__MAIN_TEXT__

Page 1

Vol.1 No.2 april-june 2016

magazine for myanmar industrial development

ျမ မနမ ္ ာ စကမ ္ လ ႈ ပ ု င ္ နး္ တးုိ တကမ ္ အ ႈ တြက္ မဂဇ ၢ ငး္

MYANMAR EDITION

အဘ ယ္ေၾက ာင့္ စက အရည ္ရံုလွ်ပ ္အေသ ္စစ္မီး ြးစစ္ေ စံနစ္၏ ဆ Why း ေ ရ ?T းရသန Fact he Qualit ည္း၊ y of o r y Mus Ele t be Chec ctrica ked l Sys tem

P.19 Warehouse Management for Capital Reduction Can Easily Be Done! ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ရန္အတြက္ လြယ္ကူေသာကုန္ေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ

P.22 LEAN, the Heart of Management Efficiency LEAN ထိေရာက္မႈရွိေသာ အဓိကစီမံခန္႔ခြဲမႈ

Published by


ကုန္ပစၥည္း ဒီဇယ္ဆီ မီးအားေပးစက္ ေလဖိအားေပး မွုတ္စက္ အၿခားပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဂေဟေဆာ္ မီးအားေပးစက္ စလိုက္မီးၿပ ေမွ်ာ္စင္ယာဥ္ လူလိုက္ပါႏိုင္သည့္ ကရိန္းယာဥ္ငယ္ ကတ္ေၾကးပံုသ႑ာန္တက္သြားသည့္ ဝန္ခ်ီကရိန္းယာဥ

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD.

Rama 3 : 759 Rama3 Road, Bangpongpang, Yanawa, Bangkok 10120 Bangna (km25.5) : 54/15 Moo 7 Bangna Trad km.25.5, Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Rayong : 119/2 Moo 3 Huapong, Muang, Rayong 21150

Tel : 02 294 8946-55 Tel : 02 708 5991-4 Tel : 038 682 155 Website: www.namsang.com

E-mail: namsang@namsang.com


ဟန္ဒယ္လ္(Handal)၊ စခရူး အဲကြန္ပရက္ရွာ (Screw Compressor) မ်ားကို အဆင့္ျမင့္မားေသာ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ဖန္ရွင္မ်ားျဖင့္ လွွ်ပ္စစ္မီးတည္ၿငိမ္မႈမရွိေသာ ဧရိယာမ်ားအတြက္အထူးတီထြင္ထားသည္။ အဆင့္/ဟန္ခ်က္တိ္မ္းေစာင္းျခင္း ကာကြယ္မႈ ႏွင့္အတူ, လွ်ပ္စစ္မတည္ျငိမ္မႈေတြရွာေဖြေတြ႔ရွိသည့္အခ်ိန္တြင္ စက္က အလိုအေလ်ာက္ unload ျပဳလုပ္လိမ့္မည္။ အကယ္၍တည္ျငိမ္မႈျပင္းထန္လွ်င္ ေနာက္ဆံုးတြင္စနစ္ကိုလံုးဝပိတ္ေပးလိမ့္မည္။ အဆိုပါစက္သည္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ေသာအခါတြင္၊ ေလမႈတ္စက္ Compressor ၏ျပင္းထန္သည့္ ျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ ဝက္အူ၏ေျပာင္းျပန္လည္ပတ္မႈကို ကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္လည္းဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည္။ ဤအရာသည္ အဓိကေမာ္တာ overload ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ကူညီရန္ လက္ရွိ Host / Fan ႏွင့္အတူပါလာသည္။ ၄င္းႏွင့္အတူ၊ လွ်ပ္စစ္တည္ျငိမ္မႈဧရိယာထဲမဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အဆိုပါစက္သည္ သင့္ေလ်ာ္လိမ့္မည္ဟု အာမခံႏိုင္ပါသည္။


SERVICE MAINTENANCE FOR USED AMADA USED AMADA From Japan: JAPAN USED LASER

JAPAN USED TURRET PUNCH

LASER CUTTING PUNCH PRESS PRESS BRAKE SHEARING BAND SAW

PCB-BANGKOK.COM အပိုပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ျပဳျပင္ေျပာင္ းလဲျခင္းမ်ား ကြ်မ္းက်င္သူႏွင့္ USED AMADA စက္အသံုးျပဳနည္းကို အသက္ 15 နွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အၾကံဳရွိ ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားအ ဖြဲ႔မ်ားနွင့္အတူ သင္တန္းေပးေလ့က်င့္ေပးသည္။

JAPAN USED PRESS BRAKE

JAPAN USED SHEARING

www.pcb-bangkok.com

Tel:+66.2.899.6374 Mobile:+66.86.308.0698 E-mail : info@pcb-bangkok.com Line ID : pcb-bangkok

JAPAN USED BAND SAW

www.facebook.com/pcb.bangkok.by.wongtanawoot www.youtube.com/user/pcbbangkok pcb-bangkok-wtw.blogspot.com ID : pcb-bangkok


BEARINGSCENTER (THAILAND) CO., LTD.

စုေပါင္း ဘဲယားရင္း၊ မူလီခ်ိန္းၾကဳိး၊ လယ္ထြန္စက္နွင့္ စပါးရိတ္စက္ပန္ကာၾကဳိးမ်ားညွိေပးျခင္း

ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ၃၅ နွစ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘဲယားရင္းနွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ျပီး ရွည္လ်ားေသာ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားနွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ယုံၾကည္မွဳ အျပည္႔အဝျဖင့္ အရည္အေ သြးရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ေဖာက္သည္ အလႊာအုပ္စုတုိင္း NSK NTN ကဲ့သုိ႔ေသာ ကမၻာ့အဆင့္မွီ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဂ်ပန္နုိင္ငံနွင့္ ကုိးရီးယားနုိင္ငံ အဆင့္ျမွင့္စက္ရုံမ်ားမွ လယ္ထြန္စက္၊ စပါးရိတ္စက္တုိ႔နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေဖာက္သည္တုိင္းကုိ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးဖုိ႔ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေစတနာအရင္း သာျဖစ္သည္။

Bearingscenter (Thailand) Co., Ltd. 25/9-10 Rama VI Road (URUPONG) Rongmuang Pathumwan Bangkok Thailand 10330 Tel : (66) 2613 9060 Fax : (66) 2613 9068 Email : bearinggroup@gmail.com

Hotline: (66) 81 810 8130

1980 : Bearings Center Ltd, Part. was established by Mr. Suriya Aphichawakoonkhajorn, the founder 1992: Bearings Center (1992) was resisted. 1994: Bearings Center Co.,ltd has been registered due to the size of the total year sale value. 1999: Certificate of Application NTN Awards 2000: Greatly Appreciate NSK Awards (At NSK Headquarters) 2004: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore forum) 2005: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Bangkok) 2006: Certificate awarded of grand success of Bearings Units during 2004-2005 2006: Corporate Award of Merit Greatly Sales Effort of NTN Product 2007: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Phuket) 2008: Application of Outstanding Performance NSK Awards 2009: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore Forum)

HISTORY AND AWARDS

ABOUT US

၁၉၈၀ ခုနွစ္တြင္ ဘဲယားရင္းစင္တာ

www.bearingscenter.co.th


ကမၻာ့ေလဖိစက္လုပ္ငန္း ေရွ႕ေဆာင္ တရားဝင္ ျဖန္႔ခ်ိသူ

• ဝန္စည္နုိင္အား 10-600 Hp • ဆီရႊဲစုိမွဳ၊ ဆီကင္းမဲ့မွဳ၊ အဆင့္ (၂) ခု • စက္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ဆုိင္ေသာ လိမ္အဆုိ႔ရွင္ျဖင့္ ၁၇

ရာခုိင္နွဳန္းအထိ စြမ္းအင္ေခြ်တာမွဳကုိ မူပုိင္ခြင့္ျပဳထားသည္။

• မုိးကာလ၊ ေႏြကာလအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ျပီ ၾကာရွည္ခံသည္။ • စက္ပစၥည္း အစုံလုိက္ရွိျပီး ပုိ႔ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္။ • 50-200 Hp အဆင့္မွာတင္ စက္အရံ (stand by)ကုိ အခမဲ့ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးထားသည္။

• ေလထုိးစက္ အမ်ဳိးအစားတုိင္း ျပဳျပင္ျခင္းကုိ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးသည္။

• ေလထုိးစက္ ဝက္အူနတ္ အမ်ဳိးအစားတုိင္းကုိ ဝယ္ယူသည္၊ ေရာင္းသည္၊ ငွားသည္။

အလုပ္သမားအဖြဲ႕နဲ႔ အင္ဂ်င္နီယာ အေတြ႕အၾကဳံ နွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ အထက္ရွိသည္။စက္ရုံတြင္ အၾကံေပးျခင္းနွင့္

From USA

ေလနည္းစနစ္ ဒီဇုိင္းထုတ္လုပ္ျခင္း။ မၾကာမီ အေတာအတြင္း ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဝန္ေဆာင္မွဳဌာန ဖြင့္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီ။ အေရာင္းနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မွဳ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ စိတ္ဝင္စားေသာ မည္သူမဆုိ မတ္စတာ ေစာခ်စ္ဦး ဖုန္း ၀၉၄ ၂၅၃ ၉၇၈၆ သုိ႔မဟုတ္ မတ္စတာ အနုိင္ ဖုန္း ၀၉၄ ၉၄၂ ၈၃၉၆ တုိ႔ ဆက္သြယ္နုိင္သည္။

EXTRA VALUE CO., LTD. အမွတ္ (၆) ၊ ငမ္ဝုန္ဝမ္

(၃) ၊ (၅) လမ္းခြဲ ၊ ငမ္ဝုန္ဝမ္လမ္းမၾကီး ။ အေမာင္ ႏြန္ထဘူရီ ၊ စာတုိက္အမွတ္ ၁၁၀၀၀ ၊ ထုိင္းနုိင္ငံ။

ဖုန္း (၆၆) ၂၉၅၂ ၆၇၂၅-၆ ၊ ဖက္စ္(Fax) (၆၆) ၂၉၅၂ ၆၇၂၇ ဝက္ဆုိဒ္စာမ်က္နွာ www.extravalue.co.th အီးေမးလ္လိပ္စာ center@extravalue.co.th


Products: Power Chuck, Cylinder, Rotary Joint

Products: PLC , Inverter, Servo Motor, HMI

Products: Ball bearing, Linear Guides, Ball Screws, Roller Bearibg

Products: Timmer, Plc, Sensor, Relay, Socket

Products: Motor, Servo, Sensor

Products: Motor, Inverter, Sensor

Products: Linear Guides, LM Guides, Linear Bush

Products: Roller Chain, Power Lock, Sprocket

Products: Robot, Motor, Servo System, Inverter

PLUSMAX AUTOMATION CO.,LTD.

17G-H Fl, Ocean Insurance Blgd., 163 Surawongse Rd., Suriyawongse.,Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

Tel : (66) 2235-3295-8 Fax : (66) 2235-3299

Email : warunthorn@plusmax.co.th


Foreword

ေကာင္းေသာအျမင္

Foreword အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအေၾကာင္းေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အထူးရင္းႏွး ီ ေသာဆက္ဆံေရးမ်ားရွခဲိ ့သည္။ ရွည္လွ်ားစြာဆက္စပ္လွ်က္ ရွေသာပထဝီ ိ နယ္နမိတ္ရသည္ ွိ ့အျပင္ မၾကာမီကဖြင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္သည့္အာဆီယံအဖြအစည္ ဲ းသည္ႏွစ္ႏုင ိ ္ငံဆက္ဆံေရးအား ပိုမိုနီးစပ္ေစပါသည္။ စီးပြားေရးစစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရက ြ မ ္ တ ႈ င ြ ္ ယခုေခတ္ျမန္မာႏိင ု င ္ သ ံ ည္ ဒီမန္း(demand) သိမ ႔ု ဟုတ္ ဝယ္လအ ို ားတိးု ျမွင၍ ့္ သယံဇာတမ်ားပစၥညး္ ျပားသည္အ ့ တြက္ ပစၥဳပၸု န္ကာလတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ရင္းနွးျမႈ ီ ပ္နမႈ ွ ံ နယ္ပယ္အား လွ်င္ျမန္စြာတိုးျမွင့္က်ယ္ျပန္႔လာေစသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ရင္းနွးေသာေဆြ ီ မ်ဳးကဲ ိ ့သို႔ႏုင ိ ္ငံတကာအဆင့္ စီးပြား ေရးေလာကတြင္အေတြ႔အၾကဳေျမာက္ ံ မ်ားစြာရွသည္ ိ ့အတြက္ ၊ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ရင္းနွး ီ ျမႈပ္နွမႈံ တြင္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ားနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေရႊ႕လွ်ားမႈေရရွည္တည္တ့ံ ေရးအတြက္၊ ေကာင္းမြန္ေသာနွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး၏ ၾကင္နာမႈ၊ ေဖာ္ေရြမႈျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ႏုင ိ ္ရန္၊ အတူတကြေလ့လာ၍အခ်င္းခ်င္း အတြ႔အၾကဳလွ ံ လယ္ ဲ ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ၾကမည္ျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေလာကတိုင္း၌ တစ္ကမၻာလံုးက ျပင္းထန္ေသာၿပဳင္ိ ဆိုင္မႈရေနသည္ ွိ ့ေခတ္ ထဲတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္အဆင့္ထက္ပိုမွျဖစ္မည္။ နွစ္နိုင္ငံ လံုးတစ္ခုတည္းေသာမိသားစုအျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အခ်င္းခ်င္းအလဲအလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ အျခားတစ္ ဘက္၏ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈရွိေသာ ေကာင္းမြန္သည့္အရာမ်ားကို ေနာက္တစ္ဘက္၏ႏိုင္ငံအား ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုး တက္မႈရွိေစရန္ယူေဆာင္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုးအတူတူေရရွည္တည္တံ့ သည့္ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ မႈမ်ားရွိၿပီး၊ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားခံရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ GlobalEconomy သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအဆင့္သို႔ဝင္ေရာက္မႈသည္ ကြ်မ္း က်င္ေသာယွဉ္ၿပဳင္ိ မႈရွရန္ ိ မရွမျဖစ္ ိ လိုအပ္သည္၊ Modern Manufacturing Myanmar မဂၢဇင္း သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရင္းနွးျမႈ ီ ပ္နသူ ွ ံ မ်ားအတြက္ကြ်မ္းက်င္မႈအမ်ဳးမ်ဳ ိ းကိ ိ ုဖတ္ရႈေလ့လာၿပီး၊ အေတြးအျမင္ သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္၊ ကမၻာ့ဇာတ္ခံုေပၚတြင္ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားယွဉ္ၿပဳင္ိ ႏုင ိ ္ေစရန္ အေကာင္း ဆံုး မီဒီယာျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။ ယခုမွစၿပီး ၁၀ နွစ္အတြင္း က်ေနာ္တို႔နွစ္ႏုင ိ ္ငံစလံုးအတူတကြႀကီးထြားတိုးတက္မႈရၿပီ ွ ိ း၊ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာစီးပြားေရးအလားအလာရွသည္ ိ ့ႏုင ိ ္ငံ အျဖစ္၊ အာဆီယံႏုင ိ ္ငံမ်ားႏွင့္ ကမၻာ လံုးဆိုင္ရာစီးပြားေရးေလာကတြင္ စိတ္ဝင္စားစရာအမွန္တကယ္ျမင္ေတြ႔ၾကရလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ ၾကပါသည္။ ဦးပဏိထန္း ပဝါလိုရာဝိထယား ထိုင္း - ျမန္မာ စီးပြားေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ထိုင္းစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖက္ဒေရးရွင္း

Speaking of brother cities, it cannot deny Thailand and Myanmar have closed relationship by the geography that has long connected territories, while lately opening ASEAN has further strengthened the relationship of these two countries even more. In addition to economic operation, currently Myanmar has more demands in purchasing, while the country is so rich of resources. This is why the investment expansion in Myanmar currently has taken place so high and fast. However, on behalf of being the closed relative that had gained a lot of experiences for operating business in the world stage, Thailand can support and collaborate in term of investment in order to jointly push forward Myanmar to create sustainable economic propulsion as well as learn and share experiences to overcome the incurred problems with the goodwill and generosity between these two countries. During the era that the competition is so severe in every industry across the globe, the collaboration must be more than just the business partners, but two countries must get together as the family in order to exchange the body of knowledge each other by bringing in the good things that the other party have to further extend them in each own country. Eventually, being in the same family will be the most important thing to get sustainable growth and gain the world reputation together. Besides, entering into Global Economy or the World’s Economy needs to have competition skill. Thus, Modern Manufacturing Myanmar Edition is considered as the good medium to open up the new viewpoints for investors in Myanmar so that they can learn the various skills and further apply them for the competitions in the world stage. Within 10 years period from now on, I believe that we will see these two countries to get growing together and definitely become the most captivated countries with powerful economy both in ASEAN region and world economy.

Panithan Powarolanwitthaya President of Thai – Myanmar Business Council The Federation of Thai Industries

8

Modern Manufacturing Myanmar Edition


EDITOR'S TALK

LOCAL MARKETING OFFICE & DISTRIBUTOR:

Advance Economy Convenience United Co., Ltd. (AEC United Co., Ltd.) No.(A6), Room No.(F), Natchaung Condomenium, Tamwe Township, Yangon Myanmar. TEL. 01 430 032, 01 551 477 MANAGING DIRECTOR:

Dr.Sein Win

PUBLISHING PARTNER:

Green World Media (Thailand) Co., Ltd. 244 Soi Ladprao 107, Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand. TEL: (+66) 2731 1191 to 4 FAX : (+66) 2769 8043 TECHNICAL ADVISORY COMMITTEES:

under the collaboration of Thai-Germany Technology Promotion Club Verein der ehemaligen Thai-Studenten in Deutshland unter koeniglicher Schirmherrschaft by Suriyan Tiampet Dipl,-Ing., Dipl,-Ing (FH). Chinda Hungtrakul Dipl,-Ing., Dipl,-Ing (FH). Jesada Tanthasettee Dipl,-Ing., Dr.Weerapan Rangseewijitprapa Dipl,-Ing., Sqn.Ldr. Dr.Pongpan Kaewchinda Dr.-Ing., A.M. Panya Chiang-aree Dipl,-Ing., Dipl,-Ing (FH)., Gp.Capt. Kwanboon Chulapema Dipl,-Ing.

JIRAPAT KHAMYAT EDITOR IN CHIEF JIRAPAT.K@GREENWORLDMEDIA.CO.TH

အာရွစတား……. ျမန္မာ ျမန္ မ ာႏို င္ ငံ တ ြ င္ ရ င္ း ႏွ းျမႈ ီ ပ္ ႏ ွ မႈံ ကိ န္ း ဂဏန္ း မ်ားအရ ေန႔ တို င္ း ျမင့္ သ ထက္ ပို ျ မင့္ လ ာလိ မ့္ မည္ ျ ဖစ္ သ ည္ ၊ ၄င္ း အျပင္ ၾကြ ယ္ ဝ ေသာသဘာဝသယံ ဇ ာတမ်ားေၾကာင့္ ျမန္ မ ာႏို င္ ငံ သ ည္ သာယာဝေျပာေသာၾကယ္ ပ ြ င့္ အျဖစ္ ေစာင့္ ၾ ကည့္ ခံ ရ ေသာႏိုင္ ငံ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊ စီ း ပြ ာ းေရးတို း တက္ မ ႈ အ တြက္ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း သိသာထင္ရွားစြာျမင္ရသည္၊ ထို႔အျပင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ စက္မႈက႑ႏွင့္နည္းပညာမ်ားစသည့္ ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏွမႈံ မ်ား ဆက္လက္ျမင္ေတြ႔ေနရသည့္အခ်န္ိ ကာ လျဖစ္သည္၊ ယခုအခ်န္ိ တြင္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာလႈ႔ေံ ဆာ္မႈျဖစ္ေစၿပီး၊ ျမန္မာႏိင ု င ္ အ ံ ား ကမ႓ာတစ္ဝမ ွ း္ မွရင္းႏွးျမႈ ီ ပႏ ္ သူ ွ ံ မ်ားအတြကရ ္ င္းႏွးျမႈ ီ ပႏ ္ ွ ရန္ ံ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ အ ႈ ေျခစိက ု ေ ္ ဒသ သစ္ျဖစ္ေစသည္။ Myanmar Edition အတြငး္ တြင္ Modern Manufacturing အေနျဖင္သ ့ တင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ စြမ္းအင္ႏွင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားဆိုင္ရာစက္မႈ လုပ္ငန္း နယ္ပယ္အတြင္းရွလႈ ိ ပ္ရွားမႈမ်ား၊ ကုန္ေလွာင္ရံုဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြမႈဲ မ်ား၊ အလိုအေလ်ာက္စနစ္ ေထာက္ပံ့ပို႔ ေဆာင္ေရး၊ စက္ယႏၲရားနည္းပညာႏွင့္ Directory of Industrial Machinery and Equipment အပါအဝင္၊ Product Show အတြငး္ စက္မလ ႈ ပ ု င ္ န္းမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

EDITOR-IN-CHIEF:

Jirapat Khamyat EDITOR:

Thossathip Soonsathorn EDITORIAL STAFF:

Sawitree Sinpru, Pemika Sompong, Pinyaporn Chatkaroon ART DIRECTOR:

Prin Prangpan

GRAPHIC DESIGNERS:

Piyaporn Khumchan, Chutikarn Kritdasaengsawang, Arnat Pengpinij ACCOUNT DIRECTOR:

Phatsita Srisimarat

ADVERTISING SALES REPRESENTATIVE:

Aunyarin Jeerakomonpong, Wannisa Sopin, Pornlakar Pannark, Wannalak Sosanuy ADVERTISING COORDINATOR:

Wilaiporn Ratchapanya

GROUP MARKETING MANAGER:

Phattranit Charoenpholjan PRINTING:

G.P. Cyberprint Co., Ltd TEL: (+66) 2731 1155-60 FAX : (+66) 2731 0936

ကမ္းလွမ္းတင္ျပေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ Modern Manufacturing စာေစာင္မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလံုးအတြက္အသိပညာ ႏွင့္ အက်ဳးအျမတ္ ိ မ်ားရရွၾကလိ ိ မ့္မည္ကို အသင္းအဖြ႔က ဲ အထူးေမွ်ာ္လင့္ပါသည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈ လက္မစ ႈ းီ ပြားေရးလုပင ္ န္းမ်ားေမာင္းႏွငရ ္ ာတြငရ ္ ည္မန ွ း္ ခ်က္ပန္းတိင ု ေ ္ ရာက္ႏင ုိ ရ ္ န္ႏင ွ ့္ အစဥ္အျမဲေႏြးေထြး ေသာ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားရရွလိ ိ မ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

MYANMAR…THE STAR OF ASEAN In addition to the report on investment figure in Myanmar that tends to be highly increased nowadays plus its rich in natural resources, it concretely assures that Myanmar now is the most captivated country and has high potential in economic growth. Alongside the continuous investments in infrastructure, industrial sector and technology meanwhile, these will all be the significant supports for building up confidence and push forward Myanmar to become a new manufacturing base for investors across the globe. Modern Manufacturing in this Myanmar Edition would like to be a part to relay data, information and movement in industrial field for entrepreneurs in Myanmar that mainly focuses on energy, productivity increasing, warehouse management, logistics, automated system, as well as machinery and industrial device technology in Product Show and Directory of Industrial Machinery and Equipment. Our editorial staffs truly hope this edition of Modern Manufacturing will provide resourceful knowledge and benefit all entrepreneurs for propelling Myanmar’s industry to achieve indicated goals as well as get a warm welcome from readers in continuity.

သဇင္ April - june 2016

9


contents vol.1 no.2 april - june 2016

14

14

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ

လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားဌာနခြ ဖြ ဲ ႕ၿဖိ ံ ဳးတိုးတက္ေရး Development on Electrical Power Field in Myanmar

19

ကုန္က်စရိတ္မ်ားေလ်ွာ့ခ်ရန္အတြက္

လြယ္ကူေသာကုန္ေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခမႈ ြဲ Warehouse Management for Capital Reduction Can Easily Be Done!

19

22

LEAN ထိေရာက္မႈရေသာ အဓိ ွိ ကစီမံခန္႔ခမႈ ြ ဲ

LEAN, the Heart of Management Efficiency

26

အဘယ္ေၾကာင့္

စက္ရံုလွ်ပ္စစ္မီးစံနစ္၏ အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးရသနည္း၊ Why? The Quality of Factory Electrical System Must be Checked

30

ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္နည္း Price Setting Technique for Export

34

ျမန္မာ ေမာ္ေတာ္ကားေဈးကြက္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္း Myanmar’s Automobile Market,

22

26

The Huge Opportunity for Industrial Sector

36

Cloud သိသူေဖၚစား အသိျမန္ေတာ့

အဆင္သ့င္ျပင္ႏုင ိ ္ Computing စက္မႈလုပ္ငန္း Cloud Computing in Industrial Business The Faster Acknowledging, The Sooner Preparing

38

စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္အသံုးခ်ေရးအတြက္ Facebook Live

ႏွင့္ PR လုပ္ငန္းကိုလိုက္လံၾကည့္ရႈျခင္း၊ Keep Up with Facebook Live Trend upon PR Activity To Apply in Industry

30

40

စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိရိယာ၊ သိရန္လိုအပ္သည့္ Automation

အသံုးျပဳလုပ္ငန္း Controller Unit, Matter to Be Acknowledged for Automation Usage

43

ကုန္ပစၥည္း ဟန္ျပျခင္း အီႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတုိ႔၏ INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT PRODUCT SHOWCASE

53 40 10

အီႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔၏ဒိုင္ရိတ္ေတာရီ DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

Modern Manufacturing Myanmar Edition


Uber ႏွ င့္ Lyrft တို ႔ ႏ ွ င့္ အ တူ Walmart စားနပ္ ရိ က ၡ ာ ေပးပို ႔ စ မ္ း သပ္ Walmart Tests Food Delivery with Uber and Lyft CEO ျဖစ္သူ Doug McMillion က ကမၻာတဝွမ္းနိုင္ငံအမ်ားအျပားမွ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ အြန္လိုင္း အပလီေကးရွင္း (application) ဝန္ေဆာင္ မႈျဖစ္သည့္ Uber နွင့္ Lyft တိႏ ႔ု င ွ ့္ မဟာမိတအ ္ ျဖစ္ တြဖက္ ဲ ဝန္ ေဆာင္မဆ ႈ င ို ရ ္ ာ အခ်က္ အ လက္ မ ်ားကို ထု တ္ ေ ဖာ္ ေ ျပာခဲ့ သ ည္ ။ အဆို ပ ါစမ္ း သပ္ ဝ န္ ေ ဆာင္ မႈသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လလယ္ေလာက္တြင္ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ Walmart သည္13 ေဈးကြကအ ္ ပ ု စ ္ ု အတြကအ ္ မ ိ တ ္ င ို ရ ္ ာေရာက္ပ႔ေ ို ပးေသာ အြန္လိုင္းမွကုန္စံုဝန္မႈ ေဆာင္ ျဖစ္သည္။ မဟာမိတ္အသစ္ျဖစ္ေသာ Uber နွင့္ Lyft နွငအ ့္ တူပူးေပါင္း၍ ကုနပ ္ စၥည္းမ်ားကိဝ ု ယ္ယသ ူ ူ မ်ား သယ္ယပ ူ ႔ေ ို ဆာင္ ေပးေ စ လိုေ သာေ န ရာ သို ႔

ပို ႔ေ ဆာ င္ေ ပး မ ည္ျ ဖ စ္ သ ည္ ၊

ထို သို ႔ ပို ႔

ေဆာင္ရာတြငဝ ္ န္ေဆာင္ခ သည္ ၇ - ၁ ၀ ေဒၚလာအၾကားတြင္ျဖစ္ၿပီး၊ Denver Colorado ႏွင့္ Phoenix သို႔မဟုတ္ Arizona ျပည္နယ္မ်ား တြင္လမ္းညႊန္စမ္း သပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Doug McMillion, CEO revealed to join hands with Uber and Lyft to provide delivery service via online application which is so popular among several countries across the globe. This service will be tested

စားနပ္ရ ိကၡ ာစက္မ ႈလ ုပ ္ငန္ းမ်ားအတြက ္ FUCHS CASSIDA မွ ခ ်ိ န ္ း ႀကဳိ း ေခ်ာဆီ Chain Oil for Food Industry from FUCHS CASSIDA

in the middle of June 2016. Walmart offers online grocery store service that delivers the

FUCHS CASSIDA မွ စားနပ္ ရ ိ က ၡ ာ စက္ မ ႈ လ ု ပ ္ င န္ း မ်ားအတြ က ္ HTE

products to the doorstep in 13 market groups. In addition to this

ခ်ိန ္ းႀကဳိ း ေခ်ာဆီသည္ မ်ားေသာ အားျဖင္ ့မ ီ းဖိ ုထ ဲရ ွ ိ ေသာခ်ိန ္ းႀကဳိ းအတြက ္

new collaboration, Uber and Lyft will be the provider to deliver

အသံ ု း ျ

product to the location required by buyer. Service charge is rated

ျပဳသည္၊ ျမင္ ့မ ားေသာအပူခ ်ိန ္တ ြင ္သ ံ ု း ႏိ ုင ္သည္၊ ျဒပ္ရည္အတု မ်ားႏွင ္ ့

between 7 – 10 US dollar which will firstly be navigated in Denver

အထူ း ျပဳ ဓာတု ပ စၥ ည ္ း မ်ားေပါင္ း စပ္ ထ ားသည္ ၊ အေရာင္ ႏ ွ င ္ ့ အ ႏွ ံ ႔ မ ဲ ့ ၿ ပီ း ၊အစ

Colorado and Phoenix or Arizona as the option.

၏စားအစာႏွ င ္ ့ ထ ိ ေ တြ ႔ ႏ ိ ု င ္ သ ည္ ့ ISO 21469 ႏွ င ္ ့ NSF (Class H1) စံ ခ ်ိ န ္ စ ံ ႏ ႈ န ္ း ရရွ ိ ထ ားသည္ ။

Source: http://goo.gl/WX5Ffk Chain coated oil,The specialized in Food and Beverage Industry from FUCHS CASSIDA is mostly used in the chain installed inside the oven which is suitable the operation in the temperature rising state. This oil is composed of synthetic fluid and special chemical which was certified for ISO 21469 and NSF (Class H1) standards to ensure food contact safety which the characteristic of oil contains no color and odor. Source: http://goo.gl/2tisDY

April - june 2016

11


ကမၻ ာ့ ေ ဈးကြ က္ တ ြ င္ လုိ အ ပ္ သ ည္ ထ က္ ပိုလွ်ေသာ ံ သံမဏိပစၥည္းမ်ား၏ပမာဏမ်ား အတြက္ အေရးတႀကီးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ဖို ႔ လုိ အ ပ္ G7 ႏိုင္ ငံ ေၾကျငာ G7 Group Announces Crisis State for Metal Volume in the World Market that Greatly Excesses the Demand လြန္ခဲ့ေသာ ေမလ 27 ရက္တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လိုအပ္သည္ထက္ ပိုလွ်ံလွ်က္ရွိေနေသာ သတၱဳ၏ အေရးေပၚအေျခအေနကိုေၾကျငာခဲ့သည္၊ထို သို ႔ေ ၾ ကျ ငာ ရာ တြ င္ တ ရု တ္ႏို င္ ငံျ ဖ စ္ ဖြ ယ္ ရွိ သ ည့္ ဤျ ဖ စ္္ ရ ပ္ေ နာ က္ ကြယ္တြင္ေထာက္ခံပံ့ပိုးေသာ အစိုးရအား ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပီကင္းက သတၱဳထုတလ ္ ပ ု မ ္ န ႈ င ွ တ ့္ င္ပမ ႔ို တ ႈ းို ျမွငျ့္ ခင္းေၾကာင္အ ့ ခ်ဳ႕ေသာနိ ိ င ု ္ ငံမ်ားရွ အလု ိ ပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္ သမား မ်ားအား အတင္းအက်ပ္ပိတ္ပစ္ေစသည္၊ ယခုအခ်န္ိ တင ြ တ ္ ရုတႏ ္ င ုိ င ္ သ ံ ည္ ကမၻာတစ္ဝမ ွ း္ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ ႈ နွငျ့္ ဖန္ျ႔ ဖဴးမႈ၏ထက္ ဝက္ထက္ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈစည္းမ်ဉ္းစည္း ကမ္ း ကို ဖ်က္ ဆီ း ေစသည့္ ေငြ ေ ၾကးေဖာင္ း ပြ မ ႈ ႏ ွ င့္ ကု န္ စ ည္ မ ်ားအား ကုန္က်စရိတ္ထက္နိမ့္ေသာ ေဈးနႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစသည္။

ကားထု တ္ လု ပ္ သူ သူ ၄ ကု မ ၸ ဏီ ျပႆနာရွိ ေလအိတ္ ဆက္လက္တပ္ဆင္ 4 Automobile Manufacturers Still Rely on theMalfunctioning Airbags

ဂ်ပန္ႏုင ိ ္ငံတြင္က်င္းပေသာ G7 ၇ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံ၏အမည္တက ို ရ ္ ိုက္ ေျပာဆိမ ု ႈကို ေရွာင္ခဲ့ၾကသည္၊ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

Volkswagen Toyota Mitsubishi ႏွ င့္ Fiat Chyrsler ကဲ့ သို ႔ေ သာ

မစၥ တ ာ Shinzo Abe က ကမၻ ာ့ ကု န္ သ ြ ယ္ ေ ရးစည္ း မ်ဉ္ း စည္ း ကမ္ း အရ

ေမာ္ေတာ္ကား အဓိကထုတ္လုပ္ ေသာ ကုမၸဏီႀကီး ၄ ဦးတို႔က Takata

လိုက္နာနိုင္ရန္အတြက္ G7 ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရုတ္နိုင္ငံႏွင့္အနီးကပ္

ေလအိ တ္ တ ပ္ ဆ င္ သ ည့္ ကားမ်ား ေရာင္း ဝယ္ လွ် က္ ရွိေ နတု န္းျဖစ္ သ ည္ ၊ ၄

ဆက္သြယ္ဖို႔ ႀကိဳစားၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္၊ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္

ဦးစလံုး၏ေျပာျပခ်က္အရ လက္ရွိေလအိတ္တပ္ဆင္မႈတြင္ ေျခာက္ေသြ႔ေသာ

ရလဒ္အျဖစ္အားလံုးအား အခ်င္းခ်င္းစီးပြား ေရးအျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္

Ammonium-Nitrate ျဒပ္ေပါင္း စပ္မႈမရွိဟု ဆိုသည္၊အဆိုပါျဒပ္သည္အသံုး

နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဳမႈကို ျပႆနာရွိေစေသာအရာျဖစ္သည္။ ျပႆနာရွိေ သာTakata ေလအိ တ္ သ ည္ ၁၃ ဦး အသက္ ဆံုး ရႈံး မႈႏွ

On May 27th, 2016, the group of metal production leaders

င့္ ၁ ၀၀ ေက်ာ္ ဒ ဏ္ ရာရရွိ သ ည့္ အ မႈႏွ င့္ ပတ္ သ က္ သ ည္ ၊ အဆို ပါျပႆ

announced the crisis state of metal that produced over-demanding.

နာ၏အေၾကာင္းရင္းသည္ ေလအိတ၏ ္ အပူခ်ိန၊္ စိထ ု င ို ္းမႈႏင ွ အ ့္ က္ေၾကာင္းမ်ား

This crisis was expected to derive from the support of onegovernment

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

which the potentiality is China. This has derived from Beijing increasing metal productivity and

The big automobile manufacturers as Volkswagen, Toyota,

export which forces factories in some countries to be closed down.

Mitsubishi and Fiat Chrysler still run automobile trading that uses

At the moment, China is the country that produces metal exceeding

Takata’s airbags. These 4 manufacturers said that the installation of

the half of production volume across the globe. This has caused

airbags currently has included the dried Ammonium-Nitrate into the

inflation state to the market and capital deficiency product selling

air pump. This substance is the cause of themalfunction.

which is considered to ruin the world’s ordinary trading rules.

In addition, Takata airbags had involved with 13 dead people

In addition to the meeting of 7 leaders in Japan, everyone

and over 100 injured across the globe which derived from the

avoided to directly mention the name of the country which Mr. Shinzo

deteriorated air pump caused from the heat, moistness and fracture.

Abe, Japan’s prime minister demanded all leaders in G7 group to closely communicate with China in order to force them to observe the world’s trading rules which will give everyone the capability to operate their businessall together. Source: http://goo.gl/xpgP0o

12

Modern Manufacturing Myanmar Edition

Source: http://goo.gl/ucaept


နာမည္ ႀ ကီ း ကား အမွ တ္ တံ ဆိ ပ္ ေမ်ွ ာ္ မွန္းထားသည္ထက္ေရာင္းအားက်ဆင္း The Unexpected Recession on the Circulation of Famous Automobile Brands in America US မွာ ေမလတြငေ ္ မာ္ေတာ္ကားေရာင္းအားက်ဆင္းခဲျ့ ခင္းသည္ ကားႏွင့္ ကုန္တင္ကား (ထရပ္ကား) ဝယ္လုိအားဆိုင္ရာအေတြးအေခၚကိုေထာက္ခံ ေစသည္၊ သမိုင္းတြင္ ေရရွည္တည္ၿမဲမႈရေသာေဈးကြ ွိ က္ထဲတြင္ ေလ်ွာ့ပါးေသာအမွတ္အဆင့္သုိ႔ေရာက္လာၿပီျဖစ္ၿပီး၊တစ္ႏွစ္ပတ္လည္အ တြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္သည္။ General Motors Co. Ford Motor Co. ႏွင့္ Toyota Motor Corp ကုမဏ ၸ မ ီ ်ား၏က်ဆင္းမႈအေျခအေနသည္ခန္မ ႔ န ွ း္ ထားသည္ထက္ျပင္းထန္သည္၊

အြ န္ လို င္ း ပံု စံ Ultrasonic စမ္ း သပ္ မ ႈ ျ ဖင့္ ေခ်ာကလက္ ၏ ထု တ္ လု ပ္ မႈ အ ဆင့္ ျ မွ င့္ တ င္ Elevate Chocolate Production to the Next Level with Online Ultrasonic Examination

ဤ စ က္ မႈ လု ပ္ င န္း အု ပ္ စု မ်ား ၏ က မ ၻာ့ေ ဈး ကြ က္ သ ည္ ၆ % ထ က္ ပို ၿ ပီး

ဘယ္လဂ ္ ်ယံ ီ သေ ု တသီက စက္ရမ ံု ်ားအတြကအ ္ ရည္အေသြးစစ္ေဆးရန္အခ်န္ိ အ

က်ဆင္းခဲသ ့ ည္၊ ပထမအႀကိမက ္ ်ဆင္းမႈသည္ လြနခ ္ ဲ့ေသာဇန္နဝါရီလကျဖစ္ၿပီး၊

မ်ားႀကီးေခၽြတာႏိင ု ္ သည္ႏ ့ င ုိ င ္ ၏ ံ နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ေခ်ာကလက္၏အရည္အေသြး

အ ခ် က္ အ လ က္ ဆို င္ ရာ ကိ န္း ဂ ဏ န္း မ်ား သ ည္ A u t o d a t a C o r p .

စစ္ေဆးမႈနည္းလမ္းကိရ ု ာွ ေဖြေတြရ ႔ ခဲ ွ ိသ ့ ည္၊

ကုမၸဏီ၏သုေသသီမွရရွိလာပါသည္။ The reason for Automobile circulation in America dropping in May derived from the conceptual support regarding the demand in automobiles and trucks of the long strengthening market in the history reaching the point of slackening. This was considered the second time around this year. In addition to recession state, General Motor Co., Ford Motor Co., and Toyota Motor Corp. got the severe effects exceeding their analysis which the global market of this industrial group had recessed exceeding by 6%. The first recession state took place in January based on the statistic of Autodata Corp.’s researchers. Source:http://goo.gl/pQPZuf

ေခ်ာကလက္၏ အနည္ထုိင္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္စစ္ေဆးႏိုင္ သည္ ၊ ပံု စံ ေ ဖၚမႈ ျ ဖစ္ စ ဉ္ တ ြ င္ ကု န္ ပစၥ ည္ း မ်ား၏အရည္ အ ေသြ း ကို ေ ဖၚျပနို င္ သ ည္ ၊ ကိက ု းို သည္ အရည္ပစ ံု ျံ ဖစ္ေနလွ်င္ Ultrasonic လွဳင္ိ းက အား လံးု ျပန္ထင္ဟပ္ေနမည္၊ အနည္ထိုင္ေသာလကၡဏာသည္ ျပန္လည္ထင္ဟပ္လာေသာလွဳင္ိ းအမ်ဳးမ်ဳ ိ းကိ ိ ု စစ္ ေဆးႏိင ု သ ္ ည္၊ဤစစ္ေဆးမႈသည္ ကိက ု းုိ ၏မည္သေ ႔ုိ သာ အနည္ထင ို မ ္ လ ႈ ကၡဏာသည္ ေကာင္းမြနမ ္ ည္ကသ ို ႏ ိ င ု ိ ္ သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ေခ်ာကလက္ထုတ္လုပ္သူသည္ ေအာ့ဖ္လိုင္းစနစ္တြင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ မည္၊ ၄င္းမွာဓာတ္ခြခန္ ဲ းအတြင္းစမ္းသပ္ရန္ကုန္ ပစၥညး္ နမူနာပိေ ႔ု ပးျခင္းျဖစ္သည္၊ ဤျဖစ္စဉ္တင ြ အ ္ သင္အ ့ တင့္ အခ်န္ိ သးံု ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကုနက ္ ်စရိတျ္ မင္မ ့ ားသည္။ အျခားတစ္ဖက္တင ြ ဤ ္ အသစ္ျပန္လည္သးံု သပ္မလုပင ္ န္း စဉ္သည္ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ လ ႈ ပ ု င ္ န္းစဉ္တင ြ အ ္ ေကာင္အထည္ေဖာ္နင ို ပ ္ ါသည္။

Belgian researcher had founded the chocolate’s quality examination method considered as the national heritage that can significantly help saving times for factories in the product’s quality measurement. This examination can be done by noticing the form of chocolate crystalization which can indicate the product quality. When chocolate is in the state of fluid, Ultrasonic wave will be all reflected back, while the type of precipitation can detect the various forms of reversing wave. This detection can indicate which type of precipitations will give the most excellent result. Normally, chocolate producer will examine the quality with the offline system meaning to send the example of product to examine in the laboratory which this process consumes a lot of times and expenses, on the other hand, this new form of examination can be operated in production process. Source: http://goo.gl/yXG6KP

April - june 2016

13


ျပည္ ေ ထာင္ စု သ မၼ တ ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ လ်ွ ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ားဌာနခြ ဲ ဖြ ႕ၿဖိ ံ ဳ းတို း တက္ ေ ရး Development on Electrical Power Field in Myanmar ျမန္မ ာႏိ ုင ္င ံသည္ ၆ ႏိ ုင ္င ံမ ဲ ေခါင္ ျမစ္ဝ ွမ ္ း ေဒသထဲတ ြင ္ ဧရိယ ာအက်ယ္ဆ ံ ု း

1. ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ လ်ွ ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ား အဖြ ႔ အ ဲ စည္ း ဌာနခြ တည္ ဲ ေ ဆာက္ ေ ရး

ေသာႏိ ုင ္င ံ ျဖစ္သည္။ ၄င္ းတိ ု႔မ ွ ာ ယူနန္ ျပည္နယ္၊ တ႐ုတ ္ ျပည္သ ူ႔သမၼတ ႏိ ုင ္င ံ၊

လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Electric Power : MOEP) သည္

ကေမ႓ ဒ ီ း ယားႏိ ု င ္ င ံ ၊ လာအိ ု ျ ပည္ သ ူ ႔ ဒ ီ မ ိ ု က ရက္ တ စ္ သ မၼ တ ႏိ ု င ္ င ံ ၊ ဗီ ယ က္ န မ္ ၊

အဓိကလုပ္ငန္း ႏွစ္ဌာန ခြျခား ဲ ထားသည္၊ ၄င္းတို႔မွာ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဦးစီးဌာန

ျပည္ ေ ထာင္ စ ု သ မၼ တ ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ ႏွ င ္ ့ ထ ိ ု င ္ း ႏိ ု င ္ င ံ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊ဧရိ ယ ာအက်ယ္ အ

(Department of Electric Power) ႏွင့္ ျမန္မာ့လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားလုပ္ငန္း၊ (Myanma

ဝန္ း ၆၇၇,၀၀၀ စတု ရ န္ း မီ တ ာရွ ိ သ ည္ ၊ ေျမာက္ ပ ိ ု င ္ း တြ င ္ ေတာင္ တ န္ း ေဒသ

Electric Power Enterprise : MEPE) တို႔ျဖစ္သည္၊ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

သစ္ ေ တာဖံ ု း လႊ မ ္ း လ်က္ ရ ွ ိ ၿ ပီ း ၊အလယ္ ပ ိ ု င ္ း ေဒသတြ င ္ သ စ္ ေ တာမ်ား၊

သည္ ၁၉၉၇ ခု ႏ ွ စ္ ၊ ႏိုဝ င္ ဘ ာလ ၁၅ ရက္ ေ န႔ တ ြ င္ ႏိုင္ ငံ ေ တာ္ ေ အးခ်မ္ း သာယာ

ေတာင္ ပ ိ ု င ္ း တြ င ္ ျ မစ္ ဝ ွ မ ္ း ျဖစ္ ၿ ပီ း ၊အိ ႏ ၵ ိ ယ ႏိ ု င ္ င ံ ၊ တ႐ု တ ္ ျ ပည္ သ ူ ႔ သ မၼ တ ႏိ ု င ္ င ံ ၊

ေရးႏွင့္ဖြ႕ၿဖိ ံ ဳးေရးေကာင္စီ (The State Peace and Development Council)

ဘဂၤ လ ားပင္ လ ယ္ ေ အာ္ ႏ ွ င ္ ့ အန္ ဒ ါ မန္ ပ င္ လ ယ္ ျ ပင္ တ ိ ု ႔ ႏ ွ င ္ ့ န ယ္ စ ပ္ ဆ က္ သ ြ ယ ္

ကတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ထိေရာင္မႈရွေစ ိ ရန္ ေၾကညာအမိန္႔

လွ်က္ရသ ိွ ည္။ လက္ရက ိွ ာလတြငျ္ မန္မာႏိင ု င ္ သ ံ ည္ လူဦးေရသန္း ေပါင္း ၄၈ သန္းရွၿိ ပီး၊

၁/၉၇ အရ လွ ် ပ္ စ စ္ စ ြ မ္ အ ား ကို စြ မ္ း အင္ ဝ န္ ႀ ကီ း ဌာန (Ministry of Energy :

အတိတ ္က ာလတြင ္မ ်ားေသာအားျဖင္ ့ အလုပ ္သမားမ်ားမွ ာ ကြ ်မ္ းက်င္မ ႈမရွ ိ ေသာ

MOE) မွ ခြ ထြ ဲ က္ ေ စသည္ ။

လုပ ္သ ား မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေၾကာင္ းရင္ းမွ ာ တိ ုင ္ း ျပည္က ိ ု အခ်ိန ္ၾကာျမင္ ့စ ြ ာ

လွ်ပ္စစ္စြမ္အားကို စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူအသစ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ

ပိတ ္ထ ားေသာေၾကာင္ ့ ျမန္မ ာအလုပ ္သမား မ်ား တိ ုင ္ း ျပည္အတြက ္ ေလ့က ်င္ ့

လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ္ငန္းမွာ ႏိုင္ငံ၏လ်ွပ္စစ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

သင္ၾကားေလ့က်င့္ရန္အခြင့္အလမ္းမရွိျဖစ္ရသည္၊စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္

မူဝါဒႏွင့္စီမံကိန္းေရးဆြေရးအတြ ဲ က္တာဝန္ရွသည္ ိ ့အျပင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၏

အေတြ႔ အၾကံဳမရွိျခင္းနွင့္ကုန္သြယ္မႈစနစ္၏နားလည္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္စက္

အတြ င္ း ဝန္ အ ျဖစ္ တ ာဝန္ ထ မ္ း ေဆာင္ ရ သည္ ၊ ႏိုင္ ငံ ၏ လ်ွ ပ္ စ စ္ လု ပ္ င န္ း ႏွ င့္ ပ တ္

မႈလပ ု င ္ န္းဖြၿ႔ံ ဖဳိးတိုးတက္ေရး အတြက္ အဟန္အ ႔ တားျဖစ္ေစသည္၊မည္သပ ႔ို င္ျဖစ္ ေစ

သက္၍ အျခား အဖြ႔အ ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ညွႏႈိ င္ိ းရန္တာဝန္ရွသည္ ိ ၊ ျမန္မာ့လ်ွပ္

ျမန္ မ ာနိ ု င ္ င ံ သ ည္ သယံ ဇ ာတၾကြ ယ ္ ဝ ခ်မ္ း သာေသာႏိ ိ ု င ္ င ံ တစ္ န ိ ု င ္ င ံ ျဖစ္ ၿ ပီ း

စစ္စြမ္းအားလုပ္ငန္း၏တာဝန္သည္ အေရး ႀကီးေသာ စီမံကိန္းခ်မွတ္ အေကာင္

၊လွ ်ပ္စစ္ဓ ါတ္အ ားထုတ ္လ ုပ ္ရန္စ ြမ ္ းရည္ရ ွ ိသည္၊ အထူ းသျဖင္ ့ ေရအားလွ ်ပ္စစ္,

အထည္ေဖာ္မႈ၊ဒီဇိုင္းတီထြင္မႈ၊ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္လွ်ပ္စစ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ မ်ား

ေက်ာက္ မ ီ း ေသြ း နွ င ္ ့ သ ဘာဓာတ္ ေ ငြ ႔ ျ ဖစ္ သ ည္ ၊

၊တိုင္းျပည္အတြက္လ်ွပ္စစ္မီး၏ဖြ႕ၿဖိ ံ ဳးေရးႏွင့္လံုေလာက္ေသာေထာက္ပံ့ေရး မ်ား

ထို ႔ အ တူ ၁၉၈၈ ေနွ ာ င္ း ပို င္ း တြ င္ မ ွ စ ၿပီ း ၊ျမန္ မ ာနို င္ ငံ ေ တာ္ အ စို း ရက ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္း လဲမႈျဖစ္ေသာ ဗဟိုစီမံမႈစနစ္မွလစ္ဘရ

ဆာင္ ရ ြ က္ ရ မည္ ျ ဖစ္ သ ည္ ။ 2. ႏိုင္ငံ၏ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာအေျခအေန

ယ္စီးပြားေရးစနစ္ကုန္သြယ္မႈကိုေထာက္ခံခဲ့သည္၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ ေရာင္းခ်

ျပည္ ေ ထာင္ စု ျ မန္ မ ာႏို င္ ငံ ၏ စီ း ပြ ာ းေရးစနစ္ ၏ ခ် ႕ထြ ဲ င္ မ ႈ ေ ၾကာင့္

မႈတိုးျမွင့္ေစရန္ ၊ နိုင္ငံျခားရင္းနွးျမႈ ီ ပ္နွသူ ံ မ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖြင့္ထား

ႏိုင္ ငံ စ တင္ ဖ ြ င့္ က တည္ း က၊ ကု န္ သ ြ ယ္ မ ႈ ႏွ င့္ ရ င္ း ႏွ းျမႈ ီ ပ္ ႏ ွ မႈံ မ ်ားပါေျမာက္ မ ်ား

ေပးသည္၊စီးပြားေရးတိုး တက္မႈနႈန္းေပၚလ်င္ျမန္စြာအက်ဳးသက္ ိ ေရာက္မႈျဖစ္ေစ

စြ ာ အလြ န္ တို း တက္ ခဲ့ သ ည္ ၊ ထို ႔ ေ ၾကာင့္ လွ ွ ် ပ္ စ စ္ မီ း အသံု း ျပဳလို သူ ေ ျမာက္ မ ်ား

သည္ အ ထူ း သျဖင့္ ၊ ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ လ ွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ါတ္ အ ားထု တ္ လု ပ္ ေ ရးလု ပ္ င န္ း ၊ ျပည္

စြ ာ တို း တက္ ခဲ့ သ ည္ ၊ ၁၉၈၉ ခု ႏ ွ စ္ တ ြ င္ ၃၃၂ မဂၢ ါ ဝပ္ မ ွ ၁၉၉၈ ခု ႏ ွ စ္ တ ြ င္ ၈၅၀

တြင္းေဒသခံဝယ္လိုအားတုန္႔ျပန္မႈႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား သို႔လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား

မဂၢါဝပ္အထိတိုးျမွင့္ခဲ့သည့္ (သို႔မဟုတ္) တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ပ်မ္းမ်ွ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုး

တင္ ပို ႔ ျ ခင္ း တို ႔ ျ ဖစ္ သ ည္ ။

လွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ါတ္ အ ားလို အ ပ္ ခ ်က္ ကို ၾ ကည့္ ျ ခင္ း ျဖင့္ ထင္ ရ ွ ာ းစြ ာ သိ ႏု င ိ ္ သ ည္ ။ တိုင္းျပည္၏လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီရန္အတြက္ျမန္မာႏိုင္ငံလ်ွပ္

14

Modern Manufacturing Myanmar Edition


စစ္ဓာတ္အားအဖြ႔အ ဲ စည္း ဌာနက ဂတ္စ္တာဘိုင္(Gas Turbine)၏လွ်ပ္စစ္ထုတ္ စစ္ပဓမ ားအဖြု တိ ႔အ ဲ းု စည္ ုင္(Gas Turbine)၏လွ ုတ္ လု ္ ာတ္ စ ႈ မ ြ အ း္ အားကိ ခ်႕ခဲ ဲ းၿ့ ပီဌာနက း၊ ၁၉၉၈ဂတ္ ခုႏစ စ ွ ္တ တ ္ ာဘိ င ြ ္ ေရအားလ်ွ ပစ ္ စ္ထတ ု လ ္ ပ ု ်ပ္မ ္ စစ ႈ စ္မ ြ ထ း္ အား လု မ ္ စ ႈ ့တ မ ြ း္ က္ အားကိ ု တိးု ခ့်စ႕ခဲ ဲ ုေ ၿ့ ပီပါင္ း၊ ၁၉၉၈ ႏစ ွ ုပတ ္ ္မႈစင ြ ြမ ္ ေရအားလ်ွ ပစ ္ စ္ထမဂၢ တ ု လ ္ ါဝပ္ပ ု ျမ ္ဖစ္ စ ႈ မ ြသ း္ အား ကိပ ုျမင္ ေစသျဖင္ ုစ းထုတခု္လ ္းအားမွာ ၁၀၃၅ ည္။ ကိ ု ျ မင္ ့ တ က္ ေ စသျဖင္ ့ စ ု စ ု ေ ပါင္ း ထု တ ္ လ ု ပ ္ မ ႈ စ ြ မ ္ း အားမွ ာ ၁၀၃၅ မဂၢ ါ ဝပ္ ျ ဖစ္ သ ည္။ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈ ကြန္ယက္စနစ္ (National Grid System) ၈၇၆

လွ ် ပ္ စ စ္ ထု တ ္ လ ု ပ ္ မ ႈ စ ြ မ ္ း အား ၁၀၀ မဂၢ ါ ဝပ္ ရ ွ ိ ၿ ပီ း ၊ ကမ္ း လြ န ္ ပ င္ လ ယ္ ေ ပၚတြ င ္ သဘာဝဓာတ္ ေ ငြ ႕ အရင္ း အျမစ္ ပမာဏ အေတာ္ အ တန္ က န္ ႔ သ တ္ မ ႈ ရ ွ ိ ေ သာ ေၾကာင္ ့ ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ ေ တာ္ ျ ပည္ ေ ထာင္ စ ု အ စိ ု း ရက သဘာဝဓာတ္ ေ ငြ ႕ ႏွ င ္ ့

ေရအားလ်ွ ပ္စနစ္္ယ ထုက္ တျပင္ ္လပုပစနစ္ ္မႈ ကြ(Outside န္ယက္စနစ္ (National Grid System) System) ၁၅၉ ၈၇၆ မဂၢါဝပ္ႏွင့္ ကြ Grid or Isolated မဂၢါါဝပ္ ွင့္ ကြ ္ယ။ က္ျပင္ပစနစ္ (Outside Grid or Isolated System) ၁၅၉ မဂၢ ဝပ္ႏျဖစ္ သနည္

ပင္ လ ယ္ ထ ဲ ေ ရနံ အရင္ း အျမစ္ မ ်ားအတြ က ္ ေ လ့ လ ာစူ း စမ္ း ရန္ ရ ွ ိ သ ည္ ။ ရွ ာ

3. ေက်ာက္ မီ း ေသြ း ႏွ င့္ သ ဘာဓာတ္ ေ ငြ ႕ ေရအရင္ း အျမစ္ မ ်ားဆို င္ ရ ာေ

ရဲတခ ံ န ြ (္ Yetagon) တြင္ ၁.၂ ထရီလယ ီ က ံ ဗ ု ေပခန္ရ ႔ ွလ ိ မ ိ ္မ ့ ည္ ဟု ေမ်ွာလ ္ င္ထ ့ ားၾကသည္။

မဂၢ ါ ဝပ္ ျဖစ္ သ ည္ ။ ယဘု ယ ်အျမင္

3.1. ေရ အရင္ း အျမစ္ ႏိ ု င ္ င ံ ၏ ထက္ ဝ က္ ထ က္ ပ ိ ု မ ်ားေသာဧရိ ယ ာသည္ က ု န ္ း ျပင္ ျ မင္ ့ မ ်ားျဖစ္ ၿပီ း ေျမာက္ မ ွ ေ တာင္ ဘ က္ သ ိ ု ႔ ေ တာင္ တ န္ း မ်ားျဖင္ ့ ဖ ု ံ း အု ပ ္ လ ်က္ ရ ွ ိ သ ည္ ၊ အ ေနာက္ ေတာင္မ ုတ ္သ ုန ္ ေလ၏ၾသဇာလြ ွမ ္ းမိ ု းမႈ ေၾကာင္ ့ ျမန္မ ာႏိ ုင ္င ံအ ား မၾကာ ခဏမိ ု းရြ ာ ေစသည္။ ဧရာဝတီ ျမစ္(Ayeyarwady)၊ စစ္ ေတာင္ း ျမစ္ (Sittaung)၊ သံလြင ္ ျမစ္ (Thanlwin) ႏွင ္ ့ ခ်င္ းတြင ္ း ျမစ္ (Chindwin) ဝွမ ္ းမ်ားတြင ္ပ ိ ုလွ ် ံ ေသာ ေရအရင္ း အျမစ္ မ ်ားစြ ာ ရွ ိ သ ည္ ၊ ေလ့လာေတြရ ႔ ေသာ ွိ ပဏာမအစီရင္ခစ ံ ာအရ ေဖၚျပပါ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ၃၇,၀၀၀ မဂၢ ါ ဝပ္ အ ထိ လ်ွ ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ားထု တ္ လု ပ္ ႏု ိင္ ေ ၾကာင္ း သိ ရ သည္ ၊ ဤပမာဏထဲတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ႀကီးမားေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံု 25000 မဂၢါဝပ္ႏွင့္က်န္ရွေသာပမာဏသည္ ိ အလတ္စားႏွင့္အေသးစားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္ အားေပးစက္ရုံေျမာက္မ်ားစြာ တိုင္းျပည္၏ဧရိယာအႏွ႔ထ ံ ုတ္လုပ္ႏုင ိ ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၊ ေရအားလ်ွပ္စစ္ဖြ႕ၿဖိ ံ ဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းကို ၃၂၀ မဂၢါဝပ္ သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားစြမ္းရည္၏ ၀.၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ထု တ္ လု ပ္ ေ ဆာင္ ရ ြ က္ ခဲ့ သ ည္ ။ 3.2 ေက်ာက္ မီ း ေသြ း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုက္ စုစုေပါင္း တန္ခ်န္ိ သန္းေပါင္း ၂၀၀၂၃၀ အထိ ရွသည္ ိ ဟုခန္႔မွန္းၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ Sub-Bituminous အမ်ဳ းအစားျဖစ္ ိ ၿ ပီ း ၊ ႏိုင္ ငံ ၏ ေျမာက္ ပုိ င္ း ဧရိ ယ ာထဲ တ ြ င္ တ ည္ ရ ွ သည္ ိ ၊ အဆိပ ု ါမိင ု ္းမ်ားတြင္ ကေလးဝ (Kalewa) ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသည္ တစ္ ႏ ွ စ္လ်ွငခ ္ န္မ ႔ န ွ ္းေျခအားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၂၉၀၀ တန္ထတ ု လ ္ ပ ု ္ႏင ို မ ္ ည္စ ့ မ ြ ္းေဆာင္ရ ည္ႏင ွ ့္ တစ္ႏစ ွ လ ္ ်ွင္ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂၅၈၁၀ တန္ ထုတ္ လုပမ ္ စ ႈ မ ြ ္းေဆာင္ရည္ရွမ ိ ည့္ နမ္မ ့ (Namma) ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတိ႔ုျဖစ္သည္။ မည္သပ ိ႔ု င္ျဖစ္ေစ ကေလးဝ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းသည္အနာဂတ္တင ြ ္ ၂၀၀ မဂၢါဝပ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ ရံ ုအ ျဖစ္တည္ ေဆာက္ရန္ အလားအလာရွ ိ ေၾကာင္ း ျမန္မ ာႏိ ုင ္င ံအစိ ု းရကစဥ္ း စားဆင္ ျ ခင္ ထ ားေၾကာင္ း သိ ရ သည္ ။

ေဖြ ေ တြ ႔ ရ ွ ိ ေ သာႀကီ း မားသည္ ့ ဓ ာတ္ ေ ငြ ႕ အရင္ း အျမစ္ သ ည္ ရတနာ ( Yadana ) ဓါတ္ ေ ငြ ႔ ျဖစ္ သ ည္ ။ သဘာဝဓာတ္ ေ ငြ ႕ သိ ု က ္ စု စ ု ေ ပါင္ း ၁၀ ထရီ လ ီ ယ ံ က ု ဗ ေပႏွ င ္ ့ 4. ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ တ ြ င္ ေ ရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ ဓ ါတ္ အ ားမ်ားဖြ ႕ၿဖိ ံ ဳ းေရးစီ မံ ကိ န္ း လက္ရွကာလတြ ိ င္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကိုေရအားလ်ွပ္စစ္ စက္ ရံု မ ်ား၊ ဂတ္ စ္ တ ာဘို င္ ၊ ေရေႏြ း ေငြ ႕ တာဘို င္ ႏ ွ င့္ ဒီ ဇ ယ္ သံု း လ်ွ ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ား ေပးစက္ ရံု မ ်ားမွ ထု တ္ လု ပ္ လ ွ ် က္ ရ ွ သည္ ိ ။ သိ ု ႔ ေ သာ္ ေရအားလ်ွ ပ ္ စ စ္ စ က္ ရ ံ ု သ ည္ ျမင္ ့ မ ားေသာကု န ္ ထ ု တ ္ လ ု ပ ္ မ ႈ စ ရိ တ ္ မ်ားလိ ု အ ပ္ ၿ ပီ း ၊ ေဆာက္ လ ု ပ ္ မ ႈ ကာလသည္ လ ည္ း ဓာတ္ ေ ငြ ႕ တာဘိ ု င ္ (Gas Turbine) ဓာတ္ အ ားေပးစက္ ရ ံ ု ႏွ င ္ ့ Combined Cycle Power Plant (CCPP) ထက္ အ ခ်ိ န ္ ပ ိ ု ၾ ကာသည္ ၊ ထိ ု ႔ ေ ၾကာင္ ့ ေရအားလ်ွ ပ ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ားေပးစက္ ရ ံ ု တ ည္ ေဆာက္ရာတြင္ တိုင္းျပည္အတြင္း အသံုးျပဳလိုအားတုန္႔ျပန္ရန္ႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားသိ ု႔တင္ပ ိ ု႔ ႏ ိ ုင ္ရန္လ ိ ုအပ္ခ ်က္မ ်ားကိ ု ျဖည္ ့ဆည္ း ႏိ ုင ္ &န္အတြက ္ဖ ြ ံ႔ ၿဖိ ဳ းတိ ု းတက္ မႈ ႏ ွ င ္ ့ ေ ရရွ ည ္ စ ီ မ ံ က ိ န ္ း မ်ားစီ စ ဥ္ ထ ားရန္ လ ိ ု အ ပ္ သ ည္ ။ လက္ ရ ွ ိ ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ ေရအားလ်ွ ပ္ စ စ္ ဓ ါတ္ အ ားမ်ားဖြ ႕ၿဖိ ံ ဳ းေရးစီ မံ ကိ န္ း ထဲ တ ြ င္ စီ မံ ကိ န္ း ၂၅ ခု ရ ွ ၿပီိ း ၊မဂၢ ါ ဝပ္ စြ မ္ း အား စု စု ေ ပါင္ း ၁၂, ၈၉၈ ရွ သည္ ိ ။ ၁.

သံ လ ြ င္ စီ မံ ကိ န္ း Thanlwin (Tasang)

၃,၆၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၂.

သံ လ ြ င္ စီ မံ ကိ န္ း Thanlwin (Ywathit)

၃,၅၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၃.

ထမၼ သီ စီ မံ ကိ န္ း Tamanthi

၁,၂၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၄.

ရဲ ရ ြ ာ စီ မံ ကိ န္ း Yeywa

၆၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၅.

ေရႊ ဇ ာရဲ စီ မံ ကိ န္ း Shwezaye

၆၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၆.

တနင္ း သာရီ စီ မံ ကိ န္ း Tanintharyi

၆၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၇.

ဟတ္ ႀ ကီ း စီ မံ ကိ န္ း Hutgyi

၄၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၈.

ေမာ္ လို က္ စီ မံ ကိ န္ း Mawlaik

၄၀၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၉.

ဘီ း လင္ း စီ မံ ကိ န္ း Bilin

၂၈၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၁၀.

ပန္ ေ လာင္ း စီ မံ ကိ န္ း Paunglaung

၂၈၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၁၁.

နမ့္ ကု တ္ စီ မံ ကိ န္ း Nam Kok

၁၅၀

မဂၢ ါ ဝပ္

၁၂.

အျခားစီ မံ ကိ န္ း

၁,၂၈၈

မဂၢ ါ ဝပ္

စု စု ေ ပါင္ း

၁၂,၈၉၈ မဂၢ ါ ဝပ္

3.3 သဘာဓာတ္ ေ ငြ ႕ လက္ရွက ိ ာလတြင္ ကမ္းလြန္ေဒသမွသဘာဝဓာတ္ေငြသ ႔ ည္ ဓာတ္ေငြ႕တာဘိင ု ္ (Gas turbine) ဓာတ္အားေပးစက္ရပ ုံ စ ုံ ံ ၂ ရံက ု ေ ုိ ထာက္ပရ ့ံ န္တထ ီ င ြ ထ ္ တ ု လ ္ ပ ု ခ ္ သ ့ဲ ည္

April - june 2016

15


5. ထိင ု ္းႏိင ု င ္ သ ံ လ ႔ို ်ွပစ ္ စ္ဓာတ္အားဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မအ ႈ တြကပ ္ ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး။

6.2 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)မွ ျမန္မာႏိင ု င ္ အ ံ ား

၁၉၉၇ ခုႏစ ွ ္ ဇူလင ုိ လ ္ ၄ ရက္ တြင္ ဘန္ေကာက္၌ထိင ု း္ ႏိင ု င ္ ႏ ံ င ွ ျ့္ မန္မာႏိင ု င ္ အ ံ စိးု ရ

အေၾကာင္းၾကားခဲ ့ သည္မ ွ ာ EGAT ဆိ ုင ္ရ ာ PDP 97-02 စီ းရီ း၏ လွ ်ပ္စစ္ဓ ါတ္အ ား

အဖြ႕ဲ တိက ႔ု ျမန္မာႏိင ု မ ံ ွ လ်ွပစ ္ စ္ဓာတ္အား ဝယ္ယရ ူ န္ နားလည္မစ ႈ ာခၽြနလ ္ ာႊ (MOU)

ထုတလ ္ ပ ု မ ္ စ ႈ မ ီ က ံ န ိ ္း(၁၉၉၈-၂၀၁၁) အရစနစ္တက်ၿပီး၊ တိင ု ္းျပည္၏လွ်ပ္စစ္ပသံုးျပဳလို

လက္မတ ွ ္ေရးထိုးလိက ု ၿ္ ပီျဖစ္သည္၊ ထိင ု ္းႏိင ု င ္ သ ံ ႔ို လ်ွပစ ္ စ္ဓာတ္အား ၂၀၁၀ ခုႏစ ွ အ ္ တြင္း

အားအရ ျပည္စ ့ ံသ ု ည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတလ ္ ပ ု မ ္ စ ႈ မ ီ က ံ န ိ ္းမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏစ ွ အ ္ ထိ

၁၅၀၀ မဂၢါဝပ္ ေရာင္းခ်ေပးႏိင ု ရ ္ န္အတြက္ ႏွစဖ ္ က္စလံုးက ျမန္မာႏိင ု င ္ အ ံ တြင္းလ်ွပ္

သတ္မတ ွ ထ ္ ားၿပီးျဖစ္သည္ဟဆ ု သ ို ည္။ ထိ႔ေ ု ၾကာင္ထ ့ င ိ ္းႏိင ု င ္ သ ံ ည္ ျမန္မာႏိင ု င ္ မ ံ ွ လွ်ပ္စစ္

စစ္ဓာတ္အားစီမက ံ န ိ ္းမ်ားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမ်ား ျမွင္တ ့ င္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက ြ ၾ္ ကလိမ္မ ့ ည္။

ဓါတ္အား ပမာဏ ၁၅၀၀ မဂၢါဝပ္ကို ၂၀၀၇-၂၀၁၀ ခုႏစ ွ အ ္ တြင္းသာဝယ္ယူႏိင ု သ ္ ည္။

အဆိ ု ပ ါ နားလည္ မ ႈ စ ာခၽြ န ္ လ ႊ ာ အတိ ု င ္ း လိ ု က ္ န ာေဆာင္ ရ ြ က ္ ႏ ိ ု င ္ ရ န္ အ တြ က ္

6.3 Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) က စီမ ံက ိန ္ း၏

ႏွစဖ ္ က္စလံုးကျမန္မာႏိင ု င ္ မ ံ ွ လ်ွပစ ္ စ္ဓာတ္အားဝယ္ယရ ူ န္ အလုပအ ္ မႈေဆာင္ေကာ္မတီ

ျဖစ္ ႏ ိ ုင ္ ေခ်ကိ ု ေလ့လ ာခဲ ့သည္မ ွ ာ ထိ ုင ္ း ႏိ ုင ္င ံ ႏွင ္ ့ ျမန္မ ာ အၾကား လ်ွပ ္စစ္ထ ုတ ္လ ုပ ္

ခန္အ ႔ ပ္ထားရွသ ိ ည္၊ ထိင ု ္းႏိင ု င ္ တ ံ င ြ ထ ္ င ို ္းႏိင ု င ္ လ ံ ်ွပစ ္ စ္ထတ ု လ ္ ပ ု ္ေရးဦးစီးဌာန (EGAT)

လိင ု ္းပိရ ႔ု န္လမ္းေၾကာင္းသတ္မတ ွ မ ္ အ ႈ တြက္ နယ္စပ္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ခ်ိတဆ ္ က္သည့္

က ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆင ို ရ ္ ာအဖြအ ႔ဲ စည္းမ်ားမွဘတ ု အ ္ ဖြ႕ဲ မ်ားျဖစ္ေသာအမ်ိဳး သားစြမ္း

လမ္းေၾကာင္း ၅ လမ္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားကိုျမန္မာႏိုင္ငံအား တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြး

အင္မဝ ူ ါဒအေထြေထြအတြငး္ ေရးမႉး၊စြမး္ အင္ဝန္ႀကီးဌာနဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးႏွငျ့္ မွငတ ့္ င္ေရးဦးစီးဌာ

ခ်ယ္ထားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ ႏွစႏ ္ င ုိ င ္ န ံ ယ္စပ္တေလ်ွာက္ရသ ိွ စ္ေတာမ်ား၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်ငထ ္ ခ ိ က ုိ မ ္ ႈ အနည္းငယ္မ်ွသာျဖစ္ေစပါသည္၊ ဥပမာ - ေတာ႐ိင ု း္ တိရစၦ ာန္စားက်ကရ ္ န္ေဒသမ်ား 1A ပတ္ဝန္းက်င္ ရွသ ိ စ္ေတာဧရိယာမွေရွာင္ရွားရန္ ၊ႏွငအ ့္ မ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ဆင ို ရ ္ ာသစ္ေတာဧရိယာမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတိင ု ္းျဖစ္သည္။ •

နံ ပ ါတ္ ၁ လမ္ း ေၾကာင္ း ၊ မယ္ ဆ ိ ု င ္ ၿ မဳိ ႕နယ္ ဧ ရိ ယ ာ ခ်ိ န ္ းရိ ု င ္ းခရိ ု င ္ ၊

နံ ပ ါတ္ ၂ လမ္ း ေၾကာင္ း ၊ မယ္ အ ိ ု င ္ ၿ မဳိ ႕ နယ္ ဧ ရိ ယ ာ ခ်ိ န ္ း မိ ု င ္ ခ ရိ ု င ္ ၊

နံပါတ္ ၃ လမ္းေၾကာင္း၊ ကန္က်နပူရီၿမဳိ႕နယ္ဧရိယာ(ေဟြ႔နမ့္ေခါင္ဝ္

ေက်းရြ ာ ) ကန္ က ်နပူ ရ ီ ခ ရိ ု င ္ ၊ •

နံ ပ ါတ္ ၄ လမ္ း ေၾကာင္ း ၊ မဲ ေ ဆာက္ ၿ မဳိ ႕ နယ္ ဧ ရိ ယ ာ၊တာ့ တ ္ ခ ရိ ု င ္ ၊

နံပါတ္ ၅ လမ္းေၾကာင္း၊ မယ္ေ ့ ဟာင္ေ ့ ဆာင္ၿမဳိ႕နယ္ဧရိယာ၊မယ္ေ ့ ဟာင့္

ေဆာခရိ ု င ္ ၊ 6.4 အလုပအ ္ မႈေဆာင္ေကာ္မတ ီ ၏ ီ ေအာက္တြငအ ္ လုပအ ္ မႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းရန္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက သေဘာတူညီၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားဝယ္ယၿူ ပီး၊တင္ပရ ႔ို န္၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာလ်ွပစ ္ စ္ဓါတ္အားပိလ ႔ု မ္းေၾကာ င္း၏အေသးစိတ္ကိုေလ့လာရန္၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တေလ်ွာက္ရွိသစ္ေတာမ်ား ေသခ်ာေပါက္ ျ ဖတ္ သ န္ း ရမည္ ျ ဖစ္ သ ည္ ။

နညႊနၾ္ ကား ေရးမႉးခ်ဳပ္၊ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွငလ ့္ မ ူ ဖ ႈ ႕ံြ ၿဖိဳးေရးဘုတအ ္ ဖြ၏ ႔ဲ ေပၚလစီႏင ွ စ ့္ ီ မံကန ိ ္းဆိင ု ရ ္ ာအႀကံေပးပုဂၢဳလ ိ ၊္ စီးပြားေရးစာရင္းအင္းဌာနခြ၊ဲ ႏိင ု င ္ ံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊနၾ္ ကားေရးမႉး၊ ထိင ု ္းႏိင ု င ္ လ ံ ်ွပစ ္ စ္ထတ ု လ ္ ပ ု ္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ဝန္၊စသည္တ႔ို ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္အ ့ တြင္းေရးမႉးအျဖစ္ပါဝင္ေဆာင္ရက ြ ၿ္ ပီး၊ ျမန္မာႏိင ု င ္ ဘ ံ က္တင ြ ္ အစိ ု းရက ထိ ုင ္ း ႏိ ုင ္င ံ လွ ်ပ္စစ္ဓ ါတ္အ ားပိ ု႔ ေဆာင္ ေရးအစီအစဥ္အ ေကာင္အ ထည္ ေ ဖာ္ မ ႈ ေ ကာ္ မ တီ (The Committee on the Implementation of Power Export Program to Thailand) ကိ ု သက္ ဆ ိ ု င ္ ရ ာအာဏာပိ ု င ္ မ ်ားအား ညွ ိ ႏ ႈ ိ င ္ း ပူ း ေပါင္ း ေဆာင္ ရ ြ က ္ ရ န္ ေကာ္ မ တီ အ ျဖစ္ ခ န္ ႔ အ ပ္ သ ည္ ။ 6. ထိ ု င ္ း ႏိ ု င ္ င ံ သ ိ ု ႔ လ ်ွ ပ ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ားေရာင္ း ခ်ရန္ ေ ဆြ း ေႏြ း မႈ မ ်ားတိ ု း တက္ မ ႈ ။ ျမန္မာႏိင ု င ္ ံ ႏွင္ထ ့ ိင ု ္း အစိုးရအဖြ႕ဲ ႏွစဘ ္ က္စလံုးမွ ခန္အ ႔ ပ္ထားေသာအလုပအ ္ မႈ ေဆာင္အဖြသ ႔ဲ ည္ ၁၉၉၈ ခုႏစ ွ ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔တင ြ ၊္ ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလတ ိ ၿ္ မဳိ႕နယ္၊ က်ိဳင္းတံခ ု ရိင ု ၌ ္ ျမန္မာႏိင ု င ္ မ ံ ွ ဝယ္ယရ ူ ရွမ ိ ည့္ ၂၀၁၀ ခုႏစ ွ အ ္ တြင္း ၁၅၀၀ မဂၢါဝပ္ရရွရ ိ န္ လ်ွပစ ္ စ္ဓာတ္အားစီမက ံ န ိ ္း၏ အေသးစိတမ ္ ်ားေဆြးေႏြးရန္ ပထမဦးဆံုးအႀကိမအ ္ စည္း အေဝးက်င္ း ပခဲ ့ ၿ ပီ း ေအာက္ ေ ဖၚျပတဲ ့ အ တိ ု င ္ း အက်ဥ္ း ခ်ဳပ္ မ ်ားပါရွ ိ သ ည္ ။ 6.1 ျမန္မာႏိင ္ု င ္ လ ံ ်ွပစ ္ စ္ထတ ု လ ္ ပ ု ေ ္ ရးမွထင ုိ း္ အား အဆိျု ပဳထားေသာစီမက ံ န ိ း္ ၄ ခု ၊ ေအာက္ ပ ါအတိ ု င ္ း ျဖစ္ သ ည္ ။ • ေရအားလ်ွပစ ္ စ္ဓါတ္အားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးစီမက ံ န ိ ္း စုစုေပါင္း ၃ ခုရွၿိ ပီး၊ ယခု လက္ရွိ တြင္စီမံကိန္း၏ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကိုေလ့လာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ o နမ္ ့ က ု တ ္ Nam Kok စီ မ ံ က ိ န ္ း လွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ား ၅၅ မဂၢ ါ ဝပ္ o ဟတ္ ႀ ကီ း Hutgyi စီ မ ံ က ိ န ္ း လွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ား ၄၀၀ မဂၢ ါ ဝပ္ o တာဆန္ း Tasang စီ မ ံ က ိ န ္ း လွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ား ၃,၆၀၀ မဂၢ ါ ဝပ္ နမ္က ့ တ ု ္ Nam Kok စီမက ံ န ိ ္းသည္ အစတြင္ ၁၅၀ မဂၢါဝပ္သတ္မတ ွ ထ ္ ား ေသာ္ လည္ း ၊ ေျမမ်က္ ႏ ွ ာ ျပင္ အ ေနအထားႏွ င ္ ့ ့ ေရကာတာ တည္ ေ နရာ၏ဘူ မ ိ ေ ဗဒ ေၾကာင္ ့ ၅၅ မဂၢ ါ ဝပ္ အ ထိ ပမာဏေလွ ် ာ့ ခ ်ထားသည္ ။ • အပူစမ ြ း္ အင္ ေပါင္းစပ္ဓာတ္အားေပးစက္ရစ ုံ မ ီ က ံ န ိ း္ (Combined Cycle) တစ္ခု ရွၿိ ပီး၊ လက္ရတ ွိ င ြ စ ္ မ ီ က ံ န ိ ္း၏ျဖစ္ႏင ို ္ေခ်ကိုေလ့လာေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းမွာ ကန္ေပါက္ KANBAUK စီ မ ံ က ိ န ္ း လွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အား ၁၅၀၀ မဂၢ ါ ဝပ္ ။

16

Modern Manufacturing Myanmar Edition

The Republic of the Union of Myanmar is considered to have the biggest territory in the group of 6 Greater Mekong Subregion countries (GMS) as the People's Republic of China PRC, specifically Yunnan Province, Cambodia, Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Myanmar, Thailand, and Viet Nam. With approximatrly 677,000 square kilomters of area coverage, the northern part of the Republic of the Union of Myanmar features high mountians covering with wood, while the central part is the forest area and southern part is the river basin. Its border is with India, the People’s Republic of China, Thailand, the Bay of Bengal and Andaman Sea. Currently, the Republic of the Union of Myanmar has total population of 48 million people. In the early times, the great number of Myanmar people was non skillful labors. This was because of the long country closing to cause its labor being lacked of training, experiences in business operation and knowledge and understading in free trade system which is the obstacle upon industrial development. However, the Republic of the Union Myanmar is so rich in natural resources and has the great electricity generating capacity particularly for water, coal and natural gas powers, while from the end of 1988 onwards, after the government of the Republic of the Union of Myanmar had changed the policy for country administration from centralized planning system to more independent economic system by supporting on free trade activities and allowing foreign countries to make some investments in order to promote more export, it signifiacntly caused the instant economic expansionparticulary for the development of electricty generating project in the Republic of the Union of Myanmar in term of responses upon domestic consuming demand and electricity export to neighbor countries.


1. Organization Arrangement in the Field of Electric Power of the Republic of the Union of Myanmar Ministry of Electric Power: MOEP is composed of 2 important agencies as Department of Electric Power and Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE. In addition, Ministry of Electric Power is founded on 15 November 1997 as The State Peace and Development Council had issued administrative order no. 1 / 97 to separate electrical activity out of Ministry of Energy: MOE in order to enhance capacity in the field of electric power. The main mission of Department of Electric Power; a new agency founded in the same time as the foundation of Ministry of Electric Power is to in charge of setting policy and planning the country’s electric activities, and act as secretariat division of Ministry of Electric Power. In addition, Department of Electric Power is in charge of coordinating with other agencies related to the country’s electric power policy, while Electricity Authority of the Republic of the Union of Myanmar is in charge of setting plan, designing, constructing and power plant maintenance with the objectives to develop and provide enough electrical power to the country. 2.The Country’s Electric Power Consuming and Generating Situation In addition to the significant expansion of the Republic of the Union of Myanmar’s economic system in term of trade and investment since the country had been opened onwards, it derived the great demand of electricity consuming as seen from the increasing demand in electricity consuming from 332 megawatts in 1989 to 850 megawatts in 1998 or considered increasing by 11% per year. And in order to respond such demand of electricity consuming, Electricity Authority of the Republic of the Union of Myanmar had enhanced electricity generating capacity of gas turbines and hydroelectricity as in 1998, the total of generating capacity was 1,035 megawatts divided into National rid System for 876 megawatts and outside grid or isolated system for 159 megawatts. 3. Overall Image of Water, Coal and Natural Gas Resources 3.1. Water Resource Due to the geography over the half of the country is the highland with the mountain range laying down from North to South combining with the influence of Southwest Monsoon, it causes the Republic of the Union of Myanmar having so abundant rainfalls and water resources within the river basins of Ayeyarwady, Sittaung, Thalwin and Chindwin. From the report of preliminary study, it was founded that these water resources could be used to generate electricity as high as 37,000 megawatts. The part of this figure came from the

large size power plants for approximately 25,000 megawatts and the remaining volume came from the mid and small size power plants which could generate the great volume of electricity located across the country. However, at the moment the Republic of the Union of Myanmar has continually developed hydro-electric power plant which can generate only 320 megawatts or 0.86% of overall electricity generating capacity. 3.2 Coal The evaluation has indicated that the Republic of the Union of Mynmar has reserved coal approximately in the total of 200 – 230 million tons. Most of the coals are sub-bituminous coal and can be founded in the northern area of the country. There are two mines as Kalewa mine featuring the total generating capacity for approximately 12,900 tons per year, and Namma mine featuring the total generating capacity for approximately 25,810 tons per year. However, the government of the Republic of the Union of Myanmar has expected Kalewa mine will be the main coal source to push forward the construction of 200 megawatts power plant in the future. 3.3 Natural Gas Currently, natural gas from in land source has been developing to feed gas turbine power plant for 2 units which each unit has electricity generating capacity of 100 megawatts and since the volume of natural gas from in land source has limitation, the government of the Republic of the Union of Myanmar has developed and surveyed other natural gas and fuel sources in the sea. The large important natural gas sources being founded areYadana which is expected to have the natural gas volume in the total of 10 trillion cubic feet, and Yetagun for another 1.2 trillion cubic feet. 4. Development Plan for Hydro-Electric Power Plant of the Republic of the Union of Myanmar Currently, the Republic of the Union of Myanmar has generated electricity from water, gas turbine, steam turbine and dieselsources. However, the development of hydro-power plant needs high cost of production and takes longer time of construction than turbine gas and thermal power plants. Therefore, constructing hydro-electric power plant to serve the demand in time needs a long term development and planning for responding both domestic consuming and export to neighbor countries. Major Hydro-Electric Generating Projects containing in the administrating plan of Electricity Authority of the Republic of the Union of Myanmar currently has 25 projects with the total generating capacity of 12,898 megawatts as follows

April - june 2016

17


1.

Thanlwin (Tasang) Project

3,600

Megawatts

6.1 Four Electricity Generating Projects Submitted by the Republic

2.

Thanlwin (Ywathit)Progect

3,500

Megawatts

of the Union of Myanmar to Thailand for consideration include as

3.

Tamanthi Project

1,200

Megawatts

follows

4.

Yeywa Project

600

Megawatts

• 3 Hydro-Electricity Generating Projects which at the moment

5.

Shwezaye Project

600

Megawatts

they are in the middle of studying the project potentiality as follows

6.

Tanintharyi Project

600

Megawatts

o Nam Kok project in the capacity of 55 megawatts

7.

Hutgyi Project

400

Megawatts

o Hutgyi project in the capacity of 400 megawatts

8.

Mawlaik Project

400

Megawatts

o Tasang project in the capacity of 3,600 megawatts

9.

Bilin Project

280

Megawatts

In addition, Nam Kok project has been reduced the generating

10.

Paunglaung Project

280

Megawatts

capacity from earlier indicated plan at 150 megawatts to 55 megawatts

11.

Nam Kok Project

150

Megawatts

because of the limitation of geographic and geology conditions in

12.

Other Projects

1,288

Megawatts

the location of the dam.

Total

12,898

Megawatts

• 1 Combined Cycle Generating Project which at the moment it is in the middle of studying the project potentiality as KANBAUK

5. Collaboration in Electricity Development with Thailand

project in the capacity of 1,500 megawatts.

The governments of Thailand and the Republic of the Union of

6.2 EGAT has already acknowledged the Republic of the Union

Myanmar had signed MOU for buying electricity from the Republic

of Myanmar following the Development Plan on Electricity Generating

of the Union of Myanmar on 4 July 1997 in Bangkok as both parties

Capacity of EGAT (B.E. 2541 – 2554), set PDP 97-02, indicated

would promote and give collaboration to develop electricity projects

specific electricity generating projects that have completely provided

in the Republic of the Union of Myanmar for selling to Thailand in

into the system based on the country’s demand in electricity consuming

the volume of 1,500 megawatts within 2010. In addition to operation

until 2006. Therefore, Thailand party will consider buying electricity

following such MOU, both parties had established committee board

from the Republic of the Union of Myanmar in the volume of 1,500

to manage electricity purchasing from the Republic of the Union of

megawatts between 2007 –2010 only.

Myanmar. For Thailand, the Governor of Electricity Generating Authority

6.3 EGAT has studied the potentiality on designation of the routes

of Thailand (EGAT) is held the office of president and a set of

of electricity distributing lines that would connect the border areas

committee board from related agencies as the Secretary of the

between the Republic of the Union of Myanmar and Thailand for 5

National Energy Policy Council, Director General of Department of

routes and submitted to the Republic of the Union of Myanmar for

Energy Development and Promotion, Advisor to Energy Policy &

consideration. In addition, these selected routes give least impact

Planning by the Office of the National Economics and Social Development

to environment of forest areas of two countries. For example, the

Board, Director of Division of Economic Information by Ministry of

route will avoid forest area 1A, wild animal habituated area and

Foreign Affairs, while Assistant to the Governor of EGAT is held the

forest area of national park areas as follows

office of Committee and Secretary. In addition to the Republic of the

• Route No. 1 is located in Mae Sai district, Chiang Rai province.

Union of Myanmar, its government had appointed the Committee on

• Route No. 2 is located in Mae Aye district, Chiang Mai province.

the Implement of Power Export Program to Thailand from related

• Route No. 3 is located in Muang district (Baan HuaiNumKhao),

agencies to give collaboration in such project development as well.

Kanchanaburi province. • Route No. 4 is located in Mae Sot district, Tak province.

6. Progress in Discussion for Selling Electricity to Thailand Committee Board appointed by governments of Thailand and the

• Route No. 5 is located in Muang district, Mae Hong Son province.

Republic of the Union of Myanmar had arranged the first conference

6.4 Both parties have agreed that each party needs to establish

on 29 April 1998 in Ta KeeLek city, Chiang Tung province, the Republic

committee board under the authorization of the Committee on the

of the Union of Myanmar to consider the detail of the project that

Implement of Electricity Buying and Export from the Republic of the

required to buy electricity from the Republic of the Union of Myanmar

Union of Myanmar in order to further study the appropriated detail

up to 1,500 megawatts within 2010. The major conclusion included

of these electricity distributing routes which require to pass through

as follows

the forest areas in border areas of these two countries. Source: Energy Policy Journal

18

Modern Manufacturing Myanmar Edition


ကု န္ က ်စရိ တ္ မ ်ားေလ်ွ ာ့ ခ ်ရန္ အ တြ က္ လြ ယ္ ကူ ေ သာကု န္ ေ လွ ာ င္ ရံု စီ မံ ခ န္ ႔ ခ ြ မႈဲ

Warehouse Management for Capital Reduction Can Easily Be Done! စ က္ မႈ လု ပ္ င န္း အား လံုး နီး ပါး ၏ စ က္ ယႏၲ ရား လ ည္ ပ တ္ မႈ သည္ လွ်ပ္စစ္မီးသံုးစြဲရန္အဓိကလိုအပ္သည္မွာ ျငင္းပယ္၍မရပါ၊ ေကာ င္း မြ န္ေ သာ ထု တ္ လု ပ္ မႈ လု ပ္ င န္း စ ဉ္ျ ဖ စ္ ရ န္ စ က္ ယႏၲ ရား

Admin & Other 8%

စ ဉ္ ဆ က္ မျ ပ တ္ လ ည္ ပ တ္ႏို င္ မွ သာ အ ရ ည္ အေ သြး စံ ခ်ိ န္ စံ ညႊ န္း မွီ သ ည့္ ကု န္ ပ စ ၥ ည္း မ်ားရ ရွိ မ ည္ျ ဖ စ္ ၿ ပီး ၊ သ တ္ မွ တ္ ထားသ ည့္ အခ်ိ န္ အ တို င္း လည္း ၿပီး ေျမာက္ႏို င္ သ ည္ ။ စက္ ရံု လွ် ပ္ စ စ္ မီး စံ န စ္ သည္ျပည္သအ ႔ူ တြက္ အေျခခံလအ ုိ ပ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ အရည္အေသြး သည္ အလြ န္ အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ၊ အခ်ိ န္ မွ န္ မွ န္ စ စ္ေ ဆးမႈ ရွိ ရ မည္ ၊

Inventory 21%

Storage 36%

အ က ယ္ ၍ လွ် ပ္ စ စ္ မီး စံ န စ္ က ျ ပႆ နာ ရွိ လွ် င္ အႏၲ ရာ ယ္ျ ဖ စ္ ၿ ပီး ၊ စ က္ ရံု အ တြ င္း ရွိ သ က္ ရွိ မ်ား အ ပါ အ ဝ င္ ပ စ ၥ ည္း ကိ ရိ ယာ မ်ား အား လံုး အား ဆိုး က်ဳိး သ က္ေ ရာ က္ မႈ

ရွိေ စ သ ည္ ။ ထို ႔ အျ ပ င္

စ က္ ရံု လွ် ပ္ စ စ္ မီး စံ န စ္ ၏ အ ရ ည္ အေ သြး သ ည္ လွ် ပ္ စ စ္ မီး ယိစ ု မ ိ မ ့္ ႈေၾကာင္က ့ န ု က ္ ်စရိတ္ေပၚ တြငလ ္ ည္းသက္ေရာက္မရ ႈ ွိေစသည္၊

Transport 35%

ကု န္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ လု ပ္ င န္း စ ဉ္ တြ င္ လွ် ပ္ စ စ္ မီးေ လွ်ာ့ေ စ သ ည့္ အ တြ က္ ကု န္ က် စရိ တ္ သ က္ သာေစသည္ ၊ ထိေ ရာက္ စြာ ယွ ဥ္ ၿ ပဳိ င္ႏို င္ သ ည့္ အျ ပ င္ ၊ စြ မ္း အ င္ သံုး စြဲေ ရးေ လွ်ာ့ ခ်ေ စေ သာ အျ ခား န ည္း လမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ April - june 2016

19


ကု န္ ေ လ ွ ာ င္ ရံု ( ဂို ေ ဒ ါ င္ ) စီ မံ ခ န္ ႔ ခ ြ မဲ ႈ ( Wa r e h o u s e

သိုေလွာင္မႈ ဧရိယာ အက်ဳးိ

Management)

အမ်ားဆံုး

သည္ ကု န္ ပ စၥ ည္ း မ်ား စနစ္ တ က်သို

ေလွာင္ရမ ံု ဟုတပ ္ ၊ဲ သိေ ု လွာင္ေသာပစၥညး္ ၏အရည္အေသြးထိနး္

ျဖစ္ေပၚရန္

ခ်ဳပ္မႈ၊ပစၥည္းကိုယ္တြယ္မႈ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ဆံုး

Storage Sapce Consuming for Highest Benefits

ရႈးေစျခင္ ံ းကိုကာကြယ္တားဆီးမႈစသည္တို႔ သိုေလွာင္ရံု၏ကုန္ က်စရိတအ ္ နိမဆ ့္ းံု ႏွင့္ အက်ဳးသက္ ိ ေရာက္မႈ အမ်ားဆံးု ရွေစရန္ ိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။ စက္မလ ႈ ပ ု င ္ န္းစီးပြားေရးသည္အလုပသ ္ မားမ်ား၊ပစၥညး္

ေကာင္းမြန္ေသာ Warehouse စီမံခန္႔ခြမႈဲ Good Warehouse Management

ကိရိယာမ်ား၊ျပည္သူ႔အသံုး အေဆာင္ဝန္ေဆာင္ မႈမ်ား၊ လံေ ု လာက္ၿပးီ ၊ခ်မတ ွ ထ ္ ားေသာစီးပြားေရးအဆင္ႏ ့ င ွ က ့္ က ုိ ္ ညီ မႈ ရွိ သ ည္ ကို ယံု ၾ က ည္ စိ တ္ ခ် ရ ရ န္ ကု န္ေ လွာ င္ ရံု ( ဂိုေ ဒါ င္ ) စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ရွိ ရ မ ည္ ။ အ ဝ င္ေ ရာ အ ထြ က္ ပါကု န္ ပ စၥ ည္းေရြ ႕ လွ်ားရာတြ င္ သက္ ဆို င္ သူ အား ေက်နပ္ႏွ စ္ သိ မ့္ ေစပါသည္ ၊ ဝယ္ ယူ လိုေ သာပမာဏႏွ င့္ ေဖာ က္ သ ည္ အား တ င္ ပို ႔ေ ပးေ သာ ပ မာ ဏ ကို

ေ၇ြ႕လ်ွားမႈ

စံ သ တ္ မွ တ္ ခ် က္ အျ ဖ စ္ ထား ျ ခ င္းျ ဖ င့္ စ ဥ္ ဆ က္ မျ ပ တ္

အကြာအေဝး

အ စီ အ စ ဥ္ ကို ခ် မွ တ္ နို င္ သ ည္ ၊

တတ္ႏုင ိ ္သမွ် ေလွ်ာ့ခ်ရန္

သ တ္ မွ တ္ေ သာ

စီးပြားေရးအရြယအ ္ စား ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏမ ွံ က ႈ န ု က ္ ်စရိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေအာက္တင ြ ္ ထိက ု တ ္ န္သည္တ ့ န္ဖိုးထိေရာက္မအ ႈ တြက္ အရင္း

Maximum Distance Reducing in Movement

အျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအသံုးျပဳမႈမ်ားကိထ ု န ိ ္းခ်ဳပ္ၿပီးထိန္းသိမ္းေပးသည္၊

ေကာင္းမြန္ေသာကုန္ေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခမႈ ြ ဲ ၏ အဓိကအခ်က္မွာေ ရြ႕လွ်ားမႈအကြာ အေဝးတတ္ႏုင ိ ္သမွ်ေလ်ွာ့ခ်ရန္ႏွင့္ The key element of good warehouse management is the capability to reduce maximum distance in movement and consume storage space and capacity for highest benefits.

WAREHOUSE MANAGEMENT BENEFITS ကုန္က် စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ေရာင္းေန ေသာကုန္ ပစၥည္းျပတ္ လတ္မႈကာ ကြယ္ျခင္း

သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရး ျပႆနာ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

ထုတ္လုပ္ မႈပံုမွန္စြာ ဆာင္ရြက္ ေစျခင္း

စက္မႈလုပ္ငန္း (သို႔)ေငြရင္းနည္း ကုန္သည္အား ခရက္တစ္ေပးျခင္း

Reduce the cost of Product

Prevent the short supply of selling product

Reduce the problem because of the logistics

Help production process to normally run

Give credit to industry or merchant who has less capital

ရာသီအလိုက္ ဝယ္လိုအား ထက္ပိုမိုထုတ္ လုပ္ႏုင ိ ္ျခင္း

လိုအပ္သလိုကုန္ပစၥည္းကိုအ ခ်န္ိ မီအသံုးျပဳ ႏိုင္ျခင္း

စားသံုးသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ ကိုျဖည့္ဆည္း ေပးျခင္း

ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔မည့္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားယာယီသိုေလွာင္ ႏိုင္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္း ေဈးႏႈန္း တည္ၿငိမ္ ေစျခင္း

Produce the product volume exceeding the seasonal demand

Give capability to use such products in time as needed

Respond the demand of consumers

20

Modern Manufacturing Myanmar Edition

Help to temporarily hold the products that need to be further transported to foreign country

Help stabilizing the product price


သိုေလွာင္ရံုတည္ေနရာ Location of Warehouse

Factors to Take into

လွ်ပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳလိုေသာစံနႈန္း Consuming demand rate in activities

Account in Warehouse

အမ်ားျပည္သူအက်ဳးျပဳဝန္ ိ ေဆာင္မႈ Infrastructures အလုပ္သမားႏွင့္နီးကပ္ျခင္း Locate in proximity to labor source

Management

ေငြေၾကးရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏမႈ ွံ Financial Investment နည္းပညာအခ်က္အလက္မ်ား Information Technology အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ႏုင ိ ္ျခင္း Be able to put up the building အဘက္ဘက္မွအာမခံမႈရျခင္ ွိ း Has securities in several fields အနာဂတ္အရင္းအႏွးျမႈ ီ ပ္ႏမႈ ွံ Investment expansion in the future

စီးပြားေရးအမ်ဳးစားေပၚမူ ိ တည္၍ သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြမႈဲ သည္ကြျပားျခားနား ဲ

achieve the least cost of warehouse and effectively utilize the space.

ႏိုင္သည္၊သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြမႈဲ အားသက္ေရာကမႈရွေစမည္ ိ ့ေျပာင္းလဲႏုင ိ ္ေသာ

Industrial business must manage warehouse to ensure that

အရာမ်ားအမ်ဳးမ် ိ ဳးရွိ ေသာေၾကာင္ ိ ျ့ ဖစ္သည္၊ ဥပမာ- ဧရိယာ အက်ယအ ္ ဝန္း၊ သိေ ု 0လွာင္

labors, tools, devices and infrastructures are sufficient and related to

ရံု အ တြ င္ း က်န္ ရ ွ ကု ိ န္ ပ စၥ ည္ း မ်ားထု တ္ လု ပ္ မ ႈ ကု တ္ က ်စရိ တ္ ၊ သက္ ဆို င္ ရ ာ

indicated level of business and create daily work satisfaction to related

အခ် န္ိ က ာ လ၏ေဈးကြ က္ ရ ွ ာ ေဖြ ေ ရးအစီ အ စဥ္ တို ႔ ျ ဖစ္ သ ည္ ၊ အကယ္ ၍ အေ

stakeholders for product dislocation both reception and distribution by

သးစားႏွင့္အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ျဖစ္လ်ွင္သိုေလွာင္ရံုေဆာက္

counting on the procurement volume and demand on the shipping to

လုပ္ျခင္းသည္ ျမင့္မားေသာရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏွမႈံ ရွၿပီိ း၊ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ေပၚမူ

customers as the key principle which these must be able to continually

တည္၍ေျမယာအတြကက ္ န ု က ္ ်စရိတမ ္ ်ား၊ ဝန္ထမ္းစရိတမ ္ ်ား၊ ပစၥညး္ ကိရယ ိ ာမ်ား၊

set the plan, control and maintain resource consuming level in order to

နည္းပညာမ်ား တပ္ဆင္မႈ ဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္ အျခား မျမင္ႏုင ိ ္ေသာ

initiate service providing under the effective investment based on the

ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္းရွေသးရွ ိ သည္ ိ ့အတြက္ ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏွမႈံ မ်ား၏တန္ဖိုးႏွင့္

designated business size.

ျဖစ္ႏုင ိ ္ေခ်ကိုေလ့လာသင့္သည္။

Warehouse management may be different depending on the type of business because there are several factors that affect warehouse

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သိုေလွာင္ရံုစီမံခန္႔ခြမႈဲ ဆိုင္ရာထိေရာက္မႈ အမ်ားဆံုးႏွင့္

management such as space size, time period and cost in product

ကုန္က်စရိတ္အနိမ့္ဆံုးျဖစ္ ေစလိုလွ်င္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္သည္ ေအာက္ပါအ

inventory as well as marketing plan in each period of times. In case

ခ်က္မ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။

of being SME organization, entrepreneur should study investment potentiality and worthiness first since putting up warehouse requires

During the industry economic condition with severe competition,

high cost of investment including the land cost depending on the

reducing cost in every step of production process is considered to

location, personnel cost, tool and device cost as well as technological

create the competition advantage that will help business organization to

system installation cost and overhead expenses.

survive and provide competitiveness efficiency. In addition, warehouse

However, in order to manage warehouse with highest efficiency

management is one of business management strategies to significantly

and lowest capital, entrepreneurs need to consider these factors as

reduce cost. When considering the overall cost of industrial business

the picture above.

operation, it was founded that 30 – 35% of the cost is the ratio of

This can simply be said the capacity of warehouse management

warehouse which mostly is divided into two categories as warehouse

is the index to indicate the long term success of industrial business

for storing materials, components and parts, and instant warehouse or

organization which definitely competitiveness advantage will immediately

sometimes including work under production process, discarded products

occur when the cost of warehouse management considered as 30 –

and new material used.

35% of the overall capital can be reduced because reduced capital will

Warehouse management is not only systematically manage the storage, but this also requires to consider on quality control of storage,

become significant advantage for propelling business organization and increase competitiveness as well.

product handling, and waste prevention from operation in order to April - june 2016

21


LEAN ထိ ေ ရာက္ မ ႈ ရ ွ ေသာ ိ အဓိ က စီ မံ ခ န္ ႔ ခ ြ မႈဲ LEAN, The Heart of Management Efficiency ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ား

ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္သည္၊ “နည္းေလထိေရာက္မႈရွိေလ” ဟူေသာခံယူခ်က္ျဖင့္

ကိုထိေရာက္စြာစီမံခန္႔ခြႏိဲ ုင္ ရန္အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းကိုလိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရိုး ရွ င္း မႈ ရွိေ သာ လု ပ္ င န္းေဆာင္ ရြ က္ မႈ အားလံုး ၊ စနစ္ႏွ င့္ ပ တ္ ဝ န္း က်င္ အ ရ

Lean ကိုသံုးျခင္းျဖင့္ အရင္းအႏွးႏွ ီ င့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္း အားအေၾကာင္းတြင္တန္

အေႏွာင့္အယွက္မရွိသည့္အျပင္၊ ပိုလွ်ထ ံ တ္လုပ္မႈမ်ားမရွိပဲ လိုအပ္ေသာ ပမာဏ

ဖိုးထိက ု ္တန္ေစသည္။ Lean သည္ကုန္ပစၥည္းအားတန္ဖိုးတိးု ပြားမႈ မတည္ေဆာက္

သာထုတ္လုပ္ျခင္းကိုဆိုလိုသည္၊ Lean သည္ ထုတ္လုပ္မႈအားလံုးအတြက္ၿပီးျပည့္

ေ သ ာ သ ယံ ဇ ာ တ ရ င္ း ျ မ စ္ ၏ အ လ ဟ သ ျ ဖ ဳ န္ း တီ း မ ႈ ကို ေ လ ွ ် ာ့ ပ ါ း ေ စ သ ည့္

စံုမႈရွိသည့္ထြက္ ေပါက္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေသာ အစိတ္အပိုင္း တပ္

ထုတလ ္ ပ ု မ ္ လ ႈ ပ ု င ္ န္းစဥ္၏ စီမခ ံ န္ခ ႔ မႈ ြ ဲ ပစ ံု ံ ျဖစ္သည္အ ့ ျပင္ အဆင္ျ့ မင္န ့ ည္းပညာကိအ ု

ဆင္မႈႏွင့္ျပဳျပင္အသံုးခ်ႏိုင္သည္။

ဓိကထားျခင္းမဟုတ္ေသာလူ႔သယံဇာတရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏွ မႈ ံ ျဖင့္စဥ္ဆက္

အစိ တ္ အ ပို င္ း တပ္ ဆ င္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ တ ြ င္ ပို မို ရ ႈ ပ္ ေ ထြ း မႈ ရ ွ ႏိိ ု င္ z ည္ ၊ Lean

မျပတ္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ျ ပဳျပင္ မ ႈ အ တြ က္ နည္ း လမ္ း လည္ း ျဖစ္ သ ည္ ၊

ကိုအသံုးျပဳေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိတ္ အပိုင္း တပ္ဆင္မႈတြင္လူသားကအဓိက

ေအာက္ပါအေရးႀကီး ေသာအခ်က္မ်ားရွသည္ ိ ၊

အခ်က္ျဖစ္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ Lean အသံုးျပဳမႈနည္းလမ္းတြင္ အစိတ္ အပိုင္းတပ္

1. အဓိကအေၾကာင္းရင္းသံုးသပ္မႈျဖင့္အလဟသျဖဳန္းတီးမႈကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း

ဆင္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ႏ ွ င့္ လို က္ ဖ က္ မ ႈ ရ ွ ေစရန္ ိ ၊ အေကာင္ း ဆံု း ရလဒ္ ျ ဖစ္ ေ ပၚေစရန္ အ

ကို ရ ည္ ရ ြယ္ ၿ ပီ း ၊စဥ္ ဆ က္ မ ျပတ္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ျ ပဳျပင္ မ ႈ ျ ဖစ္ သ ည္ ၊

တြက္ Bosch Rexroth Corporation က ေအာက္ပါအခ်က္ ၉ ခ်က္ကအ ို ၾကံျပဳခ်က္

အလဟသဆံုးရႈးမႈ ံ သည္ ေအာက္ပါအတိုင္းခဲြျခားႏိုင္သည္။ အပိုအလွ်ထု ံ တ္လုပ္မႈ

မ်ားေပးထားသည္။

(Overproduction)၊ ေစာင့္ေမွ်ာ္မႈ (Waiting) ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမွရေသာ

အစိတ္အပိုင္းတပ္ဆင္မႈအတြက္ Lean ၏ အေျခခံ ၉ ခ်က္

အလဟသ ဆံုးရႈးမႈ ံ (Transportation) ၊ တန္ဖိုးျမွင့္မဟုတ္ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြ

1. Continuous Flow

က္မႈ(Non-Value Added Processing)၊ ကုန္ပစၥည္းသိုေလွာင္ေရးပိုလွ်မႈံ (Excess

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈယူနစ္သည္ U ပံုသ႑န္ရွိသည္၊လုပ္ငန္းစဥ္အသီးသီးအ

Inventory) ၊ခၽြ တ္ ယ ြ င္ း ခ်က္ ရ ွ ပစၥ ိ ည္ း ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ ( Defects)၊ လႈ ပ္ ရ ွ ာ းမႈ မ ွ

ၾကားစဥ္ဆက္မျပတ္အ ဆင္လ ့ က ို ခ ္ ်ိတဆ ္ က္မမ ႈ ်ားရွသ ိ ည္၊ အရည္အေသြးတိုးျမွင့္ေစ

အလဟသဆံုးရႈးမႈ ံ (Excess Motion) ႏွင့္ အင္အားျပည့္စံုမႈ မရွေသာသယံ ိ ဇာတမွ

ရန္စက္ယႏၲရားရွိသည္၊ စနစ္အတြင္း အစိတ္အပိုငး္ ခရီးသြားမႈ၏အခ်ိန္ကာလကို

အက်ဳးအျမတ္ ိ အသံုးျပဳျခင္း (Underutilized Resources) ။

ေခ်ာေမာစြာစဥ္ဆက္မျပတ္ေလွ်ာ့နည္းေစႏိင ု သ ္ ည္၊ လုပင ္ န္းစဥ္ေဆာင္ရက ြ မ ္ ပ ႈ စ ံု မ ံ ွာ

2. တန္ဖးို ကိအ ု ာရံစ ု က ို မ ္ ၊ႈ စနစ္တက်သံးု သပ္မျႈ ဖင္ဝ ့ ယ္သေ ူ ဖာက္ကအ ို ဓိကထား

နာရီတံအိမ္ေျမွာင္ကဲ့သို႔လည္ပတ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီ (သို႔ မဟုတ္)

ၿပီး၊ တန္ဖိုးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ ရမည္၊ တန္ဖိုးတိုးျမွင့္မႈရေသာလႈ ွိ ပ္ရွားမႈႏွင့္ အလဟသ ဆံုး

နည္းပါးေသာပမာဏျဖင့္သယ္ ေဆာင္သည္၊ စနစ္ကြင္းဆက္အတြင္းမေနေသာ

ရႈးမႈ ံ ရေသာလႈ ွိ ပ္ရွားမႈကိုချခားပါ။ ြဲ

လု ပ္ င န္း မ်ားအတြ က္ ယူ န စ္ အျပင္ တြ င္ေ ဆာင္ ရြ က္ ရ န္ေ ထာက္ ပံ့ ကူ ညီေ သာ

3. တာရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ ဥပမာလုပ္ငန္းခြင္ေနရာ၊ ဝယ္သူ ေဖာက္သည္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လုပ္ငန္း ခြင္ေဆာင္ရြက္မႈပံုစံ စသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္သည္။ 4. အာက္ ပ ါေမးခြ န္ း မ်ားကို အ ဓိ က ထားၿပီ း ၊

လူ ပု ဂၢဳိ လ္ ရွိ သ ည္ ၊ ဤပံု စံ ၏ အားသာခ်က္ မွာ လု ပ္ င န္းေဆာင္ ရြ က္ မႈျ ဖစ္ စ ဥ္ႏွ င့္ သို ေလွာင္မႈတို႔တြင္ မလိုအပ္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ 2. Lean Machines / Simplicity

ဝယ္ ယူ သူ ေ ဖာက္ သ ည္

လုပ္ငန္း၏ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္တစ္ပိုင္းတစ္စစီထုတ္လုပ္မႈကိုစီမံခန္႔ခြ ဲ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားတုန္႔ျပန္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္စိတ္

ၿပီးေနာက္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္္သည္ ဘူတာရံုအေျပာင္းအလဲအၾကားေဆာင္

တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊

ရြကရ ္ န္ ဧရိယာပမာဏႏွငလ ့္ က ို ဖ ္ က္ေသာစက္ရရ ွ ိ မည္၊ လုပင ္ န္း၏ဆက္လက္ေဆာင္

• ဝယ္သူေဖာက္သည္၏အစစ္အမွန္ လိုအပ္ခ်က္ကဘာလဲ၊

ရြက္မႈကုိျဖည့္ေပးၿပီး၊ ဧရိယာကိုရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေခၽြတာႏိုင္သည္၊ ထုတ္လုပ္

• ဖာက္သည္က ကုန္ပစၥည္း(သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္ေသာအခ်န္ိ ၊

မႈတြင္လိုအပ္ေသာပမာဏထက္မေက်ာ္လြန္ေစရ၊

• စီစဥ္ပို႔ေပးႏိုင္မည့္အခ်န္ိ ၊ • သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး၊ထိေရာက္စြာယွဥ္ၿပဳင္ိ ႏုင ိ ္မည့္ေဈးႏႈန္း၊ • လိုအပ္ေသာပမာဏႏွင့္ပံုစံအမ်ဳးမ်ဳ ိ းိ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ဤလုပင ္ န္းစဥ္၏အားသာခ်က္မာွ အစိတအ ္ ပိင ု း္ မ်ားကိတ ု စ္စတ ိ တ ္ စ္ပင ို း္ စီထတ ု ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲႏုင ိ ္သည္၊ 3. Workplace Organization

5. ျပည့္စံုမ ႈ(Perfection)ေပၚအာရံုစိုက္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ႏွင့္ဝယ္

အေၾကာင္း အရာမ်ားႏွ စ္ မ်ဳိး ခြဲျ ခားႏို င္ သ ည္ ၊ ပစၥ ည္း ကိ ရိ ထု တ္ လု ပ္ေ နစဥ္

သူေဖာက္သည္အား (Maximum Value) ဖန္တးီ ေပးရန္၊အလဟသျဖဳန္းတီးမႈျဖင္စ ့

အ တြ င္း အ လ ဟ သျ ဖဳ န္း တီး မႈ ကိုေ လွ်ာ့ ခ် ေ စႏို င္ သ ည္ ၊ ယာႏွ င့္ အ ခ် က္ အ

နစ္တက် ဖ်က္သိမ္းျခင္း (Systematic Elimination)၊ ကိုဆိုလိုသည္။

လ က္ျ ပ သ င္ ပု န္း ခ်ိ တ္ / က ပ္ ထား ရ န္ေ န ရာျ ဖ စ္ သ ည္ ၊ အ လု ပ္ ကို အ ဆ င္

အစိတ္အပိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ေရးစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Lean

ေျပစြာေဆာင္ ရြ က္ႏို င္ ရ န္ ပစၥ ည္း ကိ ရိ ယာမ်ားကို အ လြ ယ္ တ ကူ ကို င္ တြ ယ္ အ

လူလုပ္အားကိုအဓိကထားၿပီးအသံုးျပဳေသာအစိတ္အပိုင္းတပ္ဆင္မႈလုပ္ငန္း

သံုးျ ပဳႏို င္ ရ မ ည္ ၊

စဥ္ ထဲ တြ င္ ဝယ္ သူေ ဖာက္ သည္ ၏ လို အ ပ္ ခ်က္ အား လွ် င္ျ မန္ စြာ တု န္ ႔ျ ပန္ ရွိ ရ န္ ေဆာင္ရြက္မႈရမည္၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးျပဳျပင္ႏိုင္ သည္၊ ထို႔ၾကာင့္ Lean ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားထဲမွတစ္ခ်က္မွာ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္မႈႏွင့္လုပ္ငန္းဧရိယာ 22

Modern Manufacturing Myanmar Edition

အ ခ် က္ အ လ က္ျ ပ သ င္ ပု န္း သ ည္

လု ပ္ င န္း အေ ကာ င္

အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အ တြက္မွန္ကန္ေသာ ေဒတာ (Data) အ ရ င္ း အ ျ မ စ္ ျ ဖ စ္ သ ည္ ။

ဥပမာ-

တ ပ္ ဆ င္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စ ဥ္ ၊

လု ပ္ င န္ း ေ ဆ ာ င္ ရ ြ က္ မ ႈ ဆို င္ ရ ာ လ မ္ း ည ႊ န္ မ ် ာ း ၊ ဤ လု ပ္ င န္ း ဧ ရိ ယ ာ


စီ မံ ခ န္ ႔ ခြဲ မႈ ပံု စံ သ ည္ ပစၥ ည္း ကိ ရိ ယာႏွ င့္ ပ စၥ ည္း ကိ ရိ ယာမွ န္ က န္ စြာထားရွိမႈကိုအဓိကထားသည္၊ ပစၥည္းကိရိယာအရန္အလိုအေလ်ာ က္ထားရွိျခင္း၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ ပစၥည္းကိရိယာတပ္ဆင္ ႏိုင္ရန္ဖြဲ႔စည္းပံုရွိထားျခင္း၊သင့္ေလွ်ာေသာဧရိယာအတြင္းအခ်က္အ လက္မ်ား အဆင္ သင့္ျပင္ဆင္ထားရွိျခင္း၊ ဤလုပင ္ န္းဧရိယာစီမခ ံ န္ခ ႔ ြဲ မႈ၏ရလဒ္သည္ Downtime အခ်ိန္ေလွ်ာ့ျခင္း၊ အလဟသ ျဖဳန္းတီး ေသာလႈပရ ္ ာွ းမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊အေႏွာင္အ ့ ယွကမ ္ ေ ့ဲ သာလုပင ္ န္းေဆာင္ ရြက္မႈ၏အဆင္ေျပမႈႏွင့္အရည္ အေသြးတိုးျမွင့္ေစျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 4. Parts Presentation လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ စံနစ္အတြင္းမၾကာခဏဆိုသလိုကုန္ ၾကမ္းရွားပါးမႈျပႆနာႀကံဳေတြ႕တတ္ သည္၊ ျဖစ္ပ်က္ေသာစံနစ္တင ြ အ ္ သံးု ျပဳရန္အတြက္ ကုနၾ္ ကမ္းျပတ္လပ္မမ ႈ ်ားရွလွ ိ ်ွ င္စနစ္အား Downtime ျဖည္သ ့ င ြ း္ ေပးလိမမ ့္ ည္၊ ထိေ ႔ု ၾကာင့္ အပိင ု း္ အစ၏ျပင္ဆင္မသ ႈ ည္အေရး ႀကီးသည္၊ လိအ ု ပ္ခ်က္မ်ားအရျဖည္ဆ ့ ည္းရန္လအ ို ပ္ေသာအပိပ ု စၥညး္ မ်ားျပင္ဆင္ထားရမည္၊အစိတအ ္ ပိင ု း္ သည္ဆေဆာင္ ြဲ မစ ႈ မ ြ း္ အားကိအ ု ဓိ ကထားၿပီး၊ လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ျပင္ပမွဝန္တင္ေပးျခင္းခံရမည္။ ဤလုပင ္ န္းစဥ္၏အားသာခ်က္မွာ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုေသာပံစ ု မ ံ ်ားကို အလြယ္တကူစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္၊ ျဖဳန္း တီးျခင္း၏လႈပ္ရွားမႈကိုေလ်ာ့ခ် ေစႏိုင္သည္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္အားအေႏွာင့္အယွက္မရွိပဲ ၊လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။

ကူျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျပဳျပင္မြမ္းမံဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျဖစ္သည္၊ လက္ျဖင့္ေဆာင္

5. Reconfigurability

ရြက္ႏင ို သ ္ ည့အ ္ ရန္စနစ္ရၿွိ ပီး၊စက္ေပၚတြငလ ္ က္စစ ြဲ ာေစာင္ခ်ထားပါ။ အစိတ္ အပိင ု ္းမ်ားကိသ ု ံုးၿပီး

လု ပ္ ကို င္ ေ ဆ ာ င္ ရ ြ က္ ေ သ ာ ဧ ရိ ယ ာ သို ႔ မ ဟု တ္ စ န စ္ သ ည္

တတ္ႏိုင္သမွ်စံျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးစားပါ၊ အေထြေထြခ်ဳပ္ကိုင္မႈတြင္သံုးေသာပစၥည္း ကိရိယာမ်ား

အလြယ္တကူႏွင့္အလ်င္အျမန္ စီစဥ္ၿပီးျပဳျပင္ ႏိုင္ရမည္၊စနစ္တြင္ဖမ္း

ကိုသံုးပါ၊ စနစ္၏ဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ေသခ်ာေပါက္ၿပီးစီးေသာအလုပ္၏အပိုင္းအစျဖစ္ရန္မလိုပဲ၊

ကိုင္ထားေသာကိရိယာသည္ အလြယ္တကူအစားထိုးႏိုင္ေျပာင္းလြ ဲ

ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိင ု သ ္ ည္ဖ ့ ႕ြဲ စည္းမႈျဖစ္ရန္သာအေလးေပးပါ၊ လိအ ု ပ္ေသာအေရအတြကတ ္ င ြ ္

ႏိင ု ရ ္ မည္၊ ေျပာင္းလြယျ္ ပင္လယ ြ မ ္ သ ႈ ည္အေရးႀကီးပါသည္၊ထိအ ႔ု ျပင္အ

အ ရ န္ အ စိ တ္ အ ပို င္း မ်ား လို အ ပ္ ပါ သ ည္ ၊ ဤ သေ ဘာ တူ ညီ ခ် က္ ၏ အား သာ ခ် က္ မ်ား မွာ

တူတူအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ဧရိယာႏွင့္ဆက္သြယ္မႈသည္ တတ္ ႏိုင္သမ်ွ

Downtime အခ်ိန္ကိုေလ်ွာ့ခ်ေပးၿပီး၊ အလြယ္တကူအစားထိုးႏိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားျဖစ္

ျမန္ ႏု ိင္ ေ လေကာင္ း ေလျဖစ္ သ ည္ ၊ ရရွ မည္ ိ ့ ရ လဒ္ မ ွ ာ Downtime

ၿပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈကိုလ်င္ျမန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္ ။

အခ်န္ိ ကုိ ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္သည္၊ လုပ္ ေဆာင္မႈကိုလ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲ

8. Ease of Access

ႏိုင္ၿပီး၊လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ေခ်ာေမာမႈအားထိခိုက္ေစျခင္းမရွပါ။ ိ

အားလံးု ထိနး္ ခ်ဳပ္မႈ သိမ ႔ု ဟုတ္ တပ္ဆင္ေသာပစၥညး္ ကိရယ ိ ာကို အသံးု ျပဳသူ၏ ခႏၶာကိယ ု ႏ ္ င ွ ့္

6. Quality

ကိက ု ည ္ ီ ေစျခင္းျဖင္A ့ luminum မွလာေသာဖဲစ ႔ြ ည္းမႈကအ ို သံးု ျပဳျခင္းျဖင့္ အလြယတ ္ ကူတပ္ဆင္

ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီ ထုတ္လုပ္မႈ၏အေရးပါေသာေသာ့ခ်က္

ၿပီးဝင္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္၊စက္ ၏ေဘး သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ေသာဧရိယာ

တစ္ခမ ု ွာ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ လ ႈ ပ ု င ္ န္းစဥ္ျဖစ္ ႏိင ု ္ေခ်ရွသ ိ ည့္ မေျဖရွင္းႏိင ု သ ္ ည့္

မ်ားတြင္တည္ရွေသာ ိ ထိန္းသိမ္းထားမႈ အ တြက္အလုပ္လုပ္ရန္ ၾကည့္ရႈထိန္းသိမ္းလိုသည့္

တခ်ဳိ ႕ အရည္ အေသြး ဆို င္ ရာ ျပႆနာမ်ားကိုေ လွ်ာ့ ခ်ေပးႏို င္ သ ည္ ။

အစိတ္အပိုင္းသည္ ပစၥည္းကိရိယာအားလံုးကို အသံုးျပဳရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ခြျခားၿပီ ဲ း

ဥပမာ - အေစာပို င္း ကတည္း ကကု န္ ၾ ကမ္း မ်ား၏ျပႆနာ၊သို ႔ေ သာ္

၊စစ္ေဆးထားသည္၊ ကာကြယ္တားဆီးေရးပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ အေထြေထြကိရိ ယာ

အကယ္၍ျပႆနာသည္ စနစ္ကိုယ္တိုင္ကျဖစ္လွ်င္ ထိေရာက္စြာႏွင့္

မ်ားျဖင့္အတူအလြယ္တကူတပ္ဆင္ၿပီးျဖဳတ္ႏု င ိ ္ရမည္။ ရရွေသာရလဒ္ ိ မ်ားမွာ Downtime

လွ်င္ျမန္စာြ စီမခ ံ န္ခ ႔ ႏ ဲြ င ုိ သ ္ ည္၊ မ်က္စအ ိ ျမင္ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈသည္ အရည္အ

အခ်န္ိ ကိုေလ်ွာ့ခ်ေစၿပီး၊ အလြယ္တကူျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္၊ ခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ကိုက္ညီေစ

ေသြးအာမခံခ်က္၏အေျခခံနိယာမျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ားအတြက္

ရန္ဒီဇိုင္းတီထြင္ထားသည္။

ေျခရင္းမွဆထ ြဲ ားေသာကိရယ ိ ာသည္အလြယတ ္ ကူ ေျပာင္းလဲသမ ႔ ုိ ဟုတ္

9. Ergonomics

ဖယ္ရာွ းႏိုင္ရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္ဧရိယာမ်ားစီစဥ္မႈဆုိင္ရာတဆင္ေျပမႈ

ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာျပႆနာထဲမွ အေၾကာင္းတစ္ခုမွာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူခႏၶာကိုယ္ႏွင့္

သည္ အရည္အေသြးေျပာင္းလဲမႈ ေပၚတြင္အက်ဳိးထိခိုက္ပါလိမ့္မည္၊

လုပ္ငန္းဧရိ ယာကိုက္ညီမႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္၊ အျမင့္သည္စဥ္းစားဆင္ျခင္ရမည့္အေရးပါသည့္

ရရွမ ိ ည္ရ ့ လဒ္မွာ အလုပသ ္ မားလုပအ ္ ားသည္ခ်က္ခ်င္းအရည္အေသြး

ေသာ့ခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေလးလံေသာ အပိုငး္ အစအတြက္အလုပ္လုပ္ရာတြင္အေထာက္

သတ္ မွ တေ ္ ပးနိုင္သ ည္ ၊ စဥ္ ဆ က္ မျပတ္ လု ပ္င န္း ပံုစံကု ဖ ိ ံ ႕ြ ၿဖိဳး တိးု တက္ေ

အကူျပဳေသာ ဓါတ္ေလွကားစသည္တို႔လည္း ပါဝင္သည္၊ ဤအေျခခံ ခႏၶာကိုယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏

စႏိင ု သ ္ ည္၊အလု ပ္ျ ပန္ လ ည္ လု ပ္ေ စမႈ ကို ေလွ်ာ့ ခ်ေစသည္ ။ မလို အ ပ္

ဖြဲ ႔ စ ည္း ရမည့္ အ စိ တ္ အ ပို င္း ၏တည္ေ နရာသည္ အသံုးျပဳေသာ

ေသာအရည္အေသြးျပႆနာမ်ားကိေ ု ျဖရွငး္ ေပးႏိင ု ရ ္ န္အတြကစ ္ နစ္မ်ား

ရာတြင္ထားရမည္ျဖစ္သည္၊ ဓါတ္ေလွကား၏အျမင့္ဆံုးဝန္တင္ႏႈန္းကိုသတ္မွတ္ရန္ NIOSH

ေျပာင္းလဲႏင ို သ ္ ည္၊ အစိတအ ္ ပိင ု ္းထုပလ ္ ပ ု သ ္ အ ူ ားတာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္

စံႏႈန္းကိုသံုးပါ၊ ပစၥည္းကိရိယာအားလံုးကို အသံုးျပဳသူက လြယ္ကူစြာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳႏိုင္

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာအရည္အေသြးအာမခံခ်က္ရွိသည္လုပ္ ငန္းျဖစ္

သည့္ေ န ရာတြ င္ ထားရွိ ပါ၊ လု ပ္ င န္းေဆာင္ ရြ က္ႏို င္ ရ န္ လံုေ လာက္ေ သာအလင္း ရွိ ရ မည္ ၊

စဥ္ သို ႔ မ ဟု တ္ အ စိ တ္ အ ပို င္း တပ္ ဆ င္ မႈ က လွ် င္ျ မန္ စြာေျပာင္း လဲ မႈ ရွိ

ရရွမ ိ ည္ရ ့ လဒ္မ်ားမွာ လုပင ္ န္း ေဆာင္ရြကမ ္ မ ႈ မ ွ ေတာ္တဆရရွမ ိ န ႈ ည္းပါးေစျခင္း၊လုပင ္ န္းေဆာင္

လွ်င္အရည္အေသြးစစ္ေဆးေရးပစၥည္းကိရယ ိ ာမ်ား ေျပာင္းလဲႏင ို သ ္ ည္၊

ရြက္သူႏုတ္ထြက္မႈေလွ်ာ့ပ္းေစျခင္း၊လုပ္ငန္းပတ္ဝန္းက်င္ပိုမိုေကာ

7. Maintainability

သူႏွ င့္ သင့္ေ လွ်ာ္ေ သာေန

င္းမြန္လာျခင္းႏွင့္က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားစေဆာင္းမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

ဆ က္ လ က္ ထိ န္း သိ မ္း ထားႏို င္ေ သာ စြ မ္း ရ ည္ သ ည္ အေ ရး ပါ

ရရွိေသာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္စဥ္ဆက္မျပတ္လု

ေသာအျခားအခ်က္တခုျဖစ္သည္၊ထုတ္ကုန္မ်ားထုတ္လုပ္ရန္အမိန္႔

ပ္ငန္းစဥ္မ်ား တိုးျမွင့္ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္သည္၊ လုပင ္ န္းစဥ္အား ကုနထ ္ ပ ု လ ္ ပ ု မ ္ စ ႈ ြမ္းအား ႏွငအ ့္ ရည္

ဝင္လာလွ်င္ ထုတ္လုပ္သူသည္ Downtime ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ

အေသြး တိုးျမွ င့္ေ ပးေစရန္ အက်ိဳးခံ စားခြ င့္ မျပဳေသာအခ်န္ သို ႔ မ ဟု တ္ လု ပ္ င န္း စဥ္ မ်ားကို

ျဖစ္ပ်က္ေစျခင္း မျပဳရ။ ဤျပဳျပင္ထန ိ ္းသိမ္းမႈ၏အေျခခံမွာ အလြယတ ္

ေလ်ာ့က်ေစသည္။

April - june 2016

23


In addition to effective business operation, it requires good

9 Elements of Lean Fundamental for Part Assembling Activity

techniques and methods to efficiently manage resources for capital

1. Continuous Flow

and productivity worthiness. Lean is the form of production process

The type of rails or operating unit is formed in the U shape with

management to reduces the waste from resources that do not

continuous connection among related processes as the multiple step

add any value to product, while this process can also be used to

operation. There are several machineries involving in the process

continually improve production process by making investment on

to add quality and reduce operating period, parts continually flow

human resource that does not rely on advance technology with key

through the process with counterclockwise operating process priority

elements as follows

to transport the part one by one or in less amount. Activity outside

1. Aim to eliminate the waste with analysis on the main causes

system cycle must be operated outside the unit by supporting

and seek for the process of improvement which the waste can be

staff. The advantage of this format is the reduction of unnecessary

divided in the following: excessive production compared to the

movement in operating and storing processes.

demand, waiting, waste caused from transportation, non-valuable

2. Lean Machines / Simplicity

process, inappropriate product storage, defect production, waste

After dealing with continuous work flow and piece by piece

from movement and inefficiency resource utilization.

production process, production system needs to have machinery

2. Focus on value which must define the value from customers

with the size to suit the workplace in order to manipulate the minor

as the key reference with systematic analysis by identifying the

duties during the transition of the main operating stations. This will

value-added activities against waste activities.

supplement the operation for continuous and significant space saving

3.

Continually improve to achieve sustainable success such as

only if there is no excessive production. The advantage of this format

workplace improvement, customer service providing and operating

is the piece by piece production that can quickly be adjusted to suit

process format.

production process, reduce the waste rate during production process,

4. Aim to response customers, product manufacturing or services

and easily be customized based on the requirement.

related to customer’s requirement by using these questions in the

3. Workplace Organization

following: what are the true needs of customers?, when do customers

It can be divided into 2 topics as hanging / laying tool and

need products or services?, when should product be delivered?, how

data board. For smooth operation, it requires to have the ease of

much is the tangible price for competitiveness efficiency?, and what

tool handling, while data board is considered as the correct data

do the required volume and format variety?.

source for operating process such as assembling process. The

5. Focus on the perfection by systematically eliminating the

operation of this workplace management will pay attention to the

waste to reduce the capital and maximize the value for customers.

correct manipulation on tool and tool resting space, reserved tools

Lean for Part Assembling Industry

at automatic station, structure in the part used to setup tools that

In addition to the part assembling process that mainly depends

has changeable flexibility and data preparation within appropriate

on the labor force, it requires immediate operation and respondent

space. The result from workplace management is the Downtime

to customers’ requirements, while the process must be able to

and movement waste reduction, smooth process providing with no

quickly adjust its elements. Thus, one of the Lean’s key elements

interruption and quality increasing.

for part assembling is the flexibility and workplace management by

4. Parts Presentation

sticking on the idea ‘the lesser, the higher efficiency’ which means

In addition to operation, it always find material shortage problem

to operate everything with simplicity and no interrupting condition

in the system and if the material shortage occurs, it will add the

in the system and environment, while manufacturer should focus

downtime to the system. Therefore, the preparation on parts is

on the manufacturing based on the required volume without the

considered an important activity which it is necessary to spare parts

reserved manufacturing. Even though Lean is not a perfect solution

related to the requirement which the parts will be loaded in from

for various manufacturing processes, but it can be adapted to the

outside the workplace by mainly using the gravity feeding method.

part assembling process with more complexity. However, using

The advantage of this format is the ease of manipulation for all

Lean in Myanmar’s part assembling process mainly depends on the

operating formats, reduction in movement waste, non-interruption

labor force. Thus, applying Lean technique to suit part assembling

initiation in production process and quick transferring capability.

process for the best result suggested by Bosch Rexroth Corporation is composed of 9 steps as follows

24

Modern Manufacturing Myanmar Edition


5. Reconfigurability

undesirable quality problem, have better

are placed aside or on the lower part of machinery

Space or system used for operation

work quality assurance by assigning the

or workplace for the ease of maintenance. Besides,

must be easily and quickly arranged and

responsibility to part assembling personnel,

all tools should be arranged and checked for the

revised which the tool hooked onto the

be able to replace quality inspecting tool

ease of utilization and protection devices must

system must be quickly changed as agility

when process or part assembling causes

easily be taken off and put them back on with the

is considered the most important part.

the immediate change.

common tool. The results from this format include

Besides, the faster connection on the

7. Maintainability

in the following: reduce the Downtime, be able to

spaces that can be jointly used together

The capability in this maintenance

easily repair and maintenance, and have the design

is, the better process will be. The result

is considered as another factor that

of this format is the downtime reduction,

manufacturer cannot let the downtime

capability to quickly change the operation

taking place for a long time if there is

One of the problems to occur is the physical

and non-impact initiation for the workflow

an order for product manufacturing.

incompatibility of operator and workplace which

of operating process.

to support physical body in operation. 9. Ergonomics

The foundation of this maintenance is

the height level is one of the major factors to take

6. Quality

the following: be capable to repair and

consideration, while elevator system which is the

One of the key elements of the

maintenance with ease, has reserved

supporting tool for collaborated work with heavy

piece by piece production process is to

system that can manually be operated,

weight parts as well. Dealing with the basic of

reduce the problem occurred in term of

place operating manual on the machinery,

physical body can be done by positioning the parts

quality from production process which

try to use the most common standard of

that needs to be put together in the height level

some problem cannot be solved such as

components, use the common tools and

to suit operator, using NIOSH standard to set the

material problem from preliminary stage,

holding equipment, emphasize on system

elevator’s maximum loading rate, positioning all tools

however, if the problem derives from the

elements with full operation efficiency

within the boundary that operator can reach out,

system itself, it can quickly and efficiently

rather than neat work piece, and need to

and having enough light for operation. The results

be solved which visualized inspection is

have reserved parts with desire volume.

of this format include in the following: have lesser

considered as the foundation of quality

The advantage of this management is the

injury in operation, reduce the resignation volume

assurance. In addition, the tool hooked

downtime reduction, ease of part resource

of operator, have better working environment and

onto the base for examination should

replacement and quick management.

reduce accumulated health problem.

easily be changed or taken off. The

8. Ease of Access

convenience in workplace arrangement

By using the structure made of

Most results obtained from above process are the

will affect quality changing as well. The

Aluminum, it allows the easiest setup

continuity increasing in operating process, and time

benefits from this format include in the

and approach. This can be accomplished

or wasted process reduction to increase productivity

following: labor can immediately indicates

with all controls or devices that are

to the process with distinction and quality.

the quality, be able to develop operation

placed in the suitable position related

format in continuity, reduce repetitive

to the physical body of operator, while

Source: - Lean Manufacturing: Principles, Tools and Methods

work, be able to change system to solve

components needing maintenance care

version 2.5 by Rexroth Bosch Group - http://goo.gl/iqRVmb

April - june 2016

25


အဘယ္ ေ ၾကာင့္ စက္ ရံု လ ွ ် ပ္ စ စ္ မီ း စံ န စ္ ၏ အရည္ အ ေသြ း စစ္ ေ ဆးေရးရသနည္ း ၊ Why? The Quality of Factory Electrical System Must be Checked

စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း အားလံု း နီ း ပါး၏စက္ ယ ႏၲ ရ ားလည္ ပ တ္ မ ႈ သ ည္ လွ ် ပ္ စ စ္ မီ း သံု း စြ ရန္ ဲ အ ဓိ က လို အ ပ္ သ ည္ မ ွ ာ ျငင္ း ပယ္ ၍ မရပါ၊ ေကာင္ း မြ န္ ေ သာထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဉ္ ျ ဖစ္ ရ န္ စက္ ယ ႏၲ ရ ားစဉ္ ဆ က္ မ ျပတ္ လ ည္ ပ တ္ ႏု င ိ ္မွသာ အရည္ အ ေသြ း စံ ခ ် န္ိ စံ ည ႊ န္ း မွ သည္ ီ ့ ကု န္ ပ စၥ ည္ း မ်ားရရွ မည္ ိ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊ သတ္ မ ွ တ္ ထ ားသည့္ အခ် န္ိ အ တို င္ း လည္ း ၿပီ း ေျမာက္ ႏု င ိ ္ သ ည္ ။ စက္ ရံု လ ွ ် ပ္ စ စ္ မီ း စံ န စ္ သ ည္ ျ ပည္ သူ ႔ အ တြ က္ အေျခခံ လို အ ပ္ ခ ်က္ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊ အရည္ အ ေသြ း သည္ အလြ န္ အ ေရးႀကီ း ေသာေၾကာင့္ ၊ အခ် န္ိ မ ွ န္ မ ွ န္ စ စ္ ေ ဆးမႈ ရ ွ ရမည္ ိ ၊ အကယ္ ၍ လွ ် ပ္ စ စ္ မီ း စံ န စ္ က ျပႆနာရွ လွ ိ ် င္ အႏၲ ရ ာယ္ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊စက္ ရံု အ တြ င္ း ရွ သက္ ိ ရ ွ မ်ား ိ အပါအဝင္ ပ စၥ ည္ း ကိ ရိ ယ ာမ်ား အားလံု း အားဆို း က်ဳ းသက္ ိ ေ ရာက္ မ ႈ ရွ ေစသည္ ိ ။ ထို ႔ အ ျပင္ စက္ ရံု လ ွ ် ပ္ စ စ္ မီ း စံ န စ္ ၏ အရည္ အ ေသြ း သည္ လွ ် ပ္ စ စ္ မီ း ယို စိ မ့္ မ ႈ ေ ၾကာင့္ ကု န္ က ်စရိ တ္ ေ ပၚ တြ င္ လ ည္ း သက္ ေ ရာက္ မ ႈ ရ ွ ေစသည္ ိ ၊ ကု န္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဉ္ တ ြ င္ လ ွ ် ပ္ စ စ္ မီ း ေလွ ် ာ့ ေ စသည့္ အ တြ က္ ကု န္ က ် စရိ တ္ သ က္ သ ာေစသည္ ၊ ထိ ေ ရာက္ စ ြ ာ ယွ ဥ္ ၿ ပဳ င္ိ ႏု ိင္ သ ည့္ အ ျပင္ ၊ စြ မ္ း အင္ သံု း စြ ေရးေလွ ဲ ် ာ့ ခ ်ေစေသာ အျခားနည္ း လမ္ း တစ္ ခု ျ ဖစ္ သ ည္ ။ 26

Modern Manufacturing Myanmar Edition


စက္ ရံု လ ွ ် ပ္ စ စ္ စ နစ္ လု ပ္ င န္ း ႏွ င့္ ပ တ္ သ က္ ၍ စဥ္ း စားဆင္ ျခင္ ရ မည့္ အ ခ်က္ မ ်ား၊ 1. စက္ရံုပမာဏ၊ အသံုးျပဳရမည့္လွ်ပ္ စစ္ဓါတ္အားဗို႔ စက္ရံု

Frequently Founded Problems in Factory Electrical System

လွ်ွပ္စစ္စံနစ္၏ဗို႔အားအဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈအားအက်ဳးသက္ ိ ေရာက္ မႈရွသည္ ိ ၊ပစၥည္း

ကိရိယာမ်ားရင္းနွးျမႈ ီ ပ္နွမႈံ ႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးခႏႈန္း

၊လွ်ပ္စစ္မီးဌာနမွစက္ရံု၏မီးသံုးစြမႈဲ စံခ်န္ိ စံညႊန္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုပါ အက်ဳ းသက္ ိ ေ ရာက္ မ ႈ ရ ွ ေစသည္ ိ ။ 2. စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း ၏ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ စက္ရံု၏လွ်ပ္စစ္စနစ္ဆိုင္ရာရင္းနွးျမႈ ီ ပ္နွမႈံ အတြက္ လမ္းညႊန္ ခ်က္ တ စ္ ခ ်က္ ျ ဖစ္ သ ည္ ဟု ယူ - စဥ္ ဆ က္ မ ျပတ္ ထ ု တ ္ လ ု ပ ္ မ ႈ လ ု ပ ္ င န္ း စဥ္ (Continuous F l o w ) ဥ ပ မာ - ဓာ တု စ က္ မႈ လု ပ္ င န္ း ၊ သ န္ ႔ စ င္ ရံ ု စသည္တို႔ျဖစ္သည္၊ လွ်ပ္စစ္မီးစနစ္ ျပႆနာရွိလွ်င္ ထုတ္လုပ္မႈ လုပင္ န္းစဥ္အားလံုးပ်ကစ ္ ီးေစသည္၊ လွ်ပစ ္ စ္မီးစနစ္ ျပႆနာရွမ ိ ႈေၾကာင့္

causing

ကုန ္က ် စရိတ ္ ျမွင ္ ့သည္၊ တည္တ ံ ့ ေသာစက္ရ ံ ုအတြင ္ း လွ ်ပ္စစ္ မီ း စနစ္ ရ င္ း ႏွ ီ း ျမႈ ပ ္ ႏ ွ ံ ျ ခင္ း သည္ ထိ ု က ္ တ န္ သ ည္ ။ - Batch Flow ကဲ့ သို ႔ ထု တ္ လု ပ္ ေ သာလု ပ္ င န္ း စဥ္ ဥပမာ ရက္ကန္းရုံမ်ား၊ အခ်ဳ႕ေသာေျပာင္ ိ းလဲအစားအစာစက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ဳးအစားမ်ား၊ ိ သံမဏိ အရည္က်ဳစက္ ိ ရုံ စသည္တို႔ျဖစ္သည္၊ လွ်ပ္စစ္စနစ္ခ်ဳ႕ယြ ိ င္းမႈေၾကာင့္ထုတ္လုပ္ရရွလာေသာကု ိ န္ပစၥည္း သည္ အရည္အေသြးစံခ်န္ိ စံညႊန္းမရသျဖင့္ အဖ်က္ဆီးခံရမည္၊ သို ႔ မ ဟု တ္ အနိ မ့္ တ န္ း ထု တ္ ကု န္ အ ျဖစ္ ေ ရာင္ း ခ်ခံ ရ မည္ ၊ သို ႔ မ ဟု တ္ အသစ္ ျ ပန္ လ ည္ စ တင္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ ရ မည္ ျဖစ္ သ ည္ ။

Frequently Founded Problems in Factory Electrical System

စက္ ရံု လ ွ ် ပ္ စ စ္ စ နစ္ ၏ အရည္ အ ေသြ း ဆို င္ ရ ာ ရင္ း နွ းျမႈ ီ ပ္ န ွ မႈံ ဆံု း ျဖတ္ ခ ်က္ ခ ် ရာတြ င္ ပ်မ္ း မွ ် တစ္ ႀ ကိ မ္ စီ တ ြ င္ ျ ဖစ္ ေ ပၚဆံု း ရံ ႈ း ေစ မည့္ လ ွ ် ပ္ စ စ္ စ နစ္ ၏ အဆင့္ ေ ပၚမူ တည္ သ ည္ ။

ျဖစ္ မ ႈ က ာကြ ယ္ ျ ခင္ း

- အဆက္ အ စပ္ မ ရွ ေသာ ိ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ရပ္ တ န္ ႔ မ ႈ သ ည္ Production Line တြ င္ ရ ွ ေသာ ိ ကု န္ ပ စၥ ည္ း သို ႔ မ ဟု တ္ ကု န္ က မ္ း ပ်က္ စီ း ဆံု း ရံ ႈ း ေစ မႈ မ ရွ ပါ၊ ိ ဥပမာ - ေမာ္ ေ တာ္ က ားထု တ္ လု ပ္ ေ ရး စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း မ်ား၊အပိုပစၥည္းထုတ္လုပ္စက္ရံုမ်ား၊ေက်ာက္က်င္း တူးေဖာ္ေရး

စက္

လု ပ္ င န္ း မ်ား စသည္ တို ႔ ျ ဖစ္ သ ည္ ၊ 3. စက္ရံုအတြင္းအသံုးျပဳေသာလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ဳးအစား၊ ိ လွ ် ပ္ စ စ္ ဓ ာတ္ အ ားတြ င္ အ သံု း ျပဳသည့္ ပ စၥ ည္ း ကိ ရိ ယ ာမ်ားသည္ အဆင္ျ့ ခားနားေသာ Power Supply အရည္အေသြးကိလ ု အ ို ပ္ေသာ ဓါတ္ အ ားျဖစ္ သ ည္ ၊ လွ ွ ် ပ္ စ စ္ ပ စၥ ည္ း ကိ ရိ ယ ာႏွ င့္ အသံု း ျပဳမႈ ေပၚတြ င္ မူ တ ည္ သ ည္ ။ ဥပမာ လွ ် ပ္ စ စ္ ေ မာ္ တ ာ ကိ ရိ ယ ာက 3 Phase ႏွ င့္ အသံု း ျပဳျခင္ း ၊ စသည္ တို ႔ ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ထို ႔ ေ ၾကာင့္ စက္ ရံု လ ွ ် ပ္ စ စ္ စ နစ္ သ ည္ သင့္ ေ လွ ် ာ္ ေ သာဓါတ္ အ ားျဖင့္ သံု း ျပဳမည့္ လ ွ ် ပ္ စ စ္ ပ စၥ ည္ း ႏွ င့္ ကို က္ ညီ ေစေသာဒီ ဇို င္ း မ်ဳ းကိ ိ ု ထုတ္လုပ္ရမည္၊ သင့္ေလွ်ာ္ေသာစနစ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ ပစၥ ည္ း အမ်ဳ းမ်ဳ ိ းေရြ ိ း ခ်ယ္ အ သံု း ျပဳႏိုင္ သ ည္ ၊ စက္ ရံု ထု တ္ လု ပ္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း စဥ္ ၏ လို အ ပ္ ခ ်က္ အ ာ ျပည့္ မီ ေ စသည္ ၊ April - june 2016

27


ဗို The Size of Factory and Electrical Power Consuming Capacity

Format or Production Process of Industry

4. အခ်က္အလက္၊ ရင္းႏွီးေငြ/ ထုတလ ္ ပ ု မ ္ ရ ႈ ပ္တန္း ျခင္းအႏၲရာယ္ The Type of Electrical Devices Used in Factory

Capital / Risk in Production Downtime Factor

စက္ ရ ံ ု တ စ္ ခ ု စ ီ ၏ လွ ် ပ္ စ စ္ စ နစ္ ဆ ိ ု င ္ ရ ာရင္ း ႏွ ီ း ျမႈ ပ ္ ႏ ွ ံ မ ႈ က ိ ု ေ ရြ း ခ် ယ္ ရ ာတြ င ္ စီ း ပြ ာ းေရးအရျဖစ္ ႏ ိ ု င ္ ေ ခ် သံ ု းသပ္မ ႈသည္ဆ ံ ု း ျဖတ္ခ ်က္ခ ်ရာတြင ္နည္ းလမ္ းတစ္ခ ု ျဖစ္သ ည္ ။ ႏႈ ိ င ္ း ယွ ဥ ္ မ ႈ တ ြ င ္ အ သံ ု း ျပဳေလ့ ရ ွ ိ သည္ မ ွ ာ အနိ မ ္ ့ ဆ ံ ု း ကနဦ း ရင္ း ႏွ ီ း ျမႈ ပ ္ ႏ ွ ံ မ ႈ က ိ ု စ ံ အ ျဖစ္ အ သံ ု း ျပဳသည္ ၊ ေရြ း ခ်ယ္ မ ည္ ့ န ည္ း လမ္ း သည္ စက္ ရံု တ စ္ ခု စီ ၏ေဖၚျပပါအခ်က္ အ လက္ မ်ားေပၚတြ င္ မူ တည္သ ည္ ။ နိဂ ံ ု းခ်ဳပ္အ ေနျဖင္ ့ စက္မ ႈလ ုပ ္ငန္ းပိ ုင ္ရ ွင ္မ ်ားသည္ စက္ရ ံ ုလ ွ ်ပ္စစ္ စံနစ္ ႏ ွင ္ ့အၿမဲတမ္ းထိန ္ း သိမ ္ း ေစာင္ ့ ေရွ ာက္မ ႈစ ံနစ္တ ိ ု႔က ိ ုအဓိကထား ရမည္ ျဖစ္သည္၊အဘယ္ ေၾကာင္ ့ဆ ိ ု ေသာ္ လွ ်ပ္စစ္စ ံနစ္မ ွ ျဖစ္ ေပၚေသာ ျပႆနာ သည္ ေျဖရွ င ္ း ရန္ ခ က္ ခ ဲ သ ည္ ၊ မူ လ အတိ ု င ္ း ျပန္ ျ ဖစ္ ရ န္ ခ ဲ ယဥ္ းသည္၊ ေပၚေပါက္လ ာေသာ ဆံ ု းရႈ ံ းမႈက ုန ္က ် စရိတ ္ သည္ထ ိန ္ း သိ မ ္ း ေစာင္ ့ ေ ရွ ာ က္ မ ႈ စ ရိ တ ္ ထ က္ အ ဆေပါင္ း မ်ားစြ ာ ျခားနားသည္ ကိ ု ေ တြ ႔ ရ သည္ ၊ ထိ ု ႔ ေ ၾကာင္ ့ စက္ မ ႈ လု ပ ္ င န္ း စက္ ရ ံ ု မ ်ား၏လွ ် ပ္ စ စ္ အရည္အေသြးသည္ရင္းႏွးီ ျမႈပႏ ္ မ ံွ ျႈ ပဴလုပရ ္ မည္အ ့ ေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္သည္၊ ဆံ ု းရႈ ံမ ႈၾကဳံ ေတြ႔ၿပီ းမွ လာေရာက္က ာကြယ ္တ ားဆီ း ျခင္ းမ်ဳိ း မျဖစ္ ေစရန္ ႀကဳိတင္က ာကြယ ္ ျခင္ းသည္အ ေကာင္ း ဆံ ု း ျဖစ္သည္။

It cannot deny that the propulsion of most types of machineries in industrial factory requires electrical current as the main power. In addition to effective production process, all machineries must be able to constantly and smoothly run and produce products based on indicated quality standard and schedule, while electrical power system is considered as the basic infrastructure that needs to be regularly inspected operating quality. This is because factory electrical system is considered the most important part, and if factory electrical power has a problem, it will cause danger and give immediate impact to life and asset within the factory. Besides, the quality of factory electricity affects the cost saving capacity occurred from electricity leakage which can help reducing electricity consumption in production process which to save cost and promote competitiveness efficiency as well as reduce power consumption. 28

Modern Manufacturing Myanmar Edition


Factors to Take Into Account about Electrical System Activity of the Factory

to products or materials that are in the Production Line at all.

1. The size of factory and electrical

3. The Type of Electrical Devices

power consuming capacity indicate the

Used in Factory basically electrical device

selection on the voltage of electrical

requires the quality of power supply in

system in factory which further affects

different levels depending on the type of

the investment on devices and electricity

each electrical device and usage such as

charge as well as standard that Electricity

motor device requires 3 Phase electrical

Authority uses to control the factory’s

power, etc.

electricity consuming.

In addition, electrical system of

2 Production Process of Industry is

factory must be designed as the proper

considered as another factor to guide

and safety power mainstream to suit

the investment for quality of factory’s

electrical devices that are used in factory.

electrical system which the type of

Proper system setting will give possibility

production process can be divided into

to select variety of electrical devices to

3 formats as follows

efficiently response to the demand in

- Continuous Flow Production Process

the factory’s production process.

such as chemical refinery industry, etc.

4. Capital / Risk in Production Downtime

The breakdownelectrical system may cause

Factor according to the consideration on

the damage to all products in production

the investment alternative in electrical

process and they must be eliminated

system of each factory, the analysis in

which the damage for the breakdown

the economic appropriation is one of the

electrical system is considered so high.

ways used to make decision which the

Thus, investing on stabilize electrical

comparison base always use preliminary

system in factory is worthwhile.

minimum investment as the standard.

- Batch Flow Production Process such

In addition, indicated alternatives are

as weaving factory, some types of food

the question that must be based on the

processing industry, iron smelting factor,

basic of earlier factors of each factory.

etc.The breakdown electrical system may cause low quality products which need

All these are the factors that entre-

to be eliminated or distributed as under

preneurs and factory owners need to

quality control products or restarted the

take into account toward the quality of

production process of that damaged lot.

electrical system and regularly maintenance

Thus, making decision to invest for the

factory electrical system because the

quality of factory’s electrical system will

problems occurred to electrical system

depend on the loss level that derives from

are difficult to fix and make everything

the average of the breakdown electrical

back to earlier state. Many times the cost

systemper time.

of incurred damage is much higher than

- Non Continuous Flow Production

cost of electricity maintenance. Thus, the

Process such as automobile assembling

quality of electrical system in industrial

industry, part manufacturing factory,

factory is worth the investment. You will

crushing plant, etc. The downtime of

be better off for not locking the barn

production does not cause any damage

door after the horse was stolen. April - june 2016

29


ပို ႔ ကု န္ မ ်ားအတြ က္ ေစ်းႏႈ န္ း သတ္ မ ွ တ္ န ည္ း Price Setting Technique for Export ပို႔ကုန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပတြင္ေစ်းကြက္ရွိေနၾကသည့္အတြက္

အ ဆို ပ ါ အ ေ ၾ က ာ င္ း ရ င္ း အ ရ

အ ရ င္ း ေ က ် အ မ ႇ တ္ ကို သံု း သ ပ္ ျ ခ င္ း

ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ထက္ပိုမိုရႈပ္ေထြးသည္။ အထူးသျဖင့္လူမႈေရးႏွင့္စပ္

ႏွင့္ျပည္တြင္းေဈးကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္ခြျခားၿပီ ဲ း၊ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္

လ်ဥ္းေသာအခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မည့္ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိလူမ်ား၏

မ်ားသို ႔ တ င္ ပို ႔ ေ ရာင္ း ခ်ျခင္ း သည္ (Extra Sales) ေရာင္ း ခ်ျခင္ း ဟု ယူ ဆ သည္ ၊

စားဝတ္ေနထိုင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းမႈရွိလွ်င္ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ျပည္တြင္းေဈးကြက္

ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ ျပည္တြင္းေရာင္းခ်မႈျဖင့္တစ္သ

သီးသန္႔ခြဲျခားသင့္သည္။

မတ္ တ ည္ း ကု န္ က ်စရိ တ္ (Fixed Cost) ကို အစားထို း ေလ်ာ္ ေ ၾကးေပးႏိုင္ လ ွ ် င္

ေယဘူ ယ ်အားျဖင့္ ပို ႔ ကု န္ စီ း ပြ ာ းေရးလု ပ္ င န္ း သည္ ပ မာဏေပၚတြ င္ မူ တ ည္

လု ပ္ င န္ း ရွ င္ သ ည္ ပို ႔ ကု န္ အ တြ က္ ထု တ္ လု ပ္ ထ ားေသာ ပို လ ွ ် ံ စာရင္ း ၏ကု န္ က ်

သည္၊စုစုေပါင္းကိန္းဂဏန္း အျမတ္ေငြႏွင့္တစ္ယူနစ္ေပၚအျမတ္အစြန္းသည္ ျပည္

စရိ တ္ ကုိ တ ြ က္ ခ ်က္ ႏု ိ င္ ပ ါလိ မ့္ မ ည္ ၊ ေျပာင္ း လဲ တ တ္ ေ သာစရိ တ္ သ ာရွ သည္ ိ ၊

တြင္းေဈးကြက္ႏွင့္ႏင္ ႈ ိ းယွဥ္လွ်င္ အလြန္ကျပားျခားနားမႈ ြဲ ရွ သည္ ိ ။

ပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ အရင္းေက်အမွတ္သည္ တစ္သမတ္တည္းကုန္က်စရိတ္(Fixed Cost) ႏွငေ ့္ ျပာင္းလဲတတ္ေသာစရိတတ ္ မ ႔ို ွ တြကခ ္ ်က္ေသာအရင္းေက်အမွတထ ္ က္ပို

ပိုလွ်ထု ံ တ္လုပ္မႈစြမ္းအား စီမံခန္႔ခနည္ ြဲ း

နိမသ ့္ ည္၊ ဆိလ ု သ ို ည္မာွ ပံမ ု န ွ အ ္ လုပအ ္ ခ်န္ိ မပ ွ လ ို ်ွ ေသာအခ် ံ န္ိ ျဖင့္ အပိဝ ု င္ေငြရရန္အ

ပို ႔ ကု န္ စီး ပြားေ ရး လု ပ္ င န္း သ ည္ ျ ပ ည္ တြ င္း ေ ရာ င္း ခ်ေ ရး စီး ပြားေ ရး

ပို အ လု ပ္ လု ပ္ သ ကဲ့ သို ႔ ျ ဖစ္ သ ည့္ အ တြ င္ ရ ရွ လာေသာ ိ ဝင္ ေ ငြ အ က် ဳးအျမတ္ ိ သ ည္

လု ပ္ င န္း ထက္ ပို မို ရႈ ပ္ေ ထြး သည္ ကို မည္ သူ မွ်ျငင္း ပယ္ မႈ ရွိ လိ မ့္ မ ည္ မ ဟု တ္ ပါ။ တစ္ ယူ န စ္ေ ပၚအျမတ္ အ စြ န္း လည္း ျပည္ တြ င္းေရာင္း ခ်မႈ ထ က္ ပို န ည္း သည္ ၊

ကုန္က်စရိတ္အလြန္နည္းပါး သည္။ မည္ သို ႔ ပ င္ ျ ဖစ္ ေ စ ပို လ ်ွ ထု ံ တ္ လု ပ္ မ ႈ စ ရိ တ္ သ ည္

ပို ႔ ကု န္ မ ်ားအတြက္

ထိုေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းနည္းေသာ သို႔မဟုတ္ အျမတ္အစြန္းမရွိေသာပို႔ကုန္စီးပြား

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈတြင္အသံုးျပဳပုံ ေသပုိင္ပစၥည္းတြင္ ေရရွည္ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏွမႈံ မရွမွိ

ေရးလု ပ္ င န္းႏွ င့္ ျပည္ တြ င္းေရာင္း ခ်မႈ အ ၾကားေရြး ခ်ယ္ မႈေ ပးထားလ်ွ င္ျ ပည္ တြ င္း

အက်ဳးသက္ ိ ေရာက္မရ ႈ မည္ ွ ိ ၊ ဆိလ ု သ ုိ ည္မာွ အကယ္၍ကၽြနေ ္ တာ္ တိသ ႔ု ည္ပက ႔ို န ု ေ ္ စ်း

ေရာင္းခ်ေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းကိုေရြးခ်ယ္မည္ေသခ်ာ သည္။

ကြကက ္ အ ို နာဂတ္ရသည္ ွိ ဟျု မင္လ်ွ င္ ပံမ ု န ွ ျ္ ဖစ္ပ်က္သည္က ့ န ု က ္ ်စရိတမ ္ ်ားျဖစ္ေသာ

မည္္ သို ႔ ပ င္ ျ ဖစ္ ေ စ အမွ န္ စ င္ စ စ္ မ ွ ာ အျမတ္ အ စြ န္ း တစ္ ခု တ ည္ း ထက္ ပို

စက္ ယႏၲရားမ်ားကုနက ္ ်စရိတ၊္ အလုပသ ္ မားစရိတမ ္ ်ား၊ ေစ်းကြကရ ္ ာွ ေဖြေရးကုနက ္ ်

ၿပီးထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္အျခား အခ်က္မ်ား အမ်ားအျပားရွပါသည္ ိ ၊ အထူးသျဖင့္

စရိတ္စသည္တို႔ရွမည္ ိ ျဖစ္သည္၊ ဆံုးရႈးမႈ ံ ၏ကုန္က်စရိတ္အား အစားထိုးေစမည့္ ပို႔

ရွင္းျပၿပီးျဖစ္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားပိုလ်ွေနေသာစီ ံ းပြားေရးလုပ္ငန္းသို႔မဟုတ္

ကုန္ပမာဏတိုးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္ရံုမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ 30

Modern Manufacturing Myanmar Edition


ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္နည္း အျမင့္ ဆံု း ေစ်းႏႈ န္ း သတ္ မ ွ တ္ မ ႈ သို ႔ မ ဟု တ္ တ တ္ ႏု ိင္ သ မ်ွ ကု န္ စ ည္ အ မ်ားဆံု း ေရာင္ း မႈ သ ည္ အမ်ားဆံု း အျမတ္ အ စြ န္ း ရလိ မ့္ မ ည္ ဟု မ ဆို လို ပါ။ အျမတ္ အ စြ န္ း ကို တို း ျမွ င့္ ရ န္ အ တြ က္ ေစ်းႏႈ န္ း ပို မို ျ မင့္ မ ားစြ ာ သတ္ မ ွ တ္ ျ ခင္ း သည္ ျပႆနာျဖစ္ ႏု ိင္ သ ည္ ၊ ေရာင္ း ခ်ရမႈ ေ လ်ာ့ န ည္ း ႏိုင္ သ ည္ ၊ ဆန္က ႔ ်င္ဘက္အေနျဖင့္ သတ္မတ ွ ေ ္ သာေဈးႏႈနး္ နိမလ ့္ န ြ း္ လွ်င္လည္း ေရာင္း ခ်ရေသာဝင္ေငြေလွ်ာ့နည္းမည္ျဖစ္သည္။ အေပၚကဥပမာအရ နံ ပ ါတ္ ၁ ေရြ း ခ်ယ္ မ ႈ သ ည္ တ စ္ ယူ န စ္ ၃ ဘတ္ႏႈန္းျဖင့္ ျမင့္မားေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည္၊ (သို႔မဟုတ္) နံ ပ ါတ္ ၃ ေရြ း ခ်ယ္ မ ႈ သ ည္ တစ္ ယူ န စ္ ၂ဘတ္ ႏ ႈ န္ း ျဖင့္ သ တ္ မ ွ တ္ သ ည္ ၊ႏွ စ္ ခု စ လံု း အျမတ္ အ စြ န္ း အမ်ားဆံု း ေပးျခင္ း မ်ဳ းမဟု ိ တ္ ပ ါ၊ နံ ပ ါတ္ ၂ ေရြးခ်ယ္မႈသာအျမတ္အစြန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈ န္ း သတ္ မ ွ တ္ မ ႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွ င့္ ထ ည့္ သ ြ င္ း စဥ္ း စားရမည္ မ ွ ာ ျပည္ပသိတ ႔ု င္ပေ ႔ို ရာင္းခ်ခံရမည္က ့ န ု ပ ္ စၥညး္ မ်ားသည္ သိဝ ု က ွ ထ ္ ားေသာကုန္ က်စရိ တ္ မ ်ားအမ်ားႀကီ း ရွ သည္ ိ ၊ သယ္ ယူ ပို ႔ ေ ဆာင္ ေ ရးစရိ တ္ မ ်ားျဖစ္ ေ စ၊ ကု န္ း ေၾကာင္ း ၊ေရေၾကာင္ း သို ႔ မ ဟု တ္ ေ လေၾကာင္ း ျဖင့္ ျ ဖစ္ ေ စ၊အားလံု း ကုနက ္ ်စရိတ္ အေတာ္အတန္ျမင္မ ့ ား သည္၊ ကုနပ ္ စၥညး္ ပ်က္စးီ ဆံးု ရႈးမႈ ံ အာမ ခံရန္အတြကက ္ န ု က ္ ်စရိတ၊္ (အကယ္၍စာခ်ဳပ္ထတ ဲ င ြ ္ ကုနပ ္ စၥညး္ ပ်က္စးီ ဆံးု

နမူနာ ျပည္တြင္းေဈးကြက္တစ္လ ၄၀,၀၀၀ ယူနစ္၊ တစ္ယူနစ္ အျမတ္ေငြ ၅ ဘတ္ = အျမတ္အစြန္း ၂၀,၀၀၀ ဘတ္ ႏိင ု င ္ တ ံ ကာေဈးကြကတ ္ စ္လ ၁၀၀,၀၀၀ ယူနစ္၊ တစ္ယန ူ စ္ အျမတ္ေငြ ၃ ဘတ္ = အျမတ္အစြန္း ၃၀,၀၀၀ ဘတ္ ထို ႔ေ ၾကာင့္ ေကာင္း မြ န္ေ သာပို ႔ ကု န္ စီး ပြားေရးလု ပ္ င န္း အ ေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့သည္မွာ ျပည္တြင္း အတြက္ထုတ္လုပ္မႈမွ ပိုလ်ွေသာစြ ံ မ္းအားကိုသာအဓိက ထားတင္ပို႔ေရာင္းခ်သင့္သည္၊ ဥပမာ စက္ရံုတြင္ တစ္လလ်ွင္ ၁၀၀,၀၀၀ ယူနစ္၊ ထုတ္ လုပ္မႈစြမ္းအားရွသည္ ိ ၊သို႔ေသာ္ျပည္တြင္းေဈးကြက္အ တြ က္ တစ္ လ လ်ွ င္ ၄၀,၀၀၀ ယူ န စ္ သ ာျဖစ္ သ ည္ ။ က်န္ရေသာ ွိ ၆၀,၀၀၀ယူနစ္သည္ ပိုလ်ွ ေသာ ံ ထုတလ ္ ုပ္မႈစြမ္း အားျဖစ္သည္၊ ထိေ ႔ု ၾကာင့္ ဤအေျခအေနမ်ဳးကိ ိ ု Marginal Costing သို႔မဟုတ္ ပိုလ်ွကု ံ န္က်စရိတ္ တြက္ခ်က္ မႈဟုေခၚသည္။

ရႈးမႈ ံ ရလွ ွ ိ ်င္ေလ်ာ္ေၾကးေပးရမည္ဟသ ု တ္မတ ွ ထ ္ ားလွ်င္)၊ ေငြေၾကးလွလွ ဲ ယမ ္ ႈ တန္ဖးုိ အတြကအ ္ ာမခံဝယ္ယျူ ခင္း၏ကုနက ္ ်စရိတ၊္ ေစ်းကြကက ္ န ု က ္ ်စရိတ္ ၊ပြစားအတြ ဲ က္ေကာ္မရွင္ခ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုေ ၾ ကာ င့္

ကု န္ ပ စ ၥ ည္းေ စ်းႏႈ န္း သ တ္ မွ တ္ မႈ ရာ တြ င္

ဤကုန္က်စရိတ္မ်ားပါပါဝင္ရမည္၊ သို႔ေသာ္တစ္ခ်ိန္ တည္းတြင္ မိမိတို႔ႏွင့္ ဆ င္ တူေ သာ ( သို ႔ မ ဟု တ္ ) ႏႈန္း သ ည္ ၊ မ ည္ မွ် ရွိ သ ည္ ကို

နီး စ ပ္ေ သာ ကု န္ ပ စ ၥ ည္း မ်ား ၏ေ ဈး ျ ဖ န္ ျ႔ ဖဴးေ ရာ င္း ခ် သူ ကို ယ္ စား လွ ယ္ မ်ား

လည္း တိုင္ပ င္ေ ဆြးေႏြး ရပါ မ ည္ ။ သူ တို ႔ က တ စ္ ခု ကိုေ ဈးႏႈ န္း ၅ ၀ ၀ ဘတ္ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်ွင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၇၀၀ ဘတ္ေရာင္းမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ ၏ ထု တ္ ကု န္ သ ည္ ၾကာရွ ည္ ခံ မႈ ပို ရွိ သည္ (သို ႔ မ ဟု တ္ ) ဒီဇင ုိ း္ လွပမႈ (သို႔မဟုတ္) ေဈးကြက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္လက္ခံမႈ ရွိေနျခင္းမွ အပ အခက္အခဲေတြလ ႔ မ ိ မ ့္ ည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ယွဥၿ္ ပဳိငသ ္ က ူ တ စ္ ခု ကိုေ ဈးႏႈ န္း ၁ , ၅ ၀ ၀ ဘ တ္ျ ဖ င့္ေ ရာ င္း လွ် င္ ၊ က ၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ က ၁,၂၀၀ ဘတ္ေ ရာင္း မည္ ဆို လွ် င္ ( သို ႔ မ ဟု တ္ ) တူ ညီေ သာေဈးႏႈ န္းျဖင့္ ေရာင္းမည္၊သိုေ ႔ သာ္ မိမိ ကုန္ပစၥည္းက အရည္အေသြးပိုမေ ို ကာင္းမြန္ၿပီး၊ ဆ က္ စ ပ္ ပ စ ၥ ည္း မ်ား အ တြ က္ အ ခ မဲ့ျ ဖ ည့္ေ ပးႏို င္ လွ် င္ ရွိ သ မွ် အား လံုးေရာင္းကုန္မည္ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္နည္းလမ္း ၁၊ တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္း ၃ ဘတ္၊ ေရာင္းႏိုင္မည့္ပမာဏ

ေအာင္ျမင္ေသာေစ်းကြကက ္ ၽြမ္းက်င္ သူသည္ ေရာင္းခ်ျခင္းမွဝင္ေငြသည္

၁၀၀ ယူနစ္၊ ရရွိမည္ေ ့ စ်းႏႈန္း ၃၀၀ ဘတ္၊ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ၂၀၀ ဘတ္၊ အျမတ္ အစြန္းကို ၁၀၀ ဘတ္ႏွငည ့္ ီမ်ွသည္။

စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ထက္ ပိုမ်ားေသာ အဆင့္တြင္ အျမတ္အ စြန္းအမ်ားဆံုး (profit margin) ႏွင့္အ P M တူ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ႏိုင္သူရွိရမည္၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္ မွတ္မႈမူဝါဒမွာ လံု

ေရြးခ်ယ္နည္းလမ္း ၂၊ တစ္ယူနစ္ ေစ်းႏႈန္း ၂.၅၀ ဘတ္၊ ေရာင္းႏိုင္မည့္ပမာဏ ၂၀၀ ယူနစ္၊ ရရွမ ိ ည္ေ ့ စ်းႏႈန္း ၅၀၀ ဘတ္၊ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ၃၀၀ ဘတ္၊ အျမတ္ အစြန္းကို ၂၀၀ ဘတ္ႏွငည ့္ ီမ်ွသည္။

ေလာက္ေသာအျမတ္ အစြန္းအမ်ားဆံုး ရွာေဖြရန္ျဖစ္သည္။

ေရြနးခ်ယ္ နည္း လမ္ ၃၊ တစ္ စ္ ေစ်းႏႈ ဘတ္၊ ၊ ေရြးခ်ယ္ ည္းလမ္ ၃၊ း တစ္ ယူနယ စ္ ူနေစ်းႏႈ န္းန၂္း ၂ဘတ္ ေရာင္းႏိုင္မည့္ပမာဏ ၂၅၀ ယူနစ္၊ ရရွိမည့္ေစ်းႏႈန္း ၅၀၀ ဘတ္၊ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္

ေရာင္းႏိုင္မည့္ပမာဏ ၂၅၀ ယူနစ္၊ ရရွိမည္ေ ့ စ်းႏႈန္း ၅၀၀ ဘတ္၊ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္

၃၅၀ ဘတ္၊ အျမတ္အစြန္းကို ၁၅၀ ဘတ္ႏွင့္ညီမ်ွသည္။

၃၅၀ ဘတ္၊ အျမတ္အစြန္းကို ၁၅၀ ဘတ္ႏွငည ့္ ီမ်ွသည္။ April - june 2016

31


Since export business counts on oversea marketing, this tends to be

In addition, analyzing the break-even point and separating the

more complicated than domestic market particularly for social condition or

domestic market out of the oversea market by considering the product

lifestyle of the country that is the export target. Thus, we should separate

export to foreign country as the extra sales means if the business can

oversea market out of the process of domestic market.

compensate the fixed cost with domestic sale, the cost of excessive

Basically, export business operation will count on the quantity as the

produced product for export can be calculated with the variable expense

indicator which the comparison of the figures in the total profit and profit

only. This means the break-even point for export is less than the break-

per unit between international and domestic sale has a huge difference.

even point calculated from the fixed cost and variable cost together. This

Excessive Production Capacity Management

is likewise we spend time beyond our regular job to take an additional

There is no debate that export business operation is more complicated

job so the earned revenue should come from the revenue of the profit

than domestic business operation while profit per unit of export sale will

that has least cost management.

be less than domestic sale so choosing between export in the low profit

However, excessive production cost will still be effective if there is no

rate or no profit at all and domestic sale, many people would rather

long term investment on fixed asset used in production for export. This

choose the latter than the other.

means if we foresee the potential in export market and start the serious

However, there are several factors to take into account rather than

business operation, the fixed cost will be occurred such as machinery

thinking of the preliminary profit particularly if business or factory has

cost, labor cost, marketing cost, etc. which bringing in the revenue to

excessive production capacity as described below.

compensate the lost cost can be done by increasing more export volume.

Example • Domestic Sale per Month

40,000

Units

Profit per Unit 5 Baht = Earned Profit 20,000 Baht

• Oversea Sale per Month

100,000 Units

Profit per Unit 3 Baht = Earned Profit 30,000 Baht

This suggests that good export business should depend on the excessive production capacity from domestic sale. For example, the production capacity of factory has 100,000 units per month, but domestic circulation has only 40,000 units per month so the remaining production capacity for 60,000 units is considered as the excessive production capacity. This state initiates the process as called ‘Marginal Costing’ or Excessive Cost Calculation.

32

Modern Manufacturing Myanmar Edition


A successful marketing personnel needs

st The price is 3.00 baht it is expected to 100 sell by 100sounits so the earned The1 1option: option: per per unitunit is 3.00 baht andand expected to sell by units the earned

to be the person who can set the

revenue is 300 baht, while the overall cost is 200 baht. Thus, this option will earn 100 baht of

A successful marketing personal needs to be

product price in the certain level that the person who can set the product

st

revenue is 300 baht, while the overall cost is 200 baht. Thus, this option will earn 100 baht of profit.

profit.

can more revenues than priceearn in the certain level thatfrom can sale earn more revenues fromthe salehighest than overall overall cost with Profitcost with the highest profit margin. In addition, the Margin. In addition, the price setting price setting policy is to find the certain poin

nd The 2nd2option: price per per unit unit is 2.50 expected to sell byto200 so the earned revenue is The option: price is baht 2.50 and bahtit is and it is expected sellunits by 200 units so the

earned is 500 cost baht,is while the Thus, overall is 300 Thus, option will earn 500 baht, revenue while the overall 300 baht. thiscost option will baht. earn 200 bahtthis of profit. 200 baht of profit.

policy is to find the certain point that can that can earn the highest profit.

earn the highest profit.

rd The 3rd3option: price per per unit unit is 2.00 expected to sell byto250 so the earned revenue is The option: price is baht 2.00 and bahtit is and it is expected sellunits by 250 units so the

earned is 500 cost baht,is while the Thus, overall is 350 Thus, option will earn 500 baht, revenue while the overall 350 baht. thiscost option will baht. earn 150 bahtthis of profit. 150 baht of profit.

Price Setting Technique The highest price setting or biggest product selling does not mean to earn the biggest profit because the main problem upon the effort to increase more profits by setting the price so high may be too expensive to get good circulation, on the other hand, setting product price too low in the hope to get more circulation may earn lesser revenue from sale as well. The diagram above demonstrates that in the 1st option, setting the high price at 3.00 baht per unit or the 3rd option, setting the low price at 2.00 baht per unit do not give the highest profit in return rather than the 2nd option. Product price setting strategy and things to take into account when sending product to sell in foreign country are several hidden costs such as transporting cost which is deliberately high for all channels including by land, sea and air, product insurance cost (only if in the contract indicates that we are responsible for any damage occurred), currency insurance cost, marketing cost, commission cost, etc. Therefore, product price setting must add these costs and in the same time, we need to consult with international distributor to check how much each individual competitor sells the same or similar product for. For example, If the competitor sells the product for 500 baht per unit, but we sell for 700 baht, this will make it hard to sell unless our product has strength in durability, design or market reputation. But if the competitor’s product is sold for 15,000 baht and our product is sold for 12,000 baht or in the same price, but we offer extra accessories for free and our product has better quality than competitor, our products will be all sold out. Source: http://www.logisticscorner.com

April - june 2016

33


ျမန္ မ ာ ေမာ္ ေ တာ္ က ားေဈးကြ က္ စ က္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း မ်ားအတြ က္ ႀကီ း မားေသာအခြ င့္ အ လမ္ း Myanmar’s Automobile Market, the Huge Opportunity for Industrial Sector ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းေရးကန္႔

၏ အခ်က္အလက္မ်ား အရ ျမန္မာႏိုငင ္ ၏ ံ လူဥးီ ေရအေပၚ ေမာ္ေတာ္ကားအေရအ

သတ္မႈကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး၊ ပုဂၢလိကယာဥ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသံုးယာဥ္မ်ား တင္သြင္း

တြက၏ ္ အခ်ဳးအစားသည္ ိ လူဥးီ ေရ ၁၀၀၀ တြင္ ကား ၁၈ စီးျဖစ္ၿပီး၊ျမန္မာႏိုငင ္ ၏ ံ ေ

ေရာင္းခ်မႈကခ ို င ြ ့္ျပဳျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပံုျပမ်ဥ္းအတိင ု ္း

မာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္သည္တိုးတက္ႏုင ိ ္မည့္အလားအလာအမ်ားႀကီးရွသည္ ိ ။

ေမာ္ေ တာ္ ကား အေ ရာ င္း အ ဝ ယ္ မွ တ္ ပံု တ င္ မႈ မ်ား တ ရွိ န္ တိုး သိ သိ သာ သာ

အစိုးရ၏ေထာက္ခံမႈရရွေသာ ိ ကားသစ္မ်ားအတြက္ေစ်းကြက္သည္ ၿမဳ႕အတြ ိ င္းရွ ိ

ႏိုးၾကားတိုးတက္လာေစသည္။

ျဖန္ျ႔ ဖဴးစင္တာမ်ားႏွငအ ့္ တူကယ ို စ ္ ား လွယမ ္ ်ားတြင္ ဥေရာပႏွငအ ့္ ာရွကားမ်ားေတြ႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးသူမ်ား၏ႏိုးၾကားမႈ

ရေသာ္လည္းမ်ားျပားမႈမရွေသးပါ။ ိ

ထိင ု ္းႏိင ု င ္ ပ ံ က ႔ ုိ န ု သ ္ င ြ ္းကုနဘ ္ ဏ္ (The Export-Import Bank of Thailand)၏

တပတ္ရစ္ (Second Hand Car) ကားမ်ား၏အသံုးျပဳမႈသည္မ်ားေသာ္လည္း၊

အခ်က္အလက္မ်ား အရ လူႀကိဳက္မ်ားေသာကားမ်ားမွာ တပတ္ရစ္(Second Hand

ဝန္ေဆာင္မစ ႈ င္တာမ်ား သည္ တကယ္ရွိေနေသာကားမ်ားကို လက္ခံႏင ို ရ ္ န္အလြန္

car) ကားမ်ားျဖစ္သည္၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၈၇% မွာဂ်ပန္ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊၄င္း

နည္းပါးသည္၊ထို႔ေၾကာင့္တပတ္ရစ္ကားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ျပဳျပင္ထိန္း

ေနာက္ ေတာင္ကိုးရီးယား၊ ဥေရာပသမဂၢ ၊အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏင ွ ့္ တရုတတ ္ ႔ို

သိမး္ မႈမ်ားစင္တာမ်ား၊အစားထိးု အစိတအ ္ ပိင ု း္ မ်ား၊ ကားမ်ားအတြကအ ္ သံးု ျပဳေသာအ

ျဖစ္သည္၊ အဆိပ ု ါကား မ်ားတြင္ ၉၀% မွာျပည္ပမွတင္သင ြ ္းကားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ၁၀%

ရည္မ်ားဆိင ု ရ ္ ာစီးပြားေရးလုပင ္ န္းအခြငအ ့္ လမ္းသည္အလြနမ ္ ်ားက်ယ္ျပန္မ ႔ ်ားျပား

မွာျပည္တြင္းမွ ထုတ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

သည္၊တပတ္ရစ္ကားမ်ားႏွင့္ ဘတ္စက ္ ားမ်ားအတြက္ အစိတအ ္ ပိင ု ္းမ်ားသည္ တ

လ က္ ရွိ ကာ လျ မ န္ မာႏို င္ ငံ တြ င္ တ ပ တ္ ရ စ္ ( S e c o n d H a n d

ျဖည္းျဖည္းေဆာင္ ရြ က္ႏို င္ သ ည့္ ကားေဘာ္ ဒီႏွ င့္ျ ပဳျပင္ ထိ န္း သိ မ္း မႈ စ ရိ တ္ မ်ား

C a r ) ကား မ်ား ကို အ ဓိ က အ သံုးျ ပဳ ၾ က သ ည္ ။ သို ႔ေ သာ္ အ စိုး ရ ၏ မူ ဝါ ဒ က

၏ အေျ ခ အေ န အ ရ ဝ ယ္ လို အား အ တိ အ က်ျ မ င့္ မား မ ည္ ကိုေ သ ခ်ာ သ ည္ ၊

ေဟာင္းႏြမ္းကားမ်ားေနရာတြင္

အရင္းေျမာက္ မ်ားစြာ အသံုးျပဳရမည့္ ကားသစ္ မ်ားႏွ င့္ႏႈိ င္း ယွ ဥ္ လွ် င္ အ လြ န္ျ ခား

အသစ္ကားမ်ား အစားထိုးဝယ္ယူၾကရန္အား

ေပးသည္အ ့ တြက္ ေစ်းကြကသ ္ ည္ ကားသစ္ဘက္သ႔ို အာရံစ ု ူးစိက ု မ ္ ပ ႈ မ ို စ ို တ ိ ဝ ္ င္စား

နားသည္။

ဖို႔အလားအလာမ်ားလာပါသည္၊ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လူဦးေရအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဝင္ေ ငြ န ည္းေနေသးသည့္ သူ မ်ားကေတာ့ တပတ္ ရ စ္ (Second Hand Car) ကားမ်ားကို ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္၏တိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္လုပ္ငန္း အသံုးခ် မႈ၏တိုးပြားမွလာၿပီး၊ရလဒ္အျဖစ္ဝယ္လိုအားျဖစ္ေသာ

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္း

ထိခိုက္ပ်က္စီးသည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ အစားထိုးထုတ္လုပ္မႈမ်ား

ျမန္ မ ာႏိုင္ ငံ တ ြ င္ အ မ်ားျပည္ သူ သံု း ပို ႔ ေ ဆာင္ ေ ရးစနစ္ (Mass Transit)

ျဖစ္ေပၚေစသည္၊ တပတ္ရစ္ (Second Hand Car) ကားမ်ားသည္ ျမန္မာေဈးကြကတ ္ င ြ ္

ဝန္ေဆာင္မႈရေသာ္ ွိ လည္း၊အသံးု ျပဳေသာကားမ်ား၏အရည္အေသြးသည္ အလြန္

အေပါမ်ားဆံးု ျဖစ္သည္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္မႈအေၾကာင္းသည္ အစိတ္

ညံဖ ့ ်င္းသည္အ ့ ေျခအေနတြငေ ္ တြရ ႔ သည္၊ ပုဂလ ၢ က ိ ကား မ်ားမွာ မူ အေျခခံအားျဖင့္

အပိင ု း္ မ်ားထုတလ ္ ပ ု မ ္ ႏ ႈ င ွ အ ့္ တူတစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေပၚလာသည္၊ေဖၚျပပါလိအ ု ပ္

အသံးု ျပဳႏိင ု ရ ္ န္ယာယီျပဳျပင္ထားသည့္ တပတ္ရစ္(second hand car) ကားမ်ားကို

ခ်က္မ်ားသည္၊ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ၿပိဳင္ဘက္အနည္းငယ္သာ ရွ ိ ေသးသည့္ အတြက္

ေတြ႔ႏုင ိ ္ သည္၊ ဥပမာ - ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈရွသည္ ိ ့အခါတြင္ အဲကြန္းပ်က္စီး

ရွားပါးေနေသာေဈးကြကအ ္ ားျဖည္ေ ့ ပးႏိင ု ရ ္ န္အတြကရ ္ င္းႏွးျမႈ ီ ပႏ ္ မႈ ွ ံ ကစ ို တ ိ ဝ ္ င္စားပါ

သည္အ ့ တြကက ္ ားျပဴတင္းေပါက္ဖင ြ လ ့္ စ ွ ရ ္ ျခင္း၊ သိမ ႔ု ဟုတ္ အေရာင္မတူေသာအပို

သည္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း (သို႔မဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ေစ၊ ၾကြယ္

ပစၥည္းမ်ားသံုးျခင္းတို႔ကိုေတြ႔ႏုင ိ ္သည္။

ဝစိမ္းလန္းေနေသးေသာေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား

ထိင ု း္ ႏိုငင ္ ပ ံ က ႔ို န ု သ ္ င ြ း္ ကုနဘ ္ ဏ္ (The Export - Import Bank of Thailand) 34

Modern Manufacturing Myanmar Edition

ရင္းႏွးျမႈ ီ ပ္ႏသူ ွ ံ မ်ားအတြက္ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းျဖစ္ပါသည္။


Numbers of Registered Vehicle in Myanmar Increasing Numbers of Vehicle After Myanmar Cancel 'Import Vehicle Restriction Policy' Units 389,441

400,000

350,000 313,682 300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

279,066

233,227

245,921

267,561

per 1,000 people which makes Myanmar’s automobile market standing the change to get even more growth. In addition to the brand new vehicle market supported by government, it is founded some dealers and service centers dispersing across the towns for both Europe and Asia brands, however the number is deliberately low. For the used vehicles, even though it has been founded their actual usages in the great number, there is too less service centers to take up the actual volume of vehicles. This gives the most wide-opened opportunity for used vehicle industry particularly for repair & maintenance and part replacement sections as well as all fluid used in vehicle system. In addition, the demand in part replacement of used vehicles and buses is quite high with the condition of body part and cost of repair & maintenance that can be chosen to go one after another. This is different from brand new vehicle that needs to spend larger amount of money in comparison.

The growth of automobile market in Myanmar has come from increasing demand on vehicle usage. This derives the demand on part manufacturing for Myanmar Minitry of Transport and Solidiance & Analysis, 2014 replacing and repairing the broken parts which used vehicle is considered as the The impact from the cancellation of Myanmar’s automobile import biggest group of Myanmar’s market. In addition, service providing for limitation in 2012 by allowing the import of personnel and commercial repair & maintenance activity is the part to take place along with part vehicles to the country has caused active trend for selling and buying manufacturing. Thus, Myanmar is considered as the market with least registered vehicles in the greater numbers as shown in the graph below competitors. This makes it so interesting in term of investment in order Wakening of Automobile Consumers in Myanmar to feed the market that is having deficiency both in manufacturing According to the data of Export – Import Bank of Thailand, industry and service providing which it is considered as the great Myanmar’s popular automobiles tend to be the used automobiles with opportunity for investors who want to open automotive industrial majority of Japanese automobile for 87% following by South Korea, market in Myanmar. Europe, America and China, while 90% of automobile ratio is the import automobile and another 10% is the automobiles manufactured in the country. Currently, most Myanmar people prefer the used automobiles, but the policy of government aims to support brand new automobile purchasing to replace the old ones. This has deviated the market trend toward the brand new automobiles rather than the used ones. However, used automobiles are interested by the most people who do not earn the high income. Business Opportunity of Automotive Industrial Group Even though Myanmar has public transportation system, but the quality of provided vehicles has moderately low condition. For personal vehicle, many used car undergone the temporary maintenance for basic transportation can normally be founded all over the places. For instance, cars with opened windows in traffic jam due to the broken air-conditioning system or cars with different body paints can normally be founded on the streets. According to the data of Export – Import Bank of Thailand, the ratio of vehicle population per Myanmar’s population is at 18 vehicles 0

April - june 2016

35


Cloud သိ သ ူ ေ ဖၚစား အသိ ျ မန္ ေ တာ့ အဆင္ သ ့ င ္ ျ ပင္ ႏ ိ ု င ္ Computing စက္ မ ႈ လ ု ပ ္ င န္ း

Cloud Computing in Industrial business

The Faster Acknowledging, The Sooner Preparing လ ြ န္ ခဲ့ သ ည့္ ၁ ၀ ႏ ွ စ္ ခ န္ ႔ က တ က ယ္

ပရိဂ ု ရမ္သည္ Spread Sheet အတြကအ ္ သံုးျပဳရန္ျဖစ္ၿပီး

အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ လ်က္ရသ ွိ ည္။ ကုနၾ္ ကမ္းပစၥည္း

လို႔မ်ားတစ္ေယာက္ေယာက္က “အနာဂတ္ကာလ

Microsoft Excel ႏွင့္ဆင္တူရိုးမားရွိသည္၊ ထို႔အျပင္

မ်ားခန္ ႔ ခြဲ မႈ မွ စ ၿပီး ၊ ထု တ္ လု ပ္ မႈ လု ပ္ င န္း စဉ္ သို ႔

ကြ န္ ပ ်ဳတာထဲ မ ွ ာ ဘာ ပရို ဂ ရမ္ မ ွ တပ္ ဆ င္ စ ရာ

Google Slide ပရို ဂ ရမ္ သ ည္ Presentation

ကု န္ ပ စၥ ည္း မ်ားျဖစ္ လာသည္ အ ထိ ၊ ရင္း နွီးျမႈ ပ္ႏွံ မႈ

မ လို ေ တ ာ့ ဘူ း ၊ အ ာ း လံု း ေ သ ာ က ြ န္ ပ ် ဳ တ ာ

မ်ားျပဳလု ပ္ ရ န္ျ ဖစ္ ၿ ပီး ၊ Microsoft PowerPoint

ဘ တ္ ဂ် က္ မ ည္ မွ် လို အ ပ္ သ ည္ မွာ စီး ပြားေ ရး

စနစ္ ေ တြ ကို အ င္ တ ာနက္ ေ ပၚမွ ာ အစားထို း အသံု း

ႏွင့္ဆင္တူသည္၊ အဆိုပါအြန္လိုင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လု ပ္ င န္း ရွ င္ တို င္း က သိ ရွိ နား လ ည္ သ ည္ ၊

ျပဳရေတာ့ မ ယ္ ” လို ႔ ေျပာလို က္ တ ယ္ ဆို လ ွ ် င္

အားလံုးသည္၊အင္တာနက္မွတဆင့္အသံုးျပဳရမည္

ပိုမိုရႈပ္ေထြး ေသာ သို႔မဟုတ္ ႀကီးမားေသာအရြယ္အ

မ ျ ဖ စ္ ႏို င္ ဘူ း ၊ ျ ဖ စ္ ႏို င္ ေ ခ ် န ည္ း တ ယ္ လို ႔

ျဖစ္သျဖင့္ အိင ု တ ္ ီေလာက ကၽြမ္းက်င္မအ ူ ခ်ဳိ႕ကဆက္

စားရွိသည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ဘတ္ဂ်က္ပိုမို

တခ်ဳ ိ႕ကစဥ္ း စားေကာင္ း စဥ္ း စား လိ မ့္ မ ည္ ၊

လက္ရွင္သန္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ ဟုဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

အသံုးျပဳရမည္ျ ဖစ္ သ ည္ ။ ေဆာ့ ဖ္ ဝဲ (Software)

အဘယ္ ေ ၾကာင့္ ဆို ေ သာ္ လြ န္ ခဲ့ ေ သာ ၁၀ ႏွ စ္ က

သို ႔ ေ သ ာ္ ျ ဖ စ္ ေ ပ ၚ လ ာ ေ သ ာ အ ရ ာ သ ည္

လိုင္စင္မ်ားဆိုင္ရာ ဆက္စပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္၊

အင္တာနက္သည္ အလြန္ေႏွးသည့္အျပင္ေဈးလည္း

ထိက ု သ ဲ့ မ ႔ို ဟုတပ ္ ါ၊ အလြနေ ္ ႏွးသည္အ ့ င္တာနက္သည္

ေခတ္ႏင ွ အ ့္ မွီ အဆင့္ျမွင္ေန ေစရန္ ကြနပ ္ ်ဴတာပစၥည္း

ႀကီးေသာေၾကာင္ျ့ ဖစ္သည္၊ အင္တာနက္ဝင္ႏင ုိ ေ ္ အာင္

လ ွ ် င္ ျ မ န္ လ ာ ၿ ပီ း ၊ ဝ န္ ေ ဆ ာ င္ ခ လ ည္ း ေ ဈ း

ကိရိယာမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစနစ္ပံုမွန္

ကိုပဲအခ်န္ိ ၾကာစြာေစာင့္ရသည္။

တစ္ ေ န႔ ၿ ပီ း တစ္ ေ န႔ ေဈးနႈ န္ း ပို မို ခ ်ဳ သာလာသည္ ိ ၊

ေဆာင္ရက ြ ္ႏင ို ရ ္ န္အတြကၾ္ ကည္ရ ့ ႈ စစ္ေဆးႏိင ု ္ ရန္ ငွား

သို ႔ ျ ဖစ္ ၍ ၄င္ း ေနာက္ မ ၾကာမီ ေ သာအခ်န္ိ တ ြ င္

စာရြက္စာတမ္းဆိုင္ရာ ပရိုဂရမ္မ်ားျဖစ္ ေသာ Word

ရမ္းမႈဆင ုိ ရ ္ ာပုဂဳိ ၢ လ္မ်ား၏ကုနက ္ ်စရိတမ ္ ်ားလည္းရွသ ိ ည္း

တ စ္ က မ ၻ ာ လံု း က G o o g l e ဟု ေ ခ ၚ ဆို ေ သ ာ

Processor, Spreadsheet ႏွင့္ Presentation လုပင ္ န္း

၄င္း သည္ မေသခ်ာမေရရာေသာ အလြ န္ ရႈ ပ္ေ ထြး

ဝဘ္ ဆို ဒ္ အ မည္ ကို သိ လ ာၾကသည္ ၊ ဂူ ဂဲ လ္ သ ည္

မ်ားစသည္ တို ႔ တ ြ င္ အခါအားေလွ ် ာ္ ညီ စ ြ ာ ဂူ ဂဲ လ္

သည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ(Maintenance)ဆိုင္ရာကုန္

(Google)သည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား

(Google) ဝန္ေဆာင္မႈကိုတြင္စတင္အစားထိုးအသံုး

က်စရိတ္မ်ားမပါဝင္ေသးပါ၊ သတင္းေကာင္းကေတာ့

၊ အ ခ ် က္ အ လ က္ မ ် ာ း အ လ ြ ယ္ တ ကူ

ျပဳလာ ေသာေၾကာင့္၊ အသံုးျပဳသူမ်ား၏စိတ္ဝင္စားမႈ၊

Cloud Computing နည္းပညာက အဆိုပါျပႆနာ

ရွာေဖြႏုင ိ ေ ္ စရန္အသံးု ျပဳေသာ Search Engine

အာရံုစူးစိုက္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။

မ်ားႏွင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္ျဖည့္ဆည္းပံ့

ဟုေခၚေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

အဓိ က အေၾကာင္းျပခ်က္ မွာ ဤအြ န္ လို င္း ဝန္

ပိုးေပးသူအျဖစ္ကူ ညီရန္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

Website (သို ႔ ) Webpages မ်ားအတြ က္

ေဆာင္ မႈ မ်ားသည္ ကု န္ က်စရိ တ္ ရွိ ရ န္ မ လို အ ပ္ ပဲ

မိမိလိုခ်င္ေသာ Keywords, Keyphrase မ်ားကို

အသံုးျပဳနို င္ ေသာေၾကာင့္ျ ဖစ္ သ ည္ ၊ Gmail

ပစၥဳပၸနက ္ ာလတြင္ အႀကီးစား ႏွငအ ့္ ေသးစားေဆာ့

Google Search Engine တြ င္ ရ ွ ာ လို က္ လ ွ ် င္

အေကာင့္တခုရွိရံုႏွင့္ တစ္ႀကိမ္ Log in ျပဳလုပ္ၿပီး၊

ဖ္ဝဲေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကမိမိ၏ထုတ္ကုန္မ်ား

ထိပ္ဆံုးစာမ်က္ႏွာ (First Page) ကိုေရာက္ေအာင္

Google ၏ဝန္ေဆာင္မႈ ေျမာက္ ျမားစြာကို အသံးု

ကို Cloud Computing နည္းပညာေပၚတြင္ တျဖည္း

တြန္းပို႔(Push) လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္၊

ျပဳႏိုင္သည္၊

ျဖည္ းအသံု းျပဳလာၿပီ ျဖစ္ သည္ ။ လံု းလံု းလ်ားလ်ား

ထို႔ေၾကာင့္ Google.com ဝဘ္ဆိုဒ္ကိုလူသိမ်ား

ဤအခ်က္တြင္ Google သည္ မိမိ၏အင္တာ

ေရာင္းခ်ျခင္း စနစ္ မွအင္တာနက္ေပၚေရာင္းခ်ျခင္းအ

ေက်ာ္ ၾ ကား ထ င္ ရွား လာ ၿ ပီး ၊ ယေ န ႔ ထိ တို င္

နက္ေပၚဝန္ေဆာင္မက ႈ လ ို သ ူ န္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ၏

ျဖစ္ေျပာင္းလဲလာသည္။ စာရြကစ ္ ာတမ္းစီစဥ္မဆ ႈ င ို ရ ္ ာ

တစ္ကမၻာလံုးက အသံုးျပဳသူမား၏စိတ္ႏွလံုးကိုလႊမ္း

လို အပ္ ခ ်က္ မ်ားျဖည့္ ဆ ည္ း ေပးႏိုင္ ရ န္ အ တြ က္

ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား၊ စာရင္းကိုင္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊အေရာင္းေဆာ့ဖ္

မိုးႏိုင္ခဲ့သည္။ Google သည္ Search Engine တစ္ ခု တ ည္းရွျခင္ ိ းမဟုတ္၊

ေျမာက္ မ ်ားစြ ာ ေသာ ကြ န္ ပ ်ဴတာဆာဗာမ်ား၊

ဝဲ၊ကုန္ေလွာင္ရံုေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြမႈဲ စ

ေကာင္ း မြ န္ ေ သာစီ မံ ခ န္ ႔ ခ ြ မႈဲ နည္ း ပညာမ်ား

န စ္ ေ ဆ ာ့ ဖ္ ဝဲ မ ် ာ း အ ျ ပ င္ ၊ ႀ ကီ း မ ာ း ေ သ ာ

မည္မ်ွ မွခိီ အ ု ားထားရမည္ကို တစ္ခ်ဳ႕ေသာသူ ိ မ်ားကသ

အဖြအစည္ ဲ းဆိင ု ရ ္ ာစီမခ ံ န္ခ ႔ မႈ ြ ဲ (Enterprise Resource

တိျပဳမိမည္မဟုတ္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ Cloud Computing

Planning : ERP) မ်ားလည္းငွါးရမ္းအသံုးျပဳႏိုင္သည္

နည္းပညာ ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါ

။ အနာဂတ္ က ာလတြ င္ ေဆာ့ ဖ္ ဝဲ သံု း စီ း ပြ ာ း

သည္။

ေရးလု ပ္ င န္ း အားလံု း သည္ Cloud Computing

Google သည္ Search Engine တစ္ခုတည္း ေဆာ င္ ရြ က္ ရွိျ ခ င္း မ ဟု တ္ ပဲ ၊ အျ ခားေ သာ အြ န္ လို င္း ဝန္ေ ဆာင္ မႈ မ်ားစြာ ရွိ သ ည္ ။ Gmail ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အီးေမးလ္ဧရိယာဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပထမအမ်ားဆံုး 1 GB (ယခု 15 GB) အထိ စတင္ ဝ န္ေ ဆာင္ မႈေ ပးေသာသူျ ဖစ္ သ ည္ ၊ Google Docs App ပရိုဂရမ္၊ Word Processor ပရိုဂရမ္၊၊ အြ န္ လို င္း ပရို ဂ ရမ္ မ်ားျဖစ္ေ သာ Google Sheet 36

စက္မႈက႑မ်ားတြင္ အိုင္တီစနစ္မ်ားကိုအခ်ိန္

နည္းပညာေပၚတြငယ ္ ူ ေဆာင္ထားရွၾကလိ ိ မမ ့္ ည္ဟယ ု ံု

ၾကာျမင့္စြာအသံုးျပဳလာၾကၿပီးျဖစ္သည္၊ အထူးသျဖင့္

ၾ က ည္ ၾ က သ ည္ ၊ ထို ႔ ေ ၾ က ာ င့္ အ ခု မ ွ စ ၿ ပီ း ၊

Processing ျပဳလုပ္မႈမ်ားတြင္ အဆင့္တိုင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ

လု ပ္ င န္ း ရွ င္ မ ်ားသည္ ျဖစ္ ပ ်က္ လ ာမည့္ ေ ျပာင္ း

လု ပ္ င န္း စ ဉ္ ကို ယူေ ဆာ င္ အ သံုးျ ပဳ ၍

လဲမမ ႈ ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ထား ရန္လအ ို ပ္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Modern Manufacturing Myanmar Edition


Back to 10 years earlier, if someone had told that, we would have no need to install any software on the computer anymore in the future because we would use any software over the internet instead. It makes believe that many people may think such statement more likely exaggerated because its least potentiality derived from very slow internet speed and too costly fee which only opening website to check email needed to take a large amount of time to do so. Not so long after that, people all over the world had known Google which is a website to provide so powerful information searching service. Its function is simple which requires user to easily type in the Keyword for searching and hit Enter. Then, display screen will immediately show several choices of information for user to choose. With its functional simplicity, this makes Google.com gaining the greatest popularity and carrying people’s favor all over the world up until now. Other Service of Google However, Google is not only good at Search Engine, but also features other online services such as Gmail which is very first free email provider offering email storage space up to 1 GB (currently 15 GB), Google Docs application, Google Sheet application offering online Spread Sheet usage which is similar to Microsoft Office, Google Slide for Presentation similar to Microsoft PowerPoint, etc. In addition, these online services basically need to be used through internet which most IT gurus have had an absolute thought they would not be lasted for long. However, it happens in the way contrary to what IT gurus had expected because internet starts to get higher speed with cheaper fee from time to time. That is why the services of Google has started to be used to replace document processing programs earlier installed in personal computer such as Word Processor, Spreadsheet or even Presentation work gaining some interests from moderate amount of users.

Cloud Computing ေဆာ့ ဝ ဲ သ ံ ု း ျခင္ း ၏ အားသာခ်က္ မ ်ား 1. 2. 3. 4.

လု ပ ္ င န္ း ရွ င ္ မ ်ားကြ န ္ ပ ်ဴတာဆာဗာ (server) မ်ားကိ ု ဝ ယ္ ယ ူ ရ န္ မ လိ ု အ ပ္ ေ တာ့ ပ ါ၊ ေဆာ့ ဖ ္ ဝ ဲ (software) လိ ု င ္ စ င္ မ ်ား ဝယ္ ယ ူ ရ န္ မ လိ ု အ ပ္ ေ တာ့ ပ ါ၊ ဝန္ ထ မ္ း မ်ားထပ္ မ ံ ရ ွ ာ ေဖြ ရ န္ စ ရိ တ ္ မ ်ားမလိ ု အ ပ္ ေ တာ့ ပ ါ၊ အနာဂတ္ တ ြ င ္ စနစ္ က ိ ု ခ ်ဲ ႕ ထြ င ္ ရ န္ လ ိ ု အ ပ္ လ ာသည္ ့ အ ခါ ခက္ ခ ဲ မ ႈ မ ရွ ိ ေ တာ့ ပ ဲ ျပဳျပင္ မြ မ ္ း မံ ႏ ိ ု င ္ သ ည္ ။

Cloud Computing ၏အျခားဝန္ ေ ဆာင္ မ ်ား၊ 1. Software as a Service (SaaS) သည္၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ (software) ႏွင့္ အပလီေကးရွင္း ငွါးရမ္းအသံုးျပဳမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဓိကထားသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအမ်ားဆံုး အထူး အာရံုစိုက္၊ စိတ္ဝင္စားသင့္ေသာ Cloud Computing ျဖစ္သည္။ 2. Platform as a service (PaaS) သည္၊(Software Developer)မ်ားအတြက္အေထာက္ အကူျပဳေသာစနစ္မ်ား ငွါးရမ္း အသံုးျပဳရန္အဓိကထား၍ ဖြင့္ထားသည္။ 3. Infrastructure as a service (IaaS) သည္ ၊ စနစ္ ၏ အရင္ း အျမစ္ ( System resource)

Advantages of Using Software via Cloud Computing 1. Entrepreneur has hassle free for buying and procuring a server computer. 2. No need to buy software’s copyright. 3. No need to pay for extra expense for personnel employment 4. In case of needing to adjust the system in the future, it can simply be done. The most interestingness is that Cloud Computing is the operation via internet, therefore, user can use the system from anywhere that has internet access.

Other Services of Cloud Computing 1. Software as a Service (SaaS) emphasizes on providing the rental software and application which is the Cloud Computing entrepreneurs must pay closest attention. 2. Platform as a service (PaaS) is the main supporting system for Software Developer offering for rent. 3. Infrastructure as a service (IaaS) offers resource system such as data storage space, network or computer’s data processing, etc.

The main reason is that these online services can be used with free of charges. It requires only Gmail account which user just simply logs in to their Gmail account for once and can use all services of Google. At this point, many may not know that in order to provide online service to support the usage of several million users at the same time, Google must count on a large amount of servers and have the most outstanding technology management system. Therefore, this originates theCloud Computing technology. In industrial sector, IT system has already been using for a long time particularly for bringing in software to aid data processing. It can simply be stated IT system is used in every process starting from material selection, production process to finished product which entrepreneur has already well-conceived the investment in IT system costs a fortune especially if any company or corporate has complicated operation or a large business size, it will require even more investments. The investment on IT system will include software’s copyright fe e s , c o s t fo r u p g ra d i n g a l l computer devices, and cost for hiring personnel to manage smooth operation of the system as well as cost of maintenance which is

considered as the fussy expenses. Good news is Cloud Computing technology originating provider who can help reducing problems and expenses in this part. Currently, many software development companies both small and big sizes continue to contribute their products up on Cloud Computing technology and rather than outright sell strategy them they offer the rental service via internet instead. These software include document processing, accounting management, sale management, warehouse system management, human resource management or even big system software as Enterprise Resource Planning (ERP). This makes believe in the future all business based software will be put up on Cloud Computing technology which entrepreneur needs to keep up with forthcoming change. However, system transferring from earlier system to Cloud Computing requires systematic preparation and planning. On behalf of users, they need to test and go for a trial until being smoothly adapted to the service and when the error is founded, they need to immediately coordinate with service provider for checking and repairing the system. This makes believe that Cloud Computing technology will initiate effective usage and definitely cause productive result following entrepreneur’s expectation.

April - june 2016

37


စက္ မ ႈ လု ပ္ င န္ း တြ င္ အ သံု း ခ်ေရးအတြ က္

Facebook Live ႏွ င့္

PR လု ပ္ င န္ း ကို လို က္ လံ ၾ ကည့္ ရ ႈ ျ ခင္ း ၊

Keep Up with Facebook Live Trend upon PR Activity to Apply in Industry အမွနမ ္ ာွ မူ Social Network သည္ အျခားအေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခရ ု ေသး ွိ

ကု န္ ပ စ ၥ ည္ း မ ် ာ း ႏ ွ င့္ ဝ န္ ေ ဆ ာ င္ မ ႈ ထု တ္ ျ ပ န္ ေ ၾ က ည ာ မ ႈ မ ် ာ း ပ ါ

သည္၊ ၄င္းမွာ စီးပြား ေရးမိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး

အထူ း သျဖင့္ ကု မ ၸ ဏီ ၏ လႈ ပ္ ရ ွ ာ းမႈ (သို ႔ မ ဟု တ္ ) အျဖစ္ အ ပ်က္ (Events)

လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

မ်ားတြ င္ တ င္ ျ ပလို ေ သာ(သို ႔ မ ဟု တ္ ) လူ သိ ရ ွ င္ ၾ ကားထု တ္ ျ ပန္ ေ ၾကညာလို ေ သာ

လက္ရတြ ွ ိ ငအ ္ မ်ားျပည္သႏ ူ င ွ ပ ့္ ဂ ု လ ၢ က ိ အဖြ႕အစည္ ဲ းမ်ားပါ လူႀကိဳက္မ်ားၾကသည္၊

ကုန္ပစၥည္း အသစ္ႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ Facebook

S ocial Networ k သည္ မိ မိ တို ႔ ၏ ကု န္ ပ စၥ ည္ း ႏွ င့္ ဝ န္ ေ ဆာင္ မ ႈ အ တြက္

Live ၏ ေကာင္းမြန္စြာတင္ျပႏိုင္ေသာ၊တိုက္႐ုက ိ ္ထုတ္လြတ္ႏုင ိ ္သည့္အျခားေသာ

ဝယပသူေဖာကိသည္အသစ္မ်ားသိ႔ု ထုတေ ္ ဖၚေၾကညာ သည္န ့ ည္း လမ္းသာမဟုတပ ္ ၊ဲ

အခ်န္ိ တစ္ခ်န္ိ ျဖစ္သည့္အျပင္စီမံခန္႔ခြသူ ဲ ႏွင့္အဖြ႔အ ဲ စည္းရွတာဝန္ ိ ရွဝန္ ိ ထမ္း မ်ား

ေဖာက္သည္ေဟာင္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေသာစြမ္းရည္

၏ အေမွ်ာ္အျမင္(vision)မ်ားကိုပါတင္ျပႏိုင္သည္၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္

အျပည့္ျဖင့္၊ ဆက္ဆံေရး ခိုင္ခံ့ေစသည္၊ Social Network ႏွင့္ အျခားမည္သည့္

ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈမ်ားတိုးျမွင့္ေစသည္။

လူမႈေရးကြန္ရက္မွ ႏွင္ု ိ းယွဥ္ႏုင ိ ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။

Facebook Live အသံုးျပဳနည္း

Facebook သည္ ယခု ခ ် န္ိ္ တ ြ င္ Social Network အႀကီ း ဆံု း ဝန္ ေ ဆာင္ မ ႈ

1. တုက ိ ရ ္ က ုိ ထ ္ တ ု လ ္ င ႊ မ ့္ ည္ရ ့ က္ကမ ို တိင ု မ ္ ီ ေန႔ႏင ွ အ ့္ ခ်န္ိ တက ႔ို သ ို ေ ိ စလိေ ု သာပ

ကမ႓ာ့၏နံပါတ္တစ္အျဖစ္ ဟု ယူဆသည္၊ တစ္ကမ႓ာလံုး အဖြ႕ဝင္ ဲ အေရအတြက္

ရိသတ္အားထုတ္ ေဖာ္ေၾကညာရမည္၊ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈမည့္ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ား

သန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ရၿပီ ွ ိ း၊ ေနာက္ထပ္တးို တက္ႀကီးပြားရန္အလးာအလာအမ်ား

ရက္ခ်န္ိ းရန္အတြက္ႏွင့္ ၾကည့္ရႈခ်န္ိ ရ ရွရန္ ိ ျဖစ္သည္။

ႀကီးရွၿပီိ း၊ Facebook ၏ ဝန္ေဆာင္မအ ႈ သစ္မ်ားႏွငအ ့္ တူ အျမဲတမ္း မွနမ ္ န ွ ေ ္ ပၚထြက္

2. တုက ိ ရ ္ က ုိ ထ ္ တ ု လ ္ င ႊ ရ ့္ ာတြငအ ္ သံးု ျပဳရမည့္ ပစၥညး္ ကိရယ ိ ာမ်ားကိစ ု စ္ေဆးပါ၊ ဥပမာ - resolution ျမင့္မားေသာ ကင္မရာပါရွသည္ ိ ့မိုဘိုင္းဖုန္း၊ အသံုးျပဳမည့္အင္

လာမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာသေဘာထားဖန္တီးရန္ႏွင့္မိမိ၏အဖြဲ႔ဝင္အားခိုင္ၿမဲစြာဆြဲေဆာ င္ထားရန္ Facebook ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကေျမာက္မ်ားစြာလူႀကဳိက ု ္မ်ားခဲ့သ

တာနက္၏ျမန္ႏႈန္း၊အသံုးျပဳမည့္အင္တာနက္သည္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈအတြက္ လံုေလာက္မႈရမရွ ွ ိ စသည္ ိ တို႔ကိုစစ္ေဆးရမည္။

ည္၊ သိ႔ေ ု သာ္ လူႀကိဳက္နည္းေသာ အခ်ဳိ႕ဝန္ေဆာင္မမ ႈ ်ား လည္းရွသ ိ ည္အ ့ တြက္ေၾကာင့္

3. တုိ က္ ရုိ က္ ထု တ္ လႊ င့္ မႈ မ စမီ တြ င္ ႀကိဳ တင္ျ ပင္ ဆ င္ မႈႏွ င့္ စီ မံ မႈ မ်ားအတြ က္

အသင္းအဖြမ ႔ဲ ်ားက အစဥ္အၿမဲျပဳျပင္ေနရသည္၊ Facebook Live သည္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ား

ဇာတ္ၫန ႊ ္း (script)ရွိ ရန္လို အပ္ပါသည္၊ ဥပမာ- တုက ိ ရ ္ က ုိ ထ ္ တ ု လ ္ င ႊ မ ့္ ၏ ႈ မည္သည့္

မိုဘိုငး္ ဖုန္းျဖင့္

မိမိ၏ Facebook Profile သို႔မဟုတ္

အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းကို အဓိကထားၿပီး၊ ထုတ္လြင့္ေစခ်င္သည္၊ဝင္

Facebook Page ၏ Timeline ထဲတြင္ျပသႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ျဖစ္သည္။

ေရာက္ၾကည္ရ ့ မ ႈ ည္ဧ ့ ည္ပ ့ ရိတသ ္ တ္မ်ား၏မည္သည္စ ့ တိင ု မ ္ ်ဳိး၊မည္သက ူ Presenter

မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳမႈမွတဆင့္တီဗီြခ်န္နယ္လ္တစ္ခုကဲ့သို႔တိုက္႐ိုက္ထုတ္လြတ္ႏိုင္

လုပ္မည္၊ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈမည့္ ဧည့္ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ဆုခ်ီးျမွင့္ရန္ျပင္ဆင္

ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားခ်က္ခ်င္းျမင္ေတြ႔ရသည္။

မႈမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင္ၿ့ပီး

က်ေနာ္ တို ႔ တို က္ ႐ု ိက္ ထု တ္ လ ြ တ္ ေ နေသာအရာကို ပ ရိ သ တ္ မ ်ားသတ္ မ ွ တ္

4 . တုိ က္ ရုိ က္ ထု တ္ လႊ င့္ေ န ခ်ိ န္ တြ င္ စီး ပြားေ ရး မိ တ္ ဖ က သို z မ

ႏိုင္သည္။ မည္သူအားဝင္ ေရာက္ၾကည့္ေစလိုသည္ႏွင့္အတူဝင္ေရာက္ၾကည့္ေသာ

ဟုတေ ္ ဖာက္သည္မ်ားအားကြနမ ္ န္း (Comment)ေပးႏိငရ ္ န္အခြငအ ့္ လမ္းဖြငေ ့္ ပးျခင္း၊

သူ၏အေရအတြက္၊မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကိုၾကည့္ႏု င ိ ္သည္၊အေရးႀကီးေသာအ

ထို သို ႔ျ ပဳ လု ပ္ ရာ တြ င္

ခ်က္မွာ တိုက္႐ုက ိ ္ထုတ္လြတ္ေနစဥ္တြင္ၾကည့္ရႈသူသည္ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ Like

ျပ န္ လ ည္ေျ ဖ ၾ ကားေ ပး မ ည့္ သူ လ ည္းျ ပ င္ ဆ င္ ထား ရ မ ည္ ၊

သို ႔ မ ဟု တ္ Comments ကို ႏွ ပ္ိ ႏု င ိ ္ သ ည္ ၊ ၾကည့္ ရ ႈ သူ ၏ စု ေ ပါင္ း မွ တ္ ခ ်က္ ျ ဖစ္ ေ စ၊

အဆိုပါတာဝန္ယူထားသူသည္လည္းထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအ

သို႔မဟုတ္တိုက္႐ုက ိ ္ထုတ္လြတ္သူ ႏွင့္၊ၾကည့္ရႈသူအၾကားအျဖစ္လည္းဆက္ဆံ

ေၾကာင္းကိုေကာင္းမြန္စြာနားလည္ထားရမည္။

ႏိုင္သည္။

လု ပ္ င န္း ရွ င္ သ ည္ေ ဖာ က္ သ ည္ေ မး ခြ န္း မ်ား အား

ထို႔အျပင္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေသာသူ၊ အသိဥာဏ္ရင့္က်က္မႈရသည္ ွိ ့စိတ္

အလြန္ေသခ်ာသည္မွာ Facebook Live က ဝန္ေဆာင္မႈဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္

ခံစားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား ႏိုင္ေသာ စြမ္းရည္ရျဖစ္ ွ ိ ရမည္၊ Comments အေမးအေျဖ

တၿပဳ င္ိ န က္ အ ဖြ ႔ ဝဲ င္ မ ်ားမွ ကမၻ ာ့ အ ႏွ ႔ ေံ ျမာက္ မ ်ားစြ ာ အႀကိ ဳ က္ ခံ ရ သည္ ၊ တုိ က္ ရုိ

ျပဳလုပ္ခ်န္ိ တြင္ ျပႆနားမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ျဖစ္ႏုင ိ ္လွ်င္ ေမးတတ္ေသာေမးခြန္း(Q

က္ထုတ္လႊင့္မႈကိုLivemap https:// www.facebook. com/ livemap တြင္

& A)မ်ားကို ႀကဳတင္ ိ ျပင္ဆင္ထားရပါမည္၊

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ဝင္ ေရာက္ၾကည့္ရႈသူ၏အေရအတြက္စစ္ေဆးႏိုင္သည္၊

5. အကယ္၍တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈသည္ မိမိ၏ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈကို

Facebook Live ကိုမ်ားေသာအားျဖင့္ ပံုမွန္အသံုးျပဳသူမ်ား အဆင့္၏တိုက္႐ုက ိ ္

သံုးေနေသာေဖာက္သည္အား အေမးအေျဖလုပ္ေနသည့္အေၾကာင္းျဖစ္လ်ွင္အဆို

ထုတ္လြတ္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း၊သို႔ေသာ္အသံုးျပဳသူအေရအတြက္အားလံုးမွ တစ္စိ

ပါေဖာက္သည္အား ထပ္မံခ်န္ိ းထားသင့္သည္၊ ပရိတ္သတ္ တင္ျပမႈမ်ားမလုပ္ခင္၊

တ္တစ္ပိုင္းသည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳသည္၊ အထူးသျဖင့္ ဆက္

တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈမျပဳလုပ္မီ ႀကဳတင္ ိ ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အကယ္၍ အဆိုပါ

သြယ္ေရးႏွင့္စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ထုတ္ျပန္ေၾက

ေဖာက္ သ ည္ သ ည္ က ၽြ န္ ေ တာ္ တုိ ႔ ၏ အမွ တ္ တံ ဆိ ပ္ ကို သံု း ေနက်သူ ျ ဖစ္ လ ွ ် င္ ပို မို

ညာမႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္မည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈအားစိတ္လႈပ္ရွား

38

Modern Manufacturing Myanmar Edition


မႈပိုရေစမည္ ွိ ျဖစ္သည္။

com/livemap. Even though majority of members using Facebook Live for live

6. ပရိသတ္အားဆြေဆာင္ ဲ မႈ၊လႈ႔ေံ ဆာ္မႈမ်ားရွေစၿပီ ိ း၊ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္မႈကို

broadcasting is remained in the general purpose level, there are some users

အျခားေသာသူသို႔ ဆက္ လက္ Share လုပ္ေပးေစရန္၊ Campaign စီစဥ္မႈမ်ား၊

using for business purpose particularly for communication and publicizing

သိမ ႔ု ဟုတ္ ဆုခ်းျမွ ီ ငယ ့္ ဥ ွ ၿ္ ပဳင္ိ မမ ႈ ်ားစသည့္ ဆြေဆာင္ ဲ မႈ တိျ႔ု ဖင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရက ြ ပ ္ ါ။

with business partners or customers as well.

အ မွ န္ စ င္ စ စ္ မွာ Fa c e b o o k မွ တ ဆ င့္ တို က္ ႐ို က္ ထု တ္ လြ င့္ အျ ဖ စ္ အ

For product and service publicizing particularly for new product and

ပ်က္ ၿ ပီး ဆံုး ၿပီးေနာက္ တြ င္ ၊ ကၽြ န္ေ တာ္ တို ႔ ၏ ဗီြ ဒီ ယို ဖို င္ မ်ားသည္ Timeline

service that are needed to present or publicize during company’s event

၌ဆက္လက္တည္ရွိေနပါလိမ့္မည္၊ ပံုမွန္ဗီြဒီယိုတင္မႈမ်ား ကဲသ ့ ို႔ အလားတူပင္ျဖစ္

arrangement, this is quite a proper time to use Facebook Live for effective

သည္ ၊ တို က္ ႐ို က္ ထု တ္ လြ င့္ မႈ ၿ ပီး ဆံုး သြားေသာ္ လ ည္း ၊ဧည့္ ပ ရိ တ္ သ တ္ မ်ားအခ်ိ န္

live broadcasting. Besides, Facebook Live can be used to broadcast the

တိုင္းျပန္လည္ၾကည့္ရႈႏိုင္ ၿပီး၊ Share လုပ္ေပးႏိုင္သည္၊ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လြင့္မႈၿပီး

visions of executives and personnel in organization which will help increasing

ဆံုးၿပီးေနာက္ ဗီြဒီယိုဖိုင္မ်ားကို Facebook ေပၚတြင္သာ မဟုတ္ပဲ၊ ဥပမာ - Embed

business partners and customers’ confidences even more.

code ကို အျခားေနရာ ျဖစ္ေသာ အဖြဲအစည္း ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ား၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာမ်ား

Guide for the Use of Facebook Live

တြင္တင္ထားျခင္း၊သို႔မဟုတ္ ေဒါင္းလုတ္လုပ္ၿပီး၊ Youtube တြင္ျပန္လည္ျဖန္႔ျဖဴး

1. Before broadcasting day, it requires to publicize date and time of

ေစျခင္းျဖင္၊့ ကၽြန္ေတာ္တရ ႔ို င္းႏွီးျမႈပ္ႏထ ွံ ားေသာဗီဒယ ီ မ ို ်ားအား တန္ဖိုးတိုးျမွင့္ေစမႈအ

live broadcasting to the target group for acknowledgement in order to

ျဖစ္ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

make appointment and give times for the audiences to prepare themselves. 2. Check the devices that will be used for live broadcasting such as mobile phone with high resolution camera and internet speed as well as

Speaking of social network, many may be thinking of surrounded people who keep staring at mobile phone’s display screens during dining

recheck the used internet capacity whether it is enough for live broadcasting or not.

and traveling or before bed or even during inappropriate time such as

3. It is necessary to have script for preparation and planning before

meeting. This sometimes make us look at Social network in the bad way

beginning live broadcasting, for instance what needs to be present, which

which basically the only broaden advantage is to use Social network as

part needs to be emphasized the most, how to react to customers or sellers

the channel to communicate among friends and mostly emphasize on the

who are streaming the video, who is going to be the moderator, preparation

entertainment.

on the prizes for the audiences of live broadcasting, etc.

In fact, social network still has another side which is considered the

4. Give opportunity for business partners or customers to express their

most important part. That is when Social network is used as the channel to

opinions during live broadcasting which business owner needs to make

communicate and publicize with business partners or our customers which

preparation on the responder to customers or business partners. In addition,

currently is popular among government and private agencies because Social

the person who is in charge of this position must have good understanding

network a is not only the channel to publicize products and services to a

in product and service, and good communication skill as well as maturity

new group of customers, but also the powerful tool that can firmly maintain

to control emotional state, and if it is possible, this person should prepare

the old customer base with no other tools to compare at the moment.

or guess the set of Q&A in order to smoothly run the session in case there

Facebook is considered as the biggest social network provider and the

is comments on Q&A among the audiences during live broadcasting.

world’s number one these days with the number of members rating over

5. If live broadcasting is the live interview session with customer

1.5 billion people across the globe, while this number tends to grow even

who used product or service, it will be good to meet customer or service

more since Facebook will constantly launch new services.

user at least once in order to prepare and practice before presenting to

In addition to the efforts to make impression and firmly attract its

the audiences and it will be the best if customer or service user has the

members, several services of Facebook are so popular among its members,

loyalty toward our brand because it will make live broadcasting run much

however, some other services may not which Facebook’s team has always

more tastefully.

made some improvement all the times and Facebook Live is one of the new

6. Try to stimulate by arranging campaign or activity to win prize to

services of Facebook that allows its members to stream video or broadcast

jazz up and motivate the audiences to further share this live broadcasting.

live video via mobile phone, then display them on the Timeline in member’s Facebook Profile or Facebook Page as if Facebook is a TV channel that user can immediately broadcast any incident via their mobile phones.

In fact, after live broadcasting via Facebook Live, video file is still remained in the Timeline similar to the normal video posting. And even

There are some features for user to indicate the group of audiences

though the live broadcasting is finished, the audiences can still watch the

who can view live video broadcasting as well as check the number of

rerun or further share this content. Thus, after live broadcasting, we should

audiences watching live video broadcasting and whom is watching it.

not leave such content only in Facebook, we should propagate this content

More importantly, during live video broadcasting, audiences can hit Like

in other channels such as bringing the embed code to post on the first page

or post Comments to express opinions which this may be the joint opinion

of corporate’s website or download video file from Facebook and upload to

expressing among audiences or communication between live broadcaster

Youtube for further propagation. This is the way to add value to the video

and audiences as well.

that we had put on our energies and times to produce it.

By the time Facebook Live had launched, it immediately gained the popularity from its members which the number of Facebook Live’s users for live broadcasting can be checked from Livemap at https://www.facebook.

April - june 2016

39


စက္ ႐ု ပ္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ ကိ ရိ ယ ာ၊ သိ ရ န္ လုိ အ ပ္ သ ည့္ Automation အသံု း ျပဳလု ပ္ င န္ း

Controller Unit, Matter to Be Acknowledged for Automation Usage

ေခတ္သစ္ကာလတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ IoT တို႔၏သ တင္းသည္စတ ိ ဝ ္ င္စားမႈအလြနရ ္ ယူခစ ံ ားရသည္။ ေခတ္သစ္စက္မေ ႈ တာ္လန ွ ေ ္ ရး၏

လူသားတို႔၏အမွားမ်ား (Human Errors) ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေလ်ွာ့ခ်ေပးႏိုင္ သည္။

အစိတအ ္ ပိင ု း္ ျဖစ္သည့္ အလိအ ု ေလ်ာက္လပ ု ္ စက္ကရ ိ ိ ယာအသံးု ျပဳမႈ (သိမ ႔ု ဟုတ)္

ကု န္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ လု ပ္ င န္း စ ဥ္ မ်ား တြ င္ စ က္ ႐ု ပ္ သ ည္ ၊ အ သံုးျ ပဳေ သာ

Automation အသံးု ျပဳလုပင ္ န္းစနစ္သည္ စက္ရပ ု အ ္ သံးု ျပဳမႈကအ ို ဓိကထားသည္၊

လု ပ္ င န္း အ မ်ဳိး အ စား အ ရ န ည္း လ မ္း ပံု စံ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ခြဲျ ခား ထား ရွိ သ ည္ ၊

စက္ရုပ္အသံုးျပဳျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္လိုအပ္သည့္လုပ္အားမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်

သို ႔ေ သာ္ စက္ ႐ု ပ္ အားလံုး ၏ တူ ညီေ သာအဓိ က ဖြဲ ႔ စ ည္း မႈ အ စိ တ္ အ ပို င္း မ်ားမွာ

ႏိုငသ ္ ည္အ ့ ျပင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုင ိ သ ္ ည္၊ resolution ရွၿပီိ း အေသးစိတ္

လု ပ္ င န္းေဆာင္ ရြ က္ မႈႏွ င့္ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ အ စိ တ္ အ ပို င္းျဖစ္ ၿ ပီး ၊ ဤေကာ္ လံ တြ င္

မ်ားတိက်ျပတ္သားမႈရသည္ ွိ ၊ လူသားတို႔၏အမွားမ်ား (Human Errors) ကို ရွင္း

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေခၚတြင္ေသာ စက္ ႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္ (Controller Unit)၊ အ

ရွင္းလင္းလင္းေလ်ွာ့ခ်ေပးႏိုင္သည္။

ေၾကာင္းကိုအေျခခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကု န္ ထု တ္ လု ပ္ မႈ လု ပ္ င န္း စ ဥ္ မ်ား တြ င္ စ က္ ႐ု ပ္ သ ည္ ၊

အ သံုးျ ပဳ

ပရို ဂ ရမ္ႏွ င့္ စ က္ ရု ပ္ အ သံုး ခ်မႈ အ တြ က္ အ လြ န္ အေရးႀကီးေသာဖြဲ ႔ စ ည္း မႈ

ေသာလု ပ္ င န္း အမ်ဳိး အစားအရ နည္း လမ္း ပံု စံ အ မ်ိဳးမ်ိဳးခြဲျ ခားထားရွိ သ ည္ ၊

အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤအစိတ္အပိုင္းသည္ႏွလံုး

သို ႔ေ သာ္ စက္ ႐ု ပ္ အားလံးု ၏ တူ ညီေ သာအဓိ က ဖြဲ ႔ စ ည္း မႈ အ စိ တ္ အ ပို င္း မ်ား

ႏွင့္ဦးေႏွာက္အျဖစ္ယူဆရေသာ အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ စဥ္းစားဆင္ျခင္မႈမွစ၍

မွာ လု ပ္ င န္းေဆာင္ ရြ က္ မႈႏွ င့္ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ အ စိ တ္ အ ပို င္းျဖစ္ ၿ ပီး ၊ ဤေကာ္ လံ တြ င္

အသံုးျပဳသူ မွျ ဖစ္ေ ပၚေသာအမိ န္ ႔ အ မ်ဳိး မ်ဳိး ခြဲျ ခမ္း စိ တ္ျ ဖာ သံုး သပ္ ရ န္ အလြ န္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေခၚတြင္ေသာ စက္ ႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္ (Controller Unit)၊ အ

အေရးပါသည္၊ ယေန႔ကာလတြင္ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာႏွင့္ေဆာ့ဖ္ဝဲ(software)

ေၾကာင္းကိုအေျခခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ား ဖြံ ႕ ၿ ဖိဳး တိုး တ က္ လာမႈေ ၾ ကာင့္ ဖံြ ႔ျ ဖိဳး တိုး တ က္ေ အာင္ေ ဆာ င္ ရြ က္ သူ က

စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္ (Controller Unit)၊

စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္ စြမ္းရည္ကိုပိုမို၍ စနစ္တက် Processing လုပ္ႏိုင္စြမ္း

စ က္ ႐ု ပ္ ထိ န္ း ခ ် ဳ ပ္ မ ႈ ယူ န စ္ သ ည္ င္ သ ည့္ အ ျ ပ င္ စ ဥ္ ဆ က္ မ ျ ပ တ္

ရွိေစရန္တီထြင္ခဲ့သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ အသံုးျပဳရာတြင္ အလြယ္တကူႏွင့္လ်င္ျမန္စြာ

လည္ပတ္ႏုင ိ ္သည္၊ resolution ရွၿပီိ း အေသးစိတ္မ်ားတိက်ျပတ္သားမႈရွသည္ ိ ၊

40

Modern Manufacturing Myanmar Edition

အသံုးျပဳႏိုင္သည္။


ပံု ၁ - စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္ ဖြ႔စဲ ည္းပံု

၏ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ေ ရးယူ န စ္ ျ ဖစ္ ၿ ပီ း ၊ Servo Motor အမိ န္ ႔ ကို စ စ္ ေ ဆးသည့္ အ ခါ

Fig.1:The Elements of Controller Unit

ဝင္႐းု ိ တစ္ခစ ု (ီ Basic Axis Control Board) ၏ Panel ထိနး္ ခ်ဳပ္ မႈကဆ ို က္သယ ြ ေ ္ ပးၿပီး၊

နံ ပ ါတ္ ၁ ရု ပ္ ပံု မ ွ စက္ ႐ု ပ္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ ယူ န စ္ ၏ ဖြ ႔ စဲ ည္ း ပံု ကုိ ျ ပသႏိုင္ သ ည္ ၊

Servo Motor ဝင္ ႐ု ိး တစ္ ခု စီ ၏ DC 24 v လ်ွ ပ္ စ စ္ အ ခ်က္ ျ ပမႈ ကို ဘရိ တ္

အနီ ေ ရာင္ အ ကြ က္ သ ည္ စက္ ႐ု ပ္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ ယူ န စ္ ၏ ေသတၲ ာ ျဖစ္ ၿ ပီ း ၊ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ အ စိ တ္ အ ပို င္ း သည္ စ က္ ရု ပ္ ႏ ွ င့္ စက္ ႐ု ပ္ ၏ ပစၥ ည္ း ကရိ ယ ာပရို ဂ ရမ္ ျ ဖစ္ သည္ ကို ျ မင္ ရ သည္ ၊ အဓိ ပ ၸ ါ ယ္ မ ွ ာ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ေ သတၲ ာ သည္ ၾကားခံ အ ေနျဖင့္ စက္႐ုပ္ကေနတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသူ၏အမိန္႔ကိုလက္ခံၿပီး၊ ထိုအမိန္႔ကို Process ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္၊ စက္ရုပ္လႈပ္ရွားမႈရေစရန္ ွိ စက္ရုပ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈကို

ျပဳလုပ္ေစသည္၊ 7. I/O Unit - ျပင္ပမွ input ႏွင့္ output ပစၥညး္ ကရိယာတပ္ဆင္ေသာယူနစ္၊ (Universal I/O) 8. Interior Circulation Fan - စက္႐ုပထ ္ န ိ း္ ခ်ဳပ္မက ႈ ရ ိ ယ ိ ာအတြငး္ ပစၥညး္ က ရိယာ၏ ပန္ကာ အေအးခံစက္မ်ား၊

သြားေရာက္လ႔ေ ႈ ံ ဆာ္ေစသည္၊ ယခု အေရးႀကီးေသာ စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္၏

9. Robot I/F Circuit Board - စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိရိယာတြင္အခ်က္ျပမႈ

ဖြ႔စဲ ည္း မႈႏွင့္အဓိကအေသးစိတ္မ်ား မည္သည့္တာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္သည္ကို

ကို ခ်တ္ ိ ဆက္ေပးေသာ ဆားကစ္၊CPU ႏွင့္ ဝင္႐ုးိ တစ္ခုစီ (Basic Axis Control

ဂုဏ္သတၱမ်ားႏွ ိ င့္အတူ ေလ့လာၾကည့္ ၾကစို႔။

Board) လုပ္ငန္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္ panel ကိုဆက္သြယ္ေပးသည္။

ဤအပို င္ း တြ င္ စက္ ႐ု ပ္ ထိ န္ း ခ်ဳပ္ မ ႈ ယူ န စ္ ၏ ဖြ ႔ စဲ ည္ း မႈ ႏ ွ င့္ အ ဓိ က အေသး

10. CPU Unit - (OS) လုပ္ေဆာင္ေရးစနစ္သိမ္းဆည္းရာတြင္တာဝန္ထမ္း

စိ တ္ မ ်ားကို ရ ွ င္ း ျပပါရေစ၊ ဤေနရာ တြ င္ Yaskawa - Motoman DX 100

ေဆာင္မမ ႈ ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပးေသာယူနစ္ႏင ွ ့္ (OS) စက္ရပ ု ၏ ္ လုပင ္ န္းမွနက ္ န္မက ႈ ို

စက္ရုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္ကို နမူနာအျဖစ္

စနစ္က်က် စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ရန္ Programming Pendant မွအမိန္႔လက္ခံျခ

ထိန္းခ်ဳပ္ကိရိယာ

င္းကိုေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ အထက္ေ ဖၚျပပါအေၾကာင္း အရာသည္ စက္ ႐ု ပ္ ထိ န္း ခ်ဳပ္ မႈ ကိ ရိ ယာ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ အစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေျခခံ အေသးစိတ္ အခ်က္ အ လက္ မ်ားကိုျ ပသထားသည္ ။ က်ေနာ္ တို ႔ စ က္ ႐ု ပ္ ၏ လု ပ္ င န္း ေဆာင္ ရြ က္ မႈ ကို သိ ရွိ နား လ ည္ ရ န္ေ ဖ ၚျ ပေ သာ အ တို ခ်ဳ ပ္ေ ဖာ္ျ ပ ခ် က္ျ ဖ စ္ ပါ သ ည္ ။ စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိရိယာထဲ တြင္ ၃ ပိုင္းခြဲျခားထားသည္၊စက္ရုပ္ကိုယ္ထည္၊ Programming Pendant ႏွင့္ လုပင ္ န္းထိန္းခ်ဳပ္မယ ႈ န ူ စ္ (Controller Unit) ျဖစ္ၿပီး၊ အၿမဲတမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေရးဆက္စပ္မႈရွိမွသာစက္႐ုပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္အစီအ စဥ္မ်ားကိုေရးသားႏိင ု သ ္ ည္၊ စက္႐ပ ု ထ ္ န ိ ္းခ်ဳပ္မက ႈ ရ ိ ယ ိ ာ၏ အေသးစိတမ ္ ်ားသည္အ ေတာ္အတန္မ်ားျပားၿပီး၊ အေျခခံအေသးစိတမ ္ ်ားတူေသာ္လည္း၊ကုနအ ္ မွတတ ္ ဆ ံ ပ ိ ္ အရ အေသးစိတ္မ်ားကြဲျပားပါလိမ့္မည္။

ရုပ္ပံုရင္းျမစ္ - Yasakawa စက္ရုပ္လက္စြ -ဲ Motoman

ပံု ၂ - စက္႐ုပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈယူနစ္၏ဖြ႔စဲ ည္းပံုႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား Fig.2:Structures and Elements inside Controller Unit

ေအာက္ပါရုပ္ပံုအတိုင္းဖြ႔စဲ ည္း ပံုရပါသည္ ွိ ။

4

နံပါတ္ ၂ ရုပပ ္ မ ံု ွ Yaskawa - Motomanรุน  DX 100 စက္ရပ ု ထ ္ န ိ း္ ခ်ဳပ္မယ ႈ န ူ စ္အတြငး္ ရွ ပစၥ ိ ညး္ ကိရယ ိ ာ မ်ား၏ဖြစ ႔ ဲ ည္းပံက ု ျို ပသထားသည္။ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းသည္စက္ရုပ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအတြက္ အလြန္ အေရးပါသည္၊ ေအာက္ပါအတိင ု း္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖၚျပႏိင ု ပ ္ ါသည္။ 1. Breaker & Power Supply - ထိနး္ ခ်ဳပ္ကရ ိ ယ ိ ာ၏အဓိကလွ်ပ္ စစ္စန ံ စ္ အစိတအ ္ ပိင ု း္ ျဖစ္သည္၊ 3-phase လွ်ပ္စစ္စန ံ စ္ျဖစ္ၿပီး၊ ON-

1

5

OFF ပါဝါဆပ္ပလိုင္း (Power Supply) အတြက္ Power Breaker

6

ကိရိယာရွသည္ ိ ၊အထဲတြင္ စံနစ္သဝ ႔ို င္ရန္လ်ွ ပ္စစ္တပ္ဆင္မတ ႈ ာဝန္ ကိုထမ္းေဆာင္ေသာ Power Contactor Unit ရွသည္ ိ ၊

7

2. Servo Pack - Servo Amplifier Unit ဟူ ေ သာ အမည္ ျ ဖင့္ သိ ၾ ကသည္ ၊ Servo Motor ဝင္ ႐ု ိ း အသီ း သီ း ကို ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳရန္ လ်ွပ္စစ္အခ်က္ျပေပးပို႔ေပးေသာအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ သည္။

2

8

3. CPS Unit – ထိနး္ ခ်ဳပ္ကရိယာအတြငး္ ဆားကစ္ (Circuits) ႏွ င့္ ဆက္ စ ပ္ ပ စၥ ည္ း မ်ားအတြ က္ အ သံု း ျပဳရန္ AC စနစ္ ကို DC အျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးေသာ စြမ္းအင္အသြင္ေျပာင္း ပစၥည္းကရိယာ၊ 4. Machine Safety Unit - ျပင္ပမွ အေရးေပၚခလုတႏ ္ င ွ ခ ့္ ်တ္ ိ ဆ က္သည္ျဖစ္ေစ၊ သိမ ႔ု ဟုတ္ Shock Sensor ႏွင့္ ခ်တ္ ိ ဆက္သည္ျဖစ္ေစ၊ စက္႐ပ ု တ ္ င ြ ျ္ ဖစ္ေပၚမည့္ ပ်က္စးီ ဆံးု ရႈးမႈ ံ ကက ို ာကြယတ ္ ားဆီးရန္စက္ ႐ုပ္ ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုစစ္ေဆးေသာ ဆားကစ္(Circuits)၊ 5. Converter - Servo Motor

3

ထိ န္ း ခ်ဳပ္ ရ န္ အ တြ က္

9 10

အခ်က္ျပ(signal) ေျပာင္းယူနစ္၊ Basic Axis Control Board ႏွင့္ Servo Pack Unit ထိန္းခ်ဳပ္ panel ၾကား ဝင္႐ုးိ တစ္ခုစီလုပ္ငန္း၏ အလယ္အလတ္တင ြ ေ ္ နၿပီး၊စကားျပန္ကသ ဲ့ ႔ို တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္။ 6. Break Board - ဘရိတ္လုပလငန္းဆိုင္ရာ Servo Motor

ရုပ္ပံုရင္းျမစ္ - Yasakawa စက္ရုပ္လက္စြ -ဲ Motoman April - june 2016

41


In present days, the trend of the 4th industrial revolution and IoT are gaining more popularity among industrial fields. In addition to the automation system, it is considered as a part to revolutionize to a new era which will count on the robot as the key stone. This is because robot can reduce the number of labors in the process as well as constantly work with high precision, while it can also significantly reduce the Human Errors. Ro b o t i n m a n u f a c t u r i n g process is divided into several formats based on specific utilization. However, most robots contain the same core elements as operation unit and control unit which this article will demonstrate the basic foundation related to the control unit as called ‘Controller Unit’. Controller Unit Controller Unit is another key element for programing and robot utilizing because this element is compared as the heart and brain for thinking as well as analyzing command from user. With the highly developed advance technology and software computer nowadays, the developers of data processing system have developed controller unit with better data processing capability which provides much easier and quicker operation to robot user. Fig. 1 demonstrates the elements of controller unit which within the red dashed line frame. This indicates that controller unit is an element located in between robot and robot programming device which means controller unit will act as the medium to receive the command from user who keys it's robot programing device to compile and send the signal to activate the movement of robot. Thus, at this point, we will learn about the important structures of controller unit for what it is composed of and what the roles of each element are, as well as consider information details of controller unit for how it indicate their properties. Main Structures and Elements of Controller Unit For this session, you will learn about the composition of the main structures and elements of controller unit. One example is the controller unit of Yaskawa :Motoman series DX 100 with the overall structure as shown with the figure 2 Fig. 2 demonstrates the structure of devices inside the controller

electrical signal to control the operation of each axis of Servo motor. 3. CPSUnit : This is the device to convert AC electrical current signal into DC electrical current for using as the power system to feed the circuit board and other devices inside controller unit. 4. Machine Safety Unit : This is the circuit board which is in charge of checking the operation of robot in order to prevent the damage occurred to the robot. This includes the connection with the outside emergency switch or Shock Sensor. 5. Converter : This is the signal converting unit that control the operation of Servo Motor. This device acts as the translator to communicate between Basic axis control board and Servo Pack Unit. 6. Break Board : The downtime controlling set for Servo Motor which will communicate with Basic axis control board when checking the instruction status of Servo motor and send electrical signal DC 24 v to break the operation of each axis of Servo motor. 7. I/O Unit : The connecting board for outside Universal I/O devices. 8. Interior circulation fan : The thermal ventilating fan for devices inside controller unit. 9. Robot I/F Circuit Board : This in charge of connecting signal for robot controlling. This device acts as the medium for communicating between CPU and Basic axis control board. 10.

CPU Unit : This in charge of storing operating system (OS) as

well as receiving the set of instructions from Programming Pendant in order to compile the operation and check the accuracy in the operation of robot.

unit Yaskawa : Motoman series DX 100 which all parts are significantly important for the operating system of robot. Some brief explanation of each element is included as follows

The detail mentioned above demonstrates the structures and duties of each element as well as basic foundation of controller unit.

1. Breaker & Power Supply : This is the setup of the main electrical

This demonstration aims to give you the idea for robot controlling, that

system of controller unit which are 3 phases electrical system equipped

3 main elements as robot, Programming Pendant and controller unit

with Power Breaker to turn ON-OFF power distributing source, while

need to interact from one to another at the whole times so that the

inside power breaker contains Power Contactor unit in charging of

robot operation controlling program can be written. For the detail of

feeding electrical power into the system.

controller unit, they are varied based on the variety of brands, but the

2. Servo pack : Also called Servo Amplifier Unit it is in charge of sending

42

Modern Manufacturing Myanmar Edition

basic foundations are exactly the same.


INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT PRODUCT SHOWCASE ကုန္ပစၥည္း ဟန္ျပျခင္း အီႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔၏

While every effort has been made to ensure that the information contained herein is comprehensive and accurate, the publisher will not accept any liability for omissions or errors. Should there be any inaccuracies, please write to our marketing department: info@greenworldmedia.co.th. ဤအခ်က္အလက္အားလံုးသည္ ျပည့္စံုႏွင့္ မွ န္ကန္တိက်ေသာအခ်က္အလက္ရပ္ ွ ိ သည္။ ဟု ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မွားယင္းခ်ကါ (သို႔မဟုတ္) ထိန္းခ်န္ျခင္းမ်ားရွရင္ ိ သင္သည္ အမွားအယင္းမ်ားတို႔ကို ၾကားေျပာႏိုင္ပါမည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔၏ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဦးစီးဌာန၏အီးေ မးလ္ ဆက္သြယ္ႏုင ိ ္ပါသည္။ အီးေမးလ္။ info@greenworldmedia.co.th.


ABB Limited (Myanmar Branch)

Technical data • • • • •

Rated operational current (le): 9…370 A (400 V AC-3) Motor rated operational power: 4…200 kW (400 V AC-3) AC control supply Width from 44 mm (9 A) to 145 mm (370 A) Ambient temperature up to 70 °C.

• • • • • • •

Auxiliary contacts front- and side-mounted Mechanical and electrical interlocks Timers Surge suppressors Terminal shrouds, enlargements and extensions Connection kits Thermal and electronic overload relays.

• •

With thermal and magnetic protection With magnetic protection only.

HVAC, pumps, compressors, paper industry, mining, general machinery, switchgear panels, elevator and escalators, building, etc.

Accessories

Manual motor starters Common applications:

44

Alpha Contromatic Co., Ltd.

Whether food industry, biotechnology, or automotive industry, whether gigantic manufacturing plant or small consumer product, whether measuring, controlling, or regulating: Our products and system solutions can be found wherever fluids and gases are used. They are highly efficient-in two different respects. Our products and system solutions significantly contribute to an efficient overall process. At the same time, they are not just tailored to their respective application, but can quickly and efficiently be adapted as system solutions for other industries, products, and purposes as well. As one of the few providers on the market, we cover the entire process involved in working with fluid media: measuring, controlling, and regulating. To most of our customers, we are far more than just a provider of excellent products (although currently our product range spans more than 28,500 different products). Our customers also value us as a trusted consultant and experienced system solution provider.

+95 1 384541

(66) 2721 1801-8

Unit 6A, 6th Floor, Centre Point Towers, No.65, Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street,Kyauktada Township, Yangon Myanmar

(66) 2721 2657

www.abb.com.mm

www.alphac.co.th

Modern Manufacturing Myanmar Edition

sales@alphac.co.th


Hitachi Sunway Information Systems (Thailand) Ltd.

Parker Hannifin (Thailand) Co., Ltd

Parker Hannifin is the world’s leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing precision engineered solutions for a wide variety of commercial, mobile, industrial, oil & gas, automotive, food, beverage and packaging markets.

ENTERPRISE APPLICATIONS •

• •

• • • • • •

Automation (Pneumatics Cylinder & Actuators, Air preparation, Valves, AC Drives, DC Drives, Legris) Connectors (Hoses & Fittings, Quick Couplers, Polyflex) Hydraulics (Cylinders, Pumps, Valves, Motor, Accumulator) Filtrations ( Process Filtration, Compressed Air & Gas, Gas Generator, Hydraulic Filter, Water Purification) Instrumentation (Valves, Fittings, Regulator, Flow Control, Analytical Systems, Refrigeration & Air-conditioning) Engineered Materials (Seal)

Product Lifecycle Management (PLM) – CAD, CAM, CAE, PDM, Digital Manufacturing Mobility & Barcode l Board Room Solutions (Meeting Productivity) l eCommerce l Databases Corporate Performance Management l Supply Chain Optimization & Execution l eProcurement& Sourcing On-Premise & Cloud – ERP, CRM, Hospital Information System, Collaboration Solutions

DATA CENTER & NETWORK SERVICES • • • • • •

Business Continuity / RaaS DC Hosting Managed Services DC Consultancy (Design & Build) IT Outsourcing Services Network Security / SOC

• • • • • •

Systems & Storage Virtualization Data Management / Storage High Availability / DR Infra / Data / Cloud Security Wireless Network Infra

END-TO-END INFRASTRUCTURE

(66) 2186 7000

(66) 2693 2090-4

(66) 2374 1645

(66) 2693 2095

www.parker.com/th

anyameenak@hitachi-sunway-is.com www.hitachi-sunway-is.com

April - june 2016

45


Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd.

I.N.B. Enterprise Co., Ltd. The LM Guide (Linear Motion Guide)

The LM Guide Actuator

I.N.B. Enterprise Co., Ltd. We are an authorized distributor of THK products in Thailand. "THK" stands for " Toughness," “High Quality," and " Know-how." Combining THK's creative ideas and unique technology with INB’s strong distribution channel made the company nationwide pioneer in the introduction of the Linear Motion (LM) Guide mechanism and we has also developed many other unique mechanical components, including the Ball Spline, Ball Screws and Link Balls.

The LM Guide (Linear Motion Guide)

This is our main product, incorporating a part with a linear rolling motion into practical usage for the first time in the world. It realizes the development of high-precision, high-rigidity, and energy-saving, high-speed machines with long service lives.

The LM Guide Actuator

This is a compact actuator with high rigidity and high precision that has an integrated LM Guide with a ball screw. Reductions in the number of parts and design man-hours can be realized by adopting the LM Guide Actuator.

46

TungForce-Rec, a new miniature shoulder

milling series, features a unique clamping system offering exceptional stability in machining small pockets and slots. • • • • • • •

Reliability for stable machining. Optimized insert positioning provides core strength to the cutter body in small diameters. Obtuse-angled flank surface of the insert toughens cutting edge, avoiding chipping. Insert strength is increased at the cross section across the screw hole. Large screw and its increased contact area with the body improve stability. V-shaped insert bottom broadens clamping area for the given size of the insert. Sharp cutting edge with positive rake face ensures smooth cutting.

(66) 2613 9166-71

(66) 2751 5711

(66) 2215 8494

(66) 2751 5715

sales@inb.co.th

Interlink Tower 4th Fl. 1858/5-7 Bangna-Trad Road km.5 Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

www.inb.co.th

www.tungaloy.co.th

Modern Manufacturing Myanmar Edition


J.Sri Rung Rueng Impex Co., Ltd.

IMADA ‘MX2 series’

Motorizes Vertical Test Stand with speed control, Timer & Cycle Counter. • •

Ultra rigid, .5 mm deflection at maximum load Manual, Increment, Single Cycle, Continuous Cycle and Force Control selectable • Easy to use program dial and menu screens control mode, speed, timer and cycles • Programmable timer up to 99’ 59.9 sec in 0.1 sec increments • One stand for both compression (push) and tension (pull) tests • Wind speed range: 0.4 -11.8 in/min (optional speed ranges available) • Optional digital distance meter available • Conditional Overload Prevention • Max clearance 9” (with extender 14”) *Able to do various kinds of test such as compression, tensile, peeling and so on.

T.V.P. Valve & Pneumatic Co., Ltd.

GEMU – Your Valve Partner Application

Small amount of dye concentrate per minute must be continuously introduced into the process for colouring cotton (denim), e.g. for jeans. As potential pressure fluctuations and other variables have a negative effect on the amount to be controlled, this small amount could not be fed into the system directly from a supply tank with a metering pump. A controlled system had to be established. This consists of a process controller, a volumetric flowmeter and a control valve.

Solution

A GEMÜ 568 is used as a control valve with a valve body made from stainless steel 316L. The valve has a control cone with linear characteristics. This means that the controlled volume flow is in direct proportion to the signal (avariable 4 - 20 mA).

(66) 2327 0351-5

(66) 2379 1611-12

(66) 2327 0356-7

(66) 2379 1605

salesjsr@jsr.co.th

gemu1@tvp.co.th

www.jsr.co.th

www.tvp.co.th

April - june 2016

47


Rittal Co., Ltd. • High efficiency Rittal IT cooling unit (from 1 -10kW capacity) • Rittal CMC III monitoring system to detect temperature, front/ rear door access. Alert/Alarm by email when SMS is optional. Option: • Fire extinguish system • UPS • Automatic door opening • Customized design

IKO Thompson Asia Co., Ltd. The website contains a vast range of products listed by model number that allows users to verify product information.

CAD data for products and Catalog PDF files are available for download. You can also view the worldwide trade show/exhibition schedule and much more.

IKO Product information Products can be searched by product series names and by a bearing’s directional motion. On each page, product features are detailed in a user friendly format Download <CAD Data> CAD data can be downloaded for each product. 2D and 3D CAD data is provided. <Product Catalog> The product catalogs can be downloaded in PDF format. Login Screen

Menu Screen

The Technical Service Site can be accessed from the website. We offer various tools to help you make an appropriate Linear Way and Linear Roller Way selection. Please use them to aid with your selection. You can also use the site to download Instruction Manuals for the mechatro series.

Rittal IT SMART Package

A perfect Solution for small & Medium Enterprise • • • • • • • • • • • •

48

Protect IT devices from Heat / Humidity / Un-authorized Access. Modular Design Faster than build a IT room Less Space for your small Data Center Less Energy Consumption Lower Deployment Cost 42U useable for IT equipment. Take up to 1500kg static load Glazed front door, vertical divided rear door and singlepiece side panel to comply IP55. Supplied with gland plate and a fix shelf. Sepearte hot/cool area within the unit to maximize cooling performance.

Introducing the Technical Service Site

Website Guide

The website contains a vast range of products listed by model number that allows users to verify product information. CAD data for products and Catalog PDF files are available for download. You can also view the worldwide trade show/exhibition schedule and much more.

Exhibition/trade show information

Worldwide trade show/exhibition schedules are available so you can find out where will be showcasing our products near you. We encourage you to come view our products in person at any of our booths.

(66) 2704 6580-8

(66) 2637 5115

(66) 2704 6589

(66) 2637 5116

info@rittal.co.th

3rd Fl, Zuellig House, 1-7 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand

www.rittal.com

www.ikont.co.jp/eg/

Modern Manufacturing Myanmar Edition


Adekom Kompressoren (Thailand) Co., Ltd.

Adekom Kompressoren (Thailand) Co., Ltd. is the Thailand’s leader in Compressed air engineering for all kinds of applications. Our products : Screw air compressors and compressed air treatment system, advance bio gas compressor. With our best research and development , Adekom is able to serves industrial market with superior systems in order to provide TOTAL AIR SOLUTION to whatever air demand.

BITWISE (Thailand) Co., Ltd.

TASAKI Evaporative air cooler transfer hot air to cool air and give naturally fresh air without spray also easy maintenance, no installation required (for portable type) thicker cooling pad, excellent energy saving 1/10 of air conditioner with plasma technology for fresh air Our products can apply for residential and commercial

(66) 2453 2374-5

(66) 2453 2349

(66) 2312 3995

(66) 2752 4219-20

info@adekom-Thailand.com

www.adekom-thailand.com

info@bitwise.co.th

www.bitwise.co.th

C.C. Autopart Co., Ltd.

Band saw Model H-300AUTO

Numerical control panel, parameter. Auto-control control panel, digital setting, parameter setting, display of operation indication and equipment state. Hydraulic control of the feeding speed of sawing/cutting, stepless adjustment. Hydraulic control of pencers clamping, automatic feeding. Uses grating ruler control. PLC sets the whole sawing/cutting process. The saw blade uses untifriction bearing and hard alloy for guiding

Charoen Muang Machinery Co., Ltd.

INDUCTION MOTOR "CROMPTON" • • • •

• •

IP55 dust and spray proof 155 Degree Celsius heat resistable Insulation Class F Case made of aluminuim and cast iron Voltate can be wired with either high voltage or low voltage electric wiring systems alternatively. Cavities at frontage and rear for lubricating with grease and ventilating lubricant on bearing are provided. Magnitude : from 0.25HP to 1500HP, either stand or flange type.

(66) 2988 2334-6

(66) 2988 2337

(66) 2281 5331

(66) 2280 8033-5

sale@ccautopart.co.th boonlert@ccautopart.co.th

www.ccautopart.co.th

manager_crm@hotmail.com

www.crm.co.th

April - june 2016

49


Comau (Thailand) Co., Ltd.

Pilot Operated Pressure Reducing Valve

COMAU Racer 3

COMAU Racer 3 is the light and small form factor 6-axis robot which is fastest in its class with new material technology that makes it light but stable at high speed. Compact controller “R1C” is in size of 19 inches industrial rack which can be integrated inside the machine or table top. The “openROBOTICS” concept is also applied to this robot arm by using external controller from B&R to control the robot together with other components in your process without having complicated bus communication.

• •

• • • • •

Utilizing for Steam, Compressed Air, Liquid Suitable for pressure reducing at main drain and pressure reducing station Maximum used pressure: 25 bar (steam), 31 bar (air) Size: 1/2" to 2", DN15 to DN 50 For PRV47(steel), DN65 áÅÐ DN80 , PN25 are available Joint: Screw/ Flange Choose valve size regarding to the required flow rate rather than the drain size

(66) 2231 8137

(66) 2231 8121

(66) 2322 1678-87

khachadpai.areepra sertsook@comau.com

www.comau.com

epmc@epmc.co.th

IRC Technologies Ltd.

IRC Technologies Ltd. is the solution provider specializing in Electrical & Electronic Test & Measurement of Keysight products. We are Keysight’s authorized distributor in Thailand with a history of 20 years services under HP and Agilent legacy. We intend to provide high quality of services, repairing, ISO 17025 calibration laboratories standard with an in-depth on technical sales and full engineering team to help customer selected right solution as to fit the requirements.

50

EPMC CO., LTD.

66) 2720 5155

www.epmc.co.th

Kaowna Industry & Engineering Co., Ltd.

Handal Screw Compressor comes with superior design and functions that are specialized for the area with unstable electricity. With Phase/Unbalance protection, the machine will automatically be unloaded when electrical instability is detected and will finally shut down the system completely if the stability is considered as serious. The machine is also designed to prevent the reverse rotating of the screw when there is an electric shock, which possibly leads to severe compressor problem. It comes with Host/ Fan Rate Current to help protecting main motor from being overloaded. With this, it’s guaranteed that the machine will be suitable even in the electrical instability area.

(66) 2717 1400

(66) 2717 1422

(66) 159 9861-4

(66) 2159 9860

info@irct.co.th

www.irct.co.th

sales@kaowna.co.th

www.kaowna.co.th

Modern Manufacturing Myanmar Edition


Primus Co., Ltd.

Siam Anankit Ltd., Part.

KM-07

Features : • •

• • • • • • •

3 Phase wire measuring meter V(line), V(Phase), A(Phase), kW, kVA, kVar, kWh, kVAh, PF, Hz, kW Clearly vision with LCD Display Accuracy +/- 1% FS Progeammable multiplier of CT & PT ratio. Standard size with 96x96x80 mm. (DIN ?) 4-20 mA and pluse output provide. Panel mounting. Interface with computer by RS-485, Modbus Protocol. (66) 2693 7005

The Mach3 Series : Special Features

Dynamic Waterjet increases speed and reduces taper Mach 3 Ball Screw DriveThree-sided load capability; with four-sided operator access Uniquely designed which minimizes footprint by integrating pump into the backside of the machine frame, allowing all facets of machine to be controlled by rollaround control. Variety of pump selections from the 60K psi Direct Drive up to Flow's exclusive HyperPressure pumps, rated up to 94K psi.

(66) 2277 3565

www.primusthai.com

Smartech Automation Parts Co., Ltd.

(66) 2874 1559, (66) 2428 4338

(66) 2428 4339

www.flowasia.com

flow-thailand@ siamanankit.com

SP Intermach Co., Ltd. Plastics Injection Molding Machine

CompanyProfile :

Company Profile

Smartech Automation Parts CO.,Ltd Established in 2000, the company As an importer and distributor of electrical products and industrial equipment under the brand. FOTEK CONTROLS, and Hot runner systems brand MOLD POWER Made in Taiwan.

• • • • • •

10 years establishment since 2002 Strong know-how with 25 years experiences Total machine sales-to-date quantity 647 units 2011 turnover 92 machines with 7.8 Million USD Sales growth 103% from 2010 to 2011 Head office: 30th Floor, UM Tower RamkhamhaengRd., Bangkok

(66) 2752 5538

(66) 2752 5539

(66) 2719 9652

(66) 2719 9653

sales@smartech.co.th

www.smartech.co.th

sales@spintermach.com

www.spintermach.com

April - june 2016

51


Systronics Co., Ltd.

Tech Nc Co., Ltd.

FLUKE CNX300 Series

Fluke Corp. introduces the Fluke CNX Wireless System, the first set of test tools that wirelessly connects multiple measurement modules and sends simultaneous readings to a master device up to 20 meters away, allowing users to troubleshoot problems quickly and efficiently. The rugged, customizable tool set allows users to choose various measurement modules based on their specific troubleshooting scenario.

“EUMACH” the high speed machining center model HSM-600 • • • • • • •

High quality meehanite castings without deformation High quality spindle design with super low vibration. High spindle speed, up to 38,000 RPM High rapid feedrate X/Y/Z = 30/30/24 M/Min Movement X/Y/Z = 600/430/460 mm Table size = 850 x 400 mm ATC Swing arm type 20 Tools

(66) 2879 1127-9

(66) 2879 1130

(66) 2947 9801-3

(66) 2947 9804

info@systronics.co.th

www.systronics.co.th

machine@tech-nc.com

www.tech-nc.com

Toolnet (Thailand) Co., Ltd.

Yong Hong (Thailand) Co., Ltd.

High Feed end Mills Boost your productivity • •

Ideal for 3D pocketing and plunge milling For roughing molds and dies

• •

Improved wear resistance and toughness Excellent torque resistance and tenacity

• •

Incurved shape allows efficient milling 2 straight flutes

• •

Excellent adhesion to the substract Hight temperature resistance

Carbide

Geometry

DAC coating

52

(66) 2736-2381-4

(66) 2736 2385

info@toolnet.co.th

www.toolnet.co.th

Modern Manufacturing Myanmar Edition

Vacuum Pump Gast 15D1150/1190 Series

Gast 15D1150/1190 Series is the Miniature Diaphragm vacuum pump that is no need to use lubricant (Oilless). The pump body is compact, small and light weight, and it offers silence while operation. There are two optional modes for operating: AC Model and DC Model in 6 models, including 15D1150-101-1006, 15D1150-101-1014, 15D1150-102-1012, 15D1150-102-1021, 15D1150-101-1012 and 15D1150-101-1021.

(66) 2618 3000

marketing@yonghong.co.th

(66) 2618 2000

www.yonghong.co.th


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT အီႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားတို႔၏ဒိုင္ရိတ္ေတာရီ

01

02

03

FLOW & FLUD POWER COMPONENTS:

HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT

ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS:

Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneumatic Equipment, Pumps, Valves

၄။ လက္နက္၊ အာဏာကိရိယာႏွင့္ တြဲဖက္ပစၥည္း

၃။ စီးျခင္းႏွင့္ ဖလပ္မႈန္႔၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေလဖိသိပ္စက္မ်ား၊ ေလပိုက္လံုးမ်ား၊ ၾကားဆ က္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂတ္စကတ္ႏွင့္ ပင္လယ္ဖ်ံမ်ား၊

Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers, Uninterrupted Power Supply (UPS) ၆။ အီလက္ထရြနန ္ စ္ႏင ွ လ ့္ ်ွ ပ္စစ္ထတ ု က ္ န ု မ ္ ်ား

ဟိုင္ဒရိုလစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ ျပြန္မ်ား (ပလတ္

လွ်ပ္စစ္သြယ္ေျမာင္း(ႏွင့္) လွ်ပ္စစ္ေ

စတစ္၊ ခဲဖ်က္၊ စတ သံမဏီ)၊ ၊ စုပ္စက္မ်ား၊

ျမာင္းစနစ္၊ အလိုအေလ်ာက္ပိုင္ဆိုင္းျခင္း (ႏွင့္) ၊

ဗားမ်ားတို႔စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္နန္းၾကီး (ႏွင့္) လွ်ပ္စစ္ေၾကးနန္း၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ လွ်ပ္စစ္ေမာ္တာ စက္မ်ား၊ လွ်ပ္စစ္၏လံုျခံဳမႈစနစ္၊ အီလက္ ထရြန္နစ္ပစၥည္းကိရိယာ၊ မီးအားေပးစက္မ်ား၊ ခလုတ္ဘုတ့္ပား (ႏွင့္) ခလုတ္ပိုင္ဆိုင္းစက္ႏွင့္ မျပတ္မေတာက္ေပးသြင္းျခင္း (UPS) တို႔စသ ည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

04

05

APPLICATION, SOFTWARE & SOLUTION PROVIDERS

FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES:

၇။ ညႊန္ၾကားခ်က္အစု၊ ကြန္ပ်ဴတာ၏ပရိုဂရမ္ႏွင့္ ရွာေဖြေကၽြးေမြးသ

Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management ၈။ စက္ရစ ုံ မ ီ အ ံ ပ ု ခ ္ ်ဳပ္မ၊ႈ အျခားထုတက ္ န ု ႏ ္ င ွ ့္ ဝန္ေတာင္မမ ႈ ်ား ဓာတုပစၥည္း၊ ပစၥည္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ေျမေအာက္ မီးရထားနည္းပညာ၊ ကုန္ေလွာင္ရံုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ျဖဳန္းတီးမႈစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔သသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

While every effort has been made to ensure that the information contained herein is comprehensive and accurate, the publisher will not accept any liability for omissions or errors. Should there be any inaccuracies, please write to our marketing department: info@ greenworldmedia.co.th. ဤအခ်က္အလက္အားလံးု သည္ ျပည္စ ့ ႏ ံု င ွ ့္ မွနက ္ န္တက ိ ်ေ သာအခ်က္အလက္ရပ္ ွ ိ သည္။ ဟု ကၽြန္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္လ င္ထ ့ ားပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မာွ းယင္းခ်ကါ (သိမ ႔ု ဟုတ)္ ထိန္းခ်န္ျခင္းမ်ားရွရင္ ိ သင္သည္ အမွားအယင္းမ်ားတို႔ကို ၾကားေျပာႏိုင္ပါမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန၏အီးေမးလ္ ဆက္သြယ္ႏုင ိ ္ပါသည္။ အီးေမးလ္။ info@greenworldmedia.co.th.

april - june 2016

53


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

01

BOONSUNGNOEN CO., LTD.

EATON ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

55/29 Moo 3

89/1 Kasemsap Building, 4th flOOR

Lampho Bangbuathong

Vibhavadi-Rangsit Road

FLOW & FLUD POWER COMPONENTS

Nonthaburi 11110 Thailand

Jomphol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneu-

Tel: (66) 2525 8630

Tel: (66) 2511 5300

Email: bsn.chemtai@gmail.com

Email: chalalaikwansuwan@eaton.com

Website: www.chemtai.com

Website: www.eaton.co.th

B-TAC INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD.

EMERSON (THAILAND) LTD.

115 Soi 62/1 Sukhumvit Road

555 Rasa Tower 2, 14th Floor

Bangjak Prakanong

Unit 1401-1402 Phaholyothin Road

100 Moo 4 Soi Wat Saothongklang

Bangkok 10260 Thailand

Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong

Tel: (66) 2332 5555 (AUTO 22 LINES)

Tel: (66) 2937 1190

Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand

Email: sirichai@btacia.co.th

Email: emersonprocess.thailand@emerson.com

Tel: (66) 2397 9200

Website: www.btacia.co.th

Website: www.emersonprocess.com

BUSCH VACUUM (THAILAND) CO. LTD.

ENCOTEC CO., LTD.

29/10 Moo 7 Soi Poolchareon

71/296 Soi Ramkhamhaeng 164

Bangna-Trad Road

Ramkhamhaeng Road

133 Kanchanapisek Road SamAE-dam

Bangchalong Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand

Minburi Bangkok 10510 Thailand

Bangkhuntien Bangkok 10150 Thailand

Tel: (66) 2337 0360

Tel: (66) 2372 7302

Tel: (66) 2453 2374 to 5

Email: info@busch.co.th

Email: info@encotecthai.com

Email: info@adekom-thailand.com

Website: www.busch.co.th

Website: www.encotecthai.com

CHAROEN MUANG MACHINERY CO., LTD.

EPMC CO., LTD.

164/1 Wisutkasat Road Bangpanthom

4th.fl. Boonyium&Associates Bldg.,

169/4, 169/5 Moo 1

Pranakorn Bangkok 10200 Thailand

1314-1322 Srinakarin Road

Rangsit-Nakornnayok Road

Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268

Suanluang Bangkok 10250 Thailand

Lampakkud Thanyaburi

Email: Info@crm.co.th

Tel: (66) 2322 1678 to 87

Pathumthani 12110 Thailand

Website: www.crm.co.th

Email: epmc@epmc.co.th

category

matic Equipment, Pumps, Valves ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD.

Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com ADEKOM KOMPRESSOREN (THAILAND) CO., LTD.

Website: www.adekom-thailand.com AEROFLUID CO., LTD.

Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155 (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com

Website: www.epmc.co.th CHICAGO PNEUMATIC COMPRESSORS 125 Wellgrow Industrial Estate Moo 9

EXTRA VALUE CO., LTD.

Bangna-Trad Road (Km.36)

6 Ngamwongwan 3 Junction 5, Ngamwongwan Road

Bangwua Bangpakong Chachoengsao 24130 Thailand

Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000 Thailand

Tel: (66) 3856 2900

Tel: (66) 2952 6725 to 6

9 Soi On-Nuch 62

Email: aritutch.ariyaphitanant@cp.com

Email: center@extravalue.co.th

Sukhumvit 77 Road

Website: www.cp.com

Website: www.extravalue.co.th

CONQUEST EQUIPMENT CO., LTD.

FLOMATIC LTD.

56 Moo 2 Soi Kanchanaphan, Bangplee-Tamru Road

44/16 Moo 3 Chimplee

Phraeksamai Muang

Talingchan Bangkok 10170 Thailand

Samutprakarn 10280 Thailand

Tel: (66) 2448 8100

Tel: (66) 2136 2317

Email: sales@flomatic-valves.com

Email: natcha.r@conquest.co.th

Website: www.flomatic-valves.com

ALPHA CONTROMATIC CO., LTD.

Suanluang Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2721 1801 Email: sales@alphac.co.th Website: www.alphac.co.th ALTER AIRCONDITIONING CO., LTD. 99/5 Moo 20 Lam Luk Ka Pathumthani 12150 Thailand

Website: www.conquest.co.th

COPCO CHEMTECH CO., LTD.

FLOWLUTION CO., LTD. 26/48 Moo 4 Suksavahd Road

Tel: (66) 2023 4172 to 4, (66) 8 1582 1818

89/76 RK Park Hathairath Road

Email: sales@alter.co.th

Jomthong Bangkok 10150 Thailand

Bangcha Klongsamwa Bangkok 10510 Thailand

Tel: (66) 2877 3223

Website: www.alter.co.th

Tel: (66) 2171 5391

Email: info@flowlution.com

Email: coct@copcochemtech.co.th

Website: www.hofhydraulic.com

ATLAS COPCO (THAILAND) CO., LTD. 125 Wellgrow Industrial Estate Moo 9 Bangna-Trad (KM.36) Road

Website: www.copcochemtech.co.th

GLOBAL FLOW TECH CO., LTD. CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.

94/1 Moo 8

Bangwua Bangpakong

559/26 Moo 7 Bangplee-Yai

Poochaosamingprai road

Chachoengsao 24180 Thailand

Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand

Sumrong-Tai Phrapradaeng

Tel: (66) 3856 2900, (66) 8 1826 0679

Tel: (66) 2325 0321 to 3

Samutprakarn 10130 Thailand

Website: www.atlascopco.co.th

Email: info@cpmflow.com

Tel: (66) 2676 2299

Website: www.cpmflow.com

Website: www.gft.co.th

DINDAN TECHNICAL CO., LTD.

GLOBAL SEAL CO., LTD.

Bangpleeyai

27 Soi Luan-JeUr-ARnusorn 2, Sukhumvit Road

490 Thetsaban Rangsan Nua Soi 10 Road Ladyao

Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand

Bangna Bangkok 10260 Thailand

Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

Tel: (66) 2312 3995

Tel: (66) 2753 4212

Tel: (66) 2953 8840 to 8

Email: info@bitwise.co.th

Email: dindan@dindan-tech.com

Email: phuwasa.k@globalseal.co.th

Website: www.bitwise.co.th

Website: www.dindan-tech.com

Website: www.globalseal.co.th

BITWISE (THAILAND) CO., LTD. 25/12 Moo 20 Teparak (KM.12)

54

Modern Manufacturing Myanmar Edition


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

HARCUS RUBBER CO., LTD.

MERZ (THAILAND) CO., LTD.

PROSHOP CENTER CO., LTD.

8 Soi Ladkrabang 38

555/119 On-Nut Road

88/153 Moo 10

Ladkrabang Ladkrabang

Prawet

Bangkaew Bangplee

Bangkok 10520 Thailand

Bangkok 10250 Thailand

Samutprakarn 10540 Thailand

Tel: (66) 2326 9924 to 49

Tel: (66) 2328 6674

Tel: (66) 2181 2317

Email: contact@harcusrubber.com

Email: sales@merz-thailand.com

Email: Mr.Karcher@karcherthai.com

Website: www.harcusrubber.com

Website: www.merz-thailand.com

Website: www.proshopthai.com

HATYAI P.M. CONTROL LTD., PART.

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.

R.HANK SUPPLY CO., LTD.

220/9 Moo 12

69, 71-73 Bamrungrat Road

1035/83-85 Soi Pracharaj 33

Tachang Bangklam

Sampanthawong

Bangkok-Nonthaburi Road

Songkla 90110 Thailand

Bangkok 10100 Thailand

Bangsue Bangsue

Tel: (66) 7455 4447 to 8

Tel: (66) 2225 7656 to 7, (66) 8 1875 4477

Bangkok 10800 Thailand

Email: sale@hatyaipm.com

Email: NCRhose@NCR-Rubber.com

Tel: (66) 2910 8754

Website: www.hatyaipm.com

Website: www.ncr-rubber.com

Email: rhanksupply@gmail.com

HOF CORINDUS CO., LTD.

NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

891 Rama 3 Road Bangpongpang Yannawa

314, 316, 318, 320, 322 Soi Chan 32

Bangkok 10120 Thailand

Chan Road

16/1 Suwintawong Road

Tel: (66) 2284 1100, (66) 8 9921 4578

Sathorn

Lampakchee Nongchok

Email: info@hofcorindus.co.th

Bangkok 10120 Thailand

Bangkok 10530 Thailand

Website: www.hofcorindus.co.th

Tel: (66) 2675 8230

Tel: (66) 2989 4521 to 31

Email: sales@nandee.co.th

Email: EngSt@radicon.co.th

Website: www.nandee.co.th

Website: www.radicon.co.th

NOBLETEC ENGINEERING CO., LTD.

SAHAKIM MOTOR CO., LTD.

Tel: (66) 2674 0292 to 3

424/23-24

46-52 Chalermkhet 3 Road

Website: www.hydraulic-pneumatic.co.th

Kanchanapisek Road

Wat Thepsirin Pomprab-SUTRUPAI

Dokmai

Bangkok 10100 Thailand

Prawet

Tel: (66) 2621 5761

Bangkok 10250 Thailand

Email: infoskm@sahakimmotor.co.th

Tel: (66) 2138 2962 to 5

Website: www.sahakimmotor.co.th

Website: www.rhanksupply.com

HYDRAULIC & PNEUMATIC SOLUTIONS CO., LTD. 420/3 Sathupradit Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Thailand

KANIT ENGINEERING CO., LTD. 800/3-4 Asoke Dindaeng Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2642 8762 to 4 Website: www.kanitengineering.com

KC MAHANAKORN CO., LTD. 141, 143 Narathivasratchanakarin Road Chongnonsri Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2678 2530 to 40 Email: info@kcbkk.com Website: www.kcbkk.com

MAGNA INTERNATIONAL CO., LTD. 58 Soi Bangwaak 37 Bangwaak Road Bangwaak Pasricharoen Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2865 2501 to 8 Email: admin@magna.co.th Website: www.magna.co.th

MAHATHON ELECTRIC CO., LTD. 59/9-10 Moo 6 Ekkachai Road Bangbon Bangbon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2894 3447, (66) 8 1445 2766 Email: info@mahathon.co.th Website: www.mahathon.co.th

MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD. 111 Soi Sukhumvit 62/1 Bangchak Prakanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com

RADICON CO., LTD.

Email: nobleeng@ksc.th.com Website: www.nobletec.co.th

ORBIT INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED

SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD. 8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang Ladkrabang

9 Sathorn Road Soi 13

Bangkok 10520 Thailand

Yannawa

Tel: (66) 2326 9946

Sathorn

Email: marketing@suvarnabhumipipe.com

Bangkok 10120 Thailand

Website: www.suvarnabhumipipe.com

Tel: (66) 2211 0053, (66) 8 6665 1451 Email: sales@orbit-hoseclips.com Website: www.orbit-hoseclips.com

P.V.S. TRADING ENGINEERING CO., LTD.

T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC CO., LTD. 125/10 Moo 5 Bansuan Muang Chonburi 20000 Thailand

130/39-40 Soi Ramindra 40 Yak 6

Tel: (66) 3827 1933

Nuanchan Buengkum

Email: i_sale@tmc.co.th

Bangkok 10230 Thailand

Website: www.tmc.co.th

Tel: (66) 2944 6810 to 7 Email: pvssales@truemail.co.th

Website: www.pvsvalves.com PARKER HANNIFIN THAILAND CO., LTD.

T.N. METAL WORKS CO., LTD. 92/1 Moo 7 Petchkasem Road Omnoi Krathumban

1265 Rama 9 Road

Samutsakorn 74130 Thailand

Suanluang

Tel: (66) 2115 5000

BANGKOK 10250 Thailand

Email: info@tnmetalworks.com

Tel: (66) 2186 7000

Website: www.tnmetalworks.com

Website: www.parker.com

TEXFOCUS CO., LTD. PREMIUM EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD

6/5 Moo 5

46 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE Moo 14 Serithai Road

Klongkhwai

Minburi

Samkhok

Bangkok 10510 Thailand

Pathumthani 12160 Thailand

Tel: (66) 2919 8900

Tel: (66) 2593 2000 to 3

Email: premium@premium.co.th

Email: sales@texfocus.com

Website: www.premium.co.th

Website: www.texfocus.com

april - june 2016

55


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

THAI POLLUTECH MACHINERY CO., LTD. 324/36 Bangna Residence Room 301-302, 310 Floor 3

category

02

Sanphawut Road Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 9002 Website: www.thaipollutech.com

HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD. 3 Soi. Bangna-Trad 34 Bangna-Trad Road Bangna Bangna

HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT 3M THAILAND LTD.

Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com

TIRAWAT AIR COMPRESSOR LTD.

159 Sermmit Tower 12fl.

HITACHI POWER TOOLS (THAILAND) CO., LTD.

399 Worachak Road

Asoke-Montri Road

84, 88 Krungthepkreetha road

Pomprab

Klongtoei Nua Wattana

Huamark Bangkapi

Pomprabsuttupai

Bangkok 10110 Thailand

Bangkok 10240 Thailand

Bangkok 10100 Thailand

Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825

Tel: (66) 2379 4460 to 3, (66) 8 5447 0310

Tel: (66) 2223 1444

Website: www.3m.com/th

Email: customer-service@hitachi-powertools.co.th

Email: sales@tirawatgroup.com Website: www.tirawatgroup.com

AMERICAN TOOL (THAILAND) CO., LTD.

Website: www.hitachi-powertools.co.th

26/4 Soi Chalermsook

IRC TECHNOLOGIES CO., LTD.

Ratchdapisek Road

719 KPN Tower Rama 9 Road

98

Chankasem Chatuchak

Bangkapi Huaykwang

Bangchan Industrial Estate Soi Serithai 85 Kan-

Bangkok 10900 Thailand

Bangkok 10310 Thailand

nayao

Tel: (66) 2939 0524 to 6

Tel: (66) 2717 1400

Bangkok 10230 Thailand

Email: info@americantoolthailand.com

Email: info@irct.co.th

Tel: (66) 2906 3199

Website: www.americantoolthailand.com

Website: www.irct.co.th

B&B SOLIMEC CO., LTD.

J. SRI RUNG RUENG IMPEX CO., LTD.

3775/6 Rama 4 Road

850/1 Soi Ladkrabang 30/5

Phrakanong Klongtoey

Ladkrabang Road

22-22/2 Rama 2 Road

Bangkok 10110 Thailand

Ladkrabang

Samaedum Bangkhunthien

Tel: (66) 2712 0898

Ladkrabang

Bangkok 10150 Thailand

Email: marketing@solimacgroup.com

Bangkok 10520 Thailand

Tel: (66) 2451 1350 to 1

Website: www.solimacgroup.com

Tel: (66) 2327 0351 to 5

TOYOX TRADING (THAILAND) CO., LTD.

Email: info@toyoxthai.com Website: www.toyoxthai.com

U.P.E. ENGINEERING CO LTD.

Email: upe_engineering@yahoo.co.th Website: www.upeengineering.com

UNION TERM CO., LTD.

BLISS SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 294/71-77

Email: salesjsr@jsr.co.th Website: www.jsr.co.th

Rom Klao Road Khlong Sam

JAKAWATNA NAWAKARN CO., LTD.

45/7 Soi Chalermketh 2

Prawet

173-173/1 Soi 27 Rama 2 ROAD

Wat Thepsirin

Ladkrabang

Bangmod

Pomprab

Bangkok 10520 Thailand

Jomthong

Bangkok 10100 Thailand

Tel: (66) 2184 9761

Bangkok 10150 Thailand

Tel: (66) 2621 9460 to 2

Email: CONTACT@BLISS.CO.TH

Tel: (66) 2870 0007 to 9

Email: sales@union-therm.co.th

Website: www.bliss.com.sg

Email: jk_brushes@hotmail.com

Website: www.union-therm.co.th

BOONSAN FASTENERS LTD.

Website: www.jkbrushes.com

UNITED AIR POWER CO., LTD.

1874, 1874/1-3 Moo 3 Soi Narai 2

K.S. UNION CO., LTD.

1122 Soi

Thepharak Road

91/29

Wachirathumsathit 57 Sukhumvit 101/1 Road Bangchak Prakanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2746 3400

Theparak Mueang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2758 2204 Email: info@boonsanfasteners.com Website: www.boonsanfasteners.com

VIRTUS CO., LTD.

Suwinthawong Road Minburi Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2543 6868 to 9 Email: marketing@ksunionbrush.com Website: www.ksunionbrush.com

CHOSEN TECHNOLOGY CO., LTD.

KANOKSIN EXPORT IMPORT CO., LTD.

Daokanong

5 Krungthepkreetha Road

162 Kanoksin Building Ramintra Km.4

Thonburi

Saparnsung

Anusaowaree

Bangkok 10600 Thailand

Bangkok 10250 Thailand

Bangkhen

Tel: (66) 2876 2727

Tel: (66) 2736 2122

Bangkok 10220 Thailand

Email: welcome@virtus.co.th

Email: marketing@chosen.co.th

Tel: (66) 2971 8000

Website: www.virtus.co.th

Website: www.chosen.co.th

Website: www.kanoksin.com

YOUR ENGINEER (1990) CO., LTD.

COMPOMAX CO., LTD.

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD.

356, 358, 360 Sirinthon Road

16 Soi Ekamai 4 Sukhumvit 63

2034/128 Ital-Thai Building

Bangplad

Prakanongnua Wattana

Bangkapi Huaykwang

Bangkok 10700 Thailand

Bangkok 10110 Thailand

Bangkok 10310 Thailand

Tel: (66) 2881 0800 to 7

Tel: (66) 2105 0555

Tel: (66) 2369 2777

Email: yourengineer1990@gmail.com

Email: info@compomax.co.th

Email: info@keyence.co.th

Website: your-engineer1990.com

Website: www.compomax.co.th

Website: www.keyence.co.th

120 Soi Somdetprachaotaksin 44

56

Modern Manufacturing Myanmar Edition


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

KINGS BRITE CO., LTD.

SCHAEFFLER (THAILAND) CO., LTD.

WIKA INSTRUMENTATION CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.

92 Soi Phraholythin 32, Praholythin Road

Exchange Tower

850/8 Ladkrabang Road.

Chankasem Chatuchak

31st, 34th Floor, Unit 3103, 3403-3404, No 388

Ladkrabang Ladkrabang

Bangkok 10900 Thailand

Sukhumvit Road Klongtoey

Bangkok 10520 Thailand

Tel: (66) 2941 6690 to 1, (66) 8 6478 5300

Bangkok 10110 Thailand

Tel: (66) 2326 6876 to 80

Email: infokb@kingsbrite.com

Tel: (66) 2697 0000

Email: info.th@wika.com

Website: www.kingsbrite.co.th

Email: marketing_th@schaeffler.com

Website: www.wika.co.th

Website: www.schaeffler.co.th KUSUMA INTERTRADING CO., LTD. 161/33 Moo 1

SOON THAI JUN IMPORT LTD., PART.

Plutaluang Sattahip

88/3-90 Soi Pathumkongka Trimitr Road

Chonburi 20180 Thailand

Samphantawong Samphantawong

Tel: (66) 3811 0789, (66) 3811 0793

Bangkok 10100 Thailand

Email: service@kusumaintertrading.com

Tel: (66) 2234 9555

Website: www.kusumaintertrading.net

Email: soonthaijun@gmail.com

M.T.K MARKETING CO., LTD.

Website: www.grouplst.com

20/55-56 MOO 6

SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD.

Klongkum Buengkum

8 Soi Ladkrabang 38

Bangkok 10230 Thailand

Ladkrabang Ladkrabang

Tel: (66) 2944 7858

Bangkok 10520 Thailand

Email: mtk@mtkshop.net

Tel: (66) 2326 9946 to 49

Website: www.mtkshop.com

Email: contact@suvarnabhumipipe.com

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.

Website: www.suvarnabhumipipe.com

SYSTRONICS CO., LTD.

Suanluang Bangkok 10250 Thailand

612 Jarunsanitwong Road

Tel: (66) 2717 7199

Bang-Aw Bangplad

Email: sales@maxvalue.co.th

Bangkok 10700 Thailand

Website: www.maxvalue.co.th

Tel: (66) 2879 1127 to 9

89 Soi Chokechai-Ruammitr

Email: info@systronics.co.th Website: www.systronics.co.th

Jomphol Chatuchak

TECHNO KIKAI CO., LTD.

Bangkok 10900 Thailand

46/260 Soi Navamin 74 Navamin Road

Tel: (66) 2275 5630

Klongkum Bungkum

Website: www.nilfisk.co.th

Bangkok 10230 Thailand

P.S.M. BEARING CO., LTD. 88 Moo 4 Soi Chaiyaphruek 18 (Phitaktham) Chai-

Tel: (66) 2947 9801 to 3 Email: sales@technokikai.com Website: www.technokikai.com

yaphruek Road Talingchan

THK LM SYSTEM PTE LTD.

Bangkok 10170 Thailand

Bangna Tower, Tower A#1701, 2/3 Moo 4

Tel: (66) 2882 2888

Bangna-Trad K.m 6.5

Email: psm_service@psmbearing.com

Bangkaew

Website: www.psmbearing.com

Bangplee

PISANU ENGINEERING CO., LTD.

Samutprakarn 10540 Thailand

800/43-45 Soi Trakul suk Asoke Dindaeng Road

Website: www.thk.com

Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th

Tel: (66) 2751 3001

TKK CORPORATION CO., LTD. 71 Soi Yenjit 6 Thungwaddon Sathon

PRIMUS CO., LTD. 119 Soi Srimuang Anusorn Sutthisarnvinijchai Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2693 7005

Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 7892 Email: sales@tkkcorporation.com Website: www.tkkcorporation.com

Website: www.primusthai.com

VEERASIAM HARDWARE CO., LTD.

QTC ENERGY PUBLIC CO., LTD.

1015/6-8

2/2 Soi Krungthep Kritha 8 (5) Krungthepkreetha road Huamark Bangkapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2379 3089 to 92 Email: contact@qtc-energy.com Website: www.qtc-energy.com

03

ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers, Uninterrupted Power Supply (UPS) 3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12fl. Asoke-Montri Road

261 Soi On-Nuch 17 yak 16, Sukhumvit 77 Road

NILFISK-ADVANCE CO., LTD.

category

Sukhumvit 71 Road Klongtan Nue Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2392 9913 to 4 Email: wuthi@veerasiamhardware.com Website: www.veerasiamhardware.com

Klongtoei Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th

ABB LIMITED (MYANMAR BRANCH) Unit 6A, Floor 6, Centre Point Towers, No.65 Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street Kyauktada Township Yangon The Republic of the Union of Myanmar Tel: (95) 1384 541 Email: daw-nwe-nwe.oo@th.abb.com Website: www.abb.com.mm

ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD. 100 Moo 4 Soi Wat Saothongklang Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2397 9200 Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com

ABSOLUTE ENGINEERING CO., LTD. 666/26 soi pracharatbumpen 26/8 samsennork Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2690 5800 Email: absoluteengin@gmail.com Website: www.absolute-engineering.com

ADVANTECH CO., LTD. 65/205 Chamnanpenchart, 24 fl.OOR Rama 9 Road Huaykwang Huaykwang Bangkok 10320 Thailand Tel: (66) 2248 3140, (66) 8 6898 1177 Email: sales.th@advantech.com Website: www.advantech.co.th

april - june 2016

57


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

AEROFLUID CO., LTD.

CHAROEN MUANG MACHINERY CO., LTD.

HIP GLOBAL CO., LTD.

169/4, 169/5 Moo 1

164/1 Wisutkasat Road Bangpanthom Pranakorn Bangkok 10200 Thailand Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268 Email: Info@crm.co.th Website: www.crm.co.th

76 Soi Supapong 3 Yak 8

COMPOMAX CO., LTD.

18th Floor, Ramaland Bldg., No.952 Rama IV Road

16 Soi Ekamai 4 Sukhumvit 63 Prakanongnua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2105 0555 Email: info@compomax.co.th

Bangrak Bangkok 10500 Thailand

Rangsit-Nakornnayok Road Lampakkud Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155, (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com

ALPHA ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD. 33/101 Moo 10 Bangpla Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2752 5015 to 7 Email: alpha.electricengineering@gmail.com Website: www.alpha-electric.co.th

Website: www.compomax.co.th

Nongbon Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2748 1993 Website: www.hipglobal.co.th

HITACHI ASIA (THAILAND) CO., LTD.

Tel: (66) 2632 9292, (66) 8 9793 1888 Website: www.hitachi.co.th

IBCON CO., LTD. 72, 74 Romklao Road

CONNEXALL CO., LTD.

Minburi Minburi Bangkok 10510 Thailand Website: www.ibcon.com

Email: sales@aptgroup.co.th

899/50 Moo 21 Soi Chongsiri Parkland Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2313 3400 to 1 Email: sales@connexall.co.th

Website: www.aptgroup.co.th

Website: www.connexall.co.th

Nongbon Prawet

ASIADRIVE CO., LTD.

DRAEGER MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.

63/57 Moo 2 Soi 81 Petchkasem Road

909 Ample Tower, 5th fl. Bangna-Trad Road Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 0110 Email: sales.thailand@draeger.com

APT GROUP CO., LTD. 2014/32-36 Moo 4 Theparak Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2757 8222

Nongkangplu Nongkham Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2420 9590 Email: sale@asiadrive.net Website: www.asiadrive.net

ASIA-TECH POWER CONTROL CO., LTD. 54 Soi Wachirathamsatit 18 Sukhumvit 101/1 Road Bangna Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2399 5443, (66) 2747 9009 Email: yingroj@asiatech.co.th Website: www.asiatech.co.th

AVERA CO., LTD. 631 SCG Tower 2 nd fl. Nonsee Road

Website: www.draeger.com

Tel: (66) 2361 6662 to 4 Email: sales@industrialxsupply.com Website: www.industrialxsupply.com

INTERFACECOM CO., LTD. 327 329 331 333 Karnchanapisak Road

Tel: (66) 2803 6855

Jomphol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2511 5300 Email: chalalaikwansuwan@eaton.com Website: www.eaton.co.th

EDA INTERNATIONAL LTD.

ELETTO (THAILAND) CO., LTD.

3775/6 Rama 4 Road Phrakanong

56 Yada Bldg, 8 th FL No.802-803 Silom Road

Klongtoey Bangkok 10110 Thailand

Sriyawongse Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2652 5156 Email: info@eletto.co.th

Email: ratchanok@avera.co.th

Bangkok 10260 Thailand

89/1 Kasemsap Building, 4th fl.OOR, VibhavadiRangsit Road

B&B SOLIMEC CO., LTD.

Tel: (66) 2681 5050

50/3 Moo 2 Soi Udomsuk 53 Sukhumvit 103 Road

Laksong Bangkhae

Website: www.avera.co.th

Bangkok 10120 Thailand

INDUSTRIAL X SUPPLY CO., LTD.

EATON ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.

11 Soi Ruam Mit Phatthana Yaek 6 Watcharaphol Road Taraeng Bangkhen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2793 8787 Email: info@eda.co.th Website: www.eda.co.th

Chongnonsee Yannawa

Tel: (66) 2917 3780

Bangkok 10160 Thailand Email: info@interfacecom.co.th Website: www.interfacecom.co.th

INTERROLL (THAILAND) CO., LTD. 700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1 Phanthong Phanthong Chonburi 20160 Thailand Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com

INVERTER SOLUTION CO., LTD. 87/511 Kanchanapisek Road Bangbon

Tel: (66) 2712 0898 Email: marketing@solimacgroup.com Website: www.solimacgroup.com

BITWISE (THAILAND) CO., LTD. 25/12 Moo 20 Teparak (KM.12) Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2312 3995 Email: info@bitwise.co.th Website: www.bitwise.co.th

BTT UNITED CO., LTD. 212/3 Soi Krungthep-Nonthaburi 37 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2586 8733, (66) 8 1777 8297 Email: info@bttunited.com Website: www.bttunited.com

58

Bangbon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2899 6800 Email: sales@inverter-solution.com Website: www.inverter-solution.com

Website: www.eletto.co.th

IRC TECHNOLOGIES LIMITED

HARCUS RUBBER CO., LTD.

719, 4th Floor, KPN Tower Rama 9 Road Bangkapi

(KEYSIGHTâ&#x20AC;&#x2122;S DISTRIBUTOR)

8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9924 to 49 Email: contact@harcusrubber.com

Huay Kwang Bangkok 10310 Thailand

Website: www.harcusrubber.com

K & P F.A CENTER CO., LTD.

HATYAI P.M. CONTROL LTD., PART.

259/83 Soi Preedi Panomyong 13 (Phibulwej)

220/9 Moo 12 Tachang Bangklam Songkla 90110 Thailand Tel: (66) 7455 4447 to 8 Email: sale@hatyaipm.com Website: www.hatyaipm.com

Modern Manufacturing Myanmar Edition

Tel: (66) 2717 1400 Email: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th

Sukhumvit 13 Road Phrakanong Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2381 4681 to 93 Email: marketing@kpt-group.com Website: www.kpt-group.com


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

KANOKSIN EXPORT IMPORT CO., LTD.

NANDEE INTER-TRADE CO., LTD.

PRIMUS CO., LTD.

162 Kanoksin Building Ramintra Km.4

314, 316, 318, 320, 322 Soi Chan 32

119 Soi Srimuang Anusorn

Anusaowaree Bangkhen

Chan Road Sathorn

Sutthisarnvinijchai Road

Bangkok 10220 Thailand

Bangkok 10120 Thailand

Dindaeng

Tel: (66) 2971 8000

Tel: (66) 2675 8230

Bangkok 10400 Thailand

Website: www.kanoksin.com

Email: sales@nandee.co.th

Tel: (66) 2693 7005

Website: www.nandee.co.th

Website: www.primusthai.com

KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128 Ital-Thai Building Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2369 2777 Email: info@keyence.co.th Website: www.keyence.co.th

LED SPECTRUM CO., LTD. 194 Moo 6 Saima Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2903 5575 Website: www.ledspectrumthai.com

M.T.K MARKETING CO., LTD. 20/55-56 MOO 6 Klongkum Buengkum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 7858 Email: mtk@mtkshop.net Website: www.mtkshop.com

MAHATHON ELECTRIC CO., LTD. 59/9-10 Moo 6 Ekkachai Road Bangbon Bangbon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2894 3447, (66) 8 1445 2766 Email: info@mahathon.co.th Website: www.mahathon.co.th

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD. 261 Soi On-Nuch 17 yak 16 Sukhumvit 77 Road Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2717 7199 Email: sales@maxvalue.co.th Website: www.maxvalue.co.th

MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD. 111 Soi Sukhumvit 62/1 Bangchak Prakanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com

MOTOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

OA. SALES AND SERVICE CO., LTD. 89/2 Moo 5 Samaedum Bangkhunthien Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2451 6670 Email: info@oas.co.th Website: www.oas.co.th

ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 900, 8th Floor Zone C, Tonson Tower Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (66) 2251 1871 Email: sales@orientalmotor.co.th Website: www.orientalmotor.co.th

PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO., LTD. 18th Fl. Silom Complex Bldg., 191 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2231 3683 to 7

PROSHOP CENTER CO., LTD. 88/153 Moo 10 Bangkaew Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2181 2317 Email: Mr.Karcher@karcherthai.com Website: www.proshopthai.com

Q-CONTROL ENGINEERING CO., LTD. 22/7-9, 22/37-41 Moo 4 Bangna-Trad Road Bangbor Samutprakarn 10560 Thailand Tel: (66) 2705 5888 Email: qcontrol.q-control.co.th Website: www.q-control.co.th

QUALITECH CONTROL CO., LTD. 116/97-101 Nonsi Road Chongnonsee Yannawa

Email: ml_pewsth_support@th.panasonic.com

Bangkok 10120 Thailand

Website: www.pessth.panasonic.co.th

Tel: (66) 2681 1180 (Auto), (66) 8 9699 3637 Email: sales@qualitech.co.th

PHOENIX CONTACT (THAILAND) CO., LTD. 797, 1st and 2nd Floor Rama 9 Road Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand

Website: www.qualitech.co.th

ROYALTEC INTERNATIONAL CO., LTD.

Tel: (66) 2719 7957

350

Email: info@phoenixcontact.co.th

Soi Lardprao 94

Website: www.phoenixcontact.com

Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand

PISANU ENGINEERING CO., LTD. 800/43-45 Soi Trakul suk Asoke Dindaeng Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th

Tel: (66) 2934 4790, (66) 8 5905 9757 Email: info@royaltec.com Website: www.royaltec.com

S.T. CONTROL CO., LTD. 84/1 Soi Ramkhamhaeng 9 Ramkhamhaeng Road Pubpla

POWERADE CO., LTD. 476/2-4 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 0810 to 6 Email: prasop@powerade.co.th Website: www.powerade.co.th

Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2105 5999 Email: info@stcontrol.com Website: www.stcontrol.com

SAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO., LTD. 42, 48 Rama 3 Road, Soi 53

55/26 Moo 4 Bueng Kham Phro

POWERMATIC CO., LTD.

Lumlukka Bangkok 12150 Thailand

50/1 Soi Tiwanon 40 Tiwanon Road

Tel: (66) 2150 7808 to 10, (66) 8 1628 7321, (66) 8 1890 5050

Nonthaburi 11000 Thailand

Tel: (66) 2295 1000

Email: sales@motology.co.th

Tel: (66) 2952 4400 (Thailand), +959261036495 (Myanmar)

Email: service@sahamit.co.th

Website: www.motology.co.th

Email: Chairatm@powermatic.co.th

Website: www.sahamit.co.th

Yannawa Bangkok 10120 Thailand

Website: www.powermatic.co.th

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

NAMSANG ENGINEERING CO., LTD. (NSE) 759 Rama 3 Road

PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO., LTD.

292/1 Moo 1 Theparak Road

Bangpongpang Yannawa

2 Soi Premier 2 Srinakarin ROAd

Theparak Muang

Bangkok 10120 Thailand

Prawet Bangkok 10250 Thailand

Samutprakarn 10270 Thailand

Tel: (66) 2294 8946, (66) 2708 5991

Tel: (66) 2301 2100 to 1

Tel: (66) 2736 4460

Email: namsang@namsang.com

Email: narongt@pp.premier.co.th

Email: sales-stc@sato-global.com

Website: www.namsang.com

Website: www.premier-products.co.th

Website: www.satothailand.co.th

april - june 2016

59


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

SATTEL (THAILAND) CO., LTD.

TECHNOLOGY INSTRUMENTS CO., LTD.

DOUBLE PINE CO., LTD.

52/84 Moo 4 Soi Phaholyothin 52

549/9 Onnut Road

1448/18 Ladprao 87 (Soi Chantrasuk)

Klong-Tanon Sai-Mai

Pravet Bangkok 10250 Thailand

Praditmanutham Road

Bangkok 10220 Thailand

Tel: (66) 2743 8888, (66) 8 4026 8292

Klongchan Bangkapi

Tel: (66) 2937 8729 to 30

Email: saleshq@tic.co.th

Bangkok 10240 Thailand

Email: sale_stt@hotmail.com

Website: www.tic.co.th

Tel: (66) 2515 0600 (Auto 12 lines)

Website: www.sattelthailand.com

Website: www.doublepine.co.th

TKK CORPORATION CO., LTD. SERVO DYNAMICS (THAILAND) CO., LTD.

71 Soi Yenjit 6 Thungwaddon

EMERSON (THAILAND) LTD.

52/210 Moo 2 Soi Wadnamdaeng Srinakarin Road

Sathon

555 Rasa Tower 2, 14th Floor, Unit 1401-1402

Bangkaew

Bangkok 10120 Thailand

Phaholyothin Road

Bangplee

Tel: (66) 2211 7892

Chatuchak

Samutprakarn 10540 Thailand

Email: sales@tkkcorporation.com

Bangkok 10900 Thailand

Tel: (66) 2753 5625

Website: www.tkkcorporation.com

Tel: (66) 2937 1190

Email: info@servoline.com Website: www.servoline.com

SILIC STABLE SERVICE CO., LTD.

Email: emersonprocess.thailand@emerson.com

ULTRA ENGINEERING CO., LTD. 2/7 Soi Mooban Settakit 6 Bangkae nua

Website: www.emersonprocess.com

ENOVA AUTOMATION CO., LTD.

98/3 Moo 2

Bangkae

134/469 Nonthaburi Road

Buengnamruk

Bangkok 10160 Thailand

Thasai

Thanyaburi

Tel: (66) 2444 0844

Muang

Pathumthani 12110 Thailand

Email: Sales@ultraengineering.co.th

Nonthaburi 11000 Thailand

Tel: (66) 2156 9294 to 97

Website: www.ultraengineering.co.th

Tel: (66) 2967 1379

Email: warapoj@silic.co.th Website: www.silic.co.th

SMART MOTIONTECH CO., LTD.

Email: sales@enovagroup.net

VEERASIAM HARDWARE CO., LTD. 1015/6-8 Sukhumvit 71 Road Klongtan Nue Wattana

Website: www.enova.co.th

EXTRA SOLUTION ENGINEERING CO., LTD.

294/71-77 Romklao Road

Bangkok 10110 Thailand

99/218A Phanasoncity Village

Khlong Sam Prawet

Tel: (66) 2392 9913 to 4

Bangmuang

Ladkrabang

Email: wuthi@veerasiamhardware.com

Muang

Bangkok 10520 Thailand

Website: www.veerasiamhardware.com

Samutprakarn 10280 Thailand

Tel: (66) 2184 9798 to 9 Email: info@smart-motion.co.th Website: www.smart-motion.co.th

SMARTECH AUTOMATION PARTS CO., LTD.

Tel: (66) 2703 0703

VP AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 48/12 Moo 13 Phuttamonthon 5 Road Raikhing

Email: info@e-s-e.co.th Website: www.e-s-e.co.th HITACHI SUNWAY INFORMATION SYSTEMS THAILAND LTD.

Sampran

88 Moo 2

Nakorn Phatom 73210 Thailand

252/21 Unit E. 17th Floor

Bangpla Bangplee

Tel: (66) 2445 3881

Muang Thai-Phatra Office Tower I

Bangkok 10540 Thailand

Email: Sompong@vp-automation.co.th

Rachadaphisek Road

Tel: (66) 2750 8288

Website: www.vp-automation.co.th

Huaykwang

Email: sales@smartech.co.th

Bangkok 10310 Thailand

Website: www.smartech.co.th

Tel: (66) 2693 2090 to 4 Email: contact@hitachi-sunway-is.com

SYSTRONICS CO., LTD. 612 Jarunsanitwong Road

category

04

Bangor Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2879 1127 to 9 Email: info@systronics.co.th

APPLICATION, SOFTWARE & SOLUTION PROVIDERS

Website: www.hitachi-sunway-is.com

I.E.MAC CO., LTD. 731/27 Trok Watchan nai Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2293 1845, (66) 8 1634 9115

Website: www.systronics.co.th

T&D POWER TECH(THAILAND) CO., LTD.

CAD INNOVATIVE CO., LTD.

I-MARK SOLUTIONS CO., LTD.

40 Visessiri Bulding 2, 5fl. Thetsaban Rangsan Nua Road

507/321 Freight Link Tower 6th Floor

22/26 Sukaphiban 2 Road

Ladyao Chatuchak

Soi Sathupradith 31 Sathupradith Road

Prawet Prawet

Bangkok 10900 Thailand

Chong Non Sri Yannawa

Bangkok 10250 Thailand

Tel: (66) 2591 6799

Bangkok 10120 Thailand

Tel: (66) 2002 4395 to 7

Email: sales@cadinnovative.co.th

Tel: (66) 2674 1383

Email: info@tdpowertech.com

Website: www.cadinnovative.co.th

Email: kreingsakp@imarksolutions.co.th

T.N. METAL WORKS CO., LTD.

COMGRAPH CO., LTD.

92/1 Moo 7 Petchkasem Road

662/47-48 Rama 3 Road

Omnoi Krathumban

Bangpongpang Yannawa

19/62 Moo 10 Klong Nueng

Samutsakorn 74130 Thailand

Bangkok 10120 Thailand

Klong Luang

Tel: (66) 2115 5000

Tel: (66) 2293 0211

Pathumthani 12120 Thailand

Email: info@tnmetalworks.com

Email: info@comgraph.co.th

Tel: (66) 2832 5999

Website: www.tnmetalworks.com

Website: www.comgraph.co.th

Website: www.linde-mh.com

Website: www.imarksolutions.co.th

60

Modern Manufacturing Myanmar Edition

LINDE MATERIAL HANDLING (THAILAND) CO., LTD.


DIRECTORY OF

INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT

MARKEM-IMAJE LTD. 2nd Floor, RN Building, 961 Rama 3 ROAd

category

05

Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2689 7333 Website: th.markem-imaje.com

MATERIAL AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 29th FL., CTI Tower 191/11-12 Ratchadapisek Road

Thawi Watthana Thawi Watthana

Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management

Tel: (66) 2887 1091

Klongtoey

Klongtoei Nua Wattana

Bangkok 10110 Thailand

Bangkok 10110 Thailand

Tel: (66) 2261 5100

Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825

Email: info-th@mat.co.th

Website: www.3m.com/th

FALCON EAST CO., LTD. 235/18 Rajpattana Road

99/9 Central Plaza Chaengwattana Office Tower 19 Floor Room no.1907-9 Moo 2 Chaengwattana Road Bangtarad Pak-kred Nonthaburi 11120 Thailand Tel: (66) 2835 3539 Email: sales@riverplus.com

Sapansoong Sapansoong

Website: www.riverplus.com

Lumpini Pathumwan

17th A.P.Nakarintr Bldg., 88 Soi Lasalle 58 Bangna Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2748 6211

Email: customerservices@metrolubricants.co.th

MHE-DEMAG (T) LTD. 23/110-117 Sorachai Building, 25-29th Floor Soi Sukhumvit 63 (Ekamai) Watthana Khlong Tan Nuea Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2787 8500 Email: info_mhe@mhe-demag.com Website: www.mhe-demag.com

Bangkok 10240 Thailand

M-RICH CORPORATION CO., LTD.

Tel: (66) 2927 5825

82/8 Moo 3 Watnamdang Road

GETECE CO., LTD. 208 Wireless Road Bldg. 15th fl. unit 1501 Wireless Road Bangkok 10330 Thailand

SOLUTION CENTER CO., LTD.

Bangkok 10170 Thailand

Website: www.metrolubricants.co.th

3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12fl. Asoke-Montri Road

RIVER PLUS CO., LTD.

42/9 Thawi Watthana-Kanchanaphisek

FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES

Klongtoey

Website: www.mat.co.th

METRO LUBRICANTS.CO., LTD.

Tel: (66) 2651 5551 to 4 Email: info@getece.com Website: www.getece.com

HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD.

Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2751 0389 Website: www.mrich.co.th

NILFISK-ADVANCE CO., LTD. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Jomphol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand

Email: jarunee@SolutionCenterMinitab.com

3 Soi. Bangna-Trad 34

Tel: (66) 2275 5630

Website: www.solutioncenterminitab.com

Bangna-Trad Road Bangna

Website: www.nilfisk.co.th

Bangna Bangkok 10260 Thailand

SP VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 5/1 Moo 8 Samrong-Nue Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2186 4572

Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com

INTERROLL (THAILAND) CO., LTD.

Email: sales@sp-vt.com

700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1

Website: www.sp-vt.com

Phanthong Phanthong Chonburi 20160 Thailand

SSI SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL CO., LTD. 3904-5, 9th Floor BB Building, 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Klong Toey Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2204 0205 Website: www.ssi-schaefer.co.th

Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com

278 B1, Fl.1-2 Raintree Office Garden Soi Soonvijai 4 Rama IX Road Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2319 9933

Website: www.ptksafety.com

REP-FLOOR CO., LTD. 112/28 Moo 6 Soi Suksawat 76 Suksawat Road Bangchak Phrapradaeng

Email: info@repfloor.co.th Website: www.repfloor.co.th

Wongsawang Bangsue

Website: www.is-industrie.co.th

ZI-ARGUS LTD.

Tel: (66) 2948 4160

No.1518 Pracharat Sai 1 Road

Tel: (66) 2585 9070

Tel: (66) 2817 8159

SYNTHETECH CO., LTD. 135 Soi Ramkhamhaeng 30/1 (Ramvilla) Ramkhamhaeng Road Huamark

Wongsawang Bangsue

Website: www.tat.co.th

Bangkok 10240 Thailand

Thai-French Innovation Institute Bld. (8th floor),

1083/37 Krungthep-Nonthaburi Road

Email: Marketing@tat.co.th

Khlong Chan Bangkapi

Samutprakarn 10130 Thailand

Bangkok 10800 Thailand

Tel: (66) 2910 9728 to 29

34 Soi Pho Kaeo 1 Yaek 3

IS INDUSTRIE (THAILAND) LTD.

TAT ENERGY AND ENGINEERING CO., LTD.

Bangkok 10800 Thailand

P.T.K. EQUIPMENT CO., LTD.

KEEEN LIMITED 86, 88, 90 Chalermprakiat Rama 9 Road Nongbon Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2747 2102 to 3 Email: Info@keeen.co.th Website: www.keeen.co.th

MECHATRIC CO., LTD. 1564/19 Pracharaj 1 Road

Bangkapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2732 1300 to 3, (66) 8 9191 8830 Email: sales@synthetech.co.th Website: www.synthetech.co.th

V-SERVE LOGISTICS LIMITED 709/57 Onnuch Road Suanluang Bangkok 10250 Thailand

Bangsue Bangkok 10800 Thailand

Tel: (66) 2332 3940 to 5

Email: bangkok@zi-argus.com

Tel: (66) 2587 8462 to 3

Email: vserve@v-servegroup.com

Website: www.zi-argus.com

Website: www.mechatric.co.th

Website: www.v-servelogistics.com

april - june 2016

61


INTEGREX i-200S

INTEGREX

ၾကီးမားေသာ လုပ္ငန္းအပိုင္းအစ စြမ္းေဆာင္နုိင္မွဳအတြက္ အေဝးရွည္လ်ားခ်က္မ်ား။ တစ္ၾကိမ္တည္း တပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းမွ ကုန္ေခ်ာလုပ္ငန္းအပုိင္းအစသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္ျခင္း။ အၾကီးစားျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ စြမ္းအားျမွင့္မားေသာ ရစ္ေဖာက္လုံး။

5th generation multi-tasking machine for “DONE IN ONE” processing 【INTEGREX i-100/100S/100ST i-200/200S/200ST i-300/300S/300ST i-400/400S/400ST 】

INTEGREX အုိင္ အတြဲမ်ားသည္ လုပ္ငန္းေပါင္းစုံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စက္၏ လည္ပတ္ျခင္းနွင့္ အျမွင့္ဆုံး တိက်မွဳလုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔ကုိ တုိးျမွင့္ေစသည္သာမက စက္၏လည္ပတ္ ေဆာင္ရြက္မွဳကုိလည္း လြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ INTEGREX အုိင္ အတြဲမ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ထားျပီး ျဖစ္သည္။ လူနဲ႔ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ေသာ စက္ဒီဇုိင္းမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရမွာ ျဖစ္သည္။

Conventional machining processes

Rotor shaft

Number of processes

80% reduction Production lead time

75% reduction

DONE IN ONE

Number of Operators

Three operators

One operator

Number of Machines

Five machining processes Four machines

One machine

Number of Programs

Five programs

Number of Machine Setups

Five setups

Cutting Tools

Four machines

Fixtures

One machine

MAZAK (THAILAND) CO.,LTD. 892/1 Rama 9 Rd., Suanluang, Suanluang,Bangkok 10250, Thailand Tel: +(66)2402-0650 Fax: +(66)2402-0651 Service Call: +(66)2402-0652 E-mail : info@mazakthai.com URL: www.mazakthai.com

One program One setup One machine Not required

Profile for Thailand's Industrial & Engineering magazines

Modern Manufacturing Magazine : April-June 2016 Myanmar Edition  

Modern Manufacturing Magazine : April-June 2016 Myanmar Edition  

Advertisement