Page 1

Verschijnt tweewekelijks (met in juni. juli. augustus, september) Afgiftekantoor 1050 Brussel 5 VU : D. Vaccaro

De ® Moeial

Stodemtemüjdsclhrifflt vam de Vrije Umversileit Birassel im samenwerking met BSG, Stmdiekrimg Vrij Onderzoek en Dienst Kaltoar -1 2 de jaargang - rnmmmer 2 - 2 7 o k to b e r 1994.

Het Boze Oog

Liefste Lezer. O pletttend als u bent, m erkte u het al : Uw M oeial heeft - buiten de wil van de red a c tie - een w eekje vertraging o p g e lo p e n . H et la a ttijd ig v e rs c h ijn e n is te w ijte n aan de fin a n c ië le m o eilijk h ed e n w aar uw lijfgazet nu m ee te kam pen heeft. De ja a rlijk s e s u b sid ie d ie de S o c iale S ecto r S tudenten on s m e t de gulle hand schenkt, is opgedrukt. D it heeft te m a k e n m e t de a a n z ie n lijk e stijging van de prijs van het papier o p de w ereld m ark t en de financiële im p lic a tie s d ie vo o rtsp ru ite n uit dt ve rn ie u w in g van de drukm ethodes D e M o e ia l, d ie in tu s s e n al e e r tw a a lf- ja r ig e k n a a p is gew orden, h e e ft n o o it een su b sid ie v erh o g in g gekend. B innen het huidige budget is een tw eew ekelijkse publicatie echter n iet m ee r m o gelijk en e r kan geen c o n tin u ïte it m eer w orden verzekerd o p in h o u d elijk en v o rm elijk vlak. P e rio d ic ite it is essentieel voor elke studentenkrant en voor de z e is het zeker niet anders. De redactie is van o o r d e e l d a t " D e M o e ia l" ee n b e la n g r ijk e p la a ts m o e t b lijv e n in n em e n in de V U B -gem eenschap d o o r bij te dragen tot het stim uleren van de kritische zin en de zelfkritiek ten aanzien van onze universiteit. H e t n u m m e r d a t u nu le e s t is v e rsc h e n e n na een o v e rb ru g g in g sk re d ie t d a t o n s m oet to ela te n te blijven dru k k en tot het einde van dit jaa r. W e zullen u in de v o lg e n d e n u m m e rs o p de hoogte houden van de financiële lotgevallen v a n "D e M o e ia l". (W o rd t z e k er v e rv o lg d ...)

INHOUD Verkiezingen SoR/RvB 1 Brujokar 2 Studietoelagen 2 Grève 3 Prote$t 3 Kultuurinterview KVS 4 Vervolg SSS 5 Vervolg KVS 5 Kultuurkrant 6 Paniek 7 Vervolg paniek 8 Agenda 8 Vervolg studietoelagen 8

O p dinsdag 4 oktober vond in de aula de 2 5 s te a c a d e m is c h e op en in g szittin g van d e VUB plaats. D e nieuw e rector. Els W itte, hield er e e n m e m o ra b e l b eto o g o v e r de Volledige un iv ersiteit B russel. De rec to r b en ad ru k te d a t d o o r de o p eenvolgende besparingen de grens b e re ik t is om d e k w aliteit van het o n d e rw ijs en o n d erzo ek te blijven garanderen en dat e r bij d e overheid o p m o et aang ed ro n g en w orden de u n iv e r s ite ite n to e te la te n ee n e rn s tig e in h a a lb e w e g in g te doen. (" in p e rc e n ta g e s van h e t B N P uitgedrukt, daalde h et aandeel van de u n iv e rs ite ite n in de o v e rh e id s u itg a v e n van 0 .6 1 % in 1970 to t 0 .4 1 % in 1 991"). O o k v e rw e e s P ro fe sso r W itte n a a r de beru c h te "B io te c h n o lo g ie n o ta". Zij h oopte d a t d it geen voo rb o d e zou zijn van een dualiserin g sp ro ces dat m en in d e V laam se u n iv ersita ire w e re ld w il d o o rv o eren w aarbij de VUB in een tw e e d era n g sro l zou worden gedrongen. Els w itte riep d e hele universitaire g em eenschap op om deel te nem en aan het slagen van een strateg isch p lan (V U B -p ro je c t) w a a rin de p rio rite ite n v o o r d eze in ste llin g worden g elegd. Ze hoopte d an ook dat n ie m a n d z ic h aan z ijn dem ocratische verandw oordelijkheid zöü onttrekken. "Tegen dit utilitarism e, m et de m arkt als re g e le n d p rin c ip e , m o e t de universiteit zich afzetten, w ant voor men het w eet houdt men niets anders dan bero ep sg erich t h o g er onderw ijs over en verdw ijnt de specificiteit van de u n iv ersitaire o pleiding. O ok de VUB m oet er in haar stra teg ieb ep alin g goed o v e r w aken d a t h e t p ra g m a tis m e n ie t g a a t dom ineren en de voor-en nadelen van het ec o n o m isch p rin c ip e e lk a a r in ev en w ich t kunnen houden". In een tijd w aar d irek t n u t p rim eert vraagt p r o fe s s o r W itte d u id e lijk een aanvallende houding aan te nem en, zo lijkt het ons. (zie ook artikel van VO o p pagina 3) De nieuw e rectp r verw ees n aar de m aa tsch a p p e lijk e rol d ie d e V U B m oet v ervullen. H et belang van de universiteit, naar buiten toe. situeert zich dan o ok in de- w erking van een r e c h tv a a rd ig e . v e rd ra a g z a m e , dem ocratische sam enleving. In deze c o n te x t h a a ld e z e d e F ra n se socioloog B ourdieu aan die stelt " II n'y a pas de dém ocratie effective sans v rai p o u v o ir c r i t i q u e V 'I n h e t o p e n b a re d e b a t o v e rh e e rst te g e n w o o rd ig d e lo g ic a van de s m a a d , h e t s lo g a n i s e r e n . h e t vervalsen van de gedachten van de tegenstrever....". Door deel te nemen aan m a a ts c h a p p e lijk d is c u s s ie s k u n n en d e u n iv ersiteiten p ro b eren deze o n tw ik k elin g a f te rem m en , (b.v. d e gezondheidssector, gelet op de b ijd ra g e d ie h e t A c a d e m isc h Z iekenhuis in deze problem atiek kan leveren). In d it verband v erw ijst de red actie o ok n a a r h et sta n d p u n t in v e rb a n d m e t e x tre e m -re c h ts d a t b in n en k o rt zal v o o rg eleg d w orden aan de SoR , w aarn a de RvB zich hierover zal kunnen uitspreken.

VRIJE UNIVERSI TEI T BRUSSEL

VERKIEZINGEN Afgevaardigden Studenten in

SOCIALE RAAD RAAD VAN BEHEER Woensdag

12. 10. 1994

V rijd a g

21. 10. 1994

- sam enkom st verkiezingskom m issie i.v.in. sam enstelling kiesbureaus (I6 u )

31. 10. 1994

- einde kandidaatstelling (I6u) - samenkomst verk.kom. i.v.m. ontvankelijkheid der kandidaturen ( I6u l5)

M aan dag

- bekendm aking verkiezingen

Donderdag 03. 11. 1994

- puhlikaiic der beslissingen van de verkiez.ingskointnissic - begindatum voor klachlindicning

V rijd a g

04. 11. 1994

- einddatum klachtm ogelijkheid tegen beslssinuen van tic verkiezingskom m issic i.v.m. ontvankelijkheid (I6 u ) vork. kom. t1 6 u l5 )

M aan dag

07. 11. 1994

- oproeping der kiezers

Dinsdag

15. 11. 1994

- E E R S T E D A ( J V E R K I E Z I N G E N 11 ksti k d n d k u o - iöu)

W oensdag

16. 11. 1994

D onderdag 17. 11. 1994

T W E E D E DAC, V E R K IE Z IN G E N D E R D E D A (» V E R K I E Z I N G E N

Dinsdag

22. 11. 1994

- publikatic +• begin bcrocpspertode

Woensdag

23. 11. 1994

- einde beroepsm ogelijkheid ( 12u) - publikatie beslissingen

Dinsdag

29. 11. 1994

- V E R K IE Z IN G E N T W E E D E R O N D E

Woensdag

30. 11. 1994

- T w eede dag verkiezingen

O p d e v raag o f de V U B alle o p le id in g e n d ie n t te v e rz o rg e n antw oordde d e rector in tw ee delen. "W at d e b asiso p leid in g en b etreft eerste en tw eede cyclus- m oeten alle opleidingen aanw ezig zijn...." W el . zo stelt ze, zullen er reorganisaties n o d ig zijn . V o o r d e v o o rtg ezette op leid in g en en d e onderzo ek cen tra pleit de rector voor een actualisatie. In de vo lg en d e M oeial zu llen we d i e p e r in g a a n o p h é é l d e z e p ro b lem atiek

D e M o e ia l 12de jaargang - nummer 2 - 2 7 oktober 1994

io w.u. + u-iii..«

iæ s p g o 4 -5


D e M o e ia l

7'ieve.r.

dwarsligger dan brandhout S in d s 24 n o v e m b e r 1991 b e sta a t h e t rac ism e w eer. E e rst in V laanderen, nu dus ook in B russel en W a llo n ië . Los v an d e vraag o f de m ilitanten en m andatarissen van het B lok. F ro n t. ... nu paranoïde law & o rd er-a d ep te n . ged e m e n tee rd e nazin o s ta lg e n o f p r e s id e n t- v o o r- h e tle v e n z ijn , m o e t e r e e n r e a c tie k o m en tegen h u n v e rspreiding van d eze m entale pollutie. B ij de rec e n te g e m e e n tera a d sv erk iez in g e n in A ntw erpen behaalde d eze zw arte z w e e p p a rtij b ijn a 3 0 % v an d e s te m m e n en o o k in B ru s s e l en W a llo n ië b ra k e n d e r a c is tis c h e p artije n d o o r. Z o d u s. u it die luie zetel en actie! W ij van h e t B russels J o n g e re n k o m ite e A n tira c is m e ( B R U J O K A R ) p r o b e r e n , nu h e t g ro n d w e tte lijk nog k an. een so o rt d ain tegen deze rechtse olievlek op te w erpen. W ij gaan ervan u it dat ieder m e n se n k in d g e lijk e re c h te n m o et k e n n e n . W e s te lle n o n s o p tegen ra c is m e en fa s c ism e , voor v erd raag zaam h eid en d em ocratie en tegen het V laam s B lok, Front, Agir. ... . B ru jo k a r k o m t o p v o o r de w a a r d e rin g v a n a s ie l r e c h t als m e n s e n r e c h t! A ls p l u r a l is t is c h jo n g e re n k o m ite e is e lk id ee , elke i n b re n g , e n lo g is c h e r w ijs e lk in d iv id u w e lk o m (a lh o e w e l). D it ( a k a d e m ie ja a r zijn we van plan om d e b a tte n , film s en een aktie d a g (9 n o v e m b e r ) ro n d d it th e m a te organiseren; alw eer iedereen w elkom (alhoew el)! B rujokar k an gezien w orden als een s o o r t z u s te r o rg a n is a tie v a n h e t A ntw erpse A jokaI\ dat sinds 1991 al v e rsc h e id e n e g e sla a g d e beto g in g e n en s c h o lie re n s ta k in g e n o p p o ten zette. H et is z o n d e rm e er nodig om een te g e n g e w ic h t te c re ë e ren voor r a c is tis c h e en w e in ig to le r a n te u itlatingen: vree m d e lin g e n h aa t m ag n iet d e "bon ton" w orden in onze m aatschappij. Z odus aan iedereen die zich voor d e antiracistische zaak wil in z e tte n h a rte lijk w elkom op een van o n ze vergaderingen, debatten o f an dere a c tiv ite ite n en bo v e n a l, om h et m et d e w oorden van een ietw at o nderschat W esters den k er te stellen "K eep the faith" (J. B onjovi). B rujokar 19 o k to b e r w as e r ee n b ije e n k o m st van B ru jo k ar voor alle g eïnteresseerden. E r w as gepland te b rainstorm en over de te ondernem en acties op 9 novem ber, de herdenking van K ristallnacht. O pvallend w as de absolute a f w e z ig h e id v a n d e f a c u lta ir e p ra e s e s s e n . E n o o k h e t B ru sse ls S tu d e n te n G e n o o ts c h a p , dat w a a rs c h ijn lijk b e la n g rijk e re a c tiviteiten (N ight o f the Prom s en a n d e re ...) had. stu u rd e n zijn kat. K unnen w e a a n n e m e n d a t d it te w ijte n w as aan s le c h te in form atieverstrekking o f stellen we o n s v rag e n bij d e z e v e rb lu ffe n d e d e s in te re s s e ? H open m a a r d a t de k ringen de kom ende w eken m et w at inzet ov er de brug kom en, z o d a t de "stu d e n ten v e rte g e n w o o rd ig e rs" hun sm urfjes toch nog een s een keertje k u n n e n v o o rsta a n in b e la n g rijk e r zaken dan doop en cantus (m et alle resp e c t). H ierbij zijn ze d an ook n ogm aals beleefd u itgenodigd voor de volgende vergaderingen. P r a k tis c h g e z ie n is e r b esloten te trachten o p 9 novem ber in de v oorm iddag ee n akadem ische z ittin g in ee n te bo k sen , en in d e n am iddag een d e b a t te organiseren, m et ge n o d ig d e n als H ugo O n gena (H a n d -in -h a n d -a c tie s). F a tim a B ali (A galev), B lom m aert en V erschueren

2

(van h et boek "A n tiracism e") , een v e rte g e n w o o rd ig e r van O b je c tie f, iem an d van A F F (A nti F asc istisc h Front), ... . V oor 's avonds w ordt er g e d ach t aan een seren e fak k elto ch t z o n d e r sp a n d o ek e n en d e rg e lijk e ; e n k e l v o o ra a n in de o p to c h t de k erngedachten achter de bew eging: * stop racism e en fascism e: * g e lijk e p o l itie k e en sociale rechten voor iedereen; * e rk en n in g van asielrech t als m en sen rech t (hetgeen in theorie reeds lang w ordt gedaan, m aar in de praktijk w el eens w ordt vergeten); * voor e e n h e id in versch eid en h eid (een ietw at o b scu re o m sc h rijv in g van d e w en s d a t de v e rs c h ille n d e m in d e r h e d e n p r o b le e m l o o s zouden kunnen sam en lev en zo nder e n ig e vorm van on d erlin g e d iscrim in atie). D eze a c tie p u n te n w erd en o p z e tte lijk zo a lg e m e en m o g elijk g e h o u d e n o p d a t e e n ie d e r d ie de a n tir a c is tis c h e g e d a c h te o n d e r s c h r ij f t z ic h a c h te r de b e w e g in g zo u k u n n e n s c h a re n . O p v a lle n d in d it v e rb a n d w as de lo v en sw aa rd ig e a a n w e z ig h e id van LV SV en M LB. d ie z e lfs (relatief) goed m et m ekaar konden c o n v e rse ren . De b e d o e lin g is d eze p l u ra lis tis c h e ( r e la tie f ) n e u tra le in ste llin g zo ver m o g elijk d o o r te d rijven, en 9 novem ber d iep e r op de p roblem atiek in te gaan. U ite ra a rd z u lle n w e no g m o eten afw a c h te n in h o e v e rre de w en sen van de o rg an isa tie kunnen w o rd en d o o rgevoerd. V eel han g t af v a n d e m e d e w e r k in g v a n de ak adem ische o v e rh eid , d ie dan ook m eteen aanleiding kan g ev en tot de open in g van de g e p la n d .' d iscu ssie voor de ak adem ische zitting: 'W at is de v e ra n tw o o rd e lijk h e id v an ee n u n iv ersiteit w at stellin g n am e betreft i.v .m . p ro b le m en van e th is c h e en p o litie k e aard." B o v e n d ie n is het tw ijfe la c h tig d a t a lle g e n o d ig d e n voor het debat zullen kom en. In ieder geval is d it een sch itteren d in itiatief d a t h o p e lijk ee n n o e m e n sw a a rd ig a a n ta l s tu d e n t e n zal kunnen m obiliseren. F.R W O R D T O P JU LLIE GEREKEND ! N eem je v e ra n tw o o rd e lijk h e id a ls V U B -e rs op: W E E S D A A R O F W EES V IE R K A N T !. V e rd e re in fo rm a tie o m trent de acties w o rd t verschaft via de gekende kanalen . T o e g e n e g en , C h ic o

iedere donderdag :

REDACTIE­ VERGADERING o m 19 00 u u r G eb o u w Y'

Moeial lokaal

SoR en RvB verkiezingen In verg elijk in g m et andere u n iv ersiteiten hebben studenten aan de V U B heel w at m ogelijkheden tot in sp ra a k w a t b e tre ft h e t in tern e beleid. M et h et oo g op de kom ende S o c iale R aad (SoR ) en Raad van B e stu u r (R vB ) v erkiezingen zullen w e hier een kort overzicht geven van de b e s ta a n d e in sp ra a k en b eh eerso rg an en , hun p r e c ie s e functie en hoe m en als stu d en t via d eze organen m ee kan w erken aan de vorm ing van h et beleid. D e Ra a d v an B e s t u u r b e h e e rt d e V U B . D eze m ag dus beslissen o v er alle problem en die de u n iv ersite it aan b elan g en , zow el op a cadem isch als op ad m in istratief en f in a n c ie e l vlak. H ie rv o o r k an de RvB steunen op een heel reeks van a d v is e r e n d e c o m m iss ie s en w erk g ro ep en b elast m et sp ecifiek e p roblem en inzake beheer, onderw ijs en onderzoek. De Raad telt 52 leden, w aarv an 8 stu d en ten (één u it elke fac u lte it, en H ilok) d ie elke herfst v e rk o z e n w o rd e n door hun m edestudenten, ju llie dus.

E e n tw e e d e b e la n g r ijk o rgaan, de Soc ia le Raad bestu u rt de So ciale S e c to r S tu d en ten (sss). D eze sss b ev at een u ite e n lo p e n d gam m a van diensten die de student helpen bij zijn studies. D it zijn o.a. h u is v e s tin g , s tu d ie a d v ie s , jo b d ie n s t, s o c ia le d ie n s t,... (v o o r m eer inform atie zie de 'voorstelling van de dien sten ' in d eze en vorige M o e ia l). In de SoR z e te le n 6 stu d e n te n , d e m o c ra tisch v erk o zen do o r ju llie . Een van deze studenten w o rd t d an vo lg en s d e sinds jare n geldende gew oonte voorzitter van de SoR. D aarnaast zetelen in deze Raad nog de diensthoofden uit de Sociale sector, m aar die hebben slechts een a d v is e r e n d e b e v o e g d h e id . De b e la n g rijk ste b eslissin g sm a c h t lig t dus statutair bij de studenten. Verder m o e t n o g v e rm e ld d a t d e SoR au tonoom b e slissin g en m ag nem en b in n en ee n jam m e rg e n o e g nogal krap budget (circa 300 m iljoen). Een v erslag je van d e verw ezenlijkingen van v o r ig w e r k in g s j a a r en in fo rm a tie o v e r d e v e rk ie z in g e n volgt in M oeial nr. 3.

In d e p rak tijk w o rd t deze stu d en ten in sp raak wel beperkt door de vaak zeer i n g e w ik k e ld e vergadertechniek en de om vangrijke d o ssie rk en n is d ie d e stu d e n t zich binnen één ja a r e igen m o et m aken. Nog v ak er w o rd t e r kritiek geleverd :>p de stu d en ten vertegenw oordigers zelf, m aar een m eerderheid van de stu d e n te n b lijk t nog s te e d s n iet g e ïn te re sse erd in h e t b e stu u r van o n ze u n iv ersite it. T ijd v o o r onze jaarlijk se pre- v erkiezingspreek dus. G a stem m en en doe dit o o k bewust! De p erso o n d ie het m eest bier kan drinken op cantussen, de m ooiste (= beschim m eldste) labojas heeft, goed is in econom ie en boekhouden, knap is en p o p u la ir in de B S G is niet n o o d z a k e lijk d iegene d ie ons het b est kan v erteg en w o o rd ig en . Lees dus de program m as en andere folders die de kan d id aten je toestoppen en aarzel n iet om vragen te stellen aan d e k a n d id a te n z e lf. V o o r m eer inform atie kan je steeds terecht bij De M oeial, D e K rant, S tudiekring V rij O n d e rz o e k , B S G , o f o p de stu d e n te n b ije e n k o m s te n (d a ta zie v a lv a s).

S tu d ie to e la g e n S tu d ietoelagen J a a rlijk s o n tv an g e n tie n d u ize n d e n stu d en ten van h et H oger O nderw ijs e en stu d ieto elag e van h et m inisterie van d e V laam se G em eenschap. Het b e u rsb ed rag v arie e rt van 5.000 tot 9 4 .6 0 0 fra n k ( u itz o n d e rlijk ken t m en een bed rag van 136.500 frank to e). De to ek en n in g van de beurs g e b e u rt o p b asis van v ersch illen d e c rite ria . I n form atie T en e e rs te is er de n a t i o n a l i t e i t s v o o r w a a r d e : de k a n d id a a t m oet B elg zijn o f kind zijn van onderdanen van een lidstaat van d e E u ro p e se U n ie. P o litie k e v lu ch telin g en en vreem delingen die m et hun gezin tenm inste twee ja a r in B elg ië v e rb lijv en vallen o ok onder dezelfde voorwaarde. T en tweede is er de studievoorw aarde : e e rs te ja a rs s tu d e n te n m o ete n het la a ts te j a a r v an h e t s e c u n d a ir o n d e rw ijs m e t v ru c h t b e ë in d ig d hebben (o f g e lijk g e s te ld e reg ie m en taire/w e tte 1ij ke voorw aarde). O m d e jaren nadien in a a n m e rk in g te k o m en v o o r een stu d ie to e la g e m o e t m en g eslaag d zijn in het vorige studiejaar. V ervolgens is er de voorw aarde van to e g e la te n k a t e g o r i e e n : De k a n d id a a t m o et o n d er één van de v o lg e n d e v ie r k a te g o r ie e n re s s o rte re n om e e n a a n v ra a g te ku n n en indienen: p erso o n ten laste, a lle e n sta a n d e, ze lfsta n d ig e student o f gehuw de student. T e n s lo tte is e r n a tu u r lijk de fin a n c ië le voorw aarde: de s tu d ie to e la g e w o rd t b e re k e n d op b asis v an h e t g e z in sin k o m e n van h e t ja a r 1992 v o o r het academ iejaar 1 9 9 4 /1 9 9 5 . E r w o rd t re k e n in g g e h o u d e n m e t h e t k a d a s tr a a l inkom en van de persoon van wie je ten laste b e n t en zijn b e la stb aa r in k o m en . V e rd e r is e r een fiscale m a a tre g e l w a n n e e r h e t in k o m en h o o fd z a k e lijk u it v e rv a n g in g s in k o m s te n b e s ta a t Er w o rd t rek e n in g g ehouden m et een sinds 1992 verm inderd inkom en ten

gevolge van b.v. o v erlijden, ziekte, ech tsc h e id in g , p e n sio e n ........ B ij de b e rek en in g van het bedrag van de studietoelage w ordt rekening gehouden m et h et gezinsinkom en en h et aantal perso n en ten laste. D e aanvragen voor een stu d ieto ela g e voor dit a ca d em ieja a r m oeten uiterlijk voor 31 oktober 1994 op de Dienst voor Studietoelagen of door de po st a f g e s t e m p e l d zij n ( o o k in d ien ze o n v o lle d ig e g e g e v en s b e v a tte n ). A a n v r a a g fo r m u lie r e n kun n en b ek o m en w o rd en bij h et M in i s te r ie van de V la a m s e G em eenschap - D ie n s t voor stu d ie to e la g en - o f o p de V U B S o c ia le D ie n st S tu d e n te n (S D S ). Voor m eer inform atie kan u terecht op de SD S waar u o ok de brochure "jouw studietoelage" kan verkrijgen. Studenten die niet zeker zijn o f ze rech t h eb b en op een s tu d ie b e u rs kunnen to c h b e te r even binnenspringen: Je w eet m aar nooit. Het is m aar een kleine m oeite en een s tu d ie b e u r s kan ie d e r e e n in financieel slechtere tijden w el best gebruiken. C ontactpersonen: - Paula W itte (tel. 02/629.23.15) - Jan K uypers (tel. 02/629.23.12) M in de r beurz en da n vr oe ger De afgelopen jaren stelt m en vast dat s te e d s m in d e r s tu d e n t e n in a a n m e rk in g k o m e n v o o r d e z e studietoelagen. Zo w erden e r in het acad em iejaar 1987-1988 v o o r heel het H o g er O n d e rw ijs n og 41.351 stu d ie b e u rz e n to e g e k e n d . In het academ iejaar 1992-1993 waren er dat s le c h ts 3 3 .3 3 5 . E é n v an de b e la n g rijk s te red e n e n v o o r deze d a lin g is d e v e ra n d e rin g in de berekeningsw ijze bij de toekenning van een stu d ie b e u rs. V a n a f 1991 houdt m en n aast h e t g ezam en lijk b e la stb aa r g ez in sin k o m e n en het a a n ta l p e rs o n e n ten la s te o o k r e k e n in g m et h e t k a d a stra a l inkomen. H ierdoor kunnen som m ige "rijke zelfstandigen" geen aanspraak meer doen op deze studietoelage. Dit v e rk la a rt w a a rsch ijn lijk v o o r een

deel de daling m aar andere tactoren sp e le n o o k m ee. S tu d e n te n d ie a fk o m s tig z ijn u it f in a n c ie e l zwakkere gezinnen zijn m inder snel g eneigd om een studie te beginnen in h e t H o g er O nderw ijs (H O ). De huidige econom ische conjunctuur is h ier zeker een b epalende factor in. Een d ip lo m a u it het H O verschafte vroeger de afgestudeerden een zeker w erkzekerheid w aar d a t d it nu veel m inder het geval is. O ok d e afbouw van s o c ia le v o o rz ie n in g e n op som m ige in stellingen van het HO sp e elt e e n b e la n g rijk e ro l. De opvang van nieuw e en vooral dan de m in d e r b e g o e d e stu d e n te n w at hu isv estin g , m aaltijden, financiele hulp,... b etreft m oet verder w orden uitgebouw d w il m en deze m ensen de kans geven te studeren in het HO. Het al dan n iet studeren in het HO m ag voor een toekom stige student niet door financiele redenen bepaald zijn (k an ik w el o v e rle v e n als stu d e n t, g a ik geld he b b e n om stu d ie m a te ria al te k o p e n ,...) m aar m o et voortkom en uit een w il kennis op te d o en in een kritisc h kader. M et de b e sp aringslogica die sinds e n k ele jare n o ok in het o n derw ijs woedt, zal dit in de toekom st alsm aar m o e ilijk e r w o rd e n . E en p le id o o i w a a r m en u itg a a t v a n k o s te lo o s o n d e rw ijs (v a n p e u te r tu in to t doctoraat) is actueler dan ooit. VUB O n ze u n iv ersite it teld e tijdens het a c a d e m ie j a a r 1 9 9 2 /1 9 9 3 866 beu rsstu d en ten op een totaal aantal v a n 7 9 1 3 s tu d e n te n . D it k o m t o v e re e n m et o n g e v e e r ll% van de to tale stu d en ten p o p u latie. W anneer m en d e v e rd e lin g p e r fa c u lte it b e k ijk t, s te lt m en v a s t d a t de klein ere faculteiten gem iddeld m eer b e u rs s tu d e n te n te lle n ( P s c h y c h o lo g ie en O p v o e d k u n d e 20% , W e te n sc h ap p e n 14% ) en de g ro te re g e m id d e ld ie ts m in d e r ( E .S .P . 9 % , G e n e e s k u n d e en F arm acie 8% ). T en opzichte van de

(v e rv o lg

op

p a g in a

8)

12de jaargang - nummer 2 - 2 7 oktober 1994


D e M o e ia l

Franstalig Hoger Onderwijs staakt... D insdag 18 oktober 1994 was Brussel het strijdtoneel van fra n sta lig e studenten die hun p ro te st uitten tegen de hervorm ingsplannen van m inister van H oger Onderwijs Lebrun (PSC). Volgens de organisatoren waren er 30 000 stu den ten afkom stig uit de versch illen de netten en verschillende hogescholen en universiteiten. De politie sprak o v er 23 000 betogers. Geen noem enswaardige incidenten hebben zich voorgedaan. D e studenten gedroegen zich naar verluidt luidruchtig maar toch gedisciplineerd (voorbeeldig?). Naar uniform iteit in o n d erw ijs van h o g e sc h o le n ?

he t d«

M in is te r L e b ru n w il v o o ra l de h o g e s c h o le n g r o n d ig h e rv o rm e n m a a r o o k de u n iv ersite ite n blijven n ie t g e s p a a rd . Z o a ls o n z e eig e n V laam se m in iste r van onderw ijs Van den B ossche w il h ij een sc h aa lv e rg ro tin g d o o rv o ere n in het H o g e r O n d e rw ijs . V e r s c h ille n d e h o g e s c h o le n z u lle n m o e te n fusioneren tot een grote m astodontin stelling. D e lo g ic a d ie h iera c h te r lig t is die van d e o n s w e lbekende p o litie k van b e sparingen. D e geplande fusies zouden vooral op b a s is v a n g e o g ra f is c h e lig g in g g e b e u re n w a a rd o o r r ic h tin g e n en sc h o le n hun s p e c ific ite it ve rliez e n (de g o e d k o o p ste o p lo ssin g zeker?). A a n k w a l it e it w o r d t d o o r d e z e ratio n alise rin g sm a atreg e l aldus w eer e e n s ingeboet. O m d a t h e t onderw ijs in de in stellingen van h et korte type g e b a se e rd is o p e e n w e rk in g in k lein e g ro ep e n , dus m en se lijk e r en to e g a n k e lijk e r is, v re e s t m en d a a r d a t d o o r d e z e m a a tre g e le n de e ig e n h e id van deze hogescholen in d e to e k o m s tig e re u z e -in s te llin g e n z a l v e rlo ren gaan ten voo rd ele van h e t o n d e rw ijs v an het lan g e type. T e v e n s zijn zij ervan overtu ig d dat h ie rd o o r hun b e sta a n sre d e n in het g e d ra n g kom t. O p haar beurt vreest h et o nderw ijs van het lange type een d e v a lu a t ie v a n h a a r d ip lo m a 's w a a rd o o r de e q u iv a le n tie d ie e r nu b estaat m et die van de universiteiten o p h e t spel staat. D e ho g e sch o le n v a n h e t lan g e ty p e z ijn d an ook e e r d e r g e n e ig d o m te w ille n sam enw erken m et d e universiteiten. H e t p ro je c t L e b ru n is e e n m ooi s ta a ltje van m a c h ts g e ric h te b u r e a u c r a tie en s tr a fm a a tr e g e lpolitiek. Z o w ordt de fusie opgelegd en zijn e r "boetes" voorzien v oor die h o g e s c h o le n d ie e r zic h z o u d e n tegen verzetten. O ok h e t kader voor d e financiering is m aar voorzien tot 1995. H ie rd o o r c re ë e r t m en e e n v acuüm voor de in v u llin g van een n ieuw decreet. A angezien e r vandaag n ie t d e m in s te g a ra n tie g e g e v en w o rd t o v e r de budgettaire enveloppe v oor d e volgende jaren . V laanderen en e e n z e l f d e s tr i jd ?

W a llo n ie:

L a n g s V la a m s e z ijd e w erd ree d s v e r le d e n z o m e r b e s lo te n e e n s c h a a lv e rg r o tin g voor de h o g escholen d o o r te voeren. Z ow at 160 h o g e sch o le n w il m in iste r V an den B ossche groeperen to t een 20 tal in s te llin g e n . D e fu s ie , d ie aan f ra n s ta lig e k a n t b o tw e g v e rp lic h t w o rd t, h e e ft o n z e m in is te r v eel s u b tie le r a a n g e p a k t. D e fu sie is o ffic ie e l w el v rijw illig m a a r het f in a n c ie r in g s s y s te e m is z o d a n ig o p g e s te ld d a t de n e d e rla n d sta lig e h o g e s c h o le n e v e n e e n s v e rp lic h t w orden de handen in elkaar te slaan. H et d o e l a chter d eze m aatregelen is v o lg e n s b e id e o n d e rw ijs m in iste rs "een b e ta a l b a r e k w a l i t e i t en b e h e e r s in g v a n d e k o s te n " te b ev o rd eren , (zie o o k het sta ndpunt v an S tu d ie k rin g V rij O n d e rz o e k

i.v .m . de b esp arin g slo g ica elders in D e M oeial). W at de daadw erkelijke f in a n c ie r in g , v o o r d e V la a m s e h o g escholen b etreft, g e e ft VdB zelf toe d a t e r p roblem en zullen ontstaan a ls het to ta a l a a n ta l h o g e s c h o o l s tu d e n t e n to e n e e m t. M aar ja , z o rg en v o o r late r zeker?! W il m en d a a re n te g e n echt k w a l it e it s o n d e r w ij s v e rs c h a f fe n voor ie d e re e n , dan is het n o o d z a k elijk d at e lk o n d erw ijsty p e o v e r v o ld o en d e m id d e len b esch ik t om zijn eigenheid te bewaren. M en kan zich de v raag ste lle n hoe h et k o m t d a t er o p d e z e -toch wel p a ra lle l lo p en d e- h e rv o rm in g e n in h e t fra n s ta lig la n d s g e d e e lte veel r a d ic a le r w o rd t g e re a g e e rt dan bij ons. M is s c h ie n s p e e lt het en g a g em e n t w el een ro l m aar m eer p lau sib e l is h el v ersch il in aanpak tu ss e n b e id e m in is te r s . L e b ru n b eg aat d e tak tisch e fo u t om sam en m e t d e h o g e sch o le n e v e n ee n s de u n iv ersite ite n te w illen aanpakken, terw ijl VdB zo doordacht w as om de h e rv o rm in g e n van e lk a a r lo s te k o p p e le n zodat e r geen so lid ariteit k o n o ntstaan tussen de verschillende o nderw ijstypes. D aar w aar vorig jaa r d e h o g e s c h o le n in V la a n d e r e n w e rd e n aa n g ep a k t zal h e t dit ja a r h o o g st w a a rsch ijn lijk de b eu rt zijn van d e universiteiten. F inanciele w u rggreep u n iversiteiten gaat verder

op de rustig

Z o a ls reed s hoger verm eld . hebben d e p la n n e n van L eb ru n o o k hun im p a c t o p d e universiteiten. H etgeen d e V la a m se u n iv ersite ite n , h elaas, reed s aan den lijve ondervonden m et d e g e v o lg e n van het C oens-decreet, k o m t bij so m m ig e n (ze k e r o p de V U B ) o v e r als een "d éjà-vu". M en k a n e ig e n lijk s te lle n d a t o n z e f ra n s ta lig e lotgenoY en . w a t de b e s p a rin g e n b e tr e ft , e e n b eetje achterop zijn geraakt. M aar ze doen nu fel hu n b e s t om d e in g elo p en "schade" goed te m aken.' D e h u id ig e h e rv o rm in g e n gaan in d e z e lfd e ric h tin g a ls het p ro e fb a llo n n e tje dat H a s q u in (v o o rzitter raad van b e h e er U L B en s e n a to r P R L ) v o rig j a a r in de m o eilijk e e x a m en p erio d e p ro b eerd e o p te laten (lees: b esp arin g en d o o r te voeren). D e grondidee achter h et plan Lebrun is h et h u id ig e b u d g et te b evriezen te rw ijl m en g e c o n fro n te e rd w o rd t m et een s tij g e n d e s tu d e n te n p o p u la tie . L eb ru n wil de h e rfin a n c ie rin g van h et o n d e rw ijs r e a l is e r e n d o o r e e n g e ld e lijk e tra n s fe r v an de u n iv ersite ite n m et e e n m in d e r ste rk stijg e n d aan tal studenten n aar deze die een snçllere s tijg in g kennen m et een g e lijk b lijv e n d to ta a l b u d g e t. D e k w a lite it van o n d e r w ij s en o n d e rz o e k kom en h ie rd o o r n a tu u rlijk in g e v a ar. G e le t op het feit d a t B e lg ië een van de landen is d ie h et klein ste p ercen tag e van haar B N P aan ond erzo ek besteed t is deze p o litiek n o g d u b ieu zer te noem en en b etek en t d it o p term ijn eig en lijk een w are m o o rd op h o o g s ta a n d o n d e rz o e k en -door d e een h eid van

D e M o e ia l 12de jaargang - nummer 2 - 2 7

P r o te s t o n d e rz o e k en o n d e rw ijs - o o k een zw are aanslag op h et onderw ijs. Een and ere m aatregel van het plan is dat de su b sid iërin g van de kandidaturen b e p e rk t w o rd t to t d rie ja a r . H et voorstel om slechts tien p e rc e n t van de n ie u w e e e rs te k a n n e rs te f in a n c ie r e n z a l w a a r s c h i jn l i jk s n e u v ele n na zw a re d ru k van de stu d en ten d ie de PS. c o alitiep artn er van d e PSC , niet ongevoelig liet. H a lfsla ch tig e van de PS

s o lid a riteit

D e PS liet, ev en een s d o o r d e druk uitgeoefend d o o r de studenten, twee a m en d em en ten a a n b ren g en aan het d e c r e e t. E n e r z ijd s z o u d e n de stu d en ten g eco n su lteerd w orden bij de b e s p re k in g e n m aar z ij b e s c h ik k e n s le c h t s o v e r een ra a d g e v e n d e ste m e n b o v e n d ie n b e g in n e n d e b e s p re k in g e n n iet van af n u l- er w ordt n am elijk verder g e b o u w d o p h et h u id ig e d e c re e t. A n d e r z ij d s zouden er to c h s u p p le m e n ta ire s u b s id ie s k o m en vo o r d ie in ste llin g e n w a a rv a n het g r o e ip e rc e n ta g e v an h e t aan ta l stu d e n te n een b e p a ald p e rc e n tag e o v e rs c h rijd t. M aar d a t p e rc e n tag e b lijft voorlopig een g ro o t m ysterie. P r o f fe n en r e c t o r e n d e b a r r ik ad e n

m ee

op

V e rm e ld e n sw a a rd ig is z e k e r d a t tijdens de beto g in g en k ele rectoren en led e n van h e t p e rs o n e e l van vo o rn am e lijk de h o g esch o len d o o r hun d a a d w e rk e lijk e a a n w e z ig h e id hun steun betuigden aan d e studenten en h ierd o o r d u id elijk lieten m erken d a t ze het niet hoog o p hebben m et d e plan n en van Lebrun. (H in t voor d e Z A P p e rs? ). H e t m o e t stila a n duid elijk w orden d at alle geledingen van de u n iv e rs ite ite n en h o g e s c h o le n re c h ts tr e e k s z u lle n g e ra a k t w o rd e n d o o r d e rg e lijk e b e s p a rin g s en zogenaam de ra tio n a lis e rin g s p la n n e n . H et m o e te n n ie t a ltijd a lle e n d e studenten zijn die reageren. V r ijd a g stu d en ten klappen

21 O ktob er: krijgen rake

N adat donderdag 20 o k tober h et Plan L e b ru n w e rd g o e d g e k e u rd - een goedkeuring die er doorkw am zonder r e k e n in g te h o u d e n m e t de fu n d a m e n te le b e z w a re n v an de b e tr o k k e h p e rs o n e n tr o k k e n h o n d e rd e n s tu d e n te n v r ijd a g nam iddag naar de ho o fd stad om hun o n g e n o e g en e e n s te m e e r te laten ho ren . O o k e ld ers in h e t fran stalig landsgebied w erd er m assaal betoogd ( L uik, N am en. C h a rle ro i,... ). In B russel, hoofdstad van Europa, was m en n ie t opgezet m et d ie "v e rv elen d e" stu d en ten en w erd er o v e rg e g a a n to t een sc h o o n m a a k o p e ra tie (G ro te k u is?). H et b e u rsp lein w erd m anu m ilita ri ontruim d. Een student d ie stokslagen in z ijn a a n g e z ic h t h a d m o ete n in k asse re n , v ersc h a n ste zich on d er een bus. D e p o litie p ro b ee rd e hem h ie r o n d e r u it te k lo p p e n . D e buschauffeur die vond d a t de jo n g e er al erg gen o eg u itzag p ro b ee rd e de p o litie teg en te ho u d en . D e po litie d ach t h ier h elem aal an d ers o ver en p a k te ook de b u s c h au ffe u r zo n d er m eer op. O o k v ersch illen d e andere s tu d e n te n w a s e e n z e lf d e lo t -sto k slag en w ant jij b e n t n iet b raaf gew eest hé- beschoren. L ev e de vrij m en in g su itin g , zolan g h e t nog kan.

oktober 1994

■Mtmlbtm

Mairaiinmi

of

P r o te $ t

Studiekring Vrij O nderzoek betreurt dat ondanks het m assale en geargum enteerde protest van de franstalige studentenbew egingen het plan van Lebrun in essen tie o n gew ijzigd blijft. D it plan is slechts een noodzakelijk g ev o lg van de reeds jaren gevoerd e p olitiek van budgetaire restrictie in de so ciale zekerheid en het onderw ijs in tijden van crisis. D ergelijke politiek wordt de regering o p g eleg d door de econ om isch e m achthebbers m et als voornaam ste drogreden dat de concurrentiekracht van onze ondernem ingen ten aanzien van de lageloonlanden m oet hersteld w orden. Drogreden aangezien uit de exportstatistieken en vold oen d e studies blijkt dat o n ze bedrijven door de hogere productiviteit juist m eer com p etitief w orden ten aanzien van deze landen. B ovendien is de retoriek van het b edrijfsleven in verband met de concurrentiekracht voornam elijk in g eg ev en door eigen portem onneebelangen. Het onverm ijdelijke g e v o lg van dit soort denken is een politiek waarbij de invulling van de noden en behoeften van de sociale zekerheid en het onderwijs louter berust op het toekennen van beperkte fin an ciële en velop p es. Studiekring Vrij Onderzoek, daarentegen, is van m ening dat m enselijke noden en behoeften, zoals onderw ijs en inkom enszekerheid, het uitgangspunt zouden m oeten vormen van het b eleid in plaats van de geldzucht en m achtshonger van enkelen. Het m assale studentenongenoegen dat nu de kop opsteekt richt zich echter vooral op de m ogelijke devaluatie van het diplom a, het verlies van eigenheid en het angstvallig vasthouden aan de toegekende budgetaire m iddelen. D eze problem atiek bekeken vanuit het door ons gesch etste kader gaat duidelijk v eel verder. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat dit protest aanleiding geeft tot het in vraag stellen van de hu id ige vorm van produceren, d e gevoerde eco n o m isch e politiek en, m eer in het algem een, het huidige maatschappelijke bestel.


D e Mo eial

K u itu u r-In te rvie w

"De moeilijkheid voor grote theaters bestaat erin de zalen te laten vollopen, om stukken te vertonen die de hele gemeenschap opnieuw even samen brengen..." (Erwin Jans, dramaturg) In de K on in k lijk e V laam se Sch ou w bu rg is inm iddels h et tw eede seizoen m et de nieuw e in ten d a n t Franz M arijn en van sta rt gegaan. H et w as g e e n g e h e im d a t M a rijn e n d ra s tisc h zou g a a n sn o eie n in h et a k teu rsb esta n d . M arijn en kop p eld e ook en kele fin a n c ië le voorw aarden aan zijn ben oem in g. V ooral de bo u w va llig e sta a t van de sch ou w bu rg, o o it een p ra c h tig v o o r b e e ld van n e o -V la a m s e -r e n a is s a n c e s tijl, b a a rd e d e n ie u w e in te n d a n t zorgen . D e fin a n c ië le m iddelen v o o r de verbou w in g en ren o va tie m och ten n iet lang m eer op zich laten wachten. O m streek s deze p erio d e lo o p t de du b b elp ro d u k tie O ed ip u s/ln K olonos n a a r een b e w erk in g van H ugo C laus ten ein de. E r w ordt m et sp a n n in g uitgekeken naar "3 x m aal F abre" : drie stukken van Jan Fabre in een regie van Franz M arijnen, P ascal R am bert en F abre zelf. D a a r de n ieu w e in ten d a n t een b e zig m an is en gezien d e r arm e F ran z in de a fg e lo p e n tw ee ja a r d o o r zo w a t ie d e r w eek- en d a g b la d in V laan deren to t v erve le n s toe w erd geïn terview d , besloten w ij m et tw ee n au w e m edew erkers te p ra te n : E rw in Jans, d ra m a tu rg en L ieve Vande Velde, sa m e n ste lle r van het W itboek d e r V erbouw in gen , én een ze e r sym path iek vrouw m ens. U kan via o n d e rsta a n d a rtik e l even ken n is m aken m et deze sch o u w b u rg 'in v erb o u w in g '. B e te r nog: u g a a t gew oon even lan gs m et één van de 35 (!) v rijk a a rte n d ie de g u lle h a n d van d e K .V .S . aan uw lijfb la d toevertrou w de. S n el ! De M o e ia l : H eeft Franz M arijn en nu daadw erk elijk d e v r i j e h a n d g e k r e g e n én g e h a n t e e r d i n z a k e a c t e u r s en b ud get ? E r w in J a n s ( d r a m a t u r g ) : D i e v raa g zou j e aan h e m z é lf m oeten s te lle n . Ik k an alleen m aar zeggen w at h e e l e v id e n t is : c r zijn een aan ta l ac te u rs afg e d a n k t, er zijn er e e n a a n ta l bij g e k o m e n . Ik heb de indruk d a t de m an d o e t w at hij wil d o e n en dat niem a n d anders m oet z eggen w at hij m oet doen. w an t dan s ta p t hij op. M en w e e t dat dat zijn p o litiek is. dat is één van de redenen w aarom m en hem heeft aangenom en. M en h e e ft hem geen voorw aarden g e s te ld , hij h e e ft d ie van hem o p g e le g d . D a t z ijn he e l p rec ie se v o o r w a a rd e n g e w e e s t, o a . m et b e tre k k in g to t artistiek e vrijheid en v e rb o u w in g e n . W e lk e die p rec ie s w aren kan je e ig e n lijk alleen Franz M arijnen z e lf vragen. DM : W at die verbouwingen b e t r e f t : g l o b a a l g e n o m e n is er een enorm tekort aan r u i m t e en da t r e su lt e e r t in extra kosten en een m oeilijke co ördin atie, daar d e K . V . S . v o o r t d u r e n d h aa r d a n s g e z e l s c h a p en g a s te n her en der in de stad moet onderbrengen. S inds iets m eer dan een jaar is d e K . V . S . t e v e n s o p g e n o m e n in de lijst van bescherm de m on u m en ten . W at is de huidige stan d van zaken, h eeft de o ffic ië le b e s c h e r m i n g v an he t g e b o u w al e n i g s z i n s e ffe kt gehad ? Liev e V a n d e Vel de : N ee, en k el e e n ste u n tje in d e rug. W e denken m aar : "w e gaan d e goede richting u it", m aar verder is er daadw erkelijk n ie t v eel g e b e u rd . E n k ele p o litic i h ebben hun goede wil wel getoond, m aar daar d o e je niet veel m ee. D M : W at w a s d e reactie van d e pers op de voorstelling van het 'w itb oek der verbouwingen' ? Liev e V a n d e Vel de : H et is k laa r e n d u id e lijk in d e p e rs v e rm e ld g e w e e st, m a a r e r w o rd t n o g a l fel gezw aaid m e t titels w aar telkens dat m iljard aangehaald w ordt.

D M : Ee n mil jar d s ub s id ie s ? L ie ve V a n d e V e ld e : N e e n e e , de v o lled ig e v erb o u w in g , ren o v a tie en n ieu w b o u w w o rd t o p e e n m iljard fran k g eschat. O f die belangstelling van d e p e rs d a a ro m tre n t goed voor o n s is, b etw ijfel ik. W e m o eten ons n iet to esp itsen op d at m iljard. H et is w el p o sitie f d a t h e l verm eld w ordt, d a t h e t n ie t e rg e n s w e g g e s to p t w ordt. DM D a t m i l j a r d g a a t er n oo it k o m e n ? L ie v e V a n d e V e ld e : D aar heb ik geen id ee van. E r zijn besprekingen aan d e gang. Je m o et iets o p papier h eb b en v o o r je van sta rt k an gaan, e r m o e t e e n d u id e lijk e a fsp ra a k tu sse n d e v e rsc h ille n d e o v e rh ed en z ijn . Je m o et w eten w ie v o o r w at sta a t. W e m o ete n w e te n w ie w e p recies w at k u n n en vragen. D at kan o p d it m o m en t nog niet. Erw in Ja n s : Je kan a lleen m aar zeggen d at e r vandaag m eer politieke wil is dan e r o o it is gew eest. V ooral dan o p h e t n iv e a u van de in fra stru c tu u r van de sch o u w b u rg .

v erder?", d at is dan vertaald geweest n aar h e t w itboek, rek en in g houdend m et de e v en tu ele k o sten. D e zaken z ijn e c h te r nog n iet to t in d etail u itg ew erk t d o o r een architekt. DM : V o r i g ja a r is e r reed s een kleine som v r ijg e m a a k t... Li e v e V a n d e Ve ld e : J a , m aa r m et die som kunnen w e hooguit w at v e rf k o p en . E ig e n lijk d ien d e alles aan een g r o n d ig e v o o r s tu d ie o n d e rw o rp en te w o rd en en d at is inm iddels gebeurd.

bekende niew igheden de a a n w e r v i n g van h u isch o reo g ra a f W Im Vandekeybus en z ijn d ansgezelschap U ltim a Vez. De voorstellingen, ik d e n k aan " M o u n ta in s made of barking" en "H er body d o e s n ' t fit h e r s o u l ” , w a r e n telk en s u itverk och t en worden zelfs he t komende jaar hernom en. Een gesla a g d e gok naar een v e r jo n g d p u b li e k t o e ? Erw in Ja ns : M e t d e a a n ste llin g van F ra n z M a rijn e n is een heel nieuw a rtistiek profiel geschetst dat e r ta m e lijk e e n v o u d ig u itz iet. De k e rn w o o r d e n z ijn e ig e n l ij k re p e rto ire , e n sem b le, a rc h ite c tu u r van h e t g eb o u w , h u isc h o re o g ra a f W im V andekeybus, de A rs Poeticaa v o n d e n , en w a t to en no g een 'm ig ran te n p ro je c t' h eette. D at zijn d e g ro te lijn e n d ie F ra n z w ilde v o lg e n . En ja , wij h e b b e n toen iem a n d b in n en g e h a a ld d ie o p d at o g e n b lik no g o p straat stond, wel e e n g e z elsc h ap had, in te rn atio n ale erkenning vond en goede produkties bracht. W im d ie toen nog -in Brussel a lth an s- o p straat stond, hebben we to en b in n e n g e h a a ld als w at m en n o em t een 'a rtist in resid en ce'. D at h e e ft to t g e v o lg geh ad d a t we, in ie d e r geval voor z ijn v o o rste llin g e n , e e n jo n g p u b lie k heb b en aan g etro k k en . M aar d at is natu u rlijk w el een d anspubliek. n iet o n m id d ellijk een theaterpubliek. Het is niet om dat iem and twee k eer naar

A ls e r een verjonging optreedt heeft d at eerder te m aken m et de keuze van h e t rep e rto ire, n iet zo z ee r m et het binnenhalen van W im . D e volgende p roduktie van W im is e r een tussen d a n s en th e a te r in, m is s c h ie n k rijg e n we in de toekom st w el een in teressante m en geling van publiek. DM : E en a n d e r o i p m e r k e l i j k g e b e u r e n is de in tred e van m u ziek , ten toon stellin gen , p oëzie en zelfs radio. Evolueert de K .V .S . sam en m et de verb ou w in gsp lan n en naar een nieuwe identiteit, een vo lle d ig e re schouwburg ? E rw in Jans : H et is gew o o n een i n tu ïtie f g e v o e l o v e r w a t een stadstheater kan zijn in een stad als B russel. Je kan inderdaad m eer doen dan e n k el je h o o fd o p d ra c h t vervullen. In het foyer hebben we de ru im te om k leine tento o n stellin g en te o rg an iseren . W e hopen ook dat p u b lie k vaker te m ogen verw elkom en. D e ervaring leert dat h et p u b liek d a t bij de o pening van een f o to t e n to o n s t e l li n g kom t opdagen, n ie t m e te e n een th eaterp u b liek is. W e w ille n e ig e n lijk een z e k ere d y n am iek creëren : de K.V.S. m oet een gebouw zijn w aar veel gebeurt, w a a r m en se n m e t v e rs c h ille n d e interesses n aar toe kunnen kom en. W e z ijn g e e n k u n s te n c e n tru m , daarvoor zijn e r in B russel een aantal o rg an isaties en in ste llin g e n die die taa k o p zic h nem en. W e hebben

M a a r e e n m ilja rd is b in n e n de B r u s s e ls e c o n te x t d a n o o k een o n tz a g lijk e som . DM M o e t d a t g e l d da n voornam elijk van de stad Brussel komen ? L i e v e V a n d e V e ld e : N e e , d a t m o e t o p g e s p lits t w o rd e n o v e r de v e rs c h ille n d e o v e rh e d e n . Je m o et o o k heel g o ed uitk ijk en w at je w aar v ra a g t. D M : H et is vo or a l de log ge s t r u c t u u r inzake a d m in istra tie èn de specifieke politiekb estu u rlijk e situ a tie van Brussel die voor heel wat p roblem en zorgt, concrete p l a n n e n i n z a k e verbouw ingen en renovatie z ijn er nu m et het w i t b o e k ... Li e v e V a n d e V e l d e : C o n c r e t e p lan n en ? laa t o n s zeggen concrete d ro m e n . De d ro m e n s ta a n nu op p a p ie r, m a a r ze zijn n o g n iet tot p la n n e n u itg e w e rk t, w e m o ete n w achten o p h et fiat van de overheid : "O K , g a nu m a a r van sta rt". W ij hebben sam en m et een th e a te ra d v ie s b u r e a u de a b s o lu te te k o rten b e stu d e e rd : "z o n d e r w at k u n n e n w e n u e c h t n ie t m e e r

van DM V erwacht o v e r h e i d s w e g e ui t n og een d u i d e l i j k e v isi e o m t r e n t ee n v o lled ig gerestaureerd e Vlaam se schouwburg tegen het j a a r 2 0 0 0 ? Erwin Ja ns : Van d e p o litici m oet je e ig e n lijk geen visie verw achten. D e p o litie k zou d e ru im te m oeten c re ë re n w aa rb in n e n e e n b ep aald e v isie een k an s krijgt. Een v isie o p d e sc h o u w b u rg k o m t n ie t van p o litic i, m aa r w el van m en sen die binnen de artistieke secto r werken. P o litici m o eten de bedding m aken, niet de v isie zelf. DM : Naar toe is één

de buitenwereld van de m eer

W im V an d ek ey b u s kom t kijken dat hij h et hele th eaterrep erto ire van de K .V .S. w il volgen. D at m ag je niet verw achten, d at is n iet de bedoeling. W e zijn niet alleen een theater in de z in d a t e r in d it g eb o u w en k el th e a te rv o o r s te llin g e n zouden g eg ev en w o rden. N aast het theater w ille n w e o o k e e n a an tal an d ere z ak en b ren g en d ie b e la n g rijk zijn voor de stad B russel. T h eater b lijft natu u rlijk d e hoofdopdracht... L ieve Vande V eld e : D a n s v o o rs te llin g e n hebben n a tu u rlijk w el h et v o o rd eel d at ze n ie t taa lg e b o n d en z ijn . Je sp reek t o n m iddellijk een breder p u b liek aan. Er w in Ja ns : H e t p u b lie k g aat z ic h n iet o n m id d e llijk verm en g en.

m aa r een b e p e rk t a a n ta l avo n d en w aaro p geen th e a te r g e p ro g ra m m e e rd s ta a t. De h o o fd b ro k b lijft th e a te r. P o ë z ie av o n d en h a n g e n n a tu u rlijk sam en m et w at de K.V.S. betekent voor een stad als Brussel.

D M :In het w i t b o e k v an de verbouw ingen hou je een kort p leid ooi voor het b e h o u d en de r e st a u r a t ie van de K o n in k lijk e V laam se S c h o u w b u r g : "... het t he a ter is uit de s ta d g e b o r e n . Het he e ft e e n n o o d z a k e l ij k e band m e t de g e m e e n s c h a p , m e t de

12de jaargang - nummer 2 - 2 7

oktober 1994


D e M o e ia l po l is , m et h a a r p r o b l e m e n en crisissen , co n flicten en c a ta s tr o fe s , m et haar hoop en verw a ch tin g en ..." . Hoe o n t s t a a t z o 'n b a n d , h o e ziet d i e e r u it en w o r d t d ie band m et de nieuw e program m atie ook aangepakt ? Erw in Ja ns : H et h e e ft n a tu u rlijk te m ak en m et d e a n aly se van de p ro b le m en van e e n g ro o tstad zoals B ru ssel, ho o fd sta d van E uropa. De p ro b le m atiek van de tw eetalig h eid , v an h e t m u ltic u ltu r e le ,... c re ë e rt eig en lijk d e m o g elijkheid om enorm veel m et theater te doen. veel m eer d an b ijv o o rb e e ld in e e n sta d als G e n t. V eel van o n z e program m atie h e e ft n a d ru k k e lijk d a a r m ee te m ak e n . E en a v ond G riek se poëzie, v o rig j a a r e e n a v o n d F ra n sta lig e p o ë z ie , A ra b is c h e d ic h te rs ... W e p ro b ere n h et b e g rip 'H oofdstad van E u ropa' open te breken. M aar o o k in h e t rep e rto ire gaan we die rich tin g u it, dit ja a r hebben w e erg de nadruk g e le g d o p stu k k e n d ie te m aken hebben m et de E u ro p e se g e sc h ie d e n is . D ie b and k o m t to t sta n d d o o r de p ro g ra m m a tie , m a a r o o k d o o r het repertoire zélf. D M : De K .V .S . bl ij f t een rep erto ireg ezelsch a p , we z ie n d e h e r n e m i n g v a n ee n aantal k lassiekers... E r w i n J a n s : Ja , w e tra c h te n v o o rtd u re n d e e n a a n ta l k lassiek e rs o p h e t re p e rto ire te b ren g e n en te h o u d e n m a a r o o k n ieu w e stukken v an iem a n d zoals P eter H andke, die w a a rs c h ijn lijk nog niem and gelezen h e e ft...W e p ro b ere n het e v e n w ich t te v inden tussen het nieuw e (en vaak o o k v e e l m in d e r m ak k e lijk e ) en k la s s ie k e rs d ie e e n v a ste w aarde h e b b e n , m a a r d ie j e toch ste e d s o p nieuw m oet brengen om dat ze een aantal rele v a n te zaken bevatten. Je houdt d u s een aantal dingen op het r e p e rto ire , je h e rn e e m t e e n aantal z a k en . D at za l o o k het g ev al zijn m e t b v . d e M is a n tro o p . Je m o et k u n n e n z e g g en : d it is e e n goede

p r o d u k ti e , d e z e is n o g n ie t uitgespeeld, we tonen die -in de m ate d a t d a t tech n isch haalb aar is- twee. , drie k eer opnieuw . M aar je m aakt oo k theater nu, e r zijn o o k h ed endaagse stukken. M et grote k la s s ie k e rs tre k j e n a tu u rlijk w el m e e r p u b lie k , stu k k e n z o a ls de M isa n tro o p ap p eleren aan iets d at m en k e n t, aan een v erw ach tin g die ingevuld wordt. DM : H o e ziet u d e rol van het theater - en in het b i j z o n d e r d ie van d e K .V .S .in de m o d e r n e s a m e n l e v in g ? E rw in Ja ns : V e le d in g en k eren n a tu u rlijk te ru g . D é ro l v an hét theater... T h eater is altijd verbonden g ew eest m et een 'g em een sch ap '.W at je vandaag z ie t is d a t d ie g e m e e n sc h a p e ig e n lijk u iteen aan h et v allen is. D e g e m e e n sc h ap o p z ic h , z o a ls d ie v ro e g e r b esto n d , b e sta a t n ie t m eer. Je z ie t o o k de g roei -zek er h ier in V laanderen- van k lein e re th eaters. D it w ijst e ro p dal de gem eenschappen veel k lein er zijn g e w o rd e n . D e m o e ilijk h e id v o o r g rote theaters b estaat erin de zalen te la te n v o llo p e n , om s tu k k e n te b ren g e n d ie d e h e le g e m e e n sc h ap o p n ieu w ev e n sam en b ren g t, w ant d at is th eater uiteindelijk. Je zit m et drie-, vierhonderd m ensen gedurende a n d e rh a lf h tw ee u u r sam en : de b e d o e lin g is n e t van d ie m en sen allem aal even sam en te brengen door een k rach tig b eeld o p d e scene. H et zoeken n a a r d ie b e e ld e n is b e la n g rijk v o o r e e n sch o u w b u rg . D at is n iet m ee r zo ee n v o u d ig als v ro eg er, de b eelden van nu w orden n ie t m e e r g e v o e d d o o r een g em een sch ap . T e lev isie bv. bren g t verb ro k k eld e beelden, rond televisie krijg je m ensen niet samen. DM De prijs van v o o r ste llin g kan obstakel vormen voor jongeren o f werklozen. toegan gsk aartje tot theater dubbel film ...

kost van

ee n een v e le Een het

al gauw het een avondje

E r w in J a n s : ...m a a r b lijft w el g e v o e lig o n d er de p rijs van een p o pconcert. En er zijn trouw ens ook de k o rtin g e n e n v o o rd e e lk a a rte n w aarvan m en gebruik kan maken. Lieve Va n de Ve ld e : H e t h e e ft g ew o o n m et een k eu ze te m aken, iem and die naar een co n cert wil gaan m o et zich m isschien o o k wel andere d in g en even ontzeggen. Erwin Jans : H et is m isschien wel z o d at d e K .V .S. zich v ooral rich t naar fin a n c ie e l z e lfs ta n d ig e jo n g e re n . DM Ev en n og iet s an d e r s . K a n e e n F r a n s t a l i g s t u k in een V laam se theaterzaal o p g e v o e r d w o r d e n ? Ik de nk a a n " P l n t e r v i e w qu i m e u r t " d o o r d e j o n g e en o n b e k e n d e r e g is s e u r Ramb er t. K an da t ? E rw in Jan s : H et is in ied er geval g e b e u rd . Je v raa g t e ig e n lijk tw ee d in g en : F ran stalig en o n b ek en d . F ran s in een V laam se schouw burg m o et kunnen. Ik denk d at de huidige g e n e r a t ie j o n g e r e n , z e k e r d e V laam se dan, voldoende zelfzeker is g e w o rd e n en n ik s m e e r h o e ft te v rezen om een ko n fro n tatie m et het F ran s aan te gaan. V o o r mij is dat dan vrij evident d at zoiets in Brussel g eb eu rt. W e zijn nu g efederaliseerd, de zaken zijn officieel u it elk aar gehaald. Laat o n s nu m aa r z o sn e l m o g elijk o p n ie u w m et e lk a a r in d ia lo o g tre d e n . U ite in d e lijk is d e h e le lin g u ïstisc h e o p d e lin g van B elg ië een p o litie k geb eu ren . D at is n iet d o o r de bevolking gew ild, wel door d e po litiek . H et is een po litiek spel gew eest waar vooral de C u ltu u r veel o n d e r te lijd en h e e ft g eh ad . Ied er in itia tie f tu ssen d e tw ee cu ltu rele gem eenschappen w ordt ontm oedigd. J u is t b in n en d e c u ltu rele m ilieu s w ordt de noodzaak om m et elkaar te p raten sterk aangevoeld. D e 'V ' w o rd t nu in te ressa n te r dan o o it. w an t w at b etek en t h et om o p d it m o m e n t V la m in g te z ijn in B ru s s e l als e r g een F ra n sta lig e n zouden z ij n , a ls er geen an d erssp rek en d en zou d en zijn. Dan

w eet je pas w at h et b etekent, als je de dialoog aangaat. DM : In het aieu w e theaterseizoen z ien we een aantal stu k k en die draaien r on d id en tit eit : in de ni e uw e m o n o l o o g van Jan F a b r e 'De keizer van het v e rlies’ worden we geconfronteerd met ee n c lo w n die op z o e k is naar zic h z e lf, ' O e d i p u s ' , in een bew erking van Hugo C laus, draait rond de e x is t e n ti ë le v r a a g : " W i e ben ik ?" T o e val ? E r w in Ja n s : Ik d e n k d a t h e t b e g rip 'n a tio n a lite it' e e n van de k ern p ro b lem en is op dit m om ent in de g e s c h ie d e n is . N a tio n a le id e n tite it, in te rn atio n ale id en tite it, Europese identiteit, w at betekent dit. hoe v e rh o u d e n we ons d a a rte g e n o v e r ? D e v ra a g ro n d id e n tite it z ie je o v e ra l o p d u ik en . W a t b e te k e n t h e t o m to t e e n b e p a a ld e g r o e p van m e n s e n te behoren en hoe verh o u d t deze groep zich tegenover een andere groep ? Er zijn a ltijd w el id en tite its c ris is s e n gew eest, m aar vandaag lijk t het wel heel e rg sterk . H et h eeft inderdaad oo k te m aken m et de herform ulering van de id en titeit van dit theater. D e po ëzie-avonden, het e lem en t van de d a n s, d e A ra b isc h e a v o n d e n . ... V oordien w erd de id en titeit vrij eng in g ev u ld , enkel theater en dan nog w el m et de nadruk o p h et 'V laam s'. H et is inderdaad zo d at we m et onze id en tite it bezig zijn. Een aan tal van d e stu k k en hebben d a a r natu u rlijk m ee te m aken, m aar d a a r w o rd t o p voorhand niet zw aar o v e r g e filo so feerd . H et is achteraf, n a d e s a m e n s te llin g v an h e t program m a, d at je m erkt d at h et past binnen een geheel. Elke Koninckx Jurgen Oste (met dank aan SA en BD B)

V rijk a a rte n -10 stuks (1/pers.) voor : l'I n te r v ie w q u i m eu rt. J. F a b re (r e g ie : P. R a m b ert) op 04/11/94 -10 stuks (1/pers.) voor : V e rv a lsin g zo a ls ze is. o n v e r v a l s t . J. F abre (regie : F. M arijn en) op 0 7 /1 1 /9 4 -10 stuks (1/pers.) voor : De k e ize r van het v erlies . J . F abre (reg ie : J. F abre) o p 0 8 /1 1 /9 4 -5 stu k s (1 /p ers.) voor : M u n ir B a s h ir , U d c o n c e r t (A rabisch e luit), op 0 7 /1 1 /9 4 A f te h a le n op de M oeialredactie (gebouw Y', naast het K uituur Kaffee), tussen 12u -14 u, de dag van versch ijn in g van uw lijfblad en de daaropvolgende dag, m et het antw oord op de sim pele vraag : w aar gaat u op 4, 7, o f 8 novem ber 's avonds heen ? R a d ia th e r Radio 3 in de Foyer van de K o n in k lijk e V la a m s e Schouwburg Veerle Keuppens in gesprek m e t de hele theaterploeg tussen 18u en 19 u. Gratis. Elke dinsdag na de premiere van de nieuwe produkties. Inschrijvingen via b e sp re e k k a n to o r van de K .V.S., Lakense stra a t 146, 1000 Brussel, t e l : 02/217 69 37

Bidden tot je sterren ziet...

Mannelijke studenten die echter geen weg meer weten met hun potentie kunnen die eventueel ten gelde maken in het az te jette

Maar daar zullen w e het in dit nummer niet over hebben; zoals plechtig beloofd in vorige editie gaan wij overstoorbaar verder met onze wandeling doorheen de verschillende diensten van de sociale sector.

(1500bef per beurt naar het schijnt maar enkel topkwaliteit sperma aub). De juridisch adviseur van de sjerp adviseert onder meer de studenten bij conflicten met hun kotbaas. In het vervolg w e e tje het dus: eerst eens praten en dan pas slaan. Samenwonen of trouwen of misschien meteen al scheiden: een niet zo voor de hand liggende keuze maar op sjerp hakken ze de knoop door - met de glimlach. En mochten er zich complicaties van psychologische aard voordoen staat er steeds een psy paraat. Dat is sjerp service.

Dienst studieadvies

Die grote extase dewelke men gebruikelijk ervaart bij het instuderen van een cursus durft bij' sommige studenten wel eens achterwege blijven. Geen paniek: ga gewoon eens langs bij de jongens van studieadvies. Binnen de kortste tijd klinken begrippen als time- Geestelijke gezondheidszorg managem ent je als muziek in de oren en voor je het beseft ben je w eer dolenthousiast de leerstof efficiënt aan het processen. En de Zo'n zwart g a t je w e et wel: faalangst eenzaamheid, druggebruik, toekom st grijnst je w e e r vrolijk to e dankzij die schitterende neerslachtigheid, elke dag is een dag teveel. Het kan iedereen examenstrategie van jou. Nu nog op hoogtestage voor de zittijd overkomen, je valt erin zonder het te beseffen. G.G. helpt je uit de begint en het kan niet meer stuk. Dat al dat studeren wel eens voor put, helpt je dat vertrouwen terug te winnen, te geloven in jezelf. enige kortsluitingen in de bovenkamer kan zorgen zal niemand hier Positief denken. Alles kom t in orde. In Poincare we trust. Met durven o n tk e n n e n . G e tu ig e h e t rijke g a m m a aan volksdansen, het spel zonder grenzen en een frigo vol, alles psychologische/psychiatrische hulpverlening die de student aan overgoten m et een gulle vlaamse lach kunnen we de uitdagingen van morgen voorzeker aan. Als w e er zelf maar in geloven. deze instelling aangeboden krijgt. Vooreerst is er de Sjerp

De Medische dienst

Sjerp - een leuke vijfletterwoordspeling moeten we toegeven - staat voor consultatiecentrum voor Sociale. Juridische en Relationele Problemen. Advies en begeleiding is hier het moto. Alles w a t je altijd al hebt willen w e te n over voorbehoedsmiddelen, SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen, aids en hepatitis b/c om zo maar iets te zeggen) maar ons nooit hebt durven vragen vraag je maar aan de doktoren van de sjerp. Of is het misschien niet zo best gesteld met je vruchtbaarheid ? val ons er niet meer langer mee lastig, ga naar de sjerp. Je geval w o rd t er tenminste in alle discretie behandeld.

Op de kampus van de vub is er een echte huisdokter. Zijn naam is Moreels en hij huist in gebouw y. De student in al zijn losse onderdelen, Dr. Moreels lapt hem op voor een vriendenprijs ( wel iets meer dan het riziv tarief w a nt Moreels is een echte bijgeschoolde dokter). U merkt het al. Moreels is een kundig en ervaren man. En dat iemand maar eens het tegendeel durft te beweren! Verder kan je nog m et je tanden bij kampustandarts en m et je rug bij de kampusrugschool terecht. Maar daarvoor maak je best op voorhand een afpraak.

D e M o e ia l 12de jaargang - nummer 2 - 2 7

oktober 1994


D e M oeial

KULTUURKRANT T R E F C E N T R U M Y' DIENST KULTUUR

02/629 23 25 - 23 26

ZGA/FINIR OF OUTRA EPOCHE (RUSLAND/PORTUGAL) LULUK PURWANTO & THE HELSDINGEN TRIO (NL-Indo.) Luluk Purwanto werd geboren in Indonesië en kreeg een klassieke opleiding in het ‘ Institute of Art' in Yogyakarta en in 'the Sydney Conservatorium', Australië. Als violiste speelde zij jaren over de ganse wereld, met de meest diverse muzikanten, op festivals en in talrijke Jazzclubs. Eén van de bekenste is wel Billy Cobham. In Indië leert ze de pianist René Van Helsdingen kennen en vormde sindsdien een eigen ensemble met Kent Brinkley die oa. bij The Crusaders' en Art Blakey speelde en Donald Dean die veel werkte voor studio- en live-opnames. Samen brengen zij zwoele en stevige jazzmuziek die een sfeer van 'nightclubbing' creëert.

Begin dit jaar ging ZGA op toernee doorheen Noorwegen, Duitsland, Hongarije en Oostenrijk. Eind maart vervoegde John Dobie de groep en op 28 maart overlijd Xura in zijn badkamer aan een koolmonoxidevergiftiging . Dit alles om een zeer bewogen voorjaar te schetsen. De groep bleef niet stilzitten en brengt in het najaar concerten met een nieuw project. Vooral met zelfgebouwde instrumenten van 'oud-ijzer' (die ze verbazend goed beheersen) brengen zij een samensmelting van geluiden en fragmenten uit perverse popmuziek. Voor geïnteresseerde vormgevers willen wij vermelden dat Chris Cutler en de Vlaming Dirk Vallons de lay-out van hun CD verzorgden.

Luluk Purw anto: viool en stem / Donald D ea n : slagwerk Kent B rin kle y: bas / René van H elsdingen: piano

SUDNIK N ic k : Klarinet, Sax, Ring modulator, Klavieren, Yzer, Slagwerk en Stem JUDENICH M ichael: Drum, Slagwerk en Stem SCARLETT : Elektro-Akoestische Objecten

Donderdag 27 oktober 1994 • 21 u ■ Kultuurkaffee • inkom gratis

Donderdag 17 november 1994 • 21 u • Kultuurkaffee - inkom gratis

GELETTERDE MENSEN GRUWEZ & VERPALE Mettertijd is er tussen Luuk Gruwez en Eriek Verpale vriendschap gegroeid. Dat hoeft echt niet te verbazen, er valt met gemak meer dan één parallel in hun beider literaire produktie aan te wijzen. Gruwez en Verpale willen naar best vermogen gedijen in de romantische traditie die dolt met de dood en met de liefde. Daarbij verliezen zij zich geenszins in steriele bespiegelingen, de kunstbroeders vertrekken vanuit het leven, het hunne en dat van hun dierbaren. Hun motor is een charmante bekommernis om het nietige, het vertrapte en het verwaarloosde. Toch heeft dit alles tot twee aanzienlijk verschillende oeuvres geleid. Gruwez kristalliseert ervaringen en momenten in adembenemende smeekbedes tegen het verval en houdt zo het leven staande en aanwezig. Verpale laat zich door zijn associatievermogen dirigeren, wat resulteert in onbekommerd dynamisch meanderende vertellingen. In dit programma peilen beiden naar het hart van het bestaan, elkaar nu eens een helpende hand en dan weer een bolle spiegel aanreikend.

Woensdag 16 november 1994 • 20u30 • Aula QA - inkom 200 & 250bfr.

THE UKRAINIANS (UK) Peter Solowka, een tweede generatie Oekraïner, bracht na een successtory met ‘The Wedding Present’ enkele Oekraïners in zijn groep en stichtte hiermee 'The Ukrainians'. Door inbreng van nieuwe instrumenten en een Slavische taal werd het geheel een mix van westerse rock met een Oekrainse folk invloed. Begin '93 komen zij uit met een merkwaardige EP waar 4 schitterende Morrissey nummers op herwerkt staan. Na dit goed onthaald 'Smiths' avontuur brengen zij in het najaar een nieuwe CD uit. Vandaar... Len L ig g in s: viool en stem / Peter S o low ka: gitaar en mandoline Stepan Pasiczynck : akkordeon I Paul B rig g s: bas / Dave Lee : drum

Donderdag 3 novem ber 1994 • 21 u • Kultuurkaffee ■ inkom gratis

Q-concerten LOLA BOBESCO, YVES STORME & “L'Arte del Suono” Voor het eerste Q-concert van het seizoen zorgt het strijkersensemble ‘ L'Arte del Suono" olv. Lola Bobesco (viool) en Yves Storme (gitaar) voor een kwalitatief hoogstaand aanvangsconcert. De uitvoering, en interpretatie van de muziek van Puccini, Paganini, Dvorak en Boccherini worden met veel overgave en enthousiasme gebracht. Opmerkelijk daarbij is het samenspel van gitaar en strijkkwartet. Dit heel aparte en bekoorlijke klankbeeld komt nog het best tot uiting in het werk 'Del Fandango' van Luigi Boccherini, waarvan de virtuoze uitbundigheid de melomanen niet onberoerd zal laten.

NIGHT WITH YOU Dinsdag 25 oktober 1994 • 21 u • Kultuurkaffee • inkom gratis

‘ L'Arte del Suono’ Jean-Michel Alexandre : viool / Freddy Van Goethem : altviool Jan Matthé : cello / Lola Bobesco: viool / Yves S to rm e : gitaar

HET GROTE ONGEDULD!'94

reservatie tic k e ts : 02/767 76 69

Donderdag 17 november 1994 • 20u • Aula QA • inkom 150 & 300bfr.

In de vroege 70er jaren nemen in de Thabisong Youth Club enkele mensen het initiatief om aan jongeren de stilaan marginaal geworden traditionele dansen aan te leren o.a. de Gumboot dans. Doel was deze dansen te herwaarderen en de jongeren van de straat te houden. In 1990 ontstonden de Rishile Traditional Dancers in hun huidige samenstelling . Vijf van deze jonge ' G um boot' -dansers komen naar Europa. In Zuid-Afrika treden ze meestal op in de townships en soms op straat ( fundraising ) maar ook op verschillende, meer prestigieuze festivals kenden ze veel succes. Het is een sterk ritmische performance waar de tekst ondersteund en doorbroken wordt door energieke snelle slagen van de dansers op hun gumboots of rubberlaarzen. Oorspronkelijk waren dit dansen van de m ijnw erkers.

Over zichzelf schrijft Haleng het volgende: ‘Mijn passie voor fotografie en muziek hebben mij ertoe gebracht een schijnhuwelijk aan te gaan, dat zich concretiseerde in 1987 bij het opstarten van het tijdschrift ‘RitvaP. Mijn doel was het vastleggen van de schoonheid, de emotie, de intensiviteit van breekbare momenten, ongrijpbare beelden uit het leven van een groep, zowel op scène als in het dagelijks leven. Voor mij betekende het ook de mogelijkheid om dichter bij mensen te komen die verondersteld worden ontoegankelijk te zijn'

Een nieuwe lichting realisators heeft de schooldeur achter zich gesloten en beklimt de scène van de professionele wereld op zoek naar mogelijkheden en middelen om hun talenten verder te ontplooien, op zoek naar de kans om hun dromen in beelden te vatten. Tijd voor een derde defilé van eindwerken van de laatstejaarsstudenten van Vlaamse en Franstalige Filmscholen. Een verzameling van de meest ongewone en verrassende kortfilms, én van de meest uiteenlopende: kronkelende animatiefilm, ruwe documentaire, sprankelende fantasie,etc. Een unieke gelegenheid voor al wie werkzaam is in de audiovisuele sector om een indruk op te doen van hoe elk van deze studenten door een feilloze beheersing van de techniek, via de beeldtaal, de creativiteit de vrije loop laat. Ongetwijfeld zijn deze jonge talenten al te dikwijls gebonden door te beperkte middelen, door een chronisch gebrek aan tijd, door een chronisch gebrek aan oefening... maar in de beperking toont zich dikwijls de meester. De kunst is dan ook geen hard oordeel te vellen maar de sluimerende beloften te ontdekken. Het Grote Ongeduld! '94 is de ontmoetingsplaats voor debutanten en arrivés, voor aspirant-regisseurs en productiekernen, en voor al wie zijn hart verpand heeft aan de beeldcultuur! Nieuw dit jaar is de samenwerking met het internationaal filmfestival van Brussel, die hun kortfilmselecties op deze avond zullen maken.

ZWANE Thulane / NDLELA Sipho / GXABASHE Vincent NENE Nicholas / NKONYANE Thami

Vernissage: woensdag 9 november 1994 om 18u30 Open iedere werkdag van 11u30 tot 17 u.

met de steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, adm. Kunst, het Ministerie van Onderwijs,ASLK

Donderdag 10 november 1994 ■ 21u • Kultuurkaffee ■ inkom gratis

Woensdag 9 november 1994 tot 2 december 1994 ■ Galery’

Woensdag 26 oktober 1994 • vanaf 19u00 • Aula QA • inkom 100 bfr.

RISHILE TRADITIONAL DANCERS (Zuid-Afrika)

6

OLIVIER HALENG Foto’s

12de jaargang - nummer 2 - 2 7

oktober 1994


D e M o e ia l p ro g ra m m a u it te z e n d en in het E n g e ls.

(en ik durfde nochtans te zweren dat ik de knop had uit gedraaid)

Panikü! De radio staat op heet. Lixe., _iXM.d e

and

u n cen so red .

E rg en s in B russel doen enkele jo n g ere n hard hun best om originele rad io te brengen. Z e heten A nneke, R e k h a e n L a r ry F o x . Z e lf o m s c h rijv e n z ij hun r a d io p ro g ra m m a als v o lg t: " an e v e ry th in g - you- w anted- to- hear, b u t- n e v e r- w e re - a b le - to- find s h o w ." . B e le d ig in g e n a ls o m h o o g g e v a lle n b la a s k a k e n , o e le w a p p e r s , la p z w a n s e n of e g otrippers e n nog van dat fraais- ik h eb h e t g e p ro b e e rd , g e lo o f m ehou d t d it d rie tal z o n d e r scrupules niet tegen o m iedere eerste dinsdag van d e m aan d uit te pakken m et een im m oreel, o n verantw oord, rechttoerech taan live-u itzen d in g die naar de naam L ive. N u d e and U n censored lu is te r t. W e z o c h te n d e h e ilig e d rie v u n z ig h e id op en s te ld e n hen e n k e le vragen over hun p rogram m a e n d ie s m eer. V rie n d e lijk a ls ze w aren gaven zij e r ook nog eens een a n tw o o rd op. DM : H allo, willen j u llie je eerst voorstellen aan de lezers? A: H a llo , m ijn naam is A nneke A p p e rm a n s. Ik d w aal reeds en k e le ja re n ro n d op de V U B - studente in e e n v o rig lev e n - en b e gon een zo'n tw e e ta l j a a r g e le d e n a a n e e n r a d io p r o g ra m m a d a t g e ïn s p ire e rd w a s d o o r d ie ene roddel over M arcel V a n tilt, R o b b e d e H ert en andere g e e ste sg e n o te n . die o o it een vrije V U B -rad io startten. Dit radiostation, zo wejrd m ij verteld, heette "Met een stijve tegen d e w ind in". D eze roddel e n het feit d a t e r in het B russelse w einig rad io p ro g ram m a's w aren die m e ech t boeiden m aakte dat ik z o ’n tw e e ja a r g e le d e n m e t e e n eig e n r a d io p r o g ra m m a s ta r tte m et als ond e rlig g en d m otief: "als je het niet leu k v in d t w at je hoort, d oe e r dan z e lf iets aan!". Een ja a r later kom t R ekha o m h e t hoekje kijken. R: M ijn n aam is R ekha en ik ben A m erik aan se. Ik v e rvoegde A nneke in d ecem ber 1993. W e leerden elkaar b e te r k e n n e n e n w e rd e n g o e ie v rie n d in n en van e lk a a r. Ik had het ook ste e d s o v e r e e n a n d e re vriend v an m ij, d ie A n n e k e n o g n o o it o n tm o e t had . Z ijn n aam is L arry Fox. Larry e n ik w aren steeds aan het g ekscheren en we besloten een dem o o p te n em en m et onze c re a tie s, die w e late r zouden o p stu re n n a a r een g e m e e n s c h a p p e lijk e v r ie n d in B razilië. Dit kw am e r e c h te r nooit van om dat w e zoveel plezier hadden om z e lf naar die dem o te luisteren. W e lieten het d a a rn a a a n A nneke luisteren en ze bleek enthousiast. En zo begon h e t allem aal. DM: W anneer zijn ju llie eigenlijk beginnen uitzenden met dit pr o g r a m m a ? A: O nder deze form ule. Live Nude and U ncensored, zijn w e nog m aa r net v a n a f ju n i b e z ig .D it p ro g ra m m a w ordt, z o als je w e llic h t w el w eet, elk e ee rste din sd a g van d e m aand u itg ezonden.

DM: M e t h o e v e e l z ij n j u l l i e eig e n lijk ? A: W ij zijn m et zijn vieren. R: j a , d e v ie rd e p e rs o o n n a a st A nneke, L arry en ik is N ico. N ico staat achter de knoppen e n leid t het p rogram m a in goede banen. O f zou d a t toch m oeten doen. Hij is een god achter d e knoppen. A: Hij w as erbij v a n a f het begin. N oem hem gerust de technicus en de p roducer van het program m a H et is niet altijd even gem akkelijk om een liv e - p ro g r a m m a zonder k lee rsch e u re n door te k om en. W e

beschikken o o k n iet ov er de nodige a p p a r a tu u r o m a lle s k e tc h e s , ho o rsp elen e n zo m eer to t zijn goed rec h t te laten kom en. M aar to t nog toe zijn w e er steeds in geslaagd om de schade te beperken, dankzij onze gezam enlijke in zet en goede spirit, m aar ook vooral dankzij Nico. DM: Over de inhoud van ju ll ie p r o g r a m m a dan . Daa ri n zitten nogal perverse, pikante , hum oristische en som s z elfs go d d elo ze fragm enten. W i lle n j u l l i e a a n s c h o k r a d i o do e n o f hee ft dit ee n an de r e b ed o elin g ? A: H e t z ijn d in g e n w a a r o v e r gelachen en g epraat wordt. R: D it is n ie t b e d o e ld o m te shockeren. Z o zijn we nu eenm aal w a n n e e r w e sa m e n k o m en e n het p ro g ram m a voorbereiden. (L a rry k o m t binnen, verontschuldigt zich en p ikt in op de gestelde vraag) L.F: W e w illen zek er niet shockeren. W e kunnen er allem aal om lachen en ik ken ze k er m ensen d ie d a t ook do en . A: Z o a ls w e b ijv o o rb e eld d ie ene s k e tc h o v e r M a ria M a g d a le n a geb ra c h t h eb b en , d en k ik d a t een a a n ta l m e n s e n h e t n ie t g rap p ig zou d en vinden. M aar m en m o et dit toch kunnen relativeren. M en m aakt v a a k g ra p p e n o v e r b e la s te n d e r d in g e n . W e tra c h te n s tu k k e n te brengen d ie zich oo k voordoen in de r e a l it e it . J e v e r t e lt to c h o o k schunnige dingen . o f n iet som s? DM: A ll es lijkt erop dat dit een ord in air p latvloers p r o g r a m m a is. W a a r in zit de k w a l i t e i t e r g e n s , v r a g e n we o n s af! A:A1 w as het m aar d a t één iem and kon lachen m et som m ige stukken o f zelfs m aa r één on d erd eel o f segm ent v an h et p ro g ra m m a , d a t zou al voldoende zijn v o o r ons. DM: Ik vind het niet g r a pp ig a lleszin s. R: O ke, h et zou k u nnen d a t het de lu isteraar n iet aan het lachen brengt, o f dat het verm oeiend w ordt ernaar te luisteren. E r zullen oo k w el m ensen bij zijn d ie den k en d a t ze h et beter ku n n en . Z o n d er tw ijfe l, m aar d aar g aat het n iet om . W e z e n d en uit. pu n t an d er lijn. W e v inden d it voor o n s veel te b e la n g rijk om h et te laten a fh an g en van de m en in g van en k e le n . A: E r zijn w el d e g e lijk lu isteraars, die g raag h o ren w at w e do en . Die onze stijl appreciëren. En zoals ik al eerd er zei: iedereen is vrij te doen en te laten w at ie 'w il. En w at de k w aliteit betreft. W e do o rb rek en o p tijd en sto n d o o k tab o es. V o rig e m aan d zon d en w e b ijv o o rb e eld uit hoe tw ee stu d e n te s e lk a a r in tiem e d in g en v e rte ld e n . M aar- d it k e e r p raa tte n ze o v e r o rg asm e n in o ns program m a . En d it erw ijl de ene niet eens w eet w at een o rg asm e is,n ö ta b en e . Z ie je , e r h eerst nog steeds een taboe o n d e r v rie n d in n en o v e r o rg asm e s o f w a a r z ic h e rg e n s de clito ris bevindt o f w at je d ’r allem aal niet m ee k u n t doen. W e geven geen in tellectu ele h o o g sta n d je s w eg ,n o ch d okter’s adviezen, w e p raten slechts o v e r de d in g en w a a ro v e r m en sen problem en hebben . H et m aakt niet uit o f je het w etenschappelijk brengt o f uitleg t. H et is b e la n g rijk d a t je het zo goed m o g elijk uitlegt. D it is to ch een k w a lita tie f a sp ec t van het p ro g ra m m a . v in d ik .B o v e n d ie n m a k e n w e in h et program m a één k w artier vrij voor dr. K au la in h et p ro g ra m m a o n d e rd e e l: "A sk Dr. Kaula".

D e M o e ia l 12de jaargang - nummer 2 - 2 7

R: L arry Fox kom t dan ev en kijken en zegt : "U itleg!". DM : W aar halen ju llie j e inform atie vandaan. T och n iet alleen bij jezelf? R: W e h a le n o n z e in fo rm a tie u it vrouw enbladen . A :E r zijn p ro b le m en gen o eg , w eet je. W e kunnen het de vo lg en d e keer m issc h ie n heb b en o v e r bed p lassen op je achttiende. DM: J ullie programma is doorspekt m et d ia lo g en . S lech ts doorspekt m et dialogen. H oe zouden jullie j e e ig e n p r o g r a m m a het best kunnen omschrijven: en ter ta in m en t, th eater, in fo th e a ter , egotripping of show ? A: H e t is e e n s a ti r e o p d e jeugdcultuur. DM: Wat! A: D e d ingen w aarover w e schrijven o f w aarm ee w e een lo o p je nem en zijn d ingen d ie w e elke dag zien o f g ew aarw o rd en . In een w e g w e rp m a a ts c h a p p ij z o a ls d eze willen we een beetje du id elijk m aken w aar de jo n g e re n zo al m ee bezig zijn . H oeveel m en sen staan e r niet voor d e spiegel te lippen op een o f an d ere su p e rh it. H o e v e e l jo n g ere n z ijn n ie t v e rk n o c h t a a n M T V . houden z ic h n ie t vast aan m o d e s p o k e n e n a n d e re m y th e s. Eigenlijk m aken w e een program m a ov e r o n s eigen gedrag. L et wel, ook w ij n em en o n s z e lf g ra a g o p de korrel. D it is een vrij lichtzinnig en c y n isch program m a. DM: Ik v e r o n d e r s t e l da t niet i e d e r e e n d a a r a k k o o r d m ee gaat? R: Een groot aantal m ensen zal dit w a a r s c h ijn lijk n ie t v in d en . Z e zouden d it niets vinden. A nderen dan w e e r z u llen k u n n en g e n ie te n van o n z e s h o w . O m w ille van h e t lu ch th a rtig e, re la tiv e re n d e , b edoel ik . A: W e houden d aar rekening m ee in die zin d at w e e r geen rekening mee houden, ha ha . W e m aken ons eigen p ro g ra m m a e n a ls h e t je n iet interesseert d raai je de kn o p m aar uit o f sc h ak e l je m aa r o v e r n aar een andere uitzending. R: Zo zit dat in elkaar! LF: H e t is g e w o o n w e g een c ru program m a. D e m eeste m ensen , die ik ken vinden het een cru program m a zonderm eer. R: H et is en blijft een trip. Noem het e e n 'e x p re s s - y o u r s e lf - s h o w . W e staan te popelen om ons elke m aand w e e r u it te d ru k k e n . M a ar een o m sluitende definitie geven ov er wat h e t p ro g ra m m a is, k a n ik u n iet geven. DM: H oe b e r e id e n j u ll ie dan j e p r o g r a m m a ' s voo r? A: W e m ak e n g e b ru ik v an een b andrecorder en een dictaphone. We nem en alles o p w at in o n s opkom t. W e beluisteren d e tapes, halen er de beste stu k k en u it, co rrig eren ze en late r studeren w e ze d an in aan de hand van een scenariootje. R: De eerste e p iso d e s w erden op tape uitgezonden. A: W e h eb b en ree d s v o o rb ere id e stukken , we m aken geb ru ik van de sketches die al o p voorhand o p band zijn in g esp ro k e n en in g e z o n g e n . D it is hard nodig aangezien w e hier o o k w e r k e n m le t a a n g e p a s te a c h te r g ro n d g e lu id e n d ie bij de sketches passen. R: D it is te w ijten aan een gebrek aan de nodige apparatuur. DM: W ie sc hr ijft e r bij ju lli e de s c e n a r i o ' s o f d e s c ri p t s ? H o e la ng do e n j u ll ie ero ver ?

oktober 1994

D at doen wij sam en (in koor). _ R: Som m ige stukken hebben wij de d ag v o o rd ie n g e sc h re v e n , an d ere en k e le m aan d en teru g . Dan w eer k o m en w e tw ee w ek en v o o r de u itzen d in g sam en e n v ertellen we onze ideeën en hoe w e deze zouden k u n n e n c o n c re tis e re n . W e zijn vertrouw d m et som m ige personages d ie w e g eb ruiken, e n d ie d u s ook vaker in ons program m a voorkom en zo als S h eila S lam m in '. Zij w o rd t vertolkt door Larry Fox en dus werkt hij d at personage uit. W e hebben een an d er v ast o n d e rd e e l d a t 'D ream s' h e e t. A a n v a n k e li j k w as dat geïm proviseerd, nu w e erin gegroeid zijn , werken w e d it ieder om beurte u it. A n n e k e b e re id t d it k e e r de nieuw ste 'D ream s'-script voor. DM : Doen ju llie daarn aast o o k a a n i m p r o v i s a t i e in de s t u d i o zelf ? A: Ja. W at de im pro's b e tre ft zal ied e re en een ste e n tje b ijd ra g en al naar gelan g zijn o f h aar b e h o efte zu lk s te doen. W e d o e n h ier niet m oeilijk over. Iedereen d o et hieraan mee R: D e kans o m te stru ik elen is ook g ro te r. M aar fo u ten m ak en h o o rt erbij en is zeer charm erend. A: Im provisaties geven ons de kans fo u ten te m aken, tech n isch gezien loopt er altijd wel iets fout. M aar het is ook de bedoeling ervan te leren. R: Anneke h eeft ons ook de ruim te gegeven om ieder o ns ding te laten doen zonder e lk a a r te o v e rsc h re e u w e n o f te w ile n o v erstijg en . Ied ereen k rijg t ru im te genoeg om te im p ro v iseren . En de im p ro v is a tie m o m e n te n v in d t ik p e rso o n lijk geslaagd. DM: Een radioprogram m a bevat o o k m uz iek . De m uz iek in j u l l i e p r o g r a m m a is wel e rg ver te vind en . Is d a ar een red en voor? R: O k ee, w e d raa ie n geen platen. M aar er z it w el m u zie k in o n s program m a. D at zijn d e num m ers die w e z e lf in elkaar steken. L F: W ij z ijn o o k g e e n g ew o o n p ro g ram m a.W e heb b en een and ere fo rm u le d a n d e m e e s te a n d e re rad io p ro g ram m a's. A: E r z it w el m u z ie k in o n s program m a. M eer dan genoeg zou ik z e g g en . DM : M a a r he t b l ij f t w e e r j u l l i e di ng . A: Inderdaad, zo zijn wij. LF: N een, m aar als e r een num m er is dat aanleunt bij de them atiek van een van o n z e sk e tc h e s z u lle n w e h et zeker draaien. DM: J u llie m aken ook g e b r u i k v a n b e s t a a n d e t un e s , die ju llie dan eigen h an d ig 'bew erken' z o a ls Super T r o o p e r en L i k e a P r a y e r enzo? H ebben ju llie daar n ooi t p r o b l e m e n m e e g e h a d ? A: W e w orden bescherm d d o o r Radio Panik zelf. DM: W a a r o m v o e r en j u ll ie j e p r o g r a m m a o p in het E ng els ? A: W e w ille n g e e n a n d e re taal u itslu iten . W e hebben n u m m ers in h e t F ran s g esch rev en . W ij nem en o o k V la a m se lie d e re n o p in o n s p ro g ram m a. R: Er b e s ta a n ree d s v e le program m a's in het N ederlands en in het F ra n s. Nu b ren g e n w ij p ro g ram m a’s in h et Engels. A: R ad io Pan ik , h et rad io sta tio n v an w a a ru it w e o n s p ro g ra m m a u itz e n d e n , w il e e n m u ltic u ltu re le rad io zijn. H et g e e ft zen d tijd aan a n d e rs ta lig e n w a a ro n d e r M arokkanen enzom eer. R: W e denken niet d a t w e heel veel m ensen u its lu ite n door ons

LF: W e zen d en e ig e n lijk ook uit in het E n g e ls om dat R ekha A m e rik a a n s e is. E n a a n g e z ie n A nneke en ik een m ondje E ngels kunnen spreken leek ons h e t gebruik van deze taal het m eest logisch. DM : W a t me o p v a l t in j u ll ie p r o g r a m m a is j u l l i e v o o r k e u r v o o r v r e e m d e n a m e n al s Ari k A sh id en vreem de zin sconstructies waar een germ anist raar van zou opk ijk en . Vanwaar die in teresse? A : W el, w e w o n e n in B ru ssel, h o o f d s ta d van E u ro p a , w aar v e rs c h ille n d e n a tio n a lite ite n s a m e n k o m e n . W e tra c h te n h e t m u lticu ltu rele sam en te brengen in onze w o o rd k e u z e en z in s c o n s tru c tie s . DM: Ju llie m aken het de luisteraar niet ge m ak k e lijk . De v e r s t a a n b a a r h e i d v an het h e l e p r o g r a m m a ka n e r o n d è r lijd en en dat komt het lu istercijfer toch niet ten g o e d e . Is het j u ll ie d a n niet te d o e n om het ber e ik e n van e e n v as t l u is t e r p u b li e k ? A: N een. W e trachten iedereen te b e re ik e n d ie k an lac h e n m et de d in g e n d ie w e d o e n . H e t is lich tv o etig en relativerend. R: O m te ru g te k o m en o p de v e rs ta a n b a a r h e id van het program m a. W e hebben steeds weer, w an n eer w e nieuw e sketches deden en typetjes neerzetten, die typetjesz o als T ip p y D ub o is b ijv o o rb e eld v o o rg este ld aan de luiste ra a r. W ij w eten b ijv o o rb e eld d a t h e t a an tal o n d erd elen p e r p rogram m a- en die k u n n e n v a a k o p lo p e n to t e e n tw in tig -tal- aan een te hoog tem po aan de luisteraar w ordt blootgesteld. D e luisteraars zouden er vlug de m oed bij o p g e v e n . In A m erik a zou dit bijvoorbeeld w el lukken. DM: Dat komt natuurlijk om dat he t zo vlug gaat. H e b b e n o n z e lu is t e r a a r s da a r iets aa n? R: M en h e e ft o n s v e rw e te n te A m erik aan s te zijn. M aar het heeft een v o o rd eel d a t het een fast-food p ro g ram m a is dat tegenw oordig zo in is. W e hoeven toch n iet alles te sp ellen aan o n z e luisteraars.E n ook al weten ze niet w at e r aan de hand is, ze zullen ten m inste gew eten hebben d a t e r a ltijd iets g e b e u rt op hun rad io . DM: D e n k e n j u l l i e d a t de lu istera a r in teresse kan b e t o n e n vo o r e e n p r o g r a m m a z o a ls d a t v a n j u ll ie ? Ik wil m a a r z e g g e n d a t ik l e u k e r e b e z ig h e d e n kan b e d e n k e n dan te luis te ren n a a r w a t ju ll ie te vertellen heb b e n , o f vergis ik m e hieri n? R: Ik zou d a a n n ee kunnen akkoord g aan . E r g e b e u rt h eel w at in ons p ro g ram m a. In onze laatste episode zaten er 15 v erscheidene onderdelen w a a r o n d e r s k e tc h e s , s o n g s e n ‘ p u b liciteit . N a elke uitzending gaan w e aan tafel z itten en luisteren we n aar de o p n am e van de uitzending. N a tu u rlijk k rijg ik o o k vaak de indruk d at er teveel gebeurt op een te korte tijd. T och duurt niets te lang in o n ze show. A: W e k rijg e n ree d s resp o n s van lu isteraars d ie naar ons program m a lu iste re n en die de show he e l leuk v in d en . Ik g e lo o f toch w el d a t er n a a r o n s p ro g ra m m a g e lu is te rd w ordt. DM : H e b b e n j u l l i e e r e n i g id ee van h o e v e e l m e n s e n er w e k e lijk s naar ju llie p r o g r a m m a l u is t e r e n ? R: Ik ken een truckchaffeur die ons p ro g ram m a g oed vindt. E en groot a a n ta l m e n s e n o n td e k te n d it

(v e rv o lg

op

p a g in a

8)

7


D e M oeial (v e rv o lg

v an

p a g in a

7)

p ro g ra m m a d o o r toeval. M et onze nieuw e antenne kunnen w e uitzenden o ver heel Brussel. M aar op uw vraag ho eveel lu iste ra a rs d it pro g ra m m a h e e ft m o e t ik u h e t a n tw o o rd schuldig blijven. H et kunnen er tien z ijn , m a a r h e t k u n n e n e r ook honderd o f duizend zijn. A: M et onze oudere form ule -een jaa r terug- kregen w e reakties van Radio C e n traal te A ntw erpen en zelfs de N ederlandse VPRO -radio . DM : R a d i o C e n t r a a l en de V P R O ? Ko m nu! A: Ja. we hebben enkele brieven van de r e s p e k tie v e lijk e zen d ers ontvangen . W e zijn van plan er een gevolg aan te geven. H et enige dat ik w e e t is d a t, m et onze nieuw e form ule, w e na de eerste show enkele reakties hebben gehad, na d e tw eede en derde show nog m eer .En w at onze laatste show betreft, hebben we e r een pak o n verw achte reakties bij gekregen. D it zou e r dus o p kunnen w ijzen d a t d e m en se n in d erd aad in p ikken en hoe lan g e r hoe m eer b lijven luisteren. LF: Er luisteren toch zeker al zo'n 20 m ensen naar o n s p ro g ram m a.M aar na onze laatste aflevering zijn we er zeker van dat het er nog m ee r zullen z ijn . A: Ja, het publiek groeit aan. DM: Jullie ze n d e n m a ar 1 uur per m a an d uit? Dat is niet erg v eel? LF: H e t z ou n a tu u rlijk leuk zijn indien w e w at m ee r zendtijd zouden k rijg e n . A: M isschien zou d a t ook e e n reden k u n n e n z ijn w a a ro m so m m ig e lu isteraars e v e n tueel n iet alles van h e t p ro g ra m m a z o u d e n k u n n e n v o lg e n . DM : V i n d e n j u l l i e he t d a n e c h t niet e r g ^ la t nu s le c h t s e e n h a n d v o l l u is t e r a a r s j u ll ie s h o w k u n n e n v o l g e n ? D it is t oc h e r g w e i n i g ? R: N een, n iet echt. K ijk , w at we w illen zeggen is "H ey it's o u r trip and you're welcom e to it". A: D a a ro m d o e n w e a a n n iet•com m erciële radio. E enieder die wil luisteren is vrij d it le doen. W ie het n iet interesseert, h aakt m aar af. De slim sten o n d e r ons z ullen het hele p rogram m a w el kunnen volgen. DM: W illen ju llie als u itsm ijter ook nog een b o o d s c h a p d o o r s t u r e n na ar de lez e r s van de M o e ia l ? A: O nze b oodschap is in de eerste plaats Liefde aan iedereen. R: W ake up and sm ell the pussy! A: H et is zoals carp e diem . w eej je , m aar dan iets anders. W ord w akker, am useer jezelf, w ees jezelf. R: W eg m et taboes, als er iets is om o v er te praten, praat e r dan over. Het m aa k t niet uit o f m en het a berrant o f v ies vindt. DM: O m e r o v e r te p r a t e n h eb b en de lezers natuurlijk o o k ee n c o n t a c t a d r e s no d i g ? A: W e gaan in o n s p rogram m a een o n d e rd e e l in la sse n w aarin m ensen te le fo n is c h h u n v e rh a a l k u n n e n d oen, hun m ening kunnen uiten over e e n b e p a ald o n d e rw e rp en z o m e e r. W e zullen d e luisteraars hiervan ten gepaste tijde o p d e hoogte brengen. DM : Ho e da n wel? R: V ia a ffich e s o f p a m fletten die zullen w orden afgeleverd in het KK en n a tu u rlijk via o n s p ro g ra m m a Live, N ude and U ncensored. DM: W anneer kunnen we ju llie programm a dan een eerstvolgende keer b elu isteren ? A: O p dinsdag 1 novem ber o p 105.4 FM v a n a f 19.oou. A llen lu iste re n naar L ive N ude and U ncensored op R adio Panik zou ik zeggen. R: R ight on! DM: D an k u v o o r dit be lee fd e gesprek.

(v e rv o lg

van

p a g in a

2)

v o rig e ja r e n is h et to ta a l a an tal beu rsstu d en ten w el lich tjes ged aald m aar ook h ie r s p e e lt de b e re k e n in g s w ijz e v an n a 1991 w a a rsch ijn lijk een belan g rijk e rol. Z o als elk systeem d at w erkt o p basis v an b e p a ald e ( in k o m ste n )sc h ijv e n zijn e r o o k v o o r d e stu d ie b e u rz e n v e le stu d e n te n d ie n et u it de b oot vallen. De V U B en de Sociale Sector Stu d en ten in h et b ijz o n d e r probeert op versch illen d e m anieren oo k deze studenten op te vangen. W anneer het gezin sin k o m en m in d er dan 50.000.fran k boven de m ax im u m g ren s van d e s tu d ie to e la g e lig t. k u n n e n d eze s tu d e n te n e e n v e rm in d e rin g van in sc h rijv in g sre c h te n b ek o m en . Een heel g am m a so ciale m aatreg elin g en m oeten erv o o r zorgen d at elke VUBs tu d e n t d ie in e e n f in a n c ie e l o n g u n stig e situ a tie v e rk e e rt beroep kan doen op de n o d ig e vo o rzien in g en die m oeten bijdragen to t e e n b eh o u d van g elijk e kansen voor k w alitatiev e studie. D enk m aar a a n m a a ltijd k a a r te n . a a n g e p a s te p rijz en v o o r h u isv estin g , ren te lo z e le n in g e n , J o b d i e n s t ,. .. In v e rg e lijk in g m et a n d e re u n iv e r s ite ite n k a n m e n g e ru s t zeggen d a t de V U B o v e r d e m eest u itgebouw de sociale secto r beschikt. L aten w e h open d a t d it oo k in de to ek o m st zo kan blijven on d an k s de h u id ig e te n d e n s in onze m a a ts c h a p p ij o m ste e d s m e e r te willen besparen op alles w at so ciaal

K C -A C E A /M 2m il

FtLM

z o n d a g 3 0 / 1 0 / 94 P P K c a n t us maandag 31/10/94 VRG cantus dinsdag 1/11/94 BIOTECHO woensdag 2/11/94 SOL VAY donderdag 3/11/94 PK TD zondag 6/11/94 PL TD maandag 7/11/94 S O L VA Y TD dinsdag 8/11/94 KEPS TD woensdag 9/11/94 PPK TD d o n d e r d a g l0/11/94 VRG TD

maandag 31/10/94 QB HI LOK Q D AVSG donderdag 3/11/94 Q D KBS Pur pl e Rain maandag 7/11/94 QA BM QB C A MP I N A Mrs. Doubtfire Q D L W K Ge r m i n a l woensdag 9/11/94 QA ZWK Le grand Blue QB M & E Ma ve r i c k Q D I NFO Las t Acti on H e r o

d o n d e r d a g l O / 1 1/94 QD V S KM

De Moeial Tweewekelijks studenten­ tijdschrift van de V rije U ni­ versiteit Brussel in sam en­ w erking met het Brussels Studentengenootschap, Studiekring V rij Onderzoek en Dienst K uituur. Pleinlaan 2, 1050 Brussel tel. 02/629.23.38 fax 02/629.23.62

C©5irdlfiimffltï©ir

1Iaroun Amira

Chico ,Sami,Anna, Seppe,Haroun Pete, Domenico,Nadia, Sjoonie

Jack Vail Handenhove, Griet,Filip,Stefan, Matrick. Geert A.Sarah, Saskia, Pascal Michel,Ruben, Jurgen

Geert Rondou, Maarten Wim Castermans, archief V erantw oordelijke uitgever Domenico Vaccaro Pleinlaan 2, 1050 Brussel De Redactie is niet verant­ woordelijk voor artikels van het BSG en VO.

12de jaargang - nummer 2

27 oktober 1994

Jg12 02 27 10 1994  
Jg12 02 27 10 1994  
Advertisement