Page 70

AUTOMATION | PRODUCTION

ลดเวลาและต้นทุนด้วยการปรับปรุง การวางแผนการผลิต

การสร้างฐานข้อมูลเครือ่ งมือทีม่ คี วามละเอียดใกล้เคียงความเป็นจริง รวมทัง้ มีการจัดหมวดหมูอ่ ย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันความ ผิดพลาดของข้อมูลและลดระยะเวลาในการเตรียมเครื่องมือลงได้ ดังจะเห็นได้จากการใช้งานซอฟต์แวร์ CAD/CAM ของผู้ผลิต เครื่องจักรายหนึ่งซึ่งสามารถลดระยะเวลาการท�ำงานดังกล่าวได้ตั้งแต่ 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ เรื่อง: Alexander Hoffmann และ Christian Meyer แปล/เรียบเรียง: น.ต.วีรุตม์ ฉายะจินดา

ริ ษั ท ที่ ท� ำ การผลิ ต ด้ ว ยกระบวนการตั ด (Cutting Process) อย่างเช่น Pfrang-Tec GmbH ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Meissen ก�ำลังตกอยู่ ภายใต้ความกดดันจากความต้องการของตลาด อย่างต่อเนื่อง จากการที่ชิ้นงานที่ผลิตมีความซับ ซ้อนมากขึ้น ในขณะที่ต้องการเพิ่มระยะเวลาใน การใช้งานเครื่องจักรไปพร้อมๆ ไปกับลดระยะ เวลาและต้นทุนการผลิต ส่งผลให้กรรมวิธีการ วางแผนการผลิ ต แบบดั้ ง เดิ ม ไม่ ส ามารถตอบ สนองความต้องการดังกล่าวได้อีกต่อไป รวมทั้ง ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค อยขั ด ขวางการท� ำ งานอย่ า งเต็ ม ประสิทธิภาพของเครื่องจักรด้วย Classification

บ่อยครัง้ ทีร่ ะบบการท�ำงานมีการใช้ซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) ทีเ่ ป็นแบบ สแตนด์อะโลน รวมทั้งซอฟต์แวร์ ComputerAided Manufacturing หรือระบบ CAM ที่มี ความหลากหลายในการวางแผนงานกับโปรแกรม CNC การท�ำงานทั้งหมดนี้ย่อมหมายถึงปริมาณ งานและการใช้บุคลากรที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเชื่อม ต่อการท�ำงานแต่ละส่วนของระบบเข้าด้วยกัน นอกจากนั้ น ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยในเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ ซอฟต์แวร์และการดูแลซ่อมบ�ำรุงก็เพิ่มมากขึ้น ด้วย ดังนั้นการใช้งานระบบที่มีลักษณะเป็นแบบ สแตนด์อะโลนและการจัดการข้อมูลแบบแยก Item List

Requirements Archive

Calculation NC-Program CAD Model

Drawing รูปที่ 1: การแก้ปัญหาด้วยการจัดการระบบไอทีที่ครอบคลุมบนพื้นฐานการท�ำงานที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พร้อมกับมีความ ชัดเจนของระบบตามกระบวนการทัศน์ PLM ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า รวมทั้งลดเวลาใน การท�ำงานและความผิดพลาดของข้อมูลด้วย 70 MM

ส่ ว นจึ ง ไม่ เ หมาะกั บ การบริ ห ารจั ด การที่ มี ก าร เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการถ่าย โอนและการปรับปรุงข้อมูลในการวางแผนแต่ละ ส่วนย่อยต้องท�ำในระดับเอกสาร ซึ่งเป็นรูปแบบ ที่เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดสูง จากสาเหตุดงั กล่าว ท�ำให้ในช่วงหลายปีทผี่ า่ น มามีการพัฒนาเทคนิค CAD/CAM/CNC ขึน้ และ จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการรวมฟังก์ชัน ERP แบบดั้ ง เดิ ม กั บ การบริ ห ารจั ด การที่ ค รอบคลุ ม ด้วยระบบไอทีบนพื้นฐานของการบริหารอย่างมี เอกภาพในลักษณะที่เป็นระบบเปิดตามกระบวน ทัศน์ PLM (รูปที่ 1) ก็ช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถใช้ ท รั พ ยากรการผลิ ต ได้ อ ย่ า งคุ ้ ม ค่ า พร้อมกับการลดระยะเวลาการท�ำงานและความ ผิดพลาดลง การใช้งานเทคโนโลยี Synchronous ของ บริษัท Siemens PLM Software ช่วยให้การ เตรียมโมเดลสร้างแบบจ�ำลองด้วยโปรแกรม NX เป็นไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีรูปแบบของข้อมูล ที่แตกต่างกัน (รูปที่ 2) โดยรูปแบบของชิ้นงาน สามารถออกแบบใหม่ได้บนพื้นฐานของ 2D – Contour หรือน�ำเข้าสู่ระบบผ่านมาตรฐานการ อินเทอร์เฟส (Step/JT/Iges) นอกจากนั้นโมดูล CAM ในโปรแกรม NX ยังช่วยให้ทราบถึงการ ปรับปรุงแก้ไขที่ได้ด�ำเนินการไปแล้วด้วย โปรแกรมที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างเช่น NX นั้นสามารถใช้กับงานตัดและงานกัดได้ทุก ประเภท รวมทั้งการผลิตชิ้นงานแบบปริซึมและ การหมุนแบบสมมาตรทั้งแบบ 2 และ 3 แกน นอกจากนั้นยังช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการเขียน โปรแกรม CNC และเวลาการท�ำงาน พร้อมไป กับการพัฒนาคุณภาพของพืน้ ผิวและความแม่นย�ำ นอกจากนั้นเมื่อ NX-CAM ท�ำงานร่วมกับ CAD ก็ยังช่วยให้สามารถใช้งานฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆ ได้

Machine Market / January 2014

P70-71_Production.indd 70

12/13/2013 2:37:33 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement