Page 74

AUTOMATION | ROBOTIC

หุ่นยนต์เพื่อการติดตั้งแผ่นกันเสียงสะท้อน

ในการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

แทนที่จะต้องปูและตัดแผ่นกันเสียงสะท้อนด้วยมือ ปัจจุบันเราสามารถน�ำหุ่นยนต์ที่มีความทันสมัยมาใช้และท�ำให้การติดตั้งแผ่นกัน เสียงสะท้อนในรถยนต์เป็นการท�ำงานแบบอัตโนมัตขิ นึ้ มาได้ ซึง่ กระบวนการท�ำงานดังกล่าวนีไ้ ม่เพียงแต่จะท�ำให้เกิดความสะดวกและ ท�ำให้การประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ทำ� ได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ท�ำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกมากด้วย เรื่อง: Markus Meier และ Daniela Giljohann แปล/เรียบเรียง: พ.ต.พงศ์พันธ์ จันทะคัต

หุ่

นยนต์เพื่อการติดตั้งแผ่นกันเสียงสะท้อน นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการผลิตที่ผลิตขึ้น มาโดยบริษัท Kuka Systems ซึ่งมันช่วยให้การ ท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบ ชิ้นส่วนรถยนต์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก โดยบริ เ วณใดก็ ต ามที่ มี ก ารประกอบชิ้ น ส่ ว น รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการปูแผ่นกันเสียง สะท้อนหรือว่าการตัดประกอบด้วยมือ จะถูก แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ดังกล่าวที่สามารถท�ำงานได้ โดยอัตโนมัติและมีความทันสมัยต่อการท�ำงาน ลักษณะต่างๆ ซึ่งจากการน�ำมาใช้ในกระบวนการ ผลิตรถยนต์ หุ่นยนต์นี้ท�ำให้ผู้ผลิตรถยนต์หลายๆ รายในประเทศเยอรมนีลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ใน ขณะเดียวกันก็ได้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมด้วย จากการท�ำงานทีไ่ ด้มาตรฐานของหุน่ ยนต์เพือ่ การผลิตทีบ่ ริษทั Kuka Systems ได้ผลิตออกมา จ�ำนวน 3 รุ่นนั้น หุ่นยนต์รุ่นรหัส KR30 L16 ซึ่ง จะใช้ส�ำหรับติดตั้งแผ่นกันเสียงสะท้อนในรถยนต์ และการท�ำงานในประเภทอืน่ ๆ อย่างเช่นการเปิด

ประตูและการเปิดฝากระโปรงรถยนต์ ได้แสดงให้ เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตและการประกอบชิน้ ส่วนรถยนต์รุ่นต่างๆ ที่ท�ำได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย ระบบการท�ำงานที่ต่างออกไป ทั้งเรื่องน�้ำหนัก ของชิ้นส่วนรถยนต์ ขนาดของชิ้นส่วน เทคนิค การควบคุมและเทคนิคที่จ�ำเป็นอื่นๆ การท�ำงาน ต่างๆ สามารถท�ำได้อย่างราบรื่นและเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมด้วยหัวฉีดพ่นส�ำหรับการชะล้างที่ถูก ติดตั้งมาพร้อมกับอ่างและอุปกรณ์เสริมเพื่อการ ท�ำความสะอาดแบบอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน การผลิตและการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย หุ่นยนต์นี้ ทั้งในส่วนที่ต้องมีการปูแผ่นกันเสียง สะท้อนและการตัดประกอบที่ได้น�ำน�้ำเข้ามาช่วย ในการท�ำความสะอาดและงานในส่วนอื่นๆ นั้น ก็ ท�ำให้เกิดความสะดวกและท�ำให้การท�ำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก หุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้ ได้สร้างความได้เปรียบที่ เป็นประโยชน์ต่อการผลิตอย่างมากมาย โดยมี รายละเอียดที่ส�ำคัญดังนี้คือ: การเคลือ่ นย้ายและการใช้วสั ดุมคี วามยืดหยุน่ รูปที่ 1: กระบวนการ ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้หุ่นยนต์ของ Kuka Systems ท�ำงานเป็น ระบบอัตโนมัติ

74 MM

P74_Robotic.indd 74

รูปที่ 2: การติดตั้งแผ่นกันเสียงสะท้อน โดยอาศัยความ สามารถของหุ่นยนต์ในการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

สูง ท�ำให้ชนิ้ ส่วนรถยนต์ทมี่ รี ปู ทรงและขนาดต่างๆ พร้อมที่จะได้รับการติดตั้งและประกอบได้ทันที สามารถท�ำการผลิตรถยนต์ทมี่ ลี กั ษณะแตก ต่างกันได้อย่างยืดหยุน่ (Sedan, Station Wagon หรือ Convertible) ช่วยให้การท�ำงานในจุดทีม่ คี วามยากล�ำบาก ซึ่งต้องใช้แรงงานคน ท�ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบชิ้นส่วนที่ใช้อะลูมิเนียม เป็นวัสดุได้ ท�ำงานบนพื้นผิวที่เป็นแนวตั้งได้ มีนำ�้ หนักที่เหมาะสม สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี โดยระบบอ้างอิงของหุ่นยนต์นั้นถูกออกแบบ มาส�ำหรับการท�ำงานแบบ 3 ช่วงเวลาโดยมีความ พร้อมมากกว่า 98 เปอร์เซ็นต์และมีอุปกรณ์เสริม เฉพาะให้ใช้งานอีกมากมาย แต่อย่างไรก็ดีรอบ เวลาการท�ำงานของระบบหุ่นยนต์นี้ก็สามารถ ก�ำหนดและปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับชนิด หรื อ ลั ก ษณะการท� ำ งานได้ ต ามความต้ อ งการ เช่นกัน MM

Machine Market / January 2014

12/13/2013 2:38:44 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement