Page 47

FORMING TECHNOLOGY | PRODUCTION

เครื่องมือเคลื่อนไหวลักษณะหมุน

การบีบด้วยลูกกลิ้ง 3 ลูก

นิยามทางจลนศาสตร์ของการดัดรูปร่าง

การดัดต่อเนื่องโดย ให้วัตถุแผ่ออก

การดัดรูปร่างโดย ดัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เครื่องมือเคลื่อนไหวทางตรง

ใช้การเหนี่ยวน�ำให้ เกิดความร้อน

การดัดแบบสามจุด

การดัดด้วยเปลวไฟ

การดัดด้วยแรงบิดที่ก�ำหนดได้ การดัดทรงอิสระโดยใช้รางเลื่อน

การดัดด้วยแสงเลเซอร์ บางส่วนจากการรวบรวมกระบวนการทั้งหมดส�ำหรับ การดัดงอท่อและชิ้นส่วนของ Hermes 2012 ซึ่งได้ ถูกพัฒนาเพิ่มเติมที่สถาบันด้านเทคนิคการ ดัดแปลง รูปร่างและโครงสร้างมวลเบา (IUL)

การดัดด้วยการซ้อนทับ ไปตามลูกกลิ้ง

การดัดด้วยความร้อน จากการน�ำไฟฟ้า

การดัดด้วยการยืดออก

การดัดจ�ำแนกตามรูปร่างเครื่องมือดัด

อยูแ่ ล้วกับแบบทีใ่ ช้นวัตกรรมใหม่ส�ำหรับลักษณะ การใช้งานแบบพิเศษที่ได้มาจากการศึกษาวิจัย ซึ่งผ่านการศึกษาวิจัยด้านการตลาดและ การดัดด้วยการควบคุม การดัดด้วยแรงเฉือน การดัดในแม่พิมพ์ที่ยืดหยุ่น ตรวจสอบความเป็นไปได้จาก ที่ส่วนปลายวัตถุ ห้องทดลองเรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ระหว่างการ ด�ำเนินการโครงการนี้ จะถูก น� ำ มาท� ำ เป็ น ฐานข้ อ มู ล และ การดัดแบบยืดโค้ง การดัดเป็นวงกลม การดัดแบบกดลง การดัดภายใต้แรงดันภายใน เป็ น พื้ น ฐานส� ำ หรั บ เมทริ ก ซ์ การคัดเลือก แล้วการก�ำหนด เป็นค่ามาตรฐาน ทั้งนี้ตัวแปร ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการ ดัดงอบ่อยๆ จะต้องระบุราย การดัดด้วยกระบวนการ การดัดด้วยการหมุน การดัดท่อแบบพื้นฐาน การดัดท่อในบล็อกตามแนวแกน ละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ย เพื่ อ การ Hamburger พั ฒ นานวั ต กรรมการดั ด งอ แบบใหม่ดว้ ย เช่นคุณภาพของ ชิน้ งานและปริมาณการจ�ำแนก ประเภท การดัดแบบโค้งเฉือน กับมาตรฐานของแม่พิมพ์ที่ใช้ขึ้นรูปและชิ้นส่วน ระเบียบใหม่ สถาบั น วิ จั ย ก� ำ หนดเป้ า ที่ใช้ในการดัดงอ ซึ่งบางส่วนนั้นก็มีการก�ำหนด หมายไว้ที่บริษัทอุตสาหกรรม รูปแบบเฉพาะไว้สำ� หรับอุตสาหกรรมบางประเภท สภาพเศรษฐกิจและกระบวนการ ต่างๆ โดยมีการวางแผนจัดท�ำ จะต้ อ งประมวลผลอย่ า งละเอี ย ด ด้วย ดังนัน้ มาตรฐานบางอย่างจึงลักษณะทีเ่ หมือน Workshop เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้ ซึ่งขณะ กับถูกก�ำหนดไว้อย่างตายตัว ยกตัวอย่างเช่นการ หลังจากที่ทำ� การจัดระเบียบและจัดแยกเป็น นี้ IUL และ UTS ก็ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ โดยได้ สร้างโรงงานเคมี ซึง่ ท่อโค้งต่างๆ จะต้องมีรปู แบบ หมวดหมู่แล้ว กระบวนการที่เป็นระบบที่ได้จะถูก มีการรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์และน�ำข้อมูล ที่แน่นอนและมีมาตรฐานที่ชัดเจน ส่วนขั้นตอนที่ น�ำมาประมวลผล ซึง่ จะค�ำนึงถึงประสิทธิภาพและ ดังกล่าวไปประมวลผลจนได้ผลลัพธ์ออกมา ซึ่ง สองของการด�ำเนินโครงการนีก้ ค็ อื การน�ำข้อมูลที่ ลักษณะการใช้งานเป็นส�ำคัญ โดยมีปจั จัยพืน้ ฐาน ในขัน้ สุดท้าย เชือ่ ว่าเครือ่ งมือต่างๆ ทีถ่ กู เลือกจะ ได้จากการศึกษาวิจยั มารวมไว้เป็นคลังข้อมูลเกีย่ ว ด้านสภาพเศรษฐกิจ ขอบเขตและความแม่นย�ำ ถูกจัดเตรียมไว้เพือ่ ให้การท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ กับกระบวนการดัดงอชิน้ ส่วนและท่อทัง้ หมด จาก ของกระบวนการเป็นตัวแปรของการประมวลผล ออกแบบ วิศวกรหรือแม้กระทั่งผู้ใช้งานนั้นท�ำได้ นัน้ กระบวนการดัดงอทีแ่ ตกต่างกัน รวมทัง้ เทคนิค ซึ่งข้อมูลด้านบน (รูปที่ 2) เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยท�ำให้ การใช้เครื่องมือและรูปแบบการด�ำเนินการต่างๆ น�ำมาจากการรวบรวมข้อมูลกระบวนการดัดงอ ประหยัดทรัพยากรชิน้ ส่วนและท่อทีต่ อ้ งน�ำมาดัด ที่แตกต่างกันก็จะถูกจัดแยกเป็นหมวดหมู่และจัด ชิน้ ส่วนต่างๆ โดยมีการดัดงอแบบทีเ่ ป็นมาตรฐาน งอด้วย MM MM

P46-47_Unform Technique.indd 47

Machine Market / January 2014

47

12/13/2013 4:32:47 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement