Page 49

WELDING | PRODUCTION

เชิงบวกของบริษัท Fronius ก็เป็นตัวก�ำหนด ให้ต้อง¬¬ ใช้กรรมวิธีการเชื่อมแบบ CMT (Cold Metal Transfer)

กรรมวิธีการเชื่อมและวัสดุที่เติมเข้าไปส่ง ผลให้เกิดการเชื่อมต่ออย่างราบรื่น

การวิเคราะห์โลหะและวิเคราะห์พื้นผิว รูปที่ 1 : การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่างๆ ช่วยก�ำหนดพื้นฐานการเชื่อมต่อที่แนบสนิทกัน ระหว่างแผ่นอะลูมิเนียม (ขวา) กับ แผ่นเหล็ก (ซ้าย)

กึ่งส�ำเร็จรูปที่ท�ำด้วยเหล็กและอะลูมิเนียมขึ้นมา จุดหลอมเหลวที่แตกต่างกันระหว่าง 1,500 กับ 660 องศาเซลเซียสและการเกิด Intermetallic Phase (IMP) เป็นเหตุผลส�ำคัญที่ชี้ชัดให้ เข้าใจเสมอมาว่า ไม่สามารถเชื่อมต่อเหล็กเข้า กับอะลูมิเนียมให้คงสภาพอยู่ในระยะยาวได้ด้วย ความร้อน นอกจากนั้นสัมประสิทธิ์การขยายตัว จากความร้อนที่แตกต่างกันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ น่าสนใจนั่นคือการขยายตัว 1.2 มิลลิเมตรต่อ อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสส�ำหรับเหล็กและ 2.34 มิลลิเมตรต่ออุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ส�ำหรับอะลูมิเนียม รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลง ความต่างศักย์ไฟฟ้าเคมีแบบก้าวกระโดดในเหล็ก-

อะลูมเิ นียมทีม่ ี 1.22 โวลต์และสังกะสี-อะลูมเิ นียม 0.9 ก็เป็นข้อแตกต่างที่มีความส�ำคัญ ผูเ้ ชีย่ วชาญและมีความช�ำนาญด้านโลหะจาก บริษัท Fronius และ Voestalpine ได้ก�ำหนด ปั จ จั ย พื้ น ฐานของการเชื่ อ มกั น ระหว่ า งเหล็ ก และอะลูมิเนียมขึ้น โดยอ้างอิงจากเงื่อนไขทาง กายภาพไว้ดังนี้ - กระบวนการท�ำให้ความร้อนเพิ่มขึ้นเพียง เล็กน้อย - พื้นผิวของเหล็กเคลือบสังกะสี - ลดความหนาแน่นของ IMP และต้องมี คุณลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งในที่สุด ประสบการณ์จากการปฏิบัติการ

การเชื่อมต่ออย่างราบรื่นเป็นผลมาจากวัสดุ ทัง้ 2 ชนิดทีน่ ำ� มาเชือ่ มกัน กรรมวิธกี ารเชือ่ มและ วัสดุทเี่ ติมเข้าไป นอกจากนนัน้ การเคลือบผิวด้วย สังกะสีที่มีความหนาอย่างน้อย 10 ไมโครเมตร และการจัดการขอบแผ่นเหล็กก็เป็นส่วนที่ช่วย เพิ่มคุณภาพและความสามารถในการรับแรงของ แนวเชื่ อ ม ซึ่ ง รู ป ร่ า งลั ก ษณะขอบที่ ถู ก พั ฒ นา ขึ้นโดยบริษัท Voestalpine ส�ำหรับการเชื่อม แผ่นโลหะก็ได้ผ่านการจดสิทธิบัตรไว้แล้ว โดย แผ่ น อะลู มิ เ นี ย มจะมี คุ ณ ภาพเกรด AW5xxx และ 6xxx และมีข้อดีกับการขึ้นรูปแบบ Deep Drawing แต่อย่างไรก็ดีพื้นผิวอะลูมิเนียมใน กรรมวิธีนี้ก็ต้องมีความสะอาดเหมือนกับกรรมวิธี การเชือ่ มอาร์คโลหะด้วยก๊าซเฉือ่ ยทัว่ ๆ ไป (Inert Gas Metal Arc Welding) ด้วยเช่นกัน ได้รับ ประสบการณ์เชิงบวกกับเหล็กชนิดที่มีคุณภาพ การ Deep drawing ปกติทั่วไป อย่างไรก็ตาม IMP หรือ Intermetallic Phase ระหว่างวัสดุทั้งสองที่นำ� มาเชื่อมกันนั้นจะ มีคณ ุ สมบัตคิ ล้ายกับเซรามิก ด้วยเหตุนมี้ นั จึงอ่อน ไหวกับแรงแนวตัง้ ฉากและละเอียดอ่อนน้อยลงกับ แรงสัมผัส ดังนั้นจึงต้องค�ำนึงถึงคุณลักษณะใน การจัดเรียงในโครงสร้างด้วย (รูปที่ 1) กรรมวิธีเชื่อมอาร์คโลหะด้วยก๊าซเฉื่อยชนิด

AD 1/3H (MachineStock.com)

MM

P48-50_Welding.indd 49

Machine Market / January 2014

49

12/9/2013 3:32:40 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement