Page 67

SURFACE TECHNIQUE | PRODUCTION

การป้องกันสนิมด้วยสารอนินทรีย์ ที่ไม่ใช่สีฝุ่นสังกะสีแบบเดิม

การเคลือบผิววัสดุดว้ ยไทเทเนียมออกไซด์เพือ่ ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมบนพืน้ ผิววัสดุนนั้ จะใช้วธิ กี ารฉีดพ่นลงบนผิววัสดุ หรือชุบเคลือบ ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้จะมีชั้นเคลือบผิวที่บางมาก แต่สามารถป้องกันการผุกร่อนและการเกิดสนิมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง ป้องกันการเปียกชื้นบนพื้นผิววัสดุประเภทเมทริกซ์เซรามิกและชั้นโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง: Kirsten Haubert แปล/เรียบเรียง: พ.ต.พงศ์พันธ์ จันทะคัต

นแต่ละปี การผุกร่อนและการเกิดสนิมบนพื้น ผิววัสดุได้ท�ำให้เกิดความเสียหายเป็นจ�ำนวน มากหรือคิดเป็นมูลค่าปีละไม่นอ้ ยกว่า 85 พันล้าน ยูโร ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมจึงได้มีการน�ำวัสดุมา เคลือบผิวด้วยสังกะสี เพือ่ ป้องกันการผุกร่อนและ การเกิดสนิมที่เป็นสาเหตุของความเสียหายดัง กล่าว แต่อย่างไรก็ตามการซ่อมแซมพื้นผิววัสดุ ที่เคลือบผิวด้วยสังกะสีนี้ก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง บริษทั Kerona ซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเคลือบผิววัสดุ จึงได้มกี ารน�ำวิธกี ารเคลือบผิววัสดุดว้ ยไทเทเนียม มาใช้ โดยการเคลือบผิวด้วยวัสดุชนิดนีจ้ ะมีความ หนาเพียง 10 ถึง 20 ไมครอนเท่านั้น ในขณะที่

การเคลือบผิววัสดุด้วยสังกะสีในสภาวะที่เย็นจัด จะได้ชั้นเคลือบผิวที่มีความหนาประมาณ 50 ถึง 60 ไมครอน เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทเพื่อการพัฒนาและวิจัย วัสดุในเครือของ Kerona ได้รับรางวัลการพัฒนา ประสิทธิภาพวัสดุประเภทท่อ ณ ประเทศเยอรมนี ท�ำให้มีแนวโน้มที่จะท�ำการขยายตลาดต่อไปได้ เป็นอย่างดีและการเคลือบผิวแบบนี้ก็สามารถ ประหยัดการใช้งานวัสดุได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับการเคลือบพื้นผิววัสดุ ด้วยสังกะสีแบบเดิม การประหยัดการใช้วัสดุนั้น ก็สูงกว่ากันอย่างชัดเจน โดยการผลิตและการ ป้องกันการผุกร่อนจากการเกิดสนิมบนพื้นผิว

รูปที่ 1: รอยฉีกขาดของชั้นเคลือบผิววัสดุบนพื้นผิวของโลหะที่เคลือบด้วยไทเทเนียมออกไซด์ (ขยาย 4,000 เท่าด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน)

โลหะด้วยสารอนินทรียช์ นิดนีจ้ ะเป็นการใช้วธิ กี าร ฉีดพ่นลงบนพืน้ ผิวหรือใช้วธิ กี ารชุบเคลือบทีร่ ะดับ อุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส ซึ่งโดย ปกติแล้วการเคลือบผิววัสดุด้วยสีฝุ่นสังกะสีจะใช้ อุณหภูมสิ งู ตัง้ แต่ 220 จนถึง 280 องศาเซลเซียส สารละลายบางส่วนจะถูกท�ำให้ระเหยออก ไป ซึ่งไทเทเนียมออกไซด์จะท�ำปฏิกิริยากับพื้นผิว ของวัสดุและเคลือบติดอยู่ภายนอกเพื่อท�ำหน้าที่ ป้องกันการผุกร่อนและการเกิดสนิม นอกจากนั้น ยั ง ท� ำ หน้ า ที่ ป ้ อ งกั น การเปี ย กชื้ น และอั น ตราย ต่างๆ จากสภาพแวดล้อมด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัท Kerona ก็ได้กล่าวถึงการผลิตภายหลังที่ มีการเจาะ การตัดวัสดุหรือในกรณีที่มีการเชื่อม ต่อว่า รอยเจาะ รอยตัดและรอยเชื่อมต่างๆ ที่ เกิดขึ้นบนพื้นผิวของวัสดุนั้น สามารถสร้างความ เสียหายและท�ำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการ ผุกร่อนและการเกิดสนิมของพื้นผิววัสดุลดลงได้ ดังนั้นจากการพัฒนาและวิจัยเรื่องการชุบเคลือบ ผิววัสดุด้วยไทเทเนียมออกไซด์จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ และมีความเหมาะสมกับการผลิตวัสดุในรูปแบบ ส�ำเร็จรูปวัสดุอย่างชัดเจน MM

รูปที่ 2: ลักษณะของสกรู-น็อตและแผ่นโลหะ หลังจากที่ผ่าน การทดสอบการป้องกันการผุกร่อนและการเกิดสนิม

MM

P67_Surface Technique.indd 67

Machine Market / January 2014

67

12/13/2013 2:37:02 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement