__MAIN_TEXT__

Page 1

MYANMAR EDITION

VOL.2 NO.1 JANUARY-MARCH 2017

N e w D aw n o f M ya n m a r M a n u fac t u r i n g

P. 22 Prepare for Big Data!

P. 25 Choosing AC Adjustable Speed Drive for Motor in Manufacturing Works

မဟာသတင္းအခ်က္အလက္ Big Data ကို လက္ခံရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္း

စက္မႈလုပ္ငန္း၌ ေမာ္တာအမ်ိဳးအစားမ်ားအသီးသီးႏွင့္ သံုးစြဲရန္ AC Adjustable Speed Drives ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း

Published by


ဒဇ ီ ယဆ ္ ီ မးီအားေပးစက္ ေလဖအ ိ ားေပး မတ ုွ စ ္ က္ အၿခားပစည ၥ း္ကရ ိ ယ ိ ာမ်ား ဂေဟေဆာ္ မးီအားေပးစက္ စလက ုိ မ ္ းီၿပ ေမ်ွာစ ္ ငယ ္ ာဥ္ လလ ူ က ုိ ပ ္ ါႏင ုိ သ ္ ည့္ ကရန ိ း္ယာဥင ္ ယ္ ကတေ ္ ၾကးပသ ုံ ႑ာနတ ္ ကသ ္ ြားသည့္ ဝနခ ္ ်က ီ ရန ိ း္ယာဥ

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD.


Website: www.namsang.com

E-mail: namsang@namsang.com

RAMA 3

BANGNA (KM25.5)

RAYONG

759 Rama3 Road, Bangpongpang,

54/15 Moo 7 Bangna Trad km.25.5,

119/2 Moo 3 Huapong, Muang,

Yanawa, Bangkok 10120

Bangsaothong, Samutprakarn 10540

Rayong 21150

Tel : (66) 2294 8946-55

Tel : (66) 2708 5991-4

Tel : (66) 3868 2155

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD.


EDITOR'S TALK LOCAL MARKETING OFFICE & DISTRIBUTOR: Advance Economy Convenience United Co., Ltd. (AEC United Co., Ltd.) No.(A6), Room No.(F), Natchaung Condomenium, Tamwe Township, Yangon Myanmar. TEL. 01 430 032, 01 551 477

MANAGING DIRECTOR: Dr.Sein Win

PUBLISHING PARTNER:

JIRAPAT KHAMYAT EDITOR IN CHIEF JIRAPAT.K@GREENWORLDMEDIA.CO.TH

Green World Media (Thailand) Co., Ltd. 244 Soi Ladprao 107, Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand. TEL: (+66) 2731 1191 to 4 Fax: (+66) 2769 8043

ADVISORY COMMITTEES: ျပည္ ေ ထာင္ စု သ မၼ တ ျမန္ မ ာႏို င္ ငံ ေ တာ္ သ ည္ လက္ ႐ ိ ွ အ ခ် ိန္ ၌ ေစာင့္ ၾ ကည့္ သ င့္ သ ည့္ အာဆီ ယံ အဖြ႔၀ဲ င္ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ စက္မႈထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ဗဟိုစခန္းအျဖစ္ ထား႐ိွရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ၄င္ း ၏ သဘာ၀သယံ ဇ ာတပစၥ ည္ း မ််ာ ေပါၾကြ ယ္ ၀ သည့္ ပထ၀ီ အေနအထားအျပင္ တ႐ု တ္ ၊ အိ ႏ ိၵ ယ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ၊ ္ ထိုင္း၊ ေေလာ စသည့္ႏုင ိ ္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ တည္ေနရာ အေနအထား မ်ားးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူဦးေရထူထပ္သိပ္သည္းမႈအခ်က္ကိုပါ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ လိုက္ပါက ႏိုင္ငံကို ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းတို႔အျပင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ နယ္စပ္တစ္ဆင့္ခံ

Dr.Wongwit Senawong Asst. Prof. Dr.Thara Cholpranee Suriyan Tiampet Pongtorn Manupipatpong Thavorn Suwankij Chalermchai Su-Uthai

ျဖတ္ ေ က်ာ္ ကု န္ သ ြ ယ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း မ်ား ျပဳလု ပ္ ရ န္ အားသာခ်က္ မ ်ား႐ိွ သ ည့္ ၾကီ း မားေသာ ေစ်းကြ က္ ၾ ကီ း ျဖစ္လာေစပါသည္။

EDITOR-IN-CHIEF:

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳးေရးက႑သည္ ိ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး၏ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တန္ဖိုး (သို႔မဟုတ္) GDP ၏ အမ်ားဆံးု ရာႏႈနး္ အျဖစ္ ပါ၀င္ေနခ်န္ိ္ တင ြ ္ ႏိင ု င ္ ၏ ံ ၀င္ေငြ႐ာွ ေပးႏိင ု ေ ္ သာ စက္မလ ႈ ပ ု င ္ န္း ေက႑ပိင ု း္ တြငမ ္ ူ ရလု ပ္ င န္ း ၊ ပရိ ေ ဘာဂလု ပ္ င န္ း ၊ အ၀တ္ အ ထည္ ႏ ွ င့္ သစ္ အ ေျခခံ ထု တ္ ကု န္ လု ပ္ င န္ း မ်ား တို ႔ သ ာ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။ အစိးု ရမွ ႏိင ု င ္ ျံ ခားရင္းႏွးျမႈ ီ ပႏ ္ မႈ ွ ံ ကို အားေပးကာ ႏိင ု င ္ တ ံ့ ခ ံ ါးကို ဖြငလ ့္ စ ွ လ ္ က ို သ ္ ည္အ ့ ခ်န္ိ မစ ွ ၍ ပုဂလ ၢ က ိ ပိင ု း္ ကိလ ု ည္း စိက ု ပ ္ ်ဳးေမြ ိ းျမဴေရးလုပင ္ န္း၊ အေပါစားစက္ ့ မလ ႈ ပ ု င ္ န္းႏွင့္ ပိေ ႔ု ဆာင္ဆက္သယ ြ ေ ္ ရးက႑မ်ား၌ အတူပူးတြရင္ ဲ းႏွးလု ီ ပ္ကိုင္ေစရန္ အားေပးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို ႔ အ ျပင္ ျမန္ မ ာအစို း ရပို င္ း မွ လြ ပ္ လ ပ္ သ ည့္ ေ စ်းကြ က္ စီ း ပြ ာ းေရးစနစ္ မူ ၀ ါဒကို ေဖာ္ ေ ဆာင္ လ ်က္ ၊ ပုဂလ ၢ က ိ လုပင ္ န္း႐ွငမ ္ ်ားကိလ ု ည္း ထုတလ ္ ပ ု မ ္ က ႈ ႑၊ စီမခ ံ န္ခ ႔ မႈ ြ ဲ က႑ရပ္မ်ား၌ ပါ၀င္လာေစသည္အ ့ ျပင္၊ တိင ု း္ ျပည္ တံခါးကို ဖြင့္လ်က္ ကုန္သြယ္မႈကိုပါ တိုးျမွင့္ခဲ့ပါသည္။ ဆိုခဲ့ပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရးကို စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ျဖင္ တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္သြားမည့္ ထင္႐ွားသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Jirapat Khamyat

EDITOR: Thossathip Soonsathorn

EDITORIAL STAFF: Pemika Sompong Jeeraporn Thipkhlueb

ART DIRECTOR: Prin Prangpan

ဤ Modern Manufacturing ၏ Myanmar Edition သည္ နည္းပညာ၊ ထုတ္လုပ္မႈ၊ အစားအစာ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစနစ္၊ စက္႐ုတ ံ ြင္းေဘးကင္းလံုျခံဳေရးတို႔အျပင္ Product Show ႏွင့္

GRAPHIC DESIGNERS:

Directory of Industrial Machinery and Equipment မ်ား႐ိွ စက္ယႏၱရားႏွင့္ စက္ကိရိယာတန္ဆာပလာ

Chutikarn Kritdasaengsawang

ဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ား အစ႐ိွသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စက္မႈက႑တြင္း႐ိွ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ဆိုင္ရာတို႔ကို တင္ဆက္ေပးသည့္ မီဒီယာတစ္ခုအျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားပါမည္။ စာေစာင္အလုပ္အဖြ႔အ ဲ ေနျဖင့္ ဤ Modern Manufacturing စာေစာင္သည္ လုပ္ငန္း႐ွင္တိုင္း အတြက္ ျမန္မာႏိုငင ္ ၏ ံ စက္မႈ လုပင ္ န္းက႑ကို ရည္မန ွ း္ ခ်က္ပန္းတိင ု ဆ ္ သ ီ ႔ို အေရာက္ပလ ႔ို မ ွ း္ ရာ၌ အျမဲပင္ အသိပညာႏွင့္ အက်ဳးတရားမ်ားကိ ိ ု ေပးစြမး္ ႏိုငမ ္ ည္ဟႏ ု င ွ ့္ လူအမ်ား၏ ေႏြးေထြးစြာ လက္ကမ္းၾကိဳဆိမ ု က ႈ ို ရ႐ိမ ွ ည္ဟု အထူးပင္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Arnat Pengpinij

ACCOUNT DIRECTOR: Phatsita Srisimarat

ADVERTISING SALES REPRESE NTATIVE: Aunyarin Jeerakomonpong Ponlaekha Boonyuen

သဇင္

ADVERTISING COORDINATOR: Wilaiporn Ratchapanya

GROUP MARKETING MANAGER: Phattranit Charoenpholjan

PRINTING: G.P. Cyberprint Co., Ltd TEL: (+66) 2731 1155-60

4 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION

FAX: (+66) 2731 0936


INTELLIGENT MARKETPLACE FOR SMART FACTORY

IF YOU'RE LOOKING FOR MANUFACTURING EQUIPMENT & TOOLS,

WWW.FACTORYEASY.COM HAS MORE THAN 10,000 PRODUCTS AWAIT YOU.

WWW. FACTORY EASY.COM


CONTENTS VOL.2 NO.1 JANUARY - MARCH 2017

10

ေရာ္ဘာေ႐ႊေခတ္ ကုန္ျပီ ေ႐ႊထည္မ်ား ေရာင္းဖို႔ အခ်န္ိ ေရာက္လာျပီ Process Rubber, The Rise of the Golden Age

13

10

Boiler စနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း Reduce Energy Cost with Boiler Improvement

16

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စြန္႔စားရမႈအခြင့္အလမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္ျခင္း Risk Management for Loss Control

19

13

19

တိုင္းရင္းေဆးကို ေခတ္မစက္ ွ ီ ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို … လိုက္ပါေလ့လာၾကည့္ျခင္း အြားရ္အန္အိုဆြတ္ စက္႐ုံ Ouay Un Osoth, Modern Medicine Manufacturing

16

22

မဟာသတင္းအခ်က္အလက္ Big Data ကို လက္ခံရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္း Prepare for Big Data!

25

25

စက္မႈလုပ္ငန္း၌ ေမာ္တာအမ်ဳးအစားမ်ားအသီ ိ းသီးႏွင့္ သံုးစြရန္ ဲ AC Adjustable Speed Drives ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း Choosing AC Adjustable Speed Drive for Motor in Manufacturing Works

30

အီႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔၏ဒိုင္ရိတ္ေတာရီ Directory of Industrial Machinery & Equipment

6 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


NEWS

(2016) ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း၌ ေစာင့္ၾကည့္သင့္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းကိရိယာပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာဆန္းသစ္တီထြင္မႈျပပြ ဲ ျပီးခဲ့သည့္ (2016)ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းသည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းေနရာအသီးသီး၌ စက္မႈလုပ္ငန္းကိရိယာပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈျပပြဲမ်ား ျပဳလု ပ္ က်င္း ပခဲ့ ၾ ကသည့္ ကာလဟု ဆိုႏို င္ ပါသည္ ။ ဤျပပြဲ မ်ားႏွ င့္ စပ္ လ်ဥ္း ၍ Modern Manufacturing Myanmar Edition မဂၢ ဇ င္း မွေ န၍ ျမန္မာစာဖတ္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါျပပြဲမ်ား (4)ပြဲမွ လႈပ္႐ွားမႈဓာတ္ပံုမ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါသည္။

2016 Taiwan Int’l PhotovoltaicExhibition: PVTaiwan သည္ ထိုင္၀မ္ႏုင ိ ္ငံ ထိုင္ေပျမိဳ႕ေတာ္ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဆိုလာဆဲလ္စြမ္းအင္ျပပြ ဲ ျဖစ္ျပီး၊ ျပပြ၌ဲ ပါ၀င္ျပသသည့္အေၾကာင္းရပ္မ်ားမွာ PV Materials & Silicon Wafers / Ingots, Solar Cells / PV Modules / BIPV, PV Power Generator Systems / HCPV / DSSC, Processing Equipment, Evaluation / Testing / Analysis, Solar Application Products, Storage Batteries / Systems, Solar Thermal Products / Systems တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Taiwan International Green Industry Show: TiGiS သည္ ထို င္ ၀ မ္ ႏု ိင္ ငံ ထို င္ ေ ပျမိ ဳ ႕ေတာ္ Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1 ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းနည္း ပညာျပပြျဖစ္ ဲ ျပီး၊ အဆိုပါျပပြ၏ ဲ ခင္းက်င္းျပသမႈ ပင္မအေတြးအေခၚမွာ with အဓိကေခါင္းစဥ္မွာ Clean Energy, Green Environment, Water Technology, Green City & Green Living Product ျဖစ္သည္။

7 JANUARY - MARCH 2017


NEWS

Intermach & Subcon Myanmar 2016 သည္ 20 – 22 ေအာက္တိုဘာ 2016 အတြင္း က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္ မာႏို င္ ငံ ၏ စက္ မႈ လု ပ္ င န္း စက္ ယႏၱ ရားဆို င္ ရာ အၾကီး စားျပပြဲ ၾ ကီး ဒ ျဖစ္၍၊ ထိုင္း ျမန္မာ တ႐ုတ္ စသည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားသည္ မိမတ ိ ၏ ႔ို ေျမာက္ျမားစြာေသာ စက္ယႏၱရားႏွင့္ ကိရယ ိ ာတန္ဆာပလာမ်ားကို ေဆာင္ယူျပသျခင္းအျပင္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ BOI ေခၚ ထိုင္းရင္းႏွွီးျမႈပ္ႏွံမႈေကာ္ မတီ၏ အားေပးမႈျဖင့္ ထိုင္းလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၏ ေဖာက္သည္အသစ္မိတ္ ဆက္႐ွာေဖြမႈျပပြဲ႐ံုမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

30.BI-MU and SFORTEC INDUSTRY သည္ UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, the Ministry of the Economic Development ၏ အားေပးေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE မွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စက္ယႏၱရား စက္႐ုပ္၊ သက္ဆိုင္ရာေအာ္တိုေမး႐ွင္းစနစ္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားျပပြ ဲ ျဖစ္သည္။

8 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


NEWS

4th Medical Myanmar 2016 သည္ 19 – 23 ေအာက္တိုဘာ 2016 ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆး႐ံု ေဆးခန္ းမ်ား သံု း ေဆး၀ါးပစၥ ည္းႏွ င့္ေဆးကိ ရိယာပစၥ ည္းမ်ားျပပြ ဲ ျဖစ္ ျပီ း၊ ျပပြ၌ဲ လူနာကုသေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကုတင္၊ သြားဆရာ၀န္သံုး ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားအျပင္ အျခားေရာဂါစစ္ေဆးကုသမႈ ကိရိယာပစၥည္းမ်ား ပါ၀င္ျပသထားျပီး၊ ဤႏွစ္ျပပြတြ ဲ င္ တ႐ုတ္ႏုင ိ ္ငံမွ ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးသူလုပ္ငန္း႐ွင္အေျမာက္အျမားမွ လည္း စိတ္၀င္တစား ပါ၀င္လာၾကသည္။

တ႐ုတ္မွ အေမရိကန္ႏုင ိ ္ငံ၏ ေနာက္ေဖးဖက္ကို ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ျခင္း! အေမရိကန္ႏုင ိ ္ငံ၏ သမၼတသစ္ျဖစ္လာမည့္ Donald Trump ၏ မူ၀ါဒအယူအဆသစ္အရ အေမရိကန္ႏုင ိ ္ငံတြင္းမွ ႏိုင္ ငံ ျ ခားသား အလု ပ္ သ မားမ်ားအား ေနရင္ း ႏိုင္ ငံ သို ႔ ဖိ အ ားေပးျပန္ သ ြ ာ းေစမည့္ ၎၏ေၾကျငာခ်က္ ေ နာက္ ပို င္ း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ သမၼတ Xi Jinping သည္ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတိုးျမွင့္ရန္ ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ျပီး၊ တ႐ုတ္ႏုင ိ ္ငံမွေန၍ Peru အပါအ၀င္ Ecuador ႏွင့္ Chile ႏိုင္ငံမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း AP Photo_Andy Wong

10,000 တန္ဖိုး႐ိွေသာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ျဖိံ ဳးတည္ေဆာက္မႈ၌ ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းေဆြးေႏြးမႈ ျပဳခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ႏုင ိ ္ငံ၏ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပရလဒသည္ ြဲ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ လူအမ်ားကို အေလးထား စိုးရိမ္ေစသည့္ အခ်က္ ၾ ကီ း ျဖစ္ လ ာခဲ့ ပ ါသည္ ။ အထူ း သျဖင့္ ‘America First’ မူ ၀ ါဒေၾကာင့္ စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း ရင္ း ႏွ ျမႈ ံ ပ္ ႏ ွ မႈံ လု ပ္ င န္ း ပို င္ း ႏွ င့္ စပ္ လ ်ဥ္ း ၍ စို း ရိ မ္ စ ရာမ်ား ျဖစ္ လ ာခဲ့ ပ ါသည္ ။ ဤတစ္ ၾ ကိ မ္ လက္ တ င္ အ ေမရိ က ႏိုင္ ငံ မ ်ားႏွ င့္ တ႐ု တ္ ၏ ခ်စ္ၾကည္ေရးကမ္းလွမး္ မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏင ုိ င ္ ံ အေနျဖင့္ မိမ၏ ိ ဆိင ု ရ ္ ာမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတရ ္ ာ၌ အေလးထားသတိျပဳလုပေ ္ ဆာင္ရန္ ျဖစ္လာေစပါသည္။ အကယ္၍ အဆိပ ု ါ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ ႈ အင္အားၾကီးမားသည့္ႏုင ိ ္ငံတုိ႔သည္ ဖြ႔ျဖိံ ဳးတိုးတက္လာျပီး မိမိ၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးျမွင့္လာႏိုင္ပါက အေမရိကန္တြင္း႐ိွ လုပ္သားမ်ားကို ေနရင္းႏိုင္ငံသို႔ ျပန္သြားေစရန္ အေၾကာင္းခံ ျဖစ္လာေစပါမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ အေမရိကန္ႏုင ိ ္ငံ အေနႏွင့္ မိမိကိုယ္ႏွင့္ အနီးကပ္၌ စြမ္းအားၾကီးသည့္ျပိဳင္ဖက္ ႐ိွလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစပါမည္။ Source: https://goo.gl/URaQ37

OPEC ႏွင့္ ၎၏ထုတ္လုပ္မႈအင္အားေလွ်ာ့ခ်ေရးမူ၀ါဒ (8)ႏွ စ္ တ ာကာလအတြ င္ း ပထမဆံု း အၾကိ မ္ အ ျဖစ္ OPEC မွ မိ မိ ၏ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ အ င္ အ ားကို ေလွ ် ာ့ ခ ်ရန္ အတည္ျပဳဆံးု ျဖတ္ခ်က္ ရ႐ိခ ွ ျဲ့ ပီး၊ ၎သည္ (90)ခုႏစ ွ တ ္ ာကာလမ်ားမွစ၍ OPEC မွေန၍ အဖြ၀ ႔ ဲ င္ျပင္ပႏိုငင ္ မ ံ ်ားျဖစ္ေသာ ႐ု႐ွား၊ ကာဇတ္စတန္၊ အိုမန္၊ ဘာရိန္း၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကြန္ဂို၊ အီဂ်စ္၊ ထရီနီဒက္ႏွင့္တုိဘာကို၊ တာ့ခ္မင္နီစတန္၊ အဇာဘိင ု ဂ ္ ်န္ႏင ွ ့္ ဘ႐ူႏင ု ိ း္ ႏိင ု င ္ မ ံ ်ားကို ထုတလ ္ ပ ု မ ္ အ ႈ င္အား ေလွ်ာ့ခ်ၾကရန္ အစည္းအေ၀းေခၚယူညႏ ွိ င ႈ ိ း္ လာခဲသ ့ ည္မစ ွ ၍ ပထမဆံးု အၾကိမအ ္ ျဖစ္ Austria ႏိင ု င ္ ံ Vienna ျမိဳ႕၌က်င္းပေသာ ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ အမ်ားသေဘာတူဆးံု ျဖတ္ခ်က္ ရ႐ိွႏုင ိ ္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ OPEC ၏ ႐ုတ္ခ်ည္းထုတ္လုပ္မႈအင္အားေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ေရနံေစ်းႏႈန္းကို 18% တိုးျမွင့္လာေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ အုိပက္သည္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းေရနံစိမ္းထုတ္လုပ္မႈအင္အား၏ 20% အထိ႐ွေ ိ သာ အျခားအိုပက္ျပင္ပအုပ္စုႏု ိ င္ငံမ်ားကိုလည္း ထုတ္လုပ္မႈအင္အားေလွ်ာ့ခ်ေရးစည္းေ၀းပြ၌ဲ ညိွႏႈင ိ ္းေဆြးေႏြးမႈျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ Source: https://goo.gl/SoGqWU

9 JANUARY - MARCH 2017


ALTERNATIVE ENERGY

เรื่อง: สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ (Dipl.-Ing.Suriyan Tiampet)

ေရာ္ဘာေ႐ႊေခတ္ ကုန္ျပီ ေ႐ႊထည္မ်ား ေရာင္းဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာျပီ Process Rubber, The Rise of the Golden Age

ေရာ္ဘာေစ်းႏႈနး္ ျပႆနာသည္ လူအမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးျပႆနာႏွင့္ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရး၏

ေဒသတိုင္း၌ အံ့ဖြယ္အပင္ ျဖစ္လာေၾကာင္း သင္တို႔ သိလိုၾကပါမည္။ အထူးသျဖင့္

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမွ ျပႆနာဟု ျမင္ေကာင္း ျမင္မိပါမည္။ မက္ခ႐ိုပိုင္းအျမင္ျဖင့္

ေရာ္ ဘ ာကစားစရာအ႐ု ပ္ ႏ ွ င့္ ေဆး၀ါးကိ ရိ ယ ာပစၥ ည္ း မ်ား ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ အ ပို င္ း ၌

ၾကည့္ပါမူ ေရာ္ဘာသည္ တစ္ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္

လူလုပ္ေရာ္ဘာမ်ားႏွင့္ မယွဥ္ျပိဳင္ႏုင ိ ္ေသာ သဘာ၀ေရာ္ဘာ၏ အေနအထားေၾကာင့္

ပ်က္ဆးီ ေစမႈ အေၾကာင္းခံတစ္ရပ္ဟု ဆိပ ု ါသည္။ အေမဇုျံ မစ္၀မ ွ း္ ႐ိွ အပူပင ို း္ မိးု သစ္ေတာ၌

အနာဂတ္ တ ြ င္ ကမာၻ ၾ ကီ း မွ ေရာ္ ဘ ာပင္ ကို အသံု း ခ်ရန္ လို အ ပ္ ေ နေသးသလား

ေပါက္ေရာက္ေသာ ေရာ္ဘာပင္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အီေကြတာမ်ဥ္းအနီးအနား႐ိွ

ဆိုသည္မွာ ေမးစရာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ေရာ္ဘာပင္ (HEVEA BRASILIENSIS) ေပါက္ေရာက္ရာေဒသမ်ား - ေရာ္ဘာပင္သည္ ပူေႏြး၍ မိုးမ်ားေသာ ရာသီဥတု အထူးသျဖင့္ အီေကြတာရပ္၀န္းေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ ထိုင္း အင္ဒိုနီး႐ွား မေလး႐ွားႏွင့္ ၎၏ မူလ ေပါက္ေရာက္ရာေဒသျဖစ္ေသာ ေတာင္အေမရိကတိုက္႐ွိ အေမဇံုျမစ္၀ွမ္း ေဒသမ်ား၌ ႐ွင္သန္ေပါက္ေရာက္သည္။ ေရာ္ဘာအသံုးခ်မႈ၏ အစဦးပိုင္းကာလတြင္ ၎ကို လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ဥပမာ ဖိနပ္၊ အေပၚ႐ံုျခံဳထည္ စသျဖင့္ ျပဳလုပ္သံုးစြၾကျပီ ဲ း၊ ေရာ္ဘာကုန္ပစၥည္းသံုးစြမႈဲ အစဦးပိုင္းကာလတြင္ ေႏြရာသီေရာက္၍ အပူႏွင့္ ထိေတြ႔သည့္ အခါ ေရာ္ဘာေပ်ာ္သည့္ျပႆနာႏွင့္ ရာသီဥတု ေအးလာသည့္အခါ က်ဳ႕ဆန္ ံ ႔မႈအား ဆံုး႐ံႈးသြားသည့္ ျပႆနာကို ၾကံဳေတြ႔ေနရေသးသည္။ သို႔ရာတြင္ (1840)ခုႏွစ္ သို႔မဟုတ္ လြန္ခဲ့ေသာ (176)ႏွစ္ခန္႔တြင္ အေမရိကန္ႏုင ိ ္ငံသား တီထြင္သူတစ္ဦးမွ အပူႏွင့္ အေအးဒဏ္ ရာသီဥတုေအာက္၌ ေရာ္ဘာအား တည္ျမဲေနႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကို ေတြ႔႐ွ ိ သည့္အခ်န္ိ မွစ၍ သဘာ၀ေရာ္ဘာအသံုးတြင္က်ယ္မႈမွာ ေရလႊတ္တံခါးမွ ေရမ်ားဒလေဟာ စီးထြက္လာသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေရာ္ဘာသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ (150) အတြင္း စက္မႈလုပ္ငန္း တိုးတက္ဖြ႔ျဖိံ ဳးလာမႈ အေၾကာင္းခံ (3)ရပ္ထဲမွ တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ပင္မကုန္ၾကမ္းပစၥည္း (3)မ်ဳးမွ ိ ာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သံမဏိ၊ စြမ္းအင္အျဖစ္ သံုးစြရန္ ဲ ႐ုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ ႏွင့္ လႈပ္႐ွားရသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ခ်တ္ ိ ဆက္ ကာကြယ္ရာ၌သံုး ေရာ္ဘာတို႔ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေရာ္ဘာကို ပူလီၾကိဳးအျဖစ္ သံုးျခင္း၊ ယိုစိမ့္ခံ အြဳင္ိ းဆီးလ္အျဖစ္ သံုးျခင္း၊ ပံုစံမ်ဳးစံ ိ ု ေကြးညႊတ္ႏုင ိ ္ေသာ ေရာ္ဘာပိုက္လံုးအျဖစ္ သံုးျခင္း အစ႐ိွသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ ကမာၻၾကီးတြင္ ေရာ္ဘာစိုက္သည့္ႏုင ိ ္ငံ အနည္းငယ္သာ ႐ိွ၍၊ အာ႐ွတိုက္သည္ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳးမႈ ိ ၏ 92% အထိႏွင့္ အာဖရိကတိုက္မွ 5% အေမရိက္တိုက္၌ 3% စီ ႐ိွၾကသည္။

10 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


ALTERNATIVE ENERGY ေရာ္ဘာ၏ မွတသ ္ ားစရာအတိတ္ - ဤအံစ ့ ရာေရာ္ဘာပင္ႏင ွ ့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ယေန႔ေခတ္၌ ေရာ္ဘာဟု ဆိလ ု က ို ပ ္ ါက လူအမ်ားသည္ လူလပ ု ေ ္ ရာ္ဘာတုကသ ို ာ စဥ္းစားမိၾကပါမည္၊ အမွ န္ အ ားျဖင့္ ဤကမာၻ ၾ ကီ း ၌ သံု း စြ ေနသည္ ဲ ့ ေရာ္ ဘ ာ၏ 40% မွ ာ အပင္ မ ွ လာျပီ း ၊ ၎တို ႔ ထဲ မ ွ အမ်ားစု မ ွ ာ ေရာ္ ဘ ာပင္ မ ွ ရပါသည္ ။ သို ႔ ျ ဖစ္ ပ ါ၍ ဤအံ့ ဖ ြ ယ္ အ ပင္ ၏ ေ႐ႊေရာင္ေတာက္ပခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလႏွင့္ က်ဆင္းေနေသာ ယေန႔ေခတ္အေျခအေနကို သင္ခန္းစာယူဖြယ္ ေအာက္ပါအတိုင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

1910 1) (1910) ခုႏွစ္ - ဘရာဇီးႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့သည့္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံ၏ အံ့ဖြယ္ သစ္ပင္ေပါင္း သန္း(50)ေက်ာ္သည္ ေတာင္အေမရိကတိက ု မ ္ ွ အာ႐ွတက ို သ ္ ႔ို ေဆာင္ယခ ူ ရီးႏွငခ ္ ရ ံ လ်က္ စိက ု ပ ္ ်ဳးေစခဲ ိ ပ ့ ါသည္။ ထိမ ု ႏ ွ စ ွ မ ္ ်ားမၾကာမီမာွ ပင္ အာ႐ွေဒသမွ ေရာ္ဘာသည္ ကမာၻေ ႔ ရာ္ဘာေစ်းကြကသ ္ ႔ို စီး၀င္ ေရာက္႐ွလ ိ ာျပီး၊ ဘရာဇီးေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္းကို ထိုးဆင္းက်သြားေစကာ၊ လပိုင္းအတြင္းမွာပင္ ေရာ္ဘာေစ်းကြက္ကို ထိတ္လန္႔စဖြယ္ ျပိဳလဲသြားေစပါသည္။ ဘရာဇီးေရာ္ဘာျခံ႐င ွ မ ္ ်ားမွ ၎ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အာ႐ွႏုင ိ င ္ သ ံ ားမ်ားကို အထူးစိတဆ ္ းုိ သြားသည္တ ့ င ို ေ ္ အာင္ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ မည္သမ ႔ို ွ တတ္ႏုင ိ ေ ္ တာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

1935 2) (1935) ခုႏွစ္ - အေမရိကန္မဟာသူေဌးၾကီးတစ္ဦးမွ ေဂ်ာ္ဂ်ယာျပည္ ီ နယ္ပမာဏ၏ တစ္၀က္ခန္႔႐ွေ ိ သာ ေရာ္ဘာခင္းကုိ တည္ေထာင္စိုက္ပ်ဳးခဲ ိ ့ေသာ္လည္း လမ်ားမၾကာမီပင္ စိုက္ခင္း႐ိွ ေရာ္ဘာပင္မ်ား ေသဆံုးကုန္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ေရာ္ဘာပင္ႏွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဒသေရေျမအေျခအေနျဖစ္သည့္ အစိုဓာတ္ႏွင့္ သဲဆန္လြန္းသည့္ ေျမသားတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ေဂဟစနစ္၏ၾကီးမားသည့္ ကပ္ေဘးႏွင့္ စီးပြားေရးပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈဟု ဆိုႏုင ိ ္ပါသည္။

1983 3) ကမာၻ ၾ ကီ း ၏ သဘာ၀ေရာ္ ဘ ာေစးရည္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ သ ည္ (1983)ခု ႏ ွ စ္ တ ြ င္ တန္ ခ ် န္ိ ( 4)သန္ း သာ ႐ွ ရာမွ ိ ယေန႔ အ ခ် န္ိ တ ြ င္ တန္ ခ ် န္ိ ( 12)သန္ း သို ႔ တို း ျမွ င့္ ေ ရာက္ ႐ ိွ လ ာပါသည္ ။ ဤအတြ က္ အေ႐ွ ႕ ေတာင္ အ ာ႐ွ ႏု ိင္ ငံ မ ်ား (သို ႔ ) အာဆီ ယံ ႏု ိင္ ငံ သ ားမ်ားသည္ (46,600) စတု ရ န္ း ကီ လို မီ တ ာ အက်ယ္ ႐ ိွ ေ သာ သစ္ေတာေနရာကို ခုတထ ္ င ြ ႐ ္ င ွ း္ လင္းျပီး စိက ု ပ ္ ်ဳးရမႈ ိ ေၾကာင့္ ေဒသေဂဟေဗဒစနစ္၏ အေျခခံလပ ု ေ ္ ဆာင္မက ႈ ုိ သက္ေရာက္ထခ ိ က ို ႏ ္ င ုိ ေ ္ စျပီး ေဂဟစနစ္ႏင ွ ့္ ဇီ၀မ်ဳးကြ ိ မ်ား၏ ဲ ျဖစ္တည္မႈကို ျခိမ္းေျခာက္လာမႈအျပင္ ေနာက္ဆက္တအက် ြဲ ဳးဆက္ ိ အျဖစ္ အပင္တစ္မ်ဳးတည္ ိ း စိုက္ပ်ဳးမႈ ိ (Monoculture) ျပႆနာမ်ားကိုပါ ျဖစ္ထြန္းလာေစပါမည္။

2015 4) ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ေခတ္ေကာင္းစဥ္က တစ္ကီလို ဘတ္(100) အထိ႐ွိခဲ့ေသာ ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္းသည္ (2015)ခုႏွစ္တြင္ ေရာ္ဘာ(4)ကီလိုဂရမ္လ်င္ ေငြဘတ္(100) သာ႐ိေ ွ သာ ေစ်းႏႈနး္ သိ႔ု က်ဆင္းလာျခင္းျခင္းေၾကာင့္ ေရာ္ဘာျခံသမားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈႏင ွ ့္ ၾကံဳ႕ေတြခ ႔ ရ ဲ့ သည္။ ဒါသည္ သမိင ု း္ တစ္ပတ္လည္လာျခင္းလား သိမ ႔ု ဟုတ္ ၀႗္ေၾကြးကုသလ ို က ္ ေ ံ လလား။ ဒီအတိင ု း္ ဆက္သာြ းမလား ဒါမွမဟုတ္ က်န္ထဘူရ၏ ီ ေျမတြငး္ မွေက်ာက္မ်က္ေ႐ႊေခတ္ ကုနဆ ္ းံု သြားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်န္ိ တင ြ ္ က်န္ထဘူရီခ႐ိုင္သည္ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္ ဗဟိုျဖစ္ေနေသးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုင ိ ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ ေရာ္ဘာစိမ္းမွ တန္ဖိုး (10)ဆေက်ာ္အထိ တိုးျမွင့္လာႏိုင္သည့္ တစ္ဆင့္ျမွင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ဖို႔ နည္းပညာတိုးတက္တီထြင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အခ်န္ိ က်ေရာက္လာျပန္ျပီလား။

ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္း ယခုလို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ရမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ေ စ ် း က ြ က္ တ ြ င္ း ၌

ေ ရ ာ္ ဘ ာ

လို အ ပ္ ခ ် က္

ေ လ ် ာ့ က ် လ ာ ျ ခ င္ း ႏ ွ င့္

ကမာၻ ႔ ေ ရနံ ေ စ်းက်ဆင္ း မႈ ေ ၾကာင့္ ေရနံ စိ မ္ း မွ ေဘးထြ က္ ပ စၥ ည္ း အျဖစ္ ရ႐ိွ သ ည့္ လူလပ ု ေ ္ ရာ္ဘာ ေစ်းခ်ဳလာျခင္ ိ းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေသခ်ာသည္ေ ့ နာက္တစ္ခ်က္မာွ လည္း အာဆီ ယံ ႏု င ိ ္ ငံ သ ားတို ႔ အေနျဖင့္ အလြ န္ အ မင္ း ခ်မ္ း သာလာရန္ ေမွ ် ာ္ မ ွ န္ း ခ်က္ ျ ဖင့္ ေရာ္ ဘ ာကို စု ျ ပံ ဳ စို က္ လ ာျခင္ း ေၾကာင့္ လ ည္ း ျဖစ္ သ ည္ ။ သို ႔ မ ဟု တ္ ပ ါကလည္ း ေရာ္ဘာပင္ကို ယခင္ကလို အေမဇံုျမစ္၀ွမ္း၏ မိုးသစ္ေတာသာမက အာဆီယံႏုင ိ ္ငံ၏ ေဒသ အားလံုးလိုလို၌ စိုက္ပ်ဳးေအာင္ ိ ျမင္ႏု င ိ ္ေအာင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့သည့္ တ႐ု တ္သိပၸပညာ႐ွ ံ င္မ်ားကိုပင္ အျပစ္ဆို ရမလား။ ယခင္ကဆိုေသာ္ ထိုင္းေျမပံု၏ ပုဆိန္လက္ကိုင္႐ုးိ အဖ်ားေဒသ၊ မေလး႐ွားႏွင့္ အင္ဒိုနီး႐ွားႏိုင္ငံတို႔၌သာ ေရာ္ဘာကို စို က္ ပ ် ိဳ း ႏို င္ ေ သ ာ္ လ ည္ း ယ ေ န ႔ ေ ခ တ္ တ ြ င္ ၎ ကို ထို င္ း ႏို င္ ငံ ၏ ေ ဒ သ တို င္ း ၌ စို က္ ပ ် ိဳးႏို င္ သ ည့္ အ ျပင္ ထို င္ း ၏ အိ မ္ နီ း ခ်င္ း ႏို င္ ငံ မ ်ားျဖစ္ ေ သာ ကမ္ ပူ း ခ်ားႏွ င့္ ျမန္မာတို႔တြင္ပါ စိုက္ပ်ဳးေနျပီ ိ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ၌ အာဆီယံအတြင္းႏွင့္ ကမာၻၾကီး၏ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳးမႈ ိ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမွာ အင္ဒိုနီး႐ွား ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ကမာၻၾကီး၏ ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳးထု ိ တ္လုပ္မႈ ဧရိယာသည္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ျပီး၊ (2011)ခုႏွစ္တြင္ စိုက္ပ်ဳးဧရိ ိ ယာ ႐ိုငး္ (73.14)သန္းမွ (2015)ခုႏစ ွ တ ္ ြင္ စိက ု ပ ္ ်ဳးဧရိ ိ ယာ ႐ိုငး္ (77.60) သန္းသိ႔ု တိးု လာခဲျ့ ပီး၊ ကမာၻေ ႔ ရာ္ဘာအထြကႏ ္ န ႈ း္ မွာ (2011)ႏွစဆ ္ န္း၌ တန္ခ်န္ိ (11.28)သန္းမွ (2015)ခုႏစ ွ တ ္ င ြ ္ တန္ခ်န္ိ (12)သန္းသို႔ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ ေရာ္ဘာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္လာသည့္ (2004) ခုႏွစ္မွစ၍ ေရာ္ဘာစိုက္ဧရိယာ တိုးခ်႕စိ ဲ ုက္ပ်ဳးေစရန္ ိ ဆြေဆာင္ ဲ သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာျပီး၊

11 JANUARY - MARCH 2017


ALTERNATIVE ENERGY ကမာၻ႔အၾကီးဆံုး ေရာ္ဘာစိုက္ပိ်ဳးထုတ္လုပ္မႈႏုင ိ ္ငံ (3)ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ထိုင္း အင္ဒိုနီး႐ွား

တန္ခ်န္ိ (1.03)သန္း မွ (2015)ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (0.91)သန္းသာ က်န္႐ွေ ိ တာ့ေသာ

မေလး႐ွား သံုးႏိုင္ငံေပါင္းသည္ စိုက္ပ်ဳးမႈ ိ ဧရိယာ ႐ုင ိ ္း(46.50)သန္း ရာႏႈန္းအားျဖင့္

အေမရိ က န္ ႏု င ိ ္ ငံ ၊

ကမာၻ႔ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳးဧရိ ိ ယာ၏ (59.92)% ႐ိွျပီး၊ စုစုေပါင္း အထြက္ႏႈန္းမွာ တန္ခ်န္ိ

တန္ ခ ် န္ိ ( 0.70)သန္ း သို ႔ က်ဆင္ း သြ ာ းေသာ ဂ်ပန္ ႏု ိ င္ ငံ တို ႔ ႏ ွ င့္ ဆန္ ႔ က ်င္ စ ြ ာ ပင္

(8.36)သန္း ျဖစ္သည္။

အိႏၵယ ိ ေရာ္ဘာအသံုးမွာမူ (2011) ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (0.96)သန္း မွ (2015)ခုႏွစ္တြင္

(2011) ခု ႏ ွ စ္ တ ြ င္ တန္ ခ ် န္ိ (0.77)သန္ း မွ (2015)ခု ႏ ွ စ္ တ ြ င္

တစ္ ဖ က္ ၌ မူ ဥေရာပႏွ င့္ ဂ်ပန္ ႏု ိင္ ငံ မ ်ားႏွ င့္ ဆန္ ႔ က ်င္ စ ြ ာ ပင္ တ႐ု တ္ ႏု ိင္ ငံ ၏

တန္ ခ ် န္ိ (1.05)သန္ း သို ႔ တို း လာပါသည္ ။ ေဖာ္ ျ ပပါအခ်က္ မ ်ားေၾကာင့္ ေရာ္ ဘ ာ

ေရာ္ဘာသံုးစြမႈဲ လိုအပ္ခ်က္မွာ တိုးျမင့္လာခဲ့ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးႏွင့္

ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုင ိ ္ငံကို ပိုမိုမခိ ွ ီ ုလာရပါသည္။ ကမာၻ႔ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈမွာ

စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ တိုးတက္ၾကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ ျပီးခဲ့ေသာ (5)ႏွစ္တာကာလအတြင္း

တစ္ႏွစ္လ်င္ (5.45) ရာႏႈန္းျဖင့္ တိုးလ်က္႐ွျိ ပီး၊ (2015) ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္

တ႐ုတ္ႏုင ိ ္ငံ၏ ေရာ္ဘာအသံုးလိုအပ္ခ်က္သည္ (2011) ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (3.6)

ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈ တန္ခ်န္ိ (3.70)သန္းျဖင့္ ပထမ၊ အင္ဒိုနီး႐ွားသည္ ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈ

သန္း မွ (2015)ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (5.00)သန္းသို႔ တိုးလာပါသည္။ ဥေရာပဖက္၌မူ

တန္ခ်န္ိ (2.70)သန္းျဖင့္ ဒုတယ ိ ၊ မေလး႐ွားႏိုငင ္ သ ံ ည္ ေရာ္ဘာတင္ပမ ႔ို ႈ တန္ခ်န္ိ (1.26)

(2011) ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (1.24)သန္း မွ (2015)ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (1.13)သန္းသို႔

သန္းျဖင့္ တတိယႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုင ိ ္ငံသည္ ေရာ္ဘာတင္ပို႔မႈ တန္ခ်န္ိ (1.00)သန္းျဖင့္

ေရာ္ဘာသံုးစြမႈဲ က်ဆင္းသြားပါသည္။ အလားတူပင္ ေရာ္ဘာသံုးစြမႈဲ (2011) ခုႏွစ္တြင္

စတုတၳေနရာ၌ ႐ိွေနၾကပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရာ္ဘာထုတ္လုပ္မႈ၌ (2015)ခုႏွစ္တြင္ ေရာ္ဘာအေစးျခစ္ဧရိယာ ႐ိုင္း(18.85) သန္း တိုးျမွင့္သံုးစြျပီဲ း၊ အထြက္ပမာဏမွာ တန္ခ်န္ိ (4.42)သန္းသို႔ တိုးလာေသာ္လည္း၊ အထြက္ႏႈန္းမွာမူ တစ္႐ုင ိ ္းလ်င္ (237) ကီလိုသို႔ က်ဆင္းသြားပါသည္။ အစိုးရ၏ ေရာ္ဘာတိုးျမင့္စိုက္ပ်ဳးေရးအေထာက္ ိ အ ကူမူ၀ါဒေၾကာင့္ လက္႐ွတ ိ ြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ လက္႐ွ၌ ိ ကမာၻ႔နံပတ္(2) စိုက္ပ်ဳးဧရိ ိ ယာအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္ ျပီး၊ အထြက္ပမာဏအားျဖင့္မူ ကမာၻ႔ အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တာယာဘီးႏွင့္ ေရာ္ဘာလက္အိတ္ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ လ ႈ ပ ု င ္ န္း အစ႐ိသ ွ ည့္ ႏိင ု င ္ ျံ ခားမွ စက္မလ ႈ ပ ု င ္ န္းအေျခစိက ု တ ္ းို ခ်႕လာမႈ ဲ ေၾကာင့္ ျပည္တင ြ း္ ေရာ္ဘာ အသံုးလိုအပ္ခ်က္မွာလည္း (2015)ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်န္ိ (582,000) သို႔ တိုးလာသလို၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵယ ိ ၏ တိးု ျမွငလ ့္ ာေသာ ေရာ္ဘာသံးု စြမႈဲ လအ ို ပ္ခ်က္အရ ထိင ု း္ ႏိုငင ္ ၏ ံ ေရာ္ဘာတင္ပမ ႔ို မ ႈ ာွ လည္း တန္ခ်န္ိ (3.70) သန္းသိ႔ု တက္လာျပီး၊ ေရာ္ဘာတံးု တင္ပမ ႔ို မ ႈ ာွ လည္း ေစ်းကြကလ ္ အ ို ပ္ခ်က္ ႏွငအ ့္ ညီ တစ္ႏစ ွ ္ (7.91)ရာႏႈနး္ တိုးျမင့္လာမည့္ အလားအလာ ႐ိွပါသည္။

အခါမွ ာ ၎ကို အသံု း ခ်ျပီ း ပရိ ေ ဘာဂႏွ င့္ အသံု း အေဆာင္ မ ် ဳးစံ ိ ု နီ း ပါးေလာက္ ကို

မ ည္ သို ႔ ပ င္ ျ ဖ စ္ ေ စ အ ထ က္ ပ ါ အ ခ ် က္ မ ် ာ း ေ ၾ က ာ င့္ က ြ ် ႏ္ု ပ္ တို ႔ အ ေ န ျ ဖ င့္

ထုတ္လုပ္ႏုင ိ ္ပါေသးတယ္။

အာဆီ ယံ ေ ရာ္ ဘ ာစို က္ ေ တာင္ သူ မ ်ားကို အျပစ္ မ ဆို အ ပ္ ေ ပ။ ၎တို ႔ အ တြ က္ မူ

အဆံုးမွာေတာင္ ေက်ာက္မီးေသြးအစား လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ ထင္းေလာင္စာအျဖစ္

အခ် န္ိ က ာလအတန္ ၾ ကာ ဆင္ း ရဲ လ ာခဲ့ ျ ပီ း မွ ယေန႔ အ ခ် န္ိ တ ြ င္ အေၾကြ း သံ သ ရာမွ လြတ္ကင္းျပီး၊ ခ်မ္းသာမႈတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည့္ ေမာ္ၾကြားစရာ အပင္႐ွိလာျခင္း

သံု း ႏိုင္ ပ ါေသးတယ္ ။

ျဖစ္ သ ည္ ။ ေဂဟစနစ္ ၏ ကပ္ ဆို း လကၡ ဏ ာျဖစ္ ေ သာ ပစ္ က ပ္ က ားမ်ားကို ၎တို ႔

အစိတအ ္ ပိင ု း္ တစ္ခအ ု ျဖစ္ကို ေရာက္႐သ ွ ိ ာြ းပါျပီ။ လမ္းခင္းျခင္း၊ တာယာဘီးမ်ားအသီးသီး၊

ေရာ္ ဘ ာေစးရည္ က ေတာ့ ေန႔ စ ဥ္ ဘ ၀သုံ း ကု န္ ပ စၥ ည္ း ေတြ ရဲ ႕

၀ယ္ ယူ ႏု ိင္ ေ တာ့ မ ည္ ျဖစ္ သ ည္ ။ ပစ္ က ပ္ က ား၏ ကားဘီ း ဆို သ ည္ မ ွ ာ ၎တို ႔ ကို

အိမ္တြင္း အသံုးအေဆာင္မ်ားမွ ကြန္ဒံုးအထိပါပဲ။ ျပိဳင္ဖက္အျဖစ္ လူလုပ္ေရာ္ဘာေတြ

အခုၾကြယ၀ ္ မႈေန႔ရက္မ်ားကို ရ႐ိေ ွ စေသာ ထုတက ္ န ု ပ ္ စၥညး္ ၏ ရရလဒ္ပင္ မဟုတပ ္ ါေလာ။

႐ိွလာသည့္တိုင္ေအာင္ သဘာ၀ေရာ္ဘာဟာ လူလုပ္ေရာ္ဘာတုထက္ ပိုမိုျပီး ၾကံ႕ခိုင္မႈ၊ ပိုမိုတဲ့က်ဳ႕ဆန္ ံ ႔မႈႏွင့္ တုန္ခါမႈကို ပိုေကာင္းစြာ ခံႏုင ိ ္စြမ္း ႐ိွပါတယ္။

… ေရာ္ဘာလိေ ႔ု ခၚတဲ့ ဒီအဖ ံ့ ယ ြ အ ္ ပင္ဟာ အသက္ကးို ခုေၾကာင္ကသ ဲ့ ပ ႔ို င္ ႐ွညၾ္ ကာတဲ့ ဇီ၀သက္တမ္းေၾကာ ႐ိွပါသည္။ အစိုးရလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရလာတာႏွင့္မျခား ေရာ္ဘာပင္ဟာ

… ေ႐ႊစင္တံုးကိုယူျပီး တန္ဖိုးတိုးေ႐ႊထည္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္သလိုမ်ဳးိ ေရာ္ဘာကို

အ႐ြယ္ေရာက္လာတာႏွင့္ အႏွစ္ (20) ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ေရာ္ဘာေစးရည္ကို

ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ေရာင္းရာကေန ၎ကို ေဆာင္ယူကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ျပီး ေရာင္းခ်ဖို႔

မ ျ ပ တ္ ေ ပ း ႏို င္ သ လို ၊ အို မ င္ း လ ာ လို ႔ ေ ရ ာ္ ဘ ာ ေ စ း ရ ည္ သိ ပ္ မ ထ ြ က္ ေ တ ာ့ တဲ့

ထိုင္းႏိုင္ငံအတြက္ အခ်န္ိ က်ေရာက္လာပါျပီ။

EXECUTIVE SUMMARY Para rubber tree is an economic plant for the country that located near equator zone. This kind of tree might see as a threat for environment and ecology of the world while it could be processed and use in many businesses. The Para rubber could produce latex continuously for 20 years and when it became too old, it can be processed into furniture or another consumer product. At least, it could be used as a fuel instead of flint. The latex could use as a component for consumer product, for example, condom or tire. For a past few years, the area of Para rubber is expanding continuously from 117.024 billion sqm in 2011 to 124.160 billion sqm in 2015. The product from Para rubber from 11.28 million tons in 2004 to 12 million tons in 2015. When the price was raising, the grow area also expanding since 2004. China Para rubber’s demand is raising highly. In contrast, Japan and Europe’s demand are decreasing. China is expanding economic and manufacturing continuously, that’s why rubber provider must rely on China more than the others. This is a great opportunity for Myanmar to take a chance in Para rubber to grow it or transform into a product for usage or exporting. This plant could drive the country in the term of energy and product which are worth for investment both.

12 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


เรื่อง: สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ (Dipl.-Ing.Suriyan Tiampet)

TECHNICAL ENGINEERING

Boiler စနစ္ကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္းျဖင့္ စြမ္းအင္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း Reduce Energy Cost with Boiler Improvement

Boiler (ေခၚ) ေရေႏြ း ေငြ ႔ ေ ပါင္ း အို း သည္ စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း မ်ား၌ အထူ း သျဖင့္

က လီ စ ာ ႏိ ႈ က္ ၾ က က္ ကို ပ င္ မ ထု တ္ ကု န္ အ ျ ဖ စ္ ထု တ္ လု ပ္ ေ န သ ည့္ A A

အစားအစာစက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္း၌ တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳခံရသည့္ ေရေႏြးေငြ႔ထုတ္စက္

ၾကက္အစိုထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ုသ ံ ည္ တစ္ႏွစ္ (310)ရက္၊ တစ္ရက္(9)နာရီ မနက္

ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ ေ ရ ေ ႏ ြ း ေ င ြ ႔ ေ ပ ါ င္ း အို း သ ည္ မီ း ထုိ း ဆီ ၊ ဒီ ဇ ယ္ ဆီ ၊ L P G ဂ က္ စ္ ၊

08:00 နာရီမွ 17:00 နာရီအထိ လည္ပတ္ လုပ္ကိုင္ေနျပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တြင္

စိုက္ပ်ဳးေရးဇီ ိ ၀ေလာင္စာ အစ႐ိွသည့္ ေလာင္စာအမ်ဳးမ်ားစြ ိ ာကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား 656,753 ကီလို၀ပ္-နာရီ သံုး၍ တစ္ႏွစ္ ဓာတ္အားခ 2,553,971

အကယ္၍ လုပ္ငန္း႐ွင္မွ ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္မႈႏွင့္ ေရေႏြး

ဘတ္ က်သင့္္ပါသည္။ တြက္ယူပါက တစ္ယူနစ္ပ်မ္းမွ်လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမွာ 3.89

ေငြ႔ေပးပို႔မႈစနစ္တစ္ခုလံုးကို စစ္ေဆးျပင္ဆင္မႈ ျပဳႏု င ိ ္ပါက

ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး၏

ဘတ္ က်ပါသည္။ ၾကက္ေမႊးကို ေရေႏြးေဖ်ာရန္ႏွင့္ ၾကက္ေသြးခဲ ျပဳတ္ရန္ တပ္ဆင္

စြ မ္ း ေဆာင္ ရ ည္ ကို တို း တက္ ေ စျပီ း ၊ ေရေႏြ း ေငြ ႔ ဆံု း ႐ံ ႈ း မႈ ကို ေလ်ာ့ က ်ေစႏိုင္ မ ည္

ထားသည့္ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုးမွာ 1.5 တန္/နာရီ အ႐ြယ္ ျဖစ္ျပီး၊ ထင္းေလာင္စာသံုး

ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ဘြဳင္ိ လာေမာင္းႏွင္မႈကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည့္

ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး သံုးစြမႈဲ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ႐ိွပါသည္။

နမူ န ာျပ ဘြ ဳင္ိ လ ာျပဳျပင္ ေ ရးစနစ္ ႏွ င့္ စြ မ္ း အင္ ေ ခြ ် တာမႈ ၌ သိ သ ာသည့္ ရ ရလဒ္ ကို ဥပမာေပး၍ ကြ်ႏ္ုပမ ္ ွ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နမူနာျပလုပေ ္ ဆာင္မႈ အစီအမံမ်ားမွာ 1. ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအမံ 2. ေရေႏြးေငြ႔ေပးပို႔ျဖန္႔ေ၀မႈစနစ္ကို ျပဳျပင္ေရး အစီအမံ

ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး၏ ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ား

3. အစားအစာျပဳတ္ရာတြင္ LPG ဂက္စေ ္ နရာ၌ ထင္းေလာင္စာ ေျပာင္းလဲသးံု စြျခင္ ဲ း အစီအမံ 4. ေရေႏြးေငြက ႔ ရ ိ ယ ိ ာပစၥညး္ ႏွင့္ ေပးပိျ႔ု ဖန္ျ႔ ဖဴးမႈစနစ္ကို အပူကာပစၥညး္ အုပေ ္ ပးျခင္း

အ႐ြယ္အစား

1.5

အစီအမံ

အမ်ဳးအစား ိ

မီးေျပာင္း

ေလာင္စာအမ်ဳးအစား ိ

ထင္း

အသံုးခ်ဖိအား

3.0

ဘား

ေလာင္စာသံုးစြမႈဲ ပမာဏ

419,363

ကီလိုဂရမ္

ေလာင္စာေစ်းႏႈန္း

1.50

ဘတ္/ ကီလိုဂရမ္

အဆိပ ု ါစီမခ ံ ်က္မစတင္မႏ ီ င ွ ့္ လုပေ ္ ဆာင္ျပီးေနာက္ အမွနတ ္ ကယ္ ေလာင္စာသံးု စြမႈဲ စစ္ေဆးတိုင္းတာခ်က္ အေသးစိတ္ရရလဒ္ကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

1. ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း အစီအမံ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ အသံုးခ်မႈပံုစံ

13 JANUARY - MARCH 2017

တန္/နာရီ


TECHNICAL ENGINEERING ျပဳျပင္မႈမျပဳမီ ေတြ႔ရသည့္ စက္ကိရိယာပစၥည္း/စနစ္၏ ျပႆနာမ်ား စူးစမ္းေလ့လာခ်က္အရ စက္႐ုံသည္ 1.5တန္/နာရီက် ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုးကို တပ္ ဆင္ထားျပီး၊ ပမာဏ မ်ားျပားသည့္ ထင္းေလာင္စာကို သံုးစြ၍ဲ တစ္ ရ က္ 10 နာရီ လည္ပတ္ကာ၊ စက္႐ုသ ံ ည္ အိတ္ေဇာေငြ႔ အပူခ်န္ိ တိုင္း ကိရိယာတပ္ဆင္ထားမႈ

ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုးမွ တိုင္းတာေတြ႔႐ွခ ိ ်က္မ်ား

မ႐ိေ ွ ၾကာင္း ေတြ႐ ႔ ရ ွ ိ ပါသည္။ ေရေႏြးေငြေ ႔ ပါင္းအိးု ၏ အိတေ ္ ဇာေပါက္ေနရာ႐ိွ အိတေ ္ ဇာေငြ႔

(မျပဳျပင္မီ)

အေျခအေနကို စစ္ေဆးၾကည့္မႈမွ အိတ္ေဇာေငြ႔သည္ အေတာ္အတန္ျမင့္မားသည့္

ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး

ႏႈ န္ း ထားျဖစ္ ေ သာ အပူ ခ ် န္ိ 335 °C ႏွ င့္ ေအာက္ ဆီ ဂ ်င္ ပ မာဏပါ၀င္ မ ႈ 10% ခန္ ႔ ပ ါ၀င္ ေ ၾကာင္ း ေတြ႔ ႐ ိ ွ ရ သည္ ။ ထို သို ႔ ျ ဖစ္ ရ ျခင္ း မွ ာ မီ း ႏွ င့္ ထိ ေ တြ႔ ရ သည့္ မီ း ေျပာင္ း မ်က္ ႏ ွ ာ ျပင္ ၌ အခို း အမႈ န္ မ ်ား ကပ္ ညိ ွ မ ႈ ႏ ွ င့္ ေလာင္ က ြ ် မ္ း ခန္ း အတြ င္ း သို ႔ သင္ေ ့ တာ္သည့္ ပမာဏထက္ပေ ို သာ ေအာက္ဆဂ ီ ်င္ေပးသြငး္ မႈတေ ႔ို ၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ ႐ ိ ွ ရ သည္ ။ ထို သို ႔ ျ ဖစ္ ျ ခင္ း ေၾကာင့္ အိ တ္ ေ ဇာေငြ ႔ ႏ ွ င့္ အ တူ အပူ စြ မ္ း အင္ ကို အလဟႆ စြန္႔ပစ္ဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ စမ္းသပ္တိုင္းတာမႈအခ်က္အလက္မ်ားကို

Flue gas temperature

°C

335

O2 content

%

10

Excess air

%

94

ဆံုး႐ံႈးမႈအပူပမာဏ

MJ/yr

1,043,082

ေအာက္ပါအတိုင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။

စီမံခ်က္သေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား စက္ ႐ုံ သည္ အိ တ္ ေ ဇာေငြ ႔ အ ပူ ခ ် ိန္ ကို တို င္ း တာရန္ အ တြ က္ သာမို မီ တ ာ တပ္ ဆ င္ ထ ားမႈ မ႐ိ ွ ေ သးျခင္ း ေၾကာင့္ အိ တ္ ေ ဇာေငြ ႔ အ ပူ ခ ် ိန္ တုိ င္ း ကိ ရိ ယ ာကို တပ္ ဆ င္ ၍ ထြ က္ လ ာသည့္ အိ တ္ ေ ဇာေငြ ႔ အ ား

ထု တ္ လု ပ္ လို က္ သ ည့္ ေ ရေႏြ း ေငြ ႔

အပူခ် ိန္မွေန၍ 50-60 °C ထက္ ပို မျမင့္ ေအာင္ ေပါင္းအို းၾကီးၾကပ္သူကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဤသို႔စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ေပါင္းအိုး၏ မီးေျပာင္းအတြငး္ ဖက္ကို မည္သည္အ ့ ခ်န္ိ ၌ သန္႐ ႔ င ွ း္ မႈမ်ား လုပေ ္ ဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္မည္ဟု စက္႐ုမ ံ ွ သံုးသပ္မႈ ျပဳေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ စက္႐ုသ ံ ည္ အိတ္ေဇာေငြ႔ အတြင္း႐ိွ

ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏကို 7-8% သုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ မီးဖိုတြင္းသို႔

ေပးပို ႔ ေ သာ ေလပမာဏကို ေလွ ် ာ့ ခ ်သင့္ သ ည္ ။ အထက္ ပ ါထိ န္ း ခ်ဳပ္ ခ ် န္ိ ညိ ွ မ ႈ မ ်ား ကို သင့္ေတာ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုင ိ ္ပါက အိတ္ေဇာေငြ႔ႏွင့္အတူ ထြက္သြားသည့္ အပူ ဆံုး႐ံႈးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ၊ ေရေႏြးေငြ႔ထုတ္လုပ္မႈစနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးတက္လာေစပါမည္။ 1.5 တန္/နာရီက် ထင္းေလာင္စာသံုး ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုးသံုးစြမႈဲ ႏွင့္

ျပဳျပင္ခ်န္ိ ညိွျပီးေနာက္ အေနအထား

တိုင္းတာမႈဒိုင္ခြက္တန္ဖိုး အေနအထားျပဓာတ္ပံု

စက္ ႐ုံသ ည္ အိ တ္ ေ ဇာေငြ ႔ အ ပူ ခ ် န္ိ တို င္ း ကိ ရိ ယ ာႏွ င့္ ေလာင္ က ြ ် မ္ း ခန္ း တြ င္ း သို ႔ ေ လ သ ြ င္ း မ ႈ ႏ ႈ န္ း ထ ာ း ခ ် ိန္ ညိ ွ မ ႈ ကိ ရိ ယ ာ ကို တ ပ္ ဆ င္ ၍ သ င့္ ေ တ ာ္ သ ည့္

စစ္ေဆးေတြ႔႐ွမ ိ ႈရရလဒ္

လို က္ န ာလု ပ္ ေ ဆာင္ မ ႈ အ စီ အ မံ မ ်ားကို ေရးဆြ က်င္ ဲ ့ သံု း ေစပါသည္ ။ ဤအတြ က္

ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး

(ျပဳျပင္ျပီးေနာက္)

လုပ္ကိုင္သူမွ ထင္းေလာင္စာ ေပးသြင္းမႈကို ျပန္လည္ခ်န္ိ ညိွလ်က္ ထြက္လာသည့္ အိတ္ေဇာေငြ႔အား ထုတ္လုပ္ လိုက္သည့္ေရေႏြးေငြ႔ အပူခ်န္ိ မွေန၍ 50 - 60 °C ထက္မပိေ ု စရန္ တိင ု း္ တာေစပါသည္။ ထိအ ႔ု ျပင္ မီးေတာက္ႏင ွ ့္ ထိေတြရ ႔ ေသာ မီးေျပာင္း အတြ င္ း ဖက္ မ ်က္ ႏ ွ ာ ျပင္ သ န္ ႔ ႐ ွ င္ း မႈ အစီ အ မံ မ ်ား ထား႐ိွ ေ စပါသည္ ။ မီ း ေျပာင္ း သန္႐ ႔ င ွ း္ ေရး လုပျ္ ပီးေနာက္ ထြကလ ္ ာသည့္ အိတေ ္ ဇာေငြအ ႔ ပူခ်န္ိ ထက္ သန္႐ ႔ င ွ း္ မႈမျပဳမီ ယခင္အပူခ်န္ိ သည္ ပ်မ္းမွ် 30°C ေလာက္ ျမင္ေ ့ ၾကာင္း ေတြရ ႔ ပါက ျပဳျပင္ခ်န္ိ ညျွိ ပီးေသာ ဘြဳင္ိ လာအိုး၏စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ေခြ်တာႏိုင္မႈအေနအထားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း

Flue gas temperature

°C

180

O2 content

%

7.0

Excess air

%

50

ဆံုး႐ံႈးမႈအပူပမာဏ

MJ/yr

419,762.00

ျဖစ္သည္။ အျပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္မႈကာလ

4

ရက္သတၱပတ္

ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏေငြ ွံ

10,000.00

ဘတ္

ေခြ်တာႏိုင္မႈ

58,473.00

ဘတ္/ႏွစ္ (သို႔) 2.34 toe/ႏွစ္

အရင္းေက်မႈအခ်န္ိ အတိုင္းအတာ

0.17

ႏွစ္

2. ေရေႏြးေငြ႔ေပးပို႔ျဖန္႔ျဖဴးမႈစနစ္ ျပဳျပင္ခ်န္ိ ညိွေရး အစီအမံ ေနာက္ခံအေၾကာင္းႏွင့္ အသံုးခ်မႈပံုစံ အစားအစာႏွင့္ သစ္သးီ ရည္ ထုတလ ္ ပ ု သ ္ ည္စ ့ က္႐သ ုံ ည္ ထုတလ ္ ပ ု ေ ္ ရးလုပင ္ န္းစဥ္၌ သံုးစြရန္ ဲ အတြက္ ေရေႏြးေငြ႔ထုတ္လုပ္ေသာ ေရေႏြးေငြ႔ေပါင္းအိုး 1 စံု ႐ိွ၍ မီးထိုးဆီကို ေလာင္စာအျဖစ္ သံုးစြပါသည္ ဲ ။ ေပါင္းအိုးကို တစ္ရက္ (24) နာရီ၊ တစ္ႏွစ္ (312) ရက္ လည္ပတ္ျပီး၊ (6) ဘားဖိအား ႐ိွေသာ ေရေႏြးေငြ႔ကို ထုတ္လုပ္ကာ ေပါင္းတင္ျခင္းႏွင့္ ပိုးသတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ ေပးပို႔ျဖန္႔ျဖဴးေနပါသည္။

အိတ္ေဇာေငြ႔အပူခ်န္ိ တိုင္းကိရိယာႏွင့္ ေလသြင္းမႈႏႈန္းထားခ်န္ိ ညိွမႈကိရိယာ တပ္ဆင္မႈ အေနအထားျပဓာတ္ပံု

14 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


TECHNICAL ENGINEERING ျပဳျပင္မႈမျပဳမီ ေတြ႔ရသည့္ စက္ကိရိယာပစၥည္း/စနစ္၏ ျပႆနာမ်ား ေရေႏြးေငြ႔သံုးစြမႈဲ အတြက္ ေရေႏြးေငြ႔ေပးပို႔မႈပိုက္မ်ား တပ္ဆင္လ်က္ တစ္ခ်ဳ ိ ့ ေသာေရပူသံုးစြေနရာမ်ား၌ ဲ

ေရေႏြးေငြ႔ဖမ္းစနစ္ မထား႐ိွပဲ၊ ဗားဆို႔ကိုဖြင့္ျခင္းျဖင့္

ေရေႏြးေငြမ ႔ ်ား ထြကလ ္ ာေစသည္ပ ့ စ ံု ျံ ဖင့္ စီစဥ္ျပဳလုပထ ္ ားသည္။ ဤနည္းစနစ္မာွ စံႏန ႈ း္ မီ ေရေႏြးေငြ႔ဖမ္းစနစ္ မထားပဲ ေရေႏြးေငြ႔အတြင္း၌ ေရမ်ားေရာပါမလာေစရန္ ေရပူမ်ားကို လႊ တ္ ထု တ္ ထ ြ က္ သ ြ ာ းေစျခင္ း ျဖင့္ ေရေႏြ း ေငြ ႔ အ ရည္ အ ေသြ း ကို ေကာင္ း မြ န္ ေ အာင္ ျပဳလု ပ္ သ ည့္ နည္ း ျဖစ္ ျ ပီ း ၊ အက် ဳးဆက္ ိ အ ျဖစ္ ေရေႏြ း ေငြ ႔ ပ ါ ယို စိ မ့္ ထ ြ က္ သ ြ ာ းမႈ ျဖစ္ေစသည္။ စူးစမ္းခ်က္အရ ေရေႏြးေငြသ ႔ းံု ကိရယ ိ ာပစၥညး္ ၏ ေအာက္ဖက္ပက ို ေ ္ နရာမွ ေရေႏြ း ေငြ ႔ ယို စိ မ့္ မ ႈ သ ည္ အပူ စ ြ မ္ း အင္ ကို ဆံု း ႐ံႈ း မႈ ျဖစ္ ေ စေၾကာင္ း ေတြ ႔ ႐ ိွ ရ သည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရေႏြးေငြ႔စနစ္တြင္ အပူစြမ္းအင္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ေခြ်တာႏိုင္ရန္ အေဆာတလ်င္ ျပဳျပင္ကုစားမႈျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ျမင္ပါသည္။

စီမံခ်က္သေဘာတရားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ား ေရေႏြ း ေငြ ႔ ေ ပးပို ႔ ျ ဖန္ ႔ ျ ဖဴးမႈ ကိ ရိ ယ ာ (သို ႔ ) ေရေႏြ း ေငြ ႔ သံု း ကိ ရိ ယ ာပစၥ ည္ း ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ ထြက္သြားသည့္

စံႏႈန္းမကိုက္ညီသည့္ ဗားဆို႔ႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႔ဖမ္းစနစ္ တပ္ဆင္ထားမႈေၾကာင့္ ေရေႏြးေငြ႔ယိုစိမ့္ဆံုး႐ံႈးမႈျပပံု

ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္အတူ အပူဓာတ္အေျမာက္အျမား

ဆံးု ႐ံးႈ သြားႏိုငသ ္ ည္။ အပူဆးံု ႐ံးႈ မႈ ေလ်ာ့က်ေစရန္အတြက္ ဗားဆိ၏ ႔ု ယိစ ု မ ိ မ ့္ က ႈ ို ျပဳျပင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈအလုပ္အဖြ႔မဲ ွ ေအာက္ပါအတိုင္း အစီအမံ ခ်မွတ္ထားပါသည္။ 1. ယိုစိမ့္မႈအေပါက္အေရအတြက္ႏွင့္ အ႐ြယ္အစားကို စစ္ေဆးျခင္း - ေရေႏြးေငြ႔ ပန္းထြက္ေနေသာ 70 cm အ႐ြယ္႐ွ ိ ေပါက္ျပဲမႈ 1 ေနရာ ေတြ႔႐ွပ ိ ါသည္။ 2 . ေ လ့ လ ာ စ မ္ း သ ပ္ ခ ် က္ အ ရ စံ ႏ ႈ န္ း ႏ ွ င့္ မ ကို က္ ညီ သ ည့္ ဗ ာ း ဆို ႔ ႏ ွ င့္ ေရေႏြ း ေငြ ႔ ဖ မ္ း စနစ္ တပ္ ဆ င္ ထ ားေၾကာင္ း

ေတြ ႔ ရ သည့္ အ တြ က္ ျပင္ ဆ င္ မ ႈ ျ ပဳရန္

လိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္မႈအလုပ္အဖြ႔သ ဲ ည္ ေရေႏြးေငြ႔ ဖမ္းစနစ္ကို အေရအတြ က္ ထ ပ္ တို း ၍ ဗားဆို ႔ အ သစ္ ေ ျပာင္ း တပ္ ျ ပီ း ေရေႏြ း ေငြ ႔ ပို က္ လုိ င္ း စနစ္ ကို ျပဳျပင္ခ်န္ိ ညိွ သြားရန္ သေဘာရပါသည္။ 3 . ဗ ာ း ဆို ႔ အ သ စ္ ေ ျ ပ ာ င္ း တ ပ္ ရ န္ ႏ ွ င့္ ေ ရ ေ ႏ ြ ေ င ြ ႔ ဖ မ္ း စ န စ္ ကို ထ ပ္ တို း တပ္ဆင္ရန္အတြက္ အလုပအ ္ ဖြသ ႔ ဲ ည္ ပစၥညး္ မွာၾကား၀ယ္ယေ ူ ရးဌာနႏွင့္ ဆက္သယ ြ ျ္ ပီး ထိုကိရိယာပစၥည္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို စံုစမ္းေမးျမန္းေစပါသည္။ စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ဗားဆို႔အသစ္ႏွင့္ ေရေႏြးေငြ႔ဖမ္းစနစ္ကို တပ္ဆင္ထားသည့္ပံု

ျပဳျပင္ခ်န္ိ ညိွျပီးေနာက္ အေနအထား စံႏႈန္းႏွင့္အညီ ဗားဆို႔အသစ္ႏွင့္ ေရေႏြေငြ႔ဖမ္းစနစ္ကို ထပ္တိုးတပ္ဆင္ျပီးေနာက္

စ က္ ႐ံု တ စ္ ခု ခ ် င္ း စီ ၏

ယိုစိမ့္သြားသည့္ ေရေႏြးေငြ႔ႏွင့္အတူ အပူဓာတ္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါမည္။

ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ အ ေ ျ ခ အ ေ န ကို လို က္ ျ ပီ း

အေရးယူလုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္စီ၏ ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏမႈ ွ ံ ပမာဏသည္ မမ်ားလွေၾကာင္းႏွင့္ အရင္ း ေက်ကာလသည္ (1)ႏွ စ္ ထ က္ မေက်ာ္ ေ ၾကာင္ း ေတြ ႔ ရ မည္ ျဖစ္ သ ည္ ။

အျပီးသတ္ေဆာင္႐ြက္မႈကာလ

8

ရက္သတၱပတ္

သို ႔ ျ ဖစ္ ပ ါ၍ ေရေႏြ း ေငြ ႔ ေ ပါင္ း အို း စနစ္ ကို ပံု မ ွ န္ စစ္ ေ ဆး၊ ေစာင့္ ေ ႐ွ ာ က္ မ ႈ ျ ပဳျခင္ း ျဖင့္

ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏေငြ ွံ

20,000.00

ဘတ္

ေရေႏြ း ေငြ ႔ ေ ပါင္ း အို း ကို လို အ ပ္ ခ ် န္ိ ၌ ခ်က္ ခ ်င္ း အသံု း ျပဳႏိုင္ ေ စျပီ း လု ပ္ င န္ း ႐ွ င္ ၏

ေခြ်တာႏိုင္မႈ

124,512.00

ဘတ္/ႏွစ္ (သို႔) 4.91 toe/ႏွစ္

စြမး္ အင္ပင ို း္ ကုနက ္ ်စရိတက ္ ို ေလ်ာ့က်ေစပါမည္။ အစားအစာ ျပဳတ္မအ ႈ ပိင ု း္ ႏွငစ ့္ ပ္လ်ဥ္း၍

အရင္းေက်မႈအခ်န္ိ အတိုင္းအတာ

0.16

ႏွစ္

LPG ဂက္ စ္ အ စား ထင္ း ေလာင္ စ ာကို ေျပာင္ း လဲ သံု း စြ မႈဲ ႏ ွ င့္ ေရေႏြ း ေငြ ႔ စ နစ္ အ ား အပူကာပစၥညး္ မ်ား အုပျ္ ခင္းကို ေနာက္လာမည္စ ့ ာတမ္း၌ ဆက္လက္ တင္ျပသြားပါမည္။ မွတ္ခ်က္: ဤစြမ္းအင္ေစာင့္ေ႐ွာက္ထိန္းသိမ္းမႈ နမူနာျပကို အစားထိုးစြမ္းအင္ဖြ႔ ံ ျဖိဳးေရးႏွင့္ စြမး္ အင္ထန ိ း္ သိမး္ ေစာင္ေ ့ ႐ွာက္ေရးဌာန၏ အလတ္စားစက္႐တ ုံ င ြ း္ စြမး္ အင္ကို စြမ္းရည္ထိေရာက္စြာသံုးစြေရးပေရာဂ်က္ ဲ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားမွ ရယူထားပါသည္။

EXECUTIVE SUMMARY

Boiler is an equipment that has been used in various field of manufacturing, particularly in food processing. It can be used with many types of fuels such as furnace oil and diesel. If the boiler got a properly maintenance and improvement along with the system its connected, the efficiency will be improved and reduced overall steam loss of the system greatly. This could reduce the cost from boiler system obviously. The practical measures as follow 1. Boiler’s efficiency improvement. 2. Heat or steam transport system’s improvement. 3. Change the boiler’s fuel from LPG into wood fuel instead for food manufacturing. 4. Thermal insulation for equipment and heat transport system. The investment for each topic isn’t high and could return the cost within 1 year which depends on the condition for each manufacturing factory.

15 JANUARY - MARCH 2017


เรื่อง: สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ (Dipl.-Ing.Suriyan Tiampet)

SAFETY

ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ စြန္႔စားရမႈအခြင့္အလမ္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္ျခင္း Risk Management for Loss Control

အၾကိမ္မ်ားစြာပင္ စက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္း႐ိွ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွ ေန၍

ထိေ ႔ု ၾကာင့္ စြနစ ႔္ ားရမႈ စီမၾံ ကီးၾကပ္ေရးစနစ္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျဖစ္ထန ြ း္ ေစမည့္

ျပင္းထန္သည့္ အလုပ္ခြင္မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ပြားေလ့႐ွေ ိ ၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ

ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထား ႐ိွေစေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုဟု

ေကဒါအ႐ု ပ္ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုံ၌ ျဖစ္ပြားေသာ မီးေဘးေၾကာင့္ ရာဂဏန္း႐ိွေသာ

ဆိုႏုင ိ ္ပါသည္။ ၎တို႔မွာ

အ လု ပ္ သ မ ာ း မ ် ာ း အ ာ း ထိ ခို က္ ဒ ဏ္ ရ ာ ရ ေ စ သ ည့္ အ ျ ပ င္ လု ပ္ င န္ း ကို လ ည္ း

• ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျပဳျပင္တိုးတက္ေစျခင္း

ဆံု း ႐ံ ႈ း ထိ ခို က္ ေ စမႈ ၊ ေနာက္ ျ ဖစ္ ရ ပ္ တစ္ ခု မ ွ ာ အသက္ စည္ း စိ မ္ ကို ျပင္ း ထန္ စ ြ ာ

• ကုမၸဏီအဖြ႔အ ဲ စည္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေပါက္ေျမာက္ေစျခင္း

ပ်က္စးီ ဆံးု ႐ံးႈ ေစမႈအျပင္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ေန ျပည္သမ ူ ်ားကိပ ု ါ သက္ေရာက္ ထိခက ို မ ္ ႈ

• လူပုဂဳလ္ ၢ ိ ၀န္ထမ္းရင္းျမစ္ကို ေလ့က်င့္ပ်ဳးေထာင္ ိ ျခင္း

ျဖစ္ ေ စသည့္ ပို တ က္ စီ ယ မ္ ကလို ႐ု ိက္ ျ ဒပ္ မ ွ ေ န၍ ေတာၾကက္ ေ မာက္ သီ း ေျခာက္

• စီးပြားေရးေဆာင္႐ြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳျပင္တိုးတက္ေစျခင္း

စ သ ည့္

• စ ြ မ္ း ရ ည္ ထိ ေ ရ ာ က္ သ ည့္ စ န စ္ သ ည္ ထိ ေ ရ ာ က္ သ ည့္ တ ာ ၀ န္ ခံ မ ႈ ကို

ျ ဖ စ္ ရ ပ္ မ ် ာ း

မ ည္ သ ည့္

လု ပ္ င န္ း

ေ ဆ ာ င္ ႐ ြ က္ မ ႈ ၌ ျ ဖ စ္ ပ ေ စ

ျပင္းထန္သည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ မေတာ္တဆမႈသုိ႔ ဦးတည္ႏုင ိ ္ေသာ

ျဖစ္ေပၚေစျခင္း

မေရရာ စြ န္ ႔ စ ားရမႈ မ ်ား ႐ိွေ ၾကာင္ း ေတြ ႔ ျ မင္ ႏု င ိ ္ သ ည္ ။ ထို ႔ ေ ၾကာင့္ အလု ပ္ ခ ြ င္ တ ြ င္ း စြန္႔စားရမႈ အလားအလာမ်ား ႐ိွသည့္ ကုမၸဏီအဖြ႔အ ဲ စည္းမွေန၍ စြန္႔စားရမႈမ်ားကို စနစ္ က ်စြ ာ ေလ့ လ ာသံု း သပ္ ျ ခင္ း ႏွ င့္ အလု ပ္ လု ပ္ ကို င္ သူ အဆင့္ အ ားလံု း မွ ေ န၍ ၎ျဖစ္စဥ္၌ ပါ၀င္ပတ္သက္ေစမႈ ႐ိွပါက ထိုစြန္႔စားမႈစီမံၾကီးၾကပ္မႈကို ထိုက္သင့္သည့္

စြန္႔စားရမႈ (Risk) ဆိုသည္မွာ

စြမး္ ရည္ ထိေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သလိ၊ု ၎သည္ အကာအကြယဒ ္ င ို း္ တစ္ခထ ု က္ပ၍ ို

ဆံုး႐ံႈးပ်က္စီးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အလားအလာ ျဖစ္ျပီး၊

(သို႔မဟုတ္) ‘ႏြားေပ်ာက္မွ ျခံကာ’ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အစီအမံမ်ဳးထက္ ိ ပိုမိုသည့္ရလဒ္ကို

၎ကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ (သို႔)

ရ႐ိွေစႏိုင္ပါမည္။

ျဖစ္ရပ္၏ ျပင္းထန္မႈမႈရလဒ္ ႏွင့္ ထိုပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ျဖစ္ႏုင ိ ္စြမ္းမွ အေျခခံ၍

စြန္႔စားရမႈ စီမံၾကီးၾကပ္မႈ အယူအဆႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္စည္းမ်ဥ္း

တြက္ခ်က္သံုးသပ္ပါသည္။

စြ န္ ႔ စ ားရမႈ စီ မံ ၾ ကီ း ၾကပ္ မ ႈ ဆို သ ည္ မ ွ ာ စြ န္ ႔ စ ားရမႈ ပို င္ း ႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ျ ပီ း ဆံု း ျဖတ္ ခ ်က္ ခ ်ျခင္ း ႏွ င့္ ဆံု း ျဖတ္ ခ ်က္ ခ်ျပီ း ေနာက္ လု ပ္ ေ ဆာင္ ရ မည့္ အ စီ အ မံ မ ်ား

(Possibility of Loss ; J.R. Taylor, 1994)

ျဖစ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ေျပာင္းလဲသြားသည့္တို္င္ေအာင္ စီမံၾကီးၾကပ္ေရးစနစ္ ႐ိ ွ ထ ာ း ျ ခ င္ း ျ ဖ င့္ ၎ စ န စ္ ကို တ ည္ တံ့ ေ စ ရ န္ ကူ ညီ ေ ပ း ႏို င္ ပ ါ သ ည္ ။

16 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


SAFETY စြန္႔စားရမႈအလားအလာကိုသံုးသပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ (Risk Assessment Process) စြ န္ ႔ စ ားရမႈ အ လားအလာကို သံု း သပ္ ျ ခင္ း ျဖင့္ စီ မံ ခ န္ ႔ ခ ြ သူ ဲ ( သို ႔ ) အလု ပ္ ႐ ွ င္ မ ွ အေရးၾကီ း (အက်ပ္ အ တည္ း )

အခ်က္ ကို လို က္ ၍ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ ကို အစဥ္ လို က္

အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ေစႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သလို၊ မည္သည့္စြန္႔စားရမႈသည္ လက္ခံႏု င ိ ္သည့္အေနအထား၌႐ိွေၾကာင္း၊ မည္သည့္ စြန္႔စားရမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ (သို႔) ဖယ္႐ွားရမည္ကိုျဖစ္ေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ႏုင ိ ္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ စြ န္ ႔ စ ားရမႈ စီ မံ ၾ ကီ း ၾကပ္ မ ႈ အ ဖြ ႔ ႏဲ ွ င့္ ကု မ ၸ ဏီ ၏ ၀န္ ထ မ္ း မ်ားသည္ ေန႔ စ ဥ္ မိမေ ိ တြၾ႔ ကံဳရသည္စ ့ န ြ စ ႔္ ားရမႈကို သတ္မတ ွ ္ ျပသႏိုင၍ ္ ၊ ျဖစ္လာႏိုငသ ္ ည္အ ့ ႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စြ န္ ႔ စ ားမႈ မ ်ားကို သိ ႐ ိ ွ ႏု ိ င္ ရ မည္ ။ အျခားစြ န္ ႔ စ ားရမႈ မ ်ားႏွ င့္ ဆက္ ႏ ႊ ယ္ ေ နေသာ စြနစ ႔္ ားရခ်က္မ်ားကို သံးု သပ္ႏင ုိ စ ္ မ ြ း္ ၊ အေရးပါေသာ စြနစ ႔္ ားရမႈမ်ားကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ၾကီးၾကပ္မႈ အစီ အ စဥ္ မ ်ား ခ်မွ တ္ ေ ရးဆြ ႏိဲ ု င္ စ ြ မ္ း ၊ မိ မိ လို အ ပ္ သ ည့္ ျ ပဳျပင္ ေ ျပာင္ း လဲ မ ႈ မ ်ားကို လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ႏု င ိ ္စြမ္းႏွင့္ ခ်မွတ္ထားသည့္စနစ္ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ၾကည့္ စစ္ေဆးႏိုင္စြမ္း ႐ိွရမည္။

စြန္႔စားရမႈဆိုင္ရာ အေရးၾကီးစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား (Risk Principles) အကယ္၍ အႏၱရာယ္ႏွင့္ ထိေတြ႔မႈသည္ စြန္႔စားရမႈကို တိုက္႐ုက ိ ္ျဖစ္ေစသည့္ အက်ဳးသက္ ိ ေရာက္မႈ ႐ိွပါက စြန္႔စားရမႈ = ျပင္းထန္မႈ X အလားအလာ မေတာ္တဆျဖစ္ပြားမႈအလားအလာသည္ ထိေတြ႔မႈအၾကိမ္ေရအနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ပါက စြန္႔စားရမႈ = ျပင္းထန္မႈ X အလားအလာ X ထိေတြ႔မႈ မွားယြင္းမႈ/ က်ဆံုးမႈတိုင္းမွေန၍ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္မဟုတ္။ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားသည္ အခ်န္ိ ကာလတစ္ခုတည္းအတြင္း၌ ျဖစ္ေပၚျခင္း မဟုတ္တန္ရာ။ အတူတကြ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကို ပူးတြျဖစ္ ဲ ပြားႏိုင္မႈ အလားအလာသည္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတည္းမွ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္အလား အလာထက္ နည္းပါးသည္။ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈရလာဒ္သည္ အေျခခံအေၾကာင္းခံႏွင့္ စီမံၾကီးၾကပ္မႈ၏ အမွားအယြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ႐ိွသည္။ ၾကားအလယ္႐ွအ ိ ေၾကာင္းခံျဖစ္ရပ္ (Immediate Cause) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ စြန္႔စားရမႈ အလားအလာကို ျပည့္စံုစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုင ိ ္ ျခင္ း မ႐ိွ ။ အေျခခံ အ ေၾကာင္ း ခံ ျ ဖစ္ ရ ပ္ (Basic Cause) ကို ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ျ ခင္ း ျဖင့္ သ ာ စြ မ္ း ရည္ ထိ ေ ရာက္ သ ည့္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ၾ ကီ း ၾကပ္ မ ႈ ကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ စြန္႔စားရမႈအလားအလာျမင့္သည့္လုပ္ရပ္၊ ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ျဖစ္ေပၚသည့္ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈရလာဒ္ကို သတ္မွတ္ အတည္ျပဳရန္ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။ ဥပမာ • စြန္႔စားရမႈအလားအလာ႐ိွလုပ္ရပ္ • Start – Up Plant လုပ္ျခင္း • စြန္႔စားရမႈအလားအလာျမင့္သည့္ ထိေတြ႔မႈ • ဆိုင္ယာႏိုက္ဂက္စ္ဓာတ္ေငြ႔ • အဓိကဆံုး႐ံႈးမႈရရလဒ္ • မီးေလာင္မႈျဖစ္၍၊ အမ်ားျပည္သူဆီသို႔ ဂက္စ္ယိုစိမ့္ေရာက္႐ွျိ ခင္း

17 JANUARY - MARCH 2017


SAFETY စြနစ ႔္ ားရမႈ အလားအလာကို ထိေရာက္စာြ သံးု သပ္ အကဲျဖတ္ျခင္း ဆိင ု ရ ္ ာ လုပင ္ န္းစဥ္ (10)ခ်က္

01

လု ပ္ ေ ဆ ာ င္ ေ န သ ည့္ စ ြ န္ ႔ စ ာ း ရ မ ႈ အ လ ာ း အလာ သံု း သပ္ အ ကဲ ျ ဖတ္ ခ ်က္ သ ည္ လက္ ေ တြ ႔ အမွ န္ (Practical) လု ပ္ ေ ဆာင္ ႏု ိ င္ ေ ၾကာင္ း ႏွ င့္

စြ န္ ႔ စ ားရမႈ အ လား အလာ သံု း သပ္ အကဲ ျ ဖတ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ၌ သက္ ဆို င္ ရ ာ

02

လူ ပု ဂ ၢ ဳလ္ ိ မ ်ား အသီ း သီ း အထူ း သျဖင့္ စြ န္ ႔ စ ားရမႈ ႏ ွ င့္ တို က္ ႐ု ိက္ ပ တ္ သ က္ သ ည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ ၀န္ထမ္းရင္းျမစ္တို႔ကို ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ ႐ိွေစရမည္။ သံုးသပ္

ျဖစ္ရပ္မွန္အေပၚ (Realistic) အေျခခံ ထားေၾကာင္း

အကဲျဖတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ မ၀င္ေရာက္မီ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားဆံုး

ေသခ်ာေစရမည္။

ရ႐ိွေအာင္ စုေဆာင္းထားရမည္။

စနစ္ တ က် သံု း သပ္ အကဲ ျ ဖတ္ မ ႈ

03

ျပဳျခင္ း ျဖင့္

စြ န္ ႔ စ ားရမႈ အ ေပၚ အက် ိဳးသက္ ေ ရာက္ မ ႈ ႐ွ သည္ ိ ့

ေအာင္ း ပါေနသည့္ စြ န္ ႔ စ ားရမႈ ႏ ွ င့္ လု ပ္ ေ ဆာင္ ေ နသည့္

အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ားကို အေလး ေပးပါ။ (big picture

04

စြန္႔စားရမႈ အလားအလာ မ်ားကို အားလံုး ျခံဳငုံမိႏုင ိ ္ေစရန္

;PEME) အေရး မပါေသာ အခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်န္ိ ကုန္

ေသခ်ာ ေစရမည္။

အႏၱရာယ္ကို ႐ွာေဖြသတ္မတ ွ မ ္ ျႈ ဖင့္ လုပင ္ န္းစဥ္ကို

05

07

မခံပါႏွင့္။

စူ း စ မ္ း သ တ္ မ ွ တ္ ထ ာ း သ ည့္ အ ႏ ၱ ရ ာ ယ္ မ ွ ေ န ၍

06

စတင္ပါ။

စြနစ ႔္ ားရမႈအလားအလာကို အျဖစ္မန ွ ္ အေပၚ မူတည္ သံးု သပ္ရန္ႏင ွ ့္ ျဖစ္ရပ္၏ ျဖစ္တန္စြမ္း အေျခခံမဲ့စြာျဖင့္ သံုးသပ္ျခင္း မျပဳသင့္။ လက္႐ွ ိ လုပ္ငန္းခြင္တြင္း လက္ေ တြ ႔ ျဖစ္ရပ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွ သံုးသပ္ရမည္။ သံု းသပ္ ရ ာ၌ ပံု မ ွ န္

စြန္႔စားရမႈအလားအလာကို သံုးသပ္ပါ။

တို က္ ႐ု ိက္ အလု ပ္ တ ာ၀န္

08

ေဆာင္ ႐ ြ က္ သူ အျပင္

အလု ပ္ ဌ ာနတြ င္ း လာေရာက္ လ ည္ ပ တ္

ေလ့ လ ာသူ ၊

ကန္ထ႐ိက ု တ ္ ာႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ တိက ႔ု ပ ို ါ ျခံဳငံသ ု းံု သပ္လ်က္

အလုပတ ္ ာ၀န္ မ်ားအျပင္ လုပေ ္ နက်မဟုတေ ္ သာအလုပတ ္ ာ၀န္ (Non – Routine

မည္သူတို႔သည္ ထိုစြန္႔စားရမႈကို ထိေတြ႔သူ ျဖစ္ေၾကာင္းကို

Operations) တို႔၏ လကၡဏာရပ္မ်ား ကိုပါ ျခံဳငံုၾကည့္၍ သံုးသပ္ရမည္။

သတ္မွတ္ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။

သံု း သ ပ္ ရ ာ ၌ ဦ း စ ြ ာ ႐ု ိ း ႐ ွ င္ း သ ည့္ န ည္ း လ မ္ း / ကိ ရိ ယ ာ မ ် ာ း

09

အသံုးျပဳသင့္ကာ၊ ေလးနက္သည့္ အခ်က္အလက္ သံုးသပ္မႈမ်ားအတြက္ ပုိမို ႐ႈပ္ေထြး ခက္ခဲသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ထပ္ဆင့္ အသံုးျပဳ ႏိုင္သည္။

10

သံု း သပ္ ခ ်က္ ရ ရလဒ္ အ သီ း သီ း ကို စာျဖင့္ ေရးသားမွတတ ္ မ္းတင္ထားရမည္။

Source:

စ၀င္းထ္ ဖြန္စ္ကုန္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ သန္႔႐ွင္းက်န္းမာေရး အားေပးျမွင့္တင္မႈအဖြ႔ (ထိ ဲ ုင္းႏိုင္ငံ)

EXECUTIVE SUMMARY The working process of manufacturing sector could meet with fatal accident all the time, that means it will be plenty chance of risks occurred in cost, asset, property and life. For example, the case of Kader toy factory that had 188 people were killed and over 500 people were seriously injured, while the business gone fail and the damaged also went on the society around the area. What is risk then? Risk means the chance to cause loss which considering by the impact’s damage or its harmful that might give a chance of loss. The idea and method to do ‘risk management’ will provided safety continuously. The practical methods to do risk management operation are as follow: 1.

The evaluation method must base on practical and reality.

2.

Involve staff must take a part in measurement process and collect enough data before proceeding.

3.

Analyze with systematic method for overall coverage measurement.

4.

Emphasized the issue that could relate to any risks.

5.

Identify and scope the dangerous point.

6.

Evaluate and measure the considered risk.

7.

Proceed the evaluation process based on reality and the opportunity that could be reference.

8.

Identify the workforce that involved with the process.

9.

Start with basic or practical tools or method first and develop complex method step by step into deep knowledge.

10.

The outcome evaluation must be recorded into proper documentation.

18 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


FOOD PROCESSING

တိုင္းရင္းေဆးကို ေခတ္မွီစက္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို … လိုက္ပါေလ့လာၾကည့္ျခင္း အြားရ္အန္အိုဆြတ္ စက္႐ံု Ouay Un Osoth, Modern Medicine Manufacturing အ ြ ာ း ရ္ အ န္ အို ဆ ြ တ္ ဟု ဆို လို က္ ပ ါ က တို င္ း ရ င္ း ေ ဆ း ၀ ါ း မ ် ာ း ကို ေ႐ႊ န ဂါးတံ ဆိ ပ္ ျ ဖင့္ ျဖန္ ႔ ျ ဖဴး

OUAYUN’ S

ေရာင္ း ခ်ေနေသာ

လူ အ မ ် ာ း န ာ း ယ ဥ္ ေ န သ ည့္ လု ပ္ င န္ း ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ သိ႔ရ ု ာတြင္ အာဆီယႏ ံ ုင ိ ္ငံမ်ားႏွင့္ တို င္ း ရ င္ း ေ ဆ း ၀ ါ း ကို စိ တ္ ၀ င္ စ ာ း မ ႈ ႐ိ ွ ေ သ ာ အ ေ ႐ ွ ႕ အ လ ယ္ ပို င္ း ႏို င္ ငံ မ ် ာ း အု ပ္ စု ဆီ သို ႔ ပ ါ

ေစ်းကြ က္ ခ ် ႕ထြ ဲ င္ ရ န္ အစီ အ စဥ္ ျ ဖင့္

ကု န္ ပ စ ၥ ည္ း အ ရ ည္ အ ေ သ ြ း ကို ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္ ၍ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ တို း တက္ ေ စရန္ အ တြ က္ ေခတ္ မီ စ က္ သ စ္ ၾ ကီ း မ ် ာ း ႏ ွ င့္ န ည္ း ပ ည ာ မ ် ာ း ကို ေဆာင္ယူအသံုးျပဳထားသည့္ ကုမၸဏီ၏ ေဆး၀ါး ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ကို ယေန႔ ကြ ် ႏု ္ ပ္ တို ႔ သြားေရာက္ေလ့လာၾကပါမည္။

19 JANUARY - MARCH 2017


FOOD PROCESSING

အြားရ္အန္အိုဆြတ္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ျခင္း • (1947)ခုႏွစ္တြင္ ေရာဂါကုသမႈ(တိုင္းရင္းေဆးပညာ) ႏွင့္ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္မႈ (တို င္ း ရင္ း ေဆးပညာ) ဘာသာရပ္ ခ ြ ဲ ဆို င္ ရ ာ တို င္ း ရင္ း ေဆး၀ါးကု ထံု း ပညာ႐ွ င္ ျဖစ္ သူ ဦ း စထင္ း ရ္ စြ မ္ း ဘူ လ္ ေ ၀့ ခ ်ကန္ မွ “အြ ာ းရ္ အ န္ အို ဆ ြ တ္ ေ ဆးဆို င္ ” ကို တည္ေထာင္လ်က္ ယေန႔ေခတ္ သမား႐ိုးက်ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လာခဲ့ပါသည္။ • (1986)ခုႏွစ္တြင္ ေဆး၀ါးအေရာင္းဆိုင္မွေန၍ GMP စံႏႈန္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ တိုင္းရင္းေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ုလ ံ ုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ ခဲ့ပါသည္။ • (1997)ခုႏစ ွ တ ္ ြင္ ကုမဏ ၸ သ ီ ည္ လက္႐အ ွ ိ ခ်န္ိ ၌ ဦးဖိေစ့စပ္ စြမး္ ဘူလေ ္ ၀့ခ်ကန္မွ စီ မံ ခ န္ ႔ ခ ြ သူ ဲ အ ျဖစ္ ဦ း စီ း လု ပ္ ကို င္ ေ နေသာ ေအ့ က္ စ မူ း ဖလိ န္ ဆို သ ည့္ ကု မ ၸ ဏီ ကို တည္ေထာင္လ်က္ တိုးျမွင့္လာသည့္ သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္ပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကို တည္ေထာင္ကာ ‘HerbalOne’ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ေအာက္ သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္အပင္ပစၥည္း တို႔မွ ထုတ္လုပ္သည့္ ျဖည့္စြက္အာဟာရအစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးေပး ေနပါသည္။ • ( 2 0 0 5 ) ခု ႏ ွ စ္ မ ွ

ယ ေ န ႔ က ာ လ အ ထိ တို င္ ေ အ ာ င္

ကု မ ၸ ဏီ တ ြ င္

အစားအစာႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ားေကာ္မတီ၌ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးေသာ သဘာ၀ေဆးဖက္ ၀င္ပစၥည္းကုန္အမယ္ေပါင္း (90) ေက်ာ္အထိ ႐ိွေနျပီး၊ ကက္ပ္ဆူးလ္ေဆးေတာင့္၊ လံုးထားသည့္ေဆး၊ အေစ့ပံုသြင္းေဆး၊ ေဆးမႈန္႔၊ ေဆးရည္၊ ဖေယာင္း လိမ္းေဆး၊

တိုင္းရင္းေဆး၀ါးႏွင့္ ေခတ္သစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈစနစ္

အေခ်ာင္းပံုစံ၊ အြဳင္ိ ့မင့္တ္ဆီ စသျဖင့္ ေဆး၀ါးပံုစံအုပ္စုအစံု ႐ိွပါသည္။

ဆယ္ စု ႏ ွ စ္ (7) ခု ၾ ကာ လု ပ္ င န္ း ေဆာင္ ႐ ြ က္ မ ႈ မ ွ အြ ာ းရ္ အ န္ အို ဆ ြ တ္ သ ည္ မ်ဳး႐ိ ိ ု းအဆက္ဆက္ ဆက္ခံ ရ႐ိွလာေသာ အသိပညာကို ေခတ္သစ္နည္းပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး မိမ၏ ိ ထုတလ ္ ပ ု ေ ္ ရးပိင ု း္ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမး္ ေဆာင္ရည္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြ ႔ ျံ ဖိ ဳ းေဖာ္ ေ ဆာင္ လ ာခဲ့ ျ ပီ း ၊ ထု တ္ လု ပ္ ေ ရးလု ပ္ င န္ း ၌ ေအာ္ တို မ စ္ တ စ္ စ က္ မ ်ား ဥပမာ ကက္ ဆူ း လ္ ေ ဆးေတာင့္ တ ြ င္ း သို ႔ ေ ဆးပစၥ ည္ း သိ ပ္ ထ ည့္ စ က္ ၊

ဒ႐ိုင္ း စပေရး

အေျခာက္ မ ႈ တ္ န ည္ း ျဖင့္ ေဆးမႈ န္ ႔ ထု တ္ လု ပ္ စ က္ အစ႐ိ ွ သ ည့္ စက္ သ စ္ မ ်ားကို သံုးစြလာသည္ ဲ ့အျပင္ ေအာက္ပါအေသးစိတ္အခ်က္တိုင္းကိုလည္း အေလးထားလ်က္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ 1. ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ေ႐ြးခ်ယ္မႈ - စံႏႈန္းမီစိုက္ပ်ဳးေရးက်င္ ိ ့ထံုး (သို႔) GAP Good agricultural practice ေနရာမ်ားမွ ကု န္ၾ ကမ္ း ပစၥ ည္း ကို ေ႐ြ း ခ်ယ္ ၀ယ္ ယူျ ခင္ း ႏွ င့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းလက္ခံခ်န္ိ ၌ အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း 2. ထုတလ ္ ပ ု မ ္ လ ႈ ပ ု င ္ န္းစဥ္ - အေဆာက္အဦး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သန္႐ ႔ င ွ း္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စစ္ေဆးႏိုင္သည့္ GMP PIC/S စနစ္ အကူအညီကို ရယူသံုးစြထားပါသည္ ဲ ။ 3. အရည္ အ ေသြ း စံ ႏ ႈ န္ း - ကု မ ၸ ဏီ သ ည္ အရည္ အ ေသြ း ပို င္ း ကို မ်ားစြ ာ အေလးေပးလ်က္ ၊ ေဆး၀ါးမ်ားကို ေခတ္ မီ ကိ ရိ ယ ာမ်ား ျဖစ္ ေ သာ HPLC, Spectrophotomter အစ႐ိသ ွ ည္တက ႔ို ို သံးု စြလ်က္ ဲ အေရးပါသည့္ ျဒပ္ပစၥညး္ မ်ား ဥပမာ ေဆးခါးၾကီးပင္မွ Andrographolide ျဒပ္ အစ႐ိွသည္ကို စစ္ေဆးေစျခင္း ျပဳပါသည္။ 4. ထည့္ သ ြ င္ း ထု ပ္ ပို း ပစၥ ည္ း - မ် ိဳးဆက္ သ စ္ အ တြ က္ ေခတ္ သ စ္ သ ဘာ ၀ေဆးဖက္၀င္ကုန္ပစၥည္း ဆိုသည့္ အေတြးအေခၚျဖင့္ ထည့္သြင္းထုပ္ပိုးပစၥည္းအသစ္ မ်ားျဖင့္ အစားထိုး ထုတ္လုပ္လာသလို၊ အညႊန္းစာသားမ်ား ကိုလည္း မွန္ကန္ေအာင္ ေရးသားထည့္ သ ြ င္ း ေစပါသည္ ။ ထို ႔ အ ျပင္ ကု မ ၸ ဏီ သ ည္ က်န္ း မာေရး၀န္ ၾ ကီ း ဌာန အစားအစာႏွငေ ့္ ဆး၀ါးေကာ္မတီမွ ေပးအပ္ေသာ ေအာ္ေယာ္ ကြာလတီဆက ု ို (4) ၾကိမႏ ္ င ွ ့္ က်ဴလာလြနက ္ န ြ ္ တကၠသလ ို ္ စစင္ေကာလိပမ ္ ွ ဘိင ု ဖ ္ ဆ ို ု ႏွင့္ စယမ္းေကာ္မာ႐ွယဘ ္ ဏ္မွ ေပးအပ္ေသာဆု စသည့္ အဖြအ ႔ ဲ စည္း အသီးသီးမွ ခ်းျမွ ီ ငမ ့္ မ ႈ ်ားကိလ ု ည္း ရ႐ိထ ွ ားပါသည္။ ယေန႔ အ ခ်ိ န္ တြ င္ ကု မ ၸ ဏီ သ ည္ သမား႐ိုး က်ေဆး၀ါးထု တ္ လု ပ္ မႈ စံႏႈ န္းႏွ င့္ တန္းတူညီသည့္ GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice: Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme) ထု တ္ လု ပ္ မႈ

ေထာက္ ခံ ခ်က္ စံႏႈ န္း ကို

ရ႐ိွထားျပီး၊ ၎သည္ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ေဘးကင္း စိတ္ခ်ရေၾကာင္း ကမာၻ တ စ္ ၀ွ မ္း ႐ိွ အစားအစာႏွ င့္ ေဆး၀ါးမ်ားပညာ႐ွ င္ မ်ား၏ လက္ေ တြ ႔ လု ပ္ေ ဆာင္ အတည္ျ ပဳခ်က္ ရ ထားသည့္ အရည္ အေသြးေထာက္ ခံ ခ်က္ စံႏႈ န္း ျဖစ္ ပါသည္ ။ ထို င္းႏို င္ ငံ ၏ သဘာ၀ေဆးဖက္ ၀ င္ ကု န္ ပ စၥ ည္း မ်ားပို င္း တြ င္ အျမင့္ ဆံုး အရည္ အ ေသြးေထာက္ခံမႈစနစ္ျဖစ္ေသာ ဤစံႏႈန္းကို ကုမၸဏီသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ လုပ္ငန္း႐ွင္အျဖစ္ ရ႐ိွထားပါသည္။

20 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


FOOD PROCESSING

ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္

1.

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း လက္ခံယူျခင္းမျပဳမီ အေရးၾကီးျဒပ္ပစၥည္းပါ၀င္မႈကို စစ္ေဆးျခင္း

2.

ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းျပင္ဆင္ထား႐ိွျခင္းႏွင့္ သိမ္းဆည္းေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း

3.

4.

လံုးေဆးလံုး ထုတ္လုပ္ျခင္း

ကက္ပ္ဆူးလ္ေဆးေတာင့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

5.

6.

ေဆးရည္ ထုတ္လုပ္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္း ထားသိုသိမ္းဆည္းျခင္း

EXECUTIVE SUMMARY Herbal medicine is an innovative and knowledges of our ancestor for a long time. The herbals in each area are different from the other one which provide difference effect for the symptom. The herbal medicines usually produce by hand which compound and storage a medicine by local knowledge. Among the transformation of manufacturing ages Ouay-Un Osoth., Ltd from Thailand is one of the successful herbal medicine factory that achieved the certificated standard for manufacturing. This is an interesting model to upgrade the manufacturing scale into mass market which responds to the call of herbal and health-conscious market. Ouay-Un Osoth was founded in 1947, started from dispensary and developed into GMP Standard’s factory in 1986. From many years of experience with the business, they always focus on the issues that follow 1. Raw materials selection, choose from the certified agriculture plant and verify the quality before granted into the manufacturing process. 2. Manufacturing process, use GMP and PIC/S system to control overall hygienic condition along with the document for re-check or investigate the cause. 3. Quality Standard, the company give a value on quality as the first priority and also has examination process with advance tool such as HPLC. 4. Packaging, change into a modern design with the idea of modern herbal medicine for new generation and provide proper instruction for medicine usage.

21 JANUARY - MARCH 2017


TECHNOLOGY

เรื่อง: สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ (Dipl.-Ing.Suriyan Tiampet)

မဟာသတင္းအခ်က္အလက္ Big Data ကို လက္ခံရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္း Prepare for Big Data!

အခ်က္အလက္ (Data) သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ နည္းပညာ

တို း တ က္ မ ႈ မ ႐ိ ွ ေ သ း ျ ခ င္ း ေ ၾ က ာ င့္ ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ ယ ေ န ႔ ေ ခ တ္ တ ြ င္ အ က ယ္ ၍

ေျပာင္ း လဲ မ ႈ ျမန္ ဆ န္ ျ မင့္ မ ားသည့္ စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း ပို င္ း အတြ က္ အေရးပါေသာ

ကြ ် ႏ္ု ပ္ တို ႔ သ ည္ ယခင္ န ည္ း ေဟာင္ း အတို င္ း သာ အခ်က္ အ လက္ ရယူ မ ႈ ျ ပဳပါက

ရင္းျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားမွ ေကာင္းစြာ သိနားလည္ၾကပါမည္။

လု ပ္ င န္ း လ ည္ ပ တ္ မ ႈ အ မ ွ ာ း အ ယ ြ င္ း ျ ဖ စ္ ေ ပ ၚ ႏို င္ သ ည့္ အ ခ ြ င့္ အ လ မ္ း ကုိ

႐ိေ ွ နသည္အ ့ ခ်က္ အလက္မ်ား၏ ကိနး္ ဂဏန္းပိင ု း္ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရရလဒ္မ်ားကို

ျ မ င့္ မ ာ း လ ာ ေ စ ပ ါ မ ည္ ။ အ ဘ ယ္ ေ ၾ က ာ င့္ ဆို ေ သ ာ္ လု ပ္ င န္ း လ ည္ ပ တ္ မ ႈ ၌

ေဆာင္ ယူ ျ ပီ း လု ပ္ င န္ း လည္ ပ တ္ ေ ဆာင္ ႐ ြ က္ မ ႈ ၌ အသံု း ခ်ႏိုင္ ပ ါက ထို လု ပ္ င န္ း ကို

ေဆာင္ယူအသံုးခ်ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မ်ားျပားလြန္းသျဖင့္

ေ႐ွ႕သို႔ ေကာင္းစြာ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္မည့္အျပင္ အမွားအယြင္းမ်ား အသီးသီးကို

လူပဂ ု ဳလ္ ၢ ိ အနည္းငယ္ျဖင္ေ ့ လာက္သာ ျပည္စ ့ စ ံု ာြ ႏွင့္ ထိေရာက္စာြ တြကခ ္ ်က္၊ အသံးု ခ်ရန္

မ်ားစြ ာ ေလွ ် ာ့ ခ ်ေပးႏိုင္ မ ည္ ဟု ယံု ၾ ကည္ ရ ပါသည္ ။ လု ပ္ င န္ း စတင္ က တည္ း က

မျဖစ္ႏင ု ိ ျ္ ခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိေ ႔ု ၾကာင့္ မွနက ္ န္သည့္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ ျပင္ဆင္မမ ႈ ်ား

ၾကည္ ႐ ွ ည္ စ ြ ာ စု ေ ဆာင္ း လာခဲ့ သ ည့္ အခ်က္ အ လက္ ပ မာဏ အမ်ားၾကီ း ႐ိွ ပ ါက

ျပဳႏိုင္ ရ န္ အတြ က္

ပို မ ်ားလာသည့္ အ ေလ်ာက္ ပို မို မ ွ န္ က န္ တိ က ်သည့္ ရ လဒ္ မ ်ားကို ေကာက္ ယူ

အေစာကတည္းကပင္ နားလည္မႈ ျပဳထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၎တို႔ကုိ

ၾကီ း မားသည့္ အ ခ်က္ အ လက္ ၾကီ း ၾကပ္ စီ မံ မ ႈ စနစ္ ၾ ကီ း အား

ႏိုင္ေစပါမည္ ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ အဆိုပါၾကီးမားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းပိုင္း

ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ပေရာဂ်က္ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား

အသီးသီး အတြက္ ပိုမို လက္ခံယံုၾကည္ႏုင ိ ္ေလာက္သည့္ အသံုးခ်မႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခင္ေခတ္က စီးပြားေရးစီမံကိန္းလုပ္ငန္းတစ္ခု မေဖာ္ေဆာင္မီ လိုအပ္သည့္

B ig Data (သို ႔ ) မဟာသတင္ း အခ်က္ အ လက္ ဆို သ ည္ မ ွ ာ

ဆံု း ျဖတ္ ခ ်က္ ခ ်မွ တ္ ႏု ိင္ ရ န္ အ တြ က္ အခ်က္ အ လက္ မ ်ား ေကာက္ ယူ စု ေ ဆာင္ း ပံု ကို

အခ်က္အလက္အစုအေ၀းၾကီး ျဖစ္ျပီး အနာဂတ္၌လည္း တစ္ျဖည္းျဖည္း

ျပန္ ၾ ကည့္ လို က္ သ ည့္ အ ခါ ကု မ ၸ ဏီ အဖြ ႔ အ ဲ စည္ း တြ င္ း ႐ိ ွ ရာထူ း ျမင့္ လူ ပု ဂ ၢ ဳလ္ ိ ၊

ပိုမို ၾကီးမားလာသည့္အသြင္ ႐ိွေနပါသည္။ ေနာင္တြင္ အခ်က္အလက္

ေလးစားဖြ ယ္ ကြ ် မ္ း က်င္ သူ မ ်ား၏အေတြ ႔ အ ၾကံ ဳ ကို အေျခခံ ၍ အခ်က္ အ လက္

အ႐ြယအ ္ စားကို Terabytes ျဖင့္ မသံးု ႏႈနး္ ေတာ့ပဲ Petabytes ျဖင့္ အစားထံးု

ရယူ ေ လ့ ႐ ိ ွ ေ ၾကာင္ း

သံုးႏႈန္းေကာင္း သံုးႏႈန္းသြား ႏိုင္ပါသည္။

ေတြ ႔ ႏု ိ င္ သ ည္ ။

ဤစနစ္ ကို ယခင္ က အသံု း တည့္ စ ြ ာ

သံု း စြ ႏုဲ ိင္ ျ ခင္ း မွ ာ ကမာၻ ၾ ကီ း ၏အခ်က္ အ လက္ ဆက္ သ ြ ယ္ ေ ရးစနစ္ သ ည္ မ်ားစြ ာ

22 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


TECHNOLOGY

အဖြ႔အ ဲ စည္းတြင္း အခ်က္အလက္ (Internal Data)

အဖြ႔အ ဲ စည္းျပင္ပမွရ႐ိွသ ည့္အခ်က္အလက္ (External Data)

လူပုဂဳလ္ ၢ ိ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ (Personal Data)

BIG DATA အဖြ႔အ ဲ စ ည္ း တ ြ င္ း ၀ န္ ထ မ္ း ရ င္ း ျ မ စ္ ၊

လုပ္ငန္း၌ အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ယူ

ပု ဂ ၢ ဳလ္ ိ ေ ရးဆို င္ ရ ာ အခ်က္ အ လက္ ဥပမာ

ပေရာဂ်က္၊ ကုနပ ္ စၥညး္ ၊ အတြငး္ ပိင ု း္ ၀န္ေဆာင္မ၊ႈ

အသံု း ခ်ႏို င္ ေ သာ အေရးၾကီ း အခ်က္ အ လက္

ေဖာက္ သ ည္ (သို ႔ ) ၀န္ ေ ဆာင္ မ ႈ ရယူ သူ ၏

ဌ ာ န တ စ္ ခု ခ ် င္ း စီ ၏ ခ န္ ႔ မ ွ န္ း တ ြ က္ ခ ် က္ မ ႈ

ဥပမာ အိ မ္ ေ ထာင္ စု လူ ဦ း ေရစာရင္ း ၊ မို း ေလ

ကို ယ္ ေ ရး အခ်က္ အ လက္ ၊

အခ်က္ အ လက္ မ ်ား ဥပမာ အို င္ တီ ဌ ာန၏

၀သဌာနမွ မို း ေလ၀သ ခန္ ႔ မ ွ န္ း ခ်က္ သ တင္ း ၊

ကု န္ ပ စ ၥ ည္ း အ ေ ပ ၚ ထ ာ း ႐ိ ွ ေ သ ာ အ ျ မ င္ ၊

စက္ ျ ပဳျပင္ ေ ရးမွ တ္ တ မ္ း ၊ အေရာင္ း ဌာန၏

ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လမ္းပန္းဆက္သြယ္

သေဘာထား စသည္

အေရာင္း (သို႔) ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်က္အလက္၊

ေရးျပေျမပံု ၊ Truehits.net ၏ ၀ဘ္ ဆို ဒ္ ၀ င္

ကု န္ ပ စ ၥ ည္ း ၀ ယ္ ယူ ေ ရ း ဌ ာ န ၏ မ ွ ာ ၾ က ာ း

ေရာက္ ၾ ကည့္ ႐ ႈ မ ႈ ကိ န္ း ဂဏန္ း စာရင္ း အင္ း ၊

၀ယ္ ယ ႈ မ ႈ မ ွ တ္ တ မ္ း ၊ ၀န္ ထ မ္ း ေရးရာ ဌာန၏

ထိုင္းဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈႏႈန္းထား

၀န္ထမ္းလစာႏႈန္းထား အစ ႐ိွသည့္ လုပ္ငန္း

အ စ ႐ိ ွ သ ည့္ သ တ င္ း အ ခ ် က္ အ လ က္ မ ် ာ း

လုပ္ကိုင္မႈ (သို႔) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ရ႐ိွလာသည့္

ျဖစ္၍၊ အဆိုပါ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။

ႏု ိင္ ငံ တ ြ င္ း ႏွ င့္ ႏိုင္ ငံ ျ ခားမွ စီ း ပြ ာ းေရး လု ပ္ င န္ း

ေဖာက္ သ ည္ ၏

သေဘာေဆာင္ ေ သာ (သို ႔ ) အက် ဳးအျမတ္ ုိ မ႐ွာေသာ အဖြအ ႔ ဲ စည္း၊ ကုမဏ ၸ ၊ီ အလုပဌ ္ ာန (သိ)႔ု ကုန္တိုက္မ်ား ႏွစ္မ်ဳးစလံ ိ ုးမွ ရႏုင ိ ္သည္။

အမွ န္ မ ွ ာ မူ

မည္ သို ႔ ပ င္ ဆို ေ စကာမူ မၾကာခဏအားျဖင့္

သတင္ း အခ်က္ အ လက္ ဆ က္ သ ြ ယ္ ေ ရးနည္ း ပညာ အထူ း သျဖင့္

ေတြ ႔ ရ ေလ့ ႐ိွ သ ည္ မ ွ ာ ပေရာဂ်က္

အင္တာနက္မတ ွ စ္ဆင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ဆက္သယ ြ မ ္ ႈ ဖြျ႔ ဖိံ ဳးတိးု တက္ျခင္းႏွငအ ့္ တူ

မ်ားစြာတြင္ ရ႐ိွလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်က္အလက္ သိမ္းဆည္းေရးစနစ္

ကုမဏ ၸ အ ီ ဖြအ ႔ ဲ စည္းအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ရင္းျမစ္ကို လြယက ္ စ ူ ာြ ႏွင့္ ေထြျပားစြာ

(Storage) တြင္ း သို ႔ တစ္ ခ ် ိန္ လံု း ျဖစ္ ေ စ၊ အခ် ိန္ အ ပို င္ း အျခားလို က္ ျ ဖစ္ ေ စ

ရယူ ေရာက္႐ွႏ ိ ုင ိ ္ေစသည္။ ဥပမာျပရပါက ယခင္က ေဖာက္သည္မ်ား၏ အျပဳအမူကို

စု ေ ဆ ာ င္ း သိ မ္ း ဆ ည္ ေ န ရ ျ ခ င္ း ေ ၾ က ာ င့္

စူးစမ္း ေလ့လာရာ၌ အခ်န္ိ မ်ားစြာ သံုးရေသာ ေဖာက္သည္ႏွင့္ တိုက္႐ုက ိ ္ေမးျမန္း

တစ္ ျ ဖည္ း ျဖည္ း ၾကီ း ထြ ာ းလာသည္ မ ွ ာ အံ့ ၾ သစရာမဟု တ္ ပဲ ၊ ထို အ စား ေမးခြ န္ း မွ ာ

အခ်က္အလက္ ရယူမႈမွပံုစံမွေန၍ ယေန႔ အခ်န္ိ တြင္ လုပ္ငန္း႐ွင္သည္ ေဖာက္သည္ထံ

လက္ ႐ ိွ ၌ ကု မ ၸ ဏီ အ ဖြ ႔ အ ဲ စည္ း အမ်ားစု သ ည္ မည္ သ ည့္ အ ခ်က္ အ လက္ မ ် ဳးမ်ားကိ ိ ု

လ်င္ျမန္ လြယက ္ စ ူ ာြ ျဖင့္ ဆက္သယ ြ ေ ္ ျပာဆိႏ ု ုင ိ သ ္ ည့္ ဆက္သယ ြ ေ ္ ရးပံစ ု ံ နည္းဗ်ဴဟာကို

သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းေနေၾကာင္းႏွင့္ Big Data ေခတ္အတြက္ ၎တို႔ အဆင္သင့္

ေျပာင္ း လဲ က ်င့္ သံု း လာႏိုင္ ျ ခင္ း ေၾကာင့္ ကု န္ က ်စရိ တ္ ကို ေလွ ် ာ့ ခ ်ႏိုင္ သ ည့္ အ ျပင္

႐ိွေနျပီလား ဆိုသည္ပင္ ျဖစ္သည္။

ရ႐ိလ ွ ာသည့္ အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ ပိမ ု မ ို န ွ က ္ န္တက ိ ်မႈ ရိလ ွ ာေၾကာင္း ေတြရ ႔ သည္။

23 JANUARY - MARCH 2017

အ ခ ် က္ အ လ က္ ပ မ ာ ဏ


TECHNOLOGY ကုမၸဏီအဖြ႔အ ဲ စည္းအဆင့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းတြက္ခ်က္မႈ Scale-Up ေ႐ွး႐ိုးစြပံဲ ုစံ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) စက္ကိရိယာ တစ္လံုးတည္းျဖင့္ အခ်က္အလက္ သိမး္ ဆည္း တြကခ ္ ်က္မသ ႈ ည္ စက္ကရ ိ ယ ိ ာကို အဆင္ျ့ မွငတ ့္ င္မ၌ ႈ လ ြ ယ္ ကူ မ ႈ ႐ိ ွ ေ စ သ ည္ ။ ဥ ပ မ ာ အ ခ ် က္ အ လ က္ ပ မ ာ ဏ မ ် ာ း ျ ပ ာ း လ ာ ၍ သိမ္းဆည္းမႈေနရာ မလံုေလာက္ေတာ့သည့္အခါ ပို၀င္ဆန္႔ႏုင ိ ္ေအာင္ Storage အ႐ြယ္ကို တိုးေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) တြက္ခ်က္သည့္စက္ကိရိယာ ေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္လာပါက စက္သစ္ တစ္စံုလံုးျဖင့္ အစားထိုး အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း တို႔ ျဖစ္သည္။ ၎စနစ္ ၏ ေကာင္ း ခ်က္ မ ွ ာ စရိ တ္ ကုိ အေတာ္ အတန္ ေခြ ် တာႏိုင္ ျ ခင္ း ႏွ င့္ အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ သိပ္မမ်ားသည့္ ကုမၸဏီအဖြ႔အ ဲ စည္းအတြက္ သင့္ေတာ္ ႏိုင္ ေ သာ္ လ ည္ း Big Data အဆင့္ အခ်က္ အ လက္ မ ်ားအတြ က္ မူ စနစ္ မ ွ ာ လံုေလာက္မႈ မ႐ိွေတာ့ပါ။ Scale-Out ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) စက္ကိရိယာ အလံုးမ်ားစြာျဖင့္ အခ်က္အလက္ သိ မ္ း ဆည္ း တြ က္ ခ ်က္ မ ႈ ပံု စံ ျဖစ္ ျ ပီ း ၊ လက္ ႐ ိ ွ ၌ အမ်ားမွ အထူ း သျဖင့္ အခ်က္အလက္စီးဆင္းမႈ ပမာဏ မ်ားျပားေသာ ကုမၸဏီ အဖြ႔အ ဲ စည္းၾကီးမ်ား၌

မည္ သို ႔ ပ င္ ျဖစ္ ေ စကာမူ အကယ္ ၍ လု ပ္ င န္ း ႐ွ င္ မ ွ Big Data စနစ္ ကို

ႏွစ္သက္သံုးစြေနသည္ ဲ ့ ဤ Scale-Out ပံုစံသည္ Big Data စနစ္ႏွင့္ ေဆာင္ယူ

ကုမၸဏီအဖြ႔အ ဲ စည္းအတြင္း စတင္ ေဆာင္ယူ သံုးစြရန္ ဲ အစီအစဥ္႐ွပ ိ ါက စဥ္းစားရမည့္

သံု း စြ ရန္ ဲ သင့္ ေ တာ္ သ ည္ ။ ၎စနစ္ ၏ ေကာင္ း ခ်က္ မ ွ ာ ကြ န္ ပ ်ဴတာ (သို ႔ )

အေရးအၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ Development ႏွင့္ Data Scientist လိုင္းကို ေကာင္းစြာ

စက္ကိရိယာ တစ္ခ်ဳ႕ိ ပ်က္စီး ခ်ဳ႕ယြ ိ င္းမႈ ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ အျခားစက္မ်ားျဖင့္

နားလည္သည္လ ့ ပ ူ ဂ ု ဳလ္ ၢ ိ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္။ အကယ္႐ွ ိ ႐ိေ ွ နသည့္ လူအရင္းအျမစ္ျဖင့္

စနစ္ကို ဆက္လက္ လည္ပတ္ေစႏိုငျ္ ခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားအားသာခ်က္ တစ္ခမ ု ာွ

အဆိပ ု ါ စနစ္ကို ဖြျ႔ ဖိံ ဳးေဖာ္ေဆာင္လပ ို ါက ေရာက္႐လ ွ ိ ာေတာ့မည့္ ေျပာင္းလဲမမ ႈ ်ားအတြက္

ကြ န္ ပ ်ဴတာ (သို ႔ ) စက္ ကိ ရိ ယ ာ အလံု း မ်ားစြ ာ ျဖင့္

အဆင္ သ င့္ ျဖစ္ ေ နေစရန္ ၎တို ႔ ကို ကနဦ း အခ် ိန္ က တည္ း ကပင္ ေစာစီ း စြ ာ

လု ပ္ ကို င္ ေ စျခင္ း ေၾကာင့္

ေလ့က်င့္မြမ္းမံမႈသင္တန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္တက္ေရာက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ စိစစ္တြက္ခ်က္ႏုင ိ ္စြမ္း ႐ိွျခင္း ျဖစ္သည္။

EXECUTIVE SUMMARY Information is considered as a resourceful factor for every business and activity, particularly in manufacturing business that using advance and vary technology. Nowadays, the ages of Big Data has begun, it is the ages that provide plenty of information which always transfer, exchange and forming up a new one through internal and external corporate’s networking all the time. The officer could compare and filter the information through proper condition to provide the accuracy result. To use a Big Data for manufacturing works or corporation could separate into 3 part which are 1. Internal Data This type of data is gathering from internal process or activity of an organization such as workforce detail, production plan, internal service or the analyzed data from each department. 2. External Data An essential data to provide for support and referable business’s performance. These data could acquire from organization, company, public sector or stores whether commercial or not and also international or domestic trading. 3. Personal Data Personal information, for example, personal data of customer, customer’s opinion or customer’s attitude to the product. Another condition to bring in Big Data to the organization is human resource. They must be acknowledged about the job in development and data analysis science greatly in order to manipulate the huge information to take any chance in the market.

24 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


ELECTRICAL AND ELECTRICITY

စက္မႈလုပ္ငန္း၌ ေမာ္တာအမ်ိဳးအစားမ်ားအသီးသီးႏွင့္ သံုးစြဲရန္ AC Adjustable Speed Drives ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း Choosing AC Adjustable Speed Drive for Motor in Manufacturing Works. စက္မလ ႈ ပ ု င ္ န္း၌ ေမာ္တာအမ်ဳးအစားမ်ားအသီ ိ းသီးႏွင့္ သံးု စြရန္ ဲ AC Adjustable Speed

ယေန႔ေခတ္သံုးစြမႈဲ အတြက္ ေခတ္မေအာင္ ွီ ဖြ႔ျဖိံ ဳးတီထြင္ျခင္း ပိုမို မွန္ကန္ တိက်သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရ႐ိွေစရန္အတြက္ အနာေလာ့ခ္စနစ္အစား

Drives ကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း သ င့္ ေ တ ာ္ သ ည့္

မိက ု ခ ္ ႐ိုကန ြ ထ ္ ႐ိုလာ သံးု စြ၍ဲ ဒီဂ်တယ္ ီ ထန ိ း္ ခ်ဳပ္မစ ႈ မ ြ း္ ရည္ (Digital Control Capability)

လ ည္ ပ တ္ မ ႈ အ ျ မ န္ ႏ ႈ န္ း ရ ႐ိ ွ ေ အ ာ င္ ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္ သ ည့္ န ည္ း ပ ည ာ သံု း ၍ စ န စ္ ၏

ပါ႐ိွသည့္စနစ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လာၾကသည္။ ဤစနစ္တြင္ ပါ၀ါဖက္တာျငိမ္မွန္ေအာင္ျပင္

စြမ္းအင္ဆံုး႐ႈးမႈ ံ ႏွင့္ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပြတ္စားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည့္အျပင္

ဆင္မႈစနစ္ (Built-in Power Factor Correction)၊ ေရဒီယိုအေႏွာင့္အယွက္စစ္ထုတ္

ပံု စံ အသီ း သီ း ေျပာင္ း လဲ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ႏု ိင္ ေ သာ အျမန္ ႏ ႈ န္ း ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ဒ ႐ိုက္ ဗ္ တို ႔ ျ ဖင့္

ဖီ လ္ တ ာ (Radio Frequency Interference Filters: RFI)၊ ေ႐ွ ာ့ ဆ ားကစ္ မ ွ

စက္ယႏၱရားမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အျပည့္အ၀ကို ရ႐ိွေစသည္။

အကာအကြယလ ္ ်ွ ပ္စစ္ပတ္လမ္း (Short Circuit Protection: Automatic Shutdown)၊

စ က္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း တ ြ င္ း ၌

စ က္ ယ ႏ ၱ ရ ာ း အ ာ း

ေမာ္တာ႐ိုတာအေနအထားေထာက္လွမ္းမႈလွ်ပ္စစ္ပတ္လမ္း (Detect Motor Rotor အျမန္ႏန ႈ း္ ထိနး္ ခ်ဳပ္ဒ႐ိက ု ဗ ္ (္ Adjustable Speed Drive: ASD) သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္

Position)၊ Motor Control Centers (MCC) ႏွင့္ ASD တိအ ႔ု ၾကား ကပ္ပလင္းညိင ႔ႈ င္မျႈ ဖင့္

တြက္ခ်က္လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ လည္ပတ္မႈအျမန္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္ ကိရိယာ

ေမာ္ တ ာ၏ လု ပ္ ေ ဆာင္ မ ႈ ကို ရီ း ယဲ လ္ တို င္ း မ္ စ နစ္ ျ ဖင့္ အခ် ိန္ မ ျပတ္ စစ္ ေ ဆးမႈ

ျဖစ္ျပီး၊ ASD သည္ ညိႈ႔ငင္သည့္နည္း (သို႔မဟုတ္) စင္ခ႐ိုနပ္စ္နည္းအားျဖင့္ ေမာ္တာ၏

ျပဳေစသည့္စနစ္၊ လြန္စြာနိမ့္သည့္လည္ပတ္ႏႈန္း၌႐ိွ ၀င္႐ုးိ လိမ္အား(စက္ႏႈးိ ထမႈ၀င္႐ုးိ လိ

အျမန္ ႏ ႈ န္ း ကို ေ ရာ ၀င္ ႐ု ိး လိ မ္ အ ားကို ပ ါ ေျပာင္ း လဲ ခ ် န္ိ ညိ ွ ေ ပးႏိုင္ သ ည္ ။ ထို ႔ အ ျပင္

မ္ အ ား၏ 150% ႏွ င့္ အ ထက္ ) ျဖင့္ စက္ ကို ႏ ႈ းထေစျခင္ ိ း စသည့္ လု ပ္ ေ ဆာင္ မ ႈ စ နစ္

ASD ကို Variable Speed Drives၊ Adjustable Frequency Drives (သို႔မဟုတ္)

မ်ားပါ၀င္ေစလ်က္ ပံုစံထုတ္ထားပါသည္။

Variable Frequency Inverters ဟု အျခားအမည္မ်ားျဖင့္ ေခၚဆိုၾကေသးေသာ္လည္း ၎တို႔အားလံုး၏ အေျခခံလုပ္ေဆာင္ပံုမွာ သံုးစြေနခ် ဲ န္ိ ၾကိမ္ႏႈန္းခ်န္ိ ညိွေျပာင္းလဲေပး သည့္ ‘DC Drives’ မ်ား၏လုပေ ္ ဆာင္ပႏ ံု င ွ ့္ သေဘာတရားအရ အတူတပ ူ င္ ျဖစ္ပါသည္။

25 JANUARY - MARCH 2017


ELECTRICAL AND ELECTRICITY ‘A d j u s t a b l e S p e e d D r i v e s ’ သ ည္ ျ ပ န္ လ ွ န္ လ ွ ် ပ္ စီ း ေ မ ာ္ တ ာ ႏ ွ င့္

(သို႔မဟုတ္) ဒီစီလွ်ပ္စစ္တြန္းအားတစ္ဆင့္မွ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဒီစီလွ်ပ္စစ္တြန္းအားသို႔

တို က္ ႐ု ိ က္ လ ွ ် ပ္ စီ း ေမာ္ တ ာ (AC/DC Motors) ကို ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ရ ာ၌သံု း ေသာ

ေျပာင္းေပးႏိုင္သည့္ ကြန္ဗာတာဆားကစ္ ပတ္လမ္းျဖင့္ ရယူထိန္းခ်ဳပ္မႈ ျပဳပါသည္။

အျခားအမ်ဳးအစားဒ႐ိ ိ က ု ဗ ္ တ ္ ထ ႔ို က္ (Full Load ၌ 98%) ျဖင့္ လုပေ ္ ဆာင္မစ ႈ မ ြ း္ ရည္တန္ဖးို

ထို႔အျပင္ (Brushless DC Drives ႏွင့္ Vector Controlled DC Drives) တို႔ျဖင့္

အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အျမန္ႏႈန္းခ်န္ိ ညိွထိန္းခ်ဳပ္ဒ႐ိုက္ဗ္(Adjustable Speed

အာေမခ်ာကြ ဳင္ ိ ႐ ိ ွ လွ ် ပ္ စီ း အားႏွ င့္ လွ ် ပ္ စ စ္ သံ လို က္ လိ ႈ င္ း ကို ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ျ ခင္ း ျဖင့္

Drive: ASD) (သို႔) အျမန္ႏႈန္း ေျပာင္းလဲထိန္းခ်ဳပ္ဒ႐ိုက္ဗ္(Variable-Speed Drive:

တိက ု ႐ ္ က ုိ လ ္ ်ွ ပ္စးီ ေမာ္တာကို အလြနက ္ ်ယ္ျပန္ေ ႔ သာ အတိင ု း္ အတာ႐ိွ အျမန္ႏန ႈ း္ မ်ားဆီသ႔ို

VSD) သည္ စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း ေဆာင္ တ ာ၏ လု ပ္ င န္ း စဥ္ မ ်ား အသီ း သီ း ၌႐ိွ ေ သာ

ေျပာင္းလဲခ်န္ိ ညိွေပးႏိုင္သည္။

စက္ယႏၱရားမ်ား၏ အျမန္ႏန ႈ း္ ကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ေပးသည့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ေပးပါသည္။ ဥပမာ အျခားနည္းလမ္းသံုးမည့္အစား ဤဒ႐ိုက္ဗ္ျဖင့္ အလုပ္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းတပ္ ဆင္မႈခါးပတ္လိုင္း၏ အျမန္ႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲထိန္းခ်ဳပ္၍ စြမ္းအင္ေခြ်တာျခင္း စသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္အျမန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈယႏၱရားသည္ ေအာက္ပု႔တ္အထြက္ဖက္႐ွိအ ျမန္ႏႈန္းကိုလိုက္၍ မိမိဖာသာ ခ်န္ိ ညိွျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳႏိုင္ျပီး၊ ဤနည္းအားျဖင့္ ေျပာင္ း လဲ မ ႈ အ ျမန္ ႏ ႈ န္ း ကို ‘ေျပာင္ း လဲ အ ျမန္ ႏ ႈ န္ း (သို ႔ ) Variable-Speed’ ဟု ေခၚသည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး အဓိကအျမန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈကိရိယာအမ်ဳးအစားမ်ားကိ ိ ု ေအာက္ပါအတိင ု း္ ခြျခားႏိ ဲ င ု သ ္ ည္။ ၎တိမ ႔ု ာွ ဗားဆိထ ႔ု န ိ း္ ခ်ဳပ္မ၊ႈ Eddy Current Clutches၊ Hydraulic Couplings၊ Variable Pitch Sheaves၊ DC Solid State Controllers၊ AD Adjustable Speed Drives တို႔ျဖစ္ျပီး၊ ဒ႐ိုက္ဗ္မ်ားကို သံုးစြမႈဲ စြမ္းအား (Horse Power၊ Voltage) လိုအပ္ခ်က္အရ 500 HP အားထက္နိမ့္ေသာအမ်ဳးအစား၊ ိ 4kV ႏွင့္အထက္ အားသံးု ေမာ္တာပါ႐ိသ ွ ည့္ 2000 HP စြမး္ အား အလတ္စားအမ်ဳးအစားဟု ိ ခြျခားႏိ ဲ ုငျ္ ပီး၊ အသံုးျပဳရာ၌ ဒ႐ိုက္ဗ္၏ ေအာက္ပု႔တ္ အထြက္ဖက္တြင္ ဒ႐ိုက္ဗ္ႏွင့္ ေမာ္တာအၾကား ထရန္စေဖာ္မာ ၾကားခံထားလ်က္ တြဆက္ ဲ သည့္ (Common Mode Voltage) ပံုစံျဖင့္ သံုးႏိုင္သည္။ ‘Variable Frequency AC Drives’ စနစ္တြင္ အပူကိုက်ျဖန္ ဲ ႔ျခင္းျဖင့္ စနစ္ ပ ်က္ စီ း မႈ မ ွ

ကာကြ ယ္ ေ ပးႏိုင္ ေ သာ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ပံု း ထဲ ၌ လွ ် ပ္ စ စ္ ပ တ္ လ မ္ း ႏွ င့္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာအား ထည့္သြင္းလ်က္ ပံု(1)ပါ အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေစပါသည္။

ပံု(1). ‘Variable Frequency Drive/Motor System’ ၏လုပ္ေဆာင္မႈစနစ္ျပပံု

စနစ္၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမွာ - ေမာ္တာ၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ AC ႏွင့္ DC ဒ႐ိုက္ဗ္ ႏွစ္မ်ဳးိ စလံုးသည္ စြမ္းအားပင္ရင္းမွ ေပးပို႔သည့္ ျပန္လွန္လွ်ပ္စီးကို သံုးျပီး၊ ၎၏အထြက္ေအာက္ပု႔တ္၏ လွ်ပ္စီးဗို႔အားကို ေျပာင္းလဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ DC ဒ႐ိုက္ ဗ္ အ မ် ဳးအစားကိ ိ ု တို က္ ႐ု ိက္ လ ွ ် ပ္ စီ း ေမာ္ တ ာအား ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ရ ာ၌ သံု း ျပီ း ၊ AC ဒ႐ိုက္ဗ္အမ်ဳးအစားကိ ိ ု ျပန္လွန္လွ်ပ္စီးညိႈ႔ငင္အားသံုးေမာ္တာအား ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၌ သံု း သည္ ။ တို က္ ႐ု ိက္ လ ွ ် ပ္ စီ း ေမာ္ တ ာ ၏ လည္ ပ တ္ ႏ ႈ န္ း သည္ အာေမခ်ာကြ ဳင္ ိ ႐ ိွ လွ်ပ္စးီ ဗိအ ႔ု ားႏွင့္ တိက ု ႐ ္ က ုိ အ ္ ခ်ဳးက်သျဖင္ ိ ့ ၎ေမာ္တာအမ်ဳးအစားကိ ိ ု ထိနး္ ခ်ဳပ္ရမႈသည္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ကာ၊ ေမာ္တာကို လူအမ်ားသံုး အီလက္ထေရာနစ္ပတ္လမ္းစနစ္ျဖင့္ ခ် န္ိ ညိ ွ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ေ လ့ ႐ ိွ ျ ပီ း ၊ တို က္ ႐ု ိက္ လ ွ ် ပ္ စီ း ဗို ႔ အ ားကို ရက္ တီ ဖို င္ ယ ာဆားကစ္

26 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


ELECTRICAL AND ELECTRICITY AC DRIVES EDDY CURRENT CLUTCHES ‘Eddy Current Clutches’ သည္ စနစ္ ၏ အားေပးပို ႔ မ ႈ စ နစ္ ကို ဆက္ သ ြ ယ္ ျဖတ္ ေ တာက္ ေ ပးရာ၌ သံု း သည့္ ကိ ရိ ယ ာပစၥ ည္ း ျဖစ္ ၍ ၊ စက္ ကိ ရိ ယ ာတစ္ ခု မ ွ ေ န ာ က္ တ စ္ ခု သို ႔ အ ာ း ကို ေ ပ း ပို ႔ / ျ ဖ တ္ ေ တ ာ က္ မ ႈ ( သို ႔ မ ဟု တ္ ) စ န စ္ ၏ စြမး္ အားေပးပိမ ႔ု စ ႈ နစ္မေ ွ န၍ က်န္အပိင ု း္ ကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ရန္အတြက္ သံးု ေလ့႐သ ွ ိ ည္။ ၎၏လုပ္ေဆာင္ပံုမွာ လွ်ပ္စစ္သံလုိက္စက္ကြင္းညိႈ႕ငင္မႈႏွင့္ သံလုိက္ႏွင့္ကိြဳင္ထုပ္၏ ႏိ ႈ င္ း ရ ေ ႐ ႊ ႕ လ ် ာ း မ ႈ မ ွ ေ န ၍ ထ ြ က္ ေ ပ ၚ လ ာ သ ည့္ လ ွ ် ပ္ စီ း

ေ န ာ က္ ျ ပ န္ ညိ ႈ ႈ ႔ င င္ မ ႈ

အေျခခံ သ ေဘာတရားကို သံု း စြ ထားသည္ ဲ ။ ဤကိ ရိ ယ ာသည္ လည္ ပ တ္ ႏ ႈ န္ း အလယ္အလတ္မွ ျမင့္မားသည့္ လည္ပတ္ႏႈန္း႐ိွေသာ အလတ္စား၀န္အားစနစ္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္၍ စံထားလွ်ပ္စစ္ညိႈ႔ငင္ေမာ္တာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာ၌ သံုးသည္။ ‘Eddy Current Clutches’ ၏ျပင္ပတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ ပါ၀င္အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပံု(2)တြင္ ျပထားပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဤကိရိယာပစၥည္းသည္ ASDs ဒ႐ိုက္ဗ္မ်ားထက္ လုပ္ေဆာင္ႏုင ိ ္မႈစြမ္းရည္ ပိုနည္းျပီး၊ ေဆာင္ယူအသံုးခ်ရာ၌လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ႐ိွပါသည္။

ပံု(3). Switched Reluctance Motor ၏ သံလိုက္၀င္႐ုးိ မ်ားႏွင့္ ျပင္ပတည္ေဆာက္ပံု VECTOR DRIVE ‘Vector Drive’ ေအစီေမာ္တာအမ်ဳးအစားကိ ိ ု ထိနး္ ခ်ဳပ္ပမ ံု ာွ ဒီစေ ီ မာ္တာ၏ အျမန္ႏန ႈ း္ ၀င္႐ုးိ လိမ္အားႏွင့္ ျမင္ေကာင္ေရအားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပံုႏွင့္ ဆင္တူျပီး၊ အဆိုပါဒ႐ိုက္ဗ္ကို ျမန္ ႏ ႈ န္းအျမင့္ ၌ ေမာင္ းႏွ င္သည့္ အခါ လိ မ္အား အျပည့္ အ၀ကို ထု တ္ေ ပးႏိုင္သည္ (ေမာ္တာသည္ လိမ္အားအျပည့္ႏွင့္ လည္ပတ္ႏႈန္းအနိမ့္၌ ထြက္ေပၚလာသည့္ အပူကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ႏုင ိ ရ ္ မည္) သိရ ႔ု ာတြင္ ဤဒ႐ိုကဗ ္ အ ္ မ်ဳးအစား၌ ိ ႐ႈပေ ္ ထြးေသာအီလစ္ထေရာနစ္ အစိတ္အပိုင္း ဥပမာ ဆာဗိုေမာ္တာ႐ိွ လွ်ပ္စစ္ေဖ့စ္အေနအထားကို တြက္ခ်က္ႏုင ိ ္ရန္ ဒီ ဂ ်ယ္ တ ယ္ အ ခ်က္ အ လက္ တ ြ က္ ခ ်က္ မ ႈ စ နစ္ (ေခၚ) DSPs ပတ္ လ မ္ း စသည္ တို ႔ ပါ႐ိွဒီဇိုင္းထုတ္ထားပါသည္။ စက္၏ အေျခခံလုပ္ေဆာင္မႈသေဘာတရားမွာ အာေမခ်ာ လွ်ပ္စီးအားပမာဏႏွင့္ လားရာကို အတူ

ေပါင္ း စည္ း ထားေသာ ဗက္ တ ာအားကို သံုး ၍ ၀င္ ႐ု းိ လိ မ္အားကို

ေ ျ ပ ာ င္ း လဲ ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္ ေ စ ျ ခ င္ း ျ ဖ စ္ သ ည္ ။ ထို ႔ အ ျ ပ င္ စ လိ အ ျ မ န္ ႏ ႈ န္ း ႏ ွ င့္ ေ မ ာ္ တ ာ အ ျ မ န္ ႏ ႈ န္ း ကို အ င္ ကု တ္ ဒ ါ ( E n c o d e r ) ျ ဖ င့္ စ စ္ ေ ဆ း ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္ ၍ ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ လူသံုးမ်ားေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး စင္ခ႐ိုနပ္စ္ေမာ္တာမ်ား၌ ဗက္ တ ာဒ႐ု ိ က္ ျ ဖင့္ မက္ ဂ နီ တို က္ စ င္ း လွ ် ပ္ စီ း အားႏွ င့္ စလိ တ န္ ဖို း ကို ဖယ္ ႐ ွ ာ း၍ ပံု(2). ‘Eddy Current Clutches’ ၏ ျပင္ပတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္

ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ေ စေလ့ ႐ိွ ပ ါသည္ ။ Vector Drive ၏ လု ပ္ ေ ဆာင္ မ ႈ သ ေဘာတရားကို

ပါ၀င္အစိတ္အပိုင္းမ်ားျပပံု

ပံု ( 4)တြ င္ ျပထားပါသည္ ။ Speed Regulator ဘေလာက္ တံု း သည္ ျပင္ ပ မွ ေပးပို ႔ သ ည့္ အ ခ်က္ အ လက္ ျ ဖင့္ အျမန္ ႏ ႈ န္ း ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ တာ၀န္ ကို ထမ္ း ေဆာင္ ၍ ၊

ပံုရယူမႈရင္းျမစ္ : http://www.superstreetonline.com/how-to/additional-tech/

၎မွထြက္လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္တစ္ဆင့္အျဖစ္ 2 ေဖ့စ္ မွ 3ေဖ့စ္

modp-1108-a-true-rolling-road/)

(2 Phase/3Phase) အခ်က္အလက္ေျပာင္းလဲမႈ ဘေလာက္တုံးသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ထို မ ွ တ စ္ ဆ င့္ အခ်က္ အ လက္ မ ်ားကို လွ ် ပ္ စီ း ထိ န္ း ညိ ွ ( Current Regulator) ဘေလာက္ တံု း သို ႔ ဆက္ လ က္ ေ ပးပို ႔ ပ ါသည္ ။ လွ ် ပ္ စီ း ထိ န္ း ညိ ွ ဘ ေလာက္ တံု း တြ င္

SWITCHED RELUCTANCE DRIVES စ ၀ိ ခ ် ္ရီ လ ပ္ တ င္ း စ္ ေ မ ာ္ တ ာ ( Sw i t c h e d Re l u c t a n c e : S R M o t o r ) ၏

ေ မ ာ္ တ ာ အ ျ မ န္ ႏ ႈ န္ း စ စ္ ေ ဆ း သ ည့္ အ င္ ကု တ္ ဒ ါ ( E n c o d e r ) အ ကူ အ ညီ ျ ဖ င့္

အပိ တ္ ပ တ္ လ မ္ း ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ စ နစ္ (Closed-Loop Control) ျဖစ္ ၍ ၊ ေမာ္ တ ာ

ေမာ္တာလည္ပတ္ႏႈန္းအေနအထားကို ေဒတာအခ်က္အလက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲယူ၍

အတြ င္ း ပို င္ း တည္ ေ ဆာက္ မ ႈ စ နစ္ မ႐ႈ ပ္ ေ ထြ း သလို တပ္ ဆ င္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လ ည္ း

စနစ္၏ အ၀င္အင္ပု႔တ္ဖက္႐ွ ိ ဖလပ္စ္တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေစပါသည္။

လြ ယ္ ကူ သ ည္ ။

ေမာ္ တ ာတည္ ေ ဆာက္ မ ႈ သံု း အဓိ က ပစၥ ည္ း မ်ားမွ ာ သံ ျ ပားႏွ င့္

ေၾကးနီ၀ါယာၾကိဳးမ်ားသာ ျဖစ္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ စ၀ိခ်ရီ္ လပ္တင္းစ္ေမာ္တာကို

Speed Regular

ယေန႔ေခတ္တြင္ စရိတ္နည္းနည္းသာ သံုးလိုေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းအလုပ္မ်ား ဥပမာ ေရစု ပ္ စ က္ ပ န္ က ာ၊ ေလေအးေပးစက္ ၏ အေအးေပးကြ န္ ပ ရက္ ဆ ာ စသည္ တို ႔ ၌

2 Phase to 3 Phase

သံုးစြၾကသည္ ဲ ။ စ၀ိခ်ရီ္ လပ္တင္းစ္ ေမာ္တာ၏ လုပ္ေဆာင္ပံုအေျခခံသေဘာတရားမွာ Flux Command

စနစ္မွ သံလက ို တ ္ န ြ း္ ကန္အားကို ေလ်ာ့ပါးေစရန္ အားထုတရ ္ ာ၌ သံလက ို ပ ္ တ္လမ္းမွေန၍ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရီလပ္တင္းစ္အားကို သံုးစြကာ ဲ ေမာ္တာကို လည္ပတ္ေစျခင္း

Motor

Controller

ျဖစ္သည္။ Switched Reluctance Motor ၏ သံလိုက္၀င္႐ုးိ မ်ားႏွင့္အတူ ဒ႐ိုက္ဗ္ႏွင့္ တြဆက္ ဲ ထားသည့္ ျပင္ပတည္ေဆာက္ပံုကို ပံု(3)တြင္ ျပသထားပါသည္။

Position Signal

ပံု(4). Vector Drive ၏ လုပ္ေဆာင္မႈဘေလာက္ပံုစံ

27 JANUARY - MARCH 2017

Encoder

Current Regulator


ELECTRICAL AND ELECTRICITY WOUND-ROTOR MOTOR CONTROLLERS ‘Wound-Rotor Motor’ ကို အျမန္ ႏ ႈ န္ း ခ် န္ိ ညိ ွ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ဒ ႐ိုက္ ဗ္ ( Adjustable Speed Drive: ASD) (သို႔မဟုတ္) တစ္ခ်ဳ႕အမ် ိ ဳးအစား၌ ိ အျမန္ႏႈန္းေျပာင္းလဲထိန္းခ်ဳပ္ ဒ႐ိုက္ဗ္(Variable-Speed Drive: VSD) ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ေစႏိုင္ပါသည္။ AC Adjustable Speed Drives သည္ စက္မႈလုပ္ငန္း အျမန္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလာကတြင္ က်ယ္ ျ ပန္ ႔ စ ြ ာ ပါ၀င္ ပ တ္ သ က္ ေ နပါသည္ ။ ဤအမ် ဳးအစားကိ ိ ရိ ယ ာကို ႏွ စ္ ေ ပါင္ း (20)ေက်ာ္ၾကာ တြငက ္ ်ယ္စာြ အသံးု ျပဳလာခဲၾ့ ကျပီး၊ ေမာ္တာပန္ခ ႔ ္ ပန္ကာ ကြနပ ္ ရက္ဆာ မွအစ ႐ႈပ္ေထြးေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ႐ွိ စက္ယႏၱရားမ်ားအထိ စနစ္မ်ားတြင္ ၎ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဒ႐ိုက္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎သည္ Solid State Electronic Devices မွတစ္ဆင့္ ေမာ္တာမ်ားထံသို႔ ျပန္လွန္လွ်ပ္စီး၏ ၾကိမ္ႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲေပးပို႔ျခင္းျဖင့္ လု ပ္ ေ ဆာင္ ပ ါသည္ ။ ဤစနစ္ သ ည္ ေစ်းႏႈ န္ း အေတာ္ အ တန္ ျမင့္ ေ သာ္ လ ည္ း စိ တ္ ခ ်ရသည့္ စြ မ္ း ေဆာင္ ရ ည္ ႏ ွ င့္ တိ က ်မႈ ကို ေပးစြ မ္ း ႏိုင္ ျ ပီ း ၊ လု ပ္ င န္ း မ်ားစြ ာ ၌ ယံုၾကည္အားထားစြာ သံုးၾကသည့္အျပင္ စြမ္းအင္ေခြ်တာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္

ဤစက္ျဖင့္

ပံု(5). AC Adjustable Speed Drives အမ်ဳးအစားမ်ားအသီ ိ းသီး

ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏမႈ ွ ံ အတြက္ အနာဂတ္၌ အရင္းေက်တြက္ေခ်ကိုက္မႈ ႐ိွေစပါသည္။ ARIABLE VOLTAGE CONTROLLERS ‘Variable voltage controllers’ ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားကို ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ေမာ္ တ ာ၏ လည္ ပ တ္ မ ႈ ကို တို က္ ႐ု ိက္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ျ ခင္ း ျဖစ္ ၍ ၊ ညိ ႈ ႔ င င္ ေ မာ္ တ ာမ်ား၌ အသံု း မ်ားသည္ ။ ေမာ္ တ ာ၏အျမန္ ႏ ႈ န္ း ကို ျခားနားေသာ လွ ် ပ္ စ စ္ ဗို ႔ အ ားျဖင့္ တိုက္႐ုက ိ ္ထိန္းခ်ဳပ္ျပီး၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ျမင့္၌ သင့္ေတာ္သည့္ အျမန္ႏႈန္းအပိုင္းအျခားက်ဥ္း မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သံုးစြရာ၌ ဲ စြမ္းရည္ေကာင္းမြန္မႈ႐ွိေစရန္ တန္ဖိုးအလြန္ျမင့္ေသာ ေမာ္တာစလိတန္ဖိုးကို သံုးစြရသည္ ဲ ။

28 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


ELECTRICAL AND ELECTRICITY VARIABLE FREQUENCY DRIVES

Feedback

‘Variable Frequency Drives’ ဆိုသည္မွာ လွ်ပ္စီးၾကိမ္ႏႈန္းကို ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္

Signal

ေမာ္တာ၏ လည္ပတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကြျပားသည္ ဲ ့ေမာ္တာအျမန္ႏႈန္း

Speed Reference from Process

TACHOMETER

REGULATOR

(Controls)

အ တ ြ က္ က ြ ျ ဲ ပ ာ း သ ည့္ လ ွ ် ပ္ စီ း ၾ ကိ မ္ ႏ ႈ န္ း ကို ထု တ္ ေ ပ း က ာ ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္ ျ ခ င္ း ျဖစ္ ၍ ၊ AC ေမာ္ တ ာ၏ အျမန္ ႏ ႈ န္ း ကို ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ရ ာ၌ အသံု း မ်ားသည္ ။ ထို ႔ အ ျပင္

Motor

အေတာ္အတန္ တည္ျငိမ္ေသာ သတ္မွတ္လွ်ပ္စစ္ၾကိမ္ႏႈန္းဗို႔အားအခ်ဳးအစား ိ (V / RECTIFIER

Hz) တန္ဖုိးရ႐ိွေစရန္အတြက္ ဒ႐ိုက္ဗ္သည္ အထြက္ေအာက္ပု႔တ္လွ်ပ္စီးဗို႔အားကိုပါ

Constant Frequency Constant Voltage AC Power Supply

ထိနး္ ခ်ဳပ္ေျပာင္းလဲေပးပါသည္။ ဒ႐ိုကဗ ္ က ္ ို အပိတထ ္ န ိ း္ ခ်ဳပ္မႈ (Closed-Loop Control) ပံု စံ ျ ဖင့္ AC ေမာ္ တ ာအတြ က္ လံု ေ လာက္ ေ သာ ၀င္ ႐ု ိး လိ မ္ အ ားထု တ္ ေ ပးႏိုင္ ေ သာ လည္ ပ တ္ ႏ ႈ န္ း ရ႐ိွ ေ အာင္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ရ ာ၌ သံု း ပါသည္ ။ အပိ တ္ ထိ္ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ ပံု စံ တ ြ င္

Fixed or Variable DC Voltage

LOAD

INVERTER (Switching Section) Variable Frequency Variable Voltage AC Power Output

ေမာ္တာအား ေပးပိေ ႔ု သာ လွ်ပ္စစ္အားႏွင့္ ၾကိမႏ ္ န ႈ း္ ေျပာင္းလဲမမ ႈ ွ တံျ႔ု ပန္ခ်က္တန္ဖးို အရ ေပးသြ င္ း မႈ လို အ ပ္ ခ ်က္ ကို ေျပာင္ း လဲ ေ စျခင္ း ျဖင့္ ေမာ္ တ ာ၏ အျမန္ ႏ ႈ န္ း ကို အက်ဳးသက္ ိ ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၾကိမ္ႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈျဖင့္ ေမာ္တာ၏ အျမန္ႏႈန္း ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ န ည္ း လမ္ း သည္ သတ္ မ ွ တ္ အ ျမန္ ႏ ႈ န္ း ထက္ နိ မ့္ က ်ေသာႏႈ န္ း ထားႏွ င့္ ျမင့္ မ ားေသာႏႈ န္ း ထားမ်ား၌ပါ အျမန္ ႏ ႈ န္ း ကို အစဥ္ မ ျပတ္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ေ ပးႏိုင္ သ ျဖင့္ ယေန႔ေခတ္၌ လူသံုးမ်ားသည့္နည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ သံု း စ ြ သူ ဲ မ ွ စ ေ တ တ ာ ၏ လ ွ ် ပ္ စ စ္ ၾ ကိ မ္ ႏ ႈ န္ း ကို ေ လ ွ ် ာ့ ခ ် လို က္ သ ည့္ အ ခ ါ လွ်ပ္စစ္ဗို႔အားႏွင့္ ၾကိမ္ႏႈန္းအခ်ဳးိ တန္ဖိုးကို တည္ျငိမ္သည့္ႏႈန္းထား၌ ႐ိွေစရန္အတြက္ စေတတာ၏ ဗို႔အားကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက စေတတာ၏ သံ ထ ည္ ၀ င္ ႐ု ိး သည္ ျပည့္ ၀ အေနအထားသို ႔ ေရာက္ ႐ ိွ ျ ပီ း ၊ ပံု မ ွ န္ ထ က္ လွ ် ပ္ စီ း အား ပိုမ်ားေစကာ ေမာ္တာကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။ ၾကိမ္ႏႈန္းအခ်ဳးကိ ိ ု တည္ျငိမ္ေအာင္

ပံု(6). (A) ၊ (B) ‘Adjustable Frequency Inverter System’

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေမာ္တာ၏ သံလိုက္စက္ကြင္းကို တည္ျငိမ္သည့္ႏႈန္းထား၌ ႐ိွေစကာ

အဆင့္လိုက္ အပိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ျပပံု

ေမာ္ တ ာ၏ အျမင့္ ဆုံ း လိ မ္ အ ားကို မည္ သ ည့္ အ ခ် ိန္ ၌ မဆို တည္ ျ ငိ မ္ ေ စပါမည္ ။ မည္သပ ႔ို င္ျဖစ္ေစ အကယ္၍ သံးု စြမႈဲ ၾကိမႏ ္ န ႈ း္ သည္ အလြနန ္ မ ိ က ့္ ်သည္တ ့ န္ဖးို ၌ ႐ိေ ွ နပါက၊

ပံုရယူမႈရင္းျမစ္ : http://www.ecvv.com/product/4052000.html

စေတတာခု ခံ မ ႈ အ ားေၾကာင့္ က်ဆင္ း သြ ာ းသည့္ အ ားကို အစားထို း ျဖည့္ ေ ပးႏိုင္ ရ န္ (Stator Resistance Compensation) အတြက္ သတ္မွတ္ၾကိမ္ႏႈန္းထက္ျမင့္ေသာ

သံု း စြ သူ ဲ သ ည္ မည္ သ ည့္ ဒ ႐ိုက္ ဗ္ အ မ် ဳးအစားပံ ိ ု စံ ကို ေ႐ြ း ခ်ယ္ သံု း သည္ ျ ဖစ္ ေ စ

ၾကိ မ္ ႏ ႈ န္ း ရ႐ိွ ေ စရန္ ၾကိ မ္ ႏ ႈ န္ း အခ် ဳးကိ ိ ု သံု း စြ သူ ဲ မ ွ တို း ျမွ င့္ ေ ပးရန္ လို အ ပ္ ပ ါသည္ ။

ေမာ္တာအမ်ဳးအစားကိ ိ ု အဓိကစဥ္းစားရန္အခ်က္အျဖစ္ထားျပီး၊ စက္ယႏၱရား၏ စြမ္း

ဤျဖစ္ စ ဥ္ ၌ စေတတာ၏ သံ လို က္ စ က္ က ြ င္ း အားက်ဆင္ း မႈ ေ ၾကာင့္ ေမာ္ ေ တာ္ ၏

အင္ေခြ်တာလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို သံုးစြရမည္ ဲ ့ ဘတ္ဂ်က္ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္

အျမင့္ဆံုးလိမ္အားကိုပါ က်ဆင္းသြားေစႏိုင္သျဖင့္ စေတတာ၏ လွ်ပ္စစ္တြန္းအားကို

ခ်င့္ တ ြ က္ ျ ပီ း ေ႐ြ း ခ်ယ္ သ င့္ သ ည္ ။ ထို ႔ အ ျပင္ စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း ရင္ း ႏွ းျမႈ ီ ပ္ ႏ ွ မႈံ ၌

တို း ျမွ င့္ ေ ပးရန္ မျဖစ္ ႏု ိင္ ပ ါ။ Adjustable Frequency Inverter System ၏

စက္ယႏၱရားကို မသင့္ေတာ္စြာ သံုးစြရာမွ ဲ ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားႏိုင္မည့္ကာလကိုပါ

အပိတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ပံုစံကို ပံု(6)တြင္ ျပသထားပါသည္။

ေနာက္ပင္မအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။

EXECUTIVE SUMMARY Adjustable Speed Drive: ASD, the equipment to control speed continuously. ASD could control speed and torque induction or synchronous motor. It could be called by various name such as Variable Speed Drives, Adjustable Frequency Drives or Variable Frequency Inverters. However, the fundamental of it is the same one as ‘DC Drives’ that change the frequency while operating. AC type: 1. Eddy Current Clutches, a transmission that fit for medium work with medium or high speed. 2. Switched Reluctance Drives, with Closed-Loop Control system that has simple structure. Suitable for low budget manufacturing. 3. Vector Drive, summarized of Armature current into Vector to control torque. The slip and motor speed will be verified with encoding procedure 4. Wound Rotor Motor Controller, with variable speed controller, this type could applied with many area of works from drive motor pump to complex machinery by adjust the electrical frequency and send it to Solid State Electronic Device 5. Variable Voltage Controllers, control motor’s spin with electrical pressure, famous with induction motor. 6. Variable Frequency Drives, control motor’s spin by frequency adjustment. This type is famous with AC motor type with different frequency and it also has Closed-Loop Control that could manage the speed continuously for lower and higher than standard used.

29 JANUARY - MARCH 2017


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT အီႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔၏ဒိုင္ရိတ္ေတာရီ

01

02

03

FLOW & FLUID POWER COMPONENTS:

HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT

ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS:

Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneumatic Equipment, Pumps, Valves

၄။ လက္နက္၊ အာဏာကိရိယာႏွင့္ တြဲဖက္ပစၥည္း

၃။ စီးျခင္းႏွင့္ ဖလပ္မႈန္႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေလဖိသိပ္စက္မ်ား၊ ေလပိုက္လံုးမ်ား၊ ၾကားဆ

Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers, Uninterrupted Power Supply (UPS) ၆။ အီလက္ထရြနန ္ စ္ႏင ွ လ ့္ ်ွ ပ္စစ္ထတ ု က ္ န ု မ ္ ်ား

က္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂတ္စကတ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ား၊

လွ်ပ္စစ္သြယ္ေျမာင္း(ႏွင့္) လွ်ပ္စစ္ေ

ဟိုင္ဒရိုလစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ ျပြန္မ်ား (ပလတ္

ျမာင္းစနစ္၊ အလိုအေလ်ာက္ပိုင္ဆိုင္းျခင္း (ႏွင့္) ၊

စတစ္၊ ခဲဖ်က္၊ စတ သံမဏီ)၊ ၊ စုပ္စက္မ်ား၊

လွ်ပ္စစ္နန္းၾကီး (ႏွင့္) လွ်ပ္စစ္ေၾကးနန္း၊

ဗားမ်ားတို႔စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ စက္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၏လံုျခံဳမႈစနစ္၊ အီလက္ ထရြန္နစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ မီးအားေပးစက္မ်ား၊ ခလုတ္ဘုတ့္ပား (ႏွင့္) ခလုတ္ပိုင္ဆိုင္းစက္ႏွင့္ မျပတ္မေတာက္ေပးသြင္းျခင္း (UPS) တို႔စသ ည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

04

05

APPLICATION, SOFTWARE & SOLUTION PROVIDERS

FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES:

၇။ ညႊန္ၾကားခ်က္အစု၊ ကြန္ပ်ဴတာ၏ပရိုဂရမ္ႏွင့္ ရွာေဖြေကၽြးေမြးသ

Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management ၈။ စက္ရစ ုံ မ ီ အ ံ ပ ု ခ ္ ်ဳပ္မ၊ႈ အျခားထုတက ္ န ု ႏ ္ င ွ ့္ ဝန္ေတာင္မမ ႈ ်ား ဓာတုပစၥည္း၊ ပစၥည္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမေအာက္ မီးရထားနည္းပညာ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျဖဳန္းတီးမႈစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

30

MODERN MANUFACTURING SPECIAL EDITION

While every effort has been made to ensure that the information contained herein is comprehensive and accurate, the publisher will not accept any liability for omissions or errors. Should there be any inaccuracies, please write to our marketing department: info@ greenworldmedia.co.th. ဤအခ်က္အလက္အားလံးု သည္ ျပည္စ ့ ႏ ံု င ွ ့္ မွနက ္ န္တက ိ ်ေ သာအခ်က္အလက္ရပ္ ွ ိ သည္။ ဟု ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္လ င္ထ ့ ားပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မာွ းယင္းခ်ကါ (သိမ ႔ု ဟုတ)္ ထိန္းခ်န္ျခင္းမ်ားရွရင္ ိ သင္သည္ အမွားအယင္းမ်ားတို႔ကို ၾကားေျပာႏိုင္ပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန၏အီးေမးလ္ ဆက္သြယ္ႏုင ိ ္ပါသည္။ အီးေမးလ္။

info@greenworldmedia.co.th.


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

category

01

FLOW & FLUD POWER COMPONENTS Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneumatic Equipment, Pumps, Valves ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD. 100 Moo 4 Soi Wat Saothongklang Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong, Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2397 9200 Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com

ADEKOM KOMPRESSOREN (THAILAND) CO., LTD. 133 Kanchanapisek Road Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2453 2374 to 5 Email: info@adekom-thailand.com Website: www.adekom-thailand.com

AEROFLUID CO., LTD. 169/4, 169/5 Moo 1 Rangsit-Nakornnayok Road Lampakkud, Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155 (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com

ALPHA CONTROMATIC CO., LTD. 9 Soi On-Nut 62 Sukhumvit 77 Road Suan Luang, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2721 1801 Email: sales@alphac.co.th Website: www.alphac.co.th

ALTER AIRCONDITIONING CO., LTD. 99/5 Moo 20 Lam Luk Ka Pathumthani 12150 Thailand Tel: (66) 2023 4172 to 4, (66) 8 1582 1818 Email: sales@alter.co.th Website: www.alter.co.th

ATLAS COPCO (THAILAND) CO., LTD. 125 Wellgrow Industrial Estate Moo 9 Bangna-Trad (Km.36) Road Bangwua, Bangpakong Chachoengsao 24180 Thailand Tel: (66) 3856 2900, (66) 8 1826 0679 Website: www.atlascopco.co.th

BITWISE (THAILAND) CO., LTD. 25/12 Moo 20 Theparak (Km.12) Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2312 3995 Email: info@bitwise.co.th Website: www.bitwise.co.th

BOONSUNGNOEN CO., LTD.

EATON ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

55/29 Moo 3 Lampho, Bangbuathong Nonthaburi 11110 Thailand Tel: (66) 2525 8630 Email: bsn.chemtai@gmail.com Website: www.chemtai.com

89/1 Kasemsap Building, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2511 5300 Email: chalalaikwansuwan@eaton.com Website: www.eaton.co.th

B-TAC INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.

EMERSON (THAILAND) LTD.

115 Soi 62/1 Sukhumvit Road, Bang Chak, Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2332 5555 (AUTO 22 LINES) Email: sirichai@btacia.co.th Website: www.btacia.co.th

555 Rasa Tower 2, 14th Floor, Unit 1401-1402 Phaholyothin Road, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2937 1190 Email: emersonprocess.thailand@emerson.com Website: www.emersonprocess.com

BUSCH VACUUM (THAILAND) CO. LTD.

ENCOTEC CO., LTD.

29/10 Moo 7 Soi Poolchareon Bangna-Trad Road Bangchalong, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2337 0360 Email: info@busch.co.th Website: www.busch.co.th

71/296 Soi Ramkhamhaeng 164 Ramkhamhaeng Road, Min Buri Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2372 7302 Email: info@encotecthai.com Website: www.encotecthai.com

CHAROEN MUANG MACHINERY CO., LTD.

EPMC CO., LTD.

164/1 Wisutkasat Road, Bangpanthom, Pranakorn Bangkok 10200 Thailand Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268 Email: Info@crm.co.th Website: www.crm.co.th

4th Floor. Boonyium & Associates Bldg., 1314-1322 Srinakarin Road, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 1678 to 87 Email: epmc@epmc.co.th Website: www.epmc.co.th

CHICAGO PNEUMATIC COMPRESSORS

EXTRA VALUE CO., LTD.

125 Wellgrow Industrial Estate Moo 9 Bangna-Trad Road (Km.36), Bangwua, Bangpakong Chachoengsao 24130 Thailand Tel: (66) 3856 2900 Email: aritutch.ariyaphitanant@cp.com Website: www.cp.com

6 Ngamwongwan 3 Junction 5, Ngamwongwan Road Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2952 6725 to 6 Email: center@extravalue.co.th Website: www.extravalue.co.th

CONQUEST EQUIPMENT CO., LTD.

FLOMATIC LTD.

56 Moo 2 Soi Kanchanaphan, Bangplee-Tamru Road Phraeksamai, Muang Samutprakarn 10280 Thailand Tel: (66) 2136 2317 Email: natcha.r@conquest.co.th Website: www.conquest.co.th

44/16 Moo 3 Chimplee, Taling Chan Bangkok 10170 Thailand Tel: (66) 2448 8100 Email: sales@flomatic-valves.com Website: www.flomatic-valves.com

COPCO CHEMTECH CO., LTD. 89/76 RK Park Hathairath Road Bangcha, Khlong Sam Wa Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2171 5391 Email: coct@copcochemtech.co.th Website: www.copcochemtech.co.th

CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD. 559/26 Moo 7, Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2325 0321 to 3 Email: info@cpmflow.com Website: www.cpmflow.com

DINDAN TECHNICAL CO., LTD. 27 Soi Luan-Jeur-Arnusorn 2, Sukhumvit Road Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2753 4212 Email: dindan@dindan-tech.com Website: www.dindan-tech.com

31 JANUARY - MARCH 2017

FLOWLUTION CO., LTD. 26/48 Moo 4 Suksavahd Road Chom Thong, Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2877 3223 Email: info@flowlution.com Website: www.hofhydraulic.com

GLOBAL FLOW TECH CO., LTD. 94/1 Moo 8 Poochaosamingprai road Sumrong Tai, Phra Pradaeng Samutprakarn 10130 Thailand Tel: (66) 2676 2299 Website: www.gft.co.th

GLOBAL SEAL CO., LTD. 490 Thetsaban Rangsan Nua Soi 10 Road Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2953 8840 to 8 Email: phuwasa.k@globalseal.co.th Website: www.globalseal.co.th


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT HARCUS RUBBER CO., LTD.

MERZ (THAILAND) CO., LTD.

PROSHOP CENTER CO., LTD.

8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9924 to 49 Email: contact@harcusrubber.com Website: www.harcusrubber.com

555/119 On-Nut Road Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2328 6674 Email: sales@merz-thailand.com Website: www.merz-thailand.com

88/153 Moo 10 Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2181 2317 Email: Mr.Karcher@karcherthai.com Website: www.proshopthai.com

HATYAI P.M. CONTROL LTD., PART. 220/9 Moo 12 Tachang, Bangklam Songkla 90110 Thailand Tel: (66) 7455 4447 to 8 Email: sale@hatyaipm.com Website: www.hatyaipm.com

HOF CORINDUS CO., LTD. 891 Rama 3 Road, Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2284 1100, (66) 8 9921 4578 Email: info@hofcorindus.co.th Website: www.hofcorindus.co.th

HYDRAULIC & PNEUMATIC SOLUTIONS CO., LTD. 420/3 Sathupradit Road, Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2674 0292 to 3 Website: www.hydraulic-pneumatic.co.th

KANIT ENGINEERING CO., LTD. 800/3-4 Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2642 8762 to 4 Website: www.kanitengineering.com

KC MAHANAKORN CO., LTD. 141, 143 Narathiwat-Ratchanakarin Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2678 2530 to 40 Email: info@kcbkk.com Website: www.kcbkk.com

MAGNA INTERNATIONAL CO., LTD. 58 Soi Bangwaak 37 Bang Waek Road Bang Waek, Phasi Charoen Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2865 2501 to 8 Email: admin@magna.co.th Website: www.magna.co.th

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD. 69, 71-73 Bamrungrat Road Sampanthawong Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2225 7656 to 7, (66) 8 1875 4477 Email: NCRhose@NCR-Rubber.com Website: www.ncr-rubber.com

1035/83-85 Soi Pracharaj 33 Bangkok-Nonthaburi Road Bangsue, Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2910 8754 Email: rhanksupply@gmail.com Website: www.rhanksupply.com

NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

RADICON CO., LTD.

314, 316, 318, 320, 322 Soi Chan 32 Chan Road Sathorn Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2675 8230 Email: sales@nandee.co.th Website: www.nandee.co.th

16/1 Suwintawong Road Lampakchee, Nongchok Bangkok 10530 Thailand Tel: (66) 2989 4521 to 31 Email: EngSt@radicon.co.th Website: www.radicon.co.th

NOBLETEC ENGINEERING CO., LTD.

SAHAKIM MOTOR CO., LTD.

424/23-24 Kanchanapisek Road Dokmai, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2138 2962 to 5 Email: nobleeng@ksc.th.com Website: www.nobletec.co.th

46-52 Chalermkhet 3 Road Wat Thepsirin, Pomprab-Sattruphai Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2621 5761 Email: infoskm@sahakimmotor.co.th Website: www.sahakimmotor.co.th

ORBIT INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD.

9 Sathorn Road Soi 13 Yan Nawa, Sathorn Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 0053, (66) 8 6665 1451 Email: sales@orbit-hoseclips.com Website: www.orbit-hoseclips.com

8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9946 Email: marketing@suvarnabhumipipe.com Website: www.suvarnabhumipipe.com

P.V.S. TRADING ENGINEERING CO., LTD. 130/39-40 Soi Ramindra 40 Yak 6 Nuanchan, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 6810 to 7 Email: pvssales@truemail.co.th

MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD. 111 Soi Sukhumvit 62/1 Bang Chak, Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com

T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC CO., LTD. 125/10 Moo 5 Bansuan, Muang Chonburi 20000 Thailand Tel: (66) 3827 1933 Email: i_sale@tmc.co.th Website: www.tmc.co.th

Website: HANNIFIN PARKER www.pvsvalves.com THAILAND CO., LTD.

MAHATHON ELECTRIC CO., LTD. 59/9-10 Moo 6 Ekkachai Road Bang Bon, Bang Bon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2894 3447, (66) 8 1445 2766 Email: info@mahathon.co.th Website: www.mahathon.co.th

R.HANK SUPPLY CO., LTD.

1265 Rama 9 Road Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2186 7000 Website: www.parker.com

T.N. METAL WORKS CO., LTD. 92/1 Moo 7 Petchkasem Road Omnoi, Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand Tel: (66) 2115 5000 Email: info@tnmetalworks.com Website: www.tnmetalworks.com

PREMIUM EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD 46 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE Moo 14 Serithai Road Min Buri Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2919 8900 Email: premium@premium.co.th Website: www.premium.co.th

32 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION

TEXFOCUS CO., LTD. 6/5 Moo 5 Khlong Khwai, Samkhok Pathumthani 12160 Thailand Tel: (66) 2593 2000 to 3 Email: sales@texfocus.com Website: www.texfocus.com


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT THAI POLLUTECH MACHINERY CO., LTD. 324/36 Bangna Residence Room 301-302, 310, 3rd Floor Sanphawut Road Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 9002 Website: www.thaipollutech.com

TIRAWAT AIR COMPRESSOR LTD. 399 Worachak Road Pomprab Pomprab-Sattruphai Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2223 1444 Email: sales@tirawatgroup.com Website: www.tirawatgroup.com

TOYOX TRADING (THAILAND) CO., LTD. 98 Bangchan Industrial Estate Soi Serithai 85, Kannayao Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2906 3199 Email: info@toyoxthai.com Website: www.toyoxthai.com

U.P.E. ENGINEERING CO LTD. 22-22/2 Rama 2 Road Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2451 1350 to 1 Email: upe_engineering@yahoo.co.th Website: www.upeengineering.com

UNION TERM CO., LTD. 45/7 Soi Chalermketh 2 Wat Thepsirin Pomprab-Sattruphai Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2621 9460 to 2 Email: sales@union-therm.co.th Website: www.union-therm.co.th

category

02

HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT 3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12th Floor. Asoke-Montri Road Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th

AMERICAN TOOL (THAILAND) CO., LTD. 26/4 Soi Chalermsook Ratchdapisek Road Chan Kasem, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2939 0524 to 6 Email: info@americantoolthailand.com Website: www.americantoolthailand.com

B&B SOLIMEC CO., LTD. 3775/6 Rama 4 Road Phra Khanong, Khlongtoei Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2712 0898 Email: marketing@solimacgroup.com Website: www.solimacgroup.com

BLISS SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 294/71-77 Rom Klao Road Khlong Sam Prawet, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2184 9761 Email: CONTACT@BLISS.CO.TH Website: www.bliss.com.sg

UNITED AIR POWER CO., LTD.

BOONSAN FASTENERS LTD.

1122 Soi Wachirathamsathit 57 Sukhumvit 101/1 Road Bang Chak, Phra Khanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2746 3400

1874, 1874/1-3 Moo 3 Soi Narai 2 Thepharak Road Thepharak, Mueang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2758 2204 Email: info@boonsanfasteners.com Website: www.boonsanfasteners.com

VIRTUS CO., LTD.

CHOSEN TECHNOLOGY CO., LTD.

HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD. 3 Soi. Bangna-Trad 34 Bangna-Trad Road Bangna, Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com

HITACHI POWER TOOLS (THAILAND) CO., LTD. 84, 88 Krungthep Kreetha Road Hua Mark, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2379 4460 to 3, (66) 8 5447 0310 Email: customer-service@hitachi-powertools.co.th Website: www.hitachi-powertools.co.th

IRC TECHNOLOGIES CO., LTD. 719 KPN Tower Rama 9 Road Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2717 1400 Email: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th

J. SRI RUNG RUENG IMPEX CO., LTD. 850/1 Soi Ladkrabang 30/5 Ladkrabang Road Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2327 0351 to 5 Email: salesjsr@jsr.co.th Website: www.jsr.co.th

JAKAWATNA NAWAKARN CO., LTD. 173-173/1 Soi 27 Rama 2 Road Bang Mod, Chom Thong Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2870 0007 to 9 Email: jk_brushes@hotmail.com Website: www.jkbrushes.com

K.S. UNION CO., LTD. 91/29 Suwinthawong Road Min Buri Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2543 6868 to 9 Email: marketing@ksunionbrush.com Website: www.ksunionbrush.com

120 Soi Somdetprachaotaksin 44 Dao Khanong Thon Buri Bangkok 10600 Thailand Tel: (66) 2876 2727 Email: welcome@virtus.co.th Website: www.virtus.co.th

5 Krungthep Kreetha Road Saphan Sung Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2736 2122 Email: marketing@chosen.co.th Website: www.chosen.co.th

KANOKSIN EXPORT IMPORT CO., LTD.

YOUR ENGINEER (1990) CO., LTD.

COMPOMAX CO., LTD.

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD.

356, 358, 360 Sirindhorn Road Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2881 0800 to 7 Email: yourengineer1990@gmail.com Website: your-engineer1990.com

16 Soi Ekamai 4 Sukhumvit 63 Phra Khanong Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2105 0555 Email: info@compomax.co.th Website: www.compomax.co.th

2034/128 Ital-Thai Building Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2369 2777 Email: info@keyence.co.th Website: www.keyence.co.th

162 Kanoksin Building Ramintra (Km.4) Anusaowaree, Bang Khen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2971 8000 Website: www.kanoksin.com

33 JANUARY - MARCH 2017


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT KINGS BRITE CO., LTD.

SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD.

92 Soi Phaholyothin 32, Phaholyothin Road Chan Kasem, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2941 6690 to 1, (66) 8 6478 5300 Email: infokb@kingsbrite.com Website: www.kingsbrite.co.th

Exchange Tower 31st, 34th Floor, Unit 3103, 3403-3404, No 388 Sukhumvit Road, Khlongtoei Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2697 0000 Email: marketing_th@schaeffler.com Website: www.schaeffler.co.th

KUSUMA INTERTRADING CO., LTD. 161/33 Moo 1 Plutaluang, Sattahip Chonburi 20180 Thailand Tel: (66) 3811 0789, (66) 3811 0793 Email: service@kusumaintertrading.com Website: www.kusumaintertrading.net

M.T.K MARKETING CO., LTD. 20/55-56 Moo 6 Khlong Kum, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 7858 Email: mtk@mtkshop.net Website: www.mtkshop.com

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD. 261 Soi On-Nut 17 Yaek 16 Sukhumvit 77 Road, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2717 7199 Email: sales@maxvalue.co.th Website: www.maxvalue.co.th

NILFISK-ADVANCE CO., LTD. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2275 5630 Website: www.nilfisk.co.th

P.S.M. BEARING CO., LTD. 88 Moo 4 Soi Chaiyaphruek 18 (Phitaktham) Chaiyaphruek Road Taling Chan, Bangkok 10170 Thailand Tel: (66) 2882 2888 Email: psm_service@psmbearing.com Website: www.psmbearing.com

PISANU ENGINEERING CO., LTD. 800/43-45 Soi Trakun Suk, Asoke-Din Daeng Road Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th

PRIMUS CO., LTD. 119 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Road Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2693 7005 Website: www.primusthai.com

QTC ENERGY PUBLIC CO., LTD. 2/2 Soi Krungthep Kreetha 8 (5) Krungthep Kreetha Road Hua Mark, Bang Kapi, Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2379 3089 to 92 Email: contact@qtc-energy.com Website: www.qtc-energy.com

WIKA INSTRUMENTATION CORPORATION (THAILAND) CO., LTD. 850/8 Ladkrabang Road Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 6876 to 80 Email: info.th@wika.com Website: www.wika.co.th

SOON THAI JUN IMPORT LTD., PART. 88/3-90 Soi Pathumkongka Trimitr Road Samphanthawong, Samphanthawong Bangkok 10100 Thailand Tel: (66) 2234 9555 Email: soonthaijun@gmail.com Website: www.grouplst.com

SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD. 8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9946 to 49 Email: contact@suvarnabhumipipe.com Website: www.suvarnabhumipipe.com

category

03

ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers,Uninterrupted Power Supply (UPS) 3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12th Floor Asoke-Montri Road Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th

SYSTRONICS CO., LTD. 612 Jarunsanitwong Road Bang-Aw, Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2879 1127 to 9 Email: info@systronics.co.th Website: www.systronics.co.th

ABB LIMITED (MYANMAR BRANCH) Unit 6A, 6th Floor, Centre Point Towers, No.65 Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street Kyauktada Township Yangon The Republic of the Union of Myanmar Tel: (95) 1384 541 Email: daw-nwe-nwe.oo@th.abb.com Website: www.abb.com.mm

TECHNO KIKAI CO., LTD. 46/260 Soi Navamin 74 Navamin Road Khlong Kum, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2947 9801 to 3 Email: sales@technokikai.com Website: www.technokikai.com

ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD.

THK LM SYSTEM PTE LTD. Bangna Tower, Tower A#1701, 2/3 Moo 4 Bangna-Trad (Km.6.5) Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2751 3001 Website: www.thk.com

TKK CORPORATION CO., LTD.

100 Moo 4 Soi Wat Saothongklang Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong, Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2397 9200 Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com

ABSOLUTE ENGINEERING CO., LTD.

71 Soi Yenjit 6 Thungwaddon, Sathon Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 7892 Email: sales@tkkcorporation.com Website: www.tkkcorporation.com

666/26 Soi Pracharat Bamphen 26/8 Samsennork, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2690 5800 Email: absoluteengin@gmail.com Website: www.absolute-engineering.com

VEERASIAM HARDWARE CO., LTD.

ADVANTECH CO., LTD.

1015/6-8 Sukhumvit 71 Road Khlong Tan Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2392 9913 to 4 Email: wuthi@veerasiamhardware.com Website: www.veerasiamhardware.com

65/205 Chamnan Phenjati, 24th Floor Rama 9 Road Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok 10320 Thailand Tel: (66) 2248 3140, (66) 8 6898 1177 Email: sales.th@advantech.com Website: www.advantech.co.th

34 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT AEROFLUID CO., LTD.

CHAROEN MUANG MACHINERY CO., LTD.

HIP GLOBAL CO., LTD.

169/4, 169/5 Moo 1 Rangsit-Nakornnayok Road Lampakkud Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155, (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com

164/1 Wisutkasat Road, Bangpanthom, Pranakorn Bangkok 10200 Thailand Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268 Email: Info@crm.co.th Website: www.crm.co.th

76 Soi Supapong 3 Yaek 8 Nong Bon, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2748 1993 Website: www.hipglobal.co.th

ALPHA ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD. 33/101 Moo 10 Bangpla, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2752 5015 to 7 Email: alpha.electricengineering@gmail.com Website: www.alpha-electric.co.th

APT GROUP CO., LTD. 2014/32-36 Moo 4 Theparak Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2757 8222 Email: sales@aptgroup.co.th Website: www.aptgroup.co.th

HITACHI ASIA (THAILAND) CO., LTD.

COMPOMAX CO., LTD. 16 Soi Ekamai 4 Sukhumvit 63 Phra Khanong Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2105 0555 Email: info@compomax.co.th Website: www.compomax.co.th

CONNEXALL CO., LTD. 899/50 Moo 21 Soi Chongsiri Parkland Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2313 3400 to 1 Email: sales@connexall.co.th Website: www.connexall.co.th

ASIADRIVE CO., LTD.

DRAEGER MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.

63/57 Moo 2 Soi 81 Petchkasem Road Nong Khang Phlu, Nong Khaem Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2420 9590 Email: sale@asiadrive.net Website: www.asiadrive.net

909 Ample Tower, 5th Floor, Bangna-Trad Road Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 0110 Email: sales.thailand@draeger.com Website: www.draeger.com

ASIA-TECH POWER CONTROL CO., LTD.

EATON ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

54 Soi Wachirathamsathit 18 Sukhumvit 101/1 Road Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2399 5443, (66) 2747 9009 Email: yingroj@asiatech.co.th Website: www.asiatech.co.th

89/1 Kasemsap Building, 4th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2511 5300 Email: chalalaikwansuwan@eaton.com Website: www.eaton.co.th

AVERA CO., LTD.

EDA INTERNATIONAL LTD.

631 SCG Tower 2nd Floor, Nonsi Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2681 5050 Email: ratchanok@avera.co.th Website: www.avera.co.th

11 Soi Ruam Mit Phatthana Yaek 6 Watcharaphol Road Taraeng, Bang Khen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2793 8787 Email: info@eda.co.th Website: www.eda.co.th

B&B SOLIMEC CO., LTD.

ELETTO (THAILAND) CO., LTD.

3775/6 Rama 4 Road, Phra Khanong Khlongtoei, Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2712 0898 Email: marketing@solimacgroup.com Website: www.solimacgroup.com

56 Yada Bldg, 8th Floor No. 802-803 Silom Road Sriyawongse, Bang Rak Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2652 5156 Email: info@eletto.co.th Website: www.eletto.co.th

BITWISE (THAILAND) CO., LTD.

HARCUS RUBBER CO., LTD.

25/12 Moo 20 Theparak (Km.12) Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2312 3995 Email: info@bitwise.co.th Website: www.bitwise.co.th

8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9924 to 49 Email: contact@harcusrubber.com Website: www.harcusrubber.com

BTT UNITED CO., LTD.

HATYAI P.M. CONTROL LTD., PART.

212/3 Soi Krungthep-Nonthaburi 37 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang, Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2586 8733, (66) 8 1777 8297 Email: info@bttunited.com Website: www.bttunited.com

220/9 Moo 12 Tachang, Bangklam Songkla 90110 Thailand Tel: (66) 7455 4447 to 8 Email: sale@hatyaipm.com Website: www.hatyaipm.com

18th Floor, Ramaland Bldg., No. 952 Rama IV Road Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2632 9292, (66) 8 9793 1888 Website: www.hitachi.co.th

IBCON CO., LTD. 72, 74 Romklao Road Min Buri, Min Buri, Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2917 3780 Website: www.ibcon.com

INDUSTRIAL X SUPPLY CO., LTD. 50/3 Moo 2 Soi Udomsuk 53, Sukhumvit 103 Road Nong Bon, Prawet Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 6662 to 4 Email: sales@industrialxsupply.com Website: www.industrialxsupply.com

INTERFACECOM CO., LTD. 327, 329, 331, 333 Karnchanapisak Road Lak Song, Bang Khae Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2803 6855 Email: info@interfacecom.co.th Website: www.interfacecom.co.th

INTERROLL (THAILAND) CO., LTD. 700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1 Phanthong, Phanthong Chonburi 20160 Thailand Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com

INVERTER SOLUTION CO., LTD. 87/511 Kanchanapisek Road Bang Bon, Bang Bon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2899 6800 Email: sales@inverter-solution.com Website: www.inverter-solution.com

IRC TECHNOLOGIES LIMITED (KEYSIGHT’S DISTRIBUTOR) 719, 4th Floor, KPN Tower Rama 9 Road Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2717 1400 Email: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th

K & P F.A CENTER CO., LTD. 259/83 Soi Preedi Panomyong 13 (Phibulwej) Sukhumvit 13 Road Phra Khanong Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2381 4681 to 93 Email: marketing@kpt-group.com Website: www.kpt-group.com

35 JANUARY - MARCH 2017


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT KANOKSIN EXPORT IMPORT CO., LTD.

NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

PRIMUS CO., LTD.

162 Kanoksin Building Ramindra (Km.4) Anusaowaree, Bang Khen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2971 8000 Website: www.kanoksin.com

314, 316, 318, 320, 322 Soi Chan 32 Chan Road, Sathon Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2675 8230 Email: sales@nandee.co.th Website: www.nandee.co.th

119 Soi Srimuang Anusorn Sutthisarnvinijchai Road Din Daeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2693 7005 Website: www.primusthai.com

OA. SALES AND SERVICE CO., LTD.

PROSHOP CENTER CO., LTD.

89/2 Moo 5 Samae Dam, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2451 6670 Email: info@oas.co.th Website: www.oas.co.th

88/153 Moo 10 Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2181 2317 Email: Mr.Karcher@karcherthai.com Website: www.proshopthai.com

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD.

Q-CONTROL ENGINEERING CO., LTD.

900, 8th Floor Zone C, Tonson Tower Ploenchit Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (66) 2251 1871 Email: sales@orientalmotor.co.th Website: www.orientalmotor.co.th

22/7-9, 22/37-41 Moo 4 Bangna-Trad Road Bangbor Samutprakarn 10560 Thailand Tel: (66) 2705 5888 Email: qcontrol.q-control.co.th Website: www.q-control.co.th

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128 Ital-Thai Building Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2369 2777 Email: info@keyence.co.th Website: www.keyence.co.th

LED SPECTRUM CO., LTD. 194 Moo 6 Saima, Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2903 5575 Website: www.ledspectrumthai.com

M.T.K MARKETING CO., LTD. 20/55-56 Moo 6 Khlong Kum, Bueng Kum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 7858 Email: mtk@mtkshop.net Website: www.mtkshop.com

MAHATHON ELECTRIC CO., LTD. 59/9-10 Moo 6 Ekkachai Road Bang Bon, Bang Bon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2894 3447, (66) 8 1445 2766 Email: info@mahathon.co.th Website: www.mahathon.co.th

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.

PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO., LTD. 18th Floor, Silom Complex Bldg., 191 Silom Road Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2231 3683 to 7 Email: ml_pewsth_support@th.panasonic.com Website: www.pessth.panasonic.co.th

PHOENIX CONTACT (THAILAND) CO., LTD. 797, 1st and 2nd Floor Rama 9 Road Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2719 7957 Email: info@phoenixcontact.co.th Website: www.phoenixcontact.com

PISANU ENGINEERING CO., LTD.

261 Soi On-Nut 17 Yaek 16 Sukhumvit 77 Road Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2717 7199 Email: sales@maxvalue.co.th Website: www.maxvalue.co.th

800/43-45 Soi Trakun Suk, Asoke-Din Daeng Road Din Daeng, Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th

MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.

POWERADE CO., LTD.

111 Soi Sukhumvit 62/1 Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com

476/2-4 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 0810 to 6 Email: prasop@powerade.co.th Website: www.powerade.co.th

MOTOLOGY (THAILAND) CO., LTD. 55/26 Moo 4 Bueng Kham Phro Lumlukka, Bangkok 12150 Thailand Tel: (66) 2150 7808 to 10, (66) 8 1628 7321, (66) 8 1890 5050 Email: sales@motology.co.th Website: www.motology.co.th

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD. (NSE) 759 Rama 3 Road Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2294 8946, (66) 2708 5991 Email: namsang@namsang.com Website: www.namsang.com

POWERMATIC CO., LTD. 50/1 Soi Tiwanon 40 Tiwanon Road Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2952 4400 (Thailand), +959261036495 (Myanmar) Email: Chairatm@powermatic.co.th Website: www.powermatic.co.th

PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO., LTD. 2 Soi Premier 2 Srinakarin Road Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2301 2100 to 1 Email: narongt@pp.premier.co.th Website: www.premier-products.co.th

36 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION

QUALITECH CONTROL CO., LTD. 116/97-101 Nonsi Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2681 1180 (Auto), (66) 8 9699 3637 Email: sales@qualitech.co.th Website: www.qualitech.co.th

ROYALTEC INTERNATIONAL CO., LTD. 350 Soi Lardprao 94 Wang Thonglang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2934 4790, (66) 8 5905 9757 Email: info@royaltec.com Website: www.royaltec.com

S.T. CONTROL CO., LTD. 84/1 Soi Ramkhamhaeng 9 Ramkhamhaeng Road Pubpla, Wang Thonglang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2105 5999 Email: info@stcontrol.com Website: www.stcontrol.com

SAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO., LTD. 42, 48 Rama 3 Road, Soi 53 Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2295 1000 Email: service@sahamit.co.th Website: www.sahamit.co.th

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD. 292/1 Moo 1 Theparak Road Theparak Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2736 4460 Email: sales-stc@sato-global.com Website: www.satothailand.co.th


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD.

52/84 Moo 4 Soi Phaholyothin 52 Khlong-Tanon, Sai-Mai Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2937 8729 to 30 Email: sale_stt@hotmail.com Website: www.sattelthailand.com

549/9 On-Nut Road Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2743 8888, (66) 8 4026 8292 Email: saleshq@tic.co.th Website: www.tic.co.th

SERVO DYNAMICS (THAILAND) CO., LTD. 52/210 Moo 2 Soi Wadnamdaeng Srinakarin Road Bangkaew, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2753 5625 Email: info@servoline.com Website: www.servoline.com

SILIC STABLE SERVICE CO., LTD. 98/3 Moo 2 Buengnamruk Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2156 9294 to 97 Email: warapoj@silic.co.th Website: www.silic.co.th

SMART MOTIONTECH CO., LTD. 294/71-77 Romklao Road Khlong Sam Prawet, Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2184 9798 to 9 Email: info@smart-motion.co.th Website: www.smart-motion.co.th

SMARTECH AUTOMATION PARTS CO., LTD. 88 Moo 2 Bangpla, Bangplee Bangkok 10540 Thailand Tel: (66) 2750 8288 Email: sales@smartech.co.th Website: www.smartech.co.th

TKK CORPORATION CO., LTD. 71 Soi Yenjit 6 Thungwaddon, Sathon Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 7892 Email: sales@tkkcorporation.com Website: www.tkkcorporation.com

ULTRA ENGINEERING CO., LTD. 2/7 Soi Mooban Settakit 6 Bang Khae Nua, Bang Khae Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2444 0844 Email: Sales@ultraengineering.co.th Website: www.ultraengineering.co.th

VEERASIAM HARDWARE CO., LTD. 1015/6-8 Sukhumvit 71 Road Khlong Tan Nue, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2392 9913 to 4 Email: wuthi@veerasiamhardware.com Website: www.veerasiamhardware.com

VP AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 48/12 Moo 13 Phuttamonthon 5 Road Raikhing, Sampran Nakorn Phatom 73210 Thailand Tel: (66) 2445 3881 Email: Sompong@vp-automation.co.th Website: www.vp-automation.co.th

SYSTRONICS CO., LTD. 612 Jarunsanitwong Road Bangor, Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2879 1127 to 9 Email: info@systronics.co.th Website: www.systronics.co.th

T&D POWER TECH(THAILAND) CO., LTD. 22/26 Sukhaphiban 2 Road Prawet, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2002 4395 to 7 Email: info@tdpowertech.com

T.N. METAL WORKS CO., LTD. 92/1 Moo 7 Petchkasem Road Omnoi, Krathumban Samutsakorn 74130 Thailand Tel: (66) 2115 5000 Email: info@tnmetalworks.com Website: www.tnmetalworks.com

category

04

DOUBLE PINE CO., LTD. 1448/18 Ladprao 87 (Soi Chantrasuk) Praditmanutham Road Khlong Chan, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2515 0600 (Auto 12 lines) Website: www.doublepine.co.th

EMERSON (THAILAND) LTD. 555 Rasa Tower 2, 14th Floor, Unit 1401-1402 Phaholyothin Road Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2937 1190 Email: emersonprocess.thailand@emerson.com Website: www.emersonprocess.com

ENOVA AUTOMATION CO., LTD. 134/469 Nonthaburi Road Thasai, Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2967 1379 Email: sales@enovagroup.net Website: www.enova.co.th

EXTRA SOLUTION ENGINEERING CO., LTD. 99/218A Phanasoncity Village Bangmuang, Muang Samutprakarn 10280 Thailand Tel: (66) 2703 0703 Email: info@e-s-e.co.th Website: www.e-s-e.co.th

HITACHI SUNWAY INFORMATION SYSTEMS THAILAND LTD. 252/21 Unit E. 17th Floor Muang Thai-Phatra Office Tower I Rachadaphisek Road Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2693 2090 to 4 Email: contact@hitachi-sunway-is.com Website: www.hitachi-sunway-is.com

I.E.MAC CO., LTD.

APPLICATION, SOFTWARE & SOLUTION PROVIDERS CAD INNOVATIVE CO., LTD. 40 Visessiri Bulding 2, 5th Floor, Thetsaban Rangsan Nua Road Ladyao, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2591 6799 Email: sales@cadinnovative.co.th Website: www.cadinnovative.co.th

COMGRAPH CO., LTD.

731/27 Trok Watchan Nai Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2293 1845, (66) 8 1634 9115

I-MARK SOLUTIONS CO., LTD. 507/321 Freight Link Tower 6th Floor Soi Sathupradith 31 Sathupradith Road Chong Nonsi, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2674 1383 Email: kreingsakp@imarksolutions.co.th Website: www.imarksolutions.co.th

LINDE MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD.

662/47-48 Rama 3 Road Bangpongpang, Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2293 0211 Email: info@comgraph.co.th Website: www.comgraph.co.th

19/62 Moo 10 Khlong Nueng, Khlong Luang Pathumthani 12120 Thailand Tel: (66) 2832 5999 Website: www.linde-mh.com

37 JANUARY - MARCH 2017


DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT MARKEM-IMAJE LTD. 2nd Floor, RN Building, 961 Rama 3 Road Bangpongpang Yan Nawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2689 7333 Website: th.markem-imaje.com

MATERIAL AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 29th Floor, CTI Tower 191/11-12 Ratchadapisek Road Khlongtoei, Khlongtoei Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2261 5100 Email: info-th@mat.co.th Website: www.mat.co.th

RIVER PLUS CO., LTD. 99/9 Central Plaza Chaengwattana Office Tower 19th Floor Room No.1907-9 Moo 2 Chaengwattana Road Bangtarad, Pak-Kred Nonthaburi 11120 Thailand Tel: (66) 2835 3539 Email: sales@riverplus.com Website: www.riverplus.com

SOLUTION CENTER CO., LTD. 17th Floor, A.P.Nakarintr Bldg., 88 Soi Lasalle 58 Bangna, Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2748 6211 Email: jarunee@SolutionCenterMinitab.com Website: www.solutioncenterminitab.com

SP VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 5/1 Moo 8 Samrong-Nue, Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2186 4572 Email: sales@sp-vt.com Website: www.sp-vt.com

SSI SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL CO., LTD. 3904-5, 9th Floor BB Building, 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2204 0205 Website: www.ssi-schaefer.co.th

TAT ENERGY AND ENGINEERING CO., LTD. 1083/37 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang, Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2910 9728 to 29 Email: Marketing@tat.co.th Website: www.tat.co.th

ZI-ARGUS LTD. 278 B1, Floor 1-2 Raintree Office Garden Soi Soonvijai 4 Rama IX Road Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2319 9933 Email: bangkok@zi-argus.com Website: www.zi-argus.com

category

05

FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management

METRO LUBRICANTS.CO., LTD. 42/9 Thawi Watthana-Kanchanaphisek Road Thawi Watthana, Thawi Watthana Bangkok 10170 Thailand Tel: (66) 2887 1091 Email: customerservices@metrolubricants.co.th Website: www.metrolubricants.co.th

3M THAILAND LTD.

MHE-DEMAG (T) LTD.

159 Sermmit Tower 12th Floor, Asoke-Montri Road Khlongtoei Nua, Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th

23/110-117 Sorachai Building, 25-29th Floor Soi Sukhumvit 63 (Ekamai) Watthana, Khlong Tan Nua Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2787 8500 Email: info_mhe@mhe-demag.com Website: www.mhe-demag.com

FALCON EAST CO., LTD.

M-RICH CORPORATION CO., LTD.

235/18 Rajpattana Road Saphan Sung, Saphan Sung Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2927 5825

82/8 Moo 3 Watnamdang Road Bangpleeyai, Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2751 0389 Website: www.mrich.co.th

GETECE CO., LTD. 208 Wireless Road Bldg. 15th Floor, Unit 1501 Wireless Road Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (66) 2651 5551 to 4 Email: info@getece.com Website: www.getece.com

HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD. 3 Soi. Bangna-Trad 34 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com

INTERROLL (THAILAND) CO., LTD. 700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1 Phanthong, Phanthong Chonburi 20160 Thailand Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com

IS INDUSTRIE (THAILAND) LTD. Thai-French Innovation Institute Bld. (8th Floor), No. 1518 Pracharat Sai 1 Road Wongsawang, Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2585 9070 Website: www.is-industrie.co.th

KEEEN LIMITED 86, 88, 90 Chalermprakiat Rama 9 Road Nong Bon, Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2747 2102 to 3 Email: Info@keeen.co.th Website: www.keeen.co.th

MECHATRIC CO., LTD. 1564/19 Pracharaj 1 Road Bangsue, Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2587 8462 to 3 Website: www.mechatric.co.th

38 MODERN MANUFACTURING MYANMAR EDITION

NILFISK-ADVANCE CO., LTD. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Chom Phon, Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2275 5630 Website: www.nilfisk.co.th

P.T.K. EQUIPMENT CO., LTD. 34 Soi Pho Kaeo 1 Yaek 3 Khlong Chan, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2948 4160 Website: www.ptksafety.com

REP-FLOOR CO., LTD. 112/28 Moo 6 Soi Suksawat 76 Suksawat Road Bang Chak, Phra Pradaeng Samutprakarn 10130 Thailand Tel: (66) 2817 8159 Email: info@repfloor.co.th Website: www.repfloor.co.th

SYNTHETECH CO., LTD. 135 Soi Ramkhamhaeng 30/1 (Ramvilla) Ramkhamhaeng Road Hua Mark, Bang Kapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2732 1300 to 3, (66) 8 9191 8830 Email: sales@synthetech.co.th Website: www.synthetech.co.th

V-SERVE LOGISTICS LIMITED 709/57 On-Nut Road Suan Luang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2332 3940 to 5 Email: vserve@v-servegroup.com Website: www.v-servelogistics.com


Thailand’s Largest Manufacturing and Supporting Industries Event

Co-located with:

ACHIEVE EFFICIENCY & OUTPUT FASTER

QUALITY OF MACHINE & PRODUCTION

UPGRADE TO SMART MANUFACTURING

Part makers and assemblers are in constant need of solutions to achieve their targets with efficiency. These solutions need to encompass speed, strong quality and style. Manufacturing Expo 2017 will serve as the gateway to these solutions with a growing list of 2,425 brands of technologies from 46 countries, as well as enhanced partnership networks through specially organized activities and seminars. Join us toward this evolution of technologies that will answer every manufacturing requirement together!

Exhibit space is open for reservation. +66 2686 7299 manufacturing-expo@reedtradex.co.th www.facebook.com/manufacturingexpopage www.manufacturing-expo.com

2124 Officially Supported by:

JUNE 2017 BITEC • BANGKOK THAILAND Organized by:


Profile for Thailand's Industrial & Engineering magazines

Modern Manufacturing Magazine : January-March 2017 Myanmar Edition  

Modern Manufacturing Magazine : January-March 2017 Myanmar Edition  

Advertisement