Page 72

AUTOMATION | ELECTRIC EQUIPMENT

ลดค่าใช้จ่ายการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยเทคนิคการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว

เมือ่ เทียบกับการท�ำงานแบบเดิมๆ การกระจายการติดตัง้ ระบบไฟฟ้าทีจ่ ำ� เป็นสามารถประหยัดเวลาการท�ำงานได้ถงึ 80 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเทคนิคการเชื่อมต่อที่ทันสมัย ท�ำได้อย่างรวดเร็วและสามารถติดตั้งสายไฟต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างสะดวกสบาย รวมทั้งยังเป็นประโยชน์กับลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน เรื่อง: Jens Andresen แปล/เรียบเรียง: พ.ต.พงศ์พันธ์ จันทะคัต

ารท�ำงานที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ คือกุญแจ ส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การผลิตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับได้สินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวนี้จึง จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม รวมทั้งต้องติดตั้งและปรับปรุงเครื่องจักรส�ำหรับ การผลิตทีส่ ามารถท�ำงานได้อย่างรวดเร็วให้พร้อม อยูเ่ สมอ นอกจากนัน้ การจัดการทีส่ ามารถท�ำได้ใน ช่วงเวลาสั้นๆ ก็มีความส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความ ได้เปรียบกับการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งในการติด ตั้งระบบไฟฟ้าส�ำหรับการท�ำงานต่างๆ ที่จ�ำเป็น ก็เช่นเดียวกันนั่นคือ ควรจะมีการวางแผนระบบ ไว้อย่างชัดเจน ออกแบบให้มีความน่าเชื่อถือและ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้ง ควรรองรับการขยายตัวตามการใช้งานในอนาคต ได้อย่างยืดหยุ่น ส�ำหรับการท�ำงานกับระบบไฟฟ้านี้อุปกรณ์ เชื่อมต่อจะเป็นส่วนประกอบที่มีความส�ำคัญมาก ซึ่งในที่นี้ผู้ใช้งานหรือผู้ติดตั้งสามารถใช้งานได้ อย่างสะดวกด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบใหม่ที่มี แนวคิ ด การใช้ ง านที่ ย อดเยี่ ย ม เนื่ อ งจากการ

เชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์นี้ไม่จ�ำเป็นต้องมีการตัด ไฟหลัก โดยผู้ใช้งานจะเชื่อมต่อโดยบีบจับสาย ไฟจากด้านนอก โดยไม่ท�ำให้เกิดความเสียหาย กับสายไฟดังกล่าว (รูปที่ 1) นอกจากนั้นข้อได้ เปรียบที่ส�ำคัญอีกประการก็คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อ นี้จะท�ำให้สามารถเชื่อมต่อใหม่ได้อย่างสะดวก โดยไม่ท�ำให้เกิดความผิดพลาดเลย โดยเฉพาะ ในกรณีที่สายไฟนั้นมีขนาดหน้าตัดใหญ่กว่า 4 ตารางมิลลิเมตร เทคนิคการเชื่อมต่อแบบใหม่นี้ ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก อุปกรณ์เชือ่ มต่อเป็นส่วนประกอบทีเ่ ป็นอิสระและ ใช้งานได้อย่างคล่องตัว นอกจากนั้นการเปลี่ยน และเพิ่มเติมอุปกรณ์ก็ท�ำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การวางสายไฟที่ไม่ควรมีรอยฉีกขาดหรือการที่ ต้องมีการซ่อมแซมในภายหลังก็ท�ำได้อย่างไม่มี ปัญหาด้วยเทคนิคแบบใหม่นี้

อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ไม่ต้องตัดสายไฟ เหมาะส�ำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งถาวร

ช่วงปีทผี่ า่ นมา การติดตัง้ ระบบไฟฟ้าในโรงงาน ด้ ว ยเทคนิ ค การเชื่ อ มต่ อ แบบใหม่ นี้ ไ ด้ รั บ การ

ตอบรับอย่างกว้างขวางและเป็นที่นิยมมาก จาก ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยอดเยี่ยมและท�ำให้ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายที่ต้องท�ำการเปลี่ยนสายไฟ ใหม่ก็หมดไป ท�ำให้สามารถประหยัดได้ทั้งเวลา และเงินลงทุน ส�ำหรับการติดตัง้ อุปกรณ์เชือ่ มต่อไฟฟ้าให้กบั เครือ่ งจักรทีม่ กี ารติดตัง้ ไว้อย่างถาวรนัน้ จะมีการ เชื่อมต่อสายไฟเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นจึงจ�ำเป็น ต้องค�ำนึงถึงความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ในขณะ เดียวกันก็ควรมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ บริษัท Phoenix Contact จึงได้มีการพัฒนาและ ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อรุ่น Quickon-T-Verteiler ซึ่งมาพร้อมกับมาตรฐานการป้องกันระดับ IP65 โดยมีขนาด 5x4 ตารางมิลลิเมตร ส�ำหรับก�ำลัง ไฟฟ้าขนาด 630 โวลต์ 32 แอมแปร์ออกสู่ตลาด ปัจจุบัน โดยอุปกรณ์เชื่อมต่อดังกล่าวจะเชื่อมต่อ เข้ากับสายไฟโดยมีลักษณะที่คล้ายกับตัวอักษร T (รูปที่ 1) ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ กับการเชื่อมต่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้ งานประเภทต่างๆ รวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกใน

เมื่อเทียบกับการท�ำงาน แบบปกติทั่วๆ ไป เทคนิค การเชื่อมต่อที่รวดเร็วจะ ช่วยประหยัดเวลาการติด ตั้งได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 72 MM

Machine Market / January 2014

P72-73_Electric Equipment.indd 72

12/13/2013 2:38:07 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement