Page 1

Verschijnt tweewekelijks (niet in juni, juli, augustus, september) Afgiftekantoor 1050 Brussel 5 VU : D. Vaccaro

De

Moeial

S t u d e n te n t ij d s c h r if t vam d e V r i je U n i v e r s i te i t B r a s s e t i i s a m e e w e rM m g m e t B S G , S te d ü e M m g V r ij O n d e r z o e k e n O iem st K m ltauir - 13de ja a rg a n g

num m er 4- 30 novem ber 1995

ROSSEEL OP DE ROOSTER Redactionalitisme $ e tust, o f ós het hetuA tóny. (?) aan de

een uitgebreid interview

wehen stonden twee lipten met petioKlten hameis en siKKelb, en

De M oeial wist Prof. Dr. Erik Rosseel te strikken voor een allesonthullend interview. In onderstaande tekst kom t u alles te weten over R osseels' visie op de fam euze COSTRA-nota, o v er h e t boek D e Tuin van Akadem os, over de vrijzinnigheid van de VUB. over de verankeringsnota, en nog meer van dat fraais. Kortom, hij legde zijn universitaire ziel bloot. Er was haast geen w oord tussen te krijgen. D M : Erik R osseel, U w as het vorige a c a d e m ie ja a r tij d e n s d e o p e n d isc u ssie s o m tre n t de C O S T R A b e l e i d s n o t a (d ie d e V U B een 'n ie u w p ro fe ssio n e e l en in n o v atief m a n a g e m e n t' b e o o g d e n te gev en ) v rag e n d e p a rtij v o o r w a t m en de 'sociale v e rankering' van d e VU B is g aan noem en. U bent bovendien lid van de zgn. ' D e n k g r o e p E x t r e e m - r e c h t s aan d e V U B ’. W e z ijn nu d ik z es m aand late r. H oe e v a lu e e rt u d e v o rd erin g en o p dat h ob b elig e terrein? Er ic Ross ee l: O v e r d e d e n kgroep e x tr e e m - re c h ts k a n ik v o o rlo p ig w e in ig v e r t e ll e n , o m d a t d a a r afgesproken is de discussie binnens­ k am ers te houden tot een afgeronde tekst van") d e gro ep k laa r is die voor o p e n b a a r d e b a t v a tb a a r m o et zijn. O n g e v e e r b e g in decem ber m o et die .tekst b e sch ik b a a r z ijn . Ik w il w el k w ijt dat de discussies, zow el w at het 'filo so fisc h ' a sp ec t (w a t is precies 'e x tr e e m - re c h ts ' ? e .d .) a ls w at betreft d e voorstellen van praktische v erw eerm iddelen tegen dat 'extreem ­ rec h ts' se re e n en fu ndam enteel zijn gevoerd. O f d a a ru it uite in d elijk een c o n s e n s u e e l b e le id s in s tru m e n t u it zal voortkom en dat w erkbaar is voör de situaties w aarvoor het bedoeld is, zal d e toekom st m o ete n uitw ijzen. H et probleem zal m .i. zijn of binnen éé n o f m eerd ere m aanden en ja re n bepaalde w oo rden niet van betekenis zu lle n veranderen in een zin die de D e n k g ro e p n iet h e e ft bedoeld. De d en k g ro e p m o e t dus een instrum ent a fle v e re n d a t w a rs is v an e lk e am b ig u ïte it en ik k an u verzekeren d a t d it ge e n sin ecu re is, z e lfs niet v o o r 1 persoon, laat staan voor een g ro ep die n a a r e e n c o n s e n s u s w il s tre v e n . DM: V re e st u voor een s o o rt nota w a a r d e b eleid so rg an en alle kanten m ee opkunnen? ER : N ee, eig e n lijk niet. M aar wel stel ik m e m eer en m ee r vragen over d e re ë le im p a c t v an d e z e n o ta's ( 'E x t r e e m R e c h t s ', 'S o c i a l e

V e ra n k e rin g ') o p d e (e v e n tu e le ) 'verrech tsin g ' van h et klim aat aan de V U B , o m d a t d e m en se n d ie nu w o o rd e n w ik k e n en w e g e n , n iet d iez e lfd e zullen zijn als de m ensen d ie n a d e rh a n d d e z e n o ta 's als b e leid sin stru m en ten z u llen (m oeten) g e b ru ik e n en b e s lis sin g e n n em en o v e r perso n en o f b epaalde dossiers. Zij zu llen m o g elijk en verm oedelijk tussen de regels en in de m arge veel m e e r lez e n d an wij e ig e n lijk op p a p ie r g e z e t h e b b e n . E n fin , d it g ev aar is reeël, o m d at d a t het leven is d a t tek ste n nu e en m aal leiden. M en m o et d a a r n ie t al m eteen k o m p lo tte n van b ep a ald e 'k liek en ' b in n e n d e V U B a c h te r z o e k en . Persoonlijk erv aar ik d at 'gevaar' bij m e z e lf ook. bvb. als ik de nota over 'so ciale v eran k erin g ' zoals deze nu circ u le e rt, lees. Ik v raag m ij in alle e e rlijk h e id a f w a a r d e z e n o ta c o n c re e t o v e r gaat. al besef ik dat de sa m e n ste lle rs d ie op een g egeven m o m e n t d e o n d e rd e le n bij elk a a r hebben g eschreven d it verm oedelijk w el z e e r p re c ie s w e te n . Ja cq u e s D errida heeft zeer terecht gezegd dat d e in teressan tste delen van een tekst o p p a p ie r n iet h et bed ru k te stu k is. m aa r de blanke delen: de margeji, de in te rlig n e s, etc. D M : T o c h v ro eg u, tijd e n s de C O S T R A -d is c u s sie , z e lf o m zo'n 'sociale veran k erin g'. E R : Ik heb in m ijn p ublieke vraag tijd e n s de o p e n b a re C O S T R A d isc u s s ie én in m ijn s c h rifte lijk e com m entaar op d at C O STR A -rapport n ie t g e v ra a g d om e e n b iss c h o p ­ p e lijk e n o ta , om een o n w e lv o e g lijk e term te g ebruiken. Ik heb zeer d uidelijk gevraagd: a) w elk so o rt studenten wij w illen o p leid en , m .a.w . w elk soort p r o f i e l a a n v a a r d ig h e d e n en in g e s te ld h e d e n m o e te n de g e s la a g d e n hebben om te a n tic ip e r e n o p d e w e re ld v an m o rg e n , d e w ereld van de 2 1 ste eeuw. b ) als w e h e t an tw o o rd

O p p agin a's l , 4 en 5 re k e n l R ossecl a f m ei fenom enen als de 'open v rij/in n ig h e id ', de V laam se r e c u p e r a tie van de B ru s s e ls e universiteit, zelfgenoegzaam heid, de overheersende demotivatie... T evens hoopt hij. en wij sam en met hem . dal hel open debat rond de toekom st van de VUB w eer op gang wordt gebracht. Een zware brok. m aar de lezer wordi beloond.

D e M oeial

I3 d e ja a rg a n g -

daaro p w eten, w elk so o rt opleiding, in ho u d elijk én vorm elijk, m o et dan d e p ro d u c tie (so rry , ik ben een m a rx ist) van d a t s o o rt stu d e n te n gaan realiseren. Ik druk op h et woord 'a n tic ip e r e n o p d e w e re ld van m o rg e n ', o m d a t m.i-. d e e n ig e m o g e l i jk e v e r t a li n g is v an 'p ro g r e s s ie f . M ijn b etrach tin g w as d a t de VU B z ich een visie zou vorm en over de w ereld van m orgen en d at is uiteraard geen e e n v o u d ig e zaak . Ik en vele anderen hebben daarom ook niet om e e n 'n o ta' gevraagd, m aa r om een beleidscultuur w aar d ie vraag aan de o rd e k o n k o m en o p e e n m ee r co n tin u e basis. Als een so o rt vaste deeltaak van elkeen d ie m et het wel en w ee v an de V U B b e g a an is. In d erd aad m oeten wij als w erk -en leefg em een sch ap , d ie de V U B toch is, o ns de vraag stellen: a )w a a r z ij n w ij in g o dsnaam m ee b ezig op de V U B ? W a t w ille n w e v o o r tb r e n g e n ('s tu d e n te n ', 'b o e k e n ', 'o c tro o ie n ', 'co n g ressen ’, en z.)? b )h o e m oeten we d at e ffi­ cië n t en pragm atisch aanpakken (zo vind ik d e bvb. d e tijd d ie de v o o rb ije ja r e n g e s to p t is in het e x a m e n -re g le m e n t v o o r e e n groot stu k co n ta p ro d u c tie f om d at als een p ro f een stu d en t e c h t 'ten o n rechte' w il buizen hij altijd wel een m iddel zal vinden om d at te doen). Ik hou op d a t p u n t oo k van een zeker 'realism e’ en ik heb e e n h ek el aan sc h ijn ­ h eilig h eid . M et realism e bedoel ik bvb. d e raa d d ie m ijn leerm eester P ro f. Je an -P ie rre D e W aele in de (g o eie o u w e) tijd in zijn eerste les ’A lg e m e n e P s y c h o lo g ie ' aan o ns bib b eren d e eerstk an studenten m ee­ gaf: 'N aar de les kom t ge om uw prof te o b se rv e re n o m te leren hoe ge hem op het exam en m oet aanpakken en e r hem desnoods indraaien!' W ie d a t to taal n ie t k o n w as v o o r hem g eb u isd . D at lijk t e e n su b jectiev e

feJhouden adem. tepenovvei elKaat. <s4i^elo^e fasseeidets weiden éedolven oiulet vetKiefyónx^sflofapanda fioals favifletfes. éoelyes, hóes and ladyes, KoffóeAoeKen, wollten, fiopie&sieve dapMadeai, sc/neeaweiipe yafoons... . Jtoilom, een vethale, lite ia iA c en culinaite fiondvloed. €m de intelesse van de studenten wat aan te waKKeten, weiden velen ay-ieSiSÓef aanye/ilamft en dooi de K a n d id a te n fiaKlisch het stemhoKje

9 wee veiKie^ón^sdehatten hadden flaats in defye fexiodc waal de Kandidaten hum. letöiisch ta/ent in tpuasó lepe loKalen Konden éotvieien. ~Van een ideeënchoyue itonden de weinige aanwefiipen niet echll f loeven. jVu eens teohwiibcJi, dan weet slopanesK en tenslotte veivaUe7id in eenflatte voim van moddciwotAtclvn. lehen dan ooK een waie cofie van de veiKie^órufen inl de failementaóie demociatieën fjoals wij. die na. Kennen. conftontatóe tussen velschillende visies woidt vetdtonpen dooi feisonentwisten, een cnye. KifK of de dónken, de O'TitwójKóng, van de fundamentele vtagen dooxdat iedeieen de Tiahye en de vene toeJu>m.st met piote viaa^te/teTis tegemoet txeedt. tyyfisc/t fostmodem fioa een socioloog. wel eens duiven éeweten. dien fiou cchtei ooK hunnen stellen dal deitjelifJtefenomenen slechts de deJvmantel ftyn voo\ een niet meel e waaii/n men (inaay mif. niet wie men SK) weet hel ooK niet.) in de illusteie hoof de machine weel. eniys^óns te hwTbnen éeheeuen, aUe\ en iedcteen focpt te helheiden tol ladeitjes van defte machine. J€et is vel fjeKomen wanneet de unóveisitaóic pcheaitenóssen een I afsfóeyelüy. fityn, van wat ei in de samenlevóng, yeéeuxt. ®f ós hel nu | toch ompeKcetd? J a n n e e t m e n de piote desinteiesse v a n de stu d en t (slechts onsfeveei l /3 v a n de studenten y in y . a l d a n n ie t v iifw i/lip stem m en ) K a n m e n fyicJi de v taap

stellen w a t de stu d e n t v e iw a c h t v a n

u n iv eiM teit (m oet d it éefieild w o id en tot h e t vorm en v a n de tandjes v a n h e l la d ^o d a t de m a c h in e h u n h lifv en d la aie n o f w en st htylfiif m eet) en o f hty/fiij. fiich w e l letio h h en voelt l y . h e t leiden e n geiden

van

de

volg ende sta f fiou d a n K u n n e n fityn «cw a^ntw ooid te w tayen u itg a an d e v a n een vióie (e n n ie t v a n een o f and ete texJinósc/ie lic h t lijn ) concieet om te petten in é eleid e n visie o f

(vervolg op pagina 4)

In de lezersru b riek op p agin a 2 blikken tw ee kandidaten terug op afgelopen verkiezingen aan de VUB: hoop en toch m isschien een kleine teleurstelling? Volgende Moeial beloven wij u dan ook een uitgebreide babbel m et de winnaars en de losers. Verder vindl u er een voorstelling van de Socialistische Jonge W acht. Vol spanning wachten deze trotskisten nog steeds op... Jongeren.

n u m m er 4 - 3 0 novem b er 1995

<veld de voottye weKcn

vexstooid dooi het éiute geweld van de veiKicfiinyen. ^edutende twee

Pagina 3 is hel uitgelezen plaatsje in dit num mer voor de student met als thesisonderw erp "de relatie tussen m obilisatie en betogingen”. M.a.w. het relaas van de "Nationale betoging tegen numerus clausus" die doorging op woensdag 22 novem ber en wal er daar allemaal fout liep. Materiaal om over na te denken legen 13 december. Wani dan is er weer een betoging g epland. O ok de nietberoepsbetogers a.u.b. be there!

Op pagina 6 vond de geboorte plaats van de eerste bastaard van onze kersverse scribent: Mr. BLUE. De Bizarre wereld in 14 dagen o f uw t w e e w e k e li j k s e h e r h a l in g s l e s hedendaagse geschiedenis moei deze plaats delen. Tenslotte is er nog een ontmoeting in hel BSG mei de echte Elvis. overgoien m et een c y b ersa u sje . Eén adres: pagina 8

1


D e M oeial

de Rvb verkozenen TW :

SergeiJanssens

ESP :

Jo De Ro

RE :

Bart Julians

G F:

Erik Smets

HILOK :

Joshua Verheyen

P&0 :

Jeroen Beckers

WE :

Bart De Gruyter

L&W :

D id ier C ortois

de SoRtop 13 Temmerman Bart De Konink Tom Van Craen Nie Callewaert Joke De vos Raf Korver Edwin M atthijsens Christophe A m ira Haroun De M ont Sabien Gyselink Patrick K raysm an M aarten M assien Fred Degroote Peter

951 812 724 710 697 692 677 658 518 518 513 407 346

Beste alle m a a l /t& r Æ 3

Wie hebben ju is t gestemd. Nu kunnen we terug op onze twee oren slapen? Ik denk niet da t dat de bedoeling kan zijn. Ik vind dat wij allen nog door moeten doen; iedereen die verkozen is, m aar ook de niet-verkozenen en de medewerkers. En dit los van alle lijsten, JA-ers en alleenigers. Er z ijn m ijn s in sz ie n s e e n d rie tal dingen die w e m oeten doen : - We m o e te n z o r g e n d a t d e w is s e lw e r k in g s tu d e n t/s tu d e n t E N v e r t e g e n w o o r d ig e r o o k n a d e v e rkiezingen doorgaat. - P ro g ra m m a p u n te n d ie n e n u itg e ­ w e r k t te w o r d e n e n d e k ie z e r s v o orgelegd worden. - R e g e ls o p s te lle n v o o r v o lg e n d e v e r k ie z in g e n z o d a t w e to t e e n e e r lijk e en in fo r m a tie v e v e r k ie z in g s s tr ijd ko m en en dat 'vuile' streken verboden worden. K ortom , d e V U B m o e t zijn naam w aardig w orden, en n ie t zoals nu de u n iv e rs ite it z ijn van m asturberen d e ( le e s : z e lfb e v re d ig e n d e ) in te lle k tu elen. W isselw erk in g D e s tu d e n te n v e r te g e n w o o r d ig e r s m oeten verantw oording afleggen aan hun achterban. - E en m aandelijkse o pen vergadering m e t de studenten. - In de studentenpers inform atie aan te bieden o ver de vergaderingen (SoR & R v B ), d e m e n in g e n d ie e r v e rs p r e id raken, de su c c e s s e n en m in d e r e successen van het utgevoerde beleid. - E e n a fz e tp r o c e d u r e v o o r e e n v e r k o z e n e in d ie n d e z e o v e r de s c h r e e f gaat. Zo kunnen w e de vertegenw oordigers beter beoordelen en al d an niet verder ste u n e n . N ie u w e id ee ë n v a n u it de b a s is k u n n e n zo b e te r a a n bo d kom en (zie infra). H iervoor d ien t tijd eri geld vrij te kom en.

v e r te g e n w o o r d ig e r s v o o r le g g e n . E nkele voorbeelden. - W at te doen m et h et arsenaal? - V eranderen e n /o f a a npassen van de stu d ie s, van d e exa m en reg elin g en , etc. - U itb o u w e c h te s o c ia le v o o r ­ z ie n in g e n en g e e n k la n te n lo k k e r ij (= s o c ia le v o o r z ie n in g e n e n k e l g e ric h t op eerste kanners). V erk iezin g sreg lem en t D e v e rk ie z in g e n v erliep en d it ja a r n ie t e c h t id eaal : o v e rp la k k in g e n , ag re ssie v e c a m p a g n e v o e rin g t.e.m . in d e s te m h o k je s , k ie z e r s d ie verw orden tot stem vee door m assale ro n se lin g e n , ... Z o d o en d e h e e ft het verkozen w orden nog m aar w einig te m aken m et program m apunten o f m et c a p a c i te i te n , h e t v e r k i e z in g s ­ re g le m e n t z o u d a a ro m a a n g ep a st m oeten worden. - B e p e r k in g b u d g e t o f vo lle d ig gedragen d oor de VU B zelf. - Geen cam pagne aan de stem hokjes. - D e verdeling van de zetels a.d.h.v. s te m m e n w i jz ig e n d o o r bvb. lijststem m en in te voeren. - B u d g e tte rin g en o rg a n isa tie van v e rk ie zin g sd e b a tte n d o o r externen. D e ze m e n se n v e rzo rg e n tev e n s de reclame. - P la kreg lem en t uitw erken i.s.m . het B SG . H et v e rk ie z in g sre g le m e n t m o et in d ien st staan van de studenten zodat d e z e 'o b je c tie v e ' in fo rm a tie kan b e k o m e n . D a a ro m is h e t heel b e la n g rijk d a t e lk e k a n d id a a t zijn z e g je k an d o e n en d a a r ev e n v ee l ru im te voor krijgt.

Program m apun ten Salam i W e kunnen z e lf pro g ra m m a -p u n te n u itw e r k e n d ie w e d a n a a n d e

SJW-AGENDA 28/11 Marxistische basisvorming over feminisme 04/12 Solidariteitsmeeling met de Zapatisten 12/12 M arxistische basisvorming over postmodernisme

Als je geïnteresserd bent in de basisvorming willen wij je vragen je hiervoor in te schrijven. Dit is om praktische redenen, want bij elk thema hoort een aantal (meer) theoretische teksten die we op voorhand ter begeleiding bezorgen. Inschrijven kan steeds aan de 2-wekelijkse stand in het cafetaria.

2

Wij hebben ons best gedaan ... en de kiezer heeft beslist...

Som m igen onder ju llie zullen w ellicht tevreden zijn. De verkiezingen voor de Sociale R aad (SoR) en de R aad van B estuur (RvB) zijn voorbij, 't Is gedaan m et jullie vriendelijk te vragen o f ju llie al zijn gaan stemmen. We gaan jullie niet m eer lastig vallen, noch m et papier, noch m et woorden. Som m igen zouden echter levenslang moeten lastig gevallen worden m et de vraag o f ze al gaan stemmen zijn. H et valt op hoeveel mensen je tegenkom t m et een gezicht van 't kan mij geen bal schelen. Anderen komen er nog openlijk voor uit dat ze "daar niet aan mee doen". Die mensen moeten toch eens ernstig beginnen nadenken over w at & h ier doen. A ls universiteitsstudenten al zeggen dat het hen niet kan schelen, waar gaat het dan naar toe met onze democratie? Men kan dit ja a r im m ers n iet zeggen dat men geen keuze had. E r was keuze! Ee n br e de waa ie r De keuze die de kiezer had, h eeft een z e e r p o s itie f g e v o lg g e h a d . De qu o ru m s w erden o p iedere facu lteit b e re ik t, m e t h et g e v o lg d a t elk e f a c u lte it nu e in d e lijk v e rte g e n ­ w oordigd is in de Raad van B estuur (R vB ). H et feit d a t e r keu ze w as, w as het lo g isch g ev o lg van de o p p o sitie die w as o p g e d o k e n teg e n h e t v o rig e 'b e le id ’. M en kan n iet eeu w ig een 'b e le id ’ b lijv e n v o e re n z o n d e r de ach terb an te raad p leg en . V ooral op h et g e b ied van d e S o ciale R aad is gebleken d a t d ie k ritiek terecht was. T w ee ( n v d r . é é n ! ) van d e zes v e rk o zen en kom en van d e JA -lijst. V o o r de R vB b lek en de kan d id aten v an JA n e t n ie t g e lo o fw a a rd ig genoeg o v e r te kom en. Eigen

boezem

O v e r o ns eigen resu ltaat kunnen we eig e n lijk b est tev red en zijn. A ls je als o n a fh a n k e lijk e o p k o m t tu ssen

h et gew eld van tw ee lijsten, w eet je d a t je n iet de m in ste kans m aakt en d a t de la a ts te p la a ts re e d s g e ­ reserveerd is. D an zijn 354 stem m en n o g n ie t zo sle c h t. M o esten we nationale politici zijn dan zouden we nog kunnen bew eren d at we eigenlijk gew o n n en h eb b en . Iem an d d ie op een lijst sta a t en v raag t om o p zijn lij s t te s te m m e n , r o n s e lt o o k stem m en voor de andere m ensen op d ie lijst. D ie re d e n e rin g v o lg en d e zouden wij als o n afhankelijken niet beschaam d hoeven te zijn als we een zesde haalden van de stem m en van de m ensen o p een lijst. A ls U z e lf kunt rek en en , z ie t U d a t w e veel m eer g e h a a ld h e b b e n ...(nvdr. S orry, w e z ijn effe n iet m ee?!?!?). ... A an g ezien h e t h ie r e c h te r n iet o v er n atio n ale v erk iezin g en gaat is h e t b o v e n sta a n d e v an g een e n k el belang. V eel belangrijker is d at e r in de SoR nu m ensen zitten van tw ee lijsten , w at h e t beleid h o p e lijk ten goede zal kom en. L aat o ns hopen dat d e m e n s e n v an JA n ie t a lle e n ’v a k b o n d je ’ w ille n s p e le n , m aa r

SJW, WAT IS DAT EIGENLIJK? (vrij na a r wijlen H. Van Impe)

SJW (Socialistische Jonge W acht) is een revolutionaire jongeren-organisatie van scholieren, jo n g e werklozen en arbeid(st)ers, B elgen en m igranten. Wij deken da t het p ro b le e m van racism e, fa sc is m e , w e rk lo o sh e id en milieuvervuiling zijn oorzaken vindt in het type maatschappij waarin w ij leven: t.t.z. het KAPITALISM E. A ls we deze problem en willen bestrijden, moeten we dus het systeem bestrijden dat deze problemen voortbrengt! Het kapitalisme is een economisch systeem waarbij de zucht naar winst voor een kleine m inderheid (bankiers, aandeelhouders, baz.en,...) voor krisis en massale werkloosheid (1 miljoen in België) zorgt en de wereld in een stort verandert. D eze v e rn ie tig e n d e lo g ic a s p ru it e c h te r n ie t v o o rt u it de m enselijke n a tu u r. W a t w ij w ille n is een rech tv aard ig e m aatschappij w aar de m ensen - w at oo k hu o o rsprong isz ic h k u n n e n o n tp lo o ie n in a lle v r ij h e id en s o li d a r i t e i t. E en m aatsch ap p ij w aarin de po litiek , de ec o n o m ie, de cu ltu u r, de liefde, ... ( k o rto m h e t L E V E N ) e in d e lijk m en selijk is en bean tw o o rd t aan de ech te b ehoeften van alle m ensen. W E E S R E A L I S T I S C H , V R AA G HE T O N M O G EL IJ K E! O m d e m aa tsch ap p ij te veran d eren v o lsta a n h e rv o rm in g e n n ie t (m en g e e ft o o k g e e n a sp erin e aan een k a n k e rp a tië n t!). D it sy steem m o et ra d ik a a l o m v e rg e w o rp e n w o rd en . M aar hoe? D oor revolutie!!

Een re v o lu tie d ie g ro n d ig het sociale, de po litiek , d e eco n o m ie en de cultuur om vorm t door m iddel van zelf-organisatie van de m ensen in de bedrijven, de w ijken, d e sc h o le n ....... En dit om een authentiek socialism e in te stellen. D it re v o lu tio n a ir s o c ia lis m e (d at n iets te m aken heeft m et d at van de ex-O ostbloklanden o f m et d at van de S P !) b e te k e n t e e n m a a ts c h a p p ij o p b o u w en w aar m en d e m o cratisch b eslist w at. m et w elke m id d elen en m et w elk doel e r geproduceerd wordt. Een m aatschappij w aar de bedrijven en o n d e r n e m in g e n c o lle c tie f eigendom w orden van de m ensen die e r w erken. Een sam enleving bevrijd van de S ta a t, h a a r leg er en h aar o o rlo g e n , v an d e b a z en en hun uitbuiting, van de sociale klassen en h u n o n g e lijk h e d e n , b e v rijd van

D e M oeial

sam en m et D e L ijst actief werken aan e e n m e e r o p e n b e le id m e t m ee r ( w e lis w a a r r e a lis tis c h e ) s o c ia le accenten. L aat ons vooral hopen dat d e m en se n van D e L ijs t nu door hebben d at ze ook nu en dan eens de m ensen m o eten laten w eten w at ze aan het doen zijn en dat ze m isschien z e lfs h u n o p in ie m o ete n vragen. O ndanks h et feit - w e spreken uit en ervaring - d a t dit heel m oeilijk is. De

afrekening

T o t slo t nog even dit. D at som m igen die opkw am en voor De L ijst mij niet m o esten h ebben op hun lijst om dat z e n o g e e n r e k e n in g m o e s te n v ereffen en van verleden jaa r. En dit o m d at ik b u rea u c ra tisc h e principes no g a ltijd o n d e rg e s c h ik t vind aan an d ere p rin c ip es (d ie zij toch ook o n d e rte k e n d hebben, n'est-ce pas?). O o k m isschien om dat ik niet genoeg k an ’g a tlik k en ’ en bijgevolg teveel k r itie k g e e f. k an ik e rg e n s w el b e g rijp en (a lh o e w e l...). A angezien ik d at z e lf allerm inst leuk vond, ben ik dan m aar uit pure frustratie m ijn o n a fh a n k e lijk e k a n d id a tu u r ga a n in d ie n e n . D a t ze d a n n a d ie n zo a rro g a n t w aren om 'd e b a tte n ' te organiseren zo nder m ij d it te m elden vind ik b eneden a lle niveau. A ls je m et derg eü jk e prom otieteam s m et Tsh irts en a n d ere ga d g e ts d e kiezer k unt o v erv allen, w aarom dan schrik hebben van een enkeling? O f w as het g e w o o n o n b e s c h o f th e id ? E v e n on b esch o ft w as het dat op één nacht alonze vijftig affiches verdw enen die we een uur voordien geplakt hadden. W ie z ic h d a a r m ee b e z ig h e e ft gehouden kan m ij nu eigenlijk niets m eer schelen. F eit w as d a t het wel op v iel d a t e r n ie t één afficheke de nacht o v erleefd had. Een m ens zou zich o p d en d uur beginnen afvragen w aarm ee w e bezig zijn... Soit, 't is v o o rb ij en la te n w e h o p e n d a t iedereen terug kan sam en w erken om to t e e n n o g d e m o c r a tis c h e r e instellingte kom en m et een betere en lu id e r k lin k e n d e stu d e n te n in sp raa k (nvdr. A m en). Peter D egroote

onderdrukking van de vrouw en en de m inderheden, een sam enleving waar de m ensen in harm onie m et elkaar en de natuur zullen leven. JO N G ER E N ALLER LANDEN, V E R E N IG T U TE G E N DEZE KLOTEBOEL! De revolutie zal echter nog niet voor m o rg e n z ijn . E e rs t m o e te n de m ensen zich overal w aar ze leven en w e rk e n z e lf o rg a n is e re n en een T E G EN M A C H T opbouw en tegenover de m ac h t van de e c o n o m isch e en politieke d ictaturen. H et kapitalism e is o n m en se lijk : d e h o n g e r in de Derde W ereld (40.000 kinderen die er d a g e lijk s ste rv e n aan g e n e esb a re z ie k te n e n h o n g e r) , o o r lo g e n , kin d erp ro stitu tie en -arbeid: d it alles is te w ijten aan h e t feit d a t d it systeem M O N D IA A L is. D aarom kan sle c h ts een intern atio n ale rev o lu tie e rin s la g e n h e t te . v e rn ie tig e n . D aarom is SJW politiek solidair m et de IV ^ e I n t e r n a t i o n a l e , een rev o lu tio n airebew eging die in m eer d a n 60 la n d e n b e s ta a t! A lle o r g a n is a tie s van d e z e b e w e g in g w aarto e wij behoren, strijd en voor e e n g e m e e n s c h a p p e lijk do e l: de ëenheid van de strijd van de volkeren van d e w e re ld om e in d e lijk deze blo ed ig e p ag ina van de m enselijke gesch ied en is, k a pitalism e genaam d, om te draaien. A ls je onze ideeën interessant v indt en ze de jo u w e benaderen, w el dan: slu it je bij o ns aan. Sam en staan we sterk(er)!

13de jaarg a n g

num m er 4- 30 novem ber 1995


Dc Moeial_______ __________________________ __________________________

De studentenvertegen woordiging demobiliseert Op woensdag 22 november vonden ongeveer 400 studenten elkaar nabij het ministerie van at Vlaamse Gemeenschap voor de start van de -zo aangekondigde- 'nationale betoging tegen numerus clausus'. Van het nationale karakter van de betoging was echter niet veel te merken. Hei FEF (Féderation des Etudiants Francophones) besliste maandagavond om niet te mobiliseren voor de betoging zodat ze al haar aandacht kon toespitsen op hun acties van donderdag en vrijdag. Enkel de VLB en St-Luv stuurden een delegatie. De communautarisering van het onderwijs, dat enkel als doel had en heeft om de studentenbeweging te verdelen, blijkt nog steeds te werken. M o b ilisa tie ? O p d e voorbereidende vergaderingen voor de b e to g i n g van de u n iv e rs ite its c e n tra le (orgaan binnen de V e r e n ig i n g van V la a m s e S tu d e n te n dat de V la a m s e u n iv e r s ite ite n o v e rk o e p e lt) b lee k reed s d u idelijk d a t op het vlak van de m o b ilis a tie nog g e e n e n k e le u n iv e rs ite it d e no d ig e m aa tre g e len had g etroffen om van deze betoging een su c ce s te m aken. O ok het BSG lie t het volkom en afw eten. M aar ja, kun n en w e h e t hen k w a lijk nem en? Zij hadden het Im m ers te druk m et de n a w e e ë n van d e S t.-V é -s to e t en d e S t.-V é -T D d ie 'by the w ay' niet p l a a t s v o n d . W a rd B r e s s e le e r s , o n d e rv o o rz itter van het B SG , vroeg zic h tijd e n s d e u n iv ersite itsc en trale a f o f h e t hu id ig e sta n d p u n t van de stu d enten tegen num erus clausus nog w el ' r e a l i s t i s c h ' w as. H oew el T o o n V a n a g t (e x -v o o rz itte r V V S) d e z e tw ijfe l o n m id d e lijk counterde d o o r te stellen d at hij nog geen enkel zin n ig argum ent had gehoord voor de in v o erin g van een num erus clausus, bleek het B S G n iet overtuigd van de n o o d z a a k o m s tu d e n te n w arm te m a k e n v o o r d e z e m a n if e s ta tie . B lijkbaar is voor het BSG de kous af w an neer zij iem and benoem d hebben tot onde rw ijs-v e ra n tw o o rd e lijk e . S tu d ie k rin g V rij O n d e rz o e k ke e k en zag d a t h e t n ie t goed w as. D in sd a g av o n d 21 novem ber, tijdens e en eu fo risc h e vergadering, besloten zij om in actie te schieten. Gedurende e n k e le u ren w e rd e n snode plan n en gesm eed. D e p a rk in g s afsluiten, het b ran dalarm in w erking brengen, een b o m m elding, h e t rec to ra a t bezetten, lid k aarten van h et LV SV verkopen, de w agen van de rector opblazen om 'een b e e tje ’ aa n d ac h t te trekken, de G e n e r a a l J a c q u e s b lo k k e re n m et e n k e le o m v e rg e w o rp e n rijk sw a c h tc o m b i's (de kazerne is n iet zo ver), gaan b ie c h te n , n o o d p la n Q uitv oeren, J o D e Ro (ondervoorzitter van d e R aad van B estuur) gijzelen en e e n losgeld e isen van V an A erschot (v o orzitter van d e Raad van Bestuur), m o lo to v c o c k ta ils g o o ie n o p d e c ity b a n k (o o k n ie t zo v e r). V an A e rs c h o t g ijz e le n e n e e n lo sg e ld e isen van de C E P E S S (rechtervleugel van de P SC ), zic h k a n didaat stellen v o o r h e t in g a n g s e x a m e n van d e rijk sw acht en de Stom m e van Portici H o pvoeren in A ula R oger Van G een (h elem aal n iet zo vér) w aren slechts en k ele van de geopperde ideetjes. M a a r o o k in d e S tu d ie k rin g V rij O n d e rz o e k h e e ft het di s co u rs van d e r e a lo ' s d e g e m o e d e re n re e d s g r o n d ig a a n g e ta s t. Z e b e s lo te n n a m e lijk to t e e n m ee r 'realistische' a a n p a k . O m nog z o v e e l m o g elijk stu denten op d e hoogte te stellen van de beto g in g beslisten ze uiteindelijk om d e A ula's e n d e gebouw en B& C h e rm e tis c h a f te s lu ite n . Jam m er gen o eg blee k 's anderdaags zelfs dit te h o o g g e g re p e n , a a n g e z ie n het aan tal och ten d v o g els te beperkt was om de s ta k i n g s p a k e t t e n te b e m a n n e n /b e v ro u w e n . zodat n o o d p la n B in w e rk in g trad. De C o p y sc h o p w e rd in b eslag genom en (te g e n b e ta lin g w e lisw aa r) om m et h e t n o o d z a k e lijk e a g ita tie - en in d o c trin a tie m a te ria a l a lle c o lleges te bestuiven.

D e M o eia l

13de ja a rg a n g -

P r o f e s s o r e n en s t u d e n t e n éé n strijd? V a s tb e s lo te n om d e c o lle g e s te o n d e rb re k e n en zelfs sto p te zetten m e t o f zo n d e r g o e d k eu rin g van de p ro f beg av en deze m oedigen zich op w eg. Halte 1: A u la Q c w aar Prof. C o r i u y d e to e k o m stig e h a n d e ls ­ ingenieurs in leid t in de econom ische w iskunde. "M ogen wij uw les even onderbreken v o o r een k orte m ededeling?" P ro fe sso r C o riu y , ev e n u it h et lood g e s la g e n d o o r d e z e in v a l van 15 s tu d e n t e n d ie o n d e r t u s s e n al p a m f le tje s u itd e e ld e n , s ta m e ld e : " B e ... B e ... B e n t u v a n d e S o lv a y k rin g ? " D e woordvoerder: "Neen." C o riu y h erp ak te zich: "D an h e e ft u h ier n iets te m aken! Buiten!" " M a a r h e t is in v e rb a n d m et de b e to g in g ." "K an m ij n iet schelen. V e d a a t m ijn lo k aa l!" De w o o rd v o erd er, h elem aal n iet uit h e t lood g e sla g e n , k e e k h em eens d iep in d e o g e n en w e ig e rd e zijn b e v e l o p te v o lg en : "D an m aa r z o n d e r uw to este m m in g . M ensen, d eze nam id d ag om 14 u u r vindt de n a tio n a le b e to g in g teg e n n u m erus c la u s u s p laa ts. W ij ro ep e n ju llie o p ..." V erd er k w am hij niet. C o riu y b eg o n nam elijk aan zijn p u llo v er te sleuren: "H eeft u mij n iet gehoord?" Een beetje duw - en trek w erk tussen b eiden. O n h u tst o v e r dergelijke gang van zaken dropen deze dapperen a f en h o o rd en ze n o g ju is t d e dreig en d e w oorden van Coriuy: "U m ag e r zeker van zijn d a t ik k lach t in d ien bij de d ecaan ." C o riu y had z ijn d o e l b e re ik t: h et h o o rt n am elijk n iet d a t d e klim van 'to ek o m stig e k ad erled en ' naar de top v an d e s o c ia le h iëra rc h ie g esto o rd w o rd t door p ietluttige b e z i g h e d e n als o p k o m en voor een d e m o c r a tis c h e r o n d e rw ijs . In teg en d eel, som m ig en zouden zich a n d e rs w el ee n s k u n n e n afv rag en w aar ze in godsnaam m ee bezig zijn. D eze stra te g ie w erp t d u id elijk zijn v ruchten af. O p vraag aan d e praeses v an d e S o lv a y k rin g w a a ro m d e n u m eru s c la u s u s -s p a n d o e k e n o v e rp la k t w erd en m e t o c e ad e -T D a ff ic h e s a n tw o o rd d e d e z e : "D e num erus clau su s is geen e r k e n d e kring." H a l t e 2: A u la Q d w a a r P ro f. D e s c h o u w e r de studenten inleidt in iets w at to taal n iet b estaat nam elijk d e n ie t- n o rm a tie v e w e te n s c h a p ­ p e lijk e b e n a d e r in g . D e s c h o u w e r sto n d d u id e lijk teg e n zijn goesting z ijn w o o rd a f en po sitio n eerd e zich in d e uithoek van d e A ula. H et krijt, d at hij m et reg e lm a tig e tussenpozen de lu c h t in gooide e n w eer opving, kon veel m eer van z ijn b e la n g s te llin g w e g d ra g e n d an de m o b ilis a tie to e s p ra a k d ie hij nogal o n v e rsch illig aanhooitie. T ja, to t w at een n i e t - n o r m a t i e v e w eten­ sc h a p p e lijk e b enad ering allem aal n iet leiden kan. B u iten e e n p ro f u it d e T oeg ep aste W e te n s c h a p p e n , d ie a l "B u ite n ! Buiten!" sto n d te krijsen nog voor de w o o rd v o erd er n o g m aar de kans had gekregen om iets te zeggen en enkele w e rk e lijk g e ïn te re s s e e rd e p ro ffen , v e rlie p d e m o b ilisa tie v o lg en s een nu m m er 4 - 3 0 n o vem b er 1995

d ik w ijls id en tiek scen ario . L ichtjes tegenpruttelende proffen die het zelfs n iet n o d ig ach ten om h u n m orele steun te betuigen en studenten die de o n v e rw a c h te in v al m issc h ie n w el k o nden appreciëren m aar d e oproep to t s ta k e n in h et g e h e e l n iet v o lg d e n . De betoging De v e rb a z in g van de co lleg eo n d erb rek ers w as gro o t toen to ch nog zo'n k lein e 150 m an om 13u verzam elden aan h et statio n van E tterb eek . S am en m et z o 'n 80 m an uit Jette die we terugvonden aan het gebouw van de V la a m s e G e m e e n sc h a p kan m en g ezien de k o rte tijd sp an n e van de m ob ilisatie to ch n o g v an een k le in su c ce s spreken. D e teleurstelling was echter g ro o t to en b lee k d a t a lle and ere un iv ersiteiten sam en m et een groep afzakten van am per dezelfde grootte. S o m m ig e studenten w erden alginds d o o r T im E n g e ls, v o o rz itte r van W S , d ie zijn eigen m ensen zelfs niet b ije e n kon tro m m e le n , p lo ts gebrandm erkt m et een W S -a rm b a n d e n a lz o 'g e p ro m o v e e r d ' to t de s tu d e n te n o rd e d ie n s t. D e o ffic ië le o rd e d ie n s te n (p o litie , rijk s w a c h t, B O B , G e rech telijk e Politie.In terp o l, Europol, de Staatsveiligheid m et haar b ijn a m iljoen tellend 'ledenbestand') die m in sten s 5000 beto g ers hadden v e r w a c h t, bekeken de b o n te v erzam elin g aan het gebouw van de V laam se G em eenschap en keken uit n aar een rustige stadsw andeling. D it w as ech ter gerekend buiten de VU Bd e le g a tie d ie h e t k le in e a a n ta l betogers w ou com penseren d o o r een aan tal afw ijkingen van h et officiële parcours in de hoop d at alzo toch nog de m edia gehaald werd. Tegenwoordig m o e te n de stu d e n te n , o p d a t h et s tu d e n te n p ro te st uit de a n o n im iteit zo u k u n n e n tre d e n , p ra c tis c h de g eb o u w en van d e m ed ia z e lf gaan b e z e tte n ( z o a ls d e f r a n s ta lig e studenten deden m et de gebouwen van de RTBF) A f w i j k i n g 1: b e z ettin g van het gebouw van de V la a m s e G e m e en sc h a p . T im E n g els h aastte z ic h n a a r d e BO B om zic h te v ero n tsch u ld ig en voor d eze kink in d e k a b e l. H ij ste ld e , v o lk o m e n o n te re c h t tro u w en s, d a t e x tre e m ­ links verantw oordelijk w as voor deze d e v ia tie . B in n e n w e rd e n de o r d e d ie n s te n a ls m a a r n e rv e u z e r. "W aar is d e v e ran tw o o rd elijk e van d e z e b eto g in g ? " D e b e z etters, die niet o p de hoogte w aren van het feit d at T im E ngels aan het verbroederen was m et de B O B, antw oordden dat hij w aarsh ijn lijk n aar huis w as. "Dat is go e d . D a n is e r o f fic ie e l geen beto g in g m ee r en k u n n en w e doen wat w e w illen!" repliceerde de in een uniform gestoken zeepsm oel. A f w i j k i n g 2: b e z ettin g G r o t e M a r k t . N a v e rsc h ille n d e k at-en m u issp e lle tjes m et de o rd ed ien sten ze tte d e b eto g in g een sp u rtje in en w e rd d e G ro te M ark t in g ep alm d . V e rsc h ille n d e zw aan tjes haalden nu hun fo to to estellen boven om kiekjes te s c h ie te n v an d it o n g e w e n s te g e z e ls c h a p z o d a t v e rs c h e id e n e d o ssiers k u n n en aangevuld w orden. In teg en stellin g m et d e b etoging in Luik w aar h et stadhuis eventjes bezet

werd, vond W S d at h et w elletjes was g ew eest e n o n tb o n d ze de betoging. D it kon de m anifestanten e ch ter niet bek o ren . En toen de rijk sw a c h t in slagorde aan kw am m archeren om dit z o o tje o n g ereg eld , d at h et aandurft o m m a d a m m e n m e t h a n d ta s en Jap an n ers m et cam era in hun uiterst in te re ssa n te b e z ig h e d e n te sto ren , u iteen te drijv en , zetten de betogers een nieuw sprintje in richting PS/SPgebouw . D e o rd ediensten hadden dit m a n o e u v r e e c h te r d o o r z ie n en sto n d en d e beto g in g m assaal o p te w achten. A f w i j k i n g 3: T e rw ijl ie d e re e n , flikken en studenten, even o p adem kon kom en aan h e t S P /P S v ak a n tie o o rd , w erd de d erd e sp rin t voorbereid. Nu w erd aan de Brusselse v o lk s b u u rt, d e M a r o l l e n . een b e z o ek je g e b ra c h t. H ie r v ielen de m askers van 'U w B u u rtv rien d en ' af. H et rep ressieap p araat schoot in actie en e r werden rake klappen uitgedeeld. M o e g e s tre d e n w e r k te n de m a n if e s ta n te n n u h e t o f fic ie e l p arco u rs af. A an d e L em o in ierlaan w e rd d e o n d e rtu ssen n iet-o ffic ië le b e to g in g o n tb o n d en . De B O B pakte na d e betoging nog é é n van d e k le in e g ro ep je s d ie h u isw aarts ‘keerd en hard h an d ig aan. In hun onverm oeibare zoektocht naar in fo rm a tie voor hu n d o ssie rs werd een stu d en t m et traan g as, aangezien h ij z ic h v e rz e tte , b e w e r k t en o p g ep ak t. O m d erg elijk e toestanden

te verm ijden is het nodig d a t m en de betoging verlaat m et niet al te kleine groepjes. H et A ctiecom ité O nderw ijs roept de s tu d e n t e n op d ie g e lijk aa rd ig e erv a rin g e n hebben in hun c o n fro n ta tie m et het r e p r e s s ie a p p a ra a t om h ie r m ee r ruchtbaarheid aan te geven. D eel dit m ee aan VO, B SG o f De M oeial zodat w ij d e n o d ig e m aa tre g e len kunnen tr e f f e n . D e i s o l a ti e v a n h e t slach to ffer m o et in zo'n geval zeker verm eden worden. 13 d e c e m b e r D e volgende b etoging in B russel is v o o r lo p ig g e p la n d o p d e r tie n decem ber. O m van deze betoging een su c ce s te m ak en m o et e r v a n a f nu g e m o b i l is e e r d w o rd e n in de m id d e lb are en h o gere sch o len , de u n iv e rs ite ite n , en b ij de o n d e rw ijsv a k b o n d en . De stu d en ten m ogen zich n iet laten vangen aan de v e rd e e l-e n -h e e rs p o litie k v an de o v e r h e id . B e s p a r in g e n in de o n d e rw ijs u itg a v e n , sn o e ie n in het p e rs o n e e ls b e s ta n d , in v o e re n v an to e g a n g s b e p e rk e n d e m a a tre g e le n , fu sie s van s c h o le n in m a s to d o n tin s te llin g e n : h e t z ijn slechts m aatregelen die het onderw ijs w ensen te reduceren tot een w apen in de c o n c u rre n tie s trijd . E lk e o p s p lits in g van de o n d e rw ijs p ro b le m a tie k kan a lleen m aar leiden to t schijnoplossingen. RR

De Moeial ge eft u nu reeds een voorsmaakje van w a t u binnenkort zoal in de poëziebundel van Studiekring Vrij O nderzoek kan vinden. Bon appétit.

de doorbraak 3 k heb m ensen gekend die zom aar in m ijn plaats bepalen voilden voat ik denken en voat ik voelen mocht voaarin ik moest geloven

w aar m ijn grenzen zijn voaar en xoanneer ik fout za t en hoe ik daarvoor boeten zou I waarvoor ik bang moest zijn voaar en voanneer ik fout za t en hoe ik daarvoor boeten zou ik heb ze lfs m ensen gekend die in m ijn plaats dromen voilden m aar nu k en ik alleen nog mensen die me zom aar nem en zoals ik zom aar ben zoals ik dat zom aar doe met hen... cyriel vandekerckhove, uit: "een beetje columbus... Ter herinnering voor de geïnteresseerden: "VUB-dichters" d e pone er maximum drie ge dichten , eventueel onder pseudoniem, in de VO brievenbus (Y‘). of in de w itte dozen aan de kiosk of in de bibliotheek. De deadline is 15 de cem be r 1995.

3


D e Moeial__________________________________________

_

En nu hoort u het ook eens van dezelfde (vervolg van pagin a 1) m ethode, m aar ze biedt in ieder geval m eer g aranties om p ien tere geesten te c re ë re n d a n d ie in sta n t-m a d e 'm u ltip le-c h o ic e '-m e th o d es die zel­ d en in g ev o erd w o rd en v a n u it een v isie o p h e t 'se le c te re n ' v an b e ­ p a a ld e ty p es stu d e n te n m aar om lo u tere red en en v an tijd sw in st: de p ro f k o n en kan de a fn am e en de v e rb e te rin g van de exam ens d o orschuiven naar zijn assistent. c)W elk p lezier beleven we d aar als V U B -m edew erkers aan? Dat h e t V U B -p e rs o n e e l h a rd m o e t w erk en vind ik n iet erg , m aar we m oeten ook opkom en voor het recht o m d a a r p le z ie r aan te belev en , zow el Z A P, AA P als A T P. V oor het o g e n b lik h e e rs t in o n s V U B ek e e erd er de ongeschreven n o rm d at je m o et 'afzien' als een co u reu r die de ’A lp e d ’H u e z b e k lim t. N ie u w e m e d e w e rk e rs k rijg e n te v a a k te horen: 'W ij hebben d at o o k allem aal m o ete n d o o rsta a n !. E lk e jo b van r e c to r t o t k u is-m /v r z o u m o eten gebaseerd zijn o p h e t rec h t om daar p lez ie r en lev en sv o ld o en in g aan te b e le v e n . O p d it p rin c ip e is de arb eid sv er-d elin g aan d e VU B (en o n v e rd e lin g , w an t in v eel te veel d o s s ie r s is e r e e n o e v e rlo z e o v e rla p p in g van b e s lu it­ v o rm in g s o rg a n e n ) zeker n ie t gebaseerd. DM: H ebt u de T u in van A k a d e m o s g e le z e n ? ER: N iet v o lled ig , u it tijd sg e b re k u ite raa rd . L a a t m e ze g g en d a t ik w ein ig b ed en k in g en h eb bij w at er in h e t b oek staat. Ik ben e e rd e r bekom m erd om zekere dingen die er n ie t in s ta a n . I k v in d d a t de g e s c h ie d e n is v a n d e g e n e ra tie s s tu d e n te n , a s sis te n te n , A T P , de telo o rg an g v a n h e t sy n d ic a lism e onder het w e te n s c h a p p e lijk personeel, enfin, al d at so o rt dingen nauw elijks aan bod kom en. DM: Zou U het een PR -boek durven noem en in p la a ts van een 'w tenschappelijk w erk'? ER: O ch. o v e r d ie a sp ecten zoals h e t al d an n ie t g eb ru ik en v an de d o ssiers van ere-recto r G erlo kan ik m ij n iet u itsp rek e n . Ik ben geen

^W aarom moeten wij in onze heilige VUBteksten voortdurend realiteit en PR vermengen?" h istoricus en ik w eet n iet w at in de geschiedw etenschap de lim ieten zijn van aanvaardbare o f onaanvaardbare m eth o d o lo g iëen . W a t ik essen tiëler v in d , is d a t d e 'T u in ' zo als ook g ebeurde bij d e viering v an 10 jaa r en 20 ja a r VUB zich w eer beperkt tot een teru g b lik . een acheruitkijken op 25 ja a r V U B. W aarbij d e V U B dan o m zeg g en s alleen in h a a r glorieus v erleden w ordt opgediend. 'D e Tuin v an A c a d e m o s' k ijk t a c h te ro m , o m d at er inderdaad vooruit zo weinig te zien is. M en verg en o eg t zich in w at voorbij is, m aar w at aan de orde van d e dag is aan de V U B voor het o g en b lik , d a t is h aar to ek o m st. En h et b lijk t z e er m o eilijk o m aan de VUB een to e k o m s tg e r ic h te 'h u isstijl' te creëren. (A lleen al het g e b ru ik v an h et w o o rd 'h u isstijl' w ijst op een v o rm van co n serv atism e en g eh ech t-h eid aan h e t v e rle d e n . M a a r k o m .) E en to e k o m stg e ric h te 'le e f- en w e rk ­

cultuur' binnen de V U B behelst m eer d a n h e t s c h rijv e n v an e n k e le verankeringsnota's al horen die daar wel bij. H et g aat om een sfeer, een m e n ta lite it, een m an ie r van m et elk aar en m et.'d o ssiers’ om te gaan. E en 'n o ta ' o f 're g le m e n t' is een tijd e lijk gebeuren: een cu ltu u r (en een revolutie) is altijd perm anent. D M : In sin u e e rt U d a t 'm en' zich v e rs c h u ilt a c h te r h e t g lo rie u z e verleden om de actuele problem en te verdoezelen? ER: D at vind ik w el w at overdreven uitgedrukt. L aat m ij zeggen d a t ik bvb. nogal w an tro u w ig sta teg en ­ o v e r b e w e rin g e n d a t h e t AZziek en h u is h e t b e s te ziekenhuis is in B russel. Ik w eet in godsnaam niet w a a ro m w ij a b s o lu u t h e t b e ste ziekenhuis zouden m oeten zijn: het A Z is gew oon een g o e d ziekenhuis, m et troeven zoals andere B russelse z ie k e n h u iz e n o o k h u n tro e v e n h e b b e n . M a g h re b -m ig ra n te n m et p ro b lem en van g eestelijk e g ezond­ heid stu u r ik h oe dan ook naar StPieters want daar werken, m ensen die iets afw eten van de w ijze w aarop in de M a g h re b z e lf p s y c h is c h e p a tië n te n en hun fam ilia le o m g e ­ ving m et elk a a r en m et d e dzjins o m g a a n a ls o n d e rd e e l v an een 'g en ezingsproces'. En w at m e hele­ m aal ab e rra n t lijk t en m o edeloos m aakt is w anneer ik som m ige VU Bp erso n aliteiten en -personages hoor b e w e re n d a t h e t A Z -z iek e n h u is s u p e rie u r z o u z ijn o m d a t h e t v r i j z i n n i g is. Ik k an m e een kath o liek ziekenhuis voorstellen en een op en b aar ziekenhuis, m aar van een v r ij z in n i g ziek en h u is heb ik nog n o o it geh o o rd . V rijzin n ig h eid (ik g eb ru ik in p rin cip e altijd het w o o rd v r ijg e e s tig h e id ) is geen a n tip o d e van het k ath o licism e als V la a m s e s o c ia le re a lite it. V rij­ g eestig h eid is de antipode van het ch ristian ism e als filo so fie en m en s­ en m aa tsch a p p ijv isie (ën d a t v alt z e k e r n i e t 1 0 0 % s a m e n m et k atholicism e gedefinieerd in term en van a a r t s b is d o m m e n . C a r it a s C atholica en het D avidsfonds). W el, d a n s c h rijft m en in h e t 'so cia a l verankeringsrapport' dat iedereen in het V rijzinnig A Z -Jette terecht kan: h et zou m aar vreem d zijn d at een j o o d s e , k a th o lie k e o f m o slim b lin d e d a rm n ie t g e o p e re e rd zou w o rd e n . E en z ie k e n h u is is een z ie k e n h u is, b a sta . W ij z ijn n iet beter noch slechter dan de rest van de m ensheid. H et staat m ooi te stellen d a t d e V U B s u p e rie u r is q u a o n a f h a n k e l ij k e n z e lf r e f le x i e f k ritisch denken, m aar tegekijkertijd h eerst h ier n et ais eld ers in c o m ­ plexe en paradoxale organisaties dat k ontlikkerij en schijnheiligheid (Ok n aast inzet, prestatieverm ogen, etc.) lo n en d zijn. Iedereen die hier langer dan één ja a r w erkt w eet dat. Ik ben bang d at die neiging om o nszelf als paradijs op aarde voor te stellen zich o p term ijn teg en ons zal k eren o m d at ze ons b elet te k ijken naar o n s z e lf zo a ls w e w erkelijk zijn. En h e t is m et die w erkelijke VUB waar we m o eten m ee voortleven; het is v a n u it de o n b e v a n g en e rk e n n in g van onze eigen w erkelijkheid d at er m o g elijkheden zullen zijn om onze leefbaarheid te vrijw aren. W aarom m oeten wij ophem elen wat n ie t o p g e h e m e ld m o e t w o rd e n ? W aarom m oeten wij in onze heilige V U B -teksten voortdurend realiteit en p u b lic rea ltio n s v erm en g en ? W ij m oeten toch n iet v erv allen in een s o o r t n e o -d a r w in is m e d a t de

v rijz in n ig e n e e n s u p e rie u r ra s zouden zijn o f zouden m oeten zijn. Ik herhaal het: een overdreven manie o m d e v rijz in n ig h e id to t su p erh um aniteit te verklaren zal ons m.i. w el een s b ijz o n d e r z u u r kunnen opbreken. T rouw ens geen kat aan de V U B w e e t nog w at e r m et v rij­ zin n ig h e id w o rd t bed o eld . En U w eet, u k e n t m e genoeg, d at ik dit zeker niet zeg o m de 'christenen' te verdedigen. Ik ben principieel anti­ ch risten . C h risten en zijn voor m ij in e s s e n t ie nog a lt i jd a n tis o c ia lis te n (in d e z in v an het p o lite ik -e c o n o m is c h c re ë re n van een m aterieel draagvlak dat de 'lagere k la sse n ' to e la a t z ic h een 'v e rr ijk e n d e ’ l e v e n s s tijl aan te kw eken), anti-liberaal (in de zin van h e t r e c h t o p een p e rs o o n lijk g e k o z en e m a n ic ip a tie v rijh e id ) en reactionair, hoe sociaal bew ogen ze z ic h o o k m o g e n o p s te lle n (de bisschoppen w eten wel w aarom ze g em een telijk stem recht vragen voor m ig ra n te n ). E v an g elisch e w aarden (so lid ariteit inbegrepen), gedoe van d e G oede Sam aritaan en Franciscus van A ssisi toestanden w antrouw ik radicaal (o m d at ik, al ben ik geen h is to r ic u s , to c h w e l w a t v an g eschiedenis ken). H et probleem is niet d a t er zoiets als postm oderniteit

"Vrijzinnigheid is geen antipode van het katholicism e als Vlaamse sociale realiteit maar wel de antipode van het christianisme als filosofie en mens- en maatschappij visie" ts (zo als z o v ele VUB 'linksen' en 'p ro g re ssie v e n ' m et w elisw aar niet a ltijd o n g egronde argum enten hoog w illen houden). H et probleem is dat V la a n d ere n nog altijd een p r e ­ m o d ern land is gebleven. D M : U e rg e rt zich nogal aan een s o o rt v e r h e v e n v r ijz in n ig ­ heid. ER: Ja. Ik erg er m e daar tom eloos aan. M eer d an goed voor m e is. Ik ben e ig e n lijk tegen een te sterk e b a n d tu s s e n d e V U B en de z o g e n aa m d e g e o rg a n isee rd e v rij­ zinnigheid. E en te sterke band kan ju is t o n d e rm ijn e n w at d e V U B b e w e e rt te z ijn : een T u in van A k ad em o s, een gem een sch ap van ON AF11AN KEIJJKE GEESTEN. Waar nadenken en vooral v ooruitdenken een bron v an arb eid sv reu g d e zijn voor iedereen, van student tot ATP, de ganse w erkdag door. DM: M aar d e 'sociale ver an ke ri n g s n o t a ' neem t toch een paar du id elijk e o p ties, zoals 'open v rij­ zin n ig h eid '. 'progressief'. ER: E ig e n lijk ben ik blij d a t de n o ta to t dat s o o rt b ete k e n islo o sh e d en b e p e rk t blijft. W ant w at zou u willen? D at er zoiets als een g e s lo te n vrijzin n ig h eid zou w o rd e n g e p ro p a g e e rd ? O pen v rijz in n ig h e id , open naar w ie? Ik ben geen lid van de L oge, m aar b e d o e lt m en m et 'o p e n v rijz in n ig h e id ' d a t m en d e 'lo g e ' c o a litie s o c i a l is m e / li b e r a l is m e verlaat? Ik vraag het m aar w ant ik b eg rijp d e g e b ru ik te term in o lo g ie van de v e ra n k e rin g sn o ta niet. De en ig e 'g e slo ten ' v rijz in n ig h e id die

ik mij k an voorstellen is precies de Loge. W el als 'open vrijzinnigheid' b etekent d a t het o n dertekenen van het V rij O n d erzo ek kan in g eruild w orden tegen het lidm aatschap van h e t z g . p ro g re s s ie v e en v o o r 's o li d a r i te i t ’ s ta a n d e A C W en C h riste n e n v o o r h e t S o c ialism e a lle rh a n d e , d a n b e n ik z o n d e r vrijm etselaar te zijn honderd procent pro klassieke Loge. W ant ik vind als so cialist en als vrijgeestige, d at die a llian tie m e t het p seu d o -V aticaan risk an ter zal b lijken te zijn dan de 'g eslo ten h e id ' van de Loge. P ro ­ bleem m et de ’verankeringsnota' (als te k s t/r ic h tlijn i.p .v . p e rm a n e n te d is-cu ssiecu ltu u r) is bovendien: in w elke om standigheden en door wie zal d ie v eran k erin g sn o ta g eb ru ik t w orden om b eleid sb eslissin g en te tran ch -eren ? W at is haar fu n ctie? N iem and die het w eet. Ik in ieder geval niet.

m ijn ogen op t e r m ijn een C h ris tia n is tis c h e U n iv e rs ite it te w o rd e n , d e teg e n h a n g e r van de ’katholieke’ KUL. Ik vind dat de VUB h eidens m oet blijven, paganistisch. z oals d e stu d en ten , naar ik m een, h a a r o v e r i g e n s b e l ev e n .

"Waar zijn wij in godsnaam mee bezig op de V U B ?”

DM: U v in d t de n o ta dus zonder m eer inhoudsloos? ER : E nfin, in h o u d slo o s voor het p le b s, w a n t n a tu u rlijk z ijn we (v o lg e n s d e lïo ta) 'p ro g re s s ie f'. ’Progressief', dus d at lijk t positief. M aar m en zegt niet w at progressief is en v o o ra l n ie t w ie n i e t p ro g ressief is. En m isschien is het allem aal m aar best zo. Stel U voor d a t m en zou schrijven: tot de VUB behoort alleen wie S P ’er is, AC W ’er is o f b eh o o rt tot d e zgn. sociaalliberalen (A nnem ie N eyts/ De C roo strekking). Ja, dat zou pas interne terreu r zijn . Dan val je daar als 'o n a fh a n k e lijk e g e e st', a ls ’v rij­ denker’ buiten en zijn je dagen aan de V U B geteld. M aar m oet m en twintig m ensen aan het w erk stellen om een n o ta te p ro d u ce re n d a t wij een 'progressieve u niversiteit’ zijn? Dat je ook als k ath o liek je blindedarm kw ijt kan op het AZ?

DM: Hoe verklaart U die evolutie? E R : G eldgebrek, zo sim pel is dat. O ns geld kom t van Vlaanderen, van de CV P. En zo dreigt er op den duur een VUB te groeien m et veel zgn. 'd e m o c ra tis c h e ' b e s lu itv o rm in g s ­ s t r u c tu r e n , m aar w aar noch b e slu itv o rm in g m o g elijk is, noch p ro te st teg en b eslu itv o rm in g . D at lig t niet aan de p erso n en en m ijn analyse is zek er geen aanval o p de huidige Rector, op haar voorgangers o f op d e V oorzitter van de R aad van B eheer o f wie dan ook. Dus: a)de 'dem ocratie' leidt ertoe d a t iedereen in d e p ap te brokken h eeft, w aarv an hij e ig e n lijk n iet w eet wie die ’pap' te eten zal krijgen; d e m ac h t w o rd t zo d iffu u s en in tran sp aran t d a t je ook nergens je o ngenoegen k w ijt kan: b )h e t in tern m an ag em en t z it zo in e lk a a r d a t elk e V U B'm an ag er' (acad em isch én ad m in i­ stratief; van diensthoofd tot d e R ec­ to r zelve) w eet dat zijn/haar beslis­ sing altijd op een andere plaats o f op h oger echelon kan ongedaan w orden gem aakt. Resultaat: a) totale dem otivering én van het top-kader én van het uitvoerend personeel dat ook wel zo verstandig is om te w eten hoe de zak en h ier lop en ; b) e lk a a r in de w ie le n rijd e n als en ig e bron van arbeidsvreugde.

D M : M aar w aarom steekt m en dan zo v eel tijd in het p ro d u ceren van inhoudsloze nota's? ER: M ijn groootm oeder w ist alles, m aar die is jam m er genoeg dood. Ik denk dat die v eran k erirg sn o ta’s een p o litie k sig n a a l n a a r d e b u ite n ­ w ereld is , die niets m eer te m aken h e e ft m et d e o rg an isatie van het o nderzoek en het onderw ijs aan de VU B. m aar een signaal aan de CV P d a t wij eig e n lijk n iet e ch t v rij­ denkend o f vrijgeestig zijn, d a t wij zoals hen 'm ensen van goede wil' zijn die 'onze naaste bem innen zoals o n s z e lf. Ik heb er niets tegen dat om trent het al o f niet uitzenden van z o 'n sig n aal n ag ed ach t en g e d is­ cussieerd kan worden, m aar nu heb ik de indruk dat d it verdoezeld wordt in 3en 'v e ra n k e rin g s n o ta '. N u, ik herhaal dat d it idee van een signaal n a a r d e C V P een p e rso o n lijk e m ening m ijn en tw eg e is, ik k an er totaal naast zijn en het zal zeker niet d e intentie zijn gew eest van elkeen die aan d e v eran k erin g sn o ta heeft m eegew erkt. Ju llie w eten beter dan ik dat d e V U B voor het o g enblik w ein ig p o litie k e v rien d en heeft. N och V erhofstadt noch Frank Vanden b ro u ck e g in g en voor. ons door het vuur. T o bback is m eer begaan m et de KUL dan m et de VUB. Nu dreigt m .i. de VUB zich op den duur in V laanderen te gaan profileren als de u n iv ersiteit van d e progressieve christenen, een universiteit dus waar g o d b e la stere n d e b o hém iens (k o rt­ om , zelfs E iristein en R im baud, u w e e t w el d ie v o o rg a n g e r van M ag ritte) eig e n lijk w at in de weg zouden lopen. De V U B risk eert in

DM: Voorbeelden graag! E R : D aarvoor m o et je terugkom en n a m iddernacht (als ik niet m eer w eet w at ik zeg en ju llie vergeten w at je gehoord hebt). Nee, ik wil niem and n o d elo o s k w etsen o m d at, zoals ik z e i, ik d e m en sen n ie t v e ra n t­ w o o rd elijk acht, m aa r de b e le id s relaties tussen deze m ensen. En ik bega z e lf ook beroepsfouten aan de V U B . dus wie ben ik om m et stenen te gaan g o o ien ? M a ar een m eer alg e m e en v o o rb ee ld is de totale d e m o tiv erin g en h e t g e v o e l van o n m o g e lijk h e id om ie ts te veranderen: de studenten k lagen én ov er de zw aarte van hun curriculum én ov er het feit d a t ze veel vakken, die ze m oeten volgen niet in verband kunnen brengen m et de richting die ze g ek o zen heb b en . O n b e sp re ek ­ baar. T e g e lijk k lagen d e d o centen ov er hetzelfde: teveel uren les. geen tijd om zinnige dingen te doen (wat goed uitkom t voor diegenen die tot g e e n zin n ig e d in g en , in sta a t zijn n atu u rlijk ). A lle p ro ffe n d ie h ie r g e h o o p t hebben aan een onderzoek te doen en zo d e V U B u itstra lin g te geven, m o ete n v a ststellen d a t de V U Bs tru c tu re n hun re g e lm a tig o n b e h u lp z a a m z ijn . En deze k lach ten van c o lle g a ’s, stu d en ten , A T P. hoor ik nu al 25 ja a r lang. Ik heb ons VU B’ers vrij w einig gebruik z ie n m ak en van o n z e T u in van A k a d e m o s om e r als 'g e le e rd e n ' o n b a a tz u c h tig o v e r d e 'aard d er din g en ' van gedachten te w isselen. E lke interd iscip lin aire sam enkom st in deze T uin die ik aan de VUB heb m eegem aakt, eindigde altijd op ;en

D e M oeial

J3de ja a rg a n g

-

num m er 4 - 3 0 novem ber 1995


D e M oeial k laa g z a n g . W at is e r van het ela n v a n 'E in s te in m e e ts M a g ritte ' o v erg eb lev en ? Iets ja , m aar het had v eel m eer kunnen zijn. H et ergste is d a t ied ereen w e e t d a t alle anderen o o k ontevreden zijn en toch gebeurt e r niets. T erw ijl m en z it te discussieëren ov e r p u n ten e n kom m a's in d e S o c ia le V e r a n k e r in g s n o ta 's , m oeten e r b innnen d e v ijf ja a r door v o o rtijd ig e p e n s io n e rin g 50 A T Pj o b s w o rd e n g e s c h r a p t, z u lle n v e rm o e d e lijk d e h e lft van de op e m e rita a t (p en sio e n ) gaande proffen n iet v e rvangen w orden, enz. In die z in b en ik g e e n 'v ra g e n d e p a rtij' m e e r o m tre n t n o ta 's o v e r 'so cia le v e ra n d e rin g ' en 'e x tre em rechts'. Ik k an d iscu ssies ov e r die onderw erpen e v e n z in v o l m e t ju llie voeren rond zes uur in h et KK. O f in de les. DM: G enoeg geklaagd. Is de VU B te redden? E R : U ite in d e lijk v o o rsp e ld e n in 1980 reeds een aantal m ensen aan de V U B w aar ik toen a ls assiste n tje n a a r o p k e e k . d a t h et s le c h t ging aflopen m et de V U B . D at w as de tijd to e n h e t z ic h tb a a r w e rd d a t de d o o r s tr o m in g v a n m e t g ro o ts te o n d e rs c h e id in g g e d o c to r e e r d e a s s is te n te n naar een v a s te b enoem ing niet m eer m ogelijk w as. Ik den k d a t ik toen reeds tw ee zaken h e b g eleerd, w a a r ik nu m eer dan to en ten volle a c h te r sta. H et eerste is d a t d e V U B e e n B r u s s e l s e Universiteit is , d a t o n z e to e k o m s t lig t in s a m e n w e rk in g s ­ verbanden m et 'B russel'. B russel niet a ls s ta d h u is, m a a r B ru ssel als een g e m e e n s c h a p en e e n g e w e st m et e n o rm e p o ten tialite ite n , ze k er voor a c a d e m is c h e in ste llin g e n a ls de V U B . W ij w isten d at V laanderen ons z o u r in g e lo r e n , n ie t o m d at wij v rijz in n ig w a re n m aar om dat w e e'r é é n tev e e l w aren . V laanderen heeft o n s to tn u to e o p het A Z na, w einig k a d o 's gedaan. 'B ru sse l' hebben we n o o it u itg e p r o b e e r d . Ik h eb d e v o rige rec to r nog per b rie f gevraagd d e B ru sselse G e w e streg e rin g o p de ja a rlijk se ac ad e m isc h e o pening uit te n o d ig e n . O o k d it ja a r is m .i. B ru ssels m in iste r-p re sid e n t C harles P ic q u é n i e t u i tg e n o d i g d . De b u rgem eesters van E lsene, Etterbeek en O udergem (deze laatste een zekere D idier G osuin, F D F -er m aar helem aal n iet a n ti-V laam s o f anti-V U B , m aar w el o o k g e w e stm in ister), z ijn m .i. e v e n m in uitgenodigd. W aarom kiest d e V U B tegen B russel en doet ze mee a a n d a t d a t V la a m s - B r a b a n ts p ro v in c iaa l gedoe d at haar verplicht k a th o liek e r te zijn dan de paus? DM : M aar de FD F-burgem eester van O u d e rg e m z a l to c h n ie t h e t red d in g s p la n v an de VU B uit zijn h o e d toveren? ER : N atuurlijk niet. M aar dit is punt 1: d e verankering (om dat irriterend w ord en d w oord nog m aar ee n s te g e b ru ik e n ) n a a r B ru s s e l to e, die o v e rig e n s d e v e ra n k e r in g n a a r V la a n d e r e n e n d e E u ro p e se en i n te r n a tio n a le g e m e e n s c h a p n ie t u its lo o t o f uitsluit. D it is h e t juist: d e V U B stelt zic h nog altijd veel te a n ti- B r u s s e ls o p , z e k e r in een p o litiek e c o n ste lla tie in B russel die h o e g e n aa m d n ie t a nti-V laam s m eer is. H et F D F -tijdperk in B russel is al ja r e n voorbij e n het p o litiek klim aat in V laan d eren is e r n ie t pro-V U B 'er o p gew orden. H et doet m ij w el diepe p ijn in d e 'T u in v an A k a d e m o s' m e z e lf a ls lid v a n d e V U B stu d e n te n g em e e n sc h a p u it de ja re n 1 9 6 8 -1 9 7 2 e n ig z in s o p g e v o e rd te z ie n w orden als een flam ingant, als een deel van de V l a a m s e B e w e g i n g . Ik schaam m ij d a a r diep v o or. W ant wij kw am en n iet aan de V U B stu d e re n o m d a t z e V laam sv o e le n d w as. En ik heb gans m ijn g e n e ra tie o o k als dusdanig ervaren. W ij w a re n n ie t b eg aan m et • v e r v la a m s in g m aar m et d e m o c r a tis e rin g . Ik herinner m ij als

D e M o e ia l

13de jaargang -

s tu d e n t n iet o o it é é n d isc u s s ie te h eb b en m eeg em aak t o v e r het 'V laam s' k a rak ter van de V U B . M ei '6 8 aan d e U L B -V U B w as geen 'L e u v e n V la a m s' g e d o e van Paul G o o s s e n s e n d ie z g n . teg e n h et k a p ita lis m e w a re n m a a r in d e p r a k tijk a lle e n teg e n d e S o c iété G é n e r a le , e n n i e t te g e n de K r e d ie tb a n k o f d e B a n k V a n R o e s e la e re e n O m stre k e n . Ik heb tu sse n o k to b er '68 e n '73 (to en ik z e lf stu d en t w as) op de cam p u s van de ULB geen e n k e le stu d e n te n b eto g in g m eeg em aak t d ie vroeg om een Vlaamse V U B: ik heb e r w e l m e e g e m a a k t o m tre n t de d o k w e rk e r-sta k in g in A 'p en , teg en het b ijw onen van K oning B oudew ijn v an e e n z ittin g van d e R aad ' van B eh eer, tegen het G riekse K olonelsreg im e (een g e v e ch t van een volle w e e k teg e n d e rijk s w a c h t d ie de s tu d en ten h o m e belegerde; w aar m et tra a n g a sg ra n a a tg e w e re n o p d e p e r­ s o n e n z e lf w erd g e m ik t e n w aar a n d e rz ijd s v a n u it d e b o v e n é ta g e s v an d e S q u are G po tten H 2 S O 4 en HC1 n aar c h a rg e re n d e rijk w ach ters w e rd e n g e k e ild ), d e L im b u rg s e M ijn w erk ers-stak in g , enz. Er zullen o n g e tw ij f e l d w e l p r o -V la a m s e b e to g in k je s g e w e e st z ijn , m a a r ze k re g e n z e k e r g e e n 2 0 0 m an bij e lk a a r. A lle e v e n e m e n te n d ie de V la a m s e V U B 'e rs h eb b en b ero erd sin d s 1930 vorm en zo m aar geen f i l ro u g e die culm ineert in de oprichting van een autonom e VU B in h et begin

"Mei '68 aan de ULBV U B was geen 'Leuven V laam s’ gedoe van Paul G oossensen die zgn. tegen het kapitalisme waren maar in de praktijk alleen tegen de Société Générale, en niet tegen de Kredietbank o f de Bank Van Roeselare en Omstreken" v a n d e j a r e n '7 0 . W a t o n s als studenten in 1970 interesseerde was: a) sa m e n lev e n m et e e n v rien d (in ) w an t d a t w as toen ech t 'p ro g re ssie f (ze k e r a ls je dat aan je k le in b u rg e rlijk e o u d e rs ko n g aan v e rte lle n ); b) lu lle n o v e r p o litie k ('d e m o c ra tise rin g ', 'V ie tn a m ’, 're v o ­ lu tie ' h et red d en van S a lv ad o r Allen d e in C h ili e n a n d e re G u ev ar is m e n ) . B e d o e ld o f o n b e d o e ld geb o ek staafd w o rd en als een o n d e r­ d e e l v an de V la a m s e B e w e g in g k ren k t m ij nu d iep , tem e e r d a a r ik z o n d er d e generositeit van de Sociale D ienst van de franstalige ULB, nooit m ijn studies als Vlaatnse student had k u n n e n v o lto o ien . Ik w e e t d a t ik, indien ik nu anno 1995 in dezelfde so ciale condities m ijn stu d ies aan de V U B zou m o eten aan v atten , ik het n o o it zou halen. O K , d e tijd en zijn v e ra n d e rd , m aa r so rry , v o o r d eze p erso o n lijk e noot, m aar ze m ag toch w el eens gezegd w orden. D e ULB was z eer gu l v o o r o n s V laam se studenten die in serieu ze sociale m oeilijkheden zaten, en ze vroeg o ns daarv o o r geen en k ele o n d erd an ig h eid o p w elk vlak d a n o o k in d e p laa ts. Ik v e ra c h t 'h eld en ' e n 'm artelaren ', m aa r als de V U B dan toch b e p a ald e fig u ren in b o rstb e e ld e n w il v ere e u w ig e n dan m o et ze h a a r held en en m artelaren n ie t z o e k e n in fla m in g a n te n en t ra w a n te n v a n w e lk e V la a m s e B e w e g in g o o k . O n z e m a rte la re n w aren w at ik d aarn et noem de 'o n a f­ h a n k elijk e geesten', en d a t is o o k de e n ig e z in d ie ik a a n h e t w oord v rijz in n ig h e id kan g even. V rij van

nu m m er 4- 3 0 novem ber 1995

zin n en en g eest te z ijn , en d aarn a n ie ts (n o ch V la m in g noch H ottentotter. M aar ik dw aal af. DM : U d w aalt inderdaad af, w ant u had nog een p u n t 2 voorzien. E R : P u n t 2? O ja, natuurlijk. D at is w at wij toen ook. in 1982 dus toen de s o c ia l e sfe e r begon te v e rslech teren , beseften d at de VU B een o n d e r z o e k s u n i v e r s i t e i t m o e s t w o rd e n . A an de e n e k a n t o m w ille van h et V U B -feit z e lf een u n iv e rs ite it te z ijn . M a ar aan de an d ere k a n t o m o ns te o n ttrek k en aan de p o litiek e grilligheden van de B e lg isc h e en V laam se con stellatie. W ij g ingen uit van h et prin cip e dat d e VU B in de eerste plaats onderzoek m o est d o en om o p basis d aarv an z in v o l o n d erw ijs aan te bied en aan de stu d e n te n . Ik vin d d a t d it nog altijd het basisprincipe m o et zijn en v eel v an m ijn c o lle g a 's , v o o ra l d ie g e n e n d ie h ie r in te lle c tu e e l i n h o u d e lijk s ie ts te v e r te lle n h eb b en , zijn h et d a a r g ro sso m odo m ee een s. O m de tw ee genoem de red e n : a )h e t lev ert arb e id sv re u g d e o m d at h et overeen-stem t m et w at de e sse n tie is van 'w erken en studeren aan een u n iv ersite it'; b )h et m aak t ons (g e d e e lte lijk ) f in a n c ie e l o n a f h a n k e - lijk v a n p r o v in c ia le p o l it ie k e m a c h te n . E n e r is n a tu u rlijk e e n d e rd e red e n : w ie o n d erzo ek doet, heeft aan studenten ie ts te v e rte lle n d a t ze n e rg e n s anders kunnen vinden. W el U w eet d a t de zaken aan de V U B m om enteel totaal anders verlopen. H et principe is : v ia P R -te c h n ie k e n en aanverw anten (w aar de KUL en RUG toch m in sten s even goed in zijn dan w ij) z o v e e l m o g e lijk s tu d e n te n aantrekken die geld opleveren van de 'p ro v in c ia le ' p o litie k e o v e rh e id , z o d a t w e d an o o k een b eetje aan o n d e rz o e k k u n n en d o e n . G ev o lg : a )d e stu d en ten kun n en in zeer veel g e v a lle n b e te r k ra n te n en tijd sc h rifte n lezen w an t d ie zijn d ik w ijls m e e r op de h o o g te van n ieu w e o n tw ik elin g en dan de p ro f m et zijn tekstboek; b )de proffen die aan serieu s ond erzo ek w illen doen, w orden (ik m o et w el zeggen d at d it de la a tste v ijf a tien ja a r aardig v erb eterd is) e r som s van v erdacht zich in de belangstelling te plaatsen o m o p d ie m a n ie r d e c a a n o f tsjieten tak te willen w orden; in ieder g eval hu n o n d erzo ek sb elan g stellin g w erd d ik w ijls 'v e rd a c h t’ g em aakt. M a c r o - g e v o lg : a lle r le i s o o rte n m en se n v o elen zic h g e ro e p e n om r e c to r , v ic e - re c to r, h o o fd van C om m issie X o f Y te w orden; geen s le c h te zaak, m aar deze m achtsfiguren w antrouw en elkaar cn d o o r h et feit d a t hun bevoegdheden n iet afgebakend zijn lopen ze elkaar n o d elo o s in de w eg . G od g ek laag d dus. D M : A ls w e uw redenering volgen, d an z a l een so o rt lez e r U e rv an v e rd e n k e n 'ie ts o p h e t .o o g te h e b b e n '. E R : O ch. ook daar zal ik n a m idder­ n a c h t g een g eh eim van m ak en . U w eet w el welke bescheiden opdracht ik graag d o o r de V U B toegew ezen zou w illen krijgen. DM: W e m o e te n a fro n d e n , de c a sse tte is trouw ens al stilgevallen. 1 v raag nog: naar h et schijnt b en t U e r o o it in geslaagd in h et b estek van 2 j a a r tijd tw e e m aa l id e n tie k d e z e lfd e b ijd ra g e in e e n V U B p u b licatie te laten verschijnen. E R : O ch, als het d a t m aar is. Er is o o it n o g een vrouw in m ijn leven g ew eest d ie m e zei: 'D at is o o k niet d e ee rste k e e r d a t ik m et u vrij'. U iteraard , v o o r m ij, o nschuldige, is alles in het leven de eerste keer. Een d o o r d e n k e r m is s c h ie n v o o r de v e ra n k e ra a rs : het v e rb a n d tu ssen v r ij z in n i g h e id e n ( k in d e r lijk e ) o n sc h u ld . DM : O K , tot straks na m iddernacht.

ZWARTER DAN ZWART De deur van het ouderlijk huis valt achter me dicht. Ik strompel de hoek om en wordt aangekeken door twee bloeddoorlopen ogen. Aan de tramhalte wordt ik opgewacht door een anorexiapatiënte; vier haltes verder reikt een geperforeerde arm zich aan; halverwege de tramroute lacht een geelgeblakerde mond me toe; buiten h et station ten slotte kijk ik recht op een clearasilbek. De slappe lul heb ik -gelukkiglijk- nog niet moeten begroeten. Wie zijn a l die stum pers? D ruggebruikers. D it leert de cam pagne "Drugs gebruiken je ’ m e. G oed, m aar hoe komt h et dan d a t h et voltallige stadsm eubilair en één op v ijf reclameborden gebruikt wordt om junkies te afficheren? Campagne

op

ko m s t

D e lezers van D e M orgen kw am en al in c o n ta c t m et deze w an sm ak elijk e b e e ld e n . D e c a m p a g n e D r u g s g e b ru ik e n j e o n tsiert im m ers al een tijd je D e M ix , h e t jo n g e re n b la a d je van bovenvernoem de krant. Ze werd e ig e n lijk o p g e sta rt als een o pdracht v o o r de g em een te L um m en, d ie ze w o u g e b ru ik e n om p la a ts e lijk e jo n g e re n c a fé s e n an d ere o n tm o e t­ ingsplaatsen m ee op te sm ukken. Te a g g r e s s ie f b e v o n d e n d o o r d e d o rp sp o litici w erd ze dan m aar aan D eM ix voorgesteld. D e redactie vièl a ls een b a k s te e n voor de w e lg e v o n d en slo g an s, de alleso n th u llende foto's e n artistieke lay out. E e n k le in h a lf ja a r n a d a t d e je e e tlu st-o n tn e m e n d e b eeld en in de g azet terechtkw am en zijn ze nu ook o p tw in tig v ie r k a n te m e te r te aan sch o u w en . E en aantal affichageb e d rijv e n e n re c la m e re g ie s z ijn gecharm eerd door deze cam pagne m et als g evolg d at h et hek volledig van d e dam is. Z e e r b in n e n k o r t k a n j e g ra tis p o s tk a a rte n v in d en in b ijn a alle c a fé s m e t d e z ic h in o n tb in d in g b ev in d en d e schoonheden. M isschien iets voor de kerst- en andere w ensen? O o k in de bio sk o o p kom je aan je tre k k e n . A lv o ren s je je een do o s i js p r a lin e s a a n s c h a f t w o r d t je getrak teerd o p een ro tten d geb it o f een m et k lo v en e n pu isten bezaaid aan g ezich t. Sm akelijk. M et w eldoordachte slogans als H o e m e e r p o e d e r ze geb ru ikt, hoe m e e r p o e d e r ze nod ig h e e ft m aken de o n tw e rp e r s (M ic k T r a e n . F rits S t a n d a e r t & G in o C a m p e n s ) m issc h ie n k a n s o p een E ffi o f iets d erg elijk s, m aar bereiken ze ook het g e w e n ste p u b lie k ? En w at is de u ite in d e lijk e b e d o e lin g v an de cam p ag n e? Slogans

gebruik

je

niet

W at is d e bed o elin g van heel deze h etze? V olgens M ick T raen w as het de bedoeling "op een com prom isloze en re a lis tis c h e m a n ie r de fy siek e g evolgen van overm atig druggebruik te to n en ” (zie DM 16/11). W elk e is de do elg ro ep van d e cam pagne? "De p o t e n t i ë l e d r u g g e b r u i k e r s , d ie categ o rie van jo n g ere n d ie zich wel b e w u st z ijn v an d e g e v a re n van d rugsm isbruik m aar on d er sociale en p sy ch o lo g isch e d ru k d an to ch m aar g e b ru ik e n .”, aldus de sch rijv er van het artikel in D e M orgen. H ier slagen de cam pagne-ontw erpers v o lg en s m ij de bal volledig m is.H et c o m p ro m is lo z e k a ra k te r van de beelden is te betreuren. D at sh o c k ­ th erap ie als m an ier van voorlichten w e in ig o p b re n g t is iets w aaro v er h u lp in stan ties h et al lang eens zijn. 'V e r m a n e n d e v in g e rs ro ep e n m id d e n v in g e r s op' kan je concluderen u it de w etenschappelijke l it e r a t u u r . R e a l is t is c h e f o to 's ? M isschien w el in w at ze voorstellen.

d o ch n iet in w ie ze voorstellen. Ik heb net zes w eken stage achter de rug in e e n d a g c e n tru m v o o r d r u g s ­ verslaafden in het A ntw erpse m aar ik heb d aar nooit zulke griezels gezien. D ru g g e b ru ik k an w el le id e n tot lic h a m e lijk e k w a le n , m a a r le id t v o o ra l to t p sy c h isc h e p ro b lem en . Een o n a a n g en a a m g e v o lg van die 'R ealbilder' zou w el eens kunnen zijn d at ieder w iens gebit e r niet verzorgd u it ziet, w ie u itslag h e e ft bij het scheren o f w at aan de m agere kant is h p t label d ru g g eb ru ik er o p g e p la k t krijgt. W aarschijnlijk zal het zo ver w el n iet kom en, m aar stereotypering h an g t toch w el in d e lucht. D it zou een hele sta p a c h te ru it b e tekenen v erm its het jare n la n g geduurd heeft a lv o re n s de g e d a ch te J u n k ie s z ijn o o k m aar m ensen (D e S le u te l) in g a n g v o n d , bij o v e rh e id en p u b liek e o pinie. W a t is d e d o e lg ro e p v an d e z e c a m p a g n e ? U it h e t b o v e n sta a n d e d e n k ik d a t m en v o o rn am e lijk de m id d e lb a r e s tu d e n te n b e d o e lt. W elnu, ik vrees ten zeerste o f deze b e re ik t z u lle n w o rd e n é n o f zij g e v o elig zijn v oor d e z e vorm van v o o rlic h tin g . D eM ix w as nog een re d e lijk to e g e s p its t m e d iu m . R e c la m e p a n e le n en b u s h o k je s prijzen norm aal en k el w aspoeder en p a m p e rs ' aan en ric h te n z ic h tot iedereen d ie o v e r straat loopt. Ik ga ju llie een u ite e n z e ttin g b e sp are n over de r e ik w ijd te en de m e m o ris a tie g ra a d bij d e rg e lijk e m edia, m aar ik kan gerust zeggen dat de im pact m iniem is. De druk vanuit de om geving zal e r al vast niet onder verdw ijnen. H iervoor zijn e r geijkte m id d e le n z o a ls a s s e r ti v i te i ts trainingen en g roepsdiscussies rond jo n g eren -p ro b lem en in klasverband. Z u lk e in te ra c tie v e m a n ie re n van v o o rlich tin g zijn veel d oelgerichter en d o e ltr e f f e n d e r dan een m assam ediale cam pagne. D it a lle s o m te z e g g en d a t d eze o n tsie rin g v an h e t stadsbeeld m eer v an doen h e e ft m e t tra d itio n e le (anti)reclam e d an m et voorlichting. MVH

A b o n n eren op rDe J/HoeiaZ kan door te

storten op rekeningnummer: OO I-IJ86975-48

met vermelding van naam en adres, föeiooon abonnemenir 2 S O .-

steunabonnement: SOO.5


D e M oeial

LETTERVENTER Enkele w eken geleden ben ik op een verloren donderdag het re d a c tie lo k a a l van D e Krant binnengesukkeld m e t de niet w e lo ve rw o g e n vra ag of ze nog iem and konden gebruiken. Gelukkig heb ik mij tijdig kunnen bevrijden uit de - op z'n zachtst uitgedrukt- benarde positie waarin ik me na deze (naïeve, ik w e e t h e t) vraag bevond: ge bond en aan handen en voe ten, een ondefinieerbare vod in de mond. broek u it vaseline- ik m o et er geen plaatje bij tekenen. De ontvangst door de redactieleden van De M o e ia l een uur later, verliep in een veel serener klimaat (al zal de innam e van een du bbele portie lexaton daar w el voor iets tussen ge ze te n he bben ). Het resultaat is deze verzameling w oorden en leestekens, dewelke men zou kunnen omschrijven als zijnde een colum n (in fe ite een te gevlijde benam ing voor de p reten tie uze w oordenstoverij die vanaf heden uw netvlies zal teisteren - ais u dit tenminste al leest). Oh ja. een titel, een kop. iets in het vet.

B A L E N (2 < C : : N

EN

! B E TA L E N )

|k w ord een oude man. Metaforisch gesproken dan. Tevens heb ik heden zo m ‘n bedenkingen bij vele van de Paus z'n standpunten, annex uitspraken. D och ik verblijf overtuigd atheïst. Ik heb mezelf geëxcom m uniceerd, m aar geen kat die he t w eet. Over katten gesproken, ik haat die beesten. En niet in het minste omwille van de k a tte n vo e rre c la m e . En d e kattenvoerindustrie. En he t post­ industrieel kapitalisme begint mij trouwens ook al aardig de keel uit te hangen. De vellen hangen aan m 'n verhemelte. Ik rook teveel. Niet da t het u een reet interesseert, het laat u waarschijnlijk volkomen koud. "Je kan er to c h niets aan veranderen", is een zin die mij zo langzaam het strot uitkomt. D e z e m aand w as een zeer na tte m aand, de natste maand sinds ik m et mijn w aarnem ingen begon, op een zotte m aandag, pa kw e g een jaar o f drie geleden. En de sfeer daalde helemaal onder een historisch dieptepunt, terwijl de onverschilligheid w e e r hoge pieken scheerde. En he t ding ter ho ogte van mijn onderbuik was onderhevig aan schommelingen. (tussen haakjes, men heeft me eens gezegd da t je de lezer, u dus. niet m ag aanspreken, en zeker niet m et "u". Men kan de pot op. Doorspoelen en vergeten. Bewaren en inlijsten. U do et ermee w a t u wil.)

M e t de darm flora van mijn goudvis g a a t he t niet zo best. (H ebben goudvissen en andere vissen w el darmflora. vraag ik mij w el eens af. Biologie is niet m 'n beste vak, zou je kunnen zeggen.) Ik zal één dezer dagen h e t w a te r van de bokaal eens verversen. En uit een of ander café een asbak meenemen. Trouwens, w aarom zou u dit lezen? (En trouwens is een w oord d a t ik verafschuw. En ook, ook) Hebt u er geen genoeg van? Is het welletjes geweest? Ja. w aarom leest u deze zin? ("ach, de zin des levens!", zuchtte m 'n ge adop tee rde grootvader altijd toe n ik hem vroeg w aarom hij nooit z'n handen waste na het deponeren van een o n g e tw ijfe ld e n o rm e ke u te l in de sanitaire installatie. Ongetwijfeld, w ant hij was ooit een man van 1 m eter 88 centim eter geweest. Hij had een heel klein beetje kanker de laatste jaren voor z'n uitvaart, in 1979 m o et da t gew eest zijn. Denk ik toch.) Is het omwille van de eerste zin of de laatste zin? Bent u benieuwd hoe de tekst zal eindigen? Ik niet. ik w eet het al. MR. BLEU (woensdagavond, na he t nuttigen van een halve kilo o n gepelde garnalen)

Studiekring Vrij Onderzoek stelt voor in het kader van een filmcyclus rond Racisme en Extreem-Rechts 1. Mississippi Burning 2. Speak up! It's so dark

3. II conformista Uit fr u s tr a tie

s lu it een Italia anse h o m o se xu eel zich bij de fa s c is tis c h e b ew e g in g aan.

D o n d e r d a g 3 0 n o v e m b e r in Au la Qc 20. 00u

4. Una giornata particolare Een verh a al over d e start van een onm ogelijke liefde in het Ita lië van M u sso lin i op de dag dat H ilter zijn intocht in Rom e m a a k t. D o n d e r d a g 7 d e c e m b e r in Aula Q c 20. 00 u

5.Novecento

DE BIZARRE WERELD KOND IN n DAQEA/ @ Y itzak R abin, prem ier van Israël, w erd d o o r e e n extreem -rechtse Jood d o o d -g esc h o ten . De d o o d van de p rem ier b e te k e n t een gro o t verlies v o o r v e le J o d e n . N ie t ied e re en is echter door d it incident geschokt. Zo b e-treu rt S jeik N asrallah, leid er van d e H e z b o lla h -b e w e g in g , h e t ten z e e rste d a t R ab in n iet d o o r zijn e ig e n m e n s e n is v e rm o o rd . H et o fficiële I-raan se persbureau m eldde bovendien d a t de verm oorde prem ier m et gelijke m u n t is terugbetaald. @ In C o lo m b ia roept d e p resident S a m p er d e n o o d to estan d uit n a de m oord op de politicus A lvaro Gom ez H urtado. @ In T u r k ije k w a m e n in de h a v e n s ta d I z m ir m in s te n s 5 0 m ensen om bij een overstrom ing. @ In Polen behaalden de p resident L ech W a le sa en z ijn g ro te riv aal A le x a n d e r K w a sn ie w sk i o n g e v e er e v e n -v e e l ste m m e n bij de ee rste ro n d e van de p re s id e n ts ­ v e rk ie z in g e n . Bij de tw eede ronde h e e ft W a le s a e c h te r d e d u im e n m o e te n le g g e n v o o r d e e x c om m unist K w asniew ki, die hierm ee de nieuw e p resident van Polen wordt. I n m id d e ls v e c h te n 6 0 0 .0 0 0 P olen ( W a le s a - a a n h a n g e r s ) d e jo n g s te v e rk ie z in g e n aan b ij het H o o g g erech tsh o f d at m o et nagaan o f e r sprake is gew eest van eventuele v e r-v a ls in g e n . @ R ah T a e -w o o , ex -p re sid e n t van Z u id-K o rea. b ekent o p de openbare t e l e v is ie d a t h ij 65 m iljo e n sm eerg eld h e e ft ver-borgen. H ij zit m om enteel e e n gev an g en isstraf uit. @ De 1.14 m eter grote Franse dwerg, M anuel von W ackenheim , eist voor het E u ro p ese H o f v o o r de M en se n re c h te n in S traatsb u rg het rec h t o p om g eslin g erd te worden. V ol-gens zijn advocaat m ag de dwerg n iet verh in d erd w orden zijn beroep u it te o e fe n e n , o m d at d it een b e­ p e rk in g o p z ijn v r ijh e id z o u b e te k e n e n . @ In Ita lië s ta a t G iulio A ndreotti. e x -p re m ie r e n s e n a to r v o o r h et lev e n , te re c h t w egens z ijn verm eende ban-den m et de m affia en d e m o o rd o p jo u r n a l is t M in o P eco relli in 1979. @ D e 5 9 e B o e k e n b e u rs v a n A ntw erpen w erd een sukses. D it ja a r b e z o c h te n 1 6 9 .3 5 7 m e n s e n de beurs. D it zijn e r 5484 m in d er dan vorig jaar. De toppers o p de B oeken­ b eurs w aren H erm an B russelm ans, P aul M en n es en de jeu g d sc h rijv e r M are de Bel. @ M in ister van Ju stitie Stefaan de C lerck blijft ontk en n en d at e r in het g e re c h te lijk o n d e rz o e k n a a r de B e n d e v an N ijv el z w a re fo u te n g em aak t z ijn . O n d ertu ssen b lijft de gekende R eus nog vrij rondlopen. @ S P -sen ato r Patrick H ostekint stelt L eo D e lc ro ix (C V P ) v e r a n t ­ w o o rd e lijk v o o r d e m o o rd op 10 B elgische p a ra 's in R uanda. D it ge­ beurde nadat w erd bekendgeraakt dat h e t k a b in e t v an d e to en m a lig e m in ste r van D efensie D elcro ix een ra p p o rt van d e C a n a d e se b e v e l­ h eb b er R o m eo D allaire toegestuurd had g e k re g e n w a a r - in w e rd g e w a a rsc h u w d v o o r een gen o cid e teg en de T u ts i's in R u an d a. (zie M o e ia l 3). Z o w el d e V e re n ig d e N aties a lso o k h e t B elg isch e Defens ie k a b i n e t s lo e g e n d ie w a a r ­ schuw ing in d e wind. D e rest van het trieste verhaal ken t u inm iddels al.

@ I ij d e n s v e rs c h ille n d e b o m ­ a a n sla g e n , d ie w erd en u itg e v o e rd d o o r m oslim extrem isten, w erden ten m in s te 7 doden g e te ld . De f u n d a m e n ta l is t e n h ie l d e n een t e r r e u r a c ti e om de k om ende A lg e rijn se p re s id e n ts v e rk ie z in g e n te v e rh in d e re n . D ie v e rk ie z in g e n w erden inm iddels gew onnen d o o r de v o o r m a lig e a d -in te r im - p re s id e n t L ia m in e Z e ru o a l. O n d a n k s h e t terroristische gew eld lag d e opkom st toch nog hoog. @ In A r g e n tin ië n o d ig d e n de e ig en aars van een w ijnzaak in M ar d el P lata via pam fletjes ku n klanten u it om d e 100ste o v e rv a l van hun zaak te vieren. @ In D u itsla n d m aa k t de p o litie g e b ru ik van in b e sla g g en o m en a u t o 's om m is d a d ig e r s te a c h te rv o lg e n . @ In N epal kw am en in de buurt van d e M ount Everest 52 m ensen om het lev en als gevolg van 3 law ines die naar beneden raasden. @ In een T anzaniaanse ju n g led o rp is e en p sy ch isch e ziekte u itgebroken, d ie de c o n tro le o v er de lachspieren uitschakelt. Som m ige lachers zijn al van uitp u ttin g bezweken. @ In A n tw e rp e n h e b b e n de a u to m o b iliste n e e n n ieu w e sp o rt o ntdekt. In plaats van zich zitten te v e rv e le n tijd e n s file s e n z o m e e r. gaan ze elk aar nu ag g ressief te lijf. K w estie van de tijd even te vergeten. @ Een V laam se huisarts behandelde in 1 9 9 3 m a a r l ie f s t -3 8 .0 0 0 p a tië n te n , terw ijl een g em id d eld e h u i s a r ts j a a r l i j k s z o 'n 3500 c o n su lta tie s h eeft. D eze su p e ra rts g e e ft sc h rijft om de 6 m inuten een d o k t e r s b r i e f j e v o o r en s tr e e k ja a rlijk s zo'n 20 m iljoen B elgische F ran k en op. M in iste r van S o ciale Z aken, M agda de G alan, w il paal en p e rk s te lle n aan d it s o o rt w a n p ra k tijk e n . @ SP-m inister van V olksgezondheid M arcel C o l-la zette h et eu th a n a sie ­ d e b a t op een m erk w aard ig e m anier w e e r in h e t m id d e lp u n t van de b elangstelling. Hij vertelde aan een k rant euthanasie te hebben gepleegd o p zijn m o e d e r/ C o lla's uitspraken b rac h t w eer w a t leven in d e p o li­ tie k e b ro u w e rij en m en k an een p a rle m e n ta ir d e b a t in h et o zo katholieke V laanderen verw achten. @ 2288 m ilicien s staan nog steeds a ls d e s e r te u r s n e e rg e s c h re v e n . D e s e r ti e b l ij f t , ondanks de afsch affin g van de dienstplicht, een w etso v ertred in g w a a ro p h et b egrip 'v erjarin g ’ g een berekking heeft. De d e s e rte u rs w o rd en nu v rie n d e lijk gevraagd zich bij hun een h eid o f op h e t h o o f d k w a r tie r te E v e re te m elden. @ Presid en t C hirac stelt h et bezoek van onze prem ier Dehaene aan Parijs uit. De F ranse p resident is ontstem d om dat de B elgen de V N -resolutie, die de Franse kernproeven veroordeelde, m ee hebben on d ertek en d . En alsof e r n iets is geb eu rd , heeft Frankrijk v o o r e e n 4 d e k e e r e e n k e rn p ro e f gehouden. @ E r is e in d elijk een o p lo ssin g in z ic h t v o o r d e a lle s v e rs lin d e n d e oorlog in e x -jo e g o sla v ië. V ia V Sd ip lo m a tie in D a y to n h e b b en de v e rsc h ille n d e leid e rs van B o sn ië, K roatië en Servië een vredesakkoord k unnen bereiken. O f d it akkoord op z ijn B alk an s gaat stan d h o u d en valt vo o ralsn o g m o eilijk te v oorspellen.

@ N a d e o n d e rd ru k k in g van een g e v a n g e n i s o p s ta n d m oest de G r ie k s e o p r o e r p o litie u itru k k e n te g e n e e n g ro ep (a n a rc h is tis c h e ) s tu d e n te n , d ie e e n h o g e s c h o o l b e z e tte n . @ In P ak istan p lee g t een m oslim zelfm oordcom m ando een aanslag op d e E g y p tis c h e a m b a s s a d e . 14 m en se n k w a m e n om , 6 0 raa k te n g ew ond. @ Een uit de hand gelopen ruzie over d e b e g ro tin g s s a n e rin g le g d e d e A m eri-kaanse publieke sector vorige w e e k g ro te n d e e ls lam : 8 0 0 .0 0 0 a m b te n a re n w e rd e n n a a r h u is g e s tu u r d . P re sid e n t C l in t o n (D em o craat) ging in de c linch m et N e w t G in g ric h (R e p u b lik e in ) . de leider van h et A m erikaans C ongres. D e staat kreeg geen geld m eer tenzij B ill C lin to n h e t s a n e rin g s p la n , w aaronder de arm sten en de bejaarden h e t m eeste te lijden zouden krijgen, v a n z ijn r e p u b lik e in s e r iv a le n a a n v aa rd d e . B ill C lin to n w eigerde w a a r d o o r d e g e ld k r a a n w e rd dichtgedraaid. @ P rin ses D iana sc hokt het B ritse K o n i n g s h u is en g e e ft haar e c h tg e n o o t p rin s C harles een koek v a n e ig e n d e e g . O p d e B rits e o p en b are tele-isie bekent zij dat zij haar m innaar Jam es H ew itt aan-bad. E n d it k eer w aren het niet de grote o ren die de vonken deden overslaan. @ De V U B w erd een tiental dagen g e le d e n o n v e rw a c h ts o p g e s c h rik t do o r een bom m elding. V ele lokalen dienden te w orden ontruim d. M aar er geb eu rd e niets. @ In P a rijs h e b b e n stu d e n te n m assaal b eto o g d voor financiële en m ateriële steun aan de universiteiten (de studenten noem en hun cursus-en a n d e r m a te rie e l v e ro u d e r d en v o o rb ijg estreefd ) en scholen. @ H et gezaghebbend m e d is c h tijd s c h r ift T h e L a n c e t h e k e lt de stren g ere aanpak van so ft drugs in N ederland en d at van de Am sterdam se b u rg e m e e ste r P a t ij n in het b ijz o n d e r. D ie h e e ft voorgenom en h e t a a n ta l d ru g v e rk o o p p u n te n te h a lv e re n en de h o e v e elh e id s o ft­ d ru g s d ie een k la n t m ag kopen te verlagen van 30 tot 5 gram . H et blad w ijst o p d e n u tte lo o sh e id van die aanpak, die op angst gebouw d is en z ich te baseren o p de voor handen z ijn d e bewijzen. @ In Ierlan d w aar het re c h t op e c h ts c h e id in g n o g n ie t in de g ro n d w e t is o p g enom en w e rd een r e fe r e n d u m o n d e r d e b e v o lk in g georganiseerd om zich uit te spreken o v e r d e e c h tsc h e id in g . D e v o o r­ s ta n d e r s v an d e e c h ts c h e i- d in g h e b b e n h et v e rd ic t n ip t gew onnen m e t 6 0 0 0 s te m m e n v e rs c h il. A an g e z ie n h et v e rsc h il zo m iniem w as is m en (onder katholieke druk?) o verg eg aan tot een hertelling van de stem m en . W ie w eet, m isschien dat de te g e n s ta n d e rs van de e ch tsch eid in g m et de hulp van G od a ls n o g 600 0 a n ti-ste m m e n u it de lu ch t zullen vallen. @ D e R a d io (v u b ), de ille g ale s tu d e n te n z e n d e r v an de "V laam se s iu d e n t in B russel" w erd afgelopen w eek v errast d o o r een bezoekje van d e G e r e c h te lijk e P o litie . H e t m ateriaal w erd verzegeld en De Radio verdw een tijdelijk (?) uit de ether.

D o n d e r d a g 14 d e c e m b e r in Au la Qc

6

D e M o eia l

13de ja a rg a n g -

num m er 4- 30 novem ber 1995


JACQUES SONCK lotgenoten’

KULTUURKRANT T R E F C E N T R U M

Sonck garandeert de kijker dat hij iets heel reëels ziet. Nooit is zijn werk het resultaat van een stiekem genomen snap-shot. Wat je op de foto ziet, heeft ook zo voor de camera gestaan. 'Natuurlijk’ ensceneert hij. De foto’s tonen personen. Ondanks zijn fascinatie voor de lelijkheid weet Sonck als geen ander ons tegelijkertijd van de relativiteit van dat begrip te overtuigen.

D I E N S T

Y'

K Ü L T U U R

0 2 /6 2 9 23 25 - 23 26

MAN MAN LAI (B) Een combinatie van viool, elektrische en klassieke gitaar, zang en samples... het lijkt vreemd. Maar 'Man Man Lai' doet het, en hoe! Op een verbazend meeslepende manier brengt het duo eigen composities, die een mengeling zijn van conservatoriumervaring en hedendaagse, experimentele en etnische muziekstijlen. ‘Man Man Lai': moeilijk te beschrijven, gemakkelijk te genieten, noodzakelijk om te zien! Stefaan Smagghe: viool, altviool, zang, speciale effecten Wemer Schurmans: klassieke en elektrische gitaar, zang, speciale effecten.

vernissage: woensdag 29 november 1995 om 19u00. inleiding: Prof. Dr. Willem Elias

UNENGLISH NAME (B)

29 november 1995 • 5 januari 1996 • Gebouw M - Rectoraat

c o n c e r t

Q-CONCERT JONG TENUTO LAUREATENCONCERT VALLEJO, MODERNIST UIT PERU De Peruaanse dichter César Vallejo (1892-1938) worstelde in zijn eerste dichtbundel “De zwarte herauten’ (1918) met christelijke en modernistische tradities. In 1920 belandde hij als ‘aanstoker van politieke relletjes' onschuldig in de cel. Daar schrijft hij het grootste deel van “Verdnecht" (1922), een bundel, uitermate moeilijke, maar baanbrekende poëzie waarin de dichter op zoek gaat naar een totaal nieuwe poëtica én mensvisie. Van 1923 tot aan zijn dood in 1938 verbleef Vallejo in Parijs. Hij bezocht in die periode tot driemaal toe de Sovjet-Unie en Spanje. Ondanks de crisissen die hij als schrijver en mens doorstond, bleef Vallejo schrijven: gedichten, artikels, romans, kortverhalen,... Zijn latere poëzie zou hijzelf niet meer gepubliceerd zien. De Spaanse burgeroorlog was het thema van “Spanje, laat deze beker aan mij voorbijgaan', dat voor het eerst in 1939 door de Spaanse republikeinse soldaten werd verspreid. In zijn poëzie valt Vallejo de koloniale katholieke cultuur aan die zoveel Latijnsamerikanen toen lijdzaam moesten ondergaan. Hij evolueert van christocentrische verzen naar marxistisch geïnspireerde gedichten die doordrenkt blijven van een opmerkelijke individualistische toon. Als mesties voelde Vallejo zich slachtoffer van raciale discriminatie, als overtuigd communist wist hij hoe de arbeidersbeweging in gevaar werd gebracht door de Spaanse Burgeroorlog. Ook zijn oordeel over de Sovjet-Unie was zeer genuanceerd. De gedichten die hij in de laatste periode van zijn leven schreef, zijn wanhopige teksten die schreeuwen om sociale en politieke rechtvaardigheid. Vallejo is een zeer moeilijk en complex, maar tevens geniaal modem dichter, een grondlegger van de Latijnsamerikaanse en universele poëzie. Via deze goed gedocumenteerde bloemlezing van de auteur en vertaler Bart Vonck, kan de Nederlandstalige lezer voor het eerst uitgebreid kennis maken met een rijk en gedurfd oeuvre.

De Werkgroep Kunstonderwijs organiseert in samenwerking met de BRTN-Radio en de Vrije Universiteit Brussel 'Jong Tenuto 1995', een nationale manifestatie voor jong muziektalent De 11 jonge musici zijn de verkozenen uit een strenge selectieproef die voordien in Leuven plaatsvond. Dit concert wordt opgenomen door Radio 3 en gepresenteerd door Régine Öauwaert Na het concert wordt iedereen verwelkomd op de receptie. Laureaten: Martijn Hermans, piano Maïté Vienne, piano Veerle Simoens, cello Antoon Vanderborght, gitaar Emeline Van Craenenbroeck, piano Amaryllis Van Craenenbroeck, viool

Katrijn Simoens, piano Katelijne Lanneau, blokfluit Stefan Gaelens, gitaar Els Biesemans, orgel Mark Pedus, viool

Experimenteel als Mare Ribot, humoristisch als Frank Zappa, ritmes als Primus, het spontane van The Ex, sfeer als bij Goz of Kermeur,... dat is Unenglish Name. Vijf Brusselse muzikanten met elke een andere muzikale voorkeur zorgen voor een vreemde, maar zeer impressionante 'mélange' van stijlen. Unenglish Name is onvoorspelbaar, want improvisatie is haar stokpaardje. Wie eens een ‘andere' Belgische groep aan het werk wil zien, moet zeker langskomen... Dimitri Merchie: zang - Sébastien: gitaar, zang - Fabrice Dumont: viool Thierry Rombeau: bas - Jowel Bordel: drums

donderdag 7 december 1995-Kultuurkaffee-inkom gratis-21u

DIGIDUB (B) Hoe het kan verkeren... 'Digidub' begon in 1991 haar carrière als platenlabel en studio. In 1992 scoorde ze een undergroundhit met de single 'Skunk1, waarna ze besloot om ook als groep door het leven te gaan. Vandaag is 'Digidub' één van de grote beloften in de ‘dub’ scene. In oktober verscheen haar eerste CD '16 Millions of An Inch', waar op meesterlijke wijze dub, house, techno, reggae en hardcore tot één muzikaal festijn samensmelt Het Kultuurkaffee als dance-tempel? Met ‘Digidub' vast en zeker!

donderdag 14 december 1995-Kultuurkaffee-inkom gratis-21u

Reservatie: Secretariaat Q-Concerten en/of Dienst Kultuur-tel. 02/629 23 48Fax 02/629 23 37. Prijzen: 100bf. (Studenten, -18 jarigen, 60+), 200bf. (anderen). Org. W.K.O. i.s.m. Radio 3 en V.U.B.

woensdag 29 november 1995-AULA VUB-100bf7200bf.-20u

VRIJ PODIUM Onbekend is onbemind. Een gezegde dat in het Kultuurkaffee niet van toepassing is. Naar goede traditie organiseren we tweewekelijks op maandagavond een vrij podium. Concerten, toneel, poëzie, acrobatie,... alles is mogelijk.

woensdag 13 december-20u-Galery’ V.U.B.-inkom gratis

Dit jaar is het vrij podium meer dan een lokaal gebeuren binnen de V.U.B. Elke editie wordt vanaf nu afgesloten door één of meerdere telgen uit de Belgische rockscene. Maandagavond in het Kultuurkaffee: de bakermat van nationaal talent!

l i t e r a t u u r GELETTERDE MENSEN REMCO CAMPERT & JAN MULDER Het mag gesteld worden dat er tussen Remco Campert, gevierd schrijver, en Jan Mulder, gerenommeerd columnist, een hechte band gegroeid is. Dat is ook niet verwonderlijk: op de lange heen- en terugwegen naar en van de (veelal uitverkochte) Nederlandse schouwburgen, wanneer Remco Campert en Jan Mulder in de auto reden, de kuddes vrolijk mee holden in de weiden, de nachtegaal in de dichte akkerhagen zijn weemoedige trillers uitzond, de vorst naderbij sloop, de larixen het zichtbaar koud kregen en de herfst zijn gouden kleurenpracht definitief had afgelegd, dwaalde een bijna tastbare winterlust door Remco Campert en Jan Mulder, een stemming die op steeds meer ritten vanzelf uitmondde in bekentenissen en verhalen. Hier werd nog maar weer eens bewezen dat beide schrijvers elkaar niet alleen aanvoelen, maar ook kunnen opzwepen tot hilarische fantasieën en wilde hunkeringen. Het resultaat vertaalt zich in meeslepende literaire produkties.

PRETTYTYRANTS (B)

Heb je verborgen talenten die je aan een enthousiast publiek wenst te tonen? Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met de Dienst Kuituur. Bereid je alvast voor op het venijnige beest 'plankenkoorts' genoemd...

27 november en 11 december 1995 en 5 februari 1996-vanaf 21u

Ierse folkrock gespeeld door een Belgische groep. Het moet kunnen... Het Gentse kwartet 'Pretty Tyrants’ brengt een akoestische set, die echter geen gedrevenheid mist. Zanger Tony Lowe, rasechte Engelsman, wordt begeleid door gitaar, accordeon en percussie. Ambiance verzekerd! Tony Lowe: zang - Rick Tant: gitaar - Dany Van Rietvelde: percussie Tine Van den Bossche: accordeon

v i d e o

ETAGE 34 (F) 'Etage 34' is momenteel hét live-project van het Franse collectief 'Soixante Etages’. Opgericht in 1981, verzorgde deze laatste gedurende vijf jaar een groot aantal experimentele produkties; daarna opereerde de groep onder wisselende bezettingen en namen. De muziek van 'Etage 34' valt moeilijk te beschrijven. Het ligt ergens tussen The Work en Pere Ubu, tussen Captain Beefheart en post no-wave theater... 'Free Rock', zo noemen ze het zelf. Feel free to rock? Rock to feel free? Freeto interprete rock? Oordeel zelf...

VRIJE VIDEO

-WK 200/400, kassa 250/450 - reservatie 02/629 23 25

Daniel Koskowitz: drums, samples, gitaar, zang - Olivier Paquotte: bas, zang Dominique Répécaud: gitaar, samples

Zoals het vrij podium één manier is waarop de studenten zich uiten, is video een ander medium dat de laatste tijd makkelijker in gebruik is geworden en waar heel wat mee geëxperimenteerd wordt Vandaar dat elke maandag, wanneer er geen vrij podium is, het Kultuurkaffee omgedoopt zal worden tot videozaal. Elke student die wil kan op aanvraag zijn kortfilm vertonen. Graag hadden wij die film in ons bezit de maandag ervoor. Afleveren op de Dienst Kuituur. Wij hopen dat het iets meer storm loopt.

woensdag 6 december 1995-Aula VUB-aanvang 20u30

donderdag 30 november 1995-Kuftuurkaffee-inkom gratis-21u

maandag 20 november en 4 & 18 december-Kultuurkaffee-vanaf 21 u

Voor de tournee in Vlaanderen zal het programma bestaan uit het beste en grappigste van wat Campert en Mulder tot nu toe op het podium hebben gebracht Opnieuw zal de pers het hebben over “taalvirtuozen*, 'een intrigerend duo', 'een dartel programma voor fijnproevers', 'monkelend en glimlachend genieten'.

D e M oeial

13 de ja a rg a n g -

n u m m er 4 - 3 0 novem ber 1995


D e M o eia l

Break The Silence <ff> <$> <J£>

Wij zoeken ge ëng a­ geerde studenten die willen meewerken aan het organiseren van evenem enten op en rond de VUB-campus

Cyberspeak, o v e r digi-taal en n etiq u efte

Break The Silence W ie? B re a k T h e S ile n c e is een V U B -k rin g die m u zik aal g etin te a ctiv iteiten o r­ g aniseert, w aarvan de opbrengst gaat n aar kleinschalige hum anitaire projecten d ie wij noodzakelijk acht-en in het V laanderen van vandaag. W at? T o t nog toe slaag d en w e e r in schen k in g en te doen aan o.a. C en tru m W est ( m i g r a n t e n - p r o je c t ) , C G S O ( p ro je c t v o o r a id s p a tië n te n ) en d e W A (V e ren ig in g V la a m se A u tisten). T al van g ro ep en w erken reed s m ee onze b en e fie tc o n c e rte n : W izards o f O oze, L S P -b an d . Flow ers for B reak fast, Je f M ercelis B and en nog vele anderen. H oe? In dien j e geïn teresserd bent neem dan c o n tact o p m et een van d e onderstaande p erso n en : Stefanie Vinken Bart Temmerman

Rue Cham béry 78 1040 Brussel 02/648.60.53

<ff> <E>

Nieuwelaan 149 bus 431 1040 Brussel 02/646.64.57

In d e vo lg en d e M oeial (nr. 5) b e ste d e n w e aan d ach t aan het c o n g r e s o v e r d e s o c ia le z e k e rh e id d at recen t doo rg in g aan de VUB. In een u itg e b re id d o s s ie r b e lic h te n w e o.a. h e t b a sisin k o m e n , de id e o lo g ie , d e h is to rie k e n de fin a n c ie rin g v an d e s o c ia le z e k e rh e id

J \ t e , mAMvn / / / (eri umaMc/UfTi/p/t ooJi Tbiet te

<S> <$> <3D> <ff> <ff> <ff> <®>

TERUGGEKEERDE ELVIS CLAIMT GITAAR G O G O BOYS

F F scro lle n en e c h t R O T FL op die SITE! B en de U R L vergeten, Y A H O O d us m a a r :-) B TW , heb je al C U C M E ?* Esperanto? A ls je het bovenstaande n iet begrijpt betekent d at m aa r één ding : j e bent (nog) geen N etizen! W ie m eer wil weten o ver de lingo. de gebruiken en de p sy c h o lo g ie van de w ereld van In te rn et, k an een b e ro e p d oen op C y b e rsp ea k . De s c h r ij v e r en het boek A lain G ro o taers (° '64) is free-lance jo u rn a list en c o lu m n ist bij Panoram a -D e P o st w aar hij o .a. reg elm atig b e ric h t o v e r In te rn et. C y b e r s p e a k verscheen bij de Standaard uitgeverij (ISB N 9 0 75 56603 4).

BSG-AGENDA

“D i t is d e g ita a r w a a r o p ik mijn eerste n u m m e r é é n hit c o m p o n e e r d e ”

G o g o B oys g ita r is t Irvin the S p a c ep ig w as blij a ls een kin d m et zijn n ieu w e F ender. M a a r p lo t s e l in g eiste een ou de man d ie spreken d op P r e s le y leek het instrument op. fttempkis

dinsdag 4/12 w o e n s d a g 5/12 m a a n d a g 11/12

Van onze verslaggever ter plaatse m aa r toen ik beter keek herkende ik E lv is,” a ld u s v o c a liste K atrien. De m an s te ld e zich d an o o k v o o r als E lv is A a ro n P re sle y . G ro o t w erd e ch ter d e verbazing toen hij de gitaar van Irv in the Spacepig op eiste. “Zij is v an m ij,” ald u s th e K in g . "Ik c o m p o n eerd e e r m ijn e erste num m er é é n h it o p .” Irv in w erd o n p a sse lijk en m o est g aan zitten . M y z S lo ag er verm oedde hierachter een snood plan van een v erm e te le fan o m o p deze m anier aan een souvenir van de Gogo B o y s te g e -r a k e n . "M aar to e n ik b e w e e rd e d a t E lv is reed s ja re n dood was. rea g e e rd e hij furieus. Hij kon d e d ru k van h et sukses n iet aan en had z ic h d a a ro m teruggetrokken in de b o ssen van de Kem p isc h e hei, bew eerde hij.” V o lg en s Presley b e ric h tte h e t w eek b lad D e N ieu w e hier reed s enige tijd geleden over. Op de red a k tie van d it tijd sc h rift w eet m en e c h te r van niets. B ij h et ou d er w o rd e n z ijn e r d u id e lijk g a te n g ek o m en in h et g eh eu g en van onze R o c k 'n R o ll h ero . D e g ita a r heeft v o o r h e m e e n g ro te e m o tio n e le w aard e, v er-k laa rd e E lv is aan onze re p o rter. D och d e G o g o B oys zijn v o o r geen k lein tje v erv aard . T o en h et dierb aar in stru m e n t van e ig e n a a r lee k te z u llen v eranderen, grepen zij in. "Ik m o est sle c h ts een m aal uit-halen m et d ie zw are k an d elaar,” aldus een niet w ein ig fie re b a ssist, “en E lvis w as é c h t d o o d .” Zo k e n t h e tg e e n v o o r onze p o p h eld en o p een dram a leek u it te lopen to ch nog een goed einde.

’’V oor de hoeren h eeft hij n ooit g eld , maar voor z o ’n stuk hout w e l.”

The

K in g

M aar m ooie liedjes duren niet lang. N a hun show in M em phis. Tennessee -een ond e rd e e l van de A m erikaanse to e r v an d e G o g o B oys- kw am p lo ts e lin g e e n o u d e re m an d e k le e d k a m e rs b in n en . "W e d ach ten ee rst dat het G ogo Fred z ’n vader was.

Yannic XXX Even naar beneden gaan met de muis en het is echt lachen (R olling on the Floor L aughing) op die internet-pagina. Ik Ben het Intem et-adres vergeten dus zoek ik het m a a r even o p m et Y A H O O (e en z o e k p ro g ra m m a v an de S ta n fo rd U niversity). V reindelijke lach. O j a (By T he W ay) heb j e See You S ee Me (eenvideoconferentie-program m a) al?

FILMS d o n d e rd a g 30/11 : 4 WEDDINGS (GK) DISCLOSURE (Lia)

Irvin the Spacepig. d e gitarist van de s u k s e s - f o rm a tie T h e G o g o B o y s bekent: “Ik zag haar v oor het ee rst lig g e n in de m uziekw inkel thuis in h et dorp en was> m eteen verliefd.*’ H et gaat hier niet om de vrouw van de baas van de m uziekw inkel, m aar wel o m een F e n d e r T e lec a ster Thin Line. d e r o c k ’n ro ll g ita a r bij u its te k v o lg e n s de G o g o B oy: “ H ie ro p s p e le n g e e ft m ij e e n m u z ik a a l o rg a s m e . H em else klan k en kom en eru it.” H et duurde dan ook niet lang o f onze vriend w as in h e t b e z it v a n d e z e z e s - s n a r ig e la w a a i­ m ak e r. B ij het v ro u w e lijk d e e l van z ijn g ro e p w a s de b e w o n d e r in g g ro o t. “ M ag ik e r e e n s op sp e le n ,” w as de e e r s t e r e a k tie v an c o lle g a -g ita ris te L ieve. Z angeres K atrien -de vervangster van d e nog ste e d s sp o o rlo z e B uttheadvond d a t ze "e e n schoon k leu rk e h a d ” . D ru m m e r M y z S lo a g e r en bassist G ogo F red, beide bekend om hun ta c tlo o s h e id , w a re n m in d e r en th o e siast. “V o o r d e hoeren heeft hij n o o it geld. m aa r v o o r z o ’n stuk h o u t w e l,” a ld u s d e sn a renplukker. O ok d e G ogo B oys-trom m elaar vindt h et geen goede investering: “hij kan beter eens naar de coiffeur gaan."

D e In ho ud D e S ch rijv er v e rk la a rt uitvoerig de c y b e rw o o rd e n e n n e o lo g is m e n , b e s c h rijft de m a n ie r w a a ro p de c y b e rg e m e e n sc h a p is o n tsta a n en h o e ze z ic h v e rd e r ontw ikkelt. Hij lich t de zogenaam de netiquette toe en . v ertelt iets o v e r d e tec hnologie die d it alles m o g elijk m aakt. H oe sluit je je aan o p In te rn e t, w a t k o s t d it g ra p je en w a t m ag j e e r van v e rw ach ten ? Hij o m sc h rijft voorts v ree m d e c o n v e r-s a tie s en gedragingen o p het net en laat zien d a t h et taaltje iedereen to esta at te com m uniceren en te iform eren naar b eliev en . D e m o g elijk h ed en lijken onuitputtelijk. de fantasie ongerem d, d e in fo r m a tie s tro o m e in d e lo o s . C yberspeak w erpt o o k een blik in de to ek o m st. D e sc h rijv e r la a t zijn g e d a ch te n d e v rije g ang en b likt v ooruit o p w at m en nog zou kunnen v e rw a c h te n e n h o e h et n e t onze s a m e n le v in g zou kunnen b e ïn v lo e d e n .

QB QD

: PRIEST (WK) QB MANNEKEN PIS (VRG) QD

>*

: JUDGE DREDD (Pers) QD IMMORTAL BELOVED (PPK) INTERVIEW WITH A VAMPIRE (A p ia )

j f l g

De Moeial

QB T w eew ekelijks studententijdschrift van de V l ' B in sam enwerking met het Brussels Studentengenootschap. Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur.

QD

dinsdag 12/12

BRAVEHEART (WL)

d o n d e rd a g 14/12

PRÊT à PORTER (BSK) QB TRUE ROMANCE (KBS) QD

w o e n s d a g 29/11

CAMPINA / ZWK td

d o n d e rd a g 30/11

HLB td

z o n d a g 3/12

PK cantus

m a a n d a g 4/12

RPGC td

dinsdag 5/12

FA schachtenkeizer(in)verkiezing RK td

QD

P le in la a n 2, 1050 B ru s se l t e l . 02/629.23.38 fa x 02/629.23.62

ZAAL

w o e n s d a g 6/12

U k « V

Ruhen Ramboer

Michel Van Hoof

Tom, Saini. Michel. ROl. H aroun. Domenico, Rüben .Sjoonie. David. Dirk. Werner. Fred, the nanny M ® c d l® w ® ir*!k ® ]rs

Seppe. Saskia. Anna. J urgen,

d o n d e rd a g 7/12 : WL td

U lli tms i i r a iiä « s

Cieert Rondou. Maarten Wim ('astermans, archief

z o n d a g 10/12

ZWK cantus

m a a n d a g 11/12

VSKM td

dinsdag 12/12

Pers td

w o e n s d a g 13/12

HILOK cantus

d o n d e rd a g 14/12

BSG z a n g fe e st

Domenico Vaccaro Pleinlaan 2. 1050 Brussel

De R edactie i s n i e t v e ra n t­ w o o rd e lijk voor a r t i k e l s van h e t BSG e n VO.

MC D e M oeial

13de ja a rg a n g

-

num m er 4 - 3 0 n ovem ber 1995

Jg13 04 30 11 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you