Catalogul Bienalei de Pictură Chișinău 2015

Page 1

Bienala Internațională de Pictură International Painting Biennial

CHISINAU


2


Bienala Internațională de Pictură

CHIȘINĂU-2015

International Painting Biennial

1


2


Argentina Armenia Belarus Belgia Cehia Cipru Coasta de Fildeș Cuba Germania Grecia Franța India Iran Italia Japonia Lituania Moldova Mongolia Olanda Polonia România Rusia Spania SUA Ucraina Ungaria Uzbekistan

3


TUDOR ZBÂRNEA Curatorul Bienalei / Curator of the Biennial

Sub patronatul Ministerului Culturii al Republicii Moldova Under the patronage of the Ministry of Culture of Republic of Moldova

Organizatori / Organized by: Muzeul Naţional de Artă al Moldovei Uniunea Artiștilor Plastici din Moldova Centrul de Artă „Amprente” National Art Museum of Moldova Union of Artists of Republic of Moldova Art Center ‘‘Amprente’’ Parteneri/ Partners: Direcţia Cultură a Primăriei, Chișinău Institutul Cultural Român „M. Eminescu” din Chișinău Centrul Cultural Vrancea, Focșani, Romania Fundaţia „Familia Sturza” Sala de Expoziții „Constantin Brâncuși” a Parlamentului României Complexul Muzeal Naţional „Moldova“ Iași, România Muzeul Judeţean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, România Galeria „Adi Art”, Lodz, Polonia Culture Departament of Chisinau City Hall Romanian Cultural Institute ‘‘M. Eminescu’’ from Chisinau Cultural Center Vrancea, Focsani, Romania “STURZA Family” Foundation Exhibition Hall “Constantin Brâncuși” of Romanian Parliament National Museum Complex “Moldova”, Iasi, Romania Prahova County Art Museum “Ion Ionescu-Quintus”, Romania “Adi Art” Galery, Lodz, Poland 4


Bienala Internațională de Pictură

CHIȘINĂU-2015

International Painting Biennial

5


Monica Babuc, Ministrul Culturii al Republicii Moldova

Dragi prieteni! Cea de a patra ediție a Bienalei Internaționale de Pictură, Chișinău-2015, eveniment organizat sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, vine să încânte din nou publicul cu un spectru larg de abordări estetice și mijloace ale exprimării vizuale. Ţinuta artistică incontestabilă a acestei manifestări de anvergură, asigurată prin prezența valoroșilor artiști plastici din 26 de țări, va plasa Chișinăul printre centrele de interes ale manifestărilor culturale vizuale. Grație eforturilor organizatorilor, ediția din acest an a Bienalei, de altfel, ca și precedentele, se remarcă prin prestanța artistică din punctul de vedere al calității, problematicilor de natură estetică, dar și al extinderii contextului cultural-artistic internaţional. Expoziția, itinerată la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”, pune în valoare evoluția artistică contemporană în domeniul artelor plastice din ultimii ani, îmbinând conceptele moderne cu cele tradiţionale și stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa. Lucrările prezentate atrag un interes vizual distinct, datorită procedeelor artistice alese, a tendințelor estetice actuale, precum și a libertății în exprimare. Promovarea și dezvoltarea tuturor formelor de exteriorizare a frumosului, esteticului, devine importantă atâta timp, cât oricine regăsește acea latură a culturii care îl aduce mai aproape de ideea progresului prin cunoaștere. Dar dincolo de toate, această manifestare expoziţională competitivă este o platformă de comunicare interculturală între artiști, fără de care evoluția fenomenului plastic contemporan nu are perspective. Evenimentul în sine este o oportunitate de dialog între profesioniști, adepți ai diverselor tendințe și curente ale expresiei artistice din diferite țări, și stabilirea unor conexiuni creative. Iniţierea relaţiilor de colaborare instituţională sau individuală între artiști va favoriza identificarea noilor oportunităţi de conlucrare atât în contextul participării în cadrul diferitelor școli, simpozioane sau proiecte expoziţionale de perspectivă, cât și în domeniul educaţiei artistice. Cu siguranță, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău- 2015, aduce după sine o plusvaloare culturii și țării noastre, creând o imagine favorabilă Republicii Moldova pe plan extern și asigurând o continuitate în promovarea și dezvoltarea artelor plastice și a valorilor culturale autentice.

6


Monica Babuc, Minister of Culture of Republic of Moldova

Dear friends, The fourth edition of the International Painting Biennial, Chisinau-2015, an event organized under the patronage of the Ministry of Culture of Republic of Moldova, is open again to delight the public with a large range of aesthetic approaches and visual expression means. The undeniable artistic frame of this very important manifestation ensured by the presence of notable artists from 26 countries will place Chisinau among interest hubs of visual cultural manifestations. Due to the efforts of the organizers, the Biennial’s edition of this year, as well as the previous ones, distinguishes itself through the artistic attitude in terms of quality, aesthetic issues, as well as expansion of the international cultural-artistic context. The exhibition displayed at the “Constantin Brancusi� Exhibition Center highlights the contemporary artistic evolution in the field of fine arts from the last years, combining the modern concepts with the traditional ones and incenting the development of painting in its whole diversity. The works presented arouse a distinct visual interest due to the selected artistic means and freedom of expression. The promotion and development of all the forms of exteriorization of the beauty, of the aesthetics, become important as long as every person finds that side of the culture that brings him closer to the idea of the progress through knowledge. But above all, this competitive international exhibition is a platform for intercultural communication between artists without which the evolution of the contemporary art phenomenon has no prospects. The event itself is an opportunity for a dialogue between professionals, followers of different trends and tendencies of artistic expression from different countries and for establishing some creative connections. The initiation of collaboration relationships between institutions or individual artists will favor the identification of some collaboration possibilities both in the context of evolution in different schools, symposia or perspective exhibition projects, as well as in the field of artistic education. There is no doubt that the International Painting Biennial Chisinau-2015 attributes some additional value to our culture and country, creating a favorable image to the Republic of Moldova abroad and ensuring continuity in the promotion and development of fine arts and high cultural values.

7


TUDOR ZBÂRNEA, Curatorul Bienalei Contextul internaţional din ultimele decenii al unor tipuri de demers artistic alternativ orientat către raporturile dintre artă și tehnologie, cum ar fi multimedia, foto-video, arta digitală, performance-ul, video-instalaţia, etc. care se impun dinamic și constant în spaţiul artelor vizuale, nu mai poate fi perceput ca exerciţiu de destabilizare a normelor artistice. Acesta nu se mai află de mult în confruntare, ci mai degrabă se juxtapune cu domeniul picturii, care nu exclude elementele estetice novatoare. Bienala Internaţională de Pictură Chișinău își propune să susţină evoluţia picturii în condiţiile unor tehnici inovatoare, orientate către mijloacele tehnice actuale de exprimare. Ajunsă la a patra ediţie, Bienala Internaţională de Pictură Chișinău 2015 își revendică tot mai sigur un loc de prestigiu pe scena culturală a spaţiului public internaţional al artelor vizuale. Expoziţia se impune în sistemul internațional al picturii contemporane, ca una dintre manifestările culturale de anvergură, reușind să atragă un număr tot mai larg de artiști de valoare din România și străinătate, aceasta devenind un canal de comunicare internaţională. Eforturile noastre organizatorice au făcut ca și la această ediţie să avem un număr mare de oferte de participare din partea artiștilor din străinătate, fapt ce ne încurajează și ne face să fim încrezători că și Chișinăul poate deveni un real centru de interes internaţional al domeniului artelor plastice. Expoziţia ne demonstrează că pictura rezistă și se dezvoltă într-un context firesc, că aceasta își revendică un loc important în dinamica destul de controversată a artei contemporane. Vor fi prezenţi, prin operele lor, o gamă consistentă de artiști clasici locali, care au făcut istorie, dar și artiștii mai tineri, atât de la noi, cât și internaţionali, unii dintre aceștia fiind multidisciplinari, dar care nu au renunţat la mijloacele tehnice caracteristice picturii, artiști care își orientează interesele estetice către pictura în forma și mijloacele actuale de exprimare. Dorinţa de a conferi o ascensiune a abordărilor estetice și a nivelului profesional a impus o mai mare rigoare la preselecţia lucrărilor. Din aceste considerente, în respectiva ediţie, numărul lucrărilor care nu au intrat pe simeze, atât din ţară, cât și din străinătate, este cu mult mai mare, decât la primele trei ediţii. Juriul, constituit în mare parte din critici de artă și teoreticieni, a nominalizat în cadrul dezbaterilor fundamentate pe principii estetice o serie de lucrări care acoperă un spectru relativ larg al abordărilor stilistice. Fără excese directe asupra anumitor preferinţe, membrii juriului au optat cu prioritate pentru demersurile artistice de orientare estetică inovatoare, susţinând în mare parte artiștii din generaţia tânără. Ediţia actuală, la fel ca și cele precedente, sprijină cu prioritate demersul artistic al tinerei generaţii creând o platformă întru consacrarea acesteia. Expoziţia de faţă ne convinge de faptul, că mediul artistic local necesită o sincronizare mai largă cu elementele actuale și tendinţele artistice internaţionale și, în primul rând, cu noile tendinţe artistice, care se impun tot mai sigur în ultimii ani în pictura românească. Artiștii români, datorită numărului mare de galerii din ţară și a liberei circulaţii din ultimii ani, dar și a procesului de studiu în instituţiile universitare, orientat în spiritul noilor tendinţe estetice, se impun tot mai vizibil pe scena internaţională a artelor vizuale. Prezenţa generoasă, în expoziţia noastră, a unui număr mare de artiști din România, atât dintre cei mai cunoscuţi și valoroși, cât și o mare parte din reprezentanţi ai tinerei generaţii, dar și etalarea lucrărilor bienalei în cele două spaţii expoziţionale prestigioase din București și Iași, vor susţine efortul nostru în asigurarea unei mai bune conexiuni a artiștilor din Republica Moldova cu mediul artistic din România. În același timp, aceștia vor putea intra în contact direct cu artiștii și cu reprezentanţii unor galerii și instituţii de cultură și artă, în vederea unor colaborări ulterioare. Încercăm un sentiment de bucurie și de satisfacţie că există oameni dispuși să susţină actul artistic. Nu este deloc ușor, într-o perioadă extrem de dură, pe care o parcurge Moldova în plan economic, să găsim sprijin în vederea susţinerii artei și actului creator. Faptul că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău reușește să realizeze obiectivele sale privind crearea unei platforme durabile de comunicare interculturală în domeniul artelor vizuale se datorează înţelegerii depline a necesităţilor de dezvoltare și promovare a artei contemporane, din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova, care asigură patronatul acesteia, și a altor instituţii: Direcţia Cultură a Primăriei Chișinău, Institutul Cultural Român ”Mihai Eminescu” din Chișinău, Agenţia Proprietăţii Intelectuale, Fundaţia ”Familia Sturza”, care sprijină evenimentul, inclusiv financiar, fapt pentru care le adresăm sentimentele noastre de gratitudine. Colaborarea mai largă, din acest an, cu o serie de instituţii culturale din România și Polonia, dezvoltă și mai amplu spaţiul de promovare și dezvoltare a relaţiilor de comunicare dintre artiștii expozanţi din Republica Moldova și din alte ţări. Întreaga expoziţie este etalată la Sala de Expoziţii ”Constantin Brâncuși” a Parlamentului României, o selecţie este expusă la Complexul Muzeal Naţional ”Moldova” din Iași, evenimente care vor contribui la o mai largă susţinere a consacrării, atât a artiștilor, cât si a fenomenului artistic internaţional. Acordarea unor spaţii muzeale pentru reprezentările expoziţionale ale unor artiști laureaţi ai premiilor, la Muzeul de Artă Prahova, la Galeria Adi-Art din orașul Lodz, Polonia, cât și acordarea burselor în cadrul Simpozionului de Artă LEPȘA, pentru laureaţii Bienalei, vor asigura o continuitate a relaţiilor de comunicare dintre artiști și diverse instituţii culturale, care vor contribui în mod firesc la promovarea și dezvoltarea domeniului artelor plastice. Bienala Internaţională de Pictură Chișinău își propune o perspectivă de amplificare a relaţiilor, atât cu artiștii, cât și cu alte instituţii internaţionale în vederea asigurării unei dezvoltări cât mai favorabile a domeniului picturii și, implicit, o mai largă deschidere în antrenarea capacităţilor de sincronizare cu fenomenul artistic internaţional. Bineînţeles că pictura nu exclude extremele de avangardă, aceasta are o evoluţie firească în condiţiile unor tehnici inovatoare, moderne sau tradiţionale, orientate în ultimii ani către un figurativism simbolic sau ancorat în realitatea imediată, uneori impregnat cu puternice accente hiperrealiste, dar care tratează realitatea răvășitoare pe care o trăim într-un mod ludic, fără inhibiţiile care au încorsetat gândirea generaţiilor anterioare de artiști plastici. Polarizările de ordin estetic nu trebuie privite altfel decât o experienţă creatoare ludică, axată pe sănătoase principii democratice, desfășurată într-un areal al liberului-arbitru artistic, marcată de personalitatea fiecărui creator, și care nu are drept obiectiv decât întronarea unui proces creativ adecvat, de durată, generator de opere artistice autentice și de certă valoare artistică. Sperăm că Bienala Internaţională de Pictură Chișinău va contribui, în limita capacităţilor sale, la realizarea acestui deziderat.

8


TUDOR ZBÂRNEA, Curator of Biennial The international context from the last decades of some types of alternative artistic approach oriented towards the relationship between art and technology, such as multi-media, photo-video, digital art, performance, video-installation etc. that affirm themselves dynamically and constantly in the sphere of visual arts, cannot be perceived anymore as a destabilization exercise of the artistic norms. It is not any longer in confrontation, but rather in juxtaposition with the painting, that does not exclude the innovative aesthetic elements. International Painting Biennial Chisinau aims to support the development of the painting in terms of innovative techniques oriented towards current technical expression means. At its fourth edition, the International Painting Biennial Chisinau 2015 claims more and more firmly a prestigious place on the cultural scene of the international public space of the visual arts. The exhibition imposes itself in the international system of contemporary painting as one of the major cultural events succeeding to attract an increasing number of notorious Romanian and foreign artists, becoming, thus, a channel of international communication. Our organizational efforts resulted at this edition also with a great number of participation offers from foreign artists. This fact encourages us and makes us confident that Chisinau also can be a genuine international interest centre in the field of arts. The exhibition proves that painting resists and develops in a natural context, that it claims an important place in the rather controversial dynamics of contemporary art. An important range of local artists who entered history, but also younger artists, both local and foregn will be present, by means of their works. Some of them are multidisciplinary without giving up the technical means of the painting; they are artists who direct their aesthetic interests towards painting in the actual form and expression means. The desire to increase the aesthetical approaches and the professional level imposed a more severe rigour while selecting the works. Taking into account these reasons, the number of artworks from the country and from abroad that did not enter the exhibition is much higher in this edition than in the first three editions. The jury, made up of art critics and theoreticians, nominated in the framework of debates based on aesthetical principles a series of works that cover a rather large range of stylistic approaches. Without certain preferences, the members of the jury opted mainly for the artistic approaches of innovative aesthetic orientation, largely supporting young artists. The present edition, as well as the previous ones, supports first of all the artistic approach of the young generation, creating a platform for its consecration. The present exhibition convinces us that the local artistic milieu needs a broader synchronization with the actual elements and international artistic trends and, above all, with the new artistic trends, that affirm themselves more and more firmly in Romanian painting in the last years. The Romanian artists become more and more famous on the international arena of visual arts, due to the large number of galleries in the country and the free circulation of the artists in the last years, but also due to the study process in the universities that is in line with the new aesthetic tendencies. The presence of a great number of artists from Romania, both known and important as well as many representatives of younger generation and the display of the works in the two prestigious exhibition spaces in Bucharest and Iasi will support our effort in ensuring an even better connexion between artists from Republic of Moldova and the artistic background of Romania. At the same time, they could come in direct contact with the artists and with the representatives of some galleries and culture and art institutions with the view of some further collaborations. We experience a sense of joy and satisfaction that there are people ready to support the artistic action. It is not at all easy to find support for the art and creative act while Moldovan economy is passing through an extremely tough period. The fact that International Painting Biennial Chisinau succeeds to achieve its objectives aimed at the creation of a sustainable platform for intercultural communication in the field of visual arts is due to the full understanding of the Ministry of Culture of Republic of Moldova of the needs to develop and promote the contemporary art. The Ministry of Culture ensures the patronage of the event and other institutions such as Culture Department of Chisinau City Hall, Romanian Cultural Institute “Mihai Eminescu” from Chisinau, Agency on Intellectual Property, “Familia Sturza” Foundation support the event, including financially, for which we address our feelings of gratitude. The broader collaboration from this year with a range of institutions from Romania and Poland opens even more widely the space for promotion and development of communication relations between exhibiting artists from Republic of Moldova and other countries. The entire exhibition is displayed at the “Constantin Brancusi” Exhibition Hall in Romanian Parliament and a selection is presented at the National Museum Complex “Moldova” from Iasi. These events would contribute to a larger support of the consecration both of the artists, as well as of the international artistic phenomenon. Offering museum spaces for exhibiting the works of some artists laureates at the Art Museum in Prahova and Adi-Art Gallery in Lodz, Poland, as well as offering grants in the framework of the Art Symposium LEPSA to the Biennial laureates will ensure a continuity of the communication relationships between artists and different cultural institutions, that would naturally contribute to the promotion and development of the fine arts. The International Painting Biennial Chisinau aims towards a future extension of the relations, both with the artists, as well as with other international institutions in order to ensure the most favourable development of the painting and therefore a wider opening of synchronization capacities with the international artistic phenomenon. Of course the painting does not exclude the avant-garde extremes; it has a natural evolution in terms of innovative, modern or traditional techniques, oriented in the last years towards a symbolic or linked with the reality figurativism, imbued sometimes with strong hyperrealist accents, but which is treating the ravishing reality that we are living in a playful way, with no inhibitions that handcuffed the way of thinking of previous generations of artists. The aesthetic polarisations should not be regarded otherwise than as a playful creative experience, focused on sound democratic principles, conducted in an area of artistic free will, marked by the personality of each creator and which does not have other aim than to establish a suitable creative sustainable process, generator of genuine artworks of certain artistic value. We hope that International Painting Biennial Chisinau will contribute within its capacities to achieve this goal.

9


Călin Stegerean, România, membru al juriului

Astăzi, pictura Eclipsată în ultima jumătate de veac, cu excepţia revirimentului neoexpresionist din anii 80, de noile medii – instalaţii, performance, body-art, fotografie, artă video și multe altele – pictura revine în ultima vreme în instrumentarul de expresie al artiștilor, în selecţiile marilor expoziţii de artă contemporană și în preferinţele colecţionarilor. Succesul noilor medii devenite pentru ani buni preferatele curatorilor și directorilor marilor muzee de artă contemporană a făcut ca unii critici să proclame sfârșitul picturii, practicarea ei echivalând cu ieșirea din timpul prezent. Sclipirile tuburilor de neon, propriul trup al artistului devenit obiect de artă sau extinderea câmpului creaţiei la dimensiuni geografice au condus la convingerea că doar pînza pictată nu oferă suficient teren pentru ceea ce contemporaneitatea, într-o devenire excesivă în toate domeniile, considera că trebuie să fie obiectul de artă. Multe din aceste noi înţelesuri ale artei au fost realizate cu mijloace care nu stau în puterea unui singur individ, fiind o probă pentru performanţele tehnice ale societăţii industriale din ultimele două secole, pentru strivirea individului de sistemele corporatiste, lucru valabil și în cazul artiștilor ajunși să reprezinte doar capetele procesului de creaţie: ideea, de multe ori o simplă schiţă, și semnătura, amănunt fundamental pentru ceea ce urmează – comerţul cu opera de artă. Probabil că revenirea picturii (doar ca element referenţial de primă importanţă, pentru ca absentă nu a fost niciodată) este sincronă cu noua filosofie a existenţei în acolada căreia intră proiecţia unei lumi la scară umană, respectul pentru nevoile individului, încurajarea exprimării personale, protejarea resurselor, hand-made, eco, green... Pictura rămâne o probă pentru miraculosul ce stă doar în puterea propriilor mâini ale omului, ce-i poate aduce gloria cu un capital însemnând doar pânză, pensulă și culori. Pentru că cel „întors” nu seamănă niciodată cu cel „plecat” (aici parabola fiului risipitor este exemplară) și pictura s-a întors îmbogăţită de experienţele artelor surori, redefinită sub aspect tematic, tehnic și expresiv. Pictura de azi nu mai poate fi făcută sau judecată în vechile paradigme fără ca acest lucru să nu poarte umbra unui demers desuet, care „cântă” mai degrabă cu voci din alte vremuri decât prin afirmarea propriilor sonorităţi. Și nu e vorba doar de canonul originalităţii: în acești ani lumea s-a schimbat într-atât, încât artistul trebuie să ofere privitorului o largă paletă de referinţe proprii contemporaneităţii – atât de complexă și selectivă în înţelegerea și exersarea realităţii. De aceea, pictura nu înseamnă doar umplerea suprafeţelor cu culoare într-un demers mecanic și repetitiv – atemporal – atâta vreme la noi, având ca rezultat nostime peisaje, ulcele cu flori monocorde și chipuri îndelung pritocite ca în vremurile când doar pictura asigura modelelor eternitatea. Bienala Internaţională de Pictură de la Chișinău este unul din locurile unde astăzi pictura este invitată să-și prezinte noile valenţe, un stimulent pentru artiștii fideli vocaţiei de pictor, un fanion pe o hartă imaginară a resurecţiei artei penelului. Ea semnalizează prin premiile acordate acele demersuri artistice care construiesc faţa nouă a picturii sau ceea ce poate deveni pictura. Aceast lucru poate contraria pe cei care cred că meritul picturii stă încă în demonstraţii de virtuozitate de tip academic Dacă, de multe ori, noua pictură intrigă și deconcertează, este semnul că noi, cei care privim, avem o problemă de adecvare, de poziţionare în justa perspectivă pentru contemplare și analiză. Acest demers nu este unul facil, el înseamnă o punere în sincron cu ideile care au animat modernitatea, postmodernitatea și cu cele care străbat contemporaneitatea, înseamnă lectura unor cărţi cheie și mulţi kilometri de muzee și galerii de artă străbătuţi. Accesul la pictura de astăzi nu poate fi redus doar la actul contemplării unei imagini care se citește la prima lectură. El înseamnă participarea activă a privitorului, cumul de cunoștinţe și experienţă vizuală. Marcând prin selecţia lucrărilor pentru premiile acordate un anumit fel de a face pictură, Bienala de la Chișinău poate fi o importantă școală a privirii și înţelegerii artei la timpul prezent.

10


Călin Stegerean, Romania, member of the jury

Painting today Eclipsed in the last half of the century, with the exception of the neoexpressionist revival in the 1980s reflected in such new media as installations, performance, body-art, photography, video art and many others, painting has lately re-appeared in expression tools of the artists, in the selections of large contemporary art exhibitions and in collectors’ preferences. The success of the new media, which were the favorites of the curators and directors of major contemporary art museums for many years, made some critics proclaim the end of the painting and its practice was virtually the same as leaving the present. The flickering of the neon bulbs, artist’s own body that became an art object or the extension of the creation field to geographical dimensions led to the belief that just a painted canvas does not offer enough space for what contemporaneity, which is excessively changing in all the fields, considers being an art object. Many of these new meanings of art have been achieved by means that are not in the power of a single individual, being the evidence of the technical performance of an industrial society from the last two centuries that was to crush the individual by the corporatist systems. This applies also to the artists that represent only some points of the process of creation: the idea, often a simple sketch, and the signature, the fundamental detail for what is coming next – the trade with the artwork. Perhaps, the revival of painting (only as a referential element of prime importance, because it was never absent) is synchronous with the new philosophy of the existence which projects the emergence of the new world at human scale, with the respect towards the needs of the individual, the encouragement of self-expression, the protection of the resources, hand-made, eco, green… Painting is an example of the miracle produced by a human’s hands that may bring him glory with a capital consisting only of canvas, brush and colors. Since what is “back” is never similar to what is “gone” (here the parable of the prodigal son may serve as an example), painting has come back enriched with the experiences of other arts, redefined under thematic, technical and expressive aspects. Today we cannot do or judge painting using old paradigms, as it can bear the mark of an obsolete attempt that “sings” with voices from other times rather than affirms its own sonority. Moreover, it is not only about the canon of the originality: recently the world has changed so much that the artist should offer the viewer a wider range of references of the contemporaneity – so complex and so selective in understanding and practicing reality. That is why, painting does not mean only filling the surfaces with color in a mechanical and repetitive approach practiced here for a very long time, which resulted in funny landscapes, unexpressive pots with flowers and decanted faces like in the old times when only painting ensured the eternity models. The International Painting Biennial in Chisinau is one of the places where at present painting is invited to reveal new meanings, an incentive for the artists loyal to the vocation of a painter, a pennant on an imaginary map of the resurrection of the paintbrush art. By means of the awards offered, it indicates, the artistic attempts that build the new facet of painting or what painting could become. This thing may displease those who believe that the value of painting still resides in demonstrations of virtuosity of academic type. If, for many times, the new painting intrigues and bewilders, it means that we, those who look at it, have a problem with the adequacy, with its positioning in the right perspective for contemplation and analysis. This approach is not an easy one, it means its synchronization with the ideas that enlivened the modernity and postmodernity, with those that permeate the contemporaneity, it means reading some key-books and walking many kilometers about museums and art galleries. The access to painting today cannot be reduced only to the act of contemplation of an image that one can read at a glance. It means viewers’ active participation, the accumulation of knowledge and visual experience. By bringing out some works selected to be awarded for doing painting in a way, the Biennial of Chisinau may become an important school for contemplating and understanding art at present.

11


PREMIUL MARE

Otgonbayar Ershuu, 1981, Mongolia Locuiește și activează în Berlin, Germania. Absolvent al Universității de Arte din Berlin, Germania Expoziții relevante: Cehia, Elveția, Franța, Germania, India, Japonia, Moldova, Mongolia, Olanda, Suedia Lucrări în colecții private: Australia, Canada, Cehia, China, Coreea, Elveția, Franța, Germania, India, Japonia, Marea Britanie, Mongolia, Olanda, SUA, Suedia Lives and works in Berlin, Germany. Graduated from the University of Arts, Berlin, Germany Important exhibitions: Czech Republic, France, Germany, India, Japan, Moldova, Mongolia, Netherlands, Sweden, Switzerland Works in private collections: Australia, Canada, Czech Republic, China, France, Germany, India, Japan, Korea, Mongolia, Netherlands, Sweden, Switzerland, United Kingdom, USA

OTGO este cel mai important artist contemporan din Mongolia. Lucrările sale încântă privitorul prin prospețimea și liniștea pe care o emană. Vedem oameni și animale care umplu spațiile, deseori mari, ale picturilor sale sub forma unui dans în cerc. Este întotdeauna dificil de a evalua și a aprecia arta unei culturi străine, mai ales când nu-i cunoaștem tradițiile. Prin urmare, în mod inevitabil contemplăm această artă cu ochi „încărcați” de propria noastră cultură și, respectiv, omitem sau percepem lucrurile în mod diferit. Uitându-se la tabloul cu Sfânta Familie, spectatorul care nu cunoaște cultura creștină va percepe doar o simplă familie. Noi va trebui să trăim cu această limitare inerentă. După ce a studiat pictura, OTGO a intrat într-o perioadă de studiu individual, dobândind cunoștințe privind tehnicile picturii și pictura iconografică a miniaturii mongole, ceea ce mai târziu l-a determinat să transforme această tradiție în adaptarea sa personală, contemporană. Artistul a descris actul meditativ al picturii Thangkas, în care reprezentarea divinității este finisată printr-o singură mișcare: „Pictura Thangka e acea pictură în care pictează mintea și nu mâinile. Precum meditația, ea acumulează forță nouă și energie.” Mișcarea picturii care trece din minte în mâna care pictează este, în cele din urmă, mișcarea eternă a vieții, dar și eliberarea de lumea materială pe calea spre o lume spirituală. Artistul de origine mongolă trăiește în Berlin începând cu 2005, însă creațiile lui pot fi considerate pe bună dreptate ca aparținând lumii deoarece cuprind toate culturile. El nu doar promovează constant arta Mongoliei, țării sale natale, devenind ambasadorul cultural al poporului său în lume, ci și întruchipează generația tânără la nivel mondial, care respectă tradițiile regionale și acționează în plan internațional. El combină tradițiile occidentale și orientale într-o manieră foarte atentă și bine primită, creând astfel un tip de artă care a devenit parte integrantă a globalizării. Dr. Martin Stather (Germania) OTGO is the most important contemporary painter of present-day Mongolia. His works enchant the onlooker through the unique ease and freshness it exudes. We encounter humans and animals, which fill the often wide spaces of his paintings in small formatted roundelay. It is always difficult to assess and appreciate the art of a foreign culture, particularly when we have no knowledge of its tradition. Hence, we inevitably contemplate this art with eyes, which have been laden with our own culture and thereby overlook or perceive things differently. Beholding picture of the holy family, an onlooker unfamiliar with Christian culture will only perceive a family. We will have to live with this inherent limitation. After having studied painting, OTGO entered into an extensive period of self-study, acquiring knowledge of traditional painting techniques and Mongolian iconographic miniature painting, which then led him to transform this tradition into his very own, contemporary adaptation. The artist described the meditative act of painting Thangkas, in which a depiction of a divinity is completed in one stroke as follows: “Thangka painting means that the mind is painting, not the hands – like meditation it bestows new strength and energy.” The movement of the picture, which flows from the mind into the painting hand, is in the end the ever-lasting movement of life itself, but also the deliverance from a material world onto the path of a spiritual world. Living in Berlin since 2005, the Mongolian artist’s creations may rightfully be considered world-art, encompassing all cultures. Not only has he led the artwork of his Mongolian home-country into the present consistently and has become a cultural ambassador of his people to the world, but he also embodies a young, global generation which respects regional traditions and operates internationally. He blends western and eastern traditions together in a very careful and wellreceived manner and thereby creates a type of art which has become an integral part of globalization. Dr. Martin Stather (Germany)

12


Zgomot de copite / Roaring Hoofs, 2015, 160x150 cm, acrylic, pânză / acrylic, canvas

13


PREMIUL I

Mihai Perca, 1969, România Locuiește și activează în Bistrița, România. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Academiei de Arte „Ioan Andreescu”, România Expoziții relevante: Belgia, Franța, Germania, România, Ungaria, Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Lucrări în colecții private: Franţa, Germania, România, SUA Lives and works in Bistrita, Romania. Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Academy of Arts „Ioan Andreescu”, Romania Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Hungary, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Romania, USA

Celebra teorie „Copilul desenează ceea ce știe și nu ceea ce vede” este statutară demersului artistic a lui Mihai Perca. Dar, pentru că Mihai Perca a devenit conform legii diferențierii, un pictor ce și-a însușit toate elementele perceptuale reprezentărilor lui vizuale, ne obligă la o înțelegere bazată pe concepte „abstracte”. Pictorul folosește o mulțime de elemente pentru a configura, de cele mai multe ori, structuri informe care, cu ajutorul unor construcții mentale, instituie sensuri. Fiind un povestitor, are nevoie de un spațiu în care trăirile proprii, de care este adânc impresionat, să capete semnificații. O tehnică artistică le poate face tangibile. Mihai Perca alege, desenul, culoarea, lumina, titlurile date lucrărilor, pentru a inventa un mod de reprezentare a lumii fizice și mentale. Nic Șerban

A famous theory that claims that “a child draws what he knows and not what he sees” is statutory in Mihai Perca’s artistic approach. However, the fact that in accordance with the law of differentiation Mihai Perca has become a painter who has mastered all the perceptual elements of his visual representations leads us to the kind of understanding that is based on “abstract” concepts. The artist uses many elements to configure, most often, shapeless structures that, with the help of some mental constructions, generate meanings. As a narrator, he needs space where his own feelings, by which he is deeply impressed, take on meanings. An artistic technique can make them real. Mihai Perca chooses the drawing, color, light, and the titles of the works to invent a way of physical and mental representation of the world. Nic Serban

14


Cu faţa spre soare / With the face towards sun, 2015, 180x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas

15


PREMIUL II

Irina Viscun, 1983, SUA / Franța Locuiește și activează în Franța Absolventă a Colegiului Bard, SUA și a Universității Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Franța Expoziții relevante: Franța Lucrări în colecții private: Franța, Moldova, SUA Lives and works in France Graduated from Bard College and Pantheon-Sorbonne University, France Important exhibitions: France Works in private collections: France, Moldova, USA

Picturile mele sunt inspirate din lumea fizică, dezvăluind forme și modele care apar în natură. Lucrez cu culori îndrăznețe și forme „organice” curgătoare, folosind vopseaua printr-o tehnică „non-invazivă” care explorează proprietățile lichidului. Scopul meu este de a re-conecta privitorul cu natura prin intermediul unei călătorii meditative în rezervoarele memoriei primordiale universale. În calitate de artist, țelul meu este să descopăr zonele de intersecție ale spațiilor mentale, fizice și emoționale care se activizează atunci când navigăm prin straturile experiențelor imaginare, trăite și amintite. În timp ce realitatea fizică tinde să ne direcționeze spre spațiile „reale”, arta ne provoacă să ne imaginăm spații libere de condiția materială. O interpretare artistică abstractă poate fi ”harta” fundamentală care ar oferi informație nu doar despre exactitudinea fizică a senzației, ci și o descriere mai completă a semnificației sale unui observator anumit. În Amintiri, Greșeli și Eroziuni eu explorez spațiul, în care propriul meu corp fizic intră în contact cu pânza și vopseaua. Creând lucrări de dimensiuni mari, eu maximizez posibilitatea naturii mele fizice de a se reflecta pe rezultatul final al imaginii. Eu tind să creez o fereastră în acel moment când a fost creată pictura, permițând publicului să simtă spontaneitatea deciziilor mele artistice. Eu nu caut să manipulez atent procesul artistic, eu îi permit să mă ghideze pe propria-i traiectorie, urmând o linie echilibrată între hazard și intenție. My paintings draw inspiration from the physical world, revealing forms and patterns that occur in nature. I work with bold colors and flowing “organic” shapes by engaging with the medium of paint through a “non-invasive” technique that explores the properties of the liquid. My goal is to reconnect the viewer with nature via a meditative journey into the reservoirs of primordial universal memory. As an artist, my goal is to reveal the areas of intersection between mental, physical and emotional spaces that come into play as one navigates the super-imposition of imagined, lived and remembered experiences. If physical reality aims to point us into the direction of “real” spaces, art provokes us to imagine spaces unbound by the material condition. An abstract painterly rendering may be the ultimate “map” providing information not merely about the physical exactitude of a sensation, but a more complete description of its significance to a particular observer. In Memories, Lapses and Erosions, I explore the area where my own physical body enters into contact with that of the canvas and of the paint. By creating large format works I maximise the possibility of my own physical nature to reflect on the final result of the image. I aim to create a window into a time at which the painting was created by allowing the public to sense the spontaneity of my painterly decisions. I do not search to carefully manoeuvre the process of painting, I let it guide me along its own trajectory, walking a careful line between chance occurrence and intent.

16


Amintiri, greșeli și eroziuni 4 / memories, Lapses and Erosions 4, 2014, 97x162 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

17


PREMIUL III

Yansy Soler, 1989, Cuba Locuiește și activează în Barcelona, Spania Absolvent al Academiei de Arte din Santiago de Cuba, Cuba și al școlii Massana din Barcelona, Spania Expoziții relevante: Cuba, Spania Lives and works in Barcelona, Spain Graduated from the Academy of Art from Santiago de Cuba, Cuba and the Massana School, Barcelona, Spain Important exhibitions: Cuba, Spain

Zborul de idei este un exercițiu psihologic în care o persoană pune în discuție ideile care o frecventează într-un anumit moment. Fiecare idee menționată nu are nimic în comun cu precedenta, formând disparități în acest discurs linear. Am utilizat această idee pentru a reprezenta propriile mele gânduri și am aplicat-o în arta mea, transformându-mi lucrările în deversoare de informație. În fiecare zi primesc sute de stimulenți care, odată trecuți prin filtrul sistemului meu de gândire, apar în lucrarea mea finală. Eu îl selectez pe acel care îmi atrage atenția. Acest amalgam de imagini din ziare, petele de culoare și linia creează un cadru complex care generează confuzie. Dacă s-ar face o analiză detaliată a fiecărei lucrări, ar fi posibil de găsit un număr infinit de combinații de imagini. Acest joc care este produs de către toate elementele lucrării luate împreună, face trimitere la complexitatea procesului de gândire. The flight of ideas is a psychological exercise in which a person discusses the ideas that occur to him/her in a determined moment. Each idea mentioned is not in relation with the previous, forming disparities in this lineal discourse. I’ve used this idea to represent my own thoughts, and have applied this to my art - turning my works into spillways of information. On a daily basis, I receive hundreds of stimuli that, once filtered through my scheme of thought, appear in my final piece. I select that which attracts my attention. This mix of images taken from newspapers, blotches of color, and line create a complex framework that generates confusion. If a detailed analysis of each piece were conducted, it’d be possible to find an infinite amount of combinations of images. This game that is produced by all of the encompassing elements of the piece alludes back to the intricacy of the thought process.

18


Anomalie 11 / anomaly 11, 2014, 100x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

19


PREMIUL INSTITUTULUI CULTURAL ROMÂN „M. EMINESCU”

Veaceslav Fisticanu, 1960, Moldova Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Academiei de Arte din Kiev, specialitatea Pictură, Kiev, Ucraina Expoziții relevante: Bulgaria, Franța, Italia, Moldova, România, Rusia, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecții private: Franţa, Germania, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chișinău, Moldova Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Academy of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Bulgaria, France, Hungary, Italy, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Hungary, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Moldova, Romania, Russia, USA

Căutările mele în artă ţin de problematica trecerii materiei din stare organizată în stare dezorganizată și procesul invers de dezorganizare a materiei organizate. Studiul acestui proces în pictură, însă, exclude reprezentarea figurativă, narativismul, aspectul naturalist. Nu încerc în pictură să vin cu o înfăţișare despre procesul transformării materiei, ci chiar realizez tranformările, folosindu-mă de culoare ca de material ce determină întâmplarea – chintesenţa haosului. Arta nu poate fi judecată de pe poziţia exterioară ei, ci doar din interior. Reieșind din postulatul acesta: Procesul de extragere a fazei „organizare” din materia dezorganizată și invers faza „dezorganizare” din materia organizată o declar Artă. My pursuit in art relates to the issues of transition of the matter from an organized state into a disorganized state and the reverse process of the disorganization of organized matter. The study of this process in painting excludes the figurative representation, the narrativism, the naturalist aspect. In painting, I do not try to come up with a presentation of the matter transformation process, but I actually make the transformations using color as a material that determines the happening – quintessence of the chaos. One cannot judge art externally unless from within. Based on this assumption: I declare that art is the process of extracting the „organization” phase from disorganized matter and, vice-versa, the “disorganization” phase from organized matter.

20


Haos – Ordine 2.1.15 / Chaos-Order 2.1.15, 2015, 135x117 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

21


PREMIUL FUNDAȚIEI STURZA

Dirk Balke, 1960, Germania Locuiește și activează în or. Dusseldorf, Germania Absolvent al „Freie Kunstakademie Rhein-Ruhr”, Germania Membru al Grupului Internațional de Artiști „Die Neuen Milben” Expoziții relevante: Austria, Cehia, Germania, Polonia, Slovacia Lucrări în colecții private: Germania Lives and works in Dusseldorf, Germany Graduated from “Freie Kunstakademie Rhein-Ruhr”, Germany Member of the International Group of Artists “Die Neuen Milben” Important exhibitions: Austria, Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia Works in private collections: Germany

Dezvoltarea obișnuită a artei se desfășoară în general de la realism spre abstracție. La Dirk Balke aceasta se întâmplă altfel, ajungând până la fotorealism. Aceasta este o adevărată provocare pentru Dirk Balke. El vrea să afle cât de mult pot fi transportate emoțiile în această prezentare extrem de realistă. În perioada sa abstractă el a transformat formele geometrice în realitate. Se pot vedea ferestre, porți, fațade ale caselor, toate pictate în perspectivă centrală. Provocarea, în cazul dat, constă în a crea tensiuni. Perspectiva frontală subliniază o ordine strictă și emană calmitate. Pentru a nu fi plictisitor, este necesar de a crea tensiune între spațiul gol și parabolă. Uneori, acest lucru este demonstrat printr-o vedere în spatele obiectelor sau chiar dintre acestea, alteori, printr-o reflecție în fereastră sau o privire prin fereastră în spațiul din spate. Dirk Balke demonstrează natura tranzitorie a vieții, pictând exfolierea vopselei pe lemn, piatră sau metal. Prezentarea pare a fi atât de reală, încât ești tentat să atingi pânza pentru a vedea dacă e realitate sau pictură. Realismul și tendința lui Dirk Balke de a povesti creează tensiune. Realitatea este, astfel, deseori transformată prin adăugarea unor forme bizare. Antonia Zimmermann The customary development in art is generally step by step from realism to abstraction. Dirk Balke is going the other way round even up to photorealism. This is a real challenge for Dirk Balke. He wants to find out how far emotions can be transported in this extremely realistic presentation. From his abstract period he has transformed his geometrical shapes into reality. You can see windows, gates, house fronts, all painted in central perspective. The challenge here is to create tensions. Frontal perspective underlies a firm order and radiates calmness. In order not to appear boring, it is necessary to build up tension between emptiness and parable. Sometimes this is shown by a view behind or between objects. Sometimes it is a reflection in a window or a view through the windowpane into the space behind. Dirk Balke shows the transitory nature of life by painting the flaking off of paint on wood, stone or metal. The presentation seems so real that one is tempted to touch the canvas in order to find out whether it is reality or painted. Realism and Dirk Balke’s tendency to tell a story create tension. Reality is hereby often transformed by the addition of bizarre shapes. Antonia Zimmermann

22


baie III, Baie IV / Bathhouse III, Bathhouse IV, 2013, 40x50 cm x 2, ulei, pânză / oil, canvas

23


Premiul Centrului Cultural Vrancea

FLORINA BREAZU, 1973, Moldova Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău, a Academiei de Arte Vizuale ‚‚I. Andreescu’’,Secția Textile, Cluj-Napoca, România și a Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Secția Textile, Iași, România Expoziții relevante: Belgia, Franța, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Canada, Cipru, Elveţia, Franţa, Israel, Italia, Lituania, Marea Britanie, Spania Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Academy of Visual Arts ‘‘I. Andreescu’’, Textiles Department, Cluj Napoca, Romania, University of Arts ‘‘G. Enescu’’, Textiles Department, Iasi, Romania Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia. Works in private collections: Canada, Cyprus, France, Israel, Italy, Lithuania, Spain, Switzerland, United Kingdom

Poarta stelelor ține să reactualizeze conexiunea dintre civilizații. Necesitatea de comemorare a precursorilor în stelele funerare, a constituit un imbold pentru conturarea ideii. Stelele funerare – prezențe de consemnare a unor tradiții milenare și de persistență în timp a spiritului. Poarta stelelor este un portal al timpului prin care civilizațiile coexistă în paralel datorită forței edificatoare a energiei divine. Limbajul automat, lapidar reprezentat prin elementele grafice concentrează ideea - spiritul. Cuvântul – sunet se materializează prin semn, grafie, capătă consistență. Suprafețele de culoare, expresie a lumii modelate de lumină sugerează fără a insista, forma/materia. În procesul teleportării, componentele lumii materiale devin imateriale, fluide, transparente, fără consistență, curg într-un șuvoi atemporal în care se împletesc trecutul, prezentul și viitorul. Umbra și întunericul cedează și se topesc în focul sacru al purificării. Este poarta spiritului pur care modelează culoarea lumină și se restituie pe sine sie-și. Conexiunea cu spiritul universal și cu fluxul de energie creatoare se produce prin contemplare și stare de serenitate.

The Gate of the Steles tends to renew the connection between civilizations. The necessity to commemorate the ancestors in the funeral steles served as an impetus to shape the idea. The funeral steles record some millennial traditions and the eternity of spirit. The Gate of the Steles is a time portal through which the civilizations co-exist in parallel due to the enlightening force of divine energy. The automatic language tersely represented by means of graphic elements bring into focus the idea – the spirit. The word, sound that takes shape by means of sign and script, acquires consistency. The areas of color, the expression of the world shaped by light, gently suggests the form/matter. In the course of teleportation, the elements of the material world become immaterial, fluid, transparent, with no consistency, they flow in a timeless stream in which the past, present and future are interweaved. The shadow and the darkness yield and melt in the sacred fire of purification. This is the gate of the pure spirit, which shapes the light of the color and reflects it back. The connection with the universal spirit and with the flow of creative energy occurs through contemplation and state of serenity.

24


Poarta Stelelor / Gate of steles , 2015, 149x123 cm, ulei, pânză / oil, canvas

25


Trofeul ArtMuseum

Gabriela Culic, 1965, România Locuiește și activează în București, România Absolventă a Universității Nationale de Arte din București, secția Pictură Expoziţii relevante: Begia, Franta, Olanda, România, SUA Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Belgia, Canada, Franta, Israel, Marea Britanie, Olanda, România, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the National University of Arts, Bucharest, Romania, Painting Department Important exhibitions: Belgium, France, Netherlands, Romania, USA Works in public collections: Romania Works in private collections: Belgium, Canada, France, Israel, Netherlands, Romania, United Kingdom, USA

„De frigul culorilor ne îmbrăcăm în lumină și singura haină adevărată a noastră e străfundul ochiului nostru. În rest suntem goi sau în dezbrăcare…” scrie Nichita Stănescu în Respirări, gânduri care mă inspiră. Seria Breath, lucrată în ultimii ani, are ca temă pasărea și zborul. Pentru mine pictura este un ideal, ca o oglindă în care îţi potrivești chipul, „până când accepţi să fii”, cum spune poetul. Căutarea mea în pictură are conotaţie filozofică. „Tot ce face e o înălțare, e vorba de transcendere, subliniază Radu Boroianu, curatorul expozitiei Breath. Te tulbură, te face să treci prin stări aparent contradictorii pentru a termina, înlănţuindute. Pictura Gabrielei Culic degajă un farmec dureros și totodată jucăuș, șăgalnic. E tot atâta ţipăt de singurătate cât și duioasă împărtășire. Senzualitate febrilă, ultimativă și reflecţie religioasă…” Paleta cromatică austeră, rafinarea griurilor, jocul transparentelor, imperfecţiunile picturale susţin conceptual seria lucrărilor Breath, dând forţă și siguranţă efemerului. El devine frumos tocmai pentru că dispare repede.

“For the coldness of colours, we dress ourselves in light and our only true coat is the entrails of our eyes. For the rest of the time, we are naked or undressing…”, Nichita Stănescu writes in Respirări (Breaths), thoughts that inspire me. The Breath cycle, on which I have worked over the last years, focuses on birds and flight. For me, the art of painting is an ideal, it’s like a mirror in which to adjust your face, “until you accept to be”, as the poet says. My search in painting has a philosophical meaning. “Everything she does is uplifting, it is transcendence”, emphasises Radu Boroianu, the curator of the Breath exhibition. “It disturbs you, it makes you go through apparently conflicting states of mind, and ends up by chaining you. The painting of Gabriela Culic conveys a painful, yet playful, jesting charm. It is as much a scream of loneliness, as it is tender sharing. Feverish, ultimate sensuality and religious reflection...” The austere range of colours, the refinement of the shades of gray, the game of transparencies, the pictorial imperfections conceptually support the cycle of Breath paintings, providing the ephemeral with strength and certainty. It becomes beautiful just because it vanishes fast.

26


Cine vine la o bere pe timp de ploaie?/ Who is coming for a beer in the rain?, 2014, 110x170 cm, ulei, pânză / oil, canvas

27


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Înecat / Drowned, 2013, 80x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Aleksandras Vozbinas, 1958

Lituania

Locuiește și activează în Lituania. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Lituania Absolvent al Institutului de Stat de Arte Plastice, Lituania Expoziții relevante: Belgia, Danemarca, Estonia, Germania, Lituania, Olanda, Polonia, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Emiratele Arabe Unite, Lituania Lucrări în colecții private: Danemarca, Germania, Israel, Olanda, Polonia, Rusia, SUA, Suedia Lives and works in Lithuania. Member of the Union of Artists of Lithuania Graduated from the Lithuanian State Art Institute Important exhibitions: Belgium, Denmark, Estonia, Germany, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Ukraine Works in public collections: Lithuania, United Arab Emirates Works in private collections: Denmark, Germany, Israel, Netherlands, Poland, Russia, Sweden, USA

28


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Două orașe / Two cities, 2014, 76x60,5 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Jose A.Gonzalez Grillo, 1957

SUA

Locuiește și activează în Florida, SUA Absolvent al Academiei de Arte „San Alejandro”, Cuba și al Universității din Havana, Facultatea Istoria Artelor Expoziții relevante: Cuba, Jamaica, Spania, SUA, Venezuela Lucrări în colecții private: Belgia, Elveția, Franța, Germania, Irlanda, Olanda, Portugalia, Spania, SUA, Suedia Lives and works in Florida, USA Graduated from the Academy of Arts “San Alejandro”, Cuba and University of Havana, History of Arts Department Important exhibitions: Cuba, Jamaica, Spain, USA, Venezuela Works in private collections: Belgium, France, Germany, Ireland, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, USA

29


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Omagiu lui Hrabal / Homage to Hrabal, 2014, 70x100 cm, acrilic, carton / acrylic, cardboard

Tatiana Svatosova, 1964

Cehia

Locuiește și activează în Praga, Cehia Absolventă a Academiei de Arte Aplicate, Facultatea Design și Grafică de Carte Expoziţii relevante: Cehia, Franţa, Germania, Slovacia Lucrări în colecţii private: China, Cehia, Franţa, Germania, Olanda, Portugalia, Slovacia, SUA, Lives and works in Prague, Czech Republic Graduated from the Academy of Applicative Arts, Design and Book Graphics Department Important exhibitions: Czech Republic, France, Germany, Slovakia Works in private collections: China, Czech Republic, France, Germany, Netherlands, Portugal, Slovakia, USA

30


Diploma de Excelenţă a Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Cameră / Room, 2014, 124x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Adrian DicĂ, 1984

România

Locuiește și activează în București, România Absolvent al Universității Naționale de Arte, București, România Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecții publice: Bulgaria Lucrări în colecții private: Australia, Bulgaria, România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the Bucharest National University of Arts, Romania Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Bulgaria Works in private collections: Australia, Bulgaria, Romania

31


INVITAT DE ONOARE

Fără titlu / Untitled, 2014, 90x190 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Miron Duca, 1952

România

Locuiește și activează în Bistrița, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Institutului de Arte „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, România Expoziții relevante: Austria, Franța, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Franţa, Italia, România Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Italia, Polonia, România, SUA Lives and works in Bistrita, Romania Member of the Union of Artists from Romania Graduated from the Institute of Arts ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, Romania Important exhibitions: Austria, France, Hungary, Romania Works in public collections: France, Italy, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Poland, Romania, USA

32


INVITAT DE ONOARE

Fără corp / Without body, 2015, 200x200 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

RINALDO NOVALI, 1952 Italia

Locuiește și activează în Bologna, Italia Absolvent al Academiei de Arte, Secția Pictură, Bologna Expoziţii relevante: Germania, Italia, Moldova, Norvegia, Olanda Lucrări în colecţii publice: Franţa, Italia, Moldova Lives and works in Bologna, Italy Graduated from the Academy of Arts, Painting Department, Bologna Important exhibitions: Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Norway Works in public collections: France, Italy, Moldova

33


INVITATă DE ONOARE

Evocare. Butuceni / evocation. Butuceni, 2015, 81x60,5 cm, oil, carton / oil, cardboard

ELENA BONTEA, 1933 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și a Institutului de Istorie și Teorie a Artei, Sankt-Petersburg Expoziții relevante: Austria, Belarus, Germania, Japonia, Lituania, Mali, Moldova, Mongolia, Polonia, România Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Belarus, Egipt, Franţa, Germania, Israel, Mali, Moldova, România, Rusia, SUA, Suedia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and Institute of History and Theory of Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: Austria, Belarus, Germany, Japan, Lithuania, Mali, Mongolia, Moldova, Poland, Romania Works in public collections: Kazakhstan, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Austria, Belarus, Egypt, France, Germany, Israel, Mali, Moldova, Romania, Russia, Sweden, Ukraine, USA

34


INVITATă DE ONOARE

Meleag Basarabean / Bessarabia, 2014, 110x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ELEONORA ROMANESCU, 1926 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Georgia, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, România, Rusia, Siria, Ucraina, Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Tadjikistan, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Ucraina Awarded with the Order of the Republic of Moldova Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Mongolia, Romania, Russia, Syria, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Tajikistan, Ukraine Works in private collections: Canada, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Norway, Romania, Russia, Ukraine, USA

35


INVITAT DE ONOARE

Pictat curat / Painted clean, 2005, 130x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Corneliu Vasilescu, 1932

România

Locuiește și activează în București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Austria, Belgia, Bulgaria, Egipt, Franța, Germania, Israel, Italia, Polonia, România, Rusia, Spania, Turcia Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Belgium, Bulgaria, Egypt, France, Germany, Israel, Italy, Poland, Romania, Russia, Spain, Turkey

36


INVITAT DE ONOARE

Odiseus / Odysseus, 2014, 81x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

GHEORGHE ANGHEL, 1938 România

Locuiește și activează în București, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Membru al fundației „Taylor” din Franța Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚Nicolae Grigorescu’’, București, clasa profesorului Ion Marșic Expoziții relevante: Algeria, Argentina, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, Chile, Cipru, Danemarca, Egipt, Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irak, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Marea Britanie, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA, Spania, Tunisia, Turcia, Vietnam Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania. Member of Taylor Foundation, France Graduated from the Institute of Arts ‘‘Nicolae Grigorescu’’, Bucharest, Professor Ion Marsic Important exhibitions: Algeria, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Iraq, Israel, Italy, Japan, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain, Switzerland, Turkey, United Kingdom, USA, Vietnam

37


INVITATă DE ONOARE

Vama Veche / Vama Veche, 1992, 80x105 cm, acrilic, hârtie / acrylic, paper

SILVIA RADU, 1935 România

Locuiește și activează în București, România Absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Franța, Italia, Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Improtant exhibitions: France, Hungary, Italy, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania

38


INVITAT DE ONOARE

Peisaj la Mănăstirea Oașa / Landscape at Oașa Monastery, 2015, 53,5 x 72,5 cm, ulei, canvas / oil, canvas

HOREA PAȘTINA, 1946 România

Locuiește și activează în București, România. Membru al UAP din România. Membru–fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Deținător al „Meritului cultural” în grad de Ofiţer, Doctor în arte vizuale Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚Nicolae Grigorescu’, București, secția pictură, clasa prof. Alexandru Ciucurencu Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Grecia, Israel, Italia, Liban, Marea Britanie, Moldova, Olanda, România, Ungaria Lucrările se află în numeroase colecții publice și private în țară și străinătate Lives and works in Bucharest, Romania. Member of Union of Artists from Romania. Member and founder of the Group ”PROLOG’’ Awarded with Cultural Merit Order in the rank of Officer, Doctor of Visual Arts Graduated form the Institute of Arts ”Nicolae Grigorescu’’, Bucharest, Painting Department, Professor Alexandru Ciucurencu Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Cyprus, France, Greece, Hungary, Israel, Italy, Lebanon, Moldova, Netherlands, Romania, United Kingdom Works are in numerous public and private collections in Romania and abroad

39


INVITAT DE ONOARE

Poliptic / polyptych, 2014, 80x60 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas

PETRU LUCACI, 1956 România

Locuiește și activează în București, România Președinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Doctor în arte vizuale, profesor Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Cehia, China, Croația, Danemarca, Elveția, Franța, Grecia, Japonia, Moldova, Norvegia, Olanda, Portugalia, România, Rusia, Spania, Suedia, Ungaria, Vietnam Lives and works in Bucharest, Romania President of the Union of Artists from Romania. Doctor of visual arts, professor Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, France, Greece, Hungary, Japan, Moldova, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Vietnam

40


INVITAT DE ONOARE

Fără titlu / Untitled, 2014, 150x150 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper

VASILE TOLAN, 1953 România

Locuiește și activează în București, România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, România și al Universității de Arte, București, România Expoziții relevante: Austria, Cehia, Franța, Italia, Iugoslavia, Polonia, România, SUA, Ungaria Lucrări în colecții publice: Iugoslavia, România Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Italia, Polonia, România, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, Romania and University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Czech Republic, France, Hungary, Italy, Poland, Romania, USA, Yugoslavia Works in public collections: Romania, Yugoslavia Works in private collections: France, Germany, Italy, Poland, Romania, USA

41


INVITAT DE ONOARE

Viţă de vie / Grapevine, 2013-2014, 131x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

CONSTANTIN FLONDOR, 1936 România

Locuiește și activează în Timișoara, România Membru al UAP din România. Membru-fondator al Grupului ‚‚PROLOG’’ Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚Nicoale Grigorescu’’, București, România Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Marea Britanie, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Germania, Italia, Moldova, România, Ucraina Lucrări în multiple colecţii private din ţară și străinătate Lives and works in Timisoara, Romania. Member of Union of Artists from Romania. Member and founder of the Group ”PROLOG’’. Graduated from the Institute ‘‘Nicolae Grigorescu’’, Bucharest, Romania Important exhibitions: France, Germany, Hungary, Romania, United Kingdom Works in public collections: Germany, Italy, Moldova, Romania, Ukraine Works are in many private collections in Romania and abroad

42


INVITAT DE ONOARE

Fântână / Well, 2007, 70x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Aurel Roșu, 1948

România

Locuiește și activează în Oradea, România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, București, România Expoziții relevante: Franța, Germania, Italia, Polonia, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Germania, Italia, Moldova, România Lucrări în colecții private: Australia, Bulgaria, Danemarca, Elveția, Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie Lives and works in Oradea, Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: France, Germany, Hungary, Italy, Romania, Poland Works in public collections: Germany, Italy, Moldova, Romania Works in private collections: Australia, Bulgaria, Denmark, England, Germany, Greece, Israel, Italy, Switzerland

43


INVITATă DE ONOARE

Neaua de mai / Snow in May, 70x55,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VALENTINA RUSU-CIOBANU, 1920 Moldova

Cavaler al Ordinului Republicii Moldova Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Arte Plastice, Iași și a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Irac, Moldova, Polonia, România, Rusia, Siria Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Awarded with the Order of Republic of Moldova Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Iasi and Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Iraq, Moldova, Poland, Romania, Russia, Syria Works in public collections: Moldova, Russia

44


INVITAT DE ONOARE

Portret / portrait, 2008, 80x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Florin Ciubotaru, 1939

România

Locuiește și activează în București, România. Membru al UAP din România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București Expoziţii relevante: Bulgaria, Canada, Elveția, Germania, Israel, Italia, Japonia, Moldova, Olanda, Polonia, România, Spania, Suedia Lucrări în colecţii publice: Moldova, Olanda, Romania Lives and works in Bucharest, Romania. Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Institute of Arts ‘‘N. Grigorescu’’, Bucharest Important exhibitions: Bulgaria, Canada, Germany, Israel, Italy, Japan, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Spain, Switzerland, Sweden Works in public collections: Moldova, Netherlands, Romania

45


INVITAT DE ONOARE

Peisaj de iarnă / Winter landscape, 2012, 110,5x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

VIOREL MĂRGINEAN, 1933 România

Locuiește și activează în București, România Membru de onoare al Academiei Române. Membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere din or. Paris Membru al Academiei Internaționale de Artă Modernă din or. Roma. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, București, România Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Franța, Italia, România, Spania. Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Australia, Bulgaria, Danemarca, Elveția, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Marea Britanie, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Honorable member of the Romanian Academy. Member of the European Acdemy of Sciences, Arts and Letters, Paris. Member of the International Academy of Moder Art, Rome. Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Nicolae Grigorescu”, Bucharest, Romania Important exhibitions: Austria, Bulgaria, France, Italy, Romania, Spain. Works in public collections: Romania Works in private collections: Australia, Bulgaria, Denmark, England, Germany, Greece, Israel, Italy, Japan, Switzerland, USA

46


INVITAT DE ONOARE

Rudenii întrerupte / Interrupted relationships, 2014-2015, 115x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

SERGIU CUCIUC, 1940 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Institutului de Stat de Pictură, Sculptură și Arhitectură ‚‚I. E. Repin’’, Facultatea Critică de Artă, Sankt Petersburg Expoziţii relevante: Belarus, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Japonia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Polonia, România, Rusia, Lucrări în colecţii private: Belarus, Bulgaria, Kazahstan, Cehia, Danemarca, Franţa, Germania, Japonia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. E. Repin’’, Department of Art Criticism, Saint Petersburg Important exhibitions: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Japan, Kazakhstan,Lithuania, Russia, Works in public collections: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, France, Germany, Japan, Kazakhstan,Lithuania, Poland, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Belarus, Bulgaria, Kazakhstan, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Japan, Moldova, Russia, Ukraine

47


INVITAT DE ONOARE

Turn de veghe VI / Watchtower VI, 2012, 2012, 97x97 cm, ulei, pânză / oil, canvas

MARIN GHERASIM, 1937 România

Cavaler al Ordinului Național ‚‚Steaua României’’ în grad de Comandor Locuiește și activează în București, România. Membru al UAP din România, Membru-fondator al Grupării 9+1 Absolvent al Institutului de Arte Plastice ‚‚N. Grigorescu’’ din București, clasa prof. O. Angheluță Expoziții relevante: Cehia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Marea Britanie, Moldova, România, Suedia Lucrări în colecții publice: Elveția, Bulgaria, Cehia, Polonia, România Lucrari în multiple colecții private din țară și străinătate Knight of National Order of the ‚‚Star of Romania’’ in the rank of Commander Lives and works in Bucharest, Member of Union of Artists from Romania, Member and founder of Group 9+1 Graduated from the Institute of Arts ‚‚N. Grigorescu’’, Bucharest, prof. O. Angheluta Important exhibitions: Czech Republic, France, Germany, Greece, Italy, Japan, Moldova, Romania, Sweden, United Kingdom Works in public collections: Bulgaria, Czech Republic, Poland, Romania, Switzerland Works are in many private collections in Romania and abroad

48


INVITATă DE ONOARE

rugăciune / prayer, 2015, 150x100 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper

NICOLE CALLEBAUT, 1935 Belgia

Locuiește și activează în Bruxelles, Belgia Membru-fondator al grupului ‚‚Missing Ink’’ Absolventă a Academiei de Arte, Facultatea de Artă decorativă, Kunsten Expoziții relevante: Belgia, Emiratele Arabe Unite, Franța, Germania, Maroc, Moldova, Olanda, Portugalia, SUA Lucrări în colecții publice: Belgia, Franța, Portugalia, SUA Lives and works in Brussels, Belgium Founding member of Group ‘‘Missing Ink’’ Graduated from the Academy of Fine Arts, Decorative Arts Department, Kunsten Important exhibitions: Belgium, France, Moldova, Morocco, Netherlands, Portugal, UAE, USA Works in public collections: Belgium, France, Portugal, USA

49


INVITAT DE ONOARE

Zesoh-Samsara / Zesoh-Samsara, 2015, 115x138 cm, cerneală japoneză / japanese ink, canvas

TOSHIO YOSHIZUMI, 1952

Japonia

Locuiește și activează în Tokio, Japonia. Absolvent al Print Studio, Granada, Spania Expoziții relevante: Argentina, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Coreea de Sud, Croația, EAU, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, India, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Marea Britanie, Muntenegru, Polonia, Portugalia, Rusia, Serbia, Slovenia, Slovacia, Spania, Suedia, SUA, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Cehia, Chile, Coreea de Sud, Croația, Egipt, India, Italia, Japonia, Lituania, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, SUA, Ucraina, Ungaria Lives and works in Tokyo, Japan. Graduated from Print Studio, Granada, Spain Important exhibitions: Argentina, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, India, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Netherlands, Poland, Portugal, Russia, Serbia and Montenegro, Slovenia, Slovakia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, U.A.E, United Kingdom, U.S.A Works in public collections: Bosnia Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Czech Republic, Chile, Croatia, Egypt, Hungary, India, Italy, Japan, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Ukraine, USA

50


INVITATă DE ONOARE

Watra. Kebab Bar / Watra. Kebab Bar, 2013, 110x120 cm, ulei, canvas / oil, canvas

Ewa MiAzek, 1952

Polonia

Locuiește și activează în Varșovia, Polonia Absolventă a Academiei de Arte, Facultatea Pictură din Varșovia, Polonia Președintele Asociaţiei „Art Campaign” Expoziţii relevante: Elveţia, Germania, Lituania, Marea Britanie, Mexic, Moldova, Mongolia, Olanda, Ucraina Lives and works in Warsaw, Poland Graduated from the Academy of Arts, Painting Department, Warsaw, Poland President of ‘‘Art Campaign” Association Important exhibitions: Germany, Lithuania, Mexico, Moldova, Mongolia, Netherlands, Switzerland, Ukraine, United Kingdom

51


„La vie en rose”, diptic / „Life in Pink”, diptych, 2014, 150x300 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

LIVIU NEDELCU, 1962 România

Locuiește și activează în Golești, jud. Vrancea, România Membru al UAP din România. Absolvent al Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice, Iași, și al Universităţii de Vest, Facultatea de Arte și Design, Timișoara Expoziţii relevante: Cehia, Finlanda, Franţa, Germania, Olanda, Moldova, Polonia, România, SUA, Turcia Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: România, Uniunea Europeană Lives and works in Golesti, Vrancea, Romania Member of Union of Artists from Romania. Graduated from Academy of Music ‘‘G. Enescu’’, Department of Fine Arts, Iasi, and from Western University, Arts and Design Department, Timisoara Important exhibitions: Czech Republic, Finland, France, Germany, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Romania Works in private collections: European Union, Romania

52


Tribuniada / Tribune, 2014, 207x167 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ilie cojocaru, 1950

Moldova

Locuiește și activează în Ungheni, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Belgia, China, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Ungheni town, Moldova Member of the Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Belgium, China, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA

53


Opus: verde-violet, negru-alb / Opposed: green-purple, black-white, 2014, 180x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

MIHAI ȚĂRUȘ, 1948 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău și Sankt-Petersburg, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’ și al Academiei de Arte Plastice, Sankt-Petersburg Expoziţii relevante: Austria, Belgia, Finlanda, Franţa, Italia, Japonia, Norvegia, Moldova, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Franţa, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau and Saint Petersburg. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’ and Academy of Arts, Saint Petersburg Important exhibitions: Austria, Belgium, Finland, France, Italy, Japan, Norway, Moldova, Russia, USA Works in public collections: Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania, Russia Works in private collections: Austria, France, Moldova, Romania, Russia, USA

54


Vals de toamnă / Autumn valse, 2015, 90x80 cm, tehnică de autor, pânză / author media, canvas

TUDOR FABIAN, 1970 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei de Arte Plastice și Arhitectură, Facultatea Grafică, clasa academicianului Andrei Cebîkin, Kiev Expoziţii relevante: Bosnia-Herțegovina, Franţa, Germania, Japonia, Moldova, Polonia, Macedonia, România, Rusia, Spania, Ucraina, USA Lucrări în colecţii publice: Moldova, România, Rusia, Ucraina, Lucrări în colecţii private: Anglia, Australia, Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Moldova, Olanda, România Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Arts and Architecture, Department of Graphics, the class of Andrei Cebikin, Kiev Important exhibitions: Bosnia & Herzegovina, France, Japan, Macedonian Republic, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA Works in public collections: Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in private collections: Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Moldova, Netherlands, Romania, United Kingdom

55


Compoziție III / Composition III, 2013-2014, 80x150 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

RĂZVAN MIHALCEA, 1982 România

Locuiește și activează în Buzău, România. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității de Vest, facultatea Arte Plastice, Timișoara, România Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: România Lives and works in Buzau, Romania. Member of the Union of Artists from Romania Graduated from the West University, Art faculty, Timisoara, Romania Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collectins: Moldova, Romania Works in private collections: Romania

56


Pola Wójcik, 1982

Labirint 3L / Labyrinth 3L, 2015, 100x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Polonia

Locuiește și activează în Polonia Absolventă a Academiei de Arte din Varșovia Expoziții relevante: Polonia Lucrări în colecții publice: Polonia Lucrări în colecții private: Canada, Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, SUA Lives and works in Poland Graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw Relevant exhibitions: Poland Works in public collections: Poland Works in private collections: Canada, France, Germany, Poland, United Kingdom, USA

57


Tabără de refugiați / Refugees-camp, 2013, 80x50 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Wijk Sjoukjen, 1949

Olanda

Locuiește și activează în Annen, Olanda A urmat cursuri private de pictură Expoziții relevante: Lituania, Olanda, Rusia Lucrări în colecții private: Olanda Lives and works in Annen, Netherlands Followed private painting classes. Relevant exhibitions: Lituania, Netherlands, Russia Works in private collections: Netherlands

58


Subconștient 7 / Subconscious 7, 2014, 150x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

Adriana Florea Băloiu, 1979

România

Locuiește și activează în București, România Absolventă a Universității Naționale de Artă București Expoziții relevante: Germania, România Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Australia, Germania, Italia, România, Spania, SUA Lives and works in Bucharest, Romania. Graduated from National University of Arts Bucharest Important exhibitions: Germany, Romania Works in public collections: Australia, Germany, Italy, Romania, Spain, USA

59


Nucleul Universului / Core of the universe, 2015, 200x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Valentin Rusu, 1973

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii de Arte Plastice al Moldovei Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Moldova Lucrări în colecții publice: Moldova Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Italia Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theater and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova Works in public collectins: Moldova Works in private collections: France, Germany, Italy

60


Fantezie / Fancy, 2015, 80x90 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Sargis Hovhannisyan, 1983

Armenia

Locuiește și activează în Gyumri,Armenia. Absolvent al Academiei de Arte Plastice din Erevan, filiala Gyumri Membru al Centrului de Artă Contemporană din Gyumri. Membru al Asociației Internaționale al Artelor (UNESCO) și al Grupului Cultural Etajul 5 din Gyumri Expoziții relevante: Armenia, Franța, Georgia, Germania, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții private: Armenia, Austria, Franța, Germania, Turcia, Ucraina, Ungaria Lives and works in Gyumri ,Armenia. Graduated from Art Academy of Yerevan, Gyumri Branch Member of the Gyumri Contemporary Art Center. Member of the International Association of Art (UNESCO) and of 5th Floor Cultural Group, Gyumri, Armenia Important exhibitions: Armenia, France, Germany, Georgia, Turkey, Ukraine Works in private collections: Armenia, Austria, France, Germany, Hungary,Turkey, Ukraine

61


Obezitate, viciu și terorism; Brutalitate și terorism / Obesity, addiction and terrorism / Brutality and terrorism 2015, 70x70 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Daniel Roșca, 1991

România

Locuiește și activează în București, România Absolvent al Universității Naționale de Artă București Facultatea de Arte Plastice, secția Pictură Expoziții relevante: Bulgaria, Germania, Romania Lives and works in Bucharest, Romania. Graduated from National University of Arts, Faculty of Fine Arts, Painting department. Important exhibitions: Bulgaria, Germany, Romania

62


Fără titlu / Untitled, 2015, 80,6x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Gopal Dagnogo, 1973

Coasta de Fildeș / Franţa

Locuiește și activează în Paris, Franța Expoziții relevante: Andorra, Burkina Faso, Coasta de Fildeș, Egipt, Elveția, Franța, Germania, Kuwait, Moldova, Polonia, România, SUA, Ungaria Lives and works in Paris, France Important exhibitions: Andorra, Burkina Faso, Egypt, France, Germany, Hungary, Ivory Coast, Kuwait, Moldova, Poland, Romania, Switzerland, USA

63


Compoziţie, diptic / Composition, diptych, 2015, 92x92x2 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

VLADIMIR PALAMARCIUC, 1945 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, clasa prof. Vasile Ţehmister, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Franţa, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Franţa, România Lucrări în colecţii private: China, Israel, România, SUA, Ungaria Lives and works in Chisinau. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, class of prof. Vasile Tehmister, Chisinau Important exhibitions: Belgium, France, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: France, Romania Works in private collections: China, Hungary, Israel, Romania, USA

64


Reflecţiune / Reflection, 2013, 147x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VALERIU PALADI, 1968 România

Locuiește și activează în Bologna, Italia Membru al UAP din România Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’ , Chișinău și al Academiei de Arte, București Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa, Germania, Italia, Olanda, România, SUA Lives and works in Bologna, Italy Member of Union of Artists from Romania Graduated from Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’ , Chisinau and the Academy of Arts, Bucharest Important exhibitions: Italy, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Netherlands, Romania, USA

65


Crinul pustiei II / Lily of the desert III, 2015, 90x120 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

Doina Mihăilescu, 1953

România

Locuiește și activează în Timișoara, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, membru al Organizației Restauratorilor din România Absolventă a Universității Naționale de Artă București Expozișii relevante: Austria, Bulgaria, Canada, Germania, Italia, Moldova, România, Spania, Ungaria Lucrări în colecții publice: Germania, Italia, Romania, Ungaria Lives and works in Timisoara, Romania Member of Union of Artists from Romania, member of Organization of restorers of Romania Graduated from National University of Arts, Bucharest Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Canada, Germany, Hungary, Italy, Moldova, Romania, Spain Works in public collections: Germany, Hungary, Italy, Romania

66


Fără titlu / Untitled, 2014, 100x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

GHEORGHE ȘOITU, 1947 Moldova

Locuiește și activează în Cahul, Moldova Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Germania, Paraguay, România, Rusia, Sri Lanka, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Bulgaria, Canada, Elveţia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Portugalia, România, Rusia, SUA Lives and works in Cahul, Moldova Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Germany, Paraguay, Romania, Russia, Sri Lanka, Ukraine Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: Bulgaria, Canada, Germany, Greece, Israel, Italy, Portugal, Romania, Russia, Switzerland, USA

67


Duminica Mare / Feast of weeks, 2014, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VASILE GRAMA, 1957 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei de Textile, Moscova Expoziţii relevante: Bulgaria, Germania, Moldova, Polonia, Spania Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa, Moldova, România, Rusia Lives and works in Chisinau, Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Textiles, Moscow Important exhibitions: Bulgaria, Germany, Moldova, Poland, Spain Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Moldova, Romania, Russia

68


Coloane brâncovenești / Brancoveanu columns, 2014, 100x100 cm, ulei, pânză /oil, canvas

Vadim Crețu, 1971

România

Locuiește și activează în București, România. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeala” din Chișinău și al Universității Naționale de Artă București. Expoziții relevante: Franța, Germania, Grecia, Italia, România Lucrări în colectii publice: Elveția, Franța, Grecia, România Lucrari în colecții private: Arabia Saudită, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Maroc, Moldova, Olanda, Quatar, Romania Lives and works in Bucharest, Romania. Member of Union of Artists from Romania Graduated from Republican College of Arts „Al. Plamadeala”, Chisinau and National University of Arts, Bucharest. Important exhibitions: France, Germany, Greece, Italy, Romania Works in public collections: France, Greece, Romania, Switzerland Works in private collections: France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Moldova, Morocco, Quatar, Romania, Saudi Arabia, Switzerland

69


solie / Deputation, 2014, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

GHENADIE JALOBA, 1956 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Președinte al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Institutului de Arte Plastice ‚‚V. I. Surikov,’’ Moscova Expoziţii relevante: Belgia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Kârghistan, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Australia, Canada, Franţa, Kârghistan, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Chairman of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the Institute of Arts ‚‚V. I. Surikov’’, Moscow Important exhibitions: Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Kyrgyzstan, Moldova, Romania Works in private collections: Australia, Canada, France, Kyrgyzstan, Romania, Russia, Ukraine, USA

70


Din ciclul „linia roșie”- Dealul lui Ignatie / From the series ”Red line” - Ignatie’s hill, 2012, 150x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

George Mircea, 1979

România

Locuiește și activează în București, România Membru al UAP din România Absolvent al Universității Naționale de Artă București Expoziții relevante: Franța, Germania, Italia, România Lucrări în colecții publice: Franța, Germania, Italia, Moldova, România, Spania, Ungaria Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists from Romania Graduated from National University of Arts Bucharest Important exhibitions: France, Germany, Italy, Romania Works in public collections: France, Germany, Hungary, Italy, Moldova, Romania, Spain

71


Lumina adâncurilor / Light of the depth, 2014, 97x75 cm, ulei, pânză / oil, canvas

TIMOTEI BĂTRÂNU, 1944 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Austria, Bulgaria, Cipru, Franța, Letonia, Olanda, Paraguay, România, Rusia, Sri-Lanka, Ucraina Lucrări în colecții publice: Lituania, Moldova, Olanda, România, Rusia, Slovacia, SUA, Ucraina Lucrări în colecții private: Belarus, Bulgaria, Cehia, Cipru, Franţa, Israel, Moldova, Olanda, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Austria, Bulgaria, Cyprus, France, Latvia, Netherlands, Paraguay, Romania, Russia, Sri-Lanka, Ukraine Works in public collections: Lithuania, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Slovakia, Ukraine, USA Works in private collections: Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Cyprus, France, Israel, Netherlands, Moldova, Romania, Russia, Ukraine, USA

72


Văduvă / Widow, 2013, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Victoria Daneva, 1982

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Absolventă a Universității Tehnice din Moldova, Facultatea de Design și Urbanism Expoziții relevante: Cehia, Elveția, Italia, Moldova, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții particulare: Franța, Germania, Italia, Moldova, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova Graduated from Technical University of Moldova, Faculty of Design and Urbanism Important exhibitions: Czech Republic, Italy, Moldova, Russia, Switzerland, Ucraine Works in private collections: France, Germany, Italy, Moldova, Ukraine

73


Fără titlu, diptic / Untitled, diptych, 2015, 75x55 cm - 2, acrilic, carton / acrylic, cardboard

GHEORGHE OPREA, 1946 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, membru al AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ”I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Bulgaria, Greece, Israel, Italy, Japan, Moldova, Romania, Russia, Spain, Ukraine, USA

74


Revelaţie / Revelation, 2013, 106x96 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Sanda MAria Ciorna, 1956

România

Locuiește și activează în Tăuții-Măgherăuș, România Absolventă a Universității Tehnice Cluj-Napoca și a Universității de Nord Baia Mare, Secția Arte Plastice Expozitii relevante: Belgia, Bulgaria, România Lives and works in Tautii-Magheraus, Romania Graduated from Technical University of Cluj-Napoca and North University of Baia Mare, Fine Arts Department Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Romania

75


Miraj / Mirage, 2015, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VALERIU HERȚA, 1960 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Institutului Politehnic, Chișinău Expoziţii relevante: Argentina, Belgia, Canada, Croaţia, Danemarca, Franţa, Italia, Japonia, Lituania, Moldova, Panama, Portugalia, România, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: Argentina, Belgia, Canada, Croaţia, Danemarca, Franţa, Italia, Japonia, Moldova, Portugalia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Polytechnic Institute, Chisinau Important exhibitions: Argentina, Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Lithuania, Moldova, Panama, Portugal, Romania, Russia, Italy, Japan, USA Works in public collections: Romania Works in private collections: Argentina, Belgium, Canada, Croatia, Denmark, France, Italy, Japan, Moldova, Portugal, Romania, USA

76


Crucificare/ crucifixion, 2015, 120x140 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

TUDOR ZBÂRNEA, 1955 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, UAP din România, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității de Arte ‚‚G. Enescu’’, Iași, România, secția pictură, clasa prof. Corneliu Ionescu Expoziții relevante: Belarus, Belgia, Cipru, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Belarus, Franţa, Italia, Kârghâzstan, Moldova, România, Turcia Lucrări în colecţii private: Australia, Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Israel, Italia Lituania, Moldova, Olanda, Rusia, SUA, Turcia, Venezuela Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, Union of Artists from Romania, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the University of Arts ‚‚G. Enescu’’, Iasi, Romania, Painting Department, prof. Corneliu Ionescu Important exhibitions: Belarus, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Italy, Lithuania, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Belarus, France, Italy, Kyrgyz Republic, Moldova, Romania, Turkey Works in private collections: Australia, Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, Germany, Israel, Italy Lithuania, Netherlands, Moldova, Russia, Turkey, USA, Venezuela

77


Arătură. Dondușeni / Ploughed land. Donduseni, 2015, 70x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

IGOR SVERNEI, 1972 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Albania, Canada, China, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Belgium, France, Germany, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Moldova, Romania, Works in private collections: Albania, Canada, China, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Switzerland, Turkey, Ukraine, USA

78


Umbre / Shadows, 2015, 150x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Vahagn Ghukasyan, 1987

Armenia

Locuiește și activează în Gyumri, Armenia Membru al Uniunii Artiștilor din Armenia Co-fondator și director al Muzeului de Arta Contemporană din Gyumri Absolvent al Academiei de Arte Plastice din Erevan, filiala Gyumri Expoziții relevante: Armenia, Austria, Belorusia, Georgia, Liban, Turcia Lucrări în colecții private: Armenia, Austria, Georgia, Liban, Turcia, S.U.A., Suedia Lives and works in Gyumri, Armenia Member of Armenia Artist’s Union Co-founder and director of the Museum of Contemporary Art in Gyumri. Graduated from Yerevan State Academy of Fine Arts, Yerevan, Gyumri Branch Important exhibitions: Armenia, Austria, Belarus, Georgia, Lebanon, Turkey Works in private collections: Armenia, Austria, Georgia, Lebanon, Sweden, Turkey, USA

79


Sânziene în Sudeikiai / Midsummer Day in Sudeikiai, 2013, 110x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

LENA KHVICHIA, 1972 Lituania

Locuiește și activează în Vilnius, Lituania Absolventă a Universităţii Pedagogice, Facultatea Artă și Tehnologie, Vilnius Expoziţii relevante: Armenia, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, Rusia, Serbia Lucrări în colecţii private: Armenia, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Polonia, Rusia Lives and works in Vilnius, Lithuania Graduated from the Pedagogical University, Art and Technology Department, Vilnius Important exhibitions: Armenia, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Serbia Works in private collections: Armenia, Lithuania, Poland, Russia, United Kingdom

80


Ferestre, diptic / windows, diptych, 2015, 50x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

ELENA ZBÂRNEA, 1985 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău. Membru-stagiar al UAP din Moldova. Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău, și a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Andorra, Azerbaidjan, Belgia, Franța, Germania, Italia, Moldova, România, Spania Lucrări în colecţii publice: Andorra, Moldova Lucrări în colecţii private: Andorra, Elveția, Franța, Germania, Italia, Moldova, România Lives and works in Chisinau. Member-probationist of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’ and the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Azerbaijan, Andorra, Belgium, France, Germany, Italy, Moldova, Romania, Spain Works in public collections: Andorra, Moldova Works in private collections: Andorra, France, Germany, Italy, Moldova, Romania, Switzerland

81


Speranță 3 / Espérance 3, 2, 2014, 73x60 cm - 2, acrilic, pânză / acrylic, canvas

TOMOKO KAZAMA-OBER, 1945 Franța

Locuiește și activează în Paris, Franţa Membră a Clubului Artiștilor din Nihonjinkai Absolventă a Școlii de Artă din Tokyo, Universitatea Kantogakuin, Facultatea Sociologie, Yokohama Expoziţii relevante: Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Moldova, Polonia, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Franţa, Japonia, Moldova, Polonia Lives and works in Paris, France Member of Club of Artists from Nihonjinkai Graduated from the Art School, Tokyo, Kantogakuin University, Sociology Department, Yokohama Important exhibitions: Belgium, Croatia, France, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Moldova, Poland, Russia, USA Works in public collections: France, Japan, Moldova, Poland

82


HAMEI ȘI JAZZ, CU PIETRE, poliptic / hop and jazz, with stones, polyptych, 2013, 72x82 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas

Valentin Iosif ROZSNYAI, 1952

România

Locuiește și activează în Sighetu Marmației, jud. Maramureș, România Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Universității de Nord, Secția Arte Plastice, Baia Mare, România Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecții publice: România Lucrări în colecții private: Austria, Canada, Germania, Olanda, România, Spania, SUA, Suedia, Ungaria Lives and works in Sighetu Marmatiei, Maramures, Romania Member of Union of Artists from Romania Graduated from the North University, Fine Arts Department, Baia Mare, Romania Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Austria, Canada, Germany, Hungary, Netherlands, Romania, Spain, Sweden, USA

83


Prinzând soarele / Catching the sun, 2013, 75x55 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper

WILLEMIJN VAN DORP, 1945 Olanda

Locuiește și activează în Leusden, Olanda Absolventă a Academiei de Stat, Amsterdam Expoziţii relevante: Olanda, Marea Britanie, Moldova Lucrări în colecţii publice: Moldova Lives and works in Leusden, Netherlands Graduated from the State Academy, Amsterdam Important exhibitions: United Kingdom, Moldova, Netherlands Works in public collections: Moldova

84


Cupă / Cup, 2014, 62x45 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper

Elena KARACENȚEV, 1960

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova. Membră AIAP UNESCO Absolventă a Institutului Academic de Stat de Pictură, Sculptură și Arhitectură „I. E. Repin”, Sankt Petersburg, Rusia Expoziții relevante: Argentina, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Japonia, Lituania, Macedonia, Moldova, România, Spania, Suedia Lucrări în colecții publice: Kârgâzstan, Italia, Moldova, România Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Moldova, Kârgâzstan, România, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists from Moldova. Member AIAP UNESCO Graduated from the State Academic Institute of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. E. Repin”, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Argentina, Bulgaria, Czech Republic, Germany, Italy, Japan, Lithuania, Macedonia, Moldova, Romania, Spain, Sweden Works in public collections: Kyrgyzstan, Italy, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Moldova, Kyrgyzstan, Romania, USA

85


La steaua... / To the star..., 2014, 181x131 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ANATOL DANILIȘIN, 1960

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, membru al UAP din România, AIAP (UNESCO) Absolvent al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice Expoziţii relevante: Franţa, Italia, Lituania, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Franţa, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Cehia, China, Coreea de Sud, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Letonia, Liban, Moldova, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Spania, SUA, Turcia, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova. Member of Union of Artists from Romania, AIAP (UNESCO) Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Department of Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Italy, Lithuania, Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Canada, China, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Russia, Japan, Latvia, Lebanon, Moldova, Norway, Portugal, Romania, Spain, South Korea, Switzerland, Turkey, USA

86


Remember I, Remember II, 2015, 100x90 cm, 100x100,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas

SIMION ZAMȘA, 1958 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, membru AIAP (UNESCO) Absolvent al Academiei de Pictură, Sculptură și Arhitectură ‚‚I. Repin’’, Sankt-Petersburg, Rusia Expoziţii relevante: Argentina, Bulgaria, Italia, Franţa, Georgia, Germania, Moldova, Polonia, România, Rusia, Spania Lucrări în colecţii publice: Germania, Italia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, România Lucrări în colecţii private: Franţa, Germania, Italia, Moldova, Portugalia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, member AIAP (UNESCO) Graduated from the Academy of Painting, Sculpture and Architecture ‘‘I. Repin’’, Saint Petersburg Important exhibitions: Argentina, Bulgaria, France, Georgia, Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Spain Works in public collections: Germany, Italy, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Romania Works in private collections: France, Germany, Italy, Moldova, Portugal, Romania, USA

87


Mișcarea embrionului / Embryonic movement, 2015, 72,7x60,6 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas

Mizue Takagi,1977

Japonia

Locuiește și activează în Japonia Absolventă a Universității Tokai, Tokyo, Japonia Expoziții relevante: Armenia, Belgia, Italia, Japonia, SUA Lives and works in Japan Graduated from the Tokai University, Tokyo, Japan Important exhibitions: Armenia, Belgium, Italy, Japan, USA

88


Chirpici / Adobe, 2015, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

DACIAN ANDONI, 1962 România

Locuiește și activează în Timișoara, România Doctor în arte vizuale. Membru al UAP din România Absolvent al Academiei de Arte Vizuale „G. Enescu’’, Secția Pictură, Iași, România, clasa prof. Adrian Podoleanu Expoziții relevante: Franța, Italia, Moldova, România, Serbia, Ungaria Lives and works in Timisoara, Romania Doctor of Visual Arts. Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Academy of Visual Arts ‘‘G. Enescu’’, Painting Department, Iasi, Romania, Prof. Adrian Podoleanu Important exhibitions: France, Hungary, Italy, Moldova, Romania, Serbia

89


Război / WAr, 2014, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ENDZA (GEVORG) Babakhanyan, 1968

Armenia

Locuiește și activează în Armenia Absolvent al Universității de Arte din Erevan, Armenia, al Academiei de Arte din Veneția, Italia Expoziții relevante: Armenia, Franța, Grecia, Iordania, Israel, Italia, Malta, Palestina, Rusia, SUA Lucrări în colecţii publice: Iordania Lucrări în colecţii private în mai mult de 15 țări Lives and works in Armenia Graduated from the Fine Arts University, Yerevan, Armenia, Academy of Fine Arts, Venice, Italy Important exhibitions: Armenia, France, Greece, Israel, Italy, Jordan, Malta, Palestine, Russia, USA Works in public collections: Jordan Works in private collections in more than 15 countries

90


Din ciclul: Pelegrin / From the series: Pilgrim, 2015, 190x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VEACESLAV BACHIȚCHI, 1950

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, clasa prof. S. Babiuc, Chișinău și al Institutul de Arte Plastice, Secția Pictură, Kiev, clasa prof. A. M. Lopuhov Expoziții relevante: Canada, Germania, Grecia, Moldova, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții private: Canada, Cehia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Moldova, Olanda, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, prof. S. Babiuc, Chisinau and from the Institute of Arts, Painting Department, Kiev prof. A. M. Lopuhov Important exhibitions: Canada, Germany, Greece, Hungary, Moldova Works in public collections: Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, Czech Republic, France, Germany, Greece, Israel, Moldova, Netherlands, Switzerland, Turkey, USA

91


Spații verzi / Green spaces, 2015, 100x125 cm, ulei, pânză / oil, canvas

FLORENTIN LEANCĂ, 1966 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: India Lucrări în colecţii private: India, Norvegia, Rusia Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Fine Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Italy, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: India Works in private collections: India, Norway, Russia

92


Soare albastru / Blue sun, 2013, 100x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Ana Petrovici-Popescu, 1986

România

Locuiește și activează în București, România Absolventă a Universității Naționale de Arte, București, prof. Horea Paștina Expoziții relevante: România Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: Australia, Franța, România, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the National University of Arts, Bucharest, Romania, pr. Horea Pastina Important exhibitions: Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Australia, France, Romania, USA

93


Fără titlu / Untitled, 2014, 120x80 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media

PARI MALEKZADEH, 1978 Iran

Locuiește și activează în Urmia, Iran Absolventă a Universității Alzahra din Tehran, Iran Expoziții relevante: Iran, Moldova Lives and works in Urmia, Iran Graduated from the University Alzahra, Tehran, Iran Important exhibitions: Iran, Moldova

94


Copiii cu cocoșiii / Children with cocks, 2015, 70x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Shoira Kuziyeva, 1957

Uzbekistan

Locuiește și activează în Uzbekistan. Expoziții relevante: Afganistan, Bangladesh, China, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Egipt, Japonia, Polonia, Rusia, Uzbekistan Lucrări în colecţii publice: Afganistan, Japonia, Uzbekistan Lucrări în colecţii private: Azerbaidjan, Coreea, Franța, Japonia, Malaezia, SUA Lives and works in Uzbekistan. Important exhibitions: Afganistan, Bangladesh, China, Egypt, Germany, Greece, Japan, Poland, Russia, South Korea, Uzbekistan Works in public collections: Afganistan, Japan, Uzbekistan Works in private collections: Azerbaidjan, France, Japan, Korea, Malaysia, USA

95


Arhaică / Archaic, 2015, 110x80 cm, acrilic, carton / acrylic, cardboard

SERGIU FUSU, 1958 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Cehia, Franţa, Germania, Israel, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Czech Republic, France, Germany, Israel, Moldova, Russia, Ukraine

96


Valori distruse / Destroyed values, 2014, 80x70 cm, tempera, carton / tempera, cardboard

Silvia Vrâncianu, 1940

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al UAP din Moldova Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Egipt, Germania, Letonia, Moldova, România, Rusia, Polonia Lucrări în colecţii publice: Letonia, Moldova, România, Polonia, Rusia Lucrări în colecţii private: Belgia, Cehia, Franța, Germania, Lituania, Moldova, România Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Egypt, Germany, Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia Works in public collections: Latvia, Moldova, Poland, Romania, Russia Works in private collections: Belgium, Czech Republic, France, Germany, Lithuania, Moldova, Romania

97


Prinţul fericit / Happy prince, 2014, 98x145 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

DIANA BRĂESCU, 1959 România

Locuiește și activează în București, România Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolventă a Academiei de Arte din București, România Expoziții relevante: Danemarca, Elveția, Italia, România Lucrări în colecții private: Danemarca, Elveția, Franța, Italia, România, Serbia, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Member of the Union of Artists of Romania Graduated from the Academy of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Denmark, Italy, Romania, Switzerland Works in private collections: Denmark, France, Italy, Romania, Serbia, Switzerland, USA

98


În mișcare 1 / On the move 1, 2013, 100x75 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Kors van Bladeren, 1947

Olanda

Locuiește și activează în Annen, Olanda Expoziții relevante: Germania, Lituania, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii private: Elveția, Germania, Italia, Olanda Lives and works in Annen, Netherlands Important exhibitions: Germany, Lithuania, Netherlands, Russia Works in private collections: Germany, Italy, Netherlands, Switzerland

99


Opriți războiul! / Stop the War!, 2015, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ECATERINA SCORUș, 1986

România

Locuiește și activează în București, România Absolventă a Universității Naționale de Artă, București Expoziții relevante: Germania, România Lucrări in colecții particulare: Germania, România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from National University of Arts Bucharest Important exhibitions: Germany, Romania Works in private collections: Germany, Romania

100


Orașul vechi / Old town, 2014, 100x148 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VICTOR CREȚU, 1971

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală’’, și al Academiei de Arte „G. Enescu’’, Facultatea de Arte Plastice Decorative și Design, Iași, România Expoziţii relevante: Moldova, Olanda, România, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Franţa, Italia, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’ and Arts Academy ‘‘G. Enescu’’, Decorative Arts and Design Department, Iasi, Romania Important exhibitions: Hungary, Moldova, Netherlands, Romania Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, France, Hungary, Italy

101


Batrânul soldat / Old soldier, 2013, 160x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Marian Coman, 1971

România

Locuiește și activează în Bistrița, România Absolvent al Academiei de Arte Vizuale „Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, România Expoziții relevante: Franța, Moldova, România Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: Franța, Germania, Marea Britanie Lives and works in Bistrita, Romania Graduated from the Academy of Visual Arts ”Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca, Romania Important exhibitions: Romania, France, Moldova Works in public collections: Romania Works in private collections: France, Germany, United Kingdom

102


Călător II / Stalker II, 2014, 120x100 cm, acrilic, aerosol, ulei, pânză / acrylic, aerosol, oil, canvas

Mirela Iordache, 1978

România

Locuiește și activează în București, România Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolventă a Universității de Arte, București, România Expoziții relevante: Franța, Olanda, România Lucrări în colecţii private: Franța, Grecia, Israel, România, SUA Lives and works in Bucharest, Romania Member of Union of Artists of Romania Graduated from the University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: France, Netherlands, Romania Works in private collections: France, Greece, Israel, Romania, USA

103


Semne antropomorfe I, II / antropomorphic signs I, II, 2013-2014, 200x80x5 cm - 2, pictura-obiect, acrilic-mixt, carton, lemn / painting-object, acrylic-mixed, cardboard, wood

Suzana Fântânariu, 1947

România

Locuiește și activează în Timișoara, România Absolventă a Institutului de Arte Plastice și Decorative „Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca, România Expoziții relevante: Austria, Franța, Italia, Japonia, România, Olanda, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, China, Franța, Italia, Emiratele Arabe Unite, Japonia, Olanda, Polonia, România, Turcia, Ungaria Lucrări în colecţii private: Austria, Elveția, Japonia, România, Ungaria Lives and works in Timisoara, Romania Graduated from the Institute of Fine and Decorative Arts ”Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca, România Important exhibitions: Austria, France, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Romania Works in public collections: Bulgaria, China, France, Hungary, Italy, Japan, Netherlands, Poland, Romania, Turkey, United Arab Emirates Works in private collections: Austria, Hungary, Japan, Romania, Switzerland

104


Paravan / Screen, 2015, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Vasile Sitari, 1971

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală” și al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Cehia, Franța, Israel, Japonia, Moldova, Polonia, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții private: Franța, Germania, Grecia, Israel, Italia, Japonia, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts “Al. Plamadeala” and Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Czech Republic, France, Hungary, Israel, Japan, Moldova, Poland, Romania Works in public collections: Moldova, Romania, Russia Works in private collections: France, Germany, Greece, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, USA

105


Călătorie în iunie / Travel in June, 2015, 80x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ANATOLII OTCIk, 1949

Belarus

Locuiește și activează în Gomel, Belarus Membru al Uniunii Artiștilor din Belarus Președinte al filialei din or. Gomel a Uniunii Artiștilor Plastici din Belarus (1998-2003) Absolvent al Colegiului de Arte „K. A. Savițki” din or. Penza și a Institutului de Stat de Teatru și Arte din Belarus Lucrări în colecții publice: Belarus, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții private: Belgia, Germania,Italia, Olanda Lives and works in Gomel, Belarus Member of the Union of Artists from Belarus Chairman of the Gomel branch of Union of Artists from Belarus (1998-2003) Graduated from College of Arts ‘‘K. A. Savitski”, Penza and State Institute of Theatre and Arts from Belarus Works in public collections: Belarus, Russia, Ucraine Works in private collections: Belgium, Germany, Italy, Netherlands

106


Melodia pădurii / Forest’s tune, 2014, 80x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Gleb Otcik, 1983

Belarus

Locuiește și activează în Gomel, Belarus Membru al Uniunii Artiștilor din Belarus Absolvent al Academiei de Arte din Belarus Lucrări în colecții publice: Belarus Lucrări în colecții private: Belarus, Italia, Lituania, Moldova, Olanda, Polonia, Slovacia, Ungaria Lives and works in Gomel, Belarus Member of the Union of Artists from Belarus Graduated from the Academy of Arts of Belarus Works in public collections: Belarus Works in private coleections: Belarus, Hungary, Italy, Lithuania, Moldova, Netherlands, Poland, Slovakia

107


Unu, 2, 3, 4, 5… / One, 2, 3, 4, 5..., 2014, 80x113 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VALERII TARGONSCHI, 1966 Belarus

Locuiește și activează în Mozîr, Belarus Membru al Uniunilor Artiștilor Plastici din Belarus Absolvent al Academiei de Arte din Belarus Expoziții relevante: Belarus, Franța, Germania, Polonia, Rusia Lucrări în colecții private: Belarus, Canada, Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia, Rusia, SUA Lives and works in Mozir, Belarus Member of Union of Artists from Belarus Graduated from the Academy of Arts of Belarus Important exhibitions: Belarus, Germany, Poland, Russia Works in private collections: Belarus, Canada, France, Germany, Poland, Russia, United Kingdom, USA

108


Graniţe deschise / Open borders, 2015, 98x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

CARMEN-GABRIELA GÎTLAN , 1965

România

Locuiește și activează în Iași, România Absolventă a Universității de Arte „George Enescu”, Iași, România, Secția Pictură Expoziții relevante: Moldova, România Lives and works in Iasi, Romania Graduated from the University of Arts ”George Enescu” Iasi, Romania, Painting Department Important exhibitions: Moldova, Romania

109


Sărbătoare / Feast, 2014, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VASILE DOHOTARU, 1955

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Universităţii de Stat din Odesa, Facultatea de Grafică și Pictură Expoziţii relevante: Grecia, Moldova, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Austria, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, SUA, Suedia Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from Odessa State University, Graphics and Painting Department Important exhibitions: Greece, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova Works in private collections: Austria, Denmark, France, Germany, Moldova, Netherlands, Sweden, Switzerland, USA

110


pod / Bridge, 2015, 60x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

PETRU FAZLÎ, 1953

Moldova

Locuiește și activează în Vulcănești, Moldova. Membru al UAP din Moldova, UAP din Gagauzia Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Afghanistan, Austria, Finlanda, Germania, Japonia, Macedonia, Polonia, România, Turcia, Ungaria Lucrări în colecții publice: Moldova Lives and works in Vulcanesti, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova and Union of Artists from Gagauzia Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Afghanistan, Austria, Finland, Germany, Hungary, Japan, Macedonia, Poland, Romania, Turkey Works in private collections: Moldova

111


Micul Paradis / little paradise, 2013, 80x120 cm, pigmenți, acrilic, pânză / pigments, acrylic, canvas

GABRIELE LOCKSTAEDT, 1957

Germania

Locuiește și activează în Munich, Germania Membră a BBK, Bavaria de Sus. Membră a GEDOK Absolventă a Universității de Stat, Munich, Germania Expoziții relevante: Elveția, Finlanda, Franța, Germania, Rusia, SUA Lucrări în colecții publice: Elveția, Franța, Germania, Moldova, Rusia Lucrări în colecții private: Belgia, Elveția, E.A.U., Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Rusia, SUA Lives and works in Munich, Germany Member of BBK, Upper Bavaria. Member of GEDOK Graduated from the State University, Munich, Germany Important exhibitions: Finland, France, Germany, Russia, Switzerland, USA Works in public collections: France, Germany, Moldova, Russia, Switzerland Works in private collections: Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Russia, Switzerland, U.A.E., USA

112


Pasiuni 4/ Passions 4, 2011, 200x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Edvinas Klimas, 1977

Lituania

Locuiește și activează în Panevezys, Lituania Absolvent al Academiei de Arte din Vilnius, Lituania Expoziții relevante: Lituania, Moldova Lives and works in Panevezys, Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius, Lithuania Important exhibitions: Lithuania, Moldova

113


Fără titlu / untitled, 2014, 80x60 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

Daniela Donțu, 1990

Moldova

Locuiește și activează în București, România Absolventă a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar de Nord Baia Mare, România, specializarea pictură Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Azerbaijan, Moldova, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the Technical University, North Center Baia Mare, Romania, Painting Department Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Azerbaijan, Hungary, Moldova, Romania, Russia, Ukraine

114


Furată de visuri / Caught by dreams, 2015, 121x68 cm, ulei, tempera, pânză / oil, tempera, canvas

Sergiu CoȚofan, 1969

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Belgia, Franța, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova Lucrări în colecții private: Elveția, Franța, Italia, Moldova, Norvegia, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artist from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Belgium, France, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova Works in private collections: France, Italy, Moldova, Norway, Romania, Russia, Switzerland, Ukraine, USA

115


Femeie/ Woman, 2014, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Irma Balakauskaitė, 1968

Lituania

Locuiește și activează în Lituania Membră a UAP din Lituania Absolventă a Academiei de Artă din Vilnius, Lituania Expoziții relevante: Finlanda, Lituania, Olanda, Serbia, Rusia, Polonia, Lives and works in Lithuania Member of Union of Artists from Lithuania Graduated from the Academy of Arts, Vilnius, Lithuania Important exhibitions: Finland, Lithuania, Netherlands, Poland, Russia, Serbia

116


Frecvențe / Frequencies, 2013, 80x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas

MAXIM GUȚU, 1985 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Universităţii Naţionale de Arte, clasa prof. Ion Stendl, Cosmin Păulescu, București Expoziţii relevante: Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia Lucrări în colecţii private: China, Italia, Moldova, Polonia, România Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the National University of Arts, class of prof. Ion Stendl, Cosmin Paulescu, Bucharest Important exhibitions: Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia Works in private collections: China, Italy, Moldova, Poland, Romania

117


REVELAȚIE / Revelation, 2015, 80x80 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media

ECATERINA AJDER, 1961 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membră a UAP din Moldova, AIAP (UNESCO). Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și a Institutului Pedagogic de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Franța, Germania, Moldova, România, Rusia, Spania, Turcia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Canada, Cehia, Franţa, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovenia, Spania, SUA, Ucraina, Venezuela Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova, AIAP (UNESCO). Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau, tate Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau, Important exhibitions: France, Germany, Moldova, Romania, Russia, Spain, Turkey, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Canada, Czech Republic, France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Ukraine, United Kingdom, USA, Venezuela

118


Dialog / Dialogue, 2015, 97x97 cm, ulei, pânză / oil, canvas

DUMITRU BOLBOCEANU, 1960 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău. Moldova Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Belgia, Germania, Italia, Moldova, Olanda, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecții private: Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Portugalia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and State Pedagogical University ”I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, France, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Portugal, Romania, USA

119


Portret in timp / Portrait in time, 2014, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ION MORĂRESCU, 1956 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Universităţii Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Facultatea de Grafică și Pictură, Chișinău Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Israel, Italia, Moldova, România, Spania, SUA Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Finlanda, India, Italia, Norvegia, România, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and from State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Graphics and Painting Department, Chisinau Important exhibitions: France, Germany, Israel, Italy, Moldova, Romania, Spain, USA Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Finland, India, Italy, Norway, Romania, USA

120


Linie Albă / White line, 2015, 80x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VEACESLAV IGNATENCO, 1954 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Arte Plastice, Minsk, Belarus Expoziţii relevante: Belarus, Canada, Germania, Moldova, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Moldova, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, China, Franţa, Germania, Israel, Polonia, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Arts, Minsk, Belarus Important exhibitions: Belarus, Canada, Germany, Moldova, Russia, Ukraine Works in public collections: Belarus, Moldova, Ukraine Works in private collections: Canada, China, France, Germany, Israel, Poland, Romania, Russia, USA

121


Opinci în roșu / Red Peasant sandals, 2014, 80x120 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media

KRISZTINA KORMOS, 1976 Ungaria / România

Locuiește și activează în Cluj-Napoca, România Absolventă a Academiei de Arte Plastice, Secţia Pictură, Pécs, Ungaria Expoziţii relevante: Moldova, România, Ungaria Lucrări în colecții publice: Italia, Moldova Lucrări în colecții private: Austria, România, Ungaria Lives and works in Cluj-Napoca, Romania Graduated from the Academy of Arts, Department of Painting, Pécs, Hungary Important exhibitions: Hungary, Moldova, Romania Works in public collections: Italy, Moldova Works in private collections: Austria, Hungary, Romania

122


Covorul dorului / Longing carpet, 2014, 75x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas

LUDMILA Zastavnițchi-Șeremet, 1971 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membră a UAP din Moldova Absolventă a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’ ,Facultatea Arte Plastice, Chișinău Expozitii relevante: Moldova, România Lucrării în colecţii private: Germania, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‚‚I. Creanga’’, Arts Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Germany, Moldova, Romania, Russia, USA

123


Amintiri / Memories, 2014, 60x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas

LIVIU HÂNCU, 1959 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei de Arte Plastice și Arhitectură, Sankt- Petersburg, Rusia. Expoziţii relevante: Germania, Moldova, România, SUA, Turcia Lucrări în colecţii publice: Moldova, România. Lucrări în colecţii private: Franţa, Grecia, Israel, Italia, Olanda, România, Rusia, SUA, Turcia Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau and Academy of Arts and Architecture, Saint Petersburg, Russia Important exhibitions: Germany, Moldova, Romania, Turkey, USA Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: France, Greece, Israel, Italy, Netherlands, Romania, Russia, Turkey, USA

124


Portret / Portrait, 2013, 100x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas

AURELIA NAȘCU, 1966 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Belgia, Grecia, Moldova, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii publice: Belarus, Franţa, Rusia, Spania, Ucraina Lucrări în colecţii private: Australia, Franţa, Portugalia, România, Rusia, Spania, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Greece, Moldova, Netherlands, Russia Works in public collections: Belarus, France, Russia, Spain, Ukraine Works in private collections: Australia, France, Hungary, Portugal, Romania, Russia, Spain

125


Anotimpurile, poliptic / Seasons, polyptych, 2014, 63x73 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas

VALERII SIDORKIN, 1955 Belarus

Locuiește și activează în Mozîr, Belarus. Membru al UAP din Belarus Absolvent al Academiei de Arte, Minsk Expoziţii relevante: Belarus, Moldova, Polonia, Rusia, SUA, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Belarus, Ucraina Lucrări în colecţii private: Austria, Belarus, Germania, Israel, Polonia, Rusia, Ucraina Lives and works in Mozyr, Belarus. Member of Union of Artists from Belarus Graduated from the Academy of Arts, Minsk Important exhibitions: Belarus, Moldova, Poland, Russia, Ukraine, USA Works in public collections: Belarus, Ukraine Works in private collections: Austria, Belarus, Germany, Israel, Poland, Russia, Ukraine

126


Motiv rustic / Rustic motif, 2013-2015, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Ion Jabinschi, 1978

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Moldova Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Grecia, Italia, Moldova, România, Rusia Lives and works in Chișinău, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Moldova Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova, România Works in private collections: Greece, Italy, Moldova, Romania, Russia

127


Vilkovo / Vilkovo, 2014, 92x73 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ALEXANDRU BUȚ, 1986 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru-stagiar al UAP din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziții relevante: Franța, Moldova, România Lucrări în colecții private: Moldova Lives and works in Chisinau, Moldova Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: France, Moldova, Romania Works in private collections: Moldova

128


Bărci / Boats, 2014, 85x65 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VASILE NAȘCU, 1939 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al UAP din Moldova. Absolvent al Institutului de Arte Plastice, Kiev, Ucraina Expoziţii relevante: Belgia, Moldova, Olanda, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Mongolia, Polonia, România, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii private: Canada, Franţa, Germania, Moldova, Mongolia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova. Graduated from Institute of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Belgium, Moldova, Netherlands, Russia Works in public collections: Bulgaria, Hungary, Mongolia, Poland, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, France, Germany, Moldova, Mongolia, Romania, Russia, Ukraine, USA

129


Școala Sciusev / Sciusev School, 2013, 85x60,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas

PETRU JIREGHEA, 1941 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziții relevante: Belgia, Germania, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova, România, Rusia Lives and works in Chisinau, Moldova Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Belgium, Germany, Moldova, Netherlands, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania, Russia

130


Case / Houses, 2014, 80x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VICTORIA COZMOLICI, 1978 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membră-stagiară a UAP din Moldova Absolventă a Universității Pedagogice de Stat ‚‚I. Creangă’’, Secția Artă Plastică și Design Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecții private: Austria, Grecia, Moldova, România Lives and works in Chisinau, Moldova Member-probationist of Union of Artists from Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga’’, Arts and Design Department, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Austria, Greece, Moldova, Romania

131


Circe luându-și rămas bun de la Ulise / CIRCEAN GOODBYE TO ULYSSES, 2014, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

VASILEIOS KARAVASILIS, 1952

Grecia

Locuiește și activează în Grecia Expoziții relevante: Grecia, Finlanda, SUA, Turcia Lucrări în colecţii private: Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, SUA, Turcia Lives and works in Greece Important exhibitions: Finland, Greece, Turkey, USA Works in private collections: Finland, France, Germany, Greece, Turkey, United Kingdom, USA

132


Privire / Gaze , 2014, 90x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Vitalie Coroban, 1965

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Institutului de Arte din Republica Moldova Expoziții relevante: Moldova, România, Rusia Lives and works in Chisinau Moldova Member of the Union of Artists from Moldova Graduated from the Institute of Arts, Moldova Important exhibitions: Moldova, Romania, Russia

133


Revoluție, triptic / Revolution, triptych , 2014, 80x175 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Ludmila Olefirenko, 1975

Moldova

Locuiește și activează în Moldova Expoziții relevante: Moldova, Turcia Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Belarus, Rusia, Turcia Lives and works in Moldova Important exhibitions: Moldova, Turkey Works in public collections: Moldova Works in private collections: Belarus, Russia, Turkey

134


Simfonie în Alb / Symphony in white, 2014, 100x80 cm, tehnică de autor, pânză / author media, canvas

ANDREI MUDREA, 1954 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, membru AIAP (UNESCO). Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Franţa, Germania, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Moldova, Rusia Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Moldova, România, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, member of AIAP (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: France, Germany, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Moldova, Russia Works in private collections: Austria, Canada, France, Germany, Italy, Moldova, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russia, United Kingdom, Ukraine, USA

135


Fată șezând la masă cu liliac / Girl sitting at the table with lilac, 2010, 86x90 cm, ulei, hârtie / oil, paper

DIMITRIE PEICEV, 1943 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Institutului Poligrafic, Facultatea Grafica de carte, Moscova Expoziţii relevante: Belgia, Bulgaria, Moldova, Olanda, România, Rusia Lucrări în colecţii publice: Bulgaria, Israel, Moldova, România, Rusia, SUA, Ungaria Lucrări în colecţii private: Bulgaria, Elveţia, Israel, Japonia, Marea Britanie, Moldova, România, Rusia, SUA, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‚‚Al. Plamadeala’’, Chisinau and Poligraphic Institute, Book Graphics Department, Moscow Important exhibitions: Belgium, Bulgaria, Netherlands Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Bulgaria, Hungary, Israel, Moldova, Romania, Russia, USA Works in private collections: Bulgaria, Hungary, Israel, Moldova, Romania, Russia, Switzerland, United Kingdom, USA

136


Război cu flori de iasomie / War with jasmine flowers, 2015, 100x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Galina Vieru, 1983

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Absolventă a Universității de Arte Plastice „Ion Creangă”, Moldova Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Canada, Franța, Germania, Grecia, Italia, Moldova, Portugalia, Romania, Rusia, Spania, Turcia Lives and works in Chisinau, Moldova Graduated from the University of Fine Arts ”Ion Creangă”, Moldova Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Canada, France, Germany, Greece, Italy, Moldova, Portugal, Romania, Russia, Spain, Turkey

137


râul verde / Green river, 2015, 80x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

MarIa JesUs Rivero, 1965

Spania / Slovacia

Locuiește și activează în Spania Absolventă a Școlii de Arte, Oviedo, Spania Expoziţii relevante: Cehia, Moldova, Slovacia, Spania Lucrări în colecții private: Cehia, Mexic, Polonia, Spania, SUA Lives and works in Spain Graduated from the School of Arts, Oviedo, Spain Important exhibitions: Czech Republic, Moldova, Slovakia, Spain Works in private collections: Czech Republic, Mexico, Poland, Spain, USA

138


În lumină, diptic / In Light, diptych, 2015, 80x80 cm x 2, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas

ANDREEA RUS, 1967 România

Locuiește și activează în Bistriţa, România. Membră a UAP din România Doctor în arte vizuale Absolventă a Universităţii de Artă și Design, Cluj-Napoca, România Expoziţii relevante: Italia, Moldova, România Lucrări în colecţii publice: România Lucrări în colecţii private: Austria, Grecia, Italia, România, SUA Lives and works in Bistrita, Romania, Member of Union of Artists from Romania Doctor in Visual Arts Graduated from the University of Arts and Design, Cluj-Napoca, Romania Important exhibitions: Italia, Moldova, Romania Works in public collections: Romania Works in private collections: Austria, Greece, Italy, Romania, USA

139


Amintiri / Memories, 2015, 80x60 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media

Elvira CEMORTAN-VOLOșin, 1969

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Belgia, Moldova, Polonia, România, Turcia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții publice: Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții private: Germania, Israel, Italia, Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Belgium, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Turkey, Ukraine Works in public collections: Hungary, Poland, Romania, Russia, Ucraine Works in private collections: Germany, Hungary, Israel, Italy, Moldova, Netherlands, Poland, Romania, Russia, Ucraine

140


Câmp / Field, 2013, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Iarîna Savițkaia-Baraghin, 1985

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolventă a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova, România, Suedia Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Moldova, Romania, Sweden

141


Baletul de păpuși / Puppet ballet, 2014, 90x130 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Irina Kara, 1977

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Absolventă a Universității Tehnice, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Israel, Italia, Moldova, Rusia, Turcia Lives and works in Chisinau, Moldova Graduated from the Technical University, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Israel, Italy, Moldova, Russia, Turkey

142


Arca / Arch, 2014, 85x90,4 cm, ulei, pânză / oil, canvas

MIHAI MIREANU, 1949 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova, AIAP (UNESCO), Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău Expoziţii relevante: Afghanistan, Canada, Germania, Moldova, România, Rusia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Kabardino-Balkaria, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecţii private: Canada, Columbia, Coreea, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Rusia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, Chisinau Important exhibitions: Afghanistan, Canada, Germany, Hungary, Moldova, Romania, Russia, Ukraine Works in public collections: Kabardino-Balkar Republic, Moldova, Romania, Ukraine Works in private collections: Canada, Columbia, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Korea, Moldova, Russia, Ukraine

143


Relație și simțuri / Relation VS Senses, 2013, 72x30 cm - 6, tehnică mixtă / mixed media

Ankur Kumar, 1989

India

Locuiește și activează în Delhi, India Absolvent al Universității „Jamia Millia Islamia”, Delhi, India Expoziții relevante: Cehia, Franța, India, Italia, Lituania, Macedonia, Polonia, Portugalia, România, Spania, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecții private: Cehia, Macedonia, Marea Britanie, Polonia Lives and works in Delhi, India Graduated from the University ”Jamia Millia Islamia”, Delhi, India Important exhibitions: Czech Republic, France, Hungary, India, Italy, Lithuania, Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Spain, Ukraine Works in private collections: Czech Republic, Macedonia, Poland, United Kingdom

144


Labirint, Cucuteni-Tripolie / Labyrinth , Cucuteni -Trypillya , 2013, 135x45 cm, 45x135 cm, ulei, pânză, ață / oil, canvas, thread

Ruslan Pușcaș, 1963

Ucraina

Locuiește și activează în Kiev, Ucraina. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Academiei de Artă din Ucraina Expoziții relevante: Cehia, Germania, Grecia, Moldova, Spania, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Ucraina Lucrări în colecţii private: China, Hong Kong, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Kiev, Ukraine. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Ukrainian Academy of Art Important exhibitions: Czech Republic, Germany, Greece, Moldova, Spain, Ukraine Works in public collections: Ukraine Works in private collections: China, Hong Kong, Moldova, Russia, Ukraine, USA

145


Cuibul cucului / Nest of Cuckoo, 2012, 65x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas

ROMANAS AVERINCEVAS, 1981 Lituania

Locuiește și activează în Veiveriai, Prienu, Lituania. Absolvent al Academiei de Arte, Vilnius și al Institutului de Arte, Klaipeda, secția pictură. Expoziții relevante: Lituania, Moldova Lives and works in Veiveriai, Prienu, Lithuania Graduated from Vilnius Art Academy, Kaunas Art Institute, Painting Department Important exhibitions: Lithuania, Moldova

146


Stânca / Rock , 2015, 87x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

IGOR ISAC, 1957 România

Locuiește și activează în Oravița, România. Membru al UAP din România, UAP din Moldova, AIAPP, (UNESCO) Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Univeristăţii de Stat de Arte Plastice și Design, Talin, Estonia Expoziţii relevante: Belgia, Estonia, Germania, Moldova, România, Rusia Lucrări în colecții publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Belgia, Estonia, Germania, Moldova, România, Rusia Lives and works in Oravita, Romania. Member of Union of Artists from Moldova and Romania, AIAPP, (UNESCO) Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala’’, Chisinau and State University of Design and Arts, Tallin, Estonia Important exhibitions: Belgium, Estonia, Germany, Moldova, Romania, Russia Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Belgium, Estonia, Germany, Moldova, Romania, Russia

147


Sărbătoarea bradului / Fir tree celebration, 2014, 82x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Gheorghe Munteanu, 1934

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Cavaler al Ordinului de Onoare al Republicii Moldova. Maestru în Arte Absolvent al Institutului de Stat de Arte din or. Kiev, Ucraina Expoziții relevante: Armenia, Bulgaria, Cehia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Turcia, Ucraina, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Moldova, Turcia Lucrări în colecţii private: Cehia, Georgia, Franța, Israel, Italia, Marea Britanie, Moldova, Polonia, România, Rusia, Turcia, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova Awarded with the Order of the Republic of Moldova. Master in Arts Graduated from the State Institute of Arts, Kiev, Ukraine Important exhibitions: Armenia, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Moldova, Poland, Romania, Russia, Turkey, Ukraine Works in public collections: Moldova, Turkey Works in private collections: Czech Republic, Georgia, France, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Turkey, Ukraine, United Kingdom

148


Ludwig van Beethoven /Ludwig van Beethoven, 2014, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

OLGA BACHIȚCHI, 1980 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membră a UAP din Moldova, Absolventă a Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, clasa prof. V. Bachițchi, Chișinău și a Academiei Naţionale de Arte Plastice și Arhitectură, Kiev, atelierul profes. V. I. Gurin Expoziții relevante: Canada, Moldova, România, Ucraina Lucrări în colecții publice: Moldova, Ucraina Lucrări în colecții private: Canada, Germania, Grecia, Letonia, Moldova, Rusia, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova, Graduated from the Republican College of Arts ‘‘Al. Plamadeala’’, prof. V. Bachitchi, Chisinau, and from the National Academy of Arts and Architecture, Kiev, studio of prof. V. I. Gurin Important exhibitions: Canada, Moldova, Romania, Ukraine Works in public collections: Moldova, Ukraine Works in private collections: Canada, Germany, Greece, Latvia, Moldova, Russia, Ukraine, USA

149


CS 1.9.89 / CS 1.9.89, 2014, 62x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

radu augustin răzvan, 1974

România

Locuiește și activează în București, România Absolvent al Universitatății Naționale de Arte, București, România Expoziții relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii private: România Lives and works in Bucharest, Romania Graduated from the National University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Moldova, Romania Works in private collections: Romania

150


Somnul Arhetipal al lui Bauhaus / Bauhaus archetypal dream, 2013, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Ioan Augustin Pop, 1955

România

Locuiește și activează în Oradea, România. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România Absolvent al Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” Cluj-Napoca, România Expoziții relevante: Finlanda, Grecia, Italia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria Lucrări în colecţii publice: Grecia, România, Ungaria Lucrări în colecţii private: Austria, Canada, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Marea Britanie, Muntenegru, Olanda, România, Serbia, SUA, Ungaria Lives and works in Oradea, Romania. Member of Union of Artists from Romania Graduated from the Institute of Fine Arts ”Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, România Important exhibitions: Finland, Greece, Hungary, Italy, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia Works in public collections: Greece, Hungary, Romania Works in private collections: Austria, Canada, France, Germany, Greece, Hungary, Israel, Italy, Netherlands, Montenegro, Romania, Serbia, Switzerland, United Kingdom, USA

151


Dimineața a treia zi / Third day in the morning, 2015, 80x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

valeriu jabinschi, 1967

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Moldova Expoziții relevante: Moldova, România, Germania Lucrări în colecţii publice: Moldova, România Lucrări în colecţii private: Australia, Germania, Grecia, Italia, Moldova, România, Rusia, Spania, SUA, Ucraina Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Academy of Music, Theatre and Arts, Moldova Important exhibitions: Moldova, Romania, Germany Works in public collections: Moldova, Romania Works in private collections: Australia, Germany, Greece, Italy, Moldova, Romania, Russia, Spain, USA, Ukraine

152


Peste graniță / Across the border, 2014, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Yana Martsinkevich, 1975

Rusia / Italia

Locuiește și activează în Bologna, Italia Absolvenă a Academiei de Arte Frumoase, Bologna, Italia Expoziții relevante: Italia Lives and works in Bologna, Italy Graduated from the Academy of Fine Arts, Bologna, Italy Important exhibitions: Italy

153


nu / No, 2013, 130x130 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Maia Ștefana Oprea, 1987

România

Locuiește și activează în București, România Absolventă a Universității Naţionale de Arte, București, România Expoziții relevante: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Egipt, Franța, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Portugalia, Serbia, Tunisia Lucrări în colecţii publice: Albania, Bulgaria, India, România, Tunisia Lucrări în colecţii private: Australia, Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Italia, Macedonia, Marea Britanie, Olanda, România, Slovacia, SUA, Tunisia Lives and works in bucharest, Romania Graduated from the National University of Arts, Bucharest, Romania Important exhibitions: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Egypt, Italy, France, Portugal, Serbia, Tunis, United Kingdom Works in public collections: Albania, Bulgaria, India, Romania, Tunis Works in private collections: Australia, Austria, Bulgaria, France, Germany, Greece, Italy, Macedonia, Netherlands, Romania, Slovakia, United Kingdom, USA

154


Oameni la TV / people on TV, 2015, 99x99 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Reza Rafiei Rad, 1974

Iran

Locuiește și activează în Iran Absolvent al Universității Zanjan, Iran Expoziții relevante: Iran, Marea Britanie, Puerto Rico, Turcia, SUA Lives and works in Iran Graduated from the Zanjan University Important exhibitions: Iran, Puerto Rico, Turkey, United Kingdom, USA

155


Entliczek / Entliczek, 2014, 80x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Olena Surina, 1977

Ucraina / Polonia

Locuiește și activează în Polonia, Ucraina Absolventă a Academiei Naționale de Arte din Lvov, Ucraina Expoziții relevante: Polonia, Ucraina Lucrări în colecţii publice: Ucraina Lucrări în colecţii private: Australia, Germania, Israel, Polonia, Ucraina Lives and works in Poland, Ukraine Graduated from the Lviv National Akademy of Arts, Ukraine Important exhibitions: Poland, Ukraine Works in public collections: Ukraine Works in private collections: Australia, Germany, Israel, Poland, Ukraine

156


Fără titlu / Untitled, 2015, 90x130 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Stella Christofi, 1988

Cipru

Locuiește și activează în Larnaca, Cipru Membră a Asociației de Arte Frumoase din Cipru (E.K.A.T.E.) Absolventă a Școlii de Arte din Atena, Grecia Expoziții relevante: Cipru, Grecia, Italia, Moldova Lucrări în colecții private: Cipru, Grecia Lives and works in Larnaca, Cyprus Member of Cyprus Chamber of Fine Arts (E.K.A.T.E.) Graduated from the School of Arts, Athens, Greece Important exhibitions: Cyprus, Greece, Italy, Moldova Works in private collections: Cyprus, Greece

157


Peisaj locuit / Inhabited landscape, 2015, 100x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Victor GUŢU, 1963

Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice „Al. Plămădeală”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Italia, Moldova, Rusia Lucrări în colecții publice: Bulgaria, Moldova, România Lucrări în colecții private: Bulgaria, Franța, Germania, Israel, Italia, Moldova, Polonia, România, Rusia, SUA, Ucraina, Ungaria Lives and works in Chisinau, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Italy, Moldova, Russia Works in public collections: Bulgaria, Moldova, Romania Works in private collections: Bulgaria, France, Germany, Hungary, Israel, Italy, Moldova, Poland, Romania, Russia, Ukraine, USA

158


Păsări în văzduh / Birds flying, 2015, 120x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

GHEORGHE ȚĂRNĂ, 1974 Moldova

Locuiește și activează în Chișinău, Moldova. Membru al UAP din Moldova Absolvent al Colegiului Republican de Arte Plastice ‚‚Al. Plămădeală’’, Chișinău și al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău Expoziţii relevante: Moldova, România Lucrări în colecţii publice: Moldova Lucrări în colecţii private: Coreea de Sud, Estonia, Moldova, România, Rusia, SUA Lives and works in Chisinau, Moldova. Member of Union of Artists from Moldova Graduated from the Republican College of Arts ”Al. Plamadeala’’ , Chisinau and Academy of Music, Theatre and Arts, Chisinau Important exhibitions: Moldova, Romania Works in public collections: Moldova Works in private collections: Estonia, Moldova, Romania, Russia, South Korea, USA

159


Fără titlu / Untitled , 2014, 140x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas

DORA KONSTANTINOU, 1972 Cipru

Locuiește și activează în Limasol, Cipru Absolventă a Universității de Arte, Atena, Grecia Expoziţii relevante: China, Cipru, Moldova Lucrări în colecţii publice: Cipru Lucrări în colecţii private: Canada, Cipru, Grecia, Spania, SUA Lives and works in Limassol, Cyprus Graduated from the University of Fine Arts, Athens, Greece Relevant exhibitions: China, Cyprus, Moldova Works in public collections: Cyprus Works in private collection: Canada, Cyprus, Greece, Spain, USA

160


Frânghii rupte / Tattered Ropes, 2014, 152x72 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas

Goli MahalLaTi, 1955

Iran / SUA

Locuiește și activează în Iran, SUA Expoziții relevante: SUA Lucrări în colecţii private: Iran, Italia, Marea Britanie, SUA Lives and works in USA, Iran Important exhibitions: USA Works in private collections: Iran, Italy, United Kingdom, USA

161


peisaj / Landscape, 2015, 100x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

VICTOR TETCO, 1952 Moldova

Locuiește și activează în or. Drochia, Moldova Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova Absolvent al Universității Pedagogice de Stat „I. Creangă”, Chișinău, Moldova Expoziții relevante: Moldova, România Lives and works in Drochia, Moldova Member of the Union of Artists of Moldova Graduated from the State Pedagogical University ‘‘I. Creanga”, Chisinau, Moldova Important exhibitions: Moldova, Romania

162


MAGENTA / MAGENTA, 2014, 80x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas

Patrizia Elisa Pareo, 1959

Argentina / Italia

Locuiește și activează în Italia Absolventă a Academiei de Artă, Buenos Aires, Argentina Expoziții relevante: Argentina, Austria, Belgia, Italia Lucrări în colecţii publice: Argentina, Italia Lucrări în colecţii private: Argentina, Australia, Austria, Belgia, Canada, Cuba, Franța, Germania, Italia, Rusia, Spania Lives and works in Italy Graduated from the Academy of Art, Buenos Aires, Argentina Important exhibitions: Argentina, Austria, Belgium, Italy Works in public collections: Argentina, Italy Works in private collections: Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Cuba, France, Germany, Italy, Russia, Spain

163


Juriul Bienalei / Jury of the Biennial Președinte / Chairman: Ghenadie Jaloba – artist plastic, Președinte, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, artist, Chairman of Union of Artists from Moldova

Membri / Members: Tudor Braga – critic de arte, Președinte Secţie Critică, UAP din Moldova art critic, Head of Critics Department of Union of Artists from Moldova Dr. Carmen Lorenzetti – critic de artă, profesor, Academia de Arte Frumoase din Bologna, Italia art critic, professor, Academy of Fine Arts of Bologna, Italy Dr. Hb. Gheorghe Postică – vice ministru, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Vice Minister, Ministry of Culture of Republic of Moldova Dr. Constantin Spânu – critic de artă, cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei art critic, researcher, Institute of Cultural Heritage of the Academy of Science of Moldova Dr. Hb. Tudor Stăvilă – director al Centrului Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei Director of the Center for the Art Studies, Institute of the Cultural Heritage of the Academy of Science of Moldova Dr. Călin Stegerean – șef secție, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca, România Head of the Department, Art Museum, Cluj-Napoca, Romania Tudor Zbârnea – artist plastic, director general, Muzeul Național de Artă al Moldovei artist, General Director of National Art Museum of Moldova

164


SecvenČ›e din timpul jurizării / Working process of the jury 165


166


PARTICIPANȚI / PARTICIPANTS

AJDER ECATERINA, 1961, Moldova, REVELAȚIE / REVELATION, 2015, 80x80 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media ...................... . . . . . . . . ... 118 ANDONI DACIAN, 1962, România, CHIRPICI / ADOBE, 2015, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . . . ............... 89 ANGHEL GHEORGHE, 1938, România, ODISEUS / ODYSSEUS, 2014, 81x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas .... .......................................... 37 AVERINCEVAS ROMANAS, 1981, Lituania, CUIBUL CUCULUI / NEST OF CUCKOO, 2012, 65x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................. . . . . ....... ...... 146 BABAKHANYAN ENDZA (GEVORG), 1968, Armenia, RĂzBOI / WAR, 2014, 90x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... 90 BACHIȚCHI OLGA, 1980, Moldova, LUDWIG VAN BEETHOVEN /LUDWIG VAN BEETHOVEN, 2014, 80x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................. 149 BACHIȚCHI VEACESLAV, 1950, Moldova, DIN CICLUL: PELEGRIN / FROM THE SERIES: PILGRIM, 2015, 190x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............. . . . . . . . . . ....... 91 BALAKAUSKAITĖ IRMA, 1968, Lituania, FEMEIE/ WOMAN, 2014, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . . . . . . ...... 116 BALKE DIRK, 1960, Germania, BAIE III, BAIE IV / BATHHOUSE III, BATHHOUSE IV, 2013, 40x50 cm x 2, ulei, pânză / oil, canvas ............................. . . . . . ............. 22 BĂLOIU ADRIANA FLOREA, 1979, România, SUBCONȘTIENT 7 / SUBCONSCIOUS 7, 2014, 150x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ........... ... 59 BĂTRÂNU TIMOTEI, 1944, Moldova, LUMINA ADÂNCURILOR / LIGHT OF THE DEPTH, 2014, 97x75 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................... . . . . . . . . ..... 72 van BLADEREN KORS, 1947, Olanda, ÎN MIȘCARE 1 / ON THE MOVE 1, 2013, 100x75 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ....................................................... 99 BOLBOCEANU DUMITRU, 1960, Moldova, DIALOG / DIALOGUE, 2015, 97x97 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................ ...................... . ................. 119 BONTEA ELENA, 1933, Moldova, EVOCARE. BUTUCENI / EVOCATION. BUTUCENI, 2015, 81x60,5 cm, oil, carton / oil, cardboard ............................................ 34 BRĂESCU DIANA, 1959, România, PRINŢUL FERICIT / HAPPY PRINCE, 2014, 98x145 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .......................................... . . ............. 98 BREAZU FLORINA, 1973, Moldova, POARTA STELELOR / GATE OF STELES , 2015, 149x123 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................. . . . . . . . . . . ................ 24 BUȚ ALEXANDRU, 1986, Moldova, VILKOVO / VILKOVO, 2014, 92x73 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... 128 CALLEBAUT NICOLE, 1935, Belgia, RUGĂCIUNE / PRAYER, 2015, 150x100 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper ........................ . . . . . . ..................... 49 CEMORTAN-VOLOȘIN ELVIRA, 1969, Moldova, AMINTIRI / MEMORIES, 2015, 80x60 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media ...................... 140 CHRISTOFI STELLA, 1988, Cipru, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2015, 90x130 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................... . . . . . . . ................ 157 CIORNA SANDA MARIA, 1956, România, REVELAŢIE / REVELATION, 2013, 106x96 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................ . . . . . . . . . . . ................ 75 CIUBOTARU FLORIN, 1939, România, PORTRET / PORTRAIT, 2008, 80x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................ . . . . . . . . . . . ................ 45 COJOCARU ILIE, 1950, Moldova, TRIBUNIADA / TRIBUNE, 2014, 207x167 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................. 53 COMAN MARIAN, 1971, România, BATRÂNUL SOLDAT / OLD SOLDIER, 2013, 160x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................... . . . . . . .............................. 102 COROBAN VITALIE, 1965, Moldova, PRIVIRE / GAZE , 2014, 90x60 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................................................... 133 COȚOFAN SERGIU, 1969, Moldova, FURATĂ DE VISURI / CAUGHT BY DREAMS, 2015, 121x68 cm, ulei, tempera, pânză / oil, tempera, canvas ..... . . . . . . . . . . . ...... 115 COZMOLICI VICTORIA, 1978, Moldova, CASE / HOUSES, 2014, 80x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................... . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . ........ 131 CREȚU VADIM, 1971, România, COLOANE BRâNCOVENEșTI / BRANCOVEANU COLUMNS, 2014, 100x100 cm, ulei, pânză /oil, canvas .................................. 69 CREȚU VICTOR, 1971, Moldova, ORAȘUL VECHI / OLD TOWN, 2014, 100x148 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ 101 CUCIUC SERGIU, 1940, Moldova, RUDENII ÎNTRERUPTE / INTERRUPTED RELATIONSHIPs, 2014-2015, 115x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ..... 47 CULIC GABRIELA, 1965, România, CINE VINE LA O BERE PE TIMP DE PLOAIE?/ WHO IS COMING FOR A BEER IN THE RAIN?, 2014, 110x170 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . .......................................... 26 DAGNOGO GOPAL, 1973, Coasta de Fildeș / Franţa, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2015, 80,6x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................ 63 DANEVA VICTORIA, 1982, Moldova, VĂDUVĂ / WIDOW, 2013, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . . . . . . . ............. 73 DANILIȘIN ANATOL, 1960, Moldova, LA STEAUA... / TO THE STAR..., 2014, 181x131 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................. . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . .... 86 DICĂ ADRIAN, 1984, România, CAMERĂ / ROOM, 2014, 124x200 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ 31 DOHOTARU VASILE, 1955, Moldova, SĂRBĂTOARE / FEAST, 2014, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................ 110 DONȚU DANIELA, 1990, Moldova, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2014, 80x60 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ......... ............................. . . . . . . . .... 114 van DORP WILLEMIJN, 1945, Olanda, PRINZÂND SOARELE / CATCHING THE SUN, 2013, 75x55 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper ..................... 84 DUCA MIRON, 1952, România, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2014, 90x190 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . . . . . ... 32 ERSHUU OTGONBAYAR, 1981, Mongolia, ZGOMOT DE COPITE / ROARING HOOFS, 2015, 160x150 cm, acrylic, pânză / acrylic, canvas .................... . . . . . . ....... 12 FABIAN TUDOR, 1970, Moldova, VALS DE TOAMNĂ / AUTUMN VALSE, 2015, 90x80 cm, tehnică de autor, pânză / author media, canvas ............................... 55 FAZLÎ PETRU, 1953, Moldova, POD / BRIDGE, 2015, 60x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . . . . . . . . . . ..... 111 FÂNTÂNARIU SUZANA, 1947, România, SEMNE ANTROPOMORFE I, II / ANTROPOMORPHIC SIGNS I, II, 2013-2014, 200x80x5 cm - 2, pictura-obiect, acrilic-mixt, carton, lemn / painting-object, acrylic-mixed, cardboard, wood .................... . . . . . . . .. 104 FISTICANU VEACESLAV, 1960, Moldova, HAOS – ORDINE 2.1.15 / CHAOS-ORDER 2.1.15, 2015, 135x117 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................ 20 FLONDOR CONSTANTIN, 1936, România, VIŢĂ DE VIE / GRAPEVINE, 2013-2014, 131x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................... 42 FUSU SERGIU, 1958, Moldova, ARHAICĂ / ARCHAIC, 2015, 110x80 cm, acrilic, carton / acrylic, cardboard .......................................................................... 96 Gîtlan Carmen-Gabriela, 1965, România, GRANIŢE DESCHISE / OPEN BORDERS, 2015, 98x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas .. ........................................ 109 GHERASIM MARIN, 1937, România, TURN DE VEGHE VI / WATCHTOWER VI, 2012, 2012, 97x97 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................ . . . . . . . . . ... . . . . . . . ...... 48

167


GHUKASYAN VAHAGN, 1987, Armenia, UMBRE / SHADOWS, 2015, 150x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................... . . . .... 79 GRAMA VASILE, 1957, Moldova, DUMINICA MARE / FEAST OF WEEKS, 2014, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................... 68 GRILLO JOSE A.GONZALEZ, 1957, SUA, DOUĂ ORAȘE / TWO CITIES, 2014, 76x60,5 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................... ...................... . ... 29 GUȚU MAXIM, 1985, Moldova, FRECVENȚE / FREQUENcies, 2013, 80x180 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 117 GUŢU VICTOR, 1963, Moldova, PEISAJ LOCUIT / INHABITED LANDSCAPE, 2015, 100x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....................................................... 158 HÂNCU LIVIU, 1959, Moldova, AMINTIRI / MEMORIES, 2014, 60x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 124 HERȚA VALERIU, 1960, Moldova, MIRAJ / MIRAGE, 2015, 100x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................ 76 Hovhannisyan Sargis, 1983, Armenia, FANTEZIE / FANCY, 2015, 80x90 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .................................................................... 61 IGNATENCO VEACESLAV, 1954, Moldova, LINIE ALBĂ / WHITE LINE, 2015, 80x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................................................................. 121 IORDACHE MIRELA, 1978, Romania, CĂLĂTOR II / STALKER II, 2014, 120x100 cm, acrilic, aerosol, ulei, pânză / acrylic, aerosol, oil, canvas ............. . . . . . . . ........ 103 ISAC IGOR, 1957, România, STÂNCA / ROCK , 2015, 87x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . .......... 147 JABINSCHI ION, 1978, Moldova, MOTIV RUSTIC / RUSTIC MOTIF, 2013-2015, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................ 127 JABINSCHI VALERIU, 1967, Moldova, DIMINEAȚA A TREIA ZI / THIRD DAY IN THE MORNING, 2015, 80x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............. . . . . . . . . ......... 152 JALOBA GHENADIE, 1956, Moldova, SOLIE / DEPUTATION, 2014, 100x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................................ 70 JIREGHEA PETRU, 1941, Moldova, ȘCOALA SCIUSEV / SCIUSEV SCHOOL, 2013, 85x60,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas ......................................................... 130 KARA IRINA, 1977, Moldova, BALETUL DE PĂPUȘI / PUPPET BALLET, 2014, 90x130 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................ 142 KARACENȚEV ELENA, 1960, Moldova, CUPĂ / CUP, 2014, 62x45 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper ........................................... . . . . . . . . . . . . . . ....... 85 KARAVASILIS Vasileios, 1952, Grecia, CIRCE LUÂNDU-ȘI RĂMAS BUN DE LA ULISE / CIRCEAN GOODBYE TO ULYSSES, 2014, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ....132 KAZAMA-OBER TOMOKO, 1945, Franța, SPERANȚĂ 3 / ESPÉRANCE 3, 2, 2014, 73x60 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ....................................................... 82 KHVICHIA LENA, 1972, Lituania, SÂNZIENE ÎN SUDEIKIAI / MIDSUMMER DAY IN SUDEIKIAI, 2013, 100x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................. 80 KLIMAS EDVINAS, 1977, Lituania, PASIUNI 4/ PASSIONS 4, 2011, 200x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................................................................. 113 KONSTANTINOU DORA, 1972, Cipru, FĂRĂ TITLU / UNTITLED , 2014, 140x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ......................................................................... 160 KORMOS KRISZTINA, 1976, Ungaria/România, OPINCI ÎN ROȘU / RED PEASANT SANDALS, 2014, 80x120 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media .............. 122 KUMAR ANKUR, 1989, India, RELAȚIE ȘI SIMȚURI / RELATION VS SENSES, 2013, 72x30 cm - 6, tehnică mixtă / mixed media ............................................... 144 KUZIYEVA SHOIRA, 1957, Uzbekistan, COPIII CU COCOȘIII / CHILDREN WITH COCKS, 2015, 70x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............. ............................... 95 LEANCĂ FLORENTIN, 1966, Moldova, SPAȚII VERZI / GREEN SPACES, 2015, 100x125 cm, ulei, pânză / oil, canvas ................................................................ 92 LOCKSTAEDT GABRIELE, 1957, Germania, MICUL PARADIS / LITTLE PARADISE, 2013, 80x120 cm, pigmenți, acrilic, pânză / pigments, acrylic, canvas .... . . . . . .. 112 LUCACI PETRU, 1956, România, POLIPTIC / POLYPTYCH, 2014, 80x60 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . ............................... 40 MAHALLATI GOLI, 1955, Iran / SUA, FRÂNGHII RUPTE / TATTERED ROPES, 2014, 152x72 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ................................................. 161 MALEKZADEH PARI, 1978, Iran, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2014, 120x80 cm, ulei, pânză, tehnică mixtă / oil, canvas, mixed media ........... ............................... 94 MARTSINKEVICH YANA, 1975, Rusia / Italia, PESTE GRANIȚĂ / ACROSS THE BORDER, 2014, 100x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........... ............................. 153 MĂRGINEAN VIOREL, 1933, România, PEISAJ DE IARNĂ / WINTER LANDSCAPE, 2012, 110,5x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ...................................... 46 MIAZEK EWA, 1952, Polonia, WATRA. KEBAB BAR / WATRA. KEBAB BAR, 2013, 110x120 cm, ulei, canvas / oil, canvas ..................................... . . . . . . . ................ 51 MIHALCEA RĂZVAN, 1982, România, COMPOZIȚIE III / COMPOSITION III, 2013-2014, 80x150 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ...................... 56 MIHĂILESCU DOINA, 1953, România, CRINUL PUSTIEI II / LILY OF THE DESERT III, 2015, 90x120 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ................... 66 MIRCEA GEORGE, 1979, România, DIN CICLUL „LINIA ROȘIE”- DEALUL LUI IGNATIE / FROM THE SERIES ”RED LINE” - IGNATIE’S HILL, 2012, 150x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . ................................ 71 MIREANU MIHAI, 1949, Moldova, ARCA / ARCH, 2014, 85x90,4 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 143 MORĂRESCU ION, 1956, Moldova, PORTRET IN TIMP / PORTRAIT IN TIME, 2014, 80x100 cm, oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 120 MUDREA ANDREI, 1954, Moldova, SIMFONIE ÎN ALB / SYMPHONY IN WHITE, 2014, 100x80 cm, tehnică de autor, pânză / author media, canvas ................. 135 MUNTEANU GHEORGHE, 1934, Moldova, SĂRBĂTOAREA BRADULUI / FIR TREE CELEBRATION, 2014, 82x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................ 148 NAȘCU AURELIA, 1966, Moldova, PORTRET / PORTRAIT, 2013, 100x110 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... 125 NAȘCU VASILE, 1939, Moldova, BĂRCI / BOATS, 2014, 85x65 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 129 NEDELCU LIVIU, 1962, România, „LA VIE EN ROSE”, diptic / „LIFE IN PINK”, diptych, 2014, 150x300 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ...................................... 52 NOVALI RINALDO, 1952, Italia, FĂRĂ CORP / WITHOUT BODY, 2015, 200x200 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ..................... . . . . . . . . . ............. 33 OLEFIRENKO LUDMILA, 1975, Moldova, REVOLUȚIE, triptic / REVOLUTION, triptych , 2014, 80x175 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................... . . . . . . . . . ..... 134 OPREA GHEORGHE, 1946, Moldova, FĂRĂ TITLU, diptic / UNTITLED, diptych, 2015, 75x55 cm - 2, acrilic, carton / acrylic, cardboard .................... . . . .............. 74 OPREA MAIA ȘTEFANA, 1987, România, NU / NO, 2013, 130x130 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................. 154 OTCIK ANATOLII, 1949, Belarus, CĂLĂTORIE ÎN IUNIE / TRAVEL IN JUNE, 2015, 80x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................................................. 106 OTCIK GLEB, 1983, Belarus, MELODIA PĂDURII / FOREST’S TUNE, 2014, 80x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ....................................................................... 107

168


PALADI VALERIU, 1968, România, REFLECŢIUNE / REFLECTION, 2013, 147x115 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................. .......................................... 65 PALAMARCIUC VLADIMIR, 1945, Moldova, COMPOZIŢIE, diptic / COMPOSITION, diptych, 2015, 92x92x2 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .......................... 64 PAREO PATRIZIA ELISA, 1959, Argentina / Italia, MAGENTA / MAGENTA, 2014, 80x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................ 163 PAȘTINA HOReA, 1946, România, PEISAJ LA MĂNĂSTIREA OAȘA / LANDSCAPE AT OAȘA MONASTERY, 2015, 53,5 x 72,5 cm, ulei, canvas / oil, canvas ........... 39 PEICEV DIMITRIE, 1943, Moldova, FATĂ ȘEZÂND LA MASĂ CU LILIAC / GIRL SITTING AT THE TABLE WITH LILAC, 2010, 86x90 cm, ulei, hârtie / oil, paper ....... 136 PERCA MIHAI, 1969, România, CU FAŢA SPRE SOARE / WITH THE FACE TOWARDS SUN, 2015, 180x160 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................... 14 PETROVICI-POPESCU ANA, 1986, România, SOARE ALBASTRU / BLUE SUN, 2013, 100x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............ .......................................... 93 POP IOAN AUGUSTIN, 1955, România, Somnul Arhetipal al lui Bauhaus / Bauhaus archetypal dream, 2013, 100x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . . . . . . . . ......... 151 PUȘCAȘ RUSLAN, 1963, Ucraina, LABIRINT, CUCUTENI-TRIPOLIE / LABYRINTH , CUCUTENI -TRYPILLYA , 2013, 135x45 cm, 45x135 cm, ulei, pânză, ață / oil, canvas, thread . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... 145 RADU SILVIA, 1935, România, VAMA VECHE / VAMA VECHE, 1992, 80x105 cm, acrilic, hârtie / acrylic, paper ................................. . . . . . . . ............................... 38 Rafiei Rad Reza, 1974, Iran, OAMENI LA TV / PEOPLE ON TV, 2015, 99x99 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ 155 RĂZVAN RADU AUGUSTIN, 1974, România, CS 1.9.89 / CS 1.9.89, 2014, 62x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................. ........................................ 150 RIVERO MARIA JESUS, 1965, Spania / Slovacia, RÂUL VERDE / GREEN RIVER, 2015, 80x120 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ..... ........................................ 138 ROMANESCU ELEONORA, 1926, Moldova, MELEAG BASARABEAN / BESSARABIA, 2014, 110x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................ 135 ROȘCA DANIEL, 1991, România, OBEZITATE, VICIU ȘI TERORISM; BRUTALITATE ȘI TERORISM / OBESITY, ADDICTION AND TERRORISM / BRUTALITY AND TERRORISM , 2015, 70x70 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ....... 62 ROȘU AUREL, 1948, România, FÂNTÂNĂ / WELL, 2007, 70x70 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................... 43 ROZSNYAI VALENTIN IOSIF, 1952, România, HAMEI ȘI JAZZ, CU PIETRE, poliptic / HOP AND JAZZ, WITH STONES, polyptych, 2013, 72x82 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas ... 83 RUS ANDREEA, 1967, România, ÎN LUMINĂ, diptic / IN LIGHT, diptych, 2015, 80x80 cm x 2, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ............................ 139 RUSU VALENTIN, 1973, Moldova, NUCLEUL UNIVERSULUI / CORE OF THE UNIVERSE, 2015, 200x140 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..................... . . . ................. 60 RUSU-CIOBANU VALENTINA, 1920, Moldova, NEAUA DE MAI / SNOW IN MAY, 70x55,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas .................. .......................................... 44 SAVIȚKAIA-BARAGHIN IARÎNA, 1985, Moldova, CÂMP / FIELD, 2013, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ 141 SCORUȘ ECATERINA, 1986, România, OPRIȚI RĂZBOIUL! / STOP THE WAR!, 2015, 120x100 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...................................................... 100 SIDORKIN VALERII, 1955, Belarus, ANOTIMPURILE, poliptic / SEASONS, polyptych, 2014, 63x73 cm - 4, ulei, pânză / oil, canvas ............................. . . . . . . . . . .... 126 SITARI VASILE, 1971, Moldova, PARAVAN / SCREEN, 2015, 80x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . . . ................. 105 Sjoukjen Wijk, 1949, Olanda, TABĂRĂ DE REFUGIAȚI / REFUGEES-CAMP, 2013, 80x50 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ........ .......................................... 58 Soler Yansy, 1989, Cuba, ANOMALIE 11 / ANOMALY 11, 2014, 100x100 cm, tehnică mixtă, pânză / mixed media, canvas ................................................ 18 SURINA OLENA, 1977, Ucraina / Polonia, ENTLICZEK / ENTLICZEK, 2014, 80x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .................... ........................................ 156 SVATOSOVA TATIANA, 1964, Cehia, OMAGIU LUI HRABAL / HOMAGE to HRABAL, 2014, 70x100 cm, acrilic, carton / acrylic, cardboard ................................ 30 SVERNEI IGOR, 1972, Moldova, ARĂTURĂ. DONDUȘENI / PLOUGHED LAND. DONDUSENI, 2015, 70x80 cm, ulei, pânză / oil, canvas ..................................... 78 ȘOITU GHEORGHE, 1947, Moldova, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2014, 100x90 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................................. 67 TAKAGI MIZUE,1977, Japonia, MIȘCAREA EMBRIONULUI / EMBRYONIC MOVEMENT, 2015, 72,7x60,6 cm - 2, ulei, pânză / oil, canvas ............................ . . . . . ... 88 TARGONSCHI VALERII, 1966, Belarus, UNU, 2, 3, 4, 5… / ONE, 2, 3, 4, 5..., 2014, 80x113 cm, ulei, pânză / oil, canvas ............................................................ 108 TETCO VICTOR, 1952, Moldova, PEISAJ / LANDSCAPE, 2015, 100x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ 162 TOLAN VASILE, 1953, România, FĂRĂ TITLU / UNTITLED, 2014, 150x150 cm, tehnică mixtă, hârtie / mixed media, paper ...................................................... 41 ȚĂRNĂ GHEORGHE, 1974, Moldova, PĂSĂRI ÎN VĂZDUH / BIRDS FLYING, 2015, 120x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................ 159 ȚĂRUȘ MIHAI, 1948, Moldova, OPUS: VERDE-VIOLET, NEGRU-ALB / OPPOSED: GREEN-PURPLE, BLACK-WHITE, 2014, 180x150 cm, ulei, pânză / oil, canvas ...... 54 VASILESCU CORNELIU, 1932, România, PICTAT CURAT / PAINTED CLEAN, 2005, 130x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas .......................................................... 36 VIERU GALINA, 1983, Moldova, RĂZBOI CU FLORI DE IASOMIE / WAR WITH JASMINE FLOWERS, 2015, 100x120 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........ . . . . . . . . .... ... 137 VISCUN IRINA, 1983, SUA, Franța, AMINTIRI, GREȘELI ȘI EROZIUNI 4 / MEMORIES, LAPSES AND EROSIONS 4, 2014, 97x162 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............ 16 VOZBINAS ALEKSANDRAS, 1958, Lituania, ÎNECAT / DROWNED, 2013, 80x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ..................... .......................................... 28 VRÂNCIANU SILVIA, 1940, Moldova, VALORI DISTRUSE / DESTROYED VALUES, 2014, 80x70 cm, tempera, carton / tempera, cardboard ................................. 97 WÓJCIK POLA, 1982, Polonia, LABIRINT 3L / LABYRINTH 3L, 2015, 100x80 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ...................................................................... 57 YOSHIZUMI TOSHIO, 1952, Japonia, ZESOH-SAMSARA / ZESOH-SAMSARA, 2015, 115x138 cm, cerneală japoneză / japanese ink, canvas ............................. 50 ZAMȘA SIMION, 1958, Moldova, REMEMBER I, REMEMBER II, 2015, 100x90 cm, 100x100,5 cm, ulei, pânză / oil, canvas ........................................................ 87 ZASTAVNIȚCHI-ȘEREMET LUDMILA, 1971, Moldova, COVORUL DORULUI / LONGING CARPET, 2014, 75x85 cm, ulei, pânză / oil, canvas .............................. 123 ZBÂRNEA ELENA, 1985, Moldova, FERESTRE, diptic / WINDOWS, diptych, 2015, 50x100 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas .................................................. 81 ZBÂRNEA TUDOR, 1955, Moldova, CRUCIFICARE/ CRUCIFIXION, 2015, 120x140 cm, acrilic, pânză / acrylic, canvas ............................................................. 77

169


Autor concepție și coordonator:

Tudor ZBÂRNEA

Fotografie:

Iurie FOCA

Traducător:

Veronica GALCENCO

Redactor, limba română:

George Ghețu

Redactor, limba engleză:

Alina Legcobit

Machetare:

Mihai Stăvilă

www.bipchisinau.com e-mail: bip.chisinau@gmail.com

ISBN 978-9975-80-960-3. 75:061.4=135.1=111 B 52 Tiraj: 1000 ex. Tipar: “Bons Offices” S.R.L. 170


Comitetul de organizare / Organization Committee DUMITRU BOLBOCEANU GHENADIE JALOBA ELENA ZBÂRNEA TUDOR ZBÂRNEA

Secretariatul Bienalei / Secretariate of the Biennial VERONICA GALCENCO Dorina Scorocârja Marina Tichie Doina Goro

171


Bienala Internațională de Pictură International Painting Biennial

CHIȘINĂU-2015 172


2