__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SPEC IAL ISSUE #3 7 1 4 0 0 1 7 7 1 6 8 5

ISSN: 1685-7143

www.factoryeasy.com | www.mmthailand.com 9

Factory Automation #Technologies #Advanced Industries #Thailand 4.0

EMPOWERING HUMANWORKFORCE WITH TECHNOLOGY ลองมองในกระจกสิ คุณว่าวันนี้เทคโนโลยีได้กลืนเราไปแล้วกี่ส่วนโดยที่เราไม่รู้ตัว บางอาชีพหายไปจากโลก บางอาชีพก็ไม่สามารถขาดเทคโนโลยีได้ บางคนกําลังมองดูความเป็นไป...ใจหวาดหวั่น บางคนจ้องมองอย่างตั้งใจ...เพื่ อก้าวไกลทัน และบางคนหันหลังกลับ...ไม่น่ามีผลกับตัวฉัน จะดีกว่าไหมถ้า เลือก...ก่อนถูกเลือก เปลี่ยน...ก่อนถูกเปลี่ยน


3

THE MOMENT

“I don’t spend my time pontificating about high-concept things; I spend my time solving engineering and manufacturing problems”

“ผมไม่เสียเวลาเพื่อสาธยายแนวคิด อันสูงส่งใด ๆ ผมใช้เวลาแก้ปัญหา ทางวิศวกรรมและการผลิตต่างหาก”

Elon Musk นวัตกรผู้ก่อตั้ง Paypal Tesla เเละ SpaceX

โลกในปัจจุบันต่างถูกขับเคลื่อนและผลักดันโดยเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส� าหรับภาคการผลิต เทคโนโลยีเหล่านีเ้ ป็นกุญแจส�าคัญในการแข่งขันและช่วงชิงโอกาสของธุรกิจ จากแบบสอบถามผูป ้ ระกอบการอุตสาหกรรม ในสหราชอาณาจักรพบว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้ 37% (ข้อมูลจาก ่ ในตงกวน ประเทศจีน เผยว่าหลังจากน�าเครือ ่ งจักรมาแทนที่ 90% ของแรงงาน สามารถ raconteur.com) โรงงานแห่งหนึง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้กว่า 250% และลดของเสียลงได้ถึง 80% (ข้อมูลจาก businessinsider.com) การปรับตัวและลงทุนเทคโนโลยีการผลิตสามารถเก็บข้อมูลการผลิตได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมส�าหรับการผลิตและ ่ นสายการผลิตเมือ ่ เกิดความจ�าเป็นขึน ้ นอกจากนี้ การมอนิเตอร์ขอ ้ มูลแบบ 24/7 ตอบสนองทันทีตอ ่ การแก้ไขหรือปรับเปลีย การเติบโตของ IoT และระบบอัจฉริยะเป็นการสนับสนุนการควบคุมการผลิตจากอุปกรณ์ Smart Device ต่าง ๆ นอกสถานที ่ ท�าให้สามารถมอนิเตอร์ขอ ้ มูลและจัดการสายการผลิตได้ตลอดเวลาโดยไม่จา� เป็นต้องอยูท ่ โ่ี รงงาน ส�าหรับเทคโนโลยีสนับสนุน อื่น ๆ อาทิ AR, VR, Simulation หรือ Exoskeleton นั้นสามารถพลิกโฉมการท�างานใหม่ในยุคเทคโนโลยีอัจฉริยะให้เกิด ประสิทธิภาพสูงขึ้น ในขณะที่มีการใช้งานต้นทุนที่น้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ�ารุง การฝึกฝน หรือการวางแผนการผลิต ้ เท่าไหร่ จะส่งผลต่อความแตกต่างของ ยิง ่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในแต่ละส่วนของ Supply Chain ได้ครอบคลุมมากขึน ่ อบสนองต่อปริมาณการผลิต การควบคุมคุณภาพแบบ Real Time การแข่งขันอย่างชัดเจน อาทิ สายการผลิตยานยนต์ทีต การรักษาเวลาการผลิต โฟลว์การท�างานที่ลื่นไหล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะหลอมรวมและกลั่นออกมาเป็นคุณภาพสินค้าที่ผู้บริโภค จะเป็นผู้ตัดสิน ด้วยโอกาสอันดีจากนโยบาย EEC ของภาครัฐทีเ่ น้นการสนับสนุนการลงทุนในด้านนวัตกรรมรวมถึงส่งเสริมงานวิจย ั และ พัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อศักยภาพการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมโลก Modern Manufacturing ฉบับพิเศษขอแนะน�างาน Manufacturing Expo 2018 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต ่ ะช่วยสนับสนุนและผลักดันเทคโนโลยีในการผลิตให้สอดรับกับตลาด ทีเ่ ต็มไปด้วยสินค้า งานสัมมนาและการจับคูท ่ างธุรกิจทีจ การแข่งขันในปัจจุบัน จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 20-23 มิถุนายนนี้

ทศธิป สูนย์สาทร Contents Creator


4

WWW.MMTHAILAND.COM MODERNMANUFACTURINGNEWS

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

ART DIRECTOR

TEERA KITTITEERAPORNCHAI

PRIN PRANGPAN

OWNER: GREEN WORLD PUBLICATION CO., LTD.

ACCOUNT DIRECTOR

GRAPHIC DESIGNER

PHATSITA SRISIMARAT

CHUTIKARN KRITDASAENGSAWANG

244 SOI LADPRAO 107, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 TEL:

ADVERTISING SALES REPRESENTATIVE

CUSTOMER RELATIONSHIP OFFICER

AUNYARIN JEERAKOMONPONG

WILAIPORN RATCHAPANYA

PORNLAKAR PANNARK

(+66) 2731-1191-4 FAX: (+66) 2769-8043

CHURAIRATANA SANITMUTCHARO

EVENT MARKETING MANAGER

WEBSITE:

NUTGIDTA PUTCHANUKUN

RUNGTHIP THISA

WWW.GREENWORLDMEDIA.CO.TH,

CHIEF OPERATING OFFICER

MARKETING EXECUTIVE

PHATTRANIT CHAROENPOLJAN

CHAVIPORN POHHITTANONT

WWW.MMTHAILAND.COM WWW.FACTORYEASY.COM

KANOKKAN THONGSIRI CONTACT EDITORIAL

CONTENTS CREATOR THOSSATHIP SOONSARTHORN

WEB MASTER

DEPARTMENT

SIRA THIPVORATHAM

CHINDAPORN PETCHANTHO

TEL: 0-2731-1191-4

to 115

FAX: 0-2769-8043 REPORTER

ACCOUNTING

JEERAPORN THIPKHLUEB

NATTHAWEE DAENKHAMSAN

E-MAIL: JEERAPORN.T@GREENWORLDMEDIA.CO.TH

FONT - THAI GOOGLE FONT (CADSON DEMAK)

PRINTED BY G.P.CYBERPRINT CO LTD TEL: (+66) 2731-1155 FAX: (+66) 2731-0936

PIC SHUTTERSTOCK.COM | PIXABAY.COM


drillmeister Fully effective exchangeable head drill with quick indexing for reduced setup and machine downtime TID type, for general drilling appication Hole diameter range: øD = 6.0 - 25.9 mm (increment 0.1 mm) Drilling depth: L/D = DX1.5, DX3, DX5, DX8, and DX12 TIDC type, for general drilling, and pre-thread holes with chamfer Hole diameter range: øD = 10 - 19.9 mm (increment 0.1 mm) Drilling depth: L/D = DX3, and DX5 TIDC & TIDCF adapter for drilling holes with chamfer 30º, 45º, 60º

www.tungaloy.com/th


8

CONTENTS

SPECIAL ISSUE#3

28

INVESTMENT

MANUFACTURING EXPO 2018

22

Expert Matching

10 เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสิ นใจลงทุนด้าน ออโตเมชัน

42

AUTOMATION

TECHNOLOGY

32

ยกระดับแรงงานด้วยเทคโนโลยี

ระบบ AUTOMATION และบทบาทที่ เปลี่ยนไปของแรงงาน

58

METAL-WORKING MACHINES & MACHINE TOOLS FOR SMART MANUFACTURING

62

EDUCATION

CONNECTIVITY

ADVERTORIALS

46

5G หลอดเลือดแห่ง IIoT

อยากเก่งมาทางนี้ 5 คอร์สออนไลน์ฟรี ส� าหรับนักอุตสาหกรรม


รู้ก่อนหนึ่งเรื่อง นําทันทีหนึ่งก้าว

SUBSCRIBE NOW สมัครรับข่าวย่อยอัพเดทอุตสาหกรรมรายสัปดาห์ และลุ้นรับรางวัลพิ เศษทุกเดือน

Modern Manufacturing อัพเดทเทคโนโลยีการผลิตและความเคลื่อนไหววงการอุตสาหกรรมจากทั่วโลก

www.mmthailand.com


interroll.co.th

Tel : +66 38 316 400 E-mail: th.sales@interroll.com


12

NEWS Jungheinrich รุกตลำดอีสำน เปิดตัวรถยกรำคำเบำๆ Ameise ซีรีส์

ABB น�ำเสนอนวัตกรรมและ เทคโนโลยีประหยัดพลังงำน บริษัท เอบีบี จ�ำกัด ผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยีไฟฟ้ำก�ำลังและเทคโนโลยี อั ต โนมั ติ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงำน ASEAN Sustainable Energy Week 2018 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในระหว่ ำ งวั น ที่ 6-9 มิ ถุ น ำยน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ โดยมีดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำนเป็นประธำนในพิธีเปิด ซึ่งเอบีบีน�ำเสนอ ประสบกำรณ์จริงกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมประหยัดพลังงำน • Electric Vehicle Charging Infrastructure ระบบชำร์จกระแสไฟฟ้ำ EV Charger ที่สำมำรถตอบโจทย์ทุกมิติด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนของเทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้ำ DC Charging Station รุ่น Terra 53 ซึ่งเป็นสถำนีชำร์จไฟฟ้ำ แบบปกติในทีอ่ ยูอ่ ำศัย, AC Charging Stations สถำนีชำร์จไฟฟ้ำสำธำรณะ เพื่อระบบกำรขนส่ง และยำนยนต์ไฟฟ้ำในอนำคต พร้อมตอบโจทย์กำร คมนำคมขนส่งเพื่อปล่อยคำร์บอนต�่ำ (Green Transport and Logistics) • ABB Solar Inverter รุ ่ น PVS980, PVS100, UNO series อุปกรณ์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนระบบให้เปลี่ยนพลังงำนแสงอำทิตย์หรือ โซลำร์เซลล์ ให้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำ • ระบบปฏิบัติกำรและอุปกรณ์ที่จะมำช่วยจัดกำรพลังงำนให้เกิด ประสิทธิภำพสูงสุด ABB Ability EDCS ซึง่ เป็นระบบกำรควบคุมและจัดกำร อุปกรณ์ไฟฟ้ำด้วยระบบดิจติ อล ผ่ำน Cloud – based platform พร้อมเสนอ โซลูชนั่ และกำรบริกำรทีท่ รงประสิทธิภำพทีจ่ ะเข้ำมำช่วยเพิม่ ศักยภำพและ สร้ำงโอกำสทำงธุรกิจที่เป็นรูปธรรมอย่ำงแท้จริง สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท เอบีบี จ�ำกัด Tel. 0-2665-1000 ศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.abb.co.th

บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จ�ำกัด น�ำรถยก Ameise ซีรีส์ มำเปิดตัวในตลำดอีสำนเพื่อตอบโจทย์ ควำมต้องกำรรถยกสมรรถภำพแกร่งในรำคำเบำๆ ให้กบั ผู้ประกอบกำรในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอื่นๆ ใน ภำคอีสำน ซึง่ รถยก Ameise ซีรสี ์ มีหลำกหลำยประเภท ตัง้ แต่ รถยกลำกมือ (Hand pallet truck) รถยกลำกไฟฟ้ำ (Power pallet truck) รถยกสูงไฟฟ้ำ (Pallet stacker) และ รถฟอร์คลิฟท์เครื่องยนต์ดีเซล และแก๊สแอลพีจี (Diesel / LPG counterbalance truck) ส�ำหรับกำรใช้งำนยก หรือลำกพำเลทสินค้ำ พร้อมกันนี้ ยุงค์ไฮน์ริชยังมอบ ข้อเสนอพิเศษสุดส�ำหรับ Ameise ซีรีส์ กับโปรโมชั่น รำคำพิ เ ศษ และซื้ อ รถฟอร์ ค ลิ ฟ ท์ เ ครื่ อ งยนต์ ดี เซล หรือแก๊สแอลพีจี แถมรถยกลำกไฟฟ้ำฟรีทันทีส�ำหรับ ช่วงเปิดตัวในงำนอีสำนอุตสำหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติขอนแก่นอีกด้วย Junghienrich คื อ ผู ้ น� ำ ด้ ำ นนวั ต กรรมรถยก อุตสำหกรรมและ Intralogistics ระดับโลกจำกประเทศ เยอรมนี ซึง่ มีสำขำทัว่ โลกกว่ำ 39 ประเทศ และมีตวั แทน จ�ำหน่ำยกว่ำ 80 ประเทศ มีฐำนกำรผลิต 10 แห่งในยุโรป เอเชียและอเมริกำ บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จ�ำกัด ในประเทศไทย จ�ำหน่ำย ให้เช่ำรถยกอุตสำหกรรม รถปรับสภำพ รถยูสท์ ระบบชัน้ วำงสินค้ำ (Racking systems) ระบบกำรจัดกำร คลังสินค้ำ (WMS) พร้อมด้วยบริกำรหลังกำรขำย อะไหล่ และร้ำนค้ำออนไลน์ https://shop.jungheinrich.co.th สนใจสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2009-0200 หรือ info@jungheinrich.co.th


NEWS

INTERLINK THANK YOU PARTY 2018 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ผู้น�ำเข้ำและ จั ด จ� ำ หน่ ำ ยสำยสั ญ ญำณที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในอำเซี ย น ก้ ำ วเข้ ำ สู ่ ป ี ที่ 31 อย่ำงยิ่งใหญ่ จัดงำน “INTERLINK THANK YOU PARTY 2018” เพื่อขอบคุณลูกค้ำและสื่อมวลชน ในคอนเซ็ปต์ INTERLINK LOVE NETWORK CONCERT “ให้ใจสุดๆ ไปเลย” ALL I Wanna Do เชื่อมโยง ทุกควำมรู้สึกเพื่อลูกค้ำคนพิเศษ กว่ำ 3,000 คน โดยดึงเอำศิลปิน สุดพิเศษมำร่วมสร้ำงสีสันและมอบควำมสนุกสนำนแบบสุดๆ ไปเลย กับคอนเสิร์ตจำก วงนูโว และ เจ เจตริน นอกจำกนี้ ภำยในงำน ยังมีกิจกรรมต่ำง ๆ มำกมำย ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชำเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธำนี

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดสั มมนา Investors Club ประจ�าปี 2561

TITAN โชว์สินค้าคุณภาพ ชูประหยัดพลังงาน เดินหน้ำอย่ำงเต็มที่กับไทแทน เอ็นจิเนียริ่ง พร้อมสต๊อกแน่นๆ ของ Heavy Duty Connectors ที่รู้จักกันในรูปแบบ Plug & Socket และ Wiring Accessories อีกทั้งมอเตอร์เกียร์และมอเตอร์คุณภำพสูงคลำส IE3 โดยมุง่ เน้นกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ซึง่ เหมำะส�ำหรับอุตสำหกรรม ทุ ก ประเภท โดยเฉพำะใช้ ส� ำ หรั บ งำนต้ น ก� ำ ลั ง ,งำนขั บ เคลื่ อ น,งำน เครน,งำนคอนเวเยอร์ ฯลฯ ซึ่งสินค้ำทั้งหมดได้รับกำรรับรองมำตรฐำน โดยมี Certificate รับรองสินค้ำทุกรำยกำร อีกทัง้ ทำงบริษทั ฯ เป็นตัวแทน จ�ำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย #เรำมีให้คุณมำกกว่ำปลั๊กหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องจักรทั่วไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดงำนประชุมลูกค้ำ ประจ� ำ ปี 2561 ที่ นิ ค มอุ ต สำหกรรมอี ส เทิ ร ์ น ซี บ อร์ ด จั ง หวั ด ระยอง ส� ำ หรั บ ปี นี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ำกคุ ณ วิ รั ต น์ ธัชศฤงคำรสกุล ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุน ภำคที่ 4 ส� ำ นั ก งำนคณะกรรมกำรส่ ง สริ ม กำรลงทุ น (บีโอไอ) มำร่วมบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยและ มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ อำทิ อุตสำหกรรมโรโบติกส์ สมำร์ ท วี ซ ่ ำ ตลอดจนบทบำทของหน่ ว ยพั ฒ นำกำร เชื่อมโยงอุตสำหกรรม หรือหน่วยบิลด์ (BOI Unit for Industrial Linkage Development: BUILD)

13


1

2 3 4 5

6

7

8 9

10 11

12 13

14

สนใจสอบถามข อ มู ล เพิ ่ ม เติ ม ได ท ี ่

www.interlink.co.th Tel 02 666 1111 (100 lines)


THIS ISIS IS THIS THIS RELIABILITY RELIABILITY REL Automations Automations Automations Connectors Connectors Connectors Leader Leader of Motion of Motion andandControl ControlTechnologies Technologies Hydraulics Hydraulics Hydraulics Provide Provide the the totaltotal solutions solutionsandandservice serviceFiltration Filtration Filtration highhigh quality quality of 6ofproduct 6Instrumentation productgroups groups Instrumentation Instrumentation WithWith Engineered Engineered Materials Materials (Seal) (Seal) Engineered Materials (Seal)

THIS THIS THIS IS IS IS RELIABILITY RELIABILITY REL Parker Parker Hannifin Hannifin (Thailand) (Thailand) Co.,Co.,Ltd.Ltd.

12651265 RamaRama 9 Road 9 Road Suanluang SuanluangBangkok Bangkok10250 10250

Automations Automations Connectors Connectors Hydraulics Hydraulics Filtration Filtration Instrumentation Instrumentation Engineered Engineered Materials Materials (Seal) (Seal)

Automations

Tel: (66) Tel: 2(66)1862 186 70007000 Connectors Leader Leader of Motion of Motion and and Control Control Technologies Technologies Hydraulics Provide Provide the the total total solutions solutions and and service service Parker enables partners to increase productivity and profitability, whilewhile Parkeritsenables Parker its partners toenables increase productivity its and profitability, partners to increaseFiltration productivity WithWith highhigh quality quality of 6ofproduct 6Instrumentation product groups groups

Engineered Materials (Seal) c protectingprotecting the environment. This reflects Parker’s commitment to helping solvesolve This the protecting environment. This reflects the Parker’s environment. commitment to helping reflects Parker’s Parker Parker Hannifin Hannifin (Thailand) (Thailand) Co., Co., Ltd. Ltd.

the world’sthegreatest engineering challenges. world’sthe greatest world’s engineering challenges. greatest engineering challenges. 1265 Rama 9 Road, Pattanakarn, 1265 1265 Rama Rama 9 Road 9 Road Suanluang Suanluang Bangkok Bangkok 10250 10250 Suanluang Bangkok 10250 Tel: (66) Tel: 2(66) 186 2 186 7000 7000

Parker enables Parkerits enables partners Parker its partners to increase toenables increase productivity productivity and profitability, its and profitability, par while tners while to increase productivity

www.parker.com/th www.parker.com/th www.parker.com/th

protectingprotecting the environment. the protecting environment. This reflects This reflects Parker’s the Parker’s commitment environment. commitment to helping to helping solvesolve This reflects Parker’s c the world’sthe greatest world’sthe engineering greatest world’s engineering challenges. challenges. greatest engineering challenges. www.parker.com/th www.parker.com/th www.parker.com/th


18

NEWS

MANUFACTURING TECHNOLOGY

Bosch พบทางรอดเครื่องยนต์ดีเซล

Airbus ลดน�้ำหนักวัสดุลง 15% ด้วย 3D Printing

Robert Bosch GmbH ประกาศค้นพบวิธีการลดค่า มลพิษเครือ่ งยนต์ดเี ซลลงได้ตา�่ กว่ามาตรฐานเหลือเพียง 1 ใน 10 ของข้อก�าหนดตามกฎหมาย วิ ศ วกรของ Bosch ได้ อ อกแบบระบบจั ด การ อุณหภูมิหรือระบบระบายไอเสียให้มีผลต�่ากว่าระดับที่ กฎหมายก�าหนดโดยเป็นการท�างานร่วมกับ AI ที่ติดตั้ง ในเครือ่ งยนต์สนั ดาปภายในโดยไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพ แวดล้อม ปัญหาจากการปล่อยมลพิษของเครือ่ งยนต์ดเี ซลนัน้ เกิดขึน้ กับผูผ้ ลิตยานยนต์ตงั้ แต่ Volkswagen, BMW, GM ส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่ ส�าหรับเครือ่ งยนต์ดเี ซลเป็น อย่างมากโดยเฉพาะในยุโรป

ผูผ้ ลิตอากาศยานชือ่ ดังอย่าง Airbus สามารถลดน�า้ หนักแผงควบคุม ในห้องโดยสารได้ถึง 15% จากการใช้ 3D Printing เมื่อเทียบกับการผลิต แบบเก่า ทั้งยังลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการผลิตลงอีกด้วย การผลิตชิ้นส่วนด้วยวิธีใหม่นี้เริ่มใช้กับแผงควบคุมเหนือหัวของ ผู้โดยสารส�าหรับเครื่อง Airbus รุ่น A350 XWB โดยใช้ 3D Printing ผลิต ชิ้นส่วนจ�านวนน้อยตรงตามความต้องการ ท�าให้สามารถปรับแต่งให้ เหมาะสมกับการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก Source: manufacturingglobal.com

3D-ReKlaimer น�ำผงโลหะ AM กลับมำใช้อีกครั้ง! Kason Corporation คิดค้นอุปกรณ์ส�าหรับน�าผงโลหะเหลือจากกระบวนการขึ้นรูป 3 มิติ (Additive Manufacturing) ด้วย 3D-ReKlaimer ลดความสูญเสียจากเศษวัสดุ ช่วยลดต้นทุน และ รักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี เครื่องมือนี้สามารถใช้กับเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 3 มิติได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น SLS FDM หรือ SLA โดยตัวเครื่องสามารถต่อเข้ากับขวดเก็บผงโลหะเหลือใช้ได้ด้วยมือ หรือใช้ท่อสุญญากาศ ย้ายผงใช้แล้วจากห้องผลิตเข้าสู่ตัวกรองที่อยู่ด้านบนของห้องคัดกรอง โดยชิ้นส่วนกรองมีชื่อว่า VIBROSCREEN ช่วยคัดแยกอนุภาคโลหะผ่านชั้นกรอง พร้อมกับใช้ Kasonic ซึ่งเป็นคลื่นเสียง อัลตราโซนิคร่วมกับแผ่นครองเพือ่ คัดแยกอย่างละเอียด และด้วยการออกแบบทีเ่ ป็นระบบปิดท�าให้ สามารถใช้แก๊สเพือ่ ฆ่าเชือ้ และจัดการกับสิง่ ปนเปือ้ นจากอากาศและความชืน้ ได้สร้างความมัน่ ใจและ มาตรฐานการใช้งานที่ใกล้เคียงวัตถุดิบใหม่

Source: Industryweeek.com


NEWS

19

UAM โชว์ผลงำนรีไซเคิล Carbon Fiber จากเครื่องบินพาณิชย์ Universal Asset Management (UAM) ประสบความส�าเร็จในการน�าวัสดุ Carbon Fiber จากเครื่องบินพาณิชย์กลับมารีไซเคิลเพื่อใช้งานอีกครั้งเป็น รายแรกของโลก วัสดุดังกล่าวถูกน�ากลับมาใช้ด้วยเทคนิคการผลิตแบบ 3D Printing โดย คัดเลือก Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) ซึ่งชิ้นส่วนที่ผลิตได้นั้น มีคณ ุ ภาพไม่แตกต่างจากวัตถุดบิ ใหม่เมือ่ ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึง่ ในปัจจุบนั ยังไม่มีกระบวนการในการรีไซเคิลที่สามารถน�า Carbon Fiber กลับมาใช้ได้ อย่างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ ท�าให้เปิดโอกาสการน�าวัสดุจากอากาศยานกลับมา รีไซเคิลได้ในอนาคต

Source: uaminc.com

AI Startup ตั้งเป้ ำพั ฒนำหุ่นยนต์อุตสำหกรรมสู่ ‘ผู้เชีย ่ วชำญ’ Preferred Networks Inc. บริษัท Startup สัญชาติญี่ปุ่นระดมทุน กว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อพัฒนา AI ส�าหรับหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่าง Toyota Motor Corp. และ Fanuc Corp. ปัจจุบนั Preferred Networks มีผลิตภัณฑ์ตวั เดียว คือ แอปพลิเคชัน AI ที่ลงสีการ์ตูนมังงะแบบอัตโนมัติ แต่ด้วยการเล็งเห็นถึงโอกาส ในการเติบโตและความส�าเร็จ Toyota ให้งบสนับสนุนกว่า 110 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ส�าหรับอัลกอริทมึ ของระบบทีจ่ ะช่วยในการแข่งขันกับ ยานยนต์ไร้คนขับของ Google ได้ เป้าหมายของการพัฒนานี้ คือ การสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ทีม่ ที กั ษะใกล้เคียงกับแรงงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทักษะสูง โดย Fanuc มีแนวความคิดเปรียบเทียบการฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญสักหนึ่งคนใช้เวลา นับ 10 ปี ซึ่งความรู้ความสามารถที่เกิดขึ้นไม่สามารถน�าไปโหลด ใส่คนอื่น ๆ ได้ ในขณะที่ถ้าหุ่นยนต์เป็นผู้เชี่ยวชาญท�าให้สามารถ แตกแขนงความรู้นั้นได้อย่างไม่จ�ากัด Source: industryweek.com

Source: Metalworkingworld magazine.com

ติดตามข้อมูล Manufacturing Technology เพิ่มเติมได้ที่


20

NEWS

TRENDS AND ECONOMICS

โลหะในคลังสิ นค้ำจีน ก�ำลังหมดลงอย่ำงรวดเร็ว จ�านวนโลหะในคลังสินค้าของจีนก�าลังหมดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการส�ารอง จ�านวนมากเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน แม้ข้อมูลจากธนาคาร ANZ แสดงให้เห็นว่าในช่วงต้นปี 2018 นั้นจะมีโลหะใน คลังสินค้ามากกว่าปีที่ผ่านมา ทว่าอัตราการลดลงของโลหะกลับเป็นไปอย่างรวดเร็ว แม้วา่ ในช่วงต้นปีจะมีดมี านด์ตา�่ กว่าการคาดการณ์ทา� ให้ราคาโลหะในจีนลดลง แต่การ ขาดแคลนโลหะในคลังสินค้ากลับท�าให้ราคาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายน โดยใน เดือนมีนาคมจ�านวนโลหะในคลังมีจา� นวนสูงทีส่ ดุ ในรอบสีป่ ี 19 ล้านตัน และภายหลัง ลดลงมา 30% อย่างรวดเร็ว Source: businessinsider.com

ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมโลหะ อเมริกำต่อต้ำนนโยบำยภำษี ใหม่ นโยบายด้านภาษีน�าเข้าของ Donald Trump ส่งผลกระทบด้านลบ ต่อผูป้ ระกอบการในประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ กี ารใช้โลหะและอลูมเิ นียม จ�านวนมาก ท�าให้เกิดการต่อต้านนโยบายภาษีดงั กล่าวจากเหล่าผูผ้ ลิต Paul Nathanson ตั ว แทนของกลุ ่ ม ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบเห็ น ว่ า นโยบายไม่ได้ตอบสนองอะไรต่อการปกป้องความมัน่ คงใด ๆ ของสหรัฐฯ เลย แต่ผลกระทบนั้นแสดงออกในทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นการท�าร้าย ประเทศมากกว่า โดยภาษีน�าเข้าได้บีบให้ผู้ประกอบการเพิ่มต้นทุน ในการผลิตและส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว โดยกลุ่มผู้คัดค้าน มองเห็นความเสียหายจากภาษีน�าเข้าโลหะที่ถูกปรับเป็น 25% และ ภาษีอลูมิเนียม 10% กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต โลหะในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ร วมตั ว กั น ได้ แ ก่ Industrial Fasteners Institute, National Tooling & Machining Association, North American Association of Food Equipment Manufacturers, Precision Machine Parts Association, Precision Metlaforming Association และ American Wire Producer Association

Source: Industryweek.com

จีนชวนเชิญต่ำงชำติลงทุน อุตสำหกรรมชิป ประเทศจีนต้องการลดการน�าเข้าเซมิคอนดักเตอร์มูลค่า กว่า 2 แสนล้านเหรียญหยวนหรือ 31,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นสัดส่วน 59% จากชิปที่จัดจ�าหน่ายทั่วโลก ซึ่งประเทศ จีนเองสามารถผลิตได้เพียง 16.2% จากยอดขายทั่วโลก ประเทศจี น ประสบความส� า เร็ จ ในการผั น ตั ว เป็ น ฐาน การผลิตสินค้าเทคโนโลยีจากทั่วโลกท�าให้เกิดการใช้งานชิป จ�านวนมาก รวมถึงปัญหาการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา ท�าให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการท�าธุรกิจเพื่อความ ยัง่ ยืน ซึง่ แนวทางแก้ปญ ั หา คือ เปิดรับการลงทุนจากนานาชาติ โดยวางแผนการระดมทุนกว่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลา 10 ปี เพือ่ ขึน้ แท่นผูน้ า� ด้านการออกแบบและผลิตชิป ในเบื่องต้นนั้นมีบริษัทที่อยู่ในรายชื่อกว่า 20 บริษัท ซึ่งมี รายชื่อ ZTE Corp ที่ติดบัญชีด�ากับสหรัฐอเมริกาอยู่ด้วย Source: Industryweek.com


NEWS

จีนปลดล็อคถือหุ้น อุตสำหกรรมยำนยนต์

ไฮโดรเจน ทำงเลือกพลังงำนของบริเตน ผลพวงจากโครงข่ายก๊าซที่แข็งแรงและครอบคลุมพื้นที่ ของบริเตน ท�าให้การใช้ไฮโดรเจนซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว กลายเป็ น การใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กที่ น ่ า สนใจมากกว่ า การใช้แบตเตอรี่ แนวความคิดดังกล่าวเกิดขึน้ จาก Institute of Mechanical Engineers ซึ่งลงความเห็นว่าพลังงานสามารถถูกกักเก็บไว้ ในรูปของไฮโดรเจนได้ยาวนานกว่าแบตเตอรี่ นอกจากนี้ พลั ง งานที่ ถู ก ผลิ ต ขึ้ น โดยแสงแดดหรื อ ลมสามารถใช้ กระบวนการ Electrolysis สร้างไฮโดรเจนและเก็บไว้ใน โครงข่ายก๊าซธรรมชาติจนกว่าเครื่องผลิตไฟฟ้าจะต้องการ ใช้งานได้ การใช้งานไฮโดรเจนภายใต้ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน ดั ง กล่ า วท� า ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยด้ า นพลั ง งานที่ มี อั ต ราการ ปลดปล่อยคาร์บอนในระดับต�า่ นอกจากนี้ ยังเป็นการต่อยอด การใช้งานจากระบบเดิมท�าให้เกิดความคุ้มค่าและลดต้นทุน ได้จ�านวนมาก หากเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่ Lithium-ion ที่ได้รับความนิยมจะพบว่าข้อจ�ากัดของทรัพยากรอย่าง โคบอลต์ที่เป็นวัตถุดิบส�าคัญนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อ ความยัง่ ยืนในระยะยาวได้ เนือ่ งจากมีจา� นวนจ�ากัด แตกต่าง จากไฮโดรเจนที่สามารถผลิตขึ้นได้หลากหลายวิธี Source: Bloomberg.com

จีนยกเลิกเงื่อนไขการท�าธุรกิจในประเทศ 20 ปี หาก บริษัทยานยนต์ต่างชาติต้องการครอบครองหุ้นมากกว่า 50% ซึง่ เดิมเป็นสิทธิข์ องนักลงทุนในพืน้ ทีห่ รือคนท้องถิน่ เพื่ อ สนั บ สนุ น และให้ โ อกาสคนในพื้ น ที่ ก ่ อ นนั ก ลงทุ น โพ้นทะเล โดยมีก�าหนดประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ภายในปีนี้ การยกเลิกเงื่อนไขดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการผลักดัน ส่วนแบ่งของตลาดยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่ า งจี น แน่ น อนว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของการเปลี่ ย นแปลงนี้ มีเอี่ยวกับการเจรจาอันยืดเยื้อของ Tesla กับภาครัฐ ส�าหรับความต้องการทีจ่ ะถือหุน้ ทัง้ หมดหากมีการลงทุนใน ประเทศจีน รวมถึงปัญหาด้านภาษีการค้าระหว่างประเทศ จี น และสหรั ฐ อเมริ ก าที่ ก� า ลั ง กลายเป็ น ประเด็ น ร้ อ น เรียกเหล่าผู้ผลิตอเมริกันคืนถิ่น ข้ อ ก� า หนดการถื อ สั ด ส่ ว นหุ ้ น ของนั ก ลงทุ น ด้ า น อุตสาหกรรมยานยนต์ตา่ งชาติได้เพียง 50% นีเ้ กิดขึน้ ในปี 1994 เป็นเวลากว่า 24 ปีทผี่ ผู้ ลิตชาวจีนได้รบั การถ่ายทอด เทคโนโลยีรวมถึงความรู้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การ ยกเลิกข้อก�าหนดนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีในการกระตุ้น ให้บริษัทจีนสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของตัวเอง ได้อย่างรวดเร็วมากกว่า JV Source: industryweek.com

ติดตามข้อมูล Trends and Economics เพิ่มเติมได้ที่

21


22

MANUFACTURING EXPO 2018

EXPERT MATCHING การผลิตในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย ท�าให้ผู้ผลิตต้องปวดหัวในการ ดีลกับผู้จ�าหน่ายหลายรายเพราะแต่ละรายต่างก็มีความช�านาญแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ซึ่งต้องแข่งกับเวลาและต้นทุนที่ดุเดือดขึ้นทุกปี ่ อบโจทย์ดา้ นการผลิตแบบครบจบในทีเ่ ดียว MANUFACTURING Modern Manufacturing ชวนผูผ ้ ลิตมาชมงานมหกรรมทีต EXPO 2018 ไม่ว่างานอุตสาหกรรมพลาสติก แม่พิมพ์ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สายการประกอบ เทคโนโลยีจัดการ พื้นผิวโลหะ การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานนี้จัดที่ไบเทค บางนา 20-23 มิถุนายนนี้ โดยมีไฮไลท์เด็ดคือการแสดง เทคโนโลยี AI ที่มาในรูปแบบหุ่นยนต์สาวสวย ‘โซเฟีย’ ซึ่งสามารถพู ดคุยโต้ตอบได้คล้ายมนุษย์ ฉบับนี้เราจึงเลือกส่วนหนึ่งของสินค้าที่น่าสนใจในงานนี้ให้ผู้อ่านได้รีวิวกันก่อน เพื่อบริหารเวลาในการนัดหมาย EXPERTs อย่างมีประสิทธิภาพและครบทุกความต้องการ


Exhibition on Automotive Parts Manufacturing Technology – 15th Edition

ATM 18110001

AUTOMATIC ULTRASONIC WASHING MACHINE Brand : ACE Ultimate Model : ACE-11690A Fully Automatic Washing Machine • High purity water, ultrasonic cleaning • 68kHz, 80kHz, 120kHz high frequency precision cleaning • Industrial control machine, PLC Fully automatic control system with light track and manipulator and runs more stable. • Agitation derive enables better and even cleaning purity distribution. • Maze heating device with fast heating speed.

Brand : ACE ULTIMATE Model : ACE-3038HC

ACE ULTIMATE CO., LTD. ATM 18110003

DESKTOP METAL

Brand : SOLIDCAM Model : iMachining

Brand : Desktop Metal Model : Studio System™

• iMachining 3D Utilizing Proven iMachining Technology Wizard Algorithms for Roughing and Semi – Finish of Molds, Complex 3D Parts and 3D Prismatic Parts • Advanced Mill-Turn Easy Programming for Complex Multiple Turret and Multiple Spindle CNC Machines • Indexial 5-Axis Milling / Simultaneous 5-Axis Milling Powerful Simultaneous 5-Axis Toolpaths with a Very Friendly User-Interface

• PREP: Secure, web-based software constructs build plans from STL or CAD files, automatically generating supports and control parameters based on part geometry and material. • PRINT: Layer by layer, a green part is shaped by extruding bound metal rods—metal powder held together by wax and polymer binders-in a process called Bound Metal Deposition™.

APPLICAD CO., LTD.

ATM 18110005

ATM 18110004

APPLICAD CO., LTD. ATM 18110006

SINGLE-TANK HYDROCABON VACUUM WASHING MACHINE

SOLVENT / PRESS OIL / ALKALINE DEGREASING CLEANER / UNRUSTER

Brand : AQUA CHEMICAL Model : TETRA

Brand : AQUA CHEMICAL AQUA SOLVENT Series : These are isoparafin hydrocarbon-based high-purity single composition solvent. AQUA PRESS OIL : Chlorine-free, No cleaning required, Most suitable press oil can be selected for various metal materials. AQUA CLEAN S Series : Alkaline degreasing for immersion cleaning and ultrasonic cleaning. AQUA UNRUSTER : Enviroment-conscious, thin film type and easy to washing.

Integration of all functions required for cleaning in a single machine and high power as standard option.

AQUA CHEMICAL ASIA CO., LTD.

ELECTROMECHANICAL LUBRICATOR

AQUA CHEMICAL ASIA CO., LTD.

ATM 18110007

Brand : LUB5 Model : LUB5 • The efficient and Economic Solution for single lubrication points. • Automatic Lubrication of Bearings, Chains, Open tooth systems and Linear motions. • Can be filled easily and quickly by a grease gun. • The running time per filling is adjusted directly on the device. • The remaining filling cycles are shown by LEDs.

6

ATM 18110002

Hydrocarbon cleaning is the ideal choice to replace ODS material cleaning. It can effectively complete the cleaning and drying of precision parts, especially all type small parts such as Iron, steel, aluminum and copper etc.

ACE ULTIMATE CO., LTD.

SOLIDCAM

HYDROCARBON VACUUM CLEANING MACHINE

23

AUTOLUB SYSTEM ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. www.automanexpo.com

PRECISE DISPENSING SYSTEM

ATM 18110008

Brand : IHI Model : ACV – CVM Series The IHI precise fluid dispenser is capable of supplying a fixed amount of material with high accuracy. Two series, the CVM and ACV are available to meet the needs of your particular precise quantitative distribution valve system. Therefore, you can select the type that best suits your system’s materials and use. With the independently developed IHI system, the dispensable volume can be precisely adjusted by an operational pneumatic system.

AUTOLUB SYSTEM ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.


Exhibition on Mold & Mold Components Making Technology – 26th Edition

24

ANYCASTING

ITM 18110009

Brand : ANYCASTING Model : CASTING SIMULATION (CAE)

Brand : SIEMENS Model : CAD/CAM/CAE

• Can be operated on a personal computer and utilizes MS Windows base programs • Focuses on the casting process • Provide fully 3D and fast graphic by using OpenGL • Enable to show real flow

• NX provides key capabilities for fast, efficient and flexible product development. • Advanced solutions for conceptual design, 3D modeling and documentation. • Multi-discipline simulation for structural, motion, thermal, flow and multi-physics applications. • Complete part manufacturing solutions for tooling, machining and quality inspection.

DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO., LTD.

DIGITAL DESIGN AUTOMATION CO., LTD.

LASER WELDING MACHINE

ITM 18110011

LASER WELDING MACHINE

Brand : Alpha Laser Model : ALM Unique and mobile service

Brand : Alpha Laser Model : AL

Whether on the customer site or in your own workshop, the ALM offers you the greatest possible flexibility for welding. It is ready to operate in minutes. The arm is brought quickly to the spot to be welded and it is fixed into working position using hydraulic brakes. Even in difficult work piece spots. With this objective, it is possible to steer the laser beam continuously from the vertical up to an angle of 40°, within the entire 360° swivel range, reaching spots that would otherwise be difficult to get to.

Compact with high-power performance The AL-Series of lasers can be used, for example, for repair welding on tools and molds, in the manufacture, in precision technology, in sheet metal processing, and for repairs in mechanical engineering. They can be integrated in existing machining processes or, with suitable application fittings, be used for manual welding. In addition, LAV100 optional accessories are available for the AL

DSI LASER SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

CNC BENDER

ITM 18110013

ITM 18110012

DSI LASER SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

CNC WIRE BENDING MACHINE

ITM 18110014

Brand : HANJIE Model : HC-380R2 CNC Series

Brand : NICE BRAND Model : 3D-0R70

ส�ม�รถดัดโค้งรูปแบบต่�งๆได้ต�มที่ ต้องก�ร

• By Finger Rotation and Finger Arm Rotation, the wire loading process the unloading process and the bending process have a simple structure composed of a complex with a single Finger. • Clamping the middle area of wire by Finger prevents deflection and deformation possibility and available process range is extended to an elongated wire of at least 2.0mm. • The pipe bending quality is excellent by bending process based on bead position of pipes with bead detector.

EXCEL MACHINE TECH CO., LTD.

CNC MACHINING CENTER

8

NX

ITM 18110010

EXCEL MACHINE TECH CO., LTD.

ITM 18110015

DOUBLE COLUMN

Brand : AWEA Model : AF-1000

Brand : AWEA Model : VP2012

• High rigidity structure • High precision

• High rigidity structure • High precision

FUKUZAAN CO., LTD. www.intermoldthailand.com

FUKUZAAN CO., LTD.

ITM 18110016


Exhibition on Automotive Parts Manufacturing Technology – 15th Edition

LASER MARKING FIBER

ATM 18110033

Brand : HYLAX Model : HY-20M

• Substantial product lineup • Wide selection of product specifications for your use • IKO original lubricating structure C-Lube • New concept of C-Lube Unit for Cam Followers

HYLAX (THAILAND) CO., LTD.

IKO THOMPSON ASIA CO., LTD. ATM 18110035

Brand : IKO (Nippon Thompson Co., Ltd.) Model : C-Lube Linear Way and C-Lube Linear Roller Way • Maintenance free is achieved until the end of device life! • Ecology specification reducing usage of lubrication oil! • Compact design taking into account compactness! • Light and smooth motion is achieved!

IKO THOMPSON ASIA CO., LTD.

COLLABORATIVE ROBOT

COLLABORATIVE ROBOTS

ATM 18110037

Brand : Universal Robots • Universal robots • Collaborative robots • Robot • Automation

ATM 18110038

LEICA DM4M INVERTED MICROSCOPE Brand : Leica Microsystems Model : DM4M

Hanwha Techwin’s Collaborative Robot HCR-5 is a powerful assistant for your business. The HCR-5 system successfully automates a wide range of industrial applications with its. Easy Programming, Flexible Installation, and Safety functions.

Leica DM4 M and DM6 M digital microscopes for materials science and quality control offer truly reproducible microscopy, incredible optics and high-quality images. Store and recall your imaging conditions with a touch of a button. High quality microscope images make challenging inspection, measurement, and analysis tasks easy. The manual-coded Leica DM4 M is the cost-efficient solution for routine tasks such as inspection of incoming goods in quality control.

JOINMAX INTERNATIONAL CO., LTD.

LEICA MICROSYSTEMS (SEA) PTE LTD ATM 18110039

OPTICAL MEASUREMENT

Brand : Leica Microsystems Model : DVM6

Brand : Sylvac Model : SCAN F60

The Leica DVM6 digital microscope is the perfect solution that combines outstanding optics, intuitive operation and smart software. Its diverse performance is applicable for work in quality assurance, failure analysis, research and development, or forensics. With the DVM6, you can rely on its intelligent automation to reproduce any image in its entirety, speed up many processes throughout the work and produce optimal quality in data delivery.

• Concept Reflex SCAN patented for measuring cylindrical workpieces without preprogramming • Complete 2D part scan in less than 3 sec • Reduce inspection time • Reduce scrap • Increase productivity • Quick return of investment, typically < 6 months

LEICA MICROSYSTEMS (SEA) PTE LTD www.automanexpo.com

ATM 18110036

JOINMAX INTERNATIONAL CO., LTD.

Model : HCR-5

LEICA DVM6 DIGITAL MICROSCOPE

ATM 18110034

Brand : IKO (Nippon Thompson Co., Ltd.)

• Laser marking made Thailand and service by engineer Thai

ORIGINAL AND WORLD’S FIRST STRUCTURE WITH C-LUBE

10

IKO CAM FOLLOWERS & ROLLER FOLLOWERS

25

MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD.

ATM 18110040


26

MOTIONS

ข้อมูลข่าวสารและการเปลีย ่ นแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การน�าเสนอข้อมูลและ ข่าวสารผ่านวิดีโอเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถส่ งเสริมและพัฒนาความรู้ อาทิ การ แสดงศั กยภาพเทคโนโลยีใหม่ การแบ่งปั นความรู้และบทเรียน ด้วยภาพเคลื่อนไหว ซึ่งสามารถแสดงตัวอย่างและสาธิตการท�างานได้อย่างชัดเจน เปิดกว้างโอกาสแห่ง การเรียนรู้และธุรกิจได้เป็นอย่างดี

3D Printer กับชิน ่ ่อมตัวเองได้! ้ ส่ วนทีซ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่ง Melbourne พัฒนา การใช้ 3D Printer สร้ า งชิ้ น ส่ ว นหรื อ วั ส ดุ ที่ มี ลักษณะเป็นเจล ซึง่ สามารถซ่อมแซมความเสียหาย ที่เกิดขึ้นได้ Panasonic Smart Factory โซลูชันส� ำหรับผู้ผลิต ชิน ้ ส่ วนอิเล็กทรอนิกส์

Smart Factory เป็นเทรนด์ที่เพิ่มความสามารถ ในการผลิตและลดความสูญเสีย เช่น โซลูชนั ส�าหรับ โรงงานอัจฉริยะจาก Panasonic ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ เป็นพิเศษส�าหรับกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เมือ ่ ใช้ 3D Printing กับมนุษย์จะเป็นอย่ำงไร?

นักวิจัยมหาวิทยาลัย Minnesota เผยแพร่งานวิจัย “3D Printed Functional and Biological Materials on Moving Freeform Surfaces” เป็นการพิมพ์วสั ดุ ชีวภาพลงบนพื้นผิว รวมถึงผิวหนังของมนุษย์ เครือ ่ งจักรแปรรูปมันฝรั่ง!

อุตสาหกรรมอาหารมีความยัง่ ยืนสูง ด้วยดีมานด์ที่ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ หรือ เฟรนช์ฟราย ส�าหรับการผลิตมันฝรัง่ ทอดจะต้องใช้ เครื่องจักรอะไรบ้าง ติดตามกันได้เลย


MOTIONS

งำนเชือ ่ ม เทคนิคเคียงคู่มนุษยชำติ

เทคนิ ค การเชื่ อ ม มี ก ารใช้ ง านอย่ า งแพร่ ห ลาย ในงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรม ซึ่งมนุษยชาติมี การใช้งานเทคนิคนี้มาเป็นเวลายาวนาน แต่ที่มา ที่ไปเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปและบทความ กว่ำจะเป็น ‘กระป๋ อง’ นวัตกรรมแห่งกำรส่ งต่ออำหำร

หนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มากทีส่ ดุ ในโลก คือ กระป๋อง ก่อนทีจ่ ะเป็นกระป๋อง แบบที่เห็นอย่างในทุกวันนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไร ติดตามได้ในคลิปสารคดี มำรู้จักกับเซนเซอร์ทใี่ ช้ในอุตสำหกรรมกันเถอะ

เซนเซอร์ (Sensor) เป็นชิน้ ส่วนจ�าเป็นส�าหรับการท�า อุตสาหกรรม 4.0 Modern Manufacturing พา นักอุตสาหกรรมทุกท่านไปรู้จักกับเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม

27

โรงงำนผลิตสมำร์ทโฟน OPPO!

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมส�าคัญ ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาร์ทโฟน Modern Manufacturing พาชมโรงงาน ผลิตสมาร์ทโฟน OPPO ในประเทศจีน เรือ ่ งเล่ำของหุ่นกระบอกสู่ แรงงำนอุตสำหกรรม

หุน่ ยนต์อตุ สาหกรรมกลายเป็นฟันเฟืองส�าคัญของ อุตสาหกรรม 4.0 ตอบสนองต่อปัญหาและต้นทุน ด้านแรงงานฝีมอื Modern Manufacturing พาทุกท่าน ไปรู้จักต้นก�าเนิดของหุ่นยนต์จากคลิปวิดีโอนี้ อังกฤษ อรุณรุ่งแห่งกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0 กลายเป็นความส�าคัญของยุคปัจจุบนั แต่การปฏิวตั ิ อุตสาหกรรมครั้งแรกเป็นอย่างไร? ส�าคัญแค่ไหน? และส่งผลต่อโลกอย่างไรบ้าง ติดตามได้ในคลิป


28

INVESTMENT

10 THINGS YOU SHOULD KNOW BEFORE AUTOMATION INVESTMENT 10 เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนด้านออโตเมชัน สถานการณ์อุตสาหกรรมในปัจจุบันถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยี ่ งจากค่าใช้จา่ ยและความเสี่ยงของแรงงานมนุษย์นน เป็นหลัก เนือ ้ั มี อ ยู่ ม าก ความผิ ด พลาดในกระบวนการผลิ ต ที่ มี แ รงงาน เป็นก�าลังหลักนั้นส่ งผลต่อธุรกิจโดยตรง ส� าหรับประเทศไทย การประสบกับปัญหาสภาวะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สร้าง ปรากฎการณ์ ข าดแคลนแรงงานและมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง ่ ง ในขณะทีต ่ ลาดต่างประเทศ อาทิ ประเทศจีน กลับเปลีย ่ น ต่อเนือ การใช้แรงงานมนุษย์ไปเป็นระบบอัตโนมัติแทนเพื่ อเพิ่ มความ สามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสายการ ผลิ ต สามารถเป็ น ทางออกให้ กั บ ปั ญ หาที่ เ ผชิ ญ หน้ า กั น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น ระบบ ออโตเมชัน ซึง่ มีความแม่นย�าในการผลิต สามารถท�างานได้ อย่างรวดเร็ว และที่ส�าคัญสามารถวางแผนควบคุมการผลิต ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา การซ่อมบ�ารุง หรือการควบคุมคุณภาพสินค้า ส่งผลให้ Productivity และ คุณภาพของสินค้าเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงลดความผิดพลาดจาก การผลิตของแรงงานหรือ Human Error ได้อย่างชัดเจน


INVESTMENT

29

10 ปัจจัยต้องคิด ก่อนตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อน ตัดสินใจลงทุน” ประโยคฮิตทีม่ กั จะได้ยนิ ติดหูกนั ตามโฆษณา ชวนลงทุนต่าง ๆ นี้เป็นประโยคที่ต้องพิจารณาและจ�าให้ ขึน้ ใจเสมอหากต้องตัดสินใจลงทุนในกิจการทีร่ กั ดังนัน้ ก่อน ตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 10 ข้อ ดังนี้ 1. รู้เราให้เท่าทัน

3 แนวคิดที่น่าสนใจส�าหรับ การใช้แขนกลในธุรกิจ ขนาดเล็ก

เตรียมตัวอย่างไรก่อนการลงทุนออโตเมชัน?

KUKA หุ่นยนต์อัตโนมัติ ส�าหรับบริษัทขนาดกลางและ ขนาดเล็ก

การประเมิ น ศั ก ยภาพและเป้ า หมายของตั ว เองตาม ความเป็นจริง พิจารณาการลงทุนและความส�าคัญในการ ลงทุนแต่ละภาคส่วนอย่างละเอียด เช่น การลงทุนหุ่นยนต์ ในสายการผลิ ต ของคุ ณ สามารถเพิ่ ม Productivity ได้ กี่เปอร์เซ็นต์จากเดิม (โดยเฉลี่ยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 30%) เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ คุ ้ ม ค่ า หรื อ ไม่ หรื อ สามารถเลือกการอัพเกรดเครื่องมือแทนการซื้อใหม่เลย จะดีกว่าไหม อย่างไร การค�านึงถึงภาพรวมทั้งกระบวนการท�างานเป็นสิ่งที่ ไม่อาจมองข้ามได้ การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนทัง้ ใน ระยะสัน้ และระยะยาวอาจไม่สามารถตอบค�าถามได้ทงั้ หมด การท�าความเข้าใจกับภาพรวมหรือผลลัพธ์ทปี่ ระกอบขึน้ จาก รายละเอียดการลงทุนทั้งระยะสั้นและยาวท�าให้สามารถ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการลงทุนรวมถึงโอกาสสัมฤทธิผ์ ล เพือ่ ยืนยันอีกครัง้ ว่าการลงทุนนัน้ ยังคงด�าเนินตามเป้าหมาย หลักอยู่ การพิจารณาปัจจัยการลงทุนจ�าเป็นต้องอ้างอิงกับ สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เช่น สถานการณ์การเงินที่ ไม่คล่องตัวมากนัก แต่สามารถลงทุนได้จ�าเป็นต้องให้ความ ส�าคัญกับการคืนทุนระยะสั้นมากกว่าการลงทุนระยะยาว หรือพิจารณาการใช้สินเชื่อโดยเปรียบเทียบต้นทุนดอกเบี้ย กับการลดต้นทุนที่สามารถท�าได้

ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมไทย ส่วนมากยังไม่มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตเท่าที่ควร หากเปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีทมี่ กี าร ใช้งานหุน่ ยนต์จา� นวนมากสามารถผลักดันอุตสาหกรรมการ ผลิตให้ก้าวหน้าได้แม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กก็ตาม สายการผลิตหรือสายการประกอบสินค้าทีม่ คี วามต้องการสูง สามารถลงทุนระบบอัตโนมัติและคืนทุนได้อย่างรวดเร็วใน ระยะเวลาไม่กปี่ ี ส�าหรับการผลิตจ�านวนน้อยการลงทุนด้าน 2. แผนการลงทุนที่ละเอียดยิบ ออโตเมชันสามารถสร้างความคุม้ ค่าด้วยการสร้างมูลค่าเพิม่ หลั ง จากตั ด สิ น ใจได้ แ ล้ ว ว่ า ต้ อ งการการลงทุ น อะไร ของสินค้าและลดการบาดเจ็บจากการท�างานของแรงงานได้ สิ่งแรกที่ต้องค�านึงถึงคือสถานภาพทางการเงินในปัจจุบัน เช่นเดียวกับสายการผลิตขนาดใหญ่ ตั้งเป้าหมายของการลงทุนให้ชัดเจนว่าจะลงทุนในด้านใด เช่ น หุ ่ น ยนต์ อ อโตเมชั น ระบบบ� า บั ด ของเสี ย อั จ ฉริ ย ะ ระบบเครือข่ายภายในและภายนอกโรงงาน เป็นต้น จากนัน้ ในการปรับเปลีย่ นจากการผลิตทัว่ ไปสูร่ ะบบออโตเมชัน จึงเริม่ ต้นประเมินความเสีย่ งทัง้ หมดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้จากการ หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ บุคลากรที่มีอยู่เดิมจ�าเป็นต้อง ลงทุนครัง้ นี้ เพือ่ สร้างแผนการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพส�าหรับ มีมุมมองในแง่บวกและความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ด้วย คุณ และอย่าลืมที่จะตั้งกองทุนส�ารองฉุกเฉินในกรณีมีสิ่งที่ นอกเหนือจากการปรับปรุงความรู้ความสามารถ การปรับ ไม่คาดคิดเกิดขึน้ ตามมาเพือ่ หลีกเลีย่ งสภาวะการล้มละลาย ความเข้าใจส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความ ที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการลงทุน ส�าคัญก่อนการตัดสินใจลงทุน เนือ่ งจากสถานการณ์แรงงาน ในปัจจุบันมีความกังวลใจเกี่ยวกับการถูกแทนที่ด้วยระบบ 3. เริ่มให้ง่าย ท�าให้ง่าย อัตโนมัติ ซึ่งในความเป็นจริงการลงทุนระบบอัตโนมัติและ ความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีต่างๆ ถือเป็นการสนับสนุนการท�างานรูปแบบ กั บ การปรั บ เข้ า มาใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งออโตเมชั น เป็ น ที่ต้องท�าซ�้า ๆ ลดความเสี่ยงต่อทั้งร่างกายและจิตใจของ ครั้งแรก ความฝัน ความหวังและจินตนาการสามารถสร้าง ผู้ปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ความยุง่ ยากและยุง่ เหยิงให้กบั สายการผลิตได้โดยไม่จา� เป็น


30

การทดสอบออโตเมชันโรงงาน

การออกแบบสายการผลิตที่มีระบบออโตเมชันจึงจ�าเป็น จะต้องท�าให้กระชับรัดกุมเพราะนอกจากจะส่งผลต่อการ ลงทุนแล้วยังส่งผลต่อศักยภาพการผลิตด้วย ไม่วา่ จะตัดสินใจลงทุนอย่างไรก็ตามแต่ เราขอแนะน�าการ ท�าขัน้ ตอน Test Automation ผ่านซอฟต์แวร์เพือ่ จ�าลองการ ท�างานและประเมินความคุม้ ค่าของระบบทีเ่ กิดขึน้ ในเบือ้ งต้น ในการเริ่มต้นลงทุนนั้นควรให้ความส�าคัญกับสายงาน เพียงส่วนเดียวหรือยูนิตเดียวก่อน อย่าเพิ่งกังวลกับการ ใช้งานเต็มศักยภาพตั้งแต่ครั้งแรก ต้องให้ความส�าคัญกับ ความรู้สึกของทีมงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจาก การลงทุนออโตเมชัน พยายามสร้างแผนงานที่มีความเสี่ยง น้อยและสร้างโอกาสใหม่ ๆ จากยูนิตต้นแบบที่มั่นคงเมื่อ ถึงเวลาอันสมควร 4. ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมต่อ

เพราะอุ ต สาหกรรมในปั จ จุ บั น ถู ก ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ย นวัตกรรมเป็นหลัก การใช้นวัตกรรมสามารถสร้างความ เปลีย่ นแปลงในการแข่งขันได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างนวัตกรรม ที่เป็นหัวใจส�าคัญส�าหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่าง IIoT ซึ่ง สามารถสนับสนุนการท�างาน 24/7 แบบ Real Time ถือเป็น เทรนด์ที่ต้องค�านึงถึง การลงทุ น ออโตเมชั น สมั ย ใหม่ จ� า เป็ น ต้ อ งลงทุ น ใน ระบบที่รองรับการท�างานควบคู่กับระบบเครือข่าย โดยต้อง พิจารณาถึงความจ�าเป็นในการใช้งานเบือ้ งต้นทัง้ หมด 2 ส่วน ได้แก่ การแสดงผลข้อมูล (Monitoring) และการควบคุม (Control) ซึ่งรูปแบบการใช้งานทั้งสองมีความเหมาะสมกับ รูปแบบการท�างานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การลงทุน กับการแสดงผลข้อมูลในระบบมีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ ฉุกเฉินน้อย สามารถสนับสนุนการซ่อมบ�ารุงเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) ได้ เช่น ระบบตรวจสอบการใช้ พลังงาน ส�าหรับความสามารถในการควบคุมการท�างาน สามารถสนับสนุนการจัดการทีต่ อ้ งการความเร่งด่วนได้ เช่น สั่ ง หยุ ด หรื อ ปรั บ แต่ ง สายการผลิ ต จากนอกสถานที่ ผ ่ า น เครือข่ายเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกแผนการ

5. ระบุส่วนที่ต้องลงทุนให้ชัดเจน

การระบุ ชิ้ น ส่ ว นที่ ต ้ อ งการลงทุ น ให้ ชั ด เจนสามารถ ป้องกันปัญหาจากการลงทุนในชิ้นส่วนที่ผิดพลาดหรือเกิน ความจ�าเป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องจักร หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม จ�าเป็นต้องใส่รายละเอียดที่ ต้องการให้ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งซื้อทั้งระบบ เราต้องระบุอย่างละเอียดถึงแบรนด์ รุ่น การรับประกัน ไม่ว่าจะเป็น PLCs กล้องตรวจจับ หุ่นยนต์ สายพาน เซนเซอร์ มอเตอร์เซอร์โว ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมกับความ ต้องการในการใช้งาน เพราะในบางครั้งตัวแทนอาจเลือก ใส่ของราคาถูกที่สุดหรือมีศักยภาพไม่ตรงตามการประเมิน การพูดคุยกับทีมปฏิบัติการและหารือร่วมกันเป็นอีกหนึ่ง ทางออกที่ ดี ใ นการเลื อ กรุ ่ น หรื อ ยี่ ห ้ อ ที่ ต ้ อ งการเพื่ อ ให้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 6. วางแผนส�าหรับการต่อยอดในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การลงทุนควรจะเปิดช่องส�าหรับการเติบโต และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต หากเป้าหมายระยะยาว ของธุรกิจยังอีกไกลและการลงทุนในปัจจุบันยังไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายระยะยาวได้ การเลือกลงทุนควรแบ่งแผนการ เป็นระยะ ส�าหรับในช่วงแรกควรพิจารณาให้ดีว่าควรจะ เริ่มลงทุนส่วนใดก่อนและพิจารณาในส่วนของการลงทุน เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง ต้องเลือกและวางแผนให้เสร็จก่อน ลงมือวางแผนระบบไม่เช่นนั้นแล้วจะเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก ในการแก้ไข เช่น กระบวนการประกอบรถยนต์ที่มีขั้นตอน หลากหลายจ�าเป็นต้องออกแบบการประกอบแต่ละขัน้ ตอน ให้ ชั ด เจนและอย่ า ปิ ด กั้ น ส� า หรั บ การต่ อ ขยายเพิ่ ม เติ ม ในอนาคต การเสนอราคาจากผู ้ ผ ลิ ต ควรเลื อ กรายที่ มี ค วาม เชี่ยวชาญและใส่ใจในกระบวนการผลิตของเราจริง ๆ การ เสนอราคานั้ น ควรมี ตั ว เลื อ กอย่ า งน้ อ ย 3 บริ ษั ท ขึ้ น ไป เพื่อท�าการเปรียบเทียบความคุ้มค่าที่จะได้รับและจ�าเอาไว้ เสมอว่าราคาทีถ่ กู ทีส่ ดุ ไม่ได้หมายถึงสิง่ ทีค่ มุ้ ค่าทีส่ ดุ เสมอไป ประสบการณ์ ข องผู ้ ผ ลิ ต ตั ว อย่ า งลู ก ค้ า ที่ เ คยใช้ บ ริ ก าร รวมถึงความสามารถและนโยบายหลังการขายเป็นสิ่งที่ช่วย ในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี 7. Training มองข้ามไม่ได้

นอกเหนื อ จากการลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก ร ระบบ หรื อ พลังงานแล้ว การลงทุนด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการท�างานกับเทคโนโลยี ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมดควรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน การเตรียม ความพร้อมส�าหรับการท�างานร่วมกับระบบออโตเมชันนั้น นอกเหนือจากการพัฒนาแรงงานเดิมให้มีศักยภาพสอดรับ กับแนวทางการผลิตในอนาคตแล้ว การลงทุนจ้างบุคลากรทีม่ ี ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ลงทุนถือเป็นตัวเลือก ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคุณจะเลือกลงทุน บุคลากรก่อนการตัดสินใจเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติ เพราะแม้เครือ่ งจักรจะเป็นค�าตอบทีเ่ ราก�าลังมองหา แต่มนั จะเป็นค�าตอบสุดท้ายได้ก็ต่อเมื่อมี “มนุษย์เป็นผู้ตั้งโจทย์


INVESTMENT

31

10. ซ่อมบ�ารุง ฟันเฟืองส�าคัญในการผลิต

ทีถ่ กู ต้อง” การปรึกษาและการท�างานร่วมกับบุคลากรดังกล่าว จะช่วยค้นหาตัวเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด หนึ่งในตัวเลือกส�าหรับผู้ผลิตหรือตัวแทนจ�าหน่ายที่ น่าสนใจ คือ การบริการฝึกอบรมตัวแทนของผูซ้ อื้ เทคโนโลยี หรือระบบ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ขาย ความสามารถในการหาโซลูชันส�าหรับการผลิตที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้องการรวมถึงการต่อยอดความคิดที่มีให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรม นับเป็นตัวเลือกที่ต้องให้ความส�าคัญเช่นกันส�าหรับการ คัดเลือกตัวแทนจ�าหน่าย ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงาน ที่ให้ความรู้ทั้งเชิงลึกหรือเชิงกว้าง อาทิ www.tgi.or.th www.thailandindustrialforum.com www.ftpi.or.th www.thaiautomach.com 8. เคลียร์ข้อสงสัยให้ไว

ความคาดหวังเป็นได้ทั้งพลังและอาจเป็นได้ทั้งความ พังพินาศ ดังนัน้ ถ้าคุณเลือกเครือ่ งจักรหรือระบบทีต่ อ้ งการ ลงทุนแล้ว ต้องสือ่ สารค�าถามทีม่ ที งั้ หมดในใจกับทีมงานและ ผู้วางระบบให้ชัดเจน เช่น มีผลต่อก�าลังคนอย่างไร Cycle Time หรื อ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความผิ ด พลาดเป็ น อั ต รา เท่าไหร่ และอัตราที่ยอมรับได้อยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ ดังนั้น ก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นจัดการกับข้อกังขาที่มีเสียก่อน ไม่เช่นนัน้ อาจกลายเป็นปัญหาทีแ่ ก้ไม่ได้และการลงทุนครัง้ นี้ อาจเป็นความสูญเสียมากกว่าเป็นโอกาส 9. ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

อัพเกรดออโตเมชันเพื่อความ ปลอดภัยและศักยภาพ การผลิตที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรใด ๆ ก็ตามแต่ ล้วนมีคา่ ใช้จา่ ยและความเสีย่ งต่างๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เช่นกัน หลังจาก พิจารณาการลงทุนแล้วควรสร้างรายการส�าหรับตรวจเช็ก ความพร้อมที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ก�าลังไฟ ความพร้อมของ ระบบไฟฟ้าในปัจจุบนั หรือแม้กระทัง่ อุปกรณ์สวมใส่สา� หรับ การท�างานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง การลงทุนด้านความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องนอกเหนือจาก การรักษาสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วยังหมายถึงการ ถนอมเครื่องจักรและสร้างสายการผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ ในการปฏิบัติงานอีกทางหนึ่ง

การซ่อมบ�ารุงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส�าหรับอุตสาหกรรม การผลิตตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต การน�าระบบออโตเมชัน เข้ามาใช้จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจกับรูปแบบเฉพาะของ ออโตเมชันนัน้ ๆ เช่น การซ่อมบ�ารุงส�าหรับหุน่ ยนต์แขนกล ซึ่งต้องการความเข้าใจใน PLC เพื่อแก้ไขโค้ดหรือตรวจสอบ ค�าสั่งส�าหรับการท�างาน ผู้เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องได้รับการ ฝึกฝนเพือ่ การใช้งานให้ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แม้ ก ารซื้ อ เครื่ อ งจั ก รหรื อ อุ ป กรณ์ มื อ 1 จะมี ก าร รั บ ประกั น และการสนั บ สนุ น จากผู ้ ข าย แต่ ก ารมี ทรัพยากรบุคคลที่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที ถือเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับการท�าธุรกิจ นอกจากสามารถ แก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แล้ ว ยั ง สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการหลังการขายได้อย่างรวดเร็วและ ชัดเจน ส�าหรับสินค้ามือสองจ�าเป็นต้องมีความพร้อมส�าหรับ การซ่อมบ�ารุงมากเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเครือ่ งจักร มื อ ไหน รุ ่ น ใด ที ม ซ่ อ มบ� า รุ ง ต้ อ งมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอ ส�าหรับเทคโนโลยีใหม่ที่วาดฝันไว้เป็นพื้นฐานส�าคัญ การซ่อมบ�ารุงเทคโนโลยีออโตเมชันนั้นอาจแบ่งได้เป็น สองส่วน คือ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งสองส่วนนี้มีการ ท�างานควบคูก่ นั แต่ทว่ามีรายละเอียดโครงสร้างทีแ่ ตกต่างกัน ในส่วนของฮาร์ดแวร์ช่างเทคนิคอาจมีความคุ้นชินในการ ซ่อมบ�ารุงแต่ซอฟต์แวร์นั้นมีรูปแบบการท�างานและการ ดูแลที่แตกต่างออกไป จ�าเป็นต้องมีผู้ดูแลที่มีความรู้เรื่อง IT หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะประจ�าทีมซ่อมบ�ารุงด้วยเช่นกัน และหากน�า IIoT เข้ามาใช้งานจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบเครือข่ายเพิ่มเติม ซึ่งอาจเป็นคนเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ ด้านซอฟต์แวร์ได้ด้วยเช่นกัน ท้ายทีส่ ดุ แล้วปัจจัยส�าคัญของการลงทุนระบบออโตเมชัน คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มก�าไรจาก กระบวนการผลิต ดังนั้น การพิจารณาเงินทุนโดยอ้างอิงกับ สถานการณ์ทเี่ ป็นจริงพร้อมกับพิจารณาระยะเวลาคืนทุนใน ระยะสั้นและระยะยาวเป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างมาก นอกจากนี้ เทรนด์การผลิตโลกที่ก�าลังขับเคลื่อนด้วยการผลิตอัตโนมัติ จะสร้างความแตกต่างที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทิ้งให้ ผู้ผลิตที่ไม่เกิดการปรับตัวค่อย ๆ ถูกลบหายออกไปจาก ตลาดโลก และหากตัดสินใจในการลงทุนแล้วการใช้เวลา พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเป็นสิ่งที่จ�าเป็น อย่ า งมากส� า หรั บ นั ก ลงทุ น ไม่ เช่ น นั้ น การเลื อ กลงทุ น ที่ ผิ ด พลาดอาจเกิ ด ความเสี ย หายมากกว่ า การอยู ่ นิ่ ง เฉย รอปิดฉากการผลิต

Source: www.sec.gov/investor/pubs/tenthingstoconsider.htm www.machinedesign.com/manufacturing-equipment/10-thingsconsider-automating-facility www.bdc.ca/en/articles-tools/money-finance/get-financing/pages/ equipment-purchasing-9-tips-business-owners.aspx www.libarts.up.ac.th/v2/img/Thailand-4.0.pdf


32

AUTOMATION

AUTOMATION AND THE TRANSFORMATION OF LABOR ระบบ Automation และบทบาทที่เปลี่ยนไปของแรงงาน


A U T O M AT I O N

33

้ เ็ จอแต่บทความออโตเมชันเต็มไปหมด เทรนด์ทเี่ กิดขึน ้ ท�าให้หลายคนกลัวหุน หันไปทางไหนในตอนนีก ่ ยนต์เข้ามา แทนที่การท�างานของมนุษย์ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ ‘ผิดอย่างมหันต์’ เพราะแรกเริ่มเดิมทีการเกิดขึ้นของระบบ ออโตเมชันมีข้น ึ เพื่อสนับสนุนการท�างานของมนุษย์หรือท�างานในส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถท�าได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ระบบออโตเมชันสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความต้องการ (Demand) และการใช้ทรัพยากร มากขึ้นในภาคส่วนอื่น ๆ รวมถึงภาคส่วนของออโตเมชันเองด้วย ทั้งยังเพิ่มก�าลังการผลิตและสร้างโอกาส ใหม่ ๆ ของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง ่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีเป็นประจ�าอยู่แล้วสามารถเห็นผล ได้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันในตลาดต่างประเทศมีการตื่นตัวในการใช้ระบบออโตเมชันและหุ่นยนต์เป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดโลกอย่างกว้างขวาง

เทรนด์ ก ารน� าหุ ่ น ยนต์ ม าแทนที่ ค นส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผล มาจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานฝีมือ ซึ่งเป็นช่องว่างที่ถูกเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีท�าให้ผู้คนต่าง วิตกกังวลว่าที่ของคนจะอยู่ตรงไหนในงานอุตสาหกรรม? เรื่องราวท�านองนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในช่วงศตวรรษที่ 19 กับ ปรากฏการณ์หวาดกลัวเครื่องจักรเข้ามาแทนที่มนุษย์แต่ เราก็ก้าวข้ามมันมาได้อย่างที่เห็นในปัจจุบัน ก่อนที่จะรู้ว่า แรงงานมนุษย์อยูต่ รงไหนของอุตสาหกรรมยุคปัจจุบนั เรามา รู้จักประโยชน์ของหุ่นยนต์หรือระบบออโตเมชันกันก่อน ออโตเมชันช่วยอะไรได้?

จากรายงานพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการท�างาน ของแรงงานเมือ่ น�าหุน่ ยนต์เข้ามาเพิม่ ขึน้ 0.37% เพิม่ ผลผลิต ของอุตสาหกรรมทีใ่ ช้ถงึ 13.6% ซึง่ เป็นไปตามจุดประสงค์หลัก ของการใช้งานหุ่นยนต์ ดังนี้ 1. ลดต้นทุน - ออโตเมชันช่วยลดเวลาในการท�างานได้ เป็นอย่างดี รวมถึงการอ�านวยความสะดวกให้กับแรงงาน ท�าให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายจากการบาดเจ็บหรือ Downtime 2. เพิ่มคุณภาพ - ระบบออโตเมชันนั้นเป็นสิ่งที่มีความ แม่นย�าสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงและ ท�างานในรูปแบบพิเศษที่มนุษย์ไม่อาจท�าได้ 3. เพิ่มความสามารถในการผลิต - การท�างานภายใต้ เงื่อนไขอันจ�ากัด เช่น สถานที่ สภาพแวดล้อม ระยะเวลา ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีไม่อย่างนั้นจะสูญเสียอย่างมาก เช่น การบริหารจัดการคลังสินค้าที่ดีจะไม่ก่อให้เกิดการส่ง ชิ้นส่วนที่ล่าช้า หรือการท�างานซ�้าๆ อย่างต่อเนื่องได้โดย ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงจากความเมื่อยล้า 4. รักษาสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี - การใช้งาน ระบบออโตเมชั น สามารถส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ของ กระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดีด้วยระบบเซนเซอร์ตรวจจับ การท�างาน ทดแทนแรงงานมนุษย์ในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม เสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ เช่น ระบบหยุดการท�างานของหุ่นยนต์เมื่อมีคนเข้าไปใกล้

จะเห็นได้ว่าระบบออโตเมชันนั้นเข้ามาสนับสนุนการ ท�างานของมนุษย์ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง ต่ อ ความสู ญ เสี ย เป็ น หลั ก ไม่ ว ่ า จะเป็ น การยกของหนั ก การขนย้ายวัสดุในพื้นที่จ�ากัด หรือการท�างานในพื้นที่ที่มี สภาพแวดล้อมอันตราย ท�าให้ระบบออโตเมชันและหุน่ ยนต์ ถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ยกระดับการ แข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เพื่ อนบ้านว่าไงกันบ้าง?

จากรายงานของ International Federation of Robotics (IFR) แสดงข้อมูลการใช้งานหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต ของอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันในตลาดเน้น ความสามารถของเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เป็ น ก� า ลั ง ส� า คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากการขาดแคลนแรงงานฝี มื อ ใน การผลิต มี ROI (Return on Investment) ที่มีประสิทธิภาพ มากกว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน คือ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการเติบโตถึง 41% ประเทศผู้น�าด้านเทคโนโลยีอย่างเยอรมนี ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกามีการใช้งานเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย เนือ่ งจากฐานเดิม มีการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นจ�านวนมากอยู่แล้ว แม้แต่ประเทศจีนซึ่งมีจ�านวนแรงงานเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกยั ง เกิ ด กระแสการใช้ ง านหุ ่ น ยนต์ อั ต โนมั ติ ขึ้ น เป็นจ�านวนมาก แสดงถึงลักษณะการแข่งขันที่เปลี่ยนไป และหากแรงงานไม่ ป รั บ ตั ว จะเกิ ด การว่ า งงานเพิ่ ม ขึ้ น จ�านวนมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อแรงงาน ผู้ผลิต และ GDP อย่างแน่นอน เทรนด์ ก ารผลิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ เ พิ่ ม ความท้ า ทายในการ แข่งขันบนเวทีโลก การน�าระบบออโตเมชันและหุ่นยนต์ มาใช้งานจึงเป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้หากต้องการอยูร่ อดบน เวทีอุตสาหกรรมสากล แล้วแรงงานจะอยู่ตรงไหนของการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น?


34

ปี 2016 สัดส่วนหุน ่ ยนต์

74%

มาจาก 5 ประเทศหลัก สาธารณรัฐประชาชนจีน

เกาหลีใต้

ญี่ปุ่น

87,000 ตัว

41,400 ตัว

38,600 ตัว

สหรัฐอเมริกา

เยอรมนี

ไต้หวัน

31,400 ตัว

20,000 ตัว

7,600 ตัว

อิตาลี

เม็กซิโก

ฝรั่งเศส

6,500 ตัว

5,900 ตัว

4,200 ตัว

สเปน

ไทย

อินเดีย

3,900 ตัว

2,600 ตัว

2,600 ตัว

สิงคโปร์

แคนาดา

สาธารณรัฐเช็ก

2,600 ตัว

บทบาทแรงงานยุคอัตโนมัติ

รูปแบบการท�างานของแรงงานต้องเปลี่ยนไป การ ท�างานที่มีลักษณะเป็นการท�าซ�า้ ๆ และการปฏิบัติงานที่มี ความเสี่ยงเป็นงานของระบบอัตโนมัติ แรงงานส�าหรับ ควบคุมระบบกลายเป็นหน่วยที่จ�าเป็นส�าหรับการผลิต ซึ่งมีการท�างานคล้ายคลึงกับผู้ควบคุมเครื่องจักร ในทาง กลับกันการท�างานที่ใช้มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของ การผลิตนั้นต้องเพิ่มมูลค่าของผลงานผ่านความสามารถ ของแรงงานแทน Modern Manufacturing เสนอแนวทาง ส�าหรับแรงงาน ดังนี้

2,300 ตัว

2,000 ตัว

1. เรียนรู้และปรับตัวกับออโตเมชัน - การเลือกใช้ ออโตเมชั น ในส่ ว นที่ เ กิ ด การสู ญ เสี ย มากร่ ว มกั บ การใช้ แรงงานเป็นอีกตัวเลือกที่ดีส�าหรับงานอุตสาหกรรม การ พัฒนาแรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือท�างานร่วมกับระบบ จึงเป็นกุญแจส�าคัญ กรณีนี้ขอยกตัวอย่าง Boxed บริษัท Startup ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งในคลังสินค้าขึ้นมาบน เป้าหมายเพือ่ รักษาแรงงานทีร่ ว่ มกันก่อตัง้ บริษทั ขึน้ มา ด้วย ระบบรางขนส่งอัตโนมัตแิ ละ AGV หรือพาหนะล�าเลียงวัสดุ ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้อ่านค่าและสัญลักษณ์ Tag ต่างๆ ในคลังสินค้าได้อย่างแม่นย�า บริหารการท�างาน ภายใต้พื้นที่จ�ากัดให้แรงงานประจ�าตามจุดต่าง ๆ Boxed ปรับเปลี่ยนจากแรงงานทั่วไปให้กลายเป็นแรงงานฝีมือ ที่สามารถควบคุมเครื่องมือผ่านการฝึก อบรมที่มีความ สะดวกสบายมากขึ้นและใช้เวลาน้อยลง

ภายในคลังสินค้า Boxed ไม่ใช่หุ่นยนต์แข่งขันกับคน


A U T O M AT I O N

ระหว่างปี

2014-2016

มีการใช้งาน หุ่นยนต์เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

ในอุตสาหกรรมหลัก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

+41% อาหาร

+20% อุตสาหกรรมยานยนต์

+6% โลหะ

-3% เคมีภัณฑ์ ยาง และพลาสติก

-4%

2. แรงงานต้องมีความเชี่ยวชาญพิเศษ - การท�างาน บางรูปแบบไม่สามารถน�าระบบออโตเมชันเข้ามาแทนที่ ได้ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเจาะจง เช่น ส่วนประกอบอาหาร ซึ่งมีความแปรปรวนสูง ไม่ว่าจะเป็นความชื้น แบคทีเรีย อุ ณ หภู มิ ซึ่ ง การแก้ ไขปั ญ หาล่ ว งหน้ า ในกระบวนการ ผลิตเหล่านี้มนุษย์สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วกว่า ยกตัวอย่างโรงงานผลิตซอสถั่วเหลือง ในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้แรงงานในการผลิตด้วยกรรมวิธีที่ ส่งต่อกันมาเป็นเวลา 750 ปี แรงงานต้องมีความเชี่ยวชาญ เป็นอย่างมากในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ได้ซอสถั่วเหลือง ที่ คุ ณ ภาพไม่ แ ตกต่ า งจากต้ น ต� า รั บ ที่ สื บ ทอด ซึ่ ง การ ตอบสนองของแรงงานต่อกลิ่น ความเข้มข้นของถั่วหมัก ความชืน้ ลักษณะวัตถุดบิ ฯลฯ เป็นตัวแปรในการแก้ปญ ั หา เฉพาะหน้าจ�าเป็นอย่างมากในการจดจ�าและแก้ปญ ั หาเมือ่ สินค้าเป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อรสนิยมผู้บริโภค 3. สุดยอดแรงงานฝีมือ - แน่นอนว่าสุดยอดแรงงาน ที่ท�าได้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองย่อมเพิ่มมูลค่าของทั้งตัวเอง และผลงานได้ เ ป็ น อย่ า งดี ความเจ๋ ง นี้ ไ ด้ ม าจากความ พยายามและการสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งบ่มเพาะความสามารถในด้านนั้น ๆ ให้ผลิดอก ออกผลเป็นสุดยอดผลงาน หนึ่งในกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ คือแนวคิด One Man One Engine ของ Mercedes-Benz (AMG) ในการผลิตเครื่องยนต์รุ่นพิเศษด้วยมือของวิศวกร ผูเ้ ชีย่ วชาญ 1 คน ต่อ 1 เครือ่ ง โดยวิศวกรจะเป็นผูป้ ระกอบ ทุกชิ้นส่วนของเครื่องยนต์รวมถึงการตรวจสอบต่างๆ ด้วย ตัวเองจนกระทัง่ ขัน้ ตอนสุดท้าย คือ ปิดลายเซ็นของตนเอง ลงบนเครื่องยนต์ การมาถึงของเทคโนโลยีใหม่อย่างออโตเมชันไม่ใช่เรือ่ ง ใหม่ เช่นเดียวกับความหวาดกลัวทีม่ นุษย์เคยกลัวว่าวันหนึง่ เครื่องจักรจะเข้ามาแทนที่มนุษย์ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วลงเอยที่ มนุษย์ฝึกควบคุมและใช้งานเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลง ในครั้งนี้เช่นกันที่มนุษย์ต้องปรับตัวจากการใช้เครื่องจักร มาเป็นการควบคุมและท�างานร่วมกับระบบอัตโนมัติ สิ่งที่ แรงงานควรด�าเนินการ คือ การพัฒนาความสามารถ การปรับตัว รวมถึง ทัศนคติข องแรงงานในการท�า งานเพื่อให้เ ติบโต ร่วมกับเทคโนโลยีได้เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุด การเปิดใจพัฒนา ตัวเองเป็นกุญแจส�าคัญส�าหรับเทคโนโลยีที่ก�าลังมาถึง

35

วิธีหมักซอสถั่วเหลืองที่ ถ่ายทอดกันมาเป็นเวลา 750 ปี

แนวคิด One Man One Engine

การผลิตเครื่องยนต์ AMG ภายใต้ แนวคิด One Man One Engine

Source: Robots at Work, Georg Graetzy and Guy Michaels, June 22, 2017 www.scottautomation.com/news/articles/benefits-of-industrial-automation-and-robotics/ www.acieta.com/why-robotic-automation/robotics-manufacturing/ The Impact of Digitalization and Robotization on Employment, Stephen Ezell, Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) International Federation of Robotics


%

36

TREND 2020

T R E N D IN G

การเติบโตของอุตสาหกรรมยุคปัจจุบน ั และแนวโน้มในอนาคตล้วนถูกผลักดันด้วยเทคโนโลยีการผลิตลํา้ สมัย ทั้งสิ้น โดยตั้งเป้าลดความสูญเสีย เพิ่ มผลิตภาพ สร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการผลิต โดยสามารถ เห็นได้อย่างชัดเจนจากประเทศผู้นาํ อย่าง สหรัฐอเมริกา เยอรมนี จีน และญี่ปุ่น ซึง ่ นอกเหนือจากการเพิ่ม ศักยภาพแล้วยังเป็นการแก้ปัญหาต่างๆ ในสายการผลิตอีกด้วย ซึ่งกลุ่มประเทศที่มีการใช้งานเทคโนโลยี เป็นหลักนั้น สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานและวัตถุดิบลงได้มากกว่าครึ่งหนึ่งหากเทียบกับประเทศ ที่มีสายการผลิตทั่วไป

10

1. เครื่องมืออัจฉริยะ

2. ระบบนิเวศน์และประสบการณ์ 3. Embedded Intelligence

6. อิทธิพลจากการออกแบบของลูกค้า

การคาดการณ์

ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

4. มูลค่าของข้อมูลและระบบคลาวด์สําหรับอุตสาหกรรม 5. การประสานทั้ง Information Technology และ Operational Technology (IT-OT) 2019

7. Gig Economy สําหรับภาคบริการ (Freelance, Part-Time, Outsource) 8. การทํางานร่วมกันทั้งห่วงโซ่อุปทาน 9. เครือข่ายพาณิชย์สําหรับห่วงโซ่อุปทาน

10. ความต้องการของตลาดเป็นตัวกําหนด มูลค่าของผลิตภัณฑ์

2020

2020

+25%

+10% +5%

20%

50% ของอุตสาหกรรมจะทํางานวิจัยผลิตภัณฑ์ร่วมกับ ลูกค้า โดยอาศัยเทคโนโลยี VR ซึ่งจะเพิ่ มโอกาสความ สําเร็จในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ถึง 25%

1 ใน 3 ของซัพพลายเชนอุตสาหกรรมจะถูกตัดสินใจ ด้วยการวิเคราะห์จาก Cognitive Technology เพิ่ ม ความคุม ้ ค่าค่าใช้จา่ ยการผลิตขึน ้ 10% และเพิ่มศักยภาพ งานบริการขึ้นอีก 5%

เทคโนโลยี AR ที่ ทํ า งานร่ ว มกั บ อุ ป กรณ์ เ คลื่ อ นที่ จ ะ สนับสนุนการบริการจากระยะไกล เช่น การซ่อมบํารุง เครื่องจักร การปรึกษาวิธีใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึง ่ ส่งเสริมการ ‘จ้างผูเ้ ชีย ่ วชาญ’ freelance ซึง ่ ทดแทน พนักงานประจําได้กว่า 20%

ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ ม ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

+34% กลุ่มนวัตกรรมสากลที่ใช้ใน ตลาดภูมิภาค เช่น ยานยนต์ กลไกสําคัญ = งานวิจัยและพั ฒนา

+28% กลุ่มกระบวนการแปรรูปภายใน ประเทศ เช่น อาหาร สิ่งพิ มพ์ กลไกสําคัญ = แรงงาน

+22% กลุ่มพลังงานและทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น โรงกลั่นปิโตรเลียม กลไกสําคัญ = พลังงาน

FACT!

56%

19%

เทรนด์

การศึกษาของแรงงาน ภายในปี 2020

+9% กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น คอมพิ วเตอร์ เครื่องมือแพทย์ กลไกสําคัญ = นวัตกรรมและคุณค่าสินค้า

+7% กลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เช่น สิ่งทอ เครื่องประดับ กลไกสําคัญ = แรงงาน

59%

24%

21%

17%

ความต้องการ

2017

2020

การศึกษาระดับสูง

2017

2020

อาชีวศึกษาหรือใบประกาศ

2017

2020

แรงงานไร้ทักษะ


TREND 2020

S U STA I N A B L E

37

การผลิตแบบยั่งยืนเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ท่ีได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมการ ผลิตสมัยใหม่ เพราะสามารถเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยการลดต้นทุน และความสูญเสีย สร้างภาพลักษณ์ท่ีน่าเชื่อถือและไว้ใจได้ให้กับสาธารณะ ทัง ่ ผูผ ้ ลิตแต่ละรายต่างวาง ้ ยังสนับสนุนให้สามารถทําธุรกิจได้อย่างยืนยาว ซึง นโยบายเพื่ อสนับสนุนการแข่งขันในตลาดแตกต่างกันไป

M A N UFACTU RI NG ผลสํารวจศักยภาพทางการแข่งขัน จากกลุ่มบริษัทตัวอย่าง

SUSTAINABLE MANUFACTURING

สัดส่วนของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ หัวข้อการสํารวจ

ความสามารถ ในการเติบโต

ผลตอบแทนที่ได้รับ

ลงทุนการวิจัยและพั ฒนา ให้เกิดผลิตภัณฑ์ยั่งยืน ยกระดับสินค้าเดิมให้มีความยั่งยืน เพื่ อเข้าถึงตลาด ตั้งราคาได้สูงขึ้นจาก ผลิตภัณฑ์ท่ม ี ีความยั่งยืน

ความสามารถ ในการแข่งขัน

เทรนด์อุตสาหกรรมยั่งยืนที่ได้รับความนิยม

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้นํา กลุ่มตัวอย่างทั่วไป ด้านการผลิตแบบยั่งยืน (2,663 บริษัท) (294 บริษัท)

จัดการผลกระทบของ ผลิตภัณฑ์ผ่านห่วงโซ่มูลค่า ลดความสูญเสีย ในกระบวนการ

80% 78%

53% 57%

70% 67% 68%

46% 46% 41%

ลดการคายก๊าซ CO2 จากกระบวนการผลิต

ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน จากของเสียในการผลิต เช่น Solar Cell

ลดความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต

ใช้นาํ้ ในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: TOYOTA GLOBAL | SIEMENS | MCKINSEY | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY | FORBES | CHEPEDIA

FACT! คาดการณ์

แบ่งตามกลุ่มประเทศ

EUROPE

1

เปรียบเทียบได้กับหลอดไฟ LED ความสว่าง 78 ลูเมนส์ต่อวัตต์

GW

GW

GW

INDIA JAPAN

GW

123 106 107

AMERICA

การเติบโตของการผลิต พลังงานสะอาดในปี 2020

*

363

CHINA

GW

26

GW

หรือ การใช้งาน ไฟฟ้า

725,000

ครัวเรือน


38

AU TO M AT I O N & 4 .0

ออโตเมชันถือเป็นฟันเฟืองอุตสาหกรรมยุคใหม่ ด้วยการลดระยะเวลาในการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพชิน ่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้เฉลีย ่ ้ งาน รวมถึงกระบวนการผลิตซึง 30% โดยมีเซนเซอร์เป็นหัวใจสําคัญของระบบ ทํางานร่วมกับ PLC สายพาน หุ่นยนต์ รวมถึง เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การเข้ามาถึงของเทคโนโลยี IoT และ IIoT ยังทําให้ออโตเมชันก้าวไปได้ไกลกว่าการทํางานเฉพาะ ในโรงงาน ก่อให้เกิดการซ่อมบํารุง การติดตามข้อมูล การบริหารจัดการ รวมทั้งบริการจาก ผู้จัดจําหน่ายเครื่องจักรโดยตรง 24/7 ทําให้สายการผลิตสามารถเกิด Lean ที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นได้ นอกจากนี้ การมาถึงของ IoT ยังก่อให้เกิดการใช้งาน Big Data ซึ่งเป็นกระแสข้อมูล ขนาดใหญ่ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการตลาด เทรนด์ต่างๆ การแบ่งปันข้อมูลเพื่ อการซ่อมบํารุงและการผลิต

ออโตเมชันและโอกาสที่เกิดขึ้น

THE เทรนด์ TRENDS

วงจร การผลิตสั้น ปล่อยสินค้า ได้รวดเร็วขึ้น

THE ความท้าทาย CHALLENGES

ผลิต จํานวนน้อย และมีรูปแบบ การผลิต ที่หลากหลาย

มี TCO (Total Cost of Ownership) ที่สูงขึ้น ในการ วางระบบ การผลิต

ค่าใช้จ่าย สําหรับ Downtime ที่พุ่งสูงขึ้น

การจัดสรร ทรัพยากรแรงงาน และการดูแล สวัสดิภาพ

นําออโตเมชัน มาร่วมใช้งาน เพื่ อเพิ่ มการตอบสนอง ต่อรูปแบบการผลิต ให้ครอบคุลมมากขึ้น

ออโตเมชัน มีความซับซ้อน และการขาด ความสามารถ ในการคาดการณ์

การผลิต ที่ไม่ต่อเนื่อง และค่าใช้จ่าย ด้านวิศวกรรม ที่สูงขึ้น

ความต้องการ ระบบอัตโนมัติ และการปรับเพิ่ ม ขนาดการผลิต ของ SME

THE มาตรการรับมือ ENABLERS

ขาดการ บูรณาการ หุ่นยนต์และ ความเชี่ยวชาญด้าน Programming

สูญเสีย Productivity เพื่ อรักษา ความปลอดภัย

ใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีศักยภาพมากขึ้น เพื่ อการทํางาน วิศวกรรม ที่มีประสิทธิภาพ

ทําให้หุ่นยนต์ ใช้งานง่ายขึ้น ด้วยการเขียนโปรแกรม ที่ตอบสนอง ต่อผู้ใช้งาน

ต้องมี การวิเคราะห์ข้น ั สูง และการซ่อมบํารุง ที่สามารถ ไว้วางใจได้ นําระบบออโตชัน มาใช้งานร่วมกัน เพื่ อคงไว้ซึ่ง ความปลอดภัย และ Productivity

FACT! แบบสํารวจลําดับความสําคัญ ของเทคโนโลยีการผลิต

โดย CEO จากกลุ่มประเทศยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน

1

การวิเคราะห์และ คาดการณ์ล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ (IoT)

วัตถุดิบลํ้าสมัย

หุ่นยนต์ แห่งอนาคต

เทคโนโลยี การประมวลผล ศักยภาพสูง

การออกแบบดิจิทัล การจําลอง และ การประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

Smart Factory (IoT)

เทคโนโลยีเติมเนื้อวัสดุ (3D Printing)

การออกแบบด้วย Open-Source/ลูกค้าระบุ ความต้องการได้โดยตรง

เทคโนโลยี Augmented Reality

10


TREND 2020

AUTO M AT I O N

39

จากความท้าทายของตลาดและการแข่งขันในการผลิตที่สูงขึ้นส่งผลให้การใช้ออโตเมชัน ในสายการผลิตเพิ่มขึน ้ เป็นอย่างมาก โดยมูลค่าการลงทุนเกีย ่ วกับระบบออโตเมชันมีสด ั ส่วนและ มูลค่าเพิ่ มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เช่น ในประเทศจีน ปี 2010 มีมูลค่าการลงทุนออโตเมชันอยู่ เพี ยง 4.6 แสนล้านบาท ในขณะที่ปี 2020 มีการคาดการณ์ไว้สูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท หรื อ การลงทุ น ด้ า นเซนเซอร์ ใ นอเมริ ก าเหนื อ ที่ เ ม็ ด เงิ น ในอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะเซนเซอร์ไบโอเมตริก

