Page 58

PRODUCTION | MATERIAL FLOW

ระบบรถยกสินค้าที่ปลอดภัย ด้วยการบอกต�ำแหน่งด้วยคลื่นวิทยุ

ระบบ Radio Frequency Identification (RFID) ที่ปรับปรุงดัดแปลงมาส�ำหรับรถยก ไม่เพียงแต่เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ทำ� ให้ระบบการ จัดเก็บและการจัดการสินค้าท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อย่างมากมาย นอกจากนั้นเครื่องอ่าน และตัวส่งสัญญาณต่างๆ ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่า มันเป็นผู้ช่วยที่ดีสำ� หรับผู้ขับขี่รถยกจริงๆ เรื่อง: Daniel Thomas แปล/เรียบเรียง: ร.อ.ไตรรงค์ ชัยสวัสดิ์

ระบวนการทีม่ องเห็นได้อย่างชัดเจน มีความ ยืดหยุน่ และการหลีกเลีย่ งข้อขัดข้องต่างๆ ได้ เป็นข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญที่มีต่อระบบการจัดเก็บ และการล�ำเลียงสินค้า ในขณะทีป่ ระสิทธิภาพของ ระบบรถยกก็ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนเที่ยวที่ท�ำได้ภายใน เวลาที่ก�ำหนดและเนื่องจากเวลาเป็นสิ่งที่ความ ส�ำคัญมาก ดังนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายจึงให้ ความส�ำคัญกับสิ่งนี้เป็นอันดับต้นๆ โดยพยายาม ออกแบบเส้นทางเดินรถให้เกิดความเหมาะสม

การใช้งานรถที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้ และสามารถ เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว อย่างไรก็ตามความกดดันและการใช้เวลาที่ เร่งรีบก็เป็นต้นเหตุส�ำคัญของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กับรถยก โดยเฉพาะการชนหรือการกระแทก ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่ จะระหว่างรถยกกับคน รถยก กับสิ่งก่อสร้างส�ำหรับการจัดเก็บและส่วนของ อาคาร หรือแม้แต่ระหว่างรถยกด้วยกันเอง ซึ่ง จากการศึกษาวิจัยของ BGHW (สมาคมวิชาชีพ

การค้าและการจัดจ�ำหน่าย) เมื่อ 2 ปีก่อนพบ ว่า อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการชน ซึ่งมีต้นเหตุมา จากผู้ขับขี่หรือผู้บังคับอุปกรณ์ช่วยยกในระบบ อุตสาหกรรมของประเทศเยอรมนีมีสัดส่วนที่สูง ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมด ด้วยเหตุนี้โรงงานและบริษัทผู้ผลิตต่างๆ รวม ทั้งสมาคมฯ จึงให้ความสนใจที่หาทางแก้ไขหรือ วางแผนด�ำเนินมาตรการจัดการทางเทคนิคใหม่ๆ ที่จะช่วยท�ำให้โรงงานที่มีการขนส่งล�ำเลียงสินค้า มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่นการใช้รถยกที่ช่วย ปรับปรุงทัศนวิสยั ของคนขับ ใช้กระจกพาโรนามา ติดตัง้ ตามทางแยกต่างๆ รวมทัง้ ให้พนักงานต่างๆ สวมเสื้ อ ที่ มี แ ถบสี ที่ ส ะท้ อ นแสงซึ่ ง มองเห็ น ได้ จากระยะไกล

ข้อได้เปรียบทางปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบ กับการท�ำสัญลักษณ์ที่มองเห็น

ระบบ RFID จากบริษัท Sick ช่วยเพิ่มความ ปลอดภัยให้กับการขับขี่รถ ยกภายในคลังสินค้าหรือ โรงงานได้เป็นอย่างดี โดย เฉพาะบริเวณทางตัน ทาง แยก ทางออกฉุกเฉินและ ซอกซอยแคบๆ ต่างๆ 58 MM

ผู ้ เ ชี่ ย วชาญได้ มี ก ารน� ำ เสนอวิ ธีก ารแก้ ไ ข ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ ลดอุ บั ติ เ หตุ ด้ ว ยการน� ำ เทคโนโลยี RFID มาใช้ในการระบุสินค้าและ ต�ำแหน่งพื้นที่จัดเก็บบนรถยกเพื่อเป็นทางเลือก ส�ำหรับการใช้งาน ซึ่งข้อได้เปรียบที่ส�ำคัญของ วิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการท�ำสัญลักษณ์ที่ มองเห็นได้บนพืน้ ก็คอื ตัวเก็บข้อมูลต่างๆ จะไม่ถกู ท�ำให้สกปรกหรือถูกท�ำลายโดยการเคลื่อนที่ของ รถยก ท�ำให้การอ่านค่าท�ำได้อย่างไม่มปี ญ ั หาหรือ มีความผิดพลาดในลักษณะที่เรียกว่า อ่านไม่ออก (รูปที่ 1) เหมือนกับเศษฟิล์มหรือกระดาษอยู่บน พื้น นอกจากนั้นการอ่านค่าของระบบ RFID ยัง ใช้การตรวจจับสัญญาณจากตัวส่งสัญญาณหรือ Transponder ด้วยซึง่ นัน่ หมายความว่า การอ่าน ค่านั้นไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งการมองเห็นเลย ข้อได้เปรียบเด่นชัดอีกประการหนึ่งที่ได้จาก การน�ำระบบ RFID มาใช้เมือ่ เปรียบเทียบกับการ

Machine Market / January 2014

P58-60_Material Flow.indd 58

12/13/2013 2:36:16 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement