Page 84

CONSTRUCTION | C-TECHNIQUE

การวางแผนและสร้างแท่นทดสอบแบริ่ง ด้วยระบบ CAE ของ Schaeffler

แท่นทดสอบแบริ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกส�ำหรับแบริ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ได้สูงสุดถึง 3.5 เมตรได้ถูกวางแผนและสร้างขึ้น มาในระยะเวลาอันสั้น โดยมีระบบไฟฟ้าท�ำงานควบคู่ไปกับโครงสร้างทางกล และด้วยระบบ Computer-Aided Engineering (CAE) ตัวใหม่ก็ทำ� ให้สามารถเร่งขั้นตอนการวางแผนและเพิ่มความเร็วในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง: Thomas Michels แปล/เรียบเรียง: น.อ.ฐิกิพงษ์ จินุพงษ์

บริ่งขนาดใหญ่ ที่มักถูกน�ำไปใช้ในกังหันลม ส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าระดับหลายเมกะวัตต์ จะต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อยถึง 20 ปีภาย ใต้การท�ำงานที่มีภาวะการโหลดที่เปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้พัฒนา ต้องเผชิญกับขีดจ�ำกัดทัง้ ทางด้านวัสดุ ไทรโบโลยี (Tribology) และเทคนิคโครงสร้างอยูต่ ลอดเวลา แต่นนั่ ก็ทำ� ให้การทดสอบการท�ำงานของแบริง่ บน แท่นทดสอบมีความส�ำคัญมากยิ่งขึ้น

Macro Library ในซอฟต์แวร์ Eplan เป็นรากฐานของโครงการ

Schaeffler ผู้น�ำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี

การขับเคลื่อนได้สร้างแผนกสร้างแท่นทดสอบ เฉพาะของตนขึ้นมาที่ Schweinfurt ซึ่งท�ำงาน ด้วยซอฟต์แวร์ CAE ของ Eplan มาเป็นเวลา กว่า 25 ปีแล้ว และถึงแม้ว่าบางโครงการจะเป็น แค่โครงการพิเศษที่มีปริมาณการผลิตเพียงแค่ หน่วยเดียว แต่โครงสร้างทางไฟฟ้าในซอฟต์แวร์ ของ Eplan ก็สร้าง Library ขนาดใหญ่ส�ำหรับ Macro ขึ้นมา ซึ่งสามารถจะน�ำไปใช้เป็นพื้นฐาน ส�ำหรับโครงการใหม่อื่นๆ ต่อไปได้ ท�ำให้สามารถ ลดเวลาการออกแบบโครงสร้างลงไปได้อย่าง มาก เนื่องจาก Macro จะลอกแบบชิ้นส่วนไฟฟ้า และฟังก์ชันทั้งหมดที่มีการใช้งานบ่อยๆ เก็บไว้ เป็นส่วนประกอบเล็กๆ เพื่อให้สามารถเรียกใช้

ชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นจาก Library ได้ ซึ่งวิธีนี้ ช่วย ให้ผู้ออกแบบโครงสร้างไฟฟ้าสามารถจัดเตรียม โครงการขนาดใหญ่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถ วางแผน Switchboard ทั้งหลายให้เป็นไปตาม หลักการเดียวกันได้ด้วย ตัวอย่างของโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวนั้น ก็อย่างเช่นเมื่อช่วงปลายปี 2009 ที่ Schaeffler ได้วางแผนทีจ่ ะสร้างแท่นทดสอบใหม่สำ� หรับแบริง่ ขนาดใหญ่ ซึ่งมันควรจะเป็นแท่นทดสอบที่ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกที่ ส ามารถท� ำ การทดสอบแบริ่ ง ที่ มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดถึง 3.5 เมตรได้ โดยมีภาระการโหลดที่แบริ่งเหล่านั้นจะ ต้องเจอจริงๆ โดยแบริ่งขนาดใหญ่เหล่านี้จะถูก

กระบอกสูบที่ถูกขับด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนอย่างละ 4 ตัว จะสร้างโหลดและโมเมนต์ที่เหมือนกับที่เกิดขึ้นจริงๆ ขึ้นมาในกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกระบอกสูบแนว รัศมีจะจ�ำลองน�้ำหนักของโรเตอร์พร้อมใบพัด ส่วนกระบอกสูบแนวแกนจะจ�ำลองกระแสลม 84 MM

Machine Market / January 2014

P84-86_C Technique.indd 84

12/9/2013 3:44:46 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement