Page 1


Sevgiliokur,

Öncel i kl ebui l ks ayı mı zı nver di ğiheyecandanmüt evel l i tvar s a hat al ar ı mı zımar uzgör meni zir i caeder eks at ı r l ar ı mabaş l ı yor um. Yeni , aydı nl ı kveuzunbi ryol açı kı yor uz, hepber aber . Buyol cul uğun üçs acayağıvarbi zder gieki bi , s i zdeğer l iokur l ar ı mı zvet abi ikider gi mi z. Si zl eri çi nhazı r l adı ğı mı zbuder gi mi zi ni s mimal umunuzdurkiGAF. Bi r azda bi zl er ianl at ı yoras l ı nda. Der gii çer i ği negel ecekol ur s ak, buder gi dekal ı pl aş mı şkur al l aryok. Önümüzde duvar l aryok. Bi zit ut anzi nci r l eryok. YaniÖZGÜRÜZ. Negüzelkel i medeği lmi özgür l ük. Neys e. Der gi mi zdet eknol oj i , oyunl ar , s por , müzi k, s i nema, kar i kat ür , mi zahyazı l ar ı , makal el er , el eş t r i l er , i ncel emel er , öner i l er i mi zvet abi is i zden gel enl er i nveakl ı nı zagel ebi l eceks i zl er i ni s t edi ğiherş eyol acak. Der gipr ens i bi mi zol ar aks i zl er i ni s t ekl er i nit amami yl ekar ş ı l amayıbi rgör ev edi ndi k, bugör evieks i ks i zyer i neget i r meyeçal ı ş ı yor uz. Bi zdükkanıaçt ı k. Hepber aberyaş at acağı z. Haydihayı r l ıol s un. Laoğl umt ükkanı nönünügapat mayı n! Fat i hDALCI-GAFDergiEdi t örü

GA F

1


SamsungTür ki yeYouTube' daç oki z l endi Sams ungTür ki ye, YouTube' dakikanal ı nıi z l enl er i ns ayı s ı nı kat l amayıbaş ar dı . İ ş t er akaml ar , f az l as ı

3Oc ak2011' dey ay ı nhay at ı nabaş l ay anS ams ungTür k i y eYout ube s ay f as ı he mi z l e nmes ay ı s ı he mdei ç e r i kz e ngi nl i ği anl amı ndahe rge ç e n gündahadabüy üy or . 3mi l y ondanf az l ai z l e nmes ay ı s ı v ebi ni aş k ı nt ak i pç i s i i l eTür k i y e ' ni ne nç oki z l e ne nk ur ums al k anal ı ol anS ams ungTür k i y e Yout ubes ay f as ı , s oc i al bak e r s . c omv e r i l e r i negör et opl amda530 v i de oi ç e r i ği i l e , k ur ums al he s apl ari ç e r i s i nde k i l i de rk onumunude v ame t t i r di . El dee t t i ği i z l e nmes ay ı s ı nı n%45' i ni Yout ubedı ş ı k anal l ar dane l de e de nS ams ungTür k i y e , k ul l anı c ı l ar ı nı ndahai y i bi rv i de ode ne y i mi y aş amas ı i ç i n, me v c utv i de ol ar at üms os y al me dy ak anal l ar ı üz e r i nde n ul aş mai mk anı das ağl ı y or .

GA F

2


SamsungTür ki yeYouTube' daç oki z l endi Sams ungTür ki ye, YouTube' dakikanal ı nıi z l enl er i ns ayı s ı nı kat l amayıbaş ar dı . İ ş t er akaml ar , f az l as ı

Fi r e f oxge ç t i ği mi zgünl e r de10. y aş ı nı dol dur du. S e v i l e nt ar ay ı c ı 23. Ey l ül 2002' dePhoe ni xadı al t ı nda0. 1s ür ümüy l epi y as ay aç ı k mı ş t ı . Amaç , i nt e r ne tEx pl or e rv eNe t s c apeNav i gat or ' dak i y ük l ü" s ui t "mant ı ğı ndank ur t ul makv ebundanş i k ay e te de nk ul l anı c ı l ar adahahai fv ehı z l ı bi rt ar ay ı c ı s unmak t ı . Odöne mde k i y ay ı nnot l ar ı ndat as ar ı mı nhe del e r i nde nbi r i s i " Hı z , hı zv ehı z "ol ar akbe l i r l e nmi ş t i . 1. 0s ür ümüç ı k t ı ğı ndape kç okk ul l anı c ı y e ni t ar ay ı c ı y age ç me y ebaş l adı : He nüzy e ni ol ani nt e r ne t t es e k me l e r l ege z i nme , RS Sme s aj l ar ı nı n t ar ay ı c ı y adahi l ol mas ı , he r hangi bi rar amamot or unagi t me de n doğr udanar amay apmay ı s ağl ay ank ut uc uk , odöne mi ç i nde v r i m ni t e l i ği nde y di . Moz i l l a, ç e ş i t l i s or unl arne de ni y l et ar ay ı c ı s ı nı ni s mi ni i k i de f ade ği ş t i r me k z or undak al dı v es onundaFi r e f ox ' t ak ar ark ı l dı . Fi r e f oxbugüne nç ok k ul l anı l ant ar ay ı c ı l arar as ı ndahal e nöne ml i bi ry e r es ahi pol s ada, s onay l ar daGoogl eChr ome ' apayk apt ı r mak t ank ur t ul amı y or . . .

GA F

3


Bukezz af erAppl e' ı n! Appl eveSams ungar as ı ndakibi t meyens avaş t as onş okuyaş ayan, Sams ungol du!

Appl ev eS ams ungar as ı ndas ür e ge l e npat e nts av aş l ar ı ge ç t i ği mi zhaf t a s onuy e ni de nal e v l e ndi . İ k i l i ar as ı ndak i ç e k i ş me , S ams ung' unJ apony a' dak i i Phones at ı ş l ar ı nı ndur dur ul mas ı nay öne l i kaç t ı ğı dav ai l ey e ni bi rboy ut k az andı . S ams ung, Appl e ' ı ni Phone4v e4S ' l e r debul unanuy gul amai ndi r mev e uç akmoduöz e l l i k l e r i ni npat e nti hl al i k aps amı ndaol duğunuöne s ür müş t ü. Anc akTok y aBöl geMahk e me s i 14Ey l ül v e11Ek i mt ar i hl e r i nde gör ül e ndav adaS ams ung' uhak s ı zbul du. Ey l ül ay ı ndak i dav ada, uy gul amat e k nol oj i s i i nc e l e ndi v emahk e me Appl e ' ı nk ul l andı ğı t e k nol oj i ni nS ams ung' unk i nde ny e t e r i k adarf ar k l ı ol duğunube l i r t e r e ki ddi al ar ı r e dde t t i . Bi rays onr ai s emahk e meuç ak moduöz e l l i ği ni ny e ni bi rbul uşol madı ğı , e s k i t e k nol oj i ni nge l i ş t i r i l mi ş v e r s i y onuol duğunuönes ür e r e kS ams ung' unpat e nti hl al i t al e bi ni y i ne r e dde t t i . Gör ünüş ebak ı l ı r s aS ams ungpat e ntk onus undaAppl ek adarş ans l ı de ği l . Anc akönümüz de k i maç l ar danegi bi s onuç l ar l ak ar ş ı l aş ac ağı z , bi l i nme z .

GA F

4


AY NI PE SAY NI HAMAM! PES2013'übugünedindim veoynamaimkanıbuldum.

Bi l gsayardadenedi ği m PES2013i çi ngerçekt enbüyükbi rhayalkı rı kl ı ğı na uğradı m.Başl ı kt andaanl aşı l acağıgi biPESaynıbi l di ği ni zgi bidevam edi yor. Oyunuaçı pmaçabaşl adı ğı mdasankiPES2012' yegüzelbi ryamayapı l mı şda oynuyormuşhi ssi nekapı l dı m.Pasl araynı ,şut l araynı ,oyunmot orundaen uf akdeği şi kl i kyok.Art ı kf aül densonraf ut bol cununvereceğit epki yi ,kart gördükt ensonrat epki l eri ni ,kavgaederkenkit epki l eri niezberl edi m resmen. Ei nsafşuoyundabideği şi kl i kyapı nherseneresmenaynıoyunuoynuyoruz. Hi çmibi rgel i şmeol maz,i nanamadı m.

BiryandanFIFA'yayaklaşmaçabalarındaolanPESbusenegerçektenberbat

bi ri şçı karmı ş.Herşeydenöncebenkal ı pl aşmı şbi royunoynamakt ansı kı l dı m. Di yorum yaezberl edi m oyunu,kanat t anşurayagi di pşurayaçekersenböyl e ol ur,ort ayıburdanaçarsan%90gol ,burdanvurdunmugolol masıi mkansı z. . . zbereoynuyorum resmen.FI FA13' üdenemef ı rsat ı m ol du,t ekkel i meyl e hayrankal dı m.FI FAbanaözgürl ükveri yor,i nanı nbanakendi miooyunu oynarkani nanı l mazözgürhi ssedi yorum.İ st edi ği m pasıi st edi ği m gi bi veri yorum şutçekerkenPESgi bikl asi kl eşmi şvuruşt arzl arı ,hı zl arıyok pozi syonagöre,f ut bol cununt opauzakl ı ğı nagöredeğerkazanı yorherşey. Gerçekf ut boldanevarsaonusunuyorbanaFI FA.Örneği nbenbuncazamandı r PESoynuyorum bi rkerekaf at opundaadaml arı nt opavuramadı kl arı nı ,penal t ı daayağıkayı pdüşt üğünügörmedi m.Tam t ersidahat ophavadaykent opu ki mi nal acağıbel l i di rPES' de.

Dev amıdi ğers ay f ada...

GA F

5


KendimibirPESFanatiğiolaraknitelendirebilirim.YıllarcaherkesFIFAderken

beni nat l aPES' isavundum veoynadı m ancakbenbi l e"PES"et t i m art ı k.FI FA gerçekt eni yihel ekiPES' l ekarşı l aşt ı rı rsakçoki yi .PES' t eherzamani l ki şi m Fenerbahçei l ebi ranal i gaçmakt ı r.Busenedeyapt ı m aynı sı nıTürki yeLi gi ol madı ğı ndanİ spanyaLi gi ' neal dı mt akı mı mı .Maçı m Barcel onai l ekendi mi i nanı l mazbi rhavayasokmuşum yenersem sevi nmeki st i yorum raki pBarcel ona! Maçbi t i yorskor62Fenerbahçegal i bi yet isevi yeenzor.Bumuduryani? Fenerbahçe' ni ngerçekt eBarcel ona' yıbı rakı n62yenmeyi ,sadeceyenme ol ası l ı ğınedi r?Doğalol arakart ı kgal i bi yet l ert atvermi yori nsana.Yensende yeni l sendebi rşeydeği şmi yor.

FIFA'yagelelim birazdaonuneksikleriyokmuelbettevar.

Enbaşt aoyuncul ar,yüzl ei r,duruşl arıbi l di ği nzombi .AdamıalLef t4Dead' ekoy vaayadaml arMessi ' yiyapmı şderdevam edersi nhi çyadı rgamazsı not i pi .Onun dı şı ndabel kibenal ı şmadı ğı mdanbi l emi yorum amakameradahai yiol abi l i r. Oyunal anı nı nt amamı nahaki m ol abi l eceği m bi rkameraaçı sıbul amadı m henüz oyunda.Bununyanısı ramenül erf azl akarı şı kvei çi çeheryerdebi rşeyvarekran t ı kl ı mt ı kl ı m dol ubusebepl eneol upbi t t i ği nit am ol arakt aki pedemi yoruz.

Dev amıdi ğers ay f ada...

GA F

6


FIFA'nınkariyermodunabayıldım PES'inoklasikleşmişanaligmodundan

kı yasl anamaycakderecedeönde.Başkabi rt akı mı nbaşı nageçebi l i yorsunuz, mi l l it akı m yönet ei bl i yorsunuzvebenceeni l giçeki ciol anıBeaPro(Ef saneOl) modundakioyuncunuzemekl iol duğundaaynıkari yeret ekni kdi rekt örol arak devam edebi l i yorsunuz.Çoki yit ransf erseçenekl erivart akas,para+oyuncu önermegi biöneml idet ayl arıkoymuşl ar.Ayrı cabut ransf erl eriyaparkengerçekçi mi kt arl arvermeni zdeöneml igerçekt en.Ul t i mat eTeam deözel l i ğigerçekt en müt hi şol muş.İ nanı l mazeğl encel ivesı radı şıgerçekt en.

Şunudabirdipnotşeklindevermedengeçemem FIFAnekadariyi,gerçekçi,

det ayl ıol ursaol sunPES' i nkaf el erdekikral l ı ğı nıki mseal amaz.Nedenii seaçı k PESherkest araf ı ndanbi l i nen,oynamaki çi nçokt af azl abi l gi nol ması gerekmeyen,al ı şı l mı şbi royun.Amaenöneml i siFI FA' yaoranl aarkadaşl arl a oynandı ğızamançokamaçokdahaeğl encel i .KONAMI ' ni nbi raçı kl amasıvardı çokdoğrusöyl emi şl er"FI FAçokgerçekçibunukabuledi yoruzamaherşey gerçekçi l i kdeği l di r,PESçokdahaeğl encel i . "

UzunlafınkısasıFIFAişibitirmiş.PESböylegidersetariholurancakaradabir açar"Vayybenearaoynardı m biarabuoyunu"derkapat ı rı z.KONAMI önl eml eri nibi ranevvelal mal ıvekendi nigel i şt i rmel i .Çünkübenvet üm PESKol i kl eri srarl aPESoynamaki st i yoruz. .

Ber kerGonc a-GAF

GA F

8


GA F

9


GA F

10


Pes2013I nc el eme

Kı s abi rt anı m:

PES2013günümüzdeFIFA2013ilebirlikteençokoynananfutbol

oy unl ar ı nı nbaş ı ndage l i y or . KONAMIi r mas ı nı nür e t t i ği v edağı t t ı ğı bu f ut bol oy unu2001y ı l ı ndanbe r i pi y as ay aç ı k ı y or . S ony ı l l ar daadı nı al dı ğı ul us l arar as ı k upal ar ı nl i s ans l ar ı i l ei y i c eduy ur anPES( Pr oEv ol ut i on S oc c e r2013)Ş ampi y onl arLi gi , UEFAAv r upaLi gi , UEFAS üpe rKupav e CopaS ant ande rLi be r t ador e s ’ i nl i s ans l ar ı nı al ar akbüy ükbi ri v me y ak al adı . Amabi z i madı mı z ae ns e v i ndi r i c i ol ayKONAMI ’ nı n2011y ı l ı nda PES ’ i Tür k ç ey apmas ı y dı . Zat e nPES2008’ de ni t i bar e noy unaül k e mi z de k i 3büy ük l e r i l i s ans l ı al ı pbi r deŞ ampi y onl arLi gi ’ ni nl i s ans ı nı al mas ı ndan dol ay ı he rs e neül k e mi z deŞ ampi y onl arLi gi ’ negi de nt ak ı mı al mas ı bi z i m i ç i ns e v i ndi r i c i bi rol ay dı . Üs t üne2011y ı l ı ndaoy unaTür k ç edi l de s t e ği i l e ge l i nc eTür k i y e ’ dePES ’ i or i j i nal ol ar akal anl ar ı ns ay ı s ı bi rhay l i ar t t ı . Di l e r s e ni zbuk ı s aöz e t t e ns onr as i z eoy unmodl ar ı v eoy nanı şhak k ı ndabi r az bi l gi v e r e y i m.

De v amı di ğe rs ay f ada. . .

GA F

11


Pes2013I nc el eme OyunModl ar ı : PESbus e neoy unmodl ar ı ndabi rde ği ş i k l i ğegi t me mi ş as l ı nda. Dahaönc e de noy undaol anEx habi t i on( Dos t l ukMaç ı )modu, Ş ampi y onl arLi gi modu, Li g&Kupamodu, Topl ul ukLi gi modu, Mas t e rLi g moduv eBe c omeaLe ge nd( Ef s aneol )moduay ne noy unda. Te kf ar k l ı ol ar akbus e neoy unaFoot bal l Li f edi y ebi rmode k l e nmi ş . Ful l s ür üm ç ı k madanönc eas l ı ndabuFoot bal Li f e ’ y i me r ake di y or dukamaoy unun t ams ür ümündegör dükk i i ç i ndeMas t e rLi gv eBe c omeaLe ge ndv ar . Aç ı k ç as ı bube ni hay al k ı r ı k l ı ğı nauğr at t ı . ? Exhabi t i on( Dos t l ukMaç ı )Modu: Ex habi t i onbi l di ği ni zgi bi i k i t ak ı mı n k ar ş ı l ı k l ı ol ar akmaçy apt ı ğı böl ümdür . Buböl ümdear k adaş l ar ı nı z l ai k i k i ş i l i kmüc ade l e l e ry apabi l i r s i ni z . Bununy anı s ı r aoy uns ür e s i , z or l uk de r e c e s i , t ops e ç i mi v s . ay ar l ar damümk ün. Şampi yonl arLi giModu: Ş ampi y onl arLi gi modununl i s ans ı PES t ar af ı ndan2009y ı l ı ndaal ı nmı ş t ı r . Yani PES2009’ daŞ ampi y onl arLi gi ’ ni n ay r ı bi rmodol ar akoy namakmümk ündü. Bununy anı s ı r aMas t e rLi g’ de deş ampi y onol duğunuzz amanŞ ampi y onl arLi gi ’ ni oy nay abi l i y or s unuz . De mi ny uk ar ı dabahs e t t i ği mgi bi Ş ampi y onl arLi gi ’ ni nl i s ans ı nı n al ı nmas ı ndandol ay ı PEShe rs e neŞ ampi y onl arLi gi ’ nek at ı l ant ak ı ml ar ı l i s ans l ı ol ar akoy unaak t ar ı y or . Ül k e mi z dedahaönc eŞ ampi y onl ar Li gi ’ ndeöne l e meoy nay anS i v as s por , Ş ampi y onl arLi gi ’ nedoğr udan k at ı l anBur s as poroy undal i s ans l ı ol ar aky e ral mı ş t ı . Li g&KupaModu: Bumoddahe r hangi bi rl i gv e y ahe r hangi bi rk upada müc ade l ee t me ni zmümk ün. Li gdeadı üs t ündel i s ans l ı l i gl e r deoy nay abi l i y or s unuz . Kupamodundadabe l i r l i k upal arv arbunl ar damüc ade l ee de bi l i y or s unuz .

De v amı di ğe rs ay f ada. . .

GA F

12


Pes2013I nc el eme Topl ul ukLi giModu: Topl ul ukl i gi modundae ğe roy ununuzor i j i nal i s e or adanbi rs e r v e raç ı par k adaş l ar ı nı z l amaçy apabi l i y or s unuz . Tabi onl i ne ol madandahe rk ul l anı c ı y af ar k l ı bi ri s i mv e r e r e ks ank i ar k adaş ı nı z l a y apı y or muşgi bi maçy apabi l i r s i ni z . ? Mas t erLi gModu: Mas t e rl i ghe pi ni z i nbi l di ği gi bi bi rme naj e r l i koy unu. PESs e r i s i ni nv az ge ç i l me z i Mas t e rLi gbus e nedeoy unday e ral ı y or . Mas t e rLi g’ debus e neol duğugi bi önc e k i s e ne l e r dehe r hangi bi rk ul üp t ak ı mı y l abaş l ay abi l i y or uzoy una. Oy undagöz ehoşge l e ny e ni l i k l e rv ar . Bi rt aneör ne kv e r me kge r e k i r s e ; Me s e l as i zBar c e l onat ak ı mı nı al dı nı zv e y ı l dı zbi roy unc ut r ans f e re t t i ni zme s e l aNas r i . Nas r i Bar c e l ona’ y at r ans f e r ol du. Bur adans onr aoy unc uy ı l dı zol duğui ç i ns t at t abi ri mz at ör e ni ge r ç e k l e ş i y orge r ç e k t e ngüz e l ge l i ş me l e rbunl arPESi ç i n. Bec omeaLegendModu: Be c omeaLe ge ndbus e neç okge l i ş t i r i l mi şi y i bi rhal al mı şy al nı zoy undahe r hangi bi rt ak ı mat r ans f e rol duk t ans onr a di r e ki l k11’ debaş l amaöz e l l i ği s ank i bi r azk öt üol muşgi bi önc e k i s e r i l e r dek adr oy agi r e bi l memüc ade l e s i oy unaf ar k l ı bi rhav ak at ı y or du. Ama y i ne def ut bol c ununme naj e ri l ek onuş mal ar ı v s . ge r ç e k t e nç okgüz e l gör ünt ül e r . Düz enl eme: PES ’ t eoy uni ç i düz e nl e me l e r i y apmaki ç i nk ul l andı ğı mı z k ı s ı mdı r . Buböl ümdeoy unc ul ar ı ngüç l e r i ni t ak ı may ar l ar ı nı v s . ay ar l ay abi l i r i z . Gal er i : Oy undak ay de t t i ği mi zpoz i s y onl ar ı t e k r ari z l e y e bi l di ği mi z k az andı ğı mı zz af e r l e r i gör e bi l di ği mi zv eoy undae me ği ge ç e nl e r i öğr e ne bi l di ği mi zk ı s ı mdı r . Si s t em Ayar l ar ı : Oy undas pi k e r i nnes ı k l ı k l ak onuş ac ağı nı me nümüz i k s e s l e r i ni v b. ay ar l ay abi l di ği mi zböl ümdür . Exi t : Bunuhe pi ni zbi l i y or s unuzz at e n.

GA F

De v amı di ğe rs ay f ada. . .

13


GA F

14


Pes2013I nc el eme Oynanı ş : Bus e nePES ’ t eme r ake di l e nbi rdi ğe rk onui s eoy nanı ş t ı . Ge ç e n s e neoy ununoy nanı ş ı nı k öt üy apanPESbus e neoy nanı şk onus undaç ok i ddi al ı y dı . Oy ununi l kde mos undanv et ams ür ümünde ne di ndi ği mi z l e ni ml e r egör eoy nanı ş t abus e nege ç e ns e ne y egör ebi rhay l i bi ri y i l e ş mev ar . Oy unc ul ar ı npasat mal ar ı opasge l i r k e not opunk ont r ol übaz e nt opun oy unc ununar k as ı nadüş me s i PES ’ t egör me y eal ı ş k ı nol madı ğı mı z gör ünt ül e r di amabus e neonl ar dage l mi şv eoy unadahai y i bi rhav a k at mı ş . Oy unc ul ar ı nk oş mal ar ı nda, ş utat mal ar ı nda, or t al ar ı nda i y i l e ş me l e rv ar . Amabunl ar ı ny anı ndaoy unc unut opual ı p10me t r e ay ağı ndanaç mas ı k al e c i ni nbaz ı t opl ar ı t ut uşş e k l i , baz e ndeoy unc unun gar i pdüş üş übuöz e l l i k l e r ebi r azgöl gedüş ür üy orgi bi amaumuy or umk i i l e r l e y e ns e ne l e r dePESbunl ar ı dagi de r e c e k .

