Page 1


År

2011

Mån

Mars

M - NYTT EDA MODERATERNAS MÅNADSBLAD INNEHÅLL

Aktuellt i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Aktuellt i Eda Moderaterna och Alliansen i Eda Aktuellt i Utskotten Aktuellt i Beredningar Det politiska ordet Regeringens nyhetsbrev Landstinget - Bla. Regionfrågan Region Värmland Företagsbesök - Västvärmlands Lbc Handelsministern Ewa Björling besöker Crem i Åmotfors Eda Moderaternas styrelse Eda Moderaternas förtroendeuppdrag

NÄSTA MÅNADSMÖTE / FÖRETAGSBESÖK FÖRETAGSBESÖKEN GÄLLER ENDAST FÖR MEDLEMMAR I EDA MODERATERNA VILL DU BLI MEDLEM Ring Johnny 070-61 20827 Datum

19 april.

Plats

Åmotfors

Företag

Crem

Tid

18.00

BILDER FRÅN TIDIGARE FÖRETAGSBESÖK HILMER ANDERSSON AB , I KORTERUD


AKTUELLT Kommunfullmäktige

Ordinarie: Kari Andersson ( KA ), Johnny Lundgren ( JL ) Birgitta Olsson ( BO ), Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Ersättare: Mats-Åke Knutsson ( MÅK ), Britt-Marie Öjstrand ( BMÖ )

- Beslut togs att tillsätta en tillfällig beredning, Organisationsberedning, uppgiften blir att följa upp den nya organisationen och komma med förslag och ändringar vid behov. Moderaternas ledamot blir Christer Danielsson, Charlottenberg. - Diskussioner om ett nytt utsiktstorn på Valfjället var upp till diskussion.

Kommunstyrelsen

Ordinarie: Johnny Lundgren ( JL ), Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Ersättare: Kari Andersson ( KA ), Birgitta Olsson ( BO )

- Detaljplan för Tallmon Handelsområde, Charlottenbergs Shoppingcenter, här kommer en utbyggnad att ske med gångtunnel till fd. lastbilcentralens tomt där det blir parkeringsplatser. Tillbyggnaden är på 6000m2. - En privat förskola är på gång i Åmotfors, bara alla tillstånd mm är klara, mycket roligt att få följa deras utveckling. - Gång- o Cykelväg längs 61:an till Eda Kyrka diskuterades. Beslut att avvakta Vägverkets planer. - Trådlöst Internet på Eda kommuns skolar, här är förslaget att utreda införandet av trådlöst nätverk inom skolor och kommunala möteslokaler.

Eda Moderaterna

Vi känner att vi måste driva Detaljplanen för Tallmon mfl. på egen hand när ingen vill stödja vår syn. Alliansmötet innebar inget stöd till M:s synsätt. Vi anser att trafiksäkerheten och miljöpåverkan är så viktig att man måste undersöka alla möjligheter att bygga rondellen direkt. Det måste vara så att innevånarnas intresse måste gå före Thongruppens intresse av en forsering av ärendet. De vill ha ett snabbt beslut för byggstartens skull.

Alliansen i Eda ( Borgliga Gruppen )

Alliansmötet innebar bla. diskussioner om Utvecklingsberedningen och dess sekreterarhjälp från kommunens tjänstemän, det hela slutade med en lämplig skriven formulering i beslutet till KF. Vidare diskussioner ang. rondellen som plötsligt uteblivit i Detaljplanen för Tallmom mfl. Detta innebär en ökad trafikfara och större miljöpåverkan än WSP-handlingen redovisar där rondellen finns medtagen. Moderaternas, Lars-Magnus, var utsedd att för talan och framförde M:s inställning att rondellen skall ingå i detaljplanen såsom från början. Detta med anledning av trafiksitustioinen och miljöpåverkan. När ärendet kom upp i KF, slutade det med en Återremiss, efter vissa inlägg. HEL och några andra röstade med oss M. Moderaternas motion om Vårstädning skickades vidare till KS.


Allmänna Utskottet

Ordinarie: Ersättare:

Johnny Lundgren ( JL ) Se Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utredning av, ensam kommande flyktingbarn/flyktingungdomar, i detta kommer kommunen att söka samarbete med närliggande kommuner framförallt Arvika men även Årjäng kan bli aktuellt. En fördjupad stabilitetsutredning vid Eda Glasbruk skall genomföras under 2011 och föregås av informationsmöte med berörda fastighetsägare. En genomgång av Eda Kommuns bokslut för år 2010 visade att det blev ett positivare resultat än tidigare redovisats.

Samhällsbyggnads- 2:a Vice Ordförande: Kari Andersson ( KA ) Ersättare: Johnny Lundgren ( JL ) utskottet

Det viktigaste ärendet som diskuterades gällde ekonomin för kommunens fastigheter. Flera fastigheter står tomma och kostar kommunen mycket pengar. Expemel som diskuterades var lokalerna vis Bysjöskolan och Patronen i Åmotfors. Trots väldigt låga hyror är det svårt att hyra ut lokalerna i exempelvis Patronen. Det blev ifrågasatt dock hur det kan vara så låga hyror att de inte ens täcker värmekostnaderna. Det blev bestämt att ett studiebesök ska göras på Patronen vid nästa möte. Alla förslag vad vi kan göra med dessa lokaler mottages med tacksamhet.

Bildningsutskottet

2:a Vice Ordförande: Birgitta Olsson ( BO ) Ersättare: Inget speciellt att rapportera.

Tankar om nu…….och förr inom politiken se Bilaga B.

Vårdutskottet

Ordförande: Ersättare:

Lars-Magnus Pålsson ( LMP )

Utredning av stödboende i Charlottenberg. Information från kronofogden och Konsumentverket.


Bilaga B

BILDNINGSUTSKOTTET

2:e Vice Ordförande Birgitta Olsson Moderaterna i Eda

Viktiga tankar ….. så var det förr …… så har det blivit.

Eda Kommun har sedan nyår en ny politisk organisation. Efter många år som skolpolitiker, nästan 25 år, har jag upplevt ganska mycket. Något som är annorlunda idag är att de flesta ärenden i bildningsutskottet "går till" kommunstyrelsen för beslut. Det känns konstigt. Likaså att tjänstemän fått så stor makt. Annat kan vara bra t.ex. att vi fått ett samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland. Arbetssättet är helt annorlunda idag. Vi politiker är valda av "folket". Det var större tolerans och demokratiskt tänkande förr. Vi förde fram det budskap våra väljare önskat, oavsett partitillhörighet. Tjänstemän och politiker var måna om, och helt överens om, att fatta de beslut som gagnade Eda Kommun bäst. Skillnaden nu då? Vi politiker vet många gånger inte vad tjänstemännen planerat och t.o.m. utfört! Efter alla år har jag kanske missuppfattat situationen. Är det inte vi politiker som beslutar och tjänstemännen utför det vi beslutat? Eller? Vi har haft, och har även idag duktigt, kunnigt folk som man borde värna om, ta vara på. Får man inte vara duktig? Blir konkurrensen för stor?


Utvecklingsberedningen , Fast

Ordinarie:

Mats-Åke Knutsson ( MÅK )

John Bad och Jessika Nilsson har varit på utbildning i Stockholm. Informationsmaterial har införskaffats.Namnändring förbereds på beredningen. Uppdraget från fullmäktige är att undersöka vilka insatser som behövs för att Utveckla: 1. Edas attraktion som besökskommun. 2. Skapa ökat inflyttning. 3. Underlätta bostadsbyggandet. Delrapport skall lämnas 28-09-2011 och slutrapport 31-02-2012. Allmänt pratades det om opolitiskt tänkande vid medborgarkontakter.

Ordinarie: Organisationsberedningen Tillfällig from 2011-03 till 2011-12.

Christer Danielsson ( CD )

Inget att rapportera. Beredningens ledamöter är valda men beredningen har ännu ej haft sitt första möte.

