Page 27

¤ Í J E N

M O B A

¤ Í J E N

M O B A

¤ Í J E N

Fascinující pfiíbûh Ïeny, která pobláznila slavné ROMÁN

CAROLINE BERNARD

Múza z Vídnû Příběh jedné z nejkouzelnějších žen ve Vídni přelomu 19. a 20. století

cca 399 Kã kód 5252 ISBN 978-80-243-8899-1

Když vinou indiskrétnosti tisku vešly ve známost tajné zásnuby Gustava Mahlera, oslavovaného ředitele vídeňské Opery, a Almy Schindlerové, nejkrásnější dívky města, byla celá Vídeň rozčilením bez sebe. Její první láskou byl malíř Gustav Klimt, pro Gustava Mahlera byla múzou ‒ Alma Schindlerová vyrůstá mezi vídeňskou bohémou, je doma v salonech hýřící metropole, sleduje vzestup secese, inspiruje a svádí. A je umělkyně. Její vášeň patří hře na klavír, především ale komponování. To vše ale jen do té chvíle, než potká Gustava Mahlera a po uši se zamiluje. Při sňatku v roce 1902, po krátkém, ale bouřlivém období zasnoubení, věří dvaadvacetiletá Alma v zářnou budoucnost. Po boku Gustava Mahlera, velkého hudebníka své doby, vede život v mnohém odporující zavedeným, konvenčním a zkostnatělým společenským normám, o jakém sní mnoho žen. Přesto má i tento intenzivní život své stinné stránky. Almě nespadne štěstí jen tak do klína, musí neustále bojovat a především přinášet oběti. Protože se kvůli Mahlerovi musí vzdát své největší vášně ‒ komponování…

Ano, pomyslela si s hrdostí, mám schÛzku s malífisk˘m géniem Gustavem Klimtem. Polovina Vídnû se rvala o to, aby ji portrétoval. Opravdu polovina Vídnû, protoÏe v‰echny Ïeny snily o tom, Ïe budou zvûãnûné na jeho velkoformátov˘ch obrazech pln˘ch krásy a pokryt˘ch zlat˘m lakem. Druhá polovina Vídnû, manÏelé tûchto Ïen, za to draze platili. Jednou z posledních modelek byla manÏelka prÛmyslníka Sonja Knipsová, která byla jen o nûkolik rokÛ star‰í neÏ Alma. Klimt ji namaloval v rÛÏov˘ch tylov˘ch ‰atech s oãima, které ãlovûka pfiímo hltaly. Knipsová byla jednou z hvûzd vídeÀské bohémy. Nejen proto, Ïe byla známá sv˘m excentrick˘m Ïivotním stylem. Ve Vídni se totiÏ ‰u‰kalo, Ïe Klimt neoslavuje krásu Ïen jen na sv˘ch obrazech. ¤íkalo se o nûm také, Ïe pfii sezeních dochází k intimnostem...

27

Profile for Nakladatelství MOBA

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Advertisement