Page 1

Verschijnt tweewekelijks (niet in jum. juli. augustus, september) Afgiftekantoor 1050 Brussel 5 VU : D. Vaccaro

De

Moeial

.c R S I

^ A /C E B ^

Stodententijdschrifflt van de V rije U niversiteit B m ssel in samenwerking men BSG, Stadiejoing Vrij Cnderzoek en Dienst Kiultaiiiur 13 d e ja a r g a n g

STUDIEK RÏNG VRIJ ONDERZOEK:

EEN DEBAT OVER ETHISCH SOCIALISME. Links o f rechts? Link o f recht? Ethisch socialism e? Links o f rechts? O n la n g s w erd h e t nieu w e V laam se p a rle m e n t in g eh u ld ig d ; h et glazen h u is d a t s y m b o o l s ta a t v o o r 'de nieuw e politieke cultuur'. S edert de zw arte zondag van no v em b er '91 is er heel w at afgepalaverd ov e r nieuw e p o litie k e c u ltu r e n , v e rru im in g e n , h e rk a v e lin g e n van p o litie k e la n d sc h a p p e n en a n d e re v e m ie u w in g sv erz u c h tin g e n . M iddenin al dit tum ult van w oorden en belo ftes gaan de poppen aan het d a n sen e n v a lle n d e lijk e n uit de k a ste n . E e rste sla c h to ffe rs van de nieuw e politieke ethiek o f offers van de sc h ijnheiligheid ? O f een virus ? S c andalitis ? Studiekring V rij O nderzoek neem t de uitdaging aan o m o v e r één e n ander een debat- te o rg an iz e re n : donderdag 25 a p ril z u llen Prof. M ark Elchardus en P r o f . E r ic R o s e e l e lk a a r o n tm o e te n in h e t lic h t ( o f in de sch ad u w ?) van het E th is c h So cialism e De S tu d ie k rin g nodigt iedereen die m et 'zijn tijd' begaan is u it om zijn negatie e n affirm atie en v r a g e n e n a n tw o o rd e n in h e t halfrond te kom en w erpen (do 25/04. 2 0 u .. A u la Q b ). E en v o o rb e s c h o u w in g . De b r e u k l i j n e n v an E l c h a r d u s in r a a k l i j n m e t het E t h i s c h S o cia lism e O v e r nieuw e (oude?) politieke ethiek e n h e t m odelburgerschap sc h re e f de als so c io lo o g e n p o lito lo o g aan de V U B v e rb o n d e n P ro fe s s o r M a rk E lch ard u s z ijn O p de ruïnes van de w a a rh e id (in 1994 v e rsc h e n e n bij K ritak). E lchardus (tevens VU B- en S P -id e o lo o g ) b u n d e lt in d it w erk le z in g e n o v e r tijd , p o litie k e n . cu ltuur. Hij z iet Op de ruïnes van de w a a r h e id en het s o c ia le p o stm o d e rn ism e nieuw e breuklijnen o p doem en aan d e horizonten van het p o l it ie k e la n d s c h a p : d e m e n s h e ro n td e k t de w a a rd e n d ie k o m af m oeten m aken m et de gestructureerde o n v e r a n t w o o r d e li jk h e i d en h e t v e rlo p e n in d iv id u a lis m e , w at g e v o lg e n z ijn v a n d e lib e r a le sa m e n le v in g s filo s o fie . E ric R o s s e e l. P r o fe s s o r S o c ia le psychologie aan d e V U B reageert op E lc h a rd u s n ie u w e b r e u k lijn : hij

h e rk e n t h e t e th isc h so c ia lism e d at d aar aan d e ho rizo n opdoem t, sam en m et h et fascism e in o rb it zittend. In h et n a ja a r zal zijn an aly se van het V la a m s e E th is c h S o c ia lism e v e rs c h ijn e n ( w ij keken het E n g e ls ta lig e m a n u s c r ip t in ) . R osseel wil aantonen d at de sociale, c u ltu rele en p o litie k e g e sch ie d e n is van de tw intigste eeuw begon m et de ferv en te o p k o m st van e th isc h (of re lig ie u s , o f sp iritu e e l) so c ia lism e en d a t. na z ijn o n d e rg a n g w egens a ff in ite ite n m e t h e t fa s c ism e en n a zism e, d e z e zelfd e eeu w ein d ig t m et een sterk e, algem een aanw ezige r e v iv a l v a n d a tz e l f d e e th is c h s o c ia lis m e in d e k rin g e n v a n ’ s o c ia lis tis c h e en c h ris te n ­ dem o cratisch e denkers. H o e z it h et nu m et d a t e th is c h so cialism e ? H oe zit h et m et dat so c ia lis m e ? Z ijn d e 'o u d e ' teg en stellin g en reed s o p g eb o rg en ? Over waarden

en s ch ep pe n

M ark E lch ard u s v e rtrek t v a n u it het sta n d p u n t d a t d e m en sen d e m akers van hun c u ltu u r en sam enleving zijn, zij hebben deze in eigen handen. Hij z ie t d e h e rn ie u w d e b e la n g ste llin g v o o r de w aard en in d eze co ntext,, z e g ee ft uiting aan o n ze v e rz u c h t?« : de k lein e v erhalen van o n ze levens e n h e t g ro te v e rh a a l van o n z e g e s c h ie d e n is in e ig e n h a n d e n te nem en en te sturen o p basis van onze idealen. M ooi zo, m aar de vraag die w e hierbij stellen is o f d at de m ensen die m aak b a a rh e id nog wel in eigen han d en heb b en : en o f on ze waarden o n s d an o o k k u n n en helpen bij de m a a k b a a rh e id . Is de hed en d aag se m e n s in d e z e m a s s a s a m e n le v in g (v a n m a s s a c o m m u n ic a tie en m a s s a c o n s u m p tie ) n ie t a l tev e e l o v erg elev erd aan de toevallen die de k a p ita listisch e m o lo c h hem o p leg t ? E lc h a rd u s z ie t e e rd e r de gestructureerde o n v e r a n t w o o r d e lijk h e id a ls h et kw aad: de m en s m o et zijn tijd beter g e b ru ik e n . we m o e te n ons v e ra n tw o o rd e lijk v o elen v o o r het m a k e n e rv a n : w e m o e te n d e o n v e ra n tw o o rd e lijk h e id d ie d iep in o n z e cu ltu u r sc h u ilt uitroeien, want (v erv ol }» o p

pagina

Moeial

1 3 d e ja a r g a n g

-

n u m m e r 9-

1996

REDACTIANAAL Aan J e hand van v ersch illen d e feiten, geruchten, interpretaties en toekom stvoorspellingen m aken wij op dat een aantal duistere krachten kosten noch m oeite sparen om de laatste restanten van bew egingsvrijheid van de studenten de kop in te drukken. In h et v erleden ( zie De M oeial 3 1995) hebben w e reeds gem eld over de terughoudendheid van som m ige leden van h et a c ad e m isc h p erso n eel om v riju it te sp rek en o f te sc h rijv en o v e r hun o n g en o eg en m et b e paalde w antoestanden aan de V U B . W ij spraken toen. enigszins overdreven, van een terreurklim aat aan de VU B w aarop enkel de studentengeleding zonder vrees voor represailles kan reageren. W elnu, het lijk t e ro p d a t ook deze laatste vorm van agitatie in toenem ende m ate o n d e r d ru k kom t te staan zodat de ob jectiev e v o o rw aard en k u n n en o n tsta a n voor d e c reatie van een k lim a at w aarin en ig e vorm van k ritie k op een eventueel nefast beleid van de VU B en /o f d e overheid onm ogelijk kan broeien en gedijen. V erschillende doorgevoerde en o p til staande m aatregelen w ijzen du id elijk in die richting. Aan de VU B leefde bijvoorbeeld recent de idee om de BSG -zaal o p de cam pus te sluiten. Z e zou eventueel in de PK -zaal. die om w ille van de no o d zaak aan w erkzaam heden eveneens m et sluiting bedreigd w ordt, kunnen geïntegreerd w orden. Een g ro o t deel van de red en en ter legitim ering van het bestaan van het BSG en andere kringen zou hen alzo ontnom en w o rden. D oor p ro test van h et B SG en de kringen zal deze m aatregel w aarschijnlijk (nog) geen ingang vinden. Een andere m aatreg el is de slu itin g van de A ula om 22,oou. Deze w ordt strikt nageleefd w aardoor m ogelijke vruchtbare discussies na een debat, d a t m eestal pas echt o p gang kom t bij de vragenronde, in de kiem worden gesm oord. Nog een ander voorbeeld is de afschaffing van het systeem van bonnetjes tijdens de bezoekdagen in het K ultuurkaffee. Dit hield in d at hum aniorastudenten tijdens de bezoekdagen in het K ultuurkaffee terecht konden voor een gratis consum ptie. Deze afschaffing m aakt d u id elijk w at de o fficiële instanties van d e VU B denken o ver het K ultuurkaffee nam elijk e e n plaats waar de su b v ersiteit w oelig tiert en w aar d u s kersverse VU B-studentjes m aar beter n iet in con tact m ee kunnen kom en. O ndertussen is o o k deze laatste m aatregel d o o r protest van D ienst K uituur ingetrokken. V erder, zoals reeds gem eld in v o rig e e d ities, b o tst o o k o n ze red a c tie o p de on w il van de V U B -o v erh eid . O n d a n k s d e a a n ste llin g van een veran tw o o rd elijk e aan de V U B ter bevordering van de interne com m unicatie loopt de info rm atiedoorstrom ing totaal m ank. V an enig tran sp aran t beleid aan de VU B is dan ook totaal geen sprake. O f m oeten w e de V U B -inform atie in De K rant dan toch in die term en interpreteren? W ij denken van niet. Een gigantische m ediaoperatie voor deze inform atie is een betere term . V oor De K rant zelf. trouw ens ook. Soit. m et deze gebrekkige inform atiedoorstrom ing hebben wij ons leren verzoenen. H et betekent d at wij door de V U B -overheid als een storend elem ent w orden ervaren (een beetje hoog van de toren blazen kan a f en toe geen kwaad, nietw aar) e n dat we onze taak naai' behoren vervullen. Echter, al deze al dan n iet teruggetrokken beleidsm aatregelen zijn slechts tekens aan de w and van w at de toekom st ons zal brengen, nam elijk een universiteit w aar het sociaal con tact en het intellectueel en m aatschappelijk debat tussen de leden van de u n iv ersitaire gem een sch ap p laats ruim t voor en erzijd s de c o n cu rren tie tussen apatische. atom istische ind iv id u en in de ru n n in g voor een dip lo m a d a t hen verzek ert van een plaats o p de arb eid sm ark t e n anderzijds -óp academ isch vlak dan- de d ran g naar een publicatie (de inhoud doet er niet toe. zolang het m aar gepubliceerd w ordt) ter verdere uitbouw ing van hu n carrière. H ierm ee w illen wij n iet zeggen d at TD 's in het BSG exem plarisch en bevorderlijk zijn voor de geestelijke denkoefening. N aar o n z e m ening is h et g ev aar v o o r afstom ping h ier eerd er van toepassing. Evenm in d en k en wij d a t cantussen activiteiten zijn die de u n iv ersiteit in d e rol van m aatschappelijke veranderingscentra (en niet v era n k e rin g sc e n tra ) zou kunnen in de hand w erken. O ndanks d at de oorspronkelijke folklore steeds gepaard ging m et een vorm van contestatie is zij nu im m ers ontaard in h e t o rganiseren van zuippartijen (niet dat wij d aar iets tegen hebben) w aar liedjes ten horde ■worden g e b rach t w aarvan d e betekenis de m ist ingaat (w a a r wij het toch al iets m o eilijk er m ee hebben). W al wij d aarentegen w el wensen te beklem tonen is de noodzaak aan ontm oetingsruim ten zoals de aula's, kaffees. feestzalen... en d e noodzaak aan krin g en d ie een cruciale rol spelen in de organisatie van h et studentenleven o p de cam pus en in hei versterkt w eergeven van d e stem van de contesterende, kritische student (hierm ee bedoelen wij zek er niet dat de kringen o p d it o g en b lik d eze fu n ctie optim aal vervullen). Indien deze tw ee aspecten verloren gaan dan zal in onze og en hei hierboven geschetste p ro ces van de ontaarding van de universiteit zonder m eer plaatsvinden -voor zover dit reeds niet g eb eu rt. C riticasters zouden w el eens durven beweren d at de redactie van De M oeial w eer eens haar pen in gal gedoopt heeli en zich h eeft laten g a a n in een portie doem denken. M ogen wij deze heren e n d am es ero p w ijzen d a t op vlak van de studentikoziteit extrem e varianten van de bovengenoem de m aatregelen w el doorgevoerd w erden aan onze zogenaam de zu sieru n iv ersiteit. de U L B . N iet alleen de sluiting van Salie Jefke om 3.00u w aardoor dronken UL B 'ers onze contreien teisteren kan hier w orden aangehaald. M aar o o k het perk en paal stellen aan elke grote studentenactiviteit na 17/10. een b elasting van 10% o p de w in st van de activ iteiten van de kringen o f een betaling voor d e h u u r van d e lokalen (de kringen m ogen k iezen o p d it vlak), e n -het kan nog gekker- de schorsing van de kring indien hun W C 's niet naar behoren gekuisd zijn (sic), kunnen w orden genoem d. Bovendien w orden de kringen nog bedreigd m et een staaltje \’.m rep ressiv iteit: bij g ro te U L B -activ iteiten z o als bijv o o rb eeld de toekenning van de ered o cto raten o f de academ ische o p e n in g sz ittin g m o g en d e k rin g e n g e e n w erk in g k ennen. Zij m ogen m et and ere w o o rd en n iet hun eve n tu e e l ongenoegen uiten ov er de inhoud van deze activiteiten. W ij hopen d at deze tendensen de ogen openen van de kringen en het B rood en Spelen G enotschap voor de VU B ze sluit (o cliché). Tevens w illen wij o n ze recto r Els W itte herinneren aan haar w oorden tijdens de academ ische openingszitting: 'autoritarism e, overdreven d iscipline, respect voor de hiërarchie, de arrogantie van het p rofessoraat, conform ism e hel zijn attitudes die aan de V U B w einig gewaardeerd worden. Protest, contestatie en tegenm acht gedijen er heel wat belet

V L U C H T E L IN G E N (5-6)

27

27 m aart

2)

SOCIALISME (1-2)

De

n u m m e r 9-

m aart

1996

!

SRUBRIEK(5)

1


De (vervolg van

pagina

1)

o n v e ra n tw o o r d e lijk h e id le id t tot o n tm e nselijking. De p ro fe sso r gaat erv a n u it dat h e t w ezenlijke van het m e n s -z ijn h e t tij k a n k e ren: De basisstelling van d it boek is d a t die m o g elijk h e id b e slo te n lig t. n iet in lim ietloze individuele vrijh eid , m aar in c a p a c ite it to t w a a rd e g e tro u w h a n d e le n . Z o ie ts a ls : de s o c ia lis tis c h e id e o lo g ie s te lt de rec h tv a ard ig h e id als ba sisw a a rd e en een individu is w a a rd ig vrij binnen h e t rechtvaardige. Elchardus w aarschuw t e r echter voor o m d e w a a rd e n n i e t m e t de scheppende kracht te verw arren: over w a a rd e n kan g e p ra a t en g e d is c u s s ie e rd w o rd en ; de sc h e p p e n d e k ra c h t is e e rd e r iets w aa ro v e r m en p raa t als h e t heilige van het heilige, m et het gevaar dat m en b elan d t in d e d icta tu u r van de p o litic u s - p rie s te r o f d e p o litic u s k u n s te n a a r d ie b e w e e rt de o n v erifieerbare scheppende kracht te b e z itte n . B e sp e u re n w e h ie r een angst voor al te m ondige m ensen die o ok m et de scheppende kracht bezig z ijn ? Is het n iet d ie sc h eppende k rac h t w aar het de (b v. s o c ia lis tis c h e ) p o litie k aan o n tb re e k t ? Filosofische reflectie laat staan k ritie k - is u it den boze: p a rtijtu c h t, c a d a v e r d is c ip lin e en an d e re b e e ste n z ijn v e e lg e h o o rd e uitdrukkingen deze dagen. Is het niet v a n u it d e sc h ep p e n d e k ra c h t (zoals E lch ard u s het heilig m a k e n d noem t) dat de kritiek gestuw d w ordt. ? H et goede, burgerschap en b r e u k lijn

n o rm a tief de nieuw e

H et is het liberaal individualism e dat d e r e le v a n tie v a n d e w a a rd e n o n tk e n t. H et v e rlo p e n in d ividualism e h oudt n ie t langer de b e lo f te van d a a d w e r k e lijk e in d iv id u ele v rijheid in. m aar m aakt alles on v e rsc h illig en o n b e n u llig en l e i d t o p d ie m a n ie r n a a r de triv ia lis e r in g v a n m e n s e n , aldus Elchardus. Een analyse w aar we ons n a a d lo o s bij k u n n e n a a n slu ite n , m a a r bij d e r e m e d ie s h ie rte g e n voorgesteld blijven we m et een hoop vragen. W e m oeten in naam van het g oede handelen en m et een stroefheid d ie e n ig e o v e rtu ig in g en v a stheid van m e n in g v e rg t. Is rech tv aard ig h eid niet d é o vertuiging om tot v e ra n tw o o rd e lijk h e id op te roepen ? Elchardus g eeft een overz ic h t van de r e a c tie s o p n o v e m b e r '91 e n de m etaforen van de m o ra lise rin g van d e politie k . De sa m e n lev in g m oet g e to e tst w orden aan d e w aarden en e th is c h e c rite ria die w e b e langrijk a ch ten; d e inste llin g e n w orden hier als b elan g rijk e schakel gezien: Hun vorm w ordt beïnvloed d o o r w aarden en zij geven o p hun b eurt vorm aan onze levens... W aarden hebben in de e e rs te p la a ts te m a k e n m et in ste llin g e n . K a fk a re v is ite d ? G ooit Elchardus het kind niet m et het b a d w a te r w eg d o o r h e t in d iv id u h e le m a a l u it te s lu ite n en te verbinden m et zijn instellingen ? H et h e d e n d a a g s e w a a F d e n c o n flict m o et v o lgens E lc h ard u s u itd raaien o p het n o rm a tie v e b u rg ersc h a p en h ie r s itu e e rt z ic h o o k de n ieuw e b reu k lijn , die o n v e rd ra a g z aa m h e id , in d iv id u a lis m e . a u to r ita r is m e , p o litie k c y n is m e en m a te ria lis m e te g e n o v e r een o p tie voor v e r d r a a g z a a m h e id , s o lid a rite it, d e m o c r a tis c h g e z a g s r e la t ie s en g e lo o f in d e m og elijk h e d e n van de po litie k ste lt. E n ja hoor, ook hier een k la s s e n s tr ijd : h o g e re o p le id in g e n , k a d e rs, m id d e n k a d e rs, d e n ieuw e p ro fe ssio n a ls, z e kiezen a lle n v o o r v e rd ra a g z a a m h e id en so lid a riteit: de m en se n m et m inder scholing, de arbeiders en arbeidsters - h e t linkse volk. in term en van de o u d e b reuklijn - voelt zich blijkbaar aa n getrokken to t de andere, rechtse.

2

o f b e h o u d s g e z in d e p o o l van de n ieu w e b reu k lijn . W il E lch ard u s z e g g en d a t lin k s en rech ts lin k en r e c h t g e w o rd e n z ijn , m a a r dan om gekkerd ? D aar h eeft h et volgens Eric R osseel veel van weg. Ethisch socialism e, en s o l i d a r i s m e

de

Man

A c h te r K o s s e e ls th e s is z it de o v e rtu ig in g d a t h e t so c ia lis tis c h e d en k en in tijd e n van eco n o m isch e c risis de neig in g h eeft gedom ineerd te w o rd en d o o r een so cialism e d at g eb aseerd is op eth iek eerder dan op d e e c o n o m is c h e s tr ijd , w a a r de b e d re ig in g v an d e so c ia le c o h esie m o et aangepakt w orden. Hij z ie t het g e v a ar v o o r ee n v e rsc h u iv en naar e e n a u to rita ris tis c h s o c ia lism e en v e rw ijs t h ierb ij n a a r de b e ru ch te so cialist u it het interbellum . H endrik d e M an. d ie tijd e n s W O II zijn handen zal schroeien. In zijn analyse van h et V laam s eth isch so cialism e p r o b e e r t hij d e o v e re e n k o m ste n tu sse n h e t fin -d e -siè c le -so c ia lism e e n h e t e th isc h s o c ia lism e van de M an aan te to n en . Bij d ie analyse gaat hij d iep er in op "Op de ruïnes van d e W a arh e id " v an E lchardus: hierbij vooral d ieper ingaand -op het d iep e niveau van de categ o rieën in o ns den k en - op h et ''solidarism e". S olid a rism e R o sseel d e n k t de w o rtels van het eth isch so cialism e zoals w e d a t nu k ennen te kunnen vinden in 1968 en de w ijz e w a a ro p de s tu d e n te n b e w e g in g o p b e p a a ld e sociale problem en reageerde (w at hij n a tu u rlijk kan g etu ig e n ). V a n a f de jaren '80 zal duidelijk worden d at de eco n o m isch e c risisb lijft duren en dat d e v e rz o r g in g s s ta a t in g e d ra n g k o m t. In d it tij v a n g ro e ie n d e o n z e k e r h e id ro ep en c h ris te n ­ d e m o c ra te n en so c ia lis te n o p tot 's o li d a r i te i t' (e n lie f s t b in n e n V la a n d ere n ). D aarm ee bevinden ze z ic h v a n z e lf s p r e k e n d l ijn r e c h t te g e n o v e r m en se n d ie sla c h to ffe r w orden van de recessie, d ie denken d a t d e tra d itio n e le p a rtije n liegen, stelen en h et land laten overspoelen d o o r v reem delingen. U it angst voor d it alles laat de So cialistisch e Partij e lk e verw ijzing naar M arx vallen en roept zij op tot 'uw sociale zekerheid' en 'gezond verstand'. R osseel ziet dit als ee n gev o lg van h et feit d at de p o litie k in B e lg ië n ie t z o v eel kan v e ran d eren , en w a a rsch ijn lijk h eeft h ij h ie r g e lijk . De a lle sv erp lettere n d e m o lo ch van het k a p ita lis m e w il een " v r ij e w e r e ld h a n d e l” ; de V la a m s e so c ia listen k ijken o v e r hun V laam s lan d sch ap . H et lijk t p aradoxaal d at o nze ov erh ed en om de haverklap in a a n ra k in g k o m e n m e t E u ro p e es C o m m issaris (van de c o n cu rren tie) K arei V an M iert. (SP!) L i n k s en kwaad?

rechts

of

goed

M o e ia l

De Grote Blije universiteit "... e n d u s z al o n s o m z e tc ijfe r a a n z ie n lijk stijg e n , zeg m aar m et zo'n 80 a 9 0 procent..." Z e lfv o ld a a n en g lim m e n d van o n v e rh o le n tro ts leu n d e E dm ond L e u te r w e e ld e a c h te r o v e r . D a a r h a d d e n d ie tw ee leeg h o o fd en niet van teru g , d a c h t h ij, en inderdaad, z ijn g e s p re k s p a rtn e rs w a re n als v o lro n d e g o lfb a lle n u it h e t veld g e s la g e n . Z ijn p lan o m d e U niversiteit om te v orm en to t een goed functionerend, h y p erm o d ern instituut, een p o litiek c o rr e c te p le is te rp la a ts ten m id d en van d e wrede wereld, was verbluffend in zijn een v o u d d o ch verw o esten d q u a tre fk ra c h t. En n et to en zijn v erh ev en g e d ach ten d reigden a f te d w a le n n a a r z ijn in g e s c h e u rd e teen n ag el, vloog d e d eu r o pen, en k w am een roodaangelopen Splytbier b in n e n g e s tu ik t, de re c to r van de nieuw o p te richten U niversiteit. G eërgerd keek Leuterweelde hem aan. "Gij z ijt o ok altijd op tijd als e r iets belan g rijk s m oet besproken worden, "hé R aym ond !" zei hij, goedkeurend bij g e tre d e n d o o r d e zw aarw ich tig e b likken van Flapzerk en C ogelm an. "Ja. a ls de heren m ij zo uden willen v e ro n ts c h u ld ig e n , w a n t o n s R ita d eed w eer lastig o m dat ik weg m oest -nee. ge m o et g een sc h rik hebben, ik h eb h a a r n iet g ezeg d w aar ik n a a rto e g in g - en w ij h eb b en nog w o o rd en gehad..." "Ca v a,'t is al goed. Kom , pakt u een sto el e n zet u. en lu istert n aar wat L e u te r w e e ld e te z e g g e n h e e ft” s o m m eerd e Flapzerk, de voorzitter van d e Raad van Beheer, die wou dat h e t v o o ru itg in g w an t o o k hij w as g ehuw d. ’ H u isfilo so o f L euterw eelde schraapte de keel en "K ijk. H et vo o rstel d a t ik m et de h u lp v a n o n z e g o e ie v rie n d

C o g elm an h ier g ed ev elo p p eerd heb -en w aarm ee G ust volgende dinsdag n a a r d e Raad van B eh eer z al gaan (d o e le n d o p d e w e g d o m m e le n d e F la p ze rk )- is vrij e e n v o u d ig . Een eerste asp ect o m v at de afsch affin g van h et insch rijv in g sg eld ." "W at ??! Gij zijt zek er helem aal zot gew orden, gij ??", on d erb rak S plyt­ bier. d ie h et nooit m et Leuterw eelde. d at stuk gerateerde vrijm etselaar, had kunnen vinden. "M a ar alle e . R a y m o n d . laa t hem to c h u its p r e k e n " b e d a ard e C o g e lm a n . a ld u s z ijn r o l van politicus m et verve op zich nem end. "D ank u. W ilfried . L u iste rt S p ly t­ bier. H et lid g e ld w o rd t in d erd aad afg esch aft, m aar w e v ervangen het d o o r een -hoe heb ik h et o o k weer genoem d- ah ja . een Leven stoe trede som van 400 0 00 frank, eenm alig te s to r te n voor een 4 - ja r ig e o p leid in g s-c y c lu s. en als berek en d d o o r m ijn L e u v e n s e c o lle g a eco n o o m Heul. D an voeren we een num erus clausus in m et m inim um - en m a x i m u m - b a r e m a 's van resp ectiev elijk 100 en 300 eenheden om een egale verspreiding van kost­ en o nder-houdsdruk o v er de nieuw e super-faculteiten te bekom en." En terw ijl L euterw eelde uitlegde dat de m iddels een privatisering van de so c ia le secto r, h et stu d en ten w ezen en d e p a rk e e rg a ra g e v e rk re g e n gelden eventueel in het V erre O osten geïnvesteerd zouden kunnen w orden, k eek F lap zerk m ijm eren d d o o r het raam . Z ijn h a g e lw itte tan d e n w e e rs p ie ­ gelden k letterend in h et g etinte glas. e e n w ein ig k w ijl lan g z a a m , haast tim ide, u it zijn o p en hangende m ond d ru ip e n d . B u ite n , ben ed en o p de cam pus w as h et donker, stil en leeg. E r was geen student te bekennen. Die z itten nu te zu ip en o f te b lokken, d ree f het d o o r zijn brein...en aan dat

zu ip en zou dra een eind kom en als L e u te rw e e ld e s' p lan g o e d g e k eu rd w a s . H e t a fs c h a f fe n v a n h e t s tu d e n te n w e z en h ield im m ers een v e rb o d o p k rin g en en hun grotesk v e rtier in... "Tiens.Leuterw eelde. denkt ge dat ze van hun neus gaan m aken als w e de can tu ssen su p p rim eren ? D at van 't in sc h rijv in g sg e ld en zo zu lle n ze wel slik k en , m aar hun cantuskes..." zei F la p z e rk , d isc re e t het w e g stro m e n d e k w ijl na a r binnen slik k e n d . L euterw eelde en C ogelm an barstten uit in een verw oestende schaterlach, e n blauw paarsig gierden ze het uit. m a a r h e t h a rd s t van al g in g S p ly tb ier tekeer, net zoals toen ze gaan kajakken w aren op de Schelde e n C o g elm an d ie m op van die vijf vaarzen had verteld. "M aar m ijn b este F la p ze rk toch." hikte de huisfilosoof, " m aakt gij u nu e ch t zorgen om die bende inerte id io ten ? Z e z o u den het nog niet doorhebben m oest uwen D ew inter in de W etstraat zitten en getrouw d zijn m et d ie zotte Pool uit Rom e !!! W eet ge nog die stoot m et dat zw art geld van hu isv estin g ? Er h e e ft geen kat g ereag eerd , laat staan iets gezegd. Nee m annen, ge m oet u geen zorgen m aken om d e studenten. Leest m ijn la a ts te b o ek m aar een s : 't zijn alle m a a l slaap k o p p en , geldw olven en vroegrijpe bejaarden!" En dan was h et tijd om naar huis të gaan.K euvelend o v er ditjes en datjes v e rlie te n F la p z e r k , S p ly tb ie r, L e u te rw e e ld e en C o g e lm a n het gebouw , en zochten hun wagens op. De sta d lag e r sla p e n d bij, het sn u rk en d d eco r v an al w at kom en zou, en toen ze w egreden flikkerden hoo g in h et firm am ent d e gouden le tte rs van de G r o te B lije U n iv e rsite it. A v e s R id ax

en

H et 'eth isch so cialism e' z et goed en k w aad teg en o v er h et kapitaal en het p ro letariaat: ’h et kap itaal w il d a t het g o e d g a a t (m e t z ic h z e lf) en het p r o le ta r ia a t w o rd t k w a a d , w o rd t v erv o lg d . W aard en zijn b elangrijk, m aar is h et n iet belan g rijk er d a t de v o o rw a a rd e n a an w ezig zijn om de w a a rd e n to t h un re c h t te laten k o m en ? T h ie r r y

S e r r ie n ,

bu ro lid

VO.

M a rk E lc h a rd u s (1 9 9 4 ). "O p de ruïnes van de w aarheid". Kritak. E ric R o s s e e l (1 9 9 5 ). " F le m isc h E th ic a l S o c ia lis m " . A b rid g e s p a n n in g th e 2 0 th c e n tu r y . ( N e d e rla n d sta lig e v ersie v e rsch ijn t in het najaar bij VU Bpress).

MR. BLUE VAT DE KOE B IJ DE HORENS... En lo o p t een schedelfractuur op. Bovendien w orden alle vingerkootjes van z'n rechter- en vier van zijn linkerhand verbrijzeld m et als resultaat d at hij zich nu in een (fictieve) toestand van technische werkloosheid bevindt. U w toegenegen MR.BL UK. de alw eer vooruitgeschoven deadline van de M oeial achternahollend.________________

De

Moeial

1 3 d e ja a r g a n g

num m er 9

2 7 m a a rt 1996


De

M oeial

Platform ter intrekking van het wetsontwerp Vande Lanotte ondertekend door meer dan 230 organisaties

Help eens een vluchteling en word er zelf één...

In ju li j.l. w erden door de m inisterraad tw ee w etsontw erpen ter w ijziging van de w et van 15 decem ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied het v e rblijf, d e v e stig in g en de v e rw ijd erin g van vreem d elin g en goedgekeurd. E en a n d e r w e tso n tw erp be tre ffe n d e de so ciale h u lp v erlen in g aan v reem ­ delingen w erd al in m ei aanvaard in het kader van lopende zaken. D e d rie o n tw e rp e n p a sse n in h e t n e g atiev e en restric tie v e beleid inzake a s ie lre c h t van de laatste ja re n . M aar ze voeren o o k een aantal belangrijke w ijz ig in g e n in. D e m a a tre g e le n d ie op d it o g e n b lik d o o r de reg e rin g a a n b ev o le n w orden om "een be te re co n tro le o p d e im m ig ratie te kunnen u itoefenen" tonen opnieuw een hernieuw de degradatie van het asielrecht aan. B o v e n d ie n tre d e n ze e e n s te m e e r in fu n d a m e n te le p rin c ip e s in zak e m e n s e n re c h te n , d ie n o c h ta n s e rk e n d z ijn d o o r B e lg ië g e ra tific e e rd e internationale teksten m et de voeten. (E uropese C onventies en C onventie van G enève) O nder andere:

M in is te r V a n d e L a n o tte w il d e w etg evin g b etreffen d e v lu c h te lin g e n e n b u ite n la n d se s tu d e n te n v era n d eren . E e n v e rstren g in g v a n h et b e le id e n h et v e rg re n d e le n v a n o n ze g re n ze n sta a n c e n tr a a l in h e t w e tsvo o rstel. V anuit v e rsc h ille n d e h o e k w e rd h ierte g en re ed s f e l g e p ro testeerd . Z ij g ro e p ee rd e n zich a c h te r d e p la tfo rm te k st vo o r de in trekkin g v a n h e t w etsvo o rstel V ande La n o tte. N a a st Studiekring V rij O nderzoek, sch a a rd e d e C om m issie Integratie B u iten la n d se S tu d en ten v a n de VU B zich o n langs a chter h et p la tfo rm . B innenkort b u ig t o o k d e S o ciale R a a d zich over d e ze m a terie. D e VU B telt h et g ro o tst a a n ta l buiten la n d se stu d en ten v a n V la a n d eren en va n u it haar hum anistische e ig e n h e id k a n zij n iet afzijdig zijn in een debat w aar m en sen rech ten op het sp el sta a n . In h e t h u id ig e v o o rste l w ordt b o v en d ien d e a ca d em isch e v rijh eid op e e n fu n d a m e n te le m a n ier beknot. T o t op h eden w e rd no g g een p ro te st gehoord v a n de ho o g ste regionen van o n ze universiteit. D e M o eia l g in g p ra te n m et R uben Vandevyvere, d ie reed s d r ie ja a r a c tie f is ro n d d e u itw ijzin g sp ro b lem a tiek. A fg elo p en ja a r w as h ij betro kken b ij d e o p rich tin g v a n d e A ktiegroep ‘R echt op Vluchten'. S a m en m et d e org a n isa ties die h et p la tfo rm o nderschreven, w e rd reeds op 2 7 ja n u a ri e e n actiedag gehouden w a a r m en o.a. een m ensenketting heeft gevo rm d ro n d h et "transitcentrum I27bis". Z o n d a g 31 m a a r t v in d t in B r u s s e l d e n a tio n a le b e to g in g t e g e n h e t w e ts v o o r s te l p la a ts . V a n u i t d e V U B k u n n e n d e g e ïn te r e s s e e r d e n s a m e n v e r tr e k k e n . A f s p r a a k o m 1 3 u a a n h e t K u ltu u r K a ffe e . D e b e to g in g z e l f b e g in t o m 1 4 u a a n h e t N o o r d s ta tio n .

1. De dete n tie van vreem delingen die hier illegaal verblijven (dus afgew ezen a s ie lz o e k e rs) zal v o o rta a n o n b e p e rk t k u n n e n z ijn v erm its ze telk en s en o n b e p e rk t m et tw ee m aanden v e rlen g d kan w orden zo lan g de rep atriërin g "m ogelijk" blijft, aldus het w etsontw erp. W an n eer is h et ech ter bew ezen dat v erw ijdering onm ogelijk is En m et w elke rech t berooft m en m ensen die geen e nkel m isd rijf begingen op onbeperkte wijze van hun vrijheid?

D e M o e ia l : H o e o n t s t o n d het protest tegen dit w e t s v o o r ­ stel? R u b e n Va n de v y v ere : N ad at in d e zom erm aan d en h e t voorstel w erd g e­ lan ceerd , o n tsto n d o p 5 o k to b er het p la tfo rm teg en d it vo o rstel. H ier is d a d e lijk v rij e n th o u s ia st o p g e re a ­ g eerd gew eest en zo gro eid e over de a fg e lo p e n m aan d en h et p latfo rm uit to t zo'n 24 0 o rg an isaties. M en vindt h ie r d e v ersch illen d e so ciale b e w e ­ g in g e n tu ss e n -o .a . d e tw e e g ro te v a k b o n d e n - v e r d e r d e D e rd e W e re ld b e w e g in g e n , je u g d o rg a n is a ­ ties, d e v ro uw enbew egingen, studen­ te n b e w e g in g e n ,... V o o r h e t e e rs t s in d s d e T w eed e W ereld o o rlo g o n t­ sto n d er alzo in B elg ië een vluchtclin g e n b e w c g in g . D it is v rij laat, a a n g e z ie n d e g ro o tste w ijzig in g en ree d s in '87 w erden d o o rgevoerd m et h e t a k k o o rd v a n S c h e n g en , d u s ei­ g e n lijk 10 ja a r te laat. DM : W elke m aatschappelijke bedo eling heeft volgens u het w etsvoorstel Vande Lan otte? R V : Ik d e n k d a t e r v e rsc h ille n d e fa c to re n te g e lijk e rtijd m ee sp e le n . A an de basis lig t h et feit d at m en de l a a ts te 15 j a a r e e n n e o -lib e ra a l b e le id v o e rt in B e l g ië . De in k o m e n s v e rs c h ille n n e m e n steed s m ee r toe. M en is n iet b ere id om op e e n e rn stig e m an ie r te w erken aan een a rb e id s en in k o m en sh erv erd elin g zow el op n atio ­ n a a l als in te rn atio n aa l v lak . In die c o n te x t m o et h e t tw e e sp o ren b eleid d at n a zw arte zondag w ordt gevoerd, gezien worden. A an dc ene kant voert m e n e e n in te g r a tie p o litie k w a a r tro u w en s no g ai w at racistiscn e c o n ­ n o taties aan verb o n d en zijn. A an de an d ere kant v o ert m en een streng b e ­ le id t.a .v . n ie u w e im m ig ra n te n , n ieu w e v lu ch te lin g e n en v o lg t m en h e t sp o o r v a n w a t e x tre e m -re c h ts n a a r v o ren sch u ift. H et g a a t om de fa sc ise rin g v an d e p o litie k . D it is e e n zw aar w oord, m aar h e t is zeker n ie t te v ro eg om e ro v er te beginnen p r a te n . E n n i e t e n k e l w a t h e t v lu ch te lin g e n b e le id b etreft, w anneer m en z iet h o e m en tegenw oordig op s ta k in g e n re a g e e r t.m e t d w a n g so m m e n e n d e rg e lijk e m eer. H e t is d u id e lijk d a t d c s o c ia a le c o n o m is c h e c ris is aan het p o lariseren is e n h ierin geb ru ik t m en d e vlu ch telin g als zondebok. D M : In het w e t s v o o r s t e l w o r ­ den er e rn stige m aatregelen v o o r g e s t e l d te g e n m e n s e n die 'illegalen ' w illen helpen. R V : W a n n ee r m en iem a n d zo n d er p a p ie re n n a a r B elg ië v o e rt k an m en z w a a r g e s tra ft w o rd e n . D it is e e n w a re sc h an d e . Ik h e b d it z e lf al g e d a an en zal h e t zek er n o g doen. H et gaat zover d at voor m ensen d ie je k e n t en w aar je zeker van w eet d at ze in le v e n s g e v a a r v e rk e re n in een land, zodat j e v erp lich t ben t d ie naar e e n ander land te bren g en , d a t je er d a n z e lf n o g een s zw aar v o o r zou k u n n e n o p d raa ie n . V o lg en s m ij zal d e volg en d e sta p repressie zijn tegen z ij d ie h e t o p n e m e n v o o r d e v lu ch te lin g e n . H et is o o k d ie viese term 'illeg aal' d ie m en gebruikt. H et g a a t to ch e ig e n lijk om m en sen d ie n ie ts m isd aan hebben.

2. A sie lz o e k e rs ku n n e n v e rp lic h t w o rd en te v erb lijv en in een C entrum . W a n n ee r ze d a t toch w eig e re n kan d a t e rn stig e g e v o lg en m et z ich m e e ­ b ren g e n : - de w eigering van elke financiële hulp van het OCM W - de onderbreking van het o nderzoek naar hun statuut als vluchteling, hetgeen f e ite lijk n e e rk o m t o p het o n tze g g e n v an de to eg an g to t p ro ce d u re tot e rk e n n in g . H et sp re id in g sp la n m aa k t reeds in b re u k op h et p rin c ip e van b ew eg in g s­ v rijheid en vrije keuze van verblijfplaats. Deze keer ech ter gaat de regering nog verder. T ijdens h e t onderzoek naar de ontvankelijkheid van hun aanvraag w ordt een d eel van de asielzoekers een v erplichte verblijfplaats toegew ezen in d e o n thaalcentra. 3. B uitenlandse studenten kunnen op w illekeurige m anier uitgew ezen w orden w anneer z e niet m eer kunnen bew ijzen d at ze o v e r voldoende m iddelen van bestaan beschikken, indien de duur van d e studies abnorm aal lang is. indien een lid van d e fam ilie beroep heeft gedaan op het O C M W . enz. 4. De toegang tot het g rondgebied voor vreem delingen d ie n iet in h et bezit z ijn van d e v e re iste d o c u m e n te n (p asp o o rt visa) w o rd t w el heel m oeilijk gem aakt. N o chthans is d it het geval voor veel asielzoekers, die dikw ijls de k atastro fale toestanden in hun land ontvluchten. De transportm aatschappijen z ullen in de p rak tijk belast w orden m et een c o n tro le d ie n iet tot hun taak b e h o o rt. D e s a n c tie s teg en de tra n sp o rtm a a ts c h a p p ije n w o rd en v erd er verzw aard en gediversifieerd (de adm inistratieve boetes w orden oo k toegepast o p de transportm aatschappijen die k an didaat-vluchtelingen in tran sit nemen). D at o n tm o e d ig t de transportm aatsch ap p ijen om de v reem delingen nog naar B elgië te vervoeren m et als gevolg d a t vluchtelingen m in d e r en m inder hun land kunnen ontvluchten o f B e lg ie kunnen binnenkom en en dus geen toegang k rijgen tot de asielprocedure. 5. De toegang tot h e t grondgebied kan gew eigerd w orden (bovenop d e andere redenen die al voorzien w orden door de huidige w et) om w ille van m otieven die te m aken hebben m et d e "internationale relaties van een staat die partij is bij e e n in te rn atio n ale c o n v e n tie m .b .t. d e o v e rsc h rijd in g van d e g renzen die B elgië bindt". D iplom atieke overw eg in g en en de vriendschapsbanden tussen Staten w orden dus officieel criteria aan de hand w aarvan de toegang to t het grondgebied zal w orden gew eigerd o f toegestaan. 6. E en ander artikel bevestigt en v e rsterk t een reed s bestaande bepaling en w aarschuw t tegen het verlenen van hulp aan illegalen. D it o p e n t de poort voor g ev a arlijk e o n tsporingen. H et n iet bijstaan van personen in gevaar, in casu e en bepaalde categorie vraam delingen. zou volgens het ontw erp een w ettelijke v e rp lich tin g w orden. 7. D e o n tw e rp e n bevatten nog heel w at andere negatieve m aatreg elen : een beperking van d e taalkeuze tijdens de asielprocedure, de m ogelijkheid van een b e h e e rsc o n tra c t tu ssen d e m in iste r en h e t C G V S en de V aste B e ro e p s­ com m issie. uitbreiding van d e m ogelijkheid van onderzoek d o o r een eenm alig rechter.......D it geheel aan m aatregelen doet ernstig afbreuk aan de rechten van v e rd e d ig in g e n aan d e a u tonom ie van de in stan ties die in staan v o o r de asielprocedure. D e d rie ontw erpteksten m aken deel uit van een Europees restrictief beleid dat tot d o e l he e ft de buite n g ren z e n steed s m eer a f te slu iten . Zo'n beleid tast fu n d am e n te le m e n se n rec h te n aan en h u o d t to ta a l geen rek e n in g m et de p rincipes z oals neergelegd in de C on v en tie van G enève. Ze zijn n iet vatbaar voor w elke am endering dan ook. W ij vragen: - D e volledige terugtrekking van de drie w etsontw erpen. - E en overleg van de regering m et d e so ciale partners de o rg an isaties die de b e la n g e n v an a s ie lz o e k e rs v e rd e d ig e n en de v e rte g e n w o o rd ig e rs van b u itenlandse studenten. - Een op e n b a ar e n n atio n aal d ebat o v er h et asielrech t en de fu ndam entele m aa tsch a p p e lijk e w aarden die hier o p h et spel staan . De integratie van dit d ebat in een breder kader van N oord-Z uid en O ost-W est verhoudingen, van de D erde W ereld-schuld en dictaturen, van de afbrokkeling van de handelsbalans die een steeds grotere k lo o f tussen arm en rijk m et zich m ee brengt en m ensen to t ballin g sc h a p aanzet. W ij roepen op tot: - Een e c h te m o b ilisa tie v o o r d e intre k k in g van de w etso n tw erp en en het o pnieuw voeren van een asiel-beleid dat die naam ook waardig is. - Een brede en vaste eensgezindheid o v e r duidelijke standpunten om d ie zo efficië n t m ogelijk te realiseren.

De

Moeial

13de j a a r g a n g

num m er 9 -

2 7 m a a rt

1996

DM: V erschillen de o r g a n isa ­ ties z ijn door de K a m e r c o m m issie voor Binnenlandse Zaken gehoord g e w e e s t . H o e is d a t a f g e l o ­ pen? RV: N a d e h o o rz ittin g e n z ijn er am endem enten g eform uleerd gew eest d o o r d e versch illen d e partijen . M aar d ie z ijn a c h te ra f w eer serieus afgezw akt. W at m ij v erontrust is d at zelfs m en sen d ie m en en op te kom en voor v lu ch telin g en , d a t zij du rv en p leiten v o o r zo iets als een 'h u m aan uilw ijz in g sb e leid '. Ik d en k d an b ijv o o r­ b eeld aan iem and als C hris D estoop, d ie v o o rzo v e r ik u it zijn in terv iew

m et D e M o rg en k an a fleid en , v o n d d at h et D uitse uilw ijzig in g sb elcid op een aantal v lak k e n b eter is d a n in ons la n d . E en 'h u m a a n u itw ijz in g sb e le id ' is een leugen o p zich, zo iets b e sta a t niet. H et is alleszins e e n g o ede zaak g e ­ w eest d at e r audiënties plaats hebben gevonden. Z o w erd er ten m in ste ge­ luisterd naar ons. D it w as helaas n iet uitgebreid genoeg gew eest e n veel te kort. D aaro m eisen wij d e oprichting van een ec h te p arle m e n ta ire o n d er­ z o e k sc o m m is s ie . D it is d u id e lijk w an n eer m en z iet d a t e r al v ersch il­ len d e z e lfm o o rd en z ijn g eb eu rd in B e lg isc h e g e v a n g en issen en deten tiecentra. Er zijn g ereg eld geruchten v an m ensen d ie verd w ijn en e n w aar m en a c h te raf n iets m eer van h o o rt. O p Europees v lak z ijn e r reed s v e r­ sch illen d e g ev allen b e k e n d v an a f­ g e w e z e n v lu c h te lin g e n (d ie z o g e ­ naam d n ie t in lev e n sg e v a ar v erk eer­ den) d ie d an in hu n lan d afgem aakt w erden. D at g aat w a a rsch ijn lijk om e en m inderheid, m aar w at bijn a even e rg is d e so ciale u itslu itin g v o o r de m ensen zelf. DM: Hoe be doe lt u? R V : V lu c h te lin g e n d ie m en teru g stuurt, w o rd en m et d c v in g er g e w e ­ zen. B ijv o o rb e e ld in Ira n is d it zo, o o k al h eb je n ie ts m e t p o litie k te m ak en en ben je n a a r B clg ic g e k o ­ m en om een b eter bestaan o p te bo u ­ w en. A an dc betro k k en landen g eeft m en tro u w en s a u to m a tisc h d c lijst v an d e passag iers d ie h ier asiel h eb ­ b en aangevraagd. Zo w eten b ijv o o r­ b e e ld d e Ira a n sc a u to rite ite n heel g o ed w ie h ier is k o m en v e rtellen d at in Ira n m en se n rec h te n w o rd en g e ­ sc h o n d en .

D M : Na g e h o o r d te z ijn g e ­ w e e s t in de K a m e r c o m m i s s i e , w a t is ju li e h o ud in g nu? R V : H et w e ts v o o rs te l b e v a t v e r ­ sc h ille n d e m aa tre g e le n d ie v a n u it h u m a n ita ir s ta n d p u n t o n a a n v a a rd b a a r z ijn en d e m ee st e le m e n ta ire r e c h te n v a n d e m ens schenden. W ij stellen n ie t enkel het w e tsv o o rstel m a a r o o k h e t geheel v a n d e h u id ig e p o litie k t.a .v . v ree m d e lin g e n e n v lu c h te lin g e n in v raa g . Z o z u lle n d c v o o rg e ste ld e m aatregelen reed s bestaande situaties v e rerg eren . E r z ijn d an ook tijd e n m id d elen nod ig o m d c p roblem atiek in al z ijn v o rm e n te b e stu d e ren e n een m aa tsch a p p e lijk d e b a t hierover te voeren. V erder vragen wij d a t het p arlem en t zich b uigt over d c w erking v an d e D ien st V reem delingenzaken, o v er o p en e n g e slo te n c c n tra , ov er d e E u r o p e s e p o litie k , o v e r dc i m m ig r a ti e s t o p v a n 1974, dc g e v o lg e n van een re p r e s s ie f to e g a n g s b e le id . Z e k e r d a t la a ts te v erd ien t de nodige aandacht. D e hui-

d ig e c o m b in a tie v an m aa tre g e le n v o rm t e e n g o e d e v o e d in g sb o d e m v o o r f i l i è r e s en dragen bij lo t een sn e lle u itb re id in g v an ille g ale n e t­ w e rk e n . D e rg e lijk e p o litie k leid t oo k to t d u re clandestiene transporten in de m eest m ensonw aardige om stan­ dig h ed e n w aar som s d o d e n vallen. B ovendien w o rd t zo de vrije toegang to t d e a sielp ro cedure verhinderd en w o rd e n ju is t d ie v lu ch te lin g e n g e­ s tra ft d ie d a a d w e rk e lijk v erv o lg d w orden in eigen land. Z o verklaarde b ijv o o rb e eld d c v erte g e n w o o rd ig e r van SA B E N A tijdens d e ho o rzittin ­ gen d at perso n en dikw ijls niet op het v lie g tu ig m o g en b ij v e rtrek in het land d a t ze p ro b eren te ontvluchten. M e t d e v o o rste lle n w orden eigenlijk d e s la c h to ff e rs v a n d e f i l i c r e s g e s tra ft en n ie t d e m a ffia d ie ze o rg a n is e e rt. D M : Stelt m en zo ni et c r i m i ­ ne le o r g a n i s a t i e s di e in s ta a n voor het transport van v lu c h telin g en gelijk aan m e n s e n di e h u m a n i t a i r e h ul p aan vluchtelingen v erlen en g elijk ? R V : Ja, d a t k lo p t. D at k o m t om dat m en tegenw oordig d e term filiè r e op

(vervolg op

pagina

6)

3


De

NSV: Kweekschool voor Vlaams Blok? Niet enkel de VUB wordt a f en toe getrakteerd op een blitzbezoek van het NSV-promoteam. Ook de oudste universiteitstad van België kent zo zijn traditities wat de Nationalistische Studentenvereniging betreft. Naar goede gewoonte vond dit jaar op 7 maart in Leuven een NSV-betoging plaats. Verschillende plaatselijke afdelingen Na­ tionalisten aller dorpen kregen van Burgervader Tobback de toestemming om te betogen tegen het francofone im ­ perialisme in Vlaams Brabant. Om de openbare orde en de algemene veiligheid te verzekeren besliste de ex-ministerde tegenbetoging (georganiseerd door Leuven Fascisme Vrij) te verbieden. Dit was niet naar de zin van ver­ schillende organisaties die de oproep van LFV onderschreven. Zo kwam het die dag toch nog tot een treffen tussen ordediensten en tegenbctogers. In eigen tuin is de NSV zeker geen onbekende en behoren deze zwart-gele clowns bijna tot het folkloristisch pa­ trimonium van onze instelling. Elk jaar trekken enkele trawanten van lokale afdelingen (hoofdzakelijk KUB en cfe hogeschool EHSAL) naar de VUB - huis van de marxist en de antichrist - om aan ledenwerving te doen en om ongetwijfeld een staaltje Vlaamsche Chanson ten beste te geven. Dit artikel poogt achter het masker van die stoere mannen m et een liefde voor het Vlaamse bloed en muziek van een gevaarlijk allooi, een kijkje te nemen. In d e loop van de jaren rekruteerde het ex treem -rechtse V laam s B lo k v e r­ s c h illende personen v a n h e t KVHV^. en de N SV . De o n ts ta a n sg e s c h ie d e n is v an d e N S V gaat terug to t die v an h e t KVHV. D e b e la n g rijk ste bez ig h e d e n v an het KVHV b e stonden er in h e t m idden van de jare n ‘70 u it h e t organ­ iseren v a n stu d en ten zan g feesten en an ti-m a rx istisc h e m ee tin g s waar figuren als K arei D illen het w oord v oerden. V ooral de A ntw erpse afdeling van h e t KVHV kende to e n een rad ic a le reputatie (G crolf A nnem an s^ w as toen cantor bij h e t KVHV en hoofdredacteur v a n T e g e n s tr o o m , h et K V HV -blad). A kties en aktiv ite ite n v an het KVHV werden m aandelijks in Dietsland-E uropcr’ door B a rt V andenm oere in de v e rf g e z et. T ijdens h e t academ iejaar 1 9 7 5 -7 6 o n tstond bin n en de KVHV een felle m ach tstrijd tussen V andenm oere en E d w in T ru y e n s^ . T ruyens wou een ultra-rechtse m arsric h tin g voor h e t KVHV, m aar d a t lu k te hem n ie t b in ­ n en die bew eging. In h e t v o o rja a r v an 1976 stic h tte hij de N a tio n a lis ­ tische S tu d e ntenV ereniging. V anaf 1977 k o n h e t NSV rek e n e n o p ste u n v an V oorpost^ , de V .M .O .^ , W EREDI en late r ook het V laam s B lok. In 1982 slorpte d e N .S .V . d e V laam se S ch o lieren A ctiegroep (VSAG) en d o o p te h e t om tot N J(jo n g e re n )S V . D e N JSV -N SV e ist onvoorw aardelijke en algem ene a m n e s tie ^ , is teg e n ab o rtus en b e schouw t het tra d itio n e le g e z in als b asiscel v an de sa m e n ­ lev ing. T e n slo tte ge lo o ft de N S JV in de k w a lita tie v e o n g e lijk h e id van de m e n s e n de s p e c ifie k e v o lk e r e n en verk laart de o rg a n isa tie zich a ls stam v erw an t volk, so lid a ir m et blank Z uid-A frika. De N JSV h oudt e r o o k no g een eigen priv a te m ilitie o p n a : V erbondsw acht. Onder P hilip D ew inter (de praeses in het be g in van de jaren ‘80) "evolueerde" d e N .S.V . tot een harde, v e c h tg ra g e n e o -n a z istisc h e s to o t ­ groep. H e t is dan ook in deze p e rio d e d a t het N SV -N JSV u itgroeit lot de o f ­ ficieuze jo n g e re n o rg a n isa tie v an h e t VB . De volgende cita te n u it S i g n a a l /B ra n d in g (het tijd sc h rift v an de N SV , n u heet d it K raaiepoot) to n en aan dat de NSV vertrouw d is m et h e t (neo)nazism e en haar lee rin gen en zelfs een w arm hart toedraagt: -" ...Z o g e e ft E ic hm ann dan o o k to e w anneer het no od lo t h em had v o o r ­ beschikt o m A u sc h w itz te leiden, h ij o o k het v an h em gevraagde had u it­ g e voerd vo lg e n s de stelreg el: B e fe h l ist B efehl. H oever m e n m et deze s te l ­ ling ak k o o rd k an gaan laat ik aan de lezer o ver ... O o k E ichm ann, waarin m e n tijd e n s h e t leze n van z ijn sch o kken d relaas, ee n idealist b e g in t te z ie n ." (K oen D illen in een b o e k ­ b espreking o v e r A d o lf Eichm ann) -"...Ik ben n iet ge m a tig d ee n s l o t ­ w o ord over G oring te v e rte lle n . W as

4

hij idealist? W as h ij ee n beul? T re k z e lf uw k o n k lu sie s uit het s lo tw o o rd van z ijn laatste verdedigingsrede : D as ein zig e m o tiv das m ich le ite te h eisse lieb e zu m e in em vo lk , s e in g lu ck, sein e fre ih e id und se in leb e n . Darfur rufe ich den a llm a ch tig en und m e in deu tsch es v o lk zum zuegen an!" (K oen D illen in ee n b o e k b e sp re k in g o v er H erm an G oring) -"...W ij zien censuur a ls een o n m is ­ b aar instrum ent in o n ze s a m e n le v in g ,die v e rlo o p t vo lg e n s bepaalde en v a stg eleg d e regels. Een s a m e n le v in g waarin e e n h eel aantal norm en w or­ d en erkend... W ij streven g een to ta li­ taire sta a t na w e l een a u to rita ire..."

naar ee n a ltern atiev e b o ek en b eu rs waar enk ele jo n g so c ia liste n , die stickers v o o r de bezette b o elw erf v erkopen, in elk aar geschopt. 9 novem ber '92, UG: aanval v an een 40 -tal N S V ’ers op 1ste k an stu d en ten in G ent n a de les van p ro f . R. D oom , D erde W ereldspecialist Een Turks s tu ­ dent wordt hard aangepakt, twee s tu ­ d enten g eraken gew ond, (actie o .l.v . R ob V ereycken, praeses en zoon v an V B -senator W im V ereycken) 21 no vem b er 1 9 9 2 : drie rech ts-ex trem isten (w aaronder 1 N SV ’er) v a l­ len de stand van O b je c tie f 4 7 9 .9 1 7 aan op de K orenm arkt in Gent.

lijk z ijn v o o r studenten* *. De N atio n a listisc h e Stu d en ten ­ v ereniging kent de jo n g ste jare n een m erkw aardige evolutie. In h e t kader van een im ag o -o p sm u k stelt m en de laatste jaren v a st d at alles in h e t w erk wordt gesteld om zijn gew elddadig k arak ter te v erhullen o f te re la ­ tiveren. De NSV zou voor alles een stu d en ten v eren ig in g zijn m et cantussen, dopen, fuiven, film s,... Z ij zijn dan o o k slechts vreedzaam maar weerbaar en w illen in alle V laam se steden de V laam se vlag hoog houden.. M aar w elke lading w ordt nu gedekt d o o r deze vlag? O .a. d o o r de o p rich tin g van een nieuw e studiedienst slaagde de N SV er de jo n g ste jare n in om m eer g e ric h t haar p ubliek te s e n sib ilise re n o m trent de stan d p u n ten van de o r ­ g anisatie. H et is im m ers evid en t d at een als lin k s gecatalogeerde u n iv er­ site it een andere so o rt p ro p ag a n d a m o et voorgeschoteld w orden dan een u n iv ersiteit waar ze reeds een u itg e ­ breide w erking k ennen in een stad waar één derde van de kiezers op h e t V laam s B lo k stem t. Vandaar dat de N SV g een aanhanger m eer is van een dissidente stro m in g bin n en h et na ­ tio n a a l s o c ia lis m e (zoals de stic h te r en praeses v an ‘ 76, Edwin T ruyens zei) m aar zich b estem p elt als n a­ tio n a a l co n serva tief. N et zoals h et VB, b eseft de N SV d a t er w einig m unt te slaan v a lt u it een te strenge p rofilering als n a z aa t van h e t n azism e o f fascism e. D it v ertaalt zich

(H ans C arpcls^ o v er censuur) -"..E n n a tu u rlijk w orden term en a ls leiderschap, hierarchie, m a a tsch a p ­ p e lijk e orde, tucht, o p v o e d in g , a utoriteit als fa sc is tisc h b e ste m p e ld . O p zo 'n fa sc ism e m o g en w e fie r z ijn ! " (A n to n de Grauwe over te g e n s te l­ lin g en tu ssen lin k s en rechts.) Verder to o n t h et zogenaam de NSVlijflied aan h o e d eze stu d e n te n o rg a n i­ satie h aar w erking en doelg ro ep zoal z ie t1^: O p zij,o p zij,o p zij 't N .S .V . ko m t h ier v o o r b ij zij zijn d e sc h rik va n 't hele land door strijd lu st overm and. E rw in m archeert vooraan nog zwarter da n ons zw arte vaan N e am adees, n e M arokkaan ne ra ller en ne nikkeriaan ne com m unist, n e vreem de list die zw ieren w e allem a a l in h un kist. N e rode hon d m et n e gro te m o n d die boren w e in de grond! O h e,o h e,o h e w ie ko m t er m et o n s m ee? N a a r 't dierbaar heim atland w a a rvo o r o n s hartje brandt. A l zin g en w e vo o r o n s p a rt K a n B e lg ie o n tp lo ffen m e t den Bart. N e vu ile jo o d , n e M aoist, n e fra n s k iljo n e n n e socialist, d en B R T en 't syndicaat, d ie benen w e uit to t op d e graat. E n d en U nifac, d ie vuil barak, d ie sla g en w e in d e p ra k! ... en ze v o eg en dan o o k h e t w oord bij d e daad. Hier v o lg t nu een k o rte b lo e m le z in g u it en k ele w apenfeiten: '81: b esto rm in g v an m ig ra n tc n c a fé in Sint-N iklaas door d e N SV . '82 en 8 4 : b esto rm in g v an p ro g re s ­ sieve cafés in B rugge, waar e n k e le N S V -leden bij betrokken waren. M ei '89, VU B: S o R -v o o rzitter G eert B aetens k rijg t v o o r gebouw M enkele rak e k lap p e n v an N S V ’ers, die daar­ v o o r K raaiep o o t v ersp reid h adden aan h e t resto. 3 o k to b e r '92, UFSIA: N S V -m ilitie o n tro lt sp andoek ‘Sto p de v reem ­ d elin g en in v asie ’. H ierna wordt h e t jeu gdcentrum W olsack b in n e n g e v a l­ len en de affiches van ‘Pak ‘m F ilip ’ v erscheurd. V ervolgens trek k en ze

2 2 feb ru a ri '94, VU B: en k ele VUBstudenten w orden in h e t g e z ic h t g eslaan door een 5 -tal N S V ’ers, n a hun prom o-bezoek aan d e C am pus. 9 m aart '95: scherm utselingen tu ssen N S V ’ers, teg en b eto g ers en o rdedien­ sten n a a r aanleiding van een NSV-betoging in d e G entse straten. V erder behoort h e t V U B -bezoek v o o r de NSV elk ja a r to t een stu d en tik o ze uitstap bij u itstek , h ier vallen dan o ok m eestal rak e klappen. W at de w erking van de NSV b e tre ft was 1988 een waar d ieptepunt. Zo verdw een Branding zelfs u it circula­ tie. T e v eel to o n aangevende NSVfiguren vonden d e w eg naar h et VB en lieten een grote leeg te achter. Vanaf ‘1990 k ende de NSV terug een langzaam herstel. Intussen is de NSVleerschool sterk vertegenw oordigd in h et VB (en in h et parlem ent): D ew in­ ter, K oen en M arijke D illen, J o ris V an H authem , Jtirgen Ceder, H ans C arpels,... K ritiek werd in h et b e g in jare n ‘9 0 geleverd door ex-NSV leden, die h et VB hadden v erv o eg d . H et NSV zou te veel gericht zijn o p h e t ‘zwarte verled en ’ en o n a a n tre k k e ­

De

dan o ok in h e t verdw ijnen u it de tijdingen van d e N SV van al te o p h e ­ m elende artikels over d e v rijw arin g van h et bloed, rassen th eo rieën , n aziid eo lo g e n ... D oor h et in voege geraken v an de d ia lectiek in zijn m idden, slaag t de NSV er rec e n telijk in om o p h et ter­ rein v an w at daarvoor typisch d o o r linkse o f pro g ressiev e b ew e g in g en werd behandeld, voet aan wal te z et­ ten. T h em a’s als a n ti-am e rik a n ism e , ecologie, cultuur,... v e rsc h u iv en steeds m eer naar de inv lo ed sfeer v an h et extreem -rechtse w ereldje. C e n ­ traal bin n en deze nieuw e aanpak is h e t sleu telb eg rip h e g e m o n ie. De com m unistische theoreticus A n tonio G ram sci lig t aan de b asis v an de ‘theorie van de h eg em o n ie’. Er wordt als uitg an g sp u n t g enom en dat de sam enleving gedom ineerd w ordt door een bepaalde i d e o l o g i e ^ : een geheel van regels en w aarden waaraan iedereen verw acht wordt zich te o n ­ derw erpen. H et culturele g eb eu ren , onderw ijs, m edia,... m oeten d it proces in de hand w erken. D it m echanism e is w erkzaam op de v er­ sch illen d e niveaus van staat en

Moeial

1 3 d e ja a r g a n g

-

M oeial

sam en lev in g . W ie in deze c o n te x t een heg em o n isch e po sitie bekleedt d.w .z. wie een m o n o p o lie heeft o v e r bepaalde ingeburgerde regels en waarden- kan andere id eologieën hun bestaan sred en en d oen verliezen. G ram sci ste lt dat om de b e staande heg em o n ie te o nderm ijnen er een teg en -h eg em o n ie m oet opgezet w or­ den. D oor niet enkel op het p o litie k e vlak a ctief te zijn, m aar door de cul­ turele strijd aan te gaan, kan m en bestaande b eg rip p en een vernieuw de inhoud gegeven (hier zijn we n iet v e r m eer v an N ew S p e a k vandaan. C fr. G eorge O rw ell’s 1984) Een m arkant voo rb eeld hiervan is ra ­ cism e. W anneer de NSV en co n soorten zeg g en tegen racism e en fa s ­ cism e te zijn g aat d it niet om een ir o ­ nische u itspraak. Z ij v e rsta an hieronder h et o n tke n n e n van v er­ scheidenheid d oor het n iet e rke n n e n van versch illen d e culturen.. De ‘m ultikul’ zou in deze co n tex t dan ook enkel een sy noniem zijn v o o r eenheidsdenken en -handelen. Daarom p leit de NSV voor een gescheiden on tw ik keling m et resp e c t voor alle culturen. Hetzelfde gebeurt m et b eg rip p en als vrijheid, lin k s , revolutie, d em o cratie,... M en v u lt deze beg rip p en m et een heel e ig e n inhoud en gaat v erv o lg en s een a lte r­ n a tie f bieden. U iteraard behoren de versch illen d e andere m ethodes (in tim id atie, k n o k p lo eg e n ,...) n o g steeds to t h et gebruikte scala van o v e rtu ig in g sm id d e le n . Deze n ieuw e inhoudelijke koers is e i­ gen aan w at m en gem eenzaam N ieuw R e c h ts is gaan noem en. Deze strom ing bin n en h e t e xtreem -rechts kende in de jaren ‘60 een sterke o p ­ m ars in W est-Europa. De be d o e lin g w as om h e t n a tio n alism e en racism e te actualiseren en ook terug te rcspectab iliseren . H iervoor werd gebruik gem aakt van zogenaam de w eten­ sch ap p elijk e b ro n nen. W etenschap w ordt in deze k rin g e n gezien als o n ­ feilbaar en m en selecteert enkel dat­ gene wat binnen het beoogde kader p a s t. Sam engevat k an m en stellen dat N ieu w -R ech ts gebruik m aakt van h e t linkse denkkader en de ‘w e te n sc h a p ’. Verder beroepen z e zich op w at ze zelf p ré-fascistisch e strom ingen noem en zoals h e t v o o ro o rlo g se K onservatieve R e v o lu t i o n .} ^ H et N a­ tio n a a l C o n serva tism e w as in het i n ­ terbellum een autoritaire bew eging die de weg voorbereidde voor h e t n azism e door m edeverantw oordelijk te zijn vo o r d e v al van d e W eim ar Re­ p ubliek. H oofdidee bij deze beweging was dat m en ee n nieuw R ijk m o e st stichten m et D uitsland als gids. De in sp iratie die de NSV gevonden h eeft in h e t nieuw -rechtse gedachtengoed h e e ft er vo o r gezorgd dat h e t steeds m oeilijker en m oeilijker wordt om een duidelijk zicht te hebben o p deze o rg an isatie. D e N SV is aan de VUB niet erkend a ls stu d e n te n o rg a n isa tie . Een e rk e n n in g en v erlen in g v an subsidies aan een o rg an isatie houdt im m ers in dat m en m een t d at deze laatste het waard i s , . om w ille van haar bijdrage tot de de­ m ocratie, tot de eerbiediging v an de b eg in selen v an de VUB, tot de t o t­ standkom ing van een bew uste p o l i ­ tieke keuze v an de student rond uiteen lo p en d e m ateries. Daarbij is h et norm aal dat de v e rsc h ille n d e stro m in g en die hiertoe hun bijdrage ku n n en leveren, w orden erkend. Het NSV d at haar gew cldadig k a ra k te r m eer dan genoeg bew ezen heeft kan h ier geen aanspraak o p m aken. H a ro u n Ami ra G ebruikte literatuur: 11cl Vlaam s B lo k 1 9 3 8 -1 9 8 8 H et verdriet van Vlaanderen rfoör;Hugo G ijscl, J o s Vandcr V elpcn, EPO/HALT l ll e t Vlaam s B lo k , Hugo G ijsels, Kritak/D aar ko m en ze aangemarcheerd. Extreem -rechts in E uropa, Jos Vander V elpen, EPO /G enetica, e rfe lijk h e id en ideologie. N ieuw R echts en h e t B io lo g isc h D eterm inism e, R. Lew onnum m er 9

-

2 7 m a a r t 1996


De

M oeial

tin.S. R ose e n L. K am in, EPO/W'a/ te doen m e t het N S V , d o ssie r SORA (leuven)/verslagen Sociale R aad VUB en info rm atieb ro ch u res v an de Stu­ diekring Vrij O nderzoek

* K atholiek V laam s H o o g stu d e n te n V erbond: co n serv a tie v e , k a th o lie k e s tu d e n te n o rg a n isa tie m et afd e lin g e n o ver heel V laanderen. In 1902 o f fi­ cieel o pgericht te L euven w aar ook de n ationale zetel v a n de o rg an isatie is . T o on aan g ev en d voor de stu d e n tik o s e b e le v in g , in V laanderen, o o k o p de VUB. In 1 9 7 5-1976 werd de j o n g s te telg in de K V H V -fam ilie o p g e ric h t: KVHV-Brusse.l. H oe deze v e re n ig in g h aar w erking z ie t is te vinden op de W eb-site v an de org an isa tie : B ew ust van e e n o p p o sitie vanuit tw ee f r o n ­ ten bond m e n resoluut de s trijd aan, e n erzijds v o o r onze C h r is te lijk e b ew e g in g sg ro n d teg en de to e n e ­ m ende druk v an o n g e lo o f en im ­ m o ra lite it va n u it het a th e ïs tis c h e kam p v an de V U B-U LB en anderzijds v o or de rech ten van het verdrukte V laam se v o lk in het fr a n s k iljo n s e B r u ssel 2 " ... E ig e n lijk w as ik in m ijn s tu ­ d en te n tijd a l een N S V 'e r m et een K V H V -pet o p ..." c ita a t van Annem ans u it D ietsland-E uropa (decem ber, 1985) ^ m aandblad dat in extre c m -re c h tse u ltra-V laam se krin g e n hoog wordt a an g esch rev en . T o t de o p ric h tin g van h e t VB (1978) geleid door K. D il­ len, R. R a e s,... D it b lad w ordt u it­ gegeven d o o r W ER E -D I: deze o r g a n i­ satie h o u d t zich ook b ezig m et h e t deel te n e m e n aan be to g in g e n en h e t o rg an iseren van v o rm in g s a c ­ tiviteiten (o .a . i.s.m . het K V H V ). (uit H et Vlaam s B l o k , H ugo G ijsels p .7 0 e .v .) ^ Gedurende dat academ iejaar w as T ruyens v o o rzitte r van KVHVA ntw erpcn. In 1982 w as hij pe rm a ­ n e n t v rijg esteld e van het V laam se E conom ische V erbond, de w erk­ g e v e rso rg a n isa tie v an V laanderen. V riendschapsband m et v o lk sn a tio n a lis t Edgar D e lv o , colla b o ra te u r van de strek k in g H endrik D e M an, stond tijdens W O II aan het hoofd v an de toen m a lig e c o rp o ra tis tis c h e v a k ­ bond. ex tre e m -re c h tse actie geric h te o r ­ g a n isa tie , m ilita n te a fs p lits in g v a n W ERE-D I. G eïnspireerd door J o ris v a n S everen, fasc istisc h leider v an h et v o o ro o rlo g se V erd in a so . F rancis V an den Eynden is één van de stich ten d e leden en w as ja re n la n g v o o rzitte r v a n d e organisatie. Hij b e ­ h o o rt tot de harde rac istisch e k e m van het VB e n is g raag g ezicn e g a s t o p N ederlandse n e o n a z i-b ije e n k o m sten. (uit H e t Vlaam s B l o k , Hugo G ijsels p . e.v.263 en uit Daar k o m e n ze aangem archeerd. E xtrecm -rechts in Europa, Jos V ander V clpen p . 130 e .v .) ^ V laam se M ilitantenO rde, p a ra m ili­ taire k n o k p lo eg ontstaan ter b escherm ing v an b ije e n k o m ste n v a n de V laam se C onc e n tra tie . Ver­ a n tw oordelijk voor v e rsc h ille n d e aanslagen. tegen m ig ra n te n , fran stalig en , p ro g re ssie v e o r g a n is a ­ ties, a n ti-a p a rth e id s b e w e g in g e n ... Op 4 m ei 1981 w ordt h e t VMO veroordeeld door d e w et o p p riv é m ilitie s v an 1934. K. D illen ric h tte een steunonds v o o r de veroordeelde leden. V e rschillende V B -leden v e r­ dienden h u n sp o re n in deze org a n a sia tie ^ H ier w ordt bedoeld: v o lle d ig e k w ijtsc h e ld in g v an stra f én schuld v o o r d iegenen die schuldig werden b evonden aan h e t s te lle n van daden tegen d e B elgische staat o f tegen haar o n derdanen gedurende W OJI. M eer bepaald d o o r sam en te w erken m et o f h u lp /ste u n te v erlen en aan NaziD u itsland, m .a.w . k o llab o ratie

De

Moeial

13de ja a r g a n g

^ S ig n a a l is o o k de naam v an h e t pro p ag an d ab lad van de n a z i’s tijd e n s WOn. P h ilip D ew inter e n M arijk e dochter v an- D illen zaten in 1981 in de redactieraad v an Signaal 9 V laam s B lo k -p arlem en tariër en e c h tg e n o o t van M arijk e D illen, e v e ­ n eens gew ezen red actielid v an S ig n a al T e k st g esch rev en d o o r P ieter H uybrechts, cultuurpraeses v an de N SV en eveneens V M O -lid u it Daar ko m en ze aangem ar­ cheerd. E xtreem -rechts in Europa, Jos V ander V elpen p . 128 e.v. ‘Id eo lo g ieë n z ijn de heersende ideeën van een bepaalde m a a tsch a p ­ p ij op een bepaald m om en t, lie t z ijn ideeën die de natu u rlijkh eid v a n eender w elke bestaande so cia le o r ­ d en in g w eergeven en ze help en in sta n d houden. D e ideeën van de h eer­ s en d e kla sse z ijn in elke p eriode de do m in a n te ideeën, m .a.w . de k la s s e die d e heersende m ateriële kracht v a n de m a a tsch a p p ij is, is op h e tze lfd e m o m en t de dom inante in te lle c tu e le kracht. De k la sse d ie o ver de m a ­ teriële p ro d u ctiem id d elen b e s c h ik t, heeft te g e lijk e rtijd de m id d elen v o o r m en ta le pro d u k tie in handen. Z o w or­ den a lgem een g e sp ro k e n de ideeën van d egenen d ie n iet o ver m e n ta le p ro d u k tie m id d ele n b esch ikken er aan onderw orpen. D e heersende ideeën zijn n iet m eer da n d e ideale uiting van de do m in a n te m a teriële verh o u d in ­ g e n . ‘(uit G enetica, erfe lijk h eid en id eo lo g ie. N ieuw R e c h ts en h e t B io lo g isc h D eterm in ism e, R. Lewontin ,S . R ose en L. K am in, EPO; tro u ­ w ens e e n aanrader v o o r diegenen die geïnteresserd zijn in d e ideologie v an N icuw -R echts) ^ o f ook b ijv o o rb e eld Ju liu s E vo la , criticus van h et to en m alig Ita lia a n se fascism e. In 1938 sch reef hij z ijn rassen leer en w erkte tijdens WOU in W enen o p h et SS-hoofdkw articr.

N SV w eg erm ee, en neem L ouis T obback maar mee D onderdag 7 m aart w ou h et N SV (officieuze studentenorganisatie van het V laam sch B lok) een betoging houden in L euven. Zoals elke keer als ze durven in groep naar buiten treden, zoeken ze een program m apunt van hen w aarm ee het v o o r zo w einig m ogelijk m ensen duidelijk w ordt w at hun achterliggende bew eegredenen zijn. H et NSV riep op om in L eu v en te betogen tegen h et francophone im perialism e. M et d eze oubollige slogan w ou het N SV e e n gem eenschap­ p elijk e noem er aanboren van h et "verongelijkte" V laanderen, en zo politieke erkenning vergaren. H et N SV . V laam s blok. en om niet bekrom pen te zijn, alle andere krachten die uit hun assen herrijzen in Europa ( en de rest van de wereld ■ zoals Forza Italia en die andere NeoN azi's van O ostenrijk hebben lugubere politieke doelstellingen. D e vele m aatschap­ p e lijk e p ro b le m en d ie w e op d it o g e n b lik hebben, zoals w erk lo o sh eid , vreem d elin g en h aat, o n zeker econom isch toekom stklim aat w orden d o o r hen in term en van rassen beschreven. Z o w o rd en m ig ran ten , een gro ep d ie m aar heel w einig e ffek tiev e m acht h e e ft in B elgie. d o o r het V laam s B lok o pg ev o erd als ko p van ju t. H et effektieve beleid d at in Belgie wordt gevoerd gebeurt door een kleine groep indusüiëlen. V e le m en se n vo elen h et in hu n ik w eet n iet w at aank o m en d a t de in tern atio n ale tw isten o m m ark taan d elen , c o ncurrentieposities, de w ereld m eer en m eer in zijn greep houden. (Dus niet de "rasverschillen"). H et NSV & co vaii n iet de m ensen m et m acht aan. integendeel, door o nder de m ensen haat te verspreiden op basis van huidskleur, origine, voeren zij voor de m achthebbers een verdeel en heers politiek. Hun verbod is en w as noodzakelijk om er voor te zorgen d a t co n flicten n iet gevoerd w orden in term en van uitroeien o f elim ineren van bevolkingsgroepen. V oor de Joden v.ui W O II. d e T utsis in R uanda, het volk van Yougoslavie w as het verbod tegen fascisten nog n iet sterk genoeg. Laai on> h et sterk genoeg m aken voor de m igranten, de volkeren van A frika en de Sovjet-U nie (ik volg de Doem a) en voor alle andere creaturen d ie wij nog m ogen voortbrengen. T erug naar de aktie. Dus NSV dien t een aanvraag in om te betogen teg en de W alen. H oe reag eert een gem eenteraad m et aan h et hoofd n iem and m inder dan de grote S ocialistische ro erg an g er L ouis X IV T obback? Zal hij de fascisten tegenhouden om in zijn stad te kom en betogen? Zal hij binnen dc h u id ig e m aatsch ap p ij w aarin hij w erkt zoeken naar m iddelen om de betoging o p een o f andere slinkse m anier ie v erhinderen, zal hij stellen d at betoging niet kan doorgaan om dat d it een gevaar inhoud voor de openbare orde? Niels v an d it alles, u kan m aar best een eigen m ening hebben dachten H err Tobback en zijn bestuurden. D e betoging mau d o o rgaan. In de m edia laat hij later w eten, volledig gehoorzam end aan de eigen wil. zich n iet gerem d voelend door een o f ander sanitair cordon, dat hij het toch w el ju is t vindt om tegen h et francophone im perialism e te gaan betogen. D e inw oners van Louisland en om streken lieten d it natuurlijk niet zom aar over hen kom en. Een petitie van in hei in zeven haasten opgerichte Leuven Fascism e Vrij werd de wereld ingezonden. N iet m eer en niet m inder als het verbod van o p betogen v o o r racistische o f fascistische organisaties w erd geëisd. En een tegenbetoging w erd aangevraagd. H oe reag eert de overheid hierop? R oept ze openlijk haar steun uit voor het initiatief? (M eeeeeeeeuuuuuuuhhhhhh = fout an tw oord). G etro ffen d o o r h et gelijkheidsideaal besluit ze de twee betogingen te laten doorgaan ? (M eeeeuuuhhhhhh. M eeeeeeuuuuuhhhh). Ach. m isschien vertel ik het u beter niet. W e m oeten zo al om zoveel beschaam d zijn. M aar a lle/, tenslotte w as het m ijn beslissing niet, ik draag er enkel de gevolgen van. De tegenbetoging w erd niet toegelaten, m eer no g d e H err T ob b ack kwam in hoogsteigen persoon een politieverordering binnenbrengen op de Sociale Raad '>-•> studenten in Leuven. V oor 7 M aart was een sam enscholingsverbod uitgeroepen. Iedereen d ie sam enschoolde om andere redenen dan de N SV betoging kon dus opgepakt worden. De slogan "De politie is e r om u te dienen" is m aar naar een se le c t pu b liek gericht. H et w ordt langzaam tijd om de dag zelf nog even te beschrijven. Een vijftiental m ensen van de VU B zakten tegen l‘>u naar Leuven a f om zich daar bij de tegenbetoging te voegen. O m de politie te verschalken aan h et station m oesten we m kleine groepjes afzakken naar de grote m arkt. Daar begonnen we m et een groep van een 50 0 m an. V anaf het m om ent dat d e betoging vertrok w as het d uidelijk dat de hele stad in beroering was. Langs alle ram en en deuren kw am en m ensen kijken m et hoeveel we waren. Een goed kw artier later was de groep al aangegroeid tot 1000 m an. Leuven m et zijn rare kronkelw egen had nog een leuke verassing in petto. A angekom en in de B lijde Inkom straat slu it de rijksw acht de twee kanten af. W e proberen nog te ontkom en langs de fakbar van Letteren en W ijsbgeerte (H e. facultaire kringen in Leuveü e n in G ent hebben elk hun eigen café). M aar het planbureau van de rijksw acht had zijn insluitw erk goed gedaan. We zo u d en drie uur vastzitten in d a t café (dat die avond toevallig een vrij goede o m zet had). De rijkw acht chargeer Ie verscheidene m alen o p ons in en deed 167 arrestaties. Elders in d e stad w aren honderden studenten de NSV -beio^inv b lijv en volgen en u itjouw en. De gro ep d ie ingesloten zat kon drie uur blijven skanderen "W ij hebben tijd «mu 'e betogen", en nadat de neo’s de stad uit w aren m et bussen de draad terug opnem en en verder betogen tot op de gn>u m arkt. De eindspeech was kort en krachtig, nooit zullen wij toelaten dat de fascisten in de straten m archeren. W ij waren m et drie keer m eer tegenbetogers als er betogers waren. Als afsluiter werd h et strijdlied van de avond gezongen. W ij houden Leuven Fascism e Vrij D aarvoor vechten wij zij aan zij T obback bescherm t het NSV B escherm ing van fascisten nee Hij stuurt zijn flikken o p ons af fascism e is niet m éer ver af N ationalism e leidt tot moord D aarm ee gaan we nooit akkoord Leuven Fascism e Vrij (Ad Libidum ) S imo n

^ A rÊ E 3

2

Enkele staaltjes van repressief racistisch politiegeweld 23 d e c e m b e r 1988: T w ee jo n g e m ig ra n te n sta p p e n in een tax i in Schaarbeek. Politie-agenten rijden de w agen klem . Eén agent trekt de deur van de taxi open en houdt de jo n g eren m et zijn wapen in bedwang. De tweede agent plaats zich achter de taxi en schiet een tiental kogels d o o r de achterruit in de hoofden van de jo n g eren die alle twee sterven. O fficiële uitleg: de twee hadden een overval gepleegd, w aren gew apend e n bedreigden de chauffeur. M en heeft ech ter noch geld noch w apens gevonden en de chauffeur was reeds w eggelopen toen de p o litie a g e n te n d e tax i k lem gered en . D e po litiem an n en in kw estie w erden niet beschuldigd. O nveiligheid? C rim in aliteit? Zeker! M aar uitgaande van wie? 8 a ugu st us 1992: M o ham ed K haleb en een aan tal vrien d en w illen gaan dan sen in d e d isc o th e ek " D e B olero". D e to eg an g w ordt hen gew eigerd. W an n eer ze p ro testeren en vragen w aaro m ze n iet binnen m ogen haalt de buiten w ip p er een b aseball-bat boven, sla a g t één van de m annen op h et hoofd en slu it verv o lg en s de deur. De m an in kw estie w as hevig aan h et bloeden. M oham m ed reag eert o nm iddelijk en sla a g t m et beide handen op de deur. De d eur gaat open en de tw eede buitenw ipper schiet drie kogels in het lichaam van M o h a m e d . Hij is o p sla g d o o d . D e b u ite n w ip p e r w erd v o rig j a a r v r ijg e sp ro k e n . 5 april 1991 o m 6 h O O s 'm or g e ns : M im o u n S an ad ji lo o p t m et een aantal vrienden o p d e G rote M arkt te B russel. T erw ijl hij er rondloopt schopt hij tw ee m aal tegen een leeg blikje C o ca-C o la. E r kom t een po litiem an op hem a f d ie op e e n zeer o n b eleefd e m an ier beveelt om het blikje op te rapen. M im o u n w e ig e rt d it te d o e n . D e p o litie a g e n t h eeft hem o n m id d e llijk vastgenom en en hem o p de grond gegooid. ”11 lui a fait un balayage." zegt een getuige (die M im oun n iet kent.) M im oun valt in com a. Hij w ordt naar h e t Sint-Jansziekenhuis gebracht. W erd

num m er 9

-

2 7 m a a r t 1996

en k ele dagen late r w akker uit de com a m aar in een ...toestand. Hij erkende niem and, w as enorm angstig en w ou uit het ziekenhuis weg. O p 22 augustus 1991 sprong M im oun uit het raam van de tw eede verdieping om dat hij naai' buiten wou. Hij was o p slag dood. M im oun was 22 jaar. W oensdag 27 m aart 1995 kom t deze zaak voor de rechtbank. De politie ro ep t in d at h et om een sp ijtig o n g elu k gaat. " Hij heeft zichzelf laten vallen." H et g a a t z e lf z o v e r d a t e r 5 v e rk la rin g e n w e rd e n a fgenom en bij 5 po litieag en ten d ie bij "het spijtige ongeval" waren. D iezelfde agenten hebben voor de onderzoeksrechter verklaard dat w at ze in hun eerste verklaring hadden g e s c h re v e n , g e d ic te e rd w as in h et p o litie b u re e l. Z e h e b b e n bij de onderzoeksrechter dan oo k een andere verklaring afgelegd. D eze g ebeurtenis zit nog steeds zeer d iep in de harten van vele jo ngeren in B russel. " M ort pour une boite de Coca" luidt het steeds. O nveiligheid??? K rim inaliteit??? Zeker!! M aar uitgaande van wie?? De m eeste gew elddaden d o o r ordediensten büjven in de doofpot. O m dat er geen g etu ig en zijn . O m d at de slach to ffers n iet du rv en reageren uit an g st voor uitw ijzing en repressie. T och is een publiek dossier, ondersteund door akties. de enige m o g elijk h eid v o o r slach to ffers o m gerechtigheid te bekom enen en h et racistisch gew eld ach teru it te dringen. Daarom is de alarm lijn opgericht. O m de slachtoffers een stem te geven. D e alarm lijn is een telefoonlijn w aar slachtoffers van racistisch gew eld naar k unnen b ellen . Z e w orden dan g eh o lp en om k lach t in te dienen tegen de d aders, e r w ordt sam en m et hun naar een advocaat gezocht. M aar men doet niet alleen dat. M en m o et de zaak in de aandacht brengen. Ze pubüek m aken zodat iedereen w eet w elke onveiligheid e r heerst. Zodat er gerechtigheid geschiedt. In d at kad er wil De A larm lijn het kom ende ja a r een grondig onderzoek doen naar h et politiegew eld in B russel en andere grote steden. A larm lijn wil de stem van d e s la c h to ffe rs late n h o ren . A la rm lijn w il ju rid is c h e d o ssie rs en getuigenissen verw erken in een boek en video-m ontage. W ij zoeken m en sen d ie o ns d aa rm e e w illen helpen. O p z o ekingen doen. getuigenissen afnem en...D e geïnteresseerden kunnen bellen naar "De Sleutel", centrum v o o r gelijkheid, 02/ 245 98 50. Joke

5


De

oortDex 2e umizDVjcge

Krzystof Kieslowski

Shithead Gon/ales

We liegen zonder besef; doden voor vaderland, recht of goede zaak. A an d e V U B studeren in het totaal een d u iz e n d ta l b u ite n la n d s e stu d e n te n . D e V e sa liu s stu d en ten lopen b eh o o rlijk in het oog en oor. o m d at zij zich. zo s te lt V ernacularredactrice V eronica Y ates vast in een rec e n t a rtik el in "D e K rant”, nogal opvallend m anifesteren aan de VUB. Iedereen w eet ook w el w at V esalius C o lleg e is. en bijgevolge. w at deze studenten h ie r kom en doen. Een nog g rotere groep buitenlandse studenten leid t aan de V U B een v eel m inder o p g em erk t bestaan: het gaat hier dan o m d e stu d e n te n in d e en g elstalig e p o s tg r a d u a a tp r o g ra m m a is . en d e en g elstalig e doctoraatstudenten. Zij v orm en n o c h th a n s d e m eerd erh eid van d e buitenlandse studenten aan de V U B . Zij vorm en e e n veel m inder he c h te groep, en m an ifesteren zich d an o o k m in d e r als dusdanig. De m eeste van deze studenten kom en uit andere cu ltu ren , u it A zië. A frika of Zuid-A m erika. Z e zijn doorgaans van een oudere generatie dan de doorsnee V U B -student. e n hebben m eestal al e e n lan g e re ac ad e m isc h e loopbaan a c h te r z ic h . De c o n ta c ten tussen d e z e m e n s e n e n d e B e lg is c h e s tu d e n te n z ijn nog v eel sc h aa rse r d a n h e t g e v a l is m e t V e C o s tu d e n te n . E n z o a ls u w eet: o n b e k e n d is o n b e m in d . D at is jam m er: de aan w ezig h eid van deze s tu d e n te n k a n im m e rs o o k een cu ltu rele en inte lle c tu e le verrijking b e te k e n e n v oor d e V U B . O p de " W e lc o m e D ay fo r V U B -stu d e n ts fro m D e v e l o p in g C o u n tr ie s ” v e rtro u w d e r e c to r E. W itte de n ie u w k o m e rs o n d e rm e e r het volgende toe: "Y our presence m eans an o p p o rtu n ity fo r both you and us to g e t to know e a ch o th e r better. u n d e rs ta n d a nd e v e n ... lik e e ach oth er. A nd this is very im portant, e s p e c ia lly h ere. on a U n iv e rsity .

(vervolg

van

pagina

3)

alles e n nog w a t plakt. D a t p a st du i­ d e lijk b in n e n d e c rim in a lis e rin g s s tra te g ie t.a.v . m en se n d ie v lu c h te ­ lin g e n b ijsta a n . Ik k e n p e rso o n lijk m en se n die h o n d e rd e n d eserteu rs uit d e o o rlo g in e x -Jo e g o sla v ië hebben g eh aald O ok zij w o rd e n nu bekeken als e e n filiè r e e n k u n n e n dus nu echt z w are straffen riskeren. DM: H o e zit he t m e t de a d m i ­ n i s t r a t ie b i n n e n de a s ie l - p r o cedure? R V : D e a d m in is tr a tie h e e ft e e n e n o rm e au to n o m ie in deze m ate rie . Z e w ijzen m en se n a f aan d e lopende b an d . Z o w o rd t o n g e v e e r 95% die d a a r pa sse e rt, a fgew ezen. In be ro e p b lijk t dan plots d an zo'n 30% toch in a a n m e rk in g k o m t v o o r a s ie la a n ­ v ra a g . DM: Is dit een soort af s ch rik k in g sp ro ced u re? R V : Inderdaad. H et is e e n soort ritu ­ eel gew orden. E r w orden w el nog al­ tijd m en se n e rk e n d als v lu chteling. D e d isc u ssie g a a t e rom o m m ensen d ie v lu ch te n om w ille v an de m iserie in h u n la n d a l d a n n ie t teru g te s tu re n . . DM : De s i t u a t i e va n d e b u i ­ t e n l a n d s e s t u d e n t e n k r i j g t in hee l het d e b a t r o n d he t w e t s ­ v oorstel Vande L an otte w e i n i g a a n d a c h t . W a t z ou er voor die m ensen eigenlijk concreet veranderen? R V : E e rst z ou ik w illen zeggen dat d e studentenbew eging zw aar tekort is g e sch o te n w at be tre ft d e solidariteit m e t d e b u ite n lan d se stu d en ten . D at v in d ik ro n d u it sc h a n d a lig . L angs F ra n sta lig e k a n t w as d ie solid ariteit

6

B e c a u se m o st o f th e students at a u n iv e r s ity w ill la t e r ta k e up r e s p o n s i b le p o s it io n s in th e ir s o c ie tie s . A n d it is a re lie v in g thought th at the future m ay be in the h a n d s o f p e o p le w h o , ac ro ss the c o n tin e n ts a n d a c ro s s c u ltu r a l b a rriers, h av e lea rn e d to see each o th er as hum an beings, o f flesh and blood." M aar zoals gezegd, tot nu toe is d a a r in d e p rak tijk nog n iet v e e l v a n te m e rk e n . O p de v e rg a d e rin g v an d e "C o m m issie In te g ratie B u ite n la n d se S tudenten" s te ld e e e n E c u a d o ria a n se s tu d e n t o n la n g s : "T h e re is a re a l w all b e tw e e n B eL gian a n d fo re ig n stu d e n ts... B o th gro u p s d o n ’t seem to exist fo r each o th er, even if they liv e in th e sa m e . b lo c k . It is rid ic u lo u s th at a stu d e n t can finish his tw o -y ea r p ro g ram w ith o u t ever h a v in g s p o k e n w ith a B e lg ia n s tu d e n t. M o s t E n g lis h - ta u g h t p o s tg r a d u a te p ro g ra m s are tru ly in tern atio n al: you m eet p eople from v irtu a lly a ll o v e r th e w o rld . T he only on es the foreign students d on't m ee t d u rin g th eir stay here are the B elgians." Enkele m aanden geleden o n tsto n d d e id ee om een co lu m n v o o r d e b u ite n la n d s e s tu d e n te n b esch ik b aar te stellen in de M oeial. B o v e n staa n d e u itsp raa k in sp ireerd e o ns om d eze colum n "over the wall" te noem en. B u iten lan d se studenten v ertellen o v e r zichzelf, en o v e r hun e rv a rin g e n in B e lg ië . B ru ssel, de V U B ... H o p e lijk d raa g t d it bij tot w e d e rz ijd s b e g rip , en b rek e n er b in n en a fzien b are tijd w at m ensen v an b e id e z ijd e n " th ro u g h the w a ll" ...

Brian Vatteroth FO R e i g n Students In fo rm a tio n & In te g ratio n Serv ice

a l stu k k en b eter, m o et ik lo egeven. In Leuven k en ik d e situ atie vrij goed en ik m o et z e g g en d at d e stu d en ten ­ v e rte g e n w o o r d ig in g v a n b u ite n ­ la n d s e s tu d e n te n v a a k d o o r d e u n iv e r s it e it e n g e m a n ip u le e r d is g e w e e s t. M aar s o ite . De v o o rg e s te ld e m a a tre g e le n ( a rtik e l 4 7 ) z ijn b o v e n d ie n re e d s in g ro te m ate aanw ezig in de w et. A ls kritiek k a n m en c o n c re e t h e t v o lg e n d e s te lle n : E r w o rd t aan de m in iste r d e m o g e ­ lijk h e id g eg ev en om d e stu d ies v an e e n stu d e n t te o n d erb rek en o m w ille v an academ ische reden. D e academ i­ s c h e o v e r h e d e n h e b b e n h ie r in s lech ts e e n raa d g e v e n d e stem e n de d e fin itie v e b e s lis s in g k o m t a ltijd to e a a n d e m in iste r. D enk m aa r aan h e t geval S a m ir , b u iten lan d s stu d en t aan d e U G , d ie een uitw ijzingsbevel o n tv an g e n h e e ft terw ijl d a t d e UG to esto n d d at hij z ijn ja a r m o ch t over doen. B o v en d ien op en t artikel 4 7 de d e u r v o o r d e w ille k e u r w eg en s de v a a g h eid w aarm ee alles w o rd t g efo r­ m uleerd. Z o m o et m en 'voldoende' re ­ s u lta te n b e h a le n o f m en m ag zijn s tu d ie s n i e t o p e e n 'e x e s s ie v e ' m an ie r v erlen g en . V erder m o et m en 'g e g ro n d e red e n e n ' h e b b e n om n iet op h e t exam en aanw ezig te zijn. Een s tu d e n t m o et o p ie d e r m o m en t, en n ie t e n k e l tijd e n s z ijn in sch rijv in g , k u n n e n b e w ijz e n d a t h ij o v e r v o l­ d o en d e m id d elen beschikt. V erder z ijn e r o n rech tstreek se m aat­ re g e le n . D o o r d e a k k o o rd e n v an S ch en g cn w o rd t h e t v o o r de/.e m en­ sen h eel m o eilijk o m in B elg ic b in ­ n en te geraken. D M : B edan kt, voor dit ge ­ s p r e k ! (H A )

M o e ia l

W ild D e l-f i

S u rf u itg e g e v e n rec o rd s.

door

D el-fi is een o rgineel fifties-sixties label uit C a lifo rn ië . V ergeet al je andere su rf m aar. dit is de real stuff! A lle krakers van de The Lively ones. T he Sentinals. T he Centurions. Dave M y e rs & T h e S u r fto n e s . T h e Im pacts. T he Surfm en. T he Surfaris. T he Pharos en eentje van de G onzos. A a n g e z ie n a l d e z e n a m e n u o v erb ek en d in de oren klinken en u hierin m eteen tal van surfklassiekers verm oed, is het nogal o verbodig te v erm elden d at deze cd bol staat van d e surfklassiekers en dat de groepen d ie ik h ie r v erm eld , o n g e v e er het sum m um vorm en van de toenm alige s u rf-sce n e . M ise rlo u . s u rf rid e r ( b eid e g e b ru ik t d o o r T a ra n tin o in P u lp F ic tio n ), P in to r . Im p a c t. C hurch o f k ey ,... H oezo u bent nog steeds n iet ac h te ro v er geslagen van h et o n g e lo o flijk h o o g niveau dat d e z e c o m p ila tie h a a lt, sham e on you. kopen d ie boel en su rf een eind w e g . ... L a a t u v o o r a l n ie t te g e n h o u d e n d o o r d e u ite rm a te stupide kaft.

(1941-1996) We begeren al w at is: m an, vrouw , hem el, hel en goddelijke sp raak . B e v raag . V rijheid ? 'N iem and wil vrij zijn ...' B e v raag . G elijkheid ? 'N iem and wil gelijk z ijn ...' B e v raag . B roederlijkheid ? 'W il jij m ijn broeder zijn ? ...' Hemel ? Hel ? O f vagevuur ? K rzystofs zoektocht is gedaan, (alth an s hier). Zijn beelden blijven in ons schim m enrijk bestaan , (als vraagplezier).

T h ierry Serrien

eerste bijdrage van een buitenlands student

CONQUERING THE WINDS OF STRIFE From a p ersonal p erspective I would th in k o n e n o tic e a b le c h a n g e, on co m in g h ere to the V U B , has been the change in the social clim ate. The ch an g e in th e physical clim ate is o f co u rse the m o st n o ticeable, but that is so m ething every v isito r to Europe e x p e cts. I'v e lived in stu d e n t h ostels (u n d er d iff e re n t n a m e s lik e "h o u se s o f residence", and "halls o f residence"), s in c e I w as ele v e n years o ld . My experience is not unique. M ost o f m y frie n d s in G h a n a , also sta rte d the "b o ard in g school" e x p erien ce, quite e a rly . T h e p o in t th o u g h is th at thereare vast d ifferences betw een the levels o f in terp erso n al relatio n s, and com m unal sentim ents, in the parts o f the w orld w e com e from, and Europe. G enerally boarding school has m eant d ifferen t things to m e as w ell as to a lot o f others in Ghana. W hat I'm sure o f th o u g h , is th a t m o re than any th in g e ls e , it h as m e a n t v ib ra n t, h e a lth y , p o sitiv e frie n d sh ip s. I t has m eant being a part o f an environm ent in w hich, the harm ony o f checks and b a la n c e s , e v o lv e s a fre s h . W h ere v ictim s o f a n tiso c ia l b e h a v io u r o f m any so rts, c o u ld fall back into the reliable nest o f friends, w ho would do w hat it took to im prove the sense o f hom eliness th e com m unity delivered to the life o f each individual. In this

De

sense. I've w itnessed m any occasions in w hich people w ho've been cheated in ad m in istrativ e ju d g e m e n t bullied by c a llo u s in d iv id u a ls, o r sim p ly re fu se d h e lp in m o m e n ts o f d e s p e ra tio n : h a v e re lie d o n th e w arm th o f friends and com rades, as a n e s t fo r e m o tio n al s o la c e , a n d a s o u rc e o f c o u n te r a c tio n w h e re necessary. A side from the responses, in m om ents o f tro u b le. I g u ess we c o u ld sum u p w h at I got from these co m m u n ities in Bob M arley's words: "one love: one heart." W ell, it’s easy to ju d g e that that's the good side. All the sam e, in G hana I have sided, m o st o f the tim e, with M ahatm a G an d h i's o b serv atio n that: "the m om ent the slave decides that he is no lo n g er a slave his fetters fall. He frees h im self and show s the way to o th ers. Freedom and sla v e ry are m en tal states!" In th at se n se , w hat o th ers perceive as interferen ce w ith p r iv a c y in c lo s e com m unal e x is t e n c e , has been v ir t u a ll y irrelev an t to m e. M y "m ental state" consists o f savouring the com forts o f c o m m u n itie s . and b a n is h i n g negative tendencies from my fram e o f existence. Put in w ords it is a bit o f a p a ra d o x i c a l i n te r p la y b e tw e e n individualism , and com m unalism . but in operation it has served m e well. W ith th at said ab o u t G hana, a little

Moeial

13de ja a r g a n g

-

can be said ab out B elgium as w ell (u n fair div isio n o f space, no doubt). W ell, e u lo g isin g, and e x tolling, the v irtu es o f com m unal c o m fo rt m ay s u g g e s t th a t m y f ir s t p o in t o f r e f e r e n c e w ill b e th e r e la tiv e ind iv id u alism o f E urope. W ell, it is not. W hat I recognise as m ost absurd a b o u t so c ia l e x iste n ce here is the in d iffe re n ce o f us. fo re ig n ers. M y o n ly p re v io u s e n c o u n te r w ith a studying experience overseas, w as in a school, filled w ith foreigners w ho w ere in te reste d in resc u e in g each o th e r fro m i s o l a ti o n . It w as c h a r a c te r iz e d by w e l l- a tte n d e d m e e tin g s of c o n tin e n ta l a sso c ia tio n s, trip s to n e ig h b o u rin g E u ro p ean c o u n trie s . in te r sub co n tin en tal gam es, variety nights d e p ic tin g c u ltu r e , s e m in a rs on d e v e lo p m e n ta l issu e s. ... a w hole array o f "w arm " activities. W ell, if so m ething is m issing here, it’s th at bit. O ne V eronica Schoffstal o nce said "plant your ow n garden: d eco rate y o u r ow n soul. D on't w ait for anyone to bring you flow ers". It's us (fo reig n stu dents including m e), w ho are to blam e for the substandard social lives, so m e o f us have. K ric N S A R K O H fro m G h a n a

num m er 9

-

27 m aart

1996


JCU-LT U U R K R A N T TREFCENTRUM

Y' - D I E N S T

KULTUUR

tel. 02/629 23 25 (23 26) T e n t o o n s t e l l i n g

PUBLIUS OVIDIUS NASO

AND SUM T(Rusland) Aangespoeld in Belgiè voor enkele dagen en dan weer terug..

KONIJN MET PRUIMEN, een beet-je agogiek.

SUBURBAN PREJUDICE (B) Een klassiek geschoolde jazz-muzikant met computerdiploma, een zeer veeleisende bassgitarist en een Poolse adorabele zangeres-actrice-danseres: dit zijn de ingrediënten van Suburban Prejudice. Hoe dit gezelschap ertoe komt om ambient-triphop te spelen, moet u zelf maar uitzoeken. Want als opwaiming van een lange, zwoele nacht komen ze hun eerste CD voorstellen. DEON: Keyboards L-BEE: Keyboards DEERAY: Zang, dans

Het leger van Prof. Willem Bias bestormt het KK. De agogen bezetten het fort der bewaakte culturen en maken alles met de grond gelijk. Kortom 2 * en enige kan. agogiek is er weer met haar jaarlijkse oefening. Ditmaal lieten ze zich inspireren door “Tafelmanieren". Programma: Maandag 25 maart om 20u00, lokaal G023: film: Babettes feestmaal.

En om af te sluiten... de ‘slOW, deep & hard’ party met dj's Scum of the EarthTeam (Bob Tish, Emsee Phreddie, Salami & friends) d o n d e rd ag 28 m aart 1996 ■ Ku ltu u rkaffe e ■ inkom g ratis • 2 1u

FREDERIK PLASSCHAERT (B)

Van maandag 25 tot en met woensdag 27 maart bouwen we in de Galery' een installatie rond tafelmanieren (je kan een bezoek brengen aan deze workshop).

A visual project by six European women based upon six texts from Ovid's ’ Metamorphoses' C. van der Heyden, E. Frog, C. Putz, B. Blazewicz, M. Mulders, M. Lagerwerf

Woensdag 27 maart om 20u00, lokaal G023: debat Tafelen in de 21ste eeuw1. Donderdag 28 maart om 20u00, lokaal G023: film: The Cook, the thief, his wife and her lover (Peter Greenaway).

org.: V ■ Dienst Kuituur • UPV

Donderdag 28 en vrijdag 29 maart kan je de vruchten van onze arbeid bewonderen. In onze installatie worden werkjes getoond van 1M graadsleeriingen van Bishout, school voor voeding. De Galeiy’ is donderdag en vrijdag open van 12u00 tot 19u00.

to t 14 april 1996 • C entrale Bibliotheek - elke w erkdag van 9 to t 20 u

Donderdag 28 maart in Galery1: ontvangst voor leerlingen en ouders van Bishout. Van 14u00 tot 16u00: ludieke activiteit voor de leerlingen; van 16u00 tot 19u30: kleine receptie voor leerlingen en ouders. Geïnteresseerd? Altijd welkom.

1 man, 1 gitaar, 2 versterkers en een hoop effekten.

KISS MY JAZZ (B)

MARIANNE DE BRUIJNE Keramiek

Vrijdag 29 maart om 18u00 sluiten we de week af met een receptie in de Galery’, gevolgd door een middeleeuws banket om 20u00, met aansluitend een fuif vanaf 21.30 uur. Voor het banket dien je vooraf in te schrijven: tel. Dienst Kuituur 02/629 23 25.

Begin jaren negentig was het mysterieuze bordeel 'Heaven Hotel' een broedplaats van nieuw muzikaal talent. Talrijke improvisatie- en jammsessies resulteerden uiteindelijk in ‘Kiss My Jazz', een mix van wat de laatste lichting Belgische muzikanten te bieden heeft. De eerste CD van de groep ‘Heaven Hotel' werd uitgebracht in samenwerking met het New Yorkse ‘Knitting Factory Works’ en kon op groot enthousiasme van de media rekenen. Grijp uw kans, want het optreden in het Kultuurkaffee is het enige in Belgiè van hun europese tournee! Rudy Trouvé (Ex-dEUS) • Elko Blyweeit (Bad Influence) - Aarich Jespers (Moondog Jr.) Mark Meyers (Bad Bugs Bite-Trio) - Heyme Langbroek (Vacuum Child) Dirk D'Hooghe (Lionell Horrowitz & His Combo) • Jacki Billet (Sell-Ftsh) • Craig Ward (dEUS) Mauro Pawlowski (Evil Superstars) • Stef (dEUS, Moondog Jr.)

Deze oefening sluit aan bij het project Tafelmanieren', een initiatief van de Vlaamse Kring voor Esthetica. De installatie, de hapjes en de drankjes worden gerealiseerd in coproduktie met Elishout, school voor voeding. Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het project wordt begeleid door Nik Honinckx m aandag 25 maart to t en m et vrijdag 29 m aart 1996

Het werk van Marianne de Bruijne is doordrongen van symboliek. Haar ogen tasten niet alleen de innerlijke wereld van de mens af maar schouwen ook scherp de eigen tijd : zij staat er niet buiten, maar middenin en ook erboven. Want haar kritische blik boetseert de vormen tot 'stilte' aanklachten tegen zoveel cynisme en manipulaties van de mens in deze wereld. Lieve de Clippele

TWAALF DIMENSIES VAN MIMESIS Naar aanleiding van de tweede studiedag ‘Beeld en Universiteit’, wordt door Francis Denys een tentoonstelling gebouwd rond de studiedag ‘Virtuele realiteit: Ultieme nabootsing van de wereld ?’.

Vernissage: 4 april 1996

Vernissage : vrijdag 19 april 1996 om 17u.

Openingstoespraak: Prof. Dr. Els Witte, Rector

d o n d e rd ag 18 april 1996 • Ku ltu u rkaffe e ■ inkom g ratis - 21u to t 30 mei in G e b o u w M • Rectoraat • elke w erkdag va n 9u to t 1 7 u

tentoonstelling in G alery' to t 24 april 1996- 11u 3 0 to t 1 7 u

‘PAULVAN OSTAYEN INBEELD’ T w

e e d e

S t u d ie d a g

‘B e e l d

&

U

n i v e r s i t e i t

VIRTUELE REALITEIT: ULTIEME NABOOTSING VAN DE WERELD?

Rondleiding in Prentenkabinet Paul van Ostayen en rondleiding in het Plantin Moretusmuseum. op woensdag 17 april 1996 afspraak: centraal station Brussel om 13u15 - terug rond 18u. Prijs: 500Bf. (trein, museum, gids inbegrepen) Inlichtingen: 02/629 23 25

De drijfveer achter de VR-technologie lijkt vooral te liggen in het verlangen van de mens om zijn eindigheid te overstijgen, in die zin dat deze technologie hem belooft attributen te schenken die voorheen slechts God toekwamen: alomtegenwoordigheid en almachtigheid. Hierin schuilt de fascinatie van VR. Maar tevens ook haar bedreiging, want een realisering van dit verlangen om onze eindigheid op te heffen betekent immers de opheffing van de menselijke levensvorm. Daarnaast heeft de bedreiging van de VR nog een andere zijde, verband houdende met de problematiek van de mimesis, net zoals de reproduceerbaarheid van het kunstwerk leidde tot het verlies aan aura van het kunstwerk (Benjamin), zo dreigt onze alledaagse realiteit door de VR-technologie, die werelden schept die in bepaalde opzichten superieur zijn aan de alledaagse realiteit, haar aura verliezen (Jos de Mul, filosoof en VR-specialist).

l.s.m. Uitstraling Permanente Vorming vzw

Vrijdag 19 april 19 9 6 -lo k a a l G023

w o e n s d a g 1 7 april 1996 ■ A n tw e rp e n • 13 u 15 to t 18 u • 500 B f.

De

Moeial

1 3de ja a r g a n g

num m er 9 -

- Prof. Dr. Richard Woodfield (Secretary British Society of Aesthetic /The Nottingham Trent University) over deontologie van het beeld m.b.t de VR-problematiek - Prof. Dr. Samuel IJsseling (Afdeling Wijsbegeerte, K.U.L.) over VR al nieuw werkelijkheidsparadigma, vergelijkbaar met dat van d< introductie van de perspectief in de Renaissance; - Prof. Dr. Jos de Mul (Fac. der Wijsbegeerte, Erasmus Universite Rotterdam), over VR vanuit de thematiek van “de ruimtelijke ei temporele eindigheid van de mens” - Prof. Dr. Ronald Soetaert (Afdeling Lerarenopleiding, U.G.) over he gebruik van nieuwe media in de educatie; - Prof. Dr. Marnix Goossens (Afd.lnformatica,digitale beeldcom V.U.B.) over het waarom en de toekomst van VR; - De heer Hugo Heyrman (kunstenaar en docent nieuwe media Hoge Nationaal Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen) over de eigenhek van het digitale beeld uitgaande van zijn kleinste bouwsteen, de pixe (Picture ELement).

2 7 m aart

1996

7


De

Moeial

BSG-AGENDA T e r g e le g e n h e id van zijn dertig ste v e r ja a r d a g , s te l t d e B r a b a n tia B ru x e llie n sis, e e n a p o litie k e gild e van s tu d e n te n e n o u d -s tu d e n te n e s se n tie e l v an d e u n iv ersite ite n en hogescholen van B russel, u een w are b lo em lez in g van h e t s tu d e n te n lie d v o o r. V oor de eerste m aal in B elgië, biedt d e z e in te ru n iv e rsita ire za n g b u n d el v an m e e r d a n 1800 p a g in a ’s de volgende voordelen : * bru ik b a a r in h et ganse land. w ant d it b oek g ro e p e e rt liederen van de m ee st d iv e rse stu d e n te n m ilie u s van B e lg ië ; * aan v u llin g o p de reeds bestaande liederboeken, niet alleen op die van de V U B en de U L B . m aar ook op die van de KLTL en de UCL. * e e n re p e rto ire in v e rsc h ille n d e t a le n e n d ia le k te n h e t b oek g ro e p e e rt lie d e re n in h et B russels, N e d e rla n d s. F rans. W aals, V laam s. P ic a r d is c h . L u x e m b u rg s , L a tijn . E n g e ls, D u its (en m in d e r fre q u e n t o o k S p a a n s . I ta lia a n s , S w a h ili, B e rb e rs. A frik a a n s (Z uid A frik a ). Y id d isc h . N o o rs. Z w eeds. F ins en E th io p is c h ) . o v e r e e n p e rio d e ga a n d e v an de M id d e le eu w e n tot 1995.

* een eerste, zeer volledig hoofdstuk van m ee r dan 5 0 0 pagina's is gew ijd aan d e liederen van de verschillende fa c u lta ire en re g io n a le k rin g e n en stu d en ten o rd es. zo w el w ereld lijk als relig ie u s . * 16 a n d e re h o o fd stu k k e n b ehandelden e lk een b epaald genre : h e t stu d e n te n le v e n (o n tg ro en in g en , d o p e n , g u in d ailles, de lessen en de p ro ffe n ), r e g i o n a le l ie d e r e n , v rie n d s c h a p , e e t- en d rin k lie d je s, s c a to lo g is c h e lie d e re n , w a c h tza a llie d e re n o v e r d o k te rs , z ie k te s en z ie k e n h u ize n , de K erk, d e zee. de m ijn . h e t L e g e r, d e b o rd e le n , h is to r is c h e (w a a rv a n e e n tie n tal g e u z e n lie d e r e n ) en p a tr io ttis c h e lie d e re n , n e g ro - s p ir itu a ls en g o s p e ls , tra d itio n e le en p o p u laire lie d e re n , lib e r tijn s e l ie d e r e n , z w i jn e r ij e n , k o r te lie d j e s e n r ijm p je s ... * een selectie van de b este liederen v o o rg este ld o p d e Z a n g fee sten van de VU B en de ULB. * een selectie van studentenliederen u it het begin van d eze eeuw . waarvan e e n tie n ta l g e s c h re v e n d o o r de v e re n ig in g D ia b le au C o rp s, een in te r e s s a n te g e tu ig e n is v an h et stu d en ten lev en van vlak na de eerste W e re ld o o rlo g .

-------------------------------------------------------—

V olksuniejongeren VUB n o digt alle g eïn teresseerd en uit voor de Algemene V erg ad erin g : w oensdag 27 m aart 1996 om 20u. in het lo k aaltje van de M edischeD ien st (G ebouw Y) AV AV AV AV AV AV

M ededeling A a n d a c h t aan alle studenten De D ienst In sch rijv in g en v raa g t aan alle Brusselse stu d e n ten , van wie het p o stn u m m er onlangs m ogelijk v e ra n d e rd is, deze w ijziging aan de D ienst te m elden.

De Moeial zoek t uoiop:

* een in la s s in g v an lie d e re n die ree d s in d e laatste e d ities van de C odex Studiosorum B ruxeilensis van d e V U B (1 9 9 3 . P o ly te c h n isc h e K rin g ) en van de F leu rs du M âle (1 9 8 3 en 1 9 9 3 . G .R .A .C .E .) v e rsc h e n e n , m aa r v e rb e te rd n .a.v . g econstateerde lacunes o f fouten.

Films do 28/03

ED WOOD QB(KEPS) USUAL SUSPECTS Q C(FA ) (ZWK) QD

TEC H N ISC H E GEGEV ENS : Formaat A6 (=1/4 van een A 4), plastic cover, fijn p a p ie r (45 g /m < ). g eb o n d en , b e p e rk te o p la g e op 1500 exem plaren en harde kaft. E EN H EID SPRIJS : 1500BF ( 1200BF v a n a f 10 exem plaren). G e lie v e v o o r elk e bestellin g en de betaling uit te voeren o p de A.S.L.K . r e k e n in g van de B r a b a n ti a B r u x e llie n s is : 0 3 5 -2 0 5 2 4 0 9 -2 7 . L e v e rin g e n z u lle n (zo n d er b ijk o m en d e k o sten ) b in n en d e drie w eken p laatsvinden. T ev en s ku n t u v o o r a lle m ogelijke in lic h tin g e n te re c h t bij F ra n ço is BERNARD T el : 0 6 8/28.43.39

S tu d e n te n , verslaafde surfers en i n f o r ra a t ies n e hv e « m a n i a k ken kunoen terecht op m a ilin g list van de A d viesraad Studenten W e te n ­ schappen voor m eer Info ov e r het do e n eo laten van de stu d en ten v erteg en w o o rd ig in g om te kl age n o f g e w o o n voor de lol. Stuur dus die electronische b riefjes m aar naar aswt® i g w e 7 . v u b . a c . b e , wel e e r s t s u b s c r i b e n , e n h o e dat m o e t v r a a g j e bes t e e n s aan e en e r v a re n sur fer .

Zaal wo 27/03

PHILO - Lettres

do28/03

BSG - Overdracht

dol8/04

LWK

vri 19/04

KEPS cantus

zo 21/04

PERS cantus

ma 22/04

KEPS cantus

di 23/04

WK

wo 24/04

PERS TD

do 25/04

MLB

zo 28/04

BSK

ma 29/04

LWK

di 30/04

fA

De Moeial

DE M OEIAL DEELT MEDE (gezien de statuten goedgekeurd door de SoR in mei 1993)

®

te le fo n iste n (M/U) 0 com puter­ sp ec ia liste n CM/UI ƒ subuersieue jo u rn alisten (M/U) # ca rtoon isten (M/U) J£ k o ffie-d a m e s (M/D) Y andere dranken zijn euene ens + EHB0- speci« CM/Ü)

H en andere m ed ew erkers (M/U) uoor boeiend, toek om stgericht tuerk in een jon ge, dynam ische omgeuing 4 Bebooui ¥‘ (n a a st KK), te l. 8 2 /6 2 9 .2 3 .3 8 W ekelijkse

Titel IV : De A lg e m e n e Ver gade ri ng a rt. 37 a) De Algemene Vergadering komt samen in de periode van twee weken voor of twee weken na de lentevakentie. De juiste datum wordt minstens twee weken vooraf in De Moeial bekendgemaakt. b) De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten de beleidscontrole door de VUb-gemeenschap. de verkiezing van de redactionele bestuursfuncties en het uitbrengen van een advies over de statuten. De coördinator legt een door de redactie goedgekeurd moreel verslag ter evaluatie en ter goedkeuring voor. de penningmeester een door de redactie goedgekeurd financieel verslag. De A.V. is bevoegd om met een meerderheid van 50% + 1 van de stemgerechtigde aanwezigen leden aan de redactie toe te voegen. De bevoegdheden van de A.V. hebben geen betrekking op de inhoud en de redactionele onafhankelijkheid. c) De verkiezingen vinden plaats op dé A.V. De kandidaturen worden schriftelijk gericht aan de Uittredend coördinator voor het eind van de maand april. Verkiesbaar voor de functie van coördinator zijn zij die gedurende zes maanden als volwaardig redactielid hebben meegewerkt aan De Moeial. V erkiesbaar voor de andere bestuursfuncties zijn alle redactieleden. De redactionele bestuursfuncties zijn onverenigbaar met een bestuursfunctie bij een politieke organisatie, een studentenkring, o f met een mandaat in de SoR o f in de Raad van Bestuur. De functies worden in een eerste ronde verkozen bij absolute meerderheid (50% + ! ) van de stemgerechtigde aanwezigen. In een (mogelijke) tweede ronde blijven de twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde over; de kandidaat met het hoogste aantal stemmen is verkozen.

Pleinlaan 2. 1050 Brussel tel. 02/629.23.38 fax 02/629.23.62 C oördinator

Ruben Ramboer R ed actie

Sami, Haroun, Domenico, Fred. Sjoonie. David. Sven, Thierry. Dirk. Werner M edewerkers

Seppe. Saskia, Michel l llu s tr a t i es

Geert Rondou. Maarten, Wim Castermans, archief

a rt. 38 Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Algemene Vergadering 'van Be Moeial op woensdag 24 april 1996 (2Qïi) in hm vergaderzaaltje van de Geneeskundige IDiensî (naasî UCOS» gebouaw Y). De VUB'-gemeenschap weze ïbij deze ingeliclt, De Redactie

8

Tw eew ekelijks studententijdschrift van de VUB in sam enw erking m et het B russels Studentengenootschap. Studiekring Vrij O nderzoek en D ienst Kuituur.

De

Moeial

1 3 d e ja a r g a n g

-

V.U. Domenico Vaccaro Pleinlaan 2. 1050Brussel

IX* Redactie is niet verantwoordelijk voor artikels viui het BSG en VO

num m er 9 -

2 7 m a a r t 1996

Jg13 09 27 03 1996  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you