Međimurske novine 934

Page 1

estitamo 15. k blagdan Vel olovoza, ike Gospe Broj 934.

akovec, PETAK, 9. kolovoza 2013.

Cijena 7 kuna

POLJOPRIVREDNICI ZABRINUTI

MLADI AKOV ANIN utopio se na šljun ari u Ivanovcu

50

dana bez kiše uništilo usjeve

OPREZ!! OPREZ

ZAPO INJE važna javna rasprava

POTRAGA ZA IZGUBLJENIM SELOM na trome i D. Kraljevec - Gori an - Hodošan

str. 48

Kako je nestalo selo ur ijanec?

str. 8-9

Grad Prelog dobiva plažu?

str. 5

Šljun are mame na kupanje, ali nisu bezopasne Pro itajte savjete kako što uspješnije izbjegnuti opasnosti

str. 16

Godina XVII.

str. 2-3

ŠTRIGOVA - pomo žrtvama klizišta

Obiteljima Kova , Škovrc, Turk i Malko po 90.000 kuna str. 4

STRONGMAN by Porcijunkulovo najefektniji doga aj proštenjarskog sajma

POLICIJA moli gra ane za pomo

NASILJE na akove kom Jugu

str. 2

str. 2

Jeste li vidjeli nestalu Mariju Mor iz Donje Dubrave? Gra ani ga sprije ili u nasrtaju nožem na nevjen anu suprugu

Tko je

Ivan Me imurec? Najja i Me imurec je iz Svetog Križa govori o tome kako postati Strongman

DONJI KRALJEVEC Tel. 040/ 655 444

str. 11 media


2

Aktualno

UREDNI KI osvrt

IZ TJEDNA u tjedan

Svatko razuman želi da živimo kona no u sre enoj državi I

zludili su me ugostitelji sa 130 kuna prometa dnevno. Sada je 10 ili 20 su a kuna. To zna i da su izbjegavali pla porezne obveze – rekao je nedavno ministar nancija Slavko Lini u Nultoj to ki HTV-a te dodao kako “cijela Europa radi na na in da na šanku postoji aša gdje se stavljaju napojnice”. Na pitanje kada e u i u velike trgova ke lance, Lini je kazao da su tamo ve bili i da se provode kontrole. - Carina je ve bila u Konzumu, Billi, Kau andu i tamo je bilo svega. Otvorili smo ured za velike porezne obveznike. Sada ete vidje cirkuse kada od njih do u podaci. Pronašli smo nedostatke, ali ih nismo zatvorili zato što nije bilo potrebno. Nije zatvoren ni jedan, jer gledamo težinu prekršaja koji se otkrije i stavlja se u odnos na promet koji imaju kazao je Lini i otvorio Pandorinu ku ju kontroverzi koja pra skalizaciju i op enito uvo enje porezne discipline u Hrvatskoj. „Male se kažnjava, a velike ne“, zaklju ili su Lini evi oponen , kao i svi oni kojima o ito odgovara da se vra poslovanje u kojem esto u mnogim dijelovima naše zemlje uop e nije bilo kontrole ili pak se žmirilo na nepravilnos . inistar nancija je u posljednje vrijeme poli ar kojem je najviše porasla popularnost. Jer „maloga ovjeka“ koji živi od (ispod)prosje ne pla e ili mirovine itekako može iznervira injenica da „on mora pla ati porez“, a da netko enormno zara uje, boga se jer izbjegava ili uop e ne pla a porez. Bez obzira na sve kontroverze koje izaziva, jer Lini esto ne žele u nikoga tko oponira njegovom razmišljanju, pa ak kad su i u pitanju argumen koji drže vode, bilo je krajnje vrijeme da se uvodi reda u državi, posebice tamo gdje ga uop e nije bilo. i u Me imurju naviknu smo godinama unatrag, ako ništa drugo, da kad do e Porezna „kasa mora š ma “ ve godinama unatrag, dok je kod ve ine u ostatku Hrvatske, posebice na obali, o ito tako nešto donedavno bio nepozna pojam. Od ne ega je uglavnom trebalo po e , što se najbolje vidi ako odete na Jadran, otkud pak svakodnevno s žu „oja ene pri e“ zbog postupanja Porezne i drugih inspekcija koje pune male ekrane i novinske stupce. Istovremeno, nitko ne pri a o tome zašto je do prošle godine primjerice izdavanje ra una jekom ljetne sezone na obali, uglavnom bio nepozna pojam. Promet je godinama bio gotovo, pa simboli an. Par sto ili nekoliko su a kuna, a prihodovali su se dnevno deseci ili sto ne su a kuna. to je tek po etak kad je u pitanju sre ivanje svekolike situacije. Kontrolom je obuhva en tek jedan segment uglavnom onaj ugos teljski, dok ima još itekako puno posla u svim drugim djelatnos ma, posebice turis koj. Što tek re i, da primjerice, kao što je to bila pred neki dan tema jednih novina u Zadarskoj županiji, da donedavno veliki broj turis kih apartmana nije mogao bi „u sustavu“, izme u ostaloga jer „uop e nisu postojali“. Zahtjevom za legalizacijom mnogi od tih objekata ako ništa kona no su ove godine po prvi put ušli

M

M

I

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Piše: Dejan Zrna urednik@mnovine.hr

„u sustav“ i može ih se kona no i kontrolira . Itd., itd., itd… ako piše Jutarnji list „prema ukupnom iznosu od ugos telja kojima je zabranjen rad, najve i je rekorder zabilježen u Rijeci: njegov mjese ni promet porastao je s prosje nih 64.099,75 kuna lani na ak 289.419,09 kuna ove godine. Rije je o rastu od nevjerojatnih 225.319,34 kune, što zna i da je u ovoj godini ionako visok promet pove ao za tri i pol puta. ako er, najve i rast prometa o ekuje se nakon završetka turis ke sezone. Špica turis ke sezone ve je donijela rekord od ak 9,145.446 ra una koji su kroz sustav skalizacije prošli u samo jednom danu, i to 2. kolovoza“. Stoga se može o ekivati da e razlike u pla anju poreza na kraju ove turis ke sezone i onih prethodnih bi astronomske velike. ako su forumi puni opre nih stavova „Lini evim mjerama“, posve je jasno kao što to govore prethodne prve analize da su one bile neophodno potrebne. One su zapravo zakašnjele, jer o ito do sada nije bilo poli ke volje da sustav naplate i kontrole kad su u pitanju porezne i sve druge inspekcije u pitanju bude na jednakoj razini u cijeloj zemlji. Tako er je vidljivo da opera vni sustav postoji, ali trebalo ga je pokrenu . Me u m, kao što kona no ne može bi razlike izme u državne uprave od županije, do županije, to isto vrijedi kad su pitanju „mali“, odnosno „veliki, jer onda e vjerodostojnost posla koji je zapo ela ova Vlada, barem kad je u pitanju nancijska disciplina i poštovanja svih poreznih i drugih zakona ove zemlje dobiti na pravoj težini. godinama koje su pred nama uglavnom, onda bi trebala posta standard, kako kazna zbog viška u blagajni u nekom ka u ne bi i dalje bila novinarska senzacija. I ne samo to, državni organi bi se u takvoj, sre enoj zemlji, puno kvalitetnije mogli pozabaviti iznimkama, poput tajkuna i bogataša koji pokušavaju prikri nezakonito ste eno bogatstvo, kao što je to slu aj u zapadnoeuropskim državama s dugogodišnjom demokratske tradicijom. ini najavljuje da e i svi oni koji ne mogu dokazati svoje bogatstvo ste eno „preko no i“ ubrzo do i na red. Koliko e pak ima uspjeha kod h, vrlo esto „zašti enih riba“, zapravo ovisi ho e li Hrvatska kona no posta sre ena zemlja, a on i Vlada koju predstavlja ste i vjerodostojnost da zaista radi dobar posao.

K

T

I

U

L

VIJEST(I) TJEDNA

Za sanaciju štete zbog klizišta etiri obitelji dobivaju po 90.000 kuna Vlada ja na svojoj posljednjoj sjednici, odobrila nešto više od pola milijuna kuna e rima op inama gornjeg dijela Me imurja, da ublaže štete što su ih u poljoprivredi te na ku ama i gospodarskim objek ma ovoga prolje a prouzro ila klizišta. Rije je o tzv. žurnoj pomo i, koja ukupno iznosi 537.104 kuna, a ‘podijelit’ e se op inama Štrigova, kojoj ide glavnina sredstava (500.402 kuna), Svetom Juraju na Bregu (16.432 kuna), Selnici (15. 270 kuna) te Gornjem Mihaljevcu (pet su a kuna). Pomo se daje za štete nastale na poljoprivrednim nasadima, poljoprivrednom zemljištu i stambeno-gra evinskim objek ma te za zaš tu ku a na klizištima nastalim u ožujku i travnju ove godine. Sredstva žurne pomo i osigurana su u Državnom prora unu, a dozna it e se izravno na ra une spomenu h lokalnih jedinica. One pak e sredstva namjenski utroši na sanaciju šteta, a e ri obitelji iz štrigovske op ine dobi e po 90.000 kn. Opširnije na str. 4.

LJETNE OPASNOSTI

DVA UTOPLJENIKA prošlog tjedna upoz

Šljun are i rijeke

na osvježenje, a opreza nikad do

(NE) SVI A NAM SE

Grad Prelog dobiva gradsku plažu i ponovno “seli” na Dravu Kona no je u Gradu Prelogu pokrenuto pitanje ure enja kompleksa marine Prelog s novim sadržajima, što bi trebalo u Grad Prelog i donji dio Me imurja donije nove turis ke i razvojne sadržaje, a Grad Prelog bi se našao na Dravi s koje je godinama bio izba en zbog pozna h razloga. Još se eka rješenje od strane HEP-a, no i to e kaži s i, a DPU je prvi korak nove marine Prelog i cijelog kompleksa. Novo rješenje predvi a gradsku plažu i izletni ko naselje desno od sadašnjeg ulaza za automobile preko nasipa te više ugos teljskih i sportsko rekrea vnih sadržaja, ali i komercijalni turis ki kamp sa ili bez bungalova, servisi za brodice, više molova i privezišta za brodice, drvene mos e i drugo te šumu i prostore za sportski ribolov. Opširnije u temi na str. 5.

Umjesto ljetnog osvježenja - tragedija Obiteljske tragedije ostaju kao bolna rana obiteljima, no dugi niz godina i prijateljima i znancima. Iako je od tragedije prošlo etvrt stolje a, još je u sje anju dobar prijatelj Miro iz Donjeg Kraljevca koji je postao žrtva šljun are. Bio je perspektivan apsolvent i student Fakulteta informatike i organizacije u Varaždinu, s radoš u je govorio da e sutra na kupanje, kad ono – tragedija. Kako se kasnije saznalo, lije nici su utvrdili da je zakazalo srce, vjerojatno zbog razlike temperature gornjeg i donjeg sloja vode u šljun ari. Sli ni tragi ni epilog dogodio se u nedjelju, 4. kolovoza oko 16 sa , u Ivanovcu, na šljun ari u Ulici Preloge, prilikom kupanja utopio se 28-godišnjak Nedjeljko B. iz akovca. Velika tema na str. 2-3.

PIŠE: JOSIP ŠIMUNKO FOTO: ZLATKO VRZAN

N

esnosne vru ine ve više godina otežavaju život gra anima, a mnogi spas pronalaze u ljetnim osvježenjima u vodi. No tragedije gotovo svake godine upozore na opasnosti, a naj eš e stradavaju mladi ljudi, što bolno odjekuje me u gra anima o obiteljima. Niti ova godina nije izuzetak, prvu je žrtve ovoga ljeta godine odnijela šljun ara u Ivanovcu, a drugu rijeka Mura.

64-godišnjak u Prelogu “skladištio” minu, streljivo, ali i indijsku konoplju U srijedu, 7. kolovoza, u Prelogu, u Ulici Antuna Mihanovi a, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu policijski službenici izvršili su pretragu doma i drugih prostorija koje koris 64-godišnjak koji je ina e kako neslužbeno doznajemo rodom iz ehovca, a živi u Prelogu. Prilikom pretrage prona ena je protupješa ka mina, TNT metak, upalja sa štapinom i detonatorskom kapislom, te nekoliko desetaka komada raznog streljiva. Tako er, prilikom pretrage prona eno je stabljika i nekoliko desetaka komada gran ica biljke indijske konoplje. Kao što je poznato od indijske konoplje dobiva se marihuana. Prelimi-

Obiteljske tragedije ostaju kao bolna rana obiteljima, no dugi niz godina i prijateljima i znancima. Iako je od tragedije prošlo etvrt stolje a, još je u sje anju dobar prijatelj Miro iz Donjeg Kraljevca koji je postao žrtva šljun are. Bio je perspektivan apsolvent i student Fakulteta informatike i organizacije u Varaždinu, s radoš u je govorio da e sutra na kupanje, kad ono – tragedija. Kako se kasnije saznalo, lije nici su utvrdili da je zakazalo srce, vjerojatno zbog ra-

narnim tes ranjem biljnih materija dobivena je pozi vna reakcija na prisutnost THC-a. Pro v po initelja podnije e se kaznene prijave zbog po injena kaznenih djela “nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih stvari” i “neovlaštena proizvodnja i prodaja droge”, Op inskom državnom odvjetniku u akovcu.

Nožem napao bivšu nevjen anu suprugu U petak, 2. kolovoza u akovcu, u Ulici Tomaša Gori anca, 44-godišnjak iz Križevaca nožem je napao bivšu nevjen anu suprugu, 46-godišnjakinju iz akovca. U daljnjoj namjeri sprije ili su ga gra ani koji su ga svladali i zadržali do dolaska policije. Po initelj je priveden u Policijsku upravu me imursku, ali je zbog psihi ke rastrojenos smješten na

zlike temperature gornjeg i donjeg sloja vode u šljun ari.

Olako zanemarivanje opasnosti Sjetim se tog prijatelja svake godine u ovim ljetnim mjesecima, uvijek s prvom žrtvom šljun ara ili voda i stalno se pitam što bi bio danas da je kojim slu ajem živ. Gra ani osvježenje od vru ina i sparina traže u kupanju na rijekama, jezerima ili u moru, pri emu nerijetko zanemaruju opasnosti koje

zatvoreni Odjel psihijatrije Županijske bolnice akovec. Ženska osoba zadobila je površinske ozlijede, koje su okvali cirane u Županijskoj bolnici akovec. Pro v 46-godišnjeg muškarac podnijet e se kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu.

Prona eno više pištolja te streljivo u Piškorovcu U srijedu, 31. srpnja, u Piškorovcu, temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Varaždinu policijski službenici izvršili su pretragu doma i drugih prostorija koje koristi 21-godišnjak iz Piškorovca. Prilikom pretrage prona en je plinski pištolj, pištolj sa spremnikom i streljivom, te nekoliko komada streljiva za pištolj. Pro v po initelja e se podnije kaznena prijava Op inskom državnom odvjetniku u akovcu.


9. kolovoza 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

3

zoravaju

mame

ali osta!

Savjeti za kupa e Upozorenja koja treba poštova , jer tragedije se dogode kad se najmanje nadate su: • djeca nikako ne bi smjela i i na kupanje bez prisutnos i nadzora roditelja ili druge odrasle osobe • nepliva i ili osobe koje slabije plivaju obavezno bi trebali koris pomagala za plivanje • nije poželjno pliva najmanje jedan sat nakon obroka • nije poželjno pliva ukoliko se konzumira alkohol • u vodu pliva nikako ne bi smio ulazi vru • ne skaka u vodu nepoznate dubine • izbjegavati plivanje u samo i • ukoliko u vodi primije te nekoga u nevolji, odmah potražite pomo i drugih osoba ukoliko su one u blizini.

I šljun are dobro do u za osvježenje, no opasnost stalno vreba

Ako se ve odlu ujete družiti se u prirodi i blizu voda, treba se organizirati tako da svatko pazi na svakoga, što je mala cijena koja može sprije i veliku tragediju

U Cirkovljanu je ovih dana kao na moru

Na “cirkovljanskoj šudrani” kao na moru Na šljun ari u Cirkovljan i ovoga je ljeta dosta kupa a, me u kojima je dosta djece. Uz djecu su i odrasli, naišli smo na Stjepana Ko iša iz akovca i Ivicu Pinta a iz Cirkovljana, koji, kako su nam rekli, budno paze na mališane u vodi pa se jedva stignu okupati. Na šljun ari je vrlo živo, a automobili s kupa ima stalno se zaustavljaju na bliskoj cesti. Stjepan Ko iš kaže: - Pazimo na djecu, a u vodu ulazimo polako i držimo se hlada”.

Roditelji u hladu budno paze na djecu

U Ivanovcu se utopio mladi akov anin, u Murskom Središ u “isplivao” utopljenik iz Slovenije U nedjelju, 4. kolovoza oko 16 sati, u Ivanovcu, na šljun ari u Ulici Preloge, prilikom kupanja utopio se 28-godišnjak Nedjeljko B. iz akovca. Smrt su konstatirali djelatnici Zavoda za hitnu medicinsku pomo Me imurske županije. Mrtvo tijelo pregledao je mrtvozornik i nije pronašao tragove nasilja. Utvrdio je da je smrt nastupila uslijed utapljanja i izdao je dozvolu za ukop. Županijskom državnom odvjetniku u Varaž-

dinu o doga aju podnijet e se izvješ e. Kako neslužbeno saznajemo, mladi akov anin s društvom je došao na kupanje, sko io u vodu odmah po dolasku, da bi se nakon toga dogodila tragedija. Dan kasnije, 5. kolovoza oko 14,15 sati, u Murskom Središ u, na podru ju zvanom “Fusek”, na lijevoj obali rijeke Mure prona eno je mrtvo tijelo muškarca. Tijelo je izva eno iz vode, a pregledom tijela od strane mrtvo-

Ivica Pinta pak kazuje: - Tu sam skoro svaki dan. Zadnji put kad se netko utopio na šljun ari u Cirkovljanu bilo je to prije pet godina. Mi koji smo malo stariji znao kako se ulazi u vodu, polako i sigurno, a stalno pazimo na djecu. Stjepan Ko iš: U vodu ulazimo polako i držimo se hlada, pazimo na djecu Ivica Pinta : Na šljun ari Cirkovljan sam skoro svaki dan, pazim na djecu. U zadnjih pet godina nije bilo utapanja

zornika utvr eno je da je smrt nastupila uslijed utapljanja. Prepoznavanjem od strane lana obitelji utvr eno je da se radi o 77-godišnjem muškarcu, državljaninu Republike Slovenije, koji je nestao dana 29. srpnja oko 16 sati prilikom kupanja u rijeci Muri, na podru ju Republike Slovenije (Radgona – Petanjci). Županijskom državnom odvjetniku u Varaždinu o doga aju podnijet e se izvješ e.

im prijete, radi ega se nažalost dešavaju tragedije. Zbog toga svi mjerodavni apeliraju na gra ane, posebno one mla e, da za kupanje koriste prvenstveno ure ena kupališta koja su pod nadzorom, a ne rijeke, jezera ili šljun are koji nisu ure eni za kupanje i nisu pod nadzorom stru nih službi. Naime, mnogi bi životi možda bili spašeni da im je u posljednji as netko mogao prite i u pomo , no toga nije bilo.

SAMO DA ZNATE

Mrtvozornike pla a Županija U slu aju da vam zatreba mrtvozornik zbog smrtnog slu aja u obitelji, znajte da njegov dolazak i pregled umrle osobe ne morate ništa platiti. Tu naknadu od 200 kuna neto i 2 kune po prije enom kilometru za mrtvozornika je osigurala Me imurska županija. Mrtvozornike koji obavljaju pregled umrle osobe izvan zdravstvene ustanove imenuje županijska Skupština na prijedlog op inskih, odnosno gradskih vije a. Županijska Skupština utvrdila je i naknadu koja je propisana u iznosu od 200 kuna neto po obavljenom pregledu umrle osobe, te naknadu putnih troškova izme u mjesta stanovanja i mjesta gdje je obavljen pregled u visini od 2 kune po prije enom kilometru.

Za mrtvozornike prošle godine ispla eno 275.000 kuna U prora unu Me imurske županije za 2012. godinu za rad mrtvozorni ke službe bilo je osigurano ukupno

300.000 kuna, od toga je za nabavku uredskog materijala, o evidnika, dozvola za ukop dozvola za kremiranje, popratnica za prijevoz i obdukciju utrošeno 6.381,25 kuna, a za naknade mrtvozornicima za pregled i prijevoz ispla eno je 275.289,09 kuna. Istina, mrtvozornicima su isplate kasnile i mjesecima, ali su sredstva za njih osigurana. Prošle godine od ukupno osmero mrtvozornika poslove mrtvozorenja obavljalo je njih etvero iz razloga što su neki odustali nakon provedene procedure imenovanja, a neki nisu dobili rješenje o obavljanju mrtvozorstva. Temeljem pregleda o evidnika na podru ju Me imurske županije obavljeno je u 2012. godini od strane mrtvozornika ukupno 743 pregleda osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, od toga su 403 žene i 340 muškaraca. Patologija Županijske bolnice akovec imala je tijekom 2012. godine 437 umrlih osoba i na 30 njih je obavljena obdukcija. Obducirano je 6,86 osoba umrlih u bolnici. (BMO)

CRNA KRONIKA POTRAGA za Marijom Mor iz Donje Dubrave

Policija i vatrogasci pretražili cijelo podru je, no bez uspjeha Protekle subote, 3. kolovoza ove godine, Policijskoj upravi me imurskoj ženska osoba iz Donje Dubrave prijavila je nestanak svoje sestre. Provedenim kriminalisti kim istraživanjem utvr eno je da se dana 2. kolovoza oko 23.30 sati od ku e u nepoznatom pravcu udaljila Marija Mor iz Donje Dubrave,

te se do današnjeg dana nije vratila ku i. U trenutku odlaska od ku e ženska osoba bila je obu ena u plavu majicu dugih rukava. Starosti je 61 godinu, visine oko 160 cm, srednje tjelesne gra e, prosjede kose, sme ih o iju, a na elu ima madež. Za nestalom ženskom osobom policija provodi in-

tenzivne mjere traganja. U ponedjeljak, 5. kolovoza, organizirano je traženje u kojem su sudjelovali policijski službenici zajedno s pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društva iz Donje Dubrave, Svete Marije, Kotoribe i Donjeg Vidovca. Pretraženo je gotovo cijelo podru je i okolica Op ine Donja Dubrava, ali nažalost bez uspjeha. Mole se svi gra ani ukoliko imaju bilo kakva saznanja vezana uz nestanak ženske osobe da o tome obavijeste policiju na broj “192”. Tako er, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

FOTOKRITIKA NAŠEG ITATELJA

Hrpa sme a na parkingu kraj „novog pasaža“ u akovcu U etvrtak pred zaklju enja novina dobili smo fotogra iju s ružnom scenom kraj novog pasaža. itatelj nam je osim fotke poslao i par rije i o nimalo lijepoj fotokritici u sam centru akovca. Da

se ovako nešto vidi bilo gdje bilo bi ružno, a još više ako je rije o parkingu iza novog passage-a koje ve danima izgleda ovako. Žalosno i sramotno, posebice jer o ito nitko ne reagira.


4

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

TRADICIONALNI skup lanova HSS-a u Hodošanu

BRANKO HRG:

Predizborna koalicija s HDZ-om obilježiti e budu nost Hrvatske Kao i svake godine, HSS Me imurske županije i ove u Hodošanu u nedjelju 4. kolovoza organizirao misu zadušnicu za Stjepana Radi a. Nakon mise, na nogometnom igralištu organiziran je ve tradicionalno skup i druženje lanova Hrvatske selja ke stranke na kojem su nazo ili visoki dužnosnici HSS-a na elu s predsjednikom Brankom Hrgom, kao i elni ljudi HSS-a Me imurja na elu s predsjednikom Zoranom Vidovi em. Prisutnima se obratio predsjednik HSS Branko Hrg koji je uz ostalo rekao da je nedavno potpisivanje sporazuma izme u HSS-a i HDZ-a zasigurno obilježiti budu nost Hrvatske, isti u i da HSS po prvi puta ulazi u predizbornu koaliciju te da je namjera suradnje stvoriti pravu demokrš ansku i pu ku snagu, koja e usuglasiti zajedni ki program na dobrobit gra ana koji e

trajno i dugoro no odrediti svoj pravac i više ne e lutati. Kao lanice Europske pu ke stanke HSS pripada velikoj europskoj, demokrš anskoj i narodnja koj tradiciji, kao i HDZ, te na tim idejnim osnovama žele doprinositi izgradnji Europe mira i zajedništva i graditi modernu Hrvatsku. Kad je rije o aktualnoj politici, HSS e se zalagati za razvoj poljoprivrede, a kritike su upu ene sadašnjem ministru poljoprivrede. Najve i politi ar HSS-a Stjepan Radi umro je 8. kolovoza 1928. godine od posljedica ranijeg ranjavanja u beogradskoj skupštini, kad je na HSS-ove delegate pucao zastupnik srpske Radikalne stranke Puniša Ra i , koji je na mjestu ubio dva zastupnika te stranke, smrtno ranio Radi a, dok su tako er ranjena još dva zastupnika stranke. U to je vrijeme Stjepan Radi i HSS bila stožerna politi ka stranka Hrvatske.

GRAD Mursko Središ e javno poziva za podnošenje zahtjeva za obro nu otplatu dugovanja

Otplata dugova može i na rate Grad Mursko Središ e poziva sve gra ane i pravne osobe da se jave u gradsku upravu radi iskorištavanja mogu nosti obro ne otplate duga komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu. Upravni odjel za financiranje, prora un društvene djelatnosti i socijalnu skrb Grada Mursko Središ e prema odluci gradona elnika odobrava obro no pla anje zaostalog dugovanja komunalne naknade i ostalih dugovanja prema gradu uz predo enje garancije pla anja – potpisana izjava o obro noj otplati, ovisno o iznosu duga

prema slijede im kriterijima: dugovanja do 500,00 kuna na 3 obroka, dugovanja do 1.000,00 kuna na 6 obroka, dugovanja do 1.500,00 kuna na 8 obroka, dugovanja iznad 1.500,00 kuna - broj obroka dogovara se sa strankom uz odobrenje gradona elnika Pravnim osobama i gra anima koji se odazovu na ovaj poziv i potpišu izjavu o obro noj otplati duga, Grad Mursko Središ e za vrijeme redovite otplate duga ne e pokretati postupke ovrhe te e se na taj na in izbje i daljnji nepotrebni troškovi. (BMO)

OP INA Gornji Mihaljevec

Nova tajnica Gordana Golub Otkazivanje poslušnosti i jednostrani otkazi Silvane Cerovec i Snježane Zadravec – Golub, djelatnica Op inske uprave Gornji Mihaljevec u javnosti je izazvao veliku pozornost. Op inski na elnik Goran Lovrec je stvari sredio, raspisao natje aj za novog zaposlenika i na osnovu uvjeta iz natje aja poslove nove tajnice Op ine Gornji Mihaljevec

obavlja Gordana Golub iz Selnice, koja je jedno vrijeme vrlo kvalitetno radila u Op inskoj upravi Selnica, gdje je bila zamjena stalno zaposlenoj tajnici kada je bila ona na porodiljskom dopustu. Bivše tajnice su odjavljene 30. lipnja 2013. i prema njima ne slijede nikakve sankcije, a niti one ne e pokretati nikakav upravni spor, rekli su nam u op ini. (sm)

9. kolovoza 2013.

STRADALIMA od klizišta u gornjem Me imurju Vlada uputila žurnu pomo , no ona je premala

Obiteljima Kova , Škvorc, Turk i Malko po 90.000 kuna Vlada je na svojoj posljednjoj sjednici, odobrila nešto više od pola milijuna kuna etirima op inama gornjeg dijela Me imurja, da ublaže štete što su ih u poljoprivredi te na ku ama i gospodarskim objektima ovoga prolje a prouzro ila klizišta. Rije je o tzv. žurnoj pomo i, koja ukupno iznosi 537.104 kuna, a ‘podijelit’ e se op inama Štrigova, kojoj ide glavnina sredstava (500.402 kuna), Svetom Juraju na Bregu (16.432 kuna), Selnici (15. 270 kuna) te Gornjem Mihaljevcu (pet tisu a kuna). Pomo se daje za štete nastale na poljoprivrednim nasadima, poljoprivrednom zemljištu i stambeno-gra evinskim objektima te za zaštitu ku a na klizištima nastalim u ožujku i travnju ove godine. Sredstva žurne pomo i osigurana su u Državnom prora unu, a dozna it e se izravno na ra une spomenutih lokalnih jedinica. Nadležna tijela u tim jedinicama imaju pak ‘zada u’ rasporediti odobrena sredstva krajnjim korisnicima, dakle ošte enim fizi kim osobama. Lokalne jedinice dužne su žurnu pomo isplatiti odmah i koristiti ju strogo namjenski. U gornjem Me imurju posljednjih su se godina aktivirala brojna klizišta. Zahvati u oko-

Svaka od nastradalih obitelji kojima klizišta ugrožavaju normalan život za sanaciju trenuta ne situacije dobiva po 90.000 kn

lišu, obilne kiše od velja e do travnja aktivirale su klizišta na više lokacija u op inama Štrigova, Selnica, Gornji Mihaljevac i Sveti Juraj na Bregu. Zabilježene su štete na vinogradima, pašnjacima, livadama, ali i na stambenim i gospodarskim objetima te na komunalnoj in rastrukturi i lokalnim cestama. Nadležno županijsko povjerenstvo potvrdilo je da ukupne štete u etiri op ine iznose gotovo 2, 9 milijuna kuna. No, kao i kod drugih elementarnih nepogoda, država ne može pokriti cjelokupni iznos procijenjene štete, pa je ovoga puta, u ormi žurne pomo i etirima me imurskim op inama dodi-

jelila nešto više od pola milijuna kuna.

Župan Posavec e od Vlade tražiti dodatna sredstva Župan Me imurske županije Matija Posavec, zajedno sa zamjenicima i na elnikom Op ine Štrigova Stankom Rebernikom, obišao je krajem prošlog tjedna dijelove op ina koji su najviše stradali zbog klizišta. Razgledali su ona klizišta najugroženijih ku a, obitelji Kova iz Grabrovuika 49, obitelji Malko iz Železne Gore 173, obitelji Škvorc iz Železne Gore 177 i obitelji Turk iz Grabrovnika 126.

Nužna hitna sankcija po objektu stoji oko 100.00 kuna, za što je Vlada Republike Hrvatske na sjednici koja je održana u etvrtak, predvidjela 500.402,00 kuna. Odlu eno je da se za etiri najugroženije ku e ve pobrojenih obitelji izdvoji 360.000 kuna, kako ne bi u jesen došlo do do dodatne tragedije te da se te ku e najprije saniraju. Odlu eno je da e župan Posavec zajedno s na elnicima gornjome imurskih op ina uputiti zahtjev za osiguranje dodatnih nov anih sredstava kojima bi se teren trebao u potpunosti sanirati i sprije iti daljnja klizišta. Županijska uprava za ceste Me imurske županije od Hrvatskih cesta je dobila 1.121.000,00 kuna interventnih sredstava. Radovi u vrijednosti od 800.000,00 kuna obavljeni su u Rimš aku, Gornjoj Dubravi, Dragoslavcu i dijelu Robadja. Klizište u Prekopi sanirat e direktno Hrvatske ceste, pošto je taj pravac nedavno postao državni. Prema procjenama ŽUC-a štete su procijenjene na otprilike 8 milijuna kuna. (Josip Šimunko)

SEDMO izdanje godišnjaka “Me imurska županija u brojkama 2012”

Broj no enja turista približava se brojci od sto tisu a Ured državne uprave u Me imurskoj županiji izdao je novo izdanje publikacije “Me imurska županija u brojkama 2012.” u kojoj predstavljamo važnije broj ane podatke o našoj županiji, a ponekad ih uspore ujemo s podacima o Hrvatskoj i hrvatskim županijama. Publikacija sadrži niz zanimljivih podataka. Tako na primjer, u 2012. godini ukupna broj turista koji su posjetili Me imursku županiju a da su prijavljeni iznosio je 38.914, od ega 13.912 stranaca. Broj no enja iznosio je 89.360, od toga 33.434 stranih. Na prvom mjestu po broju no enja je Sveti Martin na Muri s 23.097 no enja, a slijedi akovec s 7.365, zatim Nedeliš e s 1899, pa Donji Kraljevec i Donji Vidovec, pa tek potom Prelog s 1.119 no enja zbog nedostatka smještajnih kapaciteta, u me uvremenu je otvoren hotel “Panorama”

koji e popraviti krvnu sliku turizma u tom gradu. Sedmo izdanje publikacije “Me imurska županija u brojkama 2012.” se metodološki i konceptualno oslanja na prethodna izdanja, što korisnicima publikacije omogu uje uspore ivanje, obradu i korištenje podataka. Sadržaj publikacije ine broj ani podaci i grafi ki prikazi tih podataka koji su svrstani u 19 poglavlja: Op i podaci o županiji, Upravnoteritorijalni ustroj, Stanovništvo,

Poslovni subjekti, Zaposlenost, pla e i bruto doma i proizvod, Poljoprivreda i šumarstvo, Industrija, Gra evinarstvo, Ekonomski odnosi s inozemstvom, Bruto društveni proizvod i investicije, Turizam i ugostiteljstvo, Obrazovanje i kultura, Udruge gra ana, Zdravstvo, Pravosu e, Socijalna skrb, Energija i okoliš, Promet i Pregled po županijama. U sedmom izdanju publikacije u poglavlju Upravno-teritorijalni ustroj dodani su podaci iz

Lokalnih izbora 2013. sastav predstavni kih tijela lokalne i podru ne (regionalne) samouprave, rodna statistika kandidata i izabranih kandidata. U poglavljima Stanovništvo i Pregled po županijama dodani su novoizdani podaci o stanovništvo i ku anstvima iz Popisa 2011. U poglavljima Stanovništvo, Poljoprivreda i šumarstvo i Ekonomski odnosi s inozemstvom podatke zbog veli ine tablica nismo u mogu nosti tiskati ali zbog aktualnosti i zanimljivosti sadržaja, stavljen je link na našu web stranicu (www.udu-mz.hr) na kojoj se nalaze kompletni podaci. Publikacija je tiskana u nakladi od 300 primjeraka. Na web stranicama Ureda (udu-mz.hr) na raspolaganju je verzija u PDF ormatu, a izradu koncepta potpisuje mr. sc. Radovan Marciuš, UDU u Me imurskoj županiji. (JŠ)


9. kolovoza 2013.

Aktualno

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

5

JAVNA RASPRAVA od 7. kolovoza do 5. rujna o Detaljnom prostornom ure enju sportsko rekreacijske zone Prelog

Prelog dobiva gradsku plažu i ponovno “seli” na Dravu PIŠE: JOSIP ŠIMUNKO

K

ona no je u Gradu Prelogu pokrenuto pitanje ure enja kompleksa marine Prelog s novim sadržajima, što bi trebalo u Grad Prelog i donji dio Me imurja donijeti nove turisti ke i razvojne sadržaje, a Grad Prelog bi se našao na Dravi s koje je godinama bio izba en zbog poznatih razloga. Još se eka rješenje od strane HEP-a, no i to e kaži sti i, a DPU je prvi korak nove marine Prelog i cijelog kompleksa. Javna rasprava na temu DPU sportsko rekreacijske zone Prelog, otvorena je od srijede, 7. kolovoza i trajat e do 5. rujna. Samo javno izlaganje o novim sadržajima kompleksa biti e održano 20. kolovoza u 19 sati u Novi plan ure enja dijela prostora uz marinu Prelog

Novo rješenje predvi a gradsku plažu i izletni ko naselje desno od sadašnjeg ulaza za automobile preko nasipa te više ugostiteljskih i sportsko rekreativnih sadržaja, ali i komercijalni turisti ki kamp sa ili bez bungalova, servisi za brodice, više molova i privezišta za brodice, drvene mosti e i drugo te šumu i prostore za sportski ribolov

Mogu e ure enje kafi a

prostorima Grada Preloga, a studiju e u ime tvrtke Urbia predstaviti urbanisticaVesna Makovec. Gra ani svoje primjedbe nakon uvida u vije nici Grada Preloga mogu dati u pisanom obliku ili primjedbe upisati u knjigu primjedbi.

Kompleks podijeljen u nekoliko zona, ve ina komercijalnih sadržaja ide u koncesiju

Podru je kampa, vidi se da nema mnogo kamp ku ica

Mogu i bungalovi umjesto kampa

Otvaranjem javne rasprave na temu ure enja kompleksa uz Dravu kod Preloga, zapo et je proces turisti kog vrednovanja i komercijalizacije Drave i stvaranje ambijenta za nove razvojne mogu nosti. Nema sumnje da e se u kona nici vjerojatno dio komercijalnih djelatnosti dati u koncesije, no još je prerano o tome govoriti. Kroz javnu raspravu mogu e su brojne primjedbe i promjene, no vjerojatno je da ve ih promjena ne e biti jer novi plan poštuje ve poznate sadržaje te nadogra uje nove ili ih ure uje. DPU sportsko rekreacijskog kompleksa marine Prelog dijeli cijeli kompleks

uz Dravu i jezero u nekoliko zona. U prvoj zoni koja se prostire desno od sadašnjeg ulaza za automobile preko nasipa, gdje se sada nalaze divlje ku ice, predvi ena je gradska plaža i ugostiteljski sadržaji sezonskog tipa gdje e se mo i održavati i priredbe, sa zanimljivim rješenjem, terasom i iznad vode. Predvi ena je gradska plaža, travnate površina uz obalu jezera, više drvenih molova te izletni ko naselje koje e imati 60 ku ica, sli no kao i do sada no znatno ure enije. Planirano je da se u prvoj zoni prostori nadziru rampom. U drugoj zoni predvi en je prostor za zmajarski klub Rode, koji e se nalaziti na otprilike istom mjestu kao i sada. U tre oj zoni predvi en je komercijalni turisti ki kamp sa ili bez bungalova, te ugostiteljski i sportsko-rekreativni sadržaji. U etvrtoj zoni ure enja nalazi se luka Prelog, odnosno prava marina Prelog. U petoj zoni predvi eni su prostori za aktivnost nauti kog kluba “Labud” Prelog, no sa bitnim proširenjem djelatnosti. Osim ku ice nauti kog

kluba, tu e se nalaziti prostori za servis plovila te više drvenih molova i privezišta za amce, ovisno o potrebi. U šestoj zoni nalaze se prostori za ribolov i rekreaciju i šume uz jezero.

Šetnica i dva pješa ka mosta preko kanala Cijelim podru jem novog ure enja prostora uz Dravu planiraju se pješa ke staze i šetnice te dva pješa ka mosta preko kanala, jedan preko puta novoplaniranog parkirališta, a drugi kod kapelice Svetog Huberta. To je u najkra im crtama novo rješenje. Za sada ostaje otvoreno pitanje što e biti s ku icama na otocima u jezeru, možda e biti mogu e pretvoriti ih u zonu za robinzonski turizam ako se tako svi slože i bude takvih prijedloga. Prijašnjih godina govorilo se dosta o rušenjima, no to je sad stalo, vjerojatno se o ekivao upravo ovaj detaljni prostorni plan ure enja koji e kona no regulirati to podru je. Novi sadržaji uz Dravu bitno e poboljšati položaj Grada Preloga koji e se kona no na i na Dravi, to je sad ve izvjesno. No još je prerano govoriti i detaljnim sadržajima jer je sve tek na po etku. Ve za dva tjedna, nakon javnog izlaganja, znati e se znatno više, a pogotovo nakon završetka javne rasprave po etkom rujna.


6

Gospodarstvo

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

TIC Me imurje

Prva tvrtka u uspješno završila proces inkubacije Erjavec, Novak i Jakli , predstavljaju 51. sajam u Gornjoj Radgoni

PREDSTAVLJEN ovogodišnji Pomurski sajam u Gornjoj Radgoni

Nakon dvije i pol godine poslovanja u inkubatoru Tehnološkoinovacijskog centra Me imurje (TICM), konzultantska tvrtka Superna d.o.o. postala je prva tvrtka koja je uspješno završila proces inkubacije. Ulaskom u inkubator, za što je potrebno zadovoljiti kriterije de inirane pravilnikom o inkubaciji, novoosnovane tvrtke od samog po etka imaju vrhunske materijalne uvjete za rad. Tvrtkama su uz novoobnovljene uredske prostore sa svom potrebnom infrastrukturom, dostupne: soba za sastanke, multimedijalna dvorana, informati ka u ionica te vrhunski opremljen informati ki laboratorij. Kako bi se osigurala dodatna udobnost i motivacija za rad, tu je i ajna kuhinja, a u ove vru e dane potrebno je spomenuti i tuševe koji su na raspolaganju zaposlenicima. Uz vrhunske materijalne uvjete inkubiranim tvrtkama stalno na raspolaganju stoje i zaposlenici TICM-a koji uz rješavanje operativnih pitanja pružaju i savjetodavne usluge iz razli itih podru ja poslovanja iz tehnološkog, marketinškog i inancijskog aspekta poslovanja. Inkubiranima je olakšano sudjelovanje u nizu edukacija, seminara i konferencija koje se održavaju u TICM-u, a dodatni sinergijski efekt daje koncentracija obrazovanih i proaktivnih ljudi na jednom mjestu. Superna d.o.o. je konzultantska tvrtka koja je nastala na ideji održivog lokalnog ekonomskog razvoja. Cilj poslovanja tvrtke je pružiti pravovremenu tehni ku i savjetodavnu podršku tvrtkama i institucijama te javnoj upravi na podru ju inanciranja projekata i poduzetni kih ideja kroz EU fondove. Superna d.o.o. poduzetnicima pružauslugu savjetovanja pri izradi strateških, marketinških i investicijskih planova, organizacijskom razvoju i upravljanju ljudskim resursima te inanciranju poduzetni kih poduhvata. O svojem iskustvu tijekom dvije i pol godine rada u inkubatoru TICM-a, Tania Reisinger, suradnica za ekonomski razvoj u tvrtci Superna d.o.o., kaže: - S obzirom na vrstu usluga koje tvrtka Superna d.o.o. pruža, inkubacija u TICM-u bila je strateška od-

luka. Na po etku, kad smo se trebali pro ilirati na lokalnom tržištu, je inkubacija u TICM-u pružila tvrtci reprezentativno okruženje, odli nu infrastrukturu i lokaciju u centru grada. Tijekom inkubacije nastojali smo iskoristiti svu infrastrukturu relevantnu za naše poslovanje. Radi što uspješnije realizacije projekata i pove anja znanja potencijalnih korisnika o korištenju EU fondova, Superna je u prostorijama TICM-a organizirala edukativne seminare i radionice za ciljne skupine poduzetnika i predstavnike lokalnih samouprava. Ostvarili smo dobru suradnju s ostalim tvrtkama i institucijama u cijelom kompleksu koje su rezultirale razli itim zajedni kim projektima. Ured tvrtke seli se u vlastite prostore na adresu: Radni ka 15, Savska Ves, 40000 akovec gdje emo svojim klijentima i dalje pružati vrhunsku uslugu u skladu s njihovim potrebama. Nakon dvije godine u TICM-u, možemo re i da smo zaista ostvarili ciljeve zbog kojih smo došli u ove prostore te da i dalje namjeravamo koristiti prostorije i infrastrukturu TICMa, ali prepuštamo naše prostorije ostalim novoosnovanim tvrtkama kojima inkubacija može pomo i u pokretanju održivog poslovanja.” Možemo dodati i da je boravak u TICM-u, osim za samu tvrtku, bio i od koristi TICM-u i ostalim institucijama koje djeluju u Centru znanja Me imurske županije, a neizravno i široj lokalnoj zajednici. Kao primjer možemo spomenuti aktivno sudjelovanje tvrtke u pilot-projektu Crowd Storming koji je pokrenuo TICM, a fokusiran je na povezivanje studenata tehni kih fakulteta s informati kim tvrtkama kroz rad studentskih timova na konkretnim projektima. Superna je radila i kao savjetodavna tvrtka u drugoj fazi razvoja koncepta Centra znanja Me imurske županije koji se upravo priprema za inanciranje iz Strukturnih fondova EU. U Tehnološko-inovacijskom centru Me imurje trenutno još uvijek ima slobodnih uredskih prostora, a zainteresirani mogu dodatne informacije o uvjetima inkubacije dobiti na internetskim stranicama TICM-a (www.ticm.hr) ili na broj telefona 040 499 405.

Dolazi rekordnih 1.730 izlaga a iz Slovenije i svijeta PIŠE:STJEPAN MESARI

Na tradicionalnoj konferenciji za novinare u etvrtak je u akove kom hotelu Park predstavljen program doga anja na 51. me unarodnom poljoprivrednom – prehrambenom sajmu, koji e se u slovenskoj Gornjoj Radgoni održavati od 24. do 29. kolovoza 2013. godine. Rekordnom broju hrvatskih novinara su govorili Janez Erjavec, glavni direktor sajam, Mateja Jakli , izvršna direktorica sajma i Marijan Novak, predstavnik sajma za Hrvatsku. Re eno je kako e na sajamskom prostoru od 68.300 kvadratnih metara izvanjskog i 23.000 metara zatvorenog izložbe-

Preko pola stolje a u slovenskoj Gornjoj Radgoni održava se najve i i najvažniji me unarodni poljoprivredno – prehrambeni sajam AGRA, n akojem se predstavljaju najbolja poljoprivredna tradicija i kvaliteta u proizvodnji hrane iz ak 29 zemalja svijet nog prostora i drugim sajamskim prostorima predstaviti se 1.730 izlaga a iz 29 zemalja svijeta me u kojima su izlaga i iz Hrvatske i Me imurja. Iz Hrvatske na sajmu se predstavlja 5 velikih kompanija, dok ih je iz Me imurja tek nekolicina i uglavnom okupljeni u Udruzi poduzetnika Op ine Nedeliš e,

Me imurski sudionici Na sajmu u Gornjoj Radgoni iz Me imurja sudjeluju, Ba varija Srnec iz Nedeliš a, Strojarstvo alopek iz Puš ina,, Elektronovak iz Gornjeg Hraš ana, Povzek iz Dunjkovca, Strojarstvo Branilovi iz akovca i Toroid Nedeliš e. Od

snažnijih hrvatskih poduze a na sajmu sudjeluju Agrokor Zagreb, HGK Sisak, Petrokemija Kutina, Stražapalstika Hum na Sutli i Vindija iz Varaždina, koja je za svoje proizvode dobila najviše odli ja.. (sm)

- Hrvatima i Hrvatskoj estitam na ulasku u Europsku uniju i radujem se tome, naglasio je na po etku presice, Janez Erhjavec, glavni direktor Pomurskog sajma

udruge koja se zalaže za svekoliki prosperitet svojih lanova, poduzetnika i obrtnika s podru ja nedeliš anske op ine. Prava poslastica za sve posjetitelje biti e degustacija nagra enih mesnih i mlije nih proizvoda, bezalkoholnih pi a, meda te vina iz ekološki proizvedenog grož a, naglasio je direktor Erjavec, posebno radostan što Hrvatskoj može poželjeti dobrodošlicu u lanstvo Europske unije. Marijan Novak, predstavnik radgonskog sajma za Hrvatsku je pak rekao kako ulaskom Hrvatske u lanstvo EU nestaju svi problemi, poglavito carinski, za sve hrvatske proizvo a e, te da oni sada pod znatno jednostavnijim uvjetima mogu sudjelovati na ovom prestižnom i priznatom sajmu. Sajam e svakog dana biti otvoren od 9 do 19 sati uz besplatna parkirališna mjesta. Cijena ulaznice za odrasle posjetitelje je 7 eura po danu, za grupne posjete iznad 20 ljudi ulaznica je 6 eura po osobi, dok mladež i studenti pla aju 4 eura. Obitelji od 4 lana pla aju ukupno 14 eura. Svakog dana nba sajmu e biti mnogo zanimljivih doga anja, priredbi i natjecanja kao i degustacija ponajboljih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda iz itavog svijeta od Slovenije i Hrvatske preko Poljske, Austrije i Vojvodine sve do arobnog Brazila.


9. kolovoza 2013.

Gospodarstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

7

TURISTI KA zajednica Me imurske županije

AdriaGuide Me imurje – pretraživanje i upoznavanje Me imurja putem pametnih telefona T

ur ist i k a zajednica Me imurske županije predstavila je AdriaGuide Me imurje - putni vodi koji posjetiteljima Me imurja i njegovim stanovnicima omogu uje detaljno, jednostavno, brzo i pregledno pretraživanje, te pronalaženje i upoznavanje sa atraktivnim i zanimljivim lokacijama putem mobilnog telefonskog ure aja. Na predstavljanju samog projekta, Rudi Grula voditelj ureda turisti ke zajednice Me imurske županije je kazao kako današnji turisti žele biti mobilni i informirani na svakom mogu em mjestu kroz koje prolaze. Zahvaljuju i ovoj aplikaciji putem tzv. pametnih telefona mo i e imati dostupnu informaciju prakti no o svemu onomu što u Me imurju postoji. Naime, sustav funkcionira kao interaktivni vodi sa više stotina upisanih objekata i POI lokacija koje su zanimljive razli itim kategorijama korisnika. Sadržaji su razvrstani u nekoliko osnovnih grupa: razgledavanje, gastro i vino, smještaj, zabava, doga anja, sport i rekreacija, zdravstvo, usluge, prometne informacije, info, u blizini.

rute od svoje trenutne pozicije, do odabrane lokacije kroz integrirani GPS sustav – kompas, karta i smjerovi. POI lokacije se prikazuju redoslijedom prema trenutnoj udaljenosti od korisnika (mogu se ozna iti i kao „favoriti“ što ih ini brzo dostupnima iz dodatnog izbornika ili pak selektirati po abecedi). Osim informacija o POI lokacijama i Me imurju, Info izbornik sadrži podatke kao što su turisti ko-informativni centri, vremenska prognoza, stanje na cestama, važniji telefonski brojevi, javne službe, lokalna

Svaka upisana lokacija sadrži naziv s to nim koordinatama, fotogra ije, opis, kontakt informacije (adresu, broj telefona, broj faksa, web i e-mail

adresu), radno vrijeme, te druge multimedijalne elemente. Korisnici mogu koristiti i napredni sustav prikaza svake lokacije na karti, te iscrtavanje

uprava i mediji. Kad je rije o sli nim projektima, Rudi Grula isti e da je aplikacija AdriaGuide Me imurje zasada prva i jedina aplikacija ovakvog tipa u cijeloj Hrvatskoj koja pokriva cijelo podru je jedne županije. Cikloturizam kao budu nost me imurskog turizma - Ovakvi projekti zapravo su i bit Turisti ke zajednice Me imurske županije, kazala je na predstavljanju AGM aplikacije zamjenica me imurskog župana Sandra Herman. Cikloturizam je projekat koji smo zapo eli prije nekoliko godina i stalno ga nadogra ujemo. Sve su to zapravo nekakve novosti koji privla e sve više turista u Me imurje. Meni je posebno drago , kazala je zamjenica župana, da voze i se bilo kojim djelom Me imurja vidim sve više turista koji dolaze unaš kraj na biciklima. Zbog njih, ali iostalih turista i naravno žitelja Me imurja ova aplikacija, ali i drugi projekti su više nego dobro došli. Vodi je u prvoj fazi izra en na hrvatskom jeziku, a uskoro e se proširiti i na druga govorna podru ja. Aplikaciju AGM su zajedni ki izradile tvrtke Multimedia iz akovca i Navigo sistem iz Zagreba, u suradnji sa Turisti kom zajednicom Me imurske županije. (so)

GLOBALNO I LOKALNO

Skrivene veze turizma u Me imurju U

red Državne uprave u Me imurskoj županiji objavio je ovih dana statisti ke podatke o Me imurskoj županiji iz kojih se može is itati mnogo toga. Primjerice o me imurskom turizmu. Brojke govore da je pretprošle i prošle godine, a podaci se gotovo na vlas poklapaju, Me imurje posjetilo nešto manje od 40.000 turista, od ega tre ina stranih, koji su ostvarili blizu 90.000 no enja, što bi zna ilo da se prosje an turist u Me imurju zadržava najviše dva dana. Najviše no enja, gotovo 50.000, ostvario je Sveti Martin na Muri odnosno toplice te grad akovec zbog vi-

še hotela. Drugim rije ima, iako se esto kunemo da je Me imurje najljepši kraj na svijetu, turistima ne uspijevamo pokazati nešto više da bi ih zadržali. No stvari se ipak mijenjaju na bolje, no na neo ekivane na ine. ako su se u akovcu turisti zadržavali dva dana, a sli no je i u Svetom Martinu na Muri. U Prelogu su se gosti u prosjeku zadržavali dan više, tri dana, svakako najviše zbog hotela Prelog i izletišta “Prepelica”zbog poslovnih razloga. U Nedeliš u se turisti zadržavaju prosje no 2,5 dana, rije je ponajviše o kompleksu “Aton” koji nudi

T

sportske sadržaje. U Donjem Kraljevcu se turisti zadržavaju u prosjeku dva dana zahvaljuju i ponajviše hotelu “Kralj” ali i bliskom spidvej stadionu, zbog sportskih sadržaja. U Donjem Vidovcu se zbog hotela “Golf” gosti zadržavaju nešto manje, u prosjeku dan i pol. Grad Mursko Središ e jedva da se na karti turista spominje, s manje od dvije stotine gostiju godišnje, a ostale op ine još i manje. vi podaci ukazuju na to da imamo premalo obiteljskih hotela u Me imurju i da nemamo razvijene sadržaje i programe za goste i turiste. Zbog premale po-

O

nude hotelskog smještaja nema niti sinergije s razvojem seoskog turizma, sve je još u povoju, a naš kraj još nema niti jednog pravog kampa za turiste. bog toga i ljetni sadržaji po gradovima i op inama namijenjeni turistima te doma im gostima nemaju pravog odjeka niti u inka, još uvijek troškovi priredbi i raznih dana op ina i gradova te vjerskih svetkovina te kulturnih priredbi uvelike nadilaze koristi, a organizatori imaju osje aj da priredbe nemaju pravog u inka. Na kraju, gradovi Me imurja kao da nisu na vodama, zaboravili su povijesno

Piše: Josip Šimunko josip.simunko@mnovine.hr

Z

naslje e Me imurja kao kraja izme u dvije vode, a kompleks Draškovec još je uvijek negdje u snovima.


8

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.

Kako i zašto je nestalo s ur ijanec na trome i

D. Kraljevec-Gori an-Hodo Danas malo tko zna da je u Me imurju izme u Donjeg Kraljevca i Gori ana i Hodošana postojalo selo ur ijanec, koje je potpuno nestalo i danas mu se gubi svaki pa i najmanji trag. Ipak, da je selo ur ijanec postojalo, to se zna iz povijesnih karata i izvora. Poznato je da je selo stradalo, bilo uništeno je i spaljeno nakon jednog prodora Turaka 1660. godine, a stanovništvo je pobjeglo u naselilo se u današnji Donji Kraljevec, u ono doba marof Zrinskih u kojem su držali stoku, konje, perad, proizvodili žito, med i drugo.

Gdje se nalazilo selo ur ijanec i zašto danas nema nikakvih tragova o njemu? Jako je malo je povijesnih podataka o prostoru današnje op ine Donji Kraljevec iz 14. i 15. stolje a, a malo se zna i o 16. stolje u. Naj eš e se u pojedinim dokumentima spominju mjesta ili samo rimokatoli ka župa u Svetom Jurju u Trnju. Nakon bitke kod Sigeta njegov sin Juraj Zrinski za obranu Osmanlija gradi tvr avu Legrad na uš u Mure u Dravu koja je završena 1567. godine. Uz to, za obranu od Turaka gradi ili dogra uje manju tvr avu Okol kod Draškovca, a kako iznosi dr. Juraj

Poklonac na cesti Donji Kraljevec – Hodošan. Na tom mjestu cestu pod pravim kutem presjeca stari vojni ki poljski od Svetog Juraja u Trnju do Gori ana, a ur ijanec se nalazi desno do ceste.

Kolari u povijesti župe Sveti Juraj u Trnju. U to vrijeme oko 1600. godine, uz Muru i Dravu se pojavljuju prve plja kaške skupine Osmanlija, a cijeli se donjeme imurski kraj od tada pretvara u ratnu zonu. Obrambeni sustav protiv Turaka, uz tvr ave Legrad i Molnari, sastoji se i od 22 ardaka na desnoj obali rijeke Mure. Padom tvr ave Kaniže 1600. godine koja postaje turski pašaluk Me imurje je postalo najistureniji dio granice prema Osmanlijama. Radi obrane od Turaka organiziraju se vojvodati kao upravne jedinice, kojih je u Me-

Povjesni ar dr. Hrvoje Petri iznosi podatak da je Hodošan 1638. godine imao svega 17 ku a, što bi zna ilo da je imao manje od 200 stanovnika, dok je ur ijanec imao iste godine svega šest obitelji, što zna i manje od sto stanovnika imurju bilo tri sa sjedištem u Kotoribi Gori anu i Novakovcu, svojevrsna vojna krajina kao dio Legradske kapetanije. Feudalna organizacija u našem kraju bila je dosta složena, a uz kmetska naselja i trgovišta akovec, Prelog, Nedeliš e, Legrad, Štrigova, Mursko Središ e, a jedno vrijeme i Podturen, organizacija se sastojala i od judikata i španata.

To je vrijeme stalnih ratovanja s Turcima i me usobnih prijetnji na granici. Godine 1664. Turci razaraju Novi Zrin. U to vrijeme u vojvodatu Gori an nalazi se samo mjesto Hodošan, dok je Donji Kraljevec marof Zrinskih i judikat Donji Kraljevec koji obuhva a sam Donji Kraljevec, Hodošan, Donji Pustakovec, ur ijanec (Gyurgyanecz), ehovec, Oporovec, Hemuševec. Selo ur ijanec ve je bilo uništeno 1660. godine u prodoru Turaka. Sela Hodošan i ur ijanec kasnije ulaze u vojvodat Gori an, prema podacima koje iznosi Vladimir Kalšan u monogra iji “Op ina Donji Kraljevec” U Vojvodatu Gori an bila su sela Gori an, Hodošan i do 1660. godine selo Gyurgyanecz (Ðurdijanec).

Selo sli ne veli ine kao Hodošan Stari vojni ki, danas poljski put prema Gori anu ozna en je crvenom bojom, slijeva na karti, uz odvojak za stari Donji Kraljevec. On presjeca asfaltnu cestu Donji Kraljevec Hodošan i vodi prema Gori anu. Pretpostavljeni položaj nestalog sela ur ijanec nalazi se na karti ozna en crvenim etverokutom uz poljski put, od dvije do tri stotine metara desno od asfaltne ceste. U donjem desnom kutu karte nalazi se toponim ur ance, odnosno ur ansko polje, kojega nema na kartama ve samo u usmenoj predaji.

Dr. Juraj Kolari u svojoj monogra iji župe Sveti Juraj u Trnju i iznosi podatak da je 1660. godine u Gori anu bilo 75 ku egospodara, a u Hodošanu 48. Ako se to pomnoži s prosje nim brojem stanovnika

po jednoj ku i u to doba, više od osam, to bi zna ilo da je u Hodošanu živjelo do 400 stanovnika. Taj podatak važan je da bi se ustanovio približan broj stanovnika sela ur ijanec u trenutku nestanka. Naime, prema karti vojvodata Legradske kapetanije u 16. i 17 stolje u, selo ur ijanec bilo je nešto manje veli ine od Hodošana. Povjesni ar dr. Hrvoje Petri pak iznosi podatak da je Hodošan 1638. godine imao svega 17 ku a, što bi zna ilo da je imao manje od 200 stanovnika, dok je ur ijanec imao iste godine svega šest obitelji, što zna i manje od sto stanovnika. Može se pretpostaviti da je selo ur ijanec oko 1660. godine u trenutku uništenja moglo imati od 100 do najviše 200 stanovnika. Stotinu godina kasnije, godine 1752. Hodošan ima 105 obitelji i 808 stanovnika i tada je najve e mjesto u današnjoj op ini Donji Kraljevec zahvaljuju i tome što je minula opasnost od Turaka. Ovaj kratak povijesni pregled zapravo je uvod u naše pitanje: gdje se nalazilo selo ur ijanec i postoje li danas povijesni tragovi.

U potrazi za nestalim selom Prema ve spomenutoj karti vojvodata u Me imurju selo ur ijanec nalazi se u trokutu izme u Donjeg Kraljevca, Hodošana i Gori ana, nešto bliže Donjem Kraljevcu. Ako se ta karta za koju se nadamo da je barem približno to na uve a i povuku pravci pod pravim kutem na trokut kojemu se vrhovi nalaze u centrima pomenutih sela, ispada da je sjecište pravaca koji ukazuju na položaj sela ur ijanec na današnjim kartama nalazi uz staru cestu, to nije danas poljski put koji je vodio iz Svetog Jurja u Trnju prema Donjem Kraljevcu i Gori anu. Ako se prati taj stari poljski put, vidi se da se u visini pilja (križnog dreva) zapadno od Donjeg Kraljevca, a danas u blizini željezni ke pruge koje jasno u ono vrijeme nije bilo, odvaja odvojak prema Donjem Kraljevcu. Nakon toga, taj poljski i vojni ki put jer se tako najbrže moglo do i u

Gori an, pod pravim kutem presjeca današnju cestu Donji Kraljevec – Hodošan i dalje vodi prema Gori anu. Križanje poljskog puta i asfaltne ceste Donji Kraljevecv – Hodošan je oko kilometar od današnjeg naselja Donji Kraljevec. Selo ur ijanec bi se prema starim kartama trebalo nalaziti oko kilometar od Donjeg Kraljevca prema Hodošanu, te dvije do tri stotine metara desno po starom poljskom putu prema Gori anu i to s lijeve strane starog poljskog puta. Na desnoj strani starog puta nalazi se potok Jalše odnosno kako ga neki zovu Veliki berek, koji je i danas širine i do tridesetak metara, obrastao trstikom i raslinjem, a sigurno je da je nekad bio još i širi, dubine metar ili dva. Logi no je da se selo nalazilo blizu vode i zbog napajanja stoke. Danas se u blizini, na križanju ceste Donji Kraljevec – Hodošan i starog vojni kog puta Sveti Juraj u Trnju – Gori an nalazi barokni poklonac koji pripada župi Draškovec sa slikom Krista kojeg je u novije doba naslikao Ivan Cvetko, slikar iz Gori ana. Poznato je da su poklonci esto nastajali kao spomen i zbog nekog tragi nog doga aja, no pretjerano bi bilo tvrditi da je poklonac na etiri vode, otvoren na tri strane, nastao zbog povijesnog sje anja na nestalo selo ur ijanec, makar nema ni suprotnih dokaza.

ur ansko polje desno od ceste Gori an – Hemuševec Još jedna lokacija ukazuje posredno na selo ur ijanec. U Gori anu postoji narodna predaja da se predjel s desne


9. kolovoza 2013.

selo i:

Kroz Međimurje

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9

POVIJESNA

ISTRAŽIVANJA

ošan strane od Gori ana prema Donjem Kraljevcu, na cesti prema Hemuševcu, od današnjeg potoka Bistrec – Rakovnica pa do iza željezni ke pruge akovec – Kotoriba naziva ur ance. Prema kazivanju Josipa Harmicara iz Gori ana, toponim Baranašica, odnosno po kajkavskom Barnavš ica, dio je ve eg predjela ur ance. On se sjetio da postoji i jedna narodna pjesma iz Gori ana koja spominje ur ance. Samo ime toponima ur ance je kajkavizirana verzija imena ur ijanec, poput Palinovec – Paljnovce.

Dio stihova te pjesme glasi: “Dok smo se pelali rez ur ansko polje Tam smo zadnji put vidli malo Me imorje” Rije ,je o usmenoj narodnoj predaji koja daje veoma zna ajan podatak. O ito je da je rije o ratnoj pjesmi, po svoj prilici je prijevozno sredstvo vlak, što bi zna ilo da se i nakon više od dvije stotine go-

dina, u devetnaestom ili ak dvadesetom stolje u, nije izgubilo sje anje na selo ur ijanec i njegovo polje. Prema toj narodnoj pjesmi, ur ansko polje nije tek neko malo polje koje se danas jedva pamti,ve mnogo ve e polje, koje se prostiralo prema izme u Donjeg Kraljevca i Gori ana, uz današnju prugu i potok Bistrec prema istoku. Je li to mogu a druga lokacija sela ur ijanec, teško je ustvrditi. Naime 1660. godine kad je selo spaljeno, gotovo su sve ku e bile drvene, kanonski vizitatori tvrde da je samo kapelica Svetog Leonarda u Gori ana bila dijelom zidana. Danas je do nekih ostataka sela gotovo nemogu e do i, a još teže ustanoviti da su pripadali baš nestalom selu u plamenu. Usput, od Legrada do Gori ana je za vrijeme turskih provala nestalo desetak sela i zaseoka, o emu pišu dr. Dragutin Feletar i dr. Hrvoje Petri u svojim povijesnim istraživanjima. Me utim, narodna pjesma i povijesne karte ukazuju na jedno: da je postojalo selo ur ijanec i da je to selo imalo pove e polje, a mogu e je da su i lokacije sela na starim kartama i lokacije polja uz pomo usmene predaje i narodne pjesme zapravo to ne. (J. Šimunko)

Spomeni ka cjelina u Domašincu: lijevo spomenik žrtvama u Prvom svjetskom ratu, u sredini spomenik žrtvama NOB-e, desno spomenik Domovinskom ratu

NOVA kulturna i politi ka praksa u Me imurju zaslužuje pažnju javnosti

Mir za ratnike iz tri sudbonosna rata Jedna nadasve lijepa i plemenita zamisao vezana za spomenike sve je prisutnija u našem kraju. Rije je o ideji koja se ve kao ideja pojavila na više mjesta, da se spomenici iz vremena više ratova u dvadesetom stolje u zaokruže jednom cjelinom koju se naj eš e naziva spomen park ili sli no, a nalaze se u centrima naselja. Naime, u pojedinim mjestima Me imurja u centrima naselja, spajaju se spomenici iz Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata ako postoje, u jednu urbanu cjelinu kao spomeni ko podru je i podru je sje anja. Ova ideja je sama po sebi humana i europska, jer se ne rade ideološke razlike izme u žrtava pojedinih ratova, a to je i na in zbližavanja ljudi bez obzira na politi ke silnice. Ve sama ideja spajanja spomen obilježja putem spomen parka je napredna i europska.

Svaki je režim do sada želio svoje spomenike

S desne strane starog puta nalazi se veliki berek ili potok Jalše, još i danas na tom podru ju raste trstika, dok se selo ur ijanec nalazilo lijevo od puta Vojvodat Gori an - Karta vojvodata Gori an odnosno Legradske kapetanije pokazuje da se selo ur ijanec nalazilo izme u Donjeg Kraljevca, Hodošana i Gori ana

Naime, do sada se naj eš e tuma ilo, o emu je svojedobno pisala i naša najve a antropologinja Dunja Rihtman Auguštin, da su spomenici mjesto pam enja, ali i to da svaki režim svojom vladaju om ideologijom žele definirati i ozna iti teritorij spomenicima jer su oni mjesto pam enja i sje anja, dok je bila zapostavljena kulturološka dimenzija, da su spomenici prvenstveno mjesto sje anja na jedno odre eno vrijeme i kao takvi dragocjeni. Isto se tako sje amo da je i u Me imurju u novije doba bilo ošte ivanja spomenika NOB-e, no to je završetkom Domovinskog rata prestalo. Zanimljivo je da za rušenje oko nekoliko tisu a spomenika NOB-e u Domovinskom ratu u Hrvatskoj nisu krivi samo Hrvati ve i srpski etnici koji su rušili spomenike NOB-e po Hrvatskoj. Dakako, ošte ivanje spomenika doga alo se zbog neslaganja s ranijom ideologijom, no na pogrešan na in. Spomenici žive u vremenu, sva-

Ideja spomeni kih cjelina je sama po sebi humana i europska, jer se ne rade ideološke razlike izme u žrtava pojedinih ratova, a to je i na in zbližavanja ljudi bez obzira na politi ke silnice.

Spomenik hrvatskom branitelju Ljubomiru Jalšovcu iz Domovinskog rata

ko vrijeme ima odre en odnos prema spomenicima odre enog razdoblja. Tako jedan spomenik u razli ito vrijeme može predstavljati razli itu kulturu sje anja. Sjetimo se samo sje anja na 8. mart koji se razli ito slavio prije i danas, ili spomenik banu Josipu Jela i u u Zagrebu, koji je u razli ita povijesna razdoblja predstavljao sasvim razli ite ideologije, da bi danas predstavljao ideju demokracije zbog toga jer ga je svojedobno komunisti ka vlast maknula s trga. Za vrijeme socijalizma, u akovcu nije bilo spomenika Zrinskima, jer su oni bili nepoželjni, da bi sad bili priznati kao nacionalni simboli.

Spomenik revolucionarnom istupu naroda Me imurja 1918. godine

skom vije u Domašinec, u centru mjesta izgra en je prije nekoliko godina spomen park u kojem se zajedno, jedan pokraj drugog, nalaze spomenici Prvom i Drugom svjetskom ratu te Domovinskom ratu. Sam spomeni ki kompleks odnosno mali spomen park djeluje skladno, a možda u pozadini još nedostaje zelena ograda kako bi odijelila privatno dvo-

rište od spomeni ke cjeline i još više je naglasila, no to je lako rješivo. Dragutin Lisjak kaže: - Dugo smo razmišljali što sa spomenicima u mjestu, napokon nam je postalo jasno da je najbolje realizirati mali spomen park. Koliko vidim, mještani su zadovoljni, a spomeni ka cjelina se lijepo uklapa u prostor.” (J. Šimunko)

Spontana ideja ljudskosti kroz spomeni ke cjeline Zbog svega izre enoga, vrijedno je zapaziti da se u Me imurju sasvim spontano pojavljuje miran i suzdržan odnos prema svim ideologijama spomenika koji one predstavljaju, a u ime jedne više europske ideje ljudskosti i slobode. Takav je primjer danas spomen park u Domašincu, no ne samo u tom mjestu. Spajanje spomenika u spomeni ku cjelinu sje anja prisutno je u po etnoj azi i u Hodošanu, ali i u Cirkovljanu u središtu mjesta, a u po etnoj je ideji u još nekim mjestima. Zahvaljuju i na elniku Dragutinu Lisjaku i Op in-

Spomenik poginulima i stradalima NOB-e u Domašincu


10

Kroz Međimurje

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

Sve anosti i odavanje po asti poginulim braniteljima diljem Me imurja Hrvatska i Me imurje su i ove godine sve ano obilježili 5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 18. obljetnica vojnoredarstvene akcije Oluje. Akcija Oluja po ela je 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati, najavljuju i kraj petogodišnje srpske okupacije koja je po ela u ljeto 1990. godine blokadom hrvatskih prometnica i vremenom prerasla u napade na hrvatske gradove i sela, ubijanje i protjerivanje nesrpskog stanovništva, u emu je lokalnim paravojnim srpskim postrojbama pomagala i JNA. Ve dan kasnije, 5. kolovoza kninskoj je tvr avi zavijorila dvadesetmetarska

hrvatska zastava, što je ozna ilo osloba anje Knina kao središta i simbola srpske pobune, a ve 7. kolovoza tadašnji hrvatski ministar obrane Gojko Šušak objavio

U jutarnjim satima u ponedjeljak 5. kolovoza povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja izaslanstvo Op ine Kotoriba u kojem su bili, na elnik Ljubomir Grgec, predsjednik Op inskog vije a Zoran Radmani , dopredsjednik OV-a Nikola Knez i vije nik Stanko Vugrin i , KOTORIBA položilo je vijence i zazgradi Knjižnice palilo svije e kod spomenobilježja. Božidaru Mar etku i itaonice, dok su za sve osi Stjepanu Maleku, žrtvama tale stradale Kotorip ene to Domovinskog rata, po ast je u inili na mjesnom groblju kod odana podno spomen-plo a na središnjeg križa. (A. Fuš) Nedeliš e, pojedinih vije nika Op inskog vije a, predsjednika VMO-a, predstavnika politi kih stranaka i drugih gra ana vijenac je kod obilježja u spomen braniteljima domovine Hrvatske 1991.-1995. položilo izaslanstvo na elu sa zamjenikom na elnika Op ine Nedeliš e Željkom Kacunom. U prigodi Svije e su obilježavanja Dana NEDELIŠ E z a p a l j e n e i ko d pobjede i domovinske spomen-plo e zahvalnos i Dana hrvatskih branitelja (5. kolovoza), organizirano stradalim hrvatskim braniteljima, je u petak, 2. kolovoza, polaganje postavljene na zgradi u kojoj je vijenca i paljenje svije a kod sjedište Op ine Nedeliš e. Minutom šutnje odali po ast svim spomen-obilježja u Nedeliš u. Uz sudjelovanje lanova stradalim hrvatskim braniteljima koji su nesebi no sudjelovali u Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - Ogranak obrani i osloba anju Hrvatske. Povodom Dana lih iz Domovinskog pobjede kod spomeni- HODOŠAN rata te obitelji poginuka poginulim i nestalim lih i nestalih hrvatskih braniteljima u Hodošanu, vijence branitelja. Iz Hodošana su dva je položilo i zapalilo svije e izasl- hrvatska branitelja, policajac anstvo Op ine Donji Kraljevec Darko Tišljari i do asnik HV-a i Mjesnog odbora Hodošan, te Zvonko Zrna dali život za slopredstavnici udruga proistek- bodu Domovine.

je završetak Oluje u bivšim sektorima Sjever i Jug. Za samo 84 sata hrvatske vojne i redarstvene snage oslobodile su nešto manje od 10.500

etvornih kilometara - gotovo petinu države, što je utjecalo na završetak rata u Bosni i Hercegovini te mirnu reintegraciju Podunavlja u ustavno-pravni poredak Hrvatske. U Oluji su poginula 174 hrvatska vojnika i redarstvenika, a više od 1400 ih je ranjeno. U znak zahvale hrvatskim braniteljima od 2008. godine uz državni blagdan Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 5. kolovoza slavi se i kao Dan hrvatskih branitelja. Središnja sve anost i odavanje po asti hrvatskim braniteljima u Me imurju i akovcu bila je kod me imurskog zida boli i pla a kraj akove ke Knjižnice.

Polaganje vijenaca na spomen plo u Ivanu Soka u

Vise a kuglana bila je prava enigma

SPORTSKE igre u Cirkovljanu trajale tri dana

ak devetnaest disciplina i vol na ražnju U organizaciji Turisti ke Zajednice Grada Preloga i Grada Preloga te VMO Cirkovljan, protekli vikend od m3. Do 5. kolovoza održane su na nogometnom igralištu sportske igre Cirkovljana, tre e po redu. Zabavna ljetna manifestacija zamišljena je kao druženje svih mještana i djece te mladost Cirkovljana. Ove godine natjecalo se u u ak devetnaest disciplina, a najvažnije je bilo dobro se zabaviti, dok je natjecatelja bilo više stotina. Uz Ivana Grade aka – Joca, natjecatelje i navija e i predsjednik VMO Cirkovljan Josip Glavina, te uro Ujlaki u ime Grada Preloga. Gradskog

vije a Preloga. U nedjelju 4. kolovoza je za goste i mještane pripremljen i vol na ražnju, a zabava je potrajala do duboko u no . U spor t skom park u Zdenci ekipe su se okušale u raznim disciplinama, od utrka na štulama do vu e traktora, a ništa manje zanimanja nisu izazvala ni pucanja penala, odbojka na pijesku, košarka, guranje bale sijena, vise a kuglana, potezanje užeta, nošenja jajeta, piljenje trupaca i drugo. Odli an organizator je bio NK Naprijed, a pokrovitelji Grad Prelog i Turisti ka zajednica Grada Preloga. (JŠ)

U Oporovcu je u nedjelju, 4. Gradskog vije a Gorana Gotala kolovoza održano tradicionalno i zamjenika gradona elnika Zdravka Kvakana, gradproštenje u ast Gospe Sniježne te odana OPOROVEC skih vije nika, lanova obitelji, predstavnika po ast hrvatskom branitelju, pukovniku Ivanu braniteljskih udruga i drugih Soka u, pripadniku 104. brigade uzvanika. Svetu misu predvodio iz Varaždina, koji je dao život za je vl . Pavao Marka . U poslijepodnevnim satima domovinu 1991. godine u Kraguju kod Pakraca. Na spomen plo u odigrana je kazališna predstava položen je vijenac Grada Preloga Prilo ke amaterske scene, a zaiVije a mjesnog odbora Oporo- bava je potrajala do duboko u vec u nazo nosti predsjednika no . (JŠ) nike op inskog vije a Tatjanu Ribi i Franju Šavora, op inske vije nike, lanove DVD-a i mnoštvo mještana Gori ana položili su cvije e na spomenik domovinskog rata. Prije prigodgovora Mladena GORI AN nih Obilježavaju i Magdaleni a i ure Dan pobjede i Puri a kao aktivnih domovinske zahvalnosti i Dan vojnika Domovinskog rata, te branitelja, na elnik op ine na elnika op ine Gori an MaMario Mohari , zamjenik ria Mohari a, Puha ki orkestar na elnika Ivan Blažek i pred- Gori an odsvirao je hrvatsku sjednik op inskog vije a Robert himnu, minutom šutnje odana je Katanec, uz mnoštvo lanova po ast svim stradalim hrvatskim Udruge dragovoljaca i veterana braniteljima, a potom se uz takDomovinskog rata, vije nika tove kora nica u povorki krenulo skupš ne Me imurske županije na igralište NK Trnave, gdje je bio Stanka Ivanovi a, potpredsjed- prire en domjenak.

Potezanje užeta uvijek je atraktivno

Najmla i su došli na svoje

MURSKO SREDIŠ E

Braniteljima grad podario prostorije Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja u Murskom Središ u obiliježen je Svetom misom za Domovinu i poginule i nestale branitelje, koju je u župnoj crkvi služio doma i župnik vele asni Tomislav Antekolovi . Proslava i obilježavanje nastavljeni su polaganjem vijenaca i paljenjem svije a kod spomenika Piramida u središtu grada. Svi sudionici potom su nazo ili povijesnom doga aju za središ anske branitelje.- Naime, Grad Mursko Središ e je Udruzi veterana i dragovoljaca Domo-

vinskog rata – Podružnica Mursko Središ e, na neodre eno vrijeme i besplatno na korištenje dao prostorije koje se nalaze u sklopu zgrade bivšeg Kina Rudar i Gradske uprave. U obnovu i opremu prostorija te druge potrebe grad je dao oko pet tisu a kuna, dok su branitelji sami obavili zidarske i li ila ke poslove i postavili namještaj i drugu opremu. Iz Murskog Središ a, svoje živote na Oltar domovine položili su Josip Šajnovi , Dragutin Kodba i Darko Jurini . (sm)

Zajedni ka smotra svih u esnika sportskih igara u Cirkovljanu

Branitelji u procesiji prilaze svojim prostorijama

Organizatori i gosti pozivaju na druženje


9. kolovoza 2013.

Kroz Međimurje 11

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

SLAVENU i ekipi iz Donje Dubrave ostvarila se velika želja

Nakon 72 godine Dravom ponovno plovio fljojs (splav) Svoj ekonomsko-demografski razvoj po etkom 19. stolje a Donja Dubrava može zahvaliti razvoju splavarstva na rijeci Dravi i tvrtki “Ujlaki-Hirschler i sinovi” koja je osnovana 1828. godine sa sjedištem u Donjoj Dubravi. Godine 1908. Hirschleri su imali 16 velikih pilana od Austrije do Pala kod Sarajeva i gotovo 500 zaposlenih radnika. Propaš u Austro-Ugarske monarhije tvrtka je po ela stagnirati da bi kona no 1934. godine i bankrotirala. Važno je napomenuti da je drvo vezano u splav dolazilo iz Slovenije (njima su upravljali Slovenci). Splav je mogao biti dužine od 16 do 24 metra, a širina prvog dijela mu je bila 6 metara, a stražnjeg 5 metara. U njega je bilo ugra eno i do 100 kubnih metara drvne

gra e (uglavnom jelovine). U Donjoj Dubravi na Posrancu je bila pretovarna stanica tako da su dio gra e foringaši s konjskim zapregama prevozili na pilanu u Kotoribu, a drugi dio se skladištio te splavovima prevozio dalje Dravom do Vizvara, Osijeka, Novog Sada, Beograda pa i dalje. Splavove su sastavljali i vozili Dobrav ani. Zadnji ekonomski splav kroz Donju Dubravu prošao je u travnju 1941. godine. U znak sje anja na ovakav vid trgovine i transport drva, ali kao turisti ku atrakciju, novinari mariborskog lista Ve er organizirali su 1966., 1967. i 1968. godine rancariju, tj. plovidbu na splavima i amcima od Maribora do Donje Dubrave. Kao spomen na dubravske splavare (uglavnom Prekop ane

koji su najve im dijelom i bili splavari jer su bili bezemljaši) i obitelji Ujlaki i Hirschler, grupa Dobrav ana odlu ila je, makar simboli no, obnoviti tradiciju dobrvaskog splavarstva izgradnjom vjerne replike nekadašnjeg splava.

Ideja koja je pobudila nevi eno zanimanje Rijetko koji doga aj u Op ini Donja Dubrava je pobudio toliko zanimanje javnosti i medija kao nedjeljni spust do uš a Mure u Dravu. Kamere,

fotoaparati, televizijske ekipe te mnoštvo ljudi ispratilo je sedmero lanu posadu na put. Ideja Slavena Ujlakija o izgradnji replike tradicionalnog splava ( ljojsa) realizirana je uz inancijsku pomo Josipa Radmani a (najve im dijelom) te ure Pa andija (Rijeka) i Zdravka Raši a (Donji Andrijevci). Splav je izgra en u Slavenom dvorištu, rastavljen i dopremljen na Dravu gdje je dan prije plova ponovo sastavljen, a izgradila ga je njegova posada uz pomo tesara Josipa ituša, Franje Lisjaka i Alojza Ujlakija, prema dostupnim slikama i sje anju posljednjeg dobravskog živu eg splavara 93-godišnjeg Mije Horvata koji je prije plova izvršio “tehni ki pregled” splava te potvrdio njegovu autenti nost. Napetost i nervoza kod posade, pošto ni

jedan od njih dosad nije upravljao sli nim plovilom, nestala je nakon uspješnog savladavanja prve prepreke, dobravskog mosta. Dalje je trosatni spust, pod komadom iskusnog skipera Željka Špoljari a, protekao u opuštenoj atmosferi u dva pristajanja na “produjimana” gdje su se splavari okrijepili te pojeli tradicionalni splavarki obrok “špek z ljukom” i doma e kobasice. Na splavu je zapaljen i vatra. Posada je pokušala u tri sata preto iti sve što su nekada proživljavali splavari na višednevnim nekoliko stotina kilometara dugim plovovima na splavovima teškim i preko 100 tona. Razgovarali su o mogu nosti komercijalnih plovova te iz tradicije i ljepota Drave pokušati izvu i korist, za što e trebati i pomo zajednice iz ega bi Dobrava u svakom slu aju imala korist. Tako se velika želja idejnog za etnika projekta Slavena Ujlakija ostvarila. Spojio je, kako je istaknuo, svoje dvije velike ljubavi, splav i limenu glazbu koja ih je ispratila u avanturu. Spomenimo na kraju i imena posade koja se 72 nakon zadnjeg komercijalnog plova splava spustila Dravom: Josip Radmani , Slaven Ujlaki, Nenad Vu enik, Zoran Habjan, Tomica Varga, Vedran Klari i Željko Špoljari . (A. Fuš)

VIDOVSKI ZLATARI i ove godine organizirali jedinstvenu manifestaciju na Dravi

Ekipa reta osvojila “Lov na zlatarski prsten” Tre u godinu zaredom agilni lanovi Moto nauti kog kluba Vidovski zlatari u nedjelju 4. kolovoza na obali odvodnog kanala kod Donjeg Vidovca organizirali su jedinstvenu turisti ku manifestaciju u tom kraju - Lov na zlatarski prsten (Zlatarsku alku). lanovi kluba sa svojim plovilima krenuli su prema mjestu održavanja natjecanja središnjom mjesnom ulicom uz pratnju Limene glazbe. Na trenutak su se zaustavili u središtu mjesta gdje su zajedno s predstavnicima Op ine i tamošnje Udruge branitelja kod spomen-plo e u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja odali po ast svim preminulima u Domovinskom ratu i zapalili svije e. U Lov na zlatarski prsten krenulo je 17 natjecateljskih posada u amcima s ukupno 51 natjecateljem dok je broj gledatelja bio trostruko ve i i trajalo je gotovo šest sati. Zadatak tro lane ekipe je bio da se veslaju i nizvodno amcima

koje su ušle u “pripetavanje”. Bili su to Fljojsari iz Donje Dubrave, ekipe Pola litre, pola vode i reta iz Donjeg Vidovca. Prvi su u “pripetavanju” otpali Donjodubrav ani, a pobjednik je odlu en u još dva dodana pripetavanja izme u ekipa Pola litre, pola vode i reta. Boljeg oka i staloženije ruke bila je ekipa reta u sastavu Mira i Rudolf Pongrac te Zoran Hudi ek. Njima su uz prijelazni pehar organizatora pripale medalje zlatnog sjaja, dok su ostale spomenute ekipe

pribiliže do alke koja je bila spuštena niz most preko kanala i na taj na in ga aju i u alku skupljati bodove - najviše bodova je donosila “srida”. To je natjecateljima s manje ili više uspjeha uspijevalo da bi se na kraju iskristalizirale tri ekipe

primile srebrne i bron ane medalje koje im je uru io predsjednik Vidovskih zlatara Nenad Lukša. Za tu je prigodu organizirana prezentacija starih zanata, ispiranje zlata, pletenja košara od vrbove šibe, cekera, prodaje licitarskih proizvoda i proizvoda od meda te svirkom Limene glazbe iz Velikg Bukovca. Posebna atrakcija za najmla e bilo je rekreativno jahanje na ponyma koje je iznajmilo jahalište Mihovljan- akovec vlasnika Maria Mezge. Ono je

imalo i humanitarni karakter jer je za djecu bilo besplatno, a su inancirale su ga akove ka tvrtka Bat, Vidovski zlatari i sam vlasnik koji su osigurali dodatnih 20 sati terapijskog jahanja za potrebite mališane iz Donjeg Vidovca. Sve u svemu ova sportska i zabavna manifestacija opravdala je svoj cilj i na plus 40 stupnjeva na obalu uz Dravu privukla veliki broj posjetitelja koji su imali prilike pojesti odli an zlatarski grah. (A. Fuš)


12

Kroz Međimurje

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

DANI ŠTEFANCA ŠTEFOVA ISPOVJEDAONICA

PIŠE: STJEPAN MESARI

Niti smo sretni niti smo neovisni To no je etrdeset dana Republika Hrvatska lanica Europske unije, no sude i po svakodnevnim doga anjima i prema razgovorima s ljudima, za sada osim politi arima nikome nije ništa bolje ili jednostavnije. Jer, niti slobodan prelazak državne granice, emu smo se svi najviše radovali ne ide kako smo si zamišljali da e biti. Zamišljali smo da emo kao gra ani države koja je punopravna lanica EU slobodno prelaziti preko granice, da e nam policija smo pogledati osobnu iskaznicu i adio. Me utim, nije baš tako, policija traži i da se otvori prtljažnik. Istina, ne prekapa po njemu, ali ostaje gorak okus, da nismo poput Austrijanaca i drugih državljana Europske unije. De ki sa šireg podru ja Op ine Štrigova su iz zezancije 25. svibnja išli u Kumrovec, pokupovali tamo petokrake, kape, titovke i svega drugoga, te s time prodefilirali Kumrovcem. Na povratku ku i, a tada Hrvatska još uvijek nije bila u EU na granici su ih carinici i policajci, više slovenski, manje hrvatski srda no i sa osmjesima pozdravljali. Na Dan domovinske zahvalnosti isti ovi de ki pošli su put avoglava i naravno i tamo pokupovali majice i oznake NDH i sli no. ekaju i pred ulazom na mjesto Thompsonova koncerta vidjeli su kako policija ljudima ispred njih oduzima znakovlja i sastavlja zapisnike. Štrigovski de ki su NDH znakovlja stavili u epove i me u novine, te su uspjeli do i na koncert, ali ga nisu vadili iz skrovišta.

Kažu mi de ki da su razo arani ovakvim postupanjem hrvatskih vlasti. Mnogo naših ljudi ovih dana odvozi svoju pšenicu u Sloveniju jer u Hrvatskoj za nju dobiju sramne iznose, dok u Sloveniji to iznosi puno više. Ministar Jakovina ali i nitko drugi iz Vlade sa ratarima o tome ne razgovara. Ne zna što re i jer on više nema ovlasti o cijenama ratarskih proizvoda pregovarati ve to ini Bruxells. I tu se vidi da nismo sretni niti samostalni. S druge strane u Hrvatsku Slovenci i Ma ari dovoze vino i tako ine pritisak na naše vinare da smanje cijenu svojih za EU prekvalitetnih vina. Oni se za sada odupiru, ali do njih dolaze signali da tako dalje ne e i i. Jer, EU nije zadovoljna da Hrvati svoja vina prodaju po dva i da i pol eura, kad ono EU ima vina od 60 centi do jednog eura. Pitaju vinari, kakva smo mi to lanica EU kad ne smijemo imati svoje cijene. Eto, kažem nismo mi neovisni i slobodni i trebamo se pokoravati. Ima još primjera, ali nema mjesta u novinama. U kolovozu ima mnogo svetaca od Roka, preko Ivana Krstitelja i drugih do Bartolomeja koji su životima svjedo ili zauzetost za ljude. Životima su platili i za slobodu vjere. ime, naši politi ari svjedo e i što ine da bi Hrvatima u EU bilo bolje, da mogu uživati u plodovima svoga rada i ponosno iz Hrvatske prije i granicu i u i u Sloveniju, Ma arsku i Italiju. A kaj da iza emo iz EU, kažu štrigovski de ki, dok još nismo postali mu enici.

GRAD Mursko Središ e

Za Zvirek i Curek 50 tisu a poticajnih kuna Hrvatsko Ministarstvo turizma je Gradu Mursko Središ e odobrilo 50 tisu a bespovratnih kuna za ure enje prirodnih izvora vode Zvirek i Curek na koji se nalaze na Gradskoj šetnici, te za izradu nadstrešnice, paviljona i ruži njaka. Grad je ove novce dobio nakon

što je prema ministarstvu kandidirao projekt Mursko – rudarski park, a ministarstvo je novce izdvojilo iz Programa poticanja razvoja turizma na turisti ki nerazvijenim podru jima u 2013. godini. Grad ve radi na ovom projektu i vrlo e ga brzo i dovršiti. (sm)

Proslavili ulazak u sastav Grada akovca Dvodnevnim kulturnim, vjerskim, sportskim i zabavnim priredbama su mještani naselje Štefanec proslavili svoj ulazak u sastav Grada akovca. U petak je za sve žive i pokojne mještane u mjesnoj kapeli Svete Obitelji doma i župnik vele asni Danijel Bistrovi , služio svetu misu, nakon koje je održana Pokazna vatrogasna vježba. Nave er je održana sve ana sjednica Vije a mjesnog odbora Šte anec na kojem su podijeljena priznanja i zahvale zaslužnim pojedincima, udrugama i poduze ima. Dobitnici priznanja su poduze a PiB – Extra i SENKO, Vrlo zahtjevna disciplina nošenja jabuke u ustima

Graha je bilo za sve sudionike

zatim košarkašice OŠ Ivanovec (Amalija Kranj ec, Marija Kranj ec, Petra Kranj ec, Janica Kranj ec i Lucija Jna ec) i nogometaš Dino Kresinger. Drugog dana održane su sportske igre izme u ekipa sastavljenih od dijelova naselja Šte anca, Veliki Šte anec, Mali Šte anec i Novo Selo, te veliko narodno veselje. U kulturno – umjetni kom i zabavnom programu nastupili su KUD Selja ka sloga Donja Ga anje lopticom u aše zahtijevalo je dosta spretnosti

Cjev icom do zrna graška

OP INA Selnica

Vjerujem da emo se kao dio Grada akovca, snažnije razvijati i rješavati svoje potrebe, kaže Dejan Hrasti , predsjednik VMO Štefanec

Dubrava, pjesnikinja Ana Kranj ec i pjeva ica Ana Ude. U ime grada akovca dobrodošlicu Šte ancu poželio je Jurica Horvat lan akove kog Gradskog vije a, a sve anostima su nazo ili i predstavnici susjednih VMO – a, škole i crkve. Sve njih je srda no pozdravio te o budu nosti Šte anca u Gradu akovcu govorio Dejan Hrasti , predsjednik VMO Šte anec. Naglasio je plan izgradnje pješa ko – biciklisti ke staze te kanalizacije i njezino priklju enje na sustav Grada akovca. (S. Mesari , oto: Z. Vrzan)

ŽABNIK stari mlin na Muri

15 stipendija Mlin ponovno na površini vode za studente Stari mlin na Muri kod ŽabU narednoj akademskoj godini, Op ina Selnica kani stipendirati 15 studenata sa svojeg podru ja. Ovo e biti prve op inske stipendije, a prednost e imati redovni studenti koji studiraju na udaljenim akultetima. Op ina je o ormila Povjerenstvo za dodjelu stipendija, a uskoro e biti i raspisan natje aj za dodjelu stipendija. Op inski na elnik Ervin Vi evi , kaže kako op ina ima dostatna sredstva za stipendije. (sm)

nika koji je pred desetak dana doživio havariju i bijaše potopljen, ponovno se nalazi na površini Mure i njegov mlinski kota , ponovno se radosno i polako okre e, na zadovoljstvo op inskih i turisti kih djelatnika Op ine Sveti Martin na Muri, a poglavito velikog broja turista i posjetitelja ove lijepe i atraktivne turisti ke destinacije. Mlin je proteklih dana s dvije dizalice podignut na površinu rijeke, nakon ega su vatrogasci iz Svetog Martina na Muri, Lapšine, Murskog Središ a i Javne vatro-

gasne postrojbe grada akovca iz njegove unutrašnjosti ispumpali vodu i na taj na in doprinijeli ponovnom unkcioniranju mlina. Prema rije ima op inskog na elnik i predsjednika svetomartinske Turisti ke zajednice Franje Makovca, do havarije je

došlo zbog ošte enja dasaka kojima je mlin obložen. sada slijedi sanacija ošte enih dijelova, iš enje unutrašnjosti i drugi poslovi na gra evini. Do daljnjega Stari mlin se ne može iznutra razgledavati, zbog sigurnosti posjetitelja. (sm)


9. kolovoza 2013.

Kroz Međimurje 13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

LJETO UZ MURU U GRADU MURSKO SREDIŠ E - ZAVRŠIO PRVI DIO, NASTAVAK OVOG VIKENDA

Murska alka, gradski kotli i sajam najbolji, Šmrk najveseliji Najviše ljudi došlo je na gradski kotli , disco Šmrk i sajam doma ih proizvoda. Grad nije previše potrošio, a puno je u inio za svoje gra ane u smislu zabave, druženja i okrijepe PIŠE: STJEPAN MESARI Završeni je prvi dio Ljeta uz Muru, turisti ke, zabavne, kulturne, sportske i gastronomske priredbe kojoj je organizator Grad Mursko Središ e u zajedništvu s Turisti kom zajednicom, te udrugama i klubovima. Miniulog vikenda održana je tradicionalna Murska alka, zatim Gradski kotli , disco Šmrk i Sajam doma ih proizvoda. Na Dan domovinske zahvalnosti i dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja, u župnoj crkvi je služena Misa za Domovinu, a potom su kod Spomenika piramida položeni vijenci i zapaljene svije e za sve poginule hrvatske brani-

DVD Mursko Središ e, najbolji na Murskoj alci

Kotli i su se brzo skuhali i još brže pojeli

telje , te su otvorene novoure ene prostorije središ anske Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Osim žitelja grada Mursko Središ e te brojnih gostiju i posjetitelja, priredbe Ljeto uz Muru obišli su me imurski župan Matija Posavec i Kristina Glavini , na elnica ma arske Op ine Nar-

Slavekovi muzikaši u jedannnnnn

Tako to kuha Rudarski po asni zbor

Bundeki su bili me u najsložnijima

Dolores i Sla ana, zaslužne su za uspjeh svih priredbi

Sjajni kuhari Bobica i Lama

Doga anja ovog vikenda Ljeto uz Muru nastavlja se ovog vikenda. U petak, 9. kolovoza od 1¸7 sat i u TK Cimper održavaju se gradske igre, a od 20 sati je koncert i zabavno ve e grupe No na smjena. U subotu 9. kolovoza od 16 sati je na ŠRC Zaleš e natjecanje bra nih parova i ribolovu. Od 21 sat u Gradskoj lu ici je kino na otvorenom uz

da s kojom Grad Mursko Središ e gaji prijateljske odnose. Svima njima doma ini su bili gradona elnik Dražen Srpak i njegov zamjenik Zvonko Vrtari , te turisti ke djelatnice Dolores Vrtari i Sla ana Todorovi . Ljeto uz Muru nastavlja se slijede eg vikenda sportskim i ribi kim nadmetanjima te zabavnim ve erima. Velike vru ine utjecale su i na broj posjetitelja, ali i natjecatelja na sada ve kultnoj Murskoj alci. Kad su natjecatelji izgurali sve bale sijena, kada su u ta kama ga ali alku, kada su koritom oplovili gradsku lu icu i pra kom ispalili sve kamene, zbrojeni su rezultati i proglašen redoslijed. Prvo mjesto osvojio je DVD Mursko Središ e, drugi su bili Slavekovi tamburaši iz KUD -a Mura, tre i mješoviti sastav

DVD Mursko Središ e i etvrti ŠRD Mura.

ŠRD Mura u ništaaaaa

Odli an kotli Kuhanje gradskog kotli a na ŠRC Zaleš e privukao je velik broj kuharskih ekipa i posjetitelja koji su uživali u dobrotama koje su se kuhale u kotli ima. ak 19 ekipa kuhalo je kotli i jela su bila vrlo ukusna. Ocjenjivanja nije bilo, no prema onom koliko brzo su im kotli i ispražnjeni najukusnije jelo su pripremili Bobica i Lama iz TK Cimper, tamburaši KUD -a Mura pod ravnanjem Slavka Bregovi a i sitni ki Romi kojima je takt davao šef Milorad Mihanovi . Sve ekipe dobile su zahvalnice i kuha e TZ grada Mursko Središ e, rije i pohvale i poziv da i druge godine do u.

ugostiteljsku ponudu cafe bara Jama. Nedjelja 11. kolovoza je u znaku ribi kog k upa. Na znakov it im Napolitankama ve od 7 sati ujutro zapo inje natjecanje u lovu ribe udicom na plovak. Ribi i gra ane pozivaju da ih obi u. Naravno, prvo u Fusek, potom na skelu i onda na Napolitanke. (sm) Žene Murskog Središ a, obradovale su se županovim posjetom

Ivan Brodar u sriduuuuuuuuu

Sajam doma ih proizvoda bio je u znaku ženskih udruga s podru ja Grada Mursko Središ e, slovenskih vinara, te izra iva a bižuterije i zdrave hrane iz drugih sredina. Prekrasan kulturno – umjetni ki program izvela je folklorna skupina KUD -a Mura, pod ravnanjem Tihomira Ben i a.

Sve, ali baš sve ženske udruge željele su se slikati sa županom Matijom Posavcem, što smo mi i obavili i vidjeli kako su se svi "kunšno držali". Vee r legendarnog disca Šmrk bila je uspješna, kao i sve drugo što u gradu prirede Bojan Bra ko, Nenad Jurini , Zlatko Bek i njihovi prijatelji.

Župan Posavec i doma ini na štandu Društva žena Štrukovec


14

Kroz Međimurje

U

francuskom gradu Mulhouse održano je 15. tradicionalno svjetsko vatrogasno natjecanje CTIF-a koje se održava svake etvrtke godine i 19. natjecanje vatrogasne mladeži popularnijeg naziva ‘’Vatrogasna olimpijada’’ koje se održava svake dvije godine. Na ovom impozantnom skupu vatrogasaca iz cijelog svijet nastupilo je preko 3000 vatrogasaca iz 39 zemalja, a Hrvatsku je predstavljalo 15 najuspješnijih desetina, od ega ak 3 iz Me imurja. Nakon prvih dana treninga rezultati su pokazivali pozitivnu vibraciju i dokaz da Me imurci imaju vrhunske ekipe koje su se sa pravom pribojavale sve nacije. Pokazalo je to i službeno natjecanje.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

FRANCUSKI Mulhouse ugostio najbolje vatrogasce svijeta

akove ki profesionalc Olimpijadi opet pokaza su me u najboljima na sv mogle su i više. Ali CTIF je vrh vrhunca vatrogasnog natjecanja i zato ne treba žaliti i tugovati za sre om ve sa ponosom kojim su otišle još se ve im vratile, jer ne osvaja se svaki dan srebrena medalja sa olimpijade. Za ekipu su nastupile: Marina Zlatarek, Ljiljana Šolti , Snježana Horvat, Dubravka Kocijan, ur ica Šincek, Daliborka Pal, Senka Posavec, Gordana Kr mar, Biserka Guberini -Perša, Ljubica

Sjajna ekipa JVP akovca drugim mjesto ponovno do zlata Ono što je napravila ekipa JVP akovca u kategoriji profesionalaca ‘’B’’ jest rijetkost koja se ne ponavlja esto. U svojoj kategoriji gdje su bili tako er jedini predstavnici iz Hrvatske osvajanjem 2. mjesta sa veseljem i radoš u su se okitili zlatnim medaljama. Da se uspjeh ne postiže preko no i upravo su oni svjedoci koji su mukotrpnim radom i upornoš u došli do zlatnih olimpijaca (na vatrogasnoj Olimpijadi odli ja se dijele nešto druga ije nego na sportskim natjecanjima, pa je i drugo mjesto – zlatnog sjaja). Pred 4 godine kada

9. kolovoza 2013.

je održana posljednja Olimpijada kao najve e iznena enje u eškoj bili su prvaci, a sada nakon etiri godine u Francuskoj tako er zlatni, ali na drugom mjestu. To su naši ponosni vatrogasci koji Me imurce/ ke uvaju da mogu mirno spavati, to su ti koji idu tamo odakle drugi bježe, to su naši Me imurski profesionalci. Za ekipu su nastupili: Srpak Ivan, Hoblaj Branko,

Bogdan R ajko, Kova i Damir, Vugrin i Stanko, Horvat Dragutin, Novak Renato, Zor ec Dragutin, Matoša Vladimir, Kolenko Dragutin

Odli an nastup ženskih ekipa DVD-a Savska Ves i Gardinovec U seniorskom djelu natjecanja u kategoriji žene ‘’B’’

Koruni ; Mentor: Dragutin Bujan. U dosad nevi eno jakoj konkurenciji mladeži žene koje iz natjecanja u natjecanje pokazuju izuzetan napredak našla se i ekipa DVD-a Gardinovca. Odli nim nastupom i gromoglasnom podrškom sa tribina gdje su bili me imurski navija i imale su zadovoljavaju e vrijeme. No, kad se sjetimo protiv koga se sve one natje u moramo biti ponosi i sa pra-

Hrvatsku reprezentaciju je predstavljala ekipa DVD-a Savska Ves. Ekipa koja je osvojila sve što se osvojiti moglo u Hrvatskoj zakora ila je na Me unarodno tlo CTIF-a koje im nije prvo iskustvo. Pozitivnim ozra jem u ekipi i sa ponosom u srcu išle su pokazati što znaju i umiju. Osvojile su 4. mjesto i srebrenu medalju, uz malo više sre e za kojom ne treba žaliti

DVD VULARIJA organizirao „Susret vatrogasaca“

Proslavili Sudjelovalo 27 ekipa, natjecanje posjetili i visoki gosti iz Velike Britanije i promovi Dobrovoljno vatrogasno društvo Vularija organiziralo je ‘’Susret vatrogasaca’’. Ukupno je nastupilo 27 ekipa raspore enih u kategorije.

Jonathan Slegg, kapetan kraljevske vojne regimente zadužen za logisti ku podršku (vatrogastvo je u sastavu vojske) uz pratnju varaždinskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Kova ek. Baš ta dva elnika Lord Gary Slegg i Zlatko Orsag su se zadnji put sreli to no pred 16 godina u vatrogasnom kampu u Novom Vinodolskom gdje je Orsag bio zapovjednik, a Slegg predstavnik zaklade Sveti Florijan koji je poklonio mnogo opreme hrvatskim vatrogascima i odatle njeguju svoje dobro odnose. Nakon po etnih emocija, uslijedilo je druženje dugo u no .

Palinovec i Gornji Vidovec najbrži u klasi noj vježbi Prema pravilniku HVZ-a izvodila se suha vježba sa VMŠ 3/1A i štafetne utrke sa lozinkom gdje su najbrži u muškoj ‘’A’’ kategoriji bili redom DVD Palinovec, DVD Gornji Vidovec i 3. DVD Nedeliš e. U ženskom dijelu vrlu dobru vježbu su napravile lanice ekipe DVD-a Gornji Vidovec i zauzele 1. mjesto. Na 2. DVD Nedeliš e i 3. DVD Gornji Hraš an. U drugom dijelu natjecanja gdje su bile igre spretnosti (bacanje koluta, alka, vino i spajanje cijevi) privukle su mnogobrojne ekipe, navija e i promatra e koji su kroz smije i gromoglasno navijali za svoje favorite. U ženskom dijelu najspretnije su bile: 1. DVD Gornji Vidovec, 2. DVD Nedeliš e, 3. DVD Strahoninec. U muškoj kategoriji: 1. DVD Nedeliš e,

2. DVD Puš ine, 3. DVD Gornji Vidovec II.

Engleski gosti Prvoplasirane ekipe primile su pehare i priznanja koje su uru ili Na elnik op ine Orehovica Franjo Bukal, zapovjednik VZMŽ Ivan Krišto i i zapovjednik JVP akovca Mladen Kanižaj. Predsjednik društva Zlatko Orsag bio je vidno sretan što su u posjetu došli i njihove kolege iz Velike Britanije u sastavu lord Gary Slegg, jedan od elnika, te

Davne 1923. u Vulariji je osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo. Na po etku je to bilo društvo od nekoliko aktivnih lanova, koje pak danas ima 163 lana. Doma ini su svima onima koji su im kroz ovih devedeset trnovitih godina pomagali u radu, kazao je Zlatko Orsag, htjeli zahvaliti izdavanjem monogra ije koju je stru nim radovima nadopunio autor Antun Novak, jedan od najistaknutijih me imurskih vatrogasaca koji iza sebe ima mnogobrojne radove vezane upravo uz vatrogastvo u Me imurju. Dr. Branimir Bunjnac, recenzent knjige, vrlo je rje ito i s ponosom pri ao o povijesti koju su zapisali “vularski“ vatrogasci, a pohvale su stigle i od po asnog predsjednika Antuna Horvata, na elnika op ine Orehovica Franje Bukala, zapovjednika VZMŽ-a Ivana Krišto i a i mnogih drugih.


9. kolovoza 2013.

Kroz Međimurje 15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

DVD SVETA MARIJA

U nedjelju tradicionalno natjecanje sa zaprežnim špricama

ci na ali da vijetu vom istaknuti 7. mjesto na vatrogasnoj Olimpijadi u Francuskoj i osvojenom srebrnom medaljom. DVD Gardinovec - jedno malo društvo sa tek nekoliko desetaka tisu a kuna prora una, upitni dali e uop e i i na Olimpijadu zbog inancijskog izdatka odu i uzmu 7. mjesto! To su Me imurci, to je rad sa srcem i za srce. Sve estitke ekipi Gardinovca. Valja spomenuti kako su one bile jedine predstavnice iz Hrvatske u toj kategoriji. Za ekipu su nastupile: Lorena Novakovi , Paula Kanižaj, Marta Se an, Mihaela Novak, Marta Novak, Helena Hajdarovi , Ana Marija Oreški, Magdalena Horvat, Tea Paler, Ana Jan ec; Mentori: Hrvoje Novakovi i Nikola Strahija.

Hrvatska tre a na svijetu Kao država Hrvatska je osvojila 3. mjesto i bron anu

DVD Sveta Marija u nedjelju 11. kolovoza 2013. organizira tradicionalno 18. me unarodno natjecanje sa zaprežnim špricama. Natjecanje se održava u središtu naselja Sveta

medalju. Podrška sa tribina nije nedostajala jer su Me imurci organiziranim autobusom došli podržati naše ekipe, pa nije nedostajalo gromoglasno navijanje. Navija ima su se pridružili i predsjednik VZMŽ Mario Medved, zapovjednik VZMŽ Ivan Krišto i , zapovjednik JVP akovca Mladen Kanižaj kao i njegov zamjenik Robert Megli i mnogi drugi. Tako er su na samoj stazi imali i naše vatrogasne suce, kod mladeži Zlatko Orsag, a kod seniora Željko

Besedi koji su bili tamo kada je bilo najpotrebnije. Istaknuli treba i ponajbolje rezultate odstalih predstavnika iz Hrvatske:na 1. mjestu profesionalce u kategoriji PVP ‘’A’’ JVP Kutina i DVD Zapreši na 3. mjestu u kategoriji žene ‘’A’’ Na r e d no 20. C T I F natjecanje za mladež koje e biti 2015. kao mogu i doma in ist ak nut a je Bjelorusija, a što se ti e 16. CTIF-a zajedni kog za mladež i seniore 2017. godine e biti u Poljskoj.

i 90. godišnjicu postojanja irali monografiju

Proslava uz 600 vatrogasaca Drugi dan na samoj proslavi obljetnice u Vulariji je bilo više od 600 vatrogasaca iz ak 49 dobrovoljnih vatrogasnih društva iz zemlje i inozemstva. Vrlo bogat program od mimohoda vatrogasnih vozila ispod ‘’tunela’’, postrojavanje vatrogasaca, otvaranja spomen - sobe do kulturno - umjetni kog programa KUD-a ‘’Fijolica’’ iz Orehovice zaklju ili su podjelom mnogih zasluženih priznanja, diploma, zahvalnica svojim lanovima, sponzorima i mještanima koji su pripomogli radu društva. Na-

zo nima su se obratili dožupan Zoran Vidovi , pro elnik Podru nog ureda DZUS-a akovec Ladislav Söke, predsjednik Mjesnog odbora Slavko Greguri , predstavnik HVZ-a i predsjed-

nik VZMŽ-a Mario Medved, koji je izme u ostalog pohvalio dosadašnji rad društva, poželjevši doma inu tako er daljnji uspješni rad s mladima, jer su oni budu nost. Da DVD Vularija ima prijatelje i izvan granica Me imurja, dokazali su svojim dolaskom DVD Marija Bistrica, DVD u erje, DVD Podravska Selnica, vatrogasci iz Ma arske, koji su stigli iz tri razli ita društva, DVD Glogovac, DVD Trnovec Bartolove ki i DVD Bartolovec. Nakon sve anog dijela uslijedilo je vatrogasno druženje, odnosno neponovljiva vatrogasna zabava uz živu glazbu, koja je potrajala do ranih jutarnjih sati.

Marija, a po etak priredbe zakazan je za 12 sati. Za vrijeme natjecanja koje se održava pod pokroviteljstvom Hrvatske vatrogasne zajednice biti e otvorena Izložba za-

prežnih šprica, te izbor najljepše zaprežne šprice. Dan e završiti zabavom uz glazbeni sastav Globus te druženjem sudionika ovog lijepog doga aja. (sm)

DVD GORNJI KRALJEVEC

Sve ano proslavljen veliki jubilej – 80 godina djelovanja U subotu je DVD Gornji Kraljevec proslavio veliki jubilej, 80. godina postojanja ovog vrlo vrijednog i cijenjenog društva. Pod pokroviteljstvom op ine Vratišinec održana je sama sve anost kojoj su prisustvovali i brojni gosti. Nakon mimohoda vatrogasaca po mjestu, uslijedio je prikaz rada stare ru ne šprice koju su vukli konji kao nekad i privukli veliko zanimanje, posebice (naj)mla ih. Uslijedio je sve ani dio u kojem je u uvodu kum vatrogasnog barjaka Dragutin Žganec istu predao predsjedniku društva. Kristijan Benc, dozapovjednik društva u prigodnom refe-

ratu iznio je bogatu povijest i sadašnjost društva. Tajnik VZMŽ Dragutin Trupkovi , zapovjednik društva Ivan Srpak i

predsjednik Nenad Srpak na samom kraju podijelili su mnoge diplome i priznanja lanovima, sponzorima i onima koji su na bilo koji na in pripomogli društvu kada je bilo najpotrebnije. Da je društvo odve na visokom glasu potvrdili su i svojim dolaskom zamjenik zapovjednika JVP akovca Robert Megli , predsjednik veterana VZMŽ Ivan Novak, predsjednik VZP M.Središ eSv.Martin na Muri-Vratišinec-Selnica Krunoslav Colar, te zapovjednik VZP Mihael Grbavec, kao i mnogi drugi.


16

Poljodjelstvo

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

AKOVE KI PLAC I SAJAM SRIJEDOM

9. kolovoza 2013.

SUŠA e imati katastrofalne posljedice po kukuruzu i drugim poljoprivrednim kulturama

Od jeseni više cijene poljoprivrednih proizvoda

Prva kolovoška srijeda na akove kom placu i sajmu, prvo je bila u znaku velike vru ine, dobrog posjeta ljudi i nešto slabijeg trgovanja. Poljoprivredni proizvo a i i kupci ipak su najviše govorili o dugotrajnoj suši koja e smanjiti prinose na ratarskim i drugim kulturama. Ionako skupi kukuruz od jeseni bi mogao postati još skuplji jer ovogodišnji e urod biti slab, te e ono koji ipak uspiju nešto zrnja uprihoditi žuto zlato prodavati još skuplje. Na sajmu i placu i dalje je najprodavaniji mladi grah nešto jeftiniji u komušini, a skuplji oljušten, zatim krastavci za zimnicu, paprika, pa-

Ratari u panici, traže proglašenje elementarne nepogode CIJENE POJEDINIH ARTIKALA -lubenice -mladi grah -paprika -paradajz -mlado zelje - kvice -kukuruz -breskve -borovnica -sablica -hortenzija

3 do 4 kn/kg 20 kn/kg 10 kn/kg 8 kn/kg 6 kn/kg 10 kn/kom 2 kn/klip 12 kn/kg 60 kn/kg 8 kn/kom 12 kn/kom

radajz, lubenice, klipovi mladog kukuruza, te razne vrste tikvica. Suša utje e i na rast i kvalitetu cvije a te je ponuda dosta skromna, poglavito rezanog doma eg cvije a. Kod pe enjara je živo i veselo, jer za gemištek se penezi navek nojdejo.

SVETI MARTIN NA MURI

Dan polja

Udruga vo ara, vinogradara i povr ara Op ine Sveti Martin na Muri u petak 9. kolovoza 2013. u sklopu op inskih Dana turizma organizira Dan polja. Rije je pohodu po doma im vinorodnim podru jima, koji se održava 13. puta za redom. Dan polja je u petak (danas) a okupljanje je do 16 sati na Vencu kod župnog vino-

grada, odakle se polazi na obilazak desetak vinskih podruma i vinograda. Završetak pohoda je na mjestu polaska, dakle kod župnog vinograda gdje e biti jela i pi a, te glazbe za ples. Mr.sc. Milorad Šubi , održati e kra e stru no predavanje, a Mladen Dobrani , brine za ugo aj. Svi ste pozvani. (sm)

- U središnjem i donjem Me imurju, šteta na kukuruzu i do sto posto PIŠE: ŠE: STJEPAN MESARI FOTO: ZLATKO VRZAN

Ivan Kranj ec, glava obitelji kaže kako pamti mnoge sušne godine i kako je obitelj sve proživjela i dobro poslovala, no ovaj put je i on pesimist. Gledajte bilo je sušnih godina kada je strada jedna kultura

pak smo onda to namirili iz druge i tako imali dovoljno hrane za našu telad i stoku. Me utim, ovog ljeta je sve posušeno, nigdje oko nas nema zelene trave da bi je pokosili i dobili sijenu ili travnu silažu i stvarno se plašim da emo zbog nedostatka hrane znatno smanjiti broj grla u našim štalama. De kima sam rekao da smo trebali zadržati pšenicu i koristiti je za sto nu hranu, jer ionako od te sramotne cijene od 1,05 kuna za kilogram nismo ostvarili nikakvu zaradu. Bolje da je zrnje pohranjeno za stoku, a ne da smo se ne znam zbog ega, jer pšenica je ljetos pla ena jednako katastrofalno kao što j e i ova suša. Na žalost niti najavljena i ipak dobrodošla kiša kukuruz ne e spasiti, kaže Ivan Kranj ec, koji sa sinovima treba riješiti pitanje prehrane teladi i stoke. Sli no kao kod Kranj ecovih je i kod svih ostalih donje me imurskih ratara. Ljudi vjeruju kako že župan Matija Posavec, proglasiti elementarnu nepogodu suša barem za središnje i donje, ako ne cijelo Me imurje. Kažu ratari da novac ne e riješiti problem jer kukuruza svejedno ne e biti. Ali, novac bi im pomogao da hranu, poglavito kukuruz koji je vrlo važan u prehrani stoke i za druge druge potrebe kupe negdje drugdje gdje su posljedice suše puno manje.

– Ivan Kranj ec: - Trebali smo zadržati pšenicu, jer od onako sramotne cijene nismo ništa dobilo, ovako bi barem stoku prehranili

– Bojim se da ne emo uspjeti nabaviti hranu za našu stoku, kaže Dragutin Kranj ec

S

koro dva mjeseca u Me imurju nije bilo obilnije kiše što ima strahovite posljedice po poljoprivrednim kulturama. Osobito je sušom pogo eno srednje i donje Me imurje u takozvanom dravskom bazenu, gdje je tlo vrlo propusno, odnosno zemlja je pomiješana sa šljunkom te vrlo brzo i lako kišnica prolazi u dubinu zemlje ili vlaga jednostavno ispari. Tužno ovigh dana izgledaju parcele pod kukuruzom u okolici Male Subotice, Štefanca, Palovca, Svete Marije, Domašinca, Dekanovca, Kotoribe, Donjeg Vidovca, a samo nešto manje je tužno i u svim dijelovima Me imurja, gdje trpe i druge kulture, poglavito tikve te še erna repa i razno povr e. Štete nasatju i u vinogradima jer bobice nisu pune kako bi trebale biti i prinosi e biti manji. Vinogradari se kao i suše sada boje i kiša jer bi na ranijim sortama mogla pucati pokožica na bobicama, što bi prouzro ilo bolesti grož a, slabiju kvalitetu i manji urod. Vo ke se za sada odupiru suši i njima najavljena kiša donosi korist. Ne i tikvama koje su po ele žutjeti, odnosno sazrijevati, bez punih koštica. Posjetili smo obitelj Ivana Kranj eca koja pod kukuruzom ima blizu sto hektara površine i to u trenutku kada su se sinovi Josip i Dragutin spremali u polje kako bi obavili siliranje kukuruza koji je ina e bio namijenjen za zrnje koje ide u preradu za sto nu hranu,, obzirom da se obitelj bavi i sto arskom proizvodnjom.

Nema niti zrna u klipovima, a listovi su potpuno suhi Pokušavama spasiti što se spasiti može, premda je i ovo sve preskromno. Siliramo kukuruz koji je bio namijenjen za zrnje koje prera ujemo u sto nu hranu, a sada sve to završava u silaži. Obzirom da kvalitetnih klipova gotovo i nema, da su listovi

– Kukuruz namijenjen za zrnje sada moramo silirati i tako trpimo velike štete, zabrinuto govori Josip Kranj ec

Pedesetak dana nije palo niti kapi kiše. Zemlja je suha i na dvadeset centimetara od svoje površine. Pšenica i krumpir su se nekako izvukli, me utim kukuruz i tikve su stradale i štete su i do sto posto, jer sada više niti kiša ne može pomo i, kaže Josip Kranj ec, poljoprivrednik iz Šterfanca potpuno suhi – žuti, a u boljem stanju nije niti stabljika, upitno je što e i koliko koristio biti od ovakve silaže. Od zrnja ne e biti ništa niti na jednoj od naših površina zasijanih kvalitetnim kukuruzom, kaže Josip Kranj ec i dodaje kako su obavili sve agrotehni ke postupke, daklem posijali kvalitetno sjeme, obavili prihranjivanja i tretiranja, no ništa nije pomoglo. Mla i Kranj ec, Dragutin ne može skriti razo arenje izgledom kukuruza i premda ne pani ari, boji se nadolaze e jeseni i zime kada e teladi i stoci trebati više hrane. Nije stvar u tome da ne e biti zrnja kukuruza, nego ne e biti hrane za telad i stoku, jer niti druge poljoprivredne kulture nisu u ništa boljoj situaciji. Bojim sa da zbog nedostatka hrane ne emo trebati smanjiti broj

teladi u tovu, što zna i da emo imati manju zaradu i da svoje kupce ne emo mo i snabdjeti dovoljnim brojem teladi. Nemamo alternative jer po svuda oko nas je situacija jednako teška i složene, pak se hrana ne može kupiti od drugih ljudi, naglašava Dragutin, pred kojim je veliki posao, osiguravanja dovoljnih koli ina hrane za telad i stoku.

Trebali smo pšenicu zadržati


9. kolovoza 2013.

Protuletje nam je prešlo, ves svet mu se veseli.

Pokriva i tla i zeleni otoci na parkiralištu Zeleni otoci na parkiralištima no na su mora svakog vrtlara. Definitivno ulaze u onaj opis – nezgodni dijelovi vrta. Svatko tko je održavao te zelene oazice izdignute rubnjacima iznad i izme u parkirnih mjesta na nekom ve em parkingu razumjet e o emu govorim. Taj se sigurno esto upitao ho e li ga an eli pustiti u raj s obzirom da je psovao svaki put kad je kosilicu dizao i spuštao da bi pokosio poko ono malo trave što tu raste. I tako iz tjedna u tjedan, mjeseca u mjesec iz godine u iz mjes godinu. Da li baš tu mora rasti trava? Lijepo je i dobro kad je zeleno oko betonskih i as altiranih kreveti a betonsk kojima spavaju naši limeni u kojim ljubimci dok mi crn imo u nekom poslovnom poslovn staklenom ili betonskom zd zdanju. Pogotovo je dobro ako neš nešto zeleno baca malo hlada

Poljodjelstvo 17

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

na naš auto. Ali baš trava!? Zaista ju je teško održavati na tim oto i ima. Glavni su problem ti rubnjaci. Ako ih nema onda izgleda neuredno, a ako ih ima, zeleni su otoci teški za održavanje, pogotovo za košnju trave. Vrlo su se dobrima za sadnju na takvim mjestima pokazali niski grmovi koji prekrivaju tlo, daju živost i dobrobit zelenila a traže minimalno održavanje. Naime, njih je dovoljno, kad se jednom razrastu, samo jed-

nom godišnje ošišati motornom rezelicom za živice, malo eventualno iš upati po koji korov, i to je to. S tom namjenom možemo saditi sve grmove koje smo spominjali za sadnju na škarpama ali i još mnoge druge. Dobro je da je to grmlje sasvim nisko na mjestima gdje je važna preglednost. Tamo sadimo niske Cotoneastere, Loniceru pileatu, Juniperuse horizontalise ili Hypericum calicinum. Na dijelovima parkirališta gdje nam nije tako bitno tko se i kako kre e s lijeva i desna, možemo posaditi i više grmlje, kao slobodnu živicu. Za tu namjenu preporu am srednje visoko grmlje kao što su Rosa rugosa, Hibiscus syriacus, Spiraea vanhoutii, ili neki kultivari jorgovana (npr. Syringa josikaea)....

A kako do hlada? To je ve malo teže pitanje. Mi bismo hlad odmah nakon gradnje parkirališta i sadnje zelenila. Tko zna gdje e naša firma biti za 5 ili 10 godina! Za hlad za nestrpljive, preporu am garaže i tende. Mogu to biti i mrežaste konstrukcije na koje se sad stavi hasura i uz nju posadi brzorastu a penja ica, npr petoprsta lozica. Kad hasura propadne, lozica ve napravi nešto hlada. Ima tu još rješenja, ali, samo za direktore, parkiranje u sjeni zgrade. Sadnja brzorastu eg drve a na parkirališta poslovnih i trgova kih centara sve se manje prakticira. Razlog za to je injenica da taman kad to drve e naraste da bi dalo hlad, onda ono i postane preveliko iz estetskih razloga. Naime, tad ono skriva pogled na stakleno-metalne gigante koji bi svojom impozantnoš u trebali ulijevati povjerenje klijentima i utjerivati strah u kosti konkurenciji. Biznis je biznis. Nije to nikakvo cile-mile. I drve e na parkiralištu u unkciji je profita. Budite mi dobro – želi Vam Vrtni centar IVA.

DEŽURNI VETERINARI AKOVEC: BIOINSTITUT d.o.o. (biv A ša Vet Veterinarska stanica d.o.o. akovec): dežurni dežurn veterinar na tel. 390-896, mob. 098/463-464. Specijalisti ka ambulan098/4 ta za ku ne ljubimce, Rudolfa Steinera 7, k akovec, telefon 390-859, radi svakim radnim danom od 7 do 19 sa , subotom od 7 do 12 sati, a nedjeljom od 7 do 9. Veterinarska ambulanta Jug d.o.o. akovec, Nikole Pavi a 1, radno vrijeme: svaki dan dvokratno od 8-12 i od 16-19 sa , subota 8-12, nedjelja i praznik 8-9 sa , po-

ziv za hitne slu ajeve 363-801. PRELOG: Specijalizirana ambulanta za male živo nje Prelog: radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, etvrtak i petak od 7-14,30, utorak 10-17 i subota 8-12 , hitni slu ajevi na mob 098 491 652. Veterinarska stanica PRELOG: dežurni veterinar na tel.645-422, od 0-24 sata. MURSKO SREDIŠ E: Veterinarska ambulanta Mursko Središ e: dežurni veterinar na mobitel 098/465-473. ŠTRIGOVA: Veterinarska ambulanta Štrigova Gornji Mihaljevec: dežurni veterinar mob. 098/465-

470. DONJA DUBRAVA: Ambulanta Donja Dubrava, tel. 688-936, od 0-24, nedjeljom na tel. 645-422. DOMAŠINEC: Ambulanta Domašinec: dežurni veterinar na tel. 863110 od 0-24. Švenda Eko Farm Servis d.o.o., poduze e za pružanje veterinarskih i veterinarskosanitarnih usluga, dezinfekciju, dezinsekciju, dera zaciju te servis muznih aparata. RADNO VRIJEME: pon.-pet. od 7,00 do 15,00 sa , subotom od 7,00 do 10,00 sa . DEŽURNI TELEFON: 040 645 058.

BIOINSTITUT d.o.o. AKOVEC

Zdravstveni i higijenski zahtjevi za proizvodnju sirovog mlijeka Mlijeko je proizvod mlije ne žlijezde razli itih vrsta sisavaca predodre en za prehranu mladog organizma jer sadrži gotovo sve stvari potrebne za rast i razvoj. Prije 11000 godina ovjek je po eo uzgajati goveda pa se vjerojatno u to doba po eo prehranjivati mlijekom. Prvi zapisi o mlijeku i mlije nim proizvodima kao važnoj ljudskoj hrani prona eni su na stijenama 4000 godina prije naše ere. Mlijeko je namirnica visoke prehrambene i biološke vrijednosti te zbog sastojaka koje sadrži smatra se prirodno savršenom hranom. Zbog svega navedenog name e se izuzetna važnost nadzora nad proizvodnjom i preradom mlijeka i mlije nih proizvoda u svrhu postizanja higijenske ispravnosti i kakvo e istih. Proizvo a i sirovog mlijeka dužni su osigurati ispunjavanje zdravstvenih i higijenskih zahtjeva za sirovo mlijeko. Pod zdravstvenim zahtjevima podrazumijeva se da sirovo mlijeko mora potjecati od životinja: koje ne pokazuju simptome zaraznih bolesti prenosivih na ljude putem mlijeka, koje su dobrog op eg zdravstvenog stanja i ne pokazuju znakove bolesti koje bi mogle dovesti

do kontaminacije mlijeka, te koje ne pate od in ekcije spolnog sustava, enteritisa, visoke temperature ili od prepoznatljive upale vimena, koje nemaju nikakve ozljede vimena koje bi mogle utjecati na mlijeko, kojima nisu davane nedopuštene tvari ili proizvodi i koje nisu bile podvrgnute nikakvom obliku nedopuštenog lije enja, kod kojih su se ako su im davani dopušteni proizvodi ili tvari poštovale karencije propisane za te proizvode i tvari, te iz stada koja su na temelju provedenih dijagnosti kih mjera dobila status stada službeno slobodnog od bruceloze odnosno službeno slobodnog od tuberkuloze. Oprema za mužnju i prostor za skladištenje mlijeka moraju biti zašti eni od šteto ina, odvojeni od prostora u kojima se

drže životinje, imati instaliranu odgovaraju u opremu za hla enje te se redovito održavati u istom i ispravnom stanju. Mužnja se mora obavljati na higijenski na in, pri emu se mora osigurati: da prije po etka mužnje sise, vime i okolni dijelovi budu isti, da mlijeko svake životinje bude pregledano kako bi se utvrdile organolepti ke ili fizikalno-kemijske unomalije, te da mlijeko koje pokazuje te anomalije ne bude upotrijebljeno za prehranu ljudi, da životinje koje su podvrgnute lije enju kod kojeg bi moglo do i do prisutnosti ostataka lijekova u mlijeku budu ozna ene, te da mlijeko dobiveno od tih životinja ne bude upotrijebljeno za prehranu ljudi prije isteka propisane karencije, da se sredstva u koja se uranjaju ili kojima se peru sise upotre-

bljavaju samo ako ih je odobrilo nadležno tijelo u skladu s propisom koji ure uje stavljanje na tržište biocidnih proizvoda. Mlijeko se u slu aju svakodnevne otpreme, odmah po mužnji mora ohladiti do temperature ne više od 8 stupnjeva ili ne više od 6 ako otprema nije svakodnevna. Tijekom prijevoza se mora održavati hladni lanac i pri dolasku u odredišni objekt temperatura mlijeka ne smije biti viša od 10 stupnjeva. Subjekti u poslovanju s hranom ne moraju ispunjavati ove zahtjeve za temperaturom ako mlijeko udovoljava kriterijima vezanim uz somatske stanice i ukupni broj mikroorganizama te ako se prera uje u roku od dva sata nakon mužnje ili je ve a temperatura potrebna zbog tehnoloških razloga vezanih uz proizvodnju odre enih mlije nih proizvoda. Osobe koje obavljaju mužnju i rukuju sirovim mlijekom moraju nositi odgovaraju u istu odje u, ne smiju biti kliconoše ni bolovati od bolesti koja se može prenijeti hranom, ne smiju imati inficirane ozljede, kožne in ekcije i rane te moraju održavati visoki stupanj osobne higijene. Nadležni ovlašteni veterinari dužni su jednom godišnje, u sklopu veterinarskog pregleda gospodarstva, utvrditi da li je proizvo a sirovog mlijeka ispunio navedene zdravstvene i higijenske zahtjeve. Dražen Kranjec dr.vet.med.

AKCIJA!!! Popust na koli inu DACONIL 1/1 LUMAX 1/1, 5/1 AKCIJSKA CIJENA


18

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.


9. kolovoza 2013.

Dobro je znati 19

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

Poslovnim partnerima i svim građanima Međimurja čes tamo

AutoCentar Kos Mihovljanska 89, Čakovec, Tel: 040 493 030


20

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.

IVANA MALTAR, direktorica Turisti ke zajednice grada akovca

Najve e zadovoljstvo zbog opet rekordnog broja posjetitelja PIŠE: ROBERTA RADOVI FOTO: ZLATKO VRZAN

P

et “nabrijanih” dana središnje kulturno-turisti ke manifestacije u Me imurju je završilo. To ku na “i” stavila je oko pono i u nedjelju 4. kolovoza klapa Kampanel iji bis je trajao ak punih 35 minuta. Održano je obilje programa vezanih uz tradiciju, obi aje i povijesno naslje e našeg kraja, ali i sadržaja koji se vežu uz kulturu, sport i vjerske obi aje. Završnog dana dodijeljena su i Priznanja najboljim sudionicima. la Udruga “Zlatne ruke”imala je najljepši tradicionalni kostim, a nagradu je primila Ana Vrbanec. Najviše osmijeha imali su Vanja Petkovi iz OPG Petkovi Šenkovec i Vesna Wrana iz Keramike ili Wrana akovec, koji su primili priznanja za najsimpati nije izlaga e. Nagradu za najkreativniji štand primila je Sanja Tot iz Hobby hižice, a nagra ene su i T-shirt majice XD Xenia Design s me imurskim uzre icama kao najinovativniji suvenir. Nositelj organizacijskih priprema je Turisti ka zajednica grada akovca, te smo s njezinom direktoricom Ivanom Maltar po završetku manifestacije u razgovoru zaokružili dojmove ovogodišnjih doga anja: — Hvala svima koji su sudjelovali u 49. izdanju Porcijunkulova. Upravo su posjetitelji razlog zbog kojih se sve ovo održava. Prema svim pokazateljima ovo je najve a turisti ka manifestacija u Me imurju i prema prvim komentarima i pohvalama javnosti program je nadišao nivo prošle godine. Službenih podataka o broju posjetitelja još nema, ali svatko tko je bio tu samo jedan dan, mogao je zaklju iti da nikad ve i broj ljudi nije pohodio Porcijunkulovo i to ne samo gra ani akovca, žitelji Me imurja ve i velik broj gostiju iz susjednih gradova. estitke koje nam stižu sa svih strana ukazuju na velik broj zadovoljnih posjetitelja, što nas kao organizatore iskreno veseli. Kulminacija programa dogodila se posljednjeg dana i unato visokim temperaturama i vru ini broj posjetitelja se nije umanjio: — Vrhunac petodnevnog održavanja manifestacije dogodio se u nedjelju nave er i

Ivana Maltar: Posjetitelji su razlog zbog ega se sve organizira. Hvala svima koji su došli doživjeti Porcijunkulovo

vitet je natjecanje u snazi “Strongman” koji je izazvao veliko zanimanje javnosti. na kraju 49. Porcijunku Ove smo godine kad imali po prvi puta i posmo razgovarali o tome kako sebnu Internet stranicu www. nas još svega par sati dijeli od porcijunkulovo2013.com, pozavršetka, osvrnuli smo se oko tom smo bili ažurni i na našoj sebe i kad smo vidjeli akove - Facebook stranici. Svi koji imake ulice prepune ljudi, zaista se ju “pametne” mobitele mogli su kraj Porcijunkulovom nije nazi- skidati i pratiti program, a imali rao. Tako puni grad doista dugo smo i livestreaming svih ve ernismo vidjeli. njih koncerata s Trga Republike na portalima u Me imurju, ali i Stvari koje su dobre mnogima diljem Hrvatske, ime ne treba mijenjati smo dobili još više medijskog Nekoliko je momenata koji prostora. VTV televizija imasu unaprijedili ovogodišnji pro- la je otvoreni studio u samom gram. Izmještanje samog ina centru i javljanja uživo, što je sve anosti otvorenja na Jezero omogu ilo svima koji nisu u mokod Starog grada, natjecanje gu nosti do i u grad vidjeti dio Strongman by Porcijunkulovo, programa, a isto tako je to bio i Vinska pri a u Scheierici i novi- “mamac” za sve koji su možda teti u mogu nostima pra enja bili doma, da do u u grad. programa pšreko “pametnih” Odmora za organizatore komunikacija i emisije uživo u nema jer na vrata kuca jubilarsuradnji s VTV televizijom. Iva- no 50. Porcijunkulovo, o kojem na naglašava da prostora za po- Ivana govori: mak i nadogradnju uvijek ima: — Možda je rano govoriti — Stvari koju su dobre ne o manifestaciji koja e biti za treba mijenjati. Otvorenje je bilo godinu dana jer se još do kraja posebno. Odazvao se velik broj nisu slegli dojmovi ovoljetnog posjetitelja, ali i uvaženih go- proštenja. S druge pak strane, stiju. Meri Mateši direktorica rekla bih da nije prerano jer HTZ-e otvorila je program koji ve sad rezimiramo dojmove se odvijao pod pokroviteljstvom s ovogodišnjih doga aja i dok predsjednika RH Ive Josipovi a i je još sve svježe imamo dobru Ministarstva turizma. Možemo bazu za promišljanje o mobiti izuzetno zadovoljni i pono- gu nostima za drugu godinu. sni zbog toga. Vinska pri a od- Imamo vremena i mogu nosti vijala se ove godine u prizemlju da 50-tom jubilarnom izdanju zgrade Scheier i tu smo napra- damo novu notu i ostavimo sve vili veliki iskorak. Na in na koji što je bilo dobro ove godine te je bila osmišljena privukla je sve postavimo još na jednu višu izuzetno velik broj posjetitelja, razinu jer za to ima prostora. puno i onih mla ih što nas je To se i vidi prema pokazateljiposebice veselilo jer se doga aj ma posljednjih pet godina, koji pretvorio u miks tradicional- ukazuju na to kako manifestanog sadržaja prikazanog kroz cija raste i u kvalitativnom i jednu urbanu pri u. Najve i no- kvanitativnom smislu.

VRU IH,, zabavnih i veselih pet dana u akovcu VRU IH

Rijeke ljudi a proštenje još najposje eni najposje enij

M RAZGOVOR S POVODO lova

Proš ejari su i dobroj kupici rekli DA! Da gosti i posjetitelji proštenja ne bi bili žedni probinule su se tek dvije obiteljske vinarije: Jakopi i Štampar. Ali vina za okrijepu je bilo dostatno. Prostor galerije Scheier, pokazao se kao izvrsna pozicija za druženje uz “kupicu” dobroga vina. Ku i se mogla ponije-

ti i pokoja butelja vina, vinska aša ili suvenir u obliku boce vina s prigodnom etiketom proštenja “Doživite Porcijunkulovo” ije autorstvo potpisuje kreativni tim akove kog studia “Reci Da”. Pa su tako i mnogi “proš ejari” dobroj kupici rekli “da”.

Promocija zdrave i tradicionalne hrane Bez langoša nema pravog proštenja to svi znamo, pa je ve ina posjetitelja Porcijunkulova degustirala bar jedan “model” s okusom prema izboru (tradicionalni spoj vrhnja i ešnjaka, ili pak modernije opcije kao što su ke ap, vrhnje i chili, majoneza...). Ali i u vrijeme svetkovina treba misliti na zdravu i kvalitetnu prehranu. Za to su se pobrinuli brojni izlaga i. OPG Mirjana Biber i Bister d.o.o. predstavili su tradicionalni proizvod me imurskog kraja - bu ino ulje koje se moglo i kušati. Uživalo se i u vitaminima so nih breskvi koje su donijeli izlaga i na štandu Agre d.o.o., a sva rakoš i blagodat zdrave hrane u vidu doma eg ešnjaka, tikvica, kukuruza,... mogla se zapaziti na štandu OPG Zdravko Šegovi .


9. kolovoza 2013.

Mozaik 21

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Ž A L O K O T FO vo 2013

cu u

akove ko Porcijunkolo š jednom potvrdili ijim jim u Hrvatskoj

PIŠE: Roberta Radov Radovi FOTO: Zlatko Vrzan

Rekordan broj izlaga a, pr preko 150 programa, dvije glavne bine, doga anja u Perivoju ZZrinskih i zgradi Scheier, novitet natjecanja na Trgu Eugena Kvaternika i u vidu Strongman natjecanj tradicionalni Old mer susret susre u Parku Rudolfa Kropeka, u više posje telja od prošlograd Zrinskih privuklo je 20 posto p godišnje brojke od 100.000. Ocjena odli an premala je za sve O organizirane projekte. Kroz fo foto i kolaž razglednicu donosimo dio sve arskog ugo aja i atmosfere. atm

Keramika kao tradicijski suvenir

Latino poslastica uz koktel Porcijunkulova! Casa La na i njezina mladena ka ekipa pripremila je povodom prve godišnjice s vo g dj e l ov anja, prema mnogim impresijama gostiju ovogodišnjeg Porcijunkulova, ponajbolji glazbeni doga aj. Svi poklonici la no ritmova uživali su u izvedbama Ricarda Luquea i prijatelja.Vjerovali ili ne, akov anci su i zaplesali. Vjerojatno je tome pripomogao i “Mojito”koktel Porcijunkulova.

Suvenire svi uvijek rado donosimo ku i jer nas podsje aju na odre eni doga aj, mjesto ili osobu. Keramika Fajgl iz Zasadbrega prestavila je suvenire koji nastaju na temelju me imurske

Glazba za sve generacije! Pozornica Tomislav ugostila je obožavatelje zlatnih hitova. Nastupile su legende doma e zabavne estrade kao što su Zdravko Škender, Željko Krušlin Kruška, Vladimi

Ko iš Zec, Darko Domjan i Duško Lokin. Glavna pozornica odzvanjala je pak u ritmovima pjesama Jelene Rozge koja je izazvala nevi enu euforiju kod svoji obožavatelja,

Marijana Bana, Nene Belana, klape Kampane te doma ih glazbenih snaga. Za dobru zabavu godine nisu bile upitne. Uživali su svi od 8 do 88 godina!

akove ki “Kvatri ” ugostio Oldtimere

Nije nedostajalo ni urbane zabave! Svetkovinama akov ekog proštenja ove su se godine pridružili i brojni ugostiteljski objekti. Podroom je organizirao izvrstan koncert benda Los Explosivos, u SoHu je gostovao

tradicije. Pogodni su za ukras, ali imaju i svoju uporabnu vrijednost. Lon i i, štedne kasice, lampioni... Iz mnoštva izloženih suvenira teško je bilo izdvojiti “najljepši”.

izme u ostalog i Cool bend, a u Paladinu i SoHu brojne goste zabavljao je i DJ dvojac Cobra i Alen. lanovi benda iz Zagorja pod imenom “Kumovi” zagrijali su atmosferu u Mileniumu.

Kako s lako om urediti dom? Kako dom urediti na što u inkovitiji, jednostavniji i kvaliteniji na in moglo se tako er saznati proteklih dana. Predstavnici tvrkte Parnad .o.o. svim zainteresiranima posjetiteljima rado su pojasnili sve prednosti uporabe usisava a Vorwerk.

Vjerujte, takvo pomagalo svakome dobro do e u ku i. Proces ure enja i iš enja doma koji zna biti dosadan i zamoran, uz predstavljene aparate brži je i ugodniji. Ostane i više slobodnog vremena za odmor i zabavu.

Prostor na relaciji od akov ekog “Kvatri a” (TrgEugena Kvaternika) do Parka Rudolfa Kropeka u subotu 3. kolovoza okupirali su svima simpa ni limeni ljubimci. U sklopu Porcijunkulova održan je tradicionalni 14. Old mer susret Me imurje 2013. Nakon otvaranja susreta i izložbe

više od sto njak vozila i motocikala krenulo je na panoramsku vožnju Me imurjem u dužini od 50 km. Dobro o uvana i “izglancana” vozila i ove su godine privukla ve i broj posjetitelja koji su imali priliku razgleda modele old mera pris glih iz cijele Hrvatske, ali i susjednih zemalja.


22

Mozaik

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

VJERSKI DIO Porcijunkolovog u akovcu u znaku procesije koja je privukla tisu e ljudi

Gospin kip nošen od Perivoja Zrinskih do župne crkve Ulica Kralja Tomislava, poput Straduna Feste svetog Duje u Dubrovniku

V

elebnom procesijom u kojoj je dominirao kip Gospe od an ela i odjekivale Marijanske pjesme, od Perivoja Zrinskih do župne crkve svetog Nikole biskupa u akovcu je 2. kolovoza sve ano zapo eo vjerski dio Porcijunkolovoga. U procesiji su pored mnogo vjernika bili i me imurski župan i njegov zamjenik Matija Posavec i Zoran Vidovi , akove ki gradona elnik Stjepan

Kova i njegov zamjenik Mario Medved, KUD-ovi, predstavnici policije i vatrogasaca te mnogi drugi javni i društveni djelatnici. Mnogi gra ani zaposjeli su mjesta kod ugostiteljskih objekata ili stoje i promatrali procesiju i u nju se uklju ivali, pak je na Porcijunkolovo ulica Kralja Tomislava u akovcu sli ila na Dubrova ki stradun i Festu svetog Vlaha. Ma kov ani prinose vino i kruh

Mladi nose kip Gospe od an ela

Crkva je uvijek otvorena za svakoga U župnom dvorištu sve anu svetu misu predvodio je pater Goran Malenica, koji je i propovijedao. U homiliji je pater Goran, naglasio ulogu i važnost Blažene Djevice Marije u našim životima. - Marija je Crkva, a Crkva je uvijek za svakoga otvorena. Porcijunkolovo je radost spasenja, a danas vidimo jednu radost za koju smo se pripremali Trodnevnicom, kojom smo polako došli do Porcijunkolovog, upoznavši više trenutaka u našoj vjeri i našim životima, rekao je pater Goran, s kojim je suslavilo više sve enika i franjevaca, predvo eni fra Stankom Belobrajdi em, doma im župnikom i gvardijanom. (S. Mesari , Z. Vrzan)

U župnom dvorištu propovijeda pater Goran Malenica

Mnoštvo sve enika i redovnika u procesiji prema crkvi

Me imurska policija župi nosi drvenu škrinjicu s knjigom


9. kolovoza 2013.

MERHATOVEC Proslava Gospe Snježne

(Pre)brzo smo zaboravili rat, patnje i krunicu Vjernici župe Selnica, poglavito iz Merhatovca i Štrukovca, te susjednih župa ju er su u Merhatovcu sve ano proslavili blagdan Gospe Snježne, patronice mjesne kapele, koja je podignuta i blagoslovljena 2005. godine. Sve anu svetu misu predvodio je selni ki župni vele asni Tomislav Leskovar, zajedno s ranijim selni kim župnikom vele asnim Josipom Horvatom i Leonardom Šardijem bogoslovom iz Selnice. U homiliji je vele asni Tomislav govorio o krunici koja je najizravniji kontakt s Blaženom Djevicom Marijom, ali i simbol hrvatskih branitela Domovinskog rata, kada je postala prepoznata ne samo me u braniteljima nego i me u svim Hrvatima u tada ratom zahva enoj Domovini. Zapitao je župnik Tomislav, jesmo li Hrvati poput Izraelaca koji su bili zato eni u Egiptu, a kada ih

Mozaik 23

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

SVETA MARIJA, 12. - 15. 8. 2013.

Proslava Velike Gospe u Svetoj Mariji u Me imurju Svetkovina Velike Gospe ve tradicionalno e se sve ano proslaviti u župi Uznesenja BDM u Svetoj Mariji u Me imurju. Središnje euharistijsko slavlje u župnoj crkvi Uznesenja Marijina za mnogobrojne hodo asnike iz župa donjeg Me imurja i okolice predvodit e u etvrtak 15. kolovoza u 11 sati mons. Valentin Pozai , pomo ni zagreba ki biskup. Dan ranije, u predve erje svetkovine, u srijedu 14. kolovoza tradicionalno misno slavlje u 19 sati s velikom sve anom procesijom sa svije ama predvodit e i ove godi-

ne varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak. Za proslavu e se vjernici pripremati trodnevnicom u sklopu koje e u ponedjeljak i utorak 12. i 13. kolovoza svete mise u 19 sati predvoditi vl . Antun Štefan, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u Hrvatskoj. Na svetkovinu Velike Gospe jutarnju misu u 7.30 sati predvodit e ovogodišnji mladomisnik iz Kotoribe, vl . Marko Tilošanec, a misu za bolesnike u 9 sati mladomisnik iz Gori ana, vl . Nikola Markuši . Na obje mise propovijedat e vl . Štefan.

DRAŠKOVEC, 13. – 16. 8. 2013.

“Rokovo u Me imurju 2013.” Sve enici i bogoslv red oltarom Gospe Snježne

je Gospodin izbavio iz 40 godišnjeg ropstva su brzo zaboravili kako im je bilo bez slobode. Naglasio je župnik kako mu se ini da smo svi vrlo brzo zaboravili na patnje u Domovinskom

Usprkos vru ini, vjerni ki puk pobožno je sudjelovao u misnom slavlju

ratu i još brže sve dobro što nam je donijela hrvatska samostalnost. Miswno slavljen uljepšao je Župni zbor iz Selnice pod ravnanjem Julijane Ko ila. (sm)

Doma i ministranti, poslužitelji kod svete mise

Blagdan sv. Roka, svoga zaštitnika, osobito sve ano e proslaviti u župi Draškovec u donjem Me imurju brojnim duhovnim doga anjima u sklopu manifestacije “Rokovo u Me imurju 2013.”. U prigodi 253. godišnjice zavjeta sv. Roku okupit e se mnogobrojni vjernici iz me imurskih župa i okolice. Središnje hodo asni ko misno slavlje na blagdan sv. Roka u petak 16. kolovoza u 11 sati predvodit e na otvorenome u perivoju sv. Roka mons. Ivan Šaško, zagreba ki pomo ni biskup. Misi e prethoditi velika sve ana procesija s kipom sv. Roka, a nakon mise uslijedit e ophod oko glavnog crkvenog oltara i štovanje mo i sv. Roka. Duhovna priprava i mnogobrojna doga anja po inju u utorak 13.

kolovoza. Trodnevnicu e voditi fra Marko Pustišek iz akovca, a mise e biti od 18 sati. Prvog dana trodnevnice u 19 sati bit e pjesni ka ve er, drugog dana u srijedu nastup puha kih orkestara, a tre eg dana koncert klasi ne glazbe. Na samo Rokovo jutarnja misa bit e u 7.30 sati, a misa za bolesnike, koju e predvoditi p. Lujo Je ud, u 9 sati. Isti dan od 15 sati mladi iz Zajednice Cenacolo imat e koncert kod kipa sv. Roka na trgu ispred župne crkve, u 17 sati nastupit e KUD iz ma arskog Sümega, a u 19 sati po et e 7. festival duhovne glazbe “Sveti Rok 2013”. Doga anja e biti oboga ena i nizom drugih duhovnih i društvenih sadržaja.


24

Mozaik

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.

Bebe 2013. FOTKAJMO NAJMLA E

Poslikajte se u bolnici ili nam pošaljite fotografije na e-mail Od po et k a ove godine ponovno smo sa svima najmla ima, novoro enima u Me imurju. Aktiviramo našu popularnu rubriku, u kojoj pozivamo sve majke i o eve da se prilikom izlaska iz Županijske bolnice poslikaju s novope enom k erkom ili sinom. Ukoliko to nije mogu e, šaljite nam svoje bebe,

pofotkane na na in koji je vama najdraži. Javite nam se putem e-maila: zlatko. vrzan@mnovine.hr ili urednik@mnovine.hr. Pošaljite osnovne podatke: ime i prezime vašeg k linca ili klinceze te vaše osnovne osobne podatke: ime i prezime roditelja i mjesto odakle dolazite.

Marko (30) i Marina Huljak (29) iz akov ca dobili su sina Leona ro enog 4. kolovoza. Po svog mladog brata došao je 5 godišnji Luka.

Siniša (24) i Jelena avlek iz Vularije dobili ro enog 3. kolovoza

iz Vugrišinca dobili su Goran Mikulan (31) i Andrea Lovrec (25) se rodio 3. kolovoza. Po sina kojemu su nadjenuli ime Vitro, koji brata je došla i 5 godišnja sestra Hana.

su sina Karla

DDICP akovec

Druženje me imurskih invalida na plaži u Puli KNIŽNICA I ITAONICA ŠENKOVEC

Održana plesna radionica za djecu u suradnji sa Vivonom Knjižnica i itaonica Šenkovec organizirala je u suradnji sa plesnim studiom “Vivona” od 22. do 26. srpnja 20013. plesnu radionicu za djecu školske dobi. U e i plesne korake i prigodnu koreogra iju u esnici radionice su istakli: - Ples je umjetnost i njime se izražava igra, emocije, snaga, tolerancija, ritam, život. Tko ne razumije ples, ne razumije ništa. Ples je svjetski jezik, ambasador mirotvornog svijeta i ravnopravnosti. On dopire do ljudi bez obzira na klasnu,vjersku i nacionalnu pripadnost, bez obzira na njihovo obrazovanje. Ples živi u svima nama.”

NAKLADNIK MEDIA NOVINE d.o.o. akovec, Kralja Tomislava 2 OIB: 37268927073

lanovi Društva distro i ara, invalida cerebralne i dje je paralize i ostalih tjelesnih invalida akovec prisustvovali su 13. srpnja druženju i sportskim susretima u organizaciji Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pula (gradska plaža za osobe s invaliditetom “VALKANE” u Puli). Od strane Društva distro i ara, invalida cerebralne i dje je paralize i ostalih tjelesnih invalida akovec susretu su prisustvovali Miljenka Radovi , mag. iur., predsjednica Društva, Milan Logožar, voditelj projekta “Zajedno za nas”, Tatiana Bubek, Željko Gregorin i , Ivan Cerovec, Milica Lesjak i volonterka Ivana Balent. Druženje je iskorišteno kao prilika da se kroz druženje i sportske sadržaje izvrši prijenos dobre prakse i pozitivnih iskustava izme u sudionika.

Edukacija invalida o izradi poslovnog plana

Tijekom trajanja druženja i sportskih nadmetanja održan je kra i sastanak projektnog tima projekta “Zajedno za nas“, uz nazo nost predstavnika Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Pula, Društva distro i ara, invalida cerebralne

i dje je paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Udruge invalida Donje Stubice, Društva tjelesnih invalida Grada Rijeke i Društva distro i ara, invalida cerebralne i dje je paralize i ostalih tjelesnih invalida akovec.

Savez društava distro i ara Hrvatske - SDDH je od 10. do 12. srpnja za predstavnike udruga lanica u okviru IPA projekta “Zadruga SDDH” organizirao edukaciju o izradi poslovnog i strateškog plana. Zanimljiva i korisna edukacija okupila je 42 sudionika, predstavnika udruga lanica. U ime Društva disto i ara, invalida cerebralne i dje je paralize i ostalih tjelesnih invalida akovec sudionik edukacije bio je Milan Logožar, voditelj projekta “Zajedno za nas”. U uvodnom dijelu predsjednica SDDH Marica Miri u cijelosti je predstavila IPA projekt “Zadruga SDDH” te planirane aktivnosti i o ekivane rezultate. Veliko zanimanje sudionika izazvalo je prakti no iskustvo Josipa Brklja e, upravitelja Zadruge osoba s invaliditetom, koji je predstavio zadrugarstvo kao model socijalnog poduzetništva te iznio brojna iskustva o radu Zadruge.

Edukaciju o izradi strateškog i poslovnog plana proveo je dr. sc. Mladen Meter, direktor Akademije “Poslovna u inkovitost”. Uz poticajno pojašnjavanje temeljnih odrednica strateškog upravljanja i strateškog kontrolinga te sastavnih dijelove poslovnog plana, s sudionicima su provedene prakti ne vježbe o imbenicima donošenja strateške odluke, analizi potencijala poduze a, primjeni benchmarkinga i BSC-a (Balanced Scorecard) u praksi, izradi inancijskih elemenata poslovnog plana, inancijskoj analizi te ocjeni prihvatljivosti poslovnog plana. Brojna pitanja sudionika razvila su opsežnu raspravu i potaknula predava e na davanje iscrpnih odgovora. Prema analizi evaluacijskih listi a, provedenoj na kraju edukacije, sudionici su skup ocijenili zanimljivim i iznimno korisnim.

Prodaja i oglašavanje: tel: 00385 40 323 600, fax: 00385 40 493 305; Redakcija: tel: 00385 40 323 601; GLAVNI UREDNIK: Dejan Zrna; NOVINARI I SURADNICI: Božena Malekoci - Oleti , Josip Šimunko, Stjepan Mesari , Roberta Radovi , Siniša Obadi , Alen Fuš; FOTOGRAF: Zlatko Vrzan; VODITELJ GRAFI KE PRIPREME: Jurica Hoblaj; GRAFI KA PRIPREMA: Vanja Rodiger Pomor; LEKTORICA: Monika Zor ec; E-MAIL KONTAKTI: marketing@mnovine.hr, redakcija@mnovine.hr; media.novine@gmail.com TISAK: Novi list d.d., Rijeka, Zvonimirova 20A

Žirora un: 2340009-1110556216, Privredna banka Zagreb d.d., IBAN: HR5523400091110556216, SWIFT: PBZGHR2X PRETPLATA: godišnja 360 kn, polugodišnja 180 kn, tromjese na 90 kn (s naznakom za pretplatu); za inozemstvo 1035 kn (pretplata + poštarina); avio pošiljke 1.935 kn (pretplata+ poštarina)


JELENA ROZGA IZAZVALA NEVI ENU EUFORIJU! Tisu e ljudi okupiralo je središnji trg i ulicu Kralja Tomislava u akovcu, a mnoštvo se slijevalo i sa svih prilaznih ulica. Jer svi su željeli uti i doživjeti nastup trenutno prve dame hrvatske pop estrade koja je i sama bila oduševljena sjajnim do ekom Me imuraca: - Tako ste me ‘lipo’ do ekali, ak sam se i rasplakala nakon prvog dijela koncerta. To je ve er koju u pamtiti cijeli svoj život. Hvala svima.”

IZLOŽBE

Etno baština Stanka Trstenjaka 3. Salon fotografije SVETI MARTIN NA MURI

Bogat kulturni vikend KREATIVNE IDEJE

Ju je je? Je ju je! PORCIJUNKULOVO na VTV televiziji

Javljanja uživo RAZGOVOR S POVODOM

Ricardo Luque i prijatelji rasplesali “trde” Me imurce!


2

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

LJETO S POPUSTOM!!!

NAŠA PREPORUKA DALEKIH PUTOVANJA DUBAI – obiteljski paketi do 8.9., 8 dana, 11.990 kn SAFARI U KENIJI & DIANI BEACH 4.10., 10 dana, 15.190 kn JORDAN & IZRAEL 5.10., 8 dana, 8.450 kn NAJBOLJE OD MAROKA 5.10., 9 dana, 7.690 kn KANADA, 6.10. 9 dana, 15.195 kn KUBA, 31.10. 10 dana, 12.590 kn

NAŠA PREPORUKA PUTOVANJA NIZOZEMSKA BELGIJA 14.08., 5 dana, od 4.790 kn GARDALAND – iz Splita 14.08., 5 dana, od 1.390 kn ISTANBUL 15.08. 4 dana, 3.395 kn RIM zrakoplovom 15.08. 4 dana 2.695 kn

NAŠA PREPORUKA ZELENI ODMOR SLOVENIJA, Rogla, H. Brinje 3* do 24.08., 3 pol, od 975 kn SLOVENIJA, Kranjska gora, H. Prisank, 15.8.-18.8. 3 pol, LM od 1275 kn AUSTRIJA, Bad Kleinkirchheim, Apt naselje Kirchleitn 3*, do 31.08., 3 noći, od 1980 kn

NAŠA PREPORUKA WELLNESS TERME TUHELJ H. Well 4* do 01.09., 2 all incl light, od 798 kn SLOVENIJA, Terme Olimia 16.08. 2 noćenja, 1.245kn

NAŠA PREPORUKA ODMORA NA JADRANU RABAC H. Amfora 3*, do 24.08., 7 pol, od 2.828 kn CRIKVENICA Pav. Ad Turres 2*, do 17.08., 7 pol, od 1.430 kn RAB H. Istra 3*, do 31.08. , 7 pol, od 1.765 kn BIOGRAD H. Bolero 3*, do 24.08. 7 pol, od 2.100 kn SV. FILIP I JAKOV D. Villa Donat 3*, do 31.08., 7 pol, od 2.175 kn POSTIRA H. Vrilo 4*, do 31.08., 7 pol od 2.580 kn KORČULA H. Bon Repos 2*do 24.08., 7 pol, od 1.515 kn

PRODAJEMO I ULAZNICE ROBBIE WILLIAMS u Zg 13.08.,...

www.kompas.hr

Kultura

9. kolovoza 2013.

Petak, 9. kolovoza, 17 sati AKOVEC, Centar za kulturu

Upis u Dramske radionice za djecu Nakon što su u lipnju i srpnju održane dramske radionice u organizaciji kazališne družine “Pinklec” i Dramskog studia “Dada” održati e se još jedna radionica u kolovozu. Upis u Ljetnu dramsku radionicu za djecu od 6 do 12 godina održati e se u petak 9. kolovoza s po etkom u 17 sati. Radionica e se održati od ponedjeljka do petka odnosno od 12. do 16. kolovoza, u vremenu od 17 do 19 sati u prostoru Centra za kulturu akovec. Voditelj radionice je Kruno Kontrec (glu-

mac KD Pinklec). Cijena radionice je 100 kuna a održati e se za grupu od najmanje 10 djece. Radionice su uvod u Dramsko u ilište koje e se održavati od rujna 2013. do lipnja 2014. Program radionice obuhva a vježbe zagrijavanja i razgibavanja, - tehnike kao što su govor i pokret. Sve dodatne inforamcije o radionicma mogu se dobiti na sljede im kontaktima: Bruno Kotrec (091 72 71 076) i Davor Dokleja (098 91 62 480), brunokontrec@kdpinklec.com

IZLOŽBA etno baštine Stanka Trstenjaka: - Predmeti, slike i zapisi skupljani 40 godina

Prvi primjerci bili su selja ko posu e za kuhanje PIŠE:STJEPAN MESARI

S posebnim zanimanjem i oduševljenjem publika je razgledala Izložbu starina, ru nih radova i zapisa Stanka Trstenjaka iz Marofa, koji osim što je skuplja starina i etno baštine, poznat kao vrsni kuhar tradicionalnih me imurskih i prekmurskih jela. Evo, skoro etrdeset godina skupljam razne predmete, zapise, knjige, slike, kipove i druge premete i sada kad sam u zasluženoj mirovini odlu io sam ih pokazatio javnosti. Naime, do sada sam sve imao u obiteljskoj ku i u Marofu, a kako posjedujem vjerojatno i tisu u raznih stvari ogromne vrijednosti i to je sve bilo dosta stisnuto u malom prostoru. Sada mi je op ina na korištenje dala galeriju u svojoj zgradi i odmah je vidljivo kako predmeti na svjetlu izgledaju puno ljepše i kvalitetnije, zadovoljno govori Trstenjak, koji želi svoju etno baštinu pokazati i izvan svoje op ine.

Želja mi je zapise objediniti u knjigu Posebnu vrijednost u Trstenjakovoj etno zbirci predstavljaju odjevni

Župan Matija Posavec, op inski na elnik Franjo Makovec i njegova zamjenica Petra Novinš ak, radosni i oduševljeni su što je bogata etno zbirka Stanka Trstenjaka dostupna široj javnosti

predmeti stari više od sto godina koji su se nosili u raznim prigodama, za blagdane, svatove, krstitke, kao i za rad u polju, vinogradu i na gruntu. Kao danas se sje am da sam 1974. godine u ku u koju smo tada po eli graditi donio prve primjerke iz kojih je kasnije nastala baština i blago. Bilo je to selja ko posu e za kuhanje i žena me pitala kaj bum

s time. Niti ja u po etku nisam bio svjestan da e to biti po etak gotovo etrdeset godišnjeg skupljanja ali i spašavanja od propadanja, ja u to re i narodnog blaga iz Me imurja i Prekmurja, dviju po mnogo emu sli nih regija. Najviše prostora u obiteljskoj ku i kao i sada u galeriji zauzima posteljina i pokrivala za krevete, te zemljane posude svih veli ina i

- Starine sam po eo skupljati 1974. godine i prvo što sam ku i donio bilo je selja ko kuhinjsko posu e, koje je temelj nastale zbirke u kojoj se nalazi tisu u raznih stvari iz naše baštine, kaže Stanko Trstenjak, vlasnik neprocjenljive etno baštine raznih majstora. Posjedujem i velik broj sakralnih i kako mi na selu velimo svetih slika i predmeta, te starinski namještaj. Osim što sam skupljao predmete, skupljao sam i knjige ali i zapisivao kuharske recepte, svatovske i druge obi aje i sve to sam složio u etiri sveska, no puno mi je toga i po ladicama. Želja mi je da sve zapise objedinim u knjigu ko-

SVETI MARTIN NA MURI

Bogat svetomartinski kulturni PIŠE:STJEPAN MESARI

Izuzetno bogat i raznovrstan kulturni vikend imali su mještani, te gosti i posjetitelji Dana turizma u Svetom Martinu na Muri. Tako je u subotu u Kongresnoj dvorani otvorena Likovna izložba udruge Likovna republika, te održana književna ve er i promocija knjige doma eg autora Zlatka Kralji a. U nedjelju je

Kvintet Horvat iz Malog Mihaljevca, izvodi sakralne pjesme

9LšH LQIRUPDFLMD X QDšRM SRVORYQLFL X ČDNRYFX 326-(7,7( 1$6 , 3878-7( 6 .203$620

Dosta ljudi je došlo pogledati koncert u župnoj crkvi

Vrsni orguljaš Edmund Andler Bori , oduševi sviranjem na crkvenim orguljama

u Galeriji op ine Sveti Martin na Muri otvorena izložba starina i ru nih radova Stanka Trstenjaka iz Marofa. U župnoj crkvi Svetog Martina, pak je održan koncert Kvinteta Horvat iz Malog Mihaljevca i glazbeni nastup

orguljaša Edmunda Andlera Bori a iz Zagreba. Sve priredbe je posjetio i razgledao lijep broj ljudi, gostiju i uzvanika. Dani turizma nastavljaju se ve ovog vikenda a središnji kulturni doga aj je Povorka

starih zanata obi aja koja e biti u nedjelju 11. kolovoza s po etkom u 14 sati. Od 16.30 sati na Trgu svetog Martina je kulturno – zabavni program kroz koji vode Teta Eržika Ko ila i Davor Dretar – Drele. Likovna izložba


9. kolovoza 2013.

3

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

13. (utorak) - 16. (petak) kolovoza DRAŠKOVEC, Rokovo u Me imurju 2013

Program do 24. kolovoza MURSKO SREDIŠ E, Ljeto uz Muru

Raznoliki zabavni sadržaji uz Muru

7. festival duhovne glazbe “Sveti Rok 2013” Blagdan sv. Roka, svoga zaštitnika, osobito sve ano e proslaviti u župi Draškovec u donjem Me imurju brojnim duhovnim doga anjima u sklopu manifestacije “Rokovo u Me imurju 2013.” U prigodi 253. godišnjice zavjeta sv. Roku okupit e se mnogobrojni vjernici iz me imurskih župa i okolice. Središnje hodo asni ko misno slavlje u petak 16. kolovoza na blagdan sv. Roka u 11 sati predvodit e na otvorenome u perivoju sv. Roka mons. Ivan Šaško, zagreba ki pomo ni biskup. Misi e prethoditi velika sve ana procesija s kipom sv. Roka, a nakon mise uslijedit e ophod oko glavnog crkvenog oltara i štovanje mo i sv. Roka.

ja bi zaista obilovala zapisima i napisima koji su zanimljivi i govore o mnogim obi ajima, koje su mnogi zaboravili i na žalost prekrižili u svojim domovima i obiteljima, kaže Trstenjak, kojemu su pomo kod izdavanja knjige obe ali op inski na elnik Franjo Makovec i me imurski župan Matija Posavec, koji su izložbu razgledali i nisu krili radost što u kraju med Murom i Dravom imamo takvog zaljubljenika i uvara starina. Vjerojatno bi debela i velika bila i knjiga Trstenjakovih kuharskih i kulinarskih recepata i savjeta iz davnina kada su štednjaci se ložili isklju ivo na drvo i kada je hrana imala mnogo doma eg, naslije enog i romanti arskog u sebi. Kada se nadaleko širio miris hajdinske kaše, me imurske gibanice, kuruznog kruha i hrane od doma eg mlijeka.

Stanko Trstenjak, na otvorenju izlože u Galeriji Sveti Martin na Muri

vikend

Likovne Republike te Izložba Stanka Trstenjaka mogu se razgledati svakog dana u vrijeme Dana turizma, a u ostale dane u radno vrijeme Op inske uprave. (S. Mesari )

Duhovna priprava i mnogobrojna doga anja po inju u utorak 13. kolovoza. Trodnevnicu e voditi fra Marko Pustišek iz akovca, a mise e biti od 18 sati. Prvog dana trodnevnice u 19 sati bit e pjesni ka ve er, drugog dana u srijedu nastup puha kih orkestara, a tre eg dana koncert klasi ne glazbe. Na samo Rokovo jutarnja misa bit e u 7.30 sati, a misa za bolesnike, koju e predvoditi p. Lujo Je ud, u 9 sati. Isti dan od 15 sati mladi iz Zajednice Cenacolo imat e koncert kod kipa sv. Roka na trgu ispred župne crkve, u 17 sati nastupit e KUD iz ma arskog Sümega, a u 19 sati po et e 7. festival duhovne glazbe “Sveti Rok 2013”.

Zabavni sadržaji koji se organiziraju tijekom mjeseca kolovoza u Murskom Središ u namijenjeni su svim uzrastima i generacijama s ciljem da ugodnije i veselije provedu ljeto. Nakon održane Murske alke, murskosrediš ance o ekuje još niz zanimljivih programa. U petak 9. kolovoza održati e se gradske igre uz potporu benda No na smjena. Dan kasnije, u subotu 10. kolovoza natjecat e se bra ni parovi u lovu ribe udicom na plovak/ŠRC Zaleš e, a potom e se 11. i 17. kolovoza održati i druga takmi enja u lovu ribe. Do kraja kolovoza slijede još natjecanja u streli arstvu, utrka grada i Proš enje u Murskom Središ u.

GALERIJA MUZEJA ME IMURJA 3. salon fotografije

Me imurski autor Petar Sabol osvojio FIAP pohvalu Piše: Roberta Radovi

U galerijskom prostoru Muzeja Me imurja akovec je u petak 2. kolovoza otvoren 3. Salon fotogra ije akovec 2013. Predsjednik Salona Petar “Grozni” Kova u ime Fotokluba akovec koji je izme u ostalog i nositelj organizacije Salona, je na po etku sve anosti istaknuo kako je na ovogodišnji Salon pristiglo ukupno 5123 radova, od toga 304 kolekcija na slobodnu temu, 1373 fotogra ija na slobodnu temu, 968 na temu “crno-bijeli kvadrat” i 1012 na temu “Život na ulici”. etvero lani žiri bio je u sastavu Jelena Veljkovi , povjesni arka umjetnosti, kustos (Srbija), Darije Petkovi , docent na Odsjeku snimanja ADU – Zagreb (Hrvatska), Nina Jeza, povjesni arka umjetnosti, kustos (Slovenija) i Max Juhasz, profesionalni fotograf – fotoreporter (Hrvatska). Prema rije ima žirija, kriterij za odabir ponajboljih radova bila je “ ista misao i jednostavnost radova”. Najbolji strani autor je Maitha Bint Khalid (Ujedinjeni Arapski Emirati), a najbolji doma i i FIAP autor je Dalibor Talaji iz Hrvatske. Pohvalu FIAP-a osvojio je i me imurski fotograf Petar Sabol za kolekciju fotogra ija “Leptiri”. Na Salonu su izloženi svi

životinje, ptice i za sve to treba dosta vremena. Ponekad radim i portrete i kadrove krajolika, posebice ako sam na nekom putovanju. Redovito šaljem svoje radove na svjetska natjecanja i do sada sam stekao po asno zvanje EFIAP (Excellence FIAP ), što zna i da imam preko 500 prihva anja, s više od šezdesetak razli itih radova u 20 razli itih zemalja i Salona. I ove sam se godine prijavio na nekoliko salona. Osvojio sam srebrnu medalju na jednom od najpoznatijih svjetskih salona fotogra ije u austrijskom mjestu Trienbergu.”

RAZGOVOR

S POVODOM

Petar Sabol najnagra ivaniji me imurski autor

nagra eni radovi, dok se ostali prihva eni radovi prikazuju u etiri zasebna slideshowa. 3. Salon fotogra ije proglasila je otvorenim kustosica Nina Jeza iz Slovenije. Izložba se može pogledati do 16. kolovoza prijepodne od 10 do 12 sati te poslijepodne od 16 do 18 sati, a posjet izložbi je besplatan.

Za dobru fotografiju potrebno je puno strpljenja Petar Sabol lan je Fotokluba akovec i jedan je od najnagra ivanijih autora. Kako je

nastala pohvaljena kolekcija, Petar je kazao: — Sve fotogra ije su nastale rano ujutro prilikom izlaska sunca. Koncentrirao sam se na to da uvijek nai em na situaciju parenja leptira i pokušam zabilježiti njihov život i druženje nakon parenja. Nastojao sam da sve to bude estetski savršeno, da uhvatim najbolje svjetlo te da kompozicijski sve bude na svom mjestu, ali i da ujedno ima i odre en umjetni ki izražaj. Kako su leptiri dosta u pokretu i letu, za sve to treba puno strpljenja i treba dobro savladati

Sve anost otvorenja 3. Salona

tehniku snimanja makro fotogra ija što je jedna od najtežih foto disciplina jer radimo s plitkom dubinskom oštrinom.”

Svijet prepoznaje umjetni ku vrijednost me imurske fotografije U svom radu Petar Sabol najve e zna enje pridaje upravo makrofotogra iji iju su vrijednost i umjetni ku notu prepoznali i svijetu: — Najviše fotogra iram prirodu. Zanimaju me makro discipline. Mnogo fotogra iram

Foto scena u Hrvatskoj napreduje Na kraju razgovora zapitali smo Petra što misli o hrvatskoj foto sceni. — Hrvatska, ali i svjetska foto scena napreduju iz dana u dan. Mnogo je kvalitetnih i dobrih autora i teško je posebno nekog izdvojiti. Mladim autorima stoga je teško isplivati iz te mreže i mnoštva autora i nametnuti svoj pogled i umjetni ki izri aj. Stoga se ja i natje em na me unarodnoj razini kako bih znao kako stojim u odnosu na svjetsku scenu.”


4

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Scena

Petak, 9. kolovoza, 22 sata AKOVEC, Centar za kulturu

15. Škola medijske kulture “Dr. Ante Peterli ” 19. – 29. kolovoza 2013., AKOVEC, Centar za kulturu

Na filmskoj tribini “Sigurnost nije zagarantirana” Deset dana nema redovnog filmsk Rashladite se ovog petka, 9. kolovoza na filmskoj tribini “Petkom u 22” uz komediju “Sigurnost nije zagarantirana”. Duhovita pri a u trajanju od 86 minuta preporu uje se starijima od 13 godina. Glavni lik, Darius je mladi stažist u lokalnom magazinu i baš istražuje autora oglasa koji traži partnera za putovanje kroz vrijeme.

U potrazi za pri om s kolegama se uputi u priobalni gradi gdje upoznaju Kennetha koji vjeruje da je izgradio vremeplov. Film je na Sundance Film Festival, 2012. osvojio nagradu za scenarij te ALMA Award, 2012. U filmu igraju Kristen Bell, Jake M. Johnson, Aubrey Plaza, Mary Lynn Rajskub i Mark Duplass.

I ove godine, od 19. – 29.08. akovec e biti doma in, ovaj put jubilarne, 15. škole medijske kulture «dr. Ante Peterli ». Ovaj hvale vrijedan desetodnevni obrazovni program Hrvatskog filmskog saveza (u suradnji s Hrvatskom kinotekom) namijenjen je nastavnicima koji provode nastavu medijske kulture u školama, odgajateljima, voditeljima filmskih udruga i družina u školama, ali i indivi-

dualnim polaznicima koji žele proširiti ili ste i medijsko obrazovanje. Prema preporuci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Škola medijske kulture vrijedan je doprinos razvijanju medijske, posebice filmske kulture, u okviru nastave hrvatskog jezika i književnosti u našim školama. Program Škole raspore en je u devet radnih dana tj. 90 nastavnih sati (cjelod-

KREATIVNE IDEJE

Ju je je? Je ju je! TAMARA KORUNEK

Što i kako nakon gimnazije i zagreba kog nastupa U sve anosti otvaranja ovogodišnje kulturno-turisti ke mani estacije Porcijunkulovo sudjelovala je i maturantica akove ke Gimnazije Tamara Korunek s ijim imenom, likom i djelom su se mnogi Me imurci po prvi puta sreli prigodom televizijskog prijenosa sve anosti proslave ulaska Hrvatske u EU. Tada je naime Tamara izvela u posebnom aranžmanu obra enu tradicionalnu narodnu me imursku pjesmu “Vuprem o i”, koju su potom nastavile pjevati sopranistica Valentina Fija ko i kazališna pjeva ica Renata Sabljak Kako su dojmovi s tog nastupa i per ormansa još uvijek svježi zapitali smo Tamaru o njezinim dojmovima s zagreba kog nastupa: - Na samom nastupiu nisam više toliko imala tremu.

Prije smo ve toliko puta sve prošli i dogovorili tako da sam nastup uživo nije bio problem. Možda je bilo malo treme jer su došli svi ti uzvanici, ali je sve tako bilo dobro organizirano, i znali smo kud tko mora i i i kada, tako da nije bilo problema. Imali smo to no isplanirano vrijeme od 19 sati nave er pa sve do nastupa koji je bio u pola dvanaest. Uglavnom, osje aj nastupa je bio antasti an!” Kako nam je Tamara kazala osim suradnje s akove kim bendom Genova, u posljednje vrijeme okrenula se više klasici i izvedbama klasi nih tema. Na jesen ide na glazbenu Akademiju u Be , i vjeruje da je trenutno klasika njezin najbolji odabir glazbenog izri aja. (Roberta Radovi )

Poklon suvenir s ovogodišnjeg akove kog proštenja o kojem se ponajviše govorilo, komentiralo i raspravljalo za stolovima ugostiteljskih terasa, ali i na društvenim mrežama su T-shirt pamu ne majce s me imurskim uzre icama koje su bile predstavljene na promo štandu XD Xenia Designa. Nekoliko veselih dosjetki me imurskog narje ja kao primjerice “Daj me, Naj me”, “Ju je je? Je ju je!”, “ i bo bo! i na na”, “Ve ga ga je! Ve ga ga ne!”, teško je prevodljivo ve i našim Dalmatincima, a još manje strancima, ali ih mi Me imurci jako dobro razumijemo i rado emo ih uz kupicu gvirca i degustaciju langoša svima pojasniti. Stoga je pohvalna kreativna inicijativa i promocija doma e rije i i “kajkavšti-

Pamu ne majice koje su na proteklom Porcijunkulovom izazvale najviše komentara

godine promovira vinarija obitelji Štampar. Na njihovim majica - suvenirima is itavaju se vedre misli poput “Jen gemišt - kak i ništ”, “Pol-pol, za svaki spol” i dr., ije autorstvo potpisuje kreativni tim studia “Reci Da” iz akovca. Raduje spoznaja što me imurska dizajnerska i kreativna scena izvorište i inspiraciju sve više pronalazi u svojoj baštini, kulturnom naslje u i izri aju. A kreativnog gradiva za sve autore ima u izobilju. (Roberta Radovi )

ne” našeg kraja kroz duhovite T-shirt majice. Projekat je tako er i nagra en i od strane Tursti ke zajednice grada akovca. Upravo je i ova kampanja na tragu sli ne misli i idejnog koncepta koji još od prošle

Duhovite krilatice mogu se prona i i u službi promocije me imurske obiteljske vinarije

PORCIJUNKULOVO NA PROGRAMU VTV Televizije

Javljanja uživo s akove kog proštenja! Kvaliteti medijskog pra enja ovogodišnjeg Porcijunkulova pridonijeli su i prilozi te sudjelovanje VTV Televizije, koja je kroz svih pet dana mani estacije pratila doga aje programom uživo iz studija koji je bio lociran u središtu akovca. Emisije su bile emitirane sve do nedjelje 4. kolovoza u terminima od 20.05. do 22.20 sati, a u petak 2. kolovoza u emisiji “Vekerica” izravnim prijenosom bila je pra ena i sve ana procesija

ulicama akovca. U studiju na otvorenom gostuju poznati gosti kao što su Jelena Rozga, Neno Belan, Marijan Ban, Željko Krušlin - Kruška, Vladimir Ko iš - Zec, Bojan Jambroši , Božena Malekoci Oleti ..., a kolaž emisije s Porcijunkulova bile su za injene javljanjem reportera s akove kih ulica i trgova, uklju ivanjme u koncertna zbivanja te pra enjem ostalih zanimljivosti. (rr)


9. kolovoza 2013.

5

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

7. - 30. kolovoza AKOVEC, Podroom

kog programa u CZK

Popularni akove ki ugostiteljski objekat Podroom Drink And Music Club od sedmog kolovoza pa do kraja mjeseca napraviti e mali predah od koncertne sezone. Ali za svoju vjernu publiku organizira zanimljive slušaone i glazbena druženja. Izdvaja se 14. kolovoza i Balaševi slušaona, potom 21. kolovoza Bruce Springsteen slušaona te 28. kolovoza Skunk Anansie warm up. Sve goste o ekuje ugodan ambijent i atmosfera, pa dobro rapoloženje i bez koncerata ne e izostati.

nevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodi ke radionice, videoradionice (kao samostalni programi), projekcije ilmova, skupne rasprave o ilmu. Predava i i voditelji radionica eminentni su hrvatski ilmolozi, kriti ari, redatelji, scenaristi, muzikolozi, montažeri, glumci, voditelji ilmskih studija, fotogra i te novinari. Program Škole odvija se u akovcu u suradnji sa Centrom za kulturu, Školom animiranog ilma i Tehnološko inovativnim centrom.

Predah od koncertne sezone

RAZGOVOR S POVODOM

Piše: Roberta Radovi Jedan od ponajboljih urbanih programa ovogodišnjeg Porcijunkulova dogodio se u ve ernjim satima u petak 2. kolovoza na otvorenoj ljetnoj terasi Casa Latine (coffee and tea house) u akovcu koja je povodom prve godišnjice svojim gostima poklonila izvrstan koncert Ricarda Luquea i prijatelja. Ugodan ambijent, osvježavaju a pi a, a posebice koktel Porcijunkulova “Mojito” te popularni latino ritmovi stvorili su atmosferu koja je ponijela ina e tradicionalno “rezervirane i trde” Me imurce

Kad nešto punim srcem daješ publici, onda ti ona to i uzvra a. A publika je kao akumulator u autu: kad ga upališ, to se samo vrti!

PROSLAVA 1. GODIŠNJICE CASA LATINA

Ricardo Luque i prijatelji rasplesali “trde” Me imurce!

na gibanje i ples. Uz pjesmu “Bésame Mucho” gotovo više nitko nije sjedio, a ni španjolski nije bio prepreka da okupljeno mnoštvo zapjeva. Ricardo Luque i prijatelji na kraju koncerta poklonili su publici na trajno sje anje na ovu ve er prekrasnu izvedbu vje ne balade “Piensa en Mi”. Poput ritmova glazbe ležerno je tekao i naš kolaž razgovor s ovim simpati nim glazbenikom iz Venezuele, koji ima zagreba ku adresu ve dugi niz godina. Hrvatski govori te no, uz simpati ni naglasak koje imaju osobe španjolskog govornog podru ja.

Hrvatska je moja druga domovina — Kako se osje am u Hrvatskoj? Kao Hrvat (smijeh). Ne bi ostao ovdje da se ne osje am dobro. Ali evo, Hrvatska je moja druga domovina i zavolio sam je kao zemlju iz koje dolazim. Koncerte radim diljem Hrvatske, pa tako dolazim i u Me imurje. Prije godinu dana bio sam pozvan na proslavu Zrinske garde, pjevao sam s njima i bilo mi je jako lijepo. Volim ovaj kraj Hrvatske i volio bih posjetiti pokoju destinaciju me imurskog seoskog turizima.

Ovu je godinu obilježio i jedan politi ki doga aj uz rodnu mu domovinu Venezuelu odnosno smrt predsjednika Hugo Cháveza, o kome Ricardo govori s poštovanjem: — Fizi ki je Hugo Chávez otišao, ali mislim da je ostavio dubok trag. Njegov lik i djelo ostati e dugo i duboko u svijesti naših ljudi. Ljudi danas tamo govore: - Hugo Chávez aún vive, la lucha sigue.” odnosno “Hugo Chávez živi dalje, borba se nastavlja”. Sadašnja vlada nastavlja program koji je on napravio do 2019-te godine, što predstavlja jedan opsežan plan za razvoj Venezule.”

projekata. Sviram i nastupam u razli itim glazbenim “formatima”, od quarteta, preko jazz sastava, do simfonijskog orkestra. Tu isti em projekat “Salsa ilarmonica” koji je ostvaren u suradnji s Zagreba kom ilharmonijiom pod vodstvom maestra Alana Bjelinskog u kojem imam solisti ki nastup. Imali smo nekoliko izvanrednih gostovanja diljem Hrvatske. Takvi projekti me vesele. Živa glazba i nastupi prepuni su energije koja se ne može dobiti kad se nešto snima u studiu. Zato volim takve izazove.” U stilu duhovitog zabavlja a Ricardo nastavlja

svoje promišljanje o tonskom snimanju u studiu: - To je kao slu aj kirurga. On kad ide na operaciju ne smije “fulati”. Ako fula - unesre i pacijenta. Tako i ja. Ako “fulam” na koncertu to e publika uti i osjetiti, biti e nezadovoljna. Eksperimentirao sam i sa stilovima kao što su house music, primjerice sa Darkom Juranovi em negdašnjim lanom E.T.-a. Pa ak i sa tamburaškim orkestrom, iako na prvi pogled izgleda to nespojivo s latinom glazbom. Radio sam neke projekte i sa dje jim zborovima. Svaka suradnja s glazbom koja je kvalitetna dolazi u obzir.”

Živim i volim živu glazbu U diskografskom svijetu je Ricardo nakon suradnje s Cubismom izdao dva samostalna albuma. Posljednji “Emoción” realiziran je prije pet godina, pa smo ga zapitali radi li možda na tre em izdanju: — U svijetu diskogra ije dobro je da se tonski zabilježi ono što ovjek radi. Ali to me previše ne motivira. Ja radije živim glazbu, volim živu glazbu. Paralelno radim više

Tko su Prijatelji? U koncertnim nastupima Ricarda prate vrsni glazbenici, Prijatelji. Tko su zapravo oni? — To je jedna ekipa s kojom ve duže vrijeme radim. Ugodno mi je s njima. Mi i jesmo stvarno prijatelji. Ta rije “prijatelji” sadržava mnogo više od samog naziva sastava. Ona ozna ava naše prijateljstvo i druženje. A moji prijatelji su Darko Horvat (gitara),

Saša Provlekanov (bongos), Jurica Štelma (kontrabas), Tomislav Ruklji (truba) i Julio Mikloš (klavir). Izvrsno funkcioniramo i uvijek nastojimo ostvari interak vnu vezu s publikom. Meni je posebno jako stalo do toga. Jer kad nešto punim srcem daješ publici, onda ona to i uzvra a. A publika je kao akumulator u autu: kad ga upališ, to se samo vr ! (smijeh).


6

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Knjige KNJIŽNICA “Nikola Zrinski” akovec preporu uje

MOZAIK KNJIGA br. 934

Ime i prezime: Adresa: Broj telefona: Mozaik knjiga u suradnji s Međimurskim novinama poklanja knjigu jednom čitatelju. Za to je potrebno popuniti nagradni kupon te ga poslati na adresu: Međimurske novine, Kralja Tomislava 2, 40000 Čakovec, na mail adresu oglasnik@mnovine.hr, a možete ga dostaviti i osobno u redakciju Međimurskih novina najkasnije tjedan dana od objave kupona.

NAGRADNA KNJIGA

Sarah Addison Allen “ arobni vrt” Claire Waverley vlasnica je malenoga obrta za pripravu i dostavu hrane. Posao joj ide dobro, a u njezinu se vrtu nalazi sve što je potrebno pa ak i više od toga. Claire, naime, zna koja biljka kako može utjecati na onoga tko je konzumira. Koja može pomo i da neke tajne zauvijek ostanu neotkrivene? Koju trebate uzeti kad želite da vas bližnji razumiju? U vrtu je neven koji može izazvati ljubav, masla ak koji poti e vjernost i, naravno, lavanda koja donosi dobro raspoloženje. Ali kao i u rajskom vrtu i u ovom je – jabuka! Nju Claire ne koristi za svoje delikatese jer je njezino djelovanje zastrašuju e. Zidom ogra en vrt tajnovito cvate tijekom cijele godine, glasine o opasnim ljubavima i tragi nim strastima obitelji Waverley ve znaju svi,

a svaku ženu iz obitelji Waverley na neki na in doti e arolija. A onda, kad joj se na vratima iznenada pojavi sestra s malenom djevoj icom, Claire e morati u vrtu na i biljku koja e ublažiti sestrine ljubavne jade. Usput e morati prona i i biljku koja e smiriti novodoseljenog, ali vrlo uspaljenog susjeda… koji je usto i vrlo privla an.

Ratko Cvetni “Povijest Instituta”

privatnih i javnih okolnosti koje mu rijetko idu na ruku, Stupar delta-mužjak, kako se sam opisuje trudi se vratiti dug prijatelju i pokazati ženi koju voli da ovjek treba obra ivati svoj vrt, usprkos opasnosti da u njemu prona e ne ije kosti.

Susan Elisabeth Phillips - “Ili ti ili nitko” Za Phoebe Somerville mislilo se da živi nekonvencionalnim i razuzdae je u to i uvjerio. No nasljedstvo koje joj je otac ostavio promijenit e mnogo toga. Od sve o eve imovine ostalo je malo, a Phoebe je naslijedila ono s im nije znala što bi uop e – veliki nogometni klub koji je usto lan ameri ke nacionalne lige. Kako nije mogla mnogo birati morala se prihvatiti posla – a onda su po eli sukobi i to s najzgodnijim muškarcem u klubu, trenerom Danom Calebowom. Dok on ne shvati da ona nije glupa nasljednica, a

Roger Corder “Vinska dijeta” Ljudi koji piju vino esto dožive duboku starost, uživaju i u dobrome zdravlju. Britanski znanstvenik Roger Corder petnaest godina prou ava blagotvorne u inke vina na zdravlje, što ga je uvjerilo da su še erna i sr ana bolest, kao i demencija u starijoj životnoj dobi, rje e u onih koji ga piju. Radi li se tu samo o vinu, na inu prehrane ili o cjelokupnom na inu života? Vjerojatno o svemu pomalo.

U knjizi Vinska dijeta istražuje se važnost svakog od tih inilaca posebice i zagovara svakodnevna aša dobrog crnog vina. No, i za one koji ga, iz bilo kojeg razloga, ne žele ili ne mogu piti, te za one koji “samo” žele izgubiti koji kilogram, postoji rješenje. Njima su predstavljeni savjeti o jednako blagotvornoj hrani ( okolada je, vjerovali ili ne, jedna od njih) i bezalko-

holnim pi ima. Uz prakti ne recepte popra ene autorovim kulinarskim naputcima i planom prehrane, Vinska dijeta potpuni je nutricionisti ki životni stil koji ne donosi samo “hranjive” savjete

BELETRISTIKA 1. Aleksandra Orli : Bio jednom kraj 2. Paul Auster: Sunset Park 3. Milorad Popovi : Karnera

PUBLICISTIKA 1. Roger Corder: Vinska dijeta 2. Alfredo Viškovi : Energetski izazov 3. Colin Tudge: Tajni život drve a

za poboljšanje i o uvanje zdravlja nego je i vodi koji e vam pomo i da iz aše dobroga vina izvu ete najviše. Vinska dijeta osvojila je ekvivalent Oscara u svijetu hrane i vina – nagradu Gourmand World Cookbook.

KNJIŽARA LJEVAK

PREPORUKE

Institut e 2011. godine proslaviti stogodišnjicu osnutka, a za tu priliku Velimir Košnik, bez dvojbe prvo ime hrvatskoga pisanog novinarstva, sprema opsežnu monogra iju posve enu ne samo akademskoj auri ove zna ajne obljetnice nego i injenicama Institutova infamnog nali ja. Iznenadna nesre a i Košnikova smrt, za mnoge i danas nerazjašnjena, daje priliku njegovom najboljem prijatelju, povjesni aru Buci Stuparu, da završi to briljantno djelo, ali da se i protiv svoje volje uhvati u koštac sa škrinjicama punim mra nih tajni i njihovim još živim uvarima. U kolopletu

PUBLICISTIKA

ona u njemu ne prepozna osje ajnog muškarca u tijelu Apolona, brojne zgode i nezgode pratit e njihovo zbližavanje.

Hrvoje Šalkovi “Ne primamo vilenjake” Studentice iz provincije, BBB, humanitarni koncerti, Kinezi, popisi stanovništva, ku ni savjeti, pobune, nove Šalkovi eve pri e su hiperrealisti ke u najboljem smislu te rije i – one su uronjene u hrvatsku svakidašnjicu, i premda humoristi ke, ne lakiraju zbilju, ve se bave suštinom društvenog problema. Urbane legende služe nam, izme u ostaloga, da se orijentiramo u prostoru i vremenu. U svijetu koji je zamaglio granice izme u stvarnog i virtualnog, više nije važno koja su iskustva autenti na, a koja potje u iz duboke praznine svijeta. Neko davno Rilke je uskliknuo: “Moraš promijeniti svoj život!”. Ali kako to u i-

niti u svijetu koji je lažan, ki ast, neautonoman? itanjem knjiga! Svatko ima neku tajnu ili štogod neizrecivo, ponešto rubno, kakvu nelagodu, sram. Nagonski se želimo “rasprostrijeti” u prostoru i vremenu, ostvariti se i osje ati slobodnima. Usput robujemo udovišnim zamkama okoline i epohe, koliko god nastojali prekora iti zadani horizont. Junaci kratkih pri a Hrvoja Šalkovi a djeluju u uvjerenju da e radikalno promijeniti vlastiti život. U toj drami moraju se suo iti s vlastitom autenti noš u sukobljenom s vulgarnoš u i neumoljivoš u okolnosti. Ne pristaju biti promatra i vlastita života, a njihova (mala) pobuna presudan je

i prekretni ki in koji možda i nije spektakularan u društvu spektakla, ali svakako jest svjedo anstvo o iskonskoj potrebi za cjelovitoš u autenti ne ljudske egzistencije u nadiru em sveprožimaju em neljudskom karakteru društvenog sustava bez vrednota.

Ivan Golub - “Obi an ovjek” Sve enik i teolog, znanstvenik i književnik, povjesni ar kulture, Ivan Golub vrhunski je intelektualac kojega podjednako uvažavaju crkveni i svjetovni krugovi u domovini i diljem svijeta. Uz pastoralni i profesorski teološki rad, lanstvo u mnogim doma im i stranim akademijama i udrugama, esta gostovanja na uglednim crkvenim i svjetovnim institucijama i fakultetima, ime je zavrijedio mnoge nagrade i visoka priznanja, napisao je više od sedamdesetak knjiga, mnoštvo eseja, rasprava i lanaka tiskanih na svim jezicima. Pisac koji pisanu rije svjedo i na materinskome kajkavskom, kao i na a-

kavskome, štokavskome, latinskome i gr kome jeziku, velik poznavatelj rada i djelovanja Jurja Križani a i Julija Klovi a, objavio je brojne studije i knjige o tim i drugim velikanima hrvatske književnosti i kulture, bavio se religijskim, mariološkim i biblijskim temama, a njegove osebujne zbirke poezije uvjerljiv su pjesni ki trag visoke estetske razine. Obi an ovjek nije samo autobiogra ija nego i vrijedan faktografski portret pisca. Autor ne govori samo o sebi, nego imenom i prezimenom spominje ljude koje susre e, s kojima hoda, s kojima razgovara, še u i gradovima koji su važni za krš anstvo od Rima i Cari-

grada do Moskve i, naravno, Zagreba. Posebnu vrijednost daje knjizi Kazalo imena, mjesta i važnih institucija te brojni likovni prilozi kao svjedo anstvo jednoga vremena.

Coen Simon - “ ekaju i sre u”

„Uvijek kad odlazim nekamo na nekoliko dana, djeci ostavim mali crtež.“ Prisnost tih uvodnih rije i tipi na je za knjigu ekaju i sre u: Filozo ija ežnje. Nizozemski ilozof Coen Simon obra a nam se udesnim i zaigranim osobnim tonom. Svakodnevni život, predmeti, okolnosti i doga aji koji nam izgledaju tako poznato njega fasciniraju i uvode u ilozofsku kontemplaciju. U ovome djelu autor istražuje prirodu i u inak ežnje, želje, nade i ekanja. Suvremeni ovjek želi previše, barem tako glasi njegova samodijagnoza. Stoga se masovno bacamo na samoistraživanje. Jer, ako znamo tko smo, onda nam je i jasnije što doista želimo. No pritom zaboravljamo jedno pitanje: nudi li nam svijet ikada ono što želimo? Nažalost, svijet nije izlog pun predmeta koji bi mogli utažiti naše ežnje i žudnje. A ne možemo ih utažiti ni na na in na koji udovoljavamo praznome želucu. U knjizi ekaju i sre u ilozof Coen Simon uranja u vlastite osje aje nade, nostalgije, lijenosti, ljubavi, agresije, nestrpljenja i srama, pokazuju i pritom iznena uju e obilježje ežnje: nije njezino ispunjenje to koje daje smisao životu, nego ežnja sama.


9. kolovoza 2013.

7

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Film, glazba ... CENTAR ZA KULTURU AKOVEC

POSLJEDNJA POSTAJA 174

ŠTRUMPFOVI 2

triler/krimi drama Redatelj: Bruno Barreto Glumci: Michel Gomes, Cris Vianna, Marcello Melo Junior, Gabriela Luiz

animirani obiteljska komedija – SINKRONIZIRAN na hrvatski jezik Režija: Raja Gosnell

petak, 9.8.

17.00 UPIS U LJETNU DRAMSKU RADIONICU ZA DJECU 19.00 POSLJEDNJA POSTAJA 174 triler/krimi drama

22.00 SIGURNOST NIJE ZAGARANTIRANA komedija

subota, 10.8.

Uzbudljiv triler snimljen prema istinitim doga ajima koji su potresli Rio de Janeiro. Film prati život Sandra, dvadesetdvogodišnjaka koji je oteo autobus i putnike. Još kao dijete, Sandro je bio svjedokom maj ina ubojstva te ve inu života proveo na ulici, okružen drogom, nasiljem, bez prave prilike za pošten život. Nakon nekog vremena završi u popravnom domu gdje se sprijatelji s Aleom (Marcelo Mello

Junior) te njih dvojica uspijevaju pobje i. Ulice ne nude ništa osim kriminala te Sandro otkriva koliko je teško voditi pošten život. Ipak, ini se da mu ide dobro, sve dok jednoga dana ne zatekne zaru nicu u krevetu s Aleom. U svome o aju Sandro otima autobus broj 174, te kre e u vožnju koja kulminira eksplozivnim posljedicama. Ovaj se triler u trajanju od 110 minuta preporu uje starijima od 13 godina.

U ovom nastavku akcijskoanimirane obiteljske hit komedije Štrump ovi, zli arobnjak Gargamel kreira dvoje zlo estih likova nalik Štrump ovima i daje im imena «Zlo ke» kako bi ostvario svoj novi zlobni plan. Ali nakon što otkrije da e mu u njegovoj nakani biti potreban pravi Štrump (i to nitko drugi nego Štrump eta koja jedina zna tajnu aroliju kako Zlo ke pretvoriti u prave Štrump ove)

Gargamel je otima i dovodi u Pariz gdje je ve zadobio povjerenje milijuna ljudi kao najve i svjetski arobnjak. I tako dok Gargamel zajedno sa svoja dva zlo esta kvazi-Štrump a i Štrump etom luduje po Parizu, Papa Štrump , Trapavi, Mrgud i Licko se moraju vratiti u naš svijet, udružiti se sa svojim prijateljima Patrickom i Grace Winslow te dati sve od sebe kako bi spasili Štrump etu!

DVD, BLUE RAY IZLOG JACK UBOJICA DIVOVA Akcijska antasti na pri a ratu koji je nastao kada je mladi armer slu ajno otvorio vrata izme u našeg svijeta i strašnog svijeta divova. Pušteni na Zemlju po prvi puta u mnogo stolje a sa najsnažnijom željom da ju osvoje. U borbi za kraljevstvo, svoje ljude i ljubav princeze suo it e se sa ratnicima za koje je mislio da postoje samo u legendama. Jack kre e u legendarnu bitku života

Seanse Film koji je nastao prema autobiografiji ameri kog novinara i pjesnika Marka OBriana pri a pri u o ovjeku koji je ve inu svog života

proveo dišu i putem željeznih plu a i u dobi od 38 godina odlu io - izgubiti nevinost. Uz pomo seksualne terapeutkinje i duhovnu pomo sve enika krenuo je na put ka ostvarenju svoje želje. John Hawks i Helen Hunt svojom savršenom glumom potenciraju za nagradu Oscar, a topla, ljudska, inspirativna i trijum alna pri a ine ovaj film velikim nadahnu em i velikom pri om o životu.

Sigur Rós prvi je put u tako kratkom razdoblju, od godine dana, objavio novi album. Popis pjesama nije dug, no one su tradicionalno dužeg trajanja, kao što je neizostavna konstanta pjeva ev alsetto. Neglazbeni dio sedmog studijskog albuma nije zanemariv za analizu. Iako nam je islandski jezik uglavnom nepoznat, a ni Sigur Rós nam ne olakšava jer naj eš e ne objavljuje tekstove pjesama, osim toga ima i svoj vlastiti emotivni melodijski i ritmi ki jezik zvukova zvan vonlenska korišten u ranijoj azi djelovanja. No, dovoljno je pogledati prijevode naslova ve ine pjesama s ovog albuma - Sumpor, Opsidijan, Santa leda, Površina, Oluja kako bismo mogli zaklju iti da je osnovna tema albuma zemaljska, islandska i podjednako univerzalna. Bez klavijaturista Kjartana Sveinssona album je dominantno ritmi ki. Ritam pun crescenda i melodija koje nadiru poput lave uz pucketanje i potmulu simbiozu basa, gitare i bubnjeva kontrastiranih blagim Birgissonovim vokalom karakterizira vatrenu “Brennisteinn” koja nas uvodi u glazbeno putovanje utrobom Zemlje ili pakla, kako vam drago. Suprotno eteri no ambijentalnom albumu “Valtari”, na

kojem se inilo da su Sigur Rós izvanzemaljci koji nas promatraju sa svog svemirskog broda na sigurnoj udaljenosti dok manipuliraju našim emocijama preko svoje misti ne i bajkovite glazbe. Ova je pjesma, uz još dvije, bila objavljena kao EP koji je najavio ovaj album. Još snažnija i zvukovno prodornija je i naslovna “Kveikur” u kojoj kako onija vrište eg vokala, distorzirane gitare, grunge basa, udaraljki i zvona priziva apokalipsu vulkanske lave koja e prženjem Zemljinih rana omogu iti poravnanje sila prirode u

kojima je ovjek samo jedna vrsta s greškom u DNA kodu. Nešto jednostavnija kako onija vidljiva je i u pjesmi “Stormur”, izrazito pozitivnog ozra ja. Rije je o tipi noj sigurrosovskoj pjesmi u kojoj glavna melodija te e kanalom natopljenim za ovaj put poprili no samouvjerenim ritmom bubnjeva, a oluja opjevana njome može biti samo ona koja donosi pozitivnu promjenu. U “Hra ntinni” u zvuku metalnih udaraljki, gitara maženih gudalom i puha ke sekcije odzvanja hod po vulkanskom kamenju uz padinu, dok nas smiruju i Jonsijev vokal tješi svojevrsnom uspavankom koja zamire u puha kom solu. Nakon nje “Ísjaki” nas dinami nom suigrom vokala i bubnjeva budi kako bismo mogli uživati u ljepoti ledenih bregova koji oduzimaju dah. Za takav impuls, koji diže raspoloženje, iskoristili su dance pop teksturu. Plesni ritam nosi glavni dio pjesme “Yfirbord”, aludiraju i na bu enje i igru vru ih gejzira, nakon laganog po etka s guda kim dijelom stopljenim s vokalnim koji nas je smjestio u krajolik maglovitog jutra.

nedjelja, 11.8.

19.00 i 21.00 POSLJEDNJA POSTAJA 174 triler/krimi drama

ponedjeljak, 12.8.

triler/krimi drama

utorak, 13.8.

19.00 i 21.00 POSLJEDNJA POSTAJA 174 triler/krimi drama

srijeda, 14.8. nema filmskog programa

etvrtak, 15.8. nema filmskogg p programa g

ALBUM TJEDNA

Sigur Rós - “Kveikur”

triler/krimi drama

19.00 i 21.00 POSLJEDNJA POSTAJA 174

SEANSE

da sprije i divove u njihovom naumu. 3D e ekti i divovski sukobi su nešto što se ne propušta na velikom platnu.

19.00 i 21.00 POSLJEDNJA POSTAJA 174

Popis pjesama 1. Brennisteinn 2. Hra ntinna 3. Ísjaki 4. Yfirbord 5. Stormur 6. Kveikur 7. Ra straumur 8. Bláprádur 9. Var

Glazba Sigur Rósa pri a nam o vulkanima, gejzirima i ledu, dugoj zimi na na in da nam omogu uje da sami odaberemo ho emo li ju svojim doživljajem obojiti u komornom, mra nom, depresivnom tonu ili emo se odmaknuti iz naših urbanih okvira koji sputavaju povezanost s prirodom iji smo sastavni dio i pustiti ju da se ulije u nas kroz sigurrosovske vibracije. U ovom drugom slu aju bend nam je ponudio etiri osnovna elementa, zemlju, vatru, zrak i vodu, a mi smo ti koji ih mogu dovesti u harmoni an sklad, omogu uju i tako o itovanje petog elementa. Album je školski primjer bendovima kako se mogu raditi beskompromisni pomaci prema inovativnom, a da se unato tome o uva prepoznatljivost. On je nekomercijalan, snažan, duhovan, a i svaka je pjesma druk ija. Jedno od boljih glazbenih izdanja ove godine. (Draženka Stan i , Muzika.hr)

PRELOG DOM KULTURE subota i nedjelja, 10. i 11. kolovoza

20:00 PRIPRAVNICI komedija

Radno vrijeme blagajne Radno vrijeme blagajne: ponedjeljak, utorak i petak – od 10 do 12 i od 16 do 20 sa , srijeda i etvrtak – od 10 do 12 i od 18 do 20 sa , subota – od 16 do 20 sa , nedjelja – od 15 do 20 sa . Blagajna prije podne blagdanom NE radi.

TOP LISTA KINO FILMOVA 1. IRON MAN 3 2. VJEN ANJE GODINE 3. PAIN AND GAIN 4. AVANTURE NEUSTRAŠIVOG TEDA 5. CROODS 6. MRAK FILM 5 7. EVIL DEAD: ZLA SMRT 8. GRIJESI O EVA 9. ZABORAV 10. NUSPOJAVE


8

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.

Lifestyle POSAO

Uspješne osobe same oblikuju svoj život MODA

Poslovni “dress code” na +30 Ponekad može zaista biti teško prona i pravu odjevnu kombinaciju kada je vani ludo vru e, unutra ledeno, jer klima radi non-stop, a uz sve to još morate izgledati profesionalno. Poslovna odje a mora biti istovremeno moderna i elegantna koliko i funkcionalna i prakti na. Naravno, najve i utjecaj na to što ete obu i ima vaše radno mjesto. Nakon toga vaš zadatak u odabiru odje e za posao je kako kroz klasiku i eleganciju pokazati vaš osobni stil. Obožavate boje i nikako se ne osje ate dobro u klasi nim sivim ili crnim odijelima? Na svu sre u, danas ima zaista mnogo predivnih haljina, košulja, sakoa i hla a u cijelom spektru boja – pa mudrim kombiniranjem možete izgledati istovremeno i poslovno, elegantno, ali i moderno i šik.

Materijali i boje Kod kupovine odje e za posao za ljetne dane važno je da su materijali što prirodniji, prozra niji i laganiji. Ljeti su dozvoljene i lepršave haljine koje možete izbalansirati s poslovnim cipelama, vesticom i pravilnim modnim dodacima. Ovu sezonu u poslovnom svijetu dozvoljene su i jarke boje i printevi. Komad odje e jarke boje ili u printu izbalansirajte s odje om neutralnih boja – crna, bijela i krem nijanse uvijek su dobra opcija, te s neutralnim i relativno neupadljivim modnim dodacima.

Koliko kože pokazati? Ljeto je i vru e je, što zna i da je sada ipak prihvatljivo pokazati malo više kože. I ovo e ovisiti o tome gdje radite, no u pravilu haljine i košulje s veoma kratkim rukavima, pa ak i bez rukava, prihvatljiva su opcija. Ako radite u strogo poslovnoj okolini - izbjegavajte odje u koja previše otkriva vaš dekolte, le a i ramena.

Ako ste se odlu ili za haljinu ili majicu bez naramenica ili s tankim naramenicama, za poslovne prilike i kontakte s ljudima, preko nje prebacite rukave ili tanku vesticu/ košulju s kratkim rukavima. Što se suknji i hla a ti e, za poslovne prilike nemojte obla iti prekratke suknje. Prihvatljive su suknje duljine do koljena. Sve kra e od toga ne preporu uje se. Što se kratkih hla a ti e – tu je stvar malo osjetljivija i nije jednostavno re i koliko ih je prikladno ili nije obu i - s obzirom na to da se danas na tržištu mogu prona i zaista slatka i prikladna odjela s kratkim hla ama. Tu ete ipak morati donijeti individualnu odluku ovisno o mjestu gdje radite, iako kratke hla e u nekom strogo službenom uredu “ne e pro i”. To je nešto što vrijedi i za traperice – negdje su one sasvim uobi ajena stvar, dok se na drugim radnim mjestima one de initivno ne preporu uju.

Cipele i modni dodaci Nemojte pretjerivati s modnim dodacima. Izbjegavajte prevelike naušnice, prstenje ili ogrlice. Kako svejedno možete osvježiti svoj izgled? Birajte umjereniji, ali zanimljivijih nakit i torbe – u ljetnim bojama (pastelne boje ili krem nijanse), no svejedno pripazite da zadržite poslovnu ozbiljnost. I vaše cipele trebale bi odražavati vaš ozbiljni poslovni duh. Nemojte nositi vrtoglave potpetice i platforme, idealna visina kre e se izme u pet i sedam centimetara. Mogu one biti više ili niže – ali ne smiju izgledati preležerno ili kao za no ni provod. Što se niskih cipela ti e – treba li napominjati da su japanke opcija na koju biste trebali zaboraviti? Pored toliko lijepih sandalica i balerinki stvarno nema potrebe za tim.

Nezadovoljni ste svojom karijerom? Mislite da bi se stvari trebale razvijati u druga ijem smjeru? Nemojte se prepustiti struji – sami stvarajte svoj život. Preuzmite kormilo i odgovornost za svoj položaj i potrudite se promijeniti ono s ime niste sretni. Pasivnim ekanjem ne ete ništa posti i – klju je u vama. U vašem razmišljanju i ponašanju. Znate li koje stvari govore uspješni ljudi svaki dan?

1. Evo što ja mislim… Ova re enica odmah (nadre enima, ali i kolegama) daje do znanja da ste o odre enom problemu samoinicijativno razmislili i pokušali prona i rješenje. ak i ako ga nemate, možete ponuditi svoju analizu i tako olakšati drugima put do rješenja nekog problema. Potkrijepite svoje razmišljanje argumentima, brojkama i logikom jer jedino tako možete zaslužiti poštovanje i autoritet.

2. Pogriješio sam

slu aju se ne libite priznati svoju pogrešku. Tako ete pokazati da ste svjesni svega što se doga a oko vas i da preuzimate odgovornost za svoje postupke, bez obzira koliko oni ispravni ili krivi bili. Potrebna je velika odgovornost i hrabrost re i da smo pogriješili, a tim korakom možete ste i poštovanje kolega.

Sigurno ste se barem jednom dosjetili genijalnog plana koji se inio savršenim u teoriji, no, kada se prenio s papira u realizaciju, istina je bila nešto druga ija i mnogi su to morali platiti. U tom

Mnogim zaposlenicima zadovoljstvo na radnom mjestu osigurava dobivanje priznanja za dobro obavljen posao, ali naj eš e je rije

3. Bravo!

o “iš ekivanju Godota”. Rijetki su poslodavci koji e estitati svojim zaposlenicima na boljim rezultatima ili dobro odra enom projektu. Ako možete – promijenite to! Pove at ete samopouzdanje i produktivnost zaposlenika ili kolega. Djelujte pozitivno za pozitivne rezultate. Ako niste na rukovode oj poziciji, ništa vas ne sprje ava da date priznanje kolegi za dobar posao. Recite da vam se svidio na in na koji se pozabavio danim problemom i kako ste nau ili nešto novo. Vrata e vam biti otvorena za daljnje savjete,

ZDRAVLJE

Zaštitite kosu od sunca Pravilnom i preventivnom njegom kose i vlasišta sprije ite štetan utjecaj sunca, zbog kojeg kosa postaje suha, lomljiva, beživotna, teško se oblikuje i gubi sjaj. Svakako se preporu uje njegovati kosu zaštitnim preparatima s UV ilterom, koji e dubinski hidratizirati vlasi, te dati kosi sjaj i podatnost. Što sve možete i trebate poduzeti tijekom ljeta kako biste uživali u blagodatima sunca i mora, a da kosa bude zašti ena i dubinski obnovljena? Kako pripremiti kosu za izlaganje suncu i moru prije odlaska na godišnji odmor? Je li preporuka da se skrate vrhovi, te je li potrebno nanošenje kakvih losiona ili drugih preparata sa zaštitom? Evo nekoliko savjeta. Kosu je za odlazak na more bitno dobro pripremiti, to radimo na na in da je prije odlaska malo skratimo i vratimo vlagu s proizvodima koji su za du-

binsku njegu. Tako emo sprije iti pucanje vrhova. Pramenove i bojanje izbjegavamo direktno pred odlazak na more, preporu uje se barem dva tjedna prije obojiti kosu, ako je klijentica sprije ena i ne stigne, u tom slu aju biramo malo tamniju nijansu nego uobi ajenu. Sunce dodatno posvijetli kosu, pa kad je nešto tamniji ton kosa prirodno posvijetli do željene nijanse. Ako je moramo bojati pred odlazak na more, preporu ujemo njeguju e boje ton

na ton, polupermanentne boje koje su puno blaže od ostalih. Proizvodi sa zašt it nim fak torom su neophodni za sunce. Kako njegujemo kožu lica, tako je potrebno i kosu njegovati, a posebnu pažnju treba usmjeriti na vlasište koje je jako osjetljivo, a esto ga zanemarujemo. Kod kupanja u bazenu preporu uju se proizvodi koji se ne ispiru, kao i njihova redovna uporaba. Dakle, ne zaboravite na njegu svoje kose i uživajte u aktivnostima na otvorenim prostorima.

što je od izuzetne koristi u korporativnom svijetu koji predstavlja utakmicu.

4. Trebam pomo Neovisno o tome u vezi s im trebate pomo , nemojte se bojati zatražiti je. Recite iskreno da se ne možete sna i i da vam treba svježa perspektiva ili znanje nekoga tko je ve prošao kroz sli nu stvar. Na taj na in pokazujete svoju ranjivost, ali i spremnost u enja od drugih, što se cijeni ako radite u timu, jednako kao i to da znate slušati. Sve su ovo kvalitete dobrih rukovoditelja.

PARFEM ZA NJU I NJEGA Phoenicia Perfumes “Realoud”

Miris Orijenta vole svi! “Realoud” Phoenicia Perfumes je orijentalni miris za žene i muškarce. Ovo je parfem koji nikoga ne e ostaviti ravnodušnim, ni žene ni muškarce. Realoud je predstavljen 2013. Parfem je kreirao David Falsberg. U kompoziciji parfema sudjeluju sljede e note: agar ili oud, bugarska ruža, za ini, prirodan mošus i korijen vetivera.


9. kolovoza 2013.

9

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Oslobodite svoje snove Jeste li znali da izraz moda dolazi od latinske rije i “facere” što zna i “ initi”. A što mi svakodnevno inimo da bi bili moderni i u trendu? Ovisno o tome kako prihva amo modu. Pojedinci žive modu svaki dan. To su prije svega svi koji na bilo koji na in doti u svijet modne industrije, od manekenki do dizajnera. Drugi pak modu doživljavaju kao na in izri aja svog vlastitog stila i osobnosti. Tre a pak skupina modu živi kao mogu nost naglašavanja pripadnosti odre ene skupine ili subkulture. etvrti se tek žele skladno, funkcionalno i

ugodno odijevati. Kako god promišljali o modi, ona je tu, svugdje oko nas. I na našim akove kim ulicama. A ljeto i ove vru ine, dozvoljavaju sve. Što manje umjetnih stvari na sebi, a što više prozra nih, prirodnih i laganih tkanina. Inspiracija se može potražiti na modnim pistama, trendovi prilagoditi inancijskim mogu nostima i osobnim modnim izri ajem. Ralph Lauren jednom je kazao: - Ja ne dizajniram odje u. Ja dizajniram snove.” Stoga pustite svoje modne snove neka slobodno prošetaju ulicama našeg grada. Svima na ugodu!

ESPRESSO by

Jesu li cirkusi sa životinjama “in”? M

nogobrojni su žitelji Me imurja a i sami gra ani akovca ovih dana sudjelovali barem na jednom programu ovogodišnjeg Porcijunkulova. Šetaju i gradskim ulicama ili voze i se biciklom ili automobilom nije se moglo ne zamijetiti nekoliko osvanulih promo banera koji najavljuju dolazak cirkusa. Sam naziv “Cirkus Safari” naslu uje kako e zabavni program koji e se održati na lokaciji, kako piše “starog igrališta MT -a” (koju izme u ost alog mla e generacije baš i ne mogu u svojim sje anjima dozvati i prizvati koja bi to

lokacija zapravo i bila), predstaviti program i cirkuske to ke sa životinjama. A i oko same lokacije moglo bi se raspravljati s obzirom da se upravo preko put a pla n i r a ne pozicije cirkusa nalazi zgrada Odjela psihijatrije Županijske bolnice akovec. o ovog emo puta kao temu uz ispijanje šalice ine crne kave, promišljati o cirkusu samom. U dje jim glavama i mašti cirkus predstavlja šarenilo, vragolije klaunova, napete scene i majstorije akrobata, nevjerojatne to ke u kojima sudjeluju zastrašuju i lavovi, di-

N

vovski slonovi, plemeniti konji...Kao djeca veselimo se svom tom blještavilu, pozornici i areni na kojoj se izvode predstave. Ali kad odrastemo, neki od nas se po inju pitati što se zapravo krije iza svog tog “nakin enog”ceremonijala kroz koji de iliraju životinje koje su u kona nici zapravo zato enici cirkusa. A to ke kojima se plješ e i pozdravlja, upravo za te životinje mogu biti esto bolne i za njihov životinjski svijet neprirodne. Koliko su zapravo danas cirkuske to ke sa životinjama popularne i “in”? I da li bih ih voljeli gledati da smo svjesni svih pojedinosti postupa-

nja sa životinjama kad ih se u zato eništvu vježba i dresira i hrani za cirkusku to ku kojoj e mnogi od nas u kona nici s oduševljenjem pljeskati? sobno više volim i više me nadahnjuju cirkuske to ke gdje dolazi do izražaja ovjekova izi ka kondicija, spretnost i inteligencija. Ma ioni ari, iluzionisti, žongleri, artisti, plesa i, klaunovi... to je umjetnost cirkusa koja zadivljuje i insprira. Ali kad vidim “bi ” kojem se u cirkuskoj areni slonovi, lavovi ili majmuni sa strahopoštovanjem klanjaju izvode i stotinama puta ponavljanu i uvježbavanu

O

cirkusku to ku, nekako nemam volje zapljeskati tom umije u dresure, tim jadnim životinjama i njihovim dreserima i hraniteljima. Jer tog mi trena na um do u slike tih “cirkuskih zvijezda” koje prevaljuju tisu e kilometara u sku enim kavezima i prijevoznim sredstvima u kojima im je zasigurno prevru e i neudobno, da bi doputovale u naš mali grad i predstavile nam svoje nau eno umije e. adaju mi na um scene kako se te životinje mu e kad se primoravaju da izvode radnje koje su za njih totalno neprirodne. Primjerice tigar koji

P

ska e kroz obru vatre, maleni psi koji izvode plesne to ke, slonovi koji se propinju na stražnje noge izvode i kojekakve igure,... Te životinje ne žele predstave, ne žele nas zabavljati. Ne žele živjeti u kavezu. Vjerujte, radije bi tr karale slobodne u prirodnim staništima, pile izvorsku vodu, udisale svjež zrak pod plavim nebom. I zato e ovotjedno promišljanje završiti stihom starog hita or e Balaševi a: - Odlazi cirukus iz našeg malog grada, širokim drumom što izlazi na most. Odlazi cirkus i ja se pitam sada, ko je doma in, a ko je bio gost”.


10

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Savjeti o zdravlju Neurološka ordinacija PSIHOLOGIJSKI CENTAR Dr. med. Alija Mujezinović specijalista neurolog, psihijatar, sudski vještak

EEG-laboratorij

mr. Jelena Klinčević, spec. klinički psiholog

Mogućnost brzog obavljanja pretrage

PSIHOLOŠKE RADIONICE ZA DJECU I ODRASLE TE AJ KVALITETNOG RODITELJSTVA

Čakovec (jug), Antuna Augustinčića 12 tel./fax (040)364-122 i 091/507-6955 e-mail: alija.mujezinovic@ck.t-com.hr

psihodijagnostika t t t savjetovanje t t t psihoterapija t t t edukacija t t t istraživanje Matice hrvatske bb, 40000 Čakovec, tel: 040 312-330

Piše dr. med. Alija Mujezinovi , spec. neurolog, psihijatar

Piše mr. Jelena Klin evi , spec. klini ki psiholog

Žena boluje od depresije PI TANJE: Moja žena lije i se ve više godina od depresije. Redov ito se kontrolira kod psihijatra i uzima lijekove. Interesira me kako bi se trebalo prema njoj postavljati? ODGOVOR: Depresija je teško oboljenje. Za depresivne bolesnike prije svega treba re i da su osobe koje se ne boje posla i da oni nisu umišljeni bolesnici. Za bolest depresiju je važno znati da je treba lije iti i da lije enje treba im prije zapo eti. Kod depresivnog bolesnika postoje poteško e kod donošenja odluke, pa ih na to ne treba prisiljavati jer kada bolesnik do e u fazu remisije (stanje odsutnosti simptoma bolesti) onda se on može kajati. Depresivnom bolesniku ne treba govoriti da trebaju imati volju, jer poreme aj volje je sastavni dio bolesti i bolesnici ne mogu utjecati na svoju volju i ako se to od njih traži, onda se njihovo stanje samo može pogoršati. Isto tako ne bi trebalo inzistirati na tome da se saberu i tražiti od njih neke posebne aktivnosti, jer oni to doživljavaju kao muku.

R a zgovarati je uvijek dobro jer je to na in da se oslobode osje aji i da se dobije razumijevanje. Za depresiv ne bolesnike je neobi no bitno da ih lanovi obitelji poti u da uzimaju redovito lijekove, jer antidepresivi ne dovode do ovisnosti. Sa depresivnim bolesnikom se treba otvoreno razgovarati o opasnosti od samoubojstva. Kod toga se ne smije zaboraviti da oni pokušavaju zatajiti svoju namjeru radi straha da ih ne bi sprije ili u izvo enju njihove namjere. A ako su suicidalne mislili prisutne takve depresivne bolesnike potrebno je lije iti u bolnici. Depresivnom bolesniku ne treba oponirati, sugerirati u smislu da mu je bolje stanje nego onakvo kakvo ga on opisuje. Ukoliko to budete radili izgubiti e povjerenje u vas. Ako primijetite da se ne poboljšavanja njegovo stanje treba zatražiti korekciju terapije od njezinog psihijatra. Kada depresivni bolesnik iza e iz depresije prvo se mora odmoriti. Važno je tada poticati ga na terapiju odmora.

Petak, dan za... * Potražite nas svakog petka od 23.12.2011. na svim prodajnim mjestima!

www.mnovine.hr www.facebook.com/mnovine

Strah od tu ih procjena Ljudi se razli ito odnose prema tome kako ih procjenjuju ili vrednuju drugi ljudi, jednima je nebitno što drugi o njima misle, oni rade i ponašaju se onako kako sami ho e, a drugima je važno kako e ih procjenjivati osobe u njihovoj okolini. ak ni onima iz prve skupine nije sasvim svejedno što drugi o njima misle, ali ovi drugi se boje tu ih procjena i optere eni su njima. U osnovi je razli itih psihi kih poreme aja esto mogu e prona i strah od negativne evaluacije, duboka tjeskoba i osje aj ugroženosti zbog tu ih procjena mojeg ponašanja ili mene kao osobe. Ah, ti drugi ljudi! Znate da ih ima svakakvih! Neki i u jajetu na u dlaku – takvi e uvijek imati neku primjedbu na nas i naše ponašanje. Pa što onda! Oni kritiziraju sve oko sebe, pa i one koje mi volimo i divimo im se. Sigurno nisu uvijek u pravu, mora biti da i njima nešto fali kad su takvi. Zašto bi baš njima trebali udovoljiti?! To vjerojatno nije mogu e. Najvažnije je udovoljiti sebi, pa onda nekim bliskim osobama. Bože moj, pa nitko ne može udovoljiti baš svima oko sebe i uvijek biti savršen. emu se optere ivati perfekcionizmom? Jesu li svi oko vas popularni sportaši, bogati biznismeni, neodoljivi ljepotani, ro eni govornici, slavni umjetnici, najve i znanstvenici, pa onda sve to još jednom u ženskom rodu? Svi oko vas tako savršeni, a

baš vi takav polovnjak? Smiješno, kad se ovako pogleda postaje jasno da je pretjerano, ali u ljudskim glavama esto je baš tako. Da sam bar u ne emu naj naj... ubija nas u pojam. To nam zbilja ne treba. Okrenimo zato novi list, pokušajmo druk ije gledati sebe same. Svatko u sebi ima niz vrijednih osobina zbog kojih ga drugi mogu cijeniti i voljeti. Što je još važnije, mi sami možemo sebe cijeniti i voljeti zbog toga kakvi jesmo. Na tim osobinama trebamo ustrajno graditi sliku o sebi i svoje samopoštovanje, to ne može u initi nitko drugi. A kad su u pitanju socijalni odnosi, svatko može uz malo truda i vježbe nau iti kako ostaviti dobar dojam na druge ljude i biti prihva en u društvu. Ne trebaju nas svi ljudi na svijetu i njihovo obožavanje, dovoljni su neki koji nas uvažavaju i podržavaju, ne trebamo zadiviti cijeli svijet svojom pojavom i zna ajem, i jedna osoba koja nas voli i razumije može biti dovoljna. Za po etak, može biti dovoljno da imam i volim samoga sebe. Uostalom, i svi drugi ljudi su u istoj poziciji kao ja, i oni su zapravo više zaokupljeni sami sobom, nego drugima oko sebe. I dobro je znati klju nu stvar: drugi ljudi ili su zaokupljeni sami sobom, ili su zaokupljeni pitanjem kakav dojam ostavljaju na nas. Time se oni bave, zato odahnite i uživajte u ljetnoj hladovini....

t SVǏOB NBTBäB t DFOUSJSBOKF LSBMKFäOJDF ,*3013",5*," )37"54,*. /"Ǝ*/0.

t CJPUFSBQFVUTLB QPNBHBMB #*0&/&3(*+"

t NJHSFOF t DJSLVMBDJKF t [BLPǏFOKB t TLFMJP[F t TQPOEJMP[B t MVNCBMOF J PTUBMF UFHPCF Podružnica br.1 – "Aton" d.o.o. NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR J. Marčeca bb, Nedelišće, tel. 040/373-449, mob. 098/242-162 ZADAR, Dr. Fr. Tuđmana 17, tel/fax. 023/311-535

Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolni ko lije enje ovisnosti

I. G. Kova i 1E akovec 099 222 1 888

Savjetovalište za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam Utorak: 15.00 - 18.00 • Srijeda: 15.00 - 18.00 • etvrtak: 9.00 - 12.00

Piše dr. med. Diana Uvodi - uri , specijalist školske medicine

Lako je-treba “samo” prestati piti?!? Do i do faze suo avanja sa samim sobom i priznat i sebi da imaš pr oblem s alkoholom, štoviše, da si postao o njemu ovisan, nije lako. Obi no alkoholi ari prolaze dugotrajan trnovit put skrivanja problema, traženja opravdanja za svoje ponašanje i izbjegavaju se suo iti s pravom istinom sve do momenta dok ne budu ne im pritisnuti i primorani da prihvate svoju realnost. Izlaz iz takve situacije ini se jednostavnim svima oko njih, osim njih samih, kao, treba „samo“ prestati piti i bit e opet sve u redu. Iako je teško odre i se idealne slike o sebi i prihvatiti sebe onakvim kakvim te vide svi oko tebe, priznati samom sebi da si alkoholi ar nužan je prvi korak i pretpostavka po etka lije enja. A zapo eti lije enje zna i prihvatiti injenicu da je nužno u potpunosti odre i se alkohola, što se u kulturi u kojoj je pijenje alkohola sastavni dio ve ine društvenih doga anja, ovisniku ini gotovo neizvodivim. Mnogi su alkoholi ari svjesni da moraju unijeti tu promjenu u svoj život, ali to u dubini duše ne žele i nalaze brojna opravdanja i razloge zašto još uvijek ne pristaju na lije enje. Jedan od naj eš ih obrazaca otpora lije enju je onaj: „Mogu ja to sam, meni ne treba stru na pomo “. Radi se o zavaravanju samoga sebe da svoje pijenje može držati pod kontrolom, iako je to davno prestalo biti mogu e u njegovom slu aju. I nastavlja se niz pokušaja i pogrešaka, kratkotrajnih perioda apstinencije koji se kod pravog razvijenog alkoholizma mjere doslovno satima ili rijetko danima. Samopuzdanje pada, a strpljenje ostalih lanova obitelji i kolega na poslu se tako er gubi. Teško je prona i odgovor na pitanje što je to što alkoholi ara poti e u želji da dosegne samo dno i tek onda postane sposoban za prave promjene, jer je takvo ponašanje u osnovi njegove bolesti- alkoholizma.

Uglavnom, ve ini je potreban prili no dugi period za sazrijevanje odluke o pr es t a n k u pijenja i zapo injanju lije enja, kao i o prihva anju pravila i postupaka nužnih da lije enje uspije. Kao i svaka druga bolest, tako i alkoholizam ima svoj put nastanka i razvoja, ali, iako postoje brojni oblici i na ini alkoholiziranja, sve alkoholi are povezuje nemogu nost kontroliranog, umjerenog pijenja. Poznata su i vrlo jasna i precizna pravila i upute za lije enje. Doživotno odricanje od pijenja alkohola neophodno je i neizostavno, ne može se ni im zamijeniti. Mnogi alkoholi ari zavaravaju se da je izlje enje mogu e nekim njihovim, lakšim na inom u kojem nije nužno potpuno odre i se alkohola, da za njih ne važe pravila kao za ostale i to je naj eš i razlog zašto njihovo lije enje ne uspijeva. Godine prekomjernog pijenja dovode do brojnih ošte enja zdravlja, poreme enih obiteljskih i drugih odnosa i brojnih drugih komplikacija koje alkoholizam sa sobom nosi i iz kojih se alkoholi ar želi izvu i. U toj fazi je jasna želja da se izvu e iz tih muka, ali ne mora još uvijek biti jasna i želja za prestankom pijenja. esto se traže drugi krivci za takvo stanje, a onda se i izlaz iz takvih situacija traži u nekim drugim postupcima, a ne prestanku pijenja. U ovoj je fazi važno potražiti stru nu pomo i nau iti da bez uspostavljanja apstinencije od pijenja nema izlaza iz svih mu nih i teških situacija i problema. Nakon što se u ini taj prvi korak, ne treba stati, uz pomo stru njaka i osoba koje svojim osobnim iskustvom mogu pomo i, zapo inje osobni oporavak i ponovna izgradnja obiteljskih i drugih odnosa. Valja ostaviti iza sebe godine uništavanja samoga sebe i okrenuti se životu koji ne podržava pijenje, a podržava zdrave navike i vodi ozdravljenju i pojedinca i njegove obitelji.


9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

11


12

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Svaštara HOROSKOP OVAN (21.3.-20.4.)

Ovog ete tjedna posebice promišlja o tome koje ste poslovne projekte završili i o onome što ste do sada radili te o onome pto bi na poslu još do kraja mjeseca trebalo napravi i završi . Možda ste preuzeli previše obaveza, pa treba sve dobro organizira kako biste sve na vrijeme završili. U odnosima s partnerom ne e bi promjena. Ako ste sami, mogu e je poznanstvo s osobom koja e vam se svidje . Uzimajte dovoljno teku ine, vo a i povr a. VAGA (24.9.-23.10.)

Neke planove ne ete uspije ostvari , ali istovremeno možete uo i povoljne prilike za zaradu. Na poslu se mogu dogodi neo ekivani problemi, ali i dobre stvari. Stoga, kontrolirajte poslovnu situaciju i okruženje. Mudri potezi mogu vam donije boljitak. U ljubavi e bi mnogo previranja. Koktel raznih osje aja pra t e vas sve do kraja mjeseca kada ete kona no prona i odgovore na sve nedoumice koje vas trenutno dovode u stanje stresa. Neraspoloženje umanjite sportskim ak vnos ma.

BIK (21.4.-20.5.)

Svi znamo kako je ugodna osje a kad se na poslu uspješno realiziraju zadaci. Ovog tjedna ete se i vi tako osje a kad shva te kako se neki vaši poslovni planovi pozi vno ostvarjuju. Upornoš u i marljivoš u rješava ete sve probleme koji e se pojavljiva . Partneru poklonite više pažnje. Iznenadite ga roman nom ve erom ili ludim provodom na nekom neobi nom mjestu. Samci kao da e malo pritaji i povu i. Odgovara e im samo a i mir. Ako ste u mogu nos priuš te si wellness vikend i opus te se.

BLIZANCI (21.5.-21.6.)

ŠKORPION (24.10.-22.11.)

Iskoristite povoljne okolnos za širenje poslovnih kontakata. Sada ete mnogo lakše prives kraju poslove koje ste radili duže vrijeme. Poslušajte savjet poslovnih suradnika. Mogu i su znatni nov ani dobici. Mudro ih inves rajte. Dobro ete se slaga s partnerom. Samci e potraži veselo društvo i krenu u potragu za srodnom dušom. Dane nadolaze eg vikenda svakako iskoris te za dobar provod. Dobro e vam do i lagana sportska rekreacija primjerice plivanje ili šetnja prirodom.

RAK (22.6.-22.7.)

Na poslovnom planu ovog tjedna ne bi smjelo biti napetos . Poslovne okolnos su vam naklonjenje i mogu i su znatni nov ani priljevi. Promatrajte sve što se doga a oko vas i iskoris te povoljne prilike. U emo vnim odnosima mogli bi se pojavi manji problemi. Pokušajte ih riješi razgovorom. Ako ste u braku, provedite dane vikenda u druženju s obitelji. Samcima se smiješi nova ljubavna veza. Budite mudri, i sa uvajte ono što je vrijedno. Dobro se osje ate. STRIJELAC (23.11.-21.12.)

Na poslovnom planu do i e do manjih zastoja. Ne ete imati potrebnu koncentraciju za obavljanje radnih obveza. Ako ste u prilici uzmite nekoliko slobodnih dana i oti ite na neku od vaših omiljenih des nacija za odmor. Predah e vam dobro do i. U ljubavi pokušajte održa ravnotežu skladnih odnosa. Samci e bi u potrazi za partnerom. Neka se malo strpe. Uskoro e do i do ostvarenja kvalitetne ljubavne veze. Nemir umanjite dovoljnom koli inom sna.

LAV (23.7.-23.8.)

Imate planove koje biste željeli što prije ostvari . No, poslovne okolnosti okolnosti nisu vam trenutno odviše naklonjenje i zbog toga ete nailazi na manje prepreke. Ipak, ne et odustajati. Uporno ete tražiti nove mogu nos , a dosta pozornos posve ete širenju poslovnih kontakata. U emo vnim odnosima do i e do promjene. Ako ste u dužoj vezi, moglo bi se raskinu . Ako ste pak sami, mogli bi se ostvari poznanstvo koje e vam donije ljubav života. Više spavajte.

Zadovoljni ste razvojem doga aja na poslovnom planu. Spremni ste i za ve e poslovne i za odre ene promjene. U potpunos vjerujete u ono što radite i spremni ste se dodatno angažira . Ne ete ima previše obaveza i to e vam omogu i lakše planiranje budu ih poslovnih poteza. Ako ste u braku ili vezi, ljubavni odnosi e biti skladni. Ne e biti prevelikih uzbu enja, ali bi ete zadovoljni postoje im mirnim razdobljem. Samci e tako er uživa u hladovini samo e. Zdravlje je izvrsno.

JARAC (22.12.-20.1.)

VODENJAK (21.1.-19.2.)

Vi se u mislima još niste vratili s godišnjeg odmora. Nikako da zapo nete punim jedrima radi i ispunjava radne zadatke. Što se prije probudite, to e bi više povoljnos za vas. U emo vnim odnosima sve e bi prepuno strasti. Biti ete skloni istraživanju, novim vezama, pustolovinama i avanturama. Samo nebo e bi granica. Pripazite da pri svojim odlukama nekoga ne povrijedite. Netko vas promatra. Zadovoljni ste i zdravi.

Sredina kolovoza donijet e manje radnih obveza pa ete mo i završiti zaostale zadatke. Dobro se organizirajte i pripremite jer dolazi dinami na jesen. Novaca ete imati dovoljno, ali se ne razbacujte. Trošite mudro. S partnerom provodite više vremena. Ako ste sami, povoljno je vrijeme za traženje srodne duše. Stoga dane vikenda provedite u izlascima s prijateljima i društvom. Prepuni ste energije i zra ite veseljem. Zanosni ste.

DJEVICA (24.8.-23.9.)

Dobro promatrajte što se doga a u vašoj poslovnoj okolini. Mogle bi vam se ukazati neke mogu nosti koje ne bi smjeli propustiti. Poslovna situacija vam je naklonjena i pokušajte više radi na ostvarenju važnijih planova. Primit ete neo ekivan poziv iz inozemstva. Na poslovnom putovanju mogli bi upoznati osobu koja e vas posebice zainteresira . Možda ak i za ljubavnu vezu. Mogu e su manje glavobolje. Pripazite na dovoljan unos teku ine. RIBE (20.2.-20.3.)

U danima koji dolaze ima ete dosta nepredvi enih poslovnih obaveza i sastanaka. Više ak vnos moglo vi vam donie i nove prilike za ostvarivanje nov anih dobitaka. Morati ete uloži dosta truda i napora kako biste sve napravili na vrijeme. Ljubavna situacija mogla bi se zakomplicira . Ni sami više ne znate što i kako u ini , i koji je put ispravan. U odlukama nemojte bi ishitreni. Uzmite si dovoljno vremena za razmišljanje. Odgovor e do i. Zdravi ste.

RO ENDANI SLAVNIH

Gillian Anderson

Antonio Banderas

Jan Palach

Pete Sampras

Niko Kranj ar

Halle Berry

09.08.

10.08.

11.08.

12.08.

13.08.

14.08.

15.08.

Eric Bana Gillian Anderson

Antonio Banderas Rosanna Arquette

Jan Palach

Pete Sampras

Alfred Hitchcock Fidel Castro Niko Kranj ar

Halle Berry Magic Johnson Steve Martin

Ivan Meštrovi Ben Af leck Napoleon Bonaparte

SANJARICA

Ben Affleck

HOROSKOP MAJA za osobe ro ene izme u od 30. srpnja do 18. kolovoza, u znaku ste koji se naziva KE’H

VULKAN

Ambiciozni, plemeniti i odani

Vidjeti vulkan - na dolaze em putovanju na i ete se u opasnosti. Ugašeni vulkan - o ekuje vas neki nagli gubitak. Gledati vulkan kako baca lavu - o ekuje vas iznenadno, veliko, radosno iznena enje; ne ete morati vratiti dugove. Bježati od erupcije - nepotrebno strahujete od budu nosti.

VUNA Vidjeti vunu - okruženi ste spletkama i prijevarama. ešljati vunu - okruženi ste zlim i neiskrenim ljudima. Kupovati vunu - o ekuje vas poboljšanje materijalnih i društvenih prilika.

ZALAZ SUNCA Pred vama je dug, bezbrižan život.

ZEC Vidjeti zeca - o ekuje vas nenadana posjeta dragih gostiju. Pitomi zec - netko e vas prevariti. Bijeli zec - posti i ete uspjeh u poslu. Crni zec - predznak neke nesre e. Gle-

dati ze eve kako tr e - bit ete predmet ogovaranja. Jesti zaca - ozdravljenje za bolesne, blagostanje za zdrave. Pucati na zeca - uvajte se nezgode na predstoje em putu. Ubijati zeca - netko iz vlastite ku e e vas izdati. Ako vam zec prije e put - uskoro e vam se dogoditi neka nesre a.

ŽELJEZO Vidjeti željezo - predznak iskrenosti, poštenja i sre e u ljubavi. Nositi željezo - o ekuje vas velika tuga. Vrelo željezo - ljubav e vam

biti uzvra ena. Taliti željezo - voljena osoba uvijek e vam biti vjerna. Kovati željezo - propast e vam neki planovi.

ŽLICA Vidjeti žlicu - pred vama je sretna i sigurna budu nost; bit ete sretni i zadovoljni na poslu, u obitelji i u društvu. Srebrna žlica - uskoro ete primiti poziv na neku sve anost. istiti žlicu - razmislite o svojim postupcima prema bliskim ljudima, a naro ito prema voljenoj osobi.

Osobe ro ene u horoskopskom znaku Ke’h su ambiciozne, plemenite, darežljive i odane. To su osobe jake volje, velikih organizacijskih sposobnosti, samopouzdanja i autoriteta koji nerijetko može prje i u diktaturu. Isk rena v jernost i obiteljski život su glavne karakteristike ovog znaku. Vole sjaj i sve što

je u javnosti popularno. Ponekad jeluju kao paunovi, a potpuno ispunjenje doživljavaju u krugu obitelji. Skloni su ka vrstim i dugotrajnim prijateljstvima. Nikadan ne napuštaju one koje vole. Imaju veliki smisao za prakti no, a u svojim pothvatima uvijek idu do kraja. Prepreke na putu za njih ne postoje. Osobe ro ene u ovom znaku žive dugo i

sretno. Obitelj je za njih oaza sre e, ali vole i društvo, posebice ako su postigli priznanje i ugled. Široke su ruke i uvijek su spremni dijeliti korisne i prijateljske savjete. Sa osmijehom na licu prikrivaju svoje neuspjehe i ljubavne probleme. Rado su prihva eni u svim sredinma i brzo stje u ugled. Ponekda mogu biti brzopleti i prebrzi u donošenju odluka.


9. kolovoza 2013.

13

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Tehnologija

Analogni audio/video kablovi Postoje dvije glavne kategorije AV (audio/video) signala: analogni i digitalni. Analogni je desetlje ima bio standard, ali današnja tehnološka dostignu a pružaju nam sjajne digitalne slike i zvuk koji predstavljaju revoluciju u kvaliteti ku nog kina. Analogni signal je relativno dobar, posebno jer ve ina ljudi nije ni upoznata s ne im boljim. Ukoliko sebi ne možete priuštiti d i g i t a l nu tehno-

logiju, korištenjem visokokvalitetnih analognih kabela možete bitno poboljšati ak i standardni analogni video i audio. Koaksijalni kablovi (RF) – ovo su naj eš i i najmanje poželjni kablovi za AV veze. Uz

audio i video signale “modulirane” na jedan kabel, nemogu e je prenjeti jednako kvalitetan signal kao s komponentnim, S-Video ili ak kompozitnim video kabelom. Razlog je što se moduliran signal nakon prijenosa mora ponovno razdvojiti na audio i video, a tim se postupkom dodatno gubi kvaliteta signala. Njihova nazamjenjiva primjena je u dovodu antenskg signala u ure aj i neka tako i ostane. Kompozitni -

I N (RCA) video kablovi – kompozit- ni video kablovi predstavljaju korak naprijed od standardnih koaksijalnih kabela s osnovnom razlikom što je kod prijenosa video odvojen od audio signala. Osnovna zna ajka im je RCA ili IN konektor što je standard za TV, DVD i VCR ure aje kako

i kod razli itih audio komponenti. Uglavnom, kompozitni kablovi sastoje se od dva (za mono) ili tri (za stereo) spojena kabla koji završavaju RCA konektorima u tri boje boje: žuta boja za video, crvena za desni audio kanal i bijela za lijevi audio kanal. S-Video kablovi – ovi kablovi su zna ajno napredniji od kompozitnih kablova. Dijele i video signal na dva dijela, S-Video kablovi znatno unaprije uju kvalitetu slike u odnosu na kompozitne kablove. S-Video priklju ke nalazimo na kvalitetnim TV-ima i AV komponentama. Komponentni video kablovi – to su najbolji analogni kablovi za prijenos videa visoke rezolucije (HD). Razbijaju kompozitni video signal u tri osnovna signala, odnosno boja, za dobivanje slike – plavi, zeleni i crveni. Ti se signali zasebno prenose svaki svojim kablom što rezultira minimalnim gubicima i maksimalnom jasno om i oštrinom slike. Zbog toga je kvaliteta signala superiorna ostalim tipovima kablova. Komponentni kablovi izgledaju kao i kompozitni (koriste RCA konektore). Iako su kablovi

Nova dimenzija pra enja sportskih nadmetanja U domeni tehnologija vezanim uz sportske aktivnosti sve više pozornosti pridaje se sportovima koji zahtijevaju puštanje ponovnih snimki neke akcije, ciljne linije, udarca i sl. Stoga je“ Bullet Time“efekt najavljen za korištenje u NBC-evom dijelu programa nazvanom Sunday Night Football, a za njega bi se trebale koristiti ukupno 12 kamera za trodimenzionalni prikaz nekih dijelova: Tehnologija je nazvana freeD – “Free Dimensional Video”, a razvila ju je kompanija Replay Technologies. Sustav ini 12 4K Teledyne DALSA Falcon2 CMOS kamera koje su postavljene u odre enim zonama igrališta. Time je urednicima na NBC-u omogu eno

zumiranje, pauziranje i micanje oko najbitnijih mjesta u svakom trenutku, a sve kako bi gledatelji doživjeli potpuno novu dimenziju igre. Iako je sve još uvijek u eksperimentalnoj fazi i na jed-

nom stadionu, Teledyne, kao i Replay Technologies se nadaju kako e se uskoro pokrivati sva natjecanja diljem zemlje, iako ostaje pitanje kada e na red do i ostatak svijeta,

Vlakom jeftinije u Muzej! Jeste li znali da od 15. ožujka 2013. pa sve do 15. ožujka 2014. posjetitelji MSU-a i korisnici HŽ Putni kog prijevoza ostvaruju popust na ulaznice i povratne prijevozne karte. Uz predo enje karte za vlak ostvaruje se pravo na popust pri kupnji ulaznica u MSU. Cijena ulaznice s popustom iznosi 20 kn. Putnici – posjetitelji muzeja ostvaruju popust od 40% na redovnu cijenu povratnih pri-

jevoznih karata za 1. i 2.razred svih vrsta redovnih vlakova iz svih kolodvora na prugama HŽa do Zagreb Glavnog kolodvora i obratno. A u Muzeju aktualna je izložba Borisa Ljubi i a “Samo plakati” te Miroslava Šuteje “Retrospektiva”. Sve te informacije, ali mnoge druge zanimljivosti iz djelovanja Muzeja suvremene umjetnosti možete saznati na Internet adresi www.msu.hr

kompatibilni s kompozitnim, ulazi i izlazi na ure ajima nisu pa morate voditi ra una da vaša oprema podržava spajanje istim. Tri komponente su tehni ki ozna ene slovima Y, Pb i Pr, ali ve ina proizvo a a olakšava stvar crveno, zeleno i plavo obojanim kabelima. BNC video kablovi – koriste se prvenstveno u profesionalnijoj opremi jer bolje prenove viši frekventni spaktar. Zapravo su identi ni kompozitnim i komponentnim kablovima, osim što koriste bolje BNC konektore koji se zavrte na mjesto i sigurniji su od RCA konektora. SCART kabel - je do dolaska HDMI-ja bio najpopularniji analogni priklju ak za povezivanje A/V opreme u Europi. Ovo 21-pinsko su elje omogu uje prijenos slike i zvuka u standardnoj kvaliteti, te se i danas koristi za povezivanje VHS i DVD reproduktora na stare i nove televizore. Novi HD televizori i dalje dolaze s barem jednim SCART priklju kom kako bi se osigurala kompatibilnost sa starijom opremom koju dio korisnika dan danas koristi. U narednim godinama SCART su elje e potpuno iš eznuti s pole ina televizora. SCART ka-

bel je u stanju prenositi kompozitni, S-Video (separate video) i RGB signal, ovisno o pinovima koji se koriste. HD televizori obi no posjeduju RGB i S-Video tip SCART priklju ka, a oznake istih se obi no nalaze pokraj konektora. Zbog održavanja kompatibilnosti s opremom, televizori imaju barem jedan

SCART priklju ak sa svim pinovima, što je nužno za ostvarenje RGB prijenosa koji je najbolji što ovaj tip povezivanja nudi. VGA kablovi – VGA kablove vidjeli ste i prije, posebno ako se koristite ra unalima. VGA se tako er naziva 15-pinski ili HD15 kabel, zbog 15 pinova na muškom konektoru. VGA kabeli naj eš e se koriste za povezivanje ra unala s monitorom, dok se kod ku nog kina koriste za povezivanje projektora i nekog HDTV dekodera.

TONERI I TINTE Veliki izbor originalnih i zamjenskih i i za sve vrste pisa a i tonera i tinti

popusta Uska 1, akovec, 396-606


14

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

www.autostil.info Ure uje: Dalibor Flajpan info@autostil.info

Toyota - najbolja ponuda hibridnih automobila u Hrvatskoj Toyota, najzeleniji brend svijeta, nastoji približiti inovativne i štedljive hibridne automobile voza ima u Hrvatskoj. Prava prilika za to bila je novi na in obra una trošarina koji omogu ava korekciju cijena vozila prema CO2 emisijama. Toyotina odluka bila je da sve uštede iz trošarina prepusti kupcu, ime su cijene Toyota hibridnih modela snižene i do 47.000 kn. Hibridna vozila svoje postoje e vlasnike - njih preko 5 milijuna u svijetu - odušev-

ljavaju niskim troškovima održavanja , te tihom vožnjom uz niske emisije CO2 i uštedu goriva. Zahvaljuju i nižoj cijeni, odsada su pravi hibridi interesantni i mnogim hrvatskim kupcima. Tako e svi koji planiraju kupovinu novog automobila, trebati razmotriti i kupnju hibrida; Yaris HSD, Auris HSD, Prius i Prius+, su zbog niske CO2 emisije i najmodernije tehnologije, cijenom postali doista konkurentni konvencionalnim (dizel ili benzinskim) automobilima.

Primjer novih cijena Toyota hibridnih modela sa novim trošarinama, važe ima od 1.srpnja: YARIS HSD Luna: cijena niža: 44.000 kn prodajna cijena sa trošarinom i PDV-om: 119.800 kn potrošnja 3,5 l/100 km, emisije 79 g/km CO2 AURIS HSD Luna: cijena niža: 28.000 kn prodajna cijena sa trošarinom i PDV-om: 166.000 kn potrošnja 3,8 l/100 km, emisije 87 g/km CO2 PRIUS Luna cijena niža: 37.500 kn prodajna cijena sa trošari-

AMC Me imurje akovec, Športska 8,

tel. (040) 328-750, 328-751 e-mail: prodaja-ford@amc-medjimurje.hr

1. VW Passat 2.0 TDI Comfortline, 2011., smeđa, ESP, start-stop sustav, automatska klima, el. paket, tempomat, parking senzori, alu felge 2. Ford C-max 1.6 TDCi Trend, 2005., svjetlo plava, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 3.Fiat 500L 1.4 Easy - NOVO, 2013., crvena, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD, alu felge, maglenke, tempomat 4.Fiat Punto 1.2, 2012., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 5.Fiat Grande Punto 1.3 JTD, 2008., srebrna, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 6. Fiat Doblo Cargo 1.3 JTD, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD 7.Fiat Doblo Cargo 1.4 + plin, 2008., bijela, servo, ABS, el. paket, klima, radio CD

nom i PDV-om: 194.900 kn potrošnja 3,9 l/100 km, emisije 89 g/km CO2

PRIUS+ Luna: cijena niža: 37.600kn prodajna cijena sa trošarinom i PDV-om: 231.650 kn Potrošnja 4,1 l/100 km, emisije 96 g/km CO2

9. kolovoza 2013.

Vespa 946 stig Od 1946 . god ine Vespa je prepoznatljiva po jedinstvenom stilu i tehnologiji. Generacijama mladih ispunjavala je želju za slobodom i pokazala pravi put u svijetu gdje je individualna mobilnost jednaka emancipaciji. Vespa njeguje tu pri u ve šezdeset i šest godina uz stalnu evoluciju svog jedinstvenog koncepta funkcionalne forme. Danas, nakon sedamnaest milijuna proizvedenih Vespi koje su osvojile ulice diljem svijeta i postale svjetska legenda, Vespa je otkrila svoju budu nost. Izravnim prizivanjem MP6 prototipa, prve Vespe od koje je u prolje e 1946. godine nastao najslavniji skuter na svijetu, dizajnerski centar iz Pontedere predstavio je novu Vespu 946 koja savršeno spaja povijest, tradiciju i inovaciju. Vespa je ponovno ispred svog vremena i

Hyundai ponuda u kolovozu I u mjesecu kolovozu Hyundai nastavlja s akcijskom ponudom svojih najtraženijih modela, ije cijene su nakon 1. srpnja znatno povoljnije. U ovoj atraktivnoj ljetnoj ponudi pod nazivom ‘Ludo niske cijene’, gradski model i20 u po etnoj izvedbi dolazi sa benzinskim 1.2 motorom snage 85 KS ,te paketom opreme iStart, a dostupan je po cijeni od 69.900 kn. Jedan od najtraženijih kompakata na tržištu, Hyundai i30, u po etnoj 3-vratnoj verziji dolazi s benzinskim 1.4 motorom sa 100 KS te cijenom od 88.990 kn. Novost u ponudi modela i30

je ekonomi ni dizelski 1.4 motor snage 90 KS, koji u 3-vratnoj verziji s po etnim paketom opreme iStart dolazi po odli noj cijeni od 96.990 kn. Povoljnijom cijenom može se pohvaliti i atraktivna i udobna obiteljska Elantra, koja je s po etnim iStart paketom opreme i benzinskim 1.6 motorom snage 132 KS, dostupna je po cijeni od 109.990 kn. Ponuda Hyundai modela uklju uje jedinstveno trostruko petogodišnje jamstvo koje podrazumijeva 5 godina punog tvorni kog jamstva, 5 godina mobilnog jamstva i 5 godina preventivnih pregleda.


9. kolovoza 2013.

15

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

la u salone predstavlja budu nost stila, tehnologije i kvalitete življenja. Vespa 946 vizualno se osjetno razlikuje od svih dosadašnjih Vespa modela te sažima sve najbolje odlike Vespi koje su joj prethodile tijekom nekoliko desetlje a. Dimenzije tijela i me uosovinski razmak pružaju joj stabilnost dok je uske linije, mala težina i kut upravlja a ine izuzetno voznom i agilnom. Vrhunska kvaliteta izrade i pažljivo odabrani materijali ine je posebnom i razli itom. Srce Vespe 946 moderan je jednocilindri ni, etverotaktni, zrakom hla eni pogonski agregat od 125 ccm s 3 ventila i elektronskim ubrizgavanjem. Svi ljubitelji Vespe ovaj e ekskluzivni model prona i u odabranim Vespa salonima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Puli s jedinstvenom europskom cijenom od 9.000 eura.

Stiže SEAT Leon ST

Novi Seat Leon ST kombinira mladena ki, dinami an dizajn i sportske karakteristike srodnih modela s iznimnom prakti noš u. Tre i lan obitelji Leon nepobitno argumentira da uzbudljiv sportski ka-

rakter i izrazita svakodnevna prakti nost ne moraju biti me usobno isklju ivi. Njegov prtljažni prostor nudi impresivnu razinu raznolikosti, nenadmašnu funkcionalnost sve do najsitnijeg detalja te kao i

ostatak Leona, izvanrednu izradu i premijske materijale. Njegov kapacitet iznosi 587 litara, a pove ava se na 1.470 litara kada se preklopi naslon stražnjeg sjedala – što zna i da u Leona ST možete smje-

B kategorija

ve od 5 699,00 kn

SVE KATEGORIJE NA JEDNOM MJESTU AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1 i D kategorija

tel/fax: 040/645-355 mob: 091/416-2084, 091/211-2442 PRELOG, Glavna 5 stiti ak i velike predmete iz svakodnevnog života. Leon ST nastavlja govoriti emotivnim jezikom SEAT dizajna, kao i njegova visoka razina kvalitete materijala i izrade. Rukovanje je jednako precizno i dinami no kao i u Leonu i Leonu SC. Velika paleta hi-tech opcija poput potpunih LED prednjih svjetala proširena je ACC radarom udaljenosti od vozila ispred i DCC varijabilnom prilagodbom amortizera. Izborni dinami ki paket koji uklju uje DCC i progresivno upravljanje omogu uje ve i stupanj kontrole u sportskim uvjetima vožnje. Uz naglašeni sportski izgled, iznimna u inkovitost tako er je bila vrlo visoko na popisu prioriteta tijekom dizajniranja Seat Leona ST. TDI i TSI motori ekonomi ne potrošnje s obujmom od 1.2 do 2.0 litre i snagom od 86 KS do 184 KS imaju direktno ubrizgavanje i turbopunja . Novi Leon ST na hrvatskom tržištu se o ekuje po etkom 2014. godine.

Mazde3 spremne za put Osam potpuno novih Mazdi3 uspješno su odradile „prvu“ prepreku u „Mazda Route3 – Vožnja izazova 2013 od Hiroshime do Frankfurta“: japansko more. Trenuta no se nalaze u Vladivostoku, po etnoj to ki vožnje. Sudionici prvog dijela puta koji izaziva konvencije, duga kog 15.000 km, tako er su sretno stigli na daleki istok Rusije. Britanci, esi, Njemci, Talijani, Poljaci, Portugalci i Slovaci nacije su koje e se prve na i za upravlja em prve od sedam etapa puta koja prolazi kroz devet vremenskih zona i obuhva a pola obodnice zemljine kugle. Prva etapa duga ka je 1.400 km i traje tri dana sa završetkom u regionalnom centru Blagoveshchensku. Obzirom da ruta ide paralelno s kineskom granicom na koju se esto i pruža pogled, regionalna kultura ima dašak isto ne Azije – kao što e imati i Mazda Route3 u ovoj etapi. Nove Mazde3 Sport pogonjene 2.0 SKYACTIV ben-

zinskim motorima od 160 KS u najve u rusku paci i ku luku stigle su iz tvornice Hofu blizu Hiroshime pomo u 17.000 tona teškog teretnog broda Makassar Highway. Od tada automobili privla e pažnju lokalnog stanovništva zahvaljuju i upe atljivoj dizajnerskoj temi „KODO – duša pokreta“ kao i injenici da im se upravlja nalazi na lijevoj strani, za razliku od ve ine automobila u tom podru ju. Voza ki timovi, ve inom Europljani, ali i nešto Izraelaca i Australaca, mjenjat e se na svakoj etapi putovanja kako bi što više predstavnika medija, bloggera i Mazda entuzijasta dobilo priliku iskušati novu Mazdu3 u takvim posebnim okolnostima. Auti trebaju sti i u Frankfurt 7. rujna pred sam po etak International Motor Show-a 2013 (IAA). Njihovo putovanje i avanture možete pratiti na http://www. mazda.hr/mazdaroute3 ili preko Twittera na #mazdaroute3.


VRHUNAC AKOVE KOG PROŠTENJA

Nevi ena euforija u akovcu na koncertu Jelene Rozge! piše: Roberta Radovi Žena, majka, ...kraljica hrvatske estrade, Jelena Rozga, izazvala je nevi enu euforiju obožavatelja na koncer tu održanom drugog dana Porcijunkulova na glavnom akove kom trgu. Tisu e ljudi okupiralo je središnji trg i ulicu Kralja Tomislava a mnoštvo se slijevalo i sa svih prilaznih ulica. Najve e hitove kao što su Bižuterija, Sad ili nikad, Nirvana, Dobitna kombinacija, Karan-

izme u dva koncertna bloka, upravo joj tu energiju daje vjerna publika i prekrasna atmosfera kakvu je protekle ve eri doživjela u akovcu. - Oduševljena sam i pod velikim dojmom sam. Toliko puno ljudi ima. Tako su me ‘lipo’ do ekali, ak su me i nakon prvog seta rasplakali. To je ve er koju u pamtiti cijeli svoj život. Hvala svima. Kad imate takvu publiku ispred sebe kao što imam ja ve eras, onda nije problem putovati na koncertne turneje

i ostati budan dugo u no . P ublik a odra uje 50% koncerta. Vjerujte mi, bez vjerne publike nema ništa!

mogla bi re i, prekrasne. Lijepo se osje am i kad sve zbrojim jako sam zadovoljna. Ali uvijek mogu i želim bolje. Idem naprijed. Radim na novim pjesmama. A svaki koncert mi je kao prvi. Prije svakog koncerta imam male leptiri e u stomaku. To je valjda nekakva želja da sve ispadne dobro. Iako koncerata ima mnogo, dodatnu energiju mi daje publika. Odnosno, ta energija dolazi i iz toga što radim posao kojeg volim najviše na svijetu”.

U pripremi novi album

tena, Daj šta daš publika je zajedno s Jelenom Rozgom otpjevala gotovo jednoglasno i rijetko vi enim oduševljenjem. Ova je popularna pjeva ica posebice energi no izvela drugi dio koncertnog programa koji je potrajao sve do pono i. A nakon toga Rozgi je preostalo još i više nego dovoljno energije za potpisivanje autograma za najvernije fanove. Kako je i sama rekla u razgovoru s medijima u stanci

Ve eras se ovdje osje am kao da sam doma.” s uzbu enjem je Rozga prokomentirala prvi dio akove kog koncerta.

Godina za pam enje Popularnost Jelene Rozge raste posebice u protekle tri godine, pa bi se za njih moglo re i da su joj to “godine za pam enje”. - Posljednje tri godine su onako lude godine,

Na kraju razgovora Jelena je najavila i izlazak svog tre eg samostalnog albuma. - Album se radi. Snimila sam demo za jednu prekrasnu baldu. U timu su naravno Ton i i Vjekoslava Hulji . Na albumu e biti i trenutno aktualni hitovi koji još nisu objavljeni kao što je pjesma “Razmažena”. Napravila sam i jednu obradu balade “Rano ranije” autorskog tima Hulji , koja e biti kao bonus na mom tre em solisti kom albumu.

FORMULA 13 1 Proud Mary JOHN FOGERTY FT. JENNIFER HUDSON 2 Love Me Again JOHN NEWMAN 3 Everything Has Changed TAYLOR SWIFT & ED SHEERAN 4 Home Again ELTON JOHN 5 Till Your Well Runs Dry ERIC CLAPTON 6 Do I Wanna Know ARCTIC MONKEYS 7 Love Illumination FRANZ FERDINAND 8 Another Love TOM ODELL 9 True Love P!NK FT. LILY ROSE COOPER 10 I Got You JACK JOHNSON 11 We Can’t Stop MILEY CYRUS 12 #Beautiful MARIAH CAREY FT. MIGUEL 13 Liquid Lunch CARO EMERALD

Top Hit List 1. VATRA - Bilo je dobro dok TOP LISTA DOMA IH je trajalo 2. MASSIMO - Suze nam stale na pu 3. TONY CETINSKI - Jednom u životu 4. BEGINI & Ivan Zak - Obriši suze 5. CRVENA JABUKA - Imam neke fore 6. NINA BADRI - ežnja 7. DETOUR - Srce veliko 8. D LEGENDE - Hej 9. OP A OPASNOST - Nenapisana stranica 10. ŽANAMARI - Kao da nema sutra


9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

Dobro je znati 41

IZ BOGATE PALETE IZDVAJAMO

UIJH KOR L UB ELI P

700 g

3,59 kn akcijska cijena u kolovozu


42

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.


sport@mnovine.hr

RUKOMET

KUGLANJE

Rukometaši Preloga u ponedjeljak kre u s pripremama za novu prvoligašku sezonu U Prelogu još uvijek traju dogovori, razgovori i pregovori.Igra i i dalje individualno treniraju, a s pripremama pod vodstvom trenera Dubravka Hozjaka kre e se u ponedjeljak 12. kolovoza. U planu je pet treninga tjedno. Prema rije ima predsjednika kluba Darka Pandura cilj je maksimalno pripremiti igra e za prvoligaške izazove, igra ki kadar koji imaju zadovoljava kriterije za nastup u iscrpljuju oj sezoni i ligi gdje svatko može dobiti svakoga i kod ku e i u gostima. Klub nema nikakve ambicije za vrh, ali želja je napraviti solidan rezultat i naravno ostati u ligi.Igra ki kadar

Željezni ar u novu sezonu s novim igra ima ostaje jednak prošlogodišnjem, nije bilo ni odlazaka ni dolazaka. Trenirat e dvadesetak igra a, a

pridružit e im se oni koji su prošle godine manje trenirali i igrali zbog obaveza. Ve su dogovorene

utakmice s kvalitetnim protivnicima kako bi se sezona do ekala u što boljoj formi.

U akovcu osnovan novi rukometni klub Rukometaši “najmla eg “ me imurskog rukometnog kluba - RK akovec krenuli su pod vodstvom Saše Ku eka s treninzima. Kako nam je kazao predsjednik akove kih rukometaša Ivan Horvat na prvom se pripremnom treningu okupilo dvadeset igra a, a više ih se naravno

o ekuje po završetku godišnjih odmora. Rije je ina e o klubu koji kako kaže Horvat kre e prakti no od nule,bez dubioza i komplikacija. Posložit emo i rad s mladima da bude što kvalitetniji, kre emo u pozitivnoj atmosferi, ali s vrstim prije svega igra kim temeljima,

jer najve i dio igra kog kadra ine igra i donedavnog premijer i prvoligaša Me imurja. S obzirom na pomalo kaoti nu situaciju u Hrvatskom rukometu gdje se još nažalost ne zna tko e igrati u kojoj ligi i koji e klubovi uop e zbog inacijske nezavidne situacije mo i nastupati, ni

sami akov ani ne znaju to an rang natjecanje u kojem e igrati. Možda e to biti tre a , a možda ak i prva liga. Nadamo se igranju u prvoj ligi, kazao je Horcat , a ako krenemo i iz tre e nadamo se brzom povratku akove kog rukometa u onaj rang koji on to i zaslužuje.

MOTOCIKLIZAM

Bike race - utrka ubrzanja u Gori anu Ve šestu godinu za redom Metalni racing team organizira Utrku ubrzanja s motociklima na 400 metara. Mjesto susreta je na ve uobi ajenom mjestu - na ravnoj cesti kod grani nog prijelaza Gori an u subotu 10. kolovoza 2013. od 15 sati. Organizator je

sa sponzorima osigurao bogate nagrade za sudionike, koji e se natjecati u sljede im klasama - 600 ccm, 1000 ccm, PRO SERIJA i skuteri do 50 ccm. U pauzama izme u utrka bit e tu nezaobilazan freestyle show na motorima i akrobacije na quadovima. O ekuje

se velik broj sudionika iz susjednih zemalja, sun ano vrijeme je naru eno, osvježavaju i napitci su osigurani, a odli an provod zagarantiran. Subota - 10. kolovoza 2013. - ravna cesta kod GP-a Gori an - Utrka ubrzanja - ne želite to propustiti.

Nakon velikog po etnog šoka zbog odlaska Bojana Košaka u zagreba ku Grmoš icu, vode i ljudi u Željezni aru e za ovaj prelazni rok ipak mo i re i da je bio uspješan. U klub su se naime vratila trojica igra a koji su nekada ve bili dio Željezni arove ekipe . Ninoslav Mikac iz Prosvjetara bi tako trebao donijeti stabilnost, prije svega na doma em terenu. U zamjenu za njega, u suprotnom pravcu je u želji za standardnom minutažom otišao Franjo Božak. Mikacu se u Željezni aru pridružila i familija Jagi – Stjepan i Zoran koji su prepoznali ambiciozan projekt kakav im se u njihovom Varaždinu nije nudio. Stjepan Jagi pred pet je godina bio jedan od klju nih kugla a u tadašnjem pohodu akove ke ekipe na elitni rang, a u karijeri je nastupao za

prvoligaške klubove Bjelovar, Grmoš ica i Medveš ak. Zoran je tako er ve papirnato bio u klubu na dvojnoj registraciji, no debi prve službene ba ene kugle o ekuje ga ove jeseni, a u svom životopisu iza njega su isto sezone u Grmoš ici i Medveš aku. Teško je za o ekivati da e bilo tko od pridošlica u potpunosti zamjeniti Košaka, ali nedvojbeno je da je klub dobio kvalitetan trojac koji iza sebe ve ima iskustva sa najvišeg ranga natjecanja, te e samim time bez dvojbe biti zna ajna poja anja s kojima e Željezni ar dobiti širinu kadra. Sa ovakvim rosterom me imurska ekipa mo i e se ponovo ravnopravno upustiti u borbu za sam vrh, a u kojoj bi im najve i konkurent trebala biti Novska, uz ve tradicionalne „prijetnje“ iz smjera Lepoglave te Zaboka. (kk željezni ar)


9. kolovoza 2013. NOGOMET

III. HNL sjever

KUP Me imurskog nogometnog saveza

Pobjeda, Rudar i U PRVOM kolu susret nekadašnjih prvoligaša, Budu nost Podbrest Me imurje protiv Varaždina izborili drugo kolo kupa S obzirom da je NK Ivan ica odust ala od tre eligaškog natjecanja, na ju erašnjoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, donesena je odluka da je novi tre eligaš upravo mom ad Varaždina. Ovu odluku HNS-a danas mora potvrditi i Plenum klubova Tre e HNL – sjever, koji

je prošle godine odbio prihvatiti upravo Varaždin ŠN kao svojeg 17 lana. Me utim dobro upu eni kažu kako e to biti samo formalnost s obzirom da je Ivan ica odustala od natjecanja, pa e NK Varaždin zauzeti njihovo mjesto. Parovi prvog jesenskog kola III. HNL Sjever:

Izvu eni su natjecateljski brojevi pa e se t a ko u pr vom jesenskom kolu sastati: Mladost (Ž) – Virovitica, Podravina – Rudar, Grani ar (K) – Mladost (Pr.), Me imurje – Varaždin, Croatia – akovec, Koprivnica – Nedeliš e, Polet (SMNM) – Slatina i Podravac – Bjelovar.

Iris Cup 2013. Nogometna škola Me imurje – akovec u suradnji s cvje arom Iris i nogometnim klubom Budu nost Miklavec organizira Iris Cup 2013 koji e se održati ovog vikenda u Miklavcu. Turnir po inje sutra (subotu) 10. kolovo z a z a s elek c iju U-10 i u nedjelju 11.

kolovoza za selekciju U-13 u 9 sati, na nog omenom i g r a l i š t u NK Budu nost u Miklavcu. Sudjeluju ekipe NŠ Me imurje,NK Budu nost Miklavec, NK Sloga akovec, NK Fotex,NK Zelenko Novakovec, NK Spartak Mala Subotica, NK Dinamo Palovec, NK Polet Sveti Martin na Mur i, NK Podrav ina Ludbr e g , N K Rud a r Mursko Središ e, NK

Nogometni klub "Trnovec" organizira memorijalnu nogometnu utakmicu - Velimir Habrun - "Fen ". Utakmica e se odigrati izme u ekipe NK "Trnovec" i NK "Cent r ome t a l " Mac i ne c i to u u nedjelju, 11. kolovoza u Trnovcu s po etkom u 17:30 sati. Sav prihod od ulaznica namijenjen je obitelji pokojnog Habr una.

Posjetimo, Fen je poginuo prošle godine u prometnoj nesre i u Ivane kom Naselju. Ovog mladog i perespektvnog nogometaša prijatelji se rado sje aju, a nogometna utakmica odigrat e se njemu u ast.

Zebanec, NK Trnava Gori an, NŠ Dinamo Zag reb, NK R ak i an i NK Na f t a L endav a (Slovenija). Sudjeluje 14 ek ipa, a igra se u dvije grupe po 7 ekipa. Selekcije U-10 igraju u s u s t av u 7+1, a selekc ije U-13 u sustavu 6+1. Igra se na 2 ig r a l i š t a vel i i ne 60x40 metara i golove 5x2 metara. Mom adi su podjeljenje u dvije skupine. Dvije pr voplasirane mom adi iz svake skupine ulaze u poluf inale, a ost ale igraju za plasman. Trajanje ut ak mice u skupini i za plasman je 1x16 minuta, a polufinalne i finalne utakmice 2x12 minuta. Svaka mom ad na t u r n ir u može prijaviti maksimalno 12 ig ra a + 2 t renera. Najbolje t ri ekipe dobivaju pehare i medalje.

Odigrana su i tri posljednja preostala susreta prvog kola kupa Me imurskog nogometnog saveza. U Gornjem Hraš anu Pobjeda bila kao doma in bolja od Bratstva iz Jurovca s 3:2. U Križovcu je Torpedo do ekao Rudara iz Murskog Središ e, no ova put Rudar je bio taj koji je torpedirao doma ina 5:1. U Gornjem Kraljevcu su igrali Napredak i Budu nost Podbrest. Budu nost je bila bolja 3:0. Do po etka prvenstva, ko-

je u seniorskim ligama po inje idu eg tjedna, 17. 18. kolovoza odigrat e se još dva kola kupa. Ovog vikenda na rasporedu su susreti drugog kola, a na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza još e se igrati šesnaestina inala kupa. 1. kolo k upa MNS-a: Pobjeda Gornji Hraš an - Brat st vo Jurovec 3:2, Torpedo Križovec - Rudar Mursko Središ e 1:5, Napredak Gornji Kraljevec Budu nost Podbrest 0:3.

Pa rov i 2 . kola: Naprijed – BSK, Omladinac DS – Sloga akovec, Budu nost P – Mura, Galeb – ukovec, Mladost S – Dubrav an, Kraljev an 38 – Polet P, Radni ki – Croatia, Pobjeda – Podturen, Eko – Me imurec, Om lad i nac M – Bor ac T, Drava K – Jedinst vo NSnD, Grani ar N – Sokol, Otok – Rudar, Trnje – Dinamo D, Bratstvo SV – Trnava, Mladost SM – Mali Mihaljevec.

NK NAPREDAK Gornji Kraljevec

Mladosti iz Selnice 5. memorijalni turnir i Gornjem Kraljevcu Pod pok r ov it eljstvom Op ine Vratišinec i u organizaciji NK Napredak iz Gornjeg Kraljevca, na igralištu Napretka održan je 5. memorijalni nogometni turnir, Željko Jambroši ,

koji se igra u spomen nekada vrsnog nogometaša i farmera iz ovog naselja. Pobjednik turnira je NK Mladost iz Selnice, druga je Budu nost iz Miklavca, tre i Sokol iz

Vratišinca i etvrti doma in Napredak. Prije po etka turnira, na elnik op ine Zdravko Mlinari sa suradnicima, na Jambroši ev grob položio je vijenac te su zapaljene svije e. (sm)

TURNIR mladih nada Nogomet n i k lub Dina mo iz Pa lovc a organizira prvi Me unarodni susret mladih nogometaša u k ategor iji ig ra a ro enih 1998., 2001. i 2002. godine, koji e se održati u subotu 10. kolovoza na nogometnom igralištu u Palovcu s po etkom u 9 sati. Pravo nastupa imaju: za selekciju 1998. igra i ro eni

01.01.1998. i mla i, za selekciju 2001. igra i ro eni 01.01.2001. i mla i te za selekciju 2002. igra i ro eni 01.01.2002. i mla i. Svoj dolazak na turnir do sad su potvrdili NK Me imurje akovec, NK Spartak Mala Subot ica, NK Dinamo P a love c , N K S lo g a akovec, NK Ora Petrijanec (Varaždinska županija), NK Mladost

Prelog, NK BSK Belica, Dje ji nogomet Jastrebarsko i ASV Klagenfurt (Austrija). Najbolje tri ekipe dobivaju pehare, a sve ostale priznanja za sudjelovanje na turniru. Za najbolji igra e, najbolje strijelce i najbolje golmane predvi ene su statue, a važno je naglasiti da kotizacije za nastup na turniru nema.

SEOSKE SPORTSKE IGRE

Natjecanje etiri brega 2013. u Dragoslavec Selu V MO Dragoslavec Selo i NK Vu etinec zajedno organiziraju igre sa zabavom i tombolom pod nazivom etiri brega. Sudjeluju ekipe iz naselja Dragoslavec Selo, Vu etinec, Okrugli Vrh, Brezje, Slakovec, Bogdanovec i Dragoslavec Breg. Igre etiri brega su osmišljene kako bi se naselja me usobno družila i pomagala si. Prve igre su izazvale veliki interes

mještana u ovim naseljima, ali i puno šire tako da je posje enost bila jako velika. Slijede e igre e se održati u nekom drugom naselju. Igre su raznovrsne, pa se tako igra mali nogomet za djecu do 12 godina, turnir u beli, vise a kuglana, TIP-TOP, bac a nje k a mena s ramena, ruž enje kuruze, guranje bale slame, kup pjeva a, potezanje užeta i pe enjara. Svaka igra se

boduje, a ukupni pobjednik osvaja veliki prijelazni pehar.Ove godine igre e se održati u subotu 10. kolovoza u Dragoslavec

Selu. Prijave ekipa je do 13.30 a po etak igara je u 14 sati. Za dobro raspoloženje pobrinuti e se grupa Veseli kumovi.


9. kolovoza 2013. BICIKLIZAM - HALICANUM TROPHY 2013

BK Mura Avantura uspješno organizirala najve e biciklisti ko natjecanje u Me imurju Uzbudljiv vikend pun doga anja Od 3. do 5. kolovoza održan je iznimno uzbudljiv produženi biciklisti ki vikend u Svetom Martinu na Muri. BK Mura Avantura organizirala je veliku sportsko-biciklisti ku manifestaciju pod nazivom HALICANUM TROPHY 2013. Bilo je to dosad najve e sportsko biciklisti ko natjecanje na podru ju Me imurja, ali i šire. Za usporedbu, u Hrvatskoj samo Vodice, Samobor i Premantura imaju natjecanje više kategorije od ove u Svetom Martinu na

Muri koje nosi oznaku C2 (class2). S obzirom da je utrka ušla na svjetski biciklisti ki kalendar me unarodne biciklisti ke federacije UCI, ne iznena uje injenica da su na natjecanju nastupili brojni nacionalni timovi iz svih zemalja regije i ponajbolji europski MTB biciklisti. U Svetom Martinu na Muri svoje biciklisti ke vještine pokazali lanovi timova iz Slova ke, Srbije, Ma arske, Poljske, Austrije, Francuske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, te Ukrajine.

Halicanum XC Eliminator Trodnevno doga anje zapo elo je u subotu kada je vožen Halicanum XC Eliminator. Ujedno, bila je to utrka nacionalnog prvenstva u disciplini eliminator. Radi se o MTB disciplini, koja se vozi na kratkoj cross country stazi, a zanimljiva je iz razloga što paralelno nastupaju etiri voza a, od kojih dva najbrža idu u slijede i krug, dok dvojica ispadaju. Iako je bila utrka za državnog prvaka, na utrci su mogli nastupiti i stranci. Ukupno je startalo 23 natjecatelja, koji su nakon odvoženih kvali ikacija svrstani u jakosne skupine, nakon ega su u direktnim utrkama me usobno omjerili snage. U pr vom službenom Eliminatoru u Hrvatskoj pobijedio je Miha Halzer lan Energija teama iz Slovenije.

Drugi je bio Urban Feren ak iz Slovenije, tre i Tomasz Pierwocha iz Poljske, dok je kao etvrtoplasirani utrku u inalu završio Nicolo Ferrazzo iz Italije. Od Hrvatskih predstavnika u Eliminatoru najbolje se snašao Sandi Bažon lan BK Keindl sport koji se plasirao na 9 mjesto ukupno, dok je u svojevrsnom repasažu za državnog prvaka bio bolji od Pavla Roseta, Paola Riga i Marka Bereti a, te tako postao državnim prvakom u XC Eliminatoru za 2013. godinu. Utrka u ženskoj kategoriji nije se održala zbog nedovoljnog broja prijavljenih natjecateljica. Uo i glavnog dijela Eliminatora održan je i dje ji eliminator na kojem su polaznici Dje jeg ljetnog kampa Mure Avanture pokazali nau ena znanja.

Me unarodna kup utrka XCO Halicanum Trophy 2013 - UCI C2 Poslastica vikenda vožena je u nedjelju, 4. kolovoza, na cross country stazi Mure Avanture u Toplicama Sveti Martin. Me unarodna kup utrka XCO Halicanum Trophy 2013 - UCI C2, osim bodovanja za Kup RH, bodovala se za olimpijski ciklus i UCI Kup. Na natjecanju je nastupilo ukupno 128 natjecatelja u 12 kategorija. Natjecanje je obilježila iznimna vru ina i temperatura koja je dosezala i do 40 stupnjeva Celzijevih. Unato tome, u najja oj kategoriji ELITE muški, nastupilo je 37 natjecatelja. Vozili su 6 krugova po stazi, ija dužina jednog kruga iznosi 4,9 km. Za 1sat 3 9minuta i 3sekunde prvi je na cilj stigao Michal Lami lan Nacionalnog tima iz Slova ke. S 2minute i 20sekundi zaostatka za prvim, ciljem je prošao Ma ar Zsolt Juhasz. Na postolje se kao tre i još plasirao Andreas Parti iz Ma arske. Najbolji Hrvat me u Elitovcima bio je Paolo Rigo lan BGK Tuškanac koji se plasirao na 14 mjesto, s 20minuta i 33sekunde zaostatka za prvoplasiranim. U ovoj vrlo jakoj konkurenciji europskih biciklista natjecao se i doma i Velimir onkaš iz BK Mura Avantura, te zauzeo 26 mjesto ukupnog poretka, dok je me u hrvatima imao 5. vrijeme. Ženska kategorija ELITE brojila je tek 8 natjecateljica, ali bila je to utrka u kojoj su sudjelovale ponajbolje biciklistice Europe u ovom trenutku, poput državne prvakinje Srbije Jovane Crnogorac, prvakinje Slova ke Michaele Malarikove, prvakinje Ma arske Barbare Benko,

prvakinje Hrvatske Andree Kirši . Uz njih su još nastupile Iryna Popova iz Ukrajine, Michaela Rabatinova iz Slova ke, te predstavnice BK Mure Avanture Jasmina Jambrovi i Monika Ludaš. etiri kruga po cross country stazi u vremenu 1sat 21minuta i 59sekundi, najbrže je odvozila Jovana Crnogorac iz reprezentacije Srbije. Druga je bila Barbara Benko lanica Focus Elit Teama, a tre a Andrea Kirši iz Bk Keindl sporta. Juniori su tako er vozili 4 kruga. U vremenu 1sat 15minuta i 10 sekundi prvi je utrku završio Gregor Kranjc iz Calcit bike teama. Iza njega plasirao se ma arski biciklist, Marton Dina iz PCCC-BMC, te Blaž Kladivec iz slovenskog Energijateama. Predstavnik BK Mure Avanture u ovoj kategoriji bio je Valentino Miši , koji se plasirao na 12 mjesto u utrci. U kategoriji Kadeti (U17) nastupilo je ukupno 11 sudionika. Prvi je bio Marin Zorko lan BK Keindl sporta, drugi Daniel Dina iz ma arskog Pilis cross country cluba, a tre i Filip Tomas lan BK Festung. U istoj kategoriji nastupio je i doma i Marcel Rob, te utrku završio kao šesti Hrvat, jedanaesti ukupno. Veterani su se natjecali u tri kategorije, A, B i C, ovisno o starosti natjecatelja. Me u Veteranima A pobjedu je odnio Tomasz Pierwocha lan JBG-2 profesional teama iz Poljske. Drugi je bio Paolo Slavi iz BK Opatija 2010, a tre i Hrvoje Mudrovi i lan BKBarkan Oto ac. Vladimir Hunjak, lan BK Mura

Prijem za mladog biciklista Stjepana Hunjaka - viceprvaka Hrvatske

Dje ji XC Eliminator

Rekreativni Halicanum maraton Posljednjeg dana Halicanum trophy 2013, u ponedjeljak 5. kolovoza, održan je rekreativni Halicanum maraton. Sudjelovalo je ukupno 63 biciklista, od kojih je dio vozio brdsku, a dio cestovnu rutu, u dužini od 70-ak km. Visoke temperature nisu omele da se svi uspješno vrate na cilj u Toplice Sveti Martin, gdje je nastavljeno druženje i opuštanje. Organizator ove najve e sportske biciklisti ke manifestacije upu uje zahvalu svima koji su na bilo koji na i potpomogli uspješnoj organizaciji Halicanum trophy 2013., a posebno valja spomenuti redare na stazi, lanove ostalih me imurskih klubova,

vatrogascima DVD-a Sveti Martin, dizajnericu Marijanu Maruši , lanove sekcije Rimljana HKUU Sveti Martin. Posebno Hvala dr. Grudi u, dr. Kozjaku i dr. Igrecu koji su dali velik doprinos provedbi ove manifestacije. Tako er, zahvaljujemo voditelju programa Denisu Tomaši u, Vilimu Mezgi, Juri Soldatu, Tomislavu Kolcu, i naravno generalnom sponzoru utrke Huni bike shopu iz Preloga, Toplicama Sveti Martin, poduze u Promming, Transporti Miši , TSH / Grama, Belovi interijeri, Vinariji Nemec, te pokroviteljima manifestacije Op ini Sveti Martin na Muri, TZ op ine Sveti Martin i Županiji Me imurskoj.

Gradona elnik Preloga Ljubomir Kolarek organizirao je prijem za mladog biciklista Stjepana Hunjaka, te njegovog oca Vladimira i biciklisti kog trenera Branimira Štimca prof., nositelja svjetske biciklisti ke trenerske licence.S tjepan Hunjak je u dvije godine po etni kog biciklizma u kategoriji dje aka do 13 godina sudjelovao u više natjecanja širom Hrvatske. Na utrkama je skupljao iskustvo te je vozio razli ite biciklisti ke discipline. Nastupao je na XCO (cros country – utrka kroz šumu) utrkama za Kup Hrvatske, ciklokros utrkama, kao i pistovnim utrkama. Izme u navedenih utrka Stjepan je sudjelovao i na dva dje ja biciklisti ka kampa te vozi regionalne utrke u sjeverozapadnoj Hrvatskoj gdje bilježi prve dobre rezultate. U

biciklisti koj sezoni 2013. Stjepanovi roditelji prepoznali su potencijal u svom djetetu i zapo eli suradnju s biciklisti kim trenerom prof. Branimirom Štimcem. Uz treninge i stru ni nadzor Stjepan je napredovao te postigao brojne zna ajne uspjehe u sezoni koja još traje. Uz osvojeno 2. mjesto i osvajanje titule viceprvaka Hrvatske na nacionalnom XCO prvenstvu u Pakracu , trenutno je na 2. mjestu u KUP-u Hrvatske, od ukupno odvoženih sedam od 10 utrka. Svakako treba napomenuti da u Kupu Hrvatske BK Mura Avantura kao klub ima prva tri mjesta u kategoriji do 13 godina. Do kraja 2013. godine planira nastupiti na još 10- tak utrka. Osnovni mu je cilj, kaže, postati hrvatski reprezentativac. (foto: pr.hr)

15 najboljih u kategoriji Elite Avantura utrku je završio kao 6. Od ukupno 13 sudionika u spomenutoj kategoriji. Najbrži Veteran B bio je Marko Škarja lan Energijateama iz Slovenije, dok je me u Veteranima C pobjedu odnio Milan Vrban iz BK Crikvenice. Tijekom utrke veterana C dogodila se i nezgoda u kojoj je poljski biciklist Jacek Brzozka, nespretno pao i tom prilikom iš ašio rame. Brzom reakcijom lije nika zbrinut je te ne e biti težih posljedica. U kategoriji Sport, koja je brojila 4 kruga po stazi dužine 4,9 km, najbrži je bio Luka Špehar lan BK Lastavice iz Zlatara. Drugi je utrku završio Martin Turbelja lan BK Maratona iz Novog Marofa, dok je bron anu medalju osvojio Ivan Ružman iz BK Mure Avanture. Iz doma eg kluba u kategoriji Rekreativci nastupio je Vilim Mezga te osvojio prvo mjesto. Dva kruga staze prošao je za 50minuta i 24 sekunde. Drugi je utrku završio Robert Šandl iz BK Crikvenice. Na tre e mjesto se plasirao individualac Tibor Tramišak. Po etni ke kategorije vozile su skra eni krug cross country staze, takozvanu junior stazu. U kategoriji U15 slavio je Karlo Brajovi iz BK MTB Istra Pazin, koji je 6 kruga odvozio za 25minuta i 25 sekundi. Iza njega, s zaostatkom 1minute i 41sekunde na cilj je kao drugi stigao Antonio Miši lan BK Mure Avantu-

Pobjednik Lami Michail

re. Na tre em mjestu je utrku završio Patrik Pincin iz BK MTB Istra Pazin. Roko Fržop lan BBK Orlov Krug iz Vodica i Nino Ivani iz BK MTB Istra Pazin bili su jedini natjecatelji u kategoriji U14. Slavio je Roko Fržop s vremenom 25minuta i 25 sekundi za 6 odvoženih krugova. Kategorijom U13, cijele sezone, uvjerljivo vladaju lanovi BK Mure Avanture. Tako je bilo i na doma oj utrci u Svetom Martinu na Muri. Od ukupno 8 natjecatelja zauzeli su prva tri mjesta. Timotej Kocen etiri kruga staze odvozio je za 18minuta i 39sekundi. Drugi je u cilj stigao Stjepan Hunjak s 38sekundi slabijim vremenom, a kao tre i Matija Trstenjak sa zaostatkom 2minute i 10sekundi. Biciklisti BK Mure Avanture na XCO Halicanum trophy 2013 – UCI C2 ukupno su osvojili 6 medalja, po dvije zlatne, srebrne i bron ane, što ih je svrstalo na drugo mjesto uspješnosti klubova u navedenoj utrci. Ukupno su osvojili 245 bodova, te se sada, samo dvije utrke prije kraja sezone Kupa RH, nalaze na 3. mjestu ukupnog poretka MTB klubova u Hrvatskoj s osvojena 973 boda. Ispred njih samo su BGK Tuškanac s 1127 i BK Keindl sport s 1904 osvojenih bodova. Na ovom me unarodnom natjecanju u Svetom Martinu na Muri, pravdu je dijelila UCI komesarka Csilla Tam iz Budimpešte, te suci Robert Gelo, Ivo Rilovi , Željka i Željko Gundi iz HBS-a. Sve anost proglašenja pobjednika i dodjelu nagrada uveli ali su na elnik op ine Sv. Martin na Muri Franjo Makovec, zamjenik župana Zoran Vidovi , te predsjednik Hrvatskog biciklisti kog Saveza Martin otar. Od strane sekcije Rimljana HKUU Sveti Martin uprili en je i prigodni program u kojem su pobjednicima dodijeljeni lovorovi vijenci, baš kako se to radilo u vrijeme starih Rimljana. (tekst: I.Z., foto: Alen Galovi Shpyro, Predrag Trstenjak)


9. kolovoza 2013. TENIS

ITF FUTURES PUN EC OPEN

Igra i iz šesnaest država u akovcu ponovo u lovu na ATP bodove Teniski klub Franjo Pun ec akovec jedanaestu godinu za redom organizator je me unarodnoga seniorskog teniskog turnira uvrštenog u kalendar ITF-a (Me unarodne teniske federacije) koji se boduje za ATP rang listu. Vrijedi podsjetiti da je tradicija samoga turnira i znatno duža jer je turnir pokrenut desetak godina prije uvrštenja u kalendar ITF-a.

Turnir e se održati od 10. do 17. kolovoza za kada je predvi eno održavanje inalnog susreta. Interes za turnir je velik, uz glavni turnir (32 igra a) održat e se i kvali ikacije (64 igra a) koje e biti popunjene do posljednjeg mjesta. Za turnire su prijavljeni igra i iz šesnaest država: Australije, Francuske, Rusije, Italije, eške, Slova ke, Austrije, Švicarske, Ukrajine, Njema ke, Ma arske, Ma-

PH, JUNIORI DO 18

Teniski turnir najzna ajnija je sportska manifestacija koje se svake godine održava u akovcu i na kojoj se o ekuje nazo nost velikog broja igra a iz itavog svijeta, kao i uzvanika, novinara i teniske publike iz cijele hrvatske i inozemstva. Uz turnir e se održati i brojne popratne manifestacije: koncerti, Dje ji dan na glavnom gradskom trgu, players party i druge.

OP PONIKVA DO 12

Juniori Pun eci šesti Pobjedom u regionalnim i me uregionalnim kvali ikacijama juniori TK Franjo Pun ec akovec ostvarili su pravo nastupa na Završnici Mom adskog prvenstva Hrvatske. Na prvenstvu je nastupilo osam najboljih juniorskih mom adi: HTK Zagreb, Split, Zagi, Kvarner, Iteam 1 i 2, Ponikve i Franjo Pun ec. U prvom kolu protiv odli ne zagreba ke mom adi TK I Team 1 zabilježen je o ekivani poraz. Rezultat 7:2 za Zagrep ane. U razigravanju za plasman od 5. do 8.

kedonije, Crne Gore, BiH, Slovenije i Hrvatske.

mjesta ostvarena je pobjeda protiv druge mom adi I Teama rezultatom 5:4. Pobjede u pojedina nim susretima ostvarili su Bruno Babi , Borna Novak i Mislav Bošnjak, te Babi / Bošnjak i Novak / Zanjko u susretima parova.U susretu za 5. mjesto juniori TK Split o ekivano su bili bolji od akov ana, iako je susret na kraju završio tijesnim rezultatom 5:4. Pobjede za Pun ec ostvarili su Bruno Babi i Mislav Bošnjak, te parovi Novak / Zanjko i Balaž / Brica.

Prvi naslov za Antoniu Ruži Desetogodišnja igra ica Pun eca Antonia Ruži odli no je odigrala OP Ponikva, turnir iz kalendara HTS-a za dje ake i djevoj ice do 12 godina. Antonia je potvrdila svoj veliki talenat i osvojila prvo mjesto na turniru. U etvrt inalu turnira bila je bolja od Vivian Vu i (TK Vicotiria) 61 60, u polu inalu od Petre Norši (TK Samobor) istim rezultatom, a u inalnom susretu od Nataše Crnolatac (TK Siscia) 60 61.

STRELI ARSTVO

PRVENSTVO Hrvatske u disciplini FITA Field Protekle subote i nedjelje streli arski klub „Bjelovar“ bio je doma in FITA Field turnira za Prvenstvo Hrvatske. Ova disciplina održava se na neravnom i šumovitom terenu. Puca se u dva kruga a mete postavljene na nepoznatim a zatim na poznatim daljinama što zahtijeva prili nu vještinu jer uz samo umije e pucanja sa lukom i strijelom treba savladati i nepoznanice u vidu pucanja na mete koje su postavljene na velike uzbrdice i nizbrdice. Dodatne poteško e streli arima stvarala je velika vru ina koju su morali izdržati u ova dva dana. Iz streli arskog kluba „Katarina Zrinski“ na ovom Prvenstvu nastupila su tri streli ara

u stilu olimpijskog luka i ostvarili slijede e rezultate. Me u veteranima najbolji i ovaj puta bio je

Mihael Štebih i osvojio zlatnu medalju te naslov državnog prvaka, dok su me u seniorima pucali

Božidar Vuruši koji je zauzeo etvrto mjesto i Karlo Cilar koji je bio peti.

RASPORED TURNIRA 10 i 11. kolovoza kvali ikacijski susreti, a slijede a dva dana susreti 1. kola glavnog turnira, susreti parova. U utorak 13. kolovoza je koncert i party za igra e, goste i publiku (20 sati), dan kasnije u srijedu na rasporedu su susreti 2. kola glavnog turnira, susreti parova. etvrtak je rezerviran za turnir mješovitih parova

Cabanov memorijal, roštilj (19,00 sati), susreti etvrtzavršnice, susreti parova i kids day (10 sati). U petak se igraju poluzavršni susret i, zav r šni susreti parova, turnir za dje ake i djevoj ice do 14 godina iz kalendara HTS-a, turnir parova za rekreativce, roštilj (19 sati), dok je inale u subotu 17. kolovoza.

Ema Mikul i u etvrtfinalu Arada

U drugom kolu 10 000 USD vrijednog turnira u rumunjskom aradu akov anka Ema Mikul i bila je bolja od rumunjke Ioane Ducu 6:4, 2:6 i 7:6. U etvrt inalu Emu eka još jedna doma a igra ica, Patricia Lacranjan

6:4, 6:3 koja je napravila iznena enje prvu nositeljicu Španjolku Arabela Fernandez - Rabener 6:3, 6:3. Ema je osma nositeljica turnira i trenutno 739. igra ica svijeta, dok je sedamnaestogodišnja Rumunjka na 961. poziciji.


9. kolovoza 2013. ODBOJKA NA PIJESKU

Macin ari ponovno u akciji Društvo žena Macinec i njihova agilne predsjednic Magdalena Špicar Marciuš, uz podršku Vije a mjesnog odbora Macinec zapo elo je izgradnju igrališta za odbojku na pijesku u sklopu sportskog kompleksa Trate u Macincu. Sve aktivnosti realizirane su u slobodno vrijeme i kroz dobrovoljni rad što je realiziaciji ove ideje

dalo posebnu važnost i zna aj. Svi koji su bili u mogu nosti do i i pomo i bili su uklju eni jer je posla bilo dovoljno za sve, a radilo se za sve koji vole odbojku na pijesku. Prvi dan nakon iskopa površinskog sloja zemlje suvišna je zemlja iskorištena za ure enje okoliša igrališta. Drugi dan stigao je pijesak te se radilo na ravnanju terena, betoniranju i postavljanju stupova za mrežu. Pomo u doma e mehanizacije (traktora i priklju aka) vrijedni Macin ari betonskim su valjkom poravnali teren oko igrališta. Dok je dio ekipe ure ivao prostor igrališta odbojke na pijesku drugi je dio svoje ak tivnosti usmjerio na postavljanje (betoniranje) stupa za vise u kuglanu. Macin ari su i ovom prilikom

pokazali da i sa manjim inancijskim ulaganjima, malo odricanja i puno dobro volje mogu izuzetno puno u initi za svoje mjesto. Naravno treba se posebno zahvaliti svima koji su osobno uz svoj rad donirali i materijal potreban za izgradnju ovog igrališta za odbojku na pijesku i vise e kuglane, a bez kojeg nešto ovakvo ne bi bilo mogu e realizirati. (Željko Ko ja )

I u Strahonincu grade novo igralište Na inicijativu Udruge žena iz Strahoninca, uz tamošnje nogometno igralište, krenula je izgradnja igrališta za odbojku na pijesku. Kažu Strahonin ari da – “kad se male ruke slože, sve se može...”, pa se tako zajedni kim snagama mještana krenulo u pripremu za odbojkaški teren. Mehanizaciju je donirao i uz nju “posudio” i radnike op inski na elnik Franjo Patafta, dok pak

su šljun anu podlogu (30 kubika šljunka) donirali Franjo i Natalija Carovi iz Totovca, a u Strahoninec pak je pijesak dopremio Rolando Kukovec. U pomo su uz veliki broj mještana “prisko ili” i op inski zaposlenici iz programa javnih radova koji su postavili stupove za mrežu. Novo igralište za odbojku na pijesku trebalo bi biti gotovo krajem drugog tjedna. (so)

FIT CAMP akovec

U Perivoju Zrinskih može se zabavno i opušteno mršaviti! Piše: Roberta Radovi

Aktivno druženje za sve uzraste

Perivoj Zrinskih sve više dobiva zna aj i u pogledu sportske rekreacije. Tako u akove kom parku povremeno svoje aktivnosti provode lanovi Udruge “Joga u svakodnevnom životu“ akovec, a odnedavno se može zapaziti i rekrativno vježbanje skupine “Fit for Fun teama”. Krajem prošlog tjedna ni ekstremno visoke dnevne temperature nisu sprije ile vježbanje u prirodi, koje se organizira u sklopu FIT CAMP-ova.

Vježbati mogu svi lanovi FIT CAMP-a akovec organiziraju grupne treninge namijenjene svim uzrastima i dobnim skupinama, s ciljem unaprje enja kvalitete života. Vježbe su osmišljene na na in da ih može svatko odraditi, kako profesionalni sportaši, tako i rekreativci, ali i osobe koje možda nikada nisu imale naviku sportskog treniranja. Treninzi su besplatni, a preporu uju se i svima koji žele zdravo mršaviti. Traju od 40 do 50 minuta, s kra im stankama, te ne zahtijevaju nikakvu dodatnu sportsku opremu, osim udobne sportske odje e i obu e. I, naravno, dobre volje!

FIT CAMP-ovi organiziraju se diljem Hrvatske, u Zagrebu, Rijeci i drugim gradovima, a u Me imurju, osim u akovcu, ovakvi se treninzi od prošle godine organiziraju u Svetom Martinu na Muri, Nedeliš u, Dragoslavcu i

drugim me imurskim naseljima, gdje se na zajedni ko vježbanje odaziva ve i broj osoba svih dobnih granica, pa ak i cijele obitelji. Potporu FIT CAMP-ovima daje i tvrtka “Herbalife" na na in da sve osobe koje se na

trening prijave po prvi put dobivaju energetski napitak koji e im za vrijeme treninga podi i energiju i topivost masnih naslaga. Na kraju treninga je pak osiguran regeneracijski obrok u obliku deserta.

akov anin Ivan Pale ek po struci je web dizajner i jedan od dvadesetak wellness savjetnika akove kog “Fit for Fun teama” te preporu uje ovo aktivno druženje svim uzrastima: - Cilj ovakvog na ina vježbanja je postizanje dobre kondicije. Naravno, tu je uklju eno i prema potrebi mršavljenje u smislu da se dobro osje amo, ime i rezultira ovakvo zabavno i jednostavno druženje u prirodi. Mjesto i vrijeme okupljanja te vrijeme po etka vježbanja najavljujemo na našoj FB stranici . Filip Kavran, tako er wellness savjetnik, ina e turisti ko - hotelijerski komercijalist, poziva posebice u akovcu stariju dobnu populaciju da se priklju i ovim

programima: - U akovcu se na naše rekreativno druženje odazivaja ve inom mla a populacija. U manjim me imurskim mjestima to nije slu aj jer nam dolaze i starije osobe. Stoga pozivamo sve koji se žele vježbati u ugodnom društvu da nam se pridruže.

Wellness savjetnici Filip Kavran i Ivan Pale ek


9. kolovoza 2013.

AK STRONGMAN by Porcijunkulovo

Ivan Me imurec zadivljuju om snagom vu e kamione i diĹže aute Organizacija natjecanja me iscrpila, ali kad sam vidio toliko publike nisam mogao odustati Ĺ estero natjecatelja iz Ma arske, Srbije i Hrvatske ogledalo se u pet disciplina: vu a kamiona, dizanje balvana, drĹžanje lanaca, noĹĄenje 350 kg na le ima i dizanje auta. Titulu prvog AK – Strongmana zasluĹžio je Adam Vinkler Atraktivno natjecanje AK – Strongman by Porcijunkulovo koje je premijerno odrĹžano u subotu 3. kolovoza na akove kom “Kvatri uâ€? (Trg Eugena Kvaternika) privuklo je mnogobrojnu publiku koja je natjecanje pratila s oduĹĄevljenjem, divljenjem i bodrenjem. Ĺ estero natjecatelja iz Ma arske, Srbije i Hrvatske ogledalo se u pet disciplina: vu a kamiona, dizanje balvana, drĹžanje lanaca, noĹĄenje 350 kg na le ima i dizanje auta. Titulu prvog AK – Strongmana zasluĹžio je Adam Vinkler. Tek dva boda manje osvojio je me imurski powerlifter i strongman natjecatelj Ivan Me imurec iz Svetog KriĹža. Tre e mjesto pripalo je Ronyu Kesckesu, natjecatelju iz Srbije. Osim Ivana Me imurca, boje Hrvatske branio je tako er Me imurac Nino Toplek. U sklopu programa organizirano je i odmjeravanje snage i izdrĹžljivosti za prijavljenje kandidate iz publike koji su se

okuĹĄali u drĹžanju diskova i gajbe piva. Organizator natjecanja bila je udruga Powerlifting klub Me imurje u suradnji s Turisti kom zajednicom grada akovca. MnoĹĄtvo okupljene publike koja je unato visokim temperaturama doĹĄla bodriti natjecatelje pokazatelj je kako za ovakve i sli ne programe postoji veliki interes te vjerujemo da e i odmjeravanje snage postati tradicionalni program Porcijunkulova.

Ivan Me imurec moĹže povu i i kamion teĹžine 10 tona!

Ma ar Adam Vinkler u disciplini dizanja balvana

Jedini me imurski strongman 25-godiĹĄnji Ivan Me imurec iz Svetog KriĹža je nakon napornog natjecanja pronaĹĄao joĹĄ i dovoljno energije za razgovor i predstavio nam udrugu Powerli itng klub Me imurje: - Udruga je osnovana prije godinu dana i ja sam njezin osniva . Bilo nas je par zainteresiranih za taj sport i odlu ili smo pokrenuti udrugu. Osim toga lakĹĄe nam se i prijavljivati na me unarodnim natjecanjima kad djelujemo unutar udruge. Udruga danas ima deset lanova koji se bave dizanjem utega odnosno powerliftingom , a disciplinom strongman bavim se jedino ja. I drugi lanovi postiĹžu sjajne rezultate. Petar Francki drugi je u Europi u Bench Pressu (potisak s klupe), Goran Karamarkovi tako er postiĹže sjajne rezultate... Vani, u svijetu, nas ljudi jako cijene. Premijernim natjecanjem u akovcu Ĺželimo promovirati ovaj sport.

Ĺ to je powerlifting, a ĹĄto strongman?

Za strongmenaĹĄe nije problem nositi 350 kg na le ima i podi i auto ni po najve oj vru ini

Protekle subote ovo su bili najja i de ki u gradu

Ma ar Adam Vinkler prvi AK strongmen i Ivan Me imurec drugi strongman na premijernom akove kom natjecanju

- Osnovni cilj powerliftinga je pove anje maksimalne odnosno apsolutne snage. Dakle, i powerliftinga i strongman su discipline snage. Za powerlifting treba snaga za dizanje utega, a strongmenaťi vuku kamione, diŞu aute, balvane, ... dio tih disciplina imali smo priliku vidjeti i ovdje u akovcu.� – kazao je Ivan, te objasnio kakve su potrebne predispozicije za baviti se ovim sportom: - Taj sport ne moŞe trenirati bilo tko. Potrebna je prirodna genetika odnosno da ovjek bude prirodno jak. Mora imati prirodnu snagu, ali i zatim puno raditi na svome tijelu. MoŞe se po eti ve od 16 godina nadalje. Ja sada imam tri treninga tjedno, po sat vremena. Uz to je i bitna prehrana koja se ponajviťe

bazira na dovoljnom unosu proteina, pa jedem dosta puretine, sira, jaja, zatim tijesto, krumpira... podijeljeno u viĹĄe obroka tijekom dana.

Iorganizator, i natjecatelj! Ivan je do sada u ovim sporskim disciplinama postigao zavidne rezultate. Viceprvak je Europe u powerliftingu u kategoriji do 125 kg. Izdvaja tako er i proĹĄlogodiĹĄnje natjecanje gdje je osvojio prvo mjesto u vu i kamiona od 10 tona. U akovcu je imao dvostruku ulogu, i organizatorsku i natjecateljsku: - Natjecanje u akovcu bilo je premijerno. Svaka ast mnogobrojnoj publici koja nas je doĹĄla bodriti unato velikim vru inama. Bio sam oduĹĄevljen. Kako sam bio i u ulozi organizatora, htio sam odustati od natjecateljskog djela, ali kad sam vidio koliko publike je doĹĄlo, nisam htio odustati. Nimalo mi nije bilo lako dati sve od sebe u organizacijskim pripremama i natjecanju, a da bi se sve kvalitetno odradilo. Nadam se da sam osvajanjem drugog mjesta i samim sudjelovanjem na natjecateljskom djelu ipak uspio sve zadovoljiti. Zahvaljujem Turisti koj zajednici grada akovca ĹĄto je prepoznala ovaj sport kao zanimljivost, te se nadam da emo na sljede em Porcijunkulovom organizirati joĹĄ ve e natjecanje. “


9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

Dobro je znati 49


50

Dobro je znati

www.mnovine.hr • marketing@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.


9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Nagradni natječaj 51

I N D A R G A N Najljepša J Avina ccvjetn cvjetna pri a iz NATJurE o n skih Vašeg dvorišta Vaše

iji vrt je najljepši?

Me im

Pozivamo Vas da prijavite sv ssvoj voj vrt, oku nicu, vodeni vrt, ih susjeda, prijatelja, rodbine balkon, kamenjar... ili one svoj svojih zbor najljepše cvjetne pri e za akciju Me imurskih novina: “Iz “Izbor iz Vašeg dvorišta“. Za prijavu ispunite isp ovaj kupon i pošaljite ga ili dostavite u Me imurske no novine ili podatke sa kupona pošaljite na n adresu vrt@mnovine.hr. Najljepše ure ene “cvjetne pri e” pri po izboru naših itatelja nagra ujemo vrijednim nagradama. nagradam Nagra ujemo i itatelje koji e sudjelovati u izboru i prijavi n najljepših vrtova i oku nica.

VRT obitelji Novak iz Tur iš a

Skladna cjelina naglašena s nekoliko detalja Jedan od naljepših vrtova i dvorišta u Me imurju zasigurno pripada obitelji Novak iz Tur iš a na ku nom broju 160. Dvorište i obiteljska ku a skladno djeluju i redovito su zapaženi od strane posjetitelja i radoznalaca. Osnova ure enja vrta obitelji Novak je jednostavnost i ure enje bez suvišnih detalja ili prenatrpanosti prostora i bez pompoznosti. Obiteljska ku a zauzima centralni dio dvorišta od strane sjevera, dok se dvorište ku e na južnom dijelu sastoji od travnjaka i nekoliko naglašenih elemenata. Dva cvjetna elementa, jedan na balkonu ku e, a drugi uz nju u produžetku koji se sastoji od ruža, ine skladnu cjelinu. U dvorišnom dijelu naglašeno je samo nekoliko elemenata, cvjetni otok mu sredini, dva grma lijevo ako

se gleda od ulaza i ceste te drveni element kao klupa u pozadini, u stvari rustikalni element od neobra enog drva. I to je gotovo sve, a sve skupa ini izuzetnu skladnu cjelinu.

Ku a obitelji Novak u Tur iš u li i na brod s cvije em

Dva zelena elementa u dvorištu i klupice u pozadini više kao ukras ine skladnu cjelinu

20%

POVODOM 20 GODINA POSLOVANJA

AKCIJA VRIJ EDI OD 9.8. - 16 .8.13

*Popust se ne odnosi na artikle koji su na akciji

Cvije e na balkonu i vrt uz ku u odnosno dvorište ure ivala je prije baka Marija Novak. Danas dvorište i vrt ure uje njezin sin Mario Novak, tek stasali umirovljenik, koji je naslijedio ljubav prema ure enju. U ovom trenutku stariji Novakovi su na godišnjem odmoru, a ku u uva k erka, studentica prava Kristinka Novak te pas ljubimac. (J.Š.)

Cvjetni otok i s ukrasnim kaktusom u sredini dvorišta

Donosioc kupona ostvaruje 20% popusta na kompletni Stihl asortiman

AKOVEC tel: 040 312 950 PRELOG tel: 040 645 607 LUDBREG tel: 042 811 113 www.medjimurka-bs.hr


Nagradni natječaj

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

PREDSTAVLJAMO dvorište Kristine Mesari iz Pribislavca

Kraljevstvo ukr bilja, raslinja i Ško pak je mene kandidirao za vaš izbor, mislim si tko je, ali neka ostane na naga anju. Nisam pristalica pojavljivanja u javnosti, ali stvarno mi je drago što sudjelujem u ovoj igri, vedra, nasmiješena i radosna rekla nam je na ulazu u svoje lijepo ure eno dvorište Kristina Mesari , u iteljica iz Pribislavca. Prostrano obiteljsko dvorište popunjeno je bonsai stablima raznog crnogori nog drve a i raslinja i sve ure eno škarama koje su u Kristininim rukama sredstvo uljepšavanja. Kristina najviše uživa u oblikovanju stabala i grmova koji nakon njezine obrade postanu drve a iz bajke. Na desetke a možda i stotinu stabala i grmova ine simfoniju ljepote prirode i Kristinina umije a. Vlasnica je iznimno ponosna na tako oblikovana drvca, no najzanimljiviji dio dvorišta je staza koja vodi prema garaži na kojoj je posa eno 480 biljaka koje ine taj ina e najmanje njegovani dio dvorišta udesnim. Kao i kod mnogih drugih sudionika naše igre i kod Mesari evih sve je u cvije u u prolje e, me utim i u ovo vrijeme kada su cvijetovi oblikovani u sjemenje i kada sunce nemilosrdno pali zelenilo, u dvorištu ponosno cvijeta razno cvije e, me u kojima je ponosni pustinjski cvijet, jedinstvena biljka koja dvorištu daje arobnu ljepotu. Kaže Kristina kako njegovanje ovoliko velikog broja i raznolikosti treba puno vremena, ali da joj ni ega nije žao, jer dok uje kako se ljudi dive ljepoti njezinog dvorišta, sve je pla eno. Sa suprugom Stjepanom, trako er zaljubljenikom u cvije e i ukrasno bilje uživa u ure ivanju dvorišta, a posebno im je zahvalan cvijet “pod silom živ” kojeg ništa ne može pak niti ove paklene

KLJUČ U RUKE od proizvodnje do gradnje

52

www.betaplast.hr

betaplast@betaplast.hr

040 382 165

fax: 040 382 103


9. kolovoza 2013.

Nagradni natječaj 53

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Prijavite svoju oku nicu, vodeni vrt, balkon, kamenjar, ku icu u cvije u...ili pak one svojih ro aka, prijatelja, susjeda... PREDLOŽENI:

rasnog cvije a

ime i prezime adresa telefon

e-mail

PREDLAGA : ime i prezime

telefon

tel: 040 323 600 vrt@mnovine.hr

Kupon dostaviti ili poslati na adresu K. Tomislava 2, akovec, ili tražene podatke poslati na e-mail adresu vrt@mnovine.hr

vru ine. Dvorište Mesari evih jednako je lijepo ljeti i zimi jer je brižno njegovano i raste u stalnoj ljubavi svojih vlasnika. Kristina kaže kako nitko kao cvije e ne uzvra a ono što mu je dato, što se najbolje vidi u njihovom dvorištu pred kojim zastaju i dive se mnogi prolaznici i šeta i. (S. Mesari , foto: Z. Vrzan)

Nagrade za najljepše oku nice:

1.

Motoreni Nedeliš e - trimer Husquarna u vrijednosti od 3.250 kn

2.

Eko Centar Šenkovec - oprema za vrt ili navodnjavanje po izboru u centru vrijednosti od 1.500 kn

Agro-Hoblaj Mursko Središ e - zemlja za sadnju i presadnju HUMOKOMPOVIT H-3 i granulat za sobno i balkonsko bilje FLOREOPOR s dostavom u vrijednosti od 1.000 kn

3.

Nagrade za glasa e: 3 x dvije vre e zemlje za cvije e, tvr tvrtke tke k Agro-Hooblaj

PUT AJA

Neven - ognjeni čudotvorac

s rimskog groba Nježan, vatren i ljekovit cvijet nevena prema legendi i vjerovanju iz starog Rima niknuo je na grobu jedne vestalke, sve enice u hramu rimske božice ognjišta Veste, koja je bila nesretno zaljubljena u jednog mladi a. Iz legende o nesretnoj ljubavi rodila se biljka ognjenih naran astih cvjetova koja ve tisu lje ima pomaže pri brojnim tegobama i unato tužnom povijesnom vjerovanju oboljelima vra a osmijeh na lice. Ipak, prava domovina nevena, botani kog naziva Calendula of icinalis, od latinske imenice calendae što ozna ava prvi dan u mjesecu, je Indija. Samo ime mu se povezuje sa sun evom dnevnom mijenom, cvjetovi se otvaraju po izlasku, a zatvaraju po zalasku sunca. Put nevena zaustavio se još kod starih Egip ana koji su ga koristili u lije enju i kulinarstvu. Ognjeni udotvorac europske vrtove po eo je krasiti u 12. stolje u iako su ljekovita svojstva nevena poznavali i njima se rado koristili ve spomenuti Rimljani. U anti ko vrijeme neven se koristio za lije enje upala, infekcija, kožnih

bolesti, bolesti probavnih organa, kao ljekovito sredstvo protiv kuge i žutice te lakših oboljenja. Osim toga koristio se i kao za in, a nazivali su ga i arobnom biljkom. Srodnik tratin ice, neven, u narodu je poznat i kao prognosti ar – najavljiva kiše, ako su cvjetovi u jutro zatvoreni tada e u toku dana sigurno padati kiša. Neven se uzgaja posvuda u umjerenim podru jima Europe, u vrtovima i komercijalno na polju, a može ga se na i i u „divljem” obliku uz putove i plotove. Neven je jedna od najšire korištenih biljaka u itoterapiji. Zahvaljuju i svom složenom sastavu koristi se za lije enje širokog spektra bolesti. Sadrži zna ajnu koli inu lavonoida zahvaljuju i kojima djeluje protuupalno. U ovoj biljci prona eni su i brojni korisni sastojci od kojih su najpoznatiji tanin, kartenoidi - zahvaljuju i kojima neven ima divno naran aste cvjetove, nešto eteri nog ulja neugodnog mirisa i nekoliko organskih kiselina.

Piše: Krešimir Šoštarko, vlasnik du ana “ oko aj” akovec Neven je bitan sastojak ajnih mješavina kojima se otklanjaju tegobe u digestivnom traktu. Zacjeljuje ranice na želucu i dvanaestercu, normalizira rad jetre i lu enje žu i. Maštovite ljekovite ajne mješavine nevena dostupne su i u oko aju. Zahvaljuju i protuupalnom djelovanju lavonoida, ova biljka smiruje upalu debelog crijeva. Prisustvo tanina i sluzi opravdava upotrebu nevena za zaustavljanje blažih dijareja. Izuzetno je blagotvoran i za kožu. Koristi se protiv opekotina, rana i promrzlina. Zbog prisustva provitamina A, od pomo i je i kod psorijaze. U narodnoj medicini, od ove biljke prave se brojni melemi protiv suhih i vlažnih ekcema i perutivih lišajeva.

Cvjetovi nevena skupljaju se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Cijele razvijene cvjetove nevena beremo za vrijeme sun ana vremena, te ih sušimo na toplom i prozra nom mjestu u hladu. Najbolje je uvijek brati ve e cvjetove, a sušenje mora biti brzo, na temperaturi do 35 stupnjeva. Od svježih cvjetova može se napraviti tinktura ili mast. Za vanjsku uporabu neven koristimo u obliku uljnog macerata ili alkoholnog macerata tj. tinkture. Kod lije enja rana, opeklina i upalnih bolesti kože, ekcema

i psorijaze, dekubitusa, modrica, pripravci od nevena spre avaju nastanak ožiljaka. Uljni macerat nanosi se na kožu lokalno, najmanje dva puta na dan. Znanstveno je dokazano da terpenski alkoholi i lavonoidi sadržani u nevenu uništavaju razli ite bakterije, viruse i gljivice, a osim toga sprje avaju upale. Kod unutarnje primjene neven uzimamo kao aj ili kao tinkturu i to kod žu nih tegoba, bolnih gr eva, menstrualnih gr eva, ira na želucu ili dvanaesniku, te s ciljem diaforeti nog (pospješuje znojenje) i diureti kog djelovanja.

Neke pripravke od nevena mogu e je napraviti i u ku noj radinosti Nevenovo ulje dobit emo na na in da najkrupnije i intenzivno naran aste cvjetove ubrane po

suhom vremenu posušimo na prozra nom mjestu u hladu na istoj tkanini ili papiru od dva do tri dana. Potom jednu istu i potpunu suhu staklenku rastresito napunimo tim cvjetovima i prelijemo hladno prešanim maslinovim uljem. Ulje koristimo protiv rana, lišajeva, ekcema, impetiga, hemoroida, opekotina, gnojnih ireva i gljivi nih oboljenja kože. Melem protiv proširenih vena: u pola kilograma svinjske masti zagrijane i potpuno otopljene na laganoj vatri dodamo dvije šake svježih cvjetova nevena i šaku isušenih zelenih, bodljikavih ljuski divljeg kestena. Pustimo da sve skupa zapjeni i skinemo s vatre te miješamo 5 minuta. Poklopimo i ostavimo na hladnom mjestu 24 sata. Nakon toga polako zagrijemo uz stalno miješanje dok se potpuno ne istopi. Procijedimo kroz sterilnu gazu i stavimo u suhu i istu teglicu. uvamo na tamnom i suhom mjestu. Vene mazati melemom svako ve er, bez masiranja odozdo na gore, a uz to se preporu a i piti aj za iš enje organizma. aj od nevena: jednu žli icu cvjetova potopite s 2 dl kipu e vode, poklopite i pustite da odstoji 5 do 10 minuta. Procijedite i pijte svježe pripremljeni aj. Koristite li neven i njegove pripravke obratite i pažnju na injenicu da kod osoba alergi nih na ambroziju neven može izazvati alergijske reakcije. U tom slu aju, preparate od nevena treba izbjegavati. Trudnice trebaju biti oprezne pri uzimanju aja od nevena, a isti se ne preporu a koristiti kod žena oboljelih od tumora na jajnicima ili dojkama.


54

Informacije

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 601

9. kolovoza 2013.

OTVORENI NATJE AJI ZA ZAPOŠLJAVANJE U ME IMURSKOJ I VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

1. Vina-Brki d.o.o. akovec, traĹži 2 konobara/ice na odre eno vrijeme, mjesto rada Stara vaga, javi se na mob. 099 222 1338 ili e-mail: davor. brkic@ck.t-com.hr 2. Complex-inst j.d.o.o. Pribislavec, traĹži 2 m/Ĺž limara i 2 m/Ĺž vodoinstalatera na odre eno vrijeme, potrebno radno iskustva i terenski rad, javi se na mob. 098 210 166, do 26.08. 3. Kraljevske slas ce d.o.o. D. Kraljevec, traĹži pekara/icu na odre eno vrijeme, potrebno radno iskustvo 1g., javi se na mob. 091 5272 179, do 10.08. 4. GaĹĄparec, servis ,trgovina d.o.o. VugriĹĄinec, traĹži djelatnika/icu na pom. poslovima u metalu na odre eno vrijeme, javiti se na tel. 040 857 093 ili mob: 098 768 406, do 26.08.2013. 5. Frizerski salon “Fenixâ€? akovec, traĹži 2 m/Ĺž frizera s radnim iskustvom na odre eno vrijeme, mjesto rada akovec, javi se na mob. 091 241 2220 ili 095 5636 555, do 15.08. 6. Als d.o.o. Hlapi ina 140a, traĹži 8 m/Ĺž kv izolatera ili priu enih - s radnim iskustvom na odre eno vrijeme, rad na podru ju Europske unije, javi se na email: als.izolacije@gmail.com do 31.08. 7. Royal trade d.o.o. Vra ĹĄinec, traĹži kuhara/icu na odre eno vrijeme, javi se na mob. 099 222 5005

8. Automehani ar Zvonimir Kralj, M. SrediĹĄ e, A. Ĺ enoe 14, traĹži m/Ĺž automehani ara na odre eno vrijeme, natje aj je otvoren do 21.08. 9. Kem-ko d.o.o. M. SrediĹĄ e, R. Kon ara, traĹži 3 m/Ĺž soboslikara i 3 m/Ĺž montera suhe gradnje na odre eno vrijeme, javi se na mob. 098 486 256 do 31.08. 10. Me imurska energetska agencija d.o.o., B. J. Jela i a 22, akovec, traĹži m/Ĺž stru nog suradnika za energetiku pripravnika na odre eno vrijeme, posla pismenu zamolbu na adresu do 01.09. 11. Polj. proizvodi BraniĹĄa Nenad, Belica, traĹži radnika/icu na farmi krava na neodre eno vrijeme, javi se na mob. 098 699 529 do 11.08.

odre eno vrijeme, samostalnost u radu i radno iskustvo, mob: 098 426 500, do 19.08. 15. Mura-Metal d.o.o. Kotoriba,traĹži 2 m/Ĺž zavariva a i 3 m/Ĺž bravara na odre eno vrijeme, poĹželjno radno iskustvo, komunika vnost, mski rad i m/Ĺž tehnologa-voditelja tehni kog smjera na odre eno vrijeme, uvjeti: VSS, VĹ S strojarskog smjera, 2g. radnog iskustva na

13. Arion d.o.o. PuĹĄ ine, V. Nazora 7, traĹži m/Ĺž montera dizala za rad u inozemstvu, isklju ivo elektro struke, B kat., iskustvo, njema ki jezik, kontakt e-mail: darko.perenc@ arion-it.hr ili mob: 098 980 2929, do 15.08. 14. Posavec d.o.o. NedeliĹĄ e, traĹži m/Ĺž instalatera grijanja i vode na

18. Limarija Leva i , N. Selo Rok, M. Tita 106, traĹži 2 m/Ĺž bravara na odre eno vrijeme, radno iskustvo nije vaĹžno, kontakt mob: 098 9430 578 do 23.08. 19. Tremak d.o.o. DomaĹĄinec, traĹži 1 m/Ĺž SSS kontrolora kvalitete sa 5g. iskustva; 3 m/Ĺž pom. bravara s radnim iskustvom 5g.; 4 m/Ĺž zavariva a MIG MAG s radnim iskustvom 5g., najava na tel 040 863 920, 099 469 7777, e-mail: lidija.visnjic@ tremak.eu do 15.08.

VOD HRVATSKI ZA JE VAN JA Ĺ L PO ZA ZA 819 KOVEC: 396ISPOSTAVA A OG: 646-740 EL ISPOSTAVA PR IĹ E: 543-200 . SRED ISPOSTAVA M

12. Ca e bar Lido, Glavna 29, Prelog, traĹži konobara/icu na odre eno vrijeme, radno iskustvo 3 mj., osobni dolazak na adresu do 30.08.

17. Tkalec Trans d.o.o. T. Bratkovi a 1, akovec, traĹži 6 m/Ĺž voza a teretnog vozila u me unarodnom transportu robe u hladnja ama na odre eno vrijeme, njem. i engl. jezik, C i E kateg., zamolba na gornju adresu, fax: 040 384 800, e-mail: info@tkalectrans.hr do 15.08.

projektiranju, informa ka pismenost, poznavanje engl. ili njem. u govoru i pismu, komunika vnost. Zamolba: SajmiĹĄna 1, 40 329 Kotoriba, e-mail: mura-metal@ ck.t-com.hr, do 22.08. 16. Rus ca d.o.o. akovec, traĹži m/Ĺž konobara za rad u restoranu na neodre eno vrijeme, najava na tel: 040 311 207, do 15.08.

ME IMURJE PLIN INFO 3

Plinski uređaj za izgaranje 1m zemnog plina 3 treba oko 10m zraka

NIKADA ne zatvarajte

dozraÄ?ne otvore za dovod zraka i odzraÄ?ne otvore za odvod ĹĄtetnih plinova

Sprije it ete nesre u i Şivot u initi bezbriŞnim! DEŽURNA SLUŽBA 040 395 199

20. Radikovi postavljanje bet. elemenata, Prelog, traŞi 2 m/Ş radnika na postavljanju tlakovca na neodre eno vrijeme, B kateg., kontakt mob: 095 888 7667, do 15.08. 21. Obrt za ugos teljstvo Sidro, Novigrad - Ci anova, Istarska Županija, traŞi m/Ş kuhara/pom. kuhara u radni odnos na odre eno - sezonski, radno iskustvo 1g., najava na tel. 052 757 971 do 17 sa , a nakon 17 sa na tel. 052 757 601, do 15.08. 22. Obrt za ugos teljstvo Sidro, Puť ine, traŞi m/Ş gra . inŞ. na odre eno vrijeme, posla zamolbu na email: stefulj-ms@ck.t-com.hr do 30.08. 23. Blago d.o.o. Savska Ves, traŞi konobara/icu na odre eno vrijeme, javi se na mob. 095 399 7442, do 28.08. 24. Armat proiz. gra . elemenata d.o.o., Strahoninec, traŞi 2 m/Ş zidara; m/Ş strojara za rad na kombinirki i 2 m/Ş tesara na odre eno vrijeme. javiti se na mob. 098 257 663 do 10.08. 25. Slas arstvo Cvek, Puť ine, traŞi m/Ş radnika na izradi ajnog peciva na neodre eno vrijeme, javi se na tel.040 895 525, do 09.08.2013. 26. Termo Dom, V. Nazora 9, N.S. Rok, traŞi m/Ş zidara na neodre eno vrijeme, potrebno radno iskustvo 5g., natje aj je otvoren do 16.08. 27. UO Padova akovec, traŞi konobara/icu na odre eno vrijeme, javi se na mob.098 426 344, do 31.08. 28. Savez udruga malih trgovaca RH Me imurske Şupanije, traŞi m/Ş direktora menagera na odre eno vrijeme, Şivotopis posla na email: udruga.trgovaca@gmail.com do 15.08. 29. Me imurski pili i Blagus, D. Pustakovec, traŞi djelatnika/icu u klaonici peradi sa C kat. na odre eno vrijeme, javi se na mob. 098 282 147, do 20.08.

AKOVEC, Obrtni ka 4 CIJENA PRIRODNOG PLINA ZA KUĆANSTVO - SRPANJ 2013. GODINE

0,306672 kn/kWh uvećano za PDV + TS2 16,50 kn uvećano za PDV

30. Mura-metal d.o.o. Kotoriba, SajmiĹĄna 1, traĹži m/Ĺž tehnologa -voditelja tehni kog sektora na odre eno vrijeme, posla zamolbu na email: mura-metal@ck.t-com.hr ili na gornju adresu do 22.08.

31. Ca e bar Mona Lisa d.o.o. KurĹĄanec, traĹži 2 konobara/ice na neodre eno vrijeme, javi se na mob. 091 364 2282, do 31.08. 32. Kem-ko d.o.o. M. SrediĹĄ e, traĹži 3 m/Ĺž soboslikara i 2 m/Ĺž montera suhe gradnje na odre eno vrijeme, nazvati na mob. 098 486 256, do 31.08.

Slobodna radna mjesta VaraŞdinska Şupanija 1. HANJES d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Poduze e Hanjes d.o.o. nalazi se u Slobodnoj zoni Trnovec Bartolove ki. Hanjes d.o.o. je usluŞno poduze e na podru ju obrade metala i specijalizirano je samo na obradu limova, pro la od aluminija, oplemenjenog elika i elika. Njihovi klijen su poduze a iz podru ja proizvodnje tra nih vozila, farmaceutske, kemijske i prehrambene industrije te tehnologije odvodnje. Proizvodnja je izvozno orijen rana, 99% proizvoda izvoze u EU. Viťe informacija na www.hanjes.com. TRAŽIMO: 4 M/Ž STROJOBRAVARA - uvje : KV, SSS, zavarivanje postupkom TIG obrade limova, lasersko rezanje, savijanje. Potrebna visoka kvaliteta rada sa iskustvom obrade limova, kateg. B; 1 M/Ž OPERATERA NA CNC SAVIJA ICI - uvje : KV, SSS metalska struka, poŞeljno poloŞen ispit za voza a vili ara, ali nije uvjet, obavezno B kat., iskustvo 2g.; 1 M/Ž TEHNOLOGA - uvje : SSS, VŠS, VSS strojarskog smjera, obavezno ak vno sluŞenje njem. jezikom, poŞeljno poloŞen IWE te aj. Radna mjesta su na odre eno vrijeme uz mog. stalnog radnog odnosa. Pismena zamolba na adresu: Gospodarska 10, Trnovec Bartolove ki ili e-mailom: n.marjancic@hanjes.com do 18.8. 2. PRO-NET marketing i trgovina vl. Damir Rajn, VaraŞdin, Mjesto rada: cijela Hrvatska; prema mjestu boravka, mogu nost rada od ku e, honorarni posao za zaposlene i nezaposlene na Ugovor o djelu, traŞi M/Ž PROMOTORA - DISTRIBUTERA VITAMINA I M/Ž MENADŽERA ZA UGOVARANJE PREGLEDA INTOLERANCIJE NA HRANU, uvje : OŠ, KV, SSS, iskustvo nije vaŞno. Detalji na internetskoj stranici www.vitaminihr.com, kontakt na mob: 091 359 4822 ili 095 359 4822, e-mailom: damir.rajn@gmail.com do 22.8. 3. Bona Consilio j.d.o.o. za telekomunikacije i usluge, traŞi se viťe osoba (50) na odre eno vrijeme za podru je VaraŞdina, Ivanca, Ludbrega, akovca, Koprivnice, Krapine. ZASTUPNIK/ ZASTUPNICA U PRODAJI TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA za obavljanje telekomunikacijskih usluga - prodaja usluga internet, telefon, TV - H1 TELEKOM. uvjeti: OŠ, KV, SSS bez obzira na zvanje, poŞeljno iskustvo u prodaji, komunika vne osobe. Životopis posla na e-mail: bona.concilio@gmail.com ili do i osobno na adresu Bra e Radi a 20, VaraŞdin, radnim danom od 9 -16 sa . Kontakt mobitel: 095 790 6381, do 31.8. 4. GRAWE Hrvatska osiguravaju e d.d., traŞi 2 m/Ş PREDSTAVNIKA PRODAJE na neodre eno vrijeme, uvje : SSS, VŠS - ekonomija, komercijala, trgovina, B kat. uz mogu nost

koriĹĄtenja vlas tog vozila. Osobni dolazak na adresu Zagreba ka 66, VaraĹždin ili prijavu posla e-mailom: mario.paurevic@grawe.hr, kontakt mobitel: 099 730 5943, kontakt osoba Mario Paurevi . Rok za prijavu do 31.8. 5. SM - GRADNJA d.o.o., trgovinu i usluge, rad u Restoranu pizzeriji “Katarzaâ€?, VaraĹždin, traĹži 2 M/Ĺ˝ POMO NA KUHARA - uvjeti: OĹ , KV, SSS, radno iskustvo poĹželjno; 2 M/Ĺ˝ KUHARA za rad na roĹĄ lju, pripremi pizza i tavice - uvje : KV, SSS, iskustvo 3 g. Sva su radna mjesta na odre eno radno vrijeme. Prijavu poslati e-mailom: konoba.maslina@gmail.com, kontakt mob: 099 222 1338, do 15.8. 6. Frizerski salon “PIKAâ€?, Nada Stadaas, mjesto rada: VaraĹždin, traĹži 1 m/Ĺž KV FRIZERA za stru no osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Osobni dolazak na adresu G. Krkleca 1a, VaraĹždin, kontakt tel: 042 331 010 ili 091 3300 993, do 12.8. 7. AGILITAS GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge, VaraĹždin, Mjesto rada: zemlje zapadne Europe, traĹži 1 m/Ĺž VOZA A KAMIONA S PRIKOLICOM na neodre eno vrijeme (nakon probnog rada), uvje : kvali kacija za navedeno radno mjesto, posjedovanje voza ke dozvole C i E kat. iskustvo na navedenim poslovima min 2g. Molbu sa kratkim Ĺživotopisom, kopijom svjedodĹžbe i voza ke dozvole posla na sljede u adresu: Agilitas grupa d.o.o., Aleja K. Zvonimira 2/I, 42000 VaraĹždin ili putem e-maila: agilitas@agilitas-grupa.hr do 18.8. 8. Autoprijevoznik vl. Mladen Sedlar, traĹži 1 m/Ĺž KV VOZA A u me unarodnom i doma em cestovnom prijevozu roba na neodre eno vrijeme, uvje : KV, 1-5g. radnog iskustva u me unarodnom transportu, znanje stranog jezika (njema ki, engleski), posjedovanje Kar ce voza a (za digitalni tahograf), poloĹžene B, C i E kat. Sa kratkim Ĺživotopisom dostavljati isklju ivo na adresu: Autoprijevoznik Mladen Sedlar, Gabrijele Horvat 8, 42000 VaraĹždin ili na e-mail: ap.sedlar@gmail.com, do 31.8. 9. Ugostiteljski obrt CBS Danijela Crn ec, Mjesto rada: Svibovec Podravski, traĹži 1 KONOBARA/ICU U RESTORANU na odre eno vrijeme, uvjet: ugostiteljska kvalifikacija ili iskustvo na ugos teljskim poslovima. Mob: 091 8821 482, Danijela Crn ec, do 31.8. 10. AAV - AKTIV d.o.o. za prijevoz i trgovinu, Mjesto rada: VaraĹždin, 1 KONOBARA/ICU; 1 KUHARA/ICU I 1 VODITELJA UGOSTITELJSKOG OBJEKTA - sva su radna mjesta na odre eno vrijeme, a uvje : KV, SSS i radno iskustvo 2 g. Kontakt: 098 268 864, g a. Emilija 11. Ugost. obrt CAVALLO, Novi Marof, VaraĹždinska 104; traĹži 2 KONOBARA/ICE na odre eno vrijeme uz mog. na neodre eno, uvje : OĹ , KV, SSS bilo koje struke, nije potrebno radno iskustvo; radno vrijeme od 6.30-23h, a vikendima do 4.00. Najava na mob: 092 1767 457 (Ujkanovi Denis), do 20.8.


9. kolovoza 2013.

Informacije 55

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 601

TUŽNO SJE ANJE

OGLAS ZA RADNO MJESTO U LAKIRNICI: AUTO-LAKIRER Poslodavac: SOBO AN-interijeri d.o.o. Mjesto rada: Mursko Središ e Rok prijave: 20.08.2013. Razina obrazovanja: Srednja škola - 3 godine Broj traženih radnika: 1 Radno iskustvo: minimalno 5 godina na poslovima auto-lakiranja Vrsta zaposlenja: na neodre eno, obavezan probni rad Prijava: osobni dolazak, Mursko Središ e, Sla ne 18 - prethodna najava na tel: 040/573-210

ZANIMLJIVOSTI

Tko je vlasnik dobitne sre ke i Peugeota 107?! Tijekom Porcijunkulova organizirana je i igra na sre u. Izvla enje sre ki održano je u ponedjeljak 5. kolovoza u ve ernjim satima na Trgu Republike u akovcu. U opušetnoj atmosferi uz tamburašku glazbu i bogatoj gastronomskoj ponudi izvu eni su sretni dobitnici glavnih nagrada: 1. nagradu – Peugeot 107 dobio/la je vlasnik/ca sre ke pod brojem: 007007

2. nagradu – vikend za dvoje u apartmanima Frapa u Rogoznica dobio/la je vlasnik/ vlasnica sre ke pod brojem: 003487 3. nagradu – vikend za dvoje u apartmanima Lapaž u Toplicama Sveti Martin dobio/ la je vlasnik/vlasnica sre ke pod brojem: 003144 Vlasnici dobitnih sre ki trebaju se javiti na broj mobitela 099/219 94 04 kako bi dogovorili preuzimanje nagrada.

REPUBLIKA HRVATSKA ME IMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG

JAVNI POZIV korisnicima Prora una Grada Preloga za dostavu Programa i Financijskih planova za 2014. godinu Pozivamo sve korisnike Prora una Grada Preloga da dostave Programe rada te Financijske planove za 2014. godinu. Pod korisnicima Grada Preloga podrazumijevaju se: 1. USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 2. KULTURNE USTANOVE 3. AMATERSKE KULTURNE UDRUGE I POJEDINCI 4. ORGANIZACIJE TEHNI KE KULTURE 5. SPORTSKI KLUBOVI I UDRUŽENJA 6. UDRUŽENJA IZ PODRU JA SOCIJALNE SKRBI I HUMANITARNE UDRUGE 7. UDRUŽENJA GRA ANA 8. VJERSKE ORGANIZACIJE 9. OSTALE UDRUGE I POJEDINCI Rok za dostavu Programa i Financijskih planova za 2014. godinu je 15. rujna 2013. godine. Korisnici prora una koji su koris li nancijska sredstava Grada Preloga u 2013. godini, dužni su dostavi Izvješ e o utrošenim sredstvima najkasnije do 31. sije nja 2014. godine. Korisnici Prora una Grada Preloga koji ne dostave Programe rada i Financijske planove za 2014. godinu kao i Izvješ a o utrošenim sredstvima u rokovima odre enim ovim Pozivom, ne e se uzima u obzir za nanciranje u 2014. godini. Traženu dokumentaciju dostavi na adresu: GRAD PRELOG Upravni odjel za upravu i društvene djelatnos Glavna 35 40 323 PRELOG

IMENDANI I BLAGDANI petak, 9. kolovoza – Edita Stein, Tvrtko subota, 10. kolovoza – Lovro, Lovorka nedjelja, 11. kolovoza – Klara, Jasna ponedjeljak 12. kolovoza –

Veselka, Hilarije utorak, 13. kolovoza – Patricija, Kasijan srijeda, 14. kolovoza – Maksimilijan Kolbe etvrtak, 15. kolovoza – VELIKA GOSPA

DUHOVNI VELIKAN

Sveta Klara Asiška, 11. kolovoza Utemeljiteljica je franjeva kog reda Sestara klarisa i suvremenica svetog Franje Asiškog. esto ju nazivaju bilj icom svetog Franje, koja je uspjela od Crkve i pape dobiti potvrdu svoga vlastitog Pravila života. Klara je poznata po mnogim udima koje je u inila za svog života a i poslije smrti. Na slikama ju prikazuju kako u ruci drži pokaznicu s Presvetim. Izvedenice imena Klara su još Jasna i Suzana. (sm)

OBAVIJEST REDAKCIJE (poštanske pošiljke i fax poruke) Molimo Vas da sve poštanske pošiljke (pozivi, pozivnice, razne obavijes i drugo) za uredništvo i novinare tjednika Me imurske novine šaljete na adresu MEDIA NOVINE (za Me imurske novine), Kralja Tomislava 2, 40.000 akovec. Tako er sve fax poruke (pozivi, pozivnice, razne obavijest i drugo) za uredništvo i novinare tjednika Me imurske novine šaljite na telefax broj: 040-493-305. Zahvaljujemo!

na voljenog sina

TOMISLAVA GOLUBI A iz akovca 9.8.2002. – 9.8.2013.

Roditelji

IZ MATI NOG UREDA

SJE ANJE

RO ENI ELLA SABOL, K I LEJE I IGORA; PATRIK ORŠOŠ, SIN LJUBICE I ZLATKA; ROKO VUK, SIN SLA ANE I KRUNOSLAVA; LANA VAROŠANEC, K I JAGODE I MARIJANA; LUCIJA NOVAK, K I MARTE I GORANA; DOMENIKA JURAS, K I KLAUDIJE I NIKOLE; MAJDA ORŠUŠ, K I IVANE I VALENTA; PATRIK VADLJA, SIN PETRE I ALEKSANDRA; ZORAN DRAKULI , SIN MARIJE I ALEKSANDRA; MIA MUN AR, K I MIHAELE I NIKOLE; ZARA MLINARI , K I ŽELJANE I DAVORA; LUKA IAN PERHO , SIN ANITE I DAMIRA; KIARA BOBI ANEC, K I KLAUDIJE I STEVICE; EMA ORŠOŠ, K I GORDANE I RADOVANA; ANDREJAS KALANJOŠ, SIN SAMANTE I DAVORA; LUCIJA ORŠUŠ, K I ŠTEFICE I NENADA; IVAN HAJDINJAK, SIN SUZANE I TOMISLAVA; TEODOR MOHARI , SIN MILENE I IVANA; RAHELA IGNAC, K I DIJANE I JOSIPA; KARLO KUKOVEC, SIN DARIJE I DARIA; SVEN MATIJAŠEC, SIN PATRICIJE I TIHOMIRA; LAURA LISJAK, K I MIRELE I MARIA ( akovec)

na

JOSIPA LON ARI A iz Male Subotice 15.08.2010. – 15.08.2013. Vrijeme prolazi a sje anja i uspomene na Tebe ostaju.

Supruga Ana i k erka Jasna s obitelji

OBAVIJESTI O SMRTI Irma Bajkovec ro .Novini st.73 iz Strahoninca Datum sprovoda: Utorak, 06.08.2013. Groblje: akovec

VJEN ANI JELENA TOPLEK I DOMINIK MIKULAJ, BLAŽENKA EKUNEC I SETH JARLATH BENCHICK ( akovec); SNJEŽANA KELER I KREŠIMIR FUNDAK (Kotoriba); GORAN JAMBROVI I SANDRA TKALEC (M. Subotica); MATEJA ŽALAR I NIKOLA DRAGOJA, ALEKSANDRA VURI I TOMISLAV NOVAK (M. Središ e); GORAN VUKOVI I GORDANA TIRI (Nedeliš e); ANDREJA OŠLAJ I PETAR KOCIJAN (Štrigova)

Stjepan Novak st.92 Datum sprovoda: Utorak, 06.08.2013. Groblje: akovec

Nedeljko Bujan st. 27 Datum sprovoda: Utorak, 06.08.2013. Groblje: Ivanovec

UMRLI MATILDA STEVANOVI , R. POLJAK, RO . 1908., STJEPAN ŠIMUNKOVI , RO . 1942., SNJEŽANA LE EK, R. MALAŠI , RO . 1973., IVAN VUGRIN I , RO . 1923., MARIJA NOVAK, RO . 1928., ROMAN POLANEC, RO . 1938., JOSIP IGNAC, RO . 1953. ( akovec); MARIJA MU I R. MESAREK R. 1923. (Dekanovec); TEREZIJA PERANEC R. MIKULAN R. 1935. (Kotoriba); HELENA JAMBROŠI R. FAŽON r. 1943., IVAN FILIPAN r. 1941. (M. Središ e); JOSIP ŠKVORC 1957. (Nedeliš e); LEONARD KOS RO . 1932., MELKIOR ANADI RO . 1921., ANTON KOŠIR RO . 1952., IVAN BLAGUS RO . 1945., AN ELA BLAGUS R. BLAGUS RO . 1932. (Prelog); JOSIP MOHARI R. 1931. (Štrigova)

Dragutin Šafari st.61 iz akovca Datum sprovoda: Subota, 10.08.2013. Groblje: akovec

KUPON broj

934

Ivana Mažuranića 2/II.kat, Čakovec

Sje anja, posljednji pozdravi i zahvale do 20 rije i sa slikom

kuna % * Akcija traje do kraja sije nja 2013.

* Akcija traje do kraja 2012. godine.

popust

SIGURNA KUĆA, Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec e-mail: sigurna1kuca@gmail.com

tel: 099/8357-335 p.p. 160, 40000 Čakovec


56

Oglasnik

9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 600

VAŽNA OBAVIJEST

POTREBNI DODATNI PODACI ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA U RUBRICI USLUGE I IZNAJMLJIVANJE APARTMANA Obavještavamo naše cijenjene oglašiva e da ubudu e u rubrikama “Usluge” i “Iznajmljivanje apartmana” moraju ostaviti dodatne podatke, sukladno sa zakonskim propisima.

Zakon o zabrani i spre avanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, kojeg je donio Hrvatski sabor 20. svibnja 2011.g., propisuje da se sudionikom u obavljanju neregistrirane

djelatnosti smatra i fizi ka i pravna osoba koja naru uje, posreduje ili objavljuje oglas, odnosno nedopuštenu reklamu u tisku, putem televizije, radija i drugih medija.

Naru itelj oglasa zato je dužan prilikom naru ivanja navesti podatke o svom identitetu: tvrtku, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili

ime i prezime naru itelja, OIB i njegovo prebivalište/boravište. Ukoliko to naru itelj ne dostavi, zakonom je zabranjeno objaviti oglas. Stoga, molimo

naše itatelje i oglašiva e za razumijevanje, te dostavu traženih podataka, jer u suprotnom, oglas ne emo biti u mogu nosti objaviti.

Obavijest oglašiva ima koji prodaju nekretnine: Prema novom Zakonu obavezno trebaju navesti energetski razred gra evine! MOTORNA VOZILA

PRODAJEM FIAT PUNTO 1.2 2004.god., klima, garažiran, serv. knjiga, pocin ana karoserija... 3.400 eur. Nazvati na 098/55 33 52 PRODAJEM OPEL VECTRU 1,7 td isuzu 1997.g., odli no stanje, nove gume, zup asti, vodena pumpa, prvi diskovi, potrošnja 5 lit., zlatna boja, može zamjena za putni ki berlingo, kangu ili partner i sl. Tel 095 804 3399 PRODA JEM skuter Peugeot 50cm 2008.g. i mercedes A klasa 2001.g. mob 091/970-1929. PRODAJE SE skuter TGB 303R, 50 kubika, 2008.g., registr. godinu dana, i Daewoo Lanos 1.4 SE registr. godinu dana, sve u ispravnom i dobrom stanju, mob. 098/556-423

PRODAJE SE motokultivator Standard Honda, traktorska prikolica 1-osovinka prodaje se ili mijenja za autoprikolicu. mob. 098/909-8974 PRODAJEM TRAKTOR Universal forte 1995.g., 64 konja, duplak (8.500 eur); pocin anu cisternu za gnojnicu od 6000 lit., fali pumpa (1.200 eur); plugove marka Lemken opal 120 (3.600 eur); roto brana šir. 3m s kardanom (3.000 eur). Svi strojevi nalaze se u Ljutomeru. tel 00386 41 885 875 PRODAJE SE VINO BIJELO KVALITETNO, rajnski rizling, muškat žuti, vrlo povoljno, Tel. 098/632-494 PRODA JE SE VINOGR AD u blizini toplica Sveti Martin Muri, sa oko 1000 okota i sadnice bora (SMREKA, JELA), visine 70 -180 cm, cca 100 kom, te sadnice oraha, visine 20-70 cm, cca 40 kom. mob: 099/687-6087 PRODA JEM MOTOKULTIVATOR s kosom, uš uvan. mob. 098/935-6187

MIJENJAM GOLF II 1991.g. za sku ter. Upi t ati na tel. 098/600-281

PRODAJEM VILJUŠKAR Litostroj 4 tone, produžene vilice, mob 092/254-7256

RENAULT MEGANE grandtour sport 1.6 16V 01/08, reg. do 01/14., prvi vlasnik, 85tkm, servisna knjiga, u izvrsnom stanju. Puno dodatne serijske opreme. cijena 7.300 EUR. Tel: 098/494008.

PRODA JEM SAMOUTOVARNU PRIKOLICU za sijeno Sip 22, te kupujem trofazni motor s pumpom za hidrofor. mob. 091/763-2790

PRODAJEM AUDI A4 S4 1.8 20V 1995.g., ates ran plin, napravljen veliki servis, cijena 3.000 eur. mob. 098/920-5620

USLUGE

PRODAJEM FIAT STILO SW 1.9 JTD, 2004.,full oprema, reg. 1 godinu, nove gume, napravljen kompletni servis, 5.500 eura, te 4 ljetne gume Bridgestone Turanza 195/65 R15 (4 kom za 500 kn), u jako dobrom stanju, 1 guma je malo postrugnuta na rubniku, mob. 098/551-267 POLO 1.2 4/2002, 65 ks, 67tkm, reg. do 5/2014, nove gume, prvi vlasnik (penzioner), redovni servisi, o uvan, cijena prema dogovoru. Tel: 396-082

SAMI STE, TEŠKO SE NOSITE životom današnjice? Godine, bolest, potrebna Vam je pomo , a imate svoj dom u kojem bi rado i ostali. Razmišljate li o dohrani i skrbi. 098/370-610

POSAO

POLJOPRIVREDA

TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz RA UNOVODSTVA za srednju školu. Mob: 098 546 069

PRODAJEM NOVE BA VE za vino od hrasta i agacije do 400 lit., dostava, vrlo povoljna cijena, tel. 858-362 PRODAJE SE VINO ranjski rizling i janjci. tel. 868-086

KREDITI za umirovljenike i mlade po nevjerojatnim uvje ma. Za zaposlene do 2/3 pla e. Deblokiramo teku e ra une i zatvaramo OVRHE kao i stara i nepovoljna zaduženja. Pozajmice ODMAH. Radno vrijeme od 08:00 do 17:00 h. Ovlaštena kreditna agencija. Info: 040/386-970, 091/925-5601, 099/244-5775, www.arges.hr

POZNANSTVA DE KO (37g) iz Slovenije, Ljutomer, traži ozbiljnu djevojku za izlaske, mog. veze, više info na tel. ili sms 00386 70 665 005 ili na mail: dzovanoti@hotmail. com SLOBODAN MUŠKARAC (59g) traži slobodnu, razvedenu ili udovicu za ozbiljnu vezu. Molim samo ozbiljne na broj: 099/574-8435

ODŠTOPAVANJE ODVODNIH CIJEVI s posebnim strojem - stru no i povoljno. Tino, 098/931-7570 INSTALATERSKI OBRT DOLENEC – CENTRALNO GRIJANJE, VODOVOD, PLIN, RENOVIR ANJE KUPAONICA . Mob. 091/55-49-323

PRODAJE SE KU A od 123 m2 s dvorištem od 700 m2 u Strahonincu. Može i zamjena za stan u akovcu. Sve informacije na 091 580 5977 KU A U SELNICI prodaje se ili mijenja za stan u K, te se prodaje gradilište u Selnici. Info na broj: 00386/41-249-325 ili 00386/40-777-909

NEKRETNINE – PRODAJA

FORD FIESTA 1999.g., reg. do 3/2014., u odli nom stanju. mob. 098/136-1712

KUPUJEM TRAKTORE IMT, Ursus i Zetor i pripadaju e priklju ke, može i neispravne. Tel: 092/110-7110 ili 01/2067-370

KREDITI

VIKENDICA “posavski tip”, pogled akovec (6km), 131m2/103m2 + garaža i spremište 35m2, struja, voda, kanalizacija, telefon, plin-centralno, oku nica 1000m2, 60.000 EUR (dogovor). Tel: 099-77-11-723. PRODAJE SE KU A, visoka prizemnica na akove kom Jugu s ure enom oku nicom. Vrlo povoljno. Tel: 098 9432 795. PRODAJE SE DVOSOBNI STAN u centra grada ili se mijenja za vikendicu ili manju ku u u gornjem dijelu Me imurja. tel. 091/559-8656 PRODAJE SE KU A U G. Hraš anu. info. na 098 297 210. PRODA JEM VE E IMANJE u gornjem dijelu Me imurja, nalazi se pored gl. ceste, površine 2.3h sve jedna parcela. Mog. podjele u više gra . parcela. Hitno!!! mob 099 752 8800 Zagreb, M. Drži a, vrlo dobra lokacija zgrade, širi centar grada, blizina autob. kolodvora, 2S stan od 66 m2, 3. kat, prodaja /zamjena za manju nekretninu (manje vrijednos ) ku u, stan ili vikendicu (prednost blizina mora). Info: hrvr59@gmail.com, 098 476 548 PRODAJE SE GRADILIŠTE u Žiškovcu površ. 1600 m2, uredno vlasništvo, mob. 098/652-292.

SMS NEKRETNINE Agencija za promet nekretninama akovec, R. Boškovi a 21 tel: 040/390-766, mob: 099/325-5230 www.sms-nekretnine.hr

PRODAJE SE JEDNOSOBNI STAN od 42,5 m2 u Prelogu Jug III, prizemlje, u stambenoj zgradi. Stan je dizajnerski ure en, opremljen, namješten i odmah useljiv. Telefon: 091-561-57-93.

TRAŽIM POSAO PILJENJA DRVA (banzekom). mob 095 9035 949

PRODAJE SE NOVOURE ENI TROSOBAN STAN u potkrovlju od 68m2, u k kod želj. kolodvora. Cijena 43.000 eura. Hitno! Tel. 091 194 6549

TRAŽIM POSAO davanja instrukcija iz MATEMATIKE. Tel. 091/ 528-66-71

PRODAJE SE KU A U PRELOGU, u Sajmišnoj ulici. Info na: tel. 098 493 288.

ISKUSNA ŽENA TRAŽI POSAO UVANJA DJECE bilo koje dobi, u svom domu u akovcu. mob. 091/5962-707

PRODAJE SE TROSOBNI dvoetažni stan od 86m2, sa velikom terasom u prizemlju, akovecJug. mob. 098/163-6488

PRODAJE SE 2-SOBNI STAN u akovcu, 53 m2, prizemlje, blizina Konzuma, škole, vrti a i parka, centralno grijanje na gradski plin + podrum i parking, te prodajem ku u s pom. objektom (120 m2 + 55 m2) i s oku nicom oko 1100 m2 u Lapšini. Mob. 099/501-8180

PRODAJE SE ŠUMA kod Ma kovca (450 hv), el. eki ar i ruž ar (1.500 kn),mulja a za grož e (250kn), komplet za kolinje s velikim stolom i drvenim koritom (1.300 kn). Info 040/363-903 PRODAJE SE ORANICA Jaraš ice 1300 hv kraj Nedeliš a, oranica Štuk 360 hv blizu Strahoninca, šuma Omek 360 hv u blizini Puš ina i šume blizu Lopatinca. Tel: 040-822362, 099-5166-780 PRODA JEM šumu u Sv. Urbanu od 1100 hv, može i sa zemljištem ili samo drva, te livadu u Vukanovcu od 700 hv. Hitno i povoljno! mob. 098/180-3117 HITNO SE PRODAJE 2-SOBAN STAN od 58m2 u centru grada, prizemlje. Info: 099/6560-710

ME IMURSKE NOVINE HITNO I POVOLJNO SE PRODAJE ILI IZNAJMLJUJE samostoje a obiteljska ku a u M. Subotici od 100 m2 stambenog prostora, sa garažom i dvorištem te priklju cima za vodu, telefon, struju, plin. Blizina škole i vrti a, autobusne i željezni ke stanice. Kontakt mob. 098 971 33 23 IZNAJMLJUJEMO JEDNOSOBNI STAN u Zagrebu studentima, na Trešnjevci (u blizini Ciboninog tornja). Nazvati na 396-661 ili 099 2585 642 IZNAJMLJUJE SE namješteni dvosoban stan u M. Središ u. mob. 091 5495 873 IZNAJMLJUJE SE 1.5-sobni stan u strogom centru k uz mogu otkup namještaja. Upit na 099/792-5392 ili 095/6600-661

PRODAJEM KU U U LOPATINCU od 100m2, svi priklju ci, centr. grijanje, podrum, garaža, šupa, ogra eni vrt, vo njak, vel. 1306 hv, legalizirano. mob. 098/908-2302

IZNAJMLJUJE SE NOVOURE ENI potpuno namješteni 2-sobni stan, klima, centralno, vešmašina, kuhinja. mob. 091/5430-138

IZNAJMLJIVANJE

IZNA JML JUJU SE stanovi i garsonijere, nenamješteno i namješteno - na duže vrijeme. tel. 384-515 ili 098/545-526

ZAGREB, strogi centar: traži se cimer u dvosobnom stanu od 65 m2, centralno, pvc stolarija. Cijena 1.000 kn + režije. Tel. 098/390-692 Z AGREB, IZNA JML JUJE SE 2.5-sobni namješteni stan isklju ivo studen cama ili zaposlenim ženama. tel. 099/683-6831 IZNAJMLJUJE SE 3-SOBNI STAN od 110m2 u centru k, namješten, odvojen ulaz i sva brojila, zvati poslije 16 sati na mob. 091/933-8468 IZNAJMLJUJEM STAN U KU I u M u r s ko m S r e d i š u, nenamješteno, pla anje samo režija, za najam usluga održavanja oku nice. Info: 00386/70-687-842

IZNAJMLJUJEM STAN u k od 60 m2, tel. 098/9356-187

IZNAJMLJUJE SE 1-sobni namješteni stan, poseban ulaz i brojila. mob. 091/150-1837 IZNAJML JUJEM U CENTRU K više soba s upotrebom kuhinje i kupaonice, studentima ili zaposlenicima, prednost samohrane majke. Info: 0 4 0 -390 -315 ili 098/890-307

LJETOVANJE A PA R T M A N ROV I N J S KO NASEL JE - povoljno. mob. 098/240-121


9. kolovoza 2013.

ŽIVOTINJE DOSTA VA

PRODAJEM ATRAKTIVNI BICIKL choper marke Fellt sa 3 brzine, crni, star 2g., original iz Kalifornije, za 3.000 kn. tel. 858-362 PRODAJEM Pianino Schlogel tri pedale s stolicom; caffe aparat DeLonhi odli an espresso i dj. bicikl (skakavac). info: 091/970 1929.

,

,

PRODA JE SE K VALITE TNA HRANA K-9 i Brit za pse i ma ke. Trgovina PRIMA akovec, tel. 363-445 PRODAJU SE PAPIGE TIGRICE I NIMFE. Tel: 829-230, 098/944-3339 POKL ANJA JU SE ML ADI PSI I mješanci stari 8mj., bit e malog rasta, mob. 099/418-2538 NJEMA KI OV ARI - ženke stare 2.5 mj. i 14 mj., odli nih nagra ivanih roditelja, prodajem. mob. 098/465-490 PRODAJEM KRMA U za klanje, tel. 855-740, Pleh, Brezje MOLIM NA POKLON NJEM. OV ARA žensko ili muško starosti do 5g., ima veliko dvorište i bit e u dobrim rukama. mob. 095/522-9335

RAZNO PRODA JEM obu u, torbe, razne modele, sve novo, br. 37-38, roba iz Italije. Info: 091/787-5627 PRODAJU SE radijatori dim. 90x200cm, crni kancelarijski stol, dj. pisa i stol, limena vrata, motokultivator Honda F360, pe za centr. grijanje Centrometal 35K W (plin/ ulje), kabel 42m (5x6mm2) i rezervoar od 1.500 lit. za lož ulje (2kom). Tel. 858-424 PRODAJE SE ŽENSKI DJE JI BICIKL Rog Joma, vel. ko ta a 24 cola, info na tel. 098/390-404 KUPUJE SE VE A KOLI INA ORAHA. mob. 099/2141-789 PRODA JEM HARMONIKU Royal Standard Montana 120 basova, 11+4 registra, s koferom, o uvana, kao nova. Tel: 098/944-3339 PRODAJEM dje ji bijeli kinderbet s madracem (650kn), kao nov, bebi nosiljku (200kn) i sjedalicu za auto do 23kg (250kn). Tel. 098/390-692

Oglasnik 57

www.mnovine.hr • oglasnik@mnovine.hr • 040 323 600

PRODAJEM prof. alat za metalnu industriju, cnc mašine, te dva jaka industrijska elektromotora, mob: 091/541-8810 PRODAJEM POJA ALO za el. gitaru Marshall 401 DSL 40w JCM 2000 COMBO lampaš, novu pedalu za el. gitaru Boss Metal zone MT2 (550 kn); stalak za gitaru (50 kn); el. š mer za gitaru (150 kn). Mob: 099/64-111-90 . PRODAJEM nove muške hla e kratke (50 kn); bermude (100 kn); duge hla e Levis traperice u plavoj boji vel. 31/32 (300 kn); crne traperice vel. 32 i 34 (200 kn); i prekrasne stolove za dnevni boravak i slike, ru ni rad u tehnici mozaik-intarzije. Cijena po dogovoru. Mob: 099/65-05-381 PRODAJEM agregat za struju ED-1000 Standard Honda 12, 24, 220 V, nekorišten; pl. bJunkers 24 kw za centralno s manjom greškom - povoljno, te sef visoke sigurnosti, šifra klju , cijena po dogovoru, Tel. 098/632-494 PRODAJE SE KOMPLET KNJIGA za 8.r. III. OŠ akovec. Mob. 099/501-8180 PRODAJEM vrhunska dj. kolica Chicco black label limited edition, kišobran kolica Silver cross (najlakša na svijetu), Chicco sjedalicu i hranilicu prodajem sve zajedno. Tel. 099 520 6873 POKLANJA SE spava a soba, a prodaju se dva madraca Hespo (800kn), sanduk za krevetninu (500kn), ormar (100 kn), stol i stolice (350kn), plinska pe (300kn), štednjak struja (300kn), štednjak plinski (500kn), kotao za pe enje rakije (1000kn), frižider(450kn), kau (350kn), fotelje 3kom (450kn), stoli (50kn), vitrina (350kn). Info 040/363-903 PRODA JEM malo rabljenu kutnu garnituru za dnevni boravak, u izvrsnom stanju, jako uš uvana, cijena je 500 kn. Info. 091-8580-6500 PRODA JE SE PE za kupaonu na kruta goriva, skoro nova, sa uvana, mob. 098/888-623

PRODAJEM ZRA NU PUŠKU Cometa 300 Kalibar: 5,5mm kao nova, stalak za dvije klavijature Ultimate AX 48 sa drža em za mikrofon. Mob: 099/2596 444 PRODAJEM el. udarni odvija -zavija prihvat 1/2 marke Fein i moment klju -kilo klju max sila zatezanja 49kg. Mogu nost raznih zamjena. mob. 099/6544-944 PRODA JE SE ŠTEDNJAK za centr. grijanje na kruta goriva bez pe nice i rezervoar za lož ulje od 2000 lit., cijena po dogovoru. mob. 095/9400-723 PRODAJE SE NOVI MUŠKI BICIKL “Nakita” metalik plavi, 21 brzina, paktreger. mob. 099/7488-408 PRODA JEM BICIKL Pony (3 0 0 k n), r a d n i s t o l d i m . 135x60x75 (200kn) i komp. stol dim. 55x50x85 (150kn). mob. 097/759-2022 PRODAJEM CIGLU Wienberger 200 kom (u paletama od 50kom), punioci kupaonski, el. bojler od 80lit., kuh. el. bojler od 10 lit. - sve novo i povoljno. tel. 040/849-386

OBAVIJEST ITATELJIMA

Male oglase možete predati u Kotoribi i Murskom Središ u Kako bi što lakše predali svoj mali oglas i izbjegli trošak putovanja u akovec, omogu ili smo Vam prijem malih oglasa u mjestu Mursko Središ e i Kotoriba. Od danas možete ostaviti svoj mali oglas na besplatnom kuponu u: Foto studio Siniša, Mursko Središ e Caffe bar GANI, Kotoriba Rock caffe, Kotoriba Caffe bar DONJI, Kotoriba NAPOMENA: Kupon mora biti iz zadnjih izdanih novina, a da bi oglas bio objavljen u petak, mora biti predan do utorka pred izlazak novog broja.

Me imurske novine ne odgovaraju za sadržaj objavljenih oglasa i propagandnih poruka.

Sklonište za životinje “Prijatelji” Čakovec

Udruga "Sklonište dobrote" Pribislavec, Dragu na Lehkeca 17 kontakt osoba Barbara Jagec, mob: 095 614 5976 udrugasklonistedobrote@gmail.com

Žiro-ra un za uplatu donacija: 2402006-1100648383 Beta, stara 3 i pol mjeseca, o iš ena od nametnika, uredna i nau ena na pijesak, cijepljena prvi put pro v zaraznih boles , mazna i umiljata traži svoju obitelj. Potpisuje se ugovor o udomljavanju i sterilizacija je obavezna. Kontakt: 095 614 5976.

Be , odrasla ma ka, prekrasna i prepreumiljata, prede ko traktor, voli društvo ljudi, ne voli pse, ali ih se ni ne boji, jako je prilagodljiva i nije zahtjevna. Sterilizirana je i o iš ena od nametnika. Uskoro e bi i cijepljena. Potpisuje se ugovor o udomljavanju. Kontakt: 095 614 5976.

telefon: 091-8988-004 Radno vrijeme od 8 do 18 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 17 sati Radno vrijeme za posjetitelje od 13 do 15 sati radnim danom ili prema dogovoru, vikendom također prema dogovoru Žiro račun skloništa za uplatu donacija: 2340009-1116025375

Mala Ozana je predivna mala mica maca koja jedva eka da je netko uzme u krilo i mazi. Udomite ovu ljepoticu. Kontakt: 099-241-060.

Birdy je istokrvni pti ar prona en kako potpuno dehidriran luta ulicama grada. Ako ga možda prepoznajete i znate njegove ljude, javite nam na 099-3800-640. Slobodan je i za udomljavanje pa ako želite ovakvog ljepotana za svojeg prijatelja, javite se i pružite mu novi dom.

Rudi i njegov brat Ryan su na eni na smetlištu. Sad su stari 3 mjeseca i bit e srednjeg rasta. Kontakt: 091-8988-004.

Lela, prekrasna majušna kornja evina, stara oko 3 mjeseca, cijepljena pro v zaraznih boles , o iš ena od svih nametnika, nau ena na pijesak i uredna. Nježna i umiljata, mirna i privržena. Idealna za stan jer ne voli izlaziti. Potpisuje se ugovor o udomljavanju i sterilizacija je obavezna. Kontakt: 095 614 5976.

Tina je mješanka hrvatskog ov ara, mlada, vesela i zaigrana kujica koja želi veliko dvorište za istr avanje i drage ljude za druženje. Kontakt: 098-1789-593

Cili hitno traži dom! Izba ena na cestu, dobar gospodin ju je pokupio, ali ju njegov ma ak ne podnosi i mogla bi strada . Gospodin se obavezao sterilizira je kad za to do e vrijeme. Kontakt: 0914026285.

NAPOMENA: kuponi s malim oglasima predaju se U SRIJEDU DO 13 SATI Kupone šaljite na novu adresu K. Tomislava 2, 40 000 akovec

934


PETAK 9. kolovoza 2013.

TV pregled

od 9.8.2013. do 15.8.2013.

FILMOVI - PREPORU UJEMO

Brzina bijega PETAK, RTL, 00.00

FILM

Melissa (Marquita Terry) i Nina (Layla Alexander) uĹživaju u voĹžnji Kalifornijom sve dok ih na autoces ne zaustavi policijska patrola. Policajac ĹĄarmira djevojke i uvjeri ih da po u s njim u policijsku postaju. One joĹĄ niĹĄta ne sumnjaju, no u stanici policajac po inje zavodi Melissu i ak je pokuĹĄa silova . Djevojke uspiju pobje i, no pomahnitali policajac ih progoni.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00 09:03 09:47 09:55 10:19

Iznad zakona SUBOTA, NOVA TV, 21.50

FILM

Nico Toscani (Steven Seagal) je majstor borila kih vjeĹĄ na i bivĹĄi opera vac CIA-e. Kao svjedok ratnih grozota u Vijetnamu, a danaĹĄnji djelatnik ikaĹĄke policije, Nico pokuĹĄava zaboravi proĹĄlost i unije reda u svoju nemirnu etvrt. Kada Nico, zajedno s partnericom Delores (Pam Grier), otkrije nedozvoljenu trgovinu drogom, FBI bez objaĹĄnjenja naloĹži prekid istrage. Nemirni Nico ipak otkriva kako konce u pozadini vu e njegov stari znanac iz ratnih dana i lan CIA-e, smrtonosni Zagon (Henry Silva)...

uvari zakona

11:11 11:33 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:05 14:30 14:39 14:45 16:25

NEDJELJA, NOVA TV, 21.05

FILM

Savezni ĹĄerif Sam Gerard ponovno ima pune ruke posla! Ovaj put njegova je meta zagonetni bjegunac Mark J. Sheridan, nepobjediva borila ka maĹĄina koja skriva tajnu o visoko kompromi ranim duĹžnosnicima.Nakon pada aviona za transport zatvorenika u rijeku Ohio, jedan od njih, Mark Sheridan, iskoriĹĄtava nesre u kako bi umakao ruci pravde. Malo ljudi zna da je Sheridan zapravo tajni agent kojega su iznevjerili poslodavci, a koji je postao najtraĹženija pokretna meta u drĹžavi...

uvar zakona PONEDJELJAK, RTL, 20.00

FILM

Skupina bezobzirnih terorista odlu i ote maleni me ugradski avion, koji prometuje na kra im linijama, ne znaju i kako se u njemu nalazi i zra ni policajac Bre Presco (Dean Cochran). Ono ĹĄto je trebao bi tek miran let vrlo se brzo pretvara u putni ku no nu moru kada teroris izvuku oruĹžje koje su krili u ku jama s prvom pomo i. Kada se situacija u ini bezizlaznom, Bre po inje pokaziva kako je pravi heroj.

Siguran plan UTORAK, RTL, 20.00

FILM

Kevin, Samantha i Rob osnovali su svoj privatni klub “Foolproofâ€? u kojem smiĹĄljaju i pomno razra uju najkompliciranije i najzahtjevnije zadatke te izvrĹĄavaju nezamislive pothvate. Me u m, svi uspjeĹĄno ispunjeni zadaci samo su teorijska rjeĹĄenja nikada sprovedena u stvarnos . Njihov mali klub dobro je uvana tajna ve sedam godina, od trenutaka kada su njime, u svojim studentskim danima, stvorili me usobno neraskidivu vezu i osmislili neĹĄto ĹĄto ih ini potpunima.Ali sve se mijenja...

17:00 17:15 18:10 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:03 20:05 20:40 21:30 22:35 22:55 23:03 23:06 23:08 23:15 00:50 02:25 04:10 04:50 05:05 05:25

Trenutak spoznaje (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) Gorski lije nik (3), serija (13/16) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Glamurozne slas ce (2), dokumentarna serija (10/10) (R) (kod. na sat.) Zale eni planet: Zima, dokumentarna serija (50’) (5/6) (R) (kod. na sat.) Draga Genevieve... (3), dokumentarna serija (11/13) (R) (kod. na sat.) Draga Genevieve... (3), dokumentarna serija (12/13) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (53/168) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (29/150) (R) (kod. na sat.) Jelovnici izgubljenog vremena: Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Pali an eo, ameri ki lm (95’) (kod. na sat.) Hrvatsko podmorje (6): Boje Şivog Jadrana, dokumentarna serija (29’37�) (1/3) Vijes Hrvatska uŞivo HAK - promet info Heartland (2), serija (11/18) (kod. na sat.) Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Ve eras... ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom Odmori se, zasluŞio si (5), humoris na serija (4/17) (R) Tajne svjetskih muzeja (2), dokumentarna serija (45’) (4/6) (kod. na sat.) Putovanje u Vu jak, dramska serija 58’05� (5/15) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Filmski maraton, petak 1. lm (kod. na sat.) Filmski maraton: Pali an eo, ameri ki

lm (95’) (R) (kod. na sat.) U potrazi za is nom, mini-serija (12) (106’) (2/2) (R) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (29/150) (R) (kod. na sat.) Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Reprizni program 8. kat: Neo ekivane zamke putovanja, talk-show (45’06�) (R)

Odbrojavanje SRIJEDA, RTL, 20.00

FILM

Jeste li umorni od ekanja na ljubav? Revolucionarni ure aj nazvan TIMER (odbrojavanje) ugra en u zglob to no prikazuje broj dana do trenutka kada e osoba koja ga nosi upoznati svoju srodnu duťu. Prava ljubav s jamstvom? Ne za Oonau O’Leary koja se suo ava s rijetkom dilemom praznog timera. TraŞe i svoju savrťenu polovicu. Ona izlazi s muťkarcima bez timera, no ni s jednim se ne upusti u vezu sve dok ne upozna Mikeyja, ťarmantnoga mladog sluŞbenika u supermarketu kojemu su prema timeru preostala etiri mjeseca...

SPORT - IZDVAJAMO

Atletika - Svjetsko prvenstvo (Moskva), prijenos SPORT

06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (52/168) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (kod. na sat.) 07:30 Moomini, crtana serija (25/26) (R) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (122/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detek vi 2, serija za djecu (10/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (14/26) (kod. na sat.) 09:10 Pogled na Zemlju 1: Novi Zeland, dokumentarna serija (10/10) (R) (kod. na sat.) 10:02 Dolina sunca, serija (137/210) (R) (kod. na sat.) 10:45 Globalno sijelo (R) (kod. na sat.) 11:15 Kratki susre (R) (kod. na sat.) 11:45 Traumatologija: Neven Ciganovi (25’59�) (kod. na sat.) 12:10 Šapta psima (6), dokumentarna serija (8/16) (kod. na sat.) 13:00 Doktor Who 5, serija za mlade (1/13) (kod. na sat.) 14:05 Doktor Who 5, serija za mlade (2/13)

SPORT

Srijeda, 14.8., HRT 2, 20.05 FILM RTL

ZVJEZDANI KUTAK Z

Tommy Lee Jones

Tommy Lee Jones ro en je 15. rujna 1946. godine u San Sabu u Texasu u obitelji gdje je otac radio kao policajac i mama kao u iteljica. Jones je srednju ĹĄkolu zavrĹĄio u Teksasu, a nakon toga na temelju s pendije nastavio je ĹĄkolovanje na Harvardu gdje je boravio u zaista zanimljivom druĹĄtvu kao brucoĹĄ. Za vrijeme svog studiranja igrao je nogomet. Jones se ubrzo nakon toga preselio u New York kako bi postao glumac, a svoj prvi nastup zabiljeĹžio je na Broadwayu u brojnim sporednim ulogama. Godine 1970. zabiljeĹžio je svoju prvu lmsku ulogu i to u poznatom lmu “Ljubavna pri aâ€? gdje je glumio studenta. Po etkom 1971. godine vra a se na kazaliĹĄne daske gdje je pozornicu dijelio s Carol Channing i Sid Caesar. Izme u 1971. i 1975. glumio je lik dr. Marka Tolanda u poznatoj ABC sapunici. Godine 1980. prvi je put zaradio nominaciju za Zlatni globus i to za ulogu supruga poznate country pjeva ice Lore e Lynn. Od njegovih pozna jih lmova svakako treba izdvoji “Pod opsadomâ€? gdje je glumio ludog teroristu, za m “JFKâ€? te naravno “Space Cowboysâ€?. Kad bi pregledali cijelu njegovu karijeru mogli bi primje da je dosada odradio zaista razli ite uloge i svaka od njih mu je i legla. Nadamo se da e joĹĄ dugo uveseljava ljude diljem svijeta svojim vrhunskim izvedbama bilo na ekranima, ili na kazaliĹĄnim daskama, jer je dokazao da moĹže jedno i drugo.

23.10

Faktor kaosa Zlo in ne zastarijeva i mora biti kaĹžnjen. Jack Poynt (Antonio Sabato Jr.), vojni asnik za prikupljanje informacija, otkrije dokaze o CIA-inom planu provedenom 1972. u ameri kom logoru u KambodĹži. Agen su u logoru mu ili i ubili mnogo nevinih pa Poynt odlu i da je vrijeme da odgovorni za taj zlo in budu privedeni pravdi. No ĹĄto viĹĄe istraĹžuje slu aj i pribliĹžava se is ni, i sam je u sve ve oj opasnos . “Faktor kaosaâ€? je vojni triler koji e prvenstveno usre i zaljubljenike u akcijske spektakle.

SERIJA RTL

17.10

Krv nije voda

SERIJA DOMA TV

Nikita

21:30

01:50 03:20 04:50 05:40 06:30 07:20 07:55

07.00 07.50 08.10 08.35 09.15 09.30 10.00 10.30 10.45 11.40 12.30 12.45 13.15 13.45 14.00 14.30 15.30 16.00 16.25 17.20

06.45 07.30 07.45

00.00 01.50 02.30

RTL Danas, informa vna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji dĹžepni ljubimci, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Krv nije voda, serija (S02E01/88) (R) TV prodaja MijeĹĄani brak, humorna dramska serija (S01E29/212) (R) Divlja ruĹža, telenovela (S1E75/99) TV prodaja Obitelj Rey, telenovela (S1E75/125) Avenida Brasil, dramska serija (S01E49/160) (R) MijeĹĄani brak, humorna dramska serija (S01E30/212) Heroji iz stras , dramska serija (S04E14) Heroji iz stras , dramska serija (S04E15) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E02/88) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Avenida Brasil, dramska serija (S01E50/160) ao, inspektore 2, igrani lm, komedija Faktor kaosa, igrani lm, akcijski (12) Eurojackpot Faktor kaosa, igrani lm, akcijski (nastavak) (12) Brzina bijega, igrani lm, triler (12) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

07:20 07:30 07:50 08:05 09:05 09:20 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:10 23:55

Fun with Flupe, crtana serija 5/26 Ĺ trumpfovi, crtana serija 5/60 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 12/12 Ninja ratnici, serija 84/104 Zauvijek susjedi, serija 159-160/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 18/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 20/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija Predigra za brak, igrani lm (15) Svete tajne sestrinstva Ya-Ya, igrani

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00

Najava programa VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz proťlos , TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Iz VTV arhive: Igrajte nam muŞikaťi, glazbena emisija (R) DOM 2, emisija o ure enju prostora Vrijeme je za gospodarstvo, emisija o gospodarstvu 24 sata vijes , informa vni program Mali oglasi Život Verdija, serijski lm 5/8 (R) Moja Istra, dokumentarna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Glazbeni in, glazbena emisija VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz proťlos , TV kalendar 24 sata vijes , informa vni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes , informa vna emisija 27. Etno fes val Cvetlin 2013. - 1. dio, snimka koncerta Eurobox, TV magazin Mali oglasi VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz proťlos , TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

08.15 08.35 08.55 09.10 10.05 10.20 11.10 12.05 12.20 13.10 14.10 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 21.50 23.05 23.10

Nogomet - Prijateljska utakmica LihtenĹĄtajn - Hrvatska, prijenos

Nedjelja, 11.8., HRT 2, 17.00

Nedjelja, NOVA TV, 21.05 sati

(kod. na sat.) 14:45 Degrassi 6, serija za mlade (2/19) (kod. na sat.) 15:10 Dnevnik jedne plavuťe: Vole li Şene Şene (7’09�) (kod. na sat.) 15:17 Muťka posla: Muťkarci nakon razvoda (5’30�) (kod. na sat.) 15:23 SuperŞena: Plavuťa (7’20�) (kod. na sat.) 15:31 Po etnica: Speleologija (5’23�) (kod. na sat.) 15:37 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 8. kat: Neo ekivane zamke putovanja, talk-show (45’06�) (R) (kod. na sat.) 17:20 Dolina sunca, serija (138/210) (kod. na sat.) 18:05 Novi klinci s Beverly Hillsa 4, serija za mlade (20/24) (kod. na sat.) 18:50 Bu om u glavu: or e Novkovi (7’23�) (kod. na sat.) 19:00 Kriťke sira (4), dokumentarna serija (3/9) (R) (kod. na sat.) 19:25 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (29/40) (kod. na sat.) 19:55 Ve eras (kod. na sat.) 20:00 Glee (3), serija za mlade (6/22) (kod. na sat.) 20:42 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 20:48 Najava (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Bendovi kojih viťe nema (3’08�) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Muťka imena (2. dio) (3’08�) (kod. na sat.) 21:00 Volim Hrvatsku (7.) (R) (kod. na sat.) 22:15 U potrazi za is nom, mini-serija (12) (106’) (2/2) (kod. na sat.) 00:00 Ubojstvo 1, serija (12) (19/20) (R) (kod. na sat.) 01:00 Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (2), humoris na serija (15) (6/22) (kod. na sat.) 01:25 Retrovizor: Zakon i red: Zlo ina ke nakane (6), serija (12) (16/22) (kod. na sat.)

12:00 12:30 13:00 13:30 13:35 15:00 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:00 19:05 19:10 19:40 19:50 20:00 20:05 21:50 22:20 22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 00.05 00.50 01.35 01.55 02.20 03.05 03.50

05:45 06:30 08:00 08:45 09:00 09:40 10:05 10:20 10:45 11:15 12:50 13:05 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:35 19:10 20:00 21:30 22:15 23:10 23:40 00:05 00:50 01:40 02:05 02:30

lm Kobra, igrani lm (12) R Ezo TV, tarot show (18) MuĹĄkarci ih vole glupe, serija R MuĹĄkarci ih vole glupe, serija 5/22 Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

Vatreno nebo, telenovela (S01E151/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E02/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E03/90) (R) NajljepĹĄe bajke svijeta, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E144) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E145) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E54/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E55/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E04/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E05/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E30) Vatreno nebo, telenovela (S01E152/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E146) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E147) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E55/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E02/55) Raymond, humoris na serija (S01E13/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E14/22) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E13/23) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E14/23) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humoris na serija (S06E13/24) (R) Dva i pol muĹĄkarca, humoris na serija (S06E14/24) (R) Raymond, humoris na serija (S01E15/22) Raymond, humoris na serija (S01E16/22) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E15/23) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E16/23) Dva i pol muĹĄkarca, humoris na serija (S06E15/24) Dva i pol muĹĄkarca, humoris na serija (S06E16/24) Chuck, akcijska komedija (S03E08/19) Chuck, akcijska komedija (S03E09/19) Chuck, akcijska komedija (S03E10/19) Raymond, humoris na serija (S01E15/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E16/22) (R) Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E02/24) (R) Vatreni de ki, dramska serija (S06E03/19) (12) (R) Kraj programa

NaĹĄi najbolji dani, serija 124/260 Strast, serija R Zauvijek zaljubljeni, serija 100/140 TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 101/140 Looney Toons show, crtana serija 14/26 TV izlog Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 10/22 Ukleta Marijana, serija 89-90/135 TV izlog Mala nevjesta, serija R NaĹĄa mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Rosalinda, serija 1/80 Zabranjena Ĺžena, serija 1/162 Strast, serija 53-54/95 Mala nevjesta, serija 443-444/515 NaĹĄa mala klinika, serija 27-28/32 Nikita, serija 4/22 Besramnici, serija (12) 4/12 Prijatelji, serija 10/24 Veliko R, serija 4/13 Nikita, serija R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Veliko R, serija R Kraj programa

(bivĹĄa akove ka televizija)

08:00 09:00 09:30 10:15 13:45 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 16:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:15 22:45 23:00 01:00 02:00

Dje ja TV Hrana i vino Dom 2 Videostranice TV prodaja Hrana i vino Vrijeme je za gospodarstvo (r) Mala ĹĄkolska liga (r) Ju er, danas, sutra, vijes Dje ja TV Zoom, mozai na emisija VIJESTI DANA Hrana i vino Veliko platno An eoska kuhinja Ju er, danas, sutra Skitnice na plaĹži, igrani lm Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice


SUBOTA 10. kolovoza 2013.

06:25 Drugo mišljenje: Hormonsko nadomjesno lije enje (35‘34“) (R) 07:00 Najava programa 07:05 TV Kalendar 07:17 Suvremenici: Boris Bu an, dokumentarni lm (R) 07:50 Hrvatska kronika BiH 08:10 Kinoteka - ciklus klasi nog vesterna: Posljednji izazov, ameri ki lm (92‘) (R) (kod. na sat.) 09:45 Faust Vran i : San o strojevima - Zrak, dokumentarna serija (4/4) (R) 10:15 Vijes iz kulture (R) 10:25 HAK - promet info 10:26 Ku ni ljubimci 11:00 Normalan život, emisija o obitelji 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Prizma, mul nacionalni magazin 13:20 Ekumena: Islam u Europi, religijski program 31‘29 (R) 13:55 Dugino pleme, ameri ki lm (88‘) (kod. na sat.) 15:25 Popuna 15:35 Reporteri: Mjesto koje se mijenja poput nijednog drugog na svijetu (51‘48“) (kod. na sat.) 16:25 Alpe Dunav Jadran 17:00 Vijes 17:10 HAK - promet info 17:15 Skica za portret 17:25 Sva Oliverova mora, dokumentarni

lm 17:55 Lijepom našom: Križ 2 69‘53 19:05 Najava programa 19:10 Ezopovo kazalište, crtani lm (20/39) (kod. na sat.) 19:20 Dim, dam, dum - crtani lm (20/39) (kod. na sat.) 19:30 Dnevnik 19:55 Sport 20:00 Vrijeme 20:02 Ve eras... 20:05 LOTO 7/39 20:10 Junaci u kamionima, dokumentarna serija (45‘) (5/8) (kod. na sat.) 21:00 Svi kažu volim te, ameri ki lm (97‘) (R) (kod. na sat.) 22:45 Dnevnik 3 23:05 Vijes iz kulture 23:13 Sport 23:16 Vrijeme sutra 23:18 HAK - promet info 23:25 Zlo inci u odijelima (2), serija (12) (41‘26“) (8/16) (kod. na sat.) 00:10 Filmski maraton, subota 1. lm (kod. na sat.) 01:50 Filmski maraton: Smrtonosni susret, ameri ki lm (12) (86‘) (R) (kod. na sat.) 03:15 Skica za portret 03:25 Reprizni program

14:50 15:15 16:00 19:00 19:25 19:55 20:00 20:42 21:00 22:05 23:30 23:55 00:40 03:44

emisija + prijenos maratona (Ž) + snimke kvali kacija diska (Ž) i motke (M) (kod. na sat.) . (kod. na sat.) Briljanteen (726.)(40’02”) (R) (kod. na sat.) Moskva: Atle ka, SP - prijenos (kod. na sat.) Kriške sira (4), dokumentarna serija (3/9) (R) (kod. na sat.) U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (29/40) (kod. na sat.) Ve eras (kod. na sat.) Glee (3), serija za mlade (5/22) (kod. na sat.) Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) Snimka koncerta (kod. na sat.) Ali G u parlamentu, britanski lm (12) (84’) (R) (kod. na sat.) Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (2), humoris na serija (15) (7/22) (kod. na sat.) Retrovizor: Zakon i red: Zlo ina ke nakane (6), serija (12) (17/22) (kod. na sat.) No ni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.) No ni glazbeni program: 5. Runji eve ve eri, Split 2009. (kod. na sat.)

NEDJELJA 11. kolovoza 2013. 03:20 04:50 05:40 06:30 07:20

05.50 06.10 06.35 07.00 07.25 07.50 08.15 08.30 09.20 10.10 10.25

06.25 07.05 07.50 08.40 09.00 09.25 09.50 10.20 10.35 11.05 11.20 12.15 12.30 14.35 15.55 16.50 17.50 18.30 19.07 19.10 20.00 22.35 00.40 02.30 03.30 04.05

RTL Danas, informa vna emisija (R) Divlja ruža, telenovela (S1E75/99) (R) Krv nije voda, serija (S02E02/88) Virus a ack, animirana serija Uvrnu upavci, animirana serija Aladdin, animirana serija Timon i Pumbaa, animirana serija TV prodaja Exkluziv Tabloid, magazin (R) TV prodaja Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E21/101) TV prodaja Rije po rije , igrani lm, drama Dama koja ubija, igrani lm, komedija (R) Krv nije voda, serija (S02E03/88) Krv nije voda, serija (S02E04/88) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E13/26) RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E26/101) Ja u ljubav vjerujem, igrani lm, roman na komedija Predsjednikova k i, igrani lm, roman na komedija Prisilno slijetanje, igrani lm, akcijski triler Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

11.15 12.05 12.20 12.50 13.20 13.50 14.20 14.35 15.25 16.15 17.10 18.05 19.00 20.00 20.50 21.40 22.30 23.20 00.10 00.55

06:05 Najava programa (kod. na sat.) 06:10 Turis ka klasa (R) (kod. na sat.) 06:40 Tom i Jerry, crtana serija (14/16) (kod. na sat.) 07:05 Moj mali planet, crtana serija (11/26) (kod. na sat.) 07:10 Wot wot’s, crtana serija (27/52) (kod. na sat.) 07:20 Matkova udovišta, crtana serija (26/52) (kod. na sat.) 07:32 Rimske tajne, serija za djecu (4/20) (R) (kod. na sat.) 08:00 Novi klinci s Beverly Hillsa 4, serija za mlade (20/24) (R) (kod. na sat.) 08:40 Mala TV (kod. na sat.) 09:10 Teletubbies, animirana serija (123/330) (kod. na sat.) 09:35 Majstori svira i: Hrvatski puha ki orkestar - Gradska glazba Imotski (3/3)(26’19”) (kod. na sat.) 10:05 Sportske igre mladih (5/12) (kod. na sat.) 10:25 Modri gar, eški lm za djecu (87’) (R) (kod. na sat.) 11:55 Moskva: Atle ka, SP - studijska

01.35 07:25 08:10 08:25 09:25 09:35 10:00 10:25 10:45 11:15 11:40 12:35 14:35 16:30 17:00 17:10 18:10 19:15 20:05 21:50 23:35 01:40

07:58 08:00 FILM NOVA TV

20.05

Showtime Kada policajac Trey Sellars (Eddie Murphy) nabasa na tajnu operaciju detek va Mitcha Prestona (Robert De Niro), uniš mjesece truda uloženih da se razbije dobro organizirana banda me unarodnih dilera droge. Mitch se uspijeva suzdrža od kažnjavanja Treya, sve dok se odjednom sa svih strana ne po nu pojavljiva lanovi televizijske ekipe koja ima ugovorno pravo uživo prenositi policijske akcije. Akcija je možda policijski neuspjeh, no gledanost je sjajna.

08:25 08:30 09:30 09:45 09:52 10:00 11:00 11:10 12:10 13:00 13:30 13:45 14:15 14:30 15:30 17:40 18:10 18:40 19:00 19:10

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

18.40

Puna ku a

19:35 19:45 20:00 20:30

INFO RTL

RTL Danas

18:30

21:00 23:00 01:00 01:01

Muškarci u krizi, serija 3/10 TV Izlog Zauvijek susjedi, serija R Fun with Flupe, crtana serija 6/26 Lego Friends, crtana serija 3/3 Krypto super pas, crtana serija 13/26 Štrumpfovi, crtana serija R Ninja ratnici, serija R 84/104 Ninja ratnici, serija 85/104 Nad lipom 35 R Svete tajne sestrinstva Ya-Ya, igrani lm R Analiziraj ono, igrani lm Štrumpfovi, crtana serija 41/60 Vijes Nove TV Zauvijek susjedi, serija 161-162/180 Lud, zbunjen, normalan R Dnevnik Nove TV Show me, igrani lm Iznad zakona, igrani lm (12) No ni lovci, igrani lm (15) Predigra za brak, igrani lm (15) R

Najava programa VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi Mali oglasi Iz VTV arhive: VIP, talk show Dokuteka, lmski program (R) 24 sata vijes , informa vni program TV prodaja Eurobox, TV magazin (R) TV prodaja Moja Istra, dokumentarna emisija (R) Koktel specijal, zabavna emisija(R) TV Oblo ec, podravsko-prigorski magazin Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošte ene osobe VTV Dnevnik, informa vna emisija Iz prošlos ,TV kalendar 24 sata vijes , informa vni program Mali oglasi TV razglednica Iz VTV arhive: Vicovizija, zabavni program VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Ve er uz lm: El Lobo, igrani lm Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

02.15

06:40 08:25 09:10 09:30 09:55 10:40 10:55 11:40 12:25 12:40 13:25 14:15 14:30 15:25 15:40 16:10 16:55 17:40 18:40 19:10 20:00 21:30 21:55 23:55 00:40 01:25 02:10 03:40 04:25

Ezo TV, tarot show (18) Muškarci ih vole glupe, serija R Muškarci ih vole glupe, serija 6/22 Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Najljepše bajke svijeta, animirani

lm Ve era za 5, lifestyle emisija (S5E66/95) Ve era za 5, lifestyle emisija (S5E67/95) Ve era za 5, lifestyle emisija (S5E68/95) Ve era za 5, lifestyle emisija (S5E69/95) Ve era za 5, lifestyle emisija (S5E70/95) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S05E17/23) Sutkinja Amy, dramska serija (S05E18/23) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S05E19/23) Sutkinja Amy, dramska serija (S05E20/23) TV prodaja David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E07/13) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E10/13) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E06/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E04) (R) TV prodaja Automagazin - Grip, magazin (S01E15/15) Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E01) Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E02) Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E03) Paklena kuhinja, reality show Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E16/20) Ku anice, humorna dramska serija (S05E19/24) Ku anice, humorna dramska serija (S05E20/24) Gre ni dnevnici, humoris na dramska serija (S02E05/08) Cure iz Jerseya, zabavni (S02E16/21) Cure iz Jerseya, zabavni (S02E17/21) Chuck, akcijska komedija (S03E08/19) (R) Chuck, akcijska komedija (S03E09/19) (R) Chuck, akcijska komedija (S03E10/19) (R) Kraj programa

Ana, serija 132-135/254 Nate Berkus show, serija 98/173 Looney Toons show, crtana serija R Tom i Jerry pri e, crtana serija 11/13 Puna ku a, serija 11-12/22 TV izlog Gilmorice, serija 15/22 Slatke male lažljivice, serija 1/22 TV izlog Slatke male lažljivice, serija 2/22 Zgodna žena, reality serija 2/6 TV izlog Show me , show R TV izlog Okusi Hrvatske R Nate Berkus show, serija R Nate Berkus show, serija 99/173 Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 13/22 Divino novo ruho, serija 8/13 Naša mala klinika, serija 29-30/32 Mr. Bean, serija 11/14 Slu ajni junak, igrani lm Tudori, serija (12) 3/10 Divino novo ruho, serija R Gilmorice, serija R Slatke male lažljivice, serija R Tudori, serija (12) R Kraj programa

07:15 Najava programa 07:20 TV Kalendar 07:35 Ekumena: Islam u Europi, religijski program, repriza (R) 08:10 Zlatna kinoteka: Djevoja ki stan, francuski lm (87’) (kod. na sat.) 09:40 Popuna 10:05 Vijes iz kulture (R) 10:15 HAK - promet info 10:16 Najmo nije žene svijeta: Agatha Chris e, dokumentarna serija (50’10”) (6/13) (kod. na sat.) 11:10 Ubojstvo, napisala je (10) - serija (29/88) (kod. na sat.) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:30 Plodovi zemlje 13:25 Rijeka: More 14:00 Ruševine modernog doba: Piramida - Sovjetsko uporište na Spitsbergenu, dokumentarna serija (2/5) (R) (kod. na sat.) 15:05 Mir i dobro 15:40 Divlji u srcu 7, serija (1/10) (kod. na sat.) 16:30 Vrtlarica (R) 17:00 Vijes 17:10 HAK - promet info 17:15 Rat i mir, mini-serija (3/4) (R) (kod. na sat.) 18:57 Popuna 19:05 Najava programa 19:10 Ezopovo kazalište, crtani lm (21/39) (kod. na sat.) 19:20 Dim, dam, dum - crtani lm (21/39) (kod. na sat.) 19:30 Dnevnik 19:55 Sport 20:00 Vrijeme 20:02 Ve eras... 20:05 LOTO 6/45 20:10 Holding, TV serija (1/4) 21:00 Ciklus europskog lma: Neosvojiva planina, njema ki lm (122’) (R) (kod. na sat.) 23:05 Dnevnik 3 23:25 Vijes iz kulture 23:33 Sport 23:36 Vrijeme sutra 23:38 HAK - promet info 23:40 Zlo inci u odijelima (2), serija (12) (41’16”) (9/16) (kod. na sat.) 00:25 Strani igrani lm (R) (kod. na sat.) 02:15 Pri a o Jonathanu Wombacku, kanadski lm (89’) (R) (kod. na sat.) 03:45 Ubojstvo, napisala je (10) - serija (29/88) (R) (kod. na sat.) 04:35 Divlji u srcu 7, serija (1/10) (R) (kod. na sat.)

07:12 Najava programa (kod. na sat.) 07:17 Alpe Dunav Jadran (R) (kod. na sat.) 07:47 Pipi Duga arapa, crtana serija (16/26) (kod. na sat.) 08:12 Corto Malteze, crtana serija (11/22) (kod. na sat.) 08:37 Orkestar mladih Simon Bolivar i Gustavo Dudamel u Salzburgu (2/2) (kod. na sat.) 09:22 Animanijaci, crtana serija (6/13) (kod. na sat.) 09:42 Feliksova pisma, crtana serija (6/13) (kod. na sat.) 10:05 Pripovjeda , serija za djecu (6/9) (kod. na sat.) 10:30 Pri e u slikama 2, serija za djecu (3/3) (kod. na sat.) 10:45 Biblija (ne kod. na sat.) 10:55 Zagorska Sela: Misa, prijenos (ne kod. na sat.) 12:00 Pri a o Jonathanu Wombacku, kanadski lm (89’) (R) (kod.

08:00 11:15 11:45 12:35 13:00 14:00 15:40 16:10 16:50 17:00 17:40 19:00 19:30 20:00 21:45 21:00 21:40 22:20 22:35 23:00 01:00 02:00

Dje ja TV Mala školska liga Auto – moto nau ca (r) Vrijeme je za gospodarstvo (r) Mladi govore Igrani lm (r) Veliko platno (r) G.E.T.Report Ju er, danas, sutra Dom 2 TOP des nacija VIJESTI DANA Hrana i vino Baš na (r) Ju er, danas, sutra Planet Croa a Lifestyle Vijes dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

06.25 07.25 07.45 08.10 08.30 09.00 09.15 10.10 10.25 11.00 11.15 13.25 15.50 16.50 17.50 18.30 19.10 20.00 21.05 23.25 00.25 01.20 02.20 03.20

07:25 08:10 08:25 09:30 09:40 10:05 10:30 10:50 11:20 11:45 12:45 14:40 16:30 17:00 17:10 18:00 19:15 20:05

08:03 08:05 08:15 FILM RTL

21.05

Braniteljica Claire Kubik (Ashely Judd) ima savršen život. Cijenjena i uspješna u svom odvjetni kom svijetu, drži važnu poziciju uglednoj rmi i sa suprugom Tomom (Jim Caviezel) živi u san Franciscu u sretnom braku. ini se da je njezin jedini problem kako zatrudnje . Iznenada njen dom pretraži policija i otkrije joj pravi iden tet supruga nakon ega se njen život iz temelja mijenja. Claire saznaje da je pravo ime njenog muža Ron Chapman i da je bivši marinac optužen za ubojstvo sedam civila u El Salvadoru za vrijeme racije u 80-ima.

08:40 08:45 10:45 11:00 11:45 12:00 12:25 12:30 13:00 14:40 16:10 17:40 19:00 19:30 19:57 20:00

SERIJA RTL 2

11.20

Sutkinja Amy

20:35 22:20 22:25 22:30

EMISIJA DOMA TV

Okusi Hrvatske

15:40

21:05 23:30 03:00 04:40 06:10 07:00

05.45 08.15 08.40 09.10 09.25 10.15

05.50

03.50

Zaboravljeni zlo in (bivša akove ka televizija)

na sat.) 13:30 Život ide dalje (2), serija (10/10) (kod. na sat.) 14:15 Život ide dalje (3), serija (1/5) (kod. na sat.) 15:00 Evergreen (1) (9/9) (105’25”) (kod. na sat.) 16:45 Atle ka, SP - studijska emisija (kod. na sat.) 17:00 Moskva: Atle ka, SP - prijenos (kod. na sat.) 20:00 Atle ka, SP - studijska emisija (kod. na sat.) 20:15 Ve eras (kod. na sat.) 20:20 Prokletstvo zlatnog cvijeta, hongkonško-kineski lm (110’) (R) (kod. na sat.) 22:15 Ciklus kultnih lmova: Zabušan , ameri ki lm (96’) (R) (kod. na sat.) 23:50 EKV - kao da je bilo nekad, dokumentarni lm (87’40”) (R) (kod. na sat.)

23:00 01:00 01:01

RTL Danas, informa vna emisija (R) Krv nije voda, serija (S02E04/88) (R) Aladdin, animirana serija (R) Timon i Pumbaa, animirana serija (R) Virus a ack, animirana serija Uvrnu upavci, animirana serija TV prodaja Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E26/101) TV prodaja Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E13/26) (R) TV prodaja Predsjednikova k i, igrani lm, roman na komedija (R) Ja u ljubav vjerujem, igrani lm, roman na komedija (R) Krv nije voda, serija (S02E05/88) Krv nije voda, serija (S02E06/88) Smrtonosnih 60, dokumentarna serija (S01E14/26) RTL Danas, informa vna emisija Galileo, zabavna/ obrazovna emisija (S02E21/101) Na putu za Montevideo, dramska serija (S02E01) Zaboravljeni zlo in, igrani lm, kriminalis ka drama CSI: Miami, kriminalis ka serija (S02E24/24) (12) CSI: Miami, kriminalis ka serija (S03E01/24) (12) CSI: Miami, kriminalis ka serija (S03E02/24) (12) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

Muškarci u krizi, serija 4/10 TV Izlog Zauvijek susjedi, serija R Fun with Flupe, crtana serija 7/26 Lego Friends, crtana serija R Krypto super pas, crtana serija R Štrumpfovi, crtana serija R Ninja ratnici, serija R Ninja ratnici, serija 86/104 Zauvijek susjedi, serija 163-164/180 Hitna Miami, serija 11-12/13 Show me, igrani lm R Štrumpfovi, crtana serija 42/60 Vijes Nove TV In magazin vikend Nad lipom 35 Dnevnik Nove TV Lud, zbunjen, normalan 19/44/72

Najava programa Iz prošlos , dokumentarni program VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Velike tajne malog vrta, kontakt emisija (R) TV prodaja Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošte ene osobe Mali oglasi TV Oblo ec, podravsko-prigorski magazin (R) 27. Etno fes val Cvetlin 2013. - 1. dio, snimka koncerta Život Verdija, serijski lm 5/8 (R) S koncertnih pozornica: Hari Ron evi u Tvornici, snimka koncerta Kavaliri, promocija nosa a zvuka, 2. dio, snimka koncerta Otvoreno nebo, dokumentarna emisija (R) VTV Tjednik, informa vna emisija Mali oglasi Kulturni magazin, emisija o kulturi uz komentar za slušno ošte ene osobe Tajne i preljubi, serijski lm 5/6 Mali oglasi Iz prošlos , dokumentarni program (R) VTV Tjednik, informa vna emisija (R) Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

11.05 11.20 12.10 13.00 13.15 14.05 14.20 14.50 15.30 16.20 17.15 18.10 19.05 20.00 20.55 21.55 22.25 22.55 23.40 00.25 01.20 02.15 03.15

06:05 07:15 08:00

uvari zakona, igrani lm Gospodar prstenova: Povratak kralja, igrani lm (12) Iznad zakona, igrani lm (12) R Hitna Miami, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Zabranjena ljubav, sapunica (S03E142-147/220) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E07/13) (R) David Rocco: Dolce Vita, gastronomsko-putopisna serija (S04E10/13) (R) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S05E21/23) Sutkinja Amy, dramska serija (S05E22/23) TV prodaja Sutkinja Amy, dramska serija (S05E23/23) Sutkinja Amy, dramska serija (S06E01/22) TV prodaja Automagazin - Grip, magazin (S01E15/15) (R) TV prodaja U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E07/10) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E05) Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E04) Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E05) Uvod u anatomiju, dramska serija (S05E06) Paklena kuhinja, reality show Neobi na gozba, gastronomska dokumentarna serija Neobi na gozba, gastronomska dokumentarna serija Lovci na bombe: Afganistan, dokumentarna serija (S1E8/17) Murjaci uživo, reality show (S01E11/14) Murjaci uživo, reality show (S01E12/14) Neobi na gozba, gastronomska dokumentarna serija (R) Neobi na gozba, gastronomska dokumentarna serija (R) Paklena kuhinja, reality show Paklena kuhinja, reality show Policijska patrola, dokumentarna sapunica (S01E16/20)(R) Kraj programa

12:25 12:40 13:20 14:05 14:20 15:25 15:40 16:10 17:40 18:10 18:40 19:10 20:00 21:45 23:35 00:20 01:05 01:50 03:20 04:05

Ana, serija 136-138/254 Zgodna žena, reality serija R Looney Toons show, crtana serija 15/26 Tom i Jerry pri e, crtana serija R TV izlog Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 14/22 Gilmorice, serija 16/22 TV izlog Slatke male lažljivice, serija 3-4/22 TV izlog Nate Berkus show, serija R Nate Berkus show, serija 100/173 TV izlog Show me , show 6/14 TV izlog Okusi Hrvatske 11/12 Naša mala klinika, serija R Mr. Bean, serija R Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 15/22 Divino novo ruho, serija 9/13 Analiziraj ono, igrani lm Sigurna luka, igrani lm Tudori, serija (12) 4/10 Divino novo ruho, serija R Gilmorice, serija R Slatke male lažljivice, serija R Tudori, serija (12) R 4/10 Kraj programa

08:00 11:15 12:00 12:45 13:30 14:00 14:50 15:30 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 23:00 01:00 02:00

Dje ja TV Mala školska liga (r) Oko umjetnos (r) Baš na (r) An eoska kuhinja (r) Koncert klape “Intrade”(r) Planet Crroa a (r) Veliko platno (r) Hrana i vino Tjedna kronika 24 sata TV Jukebox Tjedna kronika TOP des nacija Fio show Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

08:20 08:45 09:10 09:30 09:55 10:40 10:55

(bivša akove ka televizija)

TV ku e imaju pravo promjene programa


PONEDJELJAK 12. kolovoza 2013.

06:10 06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:00 09:03 09:47 09:55 10:19 11:10 11:32 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:05 14:30 14:39 14:45 16:20 16:25 17:00 17:15 18:10 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:05 20:30 21:35 22:25 22:45 22:53 22:56 22:58 23:02 01:22 02:07 03:37 04:22 05:02 05:35

Mir i dobro (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska ZABA EU, emisija pod pokroviteljstvom (R) Gorski lije nik (3), serija (14/16) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Slatko ludilo (1), dokumentarna serija (1/10) (R) (kod. na sat.) Zale eni planet: Posljednja granica, dokumentarna serija (50’) (6/6) (R) (kod. na sat.) Draga Genevieve... (3), dokumentarna serija (13/13) (R) (kod. na sat.) Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (1/26) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (54/168) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (30/150) (R) (kod. na sat.) Jelovnici izgubljenog vremena: Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Martha, Ruth i Eddie - kanadski lm (92’) (R) (kod. na sat.) Popuna Život za motor, dokumentarni lm Vijes Hrvatska uživo HAK - promet info Heartland (2), serija (12/18) (kod. na sat.) Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Ve eras... TV Bingo Nulta to ka, poli ki talk-show Downton Abbey (1), serija (4/7) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info 59. splitsko ljeto - R.Wagner: Ukle Holandez, snimka opere (kod. na sat.) Dr. Oz 2, talk-show (12) (90.) (R) (kod. na sat.) Knjiga o Ru , ameri ko-kanadski lm (12) (90’) (kod. na sat.) Bra a i sestre (5), serija (8/22) (R) (kod. na sat.) Dr. Oz 2, talk-show (12) (90.) (R) (kod. na sat.) Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Reprizni program

15:10 Život s cvije em: Ruže (23’) (kod. na sat.) 15:33 Ljetnikovci: Drvena ku a u Ravnoj Gori (5’01”) (kod. na sat.) 15:38 Ljetnikovci: Istarska stancija Meneghe (5’01”) (kod. na sat.) 15:43 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:40 Moskva: Atle ka, SP - snimka kvali kacija disk i 400 m prepone (kod. na sat.) 17:00 Moskva: Atle ka, SP - prijenos (kod. na sat.) 20:00 Ve eras (kod. na sat.) 20:05 Glee (3), serija za mlade (6/22) (kod. na sat.) 20:48 Najava (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Jesen (3’22”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Fudbalerke (2. dio) (3’20”) (kod. na sat.) 21:00 48 hours, ameri ki lm (12) (93’) (kod. na sat.) 22:35 Bra a i sestre (5), serija (8/22) (kod. na sat.) 23:20 Dva i pol muškarca (8), humoris na serija (3/16) (kod. na sat.) 23:40 Ubojstvo 1, serija (12) (20/20) (R) (kod. na sat.) 00:40 Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (2), humoris na serija (15) (9/22) (kod. na sat.) 01:01 Retrovizor: Zakon i red: Zlo ina ke nakane (6), serija (12) (19/22) (kod. na sat.) 01:46 No ni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.) 04:48 No ni glazbeni program: Koncert za kartu više - ja te volim i gotovo (kod. na sat.)

21.35

Teorija velikog praska Momci su na buvljaku kupili razne lmske i TV rekvizite, uklju uju i i prsten iz „Gospodara prstenova“. Svi ga odjednom žele ima i na kraju ga Leonard da Penny na uvanje. Sheldon se ušulja u Leonardovu sobu i pokušava ukras prsten od usnule Penny, no ona se probudi i udari ga u lice. Idu i dan u ka u se svi polakome za prstenom i na kraju se dogovore da e prsten pripas onom tko se izbori za njega. Leonard se povu e iz natjecanja kada mu Penny pokaže sadržaj torbe koju je donijela iz Victoria’s Secreta.

SERIJA DOMA TV

17.40

Strast

SERIJA DOMA TV

Naša mala klinika

20.00

03:55 04:40 05:40 06:30

04.40 05.15 06.10 07.05 07.30 07.50 08.10 08.25 09.15 10.05 10.20 11.20 12.20 12.35 15.00 16.00 16.55 17.05 18.10 18.30 19.05 19.10 20.00 21.50 22.50

01.00 02.00 03.00 03.55

RTL Danas, informa vna emisija (R) Krv nije voda, serija (S02E06/88) (R) Divlja ruža, telenovela (S1E76/99) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, crtana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Obitelj Rey, telenovela (S1E76/125) Miješani brak, humorna dramska serija (S1E31/211) TV prodaja Avenida Brasil, dramska serija (S01E50/160) (R) Na putu za Montevideo, dramska serija (S02E01) (R) TV prodaja Prva ljubav, igrani lm, humorna drama Heroji iz stras , dramska serija (S04E16) Heroji iz stras , dramska serija (S04E17) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E07/88) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Avenida Brasil, dramska serija (S1E51/160) uvar zakona, igrani lm, akcijski Vra t e se rode, humorna drama (S1E21/27) (12) Vra t e se rode, humorna drama (S1E22/27) (12) RTL Vijes , informa vna emisija Zaboravljeni slu aj, kriminalis ka serija (S07E17/22) CSI: Miami, kriminalis ka serija (S02E24/24) (12) (R) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05

07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:45 13:00 13:30 13:45 14:15 14:45 15:00 15:30 15:35 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:15 19:40 19:45 20:00 20:05 21:00 21:45 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

Fun with Flupe, crtana serija 8/26 Štrumpfovi, crtana serija 6/60 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin vikend R Inspektor Rex, serija 1/12 Ninja ratnici, serija 87/104 Zauvijek susjedi, serija 165-166/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 19/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 21/67 LIDL - Minuta u Europi

Najava programa VTV Tjednik, informa vna emisija uz komentar za slušno ošte ene osobe (R) Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Tajne i preljubi, serijski lm 5/6 Putem EU fondova 24 sata vijes , informa vni program TV prodaja KAM 2013: Pred novo leto, snimka predstave (R) TV Oblo ec, podravsko-prigorski magazin (R) Mali oglasi Kulturni magazin, emisija o kulturi uz komentar za slušno ošte ene osobe (R) Mali oglasi Vjera i nada, vjerski program uz komentar za slušno ošte ene osobe (R) Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) Sportski zoom, sportska emisija VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar 24 sata vijes , informa vni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes , informa vna emisija Koktel, mozai ka emisija Sportski zoom, sportska emisija (R) Mužikaši i pajdaši, glazbena emisija VTV Dnevnik, informa vni program (R) Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

06:10 06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:03

10:19

07.05 07.50 08.20 08.55 09.15 09.30 10.00 10.30 10.45 11.40 12.30 12.45

15.30 16.00 16.25 17.20 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.30 00.15 00.55 01.15 01.40

07:00 07:10 07:30 07:45 08:45 09:00 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50

Djevojka imena Feriha, serija – nastavak Ve ernje vijes Tarzan, ovjek majmun, igrani lm Gospodar prstenova: Povratak kralja, igrani lm (12) R Sestra Hawthorne, serija 6/10 Ezo TV, tarot show (18) Dnevnik Nove TV R Kraj programa

09:47 09:55

13.45 14.00 14.30

06:58 07:00

SERIJA RTL 2

22:10 22:30 00:25

13.15

23.50 00.10 06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (53/168) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (kod. na sat.) 07:30 Moomini, crtana serija (26/26) (R) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (124/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detek vi 2, serija za djecu (11/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (15/26) (kod. na sat.) 09:10 Pogled na Zemlju 2: Azorsko oto je, dokumentarna serija (1/6) (R) (kod. na sat.) 10:02 Dolina sunca, serija (137/210) (R) (kod. na sat.) 10:45 Globalno sijelo (R) (kod. na sat.) 11:15 TV serija (1/3) (R) (kod. na sat.) 12:00 Šapta psima (6), dokumentarna serija (9/16) (kod. na sat.) 12:50 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 13:15 Doktor Who 5, serija za mlade (3/13) (kod. na sat.) 14:00 Doktor Who 5, serija za mlade (4/13) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 6, serija za mlade (3/19) (kod. na sat.)

UTORAK 13. kolovoza 2013. 21:06

06:10 06:50 08:15 08:30 10:00 10:20 10:35 11:00 11:25 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:40 19:10 20:00 20:45 21:30 22:15 23:10 23:35 00:00 00:45 01:35 01:55 02:20

Paklena kuhinja, reality show (R) U dobroj formi s Renatom Sopek, lifestyle emisija (S03E07/10) (R) InDizajn s Mirjanom Mikulec, lifestyle emisija (S03E05) (R) Najljepše pri e, animirani lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E146) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E147) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E01/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E02/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E06/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E07/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E31) Vatreno nebo, telenovela (S01E153/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E148) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E149) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E03/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E04/55) Raymond, humoris na serija (S01E15/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E16/22) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E15/23) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E16/23) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E15/24) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E16/24) (R) Raymond, humoris na serija (S01E17/22) Raymond, humoris na serija (S01E18/22) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E17/23) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E18/23) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E17/24) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E17/24) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E03/24) Vatreni de ki, dramska serija (S06E04/19) (12) Raymond, humoris na serija (S01E17/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E18/22) (R) Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 125/260 Strast, serija R TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 102-103/140 Looney Toons show, crtana serija R TV izlog Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 16/22 Ukleta Marijana, serija 91/135 TV izlog Ukleta Marijana, serija 92/135 Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Rosalinda, serija 2/80 Zabranjena žena, serija 2/162 Strast, serija 55-56/95 Mala nevjesta, serija 445-446/515 Naša mala klinika, serija 31/32 Naša mala klinika, serija 1/35 Nikita, serija 5/22 Besramnici, serija (12) 5/12 Prijatelji, serija 11/24 Veliko R, serija 5/13 Nikita, serija R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Veliko R, serija R Kraj programa

11:09 11:32 12:00 12:15 12:18 12:20 12:35 13:25 14:05 14:30 14:39 14:45 16:20 16:25 17:00 17:15 18:10 18:15 19:05 19:10 19:30 19:55 20:00 20:02 20:05 20:40 21:35 22:30 22:50 22:58 23:01 23:03 23:10 00:50 01:35 03:10 03:55 04:35 04:50 05:20

Znanstvena pe ca (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Gorski lije nik (3), serija (15/16) (kod. na sat.) Vijes iz kulture (R) Slatko ludilo (1), dokumentarna serija (2/10) (R) (kod. na sat.) Veliki koraljni greben: udo prirode, dokumentarna serija (1/3) (R) (kod. na sat.) Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (2/26) (R) (kod. na sat.) Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (3/26) (R) (kod. na sat.) Dnevnik 1 Sport Vrijeme TV Kalendar (R) Nasljednica s Vendavala, telenovela (55/168) (kod. na sat.) Dr. Oz (3), talk-show (31/150) (R) (kod. na sat.) Jelovnici izgubljenog vremena: Vijes uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Ludi Kana ani, kanadski lm (93’) (R) (kod. na sat.) Popuna Godine za pam enje, dokumentarna serija (2/3) Vijes Hrvatska uživo HAK - promet info Heartland (2), serija (13/18) (kod. na sat.) Najava programa Tema dana Dnevnik Sport Vrijeme Ve eras... Ne dao bog ve eg zla, humoris na serija (33’) (5/5) Na Stradunu, dokumentarni lm (kod. na sat.) Downton Abbey (1), serija (5/7) (kod. na sat.) Dnevnik 3 Vijes iz kulture Sport Vrijeme sutra HAK - promet info Men With Brooms, kanadski lm (15) (100’) (kod. na sat.) Dr. Oz (3b), talk-show (12) (1/6) (kod. na sat.) Ludi kana ani, kanadski lm (93’) (R) (kod. na sat.) Bra a i sestre (5), serija (9/22) (R) (kod. na sat.) Dr. Oz (3b), talk-show (12) (1/6) (R) (kod. na sat.) Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj Godine za pam enje, dokumentarna serija (2/3) (R) Reprizni program

07:58 08:00 09:00 09:30 10:30 13:45 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:50 21:00 21:40 22:15 22:35 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Zagrljaj ljepote (r) Videostranice TV prodaja Hrana i vino Tjedna kronika (r) Mala školska liga (r) Ju er, danas, sutra Dje ja TV Zoom, mozai na emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Stolje e hrvatskog nogometa, 7. dio Ju er, danas, sutra Auto – moto nautica Planet Croatia (r) Vijesti dana TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

03:35 04:35 05:20 06:05 06:50

07.05 07.25 07.50 08.15 08.55 09.10 09.40 10.10 10.25 11.20 12.15 12.30 13.00 13.30 13.45 14.15

05.25 06.05 06.25 07.20 07.50 08.10 08.30 08.40 09.35 09.50 10.40 11.40 12.00 12.45 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 22.00 23.00 23.50 00.15 01.05 02.05 02.45

RTL Danas, informa vna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E07/88) (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Divlja ruža, telenovela (S1E77/99) TV prodaja Obitelj Rey, telenovela (S1E77/125) Avenida Brasil, dramska serija (S1E51/160) (R) TV prodaja Miješani brak, humorna dramska serija (S1E32/212) Obiteljski posao, igrani lm, kriminalis ka komedija Heroji iz stras , dramska serija (S04E18) Heroji iz stras , dramska serija (S04E19) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E08/88) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Avenida Brasil, dramska serija (S1E52/160) Siguran plan, igrani lm, triler Uvod u anatomiju, dramska serija (S08E21/24) Uvod u anatomiju, dramska serija (S08E22/24) RTL Vijes , informa vna emisija Zaboravljeni slu aj, kriminalis ka serija (S07E18/22) Astro show, emisija uživo (18) RTL Danas, informa vna emisija (R) Kraj programa

15.15 15.45 16.10 17.05 18.00 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.30 00.10 00.50 01.15

06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (54/168) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (kod. na sat.) 07:30 Gr ka mitologija, crtana serija (1/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (125/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detek vi 2, serija za djecu (12/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (16/26) (kod. na sat.) 09:10 Pogled na Zemlju 2: Tasmanija, dokumentarna serija (2/6) (R) (kod. na sat.) 10:02 Reprizni program (kod. na sat.) 10:45 Globalno sijelo (R) (kod. na sat.) 11:15 Rijeka: More (R) (kod. na sat.) 11:45 Vrtlarica (R) (kod. na sat.) 12:10 Šapta psima (6), dokumentarna serija (10/16) (kod. na sat.) 13:00 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 13:10 Doktor Who 5, serija za mlade (5/13) (kod. na sat.) 13:55 Doktor Who 5, serija za mlade (6/13) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 6, serija za mlade (4/19) (kod. na sat.) 15:10 Lov na an kvitete: Kalijeve pe i (27’05”) (kod. na sat.)

SERIJA DOMA TV

11:25

Ukleta Marijana (bivša akove ka televizija)

15:37 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 . (kod. na sat.) 17:00 Moskva: Atle ka, SP - prijenos (kod. na sat.) 20:00 Ve eras (kod. na sat.) 20:05 Glee (3), serija za mlade (7/22) (kod. na sat.) 20:48 Najava (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Ženska imena (3. dio) (3’10”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Muška imena (1. dio) (3’05”) (kod. na sat.) 21:00 Tom Jones, britanski lm (123’) (R) (kod. na sat.) 23:05 Bra a i sestre (5), serija (9/22) (kod. na sat.) 23:50 Dva i pol muškarca (8), humoris na serija (4/16) (kod. na sat.) 00:10 Ubojstvo 2, serija (12) (1/10) (R) (kod. na sat.) 01:10 Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (2), humoris na serija (15) (10/22) (kod. na sat.) 01:31 Retrovizor: Zakon i red: Zlo ina ke nakane (6), serija (12) (20/22) (kod. na sat.) 02:11 No ni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.) 04:57 No ni glazbeni program: Zdenka Kova i ek - Žena za sva vremena (2.dio) (kod. na sat.) 05:41 No ni glazbeni program: Garaža Mangrove (kod. na sat.) 06:10 Napomena: Nogomet (U-21) kvali kacije za EP: Lichtenstein Hrvatska (kod. na sat.)

Mariana kaže Ignaciju da je sretna jer mu se dala, ali da još ne zna je li pogriješila. Ignacio joj kaže da to nije bila pogreška i da e uvijek dolazi jer ne može zamisli da mu bude daleko. Isabel kaže A liju da je Ignaciovo dijete njegov unuk, iako on to odbija. A lio u svom bijesu pita Marianu gdje je bila. Marcia je lju ta i predbaci Ignaciju da je zasigurno bio s Marianom. Ignacio joj odgovori da je bio s Marianom jer ju je oduvijek volio, a da nju nikad nije volio. Isabel kaže Marciji da se Ignacio i Mariana vole i da se Ignacio oženio njome samo zbog djeteta, te da je zbog njezina egoizma eka veoma tužan kraj, i da je sažalijeva.

SERIJA RTL 2

22:25

Dva i pol muškarca

SERIJA DOMA TV

Rosalinda

16.00

01.40 06:45 07:20 07:30 07:55 08:10 09:10 09:25 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:10 22:30 00:10 02:05 02:50

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 11:45 12:05 12:15 13:00 13:30 14:15 15:00 15:55 16:00 17:00 17:05 17:45 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 21:00 22:05 22:20 22:30 22:50 22:51 23:00 01:00 01:01

In magazin vikend R Fun with Flupe, crtana serija 9/26 Štrumpfovi, crtana serija 7/60 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 2/12 Ninja ratnici, serija 88/104 Zauvijek susjedi, serija 167-168/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 20/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 22/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija – nastavak Ve ernje vijes Richie Rich, igrani lm Tarzan, ovjek majmun, igrani lm R Sestra Hawthorne, serija 7/10 Muškarci ih vole glupe, serija

Najava programa VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Mužikaši i pajdaši, glazbena emisija (R) 5. Fes val smokava, reportaža Mali oglasi Velike tajne malog vrta, kontakt emisija 24 sata vijes , informa vni program Druga strana, emisija o ravnopravnos spolova (R) Sportski zoom, sportska emisija (R) Koktel, mozai ka emisija (R) Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) Glazbeni izazov, glazbena emisija VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar 24 sata vijes , informa vni program Mali oglasi TV prodaja VTV Vijes , informa vna emisija Dokuteka, lmski program Iz VTV arhive: VIP, talk show Šaranski ribolov, dokumentarna reportaža Mali oglasi VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

02.20 03.00

06:10 06:50 08:15 08:30 10:00 10:20 10:35 11:00 11:25 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:40 19:10 20:00 21:30 22:15 23:10 23:35 00:00 00:45 01:35 01:55 02:20

7/22 Ezo TV, tarot show (18) Sestra Hawthorne, serija R Muškarci ih vole glupe, serija R Dnevnik Nove TV R Kraj programa

Vatreno nebo, telenovela (S01E153/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E06/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E07/90) (R) Najljepše bajke svijeta, animirani

lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E148) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E149) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E03/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E04/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E08/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E09/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E32) Vatreno nebo, telenovela (S01E154/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E150) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E151) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E05/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E06/55) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija (R) Raymond, humoris na serija (S01E17/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E18/22) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E17/23) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E18/23) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E17/24) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E18/24) (R) Raymond, humoris na serija (S01E19/22) Raymond, humoris na serija (S01E20/22) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E19/23) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E20/23) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E19/24) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E20/24) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E04/24) Vatreni de ki, dramska serija (S06E05/19) (12) Raymond, humoris na serija (S01E19/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E20/22) (R) Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E03/24) (R) Vatreni de ki, dramska serija (S06E04/19) (12) (R) Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 126/260 Strast, serija R TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 104-105/140 Looney Toons show, crtana serija 16/26 TV izlog Puna ku a, serija R 16/22 Puna ku a, serija 17/22 Ukleta Marijana, serija 93/135 TV izlog Ukleta Marijana, serija 94/135 Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Rosalinda, serija 3/80 Zabranjena žena, serija 3/162 Strast, serija 57-58/95 Mala nevjesta, serija 447-448/515 Naša mala klinika, serija 2-3/35 Nikita, serija 6/22 Besramnici, serija (12) 6/12 Prijatelji, serija 12/24 Veliko R, serija 6/13 Nikita, serija R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Veliko R, serija R Kraj programa

(bivša akove ka televizija)

07:58 08:00 09:00 09:30 10:15 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:45 21:00 22:45 23:00 00:30 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Auto – moto nau ca Videostranice TV prodaja Hrana i vino Stolje e hrvatsko nogometa (r) Ju er, danas, sutra Dje ja TV Zoom, mozai na emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino G.E.T.Report Ju er, danas, sutra Igrani lm Vijes dana Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice


SRIJEDA 14. kolovoza 2013.

06:06 Me u nama: Materija i an materija (33’45”) (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Gorski lije nik (3), serija (16/16) (kod. na sat.) 09:47 Vijes iz kulture (R) 09:55 Slatko ludilo (1), dokumentarna serija (3/10) (R) (kod. na sat.) 10:19 Veliki koraljni greben: Od koraljnog grebena do prašume, dokumentarna serija (2/3) (R) (kod. na sat.) 11:09 Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (4/26) (R) (kod. na sat.) 11:32 Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (5/26) (R) (kod. na sat.) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Nasljednica s Vendavala, telenovela (56/168) (kod. na sat.) 13:25 Dr. Oz (3), talk-show (32/150) (R) (kod. na sat.) 14:05 Jelovnici izgubljenog vremena: 14:30 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:39 Vrijeme sutra 14:45 An eo na tajnom zadatku, kanadski lm (92’) (kod. na sat.) 16:20 Popuna 16:25 Zeli i - carski skari, dokumentarni lm 17:00 Vijes 17:15 Hrvatska uživo 18:10 HAK - promet info 18:15 Heartland (2), serija (14/18) (kod. na sat.) 19:05 Najava programa 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:55 Sport 20:00 Vrijeme 20:02 Ve eras... 20:05 LOTO 7/39 20:10 Humoris na serija 20:45 Ekstremni gradovi: Bangkok, dokumentarna serija (52’) (2/4) (R) (kod. na sat.) 21:40 Downton Abbey (1), serija (6/7) (kod. na sat.) 22:40 Dnevnik 3 23:00 Vijes iz kulture 23:08 Sport 23:11 Vrijeme sutra 23:13 HAK - promet info 23:20 Apartment Hun ng, kanadski lm (12) (85’) (kod. na sat.) 00:45 Dr. Oz (3b), talk-show (12) (2/6) (kod. na sat.) 01:30 An eo na tajnom zadatku, kanadski lm (92’) (R) (kod. na sat.) 03:05 Prekid programa radi redovnog održavanja ure aja 04:40 Bra a i sestre (5), serija (10/22) (R) (kod. na sat.) 05:25 8. kat: Moje i djetetove ambicije, talkshow (45’27”) (R)

06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:03

na sat.) 15:32 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:35 8. kat: Moje i djetetove ambicije, talkshow (45’27”) (R) (kod. na sat.) 17:20 Dolina sunca, serija (138/210) (kod. na sat.) 18:05 Za srce i dušu - pop i rock, glazbena emisija (kod. na sat.) 18:50 Bu om u glavu: Mario An i i Marin ili (6’45”) (kod. na sat.) 19:00 Kriške sira (4), dokumentarna serija (4/9) (R) (kod. na sat.) 19:25 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (30/40) (kod. na sat.) 19:55 Ve eras (kod. na sat.) 20:05 Nogomet - prijateljska utakmica: Lihtenštajn - Hrvatska, prijenos (kod. na sat.) 22:10 The China Syndrome, ameri ki lm (118’) (kod. na sat.) 00:10 Bra a i sestre (5), serija (10/22) (kod. na sat.) 00:55 Dva i pol muškarca (8), humoris na serija (5/16) (kod. na sat.) 01:15 Ubojstvo 2, serija (12) (2/10) (R) (kod. na sat.) 02:15 Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (2), humoris na serija (15) (11/22) (kod. na sat.) 02:36 Retrovizor: Zakon i red: Zlo ina ke nakane (6), serija (12) (21/22) (kod. na sat.) 03:16 No ni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.)

05.40 06.25 06.40 07.40 08.10 08.25 08.45 09.00 09.50 10.10 11.00 12.00 12.15 13.05 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 22.30 23.25 00.20 00.40

02.30 03.30

SERIJA NOVA TV

03.05

Muškarci ih vole glupe Neobi na napetost izme u Cris ne i Alejandra poja ava se kad se po inju upoznava . Me u njima se stvara neobi na prijateljska veza. Cris na je uvjerena da je on gay i osje a povjerenje prema njemu ak i dok je u donjem rublju. Rodrigo se zaljubljuje u Alejandra i moli Cris nu da dogovore izlazak u etvero, ali Cris na o ito nema partnera. Eduardo joj nastavlja ponavlja da je voli, ali preispituje njezinu samostalnost. To je natjera u križarsku potragu za nekim s kime e iza i.

SERIJA RTL 2

20.45

Raymond

SERIJA DOMA TV

Prijatelji

23.10

02:20 03:05 03:50 04:50 05:35 06:25 07:00

06.30 07.20 07.45 08.10 08.50 09.05 09.35 10.05 10.20 11.15 12.10 12.25 12.55

01.35

06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (55/168) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (kod. na sat.) 07:30 Gr ka mitologija, crtana serija (2/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (126/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detek vi 2, serija za djecu (13/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (17/26) (kod. na sat.) 09:10 Pogled na Zemlju 2: Belize, dokumentarna serija (3/6) (R) (kod. na sat.) 10:02 Reprizni program (kod. na sat.) 10:45 Globalno sijelo (R) (kod. na sat.) 11:15 Doma a dokumentarna serija / lm (kod. na sat.) 12:10 Šapta psima (6), dokumentarna serija (11/16) (kod. na sat.) 13:00 Glazba, glazba... novi singleovi (kod. na sat.) 13:15 Doktor Who 5, serija za mlade (7/13) (kod. na sat.) 14:00 Doktor Who 5, serija za mlade (8/13) (kod. na sat.) 14:45 Degrassi 6, serija za mlade (5/19) (kod. na sat.) 15:10 Putujmo svijetom: Malezija (Kuala Lumpur + Penang) (10’05”) (kod. na sat.) 15:20 Škola mora: Hvar-Vis (11’58”) (kod.

ETVRTAK 15. kolovoza 2013.

04.25

RTL Danas, informa vna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E08/88) (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Divlja ruža, telenovela (S1E78/99) TV prodaja Obitelj Rey, telenovela (S1E78/125) Avenida Brasil, dramska serija (S1E52/160) (R) TV prodaja Miješani brak, humorna dramska serija (S1E33/212) Siguran plan, igrani lm, triler (R) Heroji iz stras , dramska serija (S04E20) Heroji iz stras , dramska serija (S04E21) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E09/88) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Avenida Brasil, dramska serija (S1E53/160) Odbrojavanje, igrani lm, triler Kos , kriminalis ka serija (S06E19/23) (12) Kos , kriminalis ka serija (S06E20/23) (12) RTL Vijes , informa vna emisija Zaboravljeni slu aj, kriminalis ka serija (S7E19/22) Vra t e se rode, humorna drama (S1E21/22) (12) (R) Astro show, show, emisija uživo (18) Vra t e se rode, humorna drama (S1E22/22) (12) (R) Kraj programa

13.25 13.40 14.10 15.10 15.40 16.10 17.05 18.00 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.30 00.15 00.55 01.20

06:50 07:20 07:30 07:55 08:10 09:10 09:25 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50 17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:20 22:40 00:40

06:58 07:00 07:25 07:30 08:30 08:45 08:52 09:00 10:00 10:05 10:45 11:00 12:00 13:00 13:30 14:25 14:57 15:00 15:30 16:00 17:00 17:05 17:45 18:00 18:40 19:05 19:06 19:15 19:35 19:45 20:00 20:05 22:30 22:50 22:51 22:56 23:00 01:00 01:01

In magazin R Fun with Flupe, crtana serija 10/26 Štrumpfovi, crtana serija 8/60 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 3/12 Ninja ratnici, serija 89/104 Zauvijek susjedi, serija 169-170/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 21/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 23/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija – nastavak Ve ernje vijes arobne hla e 2, igrani lm Richie Rich, igrani lm R

Najava programa VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Vekerica, jutarnji program VTV-a VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a TV prodaja Bra a po motorima, dokumentarni lm (R) Iz VTV Arhive: VIP, talk show (R) 24 sata vijes , informa vni program Pressica, talk show Makarska, reportaža Mali oglasi Otvoreno nebo, dokumentarna emisija Glazbeni in, glazbena emisija (R) Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) VTV Vijes , informa vna emisija Vekerica, jutarnji program VTV-a (R) TV prodaja KAM 2013: Kak bi bilo, daj toga ..., snimka predstave VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar 24 sata vijes , informa vni program Mali oglasi TV razglednica VTV Vijes , informa vna emisija Kajkavci u Lisinskom, 2011., snimka koncerta VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

01.45 02.25 03.05

06:10 06:50 08:15 08:30 10:00 10:20 10:35 11:00 11:25 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:40 19:10 20:00 21:30 22:15 23:10 23:35 00:00 00:45 01:35 01:55 02:20

Sestra Hawthorne, serija 8/10 Muškarci ih vole glupe, serija 8/22 Ezo TV, tarot show (18) Sestra Hawthorne, serija R Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

Vatreno nebo, telenovela (S01E154/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E08/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E09/90) (R) Najljepše bajke svijeta, animirani

lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E150) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E151) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E05/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E06/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E10/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E11/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E33) Vatreno nebo, telenovela (S01E155/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E152) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E153) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E07/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E08/55) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija (R) Raymond, humoris na serija (S01E19/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E20/22) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E19/23) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E20/23) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E19/24) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E20/24) (R) Raymond, humoris na serija (S01E21/22) Raymond, humoris na serija (S01E22/22) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E21/23) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E22/23) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E21/24) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E22/24) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E05/24) Vatreni de ki, dramska serija (S06E06/19) (12) Raymond, humoris na serija (S01E21/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E22/22) (R) Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E04/24) (R) Vatreni de ki, dramska serija (S06E05/19) (12) (R) Kraj programa

Naši najbolji dani, serija 127/260 Strast, serija R TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 106 -107/140 Looney Toons show, crtana serija R TV izlog Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 18/22 Ukleta Marijana, serija 95/135 TV izlog Ukleta Marijana, serija 96/135 Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Rosalinda, serija 4/80 Zabranjena žena, serija 4/162 Strast, serija 59-60/95 Mala nevjesta, serija 449-450/515 Naša mala klinika, serija 4-5/35 Nikita, serija 7/22 Besramnici, serija (12) 7/12 Prijatelji, serija 13/24 Veliko R, serija 7/13 Nikita, serija R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Veliko R, serija R Kraj programa

06:10 Rije i život: Što eka Papu Franju?, religijski program (30’32”) (R) Najava programa TV Kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Vijes Dobro jutro, Hrvatska Gorski lije nik (4), serija (1/15) (kod. na sat.) 09:47 Vijes iz kulture (R) 09:55 Slatko ludilo (1), dokumentarna serija (4/10) (R) (kod. na sat.) 10:19 Veliki koraljni greben: Koraljni greben i oko njega, dokumentarna serija (3/3) (R) (kod. na sat.) 11:09 Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (6/26) (R) (kod. na sat.) 11:32 Preuredi ili se preseli , dokumentarna serija (7/26) (R) (kod. na sat.) 12:00 Dnevnik 1 12:15 Sport 12:18 Vrijeme 12:20 TV Kalendar (R) 12:35 Nasljednica s Vendavala, telenovela (57/168) (kod. na sat.) 13:25 Dr. Oz (3), talk-show (33/150) (R) (kod. na sat.) 14:05 Jelovnici izgubljenog vremena: 14:30 Vijes uz hrvatski znakovni jezik 14:39 Vrijeme sutra 14:45 Maldonadovo udo, ameri ki lm 96’ (R) (kod. na sat.) 16:25 Ki ?, dokumentarna serija (6/6) (kod. na sat.) 17:00 Vijes 17:10 HAK - promet info 17:14 Meštrovi , dokumentarni lm 18:39 Murano i Hrvatska, dokumentarni lm 30’12 19:10 Tema dana 19:30 Dnevnik 19:55 Sport 20:00 Vrijeme 20:02 Ve eras... 20:05 Humoris na serija 20:40 Turis ka klasa 21:10 Kratki susre 21:40 Downton Abbey (1), serija (7/7) (kod. na sat.) 22:55 Dnevnik 3 23:15 Vijes iz kulture 23:23 Sport 23:26 Vrijeme sutra 23:28 HAK - promet info 23:35 No s kraljem, ameri ki lm (118’) (R) (kod. na sat.) 01:35 Dr. Oz (3b), talk-show (12) (3/6) (kod. na sat.) 02:20 Maldonadovo udo, ameri ki lm (96’) (R) (kod. na sat.) 03:55 Bra a i sestre (5), serija (11/22) (R) (kod. na sat.) 04:40 Dr. Oz (3b), talk-show (12) (3/6) (R) (kod. na sat.) 05:20 Skica za portret / Fotogra ja u Hrvatskoj 05:30 Reprizni program 06:40 06:45 07:00 07:01 07:06 07:30 07:35 08:30 08:35 09:03

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Vrijeme je za gospodarstvo (r) Videostranice TV prodaja Hrana i vino G.E.T.Report (r) Ju er, danas, sutra, vijes Dje ja TV Zoom, mozai na emisija 24 sata TV Jukebox Vijes dana Hrana i vino Oko umjetnos (r) Dom 2 Picokijada 1(r) VIJESTI DANA TV Jukebox Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program (18) Videostranice

12.00 12.15 13.05 15.00 16.00 16.55 17.10 18.05 18.30 19.05 19.10 20.00 23.00 00.00 00.55 01.15

04.55

22.45

Max Burdett (Pierce Brosnan) i njegova pomaga ica Lola (Salma Hayek) su majstorski kradljivci koji se povla e na Rajski otok na Bahamima nakon još jednog uspjeha, plja ke drugog od tri poznata Napoleonova dijamanta. Njihova je nancijska budu nost osigurana, a karijera u svijetu kriminala stvar prošlos . Me u m, Stan (Woody Harrelson), FBI-ev agent koji je posljednjih sedam godina proveo neumorno traže i Maxa, ne želi vjerovati u njihovo povla enje i miran život. Misli da njih dvoje planiraju ukras i tre i Napoleonov dijamant, jedan od tri savršena dijamanta na svijetu...

17:00 17:25 18:05 19:15 20:05 21:05 21:06 22:25 22:45 00:30 02:25 03:10 03:55

08:25 08:30 09:30 09:45 09:52 10:00 11:00 11:15 12:30 12:55 13:00 13:30 13:45 14:30 15:30 17:00 17:30 18:40 19:05 19:06 19:15

Zauvijek zaljubljeni

EMISIJA NOVA TV

22:30 22:50 22:51 22:57 23:00 01:00 01:01

Dnevnik Nove TV

09:00

19:15

06.30

Vatreno nebo, telenovela (S01E155/165) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E10/90) (R) Punom parom, kulinarski izazov (S01E11/90) (R) Najljepše bajke svijeta, animirani

lm TV prodaja Zabranjena ljubav, sapunica (S03E152) (R) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E153) (R) TV prodaja Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E07/55) (R) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E08/55) (R) TV prodaja Punom parom, kulinarski izazov (S01E12/90) Punom parom, kulinarski izazov (S01E13/90) TV prodaja Studio 45, talk show (S03E34) Vatreno nebo, telenovela (S01E156/165) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E154) Zabranjena ljubav, sapunica (S03E155) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E09/55) Ne daj se, Nina!, humorna drama (S01E10/55) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija (R) Raymond, humoris na serija (S01E21/22) (R) Raymond, humoris na serija (S01E22/22) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E21/23) (R) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E22/23) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E21/24) (R) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E22/24) (R) Raymond, humoris na serija (S02E01/25) Raymond, humoris na serija (S02E02/25) Teorija velikog praska, humoris na serija (S03E23/23) Teorija velikog praska, humoris na serija (S04E01/24) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E23/24) Dva i pol muškarca, humoris na serija (S06E24/24) Pervanov dnevnik, vrlo informa vna emisija Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E06/24) Vatreni de ki, dramska serija (S06E07/19) (12) Raymond, humoris na serija (S02E01/25) (R) Raymond, humoris na serija (S02E02/25) (R) Zakon i red, kriminalis ka serija (S14E05/24) (R) Vatreni de ki, dramska serija (S06E06/19) (12) (R) Kraj programa

07.20 07.45 08.10 08.50 09.05 09.35 10.05 10.20 11.15 12.10 12.25 12.55

RTL Danas, informa vna emisija (R) Exkluziv Tabloid, magazin (R) Krv nije voda, serija (S02E09/88) (R) Ben 10: Ul mate Alien, animirana serija Moji džepni ljubimci, animirana serija Virus a ack, animirana serija TV prodaja Divlja ruža, telenovela (S1E79/99) TV prodaja Obitelj Rey, telenovela (S1E79/125) Avenida Brasil, dramska serija (S1E53/160) (R) TV prodaja Miješani brak, humorna dramska serija (S1E34/212) Dupinovo oko, igrani lm, obiteljska drama Heroji iz stras , dramska serija (S04E22) Heroji iz stras , dramska serija (S05E01) RTL 5 do 5, Informa vna emisija Krv nije voda, serija (S02E10/88) Exkluziv Tabloid, magazin RTL Danas, informa vna emisija RTL Vrijeme, informa vna emisija Avenida Brasil, dramska serija (S1E54/160) Tjelesna straža, igrani lm, akcijska drama CSI, kriminalis ka serija (S09E20/24) (12) CSI, kriminalis ka serija (S09E21/24) (12) RTL Vijes , informa vna emisija Zaboravljeni slu aj, kriminalis ka serija (S7E20/22) Kos , kriminalis ka serija (S06E19/23) (R) Astro show, emisija uživo (18) Kos , kriminalis ka serija (S06E20/23) (12) (R) Kraj programa

15.10 15.40 16.10 17.05 18.00 18.15 18.40 19.05 19.30 19.55 20.20 20.45 21.10 21.35 22.00 22.25 22.50 23.15 23.30 00.15 00.55

01.45 07:05 07:15 07:40 07:55 08:55 09:10 11:25 12:15 12:45 13:50 14:30 15:20 15:50

19:40 19:45 20:00 21:35

EMISIJA HRT 1 TV SERIJA DOMA

Sestra Hawthorne, serija R Dnevnik Nove TV R In magazin R Kraj programa

01.20

07:58 08:00

Poslije sumraka 07:58 08:00 09:00 09:30 10:30 13:45 14:00 14:45 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:35 21:15 22:15 22:30 23:00 00:30 01:30

05.40 06.25 06.40 07.40 08.10 08.25 08.45 09.00 09.50 10.10 11.00

03.05 04.05 06:10 Najava programa (kod. na sat.) 06:15 Nasljednica s Vendavala, telenovela (56/168) (kod. na sat.) 07:00 Mala TV (kod. na sat.) 07:30 Gr ka mitologija, crtana serija (3/26) (kod. na sat.) 07:55 Teletubbies, animirana serija (127/330) (kod. na sat.) 08:20 Papreni detek vi 2, serija za djecu (14/26) (kod. na sat.) 08:45 H2O Uz malo vode! 3, serija za djecu (18/26) (kod. na sat.) 09:10 Pogled na Zemlju 2: Brazil, dokumentarna serija (4/6) (R) (kod. na sat.) 10:05 Brat Bonifacije Pavle - Sjeme jednog zvanja, dokumentarni lm (50’12”) (kod. na sat.) 10:55 Krasno: Misa, prijenos 12:45 Gospa Olovska, dokumentarni lm (kod. na sat.) 13:20 Klape Gospi Sinjskoj 2013., snimka koncerta (kod. na sat.) 14:35 Sportske igre mladih (5/12) (R) (kod. na sat.) 14:50 Degrassi 6, serija za mlade (6/19) (kod. na sat.) 15:15 Osoba tjedna: Bruno Langer (8’20”) (kod. na sat.) 15:24 Moderna vremena: Organizacija vremena (7’51”) (kod. na sat.) 15:32 Fenomeni: Komunikacija s pokojnicima (5’20”) (kod. na sat.) 15:38 Glazba, glazba... novi singleovi (kod.

04:55 05:40 06:30 07:00

13.25 13.40 14.10

02.10

FILM NOVA TV

(bivša akove ka televizija)

na sat.) 16:00 Regionalni dnevnik (kod. na sat.) 16:40 Moskva: Atle ka, SP - snimka kvali kacija skoka uvis + kugla (M) (kod. na sat.) 17:00 Moskva: Atle ka, SP - prijenos (kod. na sat.) 19:30 U vrtu pod zvijezdama, animirana serija (31/40) (kod. na sat.) 20:00 Ve eras (kod. na sat.) 20:05 Glee (3), serija za mlade (8/22) (kod. na sat.) 20:48 Najava (kod. na sat.) 20:50 Konzerva: Ivo Robi (2’51”) (kod. na sat.) 20:53 Konzerva: Prolje e (3’05”) (kod. na sat.) 21:00 Moondance Alexander, ameri ki lm (90’) (R) (kod. na sat.) 22:30 Bra a i sestre (5), serija (11/22) (kod. na sat.) 23:15 Dva i pol muškarca (8), humoris na serija (6/16) (kod. na sat.) 23:35 Ubojstvo 2, serija (12) (3/10) (R) (kod. na sat.) 00:35 Retrovizor: Ludnica u Clevelandu (2), humoris na serija (15) (12/22) (kod. na sat.) 00:56 Retrovizor: Zakon i red: Zlo ina ke nakane (6), serija (12) (22/22) (kod. na sat.) 01:36 No ni glazbeni program - spotovi (kod. na sat.) 04:42 No ni glazbeni program: Ave Maria (kod. na sat.) 05:13 No ni glazbeni program: 27. smotra folklora u Zagrebu 2011. - Koncert marijanskih pu kih pjesama (kod. na sat.)

Fun with Flupe, crtana serija 11/26 Štrumpfovi, crtana serija 9/60 TV izlog Kako vrijeme prolazi, serija R TV izlog Djevojka imena Feriha, serija R Inspektor Rex, serija R Ninja ratnici, serija R Zauvijek susjedi, serija R In magazin R Inspektor Rex, serija 4/12 Ninja ratnici, serija 90/104 Zauvijek susjedi, serija 171-172/180 Vijes Nove TV In magazin Kako vrijeme prolazi, serija 22/90 Dnevnik Nove TV Djevojka imena Feriha, serija 24/67 LIDL - Minuta u Europi Djevojka imena Feriha, serija – nastavak Ve ernje Vijes Poslije sumraka, igrani lm Bratska krv, igrani lm (12) Sestra Hawthorne, serija 9/10 Muškarci ih vole glupe, serija 9/22 Ezo TV, tarot show (18)

Najava programa VTV Dnevnik, informa vna emisija (R) Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi TV prodaja Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Orlando kids, crtani lmovi Mali oglasi Cipelice plesalice, snimka predstave Novi sjaj Marije Snježne, dokumentarni lm Mali oglasi 24 sata vijes , informa vni program TV prodaja Draga Gospa Ila ka, dokumentarni

lm Fes val dobrog Pas ra, snimka koncerta Božja udesa, dokumentarni lm Filmske najave, emisija o lmu Iz VTV arhive: VIP, talk show (R) VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar 24 sata vijes , informa vni program TV razglednica TV prodaja Život Verdija, serijski lm 6/8 Iz VTV arhive: Igrajte nam mužikaši, glazbena emisija VTV Dnevnik, informa vna emisija Vremenska prognoza Iz prošlos , TV kalendar Mali oglasi Arka, astro show (18) Odjava programa Videostranice

02.30 03.10

06:10 06:50 08:15 08:30

10:20 10:35 11:00 11:25 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:00 15:45 16:00 16:45 17:40 19:10 20:00 21:30 22:15 23:10 23:35 00:00 00:45 01:35 01:55 02:20

Naši najbolji dani, serija 128/260 Strast, serija R TV izlog Zauvijek zaljubljeni, serija 108-109/140 Looney Toons show, crtana serija 17/26 TV izlog Puna ku a, serija R Puna ku a, serija 19/22 Ukleta Marijana, serija 97/135 TV izlog Ukleta Marijana, serija 98/135 Mala nevjesta, serija R Naša mala klinika, serija R TV izlog Bumerang, serija R TV izlog Rosalinda, serija 5/80 Zabranjena žena, serija 5/162 Strast, serija 61-62/95 Mala nevjesta, serija 451-452/515 Naša mala klinika, serija 6-7/35 Nikita, serija 8/22 Besramnici, serija (12) 8/12 Prijatelji, serija 14/24 Veliko R, serija 8/13 Nikita, serija R Besramnici, serija (12) R Prijatelji, serija R Veliko R, serija R Kraj programa

07:58 08:00 09:00 09:30 10:00 10:30 13:45 14:00 14:45 15:15 15:50 16:00 16:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:05 21:20 22:00 22:15 23:00 00:45 01:30

Danas pogledajte Dje ji program Hrana i vino Mala školska liga TOP des nacija Videostranice TV prodaja Hrana i vino Oko umjetnos (r) Dom 2 (r) Ju er, danas, sutra, vijes Dje ja TV Zoom, mozai na emisija 24 sata TV Jukebox VIJESTI DANA Hrana i vino Koncert duhovne glazbe(Vukovar) Ju er, danas, sutra Vrrijeme je za gospodarsvo Vijes dana Lifestyle (r) Zapisano u zvijezdama (18) Erotski program(18) Videostranice

10:00

(bivša akove ka televizija)


62

Kuharica

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Kuharica

PRIPREMIO: STJEPAN MESARI FOTOGRAFIJE: ZLATKO VRZAN

Sastojci za 1 osobu: 0,15 kg svinjskog filea 0,03 kg bu inih koštica 0,03 l bu inog ulja 0,3 kg krumpira 1 jaje 0,1 kg oštrog brašna 00, 2 kg kukuruznog brašna 0, 1 l biljnog ulja sol, mljeveni papar

ME IMURSKA KUHARICA

Me imurska rapsodija Mi bismo dodali božanstvena, za jelo me imurska rapsodija koju je za nas i naše poštovane itatelje pripremila Božica Hanc Rendari , vrhunska kuharica i voditeljica kuhinje u Hotelu Golfer u Toplicama Sveti Martin. Jer, zaista je rije o vrhunski pripremljenom jelu iji svinjski ile fantasti no miriše po roštilju, bu inom ulju, bu inim košticama, a u ustima se jednostavno sljubljuje s kroketima i topi u bajkoviti okus uživanja. Kuharica je jelo nazvala me imurska rasodija jer su gotovo svi sastojci

9. kolovoza 2013.

doma i, a poglavito bu ino ulje kao najljepši i najbolji dar prirode s naših polja. Jelo je dosta složeno ali trud se isplati jer kada je zgotovljeno osim okusa plijeni izgledom gdje prevladavaju zdrobljene bu ine koštice i bu ino ulje, crno poput najcrnjeg zlata. Uz ovo jelo ide zelena salata, te me imurski pušipel u obje izvedbe. Clasic ili prestiq, samo da je doma e kaže Božica, koja nam je pripremila i recept plus. U slast i probajte složiti, kaže Božica Hanc Rendari , kuharica najprestižnijeg hotela u regiji.

Priprema: Krumpir skuhati, zgnje iti ga i napraviti krokete u koje se stavi bu ino ulje. Složene krokete uvaljati u kukuruzno brašno. Svinjski file za initi i pe i na roštilju. Treba biti medium pe eno. File prerezati i uvaljati u nasjeckane pržene bu ine koštice. Krokete pržiti u dubokoj masno i. Uz ovo jelo poslužiti pesto od bu inih koštica. Poslužiti na ve em plitkom tanjuru i ukrasiti listi ima bosiljka ili mente.

RECEPT PLUS R IZ PE NICE akove kih mlinova

Zlijevka od kiselog mlijeka Sastojci: 75 dkg glatkog brašna oko 1 l kiselog mlijeka 1 vrhnje 1 dl doma eg vrhnja 1 jaje malo soli 5 žlica še era 2 žlice kvasca u prahu 1 dl ulja

Priprema: U brašno stavite kvasac i promiješajte. Dodajte jedno jaje, sol, še er i ulje pa miješajte ulijevaju i kiselo mlijeko i vrhnje tako da dobijete teku u smjesu. Dobivenu smjesu izlijte u dobro namaš eni lim, poprskajte uljem i vrhnjem. Ostavite da se malo digne. Pecite na 220 C stupnjeva oko 50 min..

Muss od okolade za 1 osobu Sastojci: - 0,05 okolade za kuhanje - jaje - še er - rum - vrhnje za kuhanje - vrhnje za šlag - em od maline

Priprema Na pari kuhati okoladu s jajem i še erom, rumom i vrhnjem za kuhanje uz stalno mješanje dok se ne zgusti. Smjesu staviti na par sati u hladnjak. Poslužiti na preljevu (umaku) od maline sa š agom i listi ima mente. (sm)

VINO TJEDNA

Muškat žuti obitelji Nemec iz Štrigove Kvalitetno polusuho vino muškat žuti obitelji Juraja i Jelene Nemec iz Štrigove, odlikuje se sortnom aromom, prelijepom bojom i ugodnim okusom. Berbe je 2001. i sadrži 10,9 posto alkohola. Poslužuje se ohla en na 10 do 12 C stupnjeva u visokim ašama. Odli no prija uz janjetinu na roštilju, odreske, pe enu patku, mazive sireve i kola e. (sm)


9. kolovoza 2013.

www.mnovine.hr • redakcija@mnovine.hr • 040 323 601

Vremenska prognoza i razbibriga 63

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDE IH 7 DANA

KONA NO OSVJEŽENJE

NajvaĹžnija meteoroloĹĄka vijest proĹĄlog tjedna u Hrvatskoj je bila suĹĄa i vru ina. Ljeto je uzelo stvar u svoje ruke i dodatno nam zapaprilo donose i iznimno visoku temperaturu zraka. JoĹĄ je po etkom tjedna bilo relativno ugodno, osobito u no nim satima. Iz dana u dan temperatura je rasla pa smo dogurali na ak 40 Celzijevih stupnjeva u hladu. Nastavila se i suĹĄa pa je poljoprivrednicima ve zaista stalo do toga da padne kiĹĄa. Trebala bi pasti ovog vikenda, a moĹžda opet i sredinom sljede eg

tjedna. Nadajmo se da ne e biti nevremena i leda. Tijekom petka u po etku suho i djelomi no sun ano te sparno vrijeme. Zapuhat e lagani sjeveroisto ni vjetar pa e poslijepodne ipak biti malo manje vru e nego u etvrtak. Kasno popodne, nave er i u no i na petak mogu je jak vjetar i lokalna grmljavina, a mogu e je i nevrijeme. Nadajmo se da na tom sudaru vru eg i hladnijeg zraka ne e biti nevremena s tu om. KiĹĄa e biti dobrodoĹĄla, ali bez leda.

Joť malo hladnije vrijeme o ekujemo u subotu kad je mogu a i kiťa, osobito u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Poslijepodne bi ve trebalo biti suho, a o ekujemo i razvedravanje i povratak sunca. Puhat e povremeno umjeren sjeverni i sjeveroisto ni vjetar. Jutarnja temperatura zraka oko 20°C, a najviťa dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva.

U nedjelju se vra a sunce, a onda bi sun ano i vru e vrijeme potrajalo i po etkom sljede eg tjedna. Ali ne uz 40°C nego uz ugodnijih 30 Celzijevih stupnjeva. Jutra e biti ugodna svjeŞa, idealna za spavanje i odmor. To e zapravo biti bať ono zdravo ugodno ljeto koje moŞemo iskoristiti za boravak na otvorenom. Nova fronta s osvjeŞenjem i lokalnim pljuskovima mogu a je sredinom tjedna, vjerojatno potkraj utorka i u no i na srijedu. MoŞe biti i grmljavine, nadajmo se bez oluje. Opet e i malo osvjeŞiti.

Ni ta fronta ne e biti dugotrajna nego samo dandva. U etvrtak sun ano i ugodno toplo vrijeme. Za precizniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/min.iz iksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreĹža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234. (prognoza izra ena 8.8.)

METEOROLOĹ KI KALENDAR 13. kolovoza 1716. god. pao je snijeg u Bosni i uzrokovao velike ĹĄtete poljoprivredi 14. kolovoza 1716. god. u Zagrebu pala “silna solika i tu aâ€? 15. kolovoza 1537. god. u Bologni je padala strahovita tu a, po zapisima komadi su bili do 14 kg

PELUDNA PROGNOZA ZA GRAD AKOVEC I OKOLICU Petak 9.8.

Subota 10.8.

Nedjelja 11.8.

Ponedjeljak 12.8.

Utorak 13.8.

Srijeda 14.8.

etvrtak 15.8.

DRVE E

Prema trenutnom stanju peludnih kretanja u Me imurju alergena pelud trave prisutna je u niskoj koncentraciji sa manje od 5 zrnaca po kubnom metru zraka. Pelud korovnih biljaka prisutna je u visokoj koncentraciji, uz dominaciju koprive i ambrozije. U odnosu na prethodno razdoblje udio peludi koprive se smanjuje, a ambrozije je u porastu. Trenutno je pelud ambrozije prisutna sa 11 do 50 zrnaca

TRAVE

KOROVI

po kubnom metru zraka, ĹĄto je umjerena koncentracija. O ekuje se daljnji porast koncentracije peludi ambrozije u narednih tjedan dana, posebice za sun anog, toplog i vjetrovitog vremena. KiĹĄna razdoblja najavljena za petak i subotu uvjetovat e privremeni pad ukupne koncentracije alergene peludi u zraku, uslijed ispiranja peludnih estica padalinama.

VICOTEKA

VIJEST Veli Mujo Hasiju: Imam jednu loĹĄu i jednu joĹĄ loĹĄiju vijest! Koju ho eĹĄ uti prvu? - O em uti obadve odjenput! - Netko nam spava s tvojom Ĺženom!!!

PAUK Napio se Mujo i legao nasred parkinga. Dolazi policajac i pita ga: - Ĺ ta to radiĹĄ, ovje e? - Pa zar ne vidiĹĄ da sam se parkirao?! - Pa, ovje e, nisi ti auto! - BaĹĄ me briga, nisi ni ti pauk!

CHUCK NORRIS Kada su se druga djeca igrala u pijesku, Chuck Norris se igrao u betonu...

GLASANJE DoĹĄla Fata na svoje glasa ko mjesto u cipelama veli ine 55. Ode ona i zaokruĹži na listi ima sve ĹĄto je htjela, pa kad je ubacila listi e u kutiju pita je netko iz izborne komisije: ‘Fato, zaĹĄto si obukla tako ogromne cipele? ‘ Fata zbunjeno odgovori: ‘Pa, rekli su na televiziji da moramo iza i u ĹĄto ve em broju!


BICIKLIZAM

TENIS

KUGLANJE

Halicanum trophy 2013održano najve e biciklisti ko natjecanje u Me imurju

U subotu po inje 11. ITF futures PUN EC OPEN

akove ki Željezni ar u novu sezonu s novim igra ima

PREMIŠLAVANJE JOŽEKA RADNIKA

Mlinar ne za drugo kaj ga skopil M

inulo je akosko glavno proš eje Prcinkulovo. Pater Stanko akoski župnik, dekan i me imorski gvardjan je obslužaval 354. proš eje, a akoski turisti ki težaki so meli svoje, stopram, 49. Prcinkulovo. Tu smo mam zazvedili da so se turisti ki težaki uda kesneše hapili ili pak so uda kesneše zazvedili za Marijico Kraljico An ela. Pak smo niti nej mogli preve o ekivati od turisti kih težakov vu ona, kak se to veli, olovna vremena 1964. leta da je proš eje v akovco došlo z cirkve vum na v ulice. Pitate me kak sam to zazvedil da se to pripetilo? Kaj kak sam, sam od 2013 oduzel 49, pak je to ne tak teško. No, idemo mi na proš eje , a statistiko bodemo prepustili profesoro Kapuno jemo to ide uda bole nego meni. Morem vam re i da je proš eje bilo jako lepo, kak ono v cirkvi, tak i ono na vulici. Najbrž mi je akoski gradona elnik stiha pošepetnul da bode patra Stankija zel za savjetnika Gordano Vrban-

co i Ivani Maltar jerbo on ima tak uda spametnih predlogov i kaj se turistov v akovco dotikavle, tak da bi bil veliki greh ne to skoristiti dok je još gvardjan tu. Furt si nekaj gruntam kak so to bila lepa dva proš eja, i dragi Božek je bil zadovolen tak da je i vreme bilo lepo, ne sam lepo nek i vro e, ali je ne curelo. Probajte si ve pregruntati, skupa z menom, kakše bi to proš eje bilo da so se ta dva proš eja skupa obslužavala?

N

ejve je, ipak, bilo ljudi v etrtek nave er da je Jelena Rozga došla k nam popevat. Od teh vsih ljudi pol jiv je ne niti poslušalo Jelico, ali so došli na gvirc, langoše, gemišt ili pivo. Morem vam re i da se je tijam do našega grunta ulo Jeli ino popevaje i to tak jako kaj mi se mama žalila da so joj kokoši prestale nesti. Ne bi se štel mešati, ali mami se mora veruvati. Spominal sam se posle z Jelicom i pital sam jo kaj joj je nejlepše v akovco? Kaj iz topa mi je otpovedala: gradona elnik! I joj se mora veruvati!

N

a drugoj strani akovca pak nam je popeval Duško Lokin.. im sam ul da nam on

N

ebrem veruvati da kukurika i minster za zdravi e v Zokijovoj vladi, gospon Rajko Ostoji , krade i vara doktore i medicinske sestrice. Još bi razmel da krade i doktore, a vara sestrice, ali ne on krade i vara i jedne i druge. Vsi znamo da nam je zdravi e nejvažneše na sveto, a doktori, sestrice i minister se svadijo dok mi betežni akamo na red. Bode videl minister kak mo bode vgaslo v pipi dok bode jempot zbetežal pak ga doktori i sestrice zemejo pod svoje. Unda bode mam zazvedil kakši je

to posel šteroga kak minister (e moj, Rajko) ne e ve pošteno platiti. Znuom da je ne le ko niti ministro, ali mora se nekaj dospomenuti ak ne emo meti betežne ljude. Brz as se udite kaj se ja v to mešam? Pak kak se nam, v era sam po el nekaj kašljati, gemišti mi smetajo, a i žena se buni, tak da se pomalem ravnam k doktoro. Pozabil sam bam re i da se mi nekak pomalem zdiže. Dobro ste me skužili, na tlak sam mislil.

M

alo, malo naši policaji po cestaj nemajo kaj delati jerbo se mi vsi pelamo kak Božek zapoveda, pak jim unda na elnik Kruno zmisli nekšo akcijo Alkohol. Morem vam re i da smo se na zadjoj takšoj akciji minuloga meseca fest obrukali. Nejve je napuhal mladi Prilo anec i to meje od dva promila. Gde je to od ne tak zdavnja da so te rekordi bili prek tri, pak i bliže štiri promila? Prosim vas lepo, kakši je to rekord ispod dva. Trebali so ga poslati nazaj tua gde je bil i nek se još malo dotanka. Pak se bodo ovi v Zagrebo smijali z nas Me imorcov. Mi tulikše gorice imamo, pune lagve vina, a spijemo tak malo. Nekaj je brz as ne

Stjepan Kranjec, akovec Kako se rashladiti ovih dana? im bliže da smo vodi, kaj drugo. Na šodericu tu i tam idem. Ali treba se paziti, u vodu treba ulaziti postepeno i tada nema opasnosti. Kupam se na šoderici u Totovcu, ali idem i na bazene u akovcu i u Sveti Martin na Muri. Sve to dobro dojde da se rashladimo u ovim vru im danima.

POD VUROM

Oprezno pri kupanju na šljun arama! Kupanje u šljun arama može biti izuzetno opasno na što ukazuje i nedavni nesretni slu aj koji se dogodio u Ivanovcu. Ipak pojedini žitelji Me imurja spas od ljetne žege i vru ina traže upravo u tim jezerima nastalim nakon iskopavanja šljunka popularno zvanim šodericama. Svježina obližnjih nam rijeka Mure i Drave tako er poziva na osvježenje. Mnogi rado odlaze i u toplice ili akove ke gradske bazene, na što upu uju i odgovori anketiranih prolaznika. Koliko god bilo vru e, ne zaboravite kako mjere opreza pri kupanju na šljun arama nikada nisu suvišne. (rr, zv)

dohaja moral sam ga iti pogledati kak zgledi. I morem vam re i isto kak i pred 40 let. Jedino je ne tak leten i neje sko il doli z pozornice. Frizura mo je ista kak i 1974. leta da je popeval pre Svetomo Roko, mogel bi re i da se je niti ne po esal od unda. I niti jedno sero las nema. Kak sam jalen tomo oveko, kak je on le ko preživel svoje živleje i nikše je ne mel stresove. Ak je do ve ne mel unda mo nek tak lepo i dale bode. Prosil sam ga nek mi pokloni lance za frizuro i obe al mi je. A on je navek bil ovek od re i. Pitajte bar žene!

Miroslav Gaki , akovec Ovih dana ne idem nigdje na kupanje. Upalim si doma klimu, itam, slušam glazbu i gledam humoristi ke serije. Imam komplet “Seinfelda” i to pratim. Na šoderice nikad ne idem. Ili odlazim na more ili na bazene. Šoderice su onak, previše mutne, esto ima slu ajeva nezgoda i utapljanja, a i mogu i su izvor zaraznih bolesti.

www.medimurje.info/agm www.AdriaGUIDE.hr

M

linar ne za drugo kaj ga skopil, ve se mo je tretji melin ftopil. Verjem da vam je poznata ta naša stara i lejpa me imorska pesma. A ona mi je napamet pala da sam zazvedil kak se ftopil melin na Muri pre Svetomo Martino, o em re i, v Žabniko. Nej znati gde je mlinar bil i gde je (i ijo) sneho žegetal, a Mura kak je ve to globoka voda je, makar je i suša, ona je škrmljala i hitila Melina na kolena. Morem vam re i da je to bilo nekak vu isto vreme, dok je mlinar hital sneho na kolena ili jo je poleguval, Mura je to isto naprajla z melinom. Tulikša leta smo toga Melina delali i lišpali, a ve nam se je prek no i ftopil. Rekli bodete da je tak i z snehom, štero je mlinar na leta nagovarjal, ali ona se posle nasmijala, poravnala si je fortoga, pobrala ga ke i zadovoljna odišla dimo. A Kaj bo ve z melinom? Pozabil sam da je tu na elnik Francek šteri je ve

lju nul v roke i ne bode uda vode preteklo prek melina i on bode znova delal. No, da se razmimo, ali z novim mlinarom, šteromo bode sam melin na pameti, a ne i ljucke snehe.

V

onomo minulomo tjedno smo se oprostili od negdašjega akoskoga gradona elnika Brankija Šalamona, šteroga je smrt našla na dužnosti precednika Grackoga vje a. Vsi so rekli, a i ja se žnjimi slažem, bil je dober ovek i nekaj meje od dvajsti let je bil bil v akoski i me imorski politiki. Najbrž je ne bilo lepo kaj je niš i od glavnih partijacov ne došel na sprevod. Došel je jedino zagrebe ki gradona elnik Milan Bandi . Istina božek, neje se ftegnul preble i, pak je došel v belaj hla aj, ali je ipak došel, makar se je niš i od negdašjih jegovih partijskih pajdašov ne štel žnjim spominati. Vsa sre a kaj si je župan z svojim zamjenikom zel cajta, pak so ga malo zastajli v akovco i neje mam odišel nazaj v beli Zagreb grad. Dnevi Prcinkulovoga, a za gosta so gracki oci ne meli cajta’

Josipa Jeleni , akovec - Najviše se osvježavam doma u bazenu koji imamo u vrtu. Na šoderice i obližnje nam rijeke nikad ne idem. Ima slu ajeva utapljanja i nije sigurno kupanje, posebno na šodericama. Ali, svaki za sebe odgovara. Zato, još jednom isti em, najbolje je doma u malom bazenu. A treba piti i dovoljno vode.

Rozalija Vukovi , akovec Treba uzimati i piti puno teku ine, vode. Na kupanje ne idem nigdje. Malo sam u godinama, smeta mi ovo prejako sunce, a i pliva ka tehnika mi više nije kao nekad (smijeh). U mladosti sam više s društvom išla na kupanje, pa i na šoderice. Nikad nas nije bilo strah, jer kad si mlad onda na mnogo stvari ne misliš. Jednostavno uživaš!

mi prodiremo dublje Međimurje

vredo z nami. Moral bi neš i tem mladima re i da ak o ejo dosti i nas stareše da za to morajo furt trenerati, a ne sam kaj dojdejo na utakmice. Z takšim pristupom bodo ispali z ekipe, a policajima bodo zeli posla.

Vlado ižmešija, Donja Dubrava - Osvježavam se na Dravi. Krasno je. ovjek se ino može rashladiti i osvježiti. Na šoderice nikad ne idem. Iz Donje Dubrave sam, i svi žitelji iz tog me imruskog kraja naj eš e osvježenje traže u kupanju na Dravi. Blizu nam, poznajemo je dobro i tamo uživamo!