Page 26

¤ Í J E N

M O B A

¤ Í J E N

M O B A

¤ Í J E N

Velkolep˘ román autora bestsellerÛ âESK¯ BESTSELLER

VLASTIMIL VONDRU·KA

Kronika zániku Evropy Román vypráví o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Kniha je rozdělena na dvě části. První díl nazvaný „Jak to celé začalo“ popisuje léta 1984 – 2019 a vychází z reálného vývoje Čech a Evropy. Druhý díl „Jak by to celé mohlo skončit“ modeluje formou utopie jeden z možných vývojů společnosti po roce 2020, který by mohl vést až k zániku evropské civilizace. Zakladatel rodu Adam Wagner, sociolog a odborník na Orwellovo dílo, předvídá budoucí rozpad západoevropské demokracie, a proto s členy rodiny a přáteli budují malé chráněné sídlo, za jehož hradbami se hodlají bránit, až dojde k sociálnímu rozvratu, hospodářské krizi a bojům o přežití.

cca 499 Kã • kód 8120 ISBN 978-80-243-8898-4 „Milado, jim pfiece nejde o lidi, ale o vlastní politické a hospodáfiské zájmy. Snad si nemyslí‰, Ïe americk˘ prezident usíná s hlavou plnou starostí, jak se dafií chudé vdovû na pfiedmûstí Tripolis s osmi dûtmi, které nedávno bombardéry NATO zniãily domov a zachránci demokracie jí zastfielili manÏela? Sly‰el jsem vtip, i kdyÏ je vlastnû smutn˘. Obama se ptá prezidenta jakési rozvojové zemû, zda se u nich tûÏí nafta. KdyÏ pfiisvûdãí, ostfie mu oznámí, Ïe v tom pfiípadû u nich není demokracie. Libye naftu tûÏila. Hodnû. Proã myslí‰, Ïe v ãele útoku proti Kaddáfímu stála Francie? ProtoÏe právû ta odtud naftu dováÏela. Teì ji tedy má, ale Evropa z toho ‰Èastná nebude.“ „Asi bychom mûli b˘t rádi, Ïe Ïijeme v âechách. Pûknû daleko od v‰ech tûch zmatkÛ.“ „âte‰ jeden utopick˘ román za druh˘m. âetla jsi âapkovu Válku s mloky?“ „Ve ‰kole. UÏ je to dávno.“ „Konãí tím, Ïe si pár ãesk˘ch mû‰ÈáãkÛ libuje, kdyÏ mloci systematicky niãí svûtové kontinenty, Ïe nás chrání hory a do âech nedojdou. Pfiitom z Vltavy vykukuje hlava mloka a sleduje je s potmû‰il˘m v˘razem v oãích...

26

Profile for Nakladatelství MOBA

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019  

Ediční plán Nakladatelství MOBA 2. pololetí 2019

Advertisement