At mos f er : PES ’ t ebus e neat mos f e ry i nek öt übunuüz ül e r e ks öy l üy or um. Maçi ç i at mos f e ry okgi bi bi rş e y . PES2008’ dek i de v r ear as ı t ar af t ar gör ünüml e r i f al anmuht e ş e mdi amaPES2013t ebunl ar ı nhi ç bi r i ni gör e mi y or uz . Tamam, maçi ç i at mos f e rk öt üamamaçönc e s i at mos f e r har i k a. Maçbaş l amadanz e mi ni nk ont r ol e di l me s i maç aç ı k ar k e ngör e v l i l e r i nç ı k anoy unc ul ar ı al k ı ş l amas ı müt hi ş .

De v amı di ğe rs ay f ada. . .

GA F

15


Pes2013I nc el eme Hakeml er : Hak e ml e rbus e neay nı de ği ş e nbi rş e yy ok . Maç a( be nc e )bu s e ne dehâk i mde ği l hak e ml e r . Av ant aj abı r ak maöz e l l i ği güz e l amaol may anpoz i s y onl ar daf aul ç al ı nmas ı ol ay ı be nc emaç ı nak ı c ı l ı ğı nı nbi r az önünege ç i y orgi bi .PES ’ i nhak e ml e rk onus undadahaf az l aç al ı ş mas ı l az ı m. Li s ans l ar : PESbus e nel i s ans l ar day i nev as at . İ ngi l t e r eLi gi nde ni k i t ak ı mı nl i s ans l ı ol mas ı İ s pany aLi gi ni nbus e net amame nl i s ans l ı ol abi l me s i Por t e k i zLi gi ’ nde ny i nebi r ç okt ak ı ml i s ans s ı zbunl ary üz ünde nPESne k adaroy nanı ş ı at mos f e r i i y i y apar s ay aps ı ni s t e di ği baş ar ı y ı s ağl ay amaz . He rl i gi nl i s ans ı nı al mal ı e naz ı ndan6– 7l i gi nl i s ans ı nı al mal ı k i oy un dahadaz e v k l i ge ç s i n. Amamaal e s e fbul i s anss or unuPES ’ i nbaş ı na y ı l l ar dı rbe l aol du. Oyunc uYüz l er i : Be l k i deoy unc uy üz l e r i ni e ni y i y apanf ut bol oy unu PES ’ t i r . Çokgüz e l y üz l e rç ı k ar abi l i y orKONAMIbudaonl araç ı s ı ndanbi r ( +)ol uy or . Ki mnede r s ede s i nKONAMIbubaş ar ı s ı nı s ür dür ür s ebe ni m aç ı mdany üzy apmaal anı ndahe rz amane nüs t t eol ur . For mal ar : For mal arbus e ne( be nc e )ç okk öt üol muş . Önc e k i s e ne l e r de ol duğugi bi ge l i ş mey okf or mal ar da. Amabus e neTür kt ak ı ml ar ı nabi r az dahaöz e ngös t e r i l mi şgi bi f or mal ar dadi ğe r l e r i negör e . Budabe l k i def or mal ark onus undak i t e kt e s e l l i mi zol abi l i r .

AhmetFar ukKar abul ut-GAF

GA F

16


VEDA

Yı l l ar dı rbe k l e ne nange l di . As l ı ndabunabe k l e ne nande me ky anl ı şol ur . Bu bi l i ne namai s t e nme y e nbi rs ongi bi y di . Hani bi ri l mi ç oks e v e r s i ni zv ebi t me s i ni s t e r s i ni zy a. İ ş t eöy l ebi rş e y . Onusevmekbi rbabanı noğl unaal dı ğı Al e xbas k ı l ı t i ş ör t l e r degi z l i . Bi r t ar af t ar ı ns ur at ı ndak i boy ada. Be l k i f or madak i l ogoda. Ni t e k i mt üm y ür e k l e r de . k t ı ğı nday e r ebi rk e r edok unupdat e kay ağı üz e r i nde Hersahayaçı s e k i ş i ni hi çunut may ac ağı z . He l eot opunbaş ı nage ç t i ği anhe pbi rağı z dan " gol ge l i y or "de me l e r i mi z i . Hi çbi r i s i ni unut may ac ağı z . Obendeart ı kTür k ümde di ği ndehe pi mi zonay ür e k t e ni nandı k . Di ğe r bunus öy l e y e nl e rgi bi s aht ede ği l di . S ı c akv es ami mi y di . Bunubi rTür kgi bi y e t i ş e nk ı z l ar ı ndananl ı y or dukz at e n.

Yazı mdaonunf ut bol c ul uğunade ği nme y e c e ği m. Çünk üonun

y ür e ği mi z de k i y e r i ni nbuk adarde r i nl e r deol mas ı nı ns e be bi f ut bol c ul uğu de ği l . Tabi i k i onundapay ı v aramaas ı l ne de nonun k ar ak t e r i . Adaml ı ğı . Fe ne r bahç e l i l i ği . Kapt anl ı ğı . nal t ı ndani c ebüy ükt opç ul are z i l me di k i . Amaobandı nda Obandı f or manı ndahak k ı nı he ms ahai ç i ndehe ms ahadı ş ı ndaf az l as ı y l av e r di . " Pekiyabuadamı ngi de c e ği ni z at e nbi l i y or dunuz . Ne de nbuk adar üz ül dünüz . Zat e nbi rgüngi de c e k t i . "di y e nl e rv ar . Yahus e nhi ç" he röl üm e r k e nöl üm, he rv e dae r k e n"s öz ünüduy madı nmı ?Onunbi r güngi de c e k ol mas ı bi z i monungi di ş i neüz ül me mi z i de ği ş t i r i rmi ?As l a.

Gönderi l i şş e k l i nege l i nc e . Tamame nbi ri y as k o. Yöne t i mr e s me nbi r

k ar al amk ampany as ı nagi r i ş t i . Al e x ' i k üç ül t me ki ç i ne l l e r i nde nge l e ni y apt ı l ar , f or mal ar ı nı mağz al ar dank al dı r dı l ar . Anc akonuk üç ül t me y i baş ar amadı k l ar ı gi bi k e ndi l e r i neol ans ay gı y ı day i t i r di l e r .

Bubi re l v e dade ği l . Bus ade c ek ı s as ür e l i bi rv e da. Bi r günge r i ge l e c e k s i n bi l i y orv ebe k l i y or uzBÜYÜKKAPTANALEX!

Fat i hDal c ı-GAF

GA F

17


FI FA13I nc el eme

EASpor t sFoot bal lCl ub

FI FA11' de ni t i bar e nbüy ükbi rge l i ş i mgös t e r e nFI FAs e r i s i , buy ı l daç ok büy ükge l i ş i mgös t e r mi şv eoy unabi r ç okde ği ş i k l i k l e re k l e nmi ş . Göz e ç ar pani l kde ği ş i k l i k , oy unuaç t ı ğı mı z dak ar ş ı mı z aç ı k anEAS por t sFoot bal l Cl ubl ogos u. Bul ogooy ununde ği ş t i ği ni ni l kgös t e r ge s i . Ki k l as i kEA S por t sl ogos ue ş l i ği nde" EAS por t s : I t ' si nt hegame "s e s i nde ns onr aaç ı l an me nü, bude ği ş i k l i ği de s t e k l i y or . Me nüdek ar ş ı mı z aç ı k anEASFCMat c h Dayböl ümünde , k l as i kgös t e r i maç ı , t ak ı mı nı z ı nc anl ıi k s t ür ünüv eEA' i n s e ç t i ği haf t anı nmaç ı nı oy nay abi l i r s i ni z . Unut madans öy l e y e y i m, EAS por t s Foot bal l Cl ub' ı nge t i r di ği y e ni l i k l e r de ns ade c eor j i nal al anoy unc ul ary ar ar l anabi l i r .

Devamıdi ğers ayf ada. . .

GA F

18


FI FA13I nc el eme

EASpor t sFoot bal lCl ubanl atanl atbi t mi yor

Me nüde k i EAS por t sFCs e ç e ne ği ndeCat al ogue , Ne ws , Chal l e nge s , S uppor t YourCl ubv eLe ade r boar dsböl üml e r i y e ral ı y or . Cat al ogue: Buböl ümdet ak ı ml ar ı nal t e r nat i ff or mal ar ı nı , k r amponl ar ı , t opl ar ı , onl i ne ' day adaoy ununofl i nemodl ar ı ndai ş ey ar ay ac ake k l e nt i l e r i onl i neoy undat opl adı ğı nı zXP' l e r l eal abi l i r s i ni z . News : Buböl ümdeoy unui l kaç t ı ğı nı zgünde ni t i bar e ny apt ı ğı nı zhe rş e y k ay ı tal t ı naal ı nı y or . Chal l enges : Buböl ümdehe rhaf t aoy nananbi rmaç t ak i EA' i ns e ç t i ği k ı r ı l manok t al ar ı nı oy nay abi l i r s i ni z . Oy nadı ğı nı zz or l uğagör eal ac ağı nı z XPde ği ş i y or . Suppor tYourCl ub: Buböl ümdet ak ı mı nı z l ai l gi l i bi l gi l e rgör e bi l i r s i ni z . Leader boar ds : Buböl ümde nt ak ı mı nı z ı ns ı r al amas ı nı öğr e ne bi l i r s i ni z .

Devamıdi ğers ayf ada. . .

GA F

19


FI FA13I nc el eme

Seas ons Bumod, ge ç e ny ı l k i He adt oHe admodununay nı s ı . Di v i s i on10' danoy un baş l ı y or . He rs e z onda10maçoy nay abi l i y or s unuz . He rs e z onol duğunuz l i gegör el i gdek al ma, bi rüs tl i geç ı k mapuanl ar ı de ği ş i y or . He rmaç t an önc et ak ı mı nı z ı de ği ş t i r e bi l i y or s unuz . Ay r ı c ahaf t adabi ry ada2haf t ada bi rk upamaç l ar ı aç ı l ı y orv eXPk az anmaki ç i ny e ni bi rş ansdoğuy or .

Devamıdi ğers ayf ada. . .

GA F

20


FI FA13I nc el eme

Car eerMode FI FA13' ünk ar i y e rmodu, FI FA12' y egör epe kde ği ş me mi ş . Ama oy unc ul ar ı nhe mFI FAhe mPESi ç i ny ı l l ar dı rbe k l e di ği t ak asöz e l l i ği bu k e zoy unae k l e nmi ş . Budak ar i y e rmods e v dal ı l ar ı nı s e v i ndi r di . Bunun dı ş ı ndaKar i y e rMod' ae k l e ne ndi ğe röz e l l i k , I nt e r nat i onal Manage me nt öz e l l i ği . I nt e r nat i onal Manage me nt , s i z ek ul üpt ak ı mı nı y öne t i r k e nay nı z amandami l l i t ak ı mı nbaş ı nage ç mei mk anı s unuy or . Vek ar i y e rmodu dahae ğl e nc e l i bi rhal ege t i r i y or .

Devamıdi ğers ayf ada. . .

GA F

21


FI FA13I nc el eme

Ski l lGamesi l eyet eneks i zoyunc ukal mı yor Bus e nege l e ny e ni l i k l e rar as ı ndaS k i l l Game sdev ar . S k i l l Game si l eç al ı m at ma, or t ay apma, pasat ma, ş utç e k me , f r i k i kat ma, pe nal t ı at may e t e ne k l e r i ni z i e ğl e nc e l i bi rş e k i l dege l i ş t i r e bi l i r s i ni z .

Oynanı şt avanyapmı ş He rs e neoy nanı ş t aönc e k i oy unagör ebi r azdahage l i ş e nFI FA, bus e nede oy nanı ş ı ge l i ş t i r mi ş . Öz e l l i k l eİ l kDok unuşKont r ol üoy unay e py e ni bi rhav a k at mı ş . İ l kdok unuşk ont r ol ünüi y i bi l e nbi roy unc uy ak ar ş ı i ş i ni zç ok z or . İ l kDok unuşKont r ol ü, ç al ı ml arv epas l ardı ş ı ndaoy nanı şFI FA12i l e ne r e de y s eay nı .

Devamıdi ğers ayf ada. . .

GA F

22


FI FA13I nc el eme

Ses l eryi nemuht eş em

Oy uni ç i nmüz i k l e r , t ar af t ar l ar ı ns e s l e r i , s pi k e rhe rFI FAoy unundaol duğu gi bi ç okgüz e l . Öz e l l i k l ebus e net ar af t ar l ar ı ns e s l e r i neöne mv e r i l mi ş . Top r ak i bege ç t i ği ndey adar ak i ppe nal t ı , f r i k i kat ar k e nt ar af t ar l ar ı s l ı k l ı y or . Tops i z ege ç t i ği ndei s et üms t ady umdaal k ı ş k opuy or . S pi k e r l e r i mi zMar t i nTy l e rv eAl anS mi t h' eCl i v eTy l de s l e y , Andy Towns e ndv eGe of fS hr e e v e sy or uml ar ı y l ae ş l i ke di y or . Vek ar ş ı mı z ay i ne ç okgüç l übi rmaçanl at ı mk adr os uç ı k ı y or . S pi k e rönc e k i oy unl ar agör e gay e tbaş ar ı l ı ol muş .

EAgr ai ğeç al ı ş mamı ş

Maçi ç i gr ai k l e r , oy unc umode l l e me l e r i FI FA12' y egör ene r e de y s ehi ç de ği ş me mi ş . AmaFI FA12' dedor uğaul aş angr ai k l e roy unc ul ar ı hüs r ana uğr at mı y or . Gr ai k: 10/8 Oynanı ş : 10/9 Ses l er : 10/10 Sonuçol ar ak, FI FAyi nemuht eş em ol muş . FI FA' yıyenideneyenbi r PESf anı nı n, FI FA' yageç mes ii ş t enbi l edeği l .

Sal i hÇi f t ç i-GAF

GA F

24


FM 2013I nc el eme

S anal f ut bol oy unl ar ı nı npopül e rs e r i l e r i nde nbi r i s i ol anFoot bal l Manage r ' i nbuy ı l ki oy unue nazdi ğe rs e r i l e rkadarbe kl e ndi . Oy ununbu y ı l Tür kç eç ı kı y orol uş uTür kkul l anı c ı l ar ı nay r ı bi rhe y e c any aş amal ı r ı nı s ağl adı . Yı l l ar dı rS I GA' y agönde r i l e nmai l l e rv eor i j i nal oy unkampany al ar ı nı nbi r me y v e s i ol ar akgör e bi l i r i zbuge l i ş me y i . Bi zFMs e v e r l e r i deç okmut l u e t t i ği ni debe l i r t me de nge ç e me y e c e ği mt abi ki .

MenüveGenelGör ünüm FM2013' deoy ununal ı ş ı l mı şgi r i şme nüs übi r kaçde ği ş i kl i kdı ş ı nda be ğe ni l e ngör ünümünükor umuş . Ye ni gör ünümeal ı ş makgay e t kol ay . Oy ununaname nüs üi s ebe kl e me di ği mbi rş e ki l dede ği ş mi ş . As l ı nda y ı l l ar dı ray nı gör ünümde ns ı kı l may abaş l amı ş t ı k. Buy e ni gör ünümde , y i ne i ş i mi z ey ar ay anar aç l are l i mi z i nal t ı ndabul unuy or . He rdai mde ği ş i kl i k y apabi l me mi zi ç i nt akı m, y öne t i m, abone l i kl e rv s . bi rt ı kuz ağı mı z da.

Devamıdi ğers ayf ada. . .

GA F

24


FM 2013I nc el eme

MaçMot or u

FM2013maçmot or uy i nege ç e ns e ne ni nbi rde v amı ni t e l i ği ndeol muş anc akbus ade c egör ünümdeböy l e . Oy nanı ş age l i nc e ; ne r e de y s ehe rmaç bi rpe nal t ı , bi rs ür ükar tv ebol bol gol ol uy or . Ay r ı c ay andange l e n or t al ar ı nç oğudagol ol uy or . Aç ı kç as ı kol aygol ol uy ordi y e bi l i r i m. Buda ç oki y i bi rş e yde ği l . Çünküi l e r l e y e ngünl e r deoy undanç abuks ı kı l mamı z ı s ağl ay abi l i r .

Tr ans f er l er

Ge ç e ns e r i l e r deal ı ş t ı ğı mı zanl aş maş ar t l ar ı ge ç e r l i l i ği ni kor uy or .

SonundaTür kç e

FM2013' ünTür kç eol uş uas l ı ndahe pi mi z ebi rohç e kt i r di . Buge l i ş me ni n habe r i y ay ı l dı ğı nda" ar t ı kdar ı s ı FI FA' nı nbaş ı na"de di ği mi hat ı r l ı y or um. Ge r ç e kt e ni ns anl ar ı ns ı r fbuoy uni ç i bİ NGTURs öz l ük al dı kl ar ı nı bi l i y or um. ( oz amanl aronl i nes öz l üks i t e l e r i bukadar ge l i ş me mi ş t i ) . Dahas ı oy ununTür kç eç ı kmas ı nı s ağl amaki ç i ny az ı mı n baş ı ndadabe l i r t t i ği mmai l l e rv ekampany al ardac abas ı . He r ke sç oki s t i y or duv es onundaol du. Nemut l ubi z l e r e . İ y i Oy unl ar .

Fat i hDal c ı-GAF

GA F

25


Uz unHi kaye l mi nk onus ubi rbabaoğul unbaş ı ndange ç e nl e r . Fi ubi radamı nor adanor ay as av r ul uş uv ey anı ndadaonunl abe Gururl r abe rs ür ük l e ne noğl ununhi k ay e s i .

r c i y ebı r ak ı l dı ğıi l ml e r de nbi r i s i . Os manS ı nav ' ı ni l mi n Sonununseyi

s onunubuş e k i l debi z l e r ebı r ak mas ı as l ı ndahe r hangi bi rs ondanç okdaha e t k i l e y i c i ol muş . Çünk übuhaml ebi z l e r i nhay al güc ünük e ş f e t me s i ni s ağl ay ac ak t ı r .

Fi l mde nç ı k ar k e nağl ay anl ar , babaol maki s t e y e nl e r , s e v di ği y l ek aç ar ak e v l e nme ki s t e y e nl e rv ar dı . Budabi ri l mi nbaş ar ı s ı nı ne nbüy ük k anı t l ar ı ndandı r . S e y i r c i dei zbı r ak makdi y or uzbuna.

Fi l mdek ur guç okak ı c ı ol ar akdüş ünül müşv emüz i k l e r l e

de s t e k l e nmi ş . Hi k ay e ni ndebi re de bi e s e r de nal ı ndı ğı v ebaş ar ı l ı bi rş e k i l de ak t ar ı l dı ğı or t ada. Ki t abı ok umadı ğı mi ç i nok onudape ki k r i my ok doğr us u.

Oyuncul uk l ar age l i nc e . Baş t aTuğç eKaz az ' ı noy unc ul uğunaöny ar gı l ı

y ak l aş ı y or dum. Anc aki l mdeç okdas ı r ı t madı ğı nı gör düm. Ke nan İ mi r z al ı oğl ui s egünge ç t i k ç eoy unc ul uğunuol gunl ar ş t ı r ı y orv ene de n t e r c i he di l e nbi rak t örol duğunui s pat l ı y ori z l e y e nl e r e . Di ğe rk ar ak t e r l e r i c anl andı r anoy unc ul ari s ek i ar al ar ı ndabüy üki s i ml e rdev ar , ge r ç e k t e n baş ar ı l ı l ar . Öz e l l i k l ege nçoy unc ul arbu i l ml ebi r l i k t ebi rç ı k ı ş y ak al ay ac ak l ar dı ry e ni de n.

Vel has ı l k e l am,i l mi c i ddi anl amdat av s i y ee de r i m. Gi di nv egüz e l bi ri l m i z l e y i nv ei y i v ak i tge ç i r i n.

Fi l mepuanv e r meal ı ş k anl ı ğı mv ar dı r . Bu i l mepuanı m10/8. 5. Fat i hDal c ı-GAF

GA F

26


TekKel i meI l eAnl at

GA F

27


Tel ef on/Memnuni yet

Ber kerGonc a Te l e f on: Gal ax yS I I I Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 9 avr upas l an Te l e f on: Noki a5800 Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 7 Fat i h_ Dl c Noki a3500c Me mnuni y e t : 10/ 7 al i 554 Te l e f on: LGP350 Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 5 s al i hc i f t c i Te l e f on: Gal ax yS 2 Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 8

GA F

pes i nkr al 覺 Te l e f on: Mont eS 5620 Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 6 Di yoj en Te l e f on: i Phone4S Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 8 di z aynber kay Te l e f on: S ams ungs 3353 Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 7 t l h Te l e f on: S onyXpe r i aS ol a Me mnuni y e tDe r e c e s i : 9/ 10 Ri c har dCypher Te l e f on: Gal ax yS I I I Me mnuni y e tDe r e c e s i : 10/ 10

1


Sor u: Tay y i pAmc aav uçi ç i ç i z gi l e r i mne de nk ay bol du? Cevap: Aş ı nma kt a n! Sor u: Tay y i pAmc abe nz i nz aml ar ı nanedi y or s un? Cevap: Be nhe pyüzl i r a l ı ka l ı yor um! Sor u: Tay y i pAmc ae hl i y e t i nv armı ? Cevap: Ş of ör üm va r !

GA F

30


Edi t or den

Eybe ni mok ur l ar ı m. Gönl ümünAl e x ' l e r i , k al bi mi n Fal c ao' l ar ı . . .

Fi k r i s abi ti l et ar t ı ş mak , bi rk ös e y i t ı r aşe t me y eç al ı ş mak gi bi di r . S ade c ey or ul duğumuzi l ek al ı r ı z , hi ç bi ri ş ey ar amaz . Kadı nk ı v r ı ml ar ı , e r k e ki s ek ı l l ar ı i l ev ar dı r . Böy l e s i mak bul dür . Bi re r k e ky e r i ge l di ği ndebabas ı nabi l ebabal ı ky apabi l me l i . S anati ç i nol mas adas oy un. Gaz e t e l e r i ne l i nde nk e l i meş ak al ar ı nı al s akhe r hal deç ı pl ak gi bi hi s s e de r l e rk e ndi l e r i ni . ( bk z . ” Koc amanHat a” ) Er z ur umde y i nc eak l ı ma, k ı t l amaş e k e r l eç ayi ç e nbı y ı k l ı amc al arge l i y or . Gaz ı k aç may ank ol aç ı k s ı n, i k i k at ı nı öde me y ehaz ı r ı m. Fat i hDal c ı-GAF

GA F

31


Tür k i y e’ ni nEnİ y i Oy unSi t es i Moddi ngTR. c om

www.moddingtr.com

ModdingTR - GAF Dergisi  
ModdingTR - GAF Dergisi  

www.moddingtr.com ekibince hazırlanıp sunulan GAF Dergisi.

Advertisement