Page 1

 NRI €

4 out 4 eÌ ´ ½

? g ; ¿ Surprise gift Ì e ´ f

.

ü

€„x use e Ì ´4 Œ ½ ô

° d

Work . .

4 „

k å k t r

„g Ìe

´

Ìe

´

a 0

_

a On

k

0

,

a

Ìe

Demand

Send t ¦ .

Ìe

f

„g

f °

f

. °

Ì

,

>

4 Ìe ´

Facility

C

Ì 4 ´ y L t r` c 4 s

`

r

 v d

Golden

,

Customer

4 Üe tLV ´ ñ X v gÔq 4

Ü

p €_

a

.

` Increase Ì 4 e´ ôŒ½ È œ Credit Card, e Ì ½ ´4 Œ ô C k ¿ ` é • ´ a f . X é | COD

´

X

 Ì 4 e´ , „g 4 ´ ° € Ì ½ e4´

. Debit Card ´ 4 Ìe ½ , Üe4 4´ y eÌ

.

 F

C

4

A

,

Ìe 4

O Ì

.

Üe

´

r

{

d

 C ü

g

4 C

4

Ð k å„ 4 g Ä d´°

E 4

4

v g 4

” list I. Ìe4 ´½

4

g a

f

? Ì e 4´ y t ô On Demand

.

 , €

´

Ñ

O

? .

C

~

¿

4

`

e

.

èx


Page Load ´ 4eÜ L trxh  W è | 8 |

. ´

? e Ì ´4 yLtr• v

username . ´

Ìe4 ´

ô „

4 ¸

 Œ

, Üe €

L ˆ RIA a f °Ä N .

„g4 ½ ´ Ì ô Œ 4e

¸

„g

Ä

f

4

4

.? 4 ´

´

. Œf4 Complex

a 4

h

. V ´ tL 4e Ü r

´

Ä å

h

´

 Ì

œ

Reference 4e Ü V´ tL r Ä .

8

f Third Party 4 fŒ ´ g W Ñ Ä

ôÌ 4 e Œ ´½   C Ìe

. @ ¸ . _u ÷ e

f

On Demand å . ´ , Ìe4

g

` `

r—Ž s

¦ 4

ü

´

´

X

.

Üe

´

r

7

4 Forward ü e  CAD ü e

ü ™

g ™

g

g

4

ˆ t

w ´

. u

w

ˆ

´

w

v `

v

ó

4

X

¸

. .

 Ì

y

n

4 g

 ü

>

u

. ´

,

Üe

VL

h 4 .

 r Ì

Ì

, œ

4

v

s

,


V e

Ì ½ ´4e ô Œ à Ü ´ 4e V tL r• ®ý e à ;

Users Üe ´ V L Ì e ½ ´4 e.

.

r Ü e V ´4 tL F ÌÐ u X

Google Maps ´4 Ìe tL r×p Map Locater

 W

|

Ñ

4 .

r w ´„ 4 °g k Salesperson.   €_ 4 ´ Œf4 ´ h ü „g 4 ´ ° Ìe4 ´ ½ .  ü e

4

¸

´

4

a

SMS fŒ ´

Same

´ v

;

¿

4

Ä C

ø

,

4

´

f

´„ 4

C w Œf4 ´

.

C

4

.

Ä

4

C w

. 4 m3 Ìe ô Reliance Fresh 4f Œ ´ h@ Œ ´ 4 f h@ è ç e` 4 f ´ „ 4 ´ 10 g „ 4 ´ Ìe 4 ´ . ü Üe Rapidshare Account r ü e ˆ – Ì .

Ä

,

¸

 ü Üe

V

Ü e V´ 4 tL Ìee ´4 Ì ee ´4  € ^ 4 ´

t

,

Œf

Ìe4 4 , ´„

Scheme d

4 ´

a

k €4 ´

4 ´ 4 ´

1000

´

C ˆ k Premium ´ 4e Ü L V t m ¡¶ eà ; ‘ , Ìe4 ´ k , Ìe4 ´ 4 , °g,

e´Ì4 tL

Scheme Maintain 4e ̽ ´ ôŒ p

e

N¸ g` 4 f ´ „

W u Ôu

k

Üe4

– X

Ä

ù

Œf4 ´ h

u

a

´ 4 ½e Ì g

f´Œ4 h@

Üe Ü e V´ 4 tL Ãe

t

,

Ô Ôu

„g

A.

.

v

,

Œf4 ´

³ g

´„

Ä

4 Œ

´

e

°

,

Ìe

´

,

Œf

´

@

t

´

°

à à ü

4 Ìe

ô Air

X  È Ì F v Ìe4 ´e

4 >

O

Tight 4

O °–

4 .

4

W

.

_€ 4 ´ a ¸ ™

Ñ

t .

Û

, È

Ìe

O

Üe4 ´V L 4 4

à; ™


, „g Ìe „g

, °

ü e „ Yellow Ìe 4 ´

N

C ¿ N 0 ´ a ™ g Pages 4 eÌ ´ ô Œ½ . Ìe4 ´ W

, Ìe ´

e 10 4 e Ü ´

Ç e ´ s Ü ´4 L V trx ž H uˆ . Ìe4

„g 4 ´ Features ü Ñ

.

H C

e

 Ì

3 , Üe Ìe C

L

ü

ž –

u

Þ

´

m

n . O

œ , f ´

Ìe

Lt €

ñ

,

Ìe

œ 2

¸

4 Ü

´ ð Executives ×E p , Ì e ´4 g Ü e ´4L V t rP¶ µ è z , • | E Œf 4 ´ ` 4 Ä Grocery, Electronics, Cloths, Tickets Ìe ´4 f €_ 4 ´ a -Œ f 4 ´ h Executives ´ e 4Œ Ì ½ ô . €

°

d

g

 Yellow Pages ¿ €_ 4 ´ Û , „g4 ´ Ä Üe4 ´ VL ,€_ 4 a 5 E „g 4 ´°Ä ´ 4 ´ Call Chennai Ü 4 ´ V tL r u Hž ð Œf4´ h x¾e` ´ 4 .  Ü e 4 ´ V tL r H ž u ð Executives, ´f4Œ h sb| g ` ´„ 4 Ì e ´ 4Œ ½ ô , Ìe4f °– œ 4 , Ì e ´4 Ü e ´4 V L t žx H u è Š . 10 Executives, 10 salesperson, 10 scooters ´e4Ìe Executives ´e4ŒÌ½ ô 10 4 e Ì ´Œ ½ , Œ f 4 ´ h @ tø Ú e 4 f ` ´ g„ ´4 Ü e 4 ´L V t r ¶P µ e e À W .  ¨ G ê i ,Œf4 ´ 5 eÌ 4 ´ , Œf4 ´ Üe4 ´ .

° – d fœ 4 10

´

, ´

´ e

, Ì e ´ 4Œ ½ ô °– d–° œ 5 e Ì 4 ´Œ ½

œ 4

.

My Project  
My Project  

E-Commerce site idea

Advertisement