Page 1

 


‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪ :‬آ‪ .‬د ‪ .‬آواﻧﺴﻴﺎن‬

‫زﻧﺪهﺧﻮاري‬ ‫)ﺧﺎمﺧﻮاري(‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ‬ ‫ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم‬

‫»ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ«‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻬﺮان‪1355-‬‬ ‫ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ‪ :‬اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ رﺣﻴﻤﻲ‬ ‫ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ -1390‬ﺑﺠﻨﻮرد‬ ‫‪Abootaleb.rahimi@gmail.com  ‬‬ ‫‪http://fruitarian.blogfa.com  ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬


‫آﻏﺎز ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ در ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري‪ ،‬ﻧﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري‬ ‫ﻣﺮگ ﺑﺮ »ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ«‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﺬاي ﺑﻲﺟﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ‪ ،‬ﻏﺬاي ﺟﺎندار ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ‪.‬‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﮔﻤﺮاه در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﻲﭘﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﭘﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻮاد ﺣﻴﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺣﺘﻴﺎج دارد در ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺳﻮزاﻧﺪ و آن را‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﺳﻤﻲ و ﺑﻴﻤﺎريزا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻞ ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﺷﺘﻬﺎي ﻛﺎذب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺮاي ﻣﻮاد‬ ‫ﺳﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﺎ ﺧﺘﻢ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﻳﻚ ﻋﺼﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ آﻏﺎز زﻧﺪهﺧﻮاري ﻳﻚ ﻋﺼﺮ ﻣﺒﺎرك ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﻋﺼﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﭘﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻋﺼﺮ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺮد‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻴـﺮي ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳـﻴﺪ و‬ ‫اﻳﻦ ﭘﻴﺮي ﻛﻲ ﻣﻲرﺳﺪ؟ ‪ 200‬ﻳﺎ ‪ 300‬ﺳﺎل ﺑﻌﺪ؟ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻧﻤﻮﻧﻪي آن ﻫﻨﻮز دﻳﺪه ﻧﺸﺪه‪.‬‬ ‫دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك و دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪاي »ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ« و »ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ« ﻣﻲﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤﺪن« ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺎ آﺗﺶ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲآﻳﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬أ‬ ‫‪ ‬‬


‫ورزﺷﻜﺎران ﻋﺰﻳﺰ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درس ﻏﻠﻂ آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً »ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ« ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻧﻴﺮو و اﻧﺮژي ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺮژي ﺷﻤﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد و ﺑﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﻛـﻪ ورزش ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ارﮔﺎنﻫﺎي ﺷﻤﺎ را زودﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮده ﺷـﻤﺎ را ﻣﺠﺒـﻮر‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ در ﺣﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ‪ ،‬در ‪ 30-35‬ﺳﺎﻟﮕﻲ‪ ،‬از ورزش دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺑﺎ ارﮔﺎنﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده‬ ‫ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ دارد ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً ﻏﺬاي ﻣ‪‬ـﺮده را ﻛﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ‪ ،‬ﺑـﺪن ﺧـﻮد را از ﺳ‪‬ـﻤﻮم و‬ ‫ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ ﻧﺠﺎت داده‪ ،‬ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻋﻀﻼت ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ‬ ‫ﻧﻴﺮوي ﺗﺎزه وارد ﻣﻴﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاﻳﺰ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاران ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ورزش ﻧﻴﺮوي ﺟﺴﻤﻲ و ﻓﻜﺮي ﺧﻮد را ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗﻲ‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻜﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﺷﻮد‪) ،‬ﺗﺎ ‪ 100‬ﻳﺎ ‪ 120‬ﺳﺎل و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ( روز ﺑـﻪ روز‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪.‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﺗﺎﻛﺴﻲ و اﺗﻮﺑﻮس ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﭘﻴﺎده راه ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ و زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ‬ ‫ﻣﻲرﺳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺟﻮاﻧﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧـﻮار ﺑـﺮاي‬ ‫ده دﻗﻴﻘﻪ راه‪ ،‬ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﺘﻈﺎر اﺗﻮﺑﻮس ﻣﻲاﻳﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺮم ﺑﺮ آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ب‬ ‫‪ ‬‬


‫‪ ‬ﻫﺪف ﻣﺎ‬ ‫‪ ‬ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎمﺧﻮاران‬

‫‪1‬‬

‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺳﺎزد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻲﻧﻘﺺ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي دﻗﻴـﻖ‪ ،‬ﻣـﻮاد ﺧـﺎم‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪي روي زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺶ ﺧﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪي ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻏﺬاي ﺧـﺎم ﻳﻌﻨـﻲ ﻏـﺬاي زﻧـﺪهي ﮔﻴـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راز ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ در ﮔﻴﺎﻫﻲ و زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻏﺬا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ آﺗﺶ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪي دﻳﮕﺮ ﻛُﺸـﺘﻪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻀﺮ و ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬آﺗﺶ ﻛﻠﻴﻪي ﻣـﻮادي را‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺣﺘﻴﺎج دارد در ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺳﻮزاﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ اﺻﻮﻻً ﺧﻮراك ﭘﺨﺘـﻪ ﻏـﺬا ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬ﻣـﻮاد‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺨﺘﻪ و ﺧﺎﻣﺶ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ و ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻢ اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷـﺖﺧـﻮار ﻧﻴﺴـﺖ و ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮار ﻫـﻢ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻧﺴﺎن زﻧﺪهﺧﻮار اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺷﻜﻢ را ﺑﻴﻬﻮده ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ را اﺷﻐﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬اﺷﺘﻬﺎ را ﺑﻨﺪ ﻣﻲآورد‪ ،‬اﺣﺴـﺎس ﺳـﻴﺮي‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﻌﺎل ﺑﺪن ﻏﺬا ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲآورد‪ ،‬ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده در ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻲﺷﻤﺎري ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد‪ .‬از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻏﺪهﻫـﺎ‬ ‫از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ از ﻛﺎر ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ارﮔﺎنﻫﺎي ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛـﺎر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺷﺐ و روز ﻣﺒﺎرزه ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را از ﺑﺪن دور ﺳﺎزﻧﺪ‪  .‬‬ ‫اﺳﻬﺎل‪ ،‬اﺳﺘﻔﺮاغ‪ ،‬ﺑﻲاﺷﺘﻬﺎﻳﻲ‪ ،‬درد‪ ،‬ﭼﺮك‪ ،‬ﺟﻮش‪ ،‬ﺑﻠﻘﻢ‪ ،‬ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﺗﺐ و ﻏﻴﺮه ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺒﺎرزهي ارﮔـﺎنﻫﺎﺳـﺖ‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﺳﻤﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﺨﺘﻪﺧﻮار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻫﺮ روز وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬ﻫـﻴﭻ ﻣﻮﺟـﻮد‬ ‫زﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از آنﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ رﻧﺞ ﻧﻤﻲﺑﺮد‪  .‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزهي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ارﮔﺎنﻫﺎ را ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫـﺮ وﺳـﻴﻠﻪاي ﻛـﻪ ﺷـﺪه‪،‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻛُﺸﻨﺪه ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻳﻢ ﻣﺎﻧﻊ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺸﻮﻳﻢ‪ ،‬ﺟﻠﻮي آنﻫﺎ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﺧﻨﺜﻲ ﻛﻨـﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﺧﺎم ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را از ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪهي ﺧـﻮراك ﭘﺨﺘـﻪ و‬ ‫ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﻬﺎل ﭘﺎك ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻮهي ﺧﺎم او را ﺿﺮر ﻣـﻲزﻧـﺪ ﻣﺼـﺮف آن را ﻗـﺪﻏﻦ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪" 1 ‬ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎمﺧﻮاران" و اﺷﻌﺎري ﻛﻪ از ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ در اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺎسﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺻﻞ ﻛﺘـﺎب )ﭼـﺎپ ‪ (1355‬ﻧﺒـﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﺪم اﻳﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب اﺻﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻢ‪) -.‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ ‬ج‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻛﻨﻮن وﺿﻊ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺻﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻫﻤﻪي ﭘﺨﺘـﻪﺧـﻮاران از آن رﻧـﺞ‬ ‫ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ و ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن‬ ‫ﻧﻔﻮذ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ارﮔﺎنﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ اﮔﺮ ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻲﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪن در زﻳﺮ ﺑـﺎر‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﭘﺎي در ﻣﻲآﻣﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﻴﭽﺎره ارﮔﺎنﻫﺎي ﮔﺮﺳﻨﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎرزهي ﺧـﻮد‬ ‫اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺪن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺠﻬﺰﻧﺪ و وﻇﻴﻔﻪي ارﮔﺎنﻫﺎ را در ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻓﻘـﻂ از‬ ‫ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻤﺒﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎ و ﻣﺒـﺎرزهي داﺋﻤـﻲ آنﻫـﺎ ‪ ،‬ارﮔـﺎنﻫـﺎ ﺑـﻪ زودي‬ ‫ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻴﻠﻲ زودﺗﺮ از ﻣﻮﻗﻊ‪ ،‬از ﻛﺎر ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤـﻪي ﭘﺨﺘـﻪﺧـﻮاران از ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و از‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً آن ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻳﺎ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬـﻮر ﻛـﻪ در ﺿـﻴﺎﻓﺖﻫـﺎ و ﺑﺎﻧﻜـﺖﻫـﺎ »ﻟﺬﻳـﺬﺗﺮﻳﻦ«‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎ را ﻣﻲﺧﻮرد و ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪي ﻗﻠﺒﻲ دﭼﺎر ﻣﻲﺷﻮد از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲﻣﻴﺮد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻗﻠﺐ او از ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﻌﺎل و‬ ‫زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن آﻟﻮده ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و ﺳﻤﻲ از ﻛﺎر ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪ .‬‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و داروﻫﺎي‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ و ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ارﮔﺎنﻫﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ارﮔـﺎنﻫـﺎ‬ ‫ﺳﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﺠﻬﺰ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞِ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪي اﺳﺎﺳﻲ ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ و ﺑﻲﻧﻈﻤﻲﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﺧﺎمﺧﻮار ﻣﻲﺷﻮد‪  .‬‬ ‫ﭘﺲ اﺳﻬﺎل‪ ،‬اﺳﺘﻔﺮاغ‪ ،‬درد‪ ،‬ورم و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻪي ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل ﺑﻴﻤـﺎري ﺗﺼـﻮر‬ ‫ﻛﺮده و ﺑﺎ ﻫﺰاران اﺳﺎﻣﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺘﺎبﻫﺎ را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎي ﺷـﻔﺎﺑﺨﺶ‬ ‫ارﮔﺎنﻫﺎﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺻﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻌﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺷﺐ و روز وارد ﺑﺪن ﭘﺨﺘـﻪﺧﻮارﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاري اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﻫﺰاران ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ارﮔﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫داﺋﻤﺎً ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻧﺰد ﺧﺎمﺧﻮران ﺗﺎزه وارد‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ اﻳـﻦ دﻓﻌـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع ﻣـﺎدهي ﻣﻀـﺮ از ﺑﻴـﺮون وارد ﺑـﺪن‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ و ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎي دراز در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﻞ ﺷﺪه و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣـﻲﮔـﺮدد‪.‬‬ ‫ﻧﺰد ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاران اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد و روز ﺑﻪ روز ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه آنﻫﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮگ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﻪي ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲﺷﻮد و‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻧﻪ در ﺑﺪن ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ از ﺑﻴﺮون وارد ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺑـﺪﻳﻦ‬ ‫ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر رﺳﻴﺪهاﻧﺪ دوﺑﺎره ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﻴﺮي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ در ‪ 300‬ﻳـﺎ ‪400‬‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻓﺮا ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺨﺘﻪﺧﻮران ﻛـﻪ ‪ 160‬ﻳـﺎ ‪ 180‬ﺳـﺎل‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲرﺳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺑﺎ اﺳﺎﻣﻲ ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮه در ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻏﻠﻂ و ﭘﻮچ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬

‫‪ ‬د‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﻤﻪي ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﺧﺎم ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارﻧﺪ؛ آنﻫﺎ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻳـﻚ از آنﻫـﺎ داراي ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﻧﻮع ﻣﻮادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺣﺘﻴﺎج دارد‪ .‬آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻛﻢ و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ زﻳﺎد ﻧﺪارﻧﺪ زﻳـﺮا ﺑـﺎ ﺣﺴـﺎبﻫـﺎي دﻗﻴـﻖ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻫﻤﻪي ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﭼﻴﺰي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑـﺪن ﺑـﻪ‬ ‫آن اﺣﺘﻴﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻳﻢ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻏﻠﻂ و ﻣﺘﻀﺎد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﻣـﺎ ﻓﻘـﻂ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ‪ ،‬ﺣﺴﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آب و ﻫﻮا و ﺧﺎك و اﺷﻌﻪي ﺧﻮرﺷﻴﺪ در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻋﻈـﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌـﺖ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد را ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲداﻧﻴﻢ و ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻳﻤﺎن را ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ و ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻫﺰاران اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ‬ ‫در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ‪ ،‬ﺣﺘﻲ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎاُﻣﻴﺪ و ﻣ‪‬ﺮدﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ‪ ،‬از روزي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ و داروﻫـﺎ را‬ ‫ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻃﺒﺎﺑﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آن ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل‬ ‫در راه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم را از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ؟ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در‬ ‫اﻳﻦ راه ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺎ ﺧﺎمﺧﻮران ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهاﻳﻢ و ﺑﺎ راه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪهاﻳﻢ‪ .‬ﻣـﺎ ﺣﺎﺿـﺮﻳﻢ در ﻫـﺮ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ و در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺎ ﻣﺪارك اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﺛﺒـﻮت ﺑﺮﺳـﺎﻧﻴﻢ و ﻫﻤـﻪي ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن‬ ‫اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻴﻢ‪  .‬‬ ‫ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎمﺧﻮران در ﻋﻠﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻗﺘﺼﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻚ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻧﺎداﻧﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻫﺪف ﻣﻘﺪس اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻮش ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﻣﻠـﺖﻫـﺎ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ و آنﻫـﺎ را دﻋـﻮت ﻛﻨـﺪ ﺑـﺮاي رﻳﺸـﻪﻛـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻦ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﻗﺪمﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮدارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻻزم اﺳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﻮد‪  :‬‬ ‫‪ .1‬ﻏﺬاي ﺧﺎم ﮔﻴﺎﻫﻲ‪ ،‬ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻏﺬاي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ .2‬ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاري و ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاري ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻀﺮ اﻋﻼم ﮔﺮدد‪  .‬‬ ‫‪ .3‬ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد و ﺗﻐﺬﻳﻪي ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ‬ ‫و ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻋﻮض ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ .4‬ﻣﺼﺮف ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ و ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺷﻜﺮ‪ ،‬ﭼﺎي‪ ،‬ﻗﻬـﻮه‪ ،‬ﻛﺎﻛـﺎﺋﻮ‪ ،‬ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲﺟـﺎت و ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻓﺮآوردهﻫﺎي آرد ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد‪  .‬‬ ‫‪ .5‬از ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺧﻮدداري ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ .6‬ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮدن ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺪﻏﻦ ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ .7‬ﻋﺎدت دادن ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ .8‬ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺮدم‪ ،‬آب ﭼﺸﻤﻪي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪون ﻛُﻠُﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪  .‬‬ ‫‪ .9‬ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ‪ ،‬ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰيﺟﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ارﮔﺎﻧﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ‬ ‫آورده ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ .10‬ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن ﻫﻮاي آﻟﻮدهي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﻚ راه اﺳﺎﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد‪  .‬‬

‫‪ ‬ه‬ ‫‪ ‬‬


‫‪ .11‬ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﺠﺎري ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺮاي داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ‬ ‫ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻮن ﻣﻨﺒـﻊ ﺳـﻼﻣﺘﻲ و اﻧـﺮژي ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‬ ‫ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد و ﻣﻨﻊ ﮔﺮدد‪ .‬‬ ‫‪ .12‬ﭼﻮن ﺧﺎمﺧﻮراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎﺳـﺖ‪ ،‬ﻟـﺬا ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺎمﺧـﻮران از‬ ‫واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺟﺒﺎري ﻣﻌﺎف ﮔﺮدﻧﺪ‪  .‬‬ ‫‪ .13‬زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد و آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاري ﻏﻴـﺮ ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋـﻼم و ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد‪  .‬‬ ‫‪ ‬آرﺷﺎوﻳﺮ د‪‬ر آواﻧﺴﻴﺎن‬ ‫ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺧﺎمﺧﻮاري‬

‫ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎمﺧﻮارن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻫﻢ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را از ﺷﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ‪ :‬ﻣﻴﺪان ﺳﻨﺎﻳﻲ‪ -‬ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻛﺎﻣﻜﺎر ﭘﻼك ‪2‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻫﻤﻪ روز روزه رﻓﺘﻦ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﻧﻤﺎز ﻛﺮدن‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺞ ﻧﻤﻮدن‪ ،‬ﺳﻔﺮ ﺣﺠﺎز ﻛﺮدن‬

‫ز ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﭘﺎي رﻓﺘﻦ‬

‫دو ﻟﺐ از ﺑﺮاي ﻟﺒﻴﻚ‪ ،‬ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎز ﻛﺮدن‬

‫ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺪ و ﻣﺴﺎﺟﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻜﺎف ﺟﺴﺘﻦ‬

‫ز ﻣﻨﺎﻫﻲ و ﻣﻼﻫﻲ‪ ،‬ﻫﻤﻪ اﺣﺘﺮاز ﻛﺮدن‬

‫ﺷﺐ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ﻧﺨﻔﺘﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺪاي راز ﮔﻔﺘﻦ‬

‫ز وﺟﻮد ﺑﻲﻧﻴﺎزش‪ ،‬ﻃﻠﺐ ﻧﻴﺎز ﻛﺮدن‬

‫ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ ﻛﻪ آن را‪ ،‬ﺛﻤﺮ آن ﻗﺪر ﻧﺒﺎﺷﺪ‬

‫ﻛﻪ ﺑﻪ روي ﻧﺎاُﻣﻴﺪي‪ ،‬در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎز ﻛﺮدن‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎﻳﻲ‬

‫‪ ‬و‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ‬

‫ﻋﻨﻮان‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‪1 .............................................................................................................................................................................................................................‬‬ ‫زﻧﺪه ﺧﻮاري‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ‪5 ........................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻛﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‪6 .......................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺑﺎره ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ روي آنﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻛﺸﻴﺪ ‪9 ....‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاري ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ ‪13  .......................................................................................................................................................................‬‬ ‫زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻤﺮاه ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻻﺑﺮاﺗﻮار‪ ‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪15  ................................................................................................. .‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪي داﺧﻞ ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‪19  ......................................................‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤﺪن« ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد ‪22  ..‬‬ ‫ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮض و ﻣﺮگ‪ -‬ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ‪24  ........................................................................................‬‬ ‫ﺑﺪن اﺻﻠﻲ و ﺑﺪن دروﻏﻲ ‪25  ............................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ؟‪31  .......................................................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ‪43  .........................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻗﺪﻏﻦ ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‪51  .............................................................................................................................‬‬ ‫زﻳﺴﺖ ﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺳﻴﺎه را ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻔﻴﺪ را ﺳﻴﺎه ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ ‪57.................................................................................................................................‬‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑﺎ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ ‪63  ..........................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و رد ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪68  ...............................................................................................................................................‬‬ ‫آﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﻳﺎ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن؟ ‪70  ......................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪ روي ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻲدﻫﺪ ‪74  .............................................................................................................................................................................‬‬ ‫از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟ ‪76  ......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﻌﻀﻲ از اﺷﺨﺎص ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ ‪79  ............................................................................................‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮران اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ‪84  ....................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ دﻧﻴﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ ﺑﺴﺎزد ‪91  ...................................................................‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻳﻚ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ‪95  .....................................................................................................................‬‬ ‫در ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺪهﺧﻮاري ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﺎكﺳﺮﺷﺖ و روﺷﻨﻔﻜﺮ اﻳﺮاﻧﻲ رل ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪98  .....................................................................................‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﺠﺎت ﺑﺸﺮ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد ‪101  ..........‬‬

‫‪ ‬ز‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭘﺰﺷﻜﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﻲ و اﻧﺴﺎندوﺳﺘﻲ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪102 .........................................................................................................‬‬ ‫ﻫﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار در ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل او را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪104  .......................................................‬‬ ‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮم ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ را ﺣﻞ ﻛﺮده‪ ،‬ﺷﻴﻄﺎن را از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺮون راﻧﺪ ‪106  ...................‬‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ‪107  .................................................................................................................‬‬ ‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ در ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻄﺎن اداره ﻣﻲﺷﻮد ‪109  ....................................................................................‬‬ ‫ﺑﺮاي ﮔﺮگ ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮن آن را ﻋﻮض ﻧﻤﻮد ‪111  .....................................................................................................................‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﺑﺪون ﻏﺼﻪ و رﻧﺞ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪113  ........................................................‬‬ ‫اوﻟﻴﻦ اﻧﻌﻜﺎس زﻧﺪهﺧﻮاري در اﻳﺮان ‪114  ...........................................................................................................................................................................‬‬ ‫اﻧﻌﻜﺎس زﻧﺪهﺧﻮاري در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ‪118  .........................................................................................................................................................‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻲﻛﻨﺪ ‪119  ............................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮد ‪125  ........................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺠﺪد در اﻳﺮان ‪128  .......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺮوان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ ‪140  ...................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﮔﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ‪143  ...................................................................................................................‬‬ ‫از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري و ﺗﺸﻮﻳﻖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ‪145  ...........................................................................................................‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي ﺷﻮروي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ‪170  .....................................................................................................‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭼﻄﻮر ﺑﺨﻮرﻧﺪ؟ ‪196  ...........................................................................................................................................................‬‬

‫‪ ‬ح‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﮋدهي ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﻲ را ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻪ ﮔﻮش ﻳـﻚ اﻧﺴـﺎن‬ ‫رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﻢ‪ .‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ و راه ﻧﺠـﺎت از‬ ‫آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و دارو ﻧـﺪارد‪ .‬اﮔـﺮ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺸـﻘﺎب‬ ‫ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮد اﺑﺪاً ﺑﻴﻤﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺴﺘﻴﺪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻴﻠﻲ زود‬ ‫ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و دهﻫﺎ ﻫﺰار اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن‬ ‫دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج« ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﻻﺧﺮه وزارت ﺑﻬﺪاري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را رﺳﻤﺎً ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﺘـﺎب‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ دوازده زﺑﺎن ﻫﻨﺪي ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﮋدهي ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪي ﻣـﺮدم‬ ‫ﻫﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬در آﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺐ و ﺟـﻮش ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه و ﻫـﺮ آن‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از آنﺟﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﻲ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد‪ .‬ﻣﺪارك اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ را در آﺧﺮ ﻛﺘﺎب در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺟﺰوهي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﭼﻨﺪان ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒـﻮد‪ .‬در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدم ﻳﻚ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺧﻮب ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺮا از ارﻣﻨﻲ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪم‪ .‬ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﺗﺎزه اﺳﺖ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﻜﺲ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮدم ﺷﻨﻴﺪهاﻧـﺪ‪ ،‬ﻫـﺮ‬ ‫ﻛﺴﻲ را ﻛﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻜﺮ ﻣﺮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮدم ﺑﻴـﺎن ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺜـﺎل‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻛﺮه‪ ،‬ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣـﺮغ ﻧﺨﻮرﻳـﺪ آنﻫـﺎ »ﻧﺨﻮرﻳـﺪ« را »ﺑﺨﻮرﻳـﺪ«‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﺰاران ﺑﺎر از دﻫﺎن ﻫﻤـﻪي داﻧﺸـﻤﻨﺪان و ﭘﺰﺷـﻜﺎن »ﺑﺨﻮرﻳـﺪ« ﺷـﻨﻴﺪهاﻧـﺪ و ﺧﻴـﺎل‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ »دﻳﻮاﻧﻪ« ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع »ﻏﺬاﻫﺎي ارزﻧﺪه« را ﻧﺨﻮرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﺧﻮدم در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﺰرگ ﺷﺪه و در ﻣﺪرﺳﻪي اراﻣﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﻮدهام ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي دوﻟﺘﻲ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬ﺳﻮاد ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﻓﻘﻂ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻪ در ﺗﻬﺮان ﺳﻜﻮﻧﺖ دارم ﻛﻤﻲ ﺧﻮاﻧـﺪن‬ ‫و ﺣﺮف زدن ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام‪ .‬ﻧﺎﭼﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮوف ارﻣﻨﻲ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ روي‬ ‫ﻛﺎﻏﺬ آورده و ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻢ دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬در اﻳﻦ ﻛﺎر آﻗﺎي دﻳﻨﻴﺎر ﺧﺴﺮوﻳﺎﻧﻲ‪ ،‬اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺻﺪارت و ﭼﻨﺪ ﻧﻔـﺮ‬ ‫دوﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ و در اﻳﻦ اواﺧﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻨﺪه ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺸﻜﺮات ﺧـﻮد را‬ ‫ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﭼﻨﺎنﭼﻪ در اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب اﻳﺮادﻫـﺎي دﺳـﺘﻮري‬ ‫ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺎد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم در ﭼﺎپ دوم اﻳﻦ اﻳﺮادﻫﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳـﺎزم و ﻛﺘـﺎب ﺑـﺰرگﺗـﺮي‬

‫‪ 1‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻫﻤﻪي ﻃﺒﻘـﺎت‬ ‫ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﻮدﻛﺎن زﻧﺪهﺧﻮار در ﭘﺮورﺷﮕﺎه »ﻧﺎﻧﺴﻲ آﻧﺎزاﺑﻠﺮ« )اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎي ﺳﺎﺑﻖ( ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪي ‪ 194‬رﺟﻮع ﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ 2‬‬ ‫‪ ‬‬


‫آرﺷﺎوﻳﺮ د‪‬ر آواﻧﺴﻴﺎن‪ ،‬ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬار ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻪ ‪ 19‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔـﻮر رﺳـﻴﺪه ﺑـﻮد‪ ،‬اﻛﻨـﻮن ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري از ﻫﻤﻪي ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﺳﻦ ‪ 75‬ﺳﺎﻟﮕﻲ‪ ،‬ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﻳﻚ ﺟﻮان‪ ،‬ﺷـﺐ و‬ ‫روز زﺣﻤﺖ ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺼﺮف ﺧـﻮراكﻫـﺎي‬ ‫ﭘﺨﺘﻪ )ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه( و داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 3‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪي اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪهي دﻧﻴﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺟﻨﮓ و آدمﻛﺸﻲ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﺧﺎمﺧﻮار ﻛﺎﻣـﻞ ﻗـﺮن‬ ‫ﺑﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮد در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ‪ ،‬آﻧﺎﻫﻴﺪ‪ ،‬دﺧﺘﺮ ‪ 20‬ﺳﺎﻟﻪي آواﻧﺴﻴﺎن ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮراك ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮاد ﺑﻲﺟﺎن و ﺑﻴﻤﺎريزا ﻧﺰده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 4‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻧﺪهﺧﻮاري‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ‬

‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻠﻞ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﺎرهي واﻗﻌﻲ آنﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي »ﭘﺨﺘﻪ« )ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه(‪ ،‬داروﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد از ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﺒﻚ و ﭼﻪ ﺳـﻨﮕﻴﻦ‬ ‫ﻳﺎ »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج« ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﺷﻔﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﺎج ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ ﺧـﻮردﻧﻲﻫـﺎي »ﺧـﺎم« ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎدهي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و‬ ‫ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ را در ﺑﺮ دارد‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻒ آﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهي روي زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧـﺪه و ﺑـﺪون ﭘﺰﺷـﻚ‪،‬‬ ‫دارو و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻬﺼﺪ ﺳﺎل )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺘﺎب ﻣﻘـﺪس(‬ ‫رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد »ﭘﺨﺘﻪ«‪ ،‬ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺳﻔﻨﺎك رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫـﺰاران‬ ‫ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﻃﺒﺦ ﺷﺪه را ﻏﺬاي واﻗﻌﻲ ﺑﺸﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي »ﭘﺨﺘﻪ« ﻫﻴﭻ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آﺗﺶ ﻛﻠﻴﻪي ﺧﻮاص ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه‬ ‫ﻣﻲﻛُﺸﺪ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎدهي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 5‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﻛﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻛﻪ ﺑﺸﺮ را آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﮔﻮارا و ﺑﺪون ﻋﻴـﺐ‬ ‫و ﻧﻘﺺ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از اﻧﻮاع ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ »ﺧﺎم« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑـﺰرگ‬ ‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻛﻪ از ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪي ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﭘﺨﺘـﻪ و‬ ‫ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﺎرﺗﻲ اﻧﺠﺎم داده ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از‬ ‫ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺪن ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ‪ ،‬ﺷﺘﺮ‪ ،‬ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن‬ ‫اﻧﺪازه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﺣﺘﻴﺎج دارد‪ .‬آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﻮن‪ ،‬اﺳﺘﺨﻮان‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬رﻳﻪ و ﻛﺒﺪ را دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻗﺸﻨﮓ و ﻋﻈـﻴﻢاﻟﺠﺜـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ زراﻓـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﺑـﺮگ‬ ‫درﺧﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺘﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻛﻠﻴﻪي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻮﻧﺠﻪ ﻣﻲﺧﻮرد و دﻳﮕﺮي ﻛﺎه ﺧﺸﻚ و آن دﻳﮕﺮي داﻧﻪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﻃﻮري ﻏﺬا آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﻫـﺮ ﻧـﻮع‬ ‫ﺧﻮردﻧﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ )»ﺧﺎم« و ﻧﺒﺎﺗﻲ( ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺧﻮردﻧﻲ ﺑﺮاي او ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ و ﺑـﻲﻧﻘـﺺ ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻟﺬﻳﺬﺗﺮﻳﻦ و ارزﻧﺪهﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت‪ ،‬ﺳـﺒﺰيﺟـﺎت‪،‬‬ ‫ﻏﻼت و ﻣﻴﻮهﺟﺎت ﺧﺸﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮدو‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﻓﻨﺪق‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ و ﻏﻴﺮه را از دﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت رﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺧـﻮد‬ ‫ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺪن ﺧـﻮد را ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻏﺬاﻫﺎي »ﭘﺨﺘﻪ« و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد ﻏﺬا آﻓﺮﻳﺪه و وﻗﺘﻲ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻧﺴـﺎن رﺳـﻴﺪه ﻋـﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧـﺪه و ﺣـﺎل ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻮاﻗﺺ ﻛﺎر ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن »ﻣﺘﻤﺪن« ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧ‪‬ﺮَد ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻧﺎدﻳﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻪ او ﺑﺎ اﺷﻌﻪي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﺪانﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ آﺗﺶ ﻣﻲﻛُﺸـﻨﺪ‬ ‫و ﻣﺤﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻧﺎﻗﺺ را ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬وﻟـﻲ ﺑﺎﻳـﺪ داﻧﺴـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﭘﺨﺘﻨﻲﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﻋﻢ از ﻧﺎن‪ ،‬ﺟﻮﺟﻪﻛﺒﺎب‪ ،‬ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب‪ ،‬ﺑﺎﻗﻼﭘﻠﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪي وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎ و‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲِ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ارزش ﻳﻚ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ را ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن آنﻫـﺎ ﻗـﺎدر‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﻣﺮدم اداﻣﻪي ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﻣـﺪﻳﻮن آن اﻧـﺪك‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ »ﭘﺨﺘﻦ« از اﺛﺮات آﺗﺶ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﻳﺎ آن ﻣﻘﺪار اﻧﺪك ﻣﻴـﻮه‬ ‫ﻳﺎ ﺳﺒﺰي ﻛﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻮردﻧﻲ ﻟﻮﻛﺲ و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎي »ﭘﺨﺘﻪ« و »ﺧﺎم« را داﺧﻞ ﮔﻴﻮﻣﻪ ﻣـﻲﮔـﺬارم؛ ﭼـﻮن »ﺧـﺎم« در‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺎم ﻧﻴﺴﺖ و »ﭘﺨﺘﻪ« در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻤﻪي ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﭙﺨﺘﻪ‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸـﺪه و‬ ‫ﻧﺎﻗﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺮدم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت زﻧﺪه را ﺧﺎم ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ‬ ‫اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﻠﻴﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ را از ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣـﻮاد ﺧـﺎم درﺳـﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ﺑـﺎ اﺷـﻌﻪ‬ ‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲﭘﺰد و ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺎده ﻛﺮده ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻣﻲﮔﺬارد‪ .‬ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫زﻧﺪه و ﻛﺎﻣﻞ را در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲﭘﺰﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ را ﺑـﺎ آﺗـﺶ ﻣـﻲﻛُﺸـﻨﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺳـﻮزاﻧﻨﺪ و ﻧـﺎﺑﻮد‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﭘﺰﻧﺪ و ﺑﺲ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه روي زﻣﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي‬ ‫زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻧﺴﺎن آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧـﺪارد‪ ،‬آنﻫـﺎ ﻫﻤﮕـﻲ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آنﻫﺎ زﻧﺪهﺧﻮارﻧﺪ‪ .‬آن ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻏـﺬاي زﻧـﺪه را روي آﺗـﺶ ﻣـﻲﮔﺬارﻧـﺪ و‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي آن را ﻣﻲﻛُﺸﻨﺪ و ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﺬا ﻧﻤـﻲﺧﻮرﻧـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮ ﻏـﺬا را ﻣـﻲﺧﻮرﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺴﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ؛ از اﻳﻦ رو ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻣ‪‬ﺮدهﺧـﻮار ﺧـﻮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﻣﻴـﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد ﺗـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫اﺷﺨﺎص از ﻛﺎر زﺷﺖ ﺧﻮد داﺋﻤﺎً آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻛﻪ در دﻛـﺎن‬ ‫ﻗﺼﺎﺑﻲ ﭘﻬﻠﻮي ﻫﻢ آوﻳﺰاﻧﻨﺪ ﺟﺴﺪ و ﻻﺷﻪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﺠﻴـﺐ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻻﺷـﻪي اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻣﺮدم روي آﺗﺶ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﻲﺧﻮرﻧـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي ﮔﻨـﺪم‪ ،‬ﺳـﻴﺐ‪،‬‬ ‫ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ و ﻏﻴﺮه را ﻧﻴﺰ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲﻛُﺸﻨﺪ و ﺑﻪ اﺟﺴﺎد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﻠﻤﺎي ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ درﺑﺎره ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲﺑﺮﻧـﺪ‬ ‫ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه و زﻳﺎنآور اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺗﻮﺳﻂ دارو ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺎدوﮔﺮي اﺳﺖ‪ ،‬ﺟـﺎدوﮔﺮيِ »ﻋﻠﻤـﻲ«‬ ‫ﻛﻪ زاﺋﻴﺪهي ﻋﺼﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا اﺛﺮ ﻫﺮ دارو ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻠـﺖ‬ ‫اﺻﻠﻲ ﻣﺮض ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺎدهي ﺳﻤﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دارو ﻓﻘﻂ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﺮض ﻛﺎري از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﻋﺎﻣﻪ دارو وﺳﻴﻠﻪاي ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎﺳﺖ‪ ،‬وﻟـﻲ‬ ‫در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻳﺪ آن را اُم‪‬اﻷﻣـﺮاض ﻧـﺎم ﻧﻬـﺎد‪ .‬ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻓﺰاﻳﺶ روزاﻓﺰون داروﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬اﻣـﺮاض روز‬ ‫ﺑﻪ روز زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧـﺪهي روي زﻣـﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻫﻤـﻪ‬ ‫دﭼﺎر اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ 7‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻳﻚ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ و ﺗﺄﺳﻒآوري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﻣﺼﻨﻮع و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧـﻮع ﻏـﺬاي‬ ‫ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﺎده را ﻃﻲ ﻗـﺮنﻫـﺎ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻮﻻً در ﺟﻬﺎن ﻣﺎدهاي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺑﺮاي ﻣﺪاواي اﻣـﺮاض ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ درﻣـﺎﻧﻲ داده‬ ‫و دارو ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳـﺎ ﺑـﺎ رژﻳـﻢﻫـﺎي ﺑﺨﺼﻮﺻـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎري را ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﺟﺘﻨـﺎب از ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﻜﺒﺎره ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 8‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل درﺑﺎرهي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و‬ ‫ﻏﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ روي آنﻫﺎ ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻛﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻠﻴﻪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﺧﻮاص ﻏـﺬاﻳﻲ اﻧـﻮاع ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‪ ،‬ﭼﺮﺑـﻲ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻂ و ﻓﺮﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺷﺘﺒﺎه در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ در آﻣـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ‪ 1‬ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ده ﻫـﺰار ﻧـﻮع ﻣـﻮاد‬ ‫اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻳﺎ در ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ را ﻛﻪ ﺑﺪن ﻳﻚ ﺣﻴﻮان اﺣﺘﻴﺎج دارد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ ده‬ ‫ﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﺗﻢﻫﺎي ﻻزﻣﻪ در اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻴﻮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺎﺑـﻪﺟـﺎ ﻧﻤـﻮدن‬ ‫اﻳﻦ اﺗﻢﻫﺎ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج دارد از آنﻫﺎ ﺑﺴﺎزد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﻴـﻮان‬ ‫ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﻲ ﻳﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را اﻧﺘﻈﺎر داﺷـﺖ‪ .‬از ﺧـﻮردﻧﻲﻫـﺎي‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺎزد‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪهي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در‬ ‫ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺴﺎزد وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻲرﺣﻢ و ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ اﺳﻢ ﭼﻨﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را روي ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻲآورﻧﺪ و ﻫﺰار رﻳﺎل از ﻣﺸـﺘﺮي‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺰار رﻳﺎل ﻫﻢ ﺑﺮاي داروﻓﺮوش ﺗﺪارك ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺣﻘـﻪﺑـﺎزي اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﻫﺰار رﻳﺎل اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻫﻮﻳﺞ و ﺳﺒﺰي‬ ‫ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻛﻠﻴﻪي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻋﻘﻴﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ C‬اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ داراي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ C‬ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ‪ B‬ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺨـﻮرد ﻛـﻪ داراي‬ ‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ B‬ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻏﻠﻂ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻲآورﻧﺪ و ﺑﻴﻬـﻮده‬ ‫ﻛﺎﻏﺬﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎري را ﺳﻴﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻏﻠﻂ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه را ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻃﻲ آﻧﻘﺪر ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‬ ‫و ﮔﻮشﻫﺎي ﻣﺮدم را ﭘﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﺳﻮاد و ﺑـﻲﺳـﻮادي روز و ﺷـﺐ ﻓﻘـﻂ از وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻛﺎﻟﺮي ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻋﻘﻴﺪهي ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻧﻤﻲﭘﺮﺳﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -1 ‬ﭼﻮن ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 9‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﺿﻊ از اﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳـﺪ اﻗـﻼً روزي ﺻـﺪﻫﺎ ﻧـﻮع ﮔﻴـﺎه ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑﺨﻮرﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﻄﻮريﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣـﻲﺑﻴﻨﻴـﺪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮع ﻏﺬا ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﺳﺐ‪ ،‬ﺷﺘﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻞ و زراﻓﻪ و ﻋﻤﻴﻘـﺎً‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ C‬ﺑﻌﺪ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺪن دﻳﮕﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ C‬ﻧﻤﻲﻣﺎﻧـﺪ و ﻳـﺎ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ ‪B‬‬ ‫دﻳﮕﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪ B‬ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺣﻴﻮان اﻳﻦ ﻫﻤـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ را در ﺟﻬـﺎز ﻫﺎﺿـﻤﻪي ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﻲﺷﻜﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ده ﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺧـﻮدش اﺣﺘﻴـﺎج‬ ‫دارد را از ﻧﻮ ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﺑﺎز ﻫﻢ واﺿﺢﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲِ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ده ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻮع‪ 1‬ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮد‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ اﻳﻦ ده ﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴـﻪ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻳـﻚ ﺳـﻴﺐ در‬ ‫ﻣﻲآورد و دﻓﻌﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﮕﻮر ﻳﺎ ﺑﺮگ ﻳﺎ ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﻳﺎ ﮔﻨـﺪم‬ ‫در ﻣﻲآورد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻫﻤﻪي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃـﻮري ﻗـﺮار داده ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در آنﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﺑﻮد‪ ،‬آن وﻗﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ‪ ،‬ﻳﻚ رﻧـﮓ و ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻃﻌـﻢ در‬ ‫ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬او ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﺗﺮﻛﻴﺐ آنﻫـﺎ را ﻋـﻮض‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻳﻮﻧﺠﻪ را ﻋﻮض ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑـﻪ‬ ‫وﺟﻮد ﻣﻲآورد‪ .‬از ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻳﻚ ﺷﺘﺮ‪ ،‬از ﻋﻠﻒﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ﻳﻚ ﻓﻴـﻞ‪ ،‬از ﺑـﺮگ درﺧﺘـﺎن ﻳـﻚ زراﻓـﻪ و از‬ ‫ﮔﻨﺪم ﻳﺎ ﺳﻴﺐ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻮﻧﺠﻪ‪ ،‬ﺳﻴﺐ‪ ،‬اﻧﮕﻮر‪ ،‬ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺐ‪ ،‬ﺷـﺘﺮ و ﻳـﺎ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ده ﻫﺰار ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺐ ﻳـﺎ ﮔﻨـﺪم زﻧـﺪه‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻛﻠﻴﻪي ﭘﺨﺘﻨﻲﻫﺎي ﺟﻬﺎن و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روي ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؛‬ ‫آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ و‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ 2‬و در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﺧﻮد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﺑﺪن ﻳـﻚ اﻧﺴـﺎن ﺑـﻪ ﭼـﻪ‬ ‫ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ )اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ( اﺣﺘﻴﺎج دارد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ ﻳﻜـﻲ‬ ‫ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ آﻧﻘﺪر ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺬاي ﻧﺎﻗﺺ اﺳـﺖ و‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ -1 ‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻮع ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲداﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2 ‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ روي آﺗﺶ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 10‬‬ ‫‪ ‬‬


‫در ﻣﻤﺎﻟﻚ »ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ« ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ )وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻏﻴﺮه( ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﺰاران و ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛﻠﻴـﻪي‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن اﺣﺘﻴﺎج دارد ﻛﺸﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑـﻪ‬ ‫ده ﻳﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﻮع ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻛﺎﻣـﻞ درﺳـﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠـﻪي اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﭼﻴﺴـﺖ؟‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻧﺴـﺎن‬ ‫را ﻛﻪ ﮔﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺪم زﻧﺪه را ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛُﺸﺘﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺎن ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ از اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« ﺑﭙﺮﺳﻴﻢ وﻗﺘﻲ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬اﺻﻠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن‬ ‫در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ دﻳﮕﺮ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ؟‬ ‫اﺻﻼً آنﻫﺎ ﭼﺮا ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪي ﻓﻼن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺑﺪن ﭼﻴﺴـﺖ؟ اﮔـﺮ ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ﻫـﻢ‬ ‫زﺣﻤﺖ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺣﺘﻲ ﻳﻚ درﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎ و وﻇﺎﻳﻒ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎ را ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ .‬وﻗﺘﻲ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪي آن در ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻌـﻴ‪‬ﻦ‬ ‫ﻣﻲرود و وﻇﻴﻔﻪي ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎن زﻧﺪه ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻨﺪم ﺟﻮاﻧـﻪ زده ﻳـﺎ آرد‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻧﺎن ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ آن ﭼﻨﺎن ﺧﺮاﺑﻜﺎريﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺰاران‬ ‫ﺳﺎل زﺣﻤﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﺧﺮاﺑﻜﺎريﻫﺎ را ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و داروﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ و ﻳـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺎره ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻟﺬا اﺻﻮﻻً آن ﺧﻮراﻛﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬاي واﻗﻌﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد‬ ‫زﻧﺪه ﺑﻮده ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ و داراي ﻫﻤﺎن ده ﻫﺰار ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪي ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴـﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ‬ ‫زﻧﺪه از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﻴـﻞ ﺑـﺪن و آﻣـﺎدﮔﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺷﻮد‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺪن ﻣﺎ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻧﻔﻮذ و اﺛﺮ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ راه ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و آن وﻗﺖ ﻣﻴﻞ ﻣﺎ راﻫﻨﻤـﺎي ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ‬ ‫راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﭼﻘﺪر و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ‪ ،1‬ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ و ﻏﻴﺮه دارﻳﻢ دﻟﻴﻞ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺪن ﻣﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي دارد ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دروﻧﻲ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪي ﻣﺎ در اﻳـﻦ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 1 ‬ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺎمﮔﻴﺎﻫﺨﻮاران از ﺧﻮردن ﻋﺴﻞ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎي آن از ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬اﻧﺠﻴﺮ و ‪ ...‬اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪)– .‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 11‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﺮاي ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﻗﻨﺪي دارد‪ .‬ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪي دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻞ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲآﻳـﺪ‬ ‫ﻗﺪري ﮔﺮدو‪ ،‬ﺳﻴﺐ‪ ،‬ﺗﺮﺑﭽﻪ ﻳﺎ ﭘﻴﺎز ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪي ﻣـﺎ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﺷـﻜﺎﻓﺘﻦ و‬ ‫ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده ﺑـﺎ ﻣﻴـﻞ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪه ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺨـﻮرد ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻴﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﺳﻴﮕﺎر ﻳﺎ ﺗﺮﻳﺎك دارد ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه‬ ‫او ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮردن ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﮔﻮﺷﺖدار و ﭼﺮﺑﻲدار دارد ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده در ﺑﺪن ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲِ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺘﻨﻮع‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﻫﻤﮕـﻲ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﭼﻴـﺰ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ دارد‪ ،‬وﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي ﻏﺬاﻫﺎي زﻧﺪهي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻇـﺎﻫﺮاً ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔـﺎوت وﻟـﻲ ﺑﺎﻃﻨـﺎً ﻳـﻚ‬ ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﺰهﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ ﻣﺎ ذاﺋﻘﻪ داده اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﺎدت دارد ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﻮرد‪ ،‬ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪي او ﻋﺎدت ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺎﻳﻊﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ در وﺿﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ‬ ‫از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻏﺬا ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺧﻮردن ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏـﺬا ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ ،‬ﺟﻬـﺎز‬ ‫ﻫﺎﺿﻤﻪي او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻋﺎدت ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻏﺬا ﻣﺎﻳﻊﻫﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر او‬ ‫ﻣﻲﮔﺬارد ﺗﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺨﻮرد و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺣﺘﻴـﺎج ﺑـﺪن ﺧـﻮد را ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع از ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي »ﭘﺨﺘﻪ« و »ﻣﻘﻮي« ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 12‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاري ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻧﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺣﻴﻮانﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻒ ﻣﻲﺧﻮرد‪ ،‬دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﺑﺮگ درﺧﺖ‪ ،‬ﺳﻮﻣﻲ داﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﺧﺎر و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪ .‬اﻳﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤـﻪ آنﻫـﺎ اﺳـﺎﻣﻲ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻒﺧﻮار‪ ،‬ﺑﺮگﺧﻮار‪ ،‬داﻧﻪﺧﻮار ‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار‪ ،‬ﻫﻤﻪﺟﻮرﺧﻮار و ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳـﻦﻫـﺎ ‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺘـﺎً‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهي روي زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎهﺧﻮار ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهي ﺟﻮراﺟﻮر ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻫﺰاران ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي‬ ‫ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻧﺰد ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ و‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ و ﺧﻮﺷﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ را ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﻪي ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲﭘﺰد و درﺳﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺖ‬ ‫ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨـﺪر‪ ،‬دارو و ﺻـﺪﻫﺎ ﻧـﻮع ﭼﻴﺰﻫـﺎي‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫از زﻣﺎنﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺪﻳﻢ در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻴﺎب ﻣـﻲﺷـﺪ ﺑﻌﻀـﻲ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﻋﺎدت ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮان ﻛﻮچ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻏﺬا ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀـﻲ از ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻫـﻢ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي آنﻫﺎ ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻏـﺬاﻳﻲ را‬ ‫ﻛﻪ آنﻫﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در ﺑﺪن ﺧﻮد ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ از آنﻫﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ رﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﺷﻜﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ‪ ‬اﻳﻦ ﺷﻜﺎر‪ ،‬ﻏـﺬاي ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﻋﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﻏﺬاي دﺳﺖ دوم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪي ﺧﻮد را از دﺳـﺖ داده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪهي اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺳﺎدهﻟﻮح آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭼﻪ‬ ‫زﻧﺪه و ﭼﻪ ﻣ‪‬ﺮده ﻏﺬاي ﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻏﺬا دﺳﺖ ﺳﻮم ﻣﻲﮔﺮدد دﻳﮕـﺮ از ارزش‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺣﻴﻮان دﻳﮕـﺮ‬ ‫ارزش ﻏﺬاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا در ﮔﻮﺷﺖ آنﻫﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي زﻳﺎد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺛـﺮش ﻓـﻮري ﻇـﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺮأت ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﺷﺖﺧـﻮار ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﮓ‪،‬‬ ‫ﮔﺮﺑﻪ‪ ،‬ﮔﺮگ‪ ،‬ﺷﻴﺮ و ﭘﻠﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ١ ‬اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟﻨﺎب آﻗﺎي آواﻧﺴﻴﺎن از ﺷﻴﻮهي ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻣﺮدم ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﭼﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻣﺜﻞ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ رﺣﻢ‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﺐ ﺣﺮف آﻗﺎي آواﻧﺴﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲﺧﻮرﻧـﺪ از ﺧـﻮردن ﮔﻮﺷـﺖ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪) -.‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 13‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاري ﺟﺎﻧﻮران ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗـﻮان ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﻤـﻮد‪ .‬دﺧﺘـﺮم‬ ‫آﻧﺎﻫﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﮓ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺸﻨﮓ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ دارد ﻛﻪ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑـﻪ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﻣـﻲﺧـﻮرﻳﻢ ﻋـﺎدﺗﺶ‬ ‫دادهاﻳﻢ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮراك او را ﻋﺴﻞ‪ ،‬ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ و ﺳﺎﻻدﻫﺎ و ﻣﻴـﻮهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺸـﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪي اﻳﻦﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه‪ ،‬ﭼﻮن در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺮم ﻫﻢ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺳﮓ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺎز و ﺗﺮﺑﭽﻪ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻓﺮاوان ﻣﻲﺧـﻮرد‪ .‬ﻣـﻮﻗﻌﻲ ﻛـﻪ او را ﺑﻴـﺮون ﺷـﻬﺮ ﻣـﻲﺑـﺮﻳﻢ در‬ ‫ﭼﻤﻦزارﻫﺎي ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﺑﺮه ﭼِﺮا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﮓ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﮓﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺷﺎداب و ﺑﺎ ﺣﺮارت و اﻧﺮژي اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﭘﻠﻨﮓ و ﮔﺮگ را ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺳﮓ ﺑﻪ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﻋﺎدت دﻫﻴﻢ ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻧﺴﻞ آنﻫﺎ ﺧﻮي درﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻨﺎر ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و ﻛﺎﻣﻼً رام ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آنﻫـﺎ را ﺑـﺎ‬ ‫ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺎﻃﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ ﮔـﺎو و ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ را ﺑـﻪ ﮔﻮﺷـﺖﺧـﻮاري‬ ‫ﻋﺎدت دﻫﻴﻢ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺎو‪ ،‬ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ‪ ،‬اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻒ ﻳﺎ ﻛﺎه ﻳﺎ ﺧﺎر‬ ‫ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ .‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﻴﻞ ﻓﺮاوان دارﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴﻮهﺟـﺎت‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮرﻳﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﺴﻲ از اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪ .‬ﻣـﺎ زور دارﻳـﻢ‪ ،‬اﺳـﻠﺤﻪ دارﻳـﻢ‪ ،‬ﺣـﻖ‬ ‫دارﻳﻢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آنﻫﺎ را از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮ آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﺒﺮﻳﻢ‪ ،‬روي آﺗﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ و ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺮاي ﺧﻮد و ﻋﺰﻳﺰاﻧﻤﺎن ﻫﺰاران ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ ﺟﻬﻨﻢ آن دﻧﻴﺎ را روي‬ ‫زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را در آن ﺑﺴﻮزاﻧﻴﻢ‪ .‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزه ﻛﻪ در ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر و ﻫـﺰاران‬ ‫ﻧﻮع ﻓﺴﺎد دﻳﮕﺮ ﻏﺮق ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺠﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﻼﻳﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﮔﺮ روزي ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻴﻔﺘﺪ؟ ﻣﺎ زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ دور ﻫﻢ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﻢ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲﻫﺎ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻳﻜﺒﺎره رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 14‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻤﺮاه ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺼﻮر‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻠﻴﻪي ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ :‬اوﻟﻲ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع آب‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬دوﻣﻲ ﺳـﻠﻮﻟﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻀـﻢ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد و از ﺑـﺪن دﻓـﻊ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺳﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﻏﺬاي ﺧﺎﻟﺺ و ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ده ﻫﺰار ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻓـﺮض ﺷـﺪه‪ .‬ﻓـﺮق ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻒ و ﮔﻨﺪم ﻳﺎ ﺑﺎدام اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻒ از ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﻏﺬا ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و‬ ‫ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪي ﺣﻴﻮان ﻃﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻋﻠﻒ در ﻣﻌﺪهي ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬آن‬ ‫را ﻧﺸﺨﻮار ﻛﺮده ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺳﻠﻮﻟﺰ را دﻓﻊ ﻣﻲﻛﻨـﺪ و ﻣﻘـﺪار ﻛـﻢ ﻏـﺬا را از آن ﺑﻴـﺮون ﻣـﻲﻛﺸـﺪ‪ ،‬وﻟـﻲ‬ ‫ﺑﺮﻋﻜﺲ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ از ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻏﺬاي ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺸﺖ از آنﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤﺪن« اﻳﻦ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ را ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺗﻬﻴﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺧـﻮد ﻣـﻲﺳـﻮزاﻧﻨﺪ و‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﻳـﻮاﻧﮕﻲ ﻣﺤـﺾ اﺳـﺖ‪ .‬اﻧﺴـﺎن در ﻣـﻮرد‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﺘﻲ ﻋﻘﻞ ﻳﻚ ﻣﻮرﭼﻪ را ﻫﻢ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻮرﭼﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﻴﻮهﺟﺎت را ﺑﺎ ﺗﻴﺰآب و ﮔﻮﮔﺮد ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺮم ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮد‪ .‬ﻛﺮم ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه ﺧﻮردﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﻛﺮم راه ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻧﺴـﺎن‬ ‫آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت را ﻣﺴﻤﻮم ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪي ﻛـﻮد‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﻮل زﻳﺎدي ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وﻟﻲ در ﻋﻮض ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻓﺪاي ﻛﻤﻴﺖ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳـﻤﻲ را وارد ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺧﻄﺮﻧﺎك از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ از ﻛﺸﻒ ﻋﻠﺖ آنﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻲﻛﻮﺷـﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺟﺪﻳﺪ آنﻫﺎ را ﭼﺎره ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي زﻳﺎدي ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ آنﻫـﺎ ﻫﺮﭼـﻪ ﺟﻠـﻮﺗﺮ‬ ‫ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ داﻧﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎﻳﻲ‬ ‫رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻗﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻳﺸﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ داﻧﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ‪ ،‬آن وﻗﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﻛﺮد‬ ‫ﻛﻪ اﻳﺸﺎن واﻗﻌﺎً ﭼﻴﺰي ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﻳﺎ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 15‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻲﺷﻤﺎري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ اﺣﺘﻴـﺎج دارد ﻛـﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﻘﺪار آن را زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن »ﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ« و ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ را ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻼن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻼن ﻗﺪر وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻓﻼن ﻗﺪر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ‪ ،‬ﻓـﻼن ﻗـﺪر ﻛـﺎﻟﺮي و ﻏﻴـﺮه‬ ‫اﺳﺖ! اﻛﻨﻮن ﻣﻦ از اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻧﻤﻲﭘﺮﺳﻢ ﻛﻪ در ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺴﺖ‪ ،‬ﭼـﻮن آنﻫـﺎ‬ ‫ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﻮد ﭼﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در آن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﻛﻪ از اﻳـﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻳـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه ﻻزم دارد ﻛـﺪام ﻳﻜـﻲ در آن وﺟـﻮد‬ ‫ﻧﺪارد؟ آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑـﺎن ﻓـﻼن ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻴﺴـﺖ؟ اﻟﺒﺘـﻪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮن در آن ﻫﻤﻪي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻛـﺪام ﻛـﻢ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬زﻳـﺮا آن ﺧـﺎر ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺷﺘﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬آن ﻛﺎري ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي ﭘﺨﺘﻨﻲﻫـﺎي دﻧﻴـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲدﻫـﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﻪ ﻣـﻲﺑﻴﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن واﻗﻌـﺎً ﭼـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ و از ﺑﺎﻃﻦ آنﻫﺎ اﺑﺪاً ﺧﺒﺮي ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .1‬ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫ﺟﻠﻮي اﺳﺐ ﻛﺎه ﺧﺸﻚ ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺎه ﻓﻼن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﻣـﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ‬ ‫ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻣﻮشﻫﺎ و ﺧﺮﮔﻮشﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑـﺪن ﻣـﻮش‬ ‫و ﺧﺮﮔﻮش ﺑﺎ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪارد و ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺣﺎﺻﻠﻪ را روي اﻧﺴـﺎن ﻋﻤﻠـﻲ ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ‪ .‬ﭘـﺲ ﭼـﺮا آن‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﻧﺰد اﺳﺐ‪ ،‬ﺷﺘﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻞ و زراﻓﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬روي اﻧﺴﺎن ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺑﺪن‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻮش از ﺑﺪن اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ ﻛﺎه و ﺧﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎ ﺑﺮگ درﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞﺗـﺮ از‬ ‫ﮔﻨﺪم ﻳﺎ ﮔﺮدو ﻳﺎ اﻧﮕﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ آﻳﺎ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺧـﻮد ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ و اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧـﻮد را ﻗﺒـﻮل‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي زودرس ﺑﺸﺮ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن در ﻧﺘﻴﺠـﻪي‬ ‫اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪد‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در دﻧﻴﺎي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﻤـﻲﻣﻴـﺮد و ﻫﻤـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫واﺳﻄﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨـﺪ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬ ‫ﮔﻨﺎه ﻛﻠﻴﻪي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار اﺳﺎﺳﺎً در ﺟﺎي ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣـﻲﭘﺮدازﻧـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺗﻠﻒ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻫﻤﻴﺸـﻪ‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﺮﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻳـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ اﺳـﺖ و ﺳـﺎده و‬ ‫راﻳﮕﺎن! وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺮان اﺳﺖ و ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ‪" :‬ﺗﻮ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎر ﺧﻮدي و ﺑﺲ ‪ //‬ﭘﺮﺳﻨﺪت ار ز ﻣﻘﺼﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻲ؟" ‪) -‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 16‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻋﻠﻢ ﻓﻀﺎﻧﻮردي آﻳﺎ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺎه و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و ﺳـﺘﺎرﮔﺎن‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ‪» :‬ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺑﺮوﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻔﻴﻨﻪﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻣـﺎه و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺧـﻮد را‬ ‫ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ؟« زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻜﺮش را ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫـﺮ‬ ‫ﻳﻚ از اﺗﻢﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺘﺎره و ﺧﻮرﺷﻴﺪ رﻳﺰ‪ 1‬وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﺗـﺶ ﻣﺘﻼﺷـﻲ ﻣـﻲﮔـﺮدد و‬ ‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻔﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﻣـﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﺳـﺘﺎرﮔﺎن‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻳﺎ آرد ﺳﺒﻮسدار ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻧﺎن روزاﻧﻪي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺸﻮد‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻤﺎم ﻛﻮﺷﺶﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﻏﻠـﻂ‪ ‬ﻓﻌﻠـﻲ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺴـﺌﻮل ﻓﻘـﻂ اﻳـﻦ ﻛـﺎر را در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﻮردن ﻧﺎن زﻧﺪه را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺎه‬ ‫درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺳـﺎده و اﻧﺴـﺎﻧﻲ را اﻧﺠـﺎم ﻧﺪﻫﻨـﺪ ﻣﻌﻠـﻮم‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ و ﺑﺲ‪ .‬اﮔﺮ آنﻫﺎ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻨﺪم زﻧـﺪه را‬ ‫ﺧﻮرد ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮم آنﻫﺎ را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻔﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻣﻲﺧـﻮرم‬ ‫و اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘﺎي ﭼﻮﺑﻪي دار ﻫﻢ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮم ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﮕﺬارم‪ .2‬ﻫﺮ ﻛﺲ‬ ‫ﺑﻪ ارزش زﻧﺪهﺧﻮاري ﭘﻲ ﺑﺒﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻣﺜﻞ ﻣﻦ رﻓﺘـﺎر ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد و ﻓﻘـﻂ ﺑـﻲاﻃﻼﻋـﻲ ﻣـﺮدم اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﭘﺪران ﺧﻮد را ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﺠﺮي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻨﺎﻫﻜﺎران واﻗﻌﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺟﺰء اﻳﻦ ﮔﺮوه داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑـﺮﻋﻜﺲ‬ ‫آنﻫﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ دور از ﺗﻤﺪن و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻠﻢ در آﻏﻮش ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داروﻫـﺎي‬ ‫ﺳﻤﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻘﺪر ﻋﻤﺮ آنﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗـﺮ‬ ‫و ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﻣﻲﺑﻮد اﮔﺮ اﻳﺸﺎن از ﺻﺪﻣﺎت ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻛﻨﺎر ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫روزي در ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدم‪ .‬ﺳﺨﻨﺮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ ﺑـﻮد‪ .‬او‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ‪» :‬آﻣﺎر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪي ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮ از ﺳـﻜﺘﻪي ﻗﻠﺒـﻲ ﺗﻠـﻒ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ «.‬وﻗﺘﻲ ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ »آنﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻗﺘـﻲ ﺧﻮدﺷـﺎن از ﻫﻤـﻪ‬ ‫زودﺗﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ زودﺗﺮ ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ« او در ﺟﻮاب ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ‪ » :‬ﭼﻮن ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑـﺮاي ﻋﻤـﺮ‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن‬ ‫‪ ٢ ‬ﻣﻮﻟﻮي‪" :‬ﮔﺮ ﺧﻮري ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ از ﻣﺄﻛﻮل ﻧﻮر ‪ //‬ﺧﺎك رﻳﺰي ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺎن ﺗﻨﻮر" ‪) -‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 17‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻗﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً آنﻫﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻴﻤـﺎران ﺑﻴـﺪار ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ «.‬ﻣـﻦ‬ ‫ﺣﺮﻓﻲ ﻧﻤﻲزﻧﻢ‪ ،‬ﺑﮕﺬار ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮدش از اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺧﻨﺪهآور ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺮاي ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺒﻮب ﺧﻮد ﻣﺮض در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ او ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ را ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻛﻪ اﻣﺮ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻜﺮده و از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ ﻛﺸـﺘﻦ ﻏـﺬاي‬ ‫زﻧﺪه از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 18‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪي داﺧﻞ ﻛﺮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و‬ ‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣـﻲﺳـﻮزد و از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲرود و ﻳـﺎ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه‪ ،‬ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﻔﺖﺧﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد و ﻣﻮﺟﺐ ﻳﻚ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﻲﻣﺼﺮف و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻲاﻃﻼع آن را ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي و ﻗﻮت ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻊآوري ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﺮضﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻠﺖ اﺳﺎﺳﻲ دارد و آن ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از وارد ﻛـﺮدن ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﺑﺪن از ﻗﺒﻴﻞ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ )زﻧﺪه ﻳﺎ ﻣ‪‬ﺮده(‪ ،‬داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﺨﺪر‪ ،‬ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ و ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬دﺧﺎﻧﻴﺎت‪ ،‬ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺟﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫اﺷﺘﻬﺎي ﻛﺎذب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻳﻚ ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬او ﺷـﻜﻢ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻛُﺸﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس ﺳﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ ﺑﺪن وي از ﻓﺮط ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ واﻗﻌﻲ ﻣﻲﻧﺎﻟﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪن ﻫﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار از دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺳﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ‪ .‬ﺧـﻮردن‬ ‫ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲﮔﺮدد ﺣﺎل آن ﻛﻪ ﺧـﻮردن ﻏـﺬاي‬ ‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣ‪‬ﺮده ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮان‪ ،‬ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﻔﺖﺧﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد و آنﻫﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪي‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت وزن اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ در ﻳـﻚ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲرﺳﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ آن را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان آن را ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﻲﭘﺮوراﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪ :‬ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ اﻋﻀـﺎي ﺑـﺪن از ﻳـﻚ‬ ‫ﻃﺮف و ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻲ در ﺑﺪن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﺘﺨﺼﺺِ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺠﻬـﺰ ﺧـﻮد‪ ،‬ﺧـﻮن را ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻧﻤـﻮده و‬ ‫ﺳ‪‬ﻤﻮم را ﺗﻮﺳﻂ ادرار از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻣﺮﻳﺾاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﺒﺪ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﺒﺪ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﻏﺪهﻫﺎ‪،‬‬ ‫اﻋﻀﺎء و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫‪ 19‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﻲﺷـﻮد‪ ،‬ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد‪ ،‬ﺗﻤـﺎم ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده را ﻛﻨـﺎر‬ ‫ﻣﻲﮔﺬارد و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬از روز اول ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﺑﺪن او از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣـﺮدن‬ ‫و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن او ﺣﻞ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ و از ﺑـﺪن ﺧـﺎرج ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ و در‬ ‫ﻋﻮض ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺪن ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ و‬ ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺪهﻫﺎ و ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺷـﺪن‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن در ﻋﺮض ﻣـﺪت ﻛﻤـﻲ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﻛﺪام »دارو« ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ را ﺑﻜﺸﺪ‪ ،‬ﺑﺪن را از ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨـﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮔﺮﺳﻨﻪ را ﺳﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ وﻗﺘﻲ از ﺟﻠﻮي داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ رد ﻣﻲﺷﻮم و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛـﻨﻢ ﻛـﻪ ﭼﻄـﻮر‬ ‫اﻳﻦ آدمﻫﺎي از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺻﻒ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ و ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻴﺐ داروﻓﺮوش ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ ﺗـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع‬ ‫ﺳﻢ ﺑﺨﺮﻧﺪ و ﺑﺪنﻫﺎي ﻣﺴﻤﻮم ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺴﻤﻮمﺗﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﻳﺎد ﺑﻜﺸﻢ و اﻳﻦ ﺑـﺪﺑﺨﺖﻫـﺎ‬ ‫را از ﺧﻄﺮات اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻲﺧﺮداﻧﻪ آﮔﺎه ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﻣـﻮزهﻫـﺎ را ﭘـﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﻞﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ وﺣﺸﺖ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﭼﻪ ﻧﻮع دﻳﻮاﻧﮕﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻲﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻃﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪﻫﺎي ﺑﺪن و ﺧﻮن و ادرار و ﻋﻜﺲﺑﺮداري و ﻏﻴﺮه و ﻏﻴـﺮه ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻴﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ و از ﻣﺮدم ﺳﺎدهﻟﻮح ﭘﻮل ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮچ و ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺷﻜﻞ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﻋﻠـﺖ‬ ‫دارد ﻛﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻋﻼج اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻄﻌﻲ دارد و آن ﻫﻢ زﻧﺪهﺧﻮاري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻒ آﺗﺶ‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻮاد زﻧﺪه و ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧـﻮد را ﻃـﻲ‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻏﺬاي ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺻﻮﻻً ﻏـﺬاي ﻛُﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫـﻴﭻ‬ ‫ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارد و ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛُﺸﺘﻪ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي آنﻫـﺎ در ﻣـﺪت ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ‬ ‫ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﻮادي زﻫﺮآﻟـﻮد ﻣﺒـﺪل‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎمِ ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻋﻠـﻒﺧـﻮار‪ ،‬ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﻮراكﻫـﺎي‬ ‫ﻧﺒﺎﺗﻲ را ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻌﻨﻲ از دﺳﺖ دوم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺮگ ﻳﻚ ﺑﺮه ﻛﺎﻣﻞ را زﻧـﺪه‬ ‫زﻧﺪه ﻣﻲﺧﻮرد ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﭼﻮن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷـﻜﺎر ﺧـﻮد را‬ ‫زﻧﺪه زﻧﺪه ﺑﺨﻮرد ﭘﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺮه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻫـﻴﭻ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻲارزش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ و آنﻫﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫـﺎ اﺛـﺮ ﻣـﻲﮔﺬارﻧـﺪ‪.‬‬

‫‪ 20‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ از ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ﺑﺎﻛﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ‬ ‫ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دﻧﻴﺎي زﻧﺪهﺧﻮاران ﺑﺤﺚ ﻣﻴﻜﺮوب ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 21‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﮔﺮ ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤﺪن« ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد‬ ‫ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤﺪن« ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي آﺗﺶ ﺟﺎﻫﻼﻧـﻪ‬ ‫ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﻨﺪ و از ﻛﻤﺒـﻮد ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن ﻛﻠﻴـﻪي‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ آنﻫﺎ از ﻏﺬاي ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻧﻜﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ و‬ ‫ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ رﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮاي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﺑـﺎور ﻧﻜﺮدﻧـﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻋﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮرد‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﻳـﻚ‬ ‫ﺧﻮﺷﻪ اﻧﮕﻮر و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از اﺛﺮات آﺗﺶ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ او را ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و‬ ‫زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد‪ .‬از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺲ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻢﺣﺠﻢ و ﻓﺸﺮدهاي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم از زﺣﻤﺎت‬ ‫»ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ« آﺳﻮده ﺑﺸﻮﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻧﻤـﻲﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻫﻤـﻴﻦ ﻓﻜـﺮ را ﻗـﺒﻼً ﻛـﺮده و ﻏـﺬاي ﻓﺸـﺮده و‬ ‫ﻛﻢﺣﺠﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﮔﺮدو و ﺑﺎدام ﺑﻪ آنﻫﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ از آنﻫﺎ را در‬ ‫ﺟﻴﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎم روز ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﻲ دﻧﺒﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺮود‪ .‬اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺼـﺮف ﺷـﻮد‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺮ اﻳﺮاﻧﻲ روزاﻧﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺰد ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺧﺮﻳﺪ ﻧﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ زن و ﻓﺮزﻧﺪان وي‬ ‫ﺳﻴﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺮﻳﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻧـﻴﻢ ﻛﻴﻠـﻮ ﻳﻌﻨـﻲ ﭼﻬـﺎر‬ ‫رﻳﺎل ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﻢ آﻧﺎن را ﺳﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺳﻼﻣﺘﻲ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗـﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﺎر ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم ﺑﺪان ﭘﻲ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪي ﻗﺤﻄـﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و‬ ‫ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ اﻋﻼن رﺳﻤﻲ از ﻃﺮف وزارت ﺑﻬﺪاري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﻪ ﻃﺒﺎﺧﻲ ﻳـﻚ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ در روزﮔﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷـﺪه در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و دژﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻋـﻮض ﻧـﺎن‪ ،‬ﮔﻨـﺪم ﺧـﺎم را‬ ‫ﺟﻴﺮهﺑﻨﺪي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺪت ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻘﺸﻪي دﻧﻴﺎي اﻣـﺮوزه‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮ در ﻣﻲآﻣﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻏﺬاي »ﭘﺨﺘﻪ« ﻧﺨﻮرﻳﻢ ﭘﺲ ﭼـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺨـﻮرﻳﻢ؟ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آنﻫـﺎ‬ ‫ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮراكﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧـﻮب‬

‫‪ 22‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛُﺸﺘﻪ و ﮔﺮمﮔﺮم روي ﻣﻴﺰ ﻣﻲآورﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﮔﺮم ﻧﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻪ ﻧﺎﻫﺎر و‬ ‫ﻧﻪ ﺷﺎم وﺟﻮد دارد‪ .‬وﻟﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ دارﻧﺪ واﻗﻌﺎً ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﻛﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻴﻠﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آنﻫـﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ اوﻻً ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻏﺬاي »ﭘﺨﺘﻪ« ﻫﻢ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻋﻢ از ﻣﻮرﭼﻪ ﺗﺎ اﺳﺐ و ﺷﺘﺮ و ﻓﻴﻞ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ .‬آن وﻗﺖ ﻣﻲﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﻮهﺟﺎت‬ ‫و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﻪ ارزﺷﻲ دارد‪» .‬ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن« ﻏـﺬاﻳﻲ ﻃـﻮري ﻣـﺮدم را‬ ‫دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎر و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﻣﺘﻀﺎدي از اﻧﻮاع اﻏﺬﻳﻪ و اﻃﻌﻤﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ دادهاﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از آن »ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن« ﻫﺴـﺘﻢ و از ﻣـﻦ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲدﻫﻢ از اﻳﻦ ﻗﺮار‪:‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮرد ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮس ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫـﺮ اﻧـﺪازهاي ﻛـﻪ اﺷـﺘﻬﺎي او اﺟـﺎزه‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات اﻋﻢ از ﻣﻮرﭼﻪ ﺗﺎ ﻓﻴﻞ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮق ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت‬ ‫ﺑﻴﭽﺎره ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻮع ﻏﺬاي ﺳﺎده ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ آدﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎي‬ ‫ﻓﺸﺮده‪ ،‬ارزﻧﺪه و ﻟﺬﻳﺬ ﺧﻮراك دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻃﺒﻴﻌﻲﺗﺮﻳﻦ ﻃﺮز ﻏﺬا ﺧﻮردن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه را زﻳﺮ دﻧـﺪان ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و‬ ‫ﺧﻮب ﺟﻮﻳﺪه ﺑﺎ آب دﻫﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻴﻢ و ﻓﺮو ﺑﺒﺮﻳﻢ‪ .‬وﻟﻲ اﮔﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ و وﻗـﺖ ﻛـﺎﻓﻲ‬ ‫دارﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﺧﻮشﻧﻤﺎ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﻨﺪان ﻋﻴﺒﻲ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ‬ ‫ﺳﺎﻻدﻫﺎ را ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺎزه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﺑﺎ آب دﻫﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺗـﺎﺑﻊ ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﭼﻮن ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺧـﻮب و ﺑـﺪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ دارﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻓﺸﺮدﮔﻲ و ﻏﻴﺮ ﻓﺸﺮدﮔﻲ ﺑﻴﻦ‬ ‫آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﺎدي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت و ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت ﻓـﺮاﻫﻢ آورد‪،‬‬ ‫آنﻫﺎ را ﺧُﺮد ﻳﺎ ﭼﺮخ ﻳﺎ رﻧﺪه ﻛﺮده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﺎﻳﺪ و روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و آﺑﻠﻴﻤﻮ ﻳﺎ زﻋﻔﺮان ﻳﺎ ﻫﻞ ﺑﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺑﺨﻮرد‪ .‬ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﻬﻴﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﻨﻴﺪه و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣـﻲﺷـﻨﻮد‪ ،‬ﻣـﺜﻼً ﻓـﻼن ﻏـﺬا‬ ‫داراي ﻓﻼن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﺑﺮاي ﻓﻼن ﻣﺮض ﺧـﻮب اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛﻨـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦﻫـﺎ‬ ‫اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه و ﺣﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻀﺮ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﻢ ﺑﺒﺮﻳﻢ‪ .‬ﻓﻘـﻂ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻴﺮوي ﻛﺮد و از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪي ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻣﺎده ﻛﺮده اﺳـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪ 23‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮض و ﻣﺮگ‪ ،‬ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ و‬ ‫ﻃﻮل ﻋﻤﺮ‬

‫ﺑﺸﺮ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺘﺐ درﻣﺎﻧﻲ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻛﻠﻴـﻪي ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﺲ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﻫﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه اﺳﺖ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ و ﺧـﺪادادي‬ ‫اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻲﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ وي را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ و‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻛﻠﻴﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﺗﻤﺎم ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻫﺮ ﻛﺸﻨﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن را ﺗـﺪرﻳﺠﺎً ﻣﺴـﻤﻮم ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﻣـﺮگ و ﻧـﺎﺑﻮدي‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ‪ .‬اوﻟﻲ ﻛﺎر ﺧﺪا و دوﻣﻲ ﻛﺎر ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺷـﻴﻄﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻲارزش و ﻣﻔﺖﺧﻮر ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و روي ﻗﻠﺐ‪ ،‬رﻳـﻪ‪ ،‬ﮔـﺮدن و ﺷـﻜﻢ آنﻫـﺎ ﻧﺸﺴـﺘﻪ و‬ ‫ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺎذب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺷـﻴﻄﺎن را ﻛُﺸـﺘﻪ و از‬ ‫ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺑﻪ ﭘﻴﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲﻣﻴﺮد‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﻛُﺸـﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آن ﻣﺎدري ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸـﻚ و ﻳـﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮕﻲِ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻧﻮزاد ﺧﻮد ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻳﺎ در‬ ‫ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮﺿﻲ ﺑﺸﻮد‪ ،‬از ﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺮض ﻣﺮگآور ﻓﺮق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي زﻧﺪﮔﻲِ ﻛﻮدك‪ ،‬او را ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻏـﺬاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎدران ﻣﻬﺮﺑﺎن در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻤـﻮده و ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﺮگآور دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧـﺪ و‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬا ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻣﺨﺘﺎرﻧﺪ وﻟﻲ آنﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﻮي ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻳﺤﺎً درك ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺮض‪ ،‬ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و ﻣﺮگ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ ﻏﺬاي زﻧـﺪهي‬ ‫ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺎط و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﻧﻘﺪر ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻟﺒﻨﻴﺎت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﺷـﻮد‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲ ﻣﺮدم اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮر ﻟﺒﻨﻴﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﺘﺮ از ﺿـﺮر ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﭼﺮﺑﻲدار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ 24‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺪن اﺻﻠﻲ و ﺑﺪن دروﻏﻲ‬

‫ﺑﺪن ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار از دو ﻧﻮع ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ :‬ﻳﺎﺧﺘﻪي اﺻﻠﻲ و ﻳﺎﺧﺘﻪي زاﺋﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﺧﺘﻪي اﺻﻠﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎي‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺒﭽﻴﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ‪ ،‬از‬ ‫ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻳﻚ ﻋـﺪه از آنﻫـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﻓﺮﻣـﺎن‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲﮔﻤﺎرﻧـﺪ و ﻋـﺪهاي دﻳﮕـﺮ را ﻛـﻪ ﻣﻀـﺮ و ﻇـﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻛُﺸﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﻲ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زاﺋﺪ آنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻨـﺪ‪ ،‬ﻗـﺎدر ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﻔﻴﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮﻳﺾاﻧﺪ و ﻧﺎﺗﻮان و ﻣﻔﺖﺧﻮر و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑـﺮاي‬ ‫ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲِ ﺑﺪن ﺑﻼ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي اﻳﻦ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫـﺎي زاﺋـﺪ را‬ ‫ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻣﻲﻧﺎﻣﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺪنﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد‪ .‬ﺑﺪن اﺻﻠﻲ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧـﺪه ﺑـﻪ‬ ‫وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻛﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻃﺒﺦ ﺷـﺪه و ﻣ‪‬ـﺮده ﺑـﻪ‬ ‫وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ دو ﺑﺪن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت در وﺟﻮد ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺲ ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ‬ ‫آنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫﺪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠـﺎم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﺑﺪون ﻏﺬا ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏـﺪهﻫـﺎ از ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻋﻀﺎء ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻟﺜﻪﻫﺎ ﻣﺘﻼﺷـﻲ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬دﻧﺪانﻫﺎ ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن ﺧﻮن ﺑﻴﺮون ﻣﻲرﻳﺰد و ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﻋﻼﺋﻢ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘـﻲ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺎﻣﻲ »ﻋﻠﻤـﻲ« اﺧﺘـﺮاع‬ ‫ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮيﺑﺮي‪ ،‬اﺳﻜﻮرﺑﻮت‪ ،‬ﺑﻼﮔﺮا و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻴﻢ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋـﺪ‬ ‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت دهﻫﺎ ﺳﺎل در ﺑﺪن ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه اﺳﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ‬

‫‪ 25‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮن ﻫﺠﻮم ﻣﻲآورﻧﺪ ﺗﺎ از راهﻫﺎي ادرار‪ ،‬ﻣـﺪﻓﻮع و ﻋـﺮق از ﺑـﺪن دﻓـﻊ‬ ‫ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮن اﻧﺴﺎن‪ ،‬از ﺳ‪‬ﻤﻮمِ ﺣﻞ ﺷﺪه و از ﻛﺜﺎﻓﺖ ﺟﺴﺪ‪ ‬ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زاﺋﺪ آﻟﻮده ﻣﻲﺷﻮد و ﻋﺪهي‬ ‫ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻔﻴﺪ و ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬آن ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ ﻛـﻪ از‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن وزن ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎق ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺑﺪن ﺧـﻮد ﺟﻤـﻊآوري‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬دهﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻲروﻧﺪ‪ ،‬ورزش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎﺳـﺎژ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﺣﻤـﺎم‬ ‫ﺑﺨﺎر ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ رژﻳﻢﻫﺎي ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺗﻦ در ﻣﻲدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻪﺑﺎزيﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻛﻴﻠﻮ از ﺑﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑـﻲارزش ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﻛـﻢ ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻤـﻲرﺳـﻨﺪ‪.‬‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻋﺮض ﻳﻜﻲ دو ﻣﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﻟﻌﺘﻨﻲ را ﭼﻨﺎن ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫و ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ دارد ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮاي او دﻟﺴﻮزي ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و از ﻫﻤـﻪ ﻃـﺮف‬ ‫اﺻﺮار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ او دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد‪ .‬وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺪهﺧـﻮاري‬ ‫ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮ از وزن ﺧﻮد ﻛﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﺑـﻲارزش ﺧـﻮد را ﺣـﻞ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻮن در ﻋﻮض‪ ،‬ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد اﻓﺰوده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ او در ﺣﻘﻴﻘـﺖ‬ ‫ﻻﻏﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً از ﺣﻤﺎﻟﻲ ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ‪ ‬ﺑـﻲﻣﺼـﺮف ﺧـﻼص‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻴﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻲﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎﻗﻲ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺟﺮاح ﻣﻲﺳـﭙﺎرﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ده ﻳـﺎ ﭘـﺎﻧﺰده ﻛﻴﻠـﻮ از اﻳـﻦ ﭘﻴـﻪﻫـﺎ و‬ ‫ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﺑﻲﻛﺎره را از ﺑﺪن آنﻫﺎ ﺑِﺒ‪‬ﺮد و ﻣﺜﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﻪ دور ﺑﻴﻨﺪازد و ﺟﺎي آن را ﺑﺪوزد ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮاً آنﻫـﺎ را‬ ‫ﺑﺎ اﻧﺪام ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﺳﺎزد‪ .‬آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ ﺧﻨـﺪهآوري ﻧﻴﺴـﺖ؟ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ روز‬ ‫ﭘﺮﺧﻮري اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻛﻴﻠﻮ از وزن ﺧﻮد ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ و اﻣـﺎ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ) در‬ ‫ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از آنﻫﺎ دارﻳﻢ( ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪهﺧﻮاري ﺻﺪ و ﺳﻲ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻛﻴﻠﻮ وزن داﺷﺘﻪاﻧـﺪ‬ ‫و ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﻮد را ﺳﺒﻚﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺷﺼـﺖ ﻫﻔﺘـﺎد ﻛﻴﻠـﻮ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺮﻳﺾ را از ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون راﻧﺪهاﻧﺪ و در ﻋﻮض ده ﭘﺎﻧﺰده ﻛﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﺧـﻮد‬ ‫اﻓﺰودهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﺎﻗﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻻﻏﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي ﺑـﻲارزش در‬ ‫ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ‪ .‬ﻧﺼﻒ و ﺣﺘﻲ دو ﺳﻮم ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ و ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﻧـﺎﺧﻦﻫـﺎي‬ ‫آنﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ از ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده آﻣﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﻳﺾ و ﺑﻲارزﺷﻨﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ارﮔﺎنﻫﺎي ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ از ﻛـﺎر ﻣـﻲاﻓﺘﻨـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎي‬ ‫ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ 26‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭼﺎق در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول زﻧﺪهﺧﻮاري ﻇﺎﻫﺮاً ﭼﻨﺎن ﻻﻏـﺮ ﻧﺸـﻮد ﻛـﻪ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺗﺮﺣﻢ و دﻟﺴﻮزي ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷـﺨﺺ ﻣﺰﺑـﻮر ﻳـﻚ زﻧـﺪهﺧـﻮار ﺣﻘﻴﻘـﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺻﺪ درﺻﺪ زﻧﺪهﺧـﻮار ﺑﺎﺷـﺪ ﻃـﻮﻟﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ روزي ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ و ﻣـﺮﻳﺾ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ وﻟـﻲ ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﺷـﺪن‬ ‫ﻋﻀﻼت و ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﻏﺪهﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﻌﺎل آنﻗﺪر اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﻗﻲ واﻗﻌـﻲ و ﺳـﻼﻣﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭼﺎﻗﻲ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺮض ﺑﮕﺮدد‪ .‬ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ و‬ ‫ﻫﻤﺴﺮم و ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻻﻏﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﻧﺎﻫﻴﺪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻻﻏﺮ ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫و ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﺷﺨﺎص »ﭼﺎق« ﻛﻪ ﺻﺪ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻛﻴﻠﻮ وزن دارﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آنﻫـﺎ در واﻗـﻊ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻻﻏﺮﻧﺪ‪ .‬آن ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از زﻧﺪهﺧﻮار ﺷﺪن ﺻﺪ و ﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮ وزن داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ زﻧـﺪهﺧـﻮاري‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻛﻴﻠﻮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ او در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺼﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻛﻴﻠـﻮ از ﮔﻮﺷـﺖﻫـﺎي‬ ‫زاﺋﺪ ﺧﻮد را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا در ﻣﺪت زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﺪن اﺻﻠﻲ او اﻗﻼً ﺑﻴﺴﺖ ﻛﻴﻠﻮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻـﻠﻲ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑـﺎز ﻫـﻢ ده ﻛﻴﻠـﻮ ﮔﻮﺷـﺖﻫـﺎي زاﺋـﺪ دارد ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ ﻛـﻪ اﻳـﻦ آﻗـﺎي ﺻـﺪ و ﺳـﻲ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ در واﻗﻊ ﻳﻚ اﺳﻜﻠﺖ ﭼﻬﻞ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ زﺣﻤﺖ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪه‪ ،‬ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﻲﻛـﺮده و‬ ‫ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻮد ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮده و ﭘﺮورش ﻣﻲداده ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗـﺮ ﺻـﺎﺣﺒﺶ را ﺧﻔـﻪ ﻛﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﻜﺸﺪ‪.‬‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻛﻴﻠﻮ وزن دارﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﻜﻠﺖﻫﺎي ﺑﻴﺴﺖ‬ ‫و ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻏﺼﻪ ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺣﺘﻲ آنﻫﺎ ﻛﻪ در ﺻﺪد زﻧﺪهﺧـﻮاري‬ ‫ﺑﺮ ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻻﻏﺮي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ زﻳﺮا در ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪهﺧـﻮاري ﺿـﻤﻦ ﺣـﻞ‬ ‫ﺷﺪن ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زاﺋﺪ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﻨـﺪ و ﺟـﺎي آنﻫـﺎ را ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ‪ .‬ﻧـﺰد اﺷـﺨﺎص‬ ‫»ﭼﺎق« ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زاﺋﺪ دو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو‪ ،‬ﺳـﻪ و ﺣﺘـﻲ ﭼﻬـﺎر ﻛﻴﻠـﻮ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ زاﺋﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬ﻧﺰد اﺷﺨﺎص‬ ‫ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﺪن از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي دروﻏﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺴﺎوي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ وزن ﺑﺪن آنﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺧﻴﻠﻲ ﻻﻏﺮ‬ ‫ﻛﻪ ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي زاﺋﺪ آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﺎﺧﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔﻮﺷـﺖ زاﺋـﺪ دو ﻛﻴﻠـﻮ‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ وزن ﺑﺪن اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻲرود‪ .‬ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ آنﻫﺎ ﻳﻲ ﻛـﻪ وزن ﺳـﻨﮕﻴﻦ‬ ‫دارﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ وزن ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآورﻧﺪ‪ ،‬اﻓﺮادي ﻛﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳـﻂ دارﻧـﺪ در وزﻧﺸـﺎن‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻻﻏﺮﻧﺪ وزن ﺑﺪﻧﺸﺎن روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در ﻣـﻮرد‬

‫‪ 27‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺷﺨﺎص ﺟﻮان ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪن دروﻏﻲ در آنﻫﺎ ﭘﺮورش ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷـﻮد‬ ‫و ﺣﺘﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ وزن ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺑﺪن اﺻﻠﻲ و ﺑﺪن‬ ‫دروﻏﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي زﺣﻤﺎت و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي »ﭘﺨﺘﻪ« ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﻲرود ﻧـﻪ‬ ‫اﻏﺮاق ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ و ﻧﻪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻗﺪم ﺗﺠﺎوز ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮلﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻛﻠﻴﻪي ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم ﭘﻮل ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﺮض‬ ‫ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺣﺮص و آز ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﭘﺮﺧﻮر ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﻢ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده در ﺑﺪن اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﺑﻲﺧﻮد ﻣﻲﺳﻮزد ﻛﻪ ﻧﺼﻒ اﻳﻦ آﺗﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﺳﺮد ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﮔﺮدد وﻧﺼﻒ دﻳﮕـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﻋﺮق از ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ در ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺧﻮد ﻣـﺮض ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫دزدي‪ ،‬دروﻏﮕﻮﻳﻲ‪ ،‬آدمﻛُﺸﻲ و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﻫﻤﻪ از اﻳﻦ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺳﺮ ﻣﻲزﻧﺪ‪ .‬او ﺧﻮد ﺷـﻴﻄﺎن اﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻧﺴﺎن را آﻟﺖ دﺳﺖ وﺳﻮﺳـﻪﻫـﺎي ﺷـﻴﻄﺎﻧﻲ ﺧـﻮد‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﻜﺸﻴﻢ و ﺟﻬﺎن را از ﻇﻠﻢ او ﻧﺠﺎت دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ داراي ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ وزنﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ده ﭘـﺎﻧﺰده ﻛﻴﻠـﻮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻫﺸﺘﺎد ﻧﻮد ﻛﻴﻠﻮ‪ .‬ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏـﻲ ﻧﻴـﺰ ﭘـﺮورش‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن وﺿﻊ ﻃﻮري ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮزادﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣـﻲآﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ در‬ ‫ﺳﻨﻴﻦ ﭼﻬﺎرده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ در وﺿﻊ ﭘﻴﺮي ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ زور ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺻﻮرتﻫﺎي آﻣﺎﺳﻴﺪه و ﭘﻒ ﻛﺮدهي ﻧﻮزادﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ و ﻳﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﻮلﭘﺮﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻋﻼﻣـﺖ ﺗﻨﺪرﺳـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﻣﺮض اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺧﻴﻠﻲ ﻻﻏﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻨﺪ از ﻣﺮدﻣﺎن »ﭼﺎق« ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﻧﺪ‪ .‬ﻧﺰد آنﻫﺎ ﺑﺪن دروﻏـﻲ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص در ﺻﺪ ﻳﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ ﺗﺎ اﻣﺮوز‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻫﻨﻮز ﺑﺪن دروﻏﻲ رﺷﺪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦﻫﺎ ﺳـﺨﺖ‬ ‫ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و ﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣـﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ از اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻏـﺬاﻫﺎي »ﻟﺬﻳـﺬ و‬ ‫ﺧﻮﺷﻤﺰه« ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻛﻪ از ﻋﻬﺪهي اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮآﻳﺪ و‬ ‫آنﻫﺎ را ﺑﺨﻮرد و ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬و ﭼﻮن ﺑﺪن اﺻﻠﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧـﻮردﻧﻲﻫـﺎي ﺑﻴﮕﺎﻧـﻪ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻧﺪارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را از ﺧﻮد دور ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ 28‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺷﺨﺎص از ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﺳﻮء ﻫﺎﺿـﻤﻪ‪ ،‬ﺑـﻲﻣﻴﻠـﻲ‪ ،‬دلدرد و ﻏﻴـﺮه ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲ ﻣﺮدم از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده را ﻗﻄـﻊ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ او را ﺑﺎ ﻏـﺬاﻫﺎي »ﻣﻘـﻮي«‬ ‫ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻮﺷﺶ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﺷﺨﺺ در ﻣﺒﺎرزهي ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺧﻮرد و اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ از دو راه ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ :‬ﻳﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘـﻲ و ﺳـﻮء ﻧﺘﻴﺠـﻪي‬ ‫داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨـﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﭽـﻪﻫـﺎي ﻣـﻦ( و ﻳـﺎ زﻳـﺮ ﻓﺸـﺎر ﭘـﻲ در ﭘـﻲ‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺠﺎورت ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺑﺪن دروﻏﻲ‪ ،‬ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر‪ ،‬ﻳﻚ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ‬ ‫ﺗﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي ﭘﺨﺘﻨﻲﻫـﺎي دﻧﻴـﺎ را ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﻠﻌﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻌﻨـﻲ ﭘـﺮورش ﺑـﺪن دروﻏـﻲ آﻏـﺎز‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﻳﺾ ﭼﺎق ﮔﺮدﻳﺪه‪ ،‬اﺷﺘﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده‪ ،‬ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻲﺧـﻮرد‬ ‫ﻫﻀﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻼﺻﻪ آنﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﭽﺎره ﺑﺪن اﺻﻠﻲ‪ ،‬اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ او ﺑﺎ ﭼﻪ ﻏﺬاي ﻧـﺎﭼﻴﺰي ﺣﻴـﺎت ﺧـﻮد را‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬در ﺷﮕﻔﺖ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﻳﻚ آﻗﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ زن و ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺶ وارد ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺳـﻲ‬ ‫ﭼﻬﻞ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﺮه را ﺑﻪ ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﻮﻻي ﻣﺰاﺣﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﭘﻴﺎز‬ ‫و ﺳﺒﺰي و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻤﻲ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ را ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺒﺎب ﺷﺪن از اﺛﺮات آﺗﺶ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑـﻪ در ﺑـﺮده‬ ‫اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ آنﻫﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ وﻗﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻚ آدم ﻓﻬﻤﻴﺪه دﻳﮕﺮ ﺧﺠﺎﻟـﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﺸـﻴﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﻤﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آن ﺳﻮ‪ ،‬از اﻳﻦ در ﺑﻪ آن در ﺑﺒﺮد‬ ‫و در ﺟﻠﻮي ﻣﺮدم ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﺎن‪ ،‬ﻛﺮه‪ ،‬ﭘﻠﻮ و ﭼﻠﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﻟﻌﻨﺘﻲ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬ﭼـﻮن اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻲارادﮔﻲ‪ ،‬ﻧﻔﻬﻤﻲ‪ ،‬ﺣﻤﺎﻗﺖ و ﺳﻔﺎﻫﺖ ﺷﺨﺺ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪» :‬زﻳﺎد ﻋﻤﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﻲﺧﻮرد‪ ،‬ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺨﻮرم و ﺑﻤﻴﺮم‪ «.‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺮف ﺑﻴﻬﻮدهﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻫﺎن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﺷـﺨﺎص از ﻓﻬـﻢ ﻛﺎﻣـﻞ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮕﺬارﻳﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺎزه‪،‬‬ ‫ﺑﻪ آدمﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ‪.‬‬ ‫از اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻲﻋﻘﻞ و ﺑﻲاراده ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ از »ﻟﺬت« ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب دﺳـﺖ ﺑﺮدارﻳـﺪ و‬ ‫ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻛﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻧﻮزادان زﺑﺎنﺑﺴﺘﻪي ﺷﻤﺎ ﻫﻢ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺳـﻴﺮ‬

‫‪ 29‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺷﺪهاﻧﺪ؟ آﻳﺎ آنﻫﺎ ﻫﻢ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﻫﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﺧـﻮد را ﻓـﺪا‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﺧﻴﺮ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻛُﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﻟﺬت ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ از آنﻫﺎ ﻧﻔـﺮت دارﻧـﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺗـﺎ از ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ‪ ،‬از ﺳـﻼﻣﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺣﻖ دارﻳـﺪ آنﻫـﺎ را ﻣﺜـﻞ ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺪنﻫﺎي ﻋﺎﺟﺰ‪ ،‬ذﻟﻴﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﻜـﺮ و روح ﻇـﺎﻟﻢ و درﻧـﺪه و ﮔـﺮگﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺑـﺎر‬ ‫ﺑﻴﺎورﻳﺪ؟‬

‫‪ 30‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﭼﻄﻮر ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ؟‬

‫ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺎري از آنﻫـﺎ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎري ﺑﺮاي ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫـﺎي ﮔﻤـﺮاه ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪي اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﻲارزش را ﻋﻼﻣﺖ ﭼﺎﻗﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ‪ ،‬ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﻮده در ﻃﻮل‬ ‫ﻣﺪت دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻻﺑﻪﻻ روي ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﻔﺖ در ﻣﻲآﻳﻨـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎﻳﻲ از‬ ‫ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻘﺮس‪ ،‬ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‪ ،‬آرﺗﺮيﺗﻴﺲ‪ ،‬ﺳﻨﮓ ﻛﻠﻴﻪ و ﻏﻴـﺮه ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ‪ .‬از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ از‬ ‫ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲِ ﻋﻀﻮﻫﺎ و ﻏﺪهﻫﺎ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ وﻇﻴﻔـﻪي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ‬ ‫درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻄﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺷﺒﻴﻪ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪاري آﺷﻐﺎل ﺑﺮﻳـﺰد‪،‬‬ ‫اﻳﻦ آﺷﻐﺎل در ﻳﻚ ﺟﺎي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺟﺮﻳﺎن آب را ﻗﻄﻊ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬ﻫﻤـﻴﻦﻃـﻮر ﻫـﻢ ﺳ‪‬ـﻤﻮﻣﻲ را ﻛـﻪ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻧﻬﺎر و ﺷﺎم ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺧﻮد ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻣﺮﺗﺒـﺎً روي‬ ‫دﻳﻮارهي رگﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﺒﻘﻪ رﺳﻮب ﻛﺮده‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻗﻄﺮ آنﻫﺎ را ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺎ وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻﺧﺮه‬ ‫ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮگ را ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻣﻲداﻧﻨـﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ آب ﻳﻜﻲ دو ﺳﺒﺪ آﺷﻐﺎل ﻣﻲرﻳﺰد آﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن آب را ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآورد؟ وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤـﺎﻳﻢ ﻛـﻪ ﭼﻄـﻮر ﻣـﺮدمِ از‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﭘﻨﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻢﻫﺎ را ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪،‬‬ ‫وﺣﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﻫﺮ آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲﺷﻮم ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن آنﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﭘـﺲ‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﭼﻪ ﺟﻮان و ﭼﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﺎدام ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻈـﺎر‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻜﺘﻪي ﻗﻠﺒﻲ دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻢ دارد‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهي ﺳـﻠﻮلﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻋﻀـﻮﻫﺎي‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻠﺐ‪ ،‬رگﻫﺎ و ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ از ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻛﻪ‬ ‫ﺧﺎﺻﻴﺖ ارﺗﺠﺎﻋﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠـﺎم دﻫﻨـﺪ‪ .‬ﻗﻠـﺐ در ﻧﺘﻴﺠـﻪي ﺗﻨـﮓ‬ ‫ﺷﺪن رگﻫﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮن را ﺑﻪ دورﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑـﺪن ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ‪ .‬دﻳـﻮارهﻫـﺎي‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ رگﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً رگﻫﺎي ﻣﻐﺰ‪ ،‬زﻳﺮ ﻓﺸﺎر روزاﻓﺰون ﺧﻮن ﻃﺎﻗﺖ ﻧﻴﺎورده و ﻣﻲﺗﺮﻛﻨﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﻲ ﺧـﻮد‬

‫‪ 31‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﻠﺐ ﻫﻢ ﺗﺮك ﺑﺮ ﻣﻲدارد و ﻳﺎ درﻳﭽﻪﻫﺎي آن ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه از ﻛﺎر ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺘﻼﺷـﻲ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻫﻤﻪي اﻳﻦ اﺧـﺘﻼﻻت را‬ ‫ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي »ﻋﻠﻤﻲ« ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧـﻮن را رﻗﻴـﻖ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ رگﻫﺎ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮده آنﻫﺎ را ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ روز ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﻴﻒ را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﺧﻮد را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻛﻤﻲ ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮراكﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« و »ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ« ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔـﺎوت‬ ‫ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬روي ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺪاري ﺳﻢ ﺗﺎزه و روي ﭘﻮلﻫﺎي ﭘﺰﺷﻚ‬ ‫و داروﻓﺮوش ﻣﻘﺪاري ﭘﻮل ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻲآورﻳﻢ آن ﭘﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﭽﺎره ﺑﻴﻤـﺎران‬ ‫ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ روزﻧﺎﻣﻪي ﻛﻴﻬﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬از اﻳﻦ ﭘﻮلﻫـﺎ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺑﻪ ﺟﻴﺐ دﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻇـﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ و ﭘﺮده از روي اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﺑﻲرﺣﻤﺎﻧﻪي »ﻋﻠﻤﻲ« ﺑﺮ ﻣﻲداﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ راه ﺧﻮن در رگﻫﺎ ﺗﻨـﮓﺗـﺮ ﻣـﻲﮔـﺮدد ﻗﻠـﺐ‬ ‫اﺟﺒﺎراً ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻲرود‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﻧﺸـﺎن دﻫـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن او را ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده و او را »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ« ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﻢ ﻛﺸﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ رگﻫﺎ را ﺑـﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﺸﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﻗﻠﺐ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺴـﻤﺖ دﻳـﻮارهﻫـﺎي آن از ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬از ﭘﻤﭗ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮔﺸﺎد ﺷﺪه ﺣﺠﻤﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻲﺷﻮد‬ ‫و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﻛﺎر ﻧﻤﻲاﻓﺘﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺿﻌﻴﻒ ﭘﻤﭗ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن ﻳـﻚ ﻣﺮﺗﺒـﻪ از ﺣـﺪ‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷﻚ ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻳﻚ ﺳﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻒ اوﻟـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲﺑـﺮد‪،‬‬ ‫ﺳﻮراخﻫﺎي ﺗﻨﮓ ﺷﺪه ﻋﺮوق را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ را ﻣﺠﺒـﻮر ﻛﻨـﺪ آﺧـﺮﻳﻦ ﻧﻴـﺮوي ﺧـﻮد را‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﺧﻮن را از اﻳﻦ راه ﺗﻨﮓ ﻋﺒﻮر دﻫﺪ‪ .‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻ ﻣـﻲرود و ﭘﺰﺷـﻚ ﺑـﺎ وﺟـﺪان‬ ‫راﺣﺖ ﻣﺰد ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺳﻢِ ) »داروي« ( اوﻟﻲ را رگ ﮔﺸـﺎد ﻛﻨﻨـﺪه‪ 1‬و دوﻣـﻲ را رگ ﺗﻨـﮓ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪه‪ 2‬ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ‪ ،‬آنﻫﺎ ﺳ‪‬ﻤﻮم دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ارﮔﺎنﻫﺎي ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه را ﻛﻪ‬ ‫ﻛﻤﻲ آﻫﺴﺘﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻗﺪري اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮده‪ ،‬آنﻫﺎ را »ﺑﻴﺪار« ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺗﻨﺪﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم را »ﻧﻴـﺮو ﺑﺨـﺶ«‪ 3‬ﻧـﺎم ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ‪ ،‬درﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ ﺳـﻴﺨﻮﻧﻚ‬ ‫»ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ« ﺑﺮاي اﻻغ ﮔﺮﺳﻨﻪ و از ﺣﺎل اﻓﺘﺎده‪ .‬ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﭼﺎي و ﻗﻬـﻮه ﻧﻴـﺰ ﺟـﺰو اﻳـﻦ »داروﻫـﺎي‬ ‫ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ« ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﺎدوﮔﺮيﻫﺎي »ﻋﻠﻤﻲ« ﻣﻲﺗﻮان ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺘﺎب ﭘﺮ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪ ‐ Vasodilatatores ‬‬ ‫‪ ‐ Vasoconstrictores ‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ ‐ Tonique ‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪ 32‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪي دﻳﮕﺮ‪ :‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻀﻮ زاﺋﺪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﻲداﻧﻴـﺪ در ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻟﻮزﺗﻴﻦ ﻛﺎري اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﻔﻴﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﻮزﺗﻴﻦ‬ ‫را در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻗﺮار داده ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﻴﺰد و از ﺑﺪن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﻟﻮزﺗﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻢﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎي ﻳﺎﻏﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﭘﺰﺷﻚ ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻦ ﻋـﻮض اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آنﻫﺎ ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ و دﺷﻤﻦ اﺻﻠﻲ را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﺪ ﺧﻮد ﻟﻮزﺗﻴﻦ را ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دژﻫـﺎي دﻓـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﺪن اﺳﺖ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دور ﻣﻲاﻧﺪازد‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺷﻤﻦ آزاداﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻲﻛﺸﺪ و ﺧـﺮابﻛـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﺧﻮد را در ﻫﻤﻪي ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺰاران ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت‬ ‫ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎن ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺖ )ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ( ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ را‬ ‫ﻃﻮري ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ آدﻣﻲ را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳﺘﺨﻮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬دﻓﻌﻪي دﻳﮕﺮ دهﻫـﺎ ﻛﻴﻠـﻮ ﮔﻮﺷـﺖ‬ ‫ﺑﻲارزش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺪهي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻛﻢ و دﻓﻌﻪي دﻳﮕﺮ زﻳﺎد ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮدن اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت »داﻧﺸﻤﻨﺪان« ﻫﺰاران ﻛﺘﺎب ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺰاران ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﻫـﺰاران‬ ‫ﻫﻮرﻣﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛـﻪ اﮔـﺮ‬ ‫ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﺷﻮد ﻫﻤﻪي اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﺪن ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﺪ‪ ،‬او اﺻﻼً ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺧﻮد داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﺻـﺪ درﺻـﺪ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻴﺪهي ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ اﻳـﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ را ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻫﻤـﻪي ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ آنﻫﺎ را از »ﻟﺬت« اﻳﻦ ﺧﻮراكﻫﺎي »ﻟﺬﻳﺬ« و »ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ«‪ 1‬ﻣﺤﺮوم‬ ‫ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﻚ اﻧﺴﺎندوﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﺳﺮﻃﺎن راه ﺻـﺤﻴﺢ را در ﭘـﻴﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﻤﻮم‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮﺷـﻨﺎس« ﺑـﺮاي »ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﻮدن« ﻋﻠـﻞ‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر از دوﻟﺖﻫﺎ ﭘﻮل ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﭘـﻴﺶ ﺧﻮاﻧـﺪﻳﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ‪ 350‬ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻢ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻳﻜﻲ از دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎي‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺑﺪن دروﻏﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از اﻳﻦﻫﺎ در ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺮدم آن را ﭼﺎﻗﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دﻳﮕﺮي ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﻮدش اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫در آﻧﺠﺎ رﺷﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ ﺑﺮاي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‬

‫‪ 33‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺪن اﺻﻠﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻗﺪري ﻋﺎﺟﺰ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻠـﻮي رﺷـﺪ‬ ‫اﻳﻦ ﻫﻴﻮﻻ را ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻢ دهﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﭼﺎﻗﻲ ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻢ ﺳﻠﻮلﻫـﺎي ﻏـﺪهي ﺳـﺮﻃﺎﻧﻲ‪ ،‬ﮔﺮﺳـﻨﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا »زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن« و »داﻧﺸﻤﻨﺪان« اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده را ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨﺪ؟ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻓﺮﺿﻲ و ﺧﻴﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻧﻮع اﺳﺎﻣﻲ »ﻋﻠﻤﻲ« ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻘﺪري ﮔﻴﺞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻧﻤـﻲﺑﻴﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭼﻄـﻮر‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺧﻮد از ﻳﻚ ﻫﺴﺘﻪي ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻳﻚ درﺧﺖ ﻋﻈـﻴﻢ و از ذرات ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮﭘﻲ ﻣﻮﺟـﻮدات‬ ‫زﻧﺪهي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮ‪ ،‬ﻓﻴﻞ و اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﺣﺴﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ در ﻻﺑﺮاﺗـﻮار ﺧـﻮد در ﻋـﺮض‬ ‫ﻣﺪت ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫـﺎ‬ ‫در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﻮض ﭼﻨـﺪ ﻧـﻮع ﺳـﻢ ﻛُﺸـﻨﺪه ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﻪ رخ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻳـﻚ اﺷـﺘﺒﺎه ﺑـﺰرگ ﺑـﻪ وﺟـﻮد‬ ‫ﻣﻲآﻳﻨﺪ و اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ از ﺳـﻪ راه‬ ‫اﺻﻠﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده وارد ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬‬ ‫‪ .2‬ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ‪  .‬‬ ‫‪ .3‬ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ و ﺑﻲارزش در ﺑﺪن ﻛﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺴﺮي ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪  .‬‬ ‫ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻣﺰﺑﻮر در ﺑﺮوز ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﺳـﻤﻲ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي ﺑـﺪن ﻧﻔـﻮذ‬ ‫ﻧﻤﻮده ﺧﺮابﻛﺎريﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻓﻌﺎلِ ارﮔﺎنﻫﺎ ﻏﻴـﺮ‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ‪ ،‬ﻣﺰاﺣﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آنﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎي وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳـﻦ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎ‬ ‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪي ﻋﻈﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ اﻳـﻦ‬ ‫دﻧﻴﺎي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺎم دارد اداره ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﻋﺼﺎب ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﭼﻨـﺪ ﻣﺘـﺮ‬ ‫ﻃﻮل دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮق دﺳﺘﻮرات ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﻀﻼت ﻛﻪ از ﺧﺎﺻـﻴﺖ ارﺗﺠـﺎﻋﻲ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻋﻀﻼت را ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺪهﻫﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻳﻊﻫﺎ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ﻓﻨﺮﻳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ‬

‫‪ 34‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﻠﺐ را داﺋﻤﺎً در ﺣﺮﻛﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﻲدارﻧﺪ و ﻛﺎر ﻳﻚ ﭘﻤﭗ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي‬ ‫ﺧﻮد ﺧﻮن را ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﻣﻮاد ﻛﺜﻴﻒ و ﻣﻀـﺮ آن را ﺟﻤـﻊ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و از ﻃﺮﻳـﻖ ادرار دﻓـﻊ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي رﻳﻪ اﻛﺴﻴﮋن را از ﻫﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻫﻮاي ﻛﺜﻴﻒ را از ﺑـﺪن دور ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء ﻫﺮ ﻳﻜﻲ وﻇﻴﻔﻪي ﻣﺸﺨﺼﻲ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد‪ ،‬اﻧﺴﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ ﺑـﺪون‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻃﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﻳﻦ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد روي زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﺮ‬ ‫او ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ از ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺷﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﻧﺪهي ﻛﻮﭼﻚ دوﻳﺴﺖ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﻤﻪدﻳﻮاﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻲرﺳـﺪ‪ ،‬ﺧﻴـﺎل ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﭘﻴـﺮ ﺷـﺪه و ﻣـﺮگ‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ او ﻧﻴﺰ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ذرهﺑﻴﻨﻲ‪ ،‬ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ و ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻛﻠﻴﻪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ ﻳـﻚ‬ ‫ﺳﻠﻮل ﺳﺎده ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺮاي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ ﻛﺪام ﻣﻬﻨـﺪس زﺣﻤـﺖ‬ ‫ﻛﺸﻴﺪه و ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻬﻨﺪس اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ را‬ ‫ﻛﻪ او ﺑﺮاي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن‪ ،‬زﻧﺪه ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻤﺎﺷﺘﻦ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮده اﺳـﺖ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﻪي ﺧﻮرﺷﻴﺪ‪ ،‬آب‪ ،‬ﺧﺎك‪ ،‬رﻳﺸﻪ‪ ،‬ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻛـﺎﻣﻼً دﻗﻴـﻖ‪ 1‬ﻣﻄـﺎﺑﻖ اﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﻳﻚ ﻣﻴﻮه ﻳﺎ داﻧﻪي ﮔﻨﺪم ﺟـﺎ داده اﺳـﺖ‪ .‬ﻫـﻴﭻ آدم ﻋﺎﻗـﻞ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺟﺮﺋـﺖ ﻛﻨـﺪ ﺧ‪‬ـﺮد‬ ‫ﭘﺮوردﮔﺎر را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن را ﻏﺬا ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺎت ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻜﺎر‪ ،‬ﺳﺎده و ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪانِ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎسِ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻏـﺬاي‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻲﻧﻘﺼﻲ را ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮق ﺧﻮد در ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻣﺎده ﻣﻲﺳﺎزد و در دﺳـﺘﺮس‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﺬارد ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻨﻤﻮده‪ ،‬آن را ﻣﻲﻛُﺸﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗـﻼش ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ در ﻻﺑﺮاﺗﻮارﻫـﺎي ﺧـﻮد‬ ‫ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه ﺑﻜﻨﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻫﺰاران ﻧﻮع وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺑﻲﺷﻤﺎر دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ارﮔـﺎنﻫـﺎﻳﻲ را ﻛـﻪ از‬ ‫ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﻼﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺰهي ﻧﻮﺑﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ‪ .‬روزي ﻛﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺟـﺎﻳﺰهي‬ ‫ﻧﻮﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﭼﻘﺪر اﻓﺴﻮس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪام و اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ :‬ﻫﻤﻪي ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي اﻓﺴـﺎﻧﻪاي در ﻣـﻮرد ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‪،‬‬ ‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﻲ از آنﻫـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن آورد‪ .‬ﻫﻤﻴﺸـﻪ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 35‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ :‬آن ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ و زﻧﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و آﻧﭽـﻪ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ زﻫﺮ ﻛﺸﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﺲ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺑﻲﻋﻘﻠﻲ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬در اﻳﻦ دﻧﻴـﺎ ﻛﺴـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﮔﻮشﻫﺎي او ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪» :‬ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺮو دارد‪ ،‬ﻛـﺎﻟﺮي دارد‪ ،‬ﺑـﺮاي‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن ﻻزم اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ‪ .‬ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ‪ ،‬ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺮه و اﻣﺜﺎل‬ ‫آنﻫﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ارزﻧﺪه‪ ،‬ﻣﻘﻮي و ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻫﺮ روز ﺑﺎﻳﺪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺨﻮرد‪«.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ :‬ﻧﻮد درﺻﺪ ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷـﻮد و ﺳـﺒﺐ‬ ‫ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎر ﻣﻲﮔﺮدد از ﺧﻮراكﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲِ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳـﻦ وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﭼﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﭼﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ روي آﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣـﻲﻛُﺸـﻨﺪ ﻫﻤـﻪي ﻣـﻮادي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دروﻧﻲِ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد ﺳـﻮﺧﺘﻨﻲ‬ ‫)ﻛﺎﻟﺮي(‪ -‬ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ‪ ،‬آﺟﺮ‪ ،‬ﮔ‪‬ﻞ و ﻏﻴﺮه‪ -‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »ﻋﻠﻤﻲ« ﻣﻮاد‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺎﺳﺘﻪاي‪ ،‬ﭼﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻗﻨﺪي و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬آن ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺮاب ﺷﺪه‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺎﻟﺮي و اﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳـﻨﮕﻴﻦ در ﺑـﺪن ﻣ‪‬ـﺮدهﺧﻮارﻫـﺎ ﭼـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻛﺎﻟﺮي ﻛﻪ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻲﻓﺎﻳـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻳـﻦ ﻛـﺎﻟﺮي ﻓﻘـﻂ ﺳـﻮﺧﺖ‬ ‫اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﺑﻪ آن ﻧﺪارد و ﺑﺎ ﻫﺰار زﺣﻤﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ آن را از ﺧـﻮد دور ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﮔﺮم اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﺪن او ﻳﻚ ﺣﺮﻳﻖ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪن‬ ‫او ﭼﻴﺰي ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻋﺠﻴﺒﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﺷﺨﺺ ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ‬ ‫ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻮﻻي ﺳﺮد ﻳﺎ آب ﻳﺦ ﺳﺮ ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ .‬اﻳﻦ آب ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑـﺪن ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻗﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻲﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ داده‪ ،‬ﺗﻨﺪﺗﺮ ﭘﻤﭗ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳـﻦ آب اﺿـﺎﻓﻲ را‬ ‫ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ادرار و ﻋﺮق از ﺑﺪن ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻧﺪ‪ .‬ﻋﺮق ﻣﺜﻞ آبِ ﻳﻚ ﺟﻮي‪ ،‬از ﻫﻤﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﭘ‪‬ﺮﺧﻮر ﺟﺎري ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺷﺨﺺ داﺋﻤﺎً دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ دارد ﺗـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن اﻳـﻦ آب را از ﺑـﺪن‬ ‫ﭘﺎك ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻢ ﻗﺴﻤﺘﻲ از »ﻟﺬت ﻫـﺎي« اﻳـﻦ دﻧﻴﺎﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ »ﻓﻮاﻳـﺪ‪ «‬ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﻮراك ﻫـﺎي »ﻣﻘـﻮي«‪،‬‬ ‫»ﻛﺎﻟﺮيدار« و »ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷـﺐ و روز »داﻧﺸـﻤﻨﺪان« ﺑـﺮاي آن داد ﻣـﻲزﻧﻨـﺪ‪ ،‬وﻟـﻲ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻴﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻠﻴﻪي ﻧﻴـﺮوي ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ داده‪ ،‬ﺑـﻪ زور ﻧﻔـﺲ ﻣـﻲﻛﺸـﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻴﻨﻪي او ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲرود و آنﻗﺪر ﻗﻮه ﻧﺪارد ﻛﻪ از ﺻﻨﺪﻟﻲ راﺣﺖ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع دﻳﮕﺮ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻋﺮق از ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﻣﻲزﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻮراخﻫﺎي ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺮاي راه دادن‬ ‫اﻳﻦ ﻋﺮق ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎز ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎد ﻳﺎ ﻛﻮران ﻳﺎ ﻫﻮاي ﺳـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺪن اﺻـﺎﺑﺖ‬

‫‪ 36‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻮراخﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﺪه وارد ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﺎ ﺗﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻗـﻊ‬ ‫از ﮔﺮﻣﺎي دروﻧﻲ ﺧﻔﻪ ﻣﻲﺷﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻟﺮزﻳﺪن ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎي دروﻧـﻲ از ﻓﺮﺻـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﻮده ﺟﺸﻦ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ آدم »ﺳﺮﻣﺎ ﺧـﻮرده«‪ ،‬وﻟـﻲ در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻳـﻦ آدم ﺳـﺮﻣﺎ‬ ‫ﻧﺨﻮرده ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ .‬او ﺧﻮراكﻫﺎي ﮔﺮم‪ ،‬ﻛﺎﻟﺮيدار و ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ اﻳﻦ آدم ﺧﻮراكﻫﺎي ﮔﺮم را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارد‪ ،‬ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺳﺮد و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﭘﻮﺳﺖ ﺑـﺪن‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﺶ دﻫﺪ‪ ،‬ﺳﻮراخﻫﺎي آن را ﺧﻮب ﺑﺒﻨﺪد‪ ،‬در ﻫﻮاي آزاد و ﺻﺎف و ﺳﺮد ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ و از اﻳﻦ دﻧﻴـﺎ‬ ‫و از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد‪ ،‬او ﭼﻜﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ؟ او دو ﺳﻪ داﻧﻪ ﺳﻢ ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬ﭼﺎي ﮔﺮم ﻳﺎ ﺳﻮپ‬ ‫ﮔﺮم ﻣﻲﺧﻮرد‪ ،‬ﺑﺨﺎريﻫﺎ را ﮔﺮمﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬دو ﺳـﻪ ﻟﺤـﺎف ﻫـﻢ روي ﺳـﺮ ﻣـﻲﻛﺸـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫ﺳﻮراخﻫﺎي ﭘﻮﺳﺖ را ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺧﻮد را در ﻋﺮق و ﺗﺐ ﻏﺮق ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮدم‪ .‬ﻫﺮ ﺳﺎل دو ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﺮ دﻓﻌـﻪ ﺳـﻪ ﭼﻬـﺎر‬ ‫روز ﺗﺐ ﻣﻲﻛﺮدم و ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﻲاﻓﺘﺎدم‪ .‬ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد ﻋﺮق ﻣﻲﻛﺮدم ﻛـﻪ در ﻋـﺮض ده دوازده دﻗﻴﻘـﻪ‬ ‫ﭘﻴﮋاﻣﺎي ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﺧﻴﺲ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ دﻓﻌﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﻴﮋاﻣﺎ و زﻳﺮﭘﻴﺮاﻫﻦ‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﻲآﻣﺪم و ﻳﻚ‬ ‫ﺣﻮﻟﻪي ﺣﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪم و ﻣﻲﺧﻮاﺑﻴﺪم‪ .‬ﺑﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺖ و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم ﺑﺮوﻧﺸـﻴﺖ ﻣـﺰﻣﻦ ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺳﺨﺖ داﺷﺘﻢ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﻮدم ﺳﻴﻨﻪي ﻣﻦ ﺳـﻮراﺧﻲ دارد ﻛـﻪ ﺳـﺮﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸـﻪ از آنﺟـﺎ وارد ﺑـﺪن ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ژاﻛﺖ ﻳﺨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻮﺷﻴﺪم ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻜﺮد‪ ،‬ﺷﺎلﮔﺮدنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﻳﺪم ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻜـﺮد‪ ،‬ﺳـﺮﻣﺎ ﺑـﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﻧﺤﻮي راه ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻧﻤﻮد و وارد ﺳﻴﻨﻪي ﻣﻦ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺷﺎلﮔﺮدن ﭘﺸﻤﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ﻣﺘـﺮ‬ ‫ﭘﻬﻨﺎ و ﺳﻪ ﻣﺘﺮ درازا ﺳﻔﺎرش دادم و آن را دو ﺳﻪ دﻓﻌﻪ دور ﮔﺮدﻧﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪم‪ .‬ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛـﺮدم اﻳـﻦ ﻳﮕﺎﻧـﻪ راه‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از »ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮم رﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻃـﺮف ﭼـﻪ در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭼـﻪ در‬ ‫ﺳﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎن در ﻫﻮاي آزاد ﻣﻲﺧﻮاﺑﻢ‪ ،‬ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻦ اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻫـﻴﭻ وﻗـﺖ‬ ‫ﻣﻦ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎ را »ﻧﻤﻲﺧﻮرم«‪ .‬ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاب ﺑﻴﮋاﻣﺎ ﻧﻤﻲﭘﻮﺷﻢ‪ ،‬زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻳﻚ زﻳﺮﭘﻴـﺮاﻫﻦ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﻲﭘﻮﺷـﻢ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ اﻳﻦ زﻳﺮﭘﻴﺮاﻫﻦ را ﻫﻢ در ﻣﻲآورم و زﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﻼﻓﻪ ﻣﻲﺧﻮاﺑﻢ ﺗﺎ ﺗﻤـﺎم ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺪﻧﻢ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ‬ ‫آزاداﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻜﺸﺪ‪ .‬ﺷﺐﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﺎ ﻳﻚ اﺳﺘﻜﺎن آب ﺳﺮد ﺧﻴﺲ ﻣﻲﻛـﻨﻢ ﻳـﺎ دوش‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮم و ﺧﻴﺲ ﺧﻴﺲ زﻳﺮ ﻣﻼﻓﻪ ﻣﻲروم‪ ،‬ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آدم ﻳﻚ ﺧﻨﻜﻲ ﻟﺬتﺑﺨﺸﻲ را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ‬ ‫او را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ »ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ« را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮔﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ داﻧﺴﺖ‪ .‬ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار »ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮرد« ﭼﻮن او‬ ‫ﻏﺬاي ﮔﺮم ﻧﻤﻲﺧﻮرد‪ ،‬ﻛﺎﻟﺮي اﺿﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮرد‪ ،‬ﻗﺮصﻫﺎي ﮔﺮم ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲﺧﻮرد و ﻫﻴﭻ وﻗـﺖ ﻫـﻢ ﻋـﺮق‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬او آﻧﻘﺪر ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ‪ ،‬ﭼﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺸﺎﺳﺘﻪاي و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺧﻮرد ﻛـﻪ ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺣﺴـﺎب ﻧﻤـﻮده و در‬ ‫ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻧﺪه ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮراكﻫﺎي ﮔﺮم و »ﻛﺎﻟﺮيدار« و آﺗـﺶزا‬ ‫‪ 37‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎ و اﺗﺎقﻫﺎ ﺧﺎرج از اﻧﺪازه ﮔﺮم ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ و ﻧﻤـﻲﺷـﻮد از‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺴﻲ زﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري وارد اﺗﺎق ﺧﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ ﺳﺮش را‬ ‫ده ﭘــﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘــﻪ روي ﺑﺨــﺎري ﮔــﺮم ﻧﮕــﺎه دارد‪ ،‬ﺑــﺪون اﻳــﻦ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎ ﺑﺮﺧــﻮرد ﻧﻤﺎﻳــﺪ ﺑــﻪ ﺑﻴﻤــﺎري‬ ‫»ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ« ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫از اﻳﻨﺠﺎ آﺷﻜﺎر ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﻘﻪﺑﺎزيﻫﺎي ﻧﻔﺮتاﻧﮕﻴﺰي ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﻲرﺣـﻢ و‬ ‫ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ ﻫﺮ روز از رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺮاي ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داروﻫﺎي ﺿﺪ ﺳـﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﭘﺨـﺶ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﺪ ﭼﻘﺪر ﭘﻮل ﻣﻔﺖ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪر ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺧﺮج ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﺑﺎ آﺗﺶ ﻣﻲﻛُﺸﻴﻢ آن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬ ‫ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي دروﻧﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺷﻮد و ﻓﻘﻂ ﻛـﺎﻟﺮي ﺑـﻲارزش و‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ‪ .‬دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻟﺮي اﺿﺎﻓﻲ ﭼﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﺳـﻨﮕﻴﻦ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ از ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻧﺎن‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻘـﻂ دﻳﻮارﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل را‬ ‫ﺑﺴﺎزد‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻮن از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻀﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬از وﺳﻂ ﻧﺼﻒ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺪن اﺻـﻠﻲ ﺑﻴﻜـﺎر‬ ‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ دارد ﻛﻪ در ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻀﻼت‪ ،‬اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ ‪ ،‬ارﮔﺎنﻫـﺎ و ﻏـﺪهﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارم و ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻢ‪ ،‬ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﺷـﺖﻫـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ دهﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ آوﻳﺰاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ درد ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﻛﺎر آنﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮراكﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺎﻟﺮي و ﻧﻴﺮوي ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ از آن آﻗﺎﻳﺎن و ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻮﻗـﻊ‬ ‫ﺳﻮار ﺷﺪن اﺗﻮﺑﻮس دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬از دو ﻃﺮف در اﺗﻮﺑﻮس ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﻚ دﻧﻴﺎ زﺣﻤـﺖ‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻳﻚ ﭘﻠـﻪ ﺑـﺎﻻ ﺑﻜﺸـﻨﺪ ﺑﭙﺮﺳـﻴﺪ آﻳـﺎ ﭼـﺮا آنﻫـﺎ از اﻳـﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي »ﻣﻘـﻮي«‬ ‫ﻧﻤﻲﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آنﻫﺎ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤﻲداﻧﻢ اﻳـﻦ‬ ‫آﻗﺎﻳﺎن زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎس ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ذره ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ واﻗﻌﻴـﺎت ﺑﺴـﻴﺎر ﺳـﺎده و روﺷـﻦ را درك‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﺻﻼً ﺑﻴﻤﺎري ﭼﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﻔﺖ‪ :‬در اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪي ﺑﻴﻤـﺎري ﻳـﻚ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه ﻋﻤﻴﻖ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﭘـﺎي ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ درد ﻣـﻲﮔﻴـﺮد ﻳـﺎ او‬ ‫دلدرد ﻳﺎ ﺳﺮدرد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ آدم ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﻛـﻪ اﻳـﻦ درﺳـﺖ ﻧﻴﺴـﺖ‪.‬‬

‫‪ 38‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺻﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺗﺠﻤﻊ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ و ﻛﻤﺒـﻮد ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﻧﻮزاد ﻳﻚ روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﻛﻪ در ر‪‬ﺣ‪‬ﻢ ﻣـﺎدر‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ﺗﺎ اﺷﺨﺎص ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺒـﺘﻼ ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﭘـﺲ ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎدران ﺑﻲﺧﺒﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ را ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻨـﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﭘﺰﻧﺪ و ﺑﻪ زور وارد ﺑﺪن ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭘﺲ آن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ آدﻣﻲ را ﻣﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﺳـﺎلﻫـﺎ در رﺧﺘﺨـﻮاب ﻧﮕـﺎه‬ ‫ﻣﻲدارد ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ‪ :‬آن ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫـﺎ ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﮔـﺎه‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼﻳـﻢ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﺪن در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎرزهي ﺑﺪن اﺻﻠﻲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺧـﻮراكﻫـﺎي ﻣ‪‬ـﺮده و‬ ‫ﺑﺪن دروﻏﻲ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﮔﻤﺮاه ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﺑﻴﻤﺎريزا را ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺗﺤﻤﻴـﻞ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪن اﺻﻠﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﻲﺧﻴﺰد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻀـﺮ‬ ‫را از ﺑﺪن دور ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬او ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺮاغ ﻣﻌﺪه را ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﺳﻬﺎل رودهﻫﺎ را ﭘـﺎك ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﻳـﻚ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ و ﺳ‪‬ﻤﻮم را ﻧﻴﺰ ﺣﻞ ﻧﻤﻮده از راه رودهﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻲراﻧﺪ‪ ،‬ﺿـﻤﻨﺎً ﭼﻬـﺎر ﭘـﻨﺞ روز‬ ‫ﻫﻢ اﺷﺘﻬﺎ را ﺑﻨﺪ ﻣﻲآورد ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺶ‬ ‫ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺮاغ‪ ،‬اﺳـﻬﺎل‪ ،‬ﺗـﺐ و ﻏﻴـﺮه در‬ ‫واﻗﻊ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﺗـﺎ ﻗﺴـﻤﺘﻲ از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري اﺻﻠﻲ را از ﺑﺪن دور ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ را درك ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﻛـﻪ دهﻫـﺎ ﺳـﺎل‬ ‫ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻪ ﻻزم ﺑﻮده ﻛﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻨﺪ روز ﻧﻔﺲ راﺣﺖ ﺑﻜﺸﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و زﻫﺮآﻟﻮد را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺣﺬف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﻴﻤـﺎر را ﺗﻘﻮﻳـﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻛُﺸﻨﺪه و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ »ﻋﻠﻤﻲ« ﺟﻠﻮي ﻣﺒـﺎرزهي ﺷـﻔﺎﺑﺨﺶ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﻮپ ﺟﻮﺟﻪ‪ ،‬ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب‪ ،‬ﺷﻴﺮ و ﻋﺼﺎرهي ﺟﮕﺮ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺪن اﺻـﻠﻲ‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺒـﺎرزه در ﻣـﻮرد ﻫﻤـﻪ ﻧـﻮع »ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ« در‬ ‫ﺷﻜﻞﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺗﺐ و اﺣﺴﺎس درد ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻣﺒﺎرزهي ﺑﺪن اﺻﻠﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﻜﺮوبﻫـﺎ و‬ ‫ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ دردي و ﻫﺮ ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﺑﺮوز ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎر ﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ‬ ‫ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺑﺮاي ﺧﺮابﻛﺎريﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد‬ ‫ﻣﻲآورﻧﺪ ﻫﺰاران اﺳﻢ »ﻋﻠﻤﻲ« اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺧﺮابﻛـﺎريﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻜـﺎن‪ ،‬ﺷـﻜﻞ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮي‪ ،‬درﺟﻪي ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﻏﻴﺮه ﻳﻚ اﺳﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﺧﺮابﻛﺎريﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ‬

‫‪ 39‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻃﺮﻳﻘﻲ در ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺳﻴﻼﺑﻲ از ﻛﻮه ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮدد ﻫﺮ راه آزادي ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف رواﻧﻪ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ آدم ﺑـﻲﻋﻘـﻞ در آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣـﻮاد ﺑﻴﻤـﺎريزا‬ ‫ﻣﻲﺳﺎزد و وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن ﻛﻪ راه آزاد ﻳﺎ ﺟﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﭘﻴﺪا ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫آن ﻃﺮف ﻣﻲﺷﺘﺎﺑﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺮگآور در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻳﻚ ارﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺿﻌﻴﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫و ﺧﺮابﻛﺎريﻫﺎي ﺧﻮد را در آنﺟﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬اُرﮔﺎن ﻣﺰﺑﻮر را از ﻛﺎر ﻣﻲاﻧﺪازد‪ .‬اﻳﻦﻃﻮر ﻣﻮارد ﻣـﺮگ‬ ‫در ﺳﻨﻴﻦ ﻳﻚ‪ ،‬ﭘﻨﺞ‪ ،‬ده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻓﺮا ﻣـﻲرﺳـﺪ‪ .‬در ﻣـﻮارد دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ ﺧـﺮابﻛـﺎريﻫـﺎ در ﻫﻤـﻪي‬ ‫ارﮔﺎنﻫﺎي ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﻮد و ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺑﺪن »ﺷﺎﻧﺲ آورده« ﻧﻴﻤﻪ زﻧﺪه ﻧﻴﻤﻪ ﻣ‪‬ﺮده ﺗﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﻧـﻮد ﺳـﺎل‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻧﻈﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺧﻮب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﭼﺮا ﻳﻜـﻲ زود‬ ‫و آن ﻳﻜﻲ دﻳﺮ ﻣﻲﻣﻴﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣ‪‬ـﺮده و زﻧـﺪه‪ ،‬ﺷـﺮاﻳﻂ‬ ‫وﺿﻌﻴﺖ ارﮔﺎنﻫﺎ ‪ ،‬ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ‪ ،‬درﺟﻪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارﺛﻲ و ﻏﻴﺮه و ﻏﻴﺮه دارد‪ .‬ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰي‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺪارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار را ﻧﻤـﻲﺗـﻮان ﺣﺘـﻲ ﺑـﺮاي ﻳـﻚ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده را ﺑﻪ دﻫﺎن ﻣﻲﮔﺬارد‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ را ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻧﻤﻮده ﻛﺎر را ﺑﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛـﺎرِ ﻏﻴﺮﻋﺎﻗﻼﻧـﻪي ﺧـﻮد ﻫـﺮ‬ ‫روز‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻼﻫﺎ را »ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﻲ« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺣـﺮف‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﭼﻴﺰي را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸـﺮ ﻣـﻲﺷـﻮد ﺗﻤـﺪن‬ ‫ﻧﺎﻣﻴﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﺑﺮق‪ ،‬رادﻳﻮ‪ ،‬ﻳﺨﭽﺎل‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‪ ،‬اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ‪ ،‬راهآﻫﻦ‪ ،‬ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ‪ ،‬ﻣﻮزﻳﻚ‪ ،‬ﺳﻴﻨﻤﺎ‪ ،‬ﻣﺪرﺳﻪ‪ ،‬اﻳﻦﻫﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ‬ ‫»ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻤﺪﻧﻲ« ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﻪ‪ .‬آن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧﻮارﻫـﺎي ﺑـﻲﻋﻘـﻞ‪ ،‬ﻧﺸـﺎﻧﻪي‬ ‫ﺗﻤﺪن ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي داروﺳـﺎزي‪ ،‬ﻛﺎﻟﺒـﺎسﺳـﺎزي‪ ،‬ﺳﻴﮕﺎرﺳـﺎزي‪ ،‬ﻣﺸـﺮوبﺳـﺎزي‪،‬‬ ‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪي ﮔﺎزي‪ ،‬دﻳﮓﻫﺎي زودﭘﺰ و ﻫﺰاران ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﻴﻤﻪ دﻳﻮاﻧﻪ اﺧﺘﺮاع ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ را از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﻳﻢ ﺗﻤﺪن‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫دوﻳﺴﺖ ﺳﻴﺼﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮگ آﻣﺪن ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ ﻣﻲداد و آﻫﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻧﺰدﻳـﻚ‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺮﻃﺎن و ﺳﻜﺘﻪي ﻗﻠﺒـﻲ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي ﭘﻴـﺮي ﻣﺤﺴـﻮب‬ ‫ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﻧﻮزادان ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﺟﻮاﻧﺎنِ ﺑﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺴـﺖ و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﻪ از ﺳـﻜﺘﻪي‬ ‫ﻗﻠﺒﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺳﺎﺑﻖ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬وﻟﻲ اﻛﻨﻮن در ﻋﺮض‬ ‫ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪ ﻛﺎر را ﺗﻤﺎم ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 40‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻓﻜﺮش را ﺑﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻲ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺛﺮوﺗﻲ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻗﺪرﺗﻲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎ را ﺑﮕﻴـﺮد ﺑـﻪ‬ ‫ﻏﻴﺮ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻛﻪ از اول زﻧﺪﮔﻲ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺮاي ﻣﺨﻠـﻮق‬ ‫ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﻠﻞِ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺗﺸـﻜﻴﻼت وﺳـﻴﻊ‪ ،‬ﺑـﺎ‬ ‫دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي »ﻋﻠﻤﻲ« ﭘﻴﭽﻴﺪه‪ ،‬ﺑﺎ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي رﺳﻤﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻄﻖﻫﺎي ﺟﺪي و ﻃﻮﻻﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻗﻄـﻮر‪ ،‬ﺑـﺎ‬ ‫داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪرن‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ وﻗﺎر‪ ،‬ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻓﻜـﺮش را‬ ‫ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزيﻫﺎي »ﻋﻠﻤﻲ« ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ارزش ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ وﺟـﻮد‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ و ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ اﻳـﻦ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺟﻮان و ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮرده ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻠﻂ ﺧﻮد ﭼـﻪ ﮔﻨـﺎه وﺣﺸـﺘﻨﺎﻛﻲ ﻣﺮﺗﻜـﺐ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻓﻮراً از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪي ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻘﻴﻪي ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﺑﺮاي ﺧﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدم از راه ﺻﺤﻴﺢ اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪.‬‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ درس ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮد آن را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻴﭻ‬ ‫وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن درس زﻧﺪهﺧﻮاري ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ درس اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪي آن ﻛﻪ درﺟﻪي اول اﻫﻤﻴﺖ را دارد ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮب ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﻴﺸﻪ و‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪاي ﻣﻲﺳﺎزد‪ ،‬ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﻛـﺎر‬ ‫اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن‪ ،‬ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪي ﻻزﻣﻪ را ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻫـﺮ آن ﻗـﺎدر‬ ‫اﺳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪي ﻣﺰﺑﻮر را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده از ﻧﻮ ﺑﺴﺎزد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻧﺎم دارد ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻬﻨﺪس آن ﻛﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﻣﻐـﺰ‪ ،‬ﻗﻠـﺐ‪ ،‬ﺧـﻮن و رﻳـﻪي ﻣـﺎ را زﻳﺴـﺖﺷﻨﺎﺳـﺎن‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات آنﻫﺎ ﮔﻮش دﻫـﻴﻢ و اﮔـﺮ ﺑـﺪن ﻣـﺎ ﻣﻬﻨـﺪس دﻳﮕـﺮي دارد ﺑﺎﻳـﺪ او را‬ ‫ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ و دﺳﺘﻮرات او را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺲ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻫﺮ ﺧﺪاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ او را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺠﺴـﻢ ﻣـﻲﺳـﺎزد‪،‬‬ ‫ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪس اﺻﻠﻲ ﺑﺪنِ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﺧـﺪا ﺻـﺤﺒﺖ ﻛﻨـﻴﻢ؟ اﻟﺒﺘـﻪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ‪ .‬ﺧﺪا در ﺟﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ‪ ،‬او ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﺴﺖ‪ ،‬در آﺳﻤﺎن‪ ،‬در زﻣﻴﻦ‪ ،‬در ﻗﻠﺐ ﻣﺎ‪ ،‬در ﻣﻐﺰ ﻣﺎ‪ ،‬در‬ ‫داﻧﻪي ﮔﻨﺪم‪ ،‬در ﮔُﻞ‪ ،‬در ﺑﺮگ درﺧﺖ‪ ،‬در ﭼﺸﻤﺎن ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮغ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ از ﻣﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‬ ‫ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺣﻢ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﻜﺸﻴﻢ‪ .‬ﭘﺲ ﺧﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﺮ روز و ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬ﺣﺘـﻲ آن‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ وﺟﻮد ﺧﺪا را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻠﻨـﺪ‪ ،‬ﭘـﺲ‬ ‫آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﺪا را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﭘـﻲ ﺑﺒﺮﻧـﺪ‪ .‬ﭼـﻮن ﺧـﺪا در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا‪ ،‬آﻓﺮﻳـﺪﮔﺎر‪ ،‬ﭘﺮوردﮔـﺎر‪ ،‬ﻳـﺰدان‪ ،‬ﺧـﺎﻟﻖ‪،‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ دارﻧﺪ‪ .‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﻲ دارد ﻛﻪ روي ﻫﻤﻪي ﭼﻴﺰﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔـﺮ‬ ‫‪ 41‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ واﻗﻌﺎً ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪي اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ را ﺧـﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮده و ﻣﺮدﻣـﺎن‬ ‫ﺳﺎدهﻟﻮح را ﺑﻪ راه ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺘﺎب دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ )ﺳﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ‪ ،‬ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ و ﻛﻤﺒـﻮد‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ( ر‪‬ل اﺻﻠﻲ را ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﺟﻠﻮي ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده را ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي‬ ‫زاﺋﺪ و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻫﻢ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺷﺪه و ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳ‪‬ﻤﻮم و ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ‪ ،‬ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ در ﺑﺪن اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﻜﺲ آن را ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ اﺷـﺘﺒﺎه‬ ‫ﺑﺰرگ ﭘﺎﻳﻪي ﻫﻤﻪي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪي ﻛﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 42‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ‬ ‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺒﺎرزهي ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴـﺮون وارد‬ ‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزه در ﭘﺎي اﻧﺴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺎي ﻓﻼن ﻛﺲ درد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺳﺮدرد‪ ،‬دلدرد‪ ،‬ﻛﻤﺮدرد و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﻴﻦ ﺣـﺮف را ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪ .‬دﻟﻴـﻞ ﻫﻤـﻪي دردﻫـﺎ و‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن دردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﻳﺠـﺎد‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﻣﻴﻜﺮوب اﺻﻼً ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻴﻜﺮوب ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻋـﺎﻣﻠﻴﻦ‬ ‫اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺳﻢ ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﺧﻮد ﺟﺎ ﺑﺪﻫـﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎ ادرار ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻧﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬اﻧﺴﺎن دلدرد‪ ،‬ﺳـﺮدرد و دردﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ دﻟﻴﻞ »ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﺬا‪ ،‬آﻓﺘﺎب ﮔـﺮم‪ ،‬ﺑـﺎد ﮔـﺮم‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑـﺪﻧﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻳـﻚ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ از ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺷﺨﺺ درد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎم‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻤﺎري اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ درد ﻛﺎر ﺑﺪن اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﻎ ﻣﻲزﻧـﺪ و ﻛﻤـﻚ‬ ‫ﻣﻲﻃﻠﺒﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي آن ﻳـﻚ ﭼـﺎرهي‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻜّﻦ اﻳﻦ ﺻﺪا را ﺧﻔـﻪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و روي ﺳ‪‬ـﻤﻮم ﻣﻮﺟـﻮد ﺳ‪‬ـﻤﻮم ﺗـﺎزه اﺿـﺎﻓﻪ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺧﻮب ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ و ﻫـﻴﭻ ﺷـﻜﻲ در‬ ‫آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده را ﻛﻨﺎر ﮔﺬارده ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺼﺮف ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ اﻳـﻦ ﻏـﺬا‬ ‫اﺛﺮات ﺷﻔﺎدﻫﻨﺪهي ﺧﻮد را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻫﻀﻢ ﻧﺸـﺪه را ﻛـﻪ‬ ‫در ﻣﻌﺪه و در رودهﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ را ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن در ﮔﺮدش اﺳـﺖ ﻓـﻮراً ﺟﻤـﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮده از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﺷﺨﺺ در ﻣﻌﺪه و رودهﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔـﺎز‪ ،‬اﺳـﻬﺎل و ﻏﻴـﺮه‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬او اﮔﺮ از اﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ او ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﺮف واﻗﻌﺎً ﻣﺴﺨﺮه اﺳـﺖ‪ .‬ﭼﻴـﺰي ﻛـﻪ آدﻣـﻲ را ﻣـﺮﻳﺾ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧﺎﻣﻴـﺪ‪ .‬ﻋـﺪهي‬ ‫ﺑﻲﺷﻤﺎري از ﻣﺮدم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻮب ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ‪» :‬ﻣﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري را اﻣﺘﺤﺎن‬ ‫ﻛﺮدﻳﻢ و دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ول ﻛﺮدﻳﻢ‪«.‬‬ ‫ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ در ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻣﺜﻞ ﻣﺎدهي ﺳﺮﻳﺸﻤﻲ‪ 1‬ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫـﺎ‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ دهﻫـﺎ ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ در ﺑـﺪن وارد ﺷـﺪه و ﻣﺜـﻞ ﺳـﻨﮓ ﺳـﻔﺖ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺠﺎً و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺮم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺮﻳﺸﻤﻲ ﺑﺮﮔﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺣـﻞ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Colloid‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 43‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺷﺪه و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ دردﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ در ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎي ﺑﺪن اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺳﺮﻳﺸﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً آب ﻧﮕﺮدﻳﺪهاﻧﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﺮدهﻫﺎي ارﮔﺎنﻫـﺎ‬ ‫ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده داﺧﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺑﺸﻮﻧﺪ و از ﺑﺪن دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ و در ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ در ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺳـﺘﺨﻮانﻫـﺎ‬ ‫ﻳﺎ در ﻋﻀﻼت در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ دردﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣـﺮدم ﺑﻴﻤـﺎري ﻧـﺎم ﮔﺬاﺷـﺘﻪاﻧـﺪ ﻫـﻢ در ﻣﻮﻗـﻊ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري و ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻮﻗﻊ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺳﻢ داﺋﻤﺎً از ﺑﻴﺮون وارد ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻣﻜﺎﻧﺎت‬ ‫ﺑﺪن دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺑﺎﻗﻲ آن در ﻳﻚ ﺟﺎي ﺑﺪن اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﻣﺎ در ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳـﻤﻲ‬ ‫از ﺑﻴﺮون وارد ﺑﺪن ﻧﻤﻲﮔﺮدد ﺑﻠﻜﻪ ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺑﻴـﺮون‬ ‫راﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري ﺑﻌـﺪ از ﻫـﺮ ﺣﻤﻠـﻪ‪ ،‬اﻧﺴـﺎن‬ ‫ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ و ﺑﻴﻤﺎري او ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻌﺪ از ﻫـﺮ ﺣﻤﻠـﻪ‪ ،‬ﻳـﻚ ﻗﺴـﻤﺖ از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريِ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺨﺺ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﻛﻪ )ﻋﺪهي آنﻫﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ( ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ »ﻣﻌـﺪهي ﻣـﻦ ﺿـﻌﻴﻒ اﺳـﺖ‪ ،‬ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﻣﻴﻮهاي ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺨﻮرم‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻗﺪري ﻣﻴﻮه ﻳﺎ ﺳﺒﺰي ﻣﻲﺧﻮرم ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻲﺷﻮم‪ «.‬او ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻴﻮه او را ﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻮري ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷـﻔﺎﺑﺨﺶ را ﺷـﺮوع ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺪه و‬ ‫رودهﻫﺎي او را ﭘﺎك ﻧﻤﻮده و او را از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺠﺎت ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷـﺨﺺ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر اﺳـﺖ‪ ،‬او ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﺪون اﻳﻦ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳـﻮء ﻫﺎﺿـﻤﻪ دارد‪ .‬ﺑـﺪن او‬ ‫داﺋﻤﺎً در ﻣﺒﺎرزه اﺳﺖ‪ .‬ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه اﺷﺘﻬﺎي او را ﺑﻨﺪ ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻣﻌﺪهي او را از ﺧﻮراكﻫﺎي زﻫﺮآﻟﻮد ﺧـﺎﻟﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراكﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻲﺧﻮرد‪ .‬اﮔﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺨﺺ ﭘـﻴﺶ ﻫﻤـﻪي داﻧﺸـﻤﻨﺪان‪ ،‬زﻳﺴـﺖﺷﻨﺎﺳـﺎن و‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺑﺮود و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻓﻼن ﻣﻴﻮه ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻜﺎر ﻛـﻨﻢ‪ ،‬آنﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ زﺑـﺎن‬ ‫ﺟﻮاب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪» :‬اﮔﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺿﺮر ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺨﻮرﻳﺪ‪ «.‬ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦﻫـﺎ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ »ﺣـﺎﻻ‬ ‫اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﻴﺪ ده روز ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻣﻴﻮه را ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ «.‬اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ ﻫـﻴﭻ وﻗـﺖ اﻳـﻦ ﺣـﺮف را‬ ‫ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻨﺪ از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻴﻮه آدﻣﻲ را ﺑﻜﺸﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه »ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ« ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻪي ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣـﻲﺧﻨﺪﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﻤـﻴﻦﻃـﻮر ﻛـﻪ ﭼﻬﺎرﺻـﺪ و ﭘﻨﺠـﺎه ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ ﻛﭙﺮﻧﻴـﻚ‬ ‫ﻣﻲﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ او ﻣﻲﮔﻔﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻄﻮر زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ زﻳﺮ ﭘﺎي ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﭼﻄـﻮر‬ ‫‪ 44‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻴﻮه ﺿﺮر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﺿﺮر ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮرم اﺳﻬﺎل ﻣﻲﮔﻴﺮم و ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻴﻮه ﺧﻮردن ﻳﺎ ﻧﺨﻮردن و ﺟﻨﮓ ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ و ﺗﻜﺮار ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ راﺑﻄﻪاي وﺟﻮد دارد ﺑﻠﻜﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻠﻴﻪي ﺟﻨﮓﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ را ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن ﻣ‪‬ﺮده و ﮔﻮﺷﺖ‪ ‬زﻫﺮآﻟﻮد‪ ‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﻴﺎورﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺿﻴﺎﻓﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ وارد ﺷﻮﻳﺪ و‬ ‫ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﻪ ﭘﻮلﻫﺎﻳﻲ ﺧﺮج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋـﻮض ﻏـﺬا روي ﻣﻴـﺰ‬ ‫ﭼﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺸﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺗُـﻦ ﻏـﺬاي ﻓﺸـﺮده و‬ ‫ارزﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ را اول ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻛُﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺬا ﺟﻠﻮي ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ‬ ‫ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ اﻳﻦ آﻗﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎدش ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ دارد و رﻧﺞ ﻣﻲﻛﺸﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴـﺮد ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻴﻮه را ﻛﻪ از ﺧﻮردن آن ﺗﺮس دارد ﺑﺨﻮرد و ﭼﻨﺪ روز ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷـﻔﺎﺑﺨﺶ آن را ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳـﺪ او از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺮاي ﺳـﺮﻳﻊ ﻧﺸـﺎندادن ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ اﻳـﻦ ﻋﻜـﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎي‬ ‫ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﻏـﺬا را ﻓﻘـﻂ ﺧـﻮراك ﮔﻮﺷـﺘﻲ ﺣﺴـﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮراك ﻣﻦ ران ﺳﺮخ ﻛـﺮده‪ ،‬ﻣﻐـﺰ‪ ،‬ﺟﻮﺟـﻪ‪ ،‬ﻣـﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮغ‪ ،‬ﻛﺒـﺎب‪ ،‬ﻛﻮﻓﺘـﻪ‪ ،‬ﻛﺘﻠـﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﻮرﺷﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﺣﺘﻲ ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺮه‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﻴﺮ را ﻫﻢ ﻏﺬاي ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻢ‬ ‫و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻢ‪ .‬ﺑﻪ آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻋﺮق و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻣـﻲﺧﻨﺪﻳـﺪم‪،‬‬ ‫آنﻫﺎ را ﺑﻲﻋﻘﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﻮه ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺗﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻢ وﻟﻲ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻤﻲدادم‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﮔﻮﺷﺖدار و ﭼﺮﺑـﻲدار ﺷـﻜﻢ ﺧـﻮد را ﭘـﺮ ﻧﻤـﻮده از ﺧﺎﻧـﻪ‬ ‫ﺑﻴﺮون ﻣﻲرﻓﺘﻢ ﻣﺎدرم از ﻋﻘﺐ ﻣﻦ ﺻﺪا ﻣﻲﻛﺮد »ﭘﺲ ﻣﻴﻮه ﻧﻤﻲﺧﻮري ﻣﻲروي؟« ﻣﻴﻮه را ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎر ﻣﻦ از ﺑﭽﮕﻲ ﺳﻢ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدن ﺑﻮد‪ .‬وﻟﻲ ﻣﻦ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ »ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﻫﺎ« ﺑـﻮدم‬ ‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ دهﻫﺎ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم ﺑـﺪﻧﻢ را‬ ‫ﭘﺮ از ﺳﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫در ﺑﭽﮕﻲ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻛﻮدﻛﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺳـﭙﺲ رﻣﺎﺗﻴﺴـﻢ‪ ،‬ﺳـﺮدرد‪ ،‬ﺑـﻲﺧـﻮاﺑﻲ‪،‬‬ ‫ﻳﺒﻮﺳﺖ‪ ،‬اﺳﻬﺎل‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد‪ ،‬آﻧﮋﻳﻦ‪ ،‬دو ﻧﻮع ﺗﻴﻔﻮس ﺳﺨﺖ‪ ،‬ﺧﻨﺎق‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﺳـﺨﺖ‪ ،‬ﻧﻘـﺮس‪،‬‬ ‫ﺑﺮﻧﺸﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺗﺮﺷﻲ ﻣﻌﺪه‪ ،‬ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن‪ ،‬ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ ﺿـﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ورم ﺳـﺨﺖ‬ ‫ﭘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﭘﺮوﺳﺘﺎت و ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻲ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳـﻦ ﭘﻨﺠـﺎه و‬ ‫ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر رﺳﻴﺪه و ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻜﺘﻪ ﺑﻮدم‪ .‬دو ﻗﺪم راه ﻣﻲرﻓﺘﻢ ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﻲآﻣـﺪ‪ ،‬ﺧﻴـﺎل‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدم دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺮ ﺷﺪهام‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ دادن دو ﻃﻔﻞ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻢ‪ ،‬ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد اﻛﻨﻮن ﺧﻴﻠﻲ‬

‫‪ 45‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﻗﺖ ﭘﻴﺶ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎي ﻣﻦ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﻣﻦ از ﻧﻮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام و ﺣﺎﻻ ﻣﻲﻓﻬﻤﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫واﻗﻌﻲ ﭼﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ ،‬ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔـﺮدد‬ ‫در اوﻟﻴﻦ روزﻫﺎي زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮدم‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺳﻔﺖ ﺷـﺪه و‬ ‫ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن وﻗﺖ ﻻزم داﺷـﺖ‪ .‬در روزﻫـﺎي اول ﻓﻘـﻂ ﮔـﺎز ﻓـﺮاوان و درد ﺷـﺪﻳﺪ در روده اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﻪ اﺻﻼً اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲدادم‪ .‬در ﻋﻮض از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎي اول ﺳﺮدرد‪ ،‬ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ و ﺗﺮﺷﻲ ﻣﻌﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ‪ .‬ﻛﻢﻛﻢ ﺷﺮوع ﻛﺮدم ﺑﻪ راهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زودي آن را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ‬ ‫ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز رﺳﺎﻧﺪم‪ ،‬ﺗﺎ وﻧﻚ ﻣﻲرﻓﺘﻢ و ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺸﺘﻢ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺗﻨﺪ راه ﻣﻲرﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺑـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ‬ ‫ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و ﺣﻞ ﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺑـﺪﻧﻢ در ﺳ‪‬ـﻤﻮم ﻏـﺮق ﺷـﺪه‪ ،‬ﺳـﺮم ﮔـﻴﺞ ﻣـﻲرﻓـﺖ‪ ،‬در‬ ‫ﮔﻮشﻫﺎﻳﻢ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻮزﻳﻚ ﻣﻲزدﻧﺪ‪ ،‬ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ در ﻣﻐﺰم ﻃﺒﻞ ﻣﻲزد‪ ،‬ﺧﻮن ﺳﻴﺎه در ﻧﻮك اﻧﮕﺸـﺘﺎن‬ ‫دﺳﺖﻫﺎﻳﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺑﺘﺮﻛﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺧﺮابﻛﺎريﻫﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از ﻫﻤـﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ و ﺧﻄﺮﻧـﺎكﺗـﺮ اﺳـﻴﺪ‬ ‫اورﻳﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻢ وﻗﺘﻲ در ﺑﻨﺪﻫﺎي اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﺷﺴﺖ ﭘﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷـﻮد و آن را‬ ‫از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎز ﻣﻲدارد ﻧﻘﺮس ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻓﺸﺎري ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ راهﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﭘﺎﻫـﺎي ﻣـﻦ وارد ﻣـﻲآﻣـﺪ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ زودﺗﺮ اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ‪ ‬ﻧﻘﺮﺳﻢ ﺣﻞ ﺷﻮد‪ .‬اﻳـﻦ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﻴﻠـﻲ ﺟﺎﻟـﺐ اﺳـﺖ‪ ،‬آدم ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺳﻢ وارد ﺷﺴﺖ ﭘﺎ ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻄﻮر از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻣﻮﻗﻊ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺳﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻧﻤﻮدم و درد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدم اﻳﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﭼﻜﺶ ﺗـﻖﺗـﻖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺴﺖ ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻲزﻧﺪ و ﺳﻢ را در آﻧﺠﺎ ﭘﺮس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﻪ ﺳﻢ از آﻧﺠﺎ ﺧـﺎرج ﻣـﻲﺷـﺪ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﻪ درد )ﻳﻌﻨﻲ ﺳ‪‬ﻢ( از آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪ ﭘﻲدرﭘﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲزﻧﺪ و ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺑـﺪﻧﻢ ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ درد ﻣﺮا زﻳﺎد اذﻳﺖ ﻧﻤﻲﻛﺮد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ در اﻳـﻦ درد ﻳـﻚ راﺣﺘـﻲ دﻟﭙـﺬﻳﺮ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﻮدم‪ .‬در ﻣﻮﻗﻊ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري اﮔﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺴﺖ ﻣﻲدادم از درد ﺷـﺪﻳﺪ ﺿـﻌﻒ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﻮدم‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ آن را ﻓﺸﺎر ﻣﻲدادم دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ اﺛـﺮي از درد اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻧﻤﻲﻧﻤﻮدم‪ .‬در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻲﺧﻮردم ﺑﻌﺪ از ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ‬ ‫اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ وارد ﺷﺴﺖ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻜﺶ ﻛﺎر ﺧﻮد را از ﻧﻮ آﻏﺎز ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬دﻟﻴﻠﺶ اﻳـﻦ ﺑـﻮد‬ ‫ﻛﻪ ﺟﺎي آﻧﺠﺎ ﺗﺎزه ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺳﻢ ﺗﺎزه وارد ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ اﻳﻦ اول ﻛﺎر ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن ﻣﻦ ﭘﺮ از ﺳ‪‬ﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻزم ﺑـﻮد آن را از ﺑـﺪن دور ﺳـﺎزم‪ .‬ﺷـﻜﻲ‬ ‫ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار از اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻢ ﻫﺮ روز ﺣﻞ ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﺪ از‬ ‫ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ در ﺳﺎلﻫﺎي اول زﻧﺪهﺧﻮاري ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻜﻲ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﺑﻌـﺪاً ﻫـﺮ دو ﺳـﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهي اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻢﻫﺎ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻞ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻪ ﺧـﻮن ﻫﺠـﻮم‬ ‫‪ 46‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻲآورد و ﻣﺮا ﭼﻨﺪ روز »ﻣﺮﻳﺾ« ﻣﻲﻧﻤﻮد‪ .‬اﻳﻦﻃﻮر ﻣﻮارد ﺧﻮدم را ﺧﺴﺘﻪ و ﺿـﻌﻴﻒ اﺣﺴـﺎس ﻣـﻲﻛـﺮدم‪،‬‬ ‫زﻳﺎد ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ ،‬ادرارم آﻟﻮده‪ ،‬ﻏﻠﻴﻆ‪ ،‬ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺪﺑﻮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺗﺐ ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻤﻲدادم و ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدادم‪ ،‬ﭼـﻮن ﺑـﻪ‬ ‫داﻧﺎﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻢ و ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ اﻳﻦﻫﺎ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ده ﺳﺎل ﺟﻮانﺗﺮ‪ ،‬ﻗﻮيﺗﺮ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ زﻳﺎد »ﭼﺎق« ﻧﺒﻮدم‪ 1‬دوازده ﻛﻴﻠﻮ »ﻻﻏﺮ« ﺷﺪم‪ .‬ﻫﻤﻪي دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻣﺮا دﻳﻮاﻧﻪ ﺣﺴﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﺳﺘﻮرات ﺟﺪي اﻳﻦ ﻫﻤﻪ »داﻧﺸﻤﻨﺪان«‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﺧـﻮدم را از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﻲ و از ﺧﻮراكﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« و »ﻛﺎﻣـﻞ« و »ﻧﻴـﺮوﺑﺨﺶ« ﻣﺤـﺮوم ﻣـﻲﺳـﺎزم و ﺑـﻪ ﻧﻴﺴـﺘﻲ و ﻧـﺎﺑﻮدي‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﻢ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﺪهاي از آن آدمﻫﺎي »ﭼﺎق« و »ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه« ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ دﻟﺴﻮزي‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ اﻛﻨﻮن زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﺎر را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‪ .‬ﺳﺎلﻫـﺎي ﻣﺘـﻮاﻟﻲ وزن ﺑـﺪﻧﻢ ﺑـﺪون‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺴﺎل ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ )ﻣﻦ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ( ﺳﻪ ﭼﻬـﺎر ﻛﻴﻠـﻮ‬ ‫ﺑﻪ وزن ﻣﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﭘﺎﻫﺎي ﻣﻦ ورم ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ورم ﻧﺮم و ﺧﻄﺮﻧـﺎﻛﻲ‬ ‫ﻛﻪ وﻗﺘﻲ اﻧﮕﺸﺖ در آن ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮدم اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺘﻢ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬در ﺳﺎلﻫـﺎي اول زﻧـﺪهﺧـﻮاري‬ ‫ورم از ﺷﺪت ﺧﻮد ﻛﻤﻲ ﻛﺎﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ‪ .‬دو ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻳﻚدﻓﻌﻪ ﺷﺪت ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣـﺎه‬ ‫ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳ‪‬ﻢ از ﻫﺮ راﻫـﻲ ﻛـﻪ وارد ﺑـﺪن ﺷـﺪه از ﻫﻤـﻴﻦ راه ﻫـﻢ ﺑﻴـﺮون‬ ‫ﻣﻲرود‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﺮدرد وارد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺮدرد ﺑﻴﺮون ﻣﻲرود‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺎدرد و ﻛﻤـﺮدرد و دلدرد و از‬ ‫اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻳﻚ روز در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎي آبﻋﻠﻲ زﻳﺮ آﻓﺘﺎب ﮔﺮم راه ﻣﻲرﻓﺘﻢ‪ ،‬ﻳﻚدﻓﻌﻪ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﺳﺮم ﮔﻴﺞ ﻣﻲرود‪ .‬ﺑﻪ زور ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﺧﺎﻧـﻪ رﺳـﺎﻧﺪم‪ .‬ورم ﭘﺎﻫـﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ‪ ،‬ادرارم‬ ‫آﻟﻮده ﺷﺪ‪ ،‬ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﺪﺗﻲ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد‪ ،‬ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺳﺮ و ﻛﺎر داﺷﺘﻢ و ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﻲﻧﻤـﻮدم‬ ‫ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﻴﺎه ﻣﻲﺷﺪ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ﺿﻌﻒ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻴﺮوي ﺑـﺪﻧﻲ ﻣـﻦ ﻫـﻴﭻ وﻗـﺖ ﻛـﻢ‬ ‫ﻧﺸﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺧﻮدم را ﻣﺜﻞ ﻳـﻚ ﺟـﻮان ﺑﻴﺴـﺖ ﺳـﺎﻟﻪ اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﻮدم و ورم ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ داﺷﺘﻢ ﻳﻚدرﺟﻪ ﺳﺒﻚﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ آﺧـﺮﻳﻦ‬ ‫دﻓﻌﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﻣﻦ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫از ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﺮارﺳﺎل و ﭘﺎرﺳﺎل در ﭘﺎﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ‪ .‬ﺳـﻪ ﺳـﺎل‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﺰده ﺳﺎل زﻧﺪهﺧﻮاري در ﭘﺎﻫﺎي ﻣـﻦ از زاﻧـﻮ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ دردي ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻣﺎﺗﻴﺴـﻢ‬ ‫ﺷﺮوع ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪان اذﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﺷﺐﻫﺎ ﻧﻤﻲﮔﺬاﺷﺖ راﺣـﺖ ﺑﺨـﻮاﺑﻢ‪ .‬اﻳـﻦ درد ﺟﺰﺋـﻲ ﻫﻔـﺖ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ 65 -١ ‬ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎ ‪ 165‬ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻗﺪ‬

‫‪ 47‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﺸﺖ ﻣﺎه اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﻳﻚ روز ﻛﻪ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ زده در ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ ﮔﻞﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدم ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن‬ ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﮔﻬﺎن در زاﻧﻮي راﺳﺘﻢ ﭼﻨﺎن درد ﺷﺪﻳﺪي اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻢ‬ ‫از ﺟﺎ ﺗﻜﺎن ﺑﺨﻮرم‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي در زاﻧﻮي ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺖ‪ .‬ﺑﻌﺪاً اﻳﻦ درد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺎي ﻣﻦ ﭘﺨﺶ ﮔﺮدﻳﺪ‬ ‫و ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺠﺎً از ﺷﺪت ﺧﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤـﻞ ادرار‬ ‫ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ وﻗﺖ دﻳﮕﺮ آﻟﻮدهﺗﺮ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﻲ ﺑﺎ ﭼﺮك ﺑﻮد ﻛﻪ زﻳﺮ ﺷـﻠﻮار ﻣـﺮا ﺑـﺎ رﻧـﮓ زرد ﺗﻨـﺪ‬ ‫آﻟﻮده ﻣﻲﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﻣﻼً اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻛﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪن ﻣـﺮا از ﺳ‪‬ـﻤﻮم و‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدم ﻣﮕﺮ ﭼﻘﺪر ﺳﻢ ﺟﻤﻊآوري ﻛﺮده ﺑـﻮدم‬ ‫ﻛﻪ در ﻣﺪت دوازده ﺳﻴﺰده ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﭘﻲدرﭘﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻳﺎد آوردم ﻛﻪ در ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺎي راﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﻗﺴﻤﺖ زاﻧـﻮﻳﻢ‬ ‫درد رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ دو ﺳﺎل ﻣﺮا ﻋﺬاب داد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻣﻲﻓﻬﻤﻢ آن ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه‬ ‫و ﺳﻔﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ دﻳﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﺰﺑﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﺎي راﺳـﺖ ﺧـﻮد را‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻣﺜﻞ ﭘﺎي ﭼﭙﻢ ﺗﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ و ﻳﺎ روي آن ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪ ﺑﺰﻧﻢ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ زﻳـﺮ زاﻧـﻮﻳﻢ‬ ‫ﭼﻴﺰي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم آنﺟﺎ را ا‪‬ﺷـﻐﺎل ﻛـﺮده‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺳ‪‬ﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون راﻧﺪه ﺷﺪ و اﻛﻨﻮن ﭘﺎي راﺳـﺘﻢ ﻣﺜـﻞ ﭘـﺎي ﭼـﭙﻢ آزاداﻧـﻪ‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻧﺰد ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ »ﺑﻴﻤﺎري« دﻳﺴـﻚ )‪ (Disk‬ﺻـﻔﺤﻪي‬ ‫ﻣﺪو‪‬ر ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﺎم دارد و ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻔﺎﺻﻞ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد در ﻛﻤﺮ و در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات(‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮔﺎﻫﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣـﻲﺷـﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻼﺷـﻲ ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ و ﭼﻨـﺎن درد‬ ‫ﺷﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎز ﻣـﻲﻣﺎﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ درد را از دو راه ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﺨـﺎﻟﻒ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲﺷﻮد از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد‪ .‬ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن ﺑﺪن از اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑـﻪ ﺧـﻮن‬ ‫اﻣﻜﺎن داده ﺷﻮد ﻛﻪ در راه ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم را ﺷﺴﺘﻪ در ﺧﻮد ﺣﻞ ﻧﻤﻮده از ﺑﺪن ﺑﻴﺮون ﺑﺮاﻧﺪ و دﻳﮕﺮي اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻓﺮاوان اﺳﻴﺪ اورﻳﻚ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺳـﻢ ﻣﺘﻼﺷـﻲ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﺮف آن راه ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻪ ﺟﺎي اوﻟﻴﻪي ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﭘﺰﺷﻚ ﻳـﺎ ﺧـﻮد ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫دارد ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ دو راه را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ‪ .‬آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻃﺒﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺪار اﺳـﻴﺪ اورﻳـﻚ در‬ ‫ﺧﻮن ﻳﺎ ادرار ﻫﻴﭻ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺪارد زﻳﺮا ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪ اورﻳـﻚ ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺎزﮔﻲ از ﺑﻴﺮون وارد ﺑﺪن ﺷﺪه ﻳﺎ از اﻧﺒﺎرﻫﺎي ﺑﺪن ﺑﻴﺮون آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫ﻣﻘﺪار ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ را ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮد‪.‬‬

‫‪ 48‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ از اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ رﻧﺞ ﺑﺮدهام‪ .‬ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻪاش ﭘﻨﺞ ﺷﺶ دﻓﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﭼﻬـﺎر ﭘـﻨﺞ روز‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﻲﻛﺸﻴﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اذﻳﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ روزه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﮔﺮﻳﭗ ﻳﺎ ﻳﻚ آﻧﮋﻳﻦ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣـﺮض‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاريام ﮔﺮﻓﺘﺎر آنﻫـﺎ ﺑـﻮدم ﻧـﺎﭼﻴﺰ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﻛـﻪ ﺣﺘﻤـﺎً‬ ‫ﻣﻲداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ روز ﻧﺎراﺣﺘﻲ اﻗﻼً ده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷـﺪه و ﻣﻜـﺎن‬ ‫آنﻫﺎ دارد‪ .‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ در ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻳﻚ ﻣﺮض ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ‬ ‫ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬ﭼﻮن ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪت دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﻳﻚﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣـﻞ ﻣـﻲﮔـﺮدد‪ .‬ﺷـﺪت‬ ‫ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺰد ﺟﻮانﻫﺎي ﺑﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻨﻮز زﻳﺎد ﺳﻢ و ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬وﻟـﻲ‬ ‫ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺧﻴﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫و ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ روز ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎه ﻳﺎ دو ﻣﺎه از آﻏﺎز زﻧﺪهﺧﻮاري وﻗﺘﻲ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪه‪ ،‬ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻮﺗﺎهﺑـﻴﻦ آن ﻋﻼﻳـﻢ‬ ‫را ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺷﺮوع ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻀﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮده‪» ،‬ﻣﺮﻳﺾ« را ﺑﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﮔﺎه ﻛﺎر‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ اﻏﻠـﺐ ﻣـﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه و ﺳـﺒﺰي زﻧـﺪه را‬ ‫ﺷﺪﻳﺪاً ﻗﺪﻏﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎك آنﻫﺎ ﻣﺮدم را از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺮوم ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺮگ‬ ‫ﺣﺘﻤﻲ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﺮﺳﻨﺪ ﻣﻴﻮه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﻮه ﺑـﻪ‬ ‫آنﻫﺎ ﺿﺮر ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮان اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﻴﻮه دارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎري آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺨﻮردن ﻣﻴﻮه ﺑـﻪ‬ ‫وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺄﺳﻒآور از اﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻳﻚ آﻗـﺎي ﺳـﻲ‪،‬‬ ‫ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﻈﻔﺮي ﻛﻪ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﻓﺎﻛﻮﭘﺎ‪ ،‬ﭘﺴﺖ ﻣﻬﻤـﻲ داﺷـﺖ دﭼـﺎر ﻣـﺮض ﻗﻠﺒـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬از ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ‪ ،‬رگﻫﺎ و درﻳﭽﻪﻫﺎي ﻗﻠﺐ او ﺧﻮب ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛـﻪ‬ ‫ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ او ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد‪ .‬ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭼﺎره را در آن ﻣﻲدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ او ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮود و ﻧﺰد ﻳـﻚ‬ ‫ﺟﺮاح »ﻣﻌﺮوف«‪ ،‬ﻗﻠﺐ را ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺪهﺧـﻮاري ﭘﻨـﺎه ﻣـﻲآورد‪ .‬در‬ ‫ﻋﺮض دو ﻣﺎه ﻳﺎ دو ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ‪ ،‬در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ او ﭼﻨﺎن ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن را ﺑﻪ ﺗﻌﺠـﺐ‬ ‫ﻣﻲاﻧﺪازد‪ .‬ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎر از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد‪ .‬ﻳﻚ روز ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﺻـﻞ ﺟﺮﻳـﺎن‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬اﮔﺮ او ﭼﻨﺪ روز ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺠﺎت ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺴﺘﮕﺎن او ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ دور او ﺟﻤـﻊ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺮاي او ﭘﺰﺷـﻚ‬ ‫ﻣﻲآورﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ در داﻧﺸﮕﺎه و ﻧﻪ در ﻛﺘﺎبﻫـﺎي ﻃﺒـﻲ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻋﻜـﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎي‬

‫‪ 49‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺳﺨﻨﻲ ﻧﺸﻨﻴﺪه ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬وﺧﺎﻣﺖ وﺿﻊ او را ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﺧـﻮردن آن را‬ ‫ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻋﻜـﺲاﻟﻌﻤـﻞ‪ ،‬ﺑﻴﻤـﺎر ﻇـﺎﻫﺮاً ﺑﻬﺒـﻮد ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮد و ﺑـﺮاي ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺣـﺎل او ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﻴﻤﺎر ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮ از وزﻧﺶ را ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ زﻧـﺪهﺧـﻮاري از دﺳـﺖ‬ ‫داده ﺑﻮد دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺒﻮدي ﻣـﻮﻗﺘﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻣﺎه زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودي از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و وﺿﻊ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫)آﻟﻤﺎﻧﻲ( و ﻣﺎدر و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺎن او ﻃﻮر دﻳﮕﺮي ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ‪» :‬دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭼـﻪ ﮔﻔﺘـﻴﻢ؟‬ ‫آﺧﺮ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﺧﻴﺎر و ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ زﻧـﺪﮔﻲ ﻛﻨـﺪ؟ دﻳﺪﻳـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﭼﻄﻮر ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« ﺑﻴﻤﺎر ﻓﻮري ﺑﻪ ﺣﺎل آﻣﺪ؟« ﺧﻮد آﻗﺎي ﻣﻈﻔﺮي ﻳﻚ ﺟﻮان ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﻳـﻚ روز‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ و ﺗﻤﺎم ﻓﺎﻣﻴﻠﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺮﺧﻮر ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﻓﻜـﺮ ﻣـﺎ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻣـﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻟﺬﻳﺬ و ﺧﻮﺷﻤﺰه درﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺨﻮرﻳﻢ و از آنﻫﺎ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻌﻨـﻲ زﻧـﺪﮔﻲ را در اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻲداﻧﻴﻢ‪ «.‬در ﻣﻮﻗﻊ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﺎدر او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد‪» :‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮاﻓـﻖ ﻧﻴﺴـﺘﻢ‪ ،‬ﭼـﺮا ﺧـﻮدت را از اﻳـﻦ‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻟﺬﻳﺬ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺳﺎزي؟ ﺗﻮ ﺑﺨﻮر و ﺑﻤﻴﺮ‪ «.‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ ﺷﺪ‪ ،‬او ﺧـﻮرد و ﻣ‪‬ـﺮد‪ .‬ﻣـﺎهﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺣﺎل او رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ او را ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﻗﺼﺎب ﻣـﻲﺳـﭙﺎرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﭽﺎره ﺟﻮان زﻳﺮ ﭼﺎﻗﻮي اﻳﻦ ﺟﻼد در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮاي »اﻓﺘﺨـﺎر« ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻓـﺪا‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي »ﻣﺘﻤﺪن« ﺑﺮاي ﻣﺠﺎزات اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖﻫﺎي ﻋﻠﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻦ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﻮانﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﭘﺮﺧﻮر ﻧﺒـﻮده‪ ،‬ﺑـﺎز ﻫـﻢ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲﻫﺎ‪ ،‬آﻧﮋﻳﻦ‪ ،‬آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ‪ ،‬ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ‪ ،‬دردﻫﺎي ﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻪ در‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ دﻳﮕﺮ داﺷﺖ‪ .‬او ﭼﻨﺪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﮔﻴﺠﻪ‪ ،‬ﻧـﺎراﺣﺘﻲﻫـﺎي‬ ‫ﻗﻠﺐ‪ ،‬درد و ورم ﭘﺎﻫﺎ و ﻏﻴﺮه را ﮔﺬراﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻛﻤﻲ ﺳﺒﻚﺗﺮ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 50‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﺪﻏﻦ ﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم‪ ،‬ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎي ﺑﺸﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻃﻨﻲ و اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋـﻢ ﭘـﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺑﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫آن ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮردن ﺳﺒﺰيﺟﺎت و ﻣﻴﻮهﺟﺎت‪ ‬زﻧﺪه ﻧﺰد اﺷـﺨﺎص ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﻣﻀﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣـﻲدﻫـﺪ و ﺧـﻮردن ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﺳـﺨﺖ ﻗـﺪﻏﻦ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ آنﻫﺎ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ وﺣﺸﺘﻨﺎكﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ اﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬او ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ را ﺑﺮاي ﻋﺰﻳﺰان ﺧـﻮد ﻧﻴـﺰ ﺻـﺎدر ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬او‬ ‫آﻧﻘﺪر ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ« ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن دارد ﻛﻪ ﮔﻮشﻫﺎي ﺧﻮﻳﺶ را ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻧﻤـﻲﺧﻮاﻫـﺪ ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺸﻨﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ را ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺮاﻋـﺎت ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻋﻤـﺮ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از روي اﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮرات را ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺻـﺪ درﺻـﺪ‬ ‫ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا در ﻻﺑﻪﻻي ﺧﻮراكﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ از راهﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﻏـﺬاي زﻧـﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺪنﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﻲرﺳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻴﺮهﺑﺨـﺖ ﺧـﻮد را‬ ‫در آﺳﺘﺎﻧﻪي ﻣﻄﺐﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻲﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﺮ ﻳﺎ زود در اﻳﻦ راه ﺟﺎن ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺪر ﺑﺪﺑﺨﺖ‪ ،‬دﺳﺖ دو ﺗﺎ ﺑﭽﻪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪي ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در اﻳﺮان‪،‬‬ ‫ﻓﺮاﻧﺴﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺋﻴﺲ و آﻟﻤﺎن در آﺳﺘﺎﻧﻪي ﻣﻄﺐﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده ﻫـﻢ ﺑﭽـﻪﻫـﺎ و‬ ‫ﻫﻢ داراﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهام‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ آﻗﺎي ﭘﺰﺷﻚ از اوﻟﻴﻦ روزﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲِ ﺑﭽـﻪﻫـﺎ‬ ‫دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﺒﺰيﺟﺎت و ﻣﻴﻮهﺟﺎت‪ ‬زﻧﺪه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺨﻮراﻧﻢ‪.‬‬ ‫آﻳﺎ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ در ﻣﺮگ ﻧﻮرﭼﺸﻤﻲﻫـﺎي ﻣـﻦ ﻫـﻴﭻ ﮔﻨـﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷـﺖ؟ آﻳـﺎ آن دﻛﺘﺮﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺪن ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻢ را ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ روز ﺑـﻪ روز ﺿـﻌﻴﻒﺗـﺮ و ﻧـﺎﺗﻮانﺗـﺮ ﻣـﻲﺷـﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« و داروﻫﺎي »ﻣﺆﺛﺮ« ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؟ آﻳﺎ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛـﻪ اﻛﻨـﻮن ﻫـﻢ‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﺗﻮان را از ﺧﻮردن ﻣﻴﻮهﺟﺎت ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺟﻤـﻼت ﺑـﺎز‬ ‫ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟‬ ‫ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮدهام ﻣﻌﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﭼﻮن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ زﺑـﺎن‬ ‫ﺧﺎرﺟﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ داﺷﺘﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻤﻮدم‪ .‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرفﻫﺎ ﻫﻴﭻ‬

‫‪ 51‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺟﺎ ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺿﺮر ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و ﻋﻠﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﺷﺎرهي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻓﻘﻂ از ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‪ ،‬از راه ﺗﺸﺨﻴﺺ دادن آنﻫـﺎ و از ﭘﻨﻬـﺎن ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﻋﻼﺋـﻢ ﻇـﺎﻫﺮي ﺑـﻪ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« ﺳﺨﻦ ﻣﻲرﻓﺖ‪.‬‬ ‫در دوازدﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺟﺴﺘﺠﻮ روزي ﻳﻚ ﻛﺘﺎب آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ اﻓﺘﺎد ﻛﻪ اوﻟـﻴﻦ دﻓﻌـﻪ ﺑـﻪ ارزش ﻏـﺬاي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺿﺮرﻫﺎي ﻣﻮاد ﭘﺨﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم‪ .‬اﺳﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب »ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪاي« و ﻣﺆﻟﻒ‬ ‫آن ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ‪ 1‬ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﭼﺸﻢﻫﺎي ﻣﻦ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛـﻪ‬ ‫ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻢ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺳﻮء ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺼﺮف‪ ‬ﺧـﻮراﻛﻲﻫـﺎي ﻣ‪‬ـﺮده و داروﻫـﺎي‬ ‫ﺳﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ روﺷﻦﺑﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎدهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﭽﻪي ﻳـﻚ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮار‬ ‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺑﺪن ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬ﺷﻴﺮ ﻣﺎدري ﻛﻪ از ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺣﺎﺻﻞ ﻣـﻲﮔـﺮدد‪ ،‬ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ‪،‬‬ ‫ﺳﻨﮕﻴﻦ‪ ،‬ﭼﺮﺑﻲدار و ﻣﻀﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﺪهي ﺑﭽﻪ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﺧﻮراك ﻣﻀﺮ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻮن در اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﭽﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﺮورش ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺧﻮراكﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫را ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺪهي ﺑﭽﻪ اﻳﻦ ﺧﻮراكﻫﺎ را رد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺳـﻮء ﻫﺎﺿـﻤﻪ‪ ،‬ﺑـﻲﻣﻴﻠـﻲ‪،‬‬ ‫اﺳﻬﺎل‪ ،‬ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﻋﺮق ﻛﺮدن‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﻏﻴﺮه‪ ،‬ﭘﻲدرﭘﻲ ﻧﺰد ﺑﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬در اﻳﻦ ﺑـﻲﻧﻈﻤـﻲ اﮔـﺮ‬ ‫ﺑﭽﻪ ﭼﻨﺪ داﻧﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺨﻮرد و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﮕﻮر در ﻣﺪﻓﻮع او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﺰﺷـﻚ »ﺗﻴـﺰﺑﻴﻦ«‪،‬‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ »ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻤﻲ« ﺧﻮد را آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺳﺎزد‪ ،‬ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ را ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ﻣﺼـﺮف‬ ‫اﻧﮕﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي زﻧﺪه را ﻣﻨﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬ﺣﺎل ﻛﻮدك روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺻﺪﻫﺎ ﻧـﻮع‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻳﭗ‪ ،‬آﻧﮋﻳﻦ‪ ،‬آﻟﺮژي‪ ،‬ﺳﺮدرد‪ ،‬دلدرد‪ ،‬زﻛﺎم‪ ،‬ﺳﺮﻓﻪ‪ ،‬ﺗﺐِ ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﻳﺮﻗﺎن و ﻏﻴﺮه ﻳﻜـﻲ‬ ‫ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ و از ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻋﻀﻮﻫﺎي‬ ‫ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺪن از ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻴﭽﺎره در اﻳـﻦ ﺧﻴـﺎل ﺑـﻮدﻳﻢ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ‬ ‫دﻧﻴﺎي »ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ« ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌـﺮوف«‪ ،‬ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ »ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎي ﻣﺠﻬـﺰ« و در اﻳـﻦ‬ ‫داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺣﺘﻤﺎً داروﻳﻲ )ﺳﻤﻲ( وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ را ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫـﺪ و‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺳﻢ اﻳﻦ داروي ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Bircher Benner ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 52‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ از اﻳﻦ در ﺑﻪ آن در‪ ،‬از اﻳﻦ دﻛﺘﺮ ﺑﻪ آن دﻛﺘﺮ‪ ،‬از اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ و از اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑـﻪ‬ ‫آن ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ رو ﻧﻬﺎدﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ دارو را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬ ‫در ﻋﺮض اﻳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﺻﺪﻫﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻋـﻮض ﺷـﺪ‪ ،‬ﺻـﺪﻫﺎ ﻧـﻮع‬ ‫دارو آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸﻪ »ﻏﺬاي ﻣﻘﻮي« ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺒﺎبِ راﺳﺘﻪ‪ ،‬ﺳـﻮپ ﺟﻮﺟـﻪ‪ ،‬ﺟﮕـﺮ‪،‬‬ ‫ﺗﺨﻢﻣﺮغ‪ ،‬ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻛﺮه و ‪ ...‬ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫اول ﭘﺴﺮم را ﺑﻪ ﭘﺎرﻳﺲ ﺑـﺮدم و ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻌـﺮوف آﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻴـﺎن ﺳـﭙﺮدم‪ .‬اﺻـﻼً اﻳـﻦ »داﻧﺸـﻤﻨﺪان‬ ‫ﺳﺮﺷﻨﺎس« ﺑﺮاي ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ اﺻﻼً ﻛﺎر اﻳﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎب ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﮔﻨﺪﻳﺪه و زﻫﺮآﻟﻮد و از ﻫﻤﻪ ﺑـﺪﺗﺮ‬ ‫ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻴﻦ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻻزم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در‬ ‫آن ﻣﻮﻗﻊ ﻛﺮﺗﻴﺰون‪ ،‬اورﻳﻮﻣﻴﺴﻴﻦ‪ ،‬ﺗﺮوﻣﻴﺴﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﻮف را ﺗﺎزه اﺧﺘﺮاع ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﺸﻨﺪه اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﭘﺴﺮم ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ او را از ﭘﺎي در ﺑﻴﺎورﻧﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺟﻨـﺐ و‬ ‫ﺟﻮش از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه ﻧﻪ ﺧﺒﺮي و ﻧﻪ ﺻﺤﺒﺘﻲ ﺑﻮد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ وﺣﺸﺘﻨﺎك و ﻫﻮﻟﻨـﺎك‬ ‫در ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ آن دو ﺧﺎﻃﺮهاي ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ذﻫﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﭘﺎرﻳﺲ‬ ‫روﺑﻪروي ﭘﻨﺠﺮهي ﻫﺘﻞ ﻣﺎ دﻛﺎن ﻣﻴﻮهﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻼﺑﻲ و ﻫﻠﻮي ﺧﻴﻠﻲ درﺷـﺖ و ﻋـﺎﻟﻲ داﺷـﺖ‪ .‬ﭘﺴـﺮ‬ ‫ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﭽﺎرهي ﻣﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻠﻮ و ﮔﻼﺑﻲ ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺨﺮم ﻧﺨﺮﻳﺪم وﻟﻲ در ﻋﻮض‬ ‫ﻛﻤﭙﻮتﻫﺎي ﺟﻌﺒﻪاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﻨﺪوق ﺻﻨﺪوق وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬دﻓﻌﻪي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧـﺪن ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن‬ ‫در وﻧﻚ ﺑﺎﻏﻲ اﺟﺎره ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﺑﭽﻪﻫﺎ از درﺧﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎﻻي ﺳـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻮد ﮔـﺮدوي ﺳـﺒﺰ ﭘـﺎﻳﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲرﻳﺨﺘﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﮔﺮدوﻫﺎ ﻳﻚ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻣﻲدادم و از دﺳﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗـﺎ آنﻫـﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺮدوﻫﺎي »ﻣﻀﺮ« را ﻧﺨﻮرﻧﺪ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﺎدهي ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪهي آنﻫﺎ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻴﭽـﺎره ﭘﺴـﺮ‬ ‫ﻣﻦ زﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ درﺧﺖ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ واﻗﻌﻲ ﻛﻢﻛـﻢ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻓـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳـﻚ ﺷـﻤﻊ ﺗـﺪرﻳﺠﺎً ﺳـﻮﺧﺖ و‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﺮدم از ﻣﻦ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ده ﺳـﺎل ﻋﻤـﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ آدﻣﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺨﻮرد ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﻫﻢ ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه ﻳـﻚ‬ ‫ﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﻃﺎﻟﺒﻲ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺧﻮردﻧـﺪ و ﺿـﻤﻨﺎً در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣـﻮارد در ﻧﺘﻴﺠـﻪي‬ ‫ﺧﻮب ﻃﺒﺦ ﻧﺸﺪن ﻏﺬا‪ ،‬ﻋﺪهاي از ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛُﺸـﺘﻪ ﻧﻤـﻲﺷـﺪﻧﺪ و ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﺧـﻮد را ﻧﮕـﻪ‬ ‫ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪارِ ﻛﻢِ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻳﺸﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﻘﻂ رﻧﺞ و ﻣﺸـﻘﺖ‬ ‫آنﻫﺎ را ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪ 53‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺮم را از دﺳﺖ دادم‪ ،‬دﺧﺘﺮم ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﺴـﺮم داﺷـﺖ در او ﻫـﻢ‬ ‫ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺒﻚﺗﺮ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا او ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﺑـﺮادرش دﭼـﺎر ﺷـﻮد‪،‬‬ ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ او را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﺮده و ﺟﻠﻮي ﻣﺮض را ﺑﮕﻴﺮم‪ .‬ﻣﻦ از ﻛﺠﺎ ﻣـﻲداﻧﺴـﺘﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫دﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﻴﭽﺎرهام را ﻣﻲﺑﺮم و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻴﺮﻏﻀﺐ ﻣﻲﺳﭙﺎرم‪.‬‬ ‫ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺒﻮرك ﺑﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮوف ﺳﭙﺮدﻳﻢ‪ .‬آنﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در‬ ‫اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻲ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﻳﺶ را ﺳﻮراخ ﻧﻤﻮده و ﻣﻐﺰ آن را ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ درآوردﻧـﺪ‬ ‫وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﻧﺎاُﻣﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﭽﻪ را ﺑـﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنِ ﻣﺨﺼﻮصِ ﻛﻮدﻛﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ دادﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻧﺸﺎرﻫﻮﻫﻪ‪ 1‬ﻧﺎم داﺷـﺖ و ﭘﺰﺷـﻚ آن ﺑـﻪ ﻧـﺎم‬ ‫وﻟﻒﮔﺎﻧﮓﺗﻴﻠﻴﻨﮓ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن وﺣﺸﻲ و ﺑﻲرﺣﻢ ﺑﻮد‪ .‬او ﻛﻠﻴﻪي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎرﻫﺎ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﺑﻮد از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻛﺮد‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ‪ ،‬ﻋﺎﻣﻠﻲ و ﻳﺎ ﺳﺒﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺐ ﻣـﺰﻣﻦ ﻛـﻮدك ﻛﺸـﻒ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪.‬‬ ‫اﺻﻼً آنﻫﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑـﺪن ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﻛﺲ و ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ در ﺑﺪن ﺿﻌﻴﻒ ﻳﺎﻏﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺮابﻛـﺎري ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ‬ ‫ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ را ﻣـﻲدادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﺮ‬ ‫روز ﺑﭽﻪي ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻧﻤﻲداد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ آﺷﻜﺎرا ﺿﺮر ﻫﻢ ﻣﻲﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﻫﺎﻣﺒﻮرك ﺑﺮدم او ﻣﺜﻞ ﻫﺰاران ﺑﭽﻪي دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺑﭽﻪي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ‬ ‫ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه ﺗﺐ ﻣﺰﻣﻦ ﻫﻢ داﺷﺖ در ﺣﺪود ‪ 37‬ا‪‬ﻟﻲ ‪ 37/5‬درﺟﻪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ زﻳـﺎد دﻗـﺖ ﻧﻤـﻲﻛـﺮد ﻣﺘﻮﺟـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﺪ‪ .‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻲرﺣﻢ در ﻋﺮض ﻳﻜﻲ دو ﻣﺎه ﺑﺎ روﻳﻪي وﺣﺸﻴﺎﻧﻪي ﺧﻮد ﺑﭽﻪام را ﺑـﻪ آﺳـﺘﺎﻧﻪي‬ ‫ﻣﺮگ رﺳﺎﻧﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ از ﺑﭽﻪ ﺧﻮن ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﻛﺮد ﺗـﺐ دﺧﺘـﺮم ﺑـﺎﻻﺗﺮ‬ ‫ﻣﻲرﻓﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲرﻓﺖ او ﻣﻘﺪار آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲداد‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ آﻧﺘـﻲﺑﻴﻮﺗﻴـﻚﻫـﺎ را‬ ‫زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲرﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ‪ 41‬درﺟﻪ رﺳﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫـﺎ از ‪39‬‬ ‫درﺟﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﻧﻤﻲآﻣﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺮدم آﺷﻜﺎر ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﻪ دﻗﻴﻘـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ‬ ‫ﻧﺴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻨـﺎء ﻧﻤـﻲﻛﻨﻨـﺪ وﻟـﻲ از ﻃـﺮف‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺪن ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫـﺎ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻣﻴﻜـﺮوبﻫـﺎ روز ﺑـﻪ روز ﺿـﻌﻴﻒﺗـﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ آﺷﻜﺎرا ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و داروﻫﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر دﺧﺘﺮم ﺗﻤﺎم ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﭼﻜﺎر ﺑﻜﻨﻢ اﮔﺮ او را‬ ‫ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺒﺮم آﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را از ﻧﻮ ﺷﺮوع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ دوازده ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻪ را دارم‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺮاي ﭼﻪ او را آوردهام؟‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Ansharhohe ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 54‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ آدم ﺑﻲرﺣﻢ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺪارد‪ .‬او ﺑﺪون اﻋﺘﻨﺎء ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎي ﻳﻚ ﭘﺪر‪ ،‬ﻛﻮدك ﻣﺮا ﭼﻮن ﻳﻚ‬ ‫ﺣﻴﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓﺮض ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼـﻲ ﺧـﻮد‬ ‫دهﻫﺎ ﺧﺮﮔﻮش و ﻣﻮش ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺗﻤﺎم ﺧﻮن دﺧﺘﺮم را ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻛﺸﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﮔـﻮﻳﻲ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺮورش دادن ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‪ .‬اﻳﻦ »ﻋﻠﻢ« اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﮔﻔـﺖ! »ﻋﻠﻤـﻲ«‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ‪...‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ و ﺧﺮاﺑﻜﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪﻫﺎي دﺧﺘـﺮم ﺧـﺮاب ﺷـﺪ و ﻧﻔﺮﻳـﺖ ﻣـﺰﻣﻦ‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻜﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ در اﻳﺮان ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺮض او ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺗـﺪرﻳﺠﺎً‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻣﻲرﻓﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲرﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آدﻣﻲزاد ﺑﻲرﺣـﻢ در ﻋـﺮض‬ ‫دو ﻣﺎه رﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫آن وﺿﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« اروﭘﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ روز روﺷـﻦ و ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺳﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺑﭽﻪ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي ﺑـﺪن‪،‬‬ ‫ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎي دروﻧﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻀﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراكﻫـﺎي ﻣ‪‬ـﺮده و‬ ‫داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن او وارد ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎي ﻣـﺰﻣﻦ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲآوردﻧـﺪ‪ .‬در ﺣـﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻪ روزه دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻛﻮدك از اﻳﻦ راه ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﻜﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ واﻗﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺮگﻫﺎي زودرس و ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ را در ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﺿﻊ دﺧﺘﺮم ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ آﻗﺎي ﺗﻴﻠﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‪» :‬اﮔﺮ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮕﺬارﻳﻢ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬آﺧﺮﻳﻦ ﭼﺎره اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻮرﺗﻴﺰون‪ 1‬ﺑﺪﻫﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺪﻧﺶ را ﺳـﻮراخ‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ ،2‬ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻳﻢ و آن را آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ‪ «.‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻛـﺮدم‪ .‬در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ ﻧﻈـﺮ ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﺮاي ﻣـﻦ در‬ ‫ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﭼﺮاﻏﻲ روﺷﻦ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﻣﺎه زﺑﺎن آﻟﻤـﺎﻧﻲ را ﺑـﺪون ﻣﻌﻠـﻢ ﺧﻮاﻧـﺪه‬ ‫ﺑﻮدم ﻓﻮري ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺮض ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺰﺷﻚ در ﻣﻴﺎن ﻧﻬﺎدم و او را ﻣﺠﺒـﻮر ﻧﻤـﻮدم ﻛـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ را ﻗﺒـﻮل ﻛﻨـﺪ‪ .‬ﻓـﻮراً‬ ‫ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ و ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮد و ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪ‪ .‬از ﻫﻤﺎن روز اول ﻳﻚ‬ ‫ﻣﻌﺠﺰهي ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮهاي ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺖ‪ .‬ﺗﺐ ﻣﺮﻳﺾ از ‪ 40-41‬درﺟﻪ ﺑﻪ ‪ 37/5‬درﺟـﻪ ﭘـﺎﺋﻴﻦ آﻣـﺪ‪ ،‬ﭼﺸـﻤﺎن‬ ‫دﺧﺘﺮم ﺑﺎز ﺷﺪ‪ ،‬او ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮد در رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﺸﺴﺖ و روز ﺳﻮم زﻧﺪهﺧﻮاري ﺣﺎﻟﺶ ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﻳﻚ داروي ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ روي ﭘﺴﺮم ﻧﻴﺰ اﻣﺘﺤﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‐ Biopsic ‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪ 55‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ وﺿﻊ را دﻳﺪم ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ )ﻣﺎدر ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد( در ﻣﻨﺰل ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﭽﻪ را ﺗﻐﺬﻳﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ روز ﭼﻬﺎرم زﻧﺪهﺧﻮاري او را ﺑﻪ اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﻨـﺰل اﺟـﺎره ﻛـﺮده ﺑـﻮدﻳﻢ آوردﻳـﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار ادراري ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن روزي از ‪ 200‬ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲﻛﺮد در ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ‪ 2‬ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ده ﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫رﺳﻴﺪ‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ وﻗﺘﻲ آﻗﺎي ﺗﻴﻠﻴﻨﮓ ﺑﺮاي ﻣﻼﻗﺎت دﺧﺘﺮم در اﺗﺎق ﻣﺎ را ﻛﻮﺑﻴﺪ‪ ،‬دﺧﺘﺮ ﻣﻦ دوﻳـﺪ و در را‬ ‫ﺑﺎز ﻛﺮد و دﻛﺘﺮ را در ﺷﮕﻔﺖ اﻧﺪاﺧﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ دﻛﺘﺮ ﺑﻲاﻧﺼﺎف از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا از اﻋﻤﺎل ﭘﺴﺖ و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﻜﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧـﻪﻫـﺎي‬ ‫ﭘﻮچ و ﺑﻲﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي دﺧﺘﺮم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻪي ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ‬ ‫از ﻧﺰدﻳﻚ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ زورﻳﺦ ﺑﺮدم و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ روز در آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻢ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ ﻓﻮت ﻛﺮده ﺑﻮد و آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه را ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اداره ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬از زﻧﺪهﺧﻮاريِ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻛﺎﻣـﻞ‬ ‫ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد‪ .‬آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه زﻳﺎد ﻣﺼـﺮف ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ و‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻮد وﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻟﺒﻨﻴﺎت و وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻣﻌﻤـﻮل ﺑـﻮد‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري در آﻣﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺪاﺧﺖ‪ .‬آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ درﺑﺎرهي زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗـﺎزه ﺷـﺮوع‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺎر ﺑﺮد‪ .‬ﻋﻘﻴﺪه داﺷﺘﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﭽﻪ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﮕﺬارم‪ ،‬ﻛﻤﻲ ﻣﻴﻮه زﻳﺎدﺗﺮ ﺑـﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻛﻤـﻲ ﮔﻮﺷـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ‬ ‫ﺑﺨﻮراﻧﻢ و ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه ﭼﻨﺪ ﻗﺮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣـﺪ‪ .‬ﻫﻨـﻮز‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ داروﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻢ ﻛُﺸـﻨﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﭼـﻮن ﺑﭽـﻪي ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻣﺪ‪ ،‬ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬ﺷﻨﺎ ﻣﻲﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻲرﻓﺖ‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻠـﻢ‬ ‫ﻧﻤﻲرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺻـﺪ درﺻـﺪ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل ﻧﻔﺮﻳﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺪرﻳﺠﺎً رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷـﺖ و ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎرم‬ ‫ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از اروﭘﺎ دﺧﺘﺮم را از دﺳﺖ دادم‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺗﺴﻠﻲ ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫اﻳﻦﻃﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻛﻪ دو ﻛﻮدك ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻛﻮدك دﻳﮕﺮ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫آن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ را ﺑﭽـﻪﻫـﺎي ﺧـﻮدم ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﻲآورم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻔﻬﻤـﺎﻧﻴﻢ ﻛـﻪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ و ﺗﺄﻛﻴـﺪ‬ ‫ﺧــﻮراكﻫــﺎي ﻣ‪‬ــﺮده و ﻣــﻮاد ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑــﻪ ﻣــﺮدم و ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﻣﻨــﻊ ﻧﻤــﻮدن ﻏــﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌــﻲ ﺑــﻪ آنﻫــﺎ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎكﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺑﻴﭽﺎره ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ روﻳﻪي ﻣﺘﻀﺎد از ﻫﻤـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮﻳﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 56‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺳﻴﺎه را ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﻔﻴﺪ را ﺳﻴﺎه ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻨﻲ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻃﻮري ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰي را ﺧﻮب ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻳـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺪﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺧﻮب را ﺑﺪ و ﺑﺪ را ﺧﻮب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ را ﺳﻴﺎه و ﺳﻴﺎه را ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻀﺮ را ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻔﻴﺪ را ﻣﻀﺮ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣـﻦ در اﻳﻨﺠـﺎ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ از آنﻫﺎ را ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪:‬‬ ‫ﻣﺜﻼً ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻘﺪاري ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮد و از رودهﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﻏﺬا ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗﻤﺎﻣـﺎً ﻫﻀـﻢ ﺑﺸـﻮد‬ ‫رودهﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﭼﺴﺒﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﮔﺮ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﺷﺪ رودهﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛـﺖ در‬ ‫ﻣﻲآﻳﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ از رودهﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻏﺬا ﺗﺪرﻳﺠﺎً از آن ﺟﺪا ﺷﺪه و از ﺟﺪار رودهﻫـﺎ‬ ‫وارد ﺧﻮن ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ از ﭼﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺎن ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑـﺮﻧﺞ ﺳـﻔﻴﺪ اﺑـﺪاً ﺳـﻠﻮﻟﺰ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺳﻠﻮﻟﺰ آنﻫﺎ در ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم و ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﻜﺮ ﻫﻴﭻ ﺳـﻠﻮﻟﺰ ﻧـﺪارد‪ ،‬ﺳـﻠﻮﻟﺰ آن در ﭼﻐﻨـﺪر‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪي ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺳﻠﻮﻟﺰ آنﻫﺎ در ﭘﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﻣـﻮ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﺨﻮان‪ ،‬روده و اﻋﺼﺎب ﺣﻴﻮان ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ دو ﺳﻪ روز و ﺣﺘﻲ ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ رودهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﺖ ﻳﺒﻮﺳﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن ﺳﻠﻮﻟﺰ در ﻏﺬا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻲاﻧﺪازه ﺳـﺎده و آﺳـﺎن ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﺧﻴﺎل ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺴﻲ اﻳﻦ ﺣﺮف را از دﻫﺎن ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎﻟﻪ‬ ‫ﻛﻪ از ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﻧﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺳﻨﮓ ﺳﻔﺖ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪي روده ﮔﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ از ﻳﻚ ﻏﺬاي »ﻣﻘﻮي« )ﻣﻘﻮي ﺑﺮاي ﺧﺮاﺑﻜـﺎري( زﻳـﺎد ﺑﺨـﻮرد ﻗﺴـﻤﺘﻲ از اﻳـﻦ ﻣـﻮاد در رودهﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻓﺎﺳﺪﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬رودهﻫﺎ را ﻣﻲﺧﺮاﺷﺪ و ﺧﻮن و ﺑﻠﻐﻢ ﺑﻴﺮون ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﮔـﺮ ﺷـﺨﺺ‬ ‫ﻛﻤﻲ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻏﺬا ﻛﻠﻴﻪي آﺷﻐﺎلﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در رودهﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤـﻮده‪ ،‬ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻲﺑﺮد و رودهﻫﺎ را ﭘﺎك ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺨﺺ را از ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﻪﺑـﻴﻦ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻴﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻣﻀﺮ ﺑﻮده اﺳﻢ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را اﺳﻬﺎل و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲﮔﺬارﻧـﺪ و ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﻣﻨﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻮر ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻓﻮراً ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺨﻮرد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎدهاي ﻛﻪ رودهﻫـﺎي او را ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﻮارهﻫﺎي رودهﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎﻳﻲ‬

‫‪ 57‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎنِ ﻣ‪‬ﺮده ﻻﺑﻪﻻ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺮﻳﺎن اﻣﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤـﻪ‬ ‫آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ روز و ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ دارد ﻧﺨﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﮔﻮﻳﻲ اﻳﻦ ﻧـﻮع‬ ‫ﻏﺬا دﻳﺮ ﻫﻀﻢ ﻣﻲﺷﻮد و رودهﻫﺎ را اذﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮفﻫﺎي ﭘـﻮچ و ﺧﻄﺮﻧـﺎك‪ .‬آنﻫـﺎ ﺧﺒـﺮ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺳﻠﻮﻟﺰدار رودهﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻤﺎرد‪ ،‬ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻗﻮت ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫وﻟﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ رودهﻫﺎ را ﺗﻨﺒﻞ‪ ،‬ﻣﺮﻳﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲﺳﺎزد‪.‬‬ ‫دﻓﻌﻪي دﻳﮕﺮ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺧﻮرده ﺷﻮد ﮔﻮﻳﻲ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ـﺮده زودﺗـﺮ از ﻏـﺬاي زﻧـﺪه‬ ‫ﻫﻀﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻮاد ﺣﻴﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن اﺣﺘﻴـﺎج دارد ﺧـﻮد آﺗـﺶ‬ ‫ﻫﻀﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد و ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﺬا را ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﮔﺬارد‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻮي ﺧﻮشآﻳﻨـﺪي ﻛـﻪ در ﻣﻮﻗـﻊ‬ ‫ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ روي ﻣﺮدﻣـﺎن ﺑـﻲﻋﻘـﻞ ﺧﻨﺪﻳـﺪه و‬ ‫ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮ ﺳـﻴﺐزﻣﻴﻨـﻲِ ﻣ‪‬ـﺮده و ﻳـﻚ ﻛﻴﻠـﻮ‬ ‫ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ زﻧﺪه ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺪازه ارزش ﻏﺬاﻳﻲ دارﻧﺪ و ﭼﻮن ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ ﻣ‪‬ﺮده زودﺗﺮ ﻫﻀﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎﻳـﺪ آن‬ ‫را ﺑﺮ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ زﻧﺪه ﺗﺮﺟﻴﺢ داد‪ .‬آنﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ زﻧﺪه ﻳﻚ ﻏـﺬاي ﺗﻤـﺎم ﻋﻴـﺎر و ﻛﺎﻣـﻞ‬ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ ﻣ‪‬ﺮده ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎﻟﻪي ﻏﺬاﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ ﻣ‪‬ﺮده ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻳﻚ داﻧﻪ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲِ زﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻮض ﻳﻚ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﻚ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻳـﻚ ﻗﺎﺷـﻖ ﮔﻨـﺪم زﻧـﺪه‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮدرد آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻛﺴﻲ دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻲداﻧـﺪ‪ .‬ﺳـﺮدرد ﻋﻼﻣـﺖ‬ ‫ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻮن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آن ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده وارد ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻗﺘﺎً در ﺟﺮﻳﺎن ﺧـﻮن‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺮدش در ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮدرد ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم را از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ از وارد ﺷﺪن آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ آﺳـﭙﺮﻳﻦ ﻳـﺎ‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﻴﺪﻳﻦ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻢ دﻳﮕﺮ اﻋﺼﺎب را ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ اﻳـﻦ درد را اﺣﺴـﺎس ﻧﻜﻨـﻴﻢ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ روي ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻳﻚ ﺳﻢ ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ راه ﻛﺜﻴﻒ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺪﺗﺮ از اﻳﻦ‪ ،‬اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺪن آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳ‪‬ـﻤﻮم ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎرزه ﻣـﻲﭘـﺮدازد‪،‬‬ ‫اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮن وارد ارﮔﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و آﺷﻴﺎﻧﻪاي‪ ،‬ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺑﺮاي ﺧـﻮد درﺳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺮدرد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺰﻣﻦ )ﻣﻴﮕﺮن( دﭼﺎر ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷﻚ ﻇﺎﻫﺮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺬاﻫﺎي زﻫﺮآﻟﻮد را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﺳ‪‬ﻤﻮم را ﺑﮕﻴـﺮد )ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﺾ ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺧﻮشآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ( ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻛﺎﻣﻼً اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﻣﻲزﻧﺪ‪ .‬او ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺪن را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﻮنِ ﺑﺪن را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد‪ .‬او ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار زﻳـﺎدي ﻛﺒـﺎب‪ ،‬ﻣـﺮغ‪ ،‬ﺟﻮﺟـﻪ و‬

‫‪ 58‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺳ‪‬ﻤﻮم در ﺧﻮن ﺑﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳـﺪ و ﺑـﺪن را ﻣﺠﺒـﻮر‬ ‫ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﻨﺎزﻟﻲ ﺑﺮاي ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮن از ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﺳﺮدرد »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﺷـﻮد«‬ ‫و در ﻋﻮض ﺳ‪‬ﻤﻮم از ﺧﻮن ﺑﻪ ﻃﺮف ارﮔﺎنﻫﺎ )ﻋﻀﻮﻫﺎ( ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲﻧﺸـﻴﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﻲآﻳﻨﺪ و ﻧﻘﺮس‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟـﻮد ﻣـﻲآورﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻦﺟـﺎ‬ ‫وﺟﺪان ﭘﺰﺷﻚ راﺣﺖ اﺳﺖ‪ ،‬او ﺳﺮدرد را »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده«‪ ،‬ﺣﻖ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮﻳﺾ ﺑـﻲﭼـﺎره و‬ ‫از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻲﺧﺒﺮ از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ راﺿﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ »ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ« او را ﺗﻮﺳﻂ »ﻟﺬﻳﺬﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي‬ ‫دﻧﻴﺎ« ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺮض او را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺮدم ﻣﻲﺷﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼن ﻏﺬا را ﺧﻮردم ﺑﺪﻧﻢ ﺟﻮش زده ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧـﺎرش درآﻣـﺪه و ﻳـﺎ‬ ‫ﺗﺐ ﻛﺮدهام و ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪهام و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮفﻫﺎ‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ را آﻟﺮژي ﻧﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺎر ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﺪن‬ ‫ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از آنﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻳﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻮﺳﺖ راه ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲﺧﻮرد و ﺑﺪﻧﺶ ﺟـﻮش ﻣـﻲزﻧـﺪ ﻧـﻪ‬ ‫ﺧﻮد او و ﻧﻪ ﭘﺰﺷﻚ و ﻧﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺧﺒﺮ دارد‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮت ﻳﺎ ﻋﺴـﻞ ﻳـﺎ‬ ‫ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮاي ﺷﺨﺺ زﻳﺎنآور ﺑﻮده اﺳﺖ و او دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاﻫﺎ را ﺑﺨﻮرد‪ .‬ﻫـﻴﭻ ﻛـﺲ ﻋﻤﻴﻘـﺎً ﻓﻜـﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﺗﻮت ﻳﺎ ﻋﺴﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺧﻴﻠﻲ ارزﻧﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺳﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ‬ ‫ﻛﺴﻲ را ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ‬ ‫در ﻧﻴﺎﻣﺪه‪ ،‬در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻳﺸﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺷﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ و از راه ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺮون ﺑﺮوﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪن ﺷﺨﺺ از ﺳﻢ ﭘﺎك و ﺧﺎﻟﻲ ﮔﺮدد‪ .‬اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎ آﻧﻘـﺪر زﻳـﺎد‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرد ﺗﺎ اﺛﺮي از ﺳ‪‬ﻤﻮم در ﺑﺪن او ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ در اواﻳﻞ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻋﺴـﻞ‪ ،‬ﺧﺮﻣـﺎ و‬ ‫ﻛﺸﻤﺶ زﻳﺎد ﻣﻲﺧﻮردم ﭘﻮﺳﺖ وﺳﻂ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻢ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﺷﺪ و ﺑﻪ اﻧـﺪازهاي ﺑـﻪ ﺧـﺎرش در‬ ‫ﻣﻲآﻣﺪ ﻛﻪ ﺗﺮك ﺑﺮ ﻣﻲداﺷﺖ و ﺣﺘﻲ ﺧﻮن از آن ﺟﺎري ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از اﻳـﻦ ﻏـﺬاﻫﺎ ﺑـﻪ ﻗـﺪري زﻳـﺎد‬ ‫ﺧﻮردم ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮم‪.‬‬ ‫در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ‪ ،‬ﺷﻴﺮ و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ را در ﺑـﺪن اﻳﺠـﺎد‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻮاد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺳ‪‬ﻤﻮم زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﺪن وارد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ از آنﻫﺎ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺟﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻫـﻢ اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﺮاي دﻓـﻊ ﻧﻤـﻮدن آن‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎري ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآورد‪.‬‬

‫‪ 59‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻳﺖ را ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﺪﻫﻨﺪ و از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ‬ ‫ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ را ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮض ﻣﻲداﻧﻨﺪ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣـﺮض اﺳـﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﻢ از‬ ‫ﺑﻴﺮون وارد ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮد و دﻳﮕﺮي ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻢ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻧﻔﺮوز ﻟﻴﭙﻮﺋﻴﺪﻳﻚ‪ 1‬ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻛﻤﺒـﻮد‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﻲدرﭘﻲ ﻛﻪ ﺧﻮراكﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ وارد ﺑﺪن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻛﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺧﺮاب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮادي ﻛﻪ از دﺳـﺘﮕﺎهﻫـﺎي‬ ‫ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ادرار ﺟﺎري ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ‬ ‫ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ادرار دﻓـﻊ ﺑﺸـﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻤـﻚ‪ ،‬آب‪ ،‬اوره و ﻏﻴـﺮه‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬در ﺧﻮن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪن را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮاوان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن از ﻋﻬـﺪهي آن ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮآﻳـﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﺒﻮﻣﻴﻨﻲ‪ ،‬ﭼﺮﺑﻲ‪ ،‬ﻛﻠﺴﺘﺮول و ﻏﻴﺮه در ﺧﻮن از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﻲرود ﻛـﻪ‬ ‫روي ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻓﺸﺎر آورده آنﻫﺎ را ﺧﺮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ادرار ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ در ﺳﺎل ‪ 1912‬در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺸـﺘﻴﻦ‪ 2‬ﭘﺪﻳـﺪار ﮔﺸـﺖ ﻛـﻪ ﺗﺼـﻮر‬ ‫ﻣﻲﻛﺮد ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﮔﻮﺷﺖ )ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﺮض( و ﻋﺼﺎرهي ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ )ﺳﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎك( ﻣﻲﺗﻮان‬ ‫ﻣﺮض ﻧﻔﺮوز ﻟﻴﭙﻮﺋﻴﺪﻳﻚ را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻠﻴـﻪﻫـﺎ را ﺧـﺮاب‬ ‫ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ادرار رواﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪ و اﻛﻨﻮن اﻳﻦ »داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﺑـﺰرگ« ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ را راﺣﺖ ﺑﮕﺬارد‪ ،‬ﻣﻘﺪار آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﮔﻮﻳـﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻪ از راه ادرار ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﻣﺘﻀﺎد و ﺧﻄﺮﻧﺎك‪ ‬ﺧﻮد ﭼﻨﺎن ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑـﻪ ﻧـﺎم او‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮض اﺑﺸﺘﻴﻦ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ از آن روز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﻳﺾ ﻫﻢ از اﻳﻦ راه ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ اﻳﻦ روﻳﻪي وﺣﺸﺘﻨﺎك را ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻒ ﻏﻠﻂ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي »ﻋﻠﻤﻲ« ﺛﺒﺖ ﻣﻲﺷﻮد دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﺟﺮأت ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ روي آن را‬ ‫ﻗﻠﻢ ﺑﻜﺸﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻳﻚ روز ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﻨـﺪ آنﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻃﺒﻲ را ﺑﺴﻮزاﻧﻨﺪ و از ﻧﻮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ ﻓﺮﺿـﻲ‪ ،‬ﻏﻠـﻂ و‬ ‫ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Nephros Lipoidique ‬‬ ‫‪ ‐ Abshtein ‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪ 60‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲآورم ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢﻣﺮغِ ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻢ را ﺑـﺎ دﺳـﺖ ﺧـﻮدم ﻛﺸـﺘﻪام‬ ‫ﺟﮕﺮم ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﭘﺮﻓﺴـﻮرﻫﺎي ﺳﺮﺷـﻨﺎس ﭘـﺎرﻳﺲ‪ ،‬ﺑﻴﻤـﺎري ﭘﺴـﺮم را ﻣـﺮض ﻧﻔـﺮوز ﻟﻴﭙﻮﺋﻴـﺪﻳﻚ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺘﺨﺎر ﻳﺎدﺑﻮد »اﺑﺸﺘﻴﻦ ﺑﺰرگ« ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﮔﻮﺷـﺖ و ﻋﺼـﺎرهي ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ ﺗﺠـﻮﻳﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺪر دﻗﻴﻖ و دﻟﺴﻮز ﻧﺒﻮدم و دﺳﺘﻮرات اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن را دﻗﻴﻘﺎً ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤـﻲﻛـﺮدم اﻛﻨـﻮن‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻣﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﺎن ﻛﺒﺎبﻫﺎي »ﻟﺬﻳﺬ« ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﻪ رﻓﻘﺎ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﻮﺧﻲ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ را »ﻛﺒﺎﺑﻲ درﺟﻪي ﻳﻚ« ﻧﺎم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﭘـﺪر ﺑﻴﭽـﺎره آﻧﻘـﺪر ﺑـﻪ اﻳـﻦ داﻧﺸـﻤﻨﺪان‬ ‫اروﭘﺎﻳﻲ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﺧﻮد ﻧﭙﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺧﻮراك ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻣﻦ از روزﻫﺎي اول زﻧﺪﮔﻲِ‬ ‫آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﺒﺎب‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ‪ ،‬ﺟﻮﺟﻪ و ﺷﻴﺮ ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻗﻌﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻛﻢ و ﻛﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻄﻮر‬ ‫ﺷﺪه ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮاد از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧـﺪ )ﻣـﻦ ﻧﻤـﻲﺧـﻮاﻫﻢ ﻣـﻮاد ﻣ‪‬ـﺮده و‬ ‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻏﺬا ﺑﻨﺎﻣﻢ‪ ،‬ﭼﻮن آنﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﺬا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(‪.‬‬ ‫ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ ﻋـﺎدت دادن ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺧـﻮراﻛﻲﻫـﺎي ﻣ‪‬ـﺮده‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻲﺷﻮﻳﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪي ﺷﻤﺎ »ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮرد« ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر واﻗﻌﻲ ﻓﻘﻂ ﺷـﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺮﺿﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺷـﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬در ﻫـﺮ ﺳـﻨﻲ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪي ﻣـﺮض ﺑﻤﻴـﺮد )ﻛـﻪ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ( ﺑﺎز ﻫﻢ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺷﻤﺎﻳﻴﺪ؛ زﻳﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧـﻮد او‬ ‫را ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻏﻴﺮﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺘﺎد ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪.‬‬ ‫درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ آن ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻧﻮزادﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪي ﺧﻮد ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﭼـﻮن ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺮ ﻣـﺎدر‪ ،‬ﺑﭽـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪي اﻧﺴـﺎن )ﺣﺘـﻲ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﭙﺨﺘـﻪ(‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪي ﺧﻮد ﮔﺎو ﻧﻴﺰ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬زﻳﺮا ﺑﭽﻪي ﮔﺎو ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺷـﻴﺮ ﻣﺰﺑـﻮر‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻋﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ارزش ﻳﻚ ﻋﻠـﻒ ﺳـﺎده را ﻧـﺪارد‬ ‫ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻜﺎر اﺳﺖ آن ﺑﭽـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ زﻳـﺎد‬ ‫ﺷﻴﺮ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻮان و رﻧﮓﭘﺮﻳﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ وﻗـﺖ ﺧـﻮد را در رﺧﺘﺨـﻮاب و در‬ ‫ﻣﻄﺐﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲﮔﺬراﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدري را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﻣﻮﻗﺘﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻳﺮا در زﻣﺴﺘﺎنﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻏﺬاي ﺗﺮ و‬ ‫ﺗﺎزه و آﺑﺪار در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﻤﻲﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳـﺎل آب ﻫـﻮﻳﺞ‪ ،‬آب ﺳـﻴﺐ‪ ،‬آب‬ ‫ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮان از روز اولِ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد او را ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻧـﻮع‬ ‫ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻲﻧﻘﺺ و زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫‪ 61‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻨﻲ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪ در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﺳـﺮﻃﺎن ﻇـﺎﻫﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﺳﺮﻃﺎن را در ﻳـﻚ ﻣـﺎدهي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و‬ ‫ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺳـﺮﻃﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻧﻤـﻮد‪ .‬در واﻗـﻊ ﺳـﺮﻃﺎن ﻣﺤﺼـﻮل‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻳﻦ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫـﻢ آﺷـﻜﺎر ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬آنﻫـﺎ‬ ‫ﻫﺰاران ﻣﻮشﻫﺎي وﺣﺸﻲ را ﻛﻪ از ﺳﺮﻃﺎن ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي ﻧﺪارﻧﺪ ﺟﻤﻊآوري ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده آنﻫﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﻮشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮداﻧﻨﺪ‬ ‫ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ »ﻧﺘﻴﺠﻪ« ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را از »ﻟﺬت« ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﺤـﺮوم ﺑﺴـﺎزﻧﺪ و‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﭘﻮلﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﺧﺘﻴﺎر آنﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪،‬‬ ‫دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺮوف ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﺮﻃﺎن اﻳﻦﻃﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮشﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ؛ اﻳﻦ درﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺎ ﻧﻤـﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را روي ﻣﺮدم ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزﻳﻢ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺨﻮرﻧـﺪ ﺗـﺎ ده ﺑﻴﺴـﺖ ﺳـﺎل‬ ‫دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن اﻃﻼع ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺧﻮردن‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻟﻘﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻨﺎﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ده ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠـﻪي ﻛـﺎر‬ ‫زﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و آن ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ واﻗﻌﺎً اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ دارﻧـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را از ﻣﺮگ وﺣﺸﺘﻨﺎك ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد اﻳﻦ اﻇﻬﺎرات را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﻐﺰ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺧﺪاي ﺧـﻮد ﻧﻤـﻮده و‬ ‫ﻣﻲﭘﺮﺳﺘﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺟﺮأت ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮوﻳﺪ از اﺟﺴﺎد ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﮔﻨﺪﻳﺪهي ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺣﻴـﻮاﻧﻲ‬ ‫و ﮔﻴﺎﻫﻲ دوري ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﻮﻳﺪ‪ .‬ﭼﺮا آنﻫﺎ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫـﺎ روي ﺑﻴﻤـﺎران اﻳـﻦ ﻛـﺎر را ﻋﻤﻠـﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺳﺎزﻧﺪ؟ دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻻزم ﻣﻲداﻧـﻢ ﺑﮕـﻮﻳﻢ ﻛـﻪ ﺳـﻠﻮل‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮد و وﻗﺘﻲ ﻏﺬاي آن را ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ او ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧـﺪه ﻣـﻲﻣﻴـﺮد و از ﺑـﻴﻦ‬ ‫ﻣﻲرود‪ ،‬ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده و ﺑﻲزﺣﻤﺖ و ﺑﺪون ﺧﺮج‪ .‬اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺴـﻲ ﻣـﻲﺧﻮاﻫـﺪ ﺳـﺮﻃﺎن را ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ او ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺳﺮﻃﺎن را از ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﻳﻚ ﻏـﺪهي ﺗـﺎزه‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدد و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از ﻏﺪه ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﺑﺮق ﻳﻚ ﺣﻘﻪﺑﺎزي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﺮدم ﺑـﻲوﺟـﺪان اﻣـﺮوز‬ ‫ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﻗﻼﺑﻲ را اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 62‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﺮﮔﺰ زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑﺎ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ زﻧﺪهﺧﻮاري و ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﻓﺮﻗﻲ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﻚ راه ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ آنﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺷـﺘﺒﺎه ﻣـﻲاﻧـﺪازد‪ .‬ﻓﻘـﻂ اﺟﺘﻨـﺎب از‬ ‫ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ ﺻﺎف ﺷﺪه‪ ،‬ﺷﻜﺮ‪ ،‬ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺟـﺎت‬ ‫و ﻏﻴﺮه ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺿﺮرش ﻛﻤﺘﺮ از ﺿﺮر ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻳﻚ ﮔﻴﺎهﺧﻮار درﺻﺪد ﺑﺮآﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﻠﻮ ﻳﺎ ﺷﻜﺮ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺪه ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﺑﺎ ﭘﺨـﺖ‬ ‫و ﭘﺰ ﻫﻴﭻ ارزﺷﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران آﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت‬ ‫ﺧﻮد ﭘﻲ ﺑﺮده‪ ،‬در ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﺠﻼﺗﺸﺎن اﻗﺮار ﻧﻤﻮده و روش زﻧﺪهﺧﻮاري را راه ﺻﺤﻴﺢ اﻋـﻼن ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ اﻛﻨﻮن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاي زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺗـﺎزه ﻳـﻚ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻴﺎهﺧﻮاري )ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺎن ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﺑﺪون ﮔﻮﺷﺖ( را ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﺻﻮﻻً ﻣﻘﺼﻮد ﮔﻴﺎهﺧﻮاران ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ اﻧﺴﺎن و دﻓﺎع از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺖ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﮔﻨﺎه ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﺪارد‪ .‬آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از آﻧـﺎن ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫زﻧﺪه را در ﺿﻤﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي »ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ« ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﻦ اﻳﻦ روش و‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ از زﻣﻴﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﻮاد زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮراك ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺸﺮ اﻋﻼن ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣ‪‬ـﺮده و داروﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ را ﺻـﺮﻳﺤﺎً ﻣﺤﻜـﻮم‬ ‫ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از‬ ‫ﻣﺮضﻫﺎ دﺳﺘﻮرات ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ راه از ﻣﺮدم ﺳﺎدهﻟﻮح ﭘﻮلﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﺑﻪ دﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻴﺎورﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردن آب ﺗُﺮب ﻳﺎ آب ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ را ﻟﻴﻮان ﻟﻴـﻮان ﺑـﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺎ از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ و ﺗُﺮب ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻣﻲرﺳﺎﻧﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ واﺟﺐﺗﺮﻳﻦ‬ ‫و اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪي ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻪي ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻮﭼﻚ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻤﻪي ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﺛﺒـﺎت اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ اﺳﺎﺳـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ 63‬‬ ‫‪ ‬‬


‫آن ﻫﻤﻪ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪان‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﻲداﻧﺎن‪ ،‬ﮔﻴﺎهﺧﻮاران و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل آﻣـﺪهاﻧـﺪ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﺗﻼش ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارو‪ ،‬واﻛﺴﻦ‪ ،‬ورزش‪ ،‬آب و ﺑﺮق درﻣـﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد‪ ،‬ﺧﻮاه ﻧـﺎﺧﻮاه‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮض ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮده‪ ،‬ﻫﺴﺖ و ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي آنﻫﺎ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ را‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آنﻫﺎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﺮاض ﻳﻚ دارو ﻳﺎ ﻳـﻚ واﻛﺴـﻦ‬ ‫ﻳﺎ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺑﺨﺼﻮص و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻮد را ﻧﻪ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس و ﻧﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﻧﻪ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي اﻣـﺮاض ﻧﺸـﺎن‬ ‫ﻣﻲدﻫﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدهام ﺑﻪ آﺳﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن‪ ،‬ﺑﻪ درﺧﺘﺎن‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻮﭼـﻚ و‬ ‫ﺑﺰرگ و از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎدهاي را ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪام‪ .‬ﻣـﻦ ﻓﻠﺴـﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳـﻪ را آﻣﻮﺧﺘـﻪام و اﻳـﻦ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪي اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﻮاد زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي‬ ‫اﻧﺴﺎن ﻣﺮض در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎم اﻣﺮاض ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪهي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺑـﻪ‬ ‫وﺟﻮد آورده اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪي اﻣـﺮاض‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ ﻋﻠﺖ ﺧﻮد ﻣﺮض را ﻛﺸﻒ ﻛﺮدهام و اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﺧﻞ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﺑﺪن‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻣﺎدهاي ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاد زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻣ‪‬ﺮده و ﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮوز‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت دادن ﻣﺮدم از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺮض ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ از ﻫﺮ ﻧﻮع‬ ‫ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف آن ﻣﻮادي را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟـﻮد‬ ‫آﻣﺪن اﻣﺮاض ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻨﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮم‪.‬‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻮاد زﻧﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻛـﺎر‬ ‫اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن ﻣﻮاد زﻧﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮاد زﻧﺪه ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴـﺎن‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺻﺎف ﻛﺮده ﺑﺮاي ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ از ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫آن اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد زﻧﺪه را ﭼﻮن ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪي درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲﺑﺮﻧـﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷـﺎن را‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و زن و ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺧـﻮد‬ ‫را ﻫﻢ در ﻫﻤﻴﻦ راه ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادهي زﻧـﺪهﺧـﻮار ﺣﻘﻴﻘـﻲ در ﺗﻤـﺎم ﺟﻬـﺎن ﺧـﺎﻧﻮادهي ﺑﻨـﺪه‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻣﻼً زﻧﺪهﺧﻮار ﻛﻪ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ دﺧﺘـﺮ ﭘـﺎﻧﺰده‬ ‫ﺳﺎﻟﻪي ﻣﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ 64‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﺮدم روﺷﻦﻓﻜﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪهﺧـﻮاري ﻛﺎﻣـﻞ‬ ‫ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺶ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﺰرگ در اﻳﺮانِ‬ ‫ﻣﺎ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﻲ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ اﻓﺘﺨﺎر ﺑـﺰرگ ﺑـﺮاي اﻳـﺮان و اﻳﺮاﻧﻴـﺎن‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﻮاد زﻧﺪه را ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدادهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را زﻧﺪهﺧﻮار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻳﻜـﻲ از آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻣـﺎرﺗﻴﻦ‬ ‫ريﻧﻚ‪ 1‬در ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﻲ ﺧﻮد آن ﻗﺪر ﭘﻴﺶ ﻣﻲرود ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻋﺒﺎرتﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪي ﻣـﺮا‬ ‫ﻋﻴﻨﺎً اﻗﺘﺒﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد در ﻣـﻲآورد و در ﻳـﻚ ﻣﺠﻠـﻪي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ‪ 2‬در‬ ‫ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬در آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﭘﻨﺞ دﻻر ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ ﺗـﺎ ﺟﺰﺋﻴـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮي‬ ‫ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬در ﻛﺘﺎب دوم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳـﻦ دزدي ادﺑـﻲ را ﻓـﺎش‬ ‫ﻧﻤﻮدهام ﺗﺎ در آﺗﻴﻪ ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدي را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎي ﻗﻼﺑﻲ ﻋـﻮض اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ آنﻫﺎ را در اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ‪ .‬دروغﮔﻮﻳﻲ اﻳﻦ آدم از آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎرﺳـﺎل‬ ‫در ﻫﻔﺘﺎد و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﭼﻮن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار ﺣﻘﻴﻘﻲ در اﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﻤﻴﺮد‪.‬‬ ‫از ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎرات اﻳﺮان )ﻛﻴﻬﺎن( ﺑـﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي دﻗﻴـﻖ‪ ،‬در‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت زن روز )‪ 27‬ﺷﻬﺮﻳﻮر ‪ (1350‬ﻣﻘﺎﻟﻪي ﻣﻔﺼﻠﻲ زﻳﺮ ﻋﻨﻮان »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﭘﺨﺖ و ﭘـﺰ« ﭼـﺎپ ﻧﻤـﻮده و‬ ‫ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ دو ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﭘﻴﺶ در‬ ‫ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ ﻛﺎﻣﻼً اﻳﺮاﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ دادن دو ﻓﺮزﻧﺪم در ﺳﺎل ‪ 1333‬ﻳﻌﻨﻲ درﺳﺖ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﺪهي ﻣﺰﺑﻮر‬ ‫در ﻣﻐﺰ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮادهي ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮار در ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺘﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ روﺷـﻦ ﻧﻤـﻮدن آﺗـﺶ در‬ ‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده و از ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﺑـﺪون ﺑﻴﻤـﺎري‪ ،‬ﺑـﺪون دﻛﺘـﺮ و‬ ‫دارو ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞِ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر در دﻧﻴﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪي ﻣﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻟﺐ ﺑﻪ ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺰده اﺳﺖ‪ .‬در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪي ﻣﻦ ﻫﻴﭻ‬ ‫ﻛﺲ در دﻧﻴﺎ ادﻋﺎ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻦ اوﻟﻴﻦ ﺧﺎمﺧﻮار ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب ‪ 566‬ﺻﻔﺤﻪاي ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺎمﺧﻮاري در ﺳﺎل ‪ 1338‬ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨـﻲ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮد ﻋﺒﺎرت ﺧﺎمﺧﻮاري‪ 3‬و اﻛﻨﻮن ﻫﻢ ﻛﻠﻤﻪي زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑـﺮاي اوﻟـﻴﻦ دﻓﻌـﻪ ﻣـﻦ روي ﻛﺎﻏـﺬ آوردم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪ ‐ Martin Reinecke ‬‬ ‫‪ ‐ Let’s Live ‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ ‐ Raw‐Eating ‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪ 65‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اوﻟﻴﻦ ﺟﺰوهي ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ در ﺳـﺎل ‪ 1341‬ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه و دو ﻫـﺰار ﻧﺴـﺨﻪي آن را در‬ ‫ﻫﻤﻪي روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺠﻼت و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدهام‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﻪي روزﻧﺎﻣﻪﻫـﺎ و ﻣﺠـﻼت ﺗﻬـﺮان ﻣﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت‪ ،‬روﺷﻨﻔﻜﺮ‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻬﺮ‪ ،‬ﻣﻬﺮ اﻳﺮان و ﻏﻴﺮه ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و ﻋﻜﺲﻫﺎي ﻣﺮا ﭼـﺎپ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪ .‬ﺧـﻮد‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪي ﻛﻴﻬﺎن ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﻣﺮا در آن زﻣﺎن ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻦ در ﺳﺎل ‪ 1342‬و ﭼﺎپ دوم آن در ﺳﺎل ‪ 1344‬ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪ‪ .‬ﺑﻌـﺪ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﻦ در اﻳﺮان ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرد ﻣﻦ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن از داراﻳﻲ ﺧﻮد ﺧﺮج ﻧﻤـﻮده‪ ،‬ﺑﻴﺴـﺖ ﻫـﺰار‬ ‫ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ارﻣﻨﻲ‪ ،‬ﻓﺎرﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﻤﺎﻟﻚ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ راﻳﮕـﺎن ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻲ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪهام ﺗﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻈﻴﻤـﻲ را ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪي ﻣـﺮدم‬ ‫دﻧﻴﺎ را از ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ‪ ،‬ﻧﺎداﻧﻲ‪ ،‬ﺟﻨﮓ و ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻫﻤـﻪي ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎن‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪ ،‬در آنﺟﺎﻫﺎ ﻳﻚ اﻧﻘﻼب ﺑﺮﭘﺎ ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺻﺪاي اﻳﻦ اﻧﻘﻼب را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﮔـﺮداﻧﻢ ﺗـﺎ ﻫﻤﻮﻃﻨـﺎن ﺧـﻮد را‬ ‫ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزم‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ اﻳـﺮان‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻳﻚ ﻧﻬﻀﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺣﺘﻤﺎً ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﻦ از ﺳـﺮدﺑﻴﺮان ﻛﻴﻬـﺎن‬ ‫ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه را در ﻳﻜﻲ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﺑﻌﺪي زن روز اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺰاران ﻣﺪرك ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه دارم ﻛﻪ ﺣﺎﺿـﺮم ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت‬ ‫ﺑﮕﺬارم‪ .‬ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ دارم از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮان‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ‪ ،‬ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﮔﻴـﺎهﺧـﻮاران‪،‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮان آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺮاﻳﺪ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪان‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻲﺷـﻤﺎري‬ ‫از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻛﺘـﺎبﻫـﺎ را ﻋـﻮض ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ را ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﻜﺮده و از ﺧﺎﻧـﻪي ﺧـﻮد ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﻠﻲ ﺣﺬف ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي را ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛـﺲ‬ ‫ﻏﺬاي ﺧﺎم ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ رﺳﺘﻮران ﻛﻪ زن روز ﺗﻌﺮﻳﻒ آن را ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ‪ ،‬آﺳﺎﻳﺸـﮕﺎهﻫـﺎ‪ ،‬ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ‪ ،1‬ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻴﻮه ﻓﺮوﺷﺎن‪ 2‬و ﻏﻴﺮه در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺧﻮاﻧـﺪن ﻛﺘـﺎب ﻣـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧـﺎمﺧـﻮاري را ﺷـﺮوع‬ ‫ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎساﻧﺪ‪ .‬ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﮕـﻲ ﭘﻴـﺮوان‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Health Resorts ‬‬ ‫‪ ‐ Health food Centers ‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪ 66‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ رﺳﺘﻮران ﻛﻪ زن روز ﺷﺮح آن را ﻣﻲدﻫﺪ‪ ،‬درس ﺧﻮد را ﺧﻮب ﻳﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ ﭼـﻮن‬ ‫»ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﻴﻢﭘﺨﺘﻪ و اﻧﻮاع ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﻧﺎن‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ و ﺷﻴﺮ« ﺟﺰو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪي‬ ‫»ﻣﺮگ ﺑﺮ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ« ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻐﺎﻳﺮت دارﻧﺪ‪ .‬ﻧﺎن ﭼﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﭼﻪ ﺳﻴﺎه‪ ،‬ﭼﻪ ﻧﻔﺖﭘﺰ و ﭼـﻪ ﻫﻴـﺰمﭘـﺰ ﻣـﺎدهاي‬ ‫اﺳﺖ ﻣ‪‬ﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺑﺪنِ اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻮاد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﭼﻪ ﺧﺎم و ﭼﻪ ﭘﺨﺘـﻪ ﺳـﻢ ﺗﻮﻟﻴـﺪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آدﻣﻲ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬اﺻﻞ ﺧﺎمﺧﻮار آن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ ﺧـﻮد ﻟـﺐ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻧﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺴﺎبﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﻴـﺰ‬ ‫را ﺑﺪاﻧﺪ‪ .‬ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮض و ﻣﺮگ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 67‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و رد ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫وﻗﺘﻲ ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ وارد ﻣﻌﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺪه آن را ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲﻛﻨـﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑـﻪ‬ ‫رودهﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﺑﺪن ﻫﺮﭼﻪ را از آن ﻻزم دارد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد و ﺑﻘﻴﻪ را در ﻋﺮض ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ دﻓـﻊ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﺪهي ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻟﻲ و ﺳﺒﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده را ﺑﻪ ﻣﻌـﺪه‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻣﻌﺪه آن را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ و ﺣﺘﻲ روزﻫﺎ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤﺪن« ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺑﺮاي رﻫﺎﻳﻲ از ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻌﺪه ﻣﻘﺪاري روﻏـﻦ ﺑـﺎدام و ﻳـﺎ‬ ‫ﻛﺮﭼﻚ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن روﻏﻦﻫﺎي ﻧﺎمﺑﺮده از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻌﺪه آنﻫﺎ را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد وﻟﻲ ﭼـﻮن در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ آنﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪاي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ آنﻫﺎ را ﺑﻪ رودهﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫـﺪ ﺗـﺎ از ﺑـﺪن دﻓـﻊ‬ ‫ﺑﻜﻨﺪ‪ .‬روﻏﻦﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪهﻫﺎي ﮔﻨﺪﻳﺪهي ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده را از ﻣﻌﺪهﻫﺎ و رودهﻫﺎ‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰيﺟﺎت ﻫﻢ ﻫﺮ روز ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻧﺰد ﻣ‪‬ـﺮدهﺧﻮارﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎي ﮔﻤﺮاه ﻣﻌﻨﻲ آن را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺿـﺮر‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي روﻏﻦ ﺑﺎدام روﻏﻦ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ روﻏﻦ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻛﺮه و ﻳﺎ روﻏﻦﻫﺎي ﻧﺒـﺎﺗﻲِ‬ ‫ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺪه ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺪه ﭼﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻠﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آنﻫـﺎ از ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ اواﺧﺮ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﻛـﻪ در ﺳـﻮﺋﻴﺲ‪ 1‬ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ »ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻟﻲ«‪ 2‬ﺑﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺳﻴﺼﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ روي ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲﮔﺬارد وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻟﻘﻤـﻪي ﭘﺨﺘـﻪ وارد‬ ‫ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬ﻋﺠﻴـﺐ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻲﮔﺮم ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺜﻘﺎل ﺧﻮراك ﭘﺨﺘﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺛﺮ را ﻣﻲﮔﺬارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌـﺪه وارد‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ اﺛﺮ در ﺧﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺣﺘﻲ آبِ ﺟﻮﺷﻴﺪه ﻫﻢ روي ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻜـﺲاﻟﻌﻤـﻞ را‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را در درﺟﻪﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از‬ ‫دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺻﺪ درﺟﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻮش ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ در‬ ‫ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ .‬ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮاي ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪ -The influence of food cooking on the blood formula of man by Paul Kouchakoff, M.D, of The ‬‬ ‫‪Institute of Clinical Chemistry, Lausanne, Switzerland. ‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪ ‐Translation by Lee Foundation for Nutritional Reasearch, Milwaukee I, wisconsin, U.S.A. ‬‬

‫‪ 68‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺧﻮراكﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﺟﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﻜﺮ‪ ،‬ﺷـﻜﻼت‪ ،‬ﺷـﻴﺮﻳﻨﻲﺟـﺎت‪ ،‬ﻧﻮﺷـﺎﺑﻪﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ‪ ،‬ﻏﻴﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ دادن ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﻴﺮات دﻳﮕﺮي ﻫﻢ در ﺧﻮن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺪارك ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺑﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫و ﻣﻮاد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮ ﻣﻲﺧﻴﺰﻧﺪ‪ .‬آﻳﺎ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ از اﻳﻦ ﻣﺪارك ﻛﺎﻣﻼً روﺷـﻦ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻫﻢ وارد ﺑـﺪن ﻣـﻲﺷـﻮد اﻳـﻦ‬ ‫ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺛﺮ ﻣﻀﺮ ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﺳﺎزد و ﻧﻤﻲﮔﺬارد ﻛﻪ در ﺧﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻇـﺎﻫﺮ ﮔـﺮدد‪ .‬از‬ ‫اﻳﻦ رو اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻲﺗﻮان ﺿﺮر ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده را ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ از‬ ‫ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن آن ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺰد ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻮن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﺮدم اﻳﻦ وﺿﻊ را ﻋﺎدي )ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ( ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و »ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎﺿﻤﻪاي«‪ 1‬ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬وﻟﻲ‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻟﻘﻤﻪي ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻣـﺮدم‬ ‫ﺧﻮن ﺧﻮد را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬وﻟﻲ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺳﺒﺰي ﻳﺎ ﻣﻴـﻮهي‬ ‫زﻧﺪه ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ زﻳﺎد ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﻓﺮﻣﻮل ﺧﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﺣﺎﻟﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي اﻋﻀﺎي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﺎدي و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﻠﻘـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺷﺪ ﻏﻠﻂ از آب در ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬زﻳﺮا در ﺟﻬﺎن ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺳﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت‬ ‫ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ روي ﻫﻤﻴﻦ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﭼﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﺰد ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫـﺎي‬ ‫ﺑﺰرگﺳﺎل ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻳﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ و ﺣـﺎل اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ دوازده ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺧﻮدم را از ﺑﻴﺴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده و ﺑـﻪ دوازده‬ ‫رﺳﺎﻧﺪهام‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر داﺋﻤﻲ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣـﺮﻳﺾ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺿـﺮﺑﺎن‬ ‫ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺿﺮﺑﺎن در دﻗﻴﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر‬ ‫ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻗﻠﺐ ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار ﭘﻨﺠﺎه و ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻣﻲزﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺷﺮاﻳﻂ راﺣﺘـﻲِ‬ ‫ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﻫﻢ ﻣﻲرﺳﺪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐Digestive Leukocytosis ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 69‬‬ ‫‪ ‬‬


‫آﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻖ دارد ﻳﺎ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن؟‬

‫ﻣﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﺑﺎﺷـﻴﻢ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ و ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري را روش ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴـﺎزﻳﻢ‪ .‬ﻣﺸـﻜﻞ ﻛـﺎر‬ ‫اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮان در زﻳﺮ درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ اﻳﻦ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻛﺮد؟‬ ‫ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻗﻮهي ﻓﻜﺮي ﺑﺸﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ و ﺣـﺎل اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺧﺮابﻛﺎريﻫـﺎي ﺧـﻮد را ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻫﻤـﻪ ﺑـﺮ روي ﻣﻐـﺰ و اﻋﺼـﺎب آدﻣﻴـﺎن ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ و‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي رواﻧﻲ روز ﺑﻪ روز زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺗﻔﺎوت آدﻣﻴﺰاد از ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دو دﺳﺖ و ﻳﻚ زﺑﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ آنﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ و ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﭽﻪي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ را دور از ﻣﺮدم در ﺟﻨﮕﻠﻲ ﭘﺮورش دﻫﻴﻢ و در ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳـﺎﻟﮕﻲ او را‬ ‫وارد اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ او از ﻫﻤﻪي ﺣﻴﻮانﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﻴﻮانﺗﺮ و اﺣﻤﻖﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻓﻜﺮي ﻛـﻪ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗـﺪرﻳﺠﺎً ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ ،‬وﮔﺮﻧﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﺎدان ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻣﻴﻤـﻮن ﻫـﻴﭻ ﺗﻔـﺎوﺗﻲ‬ ‫ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن و ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺑﺴـﺎزد‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ او‬ ‫روي ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل و ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﭘﻴﭻ ﻋﻮض ﻳﺎ‬ ‫اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻣﻲرﺳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪي ﺧﻮد اﻳﻦ اﺧﺘﺮاع را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺧﻮردن‪ ،‬ﻋﺮق‪ ،‬ﺷﺮاب‪ ،‬ﺗﺮﻳﺎك‪ ،‬ﻫﺮوﺋﻴﻦ‪ ،‬ﺳـﻴﮕﺎر و ﻏﻴـﺮه‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻛﺮدن و ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬ﺳﻜﺘﻪي ﻗﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺳـﻞ‪ ،‬دﻳﻔﺘـﺮي‪ ،‬ﺟـﺬام و ﻏﻴـﺮه اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮدن و ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ و‬ ‫داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدن‪ ،‬اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮﺗﺮي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﻴﻮان و ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺗﻤﺪن ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ! و ﺣـﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ اﻧﺴﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻏـﺬاي‬ ‫ﭘﺨﺘﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﺴﻞ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬اﻛﻨﻮن ﻗﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲرﺳـﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ زراﻓـﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردن‬ ‫ﺧﻮراك‪ ‬ﺧﻮد داﺋﻤﺎً ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮده اﺳﺖ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪي درﺧﺘـﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬

‫‪ 70‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﮔﺮدن او ﺑﻪ اﻳﻦ درازي در آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ‪ ،‬ﺧﻮك ﭼﻮن ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﻫﻤﻴﺸـﻪ در ﺧـﺎك ﺟﺴـﺘﺠﻮ‬ ‫ﻛﺮده ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮدن او ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري دارﻳﻢ وﻟﻲ ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي ﻣﺤﺪود اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺟﺎزه اﻳـﻦ را ﻧﻤـﻲدﻫـﺪ و‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ وﺿﻊ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺘﺮ ﻃـﻮل ﻧﻤـﻲﻛﺸـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﭘﺎﻛﻮﺗﺎه‪ ،‬دﺳﺖﻛﻮﺗﺎه‪ ،‬ﺑﻲدﻧﺪان‪ ،‬ﺷﻜﻢﮔﻨﺪه‪ ،‬ﮔﺮدن ﺑﺎ ﻏﺒﻐﺐ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮﻳﺾ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻤﻞ آن اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳـﺨﻨﺎنِ‬ ‫ﺣﻖ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺑﻴﻢ و ﺑﺎك ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ و ﻳﻚ راه ﭼﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫آﻗﺎﻳﺎن زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎس ﻳﻚ راه ﻏﻠﻂ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﻗﺪري ﺟﻠـﻮ رﻓﺘـﻪاﻧـﺪ ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻋﻠﻢ ﻏﻠﻂ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﻮد را ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﻼن ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ زور ﺑـﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﻚ ﺣﺮف ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده وﻟﻲ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮوﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻧـﺎن‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺑﺨﻮرﻳﺪ و اﺻﻼً ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺳﻤﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارد ﺑـﺪن‬ ‫ﺧﻮد ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ .‬آنﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺮف را ﻧﻤﻲزﻧﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﺮف ﺳﺎده ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ از ﺟﻬﺎن رﻳﺸﻪﻛـﻦ‬ ‫ﺷﺪه و ﻧﻮد و ﻧﻪ درﺻﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﻋﻠﻢ اﻳﺸﺎن آﺷﻜﺎر ﻣﻲﮔـﺮدد و ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫـﺎ ﺟﻠـﺪ ﻛﺘـﺎبﻫـﺎي اﻓﺴـﺎﻧﻪاي‪،‬‬ ‫ﻓﺮﺿﻲ‪ ،‬ﻣﻀﺮ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪهي اﻳﺸﺎن ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣـﻲﻣﺎﻧﻨـﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪي داﻧﺸـﻜﺪهﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻢ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرد‪ .‬ﺧﻼﺻﻪ‪ ،‬ﺷﻬﺮت و ﻋﻈﻤﺖ آﻗﺎﻳﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﺣﺮف ﺳﺎده آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزهي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا و ﻃﺒﻴﻌـﺖ اداﻣـﻪ ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﮔﻨـﺪم‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﺒﺮانِ ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣـﻮاد ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﻪ در ﮔﻨـﺪم ﻣﺤـﻮ‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ ﭼﻬﺎرده ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪن‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ آن را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮي ﮔﻨﺪ آن را ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺎهﻫﺎ ﻧﮕﻪ ﻣـﻲدارﻧـﺪ ﺗـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻮاد وﺣﺸﺘﻨﺎك را ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺗﺸﻌﺸﻊ‪ ،‬ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ و ﭘﻴـﺎز را‬ ‫ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻪزدن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫـﺎي ﻣﺘﻀـﺎد آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺧـﻮد آﻧﻘـﺪر ﮔـﻴﺞ‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ از آﺷﻐﺎلﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲﻫﺎ آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﻛـﺮده و آن را ﺑـﻪ اﺳـﻢ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻓـﻮقاﻟﻌـﺎده ﻣﻌـﺮوف‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑـﻮ و ﻃﻌـﻢ ﻧﻔـﺮتاﻧﮕﻴـﺰ آن را از ﻣـﺮدم‬ ‫ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺮﺷﻨﺎس« اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﺗﻌﺮﻳـﻒ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 71‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻧﺪ از ﻧﻔﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻏﺬا درﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ! ﺧﻴﻠﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺴﻤﻮم ﻛﺮدن آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻣﺮض روﺣﻲ و د‪‬ﻣﺎﻏﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ درﺑﺎرهي اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﺮاﺑﻜﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨـﻴﻢ ﻻزم ﻣـﻲﺑـﻮد‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﻗﻄﻮر اﻧﺘﺸﺎر داد‪ .‬ﺧﻼﺻﻪي ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺎدان ﻋﻮض‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺘﻲ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ روز ﺑـﻪ روز اﻣـﺮاض ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد‪ ،‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌـﺪاد دﻛﺘﺮﻫـﺎ‪،‬‬ ‫داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و واﻛﺴﻦﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﻟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺗﺎ ﻛﺠﺎ ﺧﻴﺎل دارﻧﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻧﺪ؟ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮدم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻫﻤﻪي ﻣﻐﺎزهﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻪي ﻣـﺮدم‬ ‫ﺟﻬﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﻛﺘﺮي ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ ﺣـﺎﻻ ﻣـﻲﭘﺮﺳـﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﭼـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد؟ در ﺻـﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫»داﻧﺸﻤﻨﺪان« از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارو ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و از ﻫﻤﻪ ﺑﺸﺘﺮ ﺧﻮراكﻫﺎي »ﻟﺬﻳﺬ و ﻣﻘﻮي« ﻣﻲﺧﻮرﻧـﺪ و‬ ‫از ﻫﻤﻪ زودﺗﺮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﺗﺮك ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻳﻚ ﺗﺠﺎرت اﻧﺤﺼﺎري وﺣﺸﺖاﻧﮕﻴﺰي در آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺲ از ﻇﻠـﻢ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﺠﺎرت ﻃﺒﻲ در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن آب »ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه« )ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﻤﻮم ﺷـﺪه( را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺗﺤﻤﻴـﻞ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﺎ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﻠﺒﻲ و ﻣﻀﺮ در ﻣـﻲآورﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺮغ و ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ دﻧﻴﺎ را ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳـﻤﻲ ﺑـﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸـﻚ و ﻳـﺎ‬ ‫ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺟﻌﺒـﻪﻫـﺎي زﻳﺒـﺎ و ﻇﺎﻫﺮﻓﺮﻳـﺐ ﻣـﻲرﻳﺰﻧـﺪ‪ ،‬روي ﺟﻌﺒـﻪﻫـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﻋﻠﻤﻲ« ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻮامﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪاي ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎدران ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻮدﻛﺎن‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﻤﻮم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﺟﻠﻮ ﻣﻲروﻧﺪ ﺗﺎ ﻳـﻚ‬ ‫ﺳﻢ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮﻳﻦ را ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه و ﺑﻲﺧﺒﺮ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻳـﻚ ﻗـﺮصِ آن ﺟـﺎن‬ ‫ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﻴﻢ و ﺑﺎك ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺧﻮردﻧﻲ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻣﻔﻴـﺪ‬ ‫و ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﻳﻚ ﻓﻴﻞ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻋﻠﻒ ﺳﺎده ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮان دﻧﻴـﺎ‬ ‫را ﻣﻲﺳﺎزد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺒﺰيﺟـﺎت و ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت‪ ‬ارزﻧـﺪه اﻳـﻦ داﻧﺸـﻤﻨﺪان دروﻏـﻲ ﺑـﺮاي ﻧﻤـﻮ‪‬‬ ‫دﻧﺪانﻫﺎي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺎدران ﺑﻲﺧﺒﺮ ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ‪» .‬ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ« ﺳﻮﺋﻴﺴـﻲ از‬ ‫ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﻲﻛﻨﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻧﺎداﻧﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎداﻧﻲ ﻋﻠﻤﻲ؟‬

‫‪ 72‬‬ ‫‪ ‬‬


‫آنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺒﺎراً از ﻣﺮدم ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﭘﻮل ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ در ﻣﻮﻗـﻊ ﻟـﺰوم ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻗﺮص ﺳﻤﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬دهﻫﺎ ﻧﻮع واﻛﺴﻦ ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان‪ ،‬ﻏﻨﻲ و ﻓﻘﻴﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و‬ ‫ﺑﺪنﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ آنﻫﺎ را ﺑﺎز ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ اﻧﺴﺎن روﺷﻦﺑﻴﻦ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد وﻗﺘﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻋﺠﻴـﺐ و‬ ‫ﻏﺮﻳﺐ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﺮدم روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﻘﺪاري ﺳﺒﺰي ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤـﻪ‬ ‫در ﺳﻼﻣﺘﻲ و آراﻣﺶ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎ در ﻣﻤﻠﻜﺖ ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ‬ ‫ﻣﺎ از ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺪانﻫﺎ ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و رﺣﻢ دارد ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴـﺮدي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﻲﺧﺒﺮ و ﺳﺎدهﻟﻮح در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻒ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ و آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧـﻮد را ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ و ﻣﻘـﺪاري ﺳـﻢ‬ ‫ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﻴﻨﺪازﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻗﺮصﻫﺎي »ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ« دوازده ﻫﺰار ﭘﺮواﻧﻪي اﻧﺤﺼﺎري ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« دوازده ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﺎرهي ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ را روز‬ ‫ﺑﻪ روز زﻳﺎدﺗﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻗﺪر از اﻳﻦ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« دورﺗﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه از ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ در‬ ‫اﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات روي زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﺮﺿﻲ آﺷـﻨﺎﻳﻲ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻫﻠﻲ ﻛﻪ زﻳﺮ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ در ﻫﻮاي ﻛﺜﻴﻒ و ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻧﺎﻗﺺ و ﻏﻠﻂ و ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬دﭼﺎر اﻣﺮاض ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ زﺑﺎنﺑﺴﺘﻪﻫـﺎ ﻫـﻢ‬ ‫داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ واﻛﺴﻦ و آﻣﭙﻮل ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﺑﻴﭽـﺎرهﻫـﺎ ﺧﻴـﺎل‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﺪاوا ﻧﻤﻮدن آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣـﺖ‬ ‫ﻋﻠﻢ‪ ،‬داﻧﺶ و ﺗﻤﺪن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 73‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻴﺎﻧﻪروي ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪.‬‬

‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ دارو ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ و ﺑـﺮاي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ راه ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺘﺠﻪي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ ﻛـﻮه و ﻛﻮﻫﻨـﻮردي ﺳـﻌﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ از ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪاري ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻮﻫﻨﻮردي روي ﻗﻠﺐ و ﻋﻀﻼت ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮد‬ ‫آن ﻗﺪر ﻓﺸﺎر ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺿﻌﻴﻒﺗـﺮ و ﻧـﺎﺗﻮانﺗـﺮ ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ‪ .‬اﻳـﻦ اﺷـﺨﺎص در راه ﺧـﻮد وارد‬ ‫ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻧـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺗﺨـﻢﻣـﺮغ‪ ،‬روﻏـﻦ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻠـﻪﭘﺎﭼـﻪ و ﻗﻨـﺪ و ﭼـﺎي‪،‬‬ ‫ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﺣﻞ ﺷﺪه را از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻮﻫﻨﻮردانِ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﻮﻫﻨـﻮردانِ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر ﮔﺸﺎدي ﻗﻠﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ وﺿﻊ را ﻫﻢ ﻧﺰد ورزﺷﻜﺎران دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛـﻪ در‬ ‫ﺳﻦ ﺷﺼﺖ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﮕﻲ روز ﺑﻪ روز ﻗﻮهي ﺑﺪﻧﻲ ﺧﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻳﺎ ﺳـﻲ‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻠﺐﻫﺎي ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻴﺪان ورزش را ﺗﺮك ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري در ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮض ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮگ داﺋﻤﺎً او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫و ﻫﺮ آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او را ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻨﺪازد و ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧـﻮد را در اوج‬ ‫ﻗﺪرت و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻣﺪالﻫﺎي ﻃﻼﻳـﻲِ روي ﺳـﻴﻨﻪ و ﺳـﺮﻃﺎنِ وﺣﺸـﺘﻨﺎك‪ ‬درون ﺳـﻴﻨﻪ از‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﻪي اﻟﻤﭙﻴﻚ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺪرود ﺣﻴﺎت ﮔﻔﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﻌﺪ از ﺷﺼﺖ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎل ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري ﺑـﺎ ﻗﻠـﺐ ﺿـﻌﻴﻒ و ﺑـﺎ رگﻫـﺎي آﻟـﻮده و‬ ‫ﺟﺮمﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ ورزشﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻮﮔﺎ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬روي ﺳـﺮ‬ ‫ﻣﻲاﻳﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲزﻧﻨﺪ و ﺧﻮد را دﭼﺎر ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً ورزش ﺑﺮاي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در ﺑﺮ ﻧﺪارد‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ورزشﻫـﺎي ﺳـﻨﮕﻴﻦ‪ .‬ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ورزش‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزاﻧﻪي ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻟـﺬت ﻧﻤـﻲﺑـﺮد‪ ،‬او‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪود‪ ،‬ﺑﺮﻗﺼﺪ‪ ،‬ﺑـﺎزي ﻛﻨـﺪ و ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ورزش‪ ،‬ورزش ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﻛﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮدش در ﻫﻮاي آزاد‪ ،‬رﻗﺺ‪ ،‬ﺗﻨﻴﺲ‪ ،‬اﺳﻜﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﻨﺎ‪ ،‬اﺳﺐدواﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺠﺎري‪ ،‬آﻫﻨﮕﺮي و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫اﻧﻘﻼب زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻣﻴﺪان ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت ورزﺷـﻲ ﻳـﻚ ﻋﺼـﺮ ﺟﺪﻳـﺪ اﻳﺠـﺎد ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد‪ .‬ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن‬ ‫روﺷﻦﻓﻜﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ و ﺑﻲارزش ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺪهﺧـﻮاري ﺣـﻞ ﻧﻤـﻮده و وزن ﺑﺪﻧﺸـﺎن را‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دادن ﻳﺎﺧﺘـﻪﻫـﺎي ﺳـﺎﻟﻢ در ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻋﻀـﻼت ﺧـﻮد ﺑﻜﻮﺷـﻨﺪ و ﺑـﻪ‬

‫‪ 74‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ و رﻛﻮردﻫﺎي ﺗﺎزهاي ﺑﺮ ﺟﺎي ﺑﻨﻬﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺪف‬ ‫ﻻزم ﻣﻲﺷﻮد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎ ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ و ﺗﺒـﺎدل ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ درﺟﻪي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 75‬‬ ‫‪ ‬‬


‫از ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد؟‬

‫آن ﺧﺸﻜﺒﺎري را ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﮔﺮد ﻳﺎ ﺗﻴﺰآب و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲِ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ‬ ‫ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﺎدهاي اﺳﺖ زﻫﺮآﻟﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻛﺮم ﻫـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫آن ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫آن روﻏﻦ زﻳﺘﻮﻧﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ و رﻧـﮓ و ﺑـﻮ و ﻃﻌـﻢ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را دارا ﺑﻮده و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫از اﺗﺎقﻫﺎي ﮔﺮم‪ ،‬ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﮔﺮم و از ﻫﻮاي ﻛﺜﻴﻒ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ‪ .‬آب ﮔﺮم ﺗـﺎ درﺟـﻪي ﺣـﺮارت ﺧﻮرﺷـﻴﺪ‬ ‫روي زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺿﺮري ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫زﻳﺘﻮنﺷﻮر‪ ،‬ﺧﻴﺎرﺷﻮر و ﺗﺮﺷﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻳﺎ ﺳﺮﻛﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲﮔﺮدﻧـﺪ‪ ،‬ﻏـﺬاﻫﺎي زﻧـﺪه و ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮﻛﻪ‪ ،‬ﺷﺮاب و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎ ﻛﻪ از ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴـﻪ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﻚ و ادوﻳﻪﺟﺎت دﻳﮕﺮ را در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﻻدﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻋﺴﻞِ ﺑﺪون ﻣﻮم ﻧﺨﺮﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺗﻘﻠﺒﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻋﺴﻞ را ﺑﺎ ﻣﻮم و ﺑﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺨﺮﻳـﺪ و ﻫﻤـﻪ را‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ آب ﻧﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻮم ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهي ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ آب ﻛﻨﻴﺪ‪.1‬‬ ‫ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻴﺮهي ﻋﺴﻞ ﻣﻘﺪاري از ﻋﺴﻞ را ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎل ﻟﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ آب ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴـﺪ و ﺑـﺎ‬ ‫آﺑﻜﺶ ﺻﺎف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪي ﻣﻮم اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮم اﺛﺮي از ﺷﻴﺮه ﻧﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺷﻴﺮهاي ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در ﻳﺨﭽﺎل ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺻﺎﺑﻮن ﻧﺰﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺪن ﻣﻀـﺮ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن زود ﺑﻪ زود و اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ روز اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﺳـﺮﺗﺎن را ﺑـﺎ‬ ‫زردهي ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﺪر ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ‪ .‬در اروﭘﺎ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﺪن‬ ‫ﻣﻀﺮ اﺳﺖ و ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻲداﻧﻢ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫ﺻﺎﺑﻮنﻫﺎ و ﻟﻮازم آراﻳﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ؟‬ ‫ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰيﺟﺎت ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣﻴﻮهﺟـﺎت و‬ ‫ﺳﺒﺰيﺟﺎت را در آب ﻓﺮاوان ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ‪ .‬ﺧﺸﻜﺒﺎري ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١ ‬ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﻲ ﺻﻔﺤﻪي ‪ 11‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‪)- .‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 76‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬آﻟﻮ‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺗﻮت و اﻧﺠﻴﺮ را ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ ﺗﺎ از ﺧﺎك ﻛﺎﻣﻼً ﭘـﺎك ﺑﺸـﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌـﺪ از ﺷﺴـﺘﻦ‬ ‫ﻳﻜﻲ دو روز ﭘﻬﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﻲ و ﺗﻮت ﺳﻔﻴﺪ را ﻫﻢ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ ﺗﻮت‪ ،‬ﺳـﻪ‬ ‫ﻇﺮف ﺑﺰرگ را ﭘﺮ از آب ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺗﻮت را در ﻇﺮف اول ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻇﺮف دوم و ﺑﻪ ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻴﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ در ﻳﻚ آﺑﻜﺶ ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ و در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪.‬‬ ‫اﻧﺴﺎنِ زﻧﺪهﺧﻮار ﻏﺬاﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﭘﺨﺘﻪ‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖدار و ﭼﺮﺑﻲدار ﻧﻤـﻲﺧـﻮرد ﻛـﻪ زﻳـﺎد ﺗﺸـﻨﻪ ﺷـﻮد؛‬ ‫ﻛﺎﻟﺮي ﺑﻲارزش ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد آن را ﺑﺎ آب ﺳﺮد ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻋﺮق ﻫﻢ ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺟﺎي آن را ﺑﺎ آب ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺧـﻮد دارﻧـﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌـﺖ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ را‬ ‫ﻃﻮري ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺮ آب و در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻢ آب ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳـﻚ زﻧـﺪهﺧـﻮار‬ ‫ﺗﺸﻨﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻳﻚ ﺧﻴﺎر ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻓﻨﺠـﺎن آبﻣﻴـﻮه و ﻳـﺎ آب ﺧـﺎﻟﺺِ ﭼﺸـﻤﻪ‬ ‫ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺟﻬﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب ﺑﻪ ﻛﻤﭙﻮت ﻳﺎ ﻋﺴـﻞ و ﻏﻴـﺮه‬ ‫ﻫﺮ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﺎﻳﺪ روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺷﻴﺸﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﺻﻮﻻً ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد راه ﺑﺪﻫﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻘﺪارش ﺧﻴﻠﻲ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ او ﻧﺒﺎﻳـﺪ‬ ‫آب ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ آب ﻛﻠﺮ دارد و اﻳﻦ ﻛﻠﺮ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼـﻮن ﻗـﺪرت ﻛﺸـﺘﻦ‬ ‫ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ را دارد‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺪرت آن را ﻫﻢ دارد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي ﺑـﺪن اﻧﺴـﺎن ﻧﻴـﺰ آﺳـﻴﺐ ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺮوبﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻫﻢ زود ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه و از ﻛﺎر ﻣﻲاﻓﺘﻨـﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط ﮔﻴﺘﻲ روي ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎدرﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪي ﺷﻨﻴﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻛـﺮدن آب‬ ‫ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آﺷﺎﻣﻴﺪن ﭼﻨﺪان اﻳﺮادي ﻧﺪارد وﻟﻲ ﺑـﺮاي آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻜﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ را ﻛﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬آنﻫـﺎ اﻳـﻦ آب ﻟﻮﻟـﻪﻛﺸـﻲ را ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻲدارﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ ﺗﺎزه ﺑﻪ آن ﻣﻲاﻓﺰاﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ رﻧـﮓﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﻣـﻲآورﻧـﺪ و‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ )ﻛﻮﻻﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ( ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣـﻲﻓﺮوﺷـﻨﺪ‪ .‬اﻳـﻦ آﻗﺎﻳـﺎن ﻛـﺎر ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮي ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﻲﺑﺮدﻧﺪ ﺳﺮ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻲدادﻧﺪ‪ ،‬ﺷﻴﺸﻪﻫﺎي ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﺎ آب ﺧﺎﻟﺺ‪ ،‬ﺗﻤﻴﺰ و ﮔﻮارا ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﻓﺮوﺧﺘﻨـﺪ‪ .‬ﻣـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎﻫﻲ ﻳـﻚ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻛـﻮزه آب از‬ ‫ﭼﺸﻤﻪي وﻧﻚ ﻣﻲآورﻳﻢ و ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺑﻴﻦ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮي آب ﭼﺸﻤﻪ و آب ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ‪ ،‬زﻣﻴﻦ ﺗﺎ آﺳـﻤﺎن‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ و ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪي ﻣﺮدم »ﻣﺘﻤـﺪن« اﻳـﻦ ﻋﺼـﺮ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎن ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ را ﻣﺴﻤﻮم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و در ﻋﻮض ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲآورﻧﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت و ﺳـﺒﺰيﺟـﺎت را در ﺣـﺎل رﺳـﻴﺪه‬ ‫ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪاً ﺧﻮد آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤـﻮده‬ ‫‪ 77‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺖ ﺳﻮء ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋـﻮض اﻳـﻦ ﻛـﻪ از ﺳـﻢﭘﺎﺷـﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﺑﻨﻤﺎﻳـﺪ‪ ،‬ﺧـﻮردن‬ ‫ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰيﺟﺎت را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲﺳﺎزد‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻛﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻮال اﺳـﺖ‪ ،‬ﻣـﺮدم ﻧﺒﺎﻳـﺪ ﺿـﺮر ﺳـﻢﭘﺎﺷـﻲ را ﺑﻬﺎﻧـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت و‬ ‫ﺳﺒﺰيﺟﺎت را ﺑﭙﺰﻧﺪ‪ .‬ﭼﻮن اﮔﺮ ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ارزش ﻣﺤﺼﻮل را ده درﺻﺪ ﺧﺮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺨـﺖ و ﭘـﺰ ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ارزش را ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺳﺎزد و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ‪ ،‬ﺳﻢ ﺗﺎزه در ﻏـﺬاي ﻣ‪‬ـﺮده‬ ‫ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺧﻮراكﻫﺎي ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﺷﺪه را ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ آب ﻓﺮاوان ﺧـﻮب ﺑﺸـﻮﻳﻨﺪ‬ ‫و در ﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن از ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﺻﺪاي ﻣﺮدم ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬آنﻫﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﭼـﺎپ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دﻻﻳﻠﻲ ﻣﻲآورﻧﺪ و اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﭘﺎﻧﺴﻴﻮنﻫـﺎ ﺑـﺎز‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻢﭘﺎﺷﻲ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﻴﺮوان ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻦ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ دارﻧﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺧـﻮد ﻣـﻲﺧﺮﻧـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎغ و ﺑﺴـﺘﺎن‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻛﻤﻚ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 78‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﻌﻀﻲ از اﺷﺨﺎص ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬اﺟﺘﻨﺎب از ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻛﺎر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ زﻧﺪهﺧﻮار ﺷﺪن ﻛﺎر ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﺸـﻜﻠﻲ اﺳـﺖ و‬ ‫ﻻزم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸـﺪه ﺳـﻴﮕﺎر‬ ‫را ﺗﺪرﻳﺠﺎً ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ ﺳﻴﮕﺎر را ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺮك ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ روز ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻲﻛﺸﺪ و ﺑﻌﺪ از آن‬ ‫ﺳﻴﮕﺎر را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ وﻗﺘﻲ او روزاﻧﻪ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻋﺪد ﺳﻴﮕﺎر ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ ،‬ﺑﻘﻴﻪي روز را داﺋﻤﺎً‬ ‫در ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻫﻢ وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﺑﻮي ﻏﺬاي ﻃﺒﺦ ﺷﺪه را از ﺧﺎﻧﻪي ﺧﻮد ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ او ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﺎدت ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ‬ ‫ﻛﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراكﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻲﺟﺎ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦﺟﺎ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻟﺬت ﻏﺬاي‬ ‫زﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻟﺬت ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از اﻳﻦ اﻣﺮ اﻃﻼﻋـﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن و ﺳﺎده‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﻋﺎدت روزاﻧـﻪي ﺗﻐﺬﻳـﻪاي‪ ،‬آدم ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺧـﻮد را از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ‪ ،‬از ﻫﺰﻳﻨﻪي ﭘﺰﺷﻜﻲ و از زﺣﻤﺎت ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺧﻼص ﺑﺸﻮد‪ ،‬ﺧﺮج روزاﻧﻪي ﺧﻮد را‬ ‫دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮش را دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و اﻓﺰاﻳﺶ دادن ﻣﻮاد زﻧﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪاي در ﺑﺮ ﻧﺪارد‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﺒﺎره ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﺪ او ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻔﺘﻪاي ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﻨﺪ و ﺳﻪ‬ ‫ﭼﻬﺎر روز ﺑﻘﻴﻪ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺗـﺪرﻳﺠﺎً روزﻫـﺎي ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري را ﻛﻤﺘـﺮ ﻧﻤـﻮده و ﺑـﻪ روزﻫـﺎي‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ‪ .‬ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺑﻪ ﻳﻚ روز در ﻫﻔﺘﻪ رﺳﻴﺪ‪ ،‬آن وﻗﺖ ﺷﺨﺺ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔـﺎوت‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري و زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ درك ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ‬ ‫ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺣﺸﺘﻨﺎكﺗﺮﻳﻦ دﺷـﻤﻦ ﺧـﻮد ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي زاﺋـﺪ و ﻣـﺮﻳﺾ ﺧـﻮﻳﺶ ﻏـﺬا‬ ‫ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ و آن را ﻗﻮيﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎزد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم در اواﻳﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻧﺪهﺧﻮاري ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺎﻧﺰده ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ‪ ،‬دو ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺧﻮردﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻳﻢ ﺳﺨﺖ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﻣﻲﺷﺪﻳﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻠﻂ را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 79‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺎ اﻛﻨﻮن در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻧﻪ ﺳﺮدرد‪ ،‬ﻧﻪ دلدرد‪ ،‬ﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ و ﻧﻪ ﻧـﺎراﺣﺘﻲﻫـﺎي‬ ‫دﻳﮕﺮ دارﻳﻢ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ آﺷﻜﺎرا اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛـﻪ ﻛﻠﻴـﻪي اﺛـﺮات اﻣـﺮاض ﻣـﺰﻣﻦ روز ﺑـﻪ روز ﻛﻤﺘـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود‪ .‬در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ و ﻧﺸﺎط آﻳﺎ دﻳﻮاﻧﮕﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوﻳﻢ‬ ‫ده ﺑﻴﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ زﺣﻤﺖ ﺑﻜﺸﻴﻢ‪ ،‬ﻳﻚ ﺧـﻮراك زﻳـﺎنآور درﺳـﺖ ﻛﻨـﻴﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﺪهي ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﭘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬در ﺑﺪﻧﻤﺎن ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ را ﺑـﺎﻻ ﺑﺒـﺮﻳﻢ‪ ،‬ﺧـﻮاب‬ ‫راﺣﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﻨـﻴﻢ‪ ،‬ﺗـﺎ ﺻـﺒﺢ ﺑﻴـﺪار ﺑﻤـﺎﻧﻴﻢ‪ ،‬ﺳـﺮدرد و دلدرد ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ و ﻋـﺪهي ﺑـﻲﺷـﻤﺎري‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮﻋﺎﻗﻼﻧﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻻدﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﺟﺎت ﻧﺰدﻳﻚ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﻤﺰهﺗﺮ و ﻟﺬﻳـﺬﺗﺮ از آن ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺪون ﻧﻤـﻚ و‬ ‫ادوﻳﻪﺟﺎت ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫آﻳﺎ دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺼﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ زاﺋﺪ را ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃـﺮف‬ ‫ﺑﺎزار راه ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي ﻟﻌﻨﺘﻲ ﻏﺬا ﺑﺨﺮﻧﺪ؟ آﻳﺎ دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آن ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺻـﺒﺢ ﺗـﺎ‬ ‫ﺷﺐ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻋﺰﻳﺰان ﺧﻮد وﺳﺎﻳﻠﻲ آﻣﺎده ﺑﻜﻨﻨﺪ؟‬ ‫اﻳﻦﻫﺎ دﻳﻮاﻧﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳﻮاﻧﮕﻲ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﺧﺒﺮي ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫﺎ اﮔﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‬ ‫ﺑﺪون ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺄﻣﻞ‪ ،‬ﺑﻲدرﻧﮓ از ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲدارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻗﺪري زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﺑﺨﻮرﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ ﻣﺮﺗـﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬آدم ﻋﺎﻗﻞ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده را ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻢ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﻜﺮوب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺎورد و ﺑـﻪ‬ ‫آن ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮد‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻣﻴﻮه و ﺳﺒﺰي ﻣـﻲﺧـﻮرﻳﻢ و ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﻣﻲدﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ارزﺷﻲ ﻧﺪارد‪ ،‬وﻟﻲ وﻗﺘﻲ آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﺎ اﻣـﺮوز‬ ‫ﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻧﺰدﻳﻢ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺎارزش ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدمِ ﺟﻬﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺧﻮردن زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .1‬آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣـﻲروﻧـﺪ‪ ،‬درس‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ زﺣﻤﺖ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ‪ ،‬دروغ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ ،‬دزدي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﻣﺎل ﺧﻮاﻫﺮان و ﺑﺮادران ﺧﻮد را ﻣﻲرﺑﺎﻳﻨﺪ و ﭘﻮل و ﺛﺮوت ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ‬ ‫»ﻟﺬﻳﺬﺗﺮﻳﻦ« ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎ و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺟﺎت را ﺗﻨﺎول ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ« ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎ را ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﺮاي ﻣـﺮگ‬ ‫ﺧﻮد ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮردن اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮراﻛﻲﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻟـﺬت اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲدﻫـﺪ و‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻨﻮﻧﺪ ﺷﺨﺼﻲ آﻣﺪه و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ »ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ« را ﻧﺨﻮرﻳﺪ‪ ،‬اﻳﻦ آدم را دﻳﻮاﻧﻪ ﺣﺴـﺎب‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ١ ‬ﺳﻌﺪي‪" :‬ﺧﻮردن ﺑﺮاي زﻳﺴﺘﻦ و ذﻛﺮ ﻛﺮدن اﺳﺖ ‪ //‬ﺗﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﻦ از ﺑﻬﺮ ﺧﻮردن اﺳﺖ!" ‪) -‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 80‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺨﺮه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻛﺘـﺎب ﺑﺨﺮﻧـﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨـﺪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﻣﻲزﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﻞ ﻧﺪارﻧـﺪ ﻛـﻪ روز‬ ‫و ﺷﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﺒﺎب‪ ،‬ﻛﺮه‪ ،‬ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ زﻳﺎد ﺑﺨﻮرﻳﺪ و اﻳﻦ آدم آﻣﺪه ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻛﺒـﺎب‪،‬‬ ‫ﻛﺮه‪ ،‬ﺷﻴﺮ و ﻣﺎﺳﺖ را اﺑﺪاً ﻧﺨﻮرﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا ﻳﻚ ﻋﺪه از ﻣﺮدم ﻣﺮا دﻳﻮاﻧﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻋﺪهاي دﻳﮕـﺮ ﻣـﺮا ﻧـﺎﺟﻲ ﺧـﻮد ﻣـﻲداﻧﻨـﺪ؟ ﭼـﻮن‬ ‫دﺳﺘﻪي اول از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و دﺳﺘﻪي دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴـﻖ ﻧﻤـﻮده‪ ،‬اﻃـﻼع ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻛﺮده‪ ،‬ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﮕﺮ ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺷﻜﻼت‪ ،‬ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺟﺎت و ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ ﺟﻠﻮي ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﮔـﺮدو‬ ‫و ﻋﺴﻞ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي دادن ﭼﺎي و ﻗﻬﻮه ﺑـﻪ ﻣﻬﻤـﺎنﻫـﺎي‬ ‫ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻴﻮه ﻳﺎ آبﻣﻴﻮه از آنﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻫﻢ از آن ﻧﺎراﺿﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎي‬ ‫ﻧﺎن ﻣ‪‬ﺮده و ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﻧﺎن زﻧﺪه و ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫـﺎ ﻛﺎرﻫـﺎﻳﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده و‬ ‫آﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ و اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮدن ﻻزم اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ اﻣﺮ اراده ﭼﻨﺪان ر‪‬ل ﻣﻬﻤـﻲ‬ ‫را ﺑﺎزي ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑـﺮدن ﻋﻘـﻞ و ﺗﻔﻜـﺮ ﻋﻤﻴـﻖ ﻻزم دارد‪ .‬ﻣـﺜﻼً ﺑﻌﻀـﻲﻫـﺎ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ ﻣـﺎ‬ ‫ﺣﺮفﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ وﻟﻲ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن از ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ ﺣـﺮف ﺑﻴﻬـﻮده‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن را راﺣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻓﻜﺮﺷﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ در ﻋﺎدات ﺧﻮد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اراده ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻤﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ وﻗﺘﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲروﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺳـﺎﺑﻖ ﻧـﺎن‪ ،‬ﻛـﺮه‪ ،‬ﮔﻮﺷـﺖ و ﺑـﺮﻧﺞ را در درﺟـﻪي اول اﻫﻤﻴـﺖ ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ اﺻﻼً اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ‬ ‫ﻛﺮدن زﻧﺪهﺧﻮاري واﻗﻌﺎً ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﭽﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻣـﻲآﻳﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻳﻚ دﻓﻌﻪ آﻧﻘﺪر ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﮔﺮدو‪ ،‬ﻛﺸﻤﺶ و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮرﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎ در ﻣـﺪت ﭼﻨـﺪ روز ﻧﻤـﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪ .‬ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎج دارد‪ ،‬وﻟﻲ در ﻣﻨﺰل آنﻫﺎ ﺧﺒﺮي از اﻳـﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺧﻮد ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻓﺮاوان اﻳﻦﻫﺎ را ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻧﺮ ﻫـﻢ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﻤﻲﺧﺮﻧﺪ و در ﻣﻨﺰل ﻧﮕﻪ ﻧﻤﻲدارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻏﺬاي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺼﺮف آن ﺳﺒﺐ ﻣﺮض و ﻣﺮگ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪهﺧﻮار ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻘﺪر ﻋﻘﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد و ﻋـﺎدت ﺧـﻮد را‬ ‫ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬او ﻓﻮراً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮود و آن ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ زود ﻓﺎﺳﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم‪،‬‬ ‫ﻋﺴﻞ‪ ،‬روﻏﻦ زﻳﺘﻮن‪ ،‬ﮔﺮدو‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬اﻧﺠﻴﺮ‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻧﺎرﮔﻴﻞ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧـﻮردﻧﻲﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺧﻮد ﺑﺨﺮد و روي ﻣﻴﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ از آنﻫﺎ آﻣﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺳـﻪ ﭼﻬـﺎر‬ ‫‪ 81‬‬ ‫‪ ‬‬


‫روز ﺳﺒﺰيﺟﺎت و ﻣﻴﻮهﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﻧﺎﻫﺎر ﻧﺨﺴﺖ‬ ‫از ﻫﻤﻪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و وﻗﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻟﺬت اﻳﻦﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ﻟﺬت ﻏـﺬاي ﻣ‪‬ـﺮده‬ ‫ﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﺷﻜﻤﺶ ﺳﻴﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣﺮگآور ﺑﺮود‪ .‬اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﻛـﻪ ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﺎدت را ﻣﺪﺗﻲ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻟﺬت ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از‬ ‫ﻟﺬت ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﻼوه‪ ،‬ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻟﺬت ﭘﻨﺞ دﻗﻴﻘﻪايِ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ اﺳﺖ وﻟـﻲ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻟﺬت ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻲ ﻳﻚ آﻗﺎ در ﮔﺮﻣﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﻧﺎﻫﺎر وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮد اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﻪ ﺟﺎي ﻏـﺬاي ﮔـﺮم‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻓﻨﺠﺎن آبﻣﻴﻮهي ﺧﻨﻚ ﺑﻪ او ﺗﻌﺎرف ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰ را ﺑﺎ ﺳﺎﻻدﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﺟﺎت‪ ‬ﺳـﺮد‬ ‫ﺑﭽﻴﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺷﻮﻫﺮ او و ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻓﺮاوان اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ را ﻧﻤﻲﺧﻮرﻧﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮرﻧـﺪ و‬ ‫آﻧﻘﺪر ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻌﺪاً ﻗﺪري ﻫـﻢ از ﻣـﻮاد ﻣ‪‬ـﺮده‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻲﺧﻮد و اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎن‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده‬ ‫را ﻛﻨﺎر ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﺷﺮط اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺻﺪ درﺻﺪ ﻳﻘﻴﻦ‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮدﻛﺸﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺧـﻮد ﺧﻮراﻧـﺪن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺑﭽﻪﻛﺸﻲ‪ .‬اﺻﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺎري ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﻜﻨﻨـﺪ‬ ‫داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد ﺧﻮدﻛُﺸﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬اﻗﻼً آﻧﻘـﺪر ﺑﻔﻬﻤﻨـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺧﻮراكﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ‪ .‬ﻧـﻮزاد ﺷـﺨﺺ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮار ﺑﻴﻤـﺎر ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و از ﺑﻴﻤﺎري ﺟﺎن ﻣﻲﺳﭙﺎرد‪ .‬از اول ﻛﻮدﻛﻲ ﮔﺮﻳﻪ و زاريِ »ﺑﻲﺟﻬﺖ« ﻣﻲﻛﻨﺪ و‬ ‫دﭼﺎر ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ‪ ،‬ﺳﺮدرد‪ ،‬دﻧﺪاندرد‪ ،‬ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و ﺑﻌﺪاً ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠـﺐ و ﻓﺸـﺎر‬ ‫ﺧﻮن ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪي »ﭼﺎﻗﻲﻫـﺎ« اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧﻮارﻫـﺎي ﮔﻤـﺮاه و ﺑـﻲﺧﺒـﺮ آنﻫـﺎ را‬ ‫ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﭼﻴﺰﻫـﺎي ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﻋﻼﺋـﻢ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔـﻲ وﺣﺸـﺘﻨﺎك را ﺑـﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ را ﻧﻤﻲﻓﻬﻤﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻲدﻫﺪ!‬ ‫آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آنﻫـﺎ را زﻳـﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛـﺮد و‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪» :‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﺮدن ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهاي دارد‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ در ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﻴـﺮي و‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﻢ‪ «.‬آنﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺷﺼﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ‬ ‫ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻴﺮد‪ ،‬ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري از ﻧﻮ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻳﺪ و ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﻳـﻚ ﻋﻤـﺮ ﺗـﺎزهي‬ ‫ﺷﺼﺖ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪي ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورد‪ .‬آنﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎي ﻛﻨـﻮﻧﻲ‬

‫‪ 82‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ آدم ﭘﻴﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ »ﭘﻴﺮان« ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻟﺒـﺎس ﭘﻴـﺮيِ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد‬ ‫ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻳﻚ زﻧﺪهﺧﻮار در ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻫﻢ ﭘﻴﺮ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ در زﻫﺪان ﻣﺎدران ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ آﻣـﺪن ﻛـﻮدك‬ ‫داﺋﻤﺎً ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر از ﻛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭼـﺎرهي‬ ‫آنﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮاي زﻳﺎد ﻋﻤﺮ ﻧﻤﻮدن ﭼﻨـﺪان اﻫﻤﻴﺘـﻲ ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ را از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷـﺎن‬ ‫را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﺑﻪ »داﻧﺸﻤﻨﺪان« ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪي داراﻳﻲﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑـﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫ﺗﺤﻮﻳﻞ داده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮلﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎريِ ﺗﺎزه ﻧﻴﺰ از آنﻫﺎ ﻣﻲﺧﺮﻧﺪ و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻧـﺪ‪ .‬در ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮارد ﻳﻜﻲ دو ﺗﺎ از ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺑﺪن را از دﺳﺖ داده و ﭼﻮن ﻳﻚ آدم ﻧﺎﻗﺺ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻣﺸﻘﺖ ﺧﻮد را ﻛﻮﺗﺎه‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻞ ﻗﻠﺒﻲ آﻗﺎي ﺑﺎرﻧﺎرد ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻫﻤـﻪ دﻳـﺪﻳﻢ ﭼـﻪ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎي ﺑﻲوﺟﺪان ﻋﺪهاي از ﻣﺮدم ﺑﻲﮔﻨﺎه را ﻛُﺸﺖ و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ دارد ﺑـﺎز‬ ‫ﻫﻢ ﻋﺪهي دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ آن ﭼﺎﻗﻮي ﻟﻌﻨﺘﻲاش ﺑﻜﺸﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ وﺳـﻴﻠﻪي‬ ‫»ﻋﻠﻤﻲ« ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺴﻲ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ زﻧﺪهﺧـﻮاري اﻳـﻦ ﻛـﺎر را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ و آنﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺎﻳﺖﻛﺎراﻧﻪي ﺧـﻮد‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ‪ ،‬ﭼﻮن ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺟﺎن ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار از ﻣﺮدم ﺗﻤـﺎم‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 83‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻧﺪهﺧﻮاران اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬

‫واﻗﻌﺎً ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺠﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ؟ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪،‬‬ ‫آن را ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اوج آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬در ﻳﻚ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﻗﻠﺐ و رﻳـﻪ و ﻛﻠﻴـﻪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ‬ ‫ﻣﻲزﻧﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﺣﺘﻴﺎﺟﻲ ﻧﺪارﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﭼﺮا زﻧﺪهﺧﻮاران ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارﻧﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده اﺳـﺖ‪ ،‬ﭼـﻮن آنﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺣﺮف ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻚ ﻓﺮﺿﻴﻪي ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﻳـﻚ ﺣﻘﻴﻘﺘـﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺰاران ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ از ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از زﻧﺪهﺧﻮاران رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ آن ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎي دراز و ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﺪاواي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و روز ﺑـﻪ روز ﺣﺎﻟﺸـﺎن رو ﺑـﻪ وﺧﺎﻣـﺖ‬ ‫ﻣﻲرﻓﺖ‪ ،‬از روزي ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺎري ﺑـﺎ ﭘﺰﺷـﻚ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن و دارو‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار و ﻳﺎ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮنﻫـﺎ ﻧﻔـﺮ‬ ‫رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬آﻣﺎر آنﻫﺎ ﻓﻌﻼً در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﻫﻨﻮز اﻧﺠﻤﻦ رﺳﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻜـﺮدهاﻳـﻢ‪ .‬ﻓﻘـﻂ آن ﻗـﺪر‬ ‫ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي زﻧﺪهﺧﻮاران ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﺮ ﺻﺪ ﻳﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺎﺗﻮروﭘﺎﺗﻴﻚ و اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎي ﮔﻴـﺎهﺧـﻮاران و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را در راهﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣـﻲﻧﻤﻮدﻧـﺪ و از ﻣﺼـﺮف داروﻫـﺎ اﺟﺘﻨـﺎب‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻓﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدمِ روﺷﻨﻔﻜﺮ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺖ داده اﺳﺖ آﺧﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪم را ﺑﺮدارﻧﺪ و ﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراكﻫـﺎي ﻣ‪‬ـﺮده و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮاد‬ ‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫در دﻧﻴﺎي زﻧﺪهﺧﻮاران اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار‬ ‫ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪاﻧﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ ﭼـﻪ اﺳـﻤﻲ دارﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﭼـﻪ‬ ‫ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪ و زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارم و ﻣـﺮدم را‬ ‫ﺑﻪ راه زﻧﺪﮔﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺣﺎل اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از‬ ‫ﺑﻴﻦ ﻣﻲﺑﺮد و ﻣﺮدم را از ﻇﻠﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ ﻧﺠـﺎت ﻣـﻲدﻫـﺪ و ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و‬ ‫داروﺳﺎزان ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲﮔﺬارد ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬

‫‪ 84‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎﻧﻲ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﺎﻳﻢ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ‬ ‫ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد‪ ،‬ﭼﻮن دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗـﻊ آن ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎدان‪ ،‬ﻓﺮد ﺣﻘﻴﻘﺖﮔﻮ را در آﺗﺶ ﻣﻲﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ و آنﻫﺎ ﻣـﺮا‬ ‫از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ روش زﻧﺪهﺧﻮاري ﻓﻮراً ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﺷﻮد‪ .‬اﮔـﺮ ﺣﻀـﺮت ﻋﻴﺴـﻲ را‬ ‫ﺑﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﻧﻤﻲزدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد اﻵن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺳﺎدهﻟﻮح ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ ﭘـﺲ وﻇﻴﻔـﻪي اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪداران‪ ،‬ﭘﺰﺷـﻜﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺳـﺘﺎران‪،‬‬ ‫داروﻓﺮوﺷﺎن و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﭼﻪ ﻣﻲﺷﻮد؟ آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮي اﺧﺘﺮاع راهآﻫﻦ‪ ،‬اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ و ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ‬ ‫را ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ اﺳﺐ و اﻻغ ﺑﻴﻜﺎر ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ دﺧﺘـﺮ ﺧـﻮد آﻧﺎﻫﻴـﺪ را ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﻳﺾ ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن اروﭘﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ داراﻳـﻲ ﻣـﺮا‬ ‫ﺑﺨﻮرﻧﺪ و دﺧﺘﺮم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان دﻳﮕﺮم ﺑﻜﺸﻨﺪ؟ آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ زﻧـﺪهﺧـﻮاراﻧﻲ را ﻛـﻪ در‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎن‪ ،‬ﻛﺮه و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧـﺪ و ﻣـﺮﻳﺾ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﻧﺎنﻓﺮوش‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖﻓﺮوش و داروﻓﺮوش ﺑﻴﻜﺎر ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ؟‬ ‫اﺻﻼً اﻳﻦ داروﻓﺮوﺷﺎن‪ ،‬زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪدارانِ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار اﻳﻦ ﻫﻤـﻪ ﭘـﻮل و ﺛـﺮوت را‬ ‫ﺑﺮاي ﭼﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎنِ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭘﻨﻴﺮ‪ ،‬ﺧﺎوﻳـﺎر؛ ﺑـﻪ ﺟـﺎي‬ ‫آبﻧﺒﺎت‪ ،‬ﺷﻜﻼت؛ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﺎنﻗﻨﺪي‪ ،‬ﻛﻴﻚ‪ ‬ﭘﻨﺞﻃﺒﻘﻪاي؛ ﺑﻪ ﺟﺎي آب ﺳﺎده‪ ،‬ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲﻫﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ و ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺎي ﺷﺮاب‪ ،‬وﻳﺴﻜﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻃﻨﺎب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺎره ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ ﺳﻴﻢ‬ ‫ﻧﻘﺮهاي و ﻃﻼﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑـﺎ ﭘـﻮل‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮﻋﻜﺲ ﭘـﻮل زﻳـﺎد ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ ﻋﻴﺎﺷـﻲ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺧﻮري‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري و ﻧﺎﺑﻮدي ﻛﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ‪ ،‬زﻧﺪهﺧﻮاري در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛـﺲ ﺿـﺮري ﻧﻤـﻲرﺳـﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫اوﻻً ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫـﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪداران‪ ،‬داروﻓﺮوﺷﺎن و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب درك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺧـﺮج ﻧﻤـﻮدن ده‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺛﺮوت ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آن ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻧﺼﻴﺐ اﻳﺸﺎن و ﺧـﺎﻧﻮادهﻫﺎﻳﺸـﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻣﺮگ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ ﮔـﺮدن‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﻘﻂ از ﻛﺎر ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎم ﺛـﺮوت ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﻓﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬در اﻳﻦ دوره و زﻣﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ »ﻣ‪‬ﺪ« دارد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﻳﻜﻲ دو ﻧﻔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻨﺪ ﻓﻮراً ﻣ‪‬ﺪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي رﻗﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه دﻧﺒﺎل آنﻫﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ‪.‬‬

‫‪ 85‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وزارت ﺑﻬﺪاري ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﭘﺮﺳﺘﺎران‪ ،‬آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ‪،‬‬ ‫داروﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮانﺑﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر‪ ،‬ﺿﻌﻴﻒ و ﻳﺎ »ﭼﺎق« را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺎورد و روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻳﺎ آرد ﻛﺎﻣﻞ ﻳـﺎ ﻛﻤـﻲ ﻣﻴـﻮه و‬ ‫ﺳﺒﺰيِ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺨﻮراﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧـﻮد‬ ‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ درك ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻲ ﻧﻮد و ﭘﻨﺞ درﺻـﺪ از ﻣـﻮارد ﺑـﺮﺧﻼف ﺿـﺮرﻫﺎي‬ ‫داروﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮدش ﺣﻤﻼت ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺛﺮ داروﻫﺎ ﻣـﻲﮔﺬارﻧـﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻧـﻮد و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ از ﻣـﻮارد‬ ‫اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ وﻟﻲ ﭘﻮل ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﭼﻴﺰي اﺳﺖ‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻣﻐـﺎزه‬ ‫آﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر از ﻫﺰارﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد؟ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ اﻣﻀﺎء ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺮگ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﺮگ‬ ‫و ﻣﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺮگ در ﭼﺸﻢ آنﻫﺎ ﭼﻴﺰ ﺧﻴﻠﻲ ﺳـﺎدهاي ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠـﻪ از ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻧـﻮد و ﭘـﻨﺞ درﺻـﺪ ﺑـﺎ ﺻـﺪﻣﻪي ﺑـﺎﻃﻨﻲ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺳﻮء ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻓـﻮري داروﻫـﺎ و ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺟـﺎن ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آنﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﺘﺎً از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮار ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﻮﻗﺘـﺎً‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً وﻗﺘﻲ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ و ﻳﺎ ﻓﺘﻖ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻋﻠﺘﻲ ﻛﻪ آﭘﺎﻧﺪﻳﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﻓﺘﻖ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲرود‪ .‬اﻳـﻦ ﻋﻠـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺼـﺮف‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ و ﺿـﺮر ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺟﺎﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺑـﺪن ﻣﻨﺘﻘـﻞ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞﻫﺎ را ﺷﺎﻫﻜﺎر ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺟﺎر ﻣﻲزﻧﻨﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫آن اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺮص ﻳﺎ ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ‪ ،‬ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳـﺎﻟﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﭘﺎي ﺧﻮد زﻳﺮ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻴﭽﻲِ ﺟﺮاح ﻣﻲروﻧﺪ و از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻫـﻴﭻ ﻛـﺲ‬ ‫اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ‪ ،‬ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي اﻓﺴﻮن ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و از راه ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد‬ ‫ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺧﻮد را ﺧﺮاب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ روز ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺗﺎزه ﺟﺎي آن ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺧﺘـﺮاع‬ ‫ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﺮاعﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ‪ .‬اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻓﻌﻼً ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺧـﻮد‬ ‫ﻛﺮده و ﻛﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را ﻫﻢ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 86‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺴﺄﻟﻪي ﻣﻬﻢ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻋﻢ از ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﻳـﻚ ﻗﻠـﺐ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد؟ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺷﻚ دارد ﻣﻦ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﺗﺼﺎدف ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺠﻴﺐ‪ .‬در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﻮدم ﻛﻪ رادﻳﻮ اﻇﻬﺎرات ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣـﺎن‬ ‫ﻗﻠﺐ آﻗﺎي ﭘﺮﻓﺴﻮر ﺑﺎرﻧﺎرد را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻇﻬـﺎرات او دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻗﻠـﺐ‪ ،‬ﮔﻮﻳـﺎ در‬ ‫آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﺐ ﺳﺎﻟﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﻣـﺮدم ﻛـﺎر ﻣﺸـﻜﻠﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ رو او ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در آﺗﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ از ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫آﻗﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎرﻧﺎرد ﻫﻴﭻ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻋﻀﻮﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺳـﺎﻟﻢﺗـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؟ اﮔﺮ او ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮد‪ :‬ﭼﻮن اﻳـﻦ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داﻧﺸـﻤﻨﺪ ﻧﺪارﻧـﺪ‪ ،‬ﻋﻠـﻢ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬داروﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ اﻳـﻦ‬ ‫آﻗﺎﻳﺎن واﻗﻌﺎً ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﮕﺬارﻳﺪ اﻗﻼً ﻗﻠﺐ ﮔﺎو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻴﻮﻧـﺪ‬ ‫ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻗﻠﺐ ﮔﺮگ‪ ،‬ﺷﻴﺮ و ﭘﻠﻨﮓ!‬ ‫ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ واﻗﻌﺎً ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدد‪ ،‬در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ را ﻣـﻲﺗـﻮان در‬ ‫ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد‪ .‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ‪ ،‬اﻳﻦﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﺟﻬـﺎن اﻋـﻼم‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ﻣ‪‬ـﺮده ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺮف ﺳـﺎده‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دو ﺳﻪ ﻫﺰار و ﻳﺎ دو ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺟﺎن ﻣﺮدم را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤـﺎري‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺴﻞ اﻧﺪر ﻧﺴﻞ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﺎن را اﺳﻢ ﻣـﻲﺑـﺮم ﭼـﻮن‬ ‫ﻧﺎن ﻏﺬاي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻧﺎن ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺎ ﮔﻨـﺪم زﻧـﺪه ﻳـﺎ آرد ﻛﺎﻣـﻞ ﭘﻨﺠـﺎه‬ ‫درﺻﺪ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﻧﺎن را ﺑﺎ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠـﻪي آن را ﺑﺒﻴﻨﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده دﺳﺖ ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪي ﺣﺴﺎبﻫﺎي داروﻫﺎ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻏﻴﺮه در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻋـﺪهاي از‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻌﻀﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺴـﺎزد‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺮف درﺳﺖ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري‪ ،‬ﭼﻮن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻧﺎمﺑﺮده از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﻲآﻳﺪ؛ وﻟﻲ زﻧﺪهﺧﻮاران اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻧﺪارﻧﺪ و درﺑﺎرهي آنﻫـﺎ اﺑـﺪاً‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪن آنﻫﺎ ﻫﻤـﻪ ﻧـﻮع وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ را ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﻫـﻢ اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻏﻴﺮه ارزﺷﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ .‬زﻧﺪهﺧﻮاران اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﻳﺎ رﻳﻪ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻛﻠﻴﻪي ارﮔﺎنﻫـﺎي آنﻫـﺎ ﺗـﺎ آﺧـﺮ‬ ‫ﭘﻴﺮيِ واﻗﻌﻲ ﺑﺪون ﻋﻴﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .‬ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدن ﻗﻠـﺐ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ ،‬زﻳﺮا در ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در ﺟﻮاﻧﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣـﺮد‪ .‬ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه‬ ‫ﭘﻴﺶ رادﻳﻮ ﺑﺎ ﻫﻴﺠﺎن زﻳﺎد ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻳﻚ ﭘﻴﻮﻧﺪ رﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ رﻳـﻪي‬ ‫‪ 87‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از »زﻳﺎدهروي« در ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﻮد‪ .‬ﺳﺨﻨﮕﻮ اﻳﻦ ﺧﺒـﺮ دوم‬ ‫را ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﻲاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺮگ ﻫﺰاران ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﭘﻴﻮﻧﺪ اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﻲدﻫـﻢ‪ ،‬ﭼـﻮن اﻳـﻦ ﻳـﻚ آدمﻛُﺸـﻲ و ﻳـﻚ ﺟﻨﺎﻳـﺖ‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ اﺳﺖ و ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎران اﺻﻠﻲ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ داروﻫـﺎي ﺟـﺎدوﻳﻲ را‬ ‫اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده و ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺟﻨﺎﻳﺖ آﺷﻜﺎر و روﺑـﺎز اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﭼﻄـﻮر ﻣـﻲﺗـﻮان آنﻫـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺮگ و ﻣﻴﺮﻫـﺎي ﺟﻬـﺎن در ﻧﺘﻴﺠـﻪي‬ ‫ﻣﺴﻤﻮﻳﺖﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد؟‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاران ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪاي و ﻋﻠﻢ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻃﺒﻲ‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را در دو ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ " :‬از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧـﺎرج ﻧﺸـﻮﻳﺪ و‬ ‫ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و ﻳﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﻴﺪ‪ ".‬ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻮم اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ ﻧـﻪ‬ ‫ﻓﻘﻂ از ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ و ﻛﺸﺘﺎر ﺗﺎ اﺑـﺪ ﻧﺠـﺎت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻗﺪمﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در راه ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻲﺷﻮد ﻏﻠﻂ و ﺑﻲاﺳﺎس ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ دروغ و ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻳﮕﺎﻧـﻪ‬ ‫راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از راه زﻧﺪهﺧﻮاري و ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪهﺧـﻮاران ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ .‬اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻗﺪم در اﻳﻦ راه ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫـﺮ ﻛـﺲ در‬ ‫اﺟﺮاي اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ او دﺷﻤﻦ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬او ﺧـﺎﺋﻦ وﻃـﻦ و‬ ‫ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﭼﻘﺪر ﻏﻴﺮﺣﻴﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺑـﻲارزش و ﻣﻀـﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ از ﻫﻤﻪي ﭘﺰﺷﻜﺎن و از وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﭼﺮا آنﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را رﺳﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻋـﻼم‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ اﻗـﻼً ﻧـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ را ﺑـﺎ ﻧـﺎن ﺳـﻴﺎه ﻋـﻮض ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ؟ ﭼـﺮا در‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ دهﻫـﺎ ﺳـﺎل‬ ‫ﭘﻴﺶ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﺳﺎدهﻟﻮح ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ارزش‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻨـﺪ ﺧـﻮد ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﻣـﺮدم‬ ‫»ﻣﺘﻤﺪن« ﻫﻤﮕﻲ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻣـﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري ﺧـﻮد را اداﻣـﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮕﺬارﻳﺪ آنﻫﺎ دﻧﻴﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ و ﻣﺎ دﻧﻴﺎي ﺗﺎزهي‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺴﺎزﻳﻢ‪ .‬ﺑﮕﺬارﻳﺪ آنﻫﺎ ﺧﻮراك ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺨﻮرﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪي داروﻫـﺎي ﺳـﻤﻲ ﺗﺴـﻜﻴﻦ‬ ‫ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻋﻀﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻛﺎري ﻧﺪارﻳﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺸـﺮ ﺣﻘﻴﻘـﻲ‬

‫‪ 88‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﺗﺎزه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺘﺎدﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻣﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻳـﻚ ﻧﺴـﻞ ﭘﻮﺳـﻴﺪه و ﻛﻬﻨـﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ .‬آرزوي ﻣـﺎ ﻧﺠـﺎت ﻛﻮدﻛـﺎن ﺣـﺎل و ﻧـﻮزادان‬ ‫آﻳﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪي ﻓﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ روي آنﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺮاي ﻧﻮزادان ﻧﻪ ﻓﻘﻂ دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎدت ﻛﺮدن ﻛـﺎر ﺑﺴـﻴﺎر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻫﻤﺎن ﻧﻔﺮت را دارﻧﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺳـﻴﮕﺎر ﻳـﺎ ﺗﺮﻳـﺎك‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺿﺮر ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺿﺮر ﺳﻴﮕﺎر و ﺗﺮﻳﺎك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭼﻮن‬ ‫ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻳﻦﻫﺎ از رﻳﻪ دﻓﻊ ﻣﻲﮔﺮدد وﻟﻲ ﺳ‪‬ﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣﺎً وارد ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﺷﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺳﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﺮگ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎت ﻣﺴـﺌﻮل اﮔﺮﭼـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ارادهي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻗﻼً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮزادان ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﺧﻮراﻧـﺪن را ﺻـﺮﻳﺤﺎً‬ ‫ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل زﻧـﺪهﺧـﻮاري اﮔـﺮ‬ ‫ﻳﻚ درﺻﺪ در روش ﺧﻮد ﺿﺮر دﻳﺪه ﺑﻮدم اﻵن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪه و از راه ﻏﻠﻂ ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ ﺑـﻮدم‪ ،‬ﭼـﻮن ﻣـﻦ ﻧـﻪ‬ ‫دﺷﻤﻦ ﺧﻮد و ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهام و ﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑﻪ راه ﻏﻠﻂ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﻧﺪهﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎساﻧﺪ ﻫﻴﭻ اﺗﻔـﺎق ﻧﻴﻔﺘـﺎده ﻛـﻪ ﻛﺴـﻲ‬ ‫ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺳﻮء ﻧﺘﻴﺠﻪاي دﻳـﺪه و از زﻧـﺪهﺧـﻮاري ﺑﺮﮔﺸـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ در ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣـﻞ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎهﻫﺎي زﻧﺪهﺧﻮاري ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﻣﺎه زﻧﺪهﺧـﻮاري‬ ‫ﻧﻤﻲﻣﻴﺮﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري آنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي آﺧـﺮ ﻧﺮﺳـﻴﺪه و اﻳـﻦ اﺷـﺨﺎص‪ ،‬دﻳﮕـﺮ در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد و ﺣﻴﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﻴﺮي واﻗﻌﻲ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد )اﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺪ‬ ‫درﺻﺪ زﻧﺪهﺧﻮاري(‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻣﺮدم در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫آنﻫﺎ در ﻋﺮض اﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺻﺪﻣﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻋﺮض ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻣ‪‬ﺮدهﺧـﻮاري‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد زدهاﻧﺪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻋﻼﺋـﻢ ﻧﺎراﺣـﺖ ﻛﻨﻨـﺪهي‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲﮔﺮدد و ﺷﺨﺺ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ از ﺑﻴﻤـﺎري‬ ‫ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ؛ وﻟﻲ ﻣﺒﺎدﻟﻪي ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳ‪‬ﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه در ﺑﺪن وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺎز دارد‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﺣﻘﻴﻘﻲ از روز اول‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از روز ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ واﻗﻌﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻋﻮض اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﺨﺺ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﻴﺮي ﺑﺮود‪ ،‬روز ﺑﻪ روز ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬اﻳﻦ وﺿﻊ را ﻣـﻦ و ﻫﻤﺴـﺮم و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪهﺧﻮارﻫﺎ داﺋﻤﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 89‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲِ ﻏﻠﻂ و ﻣﺘﻀﺎد ﻛﻪ ﻓﻌﻼً در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻣﺎل ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻋﻠﻢِ ﻓﺮﻳﺒﻨـﺪه‬ ‫ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻔﻴﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﻣﻀﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﺮﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷﺪه‪ ،‬وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﺤﻤﻴـﻞ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ ﻳـﻚ ﺗـﺬﻛﺮ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﺪﻫﻢ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم در اﺷـﺘﺒﺎه ﻧﻤﺎﻧﻨـﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲﻛـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ‬ ‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺰﺷﻜﺎنِ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻲﺑﺮم و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻠﺦ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻨﺪ اﺑﺮاز ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ‬ ‫ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﺰﺷﻜﺎن و زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‪ .‬ﺑـﺮاي ﻣـﻦ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼً واﺿﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﻫـﺰاران ﺳـﺎل و‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و روي ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻨـﻮﻧﻲ در آﻣـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﺳـﺖ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬اﺻـﻼً ﻣـﺮدم از اول ﻛـﺎر‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘـﺖ را در راه ﻏﻠـﻂ‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ در اﻳﻦ راه‪ ‬ﻏﻠﻂ زﺣﻤﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪهاﻧـﺪ‪ ،‬ﻧﺎﺑﻐـﻪﻫـﺎي ﺑـﻲﺷـﻤﺎري ﻋﻤـﺮ‬ ‫ارزﻧﺪهي ﺧﻮد را ﺑﻴﻬﻮده ﺻﺮف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ روز ﺑـﻪ روز ﺧﻮدﺷـﺎن‬ ‫را در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻏﺮق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻳﻪي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻧﺨﺴﺖ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم از راه ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺤﺮف ﺷـﺪه و اوﻟـﻴﻦ ﻗـﺪم را در راه‬ ‫ﻏﻠﻂ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻄﻮريﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﺗﺎ ﺛﺮﻳﺎ ﻣﻲرود دﻳﻮار ﻛﺞ‬

‫ﺧﺸﺖ اول ﮔﺮ ﻧﻬﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﻛﺞ‬

‫راه ﺻﺤﻴﺢ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﮔﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ راه ﺧﺪاﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦ راه ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﻛﻮﺗﻪﺑـﻴﻦ از دﻧﻴـﺎي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻳﻚ دﻧﻴﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮدﺷـﺎن را در ﻣـﺮداب ﻣـﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ‪،‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ ﻏﺮق ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 90‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ دﻧﻴﺎي ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ دﻧﻴﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ ﺑﺴﺎزد‪.‬‬

‫ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ‪ .‬وارد ﻳﻚ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺸﻮﻳﺪ‪ ،‬آﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﻃﺒﻴﻌﻲ‬ ‫در آﻧﺠﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﻧﻪ‪ .‬وارد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪي ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺸـﻮﻳﺪ‪ ،‬آﻳـﺎ ﻏـﺬاﻳﻲ زﻧـﺪه و ﻃﺒﻴﻌـﻲ در آﻧﺠـﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ؟ ﺧﻴﺮ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن روي ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﺮﻳﻒ اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ و از آنﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳـﺖ اﻳـﻦ وﺿـﻊ‬ ‫اﺳﻔﻨﺎك را ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮد؟ ﻣﻦ از ﻫﻤﻪي آنﻫﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑـﺎ واﻗـﻊﺑﻴﻨـﻲ از ﻧﺰدﻳـﻚ‬ ‫ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ‪ ،‬از اﺛﺮات ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪهي داروﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻜـﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﻋﻤـﻞﻫـﺎي‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﻲﺟﺎ و ﺑﻲ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺰﺷـﻜﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎران را درﻣﺎن ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داروﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و‬ ‫ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده آنﻫﺎ را ﻣﺪاوا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟ اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷـﻮد اﻳـﻦ دو ﻣـﺎده ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ را‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻲﺑﺨﺸﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺳـﺒﺐ‬ ‫اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺧﻮد ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮي و ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺣﺎل ﺑﻴﻤﺎران ﻓﻘـﻂ رﻳﺸـﻪي ﺑﻴﻤـﺎري را‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻜﻢﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﻴﺪن ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ؟ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز آنﻫﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﺼﻮر آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ راه ﺻﺤﻴﺤﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ و راه دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷـﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟـﻲ‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ راه ﺻﺤﻴﺢ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻢ‪ .‬اﮔﺮ اﻣﺮوز اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻳـﻦ راه ﺻـﺤﻴﺢ و‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺮدم ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ از ﺟﻠـﻮي آن‬ ‫ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ زﺟﺮ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺳـﺨﺖ و‬ ‫ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺗﻦ در دادهاﻧﺪ‪ ،‬دهﻫﺎ ﭘﺰﺷﻚ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و دارو ﻋﻮض ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ از رﻧـﺞ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي ﺧـﻮد‬ ‫ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬از ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده را ﻛﻨـﺎر ﺑﻜﺸـﻴﺪ و ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺎي آن ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣ‪‬ﺮده را ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺸـﻘﺎب ﻏـﺬاي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران آن ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮ‬ ‫و دﺧﺘﺮم و ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪهﺧﻮاران ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬آن ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﻠﻴـﻮنﻫـﺎ ﺳـﺎل ﻧﻴﺎﻛـﺎن ﺷـﻤﺎ‬

‫‪ 91‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺧﻮردهاﻧﺪ‪ ،‬آن ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﺧﻮب ﻓﻜﺮش را ﺑﻜﻨﻴﺪ اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻻزم ﻣﻲداﻧﺴﺖ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﺑـﺮاي‬ ‫ﻣﺎ درﺧﺖ ﻛﻮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺗﻪي ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻼﭘﻠﻮ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ!‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻤﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم را اﺟﺒﺎراً زﻧﺪهﺧﻮار ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ روزي ﻣـﻲرﺳـﺪ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ را‬ ‫روي آﺗﺶ ﺣﺮام ﻛﺮدن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺣﺴﺎب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﻫﻨﻮز ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﻧﺪ‬ ‫ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ وﻟﻲ از ﺑﺎﻗﻼﭘﻠﻮ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻛـﺎري ﻧـﺪارﻳﻢ‪ ،‬ﺷـﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠـﻪي اول آن‬ ‫ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ را ﻧﺠﺎت دﻫﻴﺪ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻋﻼم ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮا ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و ﺑﮕﺬارﻳـﺪ ﻣـﺮدم راه ﺧـﻮد را آزاداﻧـﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را از دﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻧﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺧﺮاب ﻧﻤﻮده و دﻧﻴﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴـﺎزﻧﺪ‪،‬‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﺗﻬﺮان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و اﻋﻼم داﺷـﺖ ﻛـﻪ داروي ﺳـﺮﻃﺎن را‬ ‫ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻮن اﻳﻦ داروي اﻓﺴﺎﻧﻪاي ﻳﻚ داروي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﺒـﻮد و ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻳﻌﻨـﻲ »ﻋﻠﻤـﻲ« ﺑـﻮد‬ ‫ﻣﺮدم ﻓﻮري ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪﻧﺪ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗـﺎ وزارت ﺑﻬـﺪاري ﻻزم دﻳـﺪ‬ ‫ﻋﺪهاي ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﮕﺬارد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﻦ از وزارت ﺑﻬﺪاري ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻳـﻚ‬ ‫»اﻣﺘﺤﺎن« ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻪي اﻣﺘﺤﺎن را داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻣﻲﮔﺬارم‪ ،‬زﻳﺮا ﻓﻘﻂ اﺷﺨﺎص‬ ‫ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام و ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر ﺧﻮراﻧﺪن ﻳـﻚ اﻣﺘﺤـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎر زﻳﺎنﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ اﻣﺘﺤـﺎن ﻧﻴﺴـﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ اﻣﺘﺤـﺎن آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺮدﻣﺎنِ ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ روي ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ را آزﻣـﺎﻳﺶ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ و‬ ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﺗﺒﺎه ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و از ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎي دﻳﮕﺮ رﻫﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺪرن و ﻣﺠﻠﻞ‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام ﺑﻮﻧﺪاده ﺧـﻮردن ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﻴﺴـﺖ! اﻟﺒﺘـﻪ از ﺷـﻬﺮﻫﺎي‬ ‫آﻟﻮده ﻓﺮار ﻧﻤﻮدن و در ﻣﻴﺎن ﺑﺎغ و ﺑﺴﺘﺎن و ﺟﻨﮕﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدن ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در آﺗﻴـﻪ‬ ‫ﻧﮋاد ﺗﺎزهي زﻧﺪهﺧﻮاران اﻳﻦ راه را ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﺑـﺮاي زﻧـﺪهﺧـﻮاري اﻳـﻦ ﻳـﻚ ﺷـﺮط‬ ‫ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫آري ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده و ﺑـﺎ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳـﻤﻲ روي ﺑـﺪن ﺧـﻮد‬ ‫اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷﺎن را روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻓﻼﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺎز‬

‫‪ 92‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﺣﺸﺘﻨﺎك دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ‪ .‬اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ‪ ،‬رﻳﻪ‪ ،‬ﻛﺒﺪ‪ ،‬ﭼﺸﻢ و ﻣﻐﺰﺷﺎن‬ ‫از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮب ﻛﺎر ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ ﭼـﻪ وﺿـﻌﻲ ﻣﻮاﺟـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﻀﻮﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺑﻴﻨﺪازﻧـﺪ‪ ،‬آنﻫـﺎ را ﻳـﺎ‬ ‫ﺗﻜﻪﺗﻜﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻴﺮون ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻋﻼﺋـﻢ ﺑﻴﻤـﺎري را‬ ‫ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻴﻤﺎر را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻐﺬﻳـﻪ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﻃﺒﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪاي ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺻﺤﻴﺢﺗـﺮ‬ ‫ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺧـﻮد ﻋﻠـﻞ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ از ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﺑﺪاً ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻲآﻳﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﺻﺤﺒﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺸﻔﻲ ﻳﺎ رازي ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎري اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲدﻫـﺪ و‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ و او را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺰﺑﻮر روي‬ ‫ﻫﻤﻪي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﺮدم ﻫﺰاران ﺳـﺎل‬ ‫ﻋﻼج ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در اﻳﻦ راه آزﻣﺎﻳﺸﺎت و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻀﺮ و زﻳﺎنﺑﺨﺸﻲ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮدم را از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻧﺪادهاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺎرج از ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻃﺒﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ در درﺟﻪي اول ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري و در درﺟﻪي دوم ﻫﻤﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫـﺎي ﻃﺒـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻨﻚ از ﺷﻤﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه و‬ ‫ﻋﻼج ﻗﻄﻌﻲ آنﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎز ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻣﻀﺮ اداﻣﻪ داد؟ آﻳﺎ ﻋﻘﻞ‬ ‫و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﻀـﺮ ﻗﺒﻠـﻲ را ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳـﺎزﻳﺪ و از وﺳـﻴﻠﻪي‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ زﻧﺪهﺧﻮاري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﺪون ﺷﻚ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﻼج ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه و ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺨﻔﻲ ﻧﮕﻪ دارد‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺧﻮدم در ﻋﺮض ﻫﻔﺪه‬ ‫ﺳﺎل زﻧﺪهﺧﻮاري اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدم و از اﻳﻦ راه ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺸﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫـﺎ رﻳـﺎل ﭘـﻮل و اوﻗـﺎت زﻳـﺎدي‬ ‫ﺻﺮف ﻧﻤﻮدهام ﺗﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪ .‬ﻣﮕﺮ دﻳﻮاﻧـﻪ ﺑـﻮدم اﻳـﻦ ﻫﻤـﻪ رﻧـﺞ و ﻣﺸـﻘﺖ را‬ ‫ﺑﻲﺧﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻢ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻮدم؟ ﻫﺰارﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري از‬ ‫ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻣﺪﻳﻮﻧﻨـﺪ‪ .‬ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ ﺧﺒﺮﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ارزش دارد‪.‬‬

‫‪ 93‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻏﺮﺑﻲ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ و اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮ و ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻋﻠﻢ ﻏﻠﻂ‬ ‫و ﻓﻼﻛﺖﺑﺎر اﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧـﺪ اﺷـﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧـﻮد را‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻛﺎر ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻬﻠﻮي رﻓﺘﻢ و ﻳﻚ ﻛﺘـﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑـﺮاي دﻛﺘـﺮ رﺣﻤﺘﻴـﺎن ﺑـﺮدم و‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬دﻛﺘﺮ ﻧﺎمﺑﺮده ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪي ﻣﺎ ﺑﻮد‪ ،‬ﺣﺘﻲ ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﻣﺮا‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﭙﺬﻳﺮد و ﻟﻄﻒ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﺘﺎب ﻣﺮا از دﺳﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻗﺒـﻮل ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﻳـﻚ ﺗﺸـﻜﺮ ﺧﺸـﻚ ﺑـﺮاﻳﻢ‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻧﺖ و ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎﻳﻲ و ﺧﺮج و زﺣﻤﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ؟ آﻳﺎ ﻣﻦ از راه‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ از دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق ﮔﺮﻓﺘﻪام ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ آن را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻢ؟ ﻳﺎ آﻳﺎ ﻳـﻚ داروي‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺧﺘﺮاع ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮان ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﻣﻴﻠﻴﺎردر ﺑﺸﻮم؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧـﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮدمِ رﻧﺞدﻳﺪه ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺧﺪاداده در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﻪ در ﻣﻲﮔﺮدم ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﻄﻴﻪي ﺧﺪاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻫﺪﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﭼﺮا ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﺪﻳﻪي ﺑﺰرگ را راﻳﮕﺎن از ﻣﻦ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧـﺪ؟ ﻣﮕـﺮ ﺷـﻴﻄﺎن‬ ‫در دل ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻏﺬاي ﺧﺪاﻳﻲ از داروي ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ آﻗﺎي ﻫﺮاﺗـﻲ‪ ،‬ﻛﻤﺘـﺮ‬ ‫ارزش دارد؟‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 94‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻳﻚ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺎزﻳﻢ‪.‬‬

‫آري‪ ،‬اﮔﺮ وزارت ﺑﻬﺪاري و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه و ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎﻣـﺎت رﺳـﻤﻲِ ﻛﺸـﻮر اﺳﺎﺳـﻲﺗـﺮ و‬ ‫ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺧﻮب ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬در ﻋﺮض ﻣـﺪت‬ ‫ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻲآورﻳﻢ‪.‬‬ ‫واﻗﻌﺎً ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﮋدهي ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ ﺑﺰرﮔـﻲ‪ ،‬آن‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج« ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ‪ ،‬ﻣﻄﺐﻫﺎ و داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدهاﻧـﺪ در‬ ‫ﻋﺮض ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روي ﺧﻨﺪان دﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎنِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﻣﻔﺘﺨـﺮ‬ ‫را ﻓﺸﺮده‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﺮك ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ اﻧﻘﻼب زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده و آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻋﻮض ﻣـﻲﮔـﺮدد و ﺑﻌـﺪ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ﺗﻐﺬﻳـﻪي ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً وزارت ﺑﻬﺪاري ﺑﺎ ﻳﻚ اﻋﻼﻣﻴﻪي رﺳﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻤﻮم ﻣـﺮدم اﻳـﺮان را‬ ‫از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ آﮔﺎه ﻣﻲﺳﺎزد و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ‪ ،‬ﺣﺘﻲاﻻﻣﻜﺎن از ﻣﻮاد زﻧﺪهي ﻧﺒـﺎﺗﻲ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ آﺳﺎن و ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲاﻓﺘﺪ‪.‬‬ ‫واﻗﻌﺎً آدم دﻟﺶ ﻣﻲﺳﻮزد وﻗﺘﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي دﻧﻴـﺎ در ﭼـﻪ ﻧـﺎداﻧﻲ وﺣﺸـﺘﻨﺎﻛﻲ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎﻧﻲ را ﻛﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻫﻤﻪ روزه ﺧﻮردهاﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣـﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ‬ ‫آﺳﻤﺎن را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ اﻳﻦﺟﺎ ﻛﻤﻲ از ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲﺷـﻮم وﻟـﻲ ﭼـﻮن اﻳـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ آن را ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻣﻦ ﻣـﻲﮔـﻮﻳﻢ ﻧـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑـﺮﻧﺞ‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ اﺑﺪاً ارزش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺳﺎدهﻟﻮح ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻣﻦ ﺣـﺮف ﻣﻔﺘـﻲ ﻣـﻲزﻧـﻢ و‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدهاﻧﺪ؟‬ ‫ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺎ آرد را ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧﻴﻤـﻪﭘﺨﺘـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ‪ .‬ﻋﺠﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺧﻤﻴﺮ ﻧﺎن ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از آن ﻓﺮار ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛﻤـﻲ ﻏـﺬاي‬ ‫زﻧﺪه در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﻏﺬا ﻣﻲرﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻫـﻢ در ﺑﻌﻀـﻲ ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن ﻧـﺎنﻫـﺎي ﺳـﻴﺎه‬ ‫ﻣﻲﭘﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻔﺘﻲ ﭘﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آن زﻧﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫـﺎي آﻓﺮﻳﻘـﺎ ﻣـﺮدم‬ ‫آرد را ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و روي ﺳﻨﮓﻫﺎي داغ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﭘﻬﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ آﻓﺘﺎب ﻣﻲﭘﺰﻧﺪ و ﻣﻲﺧﻮرﻧـﺪ‪ .‬آن‬

‫‪ 95‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮓ و ﺑﺮﺑﺮي ﺳﺒﻮسدار ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻛﻤﻲ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زﻧـﺪهي‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد و ﻣﺮدم را ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﻌـﺪﻫﺎ زﻳﺴـﺖﺷﻨﺎﺳـﺎن و »داﻧﺸـﻤﻨﺪان«‬ ‫ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ و دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ آرد را از ﺳﺒﻮس ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﺳﺒﻮس ﺳﻠﻮﻟﺰ دارد و ﻫﻀﻤﺶ ﻣﺸـﻜﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ را ﻫﻢ دوآﺗﺸﻪ و ﺳﻪآﺗﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﺛﺮي از ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧـﺪ‪ .‬ﻓﻘـﻂ ﻣـﻮاد‬ ‫ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ )ﻛﺎﻟﺮي( را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻜﻤﺘﺎن را ﺑﺎ آن ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬در آﻧﺠﺎ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤـﻮده ﺑـﺪن ﺧـﻮد را‬ ‫ﮔﺮم ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬اﺣﺴﺎس ﺳﻴﺮي ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬اﺻﻞ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻢ آدم ﭘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻧﺶ ﮔﺮم‪ ،‬اﮔﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻛﻤﻲ‬ ‫ﻫﻢ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ و ﭘﭙﺴﻲﻛﻮﻻ اﻳـﻦ آﺗـﺶ را ﺧـﺎﻣﻮش ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ‪ ،‬آﺧـﺮ ﻧﻮﺷـﻴﺪن ﻛﻮﻻﻫـﺎ ﻫـﻢ از‬ ‫ﻟﺬتﻫﺎي دﻧﻴﺎ اﺳﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﻣـﺎ‬ ‫ﻳﻜﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ ،‬ﻳﻜﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ داروﻓﺮوش و دﻳﮕﺮ ﻓﻜﺮش را ﻧﻜﻨﻴـﺪ‪ ،‬ﻣـﺎ ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻗـﺮص‬ ‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﻓﻮراً ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ!‬ ‫از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن دﺳﺘﻮر ﻣﻲدﻫﻨﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران ﻧـﺎن ﺳـﻔﻴﺪ‪ ‬دوآﺗﺸـﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮراﻧﻨﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اَﻋﻢ از ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺮ و دﻫﻘـﺎن از ﻧـﺎن ﺳـﻴﺎه ﻓـﺮار ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﻣﻲدﻫﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪي ﺑﻲارزش ﮔﻨﺪم را ﻣﻲﺧﺮﻧـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺧﻴـﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا را ﺑﺮاي زن و ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آﻳـﺎ دل ﻛﺴـﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ زﺣﻤـﺖﻛﺸـﺎن‬ ‫ﻓﺮﻳﺐﺧﻮرده ﻧﻤﻲﺳﻮزد؟ ﺑﺮﻧﺠﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﻼً در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧـﺎﻣﺶ ﻫـﻢ ﺑـﻲارزش اﺳـﺖ‪ ،‬ﭼـﻮن‬ ‫ﺳﺒﻮس ﻧﺪارد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﺟﻮاﻧﻪزده ﻳﺎ آرد ﺑﺮﻧﺞ ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﺮﻧﺞ ﺳـﺒﻮسدار ﺗﻬﻴـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد‪ ،‬ﮔﻔﺘﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻘـﻞ و اﻧﺼـﺎف ﺑﻴﺎﻳﻨـﺪ‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘـﺖ را‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ‪ ،‬ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻏﻴﺮه را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﻫﻔﺘﺎد ﺗﺎ‬ ‫ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﻣﻘـﺪار زﻳـﺎدي‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻗﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺎي‪ ،‬روﻏﻦﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﺟﺎت و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧـﻮراكﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﻣـﻲﺗـﻮاﻧﻴﻢ‬ ‫ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ و در ﻋﻮض ﻛﻠﻴﻪي ﺧﺸﻜﺒﺎر ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ‪.‬‬ ‫آن دورﻧﻤﺎي ﻋﺎﻟﻲِ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺣﺰبﻫﺎ و ﻓﺮﻗـﻪﻫـﺎ ﻓﻘـﻂ در ﺧﻴـﺎل ﺧـﻮد ﻣـﻲﭘﺮوراﻧﻨـﺪ و از راه‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻳﻞ ﻧﮕﺮدﻧﺪ‪ ،‬از راه زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻋـﺮض ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل ﺑـﻪ‬ ‫آﺳﺎﻧﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺰاران زﺣﻤﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻴﺴﺖ ﺗـﺎ ﺑﻴﺴـﺖ و‬ ‫ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﺎ ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ را ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻳﻌﻨـﻲ ﭼﻬﺎرﺻـﺪ‬ ‫درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﻋﻮض ﭘﻨﺠﺎه رﻳﺎل ﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪي ﺧـﺎﻧﻮادهي ﻳـﻚ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮراك ﭘﻨﺞ ﺑﻠﻜﻪ ده روز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ داد‪ .‬ﻳﺎ در ﻋﻮض ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻔﺖ ﻛﻴﻠـﻮ ﻛﺸـﻤﺶ ﻳـﺎ ﺧﺮﻣـﺎ ﺧﺮﻳـﺪ ﻛـﻪ ارزش‬ ‫‪ 96‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻏﺬاﻳﻲ آنﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎ داﻧﺴـﺘﻦ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻛﺸـﻤﺶ و ﺧﺮﻣـﺎ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود وﻟﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي رﻳﺸـﻪﻛـﻦ ﻛـﺮدن اﻳـﻦ ﺳـﻼﻣﺘﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺧﺮج روزاﻧﻪي ﻣﺮدم ﭼﻨﺎن ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛـﺎرﮔﺮ ﺳـﺎدهاي در‬ ‫ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﻳﺨﭽﺎل‪ ،‬رادﻳﻮ و ﻟﻮازم ﻣﺪرن ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬آن ﺧﺴﻴﺴـﻲ ﻛـﻪ ﻗﺼـﺪ دارد ﭘـﻮل‬ ‫ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﺷﻴﺸﻪ ﻛﻮﻻ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ دو رﻳﺎل ﮔﻨﺪم و دو رﻳﺎل ﺧﺮﻣﺎ و دو‬ ‫رﻳﺎل ﺳﺒﺰي اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺑﺎره ﮔﻔﺘﮕﻮي زﻳﺎدي دارﻳﻢ‪ ،‬وﻟـﻲ ﺻـﻔﺤﻪﻫـﺎي‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺟﺎزهي آن را ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 97‬‬ ‫‪ ‬‬


‫در ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺪهﺧﻮاري‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﺎكﺳﺮﺷﺖ و روﺷﻨﻔﻜﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ر‪‬ل ﻣﻬﻤﻲ‬ ‫ﺑﺎزي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫اﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺧﻴـﺎل ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن از ﺗـﺮس ﻛﺴـﺎدي ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﺑـﺎ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺧﻴﺎل ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺣﺘـﻲ‬ ‫ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮد و ﺑﻲرﺣﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﺮدم ﻋﻠﻨـﺎً ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑﺮﺧﻴـﺰد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬دﻟﻴﻠﺶ ﺑـﻲاﻃﻼﻋـﻲ آنﻫـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ‪ .‬آنﻫـﺎ ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﺗﻘﺼﻴﺮي ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا در ﻟﺤﻈﻪي اول ﻛﺴﻲ ﺑﺎور ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد »ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ« ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪» ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪان‬ ‫ﺳﺮﺷﻨﺎس«‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ وﺳﻴﻊ‪ ،‬ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻛﻪ ﻧﻪ اﺳﺘﺎد و ﻧﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪي ﺳﺎده و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻌﻨﻲ »ﻏﻴﺮﻋﻠﻤﻲ« ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ را ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد‪ .‬اﻳﻦ واﻗﻌﺎً ﺑﺎور ﻧﻜﺮدﻧﻲ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ و وﺟـﻮد ﻫـﺰاران ﻣـﺮدمِ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ‬ ‫ﺷﺪه را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬ ‫درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪن زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﻄﺐ ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن رو ﺑﻪ ﻛﺴﺎدي ﺧﻮاﻫـﺪ رﻓـﺖ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﺎر آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﻳﮕﺮ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ وﻇﻴﻔﻪي ﻣﻘﺪسﺗﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دوش ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺮدم را از ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻣـﺮ آﮔـﺎه‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻪ و آنﻫﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ ﻣﺎ ﺣﺴـﻦ ﻧﻴـﺖ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪ و دور ﻫـﻢ ﺟﻤـﻊ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻃﺒﺎﺑﺖ را ﻣﻠﻲ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻮدﺟﻪي وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ ﻗـﺪري ﻛـﺎﻫﺶ‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻤﻪي ﭘﺰﺷﻜﺎن را ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب اﺳﺘﺨﺪام‬ ‫ﻛﺮد و آنﻫﺎ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮد‪ .‬آن ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ در ﺧﺪﻣﺖ دوﻟـﺖ اﻧﺠـﺎم‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﮕﺬارﻧﺪ و آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي وﺳﻴﻊ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷـﻨﺪ و وﺟـﻮد آن‬ ‫را ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ آدم ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ارزش ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ اﻧﻜـﺎر ﻧﻤـﻲﻛـﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد‪ ‬اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از ﺑﺮﺧﻲ داﻧﺶﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ آن ﺑﺎ دﻳﺪ زﻧـﺪهﺧـﻮاري اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً از ﻋﻠﻢ وﻇﺎﻳﻒاﻷﻋﻀﺎء )ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي( و ﺗﺸـﺮﻳﺢ و ﺟﺮاﺣـﻲ )ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺼـﺎدﻓﺎت( ﻣـﻲﺗـﻮان‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬ﻓﻌﻼً ﻣﻦ و ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪهﺧﻮاران ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 98‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻛﻨﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم ﻫﺰاران ﺳﺎل زﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﭘﻮل ﺧﺮج ﻛﺮدهاﻧﺪ و‬ ‫ﻳﻚ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻣﺮگ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺷـﺎره ﻣـﻲﻧﻤـﺎﻳﻢ ﻛـﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳـﻦ دﺳـﺘﻮرات ﺑﻴﻤـﺎر از ﻣـﺮگ‬ ‫ﺣﺘﻤﻲ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻨﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﻮردن ﺳﺒﺰيﺟﺎت و ﻣﻴﻮهﺟـﺎت‪ ‬ﻧﭙﺨﺘـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺪﻏﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ آنﻫﺎ را از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و واﻗﻌﻲ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺤﻜـﻮم‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﺧـﻮد دﺳـﺘﻮر داده ﺑـﻮد در ﺗﻤـﺎم ﻋﻤـﺮش ﻟـﺐ ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﻧﺰﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎر زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑﺎ روزي دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷـﺮوع ﻧﻤـﻮد و در اﻧـﺪك‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬او اﻛﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﻣﻲﺧﻮرد‪.‬‬ ‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺣﺮفﻫﺎي آنﻫـﺎ را‬ ‫ﺑﺎور ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﺷﻴﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰه از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧـﺰد‬ ‫آن ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﻴﺮ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻴﺮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎي‬ ‫ﺷﻴﺮ‪ ،‬آبِ ﺳﻴﺐ ﻳﺎ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻳﺎ ﻫﻮﻳﺞ ﻳﺎ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ ﺑﺪﻫﻴﺪ و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از اﻳﻦﻫﺎ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬آﻗﺎﻳﺎن زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻧﻤـﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ‬ ‫ﺣﺘﻲ ﻳﻚ دﻓﻌﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا در ﺻـﺤﺖ ﻋﻠـﻢ ﺧـﻮد ﭼﻨـﺎن ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻻزم‬ ‫ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻨﺪ در ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻴﺮ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺻﺪاي دﻛﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﻲ روﺣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮد‪ .‬او از‬ ‫رادﻳﻮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻧﻤﻮد و دﻟﻴﻞ ﻛﻠﻴﻪي ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﺑﭽـﻪ را ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﻮﺷـﻴﺪن ﺷـﻴﺮ در‬ ‫درﺳﺖ و ﻛﺞ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻴﺸﻪ‪ ،‬در ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﻮراخ ﭘﺴﺘﺎﻧﻚ و در ﺗﻨﺪ ﻳﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻜﻴﺪن ﺑﭽﻪ‬ ‫ﻣﻲداﻧﺴﺖ‪ .‬او ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻋﻴﺐ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ را در وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ آن ﻣﻲداﻧﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎدران دﺳـﺘﻮر ﻣـﻲداد ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻗﻄﺮهﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ آرزو ﻧﻤﻮد در اﻳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺷـﻮد و ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪي‬ ‫ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺑﺎز ﮔﺮدد‪ .‬آﻳﺎ اﻳﻦ دﻛﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮم‪ ،‬ﻳﻚ روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺗﺼـﻮرات ﺑﭽـﻪﮔﺎﻧـﻪ و‬ ‫آرزوﻫﺎي وﺣﺸﺘﻨﺎك‪ ‬ﺧﻮد‪ ،‬ﮔﻨﺎه ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻛﻮدﻛـﺎنِ ﻣﻌﺼـﻮم اﻳﺮاﻧـﻲ را ﺑـﻪ دوش‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻴﺮد؟‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع دﻛﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ از اول ﻛﻮدﻛﻲ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺷـﻴﺮ ﺧـﻮردهاﻧـﺪ و ﺿـﻌﻴﻒ و‬ ‫ﻧﺎﺗﻮان ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻴﺮ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ‬ ‫آنﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻴﻮه دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و از آن ﻛﻢ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و در‬

‫‪ 99‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﻮد را ﻧﺎﺗﻮان و ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺼـﺮف ﻣﻴـﻮه و ﺳـﺒﺰيِ‬ ‫زﻧﺪه را ﻗﺪﻏﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ رودهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ و ﭘـﻲدرﭘـﻲ‬ ‫اﺳﻬﺎل ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﺳﻬﺎل ﻣﺼﺮف ﻫﻤـﻴﻦ ﺑـﺮﻧﺞ ﻳﻌﻨـﻲ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺑﻴﻤـﺎري را ﺗﻮﺻـﻴﻪ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ رگﻫﺎي ﻣﺮدم را از ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺗﺎزه رگﻫﺎ را ﮔﺸـﺎد‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺧﻮن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رﻗﻴﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ درد ﺑﻴﻤﺎر را ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ و از‬ ‫ﻣﻴﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ ﺑﺎ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺼﺎب را ﺑﻲﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻮﻗﺘـﺎً اﺣﺴـﺎس درد ﻧﻜﻨـﺪ‪ .‬ﻋﻀـﻮﻫﺎي‬ ‫ﻣﺮدم را ﻛﻪ از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﻨـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪي ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ را ﺑﻪ زور ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﮔﻤﺎرﻧﺪ و آﺧﺮﻳﻦ رﻣﻖ آنﻫﺎ را ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻋﻀـﻮﻫﺎ را‬ ‫ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ زاﺋﺪ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺮون ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺎد ﻣـﻲﺧـﻮرد‬ ‫و ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﻮد اﻳﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪ را ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺣﺴـﺎب آورده و ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد‬ ‫زﻧﺪه را ﻗﺪﻏﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ را ﻛﻪ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ و ارزﻧـﺪهﺗـﺮﻳﻦ ﻏـﺬا ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻣﻌﺮﻓـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻏﺬا و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ر‪‬ل را ﺑﺎزي ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻮن‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎدهي ﻣﻀﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲرﻳﺰﻧﺪ‪ .‬ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ آﺗﺶ ﻧـﺎﺑﻮد ﻣـﻲﺳـﺎزﻧﺪ و در‬ ‫ﻋﻮض ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺗﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑـﻪ اﺳـﻢ دارو‪ ،‬وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ‪ ،‬ﺳـﺮم و ﻏﻴـﺮه وارد‬ ‫ﺧﻮن ﻣﺮدم ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪهاي از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﻌـﺪﻧﻲ‪ ،‬ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦﻫـﺎ و‬ ‫ﻛﺎﻟﺮيﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻐﺰ ﺧﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻃﻮري ﮔﻴﺞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ ﻓﺮاﻣـﻮش‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎداﻧﻲ و ﺑﻲﻋﻘﻠﻲ زﻳﺴﺖﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻓﻘﻂ از آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻـﺪﻫﺎ ﺳـﺎل ﻫﻨـﻮز‬ ‫ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ آﺗﺶ در ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳ‪‬ـﻢ ﻫﺮﮔـﺰ ﻗـﺎدر ﻧﻴﺴـﺖ‬ ‫آدﻣﻲ را ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺒﺨﺸﺪ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ آنﻫﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ و در ﻫﻴﭻ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺻﺎف ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻀـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻧﺎداﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪» .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴـﻮه و ﺳـﺒﺰي‬ ‫ﺧﺎم ﻧﺨﻮرﻳﺪ‪ «.‬ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻛﻪ ﭼﻮن ﻳﻚ دﺳﺘﻮر‪ ،‬ﭼـﻮن ﻳـﻚ ﺣﻜـﻢ ﻗﻄﻌـﻲ از دﻫـﺎن‬ ‫ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪ‪ ،‬دﻛﺘﺮ و ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎي آن‬ ‫ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﺎزد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻪ دﻧﻴﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ‪ ،‬ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫و ﺳﻤﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 100‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﺠﺎت‬ ‫ﺑﺸﺮ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬

‫اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﮔﻤﺮاه‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ي ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺼـﻮر ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ و رژﻳﻢﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲِ ﻣﺨﺼﻮص از اﻧﻮاع ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ؛ وﻟـﻲ‬ ‫ﭼﻮن در واﻗﻊ دو ﻧﻮع ﻣﺎدهي ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ ﺗﻤـﺎم ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺠﺎد‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ‬ ‫ﭼﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑـﺪ و ﻫـﺮ ﻗـﺪر‬ ‫ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﺎران زﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﺎﻻت‬ ‫ﻣﺘﺤﺪهي آﻣﺮﻳﻜﺎ از ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد‪ ،‬از ﻫﻤـﻪي ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺰﺷـﻚ و‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎر دارد و از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎر دارد؛ وﻟﻲ ﻣﻠﺖ ﻫﻮﻧﺰا ﻛﻪ دور از ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛـﻮهﻫـﺎي ﻫﻴﻤﺎﻟﻴـﺎ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد و ﻧﻪ ﭘﺰﺷـﻚ و ﺳـﺎﻟﻢﺗـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻠﺖ دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﻛـﺮدم ﺑـﺎ زﺑـﺎن ﺳـﺎده و ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ روﺷﻦ ﺳﺎزم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ‪ :‬ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﻤﻮده و ﻋﻠﻤـﻲ‬ ‫ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم را از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺷـﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻫﺰاران ﻣﻮارد‪ ،‬ﻳﻚ دﻓﻌﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻳﻚ دارو ﻳﺎ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺮگ ﺑﻴﻤـﺎر را‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞِ ﻫﺰارﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸـﺮ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪي ﻣﺼـﺮف ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫ﻣ‪‬ﺮده و داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺎن ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارزﺷﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 101‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭘﺰﺷﻜﺎن روﺷﻨﻔﻜﺮ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﻲ و اﻧﺴﺎندوﺳﺘﻲ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ و ﭘﺎكدل اﻳﺮاﻧﻲ‪ ،‬اﻛﻨﻮن ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺳﺆال ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﻤﺎ روﺷﻦ ﺷﺪ آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮﻳﺪ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮگآور داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻲ را ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ اﺟﺮا ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ‬ ‫ﻣﺮگ ﻫﺰاران ﻫﺰار از ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣـﺮدم را از ﺷـﺮ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﺪ؟ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﻛﺎذب در ﻣﻘﺼﻮد ﺧـﻮد ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺸـﺪه ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺮﻋﻜﺲ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ در ﭼﻨﮕﺎل ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي روزاﻓﺰون ﮔﺮﻓﺘﺎر‬ ‫ﺷﻮد و زﺟﺮ ﺑﻜﺸﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻋـﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖﻫـﺎ و ﺿـﺮرﻫﺎ ﻣـﻦ ﻳـﻚ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺧﺪاداده ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ‬ ‫را ﻳﻜﺒﺎره از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺳﺎزﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪي ﺧﺪاداده را رد ﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕـﺮ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و روي ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎر و اﻗﻼً ﺑﺮاي ﻣﺪت ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ اﺟـﺮا ﺑﮕﺬارﻳـﺪ و ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪي‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺗﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫وﺟﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ زﻧﺪهﺧﻮارانِ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴـﺪ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮب ﺑﺴﻨﺠﻴﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺳﻮد ﻋﻈﻴﻢ ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﻣـﻦ از ﺷـﻤﺎ ﺗﻮﻗـﻊ دارم‪.‬‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ‬ ‫اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﻛﺮدهاﻳـﺪ ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺑﺸـﻘﺎب‬ ‫ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ‪ 1‬و ﺿﻤﻨﺎً از وﺳﺎﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﻗﺘﺎً ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺪام ﻗﺴـﻤﺖ از‬ ‫آنﻫﺎ را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮد‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول ﻛﺴﺎﻧﻲ را در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد از ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻧﻮزاداﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺸﺪه‬ ‫و از آنﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آن ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﻛﻪ دهﻫﺎ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪي ﺑﻴﻤﺎري داﺷﺘﻨﺪ و اﻛﻨﻮن در ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺮﺧﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ داروﻫﺎي ﺳـﻤﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﻛﻠﻤﻪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﺧﻮراكﻫﺎ ﻛﺎر ﺻﺤﻴﺢ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫‪ 102‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮود‪ .‬وﺟﺪان ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﻳـﺎ ﻣـﻮاد‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ زودي ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ راﺳﺦ ﻏﺬاي ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻋﻮض ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج‪ ،‬ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ ﭼﻨـﺎن ﺟﻨـﺐ و‬ ‫ﺟﻮش و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮر آن را ﺑﻜﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺑﻴﻤـﺎر ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﺷـﺪه‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ در ﻣﻲآﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻣـﺮدم ﻓﻬﻤﻴـﺪه و روﺷـﻨﻔﻜﺮ در ﻣﻮﻗـﻊ ﺧـﻮردن‬ ‫ﺧﻮراك‪ ‬ﻣ‪‬ﺮده از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺎداﻧﻲ و ﺑﻲارادﮔﻲ آنﻫﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 103‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار در ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺨﻔﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‬ ‫اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل او را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻴﻘـﻲ‪ ،‬ﺗﻤـﺎمﻋﻴـﺎر و ﻛﺎﻣـﻞ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد‪ .‬ﻫﻤـﻪي آنﻫـﺎ‬ ‫ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺑﺪنﻫﺎي اﺻﻠﻲ و دروﻏﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋـﺪ و ﺳ‪‬ـﻤﻮم‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺗﺎ دو ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ در آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻠﻴﻪي »ﭘﺨﺘﻨﻲﻫﺎي« دﻧﻴﺎ را اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲﺑﻠﻌـﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت ﻣﺮدم ﻋﺠﻠﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺬا را ﺧﻮب ﻧﻤﻲﻛُﺸﻨﺪ و ﻧﻴﻢﺟﺎن ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﻤـﻲ‬ ‫ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه در ﮔﻮﺷﻪاي ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪن‬ ‫دروﻏﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ‪ ،‬ﭘﻮلﭘﺮﺳﺘﻲ‪ ،‬دزدي‪ ،‬آدمﻛﺸـﻲ و ﺟﻨـﮓ و ﺟـﺪال از او ﺳـﺮ‬ ‫ﻣﻲزﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺷﻴﻄﺎن در ﻣﻐﺰ ﻫﻤﻪي رﻫﺒﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺤﻜﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫و ﻫﻤﻪي ﻛﺎرﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ دﻧﻴﺎ وﻗﺘﻲ ﺑﻮي ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده را ﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬او ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ‪ ،‬او ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺑـﻮي ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﻮاد ﺣﻴﺎﺗﻲِ ﻏﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮد ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ او ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از درون دﻳـﮓ ﺑـﻪ ﻫـﻮا ﻣـﻲﭘـﺮد و ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺰرﮔﺎن‪ ،‬رﻫﺒﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮب ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ آنﻫـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺪن ﺧـﻮد را اداره‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻴﻄﺎن دروﻧﻲ را ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ را اداره‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ و دﻧﻴﺎ را از اﻳﻦ آﺷﻔﺘﮕﻲ‪ ،‬ﺑﻲﻧﻈﻤﻲ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﭘﺨﺘﻪﺧﻮارﻫﺎ دو ﻧﻮع ﻓﻜﺮ دارﻧﺪ ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از آنﻫـﺎ از ﺑـﺪن اﺻـﻠﻲ و دﻳﮕـﺮي از ﺑـﺪن دروﻏـﻲ‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ .‬در ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺑﻪ ﻗﺪري ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن اﺻـﻠﻲ را ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫ﻋﺎﺟﺰ ﻛﺮده و ﻧﻤﻲﮔﺬارد ﻛﻪ او ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪهي ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺑـﺎ ﭼﺸـﻢﻫـﺎي‬ ‫ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﻜﻢ ﮔﻨﺪه وﻗﺘﻲ ﻛﺘﺎب زﻧﺪهﺧﻮاري را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻳﺎ راﺟﻊ ﺑـﻪ آن‬ ‫ﺳﺨﻨﻲ ﻣﻲﺷﻨﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨـﺪ‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮف زدن ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﺑﺎﺑﺎ وﻟﺶ ﻛﻦ‪ ،‬زﻧﺪهﺧﻮاري ﭼﻴﺴـﺖ؟ ﻣﮕـﺮ ﺑﻴﻜـﺎري؟ اﻳـﻦ‬ ‫ﺣﺮفﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﮕﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻘﻞ ﻧﺪارﻧﺪ؟ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﻧﺨـﻮرﻳﻢ‪ ،‬ﻋـﺮق و‬ ‫وﻳﺴﻜﻲ و آﺑﺠﻮ ﻧﺨﻮرﻳﻢ‪ ،‬ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﻢ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻛﻨﻴﻢ؟ اﺻـﻼً آدم ﺑـﺮاي ﭼـﻪ زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ؟« و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮفﻫﺎي ﭘﻮچ و ﺑﻲﻣﻌﻨﻲ‪ .‬اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮرش را ﻫﻢ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ دو‬

‫‪ 104‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺳﺎل ﺑﻠﻜﻪ اﺷﺨﺎص ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻓﺮﺳﻮده‪ ،‬ﻋﻤﺮ ﻋﺎدي ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺷﺼﺖ اﻟـﻲ ﻫﻔﺘـﺎد ﺳـﺎل‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ ،‬آن ﻫﻢ ﭼﻪ ﻋﻤﺮي‪ ،‬ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﺑﺪون رﻧﺞ و ﺑﺪون ﻏﺼﻪ‪.‬‬ ‫در اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺗﺤﺖ اﺛﺮات ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺘﺎب‪ ،‬ﺑـﺪن اﺻـﻠﻲ‬ ‫از ﺟﺎي ﺧﻮد ﻛﻤﻲ ﺗﻜﺎن ﻣﻲﺧﻮرد و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪» :‬اﻳﻦ آدم راﺳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ ،‬آﺗﺶ ﻣـﻮاد ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﻏـﺬا را‬ ‫ﻣﻲﻛُﺸﺪ‪ ،‬ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻛﺸﻒ آﺗﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه ﻣـﻲﺧﻮردﻧـﺪ و ﭼﻘـﺪر ﻫـﻢ ﻧﻴـﺮو و‬ ‫اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﻢ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﻴﻦﻃـﻮر‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻫﻢ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ «.‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ در اﻳـﻦ ﻧـﻮع‬ ‫اﻓﺮاد ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ دوام ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﺑﻮي ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ دﻣﺎغ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳـﺪ ﺗـﺎ ﻓـﻮري ﺷـﻴﻄﺎن از‬ ‫درون ﺑﺪنِ دروﻏﻲ ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﺑﺎ زﺑﺎن ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﮕﻲ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﭼﻪ ﻋﺠﻠﻪاي دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻣـﺎ ﻓـﻮراً زﻧـﺪهﺧـﻮار ﺑﺸـﻮﻳﻢ و ﺧﻮدﻣـﺎن را از‬ ‫»ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺟﺪا ﺳﺎزﻳﻢ‪ ،‬ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﻋﺎدت ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ «.‬ﺑﻌﻀﻲ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﺣـﺮفﻫـﺎ را‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲزﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﻈﺎر را ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﺟﺎي ﺳﺎﻟﻤﻲ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬روزاﻧﻪ دهﻫﺎ ﻧـﻮع‬ ‫دارو ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﻴﺶ دﻛﺘﺮ ﻣﻲروﻧﺪ و در آﺳﺘﺎﻧﻪي ﻣـﺮگ ﻗـﺪم ﻣـﻲزﻧﻨـﺪ و ﻧـﺪرﺗﺎً‬ ‫زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﺷـﺨﺎص ﺑﺮﺧـﻮرد زﻳـﺎدي‬ ‫داﺷﺘﻪام ﻛﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ و اﻛﻨﻮن ﻫﻤﮕﻲ زﻳﺮ ﺧﺎك ﺧﻔﺘـﻪاﻧـﺪ‪ .‬اﻟﺴـﺎﻋﻪ ﻫـﻢ از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ﻛﻪ وﻗﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬دل ﻣﻦ ﺑـﺮاي اﻳـﻦﻫـﺎ ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺳﻮزد وﻟﻲ ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ زور ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ راه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص ﻛـﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از آنﻫﺎ در آﺧﺮﻳﻦ روزﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﻮه ﺑﺨـﻮرد ﻣﺮدﻣـﺎن ﺑـﺪﺧﻮاه ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪:‬‬ ‫»زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺮد و ﻣ‪‬ﺮد‪«.‬‬ ‫و اﻣﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ اﺧﺘﻴـﺎر ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻧـﺪاده اﺳـﺖ وﻟـﻲ در ﺣـﺎل‬ ‫ﭼﺮتزدن اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲِ ﻛﺘﺎب زﻧﺪهﺧﻮاري ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺪن‬ ‫اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻴﺪار ﺷﺪه از ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻴﺰد‪ ،‬ﺣﺮفﻫﺎي ﻛﺘﺎب را ﺻﺪ درﺻﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺣـﺮفﻫـﺎي‬ ‫اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﻨﺎء ﻧﻜﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺑﮕﻴﺮد‪ ،‬ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را در ﺧﺎﻧـﻪي‬ ‫ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده زﻧﺪهﺧﻮار ﺑﺸﻮﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﻋﺰﻳﺰ ﻣـﻦ آرزو‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺷﺨﺎص ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺻﺪاي ﺷـﻴﻄﺎن را در درون ﺧـﻮد ﺧﻔـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و آﻟـﺖ‬ ‫دﺳﺖ او ﻧﺸﻮﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 105‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮم ﺑﺪنﻫﺎي‬ ‫دروﻏﻲ را ﺣﻞ ﻛﺮده ﺷﻴﻄﺎن را از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺮون راﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﺑﺪن دروﻏﻲ ﺑﺎ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﻨﺎر ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ‬ ‫در ﻳﻚ ﻣﻨﺰل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﭘﻴﺮوزي اﻏﻠﺐ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﮔﺮاﻣﻲ در ﻫـﺮ ﻛﺠـﺎ ﻛـﻪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻲ‪ ،‬ﻫﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ داري‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻘﻴﺪهاي ﻛﻪ ﭘﺎيﭘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻲ‪ ،‬زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻲ‪ ،‬اﮔﺮ ﻛﻤـﻲ ﻧـﻮعدوﺳـﺘﻲ در‬ ‫وﺟﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ و ﻣﺎﻳﻠﻴﺪ ﻛﺎر ﺧﻴﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮدم رﻧﺞدﻳﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮراً دﺳﺖ ﺑـﻪ دﺳـﺖ‬ ‫ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻳﻦ ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ را ﺗﺎ آﺧـﺮﻳﻦ ﻛﻴﻠـﻮ ﻣﺤـﻮ و ﻧـﺎﺑﻮد ﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و ﺷـﻴﻄﺎن‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎك را ﻛﺸﺘﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را از ﺷﺮ او رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺪون ﻳﻚ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺎ ﻛﻢﺧﻮري و ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺳـﻌﻲ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ را ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ؛ وﻟﻲ اﮔﺮ ﻳﻚ زﻧـﺪهﺧـﻮار ﭼﻨـﺪ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم‬ ‫ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﺣﺒﻮﺑﺎت‪ ،‬ﺑﺎدام‪ ،‬ﮔﺮدو‪ ،‬ﻛﺸﻤﺶ‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻋﺴﻞ‪ ،‬ﻧﺎرﮔﻴﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻛﻪ از ﻣﻘﻮيﺗـﺮﻳﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﺑﺎز ﻫﻢ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﮔﺮم از اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﺑﻪ ﺑﺪن دروﻏﻲ ﻧﻤﻲرﺳـﺪ‪ ،‬ﺑـﺪن دروﻏـﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﻫﻤﻪي ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻤـﻪي‬ ‫اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد از درون آدﻣﻲ ﻣﻲﮔﺮﻳﺰد‪ ،‬ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﻋﻮض ﺑﺪن اﺻﻠﻲ ﻳﻌﻨـﻲ آن اﻧﺴـﺎن‬ ‫واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و روح و ﻓﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ آزاد ﻣﻲﮔـﺮدد و روز ﺑـﻪ روز‬ ‫ﭘﺮورش ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰهي زﻧﺪهﺧﻮاري و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از اﻳﻦ راه ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﻠﻴﻪي‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻲ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲِ اﻳﻦ ﺟﻬﺎن را ﭼﺎره ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺐ‪ ،‬اﺣﺰاب‪ ،‬ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳﻪ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺮاﻳـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از آنﻫﺎ ﻫﺪف اﻧﺴﺎندوﺳﺘﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﻴﻄﺎن دروﻧﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﺪف ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ از راه زﻧﺪهﺧﻮاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 106‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺼﺮف ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﻈﻴﻢاﻟﺠﺜﻪ در روي زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺴﻞ آنﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﺴﻞ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ را ﺷﺨﺼﺎً ﺑـﺎ‬ ‫دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬اﮔﺮ ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را درﺟﻪي ﺻﻔﺮ ﻓـﺮض ﻛﻨـﻴﻢ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ و‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ آنﻫﺎ را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ درﺟـﻪي ﺻـﺪ ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ آن وﻗـﺖ‬ ‫ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ درﺟﻪﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲﻫﺎي ﭘﺮﺗﮕـﺎه ﻧﻴﺴـﺘﻲ و‬ ‫ﻧﺎﺑﻮدي رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻦ روزاﻓﺰون ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎي داروﺳـﺎزي‪ ،‬ﻛﻨﺴﺮوﺳـﺎزي‪،‬‬ ‫ﻛﺎﻟﺒﺎسﺳﺎزي‪ ،‬ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖﺳﺎزي‪ ،‬ﻛﻮﻻﺳﺎزي و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻃﺎن و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳـﻨﺪ‬ ‫و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﻓـﺖ و ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻃـﻮﻟﻲ‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﺛﺮي از اﻧﺴﺎن در روي زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از ﻧـﻮزادان ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﻳﺎ ﭼﺎﻗﻲﻫﺎي ﻣﺨﻮف ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺳـﺨﻨﺎن اﻓﺴـﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ و از روي‬ ‫ﺣﺴﺎب دﻗﻴﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﺳـﺮﻃﺎن ﻛـﻪ‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲرﺳـﺪ‪ .‬از آﻣـﺎر رﺳـﻤﻲ اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪهي‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮرت زﻳﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻳﻢ‪:‬‬ ‫»در ﺳﺎل ‪ 1900‬از ﻫﺮ ﺻﺪ ﻫﺰار آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ‪ 64‬ﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬در ﺳـﺎل ‪1950‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ‪ 139/6‬ﻧﻔﺮ و در ﺳﺎل ‪ 1964‬اﻳﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ ‪ 151/3‬ﻧﻔـﺮ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ در ﺳﺎل ‪ 1900‬ﺗﻌـﺪاد ‪ 244‬ﻧﻔـﺮ‪ ،‬در ‪ 1950‬ﺗﻌـﺪاد ‪ 478/1‬ﻧﻔـﺮ و در ﺳـﺎل ‪ 1964‬ﺗﻌـﺪاد‬ ‫‪ 508/6‬ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﺎت از ﺳﺮﻃﺎن در ﻣﺪت ‪ 64‬ﺳﺎل از ‪ 64‬ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ ‪ 151/3‬ﻧﻔـﺮ و‬ ‫از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ از ﺗﻌﺪاد ‪ 244‬ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ‪ 508/6‬ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺳﺎل ‪ 1964‬از ﻫﺮ‬ ‫ﺻﺪ ﻫﺰار آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ‪ 939/7‬ﻧﻔﺮ ﻓﻮت ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ‪ 659/9‬ﻧﻔﺮ ﻓﻘﻂ از ﺳﺮﻃﺎن و ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﻗﻠﺒﻲ و ‪ 279/8‬ﻧﻔﺮ ﺑﻘﻴﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎ ﭘﻴﺮي ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده و ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‬ ‫ﻣﻲﻣﻴﺮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ »ﻋﻠﻢ« ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻫﻢ ﺟﻠﻮ ﻣﻲروﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳـﺖ ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﻣـﺮ‪ .‬ﻣـﺮدم ﺻـﺪﻫﺎ و ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﻫﺰارﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ »ﻋﻠﻢ« را ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻣﻴﺪ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻣﺮوز ﻣﻌﻠـﻮم‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ »ﻋﻠﻢ« ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴـﺰ‬

‫‪ 107‬‬ ‫‪ ‬‬


‫آن ﻏﻠﻂ‪ ،‬ﻣﺘﻀﺎد‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻠﺦﺗﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻦ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮدم‪ .‬ﺑـﺎﻻﺧﺮه‬ ‫ﻻزم ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻠﺦ را ﻓﺎش ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺧﻮب ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻳﻜـﻲ از ﻫـﻢوﻃﻨـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﻦ از ﻫﻤﻪي ﻫﻢﻣﻴﻬﻨﺎن ﺧﻮد‪ ،‬از ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ رﻫﺒﺮ ﺗﺎجدار و ﺧﺮدﻣﻨﺪﻣﺎن‪ ،‬از ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ‪ ،‬از‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ‪ ،‬از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮراي ﻣﻠـﻲ و ﺳـﻨﺎ‪ ،‬از روﺣـﺎﻧﻴﻮن‪ ،‬از ﻣـﺪﻳﺮان ﺟﺮاﻳـﺪ و از ﻫﻤـﻪي‬ ‫روﺷﻨﻔﻜﺮان‪ ،‬ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﺎن و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﮔﺎم ﭘﻴﺶ ﻧﻬﻨﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ اﻧـﺪازهي ﻧﻴـﺮو و‬ ‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد در اﻳﻦ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻣﻘﺪس ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤـﻪي ﻣﻠـﺖﻫـﺎي‬ ‫ﺟﻬﺎن را از ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﻧﺎداﻧﻲ و از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﻴﺎدات و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 108‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﻨﮓﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ در ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﺷﻴﻄﺎن اداره ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬

‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎري واﺟﺐﺗﺮ از اﻳﻦ در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﻤﻪي ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺿﻴﺎﻓﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ‪،‬‬ ‫در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ‪ ،‬در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ‪ ،‬در ﺟﺮاﻳـﺪ و رادﻳـﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﺑـﺮاي‬ ‫اﺻﻼح ﻛﺎرﻫﺎي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﮕﻲ‪ ،‬ﭘﻮچ‪ ،‬ﺑـﻲاﺳـﺎس‪ ،‬ﺑـﻲﻣﻌﻨـﻲ و ﭘـﺮ از ﻛﻴﻨـﻪﺟـﻮﻳﻲ‪،‬‬ ‫دروغﭘﺮدازي‪ ،‬ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ و ﻏﺮور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻤﺎﻣـﺎً از درون ﺑـﺪنﻫـﺎي دروﻏـﻲ و از دﻫـﺎن‬ ‫ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگﻣﻨﺶ وﻗﺖ و ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﻛﺎﻣﻼً ﺑﻴﻬﻮده ﺻﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و روز‬ ‫ﺑﻪ روز وﺿﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ را ﺑﺪﺗﺮ و آﺷﻔﺘﻪﺗﺮ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬وﻟﻲ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﭘـﺎكﺳﺮﺷـﺖ ﻧﺎاﻣﻴـﺪ ﻧﺸـﻮﻳﺪ‪ ،‬ﺷـﻴﻄﺎن‬ ‫ﻫﺮﻗﺪر ﻫﻢ زورﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻨﻮز ﻧﻤ‪‬ﺮده اﺳﺖ‪ ،‬او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮو رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﻓﻘـﻂ ﻻزم‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ او را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻜﺎن داد ﺗﺎ ﺑﻴﺪار ﺷﻮد و ﻣﻌﺠﺰهﻫﺎ ﺑﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري‪ ،‬ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﻴﻼ‪ ،‬ﺗﻴﻤـﻮر ﻟﻨـﮓ‪،‬‬ ‫اﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺮون‪ ،‬ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و ﻫﻴﺘﻠﺮ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﺤﻮﻳﻞ داده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺛﺎﺑـﺖ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑـﺎز ﻫـﻢ اﻳـﻦ ﺟﻨـﮓ‬ ‫ﻟﻌﻨﺘﻲ از اﻳﻦ ﺟﻬﺎن رﺧﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﻲﺑﻨﺪد‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖﺧـﻮاري و ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري ﻣـﺮدم را وﺣﺸـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺳﺎزد و ﻫﻤﻪي ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت اﺗﻤﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻫﻢزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴـﺰ‬ ‫و ﻏﻴﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﮕﻲ دروغ‪ ،‬ﺑﻲاﺳﺎس و ﺑﻲﺛﻤـﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن از ﺑـﺪنﻫـﺎي دروﻏـﻲ‬ ‫ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﻃﺮف ﺷﻴﻄﺎن دﻳﻜﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻛﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ‬ ‫را از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده او را ﺑﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺑﻜﺸﻨﺪ‪ ،‬ﺻـﺪاي ﺷـﻴﻄﺎن را ﺧﻔـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و در ﻋـﻮض‬ ‫ﺑﺪنﻫﺎي اﺻﻠﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮورش داده و ﻓﻜﺮ و روح ﻣﺮدم را ﭘﺎك ﺳﺎزﻧﺪ‪.‬‬ ‫آري رﻫﺒﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬اﻧﺴﺎنﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮنﺧﻮار ﺑﺎ ﺑﺪنﻫﺎي ﺷﻴﻄﺎنﭘﺮور ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ‬ ‫در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻼﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻠﺖ ﺧﻮد و ﺗﻤﺎم ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺳﻴﺎﺳﺖ دور ﺑـﻮدهام و ﺧـﻮاﻫﻢ‬ ‫ﺑﻮد و در اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ را ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲﻧﻤـﺎﻳﻢ و وﺳﻮﺳـﻪﻫـﺎي ﺷـﻴﻄﺎن را‬ ‫ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ‪ .‬ﺧﻮب ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲﻫﺎي اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ رﻫﺒﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران‪ ،‬آﻳﺎ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ آدم‬ ‫آرام ﺑﺎ ﺻﻮرت ﻇﺮﻳﻒ و روﺷﻦ‪ ،‬ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﭘﺎك و ﺑﻲﮔﻨﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد؟ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋـﺪ ﺑـﺪنﻫـﺎي‬ ‫دروﻏﻲ از ﺳﺮ و ﺻﻮرت‪ ،‬ﮔﺮدن و ﺷﻜﻢ آنﻫﺎ ﻻﺑﻪﻻ آوﻳﺰان اﺳﺖ‪ .‬وﺟﻮد ﺷـﻴﻄﺎن در ﻗﻴﺎﻓـﻪي ﺧﺸـﻤﮕﻴﻦ و‬ ‫ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ را ﭼﺮﺑـﻲ ﻣـﻲﻧﺎﻣﻨـﺪ‬ ‫‪ 109‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﻟﻲ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎي زاﺋﺪ ﮔﻮﺷﺘﻲ و ﭼﺮﺑﻲ و ﻏﻴﺮه در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي ﺑﺪن ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫـﺎ‬ ‫ﺣﺘﻲ در ﻣﻐﺰ‪ ،‬اﺳﺘﺨﻮان‪ ،‬ﻣﻮ و ﻧﺎﺧﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ﻗـﺎﻃﻲ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ رﻫﺒﺮان و ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران را ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎد ﻣﻲﻛﻨﻢ و اﻓﻜﺎر و اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ آنﻫـﺎ را‬ ‫ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﮔﻨﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻠﻴﻪي ﻋﻀﻮﻫﺎي ﺑﺪن ﻣ‪‬ـﺮدهﺧﻮارﻫـﺎ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﻧﺪ و ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﻐﺰ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺑﺪن ﻧﺎﻗﺺ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ آنﻫﺎ ﻋﻘﻞ ﺳـﺎﻟﻢ‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ درﺳﺖ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي روﺣﻲ و رواﻧﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻴﻤـﺎراﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻧﻴﻤـﻪدﻳﻮاﻧـﻪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪي دﻳﻮاﻧﮕﺎن از دﻳﻮاﻧﮕﻲ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ دﻳﻮاﻧﮕﻲ را ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪنﻫـﺎي دروﻏـﻲ و‬ ‫ﺧﻮن ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪه را از اﺟﺪاد ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﺷـﺨﺎص ﺟﻠﺴـﻪﻫـﺎﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴـﺐ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﻮدي ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪي ﻣﻠﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﻲ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭼﺎرهي ﺑﻴﻤﺎري آنﻫﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺪنﻫﺎي دروﻏﻲ و ﭘـﺎك‬ ‫ﻧﻤﻮدن ﺧﻮن از ﺳ‪‬ﻤﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل زﻧـﺪهﺧـﻮاري ﻣـﺮدم ﻣـﻲﻓﻬﻤﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﭼﻘﺪر ﻏﻠﻂ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪاي دﺳﺖ ﻣﻲزدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻳﺎ ﺑﺎدام آدم ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ‪ ،‬دزدي ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ و دروغ ﻧﻤـﻲﮔﻮﻳـﺪ‪.‬‬ ‫اﻏﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دروغ ﮔﻔـﺘﻦ ﻳـﻚ وﻇﻴﻔـﻪ و ﺟﺰﺋـﻲ از ﻛﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳـﻲ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ دزدي و دروغﮔﻮﻳﻲ در ﭼﺸﻢ زﻧﺪهﺧـﻮاران ﮔﻨﺎﻫـﺎﻧﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ اﻧـﺪازه‪ .‬ﻫـﻴﭻ رﻫﺒـﺮ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲﺷﻮد ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺪﻫـﺪ‬ ‫و ﻧﺘﻴﺠﻪي زﺣﻤﺎت دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﺮدم را ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا ﻛﺮهي ارض ﺑﻪ ﻗﺪري زﻳﺎد زﻣﻴﻦ دارد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ و در آﺗﻴﻪي دور ﺣﺘﻲ ﺳﻲ ﭼﻬﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛﻨـﻮﻧﻲ را‬ ‫ﺟﺎ ﺑﺪﻫﺪ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 110‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺮاي ﮔﺮگ ﺧﻮﻧﺨﻮار ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮن آن را ﻋﻮض ﻧﻤﻮد‪.‬‬

‫ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻠﻮي ﭼﻨﺪ ﮔﺮگ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮگﻫـﺎي ﺧﻮﻧﺨـﻮار‬ ‫ﺑﺎ ﭼﻪ ﻫﺎري ﺑﻪ ﺟﺎن ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲاﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺗﻜﻪ ﮔﻮﺷـﺖ را از ﭼﻨـﮓ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺑﺎﻳﻨـﺪ و ﺑﺒﻠﻌﻨـﺪ‪ .‬ﺣﺘﻤـﺎً‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﮔﺮاﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮهي ﻫﻮﻟﻨﺎك را ﺧﻮب ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲﺳﺎزد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺟﻠﻮي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﺮﺳـﻨﻪ‬ ‫ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻋﻠﻒ ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮانﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ آراﻣـﻲ و آﺳـﻮدﮔﻲ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺧـﻮردن اﻳـﻦ ﻋﻠـﻒ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار و ﺑﻌﻼوه ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﮔﺮگ وﺣﺸـﻲﺗـﺮ و ﺧﻮﻧﺨـﻮارﺗﺮ اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﮔﺮگ ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد را ﻧﻤﻲﻛﺸﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﻠﻴﻮن‪ -‬ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﻲﻛﺸـﺪ‪ ،‬ﮔـﺮگ از ﺳـﺮ ﻧﺎﭼـﺎري ﺑـﺮاي ﭘـﺮ‬ ‫ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺪهي ﺧﻮد ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را زﻧﺪه‪ -‬زﻧﺪه ﻣﻲﺧﻮرد‪ ،‬وﻟﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﻲﻛُﺸﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ آﺗـﺶ دو‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻲﻛُﺸﺪ‪ ،‬ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﻛﺎﻟﺒﺎس‪ ،‬ﻛﻨﺴﺮو و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﻣـﺎهﻫـﺎ و ﺳـﺎلﻫـﺎ‬ ‫ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد‪ ،‬ﺑﻪ ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺧﺎﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻌﻼوه ﺑﺎ ﻋـﺮق‪ ،‬ﺷـﺮاب‪ ،‬وﻳﺴـﻜﻲ‪ ،‬ﺳـﻴﮕﺎر و ﻏﻴـﺮه ﺧـﻮي‬ ‫درﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮگ ﻣﻲﺑﺮد‪ .‬اﻳﻦ اﻧﺴـﺎن ﻧﻴﻤـﻪدﻳﻮاﻧـﻪ اﺳـﻠﺤﻪﻫـﺎي وﺣﺸـﺘﻨﺎك اﺧﺘـﺮاع‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻫﻢﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺸـﺘﻦ ﻣـﻲدﻫـﺪ ﺗـﺎ از اﻳـﻦ ﺧـﻮردﻧﻲﻫـﺎي »ﻟﺬﻳـﺬ«‪ ،‬از اﻳـﻦ‬ ‫»ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي ﺧﺪاﻳﻲ« ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺒﺮد‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺧﻮدش ﺑـﺎ اﻳـﻦ اﺳـﻠﺤﻪﻫـﺎي اﺧﺘﺮاﻋـﻲ ﺧـﻮد ﻛُﺸـﺘﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮردﻧﻲﻫﺎي »ﻟﺬﻳﺬ« ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﺳﺎزد و ﺟﻮان ﺟﻮان از اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ رﺧـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺑﻨﺪد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز‪ ،‬ﻣﻮﻋﻈﻪ‪ ،‬ﻧﻄﻖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺧﻮي درﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣ‪‬ﺮدهﺧـﻮار‬ ‫را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد‪ .‬ﺑﻲﺷﻤﺎري ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺬاﻫﺐ‪ ،‬اﺣﺰاب و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻤﺮاه را‬ ‫ﺑﻪ راه ﺻﺤﻴﺢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ روز ﺑﻪ روز وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ وﺧﻴﻢﺗﺮ ﺷـﺪه و دارد‬ ‫ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوزي ) »ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ« ( ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد‬ ‫ﺧﻮد را در دﻟﺨﻮﺷﻲِ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎي وﺣﺸﻲ‪ ،‬اﻳﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺧﻨـﺪهآور‪،‬‬ ‫اﻳﻦ ﺟﻴﻎﻫﺎي ﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪه‪ ،‬اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي زﺷﺖ و ﺑﻲادﺑﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻏـﺬاﻫﺎي ﺑﻴﻤـﺎريزا‪ ،‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻣﺸـﺮوﺑﺎت‬ ‫اﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻋﻴﺎﺷﻲ اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻲﻛﺸـﺎﻧﺪ‪ .‬ﭼـﻪ ﻋﺎﻗﺒـﺖ ﻓﻼﻛـﺖﺑـﺎري در‬ ‫اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺸﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﻓﺮدا رﻫﺒﺮي دﻧﻴﺎ در دﺳﺖ اﻳﻦ دﻳﻮاﻧﮕﺎن ﺑﻴﻔﺘﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت از ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻـﻠﺢ‬ ‫واﻗﻌﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻫﻴﭻ راه دﻳﮕﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﻪي ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮارﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي‬ ‫زﻧﺪه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮض ﻛﻨﻴﻢ و ﺧﻮي ﺣﻴﻮاﻧﻲ آنﻫﺎ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﻧـﻮعﭘﺮﺳـﺖ و اﻧﺴـﺎندوﺳـﺖ‬ ‫ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻨﻴﺪ و زود ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاران و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻴﻤﻪدﻳﻮاﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻘﻞ ﺧـﻮد را‬

‫‪ 111‬‬ ‫‪ ‬‬


‫از دﺳﺖ ﻧﺪاده و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﻼ را روي اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه‪ ،‬دﺳﺖ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺷـﻮﻳﻢ ﺗـﺎ‬ ‫ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺟﻠﻮي اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﻂ ﻓﻜﺮش را ﺑﻜﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ اﺑﺪي و ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻦ از ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ‪ ،‬ﭼﻪ ﺳـﺒﻚ‬ ‫و ﭼﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي »ﺻﻌﺐاﻟﻌـﻼج« ﻓﻘـﻂ ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﻋﻮض ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪي ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﻣـﺮدم از‬ ‫ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ‪ ،‬ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ رﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪.1‬‬

‫ﮔﻔــﺖ داﻧــﺎﻳﻲ‪ :‬ﻛــﻪ ﮔﺮﮔــﻲ ﺧﻴــﺮه ﺳــﺮ‬

‫ﻫﺴــــﺖ ﭘﻨﻬــــﺎن در ﻧﻬــــﺎد ﻫــــﺮ ﺑﺸــــﺮ!‬

‫ﻻﺟــﺮم ﺟــﺎري اﺳــﺖ ﭘﻴﻜــﺎري ﺳــﺘﺮگ‬

‫روز و ﺷــﺐ‪ ،‬ﻣــﺎﺑﻴﻦ اﻳــﻦ اﻧﺴــﺎن و ﮔــﺮگ‬

‫زور ﺑــﺎزو ﭼــﺎرهي اﻳــﻦ ﮔــﺮگ ﻧﻴﺴــﺖ‬

‫ﺻـــﺎﺣﺐ اﻧﺪﻳﺸـــﻪ داﻧـــﺪ ﭼـــﺎره ﭼﻴﺴـــﺖ‬

‫اي ﺑﺴــــﺎ اﻧﺴــــﺎن رﻧﺠــــﻮر ﭘــــﺮﻳﺶ‬

‫ﺳـــﺨﺖ ﭘﻴﭽﻴـــﺪه ﮔﻠـــﻮي ﮔـــﺮگ ﺧـــﻮﻳﺶ‬

‫وي ﺑﺴــــﺎ زورآﻓــــﺮﻳﻦ ﻣــــﺮد دﻟﻴــــﺮ‬

‫ﻫﺴـــﺖ در ﭼﻨﮕـــﺎل ﮔـــﺮگ ﺧـــﻮد اﺳـــﻴﺮ‬

‫ﻫــﺮ ﻛــﻪ ﮔــﺮﮔﺶ را در اﻧــﺪازد ﺑــﻪ ﺧــﺎك‬

‫رﻓﺘـــﻪ رﻓﺘـــﻪ ﻣـــﻲﺷـــﻮد اﻧﺴـــﺎن ﭘـــﺎك‬

‫وآن ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﮔــﺮﮔﺶ ﻣــﺪارا ﻣــﻲﻛﻨــﺪ‬

‫ﺧﻠـــﻖ و ﺧـــﻮي ﮔـــﺮگ ﭘﻴـــﺪا ﻣـــﻲﻛﻨـــﺪ‬

‫در ﺟـــﻮاﻧﻲ ﺟـــﺎن ﮔﺮﮔـــﺖ را ﺑﮕﻴـــﺮ!‬

‫واي اﮔــﺮ اﻳــﻦ ﮔــﺮگ ﮔــﺮدد ﺑــﺎ ﺗــﻮ ﭘﻴــﺮ‬

‫روز ﭘﻴــﺮي‪ ،‬ﮔــﺮ ﻛــﻪ ﺑﺎﺷــﻲ ﻫــﻢ ﭼــﻮ ﺷــﻴﺮ‬

‫ﻧــــﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﻣﺼــــﺎف ﮔــــﺮگ ﭘﻴــــﺮ‬

‫ﻣﺮدﻣـــﺎن ﮔـــﺮ ﻳﻜـــﺪﮔﺮ را ﻣـــﻲدرﻧـــﺪ‬

‫ﮔــــﺮگﻫﺎﺷــــﺎن رﻫﻨﻤــــﺎ و رﻫﺒﺮﻧــــﺪ‬

‫اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﻧﺴـﺎن ﻫﺴـﺖ اﻳـﻦ ﺳـﺎن دردﻣﻨــﺪ‬

‫ﮔــــﺮگﻫــــﺎ ﻓﺮﻣــــﺎﻧﺮواﻳﻲ ﻣــــﻲﻛﻨﻨــــﺪ‬

‫وآن ﺳـــﺘﻤﻜﺎران ﻛـــﻪ ﺑـــﺎ ﻫـــﻢ ﻣﺤﺮﻣﻨـــﺪ‬

‫ﮔـــــﺮگﻫﺎﺷـــــﺎن آﺷـــــﻨﺎﻳﺎن ﻫﻤﻨـــــﺪ‬

‫ﮔــﺮگﻫــﺎ ﻫﻤــﺮاه و اﻧﺴــﺎنﻫــﺎ ﻏﺮﻳــﺐ‬

‫ﺑــﺎ ﻛــﻪ ﺑﺎﻳــﺪ ﮔﻔــﺖ اﻳــﻦ ﺣــﺎل ﻋﺠﻴــﺐ؟‬

‫‪ ‬‬

‫ﻓﺮﻳﺪون ﻣﺸﻴﺮي ‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ١ ‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي آﻗﺎي آواﻧﺴﻴﺎن‪ ،‬اﺷﻌﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻓﺮﻳﺪون ﻣﺸﻴﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮدم‪) – .‬ﺗﺎﻳﭙﻴﺴﺖ(‬

‫‪ 112‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻧﺪهﺧﻮاري اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﻲ‪ ،‬ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﺑﺪون ﻏﺼﻪ و‬ ‫رﻧﺞ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫ﻳﻚ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﺳﻲ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺮج دﻳﮕﺮان ﻣﻲﺧﻮرد‪ ،‬ﻣﻲﭘﻮﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺳﻲ ﺳﺎل دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﮔﻮﻳﺎ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺷﺎﻧﺲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ده ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻫـﻢ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮي ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪ‪ ،‬آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺲاﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﺑـﻪ ﺧﻴـﺎل‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ‪ ،‬از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻣﻲﺑﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷـﺨﺺ از ﻣـﺪت‬ ‫ﺳﻲ ﺳﺎل ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر‪ ،‬ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳـﺎﻟﺶ را ﻫـﻢ ﺑـﺮاي ﺳـﻴﺮ ﻧﻤـﻮدن ﺑـﺪن دروﻏـﻲ‪ ،‬ﺑـﺮاي‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن اﻋﺘﻴﺎدات‪ ،‬ﺑﺮاي ﻛﺸﺘﻦ و ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ‪ ،‬ﺑـﺮاي ﺗﺴـﻠﻴﺤﺎت ﺟﻨﮕـﻲ و ﺑـﺮاي‬ ‫ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار در ﺗﻤـﺎم ﻣـﺪت زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد‬ ‫ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺳﺎل را ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪات‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و ﻛﺸﻔﻴﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋـﺖ‪ ،‬ﺑﺎﻏﺒـﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺧﺎﻧـﻪﺳـﺎزي‪،‬‬ ‫راهﺳﺎزي‪ ،‬رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ‪ ،‬ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﮕﻲ‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪﮔﻲ و ﻏﻴـﺮه ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ ﭘـﻨﺞ ﺷـﺶ ﺳـﺎل‪ ،‬ﻫـﺮ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻌﺪ از دورهي ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻲ ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻲ اﻗـﻼً ﺻـﺪ‪ ،‬ﺻـﺪ و‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎلِ ﺗﻤﺎم در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﻓﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ .‬اﻛﻨـﻮن‬ ‫ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮدم ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎر ﭘﻨﺞ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪي ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و روح ﻣـﺮﻳﺾ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ‪ ،‬راهﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻔﻴﻨﻪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه را ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم زﻧـﺪهﺧـﻮار ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ‬ ‫ﺻﺪ‪ ،‬ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎ ﺟﺴﻢ و روح ﺳﺎﻟﻢِ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد‪ .‬آنﻫـﺎ ﻗـﺎدر‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻮهﻫﺎ و ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎي ﺧﺸﻚ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن زن و ﻣﺮد و ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺮم اﻳﻦ ﮔﻮﺷـﺖﻫـﺎي‬ ‫ﻟﻌﻨﺘﻲ را از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺳﺎزﻧﺪ‪ .‬ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﻲﻋﻘﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺣﺮفﻫـﺎ ﻛﺴـﻲ از ﻻﻏـﺮي‬ ‫ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد‪ ،‬زﻳﺮا ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﻮﺷﺖ زاﺋـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر‪ ،‬ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺮض و زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 113‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اوﻟﻴﻦ اﻧﻌﻜﺎس زﻧﺪهﺧﻮاري در اﻳﺮان‬

‫ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﺟﻠﺪ اول ﻛﺘﺎب زﻧﺪهﺧﻮاري را در ‪ 566‬ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدم‪ ،‬ﺑﺮاي ﺧـﺪﻣﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳـﺎل‬ ‫‪ 1341‬ﻳﻚ ﺟﺰوهي ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ در ﺣﺪود دو ﻫﺰار ﺟﻠﺪ از آن را ﺑـﻪ راﻳﮕـﺎن در ﺑـﻴﻦ درﺑـﺎر‪،‬‬ ‫وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ‪ ،‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و اﺷـﺨﺎص ﻣﺘﻔﺮﻗـﻪ‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻬﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺟﺰوه اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠـﻼت‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻧﺪ و ﻋﻜﺲﻫﺎﻳﻲ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﻬﻠﺒـﺪ وزﻳـﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨـﺮ ﻣـﺮا ﺑـﻪ ﻛـﺎخ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤـﻮد و ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺶ ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺸـﺎوره و راﻳﺰﻧـﻲ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ روش‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن در ﭼﻨﺪ ﭘﺮورﺷﮕﺎه و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر‬ ‫ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﺰد دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﻴﺴﻲ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ‪ .‬او و ﺑﺮادرش دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ‬ ‫ﻧﻔﻴﺴﻲ رﺋﻴﺲ »زاﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري« ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪي ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻛﻮدك‪ ،‬واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻴﺮ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ‪ ‬ﺳـﺮخ‪ ،‬واﻗـﻊ در‬ ‫ﺟﺎدهي ﺷﻤﻴﺮان ﻳﻚ ﻋﺪه ﻛﻮدك را ﺗﺤﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗـﺮار ﺑـﺪﻫﻴﻢ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ داﺧﻠـﻲ اﻳـﻦ‬ ‫ﭘﺮورﺷﮕﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ روش زﻧﺪهﺧﻮاري ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ و آﻧﻘﺪر اﻣﺮوز و ﻓـﺮدا ﻛﺮدﻧـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺮا ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻔﻴﺴﻲ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺸﺮدوﺳﺖ و ﻧﻴﻚﺳﻴﺮت ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد اﻳـﻦ ﻛـﺎر در‬ ‫اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮان ﺷـﻴﺮﺧﻮارﮔﺎه ﺷـﻤﺎرهي ﻳـﻚ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻧﻤـﻮد‪ .‬ﭘﺰﺷـﻜﺎن اﻳـﻦ‬ ‫ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ درﺑﺎرهي زﻧﺪهﺧﻮاري ﺳﺨﻨﻲ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﺮان و‬ ‫اﻳﺮاﻧﻴﺎن! اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻲﮔﻨﺎه ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺤﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ و ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده و‬ ‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﻢ ﺳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻫﻤـﻪ روزه وارد ﺧـﻮن آنﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻫﻤﮕﻲ ﺿﻌﻴﻒ و ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ زور روي ﭘﺎي ﺧﻮد ﺑﻨﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ‪ ،‬ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺮﻓﻲ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪ .‬ﭼﻪ ﻧﺎداﻧﻲ وﺣﺸﺘﻨﺎﻛﻲ! در ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻧﺎداﻧﻲ ﻋـﺪهي زﻳـﺎدي‬ ‫از اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺟﺎن ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 114‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم ﭼﻨﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺰرگ ﭘﺮ از ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺑﭽـﻪﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ و آزاداﻧﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻲﺧﻮردﻧﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒـﻮد ﺑـﻪ ﻋـﻮض اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﭘﺮ از ﻫﻮﻳﺞ‪ ،‬ﺧﻴﺎر ﻳﺎ ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﻲ و زﻣﺴـﺘﺎنﻫـﺎ ﻛﺸـﻤﺶ‪ ،‬اﻧﺠﻴـﺮ و‬ ‫ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻴﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻃﻮري ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻳـﻚ وﺣﺸـﻲ از ﺟﻨﮕـﻞ آﻣـﺪه و ﺑـﻪ آنﻫـﺎ‬ ‫دﺳﺘﻮرات ﻋﺠﻴﺐ و اﺑﻠﻬﺎﻧﻪ ﻣﻲدﻫﺪ! وﻟﻲ در ﻋﻮض ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧـﺎﻧﻢ آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻧﻬﺎﻳـﺖ اﺣﺘـﺮام‪ ،‬اﻛـﺮام و‬ ‫ﺗﻌﻈﻴﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﻮن آنﻫﺎ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ آب ﻣﻴﻮهي رﻧﮓ ﻛﺮده‪ ،‬ﻛﻬﻨﻪ و ﻓﺎﺳﺪ آورده ﺑﻮدﻧﺪ‬ ‫و ﻓﻨﺠﺎنﻓﻨﺠﺎن ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻲﺧﻮراﻧﺪﻧﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳـﺮان ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت ﺗـﺮ و ﺗـﺎزه ﻗﺤـﻂ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺨﺮهﺑﺎزيﻫﺎ و دروغﭘﺮدازيﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﭼﺸﻢ ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﺳـﺎدهﻟـﻮح ﻳـﻚ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ در دوﻣﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪي ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪم‪ ،‬دﻛﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس ﻧﻔﻴﺴـﻲ ﻣـﺮا ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﺮاﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد‪ .‬رﺋﻴﺲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد و دﺳﺘﻮر داد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻘﺪاري از ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰيﺟﺎت ﺧﺮﻳﺪاري و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪي ﻋـﺪهاي از‬ ‫ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻛـﺎر ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده ﻳﻌﻨـﻲ ﺧﺮﻳـﺪ ﻏـﺬاي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدم‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺮ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺟﻮان و ﺑﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﻏﺬاي »ﺧﺎم« ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎر و ﺿﻌﻴﻒ ﻏﺬاي »ﺧﺎم« ﻳﻌﻨﻲ زﻧـﺪه‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌـﻲ و‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ داد؟ ﻋﺪهي ﻣﻌﺪودي از اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و در روش زﻧﺪهﺧﻮاري راه ﺻﺤﻴﺤﻲ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ از ﺗﺮس دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻘﻴﺪهي ﺧﻮد را آﺷﻜﺎرا ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ آﻗﺎﻳـﺎن ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻐﺰﺷﺎن از ﺣﺴﺎبﻫﺎي اﻓﺴﺎﻧﻪاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑـﻮد ﺣـﺮف ﺣﺴـﺎب ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﺮدن ﻛـﺎر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻦ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻌﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدم‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤـﻪي آنﻫـﺎ ﻛﺘـﺎب‬ ‫دادم و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻮزاد ﻣـﻲﺳـﻮﺧﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻣﺮﺿـﻲ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدري و از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﻗﻼﺑﻲ و ﺑـﺎ ﻛﻤـﻲ‬ ‫ﭼﺎي و ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و از ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺳﺖ و اﺳـﺘﺨﻮان ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺣـﺎل ﻣـﺮگ‬ ‫اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮد روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﻨﺠﺎن آب ﻫﻮﻳﺞ‪ ،‬آب ﺳﻴﺐ و آب ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﻪ آنﻫﺎ داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛـﺎن‬ ‫ﻣﻌﺼﻮم در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺎﻣﻼً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ وﻟﻲ در ﻋﻮضِ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺧﻴﻠـﻲ ﺳـﺎده‪ ،‬آﺳـﺎن و‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎنِ »ﻋﻠﻢ« ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ! آنﻫﺎ ﻋﻠﻢ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧـﻮد را روي اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣ‪‬ﺮده آزﻣﺎﻳﺶ ﻣـﻲﻧﻤﻮدﻧـﺪ‪ .‬ﻫـﺮ روز ﺧـﻮن آنﻫـﺎ را ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ‪ ،‬ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﺎﻻﻧﺲ ازت ﺧـﻮن را ﺑﺮﻗـﺮار ﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﺎ‬ ‫‪ 115‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ آنﻫﺎ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻼﺻـﻪ‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ‬ ‫از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺤﻮي زﻧﺪه ﻣﻲﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ‪ ،1‬زﻳﺮا ﺑـﺮاي ﻧﺠـﺎت اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎران‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ .‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺑﻤﻴﻮهﮔﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و اﺻﻼً در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺳﻤﻲ از ﻣﻴﻮه‬ ‫در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﻮد‪.‬‬ ‫در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺮﻳﺪن ﻳﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺑﻤﻴﻮهﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺪاري ﻣﻴﻮه ﻣﻦ ﭼﻬﺎر ﭘﻨﺞ روز در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد آب ﻫﻮﻳﺞ‪،‬‬ ‫آب ﭘﺮﺗﻘﺎل و آب ﺳﻴﺐ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺮدم‪ .‬ﺑﻌﻀـﻲ از ﭘﺰﺷـﻜﺎن‬ ‫ﻛﻮﺗﻪﺑﻴﻦ و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ آﺑﻤﻴﻮه داﺧﻞ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻲدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘـﺎرت ﻣـﻲﻧﮕﺮﻳﺴـﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ و روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻳﻦ‬ ‫آﺑﻤﻴﻮهﻫﺎ ﻛﻪ آورده ﺑﻮدم در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ ﺑﻌـﺪ از ﻳـﻚ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻣﻌﻄﻠﻲ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﺑﻤﻴﻮهﮔﻴﺮي ﺧﺮﻳﺪه ﺷﺪ و ﻧﻪ از ﻣﻴـﻮهﺟـﺎت ﺧﺒـﺮي رﺳـﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪم اﻳﻦ ﻣﺤﻞ را ﻧﻴﺰ ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮك‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻌــﺪ از ﻣــﺪﺗﻲ ﺑــﻪ ﻛﻨﮕــﺮهي ﭘﺰﺷــﻜﻲ راﻣﺴــﺮ رﻫﺴــﭙﺎر ﮔﺸــﺘﻢ و ﺳﻴﺼــﺪ و ﭘﻨﺠــﺎه ﺟﻠــﺪ ﻛﺘــﺎب ﺑــﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن واﻗﻊﺑﻴﻦ اﻃﺮاف ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺧـﻮد را اﺑـﺮاز‬ ‫ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮا ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬اﺣﺘﺮام ﻣﻲﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻄـﻮر ﻣـﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻓﻜـﺮ‬ ‫اﻓﺘﺎدم و از اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻓﺴﺎﻧﻪاي ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻓﺴﻮن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺳﻌﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﻣﻨﺎﻓﻌﻲ در ﺑـﺮ دارد‪ .‬آنﻫـﺎ دﻻﻳـﻞ‬ ‫ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ و ﺣﺘﻲ ﺧﻨﺪهآوري ﻣﻲآوردﻧﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً از ﻳﻚ »ﻣﺘﺨﺼﺺ« ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻦ ﭼـﻪ ﻋﻤﻠـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﮔﻨﺪم ﻃﺒﻴﻌﻲ و زﻧﺪه را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ دوآﺗﺸﻪ )ﻧﺎن ﺗُﺴﺖ( ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻌﺪاً ﻣﻲﺧﻮرﻳﺪ؟ او در ﺟﻮاب ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﮔﻔﺖ‪» :‬ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻣﺮدم دﻳﻮارﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔ‪‬ﻞ ﻣـﻲﺳـﺎﺧﺘﻨﺪ وﻟـﻲ ﺣـﺎﻻ ﻋﻠـﻢ ﺟﺪﻳـﺪ دﻳﻮارﻫـﺎي‬ ‫ﺑﺘﻮنآرﻣﻪ را اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ «.‬ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮔ‪‬ﻞ ﺧـﺎﻟﻲ‪ ،‬وﻟـﻲ ﻧـﺎن‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ دوآﺗﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﺘﻮنآرﻣﻪ را دارد! از ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ دﻳﮕـﺮ ﭘﺮﺳـﻴﺪم وﻗﺘـﻲ‬ ‫راﺳﺘﻪي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺳﻪ ﭼﻬﺎر روز در ﭘﻴﺎز ﻣﻲﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻛﺒﺎب ﻧﺮمﺗﺮ ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ﻧﺮم ﺷﺪن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪن و ﮔﻨﺪﻳﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟ او ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺑﻬﺘـﺮ از‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاب داد‪» :‬ﻛﻔﺘﺎر ﺷﻜﺎر ﺧﻮد را ﻣﺪﺗﻲ زﻳﺮ ﺧﺎك ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارد و ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌـﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺮاغ آن ﻣﻲرود و ﻣﻲﺧﻮرد‪ «.‬ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮب ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ ﭘﺰﺷـﻚ ﻛﻮﺗـﻪﺑـﻴﻦ‪ ،‬ﻋﻠـﻢ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﻣﻦ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ روز ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدم‪.‬‬

‫‪ 116‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺧﻮد را از ﻛﻔﺘﺎر ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺪﺟﻮري ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ! اﻳﻦ ﻛﻔﺘﺎر ﻳﺎ ﻳـﻚ ﺣﻴـﻮان دﻳﮕـﺮ وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﺷﻜﺎر ﻓﺮاوان ﮔﻴﺮ ﻣﻲآورد ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن و ﺧﻮب ﺳﻴﺮ ﺷﺪن‪ ،‬ﺑﻘﻴﻪي ﮔﻮﺷـﺖ را در ﻳـﻚ ﺟـﺎي اﻣـﻦ زﻳـﺮ‬ ‫ﺧﺎك دﻓﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻫﻮاي آزاد ﻧﻤﺎﻧﺪ و زود ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮕﺮدد‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﻲﻋﻘﻞ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮔﻮﺷـﺖ‬ ‫را در ﭘﻴﺎز ﻣﻲﺧﻮاﺑﺎﻧﺪ و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ و آﺧﺮ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن ﺧﺮابﻛﺎري روي آﺗﺶ ﻣـﻲﺳـﻮزاﻧﺪ و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻣﻲﺧﻮرد‪.‬‬ ‫در ﻣﺪت اﻳﻦ ﺗﻤﺎسﻫﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑﺰرﮔـﺎن‪،‬‬ ‫ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﻌﻨﻲ آنﻫﺎ ﻳﻲ ﻛـﻪ ﻋﻘـﻞ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ دارﻧـﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷـﺎن ﻓﻜـﺮ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻨﻲ زﻧﺪهﺧﻮاري را زودﺗﺮ درك ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ؛ وﻟـﻲ‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻘﻞ دﻳﮕﺮان ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده‬ ‫و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درك ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده و ﻛﺸﺘﻪ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻧﺪارﻧـﺪ‬ ‫و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ آدﻣﻲ را ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻧﻮد درﺻﺪ از ﻣـﺮدم‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮار را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ اﻳـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎن‪ ،‬ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ‬ ‫ﻣﻲآﻣﻮﺧﺖ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸﻒ و ﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﺗﺎزهاي را از دﻫـﺎن داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑـﻲ‬ ‫ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 117‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻧﻌﻜﺎس زﻧﺪهﺧﻮاري در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن‬

‫اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﻮﻗﺘـﺎً در اﻳـﺮان ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺳـﺎزم‪،‬‬ ‫اﺑﺘﺪا راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري از ﻏﺮﺑﻲﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺨـﻮاﻫﻢ‪ ،‬ﻣـﺪارك ﻻزﻣـﻪ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورم و ﺳـﭙﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ‬ ‫ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪاي را در وﻃﻦ ﺧﻮد از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮم‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﻳﺎد ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدم‪ ،‬از ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ ﺳﻪ ﻫﺰار آدرس ﺟﻤﻊآوري ﻛﺮده و در ﺣﺪود ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺟﻠـﺪ از اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎب را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪي ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن‪ ،‬رؤﺳـﺎي ﺟﻤﻬـﻮر‪ ،‬وزﻳـﺮان‪ ،‬ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤـﻲ و داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ‪ ،‬روزﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ و‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪي ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺧﺮج ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻛﺎﻓـﻪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻛﻨﮕﺮهي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮم ﻣﺎرس ‪ 1964‬در ﺗﻬﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻـﺪﻫﺎ ﻛﺘـﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮدم و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ راه اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪي اﻗﺘﺼـﺎد‪،‬‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺤﻮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي آﺗﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ ﺑـﻴﺶ از‬ ‫اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻄﻮريﻛﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ زودي ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻗﻄـﻮرﺗﺮي ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺰرﮔﻲ و ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺘﺎب اوﻟﻲ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 118‬‬ ‫‪ ‬‬


‫زﻧﺪهﺧﻮاري در ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ‪ ،‬اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ارﻣﻨﻲ ﺑـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪي ﺷﺨﺼـﻲ ﺧـﻮد ﭼـﺎپ و‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪي آن را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺎن‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴـﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋـﺎت‬ ‫ﺟﻬﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهام‪ ،‬ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﺰاران ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ زﻧـﺪهﺧـﻮاري در ﺗﻤـﺎم ﻧﻘـﺎط دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﻣﻌﺠﺰهي ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد‪ .‬ﻫﺰاران ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺨﺖ و »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج«‪ ،‬آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ‬ ‫از ﺑﭽﮕﻲ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺴﺘﺮي ﺑـﻮدهاﻧـﺪ‪ ،‬آنﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺑﺪﻧﺸـﺎن‬ ‫ﻣﺘﻮرم و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻗﺪم ﻫﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎر ﻋـﻼجﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و اﻃﺒﺎ ﺟﻮاب رد ﺷﻨﻴﺪه و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻲ آنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﻓﻠﺞ ﺑﻮدهاﻧـﺪ در ﻋـﺮض‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺎه زﻧﺪهﺧﻮاري ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ‪ ،‬آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑـﺪون ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ و‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ راهﭘﻴﻤﺎﺋﻲﻫﺎ و ﻛﻮهﻧﻮرديﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﻲ اﻗﺪام ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛـﺎر ﺧﺪاﺳـﺖ‪ ،‬ﻛﺴـﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ ،‬ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺠﺪداً او را در آﻏﻮش ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﻲﭘﺮوراﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ درﺑﺎرهي ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻨﺪن ﻛﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از آن را ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺧﻮاﻧـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬از ﻛـﺎخ‬ ‫ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬درﺑﺎر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﭘﺎرﻳﺲ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻮ و از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺰرﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺟﻬﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﻚ‪ ،‬ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑﺮاي ﻣﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي ﮔﻴﺎهﺧﻮاران و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻴﺮﻳـﻪ و‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲِ ﻣﺘﺮﻗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت زﻧﺪهﺧﻮاري‪ ،‬از ﻣﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ‬ ‫راﻳﮕﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺑﺸﺮدوﺳﺖ دهﻫﺎ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷـﻜﺎنِ ﻓﻬﻤﻴـﺪه در‬ ‫ﻟﻨﺪن‪ ،‬ﻧﻴﻮﻳﻮرك‪ ،‬اﺳﺮاﺋﻴﻞ و اﻳﺮوان ﺑﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد زﻧﺪهﺧـﻮار ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و ﺗﺠـﻮﻳﺰ داروﻫـﺎ را ﻛﻨـﺎر‬ ‫ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﻧﺴﺨﻪي ﻛﺘﺎب ﻣﻦ و ﻳﺎ آدرس ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻀـﺎن ﺧـﻮد ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺷـﺨﺎص‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده و روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﻨﻮﻧﺪ ﻏﺬاي ﻛُﺸﺘﻪ ﺷﺪه ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺟﺰء ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ‬ ‫و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮري ﻣﺼﺮف آن را در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻣﻨﻊ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺰرگ و ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﻤﮕـﻲ روش‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري را ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﺛﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻗﻄﻮري ﻛﻪ دوازده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدهام‪ ،‬زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﺟﺎ در اﻳﺮوان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻌﺪاد زﻧﺪهﺧﻮاران در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ آنﻫﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﮕﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻌﺎﺷـﺮت ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﻧﻲﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻴﺰﻫﺎي ﻣﺠﻠﻞ ﻣﻲﭼﻴﻨﻨـﺪ و‬ ‫‪ 119‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻪ ﺟﺎي اﻟﻜﻞ زﻫﺮآﻟﻮد و ﻣﺮگآور ﺑﺎ آﺑﻤﻴﻮه ﻳﺎ ﻋﺴﻞ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ‬ ‫ﻣﻲآﺷﺎﻣﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ آن ﻛﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬دﺳﺖ ﻣﻦ از ﻣﺪارك‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﻦ ﻫﺰاران ﻣﺪرك ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر دارم ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري و ﻣﺼـﺮف‬ ‫دارو ﻋﻠﻞ اﺻﻠﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻮده و زﻧﺪهﺧﻮاري ﻳﮕﺎﻧﻪ راه ﻋﻼج از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻦ ﻣﻲﭘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣـﺪرك ﭼﻄـﻮر ﺷـﺪه ﻛـﻪ در ﻣﻤﺎﻟـﻚ‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل رﺳﻤﺎً اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻳﻦ روش آﺷﻨﺎ ﻧﻤﻲﺳﺎزﻧﺪ؟ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳـﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ‪ ،‬اﻧﺴﺎندوﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﺟﻮد ﻧـﺪارد و اﮔـﺮ ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارد‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻗﺪري ﻣﻌﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪاي آنﻫﺎ ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻣـﺮدم ﻧﻤـﻲرﺳـﺪ‪ .‬ﻣ‪‬ـﺮدهﺧـﻮاري و‬ ‫ﭘﻮلﭘﺮﺳﺘﻲ ﻗﻠﺐ اﻳﻦ آدﻣﻴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﻮل و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ در‬ ‫اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ارزش و اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪارد‪ .‬ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ در دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻧﻤﻲﺑﺎﺷـﺪ؛ ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﻋﺪهاي از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭼـﺮخ ﻣﻤﻠﻜـﺖ را ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي ﻣﻨـﺎﻓﻊ‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ ،‬ﺟﻨﮓﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻴﻠﻴـﻮنﻫـﺎ ﺟـﻮان‬ ‫ﺑﻲﮔﻨﺎه را ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻬﺎن ﻛﺘﺎب ﻓﺮﺳﺘﺎدهام‪ ،‬ﭼﺮا آنﻫﺎ ﺷﺨﺼﺎً اﻗﺪام ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﺷﺎﻳﺪ آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ اﺳﺖ و اﺑﺘﺪا ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ‬ ‫ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺰﺷـﻜﺎنِ ﭘـﻮلﭘﺮﺳـﺖ ﻏﺮﺑـﻲ از‬ ‫ﻫﻤﻪ دﻳﺮﺗﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﻴﺢﺗﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻐـﺮبزﻣـﻴﻦ زودﺗـﺮ از‬ ‫ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ را درك ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا آنﻫﺎ از ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻫﻤـﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ‪ .‬وﻟﻲ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﺧـﻮردهاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪي داﻧﺸـﮕﺎﻫﻲ‬ ‫ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺮا دﻗﻴﻘﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒـﻮل ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﺧﻮدﺷـﺎن‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮار ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺳﻢ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا اﮔﺮ اﻳﻨﭽﻨـﻴﻦ ﻧﻜﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺧﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻮاز ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .1‬ﻳـﻚ ﻋـﺪه از‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻪ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ آﮔﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎ دﻳﺪه دﺷﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﻧﮕﺮﻧﺪ‪ .‬وﻟﻲ آنﻫﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻮن‬ ‫ﻣﻦ دﺷﻤﻦ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺗﻤﺎم وﺟﻮد و داراﻳﻲام را ﻓﺪاي ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﻮده ﺳﻌﺎدت ﻫﻤـﻪي ﻣـﺮدم‬ ‫دﻧﻴﺎ را ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ و اﮔﺮ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺣﺮف ﻣﻲزﻧﻢ دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن دو ﺑﭽﻪام ﺟﮕﺮم‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬دﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ ﺗﻮﻟﻔﻲ داﻧﻤﺎرﻛﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ 120‬‬ ‫‪ ‬‬


‫داغ دﻳﺪه و دﻟﻢ ﺑﺮاي آن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﻣﻲﺳﻮزد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن‬ ‫را ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﻣﻲﻛُﺸﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺧﻮد را ﻛُﺸـﺘﻪام‪ .‬از ﺻـﺒﺢ ﺗـﺎ‬ ‫ﺷﺐ ﻛﺎر ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﻚ را ﺻﺮﻳﺤﺎً اﺟﺮا ﻛـﻨﻢ‪ ،‬ﻏـﺬاﻫﺎي »ﻣﻘـﻮي«‪ ،‬ﻣ‪‬ـﺮده‪ ،‬ﺳـﻤﻲ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داروﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﻤﻲ را درﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ آنﻫـﺎ ﺑﺨـﻮراﻧﻢ و ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻮاﻇـﺐ‬ ‫ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا آنﻫﺎ ﻳﻚ ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺎر ﺟﺮاﺋﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳﻜﻲ ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎرهاي ﻳﻚ ﺳﻔﻴﻨﻪي ﻓﻀﺎﻳﻲ آﻣﺪه و در ﻓـﻼن‬ ‫ﺟﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻔﻴﻨﻪ از ﭼﻪ ﻣﺎدهاي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬رﻧﮕﺶ ﭼﻴﺴﺖ‪ ،‬ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻧﺸﻴﻦ دارد‪ .‬ﮔﻮﻳﺎ ﻗﺪ ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آن را ﻫﻢ اﻧـﺪازه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ‪ 50 -60‬ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در آﻣـﺪه اﺳـﺖ! دوﻣـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﻓﺮدا در ﻓﻼن ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ! ﺳﻮﻣﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﻴﺪه اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﮔﻮﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺎره ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳـﺖ و در روز ﻓـﻼن و ﺳـﺎﻋﺖ ﻓـﻼن ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﻣﺘﻼﺷﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ! ﭼﻬﺎرﻣﻲ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗـﺎﺗﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ! ﭘﻨﺠﻤﻲ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻳﻚ ﺳـﻢ ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻃﺎن را ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ! ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﻛﻪ روزاﻧﻪ دهﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻴﺮاژ دارﻧـﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺒﺮﻫﺎي ﭘﻮچ و دروﻏﻴﻦ ﭘﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻳﻌﻨﻲ دهﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺻﻔﺤﻪي ﻛﺎﻏـﺬ را ﺑـﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ دﺳﺖ دهﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﻣﻲﺳـﭙﺎرﻧﺪ و دهﻫـﺎ ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر ﭘـﻮل ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦﻫﺎ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺰرگ رﺳﻴﺪه‪ ،‬ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻲﺳﺎﺑﻘﻪاي ﻛﺸﻒ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬا ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻮض ﻧﻤـﻮدن ﻳـﻚ ﺑﺸـﻘﺎب ﻏـﺬاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪي ﺑﺪﺑﺨﺘﻲﻫﺎي اﺑﻨـﺎء ﺑﺸـﺮ از اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ رﺧـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺑﻨﺪد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻤﻪي ﺧﺒﺮﻫﺎي ﺑﻲارزش ﺧـﻮد را ﻛﻨـﺎر ﮔـﺬارده و‬ ‫ﺻﻔﺤﺎت آن را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺎهﻫﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎً ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺒـﺮ ﻣﻬـﻢ و ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﭘـﺮ ﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻛﻠـﻲ‬ ‫ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ! ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا؟ ﭼﻮن اﮔﺮ آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺮوﺑﺎت‪،‬‬ ‫ﺳﻴﮕﺎر‪ ،‬ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ‪ ،‬روﻏﻦﻫﺎي ﻧﺒﺎﺗﻲ‪ ،‬ﻏﺬاﻫﺎي رژﻳﻤﻲ‪ ،‬وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻧﻮع ﻣـﻮاد ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﺳـﻤﻲ‬ ‫آﮔﻬﻲﻫﺎﻳﻲ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﻨﺪ از دﺳﺘﺸﺎن ﻣﻲروﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺪﻳﺮان اﻳﻦ روزﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ از اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ آﮔﻬـﻲﻫـﺎ‬ ‫روزاﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ دﻻر ﭘﻮل ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻣﻲزﻧﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ در ﻧﻬﻀﺖ زﻧﺪهﺧﻮاري ورﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﺧـﻮد‬ ‫را اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 121‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﻮلﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و اﺛﺮات ﺧﻮد را ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬آن ﮔﻴـﺎهﺧـﻮاران و ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن زﻳﺎدي در ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣـﺮا ﺗﺤﺴـﻴﻦ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻗﻴﻖ ﻛﺘﺎب وﻗﺘﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﺘﺎب زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎب ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﺘـﺎبﻫـﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺬاﻳﻲ و از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﻴﺠﺎن ﻣـﻲاﻓﺘﻨـﺪ و‬ ‫ﺳﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ زﻳﺮا وﺟﻮد ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ اﻳﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺣﺘﻲ وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧـﻮع‬ ‫ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎ و آﮔﻬﻲﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﺻﻼً ﺑﻌﺪ از زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﮔﻴﺎهﺧـﻮاران ﻛـﺎري ﺑـﺎﻗﻲ‬ ‫ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺪهﺧﻮاران ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﺑﺪﻫﻨـﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا‬ ‫ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﺑﺎ »ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ« اﺑﺪاً ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً ﮔﻴﺎهﺧﻮاري روي ﭘﺎﻳﻪي ﻋﻠﻢ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﮔﻴـﺎهﺧـﻮاران ﮔﻮﻳـﺎ ﻛﺸـﺘﻦ ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﮔﻨﺎه ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﻮﺷﺖ ﻳﻜﻲ از ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣ‪‬ـﺮدهﺧﻮارﻫـﺎ وارد ﺑـﺪن‬ ‫ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺜﻼً ﺿﺮر ﻧﺎن ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺞ ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﻗﻨﺪ‪ ،‬ﭼﺎي‪ ،‬ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻏﻴﺮه ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ از ﺿـﺮر‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آنﻫﺎ اﺳﻢ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻨﻴـﺮ و ﺗﺨـﻢﻣـﺮغ ﻫـﻢ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ آن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺎﺗﺮوﭘﺎت ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ درﺟﻪي ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮي ﻣـﻲرﺳـﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻌـﺪ از ﻣـﺪﺗﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻧﺪهﺧﻮاري‪ ،‬وﺳﺎﻳﻞ درﻣﺎﻧﻲ دﻳﮕـﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﺑـﺎ آب‪ ،‬ﺑـﺮق‪ ،‬ﻣﺎﺳـﺎژ‪ ،‬ورزش و‬ ‫رژﻳﻢﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪي اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻟﺰوﻣﻲ ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ« ﺑﺎ آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﻚ ﺣﻘﻪﺑﺎزي ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬آﺑﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻣﻌﺪن ﻋﺒﻮر‬ ‫ﻧﻤﻮده و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣ‪‬ﺮده را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻪ راﺑﻄﻪاي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ‪ ،‬ﻧﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﺪت درازي ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ ﻛـﺲ‬ ‫ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺟﻠﻮي ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻧﻮر ﻋﺎﻓﻴﺖﺑﺨﺶ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷـﻴﺪ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺑﻪ دلﻫﺎي ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﮔﻴﺘﻲ ﺑﺘﺎﺑﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا و اﻳﻦ ﻧﻮرِ ﻧﺠـﺎتدﻫﻨـﺪه و‬ ‫رﻫﺎﻳﻲﺑﺨﺶ از اﻳﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺷﻌﻪي ﺧﻮد را ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘﻲ ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫درﺳﺖ دوازده ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺟﻠﺪ اول ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را در ‪ 566‬ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤـﻮدم و‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺟﻠﺪ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروي ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﺮدم ﺑـﻪ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻨﺎن ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛـﺮده ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘﺎﻣـﺎت‬ ‫رﺳﻤﻲ آﻛﺎدﻣﻲ از ﺟﺎ ﺗﻜﺎن ﺧﻮردﻧﺪ‪ .‬اﺳﺘﺎد ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﻳﺮوان دﻛﺘﺮ ﻫﺎروﺗﻮﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮس اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮت ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﻄﻤﻪاي وارد ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻗﻴﻖ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺧﻄﺎر‬

‫‪ 122‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻮن »ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ«‬ ‫ﺿﺮر ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدم ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي او وﻗﻌﻲ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در ﺟﻠﺪ دوم ﻛﺘﺎب ارﻣﻨﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎد ﺟﻮاب ﻣﻨﻄﻘﻲ و دﻧﺪانﺷﻜﻨﻲ دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺷﻮد‬ ‫ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﺑﺎن »ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ« ﻫـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻧﻤـﻮد و اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدم اﮔـﺮ او ﻧﺨﻮاﻫـﺪ زﻧـﺪهﺧـﻮاري را در‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد ﻣﺮدم روﺷﻦﻓﻜﺮ و ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﺴﺎندوﺳﺖ اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ و‬ ‫او را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاي ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲاش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤـﻴﻦﻃـﻮر ﻫـﻢ ﺷـﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺗﻌﺪاد زﻧﺪهﺧﻮاران و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺰارﻫﺎ رﺳﻴﺪ‪ ،‬اﺳـﺘﺎد ﻧـﺎمﺑـﺮده ﺑـﺮاي ﺷـﻨﻴﺪن ﮔـﺰارشﻫـﺎي‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﻪﺷﺪﮔﺎن ﻳﻚ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ‪ 1‬رﺳﻤﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ داد و در اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤـﻮده‬ ‫و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪن زﻧﺪهﺧﻮاران را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺟـﺎزه دﻫـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ و ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت ﭘﺰﺷﻚ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮريﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدم اﻳﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎد ﻛﻪ رﻫﺒﺮي و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﻣﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮري را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻮﺗﺎهﺑﻴﻨﻲ ﺧـﻮد در‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲِ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﻴﻤﻲ در ﺟﻠﻮي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮد‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻞ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آدم در داﻧﺸﮕﺎه درس ﺧﻮد را ﺧﻮب از ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﺳﺘﺎدي ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬ﺣﺮفﻫﺎي‬ ‫ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ ﺧﻮد را در ﺟﻠﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﻃﻮﻃﻲ ﻫﺮ روز ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﺳـﺘﻮرات آنﻫـﺎ را ﻛﻮرﻛﻮراﻧـﻪ‬ ‫اﺟﺮا ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻋﻘﻞ ﻳﻚ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺧﺪادادي اﺳﺖ‪ ،‬ﻋﺎﻗﻞ آن ﻛﺴﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺎدر اﺳـﺖ ﺧـﻮدش ﻓﻜـﺮ ﻛﻨـﺪ و‬ ‫ﺧﻮدش ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﻣﻦ ﺳﻲ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدم‪ ،‬وﻟﻲ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ اﻳـﻦ ﻋﻠـﻢ را‬ ‫ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﻧﻨﻤﻮدم؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘـﺎد ﻧﮕﺮﻳﺴـﺘﻢ و ﻫﻤﻴﺸـﻪ در ﺟﺴـﺘﺠﻮي اﻳﺮادﻫـﺎ‬ ‫ﺑﻮدم‪ .‬زﻳﺮا ﺑﺮاي ﻣﻦ آﺷﻜﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻢ ﺻﺤﻴﺢ و ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ‬ ‫ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪي ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎر ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺪون ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺷـﺶ زﺑـﺎن ﺧـﺎرﺟﻲ‬ ‫ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪام‪ .‬اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ راز زﻧﺪهﺧﻮاري ﭘﻲ ﺑﺒﺮم‪ .‬اﮔﺮ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺟﻬـﺎن دور‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب ﻏﺬاي ﺧﻮﺑﻲ اﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎب اﺻﻼً ﻏﺬا ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ‬ ‫ﺗﻔﺎﻟﻪ و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻏﺬاﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﻓﻘﻂ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻤﻮدن و ﻛﺸﺘﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﺮوان ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﺟـﻮان‬ ‫ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮزﻧﺶ داﺋﻤﻲ ﭘﺪر زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس و ﺑﺮادر ﭘﺰﺷﻜﺶ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪهﺧـﻮاري اداﻣـﻪ ﻣـﻲدﻫـﺪ و در‬ ‫ﻧﺎﻣﻪي ﺧﻮد ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﻓﻘﻂ اﺣﺴﺎس ﺗﺮﺣﻢ دارد‪ .‬آﻳﺎ از اﻳﻦ ﭘﺪر‬ ‫و ﭘﺴﺮ ﻛﺪام ﻳﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ؟‬ ‫اﻵن ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺧﺮﺳﻨﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ دو زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوف از آﻛـﺎدﻣﻲ اﻳـﺮوان در ﻣﺠﻠـﻪ »ﻋﻠـﻢ و‬ ‫ﻓﻦ« در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 1969‬ﻣﻘﺎﻟﻪاي اﻣﻀﺎء ﻛﺮدﻧﺪ و از ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ - 1‬ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ را در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮد‪.‬‬

‫‪ 123‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺧﻮدﺷﺎن زﻧﺪهﺧﻮار ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت داﻣﻨﻪداري ﺑﺮاي زﻧﺪهﺧـﻮاري ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﭘﻴـﺮوان زﻳـﺎدي ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﺎ وﺟـﻮد‬ ‫ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻫﺰاران اﺷﺨﺎص روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ آﺋﻴﻦ زﻧﺪهﺧـﻮاري‬ ‫را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺮوزي آن ﺗﻤﺎم وﺟـﻮد‬ ‫و ﻋﻤﺮﺷﺎن را ﻓﺪا ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀﻲ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ روش ﺧﻮﻳﺶ را اﺻﻼح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣـﺎ ﺣﺎﺿـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در آﻧﺠﺎ ﻣﺮدم رﺳﺘﻮرانﻫﺎي زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎﻧﺴﻴﻮنﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ و از ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮدن ﺷﻌﺐ اﻧﺠﻤﻦ زﻧﺪهﺧﻮاري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 124‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﻮد‪.‬‬

‫اﻛﻨﻮن ﻣﻮﻗﻊ آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه ﻛﻪ از ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼـﻪ زودﺗـﺮ ﺟﻠـﻮ‬ ‫ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻳﻢ و در ﺗﻬﺮان ﻳﻚ اداره ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮاي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ زﻧﺪهﺧﻮاران ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري‬ ‫ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬ﺷـﻌﺒﺎﺗﻲ در ﺧـﺎرج از ﻛﺸـﻮر اﻳﺠـﺎد ﻛﻨـﻴﻢ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ آن ﻫﻤـﻪ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاراﻧﻲ را ﻛﻪ در ﻫﻤﻪي ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪهاﻧﺪ و روز ﺑﻪ روز ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط ﺳﺎزﻳﻢ و آنﻫﺎ را رﻫﺒﺮي و اداره ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬار و رﻫﺒﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺎﻣـﻪ ﺧـﻮد ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲﻧﻮﻳﺴـﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺸﺮقزﻣﻴﻦ ﺳﺘﺎرهاي ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﺮان را ﻣﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻗﺮار دﻫـﻴﻢ؟«‬ ‫آري ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ‪ .‬ﺧﻮن ﻧﻴﺎﻛﺎن ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﻣﺎن در رگﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﻫﻨﻮز در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ اﻳﺮاﻧﻴـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻒ آن ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﻴﻢ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻋﻈﻤﺖ اﻳﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن‬ ‫را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬اﻳﺪهي زﻧﺪهﺧﻮاري اﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﻧﮋاد ﺗﺎزهي اﻧﺴﺎﻧﻲ‪ ،‬اوﻟـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪي‬ ‫ﻧﮋاد اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ زﻧﺪهﺧﻮار ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬اﻳﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻣﻼً آﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري را در اﻳﺮان ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎزﻳﻢ و ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم ﺟﻬﺎﻧﻴـﺎن‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ درس ﻋﺒﺮت ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﭘﺰﺷـﻜﺎن اﻧﺴـﺎندوﺳـﺖ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي دﻧﻴـﺎ‪ ،‬در آﻣﺮﻳﻜـﺎ‪،‬‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺳﻮﺋﻴﺲ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬ﻓﻠﺞ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦﻫـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﺮا ﻣﻲدﻫﻨﺪ و زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﻦ اﻳﻦﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻟﺐ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻧﻮهي داﻳﻲ ﻣﻦ ﻳﻚ ﺟﻮان ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻛـﻪ‬ ‫در ﻓﻠﻮراﻧﺲ )اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ( دﻳﭙﻠﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪي اﺳﺘﺎدي ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻮد از‬ ‫ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦِ ﭘﻲدرﭘﻲ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ دﺳـﺖ‬ ‫و ﭘﺎ و ﺳﺮش ﻣﻲﻟﺮزﻳﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﺷﻘﻲ را ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺒـﺮد و ﻳـﺎ اﻣﻀـﺎء ﺧـﻮد را‬ ‫روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﮕﺬارد‪ .‬او ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات راﻳﮕﺎن ﻣﻦ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻨﻤﻮد‪ .‬ﺳﻪ ﺑـﺎر ﺑـﻪ اروﭘـﺎ ﺳـﻔﺮ ﻧﻤـﻮد‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن »ﻣﻌﺮوف« ﺳﺮ زد‪ .‬ﺻﺪ‪ ،‬ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺧﺮج ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل درد و ﺷـﻜﻨﺠﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان )ﺳﻮﺋﻴﺲ( از ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﺮوف اﻋﺼﺎب ﻛﻪ ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﺑـﻮد و‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻧﺴﺨﻪي زﻧﺪهﺧﻮاري را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮد و ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن او ﺑﻌﺪ از ده ﻣـﺎه‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و روز ﺑﻪ روز دارد ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﻗﻮيﺗﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬او از ﺻﺒﺢ ﺗـﺎ‬

‫‪ 125‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺷﺐ ﺑﻪ ﻛﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ‪ .‬آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدم‪ ،‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﺷـﺪ‪ .‬وﻗﺘـﻲ‬ ‫اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﻦ ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﻴـﺎن ﺑﺮﺳـﺎﻧﻢ‬ ‫ﺗﺎ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﻪ ارزش ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺮوزي ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻫﻢ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮا رﺳﻤﺎً ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬وزارت ﺑﻬـﺪاري و‬ ‫ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮادهي ﻫﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻗﻴﻖ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻫﻤﻪي ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮا ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴـﺘﻪ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫اﺳﺖ آن را ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻫﻨﺪي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﻤﻪ ﻣـﺮدم ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ‪ .‬از اﻳـﻦ رو دوﻟـﺖ‬ ‫ﻧﺎمﺑﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت ﻛﺒﺮاي ﻫﻨﺪ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ از ﻣﻦ اﺟﺎزه ﭼﺎپ ﻛﺘـﺎب را ﻫـﻢ ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻫﻢ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪو ﭼﺎپ ﮔﺮدﻳـﺪه و در‬ ‫دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻲﺧﻮرد‪ .‬دﺳﺖ ﻛﺸـﻴﺪن از ﮔﻮﺷـﺖ‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ دﺷﻮاري ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬واﻟّﺎ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎهﺧﻮاران ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﮔﻴﺎه ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺎ ﮔﻴﺎه زﻧﺪه ﻛـﺎر‬ ‫ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ و ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺗﺮوﭘﺎﺗﻴﻚ‪ 1‬ﭘﺰﺷﻜﺎن زﻳﺎدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺎﺗﺮوﭘﺎﺗﻴـﻚ ﻳـﺎ ﮔﻴـﺎهﺧـﻮار ﺣﺴـﺎﺑﻲ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬اﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ‪ ،‬آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ و درﻣﺎﻧﮕـﺎهﻫـﺎ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران را ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺪون دارو ﻣﺪاوا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎهﻫﺎ‪ 2‬از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ داﺋﻤﺎً در ﺗﻤﺎﺳـﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺘـﺎبﻫـﺎ و ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎي ﻣـﺮا ﭘﺨـﺶ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺮدم را ﺑﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻـﺪﻫﺎ ﺑﻴﻤـﺎر را از ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي دردﻧـﺎك‬ ‫ﻧﺠﺎت دادهاﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﺪهي زﻧﺪهﺧـﻮاري‬ ‫را ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﻫﻨﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ زودي ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ را ﺑﮕﻴﺮد‪ .‬ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ ﺳﻮﺋﻴﺴـﻲ ﻛـﻪ‬ ‫در ﻳﻜﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪» :‬در اﻳﻦ اواﺧـﺮ آﻣـﺎر‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻌﺠﺰه ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺎت ﻣﺎﻧـﺪهاﻧـﺪ‪ ،‬ﺑﻌـﺪ از اﻳـﻦ ﻣـﺎ ﭼﻄـﻮر‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ؟«‬ ‫اﻛﻨﻮن روي ﺳﺨﻨﻢ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮان و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﺮاﻳﺪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ در درون ﺑـﺪن ﺧـﻮد ﺻـﺪاي‬ ‫ﺷﻴﻄﺎن را ﺧﻔﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ را ﺑﻴﺪار ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷـﻮﺧﻲﺑـﺮدار ﻧﻴﺴـﺖ‪ .‬در‬ ‫ﻫﺮ روز ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﺸﺎن ﺑﻲﺧﻮد و ﺑﻲﻣﻮﻗﻊ ﺟﺎن ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ و ﻫﺰاران ﻛـﻮدك ﺑـﻪ ﺧـﻮراكﻫـﺎي‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Naturopathique ‬‬ ‫‪ ‐ Nature Cure Centre ‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪ 126‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﺘﺎد ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺐ و روز آرام ﻧﺪاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻼت ﺧﻮد را ﭘﺮ‬ ‫از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از وزارت ﺑﻬﺪاري‪ ،‬از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸـﮕﺎه و از ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ آنﻫـﺎ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهام و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺪهﺧﻮاران اﺷﺘﺒﺎه ﻛـﺮدهاﻳـﻢ و ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ ﻧﺠـﺎت‬ ‫ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺎن از آن اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻳﻢ و در اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣـﺎ را ﻗـﺎﻧﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و‬ ‫دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ـﺮده و داروﻫـﺎي‬ ‫ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ را در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬درﻣﺎﻧﮕـﺎهﻫـﺎ و ﺷـﻴﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫـﺎ ﻗﻄـﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران رﻧﺞدﻳﺪه را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺧﺪاداده ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪ و ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه را از ﺧﻄﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﻣﺼﻮن ﻧﮕـﻪ‬ ‫دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻮاي ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﭙﻴﺪ و‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻴﻜﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻲﺳﻮادي ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ زﻧﺪهﺧﻮاري ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ‬ ‫داد و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ ﮔﺮانﺑﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن ﺻﺮف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻘـﻴﻦ دارم ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﻣـﻮد و ﺑـﺮاي ﻧﺠـﺎت ﻣﻠـﺖ‬ ‫ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻛﻠﻴﻪي اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧـﻮد را در ﻋﻤﻠـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻦ زﻧـﺪهﺧـﻮاري اﺑـﺮاز‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﺑﻨﺪه در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺣﺘﻲ ﻳﻚ درﺻﺪ ﺷﻚ داﺷﺘﻢ اﺳﻢ ﻣﻘﺪس ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎه را در اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻲآوردم‪.‬‬ ‫ﭼﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲﺷﺪ اﮔﺮ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮي زﻧﺪهﺧﻮاري را ﺑـﻪ اﻧﻘـﻼب ﺳـﭙﻴﺪ ﺷـﺎه و‬ ‫ﻣﺮدم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﻘﻼب ﺷﺎه و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻛﻤﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﻴﺪ و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ‬ ‫ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ اول اﻳﺮان ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺨﺺ اول ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﭘﺮاﻓﺘﺨـﺎر ﻣﻌﻈـﻢ ﻟـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻧﺴﻞﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺗﺎ اﺑﺪ ﺟﺎوﻳﺪان ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺰب اﻳﺮان ﻧﻮﻳﻦ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲِ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﺎرﻫـﺎي‬ ‫ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﭙﺎه داﻧﺶ و ﺳﭙﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻮض اﻳﻦ ﻛـﻪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ )ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺳﻢ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ( و ﺳ‪‬ـﻤﻮم دﻳﮕـﺮ وارد ﺧـﻮن روﺳـﺘﺎﻳﻴﺎن ﺑﻜﻨﻨـﺪ و از‬ ‫ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﻏﻠﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﻋﻠـﻢ ﺗﻐﺬﻳـﻪي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و از ﺿﺮرﻫﺎي ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 127‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺠﺪد در اﻳﺮان‬

‫ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوهي ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن در اﻳﺮان‪ ،‬دو ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ در ﺳـﺎل‬ ‫‪ 1343‬ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭼﺎپ اول را ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ دوﻟﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﻳـﺮ را‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪17964‬‬

‫ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ‬

‫‪44/7/26‬‬

‫»ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﺪ واﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﺄﺳﻒ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺜﺮت ﻛـﺎر‬ ‫و ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن را ﺗﺎ اﺧﻴﺮاً ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورده ﺑﻮدم‪ ،‬از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬

‫‪ ‬ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ‪ -‬اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺎس ﻫﻮﻳﺪا‬ ‫***‬ ‫‪ /7060‬دو‬

‫وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ -‬دﻓﺘﺮ وزﻳﺮ‬

‫‪43/5/11‬‬

‫»ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ‪ 1343/4/25‬ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ‪ ،‬وﺻﻮل ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي‬ ‫اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻳﺪ‪ ،‬اﻋﻼم ﻣﻲدارد‪«.‬‬

‫‪ ‬وزﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ‪ -‬اﻣﻀﺎء‬ ‫***‬ ‫‪11123‬‬

‫دوﻟﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ اﻳﺮان‪ -‬وزارت اﻃﻼﻋﺎت‬

‫‪64/7/30‬‬

‫»ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ‪ ،‬وﺻﻮل ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣـﻲﻧﻤـﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب واﻗﻌﺎً ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﺷﻤﺎ در ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪي وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﺪاري ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪«.‬‬

‫‪ ‬اداره ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻲ‪ -‬اﻣﻀﺎء‬ ‫***‬

‫‪ 128‬‬ ‫‪ ‬‬


‫‪4697/8362‬‬

‫وزارت ﺟﻨﮓ‬

‫‪43/5/1‬‬

‫»ﻣﺮﻗﻮﻣﻪي ﻣﻮرخ ‪ 16‬ژوﺋﻴﻪ ‪ 1964‬ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻲ واﺻـﻞ و ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺸـﻜﺮ‬ ‫ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻧﻈﺮﻳﺎت اﺑﺪاﻋﻲ ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻗﻄﻌﺎً ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت را ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻪ ﻣﻮرد‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد‪«.‬‬

‫‪ ‬وزﻳﺮ ﺟﻨﮓ‪ -‬ﺳﭙﻬﺒﺪ ﺻﻨﻴﻌﻲ‬ ‫***‬

‫ﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‬ ‫ت‪ .‬س‪ .‬ﻛﺎﻧﻮار‬ ‫واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ‬

‫ﺳﺮوﻳﺲ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻨﺪ‬ ‫ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻨﺪ‬ ‫ﺗﻬﺮان ‪ 4‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪1971‬‬

‫»ﺑﻄﻮريﻛﻪ اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﺷﻤﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدهاﻳﺪ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ اﻃﻼع دارﻳـﺪ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ 1‬ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪي ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪي‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻓﺘﺎده ﻛـﻪ آن را ﻣﻔﻴـﺪ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ‬ ‫اﻳﺸﺎن ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﺷﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪو ﭼـﺎپ ﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﺑﺮاي آن ﻳﻚ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت داﻣﻨﻪداري ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وزارت ﺑﻬﺪاري و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﻴﺎل دارﻧﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب‪ ،‬آن را ﺧﻴﻠﻲ ارزان‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺞ روﭘﻴﻪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻧﺪارﻧﺪ از ﻓﺮوش اﻳـﻦ ﻧﺸـﺮﻳﻪ ﺳـﻮدي‬ ‫ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﻮده اﺟﺎزهي ﭼﺎپ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻲ‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﻣﺎ اﻃﻼع دﻫﻴﺪ آﻳﺎ از ﭼﺎپ ‪ 1967‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﻛﺘﺎب ﺗﺎزه و اﺻﻼح ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ﻳـﺎ آﻳـﺎ‬ ‫ﻣﻴﻞ دارﻳﺪ در آﻳﻨﺪهاي ﻧﺰدﻳﻚ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ؟‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺳﭙﺎسﮔﺬار ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ اﮔﺮ اﺟﺎزهي ﻻزﻣﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑـﻪ ﭼـﺎپ‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ‪«.‬‬ ‫‪ ‬ت‪ .‬س‪ .‬ﻛﺎﻧﻮار‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Nature Cure ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 129‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪي ﺳﻔﺎرت ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻳﻚ اﻣﺘﺤﺎن دﻳﮕﺮ در اﻳﺮان ﺑﻜـﻨﻢ و ﺧﺒـﺮ اﻳـﻦ‬ ‫ﭘﻴﺮوزي را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪ .‬ﻧﺨﺴـﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻣـﻪي زﻳـﺮ را ﺑـﺮاي ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎه آرﻳـﺎﻣﻬﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻢ و‬ ‫ﺿﻤﻴﻤﻪي ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ‪ ،‬اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ارﻣﻨﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬

‫ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎرك ﺑﻨﺪﮔﺎن اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﻬﻠﻮي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر اﻳﺮان‬ ‫»ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎ‬ ‫ﭼﺎﻛﺮ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﺧﺒﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﺴﺮتﺑﺨﺸﻲ را ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ در وﻫﻠـﻪ اول ﺗﺼـﻮر آن ﻣﺸـﻜﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﮕﺎه‬ ‫ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه داﻧﺶدوﺳﺖ و رﻋﻴﺖﭘﺮور ﻣﻌﺮوض دارد‪.‬‬ ‫در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﻮﺷﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﻲ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄـﻊ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ـﺮده ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺟﺎنﻧﺜﺎر ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ﻛﻪ دو ﻓﺮزﻧﺪ دﻟﺒﻨﺪم را ﻳﻜﻲ در ﺳـﻦ ده‬ ‫ﺳﺎﻟﮕﻲ و دﻳﮕﺮي در ﺳﻦ ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺗﺠﻮﻳﺰ داروﻫﺎي »ﻣﺆﺛﺮ« و ﻏﺬاﻫﺎي »ﻣﻘﻮي« ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣﺸـﻬﻮر‬ ‫اﻳﺮاﻧﻲ و اروﭘﺎﻳﻲ از دﺳﺖ دادم‪ .‬ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم در ﺳﺎل ‪ 1339‬ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﻢ در ﺳﺎل ‪ 1341‬ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺟﺰوهي ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدم‬ ‫ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪي آن را ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ داﺷﺘﻢ‪ .‬ﻛﺘﺎب ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﭘﻬﻠﺒﺪ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﻓﺮﻫﻨـﮓ و‬ ‫ﻫﻨﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬اﻳﺸﺎن ﻣﺮا اﺣﻀﺎر و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻪ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﻴﺴﻲ دﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ .‬آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﻴﺴﻲ و دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻧﻔﻴﺴﻲ رﺋﻴﺲ »زاﻳﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري« ﻧﻈﺮﻳﺎت و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﭼﺎﻛﺮ را‬ ‫ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و وﻋﺪهي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﻜﺎري دادﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ درﺑﺎره ﺧﺎمﺧﻮاري‪ ،‬آﻧـﺎن ﻣـﺮا‬ ‫ﺑﻪ ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎه ﺷﻤﺎرهي ﻳﻚ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻮدﻛﺎن »ﺑﻬﺮاﻣﻲ« ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑـﻪ‬ ‫دﺷﻮاريﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺧﻮردم‪ .‬ﭼﻮن ﻻزم ﺑﻮد ﻋﺪهاي از ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻛﺎرﻣﻨﺪان را از اﻓﻜﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻛﻬﻨﻪﭘﺮﺳﺘﻲ ﺟـﺪا ﻛـﺮده و‬ ‫اﻓﻜﺎر آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ آﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻛﺎر‪ ،‬ﻛﻮﺷﺶﻫﺎﻳﻢ ﺑﻲﺛﻤـﺮ ﻣﺎﻧـﺪه و ﻣﻮﻗﺘـﺎً از‬ ‫ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪم‪ ،‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ اﺛﺮات ﺷﻮم ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳـﻪي ﻏﻠـﻂ آﻧـﺎن را از ﻧﺰدﻳـﻚ‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم‪.‬‬ ‫اﺻﻮﻻً ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن اﻣﻮر ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺰﺑﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻨﻤﻮده و‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﻏﻴﺮﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮراﻧﻴﺪه ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮوز ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﭘﺲ از ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ اﺑـﺮاز ﻧﻤـﺎﻳﻢ ﺗـﺎ‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻪ و اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورم ﺗﺎ ﻃﺮح ﺧﻮد را در ﻣﻴﻬﻨﻢ ﭘﻴﺎده ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬اﻛﻨـﻮن ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ آن رﺳﻴﺪه‪ ،‬وﻇﻴﻔﻪي ﻣﻘﺪس ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻢ اﻟﻄﺎف آن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻣﻌﻈﻢ را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬

‫‪ 130‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﻦ در اوﻟﻴﻦ وﻫﻠﻪ در ﺳﺎل ‪ 1342‬ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻼً ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ‪ .‬ﺳـﭙﺲ در‬ ‫ﺳﺎل ‪ 1344‬ﻛﺘﺎب دوم را ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدم و دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻋﻴﻦ آن را ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﻤـﻮدم ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﻲﻫﺎي زاﺋﺪاﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑـﺎ وﺳـﺎﻳﻞ و‬ ‫اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺷﺨﺼﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺐ ده ﻫﺰار ﺟﻠﺪ و در ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﻋﻼﻣﻴﻪي راﻳﮕﺎن ﺑﻪ رؤﺳﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﺪ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪ .‬اﻣﺴﺎل ﻣﺠﺪداً ده ﻫﺰار ﺟﺰوه ﺑﻪ زﺑـﺎن ارﻣﻨـﻲ ﭼـﺎپ ﻧﻤـﻮدم ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫راﻳﮕﺎن در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣـﺮوز در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً در آﻣﺮﻳﻜـﺎ‪ ،‬ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن و ارﻣﻨﺴـﺘﺎ ِ‬ ‫ن‬ ‫ﺷﻮروي ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار اﻓﺮاد ﺧﺎمﺧﻮار وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ آنﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه اﻛﻨﻮن در ﻛﻤـﺎل‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻦ و دﺧﺘﺮم آﻧﺎﻫﻴﺪ دﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻫﺰاران ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸـﻜﺮآﻣﻴﺰ از آنﻫـﺎ‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدارم‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎهﺧـﻮاران و ﻧﺎﺗﻮرﭘﺎﺗﻴـﻚ ﭘﺰﺷـﻜﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲِ ﻣﺘﺮﻗـﻲ ﻛﺘـﺎبﻫـﺎ و‬ ‫اﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎي ﻣﺮا ﭘﺨﺶ ﻛﺮده و درﺑﺎره ﺧﺎمﺧﻮاري دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت داﻣﻨﻪداري ﻣﻲزﻧﻨـﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ اﻋﻼﻣﻴـﻪﻫـﺎي ﻣـﺮا در‬ ‫ﺟﺮاﻳﺪ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺧﺎمﺧﻮاري آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬در ﻣﻜﺰﻳـﻚ ﭘﺮورﺷـﮕﺎه ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﺗﺄﺳـﻴﺲ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻛﺘﺎب ﻣﻦ در آرژاﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻟﻲ و در دﻫﻠﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﻨﺪي ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻓﻌﻼً ﺗﺤﺖ ﭼﺎپ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﻨﮕﺎه‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻨﺪن ﻛﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اراﺋﻪ داده و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻳﻲ از آن را ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺰﺷـﻜﺎن اﻧﺴـﺎندوﺳـﺖ‬ ‫اروﭘﺎ‪ ،‬آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج« ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺮا ﻣﻲدﻫﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪.‬‬ ‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن آﻛﺎدﻣﻲ اﻳﺮوان در ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ »ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ« از ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻦ دﻓﺎع ﻛﺮده و ﻃﺮﻓﺪاري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگ ﭼﺎﻛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻋﺪهي ﺧﺎمﺧـﻮاران در اﻳـﺮوان رو ﺑـﻪ ازدﻳـﺎد‬ ‫ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮاودهاي ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده و روي ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻬﻤﺎﻧﻲﻫﺎ و ﺟﺸﻦﻫﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﻴﻦ‬ ‫اﻳﻦ ﺧﺎمﺧﻮاران ﻋﺪهي زﻳﺎدي ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد‪ .‬رﺋـﻴﺲ و اﺳـﺘﺎد ﻛﺮﺳـﻲ ﺗﻐﺬﻳـﻪي داﻧﺸـﮕﺎه اﻳـﺮوان ﺑـﺮاي‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬در اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺳـﺨﺖ ﻧﺠـﺎت ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻼً ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﻠﺞ دﭼﺎر و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از ﭼﻬﺎرده ﻣﺎه ﺧﺎمﺧـﻮاري‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎده و اﻛﻨﻮن از ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ‪ -‬ﻳﻜﻲ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻦ ﺟـﻮان‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺿﻌﻒ اﻋﺼﺎب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪه و دﺳﺖ و ﭘﺎي ﺧﻮد را ﺑـﻪ ﺳـﺨﺘﻲ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲداد‪ .‬او ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺘﻮرﻫﺎي راﻳﮕﺎن ﭼﺎﻛﺮ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻨﻤﻮد‪ ،‬ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﻮد و ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮن رﻳـﺎل ﺧـﺮج ﻛـﺮد ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺷﻬﺮ ﻟﻮزان از ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﺮوف اﻋﺼﺎب ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﺮا ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻧﺴـﺨﻪي‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري را درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﺰاران ﻣﺪرك ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﭘﺮوﻧﺪهي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺣﺎﺿﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ اراﺋـﻪ دﻫـﻢ‪ .‬از‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً ﻧﺼﻴﺐ ﭼﺎﻛﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن رﺳـﻤﺎً ﻛﺘـﺎب ﻣـﺮا ﻣﻔﻴـﺪ‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي آن را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ‬ ‫آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از دﺳﺘﻮرات ﻛﺘﺎب ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﺑﻴﻤﺎري و ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن وﻇﻴﻔﻪي ﻣﻴﻬﻦﭘﺮﺳﺘﻲ‪ ،‬ﭼﺎﻛﺮ را وادار ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺷﺮف ﻋﺮض ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪ .‬ﺟـﺎي ﺑﺴـﻲ‬ ‫ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاريِ ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﻐﺰ ﻳﻚ ﻓﺮد اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺮاوش ﻧﻤﻮده و ﺑﺴﻲ اﻓﺘﺨﺎر آﻣﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠـﻲ ﺷـﺪن‬

‫‪ 131‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ اﻣﺮ از اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻴﺮد‪ .‬ﺟﺎنﻧﺜﺎر ﻛﺘﺎب ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻔﺼﻞﺗﺮي ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ در آوردهام و‬ ‫ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﻮدم ﺗﺎ ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارم را ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬اﻛﻨﻮن آن ﻓﺮﺻﺖ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻤﺎﻳﺖ ﭘﺪر ﺗﺎجدار‪ ،‬اﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﺒـﺪل ﺳـﺎزﻳﻢ‪ .‬ﻳﻘـﻴﻦ دارم ﻛـﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎه ﺧﺮدﻣﻨـﺪ و‬ ‫دوراﻧﺪﻳﺶ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ راﺿﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺑﺘﻜـﺎر اﻳـﻦ اﻧﻘـﻼب‬ ‫ﺑﺰرگ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ دوﻟﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﺟﺮا در آورد‪.‬‬ ‫اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ‪ ،‬داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده اﺟﺘﻨﺎب‬ ‫ﻣﻲورزﻧﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﭼﻪ ﺳﺒﻚ و ﭼﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻜﺘﻪي ﻗﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎي ﻣـﺮي‪،‬‬ ‫»ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲﻫﺎ« و ﻏﻴﺮه ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﺎﻛﺮ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪي در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲداﺷـﺖ ﻫﺮﮔـﺰ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺴﺎرﺗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲداد ﻛﻪ ﻣﺼﺪع وﻗﺖ ﮔﺮانﺑﻬﺎي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻋﺰﻳﺰ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺗﻌـﺪاد‬ ‫ﺑﻴﻤﺎران رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻧﻬﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺧﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺪون ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫ﻣﺎﻧﺪه و ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﻂ در دﮔﺮﮔﻮن ﻧﻤﻮدن ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳـﻪي ﻣـﺮدم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﺑـﺮ‬ ‫ﺧﻼف اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻬﻞ و ﺳﺎده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻄﻮريﻛﻪ دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در درﺟﻪي اول ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺑﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫اﻳﺮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺛﺎﻧﻴﺎً رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪ و ﺣﺪودي‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دروﻏﻴﻦ و ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪهي ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده‪ ،‬داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ و وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎي ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔـﺬارده ﺷـﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺳﭙﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زارﻋﻴﻦ داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ آنﻫـﺎ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻣﻘﺪاري ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت زﻧﺪه و ﮔﻨﺪم ﺟﻮاﻧﻪ زده ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺷﻤﺰه و ارزان ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤـﻮد و ﻳـﺎ اﻧﺴـﺎن‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دو رﻳﺎل ﮔﻨﺪم زﻧﺪه‪ ،‬دو رﻳﺎل ﺧﺮﻣﺎ و دو رﻳﺎل ﺳﺒﺰي ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻴﺮ ﻛﺮده و ﺑـﺪون ﺑﻴﻤـﺎري‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻲﺗﻮان درﺑﺎره ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋـﺎدات ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺗﻬﻴـﻪي ﺧـﻮراكﻫـﺎي‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬زﻧﺪه و واﻗﻌﺎً ﻧﻴﺮو ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﻮﺷﺰد و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ آﺳﺎﻳﺸـﮕﺎهﻫـﺎ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮد‪ .‬ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻳـﺪ اﻟﺰاﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ‪ ،‬ﻣﺮدم اﻳﻦ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪي ﺧﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد ﭘﺰﺷﻚ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ زودي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ‬ ‫از ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻬﻲ و ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع دﺧﺎﻧﻴﺎت‪ ،‬ﻣﺸﺮوﺑﺎت‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺪار زﻳﺎديِ ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﻏﻼت‪ ،‬ﺣﺒﻮﺑﺎت‪ ،‬ﺷﻜﺮ‪ ،‬ﭼﺎي و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮاد ﻛﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼـﺮف ﺑـﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻧـﺪ را‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻮﻗﺘﺎً ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و در ﻋﻮض ﺑﺎدام‪ ،‬ﭘﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺧﺮﻣﺎ‪ ،‬ﻛﺸـﻤﺶ و از اﻳـﻦ ﻗﺒﻴـﻞ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫ارزﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎزلﺗﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻴﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺧﻮي ﺣﻴﻮاﻧﻲ آنﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﺎد‪ .‬دزديﻫﺎ‪ ،‬ﺟﻨﺎﻳﺖﻫﺎ و ﺟﻌﻞ و ﺗﺰوﻳﺮ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻛـﻪ در‬ ‫وﻫﻠﻪي اول ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪ ،‬در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﭘﻮچ‪ ،‬ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﺼﻮرات ﻏﻠﻂ ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﭘﻮلﭘﺮﺳﺖ و ﺑﻲرﺣﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ داد‪ ،‬ﭼﻮن آنﻫـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ادﻋﺎﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎرهاي ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺎ‬

‫‪ 132‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﻠﻂ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘـﻂ ﻧﺘﻴﺠـﻪي‬ ‫ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎر و ﻋﻤﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهي ﭼﺎﻛﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧـﺰد ﺧـﺎمﺧـﻮاراﻧﻲ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪهاﻧﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻛﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت و وﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد‪ ،‬ﺣﺎﺿﺮم در ﻣـﺪت ﻗﻠﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺻﺤﺖ ادﻋﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪﻟﻞ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎه و ﻣﺮدم‪ ،‬ﺧﺮدﻣﻨﺪي و رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻮدن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن ﺧﺎمﺧﻮاري در اﻳﺮان ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﺳﺘﺪﻋﺎي ﭼﺎﻛﺮ از ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻋﺰﻳﺰ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎري ﻛﺘﺎب و اﻋﻼﻣﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﺎه رﻫﺒﺮ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲدارد را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از آن ﻳﻘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺒﺮ ﺧﺮدﻣﻨﺪي ﭼﻮن‬ ‫ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮدﻳﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋـﺮاﻳﺾ ﭼـﺎﻛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ داﺷـﺖ و راﺿـﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ دوﻟـﺖ‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ را از دﺳﺖ اﻳﺮان ﺑﮕﻴﺮد‪«.‬‬ ‫***‬ ‫ﻧﺎﻣﻪي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻛﭙﻲ ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺟﻨﺎب‬ ‫آﻗﺎي ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ اﻣﻴﺮﻋﺒﺎس ﻫﻮﻳﺪا‪ ،‬ﺑﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺎهﻗﻠﻲ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاري‪ ،‬ﺑﻪ آﻗﺎي ﭘﻬﻠﺒﺪ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ‪ ،‬ﺑﻪ آﻗﺎي ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻄﻴﺒﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ اﻳﺮان‪ ،‬ﺑﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ‬ ‫اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﻐﺬﻳﻪي اﻳﺮان و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺮاﻳﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪.‬‬

‫»ﭼﺎﻛﺮ اﻓﺘﺨﺎر دارد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳـﻲ‬ ‫ﺳﺎﻟﻪي ﺑﻨﺪه آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ وارد ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ .‬در ﻫﺰاران ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻣﺪارك ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻜﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﺷﺨﺎﺻﻲ‬ ‫ﻛﻪ از ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﺦ ﺷﺪه )ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه( اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲورزﻧﺪ‪ ،‬در ﻣﺪت ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ از ﻛﻠﻴـﻪي‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد ﭼﻪ ﺳﺒﻚ و ﭼﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﭼﻪ »ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ‪ ،‬ﺳﺮﻃﺎن و ﻏﻴـﺮه‬ ‫رﻫﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺧﻮﺷﻨﻮدي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ وزارت ﺑﻬﺪاري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي دﻗﻴـﻖ ﻛﺘـﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ‬ ‫ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن آن و ﺻﺤﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮا رﺳﻤﺎً ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺑﺮگ ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ اﻳـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ روﻧﻮﺷـﺖ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﺑﺎ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲدارم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن اﺧﺘﻴﺎر در دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻮض ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫـﺎ ﻳﻌﻨـﻲ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻣ‪‬ﺮده ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤـﺎران را ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻧﻤـﻮده و‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ را ﺧﺎﻟﻲ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺎزﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 133‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻤﻮدن ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي زﻧـﺪه و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻧـﻪ ﻓﻘـﻂ اﻧﺴـﺎن از ﻛﻠﻴـﻪي‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪي زﻧﺪﮔﻲ او ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﻲرود‪ ،‬ﺧﻮي ﺣﻴﻮاﻧﻲ او ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و دزدي و ﺟﻨﺎﻳﺖ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد‪«.‬‬ ‫***‬ ‫در ﺟﻮابِ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﻮق‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﻳﺮ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪:‬‬

‫ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮي‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪1350/2/15‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪13614‬‬

‫»ﻧﺎﻣﻪي ﻣﻮرﺧﻪي اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ 1350‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ اﻳﻔﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﺮض‬ ‫ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﻣﻘﺘﻀﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮاد ﺧـﺎم ﻧﻤـﻮدهاﻳـﺪ ﺑـﻪ وزارت ﺑﻬـﺪاري‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﺑﺎ اﻣﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ‪ -‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﺎ رﺋﻴﺲ دﻓﺘﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲِ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ‬ ‫***‬

‫وزارت ﺑﻬﺪاري‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪1350/2/14‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪5/713‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان‬

‫»ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻋﺮﻳﻀﻪي ﻣﻮرخ ‪ 23‬ﻓﺮوردﻳﻦ ‪ 1350‬ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎرك اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﻤﺎﻳﻮن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳـﺎﻣﻬﺮ‬ ‫ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و وزارت ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاري ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ارﺟـﺎع ﮔﺮدﻳـﺪه ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﺎرهاي ﻣﺬاﻛﺮات ﻻزم ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ‪ 1350/2/18‬ﺑﻪ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‪ -‬دﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ‬ ‫***‬

‫در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم و ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺧﻮد را درﺑـﺎرهي ﺗﻐﺬﻳـﻪي ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺣﻀـﻮر ده‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ در ﻣﻴﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ .‬آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم اﻇﻬﺎرات ﻣﺮا ﮔﻮش ﻣﻲدادﻧﺪ و داﺋﻤﺎً‬ ‫ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪» :‬ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ‪ «.‬ﻓﻘﻂ دﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻘﻴﺪه داﺷـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﻴﺎت و ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻨﺪان ﺿﺮري ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻻزم ﻫﻢ ﻫﺴﺖ‪ .‬ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬

‫‪ 134‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﺮد؟ ﻋﻘﻴﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ روي ﭘﺎﻳﻪي ﻏﻠﻂ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻋﻘﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﺿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺳﺆال ﻣﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا آنﻫـﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪي ﺗﻐﺬﻳـﻪاي ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎنﻫـﺎ‬ ‫ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ او ﺟﻮاب داد‪» :‬ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﺪارﻳﻢ‪ «.‬ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا دﻓﺘﺮ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﺮا ﻧﺰد ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺑﻲﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ؟‬ ‫در آﺧﺮ ﻣﺬاﻛﺮات آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺮاي اﻣﺘﺤـﺎن زﻧـﺪهﺧـﻮاري روي ﭼﻨـﺪ دﺳـﺘﻪ از ﻛﻮدﻛـﺎن‬ ‫ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮب ﻣﻲﺷﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگﺗـﺮي ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﭼﺎپ ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪم‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻛﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ و ﻫﻔﺖ روز اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ‪:‬‬

‫وزارت ﺑﻬﺪاري‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ‪1350/4/17‬‬ ‫ﺷﻤﺎره ‪5/2563‬‬ ‫ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﺧﻮارﺑﺎر و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﺮان‬

‫»در ﻣﻮرد ﻋﺮﻳﻀﻪي ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﺒﺎرك اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻫﻤـﺎﻳﻮن ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎه آرﻳـﺎﻣﻬﺮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ »اراﺋـﻪي‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺧﺎمﺧﻮاري و ﻟﺰوم ﺗﺮوﻳﺞ آن« ﻛﻪ ﻋﻴﻦ ﻋﺮﻳﻀﻪي ﻣﺰﺑﻮر از ﻃﺮﻳﻖ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و ﻣﻘـﺎم وزارت‬ ‫ﺑﻬﺪاري ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ارﺟﺎع ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد و ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره ‪ 5/713‬ﻣـﻮرخ ‪ 1350/2/14‬در ﺟﻠﺴـﻪ روز‬ ‫‪ 1350/2/18‬ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪﻳﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻚ ﺟﻮاﺑﺎً اﻋﻼم ﻣﻲ دارد‪:‬‬ ‫ﭼﻮن روال ﻛﺎر اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ دﻳﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ‬ ‫اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣـﺪ ﺻـﺮﻳﺤﺎً‬ ‫ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺑﺮاز و ﺣﺘـﻲ داﻧـﺶ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻇﻬﺎرات و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﻮد ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و آﻻم ﺑﺸﺮي ﻣﻲداﻧﻴﺪ و ﻣﻀـﺎﻓﺎً ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ اﺳـﺎس‬ ‫ﻧﻈﺮات اﺑﺮاز ﺷﺪهي ﺧﻮد را ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرب ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺮار دادهاﻳـﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻴﻬـﺬا و ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﻓـﻮق ﻧﻈـﺮات ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻛﻪ در ﺟﻠﺴﻪي اﺷﺎره ﺷﺪهي ﺑﺎﻻ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ‪ -‬دﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ‬ ‫***‬

‫ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ دﻟﻴﻞ رد ﻧﻤﻮدن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻦ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤـﺎران‬ ‫و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم زﻳﺎنﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻳﺸـﺎن ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮﻳﻪي ﻣﻦ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ اﻳﻦ آﻗﺎﻳـﺎن در ﺻـﺤﺖ‬

‫‪ 135‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻲ ﻧﺪارﻧﺪ؟ آنﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻫـﻴﭻ اﻳـﺮادي ﻧـﺪارد‪ ،‬ﻛﻠﻴـﻪي ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ را‬ ‫رﻳﺸﻪﻛﻦ ﻛﺮده و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻤﺎري رﻧﺞ ﻧﻤﻲﺑﺮد؟ اﮔﺮ آنﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛـﺎر‬ ‫را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺑﮕﺬار ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﻣﻜﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎ داﻧﺶ ﭘﺰﺷﻜﻲ‪ ،‬ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﻧﺪارم‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻏـﺬاﻫﺎي ﻛﺸـﺘﻪ ﺷـﺪه‪،‬‬ ‫داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻲﻣﻮرد ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ و در آنﻫﺎ »ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و آﻻم ﺑﺸﺮي« را ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫آﻗﺎﻳﺎن ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻣـﻲﻧﻤـﻮد‪ ،‬ﻣـﻦ ﻫـﻢ ﻳﻜـﻲ از آن‬ ‫ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺑﻮدم ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎي ﭘﻬﻨﺎور ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻦ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻃـﺐ‬ ‫ﺑﻮدم ﻣﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ از ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺷﻮم ﻛﻪ او و اﻣﺜﺎل او ﺑﺎ ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮدم را در راه ﻛـﺞ‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ را در ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻏﺮق ﻛﺮدهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در اﻳﻦ اﻣﺮ دﻛﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران او را ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﻧﻤﻲداﻧﻢ‪ .‬در ﺟﻠﺴﻪي ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎد ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻦ ﮔﻮش ﻣﻲدادﻧﺪ و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎي ﺧـﻮد از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺎ ﺣﺪودي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ آن را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻛﻤـﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮده ﭘﻬﻠﻮي ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده و زﻫﺮآﻟﻮد اﻗﻼً ﻛﻤـﻲ ﺳـﺎﻻد‪ ،‬ﻣﻴـﻮه و ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬اﮔﺮ آنﻫﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻳﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ اﻗﻼً ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻮاب ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و ﺑﻪ‬ ‫وزارت ﺑﻬﺪاري ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ آواﻧﺴﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻤﻲداﻧـﻢ ﭼـﺮا‬ ‫آنﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪ .‬اﺻﻼً ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ از اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﻮدن ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫روي ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻛﻮدك ﮔﺮﻳﺰاﻧﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺣﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮم ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻛﻮدك ﺿﻌﻴﻒ‪ ،‬ﻣـﺮﻳﺾ و ﻧـﺎﺗﻮان را ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﺮج ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﺎداب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﺑﺴﭙﺎرم‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻛﺘﺎب ﻣﻦ‪ ،‬آﻗﺎي ﻣﻬﺮداد ﭘﻬﻠﺒﺪ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﻴﻞ داﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ دﺧﺘـﺮ‬ ‫ﻣﻦ آﻧﺎﻫﻴﺪ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻳﻢ و ﻣﺪﺗﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻳﻢ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫دﻓﻌﻪ دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻧﻔﻴﺴﻲ ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺷﻴﺮ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮخ اﻳﺮان اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن رﺿﺎﺷـﺎه‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺘﺨﻮاب در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ دﻛﺘـﺮ ﻣﺤﺘـﺮم ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي زﻧﺪهﺧﻮاري ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻛﺎر را ﭼﻨﺪان ﺟﺪي دﻧﺒﺎل ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ آﻗﺎي ﭘﻬﻠﺒﺪ ﺻﻼح داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎر را از ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻛﺎر ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑـﺎﻧﻮ‬ ‫ﻓﺮﻳﺪه دﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﻣﻼﻗﺎت ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ ﺟﻠـﺪ ﻛﺘـﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮدم‪ .‬در ﺣﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻼﻗـﺎت ﺑـﺎﻧﻮ ﻓﺮﻳـﺪه دﻳﺒـﺎ ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن‬

‫‪ 136‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭘﺮورﺷﮕﺎهﻫﺎ و ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﺎهﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻔﻨﺪ و ﻗﻮل دادﻧﺪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﺒﺮي ﻧﻴﺎﻣﺪ‪.‬‬ ‫دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ واﻗﻌﺎً آﺷﻜﺎر اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﺷـﺨﺎص ﻋـﺎﻟﻲﻣﻘـﺎم ﻛـﻪ در ﻛـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ‪ ،‬راﺟﻊ ﺑﻪ رژﻳﻢﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻗﺪري ﺻﺤﺒﺖﻫﺎي ﺑﻲاﺳﺎس و ﺑـﻲارزش ﺷـﻨﻴﺪهاﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از آن ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﻛﺘـﺎب را‬ ‫ﺑﺎز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ در ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ؛ واﻟّﺎ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻧﺸـﺎن داده‬ ‫ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﺘﺎب ﻣﺮا ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻲﺗﻔﺎوت ﺑﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻋﺮﻳﻀﻪي ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﺷﺎﻫﻨﺸـﺎه آرﻳـﺎﻣﻬﺮ ﻓﺮﺳـﺘﺎده ﺑـﻮدم‪ ،‬از‬ ‫ﻃﺮف دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ ﺑـﻲاﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻠﻘـﻲ ﺷـﺪه و آنﻫـﺎ را ﻋﻴﻨـﺎً در اﺧﺘﻴـﺎر اﻧﺴـﺘﻴﺘﻮي ﺗﻐﺬﻳـﻪ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮاً در وزارت ﺑﻬﺪاري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ دارم ﻧﻪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه آرﻳﺎﻣﻬﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻪ ﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت ﺷﻬﺒﺎﻧﻮ‪ ،‬ﻧﻪ ﺳﺮﻛﺎر ﻋﺎﻟﻴﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺮﻳﺪه دﻳﺒﺎ و ﻧﻪ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻬﺪاري از ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﻣـﻦ اﻃـﻼع‬ ‫دارﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎي ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﺸﻒ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺎور ﻛـﺮدن آن‬ ‫ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻗﻴﻖ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎور ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ‬ ‫ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﻏﺬا ﻗﺎدر اﺳﺖ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ را از ﺷﺮ ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ‪.‬‬ ‫در ﺣﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺷﻲ از اﻳﺮوان رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد‪ ‬ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺟﻬـﺎز‬ ‫ﻫﺎﺿﻤﻪي ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻳﺮوان‪ ،‬دﻛﺘﺮ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻴﻮان ﺷﻤﺎوﻧﻴﺎن‪ ،‬ﭼﻬﻞ و ﭘـﻨﺞ ﻧﻔـﺮ از ﭘﺰﺷـﻜﺎن و‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻤﮕﻲ زﻧﺪهﺧﻮاران ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬در ﺳﺎﻟﻨﻲ دور ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه ﺟﻠﺴـﻪاي‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارد‪» :‬ﻣﺎ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪهﺧﻮاري و ﻛﺎمﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ‬ ‫آﻣﺪه ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﻢ و ﺧﺒﺮ دارﻳﻢ‪ ،‬وﻟﻲ دﺳﺖ ﻣﺎ از ﻣﺪارك ﻛﺘﺒﻲ ﺧﺎﻟﻲ اﺳﺖ‪ «.‬او ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﻳـﻚ‬ ‫ﻛﻤﻴﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از زﻧﺪهﺧﻮاران آﻣﺎر ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﺮاي ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﺳﺨﺖ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎﻳﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آنﻫﺎ ﻗﺒـﻞ از زﻧـﺪهﺧـﻮاري‬ ‫ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬در ﻛﺪام ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻛﺪام ﭘﺰﺷﻚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،‬ﭼﻪ داروﻫﺎﻳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﮔﺮدﻳﺪه‪ ،‬ﭼﻨﺪ روز از ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧـﺪهاﻧـﺪ‬ ‫و ﺿﻤﻨﺎً راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺬاﻛﺮه ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔـﺮي ﺗﺤـﺖ‬ ‫رﻳﺎﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﭘﺰﺷﻜﺎن زﻧﺪهﺧﻮار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻳـﻦ ﺟﻠﺴـﻪ را در ﻧﺎﻣـﻪي ﺑـﺎﻧﻮ‬ ‫ﻫﺎﻳﻜﺎﻧﻮش د‪‬ر آواﻧﺴﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻴﻞ دارم ﺑﻔﻬﻤﻢ آﻳﺎ ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺮان از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻧﺪ و‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آنﻫﺎ در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪي ﭘﻮچ‪ ،‬ﺑـﻲاﺳـﺎس و‬

‫‪ 137‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه از ﻗﺒﻴﻞ »ﺧﻄﺮات« ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ‪» ،‬ﻛﻤﺒﻮد« ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ‪» ،‬ﻛﻤﺒﻮد« ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ‪» ،‬ﻓﻮاﻳـﺪ« ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‬ ‫ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﻏﻴﺮه ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮشﻫﺎي ﻣﺮدم ﺳﺎدهﻟﻮح را ﺑﺎ اﻳﻦ دروغﻫـﺎي ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﭘـﺮ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﭼﺮا آنﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي ﻣﻔﺼﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻫـﻢ ﻛﺘـﺎﺑﻲ‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﻲراﻧﺪ؟ ﭼﺮا رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻨﺪن‪ ،‬اﻳﺮوان و ﻏﻴـﺮه اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ وﻟﻲ رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺮان ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ .‬رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻳﺮوان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪري اﻫﻤﻴـﺖ‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻛﺎرت ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ﭼﺮا اﺻـﻼً ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺗﻠﻮﻳﺰﻳـﻮن ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎي اﻛﺘﺸـﺎﻓﺎت‬ ‫ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ و ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻣﺮدم را در راه ﻛﺞ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻓـﻴﻠﻢﻫـﺎي‬ ‫آﻣﻮزﻧﺪه و اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي وﺳﺘﺮن‪ ،‬ﭘﻠﻴﺴﻲ و ﻋﺸﻖﺑﺎزيﻫـﺎي روﺑـﺎز اﺧـﻼق ﺑﭽـﻪﻫـﺎي ﻣـﺎ را ﺧـﺮاب‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮﺳﺘﺎدهام‪ .‬ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺷﺨﺼـﺎً‬ ‫در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪان آن ﻛﺘﺎب ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﻮدهام‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ در ﻧﺎﻣـﻪي وزارت اﻃﻼﻋـﺎت‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻧﻴﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻛﺘﺎب اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻣﺮا »ﺑﺎ دﻗﺖ« ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤـﻮده‪ ،‬آن را »ﺟﺎﻟـﺐ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗـﺪرداﻧﻲ« داﻧﺴـﺘﻪ و‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ‪» :‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪداري ﻣـﻲﺷـﻮد ﺗـﺎ در ﻣﻮﻗـﻊ ﻟـﺰوم از آن‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪ «.‬از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم ﻫﻨﻮز ﻣﻮﻗﻊ آن ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار‬ ‫دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﻦ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر در آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ ﻛﻮدﻛـﺎن ﮔﺮﺳـﻨﻪ و در ﺣـﺎل ﻣـﺮگ‬ ‫ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲﻛﺸﻨﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﺸﻘﺎب ﺑﺮﻧﺞ ﻣ‪‬ﺮده ﺑﻪ ﺧﻴﺎل اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم اﻧﺴـﺎندوﺳـﺖ دلﺳـﻮزي‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻏﺬاي واﻗﻌﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻓﺮﻳﺎد ﻧﻜﺸﻢ و ﻧﮕﻮﻳﻢ اي ﻣﺮدم ﺑﻲﻋﻘـﻞ ﺗـﺎ ﻛـﻲ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎداﻧﻲ وﺣﺸﺘﻨﺎك زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻴﺪ؟ اﻳﻦ اﺟﺴﺎد ﺑﺮﻧﺞ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﮔﺮﺳـﻨﻪ ﻣـﻲﺧﻮراﻧﻴـﺪ‪ ،‬ﻏـﺬا‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪي ﻏﺬاﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﻟﻪي ﻣﺮگآور ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن اﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ را ﮔﺮﺳﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣـﻲﻛﺸـﻴﺪ‬ ‫و ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﻪ »ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ« ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻴﺪ‪ .‬در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ دو ﭘﺮس ﭼﻠﻮﺧﻮرﺷﺖ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ ﻏﺬا ﺧﻮاﻫﻴﺪ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ را ﻗﺒـﻮل ﻛﻨﻴـﺪ؟ ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﭼـﺮا‬ ‫رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳـﻪي دﻳﮕـﺮ ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﺑﻲﺧﻮد اﺳﺖ‪ ،‬ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻴﺎﻟﻲ اﻳﻦ آدمﻫﺎي ﺑﺪﺑﻴﻦ را ﺑﺎور ﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ‬ ‫در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻗﺪري ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ راﺣﺘـﻲ ﺳـﻴﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ ﻛﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ آدمﻫﺎي ﺑﺪاﻧﺪﻳﺶ و ﺑﺪﺧﻮاه ﺣﻘﻴﻘﺖ را از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬـﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬ﻣـﺮدم ﻣـﺮﻳﺾ و ﻧﻴﻤـﻪ‬ ‫دﻳﻮاﻧﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﻏﺬا را ﺑﺎ آﺗﺶ ﻣﺤﻮ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻣﻴﻠﻴـﻮنﻫـﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ را ﺑـﺎ ﮔﺮﺳـﻨﮕﻲ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ‬ ‫‪ 138‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻲﻛُﺸﻨﺪ‪ .‬دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺮف ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻦ ﺑﺎ دهﻫﺎ ﻫﺰار ﭘﻴﺮوان ﺧﻮد ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم زﻧﺪه‬ ‫و ﺑﺪون »ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ« زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﭼـﺮا اﻳـﻦ داﻧﺸـﻤﻨﺪان ﻋﻠـﻢ ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻳـﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ رادﻳـﻮ‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺟﺰء ﻣﻮشﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺷﺮح ﺣـﺎل ﻣـﺎ را‬ ‫ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ؟ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﻲ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎور ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ اﺷﺨﺎص ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان دﻓﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ و وزارت ﺑﻬﺪاري ﭼﻨﺎن ﺑﻲاﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن »وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ« ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﻣـﺎت را روي‬ ‫آن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻧﺎﻣﻪاي را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻣﻀﺎء ﺷﺪهي ﻣﻦ ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺨﺺ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺪهاي ﻣﺮدم ﺑﻲﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ؛ ﮔﻮﻳﺎ ﻧﺠـﺎت دادن ﺑﺸـﺮﻳﺖ از‬ ‫ﻓﻘﺮ‪ ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻛﻪ ارزش آن را ﻧﺪاﺷﺖ وﻗﺖ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧـﻮع‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻲارزش ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲداﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﺧﺮدﻣﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴـﺖ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﺟـﺎنﻧﺜـﺎر را ﻫﻤـﺮاه ﻛﺘـﺎب ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨـﺪ اﻃﻤﻴﻨـﺎن دارم در اﺳـﺘﻔﺎده از‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻦ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ درﻧﮓ ﻧﻤﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺪاﻗﻞ وزارت ﺑﻬﺪاري ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ وزارت ﺑﻬﺪاري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎب ﻣﺮا ﻣﻔﻴﺪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳـﺮوان ﻳـﻚ ﻛﻤﻴﺘـﻪي ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮي از ﻣـﺮدم روﺷـﻦﻓﻜـﺮ‪،‬‬ ‫اﻧﺴﺎندوﺳﺖ و درﺳﺖﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻣﺮا ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﮔﺰارشﻫﺎي ﻻزﻣـﻪ را‬ ‫ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 139‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ از ﭘﻴﺮوان اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻦ‬

‫»ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﺟﻲ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻟﻘﺐ داد زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺳﺎده و ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺧـﻮد دﻳـﺮي ﻧﺨﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺎن را از ﺷﺮ دﻳﻮﻫﺎي ﻣﺮض‪ ،‬ﺟﻬﻞ‪ ،‬ﺳﺘﻤﮕﺮي‪ ،‬ﺧﻮنرﻳﺰي‪ ،‬آدمﻛﺸﻲ‪ ،‬ﺟﺎهﻃﻠﺒﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ رذاﻳـﻞ اﺧﻼﻗـﻲ‬ ‫ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد‪.‬‬ ‫ﻛﺰﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺬرد‬

‫ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎن و ﺧﺮد‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﺑﺰرﮔﻮار‪ ،‬ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ‪ ،‬زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛـﺮدن ﺑـﻪ ﻓﻠﺴـﻔﻪي ارزﻧـﺪه‬ ‫ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﻲ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ ﻛﻪ از اوان ﻛﻮدﻛﻲ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﺴـﺖ و ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﺎ آن دﺳـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺑﻮدم در ﻋﺮض ﻣﺪت ﻛﻤﻲ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫از آﻏﺎز ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي روده و ﻣﻌﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روزي ﻧﺒـﻮد ﻛـﻪ اﺳـﻬﺎل و دلدرد ﻣـﺮا زﺟـﺮ‬ ‫ﻧﺪﻫﺪ‪ .‬ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒﻲ و ﮔﻠﻮدرد در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و دردﻫﺎي آن ﺑﺮاﻳﻢ ﻋﺎدي ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت‪‬‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدم‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاي ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و وﺿـﻌﻢ‬ ‫روز ﺑﻪ روز وﺧﻴﻢﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻮروي ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم و ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدم آنﻫﺎ اﻋﺠﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و ﻣﺮا از ﺷﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪ .‬ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ دﻓﻌﻪ ﺧﻮن‪ ،‬ادرار و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺮا ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ و‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎ آﻣﭙﻮلﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﺧﻮراﻛﻲ ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻟﺒﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ داروﻫﺎ ﺳـﺮم ﮔـﻴﺞ‬ ‫ﻣﻲرﻓﺖ و ﺣﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﺧﻮرد و آرزوي ﻣﺮگ ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﺣﺴﺎﺑﺶ را ﺑﻜﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ‪،B‬‬ ‫‪ K ،C‬و ﻛﻠﺴﻴﻢ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻣﭙﻮلﻫﺎ و ﻗﺮصﻫﺎي ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻳـﺎ ﺧﻮراﻧـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ و دﻟـﻢ‬ ‫ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻃﺮهي آن روزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورم‪ .‬وﻟﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﻫﻤﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﺟﮕﺮ‪ ،‬دل و ﻗﻠﻮه‪ ،‬ﻣﻐﺰ و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﺑﺎ اﺻﺮار ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫ﻧﺠﺎت ﺧﻮد اﺟﺒﺎراً از ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﻮقاﻟﺬﻛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﺮدم و روز ﺑﻪ روز ﺣﺎﻟﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎ و دردﻫﺎي ﻣﻦ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪي اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در دﺑﻴﺮﺳﺘﺎنِ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﺑـﻮدم و ﺳـﺎل‬ ‫ﺷﺸﻢ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را ﻃﻲ ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬در اﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎل آﻗﺎﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻓﻮق‪ ،‬ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪي‬ ‫ﻛﺒﺎب ﺑﺮگ را ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺪ زﺟﺮ و ﻋﺬاب ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣـﺪت‬ ‫اﻳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﺷﺐ را راﺣﺖ ﻧﺨﻮاﺑﻴﺪم و درد و رﻧﺞ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﺐزﻧﺪهداري و ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺟﺒـﺎري وادار ﻣـﻲﻛـﺮد‪.‬‬ ‫اﻛﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺐﻫﺎ رودهﻫﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲﭘﻴﭽﻴﺪ و ﻣﺮا ﺑﻲﺗﺎب ﻣﻲﻛـﺮد‪ ،‬وﻟـﻲ ﻏـﺮور ﺟـﻮاﻧﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻦ اﺟـﺎزه‬ ‫ﻧﻤﻲداد ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻳﮕﺮان اﻇﻬﺎر ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲﺳﻮﺧﺘﻢ و ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه از آﻗﺎﻳﺎن ﭘﺰﺷـﻜﺎن‬ ‫ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ از ﭘﺰﺷﻜﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ ﮔـﺮدآوري ﻛـﺮده‬ ‫ﺑﻮدم ﭘﺮداﺧﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﻴﺪ و ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺑﻪ اﺟـﺮاي‬ ‫دﺳﺘﻮرات آن ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﻫﻨﻮز ﻣﺎه اول ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻃﻲ ﻧﻜـﺮده ﺑـﻮدم ﻛـﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛـﺮدم دﻳﮕـﺮ از آن ﻧـﺎراﺣﺘﻲﻫـﺎ‬ ‫ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮي ﻧﻤﺎﻧﺪه و در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد را در اوج ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم و اﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﻌﺠﺰه ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮد‪ .‬آري ﻫﺮ ﻛﺲ ﺣﻖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻜﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ ،‬ﭘﺮوردﮔـﺎر ﺗﻮاﻧـﺎ او را در‬ ‫آﻏﻮش ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻲﭘﺮورد و از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و رﻧﺞﻫﺎ در اﻣﺎن ﻣﻲدارد‪ .‬ﺣﺎﻻ ﻣﻲﻓﻬﻤﻢ ﻛﻪ ﭼﺮا داروﻫﺎي ﺗﺠـﻮﻳﺰي ﭘﺰﺷـﻜﺎن‬

‫‪ 140‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﺿﻌﻢ را روز ﺑﻪ روز وﺧﻴﻢﺗﺮ ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬ﻫﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﻚ ﻧﻮع دارو ﺑﻪ ﻣـﻦ ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣـﻲﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ داروﻫـﺎي ﺗﺠـﻮﻳﺰي‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﭘﺪرم در ﺳﻦ ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﺮد و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺷـﺪﻳﺪ و ﺗـﺐﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺰﻣﻦ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ‪ ،‬اﻛﻨﻮن در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮد و ﺑﺎ ﺣﻞ ﻛﺮدن ﮔﻮﺷﺖﻫﺎي زاﺋﺪ آﻧﻘﺪر ﺳﺒﻚ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻣﺪاد ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺶ و ورزشﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻣﻲﭘﺮدازد و ﻃﻨﺎبﺑﺎزي ﻣﻲﻛﻨﺪ و اﻧﮕﺎر ﻛﻪ ﻫﺸﺘﺎد و دو ﺳﺎل ﻧﺪارد و‬ ‫ﺟﻮاﻧﻲ را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ روزي ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻃﻴﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدم ﻛـﻪ ﻓـﺮداري آن روز ﻣـﻲﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ‪ .‬او ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮي درﺑﺎره ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ ﺳـﺨﻨﺎن ﻣـﻦ اﻳﻤـﺎن‬ ‫ﭘﻴﺪا ﻛﺮد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت داد‪.‬‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺑﺰرﮔﻮار‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﻤﻲداﻧﻢ آن ﻧﻌﻤﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ را ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟـﺐ‬ ‫آن ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ و ﭘﺪرم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﻢ؟ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ ﻧﺨـﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ آن را‬ ‫ﺟﺒﺮان ﻛﻨﻢ‪ .‬ﮔﺎﻧﺪي ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬اﮔﺮ ﺧﻮدت از درد و رﻧﺞ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدي‪ ،‬دﻳﮕﺮان را ﻧﻴﺰ ﻧﺠﺎت ﺑﺪه‪ «.‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي‬ ‫ﺟﺒﺮان اﻟﻄﺎف ﺑﻲﻛﺮان ﺣﻀﺮتﻋﺎﻟﻲ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻢ و آن اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺧـﻮن در‬ ‫رگﻫﺎﻳﻢ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﮔﺮداب ﺟﻬﻞ‪ ،‬ﻧﺎداﻧﻲ و ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﻮﺷـﺶ و ﺟﺎﻧﺒـﺎزي ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺒﺮان ﺑﺸﺮدوﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻳﻘﻴﻦ دارم ﺑﺎ آن ﻗﻠﺐ ﭘﺎﻛﺘﺎن ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮﻫـﺎي‬ ‫ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را ارزﻧﺪهﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎداشﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﻴﺪوارم روزي ﻓﺮا رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از زﻳﺮ ﺑﺎر ﺧﺮاﻓﺎت‪ ،‬ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪهي زﻧﺪﮔﻲ ﺷـﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﮔﻤﺮاه ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ‪ ،‬دﻳﺮزﻳﻮي و آراﻣﺶ آن ﻧﺎﺟﻲ ﺑﺰرﮔﻮار و ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﮔﻴﺘـﻲ را از ﺑﺎرﮔـﺎه اﻫـﻮراﻣﺰداي ﺑـﻲﻧﻴـﺎز‬ ‫آرزوﻣﻨﺪم‪«.‬‬ ‫‪ ‬ارادﺗﻤﻨﺪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺷﻤﺎ‪:‬‬

‫دﻳﻦﻳﺎر ﺧﺴﺮواﻧﻲ‬

‫***‬ ‫»ﭘﺲ از ﻋﺮض ارادت و ﺑﻨﺪﮔﻲ‪ ،‬وﻇﻴﻔﻪي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪي‬ ‫روش ﺧﺎمﺧﻮاري از آن داﻧﺸﻤﻨﺪ ارﺟﻤﻨﺪ ﺳﭙﺎسﮔﺬاري و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬زﺑﺎن ﻣﻦ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺷـﺮح‬ ‫دﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا از ﻣﺮگ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﺠﺎت دادهاﻳﺪ‪ .‬ﻣﺮﮔﻲ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ و در آﻏﺎز ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺮا ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣـﻲﻛـﺮد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭼﺎﻗﻮ و ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺳﺮﺑﺎز زدم و ﺑﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري در ﻋﺮض ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺎز‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻢ‪ .‬زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ و ﺟﺎن در ﻛﻒ آﻣﺎدهي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺪاﻛﺎري در راه ﭘﻴﺮوزي ﺧﺎمﺧـﻮاري ﻛـﻪ ﻧﺠـﺎت‬ ‫ﻫﻤﻪي اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ را در ﺑﺮ دارد ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺷﺮح زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺣﺎﺿـﺮم‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از درد و رﻧﺞ و ﺑﻴﻤﺎري‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﺎزي ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ .‬اﻣﻴـﺪوارم ﺷـﺮح زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﮔـﻮش‬ ‫ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺮوه ورزﺷﻜﺎران ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬

‫‪ 141‬‬ ‫‪ ‬‬


‫در ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺞ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن دادم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﻳﻚ‬ ‫ﺳﺎل ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدم و ﭘﻴﺮوزي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردم‪ .‬ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟـﻪ‬ ‫ﺷﺪم ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻲ ﻛﺞ‪ ،‬وﺣﺸﻲﮔﺮي ﻣﺤﺾ اﺳﺖ‪ .‬آن را رﻫﺎ ﻧﻤﻮدم و در ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﻲ وارد ﻛﺸﺘﻲ آزاد ﺷﺪم‪.‬‬ ‫در ﺣﺪود دو ﺳﺎل در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدم و در ﺧﺮدادﻣﺎه ‪ 1347‬در ﻳﻚ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪي ﻛﺸـﺘﻲ آزاد ﺷـﺮﻛﺖ ﻧﻤـﻮدم‪ .‬در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ اول ﻗﻠﺒﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﻴﺎﻫﻲ رﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻴﻬـﻮش ﺷـﺪم و ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﻣﺴـﺎﺑﻘﻪ را اداﻣـﻪ‬ ‫ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﻣﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬در اﺛﺮ آﻣﭙﻮل ﻧﻮاﻟﮋﻳﻦ ﺣﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﺠﺎ آﻣﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﭼﻨﺪي ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮنرﻳﺰي ﻣﻌـﺪه‬ ‫دﭼﺎر ﺷﺪم و ﺧﻼﺻﻪي ﻛﻼم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺘـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﻧﻴﺎوردم ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬آﻗﺎﻳﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪاي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻈﺮ دادﻧﺪ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪي ﺧﻮد ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻣﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻓـﺮض‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺟﺎن ﺑﻪ در ﻣﻲﺑﺮدم دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻧﻲ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را از دﺳـﺖ ﻣـﻲدادم‪ ،‬وﻟـﻲ ﺧـﺪاي ﺑـﺰرگ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻧﺨﻮاﺳﺖ‪ .‬ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﻦ در ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم دﻳﻦﻳﺎر ﺧﺴﺮواﻧﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﺑﺮد‬ ‫و ﻃﻲ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺧﻮاﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳـﺖ آورم‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺑﻴﺸﺘﺮي روي ﺗﺸﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺟﺎي درﻧﮓ ﻧﺒﻮد‪ ،‬از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻳﺮ ﭼـﺎﻗﻮ و ﻗﻴﭽـﻲ ﺟﺮاﺣـﻲ اﻣﺘﻨـﺎع ﻧﻤـﻮدم و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ در روز ‪ 47/3/21‬ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﻤﺸﻚ رﻓﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺻﺪ درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ‪ .‬ﻫﻨﻮز ﻣﺪﺗﻲ از ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﺧﻮد را‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم و دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ روي ﺗﺸﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ‪ .‬ﻧﻴﺮو و ﻧﻔَﺲ زﻳﺎدي در ﺧﻮد ﺣﺲ ﻛﺮدم و ﻫﻤﺎن ﻛﺸﺘﻲﮔﻴﺮي‬ ‫ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪي ﻗﺒﻠﻲ از او ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮدم را در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻨﻲ ﻛﺮدم‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزي ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم‬ ‫ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺮا ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﻴﺮوز ﮔﺮداﻧﻴﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ وﻇﻴﻔﻪي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺧﻮد را ﺑـﺮاي‬ ‫ﻋﺒﺮت ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻴﺎورم‪ .‬ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﭼﻨﺎن ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣـﻦ داده اﺳـﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻚرو از راه ﺗﻮﭼﺎل ﺗﺎ ﻛﻮهﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران را در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻃﻲ ﻛﺮدم‪ .‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻳﻦ ﻛﻮﻫﻨـﻮردي ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻛﺮده‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻔَﺴﻢ را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﭘﻴـﺮوزي‬ ‫ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪ ‬دوﺳﺘﺪار ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺷﻤﺎ‪:‬‬

‫ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻃﻴﺎر‬

‫***‬ ‫»ﺳﺎلﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻛﻤﺮدرد و ﺑﻮاﺳﻴﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫـﺎي ﺑـﻲﺷـﻤﺎري ﺑـﺮاي ﻣـﻦ‬ ‫اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ روزي در ﻣﺠﻠﻪي ﻣﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ از ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﻈﺮ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻪ ادارهي ﻣﺠﻠﻪي ﻣﻬـﺮ‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮرات آن ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﺧـﻮراكﻫـﺎي ﺧـﺎم‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻮاﺳﻴﺮ و ﻛﻤﺮدرد رﻓﻊ ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ ﻣﻦ روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲﺷـﻮد‪ .‬ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑـﺎﻻ از‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﺳﭙﺎسﮔﺬاري و ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻴﺮ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم‬ ‫دردﻣﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻳﺪ آرزو دارم‪«.‬‬ ‫‪ ‬اﺧﺪري‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ 142‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﮔﻴﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫»ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ و ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﻫﺰاده وﻻﻳﺖ ﻋﻬﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻳﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﻃـﺮف‬ ‫ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﺮ داده ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻠﻴﺎﺣﻀﺮت‪ ،‬ﺧﻮب ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪ او ارﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻳﺪ و ﻣﻦ ﺗﺸﻜﺮات ﺻﻤﻴﻤﻲ‬ ‫ﻣﻠﻜﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺮي ﻣﺮﻳﺴﻮن ﺑﺎﻧﻮي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻛﺎخ وﻳﻨﺪﺳﻮر‬ ‫***‬ ‫»ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ژﻧﺮال دوﮔﻞ رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻳﺪ‪ ،‬درﻳﺎﻓﺖ ﺷـﺪ‪ .‬آﻗـﺎي ﭘﺮزﻳـﺪﻧﺖ ﻣـﺮا‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺸﻜﺮات اﻳﺸﺎن را ﺑﺮاي ﻧﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﺮاز دارم‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﻨﺸﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ )اﻣﻀﺎء(‬ ‫***‬ ‫»ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﺎ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎد ﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎناﻧﮕﻴﺰي ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻣﺎ و ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻧﺪ اﻳﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎب را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮاي ﻣـﻦ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﺪ‪ ،‬ﺗﺸﻜﺮات ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﭼﻦﭼﻨﮓ ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﻴﻦ‬ ‫***‬ ‫»ﻧﺎﻣﻪي ﻣﻮرﺧﻪي ‪ 28‬ﻣﺎرس ‪ 1964‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘـﺎب ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﭘﺮزﻳـﺪﻧﺖ ﺟﺎﻧﺴـﻮن‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺎخ ﺳﻔﻴﺪ رﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻓﻜﺎر ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮﺻﺖ دﻳﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﻮد را دادهاﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرت دﺳﺘﻮر داده ﺷـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﭘﺮزﻳﺪﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪«.‬‬ ‫‪ ‬واﻟﺘﺮ‪ -‬ج‪ -‬راﻣﻲ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﺳﻔﺎرت اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ در اﻳﺮان‬ ‫***‬ ‫»ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ از درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ »ﻏﺬاي ﺧﺎم ﻳﻌﻨﻲ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ« را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻛـﻨﻢ‪ .‬ﻣـﻦ اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب را ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪ ‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﺷﻮروي ﻛﻮراﺷﻒ‬ ‫‪  143‬‬ ‫‪ ‬‬


‫***‬ ‫»درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻤﺘﺎً ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﺧﺸـﻨﻮدي‬ ‫ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﻣﻦ ﺳﭙﺎسﮔﺬاري ﮔﺮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﺮاز ﻣﻲدارم‪«.‬‬ ‫‪ ‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻛﺎﻣﺒﻮج ﻧﺮدم ﻛﺎﻧﺘﻞ‬ ‫***‬ ‫ﻧﻬﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪1965‬‬ ‫»ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ و ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ‬ ‫در ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪي ﺗﺸﻮﻳﻘﺎت ﺧﻮدم ﻣﺘﻤﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪«.‬‬ ‫ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ اﻛﺘﺒﺮ‪1967‬‬ ‫»از ﺟﻠﺪ دوم اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪهي ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻤﺘﺎً ﺑﺮاي ﻣﻦ ارﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ‪ .‬اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ درآورده ﻛﻪ ﻋﻤﻴﻘﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤـﻮم‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم اﻳﻦ وﺿﻊ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﺳﻴﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬ﻳـﻚ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﺟﺎوداﻧﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﺷﺎﻫﺰاده ﻧﺮدوم ﺳﻲﻫﺎﻧﻮك ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻛﺎﻣﺒﻮج‬ ‫***‬ ‫»ﻛﺘﺎب ارزﻧﺪه ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ زﻳﺎد درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﺧﻮد ﻧﺎم ﻛﺘﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀـﻤﻮن آن در‬ ‫ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺠﻜﺎوي زﻳﺎدي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد‪ .‬ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ ﻋـﻴﻦ‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ارزش دارد‪ .‬ﻣﻦ آن را ﭼﻮن ﻳﻚ ﻳﺎدﮔﺎر ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸـﺪﻧﻲ از ﺷـﻤﺎ ﺧـﻮاﻫﻢ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎ را دارا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن ﻛﺎﻣﺒﻮﺟﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻦ اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ در ﻋﻠﻢ ﺗﺎزه ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﺗﺎزه در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮﻳﺖ‬ ‫وﺿﻊ ﻧﻮﻳﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪«.‬‬ ‫‪ ‬ﻣﺎﻓﻮقﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻮاي روﺣﺎﻧﻴﻮن ﻛﺎﻣﺒﻮج‪ ،‬ﭼﻮﺋﻮنﻧﺎت ﻳﻮﺗﺎﻧﺎﻧﻮ‬

‫‪ 144‬‬ ‫‪ ‬‬


‫از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﭙﺎسﮔﺬاري و ﺗﺸﻮﻳﻖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪:‬‬

‫ﻣﻠﻜﻪي ﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه داﻧﻤﺎرك‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﻮﺋﺪ‪ ،‬ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻠﮋﻳﻚ‪ ،‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﻃﺮﻳﺶ‪،‬‬ ‫رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻛﻞ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻓﻨﻼﻧـﺪ‪ ،‬رﺋـﻴﺲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ‪،‬‬ ‫واﻻﺣﻀﺮت ﮔﺮاﻧﺪ دوﺷﺲ ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ‪ ،‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر ﻳﻮﮔﺴﻼوي‪ ،‬رﻫﺒﺮ ﺣﺰب ﻛـﺎرﮔﺮ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن‪ ،‬رﻫﺒـﺮ‬ ‫ﺣﺰب ﻣﻠﻲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬وزارت ﺑﻬﺪاري ﺳﻮﺋﻴﺲ‪ ،‬وزارت ﺑﻬﺪاري ﻫـﺎﺋﻴﺘﻲ‪ ،‬ﭘﻴﺸـﻮاي روﺣـﺎﻧﻴﻮن ﭼـﻴﻦ ﻣﻠـﻲ‪،‬‬ ‫رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺮﻗﻲ‪ ،‬رﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﻛﻮﺑﺎ‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﺑﻮﻟﻴﻮي‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬـﺪاري‬ ‫ﻳﻮﮔﺴﻼوي‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﻛﺎﻧﺎدا‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﺣﺒﺸﻪ‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬـﺪاري ژاﭘـﻦ‪ ،‬وزﻳـﺮ‬ ‫ﺑﻬﺪاري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري اﻳﺮﻟﻨﺪ‪ ،‬وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاري ﻫﻠﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺨﺴـﺖوزﻳـﺮ ﻣﺎﻟـﺖ‪ ،‬ﺳـﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺑـﻞ‪ ،‬رﻫﺒـﺮ‬ ‫ﺣﺰب ﻟﻴﺒﺮال اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ ﻟﻮﻛﺰاﻣﺒﻮرگ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ اﻳﺮﻟﻨﺪ‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖوزﻳﺮ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻧﺨﺴـﺖوزﻳـﺮ‬ ‫ﻛﺎﻧﺎدا‪ ،‬رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻨﺪن‪ ،‬رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن آﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﻧﺨﺴـﺖوزﻳـﺮ ﭘﻨﺠـﺎب‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار ﻣـﺪرس‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪار‬ ‫ﺑﻨﮕﺎل‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار راﺟﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺳﻴﻼن و ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ‪.‬‬ ‫***‬

‫ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ذﻳﻞ ﻓﻘﻂ از داﻧﺸﻤﻨﺪان واﻗﻌﻲ‪ ،‬از رؤﺳﺎي اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ‪ ،‬از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن‪ ،‬از اﺳـﺘﺎدان و از ﭘﺰﺷـﻜﺎن‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻠﻴﻪي ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻦ ﺑﺪون ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳـﺪ از‬ ‫ﻃﺮف اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺄﻳﻴﺪ و ﺗﺼـﺪﻳﻖ ﮔﺮدﻳـﺪه و اﻛﺜـﺮ آنﻫـﺎ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤـﻮده و ﻧﺘﻴﺠـﻪي ﻣﺜﺒـﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬از ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔـﺮ در اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻳﺎ از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻃﻼﻋﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ‬ ‫ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ و ﻳﺎ وﺟﺪان را زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدي ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ‪ ،1‬دﻛﺘﺮ راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ در ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ‪ 2‬ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪاي ﺷـﺶ ﺻـﻔﺤﻪاي‬ ‫ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻳﻚ ﻣﻜﺘﺐ ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ« ) ﻣﺎه ﻣﻪ ‪ (1964‬ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪي آن ﺑـﻪ‬ ‫ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»در دو ﻧﻘﻄﻪي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن دو ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬در ﻛﺎﻟﻔﺮﻧﻴـﺎ‬ ‫داﻧﺸﻤﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﺮﻧﻴﺘﺲ ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﺎدهي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻲﻃﻌﻢ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠـﻮط ﻧﻤـﻮده‪ ،‬ﻳـﻚ ﻏـﺬاي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ - 1 ‬ﻫﻤﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب او ﻣﻦ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ دﻓﻌﻪ درﺑﺎرهي اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم‪.‬‬ ‫‪ ‐ Wendepunkt ‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪ 145‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ روي ﻫﺠﺪه زﻧﺪاﻧﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬او ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻮد دورﻧﻤﺎي اﻳﻦ‬ ‫ﻋﻤﻞ را از ﺣﺎﻻ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاريﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﻛﻤﻲ ﺻﺤﺒﺖ در اﻃﺮاف ﻋﻤﻞ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪي اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح داﻧﺸﻤﻨﺪ‪ ،‬راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ـﺮ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﺪ‪:‬‬ ‫»از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ روي ﻣﻴﺰ ﺟﻠﻮي ﻣﺎ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻛﻮﭼﻚ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪاي ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺮﻳـﻪي وﻳـﺮﻧﻴﺘﺲ دارد‪.‬‬ ‫ﻧﺎم اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري و ﻣﺆﻟﻒ آن آرﺷﺎوﻳﺮ د‪‬ر آواﻧﺴﻴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي ﻗﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺧﻼﺻﻪي دو ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑـﺎن ارﻣﻨـﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﺠﻠﻲ ﻳﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻤﺪن ﻋﻈﻴﻢ اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫او ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬ﻏﺬاي ﺧﺎﻟﺺ ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ و در اﻳـﻦ‬ ‫ﻋﺼﺮ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ‪ ،‬اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم و ﺑﺎ ﭼﻨﺎن ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮد‪«.‬‬ ‫راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻛﺮدن اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺑﻪ آن دﻻﻳﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣـﻦ ﮔـﻮاﻫﻲ‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫»ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ واﻟﺘﺮ ﺳﻮﻣﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ در ادراك ﺧﻮد آﻧﻘﺪر ﺟﻠﻮ ﻧﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻏـﺬاي‬ ‫ﺧﺎم را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ؟ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آواﻧﺴﻴﺎن ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﺪ آن ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﺧـﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ‬ ‫ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ‪ ،1‬ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻴﻢ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎ ﻏﺬاي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺧﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آواﻧﺴﻴﺎن ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ :‬درك ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻮازﻧﻪاي ﻛـﻪ در ﺣـﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﻏﺬا و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد‪» ،‬ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ«‪» ،‬دورهي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻣـﺮض«‪» ،2‬زﻣﻴﻨـﻪ« در ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي‬ ‫ﻋﻔﻮﻧﻲ‪ ،‬ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﺧﺖ‪ 3‬در دورهي ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻧـﺪه‪ ،‬ﺑﺮﺗـﺮي ﺣﻴـﺎﺗﻲ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‬ ‫ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎم‪ ،‬ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ واژﮔﻮن ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه دورﻧﻤﺎي اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﺒـﻮد‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ‪«.‬‬ ‫‪Bircher‐ Benner Verlag, Erlenbach‐ Zurich, Switzerland ‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧﺮ‪ ،‬ﺑﺸﺮ در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳـﺖ‪ ،‬او ﺑـﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ ﺻـﻼح‬ ‫ﻧﻤﻲداﻧﺪ ﺑﺸﺮ در وﺳﻂ راه ﻣﻌﻄﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮود ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف آواﻧﺴـﻴﺎن‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬رﻳﺪرز داﻳﺠﺴﺖ‪ ،‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪1964‬‬ ‫‪‐ Dâmmerungszone der Ungesundheit ‬‬ ‫‪‐ Stoffwechse lôkonomie ‬‬

‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬

‫‪ 146‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮد در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻛـﻪ ﻫﻔﺘـﺎد ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ‬ ‫ارزش ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻲ ﺑﺮد‪ .‬او در ﺳﺎل ‪ 1905‬در زورﻳﺦ ﻳﻚ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﻏـﺬاي زﻧـﺪهي‬ ‫ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮد‪ .‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺣﻖ داﺷـﺖ ﺧـﻮد را ﺑﻨﻴﺎدﮔـﺬار ﺧـﺎمﺧـﻮاري‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ ﻳﺎ واﻟﺘﺮ ﺳﻮﻣﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮد راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﻣﻲﺑﻮد؛ وﻟﻲ ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﻛـﻪ از ﻣﻘﺎﻟـﻪي‬ ‫راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرش ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه او را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ ،‬ﻧـﻪ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ـﺮ‬ ‫ﺑِﻨﺮ‪ ،‬ﻧﻪ واﻟﺘﺮ ﺳﻮﻣﺮ و ﻧﻪ ﺧﻮدش ﺟﺴﺎرت ﻛﺮدهاﻧﺪ ﭘﺨﺖ و ﭘـﺰ و داروﺳـﺎزي را ﺻـﺮﻳﺤﺎً ﻣﺤﻜـﻮم ﻛﻨﻨـﺪ و‬ ‫ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮراك اﻧﺴﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫واﻟﺘﺮ ﺳﻮﻣﺮ ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ آﻟﻤﺎﻧﻲ اﺳـﺖ‪ .‬او راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آنﻫـﺎ را ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان »ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳـﻪي ﻃﺒﻴﻌـﻲ« در ‪455‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﻗﺮار ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬او در ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸـﺪه‬ ‫اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آن اﺳﺖ ﻛﻪ او ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ و داروﺳﺎزي را ﻣﺤﻜﻮم ﻧﻨﻤﻮده‪ ،‬ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﻧﺒﺎﺗﻲ را‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻋﻼم ﻧﻨﻤﻮده‪ ،‬در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻧﻤـﻮده و‬ ‫ﺧﻮدش ﻧﻴﺰ از ﺧﻮراكﻫﺎي ﻣ‪‬ﺮده دﺳﺖ ﻧﻜﺸﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬او اﻛﻨﻮن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﻣـﺮا‬ ‫ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺮﺟﻤﻪي آن ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬در زﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪي او را ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫و اﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ‪ ،‬راﻟﻒ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﻛﻪ از اول ﻛﻮدﻛﻲ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬از ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎي‬ ‫دﻧﻴﺎ ﺧﺒﺮ دارد و ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻣﺠﻠﻪي آن را در اﺧﺘﻴﺎر دارد‪ ،‬ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﻲﻛﻨـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬار ﺧﺎمﺧﻮاري ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ »ﻗﻄﻌﻴـﺖ ﺧـﺎرج از ﻧﻴـﺮوي‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻲ«‪ 1‬اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ‪ ،‬ﻧﻪ واﻟﺘﺮ ﺳﻮﻣﺮ‪ ،‬ﻧﻪ ﺧـﻮد او و ﻧـﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻒآور ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔـﺮ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻣﺠﻠـﻪي‬ ‫»زن روز« اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ؟‬ ‫و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪاي از واﻟﺘﺮ ﺳﻮﻣﺮ‪:‬‬ ‫»ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد ﻏﺬاي زﻧﺪهي ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧـﻮراك اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺮدﻣﺎن ﮔﻴﺘﻲ اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻦ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺎ دو ﻧﻔﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ را دارﻳﻢ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪،‬‬ ‫وﺟﻪ آن را ﻓﻮري ﻣﻲﭘﺮدازم‪«.‬‬ ‫در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﺎرﻛﻲ ﻛﺘﺎب ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Uberirdischen Absolutheit ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 147‬‬ ‫‪ ‬‬


‫»ﭼﻮن ﻫﺮ دوي ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ دارﻳﻢ ﺧﺎمﺧﻮاري را در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎزﻳﻢ‪ ،‬ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ دوﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب »ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ« و ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮم را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻦ ﻓﻘﻂ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣـﻦ در آﻟﻤـﺎن‬ ‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهام‪ ،‬ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدم ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﺷـﻤﺎ از ﻣـﺮدم آﻟﻤـﺎن‬ ‫ﺳﻔﺎرشﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬از ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ‪ .‬ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎ در ﻧﺸﺮﻳﻪي ﻣﻦ ﭼـﺎپ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪«.‬‬ ‫‪Walter Sommer, Postfach 1268, 207 Ahrensburg, Germany ‬‬ ‫***‬ ‫»در ﺟﻮف ده دﻻر ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ دﻻر آن ﻫﻔﺖ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧـﻮاري و ﺑـﺮاي ﺑﻘﻴـﻪ از ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎي‬ ‫ﺷﻤﺎرهي ﻳﻚ آﻧﻘﺪر ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻳﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪي ﭘﺴـﺖ ﺑـﺮاي ﻣﺮدﻣـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ از ﻣﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨـﺪ‪ .‬ﻳﻘـﻴﻦ دارم ﻛـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎرهي ﻳﻚ را زﻳﺎد ﭼﺎپ ﻛﻨـﻴﻢ و ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدم ﺗﻮزﻳـﻊ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻴﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺪون اﺟﺎزهي ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ‪ .‬اﮔﺮ اﺟﺎزه دادﻳﺪ ﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﻠﻤـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻛﻢ و زﻳﺎد ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬ﻣﺎ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدهﺟﻮ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ رﻧﺞدﻳـﺪه ﻛﻤـﻚ و‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ راه ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫـﻢ ﻫﻤـﺎن‬ ‫ﻧﻴﺖ را دارﻳﺪ‪.‬‬ ‫آﻗﺎي آواﻧﺴﻴﺎن ﻣﻦ اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ وﻗـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﻮاﻳﻲ ﺟﻮاﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮگ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﺧﻮد را در ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﺪ‪ ،‬ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﻣﺘﺸﻜﺮ ﻣﻲﺷﻮم‪«.‬‬ ‫در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آن را ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ را ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﭘﺨـﺶ ﻧﻤـﻮدم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻳﻚ دﻻري ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارم‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﺪﻫﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫»در ﻋﻤﻞ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ »ﺑ‪‬ﺴﺘُﻦ« ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧـﻮاري ﺷـﻤﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﺘﺸـﻜﺮﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪي آنﻫﺎ ﻣﺒﺎرزهي ﺳﺨﺖ ﻻزم داﺷﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻮدم ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﺎم ﻣﻲﺧﻮرم‪ .‬ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎي ‪ 1968‬ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ و ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهي ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪«.‬‬ ‫‪NATIONAL MEDICAL‐ PHYSICAL RESEARCH ‬‬ ‫‪FOUNDATION, INC. ‬‬

‫‪ 148‬‬ ‫‪ ‬‬


‫‪Organized in 1908 as the «Fundamental Research Society» by Nicola Tesla, ‬‬ ‫‪Thomas  Edison  and  Francis  Richards.  ANN  WIGMORE,  D.  D.  Executive ‬‬ ‫‪President, 25 Exeter St. Boston. ‬‬ ‫***‬ ‫ﻧﺎﻣﻪاي از ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪهي ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار و ﺳـﺮدﺑﻴﺮ اﻧﺠﻤـﻦ اﺗﺤﺎدﻳـﻪي ﺑﺸـﺮﻳﺖ و‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫»ده ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﺻﻔﺤﻪاي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣـﻲﻓﺮﺳـﺘﻢ‪ .‬ﭼـﻮن ﻣـﻦ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ‪ ،‬ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ از اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺻﺪ ﺑﻠﻜﻪ دوﻳﺴﺖ ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗـﺮار دﻫـﻢ‪ .‬ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻢ را درﺑﺎرهي ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪي ﺑﺸﺮﻳﺖ ﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎپ ﻧﻤـﻮدهام ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﭘﺴـﺖ ﺑﻴﻨـﺪازم‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﻫﻤﻪي ﻣﺬاﻫﺒﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻳﻚ ﻣﺬﻫﺐ‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﺪﻫﻢ‪ .‬ﺳـﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪ .‬ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻫﺪف ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ‪ ،‬ﺻﻠﺢ‪ ،‬ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم از روش ﺧﺎمﺧﻮاري ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻣﺘﺤﺪ ﻣـﻲﮔـﺮدد‪ .‬ﻣـﻦ اﻳﻤـﺎن دارم ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻛﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮدم اﻳﻦ دﻧﻴـﺎ ﻛـﺎري‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ آﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺠـﺎم ﺑﺪﻫﻨـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺰرگ ﻛﺮﺳﻲام را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻢ و از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‪ .‬اﮔـﺮ آﻧﺎﻫﻴـﺪ دﺧﺘـﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬او اوﻟﻴﻦ زن ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ زن ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن دﻧﻴﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ دو ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺰرﮔﻨـﺪ‪ ،‬وﻟـﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﺷﻴﻮهي ﺧﺎمﺧﻮاري‪ ،‬آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي ﺗﺎزه ﺑﺮ ﻣﻲﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻔﻘﺎً ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎر ﻋﻈﻴﻤﻲ اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪.‬‬ ‫دﺧﺘﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﺨﺺ آن ﻧﮋاد ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻧﻈﺮ دارد‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻣﻜﺎن داده اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻣﺸﺮق زﻣـﻴﻦ ﻳـﻚ ﺳـﺘﺎره‬ ‫ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻳﺮان را ﺑﺮاي ﭘﻴﻐﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻴﺪوارم‪«.‬‬ ‫‪Mr.  LAWRENCE  A.  WHITTEN,  The  founder  of  «MANKIND  UNITED»  and ‬‬ ‫‪«GODDIANS», Box 4600, Portland, Maine, U.S.A. ‬‬ ‫***‬

‫‪ 149‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻳﻚ اﺳﺘﺎد ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ او ده دوازده ﺟﻠـﺪ ﻛﺘـﺎب ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ‬ ‫ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﻣﻦ آﻧﻘﺪر ارزش ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻤـﺎران‪،‬‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺧﻮد ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ آنﻫﺎ را از روش ﺧﺎمﺧﻮاري آﮔﺎه ﺳﺎزد‪.‬‬ ‫»ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺠﻠﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ﺑﻪ اﻃـﻼع ﻣـﻦ رﺳـﻴﺪ‪ .‬ﻣـﻦ ﻫـﻢ از‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺧﺎم ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﻛﺘـﺎب ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﺳـﻔﺎرش ﻣـﻲدﻫـﻢ‪ ،‬زﻳـﺮا ﻣـﻲﺧـﻮاﻫﻢ ﺑﻴﻤـﺎران و‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺻﻮل ﺧﺎمﺧﻮاري آﺷﻨﺎ ﺳﺎزم و آﻧﭽﻪ را ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ آنﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻛﺘﺎب ﺷـﻤﺎ ﺗﺄﻳﻴـﺪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺎﻧﻴﻪﺗﻴﺴﻤﻲ دارم ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژي ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ در رﺷﺘﻪي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻢ‬ ‫و ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﻢ ﻛﻼس دارم‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن درﻣﺎﻧﮕﺎه راﻳﮕﺎن دارم ﻛﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﺎل را در آﻧﺠـﺎ ﻃﺒﺎﺑـﺖ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﻌﻼً ﻣﻦ ﺑﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﻢ و ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ از ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ارﺳﺎل‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ده ﺟﻠﺪ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ده ﺟﻠﺪ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ آدرس ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ارﺳﺎل دارﻳﺪ‪ .‬ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي آورﻳـﻞ در‬ ‫ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬در راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ در ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ﻛﻼﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺑـﺪﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ‪ 27 ،26 ،25‬و‬ ‫‪ 28‬آورﻳﻞ ‪ 1968‬در ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﮔﺮدان و ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از دﻳـﺪن‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻳﻚ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دارم و از ‪ 1945‬ﺑﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ ﮔﻴﺎهﺧﻮارم‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮار ﻧﻴﺴﺘﻢ وﻟﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻧﻮد درﺻﺪ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺎﻣﻪ و ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ‪«...‬‬ ‫‪Dr. RANDOLPH STONE, 7557 S. Merrill Ave. Chicago. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ اﺧﻴﺮاً ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻟﺐ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪي ﺷـﻤﺎ را درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده و از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي آن ﻟـﺬت ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺮدم‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺒﺮﻳﻜﺎت ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪي ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪي ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً روش ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪي ﺷﻤﺎ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺧـﻮردن‬ ‫ﻏﺬاي ﻧﭙﺨﺘﻪ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ اﻳﻦ روﻳﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪاي را ﺟﺪاً ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدم و در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻳﺎ در ﺳﺎل ‪ 1926‬ﺑﺮاي‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران‪ ،‬ﭼﻨﺪﻳﻦ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪام ﻛﻪ در رژﻳﻢ روزاﻧﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻏﺬاي ﺧﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﻌﺸﻊ و ﺗﺠﻠﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻣﺎﻧﻴﻪﺗﻴﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻔﺼـﻠﻲ اﻧﺠـﺎم دادهام و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي ﭼـﺎرهﺟـﻮﻳﻲ‬ ‫اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت روزاﻓﺰون ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزه در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزي از ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﻧﻤﻮدهام‪.‬‬ ‫آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ؟ ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﺎ ﻛﺎر‬ ‫ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎ ﺑﺸﻮم‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﺗﻤﻪي اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪي ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻮاﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻛﻤﻚ ارزﻧﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺳﺰاوار اﺳﺖ‪ .‬اﻧﺴﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻴـﺎه زﻧـﺪه ﻳﮕﺎﻧـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ‬ ‫رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن و ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﮔﻴﺎه وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 150‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻨﻮز »ﺧﺎم« را ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺧـﻮد ﺗﺼـﻔﻴﻪ ﻧﺸـﺪه‪ ،‬ﻧـﺎرس‪ ،‬ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺪه و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب‬ ‫ﻣﻲآورﻧﺪ‪...‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮريﻛﻪ دﻛﺘﺮ آﻟﻜﺴﻲ ﻛﺎرل ﻛﺒﻴﺮ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪» :‬ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻤﺪن ﻓﺎﺳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻋﻈﻤﺖ ﻣﺎدهي ﺑﻲﺟﺎن ﻣـﺮدم را اﻓﺴـﻮن ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫آنﻫﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻮش و ﺑﺪن اﻳﺸﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻬﺎن اﺧﺘﺮي ﺗﺎرﻳﻚﺗﺮ و ﺑﻲرﺣـﻢﺗـﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﻴﭽﻲ از اﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ آنﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫رواﺑﻄﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻣﺮدم ﻳﻌﻨﻲ درون‪ ،‬روح‪ ،‬ﻧﺴﺞ و اﻟﻴﺎف ﺑﺪن آنﻫﺎ وﺟـﻮد دارد درك ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬واﻗﻌـﺎً‬ ‫اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻗﺸﻨﮕﻲ ﺗﻤﺪن و ﺣﺘﻲ ﻋﻈﻤﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدي )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ( را ﺧـﺮاب‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮد ﻣﺤﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﮔﺮدد‪ «.‬دﻛﺘﺮ ﻛﺎرل ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي روز ﺑـﻪ روز‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮ‪ ،‬ﻫﻴﭻ راﺑﻄﻪاي ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ آنﻫﺎ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳـﻲ ﻃﺒﻴﻌـﺖ‪ ،‬ﻋﻘـﻞ و‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ و اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪Dr. ARIHUR B. WALKER, 439 S. Sherbourne Drive, Los Angeles, Calif. U.S.A. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ‪ .‬ﭼـﻪ ﺧـﻮب ﺑـﻮد ﻣـﺮدم‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻲﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺪون آن ﻫﻤـﻪ ﻣـﺎدهي ﻏـﺬاﻳﻲ‬ ‫ﻛﺸﻨﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺑﺪنﻫﺎي ﺧﻮد وارد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﺴﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻣﺎ از ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﺎرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪M.  NEZAH,  Dr.  Of  Naturopathy,  Pres.  Israel  Naturopathic  assn.  Nezah ‬‬ ‫‪Estate, Mishmar Hashiv'a, Israel. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪم‪ .‬از ﻫﻤﻪ ﺣﻴﺚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﺟﺎﻟﺐ آﻣﺪ زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻏﺬا را ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲدارد‪ .‬ﻧﻜﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣـﻦ ﻣـﺪتﻫـﺎ در‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮدهام‪ .‬اﮔﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪاي از آن ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻮﻧﻮﻣﻴﺎ‪ 1‬ﻛﻪ در ﻣﺎدرﻳﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪«.‬‬ ‫‪A. Severon, Dr. Of Naturopathy, Colunga, La Riera, Spain. ‬‬ ‫***‬ ‫اﻳﻦ ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ‪ 1964‬ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧـﺪي ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻛﺘﺎب و ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﻣﺮا در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬وزارت ﺑﻬﺪاري ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Bionomia ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 151‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮ آن ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﻣﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﻣﺠﻠﻪي ﮔﻴﺎهﺧﻮاران اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن‪ 1‬ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدم ﻛﻪ ﭼﻨﺪان اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪادم و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﺳﭙﺮده ﺑﻮدم ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮي ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را اداره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺳﻪ‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶِ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ زﻳﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد‪ .‬از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻲﺻﺒﺮاﻧﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﻛﺮدم ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻢ و ﻛﺘﺎب ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﻢ‪ ،‬وﻟﻲ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ آدرس ﺷﻤﺎ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ؟ وﻟﻲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺳـﺒﺐﺳـﺎزي‬ ‫ﻛﺮد و دو روز ﭘﻴﺶ دو ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺧﺎمﺧﻮارﻧﺪ و آدرس ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣـﻦ دادﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣﺆﺳﺴـﻪ‬ ‫ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻧﺪي ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه و ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻮدم ﻛﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎي زﻧـﺪﮔﻲ او ده ﺳـﺎل زﻳﺮدﺳـﺖ اﻳﺸـﺎن ﻛـﺎر‬ ‫ﻛﺮدم‪«.‬‬ ‫‪NATURE CURE CENTER, Uruli‐ Kanchan, India ‬‬ ‫***‬ ‫وﮔﺎنﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﻮﺷـﺖ ﻧﻤـﻲﺧﻮرﻧـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ از ﻫـﻴﭻ ﻧـﻮع‬ ‫ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﻏﻴﺮه ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬ﻛﻠﻤـﻪﻫـﺎي زﻳـﺮ ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ از ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ و ﻋﻜﺲ آﻧﺎﻫﻴﺪ در ﻣﺠﻠﻪي اﻳﺸﺎن در اواﻳﻞ ﺳﺎل ‪ 1964‬ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫»ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي آواﻧﺴﻴﺎن آﺷﻜﺎر ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ ﻏﻢاﻧﮕﻴﺰ ﭘﺴﺮ ده ﺳﺎﻟﻪ و دﺧﺘـﺮ ﭼﻬـﺎرده ﺳـﺎﻟﻪاش ﺗﻐﺬﻳـﻪ‬ ‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ او در رﺷﺘﻪي ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎب‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ آن از ﺗﻬﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻠﻴﻪي ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺗﺼﻮري را ﻛﻪ درﺑﺎرهي ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﺷﺘﻴﻢ‪ ،‬آواﻧﺴﻴﺎن ﺑﺎ دﻻﻳﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻃـﻞ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي وﮔﺎنﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺗﻜﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻮﺧﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬او ﺑﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ‬ ‫‪ B12 ‬و ﺳﺎﻳﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎي »ﺿﺮوري« را در آﻳﻨﺪهي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻴـﺎورﻳﻢ‬ ‫دﺧﺘﺮ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻣـﺪارك ﺑﺰرﮔـﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي‬ ‫اﺛﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن رژﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪي آن را در زﻳﺮ ﻣﻲآورﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪THE VEGAN SOCIETY OF ENGLAND ‬‬ ‫ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ زن روز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي وﮔﺎنﻫﺎ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺟﺎي دﻧﻴﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﻣـﻦ‪ ،‬ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﻨﻴﺎدﮔـﺬاري ﻧﻬﻀـﺖ ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﻳـﻚ ﺧﺒـﺮ‬ ‫ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮه و ﺗﻜﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻮد‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ British Vegetarian ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 152‬‬ ‫‪ ‬‬


‫***‬ ‫»از ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ارﺳﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺻﺪ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻳﻢ‪ .‬در ﻳﻚ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻛـﻮﭼﻜﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارد‪ ،‬اﻳﻨﻘﺪر ﻛﺘﺎب ﻓﺮوﺧﺘﻦ راﺳﺘﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از ﻣﺠﻠﻪي »ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ«‪ 1‬ﻛﻪ ﻋﻜﺲ ﻗﺸﻨﮓ آﻧﺎﻫﻴﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ در آن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ آﻧﺎﻫﻴﺪ دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬ ‫رﺋﻴﺲ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران اﺳﺮاﺋﻴﻞ‪ ،‬ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻣﺠﻠﻪي »ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ«‬ ‫‪Jaacov Grabois, 10 Hateyna St. Nevey Oz. Israel ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺿﻤﻦ اﻇﻬﺎر ﺗﺸﻜﺮ از ﻛﺘﺎب ارﺳﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ ﻋﺮض ﻣـﻲرﺳـﺎﻧﻢ ﻛـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻛـﺎﻣ ً‬ ‫ﻼ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻘﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻏﺬاي ﺧﺎم آﺷﻨﺎﻳﻲ دارﻳﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻋﻜﺲ دﺧﺘﺮ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﻲ‬ ‫ﺧﻮد آﻧﺎﻫﻴﺪ را ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻲﺷﻮم و آن را ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ در ﻣﺠﻠﻪ ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪«.‬‬ ‫‪THE  VEGETARIAN  SOCIETY,  Geoffrey  L.  Rudd,  Bank  Square,  Wilmslow, ‬‬ ‫‪Cheshire, England.‬‬ ‫***‬ ‫»ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ دوازده ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻋﺎﻟﻲ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺧﻴﺎل دارﻳﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻳﻨﺪه ﺑـﺮاي‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﮔﺸﺘﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﺑﺰﻧﻴﻢ‪ .‬اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در آﻧﺠﺎﻫﺎ از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪«.‬‬ ‫‪THE AMERICAN VEGAN SOCIETY, ‬‬ ‫‪H.Jay Dinshah, Pres. Malaga, New Jersey, U.S.A‬‬ ‫***‬ ‫ﻧﺎﻣﻪي زﻳﺮ از ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﻪ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن واﻗـﻊ ﺷـﺪه رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻳﻜـﻲ از آن‬ ‫آﺳﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد و ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ‬ ‫ﮔﻴﺎهﺧﻮاران ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦﻫﺎ را »ﺧﺎﻧﻪي ﮔﻴﺎهﺧﻮاران« ﻳﺎ »اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪاي« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬ﺻـﺎﺣﺐ آﺳﺎﻳﺸـﮕﺎه‬ ‫ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﻣﺮا ﭘﺨﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي ﺧﺎمﺧﻮاري ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻮﺷﺶ ﺧﻮد او ﭼﻨﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣـﻲآورد ﻛـﻪ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺆﺳﺴـﻪي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻳـﻚ آﺳﺎﻳﺸـﮕﺎه‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎر اﻳﺸﺎن‪:‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ TEVA UBRIUT ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 153‬‬ ‫‪ ‬‬


‫»دوﺳﺘﺎن و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺘﺎب ﺷﮕﻔﺖآور ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎﻻﺧﺮه از اول اﻛﺘﺒـﺮ ‪1971‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪي ﻣﺎ اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪي ﺑﻬﺪاﺷﺖ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻜﻪ در دﻧﻴﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧـﺎن ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻏﻴـﺮ از ﻏـﺬاي زﻧـﺪه‬ ‫)ﺧﺎمﺧﻮاري( ﺧﻮراك دﻳﮕﺮي ﻧﻤﻲدﻫﺪ‪ .‬در اﻳﻦ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ رﺳﻴﺪه‪ ،‬در ﺟـﻮاب ﻳـﻚ ﻧﺴـﺨﻪ از‬ ‫ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﻢ و ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ از ﻃﺮف ﺧﻮدﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدهاﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ ﺧﺎمﺧﻮاري را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؟‬ ‫در ﺗﻤﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ده دوازده ﻣﻬﻤﺎن ﺧﺎمﺧﻮار داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺣﺘﻲ زﻣﺴﺘﺎنﻫـﺎ ﻛـﻪ در‬ ‫اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻬﻤﺎن داﺷﺘﻦ ﻛﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻴﻜﺎر ﻧﻨﺸﺴﺘﻴﻢ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻬﻤﺎن داﺷﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧـﺎن‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺳﺮﺷﻨﺎس زﻳﺎد داﺷـﺘﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺘﺎره ‪ Judith Duŕham‬ﺑـﺎ ﺷـﻮﻫﺮ ﺧـﻮد ‪،Ron Edgeworth‬‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن‪ 1‬ﻣﻌﺮوف در ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻳﺴﺘﻮل‪ ،‬ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﺪرﺳﻪي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻌـﺮوف در ﻟﻨـﺪن و ﺳـﺎﻳﺮﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎد ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻴﺴـﺖ ﺟﻠـﺪ ﻛﺘـﺎب و‬ ‫ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪« .‬‬ ‫‪LIVING  FOOD  GUEST  HOUSE,  Mr.  &  Mrs.  H.  Wood  Medhope  Grove, ‬‬ ‫‪Tintern, Mon. NP6 7Nx, England. ‬‬ ‫***‬ ‫اﻳﻦ آﻗﺎ در ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﺰرﻋﻪي ﺑﺰرﮔﻲ دارد ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآورد و ﺗﺠﺎرﺗﻲ‬ ‫ﻣﻲﻓﺮوﺷﺪ‪ .‬او درﺑﺎرهي ﻋﻠﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﻛﺘﺎبﻫﺎي زﻳﺎدي ﻧﻮﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬دو ﻣﺠﻠـﻪ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »‪ «Growing Flowers‬و »‪ «The Provokers‬ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬در ﻛﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻫﻤـﻪ او‬ ‫را ﭼﻮن ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ .‬ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ او ﻛﺘﺎب ﻣﺮا ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺼـﺪ‬ ‫ﺟﻠﺪ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ او در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اوﻟﻴﻪي ﺧﻮد ﺳﻌﻲ ﻣـﻲﻛـﺮد ﺑـﻪ ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺎدﮔﺬار ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﻴﺴﺘﻢ‪ ،‬زﻳﺮا ﮔﻮﻳﺎ ﺧﻮد او )ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮار ﻧﻴﺴـﺖ و روزي »ﻳـﻚ ﺑـﺎر«‬ ‫ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻲﺧﻮرد( و ﺑﻲﺷﻤﺎري از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺑـﺎ »ﻓﻮاﻳـﺪ« ﻏـﺬاي ﺧـﺎم آﺷـﻨﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ وﻗﺘﻲ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﺮق زﻳـﺎدي دارد‪ ،‬ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ‬ ‫دوﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺮاي دﻳﺪار ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﻳﻚ روز ﺑﺮاي ﻧﻬﺎر ﻣﻬﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺎ‬ ‫را از ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪» :‬ﻫﻴﭻ وﻗﺖ در ﻫـﻴﭻ ﺟـﺎي دﻧﻴـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺧـﺎﻧﻮادهي ﺻـﺪ‬ ‫درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮار ﻧﺪﻳﺪهام‪ «.‬و ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ از ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮازي ﺷﻤﺎ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم‪ .‬ﻛﺎر ﺑﺰرﮔﻲ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲدﻫﻴـﺪ‪ ،‬ﺑـﺮاي ﻣـﻦ‬ ‫آﺷﻜﺎر ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ ،‬دﻧﻴﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺧﻮاب ﻧﻤﻲﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻴﺪار ﺷﺪن آن ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن وﻗﺖ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻛﻮﺷﺶ دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻲ ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ دﻧﻴﺎ را ﺑﻴﺪار ﺳﺎزﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻛﺮدم ﻓﻮراً دﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺷﻮم‪« .‬‬ ‫‪John H. Tobe, Rice Rd. Duncan, B. C. Canada ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ NATURE CURE CLINIQUE ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 154‬‬ ‫‪ ‬‬


‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ارزش ﻗﺎﺋﻠﻢ‪ .‬ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻳﺪ واﻗﻌﺎً روي ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴـﻴﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﺮﺧ‪‬ﺮ ﺑِﻨﺮ ﺳﻮﺋﻴﺴﻲ ﺟﻠﻮ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﻦ ﻓﺮﺳـﺘﺎدهاﻳـﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻨﻮز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻫﺴﺘﻢ‪«.‬‬ ‫‪Dr. Gordon Latto, 64 Gt. Cumberland Pl. London, W. L ‬‬ ‫***‬ ‫اﻳﻦ دﻛﺘﺮ رﺋﻴﺲ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻟﻨﺪن ﻣﻄﺐ دارد و ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘـﺎب ﻣـﻦ ﺑـﻪ‬ ‫آن ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﺮا ﻣﻲدﻫﺪ و ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ .‬ﻧﺎﻣـﻪي‬ ‫زﻳﺮ اﻳﻦ را ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫»ﻧﺴﺨﻪ ﺷﻤﺎ را راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬دﻛﺘﺮ ﻻﺗﻮ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﺳﺮﻃﺎن ﻣـﻦ رژﻳـﻢ ﺧـﺎمﺧـﻮاري را ﺗﺠـﻮﻳﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬او ﻧﺴﺨﻪي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داده ﺗﺎ از روي آن ﻛﺘﺎب ﺳﻔﺎرش ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ده دﻻر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳـﺘﻢ و ﺧـﻮاﻫﺶ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب و ﺷﺶ ﻋﺪد ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﻦ ارﺳﺎل دارﻳﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mrs. Campbell Moodie, 31 Linden Garden, London, W. 2 ‬‬ ‫***‬ ‫‪ 22‬اوت ‪1966‬‬ ‫»اﻣﺮوز ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﺮت زﻳﺎد ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪم‪ .‬اﮔﺮ روزي ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ را‬ ‫درك ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ اﻳﻦ آﻏﺎز ﻳﻚ ﻋﺼﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬اﺳﻢ ﻣﻦ ژوزف رازون اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎل دارم‪ .‬ﺳﻪ ﺳـﺎل ﭘـﻴﺶ ﺑـﻪ‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻣﺪم و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ در ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻃﺒﻲ ﻛﻮﺑﺎت ﻫﻮﻟﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺧﻮدم را در ﻛـﺎر ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ‬ ‫روزاﻧﻪي ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﺠﺒﻮرم ﺑﻪ ﻣﺮدم دارو )ﺳﻢ( ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﺳـﻌﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫﻢ از ﭘﻴﺸﻪي »ﺳﻢ ﻫ‪‬ﻞ دﻫﻨﺪه«‪ 1‬ﺧﻮد راﺿﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﺒﻮرم ﻛﺎر ﻛﻨﻢ‪ ،‬ﭼﻮن زن دارم‪ .‬زن ﻣﻦ ﺗﻬﺮاﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔـﺮﻓﺘﻢ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻘﻴﻦ دارم ﻛﻪ اﮔﺮ او ﺑﻪ ارزش ﻏـﺬاي ﻃﺒﻴﻌـﻲ‬ ‫آﺷﻨﺎ ﺷﻮد‪ ،‬دﻳﮕﺮ ﺟﺮأت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻧﻮزاد )ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ( ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣ‪‬ﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل داﺷﺘﻢ ﺷﺮح ﺑـﺪﻫﻢ‪ :‬ﻣـﻦ ﺳـﺮدﺑﻴﺮ ﺳـﺎزﻣﺎن‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﮔﻴﺎهﺧﻮارن ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻮدم و ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻦ اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓـﺘﻢ‪ .‬وﻟـﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷـﻜﻲ و‬ ‫ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﻬﻀﺖ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران‪ ،‬ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﺳ‪‬ﻤﻮم ﺧﻮد دﻳﺪﻧﺪ و ﻣﻦ ﭼﻮن ﻳـﻚ ﻳﻬـﻮدي ﺑـﻮدم ﺑـﺮاي آنﻫـﺎ‬ ‫ﻫﺪﻓﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آن را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬آنﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﺨﺺ ﺑﻨـﺪه آﻧﻘـﺪر ﺻـﺪﻣﻪ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Poison Pusher ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 155‬‬ ‫‪ ‬‬


‫رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛـﺮده ﺑـﻮدم و ﻣﻠـﺘﺶ را ﻫـﻢ دوﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻲداﺷﺘﻢ‪ ،‬ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ آﻣﺪهام‪ .‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﮔﻴﺎهﺧﻮاري و از زﻧﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ آزاداﻧـﻪ ﺳـﺨﻦ ﺑﮕـﻮﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺎﺗﺮوﭘﺎت‪ 1‬دارﻳﻢ و ﺿﻤﻨﺎً داراي دﻫﻜـﺪهاي ﻣﺨﺼـﻮص ﮔﻴـﺎهﺧـﻮاران ﺑـﻪ ﻧـﺎم آﻣﻴـﺮﻳﻢ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ‪ ،‬ﺧﻮدم را ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاي‬ ‫ﻫﻤﻴﺸﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ‪ .‬وﻟﻲ اول ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺴﺮم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزم‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﻛﺘـﺎب ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬ ‫ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪«.‬‬ ‫دوازدﻫﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪1966‬‬ ‫»درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻳﻚ ﺧﺸﻨﻮدي ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ و اﻣﻴﺪوارم‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺴﺮم ﻣﻄﺎﻟﺐ آن را ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻴـﺪوارم ﻛـﻪ ﺑﭽـﻪي ﻣـﻦ از ﺿـﺮر‬ ‫ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﻣ‪‬ﺮده ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻣﺆﺳﺴﻪي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺎز ﻫـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬در ﺗﺮﻛﻴـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران را ﺑـﺪون دارو ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻌﻼً ﻣﺠﺒﻮرم اول ﻣﻌﺎش ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬وﻟﻲ دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون دارو ﻛﺎر ﻛﻨﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺪون‬ ‫آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﻚ دﻳﮕﺮ دﻧﺒـﺎل اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻣـﻲﮔـﺮدﻳﻢ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم در آﺗﻴﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺘﻮاﻧﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ‪«.‬‬ ‫‪Dr. JOSEPH RAZON, 170/2 Arlozorov St. Kiryat‐ Malakhi, Israel ‬‬ ‫***‬ ‫»دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ و ﺑﺎ ﺷﻜﻮه‪ ،‬ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﻗﺖ دو ﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪم و اﺣﺴﺎس ﻧﻤـﻮدم ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب ﺑـﺮاي ﺑﺸـﺮﻳﺖ‬ ‫ﻋﺼﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد‪ .‬ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺟﻠﻮي ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻗـﺮار دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺮاﻧﺠﺎم‬ ‫ﻳﻚ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در دﻧﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪاي ﻣﻲﺑﺎﺷـﻴﺪ ﻛـﻪ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻴﺪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺳـﺎده و ﻛﺎﻣـﻞ را‬ ‫ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و آن را از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻏﺬاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻛﺘﺎبﻫﺎي آنﻫـﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻤـﻮدم‪ ،‬ﺻـﺤﻴﺢﺗـﺮ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻴﻮهﺧﻮار اﺳﺖ و از اﻳﻦ راه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت دﻧﻴﺎ ﺣﻞ ﺷﺪه‬ ‫و دﻧﻴﺎي ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺷـﻤﺎ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮر ﺳـﺎده و اﺳﺎﺳـﻲ »ﻧﭙﺰﻳـﺪ« ﺧـﻮد ﻛﻠﻴـﻪي دﻻﻳـﻞ‪ ،‬ﺗـﺪاﺑﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺎﻧﻪرويﻫﺎ‪ ،‬آﻣﺎرﻫﺎ و ﻏﻴﺮه را ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣـﻲﺑﺮﻳـﺪ و ﺑـﻪ ﺟـﺎي آنﻫـﺎ ﺳـﻼﻣﺘﻲ و‬ ‫ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﺪ‪ .‬ﻛﺸﻒ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﺑﺮق ﻛﺎر ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ اﺷﺨﺎﺻـﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻲﻓﻬﻤﻨﺪ‪ ،‬آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻐﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﻌﺮوف ﻧﻤﻮدن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد‪ ،‬ﻓﻌﻼً ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﻳـﻚ ﻛﺘـﺎب‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ و ﻳﻚ ﻛﺘﺎب دﻳﮕﺮ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ روزﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻛﻨـﻮن‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ - ١ ‬ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪون دارو ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 156‬‬ ‫‪ ‬‬


‫وﺿﻊ دﻧﻴﺎ ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم دﻟﮕﺮم ﻫﺴﺘﻴﻢ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﺷﻤﺎ و ﻛﺎر ﺷﻤﺎ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در‬ ‫اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮدم را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲدارم‪ .‬ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎ ﮔﻴـﺎهﺧـﻮار ﻫﺴـﺘﻴﻢ‪ ،‬ﺳـﻴﮕﺎر و اﻟﻜـﻞ‬ ‫ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﻢ و اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮم روش ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪Mrs. VERA STANLEY ALDER, «WORLD UNION FELLOWSHIP» 8 First Avenue, ‬‬ ‫‪London. ‬‬ ‫***‬ ‫»از ﻣﻼﺣﻈﻪي ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺸﻜﺮم‪ .‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎ را ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺎ ﺑـﺎ‬ ‫ﻼ ﻫﻤﻔﻜـﺮﻳﻢ و ﻣﺴـﻠﻤﺎً در ﭘﻴﺮاﻣـﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻤﺎن ﺑـﻪ‬ ‫ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎ از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻛـﺎﻣ ً‬ ‫ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن ﻛﺎﻣﻞ دارﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهي ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻛﻮدﻛﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻳـﻦ واﻗﻌـﺎً ﺧﻴﻠـﻲ ﻋـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ‪ .‬ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮاي ﻣﻴﻮهﺟﺎت ﺧﺎم ذاﺋﻘﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ دارﻧـﺪ و از ﻏـﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘـﻪ ﻣﺘﻨﻔﺮﻧـﺪ‪ .‬ﻣـﺎ ﻟـﺬت‬ ‫ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ از ﻃﺮز ﮔﺮدآوري ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪاي ﻛﻠﻴﻪي دﻻﻳـﻞ ﻻزﻣـﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ و ﻫﻢ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آنﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻊآوري اﺷـﺎرات ﻃﺒـﻲ‪ ،‬اﻗﺘﺼـﺎدي و‬ ‫ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪي اﺧﻼﻗﻲ ﻛﻠﻴﻪي اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﻛﺴـﺎﻧﻲ ﺻـﺎﺣﺐ ﺗﺤﺴـﻴﻦ و ﺳـﺎﻳﺮ ﭘـﺎداشﻫـﺎ‬ ‫)ﻣﺎدي( ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ واﻟّﺎ ﭼﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻈﻴﻤﻲ ﻧﻤﻲﺷﺪ اﻧﺠﺎم داد ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺻـﺪم‬ ‫آن ﭘﻮلﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي »ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ« ﺑﻪ دﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻲﺳﭙﺎرﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌـﺪ‬ ‫از ﻣﺪتﻫﺎ زﻳﺎنﺑﺨﺶ ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﭘﻮچ از آب در ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪THE  C.  W.  DANIEL  COMPANY  LIMITED  Ashingdon,  Rochford,  Essex, ‬‬ ‫‪England. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن روي ﻣﻦ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ اﻧـﺪازهاي‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻦ آن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪام‪ .‬ﻣﻦ اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺨﺼﻲ دارم ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﻮد را از راه‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآورم‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ واﻗﻌﻲ ﺑﺮﺳـﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﭼﻚ ارﺳﺎل ﻣﻲدارم ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺳﻲ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣـﻲﺷـﻮم ﺑـﺮاي‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺷﻤﺎرهي ﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻴﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻢ‪ ،‬زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ‬ ‫ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻴﺮواﻧﻲ زﻳﺎد دارم و ﻣﻦ ﺧﻮد را‬ ‫وﻗﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ از راه ﺗﻐﺬﻳﻪي درﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻲ درﺳﺖ ﻧﻤﻮدهام‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻜـﻲ از اﻋﻀـﺎي ﻓﻌـﺎل اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ‬ ‫ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪام اﻧﺠﻴﻞ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘـﺎبﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺑـﺪﻫﻢ و اﻳـﻦ ﻛـﺎر‬

‫‪ 157‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺳﻔﺎرﺷﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺸﻨﮓ دارم و در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎورﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد‪«.‬‬ ‫‪Mr.A.J.RUGGIERI, W. 5 Mile Rd. Allegany, New York.‬‬ ‫***‬ ‫»ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﺷﻤﺎره ‪ 1‬و ‪ 2‬را درﺑﺎره ﺧﺎمﺧﻮاري ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ و واﻗﻌﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳـﻦ ﻓﻜـﺮ ﺗـﺎزه ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺴـﻠﻤ ًﺎ‬ ‫ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺑﺎرهي آن ﺧﻮب ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺷﻮد ﻃـﺎﻟﺒﻴﻦ زﻳـﺎدي ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده و ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﺎ ﺧﺮج ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪي ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﻜﺖ در ﻓﺮوش ﻛﺘﺎب در درﺟﻪي اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي اﻣﺘﺤﺎن اول‪ ،‬ﺻﺪ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب‬ ‫ﺳﻔﺎرش ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ .‬ﻛﺘﺎبﻫﺎ را ﺑﻪ آدرس ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ و دﺳﺘﻮر دﻫﻴﺪ ﺑﻌﺪ از وﺻﻮل ﭘﻮل ﻛﺘﺎبﻫﺎ را ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪PAK AMERICAN COMMERCIAL INC. Box 7359, Karachi.‬‬ ‫***‬ ‫»ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺻﺪ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري زودﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ‪ .‬ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش ﺷﺸـﻤﻴﻦ ﺳـﻔﺎرش‬ ‫ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ آن اﺣﺘﻴـﺎج دارد‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪارد و ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺻﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺰار دﻻر ارزش دارد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎبﻫﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﻠﺘﻮن را ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻪﻛـﺎري‬ ‫و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺿﺮر ﺟﺰﺋﻲ ﻓﺮوﺧﺘﻪام‪ ،‬زﻳﺮا ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدم دﻳﻦ و آﻳﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﻦ ﻣﻴـﻞ دارم ﻛﻮﭼـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﻮﭼﻪ ﺑﮕﺮدم و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻔﺮوﺷﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻮﻓﻲ ﻫﻮﻟﺪزﮔﺮﻳﻦ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻧﺠﻴﺐ و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻴﻞ دارد اﻳﻦ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﻲ را ﺗﻮﺳـﻌﻪ دﻫـﺪ‪ .‬ﺑـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻴﺪ‪ ،‬ﺻﺪ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪David Zuessman, 41 Pewter Lane, Hicksville, N. Y. ‬‬ ‫***‬ ‫‪ 29‬آورﻳﻞ ‪1968‬‬ ‫»ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآورم‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺎ اﻓﻜـﺎر و اﻋﻤـﺎل و‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »زﻧﺪﮔﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ« اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ .‬ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺠﻠﻪ و ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد‪ ،‬ﺧﻴﺎل دارم ﺑﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲِ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻛـﻪ راه درﺳـﺖ را ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻧﺸـﺎن‬ ‫ﻣﻲدﻫﻨﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻢ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺎﻳـﺪ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴـﺮد‪ ،‬ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺮا آﮔﺎه ﺳﺎزﻳﺪ‪«.‬‬

‫‪ 158‬‬ ‫‪ ‬‬


‫‪ 24‬ﻣﻪ ‪1968‬‬ ‫»ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻨﺠﺎه ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﻳﻚ ﭼﻚ ‪ 82/5‬دﻻري ارﺳﺎل ﻣﻲدارم‪ .‬اﮔـﺮ ﺷـﻤﺎ ﻣﺎﻳـﻞ ﺑﺎﺷـﻴﺪ‬ ‫اﻣﺘﻴﺎز ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﺎ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ آن را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬ﻛﻠﻴﻪي وﺳـﺎﻳﻞ را ﺑـﺮاي اﻧﺘﺸـﺎر آن‬ ‫دارﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪«ESSENCE OF  HEALTH»  Highest  Health  and  Life  Law  Publishers,  Box  2821, ‬‬ ‫‪Durban, South Africa. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ اﻟﺴﺎﻋﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ رﺳﻴﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﻧﮕﺎه ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺧﻴﻠﻲ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎر ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺮدم را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤـﻞ ﭘﻴـﺮوي ﻧﻤـﻮدن از ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌـﺖ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺰﺧﺮﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم در آنﻫﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪Ing. CARLCS PRIETO LOSANO. General Manager. INTER – AMERICAN ASSN. ‬‬ ‫‪OF SANITARY ENGINEERING, Alfonso Herrera, 11-103, Mexico 4, D.F.‬‬ ‫***‬ ‫»ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺳﺮوﻳﺲ رﻓﻘﺎ رﺳﻴﺪ و ﻣﻦ آن را ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎد ﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬ﻣﻦ آن را ﺑـﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻴﺎهﺧﻮاران رﻓﻘﺎ‪ 1‬ﺧﻮاﻫﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد و اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷـﻮد‪ .‬ﻣﺘﺸـﻜﺮم از اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻃﺮز زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎدهي ﺧﻮد ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﺪ‪ .‬ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ اﻳـﻦ‬ ‫ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ اﻣﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺻﻠﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﺳﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺬﻫﺒﻲ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي‬ ‫ﻧﻮعدوﺳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺎهﺧﻮارﻧﺪ و ﺻﻠﺢدوﺳﺖ و آنﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد‪«.‬‬ ‫‪QUEENIE DAWE , Friends House, Euston Rd. London, N. W. I. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺎور ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮهي اﻳـﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻘـﻂ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪي ﺧـﺎمﺧـﻮاري‬ ‫ﻣﻲﺗﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ را از ﻛﻠﻴﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت داد‪ .‬ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣـﺎ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻗﻄﻌـﻲ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻧﻬﻀﺖ ﺧﺎمﺧﻮاري را در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﺷـﻤﺎ اﺟـﺎزه دﻫﻴـﺪ ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ زﺑـﺎنﻫـﺎي‬ ‫اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬در اوﻟﻴﻦ وﻫﻠﻪ ده ﻫﺰار ﺟﻠﺪ آن را ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣـﻲﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ وزارت‬ ‫ﺑﻬﺪاري ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔـﺮﻓﺘﻴﻢ‬ ‫در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺷﻤﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ دارد‪ ،‬وﻟﻲ در ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻓﻘﻴﺮ و ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺎمﺧﻮاري زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ‬ ‫ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاري و ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﻧﺎدرﺳﺖ رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Friends ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 159‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻌﺪاً وﻗﺘﻲ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ‪ ،‬ﻳﻚ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﻴﻠﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨـﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ و‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻛﺎر را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪DAULAT RAM PUBLIK MISSION ‬‬ ‫‪Krishan Mohan, Vice Pres. 17‐ B, Asaf Ali Rd. NewDelhi‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﻳﻚ ﭘﺰﺷﻚ و ﺟﺮاح ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ در ﭘﻨﺪيﭼﺮي ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳـﺎل دارم‪ .‬ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ را‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪم ﻛﻪ ﻣﺮا ﺟﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻨﺪ دارم‪ ،‬ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﻮم و ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ و راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارم‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب ﺟﻨﺎبﻋﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻢ‪«.‬‬ ‫‪Dr. G. J. Vyas, 75 Aurobindo St. Pondicherry, India ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺗﻲ ﺑﺰرگ ﻧﺎﻳـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ ﻧﺎﻣـﻪ را از ﻃـﺮف اﺗﺤﺎدﻳـﻪي‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺎﺗﺮوﭘﺎﺗﻴﻚ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪي ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را در ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن‬ ‫ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ارزان ﺑﻔﺮوﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪي ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﻳـﻦ ﻛـﺎر را‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﭼﻮن ﻳﻘﻴﻦ دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري‪ ،‬ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻧﻤـﻮد‪ .‬ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎﺗﺮوﭘﺎﺗﻴﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪي وزارت ﺑﻬﺪاري ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدن آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪«.‬‬ ‫‪ALL‐ INDIA NATURE‐ CURE FEDERATION ‬‬ ‫‪Devendra Kumar Gupta, Secretary, New Delhi‬‬ ‫***‬ ‫»ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهي اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻣﻠﺖﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﻨﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮب ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﻣﺎ ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ آن را از اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎراﺗﻲ‪ 1‬ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻨﻴﻢ و در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ .‬اﻳﻨﻚ ﺗﻘﺎﺿـﺎ دارﻳـﻢ‬ ‫اﺟﺎزهي ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪Shahajirao Annasaheb Patil, ‬‬ ‫‪Tambave, Taluka‐ Walwa, Maharashtra, India ‬‬ ‫***‬ ‫»در ﺟﻠﺴﻪي اﻣﺮوز ﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ ﺳﻔﺎرش ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﻳﻚ ﭼـﻚ ﭘﻨﺠـﺎه‬ ‫دﻻري ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ و ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﺘﺎبﻫﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﭘﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻋﻼﻗـﻪ دارﻳـﻢ آن را زودﺗـﺮ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ MARATHI ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 160‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺧﺎمﺧﻮاري‪ ،‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ﺟـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﻴﻮع‬ ‫ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻴﻠﻲ ﻻزم اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫در ﻧﺎﻣﻪي ﺑﻌﺪي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻳﺪ ﻫﻤﻪ را ﻓﺮوﺧﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻮراً ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ .‬ﭘﻴﻐﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻨﺪرﺳـﺘﻲِ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﺮزش در آورد‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪THE INTERNATIONAL ASSN. OF CANCER VICTIMS & FRIENDS, Mrs. Bertha ‬‬ ‫‪Anderson, Minneapolis, Mion. U. S. A.‬‬ ‫***‬ ‫»اﻵن از ﻛﻨﮕﺮهي ﮔﻴﺎهﺧﻮران ﺟﻬﺎن ﻛﻪ در »ﻣﺪرس« ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺸـﺘﻢ‪ .‬در ﻛﻨﮕـﺮه از ارزش ﻣـﻮاد ﺧـﺎم‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪم‪ .‬ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد‪ .‬ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔـﺮﻓﺘﻢ ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻏـﺬاي ﭘﺨﺘـﻪ‬ ‫ﻧﺨﻮرم‪ .‬ﻓﻘﻂ اﻓﺴﻮس ﻣﻲﺧﻮرم ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در ﻛﻨﮕﺮه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪوارم در ﻛﻨﮕﺮهي آﻳﻨـﺪه ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ‪ 1969‬در‬ ‫اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﻤﺎ را زﻳﺎرت ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺣﻀﻮر ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻒ ﺑـﺰرگ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗـﺎدر‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺪون ﺑﻴﻤﺎري زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎري ﭘﺪﻳﺪهاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺮدم ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑـﻪ وﺟـﻮد آوردهاﻧـﺪ و ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺻﺤﻴﺢ و زﻧﺪﮔﻲ ﺻﺤﻴﺢ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﻤﺎل ﺑﺮود‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ وﺿﻌﻲ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻨـﺪﮔﺎن‬ ‫واﻗﻌﻲ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫آﻗﺎي آواﻧﺴﻴﺎن‪ ،‬اﻳﻦ واﻗﻌﺎً ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﻣﺮدم درﻣﺎﻧﺪه و رﻧـﺞدﻳـﺪهي اﻳـﻦ‬ ‫دﻧﻴﺎ را از ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪Sofie M. Mello,”Lotus‐ Cottage”, Yercaud, India. ‬‬ ‫***‬ ‫ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﻣﻪي ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮي آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل‪ .‬دﺧﺘﺮ اﻳﺸـﺎن ﻣﻨﺸـﻲ ﻛﻨﺴـﻮل آﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫»ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻋﻨﺎﻳـﺖ ﻓﺮﻣـﻮده‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن دﻫﻴﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻪ از اﺑﺘﺪاي ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاري دﻧﻴﺎ ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم آﻓﺮﻳـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫ﻓﻜﺮ آنﻫﺎ را روﺷﻦ ﺳﺎزﻳﺪ‪ .‬ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫـﻢ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﻴﻠـﻲ ﭼﻴﺰﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﻴﻄﺎن و ﻣـﺮدم ﺧﻮدﺧـﻮاه و‬ ‫ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺖ ﺧﺮاب و آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻮﺷﻴﺪه و اﺳﺮارآﻣﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﻧﻤﻮده و ﻗـﺪرت و ﺟـﺮأت‬ ‫داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و آنﻫﺎ را آﮔﺎه ﺳﺎزﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﺷـﻮﻣﻲ در اﻧﺘﻈـﺎر‬ ‫آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮراﻛﻲﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ ﻓﺮﺳﻮده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 161‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو و ﻏﺬاي ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي دردﻧـﺎك‬ ‫ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺮگ ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﻲرﺳﻨﺪ‪ .‬ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ داروي ﺳﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮاﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮم و ﭼﻬﺎر ﻃﻔﻞ وﻳﺘﻨﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪي ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻧﻤـﻮدهام ﺳـﻌﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در دﺳﺘﻪي اﻳﻦ اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ .‬ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﭘﻴﺮوان زﻳﺎدي ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد‪ ،‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﭼﺎﺑﻜﻲ و ﺳـﻌﺎدﺗﻤﻨﺪي اﺷـﺨﺎص ﺧﻴﻠـﻲ ﭼـﺎق‪ ،‬ﻳـﻚ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﺶ رﻗﺺ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮔﺬارده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪﻃﻮري ﻛﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻤـﺎﻳﺶ واﻗﻌـﺎً ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر‪ ،‬ﺷﻤﺎ را ﻣﺄﻣﻮر اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺰرگ ﻛﺮده اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ ﭘﻴﻮﺳـﺖ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻔﺘـﺎد و ﭘـﻨﺞ دﻻر‬ ‫درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻧﺼﻒ آن را ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲﻫﺎي زﻳـﺮ ارﺳـﺎل دارﻳـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﻘﻴـﻪي دﻻرﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد از‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي ارزﻧﺪهي ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mrs. Angela S. Madison, American Consulate General, Istanbul, Turkey.‬‬ ‫***‬ ‫»اﺳﺘﺎد ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺸﻒ ﻋﻈﻴﻢ از ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهي ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﺎمﺧﻮاران اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻦ ﻓﻜـﺮ ﻧﻤـﻲﻛـﻨﻢ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻳﻦ راه درﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻣـﺮدم را ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش ﺟﻠـﺐ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬ﻣﺮدم ﺑﺎ روش ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪي ﺑﻼ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم را از اﻳـﻦ‬ ‫ﻓﻼﻛﺖ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ‪«.‬‬ ‫‪Kathleen Borgstrom, Titirangi, Aukland, New Zeland. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﻳﻚ ﮔﻴﺎهﺧﻮارم و اﻳﻦ روش را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﻣـﻲآﻣـﻮزم‪ .‬ﻣـﻦ ﺑـﻮﻟﺘﻦ ﺷـﻤﺎرهي ﻳـﻚ ﺷـﻤﺎ را در‬ ‫»ﮔﺰارش ﻛﻮه ﺳﻴﻨﺎ«‪ 1‬ﺧﻮاﻧﺪهام و از آن ﭼﺎپ ﻛﺮدهام ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬آﻳﺎ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺪون اﺟـﺎزهي ﺷـﻤﺎ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدهام؟ آﻳﺎ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭼﺎپ ﻛﻨﻢ و راﻳﮕﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺮﻳﺾ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻢ؟‬ ‫ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه« دارم‪ ،‬اﮔﺮ ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ از آنﻫﺎ زﻳﺎد اﺣﺘﻴﺎج ﺧﻮاﻫﻢ داﺷﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬وﻟﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﺴﺘﻢ‪«.‬‬ ‫در ﻧﺎﻣﻪي دوم ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎبﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻪي ارزﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪم‪ .‬دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻓﻜﺮ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻛﺮدن ارزش ﻏﺬاي ﻧﭙﺨﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰي وﺟـﻮد ﻧـﺪارد‪ .‬اﻛﻨـﻮن اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎب ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ درد ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮرد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻢ‪ .‬از اﻳﻦ ﻛﺘﺎبﻫـﺎ ﺑـﺎز ﻫـﻢ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﻳﻚ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ در اورﺷﻠﻴﻢ‬

‫‪ 162‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺘﻴﺎج دارم‪ .‬ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ‬ ‫را در اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ راه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻇﻴﻔﻪي ﺧﻮد ﻣـﻲداﻧـﻢ در‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد‪ ،‬ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﻧﻮﻳﻲ در آﺳﺘﺎﻧﻪي ﻣﺮگ اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺰﺷـﻜﺎن او را ﺑـﻪ ﺣـﺎل‬ ‫ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﻴﺮد‪ .‬او از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري او را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﻣﻦ اﻣﻴﺪوارم ﻛﻪ ﺑﻪ زودي اﻳﻦ اﻣـﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪي ﻋﻤﻞ درآﻳﺪ‪«.‬‬ ‫‪I. W. Carroll, Box 240, Meadows of Dan, Va. U. S. A. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ و ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣـﻮاﻓﻘﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻔﺎرش دادهام ﻛﻪ ﺷﺶ ﺟﻠﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺮاي دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪﻳﻪي ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪ .‬ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﮔﻴﺎهﺧﻮار »وﮔﺎن« ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ‪ .‬از ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﺪهام از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺧـﻮن و ﺑﻮاﺳـﻴﺮ و ﻧﻘـﺮس‬ ‫ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮدهام‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺣﺎل ﻣﺰاﺟﻲ ﻣﻦ ﺷﮕﻔﺖآور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺻﺮف ﻏﺬا وﻗﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤـﻲﻧﻤﺎﻳﻴـﺪ و دﺳـﺘﻮر‬ ‫ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺨﻮرﻳﻢ‪ .‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺪن ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺪه ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ و آنﻫﺎ در ﺟﻮاب ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪» :‬ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ وﻟﻲ دﺳﺘﻮر ﻳﻚ ﺗﺰرﻳﻖ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫راﺣﺖﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ «.‬ﻋﺰﻳـﺰم اﮔـﺮ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺬا را ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﺎم و ﺑـﻪﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑﺨﻮرﻧـﺪ آنﻫـﺎ ﻣـﻲﺧﻮرﻧـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ ﭘﺰﺷـﻜﺎن در‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﻏﺬاي ﺧﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ آنﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد‪ .‬ﭼﺮا دﻛﺘﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؟ ﭘﻮل اﺳﺖ‪ ،‬ﭘـﻮل‬ ‫و ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﻮل‪ .‬ﻣﻦ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ‪...‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻛﻪ از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺳـﻢﭘﺎﺷـﻲ زﻫﺮآﻟـﻮد‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺨﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲﻛﻨﻢ ‪...‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺷـﻤﺎ ﺑـﻲﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻢ‪ .‬در‬ ‫ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﻣﻦ دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺧﺎمﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻧﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺎمﺧﻮاري از رادﻳـﻮ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‪ .‬ﻫـﺮ روز‬ ‫ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد از ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ‪ .‬ﺟﻮاب ﻣـﻦ ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻳﻜـﻲ اﺳـﺖ‪» :‬ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﻏﺬاي ﺧﺎم ﺑﺨﻮرﻳﺪ‪ «.‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر از ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮدي ﺧﻮد ﺗﻠﻔﻨﻲ از ﻣـﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺣﺘﻲ زن دو ﭘﺰﺷﻚ در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻠﻮي ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮاي آﺳـﺘﻤﺎ و آرﺗـﺮﻳﺘﻴﺲ از ﻣـﻦ‬ ‫دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ‪«.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ در ﻧﺎﻣﻪي ﺑﻌﺪي ﺧﻮد ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﻴﻤﺎران زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﻣﻪي ﺳﻔﺎرت ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن را‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪم‪ .‬ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺑﻴﺪار ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﺎرزهي ﺑﺰرﮔﻲ در ﭘﻴﺶ‬ ‫دارﻳﻢ‪ .‬راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺮ ﻗﺪر زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ و ﻣـﻲﺷـﻨﻮم‪ ،‬ﻫﻤـﺎن ﻗـﺪر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺟﻨﺎﻳـﺖﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ‬ ‫‪  163‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ و داروﻫﺎي ﺳﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬وﺣﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ده ﻣـﺎه در ﻣـﻮرد‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري از رادﻳﻮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮدم‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﺎن و داروﻓﺮوﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎر آنﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻛﺴﺎدي ﻣﻲﻧﻬـﺪ‬ ‫و ﺟﻠﻮي ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺗﺨﻢ ﻛﺎﺷﺘﻪام ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﻲدﻫﺪ‪ .‬ﻣﻦ اﻛﻨﻮن ﺑـﺮاي ﺑﻌﻀـﻲ ﮔـﺮوهﻫـﺎ از ﻣـﺮدم‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬آنﻫﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻮﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mrs. Eileen  Marsh,  “Land’s  End”,  General  Delivery,  Hamilton  P.O. ‬‬ ‫‪BERMUDA ‬‬ ‫***‬ ‫»در اواﻳﻞ ژاﻧﻮﻳﻪ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪي »ﺗﻮ ﻧﺎﻳﺖ« را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ دﻳﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ و ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ از آن ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن در آﻣﺪم‪ .‬ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺎﻳﻞ ﺷﺪم ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورم‪ .‬ﺑﻪ ادارهي رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن‬ ‫‪ B.  B.  C‬ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪن اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب‬ ‫در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ و آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ آدرس ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴـﻢ و‬ ‫ﻻاﻗﻞ ﺗﺸﻜﺮات ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ و آرزوي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺷﻤﺎ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﻐﺎم ﺧﺎمﺧﻮاري اﻋﻼم ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣـﻦ‬ ‫ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻀﺮﺗﺮ از ﻫﺮ ﺟﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭼﻪ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻣﺪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ روش‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﺷﻤﺎ ﻋﻮض ﻣﻲﻧﻤﻮد‪ .‬ﻛﺎر ﺷﻤﺎ در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوزه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔـﻊ ﺑﺸـﺮ ﺑﺮداﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬درود ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ‪«.‬‬ ‫در ﻧﺎﻣﻪي دوم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﭼﻪ ﺧﻮش روزي ﺑﻮد اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﻮري ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺪ‬ ‫و ﻣﺮا ﻣﺠﺬوب ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﺮزه درآورد‪ .‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﺮا روﺷﻦ ﻧﻤﻮد و از ﻧﻮ ﻣﺮا اﻟﻬـﺎم داد‪ .‬وﻗﺘـﻲ‬ ‫در ﻛﻼس ﻳﻜﺸﻨﺒﻪاي ﺑﻌﻀﻲ اﻗﺘﺒﺎسﻫﺎ را ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﺎر ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲدادم‪ .‬ﻣـﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ را ﺟﺴـﺘﺠﻮ‬ ‫ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬اﻳﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺬاﻫﺐ‪ ،‬ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ ﻛﺸﺎﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﭼﻪ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ و دﺷـﻮار و ﺧﺴـﺘﻪ‬ ‫ﻛﻨﻨﺪهاي ﺑﻮد‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﻛﻪ »اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و ﺑﺲ‪ «.‬ﻣﺘﺸﻜﺮم از ﻳـﻚ ﭼﻨـﻴﻦ‬ ‫ﻫﺪﻳﻪي ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﺎﻣﻪي ارزﻧﺪهي ﺷﻤﺎ‪«.‬‬ ‫دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ‪:‬‬ ‫»ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎدي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ از ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺮﻳﺎﺗﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم و از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﭘﻴﺮوان‬ ‫ﺷﻤﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ ،‬آﮔﺎه ﺷﺪم‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ از وﺿﻊ ﻣﺰاﺟﻲ ﻧﻮهي ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را آﮔﺎه ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ .‬در ‪ 1964‬او ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎر ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮد و ﻣﺪﺗﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن روﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻳـﻚ‬ ‫ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ اردك ﺑﻪ آب ﺑﭽﺴﺒﺪ او ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﭼﺴﺒﻴﺪ و ﺑﻬﺒـﻮد او‬ ‫ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺷﺪ‪ .‬ﺟﺴﻢ و روح او ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻋﻮض ﺷﺪه و او در ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮب ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬او در داﻧﺸﮕﺎه‬ ‫ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mrs.  Gena  Harries,  11Hston  Place,  West  Cross,  Swansea,  Glamorgan, ‬‬ ‫‪England.‬‬

‫‪ 164‬‬ ‫‪ ‬‬


‫***‬ ‫»ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻦ در ﻧﺎﻣﻪي ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻮﺷﺘﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﺎرقاﻟﻌـﺎده‪ ،‬روﺷـﻦ و ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻴﺎورد ﺑﺎﻳﺪ ﻫـﺮ روز اﻗـﻼً ده ﭘـﺎﻧﺰده دﻗﻴﻘـﻪ آن را‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ او ﻫﻤﻴﺸﻪ در راه ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪Dr. Stephen Goitein , 506 Santa Monica Blvd. Santa Monica, Calif. U. S. A.‬‬ ‫***‬ ‫»ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ دوﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺴﺮم ﻛﻪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ دﭼﺎر آﻧﮋﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪ ﺷـﺪه ﺻـﺤﺒﺖ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﻮدم‪ ،‬او ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد‪ .‬ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎدهي ﻫﻤﺴﺮم ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﮔـﺮﻓﺘﻢ اﻳـﻦ ﻛﺘـﺎب را از اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻫﻠﻨﺪي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه‪ .‬ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺪ ﻛﺎري ﻧﻤﻲﺷﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑـﻪ زﺑـﺎن‬ ‫ﻫﻠﻨﺪي در آﻣﺴﺘﺮدام ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺎزهي ﻛﺘﺒـﻲ ﺷـﻤﺎ ﻫﺴـﺘﻢ‪ .‬ﻣـﻦ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻛﺘـﺎب دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺗﺮﺟﻤـﻪ‬ ‫ﻧﻤﻮدهام‪«.‬‬ ‫‪J. H. B. Blomendal, Arestotesstratt 26, Amsterdam. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺟﻠﺪ اول ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺧﻮاﻧﺪهام‪ .‬ﻣﻦ در اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺗﻮﺳـﻂ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ« واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ آﻛـﺎدﻣﻲ ﻋﻠـﻮم‬ ‫ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن دوره اﻧﺘﺮﻧﻲ را ﻣﻲﮔﺬراﻧﻢ و ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺰ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰ ﻣﻦ »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي داﺧﻠـﻲ و‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮﺑﻬﻲﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎمﺧﻮاري« ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺰد ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺨﺖ و ﺻـﻌﺐاﻟﻌـﻼج‬ ‫ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺮوي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﺑﻼﻋﻮض ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن اوﻟـﻴﻦ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮﺑﻬﻲﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ دارم‪ .‬ﭼﻮن اﻳﻦ روش ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺎزه اﺳﺖ و ﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻤـﻚ‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪Dr. SNEJANA EKIMOVA 16 Ioan Exarch St. Sofia, Bulgaria. ‬‬ ‫***‬ ‫» ﻣﻦ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮدم‪ .‬از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻗﺴـﻤﺖ ﻋﻤـﺪهي ﺧـﻮراك ﻣـﻦ از ﻣـﻮاد‬ ‫ﻧﭙﺨﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﺻـﺪ درﺻـﺪ‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﺪن اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم اﻧﺮژي ﻣﻦ ﻛﻪ ﺳﺎلﻫﺎي دراز در ﻋﻘﺒﺶ ﻣﻲﮔﺸﺘﻢ ﺑـﺎﻻﺧﺮه اﻓـﺰاﻳﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‪ .‬در‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻣﺎهﻫﺎي ﺧﺎمﺧﻮاري ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮ ﺑﻪ وزن ﻣﻦ اﻓﺰوده ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻼً اﻳﻤﺎن دارم ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري داﻣﻦﮔﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﻴﻮهزن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﺧﺎﻧﻪي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳـﻚ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻚ روز دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪي ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﻣـﻲﭘﺮدازﻧـﺪ‪ .‬در اﻳـﻦ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﻧﺎﻣﻪي دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺗﻜﺎندﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺪار ﺷـﺪه‪ ،‬ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ رو ﺑﻪرو ﺷﻮد و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻃﺒﻴﻌﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ 165‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻫﻔﺘﻪي ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرده ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻳﻢ و ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﻻدﻫﺎ از آنﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﻴﻠـﻲ ﻣـﻮرد‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻣﺬاﻛﺮه ﮔﺮم ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر در اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻚ را در ﻛﻮرهﻫﺎ زﻳﺮ ‪ 1200‬درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺧﺸﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮار ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻳﻚ ﭼـﻚ ﺳـﻲ دﻻري ﻣـﻲﻓﺮﺳـﺘﻢ ﺑـﺮاي‬ ‫ﭘﺎﻧﺰده ﻛﺘﺎب‪ .‬اﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﻔﺎرش ﻣﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮدم از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mrs. Rachel Maria Foster, La Calma 60, Las Fuentes, Guadalajara, Jalisco, ‬‬ ‫‪Mexico. ‬‬ ‫***‬ ‫»وﻇﻴﻔﻪي ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﻢ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎب ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻧﺪ از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﻜﺮ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﺧﻮدم ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲﻧﻤﻮدم ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺷﺼﺖ و ﺷﺶ ﺳﺎل دارم‪ ،‬ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ رﻓﺘﻢ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آﻧﺠﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪم‪ ،‬در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺷﻔﺎ ﺑﻪ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري ﭘﻨﺎه آوردم‪ .‬ﭼﻬـﻞ ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم ﺑـﺎ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺎهﺧﻮاري را اداﻣﻪ دادم‪ .‬از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺧﺎم را ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد درﺻﺪ‬ ‫رﺳﺎﻧﺪم و ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺘﻮﺳـﻞ ﺷـﺪم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﺧﺎمﺧﻮاري ﭼﻨﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ ﻏـﺬاي‬ ‫ﭘﺨﺘﻪ ﻟﺐ ﺑﺰﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﺮدم ﺻﺪ درﺻﺪ ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﺪن ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻠﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ‪ ،‬وﻟـﻲ‬ ‫اﻛﻨﻮن در ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬در ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺳﺎده و روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻫﻨﻮز ﻛﻤﻲ اراده دارﻧﺪ ﺧﺎمﺧﻮاري دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ زﻣﻴﻦ ﻛﻮﭼﻚ دارم ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﺟـﺎت و ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآورم‪ .‬در اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ ﺷـﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺷـﻤﺎ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻧﺠـﺎت ﻋﻤـﻮم ﺑﺸـﺮ ﻗـﺪم‬ ‫ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻳﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ آرزو ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺣﺎﺿﺮم ﺗﺎ ﺳﺮ ﺣﺪ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪Mr. J. Pichon, 24 Ville Franche du Perigord, Lavaur, France. ‬‬ ‫***‬ ‫ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻓﻮرﻳﻪ ‪1964‬‬ ‫‪1‬‬ ‫»از راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎمﺧﻮاري ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻤﻨﻮن ﻣﻲﺷﻮم‪ .‬ﺳﺎزﻣﺎن رادﻳﻮ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻧﮕﻠﻴﺲ‬ ‫از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﻲرﺳﺪ و ﻓﻘـﻂ آدرس ﺷـﻤﺎ را ﺑـﺮاي ﻣـﻦ ﻓﺮﺳـﺘﺎده‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪«.‬‬ ‫ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﺎرس ‪1964‬‬ ‫»ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ را دارم‪ .‬ﻣﻀﻤﻮن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻛﺸﻒ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺑـﻮد‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﺮاي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛـﻨﻢ ﻛـﻪ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ B. B. C ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 166‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻛﻠﻴﻪي ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲرﻳﺎ و اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺻﺮف وﻗـﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت‬ ‫ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻛﻮﺷﺶ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪارك ﭼﺎپ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ارزش زﻳﺎد ﻗـﺎﺋﻠﻢ‪ .‬اﻳـﻦ ﺳـﺨﻨﺎن در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎرﺳﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻢ ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه دﺷﻮار‬ ‫اﺳﺖ ﻋﺎدت ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﺎدت ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ﻣﻊﻫﺬا آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮم ﺗﺎ ﻣـﺮدم را ﺑـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫روش ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬در ﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮔﺎه ﺑﻪﮔﺎه از ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻲﺳﺎزم‪«.‬‬ ‫‪Mrs. Snelling, 26 Victoria Rd. Southsea, Hants, England. ‬‬ ‫***‬ ‫‪ 29‬ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ‪1964‬‬ ‫»ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ را ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﺳﻲ و ﻳﻚ ﺳـﺎل دارم و ﺧـﻮدم را ﺧﻴﻠـﻲ ﺧـﻮب اﺣﺴـﺎس‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻫﺮ روز در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲدوم‪ .‬ﻛﻮه وﻳﺖﻧﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آن ‪ 14500‬ﭘﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪ آن ‪ 26‬ﻣﺎﻳﻞ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ را ﻫﻔﺘﻪي ﭘﻴﺶ در ﻳﻚ روز ﻃﻲ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻧﺒﺾ ﻣﻦ ‪ 58‬اﻟﻲ ‪ 60‬ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻲﺧـﻮاﻫﻢ ﺛﺎﺑـﺖ‬ ‫ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺟﻮاب ﻛﻠﻴﻪي دردﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺑﺸﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪ 6‬ﻓﻮرﻳﻪ ‪1966‬‬ ‫»اﻛﻨﻮن ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪي ﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮم ﺷﺮﻟﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﺠﻠﻪ »ﻟﺘﺰ ﻟﻴﻮ«‪ 1‬ژوﺋﻴﻪي ‪ 1965‬ﭼﺎپ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣـﺎ اﺟـﺎزه‬ ‫ﻣﻲدﻫﻴﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻋﻜﺲﻫﺎ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﻴـﺪ‪ .‬ﻳﻜـﻲ از ﻋﻜـﺲﻫـﺎ ﻣـﺎل ﻳﻜـﻲ از دوﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺻﻤﻴﻤﻲ ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮار اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺎم او ﻣﻴﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬او ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻫﺎي آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﮓ و دﻧﺪانﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ‬ ‫دارﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺸﺘﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻴﭻ وﻗﺖ در ﻋﻤﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻧﺪازه ﺧﻮدﻣﺎن را ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺲ ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎمﺧﻮاري اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﻛﺘـﺎب‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺧﻮاﻧﺪهاﻳﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻴﻢ از اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺣﻘﻴﻘـﺖ را ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮدم ﻣﻨﺘﺸـﺮ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎه دﻻر درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mr. Thorwald Boie, 1015 Venice Blvd. Venice, Ca. U. S. A. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺑﺮاي ﺟﻠﺪ دوم ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻪ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﻮدهاﻳﺪ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم‪ .‬دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن ﺟﻠـﺪ اول ﻛﺘـﺎب‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮم وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﻮده راه ﻃﺒﻴﻌﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدﻳﻢ‪ .‬از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻏﺬاي‬ ‫ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲدﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ در دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را وادار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ راه ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫را ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ‪ .‬زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوي از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻘـﺪر ﻟـﺬت ﺑﺨـﺶ و ﻣﻔﻴـﺪ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ و ﺷﺎدي زﻧﺪﮔﻲ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ در دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ روش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ دﺳـﺖ‬ ‫ﻳﺎﺑﺪ‪.‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Let’s Live ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 167‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز روزه ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺻـﺪ درﺻـﺪ ﺧـﺎمﺧـﻮاري را ﺷـﺮوع ﻛـﺮدﻳﻢ‪ ،‬آن‬ ‫ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬در ﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ؛ زﻳﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﻧﻤﻮدن ﺑﺪن از ﺳ‪‬ـﻤﻮم‪،‬‬ ‫روزهي ﻛﺎﻣﻞ ﻳﻚ راه ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﺮﻳﻜﺎت ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪي ﻣﺎ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪي ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ‪ .‬اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑـﻪ ﻛﺎﻣﻴـﺎﺑﻲ ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪي‬ ‫ﺧﻮد ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد‪«.‬‬ ‫‪Mr, Julien Boutin, 4327 Herden Drive, Lake Worth, U. S.A. ‬‬ ‫***‬ ‫‪ 27‬ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪1964‬‬ ‫»ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻢ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﺑﺮاي ﺧﻮدم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﻣـﻦ ﺧـﺎمﺧـﻮار ﺻـﺪ درﺻـﺪ‬ ‫ﻫﺴﺘﻢ و ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦ روش ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم رواج ﺑﺪﻫﻢ‪ .‬ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮا ﻧﺠﺎت داده اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫‪ 21‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪1965‬‬ ‫»ﻣﻦ ﻳﻚ ﺑﺮگ ﭼﻚ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻧﺰده ﻛﺘـﺎب ﻛـﻪ ﻗـﺒﻼً درﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه و ﭘـﺎﻧﺰده ﺟﻠـﺪ دﻳﮕـﺮ ﻛـﻪ ارﺳـﺎل‬ ‫ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻣﻦ واﻗﻌﺎً ﻣﺎﻳﻠﻢ از ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎب ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑـﺎ ﻛﻤـﺎل ﻋﻼﻗـﻪ‬ ‫ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬واﺿﺢ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪودﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻗﺒﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤـﻮد‪ .‬ﻓﻌـﻼً آﻫﺴـﺘﻪ ﻛـﺎر‬ ‫ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺮف ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر رﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪Mrs. Helen M.Bulbeck, 818 Cherry St. Santa Rosa, U. S. A. ‬‬ ‫***‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻣﺪﻳﺮ ﻳﻚ رﺳﺘﻮران ﮔﻴﺎهﺧﻮاري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»اﺧﻴﺮاً ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ .‬از آن ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ و اﻳـﻦ روش را ﺑـﻴﻦ‬ ‫دوﺳﺘﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺳﻌﻲ ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻫﻤﻪي ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘـﻪ را ﺑـﻪ ﻏـﺬاي ﺧـﺎم و ﻛﺘـﺎبﻫـﺎي‬ ‫»ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ« را ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻴﻢ‪ .‬اﻳﻨﻚ ﻳﻚ ﭼﻚ ﺻﺪ دﻻري ﺑﺮاي ﭘﻨﺠﺎه ﺟﻠﺪ از ﻛﺘـﺎب و ﺑـﻮﻟﺘﻦﻫـﺎ‬ ‫ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻴﻢ‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪“BOVERY GENERAL”, 518 Bowery, Iowa City, U. S. A. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن ﭘﺎرﻳﺴﻲ ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺷﻤﺎرهي ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻦ داد‪ .‬ﺷﻤﺎ ﻛﻠﻴﻪي وﻗـﺖ‪ ،‬اﺳـﺘﺪﻻل و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﻣـﺮا‬ ‫ﻋﻮض ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ ﻣﻠﻚ دارم ﺑﻪ ارزش ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺰار دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮم در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارم‪ .‬ﻣﻦ ﻫﻔﺘﺎد‬ ‫و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل دارم‪ .‬ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬زن و ﺑﭽﻪ ﻧﺪارم‪ .‬دوازده زﺑﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻠﺪم‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻤﺎ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از دوﺳـﺘﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ‪«.‬‬

‫‪ 168‬‬ ‫‪ ‬‬


‫‪Paul Jauzin, Country Club, Hatha Yoga L’OASIS 02 Puiseux‐ en‐Retz, Villers ‬‬ ‫‪Cotterêts, France. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺑﺎ ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﻋﺠﻴﺐ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪي ﻣﺎ دو ﺗﺎ از ﺑﻮﻟﺘﻦﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ داد‪ .‬ﻣﻦ آنﻫﺎ را ﺧﻴﻠـﻲ ﺟﺎﻟـﺐ و ﺳـﺤﺮآﻣﻴﺰ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻢ‪ .‬ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﻮﻧﺰا ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮده و ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻧﻮﺷﺘﻪام‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮم ﻛﻪ آنﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﮕﻲ ﺧﺎمﺧﻮارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ ﻛﺘﺎب ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻃـﺮز ﻓﻜـﺮ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻻزم دارم ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺪتﻫﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﺮدم ﻛـﻪ‬ ‫ﺣﺮارﺗﻲ از ﺻﺪ و ﭼﻬﻞ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ را در ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺮاب ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهام‪«...‬‬ ‫‪Dr. Allen E. Banik, Author of “Hunza Land” 7 E. 23rd St. Kerney, Nebraska, ‬‬ ‫‪U. S. A.‬‬ ‫***‬ ‫ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺪهﺧﻮاران ﻣﻴﻞ دارﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪهﺧﻮاران دﻳﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗـﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﻈﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ زﻳﺮ ﻫﻤﻪي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﺎن‬ ‫را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدم‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎر ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﻣﻦ اﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻲ در‬ ‫آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭼﻮن ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻗﺪري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﺧﻮاﻧﻨـﺪﮔﺎن ﺧﻴـﺎل ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي رﺳﻴﺪه را در اﻳﻨﺠﺎ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدهام‪ ،‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﻣﻦ از ﻫﺮ ﺻﺪ‪ ،‬ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﻲ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدهام و از ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ را اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮدهام‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ 169‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮريﻫﺎي ﺷﻮروي رﺳﻴﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪي زﻳﺮ از آﻛﺎدﻣﻲ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪:‬‬ ‫»ﺑﺮاي راﺿﻲ ﻧﻤﻮدن ﺑﻲﺷﻤﺎري از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺸـﻤﻨﺪم‬ ‫ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪ دﻳﮕﺮ از آن ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪ ،‬زﻳﺮا دو ﺟﻠﺪ ارﺳﺎﻟﻲ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺮﻳـﺎن اﺳـﺖ و ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎي ﺑـﻲﺷـﻤﺎر‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ دﻫﻴﻢ‪«.‬‬ ‫‪ACADEMY OF SCIENCES OF ArmSSR 24 Barekamoutian St. Erevan. ‬‬ ‫***‬ ‫ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ارﻣﻨﻲ ﻫﻮاﻧﺲ ﺷﻴﺮاز رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪  :‬‬ ‫»ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎمﺧﻮاري آﺷﻨﺎ ﺷﺪم‪ .‬ﺷـﻤﺎ ﻧـﺎﺟﻲ ﺑـﺰرگ ﺑﺸـﺮﻳﺖ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ دﻳﻮاﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻒ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﺎﺑﻐﻪاي ﺑـﺰرگ ﻫﺴـﺘﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ داروﻳـﻦ ﺑـﺰرگ‪ ،‬ﺣﺘـﻲ ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺧﻴﻠﻲ ﻧﻮعدوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮعﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮ از ﻫﻤﻪي ﺑﺰرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ در ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻳﺴﺘﻪاﻧـﺪ‪ .‬وﻟـﻲ‬ ‫اﻓﺴﻮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﺻﻌﺐاﻟﻌﺒﻮري وﺟﻮد دارد‪ .‬وﻟﻲ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻫـﺰاران ﺳـﺎل ﻓﺮﻳـﺐ‬ ‫ﺧﻮرده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺸﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از آﺗﺶ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻲداﺷـﺖ و ﻋﻘﻠـﺶ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺧـﻮد ﻣـﻲآﻣـﺪ و در اﻳـﻦ راه‬ ‫ﺷﮕﻔﺖآورِ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺘﺎن ﻗﺪم ﺑﺮ ﻣﻲداﺷﺖ آن وﻗﺖ ﺗﻮﺣﺶ از وﺟﻮد آدﻣﻲ رﺧﺖ ﺑـﺮ ﻣـﻲﺑﺴـﺖ؛ وﻟـﻲ ﻫﻨـﻮز ﭼـﻮن‬ ‫ﺧﺰهاي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﻜﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﺗﺶ ﭼﺴﺒﻴﺪهاﻧﺪ و از ﻏﺬاي ﻣﺮگآور ﺧﻮد دﺳـﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﻧﻤﻲدارﻧﺪ و ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ﻧﻴﺰ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ .‬وﻟﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳـﻦ ﭘﻴﺸـﺎﻧﻲ اﻓﺴـﺮده و زﺣﻤـﺖ ﻛﺸـﻴﺪهي ﺷـﻤﺎ را‬ ‫ﻣﻲﺑﻮﺳﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪«...‬‬ ‫‪Hovanes Shiraz, 20 Leninian Ave. Erevan. ‬‬ ‫***‬ ‫اﻳﻦ داﻧﺸﺠﻮي ﺟﻮان از ﻛﻮدﻛﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﺧﻚ‪ ،‬ﻣﺨﻤﻠـﻚ‪ ،‬ورم ﻏـﺪه‬ ‫ﺑﻨﺎﮔﻮﺷﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻻرﻳﺎ‪ ،‬ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ‪ ،‬آﻧﮋﻳﻦ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن‪ ،‬ﮔﻮش درد‪ ،‬دﻧﺪان درد‪ ،‬ﻳﺒﻮﺳﺖ‪ ،‬اﺳﻬﺎل‪،‬‬ ‫آﭘﺎﻧﺪﻳﺲ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻴﺮ‪ ،‬اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻴﺴﻪي ﺻﻔﺮا و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺧﺎمﺧﻮاري او را از ﻛﻠﻴـﻪي‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪه و او ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺑﺮاز ﻣﻲدارد‪:‬‬ ‫»ﻣﻦ از ﺧﻮد ﻣﻲﭘﺮﺳﻢ ﻛﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ آن ﻛﻠﻤﻪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي آنﻫﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري و ﺷﮕﻔﺘﻲ ﻛﻪ از ﻣـﺎهﻫـﺎي‬ ‫ﻗﺒﻞ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻢ را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺷﺮح دﻫﻢ‪ ،‬زﻳﺮا ﻛﻠﻴﻪي ﺣﺮفﻫﺎ ﺧﻨﺪهآور و ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬

‫‪ 170‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ ﺑﻪ آن ﻛﺎﺑﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ آن را زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻛﺮدم ﺧﺎﺗﻤﻪ دادﻳـﺪ و ﺷـﻜﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮاي دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻴﺪ داد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﺒﺐ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻮس را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺳﺎزﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻳﺪ ﺷﻔﺎ دﻫﻴﺪ آن ﮔﻮش ﺑﺎز را ﻛﻪ ﻛﺮ اﺳﺖ‪ ،‬آن ﭼﺸﻢ ﺑﺎز را ﻛﻮر اﺳﺖ‪ ،‬آن ﻣﻐﺰ دﻳﻮاﻧﻪ را ﻛﻪ ﺑﻲﺧﺒﺮ اﺳـﺖ و‬ ‫ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪي اﻳﻦ ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﮔﺮداب اﻓﺘﺎده ﺑﻮدم‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺮاغ ﺳﺤﺮآﻣﻴﺰ روي ﻓﻠﻚ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺳﻴﻤﺎ را ﺑﻨﮕﺎرﻳﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد‪ ،‬وﻟـﻲ‬ ‫ﻣﻦ از آن آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻬﺮهي درﺧﺸﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درود ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ‪ ،‬ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻛﺲ در اﻳﻦ دﻧﻴـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻣﺪﻳﻮﻧﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻬﺮهي درﺧﺸﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ و درود ﻣﻲﻓﺮﺳـﺘﻢ ﺑـﻪ ﺷﺨﺼـﻲ ﻛـﻪ اﺳـﻢ او اﻣـﺮوز ﻫﻤـﻮاره ورد زﺑـﺎن‬ ‫اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻓﺮدا ورد زﺑﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﭼﻬﺮهي درﺧﺸﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ و درود ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎز ﻣﺘﻤـﺪن واﻗﻌـﻲ‪ ،‬ﺳـﺮﺑﺎز ﻋﻠـﻢ‬ ‫واﻗﻌﻲ‪ ،‬ﺳﺮﺑﺎز ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﻲ و ﭼﻮن ﻳﻚ ﻣﺒﺎرز ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮ و درﺧﺸﺎنﺗﺮ‪«.‬‬ ‫‪Armen Vshtuni, Perspective Lenin 20, Erevan, Aremenia. ‬‬ ‫***‬ ‫ﻣﺴﻜﻮ‪ ،‬ﺑﻴﺴﺘﻢ دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪1964‬‬ ‫»ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ زﻳﺎد ﺗﺒﺮﻳﻜﺎت ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪي ﺳﺎل ﻧﻮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺎﺳـﮕﺬاري ﺷـﺨﺺ ﻣـﻦ و‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ آرزوﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوزي ﻛﺎر ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪي ﺷﻤﺎ را اﻇﻬﺎر ﻣﻲدارم‪.‬‬ ‫از ﻳﻚ ﭘﻴﺮو ﺧﺎمﺧﻮاري ﻛﻪ از ﻣﺮض ﻗﻠﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﻣﺎرس ‪1965‬‬ ‫»ﻣﻦ ﺧﺎمﺧﻮاري را از ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 1963‬ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم‪ .‬از آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣـﺎل در ﻛـﺎر ﺧـﻮد ﺣﺘـﻲ ﻳـﻚ ﻟﺤﻈـﻪ ﺷـﻚ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻗﻠﺒﻲ دﭼﺎر ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ از اﺑﺘﺪا ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ‪ .‬در ﻫﺸﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪي رﻣﺎﺗﻴﺴـﻤﻲ دﭼـﺎر ﺷـﺪم‪ ،‬ﺳـﭙﺲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ده‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﺣﻨﺠﺮه و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺷﺪم ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره از ﺷـﺶ ﺗـﺎ ده روز‬ ‫دوام داﺷﺖ‪ .‬ﺗﺪرﻳﺠﺎً ورم ﻣﺰﻣﻦ ﻟﻮزﺗﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬در ﭼﻬﺎرده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﭘﺰﺷﻜﺎن در ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﺮاﺑﻲﻫﺎي درﻳﭽـﻪﻫـﺎ و‬ ‫ﺑﻌﺪاً ﻣﺮض رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻗﻠﺒﻲ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دادﻧﺪ‪ .‬در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻟﻮزﺗﻴﻦ را ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮدم‪ .‬ﻣـﻦ از درد دل‪ ،‬درد اﻋﺼـﺎب‪،‬‬ ‫ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ داﺋﻤﺎً زﺟﺮ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪم‪ .‬ﺧﻮاب ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻋﺬاب ﻣﻲرﺳـﻴﺪ‪ ،‬ﭘـﺮ از ﻛـﺎﺑﻮسﻫـﺎي‬ ‫وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺑﻮد‪ .‬ﻫﺮﮔﺎه در وﺳﻂ ﺷﺐ از ﺧﻮاب ﻣﻲﭘﺮﻳﺪم از ﺗﺎرﻳﻜﻲ وﺣﺸﺖ ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺳﺎل را در‬ ‫رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪم‪ .‬ﭘﻠﻪﻫﺎي ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﻪ زﺣﻤﺖ زﻳﺎد ﺑﺎﻻ ﻣﻲرﻓﺘﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﮔﺮدش‪ ،‬از ورزش‪ ،‬از ﺷﻨﺎ ﻛـﺮدن‪،‬‬ ‫از ﻣﺴﺎﻓﺮت‪ ،‬از ﻛﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و از ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮشﮔﺬراﻧﻲﻫﺎ و ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدم‪.‬‬

‫‪ 171‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺑﻮدم‪ .‬آنﻫﺎ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻴﺪن‪ ،‬آﺳﭙﺮﻳﻦ‪ ،‬آﻧﺘﻲﺑﻴﻮﺗﻴـﻚﻫـﺎ‪ ،‬آﻧـﺎﻟﮋزيﻫـﺎ‪ ،1‬وازودﻳﻼﺗﻮرﻫـﺎ‪،2‬‬ ‫ﺧﻮابآورﻫﺎ و از اﻳﻦ ﻧﻮع داروﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ »ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ« ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪن ﻣـﻦ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻳـﻦ داروﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻃﺮﻳﻘـﻪي‬ ‫ﺗﻌﺠﺐآوري ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬وﺿﻊ ﻣﺰاﺟﻲ ﻣﻦ روز ﺑﻪ روز وﺧﻴﻢﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﭘﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﻓﺎﻳﺪﮔﻲ اﻳـﻦ داروﻫـﺎ ﺑـﺮدم‪،‬‬ ‫ﻣﺼﺮف آنﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص‬ ‫آن ﻛﻪ ﻋﻮض ﺷﺪن ﻣﺰاج ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﻮري ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ را ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺗﺮك‬ ‫ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ اﺣﺴﺎس ﺳﺒﻜﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪي دروﻧﻲ ﺧﻮﺷ‪Ĥ‬ﻳﻨﺪ در وﺟـﻮد ﻣـﻦ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮد‪ .‬ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً از ﺷـﺮوع‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻤﺎم ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤـﻪ روزه در ﻧﺎﺣﻴـﻪي ﻗﻠـﺐ‬ ‫ﻣﻦ درد ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ؛ وﻟﻲ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﺧﺎمﺧﻮاري ﻓﻘﻂ ﻫﻔﺖ ﻫﺸﺖ ﺑﺎر درد آﻧـﻲ و‬ ‫ﺑﻲاﻫﻤﻴﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم‪ .‬در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﺣﺘﻲ ﻳـﻚ روز ﻫـﻢ‬ ‫در رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﻴﻔﺘﺎدم‪ .‬از اوﻟﻴﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﺳﺮدردم ﺑﻪ ﻛﻠﻲ رﻓﻊ ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﺮاي ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﺾ‬ ‫وارد ﺷﺪن ﺑﻪ رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻋﻤﻴﻖ ﻓﺮو ﻣﻲرﻓﺘﻢ‪ .‬ﻗﺪرت ﺟﺴﻤﺎﻧﻲام ﺑﺮاي ﻛﺎر ﺑﺎﻻ رﻓﺖ‪ ،‬از ﺗﺸﺘﺖ ﻓﻜﺮي و ﺗﻨـﺪي‬ ‫و ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﺛﺮي ﻧﻤﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﻔﺮ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ روزي ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ﺳﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫در ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻗﺪم زدن و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺗﻜﺮار ﻫﻤﺎن ﮔﺮدش‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻚ آدم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺷﺪهام ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺖ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮم ﺧﻮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺸﻜﺮات ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﺠﺪداً اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪ 16‬اوت ‪1965‬‬ ‫»ﺻﺤﺖ ﻣﺰاﺟﻲ ﻣﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر روﺣﻲ و ﻋﺼﺒﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳـﺨﺖ‬ ‫اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻮﻫﻨﻮردي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺟﺴﻤﻲ ﻃﺎﻗـﺖ آورده اﺳـﺖ‪ .‬ﺑـﻪ‬ ‫زودي ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻦ ﺳﺎل دوم را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮده و وارد ﺳﺎل ﺳﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﺧﻴﺎل ﻧﺪارم ﻛـﻪ از ﺧـﺎمﺧـﻮاري‬ ‫ﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻗﺪم ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺳﺆاﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ از ﺷﻤﺎ ﻛﺮدهام ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دارد و ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪي ﻣﻌﻨﻮي ﻛﻪ در ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻜـﻢ و ﺗﺰﻟـﺰلﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻪي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻫﻤﻴﺖ دارد‪«.‬‬ ‫‪Olya Kerenskaya, 3Frounze St. Moscow. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻣﻲرﺳﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻳﻚ ﭘﻴﺮو دﻳﮕﺮ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺒـﻮل ﻧﻤـﻮدن روش‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺷﻤﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪي از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺒﻮده‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﻓﻜﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺮار ﻛﻨﻢ در اﻳﻦ راه‪ ‬ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ وﺟﻮد دارد‪ .‬ﭘﺪرم زﻳﺴﺖﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮادرم ﭘﺰﺷﻚ و ﻣﻦ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷـﺨﺺ‬ ‫در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪي ﻧﻮﻳﻦ )ﻃﺒﻴﻌﻲ( زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬داروﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺼﺎب را ﺑﻲﺣﺲ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪ -٢ ‬داروﻳﻲ ﻛﻪ رگﻫﺎ را ﮔﺸﺎد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬

‫‪ 172‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﻛﻨﻮن ﻧﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻲﻛﻨﻢ و از ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ آﻧﻘﺪر زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن آنﻫﺎ وﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ .‬ﻛﺸﻒ ﺷﻤﺎ در ﺗـﺎرﻳﺦ ﺑﺸـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﻳﺴﺘﻒﻛﻠﻤﺐ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد‪«.‬‬ ‫‪Hrachia Svadjian, 3 Alabian St. Erevan. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﺧﺎﻟﻪي ﻣﻦ و ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﻧﺎم داﻧﻴﻠﻴﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺰﺷﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ از اﻳﺮوان ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛـﻪ از ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ روش ﺗﻐﺬﻳﻪي ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮم‪ ،‬از اﻳﻦ ﻟﺤـﺎظ ﻣـﻲﺧﻮاﺳـﺘﻢ ﺳـﺆال‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ؟‬ ‫ﻣﻦ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﺎﻧﻮان ﻫﺴﺘﻢ‪ ،‬دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻣﺪهام و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳـﺎﻧﺪسول در ﺳـﻮﺋﺪ اﻧﺠـﺎم وﻇﻴﻔـﻪ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻋﺪهي ﺑﻲﺷﻤﺎري از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر و ﻋﻼﻗﻪي زﻳﺎدي ﺑﺨﻮاﻧﻢ‪«.‬‬ ‫‪Dr. Shabuh Sedikian, Länslasarette, Sundsvall, Suède.‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﺎمﺧﻮارﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدهام و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻨﻴﺪهام‪ .‬اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻨﻴﺎنﮔﺬار ﻧﻬﻀﺘﻲ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ را از ﻇﻠﻢ و ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻳﻜﻲ از ﻫﻢوﻃﻨـﺎن ﻣـﻦ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .‬ﻣـﻦ در ﻣﺴـﻜﻮ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻌﺮوف اﭘﺮا ﮔﻮرگ ﻛﻴﺮاﻛﻮﺳﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻮﻣﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ آﻣـﺪه‬ ‫ﺑﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﭼﻄﻮر زﺧﻢ ﻣﻌﺪه را ﺑﺎ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن ﺧﻮد را ﭼﻘـﺪر ﺳـﺎﻟﻢ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺖ‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن روﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻧﻴﺰ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه دارم و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻜﻨﻢ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﻮم و دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ‬ ‫راه ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﻣﻴﻞ دارم ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ روﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و ﻛﺎر ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪي ﺷﻤﺎ را در ﻣﺴـﻜﻮ‬ ‫رواج ﺑﺪﻫﻢ‪«.‬‬ ‫‪Edward Mnasakanian, 77/2 Leningradsky Prosp. Moscow.‬‬ ‫***‬ ‫»اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاري ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪي ﺷﻤﺎ ﻛـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘـﺖ را ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم ﻓـﺎش‬ ‫ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪ ،‬اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪي ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ‪ .‬در ﻧﺘﻴﺠﻪي آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﺪم‪ .‬رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از دﻳﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﻛﺸﻴﺪهام را در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﻢ‪.‬‬ ‫در ﺳﻴﺰده ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﺰﻣﻦ و در ﻧﻮزده ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﺰﻣﻦ اﻋﺼـﺎب‪ 1‬ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﺷـﺪم‪ .‬در ﭼﻨـﺪﻳﻦ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪم‪ .‬ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮ رﻓﺘﻢ‪ ،‬وﻟﻲ وﺿﻊ ﻣﻦ روز ﺑﻪ روز ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ‪ .‬ﺑﻪ دهﻫﺎ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و ﻳﻚ ﻧﻮع ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑـﺮاي ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﻦ اﺳـﺎﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‐ Radiculitis ‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ 173‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ‪ ،1‬ﻛﻼﮔﻨﺰ‪ ،2‬ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻌﺪه‪ ،3‬آﻟﺮژي ﻣﺰﻣﻦ‪ ،4‬ﺑﻴﻤﺎري ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات‪ ،5‬ﻋﻔﻮﻧـﺖﻫـﺎي‬ ‫ﻣﻔﺎﺻﻞ‪ ،6‬ﺗﺐ ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺮوان و ﻏﻴﺮه‪ .‬در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ‪ ،‬ﺳـﺮدرد‪ ،‬ﺗـﺐ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﺎ ﻟـﺮزش‪ ،‬اﺳـﺘﻔﺮاغ و‬ ‫دلدرد ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از درد ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎي ﻣﻦ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در ﺑﻴﺴـﺖ و ﺳـﻪ ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﻣـﺮا در‬ ‫رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارم‪ ،‬دو ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در اﻳﻦ وﺿﻊ زﺟﺮ ﻛﺸﻴﺪم ﺗـﺎ روزي ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدم و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم‪ .‬در ﻣـﺪت ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه ﺧـﺎمﺧـﻮاري‪ ،‬ﺗـﺐ‪ ،‬ﺳـﺮدرد‪،‬‬ ‫دلدرد‪ ،‬ﺑﻲﺧﻮاﺑﻲ و ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ از ‪ 120‬ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه ﺑﻪ ‪ 80‬رﺳﻴﺪ‪ ،‬ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻫﺎي ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي در ﻧﻴﺎﻣﺪه‪ ،‬وﻟﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻣﻦ ﺑﺮاي اﺻﻮل ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺧﺎمﺧﻮار ﻧﻤﻮدهام‪ .‬دو ﻛﺘﺎب ﺷـﻤﺎ‬ ‫را از ﻫﺮ ﻳﻜﻲ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺳﭙﺮدهام ﻛﻪ از آنﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ‪ .‬اﮔـﺮ اﺟـﺎزه‬ ‫ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده در ده ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺟﺴﺎرﺗﺎً ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺶ از ﺷﻤﺎ دارم‪ .‬اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻳـﻚ ﻧﺴـﺨﻪ از ﻋﻜـﺲ ﺧـﻮد را اﻣﻀـﺎء ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺮاي ﻣـﻦ‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪«.‬‬ ‫‪Bitchakhtchian Levon, Tseretely48, Erevan ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮم از درﺷﻜﻪ ﺑﺮﻓﻲ اﻓﺘﺎد و ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ‪ .‬ﺑﻪ زودي ﺗﺮوﻣﺒﻮ ﭘﺎيﺑﻴﺖ‪ 7‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳـﺎلﻫﺎﺳـﺖ ﺧـﻮب‬ ‫ﻧﻤﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﻌﺎﻟﺠﻪي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﺧﺎمﺧﻮاري در ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﻮدن ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻳﻨﻚ ﺧﻮاﻫﺶ دارﻳﻢ‪«...‬‬ ‫‪Nazarian, 142 K. Marx St., Samarkand ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮي ﺧﺎمﺧﻮار ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ در ‪ 1948‬ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﺷـﺪه و در داﻧﺸـﮕﺎه دوﻟﺘـﻲ در ﺳـﻴﻜﻞ ﭘـﻨﺠﻢ ﻓﻴﺰﻳـﻚ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬در ‪ 13‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ‪ 1970‬ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﺷﻢ ) اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاران را ﺑﺸﻮد ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻮد(‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ،‬ﺑﺪن دروﻏﻲ را ﻣﻐﻠﻮب ﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﭘﻨﺞ ﻣﺎه اﺳﺖ ﺧﺎمﺧﻮارم‪ .‬ﻧﺨﺴﺖ ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزﻧﻢ ﻛﻢ ﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻣﺎه ﭼﻬـﺎرم ﺧـﺎمﺧـﻮاري دو ﻛﻴﻠـﻮ ﺑـﺎﻻ‬ ‫رﻓﺖ‪ .‬ﻏﺬاي ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ‪ .‬در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﻘﻂ دو دﻓﻌﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻚ داﺷﺘﻢ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﻴﺮاﻧﻮش آﺷـﻨﺎ‬ ‫ﺷﺪم ﻛﻪ دو ﺟﻠﺪ از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﺎﻳﻜﺎﻧﻮش‪ ،‬آﻗﺎي واﻫـﻪ‪ ،‬ﻛﻮﻟﻮزﻳـﺎن‪ ،‬ﻣﺎﻛﺎرﻳـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮارﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﺷﻨﺎﻳﻲ دارم‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪١‬‬

‫‪ ‐ Sepsis ‬‬ ‫‪ ‐ Collagenosis ‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪ ‐ Gastritis ‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪ ‐ Allergia ‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ ‐ Spondylarthritis ‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪ ‐ Polyarthritis ‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪ ‐ Thrombophlebitis ‬‬ ‫‪٢‬‬

‫‪ 174‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ ﺟﻮان‪ ،‬ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادهاﻳﻢ و ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺧـﺎمﺧـﻮاري راهﻫـﺎ ﻣـﻲاﻧﺪﻳﺸـﻴﻢ‪ .‬ﺑـﻴﻦ‬ ‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺟﻨﺐ و ﺟﻮﺷﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻴﺎب اﺳـﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻨـﺪ‪ .‬ﺧـﻮاﻫﺶ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺷﻤﺎ را ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رواج ﺑﺪﻫﻴﻢ‪ .‬ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﭘﻴـﺮوز ﺧﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪Robert Nazarian, 17 Arabkir St. Erevan. ‬‬ ‫***‬ ‫»دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪي ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﺗﺎه وﻟﻲ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷـﺪه‬ ‫و از ارﻣﻨﻲ ﺑﻪ روﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮد و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻫﻴﺠﺎناﻧﮕﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪاي ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد‪ .‬ﻫﻤﺴﺮ ﻣـﻦ‬ ‫آن را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه داﻧﺴﺖ و ﭘﻴﺮو ﺷﻤﺎ ﺷﺪ‪ .‬او ﺑﻪ زودي از اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً از ﻫﻤﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد )ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد‬ ‫آنﻫﺎ ﻛﻢ ﻧﺒﻮد( ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و اﻛﻨﻮن ﺧﻮد را ﺧﻴﻠﻲ ﺟﻮان و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در آن ﻣﻮﻗـﻊ ﻣـﻦ‬ ‫ارادهي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻢ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻲﻋﻘﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺠـﺎزات ﺷـﺪم‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻘﻴﺪه دادم‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻢ و ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘـﻪام ﺑـﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ دﺳـﺘﻮرات ﺷـﻤﺎ ﺗﻐﺬﻳـﻪ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪Vasili Chernov, 4 Mitskevich St. Moscow. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻔﺘﻪﻫـﺎي ﺷـﻤﺎ ﻛـﺎﻣﻼً اﻳﻤـﺎن دارم‪ .‬در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪام‪ .‬اﺳﻜﻠﺮوز ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺷﺪه و ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪﻫﺎﻳﻢ ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺮوان رﻓﺘﻢ‪ ،‬ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم و ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ از اﻳﺸﺎن ﺑﺸـﻨﻮم‪ .‬ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب از اﻳﺮوان ﺑﻪ اﺳﺘﭙﺎﻧﺎﻛﺮت‪ ،‬ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮهﺑـﺎغ آورده‬ ‫ﺑﻮدم‪ .‬ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﺮدم در ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ آن را ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ‪ .‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﻛﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺘﺎب ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻲداﻧـﻴﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣـﺮدم ﻛﺘـﺎبﻫـﺎي زﻳـﺎدي‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﺪ‪ ،‬ﺧﻮاﻫﺶ دارﻳﻢ ﺑﺮاي ﭘﻴﺮوان ﻗﺮهﺑﺎﻏﻲ ﻫﻢ ﻛﻤﻲ در ﻓﻜﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬در ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻈﻤـﺖ‬ ‫اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت و ﺧﺮدﻣﻨﺪي اﻓﻜﺎر ﺷﻤﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ‪ ،‬ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﻣﺪﻳﻮن ﺷﻤﺎﺳﺖ‪«...‬‬ ‫‪Serge Hovannesian, 11 Pavlov St. Stephanakert, AzerSSR. ‬‬ ‫***‬ ‫»اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺘﺨﺎرآﻣﻴﺰ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﻳﻜﺎت ﺧﻮد را ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ .‬ﺷـﻤﺎ ﻧـﺎﺟﻲ ﺑﺸـﺮﻳﺖ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ رﻣﺰ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ را از ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ راه روﺷﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺷﺨﺎص ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ‪.‬‬ ‫اي آدم داﻧﺶﭘﺮور و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ‪ ،‬ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ در دوم اوت ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎ اﻓﺘﺎد‪ .‬ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻦ ﻗﻮل داد ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﺎ ﺑﻴﺎورد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧـﺎﻧﻮادهام ﺑـﺎ‬ ‫‪  175‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﻲﺻﺒﺮي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ﺗﺎ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﻛﺘﺎب را آوردﻧﺪ‪ .‬ﻧﻤﻲداﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﻮق و ﻋﻼﻗﻪاي آن را ﺧﻮاﻧـﺪﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺣﺘﻲ ﭘﺴﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪي ﻣﻦ ﻛﻪ رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻗﻠﺒﻲ دارد ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﻲداد و ﮔـﺎه ﺑـﻪ ﮔـﺎه ﻣـﻲﭘﺮﺳـﻴﺪ‪» :‬آﻳـﺎ اﮔـﺮ ﻣـﻦ‬ ‫ﺣﺮفﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺪرﺑﺰرگ را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﻧﺎن‪ ،‬ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘـﻪ ﻧﺨـﻮرم‪ ،‬ﻣﻌﺎﻟﺠـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮم و ﺳـﺎل دﻳﮕـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوم؟« ﻣﻦ ﺑﻪ او ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻲدادم ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺧﻴﻠﻲ آدمﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧـﺪ و او‬ ‫ﻫﻢ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻓﺴﻮس ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺳﻌﺎدتآﻣﻴﺰ ﻫﻤﻪاش ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺴـﺖ و‬ ‫ﭼﻬﺎر ﺑﻮد و دوﺳﺖ ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲﺑﺮد ﻛﻪ ﭘﺪر او ﻳﻚ دﻓﻌـﻪي دﻳﮕـﺮ ﺑﺨﻮاﻧـﺪ و ﺻـﺒﺢ زود ﺑـﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺶ‬ ‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ‪ ،‬ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺸﺮ دوﺳﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑـﻪ ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﻲ‬ ‫دﻳﮕﺮان ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻳﺪ‪ .‬ﺗﻤﻨﺎ دارم از ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از آنﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬در ﺧـﺎﻧﻮادهي‬ ‫ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻧﺪ‪ .‬ﺑﺮادر ﻣﻦ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه دارد‪ ،‬ﻣﺎدرم ﻣﺮض ﻗﻨﺪ دارد‪ ،‬ﺧﻮدم ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻲ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دارم در ﻣﺤﻮﻃﻪي‬ ‫ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﻢ ﺳﻢ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدهام ﻛﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺮا ﻋﺬاب ﻣﻲدﻫﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ از ﻛﺎر ﺑﺎز ﻣﻲدارد‪ .‬ﺑﻪ ﻋـﺪهاي از‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻌﺮوف ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدم وﻟﻲ ﻛﺎرم ﺑﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ ﭼﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ‪ .‬آﻳﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺎ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻤﻴﺮم‪...‬؟«‬ ‫‪Vahram Vartanian, 49 Arabkir, Erevan. ‬‬ ‫***‬ ‫»راﺟﻊ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻨﻴﺪهاﻳﻢ و ﻣﻴﻞ دارﻳﻢ آن را در زﺑﺎنﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و ارﻣﻨﻲ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ .‬در ﻋﻮض دو ﺟﻠﺪ از ﻧﺸﺮﻳﻪي ﺧﻮدم ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ‪ .‬ﻳﻜﻲ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴـﻨﺪه اﺳـﺖ و از‬ ‫زﺑﺎن ارﻣﻨﻲ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺘﻮﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ‪«.‬‬ ‫‪E. Rannak, 18 Kalevi St. Tartu, Estonia. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﺎ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺑﺮﺑﺮﻳﺎن از ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﻫﻤﮕﻲ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﻲﺑﻮﺳﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﻣﻜﺮر ﻣﻲﺷـﻨﻮﻳﻢ ﻛـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﻣﺮدم ﺧﻮﺑﻲ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ و اﺷﺨﺎص زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺷﻤﺎ از ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻧﺠـﺎت ﻳﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ‪ .‬اﻟﺘﻤـﺎس ﻣـﺎ را‬ ‫ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻢ را از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺠﺎت دﻫﻴﺪ‪ .‬ﭘﺴﺮم ﺳﻲ و دو ﺳﺎل دارد و از ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻃـﺮف از درد‬ ‫ﻣﻌﺪه ﻋﺬاب ﻣﻲﻛﺸﺪ‪ ،‬ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻲﺧﻮرد ﺗﺮش ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬دﺧﺘﺮم ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دارد و دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪﻫـﺎﻳﺶ‬ ‫ﺳﻨﮓ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه درد اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻣﺎ را ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻛﺘﺎب ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻻزم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻣﺎ از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷـﻤﺎ را ﻓﺮاﻣـﻮش‬ ‫ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد‪«.‬‬ ‫‪Aram Perperian, 209 Andrfederation St. Erevan. ‬‬ ‫***‬

‫‪ 176‬‬ ‫‪ ‬‬


‫»درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اي داﻧﺸﻤﻨﺪ داﻧﺸﻤﻨﺪان‪ ،‬درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اي ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻳﻜﻲ از ﭘﺰﺷـﻜﺎن آﺳﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺟﺮﻣـﻮك‬ ‫ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺷﻮروي ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ از ﭼﻬﺎر ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪ 1965‬ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺷﺮوع ﻧﻤـﻮدم‪ .‬از ﺳـﺎل ‪1947‬‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﺎر روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ و درد ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻮدم‪ .‬در ‪ 1963‬ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ وﺿﻊ ﻣﺰاﺟﻲام ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫وﺧﻴﻢﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﻨﺪواﻧﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎ اﻧﺪازهاي راﺣﺖ ﺷﺪم‪.‬‬ ‫از روز ﺷﺸﻢ ﺧﺎمﺧﻮاري در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺧﻮد دردﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻮدم ﻛﻪ ﺑﻪ زودي ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻛـﻪ‬ ‫در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺣﻤﻼت ﻧﻘﺮﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد در ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺧﺎمﺧـﻮاري ﻇـﺎﻫﺮ ﻧﮕﺮدﻳـﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗـﺐ‬ ‫ﺳﺨﺖ و ﺗﻮرم ﺑﺪن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻪﻫﺎﻳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﺪن دﻳﮕـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه‬ ‫ﻧﺸﺪ‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻣﻦ از ﺧﻮاب ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮردارم‪ .‬ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ از ‪ 120‬اﻟﻲ ‪ 140‬ﺑﻪ ‪ 90‬ﺗﺎ ‪) 100‬در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﺴـﻤﻲ(‬ ‫ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺐﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻗﻠﺒﻢ درد ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﻋﺮق ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷﻮرهي ﺳﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮ وزﻧﻢ‬ ‫ﺳﺒﻚﺗﺮ ﺷﺪه و دردﻫﺎي رﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮدم را ﺧﻮب اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬اﻧﺮﮋي ﺑﺪﻧﻢ روز ﺑـﻪ روز‬ ‫زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻫﻤﺴﺮم و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪام ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﭘﺴﺮ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺎﻫﻴﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﻌﻠﻢ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل اﺳﺖ در رﺷﺘﻪي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎر ﻣﻲﻛـﻨﻢ و در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﺑﻌﻀـﻲ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻣـﺮا ﻧﺎراﺣـﺖ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا در ﻫﻴﭻ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاب آنﻫﺎ را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻲﻧﻤﻮدم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﻮاب ﻛﻠﻴﻪي اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺪا‬ ‫ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮزاد اﻧﺴﺎن ﭼﺮا ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮزاد ﺣﻴﻮاﻧﺎت از روز اول ﺗﻮﻟﺪ راه ﺑﺮود؟ ﻣـﻦ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻲﺷﻤﺎري ﻓﻘﺪانﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮋي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺑﭽﻪﻫـﺎي اﻧﺴـﺎن اﻣـﺮوزي‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﮔﺮدد ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺨﺘﻪﺧﻮاري ﻧﻴﺎﻛﺎن آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﻳـﺎ ﭼﻬـﺎر ﻧﺴـﻞ ﺧـﺎمﺧـﻮاري اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﻮاﻗﺺ رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫‪Dr. Vachagan Gasparian, Jermuk, Armenia. ‬‬ ‫***‬ ‫»اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺳﭙﺎسﮔﺬاري و ﻗـﺪرداﻧﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻳﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ روز ﺑﻪ روز ﺑﻪ ﻣﻮازي اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛـﻪ در ﺳـﺎﻳﻪي‬ ‫آﻳﻴﻦ ﺷﻤﺎ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ زﻧﺪﮔﻲ را ﭼﻮن ﻳﻚ آدم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآورﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺎدﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺷﺮح ﻣﻲدﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎه ﺧـﺎمﺧـﻮاري ﻛﺎﻣـﻞ ﻳـﻚ رﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﮋﻳﻦ ﺳﻴﻨﻪاي‪ ،‬ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ‪ ،‬ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﻓﺮﺑﻬﻲ و ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲﻫﺎي ﻋﺮوﻗﻲ دﻳﮕﺮ‬ ‫را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬دو ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﺎدرم ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﻔﺎرﻛﺘﻮس ﺷﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧـﻴﻢ ﺗﻤـﺎم ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮگ و زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﺒﺎرزه ﻣﻲﻧﻤﻮد‪ .‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻴﺴﺖ و دو ﺑﻮد و ﻫﺮ ﺷﺐ از ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ در ﺣﺎل ﺧﻔﻘﺎن ﺑﻮد و ﻣـﺮگ را ﺑـﺎ ﭼﺸـﻢ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻛﺮد‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻓﺸﺎر ﺧﻮﻧﺶ ﺳﻴﺰده اﺳﺖ‪ ،‬وزن ﺑﺪن ﺷﺎﻧﺰده ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه اﺳـﺖ‪ .‬او‬ ‫ﺷﺐ و روز ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ دﻋﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﭼﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ دوﺳﺘﺎن ﻣﺎ ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﺧﺎمﺧﻮاري اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ اﻳﻦ روش ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺳﭙﺎسﮔﺬاري از ﻃﺮف ﻣﺎدرم و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻲدارم‪«.‬‬

‫‪ 177‬‬ ‫‪ ‬‬


‫‪D. Sakayan. 3 Yeghpairoutian St. Erevan. ‬‬ ‫***‬ ‫ﭼﻮن ﻛﺘﺎب ﻣﻦ در ﻛﺸﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﻛﻤﻴﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎمﺧﻮارﻫﺎي ﻓـﺪاﻛﺎر ﺧﻼﺻـﻪي آن‬ ‫را ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﻮده و در دﺳﺘﺮس ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣـﻲدﻫﻨـﺪ‪ .‬ﺑﻌﻀـﻲﻫـﺎ ﻫـﻢ از ﻫﻤـﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫـﺎ‬ ‫روﻧﻮﺷﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﻣﻪي زﻳﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮي ﺳﺎﻟﺨﻮردهي روﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮﻣﻪي ﻣﺴـﻜﻮ زﻧـﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫»ﻣﻦ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻳﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﺳﭙﺎسﮔﺬاري ﺑﻲﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺧـﻮد ﻛﻠﻤـﺎت ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪاي ﭘﻴـﺪا‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان زﺣﻤﺎت ﻣﻘﺪﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت روح و ﺟﺎن ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻳـﺪ اﺟـﺮت ﻻﻳﻘـﻲ در اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ‬ ‫وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪي ارزﻧﺪهي ﺗﻨﺪرﺳﺘﻲ ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺧﻼﺻﻪاي از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﻣﻦ آورده اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎً ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻧﺒﻮدم ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را زﻳﺎرت ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ ،‬دوﺳـﺖ‬ ‫آﻣﻮزﮔﺎر ﺳﺎﺑﻘﻢ اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻠﻜﻪ از دﻓﺘﺮ دوﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ آﻣﻮزﮔـﺎر‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ روﻧﻮﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻛﻨﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻧﻮ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﺪ زﻳﺮا ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ ﻣـﻦ ﺿـﻌﻴﻒ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪي ذرهﺑـﻴﻦ واﻻ ﺧﻴﻠـﻲ زودﺗـﺮ ﺳـﭙﺎسﮔـﺬاري ﺧـﻮد را ﺗﻘـﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﻮدم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن دو ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدم و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﻴﭻ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﻨﻤﻮدم‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮيﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ دوﺳﺘﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪«.‬‬ ‫‪Karpovna Maria Ivanovna, Fevralskaya St. 12, Khimca. ‬‬ ‫***‬ ‫»ﻣﻦ در ﻣﺪرﺳﻪي ﻣﻮزﻳﻚ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﻳﻜﻲ از آﺷﻨﺎﻳﺎن ﻣﺎ از اﻳﺮوان ﺑﻪ ازﺑﻜﺴﺘﺎن آﻣـﺪ و راﺟـﻊ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد‪ .‬اول ﺣﺮفﻫﺎي او ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲآﻣﺪ وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧـﺪﻳﻢ‪ ،‬ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ را‬ ‫ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪﻳﻢ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﺷﺶ روز اول ﻛﻤﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻳـﻚ ﻣـﺎه ﻛـﺎﻣﻼً‬ ‫ﻋﺎدت ﻛﺮدﻳﻢ و اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺪون زﺣﻤﺖ زﻳﺎد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻮن ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ و ﺑﺲ‪.‬‬ ‫در ﻣﺮﺣﻠﻪي اول وزن ﻣﻦ ﻛﻢ ﺷﺪ‪ .‬ﻗﺒﻞ از ﺧﺎمﺧﻮاري ﻟﻮزﺗﻴﻦ ﻣﻦ زود زود ورم ﻣﻲﻛﺮد و روي ﻗﻠﺒﻢ اﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻮب ﺷﺪه وﻟﻲ ﮔﻠﻮي ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮب ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ‪ .‬آﻳـﺎ ﻻزم اﺳـﺖ ﻟـﻮزﺗﻴﻦ را ﻋﻤـﻞ ﻛـﻨﻢ ﻳـﺎ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛﻪ در ﻛﺘﺎﺑﺘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻤﺎﻧﻢ؟ ﻣﺎ ﺳﭙﺎسﮔﺬارﻳﻢ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧـﻮﺑﻲ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﮔﻨﺪم‪ ،‬ﮔﻨﺪم ﺳﻴﺎه‪ ،‬ﻋﺪس و ﻧﺨﻮد را ﺧﻴﺲ ﻛﺮده‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و ﻳﻚ ﻏﺬاي ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﺑﻪ‬ ‫دﺳﺖ ﻣﻲآورﻳﻢ‪ .‬ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻫﻢ ﻣﻴﻮهﺟﺎت و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﻣﺼﺮف ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪«.‬‬ ‫‪Farayad Khadjayev, 50 Sadovaya St. Fergana, UzbekSSR. ‬‬ ‫***‬

‫‪ 178‬‬ ‫‪ ‬‬


‫»ﻣﺎ در ﺑﺎﻛﻮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ‪ .‬ﭘﺴﺮ ﻣﻦ در ﻣﺴﻜﻮ در رﺷﺘﻪي ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬او ﻛﺘﺎب ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ دﺳـﺖ‬ ‫آورده و ﭼﻮن ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ داﺷﺖ ﺧﺎمﺧﻮار ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﮔﺬﺷـﺘﻪ او ﻛﺘـﺎب ﺷـﻤﺎ را آورد‪ ،‬ﻣـﺎ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ و ﺧﺎمﺧﻮاري را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ‪ .‬ﺷﻮﻫﺮم ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل دارد‪ .‬او ﻳﻚ ﺷﻜﻢ ﮔﻨﺪه داﺷﺖ و ﻣﻌﺪهي او ﻫﻤﻴﺸـﻪ‬ ‫درد ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻜﻢ او ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻮاﺑﻴﺪه و اﻛﻨﻮن او ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﻣـﻦ ده‬ ‫ﺳﺎل ﺳﺮدرد ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻢ‪ ،‬ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻗﻠﺒﻲ داﺷﺘﻢ‪ ،‬دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﻛﻤﺮم ﻫﻤﻴﺸﻪ درد ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬ﺧﻴﻠﻲ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣـﻲﺷـﺪم و‬ ‫در ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺧﻮدم را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﭘﻴﺮزن ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﺮدم‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫـﻴﭻ ﺟـﺎي ﺑـﺪن ﻣـﻦ درد‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ وﻗﺘﻲ ﺳﺮدرد ﺷﺮوع ﻣﻲﺷﺪ ﺳﻪ روز ﻃﻮل ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺣـﺎﻻ ﻓﻘـﻂ دو ﺳـﻪ ﺳـﺎﻋﺖ درد‬ ‫ﺳﺒﻚ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ زود ﺧﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪.‬‬ ‫در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﻟﻮﺑﻴﺎ و ﺳﻴﺐزﻣﻴﻨﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺧﻮردﻳﻢ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪﻳﻢ‪ .‬ﺷـﻮﻫﺮ ﻣـﻦ ﻫـﺮ وﻗـﺖ ﭘﺨﺘـﻪ‬ ‫ﻣﻲﺧﻮرد ﺷﻜﺸﻤﺶ ﻓﻮراً درد ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ ،‬وﻟﻲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻏﺬاي ﺧﺎم ﻣﻲﺧﻮرد ﻫـﻴﭻ ﻧﺎراﺣـﺖ ﻧﻤـﻲﺷـﻮد‪ .‬دﻳﮕـﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻧﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه را دارﻧﺪ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﭙﺎسﮔـﺬارﻳﻢ از اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻛﺸﻒ را ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻓﺴـﻮر و ﺣﺘـﻲ ﺧـﺪا ﻧﺎﻣﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ »ﻓﻬﻤﻴـﺪه« زﻧـﺪﮔﻲ ﺗـﺎزه‬ ‫ﺑﺨﺸﻴﺪهاﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺘﻲ ﻃﻠﻮع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﻧﻤﻲداﻧﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻧـﻮع ﺑﻴﻤـﺎري‬ ‫ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻋﻼجﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﭼﻘﺪر ﻣﺮدم ﺑﻲﺧﻮد ﺗﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺮاي ﻣـﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴـﻴﺪ ﺣـﺎل دﺧﺘـﺮ ﺷـﻤﺎ از‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﻓﻜﺮي ﭼﻄﻮر اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻌﻀﻲ از دﻛﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺧﺎم ﺑﺨﻮرد ﻋﻘﻠﺶ ﻛﻢ ﻣﻲﺷـﻮد و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻐﺰش ﺑﻪ او ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪«.‬‬ ‫‪Ermonia Edigarovna, 24 Sverdlovskaya, Bakou.‬‬ ‫***‬ ‫»اﻛﻨﻮن ﺷﺶ ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎمﺧﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﭼﻮن از ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲدارﻳﺪ‬ ‫ﺧﺒﺮ دارم دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ داﺧﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺷﺪه و ﺳﺘﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﺗﻜـﺮار ﻧﻤـﺎﻳﻢ‪ .‬ﺷـﻜﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻒ‬ ‫ﺧﺎمﺧﻮاري ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺮوزي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﻴﺮ ﺗﻤﺪن ﻧﺼﻴﺐ اﻧﺴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم ﻧﻤﻲﺑﻴﻨﻢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﭼﻴﺰي ﺑﻨﻮﻳﺴـﻢ‪ ،‬زﻳـﺮا ﺑـﺎ ﺧﻮاﻧـﺪن اﻗﺘﺒـﺎسﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از‬ ‫ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻘﺪﻳﺮي در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎي‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎمﺧﻮارﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد‪.‬‬ ‫ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً اﻫﻤﻴﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮات رواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ واﻗﻌﺎً ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪ ،‬ﻻاﻗﻞ ﺑﻲدرﻧﮓ ﺑـﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل آن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد‪.‬‬ ‫اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺸﻜﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﺪﻳﻪي ﺑﻲﻧﻈﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻴﺪ اﻇﻬﺎر دارم‪«.‬‬ ‫‪Vladimir Khachaturian, 38 Abovian St. Erevan.‬‬ ‫***‬

‫‪ 179‬‬ ‫‪ ‬‬


‫»ﻣﻦ از ﺳﺎدﮔﻲ و درﺳﺘﻲ اﻓﻜﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﺬت ﻣﻲﺑﺮم‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔـﻲ را ﺑـﺎ اﻳـﻦ‬ ‫ﺟﻤﻼت ﺳﺎده ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮد؟ »اي اﻧﺴﺎنﻫﺎ! ﺷﻤﺎ و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺪن ﺷﻤﺎ را ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺧﻠـﻖ ﻛـﺮده و‬ ‫ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻼت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳـﻴﻠﻪي ﻣـﻮاد‬ ‫ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﻤﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ‪ «.‬اﻳﻦ ﻳﻚ ﻓﻜﺮ ﻧﺒﻮي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴـﺎن از‬ ‫ﻋﻈﻤﺖ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ ﺳﺎده ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻜﻨﺪ؟‬ ‫ﻣﻦ و ﻫﻤﺴﺮم داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﻦ در رﺷﺘﻪي ﻓﻴﺰﻳﻚ و ﻫﻤﺴﺮم در رﺷﺘﻪي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻣـﻲﻛﻨـﻴﻢ‪ .‬ﻣـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﻛﺸﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﻳﻢ‪«.‬‬ ‫‪Mikael Minassian, 101 Leninski Prospect, Moscow. ‬‬ ‫***‬ ‫اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﻣﻌﺮوف ارﻣﻨﻲ اﻓﻠﻴﺎ ﻫﺎﻣﺒﺎرﺳﻮﻣﻴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻮي ﺑﺴﻴﺎر روﺷـﻨﻔﻜﺮ‬ ‫و ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻴﺰده ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪1966‬‬ ‫»ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﻣﺎه ﭘﻴﺶ ﻛﺘﺎب ﺧﺎمﺧﻮاري ﺷﻤﺎ را ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻳﻚ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮض داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻨـﺎن ﻫﻴﺠـﺎن‪،‬‬ ‫ﺷﻮق و ذوق و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻮاﻧﺪم ﻛﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺮح ﺑﺪﻫﺪ‪ .‬ﮔﺬﺷﺘﻪي ﻣﻦ ﻛـﻪ ﺳـﺎلﻫـﺎي دراز‬ ‫ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺪن دروﻏﻲ روي ﺻﻮرﺗﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻛﻮرﻛﻮراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮي آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﺷـﺘﺎب ﭘـﻴﺶ ﻣـﻲرﻓـﺘﻢ‪ ،‬در اوﻟـﻴﻦ‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ از درون ﻣﻦ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻨﻮز ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب اﺳﺘﺎداﻧﻪي ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺎم ﻧﻜﺮده ﺑﻮدم ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي ﺧﻮراكﻫﺎي ﭘﺨﺘﻪ و ﺷﻴﺸﻪﻫـﺎ و ﻛﭙﺴـﻮلﻫـﺎي‬ ‫دارو را ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧﻤﻲﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدم‪ .‬روز ‪ 61‬ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻫﺪﻳـﻪ را از‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻮدم و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﻴﺮو ﻓﺪاﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ‪ .‬ﻫﻴﭻ وﻗﺖ اﻳﻦ روز را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺨـﻮاﻫﻢ ﻛـﺮد‪ .‬ﺷـﻤﺎ ﺧﻴﻠـﻲ‬ ‫ﺧﻮب ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻛﻪ در ﺑﺪن ﺧﻮرد ﺷﺪه ﻣﻦ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ‪ .‬در ﺳـﺎلﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ زﻳـﺮ ﻓﺸـﺎر‬ ‫ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻛـﻮآﺗﺮ ﺧﻔـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه و ﺳـﻴﺎﺗﻴﻚ ﺗﺤﻤـﻞ ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ‬ ‫ﺧﻮاب را از ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ رﺑﻮده ﺑﻮد‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﺧﻼص ﺷﺪن از ﭼﻨﮕﺎل ﺑﻲرﺣﻤﺎﻧﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﺷـﺨﺺ ﻓﻌـﺎل‪،‬‬ ‫ﻗﻮي و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺷﺪم و ﺗﻤﺎم روز ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﮔﻮزن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ ﻣﻲدوﻳﺪم‪ .‬ﺑﺮاي اﺑﺮاز ﻗـﺪرداﻧﻲ ﺧـﻮد ﻧﻤـﻲﺗـﻮاﻧﻢ‬ ‫ﺣﺮﻓﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﺎﻳﻢ اي ﻧﺎﺑﻐﻪي ﻧﺎﺑﻐﻪﻫﺎ‪ ،‬اي ﺑﺮادر ﺑﺰرگﻣﻨﺶ ﻣﻦ‪...‬‬ ‫ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻼمﻫﺎي ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺮ دور از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ او ﺑﺎ ﻧـﺎم‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ‪ -‬د‪‬ر ﻫﻮاﻧﺴﻴﺎن‪ .‬اﻛﻨﻮن ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻢ ﭼﻄـﻮر ﻣـﺮدم ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ را وارد ﺑـﺪن ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ! زﺟﺮ ﻣﻲﻛﺸﻢ وﻗﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻲآورم ﻛﻪ ﭼﻄﻮر در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﻧﺎداﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﻋﺰﻳﺰاﻧﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻋﻮت ﻣـﻲﻧﻤـﻮدم و‬ ‫ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻏﺬاي ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻲدادم‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺧﺎمﺧﻮاري ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﻢ ﺧﺒﺮ ﺳﻜﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﻼم ﻣﻲﻛـﺮد ﻛـﻪ در ﻧﻈـﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺮگ ﺧـﻮش و‬ ‫راﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرﻓﺖ‪ ،‬وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻢ و ﺑﺎ ﮔـﻮش ﺧـﻮد ﺑﺸـﻨﻮم ﻛـﻪ ﻧـﺎم‬

‫‪ 180‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﺑﺮادر ﻣﺆﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﻤﻪي ﻣﻠﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺨﺘـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻧـﺎﺑﻮد ﮔـﺮدد‪ ،‬ﭘﻴـﺮوزي‬ ‫ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪«.‬‬ ‫دوم اوت ‪1967‬‬ ‫»اﻛﻨﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺮﺧﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن واﻗﻌﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪي ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲدارم‪ .‬اﺣﺴﺎﺳـﺎت‬ ‫ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازهاي زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻢ آنﻫﺎ را روي ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻲﺣﺲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑـﺮاي ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻓﻌﻠـﻲ ﺧـﻮد‬ ‫ﻣﺪﻳﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ اي ﻧﺎﺟﻲ ﺑﺸﺮﻳﺖ‪ ،‬اي ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻦ‪ .‬آﻳﺎ اﺟﺎزه دارم ﺷﻤﺎ را ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺧﻄﺎب ﻛﻨﻢ؟‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي دو ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺟﻮاﺑﻲ از ﺷﻤﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮدم ﻛﺘﺎب ﺑﺰرگ ﺷﻤﺎ را از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺮض ﻧﻤﻮدم و ﺗﻤـﺎﻣﻲ‬ ‫آن را در ﺳﻪ دﻓﺘﺮ ﻗﻄﻮر روﻧﻮﺷﺖ ﻛﺮدم‪ .‬اﻛﻨﻮن اﻳﻦ روﻧﻮﺷﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮدد‪ .‬ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻛﻪ ﺷـﻤﺎ ﻛﺘـﺎب و‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاﻳﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻦ روز ﺑﻪ روز زﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﻛﻴﻚﻫﺎ‪ ،‬ﺣﻠﻮاﻫـﺎ‪ ،‬ﺳـﺎﻻدﻫﺎ و دﻟﻤـﻪﻫـﺎ درﺳـﺖ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻢ‪ ،‬ﺻﻮرت آنﻫﺎ را ﭼﺎپ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪ ،‬روي ﻛﻴﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻤﺶ‬ ‫اﺳﻢ ﺷﻤﺎ را ﻣﻲﻧﻮﻳﺴﻢ‪ .‬ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻛﻴﻚﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮدم‪ .‬او ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮد‪ ،‬ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣـﺎ‬ ‫از اﻣﺮوز دو ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬درب ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺑﻪ روي ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ‪ «.‬او ﺟﻠﺪ دوم ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﻳﻪ داد‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﺑﺮاي دﻳﺪار ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ زود ﺑﻪ زود ﻧﺰد او ﻣﻲروم‪ ،‬ﻧﺎﻣﻪي ﺷﻤﺎ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ‪ ،‬ﻣﺪارك ﺷـﻤﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‪،‬‬ ‫ﻋﻜﺲﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎ دﻟﺴﻮزي زﻳﺎد ﻋﻜﺲﻫﺎي ﺑﭽﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ »ﻏـﺬاﻫﺎي ﻣﻘـﻮي« و داروﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺆﺛﺮ« ﺗﻠﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم‪ ،‬آنﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﻲ در ﻋﻮض اﻣﺮوز ﻫﺰاران اﻓـﺮاد ﺑﺸـﺮ از ﻣـﺮگ ﺣﺘﻤـﻲ ﻧﺠـﺎت‬ ‫ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺮاي ﻳﺎدﺑﻮد آنﻫﺎ درود ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻨﺪ‪ .‬ﻧﺎﺑﻐﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﺧـﻮد را در اﺛـﺮ اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻏـﺬاﻫﺎ و‬ ‫داروﻫﺎ ﻧﺎﺗﻤﺎم ﮔﺬارده و ﺑﻪ ﻫﻼﻛﺖ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ ...‬و اﻳﻦ راز را ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ‪ .‬ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﻻل ﺷـﻮد آن زﺑـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺟﺮأت ﺑﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ ﻛﻤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺎمﺧـﻮاري در ﭼـﻪ‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮدم و اﻛﻨﻮن در ﭼﻪ وﺿﻌﻲ ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬ﻫﻔﺪه ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻛﻤﺮم درد ﺷﺪﻳﺪي ﭘﻴﺪا ﺷـﺪ‪ .‬ﭘﺰﺷـﻜﺎن‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ داروﻫﺎ و ﻣﺎﺳﺎژﻫﺎ ﻣﺮا ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮا در ﺣﺎل‬ ‫ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪي راﺳﺖ ﻣﻦ ﭘﺮ از ﺳﻨﮓ و ﭼﺮك ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﺮوﻓﺴﻮري ﻛﻪ ﻛﻠﻴـﻪي ﻣـﺮا‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻛﺮد‪ ،‬ﻳﻚ ﺷﺨﺺ روﺷﻨﻔﻜﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮد دو دﺳﺘﻲ ﻛﺸﻔﻴﺎت ﺷﻤﺎ را اﻣﻀﺎء ﻣـﻲﻧﻤـﻮد‪ .‬او ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﮔﻔـﺖ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺎﺷﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻣﺎﺳﺎژﻫﺎ و داروﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻧﺼﻒ ﻛﻠﻴﻪي ﺷﻤﺎ را ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﺧﻨﺪﻳﺪ‪ .‬او دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﺧﻮردن‬ ‫ﮔﻮﺷﺖ‪ ،‬ﺗﺨﻢﻣﺮغ‪ ،‬ﺗﺮﺷﻲ‪ ،‬آبﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻮر را ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﻛـﻨﻢ و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺒﺰﻳﺠﺎت و‬ ‫ﻣﻴﻮهﺟﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪.‬‬ ‫دو ﺳﻪ ﺳﺎل اﻳﻦ دﺳﺘﻮر را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮدم‪ ،‬وﻗﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب ﻣﻲﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺧـﻮردن ﻫﻤـﻪ ﭼﻴـﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻛﻢﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻢ ﺑﺎز ﺷﺪ و روز ﺑﻪ روز وزﻧﻢ زﻳﺎدﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛـﺮدم اﻳـﻦ ﻋﻼﻣـﺖ ﺳـﻼﻣﺘﻲ‬ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺷﺪ‪ .‬اﺑﺘﺪا ﺳﺮدرد ﺷﺪﻳﺪي ﺷﺮوع ﺷﺪ‪ .‬ﺑﻌﺪ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ورم ﻛﺮد‪ ،‬در ﭼﻬـﻞ و ﭼﻬـﺎر ﺳـﺎﻟﮕﻲ دﻧـﺪانﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﺎي دﻧﺪانﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬وزن ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻛﻴﻠﻮ رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺗﻨﮕﻲ ﻧﻔﺲ‪ ،‬ﺳﺮﻓﻪي ﻣﺰﻣﻦ‪ ،‬ﺗﭙﺶ‬ ‫ﻗﻠﺐ و ﺗﺮش ﻛﺮدن ﻣﻌﺪه ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮد‪ .‬ﺑﻌﺪاً ﮔﻮاﺗﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺳـﻔﺖ اﻃـﺮاف ﮔـﺮدﻧﻢ را در ﺧـﻮد‬

‫‪ 181‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪم‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ‪ ،‬ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺸـﺎر ﺧـﻮن‪ ،‬ﺑﻮاﺳـﻴﺮ‪،‬‬ ‫ﻧﻘﺮس و ﻏﻴﺮه ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻢ را ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﻋﺎﺟﺰ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ راه ﺑﺮوم‪.‬‬ ‫اﻃﺎق ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ داروﺧﺎﻧـﻪ از ﻗـﺮصﻫـﺎي آﺳـﭙﺮﻳﻦ‪ ،‬ﭘﻴﺮاﻣﻴـﺪن‪ ،‬واﻟﻮﻛـﺎردﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻴﻠﻮﻛـﺎردﻳﻦ‪ ،‬آﻧـﺎﻟﮕﻴﻦ‪ ،‬ﺑﻠﻮﺋﻴـﺪ‪،‬‬ ‫ﻛﻴﭙﻮدﻳﺎزﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ زﻫﺮﻣﺎرﻫﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﻏﺬاي ﻣﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدادﻧﺪ‪ .‬از ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه ﺑـﻮدم و ﭼـﻮن‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﻲﮔﻔﺘﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ اﺳﺖ ﺧﻴﺎل ﻣﻲﻛﺮدم ﻛﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮم ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه‬ ‫ﺑﻮدم و ﻓﻘﻂ آرزو ﻣﻲﻛﺮدم ﻳﻚ ﺳﻜﺘﻪي »راﺣﺖ« ﺑﻪ اﻳﻦ ذﻟﺖﻫﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﺑﻪ ﻓﻜﺮم ﻧﻤﻲرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻳﻚ ﻣﻌﺠﺰهاي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و ﻣﺮا از اﻳﻦ ﻛﺎﺑﻮس ﻧﺠﺎت دﻫﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺪه ﻛﻴﻠﻮ وزن‪ 1‬از درون ﻣﻦ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﺼﺖ و ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮ وزن ﺣﻘﻴﻘـﻲ از اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎده ﻣﻲروم و ﺑﺎ ﭼﻤﺪانﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ از ‪ 132‬ﭘﻠﻪي ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻴـﺎكﺳـﺎزي ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲروم ﺗـﺎ‬ ‫دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮم را ﻛﻪ در درﻣﺎﻧﮕﺎه آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر اﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤـﺎﻳﻢ و ﭼـﻮن ﻛﺎرﻛﻨـﺎن و‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻳﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﺎل ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً وﻗﺘﻲ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺮا ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺟﺎي ﻧﻮزده ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻴﺰده را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﺒﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در‬ ‫واﻗﻊ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻴﺮوز ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻏﺬاﻫﺎي ﻟﺬﻳﺬ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺮم‪ ،‬آنﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮرﻧﺪ و ﺑـﻪﺑـﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ‪» :‬ﻫﻮاﻧﺴﻴﺎن ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ راﻳﮕﺎن ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺪ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧﺎم از ﻣﺮدم‬ ‫ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر دوﺳﺖ دارﻳﺪ‪ «.‬اﻛﻨﻮن ده ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪...‬‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎﻳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ‪ .‬درد ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎي ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﻗـﺪري ﺷـﺪﻳﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻋﻜﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺧﺎمﺧﻮاري را اﺣﺴﺎس ﻧﻜﺮدم‪ .‬ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﭼﻪ زﻳﺎد ﻣﻲﺧﻮردم ﺳﻴﺮ ﻧﻤـﻲﺷـﺪم‪ .‬در ﻃـﺮف ﭼـﭗ‬ ‫ﺑﺪﻧﻢ ﺟﻮﺷﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ درد ﻫﻢ داﺷﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ زودي رﻓﻊ ﺷﺪ‪ .‬ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻧﻢ در ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﺧﺸﻚ ﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎرش در آﻣﺪ‪ ،‬ﺷﻮره زد و ﺧﻮب ﺷﺪ‪ .‬رﻧﮓ ادرارم ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﺗﻨﺪ و ﮔﺎﻫﻲ رﻧﮓ ﺷﻴﺮ و ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻮد‪ ،‬وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﻣﺜـﻞ‬ ‫آب روﺷﻦ اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﺳﺮدرد ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻢ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮب ﺷﺪ‪ .‬از روز اول ﺧﺎمﺧﻮاري ﻓﺮاﻣﻮش ﻛـﺮدم ﻛـﻪ‬ ‫در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ دارو وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺎور ﻛﺮدﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻣﻮﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺳﻔﻴﺪم اﻛﻨﻮن ﺑـﻪ رﻧـﮓ ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي در آﻣـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪«.‬‬ ‫ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪1968‬‬ ‫»ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎي ﺷﻤﺎ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻳﺪ ﻛﺘﺎبﻫﺎ را از ﻣﺮدم درﻳﻎ‬ ‫ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ و دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲدﻫﻢ‪ .‬اﻟﺒﺘـﻪ آنﻫـﺎ را اﺷـﺨﺎص ﺗﺤﺼـﻴﻞﻛـﺮده ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﭘﺰﺷـﻜﺎن‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ و‬ ‫ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻲﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻛﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ وﻟﻲ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ ارزش دارﻧﺪ ﻛﭙﻲ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲدﻫﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ زودي ﺧﺎمﺧﻮاري ﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﻣﻲرﺳﺪ‪ .‬ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻗﻴﺎﻓـﻪي ﻓﺮﺷـﺘﻪ ﻣـﺮا اﻓﺴـﻮن ﻧﻤـﻮده ﺑـﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﺎﺳﻜﺶ را ﺑﺮداﺷﺘﻢ و از ﺧﻮد دور ﻧﻤﻮدم و ﺟﺎي او را ﺑﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ واﻗﻌﻲ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدم‪ .‬راﺳﺘﻲ ﺑـﺎور ﻧﻤـﻲﻛـﻨﻢ ﻛـﻪ ﻣـﻦ‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻟﺐ ﮔﻮر ﺑﺮﺳـﺪ و ﺑـﺎ ﻳـﻚ‬ ‫ﻣﻌﺠﺰه دو ﻣﺮﺗﺒﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﭼﻄﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﻓﺮﻳﺎد ﻧﻜﺸﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼـﻲ ﻫﺴـﺘﻢ ﻛـﻪ از ﻟـﺐ‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺲ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن اﺻﻠﻲ او در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺧﺎمﺧﻮاري ﻫﻔﺪه ﻛﻴﻠﻮ ﻫﻢ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺗﺎزه و ﺳﺎﻟﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻔﺪه ﻛﻴﻠـﻮ ﻧﺒـﻮده‬ ‫ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻲ و ﭼﻬﺎر ﻛﻴﻠﻮ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫‪ 182‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﮔﻮر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام‪ .‬آن وﻗﺖﻫﺎ از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدم و ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻢ زودﺗﺮ ﺑﻤﻴﺮم وﻟﻲ اﻛﻨﻮن از روي ﻳﺦﺑﻨـﺪﻫﺎ آﻫﺴـﺘﻪ‬ ‫راه ﻣﻲروم ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻳﻚ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻦﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ‪» :‬ﺧـﺎمﺧـﻮار ﺑـﻮد‪ ،‬ﻗـﻮه ﻧﺪاﺷـﺖ‪ ،‬اﻓﺘـﺎد ﻣـﺮد‪ «.‬اﻛﻨـﻮن‬ ‫ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﭘﻴﺮوزي ﺧﺎمﺧﻮاري را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﻢ‪«.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪12‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻪ ‪1971‬‬ ‫»ﺑﻪ ﻗﺪري ﺧﺒﺮﻫﺎي زﻳﺎد دارم ﻛﻪ ﻧﻤﻲداﻧﻢ از ﻛﺠﺎ ﺷﺮوع ﻛﻨﻢ و در ﻛﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎريﻫـﺎ‬ ‫از ﻛﺎر دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه و ده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺪهﺧﻮاري ﭼﻨﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ و اﻧـﺮژي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آوردم ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﺠﺪداً ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺎر ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﺷﻢ وارد ادارهي ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪم‪ .‬در ﻋـﺮض ﻳـﻚ ﺳـﺎل ‪115‬‬ ‫ﻗﺮارداد ﻧﻮﺷﺘﻢ و ﺑﺮاي وﺻﻮل ﭘﻮل ﻫﺮ ﻣﺎه وارد ‪ 115‬ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮم‪ .‬ﻛﻠﻴـﻪي ﮔﻮﺷـﺖﻫـﺎي زاﺋـﺪ و ﺳ‪‬ـﻤﻮﻣﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻣ‪‬ﺮدهﺧﻮاري ﺟﻤﻊآوري ﻛﺮده ﺑﻮدم از ﺑﺪﻧﻢ ﺑﻴﺮون راﻧﺪم‪ .‬وزﻧﻢ را از ﻫﺸﺘﺎد و دوﻛﻴﻠﻮ ﺑﻪ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﻛﻴﻠﻮ رﺳـﺎﻧﺪم و در‬ ‫ﺳﻦ ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دور ﻣﻲزﻧﻢ‪ ،‬ﺑﺪون ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺧﺴـﺘﮕﻲ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑـﺎﻻ‬ ‫ﻣﻲروم و ﺑﺮاي ﺳﭙﺎسﮔﺬاري از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻼﻣﺘﻲ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادهاﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻪﺟﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪي ﺷﻤﺎ را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮده‬ ‫و ﺗﻌﺪاد زﻧﺪهﺧﻮاران را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻢ‪.‬‬ ‫روزي ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻛﺎر اداري ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم‪ .‬دﻳﺪم ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺰﺷﻚ ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را در دﺳـﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﭘﺰﺷﻚ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮش ﺑـﺎ زﻧـﺪهﺧـﻮاري از‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري ﺳﺨﺖ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬او ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻧﺎﻣﻪي ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ اﻓﻠﻴﺎ ﻫﺎﻣﺒﺎرﺳﻮﻣﻴﺎن ﻫﻢ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻫﺴـﺖ‪«.‬‬ ‫او ﻣﺮا ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻧﮕﺎه ﻛﺮدم دﻳﺪم ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﺑـﻪ ﻣـﺮدم ﻫﺪﻳـﻪ‬ ‫ﻛﺮده ﺑﻮدم‪ .‬ﭼﻮن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻴﺎب اﺳﺖ آن را ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از آن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬وﻗﺘـﻲ‬ ‫اﻳﻦ دﻛﺘﺮ ﻣﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮد ﻳﻚ روز ﺑﺮوم اﻳﻦ »ﺑﻴﻤﺎر« را ﺑﺒﻴﻨﻢ‪ .‬روزي ﻛﻪ ﻣﻌـﻴ‪‬ﻦ ﻛـﺮده ﺑـﻮدﻳﻢ رﻓـﺘﻢ‪ .‬ﺑﻴﻤـﺎر‬ ‫ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ اﺳﻢ اوزوﻧﻴﺎن‪ ،‬اﻛﻨﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻳﻚ ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺑﻮد‪ .‬ﺧﻮدش داﻣﭙﺰﺷﻚ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮش ﭘﺰﺷﻚ‪،‬‬ ‫ﺑﺮادرش اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﻴـﺰ ﭘﺰﺷـﻚ‪ ،‬ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ روزﻧﺎﻣـﻪﻧﮕـﺎران و ﻋـﺪهاي از زﻧـﺪهﺧـﻮاران ﺟﺪﻳـﺪ ﻫﻤﮕـﻲ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮده دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬دﻛﺘﺮ آﺑﺎﺟﻴﺎن ﻛﻪ ﺗﺎزه از ﻛﻴﺮوواﻛﺎن آﻣـﺪه ﺑـﻮد ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از‬ ‫ﭘﻴﺮوان ﺟﻮان ﺧﻮد وارد ﺷﺪ و رﻫﺒﺮي ﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اوزوﻧﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ آدرس ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺟﺎﻟﺐ و ﺑﺎارزش اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻛﭙﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ﻛـﻪ در‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﺪ او ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻗﺪري ﺳﺨﺖ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮد ﻛﻪ از او ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻛـﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -١ ‬ﻧﺎﻣﻪ اوزوﻧﻴﺎن‪:‬‬ ‫»ﻧﻤﻲداﻧﻢ ﺑﺎ ﭼﻪ زﺑﺎﻧﻲ ﺷﮕﻔﺘﻲ و اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺸﺮدوﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻲﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬اﺑـﺮاز ﻛـﻨﻢ‪ .‬ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺑﻴﻤﺎريِ ﻛﻠﻴﻪﻫﺎﻳﻢ‪ ،‬ﭼﻨﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪهام ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ‪ ،‬وﻟﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣـﻲﻧﻮﻳﺴـﻢ‪ .‬ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻢ ﻧﻨﻮﻳﺴﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺮادرم ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ را آورد و اﺻﺮار ﻧﻤﻮد ﻛﻪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ‪ .‬ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ او را ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﻢ در رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﺸﺴﺘﻢ و ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﻛﻪ از زﻳﺎد ﺧﻮاﻧﺪن ﭘـﺎره ﭘـﺎره‬ ‫ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﺑﻲﻣﻴﻠﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺮدم‪ ،‬وﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﻓﺴﻮنﻛﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻢ‪ ،‬زﻳﺮا زﺑﺎن ﺗﻨﺪ و ﭘﺮ ﺷﻮر آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻴﻖ و آﻫﻨﻴﻦ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم را اﻓﺴﻮن ﻛﺮد‪ .‬ﻣﻦ در ﺟﻠﻮي اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻲﻛﻨﻢ‪ .‬ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ از رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮم ﺑﺮاي ﻳﺎدﺑﻮد ﺟﺎوداﻧﻲ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ روي آراﻣﮕﺎه ﺳـﺮﺑﺎز‬ ‫ﮔﻤﻨﺎم دو دﺳﺘﻪ ﮔﻞ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ‪ .‬ﻣﺮگ ﻏﻢاﻧﮕﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺳﺮدابﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻋﻠﻤـﻲ ﻓﺮﺳـﺘﺎد‪ .‬ﻏـﻢ ﻋﻤﻴـﻖ‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻓﺘﺎب زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺸﺮ ﻣﺪﻳﻮن دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم آﻧﻬﺎ در ﺧﺎﻃﺮهي ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪.‬‬

‫‪ 183‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻳﻚ ﺧﺒﺮ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ‪ :‬ﻳﻜﻲ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺠﻠﻪي »ﻋﻠﻢ و زﻧﺪﮔﻲ« از ﻣﺴﻜﻮ ﺑﻪ اﻳﺮوان آﻣـﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻـ ًﺎ‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺎورد‪ .‬ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﭘﺰﺷﻜﺎن و زﻧﺪهﺧﻮاران ﻗﺪﻳﻢ در ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮار ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ و او ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ .‬دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﮔﺸﺘﻪ وﻟﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪«.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪13‬‬ ‫ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ‪1971‬‬ ‫»ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪي ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮ روزﻧﺎﻣﻪ »آواﻧﮕﺎرد« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم‪ .‬از ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻮم اﻳﻦ ﻧﺎﻣـﻪ اﺛـﺮ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ ﺑـﻮد‪ ،‬ﭼـﻮن‬ ‫ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻃﻼع دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ‪ ،‬ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻴﻮان ﺷﻤﺎوﻧﻴﺎن ﻣﻴﻞ دارد ﺑﺎ ﻣﻦ و ﭼﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻔﺮ از زﻧﺪهﺧﻮاران دﻳﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻜﻨﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪهﺧﻮاران ﻓﻌﺎل ﻳﻚ ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻢ‪ .‬ﭼﻨﺪ روز ﭘﻴﺶ از اداره ﻣﺮﺧﺼﻲ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﻣﻀـﺎﻳﻘﻪ ﺳـﻌﻲ ﻛـﺮدم ﻣﻴـﺰي ﺑﭽﻴـﻨﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫زﻧﺪهﺧﻮاران ﻧﻴﺰ ﺗﺎزﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺎن‪ ،‬ﺑﻴﺴﻜﻮﺋﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎﺳﺎق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺑﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺑﺮگ ﮔﻞ‪ ،‬از داﻧﻪﻫﺎي اﻧـﺎر‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻲ از ﮔﺮدوي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻋﺴﻞ درﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ و ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎ ﺳﺎﻻدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻪ ﻣﻴﺰ ﺑﺰرگ را ﭼﻨـﺎن‬ ‫آراﺳﺘﻪ ﺑﻮدم ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺟﺴﺎرت ﻧﻤﻲﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻛﻴﻚ ﺑﺰرگ ﻛﻪ روي آنﻫـﺎ اﺳـﻢ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻲدرﺧﺸﻴﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪم و ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدم‪ .‬از ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻴﻮه و آب ﻣﻴﻮه‪ ،‬ﻣﻴﺰ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫در وﺳﻂ ﺧﻮاﻫﺮم ﺳﻴﺮاﻧﻮش ﺑﺎﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻴﺎن‪ ،‬در ﻃﺮف ﭼﭗ او ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺷﻤﺎوﻧﻴﺎن و در ﭘﺸﺖ او در ﺣﺎل اﻳﺴﺘﺎده ﻫﺎﻳﻜﺎﻧﻮش د‪‬ر ﻫﻮاﻧﺴﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬

‫ﺟﻠﺴﻪ در ‪ 24‬اﻛﺘﺒﺮ ‪ 1971‬ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬دو ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدم دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ وارد ﺷﺪﮔﺎن‬ ‫اول ﺑﻪ او ﭼﻮن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهي ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ‪ .‬زودﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮد ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﺘﺮم وارد ﺷﺪ و ﺑﺎ روي ﺧﻨﺪان ﺑﺎ دو دﺳـﺖ‬ ‫ﺧﻮد دﺳﺖ ﻣﺮا ﻓﺸﺮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام زﻳﺎد ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﻟﺤﻈﻪاي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪي ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن زﻧﺪهﺧﻮار‪ ،‬ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻧﻢ‬ ‫ﭘﺰﺷﻜﺎن‪ ،‬اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه‪ ،‬روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران‪ ،‬ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻏﻴﺮه در ﺣﺪود ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر رﻳﺨﺘﻨﺪ ﺗـﻮ‪.‬‬ ‫‪                                                                                                                                                                                   ‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺎمﺧﻮار ﺷﺪم و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪي ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ آن ﺑﺎﺷﻢ ﺳﭙﺎسﮔﺬاري ﺧﻮد را اﺑـﺮاز ﻣـﻲدارم‪ ،‬زﻳـﺮا در ﺻـﺤﺖ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮدم‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻦ داﻣﭙﺰﺷﻚ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﺎ زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺎﻣﻼً آﺷﻨﺎﻳﻲ دارم ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻜﺘﺐ ﺷﻤﺎ ﭘﻲ ﺑﺒﺮم‪ .‬ﻛﻠﻴﻪي ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻋﻠﻢ‬ ‫زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﻣﺪت دهﻫﺎ ﺳﺎل در ﻣﻐﺰ ﻣﻦ رﻳﺸﻪي ﻋﻤﻴﻖ اﻓﻜﻨﺪه ﺑﻮد در ﻳﻚ روز دﮔﺮﮔﻮن ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﻛﻪ ﺟﻠﻮي ﺑﺰرﮔﻲ ﺷﻤﺎ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ زاﻧـﻮ در‬ ‫ﻣﻲآﻳﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻒ ﺑﺰرگ در ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ‪ 40‬ﺳﺎل دارم‪ .‬دﭼﺎر ﻧﻔﺮﻳﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪهام‪ .‬وﺿﻊ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ وﺧﻴﻢ اﺳﺖ‪ ،‬ازت ﺧﻮﻧﻢ ‪ 65 -90‬اﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪ .‬ﺑﻲﺣﺎل در رﺧﺘﺨﻮاب اﻓﺘﺎده ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻲﻛﺸﻢ و ﻳﻘﻴﻦ دارم ﻛﻪ ﺧﻮب ﻣﻲﺷﻮم‪ .‬ﺑﺮاي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﺎدرم و ﺑﺮاي اداﻣﻪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻳﻮن ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻮد‪«...‬‬

‫‪ 184‬‬ ‫‪ ‬‬


‫ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﮔﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدم‪ .‬درﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ دﻛﺘﺮ آﺑﺎﺟﻴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻬـﺎر ﺗـﺎ ﺧـﺎﻧﻢ ﭼﺎﺑـﻚ و‬ ‫ﺷﺎداب از ﻛﻴﺮوواﻛﺎن رﺳﻴﺪ و ﻓﻮراً رﻫﺒﺮي ﻣﻴﺰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬او ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑـﺮاي‬ ‫ﻧﺠﺎت از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎ ﺳﭙﺎسﮔﺬاري ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﻤﺎ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪ از ﺟﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟـﺎم‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺎم ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻤﺎ زدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻪي زﻧﺪهﺧﻮاران ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﻨـﻮﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﻲ دادﻧﺪ‪ .‬ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﺎﻛﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ دﻗﺖ ﮔﻮش ﻣﻲداد و در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﻲﻧﻤﻮد‪ .‬ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧـﺎن‬ ‫او را ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﮔﺰارشﻫﺎي زﻧﺪهﺧﻮاران او ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد ﻫﻤـﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺠﺴـﻤﻪ‬ ‫ﺳﺎﻛﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﻮش دادن ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ او و دﻛﺘﺮ آﺑﺎﺟﻴﺎن ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ در ﺷﻬﺮ ﻟﻨﻴﻨﺎﻛﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم‬ ‫وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ .‬آﻗﺎي ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺷﺮوع ﻛﺮد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن‪.‬‬

‫ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ﻧﺎﻣﻪي آواﻧﺴﻴﺎن را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ‪ .‬در ﻃﺮف ﭼﭗ او دﻛﺘﺮ آﺑﺎﺟﻴﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫او ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ‪» :‬آواﻧﺴﻴﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﺎر ﺑﺰرﮔﻲ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ‪ .‬ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ داﻧﺸـﻤﻨﺪان‬ ‫ﻣﻌﺮوف از اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ آواﻧﺴﻴﺎن ﭘﺰﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺎ ﻛﺸـﻒ ﺧـﻮد ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺰﺷـﻜﺎن‬ ‫اﻳﺴﺘﺎده و ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺮدد‪ .‬ﻋﻠﻲرﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ دارد وﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻴﺮوز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﻤﻪي ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻴﺪ‪ ،‬ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻫﻴﺪ‪ ،‬از ﻫﻤﻪي زﻧﺪهﺧﻮاران آﻣﺎر ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻴ‪‬ﻦ ﻛﻨﻴﺪ آنﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼـﻪ ﺑﻴﻤـﺎريﻫـﺎﻳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ و ﺣـﺎﻻ ﭼـﻪ‬ ‫وﺿﻌﻲ دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺪارك را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﺑﮕﺬارﻳﺪ‪ «.‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﺸﺎن ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ در آن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬ﻗﺮار ﺷﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻴﻢ‪.‬‬

‫‪ 185‬‬ ‫‪ ‬‬


‫اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺎل دارد ﻳﻚ آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه زﻧﺪهﺧﻮاري ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ .‬از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻳﻚ رﺳﺘﻮران ﻫﻢ ﺻـﺤﺒﺖ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺶ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﭼﻨﺪ ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻤﺎ‪ ،‬از ﻧﺎﻣﻪي دوﻟﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن‪ ،‬از ﻧﺎﻣـﻪاي ﻛـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﻪ‬ ‫»آواﻧﮕﺎرد« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬از ﻧﺎﻣﻪي اوزوﻧﻴﺎن و ﻣﺎﻛﺎرﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤـﻮدم‪ .‬او از ﻫﻤـﻪي ﺳـﺎﻻدﻫﺎ و ﻏـﺬاﻫﺎي‬ ‫دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ ﻓﺮاوان ﺧﻮرد و ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪي آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﻴﺪ‪ .‬ده ﻧﺴﺨﻪ از ﺻﻮرت ﺳﺎﻻدﻫﺎ را ﻛﻪ داﺷﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﻧﻤﻮدم‪ .‬ﺳﻲ ﻧﺴﺨﻪي دﻳﮕﺮ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮدهام و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﻳﻢ‪ .‬اﻳـﻦ از آن ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎدهام‪ ،‬اﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ از ﺳﺎﻋﺖ ‪ 16‬ﺗﺎ ‪ 21‬ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ‪ .‬ﻣﻮﻗﻊ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرتﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻴﺮاﻧﻮش داد و ﺧﻮاﻫﺶ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬او ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﻴﺮاﻧﻮش ﮔﻔﺖ‪» :‬ﻣﻦ ﺧﻴ