Page 73

ELECTRIC EQUIPMENT | AUTOMATION

รูปที่ 1: อุปกรณ์การเชื่อมต่อสายไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดใหญ่และไม่จ�ำเป็นต้องตัดสายไฟ มีประโยชน์ทาง เทคนิคและท�ำให้เกิดความคุ้มค่ามาก

รูปที่ 2: อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบต่อเนื่องจะมีความอ่อนตัวสูง และมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิตมาก

รูปที่ 3: อุปกรณ์เชื่อมต่อส�ำหรับสายไฟที่มีความแตกต่างกัน เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเครื่องจักรและอุปกรณ์รุ่นต่างๆ ที่ใช้สายไฟขนาดสายไฟที่แตกต่างกัน

เรื่ อ งการซ่ อ มแซมด้ ว ย นอกจากนั้ น ยั ง ท� ำ ให้ สามารถขยายการเชือ่ มต่อไปอีกได้อย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ดีข้อด้อยประการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ต�ำแหน่งการเชื่อมต่อที่มีจ�ำนวนมากขึ้นนี้ก็ท�ำให้ จ�ำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายและต้องมีการดูแลรักษา มากกว่าเดิม นอกจากอุปกรณ์เชื่อมต่อรุ่นนี้แล้ว บริษัท Phoenix Contact ยังได้ทำ� การพัฒนาอุปกรณ์รนุ่ Quickon-H-Verteiler ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี การเชื่อมต่อที่ท�ำได้อย่างรวดเร็ว IDC (Insulation-Displacement Connector) ออกมาด้วย โดยการเชื่อมต่อดังกล่าวจะใช้เวลาในการติด ตั้งเพียง 1 นาทีเท่านั้น ดังนั้นอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไฟฟ้า “Quickon Power-Distribution” จึงเป็น เทคนิคการติดตั้งที่มีความทันสมัย ส�ำหรับการใช้ กับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ม าพร้ อ มกั บ การ ป้องกันระดับ IP68 ที่มีความแข็งแรงทนทานเป็น ไปตามมาตรฐานรหัส IK 07 ซึ่งจากการทดสอบ การติดตัง้ แบบใหม่ของอุปกรณ์กไ็ ด้แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพทีย่ อดเยีย่ ม โดยสามารถลดเวลาการ

ท�ำงานลงได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการ ติดตั้งแบบเดิม และเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออย่าง รวดเร็ว IDC ของอุปกรณ์นั้นก็สามารถเชื่อมต่อ เข้ากับระบบไฟฟ้า 690 โวลต์ 20 แอมแปร์โดย ใช้สายไฟที่มีขนาด 1 ถึง 2.5 ตารางมิลลิเมตรได้ อย่างไม่มปี ญ ั หา ดังนัน้ เทคนิคทีท่ นั สมัยของมันจึง เป็นทางเลือกที่ส�ำคัญ ส�ำหรับการติดตั้งและการ ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ

ส�ำหรับการเชื่อมต่อที่จะต้องผ่านจุดเชื่อมต่อ ไปยังเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยที่สายไฟ มีความยาวมากๆ (รูปที่ 3) การเปลี่ยนต�ำแหน่ง ของอุปกรณ์ซึ่งต้องค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย เป็นสิ่งแรก บริษัท Phoenix Contact ก็ได้น�ำ เสนออุ ป กรณ์ ก ารเชื่ อ มต่ อ ที่ ส ามารถเชื่ อ มต่ อ ได้อย่างสะดวกและท�ำได้อย่างรวดเร็ว และที่ ส�ำคัญไม่ว่าจะเป็นสายไฟที่ใช้นั้นจะมีลักษณะที่ เป็นเหลี่ยมหรือเป็นเส้นกลม ก็สามารถท�ำการ เชื่อมต่อโดยใช้เทคนิคแบบใหม่นี้ได้เหมือนกัน นอกจากนั้นจากประโยชน์ที่มากมายของการติด ตั้งที่มีความง่ายและท�ำได้สะดวกสบายด้วยระบบ สายเคเบิลแบบ Plug & Play ท�ำให้สามารถติด ตั้งได้ในบริเวณแคบๆ และมีพื้นที่จ�ำกัดได้อย่าง ไม่มีปัญหา โดยการใช้เพียงอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบ สองทาง ซึ่งจะท�ำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์ที่ท�ำการเปลี่ยนต�ำแหน่งใหม่ได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

การกระจายรูปตัว H ท�ำให้เกิดการใช้ งานที่มีรูปแบบที่หลากหลาย

Quickon-H-Verteiler จัดเป็นอุปกรณ์เชื่อม ต่อที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ใช้งานได้สะดวกและ มีความสมบูรณ์ในตัวด้วย ส่วนประกอบที่เป็นตัวเชื่อมต่อซึ่งอยู่ภายใน พร้อมกล่องป้องกันที่ท�ำด้วยวัสดุจ�ำพวก Polyamid โดยการเชื่อมต่อที่มีลักษณะคล้ายกับตัว อักษร H ของอุปกรณ์นั้นสามารถขยายการเชื่อม ต่อออกไปได้อีก 1 หรือ 2 เส้นทาง หรือหาก ต้องการเชื่อมต่อในลักษณะรูปดาวที่มีทางเข้า 1 ทางและมีทางออก 3 ทางก็สามารถท�ำได้เช่นกัน

การเชื่อมแบบ CMT

เชื่อมอะลูมิเนียมเข้ากับเหล็ก ด้วยอุปกรณ์ Quickon Power-Distribution ท�ำให้การเชื่อมต่อสายไฟ ไม่ว่าจะมี ลักษณะที่เป็นแบบเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ สามารถเชือ่ มต่อกันด้วยอุปกรณ์นไี้ ด้ นอกจาก นั้นด้วยการใช้สีที่แยกไว้อย่างชัดเจนระหว่าง สีเทาและสีด�ำ ก็ท�ำให้การเชื่อมต่อให้มีความ แม่นย�ำและท�ำได้อย่างถูกต้อง จากต�ำแหน่ง

ที่มีความแตกต่างกันถึง 4 ต�ำแหน่งที่มีไว้รอง รับการเชือ่ มต่อ โดยสีดำ� จะมีไว้ใช้เชือ่ มต่อจาก Pol 1, 2, 3 ไปยัง PE ส่วนสีเทานัน้ จะใช้สำ� หรับ การเชื่อมต่อของ PE ไปยัง Pol 1, 2, 3, 4 ซึ่ง คุณสมบัตินี้ท�ำให้อุปกรณ์ Quickon PowerDistribution สามารถท�ำงานกับความแตกต่าง ของวงจรไฟฟ้าภายในอุปกรณ์ได้อย่างสมบูรณ์

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว IDC ช่วยลดเวลาการติดตั้งได้เป็นอย่างมาก

การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า Quickon Power-Distribution ซึ่งเป็นระบบการติดตั้งที่ ใช้เทคนิคการติดตั้งแบบรวดเร็ว IDC นั้น จะมี ความส�ำคัญกับการจ่ายไฟฟ้าไปยังเครือ่ งจักรและ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานอย่างเห็นได้ชัดเจน มาก แต่ด้วยการใช้เทคนิคการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว ดังกล่าว ก็ท�ำให้สามารถประหยัดเวลาการติดตั้ง ได้อย่างมากมาย ส่วนในกรณีทวี่ งจรไฟฟ้ามีความ แตกต่างกันนั้น ตัวอุปกรณ์ก็มีสีด�ำและสีเทาให้ เลือกใช้งาน นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมรหัส ส�ำหรับการใช้งานเครือ่ งจักรได้ดว้ ย ซึง่ ก็ทำ� ให้เกิด ความสะดวกและท�ำได้ถกู ต้องมากยิง่ ขึน้ ไปอีก MM MM

P72-73_Electric Equipment.indd 73

Machine Market / January 2014

73

12/13/2013 2:38:08 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement