Page 1

เรื่องโดย กิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ Design Chief of Product Development Center Modernform Group PLC.

Orgatec โลกสวยๆ ในออฟฟิศ Fact Sheet : • งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ส�านักงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยจัดขึ้น ทุกๆ สองปี • ช่วงเวลาในการจัดงาน : ช่วงเดือนตุลาคม • สถานทีจ่ ดั งาน : Koelnmesse เมือง Cologne ประเทศเยอรมนี • ขนาดพื้นที่ : 105,000 ตารางเมตร ผู้เข้าร่วมชมงาน : ในปี 2012 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมชมงาน eature • มากกว่ า 50,000 คน จาก123 ประเทศ • บริษทั ทีเ่ ข้าร่วมแสดงงาน : บริษัทชัน้ น�าเข้าร่วมแสดงงาน 622 บริษัท จาก 35 ประเทศ

F

1

2

4

หากเปรียบงานแสดงเฟอร์นิเจอร์อย่าง Milan Fair เป็นพี่ใหญ่ Big Brother ของ วงการงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์โลก ทั้ง เฟอร์นิเจอร์ในบ้านครัว ห้องน�้า ในส�านักงาน หรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ส�าหรับนอกบ้านแล้ว ล่ะก็... Orgatec ก็ น ่ า จะถื อ ได้ ว ่ า เป็ น Big Boss หรือนายใหญ่ของวงการเฟอร์นิเจอร์ ส�านักงานของโลกได้เช่นกัน เห็นได้จากการ ให้ความส�าคัญของคนทีม่ อี าชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับ เฟอร์นเิ จอร์สา� นักงาน ต่างก็ไม่ยอมพลาดการ ไปอัพเดทข้อมูลความเคลือ่ นไหวเปลีย่ นแปลง ที่ถูกน�ามาเล่าผ่านเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ต่ า งๆ ที่ ข นกั น มาถ่ า ยทอด และจั ด แสดง ภายในงานอย่ า งคั บ คั่ ง เป็ น ประจ�า ทุ ก ครั้ ง ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการท� างานโดยตรงอย่าง เช่น บรรดาเก้าอี้ท�างานโต๊ะท�างาน อุปกรณ์ จัดเก็บเอกสาร หรือบรรดาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� า งาน การน� า เสนองาน รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างเสริม


ภาพพจน์ และบรรยากาศในการท�างานที่นับ วันจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญทัง้ กับองค์กรและ ตัวพนักงานเองในการช่วยสร้างสมดุล ความสุข และความภูมิใจในการท�างาน เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบและ ตีความจากแบรนด์ต่างๆ ในตลาดโลกนี้ จะ เห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและ หน้าทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งตลอดเวลาพร้อมๆ กับการ เปลี่ยนแปลงแนวคิดของการท�างานในแต่ละ ยุคสมัย ที่นับวันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน ช่วงเวลาที่สั้นลงเรื่อยๆ หัวใจส�าคัญของการเข้าชมงาน Orgatec ทุกครั้ง จึงเป็นโอกาสส�าคัญในการที่ได้รับรู้ เห็น และสัมผัสกับผลงานทีไ่ ด้รบั การวิเคราะห์ และตี ค วามรู ป แบบของการเปลี่ ย นแปลง แนวคิ ด ในการท� า งานในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ เวลากว่า 2 ปี เพื่อถ่ายทอดในการจัดงานใน แต่ละครั้ง จึงย่อมจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจและ น่าติดตาม จนอดไม่ได้ที่จะต้องเปรียบเทียบ ความเปลีย่ นแปลงและเปลีย่ นไปของแนวคิด และแนวโน้มล่าสุดกับสิ่งที่น�าเสนอในการ จัดงานครั้งก่อนๆ หากพูดถึงองค์ประกอบหลักๆ ในความเห็น ของผม ที่ เ ป็ น ตั ว เร่ ง ที่ ท� า ให้ O ffice มี ก าร เปลี่ ย นแปลงและน� า ไปสู ่ แ นวโน้ ม ล่ า สุ ด ที่ เกิดขึ้นใน Orgatec ครั้งนี้น่าจะมีอยู่ 3 หัวข้อ หลักดังนี้ Rapid Technical Advance การพัฒนา อย่างรวดเร็วทางด้านเทคนิค ที่หมายรวมถึง เทคนิคในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน ไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว 1

