Page 71

PRODUCTION | AUTOMATION

รูปที่ 2: การใช้งาน เทคโนโลยี Synchronous ซึ่งได้รับ การจดลิขสิทธิ์ไว้แล้ว ช่วยให้การเตรียมโมเดล หรือแบบจ�ำลองด้วย โปรแกรม NX สามารถ ท�ำได้รวดเร็วขึ้น แม้ว่า ข้อมูลที่ใช้จะมีรูปแบบ ไฟล์ที่แตกต่างกันก็ตาม

รูปที่ 3: ฐานข้อมูล เครื่องมือที่สร้าง ไว้ จะช่วยลดความ ผิดพลาดของข้อมูล และยังช่วยลดระยะ เวลาในการเตรียม เครื่องได้อีก

อย่างสะดวก การใช้งานออปชัน Feature-based Manufacturing (FBM) ร่วมกับฐานข้อมูลเทคนิค ก็ช่วยแนะน�ำการท�ำงานแบบอัตโนมัติ เครื่องมือ และขัน้ ตอนการท�ำงานให้กบั ผูใ้ ช้งาน นอกจากนัน้ ยังท�ำงานร่วมกับระบบสีของข้อมูลอย่างเช่นแบบ โมเดล 3D PMI (Product and Manufacturing Information) ได้อีก การใช้งาน Post Process ที่เหมาะสมจะ ช่วยในการติดตั้ง และใช้งานเครื่ องจักรเครื่อง ใหม่ พร้อมกับเชื่อมต่อกับระบบ CAM นอกจาก นั้นอาจเลือกใช้ Simulation ที่ได้รับการพัฒนา เพิ่มเติม (ในการควบคุมอุปกรณ์จับยึดและพื้นที่ การท�ำงาน ตรวจสอบการสัมผัสกันระหว่างชิ้น งาน เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึดและส่วนต่างๆ ของ เครือ่ งจักร ปรับปรุงรูปแบบการเคลือ่ นที่ ค�ำนวณ เศษโลหะทีเ่ กิดจากการท�ำงาน รวมทัง้ ระยะเวลาที่ ใช้) หรือการเชือ่ มต่อโดยตรงกับ VNCK (Virtual NC Kernel) ก็ได้

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์

เทคนิค PLM ที่รวมอยู่ในโปรแกรม NX จะ เป็นการจัดการเครือ่ งมือ โปรแกรมและเอกสารที่ ครอบคลุมการท�ำงานทั้งหมด สามารถตรวจสอบ ที่มาที่ไปได้ตามที่ก�ำหนดในมาตรฐาน ISO 9001 รวมทั้ง TS 16949 ซึ่งช่วยลดความผลิดพลาดใน การการปฏิบัติงาน ประหยัดเวลา รวมทั้งง่ายต่อ การรักษากฎข้อบังคับ และการท�ำให้ถูกต้องตาม กฎหมายต่างๆ ความชัดเจนของ CAD/CAM/CNC และ

เทคนิค PLM ของบริษัท Siemens PLM Software ในแง่ของการเชื่อมต่อ ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูล และแอพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ เป็นสิ่งที่ รับประกันได้ถึงประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับ ระบบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย โดยข้อได้เปรียบ ที่กล่าวมาอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลิตได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ และสิ่งเหล่านี้ก็ได้รับความเชื่อถือ จากบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักรชัน้ น�ำมากมายไม่วา่ จะ เป็น DMG Index หรือว่า Hermle ผู้ผลิตเครื่องจักรที่มีประวัติยาวนานอย่าง เช่นบริษัท Mikromat ที่ผลิตเครื่องเจาะและ เครื่องกัดความละเอียดสูงมาตั้งแต่ปี 1959 ใน ขนาดพื้นที่ของโต๊ะสูงสุด 4x8 เมตร ด้วยความ แม่นย�ำ 0.003 มิลลิเมตร ก่อนหน้านั้นเทคนิคที่ ได้รับรางวัลจากงาน Intec 2011 ยังไม่สามารถ ผลิตชิ้นงานขนาดใหญ่ทมี่ คี วามแม่นย�ำของขนาด รูปร่างและต�ำแหน่งตามที่ต้องการได้ แต่อย่างไร ก็ดีเครื่องจักรดังกล่าวได้ถูกใช้ส�ำหรับการสั่งงาน จากภายนอกภายในศูนย์ของตนเอง ความซับซ้อนของชิ้นงานที่เพิ่มขึ้นท�ำให้เกิด คอขวดขึ้น ในขั้นตอนการเขียนโปรแกรม CNC ด้วยระบบ 2D ที่ใช้อยู่จนถึงในปัจจุบัน จนในที่สุด Chemnitzer Software – Systemhouse ARC Solution และ Janus Engineering ได้ท�ำการ วิเคราะห์จนได้ผลลัพท์ที่เป็นปัจจัย 3 ประการซึ่ง สนับสนุนการใช้งานโปรแกรม NX ดังนี้คือ - เทคโนโลยี Synchronous ใน NX ช่วย ให้การสร้างโมเดลเป็นไปอย่างรวดเร็วและชาญ ฉลาด รวมทัง้ ท�ำให้รปู แบบการผลิตมีความแม่นย�ำ ตามที่ก�ำหนด

- การก�ำหนดการปฏิบัติงาน NC ช่วยในการ ผลิตและวางแผนส�ำหรับการผลิตที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกัน - เทคนิค Post-Process ช่วยในการปรับปรุง โปรแกรมย่อยของบริษัท Mikromat

การใช้งาน NX ช่วยลดความซ�้ำซ้อน ของโปรแกรม NC ได้ถึง 98 เปอร์เซ็นต์

การใช้งานโปรแกรม NX ของบริษัท Mikromat ช่วยป้องกันการชนกันของชิ้นส่วนต่างๆ ใน ระหว่างการใช้โปรแกรม NC ได้ถงึ 98 เปอร์เซ็นต์ ด้วยเหตุนจี้ งึ ลดความซับซ้อนและเวลาทีเ่ คยใช้ใน การเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยมือแบบดั้งเดิมได้ อย่างชัดเจน การใช้งานระบบ 3D ที่ครอบคลุม ส�ำหรับรายละเอียดของชิ้นงานที่จะท�ำการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนของเครื่องจักร เศษโลหะและแผนผั ง ช่ ว ยให้ ก ารเคลื่ อ นที่ ใ น ระหว่างการผลิตท�ำได้อย่างแม่นย�ำ ลดต้นทุน เรื่องเวลาในขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือและขั้น ตอนย่อยอื่นๆ นอกจากนั้นการสร้างฐานข้อมูล ของเครื่องมืออย่างละเอียดและแม่นย�ำ (รูปที่ 3) รวมทัง้ การจัดหมวดหมูท่ เี่ หมาะสมก็ชว่ ยลดความ ผิดพลาดของข้อมูลได้มาก โดยปีที่ผ่านมา บริษัท Pfrang – Tech ซึ่งเป็นลูกค้ารายหนึ่งของบริษัท Mikromat ได้ใช้เวลาตั้งแต่รับงาน ฝึกอบรมการ ใช้งานไปจนถึงการใช้ CAM ในการผลิตไม่ถึง 8 สัปดาห์ แต่ระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมเครื่องมือ ความประหยัดที่ได้จากการใช้งานโปรแกรม NX CAM ของ Mikromat นัน้ ก็อยูใ่ นระดับทีส่ งู ตัง้ แต่ 20 จนถึง 30 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว MM MM

P70-71_Production.indd 71

Machine Market / January 2014

71

12/13/2013 2:37:33 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement