Page 1

Animal Biodiversity and Conservation 33.1 (2010)

Animal Biodiversity and Conservation Animal Biodiversity and Conservation (abans Miscel·lània Zoològica) és una revista inter­ disciplinària publicada, des de 1958, pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Inclou articles d'inves­tigació empírica i teòrica en totes les àrees de la zoologia (sistemàtica, taxo­nomia, morfo­logia, biogeografia, ecologia, etologia, fisiologia i genètica) procedents de totes les regions del món amb especial énfasis als estudis que d'una manera o altre tinguin relevància en la biología de la conservació. La revista no publica compilacions bibliogràfiques, catàlegs, llistes d'espècies o cites puntuals. Els estudis realit­ zats amb espècies rares o protegides poden no ser acceptats tret que els autors disposin dels permisos corresponents. Cada volum anual consta de dos fascicles. Animal Biodiversity and Conservation es troba registrada en la majoria de les bases de dades més importants i està disponible gratuitament a internet a http://www.bcn.cat/ABC, de manera que permet una difusió mundial dels seus articles. Tots els manuscrits són revisats per l'editor execu­ tiu, un editor i dos revisors independents, triats d'una llista internacional, a fi de garantir–ne la qualitat. El procés de revisió és ràpid i constructiu. La publicació dels treballs acceptats es fa normalment dintre dels 12 mesos posteriors a la recepció. Una vegada hagin estat acceptats passaran a ser propietat de la revista. Aquesta es reserva els drets d’autor, i cap part dels treballs no podrà ser reproduïda sense citar–ne la procedència.

Normes de publicació Els treballs s'enviaran preferentment de forma electrònica (abc@bcn.cat). El format preferit és un document Rich Text Format (RTF) o DOC que inclogui les figures i les taules. Les figures s'hauran d'enviar també en arxius apart en format TIFF, EPS o JPEG. Si s'opta per la versió impresa, s'han d'enviar quatre còpies del treball juntament amb una còpia en disquet a la Secretaria de Redacció. Cal incloure, juntament amb l'article, una carta on es faci constar que el treball està basat en investigacions originals no publicades anterior­ment i que està sotmès a Animal Biodiversity and Conservation en exclusiva. A la carta també ha de constar, per a aquells treballs en que calgui manipular animals, que els autors disposen dels permisos necessaris i que compleixen la normativa de protecció animal vigent. També es poden suggerir possibles assessors. Quan l'article sigui acceptat, els autors hauran d'enviar a la Redacció una còpia impresa de la versió final acompanyada d'un disquet indicant el progra­ ma utilitzat (preferiblement en Word). Les proves d'impremta enviades a l'autor per a la correcció, seran retornades al Consell Editor en el termini de 10 dies. Aniran a càrrec dels autors les despeses degudes a modificacions substancials introduïdes per ells en el text original acceptat. ISSN: 1578–665X

I

El primer autor rebrà 50 separates del treball sense càrrec a més d'una separata electrònica en format PDF. Manuscrits Els treballs seran presentats en format DIN A­–4 (30 línies de 70 espais cada una) a doble espai i amb totes les pàgines numerades. Els manus­crits han de ser complets, amb taules i figures. No s'han d'enviar les figures originals fins que l'article no hagi estat acceptat. El text es podrà redactar en anglès, castellà o català. Se suggereix als autors que enviïn els seus treballs en anglès. La revista els ofereix, sense cap càrrec, un servei de correcció per part d'una persona especialitzada en revistes científiques. En tots els casos, els textos hauran de ser redactats correctament i amb un llenguatge clar i concís. La redacció del text serà impersonal, i s'evitarà sempre la primera persona. Els caràcters cursius s’empraran per als noms científics de gèneres i d’espècies i per als neologis­ mes intraduïbles; les cites textuals, independentment de la llengua, seran consignades en lletra rodona i entre cometes i els noms d’autor que segueixin un tàxon aniran en rodona. Quan se citi una espècie per primera vegada en el text, es ressenyarà, sempre que sigui possible, el seu nom comú. Els topònims s’escriuran o bé en la forma original o bé en la llengua en què estigui escrit el treball, seguint sempre el mateix criteri. Els nombres de l’u al nou, sempre que estiguin en el text, s’escriuran amb lletres, excepte quan precedeixin una unitat de mesura. Els nombres més grans s'escriuran amb xifres excepte quan comencin una frase. Les dates s’indicaran de la forma següent: 28 VI 99 (un únic dia); 28, 30 VI 99 (dies 28 i 30); 28–30 VI  99 (dies 28 a 30). S’evitaran sempre les notes a peu de pàgina. Format dels articles Títol. Serà concís, però suficientment indicador del contingut. Els títols amb desig­nacions de sèries numèriques (I, II, III, etc.) seran acceptats previ acord amb l'editor. Nom de l’autor o els autors. Abstract en anglès que no ultrapassi les 12  línies mecanografiades (860 espais) i que mostri l’essència del manuscrit (introducció, material, mètodes, resultats i  discussió). S'evitaran les especulacions i les cites bibliogràfiques. Estarà encapçalat pel títol del treball en cursiva. Key words en anglès (sis com a màxim), que orientin sobre el contingut del treball en ordre d’importància. Resumen en castellà, traducció de l'Abstract. De la traducció se'n farà càrrec la revista per a aquells autors que no siguin castellano­parlants. Palabras clave en castellà. © 2010 Museu de Ciències Naturals


II

Adreça postal de l’autor o autors. (Títol, Nom, Abstract, Key words, Resumen, Pala­ bras clave i Adreça postal, conformaran la primera pàgina.) Introducción. S'hi donarà una idea dels antecedents del tema tractat, així com dels objectius del treball. Material y métodos. Inclourà la informació pertinent de les espècies estudiades, aparells emprats, mèto­ des d’estudi i d’anàlisi de les dades i zona d’estudi. Resultados. En aquesta secció es presentaran úni­ cament les dades obtingudes que no hagin estat publicades prèviament. Discusión. Es discutiran els resultats i es compa­ raran amb treballs relacionats. Els sug­geriments de recerques futures es podran incloure al final d’aquest apartat. Agradecimientos (optatiu). Referencias. Cada treball haurà d’anar acom­ panyat de les referències bibliogràfiques citades en el text. Les referències han de presentar–se segons els models següents (mètode Harvard): * Articles de revista: Conroy, M. J. & Noon, B. R., 1996. Mapping of spe­ cies richness for conservation of biological diversity: conceptual and methodological issues. Ecological Applications, 6: 763–773. * Llibres o altres publicacions no periòdiques: Seber, G. A. F., 1982. The estimation of animal abundance. C. Griffin & Company, London. * Treballs de contribució en llibres: Macdonald, D. W. & Johnson, D. P., 2001. Dispersal in theory and practice: consequences for conserva­ tion biology. In: Dispersal: 358–372 (T. J. Clober, E. Danchin, A. A. Dhondt & J. D. Nichols, Eds.). Oxford University Press, Oxford. * Tesis doctorals: Merilä, J., 1996. Genetic and quantitative trait vari­ ation in natural bird populations. Tesis doctoral, Uppsala University. * Els treballs en premsa només han d’ésser citats si han estat acceptats per a la publicació: Ripoll, M. (in press). The relevance of population

studies to conservation biology: a review. Anim. Biodivers. Conserv. La relació de referències bibliogràfiques d’un tre­ ball serà establerta i s’ordenarà alfabè­ticament per autors i cronològicament per a un mateix autor, afegint les lletres a, b, c,... als treballs del mateix any. En el text, s’indi­caran en la forma usual: "... segons Wemmer (1998)...", "...ha estat definit per Robinson & Redford (1991)...", "...les prospeccions realitzades (Begon et al., 1999)...". Taules. Es numeraran 1, 2, 3, etc. i han de ser sempre ressenyades en el text. Les taules grans seran més estretes i llargues que amples i curtes ja que s'han d'encaixar en l'amplada de la caixa de la revista. Figures. Tota classe d’il·lustracions (gràfics, figures o fotografies) entraran amb el nom de figura i es numeraran 1, 2, 3, etc. i han de ser sempre ressen­ yades en el text. Es podran incloure fotografies si són imprescindibles. Si les fotografies són en color, el cost de la seva publicació anirà a càrrec dels au­ tors. La mida màxima de les figures és de 15,5 cm d'amplada per 24 cm d'alçada. S'evitaran les figures tridimensionals. Tant els mapes com els dibuixos han d'incloure l'escala. Els ombreigs preferibles són blanc, negre o trama. S'evitaran els punteigs ja que no es repro­dueixen bé. Peus de figura i capçaleres de taula. Seran clars, concisos i bilingües en la llengua de l’article i en anglès. Els títols dels apartats generals de l’article (Intro­ ducción, Material y métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Agradecimientos y Referencias) no aniran numerats. No es poden utilitzar més de tres nivells de títols. Els autors procuraran que els seus treballs originals no passin de 20 pàgines (incloent–hi figures i taules). Si a l'article es descriuen nous tàxons, caldrà que els tipus estiguin dipositats en una insti­tució pública. Es recomana als autors la consulta de fascicles recents de la revista per tenir en compte les seves normes.


Animal Biodiversity and Conservation 33.1 (2010)

Animal Biodiversity and Conservation Animal Biodiversity and Conservation (antes Miscel·lània Zoològica) es una revista inter­ disciplinar, publicada desde 1958 por el Museo Ciencias Naturales de Barcelona. Incluye artículos de investigación empírica y teórica en todas las áreas de la zoología (sistemática, taxo­nomía, mor­ fología, biogeografía, ecología, etología, fisiología y genética) procedentes de todas las regiones del mundo, con especial énfasis en los estudios que de una manera u otra tengan relevancia en la biología de la conservación. La revista no publica compila­ ciones bibliográficas, catálogos, listas de especies sin más o citas puntuales. Los estudios realizados con especies raras o protegidas pueden no ser aceptados a no ser que los autores dispongan de los permisos correspondientes. Cada volumen anual consta de dos fascículos. Animal Biodiversity and Conservation está re­ gistrada en todas las bases de datos importantes y además está disponible gratuitamente en internet en http://www.bcn.cat/ABC, lo que permite una difusión mundial de sus artículos. Todos los manuscritos son revisados por el editor ejecutivo, un editor y dos revisores independientes, elegidos  de una lista internacional, a fin de garan­ tizar su calidad. El proceso de revisión es rápido y constructivo, y se realiza vía correo electrónico siem­ pre que es posible. La publicación de los trabajos aceptados se realiza con la mayor rapidez posible, normalmente dentro de los 12  meses siguientes  a la recepción del trabajo. Una vez aceptado, el trabajo pasará a ser propie­ dad de la revista. Ésta se reserva los derechos de autor, y ninguna parte del trabajo podrá ser reprodu­ cida sin citar su procedencia.

Normas de publicación Los trabajos se enviarán preferentemente de forma electrónica (abc@bcn.cat). El formato preferido es un documento Rich Text Format (RTF) o DOC, que incluya las figuras y las tablas. Las figuras deberán enviarse también en archivos separados en formato TIFF, EPS o JPEG. Si se opta por la versión impresa, deberán remitirse cuatro copias juntamente con una copia en disquete a la Secretaría de Redacción. Debe incluirse, con el artículo, una carta donde conste que el trabajo versa sobre inves­tigaciones originales no publi­cadas  an­te­rior­mente y que se somete en ex­ clusiva a Animal Biodiversity and Conservation. En dicha carta también debe constar, para trabajos donde sea necesaria la manipulación de animales, que los autores disponen de los permisos necesa­ rios y que han cumplido la normativa de protección animal vigente. Los autores pueden enviar también sugerencias para asesores. Cuando el trabajo sea aceptado los autores de­ berán enviar a la Redacción una copia impresa de la versión final junto con un disquete del manuscrito ISSN: 1578–665X

III

preparado con un pro­cesador de textos e indican­ do el programa utilizado (preferiblemente Word). Las pruebas de imprenta enviadas a los autores deberán remitirse corregidas al Consejo Editor en el plazo máximo de 10 días. Los gastos debidos a modificaciones sustanciales en las pruebas de im­ pren­­ta, introducidas por los autores, irán a ­cargo de los mismos. El primer autor recibirá 50 separatas del trabajo sin cargo alguno y una copia electrónica en for­ mato PDF. Manuscritos Los trabajos se presentarán en formato DIN A–4 (30 líneas de 70 espacios cada una) a doble espacio y con las páginas numeradas. Los manuscritos de­ ben estar completos, con tablas y figuras. No enviar las figuras originales hasta que el artículo haya sido aceptado. El texto podrá redactarse en inglés, castellano o catalán. Se sugiere a los autores que envíen sus trabajos en inglés. La revista ofre­ce, sin cargo ningu­ no, un servicio de corrección por parte de una persona especializada en revistas científicas. En cualquier caso debe presentarse siempre de forma correcta y con un lenguaje claro y conciso. La redacción del texto deberá ser impersonal, evitán­dose siempre la primera persona. Los caracteres en cursiva se utilizarán para los nombres científicos de géneros y especies y para los neologismos que no tengan traducción; las citas textuales, independientemente de la lengua en que estén, irán en letra redonda y entre comillas; el nombre del autor que sigue a un taxón se escribirá también en redonda. Al citar por primera vez una especie en el trabajo, deberá especificarse siempre que sea posible su nombre común. Los topónimos se escribirán bien en su forma original o bien en la lengua en que esté redactado el trabajo, siguiendo el mismo criterio a lo largo de todo el artículo. Los números del uno al nueve se escribirán con letras, a excepción de cuando precedan una unidad de medida. Los números mayores de nueve se escribirán con cifras excepto al empezar una frase. Las fechas se indicarán de la siguiente forma: 28 VI 99 (un único día); 28, 30 VI 99 (días 28 y 30); 28–30 VI 99 (días 28 al 30). Se evitarán siempre las notas a pie de página. Formato de los artículos Título. Será conciso pero suficientemente explicativo del contenido del trabajo. Los títulos con designacio­ nes de series numéricas (I, II, III, etc.) serán aceptados excepcionalmente previo consentimiento del editor. Nombre del autor o autores. Abstract en inglés de 12 líneas mecanografiadas (860 espacios como máximo) y que exprese la esen­ cia del manuscrito (introducción, material, métodos, resultados y discusión). Se evitarán las especula­ © 2010 Museu de Ciències Naturals


IV

ciones y las citas bibliográficas. Irá encabezado por el título del trabajo en cursiva. Key words en inglés (un máximo de seis) que especifiquen el contenido del trabajo por orden de importancia. Resumen en castellano, traducción del abstract. Su traducción puede ser solicitada a la revista en el caso de autores que no sean castellano hablan­tes. Palabras clave en castellano. Dirección postal del autor o autores. (Título, Nombre, Abstract, Key words, Resumen, Palabras clave y Dirección postal conformarán la primera página.) Introducción. En ella se dará una idea de los ante­ cedentes del tema tratado, así como de los objetivos del trabajo. Material y métodos. Incluirá la información referente a las especies estudiadas, aparatos utilizados, me­ todología de estudio y análisis de los datos y zona de estudio. Resultados. En esta sección se presentarán úni­ camente los datos obtenidos que no hayan sido publicados previamente. Discusión. Se discutirán los resultados y se compara­ rán con otros trabajos relacionados. Las sugerencias sobre investigaciones futuras se podrán incluir al final de este apartado. Agradecimientos (optativo). Referencias. Cada trabajo irá acompañado de una bibliografía que incluirá únicamente las publicaciones citadas en el texto. Las referencias deben presentarse según los modelos siguientes (método Harvard): * Artículos de revista: Conroy, M. J. & Noon, B. R., 1996. Mapping of spe­ cies richness for conservation of biological diversity: conceptual and methodological issues. Ecological Applications, 6: 763–773. * Libros y otras publicaciones no periódicas: Seber, G. A. F., 1982. The estimation of animal abundance. C. Griffin & Company, London. * Trabajos de contribución en libros: Macdonald, D. W. & Johnson, D. P., 2001. Dispersal in theory and practice: consequences for conserva­ tion biology. In: Dispersal: 358–372 (T. J. Clober, E. Danchin, A. A. Dhondt & J. D. Nichols, Eds.). Oxford University Press, Oxford.

* Tesis doctorales: Merilä, J., 1996. Genetic and quantitative trait vari­ ation in natural bird populations. Tesis doctoral, Uppsala University. * Los trabajos en prensa sólo se citarán si han sido aceptados para su publicación: Ripoll, M. (in press). The relevance of population studies to conservation biology: a review. Anim. Biodivers. Conserv. Las referencias se ordenarán alfabética­men­te por autores, cronológicamen­te para un mismo autor y con las letras a, b, c,... para los tra­bajos de un mismo autor y año. En el texto las referencias bibliográficas se indicarán en la forma usual: "... según  Wemmer (1998)...", "...ha sido definido por Robinson & Redford (1991)...", "...las prospecciones realizadas (Begon et al., 1999)...". Tablas. Se numerarán 1, 2, 3, etc. y se reseñarán todas en el texto. Las tablas grandes deben ser más estrechas y largas que anchas y cortas ya que deben ajustarse a la caja de la revista. Figuras. Toda clase de ilustraciones (gráficas, figuras o fotografías) se considerarán figuras, se numerarán 1, 2, 3, etc. y se citarán todas en el texto. Pueden incluirse fotografías si son imprescindibles. Si las fotografías son en color, el coste de su publicación irá a cargo de los autores. El tamaño máximo de las figuras es de 15,5 cm de ancho y 24 cm de alto. Deben evitarse las figuras tridimen­sionales. Tanto los mapas como los dibujos deben incluir la escala. Los sombreados preferibles son blanco, negro o trama. Deben evitarse los punteados ya que no se reproducen bien. Pies de figura y cabeceras de tabla. Serán claros, concisos y bilingües en castellano e inglés. Los títulos de los apartados generales del artículo (Introducción, Material y métodos, Resultados, Dis­ cusión, Agradecimientos y Referencias) no se nume­ rarán. No utilizar más de tres niveles de títulos. Los autores procurarán que sus trabajos originales no excedan las 20 páginas incluidas figuras y tablas. Si en el artículo se describen nuevos taxones, es imprescindible que los tipos estén depositados en alguna institución pública. Se recomienda a los autores la consulta de fascículos recientes de la revista para seguir sus directrices.


Animal Biodiversity and Conservation 33.1 (2010)

V

Animal Biodiversity and Conservation

Manuscripts

Animal Biodiversity and Conservation (formerly Miscel·lània Zoològica) is an interdisciplinary journal published by the Natural Science Museum of Barce­ lona since 1958. It includes empirical and theoretical research from around the world that examines any aspect of Zoology (Systematics, Taxonomy, Morphol­ ogy, Biogeography, Ecology, Ethology, Physiology and Genetics). It gives special emphasis to studies related to Conservation Biology. The journal does not publish bibliographic compilations, listings, catalogues or col­ lections of species, or isolated descriptions of a single specimens. Studies concerning rare or protected species will not be accepted unless the authors have been granted the relevant permits or authorisation. Each annual volume consists of two issues. Animal Biodiversity and Conservation is regis­ tered in all principal data bases and is freely available online at http://www.bcn.cat/ABC, assuring world–wide access to articles published therein. All manuscripts are screened by the Executive Edi­ tor, an Editor and two independent reviewers so as to guarantee the quality of the papers. The review process aims to be rapid and constructive. Once accepted, papers are published as soon as is practicable. This is usually within 12 months of initial submission. Upon acceptance, manuscripts become the prop­ erty of the journal, which reserves copyright, and no published material may be reproduced or cited without acknowledging the source of information.

Manuscripts must be presented in DIN A–4 format, 30 lines, 70 keystrokes per page. Maintain double spacing throughout. Number all pages. Manuscripts should be complete with figures and tables. Do not send original figures until the paper has been accepted. The text may be written in English, Spanish or Cata­ lan, though English is preferred. The journal provides linguistic revision by an author’s editor. Care must be taken to use correct wording and the text should be written concisely and clearly. Scientific names of gen­ era and species as well as untranslatable neologisms must be in italics. Quotations in whatever language used must be typed in ordinary print between quota­ tion marks. The name of the author following a taxon should also be written in lower case letters. When referring to a species for the first time in the text, both common and scientific names should be given when possible. Do not capitalize common names of species unless they proper nouns (e.g. Iberian rock lizard). Place names may appear ei­ ther in their original form or in the langua ge of the manuscript, but care should be taken to use the same criteria throughout the text. Numbers one to nine should be written in full within the text except when preceding a measure. Higher numbers should be written in numerals except at the beginning of a sentence. Specify dates as follows: 28 VI 99 (for a single day); 28, 30  VI  99 (referring to two days, e.g. 28th and 30th), 28–30 VI 99 (for more than two consecu­ tive days, e.g. 28th to 30th). Footnotes should not be used.

Information for authors Electronic submission of papers is encouraged (abc@bcn.cat). The preferred format is DOC or RTF. All figures must be readable by Word, embedded at the end of the manuscript and submitted together in a separate attachment in a TIFF, EPS or JPEG file. Tables should be placed at the end of the document. If a printed version is sent, four copies should be forwarded to the Editorial Office, together with a copy on computer disc. A cover letter stating that the article reports original research that has not been published elsewhere and has been submitted exclusively for consideration in Animal Biodiversity and Conservation is also necessary. When animal manipulation has been necessary, the cover letter should also specify that the authors follow current norms on the protec­ tion of animal species and that they have obtained all relevant permits and authorisations. Authors may suggest referees for their papers. Once an article has been accepted, authors should send a paper copy and an electronic copy of the final version. Please identify software (preferably Word). Proofs sent to the authors for correction should be returned to the Editorial Board within 10 days. Expenses due to any substantial alterations of the proofs will be charged to the authors. The first author will receive 50 reprints free of charge and an electronic version of the article in PDF format. ISSN: 1578–665X

Formatting of articles Title. Must be concise but as informative as possible. Numbering of parts (I, II, III, etc.) should be avoided and will be subject to the Editor’s consent. Name of author or authors. Abstract in English, no longer than 12 typewritten lines (840 spaces), covering the contents of the article (introduction, material, methods, results and discussion). Speculation and literature citation should be avoided. The abstract should begin with the title in italics. Key words in English (no more than six) should express the precise contents of the manuscript in order of relevance. Resumen in Spanish, translation of the Abstract. Summaries of articles by non–Spanish speaking au­ thors will be translated by the journal on request. Palabras clave in Spanish. Address of the author or authors. (Title, Name, Abstract, Key words, Resumen, Palabras clave and Address should constitute the first page.) Introduction. Should include the historical back­ ground of the subject as well as the aims of the paper. © 2010 Museu de Ciències Naturals


VI

Material and methods. This section should provide relevant information on the species studied, materi­ als, methods for collecting and analysing data, and the study area. Results. Report only previously unpublished results from the present study. Discussion. The results and their comparison with re­ lated studies should be discussed. Suggestions for future research may be given at the end of this section. Acknowledgements (optional). References. All manuscripts must include a bibliog­ raphy of the publications cited in the text. References should be presented as in the following examples (Harvard method): * Journal articles: Conroy, M. J. & Noon, B. R., 1996. Mapping of spe­ cies richness for conservation of biological diversity: conceptual and methodological issues. Ecological Applications, 6: 763–773. * Books or other non–periodical publications: Seber, G. A. F., 1982. The estimation of animal abundance. C. Griffin & Company, London. * Contributions or chapters of books: Macdonald, D. W. & Johnson, D. P., 2001. Dispersal in theory and practice: consequences for conserva­ tion biology. In: Dispersal: 358–372 (T. J. Clober, E. Danchin, A. A. Dhondt & J. D. Nichols, Eds.). Oxford University Press, Oxford. * Ph. D. Thesis: Merilä, J., 1996. Genetic and quantitative trait variation in natural bird populations. Ph. D. Thesis, Uppsala University. * Works in press should only be cited if they have been accepted for publication: Ripoll, M. (in press). The relevance of population studies to conservation biology: a review. Anim. Biodivers. Conserv. References must be set out in alphabetical and chrono­

logical order for each author, adding the letters a, b, c,... to papers of the same year. Bibliographic citations in the text must appear in the usual way: "...according to Wemmer (1998)...", "...has been defined by Robinson & Redford (1991)...", "...the prospections that have been carried out (Begon et al., 1999)..." Tables. Must be numbered in Arabic numerals with reference in the text. Large tables should be narrow (across the page) and long (down the page) rather than wide and short, so that they can be fitted into the column width of the journal. Figures. All illustrations (graphs, drawings, photo­ graphs) should be termed as figures, and numbered consecutively in Arabic numerals (1, 2, 3, etc.) with reference in the text. Glossy print photographs, if essential, may be included. The Journal will publish colour photographs but the author will be charged for the cost. Figures have a maximum size of 15.5 cm wide by 24 cm long. Figures should not be tridimen­ sional. Any maps or drawings should include a scale. Shadings should be kept to a minimum and preferably with black, white or bold hatching. Stippling should be avoided as it may be lost in reproduction. Legends of tables and figures. Legends of tables and figures should be clear, concise, and written both in English and Spanish. Main headings (Introduction, Material and methods, Results, Discussion,  Acknowledgements and Refer­ ences) should not be numbered.  Do not use more than three levels of headings. Manuscripts should not exceed 20 pages including figures and tables. If the article describes new taxa, type material must be deposited in a public institution. Authors are advised to consult recent issues of the journal and follow its conventions.

ABC vol 33-1  

Instructions to authors in Catalan Spanish and English

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you