2

6

เพราะเทคนิคในการท�างานและอื่นๆ เป็น ผลมาจากทักษะ การฝึกฝน เมื่อท�าซ�้าบ่อย ครั้งเข้าจนเคยชิน เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่จะมองหาทางลัดที่ท�าให้ได้ประสิทธิผลที่ เร็วขึ้น ง่ายหรือสบายขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในรูปแบบ-วิธีการท�างาน และ สะท้อนกลับมาที่อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ เกี่ยวข้องนั่นเอง Communication Structure โครงสร้าง ของการสื่ อ สารที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามการ พัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยี ยกตัวอย่าง ใกล้ ตั ว ที่ เ ห็ น กั น ได้ ชั ด หากลองดู Smartphone เป็นตัวอย่าง ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ทีผ่ า่ นมา หากนึกถึงการสื่อสารที่นอกเหนือจากการพูด คุย ก็คงหนีไม่พ้นการส่งข้อความ SME และ MMS ซึ่งในปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่าได้รับ การแทนทีด่ ว้ ย Social Networking Application อย่าง Line หรือ WhatsAppไปเสียแล้ว การสือ่ สารในการท�างานจึงสามารถเกิดขึน้ ได้

ง่ายและสะดวกโดยอาศัยตัวช่วยเหล่านี้ โดย ไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ หรือแม้แต่จ�านวนของ ผู ้ ส ่ ง และรั บ สารเป็ น กลุ ่ ม จึ ง เห็ น ได้ ว ่ า โครงสร้ า งการสื่ อ สารที่ เ ปลี่ ย นและพั ฒ นา รูปแบบไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อรูปแบบของ การท�างานและลดข้อจ�ากัดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ ท�างานในเรื่องต่างๆ ลงได้มาก Demographic แนวโน้มของ ประชากรศาสตร์ ที่ เ ปลี่ ย นไปและมี ผ ลกั บ แนวคิ ด และรู ป แบบในการท� า งานไม่ ไ ด้ เกี่ยวข้องโดยตรงกับจ�านวนประชากรที่เพิ่ม ขึ้นหรือลดลง หากแต่เป็นเรื่องของคนท�างาน ที่ไม่ยอมเกษียณเลิกท�างาน เนื่องจากความ สามารถทางการแพทย์ทกี่ า้ วหน้า ทีม่ แี นวโน้ม ช่ ว ยให้ ผู ้ ค นมี สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น แก่ ช ้ า ลงทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ จึ ง ส่ ง เสริ ม ความมั่ น ใจ ในความสามารถในการท�างานในช่วงอายุที่ กว้างกว่าเดิม จนถึงกับเกิดค�าใหม่อย่าง Grey Power กันเลยทีเดียว


นอกจากนี้ ยังมีความไม่แน่ใจในระบบ ประกันสุขภาพของประเทศตนเองที่เกิดจาก ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง คนสูงวัยจึงต้องการท�างานให้นานขึ้นเพื่อหา หลักประกันให้กับตนเองนั่นเอง พร้อมกับ ในขณะเดียวกันที่แนวโน้มของคนรุ่นใหม่ไม่ อยากเป็นพนักงานบริษัท แต่ต้องการเป็น เจ้าของกิจการมากขึ้น โดยอาศัยประโยชน์ จาก Rapid Technical Advance และ Communication Structure ทีช่ ว่ ยท�าให้คนรุน่ ใหม่ สามารถเป็นนายตัวเองได้ง่ายและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น (ลองนึกถึงบรรดาธุรกิจหน้าร้าน ออนไลน์ที่ขายของข้ามโลกกันไปมาดูซิครับ มีกเี่ ปอร์เซ็นต์ทเี่ ป็นผูผ้ ลิตบ้าง) ประชากรในที่ ท�างานจึงมีแนวโน้มทีจ่ ะมีพนักงานเป็นคนสูงวัย และวัยกลางคนอยูร่ ว่ มกันกับวัยหนุม่ สาวมาก ขึ้น จึงเกิดรูปแบบของการถ่ายทอดความรู้ และสื่อสารของคนต่างวัยเกิดขึ้นในที่ทา� งาน มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ที่ มี บ ทบาทกั บ แนวคิ ด และ รูปแบบในการท�างานที่ต้องรองรับความต่าง ให้อยู่รวมกันเพิ่มประสิทธิผลของงาน ทั้ง 3 Factor ดังกล่าวก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงความหมายของค�าว่า Office และหน้ า ที่ ข องค� า ว่ า Office ที่ เ กิ ด จาก 3 Changing Factors แต่ เ ดิ ม เมื่ อ นึ ก ค�า ว่ า Office หรือธุรกิจ คงหนีไม่พ้นในเรื่องของ Industry Economy ที่เดิมเราเคยเชื่อกันว่า ในช่วงที่ผ่านมาทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเรื่อง ของการผลิต และอุตสาหกรรม หากแต่ใน ปั จ จุ บั น แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล และ Communication Structure ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักและส่งผลต่อ การด�าเนินธุรกิจ และภาพรวมของเศรษฐกิจ จนสามารถพู ด ได้ ว ่ า ยุ ค นี้ คื อ ยุ ค ทองของ

1

2

8

Knowledge Economy อย่างแท้จริง ลองมอง ง่ายๆ ใกล้ตัว อย่าง Search Engine อย่าง Google หรือ Yahoo เป็นตัวอย่าง หรือแม้แต่ Facebook ที่เริ่มต้นจากการท�าหน้าที่ในการ เป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนที่ รู้จักกัน ก็ได้พัฒนากลายเป็นแหล่งหรือคลัง ข้อมูลมหาศาลที่สามารถรับส่งข้อมูลความรู้ กัน ทั้งระหว่างคนที่รู้จักและไม่รู้จักกันทั่วโลก ได้อย่าง Real-Time ดั ง นั้ น หากเมื่ อ Industry Economy ได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของ Knowledge Economy แล้ว พนักงานหรือคนท� างานที่ อยู ่ ใ น Economy นี้ ก็ ย ่ อ มจะต้ อ งปรั บ ตั ว และพัฒนาตนเองจากการเป็น Labor Worker สู่การเป็น Knowledge Worker เช่นเดียวกัน โดยมี ก ารแบ่ ง ปั น และสื่ อ สารข้ อ มู ล ที่ ดี เป็นตัวช่วยให้เกิด Knowledge นั่นเอง ใน ขณะเดียวกันรูปแบบของการท� างานที่เคย เป็นเพียง Routine Work เป็นความเคยชินใน การท�างานประจ�า เมือ่ เข้าสูย่ คุ ของการแข่งขัน ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยองค์ ค วามรู ้ ที่ ร วดเร็ ว และ แม่ น ย� า จึ ง ส่ ง ผลให้ Line การท� า งาน เปลี่ยนแปลงไปสู่การท�างานแบบ Project Base ที่มีการสื่อสารแบ่งปันความรู้ รวมไป ถึงอาจต้องการความรูค้ วามเชีย่ วชาญเฉพาะ ด้านจาก External Consultant ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไปตามความต้องการของแต่ละ Project ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการท�างานที่ต้อง มีการร่วมมือกับคนหลายๆ กลุ่ม หรือสื่อสาร กับคนภายนอกที่มากขึ้น จึงมีผลกับจ�านวน ของคนท�างาน ความต้องการของพืน้ ทีท่ �างาน และรูปแบบความต้องการของเฟอร์นิเจอร์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ห้ อ งประชุ ม ที่ เ คยเป็ น เพี ย งสถานที่ ส� า หรั บ การประชุ ม จึ ง กลาย

เป็นพื้นที่ส�าหรับการสื่อสารกับคนทั้งในและ นอกองค์กร ทั้งในประเทศและข้ามโลก ผ่าน เทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยที่รองรับ พื้นที่ การท�างานเฉพาะบุคคล (Individual Working Space) ก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่ที่พร้อม รองรับการท�างานแบบ Co-Working Space ได้ หรือแม้กระทัง่ ช่วงเวลาในการท�างาน อย่าง Office Hour ก็อาจจะเรียกได้วา่ ได้เปลีย่ นเป็น ตลอด 24 ชม.ไปแล้ว จากการท�างานและ สื่อสารแบบข้ามโลก การเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ ย่ อ มส่ ง ผลกระทบกับรูปแบบการจัดวางเฟอร์นเิ จอร์ จาก เลย์เอ้าท์แบบเดิมทีจ่ ดั วาง โดยใช้จ�านวนของ พนักงานในแต่ละฝ่ายเป็นหลักในการวางผัง จึงแปรเปลี่ยนไปเป็นการจัดวางตามความ ต้องการของการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล (Communication Requirement) ของคน ที่ต้องท�างานร่วมกัน เกี่ยวข้องกันเป็นหลัก รวมถึ ง ต้ อ งศึ ก ษาโครงสร้ า งในการสื่ อ สาร ขององค์กรนั้นๆ ว่ามีรูปแบบอย่างไร อย่าง เช่น พนักงานจ�าเป็นต้องอยู่ในออฟฟิศ หรือ ท�างานข้างนอก ช่วงเวลาในการสื่อสารกัน หรือต้องพบปะกันของคนท�างานเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึง่ สิง่ ต่างๆ เหล่านีย้ อ่ มส่งผลต่อความ ต้องการ Space ในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง ไป อีกทั้งความต้องการในการแบ่งปันข้อมูล ยังมีผลกับพื้นที่ในการท�างานจากเดิมที่เคย เป็นโต๊ะท�างานแยกของแต่ละบุคคล กลาย เป็นพืน้ ทีใ่ ดๆ ก็สามารถกลายเป็นพืน้ ทีท่ า� งาน ได้ หากเมื่ อ มี ก ารพู ด คุ ย สื่ อ สาร แบ่ ง ปั น ข้อมูลกันของเพื่อนร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วน พั ก คอย พั ก ผ่ อ น หรื อ พื้ น ที่ ป ระชุ ม ย่ อ ย สามารถดัดแปลงและเปลี่ยนหน้าที่เป็นพื้นที่ ท�างานที่รองรับจ�านวนคน ที่เปลี่ยนแปลง


1

Nurus (Turkey)

แบรนด์สัญชาติตุรกีที่มีการพัฒนา รุดหน้า อย่างเห็นได้ชัดในทุกปี และ ยังเป็นแบรนด์ชั้นน�าของยุโรป ที่กวาดรางวัล ใหญ่มาแล้วทั่วโลก โดยน�าเสนอ Concept ในเรื่อง Third Place ต่อเนื่องมาแล้วหลาย ปี โดยในปีนี้ Nurus น�าเสนอแนวคิด “Happily Ever After” ผ่านทางคอลเลคชั่นสินค้า “Pila” เพื่อตอกย�้าว่าในแนวทางที่ Nurus คาดการณ์เกี่ยวกับ Third Place ว่าถูกต้อง ซึ่งเราจะเห็นแนวทางนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นใน ปัจจุบัน จากในหลายๆ แบรนด์ชั้นน�าที่ร่วม น�าเสนอในงานครั้งนี้ ไปตามขนาด หรือรูปแบบของการท�างานใน โครงการนั้นๆ Theme ที่เกิดขึ้นในงาน Orgatec ปีนี้ที่ เรามองเห็น คงเรียกได้ว่าเป็น “ระเบียบใหม่” ที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่างๆของการท�างาน เรื่อง แรกที่ถือได้ว่าเป็น New Work Order ก็คือ “Networking” ที่หมายรวมถึงการท�างานร่วม กัน มีการสือ่ สาร เชือ่ มต่อ ทัง้ ในระหว่างบุคคล กับบุคคล โดยอาจมีเทคโนโลยีในการสื่อสาร รองรับ หรือการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลกับ ระบบต่างๆ และจากการที่สภาพสังคมและ สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงผันผวน เราจึงได้เห็นแนวโน้มในการให้ความส�าคัญ กับสุขภาพชัดเจนมากขึน้ ในทุกวงการ ส�าหรับ ในแวดวงการท�างานก็เช่นเดียวกัน ที่การหัน กลับเข้าสู่สมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการ ท�างานอย่าง Work Life Balancing น�ามาสู่ New Thinking Order ในเรื่อง “Balancing” การให้ความส�าคัญกับสุขภาพและสภาพแวดล้อมในที่ท�างาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ ดี ตลอดจนความสุขในการท�างานเพื่อน�าไป สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน และผลงานต่อไป และจากความเปลีย่ นแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนี้ หากมองในแง่ การออกแบบ จึงเกิด New Design Order ที่ต้องค�านึงถึงในเรื่องของ Flexibility ความ คล่องตัวในการออกแบบและผลิตที่เอื้อต่อ การต่อยอด ปรับปรุง หดยืดขยาย รวมถึง ความ Flexible ในแง่การใช้งาน และตอบ สนองต่ อ ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของ สภาพธุรกิจได้ นอกจากนี้ จากแนวโน้มของความหมาย ที่เปลี่ยนไปของค�าว่า “Workspace” ที่อาจ ไม่ใช่ออฟฟิศเสมอไปอีกแล้วนั้น อันเนื่องมา 1

3

0

จากความสามารถในการท�างานที่ใดก็ได้ ที่ มีแนวโน้มเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ หรือ กระแส Work At Home ทีผ่ คู้ นสามารถท�างาน ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องมาผจญกับปัญหาการ จราจรติดขัดให้ร�าคาญใจ ฯลฯ ดังนั้น ถ้าเพียงหากเราลองคิดและมอง กลับมุมดู ย่อมจะพบว่า การที่ผู้คนยังยอม และอยากออกมาท�างานนอกบ้านนั้น ก็เพื่อ หาความสะดวกสบายจากสิง่ ทีไ่ ม่สามารถหา ได้ภายในบ้าน หรือต้องออกมาเพือ่ ตอบสนอง ความต้องการในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน หรือ เพื่อนร่วมงาน ดังนั้น แนวความคิดใหม่ที่จะ เกิดขึ้นจากนี้ต่อไป และจะเห็นได้ชัดเจนมาก ขึ้นเรื่อยๆ นั่นก็คือ Third Place หรือพื้นที่ ที่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการพูดคุย แบบกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ การแบ่งปันข้อมูล และการท�างานร่วมกัน ปรึกษาระดมสมอง กัน ในลักษณะชั่วคราวได้ จึงก่อให้เกิดหน้าที่ ใหม่ของพื้นที่พักคอย จากหน้าที่เพียงการ รับรองและพักคอยชั่วคราวในลักษณะเดิม ให้กลายเป็นพืน้ ทีท่ สี่ ามารถท�างาน โดยอาศัย ความคล่องตัวในการท�างานจากเทคโนโลยีที่ ก้าวหน้ามารองรับ ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่เราได้ไป “เห็น” จาก การไปดูงาน Orgatec ในครัง้ นี้ และเราก็คงจะ น�า Resources เหล่านี้มาตีความน�าเสนอให้ กับลูกค้าของเราต่อไป สุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุด ในโอกาสฉลอง ปีใหม่ 2013 นี้ ผมก็มี Magic Number 13 แบรนด์เด่น ที่คิดว่าน่าสนใจ โดยไม่ได้มอง และพูดถึงแต่ในแง่ของ Design เพียงอย่าง เดียว หากแต่อยากให้คนอ่าน Marketeer ทุกท่านได้เห็นแง่มุมของ Marketing Ideas ที่ น่าสนใจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2

Interstuhl (Germany)

แบรนด์ที่อาศัยจังหวะในการเปิดตัว ของภาพยนตร์และสื่อ เป็นกลยุทธ์ ทางการตลาดในการกระจายการรับรู้แบรนด์ ได้อย่างชาญฉลาด จนกลายเป็นประเพณีที่ รับรู้กันว่าทุกครั้งที่มีภาคต่อของภาพยนตร์ “James Bond” จะได้ พ บกั บ คอลเลคชั่ น เฟอร์นเิ จอร์ใหม่ของ Interstuhl อยูใ่ นฉากด้วย ทุกครั้ง ถือได้ว่านอกจากจะได้กระจายการ


รับรู้วงกว้างแล้ว ก็ยังสามารถแทรกซึมเข้าสู่ อุตสาหกรรมทีไ่ ม่เกีย่ วข้องได้อกี ด้วย โดยในปี นีน้ า� เสนอเก้าอี้ Air Pad ประกอบฉากออฟฟิศ ใหม่ของ Madam M หลังจากที่โดนระเบิดตึก เก่าไปแล้ว ในภาคต่อ Sky Fall ภาคล่าสุด ซึ่งหากเรามองในอีกแง่มุม ก็อาจกล่าวได้ว่า กลยุทธ์นี้ ก็อาจเป็นเหมือนดาบสองคมคือ เมื่อสิ่งที่เราต้องการน�าเสนอ บางครั้งอาจไม่ ได้รบั ความสนใจตามทีค่ วร อย่างเช่นการทีค่ น ส่วนใหญ่ให้ความส�าคัญกับชื่อของ Sky Fall จนบดบังความน่าสนใจของเก้าอี้ Air Pad ตัวนี้ ทั้งๆ ที่มีการออกแบบที่น่าสนใจมาก อย่างพนักพิง See Thru ที่ช่วยให้ Space รอบข้างดูโล่ง และมีน�้าหนักเบา

3

ซึ่งนอกจากการที่ Wagner จะได้นา� เสนอชุด WB2012 Serie1:Tokyo Edition ออกมาเพื่อ ตอกย�า้ ความเก่าแก่ของแบรนด์ตนเองแล้ว ยัง ได้นา� เสนอให้เห็นในอีกขัว้ หนึง่ ของแบรนด์นนั่ คือ เทคโนโลยีล�้าสมัย ด้วยการน�าเสนอเก้าอี้ W1 ที่มีจุดเด่นในเรื่องของ Seat Joint ที่เรียก ว่า Dondola Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของ ทาง Wagner ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ งานและรองรับการเคลื่อนไหวภายใต้รูปทรง ที่เรียบง่ายของเก้าอี้จนได้ชื่อเล่นว่า iPhone Chair ซึง่ เป็นการตอกย�า้ แนวทางทีช่ ดั เจนของ แบรนด์เก่าแก่นี้ นัน่ คือ การเน้น Function การ ใช้งาน และความงามที่เรียบง่าย ตามสไตล์ เยอรมันแท้

4

Wagner (Germany)

Buzzi Space ( Belgium)

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์เก่าแก่จากแคว้น Bavaria ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีความ น่ า สนใจอยู ่ ต รงที่ เ ป็ น การน� า เอาเรื่ อ งเก่ า มาเล่ า ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งชาญฉลาด โดยตั ว ที่ น่าสนใจจนต้องพูดถึงคือ เก้าอี้รุ่น WB2012 Serie1:Tokyo Editionที่ได้รับแรงบันดาลใจ จากเก้าอี้ต้นต�ารับในรุ่น W1960 ที่เป็นเก้าอี้ ที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน ร้านเหล้าทั่วยุโรปในยุค 1960 และยังคงมีใช้ กันอยู่ในแคว้น Bavaria จนถึงทุกวันนี้ โดย ความพิเศษในการน�ากลับมาเล่าใหม่ในครั้ง นี้อยู่ที่การ Co-Creation กันระหว่าง Wagner กั บ แบรนด์ สู ท และเสื้ อ ผ้ า ชั้ น น� า ของอิ ต าลี “Baldessarini” โดยผลิตเป็น Limited Edition เพียง 1,500 ตัว พร้อมหมายเลขก�ากับ

แบรนด์ที่เริ่มต้นจากการมีผลิตภัณฑ์ หลักคือ แผ่นดูดซับเสียง Acoustic และใช้ประโยชน์จากแนวคิดในเรื่อง Value Chain ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ขยาย แตก Line ออกไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะ เป็น โต๊ะท�างาน ที่พักคอย ที่ประชุมขนาดเล็ก รวมไปถึงห้อง Video Conference โดยศึกษา และใช้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญในศาสตร์ ของความงามในเรือ่ งของการออกแบบ, พืน้ ผิว และแสงเงา จนท�าให้คา� ว่า Acoustic ก้าวไปสู่ อีกมิตหิ นึง่ ของความงามและประโยชน์ใช้สอย ตามหลักการ “คิดเยอะ ท�าน้อย ได้มาก”

5

Hermansen Projects

อีกหนึ่งงานที่เป็นความชอบส่วนตัว เพราะตั ว ชิ้ น งานจริ ง ๆ แล้ ว อาจ เรียกได้ว่าเป็น Bespoke Project โดยสิ่งที่ ผมสนใจไม่ใช่เรื่องของความงามหรือไม่งาม ของตัวสินค้า แต่เราจะได้เห็นอีกภาพหนึ่ง คือ เรื่องของ Work Life Balancing เพราะว่า ชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานส่วนตัวของคุณ Anders Hermansen ซึ่งท�างาน Hand Made ชิ้นนี้ เป็นงาน Relax ให้กับตัวเอง หากแต่งานนี้ อาจจะไม่น่าสนใจเลย ถ้า Background ของ คุณ Hermansen ไม่ได้เป็น Head Designer ของ Bang & Olufsen (B&O) ที่เป็นแบรนด์ ที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงสุดยอดเทคโนโลยี ความน่าสนใจจึงอยู่ที่แนวคิดในเรื่อง Work Life Balancing ของคุณ Anders Hermansen และการเลือกแสดงการท�างานทีใ่ ช้ความ 1

3

2

เชีย่ วชาญของงานฝีมอื ในลักษณะนีโ้ ชว์อยูใ่ น แฟร์เดียวกัน ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงอีกด้านหนึง่ ของค�าว่า Design คุณAnders Hermansen ได้ให้เหตุผลว่าอยากน�าเสนอความแตกต่าง ให้กับลูกค้าที่มาเดินงาน Orgatec โดยการ

น�าเสนอความเป็น Craftsmanship สร้าง ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะให้กบั องค์กรต่างๆ แทนความเป็น Mass ของ Office Furniture ที่ เห็นอยู่ทั่วไปในงานนี้ ซึ่งผมชอบมากจนต้อง ขอถ่ายรูปคู่ด้วยทีเดียว


6

Konig+Neurath (Germany)

แบรนด์สัญชาติเยอรมัน ที่ในที่นี้คง ไม่ขอพูดถึงเขาในแง่ตัวสินค้าที่หลายๆ คน พูดถึงแล้ว แต่อยากจะพูดถึงในแง่ของลูกเล่น ในการน�าเสนอทีช่ กั ชวนคนให้เข้าบูท โดยโชว์ เป็น Display เล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างทางเชื่อม ของ Hall ต่างๆ และสามารถดึงคนให้เข้ามา ดูได้อย่างน่าสนใจ ภายใต้ Concept “Office Furniture Like You’re Never Seen Before” โดยใช้คน (นายแบบ) สร้างความจดจ�าและ น ่ า ส น ใ จ ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ ส า ม า ร ถ ส ร ้ า ง จิ น ตนาการให้ กั บ คนที่ เ ดิ น ผ่ า นไปผ่ า นมา โดยการใช้อากัปกิริยาของร่างกายท�าเสมือน ว่านั่งอยู่ในอากาศในการสื่อสารแทนการใช้ เฟอร์นิเจอร์ เรียกว่า “ขายเก้าอี้ แต่ไม่โชว์ เก้าอี้” นั่นเอง

8

@Aroma (Japan)

แบรนด์จากประเทศญีป่ นุ่ อีกตัวแทน ของธุรกิจที่ให้ความส� าคัญในเรื่อง Work Life Balancing ที่ช่วยสร้างความรู้สึก Feel Good Factor ในการท�างานด้วย Aroma Diffuser ทีส่ ร้างสรรค์และเติมเสน่หก์ ลิน่ บ�าบัด ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ผ่อนคลาย กระฉับกระเฉง ฯลฯ เพือ่ การสร้างบรรยากาศในการท�างานทีด่ แี ละ เหมาะสม และเป็นบูทเดียวที่น�าเสนอในเรื่อง Aroma Therapy ท่ามกลางบูทอืน่ ๆ ทีน่ า� เสนอ ความเป็น Office ทั้งหมด เป็นกลิ่น (อาย) ตะวั น ออกท่ า มกลางบรรยากาศตะวั น ตก อย่างแท้จริง

7

InterfaceFLOR

แบรนด์ผู้ผลิตพรมแผ่นล�าดับต้นๆ ของโลก ที่ ค งต้ อ งชื่ น ชมในแง่ ข อง การน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทตี่ รงกับความต้องการ ในปัจจุบัน ในแนวคิดของ Work Life Balancing ที่เป็นการดึงเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่ ในส�านักงาน โดยการละลายฟอร์มของใบไม้ กิง่ ไม้ หรือเส้นสายตามธรรมชาติ มาใช้ในการ สร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นพรม และยังหันมา ให้ความส�าคัญกับการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อย่ า งเต็ ม รู ป แบบนั บ ตั้ ง แต่ คศ.1994 ซึ่ ง เป็นการดูแลเรือ่ งสิง่ แวดล้อมแบบ Life Cycle ครบวงจรตั้งแต่เริ่มการจัดหาวัตถุดิบ ขั้นตอน การผลิต การติดตั้ง ไปจนถึงวาระสุดท้ายของ ผลิตภัณฑ์กันเลยทีเดียว 1

3

4

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มจนเป็ น ที่มาของ “Mission Zero” อีกหนึ่งภารกิจ ที่ทาง InterfaceFLOR ตั้งใจพัฒนาและดูแล สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยมุ่งมั่นขจัดของ เสียให้เป็นศูนย์และลดผลกระทบอันเนื่องมา จากการผลิตที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมให้หมดไป ภายในปี ค.ศ. 2020 ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการ ไปแล้วกว่าครึ่งทาง และอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราคงได้เห็นความส�าเร็จชิ้นโบแดงนี้ ซึ่งจะ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความส�าเร็จของ InterfaceFLOR เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงชัยชนะของ สิง่ แวดล้อมและผูบ้ ริโภคอย่างเราๆ ทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์จากภารกิจนี้ไปเต็มๆ


9

Loeffler (Germany)

แบรนด์เยอรมัน ที่มีความน่าสนใจ ทั้ ง ในเรื่ อ งการน� า เสนอ และการ ออกแบบบูท (ทีน่ า� เอา Content ของ German Pavilion มาใช้) ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพล ในเรื่องการออกแบบมาจากปรมาจารย์ด้าน สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ อย่าง Mies Van Der Rohe โดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือ คุณ Werner Blaser แห่ง Loeffler ยังเป็นทั้งสถาปนิก และ นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งมีความสัมพันธ์

ผูกพันเป็นเพื่อนร่วมงานกับ Mies Van Der Rohe ในชีวิตจริง รวมถึงนักออกแบบระดับ โลกท่านอื่นๆ อย่าง Gerrit Rietveld และ Alvar Aalto โดยนับได้ว่าคุณ Blaser เป็น อีกหนึ่งต�านานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ในวัยกว่า แปดสิบปี และยังคงสามารถออกแบบงาน ที่เป็นเสมือนการแปลและตีความใหม่ของ Barcelona Chair ของ Mies Van Der Rohe ในภาษาของ Loeffler ได้อย่างสง่างามยิ่ง

10

Life Span Fitness

สินค้าที่ได้รับอิทธิพลในเรื่อง Work Life Balancing อย่าง เห็นได้ชัด โดยเล็งเห็นความส�าคัญของการ รักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากการท�างาน โดย จากรายงานที่ได้รับการศึกษาพบว่า ในช่วง เวลา 100% ของการท�างานในแต่ละวัน ควรมี เวลานัง่ 50% การยืน 25% และการเคลือ่ นไหว ประมาณ 25% Life Span จึงได้นา� เสนอสินค้า ทางเลือกในกลุ่ม Hybrid Furniture ก�าลัง เป็น Trend ในยุคนี้ โดยการควบรวมระหว่าง โต๊ ะ ท� า งานและลู ่ วิ่ ง เข้ า ไว้ ด ้ ว ยกั น เพื่ อ ให้ เกิดสมดุลการท�างานและการออกก�าลังกาย ควบคู่กันไป นอกเหนือไปจากเรื่อง Sit To Stand ทีห่ ลายๆ แบรนด์ได้เคยกล่าวถึงไปแล้ว

1

3

6


11

Mobica+ (Egypt)

