Page 1

EDA MODERATERNAS EGNA NYHETSBLAD ÅR 2011 - NOVEMBER / DECEMBER MÅNAD

NYHETER PÅ DET LOKALA PLANET

- NYTT LITE NYHETER FRÅN INNEVARANDE MÅNAD

Vad händer händer ii Vad

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Utskotten Utskotten Beredningarna Beredningarna

KONCERNBILDANDE Moderbolag

SKRÄDDAREN 3 Återköp av industrilokal

VÅRDCENTRALEN I EDA Informerar Se våra

MOTIONER

KOMMUNALRÅDET och vad som

Styr det Presidiet skall göra enligt § 2

HÄNT

MODERATERNA I EDA HOPPAS ATT DU SOM ÄR MEDLEM ELLER STÖDMEDLEM MEN ÄVEN DU SOM ÄR INTRESSERAD AV VÅR POLITIK TAR DIG TID OCH LÄSER VÅRT NYHETSBLAD


GOD JUL OCH

GOTT NYTT ÅR TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR

STYRELSEN MODERATERNA I EDA


INFO NOV. / DEC. 2011.

BOKADE FÖRETAGS- / VERKSAMHETS- / ÖVRIGA BESÖK Detta gäller endast för medlemmar i Eda Moderaterna

FÖRETAGSBESÖK

Eda Energibolag

Datum / Tid

09 - 11 - 2011 Kl. 18.00

TURISM / MUSEUM

Fjärrvärmeverket, Å-fors

Datum / Tid

22 - 11 - 2011 Kl. 18.00

FÖRETAGSBESÖK

Fundo Components

Datum / Tid

01 - 12 - 2011 Kl. 18.00

FÖRETAGSBESÖK

Systembolaget, Cg

Datum / Tid

15 - 12 - 2011 Kl. 18.00

Bokade framtida besök enligt utskickad lista

MODERATERNA I EDA VILL DU BLI STÖDMEDLEM ? ELLER AKTIV MEDLEM ?

DU ÄR VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS Se i bladet på medlemmar i utskotten kontakta vem du vill för information

DETTA TYCKER MODERATERNA I LOKALPOLITISKA FRÅGOR REGIONFRÅGAN Moderaterna i Värmland anser att Värmland bör bilda en egen regionkommun

Mötet i Vänersborg den 23 aug. innebar att Västra Götaland meddelade att de ej vill ha med Värmland

RONDELLEN Vid köpcentrat i Charlottenberg skulle ha byggts i samband med utbyggnaden och bekostats av entreprenören.

VÅRDCENTRALEN I EDA Informerar om öppettider och Hälsoval

KYRKOVALET MODERATERNA I VÄRMLAND Moderaterna har ett förslag Förbundsstämma den 9 - 10 mars 2012 på förändring av sitt Fredsmonumentet i Morokulien hos deltagande Svensk / Norska gränsen Moderaterna i Eda att partiföreningarna får besluta själva Charlottenberg

TREVLIG HÖST OCH VINTER


AKTUELLT Kommunfullmäktige

Ordinarie: Kari Andersson ( KA ), Johnny Lundgren ( JL ) Birgitta Olsson ( BO ), Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Ersättare: Mats-Åke Knutsson ( MÅK ), Britt-Marie Öjstrand ( BMÖ )

Se KS den 8 nov. (nedan) .- Motioner från M: Cafe Morokulien, Skyltning Morokulien två olika. .- Riktlinjer för Vägbelysning utanför detaljplanelagt område. .- Motion ang. tydliggörande av beslutsvägar. ( HEL ) .- Bildande av Molagskoncern, detta ärende återremitterades. Möte onsdagen den 14 dec. .- Information från Miljösektionen, Mats Rådström, mycket bra. .- Motioner. .- Revisionsrapport redovisades. .- Barnfattigdomen, redovisades av Lars-Magnus Pålsson (M), mycket bra.

Kommunstyrelsen

Ordinarie: Johnny Lundgren ( JL ), Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Ersättare: Kari Andersson ( KA ), Birgitta Olsson ( BO )

Novembermötet tisdagen den 8. .- Skattesatsen fastställdes vara orörd. .- Budget och Verksamhetsplanen för åren 2012 - 2014 fastställdes. .- Ny detaljplan för fastigheten Eda Nolby 1:38 dvs. marken söder om gamla Lbc. .- Avsiktsförklaringen för Kollektivtrafikmyndighet. Decembermöte tisdagen den 29. .- Granskning av delårsrapporten för 2011. .- Översyn av förskoleverksamheten i Eda redovisades. .- M motion av upprustning av Järnvbägsparken i Charlottenberg. .- Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen i Åmotfors..- Förvärv av Skräddaren 3 i Charlottenberg. Ärendet v var endast uppe till diskussion.

