Page 1

Verschijnt tweewekelijks (niet in juni, juli, augustus, september) Afgiftekaiitoor 1050 Brussel 5 VU : D. Vaccaro

De i)Moeial

Stodeimtemtijdsclhriffit vam d e Yirije Umiversilfeeilt B r a s s e l i i s am e m w er km g men B S G , S t a d i e M m g Vri j O a d e r z o e k em D i e i s t KEltamnr - l3 d e jaargang -

nummer 1 - 4

oktober 1995

Bij rector Els Witte op de koffie De M oeial vertrok, gew apend m et een dictafoon en een waslijst vragen, richting gebouw M om Prof. Dr. E. Witte, sinds één ja a r rector van de VUB, eens te polsen over de recente evoluties op ondenvijs- en onderzoeksvlak in het algemeen en aan de VUB in het bijzonder. Am per gezeten wou zij ons blijkbaar overtuigen van de geringe relevantie van het a f nemen van een interview gezien de voorgestelde thema's grotendeels behandeld werden in het rapport 'Naar een vernieuwde maatschappelijke verankering van de VUB' o f nog in behandeling zijn in allerlei werkgroepen. Toch zonk de moed niet in onze schoenen -wij waren immers gewapend met een dictafoon, een waslijst vragen en ondertussen ook een glas spuitwater-, wij schraapten onze Redactioneel. keel, dronken nog eens van ons glas, duwden op de recordtoets en vuurden onze vragen a f L ap , w eer een De M oeial: U b ent nu één j a a r rector. H ee f t U r e e d s uw s t e m p e l k u n n e n d r u k k e n op het beleid aan deze u n iv ersiteit? Zo ja , w e lk e m aatreg elen hebt U reeds g e n o m e n en w at b e n t u nog van p la n ? Els Witte: Eén van de belangrijke punten waar aan gewerkt is geweest, is de op stellin g van het costradocüm ent en ook het in uitvoering brengen van een aantal punten w aaro v er een brede consensus bestond. Er is héél veel tijd besteed aan het recruteren van mensen voor die drie top-functies. O ndertussen' werden er twee reeds ingevuld. Enerzijds m eneer V anbussche, de nieu w e p erso n eelsd irek te u r. en anderzijds de aanstelling van eén com m unicatiem anager. De recrutering van de direkteur-generaal is ook bijna rond. Ik denk dat dit op o rg a n isa to ris c h vlak toch zeer positieve zaken zijn. U ite raard heb ik ook kunnen pro fiteren van heel het gunstig klimaat rond de viering van 25 jaar VtJB. Van hieruit heb ik immers de indruk dat er niet meer sprake is van een echte malaise aan de VUB, maar dat er door deze viering een positief klim aat is gegroeid. V erm eldens­ waard is dat er op een zeer ernstige wijze is teruggeblikt geweest op de voorbije 25 jaar. Maandag wordt het boek 'In de tuin van Academos' v o o rg este ld , d at zow el w eten­ schappelijke studies bevat over de VUB. zoals het ontstaan ervan, haar studentenbestand, haar academisch personeel, haar ziekenhuis, haar sociale sector, ... alsook teksten opgesteld door de beleidsm ensen zelf. gaande over wat er in hun sector allemaal tot stand is gebracht. Deze achteruitblik is niet onbelangrijk om ons voor te bereiden op de komende 25 jaar. Daarnaast hebben we de opstelling van de v e ra n k e rin g s n o ta . De bedoeling is dat deze tekst door alle geledingen van de universitaire g em een sch ap besproken w ordt, zoals met de costranota is gebeurd. Onze m aatschappelijke rol w ordt behandeld in de denkgroep onder begeleiding van Prof. Elchardus die momenteel bezig is rond de houding van de universiteit ten aanzien van extreem -rechts. Indien u hier meer informatie over wenst, dient u zich te wenden tot Prof. Elchardus. Zelf kijk ik ook met spanning uit naar het rapport van deze commisie. Wel heb ik daarover allemaal positieve echo's gehoord, in die zin dat daar zeer vruchtbaar gediscussieerd w ordt en dat alle deelnemers dat zeer positief evalueren.

De M oeial

I3de jaargang -

D M : U spreekt over h et positief klim aat ontstaan tijd e n s de v ie ring 25 j a a r VUB . W e lk e i n h o u d gee ft u aan dit zogezegd positief klim aat? EW : Ik voel een grote bereidheid aan bij heel veel mensen in alle geledingen die zich serieus wensen in te zetten voor de VUB. DM: W elke le s s e n werden getrokken uit het C ostrar a p p o r t en de k r it ie k hie ro p? H oe zit het met de d y n a m ie k die dit r a p p o r t op g an g zou gebracht hebben? EW: Wat er nu moet gebeuren is de omzetting van de analyse door de co stragroep in beleid, zoals de opstelling van het meerjarenplan en de begroting. De grote lijnen worden besproken in de verankeringsnota. D M : V o r ig j a a r b r a k u een la n s v o o r een o p r o e p tot de Vlaam se regering voor meer gel d v o o r d e u n i v e r s i t e i t e n . W a t is h i e r r e e d s van te r ec ht gekom en? W at zijn de g e vo l g en v an d e s t o p z e t t i n g van de specifieke fin an ­ c i e r i n g v an de V o o r t g e z e t t e A cadem ische O pleidingen voor het universitair budget? EW: Ik heb inderdaad de aktie van de V lir o n d e r s te u n d om de o n d e rfin a n c ie rin g van de universiteiten terug te draaien. Maar u kent ook de situatie de dag van vandaag bijgevolg was de actie van de rectoren op dat vlak niet zo s u c c e s v o l, om het dan vrij eufem istisch uit te drukken. Dat blijft dus een negatief punt. zeker voor de VUB. In dit verband moet ook vermeld worden dat de wijze van financiering veranderd is. Men is afgestapt van de dem ocratische financiering (1 student = 1 subsidie) om te evolueren naar een systeem van de verdeling van de gelden volgens het aandeel studenten dat een universiteit heeft. Ondertussen is ook daarin verandering gekom en aangezien dat aandeel slechts nog

nummer I

-

4 oktober 1995

betrekking heeft op het aantal stu d en ten in g e sc h rev en in de basisopleidingen. De VAO-studenten worden dus niet meer in rekening gebracht en daar de VUB relatief gezien het hoogste scoort qua aantal VAO-studenten betekent dit dat de VUB maar één mogelijk antwoord heeft op die financieel zeer moeilijke situatie nl. dat de VUB haar aandeel vergroot. Dit kan zij doen door zich beter te profileren, een eigen beleid te voeren...Maar de boodschap blijft dat de VUB haar aantrekkingskracht •moet vergroten op het vlak van de basisopleidingen. DM: Het V laam se regeer­ a k k o o r d s p r e e k t op vla k van w ete nschappelijk onderzoek over 'e e n fin a n c ië le in h a a l b e w e g i n g d ie o n v e r ­ m inderd zal v o o rtg ezet w o r d e n tot het E u r o p e s e peil b e r e i k t w o r d t ' . H eef t u h ie r r ee ds in de p r a k t i j k iets van gem erkt? EW: Tot hiertoe valt hier nog niet zoveel van te merken. Laat ons hopen dat dit inderdaad zal gebeuren. DM : Vo rig j a a r s t a r t t e n in de V lir de dis cussies o m t r e n t de r a t i o n a l i s e r in g s m a a t r e g e l e n in het o p l e i d i n g s a a n b o d . E r werd toen gedacht aan 'v lie g e n d e stu d en ten ' of 'vliegende z a p p e r s '. Hoever s t a a t he t h i e r m e e en w elk e gevol gen zal d it h eb b e n voor uw p r o j e c t van d e vo lledige u n iversiteit? EW : In dit verband is het niet onbelangrijk om te verm elden dat men afg estap t is van de term 'ration aliserin g '; deze werd v er­ vangen door 'optim alisering'. Dit betekent dat men op zoek gaat naar positieve aspecten om die operatie uit te voeren i.p.v. enkel het budgettaire aspect als uitgangspunt te nemen. D M : Denkt u niet dat de term "o p tim aliserin g sm aatreg el" slechts ee n eufem ism e is ,voor " ratio n aliserin g sm aa tr e g e l "?

E W : Ik wil benadrukken dat deze termwijziging uiting geeft aan het feit dat het niet uitsluitend om een budgettaire maatregel gaat. In de afgelopen maanden werd er gezocht naar m o g elijk e sam enw erkings­ verbanden. W il de V.U.B, haar onderzoeks- en onderwijstaken naar behoren vervullen, dan ben ik ervan o v e rtu ig d d at in d e rd aad alle basisopleidingen dienen verzogd te worden. Doch. dit sluit niet uit dat er kan onderzocht worden op welke manier men kan samenwerken op het vlak van bepaalde specialiteiten. Momenteel bestudeert men eventuele sam enw erkingsverbanden in twee facu lteiten nam elijk de w eten ­ schappen en de letteren. Het betreft h ie r de ric h tin g e n G eo lo g ie. K lassieke F ilologie, M oraal en Morele Begeleiding. Dit heeft nog niet geleid tot concrete voorstellen, maar het gaat wel om constructieve gesprekken die geen afbreuk doen aan het principe van de volledige universiteit. Dit principe zal ik zeker b lijv e n b e n a d ru k k e n bij de gesprekken met de heer Dillemans. D M : V r e e s t u n ie t d a t de aa n stelling van de heer D illem ans, gewezen rector v an de K. U. L. , to t v e r a n t ­ w oordelijke te r optim alisatie v an h e t u n i v e r s i t a i r o n d e r ­ w ijs nadelig zal uitvallen voor de V.U.B ? E W : Ik kan daar alleen maar op antwoorden dat ik in de discussies mijn uiterste best zal doen om dat ten allen tijde te vermijden. Verder hoop ik d at de heer D illem ans een pluralistisch Vlaanderen, waar de V.U.B, ook haar plaats in heeft, zal blijven steunen. D M : In het eerste n u m m e r van U n iv e r s ite it en B e le id van 1995 s to n d n o c h t a n s d a t alle traditionele p o litiek e par­ ti je n o v e r t u i g d z i jn van de n o o d z a a k v an d o o r g e d r e v e n r a t i o n a l i s e r i n gsm a a t reg elen en sam enw erkingsverbanden tu s s e n d e u n i v e r s i t e i t e n . De V.U. s p r e e k t in dit v e r b a n d ze lf s van "D e U niversiteit V l a a n d e r e n " . V r e e s t u in dit v e r b a n d niet vo o r de te l o o r ­ g a n g v an een ei ge n pr o fie l van de V.U.B. ? E W : Jamaar, ik constateer dat de opdracht van oud rector Dillemans loopt over een termijn van vijf jaar. Bijgevolg hebben wij toch wel de m ogelijkheid om d it thema langs alle kanten te bekijken zodat er geen overhaaste beslissingen genomen worden. Voor onze profilering zullen wij moeten vechten en er inderdaad met zijn allen aan moeten werken. ( v e r v o lg

z ie

p a g in a

n ie u w ja a r (w erkingsjaar wordt sneller in de mond genomen door de redactieleden) en dus weer een nieuwe jaargang. Met een sympathieke coördinator en een zootje ongeregeld d at door eerstgenoem de in toom gehouden wordt beginnen we er weer aan. Aan wat. hoor ik u al denken. Aan 'De Moeial', het -norm aliteracht bladzijden tellende blaadje door en voor studenten geschreven, luidt dan het antwoord. En we gaan verder. Dit blad zal u de o zo nodige kritische kijk op de Dingen (de Sociale Sector Studenten, de Raad van Bestuur. De Sociale Raad. etcetera)verschaffen. Het verhaalt u het reilen en zeilen van de VUB op een luchtige manier, som s g ek ru id m et een p ittig academisch sausje. De waakhond waakt...let op uw stappen. Zo kan u v an d aag al le zen w at onze teerbeminde rectrice niet zegt. V erder willen wij berichten over kuituur, en dit natuurlijk in de breedste zin van het woord (film. th e a te r . m u z ie k . lite r a tu u r , enzomeer). U. de lezer dus, beschikt ook o v er ruim te om de VUBgemeenschap mede te delen welke professor u het knapste vindt en waarom. Dit alles en nog veel meer kan u kw ijt in onze open tribune. Wij wachten reeds likkebaardend op uw eerste lezersbrief. Ik kan u hier nog in vertrouwen bijvertellen d at wij dogm atisch, p a rtijd ig . h a rts to c h te lijk , e ig e n b e la n g n a s tre v e n d , vooroordelend en nog vêel erger tewerk gaan. U bent bij deze dus verwittigd. Koin nader en treedt binnen in deze kwaliteitsgazet.

5)

1


De Moeial

Leo Apostel, filosoof

In m em oriam : E rn est M an d ei (1923 - 1995)

Een leven voor de revolutie

lk b eleefd e de w erk elijk h eid als een levend kristal. L evend, d us open, onregelm atig, pulserend, in v o o rtd u re n d e w isse lw e rk in g m et de b u iten w ereld . E en k ristal: o rd elijk , g eslo te n , sta tisch . H et e n e k a n het an d ere n iet zijn ; dit w as no n sens. En toch (...) L eo A p o ste l

P rofessor E rnest M andei overleed op 20 ju li 1995 ten gevolge van een hartaanval. D eze uitzonderlijke m arxist was jarenlang p rofessor aan de VUB, w at nog slechts weinigen onder ons weten, laat staan dat ze ooit cursus hebben gelopen bij hem.

W h en is a m an in m ere u n d erstan d in g ? I answ er, "w hen a m an sees on e thing sep erated from an oth er". A n d w hen is a m an above understanding? T h at I can tell you: "w hen a m an sees all in all, then a m an stan d s b ey o n d m ere understanding".

Zijn benoeming aan deze universiteit had nochtans heel wat voeten in de aarde. Eind jaren '60 werd hij - vooral onder impuls van de Socialistische Jonge Wacht (SJW)- uitgenodigd om de cursus 'Marxistische economie' te d o ce re n b u iten h e t o ffic ië le programma. Enkele jaren later werd hij benoemd tot professor, ondanks het protest van de toenmalige rector Aloïs G erlo. Het was door de rechtstreekse tussenkom st van de toenmalige minister van Onderwijs, Piet V erm eylen, dat hij toch is aangesteld. Zijn hoofdcursus was Marxistische econom ie, die bovendien gevolgd werd door mensen van buiten de u n iversiteit (in de eerste plaats m ensen van de R evolutionaire Arbeiders Liga (RAL), maar ook ... rijkswachters en militairen). Een benoem ing aan de Freie Universität in Berlijn in 1972 werd gekelderd door ingrijpen van de B erlijn se S enaat, "hoew el zijn economische deskundigheid niet in vraag werd gesteld". Vanwaar toch al die interesse en vooral angst voor 'P ro fe ss o r M an d ei'? D it had natuurlijk te maken met het feit dat hij in de eerste plaats revolutionair m ilita n t w as van d e V ierde Internationale en dit reeds op vroege leeftijd. In 1923 werd hij geboren in een r e v o lu tio n a ir c o m m u n is tisc h e familie. Zijn vader was lid van de Spartakus Bund, een strijdmakker van Rosa Luxemburg en in de jaren '30 een actief m ilitant tegen het opkomend fascisme en stalinisme. In de atmosfeer van 'middernacht in de eeuw' (zoals Victor Serge schreef) groeide de jonge Mandei op. O p 17-jarige leeftijd treedt hij in B elgië toe. to t de de V ierde Internationale. Hij neemt deel aan het verzet in de oorlog en de Nazib e z e ttin g , v a n u it een in te r n a tio n a lis tis c h s ta n d p u n t (tegen burgerlijke en stalinistische b elg icistisch e stro m in g en ). Als militant van de RSP (voorloper van de SAP. de Socialistische Arbeiders P artij) bouw t hij rev olutionaire cellen op bij de mijnw erkers en metaalarbeiders in Charleroi en Luik. H ij w ordt v ersch illen d e keren aangehouden door de bezetter, maar ontsnapt. Tenslotte wordt hij naar de w erk k am p e n in D u its la n d weggevoerd, tot het einde van de oorlog. In de nazi-kampen pleitte hij openlijk voor de solidariteit tussen Duitse. Franse, Belgische en Britse arbeiders tegen het grootkapitaal. Als het nazisme begint ineen te

Eckehart A postel is dood. En hoew el men overal hoorde verkondigen dat er 'een groot filosoof was heengegaan', is h et ab so lu u t niet d u id e lijk w aarom . De vrijzinnigen (waartoe hij zichzelf rekende en met wie hij co n stan t problem en heeft gehad) ro em en hem a ls n ie u w e w ereldbeeldenbouw er en als dam tegen het 'postm oderne nihilism e’. De katholieken prijzen hem als denker over spiritualiteit en dus als 'bruggenbouw er' naar hun toe. De filosofen in het algemeen sommen zijn cu rricu lu m vitae en zijn p u blicatielijst op het gebied van Logica en Kennisleer op. en zeggen dat hij een enorm e invloed op hen heeft gehad. De w etenschappers k ic k en op zijn v e rs c h ille n d e projecten rond interdisciplinariteit. Dat mag dan allemaal wel relevant zijn, ik kan mij toch niet ontdoen van het gevoel dat er in dit alles een fundamenteel aspect van de denker en de mens Apostel ontbreekt. Ik kan mij niet herinneren ergens in deze tek sten te hebben gehoord of gelezen dat hij m arxist was. Ik zie nergens verm elden dat hij altijd radikaal atheïst was, en als zodanig o p zoek naar m anieren om de religieuze beleving haar plaats in het m aterialistische w ereldgew aarw orden te geven. Ja inderdaad, op het einde van zijn leven 'bouwde hij w ereldbeelden', ongetwijfeld om tegemoet te komen aan de nood van de zoekende mens. Maar weten wij wel wat hij bedoelde met wereldbeelden? Wist hij wel wat hij bedoelde met wereldbeelden? Op g ro n d van een n ie t-p ro g ra m m atorische en niet m et anderen samen geschreven tekst v&n zijn hand wil ik tonen dat ook d e z e lezing van zijn denkend leven m ogelijk is: "verlaat door middel van een projekt het gebied van de projekten” (Bataille). A theïstische

religiositeit ^ .

"Met andere woorden: doordat in een p o stk ap italistisch e m a atsch ap p ij. waarvan we de struktuur nog niet duidelijk zien, zowel feodaliteit als kapitalisme overwonnen zullen zijn, en voor zover dit het geval is, zal de kuituur van deze maatschappij een vorm produceren van wat we in dit artik el "ath eïstisch e sacraliteit" h eb b e n g en o e m d . (...) O nze historische plaats wordt zichtbaar. W e beschouwen onszelf als voor­ b ereid ers van dit toekom stige b e w u s tz ijn . ( ...) Z e lfs a ls anachronisme kunnen we voorloper zijn." M aar waarom zou dit nodig zijn? O m d at in h et k a p ita lis tis c h e systeem de band tussen middel en d o el, tussen subject en object, tussen mens en w ereld volledig verbroken is in een logica van a b so lu te u tilita rite it. "(...) de e k o n o m is c h e o rd e van het k ap italism e w aarbij het leidend p r in c ip e d o e lm a tig h e id en m axim alisatie van de produktie is.

De ideologische tegenhanger van het k apitalism e is de o n d e r beklem toning van direkte ervaring en communicatie (cursivering red.): alles w ordt geb ru ik t (en voor d e z e lfd e re d e n v e rlo re n en v erw aarloosd: het fu nktioneert slechts als instrum ent." M ystieke beleving is nu ju ist de toegangs­ poort tot directe ervaring: "Mystiek leven is, in alle gevallen, de poging tot onm iddelijk en rechtstreeks c o n ta c t m et de fu ndam entele w erkelijkheid." Deze beleving is ook de noodzakelijke basis voor post-kapitalistische actie, omdat het herstel van het contact m et de werkelijkheid ook de opheffing van de vervreem ding als klasse (de scheiding tussen de mens en het produkt van zijn arbeid en van de m ensen onder elkaar) m ogelijk maakt. In dat verband onderzoekt hij ook de mogelijkheid tot atheïstische rituele actie, waarin de overdracht van die kennis en het m ed e-d elen van die ervaring mogelijk gemaakt wordt. In deze context in ieder geval is er geen sprake van het enkel "aanbieden van wereldbeelden aan zoekende mensen" (Staf Hellemans). Im m ers, "hij die het m ysticism e w enst te onderzoeken, zou het moeten beoefenen". Wereldbeelden die gefabriceerd en geconsumeerd kunnen worden - en dus geen grond hebben in de ervaring - zijn even vervreemdend als enig welke andere waar in de kapitalistische zin: "Het hoofdkenmerk van deze religies en antireligies (in de kapitalistische m aatschappij, nvdr.) zal de totale dom inantie van God (of van de natuurwet) over de mens zijn (zoals de markt het leven van koper en verkoper domineert). Eens te meer treedt vervreemding op: de natuur w o rd t s le c h ts g e z ie n a ls w isselw aarde, en nuttige arbeid schijnt een waar die verkocht of gekocht kan worden. Vals bewust­ zijn is onverm ijdelijk om dat de v e r s c h i jn in g s v o r m v an de k a p ita listisc h e w ereld (...) de werkelijkheid verbergt (...)". Hierin ligt, mijns inziens, ook een andere m ogelijke interpretatie van het van Apostel afkomstige en onder de wereldbeeldenbouwers circuleren­ de concept "diepe verspreiding van kennis", hoewel hij het in de tijd van het hier besproken artikel nog niet had geconcipieerd. Waarom dan niet gewoon terug naar de godsdienst, die toch, zoals hij zelf erkent, plaats biedt aan deze grondervaring? O m dat het kader waarin ze dat doet corrupt is in een fundam entele zin: "proberen het bestaan van God te bew ijzen, an d e re n e rv a n p ro b e re n te o v e rtu ig e n en p roberen deze ervaringen aan te wenden ten gunste van een bepaald doel (politiek of geestelijk) zou volledig te g en ­ gesteld zijn aan deze ervaringen zelf." O m dat "(...) de theïstische relig ie u ze ziensw ijze een v er­ vreem ding van de mens, van de natuur weg. inhoudt (...) en een vorm van vals bewustzijn." Zo ook zijn

verwerping van de pogingen om het wezen van dit besef kunstmatig van een ideologische basis te voorzien: "M en tracht deze pogingen tot herpersonificatie (van het universum en van de maatschappij, nvdr.) aan te wenden om het voortbestaan van het kapitalisme te waarborgen (de recuperatie van het socialisme door het katholicism e (...) is er een voorbeeld van." H oewel hij erkent dat sommige O osterse geestelijke tradities (het T h erav ad a-B o ed d h ism e en h et Jainsenism e) dit ingezien hebben, kom t hij tot een volgende fun­ damentele vaststelling: "We hebben het O osten hiervoor echter niet nodig!" Immers, ook de Europese traditie bevat deze "echo's in het innerlijk leven". Hij verwijst naar de m iddeleeuw se m ystici Eckehart, Ruusbroeck. Angelus Silesius), maar ook naar verzwegen stromingen in het Marxisme (Gorki, Lunatcharski), en naar die andere logicus die ontdekte dat hij zich eigenlijk met de fundam entele natuur van de w erkelijkheid bezighield: Ludwig W ittgenstein. Daarom ook dat hij ervoor kiest de m editatietechniek van een christen te gebruiken die d eze ju is t g eb ru ik te om het bewustzijn van de wereld weg. op C hristus, te richten: Ignatius van Loyola^: "we willen gebruik maken van de methodes van de m eest verbeten en stelselmatige vijand van onze eigen doelstellingen, om de b etekenis van w at hij en zijn volgelingen zo grondig verwierpen, te verdiepen." "Atheïsme is belachelijk (waarom n egatief belang hechten aan het futiele o f aan het ware?) en religieus atheïsme o f atheïstische sacralitait is het summum van belachelijkheid. En toch bewijzen ze door het lachen op te w ekken hun k w etsb are soliditeit." Ik heb m et het bovenstaande helemaal niet willen beweren dat hiermee alles over Leo Apostel is gezegd. Ik heb alleen willen tonen dat als men niet ook dit zegt, dat er dan iets essentieel n ie t is gezegd. Mensen die hem véél langer en beter hebben gekend dan ik (wij hebben hem met een kleine groep vrienden tussen '91 en '95 enkele keren ontmoet; hij noemde ons 'zijn jonge geleerden'), vertellen mij dat de intensiteit, waarmee hij zijn crises en filosofische wendingen ervoer, één van zijn belangrijkste eig en ­ schappen w as. Ik zelf heb het gevoel, dat hij in de laatste jaren van zijn leven een zekere rust uitstraalde, een zekere sterkte gevonden had. Ik geloof dat de intensiteit, die ook op dat mom ent van hem uitging, de beste b en a d erin g van 'd iep e verspreiding van kennis' is, die hij zich maar had kunnen dromen. Ik vindt dat de pogingen nu na zijn dood, om hem voor één of andere intellectuele kar te spannen afbreuk doen aan de diepte van zijn poging tot Vrij Onderzoek. We zouden beter zwijgen, allemaal. Karin Vereist

1 Apostel, Leo, Pinxten, Rik, ed. ; A theïstische religiositeit, studies in culture, communication and cognition. RUG. Gent. 1981. Uit dit boek hel k n > : artikel, van Apostels’ hand: Mysticisme, ritueel en atheïsme. Alle " citaten komen . tenzij anders vermeld, uit deze tekst. ■ D e stichter van de jezuïeten in de 17° eeuw.

2

storten slaagt hij er opnieuw in te vluchten (ap ril 1945) en zijn s tr ijd m a k k e r s in B elg ie te vervoegen. In de B elg isch e arbeidersbew eging Na de oorlog schakelt hij zich in in de syndicale beweging. Hij wordt één van de belangrijkste raadgevers van André Renard (adjunct algemeen secretaris van het ABVV, leider van de syndicale linkerzijde) die hij had ontmoet in de Luikse SJW en in het an ti-fascistisch verzet, dat door Renard werd aangevoerd. Hij is in het ABVV één van de in sp irato rs van het program m a " H o ld in g s en E c o n o m is c h e Democratie", en van het programma van a n ti-k a p ita lis tis c h e structuurhervormingen. Tegelijkertijd legt hij mee de basis van het blad "La gauche”, dat het

D e M oeial

geheel van de linkerzijde in de BSP (de Belgische Socialistische Partij) v e rz a m e lt, en w aarv an h ij hoofdredacteur is. Deze activiteit van de syndicale beweging leidt tot de algem ene staking van decem ber 1960 - ja n u a ri 1960 tegen de E e n h e id s w e t (h e t to e n m a lig e Globaal Plan) van minister Gaston Eyskens. In 1964 wordt hij samen met de anti-kapitalistische personen uit de BSP gezet, die de CVP in de regering had vervoegd en er mee de E e n h e id s w e t (in s c h ij f je s ) doordrukte. In te rn atio n a lism e In deze periode is hij ook actief in de so lid a rite it m et de k o lo n iale revoluties: Algerije, Cuba.........Che Guevara nodigde hem uit naar Cuba om deel te nemen aan het debat over de econom ische oriëntatie van de Cubaanse revolutie (1963-1964). Dit internationalistisch engagement was zijn tweede natuur. Reeds in 1949 nam Mandei deel aan de brigades die het Joegoslavische volk en zijn revolutie ter hulp snelde, toen Stalin dreigde deze onder voet te lopen. Het ja a r 1968 beg rijp t hij als een keerpunt in de wereldsituatie (mei '68 in Frankrijk, de Praagse Lente, het T ê t-o ffen sief in V ietnam ). De toegang tot Frankrijk werd hem ontzegd. V isa werden hem ook gew eigerd door de VSA. beide D u itslan d en , A u stralië, N ieuw Zeeland,... . In 1971 lag hij in België mee aan de basis van de oprichting van de SAP. waar hij tot aan zijn dood in de leiding actief blijft. B ij dr ag e aa n het m a rx is m e Heel zijn leven zette hij zich in voor een radicaal en open marxisme. Zijn boek "De economische theorie van het marxisme" (1962) kende een zeer brede verspreiding, werd in talrijke talen vertaald en oefende grote invloed uit op de nieuwe generatie critisch e ec o n o m iste n . A n d ere b elangrijke w erken w aren "D e vorming van het economisch denken van Karl Marx", zijn boek over "De lange golven in de ontwikkeling van het kapitalisme", "De betekenis van de Tweede Wereldoorlog", "Over het fa scism e", " K ritie k van h et Eurokommunisme" en vooral "Het Laatkapitalism e". In een meer recente periode schreef hij zijn "W a arh een g aa t de Sovjetunie van G orbatchov?", en vooral " M acht en Geld". In dit laatste w erk fo rm uleert hij een alg e m e n e th e o r ie over het verschijnsel dat de sociale strijd in de 20ste eeuw heeft vertroebeld: de bureaucratie in de arbeidersbeweging en in de arbeidersstaten. Het is een g epassioneerd pleidooi voor de socialistische democratie als "derde weg" tegenover de dictatuur van de m a rk t ( h e t k a p ita lis m e ) en autoritaire planning (de dictatuur van de bureaucratische kaste). De la a ts te s tri jd In 1989-1990 koesterde hij hoge verwachtingen over de ontwikkeling in Duitsland. Hij kwam zeer actief tussen in de ontwikkelingen aldaar, evenals elders in Oost-Europa. in de continuïteit in de strijd van de linkse oppositie tegen het stalinism e en het kapitalisme. Hij nam deel aan

13de jaargang -

( v e r v o lg

op

p a g in a

6)

nummer 1 - 4 oktober 1995


D e M o eial

Op de koop toe: de Sociale Sector D e VUB m aakt e r een erezaak van d e m eest sociale u n iversiteit van Vlaanderen te zijn. D e zelfstandig beh eerde so c ia le s e c to r m oet e r vo o r zorgen d a t d it zo blijft. Er w o rd t g ep ro b ee rd uw v e r b lijf op d eze cam pus ietw at a a n trekkelijker te maken d o o r het verstrekken van hulp b ij m edische, p sych o lo g isch e en ju rid isch e p ro b lem en , begeleidn g op het vlak van studiekeuze en -m ethode, het te r beschikking stellen van betaalbare studentenkam ers, het bijhouden van jobaanbiedingen, ... H et b u dget d a t de S ociale S ecto r h iervoor te r beschikking heeft, b ed ra a g t o n g eveer 3 0 0 miljoen. O ndanks d a t de u n iversiteit inspanningen lijkt te leveren om d it bu dget enigszins op p e il te houden, stijgen de fin a n ciële m iddelen a llesbeh alve evenredig m et het aan tal studenten. D e regering b esliste im m ers de studenten uit ontwikkelingslanden en studenten uit bepaalde Voortgezette A cadem ische O pleidingen niet m eer te financieren op sociaal vlak. D e M oeial trok erop uit om de verschillen de diensten die d eel uitmaken van de Sociale S ector w at nader te bekijken. Tevens w erd een w oordje g ew isseld m et één van de verantwoordelijken. S o c ia le

D ie n s t

Deze dienst houdt zich vooral bezig met het f i n a n c i ë l e a s p e c t van het studeren en de bijhorende m aat­ schappelijke situatie. Men wil een opvang bieden aan deze studenten v o o r w ie stu d e re n een ex tra financiële belasting betekent. Je kan er inlichtingen krijgen betreffende de studietoelage van de Vlaamse G e­ m eenschap, kinderbijslag, ziekte­ verzekering. Voor diegenen die net buiten de prijzen vallen kan de VUB z e lf o o k b e p a a ld e te g e m o e t­ kom ingen doen: het verm inderd in s c h r ijv in g s g e ld v o o r b ijn abeursstudenten, maaltijdkaarten, e.d. D aarnaast bestaat er ook nog zoiets als een b ijz o n d e re p ro ced u re w aardoor ook studenten, die door allerlei om standigheden in acute financiële nood verkeren, kunnen geholpen worden. Heb je een vermoeden dat ook jij m issch ien in aa n m erk in g zou kunnen komen voor een o f andere toelage, aarzel dan niet om eens binnen te springen.

D ie n s t

K uituur

H et m id d e lb a a r o n d e rw ijs in Vlaanderen krijgt ongeveer zes jaar de tijd om de Vlaamse jeugd ervan te overtuigen dat M a r s m a n . Een Bruid in de Morgen, Peter en de W olf en Toulouse-Lautrec de absolute top is op artistiek en kultureel vlak. Dienst Kuituur neemt de moeilijk taak op zich dit waanbeeld zo snel mogelijk te verdrijven. Ze gebruiken hiervoor al de middelen die ze ter beschikking h ebben: c o n c e rte n , te n to o n s te l­ lin g e n , a t e li e r s , film s , en aa n v erw an ten . De nadruk licht m eestal op kreativiteit, verrassing, durf en experiment. Het m eest gekend zijn de gratis d onderdagavond-concerten in het K u ltu u rk a ffe e w a a r h ee l de N ew yorkse L o w e r E a s t Side al eens gepasseerd is, maar waar ook m uzikanten uit alle andere w ind­ streken een steeds geïnteresseerd publiek m ochten begroeten. Dit alles onder het motto: klinkt het niet, dan botst het. Ook heel populair zijn de creatieve ateliers. Voor wie passieve cultuur­ b eleving n ie t ver genoeg gaat bestaat hier de mogelijkheid om zelf te experim enteren m et fotografie, theater en m o d e l t e k e n e n . Dit alles onder kundige begeleiding. Op tijd inschrijven is de boodschap. Op donderdagavond 12 oktober kan je in de Galery' alles te weten komen over deze ateliers. Dienst Kuituur verkeert momenteel m in o f m e er in een o v e r­ gangsperiode. In het verleden kon men steeds rekenen op een drietal g e w e t e n s b e z w a a r d e n . Het weg­ vallen van deze krachten laat zich sterk gevoelen. Men probeert deze leemte op te vullen met vrijwilligers allerhande - waarom ook niet jij?

De M o eial

13de jaargang -

Tevens bestaat er nog zoiets als de Kultuurcommissie, een vergadering w aarin allerlei kultuurm innende studenten en academici mee helpen de programmering uit te bouwen. Toch blijft de Dienst Kuituur elk jaar weer op de proppen komen met nieuwe initiatieven. Nieuw voor '95'96 is het luik ' V r i j e V ideo' H iervoor w ordt beroep gedaan op iedereen die in zijn vrije tijd wel eens de (video)cam era hanteert en er m isschien van droom t de nieuwe Tarantino te worden. Deze personen kunnen - indien ze d it wensen uiteraard - hun videowerk bij de Dienst Kuituur deponeren, waarna de w erken vertoond w orden op de voorziene maandagavonden.

R e s t a u r a n t en c a fe ta ri a N aast een g ro te h o ev e elh eid geestelijk voedsel, kunnen studenten a f en toe ook w at s t o f f e l i j k v o e d s e l gebruiken. W anneer dit voorvalt is het restaurant the place to be. Al jaren schuiven honderden studenten hier elke middag geduldig aan voor de befaamde VUB-dries te r r e n - m a a ltijd (* so e p . *hoofdmaaltijd. *dessert). De VUB-keuken die wars van alle modieuze nouvelle- en andere cuisine trends, steeds zijn eigen culinaire m issie (eenvoudige, maar voedzame schotels) trouw gebleven is. gaal nu to ch een stap doen ric h tin g v e r n i e u w i n g . D aartoe wordt er zoals de campusbewoners zeker al zullen gemerkt hebben - gebouwd. H et restaurant en cafetaria krijgen een nieuwe vleugel. 'V l eu g el ' is in d it verband m isschien een wat misleidende beeldspraak want geheel p assen d e binnen het a rc h ite c ­ tonische concept van de VUB. krijgt deze 'vleugel' het uitzicht van een schip, com pleet met cirkelvorm ige vensters en een schippers-brug er bovenop. Op het benedendek zal het restaurant uitgebreid worden met een derde toog bestaande uit een saladbar en een warm vegetarisch buffet. Men zal hier het principe hanteren van variabele hapjes tegen variabele prijsjes. De paarse en witte ticketjes worden achterwege gelaten. Ook de grill - U weet wel: de iets betere steak tegen de iets hogere prijs wordt uitgebreid. Daarnaast komt er een polyvalente zaal. die. zoals de naam al doet vermoeden, voor alles en nog w at kan gebruikt worden: diners, soupers, uitbreiding van zitplaatsen op drukke momenten. Deze zaal kan dan nog eens in twee delen o p g esp litst w orden. De polyvalentie in het kwadraat. Op het bovendek wordt het cafetaria verruim d met circa tachtig z it­ plaatsen. De bestaande toog wordt tieringericht. Er kom en s t r e e k b i e r e n (!) en, als vriendschaps­ gebaar aan onze transatlantische vrienden: hamburgers en frieten. Als klapper op de vuurpijl komt er een bedieningsrestaurant. Een restaurant waar U voor de verandering eens zelf nummer 1 - 4 oktober 1995

b ed ien d w o rd t, i.p .v . d at U zelfbedient, als U nog begrijpt wat we bedoelen. Gegeten wordt er a la carte, betaald eveneens. Voor een deftig diner mag U rekenen op ongeveer tw aalfhonderd Belgische franken. U heeft zoveel geld niet zegt U? Geen nood, de voltooiing van deze uitbreiding zal niet meer voor dit ja ar zijn. U heeft dan ook tijd genoeg om wat te sparen. Er wordt niet alleen gedegusteerd in h et restaurant, er w ordt nu ook geïnformatiseerd. Verspreid over het restaurant en het cafetaria zullen vijf beeldscherm en worden opgesteld. N aast alg em en e in fo rm atie in v erb an d m et o p e n in g s u r e n , m aaltijd en , e.d., zullen ook de d a g p r o m o t ie s (bijv. v a n d a a g p aling in 't groen voor slechts 2 9 5 b f) en inform aties vanuit de S o c ia le S e c to r (B S G -a g en d a, in fo rm atie o v er beurzen, e.d .) verschijnen. Een eerste scherm staat reeds aan de krantenkiosk. Gaat dat zien.

D ie n s t

S tudieadvies

U heeft het m iddelbaar onderwijs achter de rug en U zou graag nog wat van dat ander, zogenaam d 'hoger' onderwijs genieten, m aar weet niet echt wat te kiezen? U was vorig jaar ingeschreven in het eerste ja ar geneeskunde, maar bent pas achteraf te weten gekomen dat U toch niet zo goed tegen bloed kan? U heeft zo pas de film 'A brief history o f time' g ez ien en w ilt g raag in de voetsporen van Stephen H a w k i n g treden en kosmologie gaan studeren, m aar U twijfelt een beetje aan Uw capaciteiten? Dan is er slechts één adres: Dienst Studieadvies. Een ze sta l d e u r e n staan er open voor alle vragen betreffende studie­ ric h tin g e n , stu d iek eu ze, studieh e ro rië n ta tie , stu d ere n in het buitenland, studiemethode, e.d. De slimmeriken onder jullie hebben reeds in augustus o f septem ber kennisgemaakt met deze dienst, want dan werd de ' W e r k g r o e p S t u d i e ­

va a rd i g h e d e n ' georganiseerd. Het succes van deze werkgroep maakt duidelijk dat steeds m eer studenten te rd eg e v o o rb e re id , aan hun universitaire studies willen begin­ nen. En U kent het gezegde: 'goed begonnen is half gewonnen'.

V ubig vfoor studenten met een handicap is binnen de Dienst voor Studieadvies de b ijzo n d ere b eg e leid in g scel. VUBIG opgericht. VUBIG bestaat reeds tien jaar en is gestart vanuit de begeleiding van een student met een visuele h a n d i c a p . C u rsu ssen werden om gezet in braille-schrift. s c h rifte lijk e e x a m en s w erden v e rv a n g e n d o o r m o n d e lin g e . M omenteel begeleidt VUBIG een dertigtal studenten met fysische, sensoriële en psychische handicaps, die tijdelijk o f permanent kunnen zijn. Voor VUBfG start de begeleiding reeds bij de studiekeuze. Voor studenten met een visuele handicap moeten bijv. de informatiebrochures in b r a i l l e - s c h r i f t v o o r h a n d e n zijn. Men vertrekt steeds van de mogelijkheden en capaciteiten van de student in kwestie en staart zich niet blind op de dingen die de student omwille van zijn o f haar handicap toevallig niet kan. Daarna stelt men een lijst op van de zaken die de student nodig kan hebben. Zo zal iemand die lijdt aan d y s l e x i e o.a. een sp ellin g sc o n tr o le p r o g r a m m a en een b andrecorder kunnen gebruiken. Tevens w ordt nagegaan op welke fin an ciële tegem oetkom ingen de student recht heeft. bijv. vanuit het Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap. Voor wat examens betreft kunnen studenten met een handicap beroep doen op a r t i k e l n eg e n van hel exam en reg lem en t. Dit artikel voorziet afw ijkingen van exam en­ data, vervanging van schriftciijke door mondelinge examens, e.d. De V UB-campus-Oefenplein is nu ook v o lledig to eg an k elijk voor rolstoelgebruikers. De aanleg van een hellend vlak op de esplanade tussen de Aula en gebouw C vorig academie-jaar. vormde het sluitstuk. Toch staat het beleid in België inzake de integratie van studenten met een handicap nog lang niet zó ver als in bijv. Z w e d e n , waar hel b e le id op n a t io n a a l v lak gecoördineerd wordt. In Vlaanderen hangt veel af van de bereidwilligheid van de verschillende universiteiten. Tussen deze universiteiten is er wel een steeds betere sam enw erking merkbaar. Wie weet wordt de volgende stap wel de integratie van studenten met mentale handicaps.

G eestelijke De

G ezondheidszorg

U n iv e rsita ire

D ien st

voor

G e e s te l ij k e G e z o n d h e id s z o r g (U D G G Z) van de VUB is één van de N e d e rla n d s ta lig e c e n tra v oor g e e s t e li jk e g e z o n d h e id s z o r g , verspreid over het Brusselse. D eze ce n tra w erken m et een m u l t i d i s c i p l i n a i r e equipe aan preventie, diagnose en behandeling v an p s y c h is c h e s to o r n is s e n . p e rs o o m ijK e en r e la tio n e le problemen. De UDGGZ-VUB biedt zijn k liën ten ad v iesg esp rek k en , m edisch-psychiatrische en sociale b eg eleid in g en p sy ch o th e rap ie, in d iv id u eel, m et p artn er o f in gezinsverband. V erder w orden er reg elm atig k o rtd u re n d e groepsth e rap eu tisc h e p ro g ram m a's ge­ o rg a n ise e rd ro n d faalan g st en exam envrees. In tegenstelling tot Sjerp is in d it team. naast een psycholoog en een maatschappelijk werker, ook een psychiater (pillen!) opgenom en. A f s p r a k e n kunnen telefonisch of ter plaatse geregeld worden. De dienst is gevestigd aan de Triomflaan 74.

M edische

D ie ns t

De M ed isch e D ie n s t is een e e rste lijn s zo rg en c en tru m v oor studenten, personeel en externen. De diensten zijn gehuisvest in Gebouw Y (E tte rb e e k ) en b o v en de bibliotheek (Jette). Men kan er o.m. terecht bij z i e k t e , o n g ev a llen ; voor kleine ingrepen, vaccinaties, a n tic o n c e p tie , k in e s ith e r a p ie , tandverzorging, w ondbehandeling. Daarnaast is de Medische Dienst ook gek en d v oor het a l g e m e e n p reventief m edisch onder­ z o e k . d at verplicht is voor alle nieuwe studenten. Dit onderzoek is een initiatief van de VUB zelf. De b e d o e lin g e rv a n is k le in e mankementen tijdig op te merken, zoals bijv. een verminderd gezichtso f gehoorverm ogen. O ok kan op deze m anier nagekeken worden of ieders vaccinatiekaart wel volledig is. Dhr. Moreels, hoofd-geneesheer van de Medische Dienst, merkt op dat het gehoorverm ogen van de Vlaamse jeu g d , wel degelijk afneem t. De opkom st van de gekende h o u s e d i s c o t h e k e n , de zgn. 'boom-cars', e.d. is hier wellicht niet vreemd aan. Tevens constateert hij een toename in het gebruik van softdrugs. Op het vlak van de geslachtsziekten, ook w el S O A 's (S ex u eel O verdraagbare A andoeningen) ge­ noemd, is er een daling merkbaar van de 'k lassiek ers' zoals gonorroe (druiper) en syfilis. C h l a m y d i a echter, een geslachtsziekte die kan leiden tot steriliteit, zit dan weer wel in de lift. De boodschap blijft dus: 'jaja doe niet dw aas en zet die condoom op je baas' (vrije vertaling naar Def Dames Dope) en oppassen in liften uiteraard. (vervolg

op

pagina

vier)

3


Op

de

koop

toe:

S portdienst

D ienst

Slechts een k le in deel van de w erking van de S portdienst valt onder de Sociale Sector. Het is enkel het s p o r t p r o g r a m m a dal g ed e elte lijk g efin an cie rd w ord/ v a n u it deze s e c to r. H el sportprogramma bevat sporten zoals a ë r o b ic . v o ll e y b a l . k a r a te , bad m in to n , en z. D eze sporten w orden op b ep a ald e dagen 's middags, vooral voor het personeel, en 's av o n d s, v ooral vo o r de studenten, georganiseerd. De meeste van deze sporten zijn gratis vooi houders van een sportkaart. Ook in Jette b esta at er een aangepast sportprogramma. De VUB heeft daar wel geen eigen sportinfrastructuur, m aar er bestaan sam enw erkings­ verbanden met o.a. het HIVB. de KUB en het Belgica Squash Center. Naast het sportprogramma zijn er de in te rfa c u lta ire com petities. Alle kringen nemen het hier tegen e lk a a r op. in een tie n ta l sportdisciplines. Men strijdt om het behalen van de Sporttroffee. Het la a ts te e v e n e m e n t van deze competitie is de 'Twaalf-Uren Loop'. Er is ee n p r ijz e n p o t van dertigduizend frank voorzien. De Sportdienst en het BSG brengen elk de helft in.

'Dag vader en dag moeder, dag zuster Ursula, ik zie het hier niet zitten, ik ga op kot', w eerklinkt het dan in m enig huisgezin. En liefst nog eentje van de VUB zelf, op de campus o f op de Nieuwe- o f Laarbeeklaan, w ant die zijn lekker goedkoop en nog dicht bij de VUB ook. Het kan ec h ter gebeuren d at U in het puntensysteem , dat door de Dienst H uisvesting gehanteerd wordt, net buiten de prijzen valt en dat er nog tweehonderd wachtenden (effectief!) vo o r U zijn . O p het nieuw e studentenhom e dat door de VUB gebouw d w o rd t aan de S ch o o f s la a n en dat tw eehonderd extra kam ers zal bevatten, hoeft U niet te rekenen want dat zal pas bij het begin van volgend academiejaar klaar zijn. In dat geval zit er niets anders op dan zich te begeven op de m arkt van de private, particuliere studentenkamers. M aar wat te kiezen? Er zijn zodanig veel privékamers in alle verschillende vormen, m et v e r s c h i lle n d e p r ij z e n , liggingen, contracten, enzovoorts, dat het w elhaast een kw estie van chance w ordt een degelijke privékam er te bemachtingen. Hier komt echter de Dienst Huisvesting weer op de proppen. Sinds dit ja ar zijn ze

H uisvesting

de

Sociale

middels het vinden van een baantje. Een evidente stap. zult U denken. N iet iedereen denkt daar echter h etzelfde ‘over. O nze g e l o v i g e v r i e n d e n , vanuit de christelijke w erk n em ersb ew eg in g . zijn van mening dat studenten met een job alleen m aar b ijd rag en to t de ongebreidelde consumptiedrang, het werk afnemen van werklozen en de kampen van de jeugdbew eging met een gebrek aan leiding laten zitten. Genoeg redenen om ook maai- niet al te veel stappen te ondernemen in de richting van een verbetering van de rechtszekerheid van jobstudenten. Rechtszekerheid die ook niet echt bevorderd w ordt door de trend om steeds m eer jobstudenten aan te w erven als z e l f s t a n d i g e , wat een aantal voordelen heeft, vooral dan voor de werkgever, maar wat ook een h e le b o e l a d m in is tra tie v e v e r ­ plichtingen met zich m eebrengt. Aarzel dan ook niet. wanneer je overweegt om als zelfstandige aan de slag te gaan. je bij de jobdienst te in fo rm eren o m tren t de ju is te modaliteiten van dit statuut. W erken als student kan trouwens heel wat interessante ervaringen opleveren. De Nationale Dienst voor A fz e t van L a n d - en T uinb o u w p r o d u k te n h e e ft zo bijvoorbeeld een tijdje geleden een aantal jo b stu d en ten geëngageerd. Hun taak bestond erin een paar honderd ei eren, die moesten dienen ter versiering van een beurs-stand. leeg te blazen. Ook worden er altijd wel mensen gevraagd om in de huid van een beer. Sinterklaas of Mickev Mouse te kruipen. Telefonische sexen b ab b e llijn en zijn ev en een s gretige afnemers van jobstudenten. Doen!

S jerp

AL ZES t» K -

Een aantal sporten worden, buiten het sportprogram m a om. ingericht te g e n k o s tp r ijs . H et aa n ta l inschrijvingen is hiervoor bepalend. Zo behoort bijv. t e n n i s sinds dit ja a r n ie t m eer to t het s p o rtp ro g ra m m a . T e n n is le s s e n kunnen nu gevolgd w orden op aanvraag en tegen betaling var, lessengeld. De m eeste tennissers waren immers meer geïnteresseerd in het spelen van een partijtje, dan in e c h te te n n is le s s e n in groepsverband. M aar ook vanuit budgettaire overw egingen wordt er, geschrapt in het sportprogram m a. Zo verdwijnen er dit ja ar twee uren gymnastiek, Frans boksen, karate en judo. Zoals voor veel diensten hei geval is, verhogen ook voor de Sportdienst de kosten jaarlijks, maai blijft de subsidiesom ongewijzigd. De Sportdienst organiseert ook nog elk jaar voor studenten en personeel een s k i v a k a n t i e en de zom erse sportkampen voor kinderen van het personeel. Ook tussen de verschillende Vlaamse u n iv e rsite ite n en h o g esch o len bestaat er een sportcom petitie. De VUB e in d ig t h ie rin o v e r het algemeen rond de d e r d e pla at s , meestal na de KUL en de RUG. De Sportdienst stelt zich vooral tot doel studenten te stimuleren om ook na het voltooien van de studies sportief bezig te blijven. Studenten laten sp o rten is a lv a st geen probleem : vorig ja a r w aren er evenveel k o t s t u d e n t e n als verkochte sportkaarten. A lle in fo rm atie betreffen d e de S p o rtd ien st is te vinden in de Sportbrochure.

gestart m et de invoering van een V U B-label voor p a rtic u lie r e studentenkamers. Dit label moet het voor studenten m akkelijker maken de goede van de iets minder goede k am ers te o n d e rsc h e id e n . De toekenning van het label gebeurt aan de hand van - U raadt het nooit - een puntensysteem . De crite ria zijn veiligheid, hygiëne, com fort, prijs, d eo n to lo g ie (h et w eigeren van buitenlandse studenten levert een uitsluitingscijfer op), ligging en de bereidheid tot samenwerking met de VUB-kamerdienst. Ter compensatie garandeert de Dienst Huisvesting een v o o rran g sb eh an d e lin g bij het verhuren van deze kamers en de o p v o lg in g van de co n tracte n , in c lu sief de betalingen. V an de tweehonderd onderzochtte kamers en s tu d e n te n h u iz e n hebben er honderdtwintig het label verkregen. Ze krijgen een sticker op hun venster en een speciale verm elding in de VUB-kamergids. Tussen haakjes: het M o eia l-lo k aa l is het enige in gebouw Y' dat het label kreeg toegewezen. Dat mag toch ook even vermeld worden.

Jo b d ien st Studeren betekent vaak veel geld u itg e v e n en w einig to t niets verdienen. Er komt een moment dat je het s c h o o i e n bij mama of papa, mémé en pépé en het hypothekeren van vriendschapsbanden door het lenen van geld, beu bent. Dat is het m om ent om eens bij de jobdienst langs te gaan en je financiële toekomst in eigen hand te nemen.

Sector

(vervolg)

de opvang en begeleiding van b uitenlandse studenten. Jaarlijks schrijven er aan de VUB r u i m h o n d e r d buitenlandse studenten (grotendeels uit o n tw ikkelings­ landen) zich in, vooral voor de E n g e ls ta lig e p o s tg ra d u a a tp rogram m a's o f als d o cto raats­ student. T erw ijl de D ienst voor B uitenlandse Studenten zich vooral met de adm inistratieve begeleiding bezighoudt, profileert Forstis zich m eer op het socio-culturele vlak: opvang, informatie en integratie. Door het gebruik van handige info­ files worden de stappen, die de buitenlandse student bij aankomst zal moeten ondernem en, duidelijk g e m a a k t. Z e w o rd en h ie rin bijgestaan door andere buitenlandse stu d en ten d ie als v rijw illig er meehelpen bij het zoeken naar een w o n in g , h et op en en van een bankrekening, enz. Tevens probeert Forstis de buitenlandse studenten zoveel mogelijk te laten participeren aan het gew one B ru s se ls e studentenleven, vooral door hei verstrekken, en vaak betekent dit ook vertalen, van inform atie. Let w el: e r w ordt g estreefd naar p a r t i c i p a t i e en zeker niet naar a s s im i la t ie , w ant ook h et organiseren van eigen activiteiten wordt gestim uleerd. Wel w ordt er verwacht dat. wanneer dit gebeurt, deze activiteiten open staan voor alle studenten. De D ien st v o o r B u iten la n d se Studenten is momenteel nog op zoek n aar v rijw illig e rs d ie kunnen fungeren als t o l k om op deze manier buitenlandse studenten bij te staan bij hun inschrijving in de gemeente of bij contacten met andere adm inistraties. G eïnteresseerd? Bel d an : 6 2 9 .2 3 .0 9 (D ien st v oor B u ite n la n d s e S tu d e n te n ) ot 629.23.69 (Forstis).

dan de nodige invloed en macht behoudt. Een voorbeeld van deze m a ch tsco n ce n tratie bij de ad ­ ministratie is het ontwerpen van de begroting, het beleidsinstrum ent bij uitstek. De eigenlijke inhoud en beleidsopties gaan hier vaak schuil a c h te r t e c h n i c i t e i 't e n en cijfermateriaal. De heer Jan Marcelis. coördinator van de Sociale Sector, zelf noemt hij zich een 'ambtenaar in dienst van de Sociale Raad', meent dat de Sociale Sector ev o lu eert in de d oor de studenten gewenste zin. Toch merkt hij een ' v e r m i n d e r d e strijd v aa rd ig h e id ' op bij de studentenvertegenw oordiging, die onontbeerlijk was bij de uitbouw van de Sociale Sector, in vergelijking met het verleden. Zijns insziens werd d it vervangen d oor een 'betere d o s s ie rk e n n is ’ en 'v ru c h tb a re samenwerking met de administratie'.

De

Z angfaculteit

G ezongen w ordt er op de VUB doorgaans niet weinig. Er zijn het hele jaar door talrijke c a n tu s se n en er is ieder jaar het groot Vrijzinnig Z an g feest. Toch vonden enkele mensen in '92 dat dit niet volstond. Ze bleven niet bij de pakken zitten en in oktober van datzelfde jaar on tstond 'de Z a n g facu lteit' een vierstemmig amateurkoor. bestaande uit een dertigtal studenten en oudstudenten. Het was m eteen een succes. Het vorige academiejaar betekende voor de Z angfaculteit de g r o t e d o o r b r a a k . Er werd gezongen bij de opening van de 25j . VUB tentoonstelling, de Alumnidag. het Z an g feest en e r. werd een CD opgenomen. Deze CD. die studenten-

S JE R P is een u n iv e rs ita ir consultatlecentrum voor Levens- en Gezinsvragen. Het centrum bestaat uit een multidisciplinair team: Een gy n ec o lo ge en twee h u is ­ a r t s e n . bij wie je voor alles i.v.m. a n tico n ce p tie , zw an g ersch ap en abortus te re c h t kan. D oor de versoep elin g van de w etgeving omtrent abortus, verkeert Sjerp nu in de m ogelijkheid om wekelijks drie tot vier abortussen zelf uit te voeren. V ro e g e r k o n d it e n k e l in ziekenhuisverband. J u r i s t e n voor alle problemen rond trouw en o f sam enw onen, e c h t­ scheiding. huurproblemen. erfrecht, enz. Twijfel je bijv. aan de juiste toedracht van een aantal clausules uit je huurcontract, dan kan je dit bij S jerp laten uitpluizen. Beter nog natuurlijk is het gebruik van de m odelco n tracten van de D ienst H uisvesting. P s y c h o l o g e n , m a atsch ap p e lijk assisten te en so ciaal v erp leeg ­ kundige die zich bezig houden met problemen i.v.m. relaties, huwelijk, gezin, seksualiteit. Een probleem adequaat definiëren is niet altijd even m akkelijk. De mensen van Sjerp moeten dan ook vaak zoeken naar de vraag achter de vraag. En U die dacht dat uw examens moeiüjk waren! D a a rn a a s t o r g a n is e e r t S je rp regelm atig een aantal p r e v e n t i e a c t i v i t e i t e n . Zo werd vorig jaar meegewerkt aan de week rond aidspreventie. Sjerp is telefonish bereikbaar op het nummer 629.23.45 (Etterbeek) en 477.60.05 (Jette).

F orstis F o rstis ( F o r e ig n S tu d e n ts Information and Integration Service) en de D ienst voor B uitenlandse Studenten staan gezamenlijk in voor

So ciale

R aa d

Het beheer van de Sociale Sector is in handen van de Sociale Raad Studentenvertegenwoordigers vormen hierin de meerderheid. Ook voorzitter en ondervoorzitter zijn studenten. Zij hebben dus in principe de mogeüjkheid het beleid voor een g ro o t stu k z e lf te b ep alen Sommigen onder ons hebben echtei zo hun b e d e n k i n g e n bij de beleidsbijdrage van deze lieden die ons v e rte g e n w o o r d ig e n . De studentenvertegenwoordiging wordt im m ers ja a rlijk s in novem bei hernieuwd waardoor het verwerven van een doorgedreven dossierkennis en verg ad ererv arin g bem oeilijkt wordt. Kwatongen durven het wel eens hebben over carriëristische en a r r iv is tis c h e tre k je s bij de studentenvertegenw oordigers. Dit alles maakt dat de administratie meei

De M oeial

13de jaargang

en re n a issa n c e lie d e re n , e x p e ri­ m entele m uziek en ook eigen, originele com posities bevat, zou er eind o k to b e r, begin n ovem ber moeten aankomen. Insiders beweren dat het resultaat niet m inder dan verbluffend mag genoemd worden. Voor alle geïnteresseerden en voor al diegene voor wie de dou ch e ce l een beetje eenzaam aanvoelt, staat de deur van 'de Zangfaculteit' meer dan wagenwijd open, elke dinsdag tussen 19 en 21 uur in de Galery', boven het KK Werner & Ruben

-

nummer 1 I

4 oktober 1995


De M oeial

Bij rector Els Witte op de koffie ( v e r v o lg

van

p a g in a

Studiekring Vrij Onderzoek

1)

D M : De E u r o p e s e C o m m is s i e neem t in itia tie v en ro n d 'de erkenning van d ip lo m a 's voor academ ische en b e ro ep sd o elein d e n '. De V l i r spreekt te re c h t over in itia tie v en d ie een g elijk sch a k elin g en een stan d aard isatie van het o nderw ijs zullen b evorderen. Bovendien w o rd t het o n d e r ­ w ijs door de Europese com m issie enkel benaderd vanuit econom isch oogpunt. W elke stap p e n gaat u h iertegen ondernem en: ge­ zien ook de stan dpu nten o n d e r n o m e n in h e t v e r l e d e n do o r de r a a d van be he er tegen h et m e m o r a n d u m ? EW : De stapppen die hiertegen ondernomen zullen worden, zijn één van de eerste dingen die besproken worden in de verankeringsnota dat een document is dat haaks op de visie van de Europese Commissie staat. DM: In het C O S T R A d o c u m e n t w ordt gesproken over de reducering v an het aantal facu lteiten . E W : Ja, d at is één van de beleidsopties van de RvB. Er moet inderdaad een verm indering komen van het aantal faculteiten. D M : In d e C O S T R A w e r d gesproken over een her­ leiding tot vier faculteiten. O n ze visie d a a r o v e r is d a t de o p le id in g e n van deze faculteiten niet to evallig overeenstem m en met de im p e r a t i e v e n v an d e a r b e i d s ­ m a r k t , nl. een facu lteit di e de aflev erin g verzocht van t o p e c o n o m e n en t o p j u r i s t e n , een facu lteit voor de opleiding van to ptechnici, de facu lteit van de g e n e e s k u n d e e n ee n f ac u l te i t w aar de ec o n o m isch e " m in d e r w a a r d ig e " richtingen gedropt worden? E W : Bij m ijn weten is daar niets over beslist en zijn die projecten mij onbekend. Ten tweede laat ik mij adviseren over die voorstellen die zouden kunnen komen. Tevens is er een rectorale denkgroep die haar w erk zaam h ed en b in n e n k o rt zal starten. DM : B e n t u v a n p l a n om s t a p p e n te o n d e r n e m e n tege n de voorstellen van m in iste r Van den Bossche om ee n b ek w aam h eid sp ro ef in te v o e r e n in d e g e n e e s k u n d i g e facu lteit? EW: U kent mijn standpunten op dat vlak. Een universiteit moet zorgen voor k w a li ta t ie f h o o g s ta a n d onderwijs en de aflevering van goed o p g eleid e m ensen, ook in de geneeskundige faculteit. Ik geloof nog altijd in het democratisch recht op onderwijs en bijgevolg zal ik mij prin cip ieel verzetten tegen elke vorm van num erus clausus. De problematiek van de toelatingsproef is een heel andere discussie. Deze d iscu ssie m ag m en niet enkel beperken to t de geneeskundige faculteit. Indien men constateert dat er problemen zijn bij de overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit - door mijn ervaring met de eerste kannners ben ik goed g eplaatst om te weten dat deze problemen er inderdaad zijn- dan hebben deze problemen betrekking op alle afdelingen en dan m oet dit ook in die context bekeken worden zodat d it zich zeker niet mag manifesteren in een maatregel tegen één beperkte groep.

DM: W orden trisse rs nu system atisch gew eigerd aan d e V U B ? Z o j a , o p w elk e b as is g e b e u r t d it ? E W : Elk dossier moet goed bekeken worden. Er moeten adviezen gegeven worden door diegene die die mensen kennen. N a zorgvuldige screening van elk dossier m oet er gekeken worden in welke m ate dat trissen m ogelijk is. DM: Pedagogische redenen zouden dus in g e ro e p e n worden voor de ev entuele w e i g e r i n g v a n t r i s s e r s . Z i jn het, in te g e n d e e l, geen fin a n ciële redenen die m eespelen aangezie n trissers n iet m eer gefin an cie rd w o r d en d o o r de o ve rh ei d ? E W : Neen. ik denk niet dat er bij het bekijken van die dossiers rekening gehouden w ordt m et financiële a s p e c te n . D at kan ik zeker o ntkennen. D M: Hoe k o m t h e t d a t de p e r s o n e n in k w es tie gee n of op slechts een zeer om­ slac h tig e w ijz e in zag e kunnen k rijgen in hun dossier? E W : D ie m ensen kunnen een gesprek aanvragen met de decaan en in heel u itzo n d erlijk e gevallen kunnen zij d aa rv o o r de rektor aanspreken. D M: De VUB is één v an de w ei ni g e u n i v e r s i t e i t e n d ie de d o c t o r a a t s o p l e i d i n g ni et v e r ­ p lich t m aakt voor het b e h a l e n v a n ee n d o c t o r a a t . Ze ste lt wel d a t deze 'mor eel v e r p l i c h t ' is. W a t v e r s t a a t u h iero n d er? E W : Juist om dat de VUB een in sp an n in g zal doen om die doctoraatsopleiding interessant te maken voor de doctorandi vinden wij dat het volgen van deze opleiding moreel verplicht moet zijn. Maar voor de concrete zaken in dit verband wil ik u doorverwijzen naar de vicerector van onderzoek. D M : U k a n m i s s c h i e n toc h z e lf no g even zeggen wa t uw m ening is o v e r dergelijke o pleiding. B etekent een do cto raatso p leid in g geen d e v a l u a t i e v an he t d o c t o r a a t aan g ezien deze nog altijd v ero n d erste ld is van ee n o rigineel pro efsch rift te zijn? E W : Ja, maar ik denk toch dat we dit genuanceerd moeten bekijken want we kunnen d it niet op dezelfde m a n ie r b e n a d e re n v o o r alle disciplines. Ik ben te weinig op de h o o g te van de n ie t-h u m a n e w etenschappen m aar voor w at de humane wetenschappen betreft, denk ik persoonlijk wel dat men deze opleiding niet moet overdrijven. De individuele inspanning moet hoe dan ook primeren wat niet wegneemt dat bijvoorbeeld het organiseren van kontakten, tussen mensen die in dezelfde discipline w erkzaam zijn. nuttig kan zijn. DM: V o r ig j a a r s tel d e u dat het logisch w a s d a t d e VUB relatief g ezien m inder i n v e s t e e r d e in h a a r b i b l i o ­ th e e k gezien he t g r oo t a a n ta l b i b l i o t h e k e n in B r u s se l m a a r d a t er w erk moest g em aakt w o r d e n v an h e t c o m p l e m e n ­ ta ir m aken van de v erschillende b ib lio th e ek ­ s y s t e m e n . H o e v e r s t a a n de w e r k z a a m h e d e n h ie r? E W : Hier is de hoofdbibliothecaris volop mee bezig. Het is vooral de ULB die hierbij m oet betrokken

w orden. Daar gaan de onderhandelingen verder. Anderzijds wens ik er ook op te wijzen dat vorig jaar reeds in de begroting de bibliotheek meer geld heeft gekregen en dat we z u lle n b lijv e n s tre v e n n aar bijkomende inspanningen. D M : W a t z i jn d e gev o lg en van het v e r t r e k van d e ULB uit de gebouwen op de ca mp us R ode voor de VUB? E W : Op dit ogenblik kan ik daar nog geen duidelijke uitspraak over doen o m d a t e r v e rsch illen d e m ogelijkheden zijn. De VUB is afhankelijk van de oplossing die de ULB hiervoor zal bieden, zoals bijvoorbeeld een eventuele koper. Ik hoop dat we in gezamenlijk overleg een oplossing kunnen bereiken die voor de VUB betaalbaar is. Het spreekt voor zich d at we niet de financiële m ogelijkheden hebben om in Rode de gebouwen van de ULB over te nem en. E r is geen geld aanwezig om daar te gaan investeren. DM: W a t s ta a t e r te geb e u re n me t het a r s e n a a l? EW : In het m eerjarenplan zal een eerste stand van zaken gegeven worden van de w erkgroep, onder le id in g van p ro f. C ardon, die hiervoor uitwegen zoekt. M aar ik kan u hierover niet veel vertellen aangezien ik de nota nog niet in m'n bezit heb. Indien u hierover meer wenst te weten dan zult u zich moeten wenden tot prof. Cardon. DM: Dat was het tenzij u hier nog iets a a n toe te voege n h ee ft. E W : Neen, ik denk dat we de b elan g rijk ste p u nten b ehandeld hebben. DM: Bedankt voor d it interview . EW: Graag gedaan. De voorbeelden van doorsturing naar a n d e re p e rso n e n of verwijzingen naar rapporten die op dat ogenblik nog niet in ons bezit waren, zijn legio: de vice-rector voor on d erzo ek in verband m et de doctoraatsopleiding. Prof. Elchardus aangaande de w erkgroep extreem ­ rechts, Prof. Cardon met betrekking tot het arsenaal, de verankeringsnota voor de tendens tot uniformisering van het onderwijsaanbod en voor de lessen die werden getrokken uit het C o s tra d o c u m e n t, d e re c to ra le denkgroep (nog niet gestart met haar w erk z a a m h e d e n ) voor de p r o b le m a t ie k van het te arbeidsmarktgerichte onderwijsaanbod... . De rector had ofwel haar beste dag niet vandaag ofwel is ze erin geslaagd om de controversieelste thema's handig te omzeilen. Alhoewel wij van mening zijn d at we in dit laatste geval m oeilijk van een succes kunnen spreken gezien haar pleidooi voor de betrekking van alle geledingen bij het beleid van deze universiteit en een d e g e lij k e in f o r m a t i e ­ doorstrom ing. De Moeial kon onmogelijk al deze mensen nog tijdig bereiken noch de rapp o rten doornem en m aar wij houden u o v er de aangesneden thema's zeker op de hoogte. R.R. & W.V.

>+++++++++++++++++<

Z IE T U, E E R ST E K AN N ERS E N G E ÏN TE R E SSE E R D E N Werkloze Hormonen Zoeken Runderen Voor Vrijblijvend Contact. Afspraak in VO-lokaal Stilstaand Verkeer ter Hoogte van Pleinlaan 2: Uitverkoop bij VO VO: Onverklaarbaar Bewoond Vrijst, Vrijer, Vrij... Ik Toch Meer Dan Gij! Als Je Brood op de Plank Hebt, Dan Denk Je Toch aan Spelen ? Opgepast Denkende Kinderen H e b b en w e nu j e a a n d a ch t? G edurende 46 jaar nu vervult Studiekring Vrij Onderzoek een rol van betekenis aan ons aller universiteit. Met wisselend succes en telkens met andere aksenten pogen we bij te dragen tot de toepassing van het ons aller bekende principe van Vrij Onderzoek, dat, terzijde, ook het eerste artikel van de Grondwet van de VUB beslaat (meer hierover in onze brochures). In c o n c r e to b etek en t d it d a t o n ze k rin g: - hete hangijzers durft aanpakken - discussies op gang brengt - info verschaft over tal van culturele, wetenschappelijke en m aatschappelijke thema's - dit allemaal via: films, debatten, voordrachten, pamfletten, brochures, artikels, en een uitgebreide, voor ieder toegankelijke infomatheek en niet te vergeten onze eigen bodemloze ervaringen... gratis, uiteraard. O o k d it ja a r h eb b e n w e g r o o tse p la n n en , en d a a r b ij zijn al jo u w h u lp en id ee en ten z e e r s te w elk o m . -

zit je met een geniale ingeving? ben je geinteresseerd in de werking van onze kring? wil je lid worden? verkies je een actieve rol in het bestuur te spelen?

- . ..?

KOM

( a f /k la a r /o p /b in n e n /...) !

- elke week is er een bestuursvergadering - alsook permanenties in ons lokaal (gebouw Y', aan het KK) - doorheen het jaar zijn er ook standjes in het cafeteria - en laat ons vooral niet de VO-Moeial-receptie op 11 Oktober (20 uur. Y') vergeten! V O , D e V r ije (r e ) K euze!

Het Brussels Studentengenootschap Sinds eeuwen is het de gewoonte in Brusselse studentenmilieus om naast het systematisch incorporeren van onverstaanbare stukken tekst zich ook onledig te houden m et een m eer direkte vorm van de W esterse gedragscultuur. In tegenstelling tot het eerst vernoemde nederigheidsstreven vergt de m eer directe vorm van samenleven een uitgelezen lichaamsconditie en een onverwoestbaar coördinatiesysteem. In principe wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen beide sexen waarbij hunner eigen specifieke constellatie worde gerespecteerd ende de draak mee gestoken. Om dit alles in goede banen te leiden werden enkele beproefde modellen uit d e sam enleving gekopieerd waarbij het onbezoldigde aspect als kontrolemechanisme dient. Zo heeft elke deelpopulatie gekenmerkt door haar participatie in de studiemassa een orgaan dat beide opponenten van de eerder besproken levenskwaliteit op elkaar afstemt. Ook probeert dit orgaan de belangen van haar eigen deelnemers zo goed mogelijk te onderbouwen in een streven naar een naadloze aansluiting met andere w erkingsgroepen zodat vacua in het samenlevingscontinuüm nagenoeg uitgesloten zijn. W aar de verschillende krachtlijnen van de respectieve organen sam en­ komen situeert het Brussels Studentengenootschap zich. Zij probeert in enigerlei mate de door hun eigenheid versterkte gedragingen der deelorganen zo goed m ogelijk in te passen in de samenleving en garandeert een optimale verstrekking van materiële faciliteiten tot op de limiet van haar eigen kunne. In gew one m ensentaal is het B russels studentengenootschap het overkoepelend orgaan dat probeert de verschillende kringen aan de VUB met elkaar in harmonie te laten samenleven en de BSG-feestzaal uitbaat. Ook staan we in voor de verkoop van kodexen. klakken, labojassen. enzovoorts... aan dem okratische prijzen. Ons lokaal bevindt zich in gebouw Y' vlak naast het KK. In principe is er elke week tussen 12 en 2 permanentie. Kom gerust eens af... O n d e r v o o r z i t t e r BSG W a r d B r es se le ers

D e M o eial

13de jaargang

-

nummer 1

-

4 oktober 1995


D e M oeial

(vervolg van pagina 2 : memoria VUB-professoren) debatten in de leiding van de KPSU (Kommunistische Partij Sovjetunie) over de betekenis van Leon Trotsky. O ndanks de nederlagen in OostEuropa en de moeilijke toestand van de internationale arbeidersbeweging blijft bij de vijf continenten afreizen om zonder sectarisme zijn ideeën te v e rd e d ig e n m e t o n g e b re id e ld optim ism e. O p ta lrijk e plaatsen helpt hij zo bruggen tussen de linkerzijde en nieuwe allianties in Oost-Europa, Zuid-Amerika te slaan. Hij was ervan overtuigd dat ondanks de m oeilijke w ereldsituatie in de schoot van de linkerzijde er zich nieuwe kansen aandienden voor een kritisch en niet-dogm atisch maar consequent en radicaal marxisme. Hij werd in die overtuiging gesterkt door de ontw ikkelingen in B razilië, de F ilip p ijn en , h et M idden-O osten, W est-Europa......... Z ijn o n v e rm in d e rd e in z e t is beginnen wegen op zijn gezondheid. Zijn brutale hartaderbreuk stelde, veel sneller dan verwacht, een einde aan een leven revolutionaire inzet en m enselijke toewijding. Op 30 september werd zijn asse, in o v e r e e n s te m m in g m et z ijn testam ent, bijg ezet op de PèreLachaise in Parijs. Op dit kerkhof, vooral bekend als laatste rustplaats van Jim M orrison, liggen namelijk ook de stoffelijke resten van de Communards, die in 1871 de eerste so cia listisc h e o p stand in Parijs v e rw e z e n lijk te n (de b ew u ste Commune van Parijs). Kameraad Ernest Mandei: Presente!

S JW -V U B

In memoriam : Prof. Dr. Roger Van Geen Eind vorig akademiejaar, terwijl aan de VUB het kongres "Einstein meets M agritte" doorging, overleed prof. R oger van G een. Als enthousiast natuurkundedocent die op de deuren verder schreef als de borden vol waren en als het ware voor een volle aula met de fysika stond te vrijen was hij bij de studenten het best bekend. Hij was één van de stichters van de Vrije U niversiteit B russel en is rektor gew eest. A ls voorzitter van de Nationale Raad voor W e te n s c h a p s b e le id b le e f hij betrokken bij de onderzoeks- en o n d e rw ijsp o litie k . Hij had een kritische kijk op de ontw ikkeling van de universiteit, wat hij een drietal ja ar geleden uitdrukte m et de gevleugelde woorden "De VUB is goed op weg om de beste universiteit van Zuid-Elsene te worden" om er m eteen aan toe te voegen dat de studenten daar een verantwoordelijkheid in op te nemen hadden. ’’Toen ik rektor was dacht ik soms wel als de studenten weer een s to o t u ith a a ld e n : 'O e i, o e i, mannekens, wat zijt ge nu weer aan het uitspoken’. M aar nu begin ik te wensen dat ze weer meer doen." Prof. van Geen stond ook aan het hoofd van de cylotron in Jette en het Studiecentrum voor Kernenergie in M ol. K oen

Lef eve r

Campus 95:Cultures, Differences, and Community 4 oktober 1995,Aula Qa, 12u-13u30 Ter gelegenheid van de opening van het academiejaar houdt de Rector een plechtige toespraak, gericht op de rol van de studenten binnen de universitaire gemeenschap. D aarna volgt een m ultim edia voordracht (video, dia’s en het gesproken woord) over de hedendaagse samenleving aan de universiteit. De studenten worden verwelkomd, niet door uitleg te geven over studies en diensten aangeboden door de universiteit (dat gebeurt trouwens op voldoende manier in de georganiseerde oriëntatieactiviteiten), maar eerder door een idee te geven van de plaats van de universiteit binnen onze huidige maatschappij en hoe de maatschappij gereflecteerd wordt binnen de universitaire samenleving. Als onderliggend them a voor deze m ultim edia voordracht gebruiken wij "culture shock". Het doel van de voordracht is een kader te schetsen waarin de confrontatie van de student m et zichzelf en anderen, in zijn sociale en intellectuele ervaringen aan de universiteit gesitueerd wordt. Door middel van verschillende m edia pogen wij de studenten een beeld te geven van de uitdagingen waaraan een universitaire gemeenschap vandaag het hoofd moet bieden. Vesalius College

5.EXAMENGELDEN. Het examengeld is in het inschrijvingsgeld inbegrepen . 6 .C OL LE GE KAA RT & G ETUIGSCHRIFTEN. Na de inschrijving wordt je je collegekaart toegestuurd, samen m et de volgende getuigschriften: -een getuigschrift voor de M.I.V.B. (Maarschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel); -een getuigschrift voor de N.M.B.S. (spoor); -een getuigschrift voor de ziekteverzekering; -een getuigschrift voor het kinderbijslagfonds. 7.STOPZETTING VAN DE STUDIES. Wens je je studies stop te zetten dan meldt je dit SCHRIFTELIJK bij de dienst Inschrijvingen. De postdatum geldt als datum van stopzetting. Stopzetting met terugbetaling van het inschrijvingsgeld is slechts mogelijk tot 31 oktober e ji m its het inleveren van je collegekaart en alle ontvangen getuigschriften. Indien het origineel getuigschrift door het betrokken organisme wordt behouden kan een verklaring volstaan waarin het organisme meedeelt kennis te hebben genomen van je stopzetting van studies.

INSCHRIJVEN AAN DE VUB A. Diplomavereisten - Belgische diploma's; B. Inschrijvingsmodaliteiten - alle studenten; A. D IPL OMAVEREISTEN - BELGISCHE DIPLOMA’S. 1. TO EL AT ING T O T EEN ACADEMISCHE OPLEIDING (1°CYCLUS) Met de volgende diploma’s word je toegelaten tot het universitair onderwijs: - een gehomologeerd getuigschrift van secundair onderwijs; - een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan. Voor kandidaat burgerlijk ingenieur en kandidaat burgerlijk ingenieur-architect moet je bovendien geslaagd zijn voor een toelatingsexamen.(Inlichtingen te verkrijgen bij de dienst Studieadvies en het secretariaat van de faculteit Toegepaste Wetenschappen). 2. TO EL AT ING TO T EEN ACADEMISCHE OPLEIDING (2°CYCLUS). Om te kunnen toegelaten worden tot de tweede cyclus moet je vooraf een diploma behaald hebben van de eerste cyclus. Voor elke opleiding van de tweede cyclus zijn deze diploma's vastgelegd door het universiteitsbestuur. Raadpleeg het collegerooster van je faculteit. 3 . T O E L A T I N G T O T EE N V O O R T G E Z E T T E A C A D E M I S C H E OPLEIDING. Mits een diploma van de tweede cylus kan je toegelaten worden tot een voortgezette opleiding. Voor elke voortgezette opleiding gelden andere diploma’s in een aantal gevallen kan je eveneens toegelaten worden m et een diploma van het hoger onderwijs buiten de universiteit van het lange type (= HOLT-diploma’s).Raadpleeg het collegerooster van je faculteit. 4. T O E L A T IN G T O T EEN H OG ER JAAR VAN EEN ACADEMISCHE OPLEIDING. Om toegelaten te worden tot een hoger jaar moet je geslaagd zijn voor het voorgaande studiejaar.Kom je van een andere universiteit dan heb je voor de inschrijving een origineel proclamatiegetuigschrift nodig. Na je inschrijving dien je nog wel kontakt op te nemen m et de secretaris van je faculteit om je programma vast te leggen. 5. STUDIEDUURVERKORTING. Heb je reeds een academisch diploma of een diploma van het hoger onderwijs buiten de universiteit dan kan je in een aantal gevallen genieten van studieduurverkortingDe diploma's die aanleiding geven tot studieduurverkorting worden vermeld in de collegeroosters van de faculteiten. B.INSCHRIJVINGSMODALITEITEN - ALLE STUDENTEN. l.INSCHRUVINGSADRES. VUB - dienst Inschrijvingen Campus Oefenplein (Gebouw Y) Pleinlaan. 2 - 1050 BRUSSEL (Tel. 02/641.20.10-11-12) De dienst is het gemakkelijkst te bereiken via de Triomflaan - Toegang 6. 2.0PENINGSUREN. a.Gedurende de inschrijvingsperiode (1 september tot 30 oktober): van 9u tot llu 3 0 en van 14u tot 15u45 b.Na de inschrijvingsperiode (vanaf 2 november): van 9u tot 12u. 3.INSCHRUVINGSGELDEN. Voor de definitieve inschrijvingsprijzen informeert u het beste bij de Dienst Inschrijvingen op bovenstaand adres o f telefoonnummer. a. Niet-beursstudent b. Beursstudent (1) (1) student behoort tot één der volgende categorieën: - geniet een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap; - g en iet een stu d ieto elag e van het A lgem een B estuur v oor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS); - voldoet aan de financiële kriteria voor een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap,maar ontvangt geen toelage omdat hij/zij bist of reeds een universitair diploma heeft behaald (=gelijkstelling met beursstudent zoals vastgesteld door de Sociale dienst Studenten VUB ). Voor "gelijkgestelden met beursstudenten" geldt dezelfde regeling. In dat geval breng je het bewijs binnen van gelijkstelling, af geleverd door de Sociale dienst. c. Bijna-beursstudent (l) (1) Je voldoet niet aan de financiële criteria om een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap te verkrijgen, maar je inkomen, of dat van je ouders, ligt max. 50.000 BF boven de maximumgrens. ________ Bij de inschrijving betaal je het gewone inschrijvingsgeld zoals een niet beursstudent. Je aanvraag voor vermindering dien je in bij de Sociale dienst (voor het einde van de maand oktober ). In geval van toekenning wordt je achteraf 5.000 BF (2.500 BF voor deeltijdse studenten) terugbetaald. 4.INSCHRUVINGSDOCUMENTEN. a. Nieuwe studenten. Je eerste inschrijving aan de VUB neem je PERSOONLIJK. Je hebt de volgende documenten nodig: - je identiteitskaart; - je getuigschrift of diploma dat toelating verleent tot de gewenste opleiding (origineel of een voor eensluidend verklaard afschrift). Kom je van een andere universiteit dan zal je bovendien een "studiecurriculum" van de vorige instelling worden gevraagd (getuigschrift m et vermelding van alle voorgaande inschrijvingen) Ben je een buitenlands student en werken je ouders, ,je echtgenoot of echtgenote ïn België (of hebben ze er gewerkt) dan zal je ook volgende documenten moeten overhandigen: - een uittreksel uit het bevolkingsregister van je woonplaats; - een attest van tewerkstelling door de werkgever van je ouder of je echtgeno(o)t(e). b. Ouderejaarsstudenten. De meeste ouderejaarsstudenten kunnen de inschrijving nemen via het toegestuurde stortingsformulier. Heb je geen stortingsformulier ontvangen, schrijf je dan ter plaatse in bij de dienst Inschrijvingen tot eind oktober1995. Dit is ondermeer het geval bij: - bijkomende inschrijving; - inschrijving voor de academische lerarenopleiding; - inschrijving na een jaar onderbreking; - verandering van opleiding; - nog te vereffenen inschrijvingsgelden; - buitenlandse studenten.

Isaclub. lt s a CLUB U weet het zeker al: de VUB telt een m assa buitenlandse studenten. De m eerderheid van die buitenlandse studenten kom t van heinde en ver, dus in het weekend is het niet van "gauw even naar huis, mijne vuile was afzetten, buikske rond eten, pint pakken m èt de kameraden, en dan m et een tas vol proviand en proper ondergoed blijgemoed terug naar de cam pus". Nee, deze buitenlandse stu d en ten b lijv en hier, op een campus die elke vrijdag uitsterft om pas 's maandags weer tot leven te komen. Logisch dat ze zich vervelen in het weekend. ISA VUB heeft er iets op gevonden. In samenwerking met FORSTIS en de Dienst Cultuur wordt h et KK des zo n d ag av o n d s omgevormd tot een "internationale studenten club": ISACLUB dus! Een w ekelijkse ontm oetingsplaats voor buitenlandse en Belgische studenten, waar men ook kan kennismaken met m uziekstijlen van o v er heel de wereld (vergeet de denigrerende term "w ereldm uziek") en eventueel wat later op de avond een exotisch danspasje wagen. A ls je in B russel o f om geving w oont, o f reeds zondags op de campus arriveert, je je op die avond s tie rlijk verveelt, o f gew oon je c u ltu r e le en so c ia le h o rizo n verruimen: kom af, grijp die kans. De inkom is altijd gratis. N iet v erg eten dus: zondagavond is I S A C L U B avond. 17 o kt ob e r : W ELK OM STFEEST BUITENLANDSE STUDENTEN De anciens onder u herinneren zich wellicht nog de Internationale Week die vorig jaar plaatsvond in het kader van 25 jaar VUB. D it jaar dus geen Internationale week, want de VUB w ordt (gelukkig) maar één keer 25 jaar. Toch willen we ook dit jaar de aanwezigheid van de studenten van over de gehele wereld (toch zo'n 10% van de gehele studentenpopulatie van de VUB) extra in de verf zetten. D aarom w ordt op 17 oktober de aankomst van nieuwe buitenlandse studenten gevierd: in de namiddag worden twee video's getoond uit de serie "Developing Stories", rond het them a "w ereld(over)bevolking”, 's avonds organiseert ISAVUB ten tweedemale haar "International Food Fair", om streeks 22u v o lg t een optreden van de antillaanse groep HURUCAN (Spaans voor "Orkaan", dus dat belooft...) m et spetterende m eren g u e en salsa. M et een wereldfuif swingen we door tot laat in de nacht. Hou ogen en oren open . meer informatie volgt. Noteer de 17e oktober reeds in uw agenda, want het wordt een knaller. Inkom gratis. O rg an isatie is in handen van F O R S T IS (F o re ig n S tu d e n ts Inform ation & Integration Service) in sam enw erking m et de dienst C u ltu u r, de S o c ia le S ecto r, VUBAROS (VUB Adviesraad voor ontw ikkelingssam enw erking), ISAVUB (International S tudent’s Association VUB) en de Commissie Integratie Buitenlandse studenten. Brian

iedere donderdag :

REDACTIE­ VERGADERING om 19 00 uur Gebouw Y' Moeial lokaal

6

De Moeial

13de jaargang -

nummer I - 4 oktober 1095

ft


De M oeial

c o n c e r t

DISCOURS-METIS Een dubbelspel om door list en leugen, de list en leugen te duiden en te omcirkelen. Bijdragen van verschillende kunstenaars om het discours zo wijd mogelijk open te trekken.

T R E F C E N T R U M Y' D I E N S T KUL T UUR 0 2 /62 9 23 23 23 26

Een unieke, zelfs voor ons onvoorspelbare tentoonstelling!

-

Werk van Bogaerts, Buggenhout, Clinckx, Clicque, Crabeels, De Blieck, Decoster, De Wachter, Guns, Hadzifejzovic, Maet, Swennen, Thomas, Van Den Dorpe, Vankerckhoven, Van Maele. Te zien op volgende plaatsen: Galery1- Pleinlaan 2,1050 Brussel Internationale Schipperschool - Claessenstraat 12,1020 Brussel De Markten - Oude Graanmarkt 5,1000 Brussel De Kriekelaar • Gallaitstraat 86,1210 Brussel

c o n c e r t dinsdag 17 oktober-Kuttuurkaffee-inkom gratis-vanaf 17u

MUZIEKMAATSCHAPPIJ EXCELSIOR

(KRUIS)WEGEN AAN DE VUB

Aan de Studentenkringen wordt gevraagd hun 'studentendopen' een cultureel en kunstzinnig tintje te geven en per Kring een kappelleke te bouwen. Deze 'kappellekens’ worden tentoongesteld en het mooiste krijgt een flinke prijs. Vernissage: Galery’ op woensdag 11 oktober 1995 om 18u30 Inleiding: Prof. Dr. W. Elias

(België) Eerst hoort men vreemdsoortige vederlichte muziek. Dan verschijnen 12 vreemde vogels in opvallende veren. Ze paraderen met kleurrijke kostuums. Struisvogelmuzikanten - of is het andersom - spelen ludieke muziekstukjes. Exotische ritmes, reggae, funk, afro. calypso, jazz, mambo en flarden van populaire volksdeun^es dwarrelen als dons door de lucht Ze pluimstrijken voor de gunst van het publiek en lopen soms als kakelende kippen die hun ei niet kwijt kunnen. Op andere momenten lijkt het alsof ze op eieren lopen. Af en toe verstarren zij in een pose. Een beeld van wat er geweest is, gevangen door het licht van een camera, een Vereeuwigd moment’ dat vlug losgelaten wordt en tot de herinnering gaat behoren.

dinsdag 3 oktober 1995-12u30 Restaurant & 14u15 Aula

Galery1 - Bibliotheek - Rectoraat Vanaf 11 oktober 1995 tot 19 november 1995

FORSTIS organiseert opnieuw de "Welcome 0 8 /. Elk jaar arriveren meer dan honderd studenten uit Azië, Afrika en Zuid Amerika op onze universiteit. “Welcome D a / is de gelegenheid waarbij de hele VUBgemeenschap een vleugje kan opsnuiven van het kleurrijke palet aan culturele verscheidenheid. ISAVUB organiseert opnieuw haar “International Food Fair" waar typische lekkernijen uit zowat alle hoeken van de aardkloot geproefd kunnen worden aan democratische prijsjes. Deze Food Fair begint omstreeks 17.00 uur, in de feesttent op het terras van het Kultuurkaffee. Later op de avond (omstreeks 22.00 uur) volgt een optreden. Bij het ter perse gaan waren nog geen verdere gegevens bekend. Vast staat: het zal exotisch swingen! Hou ogen en oren wagenwijd open voor verdere informatie. Organisatie: FORSTIS, i.s.m. ISAVUB, de Commisie Integratie Buitenlandse Studenten en Dienst Kuituur.

woensdag 4 oktober 1995-14u00-Kultuurkaffee

Verschillende kunstenaars werden aangesproken hun werk, dat op één of andere manier verband houdt met de titel van deze tentoonstelling aan de VUB-populatie te tonen. Vrolickx, Van Breedam, Burssens, Vandenbergh, Van Stapele... zijn slechts een greep uit het pakket.

WELCOME DAY

KULTUURKRANT

11 oktober tot 19 november 1995-Galery', Rectoraat, Bibliotheek

REBECCA MOORE Bass-viool en ce llo : ongewone instrumenten om popsongs te maken. Maar Rebecca Moore doet het, en hoe! Deze jonge telg van de 'Knitting Factory' brengt donkere, dramatische en inventieve songs met semi-zoete, surrealistische melodieën. Maar het blijft niet bij muziek; een optreden van Rebecca Moore is een spektakel. Een 'vurige’ set durft ze al eens letterlijk te nemen. Schrik niet wanneer ze beslist om één van haar lichaamsdelen in brand te steken...’

JIVAROS QUARTET

VRIJE VIDEO

PAT MEARS& BAND m

Zoals het vrij podium één manier is waarop de studenten zich uiten, is video een ander medium dat de laatste tijd makkelijker in gebruik is geworden en waar heel wat mee geëxperimenteerd wordt Vandaar dat elke maandag, wanneer er geen vrij podium is, het Kultuurkaffee omgedoopt zal worden tot videozaal. Elke student die wil kan op aanvraag zijn kortfilm vertonen. Graag hadden wij die film in ons bezit, de maandag ervoor. Afleveren op de Dienst Kuituur. Wij hopen dat het stormloopt

De Amerikaanse Pat Mears groeide op in de muzikale jungle van Austin (Texas). Tien jaar lang speelde ze in rokerige clubs, en deed er een schat aan ervaring op. Dit leverde haar een heel eigen stijl op die ze ontwikkelde uit de roots van folk, blues, country, rock etc. In '91 bracht ze met de Calvin Russel Band een eerste CD u it Met 'There goes the Rainbow1kwam haar carrière in een stroomversnelling terecht en Miss Mears kreeg vaste voet aan grond in Europa. In het najaar van '95 staat haar vierde CD op stapel. Een hard zwoegende dame die ons zal verplichten de verwarming uit te zetten.

maandag 9 & 23 oktober en 6 november-Kultuurkaffee-vanaf 21 u

Pat Mears: gitaar - Mark Lemmen: bas - Nicky Buzz: gitaar - René Merkelenbach: toetsen Marty Fran: drums

donderdag 5 oktober 1995-Kultuurkaffee-inkom gratis-21u

WHITE HEAVEN (Japan) Er was een reis 19 februari 1980. Winter en koud. jan de breucker is op zijn teen getrapt en in plaats van in zijn mobil-home, een zelf ingerichte HY kamionette Citroen, met zijn teef, bikkel (kruising tussen een Briand en een Griffon) te pitten, drijft hij zijn tuig langs Ardense wegen naar een andere, een nieuwe, een ultieme afspraak. Die met de dood. Maar hij komt terug uit de reis tussen het zijn en het niet zijn. Waarom hij weerkwam blijft hem als essentiële vraagstelling obsederen. Als terapie heeft hij er een film over gemaakt en deze geeft het antwoord op dat waarom. Op 5 juli 1995 sterft zijn vader, en hiermee krijgt 'Er was een reis' nog een extra dimensie. ‘Love is Etemity', het tema van de • 88 minuten en 10 seconden durende - lange reis. De eerste sekwens is opgevat als een trailer en geeft de korte inhoud weer van de lange film. Het is precies deze trailer die vertoond zal worden. De toeschouwer kan hier ideeën ten berde brengen die vatbaar zijn voor een her-schikking of her-werking van de film. Het geheel is immers fundamenteel materiaal voor de doktoraatsskriptie van jan de breucker: "Wat is, is: trancendentie in de film'.

vrijdag 13 oktober 1995-De Markten-inkom gratis-20u en 21 u

D e M oeial

13de jaargang -

Een avond avant-garde a la lettre wordt geopend door het Japanse vijftal White Heaven. Hun oeuvre bestaat uit de beste ingrediënten van gitaarmuziek, psychedelische rock en underground, overgoten met een fijn laagje Japanse pop. manier om te ontdekken hoe rock aan de andere kant van de wereld klinkt! You Ishihara: zang, gitaar - Michio Kurihara: gitaar - Souichiro Nakamura: gitaar Kouji Shimura: bas - Ken Ishihara: drums

PRESENT (België) Wat Present je daarna voorschotelt, is zonder twijfel de crème de la crème van de Belgische muziekscene. Vijf excellente muzikanten brengen een set boordevol schokkende, complexe en bezwerende composities. Hun uiteenlopende ervaringen smelten samen tot een muziekstijl die door merg en been gaat. Een avond met Present is gelijk aan een ontdekkingsreis doorheen de Belgische avant-garde cultuur. Roger Trigaux: gitaar, zang, - Reginald Trigaux: gitaar, zang - Daniël Denis: drum Guy Segers: bas - Eric Vaes: klank-engineer

donderdag 12 oktober 1995-Kultuurkaffee-inkom gratis-21u

nummer 1 - 4 oktober 1995

Een stem als Lou Reed, sympathieke rockmuziek met venijnige gitaren en intrigerende teksten : dat is het Zwitserse Jivaros Quartet Na zes jaar zwoegen, namen ze in D1 hun eerste CD op. 'Goodbye Vincent1 zette de Franse en Zwitserse muziekscene op zijn kop. Met hun derde CD 'Fever Led Us There' zijn ze van plan heel Europa te veroveren. Een plan dat wel eens zou kunnen lukken... De aftrap van de Belgische tournee wordt gegeven in het Kultuurkaffee. Wees erbij, er zal geschiedenis geschreven worden! Jérôme Ballmer: gitaar, zang - Patrick Dubois: drums - Stéphane Ballmer: bas - Miguel Morales: gitaar

donderdag 19 oktober 1995-Kultuurkaffee-inkom gratis-21u

VRIJ PODIUM Onbekend is onbemind. Een gezegde dat in het Kultuurkaffee niet van toepassing is. Naar goede traditie organiseren we tweewekelijks op maandagavond een vrij podium. Concerten, toneel, poëzie, acrobatie,... alles is mogelijk. Dit jaar is het vrij podium meer dan een lokaal gebeuren binnen de V.U.B. Elke editie wordt vanaf nu afgesloten door één of meerdere telgen uit de Belgische rockscene. Maandagavond in het Kultuurkaffee: de bakermat van nationaal talent! Heb je verborgen talenten die je aan een enthousiast publiek wenst te tonen? Aarzel dan niet en neem zo snel mogelijk contact op met Dienst Kuituur. Bereid je alvast voor op het venijnige beest 'plankenkoorts' genoemd...

16 & 30 oktober en 13 & 27 november 1995-vanaf 21u

kreatieve ateliers DONDERDAG 12 OKTOBER vanaf 19u openen de kreatieve ateliers weer de deuren. Je kan de verschillende atelierruimtes bekijken en je vrijblijvend informeren bij de monitors. Definitief inschrijven kan natuurlijk ook. Wij verwachten je in Galery'. Informatie en inschrijvingen: Dienst Kuituur 02/629 23 25 of 23 26 Data: wekelijks, behalve in de vakantieperiodes - Plaats: Galery' - P rfs : 500bf. voor VUB studenten en personeel /1 500bf. voor werklozen / 2 500bf. voor alle anderen Zwart/wit fotografie

Maandag van 19 tot 22u

Pieter Plasschaert

Theater

Maandag van 19 tot 22u.

Rudi De Smet

Modeltekenen

Donderdag van 19 tot 22u

Oswald Kuijken

7


D e M oeial

tÀix> eia/ A œ flt w ets b fo etl Twdig,.

^W e^ens A e t owxjjÆi&ooTi Ao^e

a cvn ta l AattatwiMCblt&n o fi on^e \ecU ictie fiie n i&ÿ, ju A tie , {e^eAA, a a n te ÿvte/œ n.

otia ^en o o d ^a a A t

hwnmÆ/n (jæ uaàA&tl: ea/ttooniste/i.

$a7iita<Ae u>etd(st)et&, fa-w eM T i/uw ou/etéfden, d ic h te r e n gœ w one jo u r n a lis te n

o fi

m s t.

^ W iite n

me

een

e ffic ië n te

t^n^o^/nuitteeloo^ùxym ^iTi^(jMta/ruIete/n da/n A ebéen w e tocA te ^ e tm a ti^ 7iÀeuAoe jnedeweAJiMA Tw diÿ. (ÛoA w {de toe/com sti^e in /e lle c ta e le e ù fe v a n d it /co n in  î^À ) A u ^ it 'we/tamÀMwotolelÿ fytyn woot w a t Aie* /w e/tbcAÿnt. isâfafiïaa/t elhe d m id eid a ^ owi fernen oowt s aw ynds in ons tedœ ctie/oÀaa / n a a st A e t AaJfowMJuxffiee.

M OHAMMED ARKOUN over "MODERNISME IN D E ISLAM" Oktober

'95

vrijdag 20 oktober 1995

zon d a g 8 o kto b er, om 20u. T H E R E D H O T C H IL I PEPPERS MOBY & T H E F L A M IN G L IP S in V o rst N atio n aal. m aandag 16 oktober, om 20u. B L A C K SA B B A T H din sd a g 31 o ktober, om 2 Ou. ZUCCHERO F O R N A C IA R 1 in V orst N atio n aal

14u(X) - 17u00 VUB, G ebouw B, lokaal 407 Pleinlaan 2, Brussel O rganisatie: H um anistisch V erbond i.s.m . H um anistisch V rijzinnig Vormingswerk, de Werkgroep Multicultureel Samenleven. VUB V o o r i n l i c h t i n g e n en i n s c h r i j v i n g e n K arin H u m anistisch V erbond, Lange L eem straat A n t w e r p e n , tel 0 3/ 2 3 3 . 7 0 .3 2

V ermeulen; 57, 2018

14/10 :THE STRA N G L E R S

P ro g ra m m a

14u O Ü -14ulO : 1 4 u l0 - 1 4 u 2 5 :

V e r w e lk o m in g I n te r n a t io n a le P o litie k e

'95

din sd a g

7 no vem b er, 20u. F O O F IG H T E R S

om

za te rd a g 11 n o vem b er, om 20 u. T R IC K Y zo nd a g

12 no vem b er,

W e s te n en Isla m v a n u it h is to r is c h p ersp ectief, door de heer Eric Laureys 1 4 u 4 0 -1 5 u 0 0 : I n le id in g to t d e p e r s o o n en f ilo s o o f M . A rk oun , door Prof. Dr. Dethier 1 5 u 0 0 -1 5 u l5 :

D e c e m b e r ’95 vrijd a g

15 deem ber, om 20 u. TH E LEVELLERS in V orst N atio n aal

za te rd a g 16 d ecem b er om 20u. A R N O " à la f r a n ç a is e " in het P aleis voor S c h o n e K u n ste n

s*»«.

m 8

2 5/10 : BOSS HOG met John Spencer & Christina

Pleinlaan 2, 1050 Brussel tel. 02/629.23.38 fax 02/629.23.62 C®5irdi3imffi(t©ir

BSG-AGENDA

20u.

d o n d e rd a g 3 0 n o v em b er, om 20u. A L L IA N C E E T H N IK

Tweewekelij ks st udententijdschrift van de Vrije Uni­ versiteit Brussel in samen­ werking met het Brussels Studentengenootschap, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst K uituur.

23/10 : HAGFISH punk-rock voor de kenners

D eb at

om

H E R O E S D E L S IL E N C IO

org. AB

Pauze

1 5 u l5 -1 6 u 0 0 : A p p r o c h e c r itiq u e d e s r a p p o r ts en tre Islam et m od ern ité, door Prof. Dr. M. Arkoun 1 6 u 0 0 -1 7 u 0 0 :

De Moeial

c o n te x t,

door het Centrum voor Polemologie 1 4 u 2 5 -1 4 u 4 0 :

November

30/9 : STEELE POLE BATH TUB

FI LMS m a 02/10 : B ATM AN FOREVER IN QB (JS) LA VIE SEXUELLE DES BELG ES in QD (ZWK) di 03/10 : D RO P ZO N E in QB (RPGC) wo 04/10 : B LO W N A W A Y in QB (LW K) THE QUICK & THE DEAD in QD (WL) do 05/10 : A D FUNDUM Im QC (FA) ma 09/10 : JU ST CAUSE in QD (LW K) wo 11/10 : JU N IO R in QB (APIA) SU ITE 16 in QC (ZWK) do 12/10 : PULP FIC TIO N in QC (LIA)

ZAAL m a 0 2 /1 0 : B S G -o p en in g sca n tu s di 03/10 : B SG -openingsT D w o 04/10 : KB S-ca nt us Beach-TD in PK-zaal do 05/10: P PK zo 08/10 : V RG -cantus ma 09/10: OP di 10/10: A V SG /K IN N E K E wo 11/10: Spei Z o n d er G renzen do 12/10: LW K zo 15/10: Solvay Kantus ma 16/10: Solvay TD

Ruben Ramboer

26/10 ; ELECTRAFIXION Ian McCulloch & Will Sergeant ex-echo & the bunnymen

29/10

V8c®°ffi3irdlSim®Iï®ir Miehel Vanhoof R séacttfi®

Tom, Sami, Michel, ROI.H aroun. Domenico. Ruben .Sjoonie, David, Wemer, Fred

DUBWAR

Msdl«w®;rlk®irs

4/11

: CARTER USM gratis I I 1 lMtmsitirsutnss Geert Rondou. Maarten Wim Castermans, archief

10/11

UNSANE V eran tw oord elijk e uitgever

Domenico Vaccaro Pleinlaan 2. 1050 Brussel

SCHOQLSTR.76

RUEDEL'ECOLE76 1Q8Q BRUSSELS

D e M oeial

I3de jaargang -

De Redaclie is niet verant­ woordelijk voor artikels van het BSG en VO.

nummer I

-

4 oktober 1995

Jg13 01 4 10 1995  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you