Page 37

MANAGEMENT | SPECIAL FEATURE

การท�ำงานของเครื่อง Advanced Planning Schedule นั้นสนับสนุน หลักการ Lean อย่าง เต็มรูปแบบ ซึ่งนั่นท�ำให้ สามารถผลิตชิ้นส่วน จ�ำนวนน้อยๆ ได้โดยไม่ ต้องหยุดการผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อนทีจ่ ะน�ำเครือ่ งมือส�ำหรับการวางแผนนีม้ า ใช้ บริษัทฯ จะรับงานบางส่วนจากแฟกซ์แล้วสั่ง งานผ่านใบงานและกล่องรับงานแบบเก่าอยู่ ซึ่ง โดยทัว่ ไประบบการท�ำงานลักษณะนีท้ �ำให้บริษทั ฯ สามารถวางแผนงานได้เฉพาะขัน้ ตอนหลักเท่านัน้ รวมไปถึงการสั่งการผลิตต้องท�ำให้เสร็จสิ้นและ พิมพ์ใบงานออกมาก่อนที่จะเริ่มต้นการผลิตจริงๆ ไม่มีการตรวจสอบความคุ้มค่าของแผนงานที่วาง ไว้ การจัดเก็บวัสดุคงคลังมีจำ� นวนมาก เพราะจัด เก็บตามความรูส้ กึ ซึง่ ไม่ความสอดคล้องกับปริมาณ งาน โดยปกติแล้วการควบคุมงานจะด�ำเนินการ โดยให้ผคู้ วบคุมงานใช้เครือ่ งสแกนตรวจสอบบาร์ โค้ดของแต่ละงาน ชิ้นงานที่ผลิตจะถูกจัดเก็บลง ในระบบ ERP และจัดเรียงให้ตรงกับค�ำสั่งผลิต แต่กระบวนการทั้งหมดนี้ก็ขาดความชัดเจนและ มีประสิทธิภาพต�่ำเกินไป เวลางานและรายการสัง่ สินค้าจะมีการเปลีย่ น แปลงอยู่เสมอ ท�ำให้ผู้ควบคุมการท�ำงานที่ใช้ ระบบควบคุมด้วยมือไม่สามารถติดตามงานได้ทนั กับสถานการณ์ ในขณะเดียวกันการสะท้อนภาพ ความต้องการวัสดุที่แท้จริงก็เกิดขึ้นได้ยาก โดย เฉพาะปริมาณวัสดุที่ต้องการในแต่ละเดือน (โดย ทัว่ ไปแล้วบริษทั ฯ ต่างๆ มักจะวางแผนงานไว้เป็น รายปีแล้วค่อยแยกย่อยลงเป็นรายเดือน) ดังนัน้ จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยเฉพาะในกรณีที่เดือนนั้นมีการเพิ่มจ�ำนวนชิ้น งานมากขึน้ เป็นสองเท่า และเนือ่ งจากไม่สามารถ สะท้อนภาพหรือวางแผนให้สอดคล้องกับการสั่ง สินค้าเพิ่มล่วงหน้าได้ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง ระยะสั้นจึงไม่เพียงแต่จะส่งผลให้กระบวนการ วางแผนด้วยมือเกิดระยะเวลาการท�ำงานที่ยาว นานขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการรับทราบการ เปลีย่ นแปลงทีไ่ ม่ทนั ท่วงทีดว้ ย อีกทัง้ เวลาการส่ง

มอบชิ้นงานก็ขาดความแน่นอน การวางแผนการท�ำงานทีผ่ ดิ พลาดนี้ จะท�ำให้ ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลง แม้ว่าคุณภาพ ของงานที่ได้จะยังเป็นที่ยอมรับอยู่ นอกจากนั้น ยังท�ำให้เกิดปัญหาสุญญากาศของข้อมูลและแผน งานขึ้นภายในบริษัท เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่จะ อยู่กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงแค่บางคนเท่านั้น ดังนั้นการใช้เครื่องมือวางแผนการท�ำงานจึงมี ความส�ำคัญกับการปรับปรุงแก้ไขสิง่ ต่างๆ เหล่านี้

ความมั่นคงปลอดภัยของแผนงานและ ความชัดเจนในการผลิต

บริษัท Rees ได้ตัดสินใจเลือกใช้ Proalpha และร่วมมือท�ำงานกับบริษัท Alpha Business Solutions มาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งนับตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา ระบบ Standard-ERP ก็ช่วยควบคุม และจัดการกระบวนการงานส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ โดยระบบสามารถท�ำงานได้อย่างครอบคลุมด้วย เครื่องมือวางแผน APS ของ Alpha Business Solutions ซึ่งแนวความคิดทั้งหมดเกิดขึ้นมาจาก ผู้ควบคุมงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่เข้าใจระบบงาน ของบริษัทเป็นอย่างดีและรู้ว่าบริษัทควรมีแผน งานอย่างไรที่จะท�ำให้เกิดมั่นคงปลอดภัยและมี ความโปร่งใสในการผลิต ซึ่งจะประสบผลส�ำเร็จ ได้ด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์สนับสนุนการท�ำงาน ที่เหมาะสมเท่านั้น หลังจากการวางแผนและก�ำหนดมาตรการ ที่จำ� เป็นกับบริษัท Alpha Business Solutions แล้ว บริษัทฯ จะลงมือเตรียมงาน แผนงานและ ขั้นตอนของงานจะถูกออกแบบขึ้นใหม่ โดยเวลา การจัดเตรียมรายการวัสดุและตัวแปรส�ำหรับการ จัดการต่างๆ อย่างเช่นเวลาการจัดหาวัสดุจะถูก น�ำมาคิดค�ำนวณในเครื่องมือส�ำหรับการวางแผน

ซึ่งด้วยข้อมูลที่มีความหลากหลายที่ก�ำหนดลงไป ในการค�ำนวณ จะท�ำให้ APS สามารถวางแผน งานได้อย่างถูกต้องและสามารถจัดเก็บวัสดุคง คลังได้เพียงพอกับความต้องการจริงๆ ซึ่งการ วางแผนทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงกลางปีจนกระทัง่ ถึงปลาย ปีที่ผ่านมาก็สามารถส�ำเร็จได้ด้วยดี โดยมีการใช้ ทั้งกล่องรับงานและเครื่องมือวางแผน APS ไป พร้อมๆ กัน และทีส่ ำ� คัญก็คอื ผูค้ วบคุมงานไม่เพียง แต่สามารถทดสอบระบบได้เท่านัน้ แต่ยงั สามารถ ปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับงานปัจจุบันได้ด้วย ซึง่ หลังจากนัน้ เป็นต้นมา บริษทั ฯ ก็ได้เปลีย่ นมาใช้ Proalpha APS ท�ำหน้าทีว่ างแผนเพียงอย่างเดียว ผู้ควบคุมงานต่างๆ ของบริษัทฯ รู้สึกพอใจ กับเครือ่ งมือส�ำหรับการวางแผนและขัน้ ตอนของ งานทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากสิง่ ทีไ่ ด้นนั้ ท�ำให้มเี วลาดูแล จัดการงานด้านอื่นๆ มากขึ้นเช่น การจัดซื้อวัสดุ EDP (Electronic Data Processing) หรือตรวจ สอบการจัดการ ระบบช่วยวางแผนและควบคุม งาน ประเมินความต้องการวัสดุและเปรียบเทียบ กับวัสดุคงคลังที่มีอยู่ ซึ่งเพียงแค่กดปุ่ม ระบบก็ จะช่วยค�ำนวณและสัง่ ซือ้ วัสดุทจี่ ำ� เป็นส�ำหรับการ ผลิตงานตามใบสั่ง ช่วยควบคุมวันนัดส่งมอบงาน ก�ำหนดมาตรการส�ำหรับจ�ำนวนสินค้าคงคลังที่ น้อยหรือมากเกินไปได้อย่างแม่นย�ำ ชีช้ ดั ให้เห็นถึง จ�ำนวนวัสดุทตี่ อ้ งการ จัดเตรียมทรัพยากรให้ตรง กับงานและเพิ่มสภาพพร้อมใช้งาน โดยเฉพาะใน ส่วนของวัตถุดิบ อีกทั้งยังช่วยเตือนผู้ควบคุมงาน ให้รู้ถึงการใช้งานเครื่องจักรที่เกินข้อจ�ำกัด การ จัดสรรทรัพยากรตามการสั่งงานหรือตามค�ำสั่ง การผลิตที่ปรับปรุงโดยเครื่องมือ APS สามารถ แสดงให้อยู่ในรูป Gantt-Diagram ได้ทันที อีก ทั้งในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีการเพิ่มระบบการจัด ซื้อวัสดุและการค�ำนวณต้นทุนลงไปด้วย เครื่องมือส�ำหรับการวางแผน Advanced Planning Schedule นี้จะมีรูปแบบการท�ำงานที่ สนับสนุนการน�ำหลักการ Lean มาใช้อย่างชัดเจน และความยืดหยุ่นของโครงสร้าง ไม่เพียงแต่ช่วย สะท้ อ นภาพของกระบวนการท� ำ งานที่ แ ท้ จ ริ ง เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถด้านอื่นๆ ให้ กับบริษัทด้วย ยกตัวอย่างเช่นความสามารถใน การผลิตชิ้นส่วนจ�ำนวนน้อยโดยไม่ต้องหยุดการ ผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยสรุปก็คือการใช้งาน เครื่องมือ APS นี้จะช่วยลดจ�ำนวนวัสดุคงคลัง การจัดเก็บวัสดุกใ็ ช้พนื้ ทีเ่ ล็กลงและเวลาการค้นหา วัสดุที่ต้องการก็ลดลง ท�ำให้การผลิตท�ำได้อย่าง รวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็สามารถก�ำหนดวันส่ง งานได้อย่างแม่นย�ำและน่าเชื่อถือ MM MM

P36-37_Planning.indd 37

Machine Market / January 2014

37

12/13/2013 2:32:11 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement