Page 1

Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ

ΝΟΜΟΣ 3852/2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗΣ k.lagoudis@glk.gr

ΧΩΟΟΣΓΘ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ –ΕΓKΩΞΟΛίΡ- ΡΣΠΣΟΣΓΛΑΧ Admin e-book τρύτη ϋκδοςη 23/7/2011

΢ΤΛΛΟΓΗ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Από ηο σειπόγπαθα και ηον πολύγπαθο ζηο WEB Πνιινί από καο ζπκόκαζηε ηελ ρεηξόγξαθε δεκηνπξγία εγγξάθσλ, ηηο γξαθνκεραλέο θαη ηνλ πνιύγξαθν. Η πξώηε κεγάιε επαλάζηαζε ζηελ πξόζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο έγηλε κε ηα θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα. Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο απηήο νη ππάιιεινη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαπαξάγνπλ έγγξαθα-πιεξνθνξίεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ππνηππώδε ππεξεζηαθά αξρεία κε ηα ζεκαληηθόηεξα έγγξαθα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ. Πνιύ γξήγνξα νη Η/Υ έδσζαλ ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εγγξάθσλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπληάθηεο θαη επίζεο ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζηνπο HDD ησλ ππνινγηζηώλ. Η εύθνιε δεκηνπξγία εγγξάθσλ, ε εθηύπσζή ηνπο, ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν, ε πξόζβαζε ζην Δζληθό ηππνγξαθείν θιπ, δεκηνύξγεζαλ έλαλ ηεξάζηην όγθν πιεξνθνξηώλ, πνπ ζπζζσξεύεηαη θαζεκεξηλά. Η διασείπιζη ηων εγγπάθων και ηων πληποθοπιών πος μεηαθέποςν Σηε ζεκεξηλή επνρή έρνπλ γίλεη κεγάια βήκαηα γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ παξάγεη ην Γεκόζην. Δθηόο από ην Δζληθό Τππνγξαθείν, δηθηπαθνί ηόπνη Γεκνζίσλ Φνξέσλ αιιά θαη ηδηώηεο δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη δεκνζηνπνηνύλ πεξηερόκελα λόκσλ , εγθπθιίσλ θαη εγγξάθσλ. Τεξάζηηνο όγθνο πιεξνθνξηώλ απνζεθεύεηαη ζην WEB, ζε ηέηνηα έθηαζε θαη δπλακηθή, πνπ κπνξνύκε πηα λα κηιάκε γηα ηελ Γεκνθξαηία ηεο πιεξνθνξίαο, αθνύ πηα νη πάληεο κπνξνύλ λα έρνπλ πξόζβαζε θαη λα ιακβάλνπλ γλώζε πιεξνθνξηώλ, πνπ ζε ζρέζε κε άιιεο επνρέο, ήηαλ αδηαλόεην λα απνθηήζνπλ. Η ππόζβαζη ζηα έγγπαθα , πποϋπόθεζη απόκηηζηρ γνώζηρ. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο γλώζεο είλαη απιώο πιεξνθνξίεο-δεδνκέλα. Η ίδηα ε γλώζε είλαη θάηη πην βαζύ. Η γλώζε είλαη πιεξνθνξίεο ζπλδπαζκέλεο κε πείξα, εξκελεία θαη ζηνραζκό. Δίλαη ε γλώζε, ε νπνία πεγάδεη από ηηο πιεξνθνξίεο, απηή πνπ ζνπ δίλεη ην ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Οη πεξηζζόηεξνη από καο δνύκε ζε κηα Γεκνθξαηία ηεο πιεξνθνξίαο. Αλ έρεηο πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν, κπνξείο λα έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ ζρεδόλ θάζε πιεξνθνξία πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε όινλ ηνλ θόζκν. Πξνεγκέλν ινγηζκηθό θαη ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ κπνξνύλ λα ζε βνεζήζνπλ λα εληνπίζεηο θαη λα επεμεξγαζζείο ηηο πιεξνθνξίεο κε ηξόπν αδηαλόεην κόιηο πξηλ κηα δεθαεηία. Σηε ζεκεξηλή επνρή δελ είλαη ππεξβνιή λα πνύκε όηη η αξία ενόρ δικηύος είναι πεπίπος ίζη με ηο ηεηπάγωνο ηος απιθμού ηων ανθπώπων πος ηο σπηζιμοποιούν. Απηόο ν ρώξνο παξέρεη ηεξάζηηεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, αιιά θαη κηα εθπιεθηηθά δύζθνιε πξόθιεζε. Ενϊ θ πλθροφορία κζλει να είναι ελεφκερθ, θ γνϊςθ προςκολλάται πιό εφκολα-είναι πιο δφςκολα μεταβιβάςιμθ πιό υποκειμενικι,λιγότερο ευπροςδιόριςτθ.Γηα παξάδεηγκα ε γλώζε πνπ απνθηάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ζνπ-ε εκπεηξηθή γλώζε θαη όρη απηή πνπ βξίζθεηο ζηα βηβιία ή εγρεηξίδηα-θαζνξίδεη ηελ αμία πνπ έρεηο γηα ηνλ Οξγαληζκό ζηνλ νπνίν εξγάδεζαη. Η ηθαλόηεηά ζνπ λα ζπλζέηεηο ηε γλώζε ζνπ κε απηή ησλ ζπλαδέιθσλ ζνπ, ησλ ζπλεξγαηώλ ζνπ , κπνξεί λα θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία, γηα ζέλα θαη ηνλ εξγνδόηε ζνπ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Το WEB παγκόζμια βιβλιοθήκη

1

Ξεθηλώληαο ηελ πξνζπάζεηα λα δεκνζηνπνηήζσ ην πιηθό, πνπ ζπγθέληξσλα ηαμηλνκνύζα θαη ςεθηνπνηνύζα επί ζεηξά εηώλ, πίζηεπα όηη ζα πξνζθέξσ θάηη ρξήζηκν: Τνλ πνιύηηκν ρξόλν πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη ν θαζέλαο αηνκηθά, γηα λα θάλεη θαιύηεξα ηε δνπιεηά ηνπ. Τν πιηθό πνπ απνζεθεύεηαη ζηελ Ιζηνζειίδα www.docman.gr , αληιείηαη θπξίσο από ηα ππεξεζηαθά έγγξαθα, ηα ΦΔΚ η.Α θαη Β , από πιηθό πνπ δεκνζηεύεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο Υπνπξγείσλ, ΝΠΓΓ, νξγαληζκώλ θαη αλεμαξηήησλ αξρώλ,ζηελ ηζηνζειίδα δηάπγεηα θαη από πιηθό πνπ δελ θνηλνπνηείηαη ή δελ δεκνζηεύεηαη θαη ε απόθηεζή ηνπ είλαη δύζθνιε (θπξίσο λνκνινγία) .


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Ο ηξόπνο παξνπζίαζεο έρεη λα θάλεη κε ηηο ηδέεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ην WEB. Μνηάδεη κε θαζεκεξηλή εθεκεξίδα, ώζηε ν θάζε ρξήζηεο λα κπνξεί λα ελεκεξώλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα ηηο λέεο δηαηάμεηο, λόκσλ, εγθπθιίσλ, θ.ι.π. πνπ εθδίδνληαη. Παξάιιεια έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ζεκαηηθή ηαμηλόκεζε (βηβιηνζήθε) πνπ βαζίδεηαη ζην ηεξαξρηθό ζύζηεκα αιιά θαη κε εθηελή ρξήζε tags ώζηε λα ππάξρεη θαιύηεξε νξγάλσζε/ηαμηλόκεζε ηνπ ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό είλαη δπλαηή ε εύθνιε εύξεζε ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ. Η αλάγθε απηή ζηελ ζεκεξηλή επνρή δελ είλαη πνιπηέιεηα δηόηη όινη καο γλσξίδνπκε ηνλ όγθν ησλ ππεξεζηαθώλ εγγξάθσλ πνπ παξάγνληαη ζε βάζνο ρξόλνπ θαη ηνλ ρξόλν ηνλ νπνίν ζπαηαινύκε γηα λα αλαθηήζνπκε ηα έγγξαθα απηά. Οι παπαδοζιακοί ηπόποι πληποθόπηζηρ. Η αμία ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθόξεζεο είλαη αλακθηζβήηεηε. Όκσο ζεκαληηθή είλαη θαη ε αμία ηνπ παξαδνζηαθνύ βηβιίνπ,δηόηη ην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ απαζρνινπκέλσλ κε λνκηθέο πιεξνθνξίεο, έρνπλ αλάγθε εθηύπσζήο ηνπο,ώζηε λα έρνπλ ηελ επρέξεηα λα κειεηήζνπλ μαλά θαη μαλά ην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί. Ωζηόζν νη ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρύνπλ, θαζηζηνύλ γξήγνξα έλα βηβιίν μεπεξαζκέλν. Τα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθόξεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε ηνπ ραξηηνύ νδεγνύλ αξγά αιιά ζηαζεξά ζηελ κειινληηθή επηθξάηεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ βηβιίνπ ζε ζρέζε κε ην παξαδνζηαθό. Τν παξόλ βηβιίν αζρνιείηαηκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο.Σηόρνο ηνπ είλαη λα ζπγθεληξώζεη θαη λα παξνπζηάζεη κε ηξόπν εύιεπην ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.Απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ, ππαιιήινπο ησλ Υπεξεζηώλ Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ,αιιά θαη ζε θάζε αζρνινύκελν κε ην αλσηέξσ ζέκα.

Οη αλαγλώζηεο ζα έρνπλ παξάιιεια ηε δπλαηόηεηα λα ελεκεξώλνληαη γηα ηηο κεηαβνιέο ηεο λνκνζεζίαο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κέζσ ηηο ηζηνζειίδαο www.docman.gr, αιιά θαη λα αληινύλ ηα πιήξε θείκελα ησλ δηαηάμεσλ πνπ παξαηίζεληαη ώζηε λα είλαη πάληα ελήκεξνη γηα ην ζύλνιν ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ θαη ηεο λνκνινγίαο ζηελ νπνία γίλνληαη παξαπνκπέο. Κσλ/λνο Λαγνύδεο

e-book τρίτθ ζκδοςθ

k.lagoudis@glk.gr

2


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Ρεριεχόμενα

3

NOMO΢ ΤΠ’ΑΡΙΘ. 3852/2010-ΥΕΚ 87/Α/7.6.2010 ................................................................................18 ΝΕΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ΢ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ΢. ............................................................................................................................................................18 ΜΕΡΟ΢ A΄ ..............................................................................................................................................................18 ΢Τ΢ΣΑ΢Η − ΢ΤΓΚΡΟΣΗ΢Η ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ΢ ΔΙΟΙΚΗ΢Η΢ ..........18 ΞΕάΑΟΑΛΣ Aϋ ........................................................................................................................................................18 ΧΩΧΨΑΧΘ - ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ ∆ΘΠΩΡ ....................................................................................................................18 ΆΦΚΦΣ 1 ...................................................................................................................................................................18 ΧΩΧΨΑΧΘ ΔΘµίΡ .......................................................................................................................................................18 ΆΦΚΦΣ 2 ...................................................................................................................................................................41 ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ ΔΘΠίΡ ...............................................................................................................................................41 ΞΕάΑΟΑΛΣ Bϋ ........................................................................................................................................................42 ΧΩΧΨΑΧΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ .....................................................................................................................................42 ΆΦΚΦΣ 3 ...................................................................................................................................................................42 ΧΩΧΨΑΧΘ ΞΑΛ ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ .................................................................................................................42 ΆΦΚΦΣ 4 ...................................................................................................................................................................44 ΧέΕΧΕΛΧ ΔΘΠίΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ..........................................................................................................................45 ΆΦΚΦΣ 5 ...................................................................................................................................................................45 ΧάΦΑΓΛΔΑ ΞΑΛ ΧΘΠΑ .................................................................................................................................................45 ΞΕάΑΟΑΛΣ Γϋ .........................................................................................................................................................45 ΧΩΧΨΑΧΘ ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ...................................................................................................45 ΆΦΚΦΣ 6 ...................................................................................................................................................................45 ΧΩΧΨΑΧΘ ....................................................................................................................................................................45 ΠΕΦΣΧ Βϋ ...............................................................................................................................................................46 ΥΦίΨΣΧ ΒΑΚΠΣΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ..............................................................................................................46 ΔΘΠΣΛ ....................................................................................................................................................................46 ΞΕάΑΟΑΛΣ Αϋ ........................................................................................................................................................46 ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΑΦέΕΧ ..............................................................................................................................................46 ΆΦΚΦΣ 7 ...................................................................................................................................................................47 ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΑΦέΕΧ ....................................................................................................................................................47 ΆΦΚΦΣ 8 ...................................................................................................................................................................47 ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΕΧ - ΨΣΥΛΞΕΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΕΧ - ΤΦΓΑΡΑ.................................................................................47 ΞΕάΑΟΑΛΣ Βϋ ........................................................................................................................................................48 ΕΞΟΣΓΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ........................................................................................................................................48 ΆΦΚΦΣ 9 ...................................................................................................................................................................48 ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛΣΔΣΩ .............................................................................................................................48 ΆΦΚΦΣ 10 .................................................................................................................................................................49 ΕΞΟΣΓΛΞΣ ΔΛΞΑΛίΠΑ ................................................................................................................................................49 ΆΦΚΦΣ 11 .................................................................................................................................................................49 ΆΧΞΘΧΘ ΨΣΩ ΕΞΟΣΓΛΞΣΩ ΔΛΞΑΛίΠΑΨΣΧ ...................................................................................................................50 ΆΦΚΦΣ 12 .................................................................................................................................................................50 ΕΞΟΣΓΛΞΣΛ ΞΑΨΑΟΣΓΣΛ..............................................................................................................................................50 ΆΦΚΦΣ 13 .................................................................................................................................................................50 ΥΦΣΧΣΡΨΑ ΕΞΟΣΓΛΠΣΨΘΨΑΧ ...................................................................................................................................50


2011

ΆΦΚΦΣ 14 .................................................................................................................................................................51 ΞίΟΩΠΑΨΑ ΞΑΛ ΑΧΩΠΒΛΒΑΧΨΑ .................................................................................................................................51 ΆΦΚΦΣ 15 .................................................................................................................................................................54 ΑΧΩΠΒΛΒΑΧΨΣ Ε΢ΑΛΨΛΑΧ ΣάΕΛΟίΡ ...........................................................................................................................54 ΆΦΚΦΣ 16 .................................................................................................................................................................54 ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΔΘΠΑΦέΣΩ ................................................................................................54 ΆΦΚΦΣ 17 .................................................................................................................................................................55 ΑΡΨΛΥΦΣΧίΥΣΛ ΨΘΧ ΔΛΞΑΧΨΛΞΘΧ ΑΦέΘΧ ΞΑΛ ΕάΣΦΣΛ ΨίΡ ΑΡΨΛΥΦΣΧίΥίΡ...........................................................55 ΆΦΚΦΣ 18 .................................................................................................................................................................57 ΩΥΣήΘάΛΣΨΘΨΕΧ .....................................................................................................................................................57 ΆΦΚΦΣ 19 .................................................................................................................................................................58 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ ........................................................................................................................................58 ΆΦΚΦΣ 20 .................................................................................................................................................................60 ΑΡΑΞΘΦΩ΢Θ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ........................................................................................................60 ΆΦΚΦΣ 21 .................................................................................................................................................................61 ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΩΥΣήΘάΛίΡ ΥΣΩ ΥΑΦΑΛΨΘΚΘΞΑΡ Θ ΑΥΕΒΛίΧΑΡ.......................................................................61 ΆΦΚΦΣ 22 .................................................................................................................................................................62 ΔΛΞΑΛίΠΑΨΑ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ .....................................................................................................................................62 ΆΦΚΦΣ 23 .................................................................................................................................................................62 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ .....................................................................................................................................62 ΆΦΚΦΣ 24 .................................................................................................................................................................63 ΠΣΦάΘ ΨίΡ ήΘάΣΔΕΟΨΛίΡ ..................................................................................................................................63 ΆΦΚΦΣ 25 .................................................................................................................................................................63 ΕΞΟΣΓΛΞΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ ...........................................................................................................................................63 ΆΦΚΦΣ 26 .................................................................................................................................................................63 ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡΣ ΨίΡ ήΘάΣΔΕΟΨΛίΡ .......................................................................................................................63 ΆΦΚΦΣ 27 .................................................................................................................................................................64 ΧΨΑΩΦΣΛ ΥΦΣΨΛΠΘΧΘΧ ..............................................................................................................................................64 ΆΦΚΦΣ 28 .................................................................................................................................................................65 ΆΞΩΦΑ ήΘάΣΔΕΟΨΛΑ ................................................................................................................................................65 ΆΦΚΦΣ 29 .................................................................................................................................................................65 ΕάΑΦΠΣΓΘ ΨίΡ ΔΛΑΨΑ΢ΕίΡ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΞΟΣΓΘ ΒΣΩΟΕΩΨίΡ ....................................................65 ΆΦΚΦΣ 30 .................................................................................................................................................................66 ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ΞΑΚΕ ΕΞΟΣΓΛΞΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ..........................................................................................66 ΆΦΚΦΣ 31 .................................................................................................................................................................67 ΕΥΛΨΩέίΡ - ΕΥΛΟΑέΣΡΨΕΧ ΧΩΡΔΩΑΧΠΣΛ - ΕΞΟΣΓΘ ΔΘΠΑΦέΣΩ ............................................................................67 ΆΦΚΦΣ 32 .................................................................................................................................................................67 ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΨίΡ ΕΔΦίΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ........................................................................................67 ΆΦΚΦΣ 33 .................................................................................................................................................................69 ΕΥΑΡΑΟΘήΘ ΨΘΧ ήΘάΣάΣΦΛΑΧ .............................................................................................................................69 ΆΦΚΦΣ 34 .................................................................................................................................................................71 ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΨίΡ ΕΔΦίΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΑΡΑ ΕΞΟΣΓΛΞΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ..........................................71 ΆΦΚΦΣ 35 .................................................................................................................................................................72 ΥΑΦΑΛΨΘΧΘ Θ ΚΑΡΑΨΣΧ ΩΥΣήΘάΛΣΩ ΔΘΠΑΦέΣΩ ΧΕ ΥΕΦΛΥΨίΧΘ ΕΥΑΡΑΟΘΥΨΛΞΘΧ ήΘάΣάΣΦΛΑΧ ....................72 ΆΦΚΦΣ 36 .................................................................................................................................................................73

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

4


e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

5

2011

ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΕΔΦίΡ ΨίΡ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ΨΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ..................................................................73 ΆΦΚΦΣ 37 .................................................................................................................................................................73 ΕΞΟΣΓΘ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ΨΣΥΛΞίΡ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ ΞΑΛ ΕΞΥΦΣΧίΥΣΩ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ .....................................73 ΆΦΚΦΣ 38 .................................................................................................................................................................75 ΨΑΞΨΛΞΣΛ ΞΑΛ ΑΡΑΥΟΘΦίΠΑΨΛΞΣΛ ΔΘΠΣΨΛΞΣΛ ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ - ΛΧΣήΘάΛΑ ..............................................................75 ΆΦΚΦΣ 39 .................................................................................................................................................................75 ΨΑΞΨΛΞΣΛ ΞΑΛ ΑΡΑΥΟΘΦίΠΑΨΛΞΣΛ ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ ΨΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ - ΛΧΣήΘάΛΑ ................................75 ΆΦΚΦΣ 40 .................................................................................................................................................................75 ΨΑΞΨΛΞΣΛ ΞΑΛ ΑΡΑΥΟΘΦίΠΑΨΛΞΣΛ ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨίΡ ΨΣΥΛΞίΡ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ ΞΑΛ ΕΞΥΦΣΧίΥΣΛ ΨΣΥΛΞίΡ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ – ΛΧΣήΘάΛΑ .......................................................................................................................75 ΆΦΚΦΣ 41 .................................................................................................................................................................76 ΥΕΦΛΥΨίΧΕΛΧ ΛΧΣήΘάΛΑΧ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ .................................................................................................................76 ΆΦΚΦΣ 42 .................................................................................................................................................................76 Ε΢ΑΓίΓΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΨίΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨίΡ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ .........................................................................76 ΆΦΚΦΣ 43 .................................................................................................................................................................77 ΖΞΚΕΧΘ ΥΦΑΞΨΛΞίΡ..................................................................................................................................................77 ΆΦΚΦΣ 44 .................................................................................................................................................................77 ΕΥΛΞΩΦίΧΘ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ .........................................................................................................................................77 ΆΦΚΦΣ 45 .................................................................................................................................................................78 ΔΛΞΑΛίΠΑ ΕΡΧΨΑΧΘΧ ................................................................................................................................................78 ΆΦΚΦΣ 46 .................................................................................................................................................................78 ΆΧΞΘΧΘ ΕΡΧΨΑΧΘΧ - ΑΦΠΣΔΛΣ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΣ............................................................................................................78 ΆΦΚΦΣ 47 .................................................................................................................................................................79 ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡΣ ΨΘΧ ΕΡΧΨΑΧΘΧ .................................................................................................................................79 ΆΦΚΦΣ 48 .................................................................................................................................................................79 ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΞΘΧΘ ΕΡΧΨΑΧΘΧ .................................................................................................................79 ΆΦΚΦΣ 49 .................................................................................................................................................................79 ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΞΔΛΞΑΧΘΧ ΨΘΧ ΕΡΧΨΑΧΘΧ .....................................................................................................................79 ΆΦΚΦΣ 50 .................................................................................................................................................................80 ΑΛΨΘΧΘ ΑΡΑΛΦΕΧΘΧ ...................................................................................................................................................80 ΆΦΚΦΣ 51 .................................................................................................................................................................80 ΕΥΑΡΑΟΘήΘ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ ΧΕ ΥΕΦΛΥΨίΧΘ ΑΞΩΦίΧΘΧ ............................................................................................80 ΆΦΚΦΣ 52 .................................................................................................................................................................81 ΣΦΞίΠΣΧΛΑ ΨίΡ ΔΘΠΣΨΛΞίΡ ΑΦέίΡ....................................................................................................................81 ΆΦΚΦΣ 53 .................................................................................................................................................................81 ΑΥΣΥΣΛΘΧΘ ΕΞΟΣΓΘΧ ..............................................................................................................................................81 ΆΦΚΦΣ 54 .................................................................................................................................................................82 ΥΑΦΑΛΨΘΧΘ ΑΛΦΕΨίΡ ...............................................................................................................................................82 ΆΦΚΦΣ 55 .................................................................................................................................................................82 ΑΡΑΥΟΘΦίΧΘ ΠΕΟίΡ .............................................................................................................................................83 ΆΦΚΦΣ 56 .................................................................................................................................................................84 ΕΞΟΣΓΘ Ε΢ΑΛΨΛΑΧ ΔΛΑΟΩΧΘΧ ΧΩΠΒΣΩΟΛίΡ ..............................................................................................................84 ΆΦΚΦΣ 57 .................................................................................................................................................................84 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑ΢ΕΛΧ ..........................................................................................................................................84 ΞΕάΑΟΑΛΣ Γϋ .........................................................................................................................................................84


2011

ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ..............................................................................................................................84 ΆΦΚΦΣ 58 .................................................................................................................................................................84 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΣΩ ΔΘΠΑΦέΣΩ .............................................................................................................................84 ΆΦΚΦΣ 59 .................................................................................................................................................................86 ΑΡΨΛΔΘΠΑΦέΣΛ ........................................................................................................................................................86 ΆΦΚΦΣ 60 .................................................................................................................................................................88 ΕΞΟΣΓΘ ΡΕΣΩ ΔΘΠΑΦέΣΩ........................................................................................................................................88 ΆΦΚΦΣ 61 .................................................................................................................................................................89 ΩΥΣέΦΕίΧΕΛΧ ΔΘΠΑΦέΣΩ, ΑΡΨΛΔΘΠΑΦέΣΩ ΞΑΛ ΠΕΟίΡ ΕΥΛΨΦΣΥίΡ ...................................................................89 ΆΦΚΦΣ 62 .................................................................................................................................................................90 ΧΩΧΨΑΧΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΕΞΨΕΟΕΧΨΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ..............................................................................................90 ΆΦΚΦΣ 63 .................................................................................................................................................................90 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ........................................................................................................................................................91 ΆΦΚΦΣ 64 .................................................................................................................................................................91 ΕΞΟΣΓΘ ΥΦΣΕΔΦΕΛΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ....................................................................................................91 ΆΦΚΦΣ 65 .................................................................................................................................................................93 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ .....................................................................................................93 ΆΦΚΦΣ 66 .................................................................................................................................................................94 ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΥΑΦΑΨΑ΢ΕΛΧ .........................................................................................................................................94 ΆΦΚΦΣ 67 .................................................................................................................................................................95 ΧΩΓΞΟΘΧΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ...............................................................................................................95 ΆΦΚΦΣ 68 .................................................................................................................................................................97 ΩΥΣέΦΕίΧΕΛΧ ΨίΡ ΔΘΠΣΨΛΞίΡ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ........................................................................................................97 ΆΦΚΦΣ 69 .................................................................................................................................................................97 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ .............................................................................................................97 ΆΦΚΦΣ 70 .................................................................................................................................................................98 ΕΥΛΨΦΣΥΕΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ .............................................................................................................98 ΆΦΚΦΣ 71 .................................................................................................................................................................99 ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΞΑΨΑΧΨΘΠΑ, ΒΛΒΟΛΑ, ΑΦέΕΛΑ ΞΑΛ ΛΧΨΣΧΕΟΛΔΑ ......................................................................................99 ΆΦΚΦΣ 72 .................................................................................................................................................................99 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ - ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ............................................................................................................99 ΆΦΚΦΣ 73 .............................................................................................................................................................. 101 ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΗίΘΧ - ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ .................................................................................................. 101 ΆΦΚΦΣ 74 .............................................................................................................................................................. 102 ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ ΞΑΛ ΕΞΟΣΓΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΞΑΛ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΗίΘΧ................................ 102 ΆΦΚΦΣ 75 .............................................................................................................................................................. 104 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ ΗίΘΧ ........................................ 104 ΆΦΚΦΣ 76 .............................................................................................................................................................. 105 ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΔΛΑΒΣΩΟΕΩΧΘΧ ................................................................................................................. 105 ΆΦΚΦΣ 77 .............................................................................................................................................................. 107 ΧΩΠΥΑΦΑΧΨΑΨΘΧ ΨΣΩ ΔΘΠΣΨΘ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘΧ ........................................................................................ 107 ΆΦΚΦΣ 78 .............................................................................................................................................................. 108 ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΖΡΨΑ΢ΘΧ ΠΕΨΑΡΑΧΨίΡ................................................................................................................... 108 ΞΕάΑΟΑΛΣ Δϋ ..................................................................................................................................................... 109 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΣΥΛΞίΡ ΞΑΛ ΔΘΠΣΨΛΞίΡ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ........................................................................ 109

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

6


e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

7

2011

ΆΦΚΦΣ 79 .............................................................................................................................................................. 109 ΥΦΣΕΔΦΣΧ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ............................................................................................ 109 ΆΦΚΦΣ 80 .............................................................................................................................................................. 110 ΥΦΣΕΔΦΣΧ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΞΑΛ ΕΞΥΦΣΧίΥΣΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ .................................................................... 110 ΆΦΚΦΣ 81 .............................................................................................................................................................. 110 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΥΦΣΕΔΦΣΩ ΞΑΛ ΑΡΨΛΥΦΣΕΔΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ....................................................... 110 ΆΦΚΦΣ 82 .............................................................................................................................................................. 111 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΥΦΣΕΔΦΣΩ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ – ΕΞΥΦΣΧίΥΣΩ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ............................. 111 ΆΦΚΦΣ 83 .............................................................................................................................................................. 112 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ.................................................................................... 112 ΆΦΚΦΣ 84 .............................................................................................................................................................. 114 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ......................................................................................... 114 ΆΦΚΦΣ 85 .............................................................................................................................................................. 116 ΧΩΡΕΟΕΩΧΘ ΞΑΨΣΛΞίΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ..................................................................................................... 116 ΆΦΚΦΣ 86 .............................................................................................................................................................. 116 ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΨΘΧ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ Θ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ........................................................................... 116 ΆΦΚΦΣ 87 .............................................................................................................................................................. 118 ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΩΟΣΥΣΛΘΧΘΧ ΑΥΣάΑΧΕίΡ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΑΛ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ......................... 118 ΆΦΚΦΣ 88 .............................................................................................................................................................. 118 ΧΩΓΞΟΘΧΘ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΑΛ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ................................................................. 118 ΆΦΚΦΣ 89 .............................................................................................................................................................. 119 ΨΣΥΣΧ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΘΧ, ΑΥΑΦΨΛΑ ΞΑΛ ΟΘήΘ ΑΥΣάΑΧΕίΡ ΨΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΨΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΞΑΛ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ................................................................................................................................................................................ 119 ΆΦΚΦΣ 90 .............................................................................................................................................................. 120 ΩΥΣέΦΕίΧΕΛΧ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ΨΣΥΛΞίΡ ΞΑΛ ΔΘΠΣΨΛΞίΡ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ ................................................................ 120 ΆΦΚΦΣ 91 .............................................................................................................................................................. 120 ΓΦΑάΕΛΣ ΨΣΥΛΞΘΧ Θ ΔΘΠΣΨΛΞΘΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ ................................................................................................... 120 ΞΕάΑΟΑΛΣ Εϋ...................................................................................................................................................... 120 ΞΑΨΑΧΨΑΨΛΞΘ ΚΕΧΘ ΑΛΦΕΨίΡ ....................................................................................................................... 120 ΆΦΚΦΣ 92 .............................................................................................................................................................. 120 ΑΡΨΛΠΛΧΚΛΑ ΑΛΦΕΨίΡ ............................................................................................................................................ 120 ΆΦΚΦΣ 93 .............................................................................................................................................................. 121 ΕΛΔΛΞΘ ΑΔΕΛΑ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΨΘΧ ΚΘΨΕΛΑΧ ΨίΡ ΑΛΦΕΨίΡ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΥΣΩ ΕέΣΩΡ ΨΘΡ ΩΥΑΟΟΘΟΛΞΘ ΛΔΛΣΨΘΨΑ121 ΞΕάΑΟΑΛΣ ΧΨϋ ................................................................................................................................................... 123 ΠΕΨΑΒΛΒΑΗΣΠΕΡΕΧ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΧΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ....................................................................... 123 ΆΦΚΦΣ 94 .............................................................................................................................................................. 123 ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΔΘΠίΡ ................................................................................................................... 123 ΆΦΚΦΣ 96 .............................................................................................................................................................. 139 ΧΩΠΠΕΨΣέΘ ΔΘΠίΡ ΧΕ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ ............................................................................................................ 139 ΆΦΚΦΣ 97 .............................................................................................................................................................. 139 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΕΧ ΠΣΡΑΔΕΧ ΔΘΠίΡ .......................................................................................................................... 139 ΆΦΚΦΣ 98 .............................................................................................................................................................. 140 ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΒΣΘΚΕΛΑ ............................................................................................................................................ 140 ΞΕάΑΟΑΛΣ Ηϋ ...................................................................................................................................................... 140 ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΘ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑ - ΡΣΠΛΞΑ ΥΦΣΧίΥΑ ................................................................................. 140


2011

ΆΦΚΦΣ 99 .............................................................................................................................................................. 140 ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΘΧ Θ ΔΛΑΒΑΚΠΛΔΛΞΘΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΑΧ .............................................................................. 140 ΆΦΚΦΣ 100 ........................................................................................................................................................... 142 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΞΕΧ ΧΩΠΒΑΧΕΛΧ ............................................................................................................................ 142 ΆΦΚΦΣ 101 ........................................................................................................................................................... 144 ΔΛΞΨΩΑ ΔΘΠίΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ........................................................................................................................ 144 ΆΦΚΦΣ 102 ........................................................................................................................................................... 144 ΛΔΦΩΠΑΨΑ- ΡΣΠΛΞΑ ΥΦΣΧίΥΑ ΔΘΠίΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ ΥΣΩ ΧΩΡΕΡίΡΣΡΨΑΛ .............................................. 144 ΆΦΚΦΣ 103 ........................................................................................................................................................... 145 ΧΩΧΨΑΧΘ - ΧΩΓέίΡΕΩΧΘ ΡΣΠΛΞίΡ ΥΦΣΧίΥίΡ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΔΛΞΑΛΣΩ .................................................................. 145 ΆΦΚΦΣ 104 ........................................................................................................................................................... 147 ΧΩΡΔΕΧΠΣΛ ΣΦΓΑΡΛΧΠίΡ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΥΣΩ ΧΩΡΕΡίΡΣΡΨΑΛ ...................................................... 147 ΆΦΚΦΣ 105 ........................................................................................................................................................... 149 ΧΩΧΨΑΧΘ ΔΛΑΒΑΚΠΛΔΛΞΣΩ ΧΩΡΔΕΧΠΣΩ ΔΘΠίΡ ΞΑΛ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ..................................................................... 149 ΆΦΚΦΣ 106 ........................................................................................................................................................... 150 ΔΛΣΛΞΘΧΘ................................................................................................................................................................ 150 ΆΦΚΦΣ 107 ........................................................................................................................................................... 151 ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ ΔΘΠίΡ ............................................................................................................................................ 151 ΆΦΚΦΣ 108 ........................................................................................................................................................... 151 ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ ΨίΡ Σ.Ψ.Α. Αϋ ΒΑΚΠΣΩ ΥΣΩ ΧΩΡΕΡίΡΣΡΨΑΛ ............................................................................. 151 ΆΦΚΦΣ 109 ........................................................................................................................................................... 152 ΧΩΓέίΡΕΩΧΘ ΞΣΛΡίάΕΟίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ΨίΡ ΡΕίΡ ΔΘΠίΡ ......................................................................... 152 ΆΦΚΦΣ 110 ........................................................................................................................................................... 153 ΧΩΓέίΡΕΩΧΘ ΑΡίΡΩΠίΡ ΕΨΑΛΦΛίΡ ΨίΡ ΡΕίΡ ΔΘΠίΡ .................................................................................... 153 ΆΦΚΦΣ 111 ........................................................................................................................................................... 154 ΥΦΣΧΑΦΠΣΓΘ ΟΣΛΥίΡ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ................................................................................................................. 154 ΆΦΚΦΣ 112 ........................................................................................................................................................... 155 ΕΛΔΛΞΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ................................................................................................................................................. 155 ΠΕΦΣΧ Γϋ ............................................................................................................................................................. 156 ΔΕΩΨΕΦΣΧ ΒΑΚΠΣΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ........................................................................................................ 156 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ ...................................................................................................................................................... 156 ΞΕάΑΟΑΛΣ Αϋ ..................................................................................................................................................... 156 ΑΦέΕΧ - ΣΦΓΑΡΑ................................................................................................................................................ 156 ΆΦΚΦΣ 113 ........................................................................................................................................................... 156 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΕΧ ΑΦέΕΧ ........................................................................................................................................... 156 ΞΕάΑΟΑΛΣ Βϋ ..................................................................................................................................................... 157 ΕΞΟΣΓΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ..................................................................................................................................... 157 ΆΦΚΦΣ 114 ........................................................................................................................................................... 157 ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘΧ ΥΕΦΛΣΔΣΩ .................................................................................................................... 157 ΆΦΚΦΣ 115 ........................................................................................................................................................... 157 ΞΑΡΣΡΕΧ ΔΛΕ΢ΑΓίΓΘΧ ΨίΡ ΕΞΟΣΓίΡ .................................................................................................................. 157 ΆΦΚΦΣ 116 ........................................................................................................................................................... 158 ΕΞΟΣΓΛΞΣ ΔΛΞΑΛίΠΑ - ΕΞΟΣΓΕΛΧ - ΕΞΟΣΓΛΠΣΛ .................................................................................................... 158 ΆΦΚΦΣ 117 ........................................................................................................................................................... 158 ΞίΟΩΠΑΨΑ ΞΑΛ ΑΧΩΠΒΛΒΑΧΨΑ .............................................................................................................................. 158

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

8


e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

9

2011

ΆΦΚΦΣ 118 ........................................................................................................................................................... 161 ΑΧΩΠΒΛΒΑΧΨΣ Ε΢ΑΛΨΛΑΧ ΣάΕΛΟίΡ ........................................................................................................................ 161 ΆΦΚΦΣ 119 ........................................................................................................................................................... 161 ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΘ ΔΦΑΧΨΘΦΛΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ ..................................................................................... 161 ΆΦΚΦΣ 120 ........................................................................................................................................................... 162 ΩΥΣήΘάΛΣΨΘΨΕΧ .................................................................................................................................................. 162 ΆΦΚΦΣ 121 ........................................................................................................................................................... 163 ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ ..................................................................................................................................... 163 ΆΦΚΦΣ 122 ........................................................................................................................................................... 165 ΑΡΑΞΘΦΩ΢Θ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΥΣΛΘΧΘ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ..................................................................................................... 165 ΆΦΚΦΣ 123 ........................................................................................................................................................... 165 ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΩΥΣήΘάΛίΡ ΥΦΛΡ ΑΥΣ ΨΘΡ ΕΞΟΣΓΘ ....................................................................................... 165 ΆΦΚΦΣ 124 ........................................................................................................................................................... 166 ΔΛΞΑΛίΠΑΨΑ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ ΞΑΛ ΩΥΣήΘάΛίΡ ..................................................................................................... 166 ΆΦΚΦΣ 125 ........................................................................................................................................................... 167 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ .................................................................................................................................. 167 ΆΦΚΦΣ 126 ........................................................................................................................................................... 167 ΩΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΥΦΣΚΕΧΠΛίΡ ............................................................................................................................... 167 ΆΦΚΦΣ 127 ........................................................................................................................................................... 167 ΠΣΦάΘ ΨίΡ ήΘάΣΔΕΟΨΛίΡ ............................................................................................................................... 167 ΆΦΚΦΣ 128 ........................................................................................................................................................... 167 ΕΞΨΩΥίΧΘ ΞΑΛ ΔΛΑΡΣΠΘ ήΘάΣΔΕΟΨΛίΡ ............................................................................................................ 168 ΆΦΚΦΣ 129 ........................................................................................................................................................... 168 ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡΣ ήΘάΣΔΕΟΨΛίΡ ............................................................................................................................ 168 ΆΦΚΦΣ 130 ........................................................................................................................................................... 169 ΆΞΩΦΑ ήΘάΣΔΕΟΨΛΑ ............................................................................................................................................. 169 ΆΦΚΦΣ 131 ........................................................................................................................................................... 169 ΕΞΟΣΓΛΞΣΛ άΑΞΕΟΣΛ .............................................................................................................................................. 169 ΆΦΚΦΣ 132 ........................................................................................................................................................... 170 ΖΡΑΦ΢Θ ΞΑΛ ΟΘ΢Θ ΨΘΧ ήΘάΣάΣΦΛΑΧ .................................................................................................................. 170 ΆΦΚΦΣ 133 ........................................................................................................................................................... 170 ΠΑΨΑΛίΧΘ ΨΘΧ ήΘάΣάΣΦΛΑΧ ............................................................................................................................. 170 ΆΦΚΦΣ 134 ........................................................................................................................................................... 170 ΕάΑΦΠΣΓΘ ΨίΡ ΔΛΑΨΑ΢ΕίΡ ΨΘΧ ΡΣΠΣΚΕΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΞΟΣΓΘ ΒΣΩΟΕΩΨίΡ ................................................. 170 ΆΦΚΦΣ 135 ........................................................................................................................................................... 171 ΕΞΟΣΓΛΞΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ ........................................................................................................................................ 171 ΆΦΚΦΣ 136 ........................................................................................................................................................... 171 ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ΞΑΚΕ ΕΞΟΣΓΛΞΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ....................................................................................... 171 ΆΦΚΦΣ 137 ........................................................................................................................................................... 172 ΕΥΛΨΩέίΡ ΧΩΡΔΩΑΧΠΣΧ - ΕΥΛΟΑέΣΡΨΕΧ ΧΩΡΔΩΑΧΠΣΛ - ΕΞΟΣΓΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ ........................................... 172 ΆΦΚΦΣ 138 ........................................................................................................................................................... 172 ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΨίΡ ΕΔΦίΡ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ............................................................................... 172 ΆΦΚΦΣ 139 ........................................................................................................................................................... 174 ΕΥΑΡΑΟΘήΘ ΨΘΧ ήΘάΣάΣΦΛΑΧ .......................................................................................................................... 174 ΆΦΚΦΣ 140 ........................................................................................................................................................... 176


2011

ΞΑΨΑΡΣΠΘ ΨίΡ ΕΔΦίΡ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΑΡΑ ΕΞΟΣΓΛΞΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ................................. 176 ΆΦΚΦΣ 141 ........................................................................................................................................................... 177 ΥΑΦΑΛΨΘΧΘ Θ ΚΑΡΑΨΣΧ ΩΥΣήΘάΛΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ ΧΕ ΥΕΦΛΥΨίΧΘ ΕΥΑΡΑΟΘΥΨΛΞΘΧ ήΘάΣάΣΦΛΑΧ.......... 177 ΆΦΚΦΣ 142 ........................................................................................................................................................... 178 ΨΑΞΨΛΞΣΛ ΞΑΛ ΑΡΑΥΟΘΦίΠΑΨΛΞΣΛ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΛ ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ - ΛΧΣήΘάΛΑ ..................................................... 178 ΆΦΚΦΣ 143 ........................................................................................................................................................... 179 ΥΕΦΛΥΨίΧΕΛΧ ΛΧΣήΘάΛΑΧ ΧΩΡΔΩΑΧΠίΡ .............................................................................................................. 179 ΆΦΚΦΣ 144 ........................................................................................................................................................... 179 Ε΢ΑΓίΓΘ ΞΑΛ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΨίΡ ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨίΡ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ ...................................................................... 179 ΆΦΚΦΣ 145 ........................................................................................................................................................... 180 ΖΞΚΕΧΘ ΥΦΑΞΨΛΞίΡ............................................................................................................................................... 180 ΆΦΚΦΣ 146 ........................................................................................................................................................... 180 ΕΥΛΞΩΦίΧΘ ΕΞΟΣΓΘΧ ............................................................................................................................................. 180 ΆΦΚΦΣ 147 ........................................................................................................................................................... 181 ΔΛΞΑΛίΠΑ ΕΡΧΨΑΧΘΧ ............................................................................................................................................. 181 ΆΦΚΦΣ 148 ........................................................................................................................................................... 181 ΆΧΞΘΧΘ - ΑΦΠΣΔΛΣ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΣ .......................................................................................................................... 181 ΆΦΚΦΣ 149 ........................................................................................................................................................... 181 ΥΕΦΛΕέΣΠΕΡΣ ΨΘΧ ΕΡΧΨΑΧΘΧ .............................................................................................................................. 181 ΆΦΚΦΣ 150 ........................................................................................................................................................... 182 ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΞΘΧΘ ΕΡΧΨΑΧΘΧ .............................................................................................................. 182 ΆΦΚΦΣ 151 ........................................................................................................................................................... 182 ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΕΞΔΛΞΑΧΘΧ ΨΘΧ ΕΡΧΨΑΧΘΧ .................................................................................................................. 182 ΆΦΚΦΣ 152 ........................................................................................................................................................... 183 ΑΛΨΘΧΘ ΑΡΑΛΦΕΧΕίΧ .............................................................................................................................................. 183 ΆΦΚΦΣ 153 ........................................................................................................................................................... 183 ΕΥΑΡΑΟΘήΘ ΨΘΧ ΕΞΟΣΓΘΧ ΧΕ ΥΕΦΛΥΨίΧΘ ΑΞΩΦίΧΘΧ ......................................................................................... 183 ΆΦΚΦΣ 154 ........................................................................................................................................................... 183 ΣΦΞίΠΣΧΛΑ ΨίΡ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞίΡ ΑΦέίΡ........................................................................................................... 183 ΆΦΚΦΣ 155 ........................................................................................................................................................... 184 ΑΥΣΥΣΛΘΧΘ ΕΞΟΣΓΘΧ ........................................................................................................................................... 184 ΆΦΚΦΣ 156 ........................................................................................................................................................... 184 ΥΑΦΑΛΨΘΧΘ ΑΛΦΕΨίΡ ............................................................................................................................................. 184 ΆΦΚΦΣ 157 ........................................................................................................................................................... 185 ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΞΑΛ ΑΡΑΥΟΘΦίΧΘ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ................................................................................................ 185 ΆΦΚΦΣ 158 ........................................................................................................................................................... 186 ΕΞΟΣΓΘ Ε΢ΑΛΨΛΑΧ ΔΛΑΟΩΧΘΧ ΧΩΠΒΣΩΟΛίΡ ........................................................................................................... 186 ΞΕάΑΟΑΛΣ Γϋ ...................................................................................................................................................... 187 ΧΩΧΨΘΠΑ ΔΛΑΞΩΒΕΦΡΘΧΘΧ ........................................................................................................................... 187 ΆΦΚΦΣ 159 ........................................................................................................................................................... 187 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ .................................................................................................................. 187 ΆΦΚΦΣ 160 ........................................................................................................................................................... 188 ΑΡΨΛΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΕΧ ............................................................................................................................................ 188 ΆΦΚΦΣ 161 ........................................................................................................................................................... 189 ΑΡΑΥΟΘΦίΧΘ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ Θ ΑΛΦΕΨΣΩ ΑΡΨΛΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ ..................................... 189

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

10


e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

11

2011

ΆΦΚΦΣ 162 ........................................................................................................................................................... 189 ΕΞΟΣΓΘ ΡΕΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ ............................................................................................................................. 190 ΆΦΚΦΣ 163 ........................................................................................................................................................... 191 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ........................................................................................... 191 ΆΦΚΦΣ 164 ........................................................................................................................................................... 191 ΕΥΛΨΦΣΥΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ........................................................................................................... 191 ΆΦΚΦΣ 165 ........................................................................................................................................................... 192 ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ - ΕΞΟΣΓΘ ΥΦΣΕΔΦΕΛΣΩ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ .......................................................... 192 ΆΦΚΦΣ 166 ........................................................................................................................................................... 194 ΥΑΦΑΛΨΘΧΘ ............................................................................................................................................................ 194 ΆΦΚΦΣ 167 ........................................................................................................................................................... 194 ΧΩΓΞΟΘΧΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ............................................................................................................ 194 ΆΦΚΦΣ 168 ........................................................................................................................................................... 195 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΕΧ ΥΑΦΑΨΑ΢ΕΛΧ .......................................................... 196 ΆΦΚΦΣ 169 ........................................................................................................................................................... 197 ΑΥΑΦΨΛΑ ΞΑΛ ΟΘήΘ ΑΥΣάΑΧΕίΡ ......................................................................................................................... 197 ΆΦΚΦΣ 170 ........................................................................................................................................................... 197 ΥΦΑΞΨΛΞΑ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΕίΧ ...................................................................................................................................... 197 ΆΦΚΦΣ 171 ........................................................................................................................................................... 198 ΩΥΣέΦΕίΧΕΛΧ ΧΩΠΒΣΩΟίΡ ................................................................................................................................... 198 ΆΦΚΦΣ 172 ........................................................................................................................................................... 199 ΞίΟΩΠΑ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ ΧΕ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΘ ............................................................................................................... 199 ΆΦΚΦΣ 173 ........................................................................................................................................................... 199 ΧΩΓΞΦΣΨΘΧΘ ΕΞΨΕΟΕΧΨΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ .............................................................................................................. 199 ΆΦΚΦΣ 174 ........................................................................................................................................................... 200 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΨΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ.................................................................................................. 200 ΆΦΚΦΣ 175 ........................................................................................................................................................... 201 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ....................................................................................................................................... 201 ΆΦΚΦΣ 176 ........................................................................................................................................................... 202 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΨΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ................................................................................................ 202 ΆΦΚΦΣ 177 ........................................................................................................................................................... 203 ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΨΘΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ........................................................................................................ 203 ΆΦΚΦΣ 178 ........................................................................................................................................................... 204 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΘ ΕΥΛΨΦΣΥΘ ΔΛΑΒΣΩΟΕΩΧΘΧ ........................................................................................................... 204 ΆΦΚΦΣ 179 ........................................................................................................................................................... 205 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΠΥΑΦΑΧΨΑΨΘΧ ΨΣΩ ΥΣΟΛΨΘ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΘΧ .............................................................. 205 ΞΕάΑΟΑΛΣ Δϋ ..................................................................................................................................................... 206 ΞΑΨΑΧΨΑΨΛΞΘ ΚΕΧΘ ......................................................................................................................................... 206 ΆΦΚΦΣ 180 ........................................................................................................................................................... 206 ΞΑΨΑΧΨΑΨΛΞΘ ΚΕΧΘ ΑΛΦΕΨίΡ ΨΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ .................................................................................................. 206 ΆΦΚΦΣ 181 ........................................................................................................................................................... 207 ΑΡΨΛΠΛΧΚΛΑ ........................................................................................................................................................... 207 ΆΦΚΦΣ 182 ........................................................................................................................................................... 208 ΕΛΔΛΞΘ ΑΔΕΛΑ ΞΑΨΑ ΨΘ ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΨΘΧ ΚΘΨΕΛΑΧ ΨίΡ ΑΛΦΕΨίΡ ΨΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ ................................................ 208 ΆΦΚΦΣ 183 ........................................................................................................................................................... 209


2011

ΕΛΔΛΞΘ ΑΔΕΛΑ ΑΥΣΩΧΛΑΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΧΞΘΧΘ ΨίΡ ΞΑΚΘΞΣΡΨίΡ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣΩ ΧΩΠΒΣΩΟΣΩ ..................... 209 ΆΦΚΦΣ 184 ........................................................................................................................................................... 209 ΑΥΣΗΘΠΛίΧΕΛΧ – ΔΑΥΑΡΕΧ ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΘΧ – ΟΣΛΥΑ Ε΢ΣΔΑ .............................................................................. 209 ΆΦΚΦΣ 185 ........................................................................................................................................................... 210 ΑΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΥΕΥΦΑΓΠΕΡίΡ ΨΣΩ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΦέΘ ΞΑΛ ΨΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΨΛΞΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ ............................... 210 ΞΕάΑΟΑΛΣ Εϋ...................................................................................................................................................... 211 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ................................................................................................................................................ 211 ΆΦΚΦΣ 186 ........................................................................................................................................................... 211 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ............................................................................................................................. 211 ΆΦΚΦΣ 187 ........................................................................................................................................................... 241 ΠΕΨΑΒΛΒΑΧΘ ΑΧΞΘΧΘΧ ΥΦΣΧΚΕΨίΡ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨίΡ ΧΨΛΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ........................................................... 241 ΆΦΚΦΣ 188 ........................................................................................................................................................... 242 ΥΑΦΣέΘ ΓΡίΠΘΧ ΨΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ ΓΛΑ ΕΛΔΛΞΑ ΚΕΠΑΨΑ ................................................................................... 242 ΆΦΚΦΣ 189 ........................................................................................................................................................... 242 ΥΦΣΚΕΧΠΛΑ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΞΔΣΧΘ ΑΥΣάΑΧΘΧ Θ ΥΑΦΣέΘ ΓΡίΠΘΧ ΑΥΣ ΑΟΟΕΧ ΑΦέΕΧ ΥΦΣΧ ΨΘΡ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ ..... 242 ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΣ ΨΑΠΕΛΣ ΑΡΑΥΨΩ΢ΘΧ ........................................................................................................ 242 ΆΦΚΦΣ 190 ........................................................................................................................................................... 242 ΧΩΧΨΑΧΘ - ΧΞΣΥΣΧ - ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ .................................................................................................................. 242 ΆΦΚΦΣ 191 ........................................................................................................................................................... 244 ΔΛΣΛΞΘΧΘ - ΤΦΓΑΡΑ - ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΑΩΨίΡ .................................................................................................... 244 ΆΦΚΦΣ 192 ........................................................................................................................................................... 245 ΥΣΦΣΛ - ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ........................................................................................................................ 245 ΆΦΚΦΣ 193 ........................................................................................................................................................... 246 ΣΦΓΑΡίΧΘ - ΞΑΡΣΡΛΧΠΣΛ - ΥΦΣΧίΥΛΞΣ ............................................................................................................ 246 ΞΕάΑΟΑΛΣ ΧΨϋ ................................................................................................................................................... 247 ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ – ΡΣΠΛΞΑ ΥΦΣΧίΥΑ............................................................................................................ 247 ΆΦΚΦΣ 194 ........................................................................................................................................................... 247 ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ .................................................................................................................................. 247 ΆΦΚΦΣ 195 ........................................................................................................................................................... 249 ΞΑΡΣΡΕΧ ΧΩΧΨΑΧΘΧ ............................................................................................................................................... 249 ΆΦΚΦΣ 196 ........................................................................................................................................................... 250 ΞΑΡΣΡΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΑΧΨΛΞίΡ ΕΨΑΛΦΛίΡ ΠΘ ΞΕΦΔΣΧΞΣΥΛΞΣΩ έΑΦΑΞΨΘΦΑ ΨΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ ...................... 250 ΆΦΚΦΣ 197 ........................................................................................................................................................... 252 ΕΛΔΛΞΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ ΨίΡ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ................................................................................ 252 ΆΦΚΦΣ 198 ........................................................................................................................................................... 252 ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ ΨίΡ ΞΑΨΑΦΓΣΩΠΕΡίΡ ΡΣΠΑΦέΛΑΞίΡ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΕίΡ ΞΑΛ ΡΣΠΑΦέΛΑΞίΡ ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑΨίΡ252 ΆΦΚΦΣ 199 ........................................................................................................................................................... 253 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΛΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΞΕΧ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕΛΧ - ΠΕΨΑΨΦΣΥΘ - ΟΩΧΘ ΕΥΛέΕΛΦΘΧΕίΡ ............ 253 ΆΦΚΦΣ 200 ........................................................................................................................................................... 254 ΛΔΦΩΠΑΨΑ .............................................................................................................................................................. 254 ΆΦΚΦΣ 201 ........................................................................................................................................................... 254 ΡΣΠΛΞΑ ΥΦΣΧίΥΑ ΞΑΨΑΦΓΣΩΠΕΡίΡ ΡΣΠΑΦέΛΑΞίΡ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΕίΡ ΞΑΛ ΡΣΠΑΦέΛΑΞίΡ ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑΨίΡ254 ΆΦΚΦΣ 202 ........................................................................................................................................................... 255 ΔΛΞΨΩΑ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ............................................................................................................................................ 255 ΆΦΚΦΣ 203 ........................................................................................................................................................... 256

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

12


e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

13

2011

ΔΛΕΚΡΕΛΧ ΧΩΡΕΦΓΑΧΛΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ................................................................................................................... 256 ΠΕΦΣΧ Δϋ ............................................................................................................................................................ 257 ΡΘΧΛίΨΛΞΣΛ ΞΑΛ ΣΦΕΛΡΣΛ ΔΘΠΣΛ ΡΘΧΛίΨΛΞΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ ............................................................. 257 ΆΦΚΦΣ 204 ........................................................................................................................................................... 257 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΡΘΧΛίΨΛΞίΡ ΔΘΠίΡ ................................................................................................................. 257 ΆΦΚΦΣ 205 ........................................................................................................................................................... 261 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΡΘΧΛίΨΛΞίΡ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ........................................................................................................ 261 ΆΦΚΦΣ 206 ........................................................................................................................................................... 262 ΨΦΣΥΣΧ ΑΧΞΘΧΘΧ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨίΡ ...................................................................................................................... 262 ΆΦΚΦΣ 207 ........................................................................................................................................................... 263 ΡΘΧΛίΨΛΞΕΧ ΔΘΠΣΨΛΞΕΧ ΞΣΛΡΣΨΘΨΕΧ ................................................................................................................. 263 ΆΦΚΦΣ 208 ........................................................................................................................................................... 263 ΕΦΕΩΡΘΨΛΞΣ ΛΡΧΨΛΨΣΩΨΣ ΡΘΧΛίΨΛΞΘΧ ΥΣΟΛΨΛΞΘΧ .............................................................................................. 263 ΆΦΚΦΣ 209 ........................................................................................................................................................... 264 ΨΦΣΥΣΧ ΑΧΞΘΧΘΧ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨίΡ ΧΨΣΩΧ ΣΦΕΛΡΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ .......................................................................... 264 ΠΕΦΣΧ Εϋ............................................................................................................................................................. 264 ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΘ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑ .................................................................................................................... 264 ΆΦΚΦΣ 210 ........................................................................................................................................................... 264 ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΕΧ............................................................................................................................. 264 ΆΦΚΦΣ 211 ........................................................................................................................................................... 267 ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘ ΧΨΕΦΕίΡ ΑΥΣΒΟΘΨίΡ ΨΘΧ ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ .......................................................... 267 ΆΦΚΦΣ 212 ........................................................................................................................................................... 268 ΣΦΓΑΡίΧΘ ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ ΑΨΨΛΞΘΧ ........................................................................................ 268 ΆΦΚΦΣ 213 ................................................................................................................................................................ 269 ΣΦΓΑΡίΧΘ ΠΘΨΦΣΥΣΟΛΨΛΞΘΧ ΕΡΣΨΘΨΑΧ ΚΕΧΧΑΟΣΡΛΞΘΧ ..................................................................................... 269 ΠΕΦΣΧ ΧΨ ϋ ......................................................................................................................................................... 270 ΕΥΣΥΨΕΛΑ ........................................................................................................................................................... 270 ΆΦΚΦΣ 214 ........................................................................................................................................................... 270 ΑΦέΕΧ ..................................................................................................................................................................... 270 ΆΦΚΦΣ 215 ........................................................................................................................................................... 270 ΑΩΨΣΨΕΟΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α. – ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ........................................................................... 270 ΆΦΚΦΣ 216 ........................................................................................................................................................... 271 ΕΟΕΓΞΨΘΧ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ .................................................................................................................................... 271 ΆΦΚΦΣ 217 ........................................................................................................................................................... 271 ΥΦΣΧίΥΛΞΣ ΑΩΨΣΨΕΟΣΩΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α. ................................................................................. 272 ΆΦΚΦΣ 218 ........................................................................................................................................................... 272 ΔΛΑΦΚΦίΧΘ ΑΩΨΣΨΕΟΣΩΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α. .................................................................................. 272 ΆΦΚΦΣ 219 ........................................................................................................................................................... 272 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΣ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ...................................................................................................................................... 272 ΆΦΚΦΣ 220 ........................................................................................................................................................... 273 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΕΧ ΠΕΨΑΒΣΟΕΧ- ΒΑΚΠΣΟΣΓΛΞΘ Ε΢ΕΟΛ΢Θ........................................................................................... 273 ΆΦΚΦΣ 221 ........................................................................................................................................................... 273 ΥΕΛΚΑΦέΛΞΑ ΣΦΓΑΡΑ ΞΑΛ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ............................................................................................................ 273 ΆΦΚΦΣ 222 ........................................................................................................................................................... 274 ΣΦΓΑΡίΧΘ ΑΩΨΣΨΕΟΣΩΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α. ................................................................................... 274


2011

ΆΦΚΦΣ 223 ........................................................................................................................................................... 275 ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΕΟΕΓΞΨίΡ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ .............................................................................................................. 275 ΆΦΚΦΣ 224 ........................................................................................................................................................... 275 ΕΞΨΕΟΕΧΨΣΨΘΨΑ ΨίΡ ΥΦΑ΢ΕίΡ............................................................................................................................ 275 ΆΦΚΦΣ 225 ........................................................................................................................................................... 275 ΩΥΣέΦΕίΨΛΞΣΧ ΕΟΕΓέΣΧ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ ............................................................................................................ 275 ΆΦΚΦΣ 226 ........................................................................................................................................................... 276 ΑΩΨΕΥΑΓΓΕΟΨΣΧ ΕΟΕΓέΣΧ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ........................................................................................................... 276 ΆΦΚΦΣ 227 ........................................................................................................................................................... 277 ΕΛΔΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΥΦΣΧάΩΓΘ - ΑΛΨΘΧΕΛΧ ΚΕΦΑΥΕΛΑΧ ......................................................................................... 277 ΆΦΚΦΣ 228 ........................................................................................................................................................... 277 ΑΡΑΧΨΣΟΘ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ .......................................................................................................................................... 277 ΆΦΚΦΣ 229 ........................................................................................................................................................... 278 ΕΥΛΨΣΥΛΣΛ ΖΟΕΓέΣΛ - ΕΨΘΧΛΑ ΕΞΚΕΧΘ ................................................................................................................... 278 ΆΦΚΦΣ 230 ........................................................................................................................................................... 279 ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΘ ΑΥΣάΑΧΕίΡ ΨΣΩ ΕΟΕΓΞΨΘ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ ................................................................................. 279 ΆΦΚΦΣ 231 ........................................................................................................................................................... 279 ΩΥΣέΦΕίΧΘ ΧΩΠΠΣΦάίΧΘΧ................................................................................................................................ 279 ΆΦΚΦΣ 232 ........................................................................................................................................................... 279 ΑΧΨΛΞΘ ΕΩΚΩΡΘ ..................................................................................................................................................... 279 ΆΦΚΦΣ 233 ........................................................................................................................................................... 281 ΥΕΛΚΑΦέΛΞΘ ΕΩΚΩΡΘ ............................................................................................................................................. 281 ΆΦΚΦΣ 234 ........................................................................................................................................................... 281 ΥΕΛΚΑΦέΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ........................................................................................................................................ 281 ΆΦΚΦΣ 235 ........................................................................................................................................................... 282 ΛΔΛΑΗΣΩΧΑ ΔίΧΛΔΛΞΛΑ - Ε΢ΑΛΦΕΧΘ ΑΥΣ ΨΘ ΧΩΡΣΥΨΛΞΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ...................................................................... 282 ΆΦΚΦΣ 236 ........................................................................................................................................................... 283 ΖΞΥΨίΧΘ Ε΢ΑΛΨΛΑΧ ΞΑΨΑΔΛΞΘΧ .............................................................................................................................. 283 ΆΦΚΦΣ 237 ........................................................................................................................................................... 283 ΥΑΩΧΘ .................................................................................................................................................................... 283 ΆΦΚΦΣ 238 ........................................................................................................................................................... 284 ΖΟΕΓέΣΧ ΡΣΠΛΠΣΨΘΨΑΧ ΥΦΑ΢ΕίΡ Σ.Ψ.Α. ΑΧΨΛΞΘ ΞΑΛ ΥΕΛΚΑΦέΛΞΘ ΕΩΚΩΡΘ ΑΛΦΕΨίΡ ΠΕέΦΛ ΨΘΡ ΕΡΑΦ΢Θ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨΘΧ ΑΩΨΣΨΕΟΣΩΧ ΩΥΘΦΕΧΛΑΧ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α. .......................................................................... 284 ΆΦΚΦΣ 239 ........................................................................................................................................................... 285 ΠΕΨΑΨΑ΢Θ ΨΣΩ ΩΥΘΦΕΨΣΩΡΨΣΧ ΧΕ ΞΦΑΨΛΞΕΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ ΞΑΛ ΟΣΛΥΕΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ ΧΨΛΧ ΑΩΨΣΨΕΟΕΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α. ............................................................................................................................. 285 ΆΦΚΦΣ 240 ........................................................................................................................................................... 287 ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΑΥΣάΣΛΨίΡ ΕΚΡΛΞΘΧ ΧέΣΟΘΧ ΨΣΥΛΞΘΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΕΚΡΛΞΘΧ ΧέΣΟΘΧ ΔΘΠΣΧΛΑΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΧΕ ΑΩΨΣΨΕΟΕΛΧ ΩΥΘΦΕΧΛΕΧ ΕΥΣΥΨΕΛΑΧ Σ.Ψ.Α..................................................................................................... 288 ΠΕΦΣΧ Ηϋ ΥΦΣΧίΥΛΞΣ.................................................................................................................................... 288 ΣΦΓΑΡίΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ – ΥΦΣΧίΥΛΞΣ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΑΧ........................................................................... 288 ΆΦΚΦΣ 241 ........................................................................................................................................................... 288 ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ......................................................................................................................................................... 288 ΆΦΚΦΣ 242 ........................................................................................................................................................... 290 ΕΞΨΕΟΕΧΨΛΞΣΧ ΓΦΑΠΠΑΨΕΑΧ ................................................................................................................................ 291

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

14


e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

15

2011

ΆΦΚΦΣ 243 ........................................................................................................................................................... 292 ΕΛΔΛΞΣΛ ΧΩΠΒΣΩΟΣΛ ΞΑΛ ΧΩΡΕΦΓΑΨΕΧ.................................................................................................................... 292 ΆΦΚΦΣ 244 ........................................................................................................................................................... 293 ΥΦΣΧΟΘήΘ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ – ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΥΦΣΧΟΘήΘΧ ......................................................................................... 293 ΆΦΚΦΣ 245 ........................................................................................................................................................... 295 ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡΣΛ – ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΕΛΧ – ΠΕΨΑΞΛΡΘΧΕΛΧ ........................................................................................... 295 ΆΦΚΦΣ 246 ........................................................................................................................................................... 296 ΠΕΨΑΨΑ΢ΕΛΧ........................................................................................................................................................... 296 ΆΦΚΦΣ 247 ........................................................................................................................................................... 297 ΑΥΣΧΥΑΧΕΛΧ ........................................................................................................................................................... 297 ΆΦΚΦΣ 248 ........................................................................................................................................................... 299 ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ΕΥΛΟΣΓΘΧ ΥΦΣΝΧΨΑΠΕΡίΡ.............................................................................................................. 299 ΆΦΚΦΣ 249 ........................................................................................................................................................... 299 ΩΥΘΦΕΧΛΑΞΣ ΧΩΠΒΣΩΟΛΣ ...................................................................................................................................... 300 ΆΦΚΦΣ 250 ........................................................................................................................................................... 301 ΚΘΨΕΛΑ ................................................................................................................................................................... 301 ΆΦΚΦΣ 251 ........................................................................................................................................................... 301 ΕΞΥΦΣΧίΥΘΧΘ ΨίΡ άΩΟίΡ ................................................................................................................................. 301 ΆΦΚΦΣ 252 ........................................................................................................................................................... 302 ΥΕΛΚΑΦέΛΞΣ ΔΛΞΑΛΣ – ΔΛΞΑΛΣΔΣΧΛΑ ..................................................................................................................... 302 ΆΦΚΦΣ 253 ........................................................................................................................................................... 302 ΑΡΑΟΣΓΘ ΕάΑΦΠΣΓΘ ΨίΡ ΔΛΑΨΑ΢ΕίΡ ΨΣΩ ΩΥΑΟΟΘΟΛΞΣΩ ΞίΔΛΞΑ ................................................................. 302 ΆΦΚΦΣ 254 ........................................................................................................................................................... 303 ΞΑΨΑΨΑ΢Θ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ ΧΩΡΕΡΣΩΠΕΡίΡ ΔΘΠίΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ ΧΕ ΡΕΣΧΩΧΨΑΨΣΩΧ ΔΘΠΣΩΧ ............... 303 ΆΦΚΦΣ 255 ........................................................................................................................................................... 304 ΠΕΨΑάΣΦΑ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ ΡΣΠΑΦέΛΑΞίΡ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΕίΡ ΧΨΛΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ .............................................. 304 ΆΦΚΦΣ 256 ........................................................................................................................................................... 305 ΠΕΨΑΨΑ΢Θ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ ΧΕ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ ........................................................................................................... 305 ΆΦΚΦΣ 257 ........................................................................................................................................................... 307 ΠΕΨΑΨΑ΢Θ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ ΧΕ ΔΘΠΣΩΧ .................................................................................................................. 307 ΆΦΚΦΣ 258 ........................................................................................................................................................... 308 ΠΕΨΑΨΑ΢Θ ΥΦΣΧίΥΛΞΣΩ ΨΠΘΠΑΨίΡ ΨΕέΡΛΞίΡ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ ΔΘΠίΡ ΞΑΛ ΞΣΛΡΣΨΘΨίΡ ΨίΡ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ΧΨΣ ΔΘΠΣ ΨΘΧ ΕΔΦΑΧ ΨΣΩ ΡΣΠΣΩ ............................................................................................................................ 308 ΠΕΦΣΧ Θϋ ............................................................................................................................................................ 310 ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ..................................................................................................................................................... 310 ΆΦΚΦΣ 259 ........................................................................................................................................................... 310 ΞΕΡΨΦΛΞΣΛ ΑΩΨΣΨΕΟΕΛΧ ΥΣΦΣΛ ΔΘΠίΡ .............................................................................................................. 310 ΆΦΚΦΣ 260 ........................................................................................................................................................... 312 ΞΕΡΨΦΛΞΣΛ ΑΩΨΣΨΕΟΕΛΧ ΥΣΦΣΛ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ..................................................................................................... 312 ΆΦΚΦΣ 261 ........................................................................................................................................................... 314 άΣΦΣΟΣΓΛΞΘ ΔΘΠΣΧΛΣΡΣΠΛΞΘ ΑΥΣΞΕΡΨΦίΧΘ ............................................................................................... 314 ΆΦΚΦΣ 262 .......................................................................................................................................................... 315 ΕΛΔΛΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ Ε΢ΩΓΛΑΡΧΘΧ ........................................................................................................................ 316 ΆΦΚΦΣ 263 ........................................................................................................................................................... 318 ΟΣΓΑΦΛΑΧΠΣΧ Ε΢ΩΓΛΑΡΧΘΧ ΞΑΛ ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘΧ ΨΘΧ ΥΦίΨΣΒΑΚΠΛΑΧ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑΧ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ . 318


2011

ΆΦΚΦΣ 264 ........................................................................................................................................................... 319 ΥΛΧΨΣΟΘΥΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ - ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ ΧΩΡΣΠΣΟΣΓΘΧΘΧ ΔΑΡΕΛΣΩ ΑΥΣ ΔΘΠΣΩΧ ΞΑΛ ΥΕΦΛάΕΦΕΛΕΧ............. 319 ΆΦΚΦΣ 265 ........................................................................................................................................................... 320 ΥΦΣΫΥΣΚΕΧΕΛΧ ΞΑΛ ΣΦΣΛ ΔΑΡΕΛΧΠΣΩ ................................................................................................................. 320 ΆΦΚΦΣ 266 ........................................................................................................................................................... 320 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ, ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΚΕΠΑΨΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΨίΡ ΡΕίΡ ΔΘΠίΡ........ 321 ΆΦΚΦΣ 267 ........................................................................................................................................................... 322 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑ΢ΕΛΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΔΘΠίΡ ........................................................................... 322 ΆΦΚΦΣ 268 ........................................................................................................................................................... 324 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΧ, ΥΦΣΫΥΣΟΣΓΛΧΠΣΧ – ΟΣΓΛΧΨΛΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ .............................................. 324 ΆΦΚΦΣ 269 ........................................................................................................................................................... 331 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑ΢ΕΛΧ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘΧ ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ................................................................ 331 ΆΦΚΦΣ 270 ........................................................................................................................................................... 332 ΞΣΧΨΣΧ ΠΕΨΑάΣΦΑΧ ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨίΡ ΧΨΘΡ ΥΦίΨΣΒΑΚΠΛΑ ΞΑΛ ΔΕΩΨΕΦΣΒΑΚΠΛΑ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘ. ............ 332 ΆΦΚΦΣ 271 ........................................................................................................................................................... 332 ΥΕΦΛΣΩΧΛΑ ΨίΡ ΔΘΠίΡ ........................................................................................................................................ 332 ΆΦΚΦΣ 272 ........................................................................................................................................................... 333 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΘ ΔΛΑΨΑ΢Θ .......................................................................................................................................... 333 ΆΦΚΦΣ 273 ........................................................................................................................................................... 333 ΥΕΦΛΣΩΧΛΑ ΥΕΦΛάΕΦΕΛίΡ ....................................................................................................................................... 333 ΆΦΚΦΣ 274 ........................................................................................................................................................... 333 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΘ ΔΛΑΨΑ΢Θ........................................................................................................................................... 333 ΆΦΚΦΣ 275 ........................................................................................................................................................... 334 ΥΦΣΟΘΥΨΛΞΣΧ ΖΟΕΓέΣΧ ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΩ ΧΩΡΕΔΦΛΣΩ ................................................................................................ 334 ΆΦΚΦΣ 276 ........................................................................................................................................................... 334 ΞΑΨΑΧΨΑΟΨΛΞΣΧ ΖΟΕΓέΣΧ ΕΟΕΓΞΨΛΞΣΩ ΧΩΡΕΔΦΛΣΩ.............................................................................................. 334 ΆΦΚΦΣ 277 ........................................................................................................................................................... 335 ΖΟΕΓέΣΧ ΕΛΧΥΦΑ΢ΘΧ ΕΧΣΔίΡ ............................................................................................................................... 335 ΆΦΚΦΣ 278 ........................................................................................................................................................... 336 ΥΦΣΟΘΥΨΛΞΣΧ ΖΟΕΓέΣΧ ΧΩΠΒΑΧΕίΡ .................................................................................................................. 336 ΆΦΚΦΣ 279 ........................................................................................................................................................... 336 ΑΛΨΘΧΘ ΑΡΑΞΟΘΧΘΧ .............................................................................................................................................. 336 ΠΕΦΣΧ Κϋ............................................................................................................................................................ 337 ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘ ...................................................................................................................... 337 ΆΦΚΦΣ 280 ........................................................................................................................................................... 337 ΑΦΠΣΔΛΣΨΘΨΕΧ ΑΥΣΞΕΡΨΦίΠΕΡΘΧ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ................................................................................................ 337 ΠΕΦΣΧ Λϋ.............................................................................................................................................................. 344 ΕΥΛέΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΧέΕΔΛΣ ΩΥΣΧΨΘΦΛ΢ΘΧ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ «ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ» ................................. 344 ΨΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΑΦέΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ «ΕΟΟ.Α.Δ.Α.»344 ΆΦΚΦΣ 281 ........................................................................................................................................................... 344 ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΑΦέΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ ΔΛΣΛΞΘΧΘΧ ΞΑΛ ΑΩΨΣΔΛΣΛΞΘΧΘΧ «ΕΟΟ.Α.Δ.Α.» ............................ 344 ΠΕΦΣΧ ΛΑϋ ........................................................................................................................................................... 345 ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΕΧ - ΨΕΟΛΞΕΧ - ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΕΛΔΛΞίΡ ΚΕΠΑΨίΡ-ΞΑΨΑΦΓΘΨΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑ΢ΕΛΧ - ΖΡΑΦ΢Θ ΛΧέΩΣΧ .......... 345 ΆΦΚΦΣ 282 ........................................................................................................................................................... 345 ΓΕΡΛΞΕΧ ΠΕΨΑΒΑΨΛΞΕΧ ΔΛΑΨΑ΢ΕΛΧ ......................................................................................................................... 345

e-book τρίτθ ζκδοςθ

΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

16


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ΆΦΚΦΣ 283 ........................................................................................................................................................... 350 ΨΕΟΛΞΕΧ ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ................................................................................................................................................ 350 ΆΦΚΦΣ 284 ........................................................................................................................................................... 356 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΕΛΔΛΞίΡ ΚΕΠΑΨίΡ ............................................................................................................................. 356 ΆΦΚΦΣ 285 ........................................................................................................................................................... 361 ΞΑΨΑΦΓΣΩΠΕΡΕΧ ΔΛΑΨΑ΢ΕΛΧ.................................................................................................................................. 361 ΩΡΘΡΟ 286 .......................................................................................................................................................... 361 ΪΝΑΡΞΗ Ι΢ΦΤΟ΢ .................................................................................................................................................. 361

17


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

NOMOΣ ΥΡ’Α΢ΙΘ. 3852/2010-ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. Σ ΥΦΣΕΔΦΣΧ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑΧ Εκδίδομε τον ακόλουκο νόμο που ψιφιςε θ Βουλι:

ΜΕ΢ΟΣ Aϋ ΣΥΣΤΑΣΘ − ΣΥΓΚ΢ΟΤΘΣΘ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΕΝΤ΢ΩΜ ΕΝΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Σι διμοι και οι περιφζρειεσ ςυγκροτοφν τον πρϊτο και δεφτερο βακμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ωσ ζκφραςθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ αποτελοφν κεμελιϊδθ κεςμό του δθμόςιου βίου των Ελλινων, όπωσ αυτόσ κατοχυρϊνεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του Χυντάγματοσ και του Ευρωπαϊκοφ έάρτθ Ψοπικισ Αυτονομίασ που κυρϊκθκε με το ν. 1850/1989 (άΕΞ 144 Αϋ). Σι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ ςυγκροτοφνται ωσ ενιαίεσ μονάδεσ για τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του κράτουσ και αςκοφν γενικι αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα ςτισ κρατικζσ υποκζςεισ τθσ περιφζρειάσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 101 του Χυντάγματοσ. Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Aϋ ΣΥ ΣΤ Α ΣΘ - Σ ΥΓ Κ ΢Ο Τ ΘΣ Θ ∆Θ Μ Ω Ν Άρ κ ρο 1 Σφ ςτ α ςθ δ ιµω ν

1. Σι διµοι είναι αυτοδιοικοφµενα κατά τόπο νοµικά πρόςωπα δθµοςίου δικαίου και αποτελοφν τον πρϊτο βακµό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 2. Σι πρωτοβάκµιοι οργανιςµοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςυνιςτϊνται ανά νοµό ωσ εξισ: 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑ΢ΝΑΝΙΑΣ

1. ∆ιµοσ Αγρινίου µε ζδρα το Αγρίνιο αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Αγρινίου β. Υαραβόλασ γ. Υαρακαµπυλίων δ. Χτράτου ε. Ρεάπολθσ ςτ. Αγγελοκάςτρου η. Υαναιτωλικοφ θ. Αρακφνκου κ. Πακρφνειασ και ι. Κεςτιζων, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διµοι:

18


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. ∆ιµοσ Άκτιου - Βόνιτςασ µε ζδρα τθ Βόνιτςα αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Ανακτόριου β. Υαλαίρου και γ. Πεδεϊνοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. ∆ιµοσ ΢θροµζρου µε ζδρα τον Αςτακό αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Αςτακοφ β. άυτειϊν και γ. Αλυηίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. ∆ιµοσ Ραυπακτίασ µε ζδρα τθ Ραφπακτο αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Ραυπάκτου β. Αποδοτιάσ γ. Υυλλινθσ δ. Υλατάνου ε. Αντιρρίου και ςτ. έάλκειασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. ∆ιµοσ Αµφιλοχίασ µε ζδρα τθν Αµφιλοχία αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Αµφιλοχίασ β. Λνάχου και γ. Πενιδίου, οι οποίοι καταργοφνται. 6. ∆ιµοσ Λεράσ Υόλθσ Πεςολογγίου µε ζδρα το Πεςολόγγι αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Λεράσ Υόλθσ Πεςολογγίου β. Σινιάδων και γ. Αιτωλικοφ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διµο Κζρµου δεν επζρχεται καµία µεταβολι. Γ. Σ ∆ιµοσ Κζρµου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 2. ΝΟΜΟΣ Α΢ΓΟΛΙ∆ΟΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διµοι: 1. ∆ιµοσ Ραυπλιζων µε ζδρα το Ραφπλιο αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Ραυπλιζων β. Ρζασ Ψίρυνκασ γ. Πιδζασ και δ. Αςίνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. ∆ιµοσ Ερµιονίδασ µε ζδρα το Ξρανίδι αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Ερµιόνθσ και β. Ξρανιδίου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. ∆ιµοσ Επιδαφρου µε ζδρα το Αςκλθπιείο και ιςτορικι ζδρα τθν Αρχαία Επίδαυρο αποτελοφµενοσ από τουσ διµουσ α. Αςκλθπιείου και β. Επιδαφρου, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Άργουσ – Πυκθνϊν με ζδρα το Άργοσ και ιςτορικι ζδρα τισ Πυκινεσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Άργουσ β. Ρζασ Ξίου γ. Οζρνασ δ. Πυκθναίων ε. Ξουτςοποδίου ςτ. Ουρκείασ και τισ κοινότθτεσ α. Αχλαδόκαμπου β. Αλζασ οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ Επιδαφρου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ 3. ΝΟΜΟΣ Α΢ΚΑΔΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

1. Διμοσ Ψρίπολθσ με ζδρα τθν Ψρίπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ψρίπολθσ β. Ψεγζασ γ. Χκιρίτιδασ δ. Παντινείασ ε. Ξορυκίου ςτ. άαλάνκου η. Οεβιδίου και θ. Βαλτετςίου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Nότιασ Ξυνουρίασ με ζδρα το Οεωνίδιο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οεωνιδίου β. Ψυροφ και τθν κοινότθτα Ξοςμά, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Γορτυνίασ με ζδρα τθ Δθμθτςάνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Δθμθτςάνθσ β. Θραίασ γ. Οαγκαδίων δ. Ψρικολϊνων ε. Ξοντοβαηαίνθσ ςτ. Ψροπαίων η. Ξλείτοροσ και θ. Βυτίνασ, οι οποίοι καταργοφνται.

19


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Διμοσ Πεγαλόπολθσ με ζδρα τθ Πεγαλόπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πεγαλόπολθσ β. Γόρτυνοσ και γ. άαλαιςίασ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Βόρειασ Ξυνουρίασ δεν επζρχεται καμία μεταβολι. Γ. Σι διμοι Ρότιασ Ξυνουρίασ και Βόρειασ Ξυνουρίασ χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί. 4. ΝΟΜΟΣ Α΢ΤΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Αρταίων με ζδρα τθν Άρτα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρταίων β. Αμβρακικοφ γ. Βλαχζρνασ δ. άιλοκζθσ και ε. ΢θροβουνίου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ρικολάου Χκουφά με ζδρα το Υζτα και ιςτορικι ζδρα το Ξομμζνο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υζτα β. Αράχκου γ. Ξομποτίου και τθν κοινότθτα Ξομμζνου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Γεωργίου Ξαραϊςκάκθ με ζδρα τθν Άνω Ξαλεντίνθ και ιςτορικι ζδρα τισ πθγζσ Ψετραφυλίασ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Θρακλείασ β. Γεωργίου Ξαραϊςκάκθ και γ. Ψετραφυλίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ξεντρικϊν Ψηουμζρκων με ζδρα το Βουλγαρζλι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ακαμανίασ β. Αγνάντων και τισ κοινότθτεσ α. Κεοδωριανϊν β. Πελιςςουργϊν, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σι διμοι Γεωργίου Ξαραϊςκάκθ και Ξεντρικϊν Ψηουμζρκων χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί. 5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 5.1 ΝΟΜΑ΢ΧΙΑ ΑΘΘΝΩΝ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ άιλαδελφείασ – έαλκθδόνοσ με ζδρα τθ Ρζα άιλαδζλφεια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ρζασ άιλαδελφείασ και β. Ρζασ έαλκθδόνοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Υαπάγου - έολαργοφ με ζδρα το έολαργό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. έολαργοφ και β. Υαπάγου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Δάφνθσ – Ωμθττοφ με ζδρα τθ Δάφνθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Δάφνθσ και β. Ωμθττοφ, οι οποίοι καταργοφνται.

γ. Εκάλθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Υεντζλθσ με ζδρα τα Πελίςςια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πελιςςίων β. Υεντζλθσ και γ. Ρζασ Υεντζλθσ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

4. Διμοσ Ξθφιςιάσ με ζδρα τθν Ξθφιςιά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξθφιςιάσ β. Ρζασ Ερυκραίασ και

20


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Διμοσ Ποςχάτου - Ψαφρου με ζδρα το Ποςχάτο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ποςχάτου β. Ψαφρου, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ άιλοκζθσ - ήυχικοφ με ζδρα το ήυχικό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. ήυχικοφ β. Ρζου ήυχικοφ και γ. άιλοκζθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 8. Διμοσ Ουκόβρυςθσ - Υεφκθσ με ζδρα τθν Υεφκθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υεφκθσ και β. Ουκοβρφςεωσ, οι οποίοι καταργοφνται. 9. Διμοσ Ελλθνικοφ - Αργυροφπολθσ με ζδρα τθν Αργυροφπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ελλθνικοφ και β. Αργυροφπολθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 10. Διμοσ Αγίων Αναργφρων - Ξαματεροφ με ζδρα τουσ Αγίουσ Αναργφρουσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίων Αναργφρων και β. Ξαματεροφ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτουσ διμουσ α. Ακθναίων β. Βφρωνοσ γ. Ξαλλικζασ δ. Ξαιςαριανισ ε. Θρακλείου ςτ. Θλιουπόλεωσ η. Ηωγράφου θ. Γαλατςίου κ. Βριλθςςίων ι. Αμαρουςίου ια. Αλίμου ιβ. Αιγάλεω ιγ. Λλίου ιδ. Αγίου Δθμθτρίου ιε. Αγίασ Υαραςκευισ ιςτ. Αγίασ Βαρβάρασ ιη. Γλυφάδασ ιθ. Υετρουπόλεωσ ικ. έαλανδρίου κ. έαϊδαρίου κα. Υεριςτερίου κβ. Υαλαιοφ άαλιρου κγ. Ρζασ Λωνίασ κδ. Πεταμορφϊςεωσ κε. Ρζασ Χμφρνθσ δεν επζρχεται καμία αλλαγι. 5.2 ΝΟΜΑ΢ΧΙΑ ΡΕΙ΢ΑΙΩΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξερατςινίου - Δραπετςϊνασ με ζδρα το Ξερατςίνι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξερατςινίου και β. Δραπετςϊνασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ρίκαιασ – Αγίου Λωάννθ Φζντθ με ζδρα τθ Ρίκαια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ρικαίασ και β. Αγίου Λωάννου Φζντθ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ψροιηθνίασ με ζδρα το Γαλατά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ψροιηινοσ και β. Πεκάνων, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ξυκιρων με ζδρα τα Ξφκθρα αποτελοφμενοσ από το διμο Ξυκιρων και τθν κοινότθτα Αντικυκιρων, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Χαλαμίνασ με ζδρα τθ Χαλαμίνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χαλαμίνασ και β. Αμπελακίων,

e-book τρίτθ ζκδοςθ

οι οποίοι καταργοφνται.

21

Β. Θ κοινότθτα Αγκιςτρίου αναγνωρίηεται ςε διμο, με όνομα, ζδρα και εδαφικι περιφζρεια αυτά τθσ τζωσ κοινότθτασ. Γ. Χτουσ διμουσ α. Υειραιϊσ β. Υεράματοσ γ. Ξορυδαλλοφ δ. Αίγινασ ε. Χπετςϊν ςτ. Υόρου και η. Ϊδρασ δεν επζρχεται καμία μεταβολι.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

5.3 ΝΟΜΑ΢ΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ ίρωποφ με ζδρα τον ίρωπό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. ίρωπίων β. Αυλϊνοσ γ. Ξαλάμου και τισ κοινότθτεσ α. Χυκάμινου β. Υολυδενδρίου γ. Παρκοποφλου ίρωποφ δ. Παλακάςθσ ε. Ξαπανδριτίου ςτ. Αφιδνϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Παρακϊνοσ με ζδρα τo Παρακϊνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Παρακϊνοσ β. Ρζασ Πάκρθσ και τισ κοινότθτεσ α. Γραμματικοφ β. Βαρνάβα, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Φαφινασ - Υικερμίου με ζδρα τθ Φαφινα αποτελοφμενοσ από το διμο Φαφινασ και τθν κοινότθτα Υικερμίου, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Διονφςου με ζδρα τον Άγιο Χτζφανο αποτελοφμενοσ τουσ διμουσ α. Αγίου Χτεφάνου β. Δροςιάσ γ. Διονφςου δ. Ανοίξεωσ και τισ κοινότθτεσ α. Χταμάτασ β. Ξρυονερίου Φοδοπόλεωσ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Αχαρνϊν με ζδρα τισ Αχαρνζσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αχαρνϊν και β. Κρακομακεδόνων, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Υαλλινθσ με ζδρα το Γζρακα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υαλλινθσ β. Γζρακα και τθν κοινότθτα Ανκοφςθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Υαιανίασ με ζδρα τθν Υαιανία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υαιανίασ και β. Γλυκϊν Ρερϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 8. Διμοσ Χπάτων - Αρτζμιδοσ με ζδρα τα Χπάτα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χπάτων – Οοφτςασ και β. Αρτζμιδοσ (Οοφτςασ), οι οποίοι καταργοφνται. 9. Διμοσ Οαυρεωτικισ με ζδρα το Οαφριο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οαυρεωτικισ β. Ξερατζασ και τθν κοινότθτα Αγίου Ξωνςταντίνου, οι οποίοι καταργοφνται. 10. Διμοσ Χαρωνικοφ με ζδρα τα Ξαλφβια Κορικοφ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαλυβίων Κορικοφ β. Αναβφςςου και τισ κοινότθτεσ α. Χαρωνίδοσ β. Ξουβαρά γ. Υαλαιάσ άϊκαιασ, οι οποίοι καταργοφνται. 11. Διμοσ Βάρθσ – Βοφλασ – Βουλιαγμζνθσ με ζδρα τθ Βοφλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βοφλασ β. Βάρθσ και γ. Βουλιαγμζνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτουσ διμουσ α. Ξρωπίασ και β. Παρκόπουλου Πεςογαίασ δεν επζρχεται καμία μεταβολι.

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ελευςίνασ με ζδρα τθν Ελευςίνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ελευςίνοσ και β. Παγοφλασ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

5.4 ΝΟΜΑ΢ΧΙΑ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ

22


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Διμοσ Πάνδρασ - Ειδυλλίασ με ζδρα τθ Πάνδρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πάνδρασ β. Βιλίων γ. Ερυκρϊν και τθν κοινότθτα Σινόθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Πεγαρζων με ζδρα τα Πζγαρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πεγαρζων και β. Ρζασ Υεράμου, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ άυλισ με ζδρα τα Άνω Οιόςια αποτελοφμενοσ τουσ διμουσ α. Άνω Οιοςίων β. Ηεφυρίου και γ. άυλισ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Αςπροπφργου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Υατρζων με ζδρα τθν Υάτρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υατρζων β. Βραχναίικων γ. Φίου δ. Πεςςάτιδοσ και ε. Υαραλίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ερυμάνκου με ζδρα τθ έαλανδρίτςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ψριταίασ β. άαρρϊν και τισ κοινότθτεσ α. Ξαλεντηίου β. Οεόντιου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Δυτικισ Αχαΐασ με ζδρα τθν Ξάτω Αχαΐα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. ίλζνιασ β. Πόβρθσ γ. Δφμθσ και δ. Οαριςςοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ξαλαβρφτων με ζδρα τα Ξαλάβρυτα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαλαβρφτων β. Αροανίασ γ. Υαΐων και δ. «Κλείτορος»1, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Αιγιαλείασ με ζδρα το Αίγιο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αιγίου β. Χυμπολιτείασ γ. Ερινεοφ δ. Διακοπτοφ ε. Ακράτασ και ςτ. Αιγείρασ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ψανάγρασ με ζδρα το Χχθματάρι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χχθματαρίου β. Σινοφφτων γ. Ψανάγρασ και δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Κθβαίων με ζδρα τθ Κιβα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Κθβαίων β. Κίςβθσ γ. Βαγίων δ. Υλαταιϊν, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

3. Διμοσ Αλιάρτου με ζδρα τθν Αλίαρτο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αλιάρτου β. Κεςπιζων, οι οποίοι

23

καταργοφνται.

1

Με τισ διατϊξεισ τησ παρ.6 του ϊρθρου 51 του ν. Ν. 3905/2010-ΥΕΚ219/Α/23.12.2010 ορύςθηκε: ΢το ϊρθρο 1 παρ. 2 περύπτωςη 6.4 ςτοιχεύο δ΄ του ν. 3852/2010 η λϋξη «Λευκαςύου» αντικαθύςταται από τη λϋξη «Κλεύτοροσ».


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Διμοσ Σρχομενοφ με ζδρα τον Σρχομενό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Σρχομενοφ β. Ακραιφνίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Οεβαδζων με ζδρα τθ Οιβαδειά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οεβαδζων β. έαιρωνείασ γ. Δαφλειασ δ. Ξορϊνειασ και τθν κοινότθτα Ξυριακίου, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Διςτόμου - Αράχοβασ - Αντίκυρασ με ζδρα το Δίςτομο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αραχόβθσ β. Διςτόμου και τθν κοινότθτα Αντικφρασ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ Διςτόμου - Αράχοβασ – Αντίκυρασ χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 8. ΝΟΜΟΣ Γ΢ΕΒΕΝΩΝ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Δεςκάτθσ με ζδρα τθ Δεςκάτθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Δεςκάτθσ και β. έαςίων, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Γρεβενϊν με ζδρα τα Γρεβενά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γρεβενϊν β. Βεντηίου γ. Θρακλεωτϊν δ. Αγίου Ξοςμά ε. Γόργιανθσ ςτ. Κεόδωρου Ηιάκα και τισ κοινότθτεσ α. Αβδζλλασ β. Πεςολουρίου γ. Υεριβολίου δ. Χαμαρίνθσ ε. άιλιππαίων ςτ. Δότςικου η. Χμίξθσ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ Δεςκάτθσ χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 9. ΝΟΜΟΣ Δ΢ΑΜΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Δράμασ με ζδρα τθ Δράμα αποτελοφμενοσ από το διμο Δράμασ και τθν κοινότθτα Χιδθρονζρου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Υροςοτςάνθσ με ζδρα τθ Υροςοτςάνθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υροςοτςάνθσ και β. Χιταγρϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Υαρανεςτίου με ζδρα το Υαρανζςτι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υαρανεςτίου και β. Ρικθφόρου, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Δοξάτου με ζδρα το Ξαλαμπάκι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Δοξάτου και β. Ξαλαμπακίου, οι οποίοι καταργοφνται.

Γ. Σι διμοι Ξάτω Ρευροκοπίου και Υαρανεςτίου χαρακτθρίηοντασ ωσ ορεινοί. 10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΘΣΟΥ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Β. Χτο διμο Ξάτω Ρευροκοπίου δεν επζρχεται καμία μεταβολι.

24


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Διμοσ Φόδου με ζδρα τθ Φόδο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Φόδου β. Ρότιασ Φόδου γ. Υεταλοφδων δ. Οινδίων ε. Ξαμείρου ςτ. Ξαλλικζασ η. Αφάντου θ. Λαλυςοφ κ. Αταβφρου και ι. Αρχαγγζλου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ξω με ζδρα τθν Ξω αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξω β. Θρακλειδϊν και γ. Δικαίου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ξαρπάκου με ζδρα τθν Ξάρπακο και ιςτορικι ζδρα τον Τλυμπο Ξαρπάκου αποτελοφμενοσ από το διμο Ξαρπάκου και τθν κοινότθτα Σλφμπου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Θ κοινότθτα Αγακονθςίου αναγνωρίηεται ςε διμο, με όνομα, ζδρα και εδαφικι περιφζρεια αυτά τθσ τζωσ κοινότθτασ. Γ. Χτουσ διμουσ α. Ριςφρου β. Υάτμου γ. Ξαλφμνιων δ. Οειψϊν ε. Οζρου ςτ. Ξάςου η. Πεγίςτθσ θ. Χφμθσ κ. Ψιλου ι. έάλκθσ και ια. Αςτυπάλαιασ δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 11. ΝΟΜΟΣ ΕΒ΢ΟΥ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Αλεξανδροφπολθσ με ζδρα τθν Αλεξανδροφπολθ και ιςτορικι ζδρα τθ Βιρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αλεξανδροφπολθσ β. Ψραϊανοφπολθσ και γ. άερϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Χουφλίου με ζδρα το Χουφλί αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χουφλίου και β. Ψυχεροφ γ. Σρφζα, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Διδυμοτείχου με ζδρα το Διδυμότειχο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Διδυμοτείχου και β. Πεταξάδων, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Σρεςτιάδασ με ζδρα τθν Σρεςτιάδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Σρεςτιάδοσ β. Βφςςασ γ. Ξυπρίνου και δ. Ψριγϊνου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Χαμοκράκθσ δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ έαλκιδζων με ζδρα τθ έαλκίδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. έαλκιδζων β. Οθλαντίων γ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Ανκθδϊνοσ δ. Ρζασ Αρτάκθσ και ε. Αυλίδοσ, οι οποίοι καταργοφνται.

25

2. Διμοσ Διρφφων - Πεςςαπίων με ζδρα τα ήαχνά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Διρφφων και β. Πεςςαπίων, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ερζτριασ με ζδρα τθν Ερζτρια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ερζτριασ και β. Αμαρυνκίων, οι οποίοι καταργοφνται.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Διμοσ Ξαρφςτου με ζδρα τθν Ξάρυςτο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαρφςτου β. Χτυρζων γ. Παρμαρίου και τθν κοινότθτα Ξαφθρζωσ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Λςτιαίασ - Αιδθψοφ με ζδρα τθν Λςτιαία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Λςτιαίασ β. Αιδθψοφ γ. Αρτεμιςίου δ. ίρεϊν και τθν κοινότθτα Οιχάδοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Παντουδίου - Οίμνθσ – Αγίασ ϋΑννασ με ζδρα τθ Οίμνθ Ευβοίασ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ρθλζωσ β. Ελυμνίων και γ. Ξθρζωσ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Ξφμθσ - Αλιβερίου με ζδρα το Αλιβζρι και ιςτορικι ζδρα τθν Ξφμθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξφμθσ β. Ξονιςτρϊν γ. Ψαμυνζων δ. Αυλϊνοσ και ε. Δυςτίων, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Χκφρου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 13. ΝΟΜΟΣ ΕΥ΢ΥΤΑΝΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξαρπενθςίου με ζδρα το Ξαρπενιςι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαρπενθςίου β. άουρνά γ. Υρουςςοφ δ. Υοταμιάσ ε. Δομνίςτασ και ςτ. Ξτθμενίων, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Αγράφων με ζδρα το Ξεραςοχϊρι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. άραγκίςτασ β. Βίνιανθσ γ. Αςπροποτάμου δ. Απεραντίων και ε. Αγράφων, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ Διμοσ Αγράφων χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 14. ΝΟΜΟΣ ΗΑΚΥΝΘΟΥ Α. Χυνιςτάται ο κατωτζρω διμοσ: Διμοσ Ηακφνκου με ζδρα τθ Ηάκυνκο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ηακυνκίων β. Αλυκϊν γ. Αρκαδίων δ. Αρτεμιςίων ε. Ελατίων και ςτ. Οαγανά, οι οποίοι καταργοφνται. 15. ΝΟΜΟΣ ΘΛΕΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ηαχάρωσ με ζδρα τθ Ηαχάρω αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ηαχάρωσ και β. άιγαλείασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ανδρίτςαινασ - Ξρεςτζνων με ζδρα τα Ξρζςτενα και ιςτορικι ζδρα τθν Ανδρίτςαινα αποτελοφμενοσ

3. Διμοσ Υφργου με ζδρα τον Υφργο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υφργου β. ίλζνθσ γ. Λαρδανοφ και δ. Βϊλακοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ιλιδασ με ζδρα τθν Αμαλιάδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αμαλιάδασ και β. Υθνείασ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

από τουσ διμουσ α. Χκιλλοφντοσ β. Ανδριτςαίνθσ και γ. Αλιφείρασ, οι οποίοι καταργοφνται.

26


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

5. Διμοσ Αρχαίασ Σλυμπίασ με ζδρα τθν Αρχαία Σλυμπία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρχαίασ Σλυμπίασ β. Οαςιϊνοσ γ. άολόθσ και δ. Οαμπείασ, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Ανδραβίδασ - Ξυλλινθσ με ζδρα τα Οεχαινά και ιςτορικι ζδρα τθ Βάρδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οεχαινϊν β. Ανδραβίδασ γ. Ξάςτρου – Ξυλλινθσ και δ. Βουπραςιάσ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Υθνειοφ με ζδρα τθ Γαςτοφνθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γαςτοφνθσ β. Βαρκολομιοφ και γ. Ψραγανοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 16. ΝΟΜΟΣ ΘΜΑΘΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Βζροιασ με ζδρα τθ Βζροια και ιςτορικι ζδρα τθ Βεργίνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βζροιασ β. Αποςτόλου Υαφλου γ. Δοβρά δ. Βεργίνασ και ε. Πακεδονίδοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Αλεξάνδρειασ με ζδρα τθν Αλεξάνδρεια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αλεξανδρείασ β. Υλατζοσ γ. Πελίκθσ και δ. Αντιγονιδϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 2

3. «Διμοσ Θρωικισ Ρόλεωσ Νάουςασ» με ζδρα τθ Ράουςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ράουςασ β. Ανκεμίων και γ. Ειρθνουπόλθσ, οι οποίοι καταργοφνται.

17. ΝΟΜΟΣ Θ΢ΑΚΛΕΙΟΥ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Θρακλείου με ζδρα το Θράκλειο και ιςτορικι ζδρα τθ Ρζα Αλικαρναςςό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Θρακλείου β. Γοργολαΐνθσ γ. Ψεμζνουσ δ. Υαλιανισ και ε. Ρζασ Αλικαρναςςοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Παλεβιηίου με ζδρα το Γάηι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γαηίου β. Ξρουςϊνα και γ. Ψυλίςου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Αρχανϊν - Αςτερουςίων με ζδρα τα Υεηά και ιςτορικζσ ζδρεσ τισ Αρχάνεσ και τον Υφργο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρχανϊν β. Ρίκου Ξαηαντηάκθ και γ. Αςτερουςίων, οι οποίοι

e-book τρίτθ ζκδοςθ

καταργοφνται.

27

4. Διμοσ άαιςτοφ με ζδρα τισ Ποίρεσ και ιςτορικι ζδρα το Ψυμπάκι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ποιρϊν β. Ψυμπακίου γ. Ηαροφ, οι οποίοι καταργοφνται. 2

Αντικατάςταςθ ςτθν περίπτωςθ 16 Α. 3 τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 3852/2010 των λζξεων «Διμοσ Ράουςασ» από τισ λζξεισ «Διμοσ Θρωικισ Υόλεωσ Ράουςασ», με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 44 του ν. N. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

5. Διμοσ Γόρτυνασ με ζδρα τουσ Άγιουσ Δζκα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξόφινα β. Αγίασ Βαρβάρασ γ. Γόρτυνασ και δ. Φοφβα, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ έερςονιςου με ζδρα τισ Γοφρνεσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. έερςονιςου β. Γουβϊν γ. Παλλίων και δ. Επιςκοπισ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Πινϊα Υεδιάδασ με ζδρα τον Ευαγγελιςμό Ξαςτελλίου και ιςτορικζσ ζδρεσ το Ξαςτζλλι και το Αρκαλοχϊρι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρκαλοχωρίου β. Ξαςτελλίου και γ. Κραψανοφ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Βιάννου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. Γ. Σ διμοσ Βιάννου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΡ΢ΩΤΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Θγουμενίτςασ με ζδρα τθν Θγουμενίτςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Θγουμενίτςθσ β. Χυβότων γ. Παργαριτίου δ. Υαραποτάμου και τθν κοινότθτα Υζρδικασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ άιλιατϊν με ζδρα τισ άιλιάτεσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. άιλιατϊν και β. Χαγιάδασ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Χουλίου με ζδρα τθν Υαραμυκιά και ιςτορικι ζδρα τθ Χαμονίδα Χουλίου αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υαραμυκιάσ β. Αχζροντα και τθν κοινότθτα Χουλίου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ άιλιατϊν χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Κεςςαλονίκθσ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Κεςςαλονίκθσ και β. Ψριανδρίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ξορδελιοφ - Ευόςμου με ζδρα τον Εφοςμο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. ΕλευκερίουΞορδελιοφ και β. Ευόςμου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ρεάπολθσ - Χυκεϊν με ζδρα τισ Χυκιζσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χυκεϊν β. Αγίου Υαφλου

4. Διμοσ Υαφλου Πελά με ζδρα τθ Χταυροφπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χταυρουπόλεωσ β. Υολίχνθσ και γ. Ευκαρπίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Αμπελοκιπων - Πενεμζνθσ με ζδρα τουσ Αμπελόκθπουσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αμπελοκιπων και β. Πενεμζνθσ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

γ. Ρεαπόλεωσ και δ. Υεφκων, οι οποίοι καταργοφνται.

28


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Διμοσ Υυλαίασ - έορτιάτθ με ζδρα το Υανόραμα και ιςτορικι ζδρα το έορτιάτθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υανοράματοσ β. Υυλαίασ και γ. έορτιάτθ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ έαλκθδόνοσ με ζδρα τα Ξουφάλια και ιςτορικι ζδρα τθ Γζφυρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. έαλκθδόνοσ β. Αγίου Ακαναςίου και γ. Ξουφαλίων, οι οποίοι καταργοφνται. 8. Διμοσ Δζλτα με ζδρα τθ Χίνδο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Εχεδϊρου β. Αξιοφ και γ. έαλάςτρασ, οι οποίοι καταργοφνται. 9. Διμοσ ίραιοκάςτρου με ζδρα το ίραιόκαςτρο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. ίραιοκάςτρου β. Πυγδονίασ και γ. Ξαλλικζασ, οι οποίοι καταργοφνται. 10. Διμοσ Οαγκαδά με ζδρα τον Οαγκαδά και ιςτορικι ζδρα τον Οαχανά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οαγκαδά β. Οαχανά γ. Αςςιρου δ. Χοχοφ ε. Ξαλλινδοίων ςτ. Ξορωνείασ και η. Βερτίςκου, οι οποίοι καταργοφνται. 11. Διμοσ Κερμαϊκοφ με ζδρα τθν Υεραία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Κερμαϊκοφ β. Επανομισ γ. Πθχανιϊνασ, οι οποίοι καταργοφνται. 12. Διμοσ Κζρμθσ με ζδρα τθ Κζρμθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Κζρμθσ β. Πίκρασ γ. Βαςιλικϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 13. Διμοσ Βόλβθσ με ζδρα το Χταυρό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίου Γεωργίου β. Παδφτου γ. Αρεκοφςασ δ. Απολλωνίασ ε. Φεντίνασ και ςτ. Εγνατίασ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Ξαλαμαριάσ δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Λωαννιτϊν με ζδρα τα Λωάννινα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Λωαννιτϊν β. Ανατολισ γ. Υεράματοσ δ. Υαμβϊτιδασ ε. Ππιηανίου και τθν κοινότθτα Ριςου Λωαννίνων, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ηαγορίου με ζδρα τουσ Αςπραγγζλουσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ανατολικοφ Ηαγορίου β. Ξεντρικοφ Ηαγορίου γ. Ψφμφθσ και τισ κοινότθτεσ α. Βοβοφςθσ β. Υάπιγκου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ξόνιτςασ με ζδρα τθν Ξόνιτςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξόνιτςασ β. Παςτοροχωρίων και e-book τρίτθ ζκδοςθ

τισ κοινότθτεσ α. Διςτράτου β. Αετομθλίτςθσ γ. άοφρκασ, οι οποίοι καταργοφνται.

29

4. Διμοσ Υωγωνίου με ζδρα το Ξαλπάκι και ιςτορικι ζδρα το Δελβινάκι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαλπακίου β. Δελβινακίου γ. Άνω Υωγωνίου δ. Άνω Ξαλαμά και τισ κοινότθτεσ α. Υωγωνιανισ β. Οάβδανθσ, οι οποίοι καταργοφνται.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

5. Διμοσ Βορείων Ψηουμζρκων με ζδρα τα Υράμαντα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ψηουμζρκων β. Υράμαντων γ. Ξατςανοχωρίων και τισ κοινότθτεσ α. Χιράκου β. Ξαλαρρυτϊν γ. Πατςουκίου και δ. Βακυπζδου, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Πετςόβου με ζδρα το Πζτςοβο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πετςόβου β. Εγνατίασ και τθν κοινότθτα Πθλζασ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Δωδϊνθσ με ζδρα τθν Αγία Ξυριακι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Δωδϊνθσ β. Οάκκασ Χουλίου γ. Αγίου Δθμθτρίου και δ. Χελλϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 8. Διμοσ Ηίτςασ με ζδρα τθν Ελεοφςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ηίτςασ β. Υαςςαρϊνοσ γ. Πολοςςϊν δ. Εκάλθσ και ε. Ευρυμενϊν, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σι διμοι Ξόνιτςασ, Υωγωνίου, Βόρειων Ψηουμζρκων, Πετςόβου και Ηαγορίου χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί. 21. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξαβάλασ με ζδρα τθν Ξαβάλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαβάλασ και β. άιλίππων, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ρζςτου με ζδρα τθ έρυςοφπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. έρυςοφπολθσ β. Ξεραμωτισ και γ. Σρεινοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Υαγγαίου με ζδρα τθν Ελευκεροφπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ελευκεροφπολθσ β. Υιερζων γ. Υαγγαίου δ. Ελευκερϊν και ε. Σρφανοφ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Κάςου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 22. ΝΟΜΟΣ ΚΑ΢ΔΙΤΣΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Αργικζασ με ζδρα το Ανκθρό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αχελϊου β. Αργικζασ και τθν κοινότθτα Ανατολικισ Αργικζασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Οίμνθσ Υλαςτιρα με ζδρα το Πορφοβοφνι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ρεβρόπολθσ Αγράφων και β. Υλαςτιρα, οι οποίοι καταργοφνται.

Χελλάνων, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Χοφάδων με ζδρα τουσ Χοφάδεσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χοφάδων β. Άρνθσ γ. Φεντίνθσ δ. Ψαμαςίου και ε. Πενελαϊδασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Ξαρδίτςασ με ζδρα τθν Ξαρδίτςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαρδίτςασ β. Ξάμπου γ. Λτάμου

e-book τρίτθ ζκδοςθ

3. Διμοσ Υαλαμά με ζδρα τον Υαλαμά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υαλαμά και β. άφλλου και γ.

δ. Πθτρόπολθσ και ε. Ξαλλιφϊνιου, οι οποίοι καταργοφνται.

30


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Διμοσ Πουηακίου με ζδρα το Πουηάκι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πουηακίου β. Υαμίςου και γ. Λκϊμθσ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σι διμοι Αργικζασ και Οίμνθσ Υλαςτιρα χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί. 23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟ΢ΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξαςτοριάσ με ζδρα τθν Ξαςτοριά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαςτοριάσ β. Αγίασ Ψριάδοσ γ. Πεςοποταμίασ δ. Ξορεςτίων ε. Αγίων Αναργφρων ςτ. Πακεδνϊν η. Βιτςίου και θ. Ξλειςοφρασ και τθν κοινότθτα Ξαςτρακίου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Σρεςτίδοσ με ζδρα το Άργοσ Σρεςτικό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Σρεςτίδοσ και β. Μωνα Δραγοφμθ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ρεςτορίου με ζδρα το Ρεςτόριο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ρεςτορίου β. Ακριτϊν και τισ κοινότθτεσ α. Γράμμου β. Αρρζνων, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ Ρεςτορίου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 24. ΝΟΜΟΣ ΚΕ΢ΚΥ΢ΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξζρκυρασ με ζδρα τθν Ξζρκυρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξερκυραίων β. Πελιτειζων γ. Ξοριςςίων δ. Υαρελίων ε. Υαλιοκαςτριτϊν ςτ. Οευκιμμαίων η. άαιάκων θ. Κιναλίου κ. Εςπερίων ι. Αχιλλείων ια. Αγίου Γεωργίου ιβ. Ξαςςωπαίων και τισ κοινότθτεσ α. Σκϊνων β. Πακρακίου γ. Ερεικοφςςθσ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Υαξϊν δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΘΝΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξεφαλλονιάσ με ζδρα το Αργοςτόλι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αργοςτολίου β. Χάμθσ γ. Υυλαρζων δ. Υαλικισ ε. Οειβακοφσ ςτ. Ελειοφ – Υρονϊν η. Ερίςου και τθν κοινότθτα Σμαλϊν, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Λκάκθσ δεν επζρχεται καμία μεταβολι.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

31

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξιλκίσ με ζδρα το Ξιλκίσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξιλκίσ β. Ξρουςςϊν γ. έζρςου δ. Υικρολίμνθσ ε. Πουριϊν ςτ. Γαλλικοφ η. Δοϊράνθσ, οι οποίοι καταργοφνται.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Διμοσ Υαιονίασ με ζδρα το Υολφκαςτρο και ιςτορικι ζδρα τθ Γουμζνιςςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υολυκάςτρου β. Ευρωποφ γ. Αξιοφπολθσ δ. Γουμζνιςςασ και τθν κοινότθτα Οιβαδίων, οι οποίοι καταργοφνται. 27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΗΑΝΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξοηάνθσ με ζδρα τθν Ξοηάνθ και ιςτορικι ζδρα τθν Αιανι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξοηάνθσ β. Αιανισ γ. Ελιμείασ δ. Δθμθτρίου Ωψθλάντθ ε. Ελλθςπόντου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Βοΐου με ζδρα τθ Χιάτιςτα και ιςτορικι ζδρα τθ Ρεάπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χιάτιςτασ β. Ρεάπολθσ γ. Ψςοτυλίου δ. Αςκίου και τθν κοινότθτα Υεντάλοφου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Εορδαίασ με ζδρα τθν Υτολεμαΐδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υτολεμαΐδασ β. Βερμίου γ. Πουρικίου δ. Αγίασ Υαραςκευισ και τθν κοινότθτα Βλάςτθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Χερβίων - Βελβεντοφ με ζδρα τα Χζρβια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χερβίων β. Ξαμβουνίων γ. Βελβεντοφ και τθν κοινότθτα Οιβαδεροφ, οι οποίοι καταργοφνται. 28. ΝΟΜΟΣ ΚΟ΢ΙΝΘΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξορινκίων με ζδρα τθν Ξόρινκο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξορινκίων β. Χαρωνικοφ γ. Χολυγείασ δ. Άςςου – Οεχαίου ε. Ψενζασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Χικυωνίων με ζδρα το Ξιάτο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χικυωνίων β. Χτυμφαλίασ και γ. άενεοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ ΢υλοκάςτρου - Ευρωςτίνθσ με ζδρα το ΢υλόκαςτρο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ευρωςτίνθσ και β. ΢υλοκάςτρου, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Βζλου – Βόχασ με ζδρα το Ηευγολατιό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βζλου β. Βόχασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Οουτρακίου - Αγίων Κεοδϊρων με ζδρα το Οουτράκι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οουτρακίου - Υεραχϊρασ β. Αγίων Κεοδϊρων, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Ρεμζασ δεν επζρχεται καμία αλλαγι Γ. Σ διμοσ Ρεμζασ χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ.

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Χφρου – Ερμοφπολθσ με ζδρα τθν Ερμοφπολθ και ιςτορικι ζδρα τθν Άνω Χφρο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ερμουπόλεωσ β. Άνω Χφρου γ. Υοςειδωνίασ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

32


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Διμοσ Άνδρου με ζδρα τθν Άνδρο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Άνδρου β. Ωδροφςασ γ. Ξορκίου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ράξου και Πικρϊν Ξυκλάδων με ζδρα τθ Ράξο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ράξου β. Δρυμαλίασ και τισ κοινότθτεσ α. Χχοινοφςςθσ β. Ξουφονθςίων γ. Θράκλειασ δ. Δονοφςθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Κιρασ με ζδρα τθ Κιρα αποτελοφμενοσ από το διμο Κιρασ και τθν κοινότθτα Σίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Ψινου με ζδρα τθν Ψινο και ιςτορικι ζδρα τον Υάνορμο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ψινου β. Εξωμβοφργου και τθν κοινότθτα Υανόρμου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σι κοινότθτεσ α. Ξιμϊλου β. άολεγάνδρου γ. Ανάφθσ δ. Χικίνου και ε. Αντιπάρου αναγνωρίηονται ωσ διμοι με όνομα, ζδρα και εδαφικι περιφζρεια αυτά των αντίςτοιχων τζωσ κοινοτιτων. Γ. Χτουσ διμουσ α. Πυκόνου β. Ξζασ γ. Χερίφου δ. Ξφκνου ε. Χίφνου ςτ. Αμοργοφ η. Λθτϊν θ. Πιλου κ.Υάρου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Χπάρτθσ με ζδρα τθ Χπάρτθ και ιςτορικι ζδρα το Πυςτρά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χπάρτθσ β. Σινοφντοσ γ. Πυςτρά δ. Υελλάνασ ε. Κεραπνϊν ςτ. άαρίδοσ και τθν κοινότθτα Ξαρυϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Ανατολικισ Πάνθσ με ζδρα το Γφκειο και ιςτορικι ζδρα τθν Αρεόπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γυκείου β. Χμφνουσ γ. Σιτφλου και δ. Ανατολικισ Πάνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ευρϊτα με ζδρα τθ Χκάλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ζλουσ β. Ξροκεϊν γ. Χκάλασ δ. Ριάτων και ε. Γερόνκρων, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Πονεμβαςιάσ με ζδρα τουσ Πολάουσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πονεμβαςιάσ β. Πολάων γ. Ηάρακα δ. Αςωποφ και ε. Boιϊν, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Θ κοινότθτα Ελαφονιςου αναγνωρίηεται ςε διμο, με όνομα, ζδρα και εδαφικι περιφζρεια αυτά τθσ τζωσ κοινότθτασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

31. ΝΟΜΟΣ ΛΑ΢ΙΣΑΣ

33

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ελαςςόνασ με ζδρα τθν Ελαςςόνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αντιχαςίων β. Ελαςςόνασ γ. Οιβαδίου δ. Σλφμπου ε. Υοταμιάσ ςτ. Χαρανταπόρου και τισ κοινότθτεσ α. Βερδικοφςθσ, β. Ξαρυάσ γ. Ψςαρίτςανθσ, οι οποίοι καταργοφνται.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Διμοσ άαρςάλων με ζδρα τα άάρςαλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ενιππζα β. Ραρκακίου γ. Υολυδάμαντα και δ. άαρςάλων, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Αγιάσ με ζδρα τθν Αγιά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγιάσ β. Ευρυμενϊν γ. Οακζρειασ και δ. Πελιβοίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ψεμπϊν με ζδρα το Πακρυχϊρι και ιςτορικι ζδρα τα Αμπελάκια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γόννων β. Ξάτω Σλφμπου γ. Πακρυχωρίου δ. Ρζςςωνοσ και τθν κοινότθτα Αμπελακίων, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Ψυρνάβου με ζδρα τον Ψφρναβο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ψυρνάβου και β. Αμπελϊνοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Οαριςαίων με ζδρα τθ Οάριςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οαριςαίων β. Ξοιλάδασ και γ. Γιάννουλθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Ξιλελζρ με ζδρα τθ Ρίκαια και ιςτορικι ζδρα το Ξιλελζρ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υλατυκάμπου β. Ξραννϊνοσ γ. Αρμενίου δ. Ξιλελζρ και ε. Ρίκαιασ, οι οποίοι καταργοφνται. 32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Αγίου Ρικολάου με ζδρα τον Άγιο Ρικόλαο και ιςτορικι ζδρα τθ Ρεάπολθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίου Ρικολάου β. Ρεάπολθσ και τθν κοινότθτα Βραχαςίου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Χθτείασ με ζδρα τθ Χθτεία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Λτάνου β. Οεφκθσ και Χθτείασ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Λεράπετρασ με ζδρα τθν Λεράπετρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Λεράπετρασ και β. Πακρφ Γιαλοφ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Σροπζδιου Οαςικίου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. Γ. Σ διμοσ Σροπζδιου Οαςικίου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι:

Γζρασ δ. Ερεςοφ – Αντίςςθσ ε. Ευεγζρτουλα ςτ. Ξαλλονισ η. Οουτροπόλεωσ Κερμισ θ. Πανταμάδου κ. Πικυμνασ ι. Πυτιλινθσ ια. Υζτρασ ιβ. Υλωμαρίου και ιγ. Υολιχνίτου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Οιμνου με ζδρα τθ Πφρινα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ατςικισ β. Ποφδρου γ. Πφρινασ και δ. Ρζασ Ξοφταλθσ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

1. Διμοσ Οζςβου με ζδρα τθ Πυτιλινθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγιάςου β. Αγίασ Υαραςκευισ γ.

34


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Β. Θ κοινότθτα Αγίου Ευςτρατίου αναγνωρίηεται ςε διμο, με όνομα, ζδρα και εδαφικι περιφζρεια αυτά τθσ τζωσ κοινότθτασ. 34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α. Χυνιςτάται διμοσ Οευκάδασ με ζδρα τθ Οευκάδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Απολλωνίων β. Ελλομζνου γ. Ξαρυάσ δ. Οευκάδοσ ε. Χφακιωτϊν και τισ κοινότθτεσ α. Ξάλαμου β. Ξαςτοφ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτον διμο Πεγανθςίου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΘΣΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Βόλου με ζδρα το Βόλο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγριάσ β. Αιςωνίασ γ. Βόλου δ. Λωλκοφ ε. Ρζασ Αγχιάλου ςτ. Ρζασ Λωνίασ η. Υορταριάσ θ. Αρτζμιδασ και τθν κοινότθτα Πακρινίτςθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Φιγα άεραίου με ζδρα το Βελεςτίνο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξάρλασ β. άερϊν και τθν κοινότθτα Ξεραμιδίου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ηαγοράσ - Πουρεςίου με ζδρα τθ Ηαγορά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ηαγοράσ και β. Πουρεςίου, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Αλμυροφ με ζδρα τον Αλμυρό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αλμυροφ β. Υτελεοφ γ. Χοφρπθσ και τθν κοινότθτα Ανάβρασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Ροτίου Υθλίου με ζδρα τθν Αργαλαςτι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αργαλαςτισ β. Αφετϊν γ. Πθλεϊν δ. Χθπιάδοσ και τθν κοινότθτα Ψρικερίου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτουσ διμουσ Αλοννιςου, Χκιάκου, Χκοπζλου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. Γ. Σ διμοσ Ηαγοράσ - Πουρεςίου χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξαλαμάτασ με ζδρα τθν Ξαλαμάτα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Άριοσ β. Αρφαρϊν γ. Κουρίασ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

και δ. Ξαλαμάτασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Πεςςινθσ με ζδρα τθ Πεςςινθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αιπείασ β. Ανδροφςασ γ. Αριςτομζνουσ δ. Βουφράδων ε. Λκϊμθσ ςτ. Πεςςινθσ η. Υεταλιδίου και τθν κοινότθτα Ψρικόρφου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Υφλου – Ρζςτοροσ με ζδρα τθν Υφλο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξορϊνθσ β. Πεκϊνθσ γ. Υαπαφλζςςα δ. Υφλου ε. Ρζςτοροσ και ςτ. έιλιοχωρίων, οι οποίοι καταργοφνται.

35


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Διμοσ Ψριφυλίασ με ζδρα τθν Ξυπαριςςία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αετοφ β. Αυλϊνοσ γ. Γαργαλιάνων δ. Ξυπαριςςίασ ε. άιλιατρϊν και τθν κοινότθτα Ψριπφλασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Σιχαλίασ με ζδρα το Πελιγαλά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ανδανίασ β. Δωρίου γ. Είρασ δ. Πελιγαλά και ε. Σιχαλίασ, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Δυτικισ Πάνθσ με ζδρα τθν Ξαρδαμφλθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αβίασ και β. Οεφκτρου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ Δυτικισ Πάνθσ χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ ΢άνκθσ με ζδρα τθν ΢άνκθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. ΢άνκθσ και β. Χταυροφπολθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Πφκθσ με ζδρα τθ Χμίνκθ αποτελοφμενοσ από το διμο Πφκθσ και τισ κοινότθτεσ α. Κερμϊν β. Ξοτφλθσ γ. Χατρϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Αβδιρων με ζδρα τθ Γενιςςζα και ιςτορικι ζδρα τα Άβδθρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αβδιρων β. Βιςτωνίδοσ και γ. Χελζρου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Ψοπείρου δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 38. ΝΟΜΟΣ ΡΕΛΛΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ζδεςςασ με ζδρα τθν Ζδεςςα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βεγορίτιδασ και β. Ζδεςςασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Αλμωπίασ με ζδρα τθν Αριδαία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αριδαίασ και β. Εξαπλατάνου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Χκφδρασ με ζδρα τθ Χκφδρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Πενθίδοσ και β. Χκφδρασ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Υζλλασ με ζδρα τα Γιαννιτςά και ιςτορικι ζδρα τθν Υζλλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α.

39. ΝΟΜΟΣ ΡΙΕ΢ΙΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Δίου – Σλφμπου με ζδρα το Οιτόχωρο και ιςτορικι ζδρα το Δίον αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ανατολικοφ Σλφμπου β. Δίου και γ. Οιτοχϊρου, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Γιαννιτςϊν β. Ξφρρου γ. Υζλλασ δ. Ξρφασ Βρφςθσ και ε. Πεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι καταργοφνται.

36


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Διμοσ Υφδνασ – Ξολινδροφ με ζδρα το Αιγίνιο και ιςτορικι ζδρα τον Ξολινδρό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αιγινίου β. Ξολινδροφ γ. Πεκϊνθσ και δ. Υφδνασ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ξατερίνθσ με ζδρα τθν Ξατερίνθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ελαφίνασ β. Ξατερίνθσ γ. Ξορινοφ δ. Υαραλίασ ε. Υζτρασ και ςτ. Υιερίων, οι οποίοι καταργοφνται. 40. ΝΟΜΟΣ Ρ΢ΕΒΕΗΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Υρζβεηασ με ζδρα τθν Υρζβεηα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ηαλόγγου και β. Οοφρου και γ. Υρεβζηθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Υάργασ με ζδρα το Ξαναλάκι και ιςτορικι ζδρα τθν Υάργα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Υάργασ και β. άαναρίου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ηθροφ με ζδρα τθ άιλιππιάδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ανωγείου β. Κεςπρωτικοφ γ. άιλιππιάδοσ και τθν κοινότθτα Ξρανζασ, οι οποίοι καταργοφνται. 41. ΝΟΜΟΣ ΢ΕΘΥΜΝΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Φεκφμνθσ με ζδρα το Φζκυμνο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρκαδίου β. Οαππαίων γ. Ρικθφόρου άωκά και δ. Φεκφμνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Πυλοποτάμου με ζδρα το Υζραμα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γεροποτάμου β. Ξουλοφκωνα και τθν κοινότθτα Ηωνιανϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Αμαρίου με ζδρα τθν Αγία άωτεινι και ιςτορικι ζδρα τον άουρφουρά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χιβρίτου και β. Ξουρθτϊν, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Αγίου Βαςιλείου με ζδρα το Χπιλι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Οάμπθσ και β. άοίνικα, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο Ανωγείων δεν επζρχεται καμία μεταβολι. Γ. Σι διμοι Αμαρίου, Αγίου Βαςιλείου και Ανωγείων χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί. 42. ΝΟΜΟΣ ΢ΟΔΟΡΘΣ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Ξομοτθνισ με ζδρα τθν Ξομοτθνι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αιγείρου β. Ξομοτθνισ και γ. Ρζου Χιδθροχωρίου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Λάςμου με ζδρα τον Μαςμο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Λάςμου β. Χϊςτου και τθν κοινότθτα Αμαξάδων, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Παρωνείασ-Χαπϊν με ζδρα τισ Χάπεσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Παρωνείασ και β. Χαπϊν, οι οποίοι καταργοφνται.

37


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Διμοσ Αρριανϊν με ζδρα τθ άιλλφρα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρριανϊν β. άιλλφρασ και τισ κοινότθτεσ α. Ξζχρου β. Σργάνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Χάμου με ζδρα τθ Χάμο και ιςτορικι ζδρα το Υυκαγόρειο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βακζοσ β. Ξαρλοβαςίων γ. Παρακοκάμπου και δ. Υυκαγορείου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Λκαρίασ με ζδρα τον Άγιο Ξιρυκο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίου Ξθρφκου β. Ευδιλου και γ. Φαχϊν, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτο διμο άοφρνων Ξορςεϊν δεν επζρχεται καμία μεταβολι. 44. ΝΟΜΟΣ ΣΕ΢΢ΩΝ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Χιντικισ με ζδρα το Χιδθρόκαςτρο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξερκίνθσ β. Υετριτςίου γ. Χιδθροκάςτρου και τισ κοινότθτεσ α. Αγκίςτρου β. Αχλαδοχωρίου γ. Υρομαχϊνοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Βιςαλτίασ με ζδρα τθ Ριγρίτα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αχινοφ β. Βιςαλτίασ γ. Ριγρίτθσ και δ. Ψραγίλου, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Εμμανουιλ Υαππά με ζδρα το έρυςό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Εμμανουιλ Υαππά και β. Χτρυμϊνα, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Αμφίπολθσ με ζδρα το Φοδολίβοσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αμφίπολθσ β. Ξορμίςτασ γ. Υρϊτθσ και δ. Φοδολίβουσ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Ρζασ Ηίχνθσ με ζδρα τθ Ρζα Ηίχνθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αλιςτράτθσ και β. Ρζασ Ηίχνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Θρακλείασ με ζδρα τθν Θράκλεια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Θρακλείασ β. Χκοτοφςςθσ και γ. Χτρυμωνικοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Χερρϊν με ζδρα τισ Χζρρεσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χερρϊν β. Ξαπετάν Πθτρουςίου γ. Οευκϊνα δ. Χκουτάρεωσ και τισ κοινότθτεσ α. Άνω Βροντοφσ β. Σρεινισ, οι οποίοι καταργοφνται.

Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Υφλθσ με ζδρα τθν Υφλθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αικικων β. Γόμφων γ. Υιαλείων δ. Υφλθσ ε. Υινδζων και τισ κοινότθτεσ α. Πυροφφλλου β. Ρεράιδασ, οι οποίοι καταργοφνται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

45. ΝΟΜΟΣ Τ΢ΙΚΑΛΩΝ

38


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Διμοσ άαρκαδόνασ με ζδρα τθ άαρκαδόνα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Σιχαλίασ β. Υελλιναίων και γ. άαρκαδόνασ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ψρικκαίων με ζδρα τα Ψρίκαλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Εςτιαιϊτιδασ β. Ξαλλιδζνδρου γ. Ξόηιακα δ. Πεγάλων Ξαλυβίων ε. Υαλθοκάςτρου ςτ. Υαραλθκαίων η. Ψρικκαίων και θ. άαλωρείασ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ξαλαμπάκασ με ζδρα τθν Ξαλαμπάκα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βαςιλικισ β. Ξαλαμπάκασ γ. Ψυμφαίων δ. Ξαςτανιάσ ε. Ξλεινοβοφ ςτ. Παλακαςίου η. έαςίων, και τθν κοινότθτα Αςπροποτάμου, οι οποίοι καταργοφνται. 46. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Αμφίκλειασ - Ελάτειασ με ζδρα τθν Ξάτω Ψικορζα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αμφίκλειασ β. Ελάτειασ και γ. Ψικορζασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Οοκρϊν με ζδρα τθν Αταλάντθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αταλάντθσ β. Δαφνουςίων γ. Σπουντίων και δ. Παλεςίνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Δομοκοφ με ζδρα το Δομοκό αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Δομοκοφ β. Κεςςαλιϊτιδοσ και γ. ΢υνιάδοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Πϊλου - Αγίου Ξωνςταντίνου με ζδρα τα Ξαμζνα Βοφρλα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίου Ξωνςταντίνου β. Ξαμζνων Βοφρλων και γ. Πϊλου, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Χτυλίδασ με ζδρα τθ Χτυλίδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Εχιναίων β. Υελαςγίασ και γ. Χτυλίδοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 6. Διμοσ Οαμιζων με ζδρα τθ Οαμία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Γοργοποτάμου β. Οαμιζων γ. Οειανοκλαδίου δ. Ωπάτθσ και τθν κοινότθτα Υαφλιανθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 7. Διμοσ Πακρακϊμθσ με ζδρα τθ Χπερχειάδα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίου Γεωργίου Ψυμφρθςτοφ β. Πακρακϊμθσ γ. Χπερχειάδοσ και τθν κοινότθτα Ψυμφρθςτοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 47. ΝΟΜΟΣ ΦΛΩ΢ΙΝΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

1. Διμοσ άλϊρινασ με ζδρα τθ άλϊρινα αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξάτω Ξλεινϊν β. Πελίτθσ γ. Υε-

39

ράςματοσ και δ. άλϊρινασ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Αμυνταίου με ζδρα το Αμφνταιο με ιςτορικι ζδρα το Ρυμφαίο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αετοφ β. Αμυνταίου γ. άιλϊτα και τισ κοινότθτεσ α. Βαρικοφ β. Οεχόβου γ. Ρυμφαίου, οι οποίοι καταργοφνται.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Διμοσ Υρεςπϊν με ζδρα το Οαιμό αποτελοφμενοσ από το διμο Υρεςπϊν και τθν κοινότθτα Ξρυςταλλοπθγισ, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Σ διμοσ Υρεςπϊν χαρακτθρίηεται ωσ ορεινόσ. 48. ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Δελφϊν με ζδρα τθν Άμφιςςα και ιςτορικι ζδρα τουσ Δελφοφσ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αμφίςςθσ β. Γαλαξιδίου γ. Γραβιάσ δ. Δελφϊν ε. Δεςφίνασ ςτ. Λτζασ η. Ξαλλιζων και θ. Υαρναςςοφ, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Δωρίδοσ με ζδρα το Οιδωρίκι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Βαρδουςίων β. Ευπαλίου γ. Οιδωρικίου και δ. Ψολοφϊνοσ, οι οποίοι καταργοφνται. 49. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ Υολυγφρου με ζδρα τον Υολφγυρο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ανκεμοφντα β. Σρμυλίασ γ. Ηερβοχωρίων και δ. Υολυγφρου, οι οποίοι καταργοφνται. 2. Διμοσ Χικωνίασ με ζδρα τθ Ρίκθτθ αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Χικωνίασ και β. Ψορϊνθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Ξαςςάνδρασ με ζδρα τθν Ξαςςάνδρεια αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαςςάνδρασ και β. Υαλλινθσ, οι οποίοι καταργοφνται. 4. Διμοσ Ρζασ Υροποντίδασ με ζδρα τα Πουδανιά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαλλικράτειασ β. Πουδανιϊν και γ. Ψρίγλιασ, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Αριςτοτζλθ με ζδρα τθν Λεριςςό και ιςτορικι ζδρα τθν Αρναία αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αρναίασ β. Υαναγίασ και γ. Χταγίρων – Ακάνκου, οι οποίοι καταργοφνται. 50. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α. Χυνιςτϊνται οι κατωτζρω διμοι: 1. Διμοσ έανίων με ζδρα τα έανιά αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. έανίων β. Ελευκερίου Βενιηζλου γ.

2. Διμοσ Αποκορϊνου με ζδρα τισ Βρφςεσ Αποκορϊνου και ιςτορικι ζδρα το Βάμο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. άρε β. Βάμου γ. Γεωργιουπόλεωσ δ. Ξρυονζριδασ ε. Αρμζνων και τθν κοινότθτα Αςι Γωνιάσ, οι οποίοι καταργοφνται. 3. Διμοσ Υλατανιά με ζδρα το Γεράνι αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξολυμβαρίου β. Πουςοφρων γ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Κερίςςου δ. Ρζασ Ξυδωνίασ ε. Χοφδασ ςτ. Ακρωτθρίου και η. Ξεραμίων, οι οποίοι καταργοφνται.

Βουκολιϊν και δ. Υλατανιά, οι οποίοι καταργοφνται.

40


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Διμοσ Ξιςςάμου με ζδρα τον Ξίςςαμο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξιςςάμου β. Πυκιμνθσ και γ. Λνναχωρίου, οι οποίοι καταργοφνται. 5. Διμοσ Ξαντάνου – Χελίνου με ζδρα τθν Υαλαιόχωρα και ιςτορικι ζδρα τθν Ξάντανο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Ξαντάνου β. Ανατολικοφ Χελίνου και γ. Υελεκάνου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Θ κοινότθτα Γαφδου αναγνωρίηεται ςε διμο, με όνομα, ζδρα και εδαφικι περιφζρεια αυτά τθσ τζωσ κοινότθτασ. Γ. Χτο διμο Χφακίων δεν επζρχεται καμία μεταβολι. Δ. Σι διμοι Χφακίων και Ξαντάνου – Χελίνου χαρακτθρίηονται ωσ ορεινοί. 51. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Α. Χυνιςτάται ο κατωτζρω διμοσ: Διμοσ έίου με ζδρα τθ έίο αποτελοφμενοσ από τουσ διμουσ α. Αγίου Πθνά β. Αμανισ γ. Λωνίασ δ. Ξαμποχϊρων ε. Ξαρδαμφλων ςτ. Παςτιχοχωρίων η. Σμθροφπολθσ και θ. έίου, οι οποίοι καταργοφνται. Β. Χτουσ διμουσ Σινουςςϊν και ήαρϊν δεν επζρχεται καμία μεταβολι.

Άρ κ ρο 2 Συ γκ ρότ θς θ δι μω ν

1. Θ εδαφικι περιφζρεια του κάκε διμου που ςυνιςτάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τισ εδαφικζσ περιφζρειεσ των ςυνενοφμενων Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.). Σι εδαφικζσ αυτζσ περιφζρειεσ αποτελοφν τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ του νζου διμου και φζρουν το όνομα του πρϊθν διμου ι τθσ κοινότθτασ. 2. Ψα τοπικά διαμερίςματα που ορίηονται ςτο άρκρο 2 του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων, που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 3463/2006 (Ξ.Δ.Ξ.) (άΕΞ 114 Αϋ), μετονομάηονται ςε τοπικζσ κοινότθτεσ, εφόςον ζχουν πλθκυςμό ζωσ και 2.000 κατοίκουσ και ςε δθμοτικζσ κοινότθτεσ εφόςον ζχουν πλθκυςμό μεγαλφτερο από 2.000 κατοίκουσ. Ψοπικζσ ι δθμοτικζσ κοινότθτεσ αποτελοφν και οι διμοι ι οι κοινότθτεσ που καταργικθκαν φςτερα από εκελοφςια ςυνζνωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 410/1995 (άΕΞ 231 Αϋ) ι ςυνενϊνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελοφνται από τοπικά διαμερίςματα.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

3. Δθμοτικι κοινότθτα ςυγκροτοφν τα τοπικά διαμερίςματα νθςιϊν που ζχουν πλθκυςμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίςθσ, ςυγκροτοφν δθμοτικι κοινότθτα ανεξαρτιτωσ πλθκυςμοφ πρϊθν κοινότθτεσ ι τοπικά διαμερίςματα που εκτείνονται ςε όλθ τθν περιφζρεια του νθςιοφ και δεν αποτελοφν διμο ςφμφωνα με το άρκρο 1. 4. Ψα δθμοτικά διαμερίςματα ςτα οποία διαιροφνται οι διμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάηονται ςε δθμοτικζσ κοινότθτεσ.

41


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο B ϋ ΣΥ ΣΤ Α ΣΘ ΡΕ ΢ ΙΦ Ε ΢ ΕΙΩ Ν Ά ρκ ρο 3 Σφ ςτ α ςθ και ςυ γκ ρό τ θ ς θ π ερ ιφ ερ ειϊ ν

1. Σι περιφζρειεσ είναι αυτοδιοικοφμενα κατά τόπο νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου και αποτελοφν το δεφτερο βακμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 2. Σι περιφζρειεσ ςχεδιάηουν, προγραμματίηουν και υλοποιοφν πολιτικζσ ςε περιφερειακό επίπεδο ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ χϊρασ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ. 3. Χυνιςτϊνται οι εξισ περιφζρειεσ: α. Θ περιφζρεια Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Δράμασ, Ζβρου, Ξαβάλασ, ΢άνκθσ και Φοδόπθσ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ και Κράκθσ είναι θ Ξομοτθνι. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. Ειδικά ο διμοσ Θάςου αποτελεί ξεχωριςτι περιφερειακι ενότθτα

3

β. Θ περιφζρεια Ξεντρικισ Πακεδονίασ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Θμακίασ, Κεςςαλονίκθσ, Ξιλκίσ, Υιερίασ, Υζλλασ, Χερρϊν και έαλκιδικισ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ είναι θ Κεςςαλονίκθ. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. γ. Θ περιφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Γρεβενϊν, Ξαςτοριάσ, Ξοηάνθσ και άλϊρινασ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ είναι θ Ξοηάνθ. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ.

Ζδρα τθσ περιφζρειασ Θπείρου είναι τα Λωάννινα. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ.

3

e-book τρίτθ ζκδοςθ

δ. Θ περιφζρεια Θπείρου θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Άρτασ, Κεςπρωτίασ, Λωαννίνων, και Υρεβζηθσ.

Προςθόκη με την παρϊγραφο 10α του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010

42


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ε. Θ περιφζρεια Κεςςαλίασ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Ξαρδίτςασ, Οάριςασ, Παγνθςίασ και Ψρικάλων. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Κεςςαλίασ είναι θ Οάριςα. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. Ειδικά οι διμοι Αλονιςου, Σκιάκου και Σκοπζλου αποτελοφν τθν περιφερειακι ενότθτα Σποράδων

4

ςτ. Θ περιφζρεια Λονίων Ριςων θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Ηακφνκου, Ξζρκυρασ, Ξεφαλλθνίασ και Οευκάδασ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Λονίων νιςων είναι θ Ξζρκυρα. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. Ειδικά ο διμοσ Λκάκθσ αποτελεί αυτοτελι περιφερειακι ενότθτα. η. Θ περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Θλείασ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ είναι θ Υάτρα. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. θ. Θ περιφζρεια Χτερεάσ Ελλάδασ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Βοιωτίασ, Ευβοίασ, Ευρυτανίασ, άκιϊτιδοσ και άωκίδοσ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Χτερεάσ Ελλάδασ είναι θ Οαμία. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. κ. Θ περιφζρεια Αττικισ, θ οποία περιλαμβάνει το Ρομό Αττικισ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Αττικισ είναι θ Ακινα. Θ περιφερειακι ενότθτα Ξεντρικοφ Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ Ακθναίων, άιλαδελφείασ – έαλκθδόνασ, Γαλατςίου, Ηωγράφου, Ξαιςαριανισ, Βφρωνοσ, Θλιοφπολθσ και Δάφνθσ – Ωμθττοφ. Θ περιφερειακι ενότθτα Ροτίου Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ Γλυφάδασ, Ελλθνικοφ – Αργυροφπολθσ, Αλίμου, Ρζασ Χμφρνθσ, Ποςχάτου – Ψαφρου, Ξαλλικζασ, Υαλαιοφ άαλιρου και Αγίου Δθμθτρίου. Η περιφερειακό ενότητα Βορεύου Σομϋα Αθηνών περιλαμβϊνει τουσ δόμουσ Πεντϋλησ, Κηφιςιϊσ, Μεταμορφώςεωσ, Πεύκησ – Λυκόβρυςησ, Αμαρουςύου, Χυχικού – Υιλοθϋησ, Φολαργού – Παπϊγου, Νϋασ Ιωνύασ, Βριληςςύων, Αγ. Παραςκευόσ,ι Φαλανδρύου (και ο δήμος Ηρακλείου)5 Θ περιφερειακι ενότθτα Δυτικοφ Ψομζα Ακθνϊν περιλαμβάνει τουσ διμουσ Αιγάλεω, Υεριςτερίου, Υετροφπολθσ, έαϊδαρίου, Αγίασ Βαρβάρασ, Λλίου και Αγ. Αναργφρων – Ξαματεροφ. Θ περιφερειακι ενότθτα Υειραιϊσ περιλαμβάνει τουσ διμουσ Υειραιϊσ, Ξορυδαλλοφ, Ρίκαιασ – Αγίου Λωάννθ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Φζντθ, Ξερατςινίου – Δραπετςϊνασ και Υεράματοσ.

43

4

Προςθόκη με την παρϊγραφο 10α του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010

5

Προςθόκη με την παρϊγραφο 10α του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Θ περιφερειακι ενότθτα Ριςων περιλαμβάνει τουσ διμουσ Αίγινασ, Ψροιηθνίασ, Ξυκιρων, Αγκιςτρίου, Χαλαμίνασ, Χπετςϊν, Ϊδρασ και Υόρου. Θ περιφερειακι ενότθτα Δυτικισ Αττικισ περιλαμβάνει τουσ διμουσ τθσ νομαρχίασ Δυτικισ Αττικισ. Θ περιφερειακι ενότθτα Ανατολικισ Αττικισ περιλαμβάνει τουσ διμουσ τθσ νομαρχίασ Ανατολικισ Αττικισ. ι. Θ περιφζρεια Υελοποννιςου, θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Αργολίδοσ, Αρκαδίασ, Ξορινκίασ, Οακωνίασ και Πεςςθνίασ. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Υελοποννιςου είναι θ Ψρίπολθ. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ. ια. Θ περιφζρεια Βορείου Αιγαίου θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Οζςβου, Χάμου και έίου. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου είναι θ Πυτιλινθ. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Οζςβου που περιλαμβάνει το διμο Οζςβου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Οιμνου που περιλαμβάνει το διμο Οιμνου και το διμο Αγίου Ευςτρατίου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα έίου με ζδρα τθ έίο που περιλαμβάνει το διμο έίου, το διμο ήαρϊν και το διμο Σινουςςϊν. Χυγκροτοφνται θ περιφερειακι ενότθτα Χάμου που περιλαμβάνει το διμο Χάμου και θ περιφερειακι ενότθτα Λκαρίασ που περιλαμβάνει τουσ διμουσ Λκαρίασ και άοφρνων. ιβ. Θ περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Ξυκλάδων και Δωδεκανιςου. Ζδρα τθσ περιφζρειασ Ροτίου Αιγαίου είναι θ Ερμοφπολθ. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Ξω που περιλαμβάνει το διμο Ξω και το διμο Ριςφρου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Ξαρπάκου που περιλαμβάνει το διμο Ξαρπάκου και το διμο Ξάςου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Ξαλφμνου που περιλαμβάνει το διμο Ξαλυμνίων, το διμο Αςτυπάλαιασ, το διμο Οειψϊν, το διμο Οζρου, το διμο Υάτμου και το διμο Αγακονιςιου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Φόδου που περιλαμβάνει το διμο Φόδου, το διμο Χφμθσ, το διμο έάλκθσ, το διμο Πεγίςτθσ και το διμο Ψιλου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Χφρου που περιλαμβάνει το διμο Χφρου – Ερμοφπολθσ. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Ξζασ – Ξφκνου, που περιλαμβάνει το διμο Ξζασ και το διμο Ξφκνου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Πιλου που περιλαμβάνει το διμο Πιλου, το διμο Ξιμϊλου, το διμο Χζριφου και το διμο Χίφνου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Υάρου που περιλαμβάνει το διμο Υάρου και το διμο Αντιπάρου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Ράξου που περιλαμβάνει το διμο Ράξου και μικρϊν Ξυκλάδων και το διμο Αμοργοφ. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Ψινου που περιλαμβάνει το διμο Ψινου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Πυκόνου που περιλαμβάνει το διμο Πυκόνου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα που περιλαμβάνει το διμο Άνδρου. Χυγκροτείται θ περιφερειακι ενότθτα Κιρασ που περιλαμβάνει το διμο Κιρασ, το διμο Λθτϊν, το διμο Χίκινου, το διμο άολζγανδρου και το διμο Ανάφθσ.

Ζδρα τθσ περιφζρειασ Ξριτθσ είναι το Θράκλειο. Ξάκε νομόσ αποτελεί και περιφερειακι ενότθτα και κάκε πρωτεφουςα νομοφ είναι ζδρα τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ ενότθτασ.

Άρ κ ρο 4

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ιγ. Θ περιφζρεια Ξριτθσ θ οποία περιλαμβάνει τουσ Ρομοφσ Θρακλείου, Οαςικίου, Φεκφμνου και έανίων.

44


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Σχ ζ ςεισ δ ιμω ν και π ερι φε ρειϊ ν

Πεταξφ των δφο βακμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ δεν υφίςτανται ςχζςεισ ελζγχου και ιεραρχίασ, αλλά ςυνεργαςίασ και ςυναλλθλίασ, οι οποίεσ αναπτφςςονται βάςει του νόμου, κοινϊν ςυμφωνιϊν, κακϊσ και με το ςυντονιςμό κοινϊν δράςεων.

Άρ κ ρο 5 Σφ ραγ ίδ α κ αι ς ιμ α

1. Θ ςφραγίδα του διμου αποτελείται από τρεισ επάλλθλουσ και ομόκεντρουσ κφκλουσ, από τουσ οποίουσ ο εξωτερικόσ ζχει διάμετρο 0,04 μ.. Χτον εςωτερικό κφκλο τίκεται το ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 48/1975 (άΕΞ 108 Αϋ), ςτο δεφτερο κφκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του διμου και ςτον εξωτερικό οι λζξεισ «ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ». 2. Σι διμοι μποροφν να κάνουν χριςθ ιδιαίτερου δθλωτικοφ ςιματοσ. Ψο ςιμα κακορίηεται με απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμβουλίου τοπωνυμιϊν, αφοφ ςυνεκτιμθκοφν ςτοιχεία, που ςχετίηονται με τθν ιςτορία, τθ μυκολογία και τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ τουσ. 3. Θ ςφραγίδα τθσ περιφζρειασ αποτελείται από τρεισ επάλλθλουσ και ομόκεντρουσ κφκλουσ, από τουσ οποίουσ ο εξωτερικόσ ζχει διάμετρο 0,04 μ.. Χτον εςωτερικό κφκλο τίκεται το ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 48/1975 (άΕΞ 108 Αϋ), ςτο δεφτερο κφκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα τθσ περιφζρειασ και ςτον εξωτερικό οι λζξεισ «ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ». 4. Σι περιφζρειεσ μποροφν να κάνουν χριςθ ιδιαίτερου δθλωτικοφ ςιματοσ. Ψο ςιμα κακορίηεται με απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμβουλίου τοπωνυμιϊν, αφοφ ςυνεκτιμθκοφν ςτοιχεία, που ςχετίηονται με τθν ιςτορία, τθ μυκολογία και τα φυςικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ τουσ.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Γ ϋ ΣΥ ΣΤ Α ΣΘ Α Ρ Ο Κ ΕΝ Τ΢ Ω Μ ΕΝ Θ Σ Δ Ι ΟΙ Κ ΘΣ Θ Σ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 6

45

Σφ ςτ α ςθ

1. Χυνιςτϊνται ωσ ενιαίεσ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ διοίκθςθσ του κράτουσ οι εξισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ:


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

i. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια τθσ περιφζρειασ Αττικισ με ζδρα τθν Ακινα. ii. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κεςςαλίασ - Χτερεάσ Ελλάδασ, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια των περιφερειϊν Κεςςαλίασ και Χτερεάσ Ελλάδασ με ζδρα τθ Οάριςα. iii. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου - Δυτικισ Πακεδονίασ, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια των περιφερειϊν Θπείρου και Δυτικισ Πακεδονίασ με ζδρα τα Λωάννινα. iv. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Υελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια των περιφερειϊν Υελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου με ζδρα τθν Υάτρα. v. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αιγαίου, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια των περιφερειϊν Βορείου Αιγαίου και Ροτίου Αιγαίου με ζδρα τον Υειραιά. vi. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξριτθσ, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια τθσ περιφζρειασ Ξριτθσ με ζδρα το Θράκλειο. vii. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Πακεδονίασ – Κράκθσ, θ οποία εκτείνεται ςτα όρια τθσ περιφζρειασ Ανατολικισ Πακεδονίασ – Κράκθσ και Ξεντρικισ Πακεδονίασ με ζδρα τθ Κεςςαλονίκθ. 6

2. Χε κάκε Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ προΐςταται Γενικόσ Γραμματζασ. Για τα κζματα που αναφζρονται ςτθν υπθρεςιακι του κατάςταςθ και τα κακικοντά του εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (άΕΞ 107 Αϋ). 3. Θ ςφραγίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ αποτελείται από τρεισ επάλλθλουσ και ομόκεντρουσ κφκλουσ, από τουσ οποίουσ ο εξωτερικόσ ζχει διάμετρο 0,04 μ.. Χτον εςωτερικό κφκλο τίκεται το ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 48/1975 (άΕΞ 108 Αϋ), ςτο δεφτερο κφκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςτον εξωτερικό οι λζξεισ «ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ».

Μ Ε ΢ ΟΣ Β ϋ Ρ ΢Ω Τ ΟΣ Β Α ΘΜ Ο Σ ΑΥ ΤΟ ΔΙ ΟΙ Κ Θ ΣΘ Σ ΔΘ Μ Ο Ι Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Αϋ

6

Πε τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2β.του άρκρου 45 του ν.3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011) ορίςκθκε: «Θ πλιρωςθ κζςεων ειδικϊν ςυμβοφλων, ειδικϊν ςυνεργατϊν για τθ ςτελζχωςθ του γραφείου του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του ν. 2503/1997 (Αϋ 107), μπορεί να γίνει και με απόςπαςθ υπαλλιλων Σ.Ψ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ και υπαλλιλων του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3812/2009 (Αϋ 234).»

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ΔΘ Μ Ο ΤΙ Κ Ε Σ Α΢ Χ ΕΣ

46


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 7 Δθμ οτικ ζσ αρ χζ σ

1. Σ διμοσ διοικείται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, τθν οικονομικι επιτροπι, τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ, τθν εκτελεςτικι επιτροπι και τον διμαρχο. 2. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο αποτελείται από δεκατρία (13) μζλθ ςε διμουσ με πλθκυςμό ζωσ δφο χιλιάδεσ (2.000) κατοίκουσ, δεκαεπτά (17) ςε διμουσ με πλθκυςμό από δφο χιλιάδεσ ζναν ζωσ πζντε χιλιάδεσ (2.001 – 5.000) κατοίκουσ, είκοςι ζνα (21) ςε διμουσ με πλθκυςμό από πζντε χιλιάδεσ ζναν ζωσ δζκα χιλιάδεσ (5.00110.000) κατοίκουσ, είκοςι επτά (27) ςε διμουσ με πλθκυςμό από δζκα χιλιάδεσ ζναν ζωσ τριάντα χιλιάδεσ (10.001- 30.000) κατοίκουσ, τριάντα τρία (33) ςε διμουσ με πλθκυςμό από τριάντα χιλιάδεσ ζναν ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (30.001-60.000) κατοίκουσ, ςαράντα ζνα (41) ςε διμουσ με πλθκυςμό από εξιντα χιλιάδεσ ζναν ζωσ εκατό χιλιάδεσ (60.001-100.000) κατοίκουσ, ςαράντα πζντε (45) ςε διμουσ με πλθκυςμό από εκατό χιλιάδεσ ζναν ζωσ εκατόν πενιντα χιλιάδεσ (100.001-150.000) κατοίκουσ, ςαράντα εννζα (49) ςε διμουσ με πλθκυςμό από εκατόν πενιντα χιλιάδεσ ζναν (50.001) και άνω κατοίκουσ. 3. Χε διμουσ που ςυνιςτϊνται με τθ διάταξθ του άρκρου 2 του παρόντοσ ςτουσ οποίουσ οι ςυνενοφμενοι διμοι και κοινότθτεσ υπερβαίνουν τουσ ζξι (6), ο αρικμόσ των μελϊν του δθμοτικοφ τουσ ςυμβουλίου είναι εκείνοσ που αντιςτοιχεί ςτθν επόμενθ πλθκυςμιακι κλίμακα, ςε ςχζςθ με το ςυνολικό τουσ πλθκυςμό.

Άρ κ ρο 8 Δθμ οτικ ζσ κο ινό τ θτ εσ - Το π ικζ σ κο ι νότ θτε σ - Π ρ γαν α

1. Ψα Τργανα τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ είναι: α) Ψο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ. β) Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ. 2. Τργανα τθσ τοπικισ κοινότθτασ είναι:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

α) το ςυμβοφλιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ,

47

β) ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ, γ) ο εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, προκειμζνου για τοπικζσ κοινότθτεσ μζχρι τριακόςιουσ (300) κατοίκουσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Χε δθμοτικζσ κοινότθτεσ με πλθκυςμό ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ αποτελείται από πζντε (5) μζλθ. Χε δθμοτικζσ κοινότθτεσ με πλθκυςμό από δζκα χιλιάδεσ ζναν (10.001) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) κατοίκουσ το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ αποτελείται από ζντεκα (11) μζλθ. Χε δθμοτικζσ κοινότθτεσ με πλθκυςμό από πενιντα χιλιάδεσ ζναν (50.001) και άνω κατοίκουσ το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ αποτελείται από δεκαπζντε (15) μζλθ. 4. Χε τοπικζσ κοινότθτεσ με πλθκυςμό ζωσ τριακόςιουσ (300) κατοίκουσ εκλζγεται ζνασ (1) εκπρόςωποσ τοπικισ κοινότθτασ. Χε τοπικζσ κοινότθτεσ με πλθκυςμό από τριακόςιουσ ζναν (301) ζωσ δφο χιλιάδεσ (2.000) κατοίκουσ, το ςυμβοφλιο τοπικισ κοινότθτασ αποτελείται από τρία (3) μζλθ.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Β ϋ Ε Κ ΛΟ ΓΙ Κ Θ ΔΙ Α ΔΙ Κ Α ΣΙ Α Ά ρκ ρο 9 Διά ρκ εια δ θμο τ ικ ισ πε ριό δο υ

1. Σ διμαρχοσ και οι δθμοτικοί ςφμβουλοι, οι ςφμβουλοι τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και οι εκπρόςωποι τθσ τοπικισ κοινότθτασ εκλζγονται κάκε πζντε (5) χρόνια με άμεςθ, κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία. 2. Θ εκλογι ςτα ανωτζρω αξιϊματα γίνεται τθν ίδια θμζρα διενζργειασ τθσ ψθφοφορίασ για τθν εκλογι των Ελλινων μελϊν του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου, ςτα ίδια εκλογικά τμιματα, με τισ ίδιεσ εφορευτικζσ επιτροπζσ, τουσ ίδιουσ αντιπροςϊπουσ τθσ δικαςτικισ αρχισ και τουσ ίδιουσ εφόρουσ αντιπροςϊπων. 3. Θ εγκατάςταςθ των αρχϊν τθσ παραγράφου 1 που ζχουν εκλεγεί γίνεται τθν 1θ Χεπτεμβρίου του ζτουσ διεξαγωγισ των εκλογϊν και θ κθτεία τουσ λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του πζμπτου ζτουσ. Χε κάκε περίπτωςθ θ κθτεία του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ λιγει με το τζλοσ τθσ κθτείασ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 4. Θ εκλογι των αρχϊν των διμων που ςυνιςτϊνται ι ςυνενϊνονται ζωσ το τζλοσ του μθνόσ Παρτίου εντόσ των τεςςάρων πρϊτων ετϊν τθσ δθμοτικισ περιόδου γίνεται τθν πρϊτθ Ξυριακι του μθνόσ Λουνίου του ζτουσ,

Χτουσ διμουσ που ςυνιςτϊνται ι ςυνενϊνονται από τθν 1θ Παρτίου ζωσ τθν 31θ Αυγοφςτου κάκε ζτουσ τθσ δθμοτικισ περιόδου, εκτόσ από το τζταρτο ζτοσ, θ εκλογι των αρχϊν γίνεται τθν πρϊτθ Ξυριακι του μθνόσ Λουνίου του επόμενου ζτουσ μετά τθ ςφςταςθ ι ςυνζνωςθ και θ εγκατάςταςι τουσ τθν πρϊτθ (1θ) Χεπτεμβρίου του επόμενου ζτουσ μετά τθ ςφςταςθ ι ςυνζνωςθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

κατά το οποίο ζγινε θ αναγνϊριςθ. Θ εγκατάςταςι τουσ γίνεται τθν πρϊτθ (1θ) Χεπτεμβρίου του ίδιου ζτουσ.

48


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Αν θ ςφςταςθ ι ςυνζνωςθ ενόσ νζου διμου ζγινε μετά το Πάρτιο του τζταρτου ζτουσ τθσ δθμοτικισ περιόδου και ζωσ το τζλοσ Παρτίου του πζμπτου ζτουσ τθσ περιόδου αυτισ, τα αποτελζςματα των μεταβολϊν αρχίηουν από τισ γενικζσ δθμοτικζσ εκλογζσ του ζτουσ αυτοφ. 5. Σι νζοι διμοι, που ςυνιςτϊνται με το άρκρο 1 αρχίηουν να λειτουργοφν από τθν εγκατάςταςθ των αρχϊν τουσ, οι οποίεσ κα αναδειχκοφν με τισ γενικζσ δθμοτικζσ εκλογζσ τθσ εβδόμθσ Ροεμβρίου 2010. Θ εγκατάςταςθ γίνεται τθν πρϊτθ (1θ) Λανουαρίου 2011 και θ κθτεία λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του ζτουσ 2014. Θ κθτεία αυτι λογίηεται πλιρθσ για όλεσ τισ ςυνζπειεσ.

Άρ κ ρο 10 Εκ λο γικό δι καί ω μα

1. Δικαίωμα να εκλζγουν τισ δθμοτικζσ αρχζσ ζχουν όλοι οι δθμότεσ του διμου. Σι δθμότεσ εκλογείσ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ των διμων που ςυνενϊνονται ςε νζο διμο, ζχουν δικαίωμα να εκλζγουν τισ αρχζσ του νζου διμου που προκφπτει από τθ ςυνζνωςθ. Σι δθμότεσ των διμων και κοινοτιτων που ςυνενϊνονται ςφμφωνα με το άρκρο 1 του παρόντοσ κακίςτανται αυτοδικαίωσ δθμότεσ του νζου διμου. 2. Δικαίωμα να εκλζγουν τισ δθμοτικζσ αρχζσ ζχουν επίςθσ οι πολίτεσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και οι ομογενείσ και οι νομίμωσ διαμζνοντεσ αλλοδαποί υπικοοι τρίτων χωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 14 του ν. 3838/ 2010 (άΕΞ 49 Αϋ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ςτουσ ειδικοφσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. 3. ίσ προσ το όριο θλικίασ για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Θ πρϊτθ (1θ) Λανουαρίου κάκε ζτουσ κεωρείται θμερομθνία γζννθςθσ εκείνων που ζχουν γεννθκεί κατά το ζτοσ αυτό. 4. Σι περιπτϊςεισ ςτζρθςθσ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ που προβλζπει θ νομοκεςία για τθν εκλογι βουλευτϊν ιςχφουν και για τθν εκλογι των δθμοτικϊν αρχϊν. 5. Υροκειμζνου να γίνει μεταδθμότευςθ για τισ δθμοτικζσ εκλογζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του Ξ.Δ.Ξ., όπωσ ιςχφουν, για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ ςτουσ νζουσ διμουσ που προκφπτουν από ςυνζνωςθ διμων και κοινοτιτων, θ εγγραφι γίνεται ςτα δθμοτολόγια του διμου που ορίηεται ωσ ζδρα του e-book τρίτθ ζκδοςθ

νζου διμου. Ψο δικαίωμα αυτό μπορεί να αςκθκεί από τθν πρϊτθ (1θ) Απριλίου του ζτουσ διενζργειασ των

49

εκλογϊν μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ επίδοςθσ ι τθσ παράδοςθσ ςτον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου τθσ διλωςθσ κατάρτιςθσ των ςυνδυαςμϊν.

Άρ κ ρο 11


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Ά ςκ θς θ του εκ λο γικο φ δικ αιϊ μ ατ ο σ

1. Ψο εκλογικό δικαίωμα αςκοφν μόνον όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ και ςτουσ ειδικοφσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του διμου, κατά τισ ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν ψθφοφορία για τθν εκλογι των μελϊν των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων και των εκπροςϊπων των τοπικϊν κοινοτιτων ζχουν οι εκλογείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ αντίςτοιχουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. 2. Θ άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ είναι υποχρεωτικι. Ξατ’ εξαίρεςθ θ άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ δεν είναι υποχρεωτικι για τουσ κατοίκουσ του εξωτερικοφ, για όςουσ ζχουν υπερβεί το 70ό ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, κακϊσ και για όςουσ βρίςκονται τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμιμα όπου ψθφίηουν. 3. Χτουσ δικαςτικοφσ λειτουργοφσ και υπαλλιλουσ, ςτουσ δθμόςιουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ, ςτουσ ςτρατιωτικοφσ που υπθρετοφν με οποιαδιποτε ιδιότθτα ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ ι ςτθν ελλθνικι αςτυνομία ι ςτο λιμενικό ςϊμα, κακϊσ και ςτουσ υπαλλιλουσ οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, τραπεηϊν, δθμόςιων οργανιςμϊν και επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ, οι οποίοι τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ δεν διαμζνουν ςτο διμο όπου αςκοφν το εκλογικό τουσ δικαίωμα, χορθγείται, εφόςον δεν παρεμποδίηεται θ ομαλι λειτουργία των υπθρεςιϊν, ειδικι άδεια για να μεταβοφν ςτο διμο όπου δικαιοφνται να ψθφίςουν. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται αναλόγωσ και για το προςωπικό των επιχειριςεων του ιδιωτικοφ τομζα, φςτερα από ςχετικι απόφαςθ του Ωπουργοφ Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ.

Άρ κ ρο 12 Εκ λο γικοί κ ατ ά λο γ ο ι

Σι εκλογικοί κατάλογοι, που ιςχφουν για τισ βουλευτικζσ εκλογζσ, ιςχφουν και για τισ εκλογζσ των δθμοτικϊν αρχϊν, των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων και των εκπροςϊπων των τοπικϊν κοινοτιτων. Λςχφουν επίςθσ οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 133/1997 (άΕΞ 121 Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε με το π.δ. 164/1997 (άΕΞ 145 Αϋ), το π.δ. 320/1999

αλλοδαπϊν υπθκόων τρίτων χωρϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 3838/2010.

Άρ κ ρο 13 Ρρ οςό ντ α ε κλ ο γιμ ό τ θτ ασ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

(άΕΞ 305 Αϋ) και το π.δ. 130/2002 (άΕΞ 107 Αϋ), κακϊσ και των ομογενϊν και των νομίμωσ διαμενόντων

50


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Διμαρχοσ μπορεί να εκλεγεί ο δθμότθσ που ζχει τθν ικανότθτα να εκλζγει και ζχει ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν θμζρα τθσ διενζργειασ των εκλογϊν. Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, ςφμβουλοσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι εκπρόςωποσ τοπικισ κοινότθτασ μπορεί να εκλεγεί ο δθμότθσ που ζχει τθν ικανότθτα να εκλζγει και ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν. 2. Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, ςφμβουλοσ τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ μπορεί να εκλεγεί και ο πολίτθσ κράτουσ-μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο ομογενισ και ο νομίμωσ διαμζνων αλλοδαπόσ υπικοοσ τρίτων χωρϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 3838/ 2010 (άΕΞ 49 Αϋ), εφόςον ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του κατά τθν θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν και ζχει τθν ικανότθτα να εκλζγει, ςφμφωνα και με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.

Άρ κ ρο 14 Κω λφ μ ατα κ αι α ςυ μ βί β αςτ α

1. Δεν μποροφν να εκλεγοφν ι να είναι διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, ςφμβουλοι τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι εκπρόςωποι τθσ τοπικισ κοινότθτασ: α) Δικαςτικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των ςωμάτων αςφαλείασ και κρθςκευτικοί λειτουργοί των γνωςτϊν κρθςκειϊν. β) Γενικοί Γραμματείσ και υπάλλθλοι των διμων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και εάν υπθρετοφν, κακϊσ και δθμοτικοί ςυμπαραςτάτεσ, ςτουσ διμουσ όπου υπθρετοφν. γ) Υρόεδροι διοικθτικϊν ςυμβουλίων δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου με εξαίρεςθ τα ιδρφματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, κακϊσ και διευκφνοντεσ και εντεταλμζνοι ςφμβουλοι και υπάλλθλοι νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, πλθν αςτικϊν εταιρειϊν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τα οποία ζχουν ςυςτιςει ι ςτα οποία ςυμμετζχουν οι διμοι, ςτουσ οποίουσ υποβάλλουν υποψθφιότθτα. δ) Ωπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ των διμων που ςυνενϊνονται ςτο νζο διμο που προκφπτει

e-book τρίτθ ζκδοςθ

από τθ ςυνζνωςθ.

51

ε) Ωπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ του Δθμοςίου, των περιφερειϊν, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, των κρατικϊν νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, των δθμοςίων επιχειριςεων και των επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο, με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, ςτουσ διμουσ ςτα διοικθτικά όρια των οποίων άςκθςαν κακικοντα προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ι Διεφκυνςθσ, μζςα ςτο δεκαοκτάμθνο πριν από τθ διενζργεια των δθμοτικϊν


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

εκλογϊν. Χτθ ρφκμιςθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευκυντζσ ςχολικϊν μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και οι διευκυντζσ τμθμάτων, μονάδων, κλινικϊν και εργαςτθρίων ιατρικισ υπθρεςίασ του Ε.Χ.Ω.. ςτ) Διοικθτζσ, υποδιοικθτζσ, πρόεδροι διοικθτικϊν ςυμβουλίων, διευκφνοντεσ ι εντεταλμζνοι ςφμβουλοι των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, των κρατικϊν νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, των δθμοςίων επιχειριςεων και των επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, ςτουσ διμουσ, ςτουσ οποίουσ ζχουν τθν ζδρα τουσ τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα, μζςα ςτο δεκαο-κτάμθνο πριν από τθ διενζργεια των δθμοτικϊν εκλογϊν. 2. Ξϊλυμα εκλογιμότθτασ ςυντρζχει για όςουσ ζχουν εκπζςει από το αιρετό αξίωμά τουσ, κατόπιν αμετάκλθτθσ καταδίκθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εδάφιο γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 236 του παρόντοσ. Ψο κϊλυμα αυτό ιςχφει για τθν επόμενθ τθσ ζκπτωςθσ δθμοτικι περίοδο. 3. Δεν μποροφν να εκλεγοφν ι να είναι διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, ςφμβουλοι δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι εκπρόςωποι τθσ τοπικισ κοινότθτασ: α. Τποιοι ςυνδζονται με το διμο ι τα νομικά τουσ πρόςωπα, εκτόσ από τουσ ςυνδζςμουσ, με ςφμβαςθ προμικειασ, εκτζλεςθσ δθμοτικοφ ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν, παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ δθμοτικοφ ζργου ι δθμοτικισ υπθρεςίασ με αντικείμενο αξίασ πάνω από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ ετθςίωσ. β. Γενικοί Διευκυντζσ, πρόεδροι και μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων, διαχειριςτζσ, μζτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, που ζχουν ςυμβλθκεί με το διμο, εφόςον το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ εταιρείεσ υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνολικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ, κακϊσ και εταίροι προςωπικϊν εταιρειϊν και κοινοπρακτοφντα πρόςωπα, που ζχουν ςυμβλθκεί με το διμο, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ. Αν διμοσ ςυμμετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν επιχείρθςθ που ςυμβάλλεται, δεν υπάρχει αςυμβίβαςτο για τουσ αιρετοφσ του διμου που μετζχουν ςτθ διοίκθςθ δθμοςίων επιχειριςεων, κακϊσ και δθμοτικϊν επιχειριςεων. 4. Θ ιδιότθτα και το αξίωμα του δθμάρχου, του προζδρου του ςυμβουλίου δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι θ κατοχι οποιουδιποτε άλλου αιρετοφ αξιϊματοσ ςε όργανα τθσ

λειτουργιματόσ τουσ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 16 για: α) τουσ δικθγόρουσ και ςυμβολαιογράφουσ, β) τα μζλθ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Υροςωπικοφ (Δ.Ε.Υ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων (Α.Ε.Λ.), τα μζλθ Επιςτθμονικοφ Υροςωπικοφ των Ψεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων (Ψ.Ε.Λ.) και το ειδικό διδακτικό και επιςτθμονικό προςωπικό τουσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου βακμοφ δεν αποτελεί λόγο αςυμβιβάςτου ι αναςτολισ άςκθςθσ του

52


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

5. Δεν αποτελεί αςυμβίβαςτο θ ςφναψθ ςφμβαςθσ αγοράσ δθμοτικϊν ακινιτων, εφόςον θ εκποίθςθ ζχει γίνει φςτερα από πλειοδοτικι δθμοπραςία. 6. Δεν αποτελοφν κϊλυμα ι αςυμβίβαςτο θ ιδιότθτα μζλουσ τθσ διοίκθςθσ και θ ιδιότθτα του υπαλλιλου δθμοςίων επιχειριςεων και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ, που ςυνδζονται με το διμο με ςφμβαςθ που είναι ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. 7. Ψο κϊλυμα που προβλζπεται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ και δϋ τθσ παραγράφου 1 παφει να υπάρχει, αν τα πρόςωπα ςτα οποία ςυντρζχει παραιτθκοφν από τθ κζςθ τουσ πριν από τθν θμζρα τθσ ανακθρφξθσ των υποψθφίων. Θ παραίτθςθ επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ςτον πρόεδρο πρωτοδικϊν, ο οποίοσ τθν υποβάλλει αμζςωσ ςτθν αρχι που είναι αρμόδια να τθν αποδεχκεί. Θ παραίτθςθ κεωρείται ότι γίνεται δεκτι από τθν επίδοςι τθσ και δεν ανακαλείται. Ειδικζσ διατάξεισ που απαγορεφουν τθν υποβολι ι τθν αποδοχι τθσ παραίτθςθσ των προςϊπων που προβλζπει θ παράγραφοσ 1 ι που περιορίηουν το δικαίωμά τουσ να παραιτθκοφν ι τθν αρμοδιότθτα τθσ αρχισ να αποδεχκεί τθν παραίτθςι τουσ εξακολουκοφν να ιςχφουν. Ψα πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 που παραιτικθκαν πρζπει επιπροςκζτωσ να μθν ζχουν υπθρετιςει ςτα διοικθτικά όρια του διμου που υποβάλλουν υποψθφιότθτα μζςα ςε χρονικό διάςτθμα είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν πριν από τθν θμερομθνία ανακιρυξθσ των υποψθφίων. Ψο πρϊτο εδάφιο αυτισ τθσ παραγράφου δεν ιςχφει για τουσ κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ. 8. Διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, ςφμβουλοι δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων και εκπρόςωποι των τοπικϊν κοινοτιτων που αποδζχονται οποιοδιποτε από τα κακικοντα ι τα ζργα που ςυνιςτοφν αςυμβίβαςτο ι αποκτοφν δθμοτικότθτα ςε άλλο διμο εκπίπτουν από το αξίωμά τουσ. Ψο Διοικθτικό Υρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου υπάγεται ο οικείοσ διμοσ, με απόφαςι του, διαπιςτϊνει τθν φπαρξθ του αςυμβιβάςτου και τθν ζκπτωςθ από το αξίωμα εφόςον υποβλθκεί ςχετικι ζνςταςθ από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 45 του παρόντοσ, πρόςωπα. Ξατά τθσ απόφαςθσ με τθν οποία διαπιςτϊνεται το αςυμβίβαςτο χωρεί αίτθςθ αναίρεςθσ ενϊπιον του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 50 του παρόντοσ. 9. Ωποψθφιότθτα και ςτουσ δφο βακμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ δεν επιτρζπεται. 10. Χφμπτωςθ ςτο ίδιο πρόςωπο τθσ ιδιότθτασ αιρετοφ του πρϊτου βακμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και του δεφτερου βακμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αποκλείεται. 11. Χτουσ διμουσ που ςυνιςτϊνται με το άρκρο 1 του παρόντοσ νόμου τα ανωτζρω κωλφματα και αςυμβίβαςτα ςυντρζχουν ςτα πρόςωπα που πλθροφν τισ αντίςτοιχεσ προχποκζςεισ ςτθν εδαφικι περιφζρεια e-book τρίτθ ζκδοςθ

του νζου διμου.

53

12. Για τουσ υποψθφίουσ ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ του Ροεμβρίου 2010 ιςχφουν αποκλειςτικά τα κωλφματα του άρκρου 29 του Ξ.Δ.Ξ. ςτα διοικθτικά όρια τθσ εκλογικισ τουσ περιφζρειασ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Ειδικά για τουσ υποψθφίουσ ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ τθσ περίπτωςθσ γ ' του άρκρου 25 τα κωλφματα του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν για τα διοικθτικά όρια του διμου

7

Άρ κ ρο 15 Α ςυ μ βί βα ςτ ο εξ αιτ ί ασ ο φει λϊ ν

1. Δεν μποροφν να είναι διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, ςφμβουλοι δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και εκπρόςωποι των τοπικϊν κοινοτιτων εκείνοι που είναι, από οποιαδιποτε αιτία, οφειλζτεσ του διμου, των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου του διμου, κακϊσ και τθσ δθμοτικισ επιχείρθςθσ φδρευςθσ και αποχζτευςισ του (Δ.Ε.Ω.Α.) και των δθμοτικϊν κοινωφελϊν επιχειριςεϊν του. 2. Αν οφειλζτθσ του διμου ι των νομικϊν προςϊπων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εκλεγεί διμαρχοσ, δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, ςφμβουλοσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, οφείλει να εξοφλιςει τθν οφειλι του ζωσ τθν θμζρα τθσ εγκατάςταςθσ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν. 3. Αν τα προαναφερόμενα πρόςωπα γίνουν οφειλζτεσ του διμου ι των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων μετά τθν εκλογι τουσ, οφείλουν να εξοφλιςουν τθν οφειλι τουσ μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν, αφότου κατζςτθ οριςτικι θ βεβαίωςθ τθσ οφειλισ και ζλαβαν γνϊςθ αυτισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων, αφότου εκδόκθκε τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ. Αν θ εξόφλθςθ των οφειλϊν του άρκρου αυτοφ δεν γίνει μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία, εκτόσ από τθν περίπτωςθ διακανονιςμοφ τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εκπίπτουν από το αξίωμά τουσ. Ψο Διοικθτικό Υρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου υπάγεται ο οικείοσ διμοσ, με απόφαςι του, διαπιςτϊνει τθν φπαρξθ του αςυμβιβάςτου και τθν ζκπτωςθ από το αξίωμα, εφόςον υποβλθκεί ςχετικι ζνςταςθ από τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτο άρκρο 247 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ. Ξατά τθσ απόφαςθσ με τθν οποία διαπιςτϊνεται το αςυμβίβαςτο χωρεί αίτθςθ αναίρεςθσ ενϊπιον του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 50 του παρόντοσ. 4. Χτισ οφειλζσ των προθγοφμενων παραγράφων εμπίπτουν και αυτζσ που βεβαιϊνονται υπζρ των διμων και κοινοτιτων, που ςυνενϊνονται με το άρκρο 1 του παρόντοσ ι των νομικϊν τουσ προςϊπων τθσ παραγράφου

Άρ κ ρο 16 Ε παγ γε λμ ατ ικ ι δ ρα ςτ θ ριό τ θτ α τ ο υ δ θμ ά ρχ ου

7

Προςθόκη του ανωτϋρω εδαφύου με την παρϊγραφο 10β του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010

e-book τρίτθ ζκδοςθ

1.

54


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Αναςτζλλεται θ άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ των δθμάρχων κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ ςε διμουσ άνω των δζκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. 2. Σ χρόνοσ αναςτολισ άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ για τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα. Ξατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, το ςφνολο των ειςφορϊν ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα καταβάλλεται από το διμο και βαρφνει τον προχπολογιςμό αυτοφ. Πε τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 93 του παρόντοσ κακορίηεται θ διαδικαςία καταβολισ των ειςφορϊν.

Άρ κ ρο 17 Αντ ιπ ρό ςωπ ο ι τ θσ δικ α ςτ ικ ισ αρ χ ισ κα ι ζ φορ ο ι των α ντιπ ρο ςϊπ ων

1. Ζφοροσ των αντιπροςϊπων τθσ δικαςτικισ αρχισ είναι ο Υρόεδροσ του Υρωτοδικείου, ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται ο διμοσ. Αυτόσ διορίηει ςε κάκε εκλογικό τμιμα τθσ περιφζρειασ του πρωτοδικείου τον αντιπρόςωπο τθσ δικαςτικισ αρχισ δζκα (10) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία. 2. Αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ διορίηονται: α) Σι ειςθγθτζσ και οι δόκιμοι ειςθγθτζσ του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ. β) Σι πρωτοδίκεσ και αντειςαγγελείσ πρωτοδικϊν, κακϊσ και οι αντίςτοιχοι πάρεδροι. γ) Σι πρωτοδίκεσ και οι πάρεδροι των διοικθτικϊν πρωτοδικείων. δ) Σι ειςθγθτζσ και οι δόκιμοι ειςθγθτζσ του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου. ε) Σι ειρθνοδίκεσ και οι πταιςματοδίκεσ. ςτ) Σι ςπουδαςτζσ τθσ Εκνικισ Χχολισ Δικαςτϊν. η) Σι Δικαςτικοί Αντιπρόςωποι του Ρομικοφ Χυμβουλίου του Ξράτουσ. θ) Σι δικθγόροι. κ) Σι αςκοφμενοι δικθγόροι και οι υπάλλθλοι με βακμό Αϋ και Βϋ τθσ γραμματείασ του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ και όλων των πολιτικϊν και ποινικϊν δικαςτθρίων και των ειςαγγελιϊν αυτϊν, των τακτικϊν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

διοικθτικϊν δικαςτθρίων, τθσ Γενικισ Επιτροπείασ των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων, οι δικαςτικοί

55

υπάλλθλοι του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου και τθσ υπθρεςίασ Γενικοφ Επιτρόπου Επικρατείασ ςτο Ελεγκτικό Χυνζδριο, κακϊσ και οι υπάλλθλοι των ζμμιςκων υποκθκοφυλακείων. ι) Σι ςυμβολαιογράφοι. ια) Σι ζμμιςκοι και άμιςκοι υποκθκοφφλακεσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ιβ) Σι Επιμελθτζσ Ανθλίκων με βακμό Αϋκαι Βϋ των Δικαςτθρίων Ανθλίκων τθσ έϊρασ και οι υπάλλθλοι με βακμό Αϋκαι Βϋ τθσ Ξεντρικισ Ωπθρεςίασ του Ωπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 3. Αντιπρόςωποσ τθσ δικαςτικισ αρχισ δεν μπορεί να διοριςτεί όποιοσ ζχει υπερβεί το εξθκοςτό ζβδομο (67ο) ζτοσ τθσ θλικίασ του. 4. Χε περιπτϊςεισ εξαιρετικισ ανάγκθσ ο διοριςμόσ αντιπροςϊπων τθσ δικαςτικισ αρχισ μπορεί να γίνει και ζωσ τθν πζμπτθ θμζρα πριν από τθν ψθφοφορία. 5. Αν τα πρόςωπα που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 του παρόντοσ δεν επαρκοφν, ο ζφοροσ των αντιπροςϊπων τθσ δικαςτικισ αρχισ διορίηει ωσ αντιπροςϊπουσ δικθγόρουσ και ςυμβολαιογράφουσ που υπθρετοφν ςτθν περιφζρεια του πρωτοδικείου. Αν τα πρόςωπα που ορίηονται για να διοριςκοφν ωσ αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ ςφμφωνα με τα ανωτζρω δεν επαρκοφν, ο ζφοροσ των αντιπροςϊπων τθσ δικαςτικισ αρχισ μπορεί να διορίςει για ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου αρικμοφ, μόνιμουσ δθμόςιουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ ι μόνιμουσ υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ, ςτθν οποία βρίςκεται ο διμοσ, οι οποίοι είναι πτυχιοφχοι Ρομικισ με βακμό τουλάχιςτον Βϋ ι πτυχιοφχοι άλλων ςχολϊν και οι οποίοι κατζχουν κζςθ προϊςταμζνου, τουλάχιςτον τμιματοσ, αρκεί να μθν υπθρετοφν ςε υπθρεςία μζςα ςτα διοικθτικά όρια του διμου, ςε εκλογικό τμιμα του οποίου διορίηονται. 6. Για τθν εφαρμογι των ανωτζρω οι Γενικοί Γραμματείσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων αποςτζλλουν ςτουσ εφόρουσ των αντιπροςϊπων τθσ δικαςτικισ αρχισ, προζδρουσ των πρωτοδικείων, ονομαςτικζσ καταςτάςεισ όλων των μονίμων δθμοςίων πολιτικϊν υπαλλιλων τθσ περιφζρειασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, των μονίμων υπαλλιλων τθσ περιφζρειασ, που μποροφν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, να διοριςτοφν αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ. Για όςουσ υπθρετοφν ςε υπθρεςίεσ υπουργείων, κεντρικζσ ι περιφερειακζσ, οι καταςτάςεισ ςυντάςςονται από τθν αρμόδια κεντρικι υπθρεςία κάκε Ωπουργείου και αποςτζλλονται ςτο Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Διεφκυνςθ Εκλογϊν). Σι καταςτάςεισ αυτζσ περιζρχονται ςτουσ αποδζκτεσ οπωςδιποτε δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ ψθφοφορίασ. 7. Για τισ εκλογζσ του Ροεμβρίου του 2010 και τισ τυχόν επαναλθπτικζσ αυτϊν, ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι των περιφερειϊν του άρκρου αυτοφ νοοφνται οι μόνιμοι υπάλλθλοι των Ενιαίων Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων

8. Σι δικθγόροι που είναι βουλευτζσ, κακϊσ και αυτοί που ζχουν ανακθρυχκεί υποψιφιοι, δεν διορίηονται αντιπρόςωποι. 9. Σι αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ και οι ζφοροι αυτϊν ψθφίηουν ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ, μόνον αν είναι γραμμζνοι ςτον εκλογικό κατάλογο διμου τθσ οικείασ περιφζρειασ, όπου αςκοφν τα κακικοντά τουσ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

και των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων ςτθν εδαφικι περιφζρεια των οποίων ανικει ο οικείοσ διμοσ.

56


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

αυτά. Αν δεν είναι γραμμζνοι ςτον εκλογικό κατάλογο του διμου που ανικει το εκλογικό τμιμα, ςτο οποίο αςκοφν τα κα-κικοντά τουσ και είναι εγγεγραμμζνοι ςε εκλογικό κατάλογο άλλου διμου, τότε υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ο διμοσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του οποίου είναι εγγεγραμμζνοι και ψθφίηουν. 10. Ψα τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ των εφορευτικϊν επιτροπϊν κλθρϊνονται ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν, δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ ψθφοφορίασ. Αν θ ψθφοφορία ματαιωκεί ςφμφωνα με το άρκρο 48 Ξ.Δ.Ξ. ι επαναλθφκεί θ ψθφοφορία ςφμφωνα με το άρκρο 33 του παρόντοσ, οι εκλογζσ διεξάγονται με τα ίδια μζλθ των εφορευτικϊν επιτροπϊν.

Άρ κ ρο 18 Υπο ψ θφ ιότ θ τ εσ

1. Θ εκλογι του δθμάρχου, των δθμοτικϊν ςυμβοφλων, των ςυμβοφλων των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων και του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ γίνεται κατά ςυνδυαςμοφσ. Ωποψθφιότθτεσ εκτόσ ςυνδυαςμϊν αποκλείονται. 2. Ξάκε ςυνδυαςμόσ περιλαμβάνει: α) Ψον υποψιφιο διμαρχο. β) Ψουσ υποψιφιουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ, ςε αρικμό ίςο τουλάχιςτον με τον αρικμό των εδρϊν κάκε εκλογικισ περιφζρειασ με δυνατότθτα προςαφξθςθσ ζωσ και πενιντα τοισ εκατό (50%). Ψυχόν δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν επόμενθ ακζραιθ μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι ίςο με μιςό τθσ μονάδασ και άνω. Χτισ μονοεδρικζσ εκλογικζσ περιφζρειεσ ο αρικμόσ των υποψιφιων δθμοτικϊν ςυμβοφλων μπορεί να προςαυξθκεί ζωσ τρεισ. γ) Ψουσ υποψιφιουσ ςυμβοφλουσ τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ. Σ αρικμόσ των υποψιφιων ςυμβοφλων τθσ κάκε δθμοτικισ κοινότθτασ είναι ίςοσ τουλάχιςτον με τον αρικμό των μελϊν του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ, με δυνατότθτα προςαφξθςθσ κατά ζναν. δ) Ψουσ υποψιφιουσ ςυμβοφλουσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι τουσ εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Σ αρικμόσ των υποψιφιων ςυμβοφλων τθσ κάκε τοπικισ κοινότθτασ είναι ίςοσ τουλάχιςτον με τον αρικμό των μελϊν του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ, με δυνατότθτα προςαφξθςθσ κατά ζναν. Σ αρικμόσ των e-book τρίτθ ζκδοςθ

υποψιφιων εκπροςϊπων κάκε τοπικισ κοινότθτασ ορίηεται μζχρι δφο.

57

3. Σ αρικμόσ των υποψιφιων δθμοτικϊν ςυμβοφλων, ςυμβοφλων δθμοτικισ κοινότθτασ και ςυμβοφλων τοπικισ κοινότθτασ από κάκε φφλο ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι του ςυμβουλίου δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ που υπολογίηεται διακεκριμζνα για κάκε δθμοτικό ςυμβοφλιο και κάκε ςυμβοφλιο δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ. Ψυχόν


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραιθ μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι τουλάχιςτον ίςο με το μιςό τθσ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αρικμόσ των υποψιφιων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ι του ςυμβουλίου δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ είναι μικρότεροσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των αντίςτοιχων μελϊν, ςφμφωνα και με τθν παράγραφο 2 του επόμενου άρκρου, το ανωτζρω ποςοςτό υπολογίηεται επί του αρικμοφ των αντίςτοιχων μελϊν, που περιλαμβάνονται ςτθ γραπτι διλωςθ του ςυνδυαςμοφ

8

4. Ωποψθφιότθτα από το ίδιο πρόςωπο και για τθν εκλογι του ωσ δθμάρχου, ωσ μζλουσ δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ωσ μζλοσ ςυμβουλίου δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι ωσ εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ δεν επιτρζπεται. 5. Ξανείσ δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει ςε περιςςότερουσ ςυνδυαςμοφσ.

Άρ κ ρο 19 Κα τά ρτι ςθ ςυ νδ υ α ςμϊ ν

1. Σ ςυνδυαςμόσ καταρτίηεται με γραπτι διλωςθ που υπογράφουν όλοι οι υποψιφιοι που τον αποτελοφν. Χτθ διλωςθ του ςυνδυαςμοφ αναγράφονται κατά ςειρά: α) Ψο τυχόν όνομα και ζμβλθμα του ςυνδυαςμοφ. β) Ψο επϊνυμο, το κφριο όνομα και το πατρϊνυμο του υποψιφιου δθμάρχου, με τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ, θ οποία τίκεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψιφιου δθμάρχου. Εάν δεν αναγραφεί ζνδειξθ, ο πρϊτοσ υποψιφιοσ του ςυνδυαςμοφ κεωρείται υποψιφιοσ διμαρχοσ. γ) Ακολουκοφν, κατά εκλογικι περιφζρεια, με αλφαβθτικι ςειρά, οι υποψιφιοι δθμοτικοί ςφμβουλοι του ςυνδυαςμοφ, με αλφαβθτικι ςειρά, με ςθμείωςθ παραπλεφρωσ και εντόσ παρενκζςεωσ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ ςτθν οποία είναι υποψιφιοι. δ) Ακολουκοφν κατά δθμοτικι ι τοπικι κοινότθτα με αλφαβθτικι ςειρά το επϊνυμο και το όνομα των υποψιφιων μελϊν του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι των υποψιφιων εκπροςϊπων

2. Θ διλωςθ του ςυνδυαςμοφ είναι νόμιμθ:

8

Προςθόκη του ανωτϋρω εδαφύου με την παρϊγραφο 10γ του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τοπικισ κοινότθτασ με αλφαβθτικι ςειρά.

58


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

α) Εάν περιλαμβάνονται ςε αυτιν υποψιφιοι δθμοτικοί ςφμβουλοι για το ζνα δεφτερο (1/2) του ςυνόλου των εκλογικϊν περιφερειϊν και ο αρικμόσ των υποψιφιων δθμοτικϊν ςυμβοφλων είναι τουλάχιςτον ίςοσ με τον αρικμό των εδρϊν κάκε εκλογικισ περιφζρειασ. β) Εάν περιλαμβάνονται ςε αυτιν υποψιφιοι ςφμβουλοι για το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνόλου των δθμοτικϊν κοινοτιτων και ο αρικμόσ των υποψιφιων ςυμβοφλων κάκε δθμοτικισ κοινότθτασ είναι τουλάχιςτον ίςοσ με τα τρία πζμπτα (3/5) του αρικμοφ των μελϊν του ςυμβουλίου τθσ. γ) Εάν περιλαμβάνονται ςε αυτιν υποψιφιοι ςφμβουλοι για το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνόλου των τοπικϊν κοινοτιτων που εκλζγουν τριμελι ςυμβοφλια και εφόςον υπάρχει τουλάχιςτον ζνασ υποψιφιοσ. Θ μθ φπαρξθ υποψιφιου εκπροςϊπου τοπικισ κοινότθτασ δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ διλωςθσ του ςυνδυαςμοφ. Ψυχόν δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραιθ μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι τουλάχιςτον ίςο με το μιςό τθσ. 3. Χτθ διλωςθ επιςυνάπτεται για κάκε υποψιφιο του ςυνδυαςμοφ: α) Υιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο δθμοτολόγιο του διμου, όπου είναι υποψιφιοσ. β) Ωπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου ότι δεν ζχει ςτερθκεί κανζνα πολιτικό του δικαίωμα ι ότι ζλθξε θ πρόςκαιρθ αποςτζρθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν ι κα ζχει λιξει τθν θμζρα τθσ εκλογισ, κακϊσ και ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα εκλογιμότθτασ του άρκρου 14. γ) Αποδεικτικό είςπραξθσ Δ.Σ.Ω., από το οποίο προκφπτει ότι κάκε υποψιφιοσ διμαρχοσ, δθμοτικόσ ςφμβουλοσ και ςφμβουλοσ δθμοτικισ κοινότθτασ, του άρκρου 2 τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ νόμου, ζχει κατακζςει υπζρ του Δθμοςίου, αντίςτοιχα, το ποςό των εκατό ευ-ρϊ (100 €), πενιντα ευρϊ (50 €) και πενιντα ευρϊ (50 €). Πε απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Σικονομικϊν μπορεί να γίνει αναπροςαρμογι των ποςϊν αυτϊν. Αντίςτοιχο αποδεικτικό Δ.Σ.Ω. δεν απαιτείται για το αξίωμα του μζλουσ του ςυμβουλίου των δθμοτικϊν κοινοτιτων του άρκρου 2 τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ νόμου, του μζλουσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ, κακϊσ και του τοπικοφ εκπροςϊπου. δ) Ωπεφκυνθ διλωςθ του υποψιφιου ςυμβοφλου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ότι είναι κάτοικοσ τθσ περιφζρειασ τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ςτθν οποία είναι υποψιφιοσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

4. Επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί πζραν του κυρίου ονόματοσ του υποψθφίου και υποκοριςτικό αυτοφ,

59

εφόςον με αυτό είναι ευρφτερα γνωςτόσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι το υποκοριςτικό ακολουκεί το κφριο όνομα και τίκεται ςε παρζνκεςθ. Για τισ γυναίκεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρϊτο επϊνυμο είτε το πατρικό είτε του ςυηφγου, ανεξαρτιτωσ με ποιο επϊνυμο είναι εγγεγραμμζνεσ ςτθν οικογενειακι τουσ μερίδα.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

5. Χτθ διλωςθ μπορεί να ορίηεται όνομα και ζμβλθμα ςυνδυαςμοφ. Απαγορεφεται να ορίηεται ι να χρθςιμοποιείται ωσ όνομα ι ωσ ζμβλθμα ςφμβολο κρθςκευτικισ λατρείασ ι ςθμαία ι άλλο παρόμοιο ςφμβολο κράτουσ ι ςθμείο ιδιαίτερθσ ευλάβειασ, ςτζμμα, όνομα ι ζμβλθμα πολιτικισ οργάνωςθσ, φωτογραφία προςϊπου, που περιλαμβάνεται ςτο ςυνδυαςμό, ζμβλθμα κράτουσ, που ίςχυε παλαιότερα ι ιςχφει ακόμθ, κακϊσ και ςφμβολα ι εμβλιματα του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967 ι φωτογραφίεσ προςϊπων που ζχουν καταδικαςτεί για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό. Αν γίνουν περιςςότερεσ δθλϊςεισ με το ίδιο όνομα ι ζμβλθμα, δικαίωμα χριςθσ ζχει όποιοσ το ζχει δθλϊςει πρϊτοσ. Αν γίνει παράβαςθ των διατάξεων αυτισ τθσ παραγράφου και θ παράβαςθ βεβαιωκεί από το αρμόδιο δικαςτιριο, θ διλωςθ είναι απαράδεκτθ. 6. Αν δεν ζχει τθρθκεί κάποια από τισ διατυπϊςεισ ι δεν υπάρχει κάποια από τισ προχποκζςεισ ι κάποιο από τα ςτοιχεία που προβλζπουν οι παράγραφοι 1 και 3 του παρόντοσ άρκρου και αυτό βεβαιωκεί από το δικαςτιριο θ διλωςθ είναι απαράδεκτθ. Ειδικότερα, αν ζχει ςυνταχκεί θ διλωςθ του ςυνδυαςμοφ που προβλζπει θ παράγραφοσ 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτθ, εφόςον περιλαμβάνει ρθτι διλωςθ που ορίηει τον υποψιφιο διμαρχο. Απαράδεκτθ είναι και θ εκπρόκεςμθ διλωςθ, κακϊσ και θ διλωςθ που περιλαμβάνει λιγότερουσ υποψθφίουσ από τα ελάχιςτα όρια τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου και τθσ παραγράφου 3 του προθγοφμενου άρκρου. 7. Θ διλωςθ επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι, φςτερα από παραγγελία των προςϊπων που τθν υποβάλουν ι ενόσ εκλογζα δθμότθ ι παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία. Ζωσ τθ λιξθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ, επιτρζπεται μόνο να ςυμπλθρωκεί ο ςυνδυαςμόσ ζωσ τον επιτρεπόμενο αρικμό των υποψιφιων ςυμβοφλων με ςυμπλθρωματικι διλωςθ του υποψιφιου δθμάρχου. Χτθ διλωςθ αυτι επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που προβλζπει θ παράγραφοσ 3, κακϊσ και γραπτι αποδοχι του προςϊπου, που προτείνεται. Πετά τθ λιξθ τθσ εικοςαιμερθσ προκεςμίασ, που απαιτείται για τθν επίδοςθ ι τθν παράδοςθ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο, καμιά μεταβολι τθσ διλωςθσ δεν επιτρζπεται, εκτόσ από τθν αντικατάςταςθ προςϊπων που παραιτικθκαν ι απεβίωςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του παρόντοσ νόμου.

Άρ κ ρο 20

1. Ψθ δζκατθ πζμπτθ (15θ) θμζρα πριν από τθν ψθφοφορία το πρωτοδικείο ανακθρφςςει ςε δθμόςια ςυνεδρίαςι τουσ ςυνδυαςμοφσ που ζχουν δθλωκεί νόμιμα. 2. Σ πρόεδροσ του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμζςωσ ςτον περιφερειάρχθ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Αν ακ ι ρυ ξ θ κ αι κ ο ιν ο πο ίθ ςθ ςυ νδ υ α ςμϊ ν

60


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Σ περιφερειάρχθσ κεωρεί και αποςτζλλει αμζςωσ ςε κάκε διμο πίνακα των ςυνδυαςμϊν που ζχουν ανακθρυχκεί.

Άρ κ ρο 21 Αντ ικ ατά ςτ ας θ υ πο ψθ φίω ν πο υ π αρ αιτ ι κθ κα ν ι α πε βίω ς αν

1. O υποψιφιοσ διμαρχοσ μπορεί να παραιτθκεί από τθν υποψθφιότθτά του. Θ παραίτθςθ γίνεται με γραπτι διλωςι του, θ οποία επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ι παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου τθν όγδοθ (8θ) θμζρα, το αργότερο, πριν από τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ. 2. Χε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι κανάτου του υποψιφιου δθμάρχου, τθ κζςθ του ςτο ςυνδυαςμό καταλαμβάνει είτε νζοσ υποψιφιοσ είτε ζνασ από τουσ υποψιφιουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ του ςυνδυαςμοφ, φςτερα από διλωςθ τθσ πλειοψθφίασ των υποψθφίων που επιδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου δφο θμζρεσ το αργότερο πριν από τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ. Χτθ διλωςθ επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 19, κακϊσ και θ γραπτι αποδοχι του προςϊπου που προτείνεται. Ψο αρμόδιο δικαςτιριο ανακθρφςςει τον υποψιφιο που αντικακιςτά εκείνον που παραιτικθκε ι απεβίωςε μζχρι και τθν παραμονι τθσ διενζργειασ των εκλογϊν. Αν δεν ζγινε αντικατάςταςθ, τθ κζςθ του δθμάρχου καταλαμβάνει ο δθμοτικόσ ςφμβουλοσ του ςυνδυαςμοφ που ζλαβε τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 3. Χε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι ανακιρυξισ του ωσ υποψιφιου δθμάρχου ςε αντικατάςταςθ παραιτθκζντοσ ι αποβιϊςαντοσ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο ι κανάτου υποψιφιου δθμοτικοφ ςυμβοφλου ι υποψιφιου ςυμβοφλου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ι υποψιφιου εκπροςϊπου τοπικισ κοινότθτασ, τθ κζςθ του μπορεί να καταλάβει νζοσ υποψιφιοσ, φςτερα από διλωςθ του υποψιφιου δθμάρχου ακόμθ και αν ζχει περάςει θ προκεςμία τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 19. Χτθ διλωςθ επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 19, κακϊσ και θ γραπτι αποδοχι του προςϊπου που προτείνεται. Για τθν παραίτθςθ εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1. Ψο αρμόδιο δικαςτιριο ανακθρφςςει αμζςωσ τον αντικαταςτάτθ υποψιφιο. 4. Χυνδυαςμόσ, που περιζχει αρικμό υποψιφιων δθμοτικϊν ςυμβοφλων ι ςυμβοφλων δθμοτικισ κοινότθτασ μικρότερο από το ελάχιςτο όριο τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 18, κακϊσ και τθσ παραγράφου (2)

9

του

e-book τρίτθ ζκδοςθ

άρκρου 19, εξαιτίασ παραίτθςθσ ι κανάτου υποψθφίων του, για τουσ οποίουσ δεν δθλϊκθκε αντικατάςταςθ,

61

κεωρείται νόμιμοσ.

Διόρθωςη του ανωτϋρω αριθμού από 3 ςε 2 με την παρϊγραφο 10 δ του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010 9


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Χυνδυαςμόσ, που περιζχει αρικμό υποψιφιων δθμοτικϊν ςυμβοφλων ι ςυμβοφλων δθμοτικισ κοινότθτασ μικρότερο από το ελάχιςτο όριο τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 18, κακϊσ και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 19, εξαιτίασ παραίτθςθσ ι κανάτου υποψθφίων του, για τουσ οποίουσ δεν δθλϊκθκε αντικατάςταςθ, κεωρείται νόμιμοσ.

Άρ κ ρο 22 Δικ αιϊμ ατα ςυ ν δυ α ςμ ϊ ν

1. Ξάκε ςυνδυαςμόσ ζχει δικαίωμα να διορίςει ζναν αντιπρόςωπο και δφο αναπλθρωτζσ του ςε κάκε εκλογικό τμιμα, με γραπτι διλωςθ του υποψιφιου δθμάρχου. 2. Επίςθσ κάκε ςυνδυαςμόσ ζχει δικαίωμα να διορίηει πλθρεξοφςιο με ςυμβολαιογραφικι διλωςθ του υποψιφιου δθμάρχου. Σ πλθρεξοφςιοσ ενεργεί για λογαριαςμό του ςυνδυαςμοφ ο,τιδιποτε μπορεί να ενεργιςει, ςφμφωνα με το νόμο, ο υποψιφιοσ διμαρχοσ, κατά τθ διεξαγωγι τθσ εκλογισ. 3. Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ διμαρχοσ ζχει αποβιϊςει ι παραιτθκεί, ο διοριςμόσ των αντιπροςϊπων και του πλθρεξουςίου γίνεται με διλωςθ τθσ πλειοψθφίασ των υποψθφίων του οικείου ςυνδυαςμοφ. 4. Σι υποψιφιοι, οι αντιπρόςωποι των ςυνδυαςμϊν και οι αναπλθρωτζσ τουσ ζχουν δικαίωμα να είναι παρόντεσ κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκλογισ, ϊςπου να ςφραγιςτοφν οι ςάκοι και να υποβάλουν κάκε είδουσ παρατθριςεισ και ενςτάςεισ. 5. Δεν μποροφν να διοριςτοφν αντιπρόςωποι, αναπλθρωτζσ τουσ ι πλθρεξοφςιοι ςυνδυαςμϊν ο διμαρχοσ, οι δθμοτικοί ςφμβουλοι, οι ςφμβουλοι τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και οι εκπρόςωποι τοπικισ κοινότθτασ, όποιοι δεν ζχουν το δικαίωμα να εκλζγουν και όλοι όςοι δεν μποροφν να εκλεγοφν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 14, εκτόσ αν παραιτθκοφν από τθ κζςθ τουσ πριν από τθν θμζρα τθσ ανακιρυξθσ των ςυνδυαςμϊν. Για τθν παραίτθςθ και τθν αποδοχι τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 14 του παρόντοσ νόμου. 6. Για τισ εκλογζσ του Ροεμβρίου του ζτουσ 2010 δεν μποροφν να διοριςτοφν αντιπρόςωποι, αναπλθρωτζσ τουσ ι πλθρεξοφςιοι ςυνδυαςμϊν και οι ςφμβουλοι δθμοτικοφ διαμερίςματοσ και οι τοπικοί ςφμβουλοι.

Ρρ όγρ αμ μα τ θσ εκ λο γ ισ

1. Σ διμαρχοσ εκδίδει και δθμοςιεφει, με τοιχοκόλλθςθ, ςε όλεσ τισ ςυνοικίεσ, ςε όλα τα χωριά και τουσ οικιςμοφσ του διμου και αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 23

ψθφοφορία, πρόγραμμα που αναφζρει ακριβϊσ τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ, τισ ϊρεσ που αρχίηει και

62


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

τελειϊνει, τον τόπο και το κατάςτθμα τθσ ψθφοφορίασ, τισ ζδρεσ για τισ οποίεσ γίνεται θ εκλογι και τουσ ςυνδυαςμοφσ μαηί με τα ονόματα των υποψθφίων, που ςυγκροτοφν κάκε ςυνδυαςμό, όπωσ είναι γραμμζνα ςτον πίνακα που ζχει διαβιβάςει ο περιφερειάρχθσ. 2. Ψο πρόγραμμα τθσ πρϊτθσ εκλογισ ςε νζο διμο εκδίδεται και δθμοςιεφεται από τον περιφερειάρχθ. 3. Διμαρχοσ για τισ εκλογζσ του Ροεμβρίου 2010 νοείται ο διμαρχοσ ι ο πρόεδροσ τθσ κοινότθτασ.

Άρ κ ρο 24 Μ ορφ ι τω ν ψ θφ ο δ ε λτ ί ω ν

1. Ψα ψθφοδζλτια καταςκευάηονται από λευκό χαρτί. 2. Ψα ψθφοδζλτια, για όλθ τθν Επικράτεια, ζχουν ςχιμα ορκογϊνιο. Σι διαςτάςεισ των ψθφοδελτίων και ειδικότερα κζματα που αφοροφν τθ μορφι τουσ κατά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 26 του παρόντοσ, ορίηονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 3. Θ εκτφπωςθ των εντφπων ψθφοδελτίων πρζπει να είναι με μαφρθ απόχρωςθ.

Άρ κ ρο 25 Εκ λο γικ ζσ πε ριφ ζρ ειε σ

ίσ περιφζρεια για τθν εκλογι των μελϊν των δθμοτικϊν ςυμβουλίων ορίηεται θ περιφζρεια: α) του διμου, ο οποίοσ δεν προιλκε από ςυνζνωςθ πρϊθν Σ.Ψ.Α. κατά το άρκρο 1 του παρόντοσ, β) του ςυνενοφμενου διμου ι κοινότθτασ, δθλαδι τθσ δθμοτικισ ενότθτασ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του παρόντοσ νόμου, γ) οι δθμοτικζσ κοινότθτεσ του άρκρου 2 παράγραφοσ 4 του παρόντοσ νόμου, δθλαδι τα δθμοτικά

e-book τρίτθ ζκδοςθ

διαμερίςματα ςτα οποία διαιροφνται οι διμοι άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων.

63

Άρ κ ρο 26 Ρε ρι εχ όμε νο τ ω ν ψ θφο δε λτ ίω ν


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Χτο επάνω μζροσ του ψθφοδελτίου ςθμειϊνονται το ζμβλθμα και το όνομα του ςυνδυαςμοφ, όπωσ ζχουν δθλωκεί και αναγράφονται ςτθν απόφαςθ ανακιρυξθσ. 2. Χε διμουσ που αποτελοφν ενιαία εκλογικι περιφζρεια ςτο ψθφοδζλτιο μετά τθν ονομαςία του ςυνδυαςμοφ αναγράφεται το όνομα του υποψιφιου δθμάρχου και ακολουκοφν με αλφαβθτικι ςειρά οι υποψιφιοι δθμοτικοί ςφμβουλοι. Χε διμουσ που αποτελοφνται από περιςςότερεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ ςτο ψθφοδζλτιο μετά τθν ονομαςία του ςυνδυαςμοφ αναγράφεται το όνομα του υποψιφιου δθμάρχου και: α. ςτο πρϊτο μζροσ του ψθφοδελτίου προτάςςονται, με αλφαβθτικι ςειρά, οι υποψιφιοι δθμοτικοί ςφμβουλοι τθσ αντίςτοιχθσ εκλογικισ περιφζρειασ, β. ςτο δεφτερο μζροσ του ψθφοδελτίου ακολουκοφν οι υποψιφιοι, με αλφαβθτικι ςειρά, των υπόλοιπων εκλογικϊν περιφερειϊν, με ςθμείωςθ παραπλεφρωσ και εντόσ παρενκζςεωσ θ εκλογικι τουσ περιφζρεια, ςτθν οποία είναι υποψιφιοι, γ. ςτο τρίτο μζροσ του ψθφοδελτίου ακολουκεί θ ονομαςία τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και ςτθ ςυνζχεια αναγράφονται τα ονόματα των αντίςτοιχων υποψθφίων με αλφαβθτικι ςειρά.

Άρ κ ρο 27 Στ αυ ροί προ τ ίμ θς θσ

1. Σ εκλογζασ εκφράηει τθν προτίμθςι του ςε υποψιφιο ςυνδυαςμοφ, ςθμειϊνοντασ ςτο ψθφοδζλτιο ςταυρό παραπλεφρωσ του ονόματόσ του. 2. Για τθν εκλογι δθμοτικϊν ςυμβοφλων ςε διμουσ που αποτελοφν ενιαία εκλογικι περιφζρεια ο εκλογζασ μπορεί να εκφράςει τθν προτίμθςι του υπζρ ενόσ ι δφο ι τριϊν υποψθφίων. Για τθν εκλογι δθμοτικϊν ςυμβοφλων ςε διμουσ που αποτελοφνται από περιςςότερεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ ο εκλογζασ μπορεί να εκφράςει τθν προτίμθςι του υπζρ ενόσ ι δφο ι τριϊν υποψθφίων τθσ εκλογικισ περιφζρειασ ςτουσ καταλόγουσ τθσ οποίασ είναι γραμμζνοσ και υπζρ ενόσ υποψθφίου ςε μία από τισ άλλεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ του οικείου διμου. Χτισ μονοεδρικζσ, διεδρικζσ και τριεδρικζσ εκλογικζσ περιφζρειεσ ο εκλογζασ μπορεί να εκφράςει τθν προτίμθςι του μόνον υπζρ ενόσ υποψθφίου τθσ εκλογικισ περιφζρειασ ςτουσ καταλόγουσ τθσ οποίασ είναι γραμμζνοσ και υπζρ ενόσ υποψθφίου ςε μία από τισ άλλεσ εκλογικζσ

3. Σ εκλογζασ μπορεί να εκφράςει τθν προτίμθςι του υπζρ ενόσ ι υπζρ δφο υποψθφίων του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ και υπζρ ενόσ υποψιφιου ςυμβοφλου ι εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 4. Χε διμουσ που αποτελοφν ενιαία εκλογικι περιφζρεια, ψθφοδζλτιο που φζρει περιςςότερουσ από τουσ επιτρεπόμενουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, είναι ζγκυρο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ κανζνασ ςταυρόσ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιφζρειεσ του οικείου διμου.

64


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

προτίμθςθσ. Χε διμουσ που αποτελοφνται από περιςςότερεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ, ψθφοδζλτιο που φζρει περιςςότερουσ από τουσ επιτρεπόμενουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ ςε κάποιο μζροσ του είναι ζγκυρο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ κανζνασ ςταυρόσ προτίμθςθσ για τθν κατάταξθ των υποψθφίων του μζρουσ αυτοφ. 5. Σ ςταυρόσ προτίμθςθσ ςθμειϊνεται με ςτυλογράφο μαφρθσ ι κυανισ απόχρωςθσ. Χε κάκε άλλθ περίπτωςθ, ο ςταυρόσ κεωρείται ότι δεν είναι γραμμζνοσ και θ εγκυρότθτα του ψθφοδελτίου ερευνάται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 28 του παρόντοσ. 6. Για τον υποψιφιο διμαρχο δεν απαιτείται ςταυρόσ προτίμθςθσ και αν ςθμειωκεί δεν ςυνεπάγεται ακυρότθτα του ψθφοδελτίου. 7. Εγγραφζσ ι διαγραφζσ δεν επιτρζπονται και, αν γίνουν, επιφζρουν ακυρότθτα του ψθφοδελτίου.

Άρ κ ρο 28 Άκυ ρα ψ θ φο δ ζ λτ ι α

Εκτόσ από τθν περίπτωςθ ακυρότθτασ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7 του προθγοφμενου άρκρου, το ψθφοδζλτιο είναι άκυρο μόνον ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) Αν ζχει ςχιμα, διαςτάςεισ ι μορφι που διαφζρουν, κατά τρόπο εμφανι, από αυτά που ορίηει θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 24 ι θ υπουργικι απόφαςθ. β) Αν ζχει τυπωκεί ςε χαρτί ι με μελάνι που το χρϊμα του διαφζρει, κατά τρόπο εμφανι, από αυτό που ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 1 και 3 του άρκρου 24. γ) Αν ζχουν ςθμειωκεί ςε οποιαδιποτε πλευρά του λζξεισ, φράςεισ, υπογραμμίςεισ, ςτίγματα ι άλλα ςθμεία, εφόςον αποτελοφν διακριτικά γνωρίςματα, που παραβιάηουν με τρόπο προφανι το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ. δ) Αν βρεκεί ςτο φάκελο με ζνα ι περιςςότερα άλλα ζγκυρα ι άκυρα ψθφοδζλτια του ίδιου ι διαφορετικοφ ςυνδυαςμοφ ι με λευκά και

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ε) Αν βρεκεί μζςα ςε φάκελο, που δεν είναι ςφμφωνοσ με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 46 Ξ.Δ.Ξ..

65

Άρ κ ρο 29 Ε φα ρμογ ι τ ω ν δι ατ ά ξε ω ν τ θσ νο μο κε ςί ασ για τθν εκ λο γι βου λ ευ τϊ ν


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Σι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν εφαρμόηονται αναλόγωσ και κατά τθ διενζργεια των δθμοτικϊν εκλογϊν για όςα κζματα δεν υφίςταται ειδικι πρόβλεψθ ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ νόμου και του Ξ.Δ.Ξ.. 2. Τπου ςτισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν αναφζρεται ο νομάρχθσ, προκειμζνου για τισ δθμοτικζσ εκλογζσ νοείται ο περιφερειάρχθσ.

Άρ κ ρο 30 Αρ ικ μόσ ςυ μ βο φ λω ν κ ά κε εκ λο γ ικ ισ πε ριφ ζρ ει ασ

1. Σ αρικμόσ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων κάκε εκλογικισ περιφζρειασ για τισ περιπτϊςεισ βϋ και γϋ του άρκρου 25 ορίηεται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με βάςθ τον πλθκυςμό, όπωσ προκφπτει από τθν τελευταία απογραφι. Ειδικά για τθν περίπτωςθ γϋ του άρκρου 25 ωσ 10

πλθκυςμόσ λαμβάνεται εκείνοσ, που ζχει κακοριςκεί (με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 13) του άρκρου 283 του παρόντοσ. 2. Πζτρο για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων κάκε εκλογικισ περιφζρειασ αποτελεί το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ όλου του διμου, όπωσ προκφπτει από τθν τελευταία γενικι απογραφι πλθκυςμοφ δια του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κάκε διμου. 3. Από το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του πλθκυςμοφ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ δια του εκλογικοφ μζτρου προκφπτει ο αρικμόσ των δθμοτικϊν τθσ ςυμβοφλων. 4. Σι κζςεισ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο που παραμζνουν αδιάκετεσ προςτίκενται ανά μία ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ με τα μεγαλφτερα, κατά ςειρά, υπόλοιπα και ϊςπου να ςυμπλθρωκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ τουσ, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 7 του παρόντοσ. 5. Εάν από τθν παραπάνω διαδικαςία προκφψουν εκλογικζσ περιφζρειεσ χωρίσ ζδρα, τότε διατίκεται ςε αυτι μία (1) ζδρα με τθν αφαίρεςθ μίασ από κάκε εκλογικι περιφζρεια του διμου με το μεγαλφτερο αρικμό εδρϊν και

κατά

φκίνουςα

ςειρά.

Χε

περίπτωςθ

εκλογικϊν

περιφερειϊν

με

ίδιο

αρικμό

εδρϊν,

ςυμπεριλαμβανομζνων όςων ζχουν ιδθ αφαιρεκεί με τισ διατάξεισ αυτοφ του εδαφίου, θ ζδρα αφαιρείται

10

ε

Αντικατάσταση της ανωτέρω υράσης με τθν παράγραφο 10 του άρκρου 18 του ν. 3870/2010, ΦΕΚ/138 Α/9-8-2010

e-book τρίτθ ζκδοςθ

από εκείνθ με το μικρότερο πλθκυςμό.

66


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 31 Ε πιτυ χϊν - Επι λ α χό ντ εσ ςυ νδυ α ςμο ί - Ε κ λογ ι δ θμ άρ χου

1. Χτισ εκλογζσ των δθμάρχων και δθμοτικϊν ςυμβοφλων κεωρείται επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ αυτόσ που πλειοψιφθςε με ποςοςτό μεγαλφτερο του πενιντα τοισ εκατό (50% + 1 ψιφο) του ςυνόλου των ζγκυρων ψθφοδελτίων και επιλαχόντεσ όςοι ςυνδυαςμοί ζλαβαν ζςτω και μία ζδρα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 32, 33 και 41 του παρόντοσ. 2. Διμαρχοσ εκλζγεται ο επικεφαλισ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ.

Άρ κ ρο 32 Κα τα νομ ι τ ω ν ε δ ρϊ ν τ ο υ δ θμο τ ι κο φ ςυ μ βου λίο υ

1. Ψα τρία πζμπτα (3/5) των εδρϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ και τα δφο πζμπτα (2/5) οι επιλαχόντεσ, ανάλογα με τον αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 4. 2. Αν ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ ςυγκεντρϊνει ποςοςτό ζγκυρων ψθφοδελτίων μεγαλφτερο από το εξιντα τοισ εκατό (60%) του ςυνόλου τουσ, οι ζδρεσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κατανζμονται αναλογικά μεταξφ των ςυνδυαςμϊν που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 5. 3. Αν κατά τον υπολογιςμό των τριϊν πζμπτων (3/5) και των δφο πζμπτων (2/5) του αρικμοφ των εδρϊν προκφπτει κλάςμα μικρότερο του θμίςεωσ τθσ μονάδασ δεν υπολογίηεται, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που προκφπτει κλάςμα μεγαλφτερο του θμίςεωσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν επόμενθ μονάδα. Πε βάςθ τα παραπάνω, οι ζδρεσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που αναλογοφν ςτα τρία πζμπτα (3/5) και ςτα δφο πζμπτα (2/5) ζχουν, αντίςτοιχα, ωσ εξισ: ςτα 13μελι ςυμβοφλια 8 και 5, ςτα 17μελι ςυμβοφλια 10 και 7, ςτα 21μελι ςυμβοφλια 13 και 8,

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςτα 27μελι ςυμβοφλια 16 και 11,

67

ςτα 33μελι ςυμβοφλια 20 και 13, ςτα 41μελι ςυμβοφλια 25 και 16, ςτα 45μελι ςυμβοφλια 27 και 18, ςτα 49μελι ςυμβοφλια 29 και 20.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Θ αναλογικι κατανομι των εδρϊν, μεταξφ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ γίνεται ωσ εξισ: Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν ςε όλα τα εκλογικά τμιματα του διμου, όλοι μαηί οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ, εκτόσ από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν που αντιςτοιχεί ςτα δφο πζμπτα (2/5) και το πθλίκο τουσ αυξθμζνο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μζτρο με παράλειψθ τυχόν κλάςματοσ. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κακζνασ τουσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο είναι το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία, είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ, οι ζδρεσ που απομζνουν διανζμονται ανά μία μεταξφ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπά τουσ. Εάν ςυνδυαςμοί ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων διενεργείται κλιρωςθ. Εάν και μετά τθ διανομι εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε επιλαχόντοσ ςυνδυαςμοφ. Εάν ζχει απομείνει προσ διάκεςθ μία μόνον ζδρα, τθν καταλαμβάνει ο επιλαχϊν ςυνδυαςμόσ που ζχει καταλάβει τουλάχιςτον μία ζδρα και παρουςιάηει το μεγαλφτερο αχρθςιμοποίθτο υπόλοιπο

11

Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ ζγκυρων ψθφοδελτίων δφο ι και περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ενεργείται μεταξφ αυτϊν κλιρωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο. 5. Θ αναλογικι κατανομι των εδρϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ γίνεται ωσ εξισ: Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν, ςε όλα τα εκλογικά τμιματα διμου, όλοι μαηί οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε δθμοτικό ςυμβοφλιο και το πθλίκο αυξθμζνο κατά μία μονάδα, παραλειπομζνου του κλάςματοσ, αποτελεί το εκλογικό μζτρο. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κακζνασ τουσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο και το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ μπορεί να λάβει αρικμό εδρϊν που ξεπερνά το ποςοςτό των τριϊν πζμπτων (3/5).

διαδικαςία είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ, όςεσ απομζνουν κατανζμονται ανά μία μεταξφ όλων των ςυνδυαςμϊν ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπά τουσ.

Διαγραφό του προτελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 32 με την παρϊγραφο 10κ του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010 11

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετζχουν ςτθν κατανομι με τθν προθγοφμενθ

68


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Εάν οι ςυνδυαςμοί αυτοί ι μερικοί από αυτοφσ ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων, διεξάγεται κλιρωςθ. Εάν μετά τθν κατανομι των εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων του ςυνδυαςμοφ. Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ ζγκυρων ψθφοδελτίων δφο ι και περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, διενεργείται μεταξφ τουσ κλιρωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο. 6. Χε περίπτωςθ που ζχει ανακθρυχκεί ζνασ μόνο ςυνδυαςμόσ υποψθφίων, ο διμαρχοσ εκλζγεται από το μοναδικό ςυνδυαςμό. Σι πρϊτοι κατά ςειρά ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ, και μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των εδρϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, εκλζγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι.

Άρ κ ρο 33 Ε πα νά λ θ ψθ τ θσ ψ θ φο φ ο ρία σ

1. Εάν κανζνασ ςυνδυαςμόσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των ζγκυρων ψθφοδελτίων, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι ανάμεςα μόνο ςτουσ υποψιφιουσ δθμάρχουσ των δφο ςυνδυαςμϊν που ζλαβαν τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. Επιτυχϊν κεωρείται ο υποψιφιοσ διμαρχοσ και ο ςυνδυαςμόσ του που ςυγκζντρωςε ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία τθν απόλυτθ πλειοψθφία ολόκλθρου του αρικμοφ των ζγκυρων ψθφοδελτίων. Εάν ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία οι δφο ςυνδυαςμοί ιςοψθφιςουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ. 2. Σι ζδρεσ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων κατανζμονται, ςε περίπτωςθ επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ, ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ, ςε δφο φάςεισ, που ονομάηονται κατανομζσ. Χτθν πρϊτθ (Αϋ) κατανομι κατανζμονται οι μιςζσ ζδρεσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Ψο κλάςμα που προκφπτει ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ μονάδα. Χτθ δεφτερθ (Βϋ) κατανομι κατανζμονται οι υπόλοιπεσ. Πε βάςθ τον αρικμό των εδρϊν των δθμοτικϊν ςυμβουλίων οι ζδρεσ που αναλογοφν ςε κακεμία από τισ δφο

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αυτζσ κατανομζσ ζχουν ωσ εξισ:

69

για τα 13μελι ςυμβοφλια οι ζδρεσ τθσ Αϋ κατανομισ είναι 7 και τθσ Βϋ κατανομισ 6, για τα 17μελι ςυμβοφλια 9 και 8 αντίςτοιχα, για τα 21μελι ςυμβοφλια 11 και 10 αντίςτοιχα, για τα 27μελι ςυμβοφλια 14 και 13 αντίςτοιχα, για τα 33μελι ςυμβοφλια 17 και 16 αντίςτοιχα, για τα 41μελι ςυμβοφλια 21 και 20 αντίςτοιχα, για τα 45μελι ςυμβοφλια 23 και 22 αντίςτοιχα, για τα 49μελι ςυμβοφλια 25 και 24 αντίςτοιχα.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Σι ζδρεσ τθσ Αϋ κατανομισ κατανζμονται αναλογικά ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν ςε όλα τα εκλογικά τμιματα του διμου όλοι οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ ςτθν αρχικι ψθφοφορία διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν τθσ Αϋ κατανομισ. Ψο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ, αυξθμζνο κατά μία μονάδα, παραλειπομζνου του κλάςματοσ, αποτελεί το εκλογικό μζτρο τθσ Αϋ κατανομισ. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κακζνασ τουσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο είναι το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι ςυνδυαςμοί με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ τθσ Αϋ κατανομισ, οι ζδρεσ που απομζνουν διανζμονται ανά μία μεταξφ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπά τουσ. Εάν ςυνδυαςμοί ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων διενεργείται κλιρωςθ. Εάν και μετά τθ διανομι εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε επιλαχόντοσ ςυνδυαςμοφ.

12

Εάν ζχει απομείνει προσ διάκεςθ μία μόνον ζδρα, τθν καταλαμβάνει ο επιλαχϊν ςυνδυαςμόσ που ζχει καταλάβει τουλάχιςτον μία ζδρα και παρουςιάηει το μεγαλφτερο αχρθςιμοποίθτο υπόλοιπο 4. Για τθ διάκεςθ των εδρϊν τθσ Βϋ κατανομισ υπολογίηεται, αρχικά, πόςεσ από τισ ζδρεσ αυτζσ πρζπει να προςκυρωκοφν ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό, ϊςτε να ςυγκεντρϊςει ςυνολικά, ςυνυπολογιηομζνων και των εδρϊν που κατανεμικθκαν ςε αυτόν από τθν Αϋ κατανομι, τα τρία πζμπτα (3/5) του ςυνόλου των εδρϊν. Σι ζδρεσ τθσ Βϋ κατανομισ που απομζνουν προσ διάκεςθ, μετά τθν παραχϊρθςθ των εδρϊν ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό, διατίκενται ςτον άλλο ςυνδυαςμό που ζλαβε μζροσ ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία. Χτθν περίπτωςθ όπου λόγω του μικροφ αρικμοφ εδρϊν που τουσ ζχουν κατανεμθκεί από τθν Αϋ κατανομι, ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ δεν μπορεί να ςυμπλθρϊςει τον αρικμό των τριϊν πζμπτων (3/5) του ςυνόλου των εδρϊν, προςκυρϊνονται ςε αυτόν όλεσ οι ζδρεσ τθσ Βϋ κατανομισ και δεν γίνεται καμία μεταβολι ςτθ διάκεςθ των εδρϊν τθσ Αϋ κατανομισ, ανάμεςα ςτουσ υπόλοιπουσ ςυνδυαςμοφσ. 5. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςτθν πρϊτθ κζςθ κατά τθν αρχικι ψθφοφορία δφο ι περιςςότερων ςυνδυαςμϊν,

12

Διαγραφό του προτελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 33 με την παρϊγραφο 10κε του ϊρθρου 18

του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία μετζχουν οι υποψιφιοι διμαρχοι όλων των ςυνδυαςμϊν που ιςοψιφθςαν.

70


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςτθ δεφτερθ κζςθ κατά τθν αρχικι ψθφοφορία δφο ι περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ςτθν επαναλθπτικι μετζχουν ο υποψιφιοσ διμαρχοσ του πρϊτου ςε αρικμό ζγκυρων ψθφοδελτίων ςυνδυαςμοφ και οι υποψιφιοι διμαρχοι των ςυνδυαςμϊν που ιςοψιφθςαν ςτθ δεφτερθ κζςθ. 7. Χτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 5 και 6, επιτυχϊν κεωρείται ο υποψιφιοσ διμαρχοσ και ο ςυνδυαςμόσ του που ζλαβαν ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία τθ ςχετικι πλειοψθφία. Εάν ςτθν ψθφοφορία αυτι ιςοψθφιςουν δφο υποψιφιοι διμαρχοι, το αρμόδιο δικαςτιριο διενεργεί κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ του επιτυχόντοσ δθμάρχου και του ςυνδυαςμοφ του. Εάν ιςοψθφιςουν περιςςότεροι από δφο ςυνδυαςμοί, το πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ του επιτυχόντοσ δθμάρχου και του ςυνδυαςμοφ του και εκείνου που ζχει ςυμμετάςχει ςτθ Βϋ κατανομι κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4. 8. Εάν κανζνασ από τουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ ςτθν αρχικι ψθφοφορία δεν ςυγκεντρϊςει το εκλογικό μζτρο ι αν μόνον ζνασ το ζχει ςυγκεντρϊςει, τότε ςτθν Αϋ κατανομι ςυμμετζχουν οπωςδιποτε οι δφο ςυνδυαςμοί που ζχουν λάβει το μεγαλφτερο αρικμό ζγκυρων ψθφοδελτίων. Σι υποψιφιοι διμαρχοι των δφο ςυνδυαςμϊν ςυμμετζχουν και ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία. 9. Σι τακτικοί και αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι εκλζγονται με βάςθ τθν πρϊτθ ψθφοφορία ςφμφωνα με τουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ που ζλαβε κακζνασ ςτθν ψθφοφορία αυτι, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 32 και του άρκρου 38 του παρόντοσ.

Άρ κ ρο 34 Κα τα νομ ι τ ω ν ε δ ρϊ ν τ ο υ δ θμο τ ι κο φ ςυ μ βου λίο υ αν ά εκ λογι κι π ερι φζ ρει α

Σι ζδρεσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ςε διμο που ζχει περιςςότερεσ από μία εκλογικζσ περιφζρειεσ κατανζμονται μεταξφ του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, ςφμφωνα με το αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ ψθφοφορίασ, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 32 του παρόντοσ, ωσ εξισ: 1. Θ κατανομι ξεκινά αποδίδοντασ ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια μία ζδρα, εφόςον ζχουν ανακθρυχκεί υποψιφιοί του ςτθν οικεία εκλογικι περιφζρεια. 2. Χτθ ςυνζχεια, αρχίηοντασ από το μικρότερο ςε εκλογικι δφναμθ ςυνδυαςμό, ο οποίοσ εξαςφάλιςε, e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 32 του παρόντοσ, ςυμμετοχι ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, ο αρικμόσ των

71

ζγκυρων ψθφοδελτίων του ςτο διμο διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν που δικαιοφται και το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ, προςαυξθμζνο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μζτρο. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων του διαιρείται ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια με το εκλογικό του μζτρο και ο ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο είναι το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Εάν ο ςυνδυαςμόσ εξακολουκεί να δικαιοφται ζδρεσ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, ο αρικμόσ τουσ ςυμπλθρϊνεται με τθ διάκεςθ ανά μίασ από κάκε εκλογικι περιφζρεια, όπου διατθρεί το μεγαλφτερο, κατά φκίνουςα ςειρά, αδιάκετο υπόλοιπο ψθφοδελτίων. Χτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν ζχουν ανακθρυχκεί υποψιφιοί του ςε μια εκλογικι περιφζρεια, οι ζδρεσ αυτζσ παραμζνουν κενζσ, δεν προςκυρϊνονται ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ και μειϊνεται ανάλογα ο αρικμόσ των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 3. Εάν ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια υπάρχουν τόςεσ διακζςιμεσ ζδρεσ όςεσ δικαιοφται ο ςυνδυαςμόσ, τισ καταλαμβάνει όλεσ και ο αρικμόσ τουσ αφαιρείται από τισ διακζςιμεσ τθσ περιφζρειασ. Εάν δεν υπάρχει επαρκισ αρικμόσ, ςτο ςυνδυαςμό κατακυρϊνονται μόνον οι διακζςιμεσ ζδρεσ. Εάν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ παραμζνουν αδιάκετεσ για το ςυνδυαςμό ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ, όπου ο ςυνδυαςμόσ διατθρεί το μεγαλφτερο, κατά φκίνουςα ςειρά, αδιάκετο υπόλοιπο ψθφοδελτίων. 4. Σι ζδρεσ που κατανζμονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 αφαιροφνται από τισ διακζςιμεσ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ. 5. Πε τθν ίδια διαδικαςία κατανζμονται οι ζδρεσ ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια για κακζναν από τουσ άλλουσ επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοφσ κατά αφξουςα ςειρά εκλογισ. 6. Σι ζδρεσ που παραμζνουν αδιάκετεσ ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ και για όλουσ τουσ επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοφσ καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα ςυνδυαςμό, εφόςον ζχουν ανακθρυχκεί υποψιφιοί του ςτισ αντίςτοιχεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ. Ψυχόν αδιάκετεσ ζδρεσ δεν κατανζμονται και μειϊνεται αναλόγωσ ο αρικμόσ των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.

Άρ κ ρο 35 Ρα ρ αίτθ ς θ ι κά νατ ο σ υ πο ψι φιο υ δ θμ άρ χου ς ε πε ρί πτως θ επ α να λ θπτι κισ ψ θ φοφο ρί ασ

1. Υριν από τθν επαναλθπτικι ψθφοφορία ο υποψιφιοσ διμαρχοσ μπορεί να παραιτθκεί από τθν υποψθφιότθτά του. Θ παραίτθςθ γίνεται με γραπτι διλωςι του που επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ι παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου τθν τρίτθ θμζρα, το αργότερο, πριν από τθν

2. Αν ζνασ υποψιφιοσ διμαρχοσ παραιτθκεί ι αποβιϊςει, θ πλειοψθφία των υποψθφίων του ςυνδυαςμοφ του επιλζγει άλλον υποψιφιο διμαρχο. 3. Αν εκείνοσ που ζχει επιλεγεί ωσ υποψιφιοσ διμαρχοσ είναι υποψιφιοσ ςφμβουλοσ του ςυνδυαςμοφ, θ κζςθ του ωσ ςυμβοφλου μζνει κενι.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

επαναλθπτικι ψθφοφορία.

72


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Θ διλωςθ τθσ επιλογισ για το νζο υποψιφιο διμαρχο επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ι παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τθ δεφτερθ θμζρα πριν από τθν ψθφοφορία. Ψο αρμόδιο δικαςτιριο ανακθρφςςει το νζο υποψιφιο διμαρχο ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ακόμθ και τθν παραμονι τθσ ψθφοφορίασ. 5. Αν δεν υποβλθκεί διλωςθ επιλογισ, δεν ανακθρφςςεται κανζνασ υποψιφιοσ διμαρχοσ και εκλζγεται διμαρχοσ ο ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζχει λάβει κατά τθν πρϊτθ εκλογι τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 6. Θ επαναλθπτικι ψθφοφορία γίνεται από τισ ίδιεσ εφορευτικζσ επιτροπζσ και τουσ ίδιουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ.

Άρ κ ρο 36 Κα τα νομ ι ε δ ρϊ ν τ ω ν ς υ μβο φ λω ν τ θσ δ θμοτι κι σ κοι νότ θτασ

1. Για τθν εκλογι των ςυμβοφλων τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των άρκρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του παρόντοσ. 2. Σ ςυνδυαςμόσ του επιτυχόντοσ δθμάρχου ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ λαμβάνει τα τρία πζμπτα (3/5) του ςυνόλου των εδρϊν των ςυμβοφλων ςε κάκε δθμοτικι κοινότθτα και τα δφο πζμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 32, 33 και 41 του παρόντοσ. Αν ςε δθμοτικι κοινότθτα δεν ζχουν ανακθρυχκεί υποψιφιοι του ςυνδυαςμοφ του επιτυχόντοσ δθμάρχου, οι ζδρεσ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ κατανζμονται αναλογικά μεταξφ των υπόλοιπων ςυνδυαςμϊν κατ’ ανάλογθ εφαρμογι τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 32. 3. Για τθν κατανομι των εδρϊν των ςυμβοφλων των δθμοτικϊν κοινοτιτων ςε κάκε δθμοτικι κοινότθτα λαμβάνεται υπόψθ το ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβε κάκε ςυνδυαςμόσ υποψιφιου δθμάρχου ςε όλα τα εκλογικά τμιματα τθσ εδαφικισ περιφζρειασ του διμου.

Άρ κ ρο 37

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Εκ λο γι ςυ μ βο φ λω ν τ ο π ικϊ ν κο ι νο τ ιτων κα ι ε κ προ ςϊ που το πικ ισ κοι ν ότθτα σ

73

1. Χτισ εκλογζσ των ςυμβουλίων τοπικισ κοινότθτασ θ κατανομι των εδρϊν γίνεται αναλογικά, μεταξφ όλων των ςυνδυαςμϊν που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ και ζχουν υποψθφίουσ για το ςυμβοφλιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ, με τον ακόλουκο τρόπο:


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν ςτθν τοπικι κοινότθτα όλοι μαηί οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ και είχαν υποψθφίουσ για το ςυμβοφλιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν του ςυμβουλίου τοπικισ κοινότθτασ, αυξθμζνο κατά μία μονάδα. Ψο πθλίκο που προκφπτει, παραλειπομζνου του κλάςματοσ, αποτελεί το εκλογικό μζτρο. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κάκε ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ, όςο και το ακζραιο πθλίκο αυτισ τθσ διαίρεςθσ. Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετζχουν ςτθν κατανομι με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ ζδρεσ, οι ζδρεσ που απομζνουν διανζμονται ανά μία μεταξφ όλων αυτϊν των ςυνδυαςμϊν, ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα που ζχουν. Αν οι ςυνδυαςμοί αυτοί ι μερικοί από αυτοφσ ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων, γίνεται κλιρωςθ. Αν και μετά τθ διανομι των εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, αυτζσ κατανζμονται ανά μία, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβε κάκε ςυνδυαςμόσ. Αν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι ςυνδυαςμοί με το εκλογικό μζτρο είναι περιςςότερεσ από τισ προσ διάκεςθ ζδρεσ, θ πλεονάηουςα ζδρα αφαιρείται από το ςυνδυαςμό που ζχει το μικρότερο ςχετικϊσ υπόλοιπο ζγκυρων ψθφοδελτίων. Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ ζγκυρων ψθφοδελτίων δφο ι και περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ενεργείται μεταξφ αυτϊν κλιρωςθ από το αρμόδιο πρωτοδικείο. 2. Αν ζχει ανακθρυχκεί ζνασ μόνο ςυνδυαςμόσ για το ςυμβοφλιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου τοπικισ κοινότθτασ και οι ςφμβουλοι τθσ τοπικισ κοινότθτασ εκλζγονται από το μοναδικό αυτό ςυνδυαςμό. Σι πρϊτοι κατά ςειρά ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ, μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των εδρϊν του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ εκλζγονται τακτικοί ςφμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπλθρωματικοί. 3. Αν ζχουν ανακθρυχκεί δφο μόνο ςυνδυαςμοί για το ςυμβοφλιο τοπικισ κοινότθτασ ι για τον εκπρόςωπο τοπικισ κοινότθτασ και ιςοψθφίςουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλιρωςθ για ανάδειξθ του πλειοψθφοφντοσ ςυνδυαςμοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι ςτα τριμελι ςυμβοφλια τοπικισ κοινότθτασ κατανζμονται ςτον πλειοψθφοφντα ςυνδυαςμό δφο (2) ζδρεσ και ςτον επιλαχόντα ςυνδυαςμό μία (1) ζδρα. Ψθν ζδρα εκπροςϊπου τοπικισ κοινότθτασ λαμβάνει ο ςυνδυαςμόσ που πλειοψιφθςε. 4. Αν ιςοψθφιςουν περιςςότεροι από δφο ςυνδυαςμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλιρωςθ. Χτα τριμελι

ζναν ςφμβολο τοπικισ κοινότθτασ. Αν ιςοψθφιςουν περιςςότεροι από δφο ςυνδυαςμοί για τον εκπρόςωπο τθσ τοπικισ κοινότθτασ το πρωτοδικείο ενεργεί κλιρωςθ για ανάδειξθ του πλειοψθφοφντοσ ςυνδυαςμοφ, ο οποίοσ και λαμβάνει τθν ζδρα του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Αν υποψιφιοι του ίδιου ςυνδυαςμοφ ιςοψθφιςουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλιρωςθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυμβοφλια τοπικισ κοινότθτασ ο πρϊτοσ ςυνδυαςμόσ εκλζγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δφο ςυνδυαςμοί από

74


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 38 Τα κτικοί κα ι α ν απ λ θρω ματ ικ ο ί δθ μοτικο ί ςφ μ β ου λοι - Ι ςο ψθ φί α

1. Ψακτικοί δθμοτικοί ςφμβουλοι εκλζγονται, από τουσ υποψθφίουσ κακενόσ από τουσ ςυνδυαςμοφσ του άρκρου 31, κατά ςειρά, αυτοί που ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 35 του παρόντοσ. Σι υποψιφιοι διμαρχοι των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν κεωροφνται πρϊτοι επιτυχόντεσ ςφμβουλοι των ςυνδυαςμϊν τουσ. Χε περίπτωςθ που ο ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει ζδρεσ ςε περιςςότερεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ ο υποψιφιοσ διμαρχοσ λαμβάνει τθν ζδρα τθσ εκλογικισ περιφζρειασ, όπου ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε τισ περιςςότερεσ ζδρεσ. Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ εδρϊν ςε περιςςότερεσ περιφζρειεσ, τότε λαμβάνει τθν ζδρα αυτισ ςτθν οποία ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. Χε περίπτωςθ όπου ςε περιςςότερεσ περιφζρειεσ ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε ίςο αρικμό ψιφων, διενεργείται κλιρωςθ. 2. Σι λοιποί υποψιφιοι του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν είναι αναπλθρωματικοί των τακτικϊν ςυμβοφλων τθσ εκλογικισ τουσ περιφζρειασ με τθ ςειρά των ςταυρϊν προτίμθςθσ. 3. Εάν οι υποψιφιοι του ίδιου ςυνδυαςμοφ ιςοψθφιςουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ.

Άρ κ ρο 39 Τα κτικοί κα ι α ν απ λ θρω ματ ικ ο ί ςφ μ βου λοι τ θσ δθ μοτικ ισ κοι νότ θτασ - Ιςο ψ θφ ία

1. Ψακτικοί ςφμβουλοι του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ εκλζγονται από τουσ υποψθφίουσ κακενόσ από τουσ ςυνδυαςμοφσ των υποψιφιων δθμάρχων, κατά ςειρά, αυτοί που ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 2. Σι λοιποί υποψιφιοι των ςυνδυαςμϊν είναι αναπλθρωματικοί των τακτικϊν ςυμβοφλων του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ με τθ ςειρά των ςταυρϊν προτίμθςθσ. 3. Αν οι υποψιφιοι του ίδιου ςυνδυαςμοφ ιςοψθφιςουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 40

75

Τα κτικοί κα ι α ν απ λ θρω ματ ικ ο ί ςφ μ βου λοι του ςυ μ βο υ λίου τ ων τ οπι κϊ ν κοι νοτ ιτω ν κ αι εκπ ρό ςω πο ι τ ο πικϊ ν κ ο ινο τ ιτ ω ν – Ι ςο ψ θφί α

1. Ψακτικοί ςφμβουλοι του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ εκλζγονται από τουσ υποψθφίουσ κάκε ςυνδυαςμοφ, κατά ςειρά, αυτοί που ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Εκπρόςωποσ τοπικισ κοινότθτασ εκλζγεται από τουσ υποψθφίουσ του ςυνδυαςμοφ που πλειοψιφθςε αυτόσ που ζλαβε τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 2. Υρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ είναι ο υποψιφιοσ ςφμβουλοσ του πλειοψθφιςαντοσ ςυνδυαςμοφ ο οποίοσ ζχει λάβει τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 3. Σι λοιποί υποψιφιοι είναι αναπλθρωματικοί των τακτικϊν ςυμβοφλων τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 4. Αν οι υποψιφιοι του ίδιου ςυνδυαςμοφ ιςοψθφιςουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ.

Άρ κ ρο 41 Ρε ρι πτϊ ςεισ ι ςο ψ θ φί ασ ςυ νδυ α ςμϊ ν

1. Αν ζχουν ανακθρυχκεί δφο μόνο ςυνδυαςμοί και ιςοψθφιςουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ για ανάδειξθ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι οι ζδρεσ των ςυμβοφλων κατανζμονται κατά τα τρία πζμπτα (3/5) ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό και κατά τα δφο πζμπτα (2/5) ςτον επιλαχόντα. 2. Ξατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 32 και του άρκρου 38 του παρόντοσ.

Άρ κ ρο 42 Εξ αγω γι κα ι δθ μο ς ίευ ς θ τ ω ν α πο τ ε λε ςμ άτων τ θσ εκ λογ ισ

1. Χε διμουσ όπου υπάρχουν από ζνα ζωσ πζντε εκλογικά τμιματα οι εφορευτικζσ επιτροπζσ ςυνεδριάηουν μετά το τζλοσ τθσ διαλογισ ςτθν ζδρα του διμου και εξάγουν το γενικό αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τα πρακτικά τθσ ψθφοφορίασ των τμθμάτων, το οποίο δθμοςιεφεται αμζςωσ, με τοιχοκόλλθςθ, ςτο δθμοτικό κατάςτθμα. 2. Χτουσ διμουσ όπου υπάρχουν περιςςότερα από πζντε εκλογικά τμιματα οι αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ αποςτζλλουν με αςφαλι τρόπο τα εκλογικά ςτοιχεία ςτον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου. Πετά

εξάγει το γενικό αποτζλεςμα, το οποίο δθμοςιεφει αμζςωσ με τοιχοκόλλθςθ ςτο δθμοτικό κατάςτθμα τθσ ζδρασ του δικαςτθρίου. 3. H τοιχοκόλλθςθ και θ δθμοςίευςθ των προθγοφμενων παραγράφων περιλαμβάνει πίνακα των αποτελεςμάτων τθσ ψθφοφορίασ, ο οποίοσ καταρτίηεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων τθσ ψθφοφορίασ. Σ πίνακασ αυτόσ περιζχει: α) τον αρικμό των εγγεγραμμζνων

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τθ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων όλων των εκλογικϊν τμθμάτων του διμου, ο πρόεδροσ του πρωτοδικείου

76


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

εκλογζων, β) το ςυνολικό αρικμό ψθφιςάντων, γ) τον αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων, δ) τον αρικμό των άκυρων ψθφοδελτίων, ε) τον αρικμό των λευκϊν ψθφοδελτίων και ςτ) τθν εκλογικι δφναμθ κάκε ςυνδυαςμοφ, δθλαδι το ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων τα οποία ζλαβε κάκε ςυνδυαςμόσ. Χτον πίνακα προτάςςονται οι ςυνδυαςμοί, ςφμφωνα με τθ ςειρά τθσ εκλογικισ τουσ δφναμθσ. Ξάτω από τον πίνακα ςυντάςςεται πράξθ, ςτθν οποία αναγράφονται ολογράφωσ τα πιο πάνω ςτοιχεία για κάκε περίπτωςθ και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Ξατά τθν κατάρτιςθ του πίνακα μπορεί να παρίςταται ζνασ αντιπρόςωποσ από κάκε ςυνδυαςμό. 4. Σι εφορευτικζσ επιτροπζσ και ο πρόεδροσ του πρωτοδικείου γνωςτοποιοφν αμζςωσ το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ ςτον περιφερειάρχθ.

Άρ κ ρο 43 Ζκ κ ες θ πρ ακτ ι κϊ ν

1. Αμζςωσ μετά τθ δθμοςίευςθ του αποτελζςματοσ τθσ εκλογισ, ο πρόεδροσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ ι άλλο μζλοσ τθσ παραδίδει τα πρακτικά τθσ, τα λοιπά εκλογικά ζγγραφα, τα δζματα των ψθφοδελτίων ταξινομθμζνα κατά ςυνδυαςμοφσ και με τθ ςειρά που είναι αρικμθμζνα, κακϊσ και τουσ φακζλουσ ςτον πρόεδρο πρωτοδικϊν. 2. Σ πρόεδροσ πρωτοδικϊν, εκκζτει τα πρακτικά τθσ εκλογισ μαηί με τον πίνακα των αποτελεςμάτων τθσ ςτο κατάςτθμα του πρωτοδικείου επί πζντε (5) θμζρεσ και ςυντάςςει για τθν ζκκεςθ αυτι πρακτικό, που τοιχοκολλάται επίςθσ ζξω από το δικαςτικό κατάςτθμα. 3. Σι εφορευτικζσ επιτροπζσ, μόλισ δθμοςιευκεί το αποτζλεςμα τθσ εκλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 42 γνωςτοποιοφν με ανακοίνωςι τουσ, που δθμοςιεφεται ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του διμου, ότι τα πρακτικά τθσ εκλογισ μαηί με τον πίνακα των αποτελεςμάτων τθσ και με τα λοιπά ςτοιχεία κα εκτεκοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Χτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 42, θ ζκκεςθ των πρακτικϊν γνωςτοποιείται με ανακοίνωςθ, που εκδίδει ο πρόεδροσ του πρωτοδικείου, θ οποία τοιχοκολλάται ςτο δθμοτικό κατάςτθμα του διμου, κακϊσ και ςτο κατάςτθμα του δικαςτθρίου.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 44

77

Ε πικφ ρω ςθ τ θσ εκ λο γισ

1. α. Ψο πολυμελζσ πρωτοδικείο μετά από τθ λιξθ του πενκθμζρου τθσ παραγράφου 2 του προθγοφμενου άρκρου ανακθρφςςει τον επιτυχόντα και τουσ επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοφσ, τον διμαρχο, τουσ τακτικοφσ και αναπλθρωματικοφσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ κάκε ςυνδυαςμοφ, τουσ τακτικοφσ και αναπλθρωματικοφσ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ςυμβοφλουσ των δθμοτικϊν κοινοτιτων, τουσ ςυμβοφλουσ των τοπικϊν κοινοτιτων, τουσ εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ. β. Πε τθν ανωτζρω απόφαςθ του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου ανακθρφςςονται οι τακτικοί και αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι τθσ κάκε εκλογικισ περιφζρειασ κάκε ςυνδυαςμοφ. γ. Πε τθν ίδια απόφαςθ ανακθρφςςονται οι τακτικοί ςφμβουλοι κάκε ςυνδυαςμοφ ςφμφωνα με τον αρικμό των ςταυρϊν προτίμθςθσ που ζχουν λάβει ςτο ςφνολο τθσ εδαφικισ περιφζρειασ του διμου. Σι ςφμβουλοι των δθμοτικϊν ι των τοπικϊν κοινοτιτων κατατάςςονται με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ, ςφμφωνα με τον αρικμό των ςταυρϊν προτίμθςθσ που ζχουν λάβει και, αν δεν υπάρχουν ςταυροί, με αλφαβθτικι ςειρά. 2. Σ πρόεδροσ του πρωτοδικείου εκκζτει τισ αποφάςεισ ςτο κατάςτθμα του δικαςτθρίου επί τρεισ (3) ςυνεχείσ θμζρεσ και αποςτζλλει αντίγραφό τουσ ςτον περιφερειάρχθ και ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Αντίγραφο των αποφάςεων αποςτζλλει ο αρμόδιοσ Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςε κάκε διμο που ανικει ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.

Άρ κ ρο 45 Δικ αίωμ α ζ ν ςτ α ς θσ

Ζνςταςθ μπορεί να αςκιςει: α) κάκε εκλογζασ εγγεγραμμζνοσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του διμου, κακϊσ και β) ο υποψιφιοσ κατά τισ εκλογζσ ςτον οικείο διμο.

Άρ κ ρο 46 Ά ςκ θς θ ζν ςτ α ς θσ - Α ρμ ό διο δι κα ςτ ιριο

1. Θ ζνςταςθ αςκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίκεται μαηί με τρία αντίγραφα ςτθν αρχι που εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ.

πράξθσ. 2. Ψο δικόγραφο τθσ ζνςταςθσ απαιτείται να περιζχει τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 251 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (ν. 2717/1999, άΕΞ 97 Αϋ).

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ ι θ άςκθςι τθσ δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ προςβαλλόμενθσ

78


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Σι ενςτάςεισ εκδικάηονται ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό από το τριμελζσ διοικθτικό πρωτοδικείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει τθν ζδρα του ο οικείοσ διμοσ. 4. Θ διαβίβαςθ τθσ ζνςταςθσ ςτο αρμόδιο για τθν εκδίκαςι τθσ δικαςτιριο γίνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 252 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ.

Άρ κ ρο 47 Ρε ρι εχ όμε νο τ θσ ζν ςτ α ςθ σ

1. Θ ζνςταςθ ςτρζφεται κατά τθσ απόφαςθσ με τθν οποία ανακθρφςςονται οι επιτυχόντεσ και οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί και οι υποψιφιοι κάκε ςυνδυαςμοφ που εκλζγονται ωσ τακτικοί ι αναπλθρωματικοί, βάςει του ςχετικοφ πίνακα των αποτελεςμάτων ο οποίοσ ενςωματϊνεται ςε αυτι. 2. Οόγουσ ζνςταςθσ μποροφν να κεμελιϊςουν: α) θ ζλλειψθ νόμιμων προςόντων και θ ςυνδρομι κωλυμάτων ςε υποψθφίουσ που ζχουν εκλεγεί ωσ τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ, β) θ παράβαςθ του νόμου κατά τθ διεξαγωγι τθσ εκλογισ ι κατά τθν εξαγωγι του εκλογικοφ αποτελζςματοσ ι κατά τθν ανακιρυξθ των υποψιφιων ςυνδυαςμϊν ι κατά τθν ανακιρυξθ των επιτυχόντων και επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν και των προςϊπων που ανικουν ςε αυτοφσ, γ) θ ακυρότθτα ι θ εςφαλμζνθ αρίκμθςθ των ψθφοδελτίων.

Άρ κ ρο 48 Ρρ οκ ες μί α γι α τ θν ά ςκ θς θ ζν ςτ ας θσ

1. Θ ζνςταςθ αςκείται μζςα ςε προκεςμία επτά (7) θμερϊν από τθ λιξθ του χρόνου ζκκεςθσ τθσ πράξθσ, με τθν οποία ανακθρφςςονται οι επιτυχόντεσ και οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί, κακϊσ και οι υποψιφιοι κάκε ςυνδυαςμοφ που εκλζγονται ωσ τακτικοί ι αναπλθρωματικοί, κατά το άρκρο 44 του παρόντοσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

2. Θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν παρεκτείνεται ςε καμία περίπτωςθ.

79

Άρ κ ρο 49 Δια δικ α ςί α εκ δί κα ς θσ τ θσ ζν ςτ α ς θσ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Για τα κζματα τθσ προδικαςίασ, τθσ κφριασ διαδικαςίασ, τθσ παρζμβαςθσ, τθσ αντζνςταςθσ, τθσ αποδεικτικισ διαδικαςίασ, του παρεμπίπτοντοσ ελζγχου, τθσ απόφαςθσ του δικαςτθρίου, κακϊσ και τθσ γνωςτοποίθςισ τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 253 ζωσ και 260 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, ο οποίοσ και εφαρμόηεται για κάκε ςχετικό κζμα, που δεν ρυκμίηεται, ειδικϊσ, από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ξάκε άλλθ διάταξθ που ρυκμίηει τα ίδια κζματα διαφορετικά καταργείται. 2. Σ κατά το άρκρο 258 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ παρεμπίπτων ζλεγχοσ τθσ εγγραφισ, μετεγγραφισ ι διαγραφισ εκλογζα ςτουσ ι από τουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του οικείου διμου, χωρεί κατά των πράξεων αυτϊν μόνον αν αυτζσ ζγιναν κατά τθ ςφνταξθ ι ανακεϊρθςθ των εκλογικϊν καταλόγων κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, που προθγείται τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ των δθμοτικϊν εκλογϊν. 3. Αίτθςθ ανακεϊρθςθσ, τριτανακοπι και αίτθςθ ερμθνείασ ι διόρκωςθσ αςκοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 261 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ.

Άρ κ ρο 50 Αίτ θς θ αν αί ρε ς θσ

1. Ξατά των αποφάςεων που εκδόκθκαν από τα τριμελι διοικθτικά πρωτοδικεία χωρεί αίτθςθ αναιρζςεωσ ενϊπιον του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν παρζλευςθ του πενκθμζρου που ορίηεται ςτο άρκρο 260 παράγραφοσ 1 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ. 2. Τταν αςκείται αίτθςθ αναιρζςεωσ δεν χορθγείται αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ αναιρεςιβαλλόμενθσ απόφαςθσ. 3. Θ απόφαςθ του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν, το βραδφτερο, από τθν περιζλευςθ τθσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ ςε αυτό. 4. Αν θ τελεςίδικθ απόφαςθ, βάςει τθσ οποίασ μεταβλικθκε με οποιονδιποτε τρόπο θ αρχικι εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, αναιρεκεί και κρικεί κατ’ ουςίαν θ διαφορά από το αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο, εκείνοι που ανακθρφςςονται ωσ επιτυχόντεσ μετά τθν απόφαςθ κεωροφνται ότι εγκαταςτάκθκαν αναδρομικά, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 9 του παρόντοσ. Θ αναδρομικι αυτι εγκατάςταςθ δεν κίγει το κφροσ των πράξεων που εκδόκθκαν ι δθμοςιεφκθκαν από τισ αρχζσ των οποίων θ εκλογι ακυρϊκθκε

Άρ κ ρο 51 Ε πα νά λ θ ψθ τ θσ εκ λο γι σ ς ε π ερ ίπτ ω ς θ α κφ ρω ς θσ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

από το αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο.

80


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Αν ακυρωκεί θ εκλογι για παράβαςθ νόμου ι για οποιαδιποτε πλθμμζλεια, επαναλαμβάνεται θ ψθφοφορία ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ υποψθφίουσ, που είχαν ανακθρυχκεί νόμιμα. 2. Σ διμαρχοσ εκδίδει χωρίσ κακυςτζρθςθ πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τουσ δθμότεσ εκλογείσ για τθν επανάλθψθ τθσ εκλογισ για τον υπολειπόμενο χρόνο τθσ δθμοτικισ περιόδου. Ψο πρόγραμμα δθμοςιεφεται με τοιχοκόλλθςθ δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ζχει οριςτεί για τθν ψθφοφορία και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου.

Άρ κ ρο 52 Ορ κωμο ςί α τ ω ν δ θμ ο τ ι κϊ ν αρ χϊ ν

1. Πετά τθν ανακιρυξθ του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν ο διμαρχοσ, οι δθμοτικοί ςφμβουλοι, οι ςφμβουλοι του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ και οι τοπικοί εκπρόςωποι κοινοτιτων πριν από τθν θμζρα εγκατάςταςθσ και ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ δίνουν τον ακόλουκο όρκο: «Σρκίηομαι να είμαι πιςτόσ ςτθν πατρίδα, να υπακοφω ςτο Χφνταγμα και ςτουσ νόμουσ και να εκπλθρϊνω τίμια και ευςυνείδθτα τα κακικοντά μου». 2. Θ ορκωμοςία γίνεται ςτο κατάςτθμα του διμου ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, τθσ οποίασ ο ακριβισ χρόνοσ (θμερομθνία και ϊρα) ορίηεται από τον εκλεγζντα διμαρχο. 3. Για τθν ορκωμοςία ςυντάςςεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το διμαρχο, τουσ ςυμβοφλουσ και τουσ τοπικοφσ εκπροςϊπουσ που ορκίςτθκαν. Ψο πρακτικό αυτό ςυντάςςεται ςε δφο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ζνα αντίτυπο παραμζνει ςτο διμο και το άλλο αποςτζλλεται ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Ψα προαναφερόμενα πρόςωπα αναλαμβάνουν τα κακικοντά τουσ από τθν θμζρα τθσ εγκατάςταςθσ. 4. Χε όςεσ περιπτϊςεισ θ ορκωμοςία δεν πραγματοποιικθκε για λόγουσ αντικειμενικισ αδυναμίασ, ο διμαρχοσ καλεί τον επιτυχόντα προσ ορκωμοςία εντόσ πζντε (5) θμερϊν, αφότου του γνωςτοποιικθκε θ άρςθ των λόγων. 5. Αν γίνει δεκτι θ ζνςταςθ που αςκικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 47 και ακυρωκεί από το αρμόδιο δικαςτιριο θ απόφαςθ του άρκρου 44, θ διαδικαςία των προθγοφμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με

e-book τρίτθ ζκδοςθ

πρωτοβουλία του δθμάρχου που εκλζγεται με βάςθ τθ δικαςτικι απόφαςθ.

81

Άρ κ ρο 53 Απ οποί θ ς θ εκ λο γι σ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Αιρετόσ ο οποίοσ δεν αποποιείται τθν εκλογι του τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ δθμοτικισ περιόδου, κεωρείται ότι τθν ζχει αποδεχκεί. 2. Αιρετόσ ο οποίοσ δεν αποποιείται τθν εκλογι του και δεν δίδει τον όρκο του προθγοφμενου άρκρου μζςα ςτθν ανωτζρω προκεςμία, εκπίπτει αυτοδικαίωσ. Θ ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ εκδίδεται από τον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ.

Άρ κ ρο 54 Ρα ρ αίτθ ς θ αιρ ετ ϊ ν

1. Θ παραίτθςθ του δθμάρχου υποβάλλεται εγγράφωσ ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και γίνεται οριςτικι, αφότου ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ τθν αποδεχκεί ι μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μθνόσ από τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςτο πρωτόκολλο. 2. O διμαρχοσ που παραιτείται προκειμζνου να κζςει υποψθφιότθτα ςτισ βουλευτικζσ εκλογζσ μπορεί, εφόςον το επικυμεί, να καταλάβει κζςθ δθμοτικοφ ςυμβοφλου και, ςτθν περίπτωςθ αυτι, κεωρείται ότι είναι ο πρϊτοσ ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ δθμοτικόσ ςφμβουλοσ. Ψθ βοφλθςι του αυτι γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςυνυποβάλλοντασ τθ διλωςθ παραίτθςισ του από το αξίωμα. Θ κζςθ του δθμοτικοφ ςυμβοφλου καταλαμβάνεται από τθν θμερομθνία εκλογισ του νζου δθμάρχου. 3. Θ παραίτθςθ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων, των ςυμβοφλων των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων και των εκπροςϊπων των τοπικϊν κοινοτιτων υποβάλλεται εγγράφωσ ςτον οικείο διμαρχο και γίνεται οριςτικι, αφότου ο διμαρχοσ τθν αποδεχκεί ι μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μθνόσ από τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ διλωςθσ ςτο πρωτόκολλο. 4. Χε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ παραίτθςθ των αιρετϊν των διμων από τισ κζςεισ που κατζχουν, ωσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ, υποβάλλεται γραπτϊσ ςτα όργανα, τα οποία τουσ εξζλεξαν ι τουσ διόριςαν. Θ εκλογι ι ο οριςμόσ αντικαταςτατϊν τουσ γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ περιόδου, κατά τθν οποία οι παραιτθκζντεσ αςκοφςαν κακικοντα. Θ παραίτθςθ κεωρείται ότι ζγινε αποδεκτι μετά τθν παρζλευςθ ενόσ μινα από τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ

Ειδικζσ διατάξεισ που ρυκμίηουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολισ και αποδοχισ παραίτθςθσ, κακϊσ και αντικατάςταςθσ των παραιτουμζνων εξακολουκοφν να ιςχφουν.

Άρ κ ρο 55

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αίτθςθσ ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ.

82


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Αν α πλ ι ρω ςθ με λϊ ν

1. Ψισ ζδρεσ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων και των ςυμβοφλων των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων, κακϊσ και τισ κζςεισ των εκπροςϊπων των τοπικϊν κοινοτιτων που για οποιονδιποτε λόγο μζνουν κενζσ, καταλαμβάνουν οι αναπλθρωματικοί του ίδιου ςυνδυαςμοφ. 2. Σ διμαρχοσ καλεί αμζςωσ τουσ αναπλθρωματικοφσ ςυμβοφλουσ, με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ, και αυτοί οφείλουν να παρουςιαςτοφν για ορκωμοςία μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ αφότου τουσ επιδόκθκε θ πρόςκλθςθ. Θ ορκωμοςία γίνεται ενϊπιον του δθμάρχου. Αν δεν εμφανιςκοφν ςτθν προκεςμία αυτι αποβάλλουν αυτοδικαίωσ τθν ιδιότθτα του αναπλθρωματικοφ. 3. Αν εξαντλθκεί ο αρικμόσ των αναπλθρωματικϊν του ςυνδυαςμοφ αυτοφ, καλοφνται να καταλάβουν τισ κζςεισ που ζμειναν κενζσ, για οποιονδιποτε λόγο, αναπλθρωματικοί από άλλουσ ςυνδυαςμοφσ, με τθ ςειρά τθσ εκλογικισ τουσ δφναμθσ και με τθ ςειρά που ζχουν ανακθρυχκεί οι αναπλθρωματικοί κάκε ςυνδυαςμοφ. 4. Χτθν περίπτωςθ κζςθσ ςε αργία μελϊν δθμοτικϊν ςυμβουλίων ι ςυμβουλίων δθμοτικϊν κοινοτιτων, εάν ο αρικμόσ των μελϊν που απομζνουν είναι μικρότεροσ από τον αρικμό των μελϊν που απαιτείται για τθν απαρτία, ο διμαρχοσ για το μζχρι λιξθσ τθσ αργίασ χρόνο, καλεί αναπλθρωματικοφσ ςυμβοφλουσ από το ςυνδυαςμό ςτον οποίο ανικουν αυτοί που ζχουν τεκεί ςε αργία με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ. Χε περίπτωςθ κζςθσ ςε αργία μελϊν ςυμβουλίων τοπικϊν κοινοτιτων ι τοπικϊν εκπροςϊπων, ο διμαρχοσ για το μζχρι λιξθσ τθσ αργίασ χρόνο καλεί τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ. 5. Αν μείνουν κενζσ ζδρεσ ςυμβοφλων των ςυνδυαςμϊν και δεν υπάρχουν αναπλθρωματικοί κανενόσ ςυνδυαςμοφ, ο περιφερειάρχθσ προκθρφςςει, ςε δφο (2) μινεσ το αργότερο, τθν εκλογι τόςων ςυμβοφλων όςεσ είναι οι κενζσ ζδρεσ και ιςάρικμων αναπλθρωματικϊν. 6. Χτθν αναπλθρωματικι εκλογι εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου που αφοροφν τθν υποβολι υποψθφιότθτασ και τθν κατάρτιςθ ςυνδυαςμϊν. Σι κενζσ κζςεισ κατανζμονται ανάμεςα ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυγκζντρωςαν ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον του ςυνόλου των εγκφρων ψθφοδελτίων, αναλόγωσ με τθν εκλογικι δφναμθ του κακενόσ από αυτοφσ. 7. Χτο τελευταίο όμωσ ζτοσ τθσ δθμοτικισ περιόδου γίνεται εκλογι, μόνον αν οι ςφμβουλοι που ζχουν απομείνει δεν αρκοφν για τθν φπαρξθ απαρτίασ. 8. Ψα δθμοτικά ςυμβοφλια λειτουργοφν νόμιμα, ζςτω και με ελλιπι ςφνκεςθ που δεν μπορεί πάντωσ να είναι κατϊτερθ από τον αρικμό των μελϊν που απαιτείται για τθν απαρτία, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου μζλθ e-book τρίτθ ζκδοςθ

δθμοτικοφ ςυμβουλίου αποποιθκοφν τθν εκλογι τουσ, παραιτθκοφν, αποβιϊςουν, εκπζςουν ι τεκοφν ςε

83

αργία ι αν οι ζδρεσ μείνουν κενζσ για οποιονδιποτε άλλο λόγο και μζχρι οι κενζσ κζςεισ να ςυμπλθρωκοφν με αναπλιρωςθ ι με εκλογζσ ι με τθ λιξθ του χρόνου τθσ αργίασ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

9. Για τθ λιψθ αποφάςεων των δθμοτικϊν ςυμβουλίων θ απαρτία και οι απαραίτθτεσ πλειοψθφίεσ υπολογίηονται με βάςθ τον αρικμό των δθμοτικϊν ςυμβοφλων που ζχουν ορκιςκεί και εγκαταςτακεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 52 και 9 του παρόντοσ. 10. Τταν το δθμοτικό ςυμβοφλιο δεν μπορεί να λειτουργιςει νόμιμα, επειδι υπάρχει ζλλειψθ μελϊν του, αναςτζλλονται κάκε είδουσ προκεςμίεσ, των οποίων θ τιρθςθ εξαρτάται από απόφαςθ του ςυμβουλίου, μζχρι να καταςτεί δυνατι θ νόμιμθ λειτουργία του.

Άρ κ ρο 56 Εκ λο γι εξ αιτ ί ασ δι ά λυ ς θσ ςυ μ βο υ λίω ν

1. Αν ζνα δθμοτικό ςυμβοφλιο διαλυκεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 237, ο περιφερειάρχθσ προκθρφςςει εκλογζσ ζνα (1) μινα το αργότερο από τθ διάλυςθ. Ξατά τθν εκλογι αυτι εκλζγονται και αναπλθρωματικοί. 2. Αν ζνα δθμοτικό ςυμβοφλιο διαλυκεί, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, ςυμπαραςφρει και τα μζλθ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων, κακϊσ και τουσ τοπικοφσ εκπροςϊπουσ κοινοτιτων. Τταν προκθρυχκεί θ εκλογι νζου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τότε, κατά τθν εκλογι αυτι, εκλζγονται και τα μζλθ των δθμοτικϊν ι τοπικϊν ςυμβουλίων και οι τοπικοί εκπρόςωποι.

Άρ κ ρο 57 Μ ετα β ατικ ζσ δι ατ ά ξεισ

Για τισ δθμοτικζσ εκλογζσ του Ροεμβρίου 2010, όπου αναφζρεται ςτισ διατάξεισ ο περιφερειάρχθσ, νοείται ο νομάρχθσ ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του οποίου ανικει ο ςυγκεκριμζνοσ διμοσ, και όπου αναφζρεται ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, νοείται ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Υεριφζρειασ ςτθ

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Γ ϋ ΣΥ ΣΤ ΘΜ Α ΔΙ Α Κ ΥΒ Ε΢ Ν ΘΣ ΘΣ Άρ κ ρο 58 Αρ μο διότ θτ εσ τ ο υ δθ μά ρχ ο υ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

διοικθτικι περιφζρεια του οποίου ανικει ο ςυγκεκριμζνοσ διμοσ.

84


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Σ διμαρχοσ προαςπίηει τα τοπικά ςυμφζροντα, κατευκφνει τισ δράςεισ του διμου για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου ανάπτυξθσ, διαςφαλίηει τθν ενότθτα τθσ τοπικισ κοινωνίασ και αςκεί τα κακικοντά του με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ. Ειδικότερα, ο διμαρχοσ: α) Eκπροςωπεί το διμο ςτα δικαςτιρια και ςε κάκε δθμόςια αρχι. β) Eκτελεί τισ αποφάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τθσ οικονομικισ και τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ. H μθ εκτζλεςθ των αποφάςεων αυτϊν ςυνιςτά ςοβαρι πεικαρχικι παράβαςθ κακικοντοσ. γ) Σρίηει τουσ αντιδθμάρχουσ, ςυγκαλεί και προεδρεφει τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και ςυντονίηει τθν υλοποίθςθ των αποφάςεϊν τθσ. δ) Eίναι προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν του διμου. ίσ προϊςτάμενοσ όλου του προςωπικοφ του διμου εκδίδει τισ πράξεισ που προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για το διοριςμό, τισ κάκε είδουσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και τθν άςκθςθ του πεικαρχικοφ ελζγχου. ε) Χυνυπογράφει τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ και τα χρθματικά εντάλματα πλθρωμισ των δαπανϊν, οι οποίεσ ζχουν εκκακαριςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου. ςτ) Ωπογράφει τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο διμοσ. η) Εκδίδει τισ άδειεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ που διζπουν τισ αρμοδιότθτεσ του διμου. θ) Εκδίδει πιςτοποιθτικά προςωπικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ των δθμοτϊν, κακϊσ και τισ βεβαιϊςεισ μόνιμθσ κατοικίασ. κ) Χυνιςτά ομάδεσ εργαςίασ και ομάδεσ διοίκθςθσ ζργου από μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, υπαλλιλουσ του διμου, υπαλλιλουσ του δθμόςιου τομζα ι ιδιϊτεσ για τθ μελζτθ και επεξεργαςία κεμάτων του διμου, κακορίηοντασ τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. «ι. Μπορεί να ανακζτει, χωρίσ αμοιβι, τθν εποπτεία και το ςυντονιςμό ςυγκεκριμζνων δράςεων του διμου ςε μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.»

13

2. Τταν δθμιουργείται άμεςοσ και προφανισ κίνδυνοσ ι απειλείται άμεςθ ηθμία των δθμοτικϊν ςυμφερόντων από τθν αναβολι λιψθσ απόφαςθσ, ο διμαρχοσ μπορεί να αποφαςίςει για κζματα που ανικουν ςτθν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αρμοδιότθτα τθσ οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ. Χτθν περίπτωςθ αυτι οφείλει να υποβάλει

85

προσ ζγκριςθ τθ ςχετικι απόφαςι του κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ.

13

Υροςκικθ περίπτωςθσ ιϋ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 58 του ν. 3852/2010, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 44 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Χε περίπτωςθ όπου τα ιδιωτικά ςυμφζροντα του δθμάρχου ι ςυγγενι του ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ςυγκροφονται με τα ςυμφζροντα του διμου, ο διμαρχοσ υποχρεοφται να απζχει και τα αντίςτοιχα κακικοντα αςκεί αντιδιμαρχοσ ι ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ορίηεται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο. Θ μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρι πεικαρχικι παράβαςθ κακικοντοσ. 4. Χτισ περιπτϊςεισ που ο διμαρχοσ εκτελεί αποφάςεισ ςφμφωνα με τθ ρφκμιςθ του εδαφίου βϋ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ, δεν υπζχει αςτικι, ποινικι και πεικαρχικι ευκφνθ, εφόςον αυτζσ δεν ζχουν ακυρωκεί, ανακλθκεί ι αναςταλεί. 5. Σ διμαρχοσ δεν κεωρείται υπόλογοσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 25 του π.δ. 774/1980 (άΕΞ 189 Αϋ), όπωσ ιςχφει, και ςε βάροσ του επιτρζπεται καταλογιςμόσ μόνο για δόλο ι βαριά αμζλεια. 6. Σι ρυκμίςεισ των παραγράφων 4 και 5 ιςχφουν και για τουσ αντιδθμάρχουσ όταν ςε αυτοφσ ανατίκεται θ άςκθςθ αρμοδιοτιτων του δθμάρχου.

Άρ κ ρο 59 Αντ ιδ ιμ αρ χο ι

14

1. Ψο διμαρχο επικουροφν οι αντιδιμαρχοι. Αντιδιμαρχοι είναι οι ςφμβουλοι τθσ πλειοψθφίασ που ορίηει ο διμαρχοσ και ςτουσ οποίουσ μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων κακ’ φλθν και κατά τόπο. Σι κατά τόπον αρμοδιότθτεσ αςκοφνται ςτα όρια μιασ ι περιςςότερων δθμοτικϊν ενοτιτων τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του παρόντοσ. 2. Σ αρικμόσ των αντιδθμάρχων ςτουσ διμουσ που προζρχονται από ςυνζνωςθ κατά τον παρόντα νόμο ορίηεται ωσ εξισ: Χε διμουσ με πλθκυςμό ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ δφο (2) αντιδιμαρχοι, ενϊ ςε διμουσ με πλθκυςμό πάνω από πζντε χιλιάδεσ ζναν (5.001) και ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ τζςςερισ (4). Χε διμουσ που ζχουν πλθκυςμό από είκοςι χιλιάδεσ ζναν (20.001) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ πζντε (5) αντιδιμαρχοι, ενϊ ςε διμουσ από πενιντα χιλιάδεσ ζναν (50.001) ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ ζξι (6) αντιδιμαρχοι. Χε διμουσ από εκατό χιλιάδεσ ζναν (100.001) κατοίκουσ και άνω ορίηονται ζωσ οκτϊ (8) αντιδιμαρχοι. Σ αρικμόσ των αντιδθμάρχων αυξάνεται κατά ζναν (1), εάν ο αρικμόσ των δθμοτικϊν ενοτιτων που

14

Πε τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 44 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011) ορίςκθκε:«Για τθν υποςτιριξθ τυφλοφ αντιδθμάρχου επιτρζπεται θ πρόςλθψθ ιδιαίτερου γραμματζα-βοθκοφ για όςο διάςτθμα ο αντιδιμαρχοσ αςκεί τα κακικοντά του. Για τθν πρόςλθψι του και τθν υπθρεςιακι του κατάςταςθ εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 162 του ν. 3584/2007 (Αϋ 143).»

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυνενϊκθκαν είναι από πζντε (5) ζωσ και επτά (7), κατά δφο (2) εάν ο αρικμόσ των δθμοτικϊν ενοτιτων είναι

86


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

από οκτϊ (8) ζωσ και εννζα (9) και κατά τρεισ (3) εάν ο αρικμόσ των δθμοτικϊν ενοτιτων είναι δζκα (10) και ανϊτεροσ. «Στουσ νθςιωτικοφσ διμουσ ο αρικμόσ των αντιδθμάρχων που ορίηεται βάςει του πλθκυςμοφ τουσ αυξάνεται ιςάρικμα με τον αρικμό των δθμοτικϊν κοινοτιτων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2. Στισ επιπλζον κζςεισ των αντιδθμάρχων, οι οποίοι αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ ςφμφωνα με το άρκρο 207, ορίηονται ςφμβουλοι τθσ πλειοψθφίασ, οι οποίοι ζχουν εκλεγεί ςτθν εκλογικι περιφζρεια όπου ανικει θ νθςιωτικι δθμοτικι κοινότθτα και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχει ςτθν πλθςιζςτερθ εκλογικι περιφζρεια.»

15

3. Σ αρικμόσ των αντιδθμάρχων ςτουσ διμουσ που δεν προζρχονται από ςυνζνωςθ Σ.Ψ.Α. κατά τον παρόντα νόμο ορίηεται ωσ εξισ: Χε διμουσ με πλθκυςμό ζωσ δφο χιλιάδεσ (2.000) κατοίκουσ ορίηεται ζνασ (1) αντιδιμαρχοσ. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό από δφο χιλιάδεσ ζναν (2.001) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ δφο (2) αντιδιμαρχοι. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό από δζκα χιλιάδεσ ζναν (10.001) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ τρεισ (3) αντιδιμαρχοι. Από είκοςι χιλιάδεσ ζναν (20.001) ζωσ ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) κατοίκουσ ορίηονται ζωσ τζςςερισ (4) αντιδιμαρχοι. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό ςαράντα χιλιάδεσ ζναν (40.001) κατοίκουσ ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) ορίηονται ζωσ πζντε (5) αντιδιμαρχοι. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό εκτατό χιλιάδεσ ζναν (100.001) κατοίκουσ και άνω που διαιροφνται ςε δθμοτικζσ κοινότθτεσ ο αρικμόσ των αντιδθμάρχων είναι ίςοσ με τον αρικμό των δθμοτικϊν κοινοτιτων και μπορεί να αυξθκεί κατά τρεισ (3). 4. Σι αντιδιμαρχοι εκτόσ των κακ’ φλθν αρμοδιοτιτων που μεταβιβάηει ςε αυτοφσ ο διμαρχοσ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται οπωςδιποτε και οι αρμοδιότθτεσ για κζματα διαφάνειασ και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, αςκοφν και τισ ακόλουκεσ κατά τόπον αρμοδιότθτεσ: α) Ζχουν τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθ δθμοτικι ενότθτα. β) Υαρακολουκοφν τθν εξζλιξθ των ζργων και των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτθ δθμοτικι ενότθτα. γ) Περιμνοφν για τθν καλι κατάςταςθ και λειτουργία του εξοπλιςμοφ που βρίςκεται ςτθ δθμοτικι ενότθτα. δ) Ωπογράφουν με εξουςιοδότθςθ του δθμάρχου, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιθτικά και λοιπά διοικθτικά ζγγραφα που εκδίδονται από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. ε) Χυνεργάηονται με τουσ προζδρουσ των τοπικϊν και δθμοτικϊν κοινοτιτων και τουσ εκπροςϊπουσ των τοπι-

e-book τρίτθ ζκδοςθ

κϊν κοινοτιτων για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων τουσ.

87

15

Αντικατάςταςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 59 του ν. 3852/2010 με τισ διατάξεισ τθσ

παραγράφου 1 του άρκρου 44 του ν.3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ςτ) Αςκοφν κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που μπορεί να τουσ μεταβιβάηει με απόφαςι του ο διμαρχοσ, που αφορά τθ δθμοτικι ενότθτα. 5. Θ κθτεία των αντιδθμάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δυόμιςι ετϊν. Ξατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ δεν μποροφν να εκλεγοφν μζλθ του προεδρείου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Θ ανάκλθςθ αντιδθμάρχου πριν τθ λιξθ τθσ κθτείασ του είναι δυνατι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμάρχου. 6. Θ απόφαςθ του δθμάρχου με τθν οποία ορίηονται οι αντιδιμαρχοι και τουσ μεταβιβάηονται αρμοδιότθτεσ κατά τθν παράγραφο 1 του παρόντοσ δθμοςιεφεται ςε μία τουλάχιςτον θμεριςια εφθμερίδα και, αν δεν υπάρχει θμεριςια, ςε μία εβδομαδιαία εφθμερίδα τθσ πρωτεφουςασ του νομοφ και αναρτάται και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. 7. Αν ο αντιδιμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, τισ αρμοδιότθτζσ του αςκεί ο ίδιοσ ο διμαρχοσ. Ψισ κατά τόπον αρμοδιότθτεσ του αντιδθμάρχου που απουςιάηει ι κωλφεται αςκεί άλλοσ αντιδιμαρχοσ που ορίηεται από τον διμαρχο ι ο ίδιοσ ο διμαρχοσ.

Άρ κ ρο 60 Εκ λο γι ν ζου δι μα ρ χο υ

1. Αν θ κζςθ του δθμάρχου μείνει κενι για οποιονδιποτε λόγο, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν αφότου κενϊκθκε θ κζςθ, οι ςφμβουλοι του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ ςυνζρχονται ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, φςτερα από πρόςκλθςθ του ςυμβοφλου του ςυνδυαςμοφ αυτοφ, που ζχει εκλεγεί με τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτιμιςεωσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, εκείνου που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ, κατά ςειρά, ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου και εκλζγουν με μυςτικι ψθφοφορία και με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των ςυμβοφλων του ςυνδυαςμοφ, ζναν από αυτοφσ, ωσ διμαρχο. Χτθ ςυνεδρίαςθ προεδρεφει εκείνοσ που ςυγκάλεςε το ςυμβοφλιο. Θ πρόςκλθςθ επιδίδεται με οποιοδιποτε δθμόςιο όργανο ι όργανο του διμου, ακόμθ και τθν παραμονι τθσ ςυνεδριάςεωσ. 2. Αν φςτερα από δφο διαδοχικζσ ψθφοφορίεσ κανείσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν πλειοψθφία που απαιτεί θ παράγραφοσ 1 γίνεται τρίτθ ψθφοφορία, κατά τθν οποία εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία. Τλεσ οι ψθφοφορίεσ γίνονται ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ. Αν ςτθν τρίτθ ψθφοφορία δφο ι περιςςότεροι ζλαβαν ίςο αρικμό ψιφων γίνεται κλιρωςθ ανάμεςά τουσ. Για τθν εκλογι αυτι γίνεται

3. Αν δεν επιτευχκεί εκλογι για οποιονδιποτε λόγο ι αν θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι και εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

λεπτομερισ μνεία ςτα πρακτικά.

88


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Αν και ςτθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ δεν επιτευχκεί εκλογι ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν υπιρξε απαρτία, διενεργείται τρίτθ ςυνεδρίαςθ κατά τθν οποία εκλζγεται αυτόσ που κα λάβει το μεγαλφτερο αρικμό ψιφων και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ διενεργείται κλιρωςθ. 5. Ξάκε απόφαςθ ςχετικι με τθν εκλογι του δθμάρχου υποβάλλεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) θμερϊν ςτον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ, ο οποίοσ αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από προςφυγι ενόσ δθμότθ διμου ελζγχει τθ νομιμότθτά τθσ και εκδίδει απόφαςθ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ το αργότερο, αφότου τθν ζλαβε. Αν ο Ελεγκτισ Ρομιμότθτασ ακυρϊςει τθν εκλογι του δθμάρχου, οι ςφμβουλοι ςυνζρχονται πάλι για να εκλζξουν τον διμαρχο πζντε (5) θμζρεσ μετά τθν περιζλευςθ τθσ ακυρωτικισ αποφάςεωσ ςτο διμο. 6. Αν αυτόσ που ζχει εκλεγεί διμαρχοσ αποποιθκεί τθν εκλογι του, αποβιϊςει ι ακυρωκεί θ εκλογι του ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μζχρι τθν εγκατάςταςθ των αρχϊν του διμου, μετά τθν εγκατάςταςι τουσ και μζχρι να εκλεγεί νζοσ διμαρχοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ και 4, τα κακικοντά του εκτελεί, ο ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ, που ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ ςτο πολυπλθκζςτερο διαμζριςμα και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ. Θ προκεςμία τθσ παραγράφου 1 για τθν εκλογι νζου δθμάρχου αρχίηει από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ των αρχϊν του διμου. Χε όλεσ τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου ο Ελεγκτισ Ρομιμότθτασ εκδίδει διαπιςτωτικι πράξθ.

Άρ κ ρο 61 Υπο χ ρεϊ ς εισ δ θμά ρ χο υ , αντ ι δ θμ άρ χου κα ι με λ ϊν ε πιτ ροπ ϊν

1. Σ διμαρχοσ, ο αντιδιμαρχοσ και τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ κα πρζπει: α) να εκπλθρϊνουν ευςυνείδθτα τισ υποχρεϊςεισ τουσ και να αςκοφν τα κακικοντά τουσ με γνϊμονα τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, β) να ςζβονται και να διαςφαλίηουν τα δικαιϊματα των πολιτϊν και να μεριμνοφν για τθν κακολικι εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ προσ το διμο χωρίσ διακρίςεισ ςε βάροσ οποιουδιποτε προςϊπου ι του κοινοφ ςυμφζροντοσ, γ) να δθλϊνουν κάκε προςωπικό ςυμφζρον (ιδιοκτθςιακό ι οικογενειακό) που ζχουν ςε ςχζςθ με κζματα του

e-book τρίτθ ζκδοςθ

διμου,

89

δ) να ενκαρρφνουν και να προωκοφν κάκε μζτρο που προάγει τθ διαφάνεια και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ και λειτουργίασ του διμου. 2. Πε ευκφνθ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων ςε κάκε διμο:


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

α) καταρτίηονται κϊδικεσ δεοντολογίασ για τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ τουσ εντόσ εξαμινου από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ του άρκρου 21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (άΕΞ 263 Αϋ), β) διαςφαλίηεται ότι οι κϊδικεσ δεοντολογίασ διανζμονται ςτουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ, τισ κεντρικζσ αρχζσ, άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ και ςτο κοινό, χρθςιμοποιϊντασ κάκε πρόςφορο μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνων και των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ και επικοινωνίασ. 3. Σ διμαρχοσ και ο αντιδιμαρχοσ υποχρεοφνται να απαντοφν εγγράφωσ ι προφορικϊσ, ςτα ερωτιματα που τουσ υποβάλλουν τα μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου μζςα ςε ζνα (1) μινα. 4. Σ διμαρχοσ, ο αντιδιμαρχοσ και τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ είναι υποχρεωμζνοι να υποβάλλουν τθν ετιςια διλωςθ για τθν περιουςιακι τουσ κατάςταςθ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και να τθ δθμοςιοποιοφν με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. 5. Σ διμαρχοσ και ο αντιδιμαρχοσ δεν επιτρζπεται να απουςιάςουν περιςςότερο από τριάντα (30) θμζρεσ ςυνολικά κάκε χρόνο, χωρίσ άδεια του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. H απουςία αυτι μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικοφσ λόγουσ, ζωσ τρεισ (3) μινεσ, με άδεια του ςυμβουλίου. 6. Σ διμαρχοσ και ο αντιδιμαρχοσ είναι υποχρεωμζνοι να κατοικοφν ςτο διμο με εξαίρεςθ τουσ δθμάρχουσ και αντιδθμάρχουσ των διμων των Ρομϊν Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ.

Άρ κ ρο 62 Σφ ςτ α ςθ και λειτ ο υ ργί α Εκ τ ε λε ςτ ι κι σ Επι τρο πι σ

1. Χε όλουσ τουσ διμουσ που ζχουν περιςςότερουσ από ζναν αντιδιμαρχο ςυνιςτάται εκτελεςτικι επιτροπι ςτθν οποία μετζχουν ο διμαρχοσ και οι αντιδιμαρχοι. Θ εκτελεςτικι επιτροπι είναι ςυλλογικό ςυντονιςτικό και εκτελεςτικό όργανο του διμου και παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ δθμοτικισ πολιτικισ ςε όλουσ τουσ τομείσ κακϊσ και τθν εφαρμογι του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου του διμου, του μεςοχρόνιου, ετιςιου και πενταετοφσ προγράμματοσ δράςθσ. 2. Υρόεδροσ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ είναι ο διμαρχοσ. Χτισ ςυνεδριάςεισ καλείται ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ, όταν ςυηθτείται κζμα που τθν αφοροφν ειδικά, κακϊσ και οι πρόεδροι των νομικϊν προςϊπων του διμου και άλλοι υπθρεςιακοί παράγοντεσ όποτε τοφτο κρίνεται

3. Ωπάλλθλοσ του διμου τθρεί εγγράφωσ πρακτικά των ςυνεδριάςεων τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ.

Άρ κ ρο 63

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αναγκαίο.

90


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Αρ μο διότ θτ εσ

Θ εκτελεςτικι επιτροπι αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) Υαρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. β) Χυντονίηει τθν κατάρτιςθ και παρακολουκεί τθν εκτζλεςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, το οποίο και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο. γ) Ξαταρτίηει και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο το τεχνικό πρόγραμμα του διμου και ζχει τθν ευκφνθ τθσ υλοποίθςισ του. δ) Χυγκεντρϊνει και αξιολογεί τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν του διμου ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και ειςθγείται το προςχζδιο του προχπολογιςμοφ και το ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ προσ τθν οικονομικι επιτροπι. ε) Ζχει τθν ευκφνθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. ςτ) Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τα ςχζδια: i) Σργανιςμοφ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ, ii) Ξανονιςμοφ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία. η) Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο το Χχζδιο έάρτασ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων δθμοτϊν και κατοίκων και μεριμνά για τθν ζκδοςθ, ενθμζρωςθ και διακίνθςθ του Σδθγοφ του Δθμότθ, ςτον οποίο περιγράφονται οι διαδικαςίεσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ παροχισ των υπθρεςιϊν του διμου ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. θ) Ειςθγείται το ςχζδιο του κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και του κανονιςμοφ διαβοφλευςθσ. κ) Ειςθγείται τα ςχζδια αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν, ςε εναρμόνιςθ με τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ περιφζρειασ και του Ωπουργείου Υροςταςίασ του Υολίτθ. ι) Υαρακολουκεί, αξιολογεί και ςυντονίηει τθ δράςθ των νομικϊν προςϊπων και υπθρεςιϊν του διμου και

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ενθμερϊνει ςχετικά το δθμοτικό ςυμβοφλιο.

91

Άρ κ ρο 64 Εκ λο γι π ρο ε δρ είο υ δ θμ ο τ ικο φ ςυ μ βου λίου

1. Ψθν πρϊτθ Ξυριακι του Χεπτεμβρίου, τθσ ζναρξθσ τθσ δθμοτικισ περιόδου και τθν πρϊτθ Ξυριακι του μθνόσ Παρτίου του τρίτου ζτουσ αυτισ, το δθμοτικό ςυμβοφλιο ςυνζρχεται, φςτερα από πρόςκλθςθ του


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ςυμβοφλου του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, εκείνου που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ κατά ςειρά ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου. Χτθ ςυνεδρίαςθ αυτι, ςτθν οποία προεδρεφει ο ςφμβουλοσ που ςυγκάλεςε το ςυμβοφλιο, το ςϊμα εκλζγει, χωριςτά και με μυςτικι ψθφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματζα του. Σ πρόεδροσ προτείνεται από τον πλειοψθφιςαντα ςυνδυαςμό, ο αντιπρόεδροσ προτείνεται από τθ μείηονα παράταξθ τθσ μειοψθφίασ και ο γραμματζασ από τισ λοιπζσ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν προτείνεται από τθν παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ. Σ ςφμβουλοσ που προεδρεφει ανακζτει τα κακικοντα του ειδικοφ γραμματζα του ςυμβουλίου ςε ζναν από τουσ υπαλλιλουσ του διμου. 2. Για τθν εκλογι του προεδρείου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: Ξατά τθ ςυνεδρίαςθ που ζχει οριςτεί για τθν εκλογι του προεδρείου, ο πλειοψθφιςασ ςυνδυαςμόσ εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον υποψιφιο για το αξίωμα του προζδρου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Ωποψιφιοσ για το αξίωμα αυτό εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του πλειοψθφιςαντοσ ςυνδυαςμοφ. Εάν κανείσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, τότε θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τθ δεφτερθ αυτι ψθφοφορία δεν ςυγκεντρωκεί θ απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του πλειοψθφιςαντοσ ςυνδυαςμοφ ι υπάρξει ιςοψθφία, τότε διενεργείται και τρίτθ ψθφοφορία μεταξφ των δφο επικρατζςτερων υποψιφιων. Ξατά τθν τρίτθ ψθφοφορία εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τθ ςχετικι πλειοψθφία των παρόντων. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ γίνεται κλιρωςθ. Ψθν κλιρωςθ διενεργεί ο προεδρεφων ςφμβουλοσ. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ γίνεται θ εκλογι για τθν ανάδειξθ του υποψθφίου για το αξίωμα του αντιπροζδρου και του γραμματζα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Σι υποψιφιοι για τα αξιϊματα αυτά αναδεικνφονται κατά τον ίδιο τρόπο και με τθν ίδια διαδικαςία που ακολουκείται για τθν ανάδειξθ του προζδρου, ο μεν αντιπρόεδροσ από τουσ ςυμβοφλουσ τθσ μείηονοσ μειοψθφίασ ο δε γραμματζασ από το ςφνολο των ςυμβοφλων των λοιπϊν δθμοτικϊν παρατάξεων. Χε περίπτωςθ που θ μείηονα μειοψθφία δεν υποδείξει υποψιφιο αντιπρόεδρο ι θ ελάςςονα μειοψθφία δεν υποδείξει γραμματζα, αυτοί υποδεικνφονται από τθν ελάςςονα ι τθ μείηονα μειοψθφία αντίςτοιχα και ςε διαφορετικι περίπτωςθ από τθν πλειοψθφία. Πετά τθν εκλογι των υποψθφίων για τα αξιϊματα του προεδρείου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου διενεργείται θ εκλογι, από το ςφνολο των ςυμβοφλων, για τθν ανάδειξθ του προζδρου, του αντιπροζδρου και του γραμματζα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προτακείσ πρζπει να ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία του

απόλυτθ πλειοψθφία του προθγοφμενου εδαφίου, διενεργείται δεφτερθ ψθφοφορία. Εάν και κατά τθ δεφτερθ ψθφοφορία δεν ςυγκεντρωκεί θ απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν, τότε διενεργείται και τρίτθ ψθφοφορία κατά τθν οποία αρκεί θ φπαρξθ πλειοψθφίασ των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυνόλου των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Εάν κατά τθν πρϊτθ ψθφοφορία δεν ςυγκεντρωκεί θ

92


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Αν, για οποιονδιποτε λόγο, το ςυμβοφλιο δεν ςυγκλθκεί, όπωσ ορίηει θ παράγραφοσ 1, ςυνζρχεται χωρίσ πρόςκλθςθ τθν πρϊτθ Ξυριακι του Λανουαρίου ςτισ 10 το πρωί. Αν ο ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που πλειοψιφθςε απουςιάηει, τον αντικακιςτά ζνασ ςφμβουλοσ του ίδιου ςυνδυαςμοφ, κατά τθ ςειρά τθσ επιτυχίασ που προκφπτει από τθν απόφαςθ του δικαςτθρίου. 4. Αν δεν επιτευχκεί εκλογι για οποιονδιποτε λόγο ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι και εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2. Αν και ςτθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ δεν επιτευχκεί εκλογι ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, κεωρείται ότι εκλζγονται, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, πρόεδροσ και γραμματζασ, οι ςφμβουλοι του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζλαβαν κατά ςειρά τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, ςφμφωνα με τθ δικαςτικι απόφαςθ που τουσ ανακιρυξε, και αντιπρόεδροσ ο ςφμβουλοσ του πρϊτου επιλαχόντοσ ςυνδυαςμοφ τθσ μειοψθφίασ που ζλαβε τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια δικαςτικι απόφαςθ. 5. Ψα πρακτικά τθσ εκλογισ διαβιβάηονται μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ εκλογισ ςτον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ ο οποίοσ αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από προςφυγι δθμότθ ενϊπιόν του, θ οποία αςκείται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν, από τθ διενζργεια τθσ εκλογισ, αποφαίνεται, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ το αργότερο αφότου παρζλαβε τα πρακτικά, για τθ νομιμότθτα τθσ εκλογισ. 6. Αν ακυρωκεί οποιαδιποτε εκλογι για τα ανωτζρω αξιϊματα, επαναλαμβάνεται τθν πρϊτθ Ξυριακι, πζντε (5) θμζρεσ μετά τθν παραλαβι τθσ ακυρωτικισ απόφαςθσ. 7. Θ παραίτθςθ από το αξίωμα του προζδρου, αντιπροζδρου και του γραμματζα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου υποβάλλεται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο και γίνεται οριςτικι, αφότου πλθρωκεί θ αντίςτοιχθ κζςθ. Σ παραιτοφμενοσ παραμζνει ςφμβουλοσ και δεν μπορεί να επανεκλεγεί ςτο ίδιο αξίωμα μζςα ςτθν ίδια διετία. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ το ςυμβοφλιο, μετά τθν αποδοχι τθσ παραίτθςθσ, προβαίνει, κατά περίπτωςθ, ςτθν εκλογι νζου προζδρου, αντιπροζδρου ι γραμματζα κατά τον ίδιο τρόπο και τθν ίδια διαδικαςία των παραγράφων 1 και 2. 8. Θ εκλογι ςτθ κζςθ του αντιπροζδρου και του γραμματζα του δθμοτικοφ ςυμβουλίου δεν ςυνεπάγεται κϊ-

e-book τρίτθ ζκδοςθ

λυμα ςυμμετοχισ ςτισ επιτροπζσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου.

93

Άρ κ ρο 65 Αρ μο διότ θτ εσ τ ο υ δθ μο τ ικο φ ςυ μ βο υ λίου


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει για όλα τα κζματα που αφοροφν το διμο, εκτόσ από εκείνα που ανικουν εκ του νόμου ςτθν αρμοδιότθτα του δθμάρχου ι άλλου οργάνου του διμου ι το ίδιο το δθμοτικό ςυμβοφλιο μεταβίβαςε ςε επιτροπι του. 2. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο εκφράηει τισ κζςεισ του ςε κζματα τοπικοφ ενδιαφζροντοσ και γνωμοδοτεί όποτε δθμόςιεσ αρχζσ ι αρμόδια όργανα ηθτοφν τθ γνϊμθ του. 3. Σρίηει τουσ φόρουσ, τα τζλθ, τα δικαιϊματα και τισ ειςφορζσ. 4. Ξαταρτίηει με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του τον κανονιςμό λειτουργίασ του, με βάςθ τον πρότυπο κανονιςμό του άρκρου 67 του παρόντοσ. Αν δεν ζχει κεςπιςκεί κανονιςμόσ λειτουργίασ από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, τότε ιςχφει ο εν λόγω πρότυποσ κανονιςμόσ. 5. Ζνα (1) μινα πριν από τθ διενζργεια των εκλογϊν και μζχρι τθν εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν, το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει μόνο για κζματα που αναφζρονται ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ εξαιρετικά επείγουςασ και απρόβλεπτθσ ανάγκθσ. 6. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί με απόφαςι του να μεταβιβάηει ςτθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ, αρμοδιότθτζσ του ςχετικζσ με το αντικείμενό τθσ.

Άρ κ ρο 66 Δθμ οτικ ζσ Ρα ρ ατ ά ξει σ

1. Σι δθμοτικοί ςφμβουλοι ζχουν απεριόριςτο το δικαίωμα τθσ γνϊμθσ και τθσ ψιφου κατά ςυνείδθςθ. 2. Ψα μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ανικουν ςε δθμοτικζσ παρατάξεισ, ανάλογα με το ςυνδυαςμό με τον οποίο ζχουν εκλεγεί. 3. Επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ είναι ο ςφμβουλοσ που ιταν υποψιφιοσ διμαρχοσ και, ςτθν περίπτωςθ κανάτου, παραίτθςθσ ι αδυναμίασ του, ο ςφμβουλοσ που εκλζγεται από τθν πλειοψθφία των δθμοτικϊν ςυμβοφλων που ανικουν ςτθν παράταξθ. 4. Πζλοσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου μπορεί με γραπτι διλωςι του προσ το προεδρείο να ανεξαρτθτοποιθκεί

5. Εάν θ δθμοτικι παράταξθ ζχει τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) αυτϊν, είναι δυνατόν να διαγραφεί ςφμβουλοσ, ο οποίοσ είναι μζλοσ τθσ. 6. Ψο μζλοσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε από τθν παράταξι του δεν μπορεί να ενταχκεί ςε άλλθ παράταξθ και δεν μπορεί να εξακολουκιςει να είναι μζλοσ του προεδρείου ι τθσ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

από τθ δθμοτικι παράταξθ, με τθν οποία ζχει εκλεγεί.

οικονομικισ επιτροπισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ, όπου εκλζχτθκε ωσ μζλοσ τθσ παράταξθσ από τθν

94


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

οποία ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε, κακϊσ και να οριςκεί ι να παραμείνει αντιδιμαρχοσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του. Είναι δυνατι, όμωσ, θ επανζνταξι του ςτθν παράταξθ από τθν οποία ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε, εφόςον τοφτο γίνει δεκτό από τα δφο τρίτα (2/3) των μελϊν, προκειμζνου για παρατάξεισ που ζχουν τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ και από όλα τα μζλθ, προκειμζνου για παρατάξεισ με λιγότερα από τρία (3) μζλθ. 7. Για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία των δθμοτικϊν παρατάξεων θ δθμοτικι αρχι οφείλει να παραχωρεί ςε αυτζσ κατάλλθλα εξοπλιςμζνο χϊρο, κακϊσ και γραμματειακι υποςτιριξθ.

Άρ κ ρο 67 Σφ γκ λ θς θ το υ δ θμο τ ικο φ ςυ μ βο υ λίο υ

1. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο ςυνεδριάηει φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου τουλάχιςτον μία φορά το μινα. 2. Σ πρόεδροσ καλεί επίςθσ το ςυμβοφλιο ςε ςυνεδρίαςθ με γραπτι πρόςκλθςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όποτε το ηθτιςει ο διμαρχοσ ι θ οικονομικι ι θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ ι το ζνα τρίτο (1/3) τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του ςυμβουλίου ι το ςφνολο των ςυμβοφλων τθσ μειοψθφίασ. Χτισ δφο τελευταίεσ περιπτϊςεισ απαιτείται γραπτι αίτθςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Χτισ ίδιεσ περιπτϊςεισ δεν μπορεί να επανυποβλθκεί αίτθμα για το ίδιο κζμα, πριν παρζλκουν δφο (2) μινεσ, αφότου εκδόκθκε απορριπτικι απόφαςθ του ςυμβουλίου, εκτόσ εάν γίνεται επίκλθςθ νεότερων ςτοιχείων. Αν κατά τον υπολογιςμό του ενόσ τρίτου (1/3) προκφπτει δεκαδικόσ αρικμόσ, τότε ο αρικμόσ αυτόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ μονάδα εφόςον πρόκειται για υποδιαίρεςθ μεγαλφτερθ ι ίςθ του θμίςεωσ (0,5). Αν το ςυμβοφλιο δεν προςκλθκεί το αργότερο μζχρι τθν ζκτθ θμζρα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνζρχεται φςτερα από πρόςκλθςθ εκείνων που υπζβαλαν τθν αίτθςθ και αποφαςίηει για τα κζματα, για τα οποία είχε ηθτθκεί θ ςφγκλθςι του. 3. Αν ο πρόεδροσ παραλείψει αδικαιολόγθτα δφο ςυνεχείσ φορζσ να καλζςει το ςυμβοφλιο, μπορεί να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ από το αξίωμα του προζδρου με απόφαςθ του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ, ςφμφωνα με τθν πεικαρχικι διαδικαςία του άρκρου 234 του παρόντοσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

4. Θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. Θ πρόςκλθςθ επιδίδεται ι γνωςτοποιείται ςτουσ

95

ςυμβοφλουσ τρεισ (3) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ορίηεται για τθ ςυνεδρίαςθ. Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ, που δεν κατοικεί ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του διμου, οφείλει αμζςωσ μετά τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν να δθλϊςει ςτον πρόεδρο του δθμοτικοφ ςυμβουλίου τθ διεφκυνςθ κατοικίασ του και να ορίςει με τθν ίδια διλωςθ αντίκλθτο ςτθν ζδρα του διμου, ςτον οποίο επιδίδονται οι


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

προςκλιςεισ για τισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, κακϊσ και να ορίςει με τθν ίδια διλωςθ οποιοδιποτε, κατά τθν επιλογι του, πρόςφορο μζςο για τθ γνωςτοποίθςθ των ανωτζρω προςκλιςεων. Αν δεν ορίηεται αντίκλθτοσ ι πρόςφορο μζςο για τθ γνωςτοποίθςθ, αρκεί θ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. 5. Χε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ πρόςκλθςθ αυτι μπορεί να επιδοκεί ι να γνωςτοποιθκεί τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Χτθν πρόςκλθςθ πρζπει να αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο θ ςυνεδρίαςθ ζχει κατεπείγοντα χαρακτιρα. Υριν από τθ ςυηιτθςθ το ςυμβοφλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των κεμάτων. 6. Χτισ ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου προςκαλείται ο διμαρχοσ, αλλιϊσ θ ςυνεδρίαςθ είναι άκυρθ. Σ διμαρχοσ μετζχει ςτισ ςυηθτιςεισ του ςυμβουλίου χωρίσ ψιφο. Ζχει το δικαίωμα να εκφράηει τισ απόψεισ του κατά προτεραιότθτα. Τταν ο διμαρχοσ απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνεται νομίμωσ. Χτθν περίπτωςθ όμωσ αυτι ο αναπλθρωτισ δεν ςτερείται του δικαιϊματοσ τθσ ψιφου κατά τθ λιψθ αποφάςεων από το ςυμβοφλιο. Χτισ ςυνεδριάςεισ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτόσ του δθμάρχου και του αρμόδιου αντιδθμάρχου, οι επικεφαλισ των παρατάξεων και ειδικοί αγορθτζσ ανά κζμα, που ορίηονται από τισ παρατάξεισ με ςχετικι γραπτι διλωςι τουσ ςτο προεδρείο πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. Πε τον ίδιο τρόπο μποροφν να εγγραφοφν ωσ ομιλθτζσ και δθμοτικοί ςφμβουλοι που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ανά κζμα. Πε τον κανονιςμό λειτουργίασ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, επιβάλλονται πάντωσ αντίςτοιχοι χρονικοί περιοριςμοί για τισ αγορεφςεισ και τισ ςυηθτιςεισ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, για τον διμαρχο, τουσ αντιδθμάρχουσ, τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων, τουσ ειδικοφσ αγορθτζσ και τα μζλθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 7. Σ πρόεδροσ καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ. Χτθν θμεριςια διάταξθ αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα κζματα που προτείνει ο διμαρχοσ, θ εκτελεςτικι επιτροπι, κακϊσ και θ οικονομικι επιτροπι και θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο ζχει δικαίωμα να αποφαςίηει, μετά από ςχετικι πρόταςθειςιγθςθ του προζδρου ι του δθμάρχου ι ςυμβοφλου επικεφαλισ δθμοτικισ παράταξθσ και χωρίσ ςυηιτθςθ, με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του, ότι ζνα κζμα το οποίο δεν είναι γραμμζνο ςτθν θμεριςια διάταξθ είναι κατεπείγον, να το ςυηθτιςει και να πάρει απόφαςθ γι' αυτό με τθν ίδια πλειοψθφία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Ξατά προτεραιότθτα και πάντα μετά τον διμαρχο εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ οι επικεφαλισ των παρατάξεων, ςφμφωνα με τθ ςειρά εκλογισ. 8. Χτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου προςκαλοφνται οι πρόεδροι των τοπικϊν και δθμοτικϊν κοινοτιτων, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ όταν ςτθν θμεριςια διάταξθ περιλαμβάνονται

ςτθ ςυηιτθςθ με δικαίωμα ψιφου. Χε περίπτωςθ μθ πρόςκλθςθσ, θ ςχετικι απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου είναι άκυρθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ειδικά κζματα, που αφοροφν τισ αντίςτοιχεσ κοινότθτεσ. Για τα κζματα αυτά, τα ανωτζρω πρόςωπα μετζχουν

96


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

16

9.(Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ) , μετά από πρόταςθ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ, μπορεί να εκδίδεται πρότυποσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ο οποίοσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 10. Χε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ το δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει, εκτόσ τθσ ζδρασ του, ςτισ τοπικζσ και δθμοτικζσ κοινότθτεσ, φςτερα από απόφαςθ των τριϊν πζμπτων (3/5) του ςυνόλου των μελϊν του.

Άρ κ ρο 68 Υπο χ ρεϊ ς εισ τ ω ν δ θμο τ ικϊ ν ςυ μ βο φ λω ν

1. Σι δθμοτικοί ςφμβουλοι ζχουν υποχρζωςθ να μετζχουν ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου και των επιτροπϊν του, ςτισ οποίεσ ζχουν εκλεγεί, κακϊσ και να εκτελοφν με επιμζλεια τα κακικοντά τουσ και κάκε εργαςία που τουσ ανακζτει νόμιμα το ςυμβοφλιο. 2. Σ δθμοτικόσ ςφμβουλοσ εκφράηει τθ γνϊμθ του και ψθφίηει κατά ςυνείδθςθ, αποβλζποντασ πάντοτε ςτθν εξυπθρζτθςθ του ςυμφζροντοσ του ςυνόλου των δθμοτϊν. 3. Χε ςφμβουλο που απουςιάηει αδικαιολόγθτα ςε τρεισ (3) ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ, μπορεί να επιβλθκεί, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 234 του παρόντοσ, θ πεικαρχικι ποινι τθσ αργίασ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί να επιβλθκεί θ πεικαρχικι ποινι τθσ ζκπτωςθσ. Χφμβουλοσ, που επικυμεί να μθν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του για διάςτθμα που υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ, πρζπει να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμβουλίου. 4. Χε ςφμβουλο που δεν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του για διάςτθμα που υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) ςυνεχείσ μινεσ, χωρίσ τθν άδεια του ςυμβουλίου, μπορεί να επιβλθκεί, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 234 του παρόντοσ, θ πεικαρχικι ποινι τθσ αργίασ ι θ πεικαρχικι ποινι τθσ ζκπτωςθσ με απόφαςθ του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ. 5. Σ πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου υποχρεοφται να ενθμερϊνει γραπτϊσ τον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ για κάκε περίπτωςθ αδικαιολόγθτθσ απουςίασ ςυμβοφλου ςε τρεισ ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων ςυμβοφλου για διάςτθμα μεγαλφτερο από τρεισ (3) ςυνεχείσ μινεσ. Θ παράλειψθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ από τον πρόεδρο του δθμοτικοφ ςυμβουλίου αποτελεί ςοβαρι

e-book τρίτθ ζκδοςθ

παράβαςθ κακικοντοσ.

97

Άρ κ ρο 69 Λει του ργ ία τ ο υ δθ μο τ ικ ο φ ςυ μ βο υ λί ου

16

Αντικατάςταςθ με τθν παράγραφο 10ςτ του άρκρου 18 του ν. 3870/2010, άΕΞ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Σ πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου διευκφνει τθ ςυηιτθςθ και λαμβάνει κάκε κατάλλθλο μζτρο για τθν ευταξία τθσ ςυνεδρίαςθσ. Ππορεί να ηθτιςει και τθν αποβολι κάκε προςϊπου που διαταράςςει τθ ςυνεδρίαςθ. 2. Αν ο πρόεδροσ απουςιάηει ι κωλφεται, τον αναπλθρϊνει ο αντιπρόεδροσ. Αν απουςιάηει ι κωλφεται και ο αντιπρόεδροσ, όποιοσ από τουσ παρόντεσ ςυμβοφλουσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, όποιοσ είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου, αςκεί τα κακικοντα του προζδρου. 3. Ξάκε δθμοτικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να ηθτά από τον διμαρχο, τθν οικονομικι επιτροπι και τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ πλθροφορίεσ και ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία, που είναι χριςιμα για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του. Σ διμαρχοσ οφείλει να παρζχει τισ πλθροφορίεσ εντόσ μθνόσ. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο, δια του προζδρου του, δφναται να καλεί ςτθ ςυνεδρίαςθ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ ι ιδιϊτεσ για να του δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα κζματα που ςυηθτοφνται. Θ παρουςία των καλοφμενων υπαλλιλων είναι υποχρεωτικι και ςε αυτοφσ καταβάλλεται, για τθν παράςταςι τουσ, ενϊπιον του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, αποηθμίωςθ αντίςτοιχθ με εκείνθ που λαμβάνουν τα μζλθ ςυλλογικϊν οργάνων, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 17 του ν. 3205/2003 (άΕΞ 297 Αϋ), όπωσ ιςχφει.

Άρ κ ρο 70 Ε πιτρο π ζσ τ ο υ δ θμο τ ι κο φ ςυ μ βο υ λίου

1. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο με τον εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του. Ειδικότερα ςτουσ τουριςτικοφσ διμουσ ςυγκροτείται επιτροπι για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο κεμάτων τουριςτικισ ανάπτυξθσ και προβολισ του διμου. 2. Χτισ επιτροπζσ προεδρεφει δθμοτικόσ ςφμβουλοσ που ορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ ςυγκρότθςθσ. Χε αυτζσ μετζχουν ςφμβουλοι που προτείνονται από όλεσ τισ δθμοτικζσ παρατάξεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ διεφκυνςθσ του διμου, κακϊσ και ιδιϊτεσ εμπειρογνϊμονεσ ςτα κζματα τθσ επιτροπισ και εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ. 3. Πε απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που λαμβάνεται με τθν πλειοψθφία των δυο τρίτων (2/3) του

μζλθ επιτροπϊν, που ςυγκροτοφνται από το ςυμβοφλιο, για μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό, οι οποίεσ γίνονται για εκτζλεςθ υπθρεςίασ, ςχετικισ με το ζργο τουσ. Ψο φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ για τισ μετακινιςεισ ςτο εςωτερικό κακορίηεται ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Ψο φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ και τα ζξοδα κίνθςθσ ςτο εξωτερικό κακορίηονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυνόλου των μελϊν του, είναι δυνατι θ καταβολι εξόδων κίνθςθσ και θμεριςιασ αποηθμίωςθσ, ςε ιδιϊτεσ

98


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Κζματα που ζχουν εγγραφεί ςτθν θμεριςια διάταξθ, φςτερα από πρόταςθ του δθμάρχου, μποροφν να παραπεμφκοφν ςε επιτροπι μόνο με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, με τθν οποία κακορίηεται και προκεςμία για τθν υποβολι ςχετικισ μελζτθσ ι ειςθγιςεωσ. Κζματα που ειςάγει, προσ ςυηιτθςθ θ οικονομικι ι θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ, δεν παραπζμπονται ςε επιτροπι. Υλθν των ανωτζρω κεμάτων, ο πρόεδροσ δφναται να παραπζμπει ςε επιτροπι οποιοδιποτε άλλο κζμα και πριν από τθν εγγραφι του ςτθν θμεριςια διάταξθ.

Άρ κ ρο 71 Δθμ οτικό κατ ά ςτ θ μα , β ιβ λί α, α ρ χεί α κ αι ι ςτο ς ελ ίδ α

1. Σι διμοι είναι υποχρεωμζνοι να ζχουν ιδιαίτερο κατάςτθμα για τθ ςτζγαςθ και τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν τουσ. 2. Ξάκε διμοσ τθρεί τα βιβλία και τα αρχεία που είναι αναγκαία για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του. Αυτά ορίηονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Πε όμοια απόφαςθ μπορεί να ορίηονται οι προδιαγραφζσ και ο τρόποσ ψθφιακισ τιρθςθσ βιβλίων και αρχείων. 3. Σ διμοσ διακζτει επίςθμθ ιςτοςελίδα. Χε αυτιν, πζραν από όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτον παρόντα νόμο, αναρτϊνται ςε κάκε περίπτωςθ όλεσ οι αποφάςεισ των οργάνων του, ςφμφωνα με τα όςα ειδικότερα ορίηονται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μποροφν να ορίηονται ειδικότερεσ τεχνικζσ και άλλεσ προδιαγραφζσ ωσ προσ τθ ςφνκεςθ, το περιεχόμενο, τθν προςβαςιμότθτα και γενικότερα τθ δθμιουργία, ςυντιρθςθ, ανανζωςθ και λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ του διμου.

Άρ κ ρο 72 Οικο νομ ικ ι ε πιτ ρο π ι - Αρ μο διό τ θτ εσ

1. Θ οικονομικι επιτροπι είναι όργανο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ οικονομικισ λειτουργίασ του διμου. Ειδικότερα ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

α) ςυντάςςει τον προχπολογιςμό του διμου,

99

β) ελζγχει τθν υλοποίθςθ του προχπολογιςμοφ και υποβάλλει ανά τρίμθνο ζκκεςθ προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο, ςτθν οποία παρουςιάηεται θ κατάςταςθ των εςόδων και εξόδων του διμου. Θ ζκκεςθ αυτι ςτθν οποία καταχωροφνται και τυχόν παρατθριςεισ τθσ μειοψθφίασ, δθμοςιεφεται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου,


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

γ) προελζγχει τον απολογιςμό, δ) αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθ διάκεςθ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, εκτόσ από εκείνεσ που ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ αποφαςίηει το δθμοτικό ςυμβοφλιο, κακϊσ επίςθσ αποφαςίηει αιτιολογθμζνα και για τισ περιπτϊςεισ απευκείασ ανάκεςθσ προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν, εκπόνθςθσ μελετϊν και εκτζλεςθσ ζργων ςε εξαιρετικά επείγουςεσ περιπτϊςεισ, ε) με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ, καταρτίηει τουσ όρουσ, ςυντάςςει τθ διακιρυξθ, διεξάγει και κατακυρϊνει όλεσ τισ δθμοπραςίεσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Για τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν και τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ, από μζλθ τθσ, δθμοτικοφσ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ςτ) μελετά τθν ανάγκθ ςυνάψεωσ δανείων, καταρτίηει τουσ όρουσ τουσ και ειςθγείται ςχετικά ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, η) ειςθγείται προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο τθν επιβολι τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν, θ) αποφαςίηει για τθν αποδοχι κλθρονομιϊν, κλθροδοςιϊν και δωρεϊν, κ) ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο ετιςιο ςχζδιο διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του διμου. Υαρακολουκεί τθν υλοποίθςθ του εν λόγω ςχεδίου και ενθμερϊνει το δθμοτικό ςυμβοφλιο, ι) αποφαςίηει για ηθτιματα διαφάνειασ και θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ, ια) ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο τα ςχζδια κανονιςτικϊν αποφάςεων του διμου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 73 παρ.1B v) και παρακολουκεί τθν υλοποίθςι τουσ, ιβ) αποφαςίηει για τθν υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ, ιγ) αποφαςίηει για τθν άςκθςθ όλων των ενδίκων βοθκθμάτων και των ενδίκων μζςων, ιδ) αποφαςίηει για το δικαςτικό ςυμβιβαςμό και ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τον εξϊδικο ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχουν αντικείμενο μζχρι ποςοφ τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ, ιε) αποφαςίηει για τθν πρόςλθψθ πλθρεξουςίου δικθγόρου και για τθν ανάκλθςθ τθσ πλθρεξουςιότθτάσ του, ςε όςουσ διμουσ, είτε δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι, με μθνιαία αντιμιςκία, είτε αυτοί που ζχουν προςλθφκεί δεν ζχουν δικαίωμα να παρίςτανται ςε ανϊτατα δικαςτιρια. Ππορεί επίςθσ να ανακζτει τθν παροχι γνωμοδοτιςεων, μόνο εφόςον δεν ζχουν προςλθφκεί δικθγόροι, με

δικαςτικοφ χειριςμοφ, ανά υπόκεςθ, ηθτθμάτων, τα οποία ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τα ςυμφζροντα του διμου και απαιτοφν εξειδικευμζνθ γνϊςθ ι εμπειρία. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αμοιβι του δικθγόρου ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 281 του Ξ.Δ.Ξ.. 2. Για τισ περιπτϊςεισ ιβϋ, ιγϋ και ιδϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ απόφαςθ λαμβάνεται φςτερα από γνωμοδότθςθ δικθγόρου, θ ανυπαρξία τθσ οποίασ ςυνεπάγεται ακυρότθτα τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μθνιαία αντιμιςκία. Πε απόφαςι τθσ είναι δυνατι, κατ’ εξαίρεςθ, θ ανάκεςθ ςε δικθγόρο, εξϊδικου ι

100


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Υροκειμζνου για μιςκολογικζσ απαιτιςεισ, κάκε μορφισ, περιλαμβανομζνων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατι θ παραίτθςθ από τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων, ο δικαςτικόσ ι εξϊδικοσ ςυμβιβαςμόσ και θ κατάργθςθ δίκθσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που το νομικό ηιτθμα ζχει κρικεί με απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου. Θ παροφςα ρφκμιςθ ιςχφει και όταν αποφαςίηει, ςχετικά, το δθμοτικό ςυμβοφλιο, λόγω υπζρβαςθσ του αντικειμζνου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ τθσ περίπτωςθσ ιδϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 3. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία, και με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο αρμοδιότθτεσ των προθγοφμενων παραγράφων. 4. Θ οικονομικι επιτροπι με ειδικι απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ ςοβαρότθτά του.

Άρ κ ρο 73 Ε πιτρο π ι Ρο ιό τ θτ ασ Ηω ισ - Αρ μο διό τ θτεσ

1. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ ςυνιςτάται ςε διμουσ άνω των δζκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, είναι αποφαςιςτικό και ειςθγθτικό όργανο άςκθςθσ των ςχετικϊν με τθν ποιότθτα ηωισ, τθ χωροταξία, τθν πολεοδομία και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αρμοδιοτιτων του διμου. Ξατά τθν άςκθςθ των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τθσ λαμβάνει ειδικι μζριμνα για το ςχεδιαςμό δράςεων που αποβλζπουν ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και εν γζνει τθν εξυπθρζτθςθ των ατόμων με αναπθρίεσ. Ειδικότερα: Α. Είναι αρμόδια, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 83, για: i) τθ χοριγθςθ προζγκριςθσ ίδρυςθσ καταςτθμάτων και επιχειριςεων μετά από προζλεγχο του ςχετικοφ αιτιματοσ του ενδιαφερομζνου, ii) τθν ανάκλθςθ ι τθν οριςτικι αφαίρεςθ τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ των καταςτθμάτων επιχειριςεων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων και δραςτθριοτιτων αρμοδιότθτασ του διμου, iii) τθ χοριγθςθ ι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ μουςικισ. Θ ςχετικι απόφαςθ λαμβάνεται μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ αφότου περιζλκουν ςτθν επιτροπι όλα τα νόμιμα e-book τρίτθ ζκδοςθ

δικαιολογθτικά και ςτοιχεία. Β. Ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο: i) κζματα κακοριςμοφ χριςεων γθσ, ii) κζματα ρυκμιςτικϊν ςχεδίων, προγραμματιςμοφ εφαρμογισ ρυκμιςτικϊν ςχεδίων, οικιςτικισ οργάνωςθσ ανοικτϊν πόλεων, εφαρμογισ Γενικοφ Υολεοδομικοφ Χχεδίου (Γ.Υ.Χ.), πολεοδομικϊν μελετϊν, ανάπλαςθσ

101


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

περιοχϊν, πολεοδομικϊν επεμβάςεων, χρθματοδότθςθσ προγραμμάτων ανάπλαςθσ, αναςυγκρότθςθσ υποβακμιςμζνων

περιοχϊν,

πολεοδομικισ

αναμόρφωςθσ

προβλθματικϊν

περιοχϊν,

αποηθμίωςθσ

ρυμοτομοφμενων, πολεοδομικϊν ρυκμίςεων, ειςφοράσ ςε γθ ι ςε χριμα, περιοχϊν ειδικά ρυκμιηόμενθσ πολεοδόμθςθσ (Υ.Ε.Φ.ΥΣ.) και ζγκριςθσ πολεοδομικϊν μελετϊν, iii) τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, iv) τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα χωροκζτθςθσ κοιμθτθρίων, κατά τισ προβλζψεισ του ν. 2508/1997 (άΕΞ 124 Αϋ), κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν, κακϊσ και άλλων, ςχετικϊν με το αντικείμενο, αρμοδιοτιτων του, v) το ςχζδιο κανονιςτικϊν αποφάςεων των άρκρων 79 και 82 του Ξ.Δ.Ξ.. 2. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτάσ τθσ, θ οποία ςυηθτείται και εγκρίνεται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο. 3. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία, και με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο αρμοδιότθτεσ των προθγοφμενων παραγράφων. 4. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ με ειδικι απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ ςοβαρότθτά του.

Άρ κ ρο 74 Συ γκ ρότ θς θ κ αι Ε κ λο γ ι Οικ ο νο μικ ισ Ε πιτρ οπ ισ και Ε πιτ ρο πισ Ρ οιότ θτ ασ Ηω ισ

1. Θ οικονομικι επιτροπι και θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ αποτελοφνται από τον διμαρχο ι τον οριηόμενο από αυτόν αντιδιμαρχο ωσ πρόεδρο και από ζξι (6) μζλθ, αν το ςυμβοφλιο ζχει ζωσ και είκοςι επτά (27) μζλθ, οκτϊ (8) μζλθ, αν το ςυμβοφλιο ζχει ζωσ και ςαράντα πζντε (45) μζλθ, και δζκα (10) μζλθ, αν το ςυμβοφλιο ζχει πάνω από ςαράντα πζντε (45) μζλθ. Δφο (2) μζλθ ςτισ επταμελείσ, τρία (3) μζλθ ςτισ εννεαμελείσ και τζςςερα (4) μζλθ ςτισ εντεκαμελείσ επιτροπζσ εκλζγονται από τισ δθμοτικζσ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ. 2. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο, μετά τθν εκλογι του προεδρείου κατά τισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 64 του παρόντοσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ ςυνεδρίαςθσ, εκλζγει μεταξφ των μελϊν του με

τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και ςτθ ςυνζχεια τα μζλθ τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ. Δεν επιτρζπεται να εκλεγεί μζλοσ τθσ οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 3. Ξάκε ςφμβουλοσ ψθφίηει υποψιφιουσ ιςάρικμουσ με τα μζλθ τθσ αντίςτοιχθσ επιτροπισ. Εκλζγονται από τθν πλειοψθφία και τθ μειοψθφία, αντίςτοιχα, όςοι λάβουν τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων. H ψθφοφορία επαναλαμβάνεται για τισ κζςεισ για τισ οποίεσ δεν επιτυγχάνεται απόλυτθ πλειοψθφία. Αν δεν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μυςτικι ψθφοφορία τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ. Υρϊτα εκλζγονται

102


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

επιτυγχάνεται απόλυτθ πλειοψθφία και ςτθ δεφτερθ ψθφοφορία, γίνεται τρίτθ ψθφοφορία οπότε εκλζγονται όςοι λάβουν τθ ςχετικι πλειοψθφία των παρόντων. Αν ςε οποιαδιποτε ψθφοφορία υπάρχει ιςοψθφία, ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου ενεργεί κλιρωςθ ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ και με τον ίδιο τρόπο εκλζγονται για τθν οικονομικι επιτροπι και, αντιςτοίχωσ, για τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ πζντε (5) αναπλθρωματικά μζλθ, αν θ επιτροπι αποτελείται από επτά (7) ι εννζα (9) μζλθ και ζξι (6) αναπλθρωματικά μζλθ ςτισ ενδεκαμελείσ. Από τα αναπλθρωματικά μζλθ δφο (2) για τισ επταμελείσ και τισ εννεαμελείσ και τρία (3) για τισ ενδεκαμελείσ εκλζγονται από το ςφνολο των μελϊν των δθμοτικϊν παρατάξεων τθσ μειοψθφίασ για τθν αναπλιρωςθ των τακτικϊν μελϊν που εκπροςωποφν τθ μειοψθφία του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Πε τθν ίδια διαδικαςία εκλζγονται νζα αναπλθρωματικά μζλθ ςε περίπτωςθ που ζχει εξαντλθκεί ο αρικμόσ τοφτων ανά κατθγορία. 4. Αν δεν επιτευχκεί εκλογι για οποιονδιποτε λόγο ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι και εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3. Αν και ςτθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ δεν επιτευχκεί εκλογι ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, κεωρείται ότι εκλζγονται για μεν τθν οικονομικι επιτροπι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για τισ κζςεισ τθσ πλειοψθφίασ, οι ςφμβουλοι που ζλαβαν κατά ςειρά τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ ςτθ δθμοτικι παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ, ςφμφωνα με τθ δικαςτικι απόφαςθ που τουσ ανακιρυξε και για τισ κζςεισ τισ μειοψθφίασ εκείνοι που ςτθν πρϊτθ ςε ψιφουσ δθμοτικι παράταξθ τθσ μειοψθφίασ ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ ςφμφωνα με τθν ίδια δικαςτικι απόφαςθ, για δε τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ οι αμζςωσ επόμενοι κατά ςειρά, ςτισ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ. Αν από τισ δθμοτικζσ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ δεν υπάρξει υποψιφιοσ, τότε ςτθ κζςθ τουσ εκλζγεται ςφμβουλοσ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ τθσ πλειοψθφίασ. 5. Ψα πρακτικά τθσ εκλογισ διαβιβάηονται μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ εκλογισ ςτον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ, ο οποίοσ αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από προςφυγι δθμότθ ενϊπιόν του, θ οποία αςκείται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθ διενζργεια τθσ εκλογισ, αποφαίνεται, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ το αργότερο αφότου παρζλαβε τα πρακτικά, για τθ νομιμότθτα τθσ εκλογισ. 6. Σι επιτροπζσ ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ μετά τθν εκλογι τουσ εκλζγουν μεταξφ των μελϊν τουσ, με φανερι ψθφοφορία, τον αντιπρόεδρο, ο οποίοσ προζρχεται από τθ μειοψθφία. Δικαίωμα ψιφου ςτθν περίπτωςθ αυ-

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τι ζχει και ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ.

103

7. Ψα αναπλθρωματικά μζλθ ανά κατθγορία, με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ, παίρνουν τισ κζςεισ των τακτικϊν μελϊν που μζνουν κενζσ κατά τθ διάρκεια τθσ διετίασ. Τταν τα μζλθ τθσ μειοψθφίασ παραιτθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ διετίασ και δεν υπάρχει αντικαταςτάτθσ τουσ, τθ κζςθ τουσ καταλαμβάνουν τα μζλθ τθσ πλειοψθφίασ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

8. Τταν τα μζλθ τθσ οικονομικισ ι τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ παφουν για οποιονδιποτε λόγο να είναι μζλθ των αντίςτοιχων δθμοτικϊν παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίωσ από τθν οικονομικι ι τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ και αντικακίςτανται, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου αυτοφ.

Άρ κ ρο 75 Λει του ργ ία τ θσ Οι κο ν ο μ ικισ Επιτ ρο πι σ κ αι τ θσ Ε πιτρο π ισ Ροι ότθτ ασ Η ωισ

1. Σι επιτροπζσ ζχουν απαρτία, εφόςον τα μζλθ που είναι παρόντα είναι περιςςότερα από αυτά που απουςιάηουν. Σι επιτροπζσ ςυνεδριάηουν δθμόςια και αποφαςίηουν με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ επικρατεί θ ψιφοσ του προζδρου. Αν ςε δφο ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ δεν επιτυγχάνεται απαρτία ι απόλυτθ πλειοψθφία, αρμόδιο να λάβει απόφαςθ είναι το δθμοτικό ςυμβοφλιο. 2. Αν απουςιάηει ι κωλφεται ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ, προεδρεφει ο αντιπρόεδροσ και ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του αντιπροζδρου το μζλοσ τθσ πλειοψθφίασ το οποίο ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. Αν απουςιάηουν ι κωλφονται τακτικά μζλθ, καλοφνται τα αναπλθρωματικά με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ. 3. Σ πρόεδροσ καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ. Χτθν θμεριςια διάταξθ αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα κζματα που προτείνει ο διμαρχοσ. Θ επιτροπι μπορεί να αποφαςίηει με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν τθσ ότι ςυγκεκριμζνο κζμα το οποίο δεν ζχει εγγραφεί ςτθν θμεριςια διάταξθ είναι κατεπείγον να το ςυηθτά και να λαμβάνει απόφαςθ γι’ αυτό με τθν ίδια πλειοψθφία, πριν από τθν ζναρξθ τθσ ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. 4. Αν ζνα μζλοσ τθσ επιτροπισ απουςιάηει αδικαιολόγθτα από τρεισ (3) τουλάχιςτον ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ, το δθμοτικό ςυμβοφλιο με πράξθ του το αντικακιςτά. 5. Σ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ καλεί τα μζλθ τθσ ςε ςυνεδρίαςθ με γραπτι πρόςκλθςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όποτε το ηθτιςει ο διμαρχοσ ι το ζνα τρίτο (1/3) τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν τθσ. Χτθν τελευταία περίπτωςθ απαιτείται γραπτι αίτθςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Χτθν ίδια περίπτωςθ δεν μπορεί να επανυποβλθκεί αίτθμα για το ίδιο κζμα, πριν παρζλκει δίμθνο, αφότου εκδόκθκε απορριπτικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ, εκτόσ εάν γίνεται επίκλθςθ νεότερων ςτοιχείων. Αν κατά τον υπολογιςμό του ενόσ τρίτου (1/3) προκφπτει δεκαδικόσ

υποδιαίρεςθ μεγαλφτερθ ι ίςθ του θμίςεωσ (0,5). Αν θ επιτροπι δεν ςυγκλθκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνζρχεται φςτερα από πρόςκλθςθ εκείνων που υπζβαλαν τθν αίτθςθ και αποφαςίηει για τα κζματα, για τα οποία είχε ηθτθκεί θ ςφγκλθςι τθσ. Θ αδικαιολόγθτθ παράλειψθ του προζδρου για δφο ςυνεχείσ φορζσ να καλζςει τθν οικονομικι ι τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ αποτελεί ςοβαρι παράβαςθ κακικοντοσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αρικμόσ, τότε ο αρικμόσ αυτόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ μονάδα εφόςον πρόκειται για

104


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. Θ πρόςκλθςθ επιδίδεται ι γνωςτοποιείται ςτα μζλθ τρεισ (3) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ορίηεται για τθ ςυνεδρίαςθ. Χε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ πρόςκλθςθ αυτι μπορεί να επιδοκεί ι να γνωςτοποιθκεί τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Χτθν πρόςκλθςθ πρζπει να αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο θ ςυνεδρίαςθ ζχει κατεπείγοντα χαρακτιρα. Υριν από τθ ςυηιτθςθ θ επιτροπι αποφαίνεται για το κατεπείγον των κεμάτων. 7. Σι ςυνεδριάςεισ των επιτροπϊν είναι δθμόςιεσ και γίνονται ςτο δθμοτικό κατάςτθμα. Θ επιτροπι με πλειοψθφία των τεςςάρων πζμπτων (4/5) των μελϊν τθσ και με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ, θ οποία απαγγζλλεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, μπορεί να ςυνεδριάηει κεκλειςμζνων των κυρϊν. Χε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, θ επιτροπι μπορεί με τθν πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν τθσ να αποφαςίηει να ςυνεδριάηει κατά περίπτωςθ ςε άλλο κατάλλθλο οίκθμα τθσ ζδρασ, αν κρίνει ότι το δθμοτικό κατάςτθμα είναι ακατάλλθλο. 8. Αν κάποιο μζλοσ τθσ επιτροπισ αρνθκεί ψιφο ι δϊςει λευκι ψιφο, λογίηεται ωσ παρόν κατά τθ ςυνεδρίαςθ και τόςο θ άρνθςθ όςο και θ λευκι ψιφοσ λογίηονται ωσ αρνθτικζσ ψιφοι. Ψα μζλθ τθσ επιτροπισ που ιταν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και με τθν παρουςία τουσ υπιρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωριςουν λογίηονται ωσ παρόντα μζχρι το τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ωσ προσ τθν φπαρξθ απαρτίασ. Θ απαρτία αυτι κεωρείται ότι ςυντρζχει για όλα τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι για τθ λιψθ απόφαςθσ για κάκε ςυγκεκριμζνο κζμα θ απαιτοφμενθ πλειοψθφία δεν υπολογίηεται επί των πραγματικά παρόντων μελϊν κατά τθ ψθφοφορία, αλλά βάςει του αρικμοφ των μελϊν που απαιτοφνται για τθν απαρτία. Για τισ ςυνεδριάςεισ τθσ οικονομικισ και τθσ επιτροπισ ποιότθτασ ηωισ τθροφνται πρακτικά. 9. Πζλοσ τθσ επιτροπισ δεν μπορεί να μετάςχει ςτθ ςυηιτθςθ ενόσ κζματοσ εφόςον ο ίδιοσ ι ςυγγενισ του ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ζχει υλικό ι θκικό ςυμφζρον. Απόφαςθ που ζχει λθφκεί κατά παράβαςθ τθσ διάταξθσ αυτισ είναι άκυρθ. Ψο μζλοσ που ζλαβε μζροσ ςτθ ςυνεδρίαςθ διαπράττει ςοβαρι παράβαςθ κακικοντοσ και τιμωρείται με τθν ποινι τθσ αργίασ. 10. Σι αποφάςεισ των παραπάνω επιτροπϊν δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου με ευκφνθ του προζδρου τουσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 76

105

Δθμ οτικ ι Ε πιτ ρο π ι Δ ια βο φ λευ ς θσ

1. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο από δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ ςυγκροτείται, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των μελϊν του και εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ωσ όργανο με ςυμβουλευτικζσ αρμοδιότθτεσ. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ δεν υπερβαίνει τα δυόμιςθ ζτθ. Δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ μπορεί να ςυγκροτθκεί και ςε μικρότερουσ διμουσ, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ αποτελείται από εκπροςϊπουσ των φορζων τθσ τοπικισ κοινωνίασ, όπωσ: α) των τοπικϊν εμπορικϊν και επαγγελματικϊν ςυλλόγων και οργανϊςεων β) των επιςτθμονικϊν ςυλλόγων και φορζων γ) των τοπικϊν οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν δ) των εργαηομζνων ςτο διμο και τα νομικά του πρόςωπα ε) των ενϊςεων και ςυλλόγων γονζων ςτ) των ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και φορζων η) των εκελοντικϊν οργανϊςεων και κινιςεων πολιτϊν θ) άλλων οργανϊςεων και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν κ) εκπρόςωποι των τοπικϊν ςυμβουλίων νζων και ι) δθμότεσ. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του προζδρου, μπορεί να είναι από είκοςι πζντε (25) ζωσ πενιντα (50) μζλθ. Χε ποςοςτό ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν εκπροςϊπων φορζων ορίηονται επιπλζον μζλθ, μετά από κλιρωςθ, δθμότεσ εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ κακϊσ και όςοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ ειδικοφσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. Χτθ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ προεδρεφει ο διμαρχοσ ι ο αντιδιμαρχοσ που ορίηει ο διμαρχοσ με απόφαςι του. Χτισ ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ καλοφνται κατά περίπτωςθ και ςυμμετζχουν χωρίσ δικαίωμα ψιφου και εκπρόςωποι αρμόδιων κρατικϊν αρχϊν, των τοπικϊν οργανϊςεων πολιτικϊν κομμάτων, κακϊσ και οι επικεφαλισ των δθμοτικϊν παρατάξεων που εκπροςωποφνται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο. 2. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ: α) Γνωμοδοτεί ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο ςχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράςθσ του διμου, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του διμου.

ςυμβοφλιο ι τον διμαρχο. γ) Εξετάηει τα τοπικά προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του διμου και διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων αυτϊν.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

β) Γνωμοδοτεί για κζματα γενικότερου τοπικοφ ενδιαφζροντοσ, που παραπζμπονται ςε αυτι από το δθμοτικό

106


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

δ) Δφναται να διατυπϊνει παρατθριςεισ επί του περιεχομζνου των κανονιςτικοφ χαρακτιρα αποφάςεων οι οποίεσ εκδίδονται ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ξ.Δ.Ξ.. Θ διατφπωςθ γνϊμθσ από τθ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ δεν αποκλείει τθν παράλλθλθ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ, μζςω διαδικτφου. Σι προτάςεισ τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ ςυγκεντρϊνονται και ςυςτθματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου και παρουςιάηονται από τον πρόεδρο τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ κατά τθν αντίςτοιχθ ςυνεδρίαςι τθσ. 3. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ ςυνεδριάηει δθμόςια, μετά από πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τθ ςφνταξθ των προςχεδίων του προχπολογιςμοφ και του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ και τουλάχιςτον μία φορά κάκε τρεισ (3) μινεσ για άλλα κζματα που ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ. Θ πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτα μζλθ με κάκε πρόςφορο μζςο επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ και περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ επί των υπό ςυηιτθςθ κεμάτων. Χε περίπτωςθ ζλλειψθσ απαρτίασ, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε κεωρείται ςε κάκε περίπτωςθ ότι υφίςταται απαρτία. Θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ δθμοτικισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ γίνεται από τισ υπθρεςίεσ του διμου και τθροφνται πρακτικά. Θ δθμοτικι επιτροπι διαβοφλευςθσ διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ μετά από ςχετικι ςυηιτθςθ. Χτθν ειςιγθςι τθσ αναγράφονται όλεσ οι γνϊμεσ που διατυπϊνονται. 4. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί να ψθφίηει ςχετικό κανονιςμό διαβοφλευςθσ, ο οποίοσ ρυκμίηει όλα τα κζματα τα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, τθ ςυμμετοχι φορζων και πολιτϊν ςε αυτι, κακϊσ και τθν παρουςίαςθ των ποριςμάτων τθσ διαβοφλευςθσ ςτο αρμόδιο όργανο του διμου.

Άρ κ ρο 77 Συ μπ α ρα ςτάτ θσ τ ο υ δθ μό τ θ και τ θ σ ε πι χεί ρ θς θσ

17

1. Χτουσ διμουσ άνω των είκοςι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, επιλζγεται, κατόπιν προκθρφξεωσ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου, πρόςωπο εγνωςμζνου κφρουσ και εμπειρίασ, ωσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ. Ωποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με διλωςθ που κατατίκεται ςτο προεδρείο του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. ίσ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ διμου, περιφζρειασ ι βουλευτισ. ίσ προσ το αξίωμα του ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ ιςχφουν τα κωλφματα και τα

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αςυμβίβαςτα που προβλζπονται ςτο άρκρο 14 του παρόντοσ. Θ κθτεία του ςυμπαραςτάτθ ακολουκεί τθ

107

κθτεία των δθμοτικϊν αρχϊν.

17

ΥΡΕΣ/27230/2011. ΚΕΠΑ: Διευκρινιςεισ αναφορικά με τθ διαδικαςία εκλογισ και τθν καταςτατικι κζςθ του Χυμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ (άρκρο 77 του Ρ. 3852/ 2010) και του Χυμπαραςτάτθ του Υολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ (άρκρο 179 του Ρ. 3852/ 2010).


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Θ διαδικαςία για τθν επιλογι του ςυμπαραςτάτθ πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε αποκλειςτικι προκεςμία «γίνεται εντός»18 δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν. Σ ςυμπαραςτάτθσ

του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ επιλζγεται με απόφαςθ θ οποία λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Αν δεν επιτευχκεί θ επιλογι, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τθν ίδια ι μεταγενζςτερθ ςυνεδρίαςθ με τθν ίδια πλειοψθφία. Είναι επιτρεπτι με τθν ίδια πλειοψθφία και τθν αυτι διαδικαςία θ ανάκλθςθ του ςυμπαραςτάτθ για πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 3. Σ ςυμπαραςτάτθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ του διμου, δζχεται καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων πολιτϊν και επιχειριςεων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του διμου, των νομικϊν του προςϊπων και των επιχειριςεϊν του και διαμεςολαβεί προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. 4. Θ υποβολι καταγγελίασ ι αναφοράσ ςτο ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ δεν αναιρεί τθ ςχετικι αρμοδιότθτα του Χυνθγόρου του Υολίτθ ωσ ανεξάρτθτθσ αρχισ, οφτε τισ αρμοδιότθτεσ άλλων ελεγκτικϊν οργάνων και αρχϊν, κακϊσ και του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ. 5. Σ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ. Θ ετιςια ζκκεςθ παρουςιάηεται από τον ίδιο και ςυηθτείται ςτθν ειδικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τον απολογιςμό τθσ δθμοτικισ αρχισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Ξ.Δ.Ξ., εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ. Σ ςυμπαραςτάτθσ μπορεί επίςθσ να προβαίνει ςτθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ τθσ δθμοτικισ διοίκθςθσ και των ςχζςεϊν τθσ με το κοινό, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ ζκκεςισ του, όςο και επ’ ευκαιρία ςθμαντικϊν προβλθμάτων κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ εντοπίηει. Χτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, οι ειδικζσ προτάςεισ του ςυμπαραςτάτθ υποβάλλονται ςτον διμαρχο και κοινοποιοφνται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο και ςτον γενικό γραμματζα του διμου. Ψόςο θ ετιςια ζκκεςθ όςο και οι ειδικζσ προτάςεισ του ςυμπαραςτάτθ αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου με φροντίδα των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν. 6. Σ ςυμπαραςτάτθσ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ λαμβάνει αντιμιςκία ιςόποςθ με τθν αντιμιςκία του προζδρου του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. ίσ προσ τθν καταςτατικι κζςθ και τισ ευκφνεσ του ςυμπαραςτάτθ και τθσ επιχείρθςθσ ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για τουσ δθμοτικοφσ ςυμβοφλουσ.

Άρ κ ρο 78

1. Χε κάκε διμο ςυγκροτείται και λειτουργεί με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςυμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν ωσ ςυμβουλευτικό όργανο του διμου για τθν ενίςχυςθ τθσ ζνταξθσ των μεταναςτϊν ςτθν τοπικι

18

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Συ μ βοφ λιο Ζ ντ α ξθ σ Μ ε τ αν ας τ ϊ ν

Αντικατάςταςθ λζξεων με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 58 του ν.3966/2011-άΕΞ 118/Α/24.5.2011

108


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

κοινωνία. Ψα ςυμβοφλια ζνταξθσ μεταναςτϊν αποτελοφνται από πζντε (5) ζωσ ζντεκα (11) μζλθ, τα οποία ορίηονται από το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο. ίσ μζλθ ορίηονται δθμοτικοί ςφμβουλοι, εκπρόςωποι φορζων μεταναςτϊν, εφόςον θ ζδρα αυτϊν ι παραρτιματοσ βρίςκεται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οικείου διμου, ι εκπρόςωποι που επιλζγονται από τθν κοινότθτα των μεταναςτϊν που κατοικοφν μόνιμα ςτον οικείο διμο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που προβλζπει ςχετικόσ κανονιςμόσ, που εκδίδει με απόφαςι του το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο, κακϊσ και εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων οι οποίοι αναπτφςςουν εντόσ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ του οικείου διμου δράςθ ςχετικι με τα προβλιματα των μεταναςτϊν. Πε τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται πρόεδροσ ςτο ςυμβοφλιο ζνταξθσ μεταναςτϊν ζνασ εκ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων μελϊν του. Χτα παραπάνω ςυμβοφλια ορίηονται υποχρεωτικά ωσ μζλθ αλλοδαποί δθμοτικοί ςφμβουλοι που ζχουν τυχόν εκλεγεί. Θ ςυμμετοχι ςτα ανωτζρω ςυμβοφλια είναι τιμθτικι και άμιςκθ. 2. Ζργο των ςυμβουλίων ζνταξθσ μεταναςτϊν είναι θ καταγραφι και θ διερεφνθςθ προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ, που κατοικοφν μόνιμα ςτθν περιφζρεια του οικείου διμου, ωσ προσ τθν ζνταξι τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία, τθν επαφι τουσ με δθμόςιεσ αρχζσ ι τθ δθμοτικι αρχι, θ υποβολι ειςθγιςεων προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν δράςεων προϊκθςθσ τθσ ομαλισ κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν και, εν γζνει, τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που αυτοί αντιμετωπίηουν, ιδίωσ μζςω τθσ οργάνωςθσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθ διοργάνωςθ ςε ςυνεργαςία με τον οικείο διμο εκδθλϊςεων ευαιςκθτοποίθςθσ και ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Δ ϋ Λ ΕΙ Τ ΟΥ ΢Γ Ι Α ΤΟ Ρ Ι ΚΩ Ν Κ ΑΙ Δ ΘΜ ΟΤ Ι ΚΩ Ν Κ ΟΙ ΝΟ Τ Θ ΤΩ Ν Ά ρκ ρο 79 Ρρ όε δρο σ ςυ μ βο υ λίο υ δθ μο τ ικ ισ κο ι νότ θτασ

1. Ψθν πρϊτθ Ξυριακι του Χεπτεμβρίου, τθσ ζναρξθσ τθσ δθμοτικισ περιόδου και τθν πρϊτθ Ξυριακι του μθνόσ άεβρουαρίου του τρίτου ζτουσ αυτισ, το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ ςυνζρχεται, φςτερα από πρόςκλθςθ του ςυμβοφλου του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ, που ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ εκείνου που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ κατά ςειρά ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου και εκλζγει με φανερι ψθφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρό-εδρό του.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

2. Αν θ κζςθ του προζδρου ι του αντιπροζδρου του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ μείνει κενι λόγω

109

κανάτου ι παραίτθςθσ ι ζκπτωςθσ από το αξίωμα ι εξαιτίασ οποιουδιποτε άλλου λόγου, εκλζγεται νζοσ πρόεδροσ ι αντιπρόεδροσ εντόσ μθνόσ, από τθν θμερομθνία όπου θ κζςθ ζμεινε κενι. Για τθν εκλογι νζου προζδρου ι αντιπροζδρου του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Χτον πρόεδρο του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ παρζχονται από το διμο ζξοδα κίνθςθσ που ορίηονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μετά από γνϊμθ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων.

Άρ κ ρο 80 Ρρ όε δρο σ ςυ μ βο υ λίο υ και εκ πρό ςω ποσ τ οπι κι σ κοι νότ θτασ

1. Υρόεδροσ του ςυμβουλίου τοπικισ κοινότθτασ ι εκπρόςωποσ τοπικισ κοινότθτασ είναι ο υποψιφιοσ του πλειοψθφιςαντοσ ςυνδυαςμοφ ςτθν τοπικι κοινότθτα που ζχει λάβει τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ αυτόσ που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ ςτθν απόφαςθ τθσ ανακιρυξθσ. 2. Αν θ κζςθ του προζδρου του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι του εκπροςϊπου τοπικισ κοινότθτασ κενωκεί λόγω κανάτου ι παραίτθςθσ ι ζκπτωςθσ από το αξίωμα ι εξαιτίασ οποιουδιποτε άλλου λόγου, τθ κζςθ του καταλαμβάνει ο επόμενοσ ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ ςτθν τοπικι κοινότθτα. 3. Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ είναι μζλοσ του τοπικοφ ςυμβουλίου και προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ του. Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ και ο εκπρόςωποσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ μετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου με δικαίωμα ψιφου, όταν ςτθν θμεριςια διάταξθ περιλαμβάνεται κζμα που αφορά ειδικά τθν αντίςτοιχθ τοπικι κοινότθτα. 4. Χτον πρόεδρο του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ και ςτον εκπρόςωπο τοπικισ κοινότθτασ παρζχονται από το διμο ζξοδα κίνθςθσ, που ορίηονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων.

Άρ κ ρο 81 Αρ μο διότ θτ εσ π ρο ζ δρ ο υ και α ντ ιπ ρο ζδ ρου δ θ μοτικ ισ κ οινό τθτ ασ

1. Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ πζρα από τισ αρμοδιότθτεσ εκείνεσ που προβλζπονται από άλλεσ διατάξεισ, αςκεί και τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:

β) Αςκεί κάκε αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από τον διμαρχο. Πεταφζρει και παρουςιάηει ςτον διμαρχο και ςτα άλλα αρμόδια όργανα του διμου τα προβλιματα τθσ κοινότθτασ, ςυνεργάηεται με τον διμαρχο, τουσ αντιδθμάρχουσ και τισ αρμόδιεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ προκειμζνου να προετοιμάςει κάκε κζμα που κα ςυηθτθκεί ςτο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ, παρακολουκεί τθν προϊκθςθ από το διμο των κεμάτων που αναφζρονται ςτισ αποφάςεισ του ςυμβουλίου που ζχουν ςταλεί ςε αυτόν. Χυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

α) Εκπροςωπεί το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ.

110


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςτισ οποίεσ καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψιφου, όταν ςτθν θμεριςια διάταξθ περιλαμβάνεται κζμα που αφορά ειδικά τθν αντίςτοιχθ δθμοτικι κοινότθτα. γ) Εκτελεί τισ αποφάςεισ του ςυμβουλίου που λαμβάνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του επόμενου άρκρου. δ) Ενεργεί πλθρωμζσ από τθν πάγια προκαταβολι, που ςυνιςτάται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ. 2. Χτον πρόεδρο του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ παρζχονται από το διμο ζξοδα κίνθςθσ, που ορίηονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 3. Σ αντιπρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ αναπλθρϊνει τον πρόεδρο του ςυμβουλίου ςε όλα τα κακικοντά του, όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται.

Άρ κ ρο 82 Αρ μο διότ θτ εσ π ρο ζ δρ ο υ τ ο πι κισ κο ι νότ θτα σ – εκπ ρο ςϊ που το πικ ισ κ οινότ θτα σ

Σ πρόεδροσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι ο εκπρόςωποσ αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ του δικτφου εςωτερικισ και αγροτικισ οδοποιίασ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, εποπτεφοντασ τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και υποβάλλοντασ προσ τθν τεχνικι υπθρεςία δια του αρμόδιου αντιδθμάρχου, ςχετικό υπόμνθμα όπου αναγράφεται το είδοσ των εργαςιϊν, ο τόποσ και ο χρόνοσ που ζγιναν αυτζσ, β) μεριμνά για τθν κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων και ςυνεργάηεται με τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου για τθν καλι τιρθςθ αυτισ, γ) λαμβάνει μζτρα για τθν άμεςθ αποκατάςταςθ των ηθμιϊν επείγοντοσ χαρακτιρα ςτα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ανακζτει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν αποκατάςταςθσ ηθμιϊν μικρισ κλίμακασ εάν από τθν κακυςτζρθςθ αποκατάςταςθσ δθμιουργείται άμεςοσ κίνδυνοσ για τθν επαρκι υδροδότθςθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ενθμερϊνοντασ εγγράφωσ για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδιμαρχο ι τον πρόεδρο τθσ ΔΕΩΑ, δ) μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν και τθν καλι λειτουργία του δικτφου δθμοτικοφ φωτιςμοφ και ςυνεργάηεται γι’ αυτό με τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου,

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ε) μεριμνά για τθν καλι κατάςταςθ και τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων των παιδικϊν χαρϊν και

111

ςυνεργάηεται με τον υπεφκυνο λειτουργίασ των παιδικϊν χαρϊν του διμου, ςτ) μεριμνά για τθν εφρυκμθ λειτουργία, τθ ςυντιρθςθ και τθν ευταξία του κοιμθτθρίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ, προεγκρίνει τθν καταςκευι οικογενειακϊν τάφων και λοιπϊν ταφικϊν μνθμείων και εκδίδει τισ άδειεσ ταφισ, παράταςθσ ταφισ και ανακομιδισ οςτϊν,


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

η) καταγράφει τα μζςα και το ανκρϊπινο δυναμικό που μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ φυςικϊν καταςτροφϊν και είναι υπεφκυνοσ τθσ ομάδασ πυραςφάλειασ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Για τθν κατάρτιςθ του ςχεδίου πρόλθψθσ πυρκαγιϊν και άλλων φυςικϊν καταςτροφϊν ςυνεργάηεται με τα αρμόδια όργανα του διμου ενϊ κατά τθ διάρκεια επιχειριςεων αντιμετϊπιςθσ πυρκαγιϊν ι φυςικϊν καταςτροφϊν τίκεται ςτθ διάκεςθ των αρμοδίων αρχϊν, θ) είναι υπεφκυνοσ για τθν προςταςία τθσ δθμοτικισ περιουςίασ ςτα όρια τθσ τοπικισ κοινότθτασ και ζχει κακικον να αναφζρει αμελλθτί ςτον διμαρχο ι ςτον αρμόδιο αντιδιμαρχο ηθμίεσ ι προςβολζσ των ιδιοκτθςιακϊν δικαιωμάτων του διμου, κ) ειςθγείται ςτο τοπικό ςυμβοφλιο κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του και εκτελεί τισ αποφάςεισ του τοπικοφ ςυμβουλίου, ι) ενεργεί πλθρωμζσ από τθν πάγια προκαταβολι, που ςυνιςτάται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ.

Άρ κ ρο 83 Αρ μο διότ θτ εσ ςυ μβο υ λ ί ο υ δ θμο τ ι κι σ κοι νότ θτ α σ

1. Ψο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ ςτα όρια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ: α) αποφαςίηει για τθν προζγκριςθ ίδρυςθσ ι εγκατάςταςθσ καταςτθμάτων, επιχειριςεων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, β) αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ μουςικισ, γ) προτείνει τουσ χϊρουσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν, τισ κζςεισ όπου επιτρζπεται θ άςκθςθ υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου, θ λειτουργία εμποροπανθγφρεων, χριςτουγεννιάτικων αγορϊν και γενικά οι υπαίκριεσ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ. Σι αποφάςεισ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του και αποςτζλλονται ςτθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ, προκειμζνου να διαμορφϊςει τθν ειςιγθςι τθσ προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθν ζκδοςθ των προβλεπόμενων ςχετικϊν τοπικϊν κανονιςτικϊν αποφάςεων. 2. Ψο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ εκφράηει γνϊμεσ και διατυπϊνει προτάςεισ είτε με δικι του πρω-

α) τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του διμου για τισ οποίεσ ςυντρζχουν δυνατότθτεσ λειτουργίασ τουσ ςτθ δθμοτικι κοινότθτα με κριτιριο ότι κα ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν και ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, β) τθν αξιοποίθςθ των ακινιτων του διμου που βρίςκονται ςτθν περιοχι τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ,

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τοβουλία είτε κατόπιν παραπομπισ, από τα αρμόδια όργανα του διμου, ςχετικά με τα ακόλουκα κζματα:

112


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

γ) τθν πολεοδομικι ανάπτυξθ και ανάπλαςθ τθσ περιοχισ, δ) τθ ςυντιρθςθ των δθμοτικϊν οδϊν, τθ ςυντιρθςθ, κακαριότθτα και λειτουργία των πλατειϊν, δθμοτικϊν αλςϊν, κιπων, υπαίκριων χϊρων αναψυχισ και γενικά όλων των κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων τθσ περιοχισ τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ, ε) τθν κυκλοφορία και τθ ςυγκοινωνία τθσ περιοχισ τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ, ςτ) τθν εκτζλεςθ νζων ζργων, τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία των ζργων που ζχουν εκτελεςτεί, η) τθν προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ περιοχϊν, κακϊσ και για τθν κακαριότθτα αυτϊν, θ) τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθν προςταςία των κατοίκων από τθν θχορφπανςθ, κ) τθν περιςυλλογι και εν γζνει τθ μζριμνα για τα αδζςποτα ηϊα, ι) τθ διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και γενικότερα τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ ςε πολιτιςτικά, πνευματικά, κοινωνικά κζματα, ια) τθ μζριμνα για τθν υγεία, τθν πρόνοια και τθν παροχι κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και γενικά τθ φροντίδα ϊςτε θ λειτουργία και ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ να αποβλζπει ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των κατοίκων τθσ, ιβ) τθν εφρυκμθ λειτουργία των δθμοτικϊν ιδρυμάτων, δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων, εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, δθμοτικϊν επιχειριςεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτθν περιφζρεια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ, ιγ) τθν τροποποίθςθ των ορίων τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ, ιδ) τθν εξζταςθ γενικϊν ι ειδικϊν προβλθμάτων που αφοροφν τουσ κατοίκουσ και τθν περιφζρεια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ ιδίωσ αςτζγων και ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ τθσ, ιε) τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν πόρων τθσ περιοχισ τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ. 3. Υροωκεί τον εκελοντιςμό και ςυνεργάηεται με ομάδεσ εκελοντϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 4. Σ πρόεδροσ και τα ςυμβοφλια των δθμοτικϊν κοινοτιτων αςκοφν και τισ αρμοδιότθτεσ του προζδρου και

e-book τρίτθ ζκδοςθ

των ςυμβουλίων των τοπικϊν κοινοτιτων που προβλζπονται ςτα άρκρα 82 και 84 του παρόντοσ.

113

5. Σι αποφάςεισ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν κοινοτιτων δθμοςιεφονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθ δθμοςίευςθ των αποφάςεων του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ από τθ ςυνεδρίαςθ διαβιβάηει ςτο διμαρχο απόςπαςμα των πρακτικϊν του ςυμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάκε απόφαςθ του ςυμβουλίου χωριςτά, μαηί με αντίγραφο του αποδεικτικοφ δθμοςίευςθσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Σι ςχετικζσ διατάξεισ για τα κωλφματα ςυμμετοχισ ςτισ ςυνεδριάςεισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου εφαρμόηονται και ςτα ςυμβοφλια των δθμοτικϊν κοινοτιτων. 6. Σι αποφάςεισ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν κοινοτιτων είναι εκτελεςτζσ από τθ δθμοςίευςι τουσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, με τθν επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 1. 7. Σι πράξεισ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν κοινοτιτων που λαμβάνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ προςβάλλονται με ειδικι διοικθτικι προςφυγι ενϊπιον του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 227 του παρόντοσ. 8. Σ διμαρχοσ, με απόφαςι του, που δθμοςιεφεται ςε μία (1) τουλάχιςτον θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα και ςτθν ιςτοςελίδα του διμου μπορεί να μεταβιβάηει αρμοδιότθτζσ του ςτουσ προζδρουσ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν κοινοτιτων. 9. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο με απόφαςθ, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, μπορεί να μεταβιβάηει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτζσ του ςτα ςυμβοφλια των δθμοτικϊν κοινοτιτων. Θ απόφαςθ αυτι δθμοςιεφεται ςε μία (1) τουλάχιςτον θμεριςια ι εβδομαδιαία εφθμερίδα, και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου. Σι αρμοδιότθτεσ αυτζσ αςκοφνται μζςα ςτα όρια τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ.

Άρ κ ρο 84 Αρ μο διότ θτ εσ ςυ μβο υ λ ί ο υ τ ο πι κι σ κοι νότ θτα σ

Ψο ςυμβοφλιο ςτα όρια τθσ τοπικισ κοινότθτασ αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 1. Διατυπϊνει γνϊμθ ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο για: α) τον οριςμό των υπθρεςιακϊν μονάδων του διμου που υπάρχει ανάγκθ να λειτουργιςουν ςτθν περιφζρειά του, β) τθν αξιοποίθςθ των ακινιτων του διμου, που βρίςκονται ςτθν τοπικι κοινότθτα, γ) τθν πολεοδομικι ανάπτυξθ και ανάπλαςθ τθσ περιοχισ, δ) τον τρόπο διάκεςθσ των βοςκιςιμων εκτάςεων που βρίςκονται ςτθν περιφζρεια τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ε) τθν εκμίςκωςθ χωρίσ δθμοπραςία δθμοτικϊν δαςικϊν εκτάςεων, που βρίςκονται ςτθν περιφζρεια τθσ

ςτ) για τθν εκποίθςθ, εκμίςκωςθ, δωρεάν παραχϊρθςθ χριςθσ, ανταλλαγι και δωρεά, περιουςιακϊν ςτοιχείων του διμου που βρίςκονται ςτα όρια τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 2. Υροτείνει ςτθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τοπικισ κοινότθτασ,

114


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

α) τουσ χϊρουσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν και τισ κζςεισ που επιτρζπεται θ άςκθςθ υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου, θ λειτουργία των εμποροπανθγφρεων, των χριςτουγεννιάτικων αγορϊν και γενικά των υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν περιφζρειά του, β) τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων. 3. Πε αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του, ειςθγείται ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, όταν λθφκεί από αυτό ςχετικι απόφαςθ, για τθ χοριγθςθ χρθματικϊν βοθκθμάτων και ειδϊν διαβίωςθσ ι περίκαλψθσ ςε οικονομικά αδφνατουσ κατοίκουσ και πολφτεκνουσ, κακϊσ και τθ μείωςθ δθμοτικϊν φόρων ι τελϊν ι απαλλαγι από αυτοφσ για τα προβλεπόμενα από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ πρόςωπα, κακϊσ και τα πρόςωπα που χριηουν «βοικειασ ςτο ςπίτι» και «διοικθτικισ βοικειασ». 4. Θ αποδοχι κλθροδοτιματοσ, κλθρονομιάσ ι δωρεάσ, θ οποία διατίκεται ρθτά και αποκλειςτικά για τοπικι κοινότθτα, γίνεται από τθν οικονομικι επιτροπι μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου ςυμβουλίου. 5. Υροωκεί τον εκελοντιςμό και ςυνεργάηεται με ομάδεσ εκελοντϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 6. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο ςτθν αρχι κάκε δθμοτικισ περιόδου, με απόφαςι του, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, μπορεί να ανακζτει ςτα ςυμβοφλια τοπικϊν κοινοτιτων τθν άςκθςθ και άλλων αρμοδιοτιτων, εκτόσ από: i. τθν ζκδοςθ κανονιςτικϊν πράξεων, ii. τθν επιβολι φόρων, τελϊν και δικαιωμάτων, iii. τθ ςφναψθ δανείων, iv. τθ ςφςταςθ και λειτουργία δθμοτικϊν ιδρυμάτων και λοιπϊν δθμοτικϊν νομικϊν προςϊπων, κακϊσ και για τθν εκλογι των μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων που τα διοικοφν και v. τισ αποφάςεισ που κατά ειδικζσ διατάξεισ λαμβάνονται με ειδικι πλειοψθφία των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου και δθμοςιεφεται ςε μία (1) τουλάχιςτον εφθμερίδα του νομοφ. 7. Αν για οποιονδιποτε λόγο το ςυμβοφλιο τθσ τοπικισ κοινότθτασ δεν αςκεί τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ, τότε τισ αςκεί ο διμοσ με τα αρμόδια όργανά του. Χχετικι διαπιςτωτικι πράξθ εκδίδει το δθμοτικό e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυμβοφλιο, μετά από ςχετικι ειςιγθςθ του κατά τόπο αρμόδιου αντιδθμάρχου.

115

8. Χτισ τοπικζσ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ εκλζγεται τοπικόσ εκπρόςωποσ αυτόσ αςκεί και τισ αρμοδιότθτεσ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 9. Πε απόφαςθ του δθμάρχου μετά από ειςιγθςθ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ ορίηονται υπάλλθλοι του διμου για τθ γραμματειακι εξυπθρζτθςθ των ςυμβουλίων των τοπικϊν κοινοτιτων, του εκπροςϊπου τθσ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

τοπικισ κοινότθτασ, τθ ςτελζχωςθ των υπθρεςιϊν του διμου που εδρεφουν ςε τοπικζσ κοινότθτεσ, κακϊσ και για τθν παροχι «διοικθτικισ βοικειασ» των κατοίκων και διατίκενται κατάλλθλοι χϊροι και εξοπλιςμόσ για τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 10. Σ πρόεδροσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ διαβιβάηει, μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθ ςυνεδρίαςθ, ςτον διμαρχο, απόςπαςμα των πρακτικϊν του ςυμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάκε απόφαςθ του ςυμβουλίου χωριςτά, μαηί με αντίγραφο του αποδεικτικοφ δθμοςίευςθσ.

Άρ κ ρο 85 Συ ν ζλ ευ ςθ κατ ο ίκω ν τ ο πικ ισ κο ιν ό τ θτ ασ

Χτισ τοπικζσ κοινότθτεσ, με ευκφνθ του εκπροςϊπου τθσ τοπικισ κοινότθτασ ι του προζδρου του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ κοινότθτασ ςε ςυνεργαςία με τον αρμόδιο αντιδιμαρχο, καλοφνται οι κάτοικοι και οι φορείσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, τουλάχιςτον μια φορά κατ’ ζτοσ ςε ςυνζλευςθ, και προτείνουν ςτα αρμόδια όργανα του διμου, ανάλογα με το χαρακτιρα των αναγκϊν των κατοίκων τθσ τοπικισ κοινότθτασ και τισ προτεραιότθτεσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τισ δράςεισ που πρζπει να αναλάβει ο διμοσ ιδίωσ ωσ προσ: α) τθν παροχι κοινωνικϊν ι άλλων υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των κατοίκων τθσ περιοχισ τουσ, β) τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία των θλικιωμζνων και των παιδιϊν ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του διμου, γ) τα ζργα που πρζπει να εκτελεςτοφν ςτθν τοπικι κοινότθτα, δ) τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν τουριςτικι αξιοποίθςθ και προβολι τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ε) τθν εφαρμογι πολιτιςτικϊν, ψυχαγωγικϊν και ακλθτικϊν προγραμμάτων και ςτ) κάκε άλλο κζμα που αφορά τθν τοπικι κοινότθτα. Για τθν ανωτζρω διαδικαςία τθροφνται πρακτικά από υπάλλθλο του διμου ενϊ οι αποφάςεισ για τα ανωτζρω κζματα λαμβάνονται από τουσ παρόντεσ με ςχετικι πλειοψθφία.

Ρρ οχ πο λο γι ςμό σ τ θσ δ θ μο τ ικ ισ ι τ ο πικ ισ κοι νό τθτα σ

Χυμμετοχι του ςυμβουλίου ςτθν κατάρτιςθ του επιχειρθςιακοφ και τεχνικοφ προγράμματοσ του διμου

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 86

116


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Ξάκε ζτοσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο με απόφαςι του κακορίηει το ανϊτατο φψοσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του επόμενου ζτουσ τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ. Θ απόφαςθ αυτι διαβιβάηεται ςτο ςυμβοφλιό τθσ ζωσ το τζλοσ Λουνίου. 2. Ψο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ καταρτίηει ςχζδιο του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ κοινότθτασ για το επόμενο οικονομικό ζτοσ. Σ προχπολογιςμόσ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το ανϊτατο ποςό που κακορίςτθκε ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. Ψο ςχζδιο ςυνοδεφεται από αιτιολογικι ζκκεςθ, θ οποία περιζχει αιτιολόγθςθ κάκε εγγραφισ και αποςτζλλεται ζγκαιρα ςτθν οικονομικι επιτροπι ζωσ το τζλοσ Αυγοφςτου. 3. Θ οικονομικι επιτροπι εξετάηει: i) αν οι ςυνολικζσ δαπάνεσ που αναγράφονται ςτο ςχζδιο του προχπολογιςμοφ εξόδων τθσ κοινότθτασ υπερβαίνουν το ανϊτατο ποςό που ζχει κακοριςτεί από το δθμοτικό ςυμβοφλιο για κάκε δθμοτικι ι τοπικι κοινότθτα, ii) αν οι δαπάνεσ αφοροφν τισ αρμοδιότθτεσ που ζχουν μεταβιβαςτεί από το δθμοτικό ςυμβοφλιο ςτο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ και iii) αν οι δαπάνεσ είναι νόμιμεσ. Θ οικονομικι επιτροπι διαγράφει κάκε δαπάνθ που δεν ςυγκεντρϊνει τισ πιο πάνω υπό ςτοιχεία ii) και iii) προχποκζςεισ και, ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του πιο πάνω ανϊτατου ποςοφ, περικόπτει τα επί μζρουσ κονδφλια. Ψο ςχζδιο προχπολογιςμοφ εξόδων των δθμοτικϊν κοινοτιτων, όπωσ τελικά διαμορφϊνεται από τθν οικονομικι επιτροπι, εντάςςεται ςτο ςχζδιο προχπολογιςμοφ του διμου. Χτον προχπολογιςμό του διμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάκε τοπικι και δθμοτικι κοινότθτα. Ψο πιο πάνω ςχζδιο προχπολογιςμοφ εξόδων τοπικισ και δθμοτικισ κοινότθτασ, αν δεν καταρτιςτεί ι δεν υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτθν οικονομικι επιτροπι, καταρτίηεται από αυτιν. 4. Ψο ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ με απόφαςθ που λαμβάνεται ζνα μινα τουλάχιςτον πριν τθν κατάρτιςθ του επιχειρθςιακοφ και τεχνικοφ προγράμματοσ του διμου, ειςθγείται ςτθν εκτελεςτικι επιτροπι με ςειρά προτεραιότθτασ, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτιρα των αναγκϊν των κατοίκων τθσ περιφζρειάσ του και τισ προτεραιότθτεσ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τισ δράςεισ που πρζπει να περιλαμβάνει το

e-book τρίτθ ζκδοςθ

επιχειρθςιακό πρόγραμμα του διμου και τα ζργα που πρζπει να εκτελεςτοφν.

117

5. Χτθ ςυνεδρίαςθ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ για τθ λιψθ των αποφάςεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, καλοφνται οι κοινωνικοί φορείσ τθσ περιφζρειάσ τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ, προκειμζνου να υποβάλλουν τισ προτάςεισ τουσ. Εάν το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ δεν υποβάλλει ειςιγθςθ εμπρόκεςμα ςτθν εκτελεςτικι επιτροπι, το ςχζδιο του επιχειρθςιακοφ και τεχνικοφ προγράμματοσ του διμου καταρτίηεται χωρίσ αυτιν.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 87 Δια δικ α ςί α υ λο πο ίθ ς θσ απο φ άς εω ν ς υ μ βου λίο υ δ θμοτι κι σ κ αι το πικ ι σ κοι νότ θτασ

1. Σι αποφάςεισ του ςυμβουλίου με τισ οποίεσ διατυπϊνονται οι προτάςεισ για τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 83 και 84 του παρόντοσ, διαβιβάηονται ςτον διμαρχο μζςα ςε προκεςμία οκτϊ (8) θμερϊν από τθ ςυνεδρίαςθ. Σ διμαρχοσ φροντίηει να τεκοφν αμζςωσ υπόψθ των αρμόδιων οργάνων του διμου τα οποία οφείλουν να τισ μελετιςουν και να ενθμερϊςουν ςχετικά για κάκε κζμα το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ μζςα ςε ζνα (1) μινα. 2. Ψα αρμόδια όργανα μποροφν: α) να επιςτρζψουν τθν απόφαςθ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ με παρατθριςεισ για επανεξζταςθ τυχόν του κζματοσ, β) να τθν παραπζμψουν ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, γ) να τθ διαβιβάςουν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου για να γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ. Χε κάκε περίπτωςθ τα αρμόδια όργανα του διμου οφείλουν να ενθμερϊνουν τον πρόεδρο τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ για τα μζτρα που παίρνονται για τθν προϊκθςθ των κεμάτων που περιλαμβάνονται ςτισ αποφάςεισ του ςυμβουλίου τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ. 3. Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου, τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ ςτον οποίο κοινοποιοφνται όλεσ οι ενζργειεσ, πράξεισ και παρατθριςεισ των οργάνων και υπθρεςιϊν του διμου που αναφζρονται ςτισ αποφάςεισ γενικά του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ, υποχρεοφται να ενθμερϊνει αμζςωσ το ςυμβοφλιο τθσ δθμοτικισ ι τοπικισ κοινότθτασ. 4. Χτα ςυμβοφλια των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων αποςτζλλεται αντίγραφο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου και των αποφάςεων αυτοφ και των άλλων ςυλλογικϊν οργάνων του διμου.

Άρ κ ρο 88

1. Ψο ςυμβοφλιο τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ ςυνεδριάηει φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου του υποχρεωτικά τουλάχιςτον μία (1) φορά το μινα, κακϊσ και όταν το απαιτοφν οι υποκζςεισ τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ. 2. Σ πρόεδροσ καλεί το ςυμβοφλιο ςε ςυνεδρίαςθ με γραπτι πρόςκλθςθ ι θλεκτρονικά, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Θ πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτο γραφείο τθσ τοπικισ ι

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Σφ γκ λ θς θ το υ ςυ μβ ο υ λ ί ο υ τ ο πι κι σ κ αι δθ μοτικ ισ κ οινό τθτ ασ

118


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

δθμοτικισ κοινότθτασ, και επιδίδεται ςτουσ ςυμβοφλουσ τρεισ (3) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ορίηεται για τθ ςυνεδρίαςθ. 3. Χε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ πρόςκλθςθ αυτι μπορεί να επιδοκεί τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Χτθν πρόςκλθςθ πρζπει να αναφζρεται για ποιο λόγο θ ςυνεδρίαςθ είναι κατεπείγουςα. Υριν από τθ ςυηιτθςθ το ςυμβοφλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των κεμάτων. 4. Σ πρόεδροσ καλεί το ςυμβοφλιο, όποτε το ηθτιςει, με γραπτι αίτθςθ, το ζνα τρίτο (1/3) τουλάχιςτον των κατοίκων τθσ τοπικισ κοινότθτασ. Χτθν αίτθςθ αναφζρονται τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Εάν ο πρόεδροσ δεν ςυγκαλζςει το ςυμβοφλιο το αργότερο μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, το ςυμβοφλιο ςυνζρχεται με πρόςκλθςθ του αμζςωσ επόμενου πλειοψθφιςαντοσ ςυμβοφλου. 5. Αν ο πρόεδροσ τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ παραλείπει αδικαιολόγθτα επί δφο (2) ςυνεχείσ μινεσ ι δφο (2) ςυνεχείσ φορζσ κατά τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων να ςυγκαλζςει το ςυμβοφλιο, μπορεί να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ να τιμωρθκεί με τθν ποινι τθσ ζκπτωςθσ από το αξίωμα κατά τθν προβλεπόμενθ πεικαρχικι διαδικαςία, ςφμφωνα με το άρκρο 234 του παρόντοσ.

Άρ κ ρο 89 Τόπο σ ςυ νε δ ρία ς θσ , α πα ρτ ί α κα ι λ ι ψ θ α πο φά ςε ων του ςυ μ βου λί ου τθσ το πικ ισ κα ι δθ μοτικ ισ κο ι νό τ θτ ασ

1. Σι ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ και δθμοτικισ κοινότθτασ είναι δθμόςιεσ και γίνονται ςτο γραφείο αυτισ υπό τθν προεδρία του προζδρου του ςυμβουλίου. 2. Ψο ςυμβοφλιο ζχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δφο τρίτα (2/3) των μελϊν του. 3. Ψο ςυμβοφλιο λαμβάνει τισ αποφάςεισ του με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλθ διάταξθ που ορίηει διαφορετικά. 4. Αν κάποιο μζλοσ του ςυμβουλίου αρνθκεί τθν ψιφο ι δϊςει λευκι ψιφο, λογίηεται ωσ παρόν κατά τθ ςυνεδρίαςθ και θ ψιφοσ του λογίηεται ωσ αρνθτικι. 5. Ψα μζλθ του ςυμβουλίου τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ που ιταν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και με τθν παρουςία τουσ υπιρξε απαρτία, και αν ακόμθ αποχωριςουν, λογίηονται, ωσ παρόντα

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μζχρι το τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ. Σ κανόνασ αυτόσ εφαρμόηεται όχι μόνο για τθ ςυηιτθςθ κάκε ςυγκεκριμζνου

119

κζματοσ αλλά και για ολόκλθρθ ςυνεδρίαςθ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, για τθ λιψθ απόφαςθσ επί κάκε ςυγκεκριμζνου κζματοσ θ απαιτοφμενθ πλειοψθφία δεν υπολογίηεται επί των πραγματικά παρόντων μελϊν κατά τθν ψθφοφορία, αλλά βάςει του αρικμοφ των μελϊν που απαιτοφνται για τθν απαρτία. 6. Σι διατάξεισ που αναφζρονται ςτο κϊλυμα ςυμμετοχισ δθμοτικοφ ςυμβοφλου ςτθ ςυνεδρίαςθ του ςυμβουλίου εφαρμόηονται και για τουσ ςυμβοφλουσ τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 90 Υπο χ ρεϊ ς εισ ςυ μ βο φ λω ν τ ο πικϊ ν κ αι δ θμοτι κϊ ν κοι νοτ ιτω ν

1. Σι ςφμβουλοι τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ ζχουν υποχρζωςθ να μετζχουν ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου και όλων των επιτροπϊν ςτισ οποίεσ τουσ ζχει εκλζξει το ςυμβοφλιο, κακϊσ και να εκτελοφν τα λοιπά κακικοντά τουσ, όπωσ προβλζπει ο νόμοσ. Ζχουν, επίςθσ, υποχρζωςθ, μζςα ςτο πλαίςιο των κακθκόντων τουσ, να εκτελοφν με επιμζλεια κάκε εργαςία που τουσ ανακζτει νόμιμα το ςυμβοφλιο. 2. Σ ςφμβουλοσ τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ εκφράηει τθ γνϊμθ του και ψθφίηει κατά ςυνείδθςθ, αποβλζποντασ πάντοτε ςτθν εξυπθρζτθςθ του ςυμφζροντοσ του ςυνόλου των κατοίκων τθσ τοπικισ ι δθμοτικισ κοινότθτασ. 3. Σι ςφμβουλοι των τοπικϊν ι δθμοτικϊν κοινοτιτων ζχουν τισ υποχρεϊςεισ και τα κακικοντα των δθμοτικϊν ςυμβοφλων. Θ παραβίαςθ των ςχετικϊν διατάξεων επιφζρει τισ αντίςτοιχεσ ςυνζπειεσ.

Άρ κ ρο 91 Γρ αφ είο το πικ ισ ι δ θμ ο τ ικι σ κο ι νό τ θτ ασ

Ξάκε τοπικι ι δθμοτικι κοινότθτα διακζτει τοπικό ι δθμοτικό γραφείο. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο κακορίηει ποιεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ μποροφν να λειτουργιςουν ςτισ τοπικζσ ι δθμοτικζσ κοινότθτεσ.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Ε ϋ Κ ΑΤ Α ΣΤ Α ΤΙ Κ Θ Θ ΕΣ Θ Α Ι ΢ Ε ΤΩ Ν Άρ κ ρο 92

1. Σι διμαρχοι, οι αντιδιμαρχοι και οι πρόεδροι δθμοτικϊν ςυμβουλίων, λαμβάνουν αντιμιςκία θ οποία καταβάλλεται από το διμο. 2. Θ αντιμιςκία των δθμάρχων ςε διμουσ με πλθκυςμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ιςόποςθ με το ςφνολο των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του Γενικοφ Γραμματζα Ωπουργείου, των δθμάρχων των διμων με πλθκυςμό από είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ζωσ εκατό χιλιάδεσ (100.000) κατοίκουσ είναι ιςόποςθ με το

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Αντ ιμι ς κία αι ρετ ϊ ν

120


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ογδόντα τοισ εκατό (80%) των ανωτζρω αποδοχϊν και των δθμάρχων των διμων με πλθκυςμό κάτω των είκοςι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ιςόποςθ με το εξιντα τοισ εκατό (60%) των ανωτζρω αποδοχϊν. 3. Σι αντιδιμαρχοι λαμβάνουν το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αντιμιςκίασ που αναλογεί ςτο διμαρχο, ενϊ οι πρόεδροι των δθμοτικϊν ςυμβουλίων λαμβάνουν το ςαράντα τοισ εκατό (40%) αυτισ. 4. Θ αντιμιςκία που δικαιοφνται τα αιρετά όργανα των διμων, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ Άτομα με Αναπθρίεσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ, προςαυξάνεται κατά είκοςι τοισ εκατό (20%). 5. Χε περίπτωςθ που θ αντιμιςκία δθμάρχων, αντιδθμάρχων και προζδρων δθμοτικϊν ςυμβουλίων τθσ παρ. 1 του άρκρου 93, είναι μικρότερθ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τθσ κζςθσ τουσ, θ αντιμιςκία προςαυξάνεται κατά το ποςό τθσ διαφοράσ και μζχρι το φψοσ των αποδοχϊν του Γενικοφ Γραμματζα Ωπουργείου. 6. Αν οι διμαρχοι, αντιδιμαρχοι και πρόεδροι δθμοτικϊν ςυμβουλίων ζχουν τεκεί ςε αργία, τθν αντιμιςκία τουσ λαμβάνουν οι αναπλθρωτζσ τουσ. Αν ο αναπλθρωτισ είναι αντιδιμαρχοσ λαμβάνει αντιμιςκία από ζνα μόνο αξίωμα. 7. Διμαρχοι που απουςιάηουν δικαιολογθμζνα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, λαμβάνουν το ιμιςυ (1/2) τθσ αντιμιςκίασ. Ψο υπόλοιπο ιμιςυ (1/2) καταβάλλεται ςτον αντίςτοιχο αναπλθρωτι. Αν απουςιάηει αντιδιμαρχοσ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, λαμβάνει το ιμιςυ (1/2) τθσ αντιμιςκίασ που δικαιοφται. 8. Σι διμαρχοι, οι αντιδιμαρχοι, κακϊσ και οι πρόεδροι δθμοτικϊν ςυμβουλίων και οι ςφμβουλοι που ζχουν περιςςότερα από ζνα αξιϊματα ςτθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ, λαμβάνουν τισ απολαβζσ μόνο από ζνα αξίωμα. Σι ανωτζρω επιλζγουν τισ απολαβζσ που λαμβάνουν από κάκε αξίωμα με υπεφκυνθ διλωςθ που υποβάλλεται και ςτουσ δφο φορείσ.

Άρ κ ρο 93 Ει δικ ι άδ ει α κ ατ ά τ θ διά ρκ ει α τ θ σ κ θτε ίασ των α ιρ ετϊν τ ου δ ιμο υ που ζ χου ν τ θ ν υ πα λ λ θλ ικ ι ι διό τ θτ α

e-book τρίτθ ζκδοςθ

1. Χτουσ δθμάρχουσ, αντιδθμάρχουσ και προζδρουσ δθμοτικϊν ςυμβουλίων όλων των διμων, «με πλθκυςμό άνω των πζντε χιλιάδων κατοίκων»19,κακϊσ και ςτουσ προζδρουσ ςυνδζςμων, των οποίων ο πλθκυςμόσ των μελϊν του ςυνολικά είναι άνω των διακοςίων χιλιάδων (200.000) κατοίκων που είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι ι υπάλλθλοι Ρ.Υ.Δ.Δ. ι υπάλλθλοι κρατικϊν Ρ.Υ.Λ.Δ. και δθμοςίων επιχειριςεων ι άλλων επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το

121

19

Υροςκικθ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 93 του ν. 3852/2010(άΕΞ 87 Αϋ) μετά τισ λζξεισ: «Χτουσ δθμάρχουσ, αντιδθμάρχουσ και προζδρουσ δθμοτικϊν ςυμβουλίων όλων των διμων» και πριν από τθ λζξθ «κακϊσ», οι ακόλουκεσ λζξεισ: «με πλθκυςμό άνω των πζντε χιλιάδων κατοίκων» με τισ διατάξεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 58 του ν. 3918/2011,άΕΞ Α 31/2.3.2011.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, κακϊσ και ςε εκείνουσ που είναι υπάλλθλοι λοιπϊν Ρ.Υ.Λ.Δ. χορθγείται άδεια άνευ αποδοχϊν για όλο το διάςτθμα τθσ κθτείασ τουσ. Σι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ςτον ςυμπαραςτάτθ του δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ. 2. Ψθν ειδικι άδεια του παρόντοσ άρκρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτζρω πρόςωπα ανεξαρτιτωσ υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ, «εκτόσ των δθμάρχων και αντιδθμάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ.

ςε διμουσ κάτω των πζντε χιλιάδων κατοίκων, κακϊσ και των προζδρων δθμοτικϊν ςυμβουλίων όλων των διμων και των προζδρων ςυνδζςμων»20 Ψο χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για όλα τα υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα που απορρζουν. «Τα ανωτζρω πρόςωπα ςτθν περίπτωςθ που δεν

λάβουν τθν ειδικι άδεια κατά τα ανωτζρω, επιλζγουν είτε τθν αντιμιςκία είτε το μιςκό τθσ κζςθσ τουσ»21 «εκτόσ των Δθμάρχων ςε Διμουσ κάτω των πζντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων που

είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και αςκοφν το ιατρικό επάγγελμα ςε δυςπρόςιτα ιατρεία, όπωσ ορίηονται από το ν. 3868/2010.»22

3. Σι ειςφορζσ επί των αποδοχϊν τθσ κζςθσ των αιρετϊν τθσ παραγράφου 1 που αντιςτοιχοφν ςτον αςφαλιςμζνο αιρετό, βαρφνουν τον προχπολογιςμό του οικείου διμου, ενϊ οι τυχόν ειςφορζσ που αντιςτοιχοφν ςτον εργοδότθ βαρφνουν τον προχπολογιςμό του φορζα από τον οποίο προζρχεται. Για τουσ υπαλλιλουσ των λοιπϊν Ρ.Υ.Λ.Δ. το ςφνολο των ειςφορϊν τουσ βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικείου διμου. 4. Πε απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Σικονομικϊν και Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ κακορίηεται, θ διαδικαςία καταβολισ των ειςφορϊν, επί των αποδοχϊν τθσ οργανικισ κζςθσ, ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ. 5. Χτα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων που ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ χορθγείται από τθν υπθρεςία τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ειδικι άδεια εξιντα (60) θμερϊν κατ’ ζτοσ επιπλζον τθσ κανονικισ και με τθν πρόςκετθ προχπόκεςθ ότι δεν είναι διμαρχοι ι αντιδιμαρχοι ι πρόεδροι δθμοτικϊν ςυμβουλίων. Πε τισ ίδιεσ προχποκζςεισ χορθγείται ειδικι άδεια μζχρι τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ, κατ’ ζτοσ, επιπλζον τθσ κανονικισ τουσ άδειασ, ςτουσ προζδρουσ των Υεριφερειακϊν Ενϊςεων Διμων, κακϊσ και ςτουσ προζδρουσ των Χυνδζςμων Διμων. Ειδικι άδεια εξιντα (60) θμερϊν λαμβάνουν, επίςθσ, και οι πρόεδροι των δθμοτικϊν κοινοτιτων και τριάντα (30) θμερϊν οι πρόεδροι ι οι εκπρόςωποι των τοπικϊν κοινοτιτων. Θ ειδικι άδεια των εξιντα (60) και τριάντα (30) θμερϊν μπορεί να χορθγείται και τμθματικά ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ μετά από ςχετικι αίτθςθ του αιρετοφ. Θ

20

Υροςκικθ ςτο τζλοσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου2 του άρκρου 93 του ν. 3852/2010 (Αϋ 87),με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 του 3966/2011-άΕΞ 118/Α/24.5.2011 21

Υροςκικθ ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 93 του ν. 3852/2010 (Αϋ 87), με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58 του 3966/2011-άΕΞ 118/Α/24.5.2011 22

e-book τρίτθ ζκδοςθ

άδεια αυτι χορθγείται υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία του αιρετοφ και το χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ

Υροςκικθ με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 20 του άρκρου 66 του ν.3984/2011(άΕΞ 150 Α/27-6-2011)

122


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για όλα τα υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα που απορρζουν. 6. Σι ρυκμίςεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται και για όςουσ είναι ιατροί του Ε.Χ.Ω., μζλθ Δ.Ε.Υ Υανεπιςτθμίων και Ε.Υ.Ψ.Ε.Λ. περιλαμβανομζνων και του ειδικοφ και επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και για αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ μζςθσ εκπαίδευςθσ και δικθγόρουσ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ. 7. Δθμόςιοι υπάλλθλοι και υπάλλθλοι των φορζων του δθμόςιου τομζα με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και εάν υπθρετοφν, εκλεγόμενοι διμαρχοι, δθμοτικοί ςφμβουλοι, κακϊσ και πρόεδροι δθμοτικϊν και τοπικϊν κοινοτιτων ι εκπρόςωποι τοπικϊν κοινοτιτων, διαρκοφςθσ τθσ κθτείασ τουσ, δεν μετατίκενται οφτε αποςπϊνται εκτόσ των διοικθτικϊν ορίων του διμου ςτον οποίο ζχουν εκλεγεί. Σι υπάλλθλοι αυτοί, εφόςον υπθρετοφν ςτα διοικθτικά όρια άλλου διμου μετά από αίτθςι τουσ μετατίκενται ι αποςπϊνται εκεί όπου ζχουν εκλεγεί. Χε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υπθρεςία ι κζςθ, μετατίκενται ι αποςπϊνται ςτθν πλθςιζςτερθ υπθρεςία προσ το διμο όπου εξελζγθςαν.

23

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Σ Τ ϋ Μ Ε Τ ΑΒ ΙΒ ΑΗ ΟΜ ΕΝ Ε Σ Α ΢ Μ ΟΔ Ι ΟΤ Θ Τ ΕΣ ΣΤ Ο ΥΣ Δ Θ Μ Ο ΥΣ Άρ κ ρο 94 Ρρ ός κε τεσ α ρμο διό τ θτ ε σ δ ιμω ν

1. Στο άρκρο 75 παρ. Ι του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και υπό τον τομζα βϋ («Ρεριβάλλον») προςτίκενται οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:

24

«11. Θ ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν, ο προζλεγχοσ για τθν ζκδοςι τουσ, ο ζλεγχοσ μελετϊν για οικοδομικζσ άδειεσ, ςυναφοφσ χαρακτιρα πολεοδομικζσ αρμοδιότθτεσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ και θ επιβολι προςτίμων για τθν καταςκευι αυκαιρζτων κτιςμάτων, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ 45 του άρκρου 280 του παρόντοσ. 12. Σ ζλεγχοσ των αρχιτεκτονικϊν, των ςτατικϊν, των υδραυλικϊν και των θλεκτρομθχανολογικϊν μελετϊν, τθσ μελζτθσ κερμομόνωςθσ, τθσ μελζτθσ πακθτικισ πυροπροςταςίασ και των ςχετικϊν φορολογικϊν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςτοιχείων για τθν ζκδοςθ ι ανακεϊρθςθ οικοδομικϊν αδειϊν βιομθχανικϊν κτιρίων, κατά τισ ρυκμίςεισ των

123

παραγράφων 1 ζωσ και 3 του άρκρου 5 του π.δ. 78/2006 (άΕΞ 80 Αϋ). ΢ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 9 του ϊρθρου 58 του ν.3966/2011-ΥΕΚ 118/Α/2011 : «9. Οι διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 93 και τησ παραγρϊφου 10 του ϊρθρου 182 του ν. 3852/2010 δεν εφαρμόζονται για τουσ εκπαιδευτικούσ που προςλαμβϊνονται με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη». 23

24

ΥΡΕΚΑ/27610/2011.κζματα πολεοδομικοφ ενδιαφζροντοσ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

13. Σ ζλεγχοσ εφαρμογισ ρυμοτομικϊν ςχεδίων ςτο ζδαφοσ πριν τθν ζγκριςθ των πινακίδων εφαρμογισ. 14. Θ ςφνταξθ διαγραμμάτων εφαρμογισ και διαγραμμάτων διαμορφωμζνθσ κατάςταςθσ. 15. Σ ζλεγχοσ τοπογραφικϊν διαγραμμάτων που προορίηονται για ςφνταξθ πράξεων τακτοποιιςεωσ και αναλογιςμοφ ι πράξεων εφαρμογισ. 16. Επίβλεψθ τοπογραφικϊν μελετϊν και μελετϊν Υράξεων Εφαρμογισ Χ.Υ.. «17. Θ ςφνταξθ Ρράξεων Εφαρμογισ του άρκρου 12 του ν. 1337/1983 (Συνολικι Ρ.Ε., Μεμονωμζνθ Ρ.Ε., Διορκωτικι Ρ.Ε.), ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν».

25

18. Θ παρακολοφκθςθ του Υρογράμματοσ Ξακαρζσ Ακτζσ – Ξακαρζσ Κάλαςςεσ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 19. Θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τον κακοριςμό μεμονωμζνων κτιρίων ι των περιοχϊν, εντόσ των οποίων οι όψεισ των κτιρίων πρζπει να αποπερατϊνονται μζςα ςε ζξι (6) ζτθ από τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ ι τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (άΕΞ 210 Αϋ). 20. Θ προκαταρκτικι πρόταςθ ανάπλαςθσ οριςμζνθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ των άρκρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (άΕΞ 124 Αϋ). 21. Θ γνωμοδότθςθ για παρζκκλιςθ από τουσ όρουσ δόμθςθσ καταςκευισ κτιρίων που προορίηονται για γεωκτθνοτροφικζσ, γεωπτθνοτροφικζσ ι υδατοκαλλιεργθτικζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ λιπαςμάτων, φαρμάκων, ιχκυοτροφϊν, γεωργικϊν και αλιευτικϊν εφοδίων, γεωργικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων, ςτεγάςτρων ςφαγισ ηϊων και δεξαμενϊν από οποιοδιποτε υλικό. 22. Θ εφαρμογι πολεοδομικϊν ςχεδίων και ςυναφϊν εκτελεςτϊν πράξεων, που δεν ζχουν γενικότερο χαρακτιρα. 23. Σ ζλεγχοσ εφαρμογισ ρυμοτομικϊν ςχεδίων ςτο ζδαφοσ, κατ’ άρκρο 115 Ξ.Β.Υ.Ρ.. 24. Θ εφαρμογι εγκεκριμζνων ςχεδίων επί του εδάφουσ, κατά τθν πρόβλεψθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 155 Ξ.Β.Υ.Ρ.. 25. Θ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (έ.Α.Δ.Α.). Θ διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Υεριφζρεια

25

Αντικατάςταςθ τθσ περίπτωςθσ 17 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 94 του ν.3852/2010 με τισ διατάξεισ τθσ α παραγράφου 10 του άρκρου 44 του ν. N. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)

e-book τρίτθ ζκδοςθ

κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. ΧΨϋ αρικμ. 29 του παρόντοσ νόμου.

124


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

26. Θ μζριμνα, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ πυροςβεςτικζσ διατάξεισ, για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων κακαριςμοφ, από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ, και επικαρπωτζσ, των οικοπεδικϊν και λοιπϊν ακάλυπτων χϊρων, που βρίςκονται εντόσ πόλεων, κωμοπόλεων και οικιςμϊν και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ, κακϊσ και θ υποχρζωςθ αυτεπάγγελτου κακαριςμοφ από τουσ διμουσ, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των υπόχρεων. Χε βάροσ εκείνων που δεν ςυμμορφϊνονται επιβάλλεται πρόςτιμο πενιντα (50) λεπτϊν, ανά τετραγωνικό μζτρο του οικείου χϊρου, το οποίο και αποτελεί ζςοδο του οικείου διμου, βεβαιοφται εισ βάροσ τουσ θ ιςόποςθ ςχετικι δαπάνθ του διμου προσ κακαριςμό και υποβάλλεται μινυςθ για το αδίκθμα του άρκρου 433 του Υοινικοφ Ξϊδικα. 27. Θ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα των χαλφβων οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ. 28. Θ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα των προϊόντων τςιμζντου. 29. Θ χοριγθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτεγνοκακαριςτθρίων, πλυντθρίων ροφχων, ςιδθρωτθρίων ροφχων και ταπθτοκακαριςτθρίων.» «30. Θ ςφνταξθ των πράξεων αναλογιςμοφ αποηθμίωςθσ, τακτοποίθςθσ, προςκφρωςθσ κατά τισ διατάξεισ του ν.δ. 17.7.1923 ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των προβλεπόμενων διαδικαςιϊν.» «31. Θ επιμζλεια μεταγραφισ ι καταχϊριςθσ των Ρράξεων Εφαρμογισ του άρκρου 12 του ν. 1337/1983 ςε Υποκθκοφυλακείο ι Κτθματολόγιο.» «32. Θ ςφςταςθ επιτροπισ του άρκρου 1 του π.δ. 5/1986 (Αϋ 2) για τον προςδιοριςμό τθσ αξίασ ακινιτων 26 για τθν ειςφορά ςε χριμα.»

2. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομζα γ΄ («Ποιότητα Ζωήσ και Εφρυθμησ Λειτουργίασ των Πόλεων»), προςτίθενται οι ακόλουθεσ αρμοδιότητεσ: «15. Θ μελζτθ των ζργων ςυντιρθςθσ και βελτίωςθσ του οδικοφ δικτφου αρμοδιότθτασ διμου. 16. Θ εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν, κακϊσ και θ μελζτθ, εκτζλεςθ και επίβλεψθ των εργαςιϊν ςιμανςθσ, ςθματοδότθςθσ και θλεκτροφωτιςμοφ του οδικοφ δικτφου του διμου. 17. Σ κακοριςμόσ των αςτικϊν γραμμϊν λεωφορείων, τθσ αφετθρίασ, τθσ διαδρομισ, των ςτάςεων και του τζρματοσ των αντίςτοιχων γραμμϊν, κακϊσ και ο κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν των ςτάςεων και των

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςτεγάςτρων αναμονισ επιβατϊν αςτικϊν και υπεραςτικϊν γραμμϊν.

125

18. Σ κακοριςμόσ κομίςτρων αςτικϊν φορζων παροχισ ςυγκοινωνιακοφ ζργου.

26

Υροςκικθ νζων περιπτϊςεων ςτο τζλοσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 94 του ν. 3852/2010 με τισ β διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 44 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

19. Θ ρφκμιςθ κάκε κζματοσ, το οποίο αφορά ςτθν εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςτθ ςυντιρθςθ ανελκυςτιρων, κακϊσ και θ χοριγθςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν επαγγελματικϊν αδειϊν, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του άρκρου 4 του π.δ. 78/2006 (άΕΞ 80 Αϋ) και των ςχετικϊν Ξ.Ω.Α.. 20. Θ χοριγθςθ ζγκριςθσ δομικισ καταςκευισ κεραίασ ςτακμοφ ςτθν ξθρά, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α ') και το άρκρο 24 Α ' παρ. 5 εδάφιο ε' του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α'), όπωσ ιςχφει, κακϊσ και θ επιβολι κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ

27

21. Θ χοριγθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ και άδειασ λειτουργίασ φωτοβόλων, ςωλινων, φωτεινϊν επιγραφϊν και θλεκτροκίνθτων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ αυτϊν. 22. Θ ςφςταςθ επιτροπισ φιλικοφ διακανονιςμοφ για τθν εξϊδικθ επίλυςθ των διαφορϊν ανάμεςα ςε προμθκευτζσ και ςε καταναλωτζσ ι ενϊςεισ καταναλωτϊν, θ τιρθςθ αρχείων των ποριςμάτων τθσ οικείασ επιτροπισ κακϊσ και θ τιρθςθ μθτρϊου καταναλωτϊν. 23. Σ κακοριςμόσ των προδιαγραφϊν των ςτάςεων και των ςτεγάςτρων αναμονισ επιβατϊν των αςτικϊν και υπεραςτικϊν γραμμϊν. 24. Θ απαγόρευςθ τθσ δθμιουργίασ κζςεων ςτάκμευςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ. 25. Θ παραλαβι των αποςυρόμενων δικφκλων, μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταςτιματα του Σ.Δ.Δ.Ω.. 26. Σ κακοριςμόσ του εξωτερικοφ χρωματιςμοφ των ΨΑ΢Λ . 27. Θ ανάκλθςθ άδειασ κυκλοφορίασ αςτικοφ λεωφορείου, από τον κφκλο εργαςίασ, εντόσ του ιδίου θμερολογιακοφ ζτουσ κατ’ άρκρο 31 του ν. 2963/2001. 28. Θ περιςυλλογι αδζςποτων ςκφλων, κακϊσ και θ ίδρυςθ ι βελτίωςθ εγκαταςτάςεων καταφυγίων αδζςποτων ςκφλων. 29. Σ κακοριςμόσ των ωρϊν ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ των ναυτεργατϊν και των αρτεργατϊv. 30. Θ χοριγθςθ βιβλιαρίων υγείασ ςτουσ εκδοροςφαγείσ. 31. Θ χοριγθςθ των αδειϊν παραγωγϊν και θ κεϊρθςι τουσ από τον οικείο διμο, όπου ο παραγωγόσ κατοικεί. Θ αρμοδιότθτα αυτι δεν αφορά τθν ζκδοςθ αδειϊν ςτουσ Ρομοφσ Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ. 32. Θ ςυνδρομι ςτο ζργο του Ε.ά.Ε.Ψ. και θ διενζργεια ελζγχων ι άλλων πράξεων, που ηθτοφν τα εντεταλμζνα

33. Θ χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνιτϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων. 34. Θ χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν και εμπορευμάτων.

27

Αληηθαηάζηαζε κε ηελ παξάγξαθν 10δ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ ν. 3870/2010, άΕΞ/138 Α/9-8-2010

e-book τρίτθ ζκδοςθ

όργανα του Ε.ά.Ε.Ψ. και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τουσ.

126


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

35. Θ χοριγθςθ, ανανζωςθ, ανάκλθςθ και αφαίρεςθ αδειϊν εκγυμναςτϊν, κακϊσ και ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςχολϊν υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν. 36. Θ ζκδοςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και θ διενζργεια επικεωριςεων και θλεκτρολογικϊν ελζγχων. 37. Θ χοριγθςθ εξουςιοδοτιςεων ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτων για διάκεςθ Ξάρτασ Ελζγχου Ξαυςαερίων (Ξ.Ε.Ξ.), κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των Ξζντρων Ελζγχου Ξαυςαερίων. 38. Θ χοριγθςθ εξουςιοδοτιςεων ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτων για τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων περιοριςμοφ ταχυτιτων. 39. Θ κεϊρθςθ των Ξαρτϊν Επικεϊρθςθσ και Επιςκευϊν των ενοικιαηόμενων οχθμάτων.» 3.Α. α. Πε προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, Σικονομικϊν και Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, φςτερα από γνϊμθ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ, μεταβιβάηονται ςτουσ διμουσ αρμοδιότθτεσ που αςκοφνται από τισ Δ.Ω.Υ.Ε. περιλαμβανομζνων και αρμοδιοτιτων των Πονάδων Υρωτοβάκμιασ Ωγείασ (Π.Υ.Ω.), κακϊσ και αρμοδιότθτεσ τοπικοφ χαρακτιρα του Ωπουργείου Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. β. Χτο ίδιο διάταγμα κακορίηονται οι ςχετικζσ ρυκμίςεισ και θ μεταβατικι περίοδοσ για τθν ζναρξθ άςκθςθσ των αρμοδιοτιτων που μεταβιβάηονται, θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί τθ διετία από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. γ. Πε το ανωτζρω διάταγμα ρυκμίηεται θ απόδοςθ ςτουσ διμουσ των ανάλογων οικονομικϊν πόρων, για τθν άςκθςθ των μεταβιβαηόμενων αρμοδιοτιτων, θ κατάργθςθ υπθρεςιακϊν μονάδων των Δ.Ω.Υ.Ε. και των αντίςτοιχων οργανικϊν τουσ κζςεων, κακϊσ και οι ουςιαςτικζσ και διαδικαςτικζσ προχποκζςεισ μετάταξθσ του προςωπικοφ, που κατείχε, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, τισ καταργθκείςεσ οργανικζσ κζςεισ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 257 του παρόντοσ. δ. Σικονομικζσ υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με τισ μεταβιβαηόμενεσ αρμοδιότθτεσ των Δ.Ω.Υ.Ε. οι οποίεσ ζχουν αναλθφκεί ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ ζκδοςθσ του προεδρικοφ διατάγματοσ των προθγοφμενων εδαφίων, δεν μποροφν να βαρφνουν τουσ προχπολογιςμοφσ των διμων. B. Στο άρκρο 75 παρ. Ι του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων υπό τον τομζα εϋ («Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Αλλθλεγγφθσ») προςτίκενται οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:

127

«7. Θ εφαρμογι προγραμμάτων εμβολιαςμϊν και θ διενζργειά τουσ. 8. Θ τιρθςθ κανόνων υγιεινισ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν ςχολείων. 9. Θ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδρυμάτων παιδικισ πρόνοιασ ςε ιδιϊτεσ, κακϊσ και ςε ςυλλόγουσ ι ςωματεία, που επιδιϊκουν φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

10. Θ άςκθςθ ελζγχου και εποπτείασ ςτα ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ ιδιωτικοφ δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί) και θ ευκφνθ λειτουργίασ των παιδικϊν εξοχϊν. 11. Θ εποπτεία επί των φιλανκρωπικϊν ςωματείων και ιδρυμάτων, κακϊσ και θ ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ τουσ, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των επιχορθγιςεων, που δίδονται ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου με κοινωφελείσ ςκοποφσ. 12. Θ οικονομικι ενίςχυςθ αυτοςτεγαηόμενων, θ μίςκωςθ ακινιτων, θ ρφκμιςθ διαφόρων κεμάτων κοινωνικισ κατοικίασ και θ επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ. 13. Σ διοριςμόσ μελϊν διοικθτικϊν ςυμβουλίων, θ εποπτεία και θ ρφκμιςθ κεμάτων λειτουργίασ ιδρυμάτων προςταςίασ και αγωγισ οικογζνειασ του παιδιοφ (όπωσ Ξζντρων Υαιδικισ Πζριμνασ, Υαιδικϊν Χτακμϊν, Υαιδικϊν Εξοχϊν, παραρτθμάτων ΥΛΞΥΑ και ΞΕΥΕΥ). 14. Σ οριςμόσ ιατρϊν προσ εξζταςθ επαγγελματιϊν και εργαηομζνων ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ χοριγθςθ ςε αυτοφσ βιβλιαρίων υγείασ. 15. Θ χοριγθςθ τθσ Ξάρτασ Αναπθρίασ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ. 16. Θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν οικονομικισ αδυναμίασ. 17. Θ καταβολι επιδομάτων ςε τυφλοφσ, κωφάλαλουσ, αναςφάλιςτουσ παραπλθγικοφσ, τετραπλθγικοφσ και ακρωτθριαςμζνουσ, διανοθτικά κακυςτερθμζνουσ, ανίκανουσ προσ εργαςία, υποφζροντεσ από εγκεφαλικι παράλυςθ (ςπαςτικοφσ), απροςτάτευτουσ ανιλικουσ, υποφζροντεσ από αιμολυτικι αναιμία και βαριά ανάπθρουσ, κακϊσ και ςε λοιπά άτομα δικαιοφμενα παροχισ κοινωνικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.δ. 57/1973 (άΕΞ 149 Αϋ), τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και των οικείων κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. 18. Θ δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ οικθμάτων λόγω απορίασ ι για άλλουσ ςοβαροφσ λόγουσ. 19. Θ αναγνϊριςθ δικαιοφχων ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ. 20. Θ υλοποίθςθ: α) προγραμμάτων δθμόςιασ υγιεινισ που οργανϊνονται από το Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι από άλλα Ωπουργεία, το κόςτοσ των οποίων βαρφνει απευκείασ τον προχπολογιςμό του αντίςτοιχου Ωπουργείου,

γ) προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ που χρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 21. Θ ζκδοςθ αποφάςεων παροχισ κοινωνικισ προςταςίασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

β) εκτάκτων προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ, τα οποία εκτελοφνται με ζκτακτθ χρθματοδότθςθ,

128


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

22. Θ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν παιδικϊν ι βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν. 23. Θ χοριγθςθ αδειϊν διενζργειασ λαχειοφόρων αγορϊν, εράνων και φιλανκρωπικϊν αγορϊν. 24. Θ ζκδοςθ τοπικϊν υγειονομικϊν διατάξεων και θ λιψθ μζτρων ςε κζματα δθμόςιασ υγιεινισ.

28

25. Θ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ. 26. Θ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων περίκαλψθσ θλικιωμζνων ι ατόμων, που πάςχουν ανίατα από κινθτικι αναπθρία. 27. Θ επιβολι κυρϊςεων ςε ιατροφσ, οι οποίοι πωλοφν φάρμακα χωρίσ άδεια, κακϊσ και ςε βάροσ ιατρϊν και φαρμακοποιϊν για κατοχι ι πϊλθςθ δειγμάτων φαρμάκων. 28. Θ οργάνωςθ αυτοτελϊσ ι ςε ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ ειδικϊν προγραμμάτων για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ, κατά τισ ρυκμίςεισ τθσ παρ. 7 του άρκρου 14 του ν. 3172/2003 (άΕΞ 197 Αϋ). 29. Θ εφαρμογι προγραμμάτων για τθν καταπολζμθςθ λοιμωδϊν και παραςιτικϊν νοςθμάτων ηϊων. 30. Θ επιβολι ι άρςθ υγειονομικϊν μζτρων, λόγω εμφάνιςθσ βαριάσ επιηωοτίασ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν προσ μεταφορά ηϊων. 31. Σ οριςμόσ ελεγκτι γιατροφ Σ.Γ.Α. για τα Ρ.Υ.Δ.Δ. του νομοφ. 32. Σ οριςμόσ μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου των Ψαμείων Υρόνοιασ και Υροςταςίασ Υολυτζκνων, από το διμο όπου εδρεφουν τα ταμεία. 33. Θ εφαρμογι, οργάνωςθ και εποπτεία τθσ τεχνθτισ ςπερματζγχυςθσ και του ςυγχρονιςμοφ του οίςτρου των ηϊων. 34. Θ παροχι γνωμάτευςθσ από τον αρμόδιο κτθνίατρο για υγειονομικι καταλλθλότθτα των ηϊων όταν πρόκειται για πλανόδια ζκκεςθ ηϊων.» 4. Χτο άρκρο 75 παρ. Λ του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων, υπό τον τομζα ςτϋ («Υαιδείασ, Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ»), προςτίκενται οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: «13. Θ εκτζλεςθ προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ ςτο πλαίςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ και περιφερειακοφ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.

129

Με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3α του ϊρθρου 51 του ν. Ν. 3905/2010-ΥΕΚ219/Α/23.12.2010 ορύςθηκε «3.α) Οι αρμοδιότητεσ υπ’ αριθμ. 10, 22 και 24 τησ παρ. 3Β, οι υπ’ αριθμ. 5 και 7 τησ παρ. 5 και υπ’ αριθμ. 37 τησ παρ. 6 του ϊρθρου 94 του ν. 3852/2010 αςκούνται από 1.7.2011. Μϋχρι την ανωτϋρω ημερομηνύα εξακολουθούν να αςκούνται από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των οικεύων περιφερειών.» 28


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

14. Θ ςυγκρότθςθ επιτροπισ καταλλθλότθτασ, επιλογισ και εκτίμθςθσ τθσ αξίασ οικοπζδου για τθν ανζγερςθ διδακτθρίου, κακϊσ και επιλογισ οικοπζδου μετά κτιρίου κατάλλθλου να χαρακτθριςκεί ωσ διδακτιριο. 15. Θ απαλλοτρίωςθ οικοπζδων για τισ ανάγκεσ τθσ ςχολικισ ςτζγθσ, κακϊσ και θ ανζγερςθ ςχολικϊν κτιρίων. 16. Θ μίςκωςθ ακινιτων για τθ ςτζγαςθ δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων, θ ςτζγαςθ και ςυςτζγαςθ αυτϊν και ςε περίπτωςθ ςυςτζγαςθσ ο κακοριςμόσ τθσ αποκλειςτικισ χριςθσ οριςμζνων χϊρων του διδακτθρίου, από κάκε ςχολικι μονάδα, κακϊσ και τθσ κοινισ χριςθσ των υπολοίπων χϊρων και των ωρϊν λειτουργίασ τθσ κάκε ςυςτεγαηόμενθσ ςχολικισ μονάδασ. 17. Θ διάκεςθ διδακτθρίου για άλλεσ χριςεισ κοινισ ωφζλειασ ι για τθν πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων, κοινοφ ενδιαφζροντοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Χχολικι Επιτροπι. 18. Θ μεταφορά μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ ςτο ςχολείο φοίτθςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν ςχολείων ειδικισ αγωγισ, κακϊσ και τθσ μεταφοράσ και ςίτιςθσ μακθτϊν μουςικϊν και καλλιτεχνικϊν και λυκείων.

29

19. Θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των ςυλλόγων γονζων και κθδεμόνων. 20. Θ ζγκριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, μεταφοράσ ι επιςκευισ τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων (κυρίων, δευτερευουςϊν, πρόςκετων και παράλλθλων) ςτα ςχολεία. 21. Θ οργάνωςθ ςυναυλιϊν ι άλλων πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων για τουσ μακθτζσ, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Χχολικισ Επιτροπισ. 22. Σ διοριςμόσ και θ αντικατάςταςθ διοικθτϊν των ιδρυμάτων, που χορθγοφν υποτροφίεσ, εφόςον ζχουν τοπικι ςθμαςία.

29

Ν.3943-2011-Αρκρο.49 παρ.6. Σι ρυκμίςεισ του άρκρου 16 του ν. 3887/2010 (άΕΞ 174 Α') εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθν 31θ Δεκεμβρίου 2010 ζωσ τθ λιξθ του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ, εκτόσ αν ολοκλθρωκοφν ζωσ τότε οι ςχετικοί διαγωνιςμοί προσ ανάδειξθ νζων μειοδοτϊν. Δαπάνεσ οι οποίεσ αφοροφν ςτθ μεταφορά μακθτϊν μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, για τθν οποία δεν τθρικθκε θ διαδικαςία του ανωτζρω άρκρου, κεωροφνται νόμιμεσ εφόςον ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ διαπιςτϊςει με ςχετικι πράξθ του τθν εκτζλεςθ του μεταφορικοφ ζργου και το φψοσ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Ν.3887 –ΦΕΚ 174/Α/30.9.2010… Άρκρο 16. Ειδικά για το τετράμθνο από 1.9.2010 ζωσ 31.12.2010, θ μεταφορά των μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εφόςον με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Υεριφζρειασ διαπιςτϊνεται ότι δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι ςχετικοί διαγωνιςμοί μζχρι 13.9.2010, κα πραγματοποιείται από τισ Ρομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ κατόπιν παράταςθσ των ςυμβάςεων που είχαν ςυναφκεί για το ςχολικό ζτοσ 20092010, φςτερα από διαπραγμάτευςθ προσ απομείωςθ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Πε τθν ανάδειξθ των νζων μειοδοτϊν λφονται αυτομάτωσ και αηθμίωσ οι υπάρχουςεσ ςυμβάςεισ. Χτισ ςχολικζσ μονάδεσ που κα λειτουργιςουν για πρϊτθ φορά κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-2011, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ που δεν υφίςτανται ςυμβάςεισ μεταφοράσ μακθτϊν ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ διαπιςτωτικζσ πράξεισ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ οικείασ Υεριφζρειασ, θ μεταφορά των μακθτϊν ανατίκεται απευκείασ με απόφαςθ τθσ οικείασ Ρομαρχιακισ Επιτροπισ και μόνο για το χρονικό διάςτθμα από 13.9.2010 μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαγωνιςμϊν που βρίςκονται ςε εξζλιξθ και τθν ανάδειξθ των νζων μειοδοτϊν. Πε τθν ανάδειξθ των νζων μειοδοτϊν οι ςυμβάςεισ αυτζσ λφονται αυτομάτωσ και αηθμίωσ.

130


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

23. Θ ζγκριςθ οποιαςδιποτε μίςκωςθσ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου δθμόςιασ χριςθσ για μεταφορά προςϊπων και υλικϊν προσ κάλυψθ ςχολικϊν αναγκϊν. 24. Σ κακοριςμόσ κοινωφελοφσ χριςθσ των ςχολείων ςε περίπτωςθ παφςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 25. Θ κατανομι πιςτϊςεων ςτισ Χχολικζσ Επιτροπζσ για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων. 26. H επιβολι κυρϊςεων, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ που δεν εγγράφουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο και αμελοφν για τθν τακτικι φοίτθςι τουσ. 27. Θ διακοπι μακθμάτων, λόγων ζκτακτων ςυνκθκϊν ι επιδθμικισ νόςου, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οικείου διμου. 28. Θ χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν μουςικϊν ιδρυμάτων (ωδείων, μουςικϊν ςχολϊν, χορωδιϊν, ςυμφωνικϊν ορχθςτρϊν και ςυγκροτθμάτων μουςικισ δωματίου), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του β.δ. 16/1966 (άΕΞ 7 Αϋ). 29. Θ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του οικείου διμου ςτθν οργανωτικι επιτροπι φεςτιβάλ τοπικισ εμβζλειασ. 30. Θ επιχοριγθςθ φορζων που αναπτφςςουν πολιτιςτικοφ χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του διμου, κακϊσ και όςων ςυμβάλλουν ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ και προβολι του, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) των μελϊν του. 31. Θ άςκθςθ εποπτείασ επί των Εκνικϊν Ακλθτικϊν Ξζντρων, που κακορίηονται με απόφαςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Υολιτιςμοφ και Ψουριςμοφ. Πε τθν απόφαςθ αυτι, θ οποία εκδίδεται κατόπιν γνϊμθσ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ, εντόσ ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, προςδιορίηονται ειδικότερα τα Εκνικά Ακλθτικά Ξζντρα, κατ’ αντιςτοιχία προσ τουσ οικείουσ διμουσ, εξειδικεφονται τα κζματα που αναφζρονται ςτθν εποπτεία, κακϊσ και κάκε ςχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαςτικό ηιτθμα.» 5. Χτο άρκρο 75 παρ. Λ του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων προςτίκεται τομζασ υπό ςτοιχείο θϋ και υπό τον τίτλο «Αγροτικι Ανάπτυξθ – Ξτθνοτροφία – Αλιεία», ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: «1. Θ ςφςταςθ και λειτουργία Γραφείων Γεωργικισ Ανάπτυξθσ (Γ.Γ.Α.). 2. Θ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων τεχνικισ υποδομισ, τοπικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν ςτθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και τθν αλιεία και ιδίωσ αυτϊν που ςχετίηονται με τθν αγροτικι οδοποιία, τθν καταςκευι

e-book τρίτθ ζκδοςθ

λιμνοδεξαμενϊν, τα ζργα βελτίωςθσ βοςκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά ζργα.

131

3. Θ άςκθςθ εποπτείασ από τουσ διμουσ, όπου εδρεφουν, των Ψοπικϊν Σργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (Ψ.Σ.Ε.Β.), των Υροςωρινϊν Διοικουςϊν Επιτροπϊν (Υ.Δ.Ε.) και των Ψοπικϊν Επιτροπϊν Άρδρευςθσ (Ψ.Ε.Α.) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.δ. 3881/1958 (άΕΞ 181 Αϋ), όπωσ ιςχφει και τισ κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων με εφαρμογι ςωςτισ άρδευςθσ και ςτράγγιςθσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Θ διαχείριςθ βοςκοτόπων. 5. Θ παροχι γνϊμθσ για τον κακοριςμό Βιομθχανικϊν και Επιχειρθςιακϊν Ρεριοχϊν (Β.Ε.ΡΕ.) και για τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, κατ’ άρκρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Αϋ). 6. Θ ζρευνα και μελζτθ κάκε κζματοσ για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, κτθνοτροφίασ, και αλιείασ, κακϊσ και τθ διατιρθςθ του αγροτικοφ, κτθνοτροφικοφ και αλιευτικοφ πλθκυςμοφ ςτισ εςτίεσ τουσ. 7. Θ ανάπτυξθ, προςταςία, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ.

30

8. Θ ςφνδεςθ αγροτικισ παραγωγισ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ. 9. Θ προϊκθςθ προγραμμάτων εγκατάςταςθσ νζων αγροτϊν. 10. Θ εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ γεωργικισ και κτθνοτροφικισ παραγωγισ ωσ και των απολαμβανομζνων υπό των παραγωγϊν τιμϊν γεωργικϊν προϊόντων. 11. Θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των αγορϊν των γεωργικϊν προϊόντων και θ λιψθ αντιπροςωπευτικϊν τιμϊν. 12. Θ ενθμζρωςθ του αγροτικοφ πλθκυςμοφ για τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ παραγωγισ και οργάνωςθσ των εκμεταλλεφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των τεχνικϊν, οικονομικϊν και διαρκρωτικϊν προβλθμάτων ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ. 13. Θ ςυνεργαςία με ιδρφματα ζρευνασ τθσ αγροτικισ, κτθνοτροφικισ και αλιευτικισ παραγωγισ. 14. Θ ευρφτερθ διάδοςθ ςτον αγροτικό κόςμο, μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, γνϊςεων για τθν εφαρμογι βελτιωμζνων μεκόδων καλλιζργειασ. 15. Θ καλφτερθ οργάνωςθ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτο πλαίςιο ςχεδίων βελτίωςθσ. 16. Θ χοριγθςθ άδειασ για τθ λειτουργία κτθνιατρικοφ γραφείου για τα παραγωγικά ηϊα, κακϊσ και ειδικισ άδειασ για αποκικευςθ φαρμακευτικϊν προϊόντων. 17. Θ εφαρμογι και ο ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και καταγραφισ του ηωικοφ κεφαλαίου του διμου (ενϊτια για τθν ατομικι αναγνϊριςθ των ηϊων, θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, διαβατιρια ηϊων, τιρθςθ ατομικϊν μθτρϊων). 18. Θ χοριγθςθ αδειϊν λειτουργίασ καταςτθμάτων διατιρθςθσ, εμπορίασ και διακίνθςθσ ηϊων.

ηϊων. 20. Θ χοριγθςθ αδειϊν για τθν ίδρυςθ και λειτουργία κτθνοπτθνοτροφικϊν εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τισ 30

Με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3α του ϊρθρου 51 του ν. Ν. 3905/2010-ΥΕΚ219/Α/23.12.2010 ορύςθηκε «3.α) Οι αρμοδιότητεσ υπ’ αριθμ. 10, 22 και 24 τησ παρ. 3Β, οι υπ’ αριθμ. 5 και 7 τησ παρ. 5 και υπ’ αριθμ. 37 τησ παρ. 6 του ϊρθρου 94 του ν. 3852/2010 αςκούνται από 1.7.2011. Μϋχρι την ανωτϋρω ημερομηνύα εξακολουθούν να αςκούνται από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των οικεύων περιφερειών.»

e-book τρίτθ ζκδοςθ

19. Θ παροχι γνωμάτευςθσ για υγειονομικι καταλλθλότθτα των ηϊων, όταν πρόκειται για πλανόδια ζκκεςθ

132


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

διατάξεισ του ν. 3698/2008 (άΕΞ 198 Αϋ). 21. Θ χοριγθςθ αδειϊν, ανανζωςθσ, ανάκλθςθσ και μεταβίβαςθσ λειτουργίασ καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ κτθνιατρικϊν και αγροτικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων. 22. Θ χοριγθςθ των ςχετικϊν αδειϊν για τθν καταλλθλότθτα των αυτοκινιτων που μεταφζρουν ηϊα. 23. Θ χοριγθςθ αδειϊν λειτουργίασ και θ εποπτεία των ιδιωτικϊν κτθνιατρείων, κλινικϊν ιατρείων. 24. Θ άδεια για τθν ίδρυςθ και λειτουργία ηωολογικϊν κιπων, θ ςφςταςθ των γνωμοδοτικϊν επιτροπϊν του π.δ. 98/2004 (άΕΞ 69 Αϋ), θ διενζργεια επικεωριςεων και ο ζλεγχοσ εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 4 του π.δ. 98/2004. 25. Θ άςκθςθ εποπτείασ και ελζγχου ςτον τομζα τθσ αλιείασ ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ του διμου. 26. Θ εκμίςκωςθ δθμοτικϊν εκτάςεων γθσ για βιομθχανικοφσ ι βιοτεχνικοφσ ςκοποφσ, κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ, εγκαταςτάςεισ κερμοκθπίων και για μονάδεσ ςτουσ τομείσ αλιείασ. 27. Σι αποφάςεισ καταςτροφισ, εκποίθςθσ και ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ ςχετικισ δθμοπραςίασ ι διάκεςθσ των δθμευκζντων υλικϊν και μζςων αλιείασ (άρκρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, άΕΞ 27 Αϋ). 28. Θ απόφαςθ εφαρμογισ του προγράμματοσ ανάπτυξθσ των ιχκυοκαλλιεργειϊν με τθν ζγκαιρθ και επαρκι παραγωγι του αναγκαιοφντοσ (γόνου) ιχκυδίων για τον εφοδιαςμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτϊν πεςτροφοκαλλιεργθτϊν (άρκρο 110 παρ. αϋ του π.δ. 433/1977). 29. Θ ςυγκζντρωςθ και θ τιρθςθ ςτοιχείων των υδατοκαλλιεργειϊν και τθσ αλιείασ ςτα εςωτερικά φδατα. 30. Θ κατάρτιςθ μελετϊν και θ ςφνταξθ εκλαϊκευμζνων εντφπων που αφοροφν δραςτθριότθτεσ καλάςςιασ αλιείασ, υδατοκαλλιεργειϊν και προςταςίασ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων. 31. Θ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με αλιείσ, υδατοκαλλιεργθτζσ και γενικά εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ του αλιευτικοφ τομζα. 32. Θ ζγκριςθ για τθ διενζργεια εμπλουτιςμοφ λιμνϊν και ποταμϊν και ο κακοριςμόσ τθσ απαγορευτικισ περιόδου αλιείασ με κάκε μζςο και εργαλείο ςτισ λίμνεσ. 33. Θ χοριγθςθ άδειασ ςε αλιευτικά ςκάφθ για διενζργεια δοκιμαςτικισ αλιείασ. 34. Θ απόφαςθ κακοριςμοφ των όρων χοριγθςθσ εραςιτεχνικϊν αδειϊν αλιείασ και θ απόφαςθ για

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιοριςμό τθσ αλιείασ ςτθ λίμνθ Ψαυρωποφ (άρκρο 18 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).

133

35. Θ ζγκριςθ τθσ χοριγθςθσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, αδειϊν απόπλου ςτα αλιευτικά ςκάφθ για τθ διενζργεια αλιείασ ςτα διεκνι φδατα και θ ανάκλθςθ τθσ ζγκριςθσ αυτισ (άρκρο 8 παρ. βϋ εδάφ. γγϋ του π.δ. 915/1981, άρκρο 14 του β.δ. 666/1966, άΕΞ 160 Αϋ και άρκρο 1 παρ. 2 του β.δ. 152/1969 (άΕΞ 56 Αϋ). 36. Θ απόφαςθ διάκεςθσ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι ςε ερευνθτικά ιδρφματα ι ςε νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα των πλωτϊν μζςων, εργαλείων και λοιποφ εξοπλιςμοφ που δθμεφτθκε, εφόςον δεν ζχει


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

πλειςτθριαςκεί (άρκρο 2 παρ. 3 του ν.1740/1987, άΕΞ 221 Αϋ, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 του ν. 2040/1992 (άΕΞ 70 Αϋ). 37. Θ τιρθςθ ςτοιχείων των πάςθσ φφςεωσ αλιευτικϊν εκμεταλλεφςεων. 38. Θ αντιμετϊπιςθ κεμάτων και θ ειςιγθςθ μζτρων που αφοροφν τθ διακίνθςθ, μεταποίθςθ, τυποποίθςθ, ςυντιρθςθ και εμπορία των αλιευτικϊν προϊόντων ςε ςυνεργαςία με αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ. 39. Θ επιβολι ειδικϊν ι πρόςκετων περιοριςτικϊν μζτρων τθσ αλιείασ για ποτάμιουσ, λιμναίουσ, λιμνοκαλάςςιουσ και άλλουσ υδάτινουσ χϊρουσ (άρκρο 10 του ν.δ. 420/1970, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 του ν.1740/1987 και το άρκρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992). 40. Θ ζγκριςθ για διενζργεια ακλθτικισ αλιείασ (π.δ. 373/1985 άρκρο 5 παρ. 2 άΕΞ 131 Αϋ). 41. Θ χοριγθςθ εραςιτεχνικισ άδειασ αλιείασ (β.δ. 666/1966 άρκρα 1, 2, 3 (άΕΞ 160 Αϋ) και π.δ. 373/1985). 42. Θ άδεια χριςθσ καταδυτικϊν ςυςκευϊν ςε περιπτϊςεισ διεξαγωγισ ερευνϊν (π.δ. 373/1985 άρκρο 3 παρ. 2). 43. Θ ζγκριςθ αντικατάςταςθσ αλιευτικοφ ςκάφουσ (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρκρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρκρα 3 και 4, άΕΞ 98 Αϋ). 44. Θ χοριγθςθ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρκρο 1 παρ.1δ). 45. Θ άδεια μεταβίβαςθσ κυριότθτασ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ ςκάφουσ (π.δ. 261/1991 άρκρο 2). 46. Θ άδεια αντικατάςταςθσ μθχανισ αλιευτικοφ ςκάφουσ (π.δ. 261/1991 άρκρο 4). 47. Θ επιβολι κυρϊςεων ςε όςουσ δεν παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν παραγωγι και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικϊν αλιευτικϊν ςκαφϊν (π.δ. 333/1990 άρκρο 2, άΕΞ 143 Αϋ). 48. Θ χοριγθςθ άδειασ αλιείασ γόνου ιχκφων και λοιπϊν υδρόβιων οργανιςμϊν (π.δ. 54/1978, άΕΞ 10 Αϋ, π.δ. 398/1990 άρκρο 5 παρ. 2β, άΕΞ 159 Αϋ). 49. Θ ςφμφωνθ γνϊμθ για τθν ειςαγωγι από το εξωτερικό ηϊντων υδροβίων ηϊων και φυτϊν ι φυκιϊν ι των αυγϊν τουσ για τεχνθτι εκτροφι ι εμπλουτιςμό υδάτων. 50. Θ ζγκριςθ τθσ χοριγθςθσ, από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, αδειϊν αλιείασ ςτα επαγγελματικά ι εραςιτεχνικά ςκάφθ αλιείασ ι ςπογγαλιείασ (π.δ. 915/1981 άρκρο 8 παρ. βϋ, γγϋ, β.δ. 666/1966 άρκρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ.

51. Σ κακοριςμόσ τθσ διάρκειασ, ζναρξθσ και λιξθσ τθσ απαγορευτικισ περιόδου αλιείασ ςτουσ ποταμοφσ χωρικισ αρμοδιότθτασ του οικείου διμου (π.δ. 235/1979 άρκρο 2 παρ.1 άΕΞ 65 Αϋ). 52. Σ κακοριςμόσ του αρικμοφ των με μθχανικό αλιευτικό ςυγκρότθμα (γρι-γρι) αλιευόντων ςυγκροτθμάτων ςτο ελλθνικό τμιμα τθσ Οίμνθσ Πεγάλθ Υρζςπα και των προχποκζςεων με τισ οποίεσ κα διενεργείται θ αλιεία (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 παρ. Β1, άΕΞ 49 Αϋ).

e-book τρίτθ ζκδοςθ

152/1969 άρκρο 1 παρ. 2, άΕΞ 43 Αϋ).

134


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

53. Σ κακοριςμόσ τθσ απαγορευτικισ περιόδου αλιείασ με κάκε μζςο και εργαλείο ςτισ λίμνεσ χωρικισ αρμοδιότθτασ του οικείου διμου (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 παρ. Β2). 54. Σ κακοριςμόσ περιοριςμϊν κατά τθ διενζργεια αλιείασ εντόσ των τεχνικϊν λιμνϊν για τθν προςταςία των ζργων που υπάρχουν ςε αυτζσ (β.δ. 142/1971 άρκρο 2 περ. Γ3). 55. Θ απαγόρευςθ ι ζγκριςθ χρθςιμοποίθςθσ οριςμζνων αλιευτικϊν εργαλείων ςτισ λίμνεσ Πεγάλθ Υρζςπα και Δοϊράνθ (β.δ. 249/1972 άρκρο 1 παρ. 2). 56. Θ ζκτακτθ αναςτολι των αδειϊν αλιείασ και ςπογγαλιείασ για οριςμζνθ περίοδο ςε περιοχι χωρικισ αρμοδιότθτασ του οικείου διμου, όταν το επιβάλλει θ προςταςία τθσ ιχκυοπαραγωγισ και θ ρφκμιςθ τθσ αλιείασ και ςπογγαλιείασ (β.δ. 666/1966 άρκρο 7, β.δ.152/1969 άρκρο 1 παρ. 2). 57. Θ ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων για απόδοςθ εςόδων από τθν εκμετάλλευςθ ιχκυοτροφείων λιμνοκάλαςςασ Πεςολογγίου - Αιτωλικοφ (άρκρο 65 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970). 58. Θ ζγκριςθ για μετατροπι ι αντικατάςταςθ εργαλείων ςτθ λιμνοκάλαςςα Πεςολογγίου - Αιτωλικοφ (β.δ. 435/1970, άΕΞ 142 Αϋ). 59. Θ πρόταςθ για εγγραφι πιςτϊςεων για απαλλοτρίωςθ υδάτινων και χερςαίων εκτάςεων (άρκρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987). 60. Θ απόφαςθ για τον κακοριςμό όρων χοριγθςθσ εραςιτεχνικϊν αδειϊν ςε κατοίκουσ άλλων περιοχϊν ςτισ τεχνθτζσ λίμνεσ Υολυφφτου και Πόρνου (άρκρο 5 παρ. 5 του ν. 972/1979, άΕΞ 224 Αϋ). 61. Θ απόφαςθ αξιοποίθςθσ, ιχκυοτροφικά, των μθ εκμεταλλεφςιμων τελμάτων ι άγονων εκτάςεων ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ (π.δ. 402/1988, άρκρο 18 παρ. Βii) άρκρο 1 του ν.δ. 420/1970). 62. Θ απόφαςθ εξαιρζςεων υποχρζωςθσ προςκόμιςθσ αλιευμάτων ςτισ ιχκυόςκαλεσ (άρκρο 24 παρ. 1α του ν.δ. 420/1970). 63. Θ ςφςταςθ τριμελϊν ςυμβουλίων εκδίκαςθσ αλιευτικϊν προςφυγϊν (άρκρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992). 64. Θ ζγκριςθ και τροποποίθςθ καταςτατικϊν αλιευτικϊν ςυνεταιριςμϊν και θ παροχι ςε αυτοφσ τεχνικϊν οδθγιϊν. 65. Θ ζγκριςθ για τθν τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ του είδουσ των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρζπεται θ αλιεία ςτισ λίμνεσ (άρκρο 1 του β.δ. 249/1972, άΕΞ 58 Αϋ).

e-book τρίτθ ζκδοςθ

66. Θ χοριγθςθ ειδικισ άδειασ για αλιεία ακερίνασ ςτθ λίμνθ Ψριχωνίδα (άρκρο 1 του π.δ. 99/2003, άΕΞ 94

135

Αϋ), κακϊσ και θ ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν κοπι των καλάμων ςτισ λίμνεσ (άρκρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, άΕΞ 58 Αϋ). 67. Θ καταςκευι και λειτουργία αλιευτικϊν καταφυγίων, υποδομϊν και εξοπλιςμϊν ςε λιμζνεσ αλιευτικοφσ ι λιμζνεσ που εξυπθρετοφν αλιευτικά ςκάφθ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

68. Θ παροχι γνϊμθσ για κάκε τεχνικι τροποποίθςθ ι διαρρφκμιςθ που αφορά ι κίγει τα κρθπιδϊματα και τθ χερςαία ηϊνθ των ιχκυοςκαλϊν (ν.δ. 420/1970, άρκρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρκρο 1 παρ. 3, άΕΞ 154 Αϋ). 69. Θ γνωμοδότθςθ για τθν παραχϊρθςθ, μίςκωςθ και αναμίςκωςθ υδάτινων εκτάςεων για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και μετεγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ εντατικισ ι θμιεντατικισ μορφισ των ιχκυοτρόφων υδάτων, κακϊσ και για τθ χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ.» 6. Στο άρκρο 75 παρ. ΙΙ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων προςτίκενται οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: «26. Θ πρόςλθψθ και αλλαγι επωνφμου, κακϊσ και θ πρόςλθψθ πατρωνφμου και μθτρωνφμου από παιδιά, που γεννικθκαν χωρίσ γάμο των γονζων τουσ ι είναι αγνϊςτων γονζων. 27. Σ εξελλθνιςμόσ του ονοματεπωνφμου Ελλινων του εξωτερικοφ, ομογενϊν αλλοδαπϊν, που αποκτοφν τθν ελλθνικι ικαγζνεια και παλιννοςτθςάντων ομογενϊν, που ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια. 28. Σ κακοριςμόσ των χρονικϊν ορίων λειτουργίασ καταςτθμάτων και επιχειριςεων. 29. Θ χοριγθςθ (από το δθμοτικό ςυμβοφλιο) αδειϊν ίδρυςθσ υπεραγορϊν λιανικοφ εμπορίου. 30. Θ χοριγθςθ (με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου) άδειασ άςκθςθσ υπαίκριου πλανόδιου εμπορίου και ο κακοριςμόσ του ανϊτατου αρικμοφ των αδειϊν αυτϊν ςτο διμο, κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ (με απόφαςθ δθμάρχου) τθσ Επιτροπισ Ωπαίκριου Υλανόδιου Εμπορίου. 31. Θ ζγκριςθ (με απόφαςθ δθμοτικοφ ςυμβουλίου) τθσ λειτουργίασ Ξυριακάτικων Αγορϊν, κακϊσ και θ χοριγθςθ άδειασ ςυμμετοχισ ςτισ αγορζσ αυτζσ. 32. Θ ζκδοςθ αποφάςεων για τθν ίδρυςθ, τθ μετακίνθςθ, τθ διάλυςθ και τον κακοριςμό του τρόπου τθσ εν γζνει λειτουργίασ Οαϊκϊν Αγορϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία περιλαμβανομζνθσ τθσ χοριγθςθσ επαγγελματικϊν και παραγωγικϊν αδειϊν, κακϊσ και κάκε άλλου ςυναφοφσ αντικειμζνου, εκτόσ από τθν απόφαςθ τοποκζτθςθσ των πωλθτϊν ςτισ Οαϊκζσ Αγορζσ, θ οποία εκδίδεται από το περιφερειακό ςυμβοφλιο, ανά περιφερειακι ενότθτα. Σι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ δεν αφοροφν τουσ διμουσ των Ρομϊν Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ. 33. Θ ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν για τον ζλεγχο των πωλθτϊν, παραγωγϊν και επαγγελματιϊν των Οαϊκϊν Αγορϊν. 34. Θ εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθ χοριγθςθ αδειϊν εκμετάλλευςθσ περιπτζρων, «και πϊλθςθσ προϊόντων καπνοφ, κακϊσ και παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ κυλικείου-

31

31

Χτθν περίπτωςθ 34 τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 94 του ν. 3852/2010 απαλείφεται θ τελεία και προςτίκεται θ φράςθ: «και πϊλθςθσ προϊόντων καπνοφ, κακϊσ και παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ κυλικείου- καφενείου κατά γ τισ διατάξεισ του άρκρου 23 του ν.δ. 1044/1971, όπωσ ιςχφει.» με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 44 του ν. N. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)

e-book τρίτθ ζκδοςθ

καφενείου κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 23 του ν.δ. 1044/1971, όπωσ ιςχφει.»

136


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

35. Θ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τον κακοριςμό των ωρϊν ανοίγματοσ, μεςθμβρινισ διακοπισ και κλειςίματοσ των φαρμακείων και φαρμακαποκθκϊν, κακϊσ και τον κακοριςμό για κάκε ζτοσ του αρικμοφ των φαρμακείων που διθμερεφουν και διανυκτερεφουν. 36. Θ παροχι άδειασ ςε πρόςωπο που διατθρεί κατάςτθμα πϊλθςθσ ςκφλων ι γατϊν (μετά από ζκκεςθ Ξτθνιατρικισ Αρχισ), κακϊσ και ςχετικισ άδειασ λειτουργίασ του καταςτιματοσ. 37. Θ χοριγθςθ αδειϊν άςκθςθσ επαγγζλματοσ κουρζα, κομμωτι, τεχνίτθ περιποίθςθσ χεριϊν και ποδιϊν, κακϊσ και θ ςυγκρότθςθ ςχετικισ εξεταςτικισ επιτροπισ και πεικαρχικοφ ςυμβουλίου.

32

38. Θ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ εκκζςεων βιβλίου κατ’ άρκρο 17 του ν. 3377/2005, κακϊσ και ο ςχετικόσ ζλεγχοσ και θ επιβολι κυρϊςεων. 39. Θ χοριγθςθ αδειϊν για τθν οργάνωςθ εκκζςεων (εκτόσ των διεκνϊν), θ ρφκμιςθ κεμάτων λειτουργίασ τουσ και θ εποπτεία αυτϊν. 40. Θ χοριγθςθ αδειϊν καταλλθλότθτασ εκκεςιακϊν χϊρων ςτεγαςμζνων μόνιμα ι προςωρινά ι υπαίκριων ι μικτϊν. 41. Θ δθμιουργία χϊρων ςτάκμευςθσ τροχοφόρων και με δυνατότθτα μίςκωςθσ ακινιτων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 42. Θ δυνατότθτα παραχϊρθςθσ χριςθσ δθμοτικϊν ακινιτων ι θ καταβολι του μιςκϊματοσ προσ κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ.» Άρκρο 95 Άςκθςθ πρόςκετων αρμοδιοτιτων από τουσ διμουσ

33

1.α) Από 1θσ Λανουαρίου 2011 αςκοφνται, από τουσ διμουσ, οι πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ που τουσ απονζμονται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 (υπ’ αρικμοφσ 11 ζωσ και 26), 2 (υπ’ αρικμοφσ 15 ζωσ και 28), 3 (υπ’ αρικμοφσ Β7 ζωσ και 25), 4, 5 (υπ’ αρικμοφσ 1 ζωσ και 7) και 6 του προθγοφμενου άρκρου. Κατ' εξαίρεςθ ωσ χρόνοσ ζναρξθσ άςκθςθσ από τουσ διμουσ τθσ αρμοδιότθτασ τθσ παρ. 4 υπ' αρικμ. 18 του προθγοφμενου άρκρου, θ οποία περιλαμβάνει και τα μουςικά και καλλιτεχνικά γυμνάςια και λφκεια, ορίηεται θ 1θ Ιουλίου 2011

34

Με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 3α του ϊρθρου 51 του ν. Ν. 3905/2010-ΥΕΚ219/Α/23.12.2010 ορύςθηκε «3.α) Οι αρμοδιότητεσ υπ’ αριθμ. 10, 22 και 24 τησ παρ. 3Β, οι υπ’ αριθμ. 5 και 7 τησ παρ. 5 και υπ’ αριθμ. 37 τησ παρ. 6 του ϊρθρου 94 του ν. 3852/2010 αςκούνται από 1.7.2011. Μϋχρι την ανωτϋρω ημερομηνύα εξακολουθούν να αςκούνται από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ των οικεύων περιφερειών.»

e-book τρίτθ ζκδοςθ

32

137

33

ΥΡΕΣ/74300/2010.ΚΕΠΑ: Φφκμιςθ κεμάτων οικονομικισ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των διμων, που προκφπτουν από τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν.3852/2010.ΑΦΛΚΠ. ΕΓΞΩΞΟΛΣΩ: 45 34

Προςθόκη με την παρϊγραφο 10η του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

β) Θ ζναρξθ άςκθςθσ των λοιπϊν πρόςκετων αρμοδιοτιτων που περιλαμβάνονται ςτισ παραγράφουσ 1 (υπ’ αρικμοφσ 27 ζωσ και 29), 2 (υπ’ αρικμοφσ 29 ζωσ και 39), 3 (υπ’ αρικμοφσ Β26 ζωσ και 34) και 5 (υπ’ αρικμοφσ 8 ζωσ 69) του προθγοφμενου άρκρου πραγματοποιείται από τθν 1θ Λανουαρίου 2013.

«Ρριν τθν προκεςμία του προθγοφμενου εδαφίου και κατ’ εξαίρεςθ των κειμζνων διατάξεων, οι διμοι δφνανται να εγγράφουν ςτον προχπολογιςμό τουσ πιςτϊςεισ και να ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, που αφοροφν τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ τθσ παραγράφου 4 υπ’ αρικμ. 18 του προθγοφμενου άρκρου για το ςχολικό ζτοσ 2011− 2012.» 35 2. Αν ςε διμουσ του ίδιου νομοφ, δεν υφίςτανται υπθρεςίεσ, με επάρκεια υλικοτεχνικισ υποδομισ και προςωπικοφ, προσ άςκθςθ των πρόςκετων αρμοδιοτιτων που απονζμονται ςε αυτοφσ με το άρκρο 94, περιλαμβανομζνων και των τεχνικϊν υπθρεςιϊν, για τισ ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ παρζχεται, υποχρεωτικϊσ, διοικθτικι υποςτιριξθ από το διμο τθσ ζδρασ του νομοφ ι από άλλο εγγφτερο διμο, όπωσ αυτόσ ορίηεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Υεριφζρειασ, θ οποία εκδίδεται μζχρι 31.10.2010. Για τθν ζκδοςθ τθσ προθγοφμενθσ απόφαςθσ, ςχετικά με τον προςδιοριςμό του εγγφτερου διμου, απαιτείται προθγοφμενθ ειςιγθςθ του διμου που κα εξυπθρετθκεί διοικθτικά, θ οποία παρζχεται εντόσ μθνόσ αφότου ηθτθκεί. Αποφαςιςτικζσ ι γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία για τα μονομελι ι ςυλλογικά αιρετά όργανα αςκοφνται από τον οικείο διμο. 3. Σ διμοσ τθσ ζδρασ του νομοφ παρζχει, επίςθσ, διοικθτικι υποςτιριξθ για τθν ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν. Εάν θ οικεία αρμοδιότθτα ζχει απονεμθκεί με ςχετικό προεδρικό διάταγμα, που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 61 του ν. 947/1979 (άΕΞ 69 Αϋ) ςε άλλουσ διμουσ του ίδιου νομοφ, οι διμοι αυτοί εξακολουκοφν να τθν αςκοφν. 4. Θ διοικθτικι υποςτιριξθ για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων των προθγοφμενων παραγράφων από το διμο τθσ ζδρασ του νομοφ παρζχεται μζχρι 31.12.2012. Πζχρι τθν ίδια θμερομθνία οι λοιποί διμοι του ίδιου νομοφ υποχρεοφνται να ζχουν οργανϊςει αντίςτοιχεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ. 5. Χε όςουσ διμουσ λειτουργοφν αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων με αρμοδιότθτεσ τθσ παραγράφου 1α του παρόντοσ οι υπθρεςίεσ αυτζσ καταργοφνται και οι αρμοδιότθτζσ τουσ, από 1.1.2011, αςκοφνται από τουσ αντίςτοιχουσ διμουσ. Θ ςτελζχωςθ των οικείων υπθρεςιϊν των ανωτζρω διμων γίνεται με μετάταξθ των υπαλλιλων των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων που υπθρετοφν ςτισ καταργοφμενεσ κατά το προθγοφμενο εδάφιο υπθρεςίεσ. Ψο προςωπικό τουσ μετατάςςεται ςτον αντίςτοιχο διμο, όπου λειτουργοφςε θ καταργοφμενθ αποκεντρωμζνθ νομαρχιακι υπθρεςία, με ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ που ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 1 ζωσ και 7 του

35

Υροςκικθ μετά το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 95 του ν. 3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του ν. 3966/2011-άΕΞ 118/Α/24.5.2011

e-book τρίτθ ζκδοςθ

άρκρου 257 του παρόντοσ νόμου.

138


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. α) Πζχρι 31.12.2012 οι αρμοδιότθτεσ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου εξακολουκοφν να αςκοφνται από τθν περιφζρεια. β) Πε προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταςθ των Ωπουργϊν Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Σικονομικϊν, προβλζπεται θ ολικι ι μερικι κατάργθςθ των υπθρεςιακϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ, που αςκοφςαν τισ αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ μεταβιβάηονται ςτουσ διμουσ από 1.1.2013, ςφμφωνα με τθν παρ.1 βϋ του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και των αντίςτοιχων οργανικϊν τουσ κζςεων. Πε το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυκμίηεται θ μετάταξθ του προςωπικοφ των περιφερειϊν, που κατείχε τισ οργανικζσ κζςεισ του προθγοφμενου εδαφίου οι οποίεσ καταργοφνται, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ, θ οποία ορίηεται ςτισ παραγράφουσ 2, 3, 5, 6 και 7 του άρκρου 257 του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και θ απόδοςθ των ανάλογων οικονομικϊν πόρων για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων, που μεταβιβάηονται. 7. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηεται κάκε ειδικό, τεχνικό και λεπτομερειακό ηιτθμα, το οποίο ςχετίηεται με τθν άςκθςθ των πρόςκετων αρμοδιοτιτων, τθν παροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ και τθ μεταφορά εξοπλιςμοφ από τισ υπθρεςίεσ που αςκοφςαν αρμοδιότθτεσ μεταβιβαηόμενεσ ςτουσ διμουσ.

Άρ κ ρο 96 Συ μμ ετο χι δ ιμω ν ςε π ρ ο γρ άμμ ατ α

Σι διμοι και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου αυτϊν, φςτερα από απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του ι του οικείου οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου, μποροφν να ςυμμετζχουν και να ςυγχρθματοδοτοφν τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ οποιαςδιποτε κατθγορίασ προγραμμάτων και μζτρων, εφόςον οι δράςεισ τουσ, ανεξαρτιτωσ εάν ςυνάπτονται με αρμοδιότθτεσ των διμων, ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν κοινωνικι πρόνοια και ςυνοχι, τθν περιβαλλοντικι προςταςία και τθν εν γζνει βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ τθσ τοπικισ κοινωνίασ.

Άρ κ ρο 97

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Υπ θρ ε ςια κζσ μο νά δε σ δ ιμω ν

139

Σι ςυνιςτϊμενοι δια του παρόντοσ διμοι και ςτο πλαίςιο κατάρτιςθσ των Σργανιςμϊν Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ και τθσ Χυγκρότθςθσ των υπθρεςιϊν τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του κυρωτικοφ νόμου 3584/2007 (άΕΞ 143 Αϋ), υποχρεοφνται μζχρι 31.12.2012 να περιλάβουν, ςτουσ ανωτζρω οργανιςμοφσ, και υπθρεςιακζσ μονάδεσ με τα ακόλουκα αντικείμενα:


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

α) Υρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ β) Σικονομικι υπθρεςία γ) Ψεχνικι υπθρεςία δ) Ψεχνολογίασ, Υλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ε) Διαφάνειασ ςτ) Ρομικισ υποςτιριξθσ η) Διοίκθςθσ – Διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ θ) Άςκθςθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ και Υολιτικϊν Λςότθτασ των άφλων κ) Υεριβάλλοντοσ – Υολιτικισ Υροςταςίασ ι) Υαιδείασ, Υολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Ρζασ Γενιάσ και ια) Γεωργίασ, Ξτθνοτροφίασ και Αλιείασ, εφόςον αςκοφνται αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ.

Άρ κ ρο 98 Διοικ θτι κι βο ι κει α

1. Σι διμοι ςυνιςτοφν ειδικό αυτοτελζσ γραφείο το οποίο υπάγεται απευκείασ ςτον διμαρχο, για τθν παροχι διοικθτικισ βοικειασ ςε άτομα που ζχουν αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ τουσ ι ςτα αρμόδια Ξζντρα Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν (Ξ.Ε.Υ.). 2. Χτο ανωτζρω γραφείο τοποκετοφνται και υπθρετοφν, με απόφαςθ του δθμάρχου, υπάλλθλοι, οι οποίοι ζχουν τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και ανάλογθ διοικθτικι εμπειρία, προσ παροχι κατ’ οίκον εξυπθρζτθςθσ των δθμοτϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ωσ «δθμοτικοί ανταποκριτζσ», για το ςφνολο των αρμοδιοτιτων του. 3. Σ διμοσ, δια του ειδικοφ γραφείου τθσ παραγράφου 1 και οι υπθρετοφντεσ ςε αυτό υπάλλθλοι

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Η ϋ ΔΙ ΑΔ ΘΜ Ο ΤΙ Κ Θ ΣΥ Ν Ε΢ Γ Α ΣΙ Α - Ν ΟΜ Ι ΚΑ Ρ΢ ΟΣΩ Ρ Α Άρ κ ρο 99 Συ μ βά ςε ισ δια δ θμο τ ι κι σ ι δι α βα κμι δι κισ ςυ νε ργα ςί ασ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυνεργάηονται με τα αντίςτοιχα Ξ.Ε.Υ. και αξιοποιοφν τθν εκελοντικι προςφορά δθμοτϊν.

140


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Διμοι τθσ ίδιασ περιφζρειασ ι όμοροι διμοι μποροφν να ςυνάπτουν μεταξφ τουσ ςυμβάςεισ, με τισ οποίεσ αναλαμβάνουν τθν άςκθςθ αρμοδιότθτασ για λογαριαςμό τουσ ι τθν υποςτιριξθ τθσ άςκθςισ τθσ. Χτισ ςυμβάςεισ αυτζσ μπορεί να ςυμμετζχει και νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου του διμου που αναλαμβάνει τθν αρμοδιότθτα ι ςφνδεςμοσ ςτον οποίον μετζχει ο διμοσ που αναλαμβάνει τθν αρμοδιότθτα. Σι ςυμβάςεισ αυτζσ καλοφνται «ςυμβάςεισ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ». 2. Διμοι τθσ ίδιασ περιφζρειασ και θ οικεία περιφζρεια μποροφν να ςυνάπτουν μεταξφ τουσ ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ, με τισ οποίεσ αναλαμβάνουν τθν άςκθςθ αρμοδιότθτασ ι τθν υποςτιριξθ τθσ άςκθςισ τθσ, για λογαριαςμό ενόσ ι περιςςοτζρων των ςυμβαλλόμενων μερϊν. Χτισ ςυμβάςεισ αυτζσ μπορεί να ςυμμετζχει και νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςφνδεςμοσ ςτον οποίο μετζχει ο φορζασ που αναλαμβάνει τθν αρμοδιότθτα. Σι ςυμβάςεισ αυτζσ καλοφνται «ςυμβάςεισ διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ». 3. Χτισ ςυμβάςεισ των δφο προθγοφμενων παραγράφων ορίηεται, ιδίωσ, ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ ανατικζμενθσ αρμοδιότθτασ ι υποςτιριξθσ τθσ άςκθςισ τθσ και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν, και ειδικότερα: α) Σ ςκοπόσ και θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. β) Θ διάκεςθ του προςωπικοφ των ςυμβαλλομζνων ι θ ςφςταςθ κζςεων προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, με τον Σργανιςμό Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ (Σ.Ε.Ω.) του φορζα που αναλαμβάνει τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. γ) Θ διάκεςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, οχθμάτων και άλλων τεχνικϊν μζςων ι ακινιτων και εγκαταςτάςεων για τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ τθσ ςφμβαςθσ. δ) Ψα ποςά χρθματοδότθςθσ των επενδυτικϊν και των λειτουργικϊν δαπανϊν για τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ. Ψα ζςοδα αυτά μποροφν να προζρχονται από τζλθ, δικαιϊματα και ειςφορζσ, τουσ Ξεντρικοφσ Αυτοτελείσ Υόρουσ (Ξ.Α.Υ.), τθ Χυλλογικι Απόφαςθ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Χ.Α.Ψ.Α.) ι τα Αναπτυξιακά Υρογράμματα τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. ε) Ψο χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ. ςτ) Ψο όργανο παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ. 4. Σι προβλεπόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δαπάνεσ εγγράφονται ωσ υποχρεωτικζσ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςυμβαλλόμενων φορζων και αποδίδονται ςτον αναλαμβάνοντα τθν αρμοδιότθτα φορζα.

141

5. Ψα χρθςιμοποιοφμενα τεχνικά μζςα και εγκαταςτάςεισ μπορεί να φζρουν ωσ διακριτικό τον τίτλο «Διαδθμοτικι Χυνεργαςία .............. » ι «Διαβακμιδικι Χυνεργαςία……», αντίςτοιχα, που ςυμπλθρϊνεται με τα ονόματα των ςυμβαλλόμενων φορζων ι με άλλο όνομα δθλωτικό τθσ γεωγραφικισ ενότθτασ των φορζων αυτϊν.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Σι αποφάςεισ των οικείων ςυμβουλίων για τθν ζγκριςθ ςυμβάςεων διαδθμοτικισ ι διαβακμιδικισ ςυνεργαςίασ λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν εκάςτου. 7. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μπορεί να ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.

Άρ κ ρο 10 0 Ρρ ογρ αμ ματ ι κζσ Συ μβ άς εισ

1.α. Για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων και προγραμμάτων ανάπτυξθσ μιασ περιοχισ, κακϊσ και για τθν παροχι υπθρεςιϊν κάκε είδουσ, οι διμοι, οι περιφζρειεσ, οι ςφνδεςμοι διμων, οι Υεριφερειακζσ Ενϊςεισ Διμων, θ Ξεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και θ Ζνωςθ Υεριφερειϊν, τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, τα οποία ςυνιςτοφν ι ςτα οποία ςυμμετζχουν οι προαναφερόμενοι φορείσ, κακϊσ και Ρ.Υ.Λ.Δ. ςτα οποία ςυμμετζχουν ι ςυνιςτοφν θ Ξεντρικι Ζνωςθ Διμων Ελλάδασ και θ Ζνωςθ Υεριφερειϊν, οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, τα δθμοτικά και περιφερειακά ιδρφματα, κακϊσ και κοινωφελι ιδρφματα και κλθροδοτιματα και τα ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρφματα, μποροφν να ςυνάπτουν προγραμματικζσ ςυμβάςεισ με το Δθμόςιο, μεταξφ τουσ ι και με φορείσ του δθμόςιου τομζα τθσ παρ. 6 του άρκρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμζνα ι από κοινοφ. Χτισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ, που μετζχει το Δθμόςιο, μπορεί να εκπροςωπείται και από τον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν οποία εκτελείται θ προγραμματικι ςφμβαςθ. Σι ανωτζρω ςυμβάςεισ υπόκεινται ςτον προςυμβατικό ζλεγχο νομιμότθτασ του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου ςφμφωνα με τθ ςχετικι νομοκεςία. β. Χτισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ επιτρζπεται και θ ςυμμετοχι επιχειριςεων των Σ.Ψ.Α., ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, Ξζντρων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ (Ξ.Ε.Ξ.) με οποιαδιποτε νομικι μορφι και αν λειτουργοφν, των Υεριφερειακϊν Ψαμείων Ανάπτυξθσ, επιμελθτθρίων, επιςτθμονικϊν φορζων δθμοςίου δικαίου, Ερευνθτικϊν Υανεπιςτθμιακϊν Λνςτιτοφτων (Ε.Υ.Λ.), ςυνεταιριςμϊν, ενϊςεων ςυνεταιριςμϊν και εργοδοτικϊν και εργατοχπαλλθλικϊν ενϊςεων. Πε απόφαςθ των Ωπουργϊν Σικονομικϊν, Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ και Εργαςίασ και Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ μπορεί να επιτρζπεται και θ ςυμμετοχι τραπεηϊν και πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. γ. Είναι επιτρεπτι θ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων μεταξφ των φορζων τθσ περίπτωςθσ αϋ και

εκτζλεςθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ςυνάπτουν, κεωροφνται φορείσ καταςκευισ του ζργου κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του ν. 1418/1984 (άΕΞ 23 Αϋ), όπωσ ιςχφει, και εκτελοφν τισ ςυμβάςεισ αυτζσ με τα προβλεπόμενα ςτισ περιπτϊςεισ εϋ, ςτϋ και ηϋ του ίδιου άρκρου όργανα και υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν με αποφάςεισ των διοικθτικϊν τουσ ςυμβουλίων.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

κοινωφελϊν ιδρυμάτων, κακϊσ και κλθροδοτθμάτων που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ςκοποφσ. Ξατά τθν

142


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2.α. Χτισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ απαραίτθτα ορίηονται το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο ςκοπόσ και το περιεχόμενο των μελετϊν, των ζργων, των προγραμμάτων ι των υπθρεςιϊν, ο προχπολογιςμόσ τουσ, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων, το χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, οι πόροι από τουσ οποίουσ κα καλυφκοφν οι αναλαμβανόμενεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ και θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Επίςθσ ορίηεται το όργανο παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τθσ και οι αρμοδιότθτζσ του, κακϊσ και ριτρεσ ςε βάροσ του ςυμβαλλομζνου που παραβαίνει τουσ όρουσ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ. β. Πε τθν προγραμματικι ςφμβαςθ επίςθσ ορίηεται ο ςυμβαλλόμενοσ, ςτον οποίο μπορεί να ανατεκεί θ διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ςυντιρθςθ των ζργων του προγράμματοσ μετά τθν ολοκλιρωςι του, εφόςον προβλζπεται αντίςτοιχο ςτάδιο. γ. Αν ο ςυμβαλλόμενοσ ςε προγραμματικι ςφμβαςθ ανακζςει ςε τρίτον τθ διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ςυντιρθςθ των ζργων αυτϊν, θ ανάκεςθ γίνεται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που διζπει τον κατά τθ ςφμβαςθ υπόχρεο ςυμβαλλόμενο. 3. Σι ςυμβαλλόμενοι φορείσ για τθν εκτζλεςθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων μπορεί να χρθματοδοτοφνται από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων μζςω προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ι προγραμμάτων που χρθματοδοτοφνται αμιγϊσ από εκνικοφσ πόρουσ, τον Ψακτικό Υροχπολογιςμό ι άλλα εκνικά ι περιφερειακά προγράμματα, κακϊσ και από τουσ προχπολογιςμοφσ των ςυμβαλλόμενων φορζων. Είναι δυνατι θ χρθματοδότθςθ των ςυμβαλλομζνων και από φορείσ του δθμόςιου τομζα που δεν μετζχουν ςτθν προγραμματικι ςφμβαςθ. 4. Για τθν εκτζλεςθ των προγραμματικϊν ςυμβάςεων και ςτο πλαίςιο των ςυμφωνοφμενων δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των ςυμβαλλόμενων οργανιςμϊν και φορζων, επιτρζπεται θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ του ενόσ ςυμβαλλομζνου ςτον άλλον, κακϊσ και θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ ακινιτων, εγκαταςτάςεων, μθχανθμάτων και μζςων. 5. Εφόςον τα προβλεπόμενα ςτθν προγραμματικι ςφμβαςθ ζργα, προγράμματα και υπθρεςίεσ είναι πολιτιςτικοφ χαρακτιρα, όπωσ θ ανάδειξθ, προςταςία και ςυντιρθςθ μνθμείων, οι παρεμβάςεισ ςε διατθρθτζα ι παραδοςιακά κτίρια και οικιςμοφσ, θ διάςωςθ και διάδοςθ ςτοιχείων του πολιτιςμοφ, θ ανζγερςθ και λειτουργία χϊρων πολιτιςμικϊν λειτουργιϊν, θ υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων που αφοροφν τθν επιςτιμθ, τα γράμματα και τισ τζχνεσ, ςυμμετζχει, ωσ ςυμβαλλόμενοσ, το Ωπουργείο Υολιτιςμοφ. Θ προγραμματικι ςφμβαςθ καλείται «προγραμματικι ςφμβαςθ πολιτιςμικισ ανάπτυξθσ». Ψο

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τζλοσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα που μπορεί να επιβλθκεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, για τθ

143

χρθματοδότθςθ ζργων, εργαςιϊν, προγραμμάτων και υπθρεςιϊν τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ, καλείται «Υολιτιςτικό Ψζλοσ». 6. Διμοι, ςφνδεςμοι, περιφζρειεσ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ πρϊτου και δεφτερου βακμοφ μποροφν να ςυμβάλλονται μεταξφ τουσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν με αντικείμενο τθ βεβαίωςθ και είςπραξθ τελϊν, δικαιωμάτων, ειςφορϊν και προςτίμων. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, οι αποφάςεισ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

των αρμοδίων οργάνων των ςυμβαλλόμενων φορζων για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν τουσ. Σι ςυμβαλλόμενοι φορείσ μπορεί να χρθματοδοτοφνται για τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων τθσ παραγράφου αυτισ και από τον Ξρατικό Υροχπολογιςμό ι το πρόγραμμα δθμόςιων επενδφςεων ι τουσ προχπολογιςμοφσ άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα.

Άρ κ ρο 10 1 Δίκτυ α δι μω ν κα ι π ερι φε ρειϊ ν

1. Δφο ι περιςςότεροι διμοι ι διμοι και περιφζρειεσ, με κοινά χαρακτθριςτικά, μποροφν να ςυνιςτοφν δίκτυα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 219 και 220 του Ξ.Δ.Ξ., με τθ μορφι αςτικισ εταιρείασ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 741 του Α.Ξ.. 2. Ψα ανωτζρω δίκτυα ςυνιςτϊνται με αποφάςεισ των οικείων ςυμβουλίων των ςυμμετεχόντων Σ.Ψ.Α., και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 267 του Ξ.Δ.Ξ., όπωσ ιςχφει, και το άρκρο 741 του Α.Ξ.. 3. Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του δικτφου δφνανται να ςυμμετζχουν ςε αυτό κοινωνικοί φορείσ με ςκοποφσ αντίςτοιχουσ αυτϊν του δικτφου, κακϊσ και πανεπιςτθμιακά ι ερευνθτικά ιδρφματα. 4. Πε το καταςτατικό τουσ κακορίηονται οι πόροι, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των μελϊν, θ διοίκθςι τουσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τουσ.

Άρ κ ρο 10 2 Ιδ ρφ μ ατα - νο μ ικά π ρό ς ω πα δ ιμω ν κ αι κοι νοτι των που ςυ ν ενϊ νο ντα ι

1. Ψα ιδρφματα και τα δθμοτικά και κοινοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου που ζχουν ςυςτακεί από διμο ι κοινότθτα που ςυνενϊνεται, περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτο νζο διμο από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του. 2. Σι διμοι που προκφπτουν από ςυνζνωςθ υπειςζρχονται αυτοδικαίωσ από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τουσ ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των ςυνενοφμενων διμων ι κοινοτιτων, ωσ προσ τα ιδρφματα και τα δθμοτικά και κοινοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. Χτα εν λόγω δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ

τθ λιξθ τουσ. 3. Ψο μόνιμο και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικό των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιδρυμάτων και νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου που περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτο νζο διμο, κακίςταται αυτοδικαίωσ προςωπικό των αυτϊν ιδρυμάτων και νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιλαμβάνονται και όςα προκφπτουν από ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, μζχρι

με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ.

144


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 10 3 Σφ ςτ α ςθ - Συ γ χϊ νευ ς θ νο μι κϊ ν π ρο ς ϊπω ν δ θ μοςίου δ ικα ίου

1. Ξάκε διμοσ μπορεί να ςυνιςτά ι να ζχει: α) Ζωσ δφο (2) νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, ζνα για τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ και παιδείασ και ζνα για τουσ τομείσ πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και περιβάλλοντοσ, όπωσ αυτοί προβλζπονται ςτο άρκρο 75 του ν. 3463/2006, όπωσ ιςχφει. Εάν ο διμοσ διακζτει κοινωφελι επιχείρθςθ τότε μπορεί να ζχει ζωσ ζνα (1) νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό άνω των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, μπορεί να λειτουργοφν ζωσ δφο (2) νομικά πρόςωπα για κακζναν από τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων που αναφζρονται ςτο προθγοφμενο εδάφιο. β) Ζνα νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου για τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ ηϊνθσ λιμζνα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 2. Ψα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου που περιζρχονται ςτο νζο διμο ςφμφωνα με το ανωτζρω άρκρο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε ζνα νομικό πρόςωπο για κακζναν από τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ που προβλζπονται ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Ειδικά για τισ ςχολικζσ επιτροπζσ, αυτζσ ςυγχωνεφονται ςε δφο νομικά πρόςωπα, ζνα για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και ζνα για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Χτουσ διμουσ με πλθκυςμό άνω των τριακοςίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να ςυςτακοφν αντίςτοιχεσ ςχολικζσ επιτροπζσ για κακεμία δθμοτικι κοινότθτα. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηονται κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία των ςχολικϊν επιτροπϊν, τθν κατανομι των πιςτϊςεων, τον τρόπο και τθ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ, δικαιολόγθςθσ και ελζγχου των πάςθσ φφςεωσ εςόδων και εξόδων, κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. 3. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ φςτερα από αίτθςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, επιτρζπεται να διατθρθκοφν ωσ αυτοτελι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου διμων εκείνα των οποίων θ δραςτθριότθτα από πλευράσ ευρφτερθσ αναγνϊριςθσ, εξειδικευμζνου αντικειμζνου, μακροχρόνιασ απόδοςθσ ζργου και γενικότερθσ καταξίωςθσ τθσ προςφοράσ e-book τρίτθ ζκδοςθ

τουσ δικαιολογεί τθν ανωτζρω διατιρθςθ.

145

Για τθν υποβολι του αιτιματοσ απαιτείται απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του, ςτθν οποία αιτιολογείται ειδικά θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του προθγοφμενου εδαφίου.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Πε απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν ορίηονται το όνομα, ο ςκοπόσ, θ διοίκθςθ, θ περιουςία και οι πόροι του νομικοφ προςϊπου που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ. Θ πράξθ αυτι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου νομιμότθτασ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ από τον οικείο διμο. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ορίηεται το διοικθτικό ςυμβοφλιο του νομικοφ προςϊπου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 240 του ν. 3463/2006, όπωσ ιςχφει. Πζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίωσ θ κθτεία των μελϊν των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των νομικϊν προςϊπων που περιζρχονται ςτο νζο διμο. 5. Από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, το νζο νομικό πρόςωπο που δθμιουργείται, υποκακιςτά αυτοδικαίωσ τα νομικά πρόςωπα που ςυγχωνεφκθκαν ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτα οποία περιλαμβάνονται και όςα προκφπτουν από ςυμβάςεισ ζργου ι εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ λιξθ τουσ, εξομοιοφμενο με κακολικό διάδοχο. Σι εκκρεμείσ δίκεσ, ςτισ οποίεσ διάδικα μζρθ είναι νομικά πρόςωπα που ςυγχωνεφκθκαν, ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ από το νζο νομικό πρόςωπο, χωρίσ να απαιτείται ειδικι διαδικαςτικι πράξθ ςυνζχιςθσ για κακζνα από τα νομικά πρόςωπα που ςυγχωνεφκθκαν. 6. Χτθν περιφζρεια του νζου διμου είναι δυνατόν να λειτουργοφν αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ, υπό μορφι παραρτθμάτων των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των κατοίκων. Χτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, εφόςον οι παρεχόμενεσ λειτουργίεσ είναι κοινωνικοφ χαρακτιρα, όπωσ φροντίδα παιδιϊν, θλικιωμζνων, ακλθτικζσ ι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, ςυγκροτοφνται, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νομικοφ προςϊπου, αντίςτοιχεσ άμιςκεσ επιτροπζσ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον δφο (2) εκπρόςωποι των χρθςτϊν των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ο προϊςτάμενοσ, και εάν δεν υπάρχει, ο οριηόμενοσ από τον πρόεδρο του Δ.Χ. του νομικοφ προςϊπου υπάλλθλοσ τθσ αποκεντρωμζνθσ υπθρεςίασ, ωσ πρόεδροσ. Σι επιτροπζσ αυτζσ ειςθγοφνται για τθν καλφτερθ λειτουργία, διαπιςτϊνουν τυχόν προβλιματα που δθμιουργοφνται ςτθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ και διατυπϊνουν ςχετικζσ προτάςεισ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του νομικοφ προςϊπου για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 7. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μπορεί να εκδίδεται πρότυποσ κανονιςμόσ λειτουργίασ των ωσ άνω νομικϊν προςϊπων και των αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν τουσ, ανά κατθγορία παρεχόμενων υπθρεςιϊν, μετά από γνϊμθ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ. 8. Ψο μόνιμο προςωπικό, το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, οι νομικοί

κακίςταται αυτοδικαίωσ προςωπικό και παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο νζο νομικό πρόςωπο που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ, με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ και ζμμιςκθσ εντολισ. 9. Πε απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςυγχϊνευςθσ, κεςπίηεται ο οργανιςμόσ εςωτερικισ υπθρεςίασ του νομικοφ προςϊπου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 3584/2007, όπωσ ιςχφει.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ςφμβουλοι, κακϊσ και οι δικθγόροι με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, των νομικϊν προςϊπων που ςυγχωνεφονται,

146


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

10. Ψο μόνιμο προςωπικό κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο, το δε προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου κατατάςςεται ςε προςωρινζσ προςωποπαγείσ κζςεισ αντίςτοιχθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και ειδικότθτασ, οι οποίεσ ςυνιςτϊνται ςτον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ του νομικοφ προςϊπου και καταργοφνται κατά τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου. Θ κατάταξθ γίνεται με απόφαςθ του προζδρου του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νομικοφ προςϊπου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 11. Ψο προςωπικό των νομικϊν προςϊπων μπορεί να αποςπάται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου και γνϊμθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νομικοφ προςϊπου, είτε ςε άλλο νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου του οικείου διμου είτε ςε υπθρεςία του διμου, κατά παρζκκλιςθ των ςχετικϊν διατάξεων, και χωρίσ να απαιτείται υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ. Χτο ανωτζρω προςωπικό μπορεί να ανατίκενται παράλλθλα κακικοντα. Θ μιςκοδοςία του αποςπαςμζνου προςωπικοφ βαρφνει τον φορζα υποδοχισ. 12. Ψα ιδρφματα δεν υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ άρκρου.

Άρ κ ρο 10 4 Σφ ν δε ςμο ι Ο ργ αν ις μϊ ν Το πικ ισ Αυ τ ο διοί κθ ς θσ που ςυ ν ε νϊνο ντ αι

1. Σ ςφνδεςμοσ ςτον οποίο ςυμμετζχουν διμοι ι κοινότθτεσ που ςυνενϊνονται ςε νζο διμο, καταργείται αυτοδικαίωσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του νζου διμου, αν θ περιοχι τθσ αρμοδιότθτασ του διμου αυτοφ είναι θ ίδια ι μεγαλφτερθ από τθν εδαφικι περιφζρεια του ςυνδζςμου. Ψθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ για τον οποίο είχε ςυςτακεί ο ςφνδεςμοσ, αναλαμβάνει και ςυνεχίηει ο νζοσ διμοσ, ο οποίοσ κακίςταται κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλθ τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία και υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του ςυνδζςμου, ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ι οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ λιξθ τουσ. Σι εκκρεμείσ δίκεσ ςυνεχίηονται από το νζο διμο χωρίσ καμία ειδικότερθ διατφπωςθ. 2. Ψο μόνιμο προςωπικό, το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, κακϊσ και οι δικθγόροι με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ του ςυνδζςμου μεταφζρεται αυτοδικαίωσ, με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ και παροχισ υπθρεςιϊν ςτο νζο διμο από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του και κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο ι ςε προςωποπαγείσ κζςεισ του διμου. Θ απόφαςθ κατάταξθσ του προςωπικοφ ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ ι ςε ςυνιςτϊμενεσ προςωποπαγείσ κζςεισ εκδίδεται e-book τρίτθ ζκδοςθ

από το αρμόδιο προσ διοριςμό όργανο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ.

147

3. Ψο προςωπικό που μεταφζρεται ςτο διμο μπορεί να διατθριςει το αςφαλιςτικό και ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ, ςτο οποίο υπαγόταν πριν από τθν κατάταξι του ςτο νζο διμο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 17 του άρκρου 4 του ν. 3513/2006, όπωσ ιςχφει.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

«4.α. Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε περιφζρειασ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 6 οι ςφνδεςμοι και οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ που ζχουν ςυςτακεί ωσ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ι άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Ο.Τ.Α. που αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟ.Δ.Σ.Α. κατά το μζροσ που αςκοφν αντίςτοιχεσ αρμοδιότθτεσ, ςυγχωνεφονται ςε ενιαίο ςφνδεςμο, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 6, ςτον οποίο ςυμμετζχουν υποχρεωτικά οι διμοι όλων των διαχειριςτικϊν ενοτιτων τθσ περιφζρειασ, ςφμφωνα και με τθ διάταξθ του άρκρου 30 του ν. 3536/2007. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ διμοι αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟ.Δ.Σ.Α. και διαχειρίηονται εγκαταςτάςεισ προςωρινισ αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, θ διαχείριςθ αυτι ανατίκεται ςτον ενιαίο ςφνδεςμο, β. Εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ τθσ παραγράφου 6 του παρόντοσ, εκδίδεται πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςτθν οποία αναφζρονται οι ςυγχωνευόμενοι φορείσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ επωνυμία του νζου ςυνδζςμου, θ διοίκθςθ, θ ζδρα, θ διάρκεια και οι πόροι αυτοφ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Εντόσ δεκαπενκθμζρου από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω πράξθσ, τα οικεία δθμοτικά ςυμβοφλια ορίηουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του νζου ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Θ κθτεία των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των υπό ςυγχϊνευςθ φορζων παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι τθ ςυγκρότθςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νζου ΦΟ.Δ.Σ.Α..»

5. Από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω πράξθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, ο νζοσ ςφνδεςμοσ που δθμιουργείται κακίςταται κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλθ τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία «ηων θοπέων ηηρ

παπαγπάθος 4α» που ςυγχωνεφονται και υπειςζρχεται, αυτοδικαίωσ, ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ αυτϊν, ςτα εν λόγω δε δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται και όςα προκφπτουν από ςυμβάςεισ ζργου εξομοιοφμενοσ με κακολικό διάδοχο. Σι εκκρεμείσ δίκεσ ςυνεχίηονται από το νζο ςφνδεςμο, χωρίσ να διακόπτονται και χωρίσ να απαιτείται ειδικι διαδικαςτικι πράξθ ςυνζχιςθσ για κακεμία από αυτζσ. «6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μζχρι 30 Ιουνίου 2011, μετά από γνϊμθ τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ, ρυκμίηεται θ διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ των φορζων τθσ παραγράφου 4α, θ διοίκθςθ του νζου ΦΟ.Δ.Σ.Α., θ ζδρα, θ χρονικι του διάρκεια, ο τρόποσ κακοριςμοφ του φψουσ των ετιςιων ειςφορϊν των διμων, ςε ςυνάρτθςθ με τθν αποτίμθςθ των τυχόν περιουςιακϊν ςτοιχείων των ςυγχωνευόμενων φορζων, κακϊσ και θ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ διαχείριςθσ των εγκαταςτάςεων που ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4αϋ. Με το ανωτζρω διάταγμα ςτισ Ρεριφζρειεσ Ιονίων Νιςων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μπορεί να κακορίηεται διαφορετικι χωρικι αρμοδιότθτα των νζων ΦΟ.Δ.Σ.Α.. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα όρια τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ ςυμπίπτουν με τα όρια ενόσ διμου, ο 36 ΦΟ.Δ.Σ.Α. λειτουργεί ωσ Ν.Ρ.Δ.Δ. του διμου.»

7. Ψο μόνιμο προςωπικό κακϊσ και εκείνο με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου «ηων

θοπέων ηηρ παπαγπάθος 4α» που ςυγχωνεφονται, κακίςταται αυτοδικαίωσ με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου που βρίςκονται ςε ιςχφ, ςυνεχίηονται από το νζο ςφνδεςμο μζχρι τθ λιξθ τουσ.

36

Αντικατάςταςθ των παραγράφων 4 και 6 του άρκρου 104 του ν. 3852/2010 με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 55 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)

e-book τρίτθ ζκδοςθ

προςωπικό του νζου ςυνδζςμου που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ. Χυμβάςεισ

148


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

8. Πε απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ

«δημοζίεςζη ηηρ ππάξηρ ηος Γενικού Γπαμμαηέα ηηρ Αποκενηπωμένηρ Διοίκηζηρ», κακορίηεται το αναγκαίο προςωπικό για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν του ςυνδζςμου, προκειμζνου να προβλεφκοφν οι αντίςτοιχεσ κζςεισ ςτον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ του. Πε απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, ψθφίηεται ο οργανιςμόσ εςωτερικισ υπθρεςίασ του ςυνδζςμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 3584/2007, όπωσ ιςχφει. 9. Ψο μόνιμο και με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικό «ηων θοπέων ηηρ

παπαγπάθος 4α» που ςυγχωνεφονται ι λφονται ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου περιλαμβανομζνων και όςων απαςχολοφνται με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κενζσ οργανικζσ κζςεισ κατά κατθγορία και κλάδο ι ςε προςωρινζσ προςωποπαγείσ κζςεισ του ςυνδζςμου, οι οποίεσ καταργοφνται κατά τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου. Θ πράξθ κατάταξθσ του προςωπικοφ εκδίδεται από το αρμόδιο προσ διοριςμό όργανο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. Σ χρόνοσ προχπθρεςίασ του ανωτζρω προςωπικοφ αναγνωρίηεται για όλεσ τισ ςυνζπειεσ.

37

Άρ κ ρο 10 5 Σφ ςτ α ςθ δι α βα κμι δι κο φ ςυ νδ ζς μο υ δι μω ν κ αι πε ρι φε ρειϊ ν

1. Ζνασ ι περιςςότεροι διμοι και θ περιφζρεια ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα τουσ οι διμοι αυτοί, μποροφν, με απόφαςθ των δθμοτικϊν τουσ ςυμβουλίων και του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, να ςυςτιςουν ςφνδεςμο με ειδικό ςκοπό τθν εκτζλεςθ ζργων ι τθν παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων τουσ, κακϊσ και για το ςχεδιαςμό και τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων και μεκόδων για τθν ανάπτυξθ του ευρφτερου χϊρου τουσ. Σι ςφνδεςμοι αυτοί αποτελοφν νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 2. Θ απόφαςθ των δθμοτικϊν και περιφερειακϊν ςυμβουλίων, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν τουσ, περιζχει τον ειδικό ςκοπό για τον οποίο ιδρφεται ο ςφνδεςμοσ, τθ χρονικι διάρκεια και τθν ζδρα του, κακϊσ και τισ ειςφορζσ που πρζπει να καταβάλλει κάκε χρόνο κάκε μζλοσ. Χτθν απόφαςθ ςφςταςθσ του Χυνδζςμου αναφζρονται ρθτά και οι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ επιβάλλονται τζλθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

37

149

Πε τισ διατάξεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 56 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011) αντικαταςτάκθκαν λζξεισ ι φράςεισ του άρκρου 104 ωσ εξισ:« 2. Χτα πρϊτα εδάφια των παραγράφων 5, 7 και 9 του άρκρου 104 του ν. 3852/2010 οι λζξεισ «των ςυνδζςμων» και «άΣ.Δ.Χ.Α.» αντικακίςτανται με τθ φράςθ «των φορζων τθσ παραγράφου 4α» και ςτθν παράγραφο 8 οι λζξεισ «δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ ςυγχϊνευςθσ» αντικακίςταται με τθ φράςθ «δθμοςίευςθ τθσ πράξθσ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.»


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Πε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, αφοφ ο Ελεγκτισ Ρομιμότθτασ εξετάςει τθ νομιμότθτα των ςχετικϊν αποφάςεων των ςυμβουλίων που αφοροφν τθ ςφςταςθ του ςυνδζςμου, εγκρίνεται θ απόφαςθ ςφςταςθσ. Πε τθν ίδια πράξθ, ςε περίπτωςθ που υπάρχει διαφωνία των ςυμβουλίων, ορίηεται και θ ζδρα του ςυνδζςμου. 4. Πε απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί να γίνει υποχρεωτικι για ζνα διμο θ ςυμμετοχι ςε ςφνδεςμο, που ζχει ςυςτακεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, εφόςον ςυντρζχουν, ακροιςτικά, οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) αν ςτο ςφνδεςμο μετζχουν τα δφο τρίτα (2/3) τουλάχιςτον των διμων τθσ οικείασ περιφζρειασ, β) αν αποφαςίςει τθ ςυμμετοχι το διοικθτικό ςυμβοφλιο του ςυνδζςμου με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του και γ) εφόςον εξυπθρετείται το δθμόςιο ςυμφζρον. 5. Θ ςυμμετοχι νζου διμου ςε υφιςτάμενο ςφνδεςμο ι θ αποχϊρθςθ από αυτό μζλουσ του επιτρζπεται, αν το αποφαςίςει το ςυμβοφλιο του ενδιαφερόμενου διμου και αποδεχκεί τθν απόφαςθ το διοικθτικό ςυμβοφλιο του ςυνδζςμου με απόφαςι του που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του. Αν το διοικθτικό ςυμβοφλιο του ςυνδζςμου δεν αποδζχεται χωρίσ ειδικι αιτιολογία τθ ςυμμετοχι ςτο ςφνδεςμο ενόσ διμου, θ ςυμμετοχι αποφαςίηεται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αν οι ανάγκεσ των κατοίκων δεν μποροφν να αντιμετωπιςκοφν διαφορετικά και δεν παρεμποδίηεται θ εκπλιρωςθ του ςκοποφ του ςυνδζςμου. Ψο ίδιο ιςχφει και για τθν αποχϊρθςθ από το ςφνδεςμο ενόσ διμου.

Άρ κ ρο 10 6 Διοίκ θ ςθ

1. Σ διαβακμιδικόσ ςφνδεςμοσ διοικείται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, τθν εκτελεςτικι επιτροπι και τον πρόεδρό του. 2. Ψο διοικθτικό ςυμβοφλιο ςυγκροτείται από αιρετοφσ αντιπροςϊπουσ του κάκε μζλουσ, που ςυμμετζχει, οι οποίοι εκλζγονται από τα δθμοτικά και περιφερειακά ςυμβοφλιά τουσ. Σι αντιπρόςωποι τθσ περιφζρειασ αποτελοφν το 50% του αρικμοφ των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ςυνδζςμου. Ψο υπόλοιπο 50%

τον πλθκυςμό του μικρότερου διμου, που εκπροςωπείται με ζναν αντιπρόςωπο. Για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των μελϊν του ςυνδζςμου αυτισ τθσ μορφισ, για τα κζματα διοίκθςθσ, λειτουργίασ και για τα λοιπά ςχετικά κζματα εφαρμόηονται αναλόγωσ οι οικείεσ διατάξεισ για τουσ ςυνδζςμουσ του Ξ.Δ.Ξ., όπωσ ιςχφει.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αποτελείται από αντιπροςϊπουσ των διμων μελϊν του ςυνδζςμου, ανάλογα με τον πλθκυςμό τουσ, με βάςθ

150


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 10 7 Ε πι χει ρι ς εισ δ ιμω ν

1. Σι διμοι μπορεί να ζχουν μόνον: α) μία κοινωφελι επιχείρθςθ, β) μία δθμοτικι επιχείρθςθ φδρευςθσ αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Ω.Α.), γ) μία επιχείρθςθ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ, εφόςον λειτουργοφςαν αντίςτοιχεσ ςτουσ ςυνενοφμενουσ διμουσ, και δ) μία δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρία του άρκρου 266 του Ξ.Δ.Ξ., εφόςον είχαν ςυςτακεί τζτοιεσ εταιρίεσ ςτουσ ςυνενοφμενουσ διμουσ. 2. Οι διμοι δεν επιτρζπεται να ςυνιςτοφν ι να ςυμμετζχουν ςε άλλεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων, εκτόσ από εκείνεσ που είχαν ςυςτακεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 194 αυτοφ

38

3. Ωφιςτάμενεσ αςτικζσ εταιρίεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ςυνεχίηουν να λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 267 του Ξ.Δ.Ξ. και με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παρ.1 του άρκρου 111 του παρόντοσ.

Άρ κ ρο 10 8 Ε πι χει ρι ς εισ τ ω ν Ο .Τ . Α. αϋ β α κμο φ που ςυ νε νϊ νοντ αι

1. Σι διμοι που προκφπτουν από ςυνζνωςθ υπειςζρχονται αυτοδικαίωσ από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ, ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ των ςυνενοφμενων διμων και κοινοτιτων, ωσ προσ τισ επιχειριςεισ αυτϊν, κακϊσ και ςτα δικαιϊματα και ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από ςυμβάςεισ που ζχουν υπογράψει, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και οι ςυμβάςεισ εργαςίασ ι ζργου μζχρι τθ λιξθ τουσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

2. Σι ανϊνυμεσ εταιρίεσ των ςυνενοφμενων Σ.Ψ.Α., πρϊτου βακμοφ, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν δφο (2) ι περιςςότεροι νζοι διμοι, περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςε αυτοφσ, κατά το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ ανωτζρω εταιρίεσ.

38

151

Αντικατϊςταςη με την παρϊγραφο 10ι του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 10 9 Συ γ χϊν ευ ςθ κο ι νω φε λ ϊ ν ε πι χ ειρ ι ςεω ν τω ν ν ζων δ ιμω ν

1. Ξοινωφελείσ επιχειριςεισ των Σ.Ψ.Α., πρϊτου βακμοφ, που ςυνενϊνονται ςε ζνα νζο διμο, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία κοινωφελι επιχείρθςθ. Πε απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των δθμοτικϊν αρχϊν, ορίηεται θ επωνυμία, ο ςκοπόσ, θ διοίκθςθ, το κεφάλαιο, οι πόροι, θ διάρκεια, θ ζδρα τθσ κοινωφελοφσ επιχείρθςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο αναγκαίο κατά τθν κρίςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου νομιμότθτασ. Ξινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων περιζρχονται αυτοδικαίωσ ςτθν επιχείρθςθ που προκφπτει, θ οποία υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ λιξθ τουσ. Σι εκκρεμείσ δίκεσ, ςτισ οποίεσ διάδικο μζροσ είναι οι ςυγχωνευκείςεσ επιχειριςεισ, ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ από τθ νζα κοινωφελι επιχείρθςθ χωρίσ να απαιτείται ειδικι διαδικαςτικι πράξθ ςυνζχιςθσ για κακεμία από αυτζσ. Πζχρι τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ παρατείνεται αυτοδικαίωσ θ κθτεία των διοικιςεων των υφιςτάμενων επιχειριςεων. 2. Ψο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των επιχειριςεων που ςυγχωνεφονται μεταφζρεται ςτθ νζα επιχείρθςθ και κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ. Σ χρόνοσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ ςτισ επιχειριςεισ που ςυγχωνεφονται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ. 3. Πε απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1 του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςυντάςςεται εςωτερικόσ κανονιςμόσ προςωπικοφ, ςτον οποίο εντάςςονται οι κζςεισ του αναγκαίου προςωπικοφ. 4. Πε αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, μεταφζρεται τυχόν πλεονάηον προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των ανωτζρω επιχειριςεων ςε νομικά πρόςωπα του διμου με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ. Ψο προςωπικό αυτό διζπεται ωσ προσ τουσ όρουσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ εργαςίασ του από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ που ιςχφουν εκάςτοτε για το προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ςτα οποία μεταφζρεται. Σ χρόνοσ τθσ προχπθρεςίασ του προςωπικοφ που μεταφζρεται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ.

προςωποπαγείσ κζςεισ τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και αντίςτοιχθσ ι παρεμφεροφσ ειδικότθτασ. Θ πράξθ κατάταξθσ του προςωπικοφ εκδίδεται από το αρμόδιο για το διοριςμό όργανο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. Ψο μεταφερόμενο προςωπικό ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του διμου κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του οικείου διοικθτικοφ ςυμβουλίου.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

5. Ψο προςωπικό που μεταφζρεται ςε νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου του διμου κατατάςςεται ςε

152


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Σι διατάξεισ των ανωτζρω παραγράφων εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτθ ςυγχϊνευςθ των Δθμοτικϊν Επιχειριςεων Ϊδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Ω.Α.). «7. ΢ε περύπτωςη λύςησ κοινωφελούσ επιχεύρηςησ ό Δ.Ε.Τ.Α. και ανϊληψησ των δραςτηριοτότων τησ από τον οικεύο δόμο ό από νομικό πρόςωπο δημοςύου δικαύου αυτού, το προςωπικό με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου αορύςτου και οριςμϋνου χρόνου μεταφϋρεται ςτον αντύςτοιχο φορϋα με την ύδια ςχϋςη εργαςύασ, ύςτερα από απόφαςη του δημοτικού ςυμβουλύου. ΢υμβϊςεισ ϋργου που ϋχουν ςυναφθεύ από τισ επιχειρόςεισ που λύονται εκτελούνται από τον αντύςτοιχο φορϋα ϊςκηςησ των ςχετικών αρμοδιοτότων.» 39 «Οφειλζσ των ανωτζρω επιχειριςεων προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο, τα αςφαλιςτικά ταμεία και προσ τρίτουσ, περιλαμβανομζνων και δεδουλευμζνων αποδοχϊν του μεταφερόμενου προςωπικοφ τουσ, μποροφν να καταβάλλονται από τον οικείο διμο μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του. Οι ρυκμίςεισ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηονται αναλογικά και για οφειλζσ αμιγϊν επιχειριςεων του π.δ. 410/1995, που λφκθκαν.»

40

«7. α) Από 1.1.2011 θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Πείηονοσ περιοχισ Βόλου (ΔΕΩΑΠΒ) διζπεται ςχετικά με τθν εν γζνει λειτουργία τθσ από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 1069/1980. Σι αντίςτοιχεσ διατάξεισ του ν. 890/1979 καταργοφνται. Θ κθτεία του παρόντοσ διοικθτικοφ ςυμβουλίου λιγει με τθν εγκατάςταςθ του νζου, το οποίο ορίηεται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν. 1069/1980. β) Πζχρι τθν κατάρτιςθ και ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ είναι επιτρεπτι θ πραγματοποίθςθ δαπανϊν, χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ των δωδεκατθμορίων, από διμουσ και περιφζρειεσ, οι οποίεσ αφοροφν τθν εκπλιρωςθ ανειλθμμζνων ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.»

41

Άρ κ ρο 11 0 Συ γ χϊν ευ ςθ α νω νφ μω ν ετ αι ριϊ ν τ ω ν ν ζω ν δι μ ων

Μετϊ την παρ. 6 του ϊρθρου 109 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) προςτύθεται παρϊγραφοσ 7, ωσ ανωτϋρω με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 6 του ϊρθρου 26 του ν.3938/2011-ΥΕΚ 61/Α 39

e-book τρίτθ ζκδοςθ

40

153

Υροςκικθ εδαφίου ςτο τζλοσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 109 του ν. 3852/2010 όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 6 του άρκρου 26 του ν. 3938/2011 (Αϋ 61) , με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 43 του ν. N. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-62011) ΢το τϋλοσ του ϊρθρου 109 του ν. 3852/2010 προςτύθεται παρϊγραφοσ 7 (προφανώσ παρϊγραφοσ 8 αφού εύχε όδη προςτεθεύ όδη παρϊγραφοσ 7 με τισ διατϊξεισ του ν.3938/2011) ωσ ανωτϋρω ,με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου7 του ϊρθρου 9 του ν.3743/2011-ΥΕΚ 66Α 41


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Χε περίπτωςθ όπου ςε ζνα νζο διμο λειτουργοφν περιςςότερεσ από μία ανϊνυμεσ εταιρίεσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ που το ςφνολο των μετοχϊν ανικει ςτο νζο διμο που προκφπτει από τθ ςυνζνωςθ και ςτα νομικά του πρόςωπα, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά ςε μία ανϊνυμθ εταιρία. Ψο δθμοτικό ςυμβοφλιο λαμβάνει ςχετικι απόφαςθ με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ τθσ νζασ δθμοτικισ αρχισ. Ξατά τα λοιπά εφαρμόηεται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο ν.δ. 1297/1972, ςτο ν. 2166/1993 και ςυμπλθρωματικά ςτον κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει. Πζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ παρατείνεται θ κθτεία των διοικιςεων των επιχειριςεων που ςυγχωνεφονται. 2. Ψο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου των εταιριϊν που ςυγχωνεφονται μεταφζρεται ςτθ νζα εταιρεία και κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ, με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ. Σ χρόνοσ τθσ προχπθρεςίασ του προςωπικοφ που μεταφζρεται λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και αςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ.

Άρ κ ρο 11 1 Ρρ ος αρ μογ ι λο ι πϊ ν ε π ιχ ειρ ι ςεω ν

1. α. Σι δράςεισ κοινωφελοφσ χαρακτιρα των αςτικϊν εταιριϊν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 267 του ν. 3463/2006, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ζνασ διμοσ και νομικά του πρόςωπα, περιζρχονται ςτθν κοινωφελι επιχείρθςθ του νζου διμου, ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν. Ψο προςωπικό που απαςχολείται ςτισ δράςεισ αυτζσ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μεταφζρεται με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ ςτθν κοινωφελι επιχείρθςθ και κατατάςςεται ςε αντίςτοιχεσ κζςεισ τθσ επιχείρθςθσ με απόφαςθ του οικείου διοικθτικοφ ςυμβουλίου. Χυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου που τυχόν ζχουν ςυναφκεί για τισ δράςεισ που περιζρχονται ςτθν κοινωφελι επιχείρθςθ του νζου διμου, ςυνεχίηονται από αυτι μζχρι τθ λιξθ τουσ. β. Σι αςτικζσ εταιρίεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα του άρκρου 267 του Ξ.Δ.Ξ., ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν περιςςότεροι διμοι ι και άλλοι φορείσ, ςυνεχίηουν να λειτουργοφν ωσ ζχουν, μζχρι τθ λιξθ του χρόνου που προβλζπεται ςτθ ςυςτατικι τουσ πράξθ. Ξατ’ εξαίρεςθ, θ διάρκεια των αςτικϊν εταιριϊν Σ.Ψ.Α. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα τθσ παραγράφου αυτισ, οι οποίεσ διαχειρίηονται Ευρωπαϊκά Υρογράμματα, παρατείνεται ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθ λιξθ των προγραμμάτων αυτϊν. 2. Ωφιςτάμενεσ διαδθμοτικζσ ι αμιγείσ επιχειριςεισ του π.δ. 410/1995, ςτισ οποίεσ είχε ανατεκεί ςφμφωνα με

των απορριμμάτων, λφονται υποχρεωτικά μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν και τίκενται υπό εκκακάριςθ. Σι δραςτθριότθτεσ που αςκοφςαν περιζρχονται ςτον οικείο διμο. Ψο προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των ανωτζρω επιχειριςεων μεταφζρεται ςτον οικείο διμο με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ και κατατάςςεται ςε προςωποπαγείσ κζςεισ τθσ ίδιασ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και αντίςτοιχθσ ι παρεμφεροφσ ειδικότθτασ. Από τθν κατάταξι του το

e-book τρίτθ ζκδοςθ

το καταςτατικό τουσ θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν κακαριότθτα των κοινόχρθςτων χϊρων και θ αποκομιδι

154


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

μεταφερόμενο προςωπικό υπάγεται ςτο υπθρεςιακό και μιςκολογικό κακεςτϊσ που ιςχφει για το αντίςτοιχο προςωπικό του διμου. Θ πράξθ κατάταξθσ του προςωπικοφ εκδίδεται από το αρμόδιο για το διοριςμό όργανο και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. Σ χρόνοσ υπθρεςίασ του προςωπικοφ αυτοφ λαμβάνεται υπόψθ για όλεσ τισ μιςκολογικζσ και κοινωνικοαςφαλιςτικζσ ςυνζπειεσ. Χυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ οριςμζνου χρόνου που ζχουν ςυναφκεί από τισ ανωτζρω επιχειριςεισ ςυνεχίηονται από τον οικείο διμο μζχρι τθ λιξθ τουσ. Σι ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου αυτισ εφαρμόηονται και ςε δθμοτικζσ επιχειριςεισ οποιαςδιποτε μορφισ κατά το μζροσ που οι ςκοποί τουσ περιλαμβάνουν και τθν παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ. 3. Ψυχόν υφιςτάμενεσ αμιγείσ επιχειριςεισ τθλεκζρμανςθσ του άρκρου 277 του πδ. 410/1995 δφνανται είτε να ςυγχωνευκοφν με υφιςτάμενεσ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Ω.Α) είτε να ςυνεχίςουν να λειτουργοφν με ειδικό ςκοπό τθν τθλεκζρμανςθ, διεπόμενεσ από τισ διατάξεισ του ν.1069/1980. Θ προςαρμογι του καταςτατικοφ τουσ γίνεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, εφαρμοηομζνων αναλογικά των διατάξεων του άρκρου 109 του παρόντοσ. 4. Πε απόφαςθ του αρμόδιου προσ διοριςμό οργάνου μπορεί υπάλλθλοι του διμου να αποςπϊνται ςε δθμοτικι ανϊνυμθ εταιρεία του άρκρου 266 του Ξ.Δ.Ξ. του οικείου διμου, προσ κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν, για ζνα (1) ζτοσ, με δυνατότθτα ετιςιασ παράταςθσ.

Άρ κ ρο 11 2 Ει δικ ζσ ρυ κμί ςει σ

1. Χυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προγράμματα, που υλοποιοφνται από τα ςυγχωνευόμενα νομικά πρόςωπα και επιχειριςεισ, ςυνεχίηουν να υλοποιοφνται από το νζο νομικό πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ, τα οποία κεωροφνται κακολικόσ διάδοχοσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα που απορρζουν από τα προγράμματα αυτά. Χτισ υποχρεϊςεισ και ςτα δικαιϊματα αυτά ςυμπεριλαμβάνονται όςεσ απορρζουν από ςυμβάςεισ ζργου μζχρι τθ λιξθ τουσ. Σι ςυμβάςεισ του προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου που απαςχολείται ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων αυτϊν, ανανεϊνονται από το νομικό πρόςωπο ι τθν επιχείρθςθ που προκφπτει, ωσ διάδοχο ςχιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ δεν επιτρζπεται θ ςφςταςθ επιχείρθςθσ με ειδικό ςκοπό τθ λειτουργία

155

ραδιοφωνικοφ ι τθλεοπτικοφ ςτακμοφ, κακϊσ και μονομετοχικϊν ανωνφμων εταιριϊν του άρκρου 266 του Ξ.Δ.Ξ.. «2α. Συγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προγράμματα ι προγράμματα που επιδοτοφνται από εκνικοφσ πόρουσ και υλοποιοφνται από επιχειριςεισ Ο.Τ.Α. ι υλοποιοφνταν από επιχειριςεισ οι


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

οποίεσ λφκθκαν, μπορεί να μεταφζρονται ςε κάκε ζναν εξυπθρετοφμενο διμο ι ςε νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου που υπάγεται ςε αυτόν ι ςε κοινωφελι επιχείρθςθ του διμου ι ςτθν περιφζρεια ι ςτθν επιχείρθςθ αυτισ που αναλαμβάνει τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ επιχείρθςθσ που λφεται, εφόςον τα παραπάνω νομικά πρόςωπα ι επιχειριςεισ προβλζπονται ωσ δυνθτικοί φορείσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, από το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν υλοποίθςθ εκάςτου προγράμματοσ. Θ μεταφορά των προγραμμάτων ςτουσ ανωτζρω φορείσ γίνεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου κάκε εξυπθρετοφμενου διμου ι του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Τα μεταφερόμενα προγράμματα ςυνεχίηουν να υλοποιοφνται από τουσ ανωτζρω φορείσ, οι οποίοι κεωροφνται κακολικοί διάδοχοι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα που απορρζουν από τα προγράμματα αυτά, ςτα οποία περιλαμβάνονται όςα απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ ζργου ι από τισ ςυμβάςεισ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, οι οποίεσ ςυνεχίηονται μζχρι τθ λιξθ τουσ. Οι ςυμβάςεισ αυτζσ ανανεϊνονται ι παρατείνονται, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 21 του ν. 2190/1994, όπωσ ιςχφει, από 1.1.2011. Το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, που απαςχολείται ςτο πλαίςιο των ανωτζρω προγραμμάτων, μεταφζρεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ δε ςφςταςθ των αντίςτοιχων κζςεων και θ κατάταξθ του προςωπικοφ γίνεται ςφμφωνα με τισ οργανικζσ διατάξεισ του διάδοχου φορζα, αφοφ λθφκεί υπόψθ θ προχπθρεςία του.»

42

Μ Ε ΢ ΟΣ Γϋ ΔΕ Υ Τ Ε΢ Ο Σ Β ΑΘΜ Ο Σ ΑΥ Τ ΟΔ ΙΟ Ι Κ ΘΣ Θ Σ Ρ Ε ΢ΙΦ Ε ΢ ΕΙ Ε Σ Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Αϋ Α ΢Χ ΕΣ - Ο ΢Γ ΑΝ Α Άρ κ ρο 11 3 Ρε ρι φε ρει ακ ζσ αρ χ ζσ

1. Τργανα τθσ περιφζρειασ είναι ο περιφερειάρχθσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ, το περιφερειακό ςυμβοφλιο, θ οικονομικι επιτροπι και θ εκτελεςτικι επιτροπι. 2. Χε κάκε περιφζρεια τον περιφερειάρχθ επικουροφν αντιπεριφερειάρχεσ που εκλζγονται άμεςα κατ’ αντιςτοιχία προσ τον αρικμό των περιφερειακϊν ενοτιτων και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν κζςθ

ειδικότερθ ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 160 του παρόντοσ. Ειδικά ςτισ περιφζρειεσ Βορείου, Ροτίου Αιγαίου και Λονίων Ριςων οι ανωτζρω αντιπεριφερειάρχεσ εκλζγονται ανά ζνασ ςε κάκε νομό. 42

α

Υροςκικθ παραγράφου 2 μετά τθν παράγραφο 2 του άρκρου 112 του ν. 3852/ 2010 με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 44 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011)

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιφερειακοφ ςυμβοφλου. Σ αρικμόσ των αντιπεριφερειαρχϊν προςαυξάνεται κατά τρεισ (3), κατά τθν

156


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3.Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο αποτελείται από ςαράντα ζνα (41) μζλθ ςε περιφζρειεσ με πλθκυςμό ζωσ 300.000 κατοίκουσ, πενιντα ζνα (51) μζλθ ςε περιφζρειεσ με πλθκυςμό από 300.001 ζωσ 800.000 κατοίκουσ, εβδομιντα ζνα (71) μζλθ ςε περιφζρειεσ άνω των 800.000 κατοίκων. Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο τθσ περιφζρειασ Αττικισ αποτελείται από εκατόν ζνα (101) μζλθ. Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο Ροτίου Αιγαίου αποτελείται από πενιντα ζνα (51) μζλθ.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Β ϋ Ε Κ ΛΟ ΓΙ Κ Θ ΔΙ Α ΔΙ Κ Α ΣΙ Α Άρ κ ρο 11 4 Διά ρκ εια π ερι φε ρει ακ ι σ πε ριό δο υ

1. Σ περιφερειάρχθσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ και τα μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου εκλζγονται με άμεςθ, κακολικι και μυςτικι ψθφοφορία. 2. Σι εκλογζσ γίνονται κάκε πζντε (5) χρόνια, ταυτόχρονα με τισ δθμοτικζσ εκλογζσ, ςτα ίδια εκλογικά τμιματα, με τισ ίδιεσ εφορευτικζσ επιτροπζσ και τουσ ίδιουσ αντιπροςϊπουσ τθσ δικαςτικισ αρχισ και εφόρουσ αντιπροςϊπων, αλλά θ ψθφοφορία διενεργείται ςε διαφορετικζσ κάλπεσ. Σι εκλογζσ διενεργοφνται ταυτόχρονα ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια. 3. Θ εγκατάςταςθ του περιφερειάρχθ, των αντιπεριφε-ρειαρχϊν και των μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου γίνεται τθν 1θ Χεπτεμβρίου του ζτουσ διεξαγωγισ των εκλογϊν και θ κθτεία τουσ λιγει τθν 31θ Αυγοφςτου του πζμπτου ζτουσ. 4. Σι Ενιαίεσ Ρομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ, τα Ρομαρχιακά Διαμερίςματα και οι Ρομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ που καταργοφνται κατά το άρκρο 283 εξακολουκοφν να λειτουργοφν μζχρι τθ λιξθ τθσ διανυόμενθσ νομαρχιακισ περιόδου 2006 – 2010. 5. Σι περιφζρειεσ, που ςυνιςτϊνται με το άρκρο 3, αρχίηουν να λειτουργοφν από τθν εγκατάςταςθ των αρχϊν τουσ, οι οποίεσ κα προκφψουν από τισ περιφερειακζσ εκλογζσ του Ροεμβρίου 2010. Θ εγκατάςταςι τουσ γίνεται τθν 1θ Λανουαρίου 2011. Ξατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 11 5

157

Κα νό νε σ δ ιε ξαγ ω γι σ τ ω ν ε κλ ο γϊ ν

Θ προεκλογικι περίοδοσ αρχίηει τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Ξατά τθ διάρκειά τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του πρϊτου μζρουσ του ν. 3202/2003 (άΕΞ 284 Αϋ), όπωσ ιςχφει.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 11 6 Εκ λο γικό δι καί ω μα - Εκ λο γ είσ - Ε κ λόγιμ οι

1. Εκλογικό δικαίωμα ζχουν οι δθμότεσ εκλογείσ των διμων τθσ οικείασ περιφζρειασ. Σι δθμότεσ εκλογείσ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ των διμων και των κοινοτιτων των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων και Ρομαρχιακϊν Διαμεριςμάτων που ςυνενϊνονται, ςφμφωνα με το άρκρο 3, ζχουν δικαίωμα να εκλζγουν τισ αρχζσ τθσ περιφζρειασ που προκφπτει από τθ ςυνζνωςθ. Ξατά τα λοιπά, για τθν απόκτθςθ, τθ ςτζρθςθ, τθν άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ, τισ κυρϊςεισ για τθ μθ άςκθςι του, κακϊσ και για τουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ, ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν. 2. Υεριφερειάρχθσ και αντιπεριφερειάρχθσ περιφερειακισ ενότθτασ μπορεί να εκλεγεί δθμότθσ διμου τθσ οικείασ περιφζρειασ, που ζχει τθν ικανότθτα του εκλζγειν και ζχει ςυμπλθρϊςει το 21ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κατά τθν θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν. Πζλοσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μπορεί να εκλεγεί δθμότθσ διμου τθσ οικείασ περιφζρειασ, που ζχει τθν ικανότθτα του εκλζγειν και ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του, κατά τθν θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν. ίσ προσ το όριο θλικίασ, για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν, όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Θ 1θ Λανουαρίου κάκε ζτουσ κεωρείται θμερομθνία γζννθςθσ εκείνων που ζχουν γεννθκεί κατά το ζτοσ αυτό. 3. Ειδικά, για τθν υποβολι υποψθφιότθτασ επιτρζπεται θ μεταδθμότευςθ ςε διμο τθσ οικείασ περιφζρειασ, χωρίσ τθ ςυνδρομι τθσ προχπόκεςθσ τθσ διετοφσ κατοικίασ. Ψο δικαίωμα αυτό μπορεί να αςκθκεί από τθν 1θ Απριλίου του ζτουσ διενζργειασ των εκλογϊν, μζχρι τθν προθγοφμενθ θμζρα τθσ κατάκεςθσ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο τθσ διλωςθσ κατάρτιςθσ των ςυνδυαςμϊν. Θ απόφαςθ μεταδθμότευςθσ εκδίδεται, υποχρεωτικά, μζςα ςτθν ίδια προκεςμία και είναι αμζςωσ εκτελεςτι. Θ απόφαςθ μεταδθμότευςθσ παφει να ιςχφει μετά παρζλευςθ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ανακιρυξθ των ςυνδυαςμϊν, εφόςον αυτόσ που μεταδθμότευςε δεν ανακθρυχκεί υποψιφιοσ.

Άρ κ ρο 11 7

1. Δεν μποροφν να εκλεγοφν ι να είναι περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ ι περιφερειακοί ςφμβουλοι: α) Δικαςτικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των ςωμάτων αςφαλείασ και κρθςκευτικοί λειτουργοί των γνωςτϊν κρθςκειϊν.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Κω λφ μ ατα κ αι α ςυ μ βί β αςτ α

158


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

β) Εκτελεςτικοί Γραμματείσ Υεριφερειϊν και περιφερειακοί ςυμπαραςτάτεσ, ςτισ περιφζρειεσ όπου υπθρετοφν. γ) Υρόεδροι διοικθτικϊν ςυμβουλίων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου με εξαίρεςθ τα ιδρφματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, προϊςτάμενοι υπθρεςιακϊν μονάδων με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ιδρυμάτων, κακϊσ και διευκφνοντεσ και εντεταλμζνοι ςφμβουλοι και προϊςτάμενοι υπθρεςιακϊν μονάδων νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, πλθν αςτικϊν εταιρειϊν μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, τα οποία ζχουν ςυςτιςει ι ςτα οποία ςυμμετζχουν οι περιφζρειεσ, ςτισ οποίεσ υποβάλλουν υποψθφιότθτα. δ) Ωπάλλθλοι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ του Δθμοςίου, των διμων και των περιφερειϊν, νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, των κρατικϊν νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, των δθμοςίων επιχειριςεων και των επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο, με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, ςτισ περιφζρειεσ ςτα διοικθτικά όρια των οποίων άςκθςαν κακικοντα προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ επιπζδου Γενικισ Διεφκυνςθσ ι Διεφκυνςθσ, μζςα ςτο δεκαοκτάμθνο (18) πριν από τθ διενζργεια των περιφερειακϊν εκλογϊν. ε) Διοικθτζσ, υποδιοικθτζσ, πρόεδροι διοικθτικϊν ςυμβουλίων, διευκφνοντεσ ι εντεταλμζνοι ςφμβουλοι των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, των κρατικϊν νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, των δθμοςίων επιχειριςεων και των επιχειριςεων τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, ςτισ περιφζρειεσ, ςτισ οποίεσ ζχουν τθν ζδρα τουσ τα ανωτζρω νομικά πρόςωπα, μζςα ςτο δεκαοκτάμθνο πριν από τθ διενζργεια των περιφερειακϊν εκλογϊν. 2. Ξϊλυμα εκλογιμότθτασ ςυντρζχει για όςουσ ζχουν εκπζςει από το αιρετό αξίωμά τουσ, κατόπιν αμετάκλθτθσ δικαςτικισ απόφαςθσ, ωσ αυτουργοί ι ςυμμζτοχοι ςε κακοφργθμα ι ςε οποιαδιποτε ποινι για παραχάραξθ, κιβδθλεία, πλαςτογραφία, ψευδι βεβαίωςθ, δωροδοκία, εκβίαςθ, κλοπι, υπεξαίρεςθ, απιςτία, απάτθ, καταπίεςθ, αιμομιξία, μαςτροπεία, ςωματεμπορία, παράνομθ διακίνθςθ αλλοδαπϊν, παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν καταπολζμθςθ των ναρκωτικϊν, τθ λακρεμπορία, κακϊσ και για παράβαςθ κακικοντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εδάφιο γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 236 του παρόντοσ. Ψο κϊλυμα αυτό ιςχφει για τθν επόμενθ τθσ ζκπτωςθσ περιφερειακι περίοδο. 3. Δεν μποροφν να εκλεγοφν ι να είναι περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ ι περιφερειακοί ςφμβουλοι: α. Τποιοι ςυνδζονται με τθν περιφζρεια ι τα νομικά τθσ πρόςωπα, με ςυμβάςεισ προμικειασ, εκτζλεςθσ περιφερειακοφ ζργου, παροχισ υπθρεςιϊν, παραχϊρθςθσ δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ περιφερειακοφ ζργου e-book τρίτθ ζκδοςθ

ι περιφερειακισ υπθρεςίασ με αντικείμενο αξίασ πάνω από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ ετθςίωσ.

159

β. Γενικοί διευκυντζσ, πρόεδροι και μζλθ διοικθτικϊν ςυμβουλίων, διευκφνοντεσ ι εντεταλμζνοι ςφμβουλοι, διαχειριςτζσ, μζτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, που ζχουν ςυμβλθκεί με τθν περιφζρεια, εφόςον το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτισ εταιρείεσ υπερβαίνει το πζντε τοισ εκατό (5%) του ςυνολικοφ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

κεφαλαίου τθσ εταιρείασ, κακϊσ και εταίροι προςωπικϊν εταιρειϊν και κοινοπρακτοφντα πρόςωπα, που ζχουν ςυμβλθκεί με τθν περιφζρεια, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ. Αν περιφζρεια ςυμμετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν επιχείρθςθ που ςυμβάλλεται, δεν υπάρχει αςυμβίβαςτο για τουσ αιρετοφσ τθσ περιφζρειασ που μετζχουν ςτθ διοίκθςθ δθμοςίων επιχειριςεων, κακϊσ και περιφερειακϊν επιχειριςεων. 4. Θ ιδιότθτα του περιφερειάρχθ ι του αντιπεριφερειάρχθ ι οποιουδιποτε άλλου αιρετοφ αξιϊματοσ ςε όργανα τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεφτερου βακμοφ δεν αποτελεί λόγο αςυμβίβαςτου ι αναςτολισ άςκθςθσ του λειτουργιματόσ τουσ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 119 για: α) τουσ δικθγόρουσ και ςυμβολαιογράφουσ, β) τα μζλθ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Υροςωπικοφ (Δ.Ε.Υ.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων (Α.Ε.Λ.), τα μζλθ Επιςτθμονικοφ Υροςωπικοφ των Ψεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Λδρυμάτων (Ψ.Ε.Λ.) και το ειδικό διδακτικό και επιςτθμονικό προςωπικό τουσ. 5. Δεν αποτελεί αςυμβίβαςτο θ ςφναψθ ςφμβαςθσ αγοράσ ακινιτων τθσ περιφζρειασ, εφόςον θ εκποίθςθ ζχει γίνει φςτερα από πλειοδοτικι δθμοπραςία. 6. Δεν αποτελοφν κϊλυμα ι αςυμβίβαςτο θ ιδιότθτα μζλουσ τθσ διοίκθςθσ και θ ιδιότθτα του υπαλλιλου δθμοςίων επιχειριςεων και οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ, που ςυνδζονται με τθν περιφζρεια με ςφμβαςθ, που είναι ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ. 7. Ψο κϊλυμα που προβλζπεται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ και γϋ τθσ παραγράφου 1 παφει να υπάρχει, αν τα πρόςωπα ςτα οποία ςυντρζχει, παραιτθκοφν από τθ κζςθ τουσ πριν από τθν θμζρα τθσ ανακιρυξθσ των υποψθφίων. Θ παραίτθςθ επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ςτον Υρόεδρο Εφετϊν, ο οποίοσ τθν υποβάλλει αμζςωσ ςτθν αρχι που είναι αρμόδια να τθν αποδεχκεί. Θ παραίτθςθ κεωρείται ότι γίνεται δεκτι από τθν επίδοςι τθσ και δεν ανακαλείται. Εξακολουκοφν να ιςχφουν ειδικζσ διατάξεισ που απαγορεφουν τθν υποβολι ι τθν αποδοχι τθσ παραίτθςθσ των προςϊπων, που προβλζπει θ παράγραφοσ 1 ι που περιορίηουν το δικαίωμά τουσ να παραιτθκοφν ι τθν αρμοδιότθτα τθσ αρχισ να αποδεχκεί τθν παραίτθςι τουσ. Ψα πρόςωπα τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 που παραιτικθκαν πρζπει επιπροςκζτωσ να μθν ζχουν υπθρετιςει ςτθν περιφζρεια, όπου κα υποβάλουν υποψθφιότθτα μζςα ςτουσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, πριν από τθν θμερομθνία ανακιρυξθσ των υποψθφίων. Ψο πρϊτο εδάφιο τθσ παροφςασ δεν ιςχφει για τουσ κρθςκευτικοφσ λειτουργοφσ. 8. Υεριφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ περιφερειακϊν ενοτιτων ι περιφερειακοί ςφμβουλοι που αποδζχονται οποιοδιποτε από τα κακικοντα ι τα ζργα που ςυνιςτοφν αςυμβίβαςτο ι αποκτοφν

τουσ. Ψο Διοικθτικό Εφετείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου υπάγεται θ οικεία περιφζρεια, με απόφαςι του διαπιςτϊνει τθν φπαρξθ του αςυμβιβάςτου και τθν ζκπτωςθ από το αξίωμα, εφόςον υποβλθκεί ςχετικι ζνςταςθ από τα αναφερόμενα, ςτο άρκρο 147 του παρόντοσ, πρόςωπα. Ξατά τθσ απόφαςθσ με τθν οποία διαπιςτϊνεται το αςυμβίβαςτο χωρεί αίτθςθ αναίρεςθσ ενϊπιον του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 του παρόντοσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

δθμοτικότθτα διμου, εκτόσ τθσ περιφζρειασ ςτθν οποία εξελζγθςαν, εκπίπτουν, αυτοδικαίωσ, από το αξίωμά

160


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

9. Ωποψθφιότθτα και ςτουσ δφο βακμοφσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν επιτρζπεται. 10. Χφμπτωςθ ςτο ίδιο πρόςωπο τθσ ιδιότθτασ αιρετοφ του πρϊτου βακμοφ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και του δεφτερου βακμοφ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αποκλείεται. 11. Για τισ περιφερειακζσ εκλογζσ του Ροεμβρίου του 2010 και για τθ διανυόμενθ περιφερειακι περίοδο ιςχφουν τα κωλφματα και τα αςυμβίβαςτα του άρκρου 21 του π.δ. 30/1996 (άΕΞ 21 Αϋ), όπωσ ιςχφει, κατ’ αντιςτοιχία προσ τισ υφιςτάμενεσ Ρομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και τα Ρομαρχιακά Διαμερίςματα.

Άρ κ ρο 11 8 Α ςυ μ βί βα ςτ ο εξ αιτ ί ασ ο φει λϊ ν

1. Δεν μποροφν να είναι περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ ι περιφερειακοί ςφμβουλοι, όποιοι είναι, από οποιαδιποτε αιτία, οφειλζτεσ των περιφερειϊν, κακϊσ και των νομικϊν τθσ προςϊπων δθμοςίου δικαίου. 2. Αν οφειλζτθσ τθσ περιφζρειασ και των νομικϊν τουσ προςϊπων εκλεγεί περιφερειάρχθσ ι περιφερειακόσ ςφμβουλοσ, οφείλει να εξοφλιςει τθν οφειλι του, ζωσ τθν θμζρα τθσ εγκατάςταςθσ των περιφερειακϊν αρχϊν. 3. Αν τα προαναφερόμενα πρόςωπα γίνουν οφειλζτεσ τθσ περιφζρειασ ι των νομικϊν τουσ προςϊπων μετά τθν εκλογι τουσ, οφείλουν να εξοφλιςουν τθν οφειλι τουσ μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν, αφότου κατζςτθ οριςτικι θ βεβαίωςθ τθσ οφειλισ και ζλαβαν γνϊςθ αυτισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων, αφότου εκδόκθκε τελεςίδικθ δικαςτικι απόφαςθ. Αν θ εξόφλθςθ των οφειλϊν του άρκρου αυτοφ δεν γίνει κατά τθ διάρκεια των ανωτζρω προκεςμιϊν, εκτόσ από τθν περίπτωςθ διακανονιςμοφ τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, εκπίπτουν από το αξίωμά τουσ. Ψο Διοικθτικό Εφετείο, ςτθν περιφζρεια του οποίου υπάγεται ο οικείοσ διμοσ, κατόπιν ενςτάςεωσ, με απόφαςι του διαπιςτϊνει τθν φπαρξθ του αςυμβιβάςτου και τθν ζκπτωςθ από το αξίωμα. Ξατά τθσ απόφαςθσ με τθν οποία διαπιςτϊνεται το αςυμβίβαςτο χωρεί αίτθςθ αναίρεςθσ ενϊπιον του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 152 του παρόντοσ. 4. Για τισ περιφερειακζσ εκλογζσ του Ροεμβρίου του ζτουσ 2010 και τισ τυχόν επαναλθπτικζσ αυτϊν, και μόνο, το αςυμβίβαςτο των ανωτζρω παραγράφων ιςχφει για οφειλζσ προσ τισ Ρομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ και τα

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Ρομαρχιακά Διαμερίςματα, κακϊσ και προσ τα νομικά τουσ πρόςωπα δθμοςίου δικαίου.

161

Άρ κ ρο 11 9 Ε παγ γε λμ ατ ικ ι δ ρα ςτ θ ριό τ θτ α τ ο υ Ρε ριφ ερ ει άρ χ θ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Ξατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του αναςτζλλεται θ άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Υεριφερειάρχθ. 2. Σ χρόνοσ αναςτολισ άςκθςθσ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ για τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα. Ξατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, το ςφνολο των ειςφορϊν ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα καταβάλλεται από τθν περιφζρεια και βαρφνει τον προχπολογιςμό αυτισ. Πε τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 182 του παρόντοσ κακορίηεται θ διαδικαςία καταβολισ των ειςφορϊν.

Άρ κ ρο 12 0 Υπο ψ θφ ιότ θ τ εσ

1. Θ εκλογι του περιφερειάρχθ, των αντιπεριφερειαρχϊν περιφερειακϊν ενοτιτων και των μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου γίνεται κατά ςυνδυαςμοφσ. Ωποψθφιότθτεσ εκτόσ ςυνδυαςμϊν αποκλείονται. 2. Ξάκε ςυνδυαςμόσ περιλαμβάνει: α) Ζναν υποψιφιο περιφερειάρχθ. β) Ψουσ υποψθφίουσ αντιπεριφερειάρχεσ ςε αρικμό ίςο με τον αρικμό των περιφερειακϊν ενοτιτων. (Ειδικά για τισ περιφζρειεσ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νιςων, Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και Θεςςαλίασ)

43

ο αρικμόσ των υποψιφιων αντιπεριφερειαρχϊν είναι ίςοσ με τον αρικμό των

νομϊν. γ) Ωποψιφιουσ περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ ςε αρικμό ίςο, τουλάχιςτον, με τον αρικμό των εδρϊν κάκε εκλογικισ περιφζρειασ, με δυνατότθτα προςαφξθςθσ του αρικμοφ αυτοφ μζχρι πενιντα τοισ εκατό (50%). Ψο κλάςμα που προκφπτει ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι ίςο με μιςό τθσ μονάδασ και άνω. 3. Σ αρικμόσ των υποψιφιων περιφερειακϊν ςυμβοφλων κάκε ςυνδυαςμοφ από κάκε φφλο πρζπει να ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο τουλάχιςτον με το ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ψυχόν δεκαδικόσ αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ επόμενθ ακζραιθ

4. Ωποψθφιότθτα από το ίδιο πρόςωπο και για τθν εκλογι του ωσ περιφερειάρχθ ι αντιπεριφερειάρχθ ι μζλουσ περιφερειακοφ ςυμβουλίου δεν επιτρζπεται. 5. Ξανείσ δεν επιτρζπεται να ςυμμετζχει ςε περιςςότερουσ ςυνδυαςμοφσ.

43

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μονάδα, εφόςον το κλάςμα είναι τουλάχιςτον ίςο με το μιςό τθσ.

Αντικατάςταςθ με τθν παράγραφο 10ια του άρκρου 18 του ν. 3870/2010, άΕΞ/138 Α/9-8-2010

162


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 12 1 Κα τά ρτι ςθ ςυ νδ υ α ςμϊ ν

1. Σ ςυνδυαςμόσ καταρτίηεται με γραπτι διλωςθ τθν οποία υπογράφουν όλοι οι υποψιφιοι που τον αποτελοφν. Χτθ διλωςθ του ςυνδυαςμοφ αναγράφονται κατά ςειρά: α) Ψο τυχόν όνομα και ζμβλθμα του ςυνδυαςμοφ. β) Ψο επϊνυμο, το κφριο όνομα και το πατρϊνυμο του υποψιφιου περιφερειάρχθ, με τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ, θ οποία τίκεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψιφιου περιφερειάρχθ. Αν δεν αναγραφεί ζνδειξθ, ο πρϊτοσ υποψιφιοσ του ςυνδυαςμοφ κεωρείται υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ. γ) Ψο επϊνυμο, το κφριο όνομα και το πατρϊνυμο των υποψιφιων αντιπεριφερειαρχϊν ανά περιφερειακι ενότθτα, με τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ, θ οποία τίκεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψιφιου αντιπεριφερειάρχθ. Αν δεν αναγραφεί ζνδειξθ, ο πρϊτοσ υποψιφιοσ του ςυνδυαςμοφ ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα κεωρείται υποψιφιοσ αντιπεριφερειάρχθσ. Ειδικά για τισ περιφζρειεσ Βορείου και Ροτίου Αιγαίου( Ιονίων Νιςων, Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ και Θεςςαλίασ)

44

τα ανωτζρω ςτοιχεία και οι οικείεσ

ενδείξεισ των υποψιφιων αντιπεριφερειαρχϊν αναγράφονται ανά νομό. Σι υποψιφιοι αντιπεριφερειάρχεσ είναι επικεφαλισ του ςυνδυαςμοφ ςτθν εκλογικι περιφζρεια που είναι υποψιφιοι. δ) Χτθ διλωςθ ακολουκοφν, κατά εκλογικι περιφζρεια, με αλφαβθτικι ςειρά, οι υποψιφιοι περιφερειακοί ςφμβουλοι του ςυνδυαςμοφ, με αλφαβθτικι ςειρά, με ςθμείωςθ παραπλεφρωσ και εντόσ παρενκζςεωσ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ, ςτθν οποία είναι υποψιφιοι. 2. Θ διλωςθ ςυντάςςεται ςε απλό φφλλο χάρτου και επιςυνάπτονται τα εξισ δικαιολογθτικά για κακζναν υποψιφιο: α) Υιςτοποιθτικό εγγραφισ του υποψθφίου ςτο δθμοτολόγιο διμου τθσ εκλογικισ περιφζρειασ ςτθν οποία είναι υποψιφιοσ. β) Ωπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου ότι δεν ζχει ςτερθκεί κανζνα πολιτικό του δικαίωμα ι ότι ζλθξε θ πρόςκαιρθ αποςτζρθςθ των δικαιωμάτων αυτϊν ι κα ζχει λιξει τθν θμζρα τθσ εκλογισ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

γ) Αποδεικτικό είςπραξθσ Δ.Σ.Ω., που να αποδεικνφει κατάκεςθ χρθματικοφ ποςοφ εκατόν πενιντα (150)

163

ευρϊ.

44

Υροςκικθ με τθν παράγραφο 10ιβ του άρκρου 18 του ν. 3870/2010, άΕΞ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Επιτρζπεται να χρθςιμοποιθκεί πζραν του κυρίου ονόματοσ του υποψθφίου και υποκοριςτικό αυτοφ, εφόςον με αυτό είναι ευρφτερα γνωςτόσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, το υποκοριςτικό ακολουκεί το κφριο όνομα και τίκεται ςε παρζνκεςθ. Για τισ γυναίκεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρϊτο επϊνυμο είτε το πατρικό είτε του ςυηφγου, ανεξαρτιτωσ με ποιο επϊνυμο είναι εγγεγραμμζνεσ ςτθν οικογενειακι τουσ μερίδα. 4. Σ ςυνδυαςμόσ δθλϊνεται νόμιμα, όταν περιλαμβάνει αρικμό υποψθφίων τουλάχιςτον ίςο με τον αρικμό των εδρϊν κάκε εκλογικισ περιφζρειασ. 5. Χτθ διλωςθ μπορεί να ορίηεται όνομα και ζμβλθμα του ςυνδυαςμοφ. Απαγορεφεται να ορίηεται ι να χρθςιμοποιείται ωσ όνομα ι ωσ ζμβλθμα οποιοδιποτε ςφμβολο κρθςκευτικισ λατρείασ, θ ςθμαία ι άλλο παρόμοιο ςφμβολο κράτουσ ι ςθμείο ιδιαίτερθσ ευλάβειασ, ςτζμμα, όνομα ι ζμβλθμα πολιτικισ οργανϊςεωσ, φωτογραφία προςϊπου, κάκε ζμβλθμα που χρθςιμοποιείται ι χρθςιμοποιικθκε από το κράτοσ, κακϊσ και ςυμβόλων ι εμβλθμάτων του δικτατορικοφ κακεςτϊτοσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967 ι φωτογραφιϊν προςϊπων, που ζχουν καταδικαςτεί για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό. Αν γίνουν περιςςότερεσ δθλϊςεισ, με το ίδιο όνομα ι ζμβλθμα, δικαίωμα χριςεωσ ζχει όποιοσ το ζχει δθλϊςει πρϊτοσ. Αν γίνει παράβαςθ των διατάξεων τθσ παροφςασ και θ παράβαςθ βεβαιωκεί από το αρμόδιο δικαςτιριο, θ διλωςθ είναι απαράδεκτθ. 6. Αν δεν ζχει τθρθκεί κάποια από τισ διατυπϊςεισ ι δεν υπάρχει κάποια από τισ προχποκζςεισ ι κάποιο από τα ςτοιχεία που προβλζπει θ παράγραφοσ 1 του παρόντοσ άρκρου και αυτό βεβαιωκεί από το δικαςτιριο θ διλωςθ είναι απαράδεκτθ. Ειδικότερα, αν ζχει ςυνταχκεί θ διλωςθ του ςυνδυαςμοφ που προβλζπει θ παράγραφοσ 1, με διαφορετικό τρόπο, δεν είναι απαράδεκτθ, εφόςον περιλαμβάνει ρθτι διλωςθ που ορίηει τον υποψιφιο περιφερειάρχθ και αντιπεριφερειάρχθ. Απαράδεκτθ είναι και θ εκπρόκεςμθ διλωςθ, κακϊσ και θ διλωςθ που περιλαμβάνει λιγότερουσ υποψθφίουσ από τα ελάχιςτα όρια τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου και τθσ παραγράφου 3 του προθγοφμενου άρκρου. 7. Θ διλωςθ του ςυνδυαςμοφ επιδίδεται από τον υποψιφιο περιφερειάρχθ ι με δικαςτικό επιμελθτι, φςτερα από παραγγελία του υποψιφιου περιφερειάρχθ, είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ, ςτον πρόεδρο του αρμόδιου πολυμελοφσ πρωτοδικείου. Χτθ διλωςθ αυτι επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που προβλζπει θ παράγραφοσ 1, κακϊσ και γραπτι αποδοχι των προςϊπων που προτείνονται. Πετά τθ λιξθ τθσ εικοςαιμερθσ προκεςμίασ, που απαιτείται για τθν επίδοςθ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο, καμία

απεβίωςαν, ςφμφωνα με το άρκρο 123 του παρόντοσ νόμου. Αρμόδιο δικαςτιριο είναι το πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ περιφζρειασ. Ψο Υρωτοδικείο Ακθνϊν είναι αρμόδιο για τθν περιφζρεια Αττικισ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μεταβολι τθσ δθλϊςεωσ δεν επιτρζπεται, εκτόσ από τθν αντικατάςταςθ προςϊπων που παραιτικθκαν ι

164


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Ψο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ περιφζρειασ και το Υρωτοδικείο Ακθνϊν ςτθν περιφζρεια Αττικισ είναι αρμόδια και για τισ ενζργειεσ που ορίηονται ςτα άρκρα 122, 123, 138, 141, 142, 143, 144, 145 και 146 του παρόντοσ νόμου. 8. Χυμπλιρωςθ του ςυνδυαςμοφ επιτρζπεται να γίνει μζχρι τθ λιξθ τθσ εικοςαιμερθσ προκεςμίασ, που απαιτείται για τθν επίδοςθ τθσ διλωςθσ του ςυνδυαςμοφ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο και μόνο προκειμζνου να ςυμπλθρωκεί ο ςυνδυαςμόσ, ζωσ τον επιτρεπόμενο αρικμό υποψιφιων ςυμβοφλων. Υροσ τοφτο υποβάλλεται ςυμπλθρωματικι διλωςθ του υποψιφιου περιφερειάρχθ, ςτθν οποία επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ απαραιτιτωσ επιςυνάπτεται, πζραν των δικαιολογθτικϊν που τον αφοροφν, και γραπτι αποδοχι του προςϊπου που προτείνεται.

Άρ κ ρο 12 2 Αν ακ ι ρυ ξ θ κ αι κ ο ιν ο πο ίθ ςθ ςυ νδ υ α ςμϊ ν

1. Ψθ δζκατθ πζμπτθ θμζρα πριν από τθν ψθφοφορία το αρμόδιο πρωτοδικείο ανακθρφςςει ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ τουσ ςυνδυαςμοφσ που ζχουν δθλωκεί νόμιμα. 2. Σ πρόεδροσ του πρωτοδικείου κοινοποιεί αμζςωσ τισ ςχετικζσ αποφάςεισ ςτον περιφερειάρχθ. 3. Σ περιφερειάρχθσ κεωρεί και αποςτζλλει αμζςωσ ςε κάκε διμο πίνακα των ςυνδυαςμϊν, που ζχουν ανακθρυχκεί.

Άρ κ ρο 12 3 Αντ ικ ατά ςτ ας θ υ πο ψθ φίω ν π ρι ν α πό τ θ ν ε κλ ο γι

1. Σ υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ ι αντιπεριφερειάρχθσ περιφερειακισ ενότθτασ ι περιφερειακόσ ςφμβουλοσ μπορεί να παραιτθκεί από τθν υποψθφιότθτά του. Θ παραίτθςθ γίνεται με γραπτι διλωςι του, θ οποία

e-book τρίτθ ζκδοςθ

επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ι παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου τθν όγδοθ

165

θμζρα, το αργότερο, πριν από τθ διεξαγωγι τθσ ψθφοφορίασ. 2. Χε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι κανάτου υποψιφιου περιφερειάρχθ ι αντιπεριφερειάρχθ περιφερειακισ ενότθτασ, τθ κζςθ του ςτο ςυνδυαςμό μπορεί να καταλάβει είτε νζοσ υποψιφιοσ είτε ζνασ από τουσ υποψιφιουσ ςυμβοφλουσ του ςυνδυαςμοφ, φςτερα από διλωςθ τθσ πλειοψθφίασ των υποψθφίων. Χτθ διλωςθ επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτο άρκρο 121, κακϊσ και θ γραπτι αποδοχι του


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

προςϊπου που προτείνεται. Ψο αρμόδιο δικαςτιριο ανακθρφςςει αμζςωσ τον νζο υποψιφιο. Ψθ κζςθ υποψιφιου περιφερειάρχθ ι αντιπεριφερειάρχθ περιφερειακισ ενότθτασ ςε περίπτωςθ μθ αντικατάςταςισ του καταλαμβάνει όποιοσ ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ λάβει τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 3. Ωποψιφιοσ ςφμβουλοσ που παραιτικθκε ι απεβίωςε επιτρζπεται να αντικαταςτακεί με διλωςθ του υποψιφιου περιφερειάρχθ ακόμθ και αν ζχει περάςει θ προκεςμία τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 121. Χτθ διλωςθ επιςυνάπτονται τα ςτοιχεία που ορίηουν οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 121, κακϊσ και θ γραπτι αποδοχι του προςϊπου που προτείνεται. Ψο αρμόδιο δικαςτιριο ανακθρφςςει αμζςωσ τον νζο υποψιφιο. 4. Χυνδυαςμόσ που περιζχει αρικμό υποψιφιων ςυμβοφλων μικρότερο από το ελάχιςτο όριο, περιλαμβανομζνου και του ποςοςτοφ από κάκε φφλο, εξαιτίασ παραίτθςθσ ι κανάτου υποψθφίων του, μετζχει νόμιμα ςτθν εκλογι.

Άρ κ ρο 12 4 Δικ αιϊμ ατα ςυ ν δυ α ςμ ϊ ν κ αι υ πο ψθ φίω ν

1. Ξάκε ςυνδυαςμόσ ζχει δικαίωμα να ορίςει ζναν αντιπρόςωπο και δφο αναπλθρωτζσ του ςε κάκε εκλογικό τμιμα, με γραπτι διλωςθ του υποψιφιου περιφερειάρχθ. 2. Ξάκε ςυνδυαςμόσ ζχει δικαίωμα να διορίηει πλθρεξοφςιο με ςυμβολαιογραφικι διλωςθ του υποψιφιου περιφερειάρχθ. Σ πλθρεξοφςιοσ ενεργεί για λογαριαςμό του ςυνδυαςμοφ ο,τιδιποτε μπορεί, ςφμφωνα με το νόμο, να ενεργιςει ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ, κατά τθ διεξαγωγι τθσ εκλογισ. 3. Αν υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ παραιτθκεί ι αποβιϊςει και δεν αντικαταςτακεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 123, ο διοριςμόσ των αντιπροςϊπων και του πλθρεξουςίου γίνεται με διλωςθ τθσ πλειοψθφίασ των υποψθφίων του οικείου ςυνδυαςμοφ. 4. Σι υποψιφιοι, οι αντιπρόςωποι των ςυνδυαςμϊν και οι αναπλθρωτζσ τουσ ζχουν δικαίωμα να είναι παρόντεσ κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκλογισ και να υποβάλουν κάκε είδουσ παρατθριςεισ και ενςτάςεισ. 5. Δεν μποροφν να διοριςτοφν ωσ αντιπρόςωποι, αναπλθρωτζσ ι πλθρεξοφςιοι ςυνδυαςμϊν, περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ περιφερειακισ ενότθτασ, μζλθ περιφερειακοφ ςυμβουλίου, όποιοι δεν ζχουν το

117, εκτόσ αν παραιτθκοφν από τθ κζςθ τουσ πριν από τθν θμζρα τθσ ανακιρυξθσ των ςυνδυαςμϊν. Για τθν παραίτθςθ και τθν αποδοχι τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 117 του παρόντοσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

δικαίωμα να εκλζγουν και όλοι όςοι δεν μποροφν να εκλεγοφν, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου

166


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Για τισ εκλογζσ του Ροεμβρίου του 2010 δεν μποροφν να διοριςτοφν αντιπρόςωποι, αναπλθρωτζσ ι πλθρεξοφςιοι ςυνδυαςμϊν οι νομάρχεσ και οι νομαρχιακοί ςφμβουλοι των Ρομαρχιακϊν Αυτοδιοικιςεων ι Ρομαρχιακϊν Διαμεριςμάτων που καταργικθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 3 του παρόντοσ.

Άρ κ ρο 12 5 Ρρ όγρ αμ μα τ θσ εκ λο γ ισ

Σ περιφερειάρχθσ εκδίδει και δθμοςιεφει, με τοιχοκόλλθςθ, ςε όλεσ τισ ςυνοικίεσ, ςε όλα τα χωριά και τουσ οικιςμοφσ του διμου και αναρτά ςτθν ιςτοςελίδα του διμου τρεισ (3) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία, πρόγραμμα που αναφζρει ακριβϊσ τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ, τισ ϊρεσ που αρχίηει και περατϊνεται, τον τόπο και το κατάςτθμα τθσ ψθφοφορίασ, τισ ζδρεσ για τισ οποίεσ γίνεται θ εκλογι και τουσ ςυνδυαςμοφσ μαηί με τα ονόματα των υποψθφίων, που ςυγκροτοφν κάκε ςυνδυαςμό, όπωσ είναι γραμμζνα ςτον πίνακα που ζχει διαβιβάςει ο περιφερειάρχθσ.

Άρ κ ρο 12 6 Υπο λο γι ςμό σ πρ ο κ ε ςμι ϊ ν

1. Χτισ προκεςμίεσ που ορίηονται κατά τθ διαδικαςία εκλογισ των περιφερειακϊν αρχϊν, δεν υπολογίηεται θ θμζρα τθσ ψθφοφορίασ. 2. Θ προκεςμία λιγει μόλισ παρζλκει και θ τελευταία θμζρα τθσ, ζςτω και αν είναι θμζρα αργίασ.

Άρ κ ρο 12 7 Μ ορφ ι τω ν ψ θφ ο δ ε λτ ί ω ν

1. Ψα ψθφοδζλτια καταςκευάηονται από λευκό χαρτί. 2. Ψα ψθφοδζλτια για όλθ τθν επικράτεια ζχουν ςχιμα ορκογϊνιο. Σι διαςτάςεισ των ψθφοδελτίων ορίηονται

e-book τρίτθ ζκδοςθ

με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ που δθμοςιεφεται

167

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 3. Θ εκτφπωςθ των εντφπων ψθφοδελτίων πρζπει να είναι με μαφρθ απόχρωςθ.

Άρ κ ρο 12 8


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Εκτφ πω ς θ κ αι δια νο μ ι ψθ φο δε λτ ίω ν

1. Σι ςυνδυαςμοί οφείλουν να τυπϊςουν τα ψθφοδζλτια και να τα παραδϊςουν, με απόδειξθ, ςτον οικείο διμαρχο, οκτϊ (8) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν ψθφοφορία, ςε αρικμό επαρκι για τισ ανάγκεσ των εκλογικϊν τμθμάτων τθσ περιφζρειασ του διμου. 2. Σ οικείοσ διμαρχοσ οφείλει να εφοδιάςει τισ εφορευτικζσ επιτροπζσ των εκλογικϊν τμθμάτων τθσ περιφζρειάσ του με ψθφοδζλτια κάκε ςυνδυαςμοφ, κατά είκοςι τοισ εκατό (20%), τουλάχιςτον, περιςςότερα από τουσ εκλογείσ του τμιματοσ.

Άρ κ ρο 12 9 Ρε ρι εχ όμε νο ψ θφο δ ε λτ ίω ν

1. Χε κάκε εκλογικι περιφζρεια ο ςυνδυαςμόσ εκτυπϊνει ιδιαίτερο ψθφοδζλτιο, ςτο επάνω μζροσ του οποίου ςθμειϊνεται το τυχόν ζμβλθμα και το όνομα του ςυνδυαςμοφ και ακολουκεί το επϊνυμο, το όνομα και το πατρϊνυμο του υποψιφιου περιφερειάρχθ με τθν αντίςτοιχθ ζνδειξθ, θ οποία τίκεται είτε δίπλα είτε κάτω από το όνομα του υποψθφίου, ακολουκεί το όνομα του υποψιφιου αντιπεριφερειάρχθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκλογικισ περιφζρειασ, ςτθ ςυνζχεια το επϊνυμο, το όνομα και το πατρϊνυμο των υποψιφιων ςυμβοφλων τθσ εκλογικισ περιφζρειασ με αλφαβθτικι ςειρά. 2. Εγγραφζσ και διαγραφζσ δεν επιτρζπονται και αν γίνουν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ακυρότθτα του ψθφοδελτίου. 3. Θ προτίμθςθ του εκλογζα εκφράηεται με ςταυρό, που ςθμειϊνεται με ςτυλογράφο μαφρθσ ι κυανισ απόχρωςθσ δίπλα ςτο ονοματεπϊνυμο κάκε υποψθφίου. 4. Χταυρόσ προτίμθςθσ που ςθμειϊνεται με διαφορετικό τρόπο, κεωρείται ότι δεν είναι γραμμζνοσ και θ εγκυρότθτα του ψθφοδελτίου ερευνάται, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 130 του παρόντοσ. 5. Σ εκλογζασ μπορεί να εκφράηει τθν προτίμθςι του προσ ζναν (1) υποψιφιο, ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ ςτισ οποίεσ εκλζγονται ζωσ τρεισ (3) περιφερειακοί ςφμβουλοι, προσ ζναν ι δφο υποψθφίουσ ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ ςτισ οποίεσ εκλζγονται από τζςςερισ (4) ζωσ και επτά (7) περιφερειακοί ςφμβουλοι, προσ ζναν ι δφο ι τρεισ υποψθφίουσ ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ ςτισ οποίεσ εκλζγονται από οκτϊ (8) ζωσ και δϊδεκα (12)

οποίεσ εκλζγονται περιςςότεροι από δϊδεκα (12) περιφερειακοί ςφμβουλοι. ήθφοδζλτιο ςυνδυαςμοφ με περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ από τουσ ανωτζρω κατά περίπτωςθ οριηόμενουσ είναι ζγκυρο, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ κανζνασ ςταυρόσ προτίμθςθσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιφερειακοί ςφμβουλοι και προσ ζναν ι δφο ι τρεισ ι τζςςερισ υποψθφίουσ ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ ςτισ

168


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

6. Για τον υποψιφιο περιφερειάρχθ ι αντιπεριφερειάρχθ περιφερειακισ ενότθτασ, δεν χρειάηεται ςταυρόσ προτίμθςθσ. Αν ςθμειωκεί, δεν ςυνεπάγεται ακυρότθτα του ψθφοδελτίου.

Άρ κ ρο 13 0 Άκυ ρα ψ θ φο δ ζ λτ ι α

Εκτόσ από τθν περίπτωςθ ακυρότθτασ, κατά τθν παράγραφο 2 του προθγοφμενου άρκρου, το ψθφοδζλτιο είναι άκυρο μόνο ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) Αν ζχει ςχιμα ι διαςτάςεισ που διαφζρουν, κατά τρόπο εμφανι από αυτά που ορίηει θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 127 του παρόντοσ και θ υπουργικι απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν ίδια παράγραφο. β) Αν ζχει τυπωκεί ςε χαρτί ι με μελάνι που το χρϊμα του διαφζρει, κατά τρόπο εμφανι από αυτό, που ορίηεται ςτισ παράγραφουσ 1 και 3 του άρκρου 127 του παρόντοσ. γ) Αν ζχουν ςθμειωκεί ςε οποιαδιποτε πλευρά του λζξεισ, φράςεισ, υπογραμμίςεισ, ςτίγματα ι άλλα ςθμεία, εφόςον αποτελοφν διακριτικά γνωρίςματα, που παραβιάηουν με τρόπο προφανι το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ. δ) Αν βρεκεί ςτο φάκελο με ζνα ι περιςςότερα άλλα ζγκυρα ι άκυρα ψθφοδζλτια του ίδιου ι διαφορετικοφ ςυνδυαςμοφ ι με λευκά και ε) Αν βρεκεί μζςα ςε φάκελο, που δεν είναι ςφμφωνοσ με τισ ρυκμίςεισ του επόμενου άρκρου.

Άρ κ ρο 13 1 Εκ λο γικοί φ άκ ελ ο ι

1. Σι φάκελοι, ςτουσ οποίουσ εςωκλείονται τα ψθφοδζλτια, καταςκευάηονται για όλθ τθν επικράτεια με φροντίδα του Ωπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ από χαρτί αδιαφανζσ και ζχουν ςτθν εμπρόσ πλευρά ζντυπο γνϊριςμα. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ, κακορίηονται οι

e-book τρίτθ ζκδοςθ

διαςτάςεισ των φακζλων, το ζντυπο γνϊριςμά τουσ και θ απόχρωςι τουσ.

169

2. Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ φροντίηει να αποςτζλλεται, εγκαίρωσ, ςτουσ περιφερειάρχεσ επαρκισ αρικμόσ φακζλων. Σι περιφερειάρχεσ φροντίηουν να διαβιβάηονται, εγκαίρωσ, οι φάκελοι αυτοί ςτισ δθμοτικζσ αρχζσ, που εφοδιάηουν τισ εφορευτικζσ επιτροπζσ κάκε εκλογικοφ τμιματοσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Αν δεν υπάρχουν οι ανωτζρω φάκελοι, θ εφορευτικι επιτροπι πιςτοποιεί τθν ζλλειψθ και προμθκεφεται άλλουσ ομοιόμορφουσ φακζλουσ. 4. Εκτόσ από το ζντυπο γνϊριςμα, τίποτε άλλο δεν αναγράφεται πάνω ςτο φάκελο. Αν ςθμειωκοφν πάνω ςτο φάκελο ςτίγματα, ςθμεία ι λζξεισ, μποροφν να κεωρθκοφν διακριτικά γνωρίςματα, που παραβιάηουν με τρόπο προφανι το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ.

Άρ κ ρο 13 2 Ζ να ρξ θ κ αι λ ιξ θ τ θσ ψ θ φο φο ρί ασ

Θ ψθφοφορία αρχίηει τθν 07.00ϋκαι λιγει τθν 19.00ϋ ϊρα τθσ ίδιασ θμζρασ.

Άρ κ ρο 13 3 Μ ατα ίως θ τ θσ ψ θφ ο φο ρία σ

Αν κατά τθν θμζρα διενζργειασ των περιφερειακϊν εκλογϊν ςε ζνα ι περιςςότερα εκλογικά τμιματα δεν διεξιχκθ ψθφοφορία, αυτι διεξάγεται τθν επόμενθ Ψετάρτθ.

Άρ κ ρο 13 4 Ε φα ρμογ ι τ ω ν δι ατ ά ξε ω ν τ θσ νο μο κε ςί ασ για τθν εκ λο γι βου λ ευ τϊ ν

1. Σι διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν εφαρμόηονται αναλόγωσ και κατά τθ διενζργεια των περιφερειακϊν εκλογϊν, για όςα κζματα δεν υφίςταται ειδικι πρόβλεψθ ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ. 2. Σι αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ και οι ζφοροι αυτϊν ψθφίηουν ςτισ περιφερειακζσ εκλογζσ, μόνο αν είναι γραμμζνοι ςτον εκλογικό κατάλογο διμου τθσ οικείασ περιφζρειασ, όπου αςκοφν τα κακικοντά τουσ αυτά. Αν δεν είναι γραμμζνοι ςτον εκλογικό κατάλογο του διμου που ανικει το εκλογικό τμιμα, ςτο οποίο αςκοφν τα κακικοντά τουσ και είναι γραμμζνοι ςτον εκλογικό κατάλογο άλλου διμου τθσ οικείασ

καταλόγουσ του οποίου είναι γραμμζνοι και ψθφίηουν. 3. Ξατά τθν ψθφοφορία χρθςιμοποιοφνται ιδιαίτερεσ κάλπεσ που φζρουν κατάλλθλο διακριτικό γνϊριςμα. Ψο διακριτικό αυτό γνϊριςμα και κάκε άλλθ λεπτομζρεια που αφορά το μζγεκοσ, το ςχιμα κ.λπ. των καλπϊν, κακϊσ και κζματα που ανακφπτουν από τθν ταυτόχρονθ διενζργεια των εκλογϊν των δθμοτικϊν αρχϊν και

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιφζρειασ, τότε υπογράφουν υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ο διμοσ ςτουσ εκλογικοφσ

170


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

των αρχϊν τθσ περιφζρειασ και οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ, κακορίηονται με αποφάςεισ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 4. Τπου ςτισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν εκλογι βουλευτϊν αναφζρεται ο νομάρχθσ, προκειμζνου για τισ περιφερειακζσ εκλογζσ νοείται ο περιφερειάρχθσ. 5. Για τισ περιφερειακζσ εκλογζσ του ζτουσ 2010 όπου αναφζρεται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ο περιφερειάρχθσ νοείται ο νομάρχθσ ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του οποίου ανικει ο ςυγκεκριμζνοσ διμοσ και όπου αναφζρεται ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ νοείται ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ Υεριφζρειασ ςτθ διοικθτικι περιφζρεια του οποίου ανικει, ο ςυγκεκριμζνοσ διμοσ.

Άρ κ ρο 13 5 Εκ λο γικ ζσ πε ριφ ζρ ειε σ

Ξάκε περιφερειακι ενότθτα κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 του παρόντοσ ςυνιςτά αντίςτοιχθ εκλογικι περιφζρεια.

Άρ κ ρο 13 6 Αρ ικ μόσ ςυ μ βο φ λω ν κ ά κε εκ λο γ ικ ισ πε ριφ ζρ ει ασ

1. Σ αρικμόσ των περιφερειακϊν ςυμβοφλων κάκε εκλογικισ περιφζρειασ ορίηεται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με βάςθ τον πλθκυςμό τθσ, όπωσ προκφπτει από τθν τελευταία απογραφι και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ. 2. Πζτρο για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των περιφερειακϊν ςυμβοφλων κάκε εκλογικισ περιφζρειασ αποτελεί το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του ςυνολικοφ αρικμοφ των κατοίκων όλθσ τθσ περιφζρειασ δια του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 3. Από το πθλίκο τθσ διαίρεςθσ του αρικμοφ των κατοίκων κάκε εκλογικισ περιφζρειασ δια του εκλογικοφ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μζτρου προκφπτει ο αρικμόσ των περιφερειακϊν τθσ ςυμβοφλων.

171

4. Σι κζςεισ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο που παραμζνουν αδιάκετεσ προςτίκενται ανά μία ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ με τα μεγαλφτερα, κατά ςειρά, υπόλοιπα και ϊςπου να ςυμπλθρωκεί ο ςυνολικόσ αρικμόσ τουσ, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 113 του παρόντοσ. 5. Εάν από τθν παραπάνω διαδικαςία προκφψουν εκλογικζσ περιφζρειεσ με αρικμό εδρϊν μικρότερο των τριϊν (3), οι ελλείπουςεσ ςυμπλθρϊνονται με τθν αφαίρεςθ μίασ από κάκε εκλογικι περιφζρεια με το


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

μεγαλφτερο αρικμό εδρϊν και κατά αφξουςα ςειρά. Χε περίπτωςθ εκλογικϊν περιφερειϊν με τον ίδιο αρικμό εδρϊν, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται όςεσ ζχουν ιδθ αφαιρεκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, θ ζδρα αφαιρείται από εκείνθ με το μικρότερο πλθκυςμό. (Θ παροφςα παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται για τισ περιφζρειεσ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νιςων, Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ, Θεςςαλίασ και Αττικισ )

45

Άρ κ ρο 13 7 Ε πιτυ χϊν ςυ ν δυ α ςμό σ - Ε πι λα χό ντ εσ ςυ ν δυ ας μ οί - Εκ λογ ι πε ριφ ερ ει ά ρχ θ

1. Χτισ εκλογζσ των περιφερειαρχϊν και περιφερειακϊν ςυμβοφλων κεωρείται επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ αυτόσ που πλειοψιφθςε με ποςοςτό τουλάχιςτον μεγαλφτερο του πενιντα τοισ εκατό (50% +1 ψιφο) του ςυνόλου των ζγκυρων ψθφοδελτίων και επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί, όςοι ςυνδυαςμοί ζλαβαν ζςτω και μία ζδρα, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτα άρκρα 138, 139 και 143 του παρόντοσ. 2. Υεριφερειάρχθσ εκλζγεται ο επικεφαλισ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ.

Άρ κ ρο 13 8 Κα τα νομ ι τ ω ν ε δ ρϊ ν τ ο υ πε ρι φε ρει ακοφ ςυ μβο υ λίου

1. Ψα τρία πζμπτα (3/5) των εδρϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου καταλαμβάνει ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ και τα δφο πζμπτα (2/5) οι επιλαχόντεσ, ανάλογα με τον αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 4. 2. Αν ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ ςυγκεντρϊνει ποςοςτό ζγκυρων ψθφοδελτίων μεγαλφτερο από το εξιντα τοισ εκατό (60%) του ςυνόλου τουσ, οι ζδρεσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου κατανζμονται αναλογικά μεταξφ των ςυνδυαςμϊν που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 5. 3. Αν κατά τον υπολογιςμό των τριϊν πζμπτων (3/5) και των δφο πζμπτων (2/5) του αρικμοφ των εδρϊν

κλάςμα μεγαλφτερο του θμίςεωσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν επόμενθ μονάδα.

45

Αντικατϊςταςη του τελευταύου εδαφύου τησ παραγρϊφου 5 με την παρϊγραφο 10Θ του ϊρθρου 18 του ν.-

3870/10, ΥΕΚ-138 Α/2010

e-book τρίτθ ζκδοςθ

προκφπτει κλάςμα μικρότερο του θμίςεωσ τθσ μονάδασ δεν υπολογίηεται, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που προκφπτει

172


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Πε βάςθ τα παραπάνω, οι ζδρεσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου που αναλογοφν ςτα τρία πζμπτα (3/5) και ςτα δφο πζμπτα (2/5) ζχουν, αντίςτοιχα, ωσ εξισ: ςτα

41

μελι

ςυμβοφλια

25

και

16,

ςτα

51

μελι

ςυμβοφλια

31

και

20,

ςτα

71

μελι

ςυμβοφλια

43

και

28,

ςτα

101

μελι

ςυμβοφλια

61

και

40.

4. Θ αναλογικι κατανομι των εδρϊν μεταξφ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ γίνεται ωσ εξισ: Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ όλοι μαηί οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ, εκτόσ από τον επιτυχόντα, διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν που αντιςτοιχεί ςτα δφο πζμπτα (2/5) και το πθλίκο τουσ, αυξθμζνο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μζτρο με παράλειψθ τυχόν κλάςματοσ. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κακζνασ τουσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο είναι το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία, είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ, οι ζδρεσ που απομζνουν διανζμονται ανά μία μεταξφ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπά τουσ. Εάν ςυνδυαςμοί ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων, διενεργείται κλιρωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο. Εάν και μετά τθν κατανομι εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε επιλαχόντοσ ςυνδυαςμοφ. (Εάν ζχει απομείνει για κατανομι μία μόνο ζδρα, τθν καταλαμβάνει ο επιλαχϊν ςυνδυαςμόσ που ζχει καταλάβει τουλάχιςτον μία ζδρα και παρουςιάηει το μεγαλφτερο αχρθςιμοποίθτο υπόλοιπο)

46

Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ ζγκυρων ψθφοδελτίων δφο ι και περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ενεργείται μεταξφ τουσ κλιρωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

5. Θ αναλογικι κατανομι των εδρϊν ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ γίνεται ωσ εξισ:

173

Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ όλοι μαηί οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν που αντιςτοιχοφν ςε κάκε περιφερειακό ςυμβοφλιο και το πθλίκο αυξθμζνο κατά μία μονάδα, παραλειπομζνου του κλάςματοσ, αποτελεί το εκλογικό

46

Διαγρϊφηκε με την παρϊγραφο 10κε του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

μζτρο. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κακζνασ τουσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο και το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ μπορεί να λάβει αρικμό εδρϊν που ξεπερνά το ποςοςτό των τριϊν πζμπτων (3/5). Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετζχουν ςτθν κατανομι με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ, όςεσ απομζνουν κατανζμονται ανά μία μεταξφ όλων των ςυνδυαςμϊν ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπά τουσ. Εάν οι ςυνδυαςμοί αυτοί ι μερικοί από αυτοφσ ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων, γίνεται κλιρωςθ. Εάν μετά τθν κατανομι των εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, αυτζσ κατανζμονται ανά μία, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων του ςυνδυαςμοφ. Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ ζγκυρων ψθφοδελτίων δφο ι και περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ενεργείται μεταξφ τουσ κλιρωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο. 6. Αν ζχει ανακθρυχκεί ζνασ μόνο ςυνδυαςμόσ υποψθφίων, ο περιφερειάρχθσ εκλζγεται από το μοναδικό ςυνδυαςμό. Σι πρϊτοι κατά ςειρά ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ, και ζωσ ότου ςυμπλθρωκεί ο αρικμόσ των εδρϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, εκλζγονται τακτικοί και οι υπόλοιποι αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι.

Άρ κ ρο 13 9 Ε πα νά λ θ ψθ τ θσ ψ θ φο φ ο ρία σ

1. Εάν κανζνασ ςυνδυαςμόσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των ζγκυρων ψθφοδελτίων, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι ανάμεςα μόνο ςτουσ υποψιφιουσ περιφερειάρχεσ των δφο ςυνδυαςμϊν που ζλαβαν τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. Επιτυχϊν κεωρείται ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ και ο ςυνδυαςμόσ του που ςυγκζντρωςε ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία τθν απόλυτθ πλειοψθφία ολόκλθρου του αρικμοφ των ζγκυρων ψθφοδελτίων. Εάν ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία οι δφο ςυνδυαςμοί ιςοψθφιςουν, το οικείο πρωτοδικείο ενεργεί

2. Σι ζδρεσ των περιφερειακϊν ςυμβουλίων κατανζμονται, ςε περίπτωςθ επαναλθπτικισ ψθφοφορίασ, ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ, ςε δφο φάςεισ, που ονομάηονται κατανομζσ. Χτθν πρϊτθ (Αϋ) κατανομι κατανζμονται οι μιςζσ ζδρεσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ψο κλάςμα που προκφπτει ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ μονάδα.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ.

Χτθ δεφτερθ (Βϋ) κατανομι κατανζμονται οι υπόλοιπεσ.

174


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Πε βάςθ τον αρικμό των εδρϊν των περιφερειακϊν ςυμβουλίων οι ζδρεσ που αναλογοφν ςε κακεμία από τισ δφο αυτζσ κατανομζσ ζχουν ωσ εξισ: - για τα 41 μελι ςυμβοφλια οι ζδρεσ τθσ Αϋ κατανομισ είναι 21 και τθσ Βϋ κατανομισ 20, - για τα 51 μελι ςυμβοφλια 26 και 25 αντίςτοιχα, - για τα 71 μελι ςυμβοφλια 36 και 35 αντίςτοιχα, - για τα 101 μελι ςυμβοφλια 51 και 50 αντίςτοιχα. 3. Σι ζδρεσ τθσ Αϋ κατανομισ κατανζμονται αναλογικά ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ διαδικαςία: Ψο ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων που ζλαβαν ςτο ςφνολο τθσ περιφζρειασ όλοι οι ςυνδυαςμοί που ςυμμετείχαν ςτισ εκλογζσ ςτθν αρχικι ψθφοφορία διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν τθσ Αϋ κατανομισ. Ψο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ, αυξθμζνο κατά μία μονάδα παραλειπομζνου του κλάςματοσ, αποτελεί το εκλογικό μζτρο τθσ Αϋ κατανομισ. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε ςυνδυαςμοφ διαιρείται ςτθ ςυνζχεια με το εκλογικό μζτρο και κακζνασ τουσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ όςο είναι το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Εάν οι ζδρεσ που καταλαμβάνουν οι ςυνδυαςμοί με τθν προθγοφμενθ διαδικαςία είναι λιγότερεσ από τισ προσ διάκεςθ τθσ Αϋ κατανομισ, οι ζδρεσ που απομζνουν διανζμονται ανά μία μεταξφ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, ανάλογα με τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπά τουσ. Εάν ςυνδυαςμοί ζχουν ίςο αρικμό αχρθςιμοποίθτων υπολοίπων, διενεργείται κλιρωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο. Εάν και μετά τθ διανομι εδρϊν με βάςθ τα αχρθςιμοποίθτα υπόλοιπα παραμζνουν αδιάκετεσ ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά, ανάλογα με το ςυνολικό αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων κάκε επιλαχόντοσ ςυνδυαςμοφ. (Εάν ζχει απομείνει προσ διάκεςθ μία μόνο ζδρα, τθν καταλαμβάνει ο επιλαχϊν ςυνδυαςμόσ που ζχει καταλάβει τουλάχιςτον μία ζδρα και παρουςιάηει το μεγαλφτερο αχρθςιμοποίθτο υπόλοιπο)

47

4. Για τθν κατανομι των εδρϊν τθσ Βϋ κατανομισ, υπολογίηεται, αρχικά, πόςεσ από τισ ζδρεσ αυτζσ πρζπει να προςκυρωκοφν ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό, ϊςτε να ςυγκεντρϊςει ςυνολικά, ςυνυπολογιηομζνων και των ε-

e-book τρίτθ ζκδοςθ

δρϊν που του απονεμικθκαν από τθν Αϋ κατανομι, τα τρία πζμπτα (3/5) του ςυνόλου των εδρϊν.

175

Σι ζδρεσ τθσ Βϋ κατανομισ που κα απομείνουν προσ κατανομι, μετά τθν παραχϊρθςθ των εδρϊν ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό, διατίκενται ςτον άλλο ςυνδυαςμό που πιρε μζροσ ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία.

47

Διαγρϊφηκε με την παρϊγραφο 10κε του ϊρθρου 18 του ν. 3870/2010, ΥΕΚ/138 Α/9-8-2010


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Χτθν περίπτωςθ, όπου λόγω του μικροφ αρικμοφ εδρϊν που τουσ ζχουν απονεμθκεί από τθν Αϋ κατανομι, ο επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ δεν μπορεί να ςυμπλθρϊςει τον αρικμό των τριϊν πζμπτων (3/5) του ςυνόλου των εδρϊν, προςκυρϊνονται ςε αυτόν όλεσ οι ζδρεσ τθσ Βϋ κατανομισ και δεν γίνεται καμία μεταβολι ςτθν κατανομι των εδρϊν τθσ Αϋ κατανομισ, ανάμεςα ςτουσ υπόλοιπουσ ςυνδυαςμοφσ. 5. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςτθν πρϊτθ κζςθ κατά τθν πρϊτθ ψθφοφορία, δφο ι περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία μετζχουν οι υποψιφιοι περιφερειάρχεσ όλων των ςυνδυαςμϊν που ιςοψιφθςαν. 6. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ ςτθ δεφτερθ κζςθ, κατά τθν αρχικι ψθφοφορία δφο ι περιςςότερων ςυνδυαςμϊν, ςτθν επαναλθπτικι μετζχουν ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ του πρϊτου ςε αρικμό ζγκυρων ψθφοδελτίων ςυνδυαςμοφ και οι υποψιφιοι περιφερειάρχεσ των ςυνδυαςμϊν που ιςοψιφθςαν ςτθ δεφτερθ κζςθ. 7. Χτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 5 και 6, επιτυχϊν κεωρείται ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ και ο ςυνδυαςμόσ του που ζλαβε ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία τθ ςχετικι πλειοψθφία. Εάν ςτθν ψθφοφορία αυτι ιςοψθφιςουν δφο υποψιφιοι περιφερειάρχεσ, το Υρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ του επιτυχόντοσ περιφερειάρχθ και του ςυνδυαςμοφ του. Εάν ιςοψθφιςουν περιςςότεροι από δφο ςυνδυαςμοί, το Υρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ του επιτυχόντοσ περιφερειάρχθ και του ςυνδυαςμοφ του και εκείνου που κα ςυμμετάςχει ςτθ Βϋ κατανομι ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 4. 8. Εάν κανζνασ από τουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυμμετζχουν ςτισ εκλογζσ ςτθν αρχικι ψθφοφορία δεν ςυγκεντρϊςει το εκλογικό μζτρο ι αν μόνο ζνασ ςυνδυαςμόσ το ζχει ςυγκεντρϊςει, τότε ςτθν Αϋ κατανομι ςυμμετζχουν οπωςδιποτε οι δφο ςυνδυαςμοί που ζχουν λάβει το μεγαλφτερο αρικμό ζγκυρων ψθφοδελτίων. Σι υποψιφιοι περιφερειάρχεσ των δφο ςυνδυαςμϊν ςυμμετζχουν και ςτθν επαναλθπτικι ψθφοφορία. 9. Σι τακτικοί και αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι εκλζγονται με βάςθ τθν πρϊτθ ψθφοφορία ςφμφωνα με τουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ που ζλαβε κακζνασ ςτθν ψθφοφορία αυτι, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 138 και του άρκρου 142 του παρόντοσ.

Κα τα νομ ι τ ω ν ε δ ρϊ ν τ ο υ πε ρι φε ρει ακοφ ςυ μβο υ λίου α νά εκ λογ ικ ι π ερ ιφζ ρει α

Σι ζδρεσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου ανά εκλογικι περιφζρεια κατανζμονται μεταξφ του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 138 του παρόντοσ, ωσ εξισ:

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 14 0

176


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Σ επιτυχϊν ςυνδυαςμόσ λαμβάνει καταρχιν μία (1) ζδρα ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια. 2. Θ κατανομι ςυνεχίηεται αρχίηοντασ από το μικρότερο ςε εκλογικι δφναμθ ςυνδυαςμό, ο οποίοσ εξαςφάλιςε, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 138 του παρόντοσ, ςυμμετοχι ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων του ςυνδυαςμοφ αυτοφ ςτθν περιφζρεια διαιρείται με τον αρικμό των εδρϊν που δικαιοφται και το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ, προςαυξθμζνο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μζτρο. Σ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων του ςυνδυαςμοφ αυτοφ διαιρείται ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια με το εκλογικό του μζτρο και ο ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει τόςεσ ζδρεσ ςε κάκε περιφζρεια όςο είναι το ακζραιο πθλίκο τθσ διαίρεςθσ. Εάν ο ςυνδυαςμόσ εξακολουκεί να δικαιοφται ζδρεσ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο, ο αρικμόσ τουσ ςυμπλθρϊνεται με τθ διάκεςθ ανά μίασ από κάκε εκλογικι περιφζρεια, όπου διατθρεί το μεγαλφτερο, κατά φκίνουςα ςειρά, αδιάκετο υπόλοιπο ψθφοδελτίων. 3. Εάν ςτθν πρϊτθ κατά ςειρά εκλογικι περιφζρεια υπάρχουν τόςεσ διακζςιμεσ ζδρεσ όςεσ δικαιοφται ο ςυνδυαςμόσ εκεί, τισ καταλαμβάνει όλεσ και ο αρικμόσ τουσ αφαιρείται από τισ διακζςιμεσ τθσ περιφζρειασ. Εάν δεν υπάρχει επαρκισ αρικμόσ, ςτο ςυνδυαςμό κατακυρϊνονται μόνο οι διακζςιμεσ. Εάν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αυτισ παραμζνουν αδιάκετεσ για το ςυνδυαςμό ζδρεσ, κατανζμονται ανά μία κατά ςειρά ςτισ εκλογικζσ περιφζρειεσ, όπου ο ςυνδυαςμόσ διατθρεί το μεγαλφτερο, κατά φκίνουςα ςειρά, αδιάκετο υπόλοιπο ψθφοδελτίων. 4. Σι ζδρεσ που κατανζμονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 αφαιροφνται από τισ διακζςιμεσ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ. 5. Πε τθν ίδια διαδικαςία κατανζμονται οι ζδρεσ ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια για κακζναν από τουσ άλλουσ επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοφσ κατά αφξουςα ςειρά εκλογισ. 6. Σι ζδρεσ που παραμζνουν αδιάκετεσ ςε κάκε εκλογικι περιφζρεια μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ και για όλουσ τουσ επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοφσ καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα ςυνδυαςμό.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 14 1

177

Ρα ρ αίτθ ς θ ι ψθ φο φο ρίασ

κά να τ ο σ

υ πο ψι φιου

π ερ ιφ ε ρει άρ χ θ

ςε

π ερί πτω ς θ

επ α να λ θπτ ικ ισ

1. Υριν από τθν επαναλθπτικι ψθφοφορία ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ μπορεί να παραιτθκεί από τθν υποψθφιότθτά του. Θ παραίτθςθ γίνεται με γραπτι διλωςι του που επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ι


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου τθν τρίτθ θμζρα, το αργότερο, πριν από τθν επαναλθπτικι ψθφοφορία. 2. Αν ζνασ υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ παραιτθκεί ι αποβιϊςει, τότε θ πλειοψθφία των υποψθφίων του ςυνδυαςμοφ του επιλζγει άλλον υποψιφιο περιφερειάρχθ. 3. Αν εκείνοσ που ζχει επιλεγεί ωσ υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ είναι υποψιφιοσ ςφμβουλοσ του ςυνδυαςμοφ, θ κζςθ του ωσ ςυμβοφλου μζνει κενι. 4. Θ διλωςθ τθσ επιλογισ του νζου υποψιφιου περιφερειάρχθ επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι ι παραδίδεται με απόδειξθ ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου το αργότερο τθ δεφτερθ θμζρα πριν από τθν ψθφοφορία. Ψο αρμόδιο δικαςτιριο ανακθρφςςει το νζο υποψιφιο ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ακόμθ και τθν παραμονι τθσ ψθφοφορίασ. 5. Αν δεν υποβλθκεί διλωςθ επιλογισ, δεν ανακθρφςςεται κανζνασ υποψιφιοσ και εκλζγεται περιφερειάρχθσ ο ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζχει λάβει κατά τθν πρϊτθ εκλογι τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ. 6. Θ επαναλθπτικι ψθφοφορία γίνεται από τισ ίδιεσ εφορευτικζσ επιτροπζσ και τουσ ίδιουσ δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ.

Άρ κ ρο 14 2 Τα κτικοί κα ι α ν απ λ θρω ματ ικ ο ί πε ριφ ερ ει ακοί ςφ μ βου λοι - Ι ςο ψθ φί α

1. Ψακτικοί περιφερειακοί ςφμβουλοι εκλζγονται, από τουσ υποψθφίουσ κακενόσ από τουσ ςυνδυαςμοφσ του άρκρου 137, κατά ςειρά, αυτοί που ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 141 του παρόντοσ. 2. Σι υποψιφιοι περιφερειάρχεσ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν κεωροφνται πρϊτοι επιτυχόντεσ ςφμβουλοι των ςυνδυαςμϊν τουσ. Αν ο ςυνδυαςμόσ καταλαμβάνει ζδρεσ ςε περιςςότερεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ, ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ λαμβάνει τθν ζδρα τθσ εκλογικισ περιφζρειασ, όπου ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε τισ περιςςότερεσ ζδρεσ. Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ εδρϊν ςε περιςςότερεσ περιφζρειεσ, τότε λαμβάνει τθν

περιφζρειεσ ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε ίςο αρικμό ψιφων, διενεργείται κλιρωςθ. 3. Σι υποψιφιοι αντιπεριφερειάρχεσ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν κεωροφνται επιτυχόντεσ ςφμβουλοι του ςυνδυαςμοφ τουσ ςτθν εκλογικι περιφζρεια ςτθν οποία ιταν υποψιφιοι, εφόςον ο ςυνδυαςμόσ τουσ ζλαβε ζδρα. Ειδικά για τισ περιφζρειεσ Βορείου και Ροτίου Αιγαίου, οι υποψιφιοι αντιπεριφερειάρχεσ των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν καταλαμβάνουν κζςθ περιφερειακοφ ςυμβοφλου ςτθν εκλογικι περιφζρεια που ιταν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ζδρα αυτισ ςτθν οποία ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. Χε περίπτωςθ όπου ςε περιςςότερεσ

178


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

υποψιφιοι και ο ςυνδυαςμόσ τουσ ζλαβε τισ περιςςότερεσ ζδρεσ. Χε περίπτωςθ ίςου αρικμοφ εδρϊν ςε περιςςότερεσ εκλογικζσ περιφζρειεσ, τότε λαμβάνει τθν ζδρα αυτισ ςτθν οποία ο ςυνδυαςμόσ ζλαβε τισ περιςςότερεσ ψιφουσ. 4. Σι λοιποί υποψιφιοι του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν είναι αναπλθρωματικοί των τακτικϊν ςυμβοφλων τθσ εκλογικισ τουσ περιφζρειασ, με τθ ςειρά των ςταυρϊν προτίμθςθσ. 5. Εάν οι υποψιφιοι του ίδιου ςυνδυαςμοφ ιςοψθφιςουν το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ.

Άρ κ ρο 14 3 Ρε ρι πτϊ ςεισ ι ςο ψ θ φί ασ ςυ νδυ α ςμϊ ν

1. Αν ζχουν ανακθρυχκεί δφο μόνο ςυνδυαςμοί και ιςοψθφιςουν το πρωτοδικείο διενεργεί κλιρωςθ για ανάδειξθ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ. Χτθν περίπτωςθ αυτι οι ζδρεσ των ςυμβοφλων κατανζμονται κατά τα τρία πζμπτα (3/5) ςτον επιτυχόντα ςυνδυαςμό και κατά τα δφο πζμπτα (2/5) ςτον επιλαχόντα. 2. Ξατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 138 και του άρκρου 142 του παρόντοσ.

Άρ κ ρο 14 4 Εξ αγω γι κα ι δθ μο ς ίευ ς θ τ ω ν α πο τ ε λε ςμ άτων τ θσ εκ λογ ισ

1. Σι αντιπρόςωποι τθσ δικαςτικισ αρχισ ςτζλνουν με αςφαλι τρόπο τα εκλογικά ςτοιχεία ςτον πρόεδρο του πρωτοδικείου και ςτθν περιφζρεια. Αφοφ ςυγκεντρωκοφν τα ςτοιχεία όλων των εκλογικϊν τμθμάτων τθσ περιφζρειασ, ο πρόεδροσ του πρωτοδικείου εξάγει το γενικό αποτζλεςμα, το οποίο δθμοςιεφει αμζςωσ με τοιχοκόλλθςθ ςτο πρωτοδικείο και γνωςτοποιεί ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και το Ωπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 2. Σ πίνακασ των αποτελεςμάτων τθσ ψθφοφορίασ, ο οποίοσ καταρτίηεται από τον πρόεδρο του

e-book τρίτθ ζκδοςθ

πρωτοδικείου, περιζχει:

179

α) τον αρικμό των εγγεγραμμζνων εκλογζων, β) το ςυνολικό αρικμό ψθφιςάντων, γ) τον αρικμό των ζγκυρων ψθφοδελτίων, δ) τον αρικμό των άκυρων ψθφοδελτίων,


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ε) τον αρικμό των λευκϊν ψθφοδελτίων και ςτ) τθν εκλογικι δφναμθ κάκε ςυνδυαςμοφ, δθλαδι το ςφνολο των ζγκυρων ψθφοδελτίων τα οποία ζλαβε κάκε ςυνδυαςμόσ. Χτον πίνακα προτάςςονται οι ςυνδυαςμοί, ςφμφωνα με τθ ςειρά τθσ εκλογικισ τουσ δφναμθσ. Ξάτω από τον πίνακα ςυντάςςεται πράξθ, ςτθν οποία αναγράφονται ολογράφωσ τα πιο πάνω ςτοιχεία για κάκε περίπτωςθ και υπογράφεται από τον πρόεδρο. Ξατά τθν κατάρτιςθ του πίνακα μπορεί να παρίςταται ζνασ αντιπρόςωποσ από κάκε ςυνδυαςμό. 3. Σι εφορευτικζσ επιτροπζσ και ο πρόεδροσ του πρωτοδικείου γνωςτοποιοφν αμζςωσ το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ ςτον περιφερειάρχθ.

Άρ κ ρο 14 5 Ζκ κ ες θ πρ ακτ ι κϊ ν

Σ πρόεδροσ του Υρωτοδικείου εκκζτει τα πρακτικά τθσ εκλογισ και τον πίνακα των αποτελεςμάτων ςτο κατάςτθμα του πρωτοδικείου επί πζντε (5) θμζρεσ και ςυντάςςει για τθν ζκκεςθ αυτι πρακτικό, που τοιχοκολλείται επίςθσ ζξω από το δικαςτικό κατάςτθμα.

Άρ κ ρο 14 6 Ε πικφ ρω ςθ εκ λο γ ισ

1.α. Ψο πολυμελζσ πρωτοδικείο μετά τθ λιξθ του πενκθμζρου του προθγοφμενου άρκρου ανακθρφςςει, με απόφαςι

του,

τον

επιτυχόντα

και

τουσ

επιλαχόντεσ

ςυνδυαςμοφσ,

τον

περιφερειάρχθ,

τουσ

αντιπεριφερειάρχεσ και τουσ τακτικοφσ και αναπλθρωματικοφσ περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ κάκε ςυνδυαςμοφ που εκλζγονται. Αν ο υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ απεβίωςε ι παραιτικθκε πριν από τθν εκλογι και δεν ζγινε αντικατάςταςι του ςφμφωνα με το άρκρο 141 παράγραφοσ 4, περιφερειάρχθσ ανακθρφςςεται ο πλειοψθφιςασ ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ. β. Πε τθν ανωτζρω απόφαςθ του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου ανακθρφςςονται οι τακτικοί και

των ςταυρϊν προτιμιςεωσ που ζχουν λάβει. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ διενεργείται κλιρωςθ. γ. Χτθν ίδια απόφαςθ ανακθρφςςονται οι τακτικοί ςφμβουλοι μόνο κάκε ςυνδυαςμοφ ςφμφωνα με τον αρικμό των ςταυρϊν προτίμθςθσ που ζχουν λάβει.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αναπλθρωματικοί ςφμβουλοι τθσ κάκε εκλογικισ περιφζρειασ κάκε ςυνδυαςμοφ, ςφμφωνα με τον αρικμό

180


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Σ πρόεδροσ του πρωτοδικείου αναρτά αντίγραφο των πράξεων ςτο κατάςτθμα του δικαςτθρίου επί τρεισ (3) ςυνεχείσ θμζρεσ και αποςτζλλει αντίγραφό τουσ ςτον περιφερειάρχθ και ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.

Άρ κ ρο 14 7 Δικ αίωμ α ζ ν ςτ α ς θσ

Ζνςταςθ μπορεί να αςκιςει: α) κάκε εκλογζασ εγγεγραμμζνοσ ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ τθσ οικείασ περιφζρειασ, κακϊσ και β) όποιοσ υπιρξε υποψιφιοσ κατά τισ εκλογζσ ςτθν οικεία περιφζρεια.

Άρ κ ρο 14 8 Ά ςκ θς θ - Αρ μό διο δικ α ςτ ι ριο

1. Θ ζνςταςθ αςκείται με δικόγραφο, το οποίο κατατίκεται, μαηί με τρία αντίγραφα, ςτο πρωτοδικείο που εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ. Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ ι θ άςκθςι τθσ δεν αναςτζλλει τθν εκτζλεςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ. 2. Ψο δικόγραφο τθσ ζνςταςθσ απαιτείται να περιζχει τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο άρκρο 251 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ (ν. 2717/1999, άΕΞ 97 Αϋ), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 3. Σι ενςτάςεισ εκδικάηονται ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό από το Διοικθτικό Εφετείο, ςτο οποίο υπάγεται θ ζδρα τθσ οικείασ περιφζρειασ. 4. Θ διαβίβαςθ τθσ ζνςταςθσ ςτο αρμόδιο για τθν εκδίκαςι τθσ δικαςτιριο γίνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο 252 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 14 9

181

Ρε ρι εχ όμε νο τ θσ ζν ςτ α ςθ σ


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Θ ζνςταςθ ςτρζφεται κατά τθσ απόφαςθσ με τθν οποία ανακθρφςςονται οι επιτυχόντεσ και οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί και οι υποψιφιοι κάκε ςυνδυαςμοφ που εκλζγονται ωσ τακτικοί ι αναπλθρωματικοί, βάςει του ςχετικοφ πίνακα των αποτελεςμάτων ο οποίοσ ενςωματϊνεται ςε αυτι. 2. Οόγουσ ζνςταςθσ μποροφν να κεμελιϊςουν: α) θ ζλλειψθ νόμιμων προςόντων και θ ςυνδρομι κωλυμάτων ςε υποψθφίουσ που ζχουν εκλεγεί, ωσ τακτικά ι αναπλθρωματικά μζλθ, β) θ παράβαςθ νόμου κατά τθ διεξαγωγι τθσ εκλογισ ι κατά τθν εξαγωγι του εκλογικοφ αποτελζςματοσ ι κατά τθν ανακιρυξθ των υποψθφίων ςυνδυαςμϊν ι κατά τθν ανακιρυξθ των επιτυχόντων και επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν και των προςϊπων που ανικουν ςε αυτοφσ, γ) θ ακυρότθτα ι θ εςφαλμζνθ αρίκμθςθ των ψθφοδελτίων.

Άρ κ ρο 15 0 Ρρ οκ ες μί α γι α τ θν ά ςκ θς θ ζν ςτ ας θσ

1. Θ ζνςταςθ αςκείται μζςα ςε προκεςμία επτά (7) θμερϊν από τθ λιξθ του χρόνου ζκκεςθσ τθσ πράξθσ με τθν οποία ανακθρφςςονται οι επιτυχόντεσ και οι επιλαχόντεσ ςυνδυαςμοί, κακϊσ και οι υποψιφιοι κάκε ςυνδυαςμοφ που εκλζγονται ωσ τακτικοί ι αναπλθρωματικοί, ςφμφωνα με το άρκρο 146 του παρόντοσ. 2. Θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν παρεκτείνεται ςε καμία περίπτωςθ.

Άρ κ ρο 15 1 Δια δικ α ςί α εκ δί κα ς θσ τ θσ ζν ςτ α ς θσ

1. Για τα κζματα τθσ προδικαςίασ, τθσ κφριασ διαδικαςίασ, τθσ παρζμβαςθσ, τθσ αντζνςταςθσ, τθσ αποδεικτικισ διαδικαςίασ, του παρεμπίπτοντοσ ελζγχου, τθσ απόφαςθσ του δικαςτθρίου, κακϊσ και τθσ γνωςτοποίθςισ τθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 253 ζωσ και 260 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, ο οποίοσ και εφαρμόηεται για κάκε ςχετικό κζμα, που δεν ρυκμίηεται, ειδικϊσ, από τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Ξάκε άλλθ διάταξθ που ρυκμίηει τα ίδια κζματα διαφορετικά,

2. Σ κατά το άρκρο 258 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ παρεμπίπτων ζλεγχοσ τθσ εγγραφισ, μετεγγραφισ ι διαγραφισ εκλογζα ςτουσ ι από τουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ του οικείου διμου, χωρεί κατά των πράξεων αυτϊν μόνο αν αυτζσ ζγιναν κατά τθ ςφνταξθ ι ανακεϊρθςθ των εκλογικϊν καταλόγων κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, που προθγείται τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ των περιφερειακϊν εκλογϊν.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

καταργείται.

182


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Αίτθςθ ανακεϊρθςθσ, τριτανακοπι και αίτθςθ ερμθνείασ ι διόρκωςθσ αςκοφνται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 261 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ.

Άρ κ ρο 15 2 Αίτ θς θ αν αι ρζ ςε ω σ

1. Ξατά των αποφάςεων που εκδόκθκαν από τα διοικθτικά εφετεία χωρεί αίτθςθ αναιρζςεωσ ενϊπιον του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν παρζλευςθ του πενκθμζρου που ορίηεται ςτο άρκρο 260 παράγραφοσ1 του Ξϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ. 2. Τταν αςκείται αίτθςθ αναιρζςεωσ δεν χορθγείται αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ αναιρεςιβαλλόμενθσ αποφάςεωσ. 3. Θ απόφαςθ του Χυμβουλίου τθσ Επικρατείασ εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν, το βραδφτερο, από τθν περιζλευςθ τθσ αιτιςεωσ αναιρζςεωσ ςε αυτό. 4. Αν θ τελεςίδικθ απόφαςθ, βάςει τθσ οποίασ μεταβλικθκε με οποιονδιποτε τρόπο θ αρχικι εγκατάςταςθ των περιφερειακϊν αρχϊν, αναιρεκεί και κρικεί κατ’ ου-ςίαν θ διαφορά από το αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο, εκείνοι που ανακθρφςςονται ωσ επιτυχόντεσ μετά τθν απόφαςθ κεωροφνται ότι εγκαταςτάκθκαν αναδρομικά, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 114. Θ αναδρομικι αυτι εγκατάςταςθ δεν κίγει το κφροσ των πράξεων που εκδόκθκαν ι δθμοςιεφτθκαν από τισ αρχζσ των οποίων θ εκλογι ακυρϊκθκε από το αρμόδιο διοικθτικό δικαςτιριο.

Άρ κ ρο 15 3 Ε πα νά λ θ ψθ τ θσ εκ λο γι σ ς ε π ερ ίπτ ω ς θ α κφ ρω ς θσ

1. Αν ακυρωκεί θ εκλογι για παράβαςθ νόμου ι για οποιαδιποτε πλθμμζλεια, επαναλαμβάνεται θ ψθφοφορία ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ υποψθφίουσ, που είχαν ανακθρυχκεί νόμιμα. 2. Σ διμαρχοσ εκδίδει χωρίσ κακυςτζρθςθ πρόγραμμα, με το οποίο καλεί τουσ δθμότεσ εκλογείσ για τθν επανάλθψθ τθσ εκλογισ για τον υπολειπόμενο χρόνο τθσ περιόδου. Ψο πρόγραμμα δθμοςιεφεται με

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τοιχοκόλλθςθ δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ζχει οριςτεί για τθν ψθφοφορία

183

και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του διμου και τθσ περιφζρειασ.

Άρ κ ρο 15 4 Ορ κωμο ςί α τ ω ν π ερ ιφ ε ρει ακϊ ν αρ χϊ ν


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Πετά τθν επικφρωςθ τθσ εκλογισ και ανακιρυξθ του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν και πριν από τθν θμζρα εγκατάςταςθσ και ανάλθψθσ των κακθκόντων τουσ, ο περιφερειάρχθσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ περιφερειακϊν ενοτιτων και οι περιφερειακοί ςφμβουλοι δίνουν τον ακόλουκο όρκο: «Σρκίηομαι να είμαι πιςτόσ ςτθν πατρίδα, να υπακοφω ςτο Χφνταγμα και ςτουσ νόμουσ και να εκπλθρϊνω τίμια και ευςυνείδθτα τα κακικοντά μου.» 2. Θ ορκωμοςία γίνεται ςτο κατάςτθμα τθσ περιφζρειασ ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, που ορίηεται από τον νεοεκλεγζντα περιφερειάρχθ. 3. Για τθν ορκωμοςία ςυντάςςεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον περιφερειάρχθ και όλουσ τουσ ςυμβοφλουσ που ορκίςτθκαν. Ψο πρακτικό αυτό ςυντάςςεται ςε δφο αντίτυπα, από τα οποία το ζνα αντίτυπο παραμζνει ςτθν περιφζρεια και το άλλο αποςτζλλεται ςτον οικείο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Ψα προαναφερόμενα πρόςωπα αναλαμβάνουν τα κακικοντά τουσ από τθν θμζρα τθσ εγκατάςταςθσ. 4. Χε όςεσ περιπτϊςεισ θ ορκωμοςία δεν πραγματοποιικθκε για λόγουσ αντικειμενικισ αδυναμίασ, ο περιφερειάρχθσ καλεί τον επιτυχόντα προσ ορκωμοςία εντόσ πζντε (5) θμερϊν, αφότου του γνωςτοποιικθκε θ άρςθ των λόγων. 5. Αν γίνει δεκτι θ ζνςταςθ που αςκικθκε ςφμφωνα με το άρκρο 149 και ακυρωκεί από το αρμόδιο δικαςτιριο θ απόφαςθ του άρκρου 146, θ διαδικαςία των προθγοφμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του περιφερειάρχθ που εκλζγεται με βάςθ τθ δικαςτικι αυτι απόφαςθ.

Άρ κ ρο 15 5 Απ οποί θ ς θ εκ λο γι σ

1. Σ ανακθρυχκείσ περιφερειάρχθσ ι αντιπεριφερειάρχθσ περιφερειακισ ενότθτασ ι περιφερειακόσ ςφμβουλοσ που δεν αποποιείται τθν εκλογι του με γραπτι διλωςι του προσ τον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ζωσ τθν παραμονι εγκατάςταςισ τουσ κεωρείται ότι τθν ζχει αποδεχκεί. 2. Σ μθ προςερχόμενοσ να δϊςει όρκο, εκπίπτει αυτοδικαίωσ από το αξίωμά του. Θ ςχετικι διαπιςτωτικι πρά-

Άρ κ ρο 15 6 Ρα ρ αίτθ ς θ αιρ ετ ϊ ν

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ξθ εκδίδεται από τον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ.

184


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Θ παραίτθςθ περιφερειάρχθ υποβάλλεται εγγράφωσ ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Θ παραίτθςθ γίνεται οριςτικι, αφότου ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ τθν αποδεχκεί, άλλωσ από τθν παρζλευςθ μθνόσ από τθν κατάκεςι τθσ ςτο οικείο πρωτόκολλο. 2. Θ παραίτθςθ των αιρετϊν αντιπεριφερειαρχϊν υποβάλλεται εγγράφωσ ςτον οικείο περιφερειάρχθ, θ οποία γίνεται οριςτικι, αφότου ο περιφερειάρχθσ τθν αποδεχκεί, άλλωσ από τθν παρζλευςθ μθνόσ από τθν κατάκεςι τθσ ςτο οικείο πρωτόκολλο. Θ πλιρωςθ τθσ κζςθσ που κενϊνεται διενεργείται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 162 του παρόντοσ. 3. Θ παραίτθςθ των περιφερειακϊν ςυμβοφλων υποβάλλεται εγγράφωσ ςτον οικείο περιφερειάρχθ. Γίνεται οριςτικι, αφότου ο περιφερειάρχθσ τθν αποδεχκεί, άλλωσ από τθν παρζλευςθ μθνόσ από τθν κατάκεςι τθσ ςτο οικείο πρωτόκολλο. 4. Χε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ παραίτθςθ των αιρετϊν των περιφερειϊν από τισ κζςεισ που κατζχουν, ωσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ, υποβάλλεται γραπτϊσ ςτα όργανα, τα οποία τα εξζλεξαν ι τα διόριςαν. Γίνεται οριςτικι αφότου τα όργανα αυτά τθν αποδεχκοφν, άλλωσ από τθν παρζλευςθ μθνόσ από τθν κατάκεςι τθσ ςτο πρωτόκολλο τθσ οικείασ υπθρεςίασ. Θ εκλογι ι ο οριςμόσ αντικαταςτατϊν τουσ γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ περιόδου, για το οποίο κα αςκοφςαν κακικοντα οι παραιτθκζντεσ. Εξακολουκοφν να ιςχφουν διατάξεισ που ρυκμίηουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολισ και αποδοχισ παραίτθςθσ, κακϊσ και αντικατάςταςθσ των παραιτουμζνων.

Άρ κ ρο 15 7 Αντ ικ ατά ςτ ας θ κ αι α να πλ ι ρω ςθ ςυ μ βοφ λω ν

1. Ψισ κζςεισ περιφερειακϊν ςυμβοφλων που για οποιονδιποτε λόγο μζνουν κενζσ, καταλαμβάνουν οι αναπλθρωματικοί του ίδιου ςυνδυαςμοφ. Σ περιφερειάρχθσ καλεί αμζςωσ τουσ αναπλθρωματικοφσ ςυμβοφλουσ, με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ. Αυτοί οφείλουν να παρουςιαςτοφν για ορκωμοςία μζςα ςε πζντε (5) μζρεσ από τθν επίδοςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Θ ορκωμοςία γίνεται ενϊπιον του περιφερειάρχθ. Αν δεν παρουςιαςτοφν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι,

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αποβάλλουν, αυτοδικαίωσ, τθν ιδιότθτα του αναπλθρωματικοφ.

185

2. Αν εξαντλθκεί ο αρικμόσ των αναπλθρωματικϊν του ςυνδυαςμοφ αυτοφ, καλοφνται να καταλάβουν τισ κζςεισ, που ζμειναν κενζσ, για οποιονδιποτε λόγο, αναπλθρωματικοί από άλλουσ ςυνδυαςμοφσ, με τθ ςειρά τθσ εκλογικισ δφναμθσ των ςυνδυαςμϊν και με τθ ςειρά που ζχουν ανακθρυχκεί οι αναπλθρωματικοί του κάκε ςυνδυαςμοφ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

3. Χτθν περίπτωςθ κζςθσ ςε αργία μελϊν περιφερειακϊν ςυμβουλίων, εάν ο αρικμόσ των μελϊν που απομζνουν είναι μικρότεροσ από τον αρικμό των μελϊν που απαιτείται για τθν απαρτία, ο περιφερειάρχθσ για το μζχρι λιξθσ τθσ αργίασ χρόνο, καλεί αναπλθρωματικοφσ ςυμβοφλουσ από το ςυνδυαςμό ςτον οποίο ανικουν αυτοί που ζχουν τεκεί ςε αργία, με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ. 4. Αν δεν υπάρχουν αναπλθρωματικοί κανενόσ ςυνδυαςμοφ, που να ςυμπλθρϊςουν κενζσ κζςεισ ςυμβοφλων, ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ προκθρφςςει, ςε δφο (2) μινεσ το αργότερο, τθν εκλογι τόςων ςυμβοφλων όςεσ είναι οι κενζσ κζςεισ και ιςάρικμων αναπλθρωματικϊν. 5. Χτθν αναπλθρωματικι εκλογι εφαρμόηονται, αναλόγωσ, οι διατάξεισ του παρόντοσ, που αφοροφν τθν υποβολι υποψθφιότθτασ και τθν κατάρτιςθ ςυνδυαςμϊν. Σι κενζσ κζςεισ κατανζμονται ανάμεςα ςτουσ ςυνδυαςμοφσ που ςυγκζντρωςαν ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) τουλάχιςτον του ςυνόλου των ζγκυρων ψθφοδελτίων, αναλόγωσ με τθν εκλογικι δφναμθ του κακενόσ από αυτοφσ. 6. Χτο τελευταίο ζτοσ τθσ περιφερειακισ περιόδου, εκλογι γίνεται μόνο αν οι ςφμβουλοι που ζχουν απομείνει δεν αρκοφν για τθν φπαρξθ απαρτίασ. 7. Ψα περιφερειακά ςυμβοφλια λειτουργοφν νόμιμα, ζςτω και με ελλιπι ςφνκεςθ, που δεν μπορεί πάντωσ να είναι κατϊτερθ από τον αρικμό των μελϊν που απαιτείται για τθν απαρτία, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, που μζλθ περιφερειακοφ ςυμβουλίου αποποιθκοφν τθν εκλογι τουσ, παραιτθκοφν, αποβιϊςουν, εκπζςουν ι τεκοφν ςε αργία ι αν οι ζδρεσ μείνουν κενζσ για οποιονδιποτε άλλο λόγο και μζχρι οι κενζσ κζςεισ να ςυμπλθρωκοφν. 8. Θ απαρτία και οι πλειοψθφίεσ υπολογίηονται με βάςθ τον αρικμό των περιφερειακϊν ςυμβοφλων, που ζχουν ορκιςκεί και εγκαταςτακεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 154 και 113 του παρόντοσ. 9. Τταν το περιφερειακό ςυμβοφλιο δεν μπορεί να λειτουργιςει νόμιμα, επειδι υπάρχει ζλλειψθ μελϊν του, αναςτζλλονται κάκε είδουσ προκεςμίεσ, των οποίων θ τιρθςθ εξαρτάται από απόφαςθ του ςυμβουλίου, μζχρι να καταςτεί δυνατι θ νόμιμθ λειτουργία του.

Άρ κ ρο 15 8 Εκ λο γι εξ αιτ ί ασ δι ά λυ ς θσ ςυ μ βο υ λίω ν

1. Αν ζνα περιφερειακό ςυμβοφλιο διαλυκεί ςφμφωνα με το άρκρο 237, ο Γενικόσ Γραμματζασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ προκθρφςςει εκλογζσ ζνα (1) μινα το αργότερο από τθ διάλυςθ. Ξατά τθν εκλογι

2. Σ Γενικόσ Γραμματζασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ανακζτει ςε υψθλόβακμο δθμόςιο υπάλλθλο τα κακικοντα του περιφερειάρχθ, τα ςχετικά με τθ διεξαγωγι τθσ εκλογισ, κακϊσ και τθ διεκπεραίωςθ των επειγουςϊν υπθρεςιακϊν υποκζςεων.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αυτι εκλζγονται και αναπλθρωματικοί.

186


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Γ ϋ ΣΥ ΣΤ ΘΜ Α ΔΙ Α Κ ΥΒ Ε΢ Ν ΘΣ ΘΣ Άρ κ ρο 15 9 Αρ μο διότ θτ εσ τ ο υ Ρε ρι φε ρει άρ χ θ

1. Σ περιφερειάρχθσ προαςπίηει το δθμόςιο ςυμφζρον, κατευκφνει τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου περιφερειακισ ανάπτυξθσ και αςκεί τα κακικοντά του με γνϊμονα τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ. Σ περιφερειάρχθσ ζχει επίςθσ τισ κατωτζρω αρμοδιότθτεσ: α) εκδίδει όλεσ τισ πράξεισ μθ κανονιςτικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, β) εκτελεί τισ αποφάςεισ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και τθσ οικονομικισ επιτροπισ, γ) ςυγκαλεί και προεδρεφει τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ και ςυντονίηει τθν υλοποίθςθ των αποφάςεϊν τθσ, δ) εκπροςωπεί τθν περιφζρεια δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ, ε) είναι προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ. ίσ προϊςτάμενοσ όλου του προςωπικοφ τθσ περιφζρειασ εκδίδει τισ πράξεισ που προβλζπουν οι ςχετικζσ διατάξεισ για το διοριςμό, τισ κάκε είδουσ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ και τθν άςκθςθ του πεικαρχικοφ ελζγχου, ςτ) διατάςςει τθν είςπραξθ των εςόδων τθσ περιφζρειασ και αποφαςίηει για τθ διάκεςθ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, ι) υπογράφει τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει θ περιφζρεια, ια) ςυνιςτά ομάδεσ εργαςίασ και ομάδεσ διοίκθςθσ ζργου από μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ, υπάλλθλουσ του δθμόςιου τομζα ι ιδιϊτεσ για τθ μελζτθ και επεξεργαςία κεμάτων τθσ περιφζρειασ, κακορίηοντασ τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. ιβ) ςυγκροτεί ςυλλογικά όργανα, εφόςον θ ςυγκρότθςι τουσ δεν ανατίκεται από το νόμο ςε άλλα όργανα και

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ιγ) μπορεί να μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων του ςε μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, κακϊσ και

187

να παρζχει εξουςιοδότθςθ υπογραφισ με εντολι του ςε προϊςταμζνουσ υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ, με εξαίρεςθ χρθματικά εντάλματα πλθρωμϊν. 2. Σ περιφερειάρχθσ μπορεί, κατ’ εξαίρεςθ, να αποφαςίςει για κζματα που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οικονομικισ επιτροπισ όταν δθμιουργείται άμεςοσ κίνδυνοσ βλάβθσ των ςυμφερόντων τθσ περιφζρειασ από


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

τθν αναβολι λιψθσ απόφαςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι ο περιφερειάρχθσ οφείλει να υποβάλει προσ ζγκριςθ τθ ςχετικι απόφαςι του κατά τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ. 3. Χε περίπτωςθ όπου τα ιδιωτικά ςυμφζροντα του περιφερειάρχθ ι ςυγγενι του ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ςυγκροφονται με τα ςυμφζροντα τθσ περιφζρειασ, ο περιφερειάρχθσ υποχρεοφται να απζχει και τα αντίςτοιχα κακικοντα αςκεί αντιπεριφερειάρχθσ που ορίηεται από το περιφερειακό ςυμβοφλιο. Θ μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρι πεικαρχικι παράβαςθ κακικοντοσ. 4. Σ περιφερειάρχθσ προςζρχεται μια φορά κατ’ ζτοσ ςτθν Επιτροπι Κεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ ςφμφωνα με τον Ξανονιςμό αυτισ, όπου παρουςιάηει τον ετιςιο απολογιςμό πεπραγμζνων του περιφερειάρχθ και τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ ςφμφωνα με το άρκρο 185, ςυνοδευόμενο με τα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, τθν ετιςια ζκκεςθ του περιφερειακοφ ςυμπαραςτάτθ, κακϊσ και τθν ετιςια ζκκεςθ του οικείου ελεγκτι νομιμότθτασ για τθν περιφζρειά του. Σ ανωτζρω ετιςιοσ απολογιςμόσ κοινοποιείται και ςτον Ωπουργό Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 5. Σ περιφερειάρχθσ παρουςιάηει τον προχπολογιςμό τθσ περιφζρειασ ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ Βουλισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςε ςχετικζσ διατάξεισ του Ξανονιςμοφ τθσ.

Άρ κ ρο 16 0 Αντ ιπ ερι φ ερ ε ιά ρ χεσ

1. Ψον περιφερειάρχθ επικουροφν οι αντιπεριφερειάρχεσ που εκλζγονται άμεςα κακϊσ και τρεισ (3) επιπλζον αντιπεριφερειάρχεσ, οι οποίοι ορίηονται με απόφαςθ του περιφερειάρχθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. 2. Πε όμοια απόφαςθ ο περιφερειάρχθσ ανακζτει ςε όλουσ τουσ αντιπεριφερειάρχεσ τθν άςκθςθ τομζων αρμοδιοτιτων τθσ περιφζρειασ και μπορεί, επίςθσ, να τουσ μεταβιβάηει τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων του. Χτισ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ του άρκρου 205 παράγραφοσ 1 και για τθν αντιμετϊπιςθ ειδικϊν προβλθμάτων ςε οριςμζνα νθςιά, ο περιφερειάρχθσ μπορεί να ανακζτει τθν άςκθςθ ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων ςτουσ

3. Σι άμεςα εκλεγόμενοι αντιπεριφερειάρχεσ ζχουν και τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) ςυντονίηουν και εποπτεφουν τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ που λειτουργοφν ςτα όρια τθσ περιφερειακισ ενότθτασ,

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αντιπεριφερειάρχεσ που ορίηονται από αυτόν.

188


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

β) εκτελοφν τισ αποφάςεισ του περιφερειάρχθ, του περιφερειακοφ ςυμβουλίου και τθσ οικονομικισ επιτροπισ, που αφοροφν τθν περιφερειακι ενότθτα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι, γ) αςκοφν όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ μεταβιβάηει ο περιφερειάρχθσ, δ) διατυπϊνουν ειςιγθςθ προσ το περιφερειακό ςυμβοφλιο για το ςχεδιαςμό μζτρων πολιτικισ προςταςίασ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ, ε) ζχουν τθν ευκφνθ τθσ διάκεςθσ και του ςυντονιςμοφ δράςθσ του απαραίτθτου δυναμικοφ και μζςων για τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των φυςικϊν και άλλων καταςτροφϊν ςτθν περιφερειακι ενότθτά τουσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ και τισ κατευκφνςεισ που τουσ παρζχει ο περιφερειάρχθσ, ςτ) προεδρεφουν του Χυντονιςτικοφ Σργάνου Υολιτικισ Υροςταςίασ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ. 4. Θ κθτεία των αντιπεριφερειαρχϊν που ορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 είναι ίςθ με το ιμιςυ τθσ κθτείασ των περιφερειακϊν αρχϊν. 5. Χε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ αντιπεριφερειάρχθ οι αρμοδιότθτζσ του αςκοφνται από τον περιφερειάρχθ ι άλλον αντιπεριφερειάρχθ που ορίηει ο περιφερειάρχθσ με τθν πράξθ τθσ παραγράφου 2.

Άρ κ ρο 16 1 Αν α πλ ι ρω ςθ και α ντ ικ ατ ά ςτ ας θ Ρε ρι φε ρει άρ χ θ ι αι ρετ οφ Αντι πε ρι φ ερε ιά ρ χθ

1. Ψον περιφερειάρχθ όταν απουςιάηει ι κωλφεται ι ζχει τεκεί ςε αργία ι για οποιονδιποτε λόγο θ κζςθ είναι κενι, ςτα κακικοντά του τον αναπλθρϊνει ζνασ από τουσ αντιπεριφερειάρχεσ με τθ ςειρά αναπλιρωςθσ που αυτόσ ζχει ορίςει. 2. Αν ο περιφερειάρχθσ παραιτθκεί, εκπζςει, αποβιϊςει ι ακυρωκεί θ εκλογι του, τα κακικοντά του αςκεί, ϊςπου να εκλεγεί νζοσ περιφερειάρχθσ, ζνασ από τουσ αντιπεριφερειάρχεσ με τθ ςειρά αναπλιρωςθσ, που αυτόσ ζχει ορίςει. 3. Αν δεν ζχει οριςτεί αντιπεριφερειάρχθσ, θ αναπλιρωςθ του περιφερειάρχθ γίνεται από τον περιφερειακό ςφμβουλο του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ, που ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ ςτθν πολυπλθκζςτερθ περιφερειακι ενότθτα και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, διενεργείται κλιρωςθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

4. Αν ο αιρετόσ αντιπεριφερειάρχθσ παραιτθκεί, εκπζςει, αποβιϊςει ι ακυρωκεί θ εκλογι του, τθ κζςθ του

189

καταλαμβάνει περιφερειακόσ ςφμβουλοσ τθσ πλειοψθφίασ που ζχει εκλεγεί ςτθν ίδια περιφερειακι ενότθτα. Θ εκλογι του διενεργείται με ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ του επόμενου άρκρου.

Άρ κ ρο 16 2


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Εκ λο γι ν ζου Ρε ρι φε ρει άρ χ θ

1. Χτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 161, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν αφότου κενϊκθκε θ κζςθ, οι ςφμβουλοι του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ ςυνζρχονται ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, φςτερα από πρόςκλθςθ του ςυμβοφλου του ςυνδυαςμοφ αυτοφ, που ζχει εκλεγεί με τουσ περιςςότερεσ ςταυροφσ προτίμθςθσ ςτθν πολυπλθκζςτερθ περιφερειακι ενότθτα και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, εκείνου που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ, κατά ςειρά, ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου και εκλζγουν, με μυςτικι ψθφοφορία και με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ των ςυμβοφλων του ςυνδυαςμοφ, ζναν από αυτοφσ, ωσ περιφερειάρχθ. Χτθ ςυνεδρίαςθ προεδρεφει εκείνοσ που ςυγκάλεςε το ςυμβοφλιο. Θ πρόςκλθςθ επιδίδεται με οποιοδιποτε δθμόςιο όργανο ι όργανο τθσ περιφζρειασ, ακόμθ και τθν παραμονι τθσ ςυνεδρίαςθσ. 2. Αν φςτερα από δφο διαδοχικζσ ψθφοφορίεσ κανείσ δε ςυγκεντρϊνει τθν πλειοψθφία που απαιτεί θ παράγραφοσ 1, γίνεται τρίτθ ψθφοφορία, κατά τθν οποία εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊνει τθ ςχετικι πλειοψθφία. Τλεσ οι ψθφοφορίεσ γίνονται ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ. Αν ςτθν τρίτθ ψθφοφορία δφο ι περιςςότεροι ζλαβαν ίςο αρικμό ψιφων, γίνεται κλιρωςθ ανάμεςά τουσ. Για τθν εκλογι αυτι γίνεται λεπτομερισ μνεία ςτα πρακτικά. 3. Αν δεν επιτευχκεί εκλογι για οποιονδιποτε λόγο ι αν θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι και εφαρμόηονται όςα ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2. 4. Αν και ςτθ ςυνεδρίαςθ αυτι δεν επιτευχκεί εκλογι ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν υπιρξε απαρτία, κεωρείται ότι εκλζγεται απευκείασ ο ςφμβουλοσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζχει εκλεγεί με τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, εκείνοσ που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ κατά ςειρά ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου. 5. Θ απόφαςθ για τθν εκλογι του περιφερειάρχθ υποβάλλεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) θμερϊν ςτον οικείο Ελεγκτι Ρομιμότθτασ, ο οποίοσ αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από προςφυγι δθμότθ τθσ περιοχισ τθσ περιφζρειασ ελζγχει τθ νομιμότθτά τθσ και εκδίδει απόφαςθ μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ το αργότερο, αφότου τθν ζλαβε. Αν ο Ελεγκτισ Ρομιμότθτασ ακυρϊςει τθν εκλογι του περιφερειάρχθ, οι ςφμβουλοι ςυνζρχονται πάλι για να εκλζξουν περιφερειάρχθ τθν πρϊτθ Ξυριακι μετά πάροδο τριϊν (3) θμερϊν από τθν περιζλευςθ τθσ ακυρωτικισ απόφαςθσ ςτθν περιφζρεια και τθρείται θ προβλεπόμενθ κατά τα ανωτζρω διαδικαςία. 6. Αν αυτόσ που ζχει εκλεγεί περιφερειάρχθσ αποποιθκεί τθν εκλογι του, αποβιϊςει ι ακυρωκεί θ εκλογι του

αρχϊν τθσ περιφζρειασ, τα κακικοντά του εκτελεί, μζχρι να εκλεγεί νζοσ περιφερειάρχθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ 4, ο αιρετόσ αντιπεριφερειάρχθσ τθσ περιφερειακισ ενότθτασ τθσ ζδρασ τθσ περιφζρειασ. Θ προκεςμία τθσ παραγράφου 1 για τθν εκλογι νζου περιφερειάρχθ αρχίηει από τθν θμερομθνία εγκατάςταςθσ των αρχϊν τθσ περιφζρειασ. Χε όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παροφςασ ο Ελεγκτισ Ρομιμότθτασ εκδίδει διαπιςτωτικι πράξθ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ι θ κζςθ του μείνει κενι για οποιονδιποτε λόγο, ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μζχρι τθν εγκατάςταςθ των

190


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 16 3 Αρ μο διότ θτ εσ τ ο υ Ρε ρι φε ρει ακο φ Συ μ βου λίου

Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που ανικουν ςτθν περιφζρεια, εκτόσ από εκείνεσ που ζχουν ανατεκεί με ρθτι διάταξθ ςε άλλο όργανο τθσ περιφζρειασ ι ζχουν μεταβιβαςτεί από το ίδιο το ςυμβοφλιο ςε επιτροπι του. To περιφερειακό ςυμβοφλιο είναι αρμόδιο ιδίωσ για: α) τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ, β) τθν ζγκριςθ και παρακολοφκθςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, γ) τθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ και του απολογιςμοφ τθσ περιφζρειασ, δ) τθν επιβολι τελϊν, ειςφορϊν και δικαιωμάτων, ε) τθν απαλλοτρίωςθ ακινιτων, ςτ) τθν εκποίθςθ, ανταλλαγι και δωρεά ακινιτων, κακϊσ και τθ ςφςταςθ εμπράγματων δικαιωμάτων, η) τθν αγορά, παραχϊρθςθ χριςθσ, μίςκωςθ και εκμίςκωςθ κινθτϊν και ακινιτων, θ) τθ ςφναψθ δανείων, κ) τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ των εργαςιϊν του, του κανονιςμοφ των εργαςιϊν τθσ οικονομικισ επιτροπισ και των επιτροπϊν του άρκρου 164, κακϊσ και του οργανιςμοφ των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ, ι) τθν πλιρωςθ των κενϊν οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ τθσ περιφζρειασ, ια) το πρόγραμμα των εκτελεςτζων ζργων και προμθκειϊν, ιβ) τθ ςφςταςθ επιτροπϊν ςτισ οποίεσ μεταβιβάηει αρμοδιότθτζσ του κατά τισ διατάξεισ του επόμενου άρκρου.

Άρ κ ρο 16 4 e-book τρίτθ ζκδοςθ

Ε πιτρο π ζσ Ρε ρι φε ρει ακ ο φ Συ μ βο υ λίου

191

1. Πε απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μπορεί να ςυςτινονται μζχρι δφο (2) επιτροπζσ, ςτισ οποίεσ το ςυμβοφλιο μεταβιβάηει αρμοδιότθτζσ του για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ περιφερειακισ πολιτικισ που ορίηονται από αυτό ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ οικείασ περιφζρειασ. Πζλθ των


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

επιτροπϊν αυτϊν ορίηονται περιφερειακοί ςφμβουλοι ανάλογα τθσ δφναμθσ των περιφερειακϊν παρατάξεων. Δεν αποτελεί αςυμβίβαςτο θ ταυτόχρονθ ςυμμετοχι των περιφερειακϊν ςυμβοφλων ςτθν οικονομικι επιτροπι και ςτισ επιτροπζσ του άρκρου αυτοφ. Σ αρικμόσ των μελϊν τθσ κάκε επιτροπισ κακορίηεται με απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 2. Υρόεδροσ τθσ κάκε επιτροπισ είναι ο αρμόδιοσ ςχετικά με το αντικείμενο τθσ επιτροπισ αντιπεριφερειάρχθσ. Αντιπρόεδροσ εκλζγεται ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ ζνα από τα μζλθ τθσ επιτροπισ που προζρχεται από τθ μειοψθφία. 3. Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία, και με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο αρμοδιότθτεσ που είχε μεταβιβάςει ςτισ περιφερειακζσ επιτροπζσ. Σι επιτροπζσ, με απόφαςθ, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν τουσ, μποροφν να παραπζμπουν ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνουν ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ ςοβαρότθτά του. 4. Για τθ ςφςταςθ των επιτροπϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, τθ ςφγκλθςθ, τθν απαρτία, τθν πλειοψθφία, τθ λιψθ απόφαςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα ιςχφουν αναλογικά οι διατάξεισ για τθν οικονομικι επιτροπι.

Άρ κ ρο 16 5 Συ γκ ρότ θς θ - Εκ λο γι π ρο ε δρ είο υ τ ο υ Ρε ριφ ερ εια κοφ Συ μβ ου λίου

1. Ψθν πρϊτθ Ξυριακι του Χεπτεμβρίου, τθσ ζναρξθσ τθσ περιφερειακισ περιόδου και τθν πρϊτθ Ξυριακι του μθνόσ Παρτίου του τρίτου ζτουσ αυτισ, το περιφερειακό ςυμβοφλιο ςυνζρχεται για τθν εκλογι του προεδρείου του. Ξατά το πρϊτο ζτοσ ςυνζρχεται φςτερα από πρόςκλθςθ του ςυμβοφλου του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, εκείνου που είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ κατά ςειρά ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου, ενϊ κατά το τρίτο ζτοσ με πρόςκλθςθ του προζδρου του. Αν για οποιονδιποτε λόγο το ςυμβοφλιο δεν προςκλθκεί ςε ςυνεδρίαςθ, τότε ςυνζρχεται αυτεπαγγζλτωσ ςτισ 11 το πρωί τθσ θμζρασ αυτισ. 2. Χτθν ανωτζρω ςυνεδρίαςθ προεδρεφει ο ςφμβουλοσ που ςυγκάλεςε το ςυμβοφλιο και, αν αυτόσ

απόφαςθ του δικαςτθρίου. Ξακικοντα ειδικοφ γραμματζα, κατά μεν τθ ςυνεδρίαςθ του πρϊτου χρόνου τθσ περιφερειακισ περιόδου αςκεί ο νεότεροσ περιφερειακόσ ςφμβουλοσ κατά δε τθ ςυνεδρίαςθ του τρίτου ζτουσ ο γραμματζασ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ψο ςυμβοφλιο εκλζγει ανάμεςα ςτα μζλθ του, χωριςτά και με μυςτικι ψθφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματζα του. Σ πρόεδροσ προζρχεται από τθν πλειοψθφία, ενϊ ο αντιπρόεδροσ και ο γραμματζασ από τισ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ. Χε

e-book τρίτθ ζκδοςθ

απουςιάηει, ζνασ ςφμβουλοσ του ίδιου ςυνδυαςμοφ, κατά τθ ςειρά τθσ επιτυχίασ που προκφπτει από τθν

192


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

περίπτωςθ που θ μειοψθφία δεν υποδείξει υποψιφιο αντιπρόεδρο ι γραμματζα ι ο υποδειχκείσ δεν αποδεχκεί τθν υποψθφιότθτα, θ εκλογι του γίνεται από τουσ ςυμβοφλουσ τθσ πλειοψθφίασ. 3. Για τθν εκλογι του προεδρείου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία: Ξατά τθ ςυνεδρίαςθ που ζχει οριςτεί για τθν εκλογι του προεδρείου, ο πλειοψθφιςασ ςυνδυαςμόσ εκλζγει μεταξφ των μελϊν του τον υποψιφιο για το αξίωμα του προζδρου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ωποψιφιοσ για το αξίωμα αυτό εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του πλειο-ψθφιςαντοσ ςυνδυαςμοφ. Εάν κανείσ από τουσ ενδιαφερομζνουσ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία, τότε θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τθ δεφτερθ αυτι ψθφοφορία δεν ςυγκεντρωκεί θ απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του πλειοψθφιςαντοσ ςυνδυαςμοφ ι υπάρξει ιςοψθφία, τότε διενεργείται και τρίτθ ψθφοφορία μεταξφ των δφο επικρατζςτερων υποψθφίων. Ξατά τθν τρίτθ ψθφοφορία εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τθ ςχετικι πλειοψθφία των παρόντων. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ διενεργείται κλιρωςθ από τον προεδρεφοντα ςφμβουλο. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ γίνεται θ εκλογι για τθν ανάδειξθ του υποψθφίου για το αξίωμα του αντιπροζδρου και του γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Σι υποψιφιοι για τα αξιϊματα αυτά αναδεικνφονται από το ςφνολο των ςυμβοφλων των παρατάξεων τθσ μειοψθφίασ κατά τον ίδιο τρόπο και με τθν ίδια διαδικαςία που ακολουκείται για τθν ανάδειξθ του προζδρου. Πετά τθν εκλογι των υποψθφίων για τα αξιϊματα του προεδρείου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου διενεργείται θ εκλογι, από το ςφνολο των ςυμβοφλων, για τθν ανάδειξθ του προζδρου, του αντιπροζδρου και του γραμματζα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προτακείσ πρζπει να ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Εάν κατά τθν πρϊτθ ψθφοφορία δεν ςυγκεντρωκεί θ απόλυτθ πλειοψθφία του προθγοφμενου εδαφίου, διενεργείται δεφτερθ ψθφοφορία. Εάν και κατά τθ δεφτερθ ψθφοφορία δεν ςυγκεντρωκεί θ απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν, τότε διενεργείται και τρίτθ ψθφοφορία κατά τθν οποία αρκεί θ φπαρξθ πλειοψθφίασ των παρόντων μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Αν ςτθν τρίτθ ψθφοφορία δφο ι περιςςότεροι λάβουν ίςο αρικμό ψιφων, ο ςφμβουλοσ που προεδρεφει διενεργεί μεταξφ αυτϊν κλιρωςθ. 4. Αν δεν επιτευχκεί εκλογι, για οποιονδιποτε λόγο ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν ςχθματίςκθκε απαρτία, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι και εφαρμόηονται, αναλόγωσ, οι διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Αν και ςτθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ δεν επιτευχκεί εκλογι ι θ ςυνεδρίαςθ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ματαιωκεί, επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, κεωρείται ότι εκλζγονται πρόεδροσ, αντιπρόεδροσ και

193

γραμματζασ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ: α) αν πρόκειται για τθν πρϊτθ διετία τθσ περιφερειακισ περιόδου, οι ςφμβουλοι του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ που ζλαβαν κατά ςειρά τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, ςφμφωνα με τθ δικαςτικι απόφαςθ που τουσ ανακιρυξε και


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

β) αν πρόκειται για τθ δεφτερθ διετία, εκείνοι που είχαν τα αξιϊματα αυτά τθν προθγοφμενθ διετία. 5. Ψα πρακτικά τθσ εκλογισ αποςτζλλονται, μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερϊν, ςτον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ ο οποίοσ αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από προςφυγι ενόσ δθμότθ τθσ περιοχισ τθσ περιφζρειασ κρίνει μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν θμζρα παραλαβισ των πρακτικϊν, αν είναι νόμιμθ θ εκλογι. Αν ακυρωκεί θ εκλογι, επαναλαμβάνεται τθ μεκεπόμενθ Ξυριακι μετά τθν περιζλευςθ τθσ ακυρωτικισ αποφάςεωσ ςτθν περιφζρεια.

Άρ κ ρο 16 6 Ρα ρ αίτθ ς θ

1. Θ παραίτθςθ από το αξίωμα του προζδρου, του αντιπροζδρου και του γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου υποβάλλεται ςτο ςυμβοφλιο και οριςτικοποιείται, αφότου πλθρωκεί θ αντίςτοιχθ κζςθ. Σ παραιτοφμενοσ παραμζνει ςφμβουλοσ και δεν μπορεί να επανεκλεγεί ςτο ίδιο αξίωμα μζςα ςτθν ίδια διετία. 2. Για τθν εκλογι νζου προζδρου ι αντιπροζδρου ι γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου εφαρμόηεται θ διαδικαςία του προθγοφμενου άρκρου.

Άρ κ ρο 16 7 Σφ γκ λ θς θ Ρ ερι φε ρε ιακ ο φ Συ μ βο υ λίου

1. Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο ςυνεδριάηει υποχρεωτικά, φςτερα από πρόςκλθςθ του προζδρου του, ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ τουλάχιςτον μία φορά το μινα. Σι ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου γίνονται πάντοτε ςτο κατάςτθμα τθσ ζδρασ τθσ περιφζρειασ και είναι δθμόςιεσ. Ψο ςυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάςει ςε άλλον τόπο μετά από απόφαςθ του ςυμβουλίου. Ψο ςυμβοφλιο, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ που λαμβάνεται με πλειοψθφία των τεςςάρων πζμπτων (4/5) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν και απαγγζλλεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, μπορεί να ςυνεδριάηει κεκλειςμζνων των κυρϊν. Χτισ νθςιωτικζσ περιφζρειεσ ςε εξαιρετικζσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ το ςυμβοφλιο μπορεί να ςυνεδριάηει μζςω τθλεδιάςκεψθσ. 2. Σ πρόεδροσ καλεί το ςυμβοφλιο ςε ςυνεδρίαςθ με γραπτι πρόςκλθςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα

πρόςκλθςθ δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ περιφζρειασ και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ι ταχυδρομικά μαηί με τισ ειςθγιςεισ ςτουσ ςυμβοφλουσ πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα που ορίηεται για τθ ςυνεδρίαςθ. Σ περιφερειακόσ ςφμβουλοσ οφείλει αμζςωσ μετά τθν εγκατάςταςι του να δθλϊςει ςτον πρόεδρο τθ διεφκυνςθ κατοικίασ του και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ι να ορίςει με τθν ίδια διλωςθ αντίκλθτο ςτθν ζδρα τθσ περιφζρειασ, ςτον οποίο κα επιδίδονται οι προςκλιςεισ για τισ ςυνεδριάςεισ του

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τθσ θμεριςιασ διάταξθσ και ςυνοδεφεται από γραπτι ειςιγθςθ επί των κεμάτων που κα ςυηθτθκοφν. Θ

194


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

περιφερειακοφ ςυμβουλίου, κακϊσ και να ορίςει με τθν ίδια διλωςθ οποιοδιποτε, κατά τθν επιλογι του, πρόςφορο μζςο για τθ γνωςτοποίθςθ. Χε κατεπείγουςεσ περιπτϊςεισ θ πρόςκλθςθ αυτι μπορεί να επιδοκεί τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Χτθν πρόςκλθςθ πρζπει να αναφζρεται για ποιο λόγο θ ςυνεδρίαςθ είναι κατεπείγουςα. Υριν από τθ ςυηιτθςθ το ςυμβοφλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των κεμάτων. 3. Σ πρόεδροσ καλεί επίςθσ το ςυμβοφλιο, όποτε το ηθτιςει ο περιφερειάρχθσ, θ οικονομικι επιτροπι ι το ζνα τρίτο (1/3 ) τουλάχιςτον του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του ςυμβουλίου με γραπτι αίτθςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα κζματα που κα ςυηθτθκοφν. Χτθν περίπτωςθ αυτι τα κζματα αυτά προθγοφνται, ζναντι των λοιπϊν κεμάτων, ςτθ ςυηιτθςθ κατά τθ ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Αν κατά τον υπολογιςμό του ενόσ τρίτου (1/3) προκφπτει δεκαδικόσ αρικμόσ, τότε ο αρικμόσ αυτόσ ςτρογγυλοποιείται ςτθν αμζςωσ μεγαλφτερθ μονάδα, εφόςον πρόκειται για υποδιαίρεςθ μεγαλφτερθ ι ίςθ του θμίςεωσ (0,5). Σι ςυνεδριάςεισ που ςυγκαλοφνται ςτθ δεφτερθ, τρίτθ και τζταρτθ περίπτωςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ δεν μπορεί να είναι περιςςότερεσ από μία, αντίςτοιχα, το μινα. Αν το ςυμβοφλιο δεν ςυγκλθκεί το αργότερο μζχρι τθν ζκτθ θμζρα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνζρχεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2, φςτερα από πρόςκλθςθ εκείνων που υπζβαλαν τθν αίτθςθ και αποφαςίηει για τα κζματα για τα οποία είχε ηθτθκεί θ ςφ-γκλθςι του. Αν ο πρόεδροσ παραλείψει αδικαιολόγθτα δφο ςυνεχείσ φορζσ να καλζςει το ςυμβοφλιο, μπορεί με απόφαςθ του οικείου Ελεγκτι Ρομιμότθτασ, να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ να κθρυχκεί ζκπτωτοσ από το αξίωμα, ςφμφωνα με τθν πεικαρχικι διαδικαςία του άρκρου 234. 4. Χτισ ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου καλείται ο περιφερειάρχθσ και οι άμεςα εκλεγμζνοι αντιπεριφερειάρχεσ, διαφορετικά θ ςυνεδρίαςθ είναι άκυρθ. Σ περιφερειάρχθσ και οι άμεςοι εκλεγμζνοι αντιπεριφερειάρχεσ μετζχουν ςτισ ςυηθτιςεισ του ςυμβουλίου χωρίσ ψιφο. Σ περιφερειάρχθσ ζχει το δικαίωμα να εκφράηει τισ απόψεισ του κατά προτεραιότθτα. Χτισ ςυνεδριάςεισ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μποροφν να λάβουν το λόγο, εκτόσ του περιφερειάρχθ, οι αντιπεριφερειάρχεσ, οι επικεφαλισ των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορθτζσ ανά κζμα, οι οποίοι ορίηονται από τισ παρατάξεισ με ςχετικι γραπτι διλωςι τουσ ςτο προεδρείο πριν τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. Πε τον ίδιο τρόπο μποροφν να εγγραφοφν ωσ ομιλθτζσ και οι περιφερειακοί ςφμβουλοι που επικυμοφν να τοποκετθκοφν ανά κζμα. Πε τον κανονιςμό λειτουργίασ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου επιβάλλονται χρονικοί περιοριςμοί για τισ αγορεφςεισ και τισ ςυηθτιςεισ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο, για τον περιφερειάρχθ, τουσ αντιπεριφερειάρχεσ, τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων, τουσ ειδικοφσ αγορθτζσ και τουσ περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ. 5. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ μετά από

e-book τρίτθ ζκδοςθ

πρόταςθ τθσ Ζνωςθσ Υεριφερειϊν, μπορεί να εκδίδεται πρότυποσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του περιφερειακοφ

195

ςυμβουλίου, ο οποίοσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ. Εάν δεν ζχει κεςπιςκεί κανονιςμόσ λειτουργίασ από το περιφερειακό ςυμβοφλιο, ιςχφει ο πρότυποσ κανονιςμόσ.

Άρ κ ρο 16 8


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Λει του ργ ία Ρ ερι φ ερ εια κο φ Συ μ βο υ λί ου Ρε ρι φε ρει ακ ζσ πα ρατ άξ εισ

1. Σ πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ, ςτθν οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα κζματα που προτείνει ο περιφερειάρχθσ και θ οικονομικι επιτροπι. Κζματα που είναι κατεπείγοντα ςυηθτοφνται πριν από τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, μόνο αν αποφαςίςει το περιφερειακό ςυμβοφλιο με απόλυτθ πλειοψθφία. Ψον πρόεδρο του περιφερειακοφ ςυμβουλίου που απουςιάηει ι κωλφεται αναπλθρϊνει ο αντιπρόεδροσ. Αν απουςιάηει ι κωλφεται και ο αντιπρόεδροσ, κακικοντα προζδρου αςκεί όποιοσ από τουσ παρόντεσ ςυμβοφλουσ του επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ και, ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, όποιοσ είναι γραμμζνοσ πρϊτοσ ςτθν απόφαςθ του δικαςτθρίου. 2. Σ πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μπορεί να ηθτεί ςτοιχεία από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ οποιονδιποτε για τθ διατφπωςθ απόψεων ι παροχι ςτοιχείων και πλθροφοριϊν για τισ υποκζςεισ τθσ περιφζρειασ. 3. Σ πρόεδροσ του ςυμβουλίου διευκφνει τθ ςυηιτθςθ, λαμβάνει κάκε κατάλλθλο μζτρο για τθν ομαλι διεξαγωγι τθσ ςυνεδρίαςθσ και μπορεί να διατάξει τθν αποβολι από τθν αίκουςα κάκε προςϊπου από το ακροατιριο, που διαταράςςει τθ ςυνεδρίαςθ. 4. Για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ των ςυνεδριάςεων του περιφερειακοφ ςυμβουλίου ορίηονται υπάλλθλοι τθσ περιφζρειασ με απόφαςθ του περιφερειάρχθ. Χτουσ υπαλλιλουσ αυτοφσ παρζχεται, για κάκε ςυνεδρίαςθ ςτθν οποία λαμβάνουν μζροσ, αποηθμίωςθ ίςθ με τα δφο τρίτα (2/3) τθσ αποηθμίωςθσ που λαμβάνουν τα μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 5. Ψα μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου ανικουν ςε περιφερειακζσ παρατάξεισ ανάλογα με το ςυνδυαςμό με τον οποίο ζχουν εκλεγεί, ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εκλεγζντων. 6. Επικεφαλισ τθσ περιφερειακισ παράταξθσ είναι ο ςφμβουλοσ που ιταν υποψιφιοσ περιφερειάρχθσ και ςτθν περίπτωςθ κανάτου, παραίτθςθσ ι αδυναμίασ του, ο ςφμβουλοσ που εκλζγεται από τθν πλειοψθφία των περιφερειακϊν ςυμβοφλων, που ανικουν ςτθν παράταξθ. 7. Ξατά προτεραιότθτα και πάντα μετά τον περιφερειάρχθ οι επικεφαλισ των παρατάξεων εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ ςφμφωνα με τθ ςειρά εκλογισ τουσ. 8. Πζλοσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μπορεί με γραπτι διλωςι του προσ το προεδρείο να

9. Εάν θ περιφερειακι παράταξθ ζχει τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) αυτϊν, είναι δυνατόν να διαγραφεί ςφμβουλοσ, ο οποίοσ είναι μζλοσ τθσ. Ψο μζλοσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου που ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε από τθν παράταξι του δεν μπορεί να ενταχκεί ςε άλλθ παράταξθ και δεν μπορεί να εξακολουκιςει να είναι μζλοσ του προεδρείου, τθσ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ανεξαρτθτοποιθκεί από τθ περιφερειακι παράταξθ, με τθν οποία ζχει εκλεγεί.

196


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

οικονομικισ επιτροπισ ι των επιτροπϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου όπου ζχει εκλεγεί ωσ μζλοσ τθσ παράταξθσ από τθν οποία ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε, κακϊσ και να οριςκεί ι να παραμείνει αντιπεριφερειάρχθσ, κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του. Είναι δυνατι, όμωσ, θ επανζνταξθ ςτθν παράταξθ από τθν οποία ανεξαρτθτοποιικθκε ι διαγράφθκε, εφόςον τοφτο γίνει δεκτό από τα δφο τρίτα (2/3) των μελϊν, προκειμζνου για παρατάξεισ που ζχουν τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ και από όλα τα μζλθ, προκειμζνου για παρατάξεισ με λιγότερα από τρία (3) μζλθ. 10. Για τθν αποδοτικότερθ λειτουργία των περιφερειακϊν παρατάξεων θ περιφερειακι αρχι τουσ παραχωρεί κατάλλθλα εξοπλιςμζνο χϊρο και γραμματειακι υποςτιριξθ.

Άρ κ ρο 16 9 Απ α ρτία κα ι λι ψ θ απο φά ςε ω ν

1. Ψο ςυμβοφλιο ζχει απαρτία εφόςον τα παρόντα μζλθ είναι περιςςότερα από τα απόντα. 2. Ψο ςυμβοφλιο αποφαςίηει με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλθ διάταξθ που να ορίηει διαφορετικά. Χε κάκε περίπτωςθ, αν υπάρξει ιςοψθφία, υπεριςχφει θ ψιφοσ του προζδρου, εκτόσ αν θ ψθφοφορία είναι μυςτικι, οπότε αυτι επαναλαμβάνεται για μια ακόμθ φορά, θ τυχόν δε νζα ιςοψθφία ιςοδυναμεί με απόρριψθ. Αν μζλοσ του ςυμβουλίου αρνθκεί ψιφο ι δϊςει λευκι ψιφο, λογίηεται ωσ παρόν κατά τθ ςυνεδρίαςθ και τόςο θ άρνθςθ όςο και θ λευκι ψιφοσ λογίηονται ωσ αρνθτικζσ ψιφοι. 3. Ψα μζλθ του ςυμβουλίου που ιταν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και με τθν παρουςία τουσ υπιρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωριςουν μεταγενζςτερα λογίηονται ωσ παρόντα μζχρι το τζλοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, ωσ προσ τθν φπαρξθ απαρτίασ. Θ απαρτία αυτι κεωρείται ότι ςυντρζχει για όλα τα κζματα που περιλαμβάνονται ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, για τθ λιψθ απόφαςθσ για κάκε ςυγκεκριμζνο κζμα θ απαιτοφμενθ πλειοψθφία δεν υπολογίηεται επί των πραγματικά παρόντων μελϊν κατά τθν ψθφοφορία, αλλά με βάςθ τον αρικμό των μελϊν που απαιτοφνται για τθν απαρτία.

Άρ κ ρο 17 0

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Ρρ ακτ ικά ςυ νε δ ριά ς εω σ

197

1. Χτθ ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου τθροφνται πρακτικά με ευκφνθ του γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ψα πρακτικά καταρτίηονται με τθ βοικεια μαγνθτοφωνικισ ι μαγνθτοςκοπικισ ςυςκευισ ι με κάκε άλλο πρόςφορο θλεκτρονικό μζςο. Σ αρμόδιοσ περιφερειακόσ υπάλλθλοσ κρατεί παράλλθλα και πρόχειρα ςυνοπτικά πρακτικά.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Ψα απομαγνθτοφωνθμζνα ι απομαγνθτοςκοπθμζνα κείμενα αποτυπϊνονται γραπτά και τα ςχετικά φφλλα αρικμεί και μονογράφει ο πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Χτο τζλοσ του ζτουσ, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετοφνται, με ευκφνθ του προζδρου και του γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Αν ςε κάποια ςυνεδρίαςθ δεν είναι δυνατι θ χριςθ μαγνθτοφωνικισ ι μαγνθτοςκοπικισ ςυςκευισ, τθροφνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται και φζρουν τθ μονογραφι του προζδρου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Ψα φφλλα αυτά παίρνουν αρίκμθςθ που αποτελεί ςυνζχεια τθσ αρικμιςεωσ των απομαγνθτοφωνθμζνων ι απομαγνθτοςκοπθμζνων κειμζνων και βιβλιοδετοφνται μαηί με τα κείμενα αυτά. Θ μθ τιρθςθ των πρακτικϊν, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ςυνιςτά πεικαρχικό αδίκθμα για τον πρόεδρο και τον γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 3. Ψα πρακτικά, τα οποία ορίηουν οι προθγοφμενεσ παράγραφοι, υπογράφονται από τα μζλθ του προεδρείου και τον γραμματζα και επικυρϊνονται ςτθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 4. Ψα πρακτικά κάκε ςυνεδρίαςθσ παίρνουν ιδιαίτερο αφξοντα αρικμό, με διακεκριμζνθ αρίκμθςθ κατ’ ζτοσ. Υρακτικό ςυντάςςεται και όταν θ ςυνεδρίαςθ ματαιϊνεται για οποιονδιποτε λόγο. Ξάκε απόφαςθ του ςυμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αρικμό και ςτθν αρχι κάκε χρόνου γίνεται νζα αρίκμθςθ. 5. Σποιοςδιποτε περιφερειακόσ ςφμβουλοσ το ηθτιςει μπορεί να λάβει αντίγραφα των πρακτικϊν ι να λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτϊν ι θλεκτρονικό αντίγραφο ςτθν περίπτωςθ που είναι δυςχερισ θ ζκδοςθ αντιγράφων. 6. Ψρεισ (3) θμζρεσ μετά τθ ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, με ευκφνθ του γραμματζα, δθμοςιεφεται πίνακασ ςτον οποίο ςθμειϊνονται τα κζματα που ςυηθτικθκαν, ο αρικμόσ των αποφάςεων και το περιεχόμενό τουσ. Σ πίνακασ αυτόσ αναρτάται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ περιφζρειασ, παράλλθλα με άλλεσ διατάξεισ που προβλζπουν τυχόν ειδικό τρόπο για τθ δθμοςίευςθ των αποφάςεων του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 7. Τποιοσ ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εγγράφωσ, κυρωμζνα αντίγραφα ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν και αποφάςεων ι να λάβει πλιρθ γνϊςθ αυτϊν ςτθν περίπτωςθ που είναι δυςχερισ θ ζκδοςθ αντιγράφων. 8. Θ μθ δθμοςίευςθ των αποφάςεων ςτθν ιςτοςελίδα ςυνιςτά λόγο ακυρότθτασ τθσ απόφαςθσ. 9. Σι ρυκμίςεισ του άρκρου 71 του παρόντοσ νόμου για το κατάςτθμα, τα βιβλία, τα αρχεία και τθν ιςτοςελίδα

Άρ κ ρο 17 1 Υπο χ ρεϊ ς εισ ςυ μ βο φ λω ν

1. Σι ςφμβουλοι υποχρεοφνται να μετζχουν ςε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του ςυμβουλίου και όλων των επιτροπϊν, ςτισ οποίεσ τουσ ζχει εκλζξει το περιφερειακό ςυμβοφλιο.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

εφαρμόηονται αναλόγωσ ςτισ περιφζρειεσ.

198


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Σ ςφμβουλοσ εκφράηει τθ γνϊμθ του και ψθφίηει κατά ςυνείδθςθ. 3. Χε ςφμβουλο που απουςιάηει αδικαιολόγθτα ςε τρεισ (3) ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ μπορεί να επιβλθκεί, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 234 του παρόντοσ, θ πεικαρχικι ποινι τθσ αργίασ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί να επιβλθκεί θ πεικαρχικι ποινι τθσ ζκπτωςθσ. Χφμβουλοσ που επικυμεί να μθν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του για διάςτθμα που υπερβαίνει τισ τριάντα (30) θμζρεσ, πρζπει να ζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυμβουλίου. 4. Χε ςφμβουλο που δεν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του για διάςτθμα που υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) ςυνεχείσ μινεσ, χωρίσ τθν άδεια του ςυμβουλίου, μπορεί να επιβλθκεί, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 234 του παρόντοσ, θ πεικαρχικι ποινι τθσ αργίασ ι θ πεικαρχικι ποινι τθσ ζκπτωςθσ με απόφαςθ του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ. 5. Χε κάκε περίπτωςθ, ο πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου ζχει το κακικον να ενθμερϊνει γραπτϊσ τον Ελεγκτι Ρομιμότθτασ για κάκε περίπτωςθ αδικαιολόγθτθσ απουςίασ ςυμβοφλου από τρεισ (3) ι περιςςότερεσ ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ μθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων ςυμβοφλου για διάςτθμα μεγαλφτερο από τρεισ (3) ςυνεχείσ μινεσ. Θ παράλειψθ αυτισ τθσ υποχρζωςθσ από τον πρόεδρο του περιφερειακοφ ςυμβουλίου αποτελεί το πεικαρχικό παράπτωμα τθσ ςοβαρισ παράβαςθσ κακικοντοσ.

Άρ κ ρο 17 2 Κϊ λυ μ α ςυ μμ ετ ο χ ισ ςε ςυ ν ε δρί α ςθ

Σ περιφερειακόσ ςφμβουλοσ δεν μπορεί να μετάςχει ςτθ ςυηιτθςθ ενόσ κζματοσ ι ςτθν κατάρτιςθ και λιψθ απόφαςθσ του ςυμβουλίου ι να ςυμμετζχει ςε γνωμοδοτικά ςυλλογικά όργανα τα οποία γνωμοδοτοφν για κζμα που κα ειςαχκεί ςτο ςυμβοφλιο, εφόςον ο ίδιοσ ι ςυγγενισ του, ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, ζχει υλικό ι θκικό ςυμφζρον. Απόφαςθ που λαμβάνεται κατά παράβαςθ τθσ διάταξθσ αυτισ είναι άκυρθ. Χε ςφμβουλο που ζλαβε μζροσ ςτθ ςυνεδρίαςθ μπορεί να επιβλθκεί, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 234 του παρόντοσ, θ πεικαρχικι ποινι τθσ αργίασ ι θ πεικαρχικι ποινι τθσ ζκπτωςθσ με απόφαςθ του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 17 3

199

Συ γκ ρότ θς θ Εκτ ε λε ςτ ικ ισ Ε πιτ ρ ο π ισ

1. Θ εκτελεςτικι επιτροπι αποτελείται από τον περιφερειάρχθ, ωσ πρόεδρο, και τουσ αντιπεριφερειάρχεσ. Θ εκτελεςτικι επιτροπι είναι ςυλλογικό ςυντονιςτικό και εκτελεςτικό όργανο τθσ περιφζρειασ και


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ περιφερειακισ πολιτικισ ςε όλουσ τουσ τομείσ αρμοδιότθτασ τθσ περιφζρειασ, κακϊσ και τθν εφαρμογι του προγράμματοσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ. 2. Χτισ ςυνεδριάςεισ τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ καλείται υποχρεωτικά και ςυμμετζχει χωρίσ δικαίωμα ψιφου ο εκτελεςτικόσ γραμματζασ τθσ περιφζρειασ, ενϊ καλοφνται επίςθσ, όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι προϊςτάμενοι των γενικϊν διευκφνςεων, διευκφνςεων και λοιπϊν οργανικϊν μονάδων τθσ περιφζρειασ.

Άρ κ ρο 17 4 Αρ μο διότ θτ εσ τ θσ Εκτ ε λ εςτ ι κι σ Επ ιτ ρο π ισ

Θ εκτελεςτικι επιτροπι αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: α) Χυντονίηει τθν κατάρτιςθ και ζχει τθν ευκφνθ τθσ υλοποίθςθσ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ, το οποίο και ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο. β) Ξαταρτίηει και ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο τα τομεακά προγράμματα δράςθσ και ζχει τθν ευκφνθ τθσ υλοποίθςισ τουσ. γ) Χυγκεντρϊνει και αξιολογεί τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ ςτο πλαίςιο τθσ προετοιμαςίασ για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ και ειςθγείται το προςχζδιο του προχπολογιςμοφ προσ τθν οικονομικι επιτροπι. δ) Χυντάςςει και ειςθγείται προσ το περιφερειακό ςυμβοφλιο τισ προβλεπόμενεσ εκκζςεισ πεπραγμζνων. ε) Ζχει τθν ευκφνθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. ςτ) Υαρακολουκεί, αξιολογεί και ςυντονίηει τθ δράςθ των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ. η) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο το ςχζδιο: i) οργανιςμοφ εςωτερικισ υπθρεςίασ, ii) κανονιςμοφ λειτουργίασ υπθρεςιϊν, iii) κανονιςμοφ μζτρθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν. θ) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο ςχζδιο χάρτασ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των πολιτϊν και

περιφζρειασ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι. κ) Ειςθγείται το ςχζδιο του κανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και του κανονιςμοφ διαβοφλευςθσ. ι) Ειςθγείται τα ςχζδια αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων αναγκϊν και φυςικϊν καταςτροφϊν, ςε εναρμόνιςθ με τα αντίςτοιχα ςχζδια τθσ Γενικισ Γραμματείασ Υολιτικισ Υροςταςίασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

μεριμνά για τθν ζκδοςθ, ενθμζρωςθ και διακίνθςθ οδθγοφ του πολίτθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ

200


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

ια) Υαρακολουκεί, αξιολογεί και ςυντονίηει τθ δράςθ των νομικϊν προςϊπων που ανικουν ςτθν εποπτεία τθσ περιφζρειασ. ιβ) Ξαταρτίηει τον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ.

Άρ κ ρο 17 5 Οικο νομ ικ ι Επ ιτ ρο πι

1. Θ οικονομικι επιτροπι αποτελείται από τον περιφερειάρχθ ι τον οριηόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχθ ωσ πρόεδρό τθσ και ζξι (6) μζλθ ςτισ περιφζρειεσ με πλθκυςμό ζωσ 300.000 κατοίκουσ, οκτϊ (8) μζλθ ςτισ περιφζρειεσ ζωσ 800.000 κατοίκουσ και δζκα (10) μζλθ ςτισ περιφζρειεσ με πλθκυςμό άνω των 800.000 κατοίκων. Ψα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ εκλζγονται από το περιφερειακό ςυμβοφλιο. Χτισ οικονομικζσ επιτροπζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του προζδρου, που ζχουν επτά (7) μζλθ, δφο (2) μζλθ εκλζγονται από το ςφνολο τθσ μειοψθφίασ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, ςτισ οικονομικζσ επιτροπζσ που εκλζγουν εννζα (9) μζλθ, τρία (3) μζλθ εκλζγονται από το ςφνολο τθσ μειοψθφίασ, ςτισ οικονομικζσ επιτροπζσ που ζχουν ζνδεκα (11) μζλθ, τζςςερα (4) εκλζγονται από το ςφνολο τθσ μειοψθφίασ. Αν ςφμβουλοι τθσ μειοψθφίασ δεν δζχονται να εκλεγοφν ωσ μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ, εκλζγονται ςτθ κζςθ τουσ άλλα μζλθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 2. Θ διάρκεια τθσ κθτεία τθσ οικονομικισ επιτροπισ είναι δυόμιςθ ζτθ. Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο, μετά τθν εκλογι του προεδρείου κατά τισ θμερομθνίεσ που ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 165 του παρόντοσ και κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ ςυνεδρίαςθσ, εκλζγει μεταξφ των μελϊν του με μυςτικι ψθφοφορία τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ. Δεν επιτρζπεται να εκλεγεί μζλοσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ ο πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 3. Ξάκε ςφμβουλοσ ψθφίηει υποψιφιουσ ιςάρικμουσ με τα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ. Εκλζγονται από τθν πλειοψθφία και τθ μειοψθφία, αντίςτοιχα, όςοι λάβουν τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων. H ψθφοφορία επαναλαμβάνεται για τισ κζςεισ για τισ οποίεσ δεν επιτυγχάνεται απόλυτθ πλειοψθφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτθ πλειοψθφία και ςτθ δεφτερθ ψθφοφορία, γίνεται τρίτθ ψθφοφορία οπότε εκλζγονται όςοι λάβουν τθ ςχετικι πλειοψθφία των παρόντων. Αν ςε οποιαδιποτε ψθφοφορία υπάρχει ιςοψθφία, ο πρόεδροσ του ςυμβουλίου ενεργεί κλιρωςθ ςτθν ίδια ςυνεδρίαςθ. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ και με τον ίδιο

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τρόπο εκλζγονται και, ιςάρικμα με τα τακτικά, αναπλθρωματικά μζλθ κατά αντιςτοιχία προσ τθ ςφνκεςθ τθσ

201

επιτροπισ, τα οποία με τθ ςειρά τθσ εκλογισ τουσ παίρνουν τισ κζςεισ των τακτικϊν μελϊν που μζνουν κενζσ κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ. Αναπλθρϊνουν, επίςθσ, τα τακτικά μζλθ ςε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Αν δεν επιτευχκεί εκλογι για οποιονδιποτε λόγο ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν επόμενθ Ξυριακι και εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3. Αν και ςτθ δεφτερθ ςυνεδρίαςθ δεν επιτευχκεί εκλογι ι θ ςυνεδρίαςθ ματαιωκεί, επειδι δεν ςχθματίςτθκε απαρτία, κεωρείται ότι εκλζγονται για τισ κζςεισ τθσ πλειοψθφίασ, οι ςφμβουλοι που ζλαβαν κατά ςειρά τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ ςτθν παράταξθ τθσ πλειοψθφίασ, ςφμφωνα με τθ δικαςτικι απόφαςθ που τουσ ανακιρυξε και για τισ κζςεισ τισ μειοψθφίασ οι τθσ πρϊτθσ ςε ψιφουσ παράταξθσ τθσ μειοψθφίασ που ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ προτίμθςθσ, ςφμφωνα με τθν ίδια δικαςτικι απόφαςθ. Αν από τισ παρατάξεισ τθσ μειοψθφίασ δεν υπάρξει υποψιφιοσ, τότε ςτθ κζςθ τουσ εκλζγεται ςφμβουλοσ τθσ παράταξθσ τθσ πλειοψθφίασ. 5. Σι διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 165 του παρόντοσ εφαρμόηονται και για τθν εκλογι των μελϊν τθσ οικονομικισ επιτροπισ. 6. Αντιπρόεδροσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ εκλζγεται ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ αυτισ, μετά τθν εκλογι τθσ, ζνα από τα μζλθ τθσ με μυςτικι ψθφοφορία. Δικαίωμα ψιφου ζχει και ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ. Σ αντιπρόεδροσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ αναπλθρϊνει τον πρόεδρο όταν αυτόσ απουςιάηει ι κωλφεται.

Άρ κ ρο 17 6 Αρ μο διότ θτ εσ τ θσ Οι κο ν ο μικ ισ Ε πιτ ρο π ισ

1. Θ οικονομικι επιτροπι είναι αρμόδια για: α) Ψθν κατάρτιςθ ςχεδίου του προχπολογιςμοφ τθσ περιφζρειασ και τθν ειςιγθςθ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο για ψιφιςθ. β) Ψθν κατάρτιςθ, επεξεργαςία, προζλεγχο του απολογιςμοφ και υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο. γ) Ψθν κατάρτιςθ των όρων, τθ ςφνταξθ των διακθρφξεων, τθ διεξαγωγι και κατακφρωςθ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν, κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ των ειδικϊν επιτροπϊν διεξαγωγισ και αξιολόγθςθσ από μζλθ τθσ ι ειδικοφσ επιςτιμονεσ, υπαλλιλουσ τθσ περιφζρειασ ι δθμόςιουσ υπαλλιλουσ.

ειςιγθςθσ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο. ε) Ψθν άςκθςθ όλων των ζνδικων βοθκθμάτων και των ζνδικων μζςων, κακϊσ και τθν παραίτθςθ από αυτά. ςτ) Ψθν υποβολι προςφυγϊν ςτισ διοικθτικζσ αρχζσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

δ) Ψθ μελζτθ τθσ ανάγκθσ ςφναψθσ δανείων, τον κακοριςμό των όρων τουσ και τθν υποβολι τθσ ςχετικισ

202


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

η) Ψο ςυμβιβαςμό ι τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι ποςοφ δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. Δεν επιτρζπεται ςυμβιβαςμόσ ι κατάργθςθ δίκθσ για απαιτιςεισ μιςκϊν, επιδομάτων, αποηθμιϊςεων, εξόδων παράςταςθσ, εξόδων κίνθςθσ και γενικά μιςκολογικϊν παροχϊν οποιαςδιποτε μορφισ, εξαιρουμζνων εκείνων για τισ οποίεσ το νομικό ηιτθμα ζχει επιλυκεί με απόφαςθ ανωτάτου δικαςτθρίου. θ) Ψθν πρόςλθψθ δικθγόρου και τθν ανάκλθςθ τθσ πλθρεξουςιότθτάσ του, όταν δεν ζχει προςλθφκεί δικθγόροσ με πάγια αντιμιςκία ι ο προςλθφκείσ δεν ζχει δικαίωμα παράςταςθσ ςτο δικαςτιριο που είναι διάδικοσ θ περιφζρεια. Θ αμοιβι του δικθγόρου ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ξϊδικα Υερί Δικθγόρων, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, με βάςθ πίνακα αμοιβϊν, που ελζγχεται ωσ προσ το κανονικό των αμοιβϊν και κεωρείται από τον πρόεδρο του Δικθγορικοφ Χυλλόγου τθσ ζδρασ τθσ περιφζρειασ. 2. Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο μπορεί, για κζματα ιδιαίτερα ςοβαρά, με ειδικι αιτιολογία και με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του, να αποφαςίηει ότι κα αςκιςει το ίδιο αρμοδιότθτεσ των προθγοφμενων παραγράφων. 3. Θ οικονομικι επιτροπι με ειδικι απόφαςθ, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν τθσ, μπορεί να παραπζμπει ςυγκεκριμζνο κζμα τθσ αρμοδιό-τθτάσ τθσ ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο για τθ λιψθ απόφαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από τθν ιδιαίτερθ ςοβαρότθτά του.

Άρ κ ρο 17 7 Λει του ργ ία τ θσ Οι κο ν ο μ ικισ Επιτ ρο πι σ

Θ οικονομικι επιτροπι ςυνεδριάηει, κατόπιν προςκλιςεωσ του προζδρου τθσ, τουλάχιςτον μια φορά το μινα. Σι ςυνεδριάςεισ τθσ επιτροπισ γίνονται πάντοτε ςτο κατάςτθμα τθσ περιφζρειασ και είναι δθμόςιεσ. Θ επιτροπι μπορεί να ςυνεδριάςει ςε άλλον τόπο μετά από απόφαςθ τθσ απόλυτθσ πλειοψθφίασ του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν τθσ. Θ επιτροπι, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ που λαμβάνεται με πλειοψθφία των τεςςάρων πζμπτων (4/5) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν και απαγγζλλεται ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, μπορεί να ςυνεδριάηει κεκλειςμζνων των κυρϊν. Θ οικονομικι επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία, εφόςον τα παρόντα μζλθ είναι περιςςότερα από αυτά που απουςιάηουν. Θ επιτροπι αποφαςίηει με απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων. Χε περίπτωςθ ιςοψθφίασ επικρατεί θ ψιφοσ του προζδρου. Αν μζλοσ τθσ επιτροπισ αρνθκεί ψιφο ι δϊςει λευκι ψιφο, λογίηεται ωσ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

παρόν κατά τθ ςυνεδρίαςθ και, τόςο θ άρνθςθ όςο και θ λευκι ψιφοσ λογίηονται ωσ αρνθτικζσ ψιφοι.

203

Αν ςε δυο ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ δεν επιτυγχάνεται απαρτία ι απόλυτθ πλειοψθφία, το ςχετικό κζμα παραπζμπεται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο για λιψθ αποφάςεωσ με ευκφνθ του προζδρου τθσ περιφερειακισ επιτροπισ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 17 8 Ρε ρι φε ρει ακ ι Ε πιτ ρ ο π ι Δια βο φ λ ευ ς θσ

1. Χε κάκε περιφζρεια ςυνιςτάται, με απόφαςθ του περιφερειάρχθ, θ οποία εκδίδεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των περιφερειακϊν αρχϊν, περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ ωσ γνωμοδοτικό όργανο. Θ κθτεία τθσ επιτροπισ διαβοφλευςθσ ακολουκεί τθ κθτεία των περιφερειακϊν αρχϊν. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ αποτελείται από τουσ δθμάρχουσ τθσ περιφζρειασ, «και έωρ είκοζι

(20) ζςνολικά» εκπροςϊπουσ: α) των οργανϊςεων εργοδοτϊν και εργαηομζνων, β) των επιμελθτθρίων και των επιςτθμονικϊν οργανϊςεων, ςυλλόγων και φορζων, γ) των ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων, δ) τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ ςτθν οποία υπάγεται θ περιφζρεια, ε) των κρατικϊν υπθρεςιϊν που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν περιφζρεια, ςτ) οργανϊςεων και φορζων τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν ςτθν περιφζρεια και η) πολίτεσ. Σ ςυνολικόσ αρικμόσ των μελϊν τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του προζδρου, είναι τριάντα πζντε (35) ζωσ εξιντα (60) μζλθ. Χε ποςοςτό ζνα τρίτο (1/3) του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν ορίηονται ωσ μζλθ μετά από κλιρωςθ και δθμότεσ εγγεγραμμζνοι ςτουσ εκλογικοφσ καταλόγουσ. Χτθν περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ προεδρεφει ο περιφερειάρχθσ ι ο αντιπεριφερειάρχθσ που ορίηει ο περιφερειάρχθσ με απόφαςι του. Χτισ ςυνεδριάςεισ τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ προςκαλοφνται και ςυμμετζχουν και οι εκπρόςωποι των πολιτικϊν κομμάτων που εκπροςωποφνται ςτθ Βουλι, κακϊσ και οι επικεφαλισ των περιφερειακϊν παρατάξεων που εκπροςωποφνται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο.

48

2. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ: α) Ειςθγείται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο ςχετικά με τισ βαςικζσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ περιφζρειασ.

το περιφερειακό ςυμβοφλιο ι τον περιφερειάρχθ.

48

Αντικατάςταςθ ςτο τρίτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 178 του ν. 3852/2010 (Αϋ 87) των λζξεων «κακϊσ και από» με τισ λζξεισ «και ζωσ είκοςι (20) ςυνολικά» με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 44 του ν. 3979/2011 (άΕΞ 138 Α/16-6-2011). Πε τισ ίδιεσ διατάξεισ το τζταρτο εδάφιο τθσ ίδιασ παραγράφου καταργείται.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

β) Γνωμοδοτεί ωσ προσ κζματα γενικότερου περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ, που παραπζμπονται ςε αυτι από

204


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

γ) Εξετάηει τα προβλιματα και τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ τθσ περιφζρειασ και διατυπϊνει γνϊμθ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και τθν αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων αυτϊν. Θ διατφπωςθ γνϊμθσ από τθν περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ δεν αποκλείει τθν παράλλθλθ θλεκτρονικι διαβοφλευςθ με τουσ πολίτεσ, μζςω διαδικτφου. Σι προτάςεισ τθσ θλεκτρονικισ διαβοφλευςθσ ςυγκεντρϊνονται και ςυςτθματοποιοφνται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και παρουςιάηονται από τον πρόεδρο τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ κατά τθν αντίςτοιχθ ςυνεδρίαςι τθσ. 3. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ ςυνεδριάηει δθμόςια τουλάχιςτον μια φορά ανά τρίμθνο και διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ για τα κζματα που ειςάγονται προσ ςυηιτθςθ. Θ ςφγκλθςι τθσ γίνεται με πρόςκλθςθ του προζδρου τθσ, θ οποία κοινοποιείται ςτα μζλθ με κάκε πρόςφορο μζςο επτά (7) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ. Θ πρόςκλθςθ περιλαμβάνει τθν θμεριςια διάταξθ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ και ςυνοδεφεται από ειςιγθςθ επί των υπό ςυηιτθςθ κεμάτων. Χε περίπτωςθ ζλλειψθσ απαρτίασ, θ ςυνεδρίαςθ επαναλαμβάνεται τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα, οπότε κεωρείται ςε κάκε περίπτωςθ ότι υφίςταται απαρτία. Θ γραμματειακι ςτιριξθ τθσ περιφερειακισ επιτροπισ διαβοφλευςθσ γίνεται από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ και τθροφνται πρακτικά. Θ περιφερειακι επιτροπι διαβοφλευςθσ διατυπϊνει τθ γνϊμθ τθσ μετά από ςυηιτθςθ ςτθν οποία αναγράφονται όλεσ οι γνϊμεσ των μελϊν τθσ.

Άρ κ ρο 17 9 Ρε ρι φε ρει ακό σ Συ μπ αρ αςτ άτ θσ τ ο υ Ρο λ ίτθ και τθσ Ε πι χε ίρ θ ςθσ

49

1. Πε απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται με μυςτικι ψθφοφορία και με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του ςυνόλου των μελϊν του, επιλζγεται πολίτθσ που αποτελεί προςωπικότθτα εγνωςμζνου κφρουσ ωσ περιφερειακόσ ςυμπαραςτάτθσ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ. Θ ςχετικι διαδικαςία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςε αποκλειςτικι προκεςμία «γίνεται εντός»50 δφο (2) μθνϊν από τθν εγκατάςταςθ των περιφερειακϊν αρχϊν. Ωποψθφιότθτεσ υποβάλλονται με διλωςθ που κατατίκεται ςτο προεδρείο του περιφερειακοφ ςυμβουλίου κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ. Αν δεν επιτευχκεί θ επιλογι, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τθν ίδια ι μεταγενζςτερθ ςυνεδρίαςθ με τθν ίδια πλειοψθφία. Είναι επιτρεπτι με τθν ίδια πλειοψθφία και τθν αυτι διαδικαςία θ ανάκλθςθ του ςυμπαραςτάτθ για πλθμμελι εκτζλεςθ των κακθκόντων του, με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του περιφερειακοφ ςυμβοφλιου. ίσ περιφερειακόσ ςυμπαραςτάτθσ δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετόσ διμου ι

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιφζρειασ ι βουλευτισ. Θ κθτεία του περιφερειακοφ ςυμπαραςτάτθ ακολουκεί τθ κθτεία των

205

49

ΥΡΕΣ/27230/2011. ΚΕΠΑ: Διευκρινιςεισ αναφορικά με τθ διαδικαςία εκλογισ και τθν καταςτατικι κζςθ του Χυμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ (άρκρο 77 του Ρ. 3852/ 2010) και του Χυμπαραςτάτθ του Υολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ (άρκρο 179 του Ρ. 3852/ 2010). 50

Αντικατάςταςθ λζξεων με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 58 του ν.3966/2011-άΕΞ 118/Α/24.5.2011


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

περιφερειακϊν αρχϊν. ίσ προσ τθν καταςτατικι κζςθ του περιφερειακοφ ςυμπαραςτάτθ εφαρμόηονται αναλόγωσ τα ιςχφοντα για τον πρόεδρο του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. 2. Σ περιφερειακόσ ςυμπαραςτάτθσ υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ τθσ περιφζρειασ, δζχεται καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων πολιτϊν και επιχειριςεων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν τθσ περιφζρειασ, των νομικϊν τθσ προςϊπων και επιχειριςεων και διαμεςολαβεί προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα, ενϊ είναι υποχρεωμζνοσ να απαντά εγγράφωσ ι θλεκτρονικά εντόσ τριάντα (30) θμερϊν ςτουσ διοικοφμενουσ. 3. Θ υποβολι καταγγελίασ ι αναφοράσ ςτον περιφερειακό ςυμπαραςτάτθ δεν αναιρεί τθ ςχετικι αρμοδιότθτα του Χυνθγόρου του Υολίτθ ωσ ανεξάρτθτθσ αρχισ οφτε τισ αρμοδιότθτεσ άλλων ελεγκτικϊν οργάνων και αρχϊν, κακϊσ και του Ελεγκτι Ρομιμότθτασ. 4. Σ περιφερειακόσ ςυμπαραςτάτθσ ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ. Θ ετιςια ζκκεςθ παρουςιάηεται από τον ίδιο και ςυηθτείται ςτθν ειδικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου για τον απολογιςμό πεπραγμζνων τθσ περιφερειακισ αρχισ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 185 του παρόντοσ. Σ περιφερειακόσ ςυμπαραςτάτθσ μπορεί επίςθσ να προβαίνει ςτθ διατφπωςθ προτάςεων βελτίωςθσ τθσ περιφερειακισ διοίκθςθσ και των ςχζςεϊν τθσ με το κοινό, τόςο ςτο πλαίςιο τθσ ετιςιασ ζκκεςισ του όςο και επ’ ευκαιρία ςθμαντικϊν προβλθμάτων κακοδιοίκθςθσ που ο ίδιοσ εντοπίηει. Χτθν τελευταία αυτι περίπτωςθ οι ειδικζσ προτάςεισ του περιφερειακοφ ςυμπαραςτάτθ υποβάλλονται ςτον περιφερειάρχθ και κοινοποιοφνται ςτο περιφερειακό ςυμβοφλιο και ςτον εκτελεςτικό γραμματζα τθσ περιφζρειασ. Ψόςο θ ετιςια ζκκεςθ όςο και οι ειδικζσ προτάςεισ του περιφερειακοφ ςυμπαραςτάτθ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ περιφζρειασ με φροντίδα των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν. 5. Σ περιφερειακόσ ςυμπαραςτάτθσ λαμβάνει αντιμιςκία ιςόποςθ με τθν αντιμιςκία του προζδρου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Δ ϋ Κ ΑΤ Α ΣΤ Α ΤΙ Κ Θ Θ ΕΣ Θ Άρ κ ρο 18 0 Κα τα ςτατ ικ ι κζ ςθ αι ρε τ ϊ ν τ θσ Ρε ρι φζ ρει ασ

α) Διακζτουν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ωσ εκπρόςωποι του λαοφ τθσ περιφζρειά τουσ, που εκλζγονται με άμεςθ ψθφοφορία, το δικαίωμα τθσ κατά ςυνείδθςθ γνϊμθσ και ψιφου.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Σι περιφερειάρχεσ και οι περιφερειακοί ςφμβουλοι:

206


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

β) Ζχουν το δικαίωμα και τθν υποχρζωςθ να εκτελοφν τθν αποςτολι τουσ, ζχοντασ ςτθ διάκεςι τουσ τον ανάλογο χρόνο, τισ υπθρεςίεσ και τα μζςα υποςτιριξθσ, κακϊσ και τουσ ανάλογουσ οικονομικοφσ πόρουσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ εκπλιρωςθ τθσ λαϊκισ εντολισ. γ) Περιμνοφν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ για τθν τιρθςθ των αρχϊν τθσ νομιμότθτασ, τθσ διαφάνειασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ ςτουσ οργανιςμοφσ όπου υπθρετοφν, ενϊ απζχουν υποχρεωτικά από τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ αποφάςεων, που ςχετίηονται άμεςα με τα ιδιωτικά τουσ ςυμφζροντα ι με τα ςυμφζροντα ςυγγενϊν τουσ ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ.

Άρ κ ρο 18 1 Αντ ιμι ς κία

1. Σι περιφερειάρχεσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ, οι πρόεδροι των περιφερειακϊν ςυμβουλίων δικαιοφνται αντιμιςκίασ, θ οποία καταβάλλεται από τθν περιφζρεια. 2. Θ αντιμιςκία του περιφερειάρχθ είναι ιςόποςθ με τισ κάκε είδουσ αποδοχζσ, τα ζξοδα παράςταςθσ και τα επιδόματα ι προςαυξιςεισ του Γενικοφ Γραμματζα Ωπουργείου. 3. Χτον αντιπεριφερειάρχθ και ςτον πρόεδρο του περιφερειακοφ ςυμβουλίου καταβάλλεται αντιμιςκία ίςθ με το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) τθσ αντιμιςκίασ του περιφερειάρχθ. 4. Θ αντιμιςκία που δικαιοφνται τα ανωτζρω αιρετά όργανα, τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ Άτομα με Αναπθρίεσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ, προςαυξάνεται κατά είκοςι τοισ εκατό (20%). 5. Χε περίπτωςθ που θ αντιμιςκία των αντιπεριφερειαρχϊν και προζδρων περιφερειακϊν ςυμβουλίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 182 είναι μικρότερθ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τθσ κζςθσ τουσ, θ αντιμιςκία προςαυξάνεται κατά το ποςό τθσ διαφοράσ και μζχρι το φψοσ τθσ αντιμιςκίασ του περιφερειάρχθ. 6. Αν ο περιφερειάρχθσ ι ο αντιπεριφερειάρχθσ ι ο πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου ζχει τεκεί ςε αργία, τθν αντιμιςκία του λαμβάνει ο αναπλθρωτισ του. Αν ο αναπλθρωτισ είναι αντιπεριφερειάρχθσ λαμβάνει αντιμιςκία από ζνα μόνο αξίωμα. 7. Υεριφερειάρχθσ που απουςιάηει δικαιολογθμζνα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, λαμβάνει το ιμιςυ (1/2) τθσ αντιμιςκίασ. Ψο υπόλοιπο ιμιςυ (1/2) καταβάλλεται ςτον αντίςτοιχο αναπλθρωτι. Αν ο

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αναπλθρωτισ είναι αντιπεριφερειάρχθσ, λαμβάνει αντιμιςκία από ζνα μόνο αξίωμα. Αν απουςιάηει

207

αντιπεριφε-ρειάρχθσ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, λαμβάνει το ιμιςυ (1/2) τθσ αντιμιςκίασ που δικαιοφται. 8. Σι περιφερειάρχεσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ κακϊσ και οι πρόεδροι των περιφερειακϊν ςυμβουλίων και οι ςφμβουλοι που ζχουν περιςςότερα από ζνα αξιϊματα ςτθν Ψοπικι Αυτοδιοίκθςθ, υποχρεοφνται να ειςπράττουν τθν αντιμιςκία μόνο από ζνα αξίωμα. Σι ανωτζρω επιλζγουν τθν αντιμιςκία που λαμβάνουν από κάκε αξίωμα με υπεφκυνθ διλωςθ που υποβάλλεται και ςτουσ δφο φορείσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

Άρ κ ρο 18 2 Ει δικ ι ά δει α κ ατ ά τ θ δι άρκ ει α τ θσ κθτ εί ασ τω ν αιρ ετϊ ν τ θσ Ρε ρι φζ ρει ασ

1. Χτουσ περιφερειάρχεσ, αντιπεριφερειάρχεσ και προζδρουσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου που είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι ι υπάλλθλοι Ρ.Υ.Δ.Δ. ι υπάλλθλοι κρατικϊν Ρ.Υ.Λ.Δ. και δθμόςιων επιχειριςεων ι άλλων επιχειριςεων, τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το Δθμόςιο με διοικθτικι πράξθ ι ωσ μζτοχοσ, κακϊσ και ςε εκείνουσ που είναι υπάλλθλοι λοιπϊν Ρ.Υ.Λ.Δ. χορθγείται από τθν υπθρεςία τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ υποχρεωτικά, ανεξαρτιτωσ υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ, ειδικι άδεια άνευ αποδοχϊν για όλο το διάςτθμα που αςκοφν τα κακικοντά τουσ. Σι ανωτζρω ρυκμίςεισ εφαρμόηονται και ωσ προσ τον περιφερειακό ςυμπαραςτάτθ του πολίτθ και τθσ επιχείρθςθσ. 2. Χτα μζλθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και των λοιπϊν διοικθτικϊν επιτροπϊν τθσ περιφζρειασ, τα οποία ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ παραγράφου 1 χορθγείται από τθν υπθρεςία τουσ ειδικι άδεια ζωσ εξιντα (60) θμζρεσ το χρόνο για τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 3. Χτουσ επικεφαλισ των περιφερειακϊν παρατάξεων που ζχουν τθν ιδιότθτα τθσ παραγράφου 1 χορθγείται από τθν υπθρεςία τουσ ειδικι άδεια τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν επιπλζον τθσ κανονικισ άδειασ. 4. Χτα μζλθ του διοικθτικοφ ι του εποπτικοφ ςυμβουλίου τθσ Ζνωςθσ Υεριφερειϊν, που δεν ζχουν τα αξιϊματα τθσ παραγράφου 1, χορθγείται άδεια εξιντα (60) θμερϊν το χρόνο. 5. Θ ειδικι άδεια των τριάντα (30) ι εξιντα (60) θμερϊν μπορεί να χορθγείται και τμθματικά ςε εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ με αίτθςθ του αιρετοφ και χορθγείται επιπλζον των θμερϊν απουςίασ του άρκρου 183 του παρόντοσ. 6. Ψο χρονικό διάςτθμα χριςθσ τθσ ειδικισ άδειασ κεωρείται πραγματικόσ χρόνοσ υπθρεςίασ για όλα τα υπαλλθλικά, εργαςιακά και αςφαλιςτικά δικαιϊματα που απορρζουν. 7. Σι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αιρετϊν οργάνων τθσ παραγράφου 1 βαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ οικείασ περιφζρειασ. Για τουσ υπαλλιλουσ των λοιπϊν Ρ.Υ.Λ.Δ. τθσ παραγράφου 1 το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν βαρφνει

8. Σι ρυκμίςεισ των προθγοφμενων παραγράφων εφαρμόηονται και για όςουσ είναι ιατροί του Ε.Χ.Ω., μζλθ Δ.Ε.Υ. Υανεπιςτθμίων και Ε.Υ. Ψ.Ε.Λ. περιλαμβανομζνου και του ειδικοφ και επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, κακϊσ και για αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ μζςθσ εκπαίδευςθσ και δικθγόρουσ με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

τον προχπολογιςμό τθσ οικείασ περιφζρειασ.

208


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

9. Πε απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ρυκμίηονται τα κζματα τα ςχετικά με τθ διαδικαςία καταβολισ των ειςφορϊν, επί των αποδοχϊν τθσ κζςθσ που κατζχουν τα ανωτζρω αιρετά όργανα ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ, κακϊσ και κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. Πε όμοια απόφαςθ ρυκμίηονται και τα ςχετικά κζματα τθσ παραγράφου 2 του επόμενου άρκρου. 10. Δθμόςιοι υπάλλθλοι και υπάλλθλοι των φορζων του δθμόςιου τομζα με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ και εάν υπθρετοφν, εκλεγόμενοι περιφερειακοί ςφμβουλοι, διαρκοφςθσ τθσ κθτείασ τουσ, δεν μετατίκενται οφτε αποςπϊνται εκτόσ τθσ εκλογικισ περιφζρειασ ςτθν οποία ζχουν εκλεγεί. Σι υπάλλθλοι αυτοί υπθρετοφν ςτα διοικθτικά όρια άλλθσ περιφζρειασ. Πετά από αίτθςι τουσ μετατίκενται ι αποςπϊνται εκεί όπου ζχουν εκλεγεί. Χε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντίςτοιχθ υπθρεςία ι κζςθ, μετατίκενται ι αποςπϊνται ςτθν πλθςιζςτερθ υπθρεςία προσ τθν εκλογικι περιφζρεια όπου εξελζγθςαν.

51

Άρ κ ρο 18 3 Ει δικ ι ά δει α απο υ ςί ασ για τ θ ν ά ςκ θ ςθ των κα κθ κόν των του π ερ ιφ ερ ε ιακοφ ςυ μ βοφ λου

1. Σι περιφερειακοί ςφμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλλθλοι του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ για δφο (2) θμζρεσ περιλαμβανομζνθσ τθσ θμζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Σι περιφερειακοί ςφμβουλοι που κατοικοφν και εργάηονται ςε νθςί ζχουν δικαίωμα να απουςιάςουν από τθν εργαςία τουσ μία (1) θμζρα επιπλζον των ανωτζρω. 2. Χτουσ περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ και μζλθ τθσ οικονομικισ και των λοιπϊν διοικθτικϊν επιτροπϊν που υπθρετοφν ωσ υπάλλθλοι ςτον ιδιωτικό τομζα καταβάλλεται από τθν περιφζρεια αποηθμίωςθ που αντιςτοιχεί ςτισ μικτζσ αποδοχζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργοδοτικϊν ειςφορϊν, αναλογικά για κάκε θμζρα απουςίασ κατά το παρόν άρκρο. 3. Σ πρόεδροσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου ι τθσ αντίςτοιχθσ περιφερειακισ επιτροπισ χορθγεί ςτουσ περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ που εμπίπτουν ςτισ παραγράφουσ 2 ι 3 βεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςτθ ςυνεδρίαςθ, για τθν υπθρεςία ι τον εργοδότθ. Πε βάςθ τθν ίδια βεβαίωςθ εκκακαρίηεται και καταβάλλεται θ αποηθμίωςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

Άρ κ ρο 18 4

209

Απ οη θμι ϊς εισ – Δα π άν ε σ μετ ακί ν θς θσ – Λο ιπ ά ζξο δα 51

΢ύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 9 του ϊρθρου 58 του ν.3966/2011-ΥΕΚ 118/Α/2011 : «9. Οι διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 93 και τησ παραγρϊφου 10 του ϊρθρου 182 του ν. 3852/2010 δεν εφαρμόζονται για τουσ εκπαιδευτικούσ που προςλαμβϊνονται με ςύμβαςη εργαςύασ ιδιωτικού δικαύου οριςμϋνου χρόνου ςτην πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη».


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

1. Σι περιφερειάρχεσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ και οι περιφερειακοί ςφμβουλοι μετακινοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ περιφζρειασ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ μετά από απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ και κατά παρζκκλιςθ των ςχετικϊν εγκριτικϊν πράξεων μετακίνθςθσ. Χε περίπτωςθ κατεπείγοντοσ επιτρζπεται να μετακινθκοφν χωρίσ απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ, θ οποία αποφαςίηει ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ μετά τθ μετακίνθςθ αν θ μετακίνθςθ ιταν επιβεβλθμζνθ ι όχι. 2. Χε όςουσ μετακινοφνται κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο καταβάλλονται με απόφαςθ τθσ οικονομικισ επιτροπισ οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ και διαμονισ, που προβλζπονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 2685/ 1999 (άΕΞ 35 Αϋ), όπωσ ιςχφει. 3. Σι περιφερειακοί ςφμβουλοι και οι αντιπεριφερειάρ-χεσ δικαιοφνται εξόδων μετακίνθςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, τθσ εκτελεςτικισ επιτροπισ, τθσ οικονομικισ επιτροπισ και των λοιπϊν διοικθτικϊν επιτροπϊν, κακϊσ και για μετακίνθςθ ςτθν ζδρα τθσ περιφζρειασ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ. Για τον υπολογιςμό των εξόδων κίνθςθσ λαμβάνεται υπόψθ θ χιλιομετρικι απόςταςθ του τόπου κατοικίασ τουσ από τθν ζδρα τθσ περιφζρειασ. 4. Σι περιφερειακοί ςφμβουλοι δικαιοφνται αποηθμίωςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, τθσ οικονομικισ επιτροπισ και των λοιπϊν διοικθτικϊν επιτροπϊν. Θ αποηθμίωςθ για κάκε ςυνεδρίαςθ και μζχρι τζςςερισ (4) το πολφ ςυνεδριάςεισ το μινα είναι ίςθ με ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ μθνιαίασ αποηθμίωςθσ του περιφερειάρχθ.

Άρ κ ρο 18 5 Απ ολ ογι ςμό σ π επ ρα γμζ νω ν τ ο υ Ρε ρι φε ρει άρ χ θ και τ θσ Εκτε λ εςτ ικ ισ Ε πιτρο π ισ

1. Ξάκε χρόνο ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου γίνεται ο απολογιςμόσ πεπραγμζνων τθσ περιφερειακισ αρχισ ςε ό,τι αφορά τθν εφαρμογι του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ, τθν οικονομικι κατάςταςθ και τθ διοίκθςθ τθσ περιφζρειασ. 2. Θ ειδικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου γίνεται μζχρι 31 Λανουαρίου του επόμενου ζτουσ, με εξαίρεςθ το πρϊτο ζτοσ τθσ εγκατάςταςθσ των περιφερειακϊν αρχϊν και ανακοινϊνεται πριν από δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ με κάκε πρόςφορο μζςο. Χε αυτι καλοφνται τα μζλθ τθσ επιτροπισ

Ψο περιφερειακό ςυμβοφλιο επιλζγει τον προςφορότερο χϊρο για τθ διεξαγωγι τθσ ανωτζρω ςυνεδρίαςθσ. 3. Ξατά τθν ειδικι δθμόςια ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου μετά τθν παρουςίαςθ των πεπραγμζνων τθσ περιφερειακισ αρχισ από τον περιφερειάρχθ τοποκετοφνται οι μετζχοντεσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

περιφερειακισ διαβοφλευςθσ, οι διμαρχοι των διμων τθσ περιφζρειασ και εκπρόςωποι πολιτικϊν κομμάτων.

210


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

4. Θ περιφζρεια μεριμνά για τθ μετάδοςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ από τα περιφερειακά μζςα ενθμζρωςθσ, το διαδίκτυο, κακϊσ και για τθ χριςθ κάκε άλλου μζςου ενθμζρωςθσ των πολιτϊν. 5. Χε περίπτωςθ που το χρονικό διάςτθμα που προβλζπει το παρόν άρκρο παρζλκει χωρίσ να κινθκοφν οι διαδικαςίεσ για τθν πραγματοποίθςθ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ απολογιςμοφ, μποροφν οι περιφερειακοί ςφμβουλοι να προκαλζςουν τθ ςυνεδρίαςθ αυτι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 167 για τθ ςφγκλθςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου.

Κ ΕΦ Α ΛΑ Ι Ο Ε ϋ Α ΢Μ Ο ΔΙ Ο Τ ΘΤ Ε Σ Άρ κ ρο 18 6 Αρ μο διότ θτ εσ Ρ ερ ιφ ερ ε ιϊ ν

Λ.α. Ψα όργανα των περιφερειϊν αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ. Θ άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ οριοκετείται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ των νόμων και των κανονιςτικϊν διατάξεων τθσ διοίκθςθσ. β. Ξατά τθν άςκθςι τουσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ: Λ. Σι εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ που ςχετίηονται με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ. ΛΛ. Θ ανάγκθ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ με άλλεσ τοπικζσ ι δθμόςιεσ αρχζσ και οργανιςμοφσ. ΛΛΛ. Σι διακζςιμοι πόροι για τθν κάλυψθ των αρμοδιοτιτων και θ ανάγκθ να διαςφαλιςκεί θ επωφελισ και αποτελεςματικι χριςθ τουσ, κακϊσ και θ ιςόρροπθ κατανομι τουσ. ΛV. Θ ανάγκθ οργάνωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, κατά τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ επάρκεια και θ ποιότθτά τουσ, θ διαφάνεια και θ ιςονομία, με ςτόχο τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν και V. Θ ανάγκθ αειφόρου ανάπτυξθσ και προςταςίασ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ΛΛ. Σι αρμοδιότθτεσ των περιφερειϊν, αφοροφν τουσ τομείσ:

211

Α. Ρρογραμματιςμοφ - Ανάπτυξθσ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται, ιδίωσ: 1. Σ περιφερειακόσ αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ, ο προγραμματιςμόσ, θ υλοποίθςθ των ςχετικϊν με αυτόν δράςεων και θ παρακολοφκθςθ τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ περιφζρειασ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

2. Θ εξειδίκευςθ των ςτόχων και των κατευκφνςεων τθσ αναπτυξιακισ πολιτικισ, ςτο επίπεδο τθσ περιφζρειασ, θ υλοποίθςθ των διαδικαςιϊν του Δθμοκρατικοφ Υρογραμματιςμοφ, για τα ετιςια και μεςοχρόνια προγράμματα ανάπτυξθσ. 3. Θ ςφνταξθ προτάςεων για τθ διαμόρφωςθ τθσ περιφερειακισ αναπτυξιακισ πολιτικισ. 4. Θ προϊκθςθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων. 5. Θ διαχείριςθ, ο ζλεγχοσ και θ εφαρμογι των αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων, για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-2013, όπωσ αυτι οριοκετείται από το Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ (Ε.Χ.Υ.Α.), για τα περιφερειακά όργανα ςτισ διατάξεισ του ν. 3614/2007 (άΕΞ 267 Αϋ), όπωσ ιςχφει, περιλαμβανομζνθσ και τθσ υποςτιριξθσ του ςυνόλου των φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των Υεριφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων (Υ.Ε.Υ.). 6. Θ κατάρτιςθ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ. 7. Θ ζγκριςθ των μεςοχρόνιων αναπτυξιακϊν προγραμμάτων, που εκπονοφνται ςτο πλαίςιο των αντίςτοιχων περιφερειακϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων. 8. Σ ςυντονιςμόσ των φορζων εκτζλεςθσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εφαρμογισ του αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ. 9. Θ διατφπωςθ προσ τουσ κεντρικοφσ φορείσ του δθμόςιου τομζα προτάςεων για ζργα και μζτρα πολιτικισ, εκνικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθν περιφζρεια, αλλά εντάςςονται ςτο μεςοχρόνιο εκνικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. 10. Θ εκπόνθςθ γενικϊν και ειδικϊν αναπτυξιακϊν μελετϊν που αφοροφν τθ χωρικι αρμοδιότθτα τθσ περιφζρειασ. 11. Θ ςυνεργαςία με φορείσ τθσ περιφζρειασ για τθ ςφνταξθ και υποβολι προτάςεων υλοποίθςθσ ζργων που χρθματοδοτοφνται από τισ κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ και προγράμματα διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ. 12. Θ τελικι διαμόρφωςθ, θ μζριμνα για τθν ζγκριςθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ετιςιων Υρογραμμάτων Δθμοςίων Επενδφςεων περιφερειακοφ επιπζδου. 13. Θ πορεία υλοποίθςθσ, θ διενζργεια ελζγχων, ωσ δικαιοφχοσ, ςτουσ φορείσ υλοποίθςθσ ζργων, για τθν τιρθςθ των δεςμεφςεων, τθ νομιμότθτα και κανονικότθτα των δαπανϊν, τθν υλοποίθςθ του φυςικοφ

14. Θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων που χρθματοδοτοφνται με εκνικοφσ πόρουσ, από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ι άλλουσ πόρουσ. 15. Θ κατανομι των πιςτϊςεων από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

αντικειμζνου και τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν ςτοιχείων.

212


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

16. Θ κατανομι των αντίςτοιχων ποςϊν και θ ζγκριςθ τθσ εκταμίευςισ τουσ από τουσ λογαριαςμοφσ, που τθρεί το Υεριφερειακό Ψαμείο Ανάπτυξθσ ςτθν Ψράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 17. Σ προςδιοριςμόσ των δικαιοφχων των πιςτϊςεων, που εγκρίνονται κατά πρόγραμμα και διαρκρωτικό ταμείο. 18. Θ ςυγκζντρωςθ, επεξεργαςία και τεκμθρίωςθ γεωγραφικϊν, δθμογραφικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν και άλλων ςτοιχείων που αφοροφν τθν περιφζρεια. 19. Θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ όλων των αναπτυξιακϊν και κεςμικϊν παρεμβάςεων ςτθ χωρικι αρμοδιότθτά τθσ. 20. Θ ςφςταςθ Υεριφερειακισ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, θ οποία γνωμοδοτεί για τισ αιτιςεισ υπαγωγισ επενδφςεων ι προγραμμάτων χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αναπτυξιακϊν νόμων. 21. Θ παραλαβι των αιτιςεων υπαγωγισ επενδφςεων, ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων, θ αξιολόγθςι τουσ, θ ειςιγθςθ ςτθν Υεριφερειακι Γνωμοδοτικι Επιτροπι, θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ υπαγωγισ, οι αποφάςεισ τροποποίθςθσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ανάκλθςθσ υπαγωγισ και επιςτροφισ ενιςχφςεων που ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αναπτυξιακϊν νόμων. 22. Θ ςυγκρότθςθ των Υεριφερειακϊν Σργάνων Ελζγχου των επενδφςεων για τθν πιςτοποίθςθ των δαπανϊν και τθν υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των αναπτυξιακϊν νόμων. 23. Θ καταβολι τθσ επιχοριγθςθσ του κόςτουσ επζνδυςθσ, θ ολοκλιρωςθ και πιςτοποίθςθ ζναρξθσ παραγωγικισ λειτουργίασ. 24. Θ καταγραφι των νζων κζςεων εργαςίασ που δθμιουργοφνται από τθν υλοποίθςθ των εγκεκριμζνων επενδφςεων. 25. Θ παροχι ςτοιχείων προσ καταγραφι ςε βάςθ δεδομζνων του Ωπουργείου Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ των ςτοιχείων των ενιςχυόμενων επενδφςεων. 26. Θ ςφνταξθ τεχνικϊν δελτίων των ιδιωτικϊν επενδφςεων που εντάςςονται ςτα επιχειρθςιακά προγράμματα. 27. Θ λειτουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν ενίςχυςθ, παρακολοφκθςθ και εξζλιξθ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων τθσ περιφζρειασ, κατά κλάδο και τομείσ τθσ οικονομίασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

28. Θ διατφπωςθ προτάςεων πολιτικισ και μζτρων για τθν ανάπτυξθ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων

213

προσ το Ωπουργείο Σικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ραυτιλίασ. 29. Θ πλθροφόρθςθ και υποβοικθςθ των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςε κλαδικό ι άλλο επίπεδο, με ςκοπό τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ ικανότθτασ και ανταγωνιςτικότθτάσ τουσ.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

30. Θ παρακολοφκθςθ και θ επιςιμανςθ ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ ηθτθμάτων, που αναφζρονται ςτθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων προσ βελτίωςθ του επιπζδου ηωισ των πολιτϊν. 31. Θ γνωμοδότθςθ για κάκε κζμα τοπικοφ ι ευρφτερου ενδιαφζροντοσ για το οποίο ηθτείται θ παροχι γνϊμθσ. Β. Γεωργίασ – Κτθνοτροφίασ – Αλιείασ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται, ιδίωσ: α. Υποτομζασ Ρρογραμματιςμοφ 1. Θ κατάρτιςθ ετιςιων και πολυετϊν περιφερειακϊν αναπτυξιακϊν προγραμμάτων για τθ γεωργία, κτθνοτροφία και αλιεία, κακϊσ και θ εκπόνθςθ και αξιολόγθςθ ςχετικϊν μελετϊν και μζτρων πολιτικισ. 2. Θ παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ των ανωτζρω προγραμμάτων. 3. Θ ζγκριςθ, ο ζλεγχοσ, θ πλθρωμι και θ παραλαβι ζργων και εργαςιϊν περιφερειακοφ επιπζδου. 4. Σ προγραμματιςμόσ, θ μελζτθ και θ καταςκευι εγγειοβελτιωτικϊν, αρδευτικϊν, υδρολθπτικϊν και αντιδιαβρωτικϊν ζργων και θ μζριμνα για τθ χρθματοδότθςι τουσ. 5. Σ ζλεγχοσ και θ επεξεργαςία των τεχνικϊν και καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και μελετϊν των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων. 6. Θ διενζργεια δθμοπρατιςεων των εγγειοβελτιωτικϊν ζργων και μελετϊν. 7. Θ επίβλεψθ και ο ζλεγχοσ τθσ καταςκευισ πάςθσ φφςεωσ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων κατά τισ διατάξεισ του ν. 1418/1984 (άΕΞ 23 Αϋ) και του π.δ. 609/1985 (άΕΞ 223 Αϋ), όπωσ ιςχφουν. 8. Θ εκπόνθςθ γεωργοτεχνικϊν, γεωργοοικονομικϊν, εδαφολογικϊν μελετϊν. 9. Θ διαφφλαξθ και προςταςία τθσ γεωργικισ γθσ από αλλαγι χριςθσ τθσ και ιδιαίτερα τθσ γεωργικισ γθσ με υψθλι παραγωγικότθτα. 10. Θ ςφνταξθ τομεακϊν και λοιπϊν προγραμμάτων ζργων υποδομισ για τθ μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων και θ πρόταςθ για τθν ζνταξι τουσ ςε τομεακά εκνικά προγράμματα. 11.

Θ αντιμετϊπιςθ των τεχνικϊν, οικονομικϊν και διαρκρωτικϊν προβλθμάτων των γεωργικϊν

εκμεταλλεφςεων. 12. Θ κατάρτιςθ μελετϊν και εφαρμογι προγραμμάτων ανάπτυξθσ του ιχκυοπονικοφ πλοφτου των ορεινϊν

άρκρο 1 του ν.δ. 420/1970 και άρκρο 14 του π.δ. 915/1981). 13. Θ κατάρτιςθ μελετϊν ανάπτυξθσ του ιχκυοπονικοφ εν γζνει πλοφτου. β. Υποτομζασ Γεωργίασ 14. Θ προϊκθςθ τθσ εκμθχάνιςθσ και εξθλεκτριςμοφ τθσ γεωργίασ.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

ρεόντων υδάτων, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ δαςικζσ υπθρεςίεσ (π.δ. 402/1988, άρκρο 18 παρ. i κγϋ,

214


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

15. Θ άςκθςθ εποπτείασ επί των Γενικϊν Σργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (Γ.Σ.Ε.Β.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.δ. 3881/1958 (άΕΞ 181 Αϋ), όπωσ ιςχφει, θ δυνατότθτα ςυγχϊνευςθσ και κατάργθςθσ των ανωτζρω οργανιςμϊν, θ εφαρμογι των λοιπϊν διατάξεων του ίδιου νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςι του κανονιςτικϊν πράξεων, κακϊσ και θ άςκθςθ εποπτείασ του Αρδευτικοφ Σργανιςμοφ Χτυμφαλίασ και του Σργανιςμοφ Ξωπαΐδασ. 16. Θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων των μθτρϊων για τον πρωτογενι τομζα, τα οποία τθροφνται ςτο Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων. 17. Θ προϊκθςθ για ςυγκρότθςθ ομάδων παραγωγϊν και ςτιριξθ αυτϊν για τθν αντιμετϊπιςθ οικονομικϊν και διαρκρωτικϊν κεμάτων ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία. 18. Θ απόφαςθ ςφςταςθσ πρωτοβάκμιων και δευτεροβάκμιων επιτροπϊν για τθν αναγνϊριςθ των ομάδων παραγωγϊν (άρκρο 60 παρ. 1 περιπτϊςεισ αϋκαι βϋ του ν. 2637/1998). 19. Θ εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων απεντόμωςθσ εξαγόμενων από τθ χϊρα γεωργικϊν προϊόντων, των ειςαγόμενων φυτϊν και προϊόντων και των διακινοφμενων ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ φυτϊν και προϊόντων. 20. Θ εξζταςθ προςφυγισ κατά τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ του ςχεδίου βελτίωςθσ, κακϊσ και του κφρουσ των καταλόγων δικαιοφχων εξιςωτικισ αποηθμίωςθσ. 21. Σ οριςμόσ για τθν εκπροςϊπθςθ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο του Σργανιςμοφ Ανάπτυξθσ Δυτικισ Ξριτθσ των αντιπροςϊπων των οργανιςμϊν εγγείων βελτιϊςεων των Ρομϊν έανίων και Φεκφμνθσ (άρκρο μόνο παρ.2 του π.δ. 158/1991, άΕΞ 63 Αϋ). 22. Σ κακοριςμόσ ηωνϊν προςταςίασ και θ καταςτροφι εντόσ αυτϊν των παράνομων καλλιεργειϊν. 23. Θ χοριγθςθ αδειϊν αναφφτευςθσ αμπελϊνων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 24. Θ τιρθςθ μθτρϊου ελαίασ και αμπζλου ςε επίπεδο περιφζρειασ, με βάςθ το αντίςτοιχο μθτρϊο που τθρείται από το Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων. 25. Θ προκαταρκτικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ και θ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων για τθ χωροκζτθςθ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθν οινοποιία – οξοποιία, κακϊσ και τθν παραγωγι, επεξεργαςία, ςυςκευαςία και τυποποίθςθ χυμοφ ςπόρων. 26. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ παραγωγισ και διακίνθςθσ οίνου. 27. Θ μζριμνα για τθν παροχι του απαραίτθτου άνοςου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ αμπζλου εγκατάςταςθσ e-book τρίτθ ζκδοςθ

και εμβολιολθψίασ.

215

28. Θ τιρθςθ Πθτρϊου εγγραφισ παραγωγϊν, διακινθτϊν, εξαγωγζων, ειςαγωγζων φυτϊν, φυτικϊν προϊόντων και των ενϊςεων αυτϊν, ςε επίπεδο περιφζρειασ με βάςθ το αντίςτοιχο μθτρϊο που τθρείται ςτο Ωπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων.


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

29. Θ διεξαγωγι ελζγχων και ςε ςυνεργαςία με τα Υεριφερειακά Ξζντρα Υροςταςίασ άυτϊν και Υοιοτικοφ Ελζγχου του Ωπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων, επί των εκμεταλλεφςεων, επιχειριςεων και ενϊςεων αυτϊν, που εμπλζκονται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ παραγωγισ και εμπορίασ φυτϊν, φυτικϊν προϊόντων και άλλων αντικειμζνων. 30. Θ επιςιμανςθ και παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ εχκρϊν και αςκενειϊν των καλλιεργειϊν και εφαρμογι μζτρων για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 31. Θ κατάρτιςθ, ο ςυντονιςμόσ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ των προγραμμάτων υποχρεωτικϊν ι ςυλλογικϊν καταπολεμιςεων, όπωσ θ καταπολζμθςθ του δάκου, αρουραίων, ακρίδων κ.ά.. γ. Υποτομζασ Κτθνοτροφίασ 32. Θ ζρευνα και θ μελζτθ κάκε κζματοσ που ςχετίηεται με τθν υγιεινι κατάςταςθ του ηωικοφ κεφαλαίου, χερςαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και τθσ προςταςίασ γενικά τθσ υγείασ των ηϊων. 33. Θ εκτζλεςθ προγράμματοσ παραγωγισ ηωοτροφϊν ςε ορεινζσ - μειονεκτικζσ περιοχζσ. 34. Θ προκαταρκτικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ και θ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων για τθν ανάπτυξθ βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων για τθν παραγωγι γαλακτοκομικϊν προϊόντων, κακϊσ και ςφαγείων και πτθνοςφαγείων. 35. Θ χοριγθςθ άδειασ ςκοπιμότθτασ για τθν ίδρυςθ ςφαγείου παραγωγισ κρζατοσ δυναμικότθτασ 801 και άνω τόνων ετθςίωσ παραγωγισ κρζατοσ ι πτθνοςφαγεί-ου δυναμικότθτασ 1.001 και άνω κεφαλϊν ςφαηόμενων ορνικοειδϊν ωριαίωσ (άρκρο 2 περ. βϋ του ν. 111/1975, άΕΞ 174 Αϋ). 36. Σ ςυντονιςμόσ και θ εποπτεία τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων υγείασ ηϊων. 37. Σ ζλεγχοσ τθσ νομιμότθτασ ςτθν κυκλοφορία των γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων και θ λιψθ δειγμάτων για ανάλυςθ εγγυθμζνθσ ςφνκεςθσ. 38. Θ τιρθςθ μθτρϊου εμπόρων ηωικϊν προϊόντων και προϊόντων ηωικισ προζλευςθσ από περιφερειακοφ επιπζδου κτθνιατρικζσ αρχζσ. 39. Θ παρακολοφκθςθ του ενδοκοινοτικοφ εμπορίου των ηϊων και ειςαγόμενων ηϊων, μζςω θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ. 40. Θ μζριμνα για τθν επιηωοτιολογικι διερεφνθςθ των νοςθμάτων των άγριων ηϊων που μποροφν να μεταδοκοφν ςτον άνκρωπο ι τα λοιπά ηϊα, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ των ενεργειϊν με τουσ αρμόδιουσ

41. Θ διενζργεια ελζγχων ςτισ βιομθχανίεσ παραγωγισ ηωοτροφϊν. 42. Σ ςυντονιςμόσ, θ εφαρμογι προγράμματοσ, θ λιψθ υγειονομικϊν μζτρων, θ ςφαγι ι κανάτωςθ αιγοπροβάτων κετικϊν ςτθ βουκζλλωςθ και ο ζλεγχοσ ειςαγωγισ βοοειδϊν, χοίρων και αιγοπροβάτων, κακϊσ και διακίνθςθσ δερμάτων.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

φορείσ για τθ λιψθ κάκε αναγκαίου μζτρου που να αποτρζπει αποτελεςματικά τθ μετάδοςι τουσ.

216


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

43. Θ εκτζλεςθ κρεοςκοπικοφ ελζγχου και ελζγχου ςτισ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ, μεταποίθςθσ, διακίνθςθσ και διάκεςθσ αυτϊν. 44. Θ διενζργεια ελζγχων ηωοτροφϊν ςχετικά με τθν επιςιμανςθ γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν. δ. Υποτομζασ Αλιείασ 45. Θ διοίκθςθ, διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ των ιχκυοτρόφων εν γζνει υδάτων (άρκρο 1 παρ. 1 του ν.δ. 4520/ 1970, β.δ. 18.3.40, άΕΞ 94 Αϋ και άρκρο 109 παρ. 1 περ. θϋ του π.δ. 433/1977, άΕΞ 133 Αϋ). 46. Θ μίςκωςθ, με δθμοπραςία, των ιχκυοτρόφων υδάτων, εν γζνει, ο κακοριςμόσ τθσ προςτατευτικισ ηϊνθσ πζριξ του τοποκετουμζνου αλιευτικοφ εργαλείου, ςε καλάςςιουσ παραλιακοφσ χϊρουσ (άρκρο 38 παράγραφοι 1, 3 εδάφια 2 και 4 του ν.δ. 420/1970). 47. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των ςυμβάςεων εκμίςκωςθσ υπό του Δθμοςίου, των ιχκυοτρόφων υδάτων (π.δ. 915/1981 άρκρο 8 παρ. 2ε, άΕΞ 232 Αϋ). 48. Θ υποβολι αιτιματοσ προσ παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Γενικοφ Επιτελείου Χτρατοφ για τον κακοριςμό των όρων των ςυμβάςεων εκμίςκωςθσ των εφαπτόμενων των ςυνόρων λιμνϊν ι ιχκυοτρόφων υδάτων (άρκρο 42 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970). 49. Θ απόφαςθ μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου ςε περίπτωςθ εκτζλεςθσ ζργων (άρκρα 43 και 59 του ν.δ. 420/1970). 50. Σ κακοριςμόσ προςτατευτικισ ηϊνθσ εκμιςκουμζνου ιχκυοτροφείου (άρκρο 44 παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/ 1970). 51. Θ απόφαςθ επιβολισ ποινϊν και αποβολισ ελεφκερων αλιζων από μίςκιο, ςυνεπεία αλιευτικισ παράβαςθσ (άρκρο 44 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970). 52. Θ χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ ςυςκευαςτθρίων νωπϊν αλιευμάτων και εργαςτθρίων ςυςκευαςίασ και μεταποίθςθσ κατεψυγμζνων αλιευμάτων. 53. Θ απόφαςθ αυξομείωςθσ των ςυμβατικϊν δόςεων μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου ςε ιδιϊτεσ (άρκρο 46 παρ. 1 του ν.δ. 420/1970). 54. Θ απόφαςθ μείωςθσ ι πλιρουσ απαλλαγισ από το ςυμβατικό μίςκωμα, λόγω αδυναμίασ αλιευτικισ εκμετάλλευςθσ (άρκρο 47 παρ.1 του ν.δ. 420/1970).

e-book τρίτθ ζκδοςθ

55. Θ απόφαςθ για τθ λφςθ μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου (άρκρο 47 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970).

217

56. Θ απόφαςθ για τθν παράταςθ τθσ μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου (άρκρο 47 παρ. 3 του ν.δ. 420/1970). 57. Θ απόφαςθ εκμίςκωςθσ ιχκυοτροφείου χωρίσ δθμοπραςία ςε αλιευτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, θ υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και ο κακοριςμόσ του μιςκϊματοσ (άρκρα 50 παράγραφοι 1 και 3 και 51 του ν.δ. 420/1970).


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

58. Θ ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων για εγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιεργειϊν (άρκρο 4 του ν. 1650/ 1986, άΕΞ 160 Αϋ). 59. Σ χαρακτθριςμόσ ωσ γεωργικϊν επιχειριςεων βιοτεχνικϊν και βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων που αφοροφν υδατοκαλλιεργθτικζσ εκμεταλλεφςεισ. 60. Σ κακοριςμόσ τθσ χωρικισ περιφζρειασ κάκε ιχκυόςκαλασ (ν.δ. 420/1970 άρκρο 22 παρ.1). 61. Θ ίδρυςθ ιχκυοςκαλϊν και ο κακοριςμόσ τθσ ζδρασ αυτϊν. 62. Θ παρακολοφκθςθ τθσ ρφπανςθσ και τθσ μόλυνςθσ του υδάτινου περιβάλλοντοσ, θ κατάρτιςθ μελετϊν και θ εφαρμογι προγραμμάτων διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ που ζχουν ςχζςθ με τθν αλιεία, τισ υδατοκαλλιζργειεσ και τθν εν γζνει αξιοποίθςθ των αλιευτικϊν πόρων. 63. Θ απόφαςθ επιλογισ του τρόπου εκμετάλλευςθσ των ιχκυοτρόφων υδάτων (άρκρο 35 περιπτϊςεισ αϋ, βϋ, γϋ και δϋ του ν.δ. 420/1970). 64. Σ κακοριςμόσ κάκε δαπάνθσ που απαιτείται για τθν προςωρινι εκμετάλλευςθ ιχκυοτροφείου (άρκρο 40 του π.δ. 420/1970). 65. Θ απόφαςθ μετάκεςθσ τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ τθσ μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου (άρκρο 41 παρ.1 του π.δ. 420/1970). 66. Θ απόφαςθ ειςαγωγισ και κατάκεςθσ εςόδων και θ ενζργεια εξόδων προςωρινισ εκμετάλλευςθσ ιχκυοτροφείου (άρκρο 41 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970). 67. Θ απόφαςθ επιλογισ τθσ καταβολισ του μιςκϊματοσ ιχκυοτροφείου ςε είδοσ ι χριμα, ο κακοριςμόσ τθσ αποβάκρασ ςυγκζντρωςθσ των αλιευμάτων ιχκφων και θ ανάκεςθ διαχείριςθσ ςτθν ΑΨΕ του ποςοςτοφ μιςκϊματοσ που κακορίςτθκε ςε είδοσ (άρκρο 52 του ν.δ. 420/ 1970). 68. Θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ μιςκωτοφ αλιευτικοφ ςυνεταιριςμοφ και των εργαςιϊν καλλιζργειασ και εκμετάλλευςθσ του ιχκυοτρόφου φδατοσ (άρκρο 53 του ν.δ. 420/1970). 69. Θ απόφαςθ καταγγελίασ τθσ μίςκωςθσ ιχκυοτροφείου (άρκρο 55 του ν.δ. 420/1970). 70. Θ απόφαςθ εκμίςκωςθσ, χωρίσ δθμοπραςία, εφαπτόμενου των ςυνόρων ιχκυοτρόφου φδατοσ και ο κακοριςμόσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 56 του ν.δ. 420/ 1970). 71. Θ απόφαςθ εκμίςκωςθσ χϊρων καταλλιλων για καλλιζργεια οςτρζων και μυτίλων (άρκρο 57 του ν.δ.

72. Θ απόφαςθ δοκιμαςτικισ τοποκζτθςθσ ταλιανίων και θ εν ςυνεχεία εκμίςκωςθ τθσ ζκταςθσ (άρκρο 63 του ν.δ. 420/1970).

e-book τρίτθ ζκδοςθ

420/1970).

218


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

73. Θ απόφαςθ παραχϊρθςθσ χϊρων για δοκιμαςτικι εγκατάςταςθ πρωτοτφπου μορφισ καλλιζργειασ υδρόβιων ηϊων και θ εν ςυνεχεία μίςκωςθ των χϊρων και θ απόφαςθ ανανζωςθσ τθσ μίςκωςθσ (άρκρο 64 του ν.δ. 420/1970). 74. Θ πρόςλθψθ επιςτατοφυλάκων και ο κακοριςμόσ τθσ μθνιαίασ αντιμιςκίασ ι θμερομιςκίου αυτϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ αμοιβισ του με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου προςωπικοφ (άρκρο 61 παράγραφοι 1 και 3 του ν.δ. 420/1970). 75. Θ ζγκριςθ διάκεςθσ πίςτωςθσ και πλθρωμϊν βελτιωτικϊν ζργων ςτα εςωτερικά φδατα από το ποςοςτό 5% τθσ αξίασ τθσ αλιευόμενθσ παραγωγισ του μιςκίου. Γ. Φυςικϊν Ρόρων – Ενζργειασ – Βιομθχανίασ, ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται, ιδίωσ: α. Υποτομζασ Διαχείριςθσ Υδάτων

52

Θ άςκθςθ αρμοδιοτιτων για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτων. Ειδικότερα οι ανωτζρω αρμοδιότθτεσ αφοροφν: i. Ψθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων για: Ψθ ςυμμετοχι ςε προγράμματα διαπεριφερειακϊν θ διμερϊν ςυμφωνιϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ειδικι Γραμματεία Ωδάτων για τθ διαχείριςθ και προςταςία των υδάτων. ii. Ψθ λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων που προβλζπονται από τα ςχζδια διαχείριςθσ και τα προγράμματα μζτρων, ϊςτε να πραγματοποιείται: Σ ζλεγχοσ τθσ διαχείριςθσ υπόγειων και επιφανειακϊν αρδευτικϊν υδάτων. Σ ζλεγχοσ τθσ εκτζλεςθσ εργαςιϊν για τθν ανεφρεςθ υπόγειων υδάτων και ζργων αξιοποίθςθσ υδάτινων πόρων. Θ εξζταςθ αιτιςεων για τθ χοριγθςθ αδειϊν χριςθσ νεροφ και εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςθσ υδάτινων πόρων. iii. Ψθν ζκδοςθ αποφάςεων του περιφερειάρχθ για τθν επιβολι περιοριςμϊν θ άλλων μζτρων για τθ χριςθ των υδάτων και τθν εκτζλεςθ ζργων αξιοποίθςισ τουσ. iv. Ψθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα προςταςίασ των υδάτινων οικοςυςτθμάτων.

e-book τρίτθ ζκδοςθ

v. Ψθ μζριμνα για τον ζλεγχο των ςθμειακϊν και διάχυτων εκπομπϊν ρφπων ςτα επιφανειακά, υπόγεια και

219

παράκτια φδατα.

52

ΥΡΕΚΑ/150673/2010. ΚΕΠΑ: «Αρμοδιότθτεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και Υεριφερειϊν τθσ χϊρασ ςτον τομζα των υδάτων βάςει του Ρ.3852/2010»


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

vi. Ψθν εφαρμογι και τθν επιβολι όλων των αναγκαίων προλθπτικϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν. vii. Ψθν επιβολι μζτρων και κυρϊςεων για τθν προςταςία των υδάτων και τθν αντιμετϊπιςθ αυξθτικϊν τάςεων που προκφπτουν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ουςιϊν ςτα υπόγεια φδατα, και viii. Ψθ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα των πλαςτικϊν ςωλινων και των εξαρτθμάτων από μθ πλαςτικοποιθμζνο πολυβινυλοχλωρίδιο (ςκλθρό PVC), που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά πόςιμου νεροφ και αποχετευτικϊν λυμάτων, κακϊσ και για ςυςτιματα αποχετεφςεωσ ςτα κτίρια. β. Υποτομζασ ορυκτοφ πλοφτου 1. Σ κακοριςμόσ και ο αποχαρακτθριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν. 2. Θ χοριγθςθ αδειϊν μεταλλευτικϊν ερευνϊν και θ άςκθςθ ςυναφϊν αρμοδιοτιτων, κατά τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του άρκρου 3 παράγραφοι 1 ζωσ και 8 του π.δ. 78/2006. 3. Θ χοριγθςθ και θ ανάκλθςθ αδειϊν εκμετάλλευςθσ ςε ιδιόκτθτα λατομεία αδρανϊν υλικϊν, κακϊσ και ςε δθμοτικά, κοινοτικά και λατομεία Ρ.Υ.Δ.Δ. ςφμφωνα και με τθν παράγραφο 10 του άρκρου 3 του π.δ. 78/2006. 4. Θ παράταςθ αδειϊν λειτουργίασ λατομείων αδρανϊν υλικϊν, που λειτουργοφν εκτόσ λατομικϊν περιοχϊν, εφόςον ςυντρζχουν προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 20 του ν. 2115/1993 (άΕΞ 15 Αϋ). 5. Θ χοριγθςθ αδειϊν εκμετάλλευςθσ λατομείων αργίλων και μαργϊν πλινκοποιίασ και κεραμοποιίασ. 6. Θ χοριγθςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων λατομείων αδρανϊν υλικϊν. 7. Θ χοριγθςθ αδειϊν διενζργειασ γομϊςεων και πυροδοτιςεων υπονόμων, κακϊσ και αποκολλιςεων επιςφαλϊν όγκων από τα μζτωπα εξόρυξθσ ςε μεταλλεία και λατομεία. 8. Θ χοριγθςθ αδειϊν εκμετάλλευςθσ λατομείων ςχιςτολικικϊν πλακϊν. 9. Θ ςφράγιςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων λατομείων αδρανϊν υλικϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 3 παρ. 21 του π.δ. 78/2006. 10. Θ ζγκριςθ ατελοφσ ειςαγωγισ μθχανθμάτων, που προορίηονται για μεταλλευτικζσ και λατομικζσ

11. Θ ζγκριςθ ειςφοράσ ςε εταιρεία του ςυνόλου των μιςκωτικϊν δικαιωμάτων, επί ιδιωτικϊν λατομείων. 12. Θ ζκδοςθ απόφαςθσ για το χαρακτθριςμό των λατομικϊν επιχειριςεων αδρανϊν υλικϊν. γ. Ωποτομζασ Ενζργειασ

e-book τρίτθ ζκδοςθ

εγκαταςτάςεισ και ειδικϊν μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ των μεταλλείων.

220


΢ΤΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕ΢ΙΑ΢ –ΕΓKΤΚΛΙΨΝ- ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ΢

2011

13. Θ υλοποίθςθ προγραμμάτων υποςτιριξθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, αξιοποίθςθσ των ιπιων μορφϊν ενζργειασ, όπωσ θλιακι, αιολικι, γεωκερμία, κακϊσ και θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και ςχεδίων αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ. 14. Θ χοριγθςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ για ίδια χριςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ ι ψφξθσ χϊρων, μζςω τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ κερμότθτασ των γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν και των νερϊν επιφανειακϊν και υπογείων, που δεν χαρακτθρίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3175/2003 (άΕΞ 207 Αϋ) γεωκερμικό υλικό. 15. Θ χοριγθςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ εφεδρικϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ςε ιδιϊτεσ. (16. Θ χοριγθςθ άδειασ μεταπωλθτι πετρελαιοειδϊν προϊόντων για κζρμανςθ.)

53

17. Θ χοριγθςθ αδειϊν εγκατάςταςθσ, επζκταςθσ και λειτουργίασ εγκαταςτάςεων αποκικευςθσ και διακίνθςθσ υγρϊν καυςίμων, υγραερίων, λιπαντικϊν και αςφάλτου χωρθτικότθτασ από 10.000 μζχρι 50.000 κ.μ., κακϊσ και μονάδων αναγζννθςθσ ορυκτελαίων, ανεξαρτιτωσ ιπποδφναμθσ, εμφιαλϊςεωσ υγραερίων, ςυςκευαςίασ λιπαντικϊν, ερευνϊν και εκμετάλλευςθσ υδρογονανκράκων, αποκικευςθσ, διακίνθςθσ και διανομισ φυςικοφ αερίου. 18. (Θ χοριγθςθ άδειασ για )

54

διανομι και εμφιάλωςθ υγραερίου, κακϊσ και θ επιβολι κυρϊςεων ςε

διυλιςτιρια και ςε εταιρίεσ εμπορίασ με εγκατα