Page 1

karlstad det nya

Moderaternas

kommunala handlingsprogram 2010


DET NYA

KARLSTAD

Vi moderater är beredda att ta ansvar för Karlstad efter valet 2010. Det vill vi göra i Allians för Karlstad tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Vårt politiska handlingprogram är en vision om hur vi vill att vår kommun ska utvecklas vidare under nästa mandatperiod. Vi vill skapa trygga förändringar med syfte att uppnå en bättre tillvaro för alla som bor och vistas i vår kommun. Karlstad är en bra stad, samtidigt står vi inför stora utmaningar. Vi vill se att jobben blir fler, att välfärd och frihet utvecklas. Det ger en större trygghet för människor i olika skeden i livet. Arbetslinjen är grunden för ett resursstarkt samhälle. En stad i arbete med etableringar och investeringar. En stad som kan bidra och växa. Vi tror på en kommun där öppenhet och samarbete är ledord. Politiker ska ge människor förutsättningar att kunna leva ett bra liv och att förverkliga sina livsdrömmar. Vi vill erbjuda karlstadborna valfrihet och omtanke, som utgår från var och ens förmåga och behov. Vi vill ha ett lyssnande ledarskap som med kompetens och kraft levererar lösningar på Karlstads framtida utmaningar. Karlstad ska vara en öppen och tillgänglig kommun där alla ska känna sig välkomna. Allas lika värde oavsett var man är född, vilken religion man har, kön, sexualitet eller ålder är grundläggande för oss. Varje människa har rätt att leva och forma sitt eget liv. De som arbetar inom Karlstad kommun ska känna stolthet, där alla är en viktig del i att göra Karlstad mer attraktivt. Vi moderater ser möjlighet att gradvis och på sikt kunna sänka kommunalskatten, detta utan att göra avkall på kommunens kärnverksamhet. Vi presenterar i följande handlingsprogram, tankar kring det nya Karlstad. Det är strategier, förslag och förhållningssätt som vi vill realisera, om vi får ert förtroende kommande mandatperiod.


Arbete och Näringsliv En förutsättning för att Karlstad skall utvecklas är att villkoren för företagande och entreprenörskap utvecklas. Kommunledningen måste aktivt föra dialog med representanter för näringslivet och vara öppen för deras önskemål. Vi moderater skall se till att attityden från politikens sida gentemot näringslivet förbättras. Ett allsidigt och väl fungerande näringsliv genererar arbetstillfällen och attraktiva arbetsplatser som bidrar till att uppnå visionen Karlstad 100.000. Entreprenörskap skall uppmuntras och stimuleras på olika sätt.

Karlstad som största värmlandskommun har ett särskilt ansvar för att utveckla samarbetet med övriga kommuner för att bidra till utveckling i hela länet. Kommunen måste i detta avseende ta på sig rollen att initiera och aktivt driva ett sådant samarbete. Karlstad har ett unikt läge vid Sveriges största insjö och har utmärkta förutsättningar för sjöliv och båttrafik såväl på Klarälven som i Vänern. Vi vill utöka satsningen på Karlstad som turistoch skärgårdskommun som ett viktigt steg för att stimulera besöksnäringen.


Utbildning och Barnomsorg Karlstad skall vara en barnvänlig kommun. Där ska finnas många olika möjligheter att välja hur man vill ha sina barns omsorg de första åren. Vi vill ha flera alternativa pedagogiska inriktningar, anställa fler dagmammor, fler ”nattdagis” och ge möjlighet till föräldrar som själva vill ta hand om sina och grannens barn med hjälp av barnomsorgspengen. Vi vill uppmuntra fler initiativ och öka mångfalden med olika typer av skolformer och olika pedagogiska aktörer, allt för att öka valfriheten efter barn, ungdomars och föräldrars olika önskemål. Föräldrar och barn måste få möjlighet att själva påverka och avgöra vad som är bäst för dem. För att få hög kvalitet på utbildningen skall alla lärare och elever ha tillgång till egen dator i skolan.

spetskompetens och arbetskraft. Exempelvis kan näringslivet sponsra vissa läromedel, laboratorieinstrument, delta i lektioner och föreläsningar, ta emot studiebesök, öppna för givande praktikplatser, sponsra eventuella utflykter och kulturevenemang. Stärkt ledarskap i skolan är ett sätt för att uppnå skolans mål som vi moderater ställer oss positiva till. Vi vill satsa mer på ung företagsamhet genom att öka inslaget av innovations- och entreprenörskap i skolan. Vi vill arbeta för en praktikplatsgaranti för alla studenter på universitetet i Karlstad. Detta kan uppnås genom att förstärka samarbetet mellan kommunen, näringslivet och universitetet.

Vi vill att man ska ha mindre enheter, mindre klasser i skolan, där varje individ känner sig sedd varje dag. Möjlighet att sätta in snabba och tidiga åtgärder för barn som har särskilda behov. För detta krävs fler rätt utbildade vuxna personer i skolmiljön som lärare/pedagoger men även annan administrativ utbildad personal, allt för att varje yrkesgrupp får utföra det man är bäst lämpad för. Att arbetsmiljön i skolan är lugn och trygg är en självklarhet. Varje elev och vuxen i skolan utför ett viktigt arbete och det får inte existera någon form av mobbning, stojiga miljöer, trakasserier, otrygghet, rädsla för kamrater mm. Varje skola måste kontinuerligt arbeta aktivt med dessa frågor. Vi vill stimulera språkundervisningen i skolan. Arbetsmarknaden blir alltmer global och det ställer större krav på att behärska flera språk. Det ska vara möjligt och enkelt att kunna välja fler språkalternativ. Vi vill öppna för näringslivet att tidigt delta och vara aktivt i skolan, detta omfattar såväl grund som gymnasieskolan. Det stimulerar eleverna och ökar deras intresse och kunnande om olika framtida yrkesval. Det medför även att regionens näringslivsidkare erhåller bra tillväxt av

Vi vill öppna för alla åldrar, speciellt för studerande på universitetet, olika former av centrala mötesplatser för att skapa positiva nätverk för praktik och framtida arbetstillfällen. Detta ska göras tillsammans med olika företagare i kommunen. Vi vill se över möjligheterna att kunna erbjuda alla som är i skolåldern kommunal skolskjuts. Detta oberoende av om man går i friskola eller kommunal skola.


Trygghet Bättre plogade vägar och gator bidrar till ökad trygghet, likaså sandade gång- och cykelleder/ trottoarer som minskar risken för halkskador. Vården måste utgå från den enskilda människans behov och patientens ställning i vården måste stärkas. Människor i olika åldrar och i olika skeden av livet skall erbjudas individuella lösningar för att hantera sin livssituation. Att mötas av välutbildad och kunnig personal skapar en trygg och säker vård. Ökad trygghet för anhöriga och vårdtagare inom äldrevården garanteras genom att registerkontroll av personal som anställs genomförs. Anhöriga, vars insatser är oerhört värdefulla, ska känna att de kan få avlastning och att stöttning sker bl.a. i form av anhörigträffar och växelvård. Detta är en nödvändighet för att motverka psykisk och fysisk utmattning. Äldres ensamhet och isolering är något som måste uppmärksammas. Vi vill satsa på fler och varierade aktiviteter gärna i samverkan med frivilligorganisationer. Äldre ska känna trygghet i att kunna få anpassat boende när man behöver eller önskar. Vi vill bygga moderna varierade boendelösningar för bl.a svårt sjuka äldre. Vi vill också ha en parboende garanti. Tillgänglighet och delaktighet bidrar till att man känner sig trygg. Därför skall lyhördhet eftersträvas och kommunens handikapplan skall i alla delar efterlevas. Foto: sxc.hu

Innebörden av ordet trygghet betyder olika för olika människor. Vad som är trygghet skiljer sig åt i olika skeden av livet. Gemensamt är att det alltid är den egna känslan som räknas. Känslan av trygghet ökar om det finns bra belysning på gång och cykelvägar. Alla skall kunna gå hem på kvällar och nätter utan att känna sig rädda och otrygga.

Barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. En trygg uppväxt minskar risken för kriminalitet. Därför ska insatser sättas in tidigt för att stödja familjer i föräldrarollen där så erfordras. Ungdomsvåldet ska bekämpas och ungdomar som far illa ska få stöd. Värdefulla broar byggs genom fler fältassistenter och patrullerande polare som rör sig där ungdomar finns. Detta skapar goda relationer och ungdomarna känner sig tryggare.


Stadsplanering En fortsatt utbyggnad av såväl bostäder som kontor och industrier är en förutsättning för en livskraftig och levande kommun. Det är nödvändigt att ta stor hänsyn till översvämningsrisken vid byggnation på grund av stadens läge nära Vänern. Ett sätt att öka antal bostäder och kontor kan vara att förtäta stadskärnan genom att bygga på redan befintliga byggnader, där så är lämpligt, med någon eller några våningar. Detta för att spara nödvändiga grönområden. Hänsyn bör tas till de som anser att domkyrkans höjd är ett riktmärke för hur höga hus som skall tillåtas i centrum. Planerad tomtmark för såväl egnahemsbyggande som för industri är det stor brist på inom kommunen. Handläggningstiderna för att ta fram både övergripande- och detaljerade planöversikter måste kunna kortas och frågor som rör bygglov måste hanteras i betydligt snabbare takt än idag. Expansion måste givetvis ske i hela kommunen och inte bara begränsa sig till Karlstads tätort.

Vi vill utveckla Karlstads fastighetsbestånd genom att bevara gammal fin arkitektur och uppmuntra till ny spännande modern arkitektur. Vi vill verka för att Karlstad får den utväxling i tillväxten tack vare universitetets närvaro, som andra jämförbara universitets- och högskoleorter har fått. Vi vill att kommunen arbetar för inrättandet av ett centrum för vetenskaplig forskning (Science Park) med inriktning mot miljöteknik. En strategi för etablering av Karlstad Science Park i anslutning till universitet bör därför utarbetas. En stadskärna är attraktiv om invånarna kan känna sig trygga och det bör vara en strävan att hålla centrum så bilfri som möjligt och istället prioritera resurser till det som är mer miljövänligt som kollektivtrafik, cykelvägar och gångstråk. Många gator runt själva centrum är idag hårt belastade med trafik som medför problem med framkomligheten. En översyn av det centrumnära vägnätet anser vi är nödvändigt.


Infrastruktur För att en kommun skall vara attraktiv för företagsetablering och att bosätta sig i måste det finnas en väl fungerande infrastruktur. Vi vill att vid all planering av infrastruktursatsningar så ska hänsyn tas till barn- och funktionshindrades speciella situation.

Järnvägskommunikationerna mellan Karlstad och Stockholm, Göteborg samt Oslo måste förbättras. För att uppnå detta krävs en ombyggnad av spårområdet på Karlstads Central. Detta skapar även förutsättningar att bygga ett modernt resecentrum.

Investering i E18 västerut måste göras för att skapa ett tryggare flöde för genomgångstrafik. Likaså måste ringleder byggas och brostandarder ses över.

Det är viktigt att Karlstads flygplats finns kvar och utvecklas inte minst ur näringslivssynpunkt. Vi vill arbeta för en utökad chartertrafik, fler flygoperatörer och möjlighet för fler olika branscher att etablera sig kring flygplatsen.

Infarterna till Karlstad måste utvecklas och göras mer välkomnande. Detta gäller E 18 från väster och öster samt riksvägarna 61/62 och 63. Vägunderhållet i de delar där kommunen är ansvarig har under en lång tid varit eftersatt. Detta vill vi moderater ändra på. Vi vill satsa på en väl utbyggd kollektivtrafik som är tillgänglig för alla inom kommunen och som sammanbinder de centrala delarna med kommunens ytterområden.

Vi moderater vill verka för att sjöfartsnäringen på Vänern ökar och ges bra förutsättningar genom satsningar på bl.a Karlstads hamn. Allt fler använder sig av cykel som är ett miljövänligt fortskaffningsmedel och som dessutom ger nyttig motion och därför vill vi att en fortsatt utbyggnad av cykelstråk genomförs i hela kommunen. Flera orter inom kommunen saknar för närvarande ett väl fungerande bredband, vilket måste åtgärdas med det snaraste.


Miljö Fjärrvärme som är en miljöeffektiv energiform vill vi prioritera. För varje nytt område som skall exploateras skall målsättningen vara att fjärrvärme finns framdragen och därmed utgöra ett uppvärmningsalternativ vid byggstart. Karlstad ska vara en aktiv kommun som skall befinna sig i framkant när det gäller att ta fram och prova teknik för nya drivmedel. Informationskampanjer som berör klimatrågor skall riktas till våra skolelever. Det är viktigt att våra ungdomar informeras tidigt och uppmärksammas på de miljöutmaningar vi står inför. Vi moderater anser att rådrummet skall vara en aktör som samordnar och ansvarar för detta. Nedskräpningen av de centrala delarna i Karlstad är ett problem. En ökad satsning på städning av gator och torg samt sanering av klotter kommer att förbättra trivseln och kommunens anseende. Vi vill att kommunen vid upphandling av livsmedel köper såväl ekologiskt som närproducerat i större utsträckning än vad som sker nu.


Kultur Värmlandsoperan och Värmlands Museum håller båda en mycket hög kvalitet. Vi vill ge dem förutsättning att utvecklas ytterligare, både för att kunna ge Karlstads innevånare kulturupplevelser och för att öka kommunens attraktivitet. Vi moderater ställer oss bakom investering i en ny konsthall under förutsättning att det sker med stor del extern finansiering och en placering där man tillsammans med andra aktörer når nya besökare. Vi vill verka för mer kultur inom skolan. Saknar skolan resurser eller möjlighet att besöka kulturen där den finns, så får kulturen komma ut till skolan. Alla elever skall ges möjlighet, även de

som bor utanför tätorten, att ta del av del av bra kultur. Även kultur i vården vill vi moderater slå vakt om. Vi moderater vill införa en kulturpeng till alla barn och ungdomar. Detta för att få möjlighet att själv välja bland olika kulturyttringar som till exempel sång, musik, dans, teater som kommunen erbjuder. Vi vill värna om våra fritidsgårdar så att de utvecklas. Vi vet att de bedriver ett bra och förebyggande arbete. Fritidsgårdarna skall kunna drivas antingen av föreningar, med visst stöd, eller av kommunen.


Fritid Karlstad är väl tillgodosett med strövområden och motionsslingor, investeringar som det är viktigt att underhålla och vidareutveckla så att även funktionshindrade kan utnyttja dessa.

Vi vill att det byggs ett nytt badhus med en 50 metersbassäng som uppfyller kraven för nationella såväl som internationella tävlingar och som även tillgodoser motionärernas behov.

Inom Karlstad vill vi ha nolltaxa för föreningar vid utnyttjande av sporthallar och arenor för att stimulera fysiska aktiviteter inte minst för barn och ungdomar.

Vi vill verka för att bygga ett tak över Tingvalla isstadion så att Karlstad även fortsättningsvis kan hävda sig i bandy och hastighetsåkning både på dam- och herrsidan.

Ett rikt föreningsliv skall uppmuntras och för de ungdomar som inte är intresserade av sportsliga aktiviteter så måste satsningar på exempelvis fritidsgårdar inom hela kommunen prioriteras.

Tingvalla idrottsplats, huvudarena för såväl fotboll som friidrott, har snart tjänat ut. Vi moderater vill att verka för att ersätta Tingvalla IP med nya arenor för fotboll och friidrott.

Vi vill fortsätta satsning på Bryngfjorden vilket ger möjligheter att utan långa resor prova på utförsåkning.

Investeringar i nya anläggningar behöver inte enbart finansieras av kommunala medel utan även privata initiativ skall undersökas.


Kommunala Bolag Kommunen har en stor bolagssektor bestående av bl.a energi, bostäder, Mariebergsskogen m.m. Dessa bolag ska skötas professionellt, med kompetent ledning/styrning och ordning på ekonomin. Verksamheten ska bidra till kommunens utveckling och att uppnå visionen Karlstad 100.000.


Pumpgatan 5 652 21 Karlstad varmland@moderat.se varmland.moderat.se/karlstad/

Det nya Karlstad  
Det nya Karlstad  

Här kan du läsa vårt politiska handlingprogram som är en vision om hur vi vill att Karlstad ska utvecklas vidare under nästa mandatperiod. V...

Advertisement