Page 1

nya Moderaterna i Riksdagen

Valet 2010 handlar om framtiden Valet 2010 handlar om framtiden. Vad vi vill att Sverige och Värmland ska vara. Föregångslandet Sverige är Moderaternas idé för framtiden. Vi menar inte att Sverige ska bli något annat, utan vill bygga vidare på alla de goda möjligheter som finns.

Att Sverige ska vara ett land med ordning och reda i ekonomin är avgörande också för oss här i Värmland. Det behövs för att värna jobben, välfärden och rusta oss för morgondagens utmaningar.

Lokalt valprogram 2010.

Våra tre främsta riksdagskandidater

Föregångslandet Sverige är ett land där varje människa ges möjlighet att forma sitt eget liv och sin egen vardag. Vi vill att Sverige ska vara ett land och Värmland ett län där arbete lönar sig och företag uppmuntras så att jobben blir fler. Där alla människor behövs och kan forma sig en framtid genom eget arbete. Ett Värmland där det är enklare att starta och driva företag, mer lönsamt att arbeta och där det finns en stabil och långsiktig energiförsörjning som inte hotar jobben eller tömmer människors plånböcker. En bra och fungerande infrastruktur är också av stor betydelse för jobben i vårt län.

Alliansregeringen har infört en ny ansvarsfull rovdjurspolitik med viss reglerad skydds- och licensjakt och flyttat besluten närmare de som berörs. Den politiken vill vi hålla fast vid.

Från vänster: Jan-Evert Rådhström, Pia Hallström och Christian Holm Fyra år med Alliansregeringen har inneburit många viktiga reformer, men mycket finns kvar att göra. I valet den 19 september söker vi ditt förtroende för att fortsätta arbetet för ett bättre Sverige och ett bättre Värmland.

Läs mer på varmland.moderat.se/riksdagen

Macsimil / Tryckarna AB, Kristinehamn

Vi vill att Värmland ska vara ett län där välfärden fungerar och finns till stöd då vi behöver den, med utvecklad kvalitet i förskolan, skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Vi vill ha ett rättsväsende som står upp mot våld, brott och droger. Ett tryggt Värmland med synlig polisiär närvaro i samtliga kommuner.

/ KRISTINEHAMN


nya Moderaterna i Landstinget Värmland

Sjukvården ska finansieras gemensamt via skatten och ges till de med störst behov Landstingspolitiken är viktig och berör alla. Människan behöver stöd och hjälp i livets olika faser. De allra flesta av oss kommer på olika sätt att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. Idag räddar vården många liv och vårdens kvalité kan därför vara skillnaden mellan liv och död.

Moderaterna i Kristinehamn vill fortsätta att utveckla kommunen med en bibehållen ansvarsfull hantering av kommunens ekonomi.

Många upplever idag att det kan vara svårt att komma fram till vårdcentralen, att man hamnar i en kö eller helt enkelt känner sig borttappad i vårdens administrativa system. Alla ska via telefon kunna komma fram till vårdcentralen. Vi vill slopa kravet på remiss där det är möjligt. All onödig administration ska tas bort. Akutmottagningarna måste ha en hög tillgänglighet, dagens långa väntetider är oacceptabla.

Vården och omsorgen.

För många värmlänningar kan avstånden ibland göra tillgången till vård begränsad, resorna kan bli många och långa. Vi vill pröva möjligheten med mobila vårdenheter.

Ett samhälle utgörs av alla dess människor, deras ambitioner, erfarenheter, förhoppningar och drömmar. Det är allas samlade insatser som ger samhället dess sälta och karaktär. Vad och hur mycket politiken ska göra är en fråga om värden och praktik. Vi anser att om något behöver göras och det kan utföras lika bra eller bättre av någon annan än det offentliga, då ska det inte göras av stat, landsting eller kommun.

Vi vill verka för en god vård och omsorg som håller hög kvalitet och sätter brukaren/ patienten i centrum och ger största möjliga valfrihet för individen. Detta vill vi göra genom att: n n n n n n n n n n

Tillämpa lagen om valfrihet (LOV) inom det sociala området. Arbeta för ett smidigt arbetssätt mellan kommunen och landstinget. Införa en öppen kvalitetsredovisning av äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Ta ett helhetsansvar för flyktingar, ensamkommande flyktingbarn och invandrare i övrigt. Fortsätta att uppmuntra volontärverksamheten. Kunna så långt möjligt erbjuda ett valfritt boende för äldre, det särskilda boende man önskar. Slutföra arbetet med full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Införa ett äldrevårdsombud. Skapa sysselsättning för personer i utanförskap. Tillse att äldre med ohälsa kan få utomhusvistelse minst en gång per månad.

Vissa verksamheter går att genomföra med mottagningar på olika orter i Värmland för att minimera patienternas resor. Hälso- och sjukvården är en stor och viktig verksamhet och det är också en tillväxtbransch. Olika utförare måste få möjlighet att vara med och utveckla vården.

En sund konkurrens kommer att ge mer för skattepengarna, högre kvalité och effektivare vård. Vi moderater anser att alternativa driftsformer kommer att berika och utveckla vården.

Annétthe Zettergren Landstingskandidat Vårdvalssystem, som ger patienter, äldre och personer med funktionsnedsättning frihet att välja sina egna vårdstöd- och omsorgstjänster, är en viktig metod att ge makten till patienterna. Här finns stora möjligheter att ge medarbetare chansen att kunna starta företag som en del i sjukvårdssystemet. Lagen om valfrihet ger värmlänningarna större möjlighet att välja vårdgivare själva.

Läs hela vårt handlingsprogram på varmland.moderat.se/landstinget 2

7


Turismen och fritiden.

Skolan och barnomsorgen.

Vi vill verka för att marknadsföringen tar tillvara vårt geografiska läge med skärgård och båtliv, skog och mark och olika andra möjligheter till ett rikt friluftsliv och en mångfald av föreningsverksamheter av olika slag. Vi vill också att det skall vara lättillgängligt för invånarna i kommunen att nå olika aktiviteter. Detta vill vi åstadkomma genom att: n Marknadsföra kommunen genom olika insatser inom och utom landet. n Satsa på tydliga informationstavlor vid alla infartsvägar inte bara runt tätorten utan även i de trakter som kan erbjuda olika aktiviteter. n Underlätta för invånarna att nå olika attraktiva områden genom en förbättrad lokaltrafik för främst äldre, personer med funktionsnedsättningar samt barn och ungdomar. n Bygga ut toaletter och andra faciliteter inom områden som besöks flitigt och detta också i syfte att akta miljön.

Demokrati och öppenhet.

Vi vill verka för att invånarna har respekt för det demokratiska system vi har. Vi vill därför också verka för största möjliga öppenhet i den demokratiska processen. Detta vill göra genom att. Ta tillvara alla goda förslag och idéer genom en utökad medborgardialog. Värdesätta jämställdhet och mångfald vid tjänstetillsättningar. Samverka med och värdesätta idéburna organisationer. Verka för att kommunens beslut tar hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Ge barn och ungdomar möjlighet att medverka i samhällsutvecklingen. Utveckla möjligheterna för personalen att utöva större ansvar för sin egen arbetssituation och tillgodose behoven av kompetensutveckling. n Främja samverkan med landstinget och Region Värmland samt med övriga kommuner i länet. n n n n n n

Bli medlem redan idag!

Att bli medlem kostar 100 kr. Var med oss i valet och kämpa för fyra år till, det behöver Sverige. Så här gör du: n Gå in på www.moderat.se och anmäl dig. n Ring telefonnummer 0939-100 30 00. Medlemsavgiften belastar telefonräkningen Det går att ringa från fast telefon och mobil, men endast för boende i Sverige. n Mejla info@moderat.se. Ange namn, fullständig adress och personnummer på tio siffror på din medlemsbegäran så kommer ett inbetalningskort med posten. n Kontakta din lokala ordförande/medlemsansvarig, Torsten Bergstedt, 0550-331 08 eller 070-545 89 88. E-mail: torsten.bergstedt@tele2.se

6

Vi vill verka för att skolan skall hålla hög pedagogisk kvalitet och tidigt se elevernas individuella behov. Vi vill också verka för att alla elever går ut från högstadiet med godkända betyg. Dessutom kräver vi nolltolerans mot mobbing. Detta skall vi göra genom att: n n n n n n n n n n

Fortsätta att kompetensutveckla lärarkollektivet. Höja statusen på läraryrket. Satsa på elevernas läskunskap redan i tidig ålder så att alla kan läsa redan i första klass Ge elever i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan möjlighet till kreativitet och entreprenörskap som en del i utbildningen. Genomföra sommarskola. Fortsätta satsningen och utvecklingen av teknik- och vårdcollage. Ha målet att alla elever i den kommunala skolan går ut från högstadiet med godkända betyg senast 2014. Möjliggöra etablering av friskolor för pedagogisk mångfald och kvalitetskonkurrens. Varje kommunal skola som vill bli friskola skall ges den möjligheten. Föräldrar ska ha rätt att välja förskoleform/grundskola.

Miljön och boendet.

Vi verka för en god närmiljö, ett tryggt och säkert boende som stimulerar till satsningar på förnyelsebara energislag samt kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med hänsyn till naturvärden. Detta vill vi göra genom att: n Planera samhället och samhällsbyggnaden så att våld och otrygghet minimeras. På särskilt utsatta platser bör övervakningen förstärkas. n Underlätta för invånarna att kunna leva på ett sätt som minskar klimatpåverkan genom god planering av avfallshantering och god planering av trafikmiljön. n Stegvis övergå till förnyelsebar energianvändning i kommunens samtliga lokaler och uppmana företag, organisationer och invånare att göra detsamma. n Utnyttja de gröna näringarna för en långsiktigt hållbar utveckling. n Arbeta för en väl utbyggd och miljövänlig kollektivtrafik. n Verka för att kommunen skall vara ett föredöme när det gäller energianvändning och miljö n Verka för att det skall bli möjligt för hyresgäster i kommunens bostadsbolag att påverka sin el- och vattenförbrukning genom månadsvisa avläsningar. n Planera för att skapa attraktiva boendemiljöer med hänsyn till olika naturvärden. n Verka för att maten till skolor och äldreboenden kan upphandlas närproducerat och/ eller producerat enligt svensk lagstiftning. n Långsiktigt hållbar och förnyelsebar energi skall användas.

3


Kulturen.

Vi vill utveckla kulturen och se den som ett verktyg för personligt välbefinnande, en tillväxtfaktor och ett bidrag till förbättrad folkhälsa. Den ska vara en möjlighet för människor, oavsett bakgrund, etnicitet, kön och ålder, att mötas i kulturrummet och icke minst att tillvarata och bevara arvet till kommande generationer. Vi vill göra detta genom att: n Stödja dem som producerar kultur med förenings- och garantibidrag. n Aktivt söka sponsor- och projektmedel för att utveckla kulturen. n Öka marknadsföringen inom kulturområdet och stimulera och uppmuntra konsumenterna av kultur att ta del av de olika aktiviteter som erbjuds. n Ta med representanter för kulturen som medaktörer i samarbetet mellan kommunen, besöksnäringen, turismen, och näringslivet. n Följa upp och utvärdera centrala myndigheters rön om hur kulturen i form av litteratur, konst, dans och musik kan bidra till tillfrisknande av individer med ohälsa. n Möjliggöra att olika kulturaktiviteter kan samlas i en centralt belägen lokal och överbrygga intresse- och generationsgränser. n Verka för tillkomsten av ett stadshistoriskt museum, där framför allt barnen och ungdomarna kan ta del av bygdens historia vilket är viktig om de skall kunna bygga framtiden.

Infrastrukturen.

Vi vill utveckla kommunens infrastruktur och göra den trafiksäker för barn och äldre samt medverka i den regionala och centrala utbyggnaden och säkerställa sammanhanget i en total infrastruktur till gagn för såväl invånarna som näringsliv och turism. Detta vill vi göra genom att: n Prioritera skolvägar och åstadkomma trafiksäkra miljöer. n Åstadkomma säkra gång- och cykelvägar så långt möjligt separerade från övrig trafik. n Bygga ut en väl fungerande kollektivtrafik som lockar till ett mindre utnyttjande av enskilda fordon, särskilt inom tätorten. n Söka minska trafiken inom de centrala delarna av tätorten till förmån för miljön gående och barnen vilket ger en säkrare utemiljö. n Göra olika lekparker barnvänligare än nu och säkrare genom belysning nattetid.

4

Näringslivet.

Vi vill fortsätta att främja näringslivets utveckling och nyföretagande samt etableringen av nya företag. Detta vill vi åstadkomma genom att: n Kunna erbjuda en snabb hantering av kommunens olika tillståndsärenden. n Med en förutseende planprocess kunna korta handläggnings- beslutstider vid nyetablering av företag. n Verka för en utmaningsrätt där olika företag och organisationer kan konkurrera med kommunens verksamheter. n Stimulera och stödja individer som vill starta eget företag genom att samverka med Nyföretagarcentrum för rådgivning och stöd. n Medverka till utveckling av lokala och regionala näringslivskurser. n Inom kommunen och i samarbete med myndigheter och näringslivet skapa fler arbeten för ungdomar genom tidiga insatser och aktivt arbete. n Inom ramen för Lagen Om Offentlig Upphandling, (LOU), se över upphandlingsverksamheten så att även små företag kan lämna anbud och öka upphandlingen av t ex lokalt producerade livsmedel. n Tydliggöra ideella aktörers roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att konkurrera på lika villkor med andra aktörer inom området. n Fördjupa samverkan mellan skola och näringsliv.

5

Kristinehamn  

Moderaterna i Kristinehamns handlingsprogram

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you