Page 1

"

ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PLENUL HOTARAREA nr. 328 din 24 AUGUST 2005

in temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (S) $i (7) din Constitutia Rominiei, rcpublicatä, aJ art. 24 alin. (1) $i art.39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificirile ~i completärile ulterioare; Avänd in vedere art. UI din Titlul XV „Modificarca $i completarea Legii nr. 31712004 privind Co11J1iliul Superior al M11gistr11 turü" di.11 Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniilc proprietiitii f i justitliei, precum $i unele milsuri adiacente;

PLENUL CONSlLIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTARA ~ TE

Art.1 - Se aprobil COOUL DEONTOLOGIC AL JUDECATORILOR SI PROCURORILOR, cuprins in anua ca re race parte intcgranti din prezeota botirin. Art.2 -Pe data iotririi in vigoar e a prezcotei hotiräri, Codul deontologic al magistratiJor, aprobat prin Hotilri rea nr. 144 din 26 aprilie 2005 a Consiliului Superior al Mugistraturii, public11tli in Monitorul Oficial 111 Romliniei Parte11 1, nr. 382 din 6 m11i 2005, se 11brogä. Art. 3 • Prezenta boti ri re se publici in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea 1. Data in Bucurc~ti, la 24 a ugust 2005.


CODUL DEONTOLOGIC AL JUDECATORILOR .SI PROCURORILOR

CAPITOLUL 1 DISPOZJTU GENERALE Art. I. - Codul deonrologic uJ judecätorilor ~i procurori lor stabiJe$LC Slandarde de conduitä ale aces1ora, confonne cu onoarca $i dcmnitatea profesiei. Art. 2. - (1) Respectarca nonnelor cuprinse in Codul dcontologic constituie un criteriu peotru evaluarea cficien1ei cali1l11ii activillilii $i iotegritA1ii judcclitorilor $i procurorilor. (2) Evaluarca se face de cätre organele competente, potri vit legii.

CAPITOLUL II INDEPENDEN'fA JlJSTITlEI Art. 3. -(1) Judecätorii $i procurorii sunt obliga1i sä apere independentajustitiei.

(2) Judeclitorii $i procurorii trebuic sä·$i cxc rcite funqia cu obiectivitatc $i impartiali1a1c, avilnd ca unic temei legea, flirll u da curs presiunilor $i in nuenteJor de orice naturli. (3) Judecätori i $i proc urorii se pot adrcsa Consil iului Superior al Magis1raturii pentru orice foptA de naturll s!l Je nfecteze independenta, impartialitatea sau reputa1ia profesionaJii. Art. 4. - (1) in lndepJinirea a1ribuliiJor de serviciu, judeciltorii $i procurorii nu trebuie sä fie

inOuenia1i de doctrine poJitice . (2) Judecätorii $i procurorii nu pot milita pentru aderarea altor persoane Ja o forma(iune pohticä, nu pol participa la colectarea fonduriJor pcntru fonnaµunile poJitice $i nu pot permile folosirca prestigiuJui sau a imaginii lor in astfeJ de scopuri. (3) Judecätorii $i procurorii nu pot sä acorde nici un fe l de sprijin unu i candida1 Ja o funcJ ie publicä cu caractcr poJhic.

Art. S. - (l) Judecl11orii $i procurorii nu se p-01 servi de actele pe care Je indepJinesc in cxercitarea atribu1iilor de serviciu pentru B·$i ei..pri ma Sllu manifesta convi ngcrilc politice. (2) JudecAtorii $i procurorii nu pot panicipa Ja reuniuni pubJice cu caractcr politic.


Art . 6. - (1) Judeclltorii ~i procurorii pol participa la claborarca de publica\ii, pol clabora articole, studii de specialitate, lucräri li!erare ori ~tiin\ificc ~i pol participa la emisiuni oudiovizuale, cu cxccp\ia celor cu caractcr politic ori a celor care ar putca ufccta imaginea justi\iei. (2) Judccätorii $i procurorii pol fi membri ai unor comisii de cxamiaare sau de intocmire a proiectelor de actc nonnative. a unor documcntc interne sau in1cma1ionale. (3) Judeclltorii $i procurorii pol fi membri ai socicllililor civilc sau academice, precum $i ;ii oricäror persoane juridicc de drept privat fllrä scop patrimonial.

CAPITOLUL l1l PROMOVAREA SUPREMATIEI LEGO Art. 7. - Judeciitorii $i procurorii au indatorirca sll promoveze suprema\ia legii. statul de drcpt $i sll apere drepturilc $i liberti!lile fundamentale alc cetä\cnilor.

Art. 8. - Judeciilorii si procurorii sunt obliga1i

sa respecte egalitatea CC!ll\cnilor in

fata legii, asigunindu-le un tra1amen1 juridic nediscriminatoriu, sll respecte $i sä apere demnitatea, in1egrita1ea fizicä si moralä a tuturor persoanelor care participä, in orice calilllte, la procedurile judiciare.

CAPITOLUL IV rMPARTlALlTATEA JUDECÄTORILOR SI PROCURORILO R Art. 9. - (1) Judecli!orii si procurorii trebuie sll fie impartiali ln indcplinirca atributiilor profesionale. fiind obliga1i sll decidä in mod obiectiv, liberi de orice influen1e. (2) Judec~torii $i procurorii trebuie sd se ab\inä de la orice comportament, ac1 sau manifcstare de naturll sä ahcrcze increderea in impaf"linlita1ea lor.

Art. 10. - in caz de incompatibilitate, j udeclitorii $i procurorii sunt datori sli se nb1 inä, potrivit legii.

Art. 11. - ( 1) JudeclllOrilor si procurorilor le este pcnnis sll acorde asisten1lljuridicli in condipile prcvä.Lutc de lege, numai in cauzele lor personale, alc asccndentilor. descenden1ilor sau sotilor lor. precum $i ale persoanelor puse sub tutela sau curatela acestora. In asemenea si1ua1ü, nu le cstc ingllduit sll se foloseascll de calitatea de judecätor ~i procuror pentru a innuen\a solufia ins1an1ei de judecatä sau a parchetului ori a crea apan:nfa unci astfel de innucnfe. (2) Rela1iilc de familie ~i sociale ale judeclltorilor si procurorilor nu trcbuie sä intluen1ez.c solu(iile pe carc lc adoptä i n excrcitarea atribu\ii lor de serviciu. (3) Judeclltorilor si procurorilor le este i ntcrzis sil intervin a pentru solu1ionarea unor cereri. sä pretindä sau sä accepte rezolvarea intercsclor personale sau ale membrilor familiei ori altor persoane, allfel decät in limita cadrului lcga 1. lmixtiunea in activitaiea ahor judeclltori si procurori este intcrzisä.

2


CAPITOLUL V EXERC ITAREA iNOATORUU LOR PROFESIONALE

Art. 12. - Judccätorii $i procurorii suot obliga1i !>4 indeplineascä cu compc1en1A $i corectitudine indatoririlc profesionale, sO respccte indatoririlc cu caracter administrativ s1abi lite prin legi, regulamenie $i ordine de scrviciu.

Art. 13 . • Judecätorii $i procurorii sunt datori sä depunä di ligenia necesarä in vederC!a 1ndeplinirii lucrilrilor rcpartiiate, cu respectarea tennenelor legale. iar in cazul in carc legea nu prevede. inäuntrul unor termcne rezonabilc. Art. 14. - Judecätorii ~i procurorii trebuie sä impunä ordine $i solemnitate in timpul solu1ionärii cauzelor $i sli adopte o atitudine demna $i civilizatll fatli de pärji, avoca\i, martori, cxperti. interprc1i ori alte per.;oane ~i sä solicite acestora un componament adecvat. Art. 15. - ( 1) Judecätorii $i procurorii au obliga~ia d e a nu dezva lui sau folosi pentru alte scopuri dec<i1 cele lcgate direct de exercitarca profesiei infonnafiile pe care le-au ob1inut in aceastä calitate. (2) in cazul in care, potrivit lcgii. lucr.irile au un caracter conliden1ial, judecätorii $i procurori i sunl obligati sli pllstreze matcri alele respective in incinta ins1an1ei sau parchetului $i sä nu pcnnitä consuharea lor dccät in cadrul prevä2ut de lege $i de regulament. Art. 16. • (t ) in exercitarea func1ii lor de conduccre. judecätorii si procurorii trebuie s3 se preocupe de organizarea activi1ä1ii personalului, sli manifeste ini1iativii $i responsabilitate. in luarca decizi ilor, ci trebuie sa acorde prioritate interesclor instan1clor $i parchctelor, precum $i bunei adminisuari a justiliei. (2) Judecatorii $i procurorii cu functii de conducere nu pol folosi prerogativele pe care le au pentru a influenta desfä$urarea proceselor si so lu1ionarea cau:ielor.

CAPITOLUL VI DEMNITATEA $1 ONOAR.EA PROFESl EI DE JU DECÄT OR SAU PROCU ROR

Art. 17. • Judecätorii $i procurorii sunt datori sä se ab1ina de In orice acte sau fäpte de naturll s3 compromita demnitatea lor in func1ie $i in societate. Art. 18. - ( 1) Relntiile judccaiori lor $i procurorilor in cadru l c.olectivelor din care fac partc trebuie s3 fie bazate pe rcspect si bunä credin!l!, indifcrcnl de vechimea in profcsie si funqia

acestora. (2) Judeciltorii $i procurorii nu isi pol exprima pärerea cu privire la probitau:a profcsionala si morala a colcgilor lor.

3


Art. 19. - Judecl!torii $i procurorii isi pol cxprirna pubJic opinia privind cxercitarea dreptuJui Ja rcpJicä in cazuJ in carc prin articolc de prcsä sau in crnisiuni audiovi1ualc s-au flicut alinnatii c.Jcfliirnätoarc Ja adresa Jor. Art. 20 - Judecälorii $i procurorii nu pot dcs~ura actiuni care, prin natura Jor sau rnoduJ de linuniare ori exccu1are, ar putca. in oricc fonnä, sll impie1cze indcplinirea cu impa11ialita1c, corectiiudine $i in icnnenele legale a obJigaJiiJor profcsionale.

CAPITOLUL Vll ACTIVlTÄn lNCOMPATIBlLE CALJT..\TJJ OE JUDECÄTOR SAU PROCUROR Art. 21. - ( 1) Judecli1orii si procurorii nu pol curnuJa aceaslii calitate cu nici o ahä funcJie publicl! sau priva1ä, cu exccp1ia func)iilor didactice din inväfärnäntul superior. (2) Judecätorii si procurorii pot particip.a ca formotori in cadru l lnstitutului National al Magis lraturii $i ~colii Nationale de Grefieri. potrivit programului stabili1 de aces1ea cu conducerilc ins1an1elor sau parcheleJor in care fonnatorii lsi des~ara activitatca. Art. 22. - Judecä1orilor Si procurorilor le es1e in1er1.isä participarca dircctä sau prin pe1SOanc interpuse Ju jocuri de 1ip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investitii pentru care nu e.~1e asiguratä 1rnnsparcn1a fondurilor, in condiliilc lcgii. Art. 23. - Judecll1orii $i procurorii sunt da1ori sä se abtinä, potrivit legii, de la oricc activitate lcgatä de ac1ul de justitie in cazuri lc care presupun cxisten1a unui contlict intre in1erescle lor si interesul public de infliptuirc a justiliei sau de apllran: a intcrcselor gencrale alc societätii.

Anexa 11 codul deontologic al magistratilor em  
Anexa 11 codul deontologic al magistratilor em  
Advertisement