Page 1

5µV¸gzZV”y› /0ÍG õG ~y! izŠg Z {Š ‚ ( Wá)

i úy‚W gzZ

N ¬Šy%:e ò =ZÔ ~à—ÞZ Ô¬* ã Ññi Z cZ™x‰Zg ZŠ Š *Z .‚


i úy‚W

2

XZ

5......................................................y Ò»y ZZ

X2

8....................................................yÒ»]g Ó

X3

11.......................................................i§»çz

X4

13...................................................i§»<

X5

15.......................................................yÒ» ³

X6

16.......................................................yÒ»i ú

X7

18.........................................................-i ú

X8

or eh

id

ay

at

.o

4......................................................³ ¸n²

rg

}p„ z

X9

20............................................................y Z f Z

X 10

w

.n o

19.......................................................+  Åi ú

w w

21...................................................# Ö ‡Z c r

X 11

22........................................................i úg » f Z

X 12

29..............................................i§»"7i ú

X 13

33......................................t• Û »i úÅ]gúgzZŠ%

35..........................................i§»"7F zi ú

X 14 X 15


3

36.........................] ;z(zòÔ] ‚ZzÔøZ• Û Æi ú

i úy‚W

X 16 X 17

44........................................................qi ú

X 18

45..................................................y Ò»+Ï

X 19

48...................................................]zˆ{>

X 20

.o

rg

43.......................................................œ{>

ay

at

50.................................................yÒ» ôzZ F X 21 52.....................................................{i »i ú

X 22

w w

w

.n o

or eh

id

55.........................................N ¬Šy%:e X 23


i úy‚W

4

ÌÖ ©Ú š † Â Üônû uô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô

rg

Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø gŠË~ T¶èÐ x * Æó ói úsW L Lþ[ Âq Z ä ¢Z Iw ‚P

.o

ž ðƒ kC]gz¢ˆn Z¸ G y Ò bcgzZ b) ~gz¢Æ i úÐ ,

at

zŠg Zy ‚W{Š ‚e .ŽX ’ e ãƒ[ ÂÏ¿q Z à Zzä2i úcV”Lg

ay

i kZn Y Å[ »4ZŠ~VßjZ ~ÎZ62A kzkg ZæòsZŽgzZƒ~ y!

or eh

id

Ôi úg » f Z ~ Tì g "Z » i úsWŽ ì H A % ZB !‚g Ã7Æ ]gz¢

Ô-i úÔ ]zˆ{>Ôœ{>Ô?Ô ÒgÔi úIF Ô<zçzi§Ô b) ~gz¢

.n o

Å 4} b)X • ‰ G ¦6i§Æ äŒÆ V” {)z +Ïz { i » i ú

Wñƒ D™kˆ Z » ]gz¢X • ˆà Ð pÑ > ½g y Š q ZgzZÐ V1Â

w w

w

X • fp â Ð pÑ > ½gzZ adŽ • ~Š ÉÀFìÌN ¬Š :e ~ ~ [ »Ã^ kZ ] Z|g ZŠ)fÆ VßjZgzZ=Æ kg Zæ z A kžì yZ

‹Ûj×ÛÖ]

Å ']~à— ö:WXZÔ¬·

|â 1387wZØ

ÐnÊçjÖ] ä×# Ö^e æ XÐVƒ[ Z Nz` Z •Æ™4ZŠ


i úy‚W

5

.o

at

û yÒ»yZZ ü

rg

Üônû uô †$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô Üômû†ôÓøÖû] äô Öôçû ‰ö…ø o×FÂø oû×ôù ’øÞöæø åü ‚öÛøvûÞø

ay

‹{! §D ÅxsZžì c â• Û ä~  ö ·]|wÎg}g \ }g ø !”}g \

X• / /

w w

.n o

X -7 i úÐ~È0 ._Æ}°‡ª* ™ì‡i ú}uzŠ

w

or eh

id

Xì ˆ¿g6Vzqõ0 Š ã D ‹{! wÎgÆvZ ~  ö§ ·]|gzZ7ŠqðÃZÎÆvZž bŠ „ZÍtwzZ /

X bŠ > 2i}Š

X * ™ e¸a

/

X ´g} izgÆpÑypg,v0 /

·]|gzZ7ëÑÆ]Š „ðÃ{z´n ZXì Šq„z'gzZì ËvZ

D {! § Ð wŠgzZ ¶Š „ZÍÅV Â! VâzŠ yZ X • wÎg ~y WgzZ F ÆvZ ~  ö‹ Xìg Z Œ Û Z »ÏZ~]Š ÞÝgzZ©ÝX •ëy ZZÃä™g Z Œ ÛZ


i úy‚W

6

û © ÂÝc ©Ý ü äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö …$ ‚ºÛ$ vøÚö äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø

at

.o

rg

X •wÎgÆvZ ~ ·]|gzZ ZÎÆvZ7Šqðà VäÛq†i

or eh

id

ay

û ]Š ÞÝ ü

ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷ Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø æø äü Öø Ô

.n o

gzZ7q ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ VäÛq†i

w w

w

X •wÎggzZ}Èn Z ~ ·]|žVƒêŠ „ZÍ D ‹{! § gzZ xi Ñ 'â » kZì hƒ  c â• Û gzZ c C ̼ Ž ä ~  ö ·]|

{0  iˆÆä%Ô* W»# Ö ª‰• ðC '! Å(Ž ä ~  \ WXì n• Û

\ W6Vâ •W * ƒ [ Z N c [ Z±~GX * Y~ cizŠ c  ™ƒ[ Âz [ ˆÔ  ¼ *ƒ x ÓgzZ V¤• Û n Z gzZ V1 ÅvZ Xì hƒ  {)z {)z * Y ~ ` Zc » ~  Xì c C~×y ZZgzZ‰y ZZÃÏZXì n• Û Ì* ÑyZZ6Vz9


i úy‚W

7

û ìt‰yZZ ü

æø áô^Šø×ùÖô^eô …º]†ø Îû]ô ä´ Úô ^Óøuû]ø Äønû Ûôqø kö×ûfôÎøæø ä´ iô ^Ëø‘ô æø ä´ñô «Ûø‰û ^øeô çø âö ^ÛøÒø äô ×# Ö ^eô kößûÚø ! gô×ûÏøÖû^eô кmû‚ô’ûiø

at

X G wJx ©Zx ÓÆ

.o

rg

kZä~gzZìB‚ÆV:gzZVñ* LZ {zž 66 vZ~c ÑyZZ VäÛq†i

id

ay

û ìt×yZZ ü

or eh

äô ×Ö] àøÚô å´†ôù•ø æø å´†ônû ìø …ô ‚û ÏøÖû]æø †ôìô ŸF û] Ýôçû nø Öû]æø ä´×ô ‰ö …ö æø ä´fôjöÒöæø ä´jô Óøòô ×5 Úø æø äô ×# Ö ^eô kößûÚø ! lôçû ÛøÖû] ‚øÃû eø &ôÃû føÖû]æø oÖF^Ãø iø

.n o

gzZ6 VßÎgn ZgzZ6 V1ÂmZgzZ6 V¤• Û n ZgzZ6 vZ~c Ñy ZZ VäÛq†i

w w

w

ˆÆ]ñgzZÐs§Å\¬Z} k  ¼~' gzZhZž6 kZgzZ6yŠÆ# Ö ª X c ÑyZZ~Ì6 ä Yñ V Z

\ W c D™7twÎgz ÑÃ~  ·]| c … â 7Ã\¬vZ vߎ

Ö ªvߎ c # •BÑ ÌÃ}uzŠ ˈÆ~  \ W… â 7Ñ ~y WÃ~ 

ÅxsZ c … â 7ÃVç• Û Æ xsZ c • D™gï Z » VzoòsZ c … â 7Ã

D™]Š „Å Ë{z´ÆvZ vߎ gzZ X • • Û »vß, Z • D Z h Z t Zè » V Â!


i úy‚W

8

4‘ öPgWG]|ð|‰• … â Š ÑzZ cvZvߎ c •”7 ÃVGvßzy‰•

6 gî~C Ù ªsÜ7y ›Ð wŠvߎ X •uævß, ZÔ•D Cg »vZÃ

LÅ ¬ogzZ uæ• Û »X • ë ¬oÃVÍß, Z • y›ëž • ï ŠÈ

.o

at

û yÒ»]g Óü

rg

( } Š { Cà  ëvZ )XЕg~[ Z±ÆcizŠåvßtgzZ σ: „

id

ay

Xì Š • á g Z~pÑyWŒ Û Xì 4ZŠ Z ( ~xsZ »Å 0 ª]g Ó àømû†ôãùô _øjøÛöÖû] g% vômö æø àønû eô]ç$ j$Ö] g% vômö äø ×$ Ö] á$ ]ô

or eh

ÃVß Zzä™ÝqÅ 0 b§hZgzZÃVß Zzä™/Â[p\¬vZžâ Y¢ª Xì ‚ g„  zŠ

.n o

Xì oÑ * ƒçz! gzZ * ƒu 0 »i úñYgzZ} ÀÔy$ c äƒ 9i ú

w w

w

ðÃgzZ Cƒ7wJÆÅ 0 %i úðÞä ~  V˜zŠ ñ‡Wc â• Û V&m‚³u X @ ƒ7wJÐwâ x Zw‘œ

V˜ñ]†Ê 1Ò ç•æ

X •n• Û g e~çz

X * ðŠìJ ßÅV â »VâzŠgzZnÆ~hð™áÐVß ! Æã %  E X * ðŠÉV ðG34<X²B; VâzŠ

X1 X2


i úy‚W

9

X * ™C»uðåa

X * ðŠÉV'V ƒ 0 VâzŠ

X3 X4

V6nj߉ oÒ ç•æ

rg

X * ™+ 

.o

X * ðŠJ ð¯B;VâzŠg ! &¬gzZ -7äè ×# Ö] ÜôŠûeô ~qzÑ

/ /

X ÜZ e ã 0 ~u * g ! &Q

/

id

ay

at

X * ™uZzgzZ * ™´g ! &Q

or eh .n o

/

X * ðŠg ! &&

X * ™C»u}g ‚

X * ™wÜ »VèZgzZ Sh ZŠ

/ / /

w w

w

X ñYRŠžZuzŠgzZ ñ0 äƒ: Èžªž * ðŠ b§kZg @ Î / E² }™C»uQ ñðŠB;ÉV ðG34<XQ ñðŠì¬ž * ðŠg ZzK  F / X ñðŠVƒ 0 Q

( ì MÁ[ Z N1ì @ YƒÂçzÐähg< )

Vç•æ l^fvjŠÚ

X * ðŠ™ï Ô Î™ƒ cg‚

/


10

X * ™q zÑÐs§6 ZŠ XÁ ™ƒ} 9 ã0 Zƒ X X¢ :ŠæÐ}uzŠ

i úy‚W

/ / /

.o

Vç•æ l^aæ†ÓÚ

at

( Xì ÁÐ<  zgŠ

rg

»ïgzZ M7{zì [ Z NŽ »ï1ì @ YƒÂçzÐäY^gï)

ay

X * ™çz(u 0 * / /

X * ™'! Å *Š‰ Ü zD™çz

/

w w

w

.n o

or eh

id

X * ™s ™u * ÐB; ñ¦

X * ·{Š c i ã 0 /

X * ™çz<  sÜ

/

X * g âóÐgzi

/

Vç•æ “Î]çÞ

Xì @ Y^ IçzÐVzqy Z

X * ƒ`g {Zƒc * ™[ % c : { 0 / X * YË™ò3  c yp

/


i úy‚W

11

X * ƒº™½ì

/

X * YΙ4c ™ Îf

/

X * Yƒlƒ" c ^~¹

.o

/

at

û i§»çzü

rg

X «Ãg âð~i úà Zz{>qÃg

/

ay

:žìti§»ä™çz

id

::  ž @ ì 4ƒ(œzZÔ¹6 (u 0 ™áã 0 u 0 ~@' u 0 /

.n o

or eh

Xì YZgzZ Âß™ìs§Å‚N W E² V Rg ! J &gzZð7 äè ×# Ö] ÜôŠûeô QXß J m J 6 zZÐV ðG34<X ¨WgzZ X ƒðŠB; VâzŠ

w

XßïZŠÐiZ ƒ: uZzX z™uZzgzZz™´g ! &Q

w w

»% Z e ã0 ~u* X z™s ™ÐB; N ! ™wZ e ã 0 ~u * g ! &Q

X N Yá ã 0 (x3 J B‚Æ÷‚žìtÈ

™w Z e ã0 6 ã% Ð× WÉ zgâ:Ðgzi ã 0 6 ìX ƒðŠìû%&Q ßÅVâ »VâzŠOŠ ZOŠ ZgzZJ J nÆ~h^ÐVß ! Æã % X ƒðŠ

X ƒðŠì

/ / / /


12

E² X ƒðŠg ! &B; Vc ! Qg ! &B; xZŠ¬X ƒðŠB;V âzŠÉV ðG34<XQ

i úy‚W

žz™ b§kZ C»u X z™C»u™=ªÆ™F Ðã 0 B;VâzŠQ

ã% ™5'  Z'  VÄ ZÅB; N ! gzZB; N ZŠÆ™F Ðã0 B; VâzŠ

/ /

rg

ÃV¿ÅVð;VâzŠÐ~¢QX ƒ Yá J ~¢™Äg6Vß ! Æ

.o

VÄ ZÅ]Š Þ~Vp ZgÎVâzŠÆVâ »Dg Z*Ðk0 ÆVâ »

ay

at

»yŠ¤  Ð1 ÅVèZgzZz™C»1ÅVâ »ÐV^ùZgzZz™4ZŠ X z™C

or eh

id

Vƒ 0 V c ! QVƒ 0 xZŠ¬X ƒðŠ ÉV'Vƒ 0 VâzŠû%&&Q X ƒðŠ

/

.n o

:ð7 ¬Št™ƒrg ÃÐçz ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷ Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø æø äü Öø Ô

w w

w

àømû †ôãùô _öjöÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø

gzZ7q ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ VäÛq†i

/Â{Š c i[p=ÂvZ} ZX •wÎggzZ}Èn Z ~ ·]|žVƒêŠ „ZÍ X} Š â • Û ï• á ~Vß Zzä™ÝqÅ 0 {Š c i[pgzZ~Vß Zzä™


i úy‚W

13

û i§»<ü

ðŠÃkZ ƒÐÅ 0 * ~C Ù ª(ËgzZ} ™ ¼Z¬Â}™{Š Zg Z »<Z 

/

X} C

.o

rg

; g™<6 ßc ªc ƒ(¢¤ ZX •D™çzci ú6}™çzQ

at

WÆ™<Zg7ƒ;g™<~(Ť y ZgzZX } CðŠ ÌZ ÌV ƒ 0 ƒ

/

ay

²Æ™wì[pñƒD™´~çzÆ<X } zðŠV ƒ 0 J ~

id

~u * gzZ}™Ì{g Z¾Âƒ: { izg¤ ZX }™´™½ìgzZ ñ Yá ã 0

or eh

Z hðˆÆçzX ñYáã 0 B‚Æ÷‚J V; zì(x3 V˜ J

X } Cï6 y$ }g ‚™áã 0 ‚

.n o

N ! g! &Q6 ñ0 »• ZŠg ! &QáZ e ã0 6 ug ! &ˆn Z

w w

w

{g¿Î(Ì'  Z'  w! X ñ àã 0 Æ™w ì(C Ù gzZáZ e ã0 6ñ0 »

/

X ǃ: <ÂñY

Q} CðŠÃ(ÏZm{ Âì ˆ{g¿Î(V #žƒx¥ˆÆ<¤ Z X 7]gz¢ÅäZC Ù Š<Zg7 Ð

Vä×òŠÚ


i úy‚W

14

VØŠÆ ˜ñ]†Ê

X •&<øZ• Û

X * ™´™½ìÐã0 ²[p J

X1

rg

Xì(x3 V˜* J Jm ã0 B‚Æ÷‚~u * X 2

.o

X * ·ã 0 g ! Z6y$ q x Ó

X3

ay

at

V6nj߉ oÒ ØŠÆ

or eh

id

X •t~Å< X * ™+  Å<

w w

w

.n o

X * ™ ¼ZgzZ * ™gzŠ Å 0 * ~C Ù ªizZ X * ™çzQ

X1 X2 X3

X NÃy$  X4 X * ·ã 0 g ! &6 y$ }g ‚

X5

VØŠÆ l^aæ†ÓÚ

X •t] ; z(Å<

X * Z¤ {Š c i¹ã 0 X 1

Xn™: <b§hZž ¢ ã 0 ÁÚ Z

X2


15

X * ™<™ƒzg‚c * ™x¯Ðˉ Ü zD™<~ª qÅäƒ^

Vä×òŠÚ

.o

û yÒ» ³ü

X3

rg

Xì x Zw* 3Š•  c 3Zg c (ÅxÑKZÃË

i úy‚W

at

wEZn Zpƒ Â ã 0 c A : ã 0 gzZƒ ~  q Å ä™<c çzÃT

ay

»% ï ã 0 Ð ,.ªwze Ïg c äY| (n% c sp » äYƒ ~g F JÐ

or eh

id

VÂg߃  y Z ƒ6, ÃÆéq Z ã0 ~^ c ƒ sp »ÔŠ c ƒ:ŠŽñy â ‚ Xᙳ(Å<gzZçz~ VäÏm†› ^Ò ÜÛni

w

.n o

i úc c ä™gzŠ Å 0 * ~ž}™+ twzZ ªì n• Û+ ~³

/

X Vƒ@ ™³c"7

w w

B;Q}g â6 èu 0 ÉVèZÃV¿ÅVð; VâzŠˆÆ+ 

B;6 zãZì @ Yc ðŠ~çz»ìz AgzZA 6 ìx Ó™h Ä

/

X ñà

E Ìw Ü»VèZgzZA J V ðG34<X²ÃVð;™g âB; 6 èb§ÏZ {g ! zŠQ X }™

/


16

âZì CƒÐ<gzZçzÅ 0 ÎgzZì 7t• Û ðÃ~³Æ<gzZçz Xì g@ ™„³ÂA: ã0 Ìw‚ä¤ Zì CYƒÌг„

i úy‚W

/

VÜÛni “Î]çÞ

at

.o

Xì êŠ h ÂóÌ* ƒgŠ ‡6 w EZ

rg

n ZgzZ N» ã 0 Xì @ Y^ I̳РyZ•îŠ h ÂÃçz,qŽ

Vä×òŠÚ

ay

 Å<gzZçzXì °» ³„q + Zc<gzZçzÂì n• Û <6ˤ Z

id

X 7xi Ñ* ™³û%zŠµ Zµ ZÆ™

or eh

û yÒ»i úü

w w

w

.n o

LZ ä kZÔì ÑZzä™ Za ªÛ{gzZì ´ â Zg ø \¬vZ !”}g \

X •tx * ÆX•Ån• Û ,i úõ0 ~yŠ] Zg6VzÈ

Xì CYS7 ¬Ðå  `gΉ Ü zÆðŽòi ú

Xì D YS7 ˆÆ e `gÎÃPŠŽ×i ú

Xì CYS7 ¬‚| l ezŠÐà  `gÎŽ)i ú

Xì CYS7 ˆÁSg ¯Æà  `gÎŽ [fi ú

Xì CYS7 ˆ‚| l ezŠÆà  `gÎŽ Y (i ú

X1 X2 X3 X4 X5


i úy‚W

17

V&m‚u

»i úX k77i úŽ 7+ Š ðûkZžä~  wÎg}g \ }g øc â• Û

ðÉžì t ÈXì ~ ŸÆ y¨ Zû% »uŽ ì „z ~ xsZ +Šû%

.o

rg

X Yƒ7y›» b§Ç%¶~i úb§ÏZX Y{g7{0  iÆu%¿

V&m‚u

at

Z(Ú Z » kZ „g CY i úq Z ÅTž ä ~  wÎg}g \ }g ø c â• Û gzZ

id

ay

Yƒ ª zŠzwâ gzZvßÆyÆˉZƒyv q~gz¢Xi ú!”dŠX ;g @ X zhg: Li úì

or eh

û •b§kZÒgÅVzi úVv0 ü

.n o

X n• Û zŠQ~zŠ¬

w

X ÒzŠQ~zŠQn• Û g eQ~g e¬

w w

X n• Û g eQ ( {— ¸))~g e¬

:Ògg e Åòi ú

X1

:Òg {g ! Å×i ú

X2

:ÒgJ WÅ)i ú

X ÒzŠQ~zŠQn• Û &¬ :Òg] ‚Å[fi ú

~zŠQn• Û g eQ ( {— ¸))~g e¬ X ÒzŠQ F z&QÒzŠQ

:Òg {,ÅY (i ú

X3 X4 X5


i úy‚W

18

û -i úü

Òg {ŠaÅT•_7 -i úñOÆ×i ú‰ Ü zÆ×yŠÆ-

rg

X ÒzŠQ~zŠQ~g eQB‚Æx â Zn• Û zŠQ~g e¬X •

ay

at

.o

X ³7 ×i ú(mZ {z7n• Û 6 VÂgú-i ú

Vä×òŠÚ

id

B‚Æx â ZÃˤ ZX Cƒ7ZŠ Z®  ) šì ~gz¢®  )c-i ú

Vä×òŠÚ

or eh

Xñ 7 ×i ú(mZ ÂA:-i ú

V&m‚u

w w

w

.n o

[ Â+Z {z ~Š hg-i úg±š ä ¿Tžä ~  wÎg}g \ c â• Û

X Çá$ : ÇU: Zƒ –»T Çñ Yc ŠÉ¬o~ Vä×òŠÚ

ǃ: { k Âñ 7:gzZ} z0 [ Z N¹ Âñ 7 ðÃjZžìt ¬»i úÒ

VžX~y ÒÆVÑgXì ¬¸ Ì»Vž{— ¸)X ǃxzøÐ[ Z N1

Û Æ Y (gzZ Vç• Û Æ)~ yZì Zƒ™f » ) {z • ~g eŽ ¬ Ð Vç•

Xð7gz¢æZXì ðWN @ ¹ éZ ª• {— ¸~ƒ  ¹! {z´ê Z• {— ¸


i úy‚W

19

{— ¸ ƒ ÑZz Ugi ˜ ðZƒ Ô'Ô sgƒ ~¢¹ ~^ c ƒ 1 Ån%V; Xì öRÌÅähg~

rg

{k Z (¹* hg »yZX 7]i YZ Åähg~w qËLF zgzZn• Û

Vä×òŠÚ

ay

at

û+  Åiúü

.o

Xì'  Z'  ÆVç• Û û%»Tì Z  ZzF zi úXì

id

gzZXì n• + Û * ™+  mZƒ•7 i úŽX Cƒ7%Æ+  i úðÃ

or eh

g e c n• Û «gg ei úʼn Ü zV #ž}™{Š Zg Z~wŠ }ì x * »} Š Zg ZÆwŠ

Ì+  Åäƒ~Ç»kZ ƒ-7 i úúÆx â Z¤ ZX Vƒ @ ™ZŠ Z<  «g

.n o

ì„  gŠ ÌtÂá™+  ÌÐy ! i¤ Zp7~gz¢* ™+ Ðy! iX }™

w w

w

?zŠ:%g•ëX B™+ ~y! i ~gŠ â KZX 7~gz¢Ì* ™+ ~! ²gzZ X ,™ 1™ b§ÏZ+  ÅVzi ú¹! •˜ VknÞ oÒ 7çj߉ …^2 oÒ †`¾

Z÷ cg »×‰ Ü z ÔÆ \¬vZW Zz ÔÅ×<  i ú«gg e Vƒ @ ™+ 

X †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]øs§ÅpÑ~


i úy‚W

20

VknÞ oÒ 7ç•†Ê …^2 1Ò†`¾

ÔÆ x â Z kZú ÔÆ \¬vZW Zz ÔÅ×n• Û i ú«gg e Vƒ @ ™+  X †ö fø Òû]ø äö ×#Ö]øs§ÅpÑ~ Z÷cg »×‰ Ü z

.o

rg

X }™:+  ÅäƒúÆx â Z ƒk7 i ú®  )šªË¤ Z

Vä×òŠÚ

at

pÑy pggzZ•D YG ZŠ Z®  )! „n• Û sÜ~Vzi úPzF 

ay

Xì CYS7 B‚Æ®  )ÌF zi ú~

or eh

id

û yZ f Z ü

:•tp ÖZÆyZ f ZXì <  bŠyZ f Z cVzi ún• Û

w

.n o

†ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø ! †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø !†ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø! †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø ! äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø

w w

äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø ! äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø ! éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø! |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø !†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø !†ö fø Òû]ø äö ×#Ö]ø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$


i úy‚W

21

VäÛq†i

Xì Z ( Ѓ  vZXì Z ( Ѓ  vZXì Z( Ѓ  vZXì Z (Ѓ  vZ

X 7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ ZÍ~X 7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ ZÍ~

.o

X s§Åi úƒ WX s§Åi úƒ W

rg

X •wÎgÆvZ~ ·žVƒêŠ „ ZÍ~X •wÎgÆvZ ~ ·žVƒêŠ „ ZÍ~

at

X s§Å! x» ƒ WX s§Å! x» ƒ W

ay

Xì Z ( Ѓ  vZXì Z( Ѓ  vZ

or eh

id

X 7ëÑÆ]Š „ðÃZÎÆvZ

.n o

yZ f ZÐ i ZzW— ™ƒ} 9zg‚™} Š VÄ Z Å]Š Þ~ Vâ »VâzŠ Ü zÆ |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ ³uøgzZÃs§6 ZŠ‰ ‰ Ü zÆ éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ ³uøì CYS 7

X •f ¢ìÃs§N  !

w w

w

’i úE Ýôçû ß$Ö] àøÚôù †ºnû ìø éöç×F’$ ³Ö] ˆÆ |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø~y Z f ZÅ ð Xì @ Y¹û%zŠ ( ì 4Ð

û# Ö ‡Z c rü

¿q Z¬ Ð ä™ q zÑi ú • ” äƒ} 9c i ún• ÛZ 

o$ ³³³³uø ~rÔ•ërgzZ# Ö ‡ZÐZ•D Y¾ ~y Z f ZŽì Hß„z


i úy‚W

22

Ž •{Š c i~rÂt@ Yc Š J (éöç×F’$ Ö] kô³Úø ^³Îø‚û³Îøû%zŠˆÆ |ô¡øËøÖû] o×ø³Âø .¿$ÐZ¾rŽgzZyf ¸ÐZ}ŠyZ f Z¿ŽX •7~y Z f Z X •ë çE

û i úg » f Z ü

rg

>gΈ èûnø ÛôŠûiø æ ƒûç% ³Ãø ³iøQ•_7 z™È †ö føÒû]ø äö ³×# ³Ö]øˆÆ+  Åi ú

at

.o

Š@qÃgQX • _7] c WP c ]gÎðÃÅpÑy WŒ Û ˆn ZX • _7BÃ

id

ay

gzZpÑŠzgŠgzZ¾™Ö6«g ~y WX Cƒ7ÁÐ «gzŠi úðÃX •D™

X •ï Š¢xs™| 7¬Š

w w

w

.n o

or eh

Ki úi§Q Ô• CY S7~ i úŽ • ï ŠÉÇZ , q {z¬ ë

!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø

X •ti úg » f ZXÐ V†nfÓi

Xì Z( Ѓ  vZ

Vð^ß$ ø Ûö‰û] Õø…ø ^fø iøæø Õø‚ôÛûvøeôæø Ü$ ãö ×# Ö] Ô ø ßøvFfû ‰ö !Õø†ö nû Æø äø ÖF]ô Ÿ? øæø Õø‚% qø oÖF^Ãø iøæø Ô ÑZz• ' ¹x * Z¾gzZ•D™p°~¾gzZ•D™yÒÅ 0 ~¾ëvZ} Z X 7]Š „•ðÃZÎ}¾gzZì F ' ¹Ïg )  ~¾gzZXì


i úy‚W

23

VƒçùÃi

Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô äô ×#Ö^eôƒöçû Âö ]ø XЊzŠ%y-Vƒ© {CÅvZ~

rg

VänÛŠi

at

.o

Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô Xì ÑZz3ge .y ! $Z ( Ž Vƒ @ ™q zÑÐx * ÆvZ

id

ay

û BÖZ >gÎü

or eh

æø ‚öfö Ãû Þø Õø^m$]ô !àômû ‚ôùÖ] Ýôçû mø Ô ô ×ô ÚF !Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö]ø !àønû Ûô ×øÃFÖû] hùô …ø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø †ônû Æø Üûãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû „ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^Þø‚ôâû ]ô !àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô

w

.n o

!àønû Úô ! !àønû Öùô «–$ Ö] Ÿøæø Üûãônû ×øÂø hôçû –öÇûÛøÖû] ì ÑZz3ge .y ! $Z ( ì ÑZz% 0 »Vâ ˜x ÓŽ •c „vZ=°ÅnC Ù

w w

X •_â ŠæЄ•gzZ•D™]Š „„~¾ë ( vZ} Z )ì ´ â » Z b izg

65 Zgê Z:ì c â• Û x ÅZäÂ6 X6 5 ZgÆVÍß, Z `6 5 Zgñ¦Ãë ! `6 5 ZgÆVƒZe:gzZ Zƒ×Z¾6X


i úy‚W

24

û W Ã>gÎü

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô ø òøÞô^•ø á$ ]ô ( N) †û vøÞû]æø Ô ø eùô †ø Öô Øùô ’øÊø (M)†$øçû ÓøÖû] Ô ø ßFnûû _øÂû ]ø ^$Þ]ô (O) ö†jøeûŸø û]çø aö Ô

rg

Xì ÑZz3ge .y ! $Z ( Ž Vƒ @ ™q zÑÐx * ÆvZ

at

.o

ã ! Û gzZÛ 7 Œ i úc[g LZ ~  \ W:ì Å «W ÃÃ\ Wäë ( Ñ} Z )

ay

Xì ÑZzäYƒy ¶ zx * "„ÔŠ » ~  \ WGX <

or eh

id

û mÜÑZ >gÎü

.n o

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô ]ç÷ ËöÒö äü Öù àûÓömø ÜûÖøæø (O) ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø (N) ‚ö Ûø’$ Ö] äö ×$ Ö]ø (M)º‚uø]ø äö ×$ Ö] çø aö ØûÎö (P) ‚ºuø]ø

w w

w

Xì ÑZz3ge .y ! $Z ( Ž Vƒ @ ™q zÑÐx * ÆvZ {z:gzZ Zƒ7ZaðÃÐkZì i *"vZì: uvZ ( ª) {zžz å<X²( Ñ} Z ) X 7' Z' »kZ ðÃgzZ Zƒ Za ÐË


i úy‚W

25

EÅ Ò ¨ û þ Z >gÎü

.o

rg

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô àÚô æø (O) gøÎøæø ]ƒø]ô Ðõ‰ô^Æø †ùô •ø àûÚô æø (N) Ðø×øìø ^Úø †ùô •ø àûÚô (M) Ðô×øËøÖû] hùô †ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö (Q) ‚øŠøuø ]ƒø]ô ‚õ‰ô^uø †ôù•ø àÚô æø (P)‚ô ÏøÃö Öû] oÊô kô%FË# ß$Ö]†ôù•ø

at

Xì ÑZz3ge .y ! $Z ( Ž Vƒ @ ™q zÑÐx * ÆvZ

ay

~ƒ0 ZgzZÐÑÆt‘x ÓVƒ© { CÅ[gÆð~ž¼( V- ~¬Š Ñ} Z )

id

䙊gzZ6 Vƒ¤  gzZÐÑÆVCZzä™xŠgzZñ YW{zZ  ÐÑÆ] Zg

or eh

X ñ YW6 䙊{zZ  ÐÑÆá Zz

.n o

û kÜZ Z >gÎü

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeô

w w

w

Œô]çø ‰ûçø Öû ]†ôù•ø àûÚô (O) Œô^ß$Ö] äô ÖF]ô (N) Œô^ß$Ö] Ô ô ×ô Úø (M) Œô^ß$Ö] hôù†ø eô ƒöçû Âö ]ø ØûÎö (R)Œô^ß$Ö]æø èô ß$rôÖû] àøÚô (Q) Œô^ß$Ö]…ôæû ‚ö‘ö oûÊô Œöçô‰ûçø mö pû„ôÖ$] (P)Œô^ßøíøÖû] Xì ÑZz3ge .y ! $Z ( Ž Vƒ @ ™q zÑÐx * ÆvZ

ÅŠqÆVñŠ W{ • á Š ! ÆVñŠ WÔ[gÆVñŠ W~ž¼( V-~Y ¬Š Ñ} Z )

~VߊÆVÍߎÐÑÆá ZzäY? Ø úá Zz% Z e•ÎzkZVƒ© {C


26

XÐ~VñŠ Wc ƒÐ~] »ì mZ e•Îz

û ÄŪ qÅsªqÃg ü ( g! &) Üônû ¿ôÃø Öû] oøeùô …ø áø^vøfû ‰ö

rg

X Åvg )  g ÇŠgz6 LZ~Vƒ@ ™y ÒÅ 0

ay

at

.o

G g .$ 3 G û ü ʼn Ü z0ZÐqÃgª)¸ü åü ‚ø Ûôuø àûÛøÖô äö ×$ Ö] ÄøÛô‰ø

id

X Åp°ÅkZäTà Í( ÅkZ ) ävZ

or eh

û #Å)¸kZ ü

.n o

ø Öø ^ßøe$…ø ‚û ÛûvøÖû] Ô

w

Xì p°ƒ  n „}¾[g}g ø} Z

w w

û ÄŪ qÅp gu6 }iª{> ü ( g ! &) o×FÂû Ÿø û] oøeøùô …ø áø^vøfû ‰ö

X Å F ' g ÇŠgz6 LZ~Vƒ@ ™yÒÅ 0

i úy‚W


i úy‚W

27

û ].Z c ¾ü

.o

!äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ‚÷Û$ vøÚö á$ ]ø

rg

ø nû ×øÂø Ýö¡Š ø $ Ö]ø lö^fønùô _$ Ö]æø éöçF×ø’$ Ö]æø äô ×#Öô lö^n$ vôj$Ö]ø äô ×#Ö] èöÛøuû…ø æø o% fôß$Ö]^ãø m%]ø Ô ‚öãø •û]øæø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ$ áû]ø ‚öãø •û]ø !àønû vôÖô^’$ Ö] äô ×# Ö]•ô ^føÂô o×FÂø æø ^ßønû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø !äü iö^Òø†ø eø æø

at

 \ WXƒxs•c „vZ'Š „à â x ÓgzZ'Š „Lx ÓgzZ'Š „à ¸x Ó ~

ay

6 êŠ „ZÍ6 VzÈ(ÆvZgzZ6 ëƒxsQ' ÅkZgzZ¤gÅvZgzZÑ} Z

id

}ÈÆvZ ~  ·ž~Vƒ êŠ „ZÍgzZì 7ŠqðÃZÎÆvZž~Vƒ

or eh

X •wÎgÆkZgzZ

.n o

û pÑŠzgŠ ü

w w

w

Ùô! o×5 Âø æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô o×5 Âø kønû ×$‘ø ^ÛøÒø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o×5 Âøæ$ ‚õÛ$ vøÚö o×FÂø Øùô ‘ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ø $Þ]ô Üønû âô ]†ø eû ]ô ^Ûø Òø ‚õÛ$ vøÚö Ùô! o×5 Âø æ$ ‚õ Û$ vøÚö o×FÂø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×#Ö]ø !‚ºnrôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô ø $Þ]ô Üønû âô ]†ø eû]ô Ùô! o×5 Âø æø Üønû âô ]†ø eû ]ô o×5 Âø køÒû…ø ^eø !‚ºnrôÚ$ ‚ºnû Ûôuø Ô -4X gzZ6êPGZ'  ZäÂðâ • Û wi * Øgž‰6 w WéZgzZ6  ·â • ~ Û wi * ØgvZ} Z gzZ6~ ·â • Û wi * ' •  vZ} Zì ÑZzÏg )  ~( •»p°ÂG6wWÅyZ X P-4Z' •»p°ÂG6 w WÅyZgzZ6êG ZäÂðâ • Û wi * ' •  ‰6wWÅy Z


i úy‚W

28

Xì ÑZzÏg )  ~(

û Y ¬Š ňÆpÑŠzgŠ ü

.o

rg

é÷†ø Ëô ÇûÚø oûÖô†û Ëô Æû^Êø køÞû]ø Ÿ?$]ô høçû Þö„% Ö]†ö Ëô ÇûmøŸø äü Þ]ôæ$ ]†÷ nû %ôÒø ^Û÷×û¾ö oûŠôËûÞø köÛû×ø¾ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ø Þ$]ô oûßô Ûûuø…û ]æø Õø‚ôßûÂô àûÚôù !Üö nû uô†$ Ö] …ö çû ËöÇøÖû] køÞû]ø Ô

at

jÃVƒk ðÃZÎ}¾ž7—~kZgzZ HÕ¹6 ÑLZä~vZ} Z

ay

„ÂG}Š â • Û 3g6 ígzZ}ŠjÃíЄm{Ðs§KZ Â:Y7

id

Xì ÑZz3ge .ÑZzÛ

or eh

û xsü

.n o

!äô ×# Ö] èöÛø uû…ø æø Üû Óönû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø

w w

w

X ØgÅvZgzZ6 ?ƒxs

û ¬Š ňÆi úü

ø ßûÚô æø Ýö¡øŠ$ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]]ƒø ^mø køÒû…ø ^fø iø Ýö¡øŠ$ Ö] Ô ÑZz• '  ¹ì ( $ Ë ï)äsÐs§„~¾gzZì ÑZz¶Šäs„ÂvZ} Z Xá ZzÏg )  gzZÑ} Z Âì


i úy‚W

29

û i§»"7 i úü

:žìti§»"7i ú

.o

rg

 Åi úgzZƒ} 9Æ™ìs§Å‚çz! + 6 (u 0 ™X} Àu 0 / Xß|0 ! nÆs * ÃVð; ™È †ö ³fø Òû]ø äö ³³×# ³Ö]ø gzZ ƒ VZJ Vâ »B;VâzŠÆ™

at

B; N ! Ð AgzZ`ùZÆB; ñ¦Xìgnn ZB; Vc ! gzZ6zZB; xZŠ

ay

X •gb6 ð¯N ! VÄ Z&¹! gzZßñÃUÆ

id

XÅgy·Šs§Å\¬Z} Xƒg} 9Ð[Š ZXdŠ:OŠ ZOŠ Z~i ú

or eh

ø ßøvFfû‰ö ªz™|0 Xð7 y J W Ü$ ãö ×# Ö] Ô ! B; !Üônû qô†$ Ö] àô_6 nû Ž$ Ö] àøÚô äô ×# Ö^eôƒöçû Âö]øªfËQ

