Page 17

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

15. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA

El Departament de Seguretat s’encarrega de prevenir qualsevol incident. El Museu compta amb un Pla d’Autoprotecció actualitzat i que compleix amb els requisits de les últimes normatives, inclosa la seva introducció al projecte HERMES, segons el qual es realitzen simulacres periòdics de comprovació de la seva eficàcia. El Departament de Seguretat realitza les revisions normatives de tots els equips contra incendis, incloent-ne extintors, boques d’incendi equipades, detectors, equips de respiració, etc., que són encarregades a una empresa autoritzada.

Declaració ambiental 2015 El nostre compromís: conservar el que és de tots

16. REQUISITS LEGALS Vector

Requisits

Text legal

Compliment

Llicència ambiental

Disposar de la llicència ambiental

Llei 20/2009

Atorgada el 4 de maig de 2012

Plagues

Disposar d’una empresa acreditada per a la desinfecció i dur a terme les accions necessàries

RD 3349/1989 Ordre 08-03-1994 Ordre 12-03-1997 Ordre 21-06-1996 Decret 149/1997

Es disposa d’una empresa d’inspecció i control de plagues, Rentokil Initial, i es realitzen les actuacions necessàries

Al 2015 s’ha realitzat un simulacre d’emergència i confinament per núvol tòxic. Tot i això, en no tenir una relació ambiental directa, hem realitzat un simulacre de vessament de productes químics al taller de restauració de pintura, a fi de revisar el procediment i els elements disponibles. El resultat ha estat satisfactori i ha quedat recollit a l’Informe d’Emergència.

Legionel·la

Desinfecció i analítica

RD 865/2003 Decret 352/2004

Es disposa d’una empresa de tractament i prevenció autoritzada, Servicia, i es realitzen les actuacions necessàries

Aigües residuals

Decret 130/2003

D’altra banda, com hem indicat al registre de No Conformitats, sí hi ha hagut dos incidents relacionats amb l’emissió de gasos a l’atmosfera. Es tracta de la fuita d’uns 125 Kg de gas refrigerant R-407C de les plantes refredadores 1, 2, 3 i 4, i de la fuita de 6 Kg de gas R-404 del compressor CF4 (reserva de fotografia). S’està procedint a reparar les avaries i reomplir els circuits.

Disposar d’un permís d’abocament

Concedit l’11 de març de 2011

Aigües residuals

Característiques dels abocaments dins de límits legals

Decret 130/2003

Es realitzen analítiques anuals als punts d’abocament

Residus

Etiquetes identificatives amb les dates de recollida dels residus. Cubetes de retenció per a residus líquids. Transportista i gestors autoritzats

Llei 10/1998 Llei 1/2009

Es disposa d’empreses de transport i gestió autoritzades, FCC Ámbito i Ambilamp, i es gestionen els residus segons la normativa. Es disposa de contenidors i etiquetes reglamentàries

Residus

Estudi de minimització de residus perillosos

RD 952/1997

S’ha dut a terme l’estudi de minimització i es va presentar el novembre de 2010. Atès el volum dels residus, el museu va quedar exempt de noves presentacions

Residus

Codi productor de residus

Decret 93/1999

Es disposa del codi P-44468.1

Calderes

Manteniments

RD 1027/2007 Ordre 03-05-1999

Es disposa d’una empresa de manteniment autoritzada

Els treballadors amb responsabilitats dins el Pla d’Autoprotecció han rebut la formació necessària.

32 34

El Museu Nacional actualitza els requisits legals que li apliquen mensualment a través de la consultoria externa ECOGESA XXI, i en comprova periòdicament el compliment.

33 34

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Declaració ambiental 2015  

Declaració ambiental 2015  

Profile for mnac
Advertisement