Page 10

EDITORIAL

MM Machine Market ก้าวสู่ปีที่ 10

จิรภัทร ข�ำญาติ (Jirapat Khamyat) บรรณาธิการบริหาร (Editor in Chief)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน ทุกการเริ่มต้นในปีพ.ศ. 2557 หรือปีมะเมียนี้ ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น และมีแต่เรื่องดีๆ มาสู่ คุณผู้อ่านทุกท่านนะคะ ความร้อนระอุของสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว ได้คลี่คลายไปแล้ว หลงเหลือไว้เป็นบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์การ เมืองไทย และผลกระทบของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคโรงแรมและการ ท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี เสน่ห์ของประเทศไทย ทั้งวิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ประเพณี และแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ ก็เป็นแรงดึงดูดนักท่องเทีย่ ว ให้กลับมาได้เป็นอย่างดี… เชื่อมั่นค่ะ ส�ำหรับนิตยสาร MM Machine Market ฉบับต้อนรับปีใหม่ และเป็น ฉบับที่ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 10 ก็ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระด้านเครื่องจักร และงานโลหการ ที่ตอบโจทย์คุณผู้อ่านเช่นเคยค่ะ เรื่องเด่นๆ ในฉบับ ทีจ่ ะชวนติดตามไปด้วยกัน อาทิ ผลงานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Siegen, TU Dortmund และบริษัท Tracto-Technik ในการผลักดัน เทคนิคการดัดงอ โดยก�ำหนดเป็นมาตรฐานส�ำหรับชิ้นส่วนและท่อดัดงอ แบบต่างๆ จะส่งผลให้กระบวนการดัดงอชิ้นส่วนและท่อต่างๆ ในอนาคต ท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและท�ำได้อย่างแม่นย�ำมากขึ้นค่ะ ติดตามได้ใน บทความเรื่อง “การเลือกกระบวนการดัดงอรูปร่าง ท่อและชิ้นส่วนต่างๆ ที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม” นะคะ บทความเรื่อง “แผ่นวงแหวนสปริงที่ปรับความเข็งได้ ส�ำหรับการใช้ งานที่ครอบคลุม” ก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงการพัฒนา Function Element ทีส่ ามารถปรับระดับความแข็งแรงได้ โดยนักวิจยั ของสถาบัน Fraunhofer มีที่มาจากแนวคิดที่ว่า แผ่นวงแหวนแบนๆ ก็สามารถเป็นสปริงได้เช่นกัน และผลพวงของการพัฒนา น�ำไปสู่แผนที่จะน�ำวงแหวนสปริงไปใช้เป็น Vibration Damper อย่างจริงจัง โดยเฉพาะในรถยนต์ และทีไ่ ม่ควรพลาด คือ “บทความเรือ่ งเทคนิคน่ารูเ้ รือ่ งซีล ตอนที่ 1” โดยอาจารย์สุริยันต์ เทียมเพ็ชร์ ค่ะ ที่มีข้อมูลน่ารู้ของซีล อาทิ การซีล แบบสัมผัส การซีลปิดลูกปืนด้วยแผ่นโลหะบางๆ รวมทั้ง ตัวซีลที่ทำ� จาก ยางประเภทต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์สำ� หรับ การซีลนะคะ เพราะการเลือกการซีลทีเ่ หมาะสมกับงานทีอ่ อกแบบสร้างนัน้ ย่อมส่งผลให้เนื้องานมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ บทความทีห่ ยิบยกมาเป็นเพียงตัวอย่างนะคะ ยังมีเรือ่ งอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ ภายในฉบับค่ะ ติดตามกันนะคะ เชือ่ ว่า ตลอดช่วงเดือนนีย้ งั คงมีควันหลงจากการเฉลิมฉลอง หรือการ ให้รางวัลกับชีวติ ด้วยแผนการพักผ่อนยาวต่อเนือ่ งกับครอบครัว หรือการ เดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ สติและความไม่ประมาทจะท�ำให้ ทุกการท่องเที่ยวและพักผ่อน ปลอดภัยและเป็นสุขนะคะ

jirapat.greenworld@gmail.com

10 MM

P10_Editorial.indd 10

Machine Market / August 2013

12/13/2013 3:36:23 PM

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

MM Machine Market January 2014  

MM Machine Market The Industrial Magazine Vol.10 No.1 January 2014

Advertisement