.n o

™| 7!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠûeôªlQ

w w

w

¼ànû Úô !Ð× WÆ™ »pÑ:ZXð7pÑ:Z ð7 ] c WPc ]gÎðÃQ XØc qÃg™È †ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø Q

Üônû ¿ôÃø Öû] oøeôù…ø áø^vøfû ‰öªÄÅ qÃgÔßñÃVZ ÐVð; VâzŠ~qÃg Xð7 û%õ0 c & G $ g . 3 ƒ Yƒ} 9ñ¦ñƒë åü ‚øÛôuø àûÛø Öô äö ×$ Ö] ÄøÛô‰ø ª üGQ

/ / / / / / / / /


i úy‚W

30

ø Öø ^ßøe$…ø ª#ˆn ZgzZ ð7‚ûÛûvøÖû] Ô

QXÅg6 }i•  VâzŠ¬ž ƒ Yb§kZ~}>ñƒërQ

rg

QÅg6 }i ã% Qu * ¬~ Ö ÆVð;VâzŠQÅgB; VâzŠ X ¼û%õ0 c & o×FÂû Ÿø ]û oøeøùô …ø áø^vøfû ‰ö ªÄÅ} >

.o

X î YÖñ¦gzZ^Z ñƒërQ

at

c CÌZ 6z™{>b§ÏZgzZ î Y~}>}uzŠ ñƒërQ

or eh

id

ay

Vz>VâzŠX7:B; 6 J }i‰ Ü z0ZÔî Yƒ} 9ñƒërQ

X ˆƒ~g7«gq Z

pÑ:Z™| 7 lsÜXì 7fË~kZ ðƒq zÑ«g ~uzŠ[ Z

.n o

™}>VâzŠgzZ)¸ÔqÃgQXð7 ] c WPc î 5]gÎðÈn ZXð7

/

/ / / /

ƒ YJZÆ

w

¬Ôz¢xsQ Xð7 Y ¬ŠQpÑŠzgŠQð7 ] .Zª¾¬gzZ

w w

/

hñìs§N ! gzZs§6ZŠ‰ Ü zD¢xsX s§N ! Qs§6ZŠ

/

XÅgÃ6 Vð0 »gzZß

™Ö6«gzŠ ƒ -7 i úà Zz«gg ec &¤ ZX ˆƒ~g7i ú«gzŠt Xð7 ] . ZJ  äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfû Âø sÜ

/


31

™| 7 ]gÎgzZpÑ:ZÔlgzZ ƒ Yƒ} 9ñƒërUg ¯ˆÆkZ

i úy‚W

/

X z™} >qÃg

X zŠ¢xs™| 7 Y ¬ŠgzZpÑŠzgŠÔ] .Z™Öƒ-7 «g&¤ Z

rg

VâzŠÆ«g ~ŠÉ¹:™| 7 «g ~Š ƒ-7 «gg e¤ ZgzZ

/

.o

gzZpÑ:ZÔlª«g¶agzZX î Yƒ} 9ñ¦Æ™} >

/

at

™| 7 Y ¬ŠgzZpÑŠzgŠQ] .ZgzZ ƒ YÖÆ™} >qÃg™| 7]gÎ

or eh

id

ay

X zŠ¢xss§VâzŠ

Vä×òŠÚ

:e Wc ]gÎðÈÆpÑ:Z~«g¶agzZ ~ŠÅVzi ún• Û

.n o

7 ÙC Åi úC Ù {z´ÆVç• Û V ; X ƒ Y- ~ qÃgñ¦Æ™ »pÑ:ZÉ ð

w w

w

Xì Z  Zz-7 ] c WPc ]gΈÆpÑ:Z~«g

Vä×òŠÚ

Xð7:¼ {z´Æ Y zˆ Æ`’rƒìg| 7i úú Æ x â Z¤ Z

«g¶agzZ ~ŠÔ ~uzŠ b§ÏZÔÇñ7x â ZsÜ]gÎgzZpÑ:ZÔlÔfË

ˆn ZgzZ pÑŠzgŠz] .ZgzZ ÄÅ{>Ô qÃgV; Ôƒg} 9úÆx â Z Ì~ Xð7 ÌúÆx â ZY ¬Š à Zz


i úy‚W

32

Vä×òŠÚ

—:gzZìg ™zZÐ#:uª•g' Z' ugzZ#ž’ e * ™ b§kZ qÃg

.o

rg

1 ñÐ VèZ Å Vð; ÃVZ gzZ •g {eÐ V-B; VâzŠ gzZ ñY ƒ X ñY

Vä×òŠÚ

ay

at

#VÄ Zž•g b§kZ6}ilÆVð;ž’ e * ™ b§kZ {> 4<X²gzZXƒ s§Å‚ cg »ƒ Ð }i V ׯgzZ V G é5E  gzZ •g B~ :WgzZ ðƒ

or eh

id

4<X²VâzŠgzZÐ V â Zg ù X •g œzZ ÅV ƒ 0 VâzŠ gzZ •g {eÐ V- V G é5E

.n o

X N Yƒcg‚uÆyZž•g ~& × b§kZVÄ Z Vä×òŠÚ

w w

w

Æx â Z¿ŽgzZ¾ åü ‚øÛôuø àûÛøÖô äö ×# ³Ö] Äø³Ûô³‰øsÜx â Z‰ Ü z0ZÐqÃg ø Öø ^ßøe$…ø sÜ{zƒ;g| 7i úú X¾ ÃVâzŠyZ {zñ 7 i úËŽgzZ¾ ‚ö ÛûvøÖû] Ô Vä×òŠÚ

ìti§»á ‰ Ü z_7pÑŠzgŠÔ] .ZgzZyxgŠÆVz>VâzŠ

X •gs§Å‚•  VâzŠXÅg Z9Vƒ 0 V c ZŠgzZ ƒ YÖ6kZ™ wVƒ 0 Vc ! ž

kZ6Vâ ZgB; VâzŠgzZ N Yƒ cg‚ž @ zŠ hñ b§hZ VÄ Z ÅVƒ 0 • ZŠ


i úy‚W

33

X •g S¦VÄ ZžÅg b§ Vä×òŠÚ

gzZ`ùZÆB; ñ¦Âá6äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ$ áû]ø ‚ö³ãø •û]ø‰ Ü z_7 ].Z

.o

rg

Ö iZ Å ( ]Š Þ)ÝQXß™ÈÃiZ à Zzk0 n ZgzZ AgzZß ¯IwÍ » iZ Å  xsgzZzŠ qÐZ ¼ äö ×#Ö] Ÿ$ ]ô Z  gzZzŠ VZ iZ ¼ äø ÖF]ô Ÿø Z  X z™{g • á Z™ VZ

at

ðƒ ~hñ‰VÄ ZzŠgzZÅg ñ¯I » iZ à Zz Ö gzZ`ùZ b§ÏZJ ä¢

or eh

id

ay

X zŠ h ÂI™¢xsXÅg ~& ו

Vä×òŠÚ

.n o

:Z c x â Z ~ VÑg VâzŠ ÅògzZ ~ VÑgzŠ ÅwzZ ÅY (z [f

Xì Z  Zz-7 Ðgzi]gΈn ZgzZpÑ

w

û t• Û ~i úÅ]gúgzZŠ%ü

w w

PpŠ Hy ÒÌZi§»"7i ú‰³7i úb§ÏZ ÌVÂgú

X •CYèn{zì t• Û ~i úÅ]gúgzZŠ%~Vzq

X ’ e* VZJ Vâ »™wïB; Ð{)zgŠ eÃVzŠ%‰ Ü zÆ`’r

/

gzZ * ñÃð¯ÅB; N ! ™ ¯I»_ùZgzZ iZ KgÅB;N ZŠÃVzŠ%

/

Xì e * VZJ Vð+ñƒá ïB;%~wqC Ù ÃV ÂgúgzZ


i úy‚W

34

ÅÒN ! Ò6ZŠÃVÂgúgzZ’ ebŠ w6 ð¯N ! ÃVèZ&¹! X ’ e* ñ:ÃB; N ! ™ ¯Ib§ÅVzŠ%X ’ e´g61

ÃV ÂgúgzZN Yƒ'  Z'  1gzZuž’ e Db§hZ~qÃgÃVzŠ%

rg

X N YVJ VZ B;ê ZÐTž’ eDgŠkZsÜ

/ /

Xì e´g™5ñƒG 4<X²~qÃgª ðƒBÃV ÂgúgzZÂeD g {eÐUV G é5E  qÃVzŠ%

/

or eh

id

ay

at

.o

{Š ¤%ÃV ÂgúgzZ’ e * ñÃVZ Æ™{Š ¤VÄ Z~qÃgÃVzŠ%

X Âe D g

/

X ’ e´g™5à 4<X²ÅVzŠ%~} > 4<X²ÅVÂgúgzZVƒðƒ_ZÐ }iV G é5E 6 } iV G é5E

/

w w

w

.n o

VÂgúgzZ’ e ´g Z] ЕÃzi ! gzZÐVâ ZgÃù ~}>ÃVzŠ%

X Vƒðƒb

'gú1Âep g} 9. Þ ÆVèZVƒ 0 VâzŠ~}>ÃVzŠ%

/

VèZÅV ƒ 0 • ZŠgzZ’ e Î6 Vƒ 0 N ! ~ª qÅá  ÃVzŠ%

/

X ,Šw ïÃs§6ZŠV ƒ 0 VâzŠ

Xì e Ιwïs§6ZŠVƒ 0 VâzŠÃV ÂgúgzZ’ e ´g Z9. Þ Æ


35

× W‰ Ü zC Ù {zÉ 7g (Z »ä™] WŒ Û Ð i ZzW—‰ Ü zËÃVÂgú -7] WŒ Û Ðgzi~] Ñq‰cVzŠ%gzZ,™] WŒ Û Ð i ZzW

i úy‚W

/

.o

û i§»"7 F zi úü

rg

Xì ^ Y~] Ñq‰gzZì Z  Zz

at

 äü ³³Ööçû ³‰ö…ø æø åü ‚ö ³fû Âø gzZ ñ YÖ™| 7 J ÒgzŠžìti§»"7i ú

ay

†ö fø Òû]ø äö ³³×# ³Ö]ø™ƒ rg ÃÐ]gÎgzZ:Z~«g ~ŠQX ñ YƒZ9™| 7 ].Z

or eh

id

n ZXñ7 ] ¦ñ ¬Š™|0 ! B; ._Æ}°‡QgzZ ñ VZJ Vâ » Zƒ H

Xìt] ¦ñ¬ŠX z™~g7 i ú¹! gzZ ñY~qÃgˆ

.n o

û ]¦ñ¬Š ü

w w

w

ø nû ×øÂø oûßô %ûÞöæø Ô ø nû ×øÂø ØöÒ$ çø jøÞøæø Ô ø eô àöÚô ç+ Þöæø Õø†ö Ëô ÇûjøŠûÞøæø Ô ø ßönû Ãô jøŠûÞø ^$Þ]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø Ô Õø^m$]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø !Õø†ö röËûm$ àûÚø Õö†ö jûÞøæø Äö×øíûÞø æø Õø†ö ËöÓûÞø Ÿøæø Õø†ö ÓöŽûÞøæø ! †ø nû íøÖû] ø jøÛøuû…ø ]çû qö†û Þøæø „öËô vûÞøæø oÃFŠûÞø Ô ø nû Öø]ô æø ‚öröŠûÞøæø oû×ôù ’øÞö Ô ø Öøæø ‚öfö Ãû Þø oŽFíûÞø æø Ô ø eø ]„øÂø á$ ]ô Ô ø eø ]„øÂø !Ðûvô×ûÚö …ô^Ë$ ÓöÖû^eô Ô 6 •gzZ•n gy ZZ6 •gzZ•_â °çЕgzZ•T eŠæЕë! ÞZ

~]* ~¾gzZ•D™]Z¾gzZ•D™p°hZ¹~¾gzZ•D™•z½


i úy‚W

36

~¾ëÞZ} ™ ã â • Û * ~¾ŽÃ¿kZ•D hggzZ•D™µ ZgzZ D™7 s§„~¾gzZ•D™{>gzZ•_7 i ún „}¾gzZ•D™]Š „„

GX •Dg eÐ[ Z±}¾gzZ•g ZzyZÆØg~¾gzZ•Þ gzZ D hzŠ

.o

rg

Xì ÑZzîÃVz• Û »[ Z±Z¾

at

g ! &Xì 7Ð~ë{zñ 7 : F z¿Žžä~  x™ ZwÎg c â• Û

V&m‚u

ay

X zhg: LÃi úF zZ®X c â• Û „V-

or eh

id

û ];z(zòÔ] ‚ZzÔøZ• Û Æi úü V‡^ÛÞ ˜ñ]†Ê

.n o

~gz¢ * ƒ¬ Ð i ú »X• , ZP Ð ~ X• n• Û {Ša Æ i ú

w w

w

Ń  • i ú4ZŠ Ž • , Z øZ• Û P gzZ ì @ Y ¹ Ì_ ZÑÆ i úæZ gzZ ì

Xìt„ z

X * ƒu 0 »y$  X * ƒu 0 »i úñYgzZVzÀ

VñŠgzZV¿gzZ}nÃV ÂgúgzZJ VZ Ðs * ÃVzŠ%ª,

Xì n• Û Ôe »y$ x Ó{z´Æ

X1 X2 X3


i úy‚W

37

X * ƒu 0 »(Åi ú

X * ƒ‰ Ü z»i ú

X •_ Zу  tÔ* ™+  Åi ú

X7

X`’r

X8

X * ƒZ9ªx ª

X9

at

.o

rg

X6

ay

id or eh

.n o

X 10

X * ™qÃg

X 11

X * ™{>

X 12

{íZ {ƒ{z•D¢xs~{ƒTX •ëÃá  {ƒ) {íZ {ƒ

w

X5

X * ™ cgs§Å‚

X -7 ]gÎKgq Z c tWKg&c W~( e Zª] WŒ q Û

w w

X4

X 13

X * ™ »i úÐ{Š Zg Z LZ

X 14

( ǃn• Û -7 {g ! zŠ σ: i úÂñY{g™wÈc ™yYÌqðÃÐ~yZ¤ Z )


i úy‚W

38

V‡^ÛÞ l^fq]æ

X •Z  Zz~i ú,qÅsf

X -7pÑ:Z

rg

X * 5]gÎðÃB‚ÆkZ

.o

X * ™] WŒ Û ~VÑgzŠ «ÅVç• Û

X3

X * ƒZ9 J¦Æ™qÃg

X5

ay

at

X4

id or eh .n o w

X2

X -7 ¬Ð]gÎÃ:Z

X ÎyxgŠÆVz>VâzŠ

w w

X1

X6

X * ™{ƒª

X7

X -7 ].Z

X8

X * ™ »i úÐxsÂ

X9

X -7 × W] WŒ Û ~)z×

 Å ôzZ F ƒ gzZ+ÏzògzZV ÑgVâzŠ«ÅY (z[fcx â Z X -7 Ði ZzW—] WŒ Û ~VÑg

X 10 X 11

X -7 ] ¦ñ¬Š~F z X 12

X Ir¬Ð ]¦ñ ¬Š

X 13


i úy‚W

39

X I,rZ Zib ~+Ï

X 14

TǃZ  Zz* ™œ{>ÂñY^g™wÈZ  Zzðä ZÐ~] ‚Zz -7{g ! zŠi úÐ ¶Š hg UpgzZ \¬vZY • á yZì ÑZzäWy Ò»

rg

Xì CƒZ  Zz

.o

V‡^ÛÞ l]‚ŠËÚ

ay

at

c N Y^g Up{ ZpXì CY^ Iªì CYƒ‡ Ãi úÐ Vzq y Z

X™wÈ

or eh

id

X™wÈc ƒUpÔ¹{ Zpƒ~hð {Zp * ™] ! X 1 X bŠ[ ZŽ »xsc * ™xs

X3 X4

w w

w

.n o

ø Ûöuø †û mø ~[ ZŽÆá Zz® X I äö ×# Ö] Ô  ™Í¸hZ c -7 ‚Z hðc Zg7 áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô^$Þ]ô æø äô ×# Öô ^Þ$]ô™Í¸Å ôg X Iäô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö ™Í¸Ðc I äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

X2

X * ™s Z c {zZÔ {WÐzzÅ1ÄŠ

X bŠˆÃ}uzŠ ËZÎÆx â Z LZ

X -7 ~i ú™NŠpÑy WŒ Û

X5 X6 X7

V1 ~(,ÅT )ì CYƒ‡Ãi úÐT * ™t+Z~"7 X 8


i úy‚W

40

X9

XÁ * 3¼™wÈc Up

X 10

X * YQ »J Ђ

X 11 X 12

rg

I X * ™x » ðÃÐ Vð;VâzŠB‚q Z ÕäS5!* ™x »{Š c iªM¿

.o

X ( ì è~

X N Yòszw~i ZzWž * zg b§kZÐzzŤ c ŠgŠ

X 13

X * Y| ( ÐWÐx â Z

X 14

ay

at

Xá ÍŠpÁi Z Á&«Ð i ZzW+Z~i ú

.n o

or eh

id

( •‘ ÌgzZ~V1Â ~( •ØŠÉ] Z@Pt)

V6nj߉ oÒ ‡^ÛÞ

X •<  ~i ú, qt

w w

w

J J ÃV ÂgúgzZ * VZJ Vâ »B;VâzŠÃVzŠ%‰ Ü zÆ`’r

X1

X * VZ

X -0 ! B; 6 ÃV ÂgúgzZnÆs * J ÃVzŠ% ø ßøvFfû ‰ö ªz X -7 y J W Ü$ ãö ×#Ö] Ô

X -7 ( ~g7) äô ×#Ö^eôƒöçû Âö ]ø X -7 ( ~g7) äô ×# Ö] ÜôŠûeô

X2 X3 X4 X5


41

X I †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø‰ Ü zÆäƒvÃÁg}uzŠÐÁgq Z ø Öø ^ßøe$…ø gzZ åü ‚øÛôuø àûÛøÖô äö ×$ Ö] ÄøÛô‰øñƒ 0ZÐqÃg X I‚ÛûvøÖû] Ô X Iû%&ÁÐÁ Üônû ¿ôÃø Öû] oøeôù…ø áø^vøfû ‰ö ~qÃg

i úy‚W

rg

X Io×FÂû Ÿø û] oøeùøô …ø áø^vøfû ‰öû%&ÁÐÁ~{>

.o

J¦gzZ Î6 Vƒ 0 N ! ÃVzŠ%c] .ZgzZyxgŠÆVz>VâzŠ

X7 X8 X9 X 10

at

X Î6 VÛÙw ïs§N ZŠV ƒ 0 VâzŠÃVÂgúgzZ * ™ Z9Vƒ 0

X6

or eh

id

ay

X -7pÑŠzgŠ

X -7 Y ¬ŠˆÆŠzgŠ

X * ¢ìN ! N ZŠ‰ Ü zÆxs

.n o

ZgzZX * ¤ ™+  ÅyZVƒ¢qŽ ] »(gzZV- ÇgzZV ¤• Û ~xs

 ÌÅx â Z~VñsVâzŠ~]gßÅäƒúÆx â Z ƒ ~Ç +

X 11 X 12 X 13 X 14

w w

w

™+  mZ~xskZƒx â ZO] ƒN ! N ZŠÆx â Z¤ ZgzZ}™

X} C Vl^fvjŠÚ 1Ò ‡^ÛÞ

B; ÐgŠ eÃVzŠ%nÆäVZB; J Vâ » ƒñhgzZgŠ e¤ Z X Üï

X1


i úy‚W

42

X )zgô3ƒeJ V˜

X2

X * ™ÈìÂñWð)

X3

6 u * ~{>gzZ6 VñŠ~qÃggzZ(Å{>~ª qÅäƒ} 9

X4

rg

X ´gÃ6 Vð0 »‰ Ü zÆxsgzZ~ŠÍñƒÆgzZ

.o

V‡^ÛÞ l^aæ†ÓÚ

at

X •{z(~i ú, qt

ay

X ´gB; 6ÄÃ

X2

X @Z À

X3

id

X ´gá ïB; C Ù ! ÐYW

or eh .n o w w w

X1

X oÐ} À c Ÿ H X * éCE-8FVÄ Z

X * hñyŠ¤ N ! c N ZŠ

X4 X5 X6

X -7 ~i ú™|0  Í Z hŽÃŠ%

X7

X¢ ðZõZ

X8

X Îb§Å È

X9

X * w6 }iB;~}>Ê%

X 10


43

X * 5Ð Vâ ZgÃù ( cVzŠ%)~} > X * ƒZ9g0 ZÆ[ Zø»x â Z

X 13

X * ƒZ9 Ë{eЕ

X 14

rg

X 12

.o

at

X -7 i ú~} ÀáZzk  ¦

ay

X * Z À ðÃc \ gŠ e6 Vð+

or eh

id

X -7 i úñƒDƒŸ»»uÈ{Š c i c : { 0 c [% 

.n o

ÂÏñ 7 i ú™wÅu]gúXì »VzŠ%¬»> Ø Z™tX -7 i ú™wÅu

w

X 11

X Î( ™g â r0 rW ) â Zig eÆg±%

X * ƒk  ¦6 uc t‚

w w

i úy‚W

X 15 X 16 X 17 X 18 X 19

X σ: i ú X -7 i úÆ™È@W

û œ{>ü

X 20

n• Û Ëc äYƒk  Š ªí@ ~ n• Û c  Zz c Z äY^gÆZ  ZzË

@ YƒZ  Zzœ{>Ð ¶Š™ ZŠ Z {g ! zŠÃn• Û Ëc ¶Š™¬™ UÐ(ÅkZÃ

É Ç- : x »Ðœ{> Â} ™ (Z Up¤ ZXì CYƒ °ˆÅwÈÐ kZgzZì

X σ:Ðœ{>°ˆmZ Âñ Y^gn• Û ðä ZgzZX ǃxi Ñ* ZC Ù Š »i ú


i úy‚W

44

û qi úü

nn Z ñY òÐ Âc N c àLZÐ +  Å^Æ é48 ¿Ž

V; Ôì CY {g«gzŠ ñ OÆ«gg e i ún• Û ÅY (gzZ)Ô×J äW:Zz

.o

rg

n• Û -7Ògg e ~g7 Âá™+  ÅäI{Š c iÐ kZ c izg 15(Ë~^¤ Z

at

~g ZÎËgzZ {ZpÐ i ˜ðZƒ { ZpÐ sg { Zp} ™wa {Zp^ »é48Xì @ Yƒ

id

ay

X Zƒ™f6 zZŽì ¬¸ »ƒ Ð V†’Î ‡^ÛÞ knÞ

.n o

or eh

Æ\¬vZW Zz » ( Y ( c )c )׉ Ü z Åqi ú«gzŠ Vƒ @ ™+ 

!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]øs§ÅpÑ~ Z÷cg Vä×òŠÚ

w w

w

Vç• Û gzZ X 7~ògzZ [fì ~ Vç• Û Æ Y ( c )Ô×sÜq

Xì 7qÌ~i úËgzZ {z´Æ Vä×òŠÚ

ÌÕ Û ) Â7^ Yqc Tñ 7i úú Æ x â Z, Z¤ Z òŠ W• Û)

X σ•7i ú~g7B‚n Z


i úy‚W

45

:] â ©ZÆ+Ï X * ™<

X1

X * ™uZz

X2

.o

rg

û yÒ»+Ïü

at

gzZŠ%1<} Ài ZЃ  Ð~yZVƒŠŽñ} ÀŽ k0 LZ

X3

id

ay

X (:} ÀÆ1gƱ X * ÎÒp

or eh

X -7 i úÅ+σgzŠÐ~Š ! WŽ~{ÇÏ X * Ywa {ÇÏ

X4 X5 X6 X7

`wðà Âñ 7 ™ WyX -7: i úÒ~{ÇÏc ~y¬Ði úÅÏ

X8

w w

w

.n o

X * W: ZzÐ5 Zg}uzŠgzZ * YÐ5 Zgq Z

X7 X * 3q·ðÃc gL¬Ð[ZÏi ú

X * ™ZŠ Z¬Ði úÃkZ ƒZ  Zz¡‘œ¤ Z E t Æã ! Û yŠ kZžì 4gzZ * Œ ™ ã ! Û ¢Ð¢ˆÆi úƒ öAW ÑZÏ Œ X ñ 3:¼¬Ð“ Í

X9 X 10 X 11


i úy‚W

46

VäÏm†› ^Ò àm‚n ‡^ÛÞ E t )[ZÏZ  Zzi ú«gzŠ~Vƒ@ ™+  (+ ) /  ZzìÅ ( öAW ÑZÏc Z

rg

X s§ÅpÑ~ Z÷cgÆx â ZkZúÆVzrb rt} †ö føÒû]ø äö ×# Ö]ø ñƒñ VZB; J Vâ » ~Çzx â ZˆÆ+ 

/

.o

X ˆƒ`’

ay

at

ø Þø^vøfû ‰öˆn Z X ³7 y J WÜ$ ãö ×# Ö] Ô ø Þø^vøfû ‰ö B‚n Z Ì~ÇgzZ¾ , r&Z Zix â ZˆÆ Ü$ ãö ×# Ö] Ô

/

.n o

or eh

id

Vâ »VâzŠÆ`’réû%C Ù ~] ZrZ ZiN Yë ,rVÐ Èäô ×#Ö] áø^vøfû‰öû%&ž,™•ÂÚ ZˆÆrC Ù gzZN VZB; J 

/

äè ×#Ö] ÜôŠûeô gzZèä×# Ö^eôƒöçû Âö ]øx â ZgzZB|0 ! ÉN\ :B; ˆÆr~Š

w w

w

} 9lñ{ ~ÇÔñ 7 F ]gÎðÃgzZBÃ{gΙ| 7( J y W )

/

X •g

ñ 7 ]gÎðÃgzZBÃ{gάx â Z~«g ~uzŠÆ™{>qÃgQ

hg™ VZB;J Vâ »g ! Ù gzZ}ƒ C  ~ÇgzZx â Z, r&ˆn Z ,Š

/ /


47

Å: ZizggzZN Y- ~qÃgñƒë%ñVZB;r¶aQ

i úy‚W

X , ™~g7i ú¹! b§

/

rg

Vä×òŠÚ E t ¦Ñ¤ ZV ; Xì {k * hg »kZì Z  Zz6VzŠ% öAW ÑZÏgzZ[ZÏi ú

ay

at

.o

Å ä™: • Ñ~ Vzi úy Z Â Zg*~ y Ò Æ qi úy Ò » TVƒ ~^

Xì ]i Y Z Vä×òŠÚ

or eh

id

•Âä ‰ Ü zÆ[c •ïŠ^™hg[yŠÆ+Ïvßй

.n o

Xì qÑs ܃  t•Tg D™'! 1 VÐm†Ži †nfÓi

w w

w

ñƒ _7& =rÐ i ZzW× W~ 3 Zg ñƒ D YÃi úÅ[ZÏ tE A W Xìt& =rN Yë & =r—i Zz7 ñƒ D YÃi úÅ ö ÑZ ZÏgzZN Y !‚ûÛûvøÖû] äô ×#Öô æø !†ö fø Òû]ø äö ×# Ö] !†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö]Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ? ø!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø

vZì Z ( Ѓ  vZgzZ7ŠqðÃZÎÆvZì Z( Ѓ  vZì Z ( Ѓ  vZ Xì £c „vZgzZì Z ( Ѓ 


i úy‚W

48

Vä×òŠÚ

i ún• ÛC Ù J )J  õg @ ,ð¾™á Ðòi úÅ õg @ , âÅÏ•

™ q zÑŠp~Ç ÂñY wÈx â Z Xì Z  Zz I& =rg ! Z— i Zz7 ˆÆ q

.o

rg

X ,™:g OZ »kZ,Š

Vä×òŠÚ

at

Xñ7 Ði ZzW× WÃrkZ]gú

id

ay

û ]zˆ{>ü

or eh

 Zz * Z ™{>Ð G  c "7Æ X• , Z x £ {Ša ~ pÑy WŒ Û G ó ó 傳r³³ŠÖ]L 6 þL íq~pÑy WŒ Û 6 V»y ZX • õ?X-²]zˆ{>ÃkZXì @ ƒ

w w

w

.n o

V;z~< Ø è4ì – ó X傳r³ŠÖ]L LV ˜~y WÆ{g 0 ,ð,pXì Zƒ–

Xì {z´Æ{Ša(tgzZì 7{> Vä×òŠÚ

™ {>‰ ¢ Ü z ÏZ }™]zˆe WÅ {>‰ Ü z T ñƒ D™]zˆ

]zˆ{>X} C ™gz¢~ˆZƒ7s çÂH7{>‰ Ü zkZzzˤ ZX ’ e

X Ì6 kZ• e WÅ{>ŽgzZì @ ƒZ  Zz6 á Zz" 7


i úy‚W

49

Vä×òŠÚ

gzZ} ™{>q Z Zƒ Hr™ƒ} 9žìti§» ä™ ZŠ Z ]zˆ{>

Ð {>gzZ Š `~ {>„ÆƤ Zpìi§aZ Âtƒ Z9JZ Zƒ HrQ

rg

zŠ b§Åi úì @ Y H{>„ q Z sÜ »]zˆX Š ƒ ZŠ Z {>ÌA Š Ö™JZ

at

.o

X Dƒ7} >

Vä×òŠÚ

or eh

id

ay

c J 7û%{Š c iÐ zŠ c û%zŠ~ >„q ZÃe Wq Z Å{>ä ˤ Z

X ǃZ  Zz{>q Z ‹ Vä×òŠÚ

w w

w

.n o

{>Ô* ƒcg‚Ô„J e,Ô* ƒu 0 »(Ô Z ÀÔy$ c5ZŠ Z Å]zˆ{>

Xì oÑ * ƒçz! Ô* ™+  Åä™ZŠ Z Vä×òŠÚ

Xì {z(* Yhge WÅ{>D™D™]zˆ

Vä×òŠÚ

: i ZzWJ +¢qž @ }-Š| 7× WÃe WÅ {>¤ Z Z Ñz ä™]zˆ

{>B‚ÆkZƒ  gzZñ 7 ÐgziÌ{>e Wx â Z~ôzZ F pì ïtÂã


i úy‚W

50

X ,™

û yÒ» ôzZ F ü

Vä×òŠÚ

ay

at

.o

rg

 * < ™ ZŠ Z Y (i úˆ ôzZ F «g äc VÂgúgzZ VzŠ%~ y pg {â

Xì {— ¸ V&m‚u

or eh

id

n Z Hx ª~ ( VÂZg Å ) y pg ä Tžä ~  *™Ñ c â• Û Š• á gZ

X ‰ØŠ™s ç{ k Ô Vä×òŠÚ

.n o

µ ZDIZ x Ó¤ Z Xì t é¨E½É Z Z<  * ™ ZŠ Z ®  )! ôzZ F i úÃVzŠ%

w

 )! ® ZgzZXÐVƒg Ç{k ¤ ƒ  Âσ: Ç!  )gzZÐB| 7ôzZ F ® µZ

w w

X ǃxzøÐ ®  )¤1ǃ: Âg Ç{ k ¿tÂà| 7 ËäËgzZì „gƒZŠ Z

Vä×òŠÚ

ˆ Æ «g g eC Ù gzZ ,™ ZŠ ZB‚Æ VñskŠ «g ä ôzZ Fi ú

Xì ï¢ ™x Zg Wk  Š ~hð


i úy‚W

51

Vä×òŠÚ

 * < ™ »~ôzZ F pÑy WŒ Û û%q Z~¹}g7 ÆpÑypg

rg

Vä×òŠÚ

at

.o

Xì 7„  gŠ -7 ôzZ F i úúÆÚ! *

Vä×òŠÚ

ay

Ð äƒ »·ˆÆkZ c ~ yŠ 20X 15pÑyWŒ Û ~ ôzZ F (‰

or eh

id

èYXì ßt • ïŠ hg ôzZ F i úˆÆkZ vßÐ ¹ Âì @ Yƒ »¬

.n o

 x{e -7ôzZ F < ¹}g7 gzZì q Å[ Z Nx* ™ »pÑy WŒ Û Xì

Vxmæ]†i knÞ

w w

w

Å~ Z÷cgÔÆ\¬vZW ZzÔÅ ôzZ F  i ú«gzŠ~Vƒ@ < ™+  !†ö føÒû]ø äö ×# Ö]øÆx â ZkZúÔs§


i úy‚W

52

û { i »i úü

Âá| 7( Ì]gúq Z c Š%q ZÉ )vß¼¤ ZXìtñn• Û i úÅ{i »

èYì YZ~ hÆègŠÏZVƒòŠ W{Š c i ÌgŠTpXì @ Yƒ ZŠ Z n• Û

at

.o

rg

X ñ Yƒ]nÅkZgzZñ Yµ ¬Š žx¥:

V&m‚u

ay

n Z òŠ W:e™ƒ} 9Q ñY%y ›Žžä ~  vZ wÎg c â• Û

or eh

id

lg \ÅyZgz¢vZ ÂVƒ D™: q ÑÃq ËB‚ÆvZŽ B| 7i úÅ {i » X Çñâ • Û wJ~hÆè

Vä×òŠÚ

w

.n o

Xì n• Û * ƒZ9ªx ªgzZ,rg esÜ~i úÅ{i »

Vå‡^ßq ‡^ÛÞ äÏm†› /

W Zzp°ÔÅ{ i »kZVz™ ZŠ Zi úž~Vƒ@ ™+ Xì b§kZ+ 

/

w w

gzZƒ Z9x â Z. Þ £ÆJ ÆkZ™ÄgÐWÃèžìt{i »i úi§

X} ™+  Å{ i » i ú

X s§ÅpÑ~ Z÷cgÆx â ZkZúcèkZY ¬ŠÔÆ\¬vZ Ȇö fø Òû]ø äö ×# Ö]øû%q Z™ VZJ Vâ »Æ`’réB;VâzŠÆ™+ 

/


i úy‚W

53

X B0 ! B;ÆVzi úx ¬é™ ø Þø^vøfû ‰öQ èˆÆrkZX N VZ:B;Ìû%kZ}Ü$ ãö ×# Ö] Ô

/

.o

rg

X ³7 ¬Štƒ]gúc Š%Ú! ZX , ™Y ¬Š c ¤ !^ßø%FÞû]öæø ^Þø†ôÒøƒøæø ^Þø†ônû fôÒøæø ^Þø†ônû Çô ‘øæø ^ßøfôñô«Æøæø ^Þø‚ôâô ^•ø æø ^ßøjô nùô Úø æø ^ßønùô vøÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø !áô^ÛømûŸô û] oø×Âø äü Ê$çø jøÊø ^ß$Úô äü jønû Ê$ çø iø àûÚø æø !Ýô¡ø‰ûŸô û] o×øÂø ä´ nôuû^øÊø ^ß$Úô äü jønû nø uû]ø àûÚø Ü$ ãö ×# Ö]ø

at

}gøgzZÃVz¢q}g øgzZÃVzŠ%}g øgzZ}Š jÃVz0  i}g øÂ!vZ} Z

ay

} ZÃVÂgú~g øgzZÃVzŠ%}g øgzZÃVz( }g øgzZÃVIg}g øgzZÃVƸ

or eh

id

}Š]ñ&ÂÐ~ëgzZXÄg {0  i6 xsZÐ ZÇg {0  i&ÂÐ~ë !vZ X }Š]ñ6 y ZZÐ Z

.n o

³7 ¬ŠtƒÚ! * è¤ ZgzZ

w

!^Ã÷ Ë$ ŽøÚö æ$ ^Ã÷ Êô ^•ø ^ßøÖø äö ×ûÃø qû]æ$ ]†÷ ìûƒöæ$ ]†÷ qû]ø ^ßøÖø äö ×ûÃø qû]æ$ ^›÷†ø Êø ^ßøÖø äö ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø

w w

Z n}g øÃkZgzZ ¯ÑZzä™x OZ™ YЬn}g øÂÃ^kZ !vZ} Z ` X}Š ¯ZƒHgàlg \gzZ ÑZzä™lg \gzZ {ífgzZ

³7 ¬ŠtƒűÚ! * è¤ ZgzZ

!è÷Ãø Ë$ ŽøÚö æ$ è÷Ãø Êô ^•ø ^ßøÖø ^ãø ×ûÃø qû]æ$ ]†÷ ìûƒöæ$ ]÷†qû]ø ^ßøÖø ^ãø ×ûÃø qû]æ$ ^›÷†ø Êø ^ßøÖø ^ãø ×ûÃø qû] Ü$ ãö ×$ Ö]ø

Z n}g øÃkZgzZ ¯à Zzä™x OZ™ YЬn}g øÂÃ`kZ !vZ} Z `


i úy‚W

54

X ¯ðƒÅgàlg \gzZ à Zzä™lg \gzZ {ífgzZ ¢xss§VâzŠˆÆkZgzZ}†ö fø Òû]ø äö ×#Ö]øñ VZB;%g ! ¶aQ X ,Š

/

rg

Vä×òŠÚ

at

.o

Xì ÝZ"* VZìs§Åy• Wñƒër~i úÅ{i »

Vä×òŠÚ

ay

ƒ: ZŠ Z { i »i ú™ƒ} 96 zZÆy Z c ™XÃy Z ÂVƒu 0 * DŽ¤ Z

or eh

id

X D™7wì»kZvßйX Ï

Vä×òŠÚ

.n o

Xì ïbŠ™.&ÅV-Ç~i úÅ{i »

gzZ ,™Š c ÌÃy Z • CY èN ¬Š :e [ Z X Zƒ »yÒ » i úv:Z

w w

w

X •ðƒðCÅ ~  w=wÎg]|tX ,™ J 7 ._Ƨñ


i úy‚W

55

6nñ^• áçßŠÚ ‹nÖ^2 û ñ7tÃðü

rg

ø nû Öø]ôæø löçû ÛöÞø Ô ø eôæø oFvûÞø Ô ø eôæø ^ßønû ŠøÚû ]ø Ô ø eôæø ^ßøvûfø ‘û]ø Ô ø eô Ü$ ãö ×# Ö]ø !†ö nû ’ôÛøÖû] Ô

at

.o

x• á ëÐ]gŠ„~¾gzZ ñƒ4ZŠ~‰ Ü zÆðëÐ]gŠ„~¾vZ} Z

id

ay

* Ys§„~¾gzZ•D%gzZ òëÐ]gŠ„~¾gzZ ñƒ4ZŠ~‰ Ü zÆ

or eh

û ñ7 t†`gÎü

.n o

!^ßøeôçû Þö„öeø ^ßøÓû×ô ãû mö ÜûÖøæø ]„øâF ^ßøÚø çû mø ^ßøÖø^Îø]ø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

w w

w

…:  ÆVƒk gzZ 3gs ç…` WäT•nÆ„vZ=°ƒ  X c â• Û : uh

û ñ7 tÃx • áü

ø nû Öø]ô æø löçû ÛöÞø Ô ø eôæø onFvûÞø Ô ø eôæø ^ßøvûfø ‘û]ø Ô ø eôæø ^ßønû ŠøÚû ]ø Ô ø eô Ü$ ãö ×# Ö]ø !…ö çû Žöß%Ö] Ô ðÐ]gŠ„~¾gzZñƒ4ZŠ~‰ Ü zÆx • á Ð]gŠ„~¾ë!vZ} Z ™JZú}%gzZ•D%gzZ òÐ]gŠ„~¾gzZ ñƒ4ZŠ~‰ Ü zÆ


i úy‚W

56

Xì * Ys§„~¾

û Y ¬Š m{q ZÅx • á gzZ ðü

tû%&x • á zðC Ù {ÈŽžì c â• Û ä~  vZwÎgž•D â • Û y ñ ¢]|

.o

rg

ðÃÐZžì ~e Zzg ~uzŠX Ïñà:g¢qðÃÐZ Â}™ 1| 7] Ü

id

ay

at

X •t] ÜX Ïã: šã • * Äönû ÛôŠ$ Ö] çø âö æø ðô «Ûø Š$ Ö] oÊô Ÿøæø šô…û Ÿø û] oÊô ðºoû•ø ä´Ûô‰û] ÄøÚø †% –ömø Ÿø pû„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô !Üö nû ×ô Ãø Öû]

or eh

qðÃ~}i c y• WB‚Æx * ÆT ( Åx • á c ) Å ðäëÐx * ÆvZ Xì ÑZz+ YÑZzG  {zgzZ $ Ë }Š7y v

.n o

û ,qÅ"7 Ü zD Î ü ‰

w w

w

Æu™46 ^z™6ZŠQ} Ch ĬCZgzZ} C™çzÂ}™{Š ZgZ »äÎZ  Xñ 7 ¬Štg ! &™ÄgB;xZŠn

ø eø ]„øÂø oûßô Îô Ü$ ãö ×# Ö]ø !Õø•ø ^fø Âô ÄöÛørûiø Ýøçû mø Ô

X Çñâ • Û ¦ÃVzÈLZ ÂizgTÇXÐ[ Z±LZ=vZ} Z


i úy‚W

57

û ñ7 tc ü ø Ûô‰û^eô Ü$ ãö ×# Ö]ø !onFuû]øæø löçû Úö ]ø Ô

.o

id

ay

g ! 33 äô ×# Öô‚öÛûvøÖû]ø g ! 34 †ö fø Òû]ø äö ×# Ö]ø

at

ñ7 Ìt‰ Ü zD ÎgzZ g ! 33 äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö

rg

X VƒƒgzZ @ %™áx * „Z¾~vZ} Z

or eh

û ñ7 Y ¬ŠtÂ`Z™ÎZ ü

.n o

!…ö çû Žöß%Ö] äô nû Öø]ôæø ^ßøiø^Úø ]ø«Úø ‚øÃû eø ^Þø^nø uû]ø pû„ô$Ö] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

w w

w

™JZs§ÅÏZÃëgzZŒÏ0  i™}Š]ñ…äT•c „Z} =°ƒ  Xì * Y

û ¬Š ÅäYY sZš ü

ñ7 Y ¬ŠtgzZ¾ äè ×# Ö] ÜôŠûeô ¬Ðäƒ4ZŠ Âñ YY sZš Z  ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø !&ôñô«fø íøÖû]æø &ôfö íöÖû] àøÚô Ô X ]gúc VƒŠ%ÐV†ÖVƒLe{ C~¾~vZ} Z


58

û ñ7 t†ÐY sZš Z  gzZ ü

i úy‚W

!oûÞô^Êø^Âæø pƒFŸø û] oßôù Âø gøâø ƒû]ø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

X c Šu=gzZÅgzŠqà Zz¶Š Z j Z=äT•c „vZ=°ƒ 

at

!Üônû uô†$ Ö] àôÛFuû†$ Ö] äô ×# Ö] ÜôŠøeô

.o

rg

û ñ7 ¬ŠtÂ}™qzÑ* ™çzZ ü

ay

Xì ÑZz3ge .y ! $Z( ŽÐx * ÆvZVƒ@ ™q zÑ

or eh

id

û ñ7 tÂ`™çzZ ü

.n o

ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×$ Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ?$ áû]ø ‚öãø •û]ø äü Ööçû ‰ö…ø æø åü ‚öfûÂø ]‚÷ Û$ vøÚö á$ ]ø ‚öãø •û]ø æø äü Öø Ô àømû†ôãùô _öjöÛöÖû] àøÚô oûßô ×ûÃø qû]æø àønû eô]ç$ j$Ö] àøÚô oûßô×ûÃø qû] Ü$ ãö ×#Ö]ø

w

gzZ7q ÑðûkZì Ë{z7ŠqðÃZÎÆvZžVƒêŠ „ZÍ~ VäÛq†i

w w

/Â{Š c i[p=ÂvZ} ZX •wÎggzZ}Èn Z ~ ·]|žVƒêŠ „ZÍ X} Š â • Û ï• á ~Vß Zzä™ÝqÅ 0 {Š c i[pgzZ~Vß Zzä™

û ñ7 Y ¬Štƒ4ZŠ~KZ ü ø jô Ûøuû…ø hø]çø eû ]ø oûÖô xûjøÊû] Ü$ ãö ×# Ö]ø !Ô


59

X }ŠwÅ} i ZzgŠÆØgKZ n}÷vZ} Z

i úy‚W

û ñ7 tÆÆ~K ü

!†ö fø Òû]ø äö ×# Ö] æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? øæø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö

.o

rg

Z ( Ѓ  vZgzZ7ŠqðÃZÎÆvZgzZ•c „vZ=°ƒ  gzZì u 0 vZ

at

id

ay

û ñ7 t†ÐKZ ü

or eh

ø ×ô –ûÊø àûÚô Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø !Ô

X Vƒ@ ™wZÎ »a}¾Ð•~vZ} Z

.n o

û •i ZzWÅyZ f ZZ ü

w w

w

Ÿø ~[ ZŽÆ |ô¡øËøÖû] o×øÂø o$ uø éô ç×F’$ Ö] o×øÂø o$ uø gzZ¾ „zñ YHyfñŽ  X¾ äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uø

û ñ7 t™| 7 ŠzgŠˆÆ䃻yZ f ZgzZ ü

èø×ønû –ôËøÖû]æø èø×ønû ‰ôçø Öû] á‚øÛ$ vøÚö lô! èô Ûøñô«ÏøÖû] éô ç×F’$ Ö]æø èô Ú$ «j$Ö] éô çø Âû ‚$ Ö] åô „ôâF h$ …ø Ü$ ãö ×# Ö]ø ø Þ$]ô äü i$‚ûÂø æø pû„ô$Ö] á•ø çû ÛövûÚ$ ^Ú÷ ^ÏøÚø äö %ûÃø eû ]æø !•ø ^Ãø nÛôÖû] Ìö×ô íiö Ÿø Ô


i úy‚W

60

Ž ) â• Û «azÃ~ ·[gÆi úà Zzäƒì‡gzZ[gÆg å~g7kZvZ} Z

ÐyZä»T à6 Šúx £kZæZgzZ â • Û «¤æZgzZ ( ìzgŠq Z »¼  Xì @ ™7s Ü{°zÂGì c â• Û {°z

.o

X ( •g•ñƒ

rg

ñ ( ÆVÍßp ÖZ¼~Y ¬ŠkZX •X~V1ÂÅV(up ÖZ¸Æ¬Š )

ay

at

û ñ7 t™ÄgB;xZŠ6 u™¢xs»i ún• Ûü

or eh

id

!áøˆû vöÖû]æø Ü$ ãø Öû] oûßôù Âø gûâô ƒû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !Üönû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö] çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿ? ø pû„ôÖ$] äô ×# Ö] ÜôŠûeô 9 Xì °gz èE.gW Ž ( gzZ )7ŠqðÃZÎÆTÅ »i úB‚Æx * ÆvZä~ X }Š™gzŠÃ ôgz„ÐíÂvZ} Z

.n o

û ñ7 Y ¬ŠtgzZ¾ä×#Ö]†ö Ëô Çûjø‰û]ø g ! &gzZ ü

w w

w

ø ßûÚô æø Ýö¡Š ø $ Ö] køÞû]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø !Ýô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]ƒø ^mø køÒû…ø ^føiø Ýö¡øŠ$ Ö] Ô gzZ Ïg )  } Zì • '  ! Âì $ Ë ïäsЄ•gzZì ÑZz•g# Ö sÂvZ} Z Xá ZzÑ

ñ( ÆVÍßp ÖZ¼~Y ¬Š kZX •X~V1ÂÅg up ÖZ¸Æ¬Š ) ( •g•ñƒ


61

û ñ7 tû%&™| 7 F zü

i úy‚W

!Œôæû ‚% ÏöÖû] Ô ô ×ô ÛøÖû] áø^vøfû ‰ö

rg

Xì u 0 {Š c i¹Ž ÅvZªÅ{ • á Š ! Vƒ@ ™y ÒÅ 0 X ë[pÃwZŠ Å Œöæû ‚% Îö gzZ¾ —i ZzW/g ! ~Š

at

.o

û ˆÆ[fi úgzZòi úü

ay

Ðä™] ! ÐˈÆ[fi úgzZòi úžì c â• Û Š• á g Zä ~  vZwÎg

or eh

id

û%] ‚¤ Z¬

.n o

!…ô^ß$Ö] àøÚô oûÞô †û qô]ø Ü$ ãö ×# Ö]ø X }Š â • Û pôÐc izŠ=vZ} Z

X σàÜgz¢Ðc izŠ ~g vÂЃ Y%~] ZgkZ c yŠ kZ¤ Z Â1| 7ä?

w w

w

û ñ7 Y ¬Št†ÐyZ ü

!äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿøæø Ùøçû uøŸø äô ×# Ö] o×øÂø kö×ûÒ$ çø iø äô ×# Ö] ÜôŠûeô

Åä™]Š „gzZäQÐVƒ k X H•z½6 vZä~•³x * »„vZ~ XìÐs§Å„vZ‰ Ü ¤


62

û ñ7 Y ¬Štƒ4ZŠ~y ü

i úy‚W

ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø äô ×# Ö] o×øÂø æø ^ßørûÖøæø äô ×ùÖ] ÜôŠûeô tô†ø íûÛøÖû] †ø nû ìøæø sôÖøçû ÛøÖû] †ø nû ìø Ô !^ßø×ûÒ$ çø iø^ßøeùô …ø

.o

rg

gzZñƒ4ZŠ™á x * »vZëX Vƒ‡â  YZgzZ * ƒ4ZŠ YZЕ~vZ} Z

at

X }™xsÃVß Zzyˆn ZX H•z½6 vZ ä ë

id

ay

û ñ7 Y ¬ŠtÂñYZ  ~gZi ! ü

.n o

or eh

ø eôƒöçû Âö ]øæø ^ãø nû Êô ^Úø †ø nû ìøæø Ñôçû Š% Ö] b´„ôâF †ø nû ìø Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞùô ]ô Ü$ ãö ×$ Ö]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô àûÚô Ô ø eôƒöçû Âö ]ø oûÞôù]ô Ü$ ãö ×#Ö]ø !^ãø nû Êø ^Úø †ùô •øæø ^âø †ù •øô è÷ÏøËû‘ø æû ]ø é÷†ø qô^Êø ^ß÷nû Ûômø ^ãø nû Êô gønû ‘ô]ö áû]ø Ô !é÷†ø ‰ô^ìø

ÅkZì ~g Zi ! kZ¼ŽgzZÅg Zi ! kZЕ~vZ} ZX Zƒ4ZŠ³x * »vZ~

w w

w

kZì ~g Zi ! kZ¼ŽgzZÐÑÆg Zi ! kZVƒLe{ C~¾gzZVƒ@ ™Ôí

nçc V ƒ 3nKÑVŒžÐ] ! kZVƒLe{ C~¾~vZ} ZXÐÑÆ X Vƒ VZ N I~

û ñ7 ¬ŠtÂ}™qzÑ* 3Z ü !äô ×# Ö] èô Òø†ø eø o×FÂøæø äô ×# Ö] ÜôŠûeô


i úy‚W

63

X H q zÑ* 36 ' • ÅvZgzZÐx * ÆvZ ä~

û 6 äYwÈ èä×# Ö] ÜôŠûeô ~qzÑü

.o

rg

Xñ 7 t6äWŠ c Š wÈI èä×#Ö] ÜôŠûeô ~q zÑ !å´†ôìô! æø ä´Öôæ$ ]ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô

ay

at

X 1x * »vZ~y WzwzZn Z ä~ B‚~kZÃy-ñYS7 : äè ×# Ö] ÜôŠûeô 6 ä3Tžì ~pÑg u

id

Xì @ Yïµñ»ä3

or eh

û ñ7 tÂ`3* 3Z ü

.n o

!àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô ^ßø×øÃø qøæø ^Þø^Ïø‰øæø ^ßøÛøÃø ›û]ø pû„ô$Ö] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø X c ¯y›gzZ c ögzZ c î…äT•c „vZ=°ƒ 

w w

w

û ñ7Y ¬Št™8|ŠzŠ ü !äö ßûÚô ^Þø•û ‡ôæø äô nû Êô ^ßøÖø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×$ Ö]ø

Xâ• Û ‚{Š c igzZÃëtgzZ} Š• ' …~kZ ÂvZ} Z


64

û ñ7 tÂñ3]úŠVŒÆËZ ü

i úy‚W

!oûÞô^Ïø‰ø àûÚø Ðô‰û]æø oûßô ÛøÃø ›û]ø àûÚ$ Üû Ãô ›û]ø Ü$ ãö ×$ Ö]ø X öÐ Z Âc ö=äTgzZ îÐZ Âc î=äTvZ} Z

.o

rg

û ñ7 Y ¬ŠtÂѽÐyÆy! öZ ü

at

!Üûãö Ûûuø…û ]æø Üûãö Öø†û Ëô Æû]æø Üûãö jøÎû‡ø …ø ^Ûønû Êô Üû ãö Öø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×$ Ö]ø

ay

Xâ• Û 3g6 yZgzZ} ŠjæZgzZ}Š• ' ~tigê ZvZ} Z

or eh

id

û ñ7 Â}™g žZ {izgZ ü ø Îô ‡û …ô o×FÂø æø köÛû‘ö Ô ø Öø Ü$ ãö ×$ Ö]ø !lö†û _øÊû]ø Ô

.n o

X ÑÅ{ izgÐtig ñƒØŠ „}¾gzZ 3g {izgn „}¾ä~vZ} Z

w w

w

û ñ7tˆÆgžZ ü

!äö ×#Ö] ðø «•ø áû]ô †ö qûŸø û] køfø $øæø Ñöæû †ö Ãö Öû] kô×$ jøeû ]æø ^.Ûø¿$ Ö] gøâø ƒø

X [ ƒ" U [ Z N\¬vZY • á yZgzZIƒF •ggzZ ˆ¬k\

û ñ7 tÂ}™g žZ {izgVŒÆˤ Z ü !èöÓøòô ?×ÛøÖû] Üö Óönû ×øÂø kû×$ ‘øæø …]†ø eû Ÿø û] ÜöÓöÚø ^Ãø ›ø ØøÒø]øæø áøçû Ûöñô«’$ Ö] Üö Òö‚øßûÂô †ø _øÊû]ø


i úy‚W

65

Øg6?º• Û gzZN 3* 3Zg v}È(gzZ, ™g žZg ZŠ {izgk0 }g v

û ñ7 tÂêZ ÀZ ü

rg

XC

.o

!éõ ç$ ÎöŸøæø oûßôù Úôù Ùõçû uø †ônû Æø àûÚô äô nû ßô Îø‡ø …ø æø ]„øâF oûÞô ^ŠøÒø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø

ay

at

] ¸gzZÒÃ~÷%H‚gzZ c zZ Àt=äTì c „vZp°ƒ 

or eh

id

û ¾tÂêZ À *Z ü ø eôƒöçû Âö]øæø äü Öø Äøßô‘ö^Úø †ø nû ìøæø åü †ø nû ìø Ô ø ×öòø‰û]ø äô nû ßôiøçû ŠøÒø ^ÛøÒø ‚öÛûvøÖû] Ô ø Öø Ü$ ãö ×$ Ö]ø Ô

.n o

!äü Öø Äøßô ‘ö ^Úø †ùô •øæø å´†ùô •ø àûÚô ð>ÅkZЕ~c z=Z Àtäž 6ì p°ƒ  n „}¾vZ} Z

w w

w

gzZ ðZ' ÅkZЕ~gzZì Š c ¯tcTVƒ@ ™wZλ ð>ÅqkZgzZ » Xì Š c ¯tcTVƒ Le { CÐ ðZ' ÅqkZ

û ñ7 tÂAŠ {nCZ~sWZ ü !oûÏô ×öìö àûŠôùvøÊø oûÏô ×ûìø køßûŠ$ uø køÞû]ø Ü$ ãö ×$ Ö]ø

X} Š™iZ Ìt Ü Z}÷ì ð¯hZ]gß~÷ä‰vZ} Z


66

û }-Š ~Š ·gIV-ÊzŠ ü

i úy‚W

ø Öø äö ×# Ö] Õø…ø ^eø !†õnû ìø oûÊô ^ÛøÓößønû eø ÄøÛøqøæø ^ÛøÓönû ×øÂø Õø…ø ^eø æø Ô

X }™{m[p »V âzŠ ?gzZ} ™wi * ' • 6 VâzŠ ?gzZ} -Š• '  NvZ

.o

rg

û fâ Y ¬ŠV-~gŠ‘ ü

at

ø Þ$]ô Ü$ ãö ×$ Ö]ø !oûßôù Âø ÌöÂû ^Êø çø ËûÃø Öû] g% vôiö ç' ËöÂø Ô

ay

X} Š â • Û s ç=Z®ì @ â• Û Iðçì ÑZzäâ • Û s çÂvZ} Z

or eh

id

û ñ7 tÂAŠ0 e*Z ü

.n o

g% vôiö^ÛøÖô Ðônû Êô çû j$Ö]æø Ýô¡øŠ$ Ö]æø èô Úø ¡øŠ$ Ö]æø áô^Ûømû Ÿô û]æø àôÛûnö Öû^eô ^ßønû ×øÂø äü ×$ âô ]ø Ü$ ãö ×$ Ö]ø ø e%…ø æø oûeùô …ø o•F†ø iøæø !äö ×# Ö] Ô

w

Æw qZyZgzZB‚ÆxsZgzZ# Ö sgzZy ZZgzZ• ' 6zZ}g øÂÐZvZ} Z

w w

Xì vZ[g Z¾gzZ Z÷0 e} ZXÄg •ÐZì èZg ÂÐXB‚

û }-ŠY ¬ŠV-ÂAŠ ªÃy›Ë ü ø ß$‰ô äö ×# Ö] Ô ø vø•û]ø !Ô Xìg @ ´NvZ


i úy‚W

67

û }Š-V-ÂñYÃ]Š ÈÅy›!%Ë ü !äö ×ùÖ] ðø «•ø áû]ô …ºçû ãö ›ø Œø^eø Ÿø

Xì à Zzä™u 0 ÐVƒk ~g FtvZY • á y Z7ge¼

.o

rg

û ñ7tÂñYÖ6 ~g ZÎZ ü

at

!áøçû fö ×ô ÏøßûÛöÖø ^ßøeùô …ø oÖF]ô «Þ$]ôæø !àønû Þô†ôÏûÚö äü Öø ^ß$Òö^Úø æø ]„øâF ^ßøÖø †ø í$ ‰ø pû„ôÖ$] áø^vøfû ‰ö

ay

ÐZ ( %Æ]gŠÅkZ )ëgzZ c Š} Š~Œ}g øÃkZäTì u 0 vZ

id

Xì * Ygz¢s§Å[g LZÃ뵚gzZ¸:áZzä™~Œ

or eh

û Â} F Z6 ( \6Z'øZ} wg )w2Ë ü

w

.n o

Xñ 7 t !Ðø×øìø^Úø †ùô •ø àûÚô kôÚ# ^j$Ö] äô ×# Ö] kôÛF×ô Óøeô ƒöçû Âö ]ø

w w

XÐÑÆt‘ÅkZVƒLe{ CÅvZÐW ZzÆVÞ}g7ÆvZ

û ñ7 tÂñY~y*GZ ü

!†ô$øŸø û^eô àövûÞøæø ^ßøË×ø‰ø ÜûjöÞû]ø Üû ÓöÖøæø «ßøÖø äö ×# Ö]†ö Ëô Çûmø …ôçû fö ÏöÖû] Øøâû ]ø «mø ÜûÓönû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø

äW~ˆëgzZ‰- ¬Ðë ?X •vZÃ?gzZÃëƒxs6?!ß ZzVzG} Z


i úy‚W

68

X •áZz †nû íøÖû^eô kûÛ$ iø

w w

w

.n o

or eh

id

ay

at

.o

rg

þþ þþþþ þ ä´ eô^vø‘û]øæø ä´ Öô!æ$ ‚õÛ$ vøÚö ä´ Ïô ×ûìø †ônû ìø o×FÂø äö ×# Ö] o×$ ‘øæø !àønû Ûô×øÃF Öû] hùô …ø äô ×# Öô‚öÛûvøÖû]æø !àønû Ãô Ûøqû]ø

Aasan Namaz  

A very good book by Hazrat Mulana Aashiq Elahi Buland Shehri - Aasan Namz

Aasan Namaz  

A very good book by Hazrat Mulana Aashiq Elahi Buland Shehri - Aasan Namz

Advertisement