Page 24

ALL AROUND | NEWS UPDATE

ZVEI ยอดขายส�ำหรับบริษัทผู้ผลิตบัลลาสต์ สวิตซ์ และระบบควบคุมในอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำ และการประหยัดพลังงาน ก�ำลัง ของยุ โ รป ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท ผู ้ เป็นสิ่งที่ถูกให้ความส�ำคัญอย่าง ผลิตบัลลาสต์ สวิตซ์และระบบ มากทั้งภายในครัวเรือนและใน ควบคุ ม ที่ ใ ช้ ใ นภาคตสาหกรรม อุตสาหกรรม ความต้องการเหล่า ต้องประสบปัญหาอย่างหนัก โดย นี้ที่บริษัทต่างๆ คาดหวัง จ�ำเป็น ข้ อ มู ล ของ ZVEI รายงานว่ า ต้ อ งได้ รั บ การฟื ้ น ฟู จ ากระบบ สมาชิกในกลุ่มบริษัทที่ท�ำธุรกิจ การกระจายพลังงาน ด้านนีต้ อ้ งเผชิญกับปัญหายอดขาย ส�ำหรับปี 2013 บริษัทที่ผลิต ที่ลดลงตลอดปี 2013 ซึ่งสมาชิก บัลลาสต์ สวิตซ์และระบบควบคุม ต่างมีความหวังว่า ธุรกิจของพวก ทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ต่าง เขาจะต้องเดินหน้าต่อไปได้ ก็พบกับอัตราการเพิ่มของยอด Roland Bent ประธาน ขายที่แทบเป็นศูนย์ ในขณะที่ปี กลุ ่ ม สมาชิ ก และผู ้ บ ริ ห ารของ 2012 บริษัทมากมายยังคงพอมี Phoenix Contact กล่ า วว่ า ยอดขายที่เพิ่มขึ้นบ้าง แต่หลัง กรณ์และระบบบัลลาสต์ รวมถึงระบบควบคุมที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมนีก�ำลังเป็นที่ “เราหวังว่าจะมีจ�ำนวนยอดขาย อุต้ปองการ จากครึ่งปีแรกของปี 2013 ผ่าน จากตลาดที่อยู่นอกยุโรป ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งและขณะนี้ความ ไป การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ใหม่ ก็ เ ริ่ ม ท้าทายก็มมี ากมายเช่น งานอิเล็กถดถอยลงเรื่อยๆ แม้ว่าในช่วง ทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาพลังงานทดแทน การสร้างโครงสร้าง เดือนพฤษภาคมจะกระตุ้นยอดขายได้บ้างเล็กน้อยก็ตาม และโดยภาพรวม พื้นฐานของเครือข่ายไฟฟ้าจากของเดิมไปเป็นระบบ Smart Grids และการ ของครึ่งปีแรกนั้น ก็มีเพียงผู้ผลิตเซนเซอร์ที่มียอดขายสูงขึ้นเล็กน้อยไม่มาก รับประกันความมัน่ คงส�ำหรับโครงสร้างพืน้ ฐานของการน�ำส่งสัญญาณ ซึง่ สิง่ นักและการเพิม่ นัน้ ก็มเี พียงระดับหนึง่ จุดเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตามการส่งออก ต่างๆ เหล่านีจ้ ะประสบความส�ำเร็จเลย หากปราศจากอุปกรณ์และเซนเซอร์ ในครึ่งปีแรกของปี 2013 ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเดิมเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ที่เข้ากันของพวกเรา” ช่วงเวลาเดียวกันเมื่อช่วงปี 2012 เนื่องจากนโยบายรัดเข็มขัดที่ประเทศจีน ข้อมูลอ้างอิงจาก ZVEI กล่าวว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นผลให้การส่งออกไปยังประเทศจีนเมื่อปี 2012 ลดลงอย่างชัดเจน MM

Ceramtec เซรามิกโปร่งแสงได้รับรางวัลในงาน Materialica

กลุม่ บริษทั Ceramtec เป็นหนึง่ ในผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัล Materialica Design + Technology Award สาขาวัสดุจากงาน Meterialica ที่จัดขึ้น หลังจากที่ ได้ผลิตเซรามิกโปร่งแสง Perlucor ขึ้นมา ซึ่งเซรามิกดังกล่าวนี้ออกแบบมา ส�ำหรับการใช้งานหนัก โดยมีความทนทานต่อการช�ำรุดสูงมาก MM 24 MM

Reichelt Elektronik เครื่องพิมพ์ 3D ส�ำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน และผู้ที่ต้องการประหยัด Reichelt Elektronik ได้น�ำเสนอชุดเสริมของ เครื่องพิมพ์ 3D ซึ่งใช้ร่วมกับเครื่อง K8200 ที่ผลิต โดยบริษัท Velleman ด้วยราคาประมาณ 699 ยูโร นอกจากนี้การสั่งซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่ายโดยผ่าน ระบบออนไลน์ของ Elektronik ก็จะได้รับเครื่อง ที่ประกอบแล้ว พร้อมทั้งเครื่องมือที่จ�ำเป็นต้องใช้ มูลค่าประมาณ 40 ยูโรไปใช้งานฟรีด้วย เครื่ อ ง Velleman K8200 จะท� ำงานด้ ว ย เครื่องพิมพ์ Velleman ชุดส�ำเร็จ เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยผสมและสร้างชิน้ ส่วนสาม พร้อมกับอุปกรณ์ที่เหมาะสมซึ่ง มิติขนาดสูงสุด 20x20x20 เซนติเมตรด้วยวัสดุที่ ท�ำงานเข้ากันได้ส�ำหรับผู้ที่สนใจ เป็นพลาสติก PLA (Polylactic Acid) หรือพลาสติก ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) ส�ำหรับการพิมพ์ที่แม่นย�ำนั้นจะ ได้จากการท�ำงานร่วมกันที่ดีระหว่างแผ่นพื้นพิมพ์ที่มีความร้อนกับตัวเป่าให้ เย็น โดยการทีไ่ ด้ราคาทีค่ มุ้ ค่าเช่นนีเ้ นือ่ งจาก เครือ่ งพิมพ์เป็นแบบชุดประกอบ ที่เข้ากันได้กับเครื่องพิมพ์ 3D ของ Rep-Rap-Project ซึ่งสามารถใช้งาน ซอฟต์แวร์ Open Source ได้ทั้งระบบวินโดว์ส แมคและลินุกซ์ ส่วนแผง อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมจะใช้พนื้ ฐานการท�ำงานจากไมโครคอนโทรลเลอร์ MM

Machine Market / January 2014

P24-25_News Update_010157.indd 24

12/13/2013 2:29:00 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement