Page 7

Aspecte ambiental

12 34

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

El Museu va identificar, durant l’avaluació dels aspectes ambientals realitzada l’any 2015, els següents aspectes ambientals potencialment significatius en situacions normals, anormals i d’emergència, i va trobar una major importància dels conceptes relacionats amb la gestió de les aigües residuals, amb els aspectes associats amb els visitants, com ara la mobilitat, i també amb el consum d’embalatges i les emissions de CO2:

_ Contaminació de les aigües. L’arquitectura de les canonades i les arquetes, especialment la de la sala dels transformadors, provoca una deficient evacuació dels residus. Per aquest motiu, és habitual que a les analítiques que realitzem anualment observem alguns paràmetres per sobre del límit. Aquesta situació no és preocupant, ja que es tracta d’elements resultants dels processos naturals de degradació de la matèria fecal i queda resolta després de fer una neteja de les arquetes.

Situació

Normal/ Anormal/ Emergència

Aspecte

Impacte ambiental

Directe/ Indirecte

Contaminació de les aigües

N

D/I

Contaminació del sòl, esgotament de recursos naturals

Consum d’energia

N

D

Exhauriment dels recursos naturals i emissions a l’atmosfera

Gestió de l’aigua

N

D/I

Contaminació de les aigües i els sòls, esgotament dels recursos naturals

Gestió dels residus

N

D/I

Contaminació del sòl, exhauriment dels recursos naturals

Consum de matèries primeres

N

D/I

Exhauriment dels recursos naturals

Mobilitat

N

D/I

Emissions a l’atmosfera

N: aspecte normal; E: aspecte d’emergència; D: directe; I: indirecte

_ Consum d’energia. En aquest cas, fa referència a l’energia reactiva, que ha augmentat, però que es manté dins els límits que no comporten penalització, gràcies a les bateries de condensadors que tenim instal·lades. _ Gestió de l’aigua. Partíem d’un augment del 8,3% en el consum produït el 2014 que hem corregit amb polítiques d’estalvi, principalment en el sistema de rec. _ Gestió dels residus. Tot i l’increment de la segregació, el 2014 no havíem aconseguit arribar a l’objectiu de separar el 50% dels residus, cosa que hem pogut assolir el 2015. _ Consum de matèries primeres. La significança d’aquesta qüestió ve donada pel nombre d’embalatges que fem servir, principalment per a la protecció de les obres d’art durant la seva itinerància. No hem pogut actuar en la seva minimització perquè es tracta d’un requisit de conservació i els embalatges. _ Mobilitat. Durant l’any 2015 no s’han dut a terme accions per millorar la sostenibilitat en els trasllats de visitants i treballadors.

13 34

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2015  

Declaració ambiental 2015  

Profile for mnac
Advertisement