การใช้งานอุปกรณ์สําหรับออโตเมชันที่เพิ่ มขึ้น

คาดการณ์มูลค่า

บาท

ล้าน

การใช้งานอุปกรณ์ AUTOMATION

แสน 1.27

ในประเทศจีน ปี 2020

บาท

ล้าน

แสน 1.74

าท

้านบ

ื ล ่น

ม 6.2 ห

PLMent m

ife tL duc Pro

ge ana

M

le Cyc

rise

erp

Ent

P ERning n

Res

าท 2.2 ้านบ ื ล ม่น ห 1.7

S MEems

ประ

เพิ่ม

nd la

ro ont yC sor

rvi

e Sup

S DC m

cq aA Dat

te Sys

l tro Con ted u b tri

Dis

PLoCller

ntr

o ic C Log

able mm

cal

ri me

gra Pro

Nu ter

pu

Com

an um

C CNntrol Co

มูลค่ารวม

I HMface

1,600,000,000,000 บาท

r Inte

รับ สําห งาน งมือ้ในโรง ่ ื อ ร เค ใช ne

chi Ma

H

าท

้านบ

ื ล ่น

ม 1.5 ห

าท

้านบ

ื ล ่น

6 หม าท ้านบ ื ล ม่น ห 5.3

yst nS

re twa าน Sofารทําง ก DAion าพ it SCA ิ ธิภ ท uis

าท

้านบ

ื ล ่น

6 หม

tio

cu Exe ing

r ctu ufa

n

Ma

าท

้านบ

ื ล ่น หม

Pla ce our

คาดการณ์

มูลค่าการใช้งานเซนเซอร์ในปี 2020 ตลาดทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป

NORTH AMERICA

เซนเซอร์ยานยนต์

6,500

EUROPE

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เซนเซอร์ก๊าซ

700

เซนเซอร์รับภาพ CMOS

3,200

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เซนเซอร์ไบโอเมตริก

360

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

FACT! คาดการณ์

ขนาดตลาดออโตเมชัน ปี 2020

บาท

ล้าน

1 ล้าน

80.3

50.3

40

21.2

12.5

FACTORY AUTOMATION

PROCESS AUTOMATION

INDUSTRIAL SOFTWARE

ADDITIVE MANUFACTURING

AI

(พั นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ)


40

R O B O T I C

การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพุ ่ งทะยานต่อเนื่อง หุน ่ ยนต์อต ุ สาหกรรมเป็นส่วนสําคัญต่อการเติบโตของออโตเมชันโดยมีภม ู ภ ิ าคเอเชียเป็นกุญแจในการผลักดัน ดังกล่าว โดยในแต่ละปีมีแนวโน้มการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่ มขึ้นเฉลี่ย 14% ต่อปี คาดว่าในปี 2020 จะมีการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากกว่า 3 ล้านตัวทั่วโลก

5

จีน

87,000

ตัว

เกาหลี

41,400

ประเทศ

ที่มีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมมากที่สุด

ญี่ปุ่น

ตัว

38,600

สหรัฐอเมริกา

ตัว

31,400

ตัว

เยอรมนี

20,000 การจัดซื้อ หุ่นยนต์ใหม่

คาดการณ์

ปริมาณหุ่นยนต์

ในกระบวนการผลิตทั่วโลก

2016

2018

294,000

378,000

2016

1.8

ปริมาณผลิต หุ่นยนต์ทั่วโลก ปี 2020

คาดการณ์

521,000

ตัว

2018

2020

คาดการณ์

คาดการณ์

ล้านตัว

ล้านตัว

2.3

ล้านตัว

คาดการณ์

2020

คาดการณ์

ตัว

ASIA-AUSTRALIA

354,000

ตัว

3

EUROPE

83,000

ตัว

ตัว

AMERICA

ตัว

73,000

ตัว

ที่มา: INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS

FACT! คาดการณ์

ผลกระทบของออโตเมชัน และคอมพิ วเตอร์ ต่อตําแหน่งงานที่เกิดขึ้น ในปี 2020

(ล้านตําแหน่ง)

137

S.E. ASIA

70

AMERICA EUROPE JAPAN AUSTRALIA

18 14

Million jobs

million jobs

5

million jobs

million jobs

million jobs


TREND 2020

D I G I TA L I Z AT I O N

41

ระบบดิจิทัลถือเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมยุคใหม่ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกส่วนของ Supply Chain ทั้งส่วนการผลิต การตลาด การขนส่ง และการซ่อมบํารุง โดยเฉพาะอย่างยิง ่ เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ที่สนับสนุนการประสานงานแบบ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการใช้ Big Data เพื่ อเพิ่ มความแม่นยําในการตัดสินใจ

ดิจิทัล ความสําเร็จของอุตสาหกรรมยุคใหม่

ผลสํารวจความคาดหวัง

จากการปรับใช้ระบบดิจิทัลในปี 2020 ผลที่ได้รับจากการใช้ระบบดิจิทัล

สัดส่วนที่ได้รับผลกระทบ เพิ่ ม

เพิ่ มประสิทธิภาพ

9%

รายรับที่เพิ่ มขึ้น

31%

50%

50%

เพิ่ ม

10%

54%

37%

50%

19%

ของกลุ่มตัวอย่าง

ของกลุ่มตัวอย่าง

ผลสํารวจของ PWC ต่อความคาดหวังจากการปรับใช้ ระบบดิจท ิ ล ั ในอุตสาหกรรมภายในปี 2020 พบว่าครึง ่ หนึง ่ ของผู้ตอบแบบสอบถาม เชื่อว่าระบบดิจิทัลสามารถเพิ่ ม ประสิทธิภาพการทํางานและสร้างรายรับที่เพิ่ มขึ้นได้ถึง

Big Data

เพิ่ มได้มากกว่า 30%

11-30%

11 30% ถึง

• การเก็บข้อมูลความพึ งพอใจลูกค้าเพื่ อพั ฒนาผลิตภัณฑ์

ก่อให้เกิดผล...

3.57

• เพิ่ มประสิทธิภาพกระบวนการทํางานและลดของเสีย

1.92

พั นล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ยอดขายจากความสามารถทําการตลาด แบบเจาะตรงกลุ่มเป้าหมาย

1.58

พั นล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ

• นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่พัฒนาจาก Big Data

พั นล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ

1.36

พั นล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ

• ประสิทธิภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ แบบ Real-Time และการตัดสินใจที่แม่นยํา

1.4

พั นล้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มา: PWC | HEAVY READING

FACT!

ลงทุน

บริษัท

โรงงานดิจิทัลแล้ว ในปัจจุบัน!

9% 41 % ไม่มีแผน

สําหรับ โรงงาน

ดิจิทัล

สําหรับโซลูชันแยกเดี่ยว

จาก

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

9 10

มีการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างกว้างขวาง โรงงานมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและมีการเชื่อมต่อ

44%

6% โรงงานที่มีการใช้งานดิจิทัล

อย่างสมบูรณ์ครบวงจร


42

TECHNOLOGY

POWERING UP LABOR WITH TECHNOLOGY ยกระดับแรงงานด้วยเทคโนโลยี

แม้ความสามารถในการท�างานของมนุษย์อาจมีข้อจ�ากัดต่าง ๆ อาทิ ข้อจ�ากัดทางกายภาพ ความอ่อนเพลีย สมองเหนื่อยล้า ่ เป็นข้อจ�ากัดพื้นฐานของสิ่งมีชวี ต หรือสภาพจิตใจ ซึง ิ ทีเ่ รียกว่า ‘มนุษย์’ มาแต่ไหนแต่ไร แต่ข้อจ�ากัดเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไข ด้วยเทคโนโลยีมาโดยตลอด เช่น รอก/เครน เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ รถยนต์ โทรศัพท์ ไปจนถึงเครื่องจักร ซึ่งวันนี้ ่ งตอกเสาเข็มจะท�าให้คนงานก่อสร้าง คงไม่มใี ครจะกังวลว่าเครือ ตกงาน แต่ตรงกันข้ามเครื่องจักรก่อสร้างกลับท�าให้อาชีพ ดังกล่าวเป็นที่ต้องการมากขึ้นเนื่องจากธุรกิจก่อสร้างได้รับ การพัฒนา (ยกเว้นถ้าคุณยึดติดว่า ฉันจะเป็นคนงานก่อสร้าง ที่ท�าหน้าที่ตอกเสาเข็มเท่านั้น!) ดังนั้น สุ ดท้ายแล้วไม่ว่าการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ทางรอดของมนุษย์หรือ แรงงาน คือ ความสามารถในการปรับตัวและพั ฒนาตัวเอง ่ อ เพื่อสร้างพื้นทีใ่ นยุคแห่งเทคโนโลยี และสิ่งแรกทีต ้ งท�า คือ เลิก กังวล และท�าความเข้าใจข้อดี-ข้อจ�ากัดของเทคโนโลยีเสียก่อน


TECHNOLOGY

The price of doing the same old thing นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาดีหรือมาร้าย

แรกเริ่มเดิมทีเทคโนโลยีต่าง ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุน การท�างานและจัดการกับอันตรายที่เกิดขึ้น เช่น การยกของ ที่มีน�้าหนักมากเกินไป การท�างานในพื้นที่ปนเปื้อนสารเคมี หรือการท�างานในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง การท�างานดังกล่าวถือเป็นการ สนับสนุนการท�างานของมนุษย์ลดการบาดเจ็บหรืออุบตั เิ หตุ ที่อาจเกิดขึ้นต่อแรงงาน เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติจึง ไม่ใช่ศัตรูของแรงงานและไม่ได้หมายถึงการแทนที่แรงงาน เสมอไป เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเองก็เหมือนเหรียญ ที่มีสองด้าน มีทั้งข้อดีและข้อจ�ากัด เช่น ข้อดี 1. ลดระยะเวลาการผลิต 2. เพิ่มความแม่นย�าในการท�างาน 3. ลดความผิดพลาดจากความบกพร่องของมนุษย์ 4. สามารถท�างานซ�้าไปซ�้ามาได้อย่างรวดเร็วต่อเนื่อง 5. ลดการบาดเจ็บในการปฏิบัติงาน 6. ตอบสนองต่อการผลิตสินค้าจ�านวนมาก 7. สามารถวางแผนและจัดการสายการผลิตได้ครบถ้วน ข้อจ�ำกัด 1. เงินลงทุนสูง 2. ต้องการพนักงานที่มีทักษะ 3. โอกาสเกิดมลพิษสูงกว่า 4. ขาดความหลากหลายหรือความยืดหยุ่นในขั้นตอน การผลิต 5. เพิ่มต้นทุนด้านการบ�ารุงรักษา จากข้ อ จ� า กั ด ดั ง กล่ า ว เราจะเห็ น ได้ ถึ ง ข้ อ ได้ เ ปรี ย บ ของแรงงานมนุษย์ คือ ความสามารถในการปรับตัว การ เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ รวมถึงความสามารถในการต่อยอด พลิกแพลงกระบวนการท�างาน ดังนั้น หากสามารถผสาน รวมการท�างานอันทรงพลังของเทคโนโลยีเข้ากับความรู้ ความสามารถของแรงงานจะสามารถท�าให้เกิดการท�างาน อันยั่งยืน รวมถึงสร้างพื้นที่ของแรงงานในยุคใหม่ได้อย่าง ปลอดภัย เมื่อโลกเปลี่ยนแรงงานต้องปรับ

การท� า ความเข้ า ใจทั ก ษะของแรงงานเป็ น สิ่ ง ส� า คั ญ ส� า หรั บ การเลื อ กอาชี พ และเตรี ย มความพร้ อ มส� า หรั บ เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยุ ค ใหม่ พนั ก งานควร ส�ารวจระดับความเสี่ยงของตัวเอง โดยเบื้องต้นแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

is far higher than the price of change ราคาค่างวดส�าหรับ การท�าอะไรเดิม ๆ นั้น สูงกว่าราคาของ การเปลี่ยนแปลง Bill Clinton อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

1. แรงงานทักษะน้อย แรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรื อ ขั้ น ตอนที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นต�่ า เช่ น อุ ต สาหกรรม การเกษตร การท�างานที่มีกิจกรรมซ�้า ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง มากนัก นับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบ จากการมาถึงของระบบอัตโนมัติ 2. แรงงานทักษะปานกลาง สามารถท�าการผลิตสินค้า ทีม่ คี วามซับซ้อนระดับปานกลางได้ เช่น เคมีภณ ั ฑ์ ประกอบ ยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ หรืออุตสาหกรรมด้านพลังงาน แรงงานในกลุ่มนี้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรวมถึงท�างาน ร่วมกับระบบอัตโนมัตติ า่ ง ๆ นอกจากนี้ ยังมีความสามารถ ในการสั ง เกตการณ์ แ ละปรั บ ตั ว ตามการเปลี่ ย นแปลงที่ เกิดขึ้นได้บ้าง 3. แรงงานทักษะสูง สามารถท�าการผลิตสินค้าทีม่ คี วาม ซับซ้อนสูง เช่น อากาศยาน อาวุธ อุปกรณ์ระบบสือ่ สารหรือ น�าร่อง สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่าง ๆ รวมถึงการผลิตสินค้า ที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูง แรงงานในกลุ่มนี้มีทั้งทักษะ ในการท�างานร่วมกับเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีทัศนคติในการ คิดปรับเปลี่ยน แก้ไขปัญหา และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

43


44

จากการวิจัยของนักวิจัย สกว. พบว่าภาพรวม 73% ของแรงงานในไทยเป็นแรงงานทักษะน้อย ซึ่งงานนั้น ๆ มี โอกาสถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติได้ ในขณะที่ ตลาดอุตสาหกรรมทัว่ โลกเน้นการใช้งานระบบอัตโนมัตแิ ละ เทคโนโลยีขนั้ สูงในสายการผลิต อาทิ เครือ่ งพิมพ์ 3 มิตหิ รือ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพิ่มคุณภาพสินค้าและลดระยะเวลา การผลิต หากประเทศไทยไม่ปรับตัวก็จะขาดความสามารถ ในการแข่งขัน แรงงานก็อาจตกงานอยูด่ หี รือ ดังนัน้ ทางออก ที่เหมาะสมจึงไม่ใช่ ‘การต่อต้าน’ ระบบอัตโนมัติแต่เป็น ทัศนคติในการพัฒนายกระดับและแสวงหาต�าแหน่งงานใหม่ เพื่อสร้างความยั่งยืน หากไม่ปรับตัวในวันนี้อาจไม่มีวัน ข้างหน้า อย่างน้อยที่สุดต้องรู้จักและใช้งานเทคโนโลยี พื้นฐานส�าหรับแรงงานยุคปัจจุบันให้เป็น เทคโนโลยีสนับสนุนแรงงานยุคใหม่

การเรียนรูแ้ ละใช้งานเทคโนโลยีในยุคปัจจุบนั เป็นเรือ่ งที่ เข้าถึงได้ง่ายดายแตกต่างจากสมัยก่อน ระบบอินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟนสามารถเปิดโอกาส ส�าหรับแรงงานได้อกี มาก เช่ น หลั ก สู ต รการเรี ย นฟรี จ าก Coursera.org หรื อ แอปพลิเคชันบรรจุข้อมูลส�าหรับวิศวกรต่าง ๆ ที่ไม่เสีย ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากค่าไฟกับค่าบริการ Wifi หากไม่ นั บ เทคโนโลยี ‘ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ’ ซึ่ ง ยั ง อยู ่ ระหว่ า งการพั ฒ นา แรงงานมนุ ษ ย์ ยั ง คงเป็ น ศู น ย์ ก ลาง ของการท�างานเพราะความสามารถในการตัดสินใจตาม สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลง รวมถึงทักษะการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ โดย Modern Manufacturing ได้เลือกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ ต้องการทักษะของแรงงานทีไ่ ม่สงู มากนักและไม่เข้ามาแทนที่ แรงงาน ซึ่งแรงงานที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะมีโอกาสยกระดับ หน้าที่งานและรายได้

1. Exoskeleton ความต้องการทักษะแรงงาน: ต�า่

Exoskeleton ความหมายตรงตัว คือ ระบบโครงกระดูก ภายนอก เทคโนโลยีนี้ คือ การสวมใส่ชุดที่ใช้เพิ่มความ สามารถของผู ้ ใช้ ง าน ซึ่ ง การออกแบบและลั ก ษณะจะ แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต การใช้งาน Exoskeleton สามารถ ท�าให้ผู้ใช้ยกของที่มีน�้าหนักมากกว่าตัวเองได้ ลดอาการ บาดเจ็ บ หรื อ เหนื่ อ ยล้ า ของกล้ า มเนื้ อ จากการท� า งาน เหมาะส�าหรับการท�างานทีต่ อ้ งใช้พละก�าลังยกของทีม่ คี วาม หลากหลาย จนระบบอัตโนมัติไม่ยืดหยุ่นพอ เช่น การ ประกอบชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ดั ง คลิ ป และสามารถใช้ ง าน ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าทางการแพทย์หรือทางทหารเช่น คลิปด้านล่างเป็นต้น

Exoskeletons ป้องกันกำร บำดเจ็บของแรงงำน

2. Augmented Reality/Virtual Reality ความต้องการทักษะแรงงาน: ต�า่

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนการท�างานผ่านการจ�าลอง โลกเสมือนให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถเป็นทั้งการน�าเสนอ คู ่ มื อ ค� า แนะน� า ระหว่ า งการท� า งาน หรื อ ท� า งานร่ ว มกั บ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรึกษาการซ่อมเครื่องจักร ทั้งยังสามารถใช้ ในการฝึกทักษะแรงงานได้อีกด้วยเช่นกัน

Industry 4.0 AR ส�ำหรับ กำรผลิต


TECHNOLOGY

45

3. Health/Tracking Technology ความต้องการทักษะแรงงาน: ต�า่

การข้อมูลการแพทย์ผ่าน ผิวหนังเทียม

เทคโนโลยีสวมใส่ที่สามารถหาซื้อได้ท่ัวไปในท้องตลาด ปัจจุบันด้วยราคาที่ไม่สูงมากนัก เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) หรือแม้แต่สมาร์ทโฟนธรรมดา ซึง่ เทคโนโลยี เหล่านี้ช่วยในการตรวจสอบสภาวะร่างกายของแรงงาน เพือ่ เฝ้าระวังอาการผิดปกติได้ เช่น การเต้นของหัวใจ หรือใช้ ในการติดตามบุคคลที่ท�างานในพื้นที่อันตรายเพื่อเฝ้าระวัง หากเกิดเหตุอันตรายขึ้น หรือส�ารวจการเดินในคลังสินค้า เพื่อหาแนวทางการจัดพื้นที่คลังสินค้าให้สะดวกยิ่งขึ้น 4. COBOT ความต้องการทักษะแรงงาน: สูง

เทรนด์ Cobot ปี 2017 ณ งาน Hannover Messe

COBOT หรือ Collaborative Robot คือ หุ่นยนต์ อุ ต สาหกรรมที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ มนุ ษ ย์ ไ ด้ โ ดย ไม่ต้องมีรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัย มาพร้อมกับระบบนิรภัย และเซนเซอร์ตรวจจับที่สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ร่วม ท�างาน การท�างานร่วมกับ COBOT หรือตัง้ ค่าทัว่ ไปนัน้ ไม่ใช่ เรื่องยากหากจะเรียนรู้ และการดูแลรักษา COBOT ก็เป็น ทักษะที่ช่วยยกระดับแรงงานได้ แต่การเขียนโปรแกรมหรือ ตั้งค่าการใช้งานตามโปรแกรมส�าเร็จรูปยังต้องการทักษะ ความเข้าใจที่ค่อนข้างสูง 5. Industrial Internet of Things ความต้องการทักษะแรงงาน: ปานกลาง

ระบบ Monitoring ผ่าน IIoT

Industrial Internet of Things (IIoT) เป็นการเชื่อมต่อ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ เข้าด้วยกันผ่าน เครือข่าย Internet เพื่อการรายงานการท�างานรวมถึงการ ควบคุมจากนอกสถานที่แบบ Real Time ซึ่งการใช้เพียง ติดตามข้อมูลและรายงานผลอาจใช้ระดับทักษะปานกลาง เพือ่ ด�าเนินการ ในขณะทีก่ ารแก้ไขปรับปรุงนัน้ ต้องการระดับ ทักษะที่สูงและมีความเข้าใจต่อระบบพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ของมนุษยชาติล้วน เกิดขึ้นเพราะความขาดแคลนและปัญหาที่พบ เมื่อใดที่ เทคโนโลยีนนั้ ๆ กลายเป็นตัวแปรในการผลักดันอุตสาหกรรม เมื่อนั้นแรงงานก็กลับมีความส�าคัญมากขึ้นท่ามกลางการ เปลี่ ย นแปลงอั น รวดเร็ ว เช่ น กั น แรงงานในยุ ค ปั จ จุ บั น ยังมีโอกาสในการก้าวหน้าโดยอาศัยทักษะในการควบคุม เทคโนโลยี ซึ่งการปรับตัวและการเรียนรู้ถือเป็นจุดแข็ง ของมนุษย์ที่แม้แต่ Machine Learning หรือเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ยังไม่อาจท�าได้ทั้งหมด หากจะอยู ่ ร อดต้ อ งเริ่ ม เรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพ พื้นฐานตั้งแต่วันนี้ วันที่ทั้งแรงงานและเทคโนโลยีต่างมี ข้อจ�ากัดแต่เติมเต็มซึ่งกันและกัน ‘ปัญหาด้านแรงงาน’ จะหมดลงหากเพียงแรงงานรู้จักปรับตัว

Source: www.mckinsey.com/business-functions/operations/ourinsights/human-plus-machine-a-new-era-of-automation-inmanufacturing www.fastcompany.com/40462489/robots-automation-labor-lookat-history-industrial-revolution-moshe-vardi www.isranews.org/thaireform-other-news/54159-ooo.html


46

ADVERTORIAL

M E TA L- W O R K I N G MACHINES & MACHINE TOOLS FOR SMART MANUFACTURING DATA COLLECTION BY: WILAIPORN RATCHAPANYA


47

วันนี้คุณเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อรองรับ Thailand 4.0 แล้วหรือยัง? a. กลยุทธ์การขยายตัว - Growth strategy b. กลยุทธ์การคงตัว - Stability strategy c. กลยุทธ์การหดตัว - Retrenchment strategy ไม่มีค�าตอบใดถูกต้องที่สุด และแม้ในภาวะเศรษฐกิจเดียวกัน แต่ละองค์กรยังมีปัจจัยทางการตลาดที่ท�าให้ เหมาะกับค�าตอบที่แตกต่างกัน การค�านวณและพยากรณ์ที่แม่นย�าอาจท�าให้คุณตัดสิ นใจขายเครื่องจักรเก่า แบบยกแผงแลกกับการซื้อเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดเพียง 1 เครื่อง เพื่อรองรับออเดอร์ช่วง Decline ของตลาด ได้อย่างคุ้มค่าก็เป็นได้ เมื่อวันนี้ผู้ผลิตต้องเผชิญความท้าทายหลากหลายมิติ ได้แก่ ความเร็ว x ต้นทุน x ความยืดหยุ่น x คุณภาพ ก็ยากที่จะปฏิเสธการปรับใช้เทคโนโลยี ซึ่งมิใช่เพียงเพื่อทางเลือกในการเติบโตเท่านั้น แต่เพื่อ ‘ความอยู่รอด’ ด้วยเช่นกัน ถ้ามองอย่างเป็นกลาง (แบบมีความหวังนิด ๆ) เราพอจะเห็นภาพความเป็นไปได้ของอนาคตประเทศไทยตาม นโยบาย Thailand 4.0 ได้เหมือนกัน เมื่ออุปสงค์ของผู้บริโภคได้รับการผลักดันด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Smartphone IoT EV Logistics HealthTech FinTech Blockchain ซึ่งส่งผลให้เกิดการผลิตเพื่อแทนที่ สิ นค้าเดิม รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เกิดอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ายุคใด ๆ ที่เคยมีมา ส่ งผลให้ ้ ทีใ่ ดก็ได้บนโลกใบนี้ ซึง ่ Thailand 4.0 ของเราก็จด การค้าและการลงทุนฐานการผลิตมีโอกาสเกิดขึน ั วางกรอบ ทางเดินไว้เพื่อรองรับปัจจัยดังกล่าว Modern Manufacturing ฉบับนี้จึงเลือกเครื่องจักรส่ วนหนึ่งที่สนับสนุน Smart Manufacturing และ ตอบโจทย์ทั้ง ความเร็ว x ต้นทุน x ความยืดหยุ่น x คุณภาพ ในงานโลหการและงานแม่พิมพ์ แต่อีก 2 โจทย์ ส�าคัญที่นักลงทุนต้องพิจารณาเองก่อนตัดสินใจลงทุนก็คือ Business Plan และที่ส�าคัญที่สุด ‘Timing’


48

่ งพับอัจฉริยะ เครือ

HACO NEW PRESSMASTER

่ เคลมว่าเป็น ‘พับเสร็จก่อนพับจริง’ น่าจะตรงกับความสามารถของ ‘Press HACO Bend 3D’ ซึง ่ ุดเท่าที่เราเคยเห็น แถมยังฉลาดสุด ๆ อีกด้วย หลังจาก (1) ป้อน ซอฟต์แวร์จัดการงานพับที่เร็วทีส ไฟล์งาน 2D หรือ 3D เข้าไป (2) ระบบจะเลือก Toolings ที่ควรใช้ (3) เสนอขั้นตอนการพับ และ (4) จ�าลองการพับเป็น 3D ให้เราดู รวมถึงทดสอบความปลอดภัยเพื่ อเช็กอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เช่น การชน การกระแทก นอกจากนี้ ระหว่างแสดงภาพ 3D ยังค�านวณความเร็วการพับ ระบุ Toolings ที่ใช้แต่ละขั้นตอน วัดความยาวชิ้นงานหน้าเครื่อง ระยะห่างจนถึงใบพับต่อไป และอีกปัญหาส� าคัญในการพับโลหะ คือการดีดกลับหรือคลายตัวของชิ้นงานท�าให้เจ้าหน้าที่ต้องคอยวัดทีละชิ้นหลังพับ แต่ HACO มี ระบบวัดแกน F ด้วยแสงเลเซอร์ซง ึ่ ประกอบทัง ้ สองข้างของชิ้นงานเพื่ อคอยวัดองศาของชิ้นงาน ให้เท่ากันหมดตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้าย แสดงถึงความเป็น Smart Manufacturing ที่ใส่ใจ ในรายละเอียดอย่างครบครันจริง ๆ

admin@thaisheetmetal.com www.thaisheetmetal.com


49

Waterjet รุน ่ ล่าสุด

FLOW MACH 200 SERIES

เครื่องตัด Waterjet รุน ่ ล่าสุดจาก Flow International Corportion แบรนด์ช้ันน�าที่ข้ึนชื่อด้าน ้ เทคโนโลยีพลังน�าแรงดันสูงจากสหรัฐอเมริกา ออกแบบให้สามารถเปิดได้ 3 ด้านด้วยโครงสร้าง แบบ Cantilever ท�าให้ล�าเลียงวัสดุเข้าออกได้ง่าย มาพร้อมซอฟต์แวร์ FlowXpert 3D CAD/ CAM ใช้ควบคุมหัวตัดแบบ 5 แกนรุน ่ ล่าสุด Pivot+ ที่สามารถท�ามุมเอียงได้ถึง +/- 60 องศา ติดตั้งพร้อมปั๊มแรงดันสูงขนาด 60,000psi (หรือ 4,150 บาร์) ของ Flow ที่มีช่ือเสียงในด้าน ความคงทนและให้แรงดันการปฏิบัติงานสูง Mach 200 จึงครบเครื่องเกินคาดสมกับสโลแกน ที่ว่า ‘Elevate the Expectation’

prawit@siamanankit.com www.siamanankit.com


50

DLFN

Modular Production Equipment ความหลากหลายก็ส� าคัญ! ประสิ ทธิภาพก็จ�าเป็น! ถ้าคุณยังไม่พร้อมลงทุนเครื่องจักรราคาแพงที่อาจใหญ่เกินกว่า ชิ้นงานในปัจจุบัน ลองพิ จารณาสายการผลิตแบบ Modular ดูสิ ่ Revolution ด้านการผลิตสมัยใหม่เลยทีเดียว Modular Production DLFn จาก Fuji Corporation เป็นอีกหนึง Equipment แบ่งขั้นตอนการผลิตแต่ละขั้นเป็น Module ย่อย ๆ ที่สามารถน�ามาวางเรียงต่อกันได้อย่างสะดวกและ ประหยัดพื้นทีแ่ บบสุด ๆ แต่ละ Machine Module ประกอบอยูบ ่ น Base Module ทีเ่ คลื่อนย้ายได้สะดวก แถมในระหว่าง ที่แต่ละ Module ยังอยู่ในไลน์ผลิตก็ยังสามารถดึงออกมาได้ถึง 700 mm เพื่ อความสะดวกในการซ่อมบ�ารุงอีกด้วย DLFn สาธิตให้เราเห็นภาพว่าไลน์การผลิต 10 Modules นั้นใช้ความยาวเพียง 4.5 เมตรเท่านั้น! ประหยัดไปกว่า 50% (จากตัวอย่างประกอบด้วย ส่ วนเก็บชิ้นงาน x 1 + Turning x 3 + QC x 1 + Vertical x 2 + Deburning x 1 + ฉีดล้าง x 1 + ส่ วนส่งออกชิ้นงานส� าเร็จ x 1) ขึ้นชื่อว่าเป็น Modular Production Equipment ย่อมไม่ใช่แค่รป ู แบบที่เป็นมาตรฐานเพื่ อประหยัดพื้นที่ติดตั้งเท่านั้น แต่ DLFn ที่จัดการด้วยชุดควบคุม ‘UNICORN’ ยังมีระบบล�าเลียงชิ้นงานแบบอัตโนมัติอีกด้วย สมกับเป็นแนวคิด ในยุค Smart Manufacturing จริง ๆ

sales@suthong.co.th www.suthong.co.th


51

Production SystemTM

3D PRINTER

่ งแรกของโลก ส� าหรับงาน Mass Production เครือ

ยุคการผลิตระดับอุตสาหกรรมด้วย 3D Printing ดูท่าจะมาถึงเร็วกว่าที่คิด Desktop Metal รุ่น Production SystemTM คือเครื่องพิ มพ์โลหะสามมิติท่ีถูกพั ฒนามาเพื่ อรองรับการผลิต จ�านวนมากเพราะท�าความเร็วได้ถึง 8,200 ลูกบาศก์เซนติเมตร/ชัว่ โมง ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบ Single Pass Jetting (SPJ) จึงพิมพ์ได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ถึง 100 เท่า ช่วยลด ขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิตให้ส้ันลงอย่างเห็นได้ชัด การผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดและซับซ้อนด้วย 3D Printing นั้นสามารถข้ามขั้นตอนการท�า Tooling จึงลด Lead Time การส่งสินค้าเข้าสู่ท้องตลาด และเมื่อเทียบกับการใช้ผงโลหะ MIM แล้ว Production SystemTM ผลิตชิ้นงานได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงถึง 20 เท่า!! แถมกระบวนการ หลังการผลิตก็ไม่ยุ่งยากเท่ากับการผลิตแบบเดิม

sales3d@thaisakolgroup.com www.thaisakolgroup3d.com


52

ครัง ้ แรกในอาเซียน

TruMatic 1000 fiber

่ ามารถเชื่อมต่อกับ TruDisk Solid-State TruPunch 1000 (S19) รุน ่ ใหม่เป็นเครื่องพั้นซ์ชง ่ิ ทีส ่ ง TruPunch 1000 (S19) ให้เป็นเครือ ่ งพั้นซ์ชง Laser ขนาด 3kW ผูใ้ ช้งานจึงสามารถอัพเกรดเครือ ิ่ และเครื่องตัดเลเซอร์ได้ในเครื่องเดียวคือ TruMatic 1000 fiber ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ได้รับ การออกแบบเทคโนโลยี ก ารขั บ เคลื่ อ นใหม่ ทั้ ง หมด ตามแนวคิ ด แบบโมดู ล าร์ ด้ ว ยสิ ท ธิ บั ต ร “Delta Drive” หัวพั้นซ์จะเคลื่อนที่ตามแกน Y ส่ วนโต๊ะท�างานจะเคลื่อนที่ตามแกน X ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ คื อ กระบวนการพั้ น ซ์ชิ่งรวดเร็วขึ้น และลดความเสี่ ยงต่ อการติดขัดและการปะทะของหัวพั้ น ซ์ สามารถคัดแยกชิ้นงานที่ท�าเสร็จแล้วอัตโนมัติ ที่มีขนาดไม่เกิน 180 x 180 มม. ด้วยนวัตกรรม ของการเคลื่อนที่ของหัวพั้ นซ์ ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถเอาชิ้นงานออกจากเครื่องได้อย่างง่ายดาย การสับเปลี่ยนโหมดการใช้งานระหว่างการตัดด้วยเลเซอร์และพั้นซ์ชง ่ิ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ่ กันและกัน และไม่เกิดการแทรกแซงซึง พบกันที่ Metalex 21-24 พฤศจิกายน 2561 บูธ BB01 ฮอลล์ 100

+66 2576 5995 www.trumpf.com


53

INTEGREX I-200

HORIZONTAL CNC LATHE MACHINE อเนกประสงค์

่ ได้รบ เครื่องจักรกล multi-tasking เจนเนอร์เรชั่นที่ 5 ของ MAZAK รุน ่ Integrex i-200 ซึง ั ความนิ ย มในหลายประเทศ ตั ว เครื่ อ งมาพร้ อ มหั ว จั บ ขนาดใหญ่ 6 นิ้ ว และจุ ด เด่ น ส� า คั ญ ที่ เหนื อ กว่า เครื่ อ งอื่ น คื อ ระบบการเคลื่ อ นที่ข องแกน B และแกน C ที่ อ อกแบบมาให้ มี พื้ น ที่ ส� า หรั บ กั ด ชิ้ น งานขนาดใหญ่ จึ ง คุ้ ม ค่ า ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพเต็ ม เปี่ ยมและมี ค วามแม่ น ย� า สู ง มาก ่ าง MAZAK เคลมว่าเป็น Control Type นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบควบคุมจอสัมผัส SmoothX ทีท ที่ใช้งานง่ายที่สุด เรียกว่าออกแบบ UX/UI ให้เหมือนการใช้งาน Smartphone หรือ Tablet ขนาดนั้นเลย ส� าหรับใครที่อยากสัมผัสของจริง MAZAK (Thailand) ยกมาให้ชมกันได้ท่ีงาน Intermold 2018 วันที่ 20-23 มิ.ย.นี้ ศูนย์ไบเทคครับ

+66 2402 0650 www.mazakthai.com


54

MARVEL 3000

ไฟเบอร์เลเซอร์ตด ั โลหะแผ่น ราคาย่อมเยา

่ วชาญเทคโนโลยีเลเซอร์ ร่วมมือน�าเสนอ FARLEY-LASERLAB KRASSTEC และ HGTECH ผูเ้ ชีย –MARVEL 3000 เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์ตัดโลหะแผ่นเพื่ อรองรับตลาดประเทศไทย MARVEL 3000 มีจุดเด่นตรงใช้งานง่าย ตัดสวย ได้ช้ินงานคุณภาพสูง แต่ราคาประหยัดเหมาะกับสภาพ เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันเรื่องต้นทุนต�า่ มาพร้อมชุดสร้างล�าแสงเลเซอร์ย่ีห้อ RAYCUS ที่ให้การรับประกันถึง 5 ปี งานนี้มั่นใจได้ในเรื่องบริการหลังการขายเพราะดูแลโดย KRASSTEC ที่มีช่ือเสียงมากว่า 20 ปี นอกจากนี้ HGTECH ก็ เป็ น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ชั้ น น� า ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ป ระเทศจี น โดยได้รบ ั การสนับสนุนจากรัฐบาลด้านการวิจัยและพัฒนาการใช้เลเซอร์ในอุตสาหกรรม

krasscom@krasstec.com www.krasstec.com


55

่ งกัด 5 แกน มากิโน D300 เครือ ่ ค ่ งตรงสูง แบบแนวตัง ี วามละเอียดเทีย ้ ทีม

การเคลื่อนที่ในแต่ละแนวแกนไปและกลับ (Repeatability) น้อยกว่า 5 ไมครอน จึงท�าให้สามารถ กัดชิ้นงานที่เป็นงานแม่พิมพ์ท่ีมีความละเอียดน้อยกว่า 10 ไมครอนได้ดี ผิวงานมีความสวยงาม ราบเรียบ สม�า่ เสมอ เปิดตัวมาสั กพั กแล้วแต่ยังคงได้รับความนิ ยมเนื่ องจากคุณสมบัติการออกแบบโครงสร้างและ ่ี ค เทคโนโลยีทม ี วามสามารถโดดเด่นกว่าคูแ่ ข่งในตลาด และมาพร้อมชุดควบคุม ‘PROFESSIONAL 6’ ที่เป็นหน้าจอสัมผัส ใช้งานง่าย ชุดค�าสั่งในการปฏิบัติงานอยู่บนหน้าจอเดียวกัน ลูกค้าสามารถ ปฏิบั ติการได้ถูก ต้ องตามล�าดับขั้ น ตอนการท�างาน ด้ว ยคุณภาพและบริการระดับ MAKINO ก็ส ามารถการัน ตี ความคุ้ ม ค่ าระยะยาว D300 จึ ง เป็ น เครื่ อ งจั กรกลอี ก หนึ่ง รุ่น ที่ Modern Manufacturing แนะน�า

+66 2017 0123 www.makino.com.sg


56

HIGH PERFORMANCE VERTICAL

MACHINING CENTER

่ เน้นเรื่องโครงสร้างที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ มาพร้อม Controller AF-1000 อยู่ใน AF series ซึง ่ ง แบบ Touch screen รุน ่ M80 จาก Mitsubishi เพื่อควบคุมการตัด 3 แกนทีท ั้ แม่นย�าและรวดเร็ว AF series จึงนิยมใช้ในการผลิตชิ้นส่ วนเครื่องจักรที่ต้องการความปราณีตสูงมาก ๆ ด้วย Performance ระดับนี้จัดว่าคุ้มค่าและมีสเปคเพียงพอต่อการใช้งานได้อีกยาว ๆ Specifications: Direct drive spindle 12,000 rpm, BT 40, motor (11/15 kW) Automatic Tool Changer (ATC) 24 tools, ARM type, BT 40 Mitsubishi Controller M80, 15” LCD Touch Screen Roller type linear guideway on X, Y, Z axes

+66 2417 1145 to 6 , +66 2417 1464 www.fukuzaan.com


Keysight Keysight Streamline Streamline Series Series VNA, VNA, Scopes Scopes & & AWG AWG

N EE W RN RELEA W ELEASE! SE!

Keys Keys

VNA VNA

5 GHz 5/GHz 20 /

VNA: P937xA Streamline 300 kHz to 26.5 GHz VNA: Streamline - WideP937xA frequency coverage: 300 4.5 /kHz 6.5 /to9 26.5 / 14 /GHz 20 /

copes copes ptions

Scopes: P924xA Streamline USB Oscilloscopes Scopes: P924xA Streamline USB Oscilloscopes - 200 MHz, 500 MHz, and 1 GHz bandwidth options

/ 20 /

- 26.5 WideGHz frequency coverage: 4.5 / 6.5 / 9 / 14 / 20 / 26.5 GHz - Full 2-port (P937XA) VNA -- Full 2-port (P937XA) VNA USB VNA Small, compact form factor - Small, compact form factor USB VNA

ptions

-- 200 MHz,channels, 500 MHz,5and 1 GHz bandwidth 2 analog GSa/s sample rate options -- 2See analog 5 GSa/s rate wfms/s morechannels, signal detail withsample 1,000,000 - update See more signal detail with 1,000,000 wfms/s rate update rate

fms/s fms/s

AWG

AWG: P9336A Streamline 540 MHz I/Q AWG AWG: P9336A 540 MHz I/Qsuch AWGas - Supported by Streamline Keysight waveform tools

AWGas uch uch ols as ols

- Signal Supported by Waveform Keysight waveform tools such as Studio, Creator and IQ tools Signal Studio, Waveform Creator and IQ tools - Up to 1 GHz IQ baseband bandwidth -- Up to 1 GHz IQ bandwidth 3 differential orbaseband single-ended signal channels -- 3Precise differential or single-ended signal channels ch-to-ch synchronization - Precise ch-to-ch synchronization

els els

SB SB ght, ght, UT. UT.

Keysight A new family of compact, faceless, USB Keysight A new family of compact, faceless, USB instruments that offer a small footprint (size, weight, instruments that offer a small footprint (size, weight, power) and mobility to more efficiently test DUT. power) and mobility to more efficiently test DUT. Compact Form. Zero Compromise. Compact Form. Zero Compromise. Balance deadlines, productivity, budget and bench Balance deadlines, productivity, budget and bench space with the new Keysight Streamline Series. You’ll space with the new Keysight Streamline Series. You’ll move confidently across every stage of your product’s move confidently across every stage of your product’s development lifecycle by leveraging accurate and development lifecycle by leveraging accurate and repeatable measurements, automated code capability, repeatable measurements, automated code capability, and a consistent, intuitive user experience. and a consistent, intuitive user experience.

nch nch u’ll u’ll ct’s ct’s and and ity, ity,

IRC Technologies Limited Authorized Distributor and Service Center IRC Technologies Limited

© Keysight Technologies, Inc. 2017 © Keysight Technologies, Inc. 2017

KPN Tower, 9 Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand 719, 4th Floor, Authorized Distributor andRama Service Center Tel: 02-717-1422 E-mail: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th Tower, Rama 9 Road, Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailand 719,02-717-1400 4th Floor, KPN Fax: Tel: 02-717-1400 Fax: 02-717-1422 E-mail: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th

© Keysight Technologie © Keysight Technologie


58

CONNECTIVITY

5G BLOODLINE OF IOT 5G หลอดเลือดแห่ง IIoT

แนวคิดการใช้งานเครือข่าย 5G ส� าหรับการ สนั บ สนุ น ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต เกิ ด ขึ้ น มาจากอิทธิพลของ Industry 4.0 และ IoT ท�าให้ความต้องการเครือข่ายคุณภาพส� าหรับ การท�างานนอกสถานที่เพิ่มสูงขึ้น


CONNECTIVITY

กลุ่มธุรกิจ ที่สามารถสร้างรายได้ จากเทคโนโลยี5G ในปี

2026 การเกษตร

1%

พลังงานหมุนเวียน

19%

อุตสาหกรรมการผลิต

18%

ความปลอดภัยสาธารณะ

13%

การดูแลสุขภาพ

12%

การขนส่งสาธารณะ

10%

สื่อและความบันเทิง

9% การใช้ระบบท�างานร่วมกับเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีทมี่ ี ความละเอียดสูงจ�าเป็นต้องมีระบบเครือข่ายคุณภาพที่ ตอบสนองการท�างานได้อย่างยอดเยีย่ มเท่าเทียมกัน ดังนัน้ ระบบเครือข่ายคุณภาพจึงท�าหน้าที่ไม่ต่างจากเส้นเลือด ที่มีความแข็งแรงที่คอยส่งต่อข้อมูลส�าคัญไปยังหน่วยต่างๆ อย่างเป็นระบบเพือ่ การท�างานทีส่ อดประสานและสร้างสรรค์ ผลงานทีม่ คี ณ ุ ภาพออกมา ซึง่ ในอนาคตแนวโน้มการเติบโต และการลงทุนจากเทคโนโลยี 5G ส่งผลให้อุตสาหกรรม การผลิตเติบโตและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจ�านวนมาก

ยานยนต์

8%

บริการทางการเงิน

6%

ขายปลีก

4%

59


60

ระบบเครือข่าย หลอดเลือดส�าหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่

เพราะจุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0 คือ ความสามารถ ในการใช้งานระบบเครือข่ายเพือ่ ใช้ในกระบวนการผลิต การ ใช้ประโยชน์จาก Internet of Things (IoT) รวมถึง Industrial Internet of Things (IIoT) เป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรมสมัย ใหม่ การลงทุนกับระบบเครือข่ายคุณภาพจึงมีความส�าคัญ ไม่น้อยไปกว่าการลงทุนเครื่องจักร หากลองจินตนาการถึงเครือ่ งจักรทีม่ คี วามพร้อมรวมถึง ระบบอันทันสมัยที่สามารถรายงานและสั่งการทุกอย่างได้ ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ในความเป็นจริงกลับไม่สามารถ ใช้งานศักยภาพที่ลงทุนได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากปัญหาทาง ด้านระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้น การส่งข้อมูลไม่อาจเกิดขึ้นได้ และกระบวนการผลิตก็เช่นกัน กุญแจส�าคัญของการท�างานในยุค 4.0 นอกจากระบบ เครือข่ายภายในแล้ว การเชือ่ มต่อกับระบบภายนอกถือเป็น หัวใจส�าคัญอีกประการหนึง่ ในการท�างาน ความสามารถในการ สนับสนุนการผลิตแบบ 24/7 จากทั้งวิศวกรผู้รับผิดชอบ และหน่ ว ยซ่ อ มบ� า รุ ง รวมถึ ง ผู ้ ผ ลิ ต ท� า ให้ ส ามารถเพิ่ ม Productivity ส�าหรับสายการผลิตได้ภายใต้สถานการณ์และ เงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างลงตัว 5G การเชื่อมต่อในฝันแห่ง 4.0

ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับ 5G

5G อนาคตแห่งอุตสาหกรรม

ระบบเครือข่าย 4G ในปัจจุบนั ไม่สามารถตอบสนองต่อ การใช้งานทีต่ อ้ งการความละเอียดสูงได้ เนือ่ งจากมีคา่ หน่วง สัญญาณประมาณ 50 ms ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่อการ ใช้งาน Cloud ได้ดีพอ รวมถึงความเสถียรของสัญญาณและ ระดับความปลอดภัยในการเข้ารหัสที่ยังไม่ปลอดภัยส�าหรับ การท�างานที่มีความละเอียดสูง เทคโนโลยีเครือข่าย 5G มีลกั ษณะเฉพาะตัวทีเ่ หมาะสม กับงานอุตสาหกรรมด้วยการที่มีค่าหน่วงสัญญาณน้อยกว่า 1 ms มีความเสถียรสูงเหมาะกับการใช้สา� หรับงานทีต่ อ้ งการ ความเสถียร ด้วย Bandwidth ที่สูงและการเข้ารหัสการ เชื่อมต่อที่มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับการที่ นักอุตสาหกรรมในปัจจุบันยังเลือกใช้ระบบเครือข่ายผ่าน สายภาคพื้นอยู่ การใช้ 5G ท�าให้มีความสามารถในการ ปรับเปลีย่ นสูง ต้นทุนทีต่ า�่ ลงและมีเวลา Lead Times ทีส่ นั้ ลง ท�าให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสวมใส่และ AR ได้เป็นอย่างดี ความแตกต่างระดับเศษเสี้ยวของวินาทีสามารถส่งผล ต่อการผลิตที่ผิดพลาดได้ ในกรณีการติดตามการท�างาน (Monitor) การแสดงข้อมูลเพียงอย่างเดียวความล่าช้าที่ ไม่มากนักอาจยอมรับได้ แต่ในการควบคุม (Control) การ ด�าเนินการต้องเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ ท�าให้การใช้งานเครือข่ายที่ขาดความเสถียรสามารถสร้าง ความเสียหายต่อการผลิตได้โดยไม่มีทางเลือกมากนัก


CONNECTIVITY

61

การคาดการณ์รายได้CAGR2016-2026 (พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

13.6%

อุตสาหกรรมไร้ขอบเขต ด้วย 5G

การมาถึงของ 5G เปิดทางสู่ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ใน การท�ากิจการต่าง ๆ ซึ่ง 4 เทคโนโลยีที่น่าสนใจส�าหรับ อุตสาหกรรมการผลิต มีดังนี้ 1. 5G NR: การเข้าถึงสัญญาณวิทยุรปู แบบใหม่ทขี่ ยาย ความสามารถในการสื่ อ สารให้ ท รงพลั ง มากกว่ า เดิ ม ไม่วา่ จะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจ�านวนมากด้วยความเสถียร ที่สูงและความหน่วงข้อมูลต�่า นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่าย ส�าหรับอุปกรณ์และพลังงานที่น้อยกว่าเดิม 2. Network Slicing: สร้างเครือข่ายเสมือน (Virtual Network) ที่เหมาะกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้ 3. Distributed Cloud: เพิ่มศักยภาพการใช้งาน Cloud ให้รองรับปริมาณข้อมูลได้อย่างทรงพลังจาก QoS ที่ดีขึ้น 4. Ai และ Machine Learning แบบ Real Time: การ ใช้งานปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรผ่าน ระบบเครื อ ข่ า ยคุ ณ ภาพท� า ให้ ร ะบบสามารถปรั บ ปรุ ง การท�างานได้ด้วยตัวเอง

Source: Ericsson และ Arthur D. Little

3458

968 2016

ต่อยอด 4 เทคโนโลยีท่น ี ่าสนใจจาก 5G

รายได้ของ อุตสาหกรรม ดิจิทัล ส�าหรับนัก ICT

2026

1736

รายได้ผู้ให้ บริการ ปัจจุบัน

2026

2016

1497

1.5%

รายได้จากการคาดการณ์ผลกระทบจากการใช้งาน 5G ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่เต็มไปด้วยโอกาสและศักยภาพการ ลงทุน ปัจจุบันผู้ให้บริการเครือข่ายเคลื่อนที่รวมถึงผู้ผลิต หลายราย เช่น Ericsson หรือ Huawei ได้ให้ความสนใจกับ การใช้เทคโนโลยี 5G ส�าหรับงานอุตสาหกรรม โดย Huawei ได้ ค าดการณ์ ว ่ า มู ล ค่ า การลงทุ น ส� า หรั บ ระบบเครื อ ข่ า ย โรงงานมี มู ล ค่ า ถึ ง 5 หมื่ น ล้ า นเหรี ย ญดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในปี 2020 ในขณะที่ Comau ร่วมมือกับ Ericsson พัฒนา การใช้งาน 5G กับสายการผลิต ยืนยันโอกาสการเติบโต ของกิจการต่างๆ ที่เกิดจากการใช้งานเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะ กลายเป็ น มาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ ไร้ ส ายผ่ า นเครื อ ข่ า ย โทรศัพท์ส�าหรับยุค 4.0 ที่ก�าลังเกิดขึ้น

Source: www.ericsson.com/assets/local/narratives/networks/ documents/report-bnew-17001714-uen-rev-a.pdf http://drivesncontrols.com/news/fullstory.php/aid/5519/ Festo_and_Huawei_collaborate_on_smart_5G_ manufacturing.html https://th.mouser.com/applications/robotics-and-5g/ www.comau.com/EN/media/news/2017/02 EricssonComauPartnership https://5g-ppp.eu/wp-content/uploads/2014/02/5GPPP-White-Paper-on-Factories-of-the-Future-VerticalSector.pdf


62

EDUCATION

5 INTERESTING MANUFACTURER ONLINE COURSES FOR FREE อยากเก่งมาทางนี้! 5 คอร์สออนไลน์ฟรีส�าหรับนักอุตสาหกรรม


E D U C AT I O N

English for Science, Technology, Engineering, and Mathematics

หลักสูตรโดย: University of Pennsylvania ค่าใช้จ่าย: ฟรี รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรติวภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ส�าหรับผู้ที่ ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐาน เน้นไปที่การ เปรียบเทียบเนื้อหาเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ หลักสูตร

ถ้ า คุ ณ กั ง วลกั บ การเปลี่ ย นแปลง หากคุ ณ อยากเติ บ โต ในหน้าที่ แต่ไม่รู้จะท�าอย่างไร Modern Manufacturing มี ท างเลื อ กส� า หรั บ วิ ศ วกรและนั ก อุ ต สาหกรรมที่ ส นใจ พั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ หลั ก สู ต รออนไลน์ ส� า หรั บ ่ ค นักอุตสาหกรรมมีอยูม ่ ากมายมีทัง ี า่ ใช้จา่ ยและ ้ หลักสูตรทีม หลักสูตรฟรี โดยแต่ละคอร์สนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ไป หลักสูตรในบทความนีเ้ ป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลัก ติดตามหลักสูตรที่น่าสนใจได้ในบทความ

63


64

NPTEL: Industrial Automation and Control

หลักสูตรโดย: Indian Institute of Technology ค่าใช้จ่าย: ฟรี รายละเอียดหลักสูตร: หลั ก สู ต รนี้ น� า เสนอความรู ้ ภ าพรวมส� า หรั บ Automation ส�าหรับอุตสาหกรรม เนื้อหาแบ่งเป็น 5 ส่วน 40 บทเรียน ครอบคลุมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ CNC และ Continuous Variable Control Systems

Robotics Specialization

หลักสูตรโดย: University of Pennsylvania ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถยื่นเรื่องเพื่อ พิจารณาเรียนได้ รายละเอียดหลักสูตร: หลักสูตรนี้น�าเสนอความรู้ส�าหรับการขยับของ หุ ่ น ยนต์ โดยเฉพาะหุ ่ น ยนต์ อ ากาศยาน วิ ธี ก าร ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของหุ่นยนต์ รวมถึง การตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย 6 หลักสูตรย่อย ได้แก่ 1. Robotics: Aerial Robotics 2. Robotics: Computational Motion Planning 3. Robotics: Mobility 4. Robotics: Perception 5. Robotics: Estimation and Learning 6. Robotics: Capstone


E D U C AT I O N

65

Digital Manufacturing & Design Technology Specialization

หลักสูตรโดย: The State University of New York และ University at Buffalo ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถยื่นเรื่องเพื่อ พิจารณาเรียนได้ รายละเอียดหลักสูตร: เน้นความส�าคัญที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของยุคดิจิทัลในระบบงาน อุตสาหกรรม พัฒนาการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด ประกอบด้วย 10 หลักสูตรย่อย ได้แก่ 1. Digital Manufacturing & Design 2. Digital Thread: Components 3. Digital Thread: Implementation 4. Advanced Manufacturing Process Analysis 5. Intelligent Machining 6. Advanced Manufacturing Enterprise 7. Digital Manufacturing Commons (opendmc.org) 8. Cyber Security in Manufacturing 9. MBSE: Model-Based Systems Engineering 10. Roadmap to Success in Digital Manufacturing & Design

Engineering Project Management Specialization

หลักสูตรโดย: Rice University ค่าใช้จ่าย: มีค่าใช้จ่ายแต่สามารถยื่นเรื่องเพื่อ พิจารณาเรียนได้ รายละเอียดหลักสูตร: เรี ย นรู ้ ก ารบริ ห ารจั ด การแบบมื อ อาชี พ ภายใต้ สภาพแวดล้อมที่ท้าทายส�าหรับการบริหารจัดการ โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับวิศวกรรม หลักสูตรประกอบด้วย 3 หลักสูตรย่อย 1. Initiating and Planning 2. Scope, Time and Cost Management 3. Risk, Quality, Teams, and Procurement

ท่ามกลางยุคสมัยแห่งโลกออนไลน์ หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ สามารถเข้าถึงและเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ ทัง้ แบบมีใบประกาศ ไม่มี ใบประกาศ มีคา่ ใช้จา่ ยและไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ภายใน Website ที่ Modern Manufacturing ยกตัวอย่างมานั้นยังมีหลักสูตร ที่ น ่ า สนใจอี ก มากมายให้ ไ ด้ ค ้ น หาและเรี ย นรู ้ และยั ง มี Website อื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วนที่มีหลักสูตร ความรู้ หรือ ข้อมูลที่พร้อมส�าหรับการพัฒนาตัวเอง การพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งส�าคัญท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว แค่คณ ุ เริม่ ต้นลงมือท�าการเปลีย่ นแปลง ก็เริ่มต้นแล้วครับ


Co-located with:

102•101

HALL

ASEAN’s Leading Machinery and Technology Event for Manufacturing and Supporting Industries

HALL

105 HALL

104•103

INTERMOLD THAILAND 2018

HALL

101•102

HALL

NEPCON THAILAND 2018

INTERPLAS THAILAND 2018

98

103•104 HALL

HALL

ASSEMBLY & AUTOMATION TECHNOLOGY 2018

HALL

98 • 99

105

MFAIR BANGKOK 2018

HALL

SURFACE & COATINGS 2018 AUTOMOTIVE MANUFACTURING 2018

ものづくり商談会

100

HALL

100

2023

HALL

JUNE 2018

98

HALL

BITEC • BANGKOK THAILAND

99 • 98

Site Plan

Organized by:

manufacturing-expo@reedtradex.co.th

Reserve your exhibit space now!

www.manufacturing-expo.com

+66 2686 7299 Supported by:


INDUSTRY 4.0 THE SMART FACTORY Çѹ·Õ่ 20-23 ÁԶعÒ¹ 2561 ³ äºà·¤ ºÒ§¹Ò ¾º¡Ñºâ«ÅÙªÑ่¹áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÅ‹ÒÊØ´ ·Õ่µÍºâ¨·Â Industry 4.0

Tel: +66-2 682 6522

Fax: +66-2 682 6020

ÎÍÅŏ 99 ºÙ¸ 9D01

E-mail: sales@MitsubishiFA.co.th

Profile for Thailand's Industrial & Engineering magazines

Modern Manufacturing Magazine : Special Issue #3  

Modern Manufacturing Magazine : Special Issue #3 (Manufacturing Expo - June 2018)

Modern Manufacturing Magazine : Special Issue #3  

Modern Manufacturing Magazine : Special Issue #3 (Manufacturing Expo - June 2018)

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded