Page 1


PENGENALAN BAHA CREATIVE CONSULTANTS Š (BCC) No. Pendaftaran 952429-P, Berpengalaman mengendalikan ratusan program selama 18 tahun sejak penubuhannya pada Oktober 1993. BCC didukungi oleh para tenaga pengerak yang berpengalaman luas hampir 25 tahun. Dengan pendekatan psikologikal dan nilai-nilai murni, BCC menawarkan khidmat perundingan penyelidikan, latihan dan pembangunan sumber manusia secara profesional. Khidmat BCC merangkumi pelbagai bidang penting meliputi Pembangunan Diri, Keluarga, Organisasi, Masyarakat dan Negara. Alhamdulillah, BCC telah berjaya memberikan sumbangan kepakarannya dalam membangunkan modal insan di pelbagai agensi kerajaan dan swasta khususnya di dalam negara, malah di rantau ASEAN terutamanya Brunei Darussalam, Indonesia dan Singapura. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan sokongan kepada kami selama ini. Berkat kepercayaan yang diberikan membolehkan kami terus mampu mencurahkan bakti kepada semua sehingga kini. Terima Kasih daun keladi daripada kami...

mangga jatuh

* “BCC mempunyai penceramah yang mantap dan profesional�


BCC MISI KORPORAT BCC MENYEDIAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA BERTERASKAN PENDEKATAN PSIKOLOGI, KAUNSELING DAN KEROHANIAN KE ARAH KECEMERLANGAN

FALSAFAH KORPORAT BCC »¹ MANUSIA - KHALIFAH DAN HAMBA ALLAH S.W.T. »² MANUSIA - DIPERLENGKAPKAN DENGAN POTENSI DAN KUALITI DIRI YANG TAK TERHINGGA NILAINYA. »³ MANUSIA - MAMPU MEMIKUL TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIPAN YANG DIBERIKAN. »⁴ MANUSIA - HIDUP ADALAH PENGEMBARAAN BUKAN PERHENTIAN SEMENTARA.

* “Menarik... banyak bengkel, melatih minda berfikir...”


SQ EQ

PQ IQ

PENDEKATAN BCC

Pembangunan Rohani (SQ) Latihan pencerahan kejiwaan dengan nilai-nilai murni dan spiritual melalui renungan kerohanian dan peribadatan. Pembangunan Emosi & Nafs (EQ) Kesedaran kendiri, kemampuan pengurusan emosi dan peningkatan keterampilan diri dalam realiti sosial dan persekitaran. Pembangunan Intelektual (IQ) Pengembaraan daya fikir yang dinamik, imaginatif, kreatif, objektif dan kritikal secara profesional dan kolektif. Pembangunan Jasmani dan Psikomotor (PQ) Peningkatan keterampilan fizikal melalui kesedaran kesihatan diri, pemakanan, latihan jasmani dan perkembangan psikomoto mengikut keperluan semasa organisasi. * “Menarik... banyak bengkel, melatih minda berfikir...�


BAHA CREATIVE CONSULTANTS

* “Mewujudkan kerjasama antara peserta dan memupuk rasa kasih sayang terhadap kawan tanpa membezakan pangkat”

CENTER OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

* “Saya dapat berlajar menghayati dan mengaplikasi teori yang dikemukakan”


BAHA CREATIVE CONSULTANTS

KHIDMAT KAMI KAUNSELING & PSIKOLOGI. COUNSELING & PSYCHOLOGY. 1.

Psikologi Kerja. Psychology Of Work.

2.

Asas Kemahiran Kaunseling Organisasi. Basic Organizational Counseling Skills.

3.

Advance Kemahiran Kaunseling Organisasi. Advance Organizational Counseling Skills.

4.

Bengkel Kaunseling Unit Pengurusan. Workshop Counseling Unit Management.

5.

Kaunseling & Kejurulatihan. Counseling & Coaching.

6.

Kemahiran Rundingan. Negotiation Skills.

7.

Meningkatkan Potensi Psikologi & Motivasi Anda. Enhancing Your Potential Psychology & Motivation.

8.

Psikologi Pengurusan Tekanan. Psychology Of Stress Management.

9.

Gangguan Seksual Di Tempat Kerja. Sexual Harassment In The Work Place.

10.

Kemahiran Komunikasi Interpersonal. Interpersonal Communication Skills.

11.

Kaunseling Keluarga. Family Counseling.

12.

Kaunseling Kerjaya. Careers Counseling.

13.

Psikologi Pra Persaraan. Pre Retirement Psychology.

14.

Psikologi Dalam Pengendalian Staf bermasalah. Psychology In Handling Problematic Staff.

15.

Sikap & Anggapan Diri Positif. Attitude & Positive Self Regard.

* “Tidak membosankan, kreatif, ceria & praktikal�


CENTER OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

KHIDMAT KAMI PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA. HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT. 1.

Pengurusan Sumber Manusia yang berkesan. Effective Human Resource Management.

2.

Pemikiran Positif : Perlu Untuk Pengurusan Dinamik. Positive Thinking : The Need For Dynamic Management.

3.

Kemahiran Pengucapan Awam. Public Speaking Skills.

4.

Transformasi Budaya Kerja Korporat. Corporate Work Culture Transformation.

5.

Tadbir Urus yang Baik sebagai Ibadah. Good Governance as an Ibadah.

6.

Peningkatan Kemahiran Telefon. Telephone Skill Enhancement.

7.

Kepimpinan Milenium. Millennium Leadership.

8.

Kemahiran Komunikasi Berkesan. Effective Communication Skills.

9.

Rapi: Komunikasi Bahasa Inggeris. Intensive : English Communications.

10.

Pengurusan Strategik. Strategic Management.

11.

Pengurusan Masa. Time Management.

12.

Kemahiran Mesyuarat Yang Berkesan. Effective Meeting Skills.

13.

Bina Pasukan. Team Building.

14.

Keputusan & Penyelesaian Masalah. Problem Solving & Decision.

15.

Strategi Kejurulatihan produktif. Productive Coaching Strategy.

16.

Meningkatkan Kualiti & Produktiviti. Enhancing Quality & Productive Front Liner.

17.

Pengurusan Kualiti Menyeluruh. Total Quality Management.

18.

Latihan Untuk Pelatih. Training for Trainer.

19.

Survival Kehidupan Korporat. Corporate Survival.

20.

Kejurulatihan dan Kaunseling dalam bidang Pengurusan. Coaching and Counseling in Management.

* “Penceramahnya menguasai penyampaian & mengimbangkan perkembangan fizikal dan mental�


BAHA CREATIVE CONSULTANTS

POS MALAYSIA BERHAD - 50 siri Membina Pasukan Khidmat Pelanggan. - 12 siri Kemahiran Motivasi dan Kepimpinan. DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA (DBP) - 4 siri Kursus Asas Kaunseling untuk Pengurus. - 3 siri Motivasi Kemahiran Komunikasi. JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR (JAIS) - Pengurusan Pendidikan di Sekolah Berkesan. - Pengajaran Berkesan di dalam Kelas.

PENGALAMAN BAHA CREATIVE CONSULTANTS

JABATAN AGAMA ISLAM PERAK (JAIP) - Asas Kemahiran Kaunseling dalam Pengurusan. FELDA VEGETABLE OIL PRODUCT SDN BHD - 4 siri Program Budaya Kerja Sebagai Ibadah. - Membangun Potensi Diri Dalam Organisasi. FELDA PLANTATIONS SDN BHD - 10 siri Motivasi Membangun Potensi Pengurus. MARDEC - Kemahiran Penulisan Kreatif Korporat. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA. - 2 Kumpulan Diploma Peng. Kaunseling IAB. (6 bulan termasuk Praktikum) - 2 Kumpulan Pembimbing Rakan Sekerja IAB. (4 bulan termasuk Praktikum) - 10 siri Penilaian Tahap Kecekapan (PTK). LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONGAN MALAYSIA. - 3 Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) - 2 siri Kursus Motivasi dan Kaunseling. - 1 siri Kursus Bina Pasukan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KDN) - 3 siri Kursus Pengurusan Keluarga Cemerlang. - 2 siri Kursus Bina Pasukan. JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN (JAINS) - Pengajaran kreatif dalam Pendidikan Islam. - Kemahiran Kaunseling dalam Pendidikan. - Bina Pasukan. PEJABAT PEGAWAI KEWANGAN NEGERI SEMBILAN. - 2 siri Kursus Bina Pasukan. RISDA / KOLEJ RISDA - 5 siri Motivasi Membangun Potensi. - 1 siri Budaya Kerja Kualiti Islam. - 8 siri Motivasi Pelajar Cemerlang. - 5 siri Motivasi Petani Cemerlang. - 1 siri Motivasi Pemandu Berhemah.

* “Banyak tips-tips yang berguna serta dapat mendisiplinkan diri”


CENTER OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB) - Pemikiran Kreatif dalam Pengurusan Dinamik. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL) - 5 siri Pemikiran Kreatif dalam Pengurusan. MISC HAULAGE SERVICES - 3 siri The Effective Supervision. LEMBAGA TABUNG HAJI - 6 siri Kursus Pengurusan Stres. - 8 siri Kursus Kaedah Pengajaran Kreatif. - 6 siri Kemahiran Komunikasi Petugas Haji. - 1 siri Persiapan Persaraan. - 2 siri PERASA (Pembimbing Rakan Sekerja). LEMBAGA KEMAJUAN IKAN MALAYSIA (LKIM) - Kemahiran Kaunseling (Asas & Lanjutan). - Kepimpinan Alaf Baru. - Gangguan seksual di tempat kerja. LEMBAGA PEMBANGUNAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) - Kemahiran Kaunseling (Asas & Lanjutan). - Kecemerlangan Penyeliaan Pasar Tani. LEMBAGA PENUBUHAN PELADANG (LPP) - 1 siri Pengurusan Stres. INSTITUT PENTADBIRAN AWAM, BRUNEI DARUSSALAM - Budaya Kerja Alaf Baru. - Kemahiran Komunikasi Efektif. - Bina Insan. - 5 siri Public Speaking For Effective Manager.

KENANGAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN NEGARA, BRUNEI DARUSSALAM - 6 siri Budaya Kerja Alaf Baru. - 5 siri Pengucapan Awam Berkesan. KOLEJ MATRIKULASI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA - 3 siri Motivasi Pendidik Cemerlang. UITM - 3 siri Kursus Bina Pasukan. KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - 2 siri Kursus Bina Pasukan. - 3 siri Perkhidmatan Kaunter Berkualiti. - 1 siri Bengkel Perancangan Strategik. JABATAN MUFTI KERAJAAN NEGERI SEMBILAN - 2 siri Kursus Bina Pasukan. KOLEJ KOMUNITI, KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI - Kursus Perancangan Strategik. - Kursus Pengurusan Khidmat Kaunseling. - Membina Semangat Berpasukan.

* “Membentuk sifat kepimpinan yang jitu dan menanamkan semangat berpasukan yang tinggi”


BAHA CREATIVE CONSULTANTS

“Ceramah yang disampaikan membuatkan hati saya tersentuh untuk dijadikan panduan dalam hidup berkeluarga dan masyarakat...” - En Jamali b. Latif, Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor.

“Saya telah menghadiri puluhan kursus dalam dan luar negeri. Namun, kursus terbaik yang pernah saya hadiri adalah denganBCC” - En Nasim, Pengarah Audit MBJB.

“Penceramah BCC mampu menyampaikan ilmu dan pengalaman yang ada secara berkesan serta imej yang tinggi kepada peserta...” - En. Shahrunnizar b. Reduan, Penolong Pendaftar, UNISEL.

“Penceramah BCC sangat memuaskan. Fasilitatornya peramah serta mesra selalu...” - Pn. Simammah A/P Ramasamy, Pej. Kesihatan Kuala Selangor.

“Ceramah yang disampaikan membuatkan hati saya tersentuh untuk dijadikan panduan dalam hidup berkeluarga dan masyarakat...” - En Jamali b. Latif, Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor.

* “Membantu saya mempertingkatkan pembelajaran untuk kepimpinan diri yang berkesan...”

TESTIMONI


CENTER OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

“Program BCC menyeronokkan, amat berkesan dan memberi keyakinan kepada para peserta...” - Pn. Nor Hayati bt. Saat, Pembantu Tadbir, MD Sabak Bernam.

PESERTA BCC

“Penceramah BCC mahir dalam mengendalikan kursus, ceria dan memang tersentuh serta meransang minda untuk bangsa dan agama...” - Pn. Kalaiveni A/P Virammaly, Pem. Tadbir, Khidmat Pengurusan.

“Program yang dijalankan sangat sensitif dan menyentuh perasaan. Saya rasakan seperti dilahirkan semula. Oh tuhan, berikan daku satu lagi peluang untuk perbaiki kesilapan lalu...” - En. Balaras A/L Raju, Pej. Kesihatan Kuala Selangor.

“Program BCC sangat memuaskan. Tunjuk ajar penceramah amat berkesan. Saya sangat berpuas hati dengan program ini...” - Pn. Rosyana bt. Zakaria, Penolong Perawatan Kesihatan.

“Program BCC sangat baik untuk membentuk peribadi kakitangan awam. Penyampaian yang sangat menarik dan berupaya memecahkan minda para peserta...” - Pn. Nor Azura bt. Saat, Pegawai Pembangunan.

* “Saya menjadi lebih berkeyakinan dan berani dalam kehidupan”


WARGA BCC HAJI BAHROM BIN ABU BAKAR selaku Pengarah Urusan dan Perunding Utama BCC. Seorang kaunselor yang berkepakaran dan berpengalaman luas lebih 30 tahun dalam sektor pendidikan, latihan, kaunseling dan motivasi bagi Pembangunan Modal Insan. Berkelulusan Ijazah Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling) dari UPM, Diploma Lanjutan Pendidikan dan Sarjana Pendidikan (Pengajian Islam) dan juga Sijil Pengajian Islam (UKM). Dengan pengalaman yang ada, beliau mampu menyampaikan persembahan secara klinikal, psikologikal, bertenaga, kreatif, menarik dan menyentuh sanubari siapa sahaja yang bertuah menyertai sesi beliau secara holistik dan sepadu. Atas kepakaran dan pengalaman, beliau diberi kepercayaan menjadi Panel Perunding Program SPIES Selangor, Perunding Latihan Gagasan Badan Ekonomi Melayu GABEM dan turut aktif menyumbang khidmat dan bakti kepada beberapa NGO seperti badan-badan belia, pendidikan, agama dan juga kebajikan. Pernah menjadi Pengarah Biro Psikologi Prihatin Acheh Malaysia. Antaranya sebagai kaunselor Yayasan Salam Malaysia yang ditugaskan khusus bagi membantu mereka yang terjebak dalam gejala sosial di sekitar Kuala Lumpur, memegang jawatan NYDP PIBG SBP Integrasi Gombak dan merupakan aktivis kanan Alumni STAD dibawah naungan YAB Menteri Besar Negeri Sembilan. Atas budi dan bakti yang dicurahkan, beliau dikurniakan pingat BKM (Kedah) dan juga ANS (Negeri Sembilan). HAJI MOHD YATIM BIN KAMARUDDIN berkelulusan dalam Diploma Outdoor Education dari Universiti Bango, Wales dan mempunyai Sijil dalam Outdoor Education, UKM. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam mengendalikan aktiviti luar lebih dari 25 tahun. Beliau juga pernah berkhidmat bersama Bank Negara Malaysia selama 18 tahun sebagai Pegawai Latihan dan berkhidmat bersama Kementerian Belia & Sukan selama 10 tahun. Pemegang 2 rekod dalam Malaysian Book of Record untuk ‘The Highest Repeller in the Highest Waterfall’ dan juga berkayak sisir pantai dari Kuala Perlis ke Tumpat selama 55 hari. Beliau juga merupakan antara Rakyat Malaysia pertama yang berjaya mendaki ke Everest Base Camp, Nepal pada tahun 1983. SARJAN (B) RAZALI BIN HUSSEIN merupakan bekas jurulatih Komando Angkatan Tentera Malaysia. ENCIK MOHD IDRUS BIN HUSSEIN merupakan jurulatih outdoor dengan pengalaman 10 tahun. PUAN MARDHIAH BINTI BAHROM sebagai Pengurus Pentadbiran & Latihan BCC berkelulusan UIAM, di dalam bidang Sains Kemanusiaan - Psikologi. Aktif di dalam aktiviti latihan sejak dari zaman pelajar dan pernah menjadi sukarelawan ke Aceh untuk membantu memperkuatkan kumpulan psikologi. Berpengalaman menjadi salah seorang ‘think tank’ membangunkan dan membaikpulih modul latihan untuk sebuah konglomerat pasar raya terkemuka di Malaysia. PALAOGRAPHY sebuah kumpulan yang diberi tanggung jawab dalam menjayakan program-program BCC di dalam aspek logistik & operasi. Terdiri dari ahli-ahlinya yang berpengalaman dalam bidang teknikal, pereka grafik, fotografi, videografi dan juga ICT.

* “Peserta dapat mengenali & mengeratkan silaturrahim antara satu sama lain”


BAHA CREATIVE CONSULTANTS

* “Mewujudkan kerjasama antara peserta dan memupuk rasa kasih sayang terhadap kawan tanpa membezakan pangkat”

CENTER OF PSYCHOLOGY FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

* “BCC mengubah persepsi daripada rasa bosan terhadap kursus kepada seronok dan mengembirakan”


* “Kursus terbaik yang pernah saya hadiri adalah dengan BCC”

BAHA CREATIVE CONSULTANTS 23, SS20/1 Damansara Utama, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. Email1 : Email2 : Fax : HP1 : HP2 :

bahacreative@gmail.com bahacreative@yahoo.com +603 77251884 +6016 6341127 +6019 3847663

PROFIL BCC 2012  

BCC menawarkan khidmat perundingan penyelidikan,latihan dan pembangunan seumber manusia secara profesional.