Page 1


Riskchanger

De situatie


De kerntaak van inspectie is het controleren van de onderwijskwaliteit. Het bestuur is het directe aanspreekpunt voor de onderwijskwaliteit op scholen voor de inspectie.

“het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en zij moet zich verantwoorden over de resultaten”. Het gaat hierbij niet alleen over onderwijsinhoudelijke resultaten, maar ook over: “voldoen scholen en besturen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde?”.

Het stimuleren van eigenaarschap en het realiseren van groei

Wat heeft u daarvoor nodig: ontzorgen in kennis en werkwijze met professionele (digitale) middelen

April 2018: “De bewindslieden verwachten ook meer ambitie bij de scholen. Scholen mogen niet tevreden zijn dat bijna alle leerlingen het basisniveau halen. De prestaties moeten daarom omhoog. Niet door vanuit het Rijk scholen te overladen met actieplannen en maatregelen, maar door veranderingen van binnenuit, schrijven de ministers”. De verbetering moet komen vanuit de teams, schoolleiders en besturen. "Wij verwachten van iederéén in het onderwijs de intrinsieke motivatie om ambitieus onderwijs te bieden."

Inspectie

Monitoren en verbeteren van de onderwijskwaliteit en de processen rondom het onderwijs


Onderwijsbeleid overheid Onderwijsinspectie Basis kwaliteit:

Onderwijsinspectie Rekenschap omgeving:

Ontwikkeld met dr. Anne Bert Dijkstra, hoogleraar “Toezicht & Socialisatie” en programmamanager “Sociale Opbrengsten” inspectie

Middel: • Riskchanger i.s.m. Dyade

Middelen: • Parnassys/WMK • Qfeed • Scholen met Succes

Inhoudelijke kwaliteit en resultaten in het onderwijs

Inhoud geven aan en verantwoording geven over bestuurlijke- en leidinggevende resultaten en processen

Middel: • Riskchanger

Onderwijsbeleid en werkwijze bestuur en scholen

Integratie

Academische Werkplaats “Sociale Kwaliteit” i.s.m. Inspectie, scholen en de UVA


Riskchanger

Over Riskchanger


Riskchanger is software met content voor het onderwijs. Onze software is SAAS, Cloud, GOOGLE Based en Responsive

Met de zelfevaluaties worden organisatorische processen van de school en het bestuurskantoor gevolgd. We stellen vragen op strategisch en tactisch niveau. De content bestaat uit de basiskwaliteit (wettelijke eisen), bestuurlijke en schoolspecifieke punten. De antwoorden kunnen onderbouwd worden met bijlagen op zelfevaluatie niveau en het geven van toelichtingen per onderwerp. In de nieuwe versie kunnen per onderwerp de ambities worden omschreven en kan de behoefte aan dialoog worden aangegeven.

RISKCHANGER

Voor het onderwijs richten wij ons op digitale inventarisaties, audits en zelfevaluaties. Met de PDCA cyclus wordt de verbetering gevolgd.


Het instrument is een signaleringsinstrument voor het Rijnlands denken. Wij ondersteunen schoolleiders, staf, bestuurders en toezichthouders. De content is praktisch en herkenbaar opgebouwd. Ontwikkeld door experts, schoolleiders, stafleden, bestuurders en partners

Een bestuur kan hoofdstukken en onderwerpen toevoegen.

We hanteren een partnerstructuur (eco-omgeving), waarin we kennis delen en de partners onze ambassadeurs zijn. Hierdoor ontstaat een breed aanbod van specialistische zelfevaluaties, die apart ingekocht kunnen worden. Het doel is minder inhuur consultants en meer zelf monitoren.

RISKCHANGER

De software is ingericht voor PO/IKC en bestuurskantoor. Per 1 januari 2019 zal een aparte zelfevaluatie voor het (V)SO beschikbaar zijn. Aan de bestaande procesvragen is het Nieuwe Onderzoekskader toegevoegd.


Huisvesting & VG zelfevaluatie

Twee basis zelfevaluaties:

Finance Zelfevaluatie

Cito - Zelfevaluatie

HR - Zelfevaluatie

Scholen + Bestuur

Sociale kwaliteit Zelfevaluatie

Inkoop Zelfevaluatie

Met het Nieuwe Onderzoeks kader.

SWV - zelfevaluatie

Peuter Zelfevaluatie

Met deze Partners worden nu zelfevaluaties ontwikkeld

SO en VSO zelfevaluatie

De bespreking is gestart over het maken van zelfevaluaties

Zelfevaluatie & Partners

Toezichtkader Zelfevaluatie


De 4 belangrijkste voordelen van Riskchanger: 1

Tijdsbesparing door ontzorgen • Breed aanbod van zelfevaluaties met actuele content • Ontzorgen door dashboards en automatische rapporten

2 Kostenbesparing door minder externe consultancy uren • Eigen analyse met aangereikte professionele evaluaties

3

Vormgeven van het nieuwe onderwijsbeleid • Verdieping in de dialoog en stimulerende gesprekken • Proactief door toevoeging van Nieuwe Onderzoekskader • Van onbewust naar bewust ontwikkelen

4 Mogelijkheden om de integratie te verbeteren • Uitwisselen kennis, inzicht en ervaring door het gezamenlijk uitvoeren van de zelfevaluaties • Overzicht van alle scholen, input voor beleidsontwikkeling en het directeurenoverleg

Voordelen

• Geen verandering in bestaande processen


Starten

Kosten, implementatie en ontwikkeling


Uitgangspunten prijsbeleid en aanbod:

• Zelfevaluaties van de Partners worden naar behoefte apart ingekocht • De prijs is incl. een dagdeel inhoudelijke bespreking met een expert van de resultaten • Looptijd contract 1 jaar • Advies: afname van één a twee dagdelen “development-gesprekken” per jaar op bestuursniveau voor het bespreken van de resultaten, implementatie, werkwijze en vervolg, etc. • Kosten per dagdeel 450,-- euro (excl. BTW)

Prijsbeleid en aanbod

• Contract voor twee jaar • Kosten per locatie (PO) of leerling • In de licentieprijs zijn de kosten voor software, content, kick-off, inrichting accounts en helpdesk inbegrepen


Wat is jouw voorkeursvorm voor implementatie?

De zelfevaluatie wordt door de schoolleider ingevuld, mogelijk met een aantal teamleden. De uitkomsten worden besproken tijdens het voortgangsgesprek met de bestuurder.

In blokken wordt de zelfevaluatie geheel of gedeeltelijk doorlopen. De uitkomsten worden besproken in het DO en vormgegeven in het bestuursbeleid.

Implementatie Carrousel In de carrousel gaat de schoolleider met de experts van het bestuurskantoor de zelfevaluatie invullen. Hierdoor kunnen gezamenlijke inzichten worden uitgewisseld.

Integraal Samen met alle collega’s schoolleiders wordt de zelfevaluatie ingevuld. In teams worden de ervaringen uitgewisseld en ze bevragen elkaar over de praktische situatie of uitvoering.

Methodes uitrol

Stand alone

Cyclisch of Modulair


De basis implementatie van Riskchanger bestaat uit vier stappen. Daarnaast wordt er 1 à 2 keer per jaar een tweedaagse georganiseerd voor bestuurders of managers.

Riskchanger Masterclass

1 - Kick-off voor schoolleiders, bestuurder(s) en staf

Riskchanger gaat (zoals de planning nu is) voor klanten in de Vanenburg trainingen organiseren met “De Samengroei” en “Dyade” met o.a.:

2 - Een dagdeel met alle schoolleiders de zelfevaluatie invullen en evalueren 3 - Bespreken uitkomsten zelfevaluaties met bestuurder en staf en de vertaalslag maken naar beleid 4 - Ons advies is een halfjaarlijkse vervolgbespreking over de voortgang en resultaten van de zelfevaluaties additioneel in te kopen

1. Visie op kwaliteit 2. Borging en integratie van de zelfevaluatie 3. Impact in de organisatie 4. Vertalen van resultaten naar beleid 5. Professionalisering van de werkwijze 6. Uitwisseling ervaringen

Ondersteuning

Basis implementatie


Uitgangspunten

Achtergrond info over kwaliteitsontwikkeling


De volgende vragen willen wij u stellen over uw kwaliteitsbeleid: 1. Wat is voor u kwaliteit? 2. Waarom wilt u de kwaliteit van onderwijs verbeteren? 3. Wat zijn uw doelen binnen het kwaliteitsbeleid? 4. Hoe verloopt uw route van kwalitatieve groei en verbetering? 5. Welke ambities stelt u, boven de basiskwaliteit, voor het kind? 6. Hoe borgt u het inzicht en de aanpak in de huidige werkwijze? Dit zijn onderwerpen waaraan u als bestuur de komende jaren nog meer inhoud en vorm zult geven. Om deze kwalitatieve groei te ondersteunen, heeft Riskchanger zelfevaluaties ontwikkeld. Een middel om in uw huidige situatie te ontdekken waar u nu staat en wat voor uw ontwikkeling belangrijk is.

Ons vertrekpunt

Elk kind is waardevol. Daarom willen wij als Riskchanger de professional en de organisatie in hun kracht zetten voor het kind. Dit doen wij door bij te dragen aan de kwalitatieve groei van de processen rondom het geven van onderwijs. Samen met onze kennis- en consultancypartners ontwikkelen wij voor u in een open omgeving de software, content en consultancy.


Wat betekent kwaliteitszorg voor u? Een brede organisatie inspanning en managementverantwoordelijkheid; Waardoor het beleid wordt bepaald, uitgevoerd en in samenhang worden gebracht; Met behulp van het permanent inzetten van methoden, middelen en dialoog; Gericht op het vaststellen – bereiken – behouden van het gewenste kwaliteitsniveau; Waardoor de afgesproken ex- en interne normen, beheersing en borging wordt gerealiseerd.

Er zijn drie impulsgebieden voor het bestuurskantoor en school: • De wettelijke verplichting; • De verplichting van de publieke verantwoording; • De behoefte aan ondersteuning van de permanente ontwikkeling.

Kwaliteitszorg is gericht op het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit. Dit geldt voor het meetbare deel van kennis en vaardigheden door bv. toetsresultaten en het niet meetbare deel van het vormen van kinderen tot zelfstandige, verantwoordelijke personen.

Kwaliteitszorg POraad

1. 2. 3. 4. 5.


Welke kenmerken herkent u? Normatief omdat het gerelateerd is aan de grondslag en doelstelling van de school. Zo bezien zijn kwaliteit en identiteit identieke begrippen.

Systematisch, consequent volgens een bepaalde methode.

Cyclisch, gerelateerd aan de beleidscyclus van voorbereiden, besluiten, uitvoeren, bewaken, evalueren en borgen.

Dynamisch, meebewegend met de ontwikkeling in het beleid, in de omgeving, met de verwachtingen in de samenleving en met de keuzes die daartoe moeten worden gemaakt.

Integraal, in samenhang en afstemming op de verschillende deelprocessen in de organisatie.

Meetbaar, gericht op het vergaren van informatie over doelbereik.

Procesmatig, dat kwaliteitszorg meer is dan een systeem. Het is eerst en vooral een proces

Kenmerken


Waar staat u nu? De ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen uw organisatie kan via het onderstaande schema worden weergegeven. Dit overzicht is gebaseerd op drie belangrijke bewegingen: 1. De mate van samenhang neemt toe; 2. De cyclische benadering wordt steeds meer geborgd; 3. De relevantie voor de organisatie neemt toe.

De situatie


Hoe wordt het kwaliteitsmanagement door u aangestuurd?

De kwaliteitszorg wordt meestal ingevuld door één van de onderstaande rollen: De expert: is de theoretische en praktische bron en intermediair door de deskundigheid; De aanjager: is gericht zich op het motiveren van mensen en het verzorgen van een goed klimaat; De controller: is de verzamelaar van de data en interpreteert de uitkomsten; De strateeg: is de bestuursadviseur, schrijft het beleid, bewaakt het proces, kan situationeel werken.

De PDCA cyclus van Deming (Plan, Do, Check and Act) of van Strien (Vraagstelling, Diagnose, Plan, Interventie, Evaluatie) is een leidraad voor de praktische invulling:

Leiderschap Doelstelling

Zelfevaluatie

Resultaat

Cultuur

Werkwijze Herformuleren

Verbeteren Vernieuwen

Evalueren

De vormgeving

• • • •


Hoe gaat u om met deze invloedsgebieden?

Onderwijsbeleid

Externe

invloed

Maatschappij

Leiderschap: Visie, inzicht, ambitie en doelen

Middelen: instrumenten, rapportages en juiste data

Cultuur: Objectief leren, samen delen en open dialoog

Werkwijze: Permanent verbeteren en verantwoorden

KWALITEITSBELEID SCHOOL Nodig: bewust inzicht, professionele onderbouwing, ambitie gericht werken en verdiepende dialoog Didactisch leiden op basis van ambitie en de resultaten per kind

Persoonlijk leiden op basis van talenten, drijfveren, ervaring en kennis

Organisatorisch leiden op basis van data en processen

Invloedsgebieden

Kwaliteitsbeleid Bestuur


Welke uitspraken herkent u?

Focus ❑ Ik werk doelgericht met aandacht voor mijn omgeving, zonder dat ik de focus verlies; ❑ Het kritisch blijven en permanent verbeteren is voor mij essentieel; ❑ De verbeterstappen die ik neem, leiden tot resultaat en groei; ❑ De permanente zelfevaluatie is voor mij een vorm van duurzame kwalitatieve vernieuwing. Transparantie ❑ Een heldere visie is de basis voor de uitvoering en beleid maken is een tweerichtingsverkeer; ❑ Transparantie en samen verantwoordelijkheid zijn, horen bij elkaar; ❑ De vertrouwelijke dialoog hoort bij professioneel inzicht; ❑ Openheid en kwetsbaarheid vormen een basis om samen verder te komen. Trots ❑ Ik mag samen met mijn collega’s trots zijn op wat er gezamenlijk is bereikt en opgebouwd.

Uitspraken

Kracht ❑ Als professional ben ik door de overheid gerechtigd om het onderwijs kwalitatief te ontwikkelen; ❑ Ik geef als verantwoordelijke efficiënt en effectief inhoud en vorm aan de basiskwaliteit en ambities; ❑ Naar ouders, teamleden en bestuur neem ik de regierol als professional; ❑ Als professional heb ik de verantwoordelijkheid om inzicht en overzicht te geven aan anderen; ❑ Op basis van mijn intrinsieke overtuiging word ik gestimuleerd, niet omdat het moet.


Handvaten vanuit de POraad


Visie en Beleid


Instrumenten en Werkwijze


De praktische uitvoering


Professionele verantwoording


Video POraad “Regie op onderwijskwaliteit”

https://www.poraad.nl/regieopkwaliteit


Uitspraken video POraad over “Goed Onderwijs”:

Goed onderwijs is bij ons de verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders, politiek en maatschappij.

Om invulling te geven aan goed onderwijs moeten wij luisteren naar onze omgeving.

Ons schoolbestuur is samen met schoolleiders en medewerkers verantwoordelijk voor de invulling.

Wij nemen samen de regie op onderwijskwaliteit en wij bepalen onze ambities.

Wij hebben met elkaar afgesproken wat kwaliteit betekent en wij hebben de doelen vastgesteld.

Wij bespreken met elkaar of wij de juiste stappen nemen en bereiken wat wij afgesproken hebben.

Met onze scholen werken wij continue aan verbeteringen en wij laten zien hoe wij dat doen.

Wij werken met focus aan de kwaliteit en leggen de lat hoger dan de basis kwaliteit.

Wij verantwoorden ons qua inhoudelijk en resultaat op een professionele wijze aan anderen.

Uitspraken in video POraad

In de strategische agenda is afgesproken dat ieder schoolbestuur zijn eigen kwaliteit nastreeft en dit laat zien. Kwaliteit bereik je nooit alleen maar altijd samen door feedback geven en elkaar een spiegel voorhouden. Welke uitspraken in de video van de POraad over “Goed Onderwijs” zijn onderdeel van het eigen kwaliteitsbeleid van het bestuur en de scholen:


Uitgangspunten

Uitgangspunten zelfevaluatie “Sociale Kwaliteit�


Uitgangspunten zelfevaluatie “Sociale Kwaliteit”

Indicatoren zijn gebaseerd op: • Maatschappelijke relevantie • Het voldoen aan wettelijke eisen • Wetenschappelijke waarheid De zelfevaluatie is opgebouwd uit drie indicatoren: • Wordt de inhoud van de indicator feitelijk en aanwijsbaar aangetroffen met een score van onvoldoende (-), gemiddelde/voldoende (+) en goed (++) • Waarop wordt deze constatering kwalitatief gebaseerd, benoem concreet de gegevens die je hebt gebruikt, waar komt de info vandaan met eventuele kenmerken. • Geef een hoge of lage prioriteit aan voor de verbetering en benoem de knelpunten en voorwaarden voor de realisatie via de PDCA De onderwerpen zijn: onderwijsaanbod, sociale klimaat & veiligheid, opbrengsten sociale domein en de aanpak en borging van de kwaliteitszorg.

Kenmerken evaluatie Sociale Kwaliteit

In het Onderwijsbeleid is de socialisatie een belangrijke taak voor de scholen. Dit is gebaseerd op de noodzaak van persoonlijke ontplooiing en persoonsvorming om samen te leven. Sociale- en maatschappelijke competenties worden mede ontwikkeld op basis van de sociale kwaliteit van de school.


Na afronding van de evaluatie kan het volgende eindoordeel vastgesteld worden in de ontwikkeling: Herkenbare leerlijnen gericht op sociale competenties. Herkenbare leerlijnen gericht op sociale- en maatschappelijke competenties. Herkenbare leerlijnen gericht op sociale- en maatschappelijke competenties met een verifieerbare planning per vak en leerlingen met problemen krijgen ondersteuning. Vasthouden: Herkenbare leerlijnen gericht op de verwerving van sociale- en maatschappelijke competenties met een verifieerbare planning per vak, leerlingen met problemen krijgen ondersteuning en er wordt bij het aanbod passende didactische werkwijze gebruikt. De zelfevaluatie Sociale Kwaliteit heeft de volgende aanvullende uitgangspunten: ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑

Het primaire eigenaarschap van het kwaliteitsbeleid ligt bij de bestuurders. Het evalueren van de verbetering is een noodzaak en de basis kwaliteit is de ondergrens. Het aangeven van de onderbouwing, ambitie, de verbeteringen en voortgang is een vereiste. De uitkomsten van de zelfevaluatie is een basis voor het kwaliteitsverbeterplan. De info is bestemd voor ouders, bevoegd gezag, andere partijen en inspectie. De belanghebbenden krijgen inzicht in welke elementen men sterk is en welke niet ingevuld zijn. Scholen mogen deze onderwerpen integraal, cyclisch en modulair behandelen. De zelfevaluatie “Sociale Kwaliteit” moet in het onderwijs breed beschikbaar zijn. De inspectie wil in de bezoeken de uitkomsten betrekken in de beeldvorming. De “Academische Werkplaats” blijft als kennisbron verbonden aan de ontwikkeling van de inhoud.

Kenmerken evaluatie Sociale Kwaliteit

Urgent: Nodig: Gewenst:


Methoden voor uitvoer

Achtergrond informatie


Leaflet Raet


Artikel Dyade Magazine


Artikel Dyade Magazine


Bijlage Dyade Magazine


Weergave software en content.


• Log in met Google Chrome of Microsoft Edge; • Pas je wachtwoord voor de eerste keer zelf aan; • De ingevoerde gegevens worden automatisch opgeslagen; • • • • • • • •

Geeft bij beantwoorden altijd de werkelijkheid weer, je signaleert als professional; Lees de vragen niet zwart-wit, gebruik de ruimte die gegeven wordt; Zoek tijdens het invullen vooral de dialoog met je collega schoolleider, staf en bestuur; Als je iets niet zeker weet of na wilt kijken, sla gerust de vraag over (geen “groene V”); Waar nodig moet je situaties onderbouwen, kwalitatieve content verrijkt het rapport; Geef eventueel je ambitie aan of dat je over een onderwerp in gesprek wilt gaan; Verbeterpunten: prioriteit 1 is hoog en 3 is laag en de deadline is de realisatie datum; De gesignaleerde verbeteringen zijn geen tekortkoming, ze gaan je groei stimuleren;

• • • • •

Als alle hoofstukken en actiepunten ingevuld zijn, kan de evaluatie afgerond worden; Een zelfevaluatie is een nulmeting en wordt niet aangepast; Om verbeteringen te monitoren wordt de lijst met verbeterpunten bijgewerkt; Bronnen worden bij voorkeur toegevoegd als bijlage in de historie (na afronding zelfevaluatie); Na afronding kun je in historie het rapport downloaden van de zelfevaluatie.

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor het invullen van een zelfevaluatie:


1 - De zelfevaluatie met template, vragen en antwoorden

3 - Deelgrafieken

2 - Resultaat zichtbaar in Dashboard

5 - Resultaten alle scholen

VOORBEELDEN

4 - Resultaat in “Word� rapport


VOORBEELDEN


VOORBEELDEN


De hoofdstukken met onderwerpen zijn in logische stappen opgebouwd, om op consequente wijze alle processen door te nemen. Quote: “Het is niet het systeem, maar de uitvoerders van het systeem die de kracht bepalen�


Onderwerpen


Onderwerpen


De onderwerpen bestaan uit dynamische vragen, antwoorden, actiepunten, opmerkingen, etc. Op basis van de vragen en antwoorden wordt het rapport met de antwoorden gevuld. Actiepunten en scores worden ook weergegeven in het rapport en dashboard.


Als de zelfevaluatie afgerond is, kan het complete automatisch gevulde rapport gedownload worden.


Het dashboard is samengesteld uit verschillende widgets, die de belangrijkste informatie en resultaten tonen.


De resultaatgrafieken (in dit geval van de zelfevaluatie PO) kunnen op verschillende niveaus informatie weergeven op basis van de uitkomsten van de afgeronde zelfevaluatie.


De resultaatgrafieken op het dashboard voor de Finance zelfevaluatie van Wijs Accountants zien er als volgt uit.


De resultaatgrafieken op het dashboard voor de HR zelfevaluatie van RAET zien er als volgt uit.


In de historie van zelfevaluaties zijn de resultaten, rapporten, bijlagen, notities, etc. zichtbaar.


De resultaten van de afgeronde zelfevaluaties worden op verschillende niveaus weergegeven: • Hoofdstukken • Onderwerpen • Scholen • Bestuur


Op basis van de KPI’s kan via een interface of upload de belangrijkste stuurinformatie uit andere systemen getoond worden in het dashboard.


Afhankelijk van de rollen kan de software en taken onderhouden, toegewezen en uitgevoerd worden.


De software is zo gebouwd dat de opbouw, content, waarden en instellingen voor de zelfevaluatie slagvaardig aangepast kunnen worden voor het PO.


De actiepunten worden ook weergegeven op het dashboard, aangevuld met info over de stand van zaken, prioriteiten, acties en deadlines.


De online helpdesk zorgt ervoor dat bugs, vragen of features snel opgepakt en gevolgd kunnen worden.

Riskchanger presentatie onderwijs juli 2018  
Riskchanger presentatie onderwijs juli 2018  
Advertisement