Page 44

SPECIAL FEATURE | TOOLS

วิธีการแก้ปัญหาแบบองค์รวม Simulation สร้างโมเดลกระบวนการ เพื่อจ�ำลองแบบกราฟิก มิติเครื่องมือแบบใดและ ตัวแปรใดให้ริ้วลายพื้นผิว เช่นไร?

Tools/Technology

Tribology

ปรับความเหมาะสมของ ระบบเครื่องมือและ เทคโนโลยี โดยพิจารณา จากผลของริ้วลายของผิว งานที่ได้

ประเมินความรู้ทาง คุณสมบัติด้าน Tribology ริ้วลายผิวงาน ต่างรูปแบบกัน รูปแบบริ้วลายผิวงาน เช่นใดเหมาะสมกับโหลด ระดับไหน?

ขอบเขตของเทคโนโลยีอยู่ ณ จุดใด?

เกิดความรู้พื้นฐานเป็นเกณฑ์กำ� หนดเบื้องต้นเพื่อการใช้งานอย่างกว้างๆ ประยุกต์กระบวนการกับงานจริง รูปที่ 2: ภาพรวมศาสตร์ Simulation, Tool/Technology และ Tribology เพื่อก�ำหนดโครงสร้างพื้นผิวมีดกัดวัสดุแข็ง

สถานะเริ่มต้น หลังจากการแปรงขัดผิวงาน หลังจากการเคลือบผิวงาน หลังจากบ�ำบัดผิวงาน ขั้นต่อไป

การเกิดมุมกัดระดับไมครอนของ มีดกัดในวงจรการเกิดมีดกัด รูปที่ 3: ล�ำดับขั้นของกระบวนการสู่มิติคมกัดที่เหมาะสม

4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

เปรียบระยะหยุดด้วยการทดสอบการกัด

เครื่องมือ เครื่องจักร: BAZ Mikromat 8V vc = 180 m/min วัสดุ: ADI*-900 ae = 25 mm/U สารหล่อลื่นเย็น/สารหล่อเย็น: ปฏิบัติการแห้ง ap = 2.5 mm ABK: VB > 0.2 มิลลิเมตร fz = 0.2 mm/U

รูปที่ 4: อิทธิพลการลบคมตัดที่มีต่อระยะหยุดขณะกัดวัสดุ ADI 44 MM

rb = 17 mm rb = 35 mm rb = 45 mm

* Austempered Ductile Iron (ประเภทของเหล็กหล่อชนิดหนึ่ง)

ระยะการกัด (เมตร)

การปฏิบัติงานกับ ADI* การตรวจสอบผลการลบคมกัดกับการกัดด้วย HM-WSP

มีความสม�่ำเสมอตามความยาวดอกตัดนั้น ได้มี การน�ำกระบวนการต่างๆ เข้ามาช่วยเช่น Brush Polishing, Abrasive blast cleaning, Magnet finishing หรือการเจียร์เลือ่ น ซึง่ การเพิม่ คุณภาพ ของดอกตัดหลังจากการเจียร์นี้ (ลดการแตกและ เพิ่มเสถียรภาพให้กับดอกตัด) จะส่งผลดีอย่าง มากกับอายุการใช้งานของเครื่องมือ (รูปที่ 4) และการประเมินทางเศรษฐกิจของกระบวนการ ท�ำงานแต่ละขั้นตอน การเคลื อ บผิ ว เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายก็ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ กระบวนการท�ำงาน โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่มีความสมัย ซึ่งนอกเหนือไปจาก การพัฒนาต่อยอดการเคลือบผิวชนิดทั่วไปแล้ว การพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวของบริษัท GFE และพันธมิตรทางอุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งที่มีความ ส� ำ คั ญ มาก โดยเฉพาะการพั ฒ นาการเคลื อ บ ผิว Oxynitride และเคลือบผิวเครื่องมือ CBN (Cubic Boron Nitride) เทคนิคการเคลือบผิว Oxynitride จะเป็น กระบวนการประสานการเคลือบ Nitride เข้า กับโครงสร้างและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง ข้อได้เปรียบโดยรวมของการประสานเข้าด้วย กันนี้เมื่อพิจารณาตามผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยก็ คือ เครื่องมือที่ผ่านการเคลือบผิวจะสามารถทน ต่อความร้อนได้ดีขึ้น เกิดการช�ำรุดน้อยลงเนื่อง จากสามารถทนทานต่อการสึกหรอมากขึ้น ซึ่ง ข้อดีต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้เครื่องมือมีอายุการใช้ งานที่ยาวนานขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนการเคลือบ ผิวเครื่องมือ CBN จะเป็นการช่วยลดการแตก ร้าวของเครื่องมือในระหว่างการใช้งานที่เป็นผล มาจากคุณสมบัติการเปราะง่าย โดยสามารถท�ำ ส�ำเร็จได้ด้วยการพัฒนาและการเคลือบผิวนาโน คอมโพสิตชนิดพิเศษ ควบคู่ไปกับการเคลือบผิว เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะ ซึ่งการเคลือบผิว ทั้งสองเทคนิคนี้ต่างก็ท�ำให้กระบวนการจัดการ วัสดุที่จัดการด้วยเครื่องจักรได้ยากมีความคุ้มค่า มากขึ้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ท�ำให้การตอบสนอง ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ ง านเชิ ง อุ ต สาหกรรม สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับ วัสดุที่จัดการด้วยเครื่องจักรได้ยากและผลลัพธ์ที่ ได้ อาทิเช่นโครงสร้างพื้นผิวตามความต้องการที่ มีความเหมาะสม รูปทรงและการเคลือบผิวเครือ่ ง มือตัดก็สามารถปรับใช้ได้อย่างหลากหลาย อีกทัง้ ยังสามารถน�ำมาใช้วิจัยและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้น ไปได้อีก MM

Machine Market / January 2014

P42-44_Unform Technique.indd 44

11-Dec-13 10:45:55 AM

MM Machine Market January 2014  
MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement