Page 1

27

á«Øë°U äÉeóN SUN: 9 OCT 2011, ISSUE: (110)

2011 ôHƒàcG 9 : óMC’G -áãdÉãdG áæ°ùdG ` (110) Oó©dG

É¡JGQÉμàHG çóMCG z»J »L{

Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a G kójóL GRGôW 20 ìô£J É«c

»J »L É«c Iójôa ∑ÓàeG áHôéJ óªà©ªdG É«c ´Rƒe äGQÉ«°ù∏d á«dhódG OɪàY’G ácô°T Ωuó≤J áæ£∏°ùdG »ah ¢VôY ádÉ°U 18 »a πãªàj …òdG ™«ÑdG ó©H Ée ºYOh äÉéàæª∏d IRÉપdG ÉjGõªdG ∫ÓN øe øFÉHõ∏d k 28h áeóî∏d Gõcôe k 19h É°VôH ∫ƒ°Uƒ∏d áæ£∏°ùdG AÉëfCG ™«ªL »a Iô°ûàæe QÉ«¨dG ™£b ™«Ñd GòØæe k G ≥jô£dG ≈∏Y π«e πc øe π©éàdh äÉjƒà°ùªdG ≈∏YC’ øFÉHõdG .øFÉHõ∏d ∫ÉÑdG áMGQh IOÉ©°ùdG øe ’É«eC IõFÉL É¡æe õFGƒédG øe ójó©dG ≈∏Y â∏°üM äGQÉ«°ù∏d á«dhódG OɪàY’G ácô°T ¿G √ôcP ôjóL zå«æjR …OÉf{ IõFÉL É°†jCGh zá≤FÉØdG áeóîdG{ IõFÉLh ´Rƒe π°†aC’ É«c IõFÉLh zΩÉ©dG ´Rƒe{ É«c äGQÉ«°ùd ´Rƒe π°†aCG IõFÉL ≈∏Y Gk ôNDƒe äGQÉ«°ù∏d á«dhódG OɪàY’G äRÉM ɪc , AGOCG »bQC’ .ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y

áeó≤e ≈°übCG »a ¬àÑãe á«eÉeCG äÓéYh ,óàªe ∑ôëe AÉ£Z ∫Ó``N øe IójóL äɪ«ª°üJ .∫ƒ£dG Iô°üàîe IôNDƒeh ájƒb á«Ø∏N Éak ÉàcCG É¡ëæªàd ∞∏îdG á«MÉf á¡éàe IQƒ°ü≤e ™e ,IQÉ«°ùdG äÉfGƒ£°SG 6 øe ¿ƒμe ôàd 3.3 á©°S GOÉÑe’ ƒHô«J ∑ôëe óLƒj »eÉeC’G AÉ£¨dG âëJh ΩõYh Éfk É°üM 395 ≈dEG π°üJ Iƒb ó«dƒJ ≈∏Y QOÉb Oƒbƒ∏d ô°TÉѪdG ø≤ëdG ΩɶæH v πμ°T ≈∏Y ÜGƒHC’G ÉeCG .äÉYô°S 8 »dBG ƒ¡a ácôëdG πbÉf ÉeCG , (ôàe – øJƒ«f 534 ) ôàe – ºé∏c 54.4 »àdG áë«°ùØdG IQƒ°ü≤ªdG ≈dEG π¡°S ∫ƒNO ¿Éª°†d Ók «∏b á©ØJôe ájGhõH íàØàa á«Ø∏îdGh á«eÉeC’G º∏e 2.860 ≈dEG π°üJ »àdG á∏jƒ£dG äÓé©dG IóYÉb π°†ØH áMGôdG ≈¡àæªH OGôaCG á©HQC’ ™°ùàJ .º∏e 1.380 ≈dEG π°üj ´ÉØJQGh

≈∏Y äGQÉ«°ù∏d ¢VQÉ©e á°ùªN ôÑcCG øe Gkó`MGh äGQÉ«°ù∏d »dhódG äQƒØμfGôa ¢Vô©e ó©oj ΩɪàgG øe ¬H ≈¶ëj Ée π°†ØH á«dhO ¢VQÉ©e áKÓK π°†aCG ø«H øe ó«cCÉàdÉH ƒgh ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ∞«æL »°Vô©e ™e ájhÉ°ùàe áfÉμe »a »JCÉj å«M ,ºdÉ©dG »a ø««°ù«FôdG äGQÉ«°ùdG ´Éæ°Uo øe ô«Ñc »©æ°üe øe ô«ãμdG ¢Uôëjh .ºéëdG å«M øe ºî°VC’G ó©oj ¿Éc ¿EGh äGQÉ«°ù∏d ø««dhódG ¢ùjQÉHh áÑ«W á°Uôa πãªj …òdG ¢Vô©ªdG Gòg ôÑY º¡JGQÉ«°S äGRGôW çóMCG øY ∞°ûμdG ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ó¡°T óbh .áãjóëdG äÉ«æ≤àdGh º«ª°üàdÉH ≥∏©àj ɪ«a »∏Ñ≤à°ùªdG äGQÉ«°ùdG »©æ°üe ¬LƒJ áaô©ªd Ée ƒgh äGQÉ«°ùdG ¢Vô©d Iô«Ñc áYÉb 11 OƒLh ΩÉ©dG Gòg äGQÉ«°ù∏d »dhódG äQƒØμfGôa ¢Vô©e .äGRGô£dG çóMCG IógÉ°ûe øe ôFGõdG øμªàj »c ø«eƒj øe ôãcCG Ωõ∏à°SG Iõ«ªc »JCÉj πÑ≤à°ùªdG{ QÉ©°T âëJ ΩÉ©dG Gòg äGQÉ«°ù∏d »dhódG äQƒØμfGôa ¢Vô©e º«bCG óbh QÉ©°ûdG Gòg ≈∏éJ óbh .¿B’G GkOƒLƒe íÑ°UCG πÑ≤à°ùªdG ¿CG ≈∏Y õ«côàdÉH ¢Vô©ªdG ºàgGh ,zá«°SÉ°SCG ºgõ«côJ ¿Éch äÉ«æ≤J øe É¡jód Ée çóMCG ¢VGô©à°SÉH á©æ°üªdG äÉcô°ûdG ΩÉ«b »a í°VGh πμ°ûH πbCG äÉcôëªdG π©L ™e OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG »a ô«aƒàdG äÉ«æ≤J ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH ÉkÑ°üæe ΩÉ©dG Gòg .á«°SÉ«b Iõ«ªc IôaGƒàe âëÑ°UCG »àdG ƒHô«àdG øMÉ°ûdG á«°UÉîH äGQÉ«°ùdG õ«¡éJ ™e á©°S ¢Vô©e »a á«FÉHô¡μdGh áæ«é¡dG äGQÉ«°ùdG ¢Vô©H Ωɪàg’G ≈∏Y äGQÉ«°ùdG ´Éæ°Uo ¢UôM ɪc øe áYƒªéªH ¿hô°VÉëdG êô``N É«c ácô°ûH ¢UÉîdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫Ó``Nh .ΩÉ©dG Gò``g IójóL äGRGôW êÉàfE’ á«∏Ñ≤à°ùªdG É«c á£N øY ¿ÓYE’G É¡dhCG ¿Éch ,Iô«ãªdGh IójóédG QÉÑNC’G 2011 »eÉY ø«H IôàØdG »a GkójóL GRk GôW 20 ìôW ácô°ûdG á«f øY É«c ƒdhDƒ°ùe ø∏YCG å«M çóMCG ó©Jk »àdG IójóédG ’ó«°S‘ IQÉ«°S ∫ƒM ¿Éμa É«c ¬àæ∏YCG …òdG »fÉãdG ôÑîdG ÉeCG .2014h .2012 ΩÉY øe GkQÉÑàYG ¥Gƒ°SC’G »a É¡MôW ºà«°S »àdG É«c äGQÉμàHG Iô«NC’G IQhódG »a É¡°VôY ºJ »àdG á«FÉHô¡μdG á«LPƒªædG ƒªjÉf IQÉ«°S øY É«c âØ°ûc ɪc »a É¡MôW ºà«°S IójóédG IQÉ«°ùdG √òg ¿CG É«c ƒdhDƒ°ùe ócCG å«M ,äGQÉ«°ù∏d »dhódG ∫ƒ°S ¢Vô©ªd πãªJ »àdG á«°VÉjôdG IójóédG »J »L IQÉ«°ùdG ∑Éæg ™Ñ£dÉHh .2014 ΩÉY øe GQÉÑàYG ¥Gƒ°SC’G ≥FÉ°ùdG π≤f É¡fÉμeEÉH ¿CG »æ©Jh á«dÉ£jE’ÉH ’ƒeõjQƒJ ¿GôL hCG ájõ«∏éfE’ÉH ’èfQƒJ ófGôL‘ IQÉÑY IOÉYEG ó©J »g »J »L ¿CG ≈∏Y ôjGô°T ôà«H ócCGh .áYô°ùdGh áMGôdG ≈¡àæªH ôNBG ≈dEG ¿Éμe øe ¿ô≤dG äɪ«ª°üàH øμdh »°VɪdG ¿ô≤dG äÉæ«©Ñ°S »a Iô«¡°ûdG á«°VÉjôdG »J »L äGQÉ«°ùd ó«°ùéJ .É«c øe øjô°û©dGh …OÉëdG ɪc ,Qƒ£àªdG …ô°ü©dG πμ°ûdGh Iƒ≤dGh á«μ«eÉæjódG ø«H ™ªéJ É¡fƒμH IQÉ«°ùdG √òg õ«ªàJh ójóédG ¬LƒàdG ÜGƒHCG á©HQCG ≈∏Y …ƒàëJ »àdG »Ø∏îdG ™aódG äGP á«°VÉjôdG IQÉ«°ùdG √òg ¢ùμ©J äÉYƒªéeh ºμëJ áMƒd ™e á«dÉ©dG ábÉfC’Gh Iƒ≤dG ¢ù«jÉ≤e ø«H êõªJ PEG πÑ≤à°ùªdG »a É«c äGQÉ«°ùd .IôFÉ£dG IQƒ°ü≤e πNGO IOƒLƒªdG ∂∏J ¬Ñ°ûJ äGOGóY …òdG Ωƒ¡ØªdG øY ô¶ædG ¢†¨H“ :ôjGô°T ôà«H ∫Éb IójóédG á«LPƒªædG IQÉ«°ùdG √òg øYh …CG »a Iƒ≤H ¥Ó£fÓd Ió©à°ùeh ábÉ£dÉH ᪩Øe »¡a á«LPƒªædG IQÉ«°ùdG √ò¡d ¬dÓN øe ô¶æJ OGó©à°SG ≈∏Y øëfh É«c äɪ«ª°üJ ∫ƒ°üa øe ójóL π°üa áHÉãªH IQÉ«°ùdG √òg ¿CG ó≤àYCG .âbh .záYô°ùH ΩÉeC’G ≈dEG ¥Ó£fÓd º«ª°üJh ΩÉeC’G »a ∑ôëªdG OƒLh ™e º∏e 4.690 á«LPƒªædG »J »L É«c IQÉ«°S ∫ƒW ≠∏Ñjh äGQÉ«°ùdG øY ÉkeɪJ áØ∏àîe É°ù«jÉ≤e Ωó≤jh ¿ƒdÉ°üdG äGQÉ«°ùd ≥FÉØdG AGOC’G Ö°SÉæj »Ø∏N ™aO k QGƒZCG ôÑ°ùd á°UôØdG É«c íæe »a IójóédG á«LPƒªædG IQÉ«°ùdG âªgÉ°S óbh .»eÉeC’G ôédG äGP

á«fÉHÉ«dG IOƒédGh ábÉfC’Gh áYhôdG ..z’hQƒc{

’hQƒc ÉJƒjƒJ ¿Éà«FGƒg ¿ÉJOÉ°Shh , …ƒ∏Y ∞bƒJ ìÉÑ°üeh ,ÜÉÑ°†∏d í«HÉ°üeh ,íÑμdG Iƒ≤d »fhôàμdEG ™jRƒJh áHÉ°UE’G π«∏≤J Ωƒ¡Øeh ,¢SCGô∏d á«Ø∏Nh á«eÉeCG ófÉ°ùeh ,»aÉ°VE’G â«ÑãàdG ΩɶæH ¿Éà«eÉeCG º°†∏d á∏HÉb Iƒ≤dG äGOóëeh ≥Ñ°ùoªdG ó°ûdG á«æ≤àH ¿ÉeCG áeõMCG ™e ø««eÉeC’G øjó©≤ªdÉH IóJôªdG .á≤FÉØdG áeÓ°ùdG ÉjGõe øe ô«ãμdG ∂dP ô«Zh áeÓ°S äGó©eh ÇQGƒ£dG ä’ÉM »a Iƒ≤H ≥∏¨dGh

AÉbQR IAÉ°VEGh á«∏NGódG äÉ«∏ëdG øe ô«ãμdGh óYÉ≤ª∏d ójóL º«ª°üJh áYô°S âÑãeh »Ø∏N ìÉæLh .iôNC’G ÉjGõªdG øe ô«ãμ∏d áaÉ°VE’ÉH äGOGó©dG áYƒªéªd ócCÉàjh ¿ÉeC’Gh áeÓ°ùdG ÜÉcôdGh ≥FÉ°ùdG íæªj Ée πμH ºà¡J ÉJƒjƒJ ¿EÉa áeÓ°ùdÉH ≥∏©àj ɪ«a ÉeCG äÉjƒà°ùªdG π°†aC’ ≈bôJ »àdG áæeÉμdGh ᣰûædG á∏eÉμàªdG áeÓ°ùdG äGAGô``LEG ∫ÓN øe Gòg íÑμ∏d äGRõ©eh ¥Ó¨fÓd á©fÉe íHÉμe 2011 ’hQƒμH óLƒJ å«M ∫ÉéªdG Gòg »a ᫪dÉ©dG

∂∏J ∫GõJ ’h ≥FÉØdG AGOC’Gh πªëàdGh IOƒédG »fÉ©e πμd ±OGôªdG »g ’hQƒc ÉJƒjƒJ ôÑà©J π°†aCG ’hQƒc øe ójóédG RGô£dG »JCÉjh , É¡àÄa ø«H áMGQh Iƒbh ábÉfCG ôãcC’G »g IOôØàªdG IQÉ«°ùdG áMGôdG äÉjƒà°ùeh Qƒ£àªdG AGOC’G πª°ûJ »àdG ÉjGõªdG øe ô«ãμdG ™e πμ°ûdGh Iƒ≤dG á«MÉf øe .≈dh’G á∏gƒdG òæe ÜÉÑdC’G Ö∏îJ »àdG IOƒédGh ºμëàdG ™e ô«¨àªdG Ωɪ°üdG â«bƒJ á«æ≤àH ôàd 1.8 hCG ôàd 1.6 á©°S ∑ôëªH ’hQƒc ôaGƒàJh πμ°ûdG »Ø°†jh .OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG ≈a IAÉØμdG ≈∏Y IhÓY á∏FÉg Iƒ≤H Oƒbƒ∏d »fhôàμdEG ø≤Mh »còdG ∂dP ∫Éãeh IójóédG ’hQƒc ≈∏Y Ék«aÉ°VEG É≤fhQ ¬ª«ª°üJ IOÉYEG âªJ iòdG »HÉ«°ùf’G »LQÉîdG ÜÉÑ°†dG í«HÉ°üeh á«eÉe’G í«HÉ°üªdGh »eÉe’G ΩGó°üdGh ΩhôμdÉH á«∏£ªdG á«LQÉîdG áμÑ°ûdG .Ωƒ«fƒªd’G äÓé©dGh ¢ùcGƒ©dGh »Ø∏îdG ΩGó°üdGh ø«JBGôªdG ≈∏Y ¿GQhó``dG äGQÉ``°`TGh á«∏NGódG IQƒ°ü≤ªdG ≈a á«Ñ°ûîdG äÉ«∏ëdG »Ø°†J ɪc øe á«ÑfÉédG ájɪëdG ¿ÉÑ°†b ójõJh IQÉ«°ùdG ≈∏Y »aÉ°V’G ∫ɪédG øe ójõªdG ø«à«ÑfÉédG πμ°ûdG ¿G å«M ,Ékªîa Gôk ¡¶e IójóédG ’hQƒc ≈∏Y ÉjGõªdG √òg πc ≈Ø°†Jh ,É¡H áeÓ°ùdG πeGƒY äGõ«¡éJ ™e ΩGób’Gh ¢SCGô∏d ÖMQCG áMÉ°ùe OƒLh ™e π«°UÉØàdÉH »æZ 2011 ’hQƒμd …ô°ü©dG .AÉNôà°S’ÉH ¢SÉ°ùM’G øe ójõªdG íæªJ á«bGQ ¢†«ØîJ ™e OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG ≈a IAÉØch π°†aCG ΩõYh …ƒb ∑ôëªH IójóédG ’hQƒc äOhR óbh Rõ©j ɪe 5 øe ’óH äÉYô°S 6 íÑ°UCG ó≤a …hó«dG ácôëdG πbÉf ÉeCG .IQÉ°†dG äÉKÉ©Ñf’G »a ΩÉeC’G »a ¿ƒ°SôØμe Oƒª©H ≥«∏©J ΩɶæH IOhõe IQÉ«°ùdGh .OƒbƒdG ∑Ó¡à°SG »a OÉ°üàb’Gh AGOC’G ΩÉeC’G »a ¿GõJG OƒªY OƒLh ™e ,IOÉ«≤dG ≈a áMGQh π°†aCG äÉÑK ¿Éª°†d ∞∏îdG »a ø°SQƒJ OƒªYh .∞∏îdGh á∏éYh , ºμëJ QGQRCÉH IOÉ«≤dG á∏é©d …ó∏L AÉ£Z É¡æe á°UÉN äGõ«¡éJ Ió©H ’hQƒc ôaGƒàJh äGOGóYh á«Ø∏N QÉ©°ûà°SG Iõ¡LCG πãe iôNCG ÉjGõeh ádÉeEÓd á∏HÉb á«μ«JÉà°ShQó«g á«Hƒμ°ù∏J IOÉ«b 3 »H ΩEGh äÉfGƒ£°SG 6 π¨°ûe ™e äÉYɪ°S 6 »≤«°Sƒe RÉ¡Lh ,ìÉàØe ¿hóH ∫ƒNOh ¿hôààHhCG á«©°Vh πjó©J á«fÉμeEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«LQÉN á«©ª°S Iõ¡LCG ájCG π«°Uƒàd »aÉ°VEG »H ¢SEG ƒj ¢ùÑ≤eh ∞≤°S áëàah Ωƒ«æeƒªdCG äÓéYh Ék«FÉHô¡c »£∏d ø«à∏HÉb ø«à«ÑfÉL ø«JBGôe ™e ≥FÉ°ùdG ó©≤e

27  

SUN: 9 OCT 2011, ISSUE: (110) 2011 ôHƒàcG 9 : óMC’G -áãdÉãdG áæ°ùdG ` (110) Oó©dG »J »L É«c ’hQƒc ÉJƒjƒJ