Eda Moderaternas Gruppledare

Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Nytt. Lars-Magnus kommer nästa månad att informera om" Debatten" i Kommunfullmäktige den 26 april 2011.


DET POLITISKA ORDET Utdrag från utskick av Nya Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten Daterat 2011-03-10

ORDNING OCH REDA MED MIGRATIONSÖVERENSKOMMELSE

Alliansen har tillsammans med Miljöpartiet säkerställt att Sverige har en migrationspolitik som är human,rättsäker och bejakar öppenhet, samtidigt som arbetalinjen sätts i fokus. Vi har gjort det genom en gemensam överenskommelse om migrationspolitiken. Vi har kommit överens om flera saker. Åtgärder som värnar asylrätten, underlättar arbetskraftinvandringen och rörlighet över gränserna.Dessutom ska vi tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter och fördjupa det europeiska och internationella samarbetet. Få människor som kommer till Sverige går till jobb det måste vi bli bättre på. Alliansregeringen har tagit flera steg för att förstärka arbetslinjen, inte minst instegsjobben, rätten att arbeta under asyltiden och den nya etableringsreformen som gör att de nyanlända träffar Arbetsförmedlingen och inte bara Socialförvaltningen. Överenskommelsen leder till att människors rätt att vistas i Sverige prövas i en rättssäker process där det antingen kan bli ett ja eller ett nej. Förr fanns bara en väg in i Sverige, vägen som asylsökande, och handläggningen tog tid. En annan viktig del som vi nu är överens om är det gemensamma europeiska asylsystemet. Alla länder skall dela på ansvaret att erbjuda skydd och bidra till en jämnare fördelning av antalet asylsökande inom EU. Någon arbetsmarknadsprövning kommer ej att återinföras. Överenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet är en framgång eftersom vi tror på öppenhet och ordning och reda.


REGERINGENS NYHETSBREV DATERAT 25 MARS 2011


REGERINGENS NYHETSBREV DATERAT 1 APRIL 20211


Landstingsledamot - Fullm채ktige V채stra Valkretsen Johnny Lundgren Eda Kommun

LANDSTINGSPLAN 2011 KORTVERSION DELAR UR LANDSTINGSPLANEN


REGIONFRÅGAN Detta kommer att bli den stora frågan framöver och likaså väldigt viktig för vårt - Värmland. Vi Moderaterna i Eda kan få information angående detta genom att delta på de möten som arangeras. Enligt utskickat mail, datum, plats och tider.

Tre alternativ diskuteras i nuvarande stund. Värmland - Egen fristående region - och söka samarbete med olika parter. Värmland - Västra Götaland - att ingå, som ny, i en redan befintlig storregion. Värmland - Örebro med omnejd - här finns olika grupperingsalternativ.


Regionfullm채ktige - Ledamot V채stra Valkretsen Johnny Lundgren Eda Kommun


FÖRETAGSBESÖK MODERATERNA I EDA KOMMUN BESÖKER ETT FÖRETAG / MÅNAD UNDER 2011 Besöken är förlagda till företagen på månadsmötesdagen BESÖKEN INNEHÅLLER EN PRESENTATION OCH RUNDVANDRING År

2011

Månad

Mars

MÅNADENS FÖRETAG

Västvärmlands Lbc

ÄGARE

Medlemmarna

Startat år Beskrivning av verksamhet

Datum

22

Omsättning

195 milj.

Antal anställda

90 fasta

Företaget ägs av medlemmarna och dess VD är Pär Börjesson. Kontor finns både i Arvika och Charlottenberg. I Charlottenberg finns desslagerverksamheten och flisningen. Företaget bedriver verksamhet bygg, anläggning, miljö, fjärr, flis, lager och distribution. Större samarbetsparterna är Stora Enso, Moelven, Svevia, Arvika Kommun, Hilmer Andersson, Nordic Paper och givetvis diverse mindre företag. Bygg och anläggning utgör ca 50% av omsättningen som år 2004 var ca 100 milj. Och 2010 ca 195 milj.Inom denna verksamhetsdel finns 25 - 30 bilar. Grusverksamheten, denna har en försäljningen på ca 500 000 ton / år och omsätter ca 30 milj. Den består av 9 st bergtäckter och 5 st grustäckter. Flisverksamheten, här finns 17 flisbilar, dessa passerar gränsen Sverige / Norge ca 30 ggr / dygn och varje bil kör ca 20 000 mil / år. Reglerna för bilarna är i Norge en totallängd på 19,50 m och Sverige på 24,0 m Vi, Moderaterna i Eda, tackar för ett intressant och upplysande besök. Det har tydligt framkommit vilka olika verksamheter som finns i detta bolag.


BILDER FRÅN FÖRETAGSBESÖKET Företagsbesöket ägde rum den 22 mars

Bilderna är hämtade från företagets broschyr


BILDER FRÅN FÖRETAGSBESÖKET Företagsbesöket ägde rum den 22 mars

Bilderna är hämtade från företagets broschyr

Flisbil, som passerar gränsen, på väg från Norge till Sverige

Bergtäckt, där krossning pågår.

Grusbil, leverans av grusmaterial till anläggningsarbete.


EDA MODERATERNAS STYRELSE ÅR 2011 Krav minst 5 Styrelseledamöter. Se pkt 15 Dagordningen.

1 Ordförande

Johnny Lundgren

2 Vice Ordförande

Christer Danielsson

3 Kassör

Stefan Halvarsson

4 Sekreterare

Mats - Åke Knutsson

5 Ledamot

Kari Andersson

6 Ledamot

Lars-Magnus Pålsson

7 Ledamot Moderatkvinnoansvarig Se pkt. 15 Dagordning

Irene Ingerudsöya

Nytt från år 2010

8 Ledamot Vakant Nyrekryterad Väljes på 1 år (dvs ny varje år)

Nytt från år 2010

9 Ledamot Näringslivet

Vakant

Nytt från år 2010

Hedersledamot

Rune Moberg

Nytt från år 2011

Revisorer

Maud Tillman Göran Svensson


EDA MODERATERNAS FÖRTROENDEUPPDRAG TIDEN 2011 - 2014 GÄLLER EDA KOMMUN OCH LANDSTINGET I VÄRMLAND

EDA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie

E-postadress

Johnny Lundgren Kari Andersson Lars-Magnus Pålsson Birgitta Olsson

johnny.h.lundgren@telia.com 0571-20827 070-61 20827 Mats-Åke Knutsson 073-82 06605 Britt-Marie Öjstrand kariande112@student.kau.se larsmagnusp@gmail.com 0571-30094 070-64 18323 0571-30772

KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie Johnny Lundgren Lars-Magnus Pålsson

Tel bostad

Mobil

Ersättare

E-postadress

Tel bostad

Mobil

Ersättare Kari Andersson Birgitta Olsson

ALLMÄNNA UTSKOTTET Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

Mobil

Ersättare Johnny Lundgren

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Ordinarie Kari Andersson

E-postadress Tel bostad kariande112@student.kau.se

VÅRDUTSKOTTEN Ordinarie Lars-Magnus Pålsson

E-postadress larsmagnusp@gmail.com

Tel bostad Mobil Ersättare 0571-30094 070-64 18323

E-postadress

Tel bostad Mobil 0571-30772

E-postadress

Tel bostad Mobil Ersättare 0571-22062 070-54 82030

BILDNINGSUTSKOTTET Ordinarie Birgitta Olsson UTVECKLINGSBEREDNINGEN Ordinarie Mats-Åke Knutsson

Mobil Ersättare 073-82 06605 Johnny Lundgren

Ersättare

LANDSTINGET I VÄRMLAND Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

Mobil

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Johnny Lundgren johnny.h.lundgren@telia.com

0571-20827 070-61 20827

REGION VÄRMLAND Johnny Lundgren

0571-20827 070-61 20827

johnny.h.lundgren@telia.com

Ersättare

PATIENTNÄMNDEN

Johnny Lundgren

M-Nytt mars  
M-Nytt mars  

Moderaterna i Eda

Advertisement