Page 1

HORNOBŘÍZSKÝ ZPRAVODAJ

Novorozeně z transportu smrti p. Lomová - Moran navštívila Horní Břízu Divadlo Horní Bříza V našem divadle hostovali divadelníci ze Sokolova Oslavy města 22. červen bude plný kultury, přinášíme podrobný program

2/2013 cena 5,- Kč


p. Lomová - Moran navštívila Horní Břízu

Divadlo Horní Bříza


Hornobřízský zpravodaj Obsah Hornobřízského zpravodaje Obsah čísla 2/2013 Úvodní slovo starosty města

Vojtěch Šedivec

4

Nová kulturní a sportovní komise

Ladislav Čech

5

Krásy Horní Břízy - soutěž

Radek Želízko

5

Novorozeně z transportu smrti

Zdeněk Procházka

6

Březen a duben v knihovně

Hana Berdychová

7

Třídění odpadu, sběrný dvůr

Alena Šůmová

10

Zprávy Sboru pro občanské záležitosti

Petra Kabátová

11

Úsměváček

Valeria Kvašová

12

Osaďáček na divadelním workshopu

Luisa Vodicová

13

Cisterciácké noci s Osadou

Eva Zajícová

14

Žlutické divadelní léto

Petr Koza

14

Divadlo Horní Bříza

Ladislav Čech

15

Hokejbalový turnaj města

Ladislav Čech

16

Francie

Jaroslav Novák

17

12. ročník turnaje v kuželkách

Jaroslav Novák

17

Turnaj o český pohár v ringu

Jaroslav Novák

17

Jaro v Sokole

Jana Sobotová

18

Studánky

Václav Moulis

19

Na výletě za Sv. Janem

Václav Moulis

19

Zájezd do Nižboru a Hudlic

Václav Moulis

24

Dva roky činnosti HB Photo Clubu

Václav Šaroch

24

Oddíl kopané

Stanislav Kapr

25

Pravěká železárna

Robert Trnka

27

Tentokrát o smutné události z května 1945 Božena Royová

28

Přichází jaro

Jana Juhová

29

Řekni jaro, co máš za lubem

Renáta Riegrová

30

Nejen o přijímacím řízení

Karel Suda

33

Policejní zápisník

Městská policie

35

Beseda s městskou policií Horní Bříza

Městská policie

36

Hasiče počasí neodradilo

Petr Hadinger

36

Hornobřízský zpravodaj č. 2013/2 registrováno: MKČR E12283, distribuce: osobní odběr na distribučních místech, cena 5,- Kč. Vydává: MěÚ Horní Bříza, Třída 1. máje, 300, 330 12 Horní Bříza, www.hornibriza.eu, náklad 500 výtisků. Redakční rada: Komise informatiky Horní Bříza. Redaktoři: Ladislav Čech, Václav Haramule, Radek Želízko. Toto číslo vychází: 13. 6. 2013, redakční uzávěrka 17. 5. 2013 Grafický návrh: Václav Haramule a Radek Želízko, Sazba: Michal Nágr, Výroba: ERB Production s.r.o., Fotografie: pokud není uvedeno jinak archiv autorů a archiv redakce. Kontakt na redakci: zpravodaj@hornibriza.cz. Uzávěrka pro zaslání příspěvků do příštího čísla 27. 9. 2013

STRANA 3


Město Horní Bříza Úvodní slovo starosty města Vážení spoluobčané. Na podzim r. 2011 začaly stavební práce v  rámci akce „Sanace bývalé skládky a generátorovny v  Horní Bříze“. Hlavní činností v rámci této akce bylo odtěžení a odvoz kontaminovaných materiálů na určené skládky, jejich následná dekontaminace, stabilizace a uložení na určené skládce. Ve spojitosti s  odvozem materiálu byl od podzimu r. 2011 do května r. 2013 značně zvýšený provoz nákladních vozidel na komunikaci Tovární ul. Rád bych hlavně poděkoval většině obyvatel z  městské části Na Továrně ale i dalším obyvatelům našeho města za pochopení zvýšeného provozu nákladních vozidel a schovívavost při „občasném“ částečném znečištění této komunikace, které takovýto charakter prací občas přinese. V  současné době probíhá závěrečná rekultivace území, která bude dokončena do konce měsíce června. V  souvislosti s dokončením této akce město intenzivně spolupracuje na dokončení projektových prací a všech souvisejících povolení pro rekonstrukci komunikace Tovární ul. s  cílem zahájení realizace v  r. 2014. S tímto cílem probíhají a budou probíhat jednání se  Správou a údržbou silnic a Plzeňským krajem. V  rámci uvedené akce „Sanace bývalé skládky a generátorovny v Horní Bříze“, byl záměr o využití části vzniklého prostoru na ploše bývalé skládky (pod čerpací stanicí) pro vyústění nového přivaděče pro veškerou nákladní dopravu do našeho města. S tímto záměrem vyslovilo souhlas ŘSD ve vazbě na uvažované pokračování nové komunikace, která má navazovat na obchvat okolo Třemošné ve směru na Kaznějov až ke křižovatce za Jesenicí

(s komunikací Praha - Karlovy Vary) V tomto záměru město povede další jednání a kroky i když jsme si vědomi, že je to tzv. běh na delší vzdálenost. Ještě bych si dovolil v souvislosti s prostorem na ploše bývalé skládky jedno „doplnění“. V  r. 2006 jsme intenzivně komunikovali s  obchodním řetězcem Plus, který měl prodejnu ve Třemošné (dnešní Penny) o možnosti výstavby jejich prodejny v našem městě. V závěru první poloviny r. 2007, nám společnost sdělila, že v  žádném případě není tento záměr reálný a následně tuto společnost koupila spol. Penny. V  r. 2007 – 2008 jsme oslovili postupně všechny obchodní řetězce, které připadaly v  úvahu pro zřízení prodejny v  našem městě. Byly to Penny, Lidl, Tesco plus, Kaufland. Fi. Kaufland se zajímá o obce s  počtem občanů nad 10 tis., Lidl a Tesco plus nám odpovědělo negativně. Jedině zástupce fi. Penny se v našem městě na podzim r. 2008 zastavil a společně jsme město prošli a to jak v  dopoledních hodinách tak i odpoledne. Závěr zástupce fi. byl, že s  ohledem na plošné rozložení prodejen jak jejich fi. tak dle jeho názoru i ostatních fi.(Lidl) ve vazbě na vypozorovaný „život“ v  našem městě není a nebude v  nejbližším časovém horizontu zájem o zřízení prodejny v našem městě. Tento závěr umocňovala i vznikající celková ekonomická situace. Dalším důležitým vysloveným stanoviskem zástupce fi. Penny bylo, že kdyby mělo dojít ke zřízení prodejny v  našem městě, tak v  žádném případě ne v  prostoru dnešní bývalé skládky či Na Továrně. Jediný prostor, který by připadal v úvahu je v okolí sídliště Ves nebo v  blízkosti křižovatky Na návsi s  ohledem na „frekvenci“ lidí. Tímto chci vysvětlit, že s  ohledem na strategii obchodních firem, při velikosti našeho města, nepřipadá využití prostoru bývalé skládky pro případný takovýto záměr reálný.

Nejbližší akce, které bude město realizovat je výstavba kanalizace Stará Ves a rekonstrukce kuchyně ve 2. MŠ v Lesní ulici. Výstavba kanalizace ve Staré Vsi je společnou akcí se spol. Vodárenská a kanalizační a.s., která má v  majetku vodovodní rozvody a v  této lokalitě zároveň bude realizovat výměnu vodovodního řadu. Výstavba kanalizace bude zahájena ve druhé pol. měsíce června a bude ukončena do konce měsíce října. Stavbu na základě VŘ bude realizovat fi. Stavmonta s.r.o.. Rozpočtová cena byla ve výši cca 10 mil. Kč bez DPH, cena realizace na základě VŘ je cca 5 mil. Kč bez DPH. V rámci rekonstrukce kuchyně ve 2. MŠ v  Lesní ulici bude provedena výměna technologie a stavební úpravy. Akce proběhne v  době „prázdnin“ této MŠ v měsíci srpnu. Dále probíhají přípravy následných akcí: •

výběrové řízení na dodávku čistících (zametacích) strojů v rámci dotace SFŽP

výběrové řízení na energetické úspory v Masarykově ZŠ v  rámci dotace SFŽP

příprava na realizaci I. etapy výstavby domácích předávacích stanic v rámci centrálního vytápění v sídlišti Ves

opravy místních komunikací

Rovněž probíhá příprava podkladů pro posouzení a rozhodnutí o případné výstavbě biotopického koupaliště. S dalšími záměry a aktivitami, o kterých rada města ve spolupráci s  výbory a komisemi uvažuje, Vás seznámíme v příštím Zpravodaji. Vojtěch Šedivec, starosta města

Zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza .

Dle § 92 zákona č.128/2000 Sb., o obcích

S V O L Á V Á M

zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza, které se koná ve pondělí 17. června 2013 od 18.00 hod. ve školní jídelně Masarykovy ZŠ Program: V době uzávěrky zpravodaje není znám, naleznete jej na vývěsných deskách a webu města Vojtěch Šedivec, starosta města

STRANA 4


Město Horní Bříza Město Horní Bříza má nové členy kulturní a sportovní komise Rada města jmenovala na svém jednání dne 25. března 2013 nové členy kulturní a sportovní komise. Stalo se tak v reakci na odchod většiny členů komise. Nová komise byla složena ze členů místních organizací a spolků. Děkuji tímto bývalým členům za práci, kterou pro město dobrovolně odvedli, a novým členům přeji mnoho vydařených akcí pro občany našeho města. Hasiči, Pionýři a Úsměváci nepožadovali členství v  komisi, dosavadní spolupráce s  městem jim vyhovuje a my tímto

děkujeme všem spolkům a organizacím působícím v našem města za ochotu uspořádat mnoho akcí pro naše občany. V kulturním přehledu města Horní Bříza - na webu, ve zpravodaji a na vývěsných deskách naleznete program pořádaných akcí. Nový kontaktní mail na komisi, kam můžete zasílat své postřehy a náměty: kultura@hornibriza.cz Ladislav Čech předseda kulturní a sportovní komise

Předseda komise: Ladislav Čech - Sokol, TJ ZKZ, Betula Viridis, Francouzský spolek Členové komise: Bc. Martin Begala (TJ Sokol) Petr Koza (DS Osada) Václav Moulis (OS Betula Viridis) Milan Sobota (TJ Sokol) Jiří Škubal (Kynologická organizace) Hubert Šváb (Atletický klub) kontakt: kultura@hornibriza.cz

SOUTĚŽ - Poznávejme krásy Horní Břízy do detailů Ve druhém kole poznávací fotosoutěže Vám předkládáme detail jedné stavby v našem městě. Tentokrát to bude snadné pro milovníky historie, zejména pak pro obdivovatele počátků průmyslu v  Horní

Bříze. Ale i všichni ostatní, kteří se dívají okolo sebe, už jistě vědí, o jaký objekt se jedná. Své odpovědi prosím zasílejte na redakční mail: zpravodaj@hornibriza.cz

Správná odpověď z minulého čísla Z celkové fotografie už je zřejmé, že to byla vodárna. Všichni úspěšní soutěžící obdrží novou ilustrovanou mapu severního Plzeňska.

Chcete se i vy podílet na vydávání Hornobřízského zpravodaje? Máte něco, co by zajímalo občany a chcete se s tím podělit? Chcete spoluobčany pozvat na blížící se akci nebo zveřejnit reportáž? Napište nám na zpravodaj@hornibriza.cz Uzávěrky pro zasílání příspěvků jsou stanoveny pro tento rok na 27.9. a 23.11. Příspěvky lze zasílat průběžně bez ohledu na uzávěrky. Těšíme se na Vaše náměty, články, fotografie i připomínky.

STRANA 5


Město Horní Bříza Novorozeně z transportu smrti zavítalo do Horní Břízy Psal se r. 1945, kdy na hornobřízském nádraží zastavil na dva dubnové dny vlak z koncentračních táborů Flossenbürg a Freiberg. V dobytčích vagónech s odkrytou střechou se tísnilo a umíralo hlady a na nemoci kolem 3000 židovských vězňů.

O 15 let později přijela Priska Lomová s dcerou opětně do Horní Břízy, aby poděkovala hornobřízským občanům za záchranu životů a založila přátelství mezi hornobřízskou a prešovskou základní školou. Družba trvala až do poloviny 80. let.

Mezi vězni byly tři ženy v šestinedělí s nemluvňaty, jednou z nich byla  Priska Lomová s desetidenní dcerou Haničkou. Do osudů zubožených vězňů zasáhli hornobříští občané. Obstarali jim jídlo a výbavičky pro miminka. Tím je zachránili. Přes tuto pomoc zde během zastavení transportu zemřelo 35 vězňů, kteří byli pochováni do hromadného hrobu u trati. Dvěma mužům a jedné ženě se podařilo uprchnout.

Příběh zachráněného novorozeněte opět ožil letos 6. května, kdy Hana Lomová Moran zavítala do Horní Břízy z  USA. Před tím se ještě 5. května 2013 účastnila otevření nové trvalé výstavy v  objektu památníku koncentračního tábora v Mauthausenu, kterého se účastnili na základě pozvání pořadatelů akce i zástupci našeho města s ředitelem Masarykovy ZŠ. 

V rámci projektu Kolébka ve vlaku byla pozvána Městem Horní Bříza a žáky Masarykovy základní školy Horní Bříza. V pondělí 6.5.2013 byla p. LomováMoran přijata starostou města na radnici. Uskutečnila se setkání a beseda s žáky školy, proběhl vzpomínkový akt u Památníku 35 obětí zastávky transportu pochovaných na místním hřbitově a byla odhalena informační tabule naučné stezky s touto tématikou u vlakového nádraží. Večer proběhlo přátelské setkání s bývalými žáky školy, kteří pamatují její návštěvu v roce 1960 a s  pamětníky na události z dubna roku 1945. Zdeněk Procházka místostarosta města    

Odkaz na fotogalerii z návštěvy památníku v Mauthausenu

Odkaz na fotogalerie z návštěvy Horní Břízy

www.jdem.cz/254f3

www.jdem.cz/254g9

STRANA 6


Město Horní Bříza Městská knihovna Horní Bříza - Březen a duben v knihovně Jak již bylo informováno v  předchozím čísle zpravodaje, březen je každoročně měsícem čtenářů. V  letošním roce proto knihovna přichystala burzu knih, registrace nových čtenářů zdarma i akce pro základní školu. V  průběhu března navštívily knihovnu všechny třídy I. stupně ZŠ. Připravena pro ně byla vždy beseda o tom, jak se mohou stát čtenářem, získaly informace, na jak dlouho se knihy půjčují, i jakým způsobem si mohou výpůjčku prodloužit. Také se seznámily se strukturou našeho knihovního fondu. Pro každý ročník vždy byla připravena i tématická výstava těch nejzajímavějších a nejnovějších knih vzhledem k věku a schopnostem žáků. Na závěr každé návštěvy čekala na mladší děti křížovka, na starší hádanky.

22. března proběhlo při návštěvě třídy 4. A vyhodnocení nejlepších dětských čtenářů roku 2012. Na prvním místě se umístil Tomáš Zeman, jako odměnu si odnesl knihu od svého oblíbeného spisovatele T. Breziny – Smrtící souboj a samozřejmě diplom. Druhé místo patřilo To Uyen Ngueynové, kromě diplomu dostala ještě zápisník. Třetí místo obsadila Veronika Čechová, ta získala diplom a 3D záložku. Fotky všech tří nejlepších čtenářů jsou součástí článku. Březnové akce, registrace zdarma a především spolupráce se školou, přivedla do knihovny 63 nových čtenářů, z toho 49 z řad dětí. Doufejme, že jim zájem o čtení vydrží i nadále.

I o burzu knih byl zájem, prohlédnout a koupit si knížky přišlo kolem 30 lidí. Další výprodej knih je plánován na letošní říjen, pravděpodobně se bude konat v době od 30. září do 6. října, kdy proběhne týden knihoven. 23. dubna navštívila knihovnu školka, a to nejmladší děti – třída Berušek. Pro ně byl připraven tématický program k  dopravním prostředkům, kterým se právě ve školce věnovaly. Čekala na ně pohádka o chlapečku Jájovi a jeho kouzelném červeném autíčku. Z  obrázků poznávaly dopravní prostředky, či další předměty vztahující se k tématu doprava. Nechybělo samozřejmě ani prohlížení knih. Hana Berdychová, knihovnice města

Kontakt:

Výpůjční doba

Tř. 1. Máje 633, Horní Bříza 330 12 knihovna@hornibriza.cz www.mestska-knihovna-horni-briza.webnode.cz

Pondělí Středa Čtvrtek

9.00 - 11.30; 9.00 - 11.30; 9.00 - 11.30;

12.30 - 16.00 12.30 - 14.30 12.30 - 19.00

Městská knihovna Horní Bříza - Březen a duben v knihovně Knihovna navázala užší spolupráci se třídou 4. A. a paní učitelkou Mgr. Kloučkovou. Tato třída bude do knihovny docházet pravidelně každý měsíc. Vždy pro ni bude připravena beseda vztahující se k  literatuře probírané ve škole, nebo k oblíbeným autorům současnosti. Jedna společná akce již proběhla, a to 19. dubna. Děti ve škole dostaly za úkol připravit projekty na jednoho z  nejvýznamnějších a nejoblíbenějších autorů – Thomase Brezinu. Během tohoto tématického setkání jsme si nejprve

povídali o tom, co jsme se o rakouském spisovateli dozvěděli – o jeho životě, knihách, které napsal, i zajímavostech, které na sebe v různých článcích, či na svých webových stránkách prozradil. Pomocí kvízu jsme si pak ověřili, jak všichni dávali pozor, a to jak v  knihovně, tak i při samostudiu doma. Dopadlo to na výbornou, žákům 4. A patří právem pochvala. Nakonec nás čekal obrázkový kvíz o Klubu záhad, nejslavnější knižní sérii T. Breziny. Vyhodnocení nejlepších skupin proběhne při další návštěvě. Nejlépe

STRANA 7

zpracované projekty, které děti na toto téma vytvořily, jsou v knihovně vystaveny a všichni čtenáři i návštěvníci si je mohou prohlédnout. Naše další společná akce, která se uskuteční v  květnu, se bude věnovat spisovatelům z čítanky pro 4. ročník. Pro děti budou připraveny ukázky z  knih, společně s otázkami, které se budou vázat k poznávání textu a práci s ním. Hana Berdychová, knihovnice města


Město Horní Bříza Nové knihy

Pro dospělé autor Banks, J. Bradford, B. T. Buehlmann, Ch. Buřičová, J. Callen, G. Cílek, R. Connelly, M. Dorance, S. Edwardson, A. Eidler, P. Fischer, C. C. Francis, D. Gaskell, E. C. Grisham, J. Haran, E. Higgins-Clark, C. Hore, R. Howard, L. Howard, L. Howell, H. Howell, H. Ingólfsson, V. A. Jackson, L. Jackson, L. Kaes, W. Keleová-Vasilková Kellerman, J. Kramer, Kieran Krentz, J. A. L´Amour, L. Laurens, S. Laurens, S. Lyons, C. J. Lyons, C. J. Miller, Linda L. Misha, Christine Mlynářová Molcarová Moravcová, Jana Morrell, David Nazarov, Petr Nesbo, Jo Parker, Robert B. Patterson, James Patterson, James Peréz-Reverte Peters, Elizabeth Plaidy, Jean Plaidy, Jean Pospíšilová, Jarm Reilly, Matthew Robb, J. D. Rollins, James Scott, Amanda Simons, Paullina Simons, Paullina Slaughter, Karin Sobotková

název Miluji kaskadéra Mosty osudu Ti za řekou Rébusy pro roz. myšlení Nevinná Zákon padlého koně Pád Co si dneska vytvoříme Krvavé moře Jen vrah mluví pravdu Palác tisíce koření Rozcestí Sever a jih I. díl Amatéři Místo na slunci Podvod Zahrada vzpomínek Nebezpečné vyhlídky Strážce úsvitu Vlk z Vysočiny Stříbrný plamen Dům beze stop Novicka Osamělá smrt Na vlastní pěst Ranč u dědečka Oběti Neslušná sázka Rozmary osudu Železná spravedlnost Nebojácná nevěsta Odhodlaná nevěsta Varovné příznaky Kritický stav Něžný rytíř Jednou pochopíš Asi nejsem ženská Když ptáčka lapají Letí, letí andělíček V pasti Aloha Molokai Netopýr Ukolébavka Jedenáctá rozhodne Okamžik překvapení Královna jihu Znesvěcená hrobka Kladivo na Skoty Rudá růže z Anjou Kosa a kámen Pátý bojovník Neomylný instinkt Rodokmen smrti Mladá šlechtična Měděný jezdec I. Taťána a Alexandr II. Genesis Vých. a výv. dítěte do 2

žánr román pro ženy román pro ženy horor pop.-naučná literatura historická romance detektivka detektivka pop.-naučná literatura severská detektivka detektivka detektivka detektivka, dostih. rostředí historická romance/román napětí, thriller román pro ženy detektivka román pro ženy román pro ženy román pro ženy historická romance historická romance severská detektivka detektivka, thriller detektivka, thriller detektivka román pro ženy detektivka, thriller historická romance román pro ženy western, dobrodružství historická romance historická romance thriller z lékařského prostředí thriller z lékařského prostředí historická romance román pro ženy humor román pro ženy detektivka detektivka, thriller cestopisná reportáž severská detektivka detektivka detektivka, thriller detektivka, thriller detektivka dobrodružství detektivka historický román detektivka sci-fi, dobrodružství detektivka thriller, napětí historická romance historická romance / román historická romance / román detektivka, thriller pop.-naučná lit.

Tepperwein, Kurt

Pryč se vším, co nám pop.-naučná literatura brání ve štěstí

Thorne, Laura Thorne, Laura Tučková, Kateřina Váňová, Magda Váňová, Magda Volfová, Jitka Vondruška, Watt, Peter Wellner, Luděk V. Whyte, Jack

Láska v nebezpečí Medailon osud Žítkovské bohyně Ať myši nepláčou Náhoda nebo osud Smlouva s Adamem Krev na kapradí Dotknout se oblaků Poslední z far. družiny Nebeský kámen

historická romance historická romance thriller román pro ženy román pro ženy erotický román pro ženy historická detektivka dobrodružství román ze starého Egypta historický román

Pro děti a mládež autor Bicker, Veronika Boehme, Julia Boehme, Julia Boehme, Julia Boehme, Julia Boehme, Julia Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas Brezina, Thomas

název Motýlí křídla Nerozluční přátelé Rozpustilá opička Nejchytřejší poník na světě Čtyřnohý zachránce Loupež v Safariparku Klub čarodějek: Kouzla začínají Klub čarodějek: Trable s koštětem Klub čarodějek: Pozor, ten pes čar. Klub čarodějek: Velká záchr. akce Klub záhad: Přízraky bez tváře Klub záhad: Zámek přízraků Pirátská parta: Tajemné podzemí Pirátská parta: Magický kompas Bráchové a jiné katastrofy Brána času: Výprava za dinosaury Klub tygrů: Hlas ze záhrobí Klub tygrů: Netvor z hlubin Klub tygrů: Létající přízrak

žánr thriller pro mládež dobrodružství, koně dobrodružství, koně dobrodružství, koně dobrodružství, koně dobrodružství, koně fantasy pro dívky fantasy pro dívky fantasy pro dívky fantasy pro dívky detektivka, záhady detektivka, záhady dobrodružství dobrodružství pro dívky pro dívky detektivka detektivka dobrodružství, detektivka

Brezina, Thomas Brezina, Thomas Cowell, Cresida Donath, Ingrid Grolik, Markus Grolik, Markus

Klub záhad: Dům příšer Klub záhad: Zombie z jeskyně Jak vycvičit draka Vipo cestuje po Evropě Perry Panter a myší mafie Perry Panter a případ ztracené kočky

detektivka, záhady detektivka, záhady dobrodružství pohádka detektivka detektivka

Grolik, Markus Hauptmann, Gaby Kimpton, Diana Kimpton, Diana King-Smith, Dick Kinney, Jeff Kocmanová, Ivana Kosik, Rafael Lehečková, Helena Lincoln, Ch. Lincoln, Ch. Marx, André Marx, André Murphy Jill Pauley, Kimberley Pershall, Mary K. Pershall, Mary K. Rodda, Emily

Perry Panter a návrat mumie Alexa cvičitelka koní: Velká šance I. Eliška a tajná jeskyně Eliška a noční dobrodružství Já a moje příšera Deník malého poseroutky (6 dílů) Červená čepička a jiné pohádky Felix, Net a Nika: Gang neviditelný. K čertu! Kostík Billy: Příběh z tajné komory Kostík Billy: Výprava do záhrobí Divoká tlupa Divoká tlupa znovu zasahuje Čarodějnice školou povinné 3-5 Pořád mi pijou krev Tajemství duchů: Moje zvláštní sch. Tajemství duchů: Zpráva ze záhrobí Tajemná země Rondo (3 díly)

detektivka dívčí román, koně dobrodružství detektivka detektivka humor pohádka dobrodružství pohádka dobrodružství dobrodružství dobrodružství dobrodružství fantasy pro dívky urban fantasy fantasy, pro dívky fantasy, pro dívky fantasy

STRANA 8


Folklórní soubor ÚSMĚV Úsměvácké bály

STRANA 9


Město Horní Bříza Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení. Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo Polsko nechat jen zdát.

Nejdůležitější jsou informace Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informovanost občanů o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto vytěžených materiálů vyrábí. Pro Vás občany Horní Břízy byl zřízen sběrný dvůr, kde můžete své vysloužilé malé či velké elektrospotřebiče bezplatně odkládat k další recyklaci. Pro Vaši informaci uvádím adresu a provozní dobu sběrného dvoru, kde kromě malých a velkých elektrospotřebičů, můžete odkládat i další odpad. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Alena Šůmová, místostarostka města

Sběrný dvůr Horní Bříza Horní Bříza, Na Kaolince 724 556 027 – sběrný dvůr 377 955 541 – MěÚ Horní Bříza Provozní doba: Pondělí Středa Pátek Neděle

08:00-12:00 08:00-12:00 10:00-12:00

12:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00

Ve sběrném dvoře lze odkládat: • • • • • • • • • •

objemný odpad stavební suť, zemina papír, sklo, plasty, železo kompostovatelný odpad textil (pro humanitární účely) pneumatiky lednice, televizory, elektroodpad akumulátory, galvanické články, zářivky zbytky barev, motorové oleje, filtry ostatní chemikálie

Návštěva dětí z MZŠ ve sběrném dvoře Dne 30.4.2013 zástupce fy. AVE Plzeň, Soňa Herajtová, provedla děti z Masarykovy základní školy v Horní Bříze sběrným dvorem. Děti se seznámily s různými druhy odpadu a jejich ukládáním do jednotlivých VO kontejnerů. Začalo se nebezpečným odpadem, který se ukládá do uzamykatelné buňky. Pokračovalo se stavebním odpadem, dřevem, zpětným odběrem elektro, BIO odpadem, sutí, železným šrotem a končilo se tříděným odpadem (plasty, papír, sklo, tetrapak). Výklad byl veden zábavnou formou tvořenou z otázek a odpovědí. U každého kontejneru nebo komodity děti samy nejdříve jmenovaly, který odpad se do VOK (u kterého právěstály) ukládá. Následoval výklad a různé zajímavosti ohledně zpracování nebo využití toho konkrétního odpadu. Končilo se u tříděného KO - plasty, sklo, papír, tetrapak . Děti si s sebou přinesly odpad, který si samy chtěly vytřídit. Převažovaly VHS kazety, zde je zajímalo, do kterého odpadu tyto kazety patří. Bylo třeba kazety rozbít a

plast vhodit do plastu, pásku do směsného odpadu, obal do papíru, slídu do plastů. To byl pro děti zážitek, při kterém se vyřádily. Při odchodu dostaly děti od zástupce MěÚ Horní Bříza letáček “Jak nakládat s odpady ve vašem městě Horní Bříza?” Při tom byly seznámeny, že v letáčku najdou právě informace o způsobu třídění odpadu (kam který odpad patří, co se do určitých komodit ukládá nebo co se tam ukládat nesmí a jaké je jeho následné využití atd.).

STRANA 10

Vladislava Valentová odpadový referent MěÚ Horní Bříza


Sbor pro občanské záležitosti ZPRÁVY Sboru pro občanské záležitosti V měsíci březnu jsme přivítali mezi občánky města Horní Bříza deset dětí, šest holčiček a čtyři chlapečky. O příjemný kulturní program se postaraly děti a paní učitelky z 2. mateřské školy. Neděle 12. května patřila oslavě Dne matek, která se letos poprvé konala v  hornobřízském divadle. Se svým vystoupením se představily obě Mateřské školy a k  poslechu zahrál oblíbený heligonkář Honza Kubík z  Obory. Při odchodu dostala každá z  maminek jako pozornost květinu. Dále si opět touto formou dovolím poblahopřát občanům Horní Břízy, kteří ve druhém čtvrtletí roku 2013 oslaví nebo již oslavili své jubileum. 70 let – Josef Skramušský, Ivanka Ženíšková, Jan Vokálek, Vlastislav Vicenda, Marie Vejvodová, Jana Dostálová, Jaroslav Brabec, Josef Friš, Jana Karlovcová, Jaroslava Tauberová, Uršula Czemetschková, Václav Kraus, Zdeňka Zelenková 75 let – Vlasta Kroftová, Antonín Žižka, Zdeňka Ruttnerová, Jiřina Šteflová, Marta Zelenayová, Bohumíra Tichá, Alena Pešková 80 let – Květuše Vodáková, Věra Racochová, Václav Šmídl, Marie Vejvodová, Jaromír Bouda, Jaroslava Hanzlíková, Emilie Folková, Václav Vojta, 85 let – Anna Navarová 90 let – Emilie Maňhalová, Alexandra Langová, Jarmila Mrzenová 91 a více let – Božena Nevřilová, Vlasta Náhlovská, Anna Kovářová, Lidmila Meisterová, Miloslava Eckertová Zvláštní blahopřání patří panu Vojtěchu Rybníčkovi, který se v dubnu dožil krásných 100 let. Snad se na nás nebudou zlobit odesílatelé této krásné fotografie, když ji zde zveřejníme. Spozu byla zaslána jako poděkování za gratulace k  narozeninám a věřte, že nás velice zahřála u srdíčka. Petra Kabátová matrikářka města

STRANA 11


Folklórní soubor Úsměv Úsměváček Folklórní soubor Úsměv má v Horní Bříze velkou tradici.  Dětský soubor zde existoval několik desetiletí. Jeho taneční průpravou prošlo téměř každé dítko z  Horní Břízy a širokého okolí. O chod se kromě Věry Bláhové a Zdeňka Bláhy starala celá řada členů souboru. Nově byl Úsměváček otevřen 1. 10. 2010 a vedení se ujala Valeria Kvašová a Lucie Procházková, členky souboru Úsměv. Z  prvních jedenácti členů se naše základna rozrostla na počet 65 dětí, které jsou dle věku rozděleny do dvou kategorií. Mladší (3-6 let) a starší (6-10 let). Přípravka pro menší děti je zaměřená na říkadla, písničky a básničky. Snažíme se děti naučit základní taneční prvky, spolupráci ve skupině a využíváme k tomu jednoduché dětské říkanky, lidové písničky nebo pořekadla. Cílem je, aby si děti oblíbily lidovou hudbu, pohyb při hudbě, naučily se vybrané písničky a lidové tradice. Se staršími dětmi jsou schůzky více zaměřeny na taneční průpravu. Učíme je základní kroky lidových tanců, taneční postoj i rytmické prvky. Součástí schůzek je také všeobecná pohybová průprava, výuka lidových písniček nebo vysvětlování tradic a zvyků. Děti se učí jednoduché tance ve dvojicích či v kruhu, ke kterým se tématicky váže i zpěv.   Minulý rok z  jara navázal Úsměváček výbornou spolupráci s  dětskou lidovou muzikou TřemCha (= třemošenská chasa), která vznikla při ZUŠ Třemošná pod vedením Veroniky Hajšmanové a Heleny Šandové. Letos v  lednu jsme začali tvořit naše první společné pásmo lidových písniček, říkanek a tanců s názvem Řemeslný jarmark. V  sobotu 27. dubna 2013 se starší děti Úsměváčku poprvé zúčastnily soutěže - Regionální přehlídka dětských folklórních souborů v Hrádku u Rokycan. K našemu velkému překvapení bylo pásmo Řemeslný jarmark oceněno třetím místem a návrhem do národního kola přehlídky dětských lidových souborů. To udělalo radost nejen dětem, ale především to byla odměna i pro nás vedoucí J. Domů jsme všichni z Úsměváčku odjížděli s velikým úsměvem na tváři, spoustou dobrot, drobnostmi v podobě barevných panenek pro každého účastníka a fotbalovým míčem J. Jakmile bude hezčí počasí, těšíme se na hry, které si s balonem zahrajeme. Informace o Úsměváčku a jeho vystoupeních najdete na www.soubor-usmev.cz/ Valeria Kvašová a Lucie Procházková

STRANA 12


Divadelní spolek Osada - Osaďáček Osaďáček na divadelním worshopu Ač to tak vůbec nevypadá, je jaro. Ale proč to tu vůbec zmiňujeme? Již nějaký ten pátek se držíme takové tradice, že s přicházejícím obdobím probouzení přírody přichází i čas probouzení Osaďáčku. Nejen že často právě touto dobou finišujeme přípravy na hru, uvádíme premiéru atd., ale také se věnujeme vlastnímu rozvíjení a hereckému vzdělávání. Není to plánované, prostě to vždycky tak nějak vyjde na jaro. Třeba loni jsme touto dobou navštívili světoznámého mima – pana Ctibora Turbu. V  příjemném prostředí jeho domova jsme se bavili především o pantomimě a nonverbálním divadle a pouštěli si názorné ukázky. Domluvili jsme se, že na to příště navážeme a zkusíme si to prakticky i sami. Letos jsme pro změnu navštívili divadelní workshop ve Stodě vedený studentkou DAMU – slečnou Lindou Šilarovou. K  akci jsme se dostali skrze naši „maminku“ Osadu, která nám po projevení zájmu zařídila účast a celou akci nám sama zaplatila. Tímto jí velice děkujeme za investici do našeho vzdělání a dodáváme, že vynaložené prostředky vůbec nepřišly vniveč. Akce byla totiž velmi poučná a zajímavá, což bylo navíc umocněno ještě skvělou náladou a atmosférou, kterou vytvořila banda přítomných ochotníků. Přestaňme už ale kroužit kolem, ať se dostaneme k tomu, jak takový workshop vlastně vypadá a probíhá. Samozřejmě se začne představováním. Platí nepsané pravidlo, že si všichni tykáme, a proto bylo nutné rychle do sebe vstřebat

velké množství křestních jmen (vlastně to není pravidlo, ale v našem skvělém kolektivu, který se sešel, nám to přišlo přirozené, nikdo se nezdráhal). A není lepšího způsobu, jak se něco naučit, než hrou. Tak jsme si hráli a učili se. Některá cvičení už jsme znali, některá pro nás byla novinkou. Například zaplnit prostor, to si zkoušíme i v  naší malé aule, ale inovací bylo, když jsme prostor plnili v  pohybu a měnili rychlosti, nebo jsme třeba chodili jen do pravých úhlů. Dalším důležitým krokem bylo cvičení na důvěru a dobrou spolupráci. Vodili jsme se jako slepí po celé tělocvičně a po chvilce vzájemného oťukávání jsme si začali dávat úkoly. A to vše beze slov! Inu herci, čím větší „hloupost“, tím raději se do ní vrhnou. J A protože ani naše hlasivky nesmějí zahálet, procvičili jsme se sestavením imaginární hlasové kapely. A po vydatném obědě jsme se vrhli na něco, co již více připomíná divadelní řemeslo. Nacvičili jsme si krátké představení. Rozděleni do skupin jsme si vylosovali zadání prvků a rekvizit, které se v  něm měly ukázat. A tak jsme museli kombinovat Marylin Monroe s  Karlem Gottem, v  žánru westernu, hororu, telenovely a sci-fi z  budoucnosti s  tématy „V Indickém oceánu se zastavil čas“ nebo „Co vše mi zbylo po mém otci“. Chvíli jsme se domlouvali a pak vypukl boj o kostýmy – ale nebojte, všechny ruce zůstaly na svých místech. A tak jsme během hodinky sestavily krátké scénky zcela absurdních témat a často i dějů. Kdybyste tam byli,

STRANA 13

viděli byste oranžové moře, španělskou telenovelu nebo vraha slečny Monroe! Ve zkratce jsme si v průběhu oprášili (v mnoha případech i poprvé nalezli) zábavnou formou základní pilíře hereckého kumštu a nenásilně jsme se i něčemu přiučili. Sice Vám může zaplnění prostoru, vodění slepce a jiné podobné úkoly popisované výše přijít uhozené, ale věřte, že to tak jen vypadá. Ani byste neřekli, jak moc si přitom člověk uvědomí a procvičí nutnost dobrého vnímání všech herců na jevišti a smysluplnost pohybů a nakonec i samotného postavení účinkujících. Vše v  divadle totiž visí na spolupráci a logičnosti – nejde, aby herec hrál jako ostrov sám za sebe a pro sebe a nevnímal, co se děje kolem. Může se to jevit jednoduše, ale ani byste neřekli, jak obtížné je s určitou mírou automatizovanosti a samozřejmosti maximálně vnímat okolí a kolegy, přitom promýšlet, proč co a jak dělám a navíc být soustředěn na prožívání ztvárňované postavy. To vše jsme si díky kurzu uvědomili a jsme o něco chytřejší. Rádi se budeme účastnit i dalších podobných akcí, abychom na sobě mohli ještě více zapracovat. Držte nám palce! PS: Pro více fotografií a postřehů (bez nadsázky kuriózních) nejen z  workshopu, ale i zbytku dne navštivte náš web www.osadacek.cz Luisa Vodicová a Petr Koza divadlo Osaďáček


Divadelní spolek Osada Cisterciácké noci s Osadou - klášter Plasy 21. - 22. června Jsou tomu již 2 roky, co jsme my, divadelní spolek Osada z Horní Břízy, zasáhli a nepřímo ovlivnili dějiny a historii plaského kláštera, tím, že jsme na jeho půdě ztvárnili noční prohlídky. Nejprve vstoupily na svatou půdu mnišského řádu ženy, posléze byl klášter vypálen husity a nakonec jsme zbořili mýty o světském a zbožném životě mnichů. Připomínám pouze, že vše proběhlo s přímým posvěcením našeho nejvyššího, pana kastelána Duchoně, bez nějž by totiž do kláštera neproklouzla ani myš. A ani letos nezůstane nikdo ušetřen. Koho by napadlo, že za zdmi kláštera došlo k zločinu, přímo hrdelnímu - a to k vraždě. Ano - mord na svaté půdě! Chcete-li se ovšem dozvědět více, sledujte pozorně naše stránky , kde Vám postupně poodhalíme pozadí této tajemné a zároveň temné skvrně v historii plaského kláštera. Současně proběhne soutěž o volné vstupenky na noční prohlídky, které budou ve dnech 21.-22. června 2013, jak se říká, přímo na místě činu. Eva Zajícová Poznámka k rezervaci vstupenek: Otevírací doba pokladny je od úterý do neděle, 10:00 - 16:00 hodin, mimo tyto hodiny si vstupenky neobjednáte, pokud se nedovoláte ani v tyto hodiny, zkuste to klidně později, klášter je veliký a ne vždy zvládnou průvodci telefon doběhnout.

Žlutické divadelní léto - divadelní soutěžní přehlídka - Osada byla u toho První červnový víkend jsme se zúčastnili soutěžní divadelní přehlídky Žlutické divadelní léto. Jde o oblastní postupovou přehlídku amatérských souborů, jejichž hry jsou pod drobnohledem odborné poroty ve složení: Rudolf Felzman, Máša Caltová, František Hromada. V průběhu přehlídky se uskutečňují semináře, na kterých se porota vyjadřuje k jednotlivým představením. V neděli odpoledne, na konci třetího a také posledního dne přehlídky, porota zhodnotí aktuální ročník, udělí ceny například za herecké výkony, texty a scénu. Třešničkou na dortu je konečný verdikt, zda bude nějaký ze souborů se svou hrou doporučen nebo nominován na národní přehlídku Krakonošův di-

vadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou (z něj vede cesta už jen na nejvyšší metu – Jiráskův Hronov). Bohužel již druhým rokem letos porota neshledala žádné představení vhodným pro postup dále. Konkrétně my ale nemusíme vůbec

klesat na mysli - máme radost z čestného uznání uděleného Michalovi Nágrovi za ztvárnění postavy Monsieur Amédéeho a cen za herecký výkon Evy Zajícové st. v roli Katy a Pavla Mainzera v roli faráře Josepha. Navíc další pozitivní zprávou je, že doposud posledním souborem, který byl ze Žlutic delegován do Krkonoš, byla před 2 lety právě Osada. Uvidíme, jak dopadne příští ročník, kterého se plánujeme zúčastnit jen jako diváci (totiž pokud půjde vše jak má, plánujeme novou hru, která by měla být v době přehlídky teprve v plenkách) a uvidíme, možná zas za 2 roky? Petr Koza, divadlo Osada

STRANA 14


Kultura ve městě První hostující soubor v Divadle Horní Bříza V sobotu 4. května 2013 se konaly první dvě hostující divadelní představení v nově zrekonstruované aule - v Divadle Horní Bříza. Již při rezervaci, která byla spuštěna týden před samotným vystoupením, byla zamluvena necelá polovina vstupenek a bylo téměř jasné, že Divadlo, stejně jako při oficiálním otevření, zaplníme. Natěšené tváře jsme mohli vidět i u účinkujících ze sokolovského amatérského spolku Divadlo bez zákulisí. Jak už bylo zmíněno, do Horní Břízy přivezli 2 hry. Káča a peklo - tak zní název pohádky, která přilákala diváky nejen nejmenší, ale i babičky, dědečky a vlastně mnohdy celé rodiny. I přesto, že pohádka byla velmi krátká, cca 30 minut, líbila se opravdu všem. Sokolovské herce nejvíce nadchl zájem malých dětí a jejich úžasná spolupráce - Káču upozornily, že se za ní plíží čerti, pomáhaly s hádankami a divadlo tak doslova žilo po celou dobu. Největším překvapením byli nejen pro děti, ale pro všechny diváky, bílí čerti. Káča čerty nahnala umýt a to neměla dělat... Nejvyšší rohatá, tedy v této pohádce Luciferka, nevěřila vlastním očím a moc se na Káču zlobila. To ale byla slabá káva - Káče se při tanci zalíbil Luciferky budoucí ženich a tak ze žárlivosti vyslala pekelná paní Káču i s její maminkou zpět na zem. Vše dobře dopadlo, peklo navrátilo Káču i s maminkou na zem a pohádky byl konec :) O mnohem méně veselejší byl příběh druhé hry, která začala v 19:00 a opět zaplnila divadlo nic netušícími diváky. Již při věšení plakátů po městě jsem si říkal, co to vlastně bude - název velmi divný AUT - a má to být hořká komedie. Tento výraz jsem neznal a nevěděl jsem, zda

se tedy budeme smát nebo ne. Hra byla nádherná, ale popravdě bych tento příběh již nemohl vidět podruhé, ale všem převelice doporučuji, budete odcházet zřejmě se stejným pocitem. Stejně jako pohádka o Káče i AUT vtáhl diváky velmi rychle do děje a připomínal příběh velmi reálný, jako kdyby se to stalo, ale hlavně velmi dojemný a pro zdravého člověka nepochopitelný. Nemocná dívka Klára trpící autismem již lezla na nervy svým rodičům a tak byli rádi, že měla pár dní trávit u své normální, i když nymfomatické sestry. Klárka si v jedné z pohádek u rodičů oblíbila pána s modrou košilí, stejně tomu tak bylo i v albu milenců její sestry. Následně svého “bývalé přítele” přivedla a nabídla svojí sestru k sexu. Mladík sice dívce dlužil velké peníze, ale odmítl. I když se mu dospělá Klára moc líbila, velmi mu však vadilo jí nějakým způsobem zneužívat. Nakonec spolu noc strávili, naštěstí jen ruku v ruce. Chlapec si Kláru velmi rychle oblíbil a po pár schůzkách požádal její rodiče o ruku své duševně postižené dcery, kteří nejdříve nechtěli nic takového dopustit, byli na Kláru uvázáni možná mnohem víc než ona na ně, ale po diskusi s dědečkem a vysvětlení chlapcových kroků k tomuto činu nakonec svolili a velmi chápavý, hodný a starostlivý chlapec dostal svolení. Příběh tedy končil velmi šťastně, i když se slzami v očích mnohých diváků.

Uznání si za své výkony ve hře Káča a peklo v podání Luciferky a ve hře Aut za roli nemocné Kláry zaslouží Lucie Kühnlová Rozsypalová. Obě role, zvláště pak ta dramatická, byly v jejím podání velmi reálné a pokud bych Lucku neviděl v zákulisí, nevěřil bych, že nemocnou dívku jen hraje. Lucce a celému sokolovskému divadlu, stejně jako vám všem divákům moc děkujeme za návštěvu a můžeme se společně těšit na další divadelní představení, které nás v Horní Bříze čeká po letních prázdninách. Ladislav Čech předseda kulturní a sportovní komise

STRANA 15


Sport ve městě Hornobřízští si zahráli o další putovní pohár, tentokrát v hokejbale V sobotu 18. května 2013 pořádalo město Horní Bříza ve spolupráci s TJ ZKZ Horní Bříza, oddíl hokejbalu, 1. ročník hokejbalového turnaje o putovní pohár města Horní Bříza. Vzhledem k  nepříznivému počasí byl začátek posunut až na desátou hodinu ranní, to ale nebránilo sejít se pěti týmům, které si mezi sebou zahráli každý s každým. Nutno dodat, že se zúčastnily 2 týmy dětské, což zasluhuje velkou chválu a ještě větší chvála patří týmu Martina Nágra za velmi sportovní chování, kdy při každém zápase nechali týmy dětí vyhrát nebo prohrát jen o gól. Právě tento čin Martinovo tým připravil o titul v  1. ročníku hokejbalového turnaje o putovní pohár města Horní Bříza. Ceny předávala za město Horní Bříza místostarostka Mgr. Alena Šůmová. Nikdo neodešel s  prázdnou, pro dětské týmy si pořadatelé připravili energetické nápoje a pro dospělé piva. Tým umístěný na prvním místě po vyhodnocení umístil vyhrané šunkové sele na společný stůl, každý z jakéhokoliv týmu mohl nabídnout. Do turnaje věnoval pan Roman Majer volné vstupenky na bowling do Třemošné. Putovní pohár zůstal v  hokejbalové šatně místního oddílu, právě proto, že na 1. místě se umístil tým Víti Procházky ve složení – Víťa, Kuba, Láďa, Buggy. Děkujeme rodině předsedy TJ ZKZ Horní Bříza pana Vladimíra Procházky za moc hezky zorganizovaný turnaj a občerstvení pro hráče a diváky. 2. ročník se uskuteční opět v  květnu příštího roku. Ladislav Čech předseda kulturní a sportovní komise

1. místo Víťa, Kuba, Láďa, Buggy 8 bodů – 2 výhry, 1 výhra psn, 1 prohra 2. místo Milan, Lubina, Martin, Kozák, Šíša 7 bodů – 2 výhry, 1 prohra psn, 1 prohra 3. místo HBC Růžek 6 bodů - 2 výhry, 2 prohry 4. místo Pif Paf Youngers 5 bodů - 1 výhra, 1 výhra psn, 2 prohry 5. místo HC Chickens 4 body - 1 výhra, 1 prohra psn, 2 prohry

STRANA 16


Pionýrská skupina Horní Bříza Francie - 4. - 8. 4. 2013 Na pozvání turistického spolku z Villeneuve Sur Yonne (partnerské město Horní Břízy) odjíždí část pořadatelů našeho turistického pochodu Hornobřízský puchýř na návštěvu Francie. Čeká nás 5 dní poznávání této země. První část věnujeme hlavnímu městu Paříži. Průvodcem se stává Veronika s dcerou Kristýnou, které se do tohoto města loni přestěhovaly. Obě dvě nebo zejména Kristýna se v předešlých letech zúčastňovala našich akcí. Čekají nás návštěva proslulých památek - výstup na Eiffelovku, prohlídka katedrály Notre Dame, Bazilika Sacré-Cœur

a jeho okolí s malíři a různými umělci, procházka Louvre - Place de la Concorde s egyptským obeliskem - Vítězný oblouk s hrobem neznámého vojína. Projížďka lodí po Seině. Času na prohlídky bylo málo a my se přesunujeme do samotného partnerského města Villeneuve Sur Yonne, kde nás čeká účast na místním turistickém pochodu. Trasu 20 nebo 12 km absolvujeme společně s účastníky Francie. Setkáváme se i s paní Vlastou Masarovou z francouzsko - českého spolku, která nás provází samotným městem a zajišťuje ubytování ve školní družině. Zajímavostí tohoto městečka je i náměstí se jménem Horní Bříza a zasazenou břízou.

12. ročník turnaje v kuželkách 1. květen bývá dnem, kdy se sejdou nejen členové oddílů, ale i další příznivci v kuželně na stadionu Viktorie Plzeň. Hra je rozdělena do 4 věkových kategorií. V nejstarší kategorii pak hráče dělíme i na tým žen a mužů. V letošním roce se schází 28 hráčů na které čeká série her po 5 hodech. V nejmladší kategorii do 9 let vyhrává Šimon Suchý ze Starého Plzence s 216 body. Kategorii 10 - 13 let vyhrává Kateřina Sýkorová z Plzně s 295 body, kategorii 14 - 17 let Patrik Sieber (PS

Horní Bříza) s 301 body. Děti odehrají 80 hodů. V poslední kategorii dospělých si 1. místo odnáší u žen Zuzana Hořanová (PS Horní Bříza) se 130 body, u mužů pak Jaromír Hanuš (Plzeň) se 172 body. U dospělých se hrálo na 35 hodů do plně postavených kuželek. Hlavní trofej, putovní pohár získává Kateřina Sýkorová se svým otcem Josefem. Jejich součet umístění je nejlepší v kategorii rodin a právem mohou držet ve svých rukách po celý rok tento pohár.

Turnaj o český pohár v ringu V sobotu 20.4.2013 vyráží 54 zájemců z řad Pionýrské skupiny Horní Bříza, Obory a Nepomuku na republikový turnaj hry ringo do Dolního Slivna u Mladé Boleslavi. Místní pionýrský oddíl, zde připravil velký turnaj, kterého se zúčastnilo 38 tříčlenných týmů rozdělených do třech věkových kategorií. Celodenní boj vynesl právě nejvíce medailí pro naše týmy. V kategorii A - hráči do 10 let (1. a 3. místo PS MP Obora, 2. místo PS Horní Bříza). Kategorie B (11 - 15 let) pořadí je podobné (1. a 2. místo PS MP Obora a 3. místo PS Horní Bříza). U nejstarších (16 a více let) - 1. a 3. místo PS Horní Bříza. Děkujeme za reprezentaci. Jaroslav Novák vedoucí Pionýrské skupiny

STRANA 17


T.J. Sokol Horní Bříza Jaro v Sokole První jarní víkend jsme se vypravili s dětmi, které se připravují na závody ve všestrannosti, na soustředění do Prahy. V sobotu jsme společně s kamarády ze Spořilova a Žihle pilovali gymnastiku. V tělocvičně bylo do slova a do písmene jako v úle, střídal se přeskok, šplh, kruhy, lavička, kladinka, hrazda, koberec. K obědu byly řízky od maminek, k večeři děvčata připravila pro všechny tousty se šunkou a sýrem. A pak už spali a spali a spali, po cvičením se jim dobře spalo, skoro jako broučkům z pohádky. V neděli jsme se vypravili do Muzea Karla Zemana, ve kterém se královsky bavili děti i dospěláci. Jako cvičitelé jsme se po ukončení akce domluvili, že tato soustředění budeme rozhodně opakovat. V polovině dubna se konaly jako každoročně župní závody v gymnastice, kde děti předvedly, co se naučily. Pochvalu si zaslouží nejen držitelé zlatých medailí Vašek Svoboda za gymnastiku v kategorii předškolních dětí a Klára Kepková za šplh jako mladší žákyně, skvělí byli všichni.

Dalším tradiční jarní soutěží je Závod zálesácké zdatnosti, který se již druhým rokem konal u Šídloveckého rybníka v Plzni. Děti běhaly, házely na cíl, poznávaly zvířata a květiny s takovou vervou, že i sluníčko, které se schovávalo za mraky, se na ně přišlo podívat. Naše barvy na stupních vítězů tentokrát v kategorii předškolních dětí zastoupili Petr Fikar s dědečkem, Marek Horáček s tatínkem a Kateřina Nová s dědečkem. I jim samozřejmě patří pochvala. Na svátek 8. 5. nebyla zrovna dobrá předpověď počasí a tak to vypadalo, že se pro pravidelně připravovaný výlet rozhodne málo našich členů. Nakonec se nás na vrchol Radyně, kde jsme si jako obvykle opekli buřty, vydalo celkem 26 v doprovodu dvou psů. Hned následující neděli bylo v naší sokolovně opět živo, od rána až do odpoledne se tu střídali cvičenci všech kategorií, postupně si opakovali hromadné skladby, ve kterých poslední květnový víkend vystoupí na Sletu pod Řípem v Roudnici nad Labem.

STRANA 18

Večer byl pak do blízkého okolí slyšet zvuk vrtačky. Tuhle „stavební hudbu“ v různých tóninách tu kolemjdoucí v poslední době mohou slyšet často. Díky obrovskému nasazení našich členů a finanční podpoře Městského úřadu jsme se konečně pustili do toužebně očekávané opravy sociálních zařízení. Těšíme se, že se těmito prostorami budeme moci široké veřejnosti pochlubit na Městských slavnostech. A co nás čeká v dalších týdnech? V květnu ještě závody v atletice pro předškoláky i školáky. V sobotu 8. června turnaj v líném tenise Dlouhán Cup a hned v neděli 9. června náborová akce, v rámci které představíme zájemcům všech věkových kategorií Interkros. Máte-li chuť si tuto původně indiánskou hru, ve které loni Česká republika vyhrála Mistrovství světa, vyzkoušet, neváhejte a přijďte, těšíme se na Vás v době od 13 do 16 hodin. Jana Sobotová T.J. Sokol Horní Bříza


Betula Viridis Studánky v okolí Horní Břízy Dne 20. března 2013 uspořádalo občanské sdružení Betula Viridis pochod ke dvěma studánkám v lesích okolo Horní Břízy a byl určen zájemcům všech věkových skupin. Pochodu se nakonec zúčastnilo 18  účastníků. Začátek této vycházky byl u základní školy a další účastníci se připojili před klubem na továrně. 1. zastávka byla na konci Horní Břízy u Bílého potoka /nebo také Kamenice/, který pramení v místech za keramičkou a ústí  u České Břízy do Třemošenky. Potok dříve odváděl odpadní vody

z keramické továrny. Po přechodu státní silnice západně asi 700 m od hájovny kamenice bývala ve středověku stejnojmenná vesnice. Podle kacerovského vikáře z roku 1558 byla již pustá a její pozemky se pronajaly poddaným ze vsi Býkov. Studánka kamenice se nachází u odbočky cesty na Býkov, kde je umístěna i směrovka. Lesy České republiky zde v lesním zátiší, vybudovaly stezku, opravily a zastřešily lesní studánku. Pak jsme pokračovali ke studánce v lužině. Trasa vedla po lesní cestě směrem k České

Bříze, ze které se sešlo do údolí Bílého potoka, kde ze skalnaté stráně vyvěrá pramen. Kdysi krásné zákoutí lesní studánky /stávala zde i informační tabule/ je dosti zpustlé, zarostlé okolí, odtok pramene do přilehlého rybníka je zanesen. Zpáteční cesta proběhla proti proudu Bílého potoka a lužinou do Horní Břízy. Věříme, že všichni, kteří se procházky zúčastnili, objevili nová místa ve svém okolí a prožili příjemné odpoledne.

písně Nad Berounkou pod Tetínem a po prohlídce muzea /expozice obsahuje materiály o historii obce od nejstarších vykopávek až po současnost/ jsme absolvovali prohlídku tří kostelů. Začali jsme prohlídkou kostela sv. Kateřiny, románské stavby z  počátku 12. století, kostel sv. Ludmily byl postaven v barokním slohu v 80. letech 17. století a jsou v něm varhany postavené v  r. 1771 Guthem z čisté u Rakovníka, hrající dodnes a ve  spodní části oltáře je umístěna mensa s kamenem, na němž měla být sv. Ludmila usmrcena. Poté jsme navštívili kostel sv. Jana Nepomuckého

u hřbitova - je to stavba v jádře románská, postupně několikrát přestavěna do dnešní podoby. Nakonec jsme navštívili torzo středověkého hradu Tetín, odkud se nám naskytl úchvatný pohled na údolí Berounky a to jak směrem k Berounu, tak na druhou stranu k  Srbsku. Tetín je památné místo z úsvitu našich dějin. Překvapil nás svou velikostí. Obec se rozprostírá na rozloze téměř 6,5 ha. Myslím, že zájezd svou náplní uspokojil všechny účastníky.

Václav Moulis, František Hubka

Na výletě za Sv. Janem Dne 23. 5. 2013 jsme naplnili  plán OS Betula Viridis a to výlet do míst, kde kráčeli naše dějiny. Navštívili jsme „Svatý Jan pod Skalou a Tetín“. Počasí bylo turistické, nepršelo ani nebylo velké horko. Ve  sv. Janu pod Skalou jsme navštívili s průvodcem  kostel sv. Jana Křtitele, jeskyni sv. Ivana a nahlédli do kaple Povýšení sv. Kříže. Většina z nás vyšla i na skálu s křížem, odkud je nádherný výhled na okolí  až k Loděnicím.  Po obědě v místní restauraci  a návštěvě místního muzea v bývalé škole jsme odjeli do Tetína. V Tetíně jsme nejprve  na náměstí u zámečku vyslechli zvonkohru

STRANA 19

Václav Moulis člen OS Betula Viridis


SLAVNOSTNÍ DEN MĚSTA HORNÍ BŘÍZA 22.6.2013 9:00

Speciální závod psů

Kynologický klub

O pohár města

9:00 Hokejbalové hřiště

Horní Bříza Turnaj o pohár předsedy TJ

9:30

Dětské

Sokolovna

dopoledne

11:30

Bojová

Za fotbalovým hřištěm

ukázka

13:00 Sokolovna

SLAVNOSTI MĚSTA STRANA 20


STRANA 21


STRANA 22


Betula Viridis Zájezd do Nižboru a Hudlic Další zájezd s Betulou Viridis se uskutečnil  ve čtvrtek 25. 4. 2013 a měl zajímavý program - exkurzi do sklárny Rückl, prohlídku keltského osídlení v nedalekých  Stradonicích a návštěvu rodného domu J. Jungmanna  v Hudlicích. Ve sklárně jsme s průvodkyní shlédli práci skláře s píštalou při výrobě olovnatého skla a zručnou práci brusičů, převážně mladých žen při broušení různých skleněných výrobků - podnosů, váz, košíčků a jiných předmětů. Po prohlídce Nižboru jsme se přesunuli do nedalekých Stradonic a pokračovali cestou do kopce,  kde bývalo keltské sídliště a kde se našlo hodně vykopávek, které jsou  uvedeny na informačních tabulích naučné stezky. Nádherné výhledy na údolí Berounky a kopce kolem, to byla odměna za namáhavý výstup. V centru Stradonic jsme se na místním hřbitově poklonili památce spisovatele Františka Nepila, zdejšího rodáka. Po krátkém přesunu busem jsme dojeli do Hudlic a navštívili jsme roubený dům č. 43, kde  se nachází památník Josefa Jungmanna - českého jazykovědce, buditele. Jeho rodný dům je udržován v původním stavu a je v něm muzeum věnované Jungmannovu životu a dílu. Výletu   přálo krásné počasí a vládla v  něm příjemná atmosféra. Václav Moulis člen OS Betula Viridis

Dva roky činnosti HB Photo Clubu v naší obci Vážený a milý čtenáři, ihned na začátku tohoto článku se Ti omluvím, že čeřím hladinu obecného nevědomí informací, že ve skromnosti a tichosti pracuje v Tvé obci malý klub nadšenců pro fotografii. Klub byl opravdu zaregisrován dne 10.  března 2011, na svátek sváté  Viktorie,  která se tak stala nám přidělenou ouředně lokální patronkou. Mohou-li mít u hasičů Floriánka, pokud je mi známo, proč by nemohli mít místní  fotografisti Viktorii,  se kterou krokem klopotným jednoho dne dosáhnem svého nějakého malého osobního vítězství v pořízení toho opravdového „snímku“. O to se snaží dnešních sedm aktivních fotografistů, povětšinou z řad dříve narozených a tudíž i dílem pamětníků.

Sudičky a sudičkové nad naší foto-kolébkou V tomto odstavečku  poodhalím, jak se spolek dával dohromady. Na půdě Francouzského spolku se při večerní debatě, tuším v roce 2010,   zmínil  starosta družebního města Villeneuve sur Yonne o tom, jaké mají ve městě muzeum fotografie, jaký to klub fotografů,  jak i  on sám fotografuje a vystavuje tu  v Paříži a tu zase v Plzni ve Francouzské alianci, jak každé jaro v povodí řeky Yonny a v přilehlých sídelních obcích je pořádána fotovýstava na předem zadané jednotné téma. A vyzval fotografy Severního Plzeňska, ať přijmou do budoucna  jeho pozvání a vystavují v jejich historickém městě. Jako špičkový politik profesionál

STRANA 23

se chtěl seznámit s jakýmsi vzorkem, jaké asi fotky, co do kvality a obsahu, mu můžeme ukázat. Druhý den večer jsme seděli nad fotografiemi, které nabídli a zapůjčili kolegové z FO3 Plasy a naše dvě budoucí členky, dlouholeté amatérské fotografky známé za hranicemi Plzeňska a i daleko dále. V obci jsme žádný klub v té době neměli a tak jediná cesta byla dát dohromady kolegy a známé. První sudičkou, která víceméně zrod klubu vyprovokovala, byl tudíž francouzský amatérský fotograf, na půdě Fracouzského spolku.  Druhou sudičkou, tentokráte již v opravdových sukních, byla nám v této myšlence kladně nakloněná a podporující nás Presidentka již zmíněného zde mno-


Photo club Horní Bříza hokráte Francouzského Spolku, paní M. Hrabáková, která jest lidu pod Horními Břízkami velice dobře známa a lidem vesměs ctěna. Šel čas a na důkaz aktivního přístupu uspořádali FO3, zvaní familiérně Fotři, v Galerii Masarykovy základní školy (dále MZŠ) výstavu fotografií o naší přírodě a velkoryse přizvali po jedné fotce od místních fotografujících. Tímto počinem pomohli činem, radou a  pozváním na své fotovýlety  formovat skupinku zakladatelů. Stále před očima vzdálená v mlze  fotografická Francie, ale nikoli stojící na místních základech, vše založeno na prapůvodní domluvě kamarádů setkávajících se s Plaským FO 3. Francouzi rádi říkávají:  Za vším hledej ženu“.  Nejinak tomu je i na Plzeňsku - a aby byl výsledek jednoznačný spojily se ihned dvě již výše zmíněné renomované fotografky a jednoho opravdu krásného dne vyzvaly  torzo  pánů tvorstva k vytvoření řádného vlastního klubu.  Když život klubovní, tak to chce míti klubovnu. Zde nám v prvním roce podala pomocnou ruku MZŠ a tak se prvních pět  členů  scházelo měsíc co měsíc v místní škole. Dodnes je nám průchod kol šaten  aktem omlazení  a vzpomínkou do našich zavátých školních let.   První vlastní samostatnou výstavu jsme uspořádali v Galerii MZŠ 4. května 2011, za materiální pomoci MěÚ, formou  zapůjčení ze školy. Výstava byla určena školákům i dospělákům a nesla název „Hurá, prázdniny!“. Mile nás překvapila návštěvnost Vernisáže, od té doby se  dosti pravidelně  dostavuje přes čtyřicet dospělých. Vernisáž je otevírána

úvodním slovem a následně hudebními drobnostmi mladých hudebníků, které si u návštěvníků získali vysoké ocenění. Netrpělivý a pozorný čtenář hledá nyní v textu onu potřebnou a  tradiční třetí sudičku!   Byla a je zde stále - je jím   k obrazu moderní vědy vlastně  bipól  -  abych mluvil ke čtenáři srozumitelněji, propojení dvojice institucí   RADNICE - ŠKOLA.  Radnice pomohla vždy, když mohla a podporuje spolkovou činnost v obci i nadále, škola

již občanské Betuly Viridis,  při akcích radnice, a zejména její kulturní komise. Čtenář, aniž by tušil, vídá naše fotky ve zpravodaji, na webových stránkách města, resp. i francouzského spolku.

náš klub vzala pod ochranný deštník Betula Viridis,  kterýžto spolek při škole pro všechny občany obce vyvíjí zájmovou činnost. V Galerii školy nacházíme pravidelně dvakrát ročně prostor pro naše foto-výstavy.

Někdy se musíme i omluvit, protože nikdo z členů není na termín akce volný, a nebo se stane, že focení je „specifické“ a nemůžeme u tohoto neosvojeného druhu fotografie zaručit kvalitní výsledek. V činnosti, kterou provádíte pro svoji osobní radost, poučení a zdokonalení se, se den po dni právě pídíte po co nejlepším výsledku. A čím déle se pídíte, tím objevujete, že na výsledný „snímek“ má vliv stále více a více faktorů, o kterých jste „včera“ ještě neměli ani tušení, že by Vám mohly hodit „klacík pod nohy“ v tu zrovna nejméně vhodnou chvíli. Ostatně asi jako při všech lidských činnostech, kde se snažíte o nejlepší výsledek. Pokud laskavé oko čtenářovo spočinulo až na posledních řádcích této informace pro nezasvěcené, dovolím si připomenout naše nedávno otevřené webové stránky, které jsou ve stavu rozestavěnosti a hledání „své figury“, ale poskytují více doprovodných fotografií, nežli lze použít jako doplněk textu zde.

Fotografové pro obec a školu:

Přeji i Vám „dobré světlo“ na Vaší cestě vpřed, za HB Photo Club

Nejen sudičky a sudičkové jednostranně předávali „dary“ dnes dvouletému  HB Photo Clubu,  ale i členové klubu se při založení nabídli pořizovat fotografie na vyžádání při akcích škloly, zmíněné

Václav ŠAROCH , klubovní šéf (Po vzoru francouzských filmů „Sedmá rota“, i my máme také šéfa… pojměte, prosím, s úsměvem!)

Přehled dosavadních fotovýstav (některé s rovnou účastí přátel): • • • • •

“Hurá , prázdniny”, 04. 05. 2011, Galerie MZŠ “Zima a Vánoce”, 14. 12. 2011, Galerie MZŠ “Výstava ve Villeneuve sur Yonne” květen 2012 - podrobněji s fotogalerií na webu města Horní Bříza “FRANCIE 2012”, 13. 10. 2012, Galerie MZŠ “Májové Burgundsko”, 26. 10. 2012 společně s výstavou Fotoklubu z Villenuve sur Yonne. Tak zvaná výstava jedné noci při oslavách 15. Výročí trvání družby měst • “MODRÁ a ŽLUTÁ” mezinárodní, organizovaná z Francie, účast F, GB, CZ, 28.01. 2013, Galerie MZŠ.

Připravována je výstava:

• Pracovní název: “Příroda, jaro-léto”, Vernisáž 10. 06. 2013, od 18:00, v Galerii MZŠ. Občané města jsou srdečně zváni, vždyť pravidelně za námi zajíždí návštěvníci z Pzně, či nedalekých Plas.

STRANA 24


Oddíl kopané TJ ZKZ Horní Bříza Pomalu končí soutěžní ročník 2012-2013 V současné době nám pomalu končí soutěžní ročník 2012-2013. Při pohledu na tabulky můžeme hodnotit účinkování jednotlivých mužstev.

Starší žáci pro malý počet hráčů se neobešli bez pomoci mladších žáků a podle toho kolik jich přišlo, tak jejich zápasy vypadaly. Bohužel do další sezóny to nevypadá na zlepšení počtu hráčů.

A-mužstvo dospělých po celkem úspěšném podzimu na jaře i vlivem častých zranění bojuje jako v loňském ročníku u dna tabulky a můžeme opět skončit v baráži. B-mužstvo po loňském sestupu hraje v popředí tabulky, ale na návrat do nejvyšší okresní soutěže to v letošním ročníku není.

Tým Koloveč Horažďovice Klatovy Chotíkov Přeštice Příkosice Sušice SK ZČE Domažlice B Vejprnice Rapid Holýšov Stod Hor.Bříza VD Luby Horšovský Týn

Záp 26 26 26 26 26 27 26 26 26 26 26 26 26 25 26 26

To je zhodnocení končící sezóny. Nyní nás čeká rozhodování o tom, jaký bude zájem o fotbal v Horní Bříze, podle toho přihlásíme mužstva do dalšího ročníku.

Mužstva starší a mladší přípravky

Stanislav Kapr sekretář TJ ZKZ

C2A - Krajská soutěž dorostu A

+ 22 20 17 11 13 11 11 11 9 10 8 7 7 7 6 5

0 3 3 4 7 5 6 5 2 7 3 5 4 4 4 2 2

1 3 5 8 8 10 10 13 10 13 13 15 15 14 18 19

Skóre 83: 24 65: 25 70: 28 48: 38 60: 33 46: 51 49: 41 44: 39 43: 57 49: 47 33: 54 33: 53 25: 59 32: 55 33: 66 28: 71

Body 70 63 56 47 44 42 41 37 37 35 32 27 27 26 21 18

PK (Prav) 1 ( 30) ( 24) 1 ( 16) 7 ( 1) ( 5) 3 ( -3) 3 ( -1) 2 ( -4) 3 ( -5) 2 ( -6) 3 (-10) 2 (-14) 2 (-14) 1 (-14) 1 (-16) 1 (-22)

Tým Blatnice Nýřany “B” Hor.Bříza “B” Všeruby Sulkov Trnová Nekmíř Kaznějov “B” Tlučná “B” Křelovice Úněšov Dobříč Hunčice Vochov

Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tým Stříbro Kralovice Košutka Blovice Radnice Sl.Mýto SK Smíchov M.Touškov Spoje Plzeň Hor.Bříza Hrádek Bezdružice Un.Sparta Kaznějov

Záp 22 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 21 22

+ 20 19 15 13 12 12 9 10 7 5 7 5 2 2

0 1 2 3 1 2 3 5 0 2 4 1 2 3 1

1 1 4 8 7 7 8 12 13 13 14 15 16 19

Skóre 96: 19 106: 35 94: 44 68: 45 79: 48 57: 64 59: 43 59: 58 45: 63 47: 60 48: 69 42: 93 33:109 19:102

Body 62 60 49 40 39 39 35 30 23 22 22 18 11 8

PK 1 1 1 1 3

3 1 2 1

(Prav) ( 28) ( 26) ( 15) ( 7) ( 8) ( 6) ( -1) ( -3) (-10) (-14) (-11) (-16) (-24) (-26)

E1A - OKRESNÍ PŘEBOR starších žáků

A2A - III. TŘÍDA Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Ženy pokračují ve výkonech z let minulých. Zde je potěšitelné zvětšení členské základny o mladá děvčata ze základní školy.

Mladší žáci skončili na druhém místě za jedinou porážku v soutěži, ale bohužel vzájemný zápas s Hadačkou rozhodl jediný gól pro našeho soupeře.

A1A - Krajský přebor mužů Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

svá utkání odehrála v rámci svých současných možností, ale zde jsme byli zvyklí na to, že se toto mužstvo pohybovalo v čele tabulky.

Dorost střídá lepší zápasy s horšími, ale větší počet hráčů byl kladem této sezóny.

Záp 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22

+ 16 15 12 10 10 9 9 9 9 9 6 5 6 4

0 3 3 4 5 4 6 3 3 2 2 5 5 3 0

3 4 5 7 8 7 10 10 11 11 11 11 13 18

Skóre 89: 32 77: 45 76: 42 76: 66 48: 44 54: 52 45: 47 53: 56 40: 66 74: 52 43: 74 42: 61 53: 67 29: 95

Body 52 50 42 37 36 36 33 32 30 29 25 23 22 12

PK 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 1

(Prav) ( 18) ( 15) ( 7) ( 2) ( 1) ( 0) ( -3) ( -3) ( -4) ( -4) (-10) (-10) (-12) (-21)

Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tým Úněšov Tlučná Kralovice Plasy Kaznějov Chotíkov Kozolupy Žihle Hor.Bříza Kožlany D.Bělá Trnová

STRANA 25

Záp 18 17 17 18 18 17 18 18 18 17 18 18

+ 14 12 12 10 10 6 8 8 7 5 3 0

0 3 2 1 3 2 5 1 0 1 3 1 0

1 3 4 5 6 6 9 10 10 9 14 18

Skóre 109: 29 86: 37 60: 31 62: 41 83: 46 45: 30 52: 45 36: 40 54: 64 65: 59 33: 87 4:180

Body 47 40 37 34 32 26 25 24 23 20 10 0

PK (Prav) 2 ( 18) 2 ( 11) ( 10) 1 ( 6) ( 5) 3 ( -1) ( -2) ( -3) 1 ( -5) 2 ( -6) (-17) (-27)


Oddíl kopané TJ ZKZ Horní Bříza F1A - OKRESNÍ PŘEBOR mladších žáků Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tým Hadačka Hor.Bříza Sulkov Zbůch Heřm. Huť Líně Všeruby

Záp 12 12 12 12 12 12 12

+ 11 11 7 7 2 2 1

0 0 0 0 0 1 0 1

1 1 5 5 9 10 10

Skóre 95: 14 118: 19 45: 43 60: 49 36: 42 16:109 16:110

J3D - III. Česká liga žen - D Body PK (Prav) 33 ( 15) 33 ( 15) 21 ( 3) 21 ( 3) 7 (-11) 6 (-12) 5 1 (-14)

G1B - PŘÍPRAVKA starší - skupina sever Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tým Hadačka Kaznějov Hor.Bříza Třemošná Kralovice Trnová

Záp 19 18 18 19 18 18

+ 18 14 11 6 4 0

0 1 0 2 1 0 0

0 4 5 12 14 18

Skóre 184: 55 124: 77 152: 72 109:112 80:184 58:207

A-mužstvo TJ ZKZ - Chotíkov 1:2 branka: Chocholatý P., Domažlice B- TJ ZKZ 3:2 branky: Chocholatý P., Paukner J., TJ ZKZ - Stod 3:2 branky: Sedlecký, Chocholatý M., Paukner Příkosice - TJ ZKZ 1:1 (4:3) branka: Beneš, TJ ZKZ - Rapid 2:3 branky: Čechura, Paukner J. ZČE Plzeň - TJ ZKZ 1:0 TJ ZKZ - Přeštice 1:3 branka: Beneš Holýšov - TJ ZKZ 3:1 branka: Beneš, TJ ZKZ - Vejprnice 1:0 branka: Janka, Luby - TJ ZKZ náhradní termín 5.6.2013 TJ ZKZ - Horažďovice 3:7 branky: Chocholatý M., Janka, Křížek, H.Týn - TJ ZKZ TJ ZKZ - Sušice

B-mužstvo TJ ZKZ „B“ - Hunčice 7:3 branky: Riedl 3x, Obořil 2x, Pech J., Vrba, Křelovice - TJ ZKZ „B“ 6:0 TJ ZKZ „B“ - Sulkov 3:0 branky: Vrba, Beneš, Galovič, Tlučná B - TJ ZKZ „B“ 4:0 Všeruby - TJ ZKZ „B“ 4:4 (4:5) branky: Obořil, Pech J., Příhoda, Riedl, Úněšov - TJ ZKZ „B“ 2:5 branky: Martínek 2x, Obořil, Jícha, Zavadil TJ ZKZ „B“ - Vochov 7:0 branky: Příhoda 2x,Martínek, Riedl,Obořil,Lusk,Kepka (PK) Dobříč - TJ ZKZ „B“ náhradní termín TJ ZKZ „B“ - Nýřany B 1:4 branka: Příhoda Nekmíř - TJ ZKZ „B“

dorost

dorost - Mýto

branky: Martínek, Sudík, Kaznějov - dorost branky: Klik, Sudík dorost - Spoje Plzeň branky: Němeček V. 2x, SK Smíchov - dorost branka: Příhoda

2:3 0:2 2:2(3:2)

Body PK (Prav) 55 ( 25) 42 ( 18) 37 2 ( 8) 19 ( -8) 12 (-18) 0 (-27)

Rk. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Tým Příbram ,B´ Dukla JM Kaplice Příkosice Blatná Bráník Holoubkov Vonoklasy Ďáblice Zlíchov H.Bříza Mořina

Záp 19 19 19 19 18 19 19 19 19 18 19 19

dorost - M.Touškov 3:1 branky: Pavel, Sudík, Hrubý Stříbro - dorost 4:0 dorost - Radnice 3:4 branky: Zavadil V. 2x, Němeček V. Kralovice - dorost 4:2 branky: Klik, Šusťáček dorost - Hrádek 1:0 branka: Němeček V. Bezdružice - dorost dorost - Blovice

starší žáci

starší žáci - Dolní Bělá 4:3 branky: Kříž 2x, Calta, Sperl Kozolupy - starší žáci 8:1 branka: Calta starší žáci - Tlučná 1:11 branka: Calta Trnová - starší žáci 2:7 branky: Sperl 3x, Tichý, Vavřička, vlastní 2x starší žáci - Úněšov 0:6 Kralovice - starší žáci 3:2 branky: Sperl, Šedivý starší žáci - Kaznějov 4:4 (6:5) branky: Sperl 2x, Kříž, Tichý Plasy - starší žáci starší žáci - Žihle

mladší žáci mladší žáci - Všeruby 15:1 branky: Šedivý 4x, Tichý 4x, Dubský 3x, Tegi 2x, Galla, Fujan mladší žáci - Plasy 10:3 branky: Šedivý 2x, Tichý 2x, Dubský 2x,Fujan 2x,Tkáčik,Marek Líně - mladší žáci 0:23 branky: Šedivý 7x, Fujan 4x, Tichý 4x, Tkáčik 4x, Šimicová 3x, Růžička mladší žáci - Hadačka 4:3 branky: Šedivý 2x, Fujan, Šimicová H.Huť - mladší žáci 1:6 branky: Šedivý 3x, Tichý, Fujan, Sojka, mladší žáci - Zbůch 8:3 branky: Šedivý 2x, Fujan 2x, Šimicová, Tichý, Růžička, Galla Sulkov - mladší žáci 0:9 branky: Šedivý 2x, Sojka 2x, Tichý 2x, Fujan, Šimicová, Tkáčik,

2:1

STRANA 26

+ 16 15 14 10 8 8 7 7 5 6 3 1

0 1 2 1 2 3 2 4 3 4 1 1 2

2 2 4 7 7 9 8 9 10 11 15 16

Skóre 68: 20 61: 24 66: 20 43: 38 30: 28 39: 36 45: 27 41: 41 33: 44 33: 56 30: 77 16: 94

Body PK (Prav) 49 ( 19) 47 ( 20) 43 ( 13) 32 ( 5) 27 ( -3) 26 ( -4) 25 ( -5) 24 ( -3) 19 ( -8) 19 ( -5) 10 (-17) 5 (-25)

přípravka starší přípravka - Třemošná

15:0 branky: Tegi 8x, Polcarová 3x, Šimicová 2x, Šimice, Tecl přípravka - Kaznějov 2:3 branky: Domanický, Pokorný A Kralovice - přípravka 2:5 branky: Tegi 2x, Klik, Růžička, Polcarová, přípravka - Hadačka 2:4 branky: Klik, Polcarová Trnová - přípravka 3:12 branky: Moule 3x,Polcarová 3x, Pokorný 3x, Kárník, Šimice, Měšťánek, Třemošná - přípravka 4:8 branky: Polcarová 3x, Domanický 2x, Tegi, Klik, Růžička přípravka - Kralovice 16:2 branky: Polcarová 4x, Šimicová 2x, Šimice 2x, Klik 2x, Růžička 2x, Měšťánek 2x, Domanický, Hadačka - přípravka 6:0 přípravka - Trnová

přípravka mladší přípravka Kralovice přípravka přípravka

- Kaznějov - přípravka - Hadačka - Kralovice

Hadačka - přípravka

8:9 2:7 8:6 6:1 2:3

ženy Vonoklasy - ženy 5:0 ženy - Zlíchov 3:0 branky: Čechurová 2x, Boudová Ďáblice - ženy 4:2 branka: Čechurová 2x Příkosice - ženy 3:0 ženy - Dukla JM 0:8 Holoubkov - ženy 4:0 ženy - Mořina 4:0 branky: Čechurová 2x, Boudová, Sedláčková P. Blatná - ženy 4:2 branka: Čechurová 2x, ženy - Bráník Příbram B - ženy ženy - Kaplice


Z historie Horní Břízy Pravěká železárna na k.ú. Horní Bříza Na stránkách Hornobřízského zpravodaje bylo už několikrát psáno o systematických archeologických průzkumech z posledních let, které přinesly množství informací o dávných lidských aktivitách na katastru našeho města. Mezi ně patří i nečekaný objev malého pravěkého sídliště, na kterém byla evidentně zpracovávána železná ruda. Sídliště se nacházelo na nevýrazné vyvýšenině v  poloze „Za Prostřední jámou“, nad dnešní silnicí do Trnové. Jeho pozůstatky jsou už zcela rozorané a tak na dávnou lidskou činnost ukazují jen nečetné a velmi omleté nálezy v  ornici. Díky pečlivě provedeným a po několik let opakovaným sběrům se podařilo shromáždit kolekci pravěké keramiky, vypálené mazanice, hrudek železné strusky a několik zlomků železem prostoupené hlíny, pocházejících ze stěn dávných pecí. Někdo může namítnout, že jde jen o navážku. Struska se tam přece mohla dostat odjinud a může být o dost mladší. Pečlivé zaměření každého nálezu ale ukazuje, že v  místě výskytu strusky se nachází ve větším množství jen pravěká keramika a vypálená hlína ze shořelých domů (mazanice). Mladší nálezy (středověké či novověké střepy, porcelán, cihly apod.) se zde téměř neobjevují. Těch pár zjištěných kousků tak evidentně souvisí pouze s hnojením pole. Do hnojiště pod okny někdejších statků se občas dostal i nějaký ten rozbitý hrnek a následně byl spolu s hnojem vyvezen na pole. Jen o 100 metrů severněji naopak mladší nálezy na povrchu pole výrazně převažují. Výmluvně tak dokládají zavážení někdejší rokle, zvané „Zadní jáma“ všemožným odpadem. Umístění pravěké „železárny“ je zajímavé i svou polohou. Z výšiny je velmi dobrý výhled do údolí říčky Bělé, zejména směrem k jihu. Nejde ale o příliš vhodné místo k bydlení. Lokalita je zcela vystavena povětrnostním vlivům. Především je tu hodně větrno, což ale mohlo být pro hutníky a jejich pec naopak docela výhodné. Prozatím bohužel nevíme přesně, ve  kterém pravěkém období byla naše „minihuť“ vlastně v  provozu. V  případě takto poničené lokality si můžeme o absolutních datech, získaných např. oblíbenou metodou rozpadu radioaktivního uhlíku nebo dendrochronologíí (studováním letokruhů dřevěných prvků) nechat jen zdát. Zbývá nám tedy chronologie relativní, postavená na proměnném

vývoji keramických nádob v průběhu věků. I tahle metoda je dnes tak propracovaná, že většinou umožňuje velmi slušné datování. Zlomků z  pravěkých keramických nádob bylo doposud nalezeno více než 200 kusů. Jsou ale díky kyselé půdě a dlouhotrvající orbě nadrobno rozbité a omleté. Většina datovatelných prvků je proto už setřena nebo poničena k nepoznání. Několik typičtějších střepů umožňuje jen orientační datování v rozmezí od doby halštatské po období laténu (Metlička – Trnka 2012). Železo tu tedy zpracovávali buď historičtí Keltové, nebo už jejich přímí předchůdci na sklonku starší doby železné. Jak už bylo řečeno, veškeré povrchové

nálezy byly zaměřovány pomocí GPS přístroje. Z tohoto zaměření vyplývá, že struska a zlomky stěn pecí se nacházejí hlavně v jižní části sídliště. Oproti tomu v  severní části byla nalezena většina hrudek vypálené hlíny (mazanice), pocházející patrně z  hliněného výmazu spár někdejších dřevěných domů. Obytná zástavba tedy byla situována v  určité „bezpečné“ vzdálenosti od pecí, přesto evidentně shořela. Jestli došlo poté ještě k  obnově sídliště, se ze situace vyčíst nedá. Možná si teď kladete oprávněnou otázku, z  jakých rud se tu mohlo železo vlastně tavit. V  širokém okolí Horní Břízy totiž žádné zásoby kvalitních rud nejsou a zřejmě nikdy ani nebyly. Vyskytují se tu hlavně železem probarvené (červené) jíly a železité pískovce. Obsah železa je v nich ale většinou dost nízký a k tavbě zřejmě nebyly moc vhodné (např. Mašek 2004, 35). Občas ale na okolních polích můžete najít jakési kamenné „mističky“, které obsahují i více než 40 % Fe2O3. Říkejme jim třeba „hornobřízské pelosiderity“, byť to není přesné. Jejich geologický rozbor právě probíhá, ale už dnes je jasné, že vznikly jiným procesem, než klasický pelosiderit. Každopádně mohly být nejspíše k  výrobě železa využívány. Jejich zásoba na pravěkých políčkách musela být ale brzy vyčerpána a těžit se

STRANA 27

nedaly, protože se nikde nevyskytují ve větším množství. Pravěké železárně tak musela velmi brzy dojít zásoba kvalitní rudy. Dovážet ji z větší dálky by se asi nevyplatilo, takže provoz musel zaniknout poměrně brzy - bez ohledu na to, zda byla huť po požáru ještě obnovena. K další vlně zájmu o zdejší chudé zdroje železa došlo zřejmě až ve 13. století. To už je ale jiný příběh, případné zájemce odkazuji na nedávno vyšlou literaturu (Trnka – Zelenka 2013). Dodatek: Tento článek si neskromně klade za cíl ukázat, kolik zajímavých informací se dá získat i ze zcela zničené situace. Tedy alespoň v  případě, že je kvalitně proveden archeologický průzkum. Snažím se jím takto na dálku působit zejména na stále početnější soukromé sběratele a detektoráře (či chcete-li „hledače“), které potkávám nejen v  okolí H.B. stále častěji. Je třeba zdůraznit, že pokud někdo archeologické nálezy z  lokality vybere, místa nálezů nezaměří a nedá o nich vědět odborným institucím, pak pouze vykrádá místní historii. A je úplně jedno, jestli našel bronzový poklad, knoflík z  vojenské uniformy nebo hroudu železné strusky (k tématu volného detektoringu podrobněji Hajšman-Řezáč-Sokol-Trnka 2009, 99-109). Naopak znalý hledač, který ctí pár jednoduchých základních pravidel, může objevit nejen spousty zajímavých věcí, ale hlavně se podílí nezastupitelnou měrou na odkrývání dávných příběhů z  místní historie. Jak je vidět na výše popsaném příkladu, i obyčejná železná struska někdy umí zajímavě vyprávět. Robert Trnka Literatura:

Hajšman, J.; Řezáč, M.; Sokol, P.; Trnka, R. 2009: Příručka amatérského archeologa. Praha. Mašek, J. 2004: Geologická charakteristika jílových ložisek Ledce-Žilov a Stýskaly. Obecníček Žilova a Stýskal č. 9. Žilov. Motyková, K.; Pleiner, R. 1987: Die römerzeitliche Siedlung mit Eisenhütten in Ořech bei Prag. Památky archeologické LXXVIII/2, str. 371-448. Praha. Metlička, M.; Trnka, R. 2012: Horní Bříza, okr. Plzeň-sever. Výzkumy v Čechách 2009, str. 64-65. Praha. Trnka, R. Zelenka, A. 2013: Vrcholně středověké osídlení na katastru Horní Břízy, okr. Plzeň-sever. Archeologie západních Čech 4, str. 53-89. Plzeň. Obr.: Výjev z  pravěké železárny (podle Motyková – Pleiner 1987)


Z historie Horní Břízy Tentokrát o smutné události z května 1945 Kronika obce Horní Bříza, III. díl, strana 170 zapsal Jan Rajšl: 6 let týraný a vězněný člověk opět svobodně vydechl. Lid poznal, že skutečně přišla jeho chvíle, že skutečně dostává do svých rukou správu věcí svých. Nebylo tudíž ani divu, že se mu z přemíry síly, která mu nyní připadla, zatočila trochu hlava a tak zasahoval mnohdy snad příliš tvrdě a ne vždy na pravém místě. Promlouvaly zde však všechny křivdy a nespravedlnosti, které po dlouhá léta byly na něm páchány ne jednotlivými lidmi, ale spíše celými společnostmi nebo i vládními systémy. A proti těmto pravým viníkům mělo se obraceti jeho rozhořčení. Místo toho se však dal často

strhnouti několika jedinci k projevům hněvu proti osobám, které si jeho nenávisti ani nezasloužily, jsouce samy obětmi těchže společností nebo těchže systémů.

Později byl z potoka vytažen a zakopán v  houští pod místním hřbitovem. Vše, co měl u sebe (zlaté hodinky, peníze i vkladní knížky), bylo dáno na Národní výbor a o tom sepsán protokol.

Kronika obce Horní Bříza, III. díl, strana 192 zapsal Jan Rajšl:

II. schůze Národního výboru 11.května 1945 v 6.hod.večer (protokol uložen ve Státním okresním archivu v Plasích):

8.5. zatčen před Masarykovou školou příslušník SA Czelachovsky, bývalý zaměstnanec plzeňského Oberlandratu. Byl vydán Američanům a ti jej předali ku potrestání našim lidem. Byl ubit na silnici od školy k potoku a tam ubitý vhozen do vody.

Schůzi zahájil předseda br. Kalivoda za přítomnosti 18 členů výboru. Po Eugenu Czelakovskym z Teplic zbylo 9.635,-, z  toho 1000,- vydáno na pohřebné, dále po něm zbyli 2 zlaté hodinky a 2 snubní prsteny. Božena Royová kronikářka města

STRANA 28


Mateřské školky Jaro přichází Po jarních prázdninách jsme se všichni opět sešli ve svých třídách. Protože bylo venku pěkné počasí a krásně svítilo sluníčko, chodili jsme na dlouhé procházky po okolí našeho města. Zjistili jsme, že sluníčko již vytáhlo ze záhonků první květiny (sněženky a tavolníky) a na jívách rozkvetly „kočičky“.

Ve třídě Papoušků si poslechly pohádku „Jak Mach a Šebestová vyléčili angínu“. Výtvarnou technikou – rozfoukávání tuše – vytvářely děti pomocí vlastní fantazie obrázky pocitů. Tato činnost se dětem líbila a obrázky byly zdařilé. Ve třídě Dráčků se rozhodli jít na pomoc jaru a porazit zimu. Proto si každý z dětí namaloval velké slunce. Děti si poslechly i pohádkový příběh z  časopisu Sluníčko „O slunci, které chtělo chodit do školky“. Při poslechu instrumentální hudby pak děti kreslily obrázky podle vlastní fantazie a i tady se objevilo něco z  jara – květinky, včelky nebo ptáčci. Zpěvem písní „O slunci“ a „Jaro přichází“ děti lákaly slunce zpět. Při povídání o sluníčku k  němu děti našly hned tři homonyma – jedno svítí na obloze, druhé je názvem našeho oblíbeného dětského časopisu a třetím hovorově nazýváme slunéčko sedmitečné.

Ve třídě Papoušků se děti v příběhu „O Fandovi Tománkovi“ seznámily s  tím, že některé jarní květiny jsou chráněné a nesmí se trhat. Zbytečně ale netrháme žádné květiny, vždyť jsou první potravou pro včelky po dlouhé zimě. Děti vyrobily obrázky sněženek, které složily z  papíru. O sněžence se naučily básničku a písničku. Písnička „O maličké sněžence“ byla slyšet i ze třídy Dráčků. I tady děti vyrobily skládáním z  papíru a vystřižením kvítků z  vatelínu záhon sněženek. Některá je malá, jiná větší. Děti sněženky porovnávaly a řadily podle velikosti. Se sněženkami a inkoustovou vodou jsme udělali i experiment. Po pár dnech se kouzlo podařilo a sněženkový kvítek k údivu dětí ve vázičce zmodral. Děti pozorovaly i sněženky přesazené do květináčků. Zjistily, že sněženky potřebují vodu, nezalité vadnou a po zalití sněženka zase „vstává“. Ve třídě dráčků byla na návštěvě celý týden studující praktikantka Barbora Robejšková. S dětmi vyrobila hnízdečka pro ptáčky z  různých kousků papíru a vlny. Venku u lesa jsme s  dětmi poslouchali zpěv špačka i skřivana. Děti doufaly, že se některý z  nich zabydlí právě v  tom jejich vyrobeném hnízdečku. Ale co se to tu červená mezi jehličím. První, druhá, třetí …. Nemohli jsme se dopočítat. Překvapilo nás, co berušek jsme u lesa

našli. Děti jim postavily z mechu, klacíků a větviček průlezkovou zahrádku, aby si mohly spolu, jako my ve školce, hrát. Na slunce se těšili ptáčci, květiny i my všichni. Sluníčko se však po týdnu schovalo a přišla zima. Kdo má větší sílu? Zima, nebo už jaro? Děti ze třídy Berušek si na zimu a jaro hrály a přetahováním se lanem změřily své síly. Vyhrála ještě zima. Chladné počasí způsobilo, že se vrátily i nemoci. Častěji používáme kapesník. Ve třídě Motýlků si děti skládaný a zdobený kapesníček vyrobily. Naučily se píseň „Medvědí trápení“ a báseň „Bubák Zubák“. Vyrobily si i sanitku z  papíru. Při hře na lékaře děti využívaly svých vlastních zkušeností s  nemocemi a při hře se střídaly v různých úlohách.

STRANA 29

Blíží se Velikonoce, které jsou spojovány s domácími zvířaty a hlavně jejich mláďaty. Děti ze třídy Berušek si začaly o zvířátkách povídat. Naučily se písničku „Kotě a sluníčko“. Venku u domů pozorovaly hlídací psy. Některý byl malý chlupatý mazlíček, ale viděly i velkého hlídače „německého ovčáka“. Naučily se básničku „Já mám doma pejska“. Na vycházce pozorovaly ovce, kozy, ale nejdéle se zdržely u hejna slepic s kohoutem. Ve třídě si pak prošly celou připravenou „slepičí cestu“. Ve spolupráci s  DDM si každý z  dětí z  naší školky vyrobil z  keramické hlíny velikonoční slepičku, která se jim moc povedla. Paní Čásová z DDM Třemošná je vypálila, naglazovala a děti si je mohly společně s namalovanými  kraslicemi odnést před Velikonocemi domů .


Mateřské školky Konečně jaro Přišlo psaní od velikonoční slepičky. Také letos nám nachystala stopovačku plnou úkolů. Posilněny svačinou se děti, po jednotlivých třídách, vydaly za slepičkou. Slepička si dala na úkolech záležet. Děti prověřila v poznávání barev, zvířátek, květin, procvičila děti v počítání vajíček a ve zpěvu jarních písniček. Poslední úkol byl: „Hledejte mě“. Děti slepičku našly až na Rypličce, až tam se zaběhla. Čekala tam na nás s velikou pomlázkou. Samozřejmě chtěla slyšet ještě velikonoční koledu. Za koledu si každý od veselé a hodné slepičky odnesl pěkný dáreček.

malovali vlnky. Ve třídě Berušek si namalovali vodovkami barevnou duhu. Ve třídě dráčků s vodou dělali i pokusy. Děti poznávaly, které předměty plavou na hladině, které se potopí, pozorovaly, co se stane ve vodě např. s ubrouskem nebo bonbónem.

Po velikonocích začaly nejstarší děti jezdit na plavecký výcvik. Teď už mají více než polovinu kurzu za sebou. Protože se děti vody nebojí a každý týden trénují, dokáží už bez pomoci učitelek, jen s destičkou, plavat.

Venku se také děly změny. Na vycházce jsme pozorovali, jak v zahrádkách a v  trávě přibývají nové květiny. Ve třídě Papoušků si vyrobili sedmikrásky. Ve třídě Berušek si z  krepového papíru vyrobili petrklíče, fialky a macešky. Ve třídě Dráčků pak krokusy. Také jsme mohli pozorovat život v  trávě. Broučky, žížaly, housenky děti pozorovaly i pod lupou a jejich přesné názvy hledaly i v odborné literatuře.

Navštívili jsme divadelní představení v hornobřízském divadle v aule základní školy. Představení „ Není drak, jako drak“ děti velmi zaujalo pěknými rekvizitami a triky. K  nám do MŠ pak divadélko Dráček přivezlo pohádku „Jak se vodník chtěl ženit“. Vyvolenou paní vodnici však děti nakonec nespatřily. Proto ji ve třídě Motýlků podle svých představ pro vodníka nakreslily. V dubnu se již probudili i naši čmeláčci Čmelda s  Brumdou. Aprílové počasí je na chvilku zahřálo, ale pak na ně poslalo „kroupu“. „A co se stane, když spadne kroupa do kraje? Roztaje.“ Děti se tak seznámily s koloběhem vody v přírodě a jejím využitím v životě člověka. Ve třídě Papoušků skládali papírovou lodičku,

Aprílový deštík pokropil travičku a ta se začala zelenat a růst. Rozfoukáváním zelené barvy rostla travička i na obrázcích ve třídě Dráčků. Děti zasadily do květináče i opravdová semínka trávy, zalévaly je a trpělivě čekaly. Měly pak velkou radost, když travička vyrostla.

Jaro už je všude vidět. V písních (Už je jaro, Včelka, Žežulka), které si děti rády zpívají, je i slyšet. V  přírodě se nám určitě líbí, ale může tady na děti čekat i nebezpečí, např. volně pobíhající pes nebo pohozená injekční stříkačka. Proto jsme byli rádi, když pozvání do naší školy přijali strážníci Městské policie Horní Bříza. Ti děti seznámili s prací městské policie, ukázali jim různé pomůcky, které ke své práci potřebují, poučili děti, jak se správně zachovat v různých situacích (např. když se ztratí, když se setkají s cizím člověkem, který jim nabízí dárky nebo sladkosti).

STRANA 30

Dětem dále vysvětlili, jak se správně chovat na ulici, jak bezpečně přecházet, čeho se vyvarovat. Na památku dětem rozdali dárky od BESIPu. Odměnou pro děti byla i možnost prozkoumání policejního auta. Za poučnou přednášku děti strážníkům předaly obrázky a přání. Tímto bychom chtěli za přípravu a zprostředkování akce našim městským strážníkům, pod vedením pana Skaly, poděkovat. A byl tu konec dubna. S dětmi jsme si připomněli Den Země. Povídali jsme si, co by se mělo udělat, aby bylo na zemi milo, jak je důležité přírodě

pomáhat a chránit jí, např. úklidem lesa nebo tříděním odpadků, aby se nám i zvířátkům na Zemi líbilo. Ve třídě Dráčků si děti vyrobily zeměkouli s plastickým vyobrazením světadílů z  papíru a tapetového lepidla. V  rámci dodržování tradic jsme si postavili před budovou MŠ májku. Každá třída má svou barvu. Ty se všechny na májce objevily v podobě stužek, kterými ji děti vyzdobily. Ve třídě Motýlků se děti dozvěděly, jak to bylo s „Filipojakubskou nocí“ u Malé čarodějnice. Jaro je také čaroděj. Dokáže odemknout stromy, pole, lesy i doupata zvířátek. Vydali jsme se do ZOO, abychom viděli, že se všechna zvířátka z  jara radují. Na výlet do ZOO jsme se všichni moc těšili. Vybavili jsme se novými barevnými kšiltovkami - Berušky červenými, Motýlci modrými, Papoušci žlutými a Dráčci zelenými. Dětem čepičky moc sluší a v ZOO jsme se podle nich dobře odlišili od ostatních dětí z  jiných MŠ. V  ZOO nás přivítal pan Vobruba. Seznámil nás se životem našich kmotřenců – tučňáků. Při


Mateřské školky krmení se děti divily, kolik ryb tučňáci za den spořádají. Procházeli jsme zahradou, pozorovali jsme známá i méně známá zvířata a najednou, na cestě u rozkvetlých keřů, jsme spatřili čmeláčka. Byl zkřehlý, sotva lezl. Děti ho obstoupily a upozornily tak projíždějící pracovní vozík, aby zastavil. Přece nám nepřejede Brumdu nebo Čmeldu. Čmeláčka paní učitelka přenesla do květu na blízkém keři. Byl zachráněn. Výlet se nám velmi líbil, přálo nám i počasí. Ve školce jsme si na zvířátka i na čmeláčky hráli. Napodobovali jsme jejich pohyb, vymýšleli si hádanky, kreslili jsme si obrázky. Ve třídě Papoušků se děti i naučily veselou báseň o ZOO a ve třídě Dráčků děti tancovaly a zpívaly při písni „Mami, mami, vem mě do ZOO“. Ani na maminky jsme nezapomněli. Tajně jsme jim k svátku chystali překvapení. V  každé třídě děti pro svou maminku vyrobily dárek – u Berušek kytičkové prostírání, u Motýlků skládané tulipány v  květináči, u Papoušků si vystříhaly

srdíčka a u Dráčků malovaný tulipán z papírové ruličky doplněný krátkou básničkou a velikou pusou mamince nakonec. Děti ze tříd Papoušků a Motýlků připravily krátké pásmo básní, písní a tanečku, kterým za naši MŠ popřály k svátku všem maminkám na vystoupení v  základní škole, pořádaném Městským úřadem Horní Bříza. Teď už se všichni moc těšíme na otevření naší školní zahrady. Koncem října se začalo s její obnovou. Odstranily se nevyhovující průlezky, vybudoval se kopec, na kterém dětičky v  zimě bobovaly a hned pod kopcem je připraven poznávací tunel se čtyřmi pozorovacími okénky. Zabudovaly se nové hrací prvky z akátového dřeva –kyvadlová houpačka, houpačka hnízdo, divoké kořeny, vybudovalo se doskočiště, vyčistilo se pískoviště a naplnilo novým pískem. Nejdéle jsme čekali na průlezku „MATEŘINKU“, neboť potřebovala být zabudovaná do hloubky, ale zmrzlá zem nám dlouho nedovolila vyhloubit díry. Teď už je vše na svém místě. Ve středu

STRANA 31

15.5.2013 se sešla parta rodičů i se svými dětmi, upravili společně s učitelkami prostředí na zahradě- pergolu, ostříhali keře a hlavně vybudovali záhonek, do kterého zasadili bylinky, které využijí paní kuchařky ve ŠJ, děti je budou moci na záhonku pozorovat, zalévat, ale také poznávat podle vůně i květu. Určitě na mateřídoušku, která už je plná květu, se zalétnou podívat i čmeláčci, třeba to bude Čmelda s Brumdou. Takže nic nebrání tomu, abychom společně s  rodiči zahradu otevřeli. Děti si na ní budou moci vyzkoušet své dovednosti nejen na průlezkách, ale i na stanovištích a také opéci na ohništi buřtíka. Velký dík patří zřizovateli- MěÚ za podporu realizace této části projektu rekonstrukce školní zahrady a rodičům za jejich pracovní nasazení. Teď už si ji mohou děti jen a jen užívat. Jana Juhová učitelka 1.MŠ


Mateřské školky Řekni jaro, co máš za lubem? Každá uzávěrka nového čísla Zpravodaje mě překvapí a často i trochu vyděsí. Ještě, že jsme na ni pokaždé vlídně upozorněni, že už zase nastal čas psaní. Pak procházím fází zpětného čtení třídních knih a kalendářů, jelikož marně přemýšlím, co se u nás v uplynulé době vlastně všechno odehrávalo. Druhým krokem je překvapivé zjištění, že jsme hodně akční a pořád si něco vymýšlíme. Třetím a posledním bodem je úkol všechno nějak srozumitelně předat vám čtenářům, abyste měli představu, jak život v  naší školce probíhá a také se četbou mého článku alespoň malinko pobavili. Nejdůležitější ze všeho ale je, že ať chci nebo ne, musím přitom všem zpětně hodnotit. Co se nám povedlo, co moc ne, k  čemu se musíme vracet atd. Takže ve finále jsem vlastně Zpravodaji vděčná, donutí nás totiž dát si, jak se říká „ruku na srdce“ a nějaké spaní na vavřínech vůbec nehrozí. No posuďte sami. Předjaří a samotný příchod jara nebyl vůbec jednoduchý. Bacily nám ztrpčovaly život, nemoci nám doslova vyhlásily válku a byli jsme rádi, když jsme se po jarních prázdninách ze všeho nějak posbírali. Jednoho dne se rozlétly dveře a do školky vtrhnul šašek, ztratil se svému cirkusu a myslel si, že u nás je na správné adrese. Prý jsme také cirkus. Dalo nám práci vymluvit mu to. Nakonec vysypal z tašky barevná prkénka (tak jim říkal) a my jsme okamžitě poznali, že to jsou vlastně geometrické tvary. Předvedli jsme mu, co všechno z  nich jde sestavit. Byl z  toho tak nadšený, že nám je nakonec ve školce nechal a odešel pátrat dál po svém cirkusu. Pro nás pak nastal čas sestavování, třídění a her s kruhy, obdélníky, čtverci a trojúhelníky. Vznikaly různé stavby, nalepovali jsme městečka na velké kusy balicího papíru a také jsme si pomalovali trička různými obrázky vytvořenými z těchto tvarů. Ani v  tomto období jsme nezapomínali na naše kamarády – ptáčky, pro které byla letošní zima opravdu dlouhá. V  okolí školky i v lese jsme jim věšeli na stromy a keře lojové koule a pozorovali jsme, jak postupně ubývaly, což byla známka, že ptáčkům chutná. Také krmítko před školkou bylo pořád plné zrní. Ještě, že to jaro konečně nastalo, jinak by nám okolo školky začala létat „okřídlená tlustá prasátka“. V  týdnu od 11. do 14.3. u nás probí-

haly zápisy formou osvědčených DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Od rána až do odpoledne měl kdokoli možnost přijít se k nám podívat, pohrát si u nás, zeptat se na cokoli a případně se zapsat a stát se tak naším novým kamarádem. 22.3. přijelo téměř už domácké divadlo Dráček s pohádkou „ O bolavém zoubku“. Mohli jsme posoudit, jak to dopadne, když někdo nevěnuje poctivou péči svému chrupu. Dost nás rozesmála hubatá vrána, která chtěla být zdravotní sestřičkou u pana zubaře. Jakmile ale slyšela zvuk vrtačky, kácela se v mdlobách k zemi. Velikonoční zajíček byl letos hodně bujný. Přiřítil se k nám do třídy a hnal před sebou Jiřinku od Sluníček, která příšerně ječela, takže jsme se napřed lekli, ale to nás brzy přešlo. Zajíček nám, už v klidu vysvětlil, proč se vlastně hoduje. Všichni jsme si přáli být zdraví, takže jsme vystrčili prdky a nechali se vyšupat. Dokonce jsme předvedli zajíčkovi hodovačky, které vůbec neznal. Za odměnu jsme od něj dostali sladkost a krásný jarní zápich do květináče – kohoutka. Úžasné bylo, že jsme spolu se zajíčkem prošli celou školku a společně jsme si užili opravdu veselé velikonoce. Začátkem dubna k nám do školky přivedla jedna naše maminka – paní Křížková hudebního skladatele pana Bártu. Chtěli s  našimi předškoláky zkusit nový program „Malované písničky“. Zjistit, jak při něm budou děti reagovat, spolupracovat, bylo třeba vychytat organizační chybičky, aby tento charitativní projekt plnil co nejlépe svůj účel, až s ním budou objíždět další školky. Potěšila nás důvěra těchto dospěláků a také jejich uznání, že prý jsme muzikální školka. Myslíme si to, ale slyšet pochvalu prostě zahřeje. 10.4. k  nám přijeli odborníci přes lokomoci a jemnou motoriku, aby se souhlasem naší paní ředitelky a rodičů, zkoumali úroveň pohybových dovedností našich dětí. Věnovali tomu celý den, děti činnosti bavily, a výsledky byly více než dobré. To nás opravdu potěšilo, protože rozvoj obratnosti a šikovnosti u nás podporujeme, jak se dá. Koncem dubna k  nám dorazila naše dvorní paní fotografka Hajšmanová. Její práce u nás je pokaždé trochu kulturní akcí. Děti přijdou načančané a ona to s  nimi opravdu umí, takže její fotky jsou krása a něha a ty společné i velká

STRANA 32

legrace. Touto cestou jí moc děkujeme, že si s námi dává tolik práce, že jí na nás záleží. 24.4. jsme přivítali u nás rodiče, protože se uskutečnil další z  našich tvořivých aktivů. Tentokrát jsme vyráběli veselá jarní okénka, která nám teď zdobí celou školku, a ještě jsme zvládli zkrášlit plot kolem zahrady. Z igelitových tašek jsme nastříhali barevné fábory, navěsili je na provázek. Každá rodina měla svůj kousek, ty jsme pak navázali v jeden dlouhý řetěz a paráda byla hotová. 25.4. přijelo divadlo Řimbaba s pohádkou „O řepě“. Líbilo se nám, protože bylo hudební a děti si mohly vyzkoušet také role herců. Užily si hodně pohybu a mohly si i zasoutěžit. 1. máj jsme letos oslavili ve velkém stylu. Opatřili jsme si májku – břízku a zasadili ji na zahradě. Krásně jsme ji ověsili pentličkami z pestrých krepových papírů. V kruhu kolem ní jsme si zazpívali jarní písničky, prošli si „Zlatou bránou“ a celou slávu jsme zakončili opékáním buřtíků. Měsíc květen mohl začít. 9.5. jsme pozvali do školky maminky a babičky a odpoledne patřilo jenom jim. K  jejich svátku jsme připravili program – tentokrát zvláštní … Mohly totiž slyšet nejen krásné, něžné i veselé písničky, ale také vidět to, o čem se v nich zpívá: svítání, mlhu, vlnit obilí. Sehnali jsme lehounké bleděmodré závoje a s  těmi děti během programu předváděly vše, o čem zpívaly. Využili jsme také ilustrace M. Nesvadby k  písničkám. Maminky je musely napřed podle těchto obrázků poznat a pak jsme si je společně zazpívali. Jako dárečky jsme měli dětmi vytvořené keramické ptáčky, pohoštění se tentokrát ujali zaměstnanci školky a maminkám vlastnoručně upekli dobroty. Se stejným programem jsme se představili veřejnosti 12.5 v divadle Horní Bříza. 10.5. přijelo opět divadlo Dráček s  pohádkou „O Sněhurce“ . Přestože v téhle byli jen tři trpaslíci, dokázali si, se sice krásnou, ale zlou královnou poradit. Prostě, jak už to v pohádkách bývá, dobro zvítězilo nad zlem a vše dobře dopadlo. Za všechny tady u nás, v  rodinné lesní školce Vám přeji, ať také ve Vašem životě vyhrává dobro a „zlých královen“, ať potkáte co nejméně. Renata Reiserová 2. MŠ Horní Bříza


Střední škola Horní Bříza Nejen o přijímacím řízení Podobně jako v jiných středních školách proběhlo i ve SŠ Horní Bříza první kolo přijímacího řízení žáků do 1. ročníků tříletých (učebních) oborů. Protože kapacita oborů a školy naplněna nebyla, bylo vyhlášeno další kolo přijímacího řízení na pondělí 10. června t.r. V termínu od 2. května se konala i v hornobřízské škole společná část maturitních zkoušek, tzv. státní maturita. Žáci maturitních oborů Uměleckořemeslné zpracování keramiky a Výtvarné zpracování keramiky – kamnářství vypracovali didaktické testy a písemné práce z českého a německého jazyka. Výsledky Cermat zveřejnil 15. května. Z protokolu vyplývá, že s  výjimkou jedné žákyně všichni uchazeči vykonali společnou část maturitní zkoušky úspěšně a navázali tak na vynikající výsledky svých předchůdců z  minulých dvou let! Profilová část maturit se uskuteční od 27. do 29. května, předsedou maturitní komise byl jmenován bývalý ředitel SUPŠ Bechyně Ing. Sviták, který tuto funkci vykonával i v minulém školním roce. Letos poprvé maturují žáci oboru Výtvarné zpracování keramiky – kamnářství. Jejich praktickou maturitní práci – kachlová kamna si můžete prohlédnout na obrázku, nebo při příležitostné návštěvě školy. Na fotografii se také můžete podívat na jednoduchá kachlová kamna postavená žáky 8. třídy Masarykovy ZŠ Horní Bříza, kteří se zúčastnili projektu Řemeslo očima žáků. Instalována jsou v základní škole společně s  keramickými pracemi (domečky) žáků 7. třídy, kteří se v rámci tohoto projektu věnovali vytváření keramiky. V  měsíci dubnu bylo vyhodnoceno krajské kolo 22. ročníku výtvarné soutěže Evropa ve škole. Ocenění získalo ve svých kategoriích 5 žáků keramických oborů vzdělání SŠ Horní Bříza. Keramická realizace žáka Jakuba Maška „V zemi Dona Quijota“ byla úspěšná i v  celostátním kole, a tak tento žák se svým učitelem BcA. Miroslavem Suchým převezme 30. a 31. května ocenění na celostátní přehlídce v  Litomyšli. Začátkem května byla uzávěrka výtvarné soutěže vyhlášené Velvyslanectvím Norského království a MŠMT „Česko mýma očima“. Do soutěže byly odeslány dvě práce žáků školy na téma Osobnost české historie, které si vážím. Obě práce si můžete prohlédnout na fotografii. V březnu t.r. byla škola zřizovatelem vyzvána k  účasti v  projektu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, zaměřeného na podporu technického vzdělávání žáků ZŠ a SŠ. Projekt v objemu 103 mil. Kč podal za 18 zúčastněných středních odborných škol

Plzeňský kraj. Hornobřízská škola do projektu pozvala i pět základních škol – ZŠ Horní Bříza, Kaznějov, Třemošná, Dolní Bělá a Všeruby. Všechny školy projevily zájem, a tak, pokud bude projekt úspěšný, budou tyto školy už v příštím školním roce vybaveny technickými stavebnicemi (Merkur, Lego, …), ručním nářadím, interaktivními učebnicemi fyziky i modely obráběcích strojů. Hornobřízská SŠ povede pro žáky ZŠ kroužky s  technickým zaměřením a plánuje organizovat v  době vedlejších prázdnin i tzv. příměstské tábory s  výukou technických dovedností. Protože tyto aktivity budou hrazeny z projektu, budou pro účastníky zcela zdarma.

STRANA 33

Už v roce 2010 se hornobřízská škola zapojila do projektu MŠMT pod názvem UNIV, který si klade za cíl transformovat střední odborné školy na centra počátečního i celoživotního vzdělávání. V Plzeňském kraji je do projektu zapojeno 20 středních odborných škol. V minulém období byly v hornobřízské škole vypracovány vzdělávací programy Kamnář montér topidel, Keramická výroba, Vylévač keramiky, Výrobce lisované keramiky, Zámečník a Obkladač. Na tyto programy a dále pak na vzdělávací program Montér strojních součástí a Dělník ve strojírenské výrobě získala i autorizaci ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Škola tak může pořádat kurzy, ale i ověřovat znalosti uchazečů a vydávat Osvědčení o získání profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací a zák. 179/2006 Sb. Začátkem měsíce května byla škola pověřena pilotním ověřováním vzdělávacího programu Točíř keramiky. Do kurzu se přihlásilo 12 zájemců, kteří se během 200 hodin odborné teorie a praxe naučí vytvářet keramiku na hrnčířském kruhu. Garantem kurzu je ak. sochař Václav Hrůza, vyučujícími pak pí Vokáčová, Kondelíková a BcA. Miroslav Suchý. Protože se jedná o pilotní ověření vzdělávacího programu, je tento kurz pro účastníky zdarma a náklady jsou hrazeny z projektu UNIV 3. Více informací naleznete na www.stredniskolahb.cz . Na závěr ještě dvě pozvánky. Ve středu 5. června bude vernisáží zahájena výstava keramických a výtvarných prací žáků školy pod názvem Keramické inspirace 2013 v  galerii U Andělíčka v  Kralovicích. Výstava potrvá do konce měsíce června. Návštěvníci si budou moci prohlédnout mj. loňské maturitní práce žáků, vč. realizací vystavených na mezinárodní přehlídce designu Designblok 2012 v Praze ve Šporkovském paláci, ale i klauzurní a ročníkové práce žáků maturitních oborů vzdělání. Už 15. hornobřízský keramický trh se uskuteční tradičně poslední neděli v  červnu, tedy 30. června 2013 v  parku před restaurací Klub. Přestože uzávěrka přihlášek pro výrobce a prodejce keramiky je 30. květen, už v  této době je přihlášeno 21 vystavovatelů. Jménem pořadatelů Vás na přehlídku keramiky zve Karel Suda ředitel střední školy


STRANA 34


Městská policie Horní Bříza Policejní zápisník Dne 19.2.2013 byla hlídka MP přivolána k nemohoucí ženě v  uzavřeném bytě. Následně byla za pomoci  hasičů vyproštěna a převezena do FN Plzeň.

6.4. strážníci řeší drobnou potyčku na jedné z místních ubytoven. 7.4. byla strážníků nahlášená pohřešovaná místní osoba. Po krátkém párání byl muž zjištěn na protialkoholní záchytné stanici v Plzni.

20.2. řešila hlídka MP krádeže mobilních telefonů na základní škole. 21.2. byl strážníky po oznámení dopaden bezdomovec nacházející se ve sklepních kójích dříve než zde stačil napáchat nějaké škody.

8.4. byla předána majitelce ztracená peněženka s platební kartou a s osobními doklady. Bohužel bez finanční hotovosti.

Tentýž den byl v HB nalezen dezorientovaný muž, který nepocházel z HB. Byl předán LS.

18.3. umístěn pes do záchytného boxu na MěÚ HB.

23.2. museli strážníci zpacifikovat agresivní osobu v jednom z  non-stopu a vykázat ji.

22.3. došlo k napadení ženy psem. Celou událost bude řešit přestupková komise MěÚ HB.

24.2. bylo nahlášeno ukopnuté zpětné zrcátko u motorového vozidla u nákupního střediska COOP

26.3. vloupání do sklepních v pečovatelském domě.

27.2. další poškozené vozidlo u NS COOP tentokrát rozbité okénka. Podezřelý muž byl předán PČR. 1.3. došlo k vloupání do garáže u rodinného domku. 4.3. byl hlídkou MP vypátrán mladík, který způsobil dopravní nehodu a z místa ujel. 7.3. společně s  hasiči byl otevřen byt, kde došlo k úmrtí osoby. 8.3. došlo k odchycen volně pobíhající psa. 11.3. na služebnu MP bylo nahlášeno, že za sokolovnou pobíhá muž se samopalem. Na místě kontrolován mladík s věrnou replikou samopalu na airsoft.

kójí

27.3. strážníci provedli likvidaci injekční stříkačky. 29.3. bylo nahlášeno poškození automobilu a to tím, že bylo pomalováno pravděpodobně fixem. Téhož dne byl odchycen další volně pobíhající pes. 29.3. na základě oznámení byl nalezen na trávníku podnapily muž. Na místě si ho převzali příbuzní. 31.3. hlídka MP HB pronásleduje ujíždějící vozidlo, které následně havaruje u NS COOP řidič z místa nehody uprchl. Muž byl po krátké době nalezen schován v křoví. Nikdy nevlastnil řidičský průkaz.

13.3. se pohybovali po HB podvodní prodejci. Po zjištění totožností osob opustili HB.

Ještě tento den strážníci společně s policisty řešili agresivního muže v  non-stop baru. Tento se během kontroly vysvlékl do naha a to prý na důkaz, že opravdu u sebe nemá občanský průkaz. Striptéra si domů odvedli příbuzní.

Téhož dne se na služebnu MP dostavil místní občan, že mu jiný místní muž odcizil osobní motorové vozidlo. Předáno na PČR.

3.4. byl hlídkou MP zadržen řidič, který řídil vozidlo pod vlivem omamných látek. Upozorňujeme, že těchto kontrol bude přibývat!

14.3. řešila hlídka MP krádež hodinek v místním domově důchodců.

5.4. byl strážníky zadržen muž při vloupání do skladů v bývalé šamotce. Na místo se dopravil vozidlem, na kterém měl umístěné odcizené registrační značky.

16.3. rušení nočního klidu na kaolince 555.

STRANA 35

11.4. došlo ve večerních hodinách k pěstnímu souboji mezi dvěma muži. Po kontrole osob byli předáni PČR. 12.a 13.4. byly provedeny další likvidace injekčních stříkaček. 14.4. řešili strážníci další incident na místní ubytovně. Tentokrát se incidentu účastnil větší počet osob. 17.4. musela opět hlídka MP umravňovat podnapilou osobu. 18.4. se na služebnu dostavil poctivý místní občan, který donesl nalezený mobilní telefon. Tento byl den před tím nahlášen jako ztracený. Tímto děkujeme. 21.4. došlo k další opilecké šarvátce před non-stopem. Oba aktéři měli v dechu více jak jednu promile alkoholu. 25.4. se strážníci společně s PČR dostavili na ubytovnu, kde byla zadržena osoba, která pravidelně zneužívala tísňovou linku. 25.4. bylo tel. oznámeno, že došlo k odcizení motorové čtyřkolky. Při šetření na místě byla zajištěna podezřelá osoba, která byla následně předána PČR. 26.4. bdalší podnapilá osoba ležící ve vozovce byla strážníkům nahlášena v nočních hodinách. Muž prakticky ležel před vlastním domem. I tento muž byl předán příbuzenstvu. 2.5. strážníci řešili slovní šarvátku mezi dvěma ženami na místním sídlišti. 5.5. hlídka MP a PČR společně zasahovali v  místní restauraci, kde došlo k  rozepři mezi hosty, který jeden z  nich řešil s  nožem v  ruce. Naštěstí protivník vyvázl jen s drobným poraněním. strážníci městské policie


Městská policie/SDH Horní Bříza Beseda s městskou policií Horní Bříza Během měsíce března a dubna provedla městská policie přednášky na prvním stupni Masarykově základní škole a mateřské školce Na Návsi. Na úvod každé přenášky byla představena MP Horní Bříza. Přednášky byly zaměřeny

především na problematiku nakládání s nálezy, např. injekčních stříkaček, na kontakt s cizí osobou, jak se zachovat při kontaktu s toulavým psem. Dále na dopravní výchovu a na jednotlivá čísla tísňového volání.

Děti měly možnost seznámit se s vybavením a technikou, kterou používají strážníci ve službě a služebním vozidlem. Na závěr byly děti odměněny reflexními prvky a omalovánkami.

Hasiče od soutěžení neodradila ani nepřízeň počasí S příchodem prvních květnových dnů začalo období hasičských soutěží. Jako již tradičně jsme jako první pořádali v okrsku Ledce soutěž požárních družstev mužů a žen v požárním útoku. Účast soutěžních družstev byla i přes nepřízeň počasí velmi dobrá. Ačkoliv celý den vytrvale pršelo, do soutěže se prezentovalo 21 soutěžních družstev - 10 družstev mužů a 8 družstev žen a 3 družstva veteránů. Z  důvodu vytrvalého deště byla upravena soutěžní trať a po poradě vedoucích družstev byla soutěž odstartována. Počasí sice připravilo obtížné podmínky na trati požárního útoku, ale soutěžní družstva se přesto poprala s nástrahami terénu velmi dobře. V kategorii žen se nejlépe s podmínkami promočené dráhy poprali ženy z  Chotíkova, stříbrnou příčku obsadily ženy z Tatiné a bronzové ocenění si odvezlo družstvo ze Stýskal. Nepopulární bramborovou pozici vyběhala děvčata z  Ledec. Následovaly na pátém místě soutěžící z  Trnové, šesté místo obsadila domácí děvčata, na sedmém místě se umístilo družstvo z  Vochova a smolný den si vybraly ženy z  Příšova, kdy se nepovedlo jejich pokus dokončit. Mezi muži kralovali chlapci z  Příšova, kteří při stálém dešti předvedli velice kvalitní výkon a bezkonkurenčně zvítězili a právem z rukou starosty města převzali

pohár pro vítěze. Na stříbrné příčce se umístilo družstvo mužů z Chotíkova. Třetí příčku vybojovali muži ze Stýskal, kteří svým pokusem odsunuli domácí borce na nepopulární 4 místo a to o pouhé necelé dvě desetiny sekundy. Páté místo si vysoutěžilo družstvo ze Záluží následováno družstvem ze Žilova na šestém místě. Osmé místo obsadilo družstvo z  Vochova a o místo deváté se po nepodařených pokusech umístila družstva Tatiné a Trnové.

byly velice kladné a vedení cvičení bylo se zajištěním akce nadmíru spokojené. Prověrka činnosti týlové skupiny při zajištění stravování v ­nouzových podmínkách proběhla na výbornou. Drobné nedostatky se sice ukázaly při provozu, ale měli minimální vliv na splnění úkolu. Cvičení prověřilo schopnost zabezpečit nouzově plnohodnotnou stravu pro více lidí a zároveň si obsluha mohla ověřit pracovní postupy a organizaci práce při zabezpečení stravy ve větším množství.

V kategorii mužů nad 35 let zvítězilo družstvo z  Ledec, před kamarády ze Stýskal a domácími borci. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě soutěže, všem soutěžícím a divákům, že se nenechali odradit nepřízní počasí a soutěž proběhla bez komplikací.

Vzhledem k extrémním výkyvům počasí, ke kterým dochází v  poslední době velmi často, je třeba se připravit na možné následky způsobené vlivy zejména silného nárazového větru a silných přívalových dešťů. V  případě nebezpečí extrémních meteorologických jevů je vydáno varování Českým hydrometeorologickým ústavem a to pro území České republiky a po dobu, na kterou je výstražná informace vydávána. Tato informace je běžně dostupná na internetu, teletextu a je uváděna v denním tisku. Rovněž bývá součástí vysílání relací o počasí v rozhlase a televizi. Před příchodem větru je třeba preventivně zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Je třeba dát pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné

V uplynulém období jsme se však nevěnovali pouze přípravami na soutěže. Naše jednotka byla požádána o týlové zajištění okresního cvičení dobrovolných hasičů okresu Strakonice. Cílem naší mise bylo zajistit stravu pro 60 osob v rozsahu celodenního stravování. Tento požadavek byl pro nás výzvou. Jednalo se o první nasazení automobilové polní kuchyně při akci většího rozsahu. Tříčlenná posádka vozidla dokázala poskytnout od pátku večer do nedělního rána kompletní stravování pro 60 osob. Ohlasy strávníků

STRANA 36


SDH Horní Bříza

pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru mohou stát smrtící zbraně. Je třeba si uvědomit, že dostatečnou ochranu před silným větrem neposkytují budovy s  narušenou konstrukcí. Při silných poryvech větru je třeba omezit pohyb venku a jízdu autem, neschovávejte se pod stromy nebo v  okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se na horské túry. Není vhodné parkovat automobily pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy. Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpečí střetu s  překážkou na silnici. Předem se při své cestě ujistěte, zda trasa vaši jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná,

abyste neuvízli. Při působení silného nárazového větru hrozí stržení nebo přerušení vedení elektrického napětí. Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a ani se k nim nepřibližujte. Napětí elektrických drátů spadlých na zem nebo zavěšených do větví může i ve vzdálenosti několika metrů způsobit smrtelná zranění. Vhodné je sledování situace ve sdělovacích prostředcích nebo na internetu. V  žádném případě předpovídanou situaci nepodceňujte a nepodceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti. Je třeba si uvědomit, že největší cenu má lidský život a zdraví a až potom majetek. Protože bouřky kromě silného větru mnohdy doprovází přívalové deště, je vhodné se předem ujistit, že jsou průchozí kanály a kanalizace, jsou v pořádku okapy, střecha i komíny a jsou zajištěny okna

a dveře. Pokud je lidský život, zdraví, popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče prostřednictvím tísňových linek 112 nebo 150. V  případě předpovědi extrémních jevů, které by mohli ohrozit životy, zdraví nebo majetek jsme jako hasiči ve Vašem městě připraveni kvalifikovaně zasáhnout na odvrácení škod, které mohou tyto jevy způsobit. V těchto případech je jednotka uvedena do pohotovosti na stanici a je tak schopna vyjíždět okamžitě k  řešení mimořádných situací. Doufejme, že se našemu městu a okolí úspěšně vyhnou větrné smrště, záplavy, povodně a katastrofy, případně nezpůsobí rozsáhlé škody. Petr Hadinger velitel JSDH m. Horní Bříza

Víte že ... … hasiči při „pálení čarodějnic“ zaznamenali nadprůměrný počet zásahů? Celkový počet všech událostí dne 30. dubna 2012 se zásahem jednotek požární ochrany byl o 8 % vyšší oproti dlouhodobému průměru. Počet požárů je o 61 % vyšší, počet dopravních nehod je o 4 % vyšší, počet technických zásahů je o

20 % nižší a počet planých poplachů je o 36 % vyšší než dlouhodobý průměr. … v České republice funguje „Systém integrované výstražné služby“ pro meteorologické jevy? SIVS je společně poskytovaná výstražná služba Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

a Odboru hydrometeorologického zabezpečení Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (Odboru HMZ VGHMÚř - meteorologická služba armády ČR) pro území ČR v oblasti operativní meteorologie a hydrologie.

Aktuálně Dne 26.3. ve večerních hodinách byla jednotka povolána k vyproštění osob z  výtahu v  ulici U Vrbky, v  bývalém penzionu pro důchodce. Ve spolupráci s  jednotkou profesionálních hasičů z  Plzně provedla jednotka vyproštění osob a zajištění výtahu. Dne 12.4. v  ranních hodinách byl jednotce vyhlášen poplach na signál elek-

trické požární signalizace v objektu CerTec. Po výjezdu byla jednotka ponechána v  záloze na vlastní stanici, jednalo se o planý poplach. Dne 25.4. v  podvečerních hodinách byla jednotka vyslána k  požáru lesního porostu na kaolínku. Jednotka provedla dohašení požáru, který byl již lokalizován oznamovateli.

STRANA 37

Dne 16.5. v odpoledních hodinách byla jednotka povolána operačním střediskem k požáru travního porostu u trati směrem na Oboru. Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána v záloze. Zásah prováděla jednotka drážních profesionálních hasičů, do jejichž působnosti drážní těleso spadá.


Kam vyrazit Den

Datum Akce

Místo

Od

Do

Pořádá

Galerie ZŠ

18:00

HB Photo Club

Jídelna ZŠ Divadlo Horní Bříza

18:00

Město Horní Bříza

17:00

ZUŠ Kralovice

19:00

0:00

DS OSADA

19:00

0:00

DS OSADA

8:30

Kynologická org.

9:00

TJ ZKZ Horní Bříza

9:30

11:30 T.J. Sokol

11:30

12:30 Město Horní Bříza

13:00

24:00 Město Horní Bříza

17:00

21:00 T.J. Sokol

Pionýr

8:00

Město Horní Bříza

9:00

16:00 SŠ Horní Bříza

18:00 9:00

 

Město Horní Bříza Sport Centrum R.B.

Pionýr

18:00

Město Horní Bříza

9:00 9:00

 

Město Horní Bříza T.J. Sokol

16:30

T.J. Sokol

13:00

Vinaři Plzeňska

16:00

19:00 Město Horní Bříza

13:00

16:00 Pionýr

9:00

ČERVEN 2013 pondělí

10.6.

pondělí

17.6.

Vernisáž k výstavě foto - Naše jarní a letní příroda Zasedání zastupitelstva města

středa

19.6.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ Horní Bříza

pátek

21.6.

sobota

22.6.

sobota

22.6.

sobota

22.6.

sobota

22.6.

sobota

22.6.

sobota

22.6.

čtvrtek

27.6.

23.6. až 29.6. sobota

29.6.

neděle

30.6.

Cisterciácké noci s Osadou - noční prohlídky Klášter Plasy kláštera Cisterciácké noci s Osadou - noční prohlídky Klášter Plasy kláštera 1. ročník speciálního obranářského závodu Kynolog. klub psů Hokejbal. Turnaj o pohár předsedy TJ stadion Dětské sportovní dopoledne v rámci Sokolovna slavností za fotbal. Bojová ukázka v rámci slavností města hříštěm hřiště SokoSLAVNOSTI MĚSTA HORNÍ BŘÍZA lovny Rozlučková diskotéka pro děti 5.-9. ročníku Sokolovna ZŠ IVV Olympiáda v údolí Val Gardena zájezd Tenisový turnaj o putovní pohár města Horní Tenisové kurty Bříza Keramický a farmářský trh u KD Klub

ČERVENEC 2013 pátek sobota

26.7. 27.7.

Zpívaná u Kapličky Nohejbal Sport Cup 2013

u Kapličky Tenisové kurty

SRPEN 2013 pátek

23.8.

19.putování ČR s Větrníkem 2013 - Znojemzájezd sko Zpívaná u Kapličky u Kapličky

sobota sobota

7.9. 14.9.

Volejbalový turnaj o putovní pohár města Míčový víceboj

středa

18.9.

Sokolokolení

sobota

21.9.

10. HORNOBŘÍZSKÉ VINOBRANÍ

pátek

27.9.

Diskotéka na kolečkových bruslích

sobota

28.9.

Turnaj v bowlingu

10. - 17.8.

ZÁŘÍ 2013 Tenisové kurty hřiště Sokolovny hřiště Sokolovny hřiště Sokolovny bowling Třemošná

ŘÍJEN 2013 sobota

5.10.

Nohejbalový turnaj o putovní pohár města

Tenisové kurty

sobota

12.10.

15. výstava drobného zvířectva

ZŠ Horní Bříza 9:00

Město Horní Bříza ZŠ, MŠ, SVČ, 15:00 ZO ČSCH

Podrobný přehled všech akcí naleznete na webových stránkách města v sekci “kulturní přehled”. Změny vyhrazeny.

STRANA 38


Mateřské školky


Horní Bříza v zrcadlení času

Hornobřízský zpravodaj 2013 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you