Eda Moderaterna

Vii har haft 2 företagsbesök i nov. och dec. Det har varit mycke diskussioner i äreddet ag. Återköp av Skräddaren 3 från Perfekta. Det har också varit många vändningar mm i frågan om Moderbolag och Koncernbildandet. Bra men är det klok pga inga medel att fördela eller mycket begränsade. Kanske bara ett bolag ytterliggare att administrera.

Alliansen i Eda ( Borgliga Gruppen )

Möte i nov. och dec. Anser att dessa är otydliga så till vida att C ej redovisar all den info de har i vissa ärenden tex. Koncernbildandet och återköp Av Skräddaren 3. Detta är absolut inte bra inför framtiden.


MOTIONER

Blad 1/1

Lagda av Moderaterna i Eda Perioden 2011 - 2012 - 2013 - 2014 Lagda och / eller besvarade

Datum NR Inlämnande

Motionens innehåll

1

2010-04-23 Utökat Bredband i Eda Kommun ( på landsbygden)

2

2011-03-01 Vår- och Höststädning av trädgårdsavfall.

3

2011-07-01 Policy för rökning utanför kommunens lokaler.

4

2011-08-10 Morokulien Infocenter - Skyltning av området.

5

2011-08-10 Morokulien Infocenter - Skyltning av Riksgränsen.

6

2011-08-10 Morokulien Infocenter - Cafe och ändring av öppettider under semestermånaderna.

7

2011-08-11 Upprustning av fd. Järnvägsparken i Charlottenberg.

8

2011-09-02 Vägbelysningspolicy inom Eda Kommun. Belysningen bör vara likställd inom de tre tätorterna.

9

2011-09-13 Belysningen - Nattändning inom tätorterna.

10

Datum Beslut

Beslutets innehåll/motivation

2011-02-23 Eda Kommun deltar i Region Värmlands bredbandsprojekt med fortlöpande redovisning för KS avseende utveckling och resultat.

2011-06-22 Motionens innehåll är redan uppfyllt av samhällsbyggnads förvaltningen.


UTSKOTTEN Allmänna Utskottet

Ordinarie: Ersättare:

Johnny Lundgren ( JL ) Möte den 15 nov. .- Granskning av delårsrapporten 2011. .- Förvärv av Skräddaren 3 i Charlottenberg. Återköp. Diskussioner .- Ensamkommande barn och ungdomar. .- Folkhälsoåret. Möte den 13 dec. .- Förvärv av Skräddaren 3 i Charlottenberg. . Övrigt: Information om Noresund, Internbudget 2012, Delegationsbeslut mm

Samhällsbyggnads- 2:a Vice Ordförande: Kari Andersson ( KA ) Ersättare: Johnny Lundgren ( JL ) utskottet

Se Bilaga: Samhäll

Bildningsutskottet

2:a Vice Ordförande: Birgitta Olsson ( BO ) Ersättare:

Vårdutskottet

Ordförande: Ersättare:

Lars-Magnus Pålsson ( LMP )

Vi har öppnat ett "kategoriboende" i Charlottenberg för att bla. undvika att vi har bostadslösa i kommunen. Elevhemmet öppnas för Eda-ungdommar som går på särskolan, de får bo ett år och lära sig hur det är att ta ansvar för ett eget boende. Bildning kan göra detta med oförändrad personal. Vården står för mat och småutgifter ca 30.000:- per läsår och elev, max 2 elever per läsår. Nytt LLS-boende på mellangatan i Åmotfors har startats. Detta är lagstadgat. Nästa år kommer jag att driva frågan om privata alternativ inom vården, med hemtjänsten som första område. LOV, lagen om valfrihet inom vården.


SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTEN Kari Andersson Från Utskottsmötet i december 2011

Under decembermötet i samhällsbyggnadsutskottet kom Mats Rydström och informerande angående miljösektionens arbete. Han presenterade en tydlig bild av vad miljösektionen håller på med hur de arbetar. Han presenterade också de olika projekt som kommunen driver på frivillig basis för att förbättra/värna om vår miljö. Det var intressant att se att det finns mycke pengar i bidragsform att hämta för sådana projekt, som täcker cirka 50%. Resterande 50% står dock kommunen för. Detta kan ske bla. genom arbetstimmar, har är även AME involverade. Jag tycker det vore bra om alla politiker, och även kommunens innevånare, kunde få se denna lista och ta del av denna information. Den borgliga gruppen tillsammans med HEL gav majoritet för att ändra vindbruksplanen. PÅ så sätt öppnas områdena upp till markägarna själva att ta sina egna beslut hur de vill gå vidare med detta. Positivt att det åtminstone betyder ökad frihet för individen. Vi gick också igenom medborgarförslag. Ett flertal av dessa har under året berört fler/bättre lekparker i kommunen. Att anlägga en lekpark är dock oftast otroligt mycket dyrare än vad kanske många tror. Det finns en otroligt tjock samling med regler och lagar angående hur dessa får/skall utformas och vilka säkerhetsnivåer som måste uppnås. Kommunen har också per idag 16 (?) lekparker. Vi kom överrens om att det vore en god ide´ att tydliggöra på hemsidan var dessa exakt finns. Vi diskuterade Moderaternas, genom Johnny, motioner angående ökad belysning i Charlottenberg. De flesta höll med om att det är viktigt att få till bättre belysning i Charlottenberg, även nattetid. Detta ansågs dock vara beslut som bör tas tillsammans med och utifrån den slutliga policyn för kommunens vägbelysning. Vi gav dock våra tjänstemän i uppdrag att undersöka vad som krävs både tekniskt och ekonomiskt, för att åtminstone lysa upp huvudleden genom Charlottenbergs centrum. Vi avslutade mötet genom att åka till Eda Glasbruk där vi träffade boende i närheten av Eda Supermarket. Dessa ville dela med sig av sina åsikter gällande en eventuell utbyggnad av shoppingområdet. Det är förstås viktigt att vi tar till oss dessa synpunkter och att vi försöker baka in dessa i planerna framöver.


BEREDNINGAR Utvecklingsberedningen , Fast

Ordinarie:

Mats-Åke Knutsson ( MÅK )

Möte vid Norma den 10 nov. VD Torbjörn Lindskog höll ett föredrag om Norma därefter hade vi en rundvandring i fabriken. Det hela avslutades med att beredningen satte sig ner och planerade inför slutredovisningen i mars 2012. Besök den 17 nov på Hierneskolan. Besök på Hierneskolan i Koppom tillsammans med Jan Silverås där vi träffar ca 30 st elever mellan 7 - 9 år. Vi frågade om deras åsikter om framtiden i Eda kommun. Hur skulle det vara att leva och bo här? Möte den 9 dec. Webb-seminarium med SKL där ett flertal kommuner uppkopplade. Frågor ställdes direkt till SKL. Möte den 12 dec. med Valfjället Skicenter AB. Mötet inleddes med en presentation av Valfjället och tankar omkring detta av VD Birgitta Jansson och Ordf. Michael Johansson. Därefter planerade vi ledamöter i beredningen för januari månadsmöte med tjänstemännen från kommunen.Mötet avslutades med Jullunch på Resturangskolan i Åmotfors.

Ordinarie: Organisationsberedningen Tillfällig from 2011-03 till 2011-12.

Christer Danielsson ( CD )

Inget möte att rapportera från. Tilltänkta möten under december fick ej genomföras enligt Kommunalrådet Johanna Söderberg ( C ). Med vilken rätt detta nu kunde fastställas. Enligt Arbetsordningen för Kommunfullmäktige och Beredningar § 2 gäller: " citat" nedan. Presidiet skall styra och följa upp arbetet i fullmäktiges fasta beredning ( utvecklingsberedningen ) och i förekommande fall de tillfälliga beredningarna. Detta, ovan, om inte annat är något för organisationsberedningen.

Stiftelsen Glaskogens Naturreservat

Mats-Åke Knutsson ( MÅK ) Styrelsemöte den 8 dec. Redogörelse för de olika verksamheterna. Genomgående visade resultatet en något nedåtgående trend, men troligtvis beror det mesta på sommarens dåliga väder. Positivt var dock att stölder och skadegörelse hade minskat betydligt.


BOLAGEN Eda Bostadsbolag

Styrelseledamot:

Mats-Åke Knutsson ( MÅK )

Styrelsemöte 9 dec. VD Erik Olsson redogjorde för uthyrningssituationen, ca 2% tomma lägenheter. Förhandlingarna om hyrorna klara, procentsiffran inte officiell förrän den 20 dec. Bolagets resultat blir troligen något bättre än väntat, mycket på grund av den milda hösten, men resultatet blir i alla fall mycket nära O-resultat.

Valfjället Skicenter

Styrelseledamot:

Kari Andersson ( KA )


SAMMANTRÄDESSCHEMA EDA KOMMUN ÅR 2011


EDA MODERATERNAS STYRELSE ÅR 2011 Krav minst 5 Styrelseledamöter. Se pkt 15 Dagordningen.

1

Ordförande

Johnny Lundgren

2

Vice Ordförande

Christer Danielsson

3

Kassör

Stefan Halvarsson

4

Sekreterare

Mats - Åke Knutsson

5

Ledamot

Kari Andersson

6

Ledamot

Lars-Magnus Pålsson

7

Ledamot Moderatkvinnoansvarig Se pkt. 15 Dagordning

Irene Ingerudsöya

8

Ledamot Vakant Nyrekryterad Väljes på 1 år (dvs ny varje år)

Nytt från år 2010

9

Ledamot Näringslivet

Vakant

Nytt från år 2010

Hedersledamot

Rune Moberg

Nytt från år 2011

Revisorer

Maud Tillman Göran Svensson

Nytt från år 2010


EDA MODERATERNAS FÖRTROENDEUPPDRAG TIDEN 2011 - 2014 GÄLLER EDA KOMMUN OCH LANDSTINGET I VÄRMLAND

EDA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

johnny.h.lundgren@telia.com kariande112@student.kau.se larsmagnusp@gmail.com

0571-20827 070-61 20827 Mats-Åke Knutsson 073-82 06605 Britt-Marie Öjstrand 0571-30094 070-64 18323 0571-30772

E-postadress

Tel bostad

Mobil

Ersättare Kari Andersson Birgitta Olsson

ALLMÄNNA UTSKOTTET Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

Mobil

Ersättare Johnny Lundgren

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Ordinarie Kari Andersson

E-postadress kariande112@student.kau.se

Tel bostad

Mobil Ersättare 073-82 06605 Johnny Lundgren

VÅRDUTSKOTTEN Ordinarie Lars-Magnus Pålsson

E-postadress larsmagnusp@gmail.com

Tel bostad Mobil Ersättare 0571-30094 070-64 18323

E-postadress

Tel bostad Mobil 0571-30772

E-postadress

Tel bostad Mobil Ersättare 0571-22062 070-54 82030

Johnny Lundgren Kari Andersson Lars-Magnus Pålsson Birgitta Olsson KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie Johnny Lundgren Lars-Magnus Pålsson

BILDNINGSUTSKOTTET Ordinarie Birgitta Olsson UTVECKLINGSBEREDNINGEN Ordinarie Mats-Åke Knutsson

Mobil

Ersättare

Ersättare

LANDSTINGET I VÄRMLAND Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

Mobil

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Johnny Lundgren johnny.h.lundgren@telia.com

0571-20827 070-61 20827

REGION VÄRMLAND Johnny Lundgren

0571-20827 070-61 20827

johnny.h.lundgren@telia.com

Ersättare

PATIENTNÄMNDEN

Johnny Lundgren


FRAMTIDEN

EN LITEN TANKE … SÅ liten MEN ÄNDÅ! " Bytänkandet skadar utvecklingen i kommunen " " Det handlar om att släppa handbromsen "


CITAT FRÅN KÄNDA PERSONER

Den första människa som slängde iväg en förolämpning istället för en sten var grundaren av civilisationen. Sigmund Freud ( 1856 - 1939 ), Österikisk läkare

Att ha fel gör inget, om du inte fortsätter att komma ihåg det. Konfucius ( 555 f.Kr - 479 f. Kr )

All poesi handlar om att blanda kortleken på nytt. Tom Stoppard ( f. 1937 ), Slovakisk Brittisk dramatiker

Endast en auktionsutropare kan opartiskt och i lika hög grad beundra all konstinriktningar. Oscar Wilde ( 1854 - 1900 ), Brottisk författare och samhällskritiker

M-Nytt november december  
M-Nytt november december  

Moderaterna i Edas nyhetsbrev

Advertisement