Page 1

Bd. Regina Elisabeta, nr. 40 050018 Bucureet1, Seetor 5 Telefon (021)3226248 / 3226249 Fax {021)3226296 / 3226240 E-mail inspectie@csml909.rn

}\CJJt;f:iv7,;1 ß

1

9

n

9

(°(llrsifi11( S11p1~rior Cl ( '.~'if agis t r,1111 ri i

Direqia de

www. inspectiajudiciara. ro

inspec~ie

judiciara pentru procurori

Nr. lucrare: 4759/IJ/912/DIP/2017 Data: 9 ianuarie 2018

REZOLUTIE

CONFIRMAT, in baza art. 47 alin 3 din legea nr. 317/2004

I

/NSPECTOR ~EF

Judeci:itor dr. Lucian Netejoru

~

/1-

INSPECflA JUDICIARA din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, In calitate de titular al actiunii disciplinare, prin inspectorii judiciari procurori Gina Miigirescu !ji Mihaela Hitruc, Analizand actele de cercetare disciplinarä efectuate fatä de: - procuror ~ef directie Laura Codruta l<ovesi din cadrul Direc1;iei Nationale Anticoruptie, sub aspectul sävar~irii abaterilor disciplinare preväzute de art. 99 fit. a), c), !), m) !ji p) din legea nr. 303/2004, privind statutul

judeciitorilor !ji procurorilor, republicatii !ji modificatii; - procuror ~ef adjunct direc1;ie Marius Constantin lacob din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, sub aspectul sävar~irii abaterilor disciplinare 1 preväzute de art. 99 fit. i) !ji fit. t) raportat la art. 99 din legea nr.303/2004

privind statutul judeciitorilor !ji procurorilor, republicatii !ji modificatii; - procuror ~ef sec1;ie delegat Popovici Gheorghe din cadrul Direc1;iei Nationale Anticoruptie, sub aspectul sävar~irii abaterii disciplinare preväzute 1 de art. 99 fit. t) raportat Ja art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul

judecatorilor !ji procurorilor, republicata !ji modificatii.

1/77


EXPUNE/\1 URMIATOARELE:

·-

1. Data !ji modalitatea de sesizare. ----Conform (Jispozitiifor ;ar[4S aifri~ 2 runfegifa

n1r:

3I7/2.üu4 pu'!Vf."la-·---

Consiliul Superior al Magistraturii, republicata cu madificarille ~1 completarile ulteriaare ?i :ale art. :10 alin.6 din · Regulamentul privind 11ormele pentru efectuarea lucrarik:1r de inspec.~iE!;, la data de 19.06.2017, !nspectorul .~ef al !nspectl,ei Judiciar~~ s-a sesizat cJiin oj~iciu, prh1ind aspe.cte redate In referatul Yntocmit; la aceea~i data, de catre purtatorul de cuvant al lnspectiei Ju;diciare, In baza art. 40 lit. g din Regullamentul de organizare ~i functionare · al lnspectiei Judiciare, cu trimitere la i'nregistrari/e audio atribuite doamnei orocuro[_§ef a/ Directiei Nationale Anticoruptie ce au fast difuzate de ca!'re postu!_ de te!eviziune „Romania TV"" si de cätre alte instrumente. meclia ia dato. de 18.06.2017 (val. i). La lucrarea cu numairull de mai sus au fest conexai:e lucrärile cu nr. 4 760/!J/913/DIP /2017, 5035U/965/DI P/2017, 5656/IJ/1107/DIP /2017, 5684/IJ/1118/DIP/2017 ~i 6649/1.1/1378/DIP/2017, ce au In referinta: '

- sesizarea formulata de catre ministrui justitiei, conform art. 45. aUn. 1 din l..egea nr. 32'.7/2004 privind Consiliu! Superior 1o:i 11/lagistraturffi, adresatä L~~.- . . . ,....J-;,...,,; Jl.AUl\...IUI(..; 1,,,...J;,...,;,.,,.,.n 1IU . . . „„n rl".'1.lr·-. Oh . 70'17 .l::t_ _ rl_.rP_l.rl_.5~ 1. r.n. nt1=>){t al lll;)tJCl...~lt::I •.„~u rln . . .,. . _. '10 .... _..~..., .._..,_._, nrhtitn'::iri::i !"','~--~-·1

i'nregistrarilor audio anteripr mentionate(vol. i\/);

- sesizarea formulatif die cätre magistratii procurori /ul!1$ Doru Florin, 1Woraru lor~ra NJihaiela ~i il'Vl1rtrirn Nicolae, translnisa In mai muilte exempl:are, direct !nspeqiei JudiciarE! .la data de 21).06.2017 sau adresate Consiliului Superior al i\/lagistraturii, unde au fast !nregist~ate la datele de 26.06.2017~i 28.06.2017,.vizand verificcrrea, dupö caz, a indicii/or.· de savarsire a abaterilor disciplinare prevazute de qrt.. 99 iit. al_s;J,_ i), !}, mj si tj din Leqea nr.303/2004 privfrid statutt1! iudec6tot:i!1.Jr sl J2!."0curorllar, repL1hfiro tCr si modificatO, de catre procurorui sef a/ Dire.fj"iei f\/g1ionale Anticorup@_jj procurorii de caz, ce au declar:siat~i lnstr11m!~ntat dosc1rul penal t"Jt."24611P/2017 al acel12iasi 1

,...,,i..,.,,,....-1-,,r1·

.;,tfUL.lU

.....J,... n1""'/or-r/,ot

f,1nl \./' ·cij ' '1/\I•

UC2_A'l'L•H... L\'l"-'"••"

- nota de cmdienta

4:firi1

data äe CM.07.1017,. (efectuat<l cu magistrat

procuror

Marin Nicolae din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie) transmisiJ inspec~iei Judiil::iare, prln adresa cu~ nr.1725/C:/2017 dln rlc:1ta de 24.07.2017) de ci1tre Parä1et11/ cle pe liingi:i fnalta Curte de Casafle ~i Justitie1 pri„vind sc1licitarea ~;erificärii moclülui cum este ef"ect1uatä LtrmOrirPO pena/a In dosarui nr.2'!1.§J.fP/2017 al Directiei Nationale AnticorupJ.l.f mentionat din eroare sub nr. 820/P/2017 (vol. VI);

:Z / 77


- precum ~i alte 2 sesizäri dispuse din oficiu, la datele de 28.07.2017 ~i 15.09.2017, de cätre lnspeqia Judiciara, urmare a altor lmprejurari lnvederate de catre unii magistrati anterior mentionati, privind acte de imixtiune In exercitiul atributiilor de serviciu ale acestora, respectiv privind posibile acte de obstruqionare a activitatii de verificare desfäsurate de inspectorii iudiciari, In prezenta lucrare, de catre persoane ce asigura conducerea Directiei Nationale Anticoruptie (vol. VII ~i VIII). II. Aspectele sesizate (detaliu contextua/): a. lucrarea inspectiei Judiciare cu nr. 4759/U/912/DIP/2017 are ca obiect lnregistrarile audio, difuzate la data de 18.06.2017 In mass-media, atribuite doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror ~ef al Direqiei Nationale Anticoruptie, din care rezulta faptul ca, In timpul unei ~edinte de lucru, ar fi fäcut afirmatii cu privire la anumite dosare aflate pe rolul Direc1;iei Nationale Anticoruptie ~i la modul In care procurorii Direc1;iei Nationale Anticoruptie ar trebui sa-~i desfä~oare activitatea, afirmatii ce prin natura ~i continutul lor, ar aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, prin folosirea unui limbaj ce nu cadreaza profesiei de magistrat ~i importantei functii exercitate, de reprezentare a unei structuri din cadrul Ministerului Public ~i care au avut aptitudinea de a contraria sau de a indigna opinia publicä. 0 conduita exercitata corespunzator de magistra1;i procurori sau judecätori nu ar trebui sä aducä atingere unor standarde unanim acceptate In societate, astfel, In exerci1;iul functiei ~i In afara acesteia, fiind necesarä asumarea obliga1;iilor de rezerva si de diligen1;ä, ceea ce presupune ab initio respingerea oricaror atitudini contrare acestor obligatii ~i lndatoriri, avand In vedere ca lncälcarea acestora prezinta un potential major de afectare a justi1;iei, ca valoare sociala ocrotita de lege. b. Lucrarea inspectiei Judiciare cu nr.4760/IJ/913/DIP/2017, conexatä la lucrarea cu numarul de mai sus, la data de 27.06.2017, are ca obiect sesizarea formulata, In temeiul art. 45 alin. 1 rap. la art. 44 alin. 4 din l.egea nr. 317/2004, de ministrul justitiei, privind difuzarea In mass-media a unor lnregisträri audio atribuite doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror ~ef al Directiei Nationale Anticoruptie, cu trimitere la unele expuneri verbale, (n.n.

i'n discutie sunt ace/ea1i i'nregistrari audio transmise i'n spatiu/ public de catre postu/ de televiziune „Romßnia T.V." /a dato de 18.06.2017} cu posibilä relevantä In domeniul raspunderii disciplinare, prin care se solicita efectuarea de verificari prealabile prevazute de art. 45 alin. 3 din aceea~i lege, privind aspectele semnalate.

3/ 77


' -- ~-~-:-:--~

c. Lucrarea lnspectiei Judidarn nr.51J35/IJ/965/DIP/201J, conexatä la lucrarea cu nr.,4759/IJ/9Li'/DIP/2017', la data de 04.07.2017, are ca obiect sesizarile cu continut sirnilar, adresate, dupä caz, lnspectiei Judiciare ~i r- . SLJ T u.1u.l. Jc.up_e_r1nr__ . . aLM_agµtr_a_tl.l__U!:J-__h"LC:e_L_!.:.d_rtttrrrtrl-re_a2:;=_fH_r-Ltr~Lru:_e-gi:s:_tl'13:..:_te. „ 1 ,.J" " ..1 ...:.o_n su b_ A

A

nr.1/14484/2017 ~i nr. 1/14645/2017, de cätre magistratii procurori Tulu~ Doru Florin, (tost procuror $E~f serviciu In cadrul Direqiei Nationale Anticoruptie - Sectia de cornbatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie) ~i Moraru lorga iMihaie!a (fost procuror $ef serviciu In cadrul Directiei Nationale Anticoruptie -- Seqia d~ combatere a infractiunflor asirriiiate iri"fr-a'ctiunilor d~:! coruntie, actual O.rocuror in LcS\...11 ••UII Ull tl„}lt:'I ' r-' ' r-: Nationale Anticoruptie) ~i Marin Nlicolae - procuror $ef b;irou In cadrul Directiei Nationale Anticoruptie -- Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infraqiunilor de co1-uptie. Prin aceste sesizari se soiicitä efectuarea de verificäri privind indiciiie de sävar~ire a abaterilor discipiinare preväzute de. art. 99 lit. a), c), i) 1), m) ~i t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, republicata ~i 'modificatä,, invoc:at1", dupä caz, in sarcina doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror !/ef al Directiei Nationale 1!1.nticorupti1e, precurn ~;;i a orocurorilor, de caz cu trimitere la atributiile de serviciu rnaterializate In ' 1 dosarul pen al nr.246 /P/2017, lnregistrat In eviden1;ele Seqiei de cornbatere a infractiunilor de coruptie din cadrui Directiei Nationale Anticoruptie. AbaterilE·~ d1sc1p!1nare invocate de cätre sernnatarH sesizärfi au reprezentat sÜrsa declan~i!rii verificärilor de cätre lnspeqia Judic:iarä raportat, fie la indicarea, Tn concret, a textului de lege corespondent (art. 99 lit. a), 1) ~i t) din Legea nr. 303/2004), fie prin contextul faptic descris (art. 99 lit. c), m) ~i i) din Legea nr. 303/2004); --~..J~

n:~-·~-1-:-:

'

Au fost ;':ivute In vedere urmatoarele T1.11prej.ur3ri factuaie; redate sintE::tic:

- neregiJlaritati cu efoct v.ät21mator privind drepturi procesuale ori probitatea ~i prestigiLJI prof12si.onal, recla·mate a fj fost savar~ite cu rea-credin1;ä, privind prncedurile de con~.tituire ~i instrumentare a cauzei penale menthJnate pentru nO

11

Jcaptli de coruptie i)!'"etins „im,aginarä

11 ;

"fHnd

indicatä ~i „imp/icarea In· mod direct a conducerii institufiei ln aceostä onchetä" ca „factor de presiune asupra procurorilor ;;i ca o modalitate de intin1idare") precum si supur,1erec1 procurori!or la testaretJ p ofig·rir1f; - desemnarea ca procuror de caz a unui magistrat aflat lntr-o aparentä stare de incompatibilitate, consecinta fiind „asiQurarea lntreQului control 1

asupra dosarului penal a doamnei procuror ~ef a Oirectiei Nationale Anticoruptie, singura lndreptätit6 s6 solutioneze orice p!ängere impotnva acte!or de urmärire pena!a"; 1

- o alta rnanifestare rE~clarnatä ca fiind neconformä este cea continuta fn mail-ul transn\is de catre procurorul ~ef al Directiei Nationale Anticoruptie tuturor procurorilor din cadrul OMA - Sectia de cornbatere a infractiunilor

·i / 11


asimilate infractiunilor de coruptie, la data de 20.06.2017, lntrucat e)(presiile folosite 'in mail-ul ane)(at sesizärii sunt de natura a aduce atingere onoarei ~i probitätii profesionale ]i prestigiului justitiei. Autorii sesizärii au indicat ~i faptul cä astfel s-a adus atingere dreptului la liberä exprimare a magistratu 1u i. Detaliul criticilor, 'in opinia autorilor sesizärii indicate, relevä lncälcarea unor dispozi\ii procedural penale, 'in acest sens, 'in reliefarea aspectelor de nelegalitate fiind ata~atä ~i contestatia denumitä: „plfingere lmpotriva

acte/or de urmarire pena/6". In plangerea mentionatä, 'in considerarea dispozi\iilor art.339 C.pr.pen privind institutia procedural penaJä ce permite verificarea ierarhicä a moduJui de efectuare a actelor de urmärire penalä lntr-o cauzä penalä, a fost adusä 'in discutie nerespectarea conditionaJitätilor preväzute de art. 292 C.pr.pen., coroborat cu art. 15 C.pen., privind procedura sesizärii din oficiu, cu trimitere la infraqiunea preväzutä de art. 12 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 78/2000. S-a fäcut referire ]i Ja dispozitiile art. 16 C.pr.pen privind necesitatea constatärii inexistentei vreunuia din cazurile ce lmpiedicä punerea 'in mi~care a urmäririi penale, pentru a se putea dispune lnceperea urmäririi penale. In concret, se invocä faptul ca, raportat la modul de descriere a faptei In dispozitia de declan~are a cercetärilor penale, In opinia peten\ilor, nu sunt lntrunite elementeJe constitutive ale infractiunii vizate, privind latura obiectivä (informatiile fiind necesar a fi nepublice) ~i Jatura subiectivä (ce presupune intentia calificatä prin scop), prin neprecizarea, ce/ pufin vag", de date care sä contureze aceste elemente, astfel fiind evidentiat caracterul 11

11

arbitrar :Ji ne/egalitatea sesizarii". De asemenea, au fost invocate ca fiind nesocotite ~i dispozitiiJe art.116 alin. 1 ~i 2 C.pr.pen., raportat la procedura audierii, cu privire doar Ja stabilirea unei singure lmprejuräri ~i anume identificarea persoanei care se presupune cä a lnregistrat ]edinta de Jucru, totodatä fiind subliniatä ~i supunerea procurorilor Ja testarea poligraf, procedeu cu caracter extrajudiciar. A fost redatä ~i concluzia precum ca ,,/nregistrarile po/igrafice sunt relativ

imperfecte, indicatorii analizati In detecfia nesinceritatii fiind dependenti de manifestarile emotive a/e persoanei" (. .. ) ]i cu referintä la practica judiciarä a fost subliniat acest caracter relativ imperfect al lnregisträrilor poligrafice ~i prin aceea cä nu se regäse~te lntre mijJoacele de probä preväzute de Codul de procedurä penalä. Totodatä petentii, prin trimiteri la literatura de specialitate, relevä pericoluJ unor interpretäri necorespunzätoare, privind eventualul refuz al acestei testäri, fiind subliniatä necesitatea respectärii principiului legalitatii In

5 / 77


'

administrar~!a

de lege

~i

probelor, care trebuie sä fiie cele „strict ~;i limitativ prevazute

doar In conditiile prevazute de aceasta".

Tn acela§i sens, a fast invocat §i principiul loialitatii administrärii probelor, - irnplicitretinäorl11~sP JlPr~«~rrPctarea::dispoz:itiilbr art: 101 din_NCPP privind acela§i mijloc de probä uzitat in prrocedurile do~,arului nr. 246 /P/2017, considerat a fi fast administrat cu rea-credin1;ä, avand ca urmare imediatä

„atingerea Gfemnitatii persoanei, a drepturilor acesteia la un proces echitabil sau la viata privota". La modu! concret, In sub!inien~a nerespectarii art. 101 din NCPP, s-a opinat In sens1ul ca „supur1erea ~1roct1rorilor Ja ,testrJrea pofigra.f constituie o modalitate evidenta de constrdnQere, scopul evident a/ utilizarii acestui procedeu ;;tiintific, ce nu este admis ca mljloc de proba, fiind acela ca refuzul so fie interpretat co o dovadä indirectä de vinovätie". Tn continutul sesizarii ::;e invoca incidenta abaterii discipiinare preväzute de art. 99 ii:t. t) din Legea nr. 303(2004,, fünd incllcatä reaua - credin\<3 ce rezu!ta din: '

- „contextul .fnregistrarii i'n registrul penal a unei sesizari ce nu vizeazä o fapta penalä''.: - interogarea martorilorcu referire exclusivä la anumite aspecte; - „solicitarea acceptuluide a fi testat po/igraf fära a se preciza aspecte!e esentiale privind existenta infractiunii cu privire ia care ar exista suspiciuni In ceea ce pri,'ve~te declaraJ~ia sa ;;i care ar tre,bu; verificate prit1 testarea po!igraf"; - ,Japtul ca unul dintre membrii echipei; de ancheta (procurorui 9ej adiunct 1\11drius /ocob) a participat /a ;;edint6 ;;i teoretic poate fi autoru! acestei infraq-iuni imaginore", (in rieferinj;ä la cea din urma lmprejurare, lfiind 'nV'Q~a•e -a' i1,.;;JVt...V roc.-.-.-..-.t·ii-.o ..-..~·o'•n:l~O!'"iJc r....... pr npn ., L.J _,!. r-f~·~:~-. !-. ....... l. 5c:: II L l. ......... iJ• .._;., ........... '-.' ._' "ft Cl . 1-6 J · . ·1-·e.t~l l! e ,Q c:n - ...,) 1

L.

=

-1-

alin.1 C.pr.pen. 1i art. 64 alin. l lit. f C.pr.pe~., totodata fiincl subliniat,3 ']i ner1::u;;:it~tp.'.l ··-1"1' ........... ~.... : de . . . h+;.,....,....,..,.:... u-c. ,...,1,.., \,..at..1-c:; ,-,~+r·n. p1v nrnc11t"n1'"1d rlo r::i7 „ ................................. u !i-·-·----D.!:'.-:: u11 ..... 1...i1u11.A1 ...................... ..... !fJrrl!U~dr!!

ce1t~11

au~111c:1'C

nominalizat).

- „mesaje/e tronsmise de doomna procuror :,;ef din care rezuita" anumite concluzii privincl „cercul de suspectf'', etc. lncident<a abaterii disciplinare preväzute de art. 99 lit. a]i din Legea nr. 303/2004 este reiterata c1.i trirrlitere !a modu! de !nreglstrare a cauzei penaie ~i de efectllare a anchetei, inclusiv referin!a privind procedura de supunere a procurorHor din caclrul Directi1ei Nationa)e Anticoruptie - Sectia de combatere ;a infraqiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, unei testäri poligraf, tot:odata fiind invocate ca 1ndeplinite condi\iile privind temeiuri de sanctionarei discip'linara raportat la criteriul ,,faptele au ajuns la cuno;;t.inta publfcului" ; §i relevatä consecint<1 directa a „decredibilizarii procurorilor

sectiei, a in;;titu(iei 9i a justitiei In generaf".

6 / 77


Relevan1;a inciden1;ei abaterii disciplinare preväzute de art 99 lit 1) din Legea nr. 303/2004, cel mai probabil din eroare fiind indicatä litera „t" In sesizare, pentru cä actul ce constituie neregularitatea invocatä este cu trimitere la o conduitä de imixtiune a procurorului ]ef In activitatea procurorului de caz. 5-a precizat, de asemenea, cä email - ul din data de 20.06.2017 a produs ~i un efect de „intimidare a procurorilor" prin folosirea unor expresii de genul „barfitori", „/a~i" sau „infractori /a adresa procurorilor din cadrul sectiei care

ar fi exprimat critici cu privire /a activitatea DNA". Tn acest din urmä context, se apreciazä de cätre semnatarii sesizärii ca fiind aplicabile dispozi1;iile art. 99 lit. a) Legea nr. 303/2004, pe considerentul lncälcärii dezideratului de onoare, probitate profesionalä ]i a prestigiului justitiei, urmare a conduitei agresive manifestate, prin limbajul folosit, fiind subliniatä consecinta denigrärii unor persoane, implicit ]i cel al scäderii lncrederii opiniei publice In magistratii procurori din cadrul seqiei In discutie, pe motivul anchetärii acestora pentru o faptä de coruptie consideratä de cätre aceea]i petenti ca fiind „imaginara". Tn registrul de criticä este evidentiatä ]i dispozitia procurorilor de caz privind procedura de ridicare de la anumiti procurori a reportofoanelor aflate In dotare In prezenta unor pärti sau a unor ofiteri de politie judiciarä lntr-o manierä umilitoare. Tn acela~i registru a fast perceputä de cätre autorii sesizärii ]i procedura privind realizarea citärii In vederea testärii poligraf. Legat de testarea poligraf, petentii aratä ca determinä crearea unui precedent periculos de „vu/nerabilizare a magistratilor", lntrucat aceastä procedurä „poate deveni o practica de natura a aduce grave prejudicii

independentei magistratu/ui, fie et procuror sau judecator". d. lucrarea lnspectiei Judiciare cu nr.5656/IJ/1107/DIP/2017, conexatä la lucrarea cu nr.4759/IJ/912/DIP/2017, la data de 01.09.2017, are ca obiect nota lntocmitä la data de 04.07.2017 de cätre consilier al procurorului general al Parchetului de pe langä Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie, privind audienta acordatä la data de 03.07.2017 de cätre procurorul general al Parchetului de pe langä Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie, domnului procuror Marin Nicolae din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie. 1 Tn aceasta este consemnat faptul ca, In temeiul art. 1 alin. 3 din OUG nr.43/2002, petentul a solicitat sä se verifice modul In care sunt efectuate cercetärile In dosarul penal lnregistrat la Directia Nationalä Anticoruptie, avand ca obiect sävar~irea infractiunii preväzutä de art. 12 alin. 1 lit. b din Legea nr. 78/2000 - „folosirea In orice mod, direct sau indirect, de informatii

ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesu/ui unor persoane neautorizate /a aceste informatii" (dosar nr. 820/P/2017).

7 / 71


Verificärile' prealabile, prin solicitanea de relatii Directiei Nationale Anticorup\ie (vol. VI, fila 4-7) ~i aspectele precizatoare ale persoanei solicitante a audien\ei In discutie, c:on\inute In nota din data de 28.08.2017 (l1-cit1_w~~\llf~~Llct_~_B }-,_:_~a_u--_ s-t-_a t~LiJtt__ e_a se-. vizea z_a~ ve:ri fi ca re a _mod tl 1u.i _Xn - c_a re-=- 3~.a~- ~---_ constituit ~i se efectueazä cercetärile In dosarui'penai 246/P/2017 al Directiei Nationale Anticorup\ie, ce are ca obiect infrac\iunea mentionata, aspect reiterat, printre altele spre verificar~, ~i In lucrarea nr. 5035/IJ/965/DIP /2017, cone)(atä la 1ucrarea cu nr.4759/IJ/912/DI P/2017. e. Luerarea' ;rusjpec~iei Ju,dicidife t:u nr .56i34/;J/1113;fD-IP/Z0,17, conexata la lucrarea cu numärul de mai sus, Ja data de 05.09.2017, face trimitere la procesul-verbal, avand ca obiect sesizarea din oficiu forrnulatä In lucrarea nr. 4759/IJ/912/DIP/2017, cu referire la necesitatea efectuärii unor verifiidri preaiabiie privind pretinsa comitere a abaterii discipiinare preväzute de art. 99 iit. 1) din Legea nr. 303/2004 privind statutlfl judetatorilor :1i procurorilör, republicatä ;;i modificata, contextul faptic In analiza1 avand la bazä aspectele redate, In principal, In nota precizal:oare emisa. de doamna procuror Moraru lorga Mihaela la data de 05.07.2017, privind obiecltul sesizärii ce a constituit

lucrarea lns1Jectiei Judiciare nr. 5035/IJ/965/DIP/2017, ce a fost conexatä ia lucrarea nr.4 759/IJ/912/DIP /2017. Tn concret, urmare a noteior date, la · datele de 05 ~i, respectiv 12.07.2017; d·e' catre magistratil prc>curorii i\/!oraru !orga !\J1ihaE~!a, Tu!u~ [)oru Florin cu 1·eferire la lmprejur~1rik~ de instrumentare a dosarelor penale nr.192/P/2014 ~i nr.87/P/2'015 aie Directiei Naiionaie Anticoruptie Structura centralä, au foslt pretinse ca emise abe de imixtiune In activitatea procurorului de caz de • cätre procurorul i ~ef al Direqiei Nationale Anticoruptie, prlvind proci::duri, du1J~~ cazr de !Ware/pre!1ungire a tinor ni21suri preventive, fiind In discutie, ca subiect infractional, In cazul celui de al doilea dosar, nurnita Elena Gabriiela Udrea.

;; 'ur••ar·<>·'

nr

iF.iF.li\Qi~ i/.1~,.,;<' ':!7"/.iiliPJ'1•r1·17 OJ -"· .i;..~-- i

ronPX<Jtä ~~----~< ia lucrarea cu numärul de mai sus. la data de 18.09.2017, face trimit,ere la procesul - verbal c!in data de 15.0'l.2017, prin care s-a dispus sesizarea din oficlu a lnsJJec·tiei Judiciare ·i·n ~1ederea E~fectu~rii unor verificäri prea:Jabile; pentru a se stabili dacä existä indiciile comiterii de cätre doamna Laura Codruta Kovesi, procuror ~ef al Direc\iei Na\ionale Anticoruptie, a abaterii disciplinarei prev. de art. 99 lit. p) din Legea 303/2004 privind statutul judecätorilör ~i procurorilor, republicatä ~i modificatä, privind o eventuaia conduitä de obstructionane a activitatii de inspeqie a inspectorilor judiciari. Sursa sesizarii din oficiu a lnspectiei Judiciare a avut la bazä adresele de solicitare nc!la1;ii, emise la datele de 25.07.2017 1i 05.09.2017 de c:atre !nspec\ia J~1diciara1 In lucrarea cu nr.4759/IJ/912/DIP/2017 ~i räspunsurile lo

b

"'I

.<;,;;;t.JI

'11<!!>""""'"' J i.,,:)ltr"'"'"'._,)•.._• ""lurilrhra ,....;i..,(011,,_ '"Li ""

• 0

"""'""' """'I ""'

8 / 77


transmise de catre Direci;ia Na\ionalä Anticorupi;ie, prin adresele emise la datele de 10.08.2017 ~i 11.09.2017, sub nr. 1618/C/2017, ce rei;in aspectul necomunicärii unor date necesare privind instrumentarea lucrarii lnspectiei Judiciare cu numarul de mai sus.

III. Modul de desfii~urare a verificarilor prealabile ~i a cercetiirii disciplinare. A. Data finaliziirii verificiirilor prealabile ~i continutul acestora: Pentru verificarea aspectelor ce fac obiectul prezentei lucräri, s-a fixat, In condi1;iile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 317/2004 republicata, un termen de instrumentare de 45 de zile, ce a fast prelungit, In conformitate cu prevederile art.11 alin.4 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea Jucrarilor de inspeci;ie de catre Jnspec\ia Judiciara, CU lnca 45 de zile, prin referatul avizat/aprobat ierarhic, lntocmit Ja data de 26.07.2017 (vol. 1 215). La lucrarea lnspeqiei Judiciare cu nr. 4759/IJ/912/DIP/2017 au fast conexate, a~a cum s-a meni;ionat In precedent ~i lucrarile cu nr. 4 760/IJ/913/DIP /2017, nr.5035/IJ/965/DI P/2017, nr. 5656/IJ/1107 /DIP /2017 ~i nr. 6649/IJ/1378/DIP/2017. Pe parcursul verificarilor prealabile, raportat, In principal, la criteriul privind complexitatea lucrarii, s-a procedat Ja desemnarea unui al doilea inspector judiciar, prin referatul aprobat, la data de 20.06.2017, aceasta procedura fiind reiteratä In referire la desemnarea u.nui al treilea inspector judiciar, prin rezolui;ia directorului Direc\iei de inspeci;ie judiciara pentru procurori, emisa la data de 01.09.2017, avand la baza solicitarea prealabila motivata, formulata la aceea~i data, prin referat de inspectorul judiciar titular al lucrarii (vol. 1, fila 33 ~i 266}. Verificarile efectuate, In limitele de competeni;a preväzute de dispozii;iile art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata ~i modificata au avut In vedere sesizarile din oficiu din data de 19.06.2017, 28.07.2017 ~i 15.09.2017, sesizarea cu nr. 54059/19.06.2017 a ministrului justii;iei formulata, In considerarea prevederilor art. 45 alin. 1 rap. la art. 44 alin. 4 din Legea nr. 317/2004, nota de audien\a cu nr.1725/C/ 2017, transmisä de Parchetul de pe langa lnalta Curte de Casai;ie ~i Justii;ie, nota de informare emisa sub nr. 1478/C/2017 din data de 19.06.2017 de catre Direqia Nationala Anticorupi;ie, sesizärile peteni;ilor magistrai;i procurori Tulu~ Doru Florin, Moraru lorga Mihaela ~i Marin Nicolae, lnregistrarile audio coni;inute pe suportul optic, transmise de postul Romania Tv, inclusiv raportul lntocmit de Compartimentul de informare publica ~i relai;ii cu mass-media din cadrul lnspeci;iei Judiciare privind transcriptul In discui;ie, precum ~i transcripte conexe/similare ale lnregisträrii audio din data de 18.06.2017, transmise In spa\iul mediatic de postul de televiziune

9 / 77


„Romania T.V." ~i, dupä caz; preluate de alte posturi de televiziune, totodatä ~i relatii, informa\ii ~i documente transmise de catre Directia Nationalä Anticoruptie, cu adresele cu a(ela~i nr.1618/C/2017 d1in datele de - f16 f17 J()J 7,_04 08-'.1A17-r1D-fig-?:fll~;;r11 i[l9..20.17~lticl!..1si.\tpunrt1 tl rlP vi=_de_re_~~--m~ emis de do<inma Laura Codruta Kovesi, procuror ~;ef al Direcjiei Na\ionale Anticorup\ie, la data de 12.09.2017, precurn ~i' notele de precizäri emise de cätre petentii magistrati prncurori Julul Doru Florin, Moraru lorga Mihaela )i Marin Nicolae 'ii procuror ~ef adjunct Calin Nistor, procuror ~ef acljunct ~v~arius Constantin lacob ~ii procuror ~ef serviciu C!audiu 01umltrescu, tci!i din cadrul Direc·tiei l~ationalt:: .f\nticorut:Jtie, (vol. 1, file 15Ei-185, 205-209, :~60262, 264-26'3). Se mentioneaza faptul cä lnspectia Judidara, prin inspectorii judiciari desemnati l'n instrumentarea prezentei lucräri, 'i'n considerarea prevederilor art.12 alin.4 lit. c din Reguiamentui privind normeie pentru efectuarea iucrärlior de inspeqie de dtre lnspectia Judiciara1,. aprobat prin Hotärfü·ea Consiliului Superior a! Magistraturii nr. 1027 din 15 noiembrie 2012.. a solicitat sprijin prin efectuarea unei constatari asupra vocii ]i vorbirii privind lnregistrarile auclio In analizEi lnstitutului Na'(ional de Expertize Criminalistice ßucure]ti d_in cadrul IVlinisterului Justi1iei, finalitatea de instrumentare nefiind realizata din cauza impo~;ibilita1fii efectu~1rii procedurii expertizei criminalistice, precum determinat ~i de faptuii cä nu a e)(istat posibiiitatea transmiterii echipamentului de lnrE:glstrare utilizat !a !nregistrare (vo!. I, file 127-153). La prezenta lucrare au fast transmise ,de catre Direqia Nationaia Anticoruptie ~;i materiale cu caracter nepublic, 'copii extrase, !'In principal,. din dosarul nr. • 246/P/2017, al Directiei Nationale Anticoruptie - Seqia de ....-..~~ "rn.~"11r.tioi {\1nlj 1 nh".:l+cil"o 1 UU 1,.\,,...1 ' - U ' ' - ' 1 '-" I'-' ~· .._. 1 \ „ '-'

\...V

1

!i!\ 1 l1 / •

Verificarile · prealabile au fost finalizate In termen legal, la data de ,., n

nrr.

'"'\r'l'I-,

'I

. '. ._ 1

11

.l::I_ „0(\\

lö.U:::l.LL'.!l,:~VU!. ilf l!ld LO

JJ.

Din datele ~i !ucrärile anali2.ate, conturandu-se e)(isltenta indiciiior savar]irii: - abateriior disciplinare preväzute de ;o;rt. 99 lit. a), c), 1), rn) ;;i p) din Legea nr. 303/2004, privind statutul juO.ecäto1rilor ;;i procurorilor, republicatä ~i modificatä, de icätre procuror ~ef directie Laura Codruta J<ovesi din rndrul Directiei Nationale Anticoruptie, i - ~baterllor disciplinare preväzute de art. 99 lit. i]1 ~i lit.. t) raportat la art.99 1 din 'Legea nr.303/2004 privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, republicatä )i modificata1, ·de cätre procuror )ef adjunct directie Marius Constantin lacob din cadrul IDirectiei Na1;ionaleAntkorup1;ie, j

10!17


- ~i a abaterii disciplinare prevazuta de art 99 lit t) raportat la ari:.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificata, de catre procuror ~ef sectie, delegat, Popovici Gheorghe din cadrul Directiei Na\ionale Anticorup\ie, confarm art. 45 alin. 6 lit. b din Legea nr. 317 /2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, prin rezolutia din data de 25.09.2017, s-a dispus fnceperea cercetarii disciplinare fata magistratii procurori mentionati (vol. 11, file 111). La data de 26.09.2017, confarm art. 26 alin. 1 ~i 4 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrärilor de inspeqie de cätre lnspeqia Judiciarä, aprobat prin Hotärarea Consiliul Superior al Magistraturii nr.1027/15.11.2012, persoanelor fa\ä de care s-a lnceput cercetarea disciplinarä li s-a transmis o copie dupä rezolu\ia de lncepere a cercetarii disciplinare, lmpreunä cu invita\iile procedurale, dupä caz, prin intermediul conducerii Parchetului de pe langä Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie ~i conducerii Direqiei Nationale Anticorup\ie, fiind lntocmitä o documenta\ie corespondent, ce dovede~te lndeplinirea procedurii. Cercetarea disciplinarä, sub aspectul materializärii procedurilor de punere la dispozi\ie, pentru studiu, a probelor administrate In cursul verificärilor prealabile, crearea cadrului privind ascultarea persoanelor cercetate disciplinar (procedurä nematerializatä consecintä a refuzului manifestat In acest sens) ~i de prezentare a lntregului material probator, respectiv preväzute de art.28 -30 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrärilor de inspeqie de cätre lnspeqia Judiciarä, s-a desfä~urat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, In perioada 30.10.201720.12.2017. Pe parcursul cercetärii disciplinare, procedurile mentionate In precedent au fast lntrerupte succesiv, urmare a unor cereri farmulate de cätre persoanele cercetate disciplinar. Tn concret, initial, au fast farmulate douä cereri succesive, emise In con\inutul adreselor cu nr. 1618/C/2017 din 30.10.2017, prin care se solicita de catre persoanele cercetate disciplinar redistribuirea lucrarii lnspeqiei Judiciare cu nr. 4759/IJ/912/DIP/2017, considerent al emiterii aprecierii existentei unor suspiciuni rezonabile cu privire la lipsa de impartialitate a celor doi inspectori judiciari desemnati In lucrare, fiind redate In concret elementele faptice ce au construit opinia emisä, (vol. 11, file 67, 68 -70). Urmare a acestor cereri, inspectorii judiciari au lntrerupt procedura declan~atä privind punerea la dispozitie a rezultatului verificärilor prealabile (art. 29 din Regulamentul mentionat) persoanelor cercetate disciplinar, lmprejurare consemnatä In procesul-verbal din data de 30.10.2017, (vol. 11, file 71-72). 1

11/77


Prin rezoluiia din data de 01.11.2017, emisa de catre inspectorul lef, In considerarea art. 72-73 di11 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, r'epublicata, cu completarile ulterioare, raportat Ja art. 27 alin.

-2 din~Regi1J:<tmentut privind normelap_entru efebtuarea lucräri!nrd<t in~p_eetie de catre inspectia Judiciara, aprobat prin Hotarai·ea Consiiiul Superior al Magistraturii nr. 1027/l:i.11.2012, s-a dispus respingerea solicitarii de redistribuire a lucrarii nr. 4759/IJ/912/DIP/2017, • raportat de imputatiile aduse inspectorilor judiciari vizati (vo!. 11, file 77;-80). La datele de 06.11.:2017 ~i, respectiv · 07.Jll.2017 s-au prezentat '

....

~

„ .... ,... ........

,...1 ...... „ ................... -1--.-1-,..... ...J : ........ ; .... 11: ........ ,„ '-'~=I

t-JCI .::>UOI !'CIUI

LC::L1CIL'C Ul.::>L.qJ11111au

.... „~ ... h,.... I,.... _~ ...J """'i"" ;,..+„....... +,...,. ';'...,, ,_'"' ....J ''"", I , ,,....,,...;f;,...;; ,,..;(,.....,.

!Jl \,JIJ'CIC' dUI l 1!111.:Jll 01..C::

II 1 L-OUt UI

VCI H •~all llVI

prealabile (inclusiv din cadrul cercetarii disciplinare, pani3 la data de 06.11.2017);. l'n temeiul art. 29 alin. 1 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie de catre lnspectia Judiciara (vol. II, fiie 101, 105 ~i 108): Lä acelea~i date, au !Fast forrnulate 3 cereri de cätre persoanele aflate In prezente!e proceduri, dupi3 caz, privind predarea :

- „copie dupö toate actele :;i materia!e!e cuprinzönd probele administrate In cursu! verificärilor preaiabi!e inclusiv, copii a!e lnregistrari!or audio (video daca exista);- a/e -procedurii de audiere a martorilor'', solicitare emisa de catre '

procuror ~ef direc\ie Lau1ra Coclruta Kovesi din cadrul Direqiei Nationale Anticoruptie; - ,.,mateiialul cercetOril cfiscfp!fri1a1re rt1portat Ja abaterea disc1piinc1rö in

analizä ce privr=~1te persoana sa, inc!usiv i'nregistrarile audio -- video pe care au fast fixate. depozitiile p'ersoaneior audiate' i'mpreuna cu suportii optici corespunzatori, totodata jiind solicitata !ji . informatia indicarii tipu!ui, mode!ului !j.i seria constructivä a dispozitivului tehnic fo/osit pentru aceste lnregistrari)"' solicitare formu!ata de ciitre procuror ~ef seqie, delegat, Popovici Ghieotghe din caclrul Direc1;iei Nationale Anticoruptie. -

- nl.

0 ~; 1· -/.JI

,„J.,.,..~ ,.J,.....,...,/,...v,..+ii'ln UI:rln ,-....,n„f-,,..,,Yi" ·cf"\lirit:'.'.lra ::l nrnr11rort•!-ui ~Pf :::idi1:1nrt lllUl'l.LJI 1 p ..;Jv11v1t.u1 .._ t..• !"'' ._...._...,,, .l , '$._' ~~~~J~··--

LIUJ-lU UCLIUI U~/J1IC

directie Marius Constantin Jacob (voL II, file 100, 104, 107). De precizat cä, !n perioacia verif!cariior preaiabiie. ~i a cercetärii disciplinare, cu referire concreta la probe testimonia!e administrate din oficiu, pana la momentul prezr:ntarii ace.stora persoanelor cercetate dlsciplinar„ pentru ratiuni de acuratetE! a proceduriior 111atericdizate, cu consimtamE1ntull emis al persoanelor ascultate, aru fost efectuate exclusiv lnregistrari audio. . Tn toat!: cazurile a fast emis consimtamanit In acest sens, exceptie fiind i lntr-o singJira' situatie cilnd aceasta procedura a tost refuzatä, inciusiv persoana citata a refuzat sä dea ~i declaratie (vol. II fila 193). Urmar(~ a cererilor rnentionate, In prnce~;ul verbal din data de 06.11.2017 lntocmit de inspectorii judiciari, seinnat ~i primit de catre procuror ~ef directie Lau~a Codruta l<ovesi din cadrul Directiei Nationale 1

'

1

1

'

'

1:~

/ 77


Anticorup\ie, s-a consemnat aspectul lntreruperii ~i amanarii procedurilor concrete de la acea datä privind efectuarea audierii, prevazute de art. 29 alin. 2 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspeqie de catre lnspeqia Judiciara (vol. II, file 102-103). Prin rezolutia motivata a inspectorilor judiciari din data de 09.11.2017 s-a dispus admiterea partiala a solicitarilor formulate de cele trei persoane cercetate disciplinar, (respectiv comunicate, In forma letrica, notele precizatoare ]i declaratiile persoanelor audiate din oficiu In lucrare) dispozitie ce a fost comunicata la aceea]i data (vol. II fila 113-117). La data de 10.11.2017, prin adresa cu nr. 1618/C/2017 din 10.11.2017 doamna procuror ]ef direqie Laura Codruta l<ovesi a reiterat solicitari suplimentare privind punerea la dispozitie de acte ]i lnscrisuri continute In dosar, de aceasta data fiind indicate In concret, ce acte se vizeaza, prin mentionarea volumelor ]i filelor (vol. 11, fila 121). Cu privire la aceasta cerere, inspectorii judiciari s-au pronuntat, prin rezolutia emisa la data de 13.11.2017, In sensul respingerii motivate a acesteia (vol. II, file 124-126). 0 cerere similara a fost formulata ]i de catre domnul procuror ]ef sectie Popovici Gheorghe la data de 15.11.2017, ce a primit raspunsul motivat, corespondent, prin rezolutia emisa de inspectorii judiciari din 17.11.2017 (vol. II, file 180-183, 190-192). La data de 21.11.2017, In urma referatului motivat, lntocmit de inspectorii judiciari, prin rezolutia lnspectorului ]ef, s-a dispus prelungirea cu 30 de zile a termenului de instrumentare a prezentei lucrari, In conditiile In care termenul de instrumentare expira la data de 27.11.2017 (vol. 11, fila 194195). La data de 22.11.2017, inspectorii judiciari s-au deplasat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru continuarea procedurilor de ascultare, acestea fiind lntrerupte, considerent al altei cereri scrise, formulata de catre doamna procuror ]ef direqie Laura Codruta l<ovesi, ce a mentionat ca-]i rezerva dreptul de a da declaratie dupa administrarea probelor solicitate, sens In care a depus la dosar o alta adresa cu nr. 1618/C/2017 (vol. II, file 196-197). La aceea]i data, doamna procuror ]ef directie Laura Codruta l<ovesi a depus ]i un memoriu cu privire la rezolutia nr. 4759/IJ/912/DIP/2017 din data de 25.09.2017, continand argumentatie privind combaterea indiciilor de retinere a abaterilor disciplinare In analiza (vol. II, file 205-208). La data de 04.12.2017, s-a constatat refuzul de a da declaratie de catre doamna procuror ]ef directie Laura Codruta l<ovesi, fiind lntocmit In acest sens proces verbal ce contine ]i mentiunea ata]arii Ja prezenta lucrare a unei adrese, respectiv cu nr. 1618/C/2017 din aceea]i data, prin care se face precizarea, In sensul ca se conchide ca fiind emis punctul sau de vedere, prin

13 / 77


aspectele prezentate In memoriul cu nr. · 1618/C/2017 din data de 22.11.2017,. raportat la lirnitele In care au fos.t admise cererile In aparare, respectiv audierea a trei persoane din numarul' celor zece persoane propuse _ _ ________ --·· LvqLIUUa2.73 -2741.-- cc · __ _ _ 1 Prin procesul - verbal din data de 22.1f2017, s-a constatat refuzul ascultarii In cadrul cercet~irii1 disciplinare, emis de cätre procuror ~ef sectie Popovici Gheorghe, care a nnentionat ca nu sqliciti\ administrare de probe, dar a depus la !ucrare un memoriu cu referire !a aceea~i rezolutie de l'ncepere a cercetarii discipiinare privind persoana sa (voi. ii, fiia 209 ~i La data de 23.11.2017, a fost lntocmit un proces - verbal prin care s-a consemnat refuzul emis de cätre domnul procuror ~ef directie Marius Constantin lacob privind materializarea procedurii ascult:arii, totodata iuandu-se act de catre inspectorii judidari, precum cä nu sunt solicitate probe in ap~irare de catre aceastä persoana cercetatä disciplinar, ce a depus, ulterior, 0 declaratie (memoriu) privind expunerea punctului sau de vedere cu privire la· rezolutia de lncepere <1 cercetärii discipiinare (voll. ll, fiia 210 ';;i, respectiv fili~le 275-277). Prin rezolui;ie motivata, 'intocrnita la data de 24.11.2017, inspectorii judiciari s-au pronuni;at, In. sensul admiterii partiale a cereriii de probatorii formuiate de cätre doamna procuror '?ef direci;ie Laura Codruta Kovesi i[voi. H, fi!e 217-2:18~):. Tn timpul cercetärii disciplinare au fost suplirnentate probatoriile clupä cum urmeaz;a: · - conform art. 30 alin. 5 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea !ucräri!or de inspectie de catre lnspectia Judiciarä, s-a procedat la ascu!tarea a'1 7; persoane_; respectiv magistrati procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sec;tia de combatere a infraqiunilor asimilate ;11111 .... +„...,_,..+;, 1nil..-.1" rl.o. rr.1"11ntio raportat !:::• nhii::i.rt1 iJ rii::::i. i11c::.1·r1 lmPnt;:lrP ;::iij nrP7Pntpj QL-1,.IUl\llUI u.;:; 1 '-• '-'"""_.....,„....,, ....,.._ \...\...'I

UtJ~"-1

,„...,.~.-~.„-.,~-·

1'

---·---~-

lucrari a lnspec~iei Judiciare (domnii/doamnele Marius Bogclan Bulancea, ßeidie Canela Mihae!a, t3älan ioneia, Dumitrescu Florin, fv1atei George Adrian, Mircea /l,drian 5i Voinigescu Adrian (vol.ll file 38-65); - s-au .solicitat relal;ii, prin adre5;a nr. 4759/IJ/912/DiP/2017 din 13.11.2017, de !a Parchetul de pE! i3ng21 Tnaita Curte de Casatie S,i Justi·tle, raspunsul fiind ata~at la data de 16.11.2017, aferent adresei nr. 307/P/2017, prin care se transmitea copiia ordonantei de clasare din data de 22.08.2017 privind do:sarul penal mentionat,. precum ~i raportul de constatare criminalistica nr. 600975 din 19.07.2017 (vol. II, fli12 122-123, respectiv 149168); ' - au fos:t audiate persoanele indicate, ca probatoriu In ap~1rare - domnii procurori ir'ina. Constantin, L)umitriu Paul ~i doamna Ana Dana Manuela (vol. II - de cätrE! doamna procuror ~ef directie Laura Codruta Kov1"si, In conditiile '

'

l•!i. / 77

_. --~


admiterii par\iale a probatoriului testimonial, prin rezolu\ia diri data de ¡ 24.11.2017, (vol. 11, file 217- 219, 266-267, respectiv 298-306); De meni;ionat ca, In mod eronat, a fost datata cu men\iunea â&#x20AC;&#x17E;27.11.2017", rezolu1;ia emisa la data de 24.11.2017, aspect constatat ulterior transmiterii acesteia doamnei procuror }ef direqie Laura Codru\a l<ovesi, (procedura de comunicare, prin fax, fiind realizata la data de 24.11.2017), astfel fiind comunicat, prin fax, la data de 27.11.2017, ora 12.06, catre Direqia Na1;ionala Anticoruptie, procesul verbal de lndreptarea a erorii materiale lmpreuna cu actul de dispozitie rectificat (vol. 11, file 220, 223). De precizat este ]i faptul ca, prin adresa 1618/C/2017 din 27.11.2017 a Direc1;iei Nationale Anticorup\ie, doamna procuror }ef direqie Laura Codru1,:a l<ovesi a transmis, prin fax, la data de 27.11.2017, ora 12.13 semnalarea erorii materiale descrisa In precedent (vol. 11, file 224, 225). - au fost solicitate/ata~ate relatii de la Biroul pentru tehnologia informatiei ]i comunica1;iei din cadrul Direc1;iei Nationale Anticoruptie, atat la solicitarea formulata de doamna procuror ~ef directie, prin adresa nr. 1618/C2017 din 22.11.2017, cat ]i din oficiu (vol. 11, file 228, 229, 238); - au fost solicitate, inclusiv de la DNA ]i ata]ate lnscrisuri, considerate relevante, inclusiv din alte lucrari ale lnspec1;iei Judiciare sau extrase din adrese online, identificate In lnscrisuri depuse la prezenta lucrare (vol. II, file, 211-212, 227,239-262, 268-272). Reiterarea procedurilor de citare, dupa caz, prin intermediul conducerii Parchetului de pe langa Tnalta Curte de Casa1;ie ]i Justi\ie ]i Direc1;iei Nationale Anticorup1;ie, respectiv transmiterea invita1;iilor catre cele trei persoane cercetate disciplinar pentru efectuarea ]i continuarea procedurilor de cercetare disciplinara, a avut la baza, de fiecare data, consensul realizat cu magistratii procurori In discu1;ie, stabilindu-se de comun acord agenda de lucru In prezenta lucrare a lnspeqiei Judiciare, fiind lntocmite de catre inspectorii judiciari, dupa caz, note telefonice sau proces-verbal In acest sens. La data de 12.12.2017 ~i, respectiv la data de 20.12.2017 au fost lndeplinite dispozi1;iile art.30 alin. 7 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspec1;ie de catre lnspeqia Judiciara, fiind aduse la cuno]tin1;a doamnei procuror }ef direc1;ie Laura Codru\a Kovesi ]i, respectiv domnilor procuror }ef adjunct directie Marius Constantin lacob li procuror }ef sec1;ie, delegat, Popovici Gheorghe din cadrul Directiei Na\ionale Anticoruptie probele administrate In cursul cercetarii disciplinare (vol. II, file 327, 329, 330). La data de 21.12.2017 au fost aduse la lndeplinire dispozitiile art.31 alin. 1 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspec1;ie de catre lnspectia Judiciara, publicat In M.O. nr.802/29.11.2012, fiind

15/11


lntocmit procesul - verbal de efectuare a cerc.etarii disciplinare (vol. II, File

331-333}. 1

Cercetarea disciplinar1ii a fast finalizata la data de 21.12.2017. --- ---,-------------- ----- ---------+---~~-·-,

- - - - - - ' _ _, _ - - = - - - · · · - · ·_ .- · - - - - . -

IV. Siti.i1atia de fapt rezu/tatii fn urma ,verlficiirilor prealabile ~fi a

· cercettirii disäplinare !ji

fum:iamem~~rrea

sah1tfei de admitere a sesidirii ' urmare a anallzei probelor cu:Jministrni·e din aficiu ;;i propuse In apiirare, dupii , CüZ; de ciitre perSo·anele cert:'etate f:liscipiincrr~-incidenta unor abateri discipllinare vizeaza, dupä caz:

- manifestari care aduc atingere onoarei sau probitiJtii profesionale ori prestigiu!ui justitiei savar~Jte, In cazu/ concret,: In exercitarea atributiilor de serv1cw; - atitudinl nedemne In timpul exercitiului atributiilor de serviciu fatä de co/egi; - conduite de imixtiune fn. activitatea unui alt procuror; - nerespectarea, In mod nejustificot, a unor dispozitii cu caracter administrativ preväzute de lege sau regulamente;. - neresp;?ctarea fndatoririi de a se abtine atunci c6nd procurorul ;;tie ca exista una dintre cauzele prevazute de le9e pentru abtinerea sa (situa\ie de tncompatrbiiiWte c1rcumscrisä ipotezei srrict determinate de ie9iuitorj; - condune de obstructi'onare, prin orice mijloace, a activit6fii de inspectie a inspectorilorjudiciari; - ;;i exer~itorea functiei cu rea-credinta. .

'

Tmp;ejudiriie cercetati:! ;vizea1za 'inregisträr!le audio difm:a1te In spatiul public la data die 18.06.20l7, procedura de cpnsitituine ;?i instrumentare a dosaru!ui nr. 246/P/2017 · a! DirecJie! !\iationa!e Anticoruptie !?i aspecte conexe acestor 1evenimenlte, respectiv email-ul transmis de cfüre procurorul ~ef al Direc1;i€!i Nationaie Anticorupiie tuturor prncuroriior ce l'ji desfä?ura activitatea . In cadru! S1':ctiei de combaltere a infrac~iunilor asimiilate infrzu::tiunilor de coruptie la data d·e 20.0'5.2017, precum :1i aite! eiemente cu r2levan·~ä ~]r1obator~1e

lucrari a

lnsp1~ctiei

rei~ul!tate! }~E!

pareursui

~r~st.ru1m~entäri:i

Judidare.

IV.A. ~spec:te redate, In mass··mei:fü1 la data de 18.06.2017, ce pun In analiza conduite ce aduc ating1ern onoarei sau profbitä~ii profesionale ori prestigiului! j1uslti~iei, manifostaice in exercita~ea atributii!or de serviici1u ~i pretinse irrlixtiuni In actiivitatea de instrumentare a unor dosare penaie 'inregistrate 'in eviden1;ele Dlrectiei f\la~iorla!e Anticoruptie - abatere

16 / 77


pre11äzuta de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004, cu modificärile si completärile ulterioare. Examinand cronologia evenimentelor, retinem verificarile prezentei lucrari ale lnspectiei Judiciare, raportat la obiectul prioritar al sesizarilor In analiza, rezuma ca prim aspect continutul lnregistrarilor audio, difuzate in mass-media la data de 18.06.2017. S-a stabilit, cu certitudine, ca acestea au ca sursa o ~edinta de lucru ce a avut loc la data de 30.03.2017 la sediul Direqiei Nationala Anticorup\ie Structura Centrala, unde au participat procurorul ~ef al Direqiei Na1;ionale Anticorup\ie, cei doi adjuncti ai procurorului ~ef ai structurii, respectiv domnii Marius Constantin lacob ~i Calin Nistor ~i 21 procurori cu functii de conducere ~i executie din cadrul Sec\iei de combatere a infraqiunilor asimilate infraqiunilor de corup1;ie a Directiei Nationale Anticorup1;ie. La aceasta ~edinta au participat, inclusiv magistra\ii procurori care au formulat sesizarile ulterioare privind aspecte conexe lnregistrarilor audio, acestea formand obiectul lucrarilor nr.5035/IJ/965/DIP/2017 ~i nr.5656/IJ/1107 /DIP /2017 ale lnspeqiei Judiciare, reunite la lucrarea cadru cu nr. 4759/IJ/912/DIP/2017. lnstrumentarea sesizarii din oficiu a lnspeqiei Judiciare din data de 19.06.2017 ~i a sesizärii formulate de cätre ministrul justi~iei a con\inut procedura transmiterii, la solicitarea lnspeqiei Judiciare, a 3 fi~iere ce se refera la lnregistrarile audio In discu\ie, difuzate de postul de televiziune Romania TV, cu referire la ~edin\a de lucru a Directiei Nationale Anticoruptie In discu1;ie. La acest punct se impun o serie de consideraiii asupra probatiunii In prezenta lucrare, in raport de dispozitiile legale incidente, respectiv cele preväzute de art. 249-388 Cod procedura civilä. Astfel, potrivit art. 341 alin 1 Cod procedura civila, „Sunt mijloace

ca

materiale de proba /ucrurile care prin i'nsu;;irile /or, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le pastreaza servesc /a stabi/irea unui fapt care poate duce la solutionarea procesu/ui." Potrivit aiin. 2, „Sunt, de asemenea, mijloace materiale de proba ;;i fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de i'nregistrare a sunetului, precum ;;i alte asemenea mijloace tehnice, daca nu au fast obtinute prin i'ncalcarea legii ori a bunelor moravuri." Tn doctrina de specialitate, notiunea de „proba" a primit mai multe acceptiuni: A) Lato sensu, prin probä se lntelege fie actiunea de stabilire a existentei sau inexistentei unui raport juridic, fie mijlocul prin care se poate stabili raportul juridic ce trebuie dovedit, fie rezultatul obtinut prin folosirea mijloacelor de proba.

17/11


B) Stricto sensu, prin prob~1 se poate lntel~ge mijlocul dE~ probä, adica mijlocul prev;3zut de lege prin care se poate dovedi un raport juridic (lnscrisuri, rnartori, prezum·\ii, etc.}, ori faptul probator, adica acel fapt _:_o_·_•_- ~-----------matPria 1· ra rie 1 - ödatä--d-o,1Pfli~'.lrin-tG:urcmijJ.1rrlJ-µro:h3;:-=-este=- falasir--1-::.- •ärrd-ut__-u i, pentru a se dovedi un alt fapt material, !aetE!rminant In soiutionarea pricinii. Din ecor1omia art. 250 iCod procedura civilä, rezult;3 ca prin obier.tul probei se inteleg faptele juridice lato sensu din care izvorasc drepturile ~i obligatiile cL_I prh1ire la care pärti!e sc~ aflä In litigiiu. 'i' r 111 ma[er1a procesua1 c1v11a sum suscepuo11e a n aovernte, a[at rap[e1e pozitive, cat ~.i faptele negative, ac:estea din ljrmE'1,, prin dovedirea faptelor pozitive con'trare. („Drept procesuai civil",de G~briel Boroi, Mi1·ela Stancu,Ed. Hamangiu, Eiucure~ti, 2015, pg. 404 - 405). Cu privire Ja admisibilitatea probelor, sediul materiei se regase~te In art. 255 aiin. 1 Coci proceduri! dviiili: ,,Probe!e trebuie sa ffe admisibile potrivit !egii ;;i sa ducä !CJ solutionorea procesu/ui". Potrivit doctrinei de specialitate, pentru a fi admisibilä1, orice probä trebuie sä fii": - legala; adicä nu fie prohibitä de legea materialä sau procesuala; - verosimilä, aclica sä aibä drept scop dovedirea unor evenimente reale, posibile, credibile; - pertine'rrtä 1 adicä aflata In directä legätura cu obiectu~ pro·cesului; - conclui,~e~ntä, adicä s;a paarte asupra unor lmprejurari care sa ducä la rezolvarea c:auzei respective. (G. Boroi, M. Stancu ,op. Cit., pg. 410). Referitoi· la lnregisträril'e audio folosite ca mijloc de probä In prezE~nta cauzä, este (1ecesarä 0 analizä a naturii ~i legalitatii lor. Porn-ind ·di~ ia sediu! n·1~teriei, re~spectiv art. 3L!.1. aHn. 2 (:od proc~:!!iurä civiiä, rezulta ca In materia procesual civilä, 'inregi~.trarile privind starea sau s!tuarea un.or obiecte, p11·ecun1 ~i anum1ite situatii de fapt1 lndiferent de rnodui de lnregistrare, sunt mi:iloace de proba, c:u conditia sä nu fl fast obtinute prin lncalcarea legii. lnregistrarile audio-video constituie rnijloace de probä, indiferent de suportul tehnic pe care acestea sunt stocate. !"~ ............ +,..... ...,...,,....,..+,..,, 'na·tn1··1a1·a dP probä cunt cunorturii~:i C':=lrP III ~ lUdll'C' QLC:,::H„C ,.......,_....,,,.,,;. 1, ,.......,;;lü"lro llllj 11 • t-' .,_.. ._.. '1

'

o

_

_

1

•f V

O

> •1

''I

('o

.„

J

O A O

O

1

'

sa

~aLUB

<l.'l_,C:

1...-

.._..

'-

..:

"

...,

~

contin lnregistrilrile, 'insa el1e nu constituie proba materiala propriu zis21, ci continutul dectiv al lnregisträrilor reprezintä aceastä probä (G. Boroi, M. Stancu, op.c:it., pg. 475, 476). In spetä; mijlocul de proba (suportul audio) ce 1:'.ontine proba propriiu zisa (afirmatiile .atr!buite procurorului ~ef al DINA) II reprezinta suportii audio pu~i la dispoziti'a lnspectiei Jucliciare In circumstantele descrise In prezenta rezolutie.

18 / 77


Apreciem cä proba In sine lntrune~te conditiile prevazute de lege pentru a fi consideratä admisibila, lntrucat este verosimila, pertinentä, concludentä ~i legalä. Referitor la ultima conditie, lmprejurarea cä la DNA s-a constituit un dosar penal avand drept obiect cercetarea modalitätii In care s-a fäcut aceastä lnregistrare, nu este de naturä sä lnläture prezumtia de liceitate a acesteia. Mäsura adoptatä de o unitate a Ministerului Public, care, aflatä In mijlocul unui scandal public generat de difuzarea de mass - media a acestor lnregisträri, de a decide la nivelul conducerii (cäreia ii sunt atribuite afirmatiile incriminate) sä constituie un dosar penal, sä desemneze o echipä de anchetatori dintre care unul participant la ~edintä el lnsu~i ~i sä procedeze la administrarea de probe pentru a identifica autorul lnregisträrii ~i pentru a dovedi caracterul contrafäcut al acesteia, nu este de natura a rästurna prezumtia de liceitate a lnregisträrii, aceasta, din perspectiva legii penale. Tn materia procesual civilä, In ce prive~te chestiunile prealabile, faptele stabilite In materialitatea lor In instanta penalä nu mai pot forma obiect de probä In instanta civilä, nici pentru confirmarea lor, care ar fi inutilä, nici pentru infirmarea lor, care ar fi inadmisibilä, deoarece hotärarea definitivä a instantei penale are autoritate de lucru judecat In fata instantei civile care judecä actiunea civilä doar cu privire la existenta faptei ~i a persoanei care a sävar~it-o (art. 28 alin. 1 C. procedurä penalä). Tnsä, instanta civilä nu este legatä de hotärarea definitivä a instantei penale de achitare sau de lncetare a procesului penal In ceea ce prive~te existenta prejudiciului ori a vinovätiei autorului faptei ilicite. Una din probele administrate In dosarul penal nr. 246/P/2017 al Directiei Nationale Anticorup\ie ~i In dosarul nr. 307/P/2017, al Parchetului de pe langä Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie, a fast constatarea tehnico?tiintificä/criminalisticä ?i unul din obiectivele acestor constatäri a fast a se verifica dacä fragmente din discutii au fast juxtapuse astfel lncat sä se verifice dacä din cuvinte izolate, scoase din context, s-au alcätuit fraze cu un alt sens decat cel intentionat de autoarea afirmatiilor. Nici specialistul din cadrul DNA, nici expertul din cadrul INEC nu au putut confirma aceastä ipoteza invocatä de persoana cercetatä disciplinar sau de cätreDNA. Parchetul de pe langä Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie a solutionat cauza aflatä pe rolul säu prin clasare, motivat cä fapta preväzutä de art. 268 alin. 2 Cod penal, nu existä. Tn ce prive~te cauza aflata pe rolul Directiei Nationale Anticorup\ie nu existä elemente din care sä rezulte cä ar exista vreo hotärare judecätoreascä definitivä, prin care sä se stabileasca, cu autoritate de lucru judecat, caracterul contrafäcut al lnregisträrilor din ~edinta de lucru din data de 30 martie 2017.

19/11


Din persi)ectiva legii civih!, ar1ticolele 70-73 din Codul Civil reglementeaza drepturile la libera exprirnare, viata privat2i, demnitate, dreptul la propria imagine, iar art. 74 Cod Civil reglementeaza 1sfera atingerilor aduse vietii ---·----c-· _ _ _ _prJvate,_printre ca re; 1a litereleJ:x)=,c)::+t-t)- c,,.-~ega-s-esr ?i-Jn:ter.ceptari:le::Jaci:__~-­ d re pt a unei convorbiri private, siivar~ita prir'r urice mijloace tehnice, sau utilizarea, In cuno~tinfa de'cauza, a unei asemenea interceptal"i, captarea sau utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate lntr-un spatiu privat, fära acordul acesteia, precum si difuzarea sau utilizarea corespondentei, rlianuscrise!1Jr, c'ri a altor d1ocurnente pE!rsoncl!e, inc!ush/ a cfatelor piri,Jind r _ __ _ aom1c111u1, re~emn~a, precum s1 numere1e ae Ie1eron a1e unei persoane sau ale membrilor familiei sale, färä acordul persoanei. careia acestea ii apartin sau care, dup2i caz, are dreptul de a dispune de ele. Articolul. l'S din Codull CivH statueazii limitele 'incälcarii drepturilor mai sus mentionate, potrivit aliniatului 2, „Exercitbrea drepturilor si libertatilor 1

·•·

1

II•

1

1

,

_ 11 _

1 _____ •

constitutiom']ie cu buna credinta :;i cu respecfarea pacteior :;i conventii!Or internationale . /a core Romania este oorte. !nu constituie o lnca!care a dreptu;i/or ~'revazute In prezenta sectiun°e . " . !

Se remarcä faptul ca normele civile vizeaza per:soanele private si aspecte legate de lat:ura privatä a existentei acestora. Tn speta, de fata, In discutie este calitatea publicä a uneii persoane, de procuror $ef al unei structuri a Ministerului Public $i manifestarile pubiice ale acesteia, asun1ate ca atarE~, in cadru J.)rofesiona~. Ca atare, ~i din aceastä perspectiva,: prezumtia de liceitate a lnregistrarilor ce constituie niijloace de proba, iubzi:sta. Dreptul ,la libera exprimare este garantat ~i de Constitutia Romaniei, In articolul 30) dar ~i in reglE!ment21ril12 intematio'nale, de pilda, In articolul 10 ~11:--ru-.o"::'.:l..-.-d"' ~:1f'~l"'ar.i·11r:·11~""r1.-..1Y1nulu· 1 ,,: L...\.~IVtJ'-Ull l.I 1-''1'-!'-''· ..... ' lil.JI ..._,;1 1

.--!· .... II

r·.„ ....... ,e..-.+'i-. \....VllV 11';-,ICI

~1

Aliniatui 2 al articoiului men·rionait statueazä lnsa limitarile acestui drept, r ...... :,,..,...,...,.. O""""~ "...,d~•or;· . . ; ""; anume:, ..,1:.xerc;Larea · c1ces1LOf ,,1·b_ert""-1-· a~i ce ·Lu1up , lU ;,, lAl. , , -?'

U

1

.1.

responsabi!itati poate fi supusa unor formalitati, conditii, restr6ngeri sau do fogo ca1ro J'ntr_fi, CJ,riot-ntco ...,,._,,,, rfprnrirrafirn J~anct1"un1" , fO/'P'•'a"7u•e -V..._ ''-1 " ' ' - ' '-' ._,,,_.,,_,,_,_._.._IL... ... ...,, '"'""""! rnnc:.:tft11iP ,,._._ masuri necesare pentru securitatea rwtiona/6, integritatea teritoria/6 sau siguranta publicä, apärarea ordinii ;;i prevenirea infractiuni/or, protectia L

L.

1..

l..

-~··~·

s1]t11Jtt1tii,, a miorafei„ a repiutatfei SG'U a drepturilor ciftc,1rt1„ pentru r1 frnpieclica

divulgarea informatiilor confidentiaie sau pe~tru a gar1J111ta m.1toritatea si impartialitc.1tea puterii judeciitore$ti." :

in consecinta ,vom reda,continutul fi~iereloL 1. Durata: 0::40 minut~:!:„Neinteligibi/ .... Unche~;efu, ?f·iti ce-mi doresc: sa

'decapati' institufional fn d'osaru! lila ci'J casele Jii sii ajung'em la domnu/ oremier ca;·e a .semnat contractele ~~lea. A:;a-mi doresc .. neinteligibil ..... Bun ' pai eu ramciin pe /ocH. .

.

.

.

20 /77


Z .Durata: 3:21 minute: „Nu ~tiu ce se lntamplä. ;>i-am avut o discutie la

Cheile GrädiJtei Ji tot nu am auzit ce s-a lnt6mplat. Poate OJa, cä suntem toti, ne lämurim ce s-a lnt6mplat. M-am uitat putin Ji eu pe datele statistice, acum dacä tot ne blameazä toatä Jumea de dimineatä p6nä searä Ji am fäcut aJa un pic o ... (neinte/igibil} DNA-ul a)a, adicä anul trecut pe vremea asta erau 673 de persoane lnvinuite Ja 270. Adicä e o discrepantä foarte mare. Posturi In plus avem, politiJti In plus avem, specialiJti In plus avem, dosare avem, lnseamnä cä sunt alte cauze Ji am vrut sä stäm un pic de vorba, sä vedem. M-am uitat putin pe situatiile astea. Sunt unele chestiuni lngrijorätoare: sunt dosare mai vechi de 6-7 ani cu urmärire penalä lnceputä Ji care nu sunt solutionate. Au venit Ji Ja acelaJi procuror Ji a mai venit cineva sau alt dosar. Urmärirea penala lnceputa. La fiecare Jtiti ce aveti In Jucru. Dar aftceva ma lngrijoreaza, ca Ja a~tia CU dosarefe vechi, fiecare )tifi ce aveji. Mii fngrijoreazii de ce nu-i lnhätom ! De doua Juni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numai unii Ji aceiaJi fac dosare. Unii s-au lncurcat cu /egea Ji-au facut trei rechizitorii anul trecut, mama ce mult am Jucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treaba. Nu Jtiu cum vedeti voi Jucrurile, e a treia oarä c6nd spun ... eu am zis Ji la Cheile GrädiJtei, zic Ji acuma, dacä noi In dosarele astea nu ne facem treaba, macar sä )tim. De acum o sä stau aicea, o sa transfer toata treaba. Sunt unii ... (neinteligibil - n. red.} Ji cand se p/eaca acasa, dar sunt unii care pare ca nu fac nimic. N-am vazut nimic. Nu mai zic ca sunt dosare, nu vreau sä dau exemple, sunt cateva, 7, 9 ... mä lntreabä presä In fiecare säptämana de mam säturat eu de e/e Ji nu se miJca nimic. Spuneti-mi ce se i'nt6mpla, sa Jtiu! Pentru ca o sa ajungem sä vorbim In fiecare saptamanä, sä va lntreb ce-ati fäcut pentru astäzi. Pentru ca numai unii Ji aceiaJi Jucreaza. Pe mine nu mä convinge nimeni ca din 8.000 de dosare, noi lntr-o lunä nu am putut lnvinui un inculpat, nu am putut trimite In judecatä un inculpat. .. din 8.000 de dosare. Dacä voi din sa/a asta mä convingeti, plec Ji nu mai zic nimic. Unii Ji aceiaJi sunt lnjurati de dimineatä p6na seara". 3. Durata: 9:23 minute: „Unii Ji aceiaJi co/egi sunt lnjurati de dimineatä p6na seara Ji altii stau Ja umbreluta noasträ. Las ca Jefa se descurcä, UncheJelu se descurcä, Dumitriu se descurcä, nu Jtiu care se descurcä. ;>i vä mint, Ji liniJte, e frumos Ja DNA, nu?! Salarii mari, nu ne lntreabä nimeni c6nd venim, cand plecam, stam cu curu pe dosare, nu ne lntreaba nimeni de e/e ... Nu se poate ! Deci va rog sa-mi spuneti, de ce, nu Jtiu, care vreti sa fiti primul, ca daca nu, va numesc eu, de ce o luna de zile, o lunä jumate nu s-a lntamplat nimic, vreau Ji eu sä Jtiu. Ce va lipseJte? Poate va ganditi sa va faceti Ji voi niJte prioritati Ji vreau sa vad ca de la sectie acolo o luna de zile macar trei persoane sunt fnvinuite. Orice parchet din Romania, mi-1 aratati, eu va arat ca lntr-o luna 6ia lnvinuiesc 3 persoane Ji noi DNA-ul doar am stat. De cinci saptam6ni nimeni

21/77


·-~---

i

nu a invinuH pe nimeni in. DNA. Deci nu pot sa :cred aJa ceva ! Da ca nu vreti, spuneti-mi! Daca nu puteti, spuneti·ne! Dar dati-ne un raport. Pai nu suntem gradinita sa ;ne apucam sa·Ilnvatam pe unii ce au de facut. 5; credeti-mä, nu___ trri--- n-f-rrrp-:_--__-- _),._,_)',__LJJ_/,._,___ ('-t-i't-r- „: „ p cei· ·-- '-rru·e--5" •1t·e•i m171" - f ;-ar-J.-;----;,.,----f)-1\f--crr· -. -_ -'""';:;. r-'"'fi i l.. ,firn A--,______.__,_"F\-;,.------"J'o,-

-~;1--4--J--~__,_~

l.A---l---l-

)--'---- --.

II--

6--'

1

itl---obU-----M-bl--><- '""l/f-----

intrebat nici cänd ati venit nici cand ati plecat, nici dece lipsifi. Sa vä iau sä va intreb ce··ati lucrat säptämana asta ... dar unii vä culcati pe ureche, aveti cu totul alte .activitäti. Dacä mä duc acum /a Birou/ de presä Jifac o fistii ... deci, credeti-mä cö de rliminoa•a" JJllAll nilna" conra" ta· l-, "J'' <1" -ra" cpuna' Ja +·onro acton n O'm '/ 5 n1"m'c~ de ra"u• ......_„, ae mmem wn u1vP1, wweouna am muaaT u1v;.i-w ca vw, car munc1m1 uar credeti-ma, 'am ajuns in punctul in care Ji oamenii care ne sustin i:;i pun intrebarea 'iwi ce facem ?'. f\le-am speriat, sau ce? Cine s-a speriat sa plece ! Sau eine 11-are chef de muncä, sa plece! Räman 10 oameni /a DIVA, da aio ne vedem de treaba, frate !j(ne luptäm päna in pänze/e afbe ! ?i-am auz,rn· !ff comentarii i:u dosarul pe OUG 13. lJomne, eu mi-am asumat m:est dosar. Eu mi-am asumat acest dostir lmpreunii cu domnul Dumitriu !ji cu domnul 0

!.Al !

11111\,.. •

0

..,;;;...,.f

}

J•

II

j

...J

.J

I

1

i'I

L

jV

I

..)t.1..1..f•••

l..fLl,...

,

.-.111'A

/

'

'-'

II~

II

L

,.._,

1 1

1!

I

,.....

Unche5elu. f\J-am filicut Wl' lrlilimetnr la steingai' SOi.Ai ' la dreapttl fara ca eu sä i nu spun 'da) domne sunt de acord !ji sustin treaba asta' !ji cred fn continware ca am fiicuti ce era legal !jii carect Chiar sä zica' Curtea Constituj:iona!a ca am derapat insiit!Jtianal pentru ea. 0 5>ci iau ce!e 4 dasare existente In DNA cu acela!ji obiect, fäcute exm::t iln acefa,~;i lucn1 ?i le dwc In l'Jrateie lui Mou:ir 5i i Je pun in brl:tf,e- ~ii=i zic 'ia=l~~j dom1nLJ1 1iriv1orCJrr„ sptilii=te cu eie pe- cap!' fJoi cJC:m CU SUbsemnptu/ !ji fa inspectie, diim CU SUbsem17atuf :ji fa fV/.J. ne /njura toatä lumea de di1,mineata pana seara :;i mi-am asun?at. IVli-am asumat pentru ca am crezut facem ni5te~ lucruri. $l altil starb cu dosarele sub fund !ji nu facem nimil. 0 sa am :;i ci.I Sectia 1 .. ,. dost1rul ... !;'neinteligibil/. .. uite, ultinia e Udrea, conaiamr1atii 6 ar1i- pe abuz. E:ste () sft1gUr6 problem6 c1cur11 Ja Curtea '

'

de Apel Att1a,. 'unde doamna judeditor motiJatiile incrimineaza abuzul in serviciu ~i-c'rciJ/o a fäctit c~Jntestcrtie iii ·ai;ufare ~i Gico/o c1vem practic{; constantä a' Tna!tei Curti: tot timpul va avea fata de ei. 0 mal facem o dato -t:;·.,.,_,-1 ;::, ~U/11.Cf(i ,...,,,,..+,.., ... L>llLJl ,..,+A+ d~ ,i.'"'„.;:;+· ;?I. n1t..rgen11 ) InIJW_'t fnti=l D ni1~Jo prnb" loma'" ...... f)r"'lca" 11f11uCu c Ih01.G1u}f ...., ,„ .......... ''"~' ...... ,._, ,1..., l'"llJ

e problema cu decizia Curtii, hai s6 dam c/asare .;;i spunem ca din cauza deciziei Curtii i'nchidem dosaru/. Dar dacä ?tim cä e de ciosare ~i nu e bazat pe !egislatia 111 vfg!Jare, lric1l-ildeti cf,ostirul_, c15 n-am r1icio tiroblern'a. Eu $:tft1 ca ne-a dat peste cap decizia Curtii, sä 1;edeti asta, excepfia invocatä de Bombonica ce; ne va da peste cap. Dar päna atunci trebuie sa ne facem treaba! . Ce sä zic, faceti-va fiecare evaluarea pe dosarele pe care le aveti. J'\llie mi-e foarte 'greu sa stau eu sa vi Je controlez, s1.mt 3.000 de dosare, eu nu ~tiu 1 care dintre eiJ sunt legisiatie primara sau secundara. Daca ma uit, fiecare aveti 50-60 de dosare, in 2014 !ji In 20:l5, ce/ mai putin incarcat procuror '

,I

·

1


avea 120 de dosare. Mai, !ji ie9eau dosarele. !,)i acum avem 50 de dosare !Ji nu putem sä scoatem dosarele. Am subliniat de 100 de ori cä suntem sub autoritatea Ministrului Justitiei !ji domnul Premier cu aceastä informatie suntem monitorizati. Numa' cä nu ne-a zis 'ba, voi treceti /a Executiv!' 0 sä vinä! Eo poveste deocamdatä, da' trebuie sä facem !ji noi treaba cä sä putem sä contracaräm /ucrurile astea. Dacä noi. numa' stäm ... !ji eine atacä !ji noi stäm !ji lnghitim, asta e. Eu dupii decizia Curtii Constitutionale mi-a!j fi dorit sii ie!jim cu un dosar cu un ministru, ca mii giindesc cii totu!ji presiim. Sau, ma rog... ceva dosare importante. Jdeea e ca de /a bilant nu am ie!jit cu nimic. Pe vechea noastra 'nu ne intimidam, nu ne speriem, ca suntem curajo!ji, pai atunci spuneti-mi, ca eu imediat schimb foaia !ji zic ba, ne-am intimidat, ne-am timorat, ni-i teama, a zis Curtea Constitutionala ca am derapat constitutional, ca am ie!jit din matca... nicio problema, numai spuneti-mi sa !jtiu! Eu am crezut ca suntem a/tfel de oameni. 0 sa iau Constitutia !ji-o sa devin bagata In seama dacä a!ja trebuie, nu? (neinteligibil}. Nici macar tu Oprea a ajuns /a Parchetul de /a MAI, (neinteligibil}, ... ; aco/o fiind fand european ... am ratat lnceputul. Deci, de cand a venit... ce se mai poate acuma? Va dati seama ... daca a af/at de e/. Da nici nu vad c-am ridicat standardul !ji suntem undeva sus, sa-!ji bata altii joc de munca noastra. Sa vina ciilare pe noi !ji cu desantu !ji inspectia !ji ministeruf !ji toata Jumea !ji noi sa stam doar sa-ncasam !ji Sa stam CU dosarele sub masii. Nu pot sa va spun, nicisa va ... (neinteligibil) ... ca eu niciodata n-am vrut sa va ... (neinteligibil} !ji /a mine se opresc mu/te /ucruri !ji nu vi /e zic mai departe, dar eu nu degeaba tot vin !ji va spun ca e important sa ie!jim. Multa lume ne sustine, dar deja, cum sa spun ... trebuie sa ie!jim! Deci pare ... !jtiti cum pare? Ca ne-am dus a!ja, spre case, /uam ... (neinteligibil) tot asta ... !ji nu mai avem curaj. Daca ne simt ca noi nu mai avem curaju/, o sa se urce cu picioarele pe noi, credeti-ma! Cumva trebuie sa gasim cu toat6 Sectia 3 - 4 dosare cu potential! Colegii care au sau constata ca au ... (neinteligibil} va ajutam sa ie!jifi cu dosarul a/a ... mai ie!jim cu doua dosare ... Ce coleg avefi, faceti ... (neinte/igibil} !ji sa supravietuim! Sa trecem peste perioada asta grea, ca asta e important. Dar vedeti cum vi se pare !ji cum o simtiti. Eu, ce/ putin, a!ja o simt. Noi, de /a lnceputul anului, ne-am fuat-o In freza !ji cu OUG 13, !ji cu aia, !ji cu aia !ji cu aia ... !ji oamenii ne-au aparat. 5; pe urma au ie!jit colegii cu ni!jte dosare ... Necunoscut: lntr-un dosar d-asta de evaziune In care lucrezi de lnnebune!jti, cu zeci de milioane de euro prejudiciu /a bugetul de stat, chiar daca ie!ji cu e/... !jtiti foarte bine ca impactu/ nu este. a!jtia vor zece ... vor mini!jtri. Laura Codruta Kovesi: Lasati mini!jtrii, ca noi nu a!jteptam mini!jtrii ca-i decizie aparte. (neinteligibil} ... bani europeni... MCiine daca descoperim ca un

23 / 77


ministru a dat: o mita ca sä promoveze o ordof?anta de urgenta, daca /i mai putem face dosarul. lar colegii au dovedit ca s-au depus documente In procesu/ legislativ $i Curtea a venit !ji ••• aoleu, monca-ti-a!j gura.„ Pafese ca . _______ („.Jde !aüinstanta, dP-UO f"M·cL!l.$-!Ll"I rerr,,,.tp-rt7{r---}i r;unumaLacum;. cii._ . ne cerceteaza pentru a!ja mod de lucru ... Uite ca mi-a venit inima /a /oc.. Ati spus de doi„. o so mai scoateti din doi ... ie,?im cu dosare„. avem !ji softui din Anglia a!ja, frumos, !ji ne mai lntalnirn Ja 1 iulie" ( Vol. I, fiile 42-43,45-48). -- Tn urma-alidierii mai rnultor procurorii prezenti, s-a stabilit .__ ..c_._: __ .L.::'.

1e1e1111~d

-

.J. ____ .._

d

uur:dl df.JIUXllllc:tLIV

________ : ____ ..... : ..

'"'In ---=·-··.1-- ~J_-,l . .:Jl.11 llllllULe, III

'1

·1

---~.r...:

.. I

~t-J'd~IUI

~

ca

~edinta

.. LI:_. .C::_....J

111

..J:.C •.. __ .i..._

!JUUllL. lllllU UllU.ldLe

fragmente, cu durata fi~ierelor indicate mai sus; Difuzarile aparute In rnass-media au fast caracterizate, prin interventia purtatorului de cuvant al Direqiei Nationale Antic:oruptie ca fiind alterate prin urrnatoiarele prec:izari ( voi. 1,. fiia 6): „( ... )T.YJregistrarea contine fragmente care au fast rostite de procuroru! !}ef

i'n mod public ori Ja !jedinte de /ucru cu procurorii unei sectii operative. Tntre fraqmentele respedive au fost intercalate o serie de sintagme care nu li aparfin ,?i care sunt menite so distorsioneze grav continutul ce/or spuse". Acelea~i

precizäri au fost fäcute de doarnna Laura Codruta Kovesi; procuror ~ef al Directiei Nationalä Anticorup~ie, In punctul de vedere, solicitat In raportare la dispozitiile art.14 oiiin. 1.iit. f din Heguiarnentui privind !"'!.,-,.!"mqln r·H::·~nt-!"1! nfnrt-!!"""1~a·3 l"cr"1···1lor r!e incp(.:l•~tie rlt=i r:;lt-ra lnc::.nc•rti~ '-i \.l '"''''"''r' .....,._ '""''-''-''„;_.r-''-•'-''r'<.... 1

llVllll,_;.11-

•~1'-'-\..UCi

tJ'--11·\.l\.A

Cl

U

111....-

Judiciara, aprobat prin Hotärarea Consiliullui Superior al Magistraturii nr.1027 din 15 noierinbrie 2012 (voll .. !, fila 73, 210-211, 276-278). Tn acest: sens, In preciz<arile fäcute de cä'tre doamna Laura Codruta Kovesi, au ' fo:Si: indicate , ca „vadit nereale" urmätoarele fragmE~ntele nn"merate „,,t..;i.;i. : ""~:! .g.;rl:: ov~='~'nl11h'.• •u••..,. rl.o ._1„„.,u••f"•iri '-

1\.-t

~._

1

1

„Unche!ji2/u, !/titi ce-mi doresc: s6 ----1-

LU~t:H::

-:

:;>!

-.:::::jLI

ß~:.,~_,,..,,..,..

l.l)Uf!Yt:I!!

1-.. JU

,.,J„......,...,,,J

UVUlllUI

"decapati' 1 institutional ,....are'

.,.,„,.., ........ ;,..,„ f-'1C:-lll/C:I l..

rt u

i~emv1n+

..:'

11

llLAL

i'n dosarul öla cu

ronf-rnrTn/o L l1n.1u1,...t\...I'-

ri!Dn 1v111...u.

' . . d oresc „ . A'ja-m1 f'lr1..-

!/LJ~AI

nlf-rt:Jllrt lA/l.l..LVU

ma" '?nnr/·;(.l(E'nzn cr'r la 11::J j , 1

f

\A

'l.llJ

~

1

a"cfiQ r11 rinc:rJ(PfP \JPrhi fiPrnrP C"f·l·f·I· ::("'' ""'"" ,_.,...,_,....,, ,.,..,.._ v•-~'"JJ•-~~'- ;f

Ce ·

aveti. Ma i'ngrijoreaza de ce nu-i inhatiim!" "stam CLI curu pe dosare nu ne lntreaba nimeni de ele".. "stöm cu doscrrele , ,-d··.c ··v siJO j-un· 5; r1u jGCern rurruc . „Eu dupö decizia Curtii Constltu(iona/e mi-a!j fi dorit so ie!jim cu un dosar CU un ministru, CO ma gondesc CO totu~i presam:. „ "lar cofe,gii au dovedit cä s-au depus docuinente In procesu/ legislativ !ji Curtea a vehit ~i ... aoleu, mönca-ti-a~ gura ... Pafese de !a Constanta".

ca (... )

(extras din edresa Directiei Nationalla Anticoruptie CU nr. 161l8 /C/2017 din data de 12.CJ9.2017 -vol. I, file 276··278.) Cu referire la aceste fragmente, doarnna Laura Codruta Kovesi, a precizat urmatoarelie: „contin expresii fn care sunt ievident intercalate anumite

24/ 77


cuvinte pe care nu le-am folosit sau sunt intercalate cuvinte in altä ordine decot cele spuse, pentru a denatura sensul celor afirmate in realitate in cadrul !jedinfei de lucru". Tn acela~i sens, este subliniat ca lnregistrarile audio vizate „nu · sunt autentice 9i contin o serie de afirmatii realizate prin juxtapunere, menite de a altera continutul real al afirmatiilor", precum ~i faptul ca „inregistrarea a suferit mai multe operatiuni de editare, fiind intercalate expresii sau cuvinte pe care nu Je am folosit sau fiind intercalate anumite cuvinte In diverse fraze pentru a denatura continutul celor precizate de mine In !jedintä". Conform extrasului emis de catre Compartimentul de informare publica ~i relatii cu media a lnspeqiei Judiciare cu trimitere la raportul privind lnregistrarile difuzate la data de 18.06.2017 de Romania TV, (vol. 1, file 49-57) se retine ca punctul de vedere emis prin Biroul de presa al DNA, pe langa concluziile redate anterior, contine In expunere similara, acelea~i fragmente conchise ca „vädit nereale", tot cu titlu de exemplu, de catre lnsa~i doamna Laura Codruta Kovesi ( mentiuni concrete: fila 50 vol. 1). De subliniat ca In analiza, raportat la verificarea modului privind respectarea dispozitiilor legale, a Regulamentului de ordine interioara al Direqiei Nationale Anticoruptie, precum ~i dispozitiile Codului deontologic al magistratilor, sunt ~i alte fragmente avand aceea~i sursa, respectiv lnregistrarile audio difuzate de postul de televiziune „Romania TV" la data de 18.06.2017, In referinta fiind expresiile evidentiate:

„... $i-am auzit !ji comentarii cu dosarul pe OUG 13. Oomne, eu mi-am asumat acest dosar. Eu mi-am asumat acest dosar fmpreuna cu domul Dumitriu !ji cu domnul Unche!jelu. N-am facut un milimetru Ja stiinga sau la dreapta fara ca eu sa nu spun 'da, domne sunt de acord ;;i sustin treaba asta' !ji cred In continuare cä am facut ce era legal !ji corect. Chiar sa zica Curtea Constitutionalä ca am derapat institutional pentru ea. 0 sa iau cele 4 dosare existente fn DNA cu ace/a!ji obiect, facute exact fn acela;;i Jucru ;;i le duc In bratele lui Morar ;;i i le pun In brate ;;i-i zic 'ia-le, domnu Morar, spala-te cu e/e pe cap!' Noi dam cu subsemnatul !ji la inspectie, dam cu subsemnatul !ji la i'v1.J. ne lnjurä toata Jumea de dimineata ponä seara !ji mi-am asumat. Mi-am asumat pentru ca am crezut ca facem ni!jte iucruri ... 5a vina ca/are pe noi !ji CU desantu )i inspecfia !ji ministerul )i toata lumea !ji noi Sa stam doar Sa-ncasam )i Sa stam CU dosare/e sub masa" (. ..). (. ..) (Daca ne simt ca noi nu mai avem curajul, o sa se urce cu picioarele pe noi, credefi-ma ! („.)"Noi, de la lnceputul anului, ne-am luat-o in freza !ji cu OUG 13, !ji cu aia, !ji cu aia" . Raportat la continutul lnregistrarilor audio, privind unele dosare penale instrumentate de catre DNA, au fast solicitate relatii de la aceasta structura

25 / 77


de parchet,~ prin adresa din dat<1 de :27.11.2017, In scopul identificärii cauzelor la care se face trirnitere :

- „ UncheJefu.. Jtiti ce-mi doresc: sa 'decapafi' institutional In dosarul a/a 1 ·r:i i-~~ -1i·1ng--n /-i -af1rr.;r-fLJf "I" o· "o' ~~r ~i ~u· ··r,·-~-t-.,..,--""'i"'i>rr1· r - 6 -1---ra--L.U .... _;:;.e.1 -p........ :1',., :.::iu"--u_, u 1 t::r,_,_ t.. _{...,. 1f., -· -,...r. . .m-1..,.r. tu.„ e- lt---s""lY11-1u --LO,r:-, "',-t;,f"c-Le1-v - ar eo•. --·r

1

1

1

AJa-midoresc .. neinteligibil „„Bun pöi eu raman pe loc". - „$i-am auzit ,~i comentarii cu dosarul pe OUG 13. Domne, eu mi-am asumat ace'st ·dosar. Eu mi-am asumat acest dosar impreuna cu domul Dumitriu Ji cu domnul UncheJelu. N-am jacut un milimetru /a stanga sau /a dreapta farö ca eu sa nu spun 'da, domne sunt de m:ord Ji sustin treaba osta' Ji cred in continuare cä arnföcut ce era ie9ai Ji corect''. Directie Nationalä AnticorupJ;ie a comunicat, prin adresa nr 287 /Cl/29.11.2017, räspunsul cä dosarele la. care s-au fäcut trimitere In 'lnregisträrile audio, sunt cele cu nr. 889/P/2014 )i nr. 47 /P/2017, aflate in lucru la domnii procurori Durnitriu Silviu Paul ~i Unche~elu Jean. a. ·cu -rt-~ferire !a dosarUll 889/P/2014, prin: referatu! Yntocmit !a data de 28.11.2017,'de catre procu1rorul de caz, rezultä iaspectul Direc\ia Nationalä Anticoruptie a pus sub lnvi1nuire mai rnuiti ~unqionari publici din caclrul prirnariei rnirnicipiului Tirnii~oara sub aspectul s~var;.irii infractiunii de abuz In serv1c1u, Se rnen,tioneaza dosarul nu prive~te persoane care au sau care au avut calitatea de premier. Procuro rul de caz a sublinlat ca: nu au exlstat nici un fe! de imixtiuni din partea nici unei persoane relativ la activitatea de urrnärire penalä In caclrul closarului nr' 889/P/2014. b. Din r:ef~ratul din clata de 2'.8.11.2017, emis de procuror ~ef sectie Dumitriu Silviui Paul din cadrul Seqiei de cornbatere infraqiunilor asirnilate infractiunilo·r d:e coruptie a [)irectiei i\Jatic)na!e Anticoruptie, riezuita ca acest rnagistrat pi'ocuror a fost desemnat In instrumentarea dosarului penal cu nr 47/P/2017 ra data de 01.iJ2„2017, '!nreglstrat ca urrnare a unui denunt prin care se sernnala savar;;irea de infraci;iuni In leg~itura1 cu rnodalitatea cle redactare, pron:ioi1are ~i adoptare a unor modificari ale (:1Jdu!ui PE~nal1 concretizate prin OUG 13/2017. In instrumentarea ac1ostui dosar a fast desemnat ulterior ·1i procuror

ca

ca

'

1

a

Unche~elu

Jean.

Tn

acest dosar, prin ordonanta din 01.02.2017 s-a dis.pus inceperea urrnaririi penale cu privire la säv~ir~irea urrnätoarel1J1r infraqiuni:

:o

o

- Folos1'rea, de cätre persocmä ce detine functie fntr-un partid politic,a inf!uentei sau a autorit6(:ii scrle. In, scopul obtinerii de fo/oase necuvenite ;pentru sine sau pe'ntru a/tu/, prev. de ort 13 din Legea nr, 78/2000; ' Favorizarea f6ptuitorului prev. de art.269 alin.1 C.p; 1

'

'

1

26 / 77


- Prezentarea cu rea-credinta de date inexacte Parlamentu/ui sau Pre~edintelui Romoniei cu privire /a activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savar~irea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statu/ui prev. de art.8 alin.l lit. b din Legea nr 115/1999. Tn referatul explicativ a fast relevat aspectul cä pe parcursul urmäririi penale, In cadrul discutiilor profesionale „cu persoane din conducerea DNA

(„.), nu a existat nici un moment In care so se fi exercitat vreo influenta In activitatea de urmarire pena/o sau care so reprezinte o lncalcare a independenfei procurorului, a normelor procedurale sau a celor de conduita profesiona/6". Directia Nationalä Anticoruptie s-a rezumat la a transmite referatele procurorilor de caz privind dosarele la care s-a fäcut trimitere In lnregisträrile audio In discutie, färä a documenta cu scripte oficiale doveditoare anexä, privind relatiile furnizate cu trimitere la dosarele penale cu nr. 889/P/2014 ~i nr. 47/P/2017. Aceasta maniera de comunicare de date a impus precizarea anterioara, raportat la constatarea unei mentiuni eronate strecurata In datele comunicare, continute In adresa nr.287 /Cl/29.11.2017 ~i referatul 288/Cl/28.11.2017 al DNA. Conform documentatiei extrase din lucrarea lnspectiei Judiciare cu nr.1704/IJ/319/DIP/2017, rezulta faptul ca dosarul mentionat anterior de cätre Directia Nationala Anticoruptie, ca lnregistrat sub nr. 47/P/2017 (prin adresa nr. 287/Cl/29.11.2017 ~i referatul procurorului de caz Dumitriu Silviu Paul din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie cu nr. 288/Cl/28.11.2017) este de fapt dosarul lnregistrat sub la DNA sub nr. 46/P/2017. Aceste date rezulta din documentatia ce reprezinta acte continute In dosarul penal al cauzei, respectiv ordonanta emisa la data de 24.02.2017, de catre procuror ~ef adjunct sectie Dumitriu Silviu Paul din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, prin care s-a dispus, In temeiul art. 315 alin.1 lit. b din C.pr. pen„ cu referire la art.314 alin.1 lit. a din C.pr. pen„ rap. la art. 16 alin. 1 lit. a din C.pr. pen„ precum ~i cu trimitere la art. 63 C.pr. pen., cu referire la art.40 alin.1 C.pr. pen„ ~i art.50 C.pr. pen.: - clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea prev. de art.13 din Legea nr.78/2000; - disjungerea ~i declinarea la Parchetul de pe langa Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie, spre competenta, sub aspectul savar~irii urmatoarelor infractiuni:

Favorizarea faptuitorului prev. de art.269 alin.1 C. p; Prezentarea cu rea credinta de date inexacte Parlamentului sau Pre~edintelui Romoniei cu privire /a activitatea Guvernului sau a unui

27 / 77


,..,._,·

minister, pentru a ascunde siivar~;irea unor fapte de naturii s6 aduc6 atingere intereselor statului prev. de art.8 alin.1 lit. b dinlegea nr 115/1999. Sustrai7erea sau distrugerea de fnscrisuni prev. de ort.259 a/in.~l ;.i 2 __:_ _ _'._ ____, _ Codp_enal:- - - - --- -----~-~-~ .~ , ___________ _ Sustragrerea sau distrugerea de probe ori lnscrisuri prev. de art. 275 Cod penal; Fals inte/ectua/ prev. de art. 321 Cod penal; 1

Urmare a dispozitiei de disjungere ~i declinare men1;ionate 1 cauza transmisa prin ordonanta nr. 46/P/2017 a DNA din datCl de 01.02.2017, a fost 1nregistrata la Parchetul d;;: :~;e l§ng~~ Tnalti:i Curte de Casatie ~i Justitie, Se:ctia de urmarire penala ~i criminalistica, sub nr.98/P/2017 ~i, dupa efectuarea cercetarilor penale, prin ordlonanta dlin clata de 21.06.2017, s-a dispus, In temeiul art.314 alin.1 lit. a din C.pr pen. 1 art. 315 alin.1 lit. b din C.pr. pen., rap. ia art. 16 aiin. 1 iit. b ciin C.pr. pen., art. 46 aiin:l C.pr. pen. 1 art. 58 aiin.1 ~i 2 C.pr. pen, art. 44 aiin.3 C.pr. pen, art. 63 alin.1 §i 4 C.pr. pen.,~i art.1 1 alin.3 din OUG 43/2002 dupa cum urmeaza: - clasarea cauzei cu privire la infraqiunile de prezentarea cu rea- credin\ä de date inexacte Parlam1~ntului sau Pre~edinteluii Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savar~irea unor fapte de natura sa aducä atingere intereselor! statului prev .. de art.8 allin.1 iit.b din Legea nr 115/1999, sustragerea sau distrugerea de lnscrisuri prev. de art. 259 alin.1 ~i 2 c·.p1:!n., sustragerea sau ct!strugerea de probe ori lnscrisuri prev. de art. 275 C.pen, ~i fals intelectual prev. de art. 321 C.pen; •• • . . • • •• • . . - .1 - " • ' - dlSJungerea ~1 dec11narea competente1 de cercetare a 111traq1urm de favorizarea iaptuitorului prev. de art. 269 ali11.i1 C.pen, In favoarea Direct;iei Nat;ionale .l•.ilticorupt;ie; - ;;i sesii'~area procurorului general al Parchetului de pe l§ngä Tnalta Curte de Casaiie • ~i Justit;ie 1n vederea solut;ionärii conflictului negativ de competen~~~f.

Date privind stabilirea unor coordonate cu referire la lmprejuri3rile materializate ce au constituit surs<1 i'nregistrari!or audio difuzate la clata de 18,06.2017, au fost comunicate de cätre Direqia Nationala Anticorupt;ie prin adresa nr 1618/C/2017 din date 6,07,2017 'ii completate cu ,Jlte 2 zidrese emise sub acieia.~i numär dE: inregistrare c!in dat 1 E~ie de l0.08.2017 .;;i 11. 09.2017 (vol. I, file 75- 77,, 220-227,, 277<275). Au fast cornunicate ~ii alte detalii, urmare a solicitarilor emise de catre lnspeqia Judiciarä, legat~ de obiectul ~edint;ei de lucru, caracterul informaiiilor vehiculate In acea ;;edintä, CE? a avut loc la data de 30.03.2017 la sediul DNA. Astfel, s-a stabilit ca In discutie e o ~edint;i'i; de lucru operativa, ce a avut loc la data de 30.03.2017 la sediul DNA cu pf·ocurori din caclrul Sec1;iei de combatere infractiunilor de coruptie, fiind lntocmit un proces verbal cu

28 / 77


priv1re la aspectele dezbätute, lnscris clasificat „confidential", lntrucat se indicä faptul cä acesta contine situatia cauzelor aflate in lucru la aceasta structura de parchet, motiv pentru care nu a fast transmis lnspectiei Judiciare acest lnscris oficial, urmare a solicitärii emise, motivandu-se ca nu poate fi copiat. 5-a precizat faptul ca, In cadrul 1edintei mentionate, In principal„ s-au

dezbatut aspecte privind cauzele in lucru, s-a discutat despre operativitatea so/u\ionarii cauzelor, ritmicitatea in administrarea probe/or, respectarea cu strictete a normelor de procedura pena/6", fiind subliniat si faptul ca procurorul 1ef al directiei „a cerut procurorilor cu func\ie de conducere monitorizarea cauzelor vechi 9i verificarea cu regularitate a ritmicitati in efectuarea urmaririi pena/e".

ca

5-a reiterat, prin adresa anterior mentionata, referitor la presupuse afirmatii atribuite procurorului 1ef al Directiei Nationale Anticoruptie „nu sunt autentice 9i con\in o serie de fragmente realizate prin juxtapunere,

menite a a/tera continutu/ real a/ afirmatiilor enun\ate de procurorul 9ef a/ Directiei Nationale Anticorup\ie in 9edinta de !ucru cu procurorii sec\iilor operative". A fast repetata afirmatia ca „ intre fragmente/e care se aud pe inregistrari au fast interca/ate o serie de sintagme care nu apar\in procurorului 9ef al Directiei Nationale Anticorup\ie, dar 9i anumite expresii licen\ioase pe care nu /e-a folosit 9i nu /e fo/ose9te". In atare context, Directia Nationala Anticoruptie a comunicat faptul ca a sesizat procurorul general al Parchetului de pe langä lnalta Curte de Casatie ]i Justitie pentru a aprecia asupra necesitäti sesizarii din oficiu privind sävar1irea infractiunii de art.268 alin.2 Cod penal ,respectiv inducerea In eroare a organelor judiciare pentru motivul ca ,,inregistrarile, ce contin un

amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin co/a\ionare risca so conduca /a acreditarea unei idei fa!se 9i anume ca procurorul 9ef a/ Directiei Nationale Anticorup\ie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens". De asemenea, se infarmeaza ca „procurorii Directiei Nationale Anticorup\ie s-au sesizat din oficiu sub aspectu/ infrac\iunii prevazute de art. 12 fit. b din Legea nr 78/2000 ,respectiv fo/osirea ,in orice mod, direct sau indirect, de informa\ii ce nu sunt destinate pub/icitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informa\ii" Se indica faptul ca „sesizarea a fast intemeiata pe faptu/ ca /a 9edintele cu procurorii din sectii/e operative se discut6 aspecte ce \in de managementul intern a/ acestei unitati de parchet, lmprejurari care nu sunt destinate pub!icitatii, a9a incdt a fast constituit dosarul penal nr 246/P/2017" fiind In cercetare la „Sec\ia de Combatere a Corup\iei".

29 / 77


La prezenta lucrare au fost transmise de catre Direqia Na\ionala Anticorup\ie, materiale indicat1~ ca avand Faratter nepulblic, respectiv extrase, In' copie, din dosarul nr.246/P/2017 al Direqiei Nationale --~=~==~--~=--==---Anttcomp:!:i-~d-gclime ntg~_ g@stior1ats -d@-.-ca-tr@-- iri-s p~~ctia-- Judici-ar-ä--1n- -ce-nd itH -- -- ---------de confiden1;iaiitate, conforrn art. 8 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrärilor de inspeqie cle catre lnspeqia Judiciara, aprobat prin Hotärarea C:onsiliului Superior al Magistraturii nr. 1027 din 15 noiembrie 2012. Tn cauza p~nala nr. 246/P/2017 a Directiei Nationale Anticorup\ie, la data de 26.06.2017, s-a dispus efectuarea unei constatäri tehnico-~tiin\ifice privind exarninarea con\inutului fi~;ierelor audio continute pe suport optic privind lnregistrarile difuzate In spa1;iul media la data de 18.06.2017. Din cohtinutul raportului efectuat de un specialist din cadrul acestei structuri de 'parchet ('inscris transmis de c~itre Directia Na!ionala Anticoruptie'!}, -rezultä d~spozitia priv·Jnd e,fectuarea acestei lucrari de speciaiitate :a fost dispusa de cätre procurorul ~ef adjunct DNA (vo!. !II, fila 257).

ca

!

Ca ~i obiective :~i lntrebä1ri au fast stabilite urmatoarele: Ha) Dac/i fi~iere!e affllrte pe svportuF ·optic pL11s Ja dispozi1~ie OL! SL(ferit

interventii asupra continutqi'ui. fo caz afirmativ sa :se determine care o fast natura acestor interventii,, accidentata sau intentionalö, 9i sä se precizeze localizarea t'iortiu11i/or aSUJ'Jra cärorc1 s-a irrtervei1ft ~l l1atl'Jra lor; b ) 56 se identifice locul ,aria in solo de consiliu •a Dtl/A identificota cu nr. P65 8 In :carre s-a aflat' dispozitivu/ cu ajutonul c6ruia s-au efectuot fnregistrarile; ' va stabUi daca pe suportul optic c } Cu privire Ja ace/ea~i lnregistrari fi~ierele au j~os·t create cu Lili sirig1ur ,dlspozitiv-sJu s-cJ proce,dat ic; trar1sfer(Jrea datelor lntre doua sau mai multe dispozitive de' ace/a9i tip ori tipuri diferite 9i .

'

se

,

'-'

,

• , ,-.

• •

;

1

'

..,

r

1

i • • ....-

11:

eventual sa se .1c.renr1J1ce ttf'.)Ul ae ap!1rarur(J J01os1ra--. Din obs1ervatiiie prelimiinare ale constatarii rezultä o serie de precizari teoretice p1:ivind procedura de examinare a unor duplicate, raportat ia

lmprejurarea ca anaiiza s-a facut pe un duplicat. Rezultatul include )ogic conc/uzii de probabilitate", in discu~ie fiind nrocedura de transferare a uno-r 1n i-egistr~1ri ;_;prin ir1tt?rn1ea1iul t1r1or

interferente ana/ogice sau prin orice alta forma de relnregistrare o semnalufui ;digital", iar aceasta ,,conduce Ja ob;rinerea unor lnregistrari a/terate" (vol.3, fila 258). ' Raportat la obiectul lucrärii inspeciiei Judiciare prezinta mai putin interes constatarea speda!istulu:i privind aria prolnabila a sursei de lnregistrare,, identificarea tipului dispozitivului .utilizat ~i daca s-a procedat la transferul de date lntre doui\ sau mai mu'lte dispozitive, reievanta fiind vi1zata raportat la punctu! a) din conc!uziile raportului de constatare

30 /77


tehnico - $tiintificä emis la data de 03.07.2017, din care redam In extras: „(. ..) se constatä cä ce/e trei fi:jiere audio aflate pe suportul optic examinat

reprezintä fragmente lnregistrate In timpul :jedintei"(... ) „Ja dato de 30.martie 2017. Toate ce/e trei lnregisträri au suferit operatiuni tehnice de editare prin interca/äri de pasaje, de naturä voitä (intentionatä). Tnregisträrile primare sunt a/terate de zgomote :ji distorsiuni, care provin In timpul activitätii de relnregistrare. Tnregistrarea primarä a suferit mai mu/te editäri ]i refnregisträri succesive, avond ca rezultatfinal un format tip audio CD (.cda): Fi:jierul „ Track01.cda" contine un fragment (pasaj} din lnregistrarea primarä a :jedintei. Fi:jierul „ Track02.cda" contine un alt fragment (pasaj) din lnregistrarea primarä a :jedintei. Fi:jierul „ Track03.cda" contine 8 (opt) fragmente (pasaje} din lnregistrarea primarä a :jedintei. Tnregistrarea din „ Track02" prezintä in finalul acesteia un segment de patru secunde, care se regäse:jte la inceputu/ inregisträrii din Track03. Nu se poate stabili ordinea cronologicä a celorlalte fragmente ale inregisträrilor continute in „ Track01.cda", „ Track02.cda" ]i „1 rack03.cda". (vol. III, fila 274) Analiza lnregistrarilor din capitolul IV (Raport de constatare tehnico ~tiin1;ifica) - vol.111 fila 256-274, arata ca: - modificarile la TraK - urile 01.cda ~i 02.cda, indica ca, atat „prin

lnceputul lnregisträrii, c6t :ji prin sfor}itul acesteia se constatä cä lnregistrarea reprezintä doar un pasaj dintr-o altä lnregistrare"; - referitor la cele trei lnregistrari se conchide ca „transferarea acestora prin intermediul unor interferente analogice sau prin orice altä formä de relnregistrare a semnalului digital, a condus la obtinerea unor lnregisträri alte rate". De subliniat ca prin raportul de constatare tehnico - ~tiintificä, mentionat In precedent, nu s-au stabilit care sunt cuvintele/expresiile asupra cärora s-a intervenit. Concluziile specialistului din cadrul DNA au un caracter de probabilitate, lntrucat prin acest procedeu ~tiin\ific nu s-a stabilit ca interven1;iile verbale ale „vorbitorului predominant", identificat ca fiind procurorul ~ef DNA, Laura Codru1;a Kovesi, In cadrul lnregistrarilorln analiza: - au con1;inut„ un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colafionare" sau „contin expresii In care sunt evident intercalate anumite cuvinte (. ..)sau sunt intercalate cuvinte in alta ordine deciit cele spuse," - precum ca acestea „ (... ) contin o serie de afirmatii realizate prin

juxtapunere(... ),

31/11


,1Jnregistrarea a suferit mai mu/te operatiuni de editare, j'iind intercalate ;~xpresii sau cuvinte", astfel cum s-a sustinut, atat In punctul de - ]i ca

vedere personal, cat ~i In cel institutional, al persoanei cercetate disciplinar, __ ' ~-- ~-~-~---dona LauraCoi:Lruta Koves_l, res_pectiit-a~Dl'\!A: ' n

-

-

H

-

-

- - -

HH

Tn rapoi-tul dE~ constatare tehnico-1tiintifica 'nu au fost specificate operatiunile tehnice concrete invocate de 'catre institutie ~i de cätre persoana cercetata disciplinar, In aparare, privind cuvintele si expresiile asupra carora s-a interveniit: Prin adresa cu nr. 4759/1.1/912/DlP/2017 din data de 13.11.2017, inspectia Judiciar,ä, In cons1cierarea fapIUIUI u1reqia l\la~1ona1a Anticoruptie1, prin adresa nr. 1478/C/2017 din 19.06.2017, a ernis informatia ca a sesizat Parchetul de pe 1lang;:J lnalta C:urte de Casatie ~i Justitie pentru a aprecia asupra necesitaj;ii sesizarii din ofic:iu cu privire la savar1irea infractiunii preväzutä de art. 268 alin. 2 Cod penal, s-au solicitat relatii privind stadiul' de soiutionMe a cauzei penal~ vizate, precum 1i alte date relevante,re'spectiv daca s.-au efectuat constatäri tehnico-1tiintifice asupra vocii 1i a vorbirii, obiect al 'inregisträrilor audio In. discutie, de catre INIEC, lnstitutul de Tehnologii Avansate Buc:ure~ti sau de c;3tre alte servicii de profil abilitate (vol. 11, fila 283). Parchetul de pe langa Tnalta Curte de Casatie ~i Justitie, prin adresa cu nr. 307 /P/2017 din data de 15.11.2017, a comunicat o copie a ordonantei cu acela~i nurr1är ~i o copdE: dupä raportul de, constatare cri1rrtinalisticä nr. 600975 din data de 19.07:.2017, lntocmit de: cätre lnstitutul National de Criminalisticä rn dosarul pE'1nal nr. 307 /P/2017 (i10l. II; flle149-168}. Prin ordonanta nr. 307/P/2017 a Parchetului de pe langa Tnalta C:urte de Casatie ~i Justitie din data de 22.08.2017, s-a di~pus1 in temeiul art. 315 alin. -1 i;t h ""ap ih -.'rt· -1 c. . . . i; . . . . -1 i·i+ ...., ,..J;.,... ('.' ......... .................. .-.i:.,,......,,,,./.,a 1...0 r"1U7,.....; ""naJe pr'1\1ind' ...L.11.u• . • J,,OO:l .• .J..VOllll • ;:..CltJC: \ill 1

ca

!

'

...L.lll.·OUllli.;..,}Jl·tJ~::11.,\...IO.:>a1t::

1

sesizarea di11 oficiu din data de 20.06.2017, lntrucat fapta a fost consideratä ca nu exist2·1 !n rnateria!itatea sai, respe-c!tiv rnotivändu-se ca nu s-a cornis vreo ac\iune de natura a realiza continutul constitutiv al respectivei infraqiuni. Detaliul rnotivärii face trimitere ia conciuziile raportului de constatare criminalisticä efectuat 'in cauza. r;/1ai n1ult d1?c21t at3t 1 s-a cc1nchis: cl1ic1r dc1cd !:Jrfr; ifJotezO am retir1e 11

caracterul outentic a/ lnreg.istrarilor audio, nu ne ofläm In prezenta vreunei fapte previizute de /egea penalö, continutul convorbirilor prezente in respective/e inregistrari nu intersecteaza sfera ilicit:u/ui penal, in general, ori continutul constitutiv a/ infractiunii de inducere In eroare a organelor judiciare, ptev.: de art.268 a!in.2 din Codul penal, In special. - Pe de . o • parte, tine de domeniul evidenj:ei ca la $edintele de /ucru/opera'tive cu procurorii din subordine sa se analizeze aspectele privitoare !o operativitateo solutionarii dosorelor, ritmicitatea in 3;~

/ 77


administrarea probelor 5i solutionarea dosarelor vechi, respectarea riguroasa a normelor de procedura In cadrul administrarii probelor, volumul de lucru al procurorilor, resursele logistice de care aceJtia au nevoie, precum 5i alte aspecte ce tin de managementul institutional firesc 5i normal pentru o unitate de parchet. Pe de alt6 parte, patrivit cantinutului constitutiv al infractiunii de inducere In eroare a organelor judiciare, prev. de arl.268 alin.2 din Codul penal, elementul material al laturii abiective „ verbum regens" se realizeaza printr-o actiune constand In producerea sau tic/uirea de probe nereale, In scopul de a davedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori sav6r5irea acesteia de o anumita persoana. Producerea de probe nereale semnifica prezentarea acestara arganelar judiciare, iar ticluirea presupune plasmuirea, inventarea de probe nereale/neadevarate. Or, este lesne de abservat ca, In speta, nu s-a camis vrea actiune de natura a realiza cantinutul constitutiv a/ respectivei infractiuni. A5a fiind, putem canchide ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca Ja presupunerea rezanabila ca s-ar fi camis acte/actiuni ce ar cantura textul incriminatar al infractiunii de inducere In eroare a arganelor judiciare, prev. de art.268 a/in.2 din Cadul penal" (vol. 11, file 150 155). Raportul de constatare criminalisticä nr. 600975 din data de 19.07.2017, emis de cätre lnstitutul National de Criminalisticä, Serviciul Expertize Criminalistice ( vol. 11, file 156-168) a avutln analizä:

- Obiectivele : „ a ) cu ce mij/ac tehnic hardware/saftware s-au realizat lnregistrarile puse Ja dispozifie; b ) daca fi5ierele puse la dispozitie au fast create/madificate In acelaJi interval de timp; c) daca eJantiaanele de voce Ji varbire existente In cee trei fiJiere apartin sau nu aceleiaJi persaane; d} dacä lnregisträrile puse la dispazitie sunt autentice sau au fast editate (inserärihtergeri de cuvinte); e ) In ce madalitate tehnicä s-a rea/izat capierea lnregisträrilar pe CD; f) transcrierea cantinutului canvorbirilar µrezente In fnregisträri; g) arice alte date/infarmatii de naturä relevantä ce pat rezulta din analiza lnregisträrilor puse Ja dispazitie." Concluziile stabilite In urma analizärii obiectivelor: a. Nu s-a putut „stabili cu ce mijlac tehnic s-au realizat ce/e trei fnregisträri puse la dispazitie (.„); b. Nu s-a putut „stabili dacii fiJierele puse Ja dispozitie au fost create/modificate fn acela~i interval de timp („.)"

33 / 77


c. E~anUoanele de 11101ce ~;i vorbire existente in cadrul ce!or trei lnregistrari nu pot fiace oblectul w:rei examiniiri comparative in vedE~rea recunoa~ter'ii

vorbitorului,. l11trucat nu fac parte din .fi~:iere audio orirßnale afe-. GcE~Stor~~~----------------d1. ,Jriregistrarile audfo puse la dispozitieinu 3;unt oriainale/autenl~ice, deoarece air suferit cel pufin o mod1ificare de tip conversie intr-un moment ulterior evenlmentelor pe 1care le' co11t1in, respectiv In momentul CrE~iirii Audio CD-ulu~;"

-~-~-~-~------ -:-~ --~--: _- ------o:t-ctong/li-U,plitr1te-

'

2

d '.

11

Triref1iStriirile aud'io___ pLJ-se- !c1 disp-c1zitie nu sL;nt a·utentice deoarece in

conrinutui acestom'' s-a „üie1nijicCJt eiemente c1aracteristice de ediltare (modificäri ale continutului i'nregisträriior} consUind i'n ex.istenfa w1or discontinuitrlifi mqjore In pirivinta zgomotului de. fond 5i In prezenfa fn cadrul secvenfelor care contin zgomot de fand de intensitate micä a unor zgomote de tip' c/ick ~i beep"; e. Din punct: de vedere' tehnic, nu a fost realizbtii o copie fideiii (de tip Copy/Paste) a fi;;iereior care au stat !a baza creärii CD-ului pus Ja dispozltie, deoarece acestea au suferit o mod1ficare de tip conversie fn plfocesul cret1rii Audio CD-ului;v

f.

Transcrierea continutu!ui convorbirHor a fast redata „(„.)";

g. Formatul Audio CD i'n care ciu fast puse /a dispozitie i'nregistrarile nu permite accesul la date ~i informaj'il referitoar'e Ja echipamentul cu care au fast realiza,te inregistrarlle, format·ul specific fi:jierelor cr•~•:ite de cu:est echipament;, datele de crean~/modificare/O!ccesare a fi~iere!or, dimensiunea 1r:icestora etc„" Relativ li3 concluziile celui de al doilea raport de constatare criminalisticä nu s-au stabilit interven\ii concrete In continutul fragrnentelor, de rnaniera lnvocata anterior. Analiza l'nregistrarilor audio redate In mass-media ia data de 18.06.2017 ce contin f1'~a~grr1ente atribuite procuroruiui ~ef ai Di\J,A., se analizeaza din perspectiva · concluziilor ceior doua constatari tehnice-~tiintifice efectuate In cele doua cauze penale, declara·~iilor date de procurorii audiati Tn prezenta lucrare, runctul de vedere al persoanei cercetate disciplinar s.i asp,ecte conexe ce rezulta clin docurnentatia continuta In prezenta llucrare,

ln ce!e ce ur1r1eaza, V(Jrn

~nallza

pr1Jl1e!e adrninistrate in aceastä fazä.

Referitor Ja concluziile de specialitate; ale celor clouä constatäri criminalistice, se irnpune rnentinea ca, potrivit! spetiali~tilor, fi~ierele In care au fost puse la clispozitie lmegistrarile nu sunt Öriginale /autentice. Tn ambele constatäri tehnico-~tiin1;ifice se retine, dupä caz, ca ihregistraril1,~ au suferit opera·tiuni tehnice de editare, prin intercalari intentionale de pasaje, lnregistrarea prirnarä a suferit rnai multe edit~iri ~i relnregisträri succesive füncl alterate de zgomote ~i distorsiuni care provin din timpul activitati de reiinregistare sau s-a conchi~; e~antioanele de voce

ca

34 / 77


~i

vorbire existente In cadrul lnregistrarilor nu pot face obiectul une1 examinari comparative In vederea recunoa~teri vorbitorului, lntrucat nu fac parte din fi~ierele audio originare, ori clone/duplicate ale acestora. Cu toate acestea fnsa, nici persoana cercetata disciplinar, procurorul sef al DNA, nu a contestat faptul ca vocea de pe lnregistrari ii apartine. Cu referire la lnregistrarile audio neautentice, modificarea efectuata a fast cea de tip conversie, lntr-un moment ulterior evenimentelor pe care le contine, respectiv la momentul crearii Audio CD-ului. Privind „elemente caracteristice de editare (modificari ale continutului lnregistrarilor}"se retine ca acestea constau ,,In existenta unor

discontinuitati majore In privinta zgomotului de fand }i In prezenta In cadrul secventelor care contin zgomot de fand de intensitate mica a unor zgomote de tip c/ick }i beep". Astfel, concluziile de specialitate nu confirma ipoteza invocata In aparare de persoana cercetata sub aspectul abaterilor disciplinare ce tin de continutul lnregistrarilor din ~edinta din data de 30.03.2017, respectiv acestea au fast modificate prin juxtapunerea unor fragmente sau prin amestecarea unor fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare. De altfel, aprecieri privind alterarea cu rea - credinta a continutului real al afirmatiilor procurorului ~ef al Directiei se regasesc In punctul de vedere al persoanei cercetate disciplinar, precum ~i In interventia purtatorului de cuvant al Directiei Nationalä „nu sunt autentice ]i contin o serie de fragmente

ca

realizate prin juxtapunere, menite a altera continutul real al afirmatiilor enuntate de procurorul }ef al Directiei Nationale Anticoruptie In }edinta de lucru cu procurorii sectiilor operative" A fast evidentiat ~i faptul cä „ lntre fragmentele care se aud pe lnregistrari au fast intercalate o serie de sintagme care nu apartin procurorului }ef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar ]i anumite expresii licentioase pe care nu le-a folosit ]i nu le folose}te". De asemenea, Direqia Nationala Anticoruptie a comunicat ~i faptul ca lnregisträrile In discu\ie reprezinta un „amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare cu risc de acreditare a unei idei false (. .. }". Tn privin\a probelor testimoniale se cuvine a fi evidentiat faptul cä au fast audiati un numär de 16 procurori din efectivul celor prezenti la ~edinta operativa In discutie. Tn contextul analizarii datelor rezultate din aceste audieri, sunt necesare o serie de precizari esentiale, de natura a servi la corecta interpretare a situatiei de fapt ~i la aflarea adevarului. Avand fn vedere consecin1ele angajärii räspunderii disciplinare fatä de un magistrat, apreciem ca standardul de proba ce trebuie avut In vedere in

35 / 77


efectuarea cerc1~tarii disciipliinare eS'~e acela a1: stabilirii ~i do11edirii faptelor

iiicite dincolo de! orice banuiaiä rez1cmabila. ~

!

. -·· - - - :.::__in E:&Flt:fr1üi'fr'e,~vorr, atialfZa materiaiul probatof dln aceasta perspecti11a; - cu precizarea unor aspecte de context care prezinta relevanta: - la momentul luarii unor note/declaratii unii procurori nu mai fäc:eau parte din colecti11ul DNA; In lucrare au fast audiati cei trei peten1;i, respectiiv. magistratii procurori l'v1ihaela Moraru lorga, Doru Tulu~ ;;i l\licolae Marin, pentru motivui ca au participat ia ~edin\a operativa, sursä a lnregisträrilor difuzate In spa\iu mediö!; - au fast audiati majoritar procurori care fac parte din structura Dl\IA, inclusiv proc:urori indicati de catre persoana cercetata disciplinar. Tn esentä, ace$tia din urmä au confirmat rea!itatea ~.edintei, precurn ~i mare parte din afirmatiile ca1re au förmat obiectul prezentei ca uze. Declaratiile acestora, ins;l, converg In a prezenta lntr-o maniera atenuata impactul afi'rm'atiilor procurorului sef, unii dintre ei sustinand ca nu l~i mai amintesc exact cuvintele si expresiile folosite dlin cauza timpului scurs., iar altii, sustin§1n,di cä de~i !~! ,amintesc-·mare IJar'.te din cuv_inte!e si expresiile fo!osite, acestea nu li s-au parut nepotrivite s~u ca avilnd aptitudinea de a genera vreun tel de presiune asupra lor. - este de subliniat ~i faptul c3 din noteii= precizatoare aie ceior trei petenti, respectiv magistratii procurori Mihaela IVloraru lorga, Doru Tulu~ ~i Nicolae MarrinJ precum ~i ;izolat, respectiv di~tr-o nota de rela\ii luata In etapa verificarilor prealahile, a rezultat ca unele expnesii aflate In analiza, . respectiv „a decapa" „a lnhäta" ~;i „mOnca-ti-a!/' au fast negate de catre toate perso;3nele semnatare ale acestor note de relatii . fiind explicate doar parfial de dtr~ unii dintre c;ei intervievati, printr-o posibila eroare de redare cau de "1n+o.Jig"1i)iiH·a•e a riicru·-tiii(•I" ri'.'.'.lt-nl"·I+~ rai"1•a"+ii ';"n""g·1c•ra~,·1·1 -:iro~+·1a J•. 1

1

.

'

1

.

.:)

1

L\-

.

l

'

1

1111..

L

\,..tl,,,l\..o

,l!i

fl

UU\.'VI

LU

l_.

1 l.

1;-11

II

1o;:,.

1

!

IC.ll... 1.;„„J\.

ca

apreciind aceste expresii ar fi putut fi lnielese gre~;it, data fiind apropierea/lnrudirea fonetica a cuvintelor folosite; se rernarcä existenta unor cont:;acliqii 'intre declaral;iile luate pe parcursu! verific<'lrilor prealabile 1i eil cercetärii disciplinare, ale procurorilor care au par21sit Dl\JA ;;i ale celor care 'incä rnai activeaza In DNA; existen!a unui mecliu institu\ional ierarhizat, In care procurorul sef al directiei are instrumentul revocä1rii procurorilor din structura specializata, In conditiile Legii 304/2004, In concliuzie„ din anali:rn Intn~gului materiail prn bator, rezulta döncol101 de orke !ndolial;a re;conab!!i:i, ca 'in cadrul ~edintei de !UJcru din data1 de 30.03.2017, procurorul ~1ef al DNA a fäcut ~firri1a~ii de n;atura a ac!uce atingere onoare!i sau probitä~ii profosionale ~i 'pres.tigiului justitiei. 1

.

'

.

36 / 77


Tmprejurarea cä o parte din procurorii audiati nu l~i mai amintesc aceste afirmatii sau ca apreciaza ca ele nu au avut un caracter ofensator nu lnlätura nici certitudinea acestor afirmatii, nici faptul ca, In mod vädit, ele au fost intentionate ca atare de autoarea lor, fie cä aceasta a avut reprezentarea caracterului lor, fie ca acestea constituiau un limbaj uzual, astfel lncat nu a mai aparut vreun sentiment de autocenzura. Cat prive?te alterarea continutului lor, invocatä In aparare de persoana cercetata, aceasta nu a fost confirmata In maniera juxtapunerii sau colarii de cätre constatarea tehnico-?tiintificä sau de expertiza criminalistica, motiv pentru care apärarea va fi inläturatä ca nesustinutä de probe. Limbajul folosit este sträin cadrului unui limbajului juridic oficial al unui magistrat ~i extern standardelor privind exercitiul funqiei de conducere a unei structuri a Ministerului Public. De asemenea, mesajul transmis de o maniera colocvialä colegilor procurori din cadrul DNA este acela de nerecunoa?tere a caracterului definitiv ?i general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale, prevazut de articolul 147 din Constitutia Romaniei, In contextul In care, prin Decizia 68/2017, Curtea Constitutionalä a statuat ca, prin investigarea lmprejurärilor elaborärii ?i adoptärii OUG 13/2017, DNA a generat un conflict lntre puterile statului. Mesajul a fost dublat ?i de o serie de aprecieri personale la adresa unuia dintre judecätorii constitutionali, fost procuror sef al DNA, cu referire Ja o serie de dosare penale instrumentate de DNA In cursul mandatului de conducere al acestuia, de?i magistratilor le este interzis sä facä astfel de aprecieri, iar respectarea deciziilor CCR reprezinta unul din fundamentele unui stat de drept. Cat prive?te lndemnurile adresate colegilor, de a solutiona prioritar dosare privind persoane cu functii importante In stat, pentru a obtine un impact mediatic major ?i a contrabalansa prejudiciile aduse imaginii institutiei de Decizia CCR nr. 68/2017, acestea exced, In mod evident, unui cadru legal, admisibil, de prioritizare a ritmului de solutionare a unor cauze ?i scopului In care dosarele penale sunt constituite ?i instrumentate, respectiv acela al aflärii adevärului fatä de fapte penale ?i fata de prezumtivii autori pe bazä de probe, cu respectarea ?i garantarea drepturilor pärtilor ?i celorlalti participanti In procesul penal, astfel cum decurg din Constitutie ?i legile In vigoare, precum ?i din tratatele constitutive ale Uniunii Europene ?i din alte pacte si tratate privind drepturile fundamentale ale omului la care Romania este parte. Potrivit art. 99 lit. a) din Legea 303/2004, constituie abatere disciplinara

"manifest6rile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei, savar~ite In exercitarea sau In afara exercitarii atributiilor de serviciu".

37 /77


Analizand conj;inutul intervenj;iilor verbale, atribuite doamnei Laura Codruta Kovesi, procuror. ~ef al Direc1;iei : Naj;ionale Anticoruptie din perspectiva: elementelor constitultive ale abaterii disciplinare mai sus ------·-------:-"----me-nt-i-on-a-te 1 :- --se-:-reRs-tti to----s-ü ~i5-~ffr~a- -- ~i-ee5'fE~F=-e-re--t-t=leftte, =ii tä-t -----!' n--" -i-a tu ra-

„ __

obiectiva, cat si in latura su1biectiva a abaterii. ' Astfel, limbajul uzitat (fäcandu-se abstraqie de expresiile nerecunoscute de procurorii audia\i, respectiv „a decapa", mCinca-ti-a~", a 'in~föca" „stati cu curui pe dosare"j este constatabil cle catre orice observator echidistant ~i rezonabil, ca fiind inadecvat unui magistrat, agresiv, chiar lntr-un registru licen\ios ~i de natura a contraria sau indigna opinia publica, iar pe de alta parte con\ine tendinte de :interventie In activitatea unor magistrati procurori cu referire la cauze penale aflate l'n curs de instrumentare (n.n 'in discutie

sunt interventiile verbale evidentiate, prin bolduire, din redarea transcriptuiui t 1nreg1s.ram au d'10/"1 A

u

••

Se irnpune totodata ;;i concluzia extrasa !din continutul lnregistriliilor audio privind precizarile cu referire la obiectul' unor dosare penale aflate In lucru sau finalizate, care releva faptul ca procurorul ~ef al DNA. s-a exprirnat In sensul combaterii efectelor negative In planul imaginii ~i credibilitatii '

inctit1 =t"Jni rT;:::in6!"c:ita lll-.1\.1\.U, '-'f 5'-ll\,..l<.A\.>.-

rl.o.

\.A'-

na-1r~i'7i'.:li rf~R h.Q/'Jn'l 7 nrin f"'::ll"'O C-:l rnnct:itat ovict<>nt;, LJ'-"~IL..iU ._.._~I\ U•..Jf'-"'·'-~f t-''"' .._,._.,.._ ..J '-' ._..._,,,.., '-"''" '-~H._. ;,., .._.

unui conflict lntre puterile statului, generat de actiunile DNA, prin instrumentarea urgenta a unor dosare „cu mini~tri", de impact mediatic putand fi indu's13 ideea, In caclrui opiniei publice, ca unul din criteriiie, in functie de care se prioritizeaza solu1;ionarea dosarelor de catre conducerea Directiei Nati1onale Anticorup·tie este impactul mediatic al acestora ~i i calitatea oficiala a persoanelior oercetate. In ac,eea~i nota a fostexprimat de catre procurorul $ef ai DN.A ~i clezacordul cµ privire la caracterul legal, definitiv ~i · general obligatoriu al Dedziei !CCR 68/2017, fönd folosite exprimari inadecvate la adresa Cu1·tii Constitutionale ~i a unui judecator al Curtii Constitutionale. Onoarea projesionalii a unu1i magistrat implica faptul cä judecatorul sau procurorui trebuie sä se asigure ca prin practicile sale profesionale si personale, nu pericliteazä irnaginec1 publicä a profesiei sale sau a s1stemului de justi\ie. ,c;robitalea projesimrniii poate fl definitä ca fiind aprecierea calitätilor profesionalE~ ale persoanei de cätre societate, In particular ale judecatorilor ~i procurorilor. · Declarai:ia c1rivind etica judidara dE! la Lbndra din 2010 statueaz.ä la punctul 2.1·~ ci:\ „Probitatea impune judecato(ului sö se abtina de Ja orice rrJrnnoftamier1t liosit de tact si delici'Jtete-si nu doar c!e fa ce! ca re este C(Jf1trar ~

'

!

1

-----,-

--

-----

-

·:

,

,

1

1

/egii. Judec!atdrul 'i$i va i'ndeplini 'indatoririle' jurii1ice fara favoritisme. (. ..) Judecatoru/ asigur6 folosfrea corespunzatoare 'a resurse/or puse Ja dispozitia sa In vederea. administr6rii justitiei' $i nu abuzeaz6 sau folose$te i'n mod ~R ---

I 11

jf

-

-


inadecvat aceste resurse." (,,Abaterile disciplinare a/e magistratilor", loan Garbulet, Ed. Universul Juridic ,Bucure~ti, 2016, pg. 115) Prestigiul semnificä autoritatea moralä, consideratia ~i respectul de care se bucura o persoana . Prestigiul justitiei reprezinta aprecierea publica pozitiva a sistemului judiciarln ansamblul sau.

„Aceasta apreciere g/oba/6 este facuta In raport de onoarea si probitatea profesionala a magistratilor, fiind rezu/tatul aprecierilor pub/ice individuale o/e acestora". (1. Garbulet, op. cit. ,p.116) Practic, de esenta acestei abateri disciplinare este modul defectuos, eronat, In care magistratul se pozitioneaza fatä de normele In vigoare (In conditiile In care respectarea principiului legalitatii trebuie sa fie fundamentalä In sistemul de valori al unui magistrat), prin adoptarea unui comportament contrar ob.ligatiilor ce ii incumbä In raport cu reglementärile normative principale ~i secundare In vigoare, precum ~i cu normele de eticä ~i moralä ale profesiei sale In special ~i ale societätii In general. Prin reglementarea acestei abateri legiuitorul a urmärit sä dea eficientä standardelor de conduitä impuse magistra\ilor prin dispozi\iile Legii nr.303/2004, Legii nr.161/2003 ~i Codului deontologic al judecätorilor ~i procurorilor. Tn acest sens, art. 90 din Legea 303/2004, art.17 ~i 18 alin.l din Codul deontologic preväd cä : Judecätorii ~i procurorii sunt datori sä se ab\inä de la orice acte sau fapte de naturä sä compromitä demnitatea lor In profesie ~i In societate. Rela\iile judecätorilor ~i procurorilor la locul de munca ~i In societate se bazeazä pe respect ~i buna-credintä, indiferent de vechimea In profesie ~i de

functia acestora; Art.18 alin.2 Codul deontologic prevede ~i cä judecätorii ~i procurorii nu l~i pot exprima pärerea cu privire la probitatea profesionalä ~i moralä a colegilor lor. Art. 104 din Legea nr.161/2003 prevede cä magistra\ilor le este interzisä orice manifestare contrarä demnitäiii functiei pe care o ocupa ori de natura sä afecteze impartialitatea sau prestigiul acesteia. De asemenea, Principiile de la Bangalore privind conduita judiciara statueaza ca „Judecätorul va mentine ordinea 9i conformitatea In toate procedurile ce au /oc In foto instantei 9i va fi räbdätor, demn 9i politicos In

relatii/e cu pärtile, cu juratii, martorii, avocatii, dar 9i cu toate persoanele cu care vine In contact In cadrul activitatilor sa/e oficiale.(. .. ) Judecätorul nu va adopta un comportament incompatibil cu lndeplinirea diligentä a atributiilor sa/e juridice."

39 / 77


Mutatis ;mut:andis, tini3nd cont de realitatile sistemului j1udiciar ronnan, aceste precepte incumb;'i ~i procuroru.lui In virtutea statutului sau de magistrat. 1n ---a c@ ~a-~~·-~- r:&g-~tr-Y-;--A~4tH-~R-F=;~~(-iü-14~a-~m-A=si~~llifn=~:bo Rs u-i tat hl--- a ~ Procurorilor turopeni, In atentia Corhitetului Mini~trilor, al Consiliiului Europei privind normele ~i princip:iile europene referitoare la procurori, prevede, la art. 92, 94 -96, urmatoarele principii: „Procurorii ar trebui sä l;;i lndep/lneasca atribuj'iile In mod impartiaf ;;i sa

actioneze cu obiectivitate. De asemenea, ei ar trebui sa trateze persoanefe In mod egai lri fata iegii ;;i nu trebuie sä favorizeze sau sä discrimineze pe cineva. Procuroi"ii sunt: responsabili In mod public. lau decizii, care ramdn discretionan~, conform leQii .~i a/tor reg/ementari. i'n particu/ar, procurorii ar trebui so respecte ;;i sa asiqure protectia drepturilor omului. Procurorfi :T~i ifldep/ir11esc atributiile-

f,1

--mOd iranspl1ret1t„ cu exceptia

cazului In care /egislatia limiteazä actiunea lor sau caracterul public a/ documente!or pe care le-au redactat. Ei ar, trebui sa acorde o atentie deosebita limbcUului, care trebuie sa fie u;;or de lntefes atßt In deciziile i

redactate pentrtr p6rtife· irr1p!icate, c6t

ii i1tunc( can·d comunic1U cu publicL!I ?i '

cu mass mecliri. Procurohi trebuie sa aibä ;;i so mentina, prin formare, un nivel ridicat de 1 cu11o~tit1te .;•i at1iiit6ti, 111 special c1:J ,orivire la n1ar;ageme11t~ comunicc1re ?i cooperare, inc/usiv Ja nivei international. Ei trebuie sa gestioneze ·cazuriie pe , care le instrumenteazo cu •ce!eritate ;;i la un 'nivel optim de ca!itate ~J so foloseasca In mod responsabil resurse/e disponfbile." (1.Garbulet, op. cit. ,pg. 361- 362). ......... . . .

'

1

.

.

Criteriile descrise- In 1:odui de,ontolo1gic al jud·ecät,orilor ~i procuroriior privind profilul profesionai ~;i conduita necesar a fi adoptatä nu se rezuma '

doar ia actl,)itatea propriu-·Zi:sä de aplicare a !egi!or, ci presupune respectarea unui set special de norme ata~ate statutului de magistrat, ce presupun retinerea de [,a orice fel de tnanifestari publice de natura a 1~enera ·1ndc1ieii

1supra moralitatii rric1gistratului in cauzä sau asupra faptuiui cä 'in condu1ca >a, acesta ar putea vreodatä sä adopte c::i mod de al:ingere unor scopuri,chiar <i juste, ni?te rr1etode iiicitf: sau irnorale Folosirea unor astfel de metode, concretizatä prin acte sau fapte de orice fel, viciaza lnsa~i esenta actului de justitie ~i, are aptituclinea de a crea Yn societate ~1n • dubiu asupra moralitätiii sa~ a subsurnarii activitatilor magistratilo'r, respectarii legii, iar acest · dubiu se repercuteaza asupra intregu!ui corp profesionall al magistratilor. A accepta o astfel de perspectiva asupra ~nfäptuirii justitiei \'nseamna a accepta idei"a eil justitia poate fi lnfä1ptuita prin orice fel de mijloace, inclusiv ilegitime, fapt contrar exigentelor statului de drept :?i ideii de justitie in sine.

40 / 77


Avänd In vedere toate cele expuse, apredem cä subzistä conditiile legale pentru admiterea sesizarilor ~i exerdtarea actiunii discipiinare fata de d-na laura Codruta l<ovesi, procuror sef al Directiei Naiionale Anticoruptie, pentru abaterea disdplinarä preväzutä de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004, avänd con1inutul ~i fiind sävär~itä In circumstantele anterior descrise. IV.B. Aspecte privind modul de investire In instrumentarea dosarului penal nr. 246/P/2017 al Directiei Nationale Anticoruptie, a unuia dintre procurorii de caz, imprejurare ce este de natura a pune in discutie conduita de nerespectare, In mod nejustificat, a obligatiilor cu caracter administrativ preväzute de regulamente, respectiv a dispozitiilor preväzute In art. 7 lit. b din Regulamentul de ordine interioarä al Directiei Nationale Anticoruptie - abaterea preväzutä de art. 99 lit. m) teza a II a din legea 303/2004 cu modificärile si completärile ulterioare. Conform adresei 1618/C/2017 din 10.08.2017 a DNA, ce constituie räspuns la solicitarea lnspec1;iei Judiciare emisa la data de 25.07.2017, prin care se solicita, printre altele, date privind modul de sesizare, criteriile de desemnare ~i magistratii procurori desemnati in instrumentare cauzei penale cu nr. 246/P/2017 al Direqiei Na1;ionale Anticoruptie, se comunica faptul ca

„desemnarea magistratilor procurori pentru instrumentarea acestui dosar s-a realizat In conformitate cu dispozitii/e art. 7 fit. b din Regu/amentul de ordine interioara a/ Directiei Nationale Anticoruptie nr. 1643/C/din 15.05.2015 pub/icat In Monitorul oficial a/ Romaniei nr. 350 din 21.05.2015 cu modificarile u/terioare"( vol. I, fl.220). In considerarea ]i a datelor transmise prin adresa nr.1618/C/2017 din 11.09.2017 a DNA, ce constituie raspuns la solicitarea lnspec1;iei Judiciare emisa la data de 5.09.2017, prin care se solicita 1i informa1;ii de detaliu ~i in completare privind modul de investire a procurorilor de caz cu instrumentarea dosarului penal cu nr. 246/P/2017 al Direc1;iei Na1;ionale Anticorup1;ie, se re1;ine ca „prin rezolutia procuroru/ui :;ef a/ Directiei

Nationale Anticorupfie din data de 19.06.2017 domnu/ procuror :;ef adjunct directie JV/arius Constantin lacob :;i domnul procuror :;ef sectie Gheorghe Popovici au fast desemnati sä efectueze urmärirea penalä In cauzä(. .. )", (vol. 1, fl.271-273, respectiv fila 272 alin. 2}. Tn economia actelor dosarului penal nr.246/P/2017 al Directiei Nationale Anticorup1;ie se identifica procesul verbal de sesizare din oficiu lncheiat la data de 19.06.2017, de catre domnul Marius Constantin lacob, procuror 1ef adjunct ]i Gheorghe Popovici, procuror 1ef sec1;ie, ambii din cadrul Direc1;iei Na1;ionale Anticorup1;ie, ce con1;ine rezolutia olografä a procurorului lef al Direc!iei Nationale Anticorup1ie, cu aceea1i data, de desemnare a procurorilor de caz mentiona1;i anterior.

41/17


Fat;a de 1informat;iile comunicate de catre DNA, prin adresele ment;ionate In precedent ;;i actele dosarului penal In referint;a, rezulta ca atributul repartizarii concrete a cauzei penale vizat:e a fast exercitat de catre doamna ------~---- _L•.

·

--Laura--- CöGrü~G~ri. -','"n- "'.' 1 'r"".i=~r-_,

J,

!

l;;;Lll!~it'.tt-'

_t...,.

f"i";f"0f";• --aT ["-''-._.t..,r- i --rlC-:-Ff"'Ti-t,-~ Oj-1 - H - .... l"~

· Pifr„,ct>ß-'---t:J ._ )''-1

Nat;ionale Anticorupt;ie. Raportat la_ lmprejurarea ca, In §edinta de !ucru, ce a avut loc la sediul Direct;iei Nat;ionale Antic:orupt;ie la data de 30.03.2017 cu procurorii din cadrul Seqii~i a 11-a, respectiv Seqia de combatere a infraqiunilor asimilate infract;iunilor de corupt;ie, a participat ~i domnul l'111arius Constantin iacob, procuror ;;ef adjunct, acesta fiind desemnat procuror de caz aläturi de domnul procuror ~ef sectie Gheorghe Popovici. In dosarul nr.246/P/2017, se pune In discutie exerc:it;iul unor atribu\ii privind repartizarea spre instrumenta_re a cauzei penale In spet;ä, prin luarea In considerare, In mod riguros, a situaiiilor de incompatibilitate, expres prevazute de lege, precum ;;i modul de gestionare a institut;iei procedural' penale a abt;inerii de cätre persoana lnvestita. lmpreju1räril1e analizate, In opinia noastra,' relevä incidenl~a unei situatii de incompatibilita1te. Tn concret; art.7 din Regu!amentu! de ordine interioara a! Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.1643/C din 15.05.2015,. publicat In Monitorul Oficial al Romaniei nr.350 din 21.05.2015,' care se refera la atributiile procuroruiui ~ef al Dirercj;iei Nationale Ani:ic1onuptie, prevede la lit b : „urmi:ire$te repartizarea cauzelor sau dupii caz . repartizec:izii cauze fil rarport icu criterii obN~1ctive precum specializarea . $i pregiiitirea procurorului,, volumu! ale· actillitate, co/"11piexitat~t:/5i operativltatea soJufioniirii cduzeJ'or, conflicteffe de int'erese sau incompc;ti~ilitiitile fn ~1·?xt~rcitart?iJ fur;l:tiei 11.' Desemnarea, In concret, a procurorului ~ef adjunct Marius Constantin iacob Sa ins.trumenteze dosarul penal menrionat, S-a reaiizalt CU !ncalcarea prevederilor art.64 lit. f („exist6 o suspiciune rezonabi/6 ca impartialitatea /rtdec6toru!L1i este afectatä") cu refr:~rire la art.65 a!in.1 din ~:cJd procedurä .Jenala, care se retera1 la cazurile de incompatibiiitate a procuroruiui. i'/lai mult decilt atat, art. 114 Cod procedurä penala prevede cä: U)"Poate j7 audiotä In u1litute t!e martor oricc: persoanä care are 1

1

1

:

!

1

cuno9tint6 despre fapte sau lrnpre/urari de fapt care constituie prob6 In cauza pena/6. (. .. ) (3)Calitcrtea de martor ore i/1t6ietate fata de calitatea de expert sau de avocat, de :mediator ori de reprezentant al Jneia dintre parj:i sau al unui subiect oroi:esua! principa/, cu privire !a faptele sau lmprejuriiri!e de fapt pe care pe;soa'na Je-a cunoscut lnainte de a dobemdi aoeast6 calitate." '

1

Analizar,1d aceasta normä die procedurä, , apare cu atat mai evidenta starea de incompatibilitate. existenti\ lntre calitatea procurorului sef adjunct

42 / 77 -~

1

-


Marius Constantin lacob, de persoana care are cuno~tinia despre chestiunile ce formeaza obiectul dosarului nr. 246/P/2017, potential martor ~i calitatea acestuia de procuror de caz. Este evidenta o suspiciune rezonabila ca impar\ialitatea acestuia ar putea fi afectata, In condii;iile In care domnul procuror ~ef adjunct Marius Constantin lacob, ar fi putut fi la randul sau sub incideni;a procedurilor de investigare penala, la fel ca to\i ceilal\i colegi din cadrul sectiei In discu\ie, ~i acesta a participat la ~edini;a de lucru din data de 30.03.2017, pentru deci ar fi putut fi spre exemplu,audiat ca martor sau ar fi putut sa i se solicite acordul de testare In procedura poligraf. Mai mult decat atat, procurorul ~ef al Directiei, care a participat la randul sau la ~edin\a, con~tientizand cu siguranta faptul ca domnul procuror Marius Constantin lacob fusese la randul sau prezent, nu poate sus\ine ca nu a avut reprezentarea starii vadite de incompatibilitate In care procurorul ~ef adjunct se afla In raport cu investiga\ia ce formeaza obiectul dosarului nr.246/P/2017, fiind pus practic, prin rezolui;ia de lnvestire a procurorului ~ef, In postura de a efectua acte de urmarire penala, inclusiv fai;a de sine

ca

lnsu~i.

Nu sunt clare motivele pentru care ab initio, procurorul ~ef a decis ca investiga\ia penala II exclude pe procurorul sef adjunct lacob Marius Constantin, lntrucat unul din principiile de baza care guverneaza activitatea de urmarire penala, cu consacrare inclusiv constitu\ionala, este principiul impar\ia litai;ii. Un alt principiu fundamental garantat de Constitutia Romaniei, de Codul de procedura penala roman, precum ~i de Conveni;ia Europeana a Drepturilor Omului, este cel al prezumtiei de nevinova\ie, care se aplica In mod egal tuturor persoanelor implicate lntr-o investiga\ie penala. lmprejurarea ca urmarirea penala era lnceputa fata de fapta ~i nu fai;a de persoane nu lnlatura aplicarea principiilor fundamentale mai sus men\ionate, esen\iale pentru garantarea unui proces echitabil, al carui scop este aflarea adevarului despre acte din sfera ilicitului penal ~i tragerea la räspundere penala a persoanelor care se fac vinovate, dar In condi1iile legii. :Jrin aceastä maniera de lucru, s-a creat un dubiu puternic privind ~chidistani;a,impar\ialitatea ~i obiectivitatea modului de instrumentare a dosarului penal nr.246/P/2017, precum ~i cu privire la scopul real al constituirii acestui dosar ~i masura In care acest scop este compatibil cu principiile democratice mai sus men\ionate. Pe cale de consecini;a, raportat la diligeni;a necesara a fi manifestata prin verificarea riguroasa a cazurilor de incompatibilitate In repartizarea cauzelor penale spre instrumentare ~i contextul faptic consumat, rezulta dincolo de orice lndoiala rezonabila comiterea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. m) teza a 11-a din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i

43/ 77


procurorilor, re1Publicata :?i modliföcata c;are se refora lla „neirespectarea in mod nejust(ficat („.) a altor obli~1alii cu c1r:iracter administrativ previizute de lege sau n~g1 ulamente" de! cätre doamna procuror i;ef directie Laura .:::.•~H-~"-~~-~---Codrüfa-~-Kc\v<esiiH·\tea de;•-a -cfö-ua.:::.r.1eff.aHffife- ä!-fei'mitfva---- a abaterir-:..=:.:_ disciplinare men~ionate). Obliga\ii1 de respecta1'e a Constitu\iei ~i a !egilor In vigoare, ca ~i a reglementarilor cu caracter administrativ date \n aplicarea legilor (In sp,e1;a, a regulamenteior) este un principiu fundamental a carUli respectare este de lnsa~i esen\a profesiei de rnagistrat. Astfel,conform articolului 132 allin 1 din Constitu\ia Flomaniei, „Procurorii

i}i desfä}oorä octivitatea potrivit principiu!ul /ega/itätii, impartialitätii '?i controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justilUei". Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor~: „Judecatorii }i procurorii sunt dbtigati ca, prin !ntreagra !or activitate, sä asigure supreroatia iegii, sä respecte drepturile 'ji libertatile persoanelor) precum }i egalitatea lor In foto legii 'ji sä asigure un tratoment juridic nediscriminatoriu tuturor participanfMor la procedurile judiciare ,indiferent 'de co/itatea acestora, sä respecte Codul deonto/ogic al . /" judecätorilo;r ~i procurori/c1r pro1 es1ona. a particip~ continu6. n Articolull '62 alin. 2 diin l1egea 304/200!4 prevede ca „Procurorii t}i desfä}oorä ' activitatea potrivit principiilor ifegolitafii, impartialitätii }i controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiliei, In condit,iile legii", iar aliniatul 3 ~:tipuleaza ca ,,Procuron'i i}i e5<ercit~ functiile In conformitate CU legea, resp,ectä _~i protejeazä demnitatea !umanä :;i apörä drepturile persoanei.".

.

'

'

1

'

.

i

Articoiull 3 aliniatul 2 din Ciodul deohtolögic ai juded!itorik1r ~i ~rocurorilor statueaza cä ,,Judec.ätorii si ,pr~curorii trebuie sä-}i _:x:rcite

n1h•or1"1111tnt-a IY'\"11oar••a11·tate G"a· nd ~r.'J •unrt•a ,....,,, vJ1L1...1.1v1 11'11~..I J~I curs presiunilor ~;i influentelor de orice natura."

J

IL)-1

ULC

LU

.'1.r~icolui

C"/ J/

.

!

V

'

'1,,.1

'11"/C u 1

I' din Codul deontologk: al j1;1decätorilor

ton'e/

~i

\:.

1

togn~ 11;._ cu,

J,,-.. . . „-..,,...., U/l.f

1...1

rlrf uu

procurorilor prevede

a ,)udecätorii si

procurorii au indC1torirea sä promoveze suprematia legii, .tatul de drept 3! sd cipere drepturile si li,bertdtile funclamentale a/e

·etatenilor." Avizul nr.9(2014) ai Consiiiului Consultativ al Procurorilor Europeni In aten~ia Cornitetului Mini:?trilor al Consiliului IEuropei privind normeie si principiiie europene referitoare la procurori, prevede,la art. 92, 94 - 96, urmatoarel~~ principii:

Procurorii ar trebui sa i'?i !ndep/ineasca atributiile i'n mod impartia! :>i sa actioneze cu obiectivitate. De asemenea, ei ar trebui sä troteze persoane/e In mod egal In fata /egii ?i nu trebuie sä favorizeze sau sä discrimineze pe cineva.

44/ 77


Procurorii sunt responsabili In mod pub/ic. lau decizii, care ram6n discretionare, conform legii ?i a/tor reglementari. Tn particular, procurorii ar trebui sa respecte 9i sa asigure protectia drepturilor omului. Procurorii /9i fndeplinesc atributiile In mod transparent, cu exceptia cazu/ui In care legislatia limiteaza actiunea lor sau caracterul public a/ documente/or pe care Je-au redactat. Ei ar trebui sa acorde o atentie deosebita limbaju/ui, care trebuie sa fie u9or de lnteles at6t In deciziile redactate pentru partile implicate, c6t ?i atunci c6nd comunica cu publicul ?i cu mass media. Procurorii trebuie sa aiba ?i sa mentina, prin formare, un nivel ridicat de cuno9tinte ?i abi/itati, In special cu privire Ja management, comunicare ?i cooperare, inc/usiv Ja nive/ international. Ei trebuie sa gestioneze cazurile pe care Je instrumenteaza cu ce/eritate ?i Ja un nivel optim de calitate ?i sa foloseasca In mod responsabil resurse/e disponibile." Se impune precizarea ca Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, reglementare cu caracter administrativ obligatorie pentru procurorii care activeaza 'in Directie, indiferent de funqie, statueazä 'in concret, prin art.7, atributiile procurorului lef al acestei structuri de parchet. Printre aceste atributii se regaselte li aceea de a repartiza cauzele 'in ala fel 'incat situatiile de incompatibilitate ~i conflicte de interese sa fie evitate. fn cazul de fata este vadita lncalcarea cu ltiinta a acestei obligatii, avand 'in vedere situatia de fapt anterior expusa. Sub aspectul laturii subiective, aceasta abatere disciplinara a fost comisa cu intentie. Este evident ca, prin nerespectarea dispozitiei cadru privind repartizarea lucrarilor, a fost lncalcata obligatia de diligenta In exercitiul atributiei administrative, cu efectul inerent al deteriorarii lncrederii opiniei publice 'in obiectivitatea ~i impartialitatea statutului unui magistrat de rang lnalt, cu consecinta afectarii imaginii justitiei In general ]i a DNA 'in mod particular ~i a vulnerabilizarii, din perspectiva legalitatii administrarii probelor, a actelor de urmarire penala efectuate In dosarul nr.246/P/2017 . .6-pärarea formulata de persoana cercetatä disciplinar prin memoriul ;1r.1618/C/2017 din 22 noiembrie 2017, potrivit cäreia procurorul lef al DNA nu poate fi subiect activ al acestei abateri disciplinare lntrucat conform atributiilor de serviciu, are obligatia de verifica modul In care ceilalti procurori din cadrul Directiei respecta regulamentul ]i celelalte dispozitii cu caracter administrativ, este 'intr-o vädita discordantä cu dispozitiile articolului 16 aliniatele 1 si 2 din Constitutia Romaniei, potrivit cäruia: (1}" Cetatenii sunt ega/i i'n fata legii 9i a autoritatilor pub/ice, fara privilegii 9i fara discriminari"(2}"Nimeni nu este mai presus de lege", precum

45/17


. ~i cu textele. de lege care reglementeaza activitatea Ministerului Public, care statueazä, In rnod neechivo~, prevalenta principiului legalita\iL Nu poatedi acceptat ra\ionamentul potrivit caruia conducatorului unei ·unitäti=dTn cadFH~ Minfslen;ftH-Pu5fii: t".+.ir.:~€=af}Heinegulamentele intel ne,. µe motiv ca este chemat sa vegheze la respectarea lor de catre procurorii ~i celelalte cat1egorii de personal aflate 'In subordi~e. Ca atare,aceastä aparare va fi lnläturatä. , Solutia legalä, in raport de probatoriul adminis1trat, E!ste aceea de admitere a :sE!Si:i:ärii ~i ex1:!rc:itan~ il. actiunii discipllinarE! fata de d-na Laura Codru~a Ko:vesi,, procuror ~ef al Directi1ei i\la~ionale Antico1ruptie, pentru abaterea disc:iplinarä pre1vazuta1 de art. 99 lit. m) teza a II a diin Le:gea 303/2004, cu modificariie ~i compietärile ulterioar·e. 1

!

!V.C. A~;pecte privinc! .s;tarea de in<:ompatibmtate !n instrumentarea dosarulul penall nr.246/1'.'fl:OlJ al Direetiei NationalE! Anticoruptle, In conditiile In i:are, referito~ la unul din l)rocurorii des1~mnaU sä efectueze urmärirea penala, domnujl Marius Consta1ntin lacob, adjunct al procurorului sef al DNA, era incidentä o 1cauzi~ on~väzutä de lee:e care ii im1rnnea ob!igatia de~ abtrnere - a!:~atere pre·väzu1tä de art 99 lit i teza 1 din le._;ea 303/2004, cu modificärile si comph!tarile ulterioarE!. Conform verificärilor efectuate In prezenta lucrare, domnul procuror ~ef adjunct direqie Marius Constantin lacob a fast unui din participantii ia ~edinta ope.rativä ce a avut loc la sediul! Direttiei: Nationale Anticorup 1tie Structura centralä la data de 30.03.2017,, lmp~ejurare care pune In discutie . i nerespectarea lndatoririide a se abtine pe rpotivul cunoa~terii existentei unei cauze prev13zute de lege privind abtinere~ sa, fo referinti! fiind pretinsa nesocotire a1 prevederiior continute In art. 64 lit. f, cu referire lla art. 65 aiin 1 ~i art. 66 did Codul de procedurä penala. Acest magistrat procuror, con'lorm documentelor contlnute ·in dosarul penal nr.246/P/2017 al Direc\ie11 l\la\ionale Anticorup\ie, este semnatar al procesul verbal de sesizare din oficiu . lncheiat ia dcita de 19.06.2017, aiiäturi de orocurorul: sef sectie Gheori~he Popovici, din cadrul Direc\iei Nationale -/\nticorup\ie - Seq1a de cornbatere a corup\iei. In dosarul penal rnen\ionat, dornnul procuror ~,ef adjunct direct1e i\llarius Constantin lacob a efectuat li alte acte de u:rmärire penala ('impreun13 cu colegul sau), 'respectiv expunem cu titlu exemplificativ: ordonan1;a de lnceoere a urmäririi oenale din data de 19.06.2017, orclonante de efectuare a unei con~;tati1ri criminalistice, cu privi're I~ deteqia cornportamentului .-j ........ 11l;:i+ { rtnljrrl"-"'14=) 1311rliei'"Q".:l 11nor i'Y!.artbri etc • \(\/·ril II!\f• __ "",t--"'=':!5!ir;;ll/; ULII IL;UL..111 111 1 "'-'"' '

'

-

~

!

.

-

.

-

.

"

'

'

'

'

!

'

1

~.!!!U!

De preci.zat este faptul ca1, pllange:rea formulat~i de catre procuror Mihaela M'or~ru lorga, Doru Ju!lu~ ~i Nicolae Marin, la data de 27.06.2017, In care, pe langä alte neregularilta1\i procedural penale descrise ca fünd 1

46/ 77


materializate prilej al constituirii ~i instrumentärii dosarului penal nr.246/P/2017 al Directiei Na\ionale Anticorup\ie, se invocä ]i „v6dita stare

de incompatibilitate a procuroru/ui de caz, care a participat Ja ~edinta operativ6 ce face obiectuJ cercet6rilor penaJe aJe dosaruJui In discutie", a fast solutionata de catre doamna procuror ]ef Laura Codru\a Kovesi, In sensul respingerii acesteia. Semnatarii plangerii au lnvederat faptul ca, unul dintre procurorii care efectueaza urmarirea penala, fiind participant la )edinta In discutie, teoretic putea fi una dintre persoanele ce ar fi putut lnregistra )edinta, astfel fiind interesat In ceea ce prive)te modul de solutionare a cauzei, a]a lncat ar fi trebuit sa se abtina. 1n concret s-a motivat „ Potrivit dispozitiilor art. 66 raportat /a art. 65

alin 1 ~i art. 64 lit. f din Codu/ de procedur6 pena/6, abtinerea reprezint6 obJigatia ce incumb6 persoanei incompatibile de a nu participa /a procesu/ penaJ In situatia In care constat6 ca se afJ6 In vreunu/ din cazurile de incompatibilitate prev6zute de lege ori dac6 exist6 un risc de partiaJitate. Tn cazuJ 'in care nu este formulat6 declaratie de abtinere p6rtile , subiectii procesuaJi principaJi, partea interesat6 au posibilitatea de a recuza persoana pe care o consider6 incompatibi/6, de 'indat6 ce se afJ6 de existenta cazului de incompatibiJitate 'in care aceasta se afJ6" Plängerea susnumitilor, al cärei continut a fast descris partial mai sus cu trimitere la situatia de incompatibilitate invocata, a fast respinsa sub acest aspect pe motiv ca nu s-a formulat cerere de abtinere ~i nici de recuzare (vol. 111, file 154-158}. Argumentatia invocata la punctul anterior, ce contine descrierea abaterii retinute In sarcina procurorului ]ef al DNA, abatere corelativa celei In discutie, din perspectiva situatiei procurorului )ef adjunct Marius Constantin lacob, este pe deplin incidenta, motiv pentru care parte din argumentele expuse anterior, vor fi invocate. Textele de lege incidente sunt urmatoarele: Conform articolului 132 alin 1 din Constitutia Romaniei," Procurorii 'i~i

desf6:?oar6 activitatea potrivit principiuJui /egalitatii, controJului ierarhic, sub autoritatea ministruJui justitiei".

impartialitiJtii

~;

:)otrivit art. 4 alin. 1 din l.egea 303/2004 privind statutul judecätorilor ~i procurorilor: „Judec6torii ~; procurorii sunt obJigati ca, prin 'intreaga lor

activitate, s6 asigure suprematia Jegii, s6 respecte drepturiJe ~i Jibertatile persoaneJor, precum ~; egalitatea lor 'in fata Jegii ~; s6 asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantiJor Ja procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, s6 respecte Codul deontologic aJ judec6toriJor 9i procurorilor 9i s6 participe /a formarea profesionaJ6 continui'i."

47 / 77


=--

Tn referiiltä sunt ~i urrnätoarele dispozitiilei articolul 62 aliin 2 din Le!gea 304/2004, a.1rticolul 3 alinialtul Z din Codul deontologic al judecätorik1r ~i procurorilo~, articolul 7 • din Coidlul deontologic al judecätorilor si -=--=:::___::::__:_-~ prm;urnfilaf,-preeum ;;i ·A•m~i=:-nr:9f2G-14fai- C-i)i1s!Htlttt~fcnsultativ-- a1~~=-­ Procurorilor Europeni In aten-~ia Comitetului Mini~trilor ;al Consiiliului Europei privind norrnele ~ii princ:ipiile europene referitoare la procurori, cu trirnitere la art. 92, 94-96, lin care sunt redat~ anurnite principii, de altfel rnentionate_ anteriorln prezenta rezolutie. Rezultatul verificärilor a stabilit faptul cä domnul procuror ~ef acljunct direqie Marius Constantin lacob a instrumentat dosarul penal nr.246/P/2017 al Directiei NaJionale Anticoruptie, In conclitii de incompatibilitate, rnotivat dE: faptul cä fost uriul din participantii la ~edinta operativä ce a avut loc la sediul DN,l\ la data de 30.03.2017. Aceastä limprejurare pune In discutie nesocotirea obligatiei de a se abtine pe motivul, cunoa~terii existenj:ei unei cauze preväzute de lege privind abtinerea sei, fiind incä!cate prevederile art. 64 lit. fcu referire !a art. 65 alin. 1 ~i art. 66 din Codul de procedurä penalä . Tn concret prevederile art.66 alin. 1 din Cod procedurä penalä privind Llhtini=irA~"-: iru ini:i In" rlicr111ti1::1rn.nrl11it::J nr ..-,,r-1 l!("f"'l.:r1d110' caf '.'.:l~i. ar.r+ l\/l-:::i.ri1 !-:i.-i--ob „....... 'r'' ................. ,'• Ir-'""''''":Y"- '-''-''' ..... !'-'' "i"-' 111

..................

Ul1..U

•uvun '-'.' '-"1\..tU

1...IUJUI ''-·\.

IC BVIUI 11,..1.;J

IUI\ ...

din cadrul Directiei Nation'ale Anticorup1;ie, care trebuia sä se manifeste In sensul constatärii incidentei acestei institutii procedural penale $i sa formuieze declaratie de abtlnere. Acest magistrat procuror, conforrn clocurnenteior continute In dosarui penal nr.246/P/2017 al Directiei Nationale Antiicoruptie, se identificii ca sernnatar al urior acte ~i clispozitii ce au declan~at • ~i continuat procedurile de investigare ,Penalä, realizate 'lrnpreunii cu procuror ~ef sectie Gheorghe Popovici, dii1 cadrul Direcj;iei Nationale Anticoruptie - SE~ctia de combatere a coruptiei, cel de al doiiea procuror de caz. Rezuitatui verificäriior au stabiiit constatarea sävar~;irii de catre procurorul ~ef adjunct IVlarius lacob clin cadrui Direqiei Nationale .·'nticoruptie 21 abaterii disciplinare preväzute de art. 99 !iL i, teza i din Legea ir.303/2004 privind statutul JUdecätorilor 'ii procurorilo1·, repubiicata1 ~i -nodificatä, care face tnrnitere la „nerespectareo indatoririi de a se ab(·fne '

'.Jtuncf cand juc/ecätoru/

!

SOU

procuroru/

CU exfstä

)ctfe

Ur/Cl

u'in

CGUZe/e

prevazute de l'ege pentru obtinerea sn, („.)".

Latura obiectivä a acestei abateri disciplinare, prevede o dublä conditionalitate care releva aspectul cä integritatea'rnagistratului este privitä ca o fndatorire fundamental:a a profesiei, In speta fiind fn discutie o stare de incompatibi!it~te care trebuia sä ifie cunoscutä d\2 procuroru! de caz, !n sensul cä reprezintä o ipostazä de nerespectare a lndatoririi de a se abtine. Contextul faptic relev.a, dincolo de orice lndoiala rezonabilä, lntrunirea conditiilor de referintä, niefiind identificatä nici o justificare care sä poatä -

'

1

'

.

1

1

'

'

48/Tl


lnfrange obligatia privind nerespectarea principiilor independen1;ei, impar1;ialita1;ii ~i integrita1;ii In exerci1;iul jurisdic1;ional concret, de catre procurorul de caz In discutie. Ca atare, se constatä faptul ca a actionat cu inten\ie directä, prin ignorarea obliga1;iei de a formula cererea de ab1;inere, In condi1;iile In care se afla lntr-o situa1;ie identicä cu a celorlal1;i magistra1;i procurori prezen1;i la ~edin\ä, nefiind, aparent, incident nici un criteriu /element de care sa se prevaleze In vreun fel. Potrivit valorii nr. 3 din Prindpiile de la Bangalore, integritatea este esen1;ialä pentru lndeplinirea adecvat~ a func1;iei judiciare, ceea ce presupune ca In ochii unui observator rezonabil, conduita sa sä fie irepro~abilä.

No1;iunea de impar\ialitate a instan1;ei este amplu tratatä In jurispruden1;a Cur1;ii Europene a Drepturilor Omului, fiind consideratä ca parte a garantiei dreptului la un proces echitabil (art. 6 paragraful 1 din CEDO. Notiunea de impartialitate poate fi abordatä dintr-o dublä perspectivä, obiectivä ~i subiectivä. Astfel, cand una din cauzele preväzute expres de lege ca ~i caz de incompatibilitate este incidentä, prezumtia de impartialitate a respectivului magistrat nu mai subzistä ~i, ca atare, pentru salvgardarea dreptului la un proces echitabil, este vital ca magistratul aflat lntr-o astfel de situatie, sä nu aibä tangentä cu solutionarea cauzei respective. Din perspectiva subiectivä a aprecierii magistratului asupra propriei capacitati de a fi im partial intr-o anumitä cauzä, ale cärei lmprejuräri li ridicä semne de lntrebare asupra propriei capacitäti de a-~i mentine neutralitatea, aceastä situatie poate forma obiectul unei cereri de abtinere, iar aprecierea modului de solutionare revine organului/persoanei competente conform legii. Tn situatia de fatä, instrumentarea dosarului nr.246/P/2017 de cätre procurorul ~ef adjunct Marius Constantin lacob s-a realizat cu lncälcarea prevederilor art.64 lit. f („exist6 o suspiciune rezonabi/6 ca impartialitatea judecatorului este afectat6") cu referire la art.65 alin.1 din Cod procedurä :Jenalä, care se referä la cazurile de incompatibilitate a procurorului. implicit, In discutie este ~i art. 114 alin 1 ~i 3 Cod procedurä penalä, care invocä lntaietatea calitätii de martor fata de orice alta calitate In cadrul procedurilor penale, In conditiile In care persoana a luat cuno~tinta de fapte sau lmprejurari de fapt, care constituie proba, lnainte de a dobandi calitatea subsidiarä (de anchetator). Or, In speta, In mod evident, se constata faptul ca aceasta conditionalitate este lndeplinita pentru motivul ca acest magistrat procuror s-a sesizat din oficiu, avand ca sursä, date pretins investigabile penal, urmare a faptului a fast participant la ~edinta de lucru In referin1;a, deci luand

ca

49 / 77


1

nemijlocit act de lmprejurärile In raport cu care s-au decla 11$at proc:ecl u ri de cercetare penala In dosarul nr. 246/P/12017 al Direqiei Nationale i Anticoruptie. ----~-----~- --An<ilizand--"ac@a~ta ooR1Ra:-G&-j:'frbccdürä, -a pa t€-eq-a-ffif-m-ai-evidenffi s-ta-fe-a-----d e incompai:ibilitate existenta lntre calitatea prbcurorului ?ef adjunct Marius Constantin Jacob, de persoana care are cuno?tinta despre chestiunile ce formeaza obiettul dosaruluii nr. 246/P/2017, potential martor si calitatea acestuia de procuror de caz. Este evidenti1 o suspiciune rezonabila ca impartialitatea acestuia ar putea fi afectatä, in conciitiiie in care domnui procuror ~ef adjunct Marius Jacob, ar fi putut fi la randul sau sub incidenta procedurilor de investigare penali3, la fel ca toti ceilal1;i colegi d1in cadrul sectieii in discutie, pentru ca ~i acesta a participat Ja ~edinta de luc:ru din data de 30.03.2017, deci ar fi putut fi spre exemplu, audiat ca martor sau ar fi putut sa i se solicite acorclul de testare in procedura pöligraf. Aceasta: conduita este de natura a deteriora lncrederea segmentului social cu cohsecinta afecti\rii imaginii justitiei ca serviciu public In apärarea ordinii de drept, astfel fiind create premisele unei indoielii cu privire la lmpartialitat:ea ~;i integritatea magistrati!c)r, precum ~i ale !ntregulul sistem judiciar. Permitand astfel de conduite, existä ri~icul ca 'in societate sä se genereze o percep\ie falsa, cä regulile de procedurä penalä ~i principiile fundamentale, democratice: aie unui proces ecliitabil, sunt aplicabile tuturor subiectilor de drept, cu unele exceptii stabiliti:: die persoane 'ce detin funqii de conducere In sistemul jludiciar. , 0 astfelide perceptie 1este d~iunatoan:: lnsä~i ideii de legalitate, egalitate a cetäteniio1;'" lr1 fata legii sii echitate si tietluie cumb<'3tuta cu mij~oace!e legale apiicabile functie de natura normei lezate. O' _ r , „ ,.. ,. , . i , • ,. • ,. 1n cazu1 ~ie ra~a, in 01scu~1e se ana zona 111c1w1u1 msc1p1111ar. Referitor la apärärile sale, continute In memoriul adresat la 4 decembrie 2017 lnspectiei Judiciarey do1nnu! l\r4arius Constantin lacob, procurc;r $ef 'diunct a1rec\ie, a sustinut cä irnpart1alitatea sa nu a fost afoctata In vreun -,1 ~i a concluzionat aspectul cä a lntocmil ::ictele de urmärire p12nc;J;], :n rr1od ::orRct, cu respectarea di•:1poz1tiilor prncesual penale s11 cä apreciaza U1 nu avea nicio obliga\ie de aibtinere. fn expuri1erea anterioara, am a;ratat, in extenso, rnotivele pentru care procurorul ~ef adjunct al Dl\IA ave<:1 obligatia de abtinere de la solutionarea cauzei nr. 246/P/2017, motiv pentru care nu vom relua aceste argumente, ce lnläturä In rriod indiscutabil .aparärile magiistratului. . Jurispru~lenta CEDO a conturat dou.a situatii care pot genera temeri privind lipsa de irnpartialitate a magistratului, situ tii de natura functionala '

-

--

-

-

--

----

-

,

1

-

!

1

,1 _

-

'

-

'

,

.-1 u

1

'

., • • .

1

'

so l 77 -~·1

--


~i situatii de naturä personalä

(cauza Steulet contra Elvetiei, In 1. Garbulet,

op. cit., pg. 276). Prima situalie vizeazä cazurile cand de~i conduita personalä a magistratului nu este catu$i de putin discutabilä, situatia judiciarä In sine prezintä caracteristici care suscitä dubii obiectiv justificate cu privire la impartialitatea justitiei. Cea de a doua situatie prive$te persoana magistratului $i conduita sa lntr-o cauzä anume. Este evident ca In prezenta cauzä ne aflam In prima ipoteza, In care circumstantele spetei plaseaza magistratul procuror cercetat disciplinar lntr-o situatie obiectiva de incompatibilitate, generatä de prezenta sa la ~edinta din data de 30.03.2017, unde s-au fäcut lnregistrarile In discutie, ceea ce ar fi trebuit sa li impuna obliga\ia imediata de abtinere. Mai mult decat atat, potrivit dispozitiilor art. 64 alin 1 din legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede ca: „Dispozitiile

procurorului ierarhic superior, date i'n scris ~i i'n conformitate cu legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine". Per a contrario, de$i pnm1se o dispozitie contrara regimului incompatibilitatilor $i interdictiilor, procurorul $ef adjunct avea posibilitatea de a refuza ducerea la lndeplinire a ordinului rezolutiv, tocmai pe considerentul neconformitätii cu legea. De aceea apararea sa, conform careia a lntocmit In mod legal, procedural $i impartial actele de procedura In dosarul nr.246/P/2017, nu poate fi primita ~i va fi lnlaturatä. Pentru considerentele mai sus aratate, apreciem ca In sarcina procurorului sef adjunct al DNA, domnul Marius Constantin lacob, subzista elementele constitutive ale abaterii prevazute de art. 99 lit. i) teza 1 din legea 303/2004, motiv pentru care se va dispune admiterea sesizarii ~i exercitarea actiunii disciplinare fata de magistratul procuror. lV. D. Aspecte referitoare la transmiterea de ia sediul DNA, de catre ·Jrocurorul sef al iJNA, prin sistemul Outlook, cätre grupul unor magistrati Jrocurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, a unui email la data de .Z0.06.2017, email al cärui con1;inut pune In discutie 'intrunirea elementeior constitutive ale abaterii preväzute de art.99 lit. c), respectiv adoptarea de cätre procurorul ~ef al DNA, a unei atitudini nedemne In timpul exercitarii atribu!Hlor de serviciu, fata de colegi. Tn continutul sesizarilor formulate de catre petentii magistrati procurori Tulu~ Doru Florin, Moraru lorga Mihaela $i Marin Nicolae, s-a fäcut trimitere, de asemenea, la abaterile disciplinare prevazute de art. 99 lit. a ~i t din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificata, privind email-ul transmis la data de 20.06.2017, de catre

51/77


;

·~ ____.________

doamna Laura Codruta Kovesi, procuror ~ef al Direc);iei Nationale Anticoruptie cätre procurori din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor . asimilate infractiunilor de coruptie. ~-- ----Tn · det~lttr,-~emAB-tm fi~;;esi;:ifrooF<imfrrfifef3ü1J, !ii1Ta l. a trrtfproctiro rrr=-: ~ ._

za-

din cadrul sectiei amintite au primit mesajJI In discutie prin interrnediul cäruia „/i se .comunica faptul cä a fost lnregistrat dosar penal, ca informatii/e .

puse /a dispo:ätia procurorilor anchetatori de cei audiati au condus /a stabilirea unui c1~rc de suspecti care este format dintr-un „et" ~i o „ea''., este exprimata opinia ca ace!}tia sunt ,infmctorl !ji cä. trebuie pedepsiti". ContinJtul email - ului a fast apreciat de cätre peten\i ca reprezentänd un act de irriixtiune In activitatea prncurorului de caz, cu efect de intimidare a procuroriilor ~ii cä denotä rea-credintä In 'efectuarea anchetei penale, totodata fiind invocata ~i lncälcarea dreptului 'de libera exprimare ce aciluce atingere onoarei ~i probit:3tJi profesiona!e, In sensul art. 99 lit. a din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, raportat la conduita agresiva manifestata, prin limbaj ~i efectul creat, de denigrare a unor colegi de serviciu . Cu referire la acest aspect, se impune a se observa faptul cä, fa\i! de reg!ementar:·i!e continute ·1·n dispozitii!e arrt. 45i a!. 3 din Legea nr. 317 /2~004 privind Con!siliul Superior al Magistraturii, anailiza :se raporteaza la faptele sesizate iar ;nu la continutul abaterilor disciplirlare la care se !Face referire In sesizare. Aceasta deoarece, potrivit dispozitiilor legale citate sunt supuse verificärilor i prealabile potrivit al.1 ~i 2 din textul de lege men~ionat „aspectele sen\nalate" iar n,u lncadrarea juridica invocat;3 de petitionara1. Analiza existentei,_respectiv inel<istentei indiciilor privind savar~irea unei abateri disciplinare constituie atributul exclu'siv al inspectorului, In urma verificäriior! preaiabile efe~tuate, cu referire la faptele care fac obiectul sesizärilor. 'fiincl asadar irelevan:tä1, In contextul cadrului ~i obiectului ~ verificärilor lncadrarea juri1dicä la c<1re tace reterire petent11 111 ses1zare. Raportat la acest context faptic, verificärile prezentei lucr;31·i s-au reaiizat cu tnmitere Ja abaterea disciplina rä prevazutä de art. 99 lit. c) din Legea ,:r 303/2004 privind statutul juclecatonlor 5i procuronlor. rpp1ml1catä ~i 1

!

-

-

-

-

-

-

-

1

0

!

".

"

'

noll1ficata. i\1ijlocul de probä 111 aceasta1 situa~ie II reprezini:a ernali-ui CJtci~at ses1zar;i

formulate de petenti, al carui continut a fast confirmat prin aspectele rezultate diin audierea mai multor proc1urori din cadrul Directiei Nationale .Anticorup~i;e.

Tn

cadrul procedurii administrarii de probe In aparare, doamna L.aura rrHiri nroruror al Directiei l'!at!Onale .A.nticorup·tie a depus la ._......,..,,, .....it~ ..... Kn'.\iP~i .. ----, r· - sef .) ... prezenta lu'crare adresa cu nr.1618/C/2017 dih 22.11.2017 a DNA, prin care se lnvedera: „ Trimiterea unei adrese cäfre Birou/ pentru tehnoiogia inforrnafiei ~i comunicatid (IT) din cadru! a/ Directiei Nationole Anticoruptie, ~

·~~

-~--.

~

52/11


prin care s6 se comunice dac6 i'n serverul institutiei s-a stocat emai/-ul din 20 iunie 2017 pe care inspectorii judiciari /-au so/icitat"(. .. ) ,,In condifiile i'n care In casuta de e-mail a procurorului ]ef directie acest mail nu se mai g6se1te".

ca

Prin aceea~i adresä s-a reiterat informatia nu mai sunt det;inute emailurile primite/ transmise In data de 20.06.2017, lntrucat sunt zeci/sute emailu-uri primite prin intermediul po~tei electronice In calitate de procuror ~ef direci;ie ~i acestea trebuie ~terse pentru a nu bloca contul de e-mail ( vol. II, fila. 197). lnspectia judiciarä a dat curs acestei solicitarii, precum ~i din oficiu fiind extinse solicitäri pentru lämurirea lmprejurärilor concrete In analizä. Biroul pentru tehnologia lnformat;iei ~i comunicat;iei din cadrul al Direci;iei Nat;ionale Anticorupt;ie, prin adresa nr. 832/27.11.2017 a comunicat printre altele cä: „( ... )" - sistemul de e-mail local „p6streaz6 /og-urile de transport pentru o

perioad6 de 30 de zile pentru e-mail-urile interne ]i maxim 90 zile pentru emai/-urile din/catre zona externa. Backup-ul server-ului de mail se rescrie In fiecare noapte pe disk"; - E-mail-ul ce prezinta interes se poate regasi In casuta de e-mail a expeditorului sau In casutele de mail a/e destinatarilor dac6 nu a fast ]ters de catre ace1tia. Log-urile cu privire Ja acest email nu mai sunt In sistemul de email a/ institutiei" ( vol. II, fila 238). Persoanele audiate, procurori din cadrul Direct;iei Nat;ionale Anticorupt;ie - Sectia a II a, In majoritatea lor, au subliniat ca, de~i au primit ~i au parcurs emailul In analiza, nu au posibilitatea punerii acestuia la dispozitia lnspeqiei Judiciare lntrucat 1-au ~ters din PC - ul de serviciu. A~a fiind, vom face trimitere la anexa ata~atä plangerilor mentionate, care atestä ca fiind transmis mail-ul In discutie ~i vom proceda doar la redarea ideilor, expresiilor ~i cuvintelor In analizä, raportat la abaterea disciplinarä mentionatä anterior, care se referä la „atitudinile nedemne fn

timpul exercitarii atribufiilor de serviciu fatii de co/egi, ce/6/a/t personal a/ instantei sau a/ parchetu/ui In care functioneaz6, inspectori judiciari, avocati, exper\i, martori, justitiabili ori reprezentantii a/tor institutii", In spet;a ;ubiectul pasiv fiind unul sau mai multi colegi procurori din cadrul Sect;iei de combatere a infraqiunilor asimilate infraqiunilor de corupt;ie, denumiti In email ca fiind infractori. Se redä cu titlu exemplificativ extras din continutul mail-ul In discutie:

- (. ..) „apoi s6 r6spund6 i'n fata /egii cel/cea care a i'nregistrat ilegal ]i a dat public i'nregistrarile CU ]edinta de lucru intern6 a DNA . (cel/cea pentru ca cercu/ limitat de suspecti are ]i [ea} ]i [el] dar II vom numi de acum lncolo [infractor] - f6r6 gen - pentru ca asta este). Tn acest moment avem conturat un cerc de suspecfi ]i vom af/a eine este vinovat de aceast6 fapta".

53/77


- (.„) „E momentul sa curatam DNA de cei lene~i sau de cei care nu mai vor sa muncea!ica, pentru ca tot greu/ este dus qe unii ~i aceia~i oameni". - (. ..) 5i ce/ mai mare rau este ca unu.I dintre procurorii din DNA a föcut ----·---- -~--astfJ-fres-teJ:iiifriiEtdf. ;-:----lF?i1J~-r:--a-re~-- fn1 r--este- rU:;ineL-cö- -un--as-tfel--de-&rn--1~-t-eprocu ror DNA .. Un astfe/ de in.frm:tor nu poate sta fn ONA 'li nu poate sa scape de raspunderea pena/6". - (... ) Astfie/ de oameni n-au ce cauta lntre noi. le·ne~ii, bii1jitorU ~i infractorii nu pot sta In DNA". Din anaiiza probeior administrate In prezenta cauza, a rezultat cu certitudine transmiterea acestuia de catre procUrorul set al DNA, c.ätre procurorii din cadrul Seqiei de combatere a infractiunilor asirnilate infractiunilor de coruptie, concluzia rnajoritara ,fiindi ca acesta a fast pancurs de catre procurorii care au dat declara1(ii sau note de relal\ii In prezenta lucrare.

Verificariie efectuate au constaltat existen'ta unor atitudini nedemne In tim pul exercitarii atributiiior de serviciu fata dEj colegi i'r1 condi1tiile In care de la sediul DNA, procurorul sef a tr21nsmis, de pe mail-ull propriu de serviciu, un email adresat colegilor care se refera la opinii emise privind aparitia In 1

,.....,,hli,... tJUUH\..

,...,..... . . . +;,,! ;:)tJO~IUI

a...,

11""\l"c.rril'.'"+l";:;;,l"ilr'\I" 1111c:51~1.1a111v1

".:lu,~·1ro.. l.il V

u

,~-a \~'-'

1 '.:l11 .........

rl.orl::!nc·:::d· .................. ':f ........

inii·i"::ll ""'.r' ..... '

nrP'iPntPIP ,;,...... ....

!"'''- .... „ .•

ve rifica ri. ' Tn continutul mail-ul In discutie au fast idlentificat un !limbaj agresiv, denigrator, la adresa procuroriior din cadrui Sectiei ii a Directiei i\la\ionaie AnticoruptiE~, de catre semnatarii sesizarii formulate . Expresiile de referinta sunt, respectiv citäm In extras : [infractdr] '-- fara gen ,- pentru ca c1sta este). Tn acest moment avem '

conturat un cerc de suspecji ~i vom afla eine este vinovat de aceasta faptr"I". - (. .. j „E :momentui sa ci.tratam DNA de cei iene!ji sau de cei care nu mal vor sa munceasca, pentru c/J tot qreul este dus de unii ~i aceia~i oameni". - (... } 5i ce/ mai mare rau este ca unui dintre procurori din DIVA a facut asta ;;i este infractor.„ 5i mai a/es, lmi este ru;;ine cä un asife! de am este ;Hocuror 011/A „ Un astfei de infractar nu poate sta fn DNA :;i nu poote s6 ~·c:Jae

_ 0 i'VU ue rrJStJLJn d_erea per. 1'.J • ( „) /\stfel cfe rJameni r1-cJ'u ce cr1f1tc1 1r1tre t10 i. l1ene.~·ii, :bi]·;}·itoJril si _,

V

1

1

,-r~j:ractorii

nu pot sta in LJ/IJA

11 •

Potrivit •art.99 lit. c din Legea nr.303/2004 republicata ~i modificata, constituie abatere disciplinara: "atitudinile nedemne In tim pul exercitärii ntrih11tiilnr i rie

..... „ ••

~-J'·„-·

--~

~Prviciu - .,,fota de co/eqi, ce/ala/~ personal a/ instantei sau al

~~

.J

-

.

parchetului, In care functioneazö, inspecto(i judiciori, avocati, experti, , ~- -'. 1aL-!.! h·1· 011 ... · rep re..!:e,,_,..f''~·ill __, ""'tlf'tn1~i1~ rr:ar +. . or1,jU~;t1 1 .L· ... •

1

,-.Jt.-ir inctitut;;n .....„... „, . . . „, ~:: •

u

sa

Prin reg:lementarea acestei abateri legiuit9rul a urrnärit dea eficienta standardelor de conduita1 impuse rnagisttatilor prin dispozitiile legii

54/ 77


nr.303/2004, Legi nr.161/2003 ~i Codului deontologic al judecatorilor ~1 procurorilor. Tn acest sens, art. 4 alin. (1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, judecatorii sunt obligati ca, prin lntreaga \or activitate, sa asigure suprematia legii, sä respecte drepturile ~i libertatile persoanelor, precum ~i egalitatea lor In fata legii ~i sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte Codul deontologic a\ judecatorilor ~i procurorilor. Dispozitiile art. 90 din Legea 303/2004, art.17 ~i 18 alin.1 din Cogul deontologic: prevad ca :

„Judecatorii :;i procurorii sunt datori sa se abtina de /a orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor In profesie :;i In societate. Relatii/e judecatoriJor :;i procurorilor Ja locu/ de munca :;i In societate se bazeaza pe respect :;i buna-credinta, indiferent de vechimea In profesie :;i de functia acestora"; Art. 18 alin 1 din Codul deontologic a\ judecatorilor si procurorilor releva: „ReJatiile judecatorilor $i procurorilor In cadruJ coJectiveJor din care

fac parte trebuie sa fie bazate pe respect $i buna credinta, indiferent de vechimea In profesie si functia acestora". Art.18 alin.2 Codul deontologic prevede ~i ca judecatorii :;i procurorii nu i':;i pot exprima parerea cu privire Ja probitatea profesionaJa ;;i mora/6 a coJegiJor /or. Art. 104 din Legea nr.161/2003 prevede ca magistratiJor /e este interzis6 orice manifestare contrara demnitatii functiei pe care o ocupa ori de natura sa afecteze impartiaJitatea sau prestigiu/ acesteia. Art. S alin.2 lit. d) din ROI, prevede ca judecatorii au lndatorirea de a avea „un comportament decent ~i civilizat In relatiile de serviciu", iar art. 5 alin. 2 lit. e) din ace\a~i regu\ament prevede ca judecatorii trebuie „sa dea

dovada de competenta profesiona/6 :;i sa manifeste calm, rabdare, politete :;i impartialitate fata de justitiabili, martori, avocati :;i alte persoane cu care intra i'n contact i'n calitate oficia/a", referinta fiind implicitä ~i cu trimitere la ,nagistratii procurori. ?rincipiile de la ßangalore privind conduita judiciarä statueazä ca:

„Judec6torul va mentine ordinea $i conformitatea In toate procedurile ce au /oc In fata instantei $i va fi r6bdator, demn $i politicos In relatiile cu partile, cu juratii, martorii, avocatii, dar $i cu toate persoanele cu care vine In contact In cadrul activitatilor sa/e oficia/e. (. .. ) Judecatorul nu va adopta un comportament incompatibil cu lndeplinirea diligenta a atributiilor sale juridice." Va\oarea nr. 4 - „Buna-cuviinta $i perceperea ei ca atare sunt indispensabile exercit6rii functiei judec6tore9ti.

55 / 77


,

.

Judecatorul, va evita lnci5/carea reguli/or de buna cuviinta sau aparenta lipsei acesteia tri toate activitatile so/e de judecator. Aflondu-se permanent Fn vizorul public~ judecatoru/ trebuie sa accepte.. In

_c~--~-- ____ i __mod1iber~i

·

de bunavoie;-t:mum-ite--re-stFietfi pe-rsont1le-care--arpäreaopottara -- -

cetateanului de rand. Tn particu/ar, judeca:torii trebuie sa aiba o conduitö care sa fie conforma cu demnitatea functiei de magistrat." Mutatis :mutandis, tinii1nd cont de realitätile sistemului judiciar roman, ac_este precepte incumbii1 ?i procurorului In, virtutea statutului sau de magistrat. Privind latura obiectivi:i, prin atitudine nedemnä se lntelege orice actiune care poate fi caracterizatä ca fiind In cont1radiqie cu standardele de conduitä preväzute pentru magistrati. Aceastä ·actiunea ce constituie elernentui material al acestei abateri trebule sä se desfä~oare !n e:xerciitarea atributiilor d e serviciu, fapt eviderr~iat de transrniterea ernailului de pe adresa de email de serviciu a procurorului ~ef, cätre adreseie de emaiil de serviciu a celorlalti procurori. De asemenea, pentru existenta acestei abateri, legiuitorul a preväzut cä actiunea trebuie sa se d10>slfäsoare· asuora unui subiect oasiv determinat . ·esporti" "1n 'rpe' +.!:\ adrecarna f'1'1nrl fa"c1Jt.!5' r·5+!"'o. u'n''1 r•"11lan-·1 1

.J

1

-

\,;;.\,..IVll;.:>

-

- -

~Cl

-

--

-

-

-

-

-

JI\:.

.J

-

lllUI

1

'

U'-'l~\.1'-

,

.i'-\.Jl'-EJ•

Urmarea, imediata, ce caracterizeaza aceasi:a abatere disciplinara consta In deteriorarea lncrederii ~i a respectului fata de magistrat cu consecinta afectarii prestigiuiui funqiei de magistrat, a iimaginii justitiei ca sist,em ~i serviciu pub,lic sau al lezäri1i altorvalori sociale qcrotite de lege. Cu refeirire la latura subiectivii, speeific acestiei abateri disciplinare se constatä ca aprecierea vinovatiei magistratului trebuie sa se faca, at~it In raport de standardele de conduitä, impuse de profesie, cat ~i In raport de cerin1;ele societatii concretizate In respe.ctarea unor valori morale unanim acceptate, iiar forma de vinovätie incidenta fiind intentia (directä sau indirectä) n1agistratul trt:IJuind sä-~i asume voit ~i con~tlent atitudinea '

'

1

1

:

manifestata. Din IJrobeie administrate rezulta cä magistratui cercetat disciplinar si-a nanar ;iceasta atitudine s1 implicit consecintele e1 . :Mar daca clin punct de vedlr~r<! sul:J1e!c:ti11, atitrndi11ea de riE!Nm:itare sub irnperiul carnia p<nre c5 i'I fost 1redactatil ~i expediatä c1:m:!~pondenta este oarecum explicabilä, din persplE!Ctiva standardeior profosiei 11fo magistrcnt ~i ale conditiiilor suplimentare, de r,ezist1e111;ä sporitä la stre!s si frust1rare, a:erute unui! magistrat cu 'lnalta functie! de conducere In sistemul judiciar,

o

aceasta ati~:udi11e este nejiustificatii ?i nejjustificabilä. : ' il.niir::iri.:l~::a ·~11tn1r:Pnzuriii '~st2 o

""11""''--·-,·- -····---·-----··· -----

.

.

.

h'"'

.

.

t.

\G!b!uza1t1e care U'ilC!Llm-.:~ unu1 mag;s1tra ~n ..... '

,gara1nlie oferitä societä'~ii ~i subiec~ilor •procesuali ca actul de justitie este lnfäptuit de persoan'e pe depiin dedicate! ideii de lo:;galita1te si adoptärii unei conduite decente.

raporturile! de serviciu !:ii' care! apare

ca o

515 / 77


Email-ul In discut;ie cont;ine printre alte mesaje ~i termeni cu caracter denigrator, intimidant, un limbaj agresiv ?i reprezinta o exercitare inadecvata a prerogativelor li puterilor conferite de funct;ia de procuror ~ef direct;ie, intrand In sfera notiunii de atitudine nedemna. In privin1;a liberta1;ii de exprimare, calificarea opiniilor exprimate de un magistrat ca fiind atitudini nedemne se va face numai prin raportare la obliga\ia de rezervä impusä magistrat;ilor. Obligajia de rezerva a magistratilor exprima o sintezä practicä a principiilor generale ale deontologiei profesiei (independen\a, impartialitate, i ntegritate). Aceasta presupune moderat;ie ]i retinere In prezentarea opiniilor si respectarea standardelor deontologice specifice magistra\ilor. Comportamentul unui conducator de institutie fatä de angajatii acelei institutii nu poate fi altul decat unul In acord cu regulile de decentä ?i buna cuviintä $i, conform obligatiei corelative a oricärui subiect de drept de a respecta drepturile $i libertätile fundamentale consacrate prin Constitutie $i ale legii, printre care se afla si egalitatea In drepturi, dreptul la imagine $i la demnitate. De a\tfel, aspecte legate de sfera notiunii de obligatie de rezerva au tost statuate $i de Curtea Constitutionalä a Romaniei, In Decizia nr.63/8 februarie 2017, paragraful 111, respectiv: „(„.)In sarcina magistratilor subzist6 ob/igatia de rezerv6, care exprim6 o sintez6 a principiilor genera/e ale

deontologiei profesiei (independenta, impartialitate, integritate)". Mai mult, a$a cum Curtea a statuat In Decizia nr.629/04.11.2014,

ap6rarea independentei justitiei nu se poate reafiza decot In cadrul prev6zut de Constitutie, deci cu respectarea tuturor drepturilor ~i a libertatilor fundamentale a/e persoanei. Protejarea acestei valori constitutionale nu poate afecta existenta a/tor drepturi ~i libertati, exercitate cu bun6 credinta, In cadrul fimite/or consacrate de normele constitutionale". Referitor la aparärile formulate de magistratul cercetat disciplinar prin memoriul nr.1618/C/2017 privind aceastä abatere disciplinarä, acestea 'Jizeazä doar faptul cä transmiterea de email - uri de la nivelul procurorului :er cätre procurorii din cadrul DNA. este un mod uzual de comunicare institutionalä ?i ca, lntrucat rezolutia de lncepere a cercetärii disciplinare nu prezintä vreo situatie concretä de comportament ireverentios, abaterea nu existä. Avand In vedere ca toate verificärile efectuate confirma existenta corespondentei de tip email cu continutul denigrator anterior descris, aspect mentionat In actul de lncepere a cercetärii disciplinare, apreciem ca apararea este lipsitä de fundament real, considerent pentru care va fi lnläturatä.

57 / 77


Pentru rnotivele de mai sus, apredem ca m sardna doamnei Laura Codru1a Kove~i, procuroir' ~ef al DNA., subzistä abaterea disciplinarä preväzutä di~ art. 99 lit. c cllin Legea 303/2004 c~ modificä1rile ~;i completiiirile

---- -------- ~--i-=:-tt iterkia~-r~t:-ifcäjWft--ilfF~a-r~se::v:a=i~rrs p-un-ti-ä_d_Fij rt~-r;~~a=-~~;s1za rn-~t--e-xercr~i1„ea_ _ _ - =-=--ac1 i uni i disdpHnare. V. Sit(1atia de fapt ?if f111ndamentarE~a solutiei de respin~rere a sesizlirii raportat Ja: aspectele se:sizate !}i Jla rezultatul verificärilor ~i cerc,eUirii disciplinare, precum ~i ia ci'ispozij:iile .legale apiicabi1'e In cauza. V. A. Privind pn:!ti1nse ade de imixtiune in activitatea de instrumenta1re.a dosarelo,r_penale cu nr. 889/P/2'.014 ~i nr. 46/P/2017' de cätre condu.cerea DNA. In continutul lnregistrarilor audio difuzate In rnediul public Ja data de 18.06.2017 !;unt identificate unele rnanifostäri verbale atribuite procuroru!ui ~ef al DNA 'ce ar fi putut fii interpretate ca acte de pretinsa imixtiune In activitatea de investigare penala a unor dosare instrumentate de cätre procurorii din cadrul structurii de parchet men\ionate. Au fost; identificati magistratii procurorii, ce au/aveau In lucru aceste

suspec\i, re1spectiv fiind inclicata sursa de informare, In acest sens, prin redarea In ciitat: - „ Unchi?!jeiu, :;titi ce-rnl doresc: sa 'decopati' institutionai In doscmul fila cu casele ~i isc7 oifungem /cir d'omrwl premi'er care a semnat contractele orfea.

A:;a-mi doresc .. neinteligibil „ •• Bun pai eu riiman pe/oc". - „;ii-am auzit :;i comentarii cu closarul pe OUG 13. Domne, eu mi-am asumat ac~st dosar. Eu mi-am asumat acest dosar lmpreuna cu domnul Dumitriu !ji cu domnui Unchie:;elu. r\1-am facut;un milimetru Ja st6nga sc1u Ja dreapta fan'J ca eu sa nu spun 'da, domne sunt ide acord !ji sus]~in treaba osta' ;;i cred In continuare ca am facut ce era /eqa/ ~i 'corect". !~ezultatul verificärilo1e au stabilit ci!J dosarele vizate sunt ceie cu nr. 339/P/2014 ~i nr. 46/P/2017, afiate In iucru ia domnii proc:urori Durnitriu P;iul si Unr::heselu Jean. ,'rocuron1 ue caz au 1nentionat ca nu au perceput 111c1un fel de 1mnmuni ,-Hn partea n1icl unei pers[Jane reiativ !a activitatea cie urrlli~rire rpenalä 'ln 1

1

cadrul acestor ca uze. Raportat la acest context, In analiza este abaterea disciplinara nrPvil111til nr.303/2004 privind statutul ,. ---------- :die art. 99 lit. 1). din Le1;ea -judecatoril(lr ~i procurorilor,. republicata ~ii modific.:1ta, ce are ca obiect juridic ' -

re!atiiie so!:ia.!e protejate prin nc1rme- Juridice

ccire

se referä !a ap,ärarea

indepenclei1tel justitiei ~ii a magistratului $i care presupune exercitarea functiilor j udiciare de catre procuror sau judecator, fära presiuni sau influente externe ~i fära teama de vreo imixtiune In activitatea lor. 1

58/ 77


Comentarea acestei norme, face trimitere printre alte dispozi\ii de inciden\ä, la art. 8 din C.pr.pen., care prevede ca „ Organe/e judiciare au ob/igatia de a desfa:;ura urmarirea penala 9i judecata cu respectarea garantiilor procesua/e :;i a drepturilor partilor :;i ale subiectilor procesuali". Acest deziderat presupune ca magistratul In exercitarea functiei sale juridice sä fie independent In raport cu societatea, In general 1i cu pärtile din orice litigiu asupra cäruia trebuie sä dispunä, inclusiv fatä de colegii säi magistrati In legäturä cu deciziile solu\iile pe care va trebui sä le ia. Latura obiectivä a acestei abateri disciplinare constä lntr-o actiune, care nu este conformä cu obligatiile legale ale magistratului, respectiv acelea de respectare a principiului independen\ei justi\ie ]i a altui magistrat, In concret, respectiv asupra caruia se prezumä cä are loc activitatea de intruziune. In concret, avem In discu\ie douä subiecte pasive, unul principal (statul, In calitate de reprezentant general al societätii ]i, care este interesat intrinsec de respectare a principiului independentei justi\iei ]i a magistratului) 1i altul secundar (judecätorul sau procurorul asupra cäruia are loc activitatea de imixtiune). Pentru a constitui abaterea disciplinarä In analizä este necesarä lntrunirea cumulativä a douä condi\ii, respectiv fiind necesar a fi materializatä o actiune de imixtiune, iar aceasta sä aibä In vedere activitatea unui procuror, raportat la circumstantele prezentei spete. Ori, In conditiile In care, procurorii de caz, In contextul furnizärii de date 1i informatii privind lmprejuräri de instrumentare nr. 889/P/2014 ]i nr. 46/P/2017 aflate In lucru, au negat orice act de imixtiune de orice natura, nu ne aflä In situatia de a fi constatä ca fiind comisä abaterea disciplinarä preväzutä de art. 99 lit. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecätorilor ]i procurorilor, republicatä ]i modificatä referitoare la actele de intruziune pretins materializate In activitatea de instrumentare a dosarelor penale mentionate In precedent. Tn concret, conduitele procurorului 1ef al Direqiei Nationale .J,nticoruptie, 'in formula de redare In 'inregistrarea audio difuzata mediatic la !ata de 18.06.2017, nu pot fi considerate interventii In ;ictivitatea de urmarire penalä a procurorilor de caz privind cele douä cauze penale concrete. V. B. Aspecte privind parcursul de instrumentare al lucrärii lnspec~iei Judiciare cu nr. 4759/11912/DIP/2017, ce au evidentiat indiciile unui refuz privind comunicarea unor date, de cätre conducerea DNA, conduitä caracterizata, la momentul verificarilor prealabile, ca avand caracterul unui act de obstruc!ionare a activitä!ii inspectorilor judiciari; In analiza fiind

59 / 77


abaterea disciplinarä prevä;~utä de art. 99 lit. p din legea nr. 303/2CI04 privind stat~1tul judecätorilo1r ~i procurorillor,, republicatä ~i modificatä, Verificäri.le prealabile efectuate In prezenta lucrare a lnspectiei Judiciare --- -- -- _:~~----=--a-~ C\! ident~a~t-fa-F>-tti-i-t2-ä7---ffi~tta-z-~iffr. -~12----i:f ff~Regüffrffreft-ftl-F--p-r i·v-t Ftr:f=ttetftYtel e- ~~----- . pentru efectuarea lucrärilor de inspeqie, pri11 adresa din 2!5.0ir.2011, aufost solicitate redatii cioncrete! Direc:tie!i Natiionale Anticoruptie, constand In: '

„transmiteri:~a

transcriptu/ui e-maiiului din data de 20.06.2017, pretins In sesizare ca fiind transmis de cätre conducerea Direcfiei Nationale Anticorupfie procurorilor din cadrul Secriei de combatere o infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, precum )i orice alte emisii on-line conexe primite )i trbnsmise pe coordonota virtualä In discutie de la/cätre procurorii din cadrul aceleia)i sectii", solicitam reiteratä lli prin adresa din 05.09.2017, respectiv, „transmiterea transcriptului e-mailului din c/ata de 20.06.2017, pretins 'in sesizare cafiind transmis de cötre conducerea Directiei Nationale Anticorupfie procurorilor din cadrui Sectiei de combatere a infractiunilor asimi!ate infractiunilor de corupfie, prin sister:wl Out!ook, precum ;i orice alte emisii :on-line conexe primite !,ii trcmsmise pe coordonata virtualä In riisr11tie de'' -lalcatre arocurorii din cadrul aceleiasi sectii. inc/usiv cazul -- - - - - :s --, - - - ,- „ „ , mentionatä: ~i In adresa din data de 25.07.2017, par\iall punctull 3)", raspunsul procurornlui :jelf dlirec1;ie fiind:

„Cu privire /a transcriptul e-rrwiluiui din data de 20.06.20.17, pretins in sesizare ca< fiind transmis de catre coni:iucerea Oirectiei Nationale Anticoruptie procurorilor din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimifate infracfiunilor de coruptie, precum )i o,rice .alte emisii on-line conexe primite ;i transmise pe coordonata virtua/a In ;discutie de la/catre procurorii din cadrui a:ceiei sectii precizam urmötoare/e: l\t1odalitatea de comunicare online catre conducerea Oirectiei Nationale Anticoruptie )i procurorii Sectiei de combatere a infracfiunilor asimilate lnfractfuniior de coruptie este un mod de !ucru permanent, aceastä modalitate de comunicare fiind reaiizatii prin c:istemul Out/ooic Astfe/. se comunica de pe :;;i catre adrese!e de e-mail ale ·-;1'1dt-1cerii, cte ,oc ~f cdtre adresele de rnaii a!e sect·1ei mentior1ate„ de Ja si

: :;tre odresele e-rnwl 1ie procuronior c/111 cadrui Oirectiei Notwnole . 4t:tlcoruptie, zffr;fc cie n-1ai~ t11Lflte ori ~te z1,. µentru ci.I, Tr1 r1cest rn(J'i s·e transmit In t:imp util }i In mod eficient aspecteie :;i c/atele privitoare /a activitatea :manageriata :1i lucrotivä, asigurdndu-se eficient ~;i In timp util rnm1 mirnridn ~i runoasterea lmoreiurärilor referitoare /a activitoteo Directiei _._.,.,_ ... --··-i-· 1

;Je"

---

-

...

~

Nationale A,int(coruptie In fntregime".

-

'

,

Prin rasfpunsu! u!terior, transmis lnspectiei Judiciare, sub nr.1618/C/ 2017 la data de 111 .09.2017, procurorul ~ef directie reia, In totalitate, räspunsul mai sus m,entionat (privind modul de com~nicaire al angajatilor Din,ctiei „exist6 posibilitatea sa Nationale Antic:oruptie In general) adäugand doar 1

ca

60 / 77


fie zeci de e-mail-uri trimise/primite In aceea}i zi, iar pentru a va putea räspunde Ja aceasta solicitare este necesar sa ne comunicati mai multe detalii despre e-mail-uri care prezinta interes".

ca,

Trebuie subliniat faptul In adresele anterior mentionate ale lnspectiei Judiciare, a fast indicat, In concret, faptul este necesar sä fie transmise email-urile cu referinta stricta la procurorii din cadrul Seqiei de combatere a infraqiunilor asimilate infractiunilor de corup\ie, §i data concreta vizata, §i nu modul In care se comunica In cadrul DNA - pe coordonate on-line, a§a cum a fast farmulat räspunsul. Cu ocazia solicitarii relatiilor §i, vazand prevederile art. 14 lit. f din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrarilor de inspecl;ie de catre lnspectia Judiciara, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1027 din 15 noiembrie 2012, s-au transmis, In integralitate, sesizärile ce reprezinta obiectul lucrarii lnspecl;iei Judiciare nr. 4759/IJ/912/DIP/2017, pentru emiterea unui eventual punct de vedere de catre procurorul §ef al Directiei Nationale Anticorup\ie, aspecte ce lnlatura orice confuzie privind obiectul solicitärilor farmulate de catre lnspeqia Judiciara. Procurorul §ef al Direqiei Nationale Anticorup\ie a emis o solicitare, ca ~i proba In aparare In cursul cercetarii disciplinare, prin adresa cu nr.1618/C/2017 din 22.11.2017, care retinea urmatorul aspect: „Trimiterea

ca

unei adrese cätre Birou/ pentru tehnologia lnformatiei }i comunicatiei {IT) din cadrul a/ Oirectiei Nationale Anticoruptie, prin care sä se comunice daca In serverul ihstitutiei s-a stocat emai/-u/ din 20 iunie 2017 pe care inspectorii judiciari /-au solicitat"(. .. ) „In conditii/e In care In casuta de e-mail a procurorului }ef directie acest mail nu se mai gase}te". Prin aceea§i adresa, s-a reiterat informatia cä nu mai sunt detinute email-urile primite/ transmise In data de 20.06.2017, lntrucat sunt zeci/sute emailu-uri primite prin intermediul po§tei electronice In calitate de procuror §ef directie §i acestea trebuie §terse pentru a nu bloca contul de e-mail (vol. II, fl. 197). Urmare a procedurii de administrare probe 'in apärare, au fast obtinute :2iai;ii de la ßiroul pentru tehnologia lnforma\iei §i comunica1;iei (IT) din :acirul al Direqiei Nationale Anticoruptie, privind modul de gestionare a email-urilor primite §i transmise prin intermediul po§tei electronice, de catre procurorul §ef direc\ie, inclusiv cel din data de 20.06.2017, ce prezintä interes In prezenta spe\a. Confarm infarmatiilor concrete s-a re\inut ca afirma\ia emitentului online In discutie, precum ca nu se mai afla In posesia sa emailu-lui In discu\ie, nu a fast contraargumentata. Astfel, privind refuzul de comunicare a unor documente, de catre conducerea DNA, ca §i act de obstruqionare a activita\ii inspectorilor

61/77


'

judiciari In prezenta lucrare, In analiza fiind abaterea disciplinara prevazuta de art. 99, lit. p din Legea nr. 303/2004 privind · statutul judecätorilor 'ii procurorilor,, republicatä ~?i modificata, verificarile au stabilit, raportat la =- -!frtTf ra-~-li-l:Yte 1Ctt\iä~---a- -·-a teste ~--a-ba tE~ft,-eä-ntn-s-e-+Fft~i~-3-iä-rea--ra s Pit_ 1c!e· rt-j-----·d is ci p l in re fa·\a de persoana cercetata. Mai mult, se impune precizarea ca, raportat la posibilitatile de verificare ale lnspectiei Judiciare, nu s-a putut stabili data la care a tost 'iters maii-ul vizat, pentru a se putea stabili dacä ia momentui soiicitarilor succesive formulate de inspectorii judiciari conduita de netransmitere a l'mbräcat fonna unui retuz sau a fost o consecintä iminenta a inexistentei acestuia in mediul virtual concret de stocare (po~ta electronica) existent la dispozitia procurorului 'ief directie. De prncizat ca reglementarea concreta privind aceasta abatere disciplinarä . re!eva ca aceasta poate fi comisa doar cu intentie, care poate fi directa, iar datele de analiz~i nu au stabilit exercitiul atributului inten\ional privind conduita emisa In concret, obiect a! prezentei analize. Ca atare, din datele prezentei, nerezultahd dincolo de orice lndoiala rezonabila c:a a existat intentia de a obstructiona activitatea de inspeqie, '

------ -------

J_

a

nl'"in

jJllll

n.o.n11nc1.ro."'.:l 111,:.;pu111~1\.-U

rl"icpo·7it-~':\ u J i:..1,1u

!'=' ICI

·l'lcn-c,rtnri!/"\r 1

'"'t-''-'-' ......... 111\..11

i1irliri::'.i,ri

JY,'--ff ...... I U l l

::i.

.....

OL'Yl::i.il_11l11i ._„ ..... !I ...........

m::1i

„ ....„

c11c ...........

mentionat, se va dispune respingerea sesizarii din oficiu sub aspectul acE!stei abateri disciplinare. ' V. C. RE!foi"itor la cor:1textul lnregisträrii, constituiirii si instrumentarii dosarului i1enai 11r.246/IP'/2017 al Dir·ectiei. Nationale Anticoruptie, in

analiza fiind conduite de ilm:ail:a1re cu rea - credin~a a unor norme de drept procesual p'enal sau de drept substantial de ca:tre procurorii de caz. Urmare' a ;informatiiior aparute In mass-n11edia cu privire Ja 'iedinta de •

1

lucru din data de 30.03.2017, conform relatiilor transmise de Directia Nationala Anticoruotie. s-a constituit la niveiui acestei structuri dosarui penai nr.246/P/2017, prin procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 19 06.2017, act ce consemna existenta indiciillor savär;;irii infraqiunii -r2vcizuce cle at. l2 lit. l:i din tegea nr. 78/2002. ":'11tocnn1t de procuror sef _;oiunct d1recrie i\/larius Constanim lacoti ~i procuror ;;ef al Sec\1ei Je -

_,-

--

-

-

i

_,

,

-

·-~:i:)n1batere a coruptiei, (Jheorght~ Pop<JvicL care se r 1 ;:i"er~~ !a acteie ne

conduita ili1cita respectiv ,,folosirea In orice mod direct sau indirect de informatii ce :nu sunt de~tinate publicitätii br permiterea accesului unor

nPrsnnne neautorizate ia aceste informatii". -

,--~---

--

'

'

·

Dispozi\ia privind sesi1zarea din oficiu a fast lntocmitä1 de cätre proc:uror c;::;f ::t.-1i11nrt rlirPctiP !acc1b si" orocuror ·sef sectie Gh·e~orghe Pop-ovici "ff'-'' --- - - ; r - iv1ariuS -----• din cadrul; Direc1;iei Nationale Ant:icoruptie,, In c:onsiderarea prevederilor art.292 C.pr.p., raportat la continutul lnregistrarilor aparute, succesiv, In ~-J-··--·

~

spatiul mecliaia data de 18.06.2017.

62 / 77


Sesizarea din oficiu con\ine aprecieri asupra caracterului nepublic al inforrna1;iilor vehiculate In ~edinta sursa, a prezurnatului subiect infraqional ca fäcand parte din colectivul de procurori ce au participat la lntrunirea de lucru din data de 30.03.20l7{n.n mentionatO gre!jit, In acest act de dispozitie, dato !jedintei „3.05.2017") ~i a existen1;ei unor banuieli rezonabile

„referitoare /a lmprejurarea ca a fast permis accesul unor persoane neautorizate Ja informatii ce nu sunt destinate publicitatii, existdnd indicii ca prin difuzarea acestui gen de informatii s-a urmarit obtinerea unui folos nepatrimonial". Se cornunica aspectul cä dosarul care s-a forrnat, ca urrnare a sesizärii din oficiu (proces - verbal lntocrnit la data de 19.06.2017), a avut la baza surse deschise de inforrnare( vol. II, fila 271). Prin ordonanta de la aceea~i datä, lntocrnitä de cätre procurorii de caz, s-a dispus lnceperea urrnäririi penale, conforrn art.305 alin. 2 C.pr.pen., dispozitie ce contine dupä redarea textului ce identifica continutul infraqiunii prevazute de art. 12 din Legea nr.78/2002, relevarea unor elernente de fapt ~i de drept, respectiv fiind fäcuta trirnitere la continutul lnregisträrilor din data de 18.06.2017 difuzate de postul de televiziune Romania TV sub titulatura „ BreaKing News- lnregistrari explozive cu Laura Codruta Kovesi", precurn ~i la lnregistrarile ulterioare aparute sub titulatura schirnbatä „BreaKing News: lnregistrari cu ordinele /ui Kovesi In sediul DNA" In continuare fiind fäcutä trirnite ~i la alte difuzäri reluate In cadrul altor ernisiuni TV. In concret, se rnotiveazä cä aspecte/e difuzate cu titlu de lnregistrari a/e

vocii procurorului !jef a/ ONA contin"(„.) „referiri la activitatea curenta a procurorilor din cadrul DNA, cu referire /a persoane !ji cauze care se afla In curs de urmarire penala, aspecte care potrivit art. 285 alin. 2 C.p.p., nu au caracter public". Se face trirnitere ~i la dispozi1;iile art. 12 alin. e) ~i f) din Legea nr.544/2001 care prevede ca „se excepteaza de /a accesu/ liber a/ cetatenilor,

prevazut /a art. 1 !ji respectiv la art. 11 1 :„.informatiile privind procedura In timpul anchetei pena/e sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul _mchetei, se dezvaluie surse confidentia/e ori se pun in perico/ via\a, .ntegntatea corporaia, sänätatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau In curs de desfä!jurare „.precum !ji informatiile privind procedurile judiciare, dacä publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesu/ui legitim a/ oricäreia dintre partile implicate In proces " „. Aceste rnentionäri au fost raportate la obiectul discutiilor ~edintei din data de 30.05.2017 (vol. III, fila 87) (n.n mentiune eronatä pentru cä lntrunirea a avut /oc Ja dato de 30.03.2017), cu trirnitere concretä la procesul verbal lntocrnit sub nr. 747/C/2017 din 30.03.2017.

63 / 77


ca

Se motiveaza aspectele discutate 18 §edinta In discutie, prin elementele concrete discutate, au stabilit„ pe langa alte coordonate §i faptul ca la aceasta au participat exclusiv procurorii dir cadrul Sectiei cle combatere ------~-a-in-f~acFunilol'-i'lWn-Hate-fffi1raciiumki-~-i::IB-OO-riJwE.+-t:untl-a-pH~at"fa-vtul-Gä----- ~

lnregistrarea convorbirilor purtate ar fi putut fi efectuata de catre unul sau mai multi proc:urori din cadlrul acestei sectii. : S-a apreciat ca au fostlncalcate dispozitiile, art.285 alin. 2 din C.pr.pen„ ~i ale art. 81 lit. f din Regulamentui de Orcline interioara al Df\JJI,, aprobat prin Ordinul Minisltruilui Justi1;iei nr. 1470/ C/1.5.04.2016 ~i publicat in Monitorul Ofic1ai ai Romäniei nr. 326/27.04.2016. Avand In vedere modul In care a foslt retinuta situatia de fapt ~i textele de lege incidente, s-a apreciat ca „a rezultat banuiala rezonabila referitoare '

'

ia lmprejurarea ca a fast permis accesu/ unor persoane neautorizate /a informotii ci~ nu sunt destinate publicitatii; existand indicii ca prin difuzorea acestui gen de informatii s-a urmarit obtinerea unui fo/os nepatrimonia/".,ceea Ce constituie indicii „CU privire fa SOVGT!jirea infractiunii prev. de art. Jl2 fit. b din Le~rea nr 78/2000 modificata,respectiv fo/osirea ,In orice mod, direct sau indirect ,de informotii ce nu sunt destinate publicitatii ori permitef"ea. c1ccesu!ur·i'.!niar persoane neautorizc1te la aceste inforn1c1tii totodata constatandu-se ca ,,,nu exist6 niciunul. din impedimente!e prevazute de art.16 C.pr..pen:" Aceste mentiuni de detaliu au fast ; necesare avand In vedere 11

1

'

'

contradictiile identificate In sustinerile succesive ale procurorului de caz ~i ale procuro1rului ~ef direc1;ie,. care initial au redat un punct de vedere unitar privind concluzia caracterului nepublic al informa·\iilor vehiculate In cadrul ~edintei de, iucru din dalt:a de 30.03.2017, au' motivat cleclan~area de proceduri de investigare penala 'in dosarui nr. · 246/P/2017 al Directiei Nationale Anticoruptie ~i consideratiile con\ihute In emailull transmis In sistemul outlook la data de 20.06.2017, catr~ procurorii din cadrui acestei

ce !

structuri de parchet. --:

:2~1ar.at

t'urnlzaie inforrr1ati1,

;_:i

cJrcn~

PXF)Unere ar presupune neresoe1.:tcirea

:revec1enlor an:. 285 aiin.2 Crnj procedura penal.3. ecm10m1a cextuiu1 lt:gal :nrJ1dn•J faptui ca .,Procedura din cursul urm6ririi penuie este nepubiic6"". Tn acest context, facem trim11tere la sustinerea doamnei procuror ~ef directie precum ca „ („.) Duminica seara, lnsa, am simtit ca toate aceste lucruri bune sunt !jterse cu burete/e. 5i ast:a pentru ca unu!/una din "curajo~ii" ONA a lnregistrat precum infractorii pe toti ~ole,qii cG1re au participot Ja o $edir1tO ~i s·:-a- 0andut apol ur1or tJo/.iticienF 9i ju~nali$ti (care act1111 cred cO sunt fericiti ca i "f/, au pe a/d din DNA Ja manp"J. Nu conteaza conltinutul lnreqistrilri'lJ~entru ca ?titJJ1ine ce discutam noi la 'sedinte.

64 / 77


Conteazä cä un /a.5 ~; un infractor a fäcut publice discutiile noastre profesiona/e, strateqiile noastre, ideile noastre si a expus un numär mare de procurori Ja diferite atacuri". Deci, din analiza textului transmis de doamna procuror lef directie, nu rezultä date precum cä aspectele discutate In cadrul ledintelor de lucru ar contine, cu certitudine, elemente de natura a periclita confidentialitatea actelor de urmärire penalä, a~a cum este definita de art.285 alin.2 din Cod procedurä penalä, pentru cä, de regulä, In astfel de ~edinte se poarta dialoguri profesionale cu caracter larg de generalitate pe teme de strategii de anchetä penalä. De altfel, organizarea unor ~edinte de lucru In care sä se practice discutarea unor chestiuni concrete privind anumite acte de urmärire penalä cu caracter vädit nepublic (cum ar fi spre exemplu planificarea efectuärii unor perchezitii, a punerii In aplicare a unor mandate de supraveghere tehnica, etc.) efectuate de procurori In dosarele instrumentate, In prezenta altor procurori decat cei desemnati sä instrumenteze respectivele dosare, ar reprezenta o conduita aflatä la limita intre ilicitul disciplinar si cel penal. Din aceasta perspectiva consideräm cä se impune analizarea caracterului „nepublic"al informatiilor vehiculate In cadrul discutiilor purtate In ~edirita de lucru din 30.03.2017. Procedurile dosarului penal In discutie, dupä lnceperea urmäririi penale in rem, au identificat materializarea urmatoarelor acte de urmärire penalä redate sintetic, respectiv fiind extras din materialul transmis de cätre DNA (vol. III): - declaratiile a 27 martori ce au fost audiati dupä aducerea la cunoltintä a infractiunii investigabile cu referire doar la anumite elemente faptice concentrate pe identificarea subiectului activ al actului ilicit investigat li obtinerea consimtämantului pentru testarea cu tehnica poligraf; - proces verbal de reconstituire din data de 26.06.2017, lntocmit de cätre procuror de caz Gheorghe Popovici li un lucrätor de politie li planlä de redare a amplasamentului privind aspectele de interes investigativ; - ordonanta de respingere din data de 10.07.2017 ~i adresa de ·:omunicare a soiutiei privind plangerea formulatä de petenti lmpotriva Jccelor de urmarire penaiä; - lncheierea nr.29 din data de 22.06.2017 emisä In dosarul nr. 7/2017 a Tnaltei Curti de Casa1;ie li Justitie. Din continutul acestei lncheieri rezultä cä 1 DNA a formulat o cerere, In temeiul art. 152 C.pr.pen„ li art. 12 din Legea nr.506/2004, solicitand autorizarea obtinerii datelor de trafic ~i de localizare, prelucrate de furnizori de retele publice de comunicatii electronice ori furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, respectiv a datelor de trafic, a datelor de identificare a echipamentului ~i a datelor de localizare pentru ziua de 30.03.2017.

65 / 77


Din motivarea acestei cereri a rezultat ca redate: contextul faptic ~i dispozi\iile per;iale §i procedural penale con\inute In procesul verbal de sesizare de oficiu ~i In rezolu\ia de lncepere a urrnarii penaLä, de altfell la -~----_:~-~-_:~e&te--atte~te=: cfßöö-zTfie-fiind~ it0 re l'f>F'i't>rarP-f'=F.,.::_~·,~F>---.s - -_ fäc1ttä--si-tFim -':! - ,_.,,,.,j._ ·1-

--

/

·-

-

- U , -·

u

lnSU§ita de Catre instan\a de judecatä antementionatä, dispun;and admiterea cererii, inerent fiind considerate cä aceste mäsuri „sunt proportionale cu

restr6ngerei1 drepturilor liberta\ilorfundamenta/e". Tnchei12rea nr.34 din data de 05.06.2017, emisa In dosarul nr. 7/2017 ai Tnaltei Curti de Casatie ~i .Justitie. Din continutul acestei lncheieri rezuitä cä DNA a formulat o alta cerere, la data de 05.07.2017, ·in temeiull art. 168 C. pr. pen., fiind solicitatä lncuv11intarea perchezi\i:ei informatice asupra unor dispozitive informatice, ridicate de la procurorH/ofi\erii de poli\ie, respectiv Constantin Claudiu Dumitrescu, Doru Florin Tulu§, Mihaiela Moraru llorga, Nicolae Marin, Burlacu Valentin, Diaconu tiprian, Cotofana Bogdan ~i Avramescu Gabriel. Se impune a fi relevat ~i aspectul cä, In 'expozitivul lncheierii nr.34 a lnaltei Curti' de Casatie §i Justitie, au fast re\inute aspectele semnalate de cätre Direcltia l\Jationalä Anticoruptie ca ~i rnotive ce au stat la baza '

fn.rmul:'.lrli r:ororii rocncri·h1 olo111ont.olO - r::lro ::111 '-4.._.._.,,_,,,:f'-''r~t:i.rl::lnc::lt nrnrPrh 1riln=i rl.o l"-Jllll ILilll "-',"-'l'-i'l"I l'-o..Jf-'...._.._,;.1v ....._,....._, " - ' ' ._.,..._. '-'""''-f••".._.. .... ._.._.,,...,„,_, '""'._..~

investigare penalä In cauzii1. S-au luat In considera\ie datele faptice, obiect de investigare penalä ]i corespondenta cu normel'e de drept IPenal: ~i drept procedural penal, con\inute Yn procesul verbal de sesizare din ofi~iu §i' ordonanta de lncepere a urmäririi penale, ernise succesiv la data de i9.06.2017, de cätre Directia Na\ionalä Ainticoruptie In dosarul nr.246/P/2017. In concnet; s-a stabilit: ' • incidenta art.285 alin.2 Cod procedurä penalä, cu privire la caracterul nepublic al !§edintei de lucru, ce a constituit sursa lnregisträrilor audio din data de 18'.06.2017, difuzate de c21tre postui de teieviziune Romania TV, motivat e faptul c,3 „s-au discutat fntre aiteie 1i ospecte vizänd activitatea une1a din >ecUiie ooerative o Oirec;~iei Nationale Anticoruotie in re~erire ;>i la 1 -.--:t1z,c ct,r/ate /n CU(S a·e ~crlt1tionc1re .De rc~.iuJ' cice·lei sectfi' , respect1v "1:fespre :crrvitatea t:Lire11ti.J a OfEJcuroril<Jr (il'tJ cacirttf .UJVA_, cu re(eriri ia ,tJerson't1e -?i ~;Jt1ze core se a,rh_J f'n CLtrs c(e urmrJrire per11ulcr·~. • a fostrelevat ~i continutul dispozitiilor art.12 alin.1 lit. e) ~i f) din Legea 544/2001 1'n sublinierea detaliului informatiile vehiculate In ~edinta rnentionatä, a avut ca obiect de cliscutie „aspecte legate de operativitatea so/ufionarii[calize/or, ritmicitatea In administrarea probeior :;i respectarea cu

ca

ctrirtPtP n -- 'nnrmPlnr .------------ de - - 'orocedurö ' .oenala

in !cadrul adrninistrarii probelor, fmprejurare fn care au fost valorificate :;i date1aflate In baza de date o DNA, fiind so/iciti1tö solufionarea cu celeritate :;i cu precadere o dosare!or In care s-au dispus mösuri preventive, mui ales acolo unde a fast dispusa mösura ~~··~--:!'-

1

616 / 77


arestarii preventive 9i dosare care nu au fast solutionate In termen de 3 sau 4 /uni", 'in sublinierea caracterului nepublic amintit (vol. III fila 166-173). • s-a fäcut trimitere ~i la examinarea modului de comunicare publica, referitor la activitatea Ministerului Public, respectiv 'in discu1;ie fiind adus

„Ghidul privind relatia dintre sistemul judiciar din Romania 9i mass-media, aprobat prin Hot6r6rea Plenu/ui Consiliului Superior a/ Magistraturii nr. 482 din 1 iunie 2012. cu modificarile 9i completarile aduse prin Hot6r6rile Plenului Consiliului Superior a/ Magistraturii nr. 573 din 6 mai 2014 9i nr. 1376 din 17 decembrie 2015 9i care stabilesc In mod c/ar obiectivele, limite/e 9i regulile comumcam publice", precum ~i Ordinul Procurorului general nr.235/25.08.2014, fiind subliniata ideea

ca

'in referire la aceasta institu1;ie

„dat fiind specificu/ activitatii sa/e, Ministerul Public nu poate difuza publicului alte informatii. Mai mu/t comunicarea public6 este asigurat6 In cadru institufionalizat arareori 9i In conditii bine determinate de catre procuroru/ de caz. Prin urmare nici continutul unor 9edinte de analiz6 In ceea ce prive9te aspecte legale de operativitatea solutionarii cauze/or, ritmicitatea In administrarea probelor 9i respectarea cu strictete a normelor de procedura penala In cadrul administrarii probelor nu pot fi facute pub/ice nici prin activitatea purtatorului de cuv6nt 9i nici prin demersurile altui magistrat". 5-a sus1;inut ~i faptul ca „din cuprinsu/ lnregistrarilor difuzate In spatiul public au rezultat elemente care conduc la devoalarea unor activit6ti de urmarire penala 9i a calitatii persoanelor cercetate cu consecinta aducerii Ja cuno9tinta publicului a identitatii persoanei care este vizat6 de urmarirea penala. Or, procurorii sunt obligati sa lndeplineasca lndatoririle ce Je revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau lnsarcinarilor lncredintate, cu respectarea stricta a /egilor 9i a normelor de conduita profesiona/a, 9i so asigure ocrotirea 9i realizarea drepturilor 9i intereselor legitime ale cetatenilor." ' Cu referire la faptul ca aspecte pretins devoalate public fac trimitere la :itua~ia realä a unui dosar penal, a rezuitat din documenta1;ia concretä teousa la dosar, astfel In discutie a fost „adresa cu nr. 423/V/11-1/2017 din

29.06.2017 a Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, prin care s-a comunicat faptu/ ca pe ro/ul acestei sectii se af/a dosarul nr. 889/P/2014 ce are ca obiect sav6r9irea unor infractiuni de abuz In serviciu de catre functionari din cadrul Primariei Timi9oara, In /egatura CU procedura de v6nzare a unor ifr!obi/e In baza Legii nr. 112/1995". • Tn acela~i sens, s-a subliniat ~i faptul ca fragmente din 'inregistrarea care a ajuns la cuno~tin1;a publicului sunt ~i „unele referiri /a o ancheta disciplinara

aflata In curs pe ro/ul lnspectiei Judiciare - Directia de inspectie pentru procurori, unde se afla lnregistrata lucrarea cu nr. 1704/IJ/319/DIP/2017".

67/11


Tn acest context s-a fac:ut trinnitere la „art. 73 alin. 5 din Legea nr.

317/2004, mo«ificatä, potrivit carora acte/e, documente/e sau orice alte informatii care se afla pe ro/u/ Jnspectiei Judiciare au caracter confidential, cu ~~~--~---------'-eMe,ofifl-f:e/-(N'tarce&hstifi.HefßiJIHvif {egif;fnförmatiildeintere~>-public?'-- De asemenea, Regulamentul de organizare !ji functionare a/ lnspecfiei Judiciare (actualizat 2015}, Ja Capitolul /, intitufat Dispozitii generafe, art. 3 alin. 3 prev(~de ca: "Acte/e1 documente/e sau Örice' informatii referitoare Ja /ucrarile aflate pe roiul lnspeq~ie1 Judiciare au caracter confidential, cu exceptia celor care constituie, potrivit /egii, informatii de interes public." 1

• A fost prirnitä ~i concluzia 'In sensul cä a existat banuiala rezonabila privind lrnprejurari care expun faptul ca date continute In lnregistrarea audio nu au caracter public, motiv pentru care s-a conchis ca este !ntrunita latura obiectiva a infractiunii pentru care s-a dispus sesizarea din oficiu ~i lnceperea urmaririi penale in rem, care face trim1itere !a conduita de "permitere a

accesu/ui unor persoane neautorizate lo informa~ii ce nu sunt destinate publicitatii In scopul obtineril pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase 1necuvenite. "iar cu trirnitere la forma de vinovätie a fast indicata ,,intentia direcia cu care inreqistrarile au j;ost remise in vederea publicarii". - fi "fnct L::::i ,....,...,„ r:·nnrhic: „.................... r::::iinnrt::it ''-'I"" ....... „....... ..... ·~

n·nn1""'1"nto •I rerra+::l1··11or--ci--f::::ip+·1 i1- ra"'-„... '1' ..... ,,....,, ..... '"'~

11'--

.............

.........

inn-t.e7n

„,~._,„,

L.. ....

investigativii are in vedere fle obtinerea unui fo/os .nepatrimonial necuvenit, fie cea a ob(inerii unui folos,patrimonial, bani b(inuri ori alte fo/oase". Raportat ~ii la alte elemente cu reievanta pr'obatorie, respectiv conciuziiie constatarilor c'riminalistice„ s-a ap1·eciat ca fiind justificata cererea privind lncuviintareia perchezitiei informatice formulate In cauza . . . _- ordonirn1;e de efectuare a unei constatari criminalistice cu privire la detectia cornportamentului' simulat din data d~ 26.Ö6.2017, emise de ceii doi procurori de caz, respectiv 'procuror ~ef adjunct Marius iacob ~i procuror ~ef sectie Ghei)rghe Popovici 'privind mai multi magistrati procurori din cadrul DNA, ~i coriespondenta de comunicare catre persoaneie vizate constiind In cita1;ie ~i scriptul ce atesti'i predarea actuiui de dispozitie In concret, piesele iosarului continand ]i ras1Punsul. dupä caiz, ai procurorilor car·e au tost vizati ;2 Jceastä procedur.ä. Tn sensu~ res1oingE:rH testilrii ultPr!oare pe mot!Vtd u a tost 111vocat un teme11 leieal s1 al oerceot1e1 de ur111itnta pe care i-a s1mt1t ,_·Jo!um l!i, exernpiificat1v iile 175-187); - ~i raportul de constatare tehnico-~tiintifica emis de speciali~ti la data de 03.07.2017(vol. III, fila 257-275) In dosarul nr. 246/P/2017 al DNA; Din contihutul adresei nr.1618/C/11.09.2017, rezulta ~i detaliul unor date de an(:heta cu referire la dosarul nr. 246/P/2017 (vol. 1, file271-273), In acest sens t·acem trimiterp !a urnnätoarelt~·aspe;cte: • este 1nnentionat faptul ca au fost a~dia"\i In calitate de martori magistratii 'procurori care au participat la ~edin1;a din 30,,03.2017 ~i s-a relevat faptul: aceasta a avut ioc In sala de consiliu din cadru! Direqiei

ca

-

-_,

J

'

-

'

ca

68 / 77


Nationale Anticorup\ie - Structura centralä (declaratii martori filele 28-134 din vol. III); •In baza ordonantei procurorilor s-a dispus In dosarul nr. 246/P/2017 al Direc1;iei Nationale Anticorup\ie reconstituirea pe baza declaratiilor martorilor a pozitiei ocupate de cätre procurorii Sec1;iei de combatere a infrac1;iunilor asimilate infrac\iunilor de corup\ie la ?edin\a de lucru din 30.03.2017, fiind lntocmit, In acest sens, proces verbal de reconstituire(vol. III, file 135-148); 'este eviden\iat faptul martori audiati In cauzä ?i-au exprimat acordul cu privire la testarea poligraf ?i, In acest sens, a fost emis act de dispozitie, In baza prevederilor art.172 ?i urm. Cod procedurä penalä, respectiv la data de 26.06.2017 au fost lntocmite de cätre procurorii de caz 4 ordonante privind efectuarea unei constatäri criminalistice cu priv1re la detec1;ia comportamentului simulat (poligraf), acestea fiind lnaintate Serviciului criminalistic din cadrul DGPMB pentru punere In aplicare, procedura de citare fiind efectuatä atat telefonic cat ?i In scris. Au fost facute mentiuni ~i cu privire la alte proceduri de ancheta penala, respectiv cele care au fast expuse In precedent, raportat la detalii descrise privind instrumentarea dosarului nr. 246/P/2017 al Directiei Nationale Anticorup\ie. Analizandu-se contextul de sesizare privind nerespectarea unor dispozitii de drept material sau procesual, In cazul prezentei spe\e a fost pusä In discu\ie nerespectarea coroborata a dispozi\iilor preväzute de art. 12 lit. b din Legea nr.78/2002, art.292 Cod procedurä penala, art.116 alin.1 ~i 2 Cod procedura penalä ~i art.101 Cod procedurä penalä . In concret, petentii au reclamat cä Direc1;ia Nationala Anticorup\ie, prin cei doi procurori Marius Constantin lacob ?i Gheorghe Popovici, s-a sesizat din oficiu la data de 19.06.2017 cu privire la o infrac1;iune „imaginarä", nefiind lndeplinite conditiile de fond ~i de formä preväzute de lege pentru lnceperea ~i desfil~urarea urmäririi penale In dosarul nr. 246/P/2017. In opinia peten\ilor, neprecizarea „cel pu\in vag" de date care sä contureze elementele constitutive ale infract;iunii vizate (informatiile fiind ·ecesar a fi nepubiice, iar inten\ia calificata prin scop) relevä „caracterul irbitrar ?i nelegalitatea sesizärii". Prin memoriile formulate, peten\ii solicita efectuarea de verificari sub aspectul savar~irii abaterii disciplinare preväzuta de art. 99 lit. t) teza 1 1 coroborat la art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificatä. Examinarea elementelor puse In discu\ie, retine, ca In absenta unor lncälcäri vädite ~i grave ale normelor de procedurä, aspectele de initiere a dosarului penal pot forma obiectul unor verificari de legalitate conform Codului de procedurä penala.

ca

69 / 71


--- ·--

Din date;le cauzei nu rezultä cu certitudin~ elemente ~i indicii care sä funda menteze,, dincolo de orice fndoialä rezonabila, fntrunirea elementelor constitutive, ale abaterii clisciplinare preväzute de art. 99 lit. t din legea -=-~---C---3tl3f2004, -s'u&-crspectut-re!e~ereelirtl~eele--eaFe:ar fi datd-svada maglstratff =procurori lr1 instrumentarea dosarului 246/P/2017 al DNA, considerent pentru care se va dispune respinge1·ea sesizarii disc:iplinare sub acest aspect, cu referire Ja domnul procuror ~ef adjunct directie Marius Constantin lacob ~i domnul Rrocuror ~ef sec1;ie Gheorghe Popovici, ambii din_ cadrul Direcl;iei Nationale Anticoruptie . Avand In vedere aspectele sesizate de petenti, privind tratarnentul umilitor pe care 1-au resirntit la momentul citärii lor, In vedenea supunerii la testarea poligraf, väzand ~i dispozitiile art. l.1 din Codul deontoiogic al judecätorikir qi procuroril1or, potrivilt canJrn „fl/lagistraj~ii (. .. ) au indatorirea

de a pratejd egalitatea cetatenilor in fata /egil, asigurändu-le un tratament juridic nediscriminatoriu, de a respecta ~i apara 'demnitatea, integritatea fizica ~i mora/6 a tuturor persoanelor care participa, in orice ca/itate, Ja proceduri!e ' judiciare. Niciun motiv nu po'ate justifica recurgerea /a tratar11e11te , de~rradar1te sau umiJ'itoare ori _Jezare-d - ihtegritiltii - fizit!?, a sanatatii saiµ demnitatii persoanelor. ", se va analiza 0~1ortunitatea sesizärii

fatä de posibilla lncälcare a normelor Coduluü deontolcigic, de catre magistra~ii i>r,ocurori Mariius Co111sta11tin iacob ~i Gheorghe Popovici. VI. Situi1tia de fapt ~ii jundamentarea solutiei de clasare, rapofitr.rt la aspectele. sesizate ~i la rezultatul verificiirilor prealabile, precum ~:i Ja dispozifiile J'e!1ale apiicabUe in cauzä. , Aspectele referitoare ia conduita de imixtiune pretins materializata in principa!, de cätre procurorul ~ef al Directiei Nationale t\nticoruptie In activitatea cle instrumE:,ntare a dosarelor pE·naie' nr.192jP/2014 ~i m.87 /P/2015 ale Directiei Na1;ion<ile Anticorup1;i1e - Structura centrala, .;enficärile orea!abila ~i procedurile cie ce1rcetare disciplinara au stabilit, dupä -::-:: ..Quoa cunn urrneazä:

;'n concret, cu rr1rrdtere rd rrnlrnul dosar. ;Je parcursui ~nstrurnen1:dr1i 2zenlei !ucr3ri, -,1,:n taza de~ cerce 1:are disc~piinar~I,, s·-a 1Jispus ses1zarec1 Jin

oficiu, prin procesul verbal lntocmit la data de 16.11.2017, pentru lämurirea lmprejurarilor' concrete, necesar a fi documentate cu trimitere la abaterea discip!inara prevazutä de art. 99 lit. ,..!" din Legea nr.303/2004 priivind statutul judecätorilor ]i procurorilor, republicatä ]i modificatä . iviai mu!t,: !a aceea~i. 1datä; a fast emis referat ~,rivind lnregistrarea memoriului. petentei Moraru lorga Mihaela ~i la Directia de inspectie judiciara pentru judecätori, In vederea efoctua rii verificärilor privind indic:ii de sävar~ire a abaterii disciplinare preväwte de art. 99 lit. „I" din Legea

71() / 77

·


nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificata, de catre consilier personal al procurorului ~ef al Directiei Nationale Anticoruptie.

1n acest context, se retine cä verificärile concrete privind aceste aspecte se efectueazä in alte lucräri ale

lnspec~iei

Juridice.

- Privind cel de al doilea dosar penal, verificärile lnspec1;iei Judiciare au stabilit ca actele de imixtiune reclamate cu referinta la gestionarea unor mäsuri preventive privind pe numita Elena Gabriela Udrea, ar fi fost comise In cursul lunii octombrie 2015. Astfel, In atare lmprejuräri, se impune a se constata inciden1;a dispozi1;iilor legale, care statueazä cä orice ac1;iune disciplinarä poate fi exercitatä lntr-un termen de doi ani de la data sävar~irii faptei, In concret se face trimitere la prevederile art. 46 alin. 7 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatä, modificatä prin Legea nr. 255/19.07.2013 Publicata In M. Of. nr. 515/14.08.2013. In prezenta spe1;a, presupusele fapte au avut loc anterior, In raportare la perioada care circumscrie termenul de prescrip1;ie aplicabil privind, räspunderea disciplinarä a magistra1;ilor. Se observä cä nu poate fi analizatä fapta reclamatä, indiferent de denumirea datä In sesizare, din perspectiva termenelor stabilite imperativ de lege. Evident cä solu1;ia de prescrip1;ie nu conduce automat la ideea cä nu ar fi fost posibilä analizarea contextului dedus spre verificare, dar analiza problemei prescrip1;iei impunandu-se ca prioritate, fiind o exceptie dirimanta, ca face astfel, inutilä analizarea In profunzime a problemei de fond. Fata de cele constate urmeazä a se dispune clasarea privind abaterea disciplinarä preväzutä de art. 99 lit. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, republicatä ~i modificata, cu trimitere actele de imixtiune In activitatea de instrumentare a dosarului penal nr.87/P/2015 al Direc1;iei Na1;ionale Anticorup1;ie - Structura centralä, In prezenta lucrare. '/II. 1Vlijlooce de proba.

\aoortat la obiectul sesizarilor prezentei lucrari au fost administrate s1 JtJ~ate urmatoarele mijloace de proba: - suport optic (tehnic) transmis de cätre postul de televiziune Romania TV cu referire la lnregisträrile audio atribuite procurorului ~ef al Direc1;iei Nationale Anticorup1;ie, difuzate la data de 18.06.2017 (vol. I, fila 40); - transcriptul fi~ierelor, ce contin lnregisträrile video transmise In mediul on-line la data de 18.06.2017, efectuat de Compartimentul de informare publicä ~i rela1;ii cu mass media al lnspec1;iei Judiciare (vol. I, filele 41-48); - transcripte conexe pe aceea~i tema (vol. 1, filele 49-72);

71/77


- adrese emise de Direqia Na~ionala Anticoruptie sub nr.1618/C/2017 din datele i6.07.2017, 1D:ll8.2017, 11.09.20~7, 12.09.2017 29.11.2017, . 27.11.2017, ;con1;inand, dulPa caz, lnscrisuri ata~ate, (vol. 1, filele 75-77, 220·- ·~~ ~~J ::: 2.&J:, 2 71-273 „2.+G-2-7&,vohll,.f.ilele-1@S--1-9+,voW-Hl,fllefa-229--1.30};------------- docurnente anexa sesizarillor ata~ate de catre magistratii proc:urori Tulu~ Doru Florin, Marin• Nicolae ~i Morar:u lorga Mihaiela (plangere lmpotriva actelor de urma1rire pena la, for'mulata, conform art.339 C.pr.pen, cu referire la dosarul nr. 246/P/2017 al :Sectiei de combatere a coruptie a Directiei Nationale Anticorup\ie, e-mail transmis la data de 20.06.2017 de catre conducatorui Direqiei i\Ja\ionaie Amicoruptie coiegiior procurori, citatii de martori emise 'In dosarul nr. 246/P/2017, räsp'unsul procurorului Julu~ Doru Florin, prin adresa, cu privire lla citatia privind procedura de testare poligraf (voL. 1,. filele 114-126); - note de precizari date .de magistratii procurori Tulu~ Doru Florin, Marin Nicolae ~i Moraru lorga Mihaiela, (vol. I, filele 157- 185,118-120); - documenta\ie depusil ,!n sus\inerea sesiz~rii de catre procuror l\/loraru lorga Mihaiiela (ordonanta de clasare emisa In dosarul nr. l20/P/201S cu memoriu ata;;at privind un denunt formulat deiUdrea Elena Gabriela, referat :

nriHinrl ............................. ri,-,c:>ri=> t-'''y"''-"

'

'r<>rli<trih11itP l'\/nl \• ·~~ ........................... „. ,,·-·· 1 ., filp(p ···-·- 1 - Rh-?04 - - -'-,·11

- note d1,e rela\ii date de magistra\ii prncurori N.istor Cälin, Marius lacob, Claudiu Dumitrescu (vol. I, file 206-207, 260-262, 265); - deciaratii, date de magistrati procurori din cadrul Direqiei Nationale Anticoruptie, respectiv IVlarius Bogdan B~ilancea, Beldie Canela Mihaela Ramona, M:atei George Adrian, Ballan lonela, Dumitrescu Florin, Voinigescu Adrian ~i Mircea Adrian, persoane intervievate din oficiu (vol. II, filele 3965); - adres:a · transrnisa de procuror lonela Balan dln cadrul Direqiei Nationale A:nticoruptie (vol. II, fila 66); - adresa transmisa de Parchetui de pe iangä Tnalta Curte de Casa\ie ~i Justitie sub nr.307 /P/2017 din 15.11.2017, con\inand ata~ate urmatoarele -.

·

·•

'

_ _,.,,

_1 _ _ J __· - · -

l!lSCr!SUrL Ordonanl;a Ue l.ld::1dre

·::::oo,rt

de

<:c1nstatare

_J:.~

""!":!

no

..,f"\117

Ulll .LL.U<:>.L 1UJ_/

r::r~mi_na!istrca

1::~11is

,...,....,,...·,...;;

1

t::!ld~;o

.je

,...„[,.... -..rni-.c··

::'!Uld

011'""t::1a.?I

~nsritutu!

n11

Y'\~I"'

~~ura1u1

Nationc~i

c"I --?

de

:: :m111alist1ca - .oerv1c1u ,21q:iemze crirrnnaiist1ce cu m.600975/19.07.2017

:.voL 11, tiieie 149-168); - link privind pagina Directiei Na\ionale Anticorup\ie, extras din acte ata~ate la lucrare, date de detaliu fiind continute In procesul verbal aferent (vol. II, filele 211-212); - adresa1 SICCDC- Biroul. pentru tehnologia informatiei ~i comunicatiei din cadrul Direqiei Na!ionaleiAnticoruptie cu nr.832 din 28.11.2017 {vol. 11, fila 238);

72 /77


- documentatie extrasa In copie din procedura lucrarilor lnspectiei Judiciare cu nr.1704/IJ/319/DI P/2017 ~i nr.6390/IJ/1320/DI P/2017 (vol. 11, filele 239-262, 316-321}; - adresa Directiei Nationale Anticorup\ie cu nr.287 /Cl/29.11.2017, con\inand documentatia aferenta (vol. II, filele 268-272}; - declara\ii magistrati (probatoriu propus In aparare de cätre doamna procuror ~ef directie al Directiei Nationale Anticorup\ie}, respectiv procurori lrina Constantin, Ana Dana Manuela ~i Dumitriu Paul (vol. II, filele 298-306); - documenta\ie extrasä, In principal, din dosarul penal nr.246/P/2017 al Directiei Nationale Anticorup\ie, transmisä aferent adresei nr.1618C/11.09.2017, date indicate ca avand caracter nepublic, (vol. 111, filele 1-275, fila 277); - In volumele IV, V, VI, VII, VIII sunt continute aspectele de sesizare cu privire la sesizarea ministrului justitiei, un exemplar adresat lnspectiei Judiciare, similar sesizärilor transmise Consiliului Superior al Magistraturii, de cätre cei trei magistrati procurori Tulu~ Doru Florin, Marin Nicolae ~i Moraru lorga Mihaiela, nota din 04.07.2017 a Parchetului de pe langä Tnalta Curte de Casa\ie ~i Justitie ~i sesizärile din oficiu ale lnspec\iei Judiciare din datele de 28.07.2017 ~i 15.09.2017. Fatä de cele prezentate, In temeiul dispozitiilor art. 47 alin. 1 lit. a (cu referire la pct.I} ~i c (cu referire la pct.11), art. 45 alin 4 fit. b din Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicatä, (cu referire la pct.111) precum, luandu-se In considerare ~i dispozitiile corespondent preväzute de art. 18 alin. 1 (cu referire la pct.111}, art. 33 alin.1 lit. a (cu referire la pct.I} !ii b (cu referire la pct.11} din Regulamentul privind normele

pentru efectuarea lucriirilor de inspectie, DISPUNEM: !.1. Admiterea 'in parte a sesizärilor din oficiu, a ministrului justitiei ~i a ;jeten~ilor Marian Nicolae, Moraru lorga Mihaela 'ji Tulu~ Doru Florin, prin ,;~(ercitarea aqiunii disciplinare fatä de:

d - procuror 1ef directie laura Codruta i<ovesi din cadrul Directiei 1Vationaie Anticoruptie, pentru siiviir!iirea urmiitoarelor abateri disciplinare previizute: - de art. 99 lit. a) din legea nr. 303/2004, privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, republicatä ~i modificatä, constand In aceea cä, in cadrul ~edintei

de /ucru a procurorilor din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, din dato de 30.03.2017, la sediu/ Directiei Nafionale Anticoruptie, in mod intentionat, i'n exercitarea atributiilor de procuror sef al DNA, a avut manifestari de natura a aduce 73 / 77


- - -----rn- m

·

atingere onoarei ~i probitajtii profesionale a magistratilor procurori din cadrul acestei sectii, precum ~i prestigiului justitiei1 fmprejurari identificate fn fnregistrarile audio aparute fn spatiul media la dato de 18.06.2017. fr~eoncr'Ei',~ttroruF ~ef aF DNA::§-a e~fjt'fmE!Ffn~-sernttf-t:orttooreriiefecte lo r ne:gative fn planul imaginii si credibilitatii institutiei, generate de Decizia CCR~ 68/2017, prin care s-a constatat existenta unui conflict fntre puterile staiului, generat de actiunile 01\/A, p(in i11strumentarea urgenta a unor dosare. „cu mini9tri",de impact mediatic,; ?i-c1 exprimat dezacordui cu privire ia caraci:erui legal, definitiv ?i generaf obiigatoriu ai Deciziei CCR 68/2017, a fofosit exprimGiri inacfecvote /a adresa Curtii Constitutionale ~i a unui judecator al Curtii Constitutionale, indut6nd ideeo In cadrul opiniei publice ca unul din criterille, fn funq:ie de care se prioritizeaza solutionarea dosarelor de; catre conducerea Directiei Nationale Anticoruptie,. este impoctul mediatic al bcestora 9i co!itotea oficia!a a persoanelor cercetate, re!ativizand efectele deciziilor Curtii Constitutionafe (fapt inat:ceptabif fntr-un stat de drept}. Oe aseri1enea, procuroruf ?ef a/ DNA a foiosit fata de co!egii procurori prezenti Ja ?edinta de lucru, ce a avut loc Ja dato 30.03.2017, un ton superior ,...; ,..,... ...nri11 innrl~icihil 1"1'"1 "'anor• ru s1~nnrln1rrlolo mi~niYYJnlo rlo ot-ir/=1 ;"ci 91 f-' 1 deontologie· a/e unui magist:rat cu functie de iconducere, as(fel cum a fast detaliat i'n expozitivuf prezentei rezolutii. Acest comportament a fast de natura a gei1era in r6ndui opiniei pubiice, urmare ajungerii sale Ja cuno.;;tinta publicu/ui, a. unui sentiment de indignare ~i a unui duhiu legitim cu privire la respectarea) de catre conducerea Dl\IA, a principiilor supremaj:iei Constitutiei . ;;i a legi!or, hrecum ;;i a impartialitafii procurorilor. Astfe/, s-a adus o atin9ere vadita ono(1rei si probitatii profesionale a procurorilor din cadrul DNA ?i prestigiului institutiei i'n sine, cu consecinta afectarii credibilitatii actelor lndeplinite iie procurori In procedurile judiciare pendinte. De asemenea, a fast /ezat prestigiuf Curtii Constituj'ionaie, prtn afirmatiiie privind nerecunoasterea caracteruiui legal, dejlnitiv ;;i general obligatoriu al .'eciziifor saie (prevazut de art. 147 a/in. 4 din Constitutia Romaniei si prin :

uy1c~1v

111u\..t1111.J1u11

1J

,!

11,.

t..

.1...t11Y..,.,...,._n.....

''"'"'''"""~

...,._

...... , ... ~„

1

1"Jrivir7(j r}ersocu1tJ ur1uia c11r1tre J°'UdecdtrJrii consr1tutionrrii,

f0st

.1Jrnct1ror

d ui DNA. - de ;;rt. 99 !lit. q din tegea n1r. :iJ1013/20i.l4, privmu statutui judecatonlor

)i

procurorilor, riepublicata ~i rnodificatä, constancl In aceea ca, prin coresponder1ta de tip email transm1sä fn seara de 20 iunie 2017, de pe cidresa de email de serviciu a orocurorului sef a/ DNA, pe adresele de email ale procurori!ot; din cadrut' Sectiei de ·c;mbatere a infractiuniior asimiiate ir1fractiuni/c'lr de cortlptie/ a adoptc t o atltudir1e nedemruJ, fo/1osil1d !a (Jclresa procuroriloi" din cadru/ Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, cuvinte si expresii cu un continut v6dit deniqrotor, insuitator ~1 amenintator:. respectiv „la~i", „burfitori",. ,)nfrr1ctori"~ facdnd 1

74 /77


cunoscut procurorilor faptul ca „existii deja un cen:: de suspecti" ,cu referire /a dosaru/ penal nr. 246/P/2017, lncatcand astfe/ obligatia de rezerva :;i norme/e de conduita ata:;ate profesiei de magistrat, prezentate pe /arg In expozitivul prezentei rezolutii. Consecinta acestei lncatcari o reprezintä /ezarea gravä a onoarei, reputatiei profesiona/e :;i imaginii procurorilor destinatari ai emailului, precum :;i afectarea imaginii :;i credibilitätii institutiei DNA In genera/, prin propagarea ideii, In con:;tiinta publicä, potrivit cäreia In cadrul acestei Directii, modu/ de relationare :;i adresare lntre conducere :;i procurori se desfä:;oarä de o asemenea manierä,incompatibilä cu regulile care guverneazä statutul magistratilor. - de art. 99 lit. m teza a II a) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecätorilor ~i procurorilor, republicatä ~i modificatä, constand In aceea ca, In dato de 19 iunie 2017, In circumstantele descrise In expozitivul prezentei rezolutii, a lncälcat cu :;tiintä dispozitiile art. 7 fit. b din

Regulamentu/ de ordine interioarä al Directiei Nationale Anticoruptie, · aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.1643/C din 15.05.2015, publicat In Monitorul Oficia/ a/ Romaniei nr.350 din 21.05.2015, care se referä la atributiile procurorului ~ef al Direc!iei Nationale Anticoruptie ~i prevede ca acesta : „urmiirefjte repartizarea cauzelor sau, dupii caz, repartizeazii cauze fn raport cu criterii obiective precum specializarea fji pregätirea procurorului, volumul de activitate, complexitatea fji operativitatea solutioniirii cauzelor, conflictele de interese sau incompatibilitiitile fn exercitarea functiei", prin desemnarea, prin rezolutie o/ografa, In calitate de procuror de caz In dosarul nr. 246/P/2017, aflat pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei, a domnului Marius Constantin Jacob, procuror sef adjunct a/ DNA, magistrat care se af/ä lntr-o väditä stare de incompatibilitate, datä fiind prezenta sa printre participantii /a :;edinta de lucru din dato de 30.03.2017 :;i obiectu/ cauzei mai sus mentionate. Prin lncälcarea regulamentu/ui :;i desemnarea, In calitate de anchetator, a unui magistrat af/at lntr-o stare obiectivä :;i väditä de incompatibilitate, s-a adus atingere principiilor Jegalitätii, impartia/itätii :;i regu/ilor fundamentale !preväzute de artico/e/e 1 alin. 5, .16 alin. 1 $i 2, 20. 21 a/in. 3, 132 a/in. 1 din _·onst1tutia Romdniei, art. 1. 2, 4, 5, 3 din Codul de procedurä penalä} cärora proceduri/e pena/e trebuie sä se subsumeze, in vederea garantärii dreptului la un proces echitabil, astfel cum este reglementat In artico/ul 6 a/ Conventiei Europene a Drepturilor Omului, precum :;i prestigiu/ui :;i credibilitätii actului de justitie In lnfäptuirea cäruia a fast implicatä Directia Nationalä Anticoruptie. b) - procuror r;ef adjunct directie Marius Constantin Jacob din cadrul Directiei Nafionale Anticorupfie pentru savtirr;irea abaterii disciplinare prevazute

75/11


- de ar!t. 99 lit. i) teza 1, diin Legea n:r.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procuroril1or, republiicatä lii modifkatä, constand In aceea ca, lncepand cu data constituirii dosarului perial nr.246/P/2017 a/ Directiei ---~-PJf#i&t-wle-APJi-EE·,-f~e-f[~~~·~Ffe-:~~--eo-m-f§affEf~@-~eofüpfie i, fn---ei-feu.m5tante-tti-·-- -des cris e In expozitivuf prezentei rezolutfi, a efectuai acte de urm6rire pena/6

In aceast6 cauza, fär6 a formula dec/aratie de bbtinere, de9i se af/a, In mod v6dit, In situatia de incompatibilitote prevazut6 de art 64 a/in.1 fit. f,, CU referire la art. 65 aiin.1 9i art. 66 Cod procedur6 penai6. Aceast6 conduit6 are aptitudinea de a periclita i'ncrederea pubfica In impartialitatea actului de justitie, cu Consecinta afectärii .ima9inii justifiei ca serviciu pubfic 9i de a prejudicia urmarirea pena/6 efectuata In dosarul nr. 246/P/2017 Directiei Nationale Anticoruptie. l.2. Sesizarea Sectieii . pentru proc:urori a Consiliului Magistraturii

1111

materi1e

discip!inare; cu preferire ia nominalizatii la lit. „a"

~i„

11ed1~rea

disdplinarä • In

Superior al

jude!carii

actilmii

punctui ,.,i", privi1r111:i magistralii proc:urori

b".

II. Respingerea In parte a S•esizärilor din oficiu, a sesiz2irii ministrului justijiei ~i a: siesizarii formui:ate de petentii Marian Nicoiae, Moraru iorga ~;/lihae!a :;i Ju!u~ Doru Florin fa1ii de: a} - prc!curor ~ef direcJ;ie Lar.mrs Codrufa l<oiresi din cadrui Directiei l\lationale Ainticor11ptie privi111d urmatoarele abateri disciplinare prevazute

de:

:

i

- de art.1 99 !it. !) din Legea nr.303/2004 plfivind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata !ii modificata referitoare /a acte/e de imixtiune pretins matierializate il1 activitatea de ir1strum'entare a dosarelor per1ale cu '

'

nr. 889/P/2014 ;;i nr, 46/P/2017 a/e DNA, aspecte redate In lnregisträrile (Judio di.fuzo te tn spatiuf rr,~ecfia /a1 dr1ta de 18.06.2017, avG,nd ci::r sursä $eaiinfa 1

r)i'Jf!ff.J[flJ,iJ, Ce (J Cl\/l_Jt frJC

,2

c/a1 tc1c/e30.03,2017~·

/et

arL 99 lrL p) din Le15ea nr.303/2004 orivind sta[utui .1udeGitonicir :;i

u11::;cur{Jriior, reputdicJtJ s1i rnodli'icata 1

-

'

privind cor1ciu1te d(? obstrt1crior1t..1rec1 a

,

activit6tii inspectorilor judiciari, prilej er/ instrument6rii !ucrarii lnspectiei Judiciare cu nr.4759//J/912/DIP/~?OJ'l. b) - pr:ocuror 5ef ad}unct directie l\;1arius Co11stantffn Jacob din 1rndrul Directiei Naj~ionale Ant1icorupt'ie pentru sa~ar~irea abaterii disciplinare 1 prevazute de art. 99 lit. t) raportat la art.99 ~in legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificata, cu trimitere la

76 ! 77


activitatea de instrumentare a dosarului pena/ nr. 246/P/20l7 al DNA, descrisa Ja pct. V. C. din prezenta rezolutie. c) - procuror ~ef secfie Popovici Gheorghe din cadrul Direcfiei Nationale Anticorupfie, pentru savar~irea abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit. 1 t) raportat la art.99 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificata, privind activitatea de instrumentare a dosaru/ui penal nr.246/P/2017 a/ DNA descrisa Ja pct. V. C. din prezenta

rezolutie. III. Clasarea sesizarii din oficiu privind procurorul ~ef directie Laura Codruta Kovesi din cadrul Directiei Nationale Anticorupfie avand ca obiect abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. 1) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor ~i procurorilor, republicata ~i modificata,

referitoare Ja posibi/e acte de imixtiune In activitatea de instrumentare a dosarului penal cu nr.87/P/2015 a/ Directiei Nationale Anticorup\ie Structura centrala.

INSPECTORI JUDICIARI, Procuror MJi.GIRESCU GINA Procuror MIHAELA HITRUC

l i

')

Avizat:Director al Direc1iei de inspeoVie/judiciara pentru procurori :Jrocuror Pampu -Adriana

Redactat/ Tehnored.: insp. jud. MG, MH/ CP Data: 09.01.2018

77 / 77


Anexa 6 raport inspectia judiciara 4759 em  
Anexa 6 raport inspectia judiciara 4759 em  
Advertisement