Page 1

Dienstenportfolio overheid


In dit dienstenportfolio overheid van Mobilee management & advies beschrijven wij onze dienstverlening. Hierbij benaderen wij de kenmerkende uitdagingen die spelen binnen de overheid vanuit verschillende perspectieven.

ONTWIKKELINGEN OVERHEID Een efficiënte overheid in een snel veranderende omgeving. Dat is de uitdaging waar ministeries, uitvoeringsorganisaties en gemeenten de komende jaren voor staan. Enerzijds ingegeven door beleid van een ‘terugtrekkende overheid’ en anderzijds doordat er meer met minder gedaan moet worden. Creatieve oplossingen worden gezocht voor thema’s als (de)centralisaties, bestuurlijke vernieuwing, burgerparticipatie, één loket en digitale dienstverlening.

Deze oplossingen vragen om innovatief beleid, nieuwe (lokale) samenwerkingsverbanden en een effectieve bedrijfsvoering. De thema’s geven aanleiding voor overheidsorganisaties om zich continu te blijven ontwikkelen. Deze veranderingen van overheidsorganisaties bekijken wij vanuit verschillende perspectieven. In dit portfolio belichten wij de actuele thema’s binnen de overheid per perspectief. Hierbij geven wij ook voorbeelden van onze dienstverlening en uitgevoerde projecten die daarop aansluiten.

Burgerperspectief | 1 Het verbeteren van de dienstverlening richting de burger en/of burgerparticipatie stimuleren. Organisatie perspectief | 2 De eigen organisatie effectiever organiseren. Ketenperspectief | 3 De samenwerking tussen en met andere partijen verbeteren. Mensperspectief | 4 Het verder ontwikkelen van management en medewerkers. I-Perspectief | 5 Het slim inzetten en gebruik van ICT systemen.


Kennismaking Overheidsteam Graag stellen wij u voor aan het kernteam Overheid van Mobilee management & advies. Naast deze collega’s die zich kunnen beroepen op veel kennis en ervaring binnen de overheidsmarkt, is Mobilee met nog een tiental mensen actief in deze markt.

Mario Cosman | Leander Bloemers Joep Bisschops | Richard Groen | Leonard Cats Wilco Ouwens | Robin Matteman | Eefje Metz


Burgerperspectief

Project Continu Verbeteren bij de overheid Dienstverlening bij een uitvoeringsorganisatie

De laatste jaren is in het overheidsbeleid steeds meer aandacht gekomen voor de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De overheid beroept zich op financiële redenen wanneer zij taken afstoot en de burger wil meer vrijheid om zijn eigen leven vorm te geven. Dit is de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Burgerparticipatie

Naast het stimuleren van meer eigen verantwoordelijkheid van de burger, dient de overheid in haar taakuitvoering het belang van de burger centraal te blijven stellen en optimale publieke dienstverlening te blijven bieden. Mobilee hanteert ‘de burger centraal’ als één van de belangrijkste uitgangspunten in haar dienstverlening aan overheidsorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn het klantgericht inrichten van uitvoeringsprocessen, maar ook het helpen opzetten van digitale overheidskanalen of de vervanging van front/back office systemen bij uitvoeringsorganisaties.

één loket

Mobilee is gevraagd om ‘Continu verbeteren’ met Lean binnen een uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid te introduceren en begeleiden. Uitgangspunt van Lean is dat de wens van de klant centraal staat. De wens was daarnaast processen organisatie breed te optimaliseren en een cultuur van continu verbeteren te creëren. Resultaat Op basis van procesanalyses zijn samen met medewerkers en management de processen klantgerichter en efficiënter gemaakt. Verspillingen en knelpunten in de uitvoeringsprocessen zijn opgespoord en opgelost. De klanttevredenheid is vergroot en de burger staat meer centraal. Door goede coaching en het sturen op dashboards zijn het management en de medewerkers zelf in staat om de methodiek ook na het vertrek van Mobilee toe te passen.

