Page 1

DET NYA STORFORS Moderaterna i Storfors 2010

STORFORS


nya Moderaterna i Storfors

Boenden såväl sjö- som naturnära Vi vill skapa attraktiva boenden såväl sjösom naturnära. Det innebär att ny översiktsplan och ett antal detaljplaner behöver tas fram eller uppdateras. Gällande ÖP är från 1991 och lägger en mängd restriktioner på var och hur man får bygga. Attraktivt boende ger ökad inflyttning vilket förbättrar kommunens ekonomi och möjligheter till överlevnad.

Boende i Storfors Bostadsstiftelsen lider sedan många år av höga driftskostnader och eftersatt underhåll. Kommunen har idag ett omfattande ansvar för Stiftelsens ekonomi och förvärvar även verksamhetslokaler som inte ska vara en del av stiftelsens verksamhet. Vi Moderater vill sanera ekonomin i Bostadsstiftelsen och avveckla verksamhetslokalerna för att satsa på bostadsverksamheten och för att få bättre boendestandard och boendemöjligheter i Storfors. Vi vill utveckla nya, attraktiva bostads- och fritidsområden även utanför centralorten.

Välfärdsfrågor Välfärd har ett tydligt sammanhang med utbildning och arbete.


nya Moderaterna i Storfors

Äldreomsorg Äldreomsorgen behöver förstärkas så att rätt boendeform och rätt stöd ges till de äldre som inte alltid kan klara sin egen vardag utan stödinsatser.

Moderaterna i Storfors arbetar för en omsorg: • Med hög livskvalité alltifrån ......social stimulans till vällagad ......mat och bra matsituationer. • Där ingen tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. • Med möjligheter till avlastningshjälp för anhöriga. • Där kommunen skall vara generös med att bevilja anhörigstöd. • Med att utöka samverkan med olika frivilligorganisationer för social stimulans. • Med kontinuitet i personkontakten för de äldre. • Med valfrihet. • Där man har rätt att bo ihop som äldre om båda parterna önskar det.

“Vi arbetar för en omsorg som ger äldre livskvalitet.”


nya Moderaterna i Storfors

Utbildning och skola Vi arbetar för en ny eller moderniserad skola i Bjurtjärn. Det har visat sig att den 55 år gamla skolan har en hel del brister och problem. En satsning på en levande landsbygd innebär också att vi skall utveckla och förnya satsningar på utbildning.

Betyg är inte till för att straffa utan för att hjälpa lärarna att hitta var insatserna ska göras. Vi vill arbeta för: • Nolltolerans mot mobbning, dvs. att skolan använder sig av forskningsbaserat underlag och framförallt AGERAR när det inträffar. • Nyetableringar som kooperativ, friskolor mm. • Närmare samverkan och kontakt med föräldrar. Tillåt barn och föräldrar att delta i arbetsdagar med syfte att utveckla och försköna skolområdet och lokalerna. • Ordning och reda samt trivsel och trygghet. • Att ge lärare möjlighet till kompetensutveckling.

Viktigt är att ge eleverna kunskaper och förutsättningar för att kunna gå vidare i yrkesinriktade studier.

• Ökat samarbete med .....näringslivet för att skapa .....praktikplatser.

“En satsning på en levande landsbygd innebär också att vi ska utveckla och förnya satsningar på utbildning.”


nya Moderaterna i Storfors

Barnomsorg Barnomsorg ska kunna erbjudas alla som behöver den. Barnomsorg är viktigt för att ge föräldrarna möjligheter till studier och arbete.

Vi vill: • Garantera barnen en förskoleplats med bra omsorg nära hemmet. • Se färre barn i grupperna och fler utbildade förskollärare. • Att barnen ska ha en stimulerande miljö där kunskapsinhämtning sker genom lek och fokus på positiv upplevelse. • Ha mångfald – som förälder ska jag kunna välja den omsorg som passar barnet bäst, oavsett om det är kommunalt, eller föräldrakooperativ. • Införa barnomsorgscheck som innebär att föräldrar själva kan välja vilken verksamhet som passar deras barn bäst. Checken följer barnet oavsett om föräldrarna väljer en kommunal eller privat omsorg. Checken underlättar också för fler etableringar då den ger fler verksamheter möjlighet att konkurrera på lika villkor.

“Moderaterna i Storfors arbetar för färre barn och fler utbildade förskollärare i barngrupperna.”


nya Moderaterna i Storfors

Kommunala verksamheten Samhällsutvecklingen ställer nya krav på arbetssätt och internutbildning, men även på rationaliseringar i den dagliga verksamheten. Vi behöver alltid fråga oss om vi kan göra saker bättre och billiggare och säkrare. Viktigt är att kvaliteten kan bibehållas hög och att säkerheten i planering och genomförande är sådan att onödiga kostnader undviks. Vi vill: • Utveckla samarbetsformer med grannkommunerna. • Förbättra upphandlingsrutiner.

Samarbete med andra kommuner och tjänsteleverantörer Vi vill initiera samarbete med andra kommuner och tjänsteleverantörer för att på sikt förnya och utveckla dessa verksamheter samt om möjligt sänka kostnaderna.

Bredband Skapa riktigt bredband i hela kommunen. En förutsättning för såväl företagare som kommuninnevånare.


nya Moderaterna i Storfors

Energihushållning De senaste årens kostnadsutveckling på drivmedel och elektrisk ström måste mötas med besparingsåtgärder och förändringar av teknik och beteenden. Därför anser vi det viktigt att: • Informera kontinuerligt om ny teknik. • Påverka beteenden med positiv och riktig information.

Miljö • Fortsatta satsningar på återvinning och att minska resursslöseri. • Transporter ska utföras så miljövänligt som möjligt. • Miljövänlig teknik skall prioriteras.

Jordbruk, livsmedelsproduktion, lokalproducerad mat Lokal förädling av lokala produkter kan långsiktigt skapa arbetstillfällen och nya attraktioner som gagnar besöksnäringen.


nya Moderaterna i Storfors

Vi ska verka för att fler serviceföretag startas och utvecklas En hel del av den kommunala verksamheten innebär service till innevånare. Vi anser att en del av denna service kan utföras av andra, vilket innebär att det kommer att finnas fler arbetsgivare och att konkurrens är nyttigt för samhällsutvecklingen. Det kan leda till nya metoder för utförande och framförallt att det lokala näringslivet utvecklas och att fler kommer i arbete. Jobben växer ur det privata näringslivet. Kommunen har som ansvar att: • Föra en aktiv dialog med företagarna i kommunen. • Besluta om alternativa driftsformer. • Lägga ut verksamheter på entreprenad. • Ge garantier för att leverera vad som utlovats inom rimlig tid. • Arbeta aktivt för att skapa goda relationer mellan skola och näringsliv.

Näringslivsutveckling Vi vill arbeta för att: • Besöksnäringen utvecklas i samarbete med kranskommunerna. • Utveckla våra närbutiker, för såväl lokalbefolkningen som för besökare. • Utveckla verkstadsnäringen, som har djupa rötter i kommunen.


nya Moderaterna i Storfors

Befolkningsutveckling och ökad trivsel i hela kommunen Under de senaste 20 åren har Storfors kommun tappat cirka 25% av befolkningen. Det är oroande att utvecklingen inte har kunnat brytas. Cirka 1 000 av de nattboende pendlar dagligen ut till arbeten i kranskommunerna. Det är då viktigt att den kommunala servicen stödjer och underlättar för arbetspendling och ger stöd till fritidsaktiviteter och barnomsorg och skola.

Vi vill: • Skapa möjligheter till en positiv och stimulerande fritid. • Ta tillvara även ”föreningslösa” barn och ungdomar och låta dem skapa sin egen fritidsaktivitet. • Främja möjligheterna till bättre arbetspendling. • Främja lokala aktiviteter för att trivsel och sammanhållning.

Säkerhet och skydd mot våld och hot Det är oacceptabelt att grupper i samhället kan få tillåtas att begå brott, hota andra och förstöra. Våld och hot om våld måste beivras. Det här är inte någon annans problem, det är vårt gemensamma problem som måste lösas med insatser lokalt. Det är viktigt att vi tar ansvar för varandra.

Vi arbetar för att: • Öka polisiär närvaro. • Motarbeta ”innanför väggarna” våld och skapa skydd för utsatta kvinnor och barn som far illa. • Skapa handlingsplaner för att upptäcka och agera mot våld innanför hemmets väggar.


nya Moderaterna i Storfors

Kommunal Infrastruktur

Den kommunala infrastrukturen i form av gator och vägar, vatten- och avloppsanläggningar, återvinning och renhållning har delvis skötts bristfälligt. Vatten- och Avlopp är starkt eftersatta verksamheter, där de äldre delarna av näten i Storfors är från 40-talet och lider av stora brister i funktionalitet. Exempel på detta är dagvattenledningen vid järnvägsstationen som gick sönder under vintern. Kostnaderna för att återställa funktionen beräknas till mellan 3 och 4 miljoner kronor. Tätortens VA-nät är genomgående i dåligt skick och behöver omgående renoveras. Läs mer på moderat.se/storfors

Underhåll, återvinning och renhållning leder till en bättre miljö och på sikt lägre kostnader. En väl fungerande infrastruktur är också nödvändigt för att vi ska få en levande kommun där vi både i vardags- och arbetslivet kan transportera oss såväl utanför som innanför kommunens gränser. Därför vill vi: • Renovera VA-systemet. • Utveckla pendlingsmöjligheterna till kranskommunerna för arbetskraftspendling. • Se till att det finns SÄKRA gång- och cykelvägar i våra bostadsområden.


nya Moderaterna i Landstinget Värmland

Sjukvården ska finansieras gemensamt via skatten och ges till de med störst behov Landstingspolitiken är viktig och berör alla. Människan behöver stöd och hjälp i livets olika faser. De allra flesta av oss kommer på olika sätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Idag räddar vården många liv och vårdens kvalité kan därför vara skillnaden mellan liv och död. Många upplever idag att det kan vara svårt att komma fram till vårdcentralen, att man hamnar i en kö eller helt enkelt känner sig borttappad i vårdens administrativa system. Alla ska via telefon kunna komma fram till vårdcentralen. Vi vill slopa kravet på remiss där det är möjligt. All onödig administration ska tas bort. Akutmottagningarna måste ha en hög tillgänglighet, dagens långa väntetider är oacceptabla. För många värmlänningar kan avstånden ibland göra tillgången till vård begränsad, resorna kan bli många och långa. Vi vill pröva möjligheten med mobila vårdenheter. Vissa verksamheter går att genomföra med mottagningar på olika orter i Värmland för att minimera patienternas resor. Hälso- och sjukvården är en stor och viktig verksamhet och det är också en tillväxtbransch.

Olika utförare måste få möjlighet att vara med och utveckla vården. En sund konkurrens kommer att ge mer för skattepengarna, högre kvalité och effektivare vård. Vi Moderater anser att alternativa driftsformer kommer att berika och utveckla vården.

Björn Kihl Landstingskandidat

Vårdvalssystem, som ger patienter, äldre och personer med funktionsnedsättning frihet att välja sina egna vård- stöd- och omsorgstjänster, är en viktig metod att ge makten till patienterna. Här finns stora möjligheter att ge medarbetare chansen att kunna starta företag som en del i sjukvårdssystemet. Lagen om valfrihet ger värmlänningarna större möjlighet att välja vårdgivare själva.

Läs hela vårt handlingsprogram på varmland.moderat.se/landstinget


nya Moderaterna i Riksdagen

Valet 2010 handlar om framtiden Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige och Värmland ska vara. Föregångslandet Sverige är Moderaternas idé för framtiden. Vi menar inte att Sverige ska bli något annat, utan vill bygga vidare på alla de goda möjligheter som finns. Föregångslandet Sverige är ett land där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Vi vill att Sverige ska vara ett land och Värmland ett län där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler. Där alla människor behövs och kan forma sig en framtid genom eget arbete.

Alliansregeringen har infört en ny ansvarsfull rovdjurspolitik med viss reglerad skydds- och licensjakt och flyttat besluten närmare de som berörs. Den politiken vill vi hålla fast vid. Att Sverige ska vara ett land med ordning och reda i ekonomin är avgörande också för oss här i Värmland. Det behövs för att värna jobben, välfärden och rusta oss för morgondagens utmaningar.

Våra tre främsta riksdagskandidater

Ett Värmland där det är enklare att starta och driva företag, mer lönsamt att arbeta och där det finns en stabil och långsiktig energiförsörjning som inte hotar jobben eller tömmer människors plånböcker. En bra och fungerande infrastruktur är också av stor betydelse för jobben i vårt län. Vi vill att Värmland ska vara ett län där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den, med utvecklad kvalitet i förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Vi vill ha ett rättsväsende som står upp mot våld, brott och droger. Ett tryggt Värmland med synlig polisiär närvaro i samtliga kommuner.

Från vänster: Jan-Evert Rådhström, Pia Hallström och Christian Holm Fyra år med Alliansregeringen har inneburit många viktiga reformer, men mycket finns kvar att göra. I valet den 19 september söker vi ditt förtroende för att fortsätta arbetet för ett bättre Sverige och ett bättre Värmland.

Tycker du att det här låter bra och passar dig? Röstar på oss den 19 september nya Moderaterna i Storfors Läs mera på vår hemsida moderat.se/storfors eller kontakta ordförande Bo Ekelund på 0707 / 19 30 70

Storfors  

Moderaterna i Storfors politiska handlingsprogram.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you