Page 15

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

28 39

Arqueta Trafos

Arqueta Trafos

Arqueta fecals

Arqueta Trafos

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Arqueta bombes

Arqueta Trafos

Data: 18/5/2017

Arqueta bombes

Data: 9/3/2017

Arqueta Trafos

Data: 30/11/2016

Arqueta fecals

Data: 27/4/2016

LÍMITS

Data: 9/3/2016

PARÁMETRES UNITATS

Data: 12/1/2016

Declaració ambiental 2016 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Sulfurs dissolts mg/l S

0,3

<0,5

3,38*

<0,5

<0,5**

<0,5

<0,5

<0,5

Sulfits mg/l SO3

-

<0,1

8,2

<1

<0,1

<1,0

<1

Amoni mg/l NH4

60

5,56

34,1

3,65

17,70

233*

285*

121*

17,3**

50,9**

Nitrogen Kjeldahl Total mg/l N

90

9,1

110*

9,5

610*

70**

17

190*

230*

100*

14**

63**

Tensioactius (des de 2014) mg/l LSS

6

<0,1

0,41

<0,1

<0,1

0,12

0,18

*Valor per sobre dels límits **Valor normalitzat

Després d’obrir la corresponent No Conformitat, es van realitzar accions correctores, consistents en la neteja de les arquetes. Les noves analítiques indiquen la normalització dels paràmetres alterats a l’arqueta de transformadors.

12. MOBILITAT

L’1 de març de 2012 es va presentar el Pla de Mobilitat Sostenible del Museu Nacional d’Art de Catalunya, un estudi de l’oferta i la demanda de transport del personal i els visitants del Museu Nacional amb els objectius de millorar l’accessibilitat i promoure una mobilitat racional. Arran de les conclusions, i després de reunir-nos amb l’empresa Barcelona Serveis Municipals, s’han dut a terme accions com la millora de la il·luminació i la reducció del volum de l’enjardinament que han contribuït a millorar la seguretat dels accessos a peu. Al web del museu s’exposen els mitjans per arribar en transport públic.

13. BIODIVERSITAT

La superfície de l’edifici Palau Nacional, seu del Museu Nacional, abasta 45.103 m2, 178,98 m2/treballador.

14. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

La formació i sensibilització del personal és un punt clau per al desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental i una fita indispensable per al compliment dels nostres objectius relacionats amb l’estalvi d’energia i aigua. Per aquest motiu, el Museu ha establert un Pla de Comunicació consistent en l’enviament periòdic de comunicacions internes sobre el medi ambient anomenades càpsules. Durant l’any 2016 s’han enviat un total de 5 càpsules.

29 39

Exemple de comunicació periòdica als treballadors

Així mateix, s’ha constituït un grup de treball de comunicació i s’estan enviant comunicacions periòdiques sobre els temes de responsabilitat social, inclòs el medi ambient. També la intranet i el blog del Museu serveixen per a la divulgació de documentació i notícies relacionades. Per tal de millorar la implicació, també hem facilitat la participació dels treballadors en el Consell Social, plataforma de proposició i discussió de noves idees dins del Sistema de Responsabilitat Social.

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2016  

Declaració ambiental 2016  

Profile for mnac
Advertisement