__MAIN_TEXT__

Page 1

Bienala Internațională de Pictură International Painting Biennial

CHISINAU

2017


Bienala Internațională de Pictură

CHIȘINĂU-2017

International Painting Biennial

1


2


2017

ARMENIA AUSTRIA BELARUS BELGIA BULGARIA CEHIA CIPRU COASTA DE FILDEȘ FRANȚA GERMANIA GRECIA INDIA INDONEZIA IRAN ITALIA JAPONIA LITUANIA MAREA BRITANIE MOLDOVA MONGOLIA OLANDA POLONIA ROMÂNIA RUSIA S.U.A. SPANIA TURCIA

3


TUDOR ZBÂRNEA Curatorul Bienalei / Curator of the Biennial

Sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova Under the patronage of the Ministry of Culture of Republic of Moldova

Organizatori / Organized by: Muzeul Național de Artă al Moldovei Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova Centrul de Artă „Amprente” National Art Museum of Moldova Union of Artists of Republic of Moldova Art Center ‘‘Amprente’’ Parteneri/ Partners: Direcția Cultură a Primăriei, Chișinău Centrul Cultural Vrancea, Focșani, Romania Fundația „Familia Sturza” Complexul Muzeal Național „Moldova“ Iași, România Culture Departament of Chisinau City Hall Cultural Center Vrancea, Focsani, Romania “STURZA Family” Foundation National Museum Complex “Moldova”, Iasi, Romania 4


Bienala Internațională de Pictură

CHIȘINĂU-2017

International Painting Biennial

5


6

2017


MONICA BABUC, Ministrul Culturii al Republicii Moldova Minister of Culture of Republic of Moldova Dragi prieteni! A devenit deja o tradiție, ca o dată la doi ani, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău 2017, organizată sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova și ajunsă deja la a V-a ediție, să încânte publicul cu manifestări vizuale de anvergură, cu participarea a 170 de artiști din 27 de țări de pe întreg mapamondul. Faptul că expoziția se desfășoară pentru prima oară în spațiile expoziționale recent renovate ale Muzeului Național de Artă al Moldovei, conferă evenimentului o nouă dimensiune a contextului artistic, dar și a condițiilor moderne de etalare a creațiilor artistice, ridicând standardele prestaţiei artistice și, în același timp, promovând și încurajând tinerii creatori în procesul evoluţiei artistice. Mai mult ca atât, pentru prima oară în cadrul acestei Bienale, juriul a menţionat cu Marele Premiu un artist din Republica Moldova, pe Igor Svernei, lucrarea căruia a cucerit nu numai prin originalitate, dar și prin intensitate estetică, lucrare ancorată temeinic pe principiile estetice ale artei actuale, prin mijloacele de expresie plastice, dar și prin ideaticul care ne trimite cu gândul la regretatul critic de artă Tudor Braga, dispariția căruia se resimte tot mai mult în mediul artistic. Avem certitudinea că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău 2017 va contribui la promovarea artiștilor și artei contemporane, va asigura o continuitate în promovarea și dezvoltarea artelor plastice, ceea ce ar putea conduce și la crearea unei imagini culturale favorabile a Republicii Moldova pe plan extern.

Dear friends! It has already become a tradition, that once every two years, the International Painting Biennale of Chisinau - 2017, organized under the patronage of the Ministry of Culture of the Republic of Moldova has already reached the 5th edition, to delight the audience with large visual manifestations with the participation of 170 artists from 27 countries around the world. The fact that the exhibition unfolds for the first time in the newly renovated exhibition spaces of the National Art Museum of Moldova gives the event a new dimension of artistic context, as well as to the modern conditions of displaying artistic creations, thus raising the standards of artistic performance, and at the same time, promoting and encouraging young creators in the process of artistic evolution. Moreover, for the first time, within the International Painting Biennale of Chisinau, the jury awarded the Grand Prize an artist from the Republic of Moldova, Igor Svernei, whose work impressed not only by originality, but also by aesthetic intensity, work anchored thoroughly in the aesthetic principles of modern art , through means of plastic expression and ideology, that reminds us of the famous art critic Tudor Braga, the disappearance of whom is felt more and more in the artistic environment. We have the certainty that the International Painting Biennale Chisinau - 2017 will contribute to the promotion of artists and contemporary art, will ensure continuity in the promotion and development of the plastic arts, which could also lead to the creation of a favorable cultural image of the Republic of Moldova in the world.

7


CĂLIN STEGEREAN, Președinte al juriului Într-o lume a extinderii frontierelor artelor plastice, a relaxării până la dispariție a criteriilor de apreciere estetică, orice ierarhizare a operelor de artă din punct de vedere calitativ poate fi suspectată de pur subiectivism. Din această perspectivă, ca președinte al juriului Bienalei Internaționale de Pictură de la Chișinău, mă simt dator să ofer cîteva coordonate ale instumentarului personal de apreciere a lucrărilor care au fost distinse cu premii la această ediție. Ceea ce aș dori să rezulte din această prezentare este că demersul nu a fost unul arbitrar și că în lipsa unor criterii exterioare efortul de a distinge calități care să aducă în prim plan unele dintre lucrări a fost unul considerabil, cu motivații care se vor vedea în continuare. În primul rînd, cadrul general de evaluare a plecat de la chestionarea situării picturii în ansamblul creației contemporane. Ce poate reprezenta pictura sau care mai poate fi rolul picturii alături de tehnicile de captare a imaginii, de tehnicile de imprimare digitale și în ce măsură pictura mai rămâne ancorată în coordonatele sale cunoscute în secolul XX. Cît mai poate fi pictura un gen autonom și cît a devenit un rezultat al mariajului cu alte tehnici și genuri artistice, cum ar fi grafica și fotografia, fără să ne limităm în enumerare doar la acestea. Este deja momentul să dezvălui că pentru mine situarea picturii în afara mediilor și subiectelor devenite dacă nu clasice măcar recurente prin repetiție, a devenit un criteriu poate nu valoric dar sigur de sporit interes și am operat cu acesta în selectarea lucrărilor pentru premiile bienalei. Consider că, la fel ca lumea care astazi nu mai arată și nu mai urmează conduitele de până mai ieri, artele, reflectă inevitabil, atunci când forma și conținutul contează, această lume aflată în noi coordonate. Este și cazul lucrării care a obținut Marele Premiu realizată de Igor Svernei. Pictura sa întrunește caracteristicile unui suprasemn care, alăturat altor lucrări din cele sosite pentru jurizare, s-a distins tocmai printr-o detașare de practicile picturale care uzează de scheme compoziționale și de raporturi cromatice banalizate prin frecvență. Un alt merit al acestui tablou îl reprezintă aerul elaborat, meticulos fără să fie pedant, de demers determinat de o nevoie interioară, pictura devenind un cîmp de reflecție, o pagină de jurnal de dimensiuni monumentale. El evocă relația autorului cu criticul de artă Tudor Braga, identificat ca „amprentă” fixată durabil, căreia, abia acum, prin supradimensionare, îi deslușim „nuanțele”, putînd fi citită, în același timp, ca o reverență plastică postumă. O pensulație delicată, sensibilă, așterne culoarea de unică tonalitate, aleasă neîntâmplător din familia tonurilor elegiace, care urmează traseele misterioase ale unui model alăturat, reprezentat de amprentele degetelor celui evocat. Chiar și acolo unde la prima vedere pare că o pată compactă ocupă jumătatea stîngă a lucrării, vedem de aproape că suprafața este compusă din suprapuneri succesive de culoare cu efect vibrant, de mare savoare plastică. Ceea ce aș vrea să fie reținut, și aceasta m-a determinat să nu am ezitări în desemnarea lucrării pentru marele premiu, este situarea acestei picturi în cîmpul unor acte fără altă finalitate decît cea strict artistică fără legătură nici cu formulele de succes acceptate tacit și nici cu cele care privesc vandabilitatea artei. Și poate nici aceastea cît convingătoarea folosire a instrumentelor picturii pentru exprimarea unei idei profunde. Lucrarea care a obținut premiul întâi, realizată de Agnieszka Zawiza, ar putea fi ușor inclusă într-un gen care încă generază mulți admiratori dar chiar diferența față de multitudinea de tablouri care au peisajul ca subiect și spiritul său contemporan o face apreciabilă. Este o lucrare al cărei titlu se joacă cu sensul cuvîntului slide ce poate însemna în egală măsură alunecare dar și tobogan, pe care, de altfel, îl vedem reprezentat în tablou. Peisajul ca gen poate fi reperat, în mare vorbind, prin dominanta cromatică verde care are de a face cu pajiștile, pădurile, crîngurile, lacurile ce fac deliciul amatorilor de gen. Deși artista subscrie acestei reguli, verdele său e rezultatul unei dinamici abstracte a pigmentului aplicat cu șpaclul, picurat, scurs, stropit, acțiuni care sugerează

8


suficient de multe elemente cu corespondent natural fără să fie mimetice, în sens figurativ. Întreaga suprafață a tabloului este verde, în nuanțe, dintr-un motiv care ține chiar de particularitatea tabloului: el ne arată un peisaj lacustru (jumătatea inferioară fiind oglindirea în apă a celei superioare) devenit astfel printr-o întîmplare pe care o putem atribui unei ieșiri din matcă, unui exces de precipitații sau, de ce nu, încălzirii globale cu efectele sale. Ceea ce este admirabil este cuprinderea în această masă de verde a cîtorva elemente ce sugerează prezența omului, acum absent tocmai datorită calamității sugerate. Lucrarea poate fi un memento al fragilității civilizației umane în fața naturii omnipotente, gata să ia în stăpînire, așa cum o face verdele dominator al tabloului, teritoriile pierdute prin acțiunea omului. Lucrarea artistei Adreea Albani, distinsă cu premiul al doilea, rămîne în aceeași zonă a temei peisajului, îndepărtată însă de coordonatele sale clasice printr-o nouă poziționare optică, ce focusează la nivel macro. Nu mai avem ansamblurile cunoscute de elemente naturale, ochiul se apropie de acestea și surprinde detalii nu mai puțin semnificative din punct de vedere artistic. Dacă în jumătatea inferioară putem recunoaște sugestii vegetale, în partea superioară elementele vegetale par a-și trimite în aer, așa cum se întîmplă mai ales primăvara, diversele părți care au legătură cu răspîndirea speciilor. Sugestia este mai amplă și chiar aerul pare a vibra, la fel vibrează atmosfera amiezilor anotimpurilor calde. Paleta este restrînsă la teritoriul tonurilor calme, vaporoase, culoarea fiind mai degrabă un element de susținere a multiplelor elemente grafice, aplicate cu nerv, evocînd tehnici ale gravurii în metal. Ca și lucrarea artistei poloneze, aceasta extinde și îmbogățește tema generică a peisajului, amenințată în datele ei clasice de epuizarea resurselor tradiționale. Prin formele angulare, puternice, și contrastul pe care doar negrul poate să-l producă, lucrarea Gabielei Culic s-a remarcat între lucrările etalate în vederea jurizării, dar nu numai din acest punct de vedere care ține de o percepție de ansamblu. De cîțiva ani, tablourile artistei se construiesc avînd păsările ca element cheie, cu multiple semnificații. Dacă până acum în formele pictate puteam recunoaște silueta inofensivă a porumbelului, asimilată unei simbolistici a păcii, în tabloul prezentat zburătoarele au aerul amenințător al păsărilor de pradă din familia corvidelor. Reprezentarea lor sub formă de stol potențează conotațiile negative ale acestora, asociate prevestirii războaielor, iar viețuirea lor în proximitatea deșeurilor fac din ele un simbol al decadenței și al ruinei. Premiul recompensează nu numai consecvența cu care artista susține un discurs pregnant expresiv în cheia semnificațiilor amintite dar și calitatea caracterului evocator al tabloului, care înglobează simbolic temeri și amenințări conținute de timpul prezent. Premiul Fundației Familia Sturza a fost acordat artistului american Grillo Jose Gonzales pentru lucrarea intitulată Petrecerea. Aceasta are meritul de a restitui natura narativă genuină a picturii, estompată de exprimările artistice care fructifică potențialul expresiv al informalului sau al cromaticii fără alt subiect decît culoarea în sine. Chiar dacă în această lucrare recunoaștem ceva din aportul anterior al lui Chagall, tipul de compoziție pe care artistul îl practică se produce în altă cheie cromatică, una a culorilor iar firul narativ te îmbie la o contemplare activă, de urmărire și descoperire a firului poveștii. Premiile centrului cultural Vrancea au fost acordate unor artiști a căror lucrări se situează stilistic în antiteză față de lucrarea artistului american. Tablourile lui Veaceslav Fisticanu și Mihai Țăruș, de factură abstractă, se disting printr-o acuratețe a intervenției cromatice, pe de o parte cu tușe largi, ce descoperă forme coerente, ce fructifică aleatoriul unor fuziuni de culoare, pe de altă parte cu forme cu matrice geometrică, cărora elementul culoare le constituie substanța, într-o cheie de lectură cu origini în cercetările cromatice ale școlii de la Bauhaus.

9


CĂLIN STEGEREAN, Chairman of jury In a world where visual arts are forever expanding their frontiers, where aesthetic evaluation criteria have become so lax as to border on disappearance, any type of artistic hierarchy based on quality can be suspected of pure and simple subjectivity. Bearing the idea in mind, I feel that – as president of the Chișinău International Painting Biennale jury – I am bound to put forward some coordinates of the personal evaluation instruments I have used to select this year’s awards. This presentation strongly aims at pointing out that it was not an arbitrary process and that, lacking exterior criteria, the effort of bringing some works to the fore was outstanding, and its motivation will follow. First and foremost, the general evaluation framework started with examining the place painting occupies within contemporary creation as a whole. What can painting represent or what role could it play nearby image capture methods or digital printing techniques and to what extent painting is still anchored in its XX century know coordinates. How much can painting still be an autonomous genre and to what extent has it become the result of its marriage to other techniques and other artistic genres, such as graphics and photography, and we will not limit the list. It is high time to disclose one “secret”: to me, situating a painting outside the areas and the subjects which have turned classical or at least recurrent due to repetition, has become a criteria which is not necessarily attached to value, but it certainly is an interest arouser and I have used it in selecting the Biennale’s awards. I strongly believe that, just as the world around us no longer looks the same and no longer follows the same behaviour patterns, so do arts, which inevitably reflect, whenever the shape and the content matter, this new world and it coordinates. It is the very case of the work awarded The Big Prize, signed by Igor Svernei. His painting shows all the characteristics of a supersign which, in relation to other works submitted to the jury’s evaluation, stood apart precisely for its separation from painterly methods which rely on compositional schemes and chromatic associations that can be labeled as commonplace through frequent use. Yet another of the work’s merits is its elaborate air, meticulous but not over-exacting, showing a process determined by a strong inner need, the painting thus turning into a reflection field, a monumental diary page. It evokes Igor Svernei’s relationship with art critic Tudor Braga, identified as a long-lasting “print” whose shades we can discern only now, when over dimensional, and which can also be read as a posthumous fine art reverence. A delicate, sensitive brushing laying on a unique tonality colour, carefully chosen from among elegiac shades, which follows the mysterious tracks of a nearby pattern, represented by the fingerprints of the one called to mind. Even what, at first sight, appears to be a compact stain which occupies the works’ left hand side, at closer sight we see that the surface consists of successive overlapping of colour with a vibrant, highly savory artistic effect. I would like you to bear in mind, and this is what made me have no hesitation whatsoever in selecting the work for the highest award, is its situation in the field of action with no other objective but the artistic one, with no connection either to the implicitly accepted success formulas, or to the art market value ones. And maybe it is even more than that; it is simply the convincing use of painterly tools to express a complex idea. The work which was awarded the first prize, signed by Agnieszka Zawisza, could easily be included in a genre that continues to generate scores of admirers, but what makes it highly significant is the very difference to the superabundance of landscape paintings and its sense of the contemporary. Its title plays on the ambiguity of the word slide, which can equally mean to move smoothly along a surface, but also a device for sliding into a swimming pool, which we can actually see in the painting. One can largely “brand” the landscape as genre by its green colour dominant, related to meadows, forests, groves, lakes which lovers of landscape painting take great pleasure in. Even though the artist obeys the rule, her green is the result of an abstract dynamics of the pigment applied with

10


a palette knife, dripped, drained, sprinkled – actions suggesting a fairly large number of elements which have an equivalent in nature without being mimetic, figuratively speaking. The entire surface of the work is in shades of green, for a reason which is directly connected to its distinctive feature: it shows a lake landscape (the lower part is the water reflection of the upper one) shaped by hazard which we could put down to flooding, heavy rainfalls or, why not, global warming and its effects. What is truly admirable is the way in which this green profusion incorporates several elements suggesting the human presence, now gone precisely as a result of the calamity the painting hints to. It may be viewed as a memento of how frail human civilization can be when confronted with omnipotent nature, ready to get hold of territories it has lost through human action, just like the all dominant green of the painting. Andreea Albani’s work, awarded the second prize, carries on with the same landscape trope, which is however distanced from its classical coordinates by a new optical viewpoint, focused on a macro level. We no longer have familiar aggregates of natural elements; the eye comes closer to them and captures details which are not at all less significant from the artistic point of view. If we can easily recognize the vegetal suggestions in the lower half, the elements in the upper part seem to be sending in the air different parts which are linked to species spreading, just as it happens mostly in springtime. The suggestion is ampler and the air itself seems to be vibrating, reminding us of those afternoons during the hot seasons. The palette is limited to serene, ethereal shades, the colour acts rather as an element of support to the multiple graphic elements, bracingly applied, which brings metal engraving techniques to mind. Much like the work of the Polish artist, it expands and enriches the generic landscape motif, whose classical datum is under threat as a result of exhausting traditional resources. Gabriela Culic’s painting stood out from the works submitted to evaluation due to its angular, powerful shapes and the contrast only black can produce, but not only from this point of view which relates to a general perception. For several years now, the artist’s paintings are built around birds, a key element with multiple meanings. While until now we could discern in the pictorial forms the dove’s harmless silhouette, assimilated to a symbol of peace, in this work, we are presented with a flock of corvids, and the birds have a threatening appearance. Their portrayal as a flock intensifies the negative connotations, associated to war presages, and their living close to waste materials turn them into a symbol of decadence and ruin. The award honours not only the artist’s steadiness in supporting a strikingly expressive discourse whose significance we have already touched upon, but also the very quality of the painting’s evoking character, which symbolically incorporates present days’ fears and threats. The Sturza Family Trust Award went to the American artist Grillo Jose Gonzales for his work entitled The Party. It has the merit of restoring the genuine narrative nature to the art of painting, dimmed by artistic productions which make the most of the expressive potential of the informal or of chromatics with no other subject than the colour in itself. Even though we recognize in the painting something of Chagall’s anterior contribution, the artist’s type of composition is produced in a different chromatic key, one of colours, while the narrative thread leads you on to active contemplation, to following and discovering the storyline. Vrancea Cultural Centre Awards went to two artists whose works are stylistically antithetical to the American artist’s production. Veaceslav Fisticanu and Mihai Țăruș’s abstract paintings are recognizable for the accuracy of their chromatic contribution, using, on the one hand, an ample touch which discloses coherent forms and fructifies the randomness of several colour fusions, while on the other hand also using geometric matrices, whose element of culour constitutes their very substance, taking us to a kind of reading originating in the Bauhaus school of chromatic research. Traducător Carmen Sandulescu

11


TUDOR ZBÂRNEA, Curatorul Bienalei A cincea ediție a Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău 2017, aflată în continuă ascensiune, își confirmă numele de manifestare de anvergură a artelor plastice organizate în Republica Moldova. Selecția riguroasă, de la un an la altul, atrage tot mai mulți plasticieni performanți ai domeniului picturii din Moldova, România și din străinătate. În acest an expun 164 de artiști, cu 185 de lucrări, reprezentanți ai 27 de țări. Și în cadrul actualei ediții, în calitate de invitați de onoare expun, în afara concursului, mai mulți artiști de referință din România, Belgia și Italia: Gheorghe Anghel, Sorin Ilfoveanu, Ștefan Câlția, Corneliu Vasilescu, Viorel Mărginean, Silvia Radu, Horea Paștina, Constantin Flondor, Petru Lucaci, Vasile Tolan, Nicole Callbaut, Alberto Bolzonela ș.a. Acceptul franc al unor asemenea artiști de anvergură de a participa în cadrul expoziției noastre îl percepem ca pe o susținere necondiționată a respectivului concurs internațional. Parcursul celor patru ediții anterioare, care au impus treptat condiții riguroase de selecție, au făcut să atragă tot mai mulți artiști de pe diferite meridiane, cu o bogată experiență profesională. Inițial, mulți nu credeau în ideea organizării la Chișinău a unei manifestări de o asemenea anvergură, cu atât mai mult în continuitatea acesteia. Faptul că o parte dintre artiștii participanți, locali, dar și unii din străinătate, sunt împreună cu noi încă de la prima ediție, ne face să credem că nivelul și dinamica acestei manifestări poate atrage interesul artiștilor, mulți dintre aceștia demonstrând pe parcursul expunerilor o evoluție performantă a reprezentărilor artistice. În același timp constatăm, de la o ediție la alta, apariția unor nume noi din diverse zone ale lumii. Cu siguranță, această dinamică va putea menține și în viitor cursul ascendent al prestanței, pentru a putea atrage o participare mai largă, care ar reprezenta mai extins și cât mai obiectiv tendințele artistice actuale ale picturii contemporane. În cadrul ediției actuale ne bucurăm de o participare impunătoare a generației tinere de artiști, în special din România și Polonia. În mare parte aceștia, prin creațiile lor, reprezintă teme adaptate la timpul în care trăim, realizate conform celor mai recente tendințe artistice ale picturii contemporane. Printre aceștia fiind: Andrea Albani, laureată a Premiului II, Samir Văncică, Ecaterina Scoruș, Sarah Daria Muscalu (România), Agnieszka Zawisza, care a devenit laureată a Premiului I, pentru lucrarea „Diapozitivul”, Kosiek Malgorzata, Klaudia Lata, Aga Pietrzykowska, Gossia Zielaskowska, Pola Wojcik (Polonia) ș. a. Nivelul prestației acestora este remarcabil în contextul noilor stilistici și tendințe ale picturii. În același timp putem menționa faptul că BIP Chișinău ne demonstrează pe parcursul anilor, că nu rămâne doar un spațiu de expunere a creațiilor artistice, aceasta fiind, încă de la primele ediții, o platformă de comunicare, organizând un program de cunoaștere a scenei artistice locale, pentru invitații la evenimentele de inaugurare și decernare a premiilor din diverse țări: artiști, critici de artă, curatori, directori de muzee și galerii. Pe parcursul anilor reușește să consolideze relațiile dintre artiști, susținând mobilitatea acestora prin participarea în cadrul unor proiecte culturale, care se organizează în diverse țări: simpozioane, tabere de creație, conferințe, concursuri, expoziții etc. Acest proces având continuitate, contribuie la o conexiune interculturală cât mai largă. Pentru prima dată, Marele Premiu i-a revenit unui artist din Moldova, Igor Svernei, pentru lucrarea „Pământul făgăduinței - oameni de geniu”. Realizată într-o gamă monocromă, aceasta se distinge printr-o puternică expresivitate și încărcătură emoțională. Modul de tratare la dimensiuni uriașe a unei amprente reproduse de pe amprentele originale ale regretatului critic de artă Tudor Braga (expuse și acestea atașat lucrării în interiorul unei casete), intensifică memoria amprentei pe care a lăsat-o în urma sa Tudor Braga, lipsa căruia se resimte tot mai mult în viața culturală de la noi. Igor Svernei este unul dintre artiștii care se remarcă în ultimii ani printr-o prestație admirabilă pe scena artistică din Moldova. În cadrul bienalei acestei ediții, tradițional sunt organizate două expoziții personale, a doi artiști invitați din diferite țări: Gabriela Culic din România, deținătoarea Premiului Muzeului Național de Artă al Moldovei din acest an și Aleksandras Vozbinas din Lituania, câștigătorul Trofeului Artmuseum. Lucrările etalate pe simezele Centrului Expozițional „C. Brâncuși” al Uniunii Artiștilor Plastici, contribuie substanțial la extinderea spațiului expozițional, amplificând valoarea acestui eveniment internațional. Mulțumim sincer tuturor celor care au avut încredere și au sprijinit organizarea unui asemenea eveniment încă de la prima ediție: Ministerului Culturii, Uniunii Artiștilor Plastici, Direcției Cultură a Primăriei Chișinău, Fundației Familia Sturza. Aducem, de asemenea, sincere mulțumiri Centrului Cultural Vrancea, pentru premiile pe care le acordă în cadrul concursului, celor doi artiști: Mihai Țăruș și Veaceslav Fisticanu, sprijinind astfel talentele din Republica Moldova. Expoziția din acest an ne convinge, încă o dată, de necesitatea insistării asupra menținerii unui spațiu comun cât mai larg al capacităților artistice naționale și internaționale, pentru crearea unui mediu favorabil reprezentărilor vizuale și dezbaterilor problematicilor actuale ale picturii contemporane.

12


TUDOR ZBÂRNEA, Curator of Biennial The fifth edition of the International Biennale of Painting Chisinau 2017, which is in continuous qualitative ascension, confirms the name of a large-scale manifestation of the plastic arts organized in the Republic of Moldova. The rigorous selection, from year to year, attracts more and more performed artists from Moldova, Romania and from abroad. This year, 164 artists have exhibited 185 works of art, all representatives of 27 countries in the world. I am honored to say that, the same as in the previous cultural representations, as part of the current edition, and as guests of honour, a great number of reference artists from Romania, Belgium and Italy like Gheorghe Anghel, Sorin Ilfoveanu, Ștefan Câlţea, Corneliu Vasilescu, Viorel Mărginean, Silvia Radu, Horea Paștina, Constantin Flondor, Petru Lucaci, Vasile Tolan, Nicole Callbaut, Alberto Bolzonela and others have exhibited outside the contest. The participation availability of such well-known artists at our exhibition, we acknowledge as a substantial support in the strengthening of this international visual manifestation. During the four previous editions, which have gradually imposed rigorous selection conditions, has led to attracting more and more artists from different parts of the world with a rich professional experience. Initially, many did not believe in the possibility of organizing such an event in Chisinau, even more so in its continuity. The fact that some of the participating artists, both local and foreign, have been with us since the first edition, makes us believe that the level and dynamics of this event can attract the interest of painters, many of whom demonstrate, during the art expositions, an impressing performance of artistic representations. At the same time, we are very happy to notice from one edition to the next, the appearance of new participants, new extremely talented artists from different parts of the world. Certainly, we have to maintain, the ascendant artistic course of the exposition in the future, through the selection of the most significant art works, in order to succeed in attracting a wider participation of artists, that will express as objectively as possible the current artistic tendencies of contemporary painting. In the current edition we are enjoying an impressive participation of the young generation of artists, especially from Romania and Poland. Most of them, through their creations, portray themes adapted to the time we live in, realized according to the latest artistic tendencies. Among them we find such artists like Andrea Albani, Second Prize winner; Samir Văncică, Ecaterina Scoruș, Sarah Daria Muscalu (Romania), Agnieszka Zawisza, First Prize winner for the „The Slide”, Kosiek Malgorzata, Klaudia Lata, Aga Pietrzykowska, Gossia Zielaskowska, Pola Wojcik (Poland) and others. The level of their performance is remarkable in the context of the new stylistics and tendencies of contemporary painting. At the same time, we must mention the fact that during the years of Chisinau, International Biennale of Painting, the Biennale does not only represent an exhibiting space for artistic creations, but also, from its first edition, a communication platform, creating opportunities for knowledge of the local artistic environment, for invitations of artists, art critics, curators, museum and gallery directors to inauguration and award ceremonies in various countries. Throughout the years, the Biennale has been able to enhance relationships between artists, supporting their mobility through participation in cultural projects organized in different countries like symposiums, creation camps, conferences, competitions, exhibitions, etc. This process of continuity, contributes to a wider intercultural connection of artists from different countries. For the first time, the Grand Prize was given to an artist from Moldova, to Igor Svernei, for the work „The Holy Land – People of Genius „. Made in a monochrome range, it is distinguished by exquisite expressivity and a powerful emotional load. This work of art is a tribute in the honor of the late famous art critic Tudor Braga, whose absence we feel more and more in the cultural life of Moldova. Igor Svernei is one of the artists who has become remarkable in recent years through an admirable performance on the Moldovan arts scene. In this edition of the Biennale, as way of tradition, there are two personal exhibitions organized of two invited artists from different countries; Gabriela Culic from Romania, the winner of this year’s National Art Museum of Moldova Award, and Aleksandras Vozbinas from Lithuania, the Artmuseum Trophy winner. The Works exhibited in the Exhibition Centre of the „C. Brancusi „of the Union of Fine Artists, contributes substantially to the expansion of the exhibition space, amplifying the value of this international event, which is why we express our gratitude for the two representative pictorial speeches and for the effort made in the organization of the exhibitions. We express gratitude to those who are confident about the need to organize the event and support us since the first edition: the Ministry of Culture of Moldova, the Union of Fine Artists, the Department of Culture of Chisinau City Hall, the Sturza Family Foundation, for their trust and support, without which It would be impossible to organize this important event for the cultural life of Moldova. We also offer sincere thanks to the Vrancea Cultural Center for the awards given to the two artists Mihai Ţăruș and Veaceslav Fisticanu, thus supporting the process of art creation in the Republic of Moldova. This year exhibition is an obvious proof for the need to insist on preserving a wider common space for national and international artistic skills and values, to create a favorable environment for visual representations, and debates on contemporary issues of contemporary painting. Traducător Lilia Burdila

13


MARELE PREMIU / GRAND PRIZE

PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI-OAMENI DE GENIU / HOLY LAND-PEOPLE OF GENIUS, 2017, 150x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas

14


IGOR SVERNEI, 1972 Moldova

15


AGNIESZKA ZAWISZA, 1970

Polonia

PREMIUL I / PRIZE I

DIAPOZITIVUL / THE SLIDE, 2015, 110x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

16


ANDREEA ALBANI, 1988

România

PREMIUL II / PRIZE II

FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2015, 150x200 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

17


GABRIELA CULIC, 1965

România

PREMIUL Muzeului Național de Artă al Moldovei / PRIZE of the National Art Museum of Moldova

NIMIC NU SE PIERDE, TOTUL E ÎN LUCRU, diptic / NOTHING IS LOST, EVERYTHING IS WORKING, diptych, 2017, 170x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas

18


JOSE A.GONZALEZ GRILLO, 1957

S.U.A.

PREMIUL Fundației Sturza / PRIZE of the Sturza Foundation

PETRECERE / THE PARTY, 2016, 75x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

19


VEACESLAV FISTICANU, 1960

Moldova

PREMIUL Centrului Cultural Vrancea / PRIZE of Vrancea Cultural Center

HAOS – ORDINE / HAOS - ORDER, 2017, 120x104 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

20


MIHAI ȚĂRUȘ, 1948 Moldova

PREMIUL Centrului Cultural Vrancea / PRIZE of Vrancea Cultural Center

TERESTRE, TOAMNA / TERRESTRIALS, AUTUMN, 2016, 135x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas

21


JAROSLAV ADAM WOJCIK

Polonia

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii / Diploma of Excellence of the Ministry of Culture

ÎNGERII PRIN CURGEREA TIMPULUI / ANGELS OF THE PASSAGE OF TIME, 2017, 105x40 cm - 3, acrilic, pânză, placaj / acrylic, canvas, table

22


GOPAL DAGNOGO, 1973

Franţa - Coasta de Fildeș

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii / Diploma of Excellence of the Ministry of Culture

SECVENȚIERE /SEQUENCING, 2009-2016, 150x150 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

23


RUMIANA YOTOVA, 1954

Olanda-Bulgaria

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii / Diploma of Excellence of the Ministry of Culture

PLECARE / DEPARTURE, 2015, 50x60 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

24

AMINTIRI / MEMORIES, 2015, 50x60 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas


VALENTIN IOSIF ROZSNYAI, 1952

România

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii / Diploma of Excellence of the Ministry of Culture

CONTRE-JOUR CU FATA MORGANA / CONTRE-JOUR WITH THE MORGAN GIRL, 2016, 115x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

25


VADIM CREȚU, 1971

România

Diploma de Excelență a Ministerului Culturii / Diploma of Excellence of the Ministry of Culture

CHIȘINĂU / CHISINAU, 2017, 81x150 cm, ulei, pânză /oil, canvas

26


ALEKSANDRAS VOZBINAS, 1958

Lituania

Trofeul ArtMuseum / Trophy ArtMuseum

SOARELE SERII / EVENING SUN, 2015, 81x116 cm, ulei, pânză / oil, canvas

27


ALBERTO BOLZONELLA, 1934

Italia

Invitat de onoare / Guest of honor

DUBLĂ ENIGMĂ / DOUBLE ENIGMA, 2007, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

28


GHEORGHE ANGHEL, 1938 România

Invitat de onoare / Guest of honor

ÎN VIZITĂ LA HETAIRE / VISITING HETAIRE, 2008, 140x200 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

29


ȘTEFAN CÂLȚIA, 1942

România

Invitat de onoare / Guest of honor

CALE ÎN TRANSILVANIA / WAY IN TRANSYLVANIA, 2017, 150x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

30


SORIN ILFOVEANU, 1946

România

Invitat de onoare / Guest of honor

LEVANT / LEVANT, 2014, 130x105 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas 31


NICOLE CALLEBAUT, 1935 Belgia

Invitat de onoare / Guest of honor

BARCODE / BARCODE, 2017, 213x164 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

32


VIOREL MĂRGINEAN, 1933 România

Invitat de onoare / Guest of honor

PERECHE / COUPLE, 2017, 60x165 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

33


CORNELIU VASILESCU, 1932

România

Invitat de onoare / Guest of honor

POVESTIND DESPRE DUMNEZEU / TALKING ABOUT GOD, 2017, 140x240 cm, ulei, pânză / oil, canvas

34


PETRU LUCACI, 1956 România

Invitat de onoare / Guest of honor

POLIPTIC / POLYPTYCH, 2015, 160x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas

35


SILVIA RADU, 1935 România

Invitat de onoare / Guest of honor

AZI NOAPTE MI-A INTRAT IISUS IN CELULĂ, / LAST NIGHT JESUS ENTERED MY CELL, 2014, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

36


HOREA PAȘTINA, 1946 România

Invitat de onoare / Guest of honor

PEISAJ / LANDSCAPE, 2014, 50 x 60 cm, ulei, canvas / oil, canvas

37


MIHAI SÂRBULESCU, 1957 România

Invitat de onoare / Guest of honor

CHILII LA MUNTELE ATHOS/ CELLS AT MOUNT ATHOS, 2009, 60x55 cm, ulei, pânză / oil, canvas

38


CONSTANTIN FLONDOR, 1936 România

Invitat de onoare / Guest of honor

SCAUN / SEAT, 2014, 70x45 cm, ulei, pânză / oil, canvas

39


SERGIU CUCIUC, 1940 Moldova

Invitat de onoare / Guest of honor

PILONII SPRIJINIRILOR / SUPPORT PILLARS, 2016, 140x130 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

40


VASILE TOLAN, 1953 România

Invitat de onoare / Guest of honor

FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2008, 95x195 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

41


GHEORGHE LUNGU, 1948

România

Invitat de onoare / Guest of honor

DRUMUL ROBILOR / SLAVES ROAD, 2016, 120x170 cm, ulei, pânză / oil, canvas

42


EWA MIAZEK, 1952

Polonia

Invitat de onoare / Guest of honor

CURTE / COURTYARD, 2016, 100x100 cm, acrilic, canvas / acrylic, canvas

43


ALINA GHERASIM, 1973

România

SÂNZIENELE. ZIUA / RITUAL. DAY, 2015, 50x50 cm, ulei, pânză / oil, canvas

44


MARIN GHERASIM, 1937-2017 România

CETATE / FORTRESS, 2016, 60x60 cm, tehnică mixtă / mixed media

45


OTGONBAYAR ERSHUU, 1981

Mongolia

ZEBRE / ZEBRAS, 2016, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

46


FLORINA BREAZU, 1973 Moldova

ANTIMATERIE / ANTIMATTER, 2017, 116x153 cm, ulei, pânză / oil, canvas

47


ELENA KARACENȚEVA, 1960

Moldova

LUNĂ ROȘIE / RED MOON, 2016, 61x43 cm, tehnică de autor, carton / author’s technique, cardboard

48


SIMION ZAMȘA, 1958 Moldova

INVAZIA ALBULUI / INVASION OF WHITE, 2017, 100x300 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas

49


LIVIU NEDELCU, 1962 România

AUTOPORTRET CU OCHELARI DE CAL / SELFPORTRAIT WITH HORSE GLASSES, 2017, 140x160 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

50


TATIANA SVATOSOVA, 1964

Cehia

CÂNTEC DESPRE CER, CÂNTEC DESPRE NOI, CÂNTEC DESPRE PĂMÂNT / SONG ABOUT HEAVEN, SONG ABOUT US, SONG ABOUT EARTH, triptich, 2017, 140x52 cm - 3, tehnică mixtă, plastic / mixed media, plastic

51


AGA PIETRZYKOWSKA, 1978

Polonia

CONȘTIINȚĂ COSMICĂ / COSMIC CONSCIOUSNESS, 2017, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

52


DIRK BALKE, 1960

Germania

ANTARCTICA I, ANTARCTICA II / ANTARCTIS I, ANTARCTIS II , 2017, 40x50 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas

53


URSULA NIEMIRSKA, 1984

Polonia

VISUL UNEI NOPȚI MINORE / UNDERAGE NIGHT’S DREAM, 2016, 100x100 cm, acrilic, colaj, pânză / acrylic, collage, canvas

54


ANTONIUS KHO, 1958

Indonezia

STILAT / STYLISH, 2017, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

PRIVIRE ÎN VIITOR / LOOK TO THE FUTURE, 2016, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

55


IRAIDA CIOBANU, 1960 Moldova

NU MĂ UITA / DO NOT FORGET ME, 2016, 130x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas

56


GOSSIA ZIELASKOWSKA, 1983

Polonia

HARTA GRIGIO CALDO / GRIGIO CALDO MAP, 2016, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

57


LARISA ASTREIN, 1941

Rusia

LINIA CULORII/ LINE COLOR, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

58


TOSHIO YOSHIZUMI, 1952

Japonia

ZESOH-SAMSARA 1 / ZESOH-SAMSARA 1, 2015, 115x138 cm, cerneală japoneză, pânză / japanese ink, canvas

59


MALGORZATA KOSIEC, 1975

Polonia

VENUS ÎN CIBERNETICĂ / CYBER VENUS, 2016, 73x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas

60


TUDOR FABIAN, 1970 Moldova

CHIP SUBCONȘTIENT / SUBCONSCIOUS FIGURE, 2015, 105x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas

61


RODICA GHERGHINOIU, 1977

România

GEOMETRIE FĂRĂ ENIGME / GEOMETRY WITHOUT ENIGMAS, 2016, 90x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas

62


VALERIU PALADI, 1968 România - Italia

SUNET / SOUND, 2016, 115x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas

63


VASILE GRAMA, 1957 Moldova

COSMOGENEZĂ / COSMOGENESIS, 2017, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

64


MIHAIL STATNÎI, 1942 Moldova

TRADIȚII / TRADITIONS, 2015, 74x116 cm, ulei, pânză /oil, canvas

65


GHENADIE JALOBA, 1956 Moldova

CONFLUENȚE / CONFLUENCES, 2016, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

66


TUDOR ZBÂRNEA, 1955 Moldova

FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2017, 140x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

67


RADU COSTINESCU, 1932

România

CAPRICIU ÎN ROȘU ȘI ALBASTRU / CAPRICE IN RED AND BLUE, 89x63,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas

68


WOLF BRAUN, 1940

Austria

PACE, VĂ ROG / PEACE, PLEASE, 2016, 100x70 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas 69


CONSTANTIN RUSU, 1987

România

ALB / WHITE, 2017, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

70


JOHN FRANCE

Marea Britanie

PERLĂ ȘI PRIETEN / PEARL AND FRIEND , 2016, 40x30 cm, tehnică mixtă, lemn / mixed media, wood

71


PETRACHE SCORUȘ, 1953

România

SCRÂȘNETUL CREIERILOR / SCREECH BRAIN, 2016, 166x134 cm, ulei, pânză / oil, canvas

72


ECATERINA SCORUȘ, 1986

România

LOG IN / LOG IN, 2016, 150x120cm, colaj, tehnică mixtă, pânză / collage, mixed media, canvas

73


TOMOKO KAZAMA-OBER, 1945 Franța

MAREA RODITOARE / FRUITFUL SEA, 2016, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

74


ANATOL DANILIȘIN, 1960 Moldova

DEZLĂNȚUIRI / BURSTS, 2017, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

75


LENA KHVICHIA, 1972 Lituania

BISERICA DE PE ZVERINAS / CHURCH FROM ZVERINAS, 2016, 90x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

76


WERONICA RACZYNSKA,1978

Polonia

LUNĂ PESTE PRĂPASTIE / MOON OVER PRECIPICE, 2016, 90x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

77


DUMITRU BOLBOCEANU, 1960 Moldova

PE VALEA DRABIȘTEI / ON DRABIȘTEA’S VALLEY, 2017, 120x95 cm, ulei, pânză / oil, canvas

78


GHENADIE TÂCIUC, 1958

Moldova

ZIDUL / WALL, 2015, 140x210 cm, ulei, pânză / oil, canvas

79


MIZUE TAKAGI,1977

Japonia

MIȘCARE EMBRIONARĂ / EMBRYONIC MOVEMENT, 2017, 100x80 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas

80


IURIE NASTAS, 1960

Moldova

FLORI FERICITE / HAPPY FLOWERS, 2017, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

81


SIMION CIUMEICĂ, 1961

România

ZI CU SOARE LA MUNTE / SUNNY DAY IN MOUNTAINS, 2016-2017, 100x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

82


VEACESLAV BAKIȚKII, 1950

Moldova

DIN CICLUL: „MANUSCRISE” / FROM THE SERIES: “MANUSCRIPTS”, 2017, 111x172 cm, ulei, pânză / oil, canvas

83


VLADIMIR PALAMARCIUC, 1945 Moldova

COMPOZIŢIE / COMPOSITION, 2017, 120x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

84


VASILE RAȚĂ, 1966

România

EXTENSIUNE / EXTENSION, 2015, 130x140 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

85


RUSLAN ROȘCA, 1987

Moldova

ÎN MEMORIA MAESTRULUI GRAZIANO DAGNA „35” / IN MEMORY OF MASTER GRAZIANO DAGNA “35”, 2015, 200x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas

86


NICOLAE GUȚU, 1954

România

MARAN ATHA / MARAN ATHA, 2017, 120x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas

87


SARAH DARIA MUSCALU, 1994

România

VICII PREMATURE / PREMATURE VICES, 2015, 160x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

88


KORINA VLACHOSTATHI, 1963

Grecia

MAȘINĂ VECHE / OLD CAR , 2016, 140x25 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas

89


AGATA ROSCIECHA-KANOWNIK, 1968

Polonia

DIN SERIA „MANECHINI 4” / FROM THE SERIES „MANNEQUINS 4”, 2014, 150x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

90


VICTOR HRISTOV, 1946 Moldova

EXALTARE / EXALTATION, 2016, 100x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas

91


TEODOR BUZU, 1960 Cehia - Moldova

DRUMUL VIEȚII / LIFE IS WAY, 2016, 120x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

92


IURIE CEBOTARI, 1967 Moldova

ORAȘ ÎN UMBRĂ / CITY IN SHADOW, 2017, 116x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas 93


FLORENTIN LEANCĂ, 1966 Moldova

MOTIV POPULAR / TRADITIONAL MOTIF, 2017, 81x75 cm, ulei, pânză / oil, canvas

94


IURIE LUPU, 1971

Moldova

MISTERUL DRABISTEI / DRABIȘTEA’S MYSTERY, 2016, 60x60 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas

95


ANKUR KUMAR, 1989

India

CĂLĂTORIE DE EXTAZ / JOURNEY OF ECSTASY, 2017, 60x182 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

96


YANA MARTSINKEVICH, 1975

Rusia - Italia

ÎNTRE DOUĂ LUMI I, II / BETWEEN TWO WORLDS I, II , 2016, 50x70 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas

97


SERGIU FUSU, 1958 Moldova

MOTIV / MOTIF, 2017, 150x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

98


MARIA LUIZA ȚUCULEANU, 1982

România

SUFLET PERECHE / SOULMATE, 2015, 60x76 cm, ulei, pânză / oil, canvas

99


ARCADIE GHEȚU, 1962 Moldova

VERTICALITATE / VERTICALITY, 2015, 90x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas

100


PANAGIOTA SFAKIANAKIA, 1982

Grecia

DECALAJ ABISAL / ABYSSAL GAP, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

101


ANNA NOSOWICZ, 1983

Spania

GRAVITATE I / GRAVITY I, 2016, 92x65 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

102


MARCELA VICHROVA, 1968

Cehia

TATATU / TATATU, 2016, 75x55 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas

PLIN DE SPERANȚĂ / HOPEFUL, 2016, 75x55 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas

103


KORS VAN BLADEREN, 1947

Olanda

ÎNCOTRO? / WHEREVER?, 2016, 100x130 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

104


SJOUKJEN WIJK, 1949

Olanda

EXPLOZIE / EXPLOSION, 2015, 80x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

105


LAZAR MIRZOIAN, 1961

Armenia

CADOUL MICROSCOPULUI / MICROSCOPE’S GIFT, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

106


IWONA DELINSKA, 1963

Polonia

FORME EMOȚIONALE I / EMOTIONAL FORMS I, 2017, 100x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

107


TIMOTEI BĂTRÂNU, 1944 Moldova

MEMORIA APEI/ WATER MEMORY, 2017, 109x132 cm, ulei, pânză / oil, canvas

108


ELEONORA BRIGALDA, 1959

Moldova

MREAJĂ / NET TRAP, 2017, 110x130 cm, ulei, pânză / oil, canvas

109


ADRIAN BUDEA, 1979

România

URMEAZĂ CALEA / FOLLOW THE WAY, 2017, 80x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

110


VICTOR CREȚU, 1971

Moldova

DESFĂȘURARE I / UNFOLDING I, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

111


ION JABINSCHI, 1978

Moldova

VISUL / DREAM, 2017, 90x103 cm, ulei, pânză / oil, canvas

112


MIRELA IORDACHE, 1978

România

PE GÂNDURI / THINKING, 2016, 100x120cm, ulei, pânză / oil, canvas

113


VASILE SITARI, 1971

Moldova

FLORI DE LILIAC / LILAC FLOWERS, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

114


GHEORGHE POSTOVANU, 1960

Moldova

LABIRINT / LABYRINTH, 2017, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

115


DORINA JIREGHEA-TIHONCIUC, 1970

Moldova

ÎN TĂCERE / IN SILENCE, 2017, 90x70 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

116


NICOLAE MANEA, 1965

Moldova

ECHILIBRU / BALANCE, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

117


INNA VELNITSKAYA, 1977

Rusia

ÎNSTRĂINARE. Din ciclul „Amintiri despre Cuba” / ALIENATION. Of the cycle “Cuba memories”, 2016, 100x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas

118


DORA KONSTANTINOU, 1972 Cipru

FĂRĂ TITLU / UNTITLED , 2016, 80x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas

119


GUIDO DRAGANI, 1940

Italia

STRIGĂT / SCREAM, 2005, 80x60 cm, tehnică mixtă / mixed media

120


ELENA NICOLETA ALBU, 1982

România

STEREO / STEREO, 2016, 120x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

121


VASILE DOHOTARU, 1955 Moldova

CĂDERE / FALL, 2016, 80x50 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

122


VALERIU ȘUȘNEA, 1960 România

VĂMILE VĂZDUHULUI / AIR’S CUSTOMS, 2016, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

123


CARMEN-GABRIELA GÎTLAN, 1965

România

ANOTIMPUL SEMNELOR NOASTRE / SEASON OF OUR SIGNS, 2016, 120x104 cm, ulei, pânză / oil, canvas

124


PETRU FAZLÎ, 1953 Moldova

CONCEPȚIA 2017 / CONCEPTION 2017, 29x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas

125


MARISA GIACOMIN

Italia

ÎN CURS DE DEZVOLTARE / EMERGING WEDGE, 2015, 60x80 cm, tehnică mixtă, carton / mixed media, cardboard

126


MIHAIL BRUNEA, 1949

Moldova

TIMPURI ÎNNODATE, diptic / KNOTTED TIMES, diptych, 2017, 76x61 cm - 2, tehnică mixtă, pânză, carton / mixed media, canvas, cardboard

127


VEACESLAV IGNATENCO, 1954 Moldova

ATAC. POD / ATTACK. BRIDGE, 2017, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

128


SERGIU COȚOFAN, 1969

Moldova

AMINTIRE / MEMORY, 2017, 120x85 cm, ulei, tempera, pânză / oil, tempera, canvas

129


ECATERINA AJDER, 1961 Moldova

EVA ȘI ADAM / EVE AND ADAM, 2016, 88x57 cm - 2, tehnică mixtă, ulei, pânză / mixed media, oil, canvas

130


ALEXANDRU ALAVAȚCHI, 1983

Moldova

NATURĂ STATICĂ DE IARNĂ / WINTER STILL LIFE, 2016, 95x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

131


ATENA-ELENA SIMIONESCU, 1958

România

MATERIA. AMPRENTE VEGETALE I / MATERIA. VEGETAL IMPRINTS I, 2016, 80x80 cm, acrilic, amprentare, pânză / acrylic, imprint, canvas

132


EUDOCHIA ROBU, 1958

Moldova

ÎMPIETRIRE / CALLOUSNESS, 2017, 95x83 cm, ulei, pânză / oil, canvas

133


ION MORĂRESCU, 1956 Moldova

DOAMNĂ CU PISICĂ / LADY WITH CAT, 2017, 120x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

134


OLESEA ENACHI, 1977

Moldova

PEISAJ DE TOAMNĂ / AUTUMN LANDSCAPE, 2015, 130x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

135


NATALIA PROCOP, 1983

Moldova

STRELITZIE 11/ STRELITZIA 11, 2017, 85x85 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

136


LUDMILA ZASTAVNIȚCHI-ȘEREMET, 1971 Moldova

COMPOZIȚIE CU PEȘTI / COMPOSITION WITH FISHES, 2016, 70x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

137


LIVIU HÂNCU, 1959 Moldova

CASCADA RETEZAT. FEERIE / RETEZAT WATERFALL. FAIRY SCENE, 2016, 60x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

138


CONSTANTIN CHIRTOACĂ, 1945

Moldova

PRIMAVĂRA / SPRING, 2016, 100x95 cm, acrilic, lemn / acrylic, wood

139


KLAUDIA LATA, 1993

Polonia

INERȚIE / INERTIA, 2015, 140x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

140


POLA WOJCIK, 1982

Polonia

LABIRINT / LABYRINTH, 2017, 120x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

141


VALERII SIDORKIN, 1955 Belarus

SATUL IUROVICI / IUROVICI VILLAGE, 2016, 60x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

142


VASILEIOS KARAVASILIS, 1952

Grecia

AUTOPORTRET / SELFPORTRAIT, 2017, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

143


ROBERT JAWORSKII, 1968

Germania - Polonia

NOTAȚIE XXXIII / NOTATION XXXIII, 2016, 80x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

144


ALEXANDRU-IOAN MĂRGINEAN, 1969

România

CAVALER ARLECHIN / KNIGHT HARLECHIN, 2015, 92x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas

145


PETRU JIREGHEA, 1941 Moldova

PEISAJ „ZEBRA” / “ZEBRA” LANDSCAPE, 2015, 90x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

146


VICTORIA COZMOLICI, 1978 Moldova

DIALOG / DIALOGUE, 2017, 120x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

147


GRIGORE DONȚU, 1965

Moldova

COMPOZIȚIE / COMPOSITION, 2017, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

148


GHEORGHE ȚĂRNĂ, 1974 Moldova

SCRISOARE DE LA KAZIMIR MALEVICI / LETTER FROM KAZIMIR MALEVICH, 2017, 120x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

149


SAMIR VĂNCICĂ, 1988

România

PRECUM ÎN CER / LIKE IN HEAVEN, 2017, 120x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

150


VITALIE COROBAN, 1965

Moldova

COLINA / HILL , 2016, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

151


NIMET KESER, 1973

Turcia

PEISAJ / LANDSCAPE, 2015, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

152


IARÎNA SAVIȚKAIA-BARAGHIN, 1985

Moldova

REFLECȚII / REFLECTIONS, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

153


ANDREEA RUS, 1967 România

ÎN CĂUTAREA SPERANȚEI DE VIAȚĂ / LOOKING FOR LIFE EXPECTANCY, 2016, 194x154 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

154


LIDIA ELENA KOZMA, 1945

România

ÎNCOTRO / WHERE, 2015, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

155


GALINA VIERU, 1983

Moldova

DINCOLO DE TIMP / BEYONCE TIME, 2017, 130x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

156


MAGDALENA DANIEC, 1974

Polonia

UN LOC LÂNGĂ RÂU / A PLACE BY THE RIVER, 2016, 65x81 cm, ulei, colaj, pânză / oil, collage, canvas

157


IRINA KARA, 1977

Moldova

ORAȘUL VISELOR UITATE / CITY OF FORGOTTEN DREAMS, 2017, 110x85cm, ulei, pânză / oil, canvas

158


MIHAI MIREANU, 1949

Moldova

TEZAUR / TREASURE, 2017, 100x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

159


NINA ȘIBAEVA, 1957

Moldova

SECȚIUNE / SECTION, 2017, 120x82 cm, ulei, pânză / oil, canvas

160


IGOR ISAC, 1957 România

CINĂ, CENTRU, CER / DINNER, CENTER, HEVEN , 2017, 200x160 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

161


VICTOR TETCO, 1952 Moldova

VÂNTUL SCHIMBĂRILOR / WIND OF CHANGES, 2016, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

162


ANDREI MUDREA, 1954 Moldova

AMINTIRE DESPRE BRÂNCUȘI / REMEMBER BRÂNCUȘI, 2016, 80x200 cm, tehnică de autor, pânză / author media, canvas

163


SERGIU GALBEN, 1942

Moldova

SÂSÂIACE / BARNS, 2017, 70x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

164


SILVIU PARASCAN, 1989

România

SELFIE / SELFIE, 2017, 61x76 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

165


VALERIU JABINSCHI, 1967

Moldova

ÎN DISCUȚIE CU ÎNVĂȚĂTORUL / IN CONVERSATION WITH THE TEACHER, 2017, 100x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

166


CRISTINA TARAȘ, 1979

România

ACUM II / NOW II, 2015, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

167


TATIANA VOLOH, 1989

Moldova

RITM / RHYTHM, 2016, 60x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

168


ANATOLII NIJNIK, 1954

Moldova

BARUL DE NOAPTE / NIGHT BAR, 2017, 122x82 cm, ulei, carton / oil, cardboard

169


ROMANAS AVERINCEVAS, 1981 Lituania

VAGABOND / HOMELESS, 2015, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

170


VICTOR GUŢU, 1963

Moldova

ÎMBLÂNZIRE / TAMING, 2016, 105x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas

171


VALERIA BARBAS, 1984

Moldova

ARHETIPALE. ARBORI /ARCHETYPAL. TREES, 2015, 142x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

172


OLGA BAKIȚKAIA, 1980

Moldova

IMPROVIZAȚIE / IMPROVISATION, 2016, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

173


PAVEL BOLDESCU, 1988

Moldova

BUKOVEL / BUKOVEL, 2016, 102x133,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas

174


NERSES MELIKYAN, 1957

Armenia

COPACII ALBI / WHITE TREES, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

175


GHEORGHE MUNTEANU, 1934

Moldova

STROPI DE PRIMĂVARĂ / SPRING SPLASHES, 2017, 80x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas

176


AGŃIESZKA KICINSKA, 1973

Polonia

MIECHOW 9 / MIECHOW 9, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

177


PARI MALEKZADE, 1978 Iran

FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

178


179


Juriul Bienalei / Jury of the Biennial Președinte / Chairman: Dr. Călin Stegerean – director general Muzeul Național de Artă al României General Director of National Art Museum of Romania Membri / Members: Dr. Hb. Gheorghe Postică – vice ministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Vice Minister, Ministry of Culture of Republic of Moldova Dumitru Bolboceanu – artist plastic, președinte, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, artist, Chairman, Union of Artists from Republic of Moldova Ghenadie Jaloba – artist plastic, vicepreședinte, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, artist, Vice Chairman, Union of Artists from Moldova Dr. Hb. Tudor Stăvilă – director al Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Director of the Center for the Art Studies, Institute of the Cultural Heritage of the Academy of Science of Moldova Anatolii Prokopțov – director, Muzeul Național de Artă al Republicii Belarus Director, National Art Museum of the Republic of Belarus Simion Zamșa – artist plastic, docent, Universitatea Pedagogică „I.Creangă’’ artist, Doctor in plastic arts, State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’ Ewa Miazek – artist plastic, Polonia artist, Poland Liviu Nedelcu – artist plastic, manager, Centrul Cultura Vrancea, România artist, manager, Vrancea Cultural Center, Romania Tudor Zbârnea – artist plastic, director general, Muzeul Național de Artă al Moldovei artist, General Director of National Art Museum of Moldova

180


SecvenČ›e din timpul jurizării / Working process of the jury 181


182


PARTICIPANȚI / PARTICIPANTS

AJDER ECATERINA, 1961, Moldova, ADAM ȘI EVA / ADAM AND EVE, 2016, 88x57 cm - 2, tehnică mixtă, ulei, pânză / mixed media, oil, canvas ........................ 130 ALAVAȚCHI ALEXANDRU, 1983, Moldova, NATURĂ STATICĂ DE IARNĂ / WINTER STILL LIFE, 2016, 95x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................... 131 ALBANI ANDREEA, 1988, România, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2015, 150x200 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ...................................................... 17 ALBU ELENA NICOLETA, 1982, România, STEREO / STEREO, 2016, 120x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................................ 121 ANGHEL GHEORGHE, 1938, România, ÎN VIZITĂ LA HETAIRE / VISITING HETAIRE, 2008, 140x200 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas .................... 29 ASTREIN LARISA, 1941, Rusia, LINIA CULORII/ LINE COLOR, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....................................................................................................... 58 AVERINCEVAS ROMANAS, 1981, Lituania, VAGABOND / HOMELESS, 2015, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................. 170 BAKIȚKAIA OLGA, 1980, Moldova, IMPROVIZAȚIE / IMPROVISATION, 2016, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................................... 173 BAKIȚKII VEACESLAV, 1950, Moldova, DIN CICLUL: „MANUSCRISE” / FROM THE SERIES: “MANUSCRIPTS”, 2017, 111x172 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................ 83 BALKE DIRK, 1960, Germania, ANTARCTICA I, ANTARCTICA II / ANTARCTIS I, ANTARCTIS II , 2017, 40x50 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas ................................... 53 BARBAS VALERIA, 1984, Moldova, ARHETIPALE. ARBORI /ARCHETYPAL. TREES, 2015, 142x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ..................... 172 BOLBOCEANU DUMITRU, 1960, Moldova, PE VALEA DRABIȘTEI / ON DRABIȘTEA’S VALLEY, 2017, 120x95 cm, ulei, pânză / oil, canvas ......................................... 78 BOLDESCU PAVEL, 1988, Moldova, BUKOVEL / BUKOVEL, 2016, 102x133,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas ......................................................................................... 174 BOLZONELLA ALBERTO, 1934, Italia, DUBLĂ ENIGMĂ / DOUBLE ENIGMA, 2007, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................... 28 BRAUN WOLF, 1940, Austria, PACE, VĂ ROG / PEACE, PLEASE, 2016, 100x70 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................................................... 69 BREAZU FLORINA, 1973, Moldova, ANTIMATERIE / ANTIMATTER, 2017, 116x153 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................. 47 BRIGALDA ELEONORA, 1959, Moldova, MREAJĂ / NET TRAP, 2017, 110x130 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................................................... 109 BRUNEA MIHAIL, 1949, Moldova, TIMPURI ÎNNODATE, diptic / KNOTTED TIMES, diptych, 2017, 76x61 cm - 2, tehnică mixtă, pânză, carton / mixed media, canvas, cardboard ............................................... 127 BUDEA ADRIAN, 1979, România, URMEAZĂ CALEA / FOLLOW THE WAY, 2017, 80x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................................ 110 BUZU TEODOR, 1960, Cehia-Moldova, DRUMUL VIEȚII / LIFE IS WAY, 2016, 120x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .................................................................. 92 BĂTRÂNU TIMOTEI, 1944, Moldova, MEMORIA APEI/ WATER MEMORY, 2017, 109x132 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................................... 108 CALLEBAUT NICOLE, 1935, Belgia, BARCODE / BARCODE, 2017, 213x164 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .................................................................................... 32 CÂLȚIA ȘTEFAN, 1942, România, CALE ÎN TRANSILVANIA / WAY IN TRANSYLVANIA, 2017, 150x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................... 30 CEBOTARI IURIE, 1967, Moldova, ORAȘ ÎN UMBRĂ / CITY IN SHADOW, 2017, 116x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................... 93 CHIRTOACĂ CONSTANTIN, 1945, Moldova, PRIMAVĂRA / SPRING, 2016, 100x95 cm, acrilic, lemn / acrylic, wood ........................................................................ 139 CIOBANU IRAIDA, 1960, Moldova, NU MĂ UITA / DO NOT FORGET ME, 2016, 130x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................................... 56 CIUMEICĂ SIMION, 1961, România, ZI CU SOARE LA MUNTE / SUNNY DAY IN MOUNTAINS, 2016-2017, 100x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................ 82 COROBAN VITALIE, 1965, Moldova, COLINA / HILL , 2016, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................................................ 151 COSTINESCU RADU, 1932, România, CAPRICIU ÎN ROȘU ȘI ALBASTRU / CAPRICE IN RED AND BLUE, 89x63,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................ 68 COZMOLICI VICTORIA, 1978, Moldova, DIALOG / DIALOGUE, 2017, 120x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................................................. 147 COȚOFAN SERGIU, 1969, Moldova, AMINTIRE / MEMORY, 2017, 120x85 cm, ulei, tempera, pânză / oil, tempera, canvas ............................................................. 129 CREȚU VADIM, 1971, România, CHIȘINĂU / CHISINAU, 2017, 81x150 cm, ulei, pânză /oil, canvas ...................................................................................................... 26 CREȚU VICTOR, 1971, Moldova, DESFĂȘURARE I / UNFOLDING I, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................... 111 CUCIUC SERGIU, 1940, Moldova, PILONII SPRIJINIRILOR / SUPPORT PILLARS, 2016, 140x130 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas .......................... 40 CULIC GABRIELA, 1965, România, NIMIC NU SE PIERDE, TOTUL E ÎN LUCRU, diptic / NOTHING IS LOST, EVERYTHING IS WORKING, diptych, 2017, 170x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................... 18 DAGNOGO GOPAL, 1973, Franţa - Coasta de Fildeș, SECVENȚIERE /SEQUENCING, 2009-2016, 150x150 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................ 23 DANIEC MAGDALENA, 1974, Polonia, UN LOC LÂNGĂ RÂU / A PLACE BY THE RIVER, 2016, 65x81 cm, ulei, colaj, pânză / oil, collage, canvas .......................... 157 DANILIȘIN ANATOL, 1960, Moldova, DEZLĂNȚUIRI / BURSTS, 2017, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ......................................................................................... 75 DELINSKA IWONA, 1963, Polonia, FORME EMOȚIONALE I / EMOTIONAL FORMS I, 2017, 100x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .......................................... 107 DOHOTARU VASILE, 1955, Moldova, CĂDERE / FALL, 2016, 80x50 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................................................................... 122 DONȚU GRIGORE, 1965, Moldova, COMPOZIȚIE / COMPOSITION, 2017, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................. 148 DRAGANI GUIDO, 1940, Italia, STRIGĂT / SCREAM, 2005, 80x60 cm, tehnică mixtă / mixed media .................................................................................................. 120 ENACHI OLESEA, 1977, Moldova, PEISAJ DE TOAMNĂ / AUTUMN LANDSCAPE, 2015, 130x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................ 135 ERSHUU OTGONBAYAR, 1981, Mongolia, ZEBRE / ZEBRAS, 2016, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .................................................................................. 46 FABIAN TUDOR, 1970, Moldova, CHIP SUBCONȘTIENT / SUBCONSCIOUS FIGURE, 2015, 105x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....................................................... 61 FAZLÎ PETRU, 1953, Moldova, CONCEPȚIA 2017 / CONCEPTION 2017, 29x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................................................... 125 FISTICANU VEACESLAV, 1960, Moldova, HAOS – ORDINE / HAOS - ORDER, 2017, 120x104 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ...................................................... 20 FLONDOR CONSTANTIN, 1936, România, SCAUN / SEAT, 2014, 70x45 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..................................................................................................... 39 FRANCE JOHN, Marea Britanie, PERLĂ ȘI PRIETEN / PEARL AND FRIEND , 2016, 40x30 cm, tehnică mixtă, lemn / mixed media, wood ....................................... 71 FUSU SERGIU, 1958, Moldova, MOTIV / MOTIF, 2017, 150x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................................................. 98 GALBEN SERGIU, 1942, Moldova, SÂSÂIACE / BARNS, 2017, 70x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................................................................... 164 GHERASIM ALINA, 1973, România, SÂNZIENELE. ZIUA / RITUAL. DAY, 2015, 50x50 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................................................................. 44 GHERASIM MARIN, 1937-2017, România, CETATE / FORTRESS, 2016, 60x60 cm, tehnică mixtă / mixed media ................................................................................. 45 GHERGHINOIU RODICA, 1977, România, GEOMETRIE FĂRĂ ENIGME / GEOMETRY WITHOUT ENIGMAS, 2016, 90x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................. 62 GHEȚU ARCADIE, 1962, Moldova, VERTICALITATE / VERTICALITY, 2015, 90x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................... 100 GIACOMIN MARISA, Italia, ÎN CURS DE DEZVOLTARE / EMERGING WEDGE, 2015, 60x80 cm, tehnică mixtă, carton / mixed media, cardboard ........................ 126 GÎTLAN CARMEN-GABRIELA, 1965, România, ANOTIMPUL SEMNELOR NOASTRE / SEASON OF OUR SIGNS, 2016, 120x104 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...... 124

183


GONZALEZ GRILLO JOSE A. , 1957, S.U.A., PETRECERE / THE PARTY, 2016, 75x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ..................................................................... 19 GRAMA VASILE, 1957, Moldova, COSMOGENEZĂ / COSMOGENESIS, 2017, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................ 64 GUŢU VICTOR, 1963, Moldova, ÎMBLÂNZIRE / TAMING, 2016, 105x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................................ 171 GUȚU NICOLAE, 1954, România, MARAN ATHA / MARAN ATHA, 2017, 120x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................. 87 HÂNCU LIVIU, 1959, Moldova, CASCADA RETEZAT. FEERIE / RETEZAT WATERFALL. FAIRY SCENE, 2016, 60x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................. 138 HRISTOV VICTOR, 1946, Moldova, EXALTARE / EXALTATION, 2016, 100x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................................. 91 IGNATENCO VEACESLAV, 1954, Moldova, ATAC. POD / ATTACK. BRIDGE, 2017, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................................... 128 ILFOVEANU SORIN, 1946, România, LEVANT / LEVANT, 2014, 130x105 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ........................................................................................ 31 IORDACHE MIRELA, 1978, România, PE GÂNDURI / THINKING, 2016, 100x120cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................... 113 ISAC IGOR, 1957, România, CINĂ, CENTRU, CER / DINNER, CENTER, HEAVEN , 2017, 200x160 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................................ 161 JABINSCHI ION, 1978, Moldova, VISUL / DREAM, 2017, 90x103 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................................................. 112 JABINSCHI VALERIU, 1967, Moldova, ÎN DISCUȚIE CU ÎNVĂȚĂTORUL / IN CONVERSATION WITH THE TEACHER, 2017, 100x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas .. 166 JALOBA GHENADIE, 1956, Moldova, CONFLUENȚE / CONFLUENCES, 2016, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................... 66 JAWORSKII ROBERT, 1968, Germania - Polonia, NOTAȚIE XXXIII / NOTATION XXXIII, 2016, 80x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ......................................... 144 JIREGHEA-TIHONCIUC DORINA, 1970, Moldova, ÎN TĂCERE / IN SILENCE, 2017, 90x70 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .......................................................... 116 JIREGHEA PETRU, 1941, Moldova, PEISAJ „ZEBRA” / “ZEBRA” LANDSCAPE, 2015, 90x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..................................................................... 146 KARACENȚEVA ELENA, 1960, Moldova, LUNĂ ROȘIE / RED MOON, 2016, 61x43 cm, tehnică de autor, carton / author’s technique, cardboard .......................... 48 KARA IRINA, 1977, Moldova, ORAȘUL VISELOR UITATE / CITY OF FORGOTTEN DREAMS, 2017, 110x85cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................... 158 KARAVASILIS VASILEIOS, 1952, Grecia, AUTOPORTRET / SELFPORTRAIT, 2017, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................... 143 KAZAMA-OBER TOMOKO, 1945, Franța, MAREA RODITOARE / FRUITFUL SEA, 2016, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................. 74 KESER NIMET, 1973, Turcia, PEISAJ / LANDSCAPE, 2015, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................................................... 152 KHO ANTONIUS, 1958, Indonezia, STILAT / STYLISH, 2017, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas, PRIVIRE ÎN VIITOR / LOOK TO THE FUTURE, 2016, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................................... 55 KHVICHIA LENA, 1972, Lituania, BISERICA DE PE ZVERINAS / CHURCH FROM ZVERINAS, 2016, 90x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................ 76 KICINSKA AGŃIESZKA, 1973, Polonia, MIECHOW 9 / MIECHOW 9, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................................................................. 177 KONSTANTINOU DORA, 1972, Cipru, FĂRĂ TITLU / UNTITLED , 2016, 80x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................................................... 119 KOSIEC MALGORZATA, 1975, Polonia, VENUS ÎN CIBERNETICĂ / CYBER VENUS, 2016, 73x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................. 60 KOZMA LIDIA ELENA, 1945, România, ÎNCOTRO / WHERE, 2015, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................................... 155 KUMAR ANKUR, 1989, India, CĂLĂTORIE DE EXTAZ / JOURNEY OF ECSTASY, 2017, 60x182 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ..................................................... 96 LATA KLAUDIA, 1993, Polonia, INERȚIE / INERTIA, 2015, 140x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................................................................... 140 LEANCĂ FLORENTIN, 1966, Moldova, MOTIV POPULAR / TRADITIONAL MOTIF, 2017, 81x75 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................... 94 LUCACI PETRU, 1956, România, POLIPTIC / POLYPTYCH, 2015, 160x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................................ 35 LUNGU GHEORGHE, 1948, România, DRUMUL ROBILOR / SLAVES ROAD, 2016, 120x170 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................... 42 LUPU IURIE, 1971, Moldova, MISTERUL DRABISTEI / DRABIȘTEA’S MYSTERY, 2016, 60x60 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................. 95 MALEKZADE PARI, 1978, Iran, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................................. 178 MANEA NICOLAE, 1965, Moldova, ECHILIBRU / BALANCE, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................................................... 117 MARTSINKEVICH YANA, 1975, Rusia - Italia, ÎNTRE DOUĂ LUMI I, II / BETWEEN TWO WORLDS I, II , 2016, 50x70 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas ......................... 97 MĂRGINEAN ALEXANDRU-IOAN, 1969, România, CAVALER ARLECHIN / KNIGHT HARLECHIN, 2015, 92x92 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................. 145 MĂRGINEAN VIOREL, 1933, România, PERECHE / COUPLE, 2017, 60x165 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ..................................................................................... 33 MELIKYAN NERSES, 1957, Armenia, COPACII ALBI / WHITE TREES, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................. 175 MIAZEK EWA, 1952, Polonia, CURTE / COURTYARD, 2016, 100x100 cm, acrilic, canvas / acrylic, canvas ............................................................................................ 43 MIREANU MIHAI, 1949, Moldova, TRADIȚIE / TRADITION, 2017, 100x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ......................................................... 159 MIRZOIAN LAZAR, 1961, Armenia, CADOUL MICROSCOPULUI / MICROSCOPE’S GIFT, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................... 106 MORĂRESCU ION, 1956, Moldova, DOAMNĂ CU PISICĂ / LADY WITH CAT, 2017, 120x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................. 134 MUDREA ANDREI, 1954, Moldova, AMINTIRE DESPRE BRÂNCUȘI / REMEMBER BRÂNCUȘI, 2016, 80x200 cm, tehnică de autor, pânză / author media, canvas .... 163 MUNTEANU GHEORGHE, 1934, Moldova, STROPI DE PRIMĂVARĂ / SPRING SPLASHES, 2017, 80x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................... 176 MUSCALU SARAH DARIA, 1994, România, VICII PREMATURE / PREMATURE VICES, 2015, 160x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..................................................... 88 NASTAS IURIE, 1960, Moldova, FLORI FERICITE / HAPPY FLOWERS, 2017, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................. 81 NEDELCU LIVIU, 1962, România, AUTOPORTRET CU OCHELARI DE CAL / SELFPORTRAIT WITH HORSE GLASSES, 2017, 140x160 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ... 50 NIEMIRSKA URSULA, 1984, Polonia, VISUL UNEI NOPȚI MINORE / UNDERAGE NIGHT’S DREAM, 2016, 100x100 cm, acrilic, colaj, pânză / acrylic, collage, canvas ........ 54 NIJNIK ANATOLII, 1954, Moldova, BARUL DE NOAPTE / NIGHT BAR, 2017, 122x82 cm, ulei, carton / oil, cardboard ..................................................................... 169 NOSOWICZ ANNA, 1983, Spania, GRAVITATE I / GRAVITY I, 2016, 92x65 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................................................................... 102 PALADI VALERIU, 1968, România - Italia, SUNET / SOUND, 2016, 115x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................................... 63 PALAMARCIUC VLADIMIR, 1945, Moldova, COMPOZIŢIE / COMPOSITION, 2017, 120x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ......................................................... 84 PARASCAN SILVIU, 1989, România, SELFIE / SELFIE, 2017, 61x76 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................................................................................ 165 PAȘTINA HOREA, 1946, România, PEISAJ / LANDSCAPE, 2014, 50 x 60 cm, ulei, canvas / oil, canvas .................................................................................................. 37 PIETRZYKOWSKA AGA, 1978, Polonia, CONȘTIINȚĂ COSMICĂ / COSMIC CONSCIOUSNESS, 2017, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .......................... 52 POSTOVANU GHEORGHE, 1960, Moldova, LABIRINT / LABYRINTH, 2017, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................ 115 PROCOP NATALIA, 1983, Moldova, STRELITZIE 11/ STRELITZIA 11, 2017, 85x85 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas .............................................. 136

184


RACZYNSKA WERONICA,1978, Polonia, LUNĂ PESTE PRĂPASTIE / MOON OVER PRECIPICE, 2016, 90x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....................................... 77 RADU SILVIA, 1935, România, AZI NOAPTE MI-A INTRAT IISUS IN CELULĂ, / LAST NIGHT JESUS ENTERED MY CELL, 2014, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....... 36 RAȚĂ VASILE, 1966, România, EXTENSIUNE / EXTENSION, 2015, 130x140 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ........................................................... 85 ROBU EUDOCHIA, 1958, Moldova, ÎMPIETRIRE / CALLOUSNESS, 2017, 95x83 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................... 133 ROSCIECHA-KANOWNIK AGATA, 1968, Polonia, DIN SERIA „MANECHINI 4” / FROM THE SERIES “MANNEQUINS 4”, 2014, 150x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ..................................... 90 ROȘCA RUSLAN, 1987, Moldova, ÎN MEMORIA MAESTRULUI GRAZIANO DAGNA „35” / IN MEMORY OF MASTER GRAZIANO DAGNA “35”, 2015, 200x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................. 86 ROZSNYAI VALENTIN IOSIF, 1952, România, CONTRE-JOUR CU FATA MORGANA / CONTRE-JOUR WITH THE MORGAN GIRL, 2016, 115x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................... 25 RUS ANDREEA, 1967, România, ÎN CĂUTAREA SPERANȚEI DE VIAȚĂ / LOOKING FOR LIFE EXPECTANCY, 2016, 194x154 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ..................................................................... 154 RUSU CONSTANTIN, 1987, România, ALB / WHITE, 2017, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................................................................... 70 SAVIȚKAIA-BARAGHIN IARÎNA, 1985, Moldova, REFLECȚII / REFLECTIONS, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................... 153 SÂRBULESCU MIHAI, 1957, România, CHILII LA MUNTELE ATHOS/ CELLS AT MOUNT ATHOS, 2009, 60x55 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................... 38 SCORUȘ ECATERINA, 1986, România, LOG IN / LOG IN, 2016, 150x120cm, colaj, tehnică mixtă, pânză / collage, mixed media, canvas ........................................ 73 SCORUȘ PETRACHE, 1953, România, SCRÂȘNETUL CREIERILOR / SCREECH BRAIN, 2016, 166x134 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................... 72 SFAKIANAKIA PANAGIOTA, 1982, Grecia, DECALAJ ABISAL / ABYSSAL GAP, 2016, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................................................. 101 SIDORKIN VALERII, 1955, Belarus, SATUL IUROVICI / IUROVICI VILLAGE, 2016, 60x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................ 142 SIMIONESCU ATENA-ELENA, 1958, România, MATERIA. AMPRENTE VEGETALE I / MATERIA. VEGETAL IMPRINTS I, 2016, 80x80 cm, acrilic, amprentare, pânză / acrylic, imprint, canvas ............................................ 132 SITARI VASILE, 1971, Moldova, FLORI DE LILIAC / LILAC FLOWERS, 2016, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................. 114 STATNÎI MIHAIL, 1942, Moldova, TRADIȚII / TRADITIONS, 2015, 74x116 cm, ulei, pânză /oil, canvas ................................................................................................... 65 SVATOSOVA TATIANA, 1964 , Cehia, CÂNTEC DESPRE CER, CÂNTEC DESPRE NOI, CÂNTEC DESPRE PĂMÂNT / SONG ABOUT HEAVEN, SONG ABOUT US, SONG ABOUT EARTH, triptich, 2017, 140x52 cm - 3, tehnică mixtă, plastic / mixed media, plastic .......... 51 SVERNEI IGOR, 1972, Moldova, PĂMÂNTUL FĂGĂDUINȚEI-OAMENI DE GENIU / HOLY LAND-PEOPLE OF GENIUS, 2017, 150x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..... 14 ȘIBAEVA NINA, 1957, Moldova, SECȚIUNE / SECTION, 2017, 120x82 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................................... 160 ȘUȘNEA VALERIU, 1960, România, VĂMILE VĂZDUHULUI / AIR’S CUSTOMS, 2016, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................ 123 TAKAGI MIZUE,1977, Japonia, MIȘCARE EMBRIONARĂ / EMBRYONIC MOVEMENT, 2017, 100x80 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas ................................................ 80 TARAȘ CRISTINA, 1979, România, ACUM II / NOW II, 2015, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................................... 167 TÂCIUC GHENADIE, 1958, Moldova, ZIDUL / WALL, 2015, 140x210 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................................................ 79 TETCO VICTOR, 1952, Moldova, VÂNTUL SCHIMBĂRILOR / WIND OF CHANGES, 2016, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....................................................... 162 TOLAN VASILE, 1953, România, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2008, 95x195 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ................................................................ 41 ȚĂRNĂ GHEORGHE, 1974, Moldova, SCRISOARE DE LA KAZIMIR MALEVICI / LETTER FROM KAZIMIR MALEVICH, 2017, 120x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..... 149 ȚĂRUȘ MIHAI, 1948, Moldova, TERESTRE, TOAMNA / TERRESTRIALS, AUTUMN, 2016, 135x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................... 21 ȚUCULEANU MARIA LUIZA, 1982, România, SUFLET PERECHE / SOULMATE, 2015, 60x76 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................. 99 VAN BLADEREN KORS, 1947, Olanda, ÎNCOTRO? / WHEREVER?, 2016, 100x130 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ........................................................................ 104 VASILESCU CORNELIU, 1932, România, POVESTIND DESPRE DUMNEZEU / TALKING ABOUT GOD, 2017, 140x240 cm, ulei, pânză / oil, canvas ......................... 34 VĂNCICĂ SAMIR, 1988, România, PRECUM ÎN CER / LIKE IN HEAVEN, 2017, 120x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .............................................................. 150 VELNITSKAYA INNA, 1977, Rusia, ÎNSTRĂINARE. Din ciclul „Amintiri despre Cuba” / ALIENATION. Of the cycle “Cuba memories”, 2016, 100x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................................. 118 VICHROVA MARCELA, 1968, Cehia, TATATU / TATATU, 2016, 75x55 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas, PLIN DE SPERANȚĂ / HOPEFUL, 2016, 75x55 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas ............................................................................. 103 VIERU GALINA, 1983, Moldova, DINCOLO DE TIMP / BEYONCE TIME, 2017, 130x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................................................ 156 VLACHOSTATHI KORINA, 1963, Grecia, MAȘINĂ VECHE / OLD CAR , 2016, 140x25 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas ......................................................................... 89 VOLOH TATIANA, 1989, Moldova, RITM / RHYTHM, 2016, 60x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ..................................................................... 168 VOZBINAS ALEKSANDRAS, 1958, Lituania, SOARELE SERII / EVENING SUN, 2015, 81x116 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................... 27 WIJK SJOUKJEN, 1949, Olanda, EXPLOZIE / EXPLOSION, 2015, 80x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ..................................................................................... 105 WOJCIK JAROSLAV ADAM, Polonia, ÎNGERII PRIN CURGEREA TIMPULUI / ANGELS OF THE PASSAGE OF TIME, 2017, 105x40 cm - 3, acrilic, pânză, placaj / acrylic, canvas, table ................................................ 22 WOJCIK POLA, 1982, Polonia, LABIRINT / LABYRINTH, 2017, 120x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ....................................................................................... 141 YOSHIZUMI TOSHIO, 1952, Japonia, ZESOH-SAMSARA 1 / ZESOH-SAMSARA 1, 2015, 115x138 cm, cerneală japoneză, pânză / japanese ink, canvas ............... 59 YOTOVA RUMIANA, 1954, Olanda-Bulgaria, PLECARE / DEPARTURE, 2015, 50x60 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas, AMINTIRI / MEMORIES, 2015, 50x60 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .............................................................................................................. 24 ZAMȘA SIMION, 1958, Moldova, INVAZIA ALBULUI / INVASION OF WHITE, 2017, 100x300 cm, ulei, acrilic, pânză / oil, acrylic, canvas .......................................... 49 ZASTAVNIȚCHI-ȘEREMET LUDMILA, 1971, Moldova, COMPOZIȚIE CU PEȘTI / COMPOSITION WITH FISHES, 2016, 70x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............ 137 ZAWISZA AGNIESZKA, 1970, Polonia, DIAPOZITIVUL / THE SLIDE, 2015, 110x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................ 16 ZBÂRNEA TUDOR, 1955, Moldova, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2017, 140x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................................................... 67 ZIELASKOWSKA GOSSIA, 1983, Polonia, HARTA GRIGIO CALDO / GRIGIO CALDO MAP, 2016, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................. 57

185


Autor concepție și coordonator:

Tudor ZBÂRNEA

Fotografie:

Iurie FOCA

Redactor, limba română:

George GHEȚU

Machetare:

Mihai STĂVILĂ

www.bipchisinau.com e-mail: bip.chisinau@gmail.com

ISBN 978-9975-129-33-6. 75:069.9=135.1=111 B 52 Tiraj: 1000 ex. Tipar: Combinatul Poligrafic 186


Comitetul de organizare / Organization Committee DUMITRU BOLBOCEANU GHENADIE JALOBA ELENA ZBÂRNEA TUDOR ZBÂRNEA

Secretariatul Bienalei / Secretariate of the Biennial LUCIA POSTICĂ ANASTASIA GURSCHI CRISTINA NITU

187


Bienala Internațională de Pictură International Painting Biennial

CHIȘINĂU-2017 188


2017

Profile for Muzeul National de Arta al Moldovei

Catalogul Bienalei de Pictură 2017  

Advertisement