แบรนด์น้องใหม่จากอียิปต์ ที่น่าสนใจในแง่ของการน�า เสนอวิธีคิดที่เป็น Mobile Working คือการ Share ในส่ ว นของโต๊ ะ ท� า งานร่ ว มกั น ใน เวลาความต้องการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย น�าเสนอในรูปแบบของอุปกรณ์เป็นเสมือน กระเป๋า มีชื่อว่า “Can Go” ซึ่งเป็นเสมือน กระเป๋าส่วนตัวที่สามารถ Attach ไปกับโต๊ะ ท�างานหรือโต๊ะประชุมได้ ตอบสนองความ Flexible ของพื้ น ที่ ท� า งานที่ ส ามารถท� า ที่ ใดก็ได้ ด้วย Concept ของความสัมพันธ์ ระหว่ า งมนุ ษ ย์ แ ละเทคโนโลยี (Mankind & Technological Advancement) และยัง น�าเสนอการท�างานแบบ Mobile Office ที่

12

สามารถท�างานได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ไม่วา่ จะเป็นที่ ท�างาน หรือทีบ่ า้ น ด้วยการให้ความส�าคัญกับ Keyword ต่างๆ เหล่านี้ คือ Flexibility, Multi Functionality, Utility, Scalability, Economy of Space and Resources และ Aesthetics อีกทั้ง Mobilca+ ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การท�างาน ได้หลาย Function ในสินค้าแต่ละชิ้น เก้าอี้ ตัวหนึ่งสามารถใช้เป็นโต๊ะท�างานและตู้เก็บ เอกสารได้ หรือลิ้นชักสามารถใช้เป็นกระเป๋า เก็บของได้ หรือโต๊ะท�างานสามารถท�าเป็นโต๊ะ ประชุมและปรับย้ายกลับเป็นโต๊ะท�างานได้ใน ขณะเดียวกัน หรือโต๊ะท�างานที่เคลื่อนย้ายได้ (Mobile Desk) และ/หรือใช้เป็นผนังกั้นพื้นที่ หรือ Home Entertainment System ได้

Ilona Rista

อี ก หนึ่ ง แบรนด์ ที่ ท� า ธุ ร กิ จ ด้านอะคูสติก สิ่งที่น่าสนใจ ของแบรนด์นี้อยู่ตรงที่แผ่นอะคูสติกที่ทาง ilona Rista น�าเสนอนัน้ เป็นรากฐานของค�าว่า อะคูสติก ก่อนที่ค�าว่าอะคูสติกจะมีบทบาท มากในออฟฟิศ โดยที่คุณ ilona Rista เป็น ศิ ล ปิ น ชาวฟิ น แลนด์ ที่ ไ ด้ อ อกแบบระบบ อะคูสติก ที่มีหน้าที่ตกแต่ง Space ต่างๆ โดยส่วนใหญ่อะคูสติกจะรู้จักกันในแง่ของ โรงมหรสพ โรงหนัง โรงละคร แบรนด์นจี้ งึ เป็น อีกบริบทหนึ่งที่ส�าคัญและมีบทบาทมากกับ สินค้าประเภทอะคูสติก

13

Design Post

Design Post อีกหนึ่งไอเดีย สุ ด ท้ า ยที่ จ� า ลองแนวคิ ด อย่าง Parasite คือการใช้ประโยชน์สูงสุด จากการเกาะกระแสของการจัดงาน Event ของ Orgatec เนื่องจากมีผู้หลั่งไหลเข้ามา เยีย่ มชมภายในงานเป็นจ�านวนมาก จึงเปรียบ เสมือนเป็นโชว์รูมที่แยกเป็นอิสระ โดยบรรดา แบรนด์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่มา จากเนเธอร์ แ ลนด์ จ ะมารวมตั ว กั น จั ด งาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ในแต่ ล ะแฟร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน Koelnmesse ฉะนั้น Design Post จึงเป็นอีก หนึ่งไอเดียในแง่การตลาดที่ใช้ประโยชน์จาก สถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาด โดยสถานทีน่ ี้ ได้รบั การสร้างขึน้ มาตัง้ แต่ ปี 1910 โดยในช่วงแรก ได้รบั การใช้เป็นเพียง

ไปรษณีย์ของ Deutz เท่านั้น และหลังจาก นั้นในปี 1990 สถานที่นี้ก็ได้รับการเปลี่ยน เป็นตึกของสถานีรถไฟ จนมาถึงปี 2006 Hall แห่งนี้ได้รับการใช้เป็นโชว์รูมส�าหรับแบรนด์ เฟอร์นิเจอร์และการออกแบบระดับโลก โดย ในขณะนี้ Design Post นับได้ว่าประสบ ความส�าเร็จมาก และเปิดเพิ่มอีก 1 แห่งใน อัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ผมได้ไป “เห็น” จากการไป “ดู” งาน Orgatec 2012 ครับ 1

3

7

Modernform in Marketeer Magazine  

เก็บตกจากงาน Orgatec ประเทศเยอรมนี ชมภาพสวยๆ พร้อมเนื้อหาน่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์การออกแบบระดับโลกจากมุมมองของคุณกิตติพงษ์ วนภิญโญศักดิ์ Desig...