Project ‘overheid heeft antwoord©’ Dienstverlening bij de uitvoeringsorganisatie ICTU in samenwerking met BZK en VNG Voor het programma Antwoord© heeft Mobilee een communicatiestrategie opgesteld. Deze strategie moest gedragen worden door de drie partners (ICTU, BZK, VNG). Doelstelling was het informeren en enthousiasmeren van gemeenten, het bieden van praktische handvatten en geven van tips aan gemeenten die ermee aan de slag wilden. Het burgerperspectief én de voordelen voor het bedrijfsleven stonden daarbij voorop. Resultaat De aanpak heeft geresulteerd in een gedragen communicatiestrategie en -plan. Daarnaast is er een communicatie projectteam met vertegenwoordigers van alle partners opgericht dat onder coördinatie van Mobilee zorgt voor het uitvoeren en doorontwikkelen van de opgestelde strategie.


Organisatieperspectief

Voor de centrale overheid en uitvoeringsinstanties zorgen bezuinigingsdruk en taakstelling voor een toenemend belang om bedrijfsvoering- en uitvoeringsprocessen efficiënt en kwalitatief hoogstaand in te richten.

Project verschuiving HR-processen, taken, mensen en ICT naar shared service organisatie Dienstverlening bij een ministerie

Voor de gemeentelijke overheid vragen decentralisaties veel veranderkracht. Het ‘loslaten’ van taken door de centrale overheid vraagt om sturing en afstemming van deze taken die elders worden belegd. Dat is veel meer dan het controleren van de betrokken organisaties. Heldere afspraken, transparante informatieverstrekking en wederzijds vertrouwen zijn de basis.

Eén van de grotere ministeries van Nederland heeft Mobilee gevraagd om haar te helpen bij de overgang van mensen, processen, taken en systemen naar een nieuwe rijksbrede shared service organisatie in het HR domein. Een centrale kwartiermakersorganisatie is hiervoor ingericht. Om alle aspecten voldoende aandacht te geven zijn aparte deelprojecten ingericht: IT, Mens & Cultuur, Processen, Organisatie en Communicatie.

Mobilee brengt op bovenstaande ontwikkelingen expertise en ruime ervaring in door middel van Lean Six Sigma, procesoptimalisatie, business case management, implementatie- en verandermanagement.

Resultaat Een efficiënt georganiseerd en aangestuurd programma. Na afloop van het programma zijn ruim 26 HR-processen geoptimaliseerd, door het nieuwe portaal ondersteund en overgedragen aan de nieuwe shared service organisatie. De resterende departementale HR-organisatie is ingericht en getraind.

Project Implementatie nieuwe Front- en Backoffice Dienstverlening bij een uitvoeringsorganisatie

(De)centralisatie

Mobilee heeft de implementatie begeleid van een nieuw front- en backoffice voor de uitvoering van een wettelijke regeling. Hierbij hanteerden wij een projectmatige integrale aanpak, waarbij naast de systeemimplementatie (specificeren, ontwerp, bouw en testen) ook aandacht is besteed aan het opstarten van de organisatie door het ontwerpen van processen, beschrijven van werkinstructies en het opleiden van medewerkers. Resultaat Bovenstaande aanpak heeft geleid tot een nieuw organisatieonderdeel dat op tijd operationeel was om een nieuwe wettelijke regeling kwalitatief hoogwaardig uit te voeren.

Efficiënte overheid


Ketenperspectief

Een efficiënte keten vraagt het inrichten van efficiënte processen over de keten heen. Sturing en afstemming hierover is niet eenmalig, maar een continu proces. Daarbij ontstaat het spanningsveld van standaardisatie versus de acceptatie van diversiteit. Mobilee heeft vanuit haar ervaring bij verschillende ministeries en uitvoeringsinstanties kennis van wat de succesfactoren voor de inrichting van een effectieve en efficiënte ketensamenwerking.

Samenwerking

Ketenregie

Project ketenintegratie Dienstverlening bij een uitvoeringsorganisatie

Programma Verbeteringen samenwerking departementen Dienstverlening bij een Ministerie

Binnen een programma, die als doel had om de wettelijke uitvoeringsregeling binnen een uitvoeringsorganisatie te implementeren, heeft Mobilee de rol van ketenmanager ingevuld. Deze ketenmanager was verantwoordelijk voor de aansluiting van alle ketenpartners op de integrale gegevensuitwisseling rondom de uitvoeringsregeling. De uitdaging daarbij was om door alle ketenpartners de benodigde gegevens tijdig en met de juiste kwaliteit aan te laten leveren. Hiervoor zijn nieuwe gegevensstandaarden opgesteld, web portals uitgerold en is een regierol opgepakt voor de aanlevering van gegevens.

Dit programma had tot doel: het verkennen van mogelijkheden tot het verbeteren van samenwerking in de keten die de Rijksoverheid kent rondom de personeelsadministratie. Hierbij waren ministeries en hun uitvoeringsorganisaties betrokken, evenals shared servicecenter P-Direkt. Verschillende pilotprojecten zijn uitgevoerd, vanaf de werkvloer aangedragen verbeteringen zijn uitgeprobeerd en grotendeels succesvol geïmplementeerd. Hierbij werd onder meer gebruik gemaakt van de Lean methodiek. Mobilee heeft bijgedragen in de totstandkoming en besturing van het programma en leiding gegeven bij de uitvoering van (pilot)projecten.

Resultaat In zeer beperkte tijd is tijdige aansluiting van de ketenpartners gerealiseerd met aanlevering van gegevens voor tijdige uitvoering van de wettelijke betalingen aan de klant. Dit alles in een politiek gevoelige context.

Resultaat Het programma is door alle betrokken partijen als zeer waardevol ervaren. De werkwijze met de gedeelde verantwoordelijkheid zijn overgenomen door andere programma’s en projecten binnen de Rijksoverheid.


Mensperspectief

De kennis en kunde van de medewerkers maken het verschil. Het ontwikkelen en mee laten groeien van het personeel moet altijd worden meegenomen. Flexibilisering van arbeid en de gevolgen van de vergrijzing zijn daar onderdeel van. Mobilee management & advies verzorgt op maat trainingen op het gebied van Projectmatig Werken, Lean Six Sigma en Business Analyse. Toegesneden op de specifieke wensen van de doelgroep en de markt. Daarnaast biedt Mobilee trainingen en een aanpak die zich richten op actuele thema’s op het gebied van gedragsbeïnvloeding, het nemen van verantwoordelijkheid en sturen op doelen en resultaten.

Project Projectmatig Werken Dienstverlening bij een universiteit

Project Veranderprogramma academie Dienstverlening bij een uitvoeringsorganisatie

Mobilee is gevraagd om voor de ondersteunende diensten van een drietal universiteitsfaculteiten trainingen projectmatig werken te verzorgen. Naast het geven van de trainingen is de organisatie geadviseerd over de benodigde organisatie-inrichting om te komen tot een projectmatig werkende organisatie. Op basis van verschillende workshops en advies is een programmaplan opgesteld om de benodigde verandering te structureren en planmatig in te richten.

Een uitvoeringsorganisatie van de overheid is een veranderprogramma gestart om in 2015 De “state of the art” academie van de Rijksoverheid te zijn. Hiervoor zijn binnen het programma in samenwerking met Mobilee een aantal projecten gestart die de professionalisering en kwaliteit van de academie moeten vergroten.

Resultaat Medewerkers en management zijn opgeleid. Er is een uitgewerkt programmaplan van verbetervoorstellen voor de organisatie en benodigde inrichting opgesteld. In dit plan is aandacht besteed aan de ontwikkeling van medewerkers en management, een verbeterde procesinrichting en project portfoliomanagement.

Resultaat Het programma heeft er toe bijgedragen dat een aantal belangrijke stappen is gezet met betrekking tot: Het contact met de klant De inrichting en het functioneren van faculteitsraden Het realiseren van procesverbeteringen in primair proces en onderwijslogistiek Gebruik van digitaal lesmateriaal Een groter gebruik van de elektronische leeromgeving

Verantwoordelijkheid

Persoonlijke ontwikkeling


I-perspectief

Door innovatie en ICT zijn mogelijkheden gecreĂŤerd die de afgelopen 10 jaar onmogelijk werden geacht. ICT wordt vaak gezien als belemmerend. ICT en technologische innovatie zien als kans, biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld (de)centralisaties te realiseren. Het klein en overzichtelijk houden is daarbij het devies. Mobilee heeft een team van ervaren projectmanagers en business analisten die samen met u komen tot succesvolle realisatie van de benodigde veranderingen op het vlak van digitalisering en innovatie. Wij hanteren hierbij een integrale aanpak met aandacht voor processen, ICT-middelen, mens & cultuur en management & organisatie.

Online samenwerken

Digitalisering

Project Implementatie SAP modules en Dienstverlening bij een ROC Dienstverlening bij een uitvoeringsorganisatie Mobilee heeft de implementatie van een aantal SAP modules binnen het ROC opnieuw ter hand genomen. Tijdige implementatie van de bewuste SAP modules waren cruciaal voor de bedrijfsvoering van deze ROC. Resultaat Er is een uitgebreide procesanalyse en volledige risico- en impactinschatting uitgevoerd. Op basis daarvan is, samen met de klant, een implementatieplan uitgewerkt en uitgevoerd. De organisatie is gecoacht in het goed invullen van een opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. Na realisatie is Mobilee gevraagd om de gehele toekomstige ICT- en informatiemanagement organisatie voor deze ROC te ontwerpen en vanuit een kwartiermakersrol ook daadwerkelijk te laten functioneren.

Project ICT implementatie Dienstverlening bij een uitvoeringsorganisatie Mobilee is gevraagd om een business cace uit te werken voor de vervanging van het informatiesysteem dat de organisatie gebruikt ter ondersteuning van haar primaire processen. Mobilee heeft vervolgens de Europese aanbesteding gecoĂśrdineerd en het programmamanagement voor de realisatie verzorgd Resultaat De opdrachtgever heeft een nieuwe infrastructuur voor het faciliteren van de nieuwe applicatie. De medewerkers zijn opgeleid. Een nieuw informatiesysteem voor de ondersteuning van het primaire proces is ingericht met een bijbehorende beheerorganisatie.


Onze diensten

ONZE DIENSTEN Mobilee biedt u de volgende diensten: Project en programmamanagement Lean Management / Six Sigma Ketenmanagement Business analyse Business case management Project portfoliomanagement Trainingen en opleidingen Daarnaast hebben we de volgende producten ontwikkeld en publicaties uitgegeven. Wetenschappelijke publicatie over burgerparticipatie Wetenschappelijke publicatie over ketensamenwerking Jaarlijkse impact analyses over politiek en beleid Training Lean Management / Six Sigma Training projectmanagement/projectmatig werken Stappenplan voor gemeentelijke decentralisatie AWBZ-WMO Een online kennisplatform over de transitie van de AWBZ naar de Wmo (www.awbz-wmo.nl)


Mobilee management & advies Is het eigenzinnige adviesbureau dat organisaties in het netwerk van overheid, zorg en zorgverzekeraars helpt bij het realiseren van excellente dienstverlening. Onze gedreven mensen zijn vakkundig en authentiek. Hun stijl is doelgericht en pragmatisch. Wij helpen onze klanten bij het realiseren van hun doelen en veranderingen op het gebied van processen, besturing, mens en informatietechnologie. Dit doen we door management (project-, programma en interim managent) en adviesdiensten (implementatieadvies, procesoptimalisatie, business analyse, lean six sigma). Voor onze klant betekent dit zekerheid van resultaat bij verandering.

Mobilee portfolio overheid  

Mobilee management & advies is het eigenzinnige adviesbureau dat organisaties in het netwerk van zorgverzekeraars, zorg en financiële dienst...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you