Page 56

PRODUCTION | TOOLS

การเคลือบผิววัสดุด้วย TiAIN เพิ่มอายุ การใช้งานดอกเจาะได้ 20 ถึง 40%

การเคลือบชัน้ ผิววัสดุระดับนาโนฯ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพของการท�ำงานของดอกเจาะกว้านโลหะแข็งได้เป็นอย่างดีและจากการ ทดสอบเปรียบเทียบ วิธีการดังกล่าวนี้ก็ทำ� ให้สามารถผลิตชิ้นงานได้มากขึ้นถึง 85 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังเพิ่มอายุการใช้งานของ ดอกเจาะซึ่งมีการใช้ความเร็วและความลึกที่หลากหลายได้ตั้งแต่ 20 จนถึง 40 เปอร์เซ็นต์ เรื่อง: Detlev Bross แปล/เรียบเรียง: พ.ต.พงศ์พันธ์ จันทะคัต

ำหรับการเจาะกว้านชิ้นงานแต่ละครั้ง ชั้น ผิวทีม่ ีการเคลือบไว้เพือ่ ป้องกันวัสดุของดอก เจาะกว้าน ควรป้องกันความเสียหายต่อวัสดุของ ชิน้ งานทีจ่ ะเกิดขึน้ ในระหว่างการเจาะกว้านได้เป็น อย่างดี ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกระบวนการท�ำงานนี้มัก จะมีเรือ่ งของความเร็วและความเสียดทานสูงเข้า มากเกีย่ วข้องด้วยเสมอ โดยความเร็วสูงทีส่ ดุ ของ การเจาะกว้านและตัดเฉือนวัสดุนั้นสามารถเกิด ขึ้นได้ที่บริเวณมุมขอบของชิ้นงานและบริเวณ พื้นผิวที่มีความบางมากๆ ดังนั้นการจัดการวัสดุ บริเวณดังกล่าวนีจ้ งึ ต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก นอกจากนัน้ ยังต้องพิจารณาเรือ่ งความสามารถใน

การทนต่อความร้อน ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการเจาะ กว้านหรือตัดเฉือนวัสดุของชิ้นงานด้วย

ชั้นเคลือบผิว TiAlN ของดอกเจาะกว้าน มีความแข็งและใช้งานได้เป็นอย่างดี

ในการเจาะวั ส ดุ ชิ้ น งานนั้ น ชั้ น เคลื อ บผิ ว วัสดุของเครื่องมือควรมีลักษณะที่ราบเรียบ ไม่มี ความขรุขระ เพื่อให้การเจาะชิ้นงานเป็นไปอย่าง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ว นความจ� ำ เป็ น ที่ ด อกเจาะ กว้านจะต้องมีการเคลือบชั้นผิวไว้ ก็เพื่อท� ำให้ มันสามารถท�ำงานได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นทน ความร้อนมากขึ้น รองรับแรงได้มากขึ้น ได้งาน

รูปที่ 1: การทดสอบเจาะ ชิ้นงานที่เป็นเหล็กกล้ารหัส 42CrMo4V คือสิ่งที่แสดง ให้เห็นว่า การเคลือบพื้นผิว ดอกเจาะกว้านด้วย TiAlN ช่วยให้การเจาะวัสดุชิ้น งานสามารถท�ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพมาก 56 MM

P56-57_Tools.indd 56

ที่มีคุณภาพผิวดีขึ้น รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการท�ำ ปฏิกิริยาออกไซด์บนพื้นผิวของวัสดุ ซึ่งทั้งหมด นี้ การเคลือบผิววัสดุภายใต้ชื่อ Balinit Pertura สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ได้เป็น อย่างดี จากการทดสอบเปรียบเทียบชั้นเคลือบผิว ดอกเจาะกว้านประเภทต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยเพือ่ การวิจยั และทดสอบวัสดุ ณ เมืองฮัมบูร์กโดย Oerlikon Balzers ซึ่งได้ทำ� การ เคลือบพืน้ ผิววัสดุโดยใช้ TiAlN (Titanium Aluminium Nitride) เคลือบลงไปบนดอกเจาะกว้าน ทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มิลลิเมตรส�ำหรับ เจาะกว้านวัสดุชนิดต่างๆ ตั้งแต่จ�ำพวกโลหะหล่อ ไปจนถึงโลหะที่มีค่าความแข็งมากๆ อย่างเช่น เหล็กกล้า 42CrMo4V ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการทดสอบ ดอกเจาะกว้ า นด้ ว ยเหล็ ก กล้ า นี้ ภ ายใต้ ส ภาพ แวดล้อมที่มีการหล่อลื่นน้อยมากแสดงให้เห็นว่า ชั้นเคลือบพื้นผิวที่ได้จากเทคนิค Balinit Pertura นัน้ สามารถปกป้องพืน้ ผิววัสดุของดอกเจาะกว้าน จากการการตัดเฉือนหรือจากการขูดขีดพืน้ ผิวของ ชิ้นงานได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็มีความ สะดวกและสามารถถอดเปลีย่ นดอกเจาะได้อย่าง รวดเร็ว นอกจากนัน้ ในการท�ำงานในระยะทาง 42 เมตรก็สามารถท�ำได้อย่างต่อเนือ่ งและไม่มปี ญ ั หา ใดๆ เกิดขึน้ กับดอกเจาะกว้านทีผ่ า่ นการเคลือบผิว เลย ในขณะที่การเจาะกว้านด้วยการใช้ดอกเจาะ แบบเดิมๆ สามารถใช้เจาะกว้านชิน้ งานได้ในระยะ ทางประมาณ 35 เมตรเท่านั้น มันก็มีโอกาสที่จะ ได้รับความเสียหายแล้ว ส� ำ หรั บ การเจาะกว้ า นวั ส ดุ ป ระเภทโลหะ หล่อ GG25 ด้วยความเร็วสูงจ�ำนวน 1000 ครั้ง ในสภาพที่มีการหล่อลื่นน้อยมาก ก็เป็นอีกสิ่งที่ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เด่นชัดของการ เคลือบผิวดอกเจาะกว้านด้วย TiAlN เพราะถึง

Machine Market / January 2014

13-Dec-13 5:06:39 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement