Page 1

Alive PDF Merger: Order full version from www.alivemedia.net to remove this watermark! A-PDF Image Downsample DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark wMH« ÃU²½ô«Ë WU×B«Ë ÂöŽû ”—uM« —«œ sŽ —bBð

©bŠ«Ë —UM¹œ® sL¦«

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

©t¹≈ U¹dO«® w WLI« …«—U³

5I¹dH« rKþ rJ(« ©…«ËU*« Âb vKŽ®

·«b¼ l«b qC√ WO³OK« …d~« a¹—Uð § °ø 5‡½U‡:« Êu³Žö« r¼ s

·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ w³OK« Í—Ëb« w

ÂbI« …d w WBB² WOŽu³Ý«

©vËô«® WM«


2

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

p– ‰uIð ÂU—_«

·«b¼ l«b qC√ w½U³OA« ÆÆ ÎUOËœ WO³OK« …d~« a¹—Uð § W?O?I¹d?_« 3_« U?OzU?N½ w wMÞu?« V?²M*« l t?²? —U?A? cM lłd?²?Ý« d?O?³? “UO?²?UÐ d?NE« jš …œU?O? U?N?O? qL?% w²«Ë 2010 o¹d?? `³?? √Ë W?O?U?F?« tð«—b?Ë t?ðU?O½U?J≈ w½U??³?O? A« f½u?¹ VŽö« wHK)« j?)« …œU?O? w d?O? ³? qJAÐ t??OKŽ b?L?²? F¹ WJ³¹d?š p?O?³*Ë« ◊uDš q w …b?O'« d? UMF« v≈ Á—U?I²?« s w½UF¹ Íc« o¹d?HK —«b« w ÍËU?C? O?³« œ«œu« o¹d? ÂU??√ …d?O?š_« …«—U?³*« w? o¹d?H« Áœd?H0 nI¹ w½U?³O?A« ÊU? © 0≠2® d?Ošô« U?NÐ “U? w²«Ë ¡U?CO?³« o¹d?H w?I?O?I?Š »U??O?ž jÝË œ«œu« o¹d? U??L?−?N Íb??B?²« w jG?C« nO?H?² Âu?−?N« jšË VFK*« jÝË w WJ³¹d?š pO?³*Ë« d?³? Ž nK)« s »U??F√ l½U?? w½U?³? O?A« ÊU?? Ë ŸU?b?« jš vKŽ ô Âu?−N« jš Ê≈ ‰U? …«—U?³*« oKF? Ê√ v²Š WK¹u?D« «d¹dL?²« U??N?³? FK?¹ w²« «dJ« ¡UM?¦?²? ÝUÐ jÝu?« jš s W¹b??Gð Í√ b??−¹ ÆwHK)« j)« s w½U³OA« w ŸU??b?« jš w VF? s “dÐ√ w½U??³? ?O? A« f½u?¹ b??F¹Ë V??²M*« Ë√ œU??%ô« o¹d? l? ¡«u?Ý …d??O?š_« d??A?F?« «uM« nK)« s …b½U?*«Ë VFK« bO?−¹Ë eO?L² l«b? u¼Ë wMÞu« vK?Ž ÎU? H¹b?? Nð W?? O? ?³? O?K« …dJ« a?¹—Uð w l«b?? qC?? √ b?? F¹Ë ·«b¼√ W²?Ý wMÞu« o¹d?H« l “dŠ√ YO?Š wËb« bO?FB« o¹d l ÎULz«œ n¹bN²UÐ œuŽu*« ÍËe« bLŠ√ VŽö« v²??Š w½u??²« Í—ËbK? ‰Ë_« ·«b?N?« —U? v?²?Š wð—e?M³« ©10® W??O?I?¹d?_« U??IÐU??*« w œU??%ô« o¹d?? l “d??Š√Ë U??N?Ð “U?? w²?« WŁö??¦« ·«b?¼_« s ·b¼ Í√ “d?? ×¹ r Êü« q¦ WO?I¹d_« ‚dH« Èu√ w q−?¹ Ê√ ŸUD²Ý«Ë ·«b¼√ lM tM?J fÐU?? q³?I? ²? ? o¹d?? vKŽ t??³? FK ×U??š t?I¹d?? wJK*« gO?'«Ë w½u²« wKŠU« r−?M«Ë ÍdB*« wK¼_« vKŽ WOÝ√— …d¹dL²Ð W¹dCŠ —u½ tKOe w½U¦« ·bN« “UO²SÐ ÎUb¼ ©30® s d?¦? √ “d?Š√ U?L? w½U?G« u? uðu? Ë wÐd?G*« ÆV¼– s o³Þ œU%ô«Ë w³*Ëô«Ë wK×¹u?« ‚d l w³OK« Í—Ëb« w d?Nþ ”√d« UÐd{ W?DÝ«uÐ qO−??²« œU²?Ž« Íc« ÍËe« …d?J« a?¹—Uð w? ·«b?¼ l«b?? ? ? “d?Ð√ tK?F? ? ? ł U?? ? u?¼Ë VKI? Á—u??C?Š “e?F¹ U? «c¼Ë ”√dU?Ð d¹d?L?²« ÎU?C¹√ b??O?−¹ t½√ ÆWO³OK« ÆÎUOÝ√— —U³ž t oA¹ ô Âu−¼

ÆÆ ÍËe‡‡ ‡ ‡« ÆÆ ”√dUÐ qO−²« s ”√dUÐ d¹dL²« v≈

w½UMB« Èu² vKŽ wM¦¹ WOÐ dOГ w??ö??« …«—U³ ÆÆ v?? ? ? ? ?Ë√

w?½u?? ? ? ?²?« wËb?« V?Žö?« vM?Ł√ Z?U½d?? ? ? ³? ÍËdJ?« qK?;«Ë o?ÐU?? ? ??« W?? ?OMÞu?« …UM?I« w w?{U¹d« b?? ?Š_« vK?Ž t?? ?O?Ð d?? ?O?Г vË_« W?? ? O? ? ?½u?? ? ²« VŽö« tÐ dNþ Íc?« “U²L*« Èu?²*« Íd?? O? ?²? ?M?*« œU?? %ô« o¹d?? H w³?? O?K« ZU?½dÐ w ‰U?? Ë w?½UMB?« b?? L? ?×? ? Íc« dO³J« —Ëb« Ê≈ w{U¹d« bŠ_« rłdð VFK*« j?ÝË w w½UMB« t?³?F œU?? ?%ô« o¹d?? ?H? wJ?O? ? ²J²?« rJ?×? ? ²« w²?« …«—U??³?*« —«uÞ√ vKŽ Íd?? O? ?²? ?M*« ¨ w½u??²« wI¹d??ô« o¹d??HÐ t?²? F?L? ł V?F w?½UM?B« Ê≈ t?? ? ?OÐ d?? ? ?OГ ‰U?? ? ?Ë ÆdO³ ◊UA½Ë W¹uO×Ð

fÐU w oQ²¹ Vž“ sL??{ w?I¹d??ô«Ë Íd??O? ²? M?*« œU??%ô« …«—U??³? w ‰Ë_ wö« lOЗ w³OK« VŽö« „—Uý w½u²« Í—Ëb« tu?šœ rž—Ë W?OL?Ý— …«—U?³ w? wI¹dô« o¹d? l …d? ozU??b« ‰ö?š d?N?þ√ t½√ ô≈ w½U?¦« ◊u??A« w q¹b??³? UL?−¼ w WO?KŽUHÐ r¼U?ÝË Î«“U²2 Èu?² U?N³?F w²« ƉœUF²« v≈ vF¹ ÊU Íc« wI¹dô« o¹d Èd?? ? – qL?? ?% r Ê≈Ë wö?« lOÐd? vË_« …«—U?? ?³*« ·b?NÐ …«—U³*« Ác¼ b?I? wI¹d?ô« Ê√ —U³?²?Ž« vKŽ W³?OÞ wDF?O? Ý VFK*« ÷—√ vKŽ Áœu?łË Ê√ ô≈ ¡w?ý ô qÐU?I? WK?OJA?? ?²« w w?ÝU?? Ý√ ÊUJ? Ÿ«e?? ²½ô W?¹u?? W?? F? ? œ t ÆWOI¹dô«

o¹d?? XF??L? ?ł w²« …«—U?? ³*« w ÍœUM?« o¹d?? ?HÐ f?ÐU?? q?³? ? I? ?²? ? ? ? W?u?? ? ? '« s?L? ? ? ?{ © 3≠0® w?ð—eM?³« b?? N? ?ý w½u?? ²?« Í—ËbK W?MU?? ¦« V?ž“ f?O½√ w?³? ? ? ? OK?« V?Žö?« oQ?ð q³I²? o¹d w³Žô “dÐ√ ÊU Íc« Îö?O?L? ł ÎU?b¼ “d?×¹ Ê√ œU?? Ë fÐU? tðb¹b² bBð w²« W{—UF« ôu Æ¡«e'« WIDM ×Uš s W¹uI« s¹c?« 5³?? Žö« b?? Š√ u?¼ Vž“ VF?Ë œU?? %ô« ÍœU?½ w «u?? ?Žd?? ?Ždð ◊ wK¼_«Ë W½U?Ýd²« q¦? ‚d …b?F w{U*« rÝu*« w ÎUIQð ·dŽ tMJË d? c¹ UMK Ë dB?M« o¹d l nu?²*« ‚U??Ë o¹d? vd?? w lz«d« t??b¼ s d?z«e??'« w Íd?z«e??'« nO?DÝ W?? I?DM ×U?? ?š s W?? ?Fz«— …b¹b?? ?ð Æ¡«e'«


© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

3

W¹b½ô« bOF vKŽ ULNMOÐ WOI¹d√ WOzUN½ UNł«u ÀöŁ w wð—eM³« ÍœUM« nK ÍËe« —UM¹œ n√200 VŽö« Ê≈ ©W??OÐd??GUÐ Íb??N*«® w½u??²« ÍœU½ w?ð—eM³« fOz— ‰U?? w ·U??{√Ë wð—e?M³« o¹d??H W??U??{ù« Âb?? ÍËe« b??L? Š√ w?³? OK« —UM¹œ n√200 ÍœUM?« WM?¹e?? ?š nK? ÍËe« Ê≈ w?H? ? ×? ? d?9R?? ? WŽuL:« qš«œ «u−b½« œb'« 5³Žö« Ê≈ WOÐdGUÐ ‰U Ë ¨ w½uð —«d?ž vKŽ W?d??²?×? W?OM U?O½UJ?SÐ Êu?F?²?L?²¹ rN½√ «u?²? ³Ł√Ë W?Žd?Ð ÆwKB*« bLŠ√ w³OK« rłUN*«

WO½u²« …d~« vKŽ ‚uH²ð WOÐdG*« …d~« dÐu?« ”Q? …«—U?³? XL?O? «Ë ÂU?? Ž U?? ?N? ? ö?D½≈ cM? …d?? ©19® UI¹d13 UNð“dŠ√Ë1993 U?? ?NM U?¹—U?? ³? ? ©7® XN?? ?²½«Ë W??ö?Ž s? `O?łd??²« ö??dÐ U¹—U?? ³? w q−?? ÝË ¡«e??'« ÎU? ? ?b?¼ 42 d?Ðu?? ? ?« ”Q?? ? YOŠ …«—U?³16 w XK−Ý U¹—U??³? fL??š b??N? Að r Æ·b¼ Í√ qO−ð VFK w ÂU?Ið X׳?√Ë Í—Ëb?Ð ezU?? ? H?« o¹d?? ? H?« s? ÎU? ? ? ? ? ö?D?½« ‰U?D?Ðô« Ê√ b?? ? ? F?Ð 1996 ÂU?? ? ? Ž VF?K vKŽ ÂU?? I?ð X½U?? Æb¹U×

WŁö?Ł Ÿd???Ý√ w? ? ·«b? ?¼√ w³OK« Í—Ëb«

w²« Èdš_« ‚d?H« sË 5ðd —u?? ? ³? ? ? Ý UJ?¹d?? ? «® U?? ? N?ð“d?? ? Š√ ¨ ÃU?? ?F?« qŠU?? ? Ý s ©p?O? ? Ý«œ ©wK?ŠU?? « r?−M«Ë wI?¹d?? ô«® ©„Ë« ·Ë« eðd??O¼® ¨ f?½uð s »d?? ? G?*«® Ϋd?? ? O? ? ?š√Ë U½U?? ? ž s? U?? ?L? ?O? ? »d?? ?G*« s? ©wÝU?? ?H« rË ‚dH« s b¹b?F« UN²?{Uš œ«œu?«® ‚d?? ? ? w?¼Ë U?¼“d?? ? ? % Ë wJK?*« gO?'« Ë ÍËU??C? O? ³« W??³?O? ³?ý® ¨ »d??G*« s © `²??H« “d¹U?® ¨ dz«e?'« s? ©qzU?³?I« ¨ U??O?I¹d??« »uMł s? ©fH?O? ý ¨ U?½U?? ? ? ž s? ©dÐu?M?B?« »uK? ® ¨ f?½uð s? ©w?? ? ? U?? ? H? ? ?B?«® ¨ w?U?? ? ? ? ? s? ©w??U?*« V?F?K?*«® ÆdB s ©»dF« ÊuËUI*«®

X u« s? …d??ýU??F« W??I? O? b« o??¹d?Þ s??Ž l?zU?? ? ? ? ? ? ? ?C?« ‰b??Ð ÊU?? ? Ë ÂU?? ? L? ? ?ý q?OK?š VŽö?« WuD?Ð VIKÐ “U?? b?? włd?? ²« vK?Ž U?? ? O? ? ?I¹d?? ? ≈ ‰U?DÐ√ Í—Ëœ ÍËUCO³« œ«œu?« o¹d »UŠ »dG*« o¹d? “U U?LO? wÐdG*« œU?? %ô« ”Q?? V?IKÐ w?ÝU?? H« o¹d?? »U?? ? Š vKŽ w?I¹d??ô« Æw½u²« wI¹dô« w??K?¼_« o??¹d?? ? ? ? ? ? ? w?ðQ??¹Ë Ϋ“u d?¦ô« WLzU? w ÍdB*« lЗ√ w U??N? I? ?I? Š Ê√ b??FÐ U??NÐ pU?e« o?¹d? t?OK¹ U??³?ÝUM r?Ł «d?? ? ? Àö?? ? ? ¦?Ð Íd?? ? ?B?*« U?? ³? ?L? O?½«Ë wu?? GMJ?« w³1“U?? U?? N?Ð «“U?? Ê«cK?« Íd?? O? ?−? ?O?M«

wÝU??H« »d?G*« o¹d?? Ãuð dÐu?? ??« ”Q?? ? VI?KÐ w?Ðd?? ?G*« …d?? ?LK? Âb?? I?« …dJ w?I¹d?? ?ô« Á“u?? b?? F?Ð t?? ¹—Uð w? vË_« w?½u??²?« włd?? ²« o?¹d?? v?KŽ s `O??łd?²« UÐd??CÐ ©3≠4® ¡U??N? ?²½≈ VI?? Ž ¡«e??'« W?? ö??Ž ·bNÐ 5I¹d?H« ‰œUF?²Ð …«—U³*« d?? ? ?ł w²?« …«—U?? ? ³?*« w t?K¦?* ”œ«— V?F?K v?K?Ž U?? ? ? ?L? ? ? ? NM?O?Ð X³??« W??O??½u?²?« W?L? U??FUÐ Æw{U*« q³ w?ÝU?? ? H?« »d?? ? ?G?*« Âb?? ? I?ð …e??L? ?Š VŽö« Á“d??Š√ ·b?? NÐ rË20 W?? I? ?O? ? b« w? ‚“—uÐ√ w ô≈ ‰œU??F?²« włd??²« „—b¹

…d s d¦√ wKOA²« Í—Ëb« WuD³Ð “uH¹ 5DK o¹d

rK?F« qJ?Að tðU?? ?ł—b?? b?? ŽU?? ?I? ? ÍœU?M« c?? ? ? ? ð≈ Íc?« w?MO?D??KH?« t¹bðd¹ ÍœUM?K ÎU?O?L?Ý— Ϋ—U?F?ý t½«u√ ÆWOLÝd« tðU¹—U³ ¡UMŁ√ w 5D?K o¹d? «“U??$«Ë Í—Ëb« VI?KÐ Á“u?? ∫ w¼ wKO??Að 1978 Ë1955 wU?? ?Ž ÊUðd?? œU?? ? ? ? ?%ô« Ÿ—œ W?u?D³?Ð “U?? ? ? ? ?Ë Ë1952 wU?Ž ÊUðd? wKO?A?²« w?KO?? ? ? A?ð ”Q?JÐ “U?? ? ? Ë 1972 Æ1978 Ë1975 wUŽ ÊUðd w? 5?D? ?K? r?Ý« o??D?M?¹Ë ©uMO?²?UЮ W?O?½U?³?ÝôUÐ wKO?Að W?GK« W??O½U?³?Ýô« d?³?²? Fð YO?Š ÆwKOAð w WOLÝd« 5³Žö« e?Odð v≈ vË_« UE×K« w WK−?*« ·«b¼_« 5KK;« VKž√ œd¹ wKO??Að V? ? ²M Ê≈ d??c¹ ÎU³Už …«—U?³LK vË_« UE×K« w ·b¼ qO−ð w `−M¹ Íc« o¹dHU? ¨ tbŽ s w …d?³?²F*« U?³? ?²M*« s w ÎU? ?b¼ q³??I?¹ Íc« o¹d??H?K W??³? ?MUÐ fJ?F«Ë W??OU?? Ž e??O? d?ð W??ł—œ w ÊuJ?¹ U?? W?? ? OÐuM?'« UJ?¹d?? ?√ …—U?? ? ÆvË_« UE×K« v?≈ ‰u?? ? u?« ŸUD?²? ? ?Ý«Ë wU{≈ dBMŽ fUM*« …QłUH w W¹«b?³« UE( ‰öG²Ý« vKŽ V¹—b²« Ê≈ UL 8 rU?? F« ”Q?? U??O?zU??N½ w ÎU?L?N? Ϋ—Ëœ 5?³?Žö« Èb …—U?N*« VFKð U?L? vË_« UE×K« w qO?−?? ²« ÕU?−M ÆV½U'« «c¼ ¨1930 ® «u?? ? Ž√ «d?? ? sJ vË_« U?E×K« w XK−??Ý w²« ·«b¼_« s d?O? ¦J« ·d?Ž w³??OK« Í—Ëb« ¨1962 ¨1950 ∫ wK¹ UL w¼ w³OK« Í—Ëb« w ·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ ¨1974 ¨1966 …«—U??³? ? W¹«bÐ s W?MU??¦« W?? O½U??¦« w? q−??Ý w³?? OK« Í—Ëb« w ·b?¼ Ÿd??Ý√ æ ©1998 ¨1982 w Á“d?Š√Ë2011 ≠10 n u??²*« ÍËdJ« rÝu*« U?¹—U?³? sL?{ ◊ w?K¼_«Ë Íb?×? ²« U?NKÝ—√ w?²« WK¹uD« …dJ« ‰u??Š Íc« ÍU?Ý wÝ Íb?×? ²« l«b? QD)« o¹dD?Ð ÁU?d? qB?Š W??−?O?²?½ qC?√Ë ÆtU³ý qš«œ tÝ√dÐ ¡«e'« WIDM qš«œ œËË«œ dLŽ ◊ wK¼_« VŽô e?? ?d*« X½U?? ? U?? ?N? ?O?KŽ qO??ŽU?L? Ý≈ wK×?¹u?« o?¹d? rłU??N? Á“d?Š√ w?³?OK?« Í—Ëb« w ·b¼ w½UŁ Ÿd??Ý√ æ rUF« ”Q w YU¦« …«—U?³? w ◊ wK?¼_« o¹d? vd? w …«—U?³*« W¹«b?Ð s W?O½UŁ s¹d?A?Ž —Ëd? b??FÐ «—u?G½UÐ X?I? ? ? ? I? ? ? ? ŠË 1962 fKЫdÞ V?FK vKŽ 5I¹d??H« 5Ð d??ł w²«Ë 2009 ≠08 rÝu?? w³?OK?« Í—ËbUÐ »U¹ù« YU??¦« e?d*« wKO??Að ÆbŠ«Ë ·b¼ qÐUI 5bNÐ wK×¹u« “uHÐ XN²½«Ë W¹e½Ëd??³?« W??O«b??O*«Ë w ÕU²H bL× W½UÝd²« o¹d rłUN Á“dŠ√ w³OK« Í—Ëb« w ·b¼ ŸdÝ√ YUŁ æ s W?O½UŁ 5ŁöŁ —Ëd b?FÐ tKO−?ð s sJ9Ë 1991 ≠90 rÝu? w WL?−M« o¹d vd? w½b?? O? Ý U?? O? ³?*Ë« w .©0≠3® W½UÝd²« o¹d “uHÐ XN²½« w²« …«—U³*« W¹«bÐ Æ2000 ÂUŽ

ÆWOÐdF« UOU'« ¡UMÐ√ 5Ð 5DK 1920 ÂU??Ž 5DK ÍœU?½ fÝQð WOKOA²« W¹b½ô« rEF fOÝQð q³ Í√ …d ‰Ë_ wKOAð w Í—Ëb« VIKÐ “UË 5DK? ÍœU½ pK1Ë1955 ÂU??Ž w w1988 ÂU?Ž t?×?²?²?« ÎU?U?š ÎU?³?FK WLUF« jÝË w UðdO²OÝô WIDM œb?F VFK*« l?²¹Ë ułU?O?²MÝ WO?KOA?²« œU?? ²? ?Ý« e?? O1 U?? Ë Ãd?? H? ?²? ? n√ 12 Ê«u√ Ê√ u?¼ u?? łU?? ?O? ?²?MÝ w? 5D?K

…d?J 5?D?K? o¹d?? ? ? «“U?? ? ?$≈ s? Í—Ëb?« Wu?DÐ v?K?Ž ‰u?? ? ?B? ? ?(« Âb?? ? ?I?« «c¼ √d?I?ð X½√Ë ÆÆ …d? s d??¦?√ wKO??A?²« pMJ? ¨ Ÿu??{u*« w? U?? QD?š Ê√ b??I? ²? ?Fð `O??×? t?ð√d?? U?? q Ê√ b??Q??²?ð Ê√ V−¹ V ²M fO ÁbBI½ Íc« 5DK o¹dH ‚d??Ž√ b?Š√ 5DK? o¹d? U/≈Ë 5?DK Íc« o¹d?H« u¼Ë w?KO?Að w Í—Ëb« ‚d? w²« wKO?Að w WO?ÐdF« U?OU'« t?²?Ý√ rÝ« vK?Ž ÿU??H? (« U?? N? IðU??Ž v?KŽ c??š√


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫ﺟﺪل ﺣﻮل وﺟﻮد‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺮوان‬

‫‪4‬‬

‫ﻣـﺎاﻟﺬي ﻳـﺠـﻤﻊ اﻟﻼﻋﺒـ ا ﻌـﺮوﻓ ﻋـﻤﺮ‬ ‫اﻟ ـﻘ ــﺰﻳ ــﺮي واﺣـ ـﻤــﺪ ا ـ ـﺼ ــﻠﻲ رﻏﻢ اﻧـ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻴﻠ ﻣﺨﺘﻠﻔ ?!‬ ‫ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن اﻻول ﻋ ــﺮف ﻻﻋـ ـﺒـ ـﺎً ﻗــﺪﻳ ــﺮاً ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ وﻋﺮف اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻻﻋﺒﺎً ﺧﻄﻴﺮاً ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم ‪.‬‬ ‫ﻣـﺎﻳـﺠـﻤﻊ ﺑـ اﻟـﻘـﺰﻳـﺮي اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ وا ﺼـﻠﻲ‬ ‫ﻫــﻮ اﻧـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ اﻟﻼﻋ ـﺒ ــﺎن اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴــﺪان ﻓـﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟـﺪوري اﻟﻠـﻴﺒﻲ اﻟـﻠﺬان ﺣـﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨـﻬﻤـﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري ﻣﻊ ﺛﻼث ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻼﻋـﺐ ﻋـ ـﻤـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺰﻳ ــﺮي ﺣـ ــﺼﻞ ﻋـ ــﻠﻰ‬ ‫ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﺪوري ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻮﺳﻢ ‪- 86‬‬ ‫‪ 1987‬وﻣـﻊ ﻓـ ـ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﲢـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ـ ـ ــﻮﺳﻢ ‪- 88‬‬ ‫‪ 1989‬وﻣـﻊ ﻓـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻫ ـ ـﻠـﻲ ب ﻣـ ــﻮﺳﻢ ‪- 91‬‬ ‫‪. 1992‬‬ ‫ﻓـﻴـﻤﺎ اﺣـﺮز اﻟﻼﻋﺐ اﺣـﻤﺪ ا ـﺼـﻠﻲ ﻟﻘﺐ‬ ‫ﺑـﻄـﻮﻟﺔ اﻟـﺪوري ﻣﻊ ﻓـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺤـﺪي ﻣﻮﺳﻢ ‪96‬‬ ‫ ‪ 1997‬وﻣـﻊ ﻓﺮﻳـﻖ اﻻﻫﻠـﻲ ط ﻣﻮﺳﻢ ‪- 99‬‬‫‪ 2000‬وﻣـﻊ ﻓﺮﻳـﻖ اﻻﲢﺎد ﻓـﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ‪- 02‬‬ ‫‪2006 - 05 2005 - 04 2002‬‬ ‫‪.2008 - 07‬‬ ‫ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺠــﻤﻊ ﺑـ ﺑ ـ اﻟـﻘــﺰﻳـﺮي وا ـﺼـﻠﻲ‬ ‫ﻛـ ـﺜــﺮة ﺗـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻠ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـ ﻓــﺮق اﻻﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ـﺤ ــﻤﻞ‬ ‫اﻟ ـﻘــﺰﻳــﺮي اﻗ ـﻤ ـﺼـﺔ ﻓــﺮق اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ اﻻﲢـﺎد‬ ‫اﻻﻫـ ــﻠﻲ ب اﻟ ـ ـﻬـﻼل واﶈـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺣ ــﺪة‬ ‫ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣـﻤﻞ ا ـﺼـﻠﻲ اﻗـﻤـﺼـﺔ ﻓـﺮق اﻟـﺘـﺤـﺪي‬ ‫اﻻﻫـ ــﻠﻲ ط اﻻﲢـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ــﻬﻼل‬ ‫اﻻﻫﻠﻲ ب ﻛـﻤﺎ ﻟﻌﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺧـﺎرج ﻟﻴﺒـﻴﺎ ﻟﻔـﺮق ا ﻠﻌﺐ‬ ‫اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﺴـﻲ واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـﺘـﻲ واﳊ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻨﻲ وﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ـﺎً‬ ‫اﻟﺒﻨﺰرﺗﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ‪.‬‬

‫اﺛـ ــﺎرت ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ــﺔ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻻﻋﺒـ ﻟﻴـﺒﻴ‬ ‫ﻣﻊ ﻻﻋﺐ اﻓ ــﺮﻳــﻘﻲ‬ ‫آﺧـﺮ ﻓـﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ‬ ‫ﺷـﺒﻴـﺒـﺔ اﻟـﻘـﻴﺮوان‬ ‫اﻟـ ـ ـ ــﺬي اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻘﻰ‬ ‫ﻓــﺮﻳﻖ اﻣﻞ ﺣـﻤـﺎم‬ ‫ﺳـ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺔ ﺿـ ـ ــﻤﻦ‬ ‫اﳉــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻨــﺔ‬ ‫ﻟ ـﻠـﺪوري اﻟ ـﺘــﻮﻧـﺴﻲ‬ ‫ﺟـ ـ ــﺪﻻً ﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاً ﻓﻲ‬ ‫اﻻوﺳ ــﺎط اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫واﻻﻋﻼﻣـﻴﺔ اﻟـﺘﻮﻧـﺴﻴـﺔ ﻛﻮن‬ ‫أن ﻻﺋﺤـﺔ اﻟﺪوري اﻟﺘـﻮﻧﺴﻲ ﻻﲡـﻴﺮ ﻣـﺸﺎرﻛـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻼث ﻻﻋـ ـﺒـ ـ اﺟ ــﺎﻧـﺐ ﻟ ــﻜﻦ ادارة ﻧ ــﺎدي اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺒــﺔ‬ ‫اﻋـﻠــﻨﺖ أن اﻟﻼﻋﺐ اﻟـﻠ ـﻴـﺒﻲ اﺣـﻤــﺪ ﻋـﺒـﺪاﻟ ـﻘـﺎدر ﻳـﺤـﻤﻞ‬ ‫اﳉـﻨ ـﺴـﻴـﺔ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ واﺟـﺮاءات ﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠـﻪ ﺗـﻤﺖ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﺳﺎس اﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﺗﻮﻧﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ﻳـﺬﻛﺮ اﻧـﻪ اﺿﺎﻓـﺔإﻟﻰ اﺣﻤـﺪ ﻋﺒـﺪاﻟـﻘﺎدر ﻳـﻠﻌﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺻ ـﻔـﻮف ﻓـﺮﻳـﻖ ﺷـﺒـﻴ ـﺒـﺔ اﻟـﻘ ـﻴـﺮوان اﻟﻼﻋـﺒــﺎن اﻟـﻠـﻴ ـﺒـﻴـﺎن‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﺮﻛﻲ وﻋﺎدل اﻟﺸﺎﻋﺮي ‪.‬‬

‫ﻣﺎاﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑ اﻟﻘﺰﻳﺮي وا ﺼﻠﻲ ?!‬

‫ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ‬

‫ا ﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اوروﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ا ﻨﺘﺨﺐ اﻻ ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻳﻮرو ‪2012‬‬ ‫ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻨﻤﺴﺎ‬ ‫اذرﺑﻴﺠﺎﻧﻲ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪1-0‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪0-3‬‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪0-4‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫‪1-3‬‬

‫وﻣﺪرﺑﺎﺎً‬ ‫ﻻﻋﺒﺎ وﻣﺪرﺑ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ‪ 83‬ﻻﻋﺒﺎً‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 536‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‬

‫ﻣﻴﻨﺪﺑﺰ اﺷﻬﺮ واﻏﻨﻰ‬ ‫وﻛﻼء اﻟﻼﻋﺒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺒـﺮﺗ ـﻐــﺎﻟﻲ ﺧــﻮرﺧﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨـﺪﻳــﺰ اﺷ ـﻬـﺮ‬ ‫وﻛ ـﻴـﻞ اﻋـ ـﻤــﺎل ﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻮم اﻟـ ـﻜــﺮة واﻛـ ـﺜ ــﺮﻫﻢ دﺧﻼً‬ ‫وﻣـﺴﺘـﻘـﺒﻞ ﻋﺪﻳـﺪ اﻟﻼﻋـﺒ وا ـﺪرﺑ ﺑـ ﻳﺪﻳﻪ‬ ‫ﻣـﺜـﻞ ﻛـﺮﻳ ـﺴـﺘ ـﻴـﺎﻧــﻮ روﻧـﺎﻟــﺪو وﺟـﻮزﻳﻪ ﻣــﻮرﻳـﻨ ـﻴـﻮ‬ ‫وﺑ ـﻴ ـﺒـﻲ واﻻرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻨﻲ ﻣ ــﺎرﻳــﺎ ﻣﻦ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ‬ ‫واﻟ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻐ ــﺎﻟﻲ ﻧ ــﺎﻧــﻮ ﻣـﻦ ﻣــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘــﺮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳـ ـﺘــﺪ‬ ‫اﻻﳒ ـﻠـ ـﻴــﺰي وراداﻣ ــﻴﻞ ﻓ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎو ﻻﻋﺐ اﺗـ ـﻠ ـﺘـ ـﻜــﻮ‬ ‫ﻣﺪرﻳﺪ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺸـﺮﻛﺔ ا ﻤـﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﺧﻮرﺧﻲ ﻣـﻴﻨﺪﻳﺰ‬ ‫ﺗـﺘـﺼﺪر ﻗـﺎﺋـﻤﺔ وﻛـﺎﻻت ﻟﻼﻋـﺒ اﻻﻛـﺜﺮ دﺧﻼً‬ ‫ﻓ ـﺤـﺴﺐ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ ﻣﻦ اﺣــﺪ ا ـﻮاﻗﻊ اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ‬ ‫ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺧﻮرﺧﻲ ﻣﻴﻨﺪﻳﺰ وﺷﺮﻛﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋـﻤﺘﻬﺎ ‪ 83‬ﻻﻋﺒﺎً وﻣـﺪرﺑﺎً ﺑﻘـﻴﻤﺔ ‪ 536‬ﻣـﻠﻴﻮن‬ ‫ﻳﻮرو ‪.‬‬

‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اذرﺑﻴﺠﺎن‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻨﻤﺴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‬

‫اﺷـﺎد رﺋــﻴﺲ اﻻﲢـﺎد اﻻوروﺑـﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻣـﻴ ـﺸـﻴﻞ‬ ‫ﺑﻼﺗـﻴـﻨﻲ ـﻨـﺘـﺨﺐ ا ـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣـﺸﻴـﺮاًإﻟـﻰ أن ا ﺎﻧـﻴـﺎ ﺗـﻤـﻠﻚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟـﻮﻗﺖ اﻟـﺮاﻫﻦ اﻓـﻀﻞ ﻣـﻨـﺘــﺨﺐ ﻓﻲ اوروﺑـﺎ ﻳـﻀﻢ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ‬ ‫ﺷــﺎﺑــﺔ وﻣ ـﺒ ــﺪﻋــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ وﻟـﻢ ﻳ ـﻔ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳﻖ ﻧ ـﻘــﺎﻃ ـﺎً ﻓﻲ‬ ‫ا ـﺒـﺎرﻳـﺎت ا ـﺆﻫـﻠـﺔ ﻟـﺒـﻄـﻮﻟـﺔ )ﻳﻮرو‪ (2012‬ﺑـﻌﺪ أن ﻓـﺎز ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ ﺮﺣـﻠﺔ اﻟﺘـﺼﻔﻴﺎت وﻫـﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗـﺎرﻳﺨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫واﻋـﺮب ﺑﻼﺗ ـﻴـﻨﻲ ﻋـﻦ اﻋـﺘـﻘــﺎده ﺑـﺄن ﻣ ـﻨـﺘـﺨ ـﺒـﺎ ا ــﺎﻧـﻴـﺎ‬ ‫واﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﻫ ـﻤــﺎ اﻻوﻓ ــﺮ ﺣ ـﻈ ـﺎً ﻟ ـﻠـ ـﻔــﻮز ﺑ ـﺒـ ـﻄــﻮﻟــﺔ ( ﻳــﻮرو‬ ‫‪.(2012‬‬ ‫ﻳـﺬﻛـﺮ أن ا ـﻨـﺘـﺨﺐ اﻻ ـﺎﻧﻲ ﺧــﺎض ﻋـﺸـﺮ ﻣـﺒـﺎرﻳـﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻳﻮرو ‪ 2012‬واﺳﺘﻄﺎع اﻟـﻔﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً‬ ‫ﻣـﺴـﺠﻼً ‪ 34‬ﻫـﺪﻓ ـﺎً ـﻌـﺪل ‪ 3.4‬ﻫــﺪف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺒـﺎراة‬ ‫واﺳﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻛﻪ ‪ 7‬اﻫﺪاف ﻓﻘﻂ ﻌﺪل ‪ 0.7‬ﻫﺪف‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ‪.‬‬

‫رﻏﻢ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺑﻄﻮﻻت ﻛﺒﺮى ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ‬

‫ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺤﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ارﺑﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ ا ﻮﺳﻢ اﳊﺎﻟﻲ‬ ‫رﻏـﻢ ﺧ ـ ــﺮوﺟﻪ ﻣـﻦ ﺛﻼث ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻻت ﻫ ـ ــﺬا ا ـ ــﻮﺳﻢ دﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ واﺣ ـ ــﺪة اﻻ أن ﻧـ ــﺎدي‬ ‫ﻣﺎﻧـﺸـﺴـﺘﺮ ﻳـﻮﻧـﺎﻳـﺘﺪ اﻻﳒـﻠـﻴﺰي ﺣـﻘﻖ ارﺗـﻔـﺎع ﻓﻲ ﻧـﺴﺒـﺔ ارﺑـﺎﺣﻪ ﺧﻼل اﻟـﻨﺼﻒ اﻻول‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا ا ـﻮﺳﻢ ﺑـﺤﻮاﻟﻲ ‪8‬ﻓﻲ ا ـﺌـﺔ ‪ ..‬ﻓﺮﻏـﻢ اﻻﻧﺘـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻌـﺮض ﻟـﻬـﺎ اﻟـﻔﺮﻳﻖ‬ ‫اﻻﺣـﻤـﺮ ﻓﻲ ﺷـﻬـﺮي دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ وﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ا ـﺎﺿـﻴ ـ ﺑـﺘـﻮدﻳﻊ ﺑـﻄـﻮﻟـﺔ دوري اﺑـﻄـﺎل اوروﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺎﳋﺴـﺎرة ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎزل اﻟﺴـﻮﻳﺴﺮي واﳋـﺮوج ﻣﻦ ﻛﺄس ﻛﺎرﻟﻴـﻨﺞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛـﺮﻳﺴﺘﺎل‬ ‫ﺑﺎﻻس واﺧﻴﺮاً اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ‪.‬‬ ‫واﻛـﺪ ﺗ ـﻘـﺮﻳـﺮ ﻧـﺸـﺮﺗﻪ روﻳـﺘــﺮز أن اﻻرﺑـﺎح اﻟـﺘﻲ دﺧـﻠﺖ ﺧـﺰاﺋـﻦ اﻟـﻨـﺎدي ﻣﻦ اﻟـﻔـﺘـﺮة‬ ‫ﻣﺎﺑ ﺷﻬـﺮي ﻳﻮﻧﻴﻮإﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب اﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪7.7‬ﻓﻲ ا ﺌﺔ ﻣﺎﻳﻌﺎدل ‪64.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ‪.‬‬ ‫اﻣـﺎ اﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳـﻮن اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀـﺨـﻤﺖ اﻟـﻌـﺎم ا ﺎﺿـﻲ ووﺻﻠﺖ ‪ 508‬ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟـﻨﻴﻪ‬ ‫اﺳـﺘﺮﻟـﻴـﻨﻲ ﻓـﺤـﺴﺐ آﺧﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻗﺘـﺼـﺎدي ﺗـﺮاﺟﻌﺖ ﻟـ‪ 493‬ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨـﻴﻪ اﺳـﺘـﺮﻟـﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺎﻳﻌﻨﻲ اﻧـﺨﻔﺎﺿـﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻣـﻠﻴﻮن ﺟـﻨﻴﻪ اﺳﺘـﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋـﻠﻤﺎً ﺑـﺄن ﻣﺎﻧﺸـﺴﺘﺮ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ‬ ‫اﻧـﻔﻖ ﻣــﺎﻳـﻘـﺮب ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟـﻨــﻴﻪ اﺳ ـﺘـﺮﻟ ـﻴـﻨﻲ ﻋــﻠﻰ ﺻـﻔ ـﻘـﺎﺗﻪ اﳉــﺪﻳـﺪة اﻟ ـﺼـﻴﻒ‬ ‫ا ﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻢ )دي ﺧـﻴﺎ( ﻣﻦ اﺗﻠﺘﻜـﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﺒﻠﻎ ‪18‬ﻣﻠﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳـﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬ ‫واﺷـﻠﻲ ﻳـﻮﱋ ﻣﻦ اﺳ ـﺘـﻮن ﻓـﻴﻼ ـﺒـﻠﻎ ‪ 17.5‬ﻣـﻠ ـﻴـﻮن وﻗـﺒﻞ ﺟـﻮﻧـﺰ ﻣﻦ ﺑﻼﻛـﺒـﻴـﺮن ﺑـ‪16‬‬ ‫ﻣـﻠـﻴـﻮن وﻳـﺘﻮﻗـﻊ ﺧﺒـﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺮﻳـﺎﺿﻲ ﺗـﺄﺛـﺮ دﺧﻞ ﻧـﺎدي ﻣـﺎﻧـﺸﺴـﺘـﺮ ﻳـﻮﻧـﺎﻳـﺘﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ا ـﻮﺳﻢ واﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﳋـﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺜﻼث ﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ ا ـﺎﻟـﻜـﺔ ﻟﻠـﻨـﺎدي )آل ﺟـﻴـﻠـﺰر( ﺗـﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﲢـﻘـﻴﻖ ﻧـﺘﺎﺋـﺞ ﻃﻴـﺒـﺔ ﺑـﺒـﻄـﻮﻟـﺔ اﻟﺪوري‬ ‫اﻻوروﺑﻲ ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺴﺎﺋﺮ ‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫رﻏﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث‬

‫اﻟﻼﻋﺒﻮن‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن‬ ‫ﻳﺘﺒﺎﻫﻮن ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت‬

‫اﻟﺪوري اﻻﳒﻠﻴﺰي‬ ‫اﻷﻗﻮى ﻓﻲ أوروﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟ ـ )‪(21‬‬

‫ﺗ ـﺼ ــﺪر اﻟــﺪوري اﻻﳒـ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﻟـ ـﻜــﺮة اﻟـ ـﻘــﺪم ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ أﻗــﻮى اﻟ ــﺪورﻳــﺎت‬ ‫اﻻوروﺑـﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮن اﻟﻮاﺣـﺪ واﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ وﻓـﻘﺎً ﻟـﺘﺼـﻨﻴﻒ اﻻﲢـﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ــﺎرﻳﺦ واﻹﺣـ ـﺼ ــﺎء واﻗـ ـﺘـ ــﺮب اﻟ ــﺪوري اﻻﺳـ ـﺒ ــﺎﻧﻲ ﺑ ـ ـﺸ ــﺪة ﻣﻦ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه‬ ‫اﻻﳒﻠﻴـﺰي ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻞ ا ﺮﻛـﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق ﺿـﺌﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ ‪ ..‬وﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ دورﻳﺎت أوروﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺪوري اﻻﳒﻠﻴﺰي )‪ (12619‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ )‪ (12314‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ )‪ (11513‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺪوري اﻻ ﺎﻧﻲ )‪ (10115‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )‪ (9645‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪوري اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي )‪ (8039‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ )‪ (7703‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﺪوري اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ )‪ (6776‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﺪوري اﻟﺘﺮﻛﻲ )‪ (6775‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫وﻳـﺸﻜﻞ اﻟـﻔـﻮز ﺑﺎﻟـﺒـﻄـﻮﻻت اﻻوروﺑﻴـﺔ اﻟـﺜﻼث )أﺑﻄـﺎل أوروﺑـﺎ اﻟﺪوري‬ ‫اﻻوروﺑﻲ اﻟﺴـﻮﺑﺮ اﻻوروﺑﻲ( اﻟـﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻘﻮي ﻓﻲ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻘـﻴﻴﻢ ﻟـﻠﺪورﻳﺎت‬ ‫اﻻوروﺑـﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺗﻬﺎ وﺿﻌـﻔﻬﺎ ﻓﺎﻟﻔﺮق ا ﺘـﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻوروﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻗﻮى ﻓﺮق اوروﺑﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻄﻮﻻت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻧــﺎﻟﺖ اﻟـﻔـﺮق اﻻﺳ ـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (15‬ﻟ ـﻘـﺒ ـﺎً ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻧـﺎﻟﺖ اﻟ ـﻔـﺮق اﻻﳒـﻠ ـﻴـﺰﻳـﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )‪ (5‬أﻟﻘﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫أﺑﻄﺎل اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟ ـ )‪(21‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬

‫أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫ﺑﻮرﺗﻮ‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬

‫اﻟﺪوري اﻻوروﺑﻲ‬ ‫ﻏﻠﻄﻪ ﺳﺮاي‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫ﻓﻴﻨﻮرد‬ ‫ﻳﻮرﺗﻮ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬ ‫ﺳﻴﺴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫زﻳﻨﺖ‬ ‫ﺷﺎﺧﺘﺎر‬ ‫اﺗﻠﺘﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻳﻮرﺗﻮ‬

‫اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻻوروﺑﻲ‬ ‫ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫زﻳﻨﺖ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫اﺗﻠﺘﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻣـﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻـﺤﻴﻔـﺔ اﻟﺸﺮق اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺷﻦ‬ ‫ﻻﻋﺐ اﻟـﻬﻼل وا ﻨـﺘـﺨﺐ اﻟـﺴﻌـﻮدي اﻟـﺴﺎﺑﻖ ﻋـﺒـﺪاﻟﻠﻪ‬ ‫ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن ﻫـﺠـﻮﻣـﺎً ﻋـﻨـﻴـﻔـﺎً ﻋـﻠﻰ اﻟﻼﻋـﺒـ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳ‬ ‫اﳊــﺎﻟ ـﻴ ـ ﺣــﻴﺚ أوﺿﺢ إﻧــﻬﻢ ﻳ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﻮن ﺑﻼ وﻻء وأن‬ ‫أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ‪ 40‬ﺑــﺎ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬـﻢ ﻳ ـﺘ ـﺒــﺎﻫــﻮن ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻔﺘﻴﺎت‪.‬‬ ‫وﻗــﺎل ﻋـﺒـﺪاﻟــﻠﻪ ﺳـﻠ ـﻴـﻤــﺎن أن ﻫـﻨــﺎك ﳒـﻮم دﻣـﺮوا‬ ‫أﻧـﻔـﺴـﻬﻢ ﺑـﺄﻧـﻔـﺴـﻬﻢ ﻷﺳـﺒـﺎب ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻻﻧـﺘﻘـﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﻣـﺮﺣﻠـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﺆدي ﺑﺪورﻫـﺎ إﻟﻰ ﺗﺼـﺮﻓﺎت‬ ‫ﻏﻴـﺮ ﻣـﺤـﺴـﻮﺑـﺔ ﻛـﻤـﺎ وأن اﻟﺴـﻬـﺮات ﺗـﺴـﺎﻫﻢ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻛـﺒـﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺿـ ـﻴــﺎع ﺑ ــﻌﺾ اﻟـﻼﻋ ـﺒـ ـ ﻓﻲ وﺿـﻊ ﻓ ـﻨـﻲ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺟـ ـﻴــﺪ‬ ‫وﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻄــﺎﺋﻪ داﺧﻞ ا ـﻠـﻌﺐ وﺗـﺘـﺴـﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻮاه ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ أن ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻠـﻴﻤﺎن ﻗﻀﻰ‬ ‫ﺣـﻮاﻟﻲ ﻋـﺎﻣـ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠـﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳـﺎ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ‬ ‫ﻛـ ــﺸﻒ ﻋ ـ ـﻨـﻪ ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬه ا ﻘﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻠﻴﺒﻲ‬

‫اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻘﻄﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 1200‬ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻟﻴﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺘ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ ‫ﻫﺪاف اﻟﺪوري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬

‫اﻟﺰوي ﻳﺮﻓﺾ ﻋﺮض اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‬ ‫رﻓﺾ اﻟـﻼﻋﺐ أﺣ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ‬ ‫اﻟــﺰوي اﻟ ـﻌـﺮض اﻟــﺬي ﺗ ـﻘـﺪم‬ ‫ﺑﻪ إﻟ ـ ـﻴـﻪ ﻓـ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫اﻟـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ـﺘـﻲ ﻷﺳـ ـﺒـ ــﺎب ﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ‬ ‫وأﻋـ ـ ـﻠـﻦ أﻧﻪ ﺑـ ـ ــﺎق ﻓﻲ ﻓـ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟ ـﺒ ـﻨــﺰرﺗﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺪم ﻓــﻴﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻗـﻮﻳﺔ أﻫﻠﺘﻪ ﻟﺘﺼﺪر‬ ‫اﻟ ـ ــﺪوري اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﺴـﻲ أﻣ ـ ــﺎم‬ ‫ﻛـﻮﻛـﺒـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻔـﺮق اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻣـ ـ ـﺜـﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺟﻲ‬ ‫واﻹﻓـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻲ واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﻢ‬ ‫اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ـﻠـﻲ ﻛ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪر‬ ‫اﻟﻼﻋﺐ أﺣﻤـﺪ اﻟﺰوي ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻫ ــﺪاﻓﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟـ ـﺘ ــﻮﻧ ــﺴﻲ‬ ‫ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺳﺘﺔ أﻫﺪاف‪.‬‬

‫ﻗﻄﻊ ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﺧﻀﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 1200‬ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴـﻀﺎء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ ﻟــﻌﺐ دﻗـﻴـﻘ ـﺘـ ﻓـﻘﻂ أﻣـﺎ ﻛــﻴﻒ ﺣـﺼﻞ ذﻟﻚ? ﻓــﺎﻟـﻠـﻤ ـﺒـﺎراة ﻗـﺼـﺔ ‪ ..‬ﻓ ـﻠـﻘـﺪ ﺗــﻮﻗـﻔﺖ ﻣـﺒـﺎراة‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ ط واﻷﺧﻀـﺮ ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪوري اﻟـﻠﻴﺒﻲ ﻮﺳﻢ ‪ 2009-08‬ﻋﻨـﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )‪ (4+90‬ﺑﻌﺪ‬ ‫أن أﺻـﻴﺐ ﺣﻜـﻢ ا ﺒـﺎراة وﺣـﻴﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﺑـﺤـﺠﺮ ﻓـﻲ رأﺳﻪ ﻗﺎدم ﻣﻦ ا ـﺪرﺟـﺎت واﻟـﻨﺘـﻴـﺠـﺔ ا ﺴـﺠـﻠﺔ‬ ‫)‪ (2-3‬ﻟـﺼــﺎﻟﺢ ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﻫـﻠﻲ‬ ‫ط اﻟـﺬي ﻋــﺎد ﻣﻦ ﺗــﺄﺧـﺮ )‪-0‬‬ ‫‪ (2‬ﺣـﻴﺚ أﺣــﺮز ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﻫـﻠﻲ‬ ‫ط ﺛﻼﺛـ ـ ــﺔ أﻫ ـ ــﺪاف ﻓـﻲ آﺧ ـ ــﺮ‬ ‫‪ 25‬دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ا ﺒﺎراة‪.‬‬ ‫اﻻﲢ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺎم ﻗـ ـ ـ ــﺮر‬ ‫اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﻮﻗﺖ ا ـﺘـﺒـﻘﻲ ﻣﻦ‬ ‫ا ـﺒــﺎراة وﻛ ــﺎن دﻗ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ـ ﻛ ـﻤــﺎ‬ ‫ﺣــﺪدﻫـﺎ اﳊـﻜﻢ وﺣ ـﻴـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳـﺮه وﺑﻌﺪ ﺷـﻬﺮ وﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﻳـﺎم ﻋـﺎد ﻓــﺮﻳﻖ اﻷﺧـﻀـﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﻣـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻃـ ــﺮاﺑ ـ ــﻠﺲ ﻹﻛ ـ ـﻤـ ــﺎل‬ ‫اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘـ ـﺘ ـ ا ـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴ ـﺘ ـ ﻣﻦ‬ ‫ا ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ودﺧـﻞ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻘـ ــﺎن‬ ‫ا ـﻠﻌـﺐ وأﻛﻤﻼ اﻟـﻮﻗﺖ ا ﺘـﺒﻘﻲ‬ ‫وﻓـﻴﻪ ﺣـﺎﻓﻆ ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﻫـﻠﻰ ط‬ ‫ﻋ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘــﺪﻣـﻪ وأﻧ ــﻬﻰ ا ـ ـﺒــﺎراة‬ ‫ﻟﺼﺎﳊﻪ )‪ (2-3‬ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻫﺬه‬ ‫ا ـﻔﺎرﻗـﺔ اﻟﻐـﺮﺑـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢﺪث‬ ‫ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻠﻴﺒﻲ‪.‬‬


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺒﻴﻠﻴﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻠﻰ إ ﺮى ﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﺎ ﺒﺎراة ‪200‬‬

‫ﻷول ﻣﺮة ﻳﻐﻴﺐ ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻳﻘﺎف‬

‫أﻓ ـﺴــﺪ ﻓ ــﺮﻳﻖ اﺷ ـﺒـ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻋــﻠﻰ ﻣـﺪرب ﻓـﺮﻳﻖ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴـﺎ‬ ‫اوﻧـ ـ ــﺎي ا ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮي ﻓـ ـ ــﺮﺣـ ـ ــﺘﻪ‬ ‫ﺑ ـ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ـ ــﻮﻟﻪ إﻟـﻰ ا ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎراة‬ ‫‪200‬ﻣـ ـ ـ ــﺪرﺑـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻟ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫ﻓـﺎﻟ ـﻨـﺴـﻴـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ أن ﺗـﻔـﻮق‬ ‫ﻓﻲ ا ـ ـﺒ ــﺎراةاﻟ ــﺘﻲ ﺟ ــﺮت‬ ‫ﺑﻴﻨـﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﳉﻮﻟﺔ اﻟـ‬ ‫‪ 25‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎ ‪- 1‬‬ ‫‪2‬واﺻـ ــﺒﺢ ا ـ ــﺮي ﺛ ــﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﻓـﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳـﺦ‬ ‫ﻓـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﻋ ـ ــﺪد‬ ‫ا ﺒﺎرﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎد ﻓـﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟ ـﻔــﺮﻳﻖ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺪو‬ ‫دي ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎﻧـ ــﻮ ‪337‬‬ ‫ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎراة‬ ‫وﻛﻴـﻨﺜـﻮﺳﻴﺲ‪229‬ﻣـﺒﺎ‬ ‫راة ‪.‬‬

‫ﺗـﻌﺮض اﻟـﻨﺠﻢ اﻻرﺟـﻨﺘـﻴﻨﻲ ﻟـﻔﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ اﻻﺳـﺒﺎﻧﻲ ﻟـﻴﻮﻧﻴﻞ‬ ‫ﻣـﻴـﺴﻲ ﻷول ﻣـﺮة ﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ اﻻﻳـﻘـﺎف ـﺒﺎراة ﻣﻊ ﻓـﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷـﻠﻮﻧـﺔ ﺑـﻌﺪ‬ ‫ﺣـﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺼﻔﺮاء اﳋـﺎﻣﺴﺔ ﺧﻼل ﻣـﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﻓــﺮﻳﻖ اﺗ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ـﻜــﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ واﻟـﺘـﻲ اﻧ ـﺘــﻬﺖ ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮﻏــﺮاﻧـﺎ ‪1 - 2‬‬ ‫وﺣـﺼﻞ ﻣـﻴـﺴﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺼـﻔـﺮاء ﺑـﻌـﺪ ﻣﺮور ﺳـﺒﻊ دﻗـﺎﺋﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺒﺎراة وﻟـﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗـﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف اﻟـﻔﻮز ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﺔ ‪.‬‬ ‫وﻛــﺎن اﻟﻼﻋﺐ ﻗــﺪ ﺗ ـﻠــﻘﻰ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﺑ ـﻌـﺪ أن ـﺲ اﻟ ـﻜـﺮة ﺑ ـﻴــﺪه وﻣﻦ‬ ‫ا ـﻘـﺮر أن ﻳﻐـﻴﺐ ﻋﻦ ا ـﺒـﺎراة اﻟﺘـﻲ ﺟﺮت اﻟـﺒـﺎرﺣﺔ ﺑـ ﻓـﺮﻳـﻘﻲ ﺑﺮﺷـﻠـﻮﻧﺔ‬ ‫وﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ﺧﻴﺨﻮن ‪.‬‬

‫ﻫﺪف واﺣﺪ ﻟـ ﻣﻴﺴﻲ ﻛﻞ ‪81‬دﻗﻴﻘﺔ‬

‫وﺷﺒﺎك اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻫﻲ ا ﻔﻀﻠﺔ ﻟﻪ‬

‫ﺳﺮ اﻟﻘﻤﺔ‬

‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻗﻞ ﻓﺮق اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻗﺒﻮﻻً‬ ‫ﻟﻸﻫﺪاف ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ‬ ‫ﻓــﺮﻳﻖ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ وﻫـﻮ ﻳ ـﺴــﻌﻰ إﻟﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﻟـﻘـﺐ اﻟـﻠ ـﻴ ـﻐــﺎ اﻟـﻀــﺎﺋﻊ ﻣــﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ا ﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ﻇـﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺎر ﻳﺤﻄﻢ ﻛﻞ اﻻرﻗﺎم‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻴﻐﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻌـﻠﻰ ﺻﻌـﻴـﺪ ﻗﺒـﻮل اﻻﻫـﺪاف ﻟﻢ ﻳﻘـﺒﻞ اﻟـﻔﺮﻳﻖ ا ـﻠـﻜﻲ ﻓﻲ ﺷﺒـﺎﻛﻪ ﺧـﺎرج ﻣﻌـﻘﻠﻪ‬ ‫)ﺳﺎﻧـﺘﻴـﺎﻏـﻮ ﺑﺮﻧـﺎﺑﻴـﻮ( ﺳﻮى ‪ 6‬اﻫـﺪاف ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻣﺒـﺎراة ﻌﺪل ‪ 0.5‬ﻫﺪف ﻓﻲ‬ ‫ا ﺒﺎراة اﻟـﻮاﺣﺪة وﻳﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ‪11‬ﻫﺪف ‪.‬‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻔﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـﺖ ﻓـ ــﺮق ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎﻧـ ــﺘﻲ‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻓ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴــﺎ اﺷـ ـﺒـ ـﻴ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻣــﺎﻳ ــﻮرﻛــﺎ‬ ‫اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠـﻴـﻞ ﺿـﺪ اﻟــﺮﻳــﺎل ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻠـﻌ ـﺒ ـﻬـﺎ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وﻳـﺬﻛـﺮ أن ﺷ ـﺒـﺎك رﻳــﺎل ﻣـﺪرﻳــﺪ اﻫـﺘـﺰت‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وﻓﻲ ﻧـ ـ ـ ــﻔﺲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ــﻮﻗـﺖ ﻣـﻦ ا ـ ـ ــﻮﺳﻢ‬ ‫ا ــﺎﺿﻲ ‪ 13‬ﻣــﺮة وﻓﻲ ‪ 12‬ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻟ ـﻌ ــﺒﺖ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺧـﺎرج اﻟﺴـﺎﻧـﺘـﻴـﺎﻏﻮ ﺑـﺮﻧـﺎﺑـﻴﻮ ﺗـﻤـﻜﻦ اﻟـﺮﻳﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﳋ ــﺮوج ﻓﻲ ﺧـ ـﻤ ـﺴــﺔ‬ ‫ﻣ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻣ ـ ـﺘـ ـﻠ ـ ـﻘـ ـﻴـ ـﺎً‬ ‫ﻫﺪف واﺣـﺪ ﻓـﻘﻂ وﻫﺬا وﺿـﻌﻪ اﻗﻞ ﻓـﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻠـﻴـﻐﺎ اﺳـﺘﻘـﺒﺎﻻً‬ ‫ﻟﻸﻫـ ــﺪاف ﺧـ ــﺎرج ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺒﻪ ـ ـﺘـ ــﻮﺳﻂ ‪0.5‬ﻫـ ــﺪف ﻓﻲ ا ـ ـﺒ ــﺎراة‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪة ‪.‬‬ ‫اﳉﻮﻟﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬

‫ا ﺒﺎراة‬ ‫رﻳﺎل ﺳﺮاﻗﻮﺳﺎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫راﺳﻴﻨﺞ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﻠﻘﻪ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫رﻳﺎل ﺳﻮﻳﺴﺪاد ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫‪6-0‬‬ ‫‪0-1‬‬ ‫‪0-0‬‬ ‫‪4-0‬‬ ‫‪4-0‬‬ ‫‪1-0‬‬ ‫‪3-2‬‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪6-2‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪1-0‬‬ ‫‪1-0‬‬

‫ﻫـﺪف اﻟﻔـﻮز ﻟـﻔﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ ﻋـﻠﻰ ﻓـﺮﻳﻖ اﺗﻠـﺘﻴـﻜﻮ ﻣـﺪرﻳـﺪ ﺿﻤﻦ اﻟـﻠﻴـﻐﺎ ‪ 1 - 2‬ﻛﺎن‬ ‫ـﻌﺪل ‪1.25‬‬ ‫اﻟـﻬـﺪف رﻗﻢ ‪ 15‬ﻟﻼﻋﺐ ﺑـﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ ﻣـﻴـﺴﻲ ﻓﻲ ‪12‬ﻣـﺒﺎراة ﺑـ اﻟـﻔـﺮﻳﻘـ‬ ‫ﻫﺪف ﺗﻘـﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺒﺎراة وﺗﻜﻮن ﺷـﺒﺎك ﻓﺮﻳﻖ اﻟـﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣـﺪرﻳﺪ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺸﺒﺎك‬ ‫ا ﻔﻀﻠﺔ ﻟﻼﺳﻄﻮرة اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻣﻴﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ﻛ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟ ـﻬــﺪف ﻫــﻮ اﻟـﻬــﺪف رﻗﻢ ‪ 42‬ـﻴــﺴﻲ ﺧﻼل ‪41‬ﻣ ـﺒـﺎراة ﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ ﻫـﺬا ا ـﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﻣـﺨـﺘﻠـﻒ اﻟﺒـﻄـﻮﻻت ﺣـﺘﻰ اﻻن ـﻌـﺪل ﻫـﺪف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺒﺎراة‬ ‫ﺗـﻘــﺮﻳـﺒ ـﺎً وﻫـﺪف ﻛﻞ ‪ 81‬دﻗ ـﻴـﻘــﺔ وﻳ ـﺘـﻘــﺪم ﻣـﻴــﺴﻲ ﻋﻦ اﻟ ـﺒـﺮﺗ ـﻐـﺎﻟﻲ روﻧــﺎﻟـﺪو اﻟــﺬي اﺣـﺮز‬ ‫‪37‬ﻫﺪﻓﺎً ﻓﻲ ‪36‬ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﺣﺘﻰ اﻻن‬ ‫ﻌﺪل ﻫﺪف واﺣﺪ ﻛﻞ ‪86‬دﻗﻴﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺒﻲ اﻟﺸﻤﻌﺔ ‪ 29‬وا ﺒﺎراة ‪100‬‬ ‫ﻣـﺒـﺎراة رﻳـﺎل ﻣـﺪرﻳـﺪ ﻣﻊ راﻳــﻮ ﻓـﺎﻟـﻴـﻜـﺎﻧـﻮ‬ ‫ﺿـﻤﻦ اﳉـﻮﻟﺔ ‪ 25‬ﻣﻦ اﻟـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻋـﺪت ﻣـﺒـﺎراة‬ ‫ﺗ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ـ ــﺪاﻓـﻊ ﻓ ـ ــﺮﻳﻖ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺪ‬ ‫اﻟـﺒـﺮﺗـﻐـﺎﻟﻲ ﻛـﻠـﻴـﺒـﺮ ﻟـﻴـﻔـﺮان ﺑﻴـﺒـﻲ اﻟﺬي اﻛـﻤﻞ‬ ‫ﻳ ــﻮﻣـ ـﻬــﺎ ﻋ ــﺎﻣﻪ اﻟـ ‪ 29‬وﺧ ــﺎض ا ـﺒ ــﺎراة رﻗﻢ‬ ‫‪100‬ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺑﻴﺾ ‪.‬‬ ‫ﺑ ـ ـﻴـ ـﺒـﻲ وﻟ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﺎﺳـ ــﺎﻳ ــﻮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ـﺒـﺮازﻳﻞ ﻳـﻮم ‪26‬ﻓـﺒــﺮاﻳـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1983‬وﺑـﺪأ‬ ‫اﻟـ ـﻠ ـﻌـﺐ ﻣﻊ اﺣــﺪ ﻓ ــﺮق اﻟــﺪرﺟ ــﺔ اﻟــﺪﻧـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟــﺪوري اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟﻲ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘــﻘﻞ إﻟﻰ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑـﻮرﺗﻮ وﺑـﻌﺪ ﺑﺜـﻼث ﻣﻮاﺳﻢ ﻃﻠـﺐ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل‬ ‫ﻣـﺪرﻳـﺪ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻌﻪ اول ﻇـﻬـﻮر ﻟﺒـﻴﺐ ﻣﻊ‬ ‫ﻓــﺮﻳـﻖ رﻳــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻛــﺎن ﻓـﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻛــﺄس‬ ‫اﻟـ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 2007‬اﻣ ــﺎم اﺷـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ـﺴــﺎﻧ ـﺸ ـﻴــﺰ ﺑ ـﻴــﺰﺧــﻮان وﺳـﺠـﻞ ﺑ ـﻴـﺒـﻲ زاﺧـﺮ‬ ‫ﺑ ــﺎﻟ ـﺒـ ـﻄــﻮﻻت ﻣﻊ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳ ــﺪ ﻓﻲ اﻟــﺪوري‬ ‫اﻻﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧﻲ وﻛـ ــﺄس ا ـ ـﻠـﻚ وﻛ ــﺄس اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﺑ ــﺮ‬ ‫اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ‬


Alive PDF Merger: Order full version from www.alivemedia.net to remove this watermark!

wMH« ÃU²½ô«Ë WU×B«Ë ÂöŽû ”—uM« —«œ sŽ —bBð

©bŠ«Ë —UM¹œ® sL¦«

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

©t¹≈ U¹dO«® w WLI« …«—U³

5I¹dH« rKþ rJ(« ©…«ËU*« Âb vKŽ®

·«b¼ l«b qC√ WO³OK« …d~« a¹—Uð § °ø 5‡½U‡:« Êu³Žö« r¼ s

·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ w³OK« Í—Ëb« w

ÂbI« …d w WBB² WOŽu³Ý«

©vËô«® WM«


2

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

p– ‰uIð ÂU—_«

·«b¼ l«b qC√ w½U³OA« ÆÆ ÎUOËœ WO³OK« …d~« a¹—Uð § W?O?I¹d?_« 3_« U?OzU?N½ w wMÞu?« V?²M*« l t?²? —U?A? cM lłd?²?Ý« d?O?³? “UO?²?UÐ d?NE« jš …œU?O? U?N?O? qL?% w²«Ë 2010 o¹d?? `³?? √Ë W?O?U?F?« tð«—b?Ë t?ðU?O½U?J≈ w½U??³?O? A« f½u?¹ VŽö« wHK)« j?)« …œU?O? w d?O? ³? qJAÐ t??OKŽ b?L?²? F¹ WJ³¹d?š p?O?³*Ë« ◊uDš q w …b?O'« d? UMF« v≈ Á—U?I²?« s w½UF¹ Íc« o¹d?HK —«b« w ÍËU?C? O?³« œ«œu« o¹d? ÂU??√ …d?O?š_« …«—U?³*« w? o¹d?H« Áœd?H0 nI¹ w½U?³O?A« ÊU? © 0≠2® d?Ošô« U?NÐ “U? w²«Ë ¡U?CO?³« o¹d?H w?I?O?I?Š »U??O?ž jÝË œ«œu« o¹d? U??L?−?N Íb??B?²« w jG?C« nO?H?² Âu?−?N« jšË VFK*« jÝË w WJ³¹d?š pO?³*Ë« d?³? Ž nK)« s »U??F√ l½U?? w½U?³? O?A« ÊU?? Ë ŸU?b?« jš vKŽ ô Âu?−N« jš Ê≈ ‰U? …«—U?³*« oKF? Ê√ v²Š WK¹u?D« «d¹dL?²« U??N?³? FK?¹ w²« «dJ« ¡UM?¦?²? ÝUÐ jÝu?« jš s W¹b??Gð Í√ b??−¹ ÆwHK)« j)« s w½U³OA« w ŸU??b?« jš w VF? s “dÐ√ w½U??³? ?O? A« f½u?¹ b??F¹Ë V??²M*« Ë√ œU??%ô« o¹d? l? ¡«u?Ý …d??O?š_« d??A?F?« «uM« nK)« s …b½U?*«Ë VFK« bO?−¹Ë eO?L² l«b? u¼Ë wMÞu« vK?Ž ÎU? H¹b?? Nð W?? O? ?³? O?K« …dJ« a?¹—Uð w l«b?? qC?? √ b?? F¹Ë ·«b¼√ W²?Ý wMÞu« o¹d?H« l “dŠ√ YO?Š wËb« bO?FB« o¹d l ÎULz«œ n¹bN²UÐ œuŽu*« ÍËe« bLŠ√ VŽö« v²??Š w½u??²« Í—ËbK? ‰Ë_« ·«b?N?« —U? v?²?Š wð—e?M³« ©10® W??O?I?¹d?_« U??IÐU??*« w œU??%ô« o¹d?? l “d??Š√Ë U??N?Ð “U?? w²?« WŁö??¦« ·«b?¼_« s ·b¼ Í√ “d?? ×¹ r Êü« q¦ WO?I¹d_« ‚dH« Èu√ w q−?¹ Ê√ ŸUD²Ý«Ë ·«b¼√ lM tM?J fÐU?? q³?I? ²? ? o¹d?? vKŽ t??³? FK ×U??š t?I¹d?? wJK*« gO?'«Ë w½u²« wKŠU« r−?M«Ë ÍdB*« wK¼_« vKŽ WOÝ√— …d¹dL²Ð W¹dCŠ —u½ tKOe w½U¦« ·bN« “UO²SÐ ÎUb¼ ©30® s d?¦? √ “d?Š√ U?L? w½U?G« u? uðu? Ë wÐd?G*« ÆV¼– s o³Þ œU%ô«Ë w³*Ëô«Ë wK×¹u?« ‚d l w³OK« Í—Ëb« w d?Nþ ”√d« UÐd{ W?DÝ«uÐ qO−??²« œU²?Ž« Íc« ÍËe« …d?J« a?¹—Uð w? ·«b?¼ l«b?? ? ? “d?Ð√ tK?F? ? ? ł U?? ? u?¼Ë VKI? Á—u??C?Š “e?F¹ U? «c¼Ë ”√dU?Ð d¹d?L?²« ÎU?C¹√ b??O?−¹ t½√ ÆWO³OK« ÆÎUOÝ√— —U³ž t oA¹ ô Âu−¼

ÆÆ ÍËe‡‡ ‡ ‡« ÆÆ ”√dUÐ qO−²« s ”√dUÐ d¹dL²« v≈

w½UMB« Èu² vKŽ wM¦¹ WOÐ dOГ w??ö??« …«—U³ ÆÆ v?? ? ? ? ?Ë√

w?½u?? ? ? ?²?« wËb?« V?Žö?« vM?Ł√ Z?U½d?? ? ? ³? ÍËdJ?« qK?;«Ë o?ÐU?? ? ??« W?? ?OMÞu?« …UM?I« w w?{U¹d« b?? ?Š_« vK?Ž t?? ?O?Ð d?? ?O?Г vË_« W?? ? O? ? ?½u?? ? ²« VŽö« tÐ dNþ Íc?« “U²L*« Èu?²*« Íd?? O? ?²? ?M?*« œU?? %ô« o¹d?? H w³?? O?K« ZU?½dÐ w ‰U?? Ë w?½UMB?« b?? L? ?×? ? Íc« dO³J« —Ëb« Ê≈ w{U¹d« bŠ_« rłdð VFK*« j?ÝË w w½UMB« t?³?F œU?? ?%ô« o¹d?? ?H? wJ?O? ? ²J²?« rJ?×? ? ²« w²?« …«—U??³?*« —«uÞ√ vKŽ Íd?? O? ?²? ?M*« ¨ w½u??²« wI¹d??ô« o¹d??HÐ t?²? F?L? ł V?F w?½UM?B« Ê≈ t?? ? ?OÐ d?? ? ?OГ ‰U?? ? ?Ë ÆdO³ ◊UA½Ë W¹uO×Ð

fÐU w oQ²¹ Vž“ sL??{ w?I¹d??ô«Ë Íd??O? ²? M?*« œU??%ô« …«—U??³? w ‰Ë_ wö« lOЗ w³OK« VŽö« „—Uý w½u²« Í—Ëb« tu?šœ rž—Ë W?OL?Ý— …«—U?³ w? wI¹dô« o¹d? l …d? ozU??b« ‰ö?š d?N?þ√ t½√ ô≈ w½U?¦« ◊u??A« w q¹b??³? UL?−¼ w WO?KŽUHÐ r¼U?ÝË Î«“U²2 Èu?² U?N³?F w²« ƉœUF²« v≈ vF¹ ÊU Íc« wI¹dô« o¹d Èd?? ? – qL?? ?% r Ê≈Ë wö?« lOÐd? vË_« …«—U?? ?³*« ·b?NÐ …«—U³*« Ác¼ b?I? wI¹d?ô« Ê√ —U³?²?Ž« vKŽ W³?OÞ wDF?O? Ý VFK*« ÷—√ vKŽ Áœu?łË Ê√ ô≈ ¡w?ý ô qÐU?I? WK?OJA?? ?²« w w?ÝU?? Ý√ ÊUJ? Ÿ«e?? ²½ô W?¹u?? W?? F? ? œ t ÆWOI¹dô«

o¹d?? XF??L? ?ł w²« …«—U?? ³*« w ÍœUM?« o¹d?? ?HÐ f?ÐU?? q?³? ? I? ?²? ? ? ? W?u?? ? ? '« s?L? ? ? ?{ © 3≠0® w?ð—eM?³« b?? N? ?ý w½u?? ²?« Í—ËbK W?MU?? ¦« V?ž“ f?O½√ w?³? ? ? ? OK?« V?Žö?« oQ?ð q³I²? o¹d w³Žô “dÐ√ ÊU Íc« Îö?O?L? ł ÎU?b¼ “d?×¹ Ê√ œU?? Ë fÐU? tðb¹b² bBð w²« W{—UF« ôu Æ¡«e'« WIDM ×Uš s W¹uI« s¹c?« 5³?? Žö« b?? Š√ u?¼ Vž“ VF?Ë œU?? %ô« ÍœU?½ w «u?? ?Žd?? ?Ždð ◊ wK¼_«Ë W½U?Ýd²« q¦? ‚d …b?F w{U*« rÝu*« w ÎUIQð ·dŽ tMJË d? c¹ UMK Ë dB?M« o¹d l nu?²*« ‚U??Ë o¹d? vd?? w lz«d« t??b¼ s d?z«e??'« w Íd?z«e??'« nO?DÝ W?? I?DM ×U?? ?š s W?? ?Fz«— …b¹b?? ?ð Æ¡«e'«


© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

3

W¹b½ô« bOF vKŽ ULNMOÐ WOI¹d√ WOzUN½ UNł«u ÀöŁ w wð—eM³« ÍœUM« nK ÍËe« —UM¹œ n√200 VŽö« Ê≈ ©W??OÐd??GUÐ Íb??N*«® w½u??²« ÍœU½ w?ð—eM³« fOz— ‰U?? w ·U??{√Ë wð—e?M³« o¹d??H W??U??{ù« Âb?? ÍËe« b??L? Š√ w?³? OK« —UM¹œ n√200 ÍœUM?« WM?¹e?? ?š nK? ÍËe« Ê≈ w?H? ? ×? ? d?9R?? ? WŽuL:« qš«œ «u−b½« œb'« 5³Žö« Ê≈ WOÐdGUÐ ‰U Ë ¨ w½uð —«d?ž vKŽ W?d??²?×? W?OM U?O½UJ?SÐ Êu?F?²?L?²¹ rN½√ «u?²? ³Ł√Ë W?Žd?Ð ÆwKB*« bLŠ√ w³OK« rłUN*«

WO½u²« …d~« vKŽ ‚uH²ð WOÐdG*« …d~« dÐu?« ”Q? …«—U?³? XL?O? «Ë ÂU?? Ž U?? ?N? ? ö?D½≈ cM? …d?? ©19® UI¹d13 UNð“dŠ√Ë1993 U?? ?NM U?¹—U?? ³? ? ©7® XN?? ?²½«Ë W??ö?Ž s? `O?łd??²« ö??dÐ U¹—U?? ³? w q−?? ÝË ¡«e??'« ÎU? ? ?b?¼ 42 d?Ðu?? ? ?« ”Q?? ? YOŠ …«—U?³16 w XK−Ý U¹—U??³? fL??š b??N? Að r Æ·b¼ Í√ qO−ð VFK w ÂU?Ið X׳?√Ë Í—Ëb?Ð ezU?? ? H?« o¹d?? ? H?« s? ÎU? ? ? ? ? ö?D?½« ‰U?D?Ðô« Ê√ b?? ? ? F?Ð 1996 ÂU?? ? ? Ž VF?K vKŽ ÂU?? I?ð X½U?? Æb¹U×

WŁö?Ł Ÿd???Ý√ w? ? ·«b? ?¼√ w³OK« Í—Ëb«

w²« Èdš_« ‚d?H« sË 5ðd —u?? ? ³? ? ? Ý UJ?¹d?? ? «® U?? ? N?ð“d?? ? Š√ ¨ ÃU?? ?F?« qŠU?? ? Ý s ©p?O? ? Ý«œ ©wK?ŠU?? « r?−M«Ë wI?¹d?? ô«® ©„Ë« ·Ë« eðd??O¼® ¨ f?½uð s »d?? ? G?*«® Ϋd?? ? O? ? ?š√Ë U½U?? ? ž s? U?? ?L? ?O? ? »d?? ?G*« s? ©wÝU?? ?H« rË ‚dH« s b¹b?F« UN²?{Uš œ«œu?«® ‚d?? ? ? w?¼Ë U?¼“d?? ? ? % Ë wJK?*« gO?'« Ë ÍËU??C? O? ³« W??³?O? ³?ý® ¨ »d??G*« s © `²??H« “d¹U?® ¨ dz«e?'« s? ©qzU?³?I« ¨ U??O?I¹d??« »uMł s? ©fH?O? ý ¨ U?½U?? ? ? ž s? ©dÐu?M?B?« »uK? ® ¨ f?½uð s? ©w?? ? ? U?? ? H? ? ?B?«® ¨ w?U?? ? ? ? ? s? ©w??U?*« V?F?K?*«® ÆdB s ©»dF« ÊuËUI*«®

X u« s? …d??ýU??F« W??I? O? b« o??¹d?Þ s??Ž l?zU?? ? ? ? ? ? ? ?C?« ‰b??Ð ÊU?? ? Ë ÂU?? ? L? ? ?ý q?OK?š VŽö?« WuD?Ð VIKÐ “U?? b?? włd?? ²« vK?Ž U?? ? O? ? ?I¹d?? ? ≈ ‰U?DÐ√ Í—Ëœ ÍËUCO³« œ«œu?« o¹d »UŠ »dG*« o¹d? “U U?LO? wÐdG*« œU?? %ô« ”Q?? V?IKÐ w?ÝU?? H« o¹d?? »U?? ? Š vKŽ w?I¹d??ô« Æw½u²« wI¹dô« w??K?¼_« o??¹d?? ? ? ? ? ? ? w?ðQ??¹Ë Ϋ“u d?¦ô« WLzU? w ÍdB*« lЗ√ w U??N? I? ?I? Š Ê√ b??FÐ U??NÐ pU?e« o?¹d? t?OK¹ U??³?ÝUM r?Ł «d?? ? ? Àö?? ? ? ¦?Ð Íd?? ? ?B?*« U?? ³? ?L? O?½«Ë wu?? GMJ?« w³1“U?? U?? N?Ð «“U?? Ê«cK?« Íd?? O? ?−? ?O?M«

wÝU??H« »d?G*« o¹d?? Ãuð dÐu?? ??« ”Q?? ? VI?KÐ w?Ðd?? ?G*« …d?? ?LK? Âb?? I?« …dJ w?I¹d?? ?ô« Á“u?? b?? F?Ð t?? ¹—Uð w? vË_« w?½u??²?« włd?? ²« o?¹d?? v?KŽ s `O??łd?²« UÐd??CÐ ©3≠4® ¡U??N? ?²½≈ VI?? Ž ¡«e??'« W?? ö??Ž ·bNÐ 5I¹d?H« ‰œUF?²Ð …«—U³*« d?? ? ?ł w²?« …«—U?? ? ³?*« w t?K¦?* ”œ«— V?F?K v?K?Ž U?? ? ? ?L? ? ? ? NM?O?Ð X³??« W??O??½u?²?« W?L? U??FUÐ Æw{U*« q³ w?ÝU?? ? H?« »d?? ? ?G?*« Âb?? ? I?ð …e??L? ?Š VŽö« Á“d??Š√ ·b?? NÐ rË20 W?? I? ?O? ? b« w? ‚“—uÐ√ w ô≈ ‰œU??F?²« włd??²« „—b¹

…d s d¦√ wKOA²« Í—Ëb« WuD³Ð “uH¹ 5DK o¹d

rK?F« qJ?Að tðU?? ?ł—b?? b?? ŽU?? ?I? ? ÍœU?M« c?? ? ? ? ð≈ Íc?« w?MO?D??KH?« t¹bðd¹ ÍœUM?K ÎU?O?L?Ý— Ϋ—U?F?ý t½«u√ ÆWOLÝd« tðU¹—U³ ¡UMŁ√ w 5D?K o¹d? «“U??$«Ë Í—Ëb« VI?KÐ Á“u?? ∫ w¼ wKO??Að 1978 Ë1955 wU?? ?Ž ÊUðd?? œU?? ? ? ? ?%ô« Ÿ—œ W?u?D³?Ð “U?? ? ? ? ?Ë Ë1952 wU?Ž ÊUðd? wKO?A?²« w?KO?? ? ? A?ð ”Q?JÐ “U?? ? ? Ë 1972 Æ1978 Ë1975 wUŽ ÊUðd w? 5?D? ?K? r?Ý« o??D?M?¹Ë ©uMO?²?UЮ W?O?½U?³?ÝôUÐ wKO?Að W?GK« W??O½U?³?Ýô« d?³?²? Fð YO?Š ÆwKOAð w WOLÝd« 5³Žö« e?Odð v≈ vË_« UE×K« w WK−?*« ·«b¼_« 5KK;« VKž√ œd¹ wKO??Að V? ? ²M Ê≈ d??c¹ ÎU³Už …«—U?³LK vË_« UE×K« w ·b¼ qO−ð w `−M¹ Íc« o¹dHU? ¨ tbŽ s w …d?³?²F*« U?³? ?²M*« s w ÎU? ?b¼ q³??I?¹ Íc« o¹d??H?K W??³? ?MUÐ fJ?F«Ë W??OU?? Ž e??O? d?ð W??ł—œ w ÊuJ?¹ U?? W?? ? OÐuM?'« UJ?¹d?? ?√ …—U?? ? ÆvË_« UE×K« v?≈ ‰u?? ? u?« ŸUD?²? ? ?Ý«Ë wU{≈ dBMŽ fUM*« …QłUH w W¹«b?³« UE( ‰öG²Ý« vKŽ V¹—b²« Ê≈ UL 8 rU?? F« ”Q?? U??O?zU??N½ w ÎU?L?N? Ϋ—Ëœ 5?³?Žö« Èb …—U?N*« VFKð U?L? vË_« UE×K« w qO?−?? ²« ÕU?−M ÆV½U'« «c¼ ¨1930 ® «u?? ? Ž√ «d?? ? sJ vË_« U?E×K« w XK−??Ý w²« ·«b¼_« s d?O? ¦J« ·d?Ž w³??OK« Í—Ëb« ¨1962 ¨1950 ∫ wK¹ UL w¼ w³OK« Í—Ëb« w ·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ ¨1974 ¨1966 …«—U??³? ? W¹«bÐ s W?MU??¦« W?? O½U??¦« w? q−??Ý w³?? OK« Í—Ëb« w ·b?¼ Ÿd??Ý√ æ ©1998 ¨1982 w Á“d?Š√Ë2011 ≠10 n u??²*« ÍËdJ« rÝu*« U?¹—U?³? sL?{ ◊ w?K¼_«Ë Íb?×? ²« U?NKÝ—√ w?²« WK¹uD« …dJ« ‰u??Š Íc« ÍU?Ý wÝ Íb?×? ²« l«b? QD)« o¹dD?Ð ÁU?d? qB?Š W??−?O?²?½ qC?√Ë ÆtU³ý qš«œ tÝ√dÐ ¡«e'« WIDM qš«œ œËË«œ dLŽ ◊ wK¼_« VŽô e?? ?d*« X½U?? ? U?? ?N? ?O?KŽ qO??ŽU?L? Ý≈ wK×?¹u?« o?¹d? rłU??N? Á“d?Š√ w?³?OK?« Í—Ëb« w ·b¼ w½UŁ Ÿd??Ý√ æ rUF« ”Q w YU¦« …«—U?³? w ◊ wK?¼_« o¹d? vd? w …«—U?³*« W¹«b?Ð s W?O½UŁ s¹d?A?Ž —Ëd? b??FÐ «—u?G½UÐ X?I? ? ? ? I? ? ? ? ŠË 1962 fKЫdÞ V?FK vKŽ 5I¹d??H« 5Ð d??ł w²«Ë 2009 ≠08 rÝu?? w³?OK?« Í—ËbUÐ »U¹ù« YU??¦« e?d*« wKO??Að ÆbŠ«Ë ·b¼ qÐUI 5bNÐ wK×¹u« “uHÐ XN²½«Ë W¹e½Ëd??³?« W??O«b??O*«Ë w ÕU²H bL× W½UÝd²« o¹d rłUN Á“dŠ√ w³OK« Í—Ëb« w ·b¼ ŸdÝ√ YUŁ æ s W?O½UŁ 5ŁöŁ —Ëd b?FÐ tKO−?ð s sJ9Ë 1991 ≠90 rÝu? w WL?−M« o¹d vd? w½b?? O? Ý U?? O? ³?*Ë« w .©0≠3® W½UÝd²« o¹d “uHÐ XN²½« w²« …«—U³*« W¹«bÐ Æ2000 ÂUŽ

ÆWOÐdF« UOU'« ¡UMÐ√ 5Ð 5DK 1920 ÂU??Ž 5DK ÍœU?½ fÝQð WOKOA²« W¹b½ô« rEF fOÝQð q³ Í√ …d ‰Ë_ wKOAð w Í—Ëb« VIKÐ “UË 5DK? ÍœU½ pK1Ë1955 ÂU??Ž w w1988 ÂU?Ž t?×?²?²?« ÎU?U?š ÎU?³?FK WLUF« jÝË w UðdO²OÝô WIDM œb?F VFK*« l?²¹Ë ułU?O?²MÝ WO?KOA?²« œU?? ²? ?Ý« e?? O1 U?? Ë Ãd?? H? ?²? ? n√ 12 Ê«u√ Ê√ u?¼ u?? łU?? ?O? ?²?MÝ w? 5D?K

…d?J 5?D?K? o¹d?? ? ? «“U?? ? ?$≈ s? Í—Ëb?« Wu?DÐ v?K?Ž ‰u?? ? ?B? ? ?(« Âb?? ? ?I?« «c¼ √d?I?ð X½√Ë ÆÆ …d? s d??¦?√ wKO??A?²« pMJ? ¨ Ÿu??{u*« w? U?? QD?š Ê√ b??I? ²? ?Fð `O??×? t?ð√d?? U?? q Ê√ b??Q??²?ð Ê√ V−¹ V ²M fO ÁbBI½ Íc« 5DK o¹dH ‚d??Ž√ b?Š√ 5DK? o¹d? U/≈Ë 5?DK Íc« o¹d?H« u¼Ë w?KO?Að w Í—Ëb« ‚d? w²« wKO?Að w WO?ÐdF« U?OU'« t?²?Ý√ rÝ« vK?Ž ÿU??H? (« U?? N? IðU??Ž v?KŽ c??š√


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫ﺟﺪل ﺣﻮل وﺟﻮد‬ ‫اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫ﻓﻲ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺮوان‬

‫‪4‬‬

‫ﻣـﺎاﻟﺬي ﻳـﺠـﻤﻊ اﻟﻼﻋﺒـ ا ﻌـﺮوﻓ ﻋـﻤﺮ‬ ‫اﻟ ـﻘ ــﺰﻳ ــﺮي واﺣـ ـﻤــﺪ ا ـ ـﺼ ــﻠﻲ رﻏﻢ اﻧـ ـﻬـ ـﻤــﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺟﻴﻠ ﻣﺨﺘﻠﻔ ?!‬ ‫ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن اﻻول ﻋ ــﺮف ﻻﻋـ ـﺒـ ـﺎً ﻗــﺪﻳ ــﺮاً ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ وﻋﺮف اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻻﻋﺒﺎً ﺧﻄﻴﺮاً ﻓﻲ‬ ‫ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم ‪.‬‬ ‫ﻣـﺎﻳـﺠـﻤﻊ ﺑـ اﻟـﻘـﺰﻳـﺮي اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ وا ﺼـﻠﻲ‬ ‫ﻫــﻮ اﻧـ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ اﻟﻼﻋ ـﺒ ــﺎن اﻟ ــﻮﺣـ ـﻴــﺪان ﻓـﻲ ﺗــﺎرﻳﺦ‬ ‫اﻟـﺪوري اﻟﻠـﻴﺒﻲ اﻟـﻠﺬان ﺣـﺼﻞ ﻛﻞ ﻣﻨـﻬﻤـﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻟﻘﺐ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﺪوري ﻣﻊ ﺛﻼث ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻼﻋـﺐ ﻋـ ـﻤـ ــﺮ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺰﻳ ــﺮي ﺣـ ــﺼﻞ ﻋـ ــﻠﻰ‬ ‫ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟـﺪوري ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻮﺳﻢ ‪- 86‬‬ ‫‪ 1987‬وﻣـﻊ ﻓـ ـ ـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﲢـ ـ ـ ــﺎد ﻣـ ـ ـ ــﻮﺳﻢ ‪- 88‬‬ ‫‪ 1989‬وﻣـﻊ ﻓـ ــﺮﻳـﻖ اﻻﻫ ـ ـﻠـﻲ ب ﻣـ ــﻮﺳﻢ ‪- 91‬‬ ‫‪. 1992‬‬ ‫ﻓـﻴـﻤﺎ اﺣـﺮز اﻟﻼﻋﺐ اﺣـﻤﺪ ا ـﺼـﻠﻲ ﻟﻘﺐ‬ ‫ﺑـﻄـﻮﻟﺔ اﻟـﺪوري ﻣﻊ ﻓـﺮﻳﻖ اﻟﺘـﺤـﺪي ﻣﻮﺳﻢ ‪96‬‬ ‫ ‪ 1997‬وﻣـﻊ ﻓﺮﻳـﻖ اﻻﻫﻠـﻲ ط ﻣﻮﺳﻢ ‪- 99‬‬‫‪ 2000‬وﻣـﻊ ﻓﺮﻳـﻖ اﻻﲢﺎد ﻓـﻲ ﻣﻮاﺳﻢ ‪- 02‬‬ ‫‪2006 - 05 2005 - 04 2002‬‬ ‫‪.2008 - 07‬‬ ‫ﻛـﻤــﺎ ﻳـﺠــﻤﻊ ﺑـ ﺑ ـ اﻟـﻘــﺰﻳـﺮي وا ـﺼـﻠﻲ‬ ‫ﻛـ ـﺜــﺮة ﺗـ ـﻨـ ـﻘـ ـﻠ ـﻬـ ـﻤ ــﺎ ﺑـ ـ ﻓــﺮق اﻻﻧ ــﺪﻳ ــﺔ ﻓ ـﺤ ــﻤﻞ‬ ‫اﻟ ـﻘــﺰﻳــﺮي اﻗ ـﻤ ـﺼـﺔ ﻓــﺮق اﻟ ـﻨ ـﺼــﺮ اﻻﲢـﺎد‬ ‫اﻻﻫـ ــﻠﻲ ب اﻟ ـ ـﻬـﻼل واﶈـ ـﻠـ ــﺔ اﻟـ ــﻮﺣ ــﺪة‬ ‫ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺣـﻤﻞ ا ـﺼـﻠﻲ اﻗـﻤـﺼـﺔ ﻓـﺮق اﻟـﺘـﺤـﺪي‬ ‫اﻻﻫـ ــﻠﻲ ط اﻻﲢـ ــﺎد اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺼ ــﺮ اﻟـ ــﻬﻼل‬ ‫اﻻﻫﻠﻲ ب ﻛـﻤﺎ ﻟﻌﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺧـﺎرج ﻟﻴﺒـﻴﺎ ﻟﻔـﺮق ا ﻠﻌﺐ‬ ‫اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﺴـﻲ واﻟ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺮﺑﻲ‬ ‫اﻟـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ــﻮﻳـ ـ ـ ـﺘـﻲ واﳊ ـ ـ ــﺎﻟ ـ ـ ــﺔ‬ ‫اﻟ ـ ـﺒـ ـ ـﺤ ـ ــﺮﻳ ـ ــﻨﻲ وﺣ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻴ ـ ـﺎً‬ ‫اﻟﺒﻨﺰرﺗﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ‪.‬‬

‫اﺛـ ــﺎرت ﻣـ ـ ـﺸ ـ ــﺎرﻛـ ــﺔ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻻﻋﺒـ ﻟﻴـﺒﻴ‬ ‫ﻣﻊ ﻻﻋﺐ اﻓ ــﺮﻳــﻘﻲ‬ ‫آﺧـﺮ ﻓـﻲ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﺔ‬ ‫ﺷـﺒﻴـﺒـﺔ اﻟـﻘـﻴﺮوان‬ ‫اﻟـ ـ ـ ــﺬي اﻟ ـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ــﻘﻰ‬ ‫ﻓــﺮﻳﻖ اﻣﻞ ﺣـﻤـﺎم‬ ‫ﺳـ ـ ــﻮﺳ ـ ــﺔ ﺿـ ـ ــﻤﻦ‬ ‫اﳉــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜ ــﺎﻣ ـﻨــﺔ‬ ‫ﻟ ـﻠـﺪوري اﻟ ـﺘــﻮﻧـﺴﻲ‬ ‫ﺟـ ـ ــﺪﻻً ﻛ ـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮاً ﻓﻲ‬ ‫اﻻوﺳ ــﺎط اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫واﻻﻋﻼﻣـﻴﺔ اﻟـﺘﻮﻧـﺴﻴـﺔ ﻛﻮن‬ ‫أن ﻻﺋﺤـﺔ اﻟﺪوري اﻟﺘـﻮﻧﺴﻲ ﻻﲡـﻴﺮ ﻣـﺸﺎرﻛـﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺛﻼث ﻻﻋـ ـﺒـ ـ اﺟ ــﺎﻧـﺐ ﻟ ــﻜﻦ ادارة ﻧ ــﺎدي اﻟـ ـﺸـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺒــﺔ‬ ‫اﻋـﻠــﻨﺖ أن اﻟﻼﻋﺐ اﻟـﻠ ـﻴـﺒﻲ اﺣـﻤــﺪ ﻋـﺒـﺪاﻟ ـﻘـﺎدر ﻳـﺤـﻤﻞ‬ ‫اﳉـﻨ ـﺴـﻴـﺔ اﻟـﺘــﻮﻧـﺴـﻴــﺔ واﺟـﺮاءات ﺗـﺴ ـﺠـﻴـﻠـﻪ ﺗـﻤﺖ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﺳﺎس اﻧﻪ ﻻﻋﺐ ﺗﻮﻧﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ﻳـﺬﻛﺮ اﻧـﻪ اﺿﺎﻓـﺔإﻟﻰ اﺣﻤـﺪ ﻋﺒـﺪاﻟـﻘﺎدر ﻳـﻠﻌﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺻ ـﻔـﻮف ﻓـﺮﻳـﻖ ﺷـﺒـﻴ ـﺒـﺔ اﻟـﻘ ـﻴـﺮوان اﻟﻼﻋـﺒــﺎن اﻟـﻠـﻴ ـﺒـﻴـﺎن‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺒﺮﻛﻲ وﻋﺎدل اﻟﺸﺎﻋﺮي ‪.‬‬

‫ﻣﺎاﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ ﺑ اﻟﻘﺰﻳﺮي وا ﺼﻠﻲ ?!‬

‫ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﻼﺗﻴﻨﻲ‬

‫ا ﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻓﻀﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ اوروﺑﺎ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ا ﻨﺘﺨﺐ اﻻ ﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻳﻮرو ‪2012‬‬ ‫ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻨﻤﺴﺎ‬ ‫اذرﺑﻴﺠﺎﻧﻲ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬

‫‪1-0‬‬ ‫‪1-6‬‬ ‫‪0-3‬‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪0-4‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫‪2-6‬‬ ‫‪3-1‬‬ ‫‪1-3‬‬

‫وﻣﺪرﺑﺎﺎً‬ ‫ﻻﻋﺒﺎ وﻣﺪرﺑ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺘﻪ ‪ 83‬ﻻﻋﺒﺎً‬ ‫ﺑﻘﻴﻤﺔ ‪ 536‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‬

‫ﻣﻴﻨﺪﺑﺰ اﺷﻬﺮ واﻏﻨﻰ‬ ‫وﻛﻼء اﻟﻼﻋﺒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫ﻳ ـﻌــﺪ اﻟ ـﺒـﺮﺗ ـﻐــﺎﻟﻲ ﺧــﻮرﺧﻲ ﻣ ـﻴ ـﻨـﺪﻳــﺰ اﺷ ـﻬـﺮ‬ ‫وﻛ ـﻴـﻞ اﻋـ ـﻤــﺎل ﻟـ ـﻨـ ـﺠ ــﻮم اﻟـ ـﻜــﺮة واﻛـ ـﺜ ــﺮﻫﻢ دﺧﻼً‬ ‫وﻣـﺴﺘـﻘـﺒﻞ ﻋﺪﻳـﺪ اﻟﻼﻋـﺒ وا ـﺪرﺑ ﺑـ ﻳﺪﻳﻪ‬ ‫ﻣـﺜـﻞ ﻛـﺮﻳ ـﺴـﺘ ـﻴـﺎﻧــﻮ روﻧـﺎﻟــﺪو وﺟـﻮزﻳﻪ ﻣــﻮرﻳـﻨ ـﻴـﻮ‬ ‫وﺑ ـﻴ ـﺒـﻲ واﻻرﺟ ـﻨ ـﺘ ـﻴــﻨﻲ ﻣ ــﺎرﻳــﺎ ﻣﻦ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ‬ ‫واﻟ ـﺒ ــﺮﺗـ ـﻐ ــﺎﻟﻲ ﻧ ــﺎﻧــﻮ ﻣـﻦ ﻣــﺎﻧـ ـﺸـ ـﺴـ ـﺘــﺮ ﻳ ــﻮﻧ ــﺎﻳـ ـﺘــﺪ‬ ‫اﻻﳒ ـﻠـ ـﻴــﺰي وراداﻣ ــﻴﻞ ﻓ ــﺎﻟ ـﻜ ــﺎو ﻻﻋﺐ اﺗـ ـﻠ ـﺘـ ـﻜــﻮ‬ ‫ﻣﺪرﻳﺪ اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ‪.‬‬ ‫اﻟﺸـﺮﻛﺔ ا ﻤـﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﺧﻮرﺧﻲ ﻣـﻴﻨﺪﻳﺰ‬ ‫ﺗـﺘـﺼﺪر ﻗـﺎﺋـﻤﺔ وﻛـﺎﻻت ﻟﻼﻋـﺒ اﻻﻛـﺜﺮ دﺧﻼً‬ ‫ﻓ ـﺤـﺴﺐ ﺗ ـﻘـﺮﻳــﺮ ﻣﻦ اﺣــﺪ ا ـﻮاﻗﻊ اﻻﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ‬ ‫ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺧﻮرﺧﻲ ﻣﻴﻨﺪﻳﺰ وﺷﺮﻛﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﺋـﻤﺘﻬﺎ ‪ 83‬ﻻﻋﺒﺎً وﻣـﺪرﺑﺎً ﺑﻘـﻴﻤﺔ ‪ 536‬ﻣـﻠﻴﻮن‬ ‫ﻳﻮرو ‪.‬‬

‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اذرﺑﻴﺠﺎن‬ ‫ﺗﺮﻛﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫اﻟﻨﻤﺴﺎ‬ ‫ا ﺎﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ‬

‫اﺷـﺎد رﺋــﻴﺲ اﻻﲢـﺎد اﻻوروﺑـﻲ ﻟـﻜــﺮة اﻟـﻘــﺪم ﻣـﻴ ـﺸـﻴﻞ‬ ‫ﺑﻼﺗـﻴـﻨﻲ ـﻨـﺘـﺨﺐ ا ـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣـﺸﻴـﺮاًإﻟـﻰ أن ا ﺎﻧـﻴـﺎ ﺗـﻤـﻠﻚ ﻓﻲ‬ ‫اﻟـﻮﻗﺖ اﻟـﺮاﻫﻦ اﻓـﻀﻞ ﻣـﻨـﺘــﺨﺐ ﻓﻲ اوروﺑـﺎ ﻳـﻀﻢ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ‬ ‫ﺷــﺎﺑــﺔ وﻣ ـﺒ ــﺪﻋــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ وﻟـﻢ ﻳ ـﻔ ـﻘــﺪ اﻟ ـﻔ ــﺮﻳﻖ ﻧ ـﻘــﺎﻃ ـﺎً ﻓﻲ‬ ‫ا ـﺒـﺎرﻳـﺎت ا ـﺆﻫـﻠـﺔ ﻟـﺒـﻄـﻮﻟـﺔ )ﻳﻮرو‪ (2012‬ﺑـﻌﺪ أن ﻓـﺎز ﻓﻲ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﺒﺎرﻳﺎﺗﻪ ﺮﺣـﻠﺔ اﻟﺘـﺼﻔﻴﺎت وﻫـﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗـﺎرﻳﺨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫واﻋـﺮب ﺑﻼﺗ ـﻴـﻨﻲ ﻋـﻦ اﻋـﺘـﻘــﺎده ﺑـﺄن ﻣ ـﻨـﺘـﺨ ـﺒـﺎ ا ــﺎﻧـﻴـﺎ‬ ‫واﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴ ــﺎ ﻫ ـﻤــﺎ اﻻوﻓ ــﺮ ﺣ ـﻈ ـﺎً ﻟ ـﻠـ ـﻔــﻮز ﺑ ـﺒـ ـﻄــﻮﻟــﺔ ( ﻳــﻮرو‬ ‫‪.(2012‬‬ ‫ﻳـﺬﻛـﺮ أن ا ـﻨـﺘـﺨﺐ اﻻ ـﺎﻧﻲ ﺧــﺎض ﻋـﺸـﺮ ﻣـﺒـﺎرﻳـﺎت‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺼﻔﻴﺎت ﻳﻮرو ‪ 2012‬واﺳﺘﻄﺎع اﻟـﻔﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً‬ ‫ﻣـﺴـﺠﻼً ‪ 34‬ﻫـﺪﻓ ـﺎً ـﻌـﺪل ‪ 3.4‬ﻫــﺪف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺒـﺎراة‬ ‫واﺳﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻛﻪ ‪ 7‬اﻫﺪاف ﻓﻘﻂ ﻌﺪل ‪ 0.7‬ﻫﺪف‬ ‫ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺒﺎراة ‪.‬‬

‫رﻏﻢ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺑﻄﻮﻻت ﻛﺒﺮى ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ‬

‫ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ ﻳﺤﻘﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ارﺑﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻻول ﻣﻦ ا ﻮﺳﻢ اﳊﺎﻟﻲ‬ ‫رﻏـﻢ ﺧ ـ ــﺮوﺟﻪ ﻣـﻦ ﺛﻼث ﺑـ ـ ـﻄ ـ ــﻮﻻت ﻫ ـ ــﺬا ا ـ ــﻮﺳﻢ دﻓـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ واﺣ ـ ــﺪة اﻻ أن ﻧـ ــﺎدي‬ ‫ﻣﺎﻧـﺸـﺴـﺘﺮ ﻳـﻮﻧـﺎﻳـﺘﺪ اﻻﳒـﻠـﻴﺰي ﺣـﻘﻖ ارﺗـﻔـﺎع ﻓﻲ ﻧـﺴﺒـﺔ ارﺑـﺎﺣﻪ ﺧﻼل اﻟـﻨﺼﻒ اﻻول‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬا ا ـﻮﺳﻢ ﺑـﺤﻮاﻟﻲ ‪8‬ﻓﻲ ا ـﺌـﺔ ‪ ..‬ﻓﺮﻏـﻢ اﻻﻧﺘـﻜـﺎﺳـﺎت اﻟـﺘﻲ ﺗﻌـﺮض ﻟـﻬـﺎ اﻟـﻔﺮﻳﻖ‬ ‫اﻻﺣـﻤـﺮ ﻓﻲ ﺷـﻬـﺮي دﻳ ـﺴـﻤـﺒـﺮ وﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ا ـﺎﺿـﻴ ـ ﺑـﺘـﻮدﻳﻊ ﺑـﻄـﻮﻟـﺔ دوري اﺑـﻄـﺎل اوروﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺎﳋﺴـﺎرة ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎزل اﻟﺴـﻮﻳﺴﺮي واﳋـﺮوج ﻣﻦ ﻛﺄس ﻛﺎرﻟﻴـﻨﺞ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻛـﺮﻳﺴﺘﺎل‬ ‫ﺑﺎﻻس واﺧﻴﺮاً اﳋﺮوج ﻣﻦ ﻛﺄس اﻻﲢﺎد اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻓﺮﻳﻖ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ‪.‬‬ ‫واﻛـﺪ ﺗ ـﻘـﺮﻳـﺮ ﻧـﺸـﺮﺗﻪ روﻳـﺘــﺮز أن اﻻرﺑـﺎح اﻟـﺘﻲ دﺧـﻠﺖ ﺧـﺰاﺋـﻦ اﻟـﻨـﺎدي ﻣﻦ اﻟـﻔـﺘـﺮة‬ ‫ﻣﺎﺑ ﺷﻬـﺮي ﻳﻮﻧﻴﻮإﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪ 2011‬ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب اﻟـﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﺳﺘﻬﻼك‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪7.7‬ﻓﻲ ا ﺌﺔ ﻣﺎﻳﻌﺎدل ‪64.2‬ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ‪.‬‬ ‫اﻣـﺎ اﺟـﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺪﻳـﻮن اﻟـﺘﻲ ﺗـﻀـﺨـﻤﺖ اﻟـﻌـﺎم ا ﺎﺿـﻲ ووﺻﻠﺖ ‪ 508‬ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟـﻨﻴﻪ‬ ‫اﺳـﺘﺮﻟـﻴـﻨﻲ ﻓـﺤـﺴﺐ آﺧﺮ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻗﺘـﺼـﺎدي ﺗـﺮاﺟﻌﺖ ﻟـ‪ 493‬ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨـﻴﻪ اﺳـﺘـﺮﻟـﻴﻨﻲ‬ ‫ﻣﺎﻳﻌﻨﻲ اﻧـﺨﻔﺎﺿـﻬﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ‪ 15‬ﻣـﻠﻴﻮن ﺟـﻨﻴﻪ اﺳﺘـﺮﻟﻴﻨﻲ ﻋـﻠﻤﺎً ﺑـﺄن ﻣﺎﻧﺸـﺴﺘﺮ ﻳـﻮﻧﺎﻳﺘﺪ‬ ‫اﻧـﻔﻖ ﻣــﺎﻳـﻘـﺮب ﻣﻦ ‪ 50‬ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟـﻨــﻴﻪ اﺳ ـﺘـﺮﻟ ـﻴـﻨﻲ ﻋــﻠﻰ ﺻـﻔ ـﻘـﺎﺗﻪ اﳉــﺪﻳـﺪة اﻟ ـﺼـﻴﻒ‬ ‫ا ﺎﺿﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺿﻢ )دي ﺧـﻴﺎ( ﻣﻦ اﺗﻠﺘﻜـﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﺒﻠﻎ ‪18‬ﻣﻠﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ اﺳـﺘﺮﻟﻴﻨﻲ‬ ‫واﺷـﻠﻲ ﻳـﻮﱋ ﻣﻦ اﺳ ـﺘـﻮن ﻓـﻴﻼ ـﺒـﻠﻎ ‪ 17.5‬ﻣـﻠ ـﻴـﻮن وﻗـﺒﻞ ﺟـﻮﻧـﺰ ﻣﻦ ﺑﻼﻛـﺒـﻴـﺮن ﺑـ‪16‬‬ ‫ﻣـﻠـﻴـﻮن وﻳـﺘﻮﻗـﻊ ﺧﺒـﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺮﻳـﺎﺿﻲ ﺗـﺄﺛـﺮ دﺧﻞ ﻧـﺎدي ﻣـﺎﻧـﺸﺴـﺘـﺮ ﻳـﻮﻧـﺎﻳـﺘﺪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ا ـﻮﺳﻢ واﻟﻌﺎم اﳊﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﳋـﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻟﺜﻼث ﻟﻜﻦ‬ ‫اﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ ا ـﺎﻟـﻜـﺔ ﻟﻠـﻨـﺎدي )آل ﺟـﻴـﻠـﺰر( ﺗـﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﲢـﻘـﻴﻖ ﻧـﺘﺎﺋـﺞ ﻃﻴـﺒـﺔ ﺑـﺒـﻄـﻮﻟـﺔ اﻟﺪوري‬ ‫اﻻوروﺑﻲ ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﳋﺴﺎﺋﺮ ‪.‬‬


‫‪5‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫رﻏﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث‬

‫اﻟﻼﻋﺒﻮن‬ ‫اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن‬ ‫ﻳﺘﺒﺎﻫﻮن ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت‬

‫اﻟﺪوري اﻻﳒﻠﻴﺰي‬ ‫اﻷﻗﻮى ﻓﻲ أوروﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟ ـ )‪(21‬‬

‫ﺗ ـﺼ ــﺪر اﻟــﺪوري اﻻﳒـ ـﻠ ـﻴ ــﺰي ﻟـ ـﻜــﺮة اﻟـ ـﻘــﺪم ﻗ ــﺎﺋ ـﻤ ــﺔ أﻗــﻮى اﻟ ــﺪورﻳــﺎت‬ ‫اﻻوروﺑـﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮن اﻟﻮاﺣـﺪ واﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ وﻓـﻘﺎً ﻟـﺘﺼـﻨﻴﻒ اﻻﲢـﺎد اﻟﺪوﻟﻲ‬ ‫ﻟـ ـﻠـ ـﺘـ ــﺎرﻳﺦ واﻹﺣـ ـﺼ ــﺎء واﻗـ ـﺘـ ــﺮب اﻟ ــﺪوري اﻻﺳـ ـﺒ ــﺎﻧﻲ ﺑ ـ ـﺸ ــﺪة ﻣﻦ ﻧـ ـﻈـ ـﻴ ــﺮه‬ ‫اﻻﳒﻠﻴـﺰي ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻞ ا ﺮﻛـﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺎرق ﺿـﺌﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼـﻨﻴﻒ ‪ ..‬وﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻳﻠﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮ دورﻳﺎت أوروﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺪوري اﻻﳒﻠﻴﺰي )‪ (12619‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺪوري اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ )‪ (12314‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺪوري اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ )‪ (11513‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺪوري اﻻ ﺎﻧﻲ )‪ (10115‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )‪ (9645‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺪوري اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي )‪ (8039‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺪوري اﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻟﻲ )‪ (7703‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﺪوري اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ )‪ (6776‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﺪوري اﻟﺘﺮﻛﻲ )‪ (6775‬ﻧﻘﻄﺔ‪.‬‬ ‫وﻳـﺸﻜﻞ اﻟـﻔـﻮز ﺑﺎﻟـﺒـﻄـﻮﻻت اﻻوروﺑﻴـﺔ اﻟـﺜﻼث )أﺑﻄـﺎل أوروﺑـﺎ اﻟﺪوري‬ ‫اﻻوروﺑﻲ اﻟﺴـﻮﺑﺮ اﻻوروﺑﻲ( اﻟـﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻘﻮي ﻓﻲ ﻋﻤـﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻘـﻴﻴﻢ ﻟـﻠﺪورﻳﺎت‬ ‫اﻻوروﺑـﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﺗﻬﺎ وﺿﻌـﻔﻬﺎ ﻓﺎﻟﻔﺮق ا ﺘـﻮﺟﺔ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻوروﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ أﻗﻮى ﻓﺮق اوروﺑﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﺒﻄﻮﻻت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻧــﺎﻟﺖ اﻟـﻔـﺮق اﻻﺳ ـﺒـﺎﻧـﻴـﺔ )‪ (15‬ﻟ ـﻘـﺒ ـﺎً ﻓـﻴـﻤــﺎ ﻧـﺎﻟﺖ اﻟ ـﻔـﺮق اﻻﳒـﻠ ـﻴـﺰﻳـﺔ‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ )‪ (5‬أﻟﻘﺎب ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫أﺑﻄﺎل اﻟﺒﻄﻮﻻت اﻻوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟ ـ )‪(21‬‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬

‫أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫ﺑﻮرﺗﻮ‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫اﻻﻧﺘﺮ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬

‫اﻟﺪوري اﻻوروﺑﻲ‬ ‫ﻏﻠﻄﻪ ﺳﺮاي‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫ﻓﻴﻨﻮرد‬ ‫ﻳﻮرﺗﻮ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬ ‫ﺳﻴﺴﻜﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫زﻳﻨﺖ‬ ‫ﺷﺎﺧﺘﺎر‬ ‫اﺗﻠﺘﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻳﻮرﺗﻮ‬

‫اﻟﺴﻮﺑﺮ اﻻوروﺑﻲ‬ ‫ﻏﻠﻄﺔ ﺳﺮاي‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬ ‫ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﻴﻼن‬ ‫زﻳﻨﺖ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫اﺗﻠﺘﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬

‫ﻓﻲ ﻣـﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻـﺤﻴﻔـﺔ اﻟﺸﺮق اﻟـﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺷﻦ‬ ‫ﻻﻋﺐ اﻟـﻬﻼل وا ﻨـﺘـﺨﺐ اﻟـﺴﻌـﻮدي اﻟـﺴﺎﺑﻖ ﻋـﺒـﺪاﻟﻠﻪ‬ ‫ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن ﻫـﺠـﻮﻣـﺎً ﻋـﻨـﻴـﻔـﺎً ﻋـﻠﻰ اﻟﻼﻋـﺒـ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳ‬ ‫اﳊــﺎﻟ ـﻴ ـ ﺣــﻴﺚ أوﺿﺢ إﻧــﻬﻢ ﻳ ـﻠ ـﻌ ـﺒــﻮن ﺑﻼ وﻻء وأن‬ ‫أﻛ ـﺜــﺮ ﻣﻦ ‪ 40‬ﺑــﺎ ـﺌــﺔ ﻣ ـﻨ ـﻬـﻢ ﻳ ـﺘ ـﺒــﺎﻫــﻮن ﺑــﺎﻟ ـﺴ ـﻬــﺮ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻔﺘﻴﺎت‪.‬‬ ‫وﻗــﺎل ﻋـﺒـﺪاﻟــﻠﻪ ﺳـﻠ ـﻴـﻤــﺎن أن ﻫـﻨــﺎك ﳒـﻮم دﻣـﺮوا‬ ‫أﻧـﻔـﺴـﻬﻢ ﺑـﺄﻧـﻔـﺴـﻬﻢ ﻷﺳـﺒـﺎب ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻻﻧـﺘﻘـﺎل ﻣﻦ‬ ‫ﻣـﺮﺣﻠـﺔ إﻟﻰ ﻣـﺮﺣﻠـﺔ واﻟﺘﻲ ﺗـﺆدي ﺑﺪورﻫـﺎ إﻟﻰ ﺗﺼـﺮﻓﺎت‬ ‫ﻏﻴـﺮ ﻣـﺤـﺴـﻮﺑـﺔ ﻛـﻤـﺎ وأن اﻟﺴـﻬـﺮات ﺗـﺴـﺎﻫﻢ ﺑـﺸـﻜﻞ ﻛـﺒـﻴﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﺿـ ـﻴــﺎع ﺑ ــﻌﺾ اﻟـﻼﻋ ـﺒـ ـ ﻓﻲ وﺿـﻊ ﻓ ـﻨـﻲ ﻏ ـﻴ ــﺮ ﺟـ ـﻴــﺪ‬ ‫وﺗـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ ﻋـﻄــﺎﺋﻪ داﺧﻞ ا ـﻠـﻌﺐ وﺗـﺘـﺴـﺒﺐ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺪﻫﻮر ﻣﺴﺘﻮاه ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ‪.‬‬ ‫ﻳﺬﻛﺮ أن ﻋﺒـﺪاﻟﻠﻪ ﺳﻠـﻴﻤﺎن ﻗﻀﻰ‬ ‫ﺣـﻮاﻟﻲ ﻋـﺎﻣـ ﻓﻲ اﻟـﺴﺠـﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻣﺔ ﻗﻀﺎﻳـﺎ ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ‬ ‫ﻛـ ــﺸﻒ ﻋ ـ ـﻨـﻪ ﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻔـ ــﺴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬه ا ﻘﺎﺑﻠﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻠﻴﺒﻲ‬

‫اﻷﺧﻀﺮ ﻳﻘﻄﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 1200‬ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ‬ ‫ﻟﻴﻠﻌﺐ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ دﻗﻴﻘﺘ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ‬ ‫ﻫﺪاف اﻟﺪوري اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ‬

‫اﻟﺰوي ﻳﺮﻓﺾ ﻋﺮض اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ‬ ‫رﻓﺾ اﻟـﻼﻋﺐ أﺣ ـ ـ ـﻤ ـ ــﺪ‬ ‫اﻟــﺰوي اﻟ ـﻌـﺮض اﻟــﺬي ﺗ ـﻘـﺪم‬ ‫ﺑﻪ إﻟ ـ ـﻴـﻪ ﻓـ ــﺮﻳﻖ اﻟ ـ ـﻘـ ــﺎدﺳ ـ ـﻴ ــﺔ‬ ‫اﻟـ ـﻜـ ــﻮﻳـ ـﺘـﻲ ﻷﺳـ ـﺒـ ــﺎب ﻣ ــﺎدﻳ ــﺔ‬ ‫وأﻋـ ـ ـﻠـﻦ أﻧﻪ ﺑـ ـ ــﺎق ﻓﻲ ﻓـ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟ ـﺒ ـﻨــﺰرﺗﻲ اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺪم ﻓــﻴﻪ‬ ‫ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻗـﻮﻳﺔ أﻫﻠﺘﻪ ﻟﺘﺼﺪر‬ ‫اﻟ ـ ــﺪوري اﻟ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـﺴـﻲ أﻣ ـ ــﺎم‬ ‫ﻛـﻮﻛـﺒـﺔ ﻣﻦ اﻟـﻔـﺮق اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ‬ ‫اﻟـ ـ ـﻜـ ـ ـﺒـ ـ ـﻴ ـ ــﺮة ﻣـ ـ ـﺜـﻞ اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺮﺟﻲ‬ ‫واﻹﻓـ ـ ـ ـ ــﺮﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻘـﻲ واﻟـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـﺠـﻢ‬ ‫اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﺣـ ـﻠـﻲ ﻛ ـ ـﻤ ــﺎ ﻳ ـ ـﺘ ـ ـﺼ ــﺪر‬ ‫اﻟﻼﻋﺐ أﺣﻤـﺪ اﻟﺰوي ﻗﺎﺋﻤﺔ‬ ‫ﻫ ــﺪاﻓﻲ اﻟ ــﺪوري اﻟـ ـﺘ ــﻮﻧ ــﺴﻲ‬ ‫ﺑﺮﺻﻴﺪ ﺳﺘﺔ أﻫﺪاف‪.‬‬

‫ﻗﻄﻊ ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﺧﻀﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ‪ 1200‬ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘـﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴـﻀﺎء إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻣﻦ‬ ‫أﺟﻞ ﻟــﻌﺐ دﻗـﻴـﻘ ـﺘـ ﻓـﻘﻂ أﻣـﺎ ﻛــﻴﻒ ﺣـﺼﻞ ذﻟﻚ? ﻓــﺎﻟـﻠـﻤ ـﺒـﺎراة ﻗـﺼـﺔ ‪ ..‬ﻓ ـﻠـﻘـﺪ ﺗــﻮﻗـﻔﺖ ﻣـﺒـﺎراة‬ ‫اﻷﻫﻠﻲ ط واﻷﺧﻀـﺮ ﻓﻲ ذﻫﺎب اﻟﺪوري اﻟـﻠﻴﺒﻲ ﻮﺳﻢ ‪ 2009-08‬ﻋﻨـﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ )‪ (4+90‬ﺑﻌﺪ‬ ‫أن أﺻـﻴﺐ ﺣﻜـﻢ ا ﺒـﺎراة وﺣـﻴﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﺑـﺤـﺠﺮ ﻓـﻲ رأﺳﻪ ﻗﺎدم ﻣﻦ ا ـﺪرﺟـﺎت واﻟـﻨﺘـﻴـﺠـﺔ ا ﺴـﺠـﻠﺔ‬ ‫)‪ (2-3‬ﻟـﺼــﺎﻟﺢ ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﻫـﻠﻲ‬ ‫ط اﻟـﺬي ﻋــﺎد ﻣﻦ ﺗــﺄﺧـﺮ )‪-0‬‬ ‫‪ (2‬ﺣـﻴﺚ أﺣــﺮز ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﻫـﻠﻲ‬ ‫ط ﺛﻼﺛـ ـ ــﺔ أﻫ ـ ــﺪاف ﻓـﻲ آﺧ ـ ــﺮ‬ ‫‪ 25‬دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ا ﺒﺎراة‪.‬‬ ‫اﻻﲢ ـ ـ ـ ــﺎد اﻟ ـ ـ ـ ـﻌ ـ ـ ـ ــﺎم ﻗـ ـ ـ ــﺮر‬ ‫اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل اﻟـﻮﻗﺖ ا ـﺘـﺒـﻘﻲ ﻣﻦ‬ ‫ا ـﺒــﺎراة وﻛ ــﺎن دﻗ ـﻴ ـﻘ ـﺘ ـ ﻛ ـﻤــﺎ‬ ‫ﺣــﺪدﻫـﺎ اﳊـﻜﻢ وﺣ ـﻴـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳـﺮه وﺑﻌﺪ ﺷـﻬﺮ وﺛﻼﺛﺔ‬ ‫أﻳـﺎم ﻋـﺎد ﻓــﺮﻳﻖ اﻷﺧـﻀـﺮ إﻟﻰ‬ ‫ﻣـ ــﺪﻳـ ـ ـﻨـ ــﺔ ﻃـ ــﺮاﺑ ـ ــﻠﺲ ﻹﻛ ـ ـﻤـ ــﺎل‬ ‫اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘـ ـﺘ ـ ا ـﺘ ـﺒـ ـﻘ ـﻴ ـﺘ ـ ﻣﻦ‬ ‫ا ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ودﺧـﻞ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻳـ ـ ـﻘـ ــﺎن‬ ‫ا ـﻠﻌـﺐ وأﻛﻤﻼ اﻟـﻮﻗﺖ ا ﺘـﺒﻘﻲ‬ ‫وﻓـﻴﻪ ﺣـﺎﻓﻆ ﻓـﺮﻳﻖ اﻷﻫـﻠﻰ ط‬ ‫ﻋ ـﻠـﻰ ﺗـ ـﻘــﺪﻣـﻪ وأﻧ ــﻬﻰ ا ـ ـﺒــﺎراة‬ ‫ﻟﺼﺎﳊﻪ )‪ (2-3‬ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻫﺬه‬ ‫ا ـﻔﺎرﻗـﺔ اﻟﻐـﺮﺑـﻴﺔ اﻟـﺘﻲ ﲢﺪث‬ ‫ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻟﻠﻴﺒﻲ‪.‬‬


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺒﻴﻠﻴﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﻋﻠﻰ إ ﺮى ﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﺎ ﺒﺎراة ‪200‬‬

‫ﻷول ﻣﺮة ﻳﻐﻴﺐ ﻣﻴﺴﻲ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺒﻠﻮﻏﺮاﻧﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻳﻘﺎف‬

‫أﻓ ـﺴــﺪ ﻓ ــﺮﻳﻖ اﺷ ـﺒـ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ‬ ‫ﻋــﻠﻰ ﻣـﺪرب ﻓـﺮﻳﻖ ﻓــﺎﻟـﻨـﺴـﻴـﺎ‬ ‫اوﻧـ ـ ــﺎي ا ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮي ﻓـ ـ ــﺮﺣـ ـ ــﺘﻪ‬ ‫ﺑ ـ ـ ـ ــﻮﺻ ـ ـ ـ ــﻮﻟﻪ إﻟـﻰ ا ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ــﺎراة‬ ‫‪200‬ﻣـ ـ ـ ــﺪرﺑـ ـ ـ ـ ـﺎً ﻟ ـ ـ ـ ـﻔ ـ ـ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫ﻓـﺎﻟ ـﻨـﺴـﻴـﺎ ﺑ ـﻌـﺪ أن ﺗـﻔـﻮق‬ ‫ﻓﻲ ا ـ ـﺒ ــﺎراةاﻟ ــﺘﻲ ﺟ ــﺮت‬ ‫ﺑﻴﻨـﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ اﳉﻮﻟﺔ اﻟـ‬ ‫‪ 25‬ﻣﻦ اﻟ ـ ـ ـﻠـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻐـ ـ ــﺎ ‪- 1‬‬ ‫‪2‬واﺻـ ــﺒﺢ ا ـ ــﺮي ﺛ ــﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرب ﻓـﻲ ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳـﺦ‬ ‫ﻓـ ـ ــﺎﻟـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺴـ ـ ـﻴـ ـ ــﺎ ﻓﻲ ﻋ ـ ــﺪد‬ ‫ا ﺒﺎرﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎد ﻓـﻴﻬﺎ‬ ‫اﻟ ـﻔــﺮﻳﻖ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻟ ـﻔــﺮﻳــﺪو‬ ‫دي ﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎﻧـ ــﻮ ‪337‬‬ ‫ﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎراة‬ ‫وﻛﻴـﻨﺜـﻮﺳﻴﺲ‪229‬ﻣـﺒﺎ‬ ‫راة ‪.‬‬

‫ﺗـﻌﺮض اﻟـﻨﺠﻢ اﻻرﺟـﻨﺘـﻴﻨﻲ ﻟـﻔﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ اﻻﺳـﺒﺎﻧﻲ ﻟـﻴﻮﻧﻴﻞ‬ ‫ﻣـﻴـﺴﻲ ﻷول ﻣـﺮة ﻟﻌـﻘـﻮﺑﺔ اﻻﻳـﻘـﺎف ـﺒﺎراة ﻣﻊ ﻓـﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷـﻠﻮﻧـﺔ ﺑـﻌﺪ‬ ‫ﺣـﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒـﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺼﻔﺮاء اﳋـﺎﻣﺴﺔ ﺧﻼل ﻣـﺒﺎراة ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻣﻊ‬ ‫ﻓــﺮﻳﻖ اﺗ ـﻠ ـﻴ ـﺘ ـﻜــﻮ ﻣــﺪرﻳــﺪ واﻟـﺘـﻲ اﻧ ـﺘــﻬﺖ ﻟ ـﺼــﺎﻟﺢ اﻟ ـﺒ ـﻠــﻮﻏــﺮاﻧـﺎ ‪1 - 2‬‬ ‫وﺣـﺼﻞ ﻣـﻴـﺴﻲ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺒﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺼـﻔـﺮاء ﺑـﻌـﺪ ﻣﺮور ﺳـﺒﻊ دﻗـﺎﺋﻖ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﺪاﻳﺔ ا ﺒﺎراة وﻟـﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺗـﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف اﻟـﻔﻮز ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﺗﺴﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺎﺋﺔ ‪.‬‬ ‫وﻛــﺎن اﻟﻼﻋﺐ ﻗــﺪ ﺗ ـﻠــﻘﻰ اﻟ ـﺒ ـﻄــﺎﻗــﺔ ﺑ ـﻌـﺪ أن ـﺲ اﻟ ـﻜـﺮة ﺑ ـﻴــﺪه وﻣﻦ‬ ‫ا ـﻘـﺮر أن ﻳﻐـﻴﺐ ﻋﻦ ا ـﺒـﺎراة اﻟﺘـﻲ ﺟﺮت اﻟـﺒـﺎرﺣﺔ ﺑـ ﻓـﺮﻳـﻘﻲ ﺑﺮﺷـﻠـﻮﻧﺔ‬ ‫وﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ﺧﻴﺨﻮن ‪.‬‬

‫ﻫﺪف واﺣﺪ ﻟـ ﻣﻴﺴﻲ ﻛﻞ ‪81‬دﻗﻴﻘﺔ‬

‫وﺷﺒﺎك اﺗﻠﺘﻴﻜﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﻫﻲ ا ﻔﻀﻠﺔ ﻟﻪ‬

‫ﺳﺮ اﻟﻘﻤﺔ‬

‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻗﻞ ﻓﺮق اﻟﻠﻴﻐﺎ ﻗﺒﻮﻻً‬ ‫ﻟﻸﻫﺪاف ﺧﺎرج ﻣﻠﻌﺒﻪ‬ ‫ﻓــﺮﻳﻖ رﻳــﺎل ﻣــﺪرﻳــﺪ وﻫـﻮ ﻳ ـﺴــﻌﻰ إﻟﻰ اﺳ ـﺘ ـﻌــﺎدة ﻟـﻘـﺐ اﻟـﻠ ـﻴ ـﻐــﺎ اﻟـﻀــﺎﺋﻊ ﻣــﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ا ﻮاﺳﻢ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ﻇـﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﺻﺎر ﻳﺤﻄﻢ ﻛﻞ اﻻرﻗﺎم‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﻪ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻴﻐﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﻌـﻠﻰ ﺻﻌـﻴـﺪ ﻗﺒـﻮل اﻻﻫـﺪاف ﻟﻢ ﻳﻘـﺒﻞ اﻟـﻔﺮﻳﻖ ا ـﻠـﻜﻲ ﻓﻲ ﺷﺒـﺎﻛﻪ ﺧـﺎرج ﻣﻌـﻘﻠﻪ‬ ‫)ﺳﺎﻧـﺘﻴـﺎﻏـﻮ ﺑﺮﻧـﺎﺑﻴـﻮ( ﺳﻮى ‪ 6‬اﻫـﺪاف ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ‪ 12‬ﻣﺒـﺎراة ﻌﺪل ‪ 0.5‬ﻫﺪف ﻓﻲ‬ ‫ا ﺒﺎراة اﻟـﻮاﺣﺪة وﻳﻠـﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ‪11‬ﻫﺪف ‪.‬‬ ‫اﻫﺪاف‬ ‫اﻟﻔﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫واﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻄـ ــﺎﻋـﺖ ﻓـ ــﺮق ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﻔـ ــﺎﻧـ ــﺘﻲ‬ ‫رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ﻓ ــﺎﻟ ـﻨـ ـﺴـ ـﻴــﺎ اﺷـ ـﺒـ ـﻴ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ وﻣــﺎﻳ ــﻮرﻛــﺎ‬ ‫اﻟ ـﺘ ـﺴ ـﺠـﻴـﻞ ﺿـﺪ اﻟــﺮﻳــﺎل ﻋــﻠﻰ ﻣ ـﻠـﻌ ـﺒ ـﻬـﺎ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫وﻳـﺬﻛـﺮ أن ﺷ ـﺒـﺎك رﻳــﺎل ﻣـﺪرﻳــﺪ اﻫـﺘـﺰت‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13‬‬ ‫وﻓﻲ ﻧـ ـ ـ ــﻔﺲ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟ ـ ـ ــﻮﻗـﺖ ﻣـﻦ ا ـ ـ ــﻮﺳﻢ‬ ‫ا ــﺎﺿﻲ ‪ 13‬ﻣــﺮة وﻓﻲ ‪ 12‬ﻣـ ـﺒ ــﺎراة ﻟ ـﻌ ــﺒﺖ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﺧـﺎرج اﻟﺴـﺎﻧـﺘـﻴـﺎﻏﻮ ﺑـﺮﻧـﺎﺑـﻴﻮ ﺗـﻤـﻜﻦ اﻟـﺮﻳﺎل ﻣﻦ‬ ‫اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫اﳋ ــﺮوج ﻓﻲ ﺧـ ـﻤ ـﺴــﺔ‬ ‫ﻣ ـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت ﻣ ـ ـﺘـ ـﻠ ـ ـﻘـ ـﻴـ ـﺎً‬ ‫ﻫﺪف واﺣـﺪ ﻓـﻘﻂ وﻫﺬا وﺿـﻌﻪ اﻗﻞ ﻓـﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻠـﻴـﻐﺎ اﺳـﺘﻘـﺒﺎﻻً‬ ‫ﻟﻸﻫـ ــﺪاف ﺧـ ــﺎرج ﻣ ـ ـﻠ ـ ـﻌـ ــﺒﻪ ـ ـﺘـ ــﻮﺳﻂ ‪0.5‬ﻫـ ــﺪف ﻓﻲ ا ـ ـﺒ ــﺎراة‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪة ‪.‬‬ ‫اﳉﻮﻟﺔ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬

‫ا ﺒﺎراة‬ ‫رﻳﺎل ﺳﺮاﻗﻮﺳﺎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻟﻴﻔﺎﻧﺘﻲ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫راﺳﻴﻨﺞ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫اﺳﺒﺎﻧﻴﻮل ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﻠﻘﻪ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫رﻳﺎل ﺳﻮﻳﺴﺪاد ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺳﺒﻮرﺗﻴﻨﻎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫اﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﺧﻴﺘﺎﻓﻲ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬ ‫ﻓﺎﻟﻴﻜﺎﻧﻮ ـ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫‪6-0‬‬ ‫‪0-1‬‬ ‫‪0-0‬‬ ‫‪4-0‬‬ ‫‪4-0‬‬ ‫‪1-0‬‬ ‫‪3-2‬‬ ‫‪3-0‬‬ ‫‪6-2‬‬ ‫‪2-1‬‬ ‫‪1-0‬‬ ‫‪1-0‬‬

‫ﻫـﺪف اﻟﻔـﻮز ﻟـﻔﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ ﻋـﻠﻰ ﻓـﺮﻳﻖ اﺗﻠـﺘﻴـﻜﻮ ﻣـﺪرﻳـﺪ ﺿﻤﻦ اﻟـﻠﻴـﻐﺎ ‪ 1 - 2‬ﻛﺎن‬ ‫ـﻌﺪل ‪1.25‬‬ ‫اﻟـﻬـﺪف رﻗﻢ ‪ 15‬ﻟﻼﻋﺐ ﺑـﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ ﻣـﻴـﺴﻲ ﻓﻲ ‪12‬ﻣـﺒﺎراة ﺑـ اﻟـﻔـﺮﻳﻘـ‬ ‫ﻫﺪف ﺗﻘـﺮﻳﺒﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺒﺎراة وﺗﻜﻮن ﺷـﺒﺎك ﻓﺮﻳﻖ اﻟـﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣـﺪرﻳﺪ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺸﺒﺎك‬ ‫ا ﻔﻀﻠﺔ ﻟﻼﺳﻄﻮرة اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻣﻴﺴﻲ ‪.‬‬ ‫ﻛ ـﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟ ـﻬــﺪف ﻫــﻮ اﻟـﻬــﺪف رﻗﻢ ‪ 42‬ـﻴــﺴﻲ ﺧﻼل ‪41‬ﻣ ـﺒـﺎراة ﻟ ـﻌ ـﺒ ـﻬــﺎ ﻣﻊ‬ ‫ﺑﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ ﻫـﺬا ا ـﻮﺳﻢ ﻓﻲ ﻣـﺨـﺘﻠـﻒ اﻟﺒـﻄـﻮﻻت ﺣـﺘﻰ اﻻن ـﻌـﺪل ﻫـﺪف ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣـﺒﺎراة‬ ‫ﺗـﻘــﺮﻳـﺒ ـﺎً وﻫـﺪف ﻛﻞ ‪ 81‬دﻗ ـﻴـﻘــﺔ وﻳ ـﺘـﻘــﺪم ﻣـﻴــﺴﻲ ﻋﻦ اﻟ ـﺒـﺮﺗ ـﻐـﺎﻟﻲ روﻧــﺎﻟـﺪو اﻟــﺬي اﺣـﺮز‬ ‫‪37‬ﻫﺪﻓﺎً ﻓﻲ ‪36‬ﻣﺒﺎراة ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻄﻮﻻت ﺣﺘﻰ اﻻن‬ ‫ﻌﺪل ﻫﺪف واﺣﺪ ﻛﻞ ‪86‬دﻗﻴﻘﺔ ‪.‬‬

‫ﺑﻴﺒﻲ اﻟﺸﻤﻌﺔ ‪ 29‬وا ﺒﺎراة ‪100‬‬ ‫ﻣـﺒـﺎراة رﻳـﺎل ﻣـﺪرﻳـﺪ ﻣﻊ راﻳــﻮ ﻓـﺎﻟـﻴـﻜـﺎﻧـﻮ‬ ‫ﺿـﻤﻦ اﳉـﻮﻟﺔ ‪ 25‬ﻣﻦ اﻟـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻋـﺪت ﻣـﺒـﺎراة‬ ‫ﺗ ـ ــﺎرﻳـ ـ ـﺨـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ـ ــﺪاﻓـﻊ ﻓ ـ ــﺮﻳﻖ رﻳ ـ ــﺎل ﻣ ـ ــﺪرﻳ ـ ــﺪ‬ ‫اﻟـﺒـﺮﺗـﻐـﺎﻟﻲ ﻛـﻠـﻴـﺒـﺮ ﻟـﻴـﻔـﺮان ﺑﻴـﺒـﻲ اﻟﺬي اﻛـﻤﻞ‬ ‫ﻳ ــﻮﻣـ ـﻬــﺎ ﻋ ــﺎﻣﻪ اﻟـ ‪ 29‬وﺧ ــﺎض ا ـﺒ ــﺎراة رﻗﻢ‬ ‫‪100‬ﻣﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺑﻴﺾ ‪.‬‬ ‫ﺑ ـ ـﻴـ ـﺒـﻲ وﻟ ــﺪ ﻓـﻲ ﻣ ــﺪﻳ ـ ـﻨ ــﺔ ﻣـ ــﺎﺳـ ــﺎﻳ ــﻮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ـﺒـﺮازﻳﻞ ﻳـﻮم ‪26‬ﻓـﺒــﺮاﻳـﺮ ﻋـﺎم ‪ 1983‬وﺑـﺪأ‬ ‫اﻟـ ـﻠ ـﻌـﺐ ﻣﻊ اﺣــﺪ ﻓ ــﺮق اﻟــﺪرﺟ ــﺔ اﻟــﺪﻧـ ـﻴــﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟــﺪوري اﻟ ـﺒــﺮﺗ ـﻐــﺎﻟﻲ ﺑـ ـﻌــﺪ اﻧ ـﺘــﻘﻞ إﻟﻰ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑـﻮرﺗﻮ وﺑـﻌﺪ ﺑﺜـﻼث ﻣﻮاﺳﻢ ﻃﻠـﺐ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل‬ ‫ﻣـﺪرﻳـﺪ اﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ ﻣـﻌﻪ اول ﻇـﻬـﻮر ﻟﺒـﻴﺐ ﻣﻊ‬ ‫ﻓــﺮﻳـﻖ رﻳــﺎل ﻣ ــﺪرﻳ ــﺪ ﻛــﺎن ﻓـﻲ ﻣ ـﺒ ــﺎراة ﻛــﺄس‬ ‫اﻟـ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺮ ﻋــﺎم ‪ 2007‬اﻣ ــﺎم اﺷـ ـﺒـ ـﻴـ ـﻠ ـﻴ ــﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ـﺴــﺎﻧ ـﺸ ـﻴــﺰ ﺑ ـﻴــﺰﺧــﻮان وﺳـﺠـﻞ ﺑ ـﻴـﺒـﻲ زاﺧـﺮ‬ ‫ﺑ ــﺎﻟ ـﺒـ ـﻄــﻮﻻت ﻣﻊ رﻳ ــﺎل ﻣــﺪرﻳ ــﺪ ﻓﻲ اﻟــﺪوري‬ ‫اﻻﺳ ـ ـﺒـ ــﺎﻧﻲ وﻛـ ــﺄس ا ـ ـﻠـﻚ وﻛ ــﺄس اﻟ ـ ـﺴـ ــﻮﺑ ــﺮ‬ ‫اﻻﺳﺒﺎﻧﻲ‬


‫‪7‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫روﻧﺎﻟﺪو ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﺘﺤﻄﻴﻢ ﻛﻞ اﻻرﻗﺎم ا ﺪرﻳﺪﻳﺔ‬

‫ﻫﺪف اﺳﻄﻮري ﺟﻌﻠﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ )ﺑﺎﻫﻴﻨﻴﻮ(‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻜﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪%78‬‬

‫ارﻗﺎم ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺬﻫﻠﺔ‬ ‫ﺗﻤـﻜﻦ اﺳﻄﻮر اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻻﺑـﻴﺾ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴـﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو ﻣﻊ ﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺸﻮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ا ﺒـﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻓﺮﻳـﻘﻪ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑﻔـﺮﻳﻖ راﻳﻮ ﻓﺎﻟﻴﻜـﺎﻧﻮ ﺿﻤﻦ اﳉﻮﻟﺔ ‪ 25‬ﻣﻦ‬ ‫اﻟـﻠـﻴـﻐـﺎ ﻫـﺪﻓـﺎً ﺗـﺎرﻳـﺨـﻴـﺎً ﻟـﻴﺲ ﻓـﻘﻂ ﻻﻧﻪ ﻫـﺪف اﻟـﻔـﻮز اﻟـﺼـﻌﺐ ‪ 0 - 1‬ﻓﻲ ا ـﺒﺎراة‬ ‫اﻟـﺼـﻌـﺒـﺔ اﻟــﺘﻲ ﺟـﺮت ﲢﺖ ﺿـﻐﻂ ﻣﻼﺣـﻘﻪ ﺑـﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ اﻟـﻐـﺮ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪي ﻟـﻠـﻔـﺮﻳﻖ‬ ‫ا ﻠﻜﻲ وا ﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ واﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ‬ ‫ﻟـﻮﺣﺔ ﻓـﻨﻴﺔ اﻟـﺬي اﺳﺘـﻠﻢ ﻛﺮة ﻋﺮﺿـﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺐ ﻣـﺴﻌـﻮد اوزﻳﻞ واﻟﺘﻲ اﺣﺪﺛﺖ‬ ‫درﺑﻜـﺔ اﻣﺎم ﻣـﺮﻣﻰ راﻳﻮ ﻓـﺎﻟﻴـﻜﺎﻧـﻮ ﻟﻜﻦ ﻫـﺬا اﻟﺪاﻫـﻴﺔ ﺳـﺪد اﻟﻜﺮة‬ ‫ﺑـﺎﻟﻜـﻌﺐ وﻇﻬﺮه اﻟﻲ ا ـﺮﻣﻰ ﻟﻴـﻔﺎﺟـﺄ اﳉﻤﻴﻊ ﻻﻋـﺒ وﻣـﺸﺎﻫﺪﻳﻦ‬ ‫واﻟﻜﺮة ﺗﻠﺞ ا ﺮﻣﻰ ‪.‬‬ ‫ﻛﺮﻳـﺴﺘﻴـﺎﻧﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬا اﻟـﻬﺪف اﻟﺮاﺋﻊ ﻟﻢ ﻳـﺴﺘﻄﻊ ﻓﻲ ﻫﺬه‬ ‫ا ﺒﺎراة ﻣﻌـﺎدﻟﺔ ﻋﺪد اﻫﺪاف اﻻﺳـﻄﻮرة اﻟﺴﺎﺑـﻘﺔ ﻟﻔﺮﻳـﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﺑـﺎﻫﻴﻴﻨﻮ‬ ‫اﻟـﺬي ﺳـﺠﻞ ‪124‬ﻫـﺪﻓـﺎً ﻟـﻔـﺮﻳﻖ رﻳـﺎل ﻣـﺪرﻳـﺪ )‪103‬ﺑـﺎﻟـﻠـﻴـﻐـﺎ و ‪ 16‬ﺑـﺎﻟـﻜﺄس(‬ ‫اﺣــﺮزﻫـﻤــﺎ ﻓﻲ ‪144‬ﻣـﺒــﺎراة ﻣـﺎﺑـ ‪ 1964 - 1953‬ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺳــﺠﻞ روﻧــﺎﻟــﺪو‬ ‫ﺣﺘﻰ اﻻن ‪ 123‬ﻫﺪﻓـﺎً ﻣﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ )‪95‬ﺑﺎﻟـﻠﻴﻐﺎ و ‪17‬ﺑـﺪوري اﻻﺑﻄﺎل و‬ ‫‪ 10‬ﻓﻲ اﻟﻜﺄس وواﺣﺪ ﺑﻜﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ( اﺣﺮزﻫﺎ ﻓﻲ ‪ 142‬ﻣﺒﺎراة ‪.‬‬ ‫وﻛﺎن روﻧـﺎﻟﺪو ﻗﺪ ﺣﻄﻢ اﻟـﺮﻗﻢ ا ﺴﺠﻞ ﺑـﺎﺳﻢ ﻣﻬﺎﺟﻢ ا ﺮﻳـﻨﻐﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ‬ ‫ﺧـﻮان ﻏـﻮﻣﻴـﺰ ا ﻠـﻘﺐ )ﺧـﻮاﻧﻴـﺘـﻮ( اﻟﺬي ﺳـﺠﻞ ﻣـﺎﻣﺠـﻤﻮﻋﻪ ‪ 121‬ﻫـﺪﻓﺎً ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻔﺮﻳﻖ ا ﻠﻜﻲ ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ا ـﺒـﺎراة اﻷﺧـﻴـﺮة ﻟـﻔـﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ ﺿﻤﻦ‬ ‫اﻟـﻠـﻴـﻐﺎ واﻟـﺘﻲ ﺟـﻤـﻌـﺘﻪ ﺑـﻔـﺮﻳﻖ اﺗﻠـﻴـﺘـﻜـﻮ ﻣـﺪرﻳﺪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣـﺪرﻳـﺪ اﻣـﺘـﻠﻚ ﻓـﺮﻳﻖ ﺑــﺮﺷـﻠـﻮﻧـﺔ اﻟـﻜـﺮة واﺳـﺘـﺤـﻮذ‬ ‫ﻋ ـﻠ ـﻴـﻬــﺎ ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒـﺔ ‪ % 78‬وﻫـﻮ رﻗـﻢ ﻋـﺎﻟـﻲ ﺟـﺪاً ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻨـﺎﻓﺴـﺎت ﻛـﺮة اﻟﻘـﺪم ﻳﻌـﻜﺲ ا ﺴـﺘﻮﻳـﺎت ا ﺬﻫـﻠﺔ‬ ‫اﻟ ـﺘـﻲ وﺻﻞ ﻟ ـﻬ ــﺎ ﻻﻋ ـﺒــﻮ اﻟـ ـﻔــﺮﻳﻖ اﻟـ ـﻜــﺎﺗـ ـﻠــﻮﻧﻲ ﻣﻦ‬ ‫ﻧـﺎﺣﻴـﺔ ﺣـﺴﻦ اﻟﺘـﻤﺮﻳـﺮ ﻟـﻠﻜـﺮة واﻻﺳـﺘﺤـﻮاذ ﻋـﻠﻴـﻬﺎ‬ ‫وﻫـﻮ ﻣــﺎأﺻـﺒﺢ ﻣ ـﻴـﺰة ﺧـﺎﺻــﺔ ﺑـﺒــﺮﺷـﻠــﻮﻧـﺔ ﺑـ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﺮق اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫ﺟﻠﺒﻮا ‪ 25‬ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو‬

‫‪1.626.990‬زاﺋﺮ ﺘﺤﻒ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﺎم ‪2011‬‬

‫ﻋـﺎدل ﻣﺪرب رﻳﺎل ﻣـﺪرﻳﺪ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣـﻮرﻳﻨﻴـﻮ اﻟﺮﻗﻢ ا ﺴﺠﻞ‬ ‫ﺑـﺎﺳﻢ ا ـﺪرب اﻟـﺴـﺎﺑﻖ ﻟـﻠـﻔـﺮﻳﻖ ا ـﻠـﻜﻲ ﻣـﺎﻧـﻮﻳﻞ ﺑـﻴـﻠـﻴـﻐـﺮﻳـﻨﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺪد اﻻﻧـﺘﺼـﺎرات ا ﺘـﺘـﺎﻟﻴـﺔ ﺧﺎرج ارﺿﻪ ﻓﻲ اﻟـﻠﻴـﻐﺎ اﻻﺳـﺒﺎﻧـﻴﺔ‬ ‫ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ اﺻـﺒﺢ اﻟـﻌﺪد ‪ 9‬ﻣـﺒـﺎرﻳـﺎت ﺑﻌـﺪ اﻟـﻔـﻮز ﻋـﻠﻰ ﻓـﺮﻳﻖ راﻳﻮ‬ ‫ﻓـﺎﻟﻴﻜﺎﻧـﻮ واذا ﻣﺎاﺳﺘﻤﺮ اﻟـﺮﻳﺎل ﻓﻲ اﻧﺘﺼـﺎراﺗﻪ ﻓﻤﻦ ا ﻤﻜﻦ ﻟﻪ‬ ‫أن ﻳـﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﲢﻄﻴﻢ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟـﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﺑﻴـﻠﻴﻐﺮﻳﻨﻲ‬ ‫ﻣﻊ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳﻖ اﻻﺑ ــﻴﺾ ﻓﻲ‬ ‫ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮﺳ ــﻢ ‪- 2009‬‬ ‫‪2010‬ﻣـﻦ ﺣـ ـ ـ ـﻴـﺚ ﻋ ـ ـ ــﺪد‬ ‫اﻟﻨﻘﺎط ﻓـﻲ اﻟﻠﻴﻐـﺎ ﺣﻴﻨﻤﺎ‬ ‫ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ‪96‬ﻧﻘﻄﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮ أن ﻧﻮرﻳﻨﻴﻮ‬ ‫ﺣ ـ ـ ـﻘـﻖ اﻧـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﺼ ـ ـ ــﺎره رﻗﻢ‬ ‫‪50‬ﻣﻊ رﻳـﺎل ﻣـﺪرﻳـﺪ اﻣـﺎم‬ ‫راﻳﻮﻓﺎﻟـﻴﻜﺎﻧﻮ ﻟﻴﻌﺎدل رﻗﻢ‬ ‫ا ـﺪرب اﻻﻳـﻄـﺎﻟﻲ ﻛـﺎﺑـﻴـﻠﻮ‬ ‫وﻟ ـﻴـ ـﺘ ـﻘ ــﺎﺳﻢ ﻣ ـﻌـﻪ ا ــﺮﻛــﺰ‬ ‫اﻟـ ـ ـﺴـ ـ ــﺎدس ﻓﻲ ﻗ ـ ــﺎﺋـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ‬ ‫ا ـﺪرﺑـ اﻻﻛـﺜـﺮ ﲢـﻘـﻴـﻘـﺎً‬ ‫ﻟـﻼﻧ ـﺘـ ـﺼــﺎرات ﻓـﻲ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫رﻳ ــﺎل ﻣ ــﺪرﻳــﺪ ﻣ ــﻮرﻳـ ـﻨـ ـﻬــﻮ‬ ‫ﺣ ـ ـ ـ ـﻘـﻖ ﻓـ ـ ـ ــﻮزه اﻟـ ‪50‬ﻓـﻲ‬ ‫‪ 62‬ﻣﺒﺎراة ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺎدل‬ ‫ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣـﺒـﺎرﻳـﺎت وﻓـﻘـﺪ‬ ‫ﻣﺜﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ﻳﻌﺎدل‬ ‫رﻗﻢ ﺑﻴﻠﻴﻐﺮﻳﻨﻲ‬

‫ﺣــﻘﻖ ﻣ ـﺘــﺤﻒ ﻧــﺎدي ﺑــﺮﺷ ـﻠــﻮﻧــﺔ اﻟــﺬي ﻳــﻘﻊ ﻓﻲ ﻣ ـﻠــﻌﺐ‬ ‫ﻛـﺎﻣـﺐ ﻧـﻮ ارﻗـﺎﻣـﺎً ﻗـﻴـﺎﺳ ـﻴـﺔ ﻓﻲ اﺳـﺒـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑ ـﺘـﺤـﻮﻟﻪ إﻟﻰ اﻛـﺜـﺮ‬ ‫ا ﺘﺎﺣﻒ اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﺎً ﻟﻠﺴﻴﺎح ﻓﻲ ﻋﺎم ‪. 2011‬‬ ‫وﺟـﻠـﺐ ا ـﺘــﺤﻒ ﺛــﺎﻟﺚ اﻛـﺒــﺮ ﻋــﺪد زوار ﻓﻲ اﺳ ـﺒـﺎﻧ ـﻴـﺎ‬ ‫وﻳ ـﺘـﻔـﻮق ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣـﺘـﺤﻒ ﺑـﺮادو وﻣ ـﺘـﺤﻒ رﻳـﻨـﺎ ﺻــﻮﻓـﻴـﺎ ﻓـﻘﻂ‬ ‫واﻛﺪت أن ا ﺘﺤﻒ ﺟﻠﺐ ‪ 1.626.990‬زاﺋﺮ ﺳﻨﺔ ‪2011‬‬ ‫ﻣـﺎﻣﻜﻦ ﺑﺮﺷـﻠﻮﻧـﺔ ﻣﻦ ادﺧﺎل ﻣـﺎﻳﻘﺮب ‪ 25‬ﻣﻠـﻴﻮن ﻳﻮرو إﻟﻰ‬ ‫ﺧـﺰﻳـﻨـﺘﻪ ﻟ ـﻴـﺤـﻘﻖ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎً ﺑـﺎ ـﺪاﺧـﻴﻞ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ‪ 24‬ﻓﻲ ا ـﺌﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ ‪.2011‬‬

‫اﻟﺒﺪﻻء ﻣﻦ ﻗﻮة اﻻﺑﻴﺾ‬

‫ﺑﺪﻻء رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻬﺪﻳﻔﺎً ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ‬

‫ﻣﻦ ﻋـﻮاﻣﻞ اﻟـﻘــﻮة ﻷي ﻓـﺮﻳﻖ وﻗـﺪرﺗﻪ ﻋـﻠﻰ ا ـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﺗـﻮﻓـﺮه ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪد ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـﺒــﺪﻻء ﻓﻲ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻼﻋـﺒ ـ اﻻﺳـﺎﺳـﻴـ وﻋـﻠﻰ ﻫـﺬه‬ ‫اﻟﻘـﺎﻋﺪة ﺗـﻌﻤﻞ اﻟـﻔﺮق اﻟـﻜﺒـﻴﺮة وﻳـﻌﻤﻞ ا ـﺪرﺑﻮن اﻟـﻜﺒـﺎر وﻓﻲ ﻣﻘـﺪﻣﺘـﻬﻢ ﻓﺮﻳﻖ رﻳـﺎل ﻣﺪرﻳـﺪ وﻛﺬﻟﻚ ا ـﺪرب ﺟﻮزﻳﻪ ﻣـﻮﻳﻨـﻴﻮ اﻟـﺬي ﻗﺎل ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺔ‬ ‫ا ﻮﺳﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺘﻠﻚ ‪ 23‬ﻻﻋﺒﺎً ﻣﺘﻤﻴﺰون ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﺴﺘﻮى دﻛﺔ اﻟﺒﺪﻻء ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ‪.‬‬ ‫ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺮ ﻣﻮﻗﻊ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺒ أن اﻟﻼﻋﺒﻮن اﻟﺒﺪﻻء ﻳﺴﺠﻠﻮن اﻫﺪاﻓﺎً ﻏﺰﻳﺮة ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ اﻓﻀﻞ دﻛﺔ ﺑﺪﻻء ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻐﺎ‬ ‫اﻻﺳﺒـﺎﻧﻴـﺔ ﻓﻘـﺪ ﺳﺠﻞ ﺑـﺪﻻء اﻟﺮﻳـﺎل ﺣﺘﻰ اﻻن ‪ 11‬ﻫﺪﻓـﺎً وﻫﻲ اﻛﺜـﺮ دﻛﺔ ﺑـﺪﻻء ﺗﻬـﺪﻳﻔـﺎً ﻓﻲ اﻟﻠـﻴﻐـﺎ وﻫﻲ اﺣﺪ اﺳـﺒﺎب ﺗـﻮاﺟﺪ اﻟـﺮﻳﺎل ﻋـﻠﻰ ﻗﻤﺔ‬ ‫ﻋﺮش اﻟـﻠﻴﻐـﺎ اﻻﺳﺒﺎﻧـﻴﺔ وﻳﺄﺗﻲ ﺑـﻌﺪ اﻟﻔـﺮﻳﻖ اﻻﺑﻴﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻓـﺎﻟﻨﺴـﻴﺎ ورﻳﺎل ﺑـﻴﺘﻴﺲ ﺑـ ‪ 7‬اﻫـﺪاف وﺑﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ واﺗﻠـﻴﺘﻜـﻮ ﻣﺪرﻳﺪ ﺑـ ‪3‬أﻫﺪاف‬ ‫وﻣﻦ ﺛﻢ اوﺳﺎﺳﻮﻧﺎ وﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ ﺑﻬﺪف وﺣﻴﺪ ‪.‬‬ ‫واﻛﺜﺮ ﺑﺪﻳﻠـ ﺳﺠﻠﻮا اﻫﺪاف ﻓﻲ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ ﻫﻢ ﻫﻴﻐﻮاﻳﻦ ﺑـ ‪5‬اﻫﺪاف وﺑﻦ ز ﺔ ﺑـ‪ 3‬اﻫﺪاف ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﺠﻞ ﻛﺎﻟﻴﺨﻮن ﻫﺪﻓ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻛﺎ‬ ‫واﻟﺘﻨﺘﻮب ودي ﻣﺎرﻳﺎ ﻫﺪﻓﺎً واﺣﺪاً‬


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ(‬

‫اﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻣﺪرب‬ ‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز ‪:‬‬

‫ا ﻴﻼن ﻛﺎن ﻣﺬﻫﻼً‬ ‫واﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﻇﺎً‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﺒﺎراة ﻗﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫)اﻟﺴﻴﺮﻳﺎ إﻳﻪ(‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ‬

‫اﻻﺳﻜﻮدﻳﺘﻮ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮن‬ ‫ﻟـ)اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس(‬

‫اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺤﺒﺲ دﻣﺎء ا ﻴﻼن ‪ ..‬ﺗﻌﺎدل واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳉﺪل‬

‫ﻧ ـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟ ـﺘـﻌـﺎدل اﻟــﺘﻲ ﺣـﺴـﻤﺖ‬ ‫ﻣﺒﺎراة اﻟـﻘﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜـﻮن ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا ﻮﺳﻢ‬ ‫ﻓ ـ ـﻔـﻲ ﺣـ ــﺎل ﺗ ـ ـﺴ ـ ــﺎوي اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺎن‬ ‫ﻳـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮس وا ـ ـ ــﻴﻼن ﻓـﻲ ﻋ ـ ــﺪد‬ ‫اﻟـﻨﻘـﺎط ﺑـﻨﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﻜـﺎﻟـﺘﺸـﻴـﻮ ﺳﻴـﻜﻮن‬ ‫اﻟـ ـﺒ ــﻄﻞ ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ‬ ‫ﺗـ ـﻔــﻮﻗـﻪ ﻓﻲ ا ــﻮاﺟـ ـﻬــﺎت ا ـ ـﺒ ــﺎﺷــﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔـﻮز ﻋﻠﻴـﻪ ذﻫﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺗـﻮرﻳﻨﻮ ‪- 2‬‬ ‫‪ 0‬واﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ ‪.1 - 1‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ(‬

‫اﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺻﺮاع اﻟﻘﻤﺔ‬

‫اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮراً‬ ‫وا ﻴﻼن اﻻﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣـﺒــﺎراة اﻻﻳــﺎب ﻓـﻲ اﻟــﺪوري اﻻﻳـﻄــﺎﻟـﻲ ﺑ ـ ا ــﻴﻼن واﻟ ـﻴــﻮﻓ ـﻨ ـﺘـﻮس‬ ‫واﻟـﺘﻲ اﻋﺘـﺒـﺮت ﻣﺒـﺎراة اﻟﻘـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻜـﺎﻟـﺘﺸـﻴﻮ ﻫـﺬا ا ـﻮﺳﻢ ﺑﺎﻋـﺘـﺒﺎرﻫـﻤﺎ‬ ‫ا ﺘﺮﻫـﺎﻧﺎن اﻟﻮﺣﻴـﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟـﺒﻄﻮﻟﺔ ‪ ..‬ﻫـﺬه ا ﺒﺎراة اﺛﺎرت‬ ‫اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣﻦ اﳉــﺪل ﺣــﻮل اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ اﻟــﺬي ﺗ ـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ اﻟ ـﻐــﺎء ﻫــﺪﻓـ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤ ﻛﺎن ﻜﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ا ﺒﺎراة واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﻄﺎء اﻻﺧﺮى ‪.‬‬ ‫واﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻲ اﻳﻄـﺎﻟﻴـﺎ داﺋﻤـﺎ ﻣـﺜﺎر ﺟـﺪل ﺑ اﳉـﻤﺎﻫـﻴﺮ واﻻﻋﻼم‬ ‫ﻣﺎﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﺎم ‪.‬‬

‫اﳊﻜﻢ ﻇﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻘ )ﻋﻠﻰ ﻗﺪم ا ﺴﺎواة(‬

‫اﻧـﺘــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻛـﻮﻧــﺘﻲ ا ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻔـﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴـﺪة اﻟ ـﻌ ـﺠــﻮز اﻋـﺮب ﻋﻦ‬ ‫ارﺗـﻴﺎﺣﻪ ﻟـﻨﺘـﻴﺠـﺔ ا ﺒـﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟـﻤﻌﺖ ﻓـﺮﻳﻘﻪ اﻟـﻴﻮﻓـﻨﺘـﻮس وا ﻴﻼن‬ ‫ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺎن ﺳـ ـﻴ ــﺮو ﳊ ـﺴ ــﺎب اﳉ ــﻮﻟــﺔ ‪25‬ﻣﻦ اﻟ ــﺪوري اﻻﻳـ ـﻄــﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘـﻌﺎدل ﻣﻊ ا ﻨـﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻤﺔ ﻓﻮق ﻣـﻠﻌﺒﻪ وﻓﻲ رﺻـﻴﺪه ﻣﺒﺎراة‬ ‫ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻣﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ا ﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛــﻮﻧــﺘﻲ ﲢ ــﺪث ﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋـﻼم ﻋــﻘﺐ ا ـﺒــﺎراة وﻗــﺎل‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﺠﻴﺒﺎً ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﻞ اﺻـ ـﺒـﺢ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒـ ـﺎً ﻣﻦ اﺣ ــﺮاز ﻟ ــﻘﺐ‬ ‫اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎدل ?‬ ‫اﳊــﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳ ـﻜـﻮدﻳ ـﺘـﻮ ﻣــﺎزال ﻣـﺒ ـﻜـﺮاً وﻻﲢ ـﺴـﻤﻪ ﻣ ـﺒـﺎراة‬ ‫واي ﺷـﺨﺺ ﺷـﺎﻫـﺪ ﻣـﺒـﺎراة ا ـﻴﻼن وﻳـﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﻻدرك أن ا ـﻴﻼن‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺬﻫﻼً ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻴﻮﻓﻲ ﻣﺤﻈﻮﻇﺎً ‪.‬‬ ‫ﻃـﺮﻃـﻘﻨـﺎ إﻟﻰ اﻟـﺒﻄـﻮﻟﺔ ﻣـﺎزال ﻃـﻮﻳﻼً وا ﻴﻼن ﻣـﺎزال ﻣـﻨﺎﻓـﺴﺎً‬ ‫ﻗﻮﻳﺎً ‪.‬‬ ‫ـ ﻛﻴﻒ ﺗﺮى ﺑﻘﻴﺔ ا ﺸﻮار ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻤﺔ ?‬ ‫اﻟـﻴـﻮﻓـﻨـﺘﻮس ﻓـﺮﻳﻖ ﻛـﺒـﻴـﺮ وﻛـﺬﻟﻚ ا ـﻴﻼن ‪ ..‬ﻧـﺤﻦ ﻧـﻌـﻤﻞ ﺟـﻴﺪاً‬ ‫ﻣﻨﺬ ‪ 6‬اﺷﻬﺮ وﻧﻘﺪم ﻣـﻮﺳﻢ راﺋﻊ وﻣﻠﻴﺊ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﺳـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳﻖ واﻟ ــﻮﻗﺖ ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي ــﺪ ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻌــﻮن‬ ‫وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒـﺎب ﺗـﻔ ـﻀـﻴـﻠﻚ ﻟـﺒـﻮرﻳـﻠ ـﻴـﻮ وﻛـﻮارﻳـﺎﻟـﻴﻼ ﺛﻢ‬ ‫اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻤﺎ ?‬ ‫ﻫــﺬه اﳋـ ـﻴــﺎرات ﺗ ــﺘﻢ ﺣــﺴﺐ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟـﻼﻋ ـﺒ ـ واﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎراﺗ ـﻨــﺎ‬ ‫اﻟـﺘـﻜـﺘـﻴﻜـﻴـﺔ ‪ ..‬ﻗـﻤﺖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻗـﺤـﻤﺖ ﻓـﻮﺳـﻴـﻨـﻴﺘـﺲ وﻣﺎﺗـﺮي ﻣﻊ‬ ‫ﺑـﻴـﺒﻲ ﻻن ا ـﻴﻼن ﺿـﻐﻂ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﻗـﺮاﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ وﻟـﻜـﻦ ﺑـﻌـﺪ دﺧﻮل‬ ‫ﻓﻮﺳﻴﻨﻴﻨﺲ وﻣﺎﺗﺮي ﺳﺠﻠﻨﺎ اﻟﻬﺪف وﻋﺪﻟﻨﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻞ ﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ ا ﻴﻼن اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ?‬ ‫ﻋﻠﻴـﻨﺎ اوﻻ أن ﻧﺸـﻴﺪ ﺑﺎ ﻴﻼن ﻻﻧـﻬﻢ ﻟﻌﺒـﻮ ﺪة ﺳﺎﻋـﺔ ﺴﺘﻮى‬ ‫ﻋـﺎﻟﻲ وﻗـﺪ وﺿﻌـﻮﻧﺎ ﲢﺖ اﻟـﻀﻐﻂ ﺑـﺎﺳـﺘﺨـﺪام اﺳﻠـﺤﺘـﻨﺎ اﳋـﺎﺻﺔ‬ ‫ﺣـﻴـﺚ اﻧـﻨـﺎ ﻟ ـﻌـﺒ ـﻨـﺎ ﺑـﺸــﻜﻞ ﺧـﺎﻃﻰء ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴـﺪ ﻳ ـﺒـﻘﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻌﺐ‬ ‫اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﻖ ا ـﺮﺗﻔﻊ وﻗﺪ اﻧﻬﺎرو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﺒﺪﻻء ﻣﻨﺤﻮﻧﺎ اﻗﺪاﻣﺎً ﻃﺎزﺟﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎدل ‪.‬‬ ‫ـ ﻣـﺎرأﻳﻚ ﺑﺎﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا ﺒـﺎراة اﻟﺬي اﺛـﺎر ﺟﺪﻻً‬ ‫ﻛﺒﻴﺮاً ?‬ ‫اﳊ ـﻜـﺎم ارﺗـﻜـﺒـﻮا اﺧ ـﻄـﺎء ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣ ـﺠـﺪداً وﻣﻦ ﺑـﻴـﻨ ـﻬـﺎ ﺧـﻄـﺌـ‬ ‫ﻛﺒـﻴﺮﻳﻦ واﺣـﺪ ﻣﻨـﻬﻤـﺎ ﻟﻨـﺎ ﻣﺎﻟـﺬي ﻜﻦ أن اﻗـﻮﻟﻪ ? ﺗﻠـﻚ اﻻﺷﻴﺎء‬ ‫ﲢﺪث ‪.‬‬

‫اﻧﺘـﻬﺖ ﻣﺒﺎراة ﻗـﻤﺔ اﻟﺪوري اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ ﺑ اﻟـﻔﺮﻳﻘ‬ ‫اﻟﻜـﺒﻴـﺮﻳﻦ ا ـﻴﻼن واﻟﻴـﻮﻓﻨـﺘﻮس ﺑـﺎﻟﺘـﻌــــــﺎدل اﻻﻳـﺠـــــﺎﺑﻲ‬ ‫‪ 1 - 1‬ﺑـﻌـﺪ ﻣ ـﺒـﺎراة ﻫـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﺷـﻬـﺪت ﺧﻼل ‪ 94‬دﻗ ـﻴـﻘـﺔ‬ ‫ﻓﺮص واﻫﺪاف ﻣﺤﺘـﺴﺒﺔ واﺧﺮى ﻣﻠﻐـﺎة واﺣﺘﻜﻜﺎﻛﺎت‬ ‫وﺿــﺮب وﻛــﺬﻟﻚ ﻓــﻮﺿـﻰ ﻋــﺎرﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ا ـﺒـﺎراة‬ ‫اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮت ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮق ﺧ ـ ـ ــﻠﻊ ا ـﻼﺑـﺲ ﺑ ـ ـ ـ ﻻﻋـ ـ ــﺒﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي واﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي ‪.‬‬ ‫ﻫــﺬا اﻟـﺘ ـﻌـﺎدل ا ـﺜـﻴـﺮ ﻟ ـﻠـﺠــﺪل ﺑـ ﻣ ـﺘـﺼـﺪري‬ ‫اﻟﺴﻴﺮﻳﺎ إﻳﻪ اﻋـﻠﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘـﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟ ـﻜــﺎﻟ ـﺸـﻴــﻮ واﻟــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺒــﻘﻰ ﻣ ـﺸـﺘــﻌﻼً ﺣــﺘﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم ‪.‬‬ ‫واﻛـ ـ ــﺪت ﻫ ـ ــﺬه ا ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ا ـ ـ ـﺜ ـ ــﺮة أن ﻓ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟـﻴـﻮﻓـﻨ ـﺘـﻮس ﻫـﺬا ا ــﻮﺳﻢ ﻻﻳـﻘـﻬــﺮ ﺣـﻴﺚ ﺣـﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺠـﻠـﻪ دون ﻫـﺰاﺋﻢ ﺑ ـﻌـﺪ ‪ 25‬ﻣ ـﺒـﺎراة ﻫـﺬا‬ ‫ا ـﻮﺳﻢ ﺣﺖ اﻻن ﻣﻦ ﺑـﻄﻮﻟـﺔ اﻟـﺪوري اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ورﻏﻢ أن ﻛـﻞ ﺷﻲء اﻧـ ـﺘـ ـﻬـﻰ ﻓﻲ ا ـ ـﺒ ــﺎراة اﻻ أن‬ ‫اﳊــﺪﻳﺚ ﺣ ــﻮل اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜ ــﻴﻢ ﺑ ــﻘﻰ ﺧــﺎﺻ ــﺔ ﺣــﻮل‬ ‫اﻟﻬﺪﻓ ا ـﻠﻐﻴ ﻮﻧـﺘﺎري ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ا ﻴﻼن ‪2‬‬ ‫ ‪ 0‬و ﺎﺗﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ‪. 1 - 1‬‬‫ﻟـﻘﺪ اﺳـﺘـﻄـﺎع اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس اﻟﺼـﻤـﻮد ﻓﻲ اﻟـﺴـﺎن ﺳﻴـﺮو وﺧـﺎب اﻣﻞ ا ـﻴﻼن ﺑـﻨﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟﺘـﻌـﺎدل واﳊـﻜﻢ ﻇـﻠﻢ اﻟﻔـﺮﻳـﻘـ ﻋـﻠﻰ ﻗﺪم ا ـﺴـﺎواة اﻧـﺘﻬـﻰ اﻟﻜﻼﺳـﻴـﻜـﻮ اﻟﺬي‬ ‫اﻧـﺘﻈـﺮﺗﻪ اﻳﻄـﺎﻟﻴﺎ ﻃـﻮﻳﻼ ﻛﻮن ﻛﻼﺳـﻴﻜـﻮ اﳊﺴﻢ ﻟـﻜﻨﻪ اﻧﺘـﻬﻰ ﺑﺪون ﻓـﺎﺋﺰ ﻟـﻴﺤﺘـﻔﻆ اﻟﺒـﻴﺎﻧـﻜﻮﻧﻴـﺮي ﺑﺎﻓـﻀﻠـﻴﺘﻪ ﺣـﻴﺚ اﻧﻪ ﻠﻚ ﻣﺒـﺎراة ﻣﺆﺟـﻠﺔ ﻟـﻮ ﻓﺎز ﻓﻴـﻬﺎ ﺳـﻴﺘـﻘﺪم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺮوﺳﻴﻨﻴﺮي ﺑﻨﻘﻄﺘ ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬

‫ﺳﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺳﺘﺤﺪد ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻄﻞ اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ‬

‫ﻧﺘـﻴﺠﺔ اﻟـﺘﻌـﺎدل ا ﺜﻴـﺮ اﻟﺬي اﻧﺘـﻬﺖ اﻟﻴﻪ ﻣـﺒﺎراة اﻟﻘـﻤﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ﺟـﻌﻠﺖ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺲ ﺑ اﻟﻴﻮﻓـﻨﺘﻮس وا ـﻴﻼن ﻣﺴﺘﻤـﺮا ر ﺎ إﻟﻰ اﳉﻮﻟﺔ‬ ‫اﻻﺧـﻴﺮة ﻓﻲ ﺷـﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ اﻟﻘـﺎدم ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎاذا واﺻﻞ اﻟﻔـﺮﻳﻘـﺎن ﻋـﻠﻰ ﻫﺬا اﻟـﻨﺴﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ا ﺘﺮاﻫﻨ اﻟﺔوﺣﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ‪.‬‬ ‫ا ـﺮاﻗ ـﺒـﻮن ﻟـﻠـﺪوري اﻻﻳـﻄـﺎﻟـﻲ وا ـﻬـﺘـﻤـ ﺑﻪ ﻳـﺮون أن اﻟ ـﺼـﺮاع ﻋـﻠﻰ ﻟـﻘﺐ اﻟـﺪوري‬ ‫ﻣ ـﺸـﺘــﻌﻞ ﺣــﺠﻲ ﺛـﺎن ا ــﻴﻼن ﻳ ـﺘـﺼــﺪر اﻟـﺴ ـﺒــﺎق ﺑـﺮﺻ ـﻴـﺪ ‪ 52‬ﻧ ـﻘـﻄــﺔ ﻛـﻤ ـﺘ ـﻔـﻮﻗــﺎ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﺑـﻔـﺎرق ﻧﻘـﻄـﺔ ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ـﻠﻚ ﻣـﺒﺎراة ﻣـﺆﺟـﻠـﺔ ﻗـﺪ ﺗـﻀﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫ا ﻘﺪﻣﺔ وﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻳﺮى ا ﺮاﻗـﺒﻮن ﻟﻠﺪوري اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ أن ﻫﻨـﺎط ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﻣـﺒﺎرﻳﺎت ﺳـﺘﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎر اﻟﻠﻘﺐ اﺻﻌﺒﻬﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس وﻫﺬه ا ﺒﺎرﻳﺎت ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ :‬ﻣﻴﻼن ‪ -‬روﻣﺎ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬اﻻﻧﺘﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻴﻮم ﻳـﻮاﺟﻪ ﻓـﺮﻳﻖ ا ـﻴﻼن ﻓـﺮﻳﻘـﺎ ﻗـﻮﻳﺎً وﺻـﻌـﺒﺎً ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﻠـﺘـﻘﻲ ذات اﻟﻴـﻮم ﻓـﺮﻳﻖ اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘﻮس‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮ وﻛﻼ ا ﺒﺎرﺗ ﻗﻮﻳﺘ وﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺾ ا ﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﺑﺮﻳﻞ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻴﻮم ﺳـﺘﻜﻮن ﻫـﺬه ا ﺒـﺎراة ﻣﻦ اﻫﻢ ا ﺒـﺎرﻳﺎت ﻟﻔـﺮﻳﻖ اﻋﺘـﺎد أن ﻳﺸﻜﻞ ﻋـﻘﺪة ﻟـﻠﺒﻴـﺎﻧﻜـﻮﻧﻴﺮي‬

‫اﻟﻴﻐﺮي ﻣﺪرب‬ ‫اﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي ‪:‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻮز ا ﻴﻼن‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﻜﻮدﻳﺘﻮ ﻣﺎزاﻟﺖ‬ ‫ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس‬

‫ﻟﻢ ﻳــﺨﻒ اﻟـﻴ ـﻐــﺮي ا ـﺪﻳــﺮ اﻟـﻔــﻨﻲ ﻟـﻔــﺮﻳﻖ ا ـﻴﻼن‬ ‫ﻋﻦ ﺧـﻴـﺒـﺔ أﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻧـﺘـﻴـﺠﺔ ﻣـﺒـﺎراة اﻟﻘـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري‬ ‫اﻻﻳـﻄـﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻓــﺮﻳﻖ ﻳـﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﺑـﻌـﺪ أن ﻛـﺎن ﻗـﺮﻳـﺒـﺎً ﻣﻦ‬ ‫اﻟـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮز ﺣـ ـ ــﺘﻰ اﻟـ ـ ــﺪﻗـ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻻﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎ ادرك‬ ‫وﻓﻲ ﺻــﺮاع ا ـﻘ ــﺪﻣــﺔ اﺷ ـﺘ ـﻜـﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ــﺎن ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس‬ ‫اﻟـﺒﻴـﺎﻧﻜـﻮﻧﻴـﺮي اﻟﺘـﻌﺎدل ﻟـﺘﻔـﻮت ﻋﻠﻰ ﻓـﺮﻳﻘﻪ ﻓـﺮﺻﺔ ﺗـﻌﺰﻳﺰ‬ ‫وﻣــﻴﻼن ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣﻦ اﺧ ـﻄــﺎء اﳊ ـﻜ ــﺎم ﺣــﻴﺚ اﺷ ـﺘــﻜﻰ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة وازاﺣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻗﻠﻴﻼً إﻟﻰ اﳋﻠﻒ ‪.‬‬ ‫اﻟـﺴﻴﺪة اﻟـﻌﺠـﻮز ﻣﻦ اﻟﺘﺤـﻜﻴﻢ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻘﺐ ﺗـﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻠـﺒﻴﺎ‬ ‫اﻟـﻴـﻐـﺮي ﲢـﺪث ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻟـﻼﻋﻼم ﻋـﻘﺐ ا ـﺒـﺎراة ﻣـﺠـﻴـﺒـﺎً‬ ‫ﻣﻊ ﺳﻴـﻴﻨﺎ ﺛﻢ ﺑـﺎرﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﺗـ ﻟﻢ ﻳﺤﺘـﺴﺐ ﻟﻪ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﺔ وﻗﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺎﻗﺎل ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ‪:‬‬ ‫‪ 3‬رﻛﻼت ﺟــﺰاء ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻛ ـﻔـ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺑـ ـﺤ ـﺼــﺪ ‪ 6‬ﻧـ ـﻘــﺎط ﺑــﺪل‬ ‫ اﻧﺖ ﻏـﺎﺿﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ا ﺒﺎراة ﺑـﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎء ﻫﺪف‬‫ﻧﻘﻄﺘﺎن واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮاﺟﺪه ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺼﺪارة ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻧﺘﺎري ?‬ ‫وا ﻴﻼن ﻋـﺎﻧﻰ ﻫـﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﳊـﻜـﺎم ﻟﻜﻦ ﺷـﻜﻮاه‬ ‫ ﻟﻢ اﻛﻦ ﻏـﺎﺿـﺒـﺎً اﺑـﺪاً ﺑـﻌـﺪ ا ـﺒـﺎراة ‪ ..‬ﻟﻘـﺪ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺒﺎراة‬‫اﻗﻞ ﺣ ــﺪة رﻏﻢ أن اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ ﺣ ــﺮﻣﻪ ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻣـ ـﺒ ــﺎراة‬ ‫ﺟـﻤـﻴـﻠـﺔ وا ـﻴﻼن ﻟـﻌﺐ ﺑ ـﺸـﻜﻞ ﺟـﻴـﺪ ﺟـﺪاً ‪ ..‬ﻟـﺴـﻮء اﳊﻆ ﻛـﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﺑﺜﻼث ﻗﺮارات ﺧﺎﻃﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫـﻨــﺎك ﺗـﻠﻚ اﳊـﺎدﺛـﺔ اﻟــﺘﻲ اﺛـﺮت ﻓﻲ ﻧـﺘـﻴ ـﺠـﺔ ا ـﺒـﺎراة ‪ ..‬ﻻ اﻋـﻠﻢ‬ ‫ﻫﻞ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑـﺴــﺤﺐ ا ــﺮﻣﻰ إﻟﻰ اﳋــﻠﻒ أم ﻣـﺎذا ? ﺗــﻠﻚ اﻟ ـﻠـﻘ ـﻄـﺔ‬ ‫ﺧ ـﻠ ـﻘـﺖ ﺿــﺮرا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻟ ـﻨــﺎ ﻛ ـﻨــﺎ ﺳ ـﻨــﺼﻞ إﻟﻰ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ‪.. 0 - 2‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻘﻘﻮا اﻟـﺘﻌﺎدل ﻟﻜﻦ ا ﻮاﺟﻬﺔ ﻛـﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮ ﺟﺎء ذﻟﻚ‬ ‫اﻟـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻻﻣـﺮ ﻳــﺆﻛـﺪ اﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ اي ﺷـﺨـﺺ أن ﻳـﺼـﻤﺖ‬ ‫وﻳﺒﻘﻰ ﻫﺎدﺋﺎ ﻓﻬـﺬا اﻓﻀﻞ ‪ ..‬ﻫﺪف ﻣﺎﺗﺮى ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫ام ﺳﻴﻜﻮن ‪ 1 - 2‬ﻟﻮ اﺣﺘﺴﺐ ﻫﺪف ﻣﻮﻧﺘﺎري‬ ‫ ﻫﻞ ﺗـﻘ ـﻠــﺼﺖ ﺣ ـﻈــﻮظ ا ــﻴﻼن ﻓﻲ اﻻﺳ ـﻜـﻮدﻳ ـﺘــﻮ ﺑ ـﻌـﺪ‬‫اﻟـﺘـﻌــﺎدل ? وﻣـﺎﻫﻲ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴ ـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻟـﻌـﺒـﺖ ﺑـﻬـﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ‬ ‫اﻟﻔﻮز ?‬ ‫ اﳋـﻄــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﺘ ـﻴـﻜ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ اﻋـﺘ ـﻤـﺪﺗ ـﻬـﺎ ﻼﻗــﺎة اﻟـﻴــﻮﻓـﻨ ـﺘـﻮس ﻫﻲ‬‫اﻟﻀـﻐـﻂ ﻋﻠـﻰ ا ﻨـﺎﻓـﺲ واﺳﺘـﻐـﻼل ا ﺴـﺎﺣـﺎت ﻓﻲ دﻓـﺎﻋـﻪ اﻟﻼﻋـﺒﻮةن‬ ‫ﻗـﺪﻣﻮا اداْاً ﻣﺘـﻤﻴﺰاً ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪﻓـﺎع واﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟـﻬﺠﻤـﺎت ا ﺮﺗﺪة‬ ‫اﺧﻄـﺄﻧـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻔـﺮص اﻟﺴـﺎﻧـﺤـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﻣـﺮﺗﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ وﻟـ ـﻘـﺐ اﻻﺳـ ـﻜـ ــﻮدﻳـ ـﺘـ ــﻮ ﻣ ــﺎزاﻟﺖ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮص اﻻن ‪%50‬‬ ‫ﻟﻠﻔﺮﻳﻘ ‪.‬‬ ‫ ﺎذا اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﺎﺗﻮ واﻗﺤﻤﺖ اﻟﺸﻌﺮاوي ?‬‫ ﺑـﺎﺗـﻮ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﺑـﺴـﺒﺐ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻋـﻀـﻠـﻴﺔ ﻟـﻬـﺬا ﻟﻢ‬‫اﺧﺎﻃـﺮ ب ﻫﺎﻣـﺎ اﻟﺸـﻌﺮاوي ﻓـﺪﺧﻞ وﺑﺠـﻌﺒـﺘﻪ اﻟﻌـﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻓـﻜﺎر اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻓﺸﻞ ر ﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺨﻄﻄﻜﻢ ﻟﺒﻘﻴﺔ ا ﺸﻮار ?‬‫ اﻻن ﺗـﺨ ـﻠـﺼ ـﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺿـﻐﻂ ا ـﺒـﺎراة اﻻﻫﻢ وﻟــﻮ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺘ ـﻴـﺠــﺔ اﻟـﺘﻲ‬‫ﻻﺗﺮﺿﻴﻨﺎ ﻟﻜﻦ اﻣﺎﻣﻨـﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻨﻠﻌـﺐ ﺑﻘﻴﺔ ا ﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻨﻔﺴﻲ‬ ‫ا ﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻇﻬﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ا ﺎﺿﻲ ‪.‬‬ ‫ ا ـﻴﻼن ﻇـﻬـﺮ ﺑﻘـﻮة ﻓﻲ ﻫـﺬه ا ـﺒـﺎراة ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻋـﻠﻴﻪ‬‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ا ﺒﺎرﻳﺎت ﺎذا ?‬ ‫ ﻓﻲ ﻣﺒـﺎراة اﻟـﻴـﻮﻓﻨـﺘـﻮس ﻛﻨـﺎ ﺑـﺤـﺎﻟﺔ ﺟـﻴـﺪة ﺑﺪﻧـﻴـﺎً وﻓـﻨﻴـﺎً وﻻ اﻧـﻜﺮ‬‫اﻧـﻨـﺎ ﻋـﺎﻧ ـﻴـﻨـﺎ ﻣﻦ ﺑـﻌﺾ ﳊـﻈــﺎت ﺳـﺬاﺟـﺔ ارﻟﺖ ﺑـﺎﻟـﻔــﺮﻳﻖ اﻣـﺎم ﻻﺗـﺴـﻴـﻮ‬ ‫واﻻﻧﺘـﺮ ﻟﻜـﻦ اﻟﻔـﺮﻳﻖ ﻋـﺎد ﺑﻌـﺪ ذﻟﻚ ﻟـﻴﻠـﻌﺐ ﺑـﻜﻞ ﺣﻤـﺎس ﻛـﻤﺎ ﻳـﻨـﺒﻐﻲ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻛﺜـﻴﺮ ﻣﻦ ا ﻨﺎﺳﺒﺎت وﻣﺒـﺎراة ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﺻـﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎراة ا ـﻴﻼن ﺧﺎﺻﺔ وان ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺣﺘﻼل اﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ا ﻘﺪﻣﺔ ا ﺆدﻳﺔ إﻟﻰ دوري اﺑﻄﺎل اوروﺑﺎ ‪.‬‬ ‫‪ 11‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬ﻻﺗﺴﻴﻮ‬ ‫ﻫـﺬه ا ـﺒــﺎراة ر ـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺼـﻴـﺮﻳـﺔ ﻟـﻔــﺮﻳﻖ اﻟـﻴـﻮﻓـﻨـﺘـﻮس اﻣـﺎم ﻓـﺮﻳـﻖ اﻋـﺘـﺎد أن ﻳـﻜـﻮن ﻛـﺒـﻴـﺮا اﻣـﺎم‬ ‫اﻟﻜـﺒﺎر ﻣﻬـﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﺴﺘـﻮاه او ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺳـﻠﻢ اﻟﺘـﺮﺗﻴﺐ واﺟﺘـﻴﺎز ﻳﻮﻓـﻨﺘـﻮس ﻟﻬﺬه ا ـﺒﺎراة ﻳﻜـﻮن ﺟﺪﻳﺮا‬ ‫ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ‪.‬‬ ‫‪ 22‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬روﻣﺎ‬ ‫ﻳـﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻫـﺎ اﻟـﻴـﻮم ﻓـﺮﻳﻖ اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﻣـﻮاﺟﻬـﺔ اﻟـﻔـﺮق اﻟـﻜﺒـﺎر وﻳـﻠـﺘـﻘﻲ ﻓـﺮﻳﻘـﺎ اﻋـﺘـﺎد أن ﻳـﻜﻮن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ دور ﻣـﻔﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺼﺎر اﻟـﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ وﺳﻴﻜﻮن ﻋـﻠﻰ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس اﺟـﺘﻴﺎز ﻫﺬه اﶈﻄﺔ‬ ‫اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺐ ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ :‬اﻻﻧﺘﺮ ‪ -‬ﻣﻴﻼن‬ ‫ﻣـﺒـﺎراة دﻳـﺮﺑﻲ ﻣـﻴﻼﻧـﻮ وﻫﻲ ﻣـﺒـﺎراة ﻟـﻴﺲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺣـﺴـﺎب او ﺗـﻮﻗﻊ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺮﻳـﻘ‬ ‫واﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه ا ﺒﺎراة أن ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﳉﻮﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻐﻞ ﺑﺎل ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﺬي ﻳﺰور‬ ‫ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﳉﻮﻟﺔ ‪.‬‬


‫اﻻﺣﺘﺮاف‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫) ‪ 1080‬دﻗﻴﻘﺔ‬ ‫ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎرس‬ ‫اﻟﺒﺎﻓﺎري(‬

‫ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﻜﺮة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺣﺘﺮاف ا ﻠﺰم‬

‫ﺣـﻘﻖ ﺣـﺎرس ﻣـﺮﻣﻰ ﻓـﺮﻳﻖ ﺑـﺎﻳـﺮن ﻣـﻴـﻮﻧـﻴﺦ اﳉـﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻣـﺎﻧـﻮﻳﻞ ﻧـﻮﻳﺮ رﻗـﻤـﺎً ﺟـﻴﺪاً ﺑـﻌـﺪ ﻧـﻬـﺎﻳﺔ ﻣـﺒـﺎراة ﻓـﺮﻳـﻘﻪ أﻣﺎم‬ ‫ﻓـﺮﻳﻖ ﻫــﻮﻓـﻨـﻬــﺎ ﻓﻲ اﳉـﻮﻟــﺔ ﻗـﺒﻞ ا ــﺎﺿـﻴـﺔ ﺣــﻴﺚ ﺣـﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻈـﺎﻓـﺔ ﺷـﺒـﺎﻛﻪ ‪1080‬دﻗـﻴـﻘـﺔ ﻛــﺎﻣـﻠـﺔ ﺑــﺪون ﺗـﻠـﻘـﻴﻪ أي‬ ‫ﻫﺪف وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﻬﺰ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺒﺎﻓﺎري ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺎﻧـﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻛﺎﻧﺖ ‪7‬‬ ‫ﻣـﺒــﺎرﻳـﺎت ﻓﻲ اﻟـﺒــﻮﻧـﺪﺳـﻠـﻴ ـﻐـﺎ أﻣـﺎم ﻓــﻮﻟـﻔـﺴـﺒــﻮرغ ﻫـﺎﻣـﺒـﻮرغ‬ ‫ﻛــﺎﻳ ــﺰر ﺳﻼوﺗ ــﺮن ﻓ ــﺮاﻳ ـﺒ ــﻮرغ ﺷــﺎﻟـﻚ ﺑــﺎﻳ ــﺮ ﻟـ ـﻴ ـﻔ ــﺮﻛــﻮزن‬ ‫وﻫﻮﻓﻨﻬﺎ و ‪ 4‬ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻻﺑﻄﺎل أﻣﺎم زﻳﻮرخ ذﻫﺎﺑﺎً‬ ‫وإﻳﺎﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﻤـﻬﻴﺪي ﺛﻢ ﻓﻴﺎرﻳﺎل وﻣـﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ‬ ‫دوري اﺠﻤﻟﻤـﻮﻋـﺎت ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻣﺒـﺎراة ﻓﻲ ﻛـﺄس ا ـﺎﻧﻴـﺎ أﻣﺎم‬ ‫اﻳ ـﻨـﺘـﺮاﺧﺖ ﺑـﺮاوﻧ ـﺸـﻔـﻴﻎ ﻳـﺬﻛــﺮ أن ﻧـﻮﻳـﺮ ﺟـﺎء إﻟﻰ ﺑــﺎﻳـﺮن ﻣـﻴـﻮﻧﺦ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ا ﻮﺳﻢ اﳊﺎﻟﻲ ﻗﺎدﻣﺎً ﻣﻦ ﺷﺎﻟﻚ ‪.‬‬

‫ﺑﻜﺎء اﻟﻨﺠﻮم‬

‫‪10‬‬

‫ﺷـﻜـﻠﺖ اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻻو ﺒـﻴﺔ اﻟـﻠـﻴﺒـﻴﺔ ﻣـﺆﺧﺮاً ﳉـﻨﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮاف ﻟـﻠﻌﺒـﺔ ﻛﺮة اﻟﻘـﺪم ﻣﻬﻤـﺘﻬﺎ اﻋـﺪاد ﻣﻘﺘﺮح‬ ‫ـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻻﺣـﺘـﺮاف ﻟـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻛـﺮة اﻟـﻘـﺪم ﻓﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ‬ ‫ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻲ ﺷ ــﺮوط اﻻﲢــﺎد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟـ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم‬ ‫)اﻟﻔﻴﻔﺎ(‬ ‫وأن ﺗﺘﺤﻮل ﻟﻌـﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺔ‬ ‫ﻫــﺎوﻳــﺔ إﻟﻰ ﻟ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮﻓــﺔ ﻓــﺄن ذﻟﻚ ﲢــﻮل ﻛـﺮة‬ ‫اﻟـﻘﺪم ﻓﻲ ﻟـﻴﺒـﻴﺎ اﻟﻲ ﺻـﻨﺎﻋـﺔ وﺗﺘـﺤﻮل أدواﺗـﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻋ ـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻣـ ـﺤـ ـﺘـ ــﺮﻓ ــﺔ ﻓـ ـﻴـ ـﺼـ ـﺒـﺢ اﻟﻼﻋﺐ وا ــﺪرب‬ ‫واﻻداري واﳊﻜﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻌﻴﺔ )ﻣﺤﺘﺮﻓﻮن( ‪.‬‬ ‫وﻗــﺒﻞ أن ﻧــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑــﻌﺾ ﻋــﻮاﻟـﻢ اﻻﺣ ـﺘـﺮاف‬ ‫ا ـﻄـﻠــﻮب ﻧـﺆﻛــﺪ ﻋـﻠﻰ أن اﻻﺣ ـﺘـﺮاف ﻗــﺒﻞ أن ﻳـﻜـﻮن‬ ‫ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﻫـﻮ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس ﻷن ﻓـﻬﻢ اﻻﺣـﺘـﺮاف‬ ‫ﻓـﻬ ـﻤـﺎً ﻓـﻜـﺮﻳـﺎً ﻳـﻘـﻮد إﻟﻰ اﺗـﻘــﺎن ﺻـﻨـﺎﻋـﺘﻪ واﻟـﻌـﻘـﻠـﻴـﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻫﻲ ا ﻨﻄﻠﻖ اﻻول ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ‪.‬‬ ‫وأن ﺗـﺘ ـﺤــﻮل ﻟـﻌ ـﺒــﺔ ﻛـﺮة اﻟ ـﻘــﺪم إﻟﻰ اﻻﺣ ـﺘـﺮاف ﻓــﺄن ذﻟﻚ ﻳ ـﻔــﺮض وﺟـﻮد‬ ‫ﻗ ـﻴـﺎدات ادارﻳــﺔ ﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﻘـﺪرة ﻋــﻠﻰ ادارج ﺷــﺆون اﻟـﻜــﺮة ﺑـﺮؤﻳــﺔ اﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ‬ ‫ﻣﻨـﺘﺠـﺔ وﻣﻔـﻴﺪة ﺗـﻀﻤﻦ اﺳـﺘﻤـﺮار ﻧﺸـﺎط اﻟﻠـﻌﺒـﺔ ﺑﺪون ﻋـﻮاﺋﻖ وﻣـﻄﺒﺎت‬ ‫ﻓـﺎﻻدارة اﻻﺣـﺘﺮاﻓـﻴﺒـﺔ ﻻﺗـﻘﺒﻞ اﺷـﺨـﺎص ﻣﻦ ﻧﻮﻋـﻴـﺔ أﺑﻦ اﻟﻨـﺎدي او ﻳﺤﺐ‬ ‫اﻟﻨـﺎدي او ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻷن اﻻﺣـﺘﺮاف ﻻﻳﻘﺒـﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻌـﻮاﻃﻒ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛـ ــﺎﻧﺖ ﻷن ﻗ ــﺎﻋ ــﺪﺗﻪ ‪ 2 = 1 + 1‬او ‪ 3‬او اﻛـ ـﺜ ــﺮ وﻻﺗـ ـﻘ ــﺒﻞ أن ﻳـ ـﺴ ــﺎوي‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ اﻧــﻨﻲ ﻟﻢ اﻃــﻠﻊ ﻋــﻠﻰ ﺷــﺮوط اﻻﲢــﺎد اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻷن ﺗـﺼــﺒﺢ‬ ‫ﻛﺮة اﻟـﻘﺪم ﻟـﻌـﺒﺔ ﻣـﺤـﺘﺮﻓـﺔ إﻻ اﻧـﻨﻲ ﻣﻠـﻤـﺎً ﺑﺒـﻌﺾ ﻣـﻨﻬـﺎ وﻫﻲ ﺷﺮوط‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣـﻐﻠﻘﺔ ـﻌﻨﻰ أن ﺗﺴﻤﺢ ـﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮوﻧـﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ‬ ‫اﻻوﺿـﺎع واﻟ ـﺼــﻮر اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛﻞ دوﻟــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻧـﻪ اﻟــﺰم ﺑــﻮﺟـﻮد‬ ‫ﺷﺮﻛـﺎت ﺗﺪﻳﺮ وﺗـﺴﺘـﺜﻤﺮ ﻟـﻌﺒـﺔ ﻛﺮة اﻟﻘـﺪم ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺤﻮ اﻟـﺬي ﻳﺨﻠﻖ‬

‫ارﺿﻴـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﻟـﻠﻔـﺮق ﻣﻦ اﺟﻞ ا ـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ا ﺴـﺎﺑـﻘـﺎت اﶈـﻠﻴـﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ا ﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﺮﻛﺎت ا ﺴﺎﻫﻤﺔ ا ـﻄﻠﻮب اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨـﺎدي وﻻﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨـﺎدي أن ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋـﺪﻫﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻌـﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم‬ ‫وﻳـﺤﻖ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أن ﺗـﻤـﺎرس ﻛﻞ اﻧـﻮاع اﻻﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳋـﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻛـﺮة اﻟﻘـﺪم وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻻﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳﺔ ﺣـﺘﻰ أن‬ ‫ﻋـﻘـﻮد اﻟﻼﻋـﺒـ ﺗـﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ا ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ وﻳـﺤﻖ ﻟـﻬـﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ وﻓﻖ ا ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤـﺎ أن اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﺗـﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮاﻛـﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ا ـﺴﺎﻫـﻤ وﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺔ اﻟﻨـﺎدي ﻫﻲ اﻻﻛﺒﺮ ﺑ ا ﺴﺎﻫﻤ وﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ وﻻﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أن ﻳـﺪﺧﻞ اﻟـﻨـﺎدي ﻓﻲ ا ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑـﺄي اﺻﻞ ﻣﻦ اﺻـﻮل اﻟـﻨـﺎدي و ـﺘـﻠـﻜـﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺧﺮى ‪.‬‬ ‫وﻳﻜـﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ا ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﺳـﺘﻐـﻼل ﻛﻞ ﻋﻼﻣـﺎت اﻟـﻨﺎدي ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﻢ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ إﻟﻰ اﻻﳒ ــﺎزات واﻻﻟـ ـﻘ ــﺎب ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﻣﻦ ﺣـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ادارة‬ ‫واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻞ ﻣﺎﻳـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻧﻼت وا ﻼﻋﺐ‬ ‫وﺣﻘﻮق اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ وﺟﻠﺐ اﻟﺮﻋﺎة وإﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺔ ذات ﺻﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أن ﺷﺮوط اﻻﲢـﺎد اﻟـﺪوﻟﻲ ﲢـﺘﺎج إﻟﻰ دراﺳـﺔ واﻓـﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻦ‬ ‫ﺑـﻌﺾ ﻧ ـﻘـﺎﻃ ـﻬـﺎ ﻳ ـﻨـﺒــﻐﻲ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻔ ـﻬـﻮﻣ ـﺎً ﺑـﺸــﻜﻞ دﻗـﻴﻖ ﺧــﺎﺻـﺔ ﻣــﺎﻳـﺨﺺ‬ ‫ﺑــﺎ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠـﻔــﺮﻳﻖ اﻻول ﻓ ـﻨ ـﻘــﻮل ﺷــﺮوط اﻻﲢـﺎد اﻟــﺪوﻟﻲ اذا‬ ‫ﺒـﻠـﻎ ﺧـﻤﺴـﺔ ﻣـﻼﻳ‬ ‫ﺧـﺼﺺ ﻓـﺮﻳﻖ ﻣـﺎ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟـﻌـﻘـﻮد ﺷـﺮاء اﻟﻼﻋـﺒـ‬ ‫دوﻻر ﻣـﺜﻼً ﻓﻲ ا ـﻮﺳﻢ ﻓـﺎﻧﻪ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ أن ﺗـﻜﻮن ﻛـﻞ ﻋﻘـﻮده ﻻﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺧـﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻣﻼﻳـ دوﻻر وإن ﲡــﺎوزﻫـﺎ ﻓ ـﻬــﺬا ﻳـﻌــﻨﻲ ﺗـﻠ ـﻘــﺎﺋـﻴ ـﺎً اﺷـﻬــﺎر اﻓﻼﺳﻪ وﻳ ـﻌـﻨﻲ‬ ‫اﻳـﻘـﺎف اﻟـﻔـﺮﻳﻖ وﻓﻲ ا ـﻮﺿـﻮع )اﻻﺣـﺘـﺮاف ﻟـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻛـﺮة اﻟـﻘـﺪم( ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻟـﻨـﺎ‬ ‫ﻋﻮدة واﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻗـﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻴﻤﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺄن ﺗـﻜﻮن ﺑﻄﻮﻟـﺔ اﻟﺪوري ﺑﻄﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ا ﻮﺳﻢ اﻟﻘﺎدم ‪. 2013 - 12‬‬

‫ﻟﻮﻋﺔ ا ﺸﺎﻋﺮ وﻣﺮارة اﻟﻌﻮاﻃﻒ‬

‫اﻟﺒـﻜﺎء ﻧـﻮع ﻣﻦ اﻟـﺘﻌـﺒﻴـﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﻰ وا ﺮارة ﺗـﺨـﺘﻠﻂ ﻓـﻴﻪ ا ﺸـﺎﻋﺮ‬ ‫واﻟـﻌـﻮاﻃﻒ ﺑــﺎﻟـﻠــﻮﻋـﺔ ﻓـﺘ ـﻨـﻬـﻤــﺮ اﻟـﺪﻣـﻮع ﺑـﻼ ﺿـﺎﺑﻂ ﺗـﺮﺳـﻢ ﻋـﻠﻰ وﺟـﻮه‬ ‫اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺆ ﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋـ ــﺎﻟﻢ ﻛـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻻ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺧـ ــﺎرج داﺋ ــﺮة اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻃﻒ‬ ‫وا ـﺸـﺎﻋــﺮ واﻷﺳﻰ واﻟـﻠــﻮﻋـﺔ ﻓ ـﻜـﺜ ـﻴـﺮاً ﻣـﻦ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠ ـﻬـﺎ واﺣــﺪاﺛـﻬــﺎ ﲡـﻌﻞ‬ ‫اﻟﺒﻜﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺻـﺤـﻴﻔـﺔ ﻛـﻮرة ﺗﺮﺻـﺪ ﺑﻌـﺾ اﻟﻼﻋﺒـ ﻓﻲ ﳊـﻈﺎت اﻟـﺒـﻜﺎء ﺣـﺰﻧﺎً‬ ‫او ﻓﺮﺣﺎً ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻛـﺮﻳﺴـﺘﻴﺎﻧـﻮ روﻧﺎﻟﺪو ‪ ..‬ﳊـﻈﺔ ﺑﻜـﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺧﺴﺮ ﻣﻊ ﻣـﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﺑﻼده اﻟﺒـﺮﺗـﻐﺎل ﻟـﻘﺐ ﺑﻄـﻮﻟﺔ اﻷ اﻷوروﺑـﻴﺔ ‪ 2004‬اﻟـﺘﻲ اﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻣـﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻓﻲ ا ﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ‪.0 - 1‬‬ ‫‪2‬ـ ﻟـﻴـﻮﻧﻴﻞ ﻣـﻴـﺴﻲ ‪ ..‬ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻜﺎء اﻋـﺘـﺮﺗﻪ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ اﺻﻴﺐ ﻓﻲ‬ ‫ا ـﺒـﺎراة اﻟــﺘﻲ ﺟـﻤـﻌﺖ ﻓــﺮﻳـﻘﻪ ﺑـﺮﺷـﻠــﻮﻧـﺔ ﺑـﻔـﺮﻳﻖ ﺳ ـﻴـﻠـﺘﻚ اﻻﺳ ـﻜـﺘـﻠـﻨـﺪي‬ ‫ﻣــﻮﺳﻢ ‪ 2008 - 07‬ﻓﻲ دوري اﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﻓــﺎز ﺑـ ـﻬــﺎ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ‪. 2 - 3‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗـﻴـﺮي ﻫﻨـﺮي ‪ ..‬ﺑـﻜـﺎﺋﻪ ﳊـﻈﺔ أن ﻛـﺸﻒ ﻧـﺎدي ارﺳـﻨﺎل اﻟـﻨـﻘﺎب‬ ‫ﻋـﻦ ﺗـﻤ ـﺜــﺎل ﺗــﺬﻛــﺎري ﻟ ـﻠ ـﻨــﺠﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻧــﺴﻲ اﻻﺳ ـﻤــﺮ ﻓﻲ ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﻣـﻠــﻌﺐ‬ ‫اﻻﻣﺎرات ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻟﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻟﻨﺠﻮم اﻻرﺳﻨﺎل ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ‪ ..‬ﳊﻈﺔ ﺑﻜﺎﺋﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﺮز‬ ‫ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري اﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻣﻮﺳﻢ ‪ 2010 - 09‬ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮ وﻫﻮ‬ ‫ا ـﻮﺳﻢ اﻟـﺬي ﺣـﻘﻖ ﻓـﻴﻪ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻻﻳـﻄـﺎﻟﻲ اﻟـﺜﻼﺛـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴـﺮة ﺑـﻘـﻴـﺎدة‬ ‫ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺟــﻮن ﺗ ـﻴــﺮي ‪ ..‬ﳒﻢ ﻓــﺮﻳﻖ ﺗ ـﺸ ـﻴـﻠــﺴﻲ وﺑ ـﻜــﺎﺋﻪ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮ ﻋـﻘﺐ‬ ‫اﻫـﺪاره ﺿﺮﺑـﺔ ﺟـﺰاء أﻣـﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻣـﺎﻧـﺸـﺴﺘـﺮ ﻳـﻮﻧﺎﻳـﺘـﺪ ﻓﻲ ﻧـﻬﺎﺋﻲ دوري‬

‫اﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻣﻮﺳﻢ ‪ 07‬ـ ‪ 2008‬اﻟﺬي اﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴـﻜﻮ ﺗﻮﺗﻲ ‪ ..‬ﳒﻢ ﻓﺮﻳﻖ روﻣﺎ اﻻﻳﻄـﺎﻟﻲ وﳊﻈﺔ اﻟﺒﻜﺎء‬ ‫ﺑﻌـﺪ ﺧﺮوج ا ﻨـﺘﺨﺐ اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑـﻄﻮﻟﺔ اﻻ اﻷوروﺑـﻴﺔ ﻋﺎم ‪2000‬‬ ‫أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.1 - 2‬‬ ‫‪7‬ـ ﺑ ـﻴـﻠـﻴﻪ ‪ :‬دﻣــﻮع اﻟـﻔـﺮح ﺑ ـﻌـﺪ اﺣـﺮاز ﻣـﻨ ـﺘـﺨﺐ ﺑﻼده ﺑ ـﻄـﻮﻟـﺔ ﻛـﺄس‬ ‫اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪ 1958‬وﻛـﺎن وﻗﺘـﻬﺎ ﻳـﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟـﻌﻤﺮ ‪17‬ﺳﻨـﺔ وﻇﻬـﺮ ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ‬ ‫ﻓﻲ ا ﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻮﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ﺟـﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻴﺮﺟـﻴﻮ ‪ ..‬ﺣـﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻓـﺮﻳﻖ روﻣﺎ اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ‬ ‫وﺑـﻜﺎﺋﻪ ﻣـﻦ ﺷﺪة اﻻﻟﻢ ﺑـﻌـﺪ اﺻـﺎﺑـﺘﻪ ﻓﻲ اﻟـﻜـﺎﺣﻞ ﻓﻲ ﻣـﺒﺎراة‬ ‫ﻓـﺮﻳـﻘﻪ أﻣــﺎم ﺑـﺮﻳـﺸـﻴــﺎ ا ـﻮﺳﻢ ا ـﺎﺿﻲ وﻛــﺎن ﻗـﺪ اﺿـﻄـﺮ‬ ‫اﳊ ــﺎرس أن ﻳـ ـﻜ ــﻤﻞ ا ـ ـﺒ ــﺎراة وﻫــﻮ ﻣـ ـﺼ ــﺎب ﺑـ ـﻌــﺪ أن‬ ‫اﺳﺘﻨﻔﺬ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ا ﺴﻤﻮﺣﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫‪9‬ـ روﺑـﺮﺗﻮ ﺑـﺎﺟـﻴـﻮ ‪ ..‬وﺑـﻜـﺎﺋﻪ اﻟـﺸـﻬـﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﺄس اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪ 1994‬ﺑـﺄﻣـﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻌﺪ‬ ‫أن اﺿـﺎع رﻛـﻠـﺔ اﳉـﺰاء اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﺳـﺒـﺒـﺎً‬ ‫ﻓﻲ ﻫــﺰ ـﺔ ﻣـﻨـﺘـﺨﺐ ﺑـﻼده أﻣـﺎم ﻣـﻨـﺘـﺨﺐ‬ ‫اﻟﺒﺮازﻳﻞ ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ ﻣــﺎرادوﻧــﺎ ‪ ..‬وﺑ ـﻜ ــﺎﺋﻪ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ ﻫــﺰ ــﺔ‬ ‫ﻣـﻨـﺘﺨﺐ اﻻرﺟـﻨـﺘـ ﻓﻲ ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﺄس اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪ 1990‬ﺑـﺎﻳـﻄـﺎﻟـﻴﺎ‬ ‫أﻣـﺎم ﻣ ـﻨـﺘـﺨـﺐ ا ـﺎﻧـﻴــﺎ ﺑـﺮﻛـﻠــﺔ ﺟـﺰاء ﻣ ـﺸـﻜـﻮك ﻓـﻲ ﺻـﺤـﺘ ـﻬـﺎ وﻛـﺎن‬ ‫ﻣـﺎرادوﻧﺎ ﻗـﺪ اﺑﺪع ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺒـﻄﻮﻟـﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑـﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ روﻧــﺎﻟـﺪو ‪ ..‬اﻟ ـﻨــﺠﻢ اﻟـﺒــﺮازﻳــﻠﻲ وﳊـﻈــﺔ ﻣــﺆﺛـﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﺣ ـﻴــﺎﺗﻪ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أﻋــﻠﻦ ﻓـﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﻔﻲ ﻓـﻲ ﺳــﺎوﺑــﻮﻟـﻮ‬ ‫اﻋﺘﺰال اﻟﻠﻌﺐ ‪.‬‬


11

© lÐU « ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

w½U*ô« Í—Ëb« w qF²A¹ WIŠö*« Ÿ«d

q√ œb−¹ ÍdO³¹— WUM*« w aO½uO Êd¹UÐ

—UŁd¦« oKF*« U¹—U?³?? vKŽ oOK?F?²« s b?¹e*« n?O?? ?C?¹ Âb?? ?I?« …d?? ? nu?« ‰ö?? ?š s …—UŁô«Ë o?¹u?? ?A?? ?²« WKO??L??'« «—U?³??F«Ë VFK?« lzU?u? qO?L??'« .b?I?²?Ð v²?Š r²?N¹ô o?KF?Ë …b?O?H*« U??uKF*«Ë Í√ Âb?I¹ôË …«—U³?*« W¹«bÐ w 5I¹d?H« WKOJAð ÂbI¹ôË 5³Žö« ‰«b³²Ý« UOKLŽ sŽ WuKF …«—U³*« w 5Зb*«Ë 5³Žö« sŽ UuKF Í« UÎ MO??ŠË Ãd?<« d?JA¹ UÎ MO??Š …dŁd??¦UÐ wH??²J¹Ë ÊuJ?¹ oK?F*« «c?¼ ÆÆ 5łd?? ??H?? ??²?*« dJ?A¹ Æ qAH« s“ dš¬ s“ s UÎ IKF

»U?? ? Š vKŽ ÎU? L?N? Ϋ“u?? aO½u??O? Êd¹UÐ o¹d?? oI??Š s23 Wu?? ?'« »U?? ? ?( 04 pU?? ?ý o¹d?? t?? ?H? ?O? ? C? ? rłU??N?*« U??L¼“d??Š« s?¹cK« 5b?? N« qC??HÐ U?? G? OKÝb?½u??³« w½U?¦« e?d*« v≈ t?³?łu0 v?Ið—« Íd?O?³¹— p½«d? w ½d?H« l ŒUÐœö?ž XA½u? U?O?ÝËd?Ð ‰œU?Fð b?FÐ WDI½ 48 b?O?dÐ 1 - 1 . ⁄u³U¼ Í—ËbK? tð—«b?? ? b½u?9—œ U?? ?O? ? ?ÝËd?Ð o¹d?? ? q«ËË 1 - 3 du½U¼ o¹d vKŽ Á“u bFÐ WDI½52 bOdÐ o¹dH qO?− ?²« »UÐ ÍdO³¹— w ½d?H« rłUN*« `²?²«Ë s tðö??H½« b?FÐË YO?Š W??Fz«— W?OM W??I¹dDÐ aO½u?O? Êd¹UÐ qJÐ „U³A« UNMJÝ«Ë ”—U(« ‚u …dJ« l— pUý l«b pU?ý vd? w UL?NK−?Ý s¹cK« 5b?NUÐË ÆÆ W?IŁË ¡Ëb¼ v≈ ·«b¼ô« s? Áb?O? — Íd??O? ³¹— l— w r?Ýu*« «c¼ ‰ö?? š ·«b¼« …d?? A? ?Ž w?½UŁ p?c?Ð Êu?JO? W?? ? ? ?O½U?*ô« W?u?D³?« b?? FÐ a?O½u?? O? ? Êd¹UÐ o?¹d?? w? ·«b¼ e?O?u?ž u¹—U? Êô« w²?Š Í—Ëb« ·«b¼ pUý VŽô W?I— ÎUb¼18 “dŠ« Íc« Æ dK²MO¼ ÊUł ”ö04

rN½uMł wJ% rNðUdBð

Êu³Žö« r¼ s °ø 5‡?‡ ‡?‡ ?½U‡‡?‡:«

u?OMOd?Oł w?łUF« l vS?(« rÝu*« Æ ‰UMÝ—ô« VŽô ∫ wKOðuUÐ u¹—U ‡ d²½ô« —uNLł s œUI²½ö ÷dFð o¹d?H« …«—U?³? VI?Ž t²?L?łU¼ U?bMŽ Í—Ëœ wzU?N½ nB½ w? W½uKýdÐ ÂU?√ hO?L? ¡U?IUÐ VŽö« ÂU??Ë ‰UDÐô« v≈ W?? U?? ?{ôUÐ ÷—ô« vKŽ t?? ?I¹d?? d?² ?A½U? o¹d? l W?OU(« tK?UA? l Ÿ«d?? w? qšœ YO?? Š ¨ w?²? ?O? ?Ý rN?? O? dÐ ÂU?? s?¹c« tzö??“Ë t?Зb?? nB½ ‚d?ŠË rNz«c¹« b?B? rN?ÝôUÐ Æ lO— ‚bM w gOFO teM ∫ e¹—«uÝ f¹u ‡ «d??H¹≈ ”dðUÐ W??×? U??B? i— - b??²¹U½u?¹ d??²? ? A½U?? …«—U??³? q³?? Í—Ëb« w U¹—U³? l³Ý …b* t?UI¹« ©i?Ž® ‡Ð ÂU?? ? U?? ? b?? ? F?Ð ÍbM?u?? ? N« VŽô ‰U??IÐ ÊU??L?¦? Ž wÐd??G*« rłU??N*« ÊU??L?Ł …b* t??U??I?¹«Ë su¼bM¹« o?¹d?? «—U?? ?³? ? FÐ Áu?? ?Hð Ê√ b?? ?FÐ U?¹—U?? ³? ? s d?? ¦? « cM «d?? H¹≈ ÁU??& W¹d?? BMŽ Æ s¹dNý ∫ g²OuLO¼«dЫ ÊUðô“ ‡ iFÐ W?O?½«Ëb?F« tðU?O? uKÝ ‰u?Š ×U?)« v≈ …dJ« V?Žö? s ¡vA« w{U*« q³ ¡UŁö¦« Âu¹ Âb Ê√ bFÐ w¼Ë XL¼ U?bMŽ tð—UO? Ð WO?U×? VIŽ `¹dBð cšô ÊudJOLK WKUŠ ÊöO*« ÍœU½ V¹—bð ed s tłËdš v≈ tð—UO? Ð ÁdO?Ý q«ËË UNK¼U−?² U??N V³?? ÝU?? W??O? U??×? B« Âb?? Ê√ v?≈ X?K?‡?‡?‡?‡? I?½Ë …b?¹b?‡?‡?‡?‡?ý W?ÐU?? ? ? ? ? ≈ Æ vHA² *«

u¼ Ád¹u?? B? ²Ð Âu?? Ið U??N?½« b??I? ²? ?Ž«U?? Æ t²KzUŽË ∫ Êuð—UÐ Íuł ‡ t?UI?¹« - bI? rNMOÐ Èu?ô« t½≈ ÆÆ ÎU?³¹d?Ið U¹—U³? w VF U?2 d¦?« q«ËË ¨ t V?FK¹ œU½ w d??I? ²? ¹ r W¹«bÐ w d?łU?AðË W?³¹d?G« tðU?d?Bð

nA??²? ?« Íc« »—b*« s ÊU?? U??L? ÁœU?F?³?²?Ý« ô≈ rU?F?K t?b?Ë VŽö« t?I¹d? Êö?O? wË wJK*« o¹d?H« s d¹u?? Bð rU?Þ vKŽ Èb?? ²? Ž« vS?? (« b?? ?FÐ W?? ? O½u¹e?? ?H?K²?« «uM?I« Èb?? ?Š«

i— w²?« …d??O? N? A« W??F? «u« o¹d?? H w½U¹u?? ł—ô« rłU??N?*« U??N? ?O? W?×? U?B? e¹—«u?Ý f?¹u ‰uÐd?H? O «dH¹≈ b?²¹U½u¹ d²? A½U? o¹d VŽô W¹e??O?K$ô« W??U??×? B« s? XH??Ë o¹d?? ? »—b?? ? nËË W?¹d?? B?MF?UÐ d¹u?Ð Íœ bU½Ë— ÍbM?u?? N« fU?? ł« 5½U??:«Ë ÊuM:U?Ð e¹—«u??Ý VŽö« W?? ?O? ?H? ? OJ« Ác?¼ vKŽ 5?³? ?Žö?« s W¹dBMF« r?NðUdB?²Ð ¡«uÝ ÊËdO?¦ 5³?Žö« W?LzU? rCðË W?O½«Ëb?F« Ë√ U??N —d??³? ô w²« lzU??u« »U??×? « ∫ s Îö rN²Ou$ rž— ∫ U½u²½U p¹d¹« ‡ VŽô q?C? ? ?« VI?KÐ Ãu?ð Íc« ÂU? ÆÆ b?²¹U½u¹ d?²? ? A½U? a¹—Uð w o¹d?? ? wF?? ? −? ? A? ? ? b?? ?Š« »d?? ? CÐ ÂU?? ?Ž d?¹UM?¹ w ”ôU?Ð ‰U?? ?²? ? ?¹d?? ? fU?ł u¼Ë t?N?łË w tK—Ë1995 Æ Uł—b*« w ∫ u½UÝU uO½uD½« ‡ uKKOÐU?? u?OÐU? »—b*« s? d??Ý b¹—b?? ‰U¹— w ÎU? ³? Žô ÊU?? U??bMŽ

Í“«dðU q¦ qUA*« t oKš ÎUЗb ·dF¹ r ÍdOO½«— w?²?« …«—U?? ? ? ?³?*« wuÐU½ o¹d? XFL?ł vK?Ž d?? ²?½ô« o¹d?? ?HÐ u?ËU?Ð ÊU?? ? ? ?Ý VF?K? —U??Þ« w?? w??u??ÐU??M? Ð s 25 W?u?? ? ? ? ? ? '« “U w²«Ë uO?A²UJ« wuÐU½ o¹d UNÐ …«—U?? ? ? ³*« w?¼ 0 - 1 ‚uH?²¹ w²«11 r— »—b?*« U?? ? ? ?N? ? ? ? ?O? ? ? ? v??K?Ž Í“«d??ðU?? ? ? ? ? ? ? ? ¨ Íd?? ? O? ? O?½«— »—b*« w²« ‚d?H?« q lL? U?? ? ? N? ? ? ?O?K?Ž ·d?? ? ? ý« “uH« oI?Š Í“«dðU ÆÆ ÍdOO½«— vKŽ Êu?? ? ? ³? ? ? ?«d?? ? ? Íd??O?O½«— Ê√ Êuu??I¹ oKš ÎUЗb ·dF¹ r q?¦? ? ? ? q?U?? ? ? A*« t? Æ Í“«dðU

23 Wu'« bFÐ VOðd²« ◊UI½ 52 48 47 44 37 36 34 29 29 28 27 27 27 24 21 20 18 18

o¹dH« b½u9—œ UOÝËdÐ aO½uO Êd¹UÐ g½u UOÝËdÐ ŒUÐœöž 04 tJUý Ê“udHOd¹UÐ s1dÐ —œdO du½U¼ —U&u²ý .UNMu¼ ⁄dO³O½ —u½ 05 d²M¹U ⁄—u³U¼ ⁄—uO Hu su ⁄—u³ žË« 5dÐ Uðd¼ ⁄—u³¹«d

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


12

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

vË_« WFb« w U¹—U³ lЗ«

16 ‡« —Ëœ »U¹≈

UÐË—Ë√ ‰UDЫ Í—Ëb

ÂU?« o¹dD« `²?Hð 1 ≠3 »U¼c« …«—U?³? W??−?O?²½Ë ÊuJO?? Ý U??L? O? o?K ÊËbÐ 8 ‡« —Ëœ ⁄uK³? W½uKýdÐ q×¹ u¼Ë dO?³ bN?ł ‰cÐ w½dH« Êu?O o¹d vKŽ w d³I« q¹uЫ o¹d vKŽ WO½U¦« …«—U³*« w ÎUHO{ w w?½d?H« o?¹d?HK? d?O? G? B« “u?H?« Ê«Ë W? U??š W¹u? Ë …d?O?¦? …«—U?³*« qF?& 0 ≠1 »U¼c« …«—U?³? Æ ôUL²Šô« qJ WKÐU Ë

¨ XO?M¹“ P?? łU?? H? ? ‰U?? L?¼« V−¹ô s?J Îö? ?N? ?Ý o¹d?? HÐ ‰UMÝ—ô« o?¹d?? W?? O½U??¦?« …«—U??³*« l?L? &Ë —Ëœ ⁄uK³ …d??«Ë d?O?šô« ÿuEŠ Ëb??³ðË ¨ Êö?O*« »U¼c« …«—U³ w Á“u bFÐ8 ‡« 0.≠ 4 vËô« ¨ ÊU?ð—U?? ³? ? pc?? ? ¡U?? ?FЗô« ÂU?? ?IðË Ê“ud?HOd¹UÐ o¹d t?UM nOC?²¹ W½uKýdÐ

ÎUUŽ39 tOH² vKŽ qL×¹ Íc« eGOž

w w¹—Uð ·b¼ …«—U³*« w qðUI« Xu« 900 WO¹—U²«

5œU??I« ¡U?FЗô«Ë ¡U?Łö?¦« wu?¹ Èd?& w »U¼c« WKŠd? U¹—U?³ s? U¹—U³? lЗ« YO??Š ¨ U?ÐË—Ë√ ‰UDЫ U??? ?UM* 16 ‡« Í—Ëœ o¹d?? vËô« lL?? & ÊUð—U?? ³? ? ¡UŁö?? ¦« ÂU?? Ið wÝËd« XOM¹“ o¹d tHOCÐ vSGðd³« UJOHMÐ i¹u?Fð v?« …«—U?³*« Ác¼ w UJO?H?MÐ vF?¹Ë p?– «Ëb?? ? ³¹Ë 3 ≠2 »U?¼c« w? Ád?? ? šQð

ÆÆ «uMÝ ÊULŁ bFÐ

©»UÖ mMO—U~«® ‡Ð ÊË“uH¹ “b¹d« …«—U³*« VIŽ ”Q~« qL×¹Ë ¡«eł WKÖ— lOC¹ œ—«dOł

d?? ? Ž√ e?? G? ?O? ?ž ÊU¹«— » o?¹d?? ? ? ? VŽô W?M?Ý 39 tðœU?? F? ?Ý sŽ b?? ²?¹U½u¹ d?? ²? ?? ?A½U?? lM1 r p– sJ 1 ≠2 w²??O? Ý g²¹Ë—u½ o¹d?? vKŽ t??I¹d?? “u? b??FÐ …d??O? ³J« Âb??IðË Î«b??O?ł s?J¹ r …«—U??³*« Ác¼ w t??I¹d?? ¡«œ« Ê« s ·«d??²?Žô« s Íe?K¹u« »U?×? _ W?−?O?²?M« Xu¼ ‰b?F¹ Ê√ q?³? euJÝ ‰u??³ ·b?NРΫdJ³?? d?²?? A½U? UE×K« w qðU?I« “u?H« e?G?O?ž q−?Ý UbMŽ …d?E²M*« WE×K« ¡U?ł rŁ ÷—ô« l 5²DIM« ‚—U? b?OF¹Ë ÊuJ?¹U qC?« vKŽ 900 r — tð«—U?³0 qH²?×?O …dO?šô« Æ w²OÝ d²A½U —bB²*« w ’d?? H« o?Kš lOD?²? ?¹ t½QÐ r?KF¹ u?? N? ? o¹d?? H« ÕË— U?? N½√ VŽö?« `{Ë«Ë oKš U2 d?¦?√ ozU? œ8 d?š¬ w ’d?H« s? d?O?¦J« XŠô b?I? …d?O? šô« UE×K« Æ …«—U³*« ‰«uÞ o¹dH« 5ÞUOA« l900 r — tð«—U³ w ¡Uł t½« ÎU uBš ·bN« «c¼ t tK¦1 ULŽË 5F−?A*« ÂU« tÐ XL? Íc« ‰UH²?Šô« s p– ·dŽ lO?L'« Ê√ eG?Ož `{Ë« d?L(« Æ WMÝ39 Ë«17 mKЫ XM ¡«uÝ dOG²¹ r —uFA« sJ ÎUFz«— ÊU d_U oQ?²Ð tðœU?F?Ý sŽ b??²¹U½u¹ d?²??A½U? o¹d?H wMH?« d¹b*« »d?Ž« Èd?š« W?N?ł s wM¹bU? uËUÐ oÐU?« dO?NA« vSD?¹ô« l«b*« vKŽ v²Š vGD?¹ oQð t½« ‰U Ë e?GO?ž b?²?« w²« WK¹uD« tðd?O?? —«b? vKŽ Êö?O*« o¹d? l …«—U?³? 902 ÷Uš Íc« Æ vUD¹ô« o¹dH« l ÎUUŽ25‡

”Q? VI Íe?OK$ô« ‰uÐd?HO o?¹d “d?Š√ o¹d?? ? »U?? ? ?Š vK?Ž ©»U?? mM?O—UJ?«® œU?? %ô« s `O?? łd??²« ö??dÐ Íe?K¹u« w²??O? ?Ý n¹œ«d?? Æ ¡«e'« WöŽ ·b?NÐ ÎU?b?I?²? t??H½ b?łË Íc« n¹œ«d? lM lD²?¹ r19 W?I?O? b« w? Êu?¹U? Íu?ł “b¹dK ‰œU?F²« ·b¼ qO?−ð s qðdJÝ s?Ł—U v≈ …—U?Łô« ÊU??I?¹d??H?« „dðË 60 W?? I? ?O? b?« w vN?? ?²½« Ê√ b?? FÐ 5?O? ?U?? {ô« 5Þu?? ?A« 1 - 1 wÐU−¹ô« ‰œUF²UÐ wK ô« X u« . »—b?? q?šœ« wU??{ô« X? u« w „d¹œ Íb?Mu??N?« gOKG?«œ wMO?? “b¹d« w ‰u?Ðd?? ?H? ? OK? Âb?? ?I? ? ²« ·b?¼ X¹u?? ? …«—U?³*« Ê√ lO?L?'« sþË108 W?I?O? b« ·b¼ Ê√ ô≈ “b?¹d« “u?? ? HÐ X?N? ? ²?½« b?? ? s? pý ö?Ð u¼ d??Nþ rB?? 118 W??I? ?O? b« w d?½d??Oð s?Ë …dJ?« ¡U?? ? ? LE?Ž ö?— ÷u??š vKŽ r¼d??³?ł«Ë ‰uÐd?H? O 5?³? ? ? ?Žö?« q?C? ? ? ?« qD³« W¹u¼ b¹b?ײ WO?×Ołd?²« ¡«e'« Q?? ? ? ? ÞË s?? ? ? ? ¹c?? ? ? ? « Æ qOD?²? ? rN?? «b?? « ¡UM?Ðô Ϋb?? ?O? ? ł √b?? ? ³ð r ö?? ? d« Æ dCšô« VAF« s q? ŸU?? {« Y?O? ?Š g?OKG?«œ »—b*« Ë« t? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? K? O? Ð 5²Kd« Âœ« w?Kð—U?ýË bzU?I« œ—«d?O?ł ¡«œu? ? ? ?« …d?¼u?? ? '« X¹u? qO?−??ð Ê√ ô≈ W?O½U?¦«Ë vËô« W? U×? B« t?²³?I UL? W?OI?³²*« ö?d« Êu½u?łË mMO½Ë«œË Á—«u? ? ? A ? ? w “d?? ?Š« ÀöŁ q?O? ?−? ??ð w n¹œ«d?? q?A? ?Ë u¼Ë ‰u?Ðd?? ? H? ? O?K V?IK« `?M ö?? ? — ÎU? b¼ 1281 ÍËdJ« w tð—U) —QŁË WuD³« w sU¦« …«—U?? ? ³? ? ? 1363 w wK?O?Að ÂU??« 2005 ÂU??Ž wzU??NM« W¹b½ô« l? U??N? ?{U??š 2 - 3 W−O²MÐ U?? ? ? ? ? ? ? ? N? V??F? w?²? « œ—«d?? O? ?ł V?Žö« Ê√ n¹d?D« U?? ³? ?U?? ?« V ?? ²?MË Î«e?— ‰uÐd?HO w? t½Ëd³?²?F¹ Íc« w?H?¹b?? ? ? ? N?ð r? — u?¼Ë Êö?O*« w wM¹bU q¦? ÎUO? ¹—Uð l??I? ¹ r?? w?*U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ž WO?×O?łd²« ¡«e?'« WÐd?{ ŸU{« d??¦? ?« cM t??L? ?OD% u?? ? ? ?³?*« sJ? t?? I?¹d?? H? vËô« VFB¹Ë ÎU?UŽ35 s U?0 ÕU?¹d?« w?ðQð »u?? ? ? ? ³? ? ? ? ?;«Ë w Wu?NÐ tL?OD% ‰uÐd?H? O “U?H? t?²MO??H?Ý wN??²?Að Æ ÂœUI« se« v≈ ”Q?J« t?? ?? ? H?MÐ u?¼ qL?? ?ŠË Æ tI¹d dO¼ULł

¡«œu« …d¼u−K ÎUb¼1281


‫‪13‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬


14

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

WO¾ÞUA« WIDM*« ¡U{u{ s ÎUÐËd¼

W½uKýdР×Uš W³C¼ vKŽ√ w ©wO® ‡ b¹b'« ‰dM*« …dJ« Âu$ …UOŠ w ¡vý q WO*U?F« WU×B« b dð V¼cð qÐ W?¹ËdJ« rN«u??Š√Ë r¼—U?³? š« W?FÐU??²0 wH??²JðôË ¨ Ê√ sJ1U q dAMðË rNÐ W U?)« …UO(« w v{uH« v≈ sU?? ô«Ë r?ŽUD*« w? r¼œ—UDðË r?Nðu?? OÐ q?šbð t?? O« q?Bð Æ UN½ËœUðd¹ w²« rNM ΫdO¦? sJ p– s Ϋbł ÊuI¹UC?²¹ Âu−M« iFÐ VŠË …d?? N? ?A«Ë ¡«u?? {ô« W?? ³¹d?? { u?¼ p– q ÊQÐ s?R¹ Ϋb?O?FÐË VFK*« ×U?š ¡vý q r?NMŽ «u?d?F¹ Ê√ w ”UM« r−M« d?O?O?Gð Ϋd?šR XFÐU?ð WO*U?F« W?U?×?B« Æ …dJ« sŽ sJUÐ ÂU Íc« wO qO½u?O W½uKýdÐ o¹dH wMO²Mł—ô« w W½u?KýdÐ WM¹b?? ×U??š Ϋd?šR?? Á«d??²? ý« b¹b?ł ‰e?M w s ÎUÐËd?¼ WMU?? ÝË WzœU¼ W??I?DM w W?KD*« W?? ³? C? N?« vKŽ« d?×?³« jý vK?Ž W?IDM w U?NÐ gO?F¹ ÊU?? w²« ¡U?{u?C« Æ Wd(UÐ ZFðË e?d? s?Ž …—U?O?UÐ W??I?O?œ 25 b?F?³¹ b?¹b?'« ‰eM*« qOLł ÊuJÝË d?O³ ¡ËbNÐ eOL?²ð WFz«— WIDM wË WM¹b*«

UNł«Ë lЗ« tË W?³CN« vKŽ√ w ΫeO?L² ÎUF?u q²×¹Ë v≈ WU{« ¨ —U−ýôUÐ W¾OK WI¹bŠË qš«b WŁöŁ tOË ‰u??Š W?³? «d*« «d??O? U? b¹b??Ž b??łuðË ’U??š `³?? w??O? vA? ?¹ YO?Š tÐ jO??×¹ ¡vý q —u??Bð ‰eM*« Ê√Ë W Uš oÐU?« ‰eM*« w qBŠ UL? ‰eM*« WdÝ

UO?M²I v?≈ WU{ôUÐ w?O* WO?³¼c« «d Àö?¦« …œu??łu?? w³¼c« ¡«c??(« q?¦? sL??¦Ð —b??Iðô Èd??š« Æ 5 Uš ”«dŠ ‰eMLK błu¹ UL ‰eM*« «cNÐ

ÆÆ Âb …dÖ ÍœU½ pU ÂbI« …dÖ Ád~¹

…d? ÍœUM ‰U?L?Ž√ ‰U?ł— pK?9 Âb?I« …d? Vz«d?ž s d¹œ—U?? ?OK*U?Ð oKF?? ?²¹ d?? _«Ë Ϋb¹b?? ?ý ÎU¼d?? …d?J« ÁdJ?¹ u¼Ë w qł— v?Mž« fU??š b??F¹ Íc?« d??O*UÐ nOK? w«d??²? Ýô« Æ w«d²Ýô« ©b²¹U½u¹ XÝu buž® ÍœU½ pK1Ë UO«d²Ý« W?OH?× WKÐU?I? w ÂbI« …dJ t¼d? sŽ d?³Ž d?O*UÐ ¨ W?³?FK« Ác?¼ Ád?« U½√ ∫ ÎözU? ©qO? Í«bM ® W??H?O?×? l UNM qL?ł«Ë qC« w³?žd« W³F ÆÆ U?NO? ¡Uł—ô t½« bI?²Ž« Æ dO¦JÐ

U?×¹d?Bð t?³−?Fð r Âb?I« …dJ w?«d²?Ýô« œU?%ô« pKð s t??ŠU??Oð—« Âb?Ž b??Rð WU??ÝdÐ t?OK?Ž œ— YO?Š d??O*UÐ s t??FM9 b??Ë Wu??³? I? d??O? ž U?N?½« Ϋb?R?? U??×¹d??B? ²« Æ œU½ fOzd UNO —«dL²Ýô«

—U³J« Í—Ëœ w ¡UI³« qł√ s

18 l bUF²¹ Í—UGKÐ o¹d …bŠ«Ë WFœ VŽô u?u?® ÍœU½ Ê√ Âb?I« …dJ Í—U??GK³« œU??%ô« ‰U? l b?UFð wU?Gðd?³« Í—Ëb« w d¦?F²?*« ©UO?u nOðu? w Íu²A« uðUd*« w …bŠ«Ë WFœ Ϋb¹bł ÎU³Žô18 Æ —U³J« 5Ð ¡UI³K UNM WËU× ÎU? ?I?¹d?? 16 5Ð12 e?? d*« n?Oðu?? u?? u q?²? ?×¹Ë ◊U?I½ Àö??¦Ð b?F?²?³?¹Ë …«—U?³? 15 s WDI½13 b?O? dÐ Æ ◊u³N« WIDM sŽ jI d?? š¬ w „—U?? ?A¹ nO?ðu?? u?? u o¹d?? ? Ê√ d?? c¹ W¹b?½ô« ”QJ? W?? ?OKO?¼Q?? ?²« —«Ëœô« w w?{U*« n?O? ? B« s b¹b?? F« l W??OU?? q?U??A? w qšœ tM?J W??OÐË—Ëô« rNu?B?Š Âb??F rNð«b?U?Fð a? «Ë—d? s?¹c« 5³?Žö« Æ rN³ð«Ë— vKŽ

r‡‡ —7 w‡‡ ‡ ÂËR‡‡A« “u‡‡K³« 7 rd?« d??³? ?²? ?F¹ w?KO?? ? Að o¹d?? ? w ÂR??ý r— Íe??OK$ô« t¹b?ðd¹ s? q v?KŽ v?K?Ž t?K? L? ? ? ? ? ?×?¹ Ë« s ¡«b??²ÐU?? ¨ Ád??Nþ Íb?Mu?? ? N?« l«b?*« ©œ—U?žuÐ Êu²?M¹Ë® 9 V?? ? F? ? ? Íc?? ? « jI?? ? U¹—U?? ?³? ? tðd?? ?O? ?? ? ‰«uÞ l? Áb?? ? ? ? ł«uð r?ž— Í—Ëb?« w? v≈ vð« Íc« uðu? ÊU¹—œ« w½U?Ëd« v≈ rÝ«u? WFЗ« o¹d?H« w „—U?ýË wM?Od?²?Ý« t?OM?ł Êu?OK 25 sŽ b¹e¹ mK³0 “uK³« œdÞ tMJ Í—Ëb« w ·«b¼«6 “dŠ«Ë rÝu ‰ËQÐ …«—U³25 ‰u? Ë v²??Š ¨ 5¹U?uJ« —b?? ? t?OÞU??Fð u?³Ł b?F?Ð …œdÞ d?ý Íc« uJ?MO??A? H? O? ý t¹—b½« w½«d??Ëô« UÐË—Ë« w? VŽô qC??« v≈ Îôu?? ? Ë jI?? ? ·«b¼« 9 “d?? Š«Ë ¡U?? ?I 49 w „—U?? ?ý b?FÐ ÊU?F¹ r tMJË7 rd« Íbðd¹ Íc« e¹d?O?«— wK¹“«d?³« Æ Êü« v²Š WO³K« rd« «c¼ —UŁ¬ s

W¹Ëd …«—U³ w WOÝUOÝ WKJA W?OU??H?²?Š« s? b¹b?A« tzU??O?²?Ý« sŽ Âb??I« …dJ w½«d¹ô« œU??%ô« »d?Ž« vd? w tb?NÐ Íœu?F« ‚U?Hðô« r$ rU?« nÝu¹ ÍœuF?« VŽö« Íb?O? N?L?²« Í—Ëb« U??O?H?Bð U?¹—U?³? sL?{ w?½«d¹ô« ‰ö?I?²? Ýô« o¹d? dOH?« ¡UŽb²ÝUÐ ÁœöÐ W?Oł—Uš VUÞË ©F16® t³IKÐ UOݬ ‰UDЫ Í—Ëb Æ Ê«dNÞ w ÍœuF« U¹U?C „UM¼ Ê√ …d?JK w½«d¹ô« œU%ô«Ë W?O½«d¹ô« W?U×?B« d?³²?Ž«Ë sŽ Àb?×?²UÐ t?O?KŽ œdUÐ «u?U?Ë VŽö« W?OU?H?²?Š« w? qšbð W?O?ÝU?O?Ý ”√— ©F16® …dzU?D« q?¦9 YO?? ? Š Ê«d¹« w Ÿu?MB?*« »U?? ?N? ? ý ŒË—U?? ? …dOŁË b?ŽUBð l ÎU? uBš W?OJ¹dô« W¹d×?³«Ë u'« Õö?Ý w WÐd(« w½«d¹ô« ÍËuM« ZU½d?³« ÊQ?AÐ UJ¹d?«Ë Ê«d¹« 5Ð W?œU³?²*« «b¹b?N?²« Æ ZOK)« ‰Ëœ s√Ë Î«“«e?H?²?Ý« ©F16® t?OKŽ »u?²J hO?L?I? VŽö« l— Êu?O½«d¹ô« d?³?²?Ž«Ë «Ëœb¼Ë …dJ« w W??O?ÝU?O?« —u?ú ÎU?U?×?« ÁËd?³?²? Ž√U? u¼Ë —d?³? d?O?ž Æ UHOH« W³ÞU 0

¡«œu« Âu−M« W1e¼ ¡«—Ë d׫ 3√ w ¡«œu?? ? ?« Âu?? ? −M?« »—b?? ? nA?? ? …QłUH/ sŽ g²Ou½UH²OÝ Ê«—už2012 UOI¹d√ »U?³?Ý« qÒL?Š U?bMŽ Âb?I?« …d? rU?Ž w WK¼c? w U??O? ³? «“ V ??²M? ÂU?« U?½U??ž V ??²M …—U??? š w ‰U??Ë œu?Ýô« d??×?K w?zU?NM« n?BM« —Ëb« UM?OKŽ Ê≈ ®∫ w?½U?? G?« œU?? %ô« v?≈ t?? b?? ? d¹d?? ?Ið «u½U rN rN?²OKIŽ 5% w 5³Žö« …b?ŽU U½«Ë r¼«u² d¹uD² œuÝô« d?׫ Êub ²¹ Æ ©rN ΫdObð dô« È—« ÎU? Žu½ «u½U?? 5³??Žö« ÊS? d?¹d?I? ²« V??ŠË s Ÿu½ u?¼Ë ©u?łu??ł® d??×?Ý …u?? vKŽ 5K?«u?²? ÆU½Už w lzUA« œuÝô« d׫ sJ¹ r t½« d¹d?I?²UÐ ·d²?Ž« g²?Ou½U?H?O²?Ý w t ”—œ U?? N½√Ë q³?? s W??OK?I? F« Ác¼ ·d?? F¹ …—UI« w WK³I »—U& w tM …œU?H²Ýö tðUOŠ Æ U¼dOž Ë« U½Už l «c¼ ÊU ¡«uÝ ¡«dL«

·d²F¹ »—b*«


© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

15

„d²A ·b¼ o¹d?? ? U?? ?L? ? łU?? ?N? ? Í—u?? ?½ Ø W?? ?M? ? ¹b?? ?*« s?? ? ? ?ŠË Íd?? ? ? ?« U? —U?ý ¨ Íd?O? −?OM« qO?? −? ð w ÎU?¹u??Ý w? ‰Ë_« ·b?? ? ? N?« U?¹—U?? ? ?³? ? ? ? d?? ? ? š¬ qOM WOŁö¦« …—Ëb« rÝu?? ? Í—Ëb« Ÿ—œ Íc?? ? ? ?«Ë ¨ 76Ø75 o¹d?? t?OKŽ q?B?% Á“u?? ? ? ? ? d?Ł≈ W?M?¹b?*« wK?¼_« o¹d?? ? v?KŽ W?? −? ?O? ?²?MÐ Í“U?? GM?³Ð V??F? K? w?? å 1≠2ò W?? ?O? ? {U¹d?« WM?¹b*« a?¹—U?? ? ? ²Ð f?K?ЫdD?Ð Æ1976Ø7Ø30

W¹dI« ×Uš Âu$

ÍœuLI« wKŽ ∫ œ«bŽ«

ÆÆW×UB

dLÝ_« bNH« ÆÆ uO³¹“Ë« ¡U?Łö?? ? ? ¦?« Âu?¹ v≈ W?? ? ? ?×? ? ? ?U?? ? ? ?B?*« Ác¼ a?¹—U?ð œu?? ? ? F?¹ bLŠ√ Ø w³OK« V²M*« fOz— 5Ð w¼Ë ¨ 1965Ø3Ø16 …«—U³*« q?O³ p–Ë ¨ w½u?²« V²M*« f?Oz—Ë ¨ ‰uŠ_« fKЫdÞ ÷d?F? …—Ëœ —UÞ≈ w 5³??²M*« X?F?L?ł w²« å2≠3ò f½uð “uHÐ …«—U³*« XN?²½« b Ë ÆÆ WFЫd« wËb« ÆwM u« ÍbN*« Ø VŽö« UO³O wb¼ qÒ−Ý ¨

Ϋb¹b?%Ë ¨ W?O?I¹d?_« …—U?I« v≈ VŽö« «c¼ ‰u? √ lłdð ¨ wU??Gðd?³« åUJ?O?HMÐò o¹d??H VF ÆÆ åoO??³?“u??ò WËœ s ÆÆ ÎU¹—U? Ë ÎUOK×? »UI_«Ë ôuD?³« s b¹bF« t?F oI?ŠË rU?F« ”Q ·«Òb¼ VI vKŽ q?B% ‰U?Gðd³« V?²M lË w VŽô qC√ VI pc Ë ¨ ·«b¼√ 9 tKO−²Ð 1966 Èb wM? —U??A? ²? ? L? qL??Ž ‰«e??²? Žô« b??FÐ ÆÆ …—Ëb?« pKð wÐË—Ë_« œU??%ô« Èb rŁ ¨ Âb??I« …dJ w?U?Gðd??³« œU??%ô« ÆådLÝ_« bNH«ò VIKÐ dN²ý«Ë ÆÆ wËb«Ë

UM¹œU½U¹ ÆÆ Íb%U¹ ?A? ¡UMŁ√ V ?²M*« W?? —U? _ W?F?ÐU?« « K ? O ? ³? w J …d « ? U?F …—Ëb« w Âb? I O? √ w²« jÝu??²*« d?×? ³« » ÆÆ dz«e? ? ?'UÐ ? Ë L ł ? X ? b Ý « « ¡ôR?¼ 1975 WM « WO³*Ë_« W¹dI i?FÐ 5?³? ? Žö …—œU? ? G?* X u« *« ‰Ëb« wO{U¹d WBB< Wu?−Ð «u?U? Ë ¨ …—ËbUÐ W —UA W¹dz«e?'« W?L U?FUÐ ‚u?ð ≠∫ 5?L? ?O?« s ÎU?u? Ë r¼Ë ÆÆ —u? ? ²? ? O? ?H?« ¨ tK«b? ? ³? ? Ž Í—u½ ? ³? Ž ¨ wÝ—U? H« wK?Ž ¨ Vł— Í U??I«b? ³?Ž ¨ Íd? « ·Ëƒd«b5LO« s ÎUÝuKł ÆÆ wU??N? ²« —œ ¨ Íd¹eI« vHDB ≠∫ dA« Í—U³«b³Ž ¨ wDЫd« œuF Æ ”b½d ‚«“d«b³Ž ¨ w

UMOKŽ UO½b« —uMU¹ ÆÆ UM¹œU½U¹ Íb%U¹ UMO½U√ oI×½ pOÐ ÆÆ wUG« q_« q X½√ Ø ÊUÒMH« aO?A« tM(Ë tðU?LK ⁄U? Íc«Ë ¨ fKЫdDÐ åW¹Ë«e« Ÿ—U?ýò Íb×?²« ÍœUMÐ ’U?)« bO?AM« W?bI? Ác¼ ÆÆ åtK« tLŠ—ò …e^KÐ ÍbN*« 5LO« s ÎUu Ë U?NO Ëb³¹Ë ÆÆ65Ø64 rÝu WO?½U¦« Wł—b« Í—Ëœ w t² —U?A ¡UMŁ√ Íbײ« o¹d?H …—u Ác¼Ë ¨ ‚U?×?Ý« v??O?Ž ¨ wU?³? '« vÝu? ¨ `ÝUJ« s??Š ¨ qO?L?'« d?U?Ž ¨ …—«u?½ ÍœU?N« ¨ å»—b?ò .d? œu??L?×? ≠∫ ¨ åwUD¹≈ò Í—«eO?Að ¨ w½U¹dG« wKŽ ¨ Íd¹UB?(« ‰uKN³« ¨ dO?GB« dO?AÐ ≠ ∫ 5LO« s ÎUÝuKł ÆÆ W?dOÐ œuL?× ÆåwUD¹≈ò w½UuOł ¨ Í—ułU²« wÞUF«b³Ž


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫اﻻﺧﻴﺮة‬

‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻮل واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺎرات واﻟﻮﺳﺎﻣﺔ وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى‬

‫ﻻﻋﺒﻮن إزدادو ﺷﻬﺮة ﺧﺎرج ا ﻼﻋﺐ‬ ‫ﺗـﺄﻟﻘﻬﻢ ﻓﻲ ا ﻼﻋﺐ أﻛﺴﺒﻬﻢ ﺷﻬﺮة واﺳﻌـﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ ﺟﺎرﻓﺔ وﺿﻌﺘﻬﻢ ﲢﺖ‬ ‫اﻻﺿـﻮاء أﻳﻨـﻤﺎ ذﻫـﺒﻮا وﺣﻠـﻮا ﻟﻜﻦ ﺑـﻌﻀﺎً ﻣـﻨﻬﻢ إﻛـﺘﺴﺐ ﺷﻬـﺮة إﺿﺎﻓـﻴﺔ ﻟﻴﺲ‬ ‫ـ ـﻬ ــﺎراﺗ ـﻬـﻢ أو أﻫــﺪاﻓ ــﻬﻢ وإ ــﺎ ــﻮاﻗـ ـﻔ ـﻬـﻢ وﺗ ـﺼ ــﺮﻓ ــﺎﺗــﻬﻢ ﺧ ــﺎرج ا ﻼﻋﺐ‬ ‫وﻓـﻀﺎﺋﺤﻬﻢ وﻃـﺮﻳﻘﺔ ﺣﻼﻗﺘـﻬﻢ وﻟﺒﺎﺳﻬـﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻛـﻮرة رﺻﺪت ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء‬ ‫اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﺷﻬﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻣﻼﻋﺐ اﻟﻜﺮة‪.‬‬ ‫ﺑـﻴﺘﺮ ﻛﺮاوﺗﺶ ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﺗﻤـﻴﺰ ﺑـﻄﻮل ﻓـﺎرغ ﻛﺎن ﻋـﻨﺼـﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗـﺄﻟﻘﻪ ﻛﻼﻋﺐ وﻟـﻄﺎ ﺎ‬ ‫ﻛـﺎن ﻳـﺠ ـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳﻒ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟــﺮأس ﺑـﻜﻞ ﺳـﻬـﻮﻟــﺔ واﻟـﻄـﻮل ﻣـﻴـﺰة ﻋـﻦ اﻟﻼﻋـﺒـ اﻵﺧـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓ ـﺼ ــﺎر ﻣ ـﻌــﺮوﻓ ـﺎً ﺑــﺬﻟﻚ ﺧ ــﺎﺻــﺔ وﻫــﻮ ﻣﻦ أﻃــﻮل ﻻﻋ ـﺒـﻲ ﻛــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﻓﻲ اﻟـ ـﺘــﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺟــﺎﻧﺐ‬ ‫زﻳﻔﻴﺘﺶ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫واﻳﻦ ﺑـﺮﻳﺪج ‪ :‬ﻫﻮ أﺑـﺮز اﻟﻼﻋﺒـ ﻓﻲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻈـﻬﻴـﺮ اﻷﻳﺴـﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﳒـﻠﻴﺰي وزادت‬ ‫ﺷـﻬﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺎﻧﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘـﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ ا ﻌﺮوف ﺟﻮن ﺗـﻴﺮي ‪ ..‬ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ ﻟﻼﻋﻼم‪.‬‬ ‫ﻣـﺎرﻳﻮ ﺑﺎﻟـﻮﺗﻴﻠﻲ ‪ :‬ﻻﻋﺐ إﻳﻄـﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻓﺮﻳـﻘﻲ ﻳﺘـﻤﺘﻊ ـﻬﺎرات ﻋﺎﻟـﻴﺔ ﻣـﺎ ﺟﻌـﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻻﻋﺒﻲ‬ ‫اﻟﻘـﺎرة اﻟﻌﺠـﻮز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊـﺎﻟﻲ ﻟﻜﻦ ﻣـﻮاﻗﻔﻪ ا ـﺜﻴﺮة ﻟـﻠﺠـﺪل داﺧﻞ ا ﻼﻋﺐ وﺧﺎرﺟـﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻨـﺎوﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺤﻒ زادت ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻓﻬﺰت اﳒﻠﺘﺮا أﻳﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﺘﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻓـﺎﻟﺪﻳـﺮاﻣﺎ ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮاز ا ـﻮاﻫﺐ اﻟﻼﻣـﻌـﺔ ﻳـﺠﻴـﺪ ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ اﻟﻜـﺮة ﺑـﺸـﻜﻞ ﻣـﺘـﻔ وﺳـﺎﺣـﺮ اﺷـﺘـﻬﺮ‬ ‫ﺑﺸـﻌﺮه اﻷﺻـﻔـﺮ اﻟﻜـﺜـﻴﻒ واﻟﻐـﺮﻳﺐ وﺣـﺘﻰ ﺑﻌـﺪ إﻋﺘـﺰاﻟﻪ اﻟـﻠﻌﺐ ﺣـﺎﻓﻆ ﻓـﻠﺪﻳـﺮاﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺧـﺎﺻـﻴﺔ اﻟـﺸﻌـﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳﺘـﻤـﻴﺰ ﺑـﻬﺎ‬ ‫ورﻓﺾ ﺣﻼﻗﺔ ﺷﻌﺮ وإﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﺎزال ﻓﺎﻟﺪﻳﺮاﻣﺎ ﺑﺸﻌﺮه ا ﻌﺮوف‪.‬‬ ‫ﻛـﺎﻧـﻮﺗﻴﻪ ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﻣـﺘـﻤـﻴﺰ ﻋـﺮف ﺻـﻴـﺘـﺎً ﻛـﺒﻴـﺮاً ﻓﻲ اﻟـﺪوري اﻻﺳـﺒـﺎﻧﻲ وﻋـﺮف ﻋﻨﻪ ﺣـﺴﻦ اﳋـﻠﻖ واﻻﻟـﺘـﺰام اﻟـﺪﻳﻨﻲ‬ ‫وزادت ﺷـﻬﺮﺗﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄـﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻗـﻤﻴﺼﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻋـﺒﺎرة ﻣﺆﻳـﺪة ﻟﻠﺸـﻌﺐ اﻟﻔـﻠﺴﻄـﻴﻨﻲ ﺿﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻮان ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وأﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ إﺑﺘﺎع أرﺿﺎً ﻓﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ا ﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟـﻬـﺪم ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟﻰ رﻓـﻀﻪ ارﺗـﺪاء ﻗـﻤﻴﺺ ﻳـﺴـﻮق ﻟـﻠﻤـﺮاﻫـﻨـﺎت واﳋـﻤﻮر إﻧـﻄﻼﻗـﺎً ﻣﻦ إ ـﺎﻧﻪ ﻛـﻤﺴـﻠﻢ‪ ..‬ﻟـﻘـﺪ ﻛﺎن‬ ‫ﻗــﺮاره وﺿﻊ إﺳﻢ ﻓـﻠـﺴ ـﻄـ ﻋـﻠﻰ ﻗـﻤ ـﻴـﺼﻪ اﻟـﺪاﺧــﻠﻲ وأﻇـﻬـﺮه ﻟــﻜﻞ اﻟـﻌـﺎﻟﻢ أﺛ ـﻨـﺎء ﻣـﺒـﺎراة ﻓــﺮﻳـﻘﻪ إﺷـﺒـﻴ ـﻠـﻴـﺔ ودﻳـﺒــﻮرﺗـﻴـﻔـﻮ‬ ‫ﻻﻛـﻮروﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺄس ﻣﻠﻚ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وذﻟﻚ ﺗﺬﻛﻴﺮاً ﻟـﻠﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﻒ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ا ﺘﻮاﺻﻞ ﻟـﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﺎن ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.‬‬ ‫ﻛـﺮوﻳﻒ ‪ :‬ﻫﻮ أﺳـﻄـﻮرة اﻟـﻜـﺮة اﻟـﻬﻮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ وﻛـﺎن ﺷﻬـﻴـﺮاً ﺟـﺪاً ﻗـﺎده ﻣﻨـﺘـﺨﺐ ﺑﻼده إﻟﻰ ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﺄس اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪1974‬‬ ‫وﻓﺎز ﻣﻊ ﻓـﺮﻳﻘﻲ اﺟﺎﻛﺲ اﻟـﻬﻮﻟﻨـﺪي وﺑﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧـﻲ ﺑﻌﺪﻳـﺪ اﻻﻟﻘﺎب ﻛﻤـﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺮة اﻟـﺬﻫﺒﻴﺔ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة‬ ‫ﻟـﻜﻦ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺷﻬـﺮﺗﻪ وﻋﺸﻖ اﳉﻤـﺎﻫﻴﺮ اﻟـﻜﺘﺎﻟـﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺳـﺒﺎﻧﻴـﺎ ﻟﻪ ﺗﺼﺮﻳـﺤﻪ ﻋﻨﺪﻣـﺎ اﻧﺘﻘﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﺎم ‪) 1973‬ﻻ أﺳـﺘﻄـﻴﻊ اﻟﻠﻌﺐ ﻟـﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗـﺒﻂ ﺑﺎﳉـﻨﺮال ﻓﺮاﻧـﻜﻮ( وﻛﺎن‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﻣﻦ ﻳﻮﻣﻬﺎ وﻫﻮ ا ﻌﺸﻮق ﻟﻠﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴ ‪.‬‬ ‫رودري ﻏـﻴﻐﺰ ‪ :‬ﻫـﻮ ﺷﻘﻴﻖ ﳒﻢ ﻓـﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺸـﺴﺘﺮ ﻳﻮﺗـﺎﺗﻴﺪ اﻻﳒـﻠﻴﺰي راﻳـﺎن ﻏﻴﻐﺰ وﻟﻢ‬ ‫ﻳـﻜﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻛﺒـﻴـﺮ ﻓـﻠـﻌﺐ ﻟـﻮﻗﺖ ﻗـﺼـﻴـﺮ ﻣﻊ ﻓـﺮق ﻣﺘـﻮاﺿـﻌـﺔ ﻋـﻜﺲ ﺷـﻘـﻴـﻘﻪ اﻟﺬي‬ ‫ﻣـﺎزال ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻠـﻌﺐ ﻋﺮف ﺷﻬـﺮة ﻛﺒﻴـﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ زوﺟـﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻤﺎنٍ ﺳﻨﻮات ﻓﺘﺼﺪرت أﺧﺒﺎره اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻴﻒ ا ﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫داﻓـﻴﺪ ﺑﻴﻜﻬﺎم ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﻋـﺮف ﺷﻬﺮة ﻛﺒﻴـﺮة ﻛﻼﻋﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺸﺴـﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﺗﻴﺪ‬ ‫وﻛـﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﺻﻨﻊ ﻣﻌﻬﻤـﺎ ﺗﺎرﻳﺨﺎً ﻛﺒﻴﺮاً وﻋﺮف ﺑﻴـﻜﻬﺎم ﺷﻬﺮة أﻛﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫وﺳﺎﻣـﺘﻪ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﻹﻧـﺎث وﺑﻌـﺪ زواﺟﻪ ﺑـﺎ ـﻐـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺸﻬـﻴـﺮة ﻓـﻴـﻜـﺘـﻮرﻳﺎ ﺑـﻴـﻜـﻬـﺎم ﻓـﻜـﺎن ﻣﺤﻂ‬ ‫اﻻﻋﻼم ﻟﻴﺲ ﻛﻼﻋﺐ ﻓﻘﻂ وإ ﺎ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺬاﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎرادوﻧﺎ ‪ :‬ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻻﻋﺒﺎًص ر ﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﻬـﺮة اﻟﻨﺠﻢ واﻻﺳﻄﻮرة اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎرادوﻧﺎ اﻟﺬي ﻋﺮف‬ ‫ﺣﺐ ﻣﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺎص ﺑ ـ اﻻرﺟـﻨـﺘـ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎﺗﻪ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺒـﻘﺖ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎت ﻛـﺄس اﻟـﻌـﺎﻟﻢ ‪ 1986‬ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻮﻋـﺪ‬ ‫اﻻﳒﻠـﻴـﺰ ﺑﺎﻻﻧـﺘـﻘﺎم ﻛـﺮوﻳـﺎً ﻟﺸـﻌﺐ اﻻرﺟـﻨﺘـ رداً ﻋـﻠﻰ اﳊﺮب اﻟـﺘﻲ ﺷـﻨـﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﻳﻄـﺎﻧـﻴﺎ ﻋـﻠﻰ ﺑﻼده واﻟـﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ‬ ‫ﺑـﺤــﺮب ﺟـﺰر اﻟـﻔــﻮﻛﻼﻧـﺪ اﻻرﺟ ـﻨـﺘـﻴ ـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻣـﺎزاﻟﺖ ﺧــﺎﺿـﻌﻪ ﻟﻼﺣــﺘﻼل اﻟـﺒــﺮﻳـﻄـﺎﻧﻲ واﻟــﺘﻲ ﻗـﺘﻞ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ ‪649‬‬ ‫ارﺟ ـﻨـﺘـﻴـﻨﻲ وأﺳـﺮ ‪ 12000‬ﻣـﻨــﻬﻢ ﻣـﺎرادوﻧـﺎ ﺳـﺠـﻞ ﻓﻲ ﺗـﻠﻚ ا ـﺒــﺎراة أﺟـﻤﻞ وأﻋـﻈﻢ ﻫــﺪف ﻓﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﻜـﺮة‬ ‫ﻟﻴﺨﻠﺪ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫روﺟﻲ ﻣـﻴﻼ ‪ :‬ﻫـﻮ أﺑــﺮز ﻻﻋــﺒﻲ اﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻜـﺎﻣ ـﻴــﺮوﻧـﻴ ـ ﻗــﺎد ﻣـﻨ ـﺘــﺨﺐ ﺑﻼده ﻓﻲ ﺛﻼث‬ ‫ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﻛــﺄس اﻟ ـﻌـﺎﻟﻢ )‪ (1994 1990 1982‬وﺳــﺠﻞ ﻫــﺪﻓ ـﺎً ﻓﻲ ﻧـﻬــﺎﺋ ـﻴـﺎت ‪1994‬‬ ‫وﻋﻤـﺮه ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 41‬ﺳﻨﺔ ﻟـﻜﻦ ﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟـﻮاﺳﻌﺔ ﻋﺎ ﻴـﺎً اﻟﺮﻗﺼﺔ اﻟـﺸﻬﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫إﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ‪.1990‬‬ ‫اﻧﻴﻴﺴﺘﺎ ‪ :‬وﻫـﻮ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ اﻟﺘـﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻮﻟـﻨﺪا ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫‪ 2010‬ﺑﺠﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎﻧﺤﺎً ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷول ﻣﺮة رﻓﻊ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻤﻴﺼﻪ‬ ‫اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻋـﺒﺎرة )داﻧﻴﻴﻞ ـﺎرﻛﻲ داﺋﻤﺎً ﻣـﻌﻨﺎ( وﻛﺎن ﻳـﻘﺼﺪ ﻻﻋﺐ ﻓـﺮﻳﻖ اﺳﺒﺎﻧـﻴﻮل اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ إﺛـﺮ ﻧﻮﺑﺔ ﻗـﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻓﻜﺴﺐ ﻗﻠﻮب اﳉﻤﻴﻊ وأﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ اﺣﺘﺮام وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫—‪…—«œô« fK− fOz‬‬

‫> ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮاﺑﻠﻲ‬ ‫اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم‬ ‫ﺗﺼﺪر ﻋﻦ دار اﻟﻨﻮرس ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ‬

‫—‪d¹dײ « fOz‬‬

‫> ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﻋﻮر‬

‫«‪cOHMðË Ã«dš‬‬

‫> اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪي‬ ‫> ﻋﺒﺪاﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﳊﺎﺳﻲ‬

‫‪ÍuG oO bð‬‬

‫> ﻣﺤﻤﺪ ا ﺒﺮوك‬

‫ﺣﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ‪ -‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ ‪ -‬ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪-‬ﻫﺎﺗﻒ وﻓﺎﻛﺲ ‪+218 21 477 9400 -‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻛﺘﺮوﻧﻲ ‪KOORA.Libya @yahoo.com (email)-‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ‪KOORA.Libya :‬‬

‫‪wzd lLł‬‬

‫> ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪﻳﺔ‬


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ(‬

‫اﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻣﺪرب‬ ‫اﻟﺴﻴﺪة اﻟﻌﺠﻮز ‪:‬‬

‫ا ﻴﻼن ﻛﺎن ﻣﺬﻫﻼً‬ ‫واﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻛﺎن‬ ‫ﻣﺤﻈﻮﻇﺎً‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫ﻣﺒﺎراة ﻗﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫)اﻟﺴﻴﺮﻳﺎ إﻳﻪ(‬

‫ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ ﻋﺪد‬ ‫اﻟﻨﻘﺎط ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ‬

‫اﻻﺳﻜﻮدﻳﺘﻮ‬ ‫ﺳﻴﻜﻮن‬ ‫ﻟـ)اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس(‬

‫اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ﻳﺤﺒﺲ دﻣﺎء ا ﻴﻼن ‪ ..‬ﺗﻌﺎدل واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳉﺪل‬

‫ﻧ ـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟ ـﺘـﻌـﺎدل اﻟــﺘﻲ ﺣـﺴـﻤﺖ‬ ‫ﻣﺒﺎراة اﻟـﻘﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻜـﻮن ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ا ﻮﺳﻢ‬ ‫ﻓ ـ ـﻔـﻲ ﺣـ ــﺎل ﺗ ـ ـﺴ ـ ــﺎوي اﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮﻳ ـ ـﻘـ ــﺎن‬ ‫ﻳـ ـ ــﻮﻓـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺘـ ـ ــﻮس وا ـ ـ ــﻴﻼن ﻓـﻲ ﻋ ـ ــﺪد‬ ‫اﻟـﻨﻘـﺎط ﺑـﻨﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﻜـﺎﻟـﺘﺸـﻴـﻮ ﺳﻴـﻜﻮن‬ ‫اﻟـ ـﺒ ــﻄﻞ ﻫ ــﻮ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﺑ ـﺴ ــﺒﺐ‬ ‫ﺗـ ـﻔــﻮﻗـﻪ ﻓﻲ ا ــﻮاﺟـ ـﻬــﺎت ا ـ ـﺒ ــﺎﺷــﺮة‬ ‫ﺑﺎﻟﻔـﻮز ﻋﻠﻴـﻪ ذﻫﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺗـﻮرﻳﻨﻮ ‪- 2‬‬ ‫‪ 0‬واﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﻣﻴﻼﻧﻮ ‪.1 - 1‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ(‬

‫اﺧﻄﺎء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﺿﻤﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺻﺮاع اﻟﻘﻤﺔ‬

‫اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮراً‬ ‫وا ﻴﻼن اﻻﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎدة‬ ‫ﻣـﺒــﺎراة اﻻﻳــﺎب ﻓـﻲ اﻟــﺪوري اﻻﻳـﻄــﺎﻟـﻲ ﺑ ـ ا ــﻴﻼن واﻟ ـﻴــﻮﻓ ـﻨ ـﺘـﻮس‬ ‫واﻟـﺘﻲ اﻋﺘـﺒـﺮت ﻣﺒـﺎراة اﻟﻘـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻜـﺎﻟـﺘﺸـﻴﻮ ﻫـﺬا ا ـﻮﺳﻢ ﺑﺎﻋـﺘـﺒﺎرﻫـﻤﺎ‬ ‫ا ﺘﺮﻫـﺎﻧﺎن اﻟﻮﺣﻴـﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ اﻟـﺒﻄﻮﻟﺔ ‪ ..‬ﻫـﺬه ا ﺒﺎراة اﺛﺎرت‬ ‫اﻟ ـﻜ ـﺜ ـﻴــﺮ ﻣﻦ اﳉــﺪل ﺣــﻮل اﻟ ـﺘ ـﺤ ـﻜــﻴﻢ اﻟــﺬي ﺗ ـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ اﻟ ـﻐــﺎء ﻫــﺪﻓـ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤ ﻛﺎن ﻜﻦ أن ﻳﻜـﻮن ﻟﻬﻤﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ا ﺒﺎراة واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﻄﺎء اﻻﺧﺮى ‪.‬‬ ‫واﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻲ اﻳﻄـﺎﻟﻴـﺎ داﺋﻤـﺎ ﻣـﺜﺎر ﺟـﺪل ﺑ اﳉـﻤﺎﻫـﻴﺮ واﻻﻋﻼم‬ ‫ﻣﺎﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻂ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﺎم ‪.‬‬

‫اﳊﻜﻢ ﻇﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻘ )ﻋﻠﻰ ﻗﺪم ا ﺴﺎواة(‬

‫اﻧـﺘــﻮﻧ ـﻴــﻮ ﻛـﻮﻧــﺘﻲ ا ــﺪﻳــﺮ اﻟ ـﻔـﻨﻲ ﻟ ـﻠ ـﺴ ـﻴـﺪة اﻟ ـﻌ ـﺠــﻮز اﻋـﺮب ﻋﻦ‬ ‫ارﺗـﻴﺎﺣﻪ ﻟـﻨﺘـﻴﺠـﺔ ا ﺒـﺎراة اﻟﺘﻲ ﺟـﻤﻌﺖ ﻓـﺮﻳﻘﻪ اﻟـﻴﻮﻓـﻨﺘـﻮس وا ﻴﻼن‬ ‫ﻓﻲ اﻟـ ـﺴــﺎن ﺳـ ـﻴ ــﺮو ﳊ ـﺴ ــﺎب اﳉ ــﻮﻟــﺔ ‪25‬ﻣﻦ اﻟ ــﺪوري اﻻﻳـ ـﻄــﺎﻟﻲ‬ ‫ﻓﺎﻟﺘـﻌﺎدل ﻣﻊ ا ﻨـﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘـﻤﺔ ﻓﻮق ﻣـﻠﻌﺒﻪ وﻓﻲ رﺻـﻴﺪه ﻣﺒﺎراة‬ ‫ﻣﺆﺟﻠﺔ اﻣﺮ ﺟﻴﺪ ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ رﻏﻢ ﺻﻌﻮﺑﺔ ا ﺒﺎرﻳﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛــﻮﻧــﺘﻲ ﲢ ــﺪث ﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ وﺳــﺎﺋﻞ اﻻﻋـﻼم ﻋــﻘﺐ ا ـﺒــﺎراة وﻗــﺎل‬ ‫ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎل ﻣﺠﻴﺒﺎً ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﺔ ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﻞ اﺻـ ـﺒـﺢ اﻟـ ـﻴ ــﻮﻓـ ـﻨـ ـﺘ ــﻮس ﻗ ــﺮﻳـ ـﺒـ ـﺎً ﻣﻦ اﺣ ــﺮاز ﻟ ــﻘﺐ‬ ‫اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺎدل ?‬ ‫اﳊــﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳ ـﻜـﻮدﻳ ـﺘـﻮ ﻣــﺎزال ﻣـﺒ ـﻜـﺮاً وﻻﲢ ـﺴـﻤﻪ ﻣ ـﺒـﺎراة‬ ‫واي ﺷـﺨﺺ ﺷـﺎﻫـﺪ ﻣـﺒـﺎراة ا ـﻴﻼن وﻳـﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﻻدرك أن ا ـﻴﻼن‬ ‫ﻛﺎن ﻣﺬﻫﻼً ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻴﻮﻓﻲ ﻣﺤﻈﻮﻇﺎً ‪.‬‬ ‫ﻃـﺮﻃـﻘﻨـﺎ إﻟﻰ اﻟـﺒﻄـﻮﻟﺔ ﻣـﺎزال ﻃـﻮﻳﻼً وا ﻴﻼن ﻣـﺎزال ﻣـﻨﺎﻓـﺴﺎً‬ ‫ﻗﻮﻳﺎً ‪.‬‬ ‫ـ ﻛﻴﻒ ﺗﺮى ﺑﻘﻴﺔ ا ﺸﻮار ﺑﻌﺪ ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻤﺔ ?‬ ‫اﻟـﻴـﻮﻓـﻨـﺘﻮس ﻓـﺮﻳﻖ ﻛـﺒـﻴـﺮ وﻛـﺬﻟﻚ ا ـﻴﻼن ‪ ..‬ﻧـﺤﻦ ﻧـﻌـﻤﻞ ﺟـﻴﺪاً‬ ‫ﻣﻨﺬ ‪ 6‬اﺷﻬﺮ وﻧﻘﺪم ﻣـﻮﺳﻢ راﺋﻊ وﻣﻠﻴﺊ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﺳـ ـﻠـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ﻋ ـﻠـﻰ اﻟـ ـﻔ ــﺮﻳﻖ واﻟ ــﻮﻗﺖ ﻫ ــﻮ اﻟ ــﺬي ــﺪ ﻟـ ـﻨ ــﺎ ﻳ ــﺪ اﻟـ ـﻌــﻮن‬ ‫وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻤﻮ ‪.‬‬ ‫ـ ﻣـﺎﻫﻲ اﺳـﺒـﺎب ﺗـﻔ ـﻀـﻴـﻠﻚ ﻟـﺒـﻮرﻳـﻠ ـﻴـﻮ وﻛـﻮارﻳـﺎﻟـﻴﻼ ﺛﻢ‬ ‫اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻤﺎ ?‬ ‫ﻫــﺬه اﳋـ ـﻴــﺎرات ﺗ ــﺘﻢ ﺣــﺴﺐ ﺣ ــﺎﻟــﺔ اﻟـﻼﻋ ـﺒ ـ واﺧـ ـﺘ ـﻴ ــﺎراﺗ ـﻨــﺎ‬ ‫اﻟـﺘـﻜـﺘـﻴﻜـﻴـﺔ ‪ ..‬ﻗـﻤﺖ ﺑـﺎﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻗـﺤـﻤﺖ ﻓـﻮﺳـﻴـﻨـﻴﺘـﺲ وﻣﺎﺗـﺮي ﻣﻊ‬ ‫ﺑـﻴـﺒﻲ ﻻن ا ـﻴﻼن ﺿـﻐﻂ ﻋـﻠـﻴـﻨـﺎ ﻗـﺮاﺑـﺔ اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ وﻟـﻜـﻦ ﺑـﻌـﺪ دﺧﻮل‬ ‫ﻓﻮﺳﻴﻨﻴﻨﺲ وﻣﺎﺗﺮي ﺳﺠﻠﻨﺎ اﻟﻬﺪف وﻋﺪﻟﻨﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.‬‬ ‫ـ ﻫﻞ ﻛﺎن ﻓﺮﻳﻖ ا ﻴﻼن اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ?‬ ‫ﻋﻠﻴـﻨﺎ اوﻻ أن ﻧﺸـﻴﺪ ﺑﺎ ﻴﻼن ﻻﻧـﻬﻢ ﻟﻌﺒـﻮ ﺪة ﺳﺎﻋـﺔ ﺴﺘﻮى‬ ‫ﻋـﺎﻟﻲ وﻗـﺪ وﺿﻌـﻮﻧﺎ ﲢﺖ اﻟـﻀﻐﻂ ﺑـﺎﺳـﺘﺨـﺪام اﺳﻠـﺤﺘـﻨﺎ اﳋـﺎﺻﺔ‬ ‫ﺣـﻴـﺚ اﻧـﻨـﺎ ﻟ ـﻌـﺒ ـﻨـﺎ ﺑـﺸــﻜﻞ ﺧـﺎﻃﻰء ﺑــﺎﻟـﺘــﺄﻛـﻴـﺪ ﻳ ـﺒـﻘﻰ ﻣـﻦ اﻟـﺼـﻌﺐ‬ ‫اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺴﻖ ا ـﺮﺗﻔﻊ وﻗﺪ اﻧﻬﺎرو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ‬ ‫اﻟﺒﺪﻻء ﻣﻨﺤﻮﻧﺎ اﻗﺪاﻣﺎً ﻃﺎزﺟﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎدل ‪.‬‬ ‫ـ ﻣـﺎرأﻳﻚ ﺑﺎﻟـﺘـﺤﻜـﻴﻢ ﻓﻲ ﻫـﺬه ا ﺒـﺎراة اﻟﺬي اﺛـﺎر ﺟﺪﻻً‬ ‫ﻛﺒﻴﺮاً ?‬ ‫اﳊ ـﻜـﺎم ارﺗـﻜـﺒـﻮا اﺧ ـﻄـﺎء ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻣ ـﺠـﺪداً وﻣﻦ ﺑـﻴـﻨ ـﻬـﺎ ﺧـﻄـﺌـ‬ ‫ﻛﺒـﻴﺮﻳﻦ واﺣـﺪ ﻣﻨـﻬﻤـﺎ ﻟﻨـﺎ ﻣﺎﻟـﺬي ﻜﻦ أن اﻗـﻮﻟﻪ ? ﺗﻠـﻚ اﻻﺷﻴﺎء‬ ‫ﲢﺪث ‪.‬‬

‫اﻧﺘـﻬﺖ ﻣﺒﺎراة ﻗـﻤﺔ اﻟﺪوري اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ ﺑ اﻟـﻔﺮﻳﻘ‬ ‫اﻟﻜـﺒﻴـﺮﻳﻦ ا ـﻴﻼن واﻟﻴـﻮﻓﻨـﺘﻮس ﺑـﺎﻟﺘـﻌــــــﺎدل اﻻﻳـﺠـــــﺎﺑﻲ‬ ‫‪ 1 - 1‬ﺑـﻌـﺪ ﻣ ـﺒـﺎراة ﻫـﺎﺋ ـﻠـﺔ ﺷـﻬـﺪت ﺧﻼل ‪ 94‬دﻗ ـﻴـﻘـﺔ‬ ‫ﻓﺮص واﻫﺪاف ﻣﺤﺘـﺴﺒﺔ واﺧﺮى ﻣﻠﻐـﺎة واﺣﺘﻜﻜﺎﻛﺎت‬ ‫وﺿــﺮب وﻛــﺬﻟﻚ ﻓــﻮﺿـﻰ ﻋــﺎرﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧ ـﻬــﺎﻳــﺔ ا ـﺒـﺎراة‬ ‫اﺳ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ــﺮت ﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺮق ﺧ ـ ـ ــﻠﻊ ا ـﻼﺑـﺲ ﺑ ـ ـ ـ ﻻﻋـ ـ ــﺒﻲ‬ ‫اﻟﺒﻴﺎﻧﻜﻮﻧﻴﺮي واﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي ‪.‬‬ ‫ﻫــﺬا اﻟـﺘ ـﻌـﺎدل ا ـﺜـﻴـﺮ ﻟ ـﻠـﺠــﺪل ﺑـ ﻣ ـﺘـﺼـﺪري‬ ‫اﻟﺴﻴﺮﻳﺎ إﻳﻪ اﻋـﻠﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘـﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ‬ ‫ﻓﻲ اﻟ ـﻜــﺎﻟ ـﺸـﻴــﻮ واﻟــﺬي ﺳ ـﻴ ـﺒــﻘﻰ ﻣ ـﺸـﺘــﻌﻼً ﺣــﺘﻰ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ اﻟﻘﺎدم ‪.‬‬ ‫واﻛـ ـ ــﺪت ﻫ ـ ــﺬه ا ـ ـ ـﺒ ـ ــﺎراة ا ـ ـ ـﺜ ـ ــﺮة أن ﻓ ـ ــﺮﻳﻖ‬ ‫اﻟـﻴـﻮﻓـﻨ ـﺘـﻮس ﻫـﺬا ا ــﻮﺳﻢ ﻻﻳـﻘـﻬــﺮ ﺣـﻴﺚ ﺣـﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋــﻠﻰ ﺳ ـﺠـﻠـﻪ دون ﻫـﺰاﺋﻢ ﺑ ـﻌـﺪ ‪ 25‬ﻣ ـﺒـﺎراة ﻫـﺬا‬ ‫ا ـﻮﺳﻢ ﺣﺖ اﻻن ﻣﻦ ﺑـﻄﻮﻟـﺔ اﻟـﺪوري اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ورﻏﻢ أن ﻛـﻞ ﺷﻲء اﻧـ ـﺘـ ـﻬـﻰ ﻓﻲ ا ـ ـﺒ ــﺎراة اﻻ أن‬ ‫اﳊــﺪﻳﺚ ﺣ ــﻮل اﻟ ـﺘـ ـﺤ ـﻜ ــﻴﻢ ﺑ ــﻘﻰ ﺧــﺎﺻ ــﺔ ﺣــﻮل‬ ‫اﻟﻬﺪﻓ ا ـﻠﻐﻴ ﻮﻧـﺘﺎري ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ا ﻴﻼن ‪2‬‬ ‫ ‪ 0‬و ﺎﺗﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس ‪. 1 - 1‬‬‫ﻟـﻘﺪ اﺳـﺘـﻄـﺎع اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس اﻟﺼـﻤـﻮد ﻓﻲ اﻟـﺴـﺎن ﺳﻴـﺮو وﺧـﺎب اﻣﻞ ا ـﻴﻼن ﺑـﻨﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟﺘـﻌـﺎدل واﳊـﻜﻢ ﻇـﻠﻢ اﻟﻔـﺮﻳـﻘـ ﻋـﻠﻰ ﻗﺪم ا ـﺴـﺎواة اﻧـﺘﻬـﻰ اﻟﻜﻼﺳـﻴـﻜـﻮ اﻟﺬي‬ ‫اﻧـﺘﻈـﺮﺗﻪ اﻳﻄـﺎﻟﻴﺎ ﻃـﻮﻳﻼ ﻛﻮن ﻛﻼﺳـﻴﻜـﻮ اﳊﺴﻢ ﻟـﻜﻨﻪ اﻧﺘـﻬﻰ ﺑﺪون ﻓـﺎﺋﺰ ﻟـﻴﺤﺘـﻔﻆ اﻟﺒـﻴﺎﻧـﻜﻮﻧﻴـﺮي ﺑﺎﻓـﻀﻠـﻴﺘﻪ ﺣـﻴﺚ اﻧﻪ ﻠﻚ ﻣﺒـﺎراة ﻣﺆﺟـﻠﺔ ﻟـﻮ ﻓﺎز ﻓﻴـﻬﺎ ﺳـﻴﺘـﻘﺪم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺮوﺳﻴﻨﻴﺮي ﺑﻨﻘﻄﺘ ‪.‬‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺎدل ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬

‫ﺳﺖ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﺳﺘﺤﺪد ﻫﻮﻳﺔ ﺑﻄﻞ اﻟﻜﺎﻟﺘﺸﻴﻮ‬

‫ﻧﺘـﻴﺠﺔ اﻟـﺘﻌـﺎدل ا ﺜﻴـﺮ اﻟﺬي اﻧﺘـﻬﺖ اﻟﻴﻪ ﻣـﺒﺎراة اﻟﻘـﻤﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ‬ ‫ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ﺟـﻌﻠﺖ اﻟﺘﻨـﺎﻓﺲ ﺑ اﻟﻴﻮﻓـﻨﺘﻮس وا ـﻴﻼن ﻣﺴﺘﻤـﺮا ر ﺎ إﻟﻰ اﳉﻮﻟﺔ‬ ‫اﻻﺧـﻴﺮة ﻓﻲ ﺷـﻬﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ اﻟﻘـﺎدم ﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎاذا واﺻﻞ اﻟﻔـﺮﻳﻘـﺎن ﻋـﻠﻰ ﻫﺬا اﻟـﻨﺴﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ا ﺘﺮاﻫﻨ اﻟﺔوﺣﻴﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺐ ﻫﺬا ا ﻮﺳﻢ ‪.‬‬ ‫ا ـﺮاﻗ ـﺒـﻮن ﻟـﻠـﺪوري اﻻﻳـﻄـﺎﻟـﻲ وا ـﻬـﺘـﻤـ ﺑﻪ ﻳـﺮون أن اﻟ ـﺼـﺮاع ﻋـﻠﻰ ﻟـﻘﺐ اﻟـﺪوري‬ ‫ﻣ ـﺸـﺘــﻌﻞ ﺣــﺠﻲ ﺛـﺎن ا ــﻴﻼن ﻳ ـﺘـﺼــﺪر اﻟـﺴ ـﺒــﺎق ﺑـﺮﺻ ـﻴـﺪ ‪ 52‬ﻧ ـﻘـﻄــﺔ ﻛـﻤ ـﺘ ـﻔـﻮﻗــﺎ ﻋـﻠﻰ‬ ‫اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﺑـﻔـﺎرق ﻧﻘـﻄـﺔ ﻏـﻴـﺮ أن اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ـﻠﻚ ﻣـﺒﺎراة ﻣـﺆﺟـﻠـﺔ ﻗـﺪ ﺗـﻀﻌﻪ ﻓﻲ‬ ‫ا ﻘﺪﻣﺔ وﺑﻔﺎرق ﻧﻘﻄﺘ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﻳﺮى ا ﺮاﻗـﺒﻮن ﻟﻠﺪوري اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ أن ﻫﻨـﺎط ﻧﺤﻮ ﺧﻤﺲ ﻣـﺒﺎرﻳﺎت ﺳـﺘﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎر اﻟﻠﻘﺐ اﺻﻌﺒﻬﺎ ﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس وﻫﺬه ا ﺒﺎرﻳﺎت ﻫﻲ ‪:‬‬ ‫‪ 25‬ﻣﺎرس ‪ :‬ﻣﻴﻼن ‪ -‬روﻣﺎ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬اﻻﻧﺘﺮ‬ ‫ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟـﻴﻮم ﻳـﻮاﺟﻪ ﻓـﺮﻳﻖ ا ـﻴﻼن ﻓـﺮﻳﻘـﺎ ﻗـﻮﻳﺎً وﺻـﻌـﺒﺎً ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﻠـﺘـﻘﻲ ذات اﻟﻴـﻮم ﻓـﺮﻳﻖ اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘﻮس‬ ‫ﻓﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮ وﻛﻼ ا ﺒﺎرﺗ ﻗﻮﻳﺘ وﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻤﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﻌﺾ ا ﻌﺎﻟﻢ‬ ‫اﺑﺮﻳﻞ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟـﻴﻮم ﺳـﺘﻜﻮن ﻫـﺬه ا ﺒـﺎراة ﻣﻦ اﻫﻢ ا ﺒـﺎرﻳﺎت ﻟﻔـﺮﻳﻖ اﻋﺘـﺎد أن ﻳﺸﻜﻞ ﻋـﻘﺪة ﻟـﻠﺒﻴـﺎﻧﻜـﻮﻧﻴﺮي‬

‫اﻟﻴﻐﺮي ﻣﺪرب‬ ‫اﻟﺮوﺳﻮﻧﻴﺮي ‪:‬‬

‫ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻮز ا ﻴﻼن‬ ‫ﺑﺎﻻﺳﻜﻮدﻳﺘﻮ ﻣﺎزاﻟﺖ‬ ‫ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس‬

‫ﻟﻢ ﻳــﺨﻒ اﻟـﻴ ـﻐــﺮي ا ـﺪﻳــﺮ اﻟـﻔــﻨﻲ ﻟـﻔــﺮﻳﻖ ا ـﻴﻼن‬ ‫ﻋﻦ ﺧـﻴـﺒـﺔ أﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻧـﺘـﻴـﺠﺔ ﻣـﺒـﺎراة اﻟﻘـﻤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوري‬ ‫اﻻﻳـﻄـﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻓــﺮﻳﻖ ﻳـﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﺑـﻌـﺪ أن ﻛـﺎن ﻗـﺮﻳـﺒـﺎً ﻣﻦ‬ ‫اﻟـ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮز ﺣـ ـ ــﺘﻰ اﻟـ ـ ــﺪﻗـ ـ ــﺎﺋـﻖ اﻻﺧ ـ ـ ـﻴـ ـ ــﺮة ﻋ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺪﻣـ ـ ــﺎ ادرك‬ ‫وﻓﻲ ﺻــﺮاع ا ـﻘ ــﺪﻣــﺔ اﺷ ـﺘ ـﻜـﻰ اﻟ ـﻔــﺮﻳ ـﻘ ــﺎن ﻳــﻮﻓ ـﻨ ـﺘــﻮس‬ ‫اﻟـﺒﻴـﺎﻧﻜـﻮﻧﻴـﺮي اﻟﺘـﻌﺎدل ﻟـﺘﻔـﻮت ﻋﻠﻰ ﻓـﺮﻳﻘﻪ ﻓـﺮﺻﺔ ﺗـﻌﺰﻳﺰ‬ ‫وﻣــﻴﻼن ﻛ ـﺜ ـﻴــﺮا ﻣﻦ اﺧ ـﻄــﺎء اﳊ ـﻜ ــﺎم ﺣــﻴﺚ اﺷ ـﺘــﻜﻰ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة وازاﺣﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ ﻗﻠﻴﻼً إﻟﻰ اﳋﻠﻒ ‪.‬‬ ‫اﻟـﺴﻴﺪة اﻟـﻌﺠـﻮز ﻣﻦ اﻟﺘﺤـﻜﻴﻢ ﺧﺎﺻـﺔ ﻋﻘﺐ ﺗـﻌﺎدﻟﻪ ﺳﻠـﺒﻴﺎ‬ ‫اﻟـﻴـﻐـﺮي ﲢـﺪث ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻟـﻼﻋﻼم ﻋـﻘﺐ ا ـﺒـﺎراة ﻣـﺠـﻴـﺒـﺎً‬ ‫ﻣﻊ ﺳﻴـﻴﻨﺎ ﺛﻢ ﺑـﺎرﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎرﺗـ ﻟﻢ ﻳﺤﺘـﺴﺐ ﻟﻪ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺌﻠﺔ وﻗﺎل ﺿﻤﻦ ﻣﺎﻗﺎل ﻓﻲ اﺟﺎﺑﺎﺗﻪ ‪:‬‬ ‫‪ 3‬رﻛﻼت ﺟــﺰاء ﻛ ــﺎﻧﺖ ﻛ ـﻔـ ـﻴ ـﻠــﺔ ﺑـ ـﺤ ـﺼــﺪ ‪ 6‬ﻧـ ـﻘــﺎط ﺑــﺪل‬ ‫ اﻧﺖ ﻏـﺎﺿﺐ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ا ﺒﺎراة ﺑـﺴﺒﺐ اﻟﻐﺎء ﻫﺪف‬‫ﻧﻘﻄﺘﺎن واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮاﺟﺪه ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ اﻟﺼﺪارة ‪.‬‬ ‫ﻣﻮﻧﺘﺎري ?‬ ‫وا ﻴﻼن ﻋـﺎﻧﻰ ﻫـﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﳊـﻜـﺎم ﻟﻜﻦ ﺷـﻜﻮاه‬ ‫ ﻟﻢ اﻛﻦ ﻏـﺎﺿـﺒـﺎً اﺑـﺪاً ﺑـﻌـﺪ ا ـﺒـﺎراة ‪ ..‬ﻟﻘـﺪ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﺒﺎراة‬‫اﻗﻞ ﺣ ــﺪة رﻏﻢ أن اﻟـ ـﺘ ـ ـﺤـ ـﻜ ــﻴﻢ ﺣ ــﺮﻣﻪ ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻣـ ـﺒ ــﺎراة‬ ‫ﺟـﻤـﻴـﻠـﺔ وا ـﻴﻼن ﻟـﻌﺐ ﺑ ـﺸـﻜﻞ ﺟـﻴـﺪ ﺟـﺪاً ‪ ..‬ﻟـﺴـﻮء اﳊﻆ ﻛـﺎﻧﺖ‬ ‫ﻓﻴﻮرﻧﺘﻴﻨﺎ ﺑﺜﻼث ﻗﺮارات ﺧﺎﻃﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﻫـﻨــﺎك ﺗـﻠﻚ اﳊـﺎدﺛـﺔ اﻟــﺘﻲ اﺛـﺮت ﻓﻲ ﻧـﺘـﻴ ـﺠـﺔ ا ـﺒـﺎراة ‪ ..‬ﻻ اﻋـﻠﻢ‬ ‫ﻫﻞ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑـﺴــﺤﺐ ا ــﺮﻣﻰ إﻟﻰ اﳋــﻠﻒ أم ﻣـﺎذا ? ﺗــﻠﻚ اﻟ ـﻠـﻘ ـﻄـﺔ‬ ‫ﺧ ـﻠ ـﻘـﺖ ﺿــﺮرا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻟ ـﻨــﺎ ﻛ ـﻨــﺎ ﺳ ـﻨــﺼﻞ إﻟﻰ ﻧ ـﺘ ـﻴ ـﺠــﺔ ‪.. 0 - 2‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ ﺣﻘﻘﻮا اﻟـﺘﻌﺎدل ﻟﻜﻦ ا ﻮاﺟﻬﺔ ﻛـﺎﻧﺖ ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮ ﺟﺎء ذﻟﻚ‬ ‫اﻟـﻬـﺪف ﻫــﺬا اﻻﻣـﺮ ﻳــﺆﻛـﺪ اﻧﻪ ﻳـﺠـﺐ ﻋـﻠﻰ اي ﺷـﺨـﺺ أن ﻳـﺼـﻤﺖ‬ ‫وﻳﺒﻘﻰ ﻫﺎدﺋﺎ ﻓﻬـﺬا اﻓﻀﻞ ‪ ..‬ﻫﺪف ﻣﺎﺗﺮى ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎدل‬ ‫ام ﺳﻴﻜﻮن ‪ 1 - 2‬ﻟﻮ اﺣﺘﺴﺐ ﻫﺪف ﻣﻮﻧﺘﺎري‬ ‫ ﻫﻞ ﺗـﻘ ـﻠــﺼﺖ ﺣ ـﻈــﻮظ ا ــﻴﻼن ﻓﻲ اﻻﺳ ـﻜـﻮدﻳ ـﺘــﻮ ﺑ ـﻌـﺪ‬‫اﻟـﺘـﻌــﺎدل ? وﻣـﺎﻫﻲ اﻻﺳـﺘــﺮاﺗـﻴ ـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻟـﻌـﺒـﺖ ﺑـﻬـﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ‬ ‫اﻟﻔﻮز ?‬ ‫ اﳋـﻄــﺔ اﻟـﺘ ـﻜـﺘ ـﻴـﻜ ـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ اﻋـﺘ ـﻤـﺪﺗ ـﻬـﺎ ﻼﻗــﺎة اﻟـﻴــﻮﻓـﻨ ـﺘـﻮس ﻫﻲ‬‫اﻟﻀـﻐـﻂ ﻋﻠـﻰ ا ﻨـﺎﻓـﺲ واﺳﺘـﻐـﻼل ا ﺴـﺎﺣـﺎت ﻓﻲ دﻓـﺎﻋـﻪ اﻟﻼﻋـﺒﻮةن‬ ‫ﻗـﺪﻣﻮا اداْاً ﻣﺘـﻤﻴﺰاً ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺪﻓـﺎع واﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟـﻬﺠﻤـﺎت ا ﺮﺗﺪة‬ ‫اﺧﻄـﺄﻧـﺎ ﻓﻲ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟـﻔـﺮص اﻟﺴـﺎﻧـﺤـﺔ ﻣﻦ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﻣـﺮﺗﺪة ﻓﻲ‬ ‫اﻟ ـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـ ـﺜ ــﺎﻧـﻲ وﻟـ ـﻘـﺐ اﻻﺳـ ـﻜـ ــﻮدﻳـ ـﺘـ ــﻮ ﻣ ــﺎزاﻟﺖ اﻟ ـ ـﻔ ــﺮص اﻻن ‪%50‬‬ ‫ﻟﻠﻔﺮﻳﻘ ‪.‬‬ ‫ ﺎذا اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﺎﺗﻮ واﻗﺤﻤﺖ اﻟﺸﻌﺮاوي ?‬‫ ﺑـﺎﺗـﻮ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﺑـﺴـﺒﺐ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻋـﻀـﻠـﻴﺔ ﻟـﻬـﺬا ﻟﻢ‬‫اﺧﺎﻃـﺮ ب ﻫﺎﻣـﺎ اﻟﺸـﻌﺮاوي ﻓـﺪﺧﻞ وﺑﺠـﻌﺒـﺘﻪ اﻟﻌـﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻓـﻜﺎر اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻓﺸﻞ ر ﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ ﻣﺎﻫﻮ ﻣﺨﻄﻄﻜﻢ ﻟﺒﻘﻴﺔ ا ﺸﻮار ?‬‫ اﻻن ﺗـﺨ ـﻠـﺼ ـﻨـﺎ ﻣـﻦ ﺿـﻐﻂ ا ـﺒـﺎراة اﻻﻫﻢ وﻟــﻮ ﺑـﺎﻟ ـﻨـﺘ ـﻴـﺠــﺔ اﻟـﺘﻲ‬‫ﻻﺗﺮﺿﻴﻨﺎ ﻟﻜﻦ اﻣﺎﻣﻨـﺎ ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻨﻠﻌـﺐ ﺑﻘﻴﺔ ا ﺒﺎرﻳﺎت ﺑﻨﻔﺴﻲ‬ ‫ا ﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻇﻬﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ا ﺎﺿﻲ ‪.‬‬ ‫ ا ـﻴﻼن ﻇـﻬـﺮ ﺑﻘـﻮة ﻓﻲ ﻫـﺬه ا ـﺒـﺎراة ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻟﻢ ﻳـﻜﻦ ﻋـﻠﻴﻪ‬‫ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ا ﺒﺎرﻳﺎت ﺎذا ?‬ ‫ ﻓﻲ ﻣﺒـﺎراة اﻟـﻴـﻮﻓﻨـﺘـﻮس ﻛﻨـﺎ ﺑـﺤـﺎﻟﺔ ﺟـﻴـﺪة ﺑﺪﻧـﻴـﺎً وﻓـﻨﻴـﺎً وﻻ اﻧـﻜﺮ‬‫اﻧـﻨـﺎ ﻋـﺎﻧ ـﻴـﻨـﺎ ﻣﻦ ﺑـﻌﺾ ﳊـﻈــﺎت ﺳـﺬاﺟـﺔ ارﻟﺖ ﺑـﺎﻟـﻔــﺮﻳﻖ اﻣـﺎم ﻻﺗـﺴـﻴـﻮ‬ ‫واﻻﻧﺘـﺮ ﻟﻜـﻦ اﻟﻔـﺮﻳﻖ ﻋـﺎد ﺑﻌـﺪ ذﻟﻚ ﻟـﻴﻠـﻌﺐ ﺑـﻜﻞ ﺣﻤـﺎس ﻛـﻤﺎ ﻳـﻨـﺒﻐﻲ ﻟﻪ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ‪.‬‬

‫ﻓﻲ ﻛﺜـﻴﺮ ﻣﻦ ا ﻨﺎﺳﺒﺎت وﻣﺒـﺎراة ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ ﺗﻌﺎدل ﻓﻲ ﺻـﻌﻮﺑﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎراة ا ـﻴﻼن ﺧﺎﺻﺔ وان ﻓﺮﻳﻖ ﻧﺎﺑﻮﻟﻲ‬ ‫ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺣﺘﻼل اﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ا ﻘﺪﻣﺔ ا ﺆدﻳﺔ إﻟﻰ دوري اﺑﻄﺎل اوروﺑﺎ ‪.‬‬ ‫‪ 11‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬ﻻﺗﺴﻴﻮ‬ ‫ﻫـﺬه ا ـﺒــﺎراة ر ـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﺼـﻴـﺮﻳـﺔ ﻟـﻔــﺮﻳﻖ اﻟـﻴـﻮﻓـﻨـﺘـﻮس اﻣـﺎم ﻓـﺮﻳـﻖ اﻋـﺘـﺎد أن ﻳـﻜـﻮن ﻛـﺒـﻴـﺮا اﻣـﺎم‬ ‫اﻟﻜـﺒﺎر ﻣﻬـﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﺴﺘـﻮاه او ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺳـﻠﻢ اﻟﺘـﺮﺗﻴﺐ واﺟﺘـﻴﺎز ﻳﻮﻓـﻨﺘـﻮس ﻟﻬﺬه ا ـﺒﺎراة ﻳﻜـﻮن ﺟﺪﻳﺮا‬ ‫ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ ‪.‬‬ ‫‪ 22‬اﺑﺮﻳﻞ ‪ :‬ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس ‪ -‬روﻣﺎ‬ ‫ﻳـﻮاﺻﻞ ﻓﻲ ﻫـﺎ اﻟـﻴـﻮم ﻓـﺮﻳﻖ اﻟـﻴﻮﻓـﻨـﺘـﻮس ﻣـﻮاﺟﻬـﺔ اﻟـﻔـﺮق اﻟـﻜﺒـﺎر وﻳـﻠـﺘـﻘﻲ ﻓـﺮﻳﻘـﺎ اﻋـﺘـﺎد أن ﻳـﻜﻮن‬ ‫ﺻﺎﺣﺐ دور ﻣـﻔﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺼﺎر اﻟـﺪوري اﻻﻳﻄﺎﻟﻲ وﺳﻴﻜﻮن ﻋـﻠﻰ اﻟﻴﻮﻓﻨﺘﻮس اﺟـﺘﻴﺎز ﻫﺬه اﶈﻄﺔ‬ ‫اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺐ ‪.‬‬ ‫‪ 6‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ :‬اﻻﻧﺘﺮ ‪ -‬ﻣﻴﻼن‬ ‫ﻣـﺒـﺎراة دﻳـﺮﺑﻲ ﻣـﻴﻼﻧـﻮ وﻫﻲ ﻣـﺒـﺎراة ﻟـﻴﺲ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺣـﺴـﺎب او ﺗـﻮﻗﻊ ﻣـﻬـﻤـﺎ ﻛـﺎﻧﺖ وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟـﻔـﺮﻳـﻘ‬ ‫واﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬه ا ﺒﺎراة أن ﻣﻮﻋﺪﻫـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻗﺒﻞ اﳉﻮﻟﺔ اﻻﺧﻴﺮة واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺸﻐﻞ ﺑﺎل ﻳﻮﻓﻨﺘﻮس اﻟﺬي ﻳﺰور‬ ‫ﻛﺎﻟﻴﺎري ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﳉﻮﻟﺔ ‪.‬‬


‫اﻻﺣﺘﺮاف‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫) ‪ 1080‬دﻗﻴﻘﺔ‬ ‫ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻟﻠﺤﺎرس‬ ‫اﻟﺒﺎﻓﺎري(‬

‫ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ‬

‫اﻟﻜﺮة اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺣﺘﺮاف ا ﻠﺰم‬

‫ﺣـﻘﻖ ﺣـﺎرس ﻣـﺮﻣﻰ ﻓـﺮﻳﻖ ﺑـﺎﻳـﺮن ﻣـﻴـﻮﻧـﻴﺦ اﳉـﺪﻳـﺪ‬ ‫ﻣـﺎﻧـﻮﻳﻞ ﻧـﻮﻳﺮ رﻗـﻤـﺎً ﺟـﻴﺪاً ﺑـﻌـﺪ ﻧـﻬـﺎﻳﺔ ﻣـﺒـﺎراة ﻓـﺮﻳـﻘﻪ أﻣﺎم‬ ‫ﻓـﺮﻳﻖ ﻫــﻮﻓـﻨـﻬــﺎ ﻓﻲ اﳉـﻮﻟــﺔ ﻗـﺒﻞ ا ــﺎﺿـﻴـﺔ ﺣــﻴﺚ ﺣـﺎﻓﻆ‬ ‫ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻈـﺎﻓـﺔ ﺷـﺒـﺎﻛﻪ ‪1080‬دﻗـﻴـﻘـﺔ ﻛــﺎﻣـﻠـﺔ ﺑــﺪون ﺗـﻠـﻘـﻴﻪ أي‬ ‫ﻫﺪف وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﻬﺰ ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﺒﺎﻓﺎري ‪.‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻣﺎﻧـﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﺎﻛﻪ ﻛﺎﻧﺖ ‪7‬‬ ‫ﻣـﺒــﺎرﻳـﺎت ﻓﻲ اﻟـﺒــﻮﻧـﺪﺳـﻠـﻴ ـﻐـﺎ أﻣـﺎم ﻓــﻮﻟـﻔـﺴـﺒــﻮرغ ﻫـﺎﻣـﺒـﻮرغ‬ ‫ﻛــﺎﻳ ــﺰر ﺳﻼوﺗ ــﺮن ﻓ ــﺮاﻳ ـﺒ ــﻮرغ ﺷــﺎﻟـﻚ ﺑــﺎﻳ ــﺮ ﻟـ ـﻴ ـﻔ ــﺮﻛــﻮزن‬ ‫وﻫﻮﻓﻨﻬﺎ و ‪ 4‬ﻣﺒﺎرﻳﺎت ﻓﻲ راﺑﻄﺔ اﻻﺑﻄﺎل أﻣﺎم زﻳﻮرخ ذﻫﺎﺑﺎً‬ ‫وإﻳﺎﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﻤـﻬﻴﺪي ﺛﻢ ﻓﻴﺎرﻳﺎل وﻣـﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﻴﺘﻲ ﻓﻲ‬ ‫دوري اﺠﻤﻟﻤـﻮﻋـﺎت ﺑﺎﻻﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ ﻣﺒـﺎراة ﻓﻲ ﻛـﺄس ا ـﺎﻧﻴـﺎ أﻣﺎم‬ ‫اﻳ ـﻨـﺘـﺮاﺧﺖ ﺑـﺮاوﻧ ـﺸـﻔـﻴﻎ ﻳـﺬﻛــﺮ أن ﻧـﻮﻳـﺮ ﺟـﺎء إﻟﻰ ﺑــﺎﻳـﺮن ﻣـﻴـﻮﻧﺦ‬ ‫ﻣﻄﻠﻊ ا ﻮﺳﻢ اﳊﺎﻟﻲ ﻗﺎدﻣﺎً ﻣﻦ ﺷﺎﻟﻚ ‪.‬‬

‫ﺑﻜﺎء اﻟﻨﺠﻮم‬

‫‪10‬‬

‫ﺷـﻜـﻠﺖ اﻟﻠـﺠﻨـﺔ اﻻو ﺒـﻴﺔ اﻟـﻠـﻴﺒـﻴﺔ ﻣـﺆﺧﺮاً ﳉـﻨﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮاف ﻟـﻠﻌﺒـﺔ ﻛﺮة اﻟﻘـﺪم ﻣﻬﻤـﺘﻬﺎ اﻋـﺪاد ﻣﻘﺘﺮح‬ ‫ـﺘـﻄـﻠـﺒـﺎت اﻻﺣـﺘـﺮاف ﻟـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻛـﺮة اﻟـﻘـﺪم ﻓﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ‬ ‫ﺑـ ـﻨــﺎء ﻋــﻠﻲ ﺷ ــﺮوط اﻻﲢــﺎد اﻟــﺪوﻟﻲ ﻟـ ـﻜــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم‬ ‫)اﻟﻔﻴﻔﺎ(‬ ‫وأن ﺗﺘﺤﻮل ﻟﻌـﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺔ‬ ‫ﻫــﺎوﻳــﺔ إﻟﻰ ﻟ ـﻌ ـﺒــﺔ ﻣ ـﺤ ـﺘــﺮﻓــﺔ ﻓــﺄن ذﻟﻚ ﲢــﻮل ﻛـﺮة‬ ‫اﻟـﻘﺪم ﻓﻲ ﻟـﻴﺒـﻴﺎ اﻟﻲ ﺻـﻨﺎﻋـﺔ وﺗﺘـﺤﻮل أدواﺗـﻬﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻋ ـ ـﻨ ــﺎﺻ ــﺮ ﻣـ ـﺤـ ـﺘـ ــﺮﻓ ــﺔ ﻓـ ـﻴـ ـﺼـ ـﺒـﺢ اﻟﻼﻋﺐ وا ــﺪرب‬ ‫واﻻداري واﳊﻜﻢ إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻳﻌﻴﺔ )ﻣﺤﺘﺮﻓﻮن( ‪.‬‬ ‫وﻗــﺒﻞ أن ﻧــﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺑــﻌﺾ ﻋــﻮاﻟـﻢ اﻻﺣ ـﺘـﺮاف‬ ‫ا ـﻄـﻠــﻮب ﻧـﺆﻛــﺪ ﻋـﻠﻰ أن اﻻﺣ ـﺘـﺮاف ﻗــﺒﻞ أن ﻳـﻜـﻮن‬ ‫ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ ﻫـﻮ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ ﺑـﺎﻷﺳـﺎس ﻷن ﻓـﻬﻢ اﻻﺣـﺘـﺮاف‬ ‫ﻓـﻬ ـﻤـﺎً ﻓـﻜـﺮﻳـﺎً ﻳـﻘـﻮد إﻟﻰ اﺗـﻘــﺎن ﺻـﻨـﺎﻋـﺘﻪ واﻟـﻌـﻘـﻠـﻴـﺔ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻫﻲ ا ﻨﻄﻠﻖ اﻻول ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ‪.‬‬ ‫وأن ﺗـﺘ ـﺤــﻮل ﻟـﻌ ـﺒــﺔ ﻛـﺮة اﻟ ـﻘــﺪم إﻟﻰ اﻻﺣ ـﺘـﺮاف ﻓــﺄن ذﻟﻚ ﻳ ـﻔــﺮض وﺟـﻮد‬ ‫ﻗ ـﻴـﺎدات ادارﻳــﺔ ﻟـﻬــﺎ اﻟ ـﻘـﺪرة ﻋــﻠﻰ ادارج ﺷــﺆون اﻟـﻜــﺮة ﺑـﺮؤﻳــﺔ اﻗ ـﺘـﺼــﺎدﻳـﺔ‬ ‫ﻣﻨـﺘﺠـﺔ وﻣﻔـﻴﺪة ﺗـﻀﻤﻦ اﺳـﺘﻤـﺮار ﻧﺸـﺎط اﻟﻠـﻌﺒـﺔ ﺑﺪون ﻋـﻮاﺋﻖ وﻣـﻄﺒﺎت‬ ‫ﻓـﺎﻻدارة اﻻﺣـﺘﺮاﻓـﻴﺒـﺔ ﻻﺗـﻘﺒﻞ اﺷـﺨـﺎص ﻣﻦ ﻧﻮﻋـﻴـﺔ أﺑﻦ اﻟﻨـﺎدي او ﻳﺤﺐ‬ ‫اﻟﻨـﺎدي او ﻻﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي ﻷن اﻻﺣـﺘﺮاف ﻻﻳﻘﺒـﻞ ﻟﻐﺔ اﻟﻌـﻮاﻃﻒ ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫ﻛـ ــﺎﻧﺖ ﻷن ﻗ ــﺎﻋ ــﺪﺗﻪ ‪ 2 = 1 + 1‬او ‪ 3‬او اﻛـ ـﺜ ــﺮ وﻻﺗـ ـﻘ ــﺒﻞ أن ﻳـ ـﺴ ــﺎوي‬ ‫اﻟﻮاﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ اﻧــﻨﻲ ﻟﻢ اﻃــﻠﻊ ﻋــﻠﻰ ﺷــﺮوط اﻻﲢــﺎد اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻷن ﺗـﺼــﺒﺢ‬ ‫ﻛﺮة اﻟـﻘﺪم ﻟـﻌـﺒﺔ ﻣـﺤـﺘﺮﻓـﺔ إﻻ اﻧـﻨﻲ ﻣﻠـﻤـﺎً ﺑﺒـﻌﺾ ﻣـﻨﻬـﺎ وﻫﻲ ﺷﺮوط‬ ‫ﻟﻴﺴﺖ ﻣـﻐﻠﻘﺔ ـﻌﻨﻰ أن ﺗﺴﻤﺢ ـﺴﺎﺣﺔ ﻣﺮوﻧـﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻖ‬ ‫اﻻوﺿـﺎع واﻟ ـﺼــﻮر اﻻﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛﻞ دوﻟــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻧـﻪ اﻟــﺰم ﺑــﻮﺟـﻮد‬ ‫ﺷﺮﻛـﺎت ﺗﺪﻳﺮ وﺗـﺴﺘـﺜﻤﺮ ﻟـﻌﺒـﺔ ﻛﺮة اﻟﻘـﺪم ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﺤﻮ اﻟـﺬي ﻳﺨﻠﻖ‬

‫ارﺿﻴـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﻟـﻠﻔـﺮق ﻣﻦ اﺟﻞ ا ـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ ا ﺴـﺎﺑـﻘـﺎت اﶈـﻠﻴـﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ا ﻨﺎﻓﺴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﺮﻛﺎت ا ﺴﺎﻫﻤﺔ ا ـﻄﻠﻮب اﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻠﻌﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻨـﺎدي وﻻﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨـﺎدي أن ﻳﻨﻔﻖ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋـﺪﻫﺎ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻌـﺒﺔ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم‬ ‫وﻳـﺤﻖ ﻟـﻬـﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت أن ﺗـﻤـﺎرس ﻛﻞ اﻧـﻮاع اﻻﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﳋـﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻛـﺮة اﻟﻘـﺪم وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣﻦ اﻻﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳﺔ ﺣـﺘﻰ أن‬ ‫ﻋـﻘـﻮد اﻟﻼﻋـﺒـ ﺗـﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ا ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ وﻳـﺤﻖ ﻟـﻬـﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﺑﺎﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ وﻓﻖ ا ﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ‪.‬‬ ‫ﻛﻤـﺎ أن اﻟﺸـﺮﻛﺎت ﺗـﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟـﺸﺮاﻛـﺔ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ا ـﺴﺎﻫـﻤ وﻳﺠﺐ أن‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺣﺼﺔ اﻟﻨـﺎدي ﻫﻲ اﻻﻛﺒﺮ ﺑ ا ﺴﺎﻫﻤ وﻻﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻠﺚ وﻻﻳﻨﺒﻐﻲ‬ ‫أن ﻳـﺪﺧﻞ اﻟـﻨـﺎدي ﻓﻲ ا ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﺑـﺄي اﺻﻞ ﻣﻦ اﺻـﻮل اﻟـﻨـﺎدي و ـﺘـﻠـﻜـﺎﺗﻪ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺧﺮى ‪.‬‬ ‫وﻳﻜـﻮن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ا ـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﺳـﺘﻐـﻼل ﻛﻞ ﻋﻼﻣـﺎت اﻟـﻨﺎدي ﻣﻦ‬ ‫اﻻﺳﻢ إﻟﻰ اﻟـ ـﺘ ــﺎرﻳـﺦ إﻟﻰ اﻻﳒ ــﺎزات واﻻﻟـ ـﻘ ــﺎب ﻛـ ـﻤ ــﺎ أن ﻣﻦ ﺣـ ـﻘـ ـﻬ ــﺎ ادارة‬ ‫واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻞ ﻣﺎﻳـﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻻﻋﻼن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻧﻼت وا ﻼﻋﺐ‬ ‫وﺣﻘﻮق اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ وﺟﻠﺐ اﻟﺮﻋﺎة وإﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻧﺸﻄﺔ ذات ﺻﻠﺔ ‪.‬‬ ‫ورﻏﻢ أن ﺷﺮوط اﻻﲢـﺎد اﻟـﺪوﻟﻲ ﲢـﺘﺎج إﻟﻰ دراﺳـﺔ واﻓـﻴﺔ إﻻ أن ﻣﻦ‬ ‫ﺑـﻌﺾ ﻧ ـﻘـﺎﻃ ـﻬـﺎ ﻳ ـﻨـﺒــﻐﻲ أن ﻳـﻜــﻮن ﻣـﻔ ـﻬـﻮﻣ ـﺎً ﺑـﺸــﻜﻞ دﻗـﻴﻖ ﺧــﺎﺻـﺔ ﻣــﺎﻳـﺨﺺ‬ ‫ﺑــﺎ ـﻴــﺰاﻧ ـﻴـﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﻮﻳــﺔ ﻟ ـﻠـﻔــﺮﻳﻖ اﻻول ﻓ ـﻨ ـﻘــﻮل ﺷــﺮوط اﻻﲢـﺎد اﻟــﺪوﻟﻲ اذا‬ ‫ﺒـﻠـﻎ ﺧـﻤﺴـﺔ ﻣـﻼﻳ‬ ‫ﺧـﺼﺺ ﻓـﺮﻳﻖ ﻣـﺎ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟـﻌـﻘـﻮد ﺷـﺮاء اﻟﻼﻋـﺒـ‬ ‫دوﻻر ﻣـﺜﻼً ﻓﻲ ا ـﻮﺳﻢ ﻓـﺎﻧﻪ ﻳـﻨـﺒـﻐﻲ أن ﺗـﻜﻮن ﻛـﻞ ﻋﻘـﻮده ﻻﺗـﺘـﺠـﺎوز ﺧـﻤـﺴﺔ‬ ‫ﻣﻼﻳـ دوﻻر وإن ﲡــﺎوزﻫـﺎ ﻓ ـﻬــﺬا ﻳـﻌــﻨﻲ ﺗـﻠ ـﻘــﺎﺋـﻴ ـﺎً اﺷـﻬــﺎر اﻓﻼﺳﻪ وﻳ ـﻌـﻨﻲ‬ ‫اﻳـﻘـﺎف اﻟـﻔـﺮﻳﻖ وﻓﻲ ا ـﻮﺿـﻮع )اﻻﺣـﺘـﺮاف ﻟـﻠـﻌـﺒـﺔ ﻛـﺮة اﻟـﻘـﺪم( ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻟـﻨـﺎ‬ ‫ﻋﻮدة واﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻗـﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻴﻤﺎ ﻳﺘـﻌﻠﻖ ﺑﺄن ﺗـﻜﻮن ﺑﻄﻮﻟـﺔ اﻟﺪوري ﺑﻄﻮﻟﺔ‬ ‫ﻣﺤﺘﺮﻓﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ا ﻮﺳﻢ اﻟﻘﺎدم ‪. 2013 - 12‬‬

‫ﻟﻮﻋﺔ ا ﺸﺎﻋﺮ وﻣﺮارة اﻟﻌﻮاﻃﻒ‬

‫اﻟﺒـﻜﺎء ﻧـﻮع ﻣﻦ اﻟـﺘﻌـﺒﻴـﺮ ﻋﻦ اﻷﺳﻰ وا ﺮارة ﺗـﺨـﺘﻠﻂ ﻓـﻴﻪ ا ﺸـﺎﻋﺮ‬ ‫واﻟـﻌـﻮاﻃﻒ ﺑــﺎﻟـﻠــﻮﻋـﺔ ﻓـﺘ ـﻨـﻬـﻤــﺮ اﻟـﺪﻣـﻮع ﺑـﻼ ﺿـﺎﺑﻂ ﺗـﺮﺳـﻢ ﻋـﻠﻰ وﺟـﻮه‬ ‫اﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺆ ﺔ ‪.‬‬ ‫ﻋـ ــﺎﻟﻢ ﻛـ ــﺮة اﻟ ـ ـﻘـ ــﺪم ﻻ ـ ــﻜﻦ أن ﻳ ـ ـﻜـ ــﻮن ﺧـ ــﺎرج داﺋ ــﺮة اﻟ ـ ـﻌـ ــﻮاﻃﻒ‬ ‫وا ـﺸـﺎﻋــﺮ واﻷﺳﻰ واﻟـﻠــﻮﻋـﺔ ﻓ ـﻜـﺜ ـﻴـﺮاً ﻣـﻦ ﻧـﺘــﺎﺋـﺠ ـﻬـﺎ واﺣــﺪاﺛـﻬــﺎ ﲡـﻌﻞ‬ ‫اﻟﺒﻜﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮاً ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺻـﺤـﻴﻔـﺔ ﻛـﻮرة ﺗﺮﺻـﺪ ﺑﻌـﺾ اﻟﻼﻋﺒـ ﻓﻲ ﳊـﻈﺎت اﻟـﺒـﻜﺎء ﺣـﺰﻧﺎً‬ ‫او ﻓﺮﺣﺎً ‪.‬‬ ‫‪1‬ـ ﻛـﺮﻳﺴـﺘﻴﺎﻧـﻮ روﻧﺎﻟﺪو ‪ ..‬ﳊـﻈﺔ ﺑﻜـﺎﺋﻪ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺧﺴﺮ ﻣﻊ ﻣـﻨﺘﺨﺐ‬ ‫ﺑﻼده اﻟﺒـﺮﺗـﻐﺎل ﻟـﻘﺐ ﺑﻄـﻮﻟﺔ اﻷ اﻷوروﺑـﻴﺔ ‪ 2004‬اﻟـﺘﻲ اﻗﻴﻤﺖ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻣـﻨﺘﺨﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﻮزه ﻓﻲ ا ﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل ‪.0 - 1‬‬ ‫‪2‬ـ ﻟـﻴـﻮﻧﻴﻞ ﻣـﻴـﺴﻲ ‪ ..‬ﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻜﺎء اﻋـﺘـﺮﺗﻪ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ اﺻﻴﺐ ﻓﻲ‬ ‫ا ـﺒـﺎراة اﻟــﺘﻲ ﺟـﻤـﻌﺖ ﻓــﺮﻳـﻘﻪ ﺑـﺮﺷـﻠــﻮﻧـﺔ ﺑـﻔـﺮﻳﻖ ﺳ ـﻴـﻠـﺘﻚ اﻻﺳ ـﻜـﺘـﻠـﻨـﺪي‬ ‫ﻣــﻮﺳﻢ ‪ 2008 - 07‬ﻓﻲ دوري اﺑ ـﻄ ــﺎل أوروﺑــﺎ اﻟ ــﺘﻲ ﻓــﺎز ﺑـ ـﻬــﺎ ﻓــﺮﻳﻖ‬ ‫ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ‪. 2 - 3‬‬ ‫‪3‬ـ ﺗـﻴـﺮي ﻫﻨـﺮي ‪ ..‬ﺑـﻜـﺎﺋﻪ ﳊـﻈﺔ أن ﻛـﺸﻒ ﻧـﺎدي ارﺳـﻨﺎل اﻟـﻨـﻘﺎب‬ ‫ﻋـﻦ ﺗـﻤ ـﺜــﺎل ﺗــﺬﻛــﺎري ﻟ ـﻠ ـﻨــﺠﻢ اﻟ ـﻔــﺮﻧــﺴﻲ اﻻﺳ ـﻤــﺮ ﻓﻲ ﺣــﺪﻳ ـﻘــﺔ ﻣـﻠــﻌﺐ‬ ‫اﻻﻣﺎرات ﻓﻲ ﻟﻨﺪن ﻟﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻟﻨﺠﻮم اﻻرﺳﻨﺎل ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ﺟﻮزﻳﻪ ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ‪ ..‬ﳊﻈﺔ ﺑﻜﺎﺋﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﺮز‬ ‫ﺑﻄﻮﻟﺔ دوري اﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻣﻮﺳﻢ ‪ 2010 - 09‬ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺮ وﻫﻮ‬ ‫ا ـﻮﺳﻢ اﻟـﺬي ﺣـﻘﻖ ﻓـﻴﻪ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ اﻻﻳـﻄـﺎﻟﻲ اﻟـﺜﻼﺛـﻴـﺔ اﻟـﺸـﻬـﻴـﺮة ﺑـﻘـﻴـﺎدة‬ ‫ﻣﻮرﻳﻨﻴﻮ ‪.‬‬ ‫‪5‬ـ ﺟــﻮن ﺗ ـﻴــﺮي ‪ ..‬ﳒﻢ ﻓــﺮﻳﻖ ﺗ ـﺸ ـﻴـﻠــﺴﻲ وﺑ ـﻜــﺎﺋﻪ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴــﺮ ﻋـﻘﺐ‬ ‫اﻫـﺪاره ﺿﺮﺑـﺔ ﺟـﺰاء أﻣـﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻣـﺎﻧـﺸـﺴﺘـﺮ ﻳـﻮﻧﺎﻳـﺘـﺪ ﻓﻲ ﻧـﻬﺎﺋﻲ دوري‬

‫اﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ ﻣﻮﺳﻢ ‪ 07‬ـ ‪ 2008‬اﻟﺬي اﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻜﻮ ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ ﻓﺮاﻧﺸﻴﺴـﻜﻮ ﺗﻮﺗﻲ ‪ ..‬ﳒﻢ ﻓﺮﻳﻖ روﻣﺎ اﻻﻳﻄـﺎﻟﻲ وﳊﻈﺔ اﻟﺒﻜﺎء‬ ‫ﺑﻌـﺪ ﺧﺮوج ا ﻨـﺘﺨﺐ اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺑـﻄﻮﻟﺔ اﻻ اﻷوروﺑـﻴﺔ ﻋﺎم ‪2000‬‬ ‫أﻣﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ‪.1 - 2‬‬ ‫‪7‬ـ ﺑ ـﻴـﻠـﻴﻪ ‪ :‬دﻣــﻮع اﻟـﻔـﺮح ﺑ ـﻌـﺪ اﺣـﺮاز ﻣـﻨ ـﺘـﺨﺐ ﺑﻼده ﺑ ـﻄـﻮﻟـﺔ ﻛـﺄس‬ ‫اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪ 1958‬وﻛـﺎن وﻗﺘـﻬﺎ ﻳـﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟـﻌﻤﺮ ‪17‬ﺳﻨـﺔ وﻇﻬـﺮ ﺑﺸﻜﻞ راﺋﻊ‬ ‫ﻓﻲ ا ﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺴﻮﻳﺪ ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ ﺟـﻮﻟـﻴﻮ ﺳـﻴﺮﺟـﻴﻮ ‪ ..‬ﺣـﺎرس ﻣﺮﻣﻰ ﻓـﺮﻳﻖ روﻣﺎ اﻻﻳـﻄﺎﻟﻲ‬ ‫وﺑـﻜﺎﺋﻪ ﻣـﻦ ﺷﺪة اﻻﻟﻢ ﺑـﻌـﺪ اﺻـﺎﺑـﺘﻪ ﻓﻲ اﻟـﻜـﺎﺣﻞ ﻓﻲ ﻣـﺒﺎراة‬ ‫ﻓـﺮﻳـﻘﻪ أﻣــﺎم ﺑـﺮﻳـﺸـﻴــﺎ ا ـﻮﺳﻢ ا ـﺎﺿﻲ وﻛــﺎن ﻗـﺪ اﺿـﻄـﺮ‬ ‫اﳊ ــﺎرس أن ﻳـ ـﻜ ــﻤﻞ ا ـ ـﺒ ــﺎراة وﻫــﻮ ﻣـ ـﺼ ــﺎب ﺑـ ـﻌــﺪ أن‬ ‫اﺳﺘﻨﻔﺬ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻛﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ا ﺴﻤﻮﺣﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫‪9‬ـ روﺑـﺮﺗﻮ ﺑـﺎﺟـﻴـﻮ ‪ ..‬وﺑـﻜـﺎﺋﻪ اﻟـﺸـﻬـﻴﺮ ﻓﻲ‬ ‫ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﺄس اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪ 1994‬ﺑـﺄﻣـﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻌﺪ‬ ‫أن اﺿـﺎع رﻛـﻠـﺔ اﳉـﺰاء اﻟـﺘﻲ ﻛـﺎﻧﺖ ﺳـﺒـﺒـﺎً‬ ‫ﻓﻲ ﻫــﺰ ـﺔ ﻣـﻨـﺘـﺨﺐ ﺑـﻼده أﻣـﺎم ﻣـﻨـﺘـﺨﺐ‬ ‫اﻟﺒﺮازﻳﻞ ‪.‬‬ ‫‪10‬ـ ﻣــﺎرادوﻧــﺎ ‪ ..‬وﺑ ـﻜ ــﺎﺋﻪ اﻟ ـﺸ ـﻬ ـﻴ ــﺮ ﺑ ـﻌــﺪ ﻫــﺰ ــﺔ‬ ‫ﻣـﻨـﺘﺨﺐ اﻻرﺟـﻨـﺘـ ﻓﻲ ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﺄس اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪ 1990‬ﺑـﺎﻳـﻄـﺎﻟـﻴﺎ‬ ‫أﻣـﺎم ﻣ ـﻨـﺘـﺨـﺐ ا ـﺎﻧـﻴــﺎ ﺑـﺮﻛـﻠــﺔ ﺟـﺰاء ﻣ ـﺸـﻜـﻮك ﻓـﻲ ﺻـﺤـﺘ ـﻬـﺎ وﻛـﺎن‬ ‫ﻣـﺎرادوﻧﺎ ﻗـﺪ اﺑﺪع ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺒـﻄﻮﻟـﺔ ﺑﺎﻟـﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺻﺎﺑـﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ روﻧــﺎﻟـﺪو ‪ ..‬اﻟ ـﻨــﺠﻢ اﻟـﺒــﺮازﻳــﻠﻲ وﳊـﻈــﺔ ﻣــﺆﺛـﺮة ﻓﻲ‬ ‫ﺣ ـﻴــﺎﺗﻪ ﺑ ـﻌــﺪﻣــﺎ أﻋــﻠﻦ ﻓـﻲ ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ ﺻ ـﺤــﻔﻲ ﻓـﻲ ﺳــﺎوﺑــﻮﻟـﻮ‬ ‫اﻋﺘﺰال اﻟﻠﻌﺐ ‪.‬‬


11

© lÐU « ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

w½U*ô« Í—Ëb« w qF²A¹ WIŠö*« Ÿ«d

q√ œb−¹ ÍdO³¹— WUM*« w aO½uO Êd¹UÐ

—UŁd¦« oKF*« U¹—U?³?? vKŽ oOK?F?²« s b?¹e*« n?O?? ?C?¹ Âb?? ?I?« …d?? ? nu?« ‰ö?? ?š s …—UŁô«Ë o?¹u?? ?A?? ?²« WKO??L??'« «—U?³??F«Ë VFK?« lzU?u? qO?L??'« .b?I?²?Ð v²?Š r²?N¹ô o?KF?Ë …b?O?H*« U??uKF*«Ë Í√ Âb?I¹ôË …«—U³?*« W¹«bÐ w 5I¹d?H« WKOJAð ÂbI¹ôË 5³Žö« ‰«b³²Ý« UOKLŽ sŽ WuKF …«—U³*« w 5Зb*«Ë 5³Žö« sŽ UuKF Í« UÎ MO??ŠË Ãd?<« d?JA¹ UÎ MO??Š …dŁd??¦UÐ wH??²J¹Ë ÊuJ?¹ oK?F*« «c?¼ ÆÆ 5łd?? ??H?? ??²?*« dJ?A¹ Æ qAH« s“ dš¬ s“ s UÎ IKF

»U?? ? Š vKŽ ÎU? L?N? Ϋ“u?? aO½u??O? Êd¹UÐ o¹d?? oI??Š s23 Wu?? ?'« »U?? ? ?( 04 pU?? ?ý o¹d?? t?? ?H? ?O? ? C? ? rłU??N?*« U??L¼“d??Š« s?¹cK« 5b?? N« qC??HÐ U?? G? OKÝb?½u??³« w½U?¦« e?d*« v≈ t?³?łu0 v?Ið—« Íd?O?³¹— p½«d? w ½d?H« l ŒUÐœö?ž XA½u? U?O?ÝËd?Ð ‰œU?Fð b?FÐ WDI½ 48 b?O?dÐ 1 - 1 . ⁄u³U¼ Í—ËbK? tð—«b?? ? b½u?9—œ U?? ?O? ? ?ÝËd?Ð o¹d?? ? q«ËË 1 - 3 du½U¼ o¹d vKŽ Á“u bFÐ WDI½52 bOdÐ o¹dH qO?− ?²« »UÐ ÍdO³¹— w ½d?H« rłUN*« `²?²«Ë s tðö??H½« b?FÐË YO?Š W??Fz«— W?OM W??I¹dDÐ aO½u?O? Êd¹UÐ qJÐ „U³A« UNMJÝ«Ë ”—U(« ‚u …dJ« l— pUý l«b pU?ý vd? w UL?NK−?Ý s¹cK« 5b?NUÐË ÆÆ W?IŁË ¡Ëb¼ v≈ ·«b¼ô« s? Áb?O? — Íd??O? ³¹— l— w r?Ýu*« «c¼ ‰ö?? š ·«b¼« …d?? A? ?Ž w?½UŁ p?c?Ð Êu?JO? W?? ? ? ?O½U?*ô« W?u?D³?« b?? FÐ a?O½u?? O? ? Êd¹UÐ o?¹d?? w? ·«b¼ e?O?u?ž u¹—U? Êô« w²?Š Í—Ëb« ·«b¼ pUý VŽô W?I— ÎUb¼18 “dŠ« Íc« Æ dK²MO¼ ÊUł ”ö04

rN½uMł wJ% rNðUdBð

Êu³Žö« r¼ s °ø 5‡?‡ ‡?‡ ?½U‡‡?‡:«

u?OMOd?Oł w?łUF« l vS?(« rÝu*« Æ ‰UMÝ—ô« VŽô ∫ wKOðuUÐ u¹—U ‡ d²½ô« —uNLł s œUI²½ö ÷dFð o¹d?H« …«—U?³? VI?Ž t²?L?łU¼ U?bMŽ Í—Ëœ wzU?N½ nB½ w? W½uKýdÐ ÂU?√ hO?L? ¡U?IUÐ VŽö« ÂU??Ë ‰UDÐô« v≈ W?? U?? ?{ôUÐ ÷—ô« vKŽ t?? ?I¹d?? d?² ?A½U? o¹d? l W?OU(« tK?UA? l Ÿ«d?? w? qšœ YO?? Š ¨ w?²? ?O? ?Ý rN?? O? dÐ ÂU?? s?¹c« tzö??“Ë t?Зb?? nB½ ‚d?ŠË rNz«c¹« b?B? rN?ÝôUÐ Æ lO— ‚bM w gOFO teM ∫ e¹—«uÝ f¹u ‡ «d??H¹≈ ”dðUÐ W??×? U??B? i— - b??²¹U½u?¹ d??²? ? A½U?? …«—U??³? q³?? Í—Ëb« w U¹—U³? l³Ý …b* t?UI¹« ©i?Ž® ‡Ð ÂU?? ? U?? ? b?? ? F?Ð ÍbM?u?? ? N« VŽô ‰U??IÐ ÊU??L?¦? Ž wÐd??G*« rłU??N*« ÊU??L?Ł …b* t??U??I?¹«Ë su¼bM¹« o?¹d?? «—U?? ?³? ? FÐ Áu?? ?Hð Ê√ b?? ?FÐ U?¹—U?? ³? ? s d?? ¦? « cM «d?? H¹≈ ÁU??& W¹d?? BMŽ Æ s¹dNý ∫ g²OuLO¼«dЫ ÊUðô“ ‡ iFÐ W?O?½«Ëb?F« tðU?O? uKÝ ‰u?Š ×U?)« v≈ …dJ« V?Žö? s ¡vA« w{U*« q³ ¡UŁö¦« Âu¹ Âb Ê√ bFÐ w¼Ë XL¼ U?bMŽ tð—UO? Ð WO?U×? VIŽ `¹dBð cšô ÊudJOLK WKUŠ ÊöO*« ÍœU½ V¹—bð ed s tłËdš v≈ tð—UO? Ð ÁdO?Ý q«ËË UNK¼U−?² U??N V³?? ÝU?? W??O? U??×? B« Âb?? Ê√ v?≈ X?K?‡?‡?‡?‡? I?½Ë …b?¹b?‡?‡?‡?‡?ý W?ÐU?? ? ? ? ? ≈ Æ vHA² *«

u¼ Ád¹u?? B? ²Ð Âu?? Ið U??N?½« b??I? ²? ?Ž«U?? Æ t²KzUŽË ∫ Êuð—UÐ Íuł ‡ t?UI?¹« - bI? rNMOÐ Èu?ô« t½≈ ÆÆ ÎU?³¹d?Ið U¹—U³? w VF U?2 d¦?« q«ËË ¨ t V?FK¹ œU½ w d??I? ²? ¹ r W¹«bÐ w d?łU?AðË W?³¹d?G« tðU?d?Bð

nA??²? ?« Íc« »—b*« s ÊU?? U??L? ÁœU?F?³?²?Ý« ô≈ rU?F?K t?b?Ë VŽö« t?I¹d? Êö?O? wË wJK*« o¹d?H« s d¹u?? Bð rU?Þ vKŽ Èb?? ²? Ž« vS?? (« b?? ?FÐ W?? ? O½u¹e?? ?H?K²?« «uM?I« Èb?? ?Š«

i— w²?« …d??O? N? A« W??F? «u« o¹d?? H w½U¹u?? ł—ô« rłU??N?*« U??N? ?O? W?×? U?B? e¹—«u?Ý f?¹u ‰uÐd?H? O «dH¹≈ b?²¹U½u¹ d²? A½U? o¹d VŽô W¹e??O?K$ô« W??U??×? B« s? XH??Ë o¹d?? ? »—b?? ? nËË W?¹d?? B?MF?UÐ d¹u?Ð Íœ bU½Ë— ÍbM?u?? N« fU?? ł« 5½U??:«Ë ÊuM:U?Ð e¹—«u??Ý VŽö« W?? ?O? ?H? ? OJ« Ác?¼ vKŽ 5?³? ?Žö?« s W¹dBMF« r?NðUdB?²Ð ¡«uÝ ÊËdO?¦ 5³?Žö« W?LzU? rCðË W?O½«Ëb?F« Ë√ U??N —d??³? ô w²« lzU??u« »U??×? « ∫ s Îö rN²Ou$ rž— ∫ U½u²½U p¹d¹« ‡ VŽô q?C? ? ?« VI?KÐ Ãu?ð Íc« ÂU? ÆÆ b?²¹U½u¹ d?²? ? A½U? a¹—Uð w o¹d?? ? wF?? ? −? ? A? ? ? b?? ?Š« »d?? ? CÐ ÂU?? ?Ž d?¹UM?¹ w ”ôU?Ð ‰U?? ?²? ? ?¹d?? ? fU?ł u¼Ë t?N?łË w tK—Ë1995 Æ Uł—b*« w ∫ u½UÝU uO½uD½« ‡ uKKOÐU?? u?OÐU? »—b*« s? d??Ý b¹—b?? ‰U¹— w ÎU? ³? Žô ÊU?? U??bMŽ

Í“«dðU q¦ qUA*« t oKš ÎUЗb ·dF¹ r ÍdOO½«— w?²?« …«—U?? ? ? ?³?*« wuÐU½ o¹d? XFL?ł vK?Ž d?? ²?½ô« o¹d?? ?HÐ u?ËU?Ð ÊU?? ? ? ?Ý VF?K? —U??Þ« w?? w??u??ÐU??M? Ð s 25 W?u?? ? ? ? ? ? '« “U w²«Ë uO?A²UJ« wuÐU½ o¹d UNÐ …«—U?? ? ? ³*« w?¼ 0 - 1 ‚uH?²¹ w²«11 r— »—b?*« U?? ? ? ?N? ? ? ? ?O? ? ? ? v??K?Ž Í“«d??ðU?? ? ? ? ? ? ? ? ¨ Íd?? ? O? ? O?½«— »—b*« w²« ‚d?H?« q lL? U?? ? ? N? ? ? ?O?K?Ž ·d?? ? ? ý« “uH« oI?Š Í“«dðU ÆÆ ÍdOO½«— vKŽ Êu?? ? ? ³? ? ? ?«d?? ? ? Íd??O?O½«— Ê√ Êuu??I¹ oKš ÎUЗb ·dF¹ r q?¦? ? ? ? q?U?? ? ? A*« t? Æ Í“«dðU

23 Wu'« bFÐ VOðd²« ◊UI½ 52 48 47 44 37 36 34 29 29 28 27 27 27 24 21 20 18 18

o¹dH« b½u9—œ UOÝËdÐ aO½uO Êd¹UÐ g½u UOÝËdÐ ŒUÐœöž 04 tJUý Ê“udHOd¹UÐ s1dÐ —œdO du½U¼ —U&u²ý .UNMu¼ ⁄dO³O½ —u½ 05 d²M¹U ⁄—u³U¼ ⁄—uO Hu su ⁄—u³ žË« 5dÐ Uðd¼ ⁄—u³¹«d

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


12

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

vË_« WFb« w U¹—U³ lЗ«

16 ‡« —Ëœ »U¹≈

UÐË—Ë√ ‰UDЫ Í—Ëb

ÂU?« o¹dD« `²?Hð 1 ≠3 »U¼c« …«—U?³? W??−?O?²½Ë ÊuJO?? Ý U??L? O? o?K ÊËbÐ 8 ‡« —Ëœ ⁄uK³? W½uKýdÐ q×¹ u¼Ë dO?³ bN?ł ‰cÐ w½dH« Êu?O o¹d vKŽ w d³I« q¹uЫ o¹d vKŽ WO½U¦« …«—U³*« w ÎUHO{ w w?½d?H« o?¹d?HK? d?O? G? B« “u?H?« Ê«Ë W? U??š W¹u? Ë …d?O?¦? …«—U?³*« qF?& 0 ≠1 »U¼c« …«—U?³? Æ ôUL²Šô« qJ WKÐU Ë

¨ XO?M¹“ P?? łU?? H? ? ‰U?? L?¼« V−¹ô s?J Îö? ?N? ?Ý o¹d?? HÐ ‰UMÝ—ô« o?¹d?? W?? O½U??¦?« …«—U??³*« l?L? &Ë —Ëœ ⁄uK³ …d??«Ë d?O?šô« ÿuEŠ Ëb??³ðË ¨ Êö?O*« »U¼c« …«—U³ w Á“u bFÐ8 ‡« 0.≠ 4 vËô« ¨ ÊU?ð—U?? ³? ? pc?? ? ¡U?? ?FЗô« ÂU?? ?IðË Ê“ud?HOd¹UÐ o¹d t?UM nOC?²¹ W½uKýdÐ

ÎUUŽ39 tOH² vKŽ qL×¹ Íc« eGOž

w w¹—Uð ·b¼ …«—U³*« w qðUI« Xu« 900 WO¹—U²«

5œU??I« ¡U?FЗô«Ë ¡U?Łö?¦« wu?¹ Èd?& w »U¼c« WKŠd? U¹—U?³ s? U¹—U³? lЗ« YO??Š ¨ U?ÐË—Ë√ ‰UDЫ U??? ?UM* 16 ‡« Í—Ëœ o¹d?? vËô« lL?? & ÊUð—U?? ³? ? ¡UŁö?? ¦« ÂU?? Ið wÝËd« XOM¹“ o¹d tHOCÐ vSGðd³« UJOHMÐ i¹u?Fð v?« …«—U?³*« Ác¼ w UJO?H?MÐ vF?¹Ë p?– «Ëb?? ? ³¹Ë 3 ≠2 »U?¼c« w? Ád?? ? šQð

ÆÆ «uMÝ ÊULŁ bFÐ

©»UÖ mMO—U~«® ‡Ð ÊË“uH¹ “b¹d« …«—U³*« VIŽ ”Q~« qL×¹Ë ¡«eł WKÖ— lOC¹ œ—«dOł

d?? ? Ž√ e?? G? ?O? ?ž ÊU¹«— » o?¹d?? ? ? ? VŽô W?M?Ý 39 tðœU?? F? ?Ý sŽ b?? ²?¹U½u¹ d?? ²? ?? ?A½U?? lM1 r p– sJ 1 ≠2 w²??O? Ý g²¹Ë—u½ o¹d?? vKŽ t??I¹d?? “u? b??FÐ …d??O? ³J« Âb??IðË Î«b??O?ł s?J¹ r …«—U??³*« Ác¼ w t??I¹d?? ¡«œ« Ê« s ·«d??²?Žô« s Íe?K¹u« »U?×? _ W?−?O?²?M« Xu¼ ‰b?F¹ Ê√ q?³? euJÝ ‰u??³ ·b?NРΫdJ³?? d?²?? A½U? UE×K« w qðU?I« “u?H« e?G?O?ž q−?Ý UbMŽ …d?E²M*« WE×K« ¡U?ł rŁ ÷—ô« l 5²DIM« ‚—U? b?OF¹Ë ÊuJ?¹U qC?« vKŽ 900 r — tð«—U?³0 qH²?×?O …dO?šô« Æ w²OÝ d²A½U —bB²*« w ’d?? H« o?Kš lOD?²? ?¹ t½QÐ r?KF¹ u?? N? ? o¹d?? H« ÕË— U?? N½√ VŽö?« `{Ë«Ë oKš U2 d?¦?√ ozU? œ8 d?š¬ w ’d?H« s? d?O?¦J« XŠô b?I? …d?O? šô« UE×K« Æ …«—U³*« ‰«uÞ o¹dH« 5ÞUOA« l900 r — tð«—U³ w ¡Uł t½« ÎU uBš ·bN« «c¼ t tK¦1 ULŽË 5F−?A*« ÂU« tÐ XL? Íc« ‰UH²?Šô« s p– ·dŽ lO?L'« Ê√ eG?Ož `{Ë« d?L(« Æ WMÝ39 Ë«17 mKЫ XM ¡«uÝ dOG²¹ r —uFA« sJ ÎUFz«— ÊU d_U oQ?²Ð tðœU?F?Ý sŽ b??²¹U½u¹ d?²??A½U? o¹d?H wMH?« d¹b*« »d?Ž« Èd?š« W?N?ł s wM¹bU? uËUÐ oÐU?« dO?NA« vSD?¹ô« l«b*« vKŽ v²Š vGD?¹ oQð t½« ‰U Ë e?GO?ž b?²?« w²« WK¹uD« tðd?O?? —«b? vKŽ Êö?O*« o¹d? l …«—U?³? 902 ÷Uš Íc« Æ vUD¹ô« o¹dH« l ÎUUŽ25‡

”Q? VI Íe?OK$ô« ‰uÐd?HO o?¹d “d?Š√ o¹d?? ? »U?? ? ?Š vK?Ž ©»U?? mM?O—UJ?«® œU?? %ô« s `O?? łd??²« ö??dÐ Íe?K¹u« w²??O? ?Ý n¹œ«d?? Æ ¡«e'« WöŽ ·b?NÐ ÎU?b?I?²? t??H½ b?łË Íc« n¹œ«d? lM lD²?¹ r19 W?I?O? b« w? Êu?¹U? Íu?ł “b¹dK ‰œU?F²« ·b¼ qO?−ð s qðdJÝ s?Ł—U v≈ …—U?Łô« ÊU??I?¹d??H?« „dðË 60 W?? I? ?O? b?« w vN?? ?²½« Ê√ b?? FÐ 5?O? ?U?? {ô« 5Þu?? ?A« 1 - 1 wÐU−¹ô« ‰œUF²UÐ wK ô« X u« . »—b?? q?šœ« wU??{ô« X? u« w „d¹œ Íb?Mu??N?« gOKG?«œ wMO?? “b¹d« w ‰u?Ðd?? ?H? ? OK? Âb?? ?I? ? ²« ·b?¼ X¹u?? ? …«—U?³*« Ê√ lO?L?'« sþË108 W?I?O? b« ·b¼ Ê√ ô≈ “b?¹d« “u?? ? HÐ X?N? ? ²?½« b?? ? s? pý ö?Ð u¼ d??Nþ rB?? 118 W??I? ?O? b« w d?½d??Oð s?Ë …dJ?« ¡U?? ? ? LE?Ž ö?— ÷u??š vKŽ r¼d??³?ł«Ë ‰uÐd?H? O 5?³? ? ? ?Žö?« q?C? ? ? ?« qD³« W¹u¼ b¹b?ײ WO?×Ołd?²« ¡«e'« Q?? ? ? ? ÞË s?? ? ? ? ¹c?? ? ? ? « Æ qOD?²? ? rN?? «b?? « ¡UM?Ðô Ϋb?? ?O? ? ł √b?? ? ³ð r ö?? ? d« Æ dCšô« VAF« s q? ŸU?? {« Y?O? ?Š g?OKG?«œ »—b*« Ë« t? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?O? K? O? Ð 5²Kd« Âœ« w?Kð—U?ýË bzU?I« œ—«d?O?ł ¡«œu? ? ? ?« …d?¼u?? ? '« X¹u? qO?−??ð Ê√ ô≈ W?O½U?¦«Ë vËô« W? U×? B« t?²³?I UL? W?OI?³²*« ö?d« Êu½u?łË mMO½Ë«œË Á—«u? ? ? A ? ? w “d?? ?Š« ÀöŁ q?O? ?−? ??ð w n¹œ«d?? q?A? ?Ë u¼Ë ‰u?Ðd?? ? H? ? O?K V?IK« `?M ö?? ? — ÎU? b¼ 1281 ÍËdJ« w tð—U) —QŁË WuD³« w sU¦« …«—U?? ? ³? ? ? 1363 w wK?O?Að ÂU??« 2005 ÂU??Ž wzU??NM« W¹b½ô« l? U??N? ?{U??š 2 - 3 W−O²MÐ U?? ? ? ? ? ? ? ? N? V??F? w?²? « œ—«d?? O? ?ł V?Žö« Ê√ n¹d?D« U?? ³? ?U?? ?« V ?? ²?MË Î«e?— ‰uÐd?HO w? t½Ëd³?²?F¹ Íc« w?H?¹b?? ? ? ? N?ð r? — u?¼Ë Êö?O*« w wM¹bU q¦? ÎUO? ¹—Uð l??I? ¹ r?? w?*U?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ž WO?×O?łd²« ¡«e?'« WÐd?{ ŸU{« d??¦? ?« cM t??L? ?OD% u?? ? ? ?³?*« sJ? t?? I?¹d?? H? vËô« VFB¹Ë ÎU?UŽ35 s U?0 ÕU?¹d?« w?ðQð »u?? ? ? ? ³? ? ? ? ?;«Ë w Wu?NÐ tL?OD% ‰uÐd?H? O “U?H? t?²MO??H?Ý wN??²?Að Æ ÂœUI« se« v≈ ”Q?J« t?? ?? ? H?MÐ u?¼ qL?? ?ŠË Æ tI¹d dO¼ULł

¡«œu« …d¼u−K ÎUb¼1281


‫‪13‬‬

‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬


14

© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

WO¾ÞUA« WIDM*« ¡U{u{ s ÎUÐËd¼

W½uKýdР×Uš W³C¼ vKŽ√ w ©wO® ‡ b¹b'« ‰dM*« …dJ« Âu$ …UOŠ w ¡vý q WO*U?F« WU×B« b dð V¼cð qÐ W?¹ËdJ« rN«u??Š√Ë r¼—U?³? š« W?FÐU??²0 wH??²JðôË ¨ Ê√ sJ1U q dAMðË rNÐ W U?)« …UO(« w v{uH« v≈ sU?? ô«Ë r?ŽUD*« w? r¼œ—UDðË r?Nðu?? OÐ q?šbð t?? O« q?Bð Æ UN½ËœUðd¹ w²« rNM ΫdO¦? sJ p– s Ϋbł ÊuI¹UC?²¹ Âu−M« iFÐ VŠË …d?? N? ?A«Ë ¡«u?? {ô« W?? ³¹d?? { u?¼ p– q ÊQÐ s?R¹ Ϋb?O?FÐË VFK*« ×U?š ¡vý q r?NMŽ «u?d?F¹ Ê√ w ”UM« r−M« d?O?O?Gð Ϋd?šR XFÐU?ð WO*U?F« W?U?×?B« Æ …dJ« sŽ sJUÐ ÂU Íc« wO qO½u?O W½uKýdÐ o¹dH wMO²Mł—ô« w W½u?KýdÐ WM¹b?? ×U??š Ϋd?šR?? Á«d??²? ý« b¹b?ł ‰e?M w s ÎUÐËd?¼ WMU?? ÝË WzœU¼ W??I?DM w W?KD*« W?? ³? C? N?« vKŽ« d?×?³« jý vK?Ž W?IDM w U?NÐ gO?F¹ ÊU?? w²« ¡U?{u?C« Æ Wd(UÐ ZFðË e?d? s?Ž …—U?O?UÐ W??I?O?œ 25 b?F?³¹ b?¹b?'« ‰eM*« qOLł ÊuJÝË d?O³ ¡ËbNÐ eOL?²ð WFz«— WIDM wË WM¹b*«

UNł«Ë lЗ« tË W?³CN« vKŽ√ w ΫeO?L² ÎUF?u q²×¹Ë v≈ WU{« ¨ —U−ýôUÐ W¾OK WI¹bŠË qš«b WŁöŁ tOË ‰u??Š W?³? «d*« «d??O? U? b¹b??Ž b??łuðË ’U??š `³?? w??O? vA? ?¹ YO?Š tÐ jO??×¹ ¡vý q —u??Bð ‰eM*« Ê√Ë W Uš oÐU?« ‰eM*« w qBŠ UL? ‰eM*« WdÝ

UO?M²I v?≈ WU{ôUÐ w?O* WO?³¼c« «d Àö?¦« …œu??łu?? w³¼c« ¡«c??(« q?¦? sL??¦Ð —b??Iðô Èd??š« Æ 5 Uš ”«dŠ ‰eMLK błu¹ UL ‰eM*« «cNÐ

ÆÆ Âb …dÖ ÍœU½ pU ÂbI« …dÖ Ád~¹

…d? ÍœUM ‰U?L?Ž√ ‰U?ł— pK?9 Âb?I« …d? Vz«d?ž s d¹œ—U?? ?OK*U?Ð oKF?? ?²¹ d?? _«Ë Ϋb¹b?? ?ý ÎU¼d?? …d?J« ÁdJ?¹ u¼Ë w qł— v?Mž« fU??š b??F¹ Íc?« d??O*UÐ nOK? w«d??²? Ýô« Æ w«d²Ýô« ©b²¹U½u¹ XÝu buž® ÍœU½ pK1Ë UO«d²Ý« W?OH?× WKÐU?I? w ÂbI« …dJ t¼d? sŽ d?³Ž d?O*UÐ ¨ W?³?FK« Ác?¼ Ád?« U½√ ∫ ÎözU? ©qO? Í«bM ® W??H?O?×? l UNM qL?ł«Ë qC« w³?žd« W³F ÆÆ U?NO? ¡Uł—ô t½« bI?²Ž« Æ dO¦JÐ

U?×¹d?Bð t?³−?Fð r Âb?I« …dJ w?«d²?Ýô« œU?%ô« pKð s t??ŠU??Oð—« Âb?Ž b??Rð WU??ÝdÐ t?OK?Ž œ— YO?Š d??O*UÐ s t??FM9 b??Ë Wu??³? I? d??O? ž U?N?½« Ϋb?R?? U??×¹d??B? ²« Æ œU½ fOzd UNO —«dL²Ýô«

—U³J« Í—Ëœ w ¡UI³« qł√ s

18 l bUF²¹ Í—UGKÐ o¹d …bŠ«Ë WFœ VŽô u?u?® ÍœU½ Ê√ Âb?I« …dJ Í—U??GK³« œU??%ô« ‰U? l b?UFð wU?Gðd?³« Í—Ëb« w d¦?F²?*« ©UO?u nOðu? w Íu²A« uðUd*« w …bŠ«Ë WFœ Ϋb¹bł ÎU³Žô18 Æ —U³J« 5Ð ¡UI³K UNM WËU× ÎU? ?I?¹d?? 16 5Ð12 e?? d*« n?Oðu?? u?? u q?²? ?×¹Ë ◊U?I½ Àö??¦Ð b?F?²?³?¹Ë …«—U?³? 15 s WDI½13 b?O? dÐ Æ ◊u³N« WIDM sŽ jI d?? š¬ w „—U?? ?A¹ nO?ðu?? u?? u o¹d?? ? Ê√ d?? c¹ W¹b?½ô« ”QJ? W?? ?OKO?¼Q?? ?²« —«Ëœô« w w?{U*« n?O? ? B« s b¹b?? F« l W??OU?? q?U??A? w qšœ tM?J W??OÐË—Ëô« rNu?B?Š Âb??F rNð«b?U?Fð a? «Ë—d? s?¹c« 5³?Žö« Æ rN³ð«Ë— vKŽ

r‡‡ —7 w‡‡ ‡ ÂËR‡‡A« “u‡‡K³« 7 rd?« d??³? ?²? ?F¹ w?KO?? ? Að o¹d?? ? w ÂR??ý r— Íe??OK$ô« t¹b?ðd¹ s? q v?KŽ v?K?Ž t?K? L? ? ? ? ? ?×?¹ Ë« s ¡«b??²ÐU?? ¨ Ád??Nþ Íb?Mu?? ? N?« l«b?*« ©œ—U?žuÐ Êu²?M¹Ë® 9 V?? ? F? ? ? Íc?? ? « jI?? ? U¹—U?? ?³? ? tðd?? ?O? ?? ? ‰«uÞ l? Áb?? ? ? ? ł«uð r?ž— Í—Ëb?« w? v≈ vð« Íc« uðu? ÊU¹—œ« w½U?Ëd« v≈ rÝ«u? WFЗ« o¹d?H« w „—U?ýË wM?Od?²?Ý« t?OM?ł Êu?OK 25 sŽ b¹e¹ mK³0 “uK³« œdÞ tMJ Í—Ëb« w ·«b¼«6 “dŠ«Ë rÝu ‰ËQÐ …«—U³25 ‰u? Ë v²??Š ¨ 5¹U?uJ« —b?? ? t?OÞU??Fð u?³Ł b?F?Ð …œdÞ d?ý Íc« uJ?MO??A? H? O? ý t¹—b½« w½«d??Ëô« UÐË—Ë« w? VŽô qC??« v≈ Îôu?? ? Ë jI?? ? ·«b¼« 9 “d?? Š«Ë ¡U?? ?I 49 w „—U?? ?ý b?FÐ ÊU?F¹ r tMJË7 rd« Íbðd¹ Íc« e¹d?O?«— wK¹“«d?³« Æ Êü« v²Š WO³K« rd« «c¼ —UŁ¬ s

W¹Ëd …«—U³ w WOÝUOÝ WKJA W?OU??H?²?Š« s? b¹b?A« tzU??O?²?Ý« sŽ Âb??I« …dJ w½«d¹ô« œU??%ô« »d?Ž« vd? w tb?NÐ Íœu?F« ‚U?Hðô« r$ rU?« nÝu¹ ÍœuF?« VŽö« Íb?O? N?L?²« Í—Ëb« U??O?H?Bð U?¹—U?³? sL?{ w?½«d¹ô« ‰ö?I?²? Ýô« o¹d? dOH?« ¡UŽb²ÝUÐ ÁœöÐ W?Oł—Uš VUÞË ©F16® t³IKÐ UOݬ ‰UDЫ Í—Ëb Æ Ê«dNÞ w ÍœuF« U¹U?C „UM¼ Ê√ …d?JK w½«d¹ô« œU%ô«Ë W?O½«d¹ô« W?U×?B« d?³²?Ž«Ë sŽ Àb?×?²UÐ t?O?KŽ œdUÐ «u?U?Ë VŽö« W?OU?H?²?Š« w? qšbð W?O?ÝU?O?Ý ”√— ©F16® …dzU?D« q?¦9 YO?? ? Š Ê«d¹« w Ÿu?MB?*« »U?? ?N? ? ý ŒË—U?? ? …dOŁË b?ŽUBð l ÎU? uBš W?OJ¹dô« W¹d×?³«Ë u'« Õö?Ý w WÐd(« w½«d¹ô« ÍËuM« ZU½d?³« ÊQ?AÐ UJ¹d?«Ë Ê«d¹« 5Ð W?œU³?²*« «b¹b?N?²« Æ ZOK)« ‰Ëœ s√Ë Î«“«e?H?²?Ý« ©F16® t?OKŽ »u?²J hO?L?I? VŽö« l— Êu?O½«d¹ô« d?³?²?Ž«Ë «Ëœb¼Ë …dJ« w W??O?ÝU?O?« —u?ú ÎU?U?×?« ÁËd?³?²? Ž√U? u¼Ë —d?³? d?O?ž Æ UHOH« W³ÞU 0

¡«œu« Âu−M« W1e¼ ¡«—Ë d׫ 3√ w ¡«œu?? ? ?« Âu?? ? −M?« »—b?? ? nA?? ? …QłUH/ sŽ g²Ou½UH²OÝ Ê«—už2012 UOI¹d√ »U?³?Ý« qÒL?Š U?bMŽ Âb?I?« …d? rU?Ž w WK¼c? w U??O? ³? «“ V ??²M? ÂU?« U?½U??ž V ??²M …—U??? š w ‰U??Ë œu?Ýô« d??×?K w?zU?NM« n?BM« —Ëb« UM?OKŽ Ê≈ ®∫ w?½U?? G?« œU?? %ô« v?≈ t?? b?? ? d¹d?? ?Ið «u½U rN rN?²OKIŽ 5% w 5³Žö« …b?ŽU U½«Ë r¼«u² d¹uD² œuÝô« d?׫ Êub ²¹ Æ ©rN ΫdObð dô« È—« ÎU? Žu½ «u½U?? 5³??Žö« ÊS? d?¹d?I? ²« V??ŠË s Ÿu½ u?¼Ë ©u?łu??ł® d??×?Ý …u?? vKŽ 5K?«u?²? ÆU½Už w lzUA« œuÝô« d׫ sJ¹ r t½« d¹d?I?²UÐ ·d²?Ž« g²?Ou½U?H?O²?Ý w t ”—œ U?? N½√Ë q³?? s W??OK?I? F« Ác¼ ·d?? F¹ …—UI« w WK³I »—U& w tM …œU?H²Ýö tðUOŠ Æ U¼dOž Ë« U½Už l «c¼ ÊU ¡«uÝ ¡«dL«

·d²F¹ »—b*«


© lÐU« ® œbF« ≠  2012 ”—U 4 o«u*« ‡¼ 1433 w½U¦« lOЗ 10 bŠô«

15

„d²A ·b¼ o¹d?? ? U?? ?L? ? łU?? ?N? ? Í—u?? ?½ Ø W?? ?M? ? ¹b?? ?*« s?? ? ? ?ŠË Íd?? ? ? ?« U? —U?ý ¨ Íd?O? −?OM« qO?? −? ð w ÎU?¹u??Ý w? ‰Ë_« ·b?? ? ? N?« U?¹—U?? ? ?³? ? ? ? d?? ? ? š¬ qOM WOŁö¦« …—Ëb« rÝu?? ? Í—Ëb« Ÿ—œ Íc?? ? ? ?«Ë ¨ 76Ø75 o¹d?? t?OKŽ q?B?% Á“u?? ? ? ? ? d?Ł≈ W?M?¹b?*« wK?¼_« o¹d?? ? v?KŽ W?? −? ?O? ?²?MÐ Í“U?? GM?³Ð V??F? K? w?? å 1≠2ò W?? ?O? ? {U¹d?« WM?¹b*« a?¹—U?? ? ? ²Ð f?K?ЫdD?Ð Æ1976Ø7Ø30

W¹dI« ×Uš Âu$

ÍœuLI« wKŽ ∫ œ«bŽ«

ÆÆW×UB

dLÝ_« bNH« ÆÆ uO³¹“Ë« ¡U?Łö?? ? ? ¦?« Âu?¹ v≈ W?? ? ? ?×? ? ? ?U?? ? ? ?B?*« Ác¼ a?¹—U?ð œu?? ? ? F?¹ bLŠ√ Ø w³OK« V²M*« fOz— 5Ð w¼Ë ¨ 1965Ø3Ø16 …«—U³*« q?O³ p–Ë ¨ w½u?²« V²M*« f?Oz—Ë ¨ ‰uŠ_« fKЫdÞ ÷d?F? …—Ëœ —UÞ≈ w 5³??²M*« X?F?L?ł w²« å2≠3ò f½uð “uHÐ …«—U³*« XN?²½« b Ë ÆÆ WFЫd« wËb« ÆwM u« ÍbN*« Ø VŽö« UO³O wb¼ qÒ−Ý ¨

Ϋb¹b?%Ë ¨ W?O?I¹d?_« …—U?I« v≈ VŽö« «c¼ ‰u? √ lłdð ¨ wU??Gðd?³« åUJ?O?HMÐò o¹d??H VF ÆÆ åoO??³?“u??ò WËœ s ÆÆ ÎU¹—U? Ë ÎUOK×? »UI_«Ë ôuD?³« s b¹bF« t?F oI?ŠË rU?F« ”Q ·«Òb¼ VI vKŽ q?B% ‰U?Gðd³« V?²M lË w VŽô qC√ VI pc Ë ¨ ·«b¼√ 9 tKO−²Ð 1966 Èb wM? —U??A? ²? ? L? qL??Ž ‰«e??²? Žô« b??FÐ ÆÆ …—Ëb?« pKð wÐË—Ë_« œU??%ô« Èb rŁ ¨ Âb??I« …dJ w?U?Gðd??³« œU??%ô« ÆådLÝ_« bNH«ò VIKÐ dN²ý«Ë ÆÆ wËb«Ë

UM¹œU½U¹ ÆÆ Íb%U¹ ?A? ¡UMŁ√ V ?²M*« W?? —U? _ W?F?ÐU?« « K ? O ? ³? w J …d « ? U?F …—Ëb« w Âb? I O? √ w²« jÝu??²*« d?×? ³« » ÆÆ dz«e? ? ?'UÐ ? Ë L ł ? X ? b Ý « « ¡ôR?¼ 1975 WM « WO³*Ë_« W¹dI i?FÐ 5?³? ? Žö …—œU? ? G?* X u« *« ‰Ëb« wO{U¹d WBB< Wu?−Ð «u?U? Ë ¨ …—ËbUÐ W —UA W¹dz«e?'« W?L U?FUÐ ‚u?ð ≠∫ 5?L? ?O?« s ÎU?u? Ë r¼Ë ÆÆ —u? ? ²? ? O? ?H?« ¨ tK«b? ? ³? ? Ž Í—u½ ? ³? Ž ¨ wÝ—U? H« wK?Ž ¨ Vł— Í U??I«b? ³?Ž ¨ Íd? « ·Ëƒd«b5LO« s ÎUÝuKł ÆÆ wU??N? ²« —œ ¨ Íd¹eI« vHDB ≠∫ dA« Í—U³«b³Ž ¨ wDЫd« œuF Æ ”b½d ‚«“d«b³Ž ¨ w

UMOKŽ UO½b« —uMU¹ ÆÆ UM¹œU½U¹ Íb%U¹ UMO½U√ oI×½ pOÐ ÆÆ wUG« q_« q X½√ Ø ÊUÒMH« aO?A« tM(Ë tðU?LK ⁄U? Íc«Ë ¨ fKЫdDÐ åW¹Ë«e« Ÿ—U?ýò Íb×?²« ÍœUMÐ ’U?)« bO?AM« W?bI? Ác¼ ÆÆ åtK« tLŠ—ò …e^KÐ ÍbN*« 5LO« s ÎUu Ë U?NO Ëb³¹Ë ÆÆ65Ø64 rÝu WO?½U¦« Wł—b« Í—Ëœ w t² —U?A ¡UMŁ√ Íbײ« o¹d?H …—u Ác¼Ë ¨ ‚U?×?Ý« v??O?Ž ¨ wU?³? '« vÝu? ¨ `ÝUJ« s??Š ¨ qO?L?'« d?U?Ž ¨ …—«u?½ ÍœU?N« ¨ å»—b?ò .d? œu??L?×? ≠∫ ¨ åwUD¹≈ò Í—«eO?Að ¨ w½U¹dG« wKŽ ¨ Íd¹UB?(« ‰uKN³« ¨ dO?GB« dO?AÐ ≠ ∫ 5LO« s ÎUÝuKł ÆÆ W?dOÐ œuL?× ÆåwUD¹≈ò w½UuOł ¨ Í—ułU²« wÞUF«b³Ž


‫اﻻﺣﺪ ‪ 10‬رﺑﻴﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ‪ 1433‬ﻫـ ا ﻮاﻓﻖ ‪ 4‬ﻣﺎرس ‪ 2012‬م ‪ -‬اﻟﻌﺪد ) اﻟﺴﺎﺑﻊ (‬

‫اﻻﺧﻴﺮة‬

‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻮل واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺸﻌﺎرات واﻟﻮﺳﺎﻣﺔ وأﺷﻴﺎء أﺧﺮى‬

‫ﻻﻋﺒﻮن إزدادو ﺷﻬﺮة ﺧﺎرج ا ﻼﻋﺐ‬ ‫ﺗـﺄﻟﻘﻬﻢ ﻓﻲ ا ﻼﻋﺐ أﻛﺴﺒﻬﻢ ﺷﻬﺮة واﺳﻌـﺔ وﺷﻌﺒﻴﺔ ﺟﺎرﻓﺔ وﺿﻌﺘﻬﻢ ﲢﺖ‬ ‫اﻻﺿـﻮاء أﻳﻨـﻤﺎ ذﻫـﺒﻮا وﺣﻠـﻮا ﻟﻜﻦ ﺑـﻌﻀﺎً ﻣـﻨﻬﻢ إﻛـﺘﺴﺐ ﺷﻬـﺮة إﺿﺎﻓـﻴﺔ ﻟﻴﺲ‬ ‫ـ ـﻬ ــﺎراﺗ ـﻬـﻢ أو أﻫــﺪاﻓ ــﻬﻢ وإ ــﺎ ــﻮاﻗـ ـﻔ ـﻬـﻢ وﺗ ـﺼ ــﺮﻓ ــﺎﺗــﻬﻢ ﺧ ــﺎرج ا ﻼﻋﺐ‬ ‫وﻓـﻀﺎﺋﺤﻬﻢ وﻃـﺮﻳﻘﺔ ﺣﻼﻗﺘـﻬﻢ وﻟﺒﺎﺳﻬـﻢ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻛـﻮرة رﺻﺪت ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء‬ ‫اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﺷﻬﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻣﻼﻋﺐ اﻟﻜﺮة‪.‬‬ ‫ﺑـﻴﺘﺮ ﻛﺮاوﺗﺶ ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﺗﻤـﻴﺰ ﺑـﻄﻮل ﻓـﺎرغ ﻛﺎن ﻋـﻨﺼـﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗـﺄﻟﻘﻪ ﻛﻼﻋﺐ وﻟـﻄﺎ ﺎ‬ ‫ﻛـﺎن ﻳـﺠ ـﻴـﺪ اﻟـﺘـﻬــﺪﻳﻒ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ اﻟــﺮأس ﺑـﻜﻞ ﺳـﻬـﻮﻟــﺔ واﻟـﻄـﻮل ﻣـﻴـﺰة ﻋـﻦ اﻟﻼﻋـﺒـ اﻵﺧـﺮﻳﻦ‬ ‫ﻓ ـﺼ ــﺎر ﻣ ـﻌــﺮوﻓ ـﺎً ﺑــﺬﻟﻚ ﺧ ــﺎﺻــﺔ وﻫــﻮ ﻣﻦ أﻃــﻮل ﻻﻋ ـﺒـﻲ ﻛــﺮة اﻟ ـﻘــﺪم ﻓﻲ اﻟـ ـﺘــﺎرﻳﺦ إﻟﻰ ﺟــﺎﻧﺐ‬ ‫زﻳﻔﻴﺘﺶ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻗﻠﻴﻞ‪.‬‬ ‫واﻳﻦ ﺑـﺮﻳﺪج ‪ :‬ﻫﻮ أﺑـﺮز اﻟﻼﻋﺒـ ﻓﻲ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻈـﻬﻴـﺮ اﻷﻳﺴـﺮ ﻓﻲ اﻟﺪوري اﻻﳒـﻠﻴﺰي وزادت‬ ‫ﺷـﻬﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺧﺎﻧﺘﻪ ﺻﺪﻳﻘـﺘﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻼﻋﺐ ا ﻌﺮوف ﺟﻮن ﺗـﻴﺮي ‪ ..‬ﻫﺬه اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻣﺎدة دﺳﻤﺔ ﻟﻼﻋﻼم‪.‬‬ ‫ﻣـﺎرﻳﻮ ﺑﺎﻟـﻮﺗﻴﻠﻲ ‪ :‬ﻻﻋﺐ إﻳﻄـﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻓﺮﻳـﻘﻲ ﻳﺘـﻤﺘﻊ ـﻬﺎرات ﻋﺎﻟـﻴﺔ ﻣـﺎ ﺟﻌـﻠﻪ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻻﻋﺒﻲ‬ ‫اﻟﻘـﺎرة اﻟﻌﺠـﻮز ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊـﺎﻟﻲ ﻟﻜﻦ ﻣـﻮاﻗﻔﻪ ا ـﺜﻴﺮة ﻟـﻠﺠـﺪل داﺧﻞ ا ﻼﻋﺐ وﺧﺎرﺟـﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗـﺘﻨـﺎوﻟﻬﺎ‬ ‫ﺑﺈﺳﺘﻤﺮار اﻟﺼﺤﻒ زادت ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻓﻬﺰت اﳒﻠﺘﺮا أﻳﻦ ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺸﺴﺘﺮ ﺳﺘﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﻓـﺎﻟﺪﻳـﺮاﻣﺎ ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﻣﻦ ﻃـﺮاز ا ـﻮاﻫﺐ اﻟﻼﻣـﻌـﺔ ﻳـﺠﻴـﺪ ﺗـﻤـﺮﻳـﺮ اﻟﻜـﺮة ﺑـﺸـﻜﻞ ﻣـﺘـﻔ وﺳـﺎﺣـﺮ اﺷـﺘـﻬﺮ‬ ‫ﺑﺸـﻌﺮه اﻷﺻـﻔـﺮ اﻟﻜـﺜـﻴﻒ واﻟﻐـﺮﻳﺐ وﺣـﺘﻰ ﺑﻌـﺪ إﻋﺘـﺰاﻟﻪ اﻟـﻠﻌﺐ ﺣـﺎﻓﻆ ﻓـﻠﺪﻳـﺮاﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺧـﺎﺻـﻴﺔ اﻟـﺸﻌـﺮ اﻟـﺘﻲ ﻳﺘـﻤـﻴﺰ ﺑـﻬﺎ‬ ‫ورﻓﺾ ﺣﻼﻗﺔ ﺷﻌﺮ وإﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﺎزال ﻓﺎﻟﺪﻳﺮاﻣﺎ ﺑﺸﻌﺮه ا ﻌﺮوف‪.‬‬ ‫ﻛـﺎﻧـﻮﺗﻴﻪ ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﻣـﺘـﻤـﻴﺰ ﻋـﺮف ﺻـﻴـﺘـﺎً ﻛـﺒﻴـﺮاً ﻓﻲ اﻟـﺪوري اﻻﺳـﺒـﺎﻧﻲ وﻋـﺮف ﻋﻨﻪ ﺣـﺴﻦ اﳋـﻠﻖ واﻻﻟـﺘـﺰام اﻟـﺪﻳﻨﻲ‬ ‫وزادت ﺷـﻬﺮﺗﻪ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻟﻄـﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋـﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﻗـﻤﻴﺼﻪ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻋـﺒﺎرة ﻣﺆﻳـﺪة ﻟﻠﺸـﻌﺐ اﻟﻔـﻠﺴﻄـﻴﻨﻲ ﺿﺪ‬ ‫ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻮان ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وأﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ إﺑﺘﺎع أرﺿﺎً ﻓﻲ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﳊﻤﺎﻳﺔ ا ﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟـﻬـﺪم ﺑـﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﻟﻰ رﻓـﻀﻪ ارﺗـﺪاء ﻗـﻤﻴﺺ ﻳـﺴـﻮق ﻟـﻠﻤـﺮاﻫـﻨـﺎت واﳋـﻤﻮر إﻧـﻄﻼﻗـﺎً ﻣﻦ إ ـﺎﻧﻪ ﻛـﻤﺴـﻠﻢ‪ ..‬ﻟـﻘـﺪ ﻛﺎن‬ ‫ﻗــﺮاره وﺿﻊ إﺳﻢ ﻓـﻠـﺴ ـﻄـ ﻋـﻠﻰ ﻗـﻤ ـﻴـﺼﻪ اﻟـﺪاﺧــﻠﻲ وأﻇـﻬـﺮه ﻟــﻜﻞ اﻟـﻌـﺎﻟﻢ أﺛ ـﻨـﺎء ﻣـﺒـﺎراة ﻓــﺮﻳـﻘﻪ إﺷـﺒـﻴ ـﻠـﻴـﺔ ودﻳـﺒــﻮرﺗـﻴـﻔـﻮ‬ ‫ﻻﻛـﻮروﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺄس ﻣﻠﻚ أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وذﻟﻚ ﺗﺬﻛﻴﺮاً ﻟـﻠﻌﺎﻟﻢ ﻳﻘﺼﻒ اﻻﺳﺮاﺋﻴﻠﻴ ا ﺘﻮاﺻﻞ ﻟـﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻛﺎن ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ‪.‬‬ ‫ﻛـﺮوﻳﻒ ‪ :‬ﻫﻮ أﺳـﻄـﻮرة اﻟـﻜـﺮة اﻟـﻬﻮﻟـﻨـﺪﻳـﺔ وﻛـﺎن ﺷﻬـﻴـﺮاً ﺟـﺪاً ﻗـﺎده ﻣﻨـﺘـﺨﺐ ﺑﻼده إﻟﻰ ﻧـﻬـﺎﺋﻲ ﻛـﺄس اﻟـﻌﺎﻟﻢ ‪1974‬‬ ‫وﻓﺎز ﻣﻊ ﻓـﺮﻳﻘﻲ اﺟﺎﻛﺲ اﻟـﻬﻮﻟﻨـﺪي وﺑﺮﺷﻠـﻮﻧﺔ اﻻﺳﺒﺎﻧـﻲ ﺑﻌﺪﻳـﺪ اﻻﻟﻘﺎب ﻛﻤـﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻜﺮة اﻟـﺬﻫﺒﻴﺔ أﻛـﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة‬ ‫ﻟـﻜﻦ ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺷﻬـﺮﺗﻪ وﻋﺸﻖ اﳉﻤـﺎﻫﻴﺮ اﻟـﻜﺘﺎﻟـﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﺳـﺒﺎﻧﻴـﺎ ﻟﻪ ﺗﺼﺮﻳـﺤﻪ ﻋﻨﺪﻣـﺎ اﻧﺘﻘﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﺑـﺮﺷﻠﻮﻧﺔ ﻋﺎم ‪) 1973‬ﻻ أﺳـﺘﻄـﻴﻊ اﻟﻠﻌﺐ ﻟـﻔﺮﻳﻖ ﻣﺮﺗـﺒﻂ ﺑﺎﳉـﻨﺮال ﻓﺮاﻧـﻜﻮ( وﻛﺎن‬ ‫ﻳﻘﺼﺪ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﻣﻦ ﻳﻮﻣﻬﺎ وﻫﻮ ا ﻌﺸﻮق ﻟﻠﻜﺘﺎﻟﻮﻧﻴ ‪.‬‬ ‫رودري ﻏـﻴﻐﺰ ‪ :‬ﻫـﻮ ﺷﻘﻴﻖ ﳒﻢ ﻓـﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺸـﺴﺘﺮ ﻳﻮﺗـﺎﺗﻴﺪ اﻻﳒـﻠﻴﺰي راﻳـﺎن ﻏﻴﻐﺰ وﻟﻢ‬ ‫ﻳـﻜﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى ﻛﺒـﻴـﺮ ﻓـﻠـﻌﺐ ﻟـﻮﻗﺖ ﻗـﺼـﻴـﺮ ﻣﻊ ﻓـﺮق ﻣﺘـﻮاﺿـﻌـﺔ ﻋـﻜﺲ ﺷـﻘـﻴـﻘﻪ اﻟﺬي‬ ‫ﻣـﺎزال ﻳﻮاﺻﻞ اﻟﻠـﻌﺐ ﻋﺮف ﺷﻬـﺮة ﻛﺒﻴـﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ زوﺟـﻴﺔ ﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﺷﻘﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻤﺎنٍ ﺳﻨﻮات ﻓﺘﺼﺪرت أﺧﺒﺎره اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻴﻒ ا ﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫داﻓـﻴﺪ ﺑﻴﻜﻬﺎم ‪ :‬ﻻﻋﺐ ﻋـﺮف ﺷﻬﺮة ﻛﺒﻴـﺮة ﻛﻼﻋﺐ ﻣﻊ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺎﻧﺸﺴـﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﺗﻴﺪ‬ ‫وﻛـﺬﻟﻚ ﻓﺮﻳﻖ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ وﺻﻨﻊ ﻣﻌﻬﻤـﺎ ﺗﺎرﻳﺨﺎً ﻛﺒﻴﺮاً وﻋﺮف ﺑﻴـﻜﻬﺎم ﺷﻬﺮة أﻛﺒﺮ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫وﺳﺎﻣـﺘﻪ ﺧـﺎﺻـﺔ ﻋـﻨـﺪ اﻹﻧـﺎث وﺑﻌـﺪ زواﺟﻪ ﺑـﺎ ـﻐـﻨـﻴـﺔ اﻟـﺸﻬـﻴـﺮة ﻓـﻴـﻜـﺘـﻮرﻳﺎ ﺑـﻴـﻜـﻬـﺎم ﻓـﻜـﺎن ﻣﺤﻂ‬ ‫اﻻﻋﻼم ﻟﻴﺲ ﻛﻼﻋﺐ ﻓﻘﻂ وإ ﺎ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺟﺬاﺑﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎرادوﻧﺎ ‪ :‬ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻻﻋﺒﺎًص ر ﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﻬـﺮة اﻟﻨﺠﻢ واﻻﺳﻄﻮرة اﻻرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﻣﺎرادوﻧﺎ اﻟﺬي ﻋﺮف‬ ‫ﺣﺐ ﻣﻦ ﻧـﻮع ﺧـﺎص ﺑ ـ اﻻرﺟـﻨـﺘـ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎﺗﻪ اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺒـﻘﺖ ﻧـﻬـﺎﺋـﻴـﺎت ﻛـﺄس اﻟـﻌـﺎﻟﻢ ‪ 1986‬ﻋ ـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـﻮﻋـﺪ‬ ‫اﻻﳒﻠـﻴـﺰ ﺑﺎﻻﻧـﺘـﻘﺎم ﻛـﺮوﻳـﺎً ﻟﺸـﻌﺐ اﻻرﺟـﻨﺘـ رداً ﻋـﻠﻰ اﳊﺮب اﻟـﺘﻲ ﺷـﻨـﺘﻬـﺎ ﺑـﺮﻳﻄـﺎﻧـﻴﺎ ﻋـﻠﻰ ﺑﻼده واﻟـﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ‬ ‫ﺑـﺤــﺮب ﺟـﺰر اﻟـﻔــﻮﻛﻼﻧـﺪ اﻻرﺟ ـﻨـﺘـﻴ ـﻨـﻴـﺔ اﻟــﺘﻲ ﻣـﺎزاﻟﺖ ﺧــﺎﺿـﻌﻪ ﻟﻼﺣــﺘﻼل اﻟـﺒــﺮﻳـﻄـﺎﻧﻲ واﻟــﺘﻲ ﻗـﺘﻞ ﻓ ـﻴـﻬـﺎ ‪649‬‬ ‫ارﺟ ـﻨـﺘـﻴـﻨﻲ وأﺳـﺮ ‪ 12000‬ﻣـﻨــﻬﻢ ﻣـﺎرادوﻧـﺎ ﺳـﺠـﻞ ﻓﻲ ﺗـﻠﻚ ا ـﺒــﺎراة أﺟـﻤﻞ وأﻋـﻈﻢ ﻫــﺪف ﻓﻲ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻟـﻜـﺮة‬ ‫ﻟﻴﺨﻠﺪ اﻻﳒﻠﻴﺰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫روﺟﻲ ﻣـﻴﻼ ‪ :‬ﻫـﻮ أﺑــﺮز ﻻﻋــﺒﻲ اﻟـﻜــﺮة اﻟ ـﻜـﺎﻣ ـﻴــﺮوﻧـﻴ ـ ﻗــﺎد ﻣـﻨ ـﺘــﺨﺐ ﺑﻼده ﻓﻲ ﺛﻼث‬ ‫ﻧ ـﻬــﺎﺋـﻴــﺎت ﻛــﺄس اﻟ ـﻌـﺎﻟﻢ )‪ (1994 1990 1982‬وﺳــﺠﻞ ﻫــﺪﻓ ـﺎً ﻓﻲ ﻧـﻬــﺎﺋ ـﻴـﺎت ‪1994‬‬ ‫وﻋﻤـﺮه ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ‪ 41‬ﺳﻨﺔ ﻟـﻜﻦ ﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟـﻮاﺳﻌﺔ ﻋﺎ ﻴـﺎً اﻟﺮﻗﺼﺔ اﻟـﺸﻬﻴﺮة اﻟﺘﻲ‬ ‫إﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل ‪.1990‬‬ ‫اﻧﻴﻴﺴﺘﺎ ‪ :‬وﻫـﻮ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺪﻓﻪ اﻟﺘـﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﻮﻟـﻨﺪا ﺑﻨﻬﺎﺋﻲ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫‪ 2010‬ﺑﺠﻨﻮب اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺎﻧﺤﺎً ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻷول ﻣﺮة رﻓﻊ ﻗﻤﻴﺼﻪ ﻟﻴﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻤﻴﺼﻪ‬ ‫اﻟـﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻋـﺒﺎرة )داﻧﻴﻴﻞ ـﺎرﻛﻲ داﺋﻤﺎً ﻣـﻌﻨﺎ( وﻛﺎن ﻳـﻘﺼﺪ ﻻﻋﺐ ﻓـﺮﻳﻖ اﺳﺒﺎﻧـﻴﻮل اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ إﺛـﺮ ﻧﻮﺑﺔ ﻗـﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻓﻜﺴﺐ ﻗﻠﻮب اﳉﻤﻴﻊ وأﺻﺒﺢ ﻣﺤﻞ اﺣﺘﺮام وﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﺪى ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫—‪…—«œô« fK− fOz‬‬

‫> ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺮاﺑﻠﻲ‬ ‫اﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم‬ ‫ﺗﺼﺪر ﻋﻦ دار اﻟﻨﻮرس ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ‬

‫—‪d¹dײ « fOz‬‬

‫> ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻷﻋﻮر‬

‫«‪cOHMðË Ã«dš‬‬

‫> اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪي‬ ‫> ﻋﺒﺪاﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﳊﺎﺳﻲ‬

‫‪ÍuG oO bð‬‬

‫> ﻣﺤﻤﺪ ا ﺒﺮوك‬

‫ﺣﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ‪ -‬ﻃﺮاﺑﻠﺲ ‪ -‬ﻟﻴﺒﻴﺎ ‪-‬ﻫﺎﺗﻒ وﻓﺎﻛﺲ ‪+218 21 477 9400 -‬‬

‫اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻛﺘﺮوﻧﻲ ‪KOORA.Libya @yahoo.com (email)-‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ‪KOORA.Libya :‬‬

‫‪wzd lLł‬‬

‫> ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪﻳﺔ‬

كورة العدد 7  

·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ w³OKë Í—Ëbë ww ·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ w³OKë Í—Ëbë ww ·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ w³OKë Í—Ëbë ww ·«b¼√ WŁöŁ ŸdÝ√ w³OKë Í—Ëbë ww ·«b¼√ WŁ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you